Vesilain 19 luvun 10 ja 1 luvun 7 :n 1 momentti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vesilain 19 luvun 10 ja 1 luvun 7 :n 1 momentti"

Transkriptio

1 PÄÄTÖS Etelä-Suomi Nro 288/2012/2 Dnro ESAVI/94/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen ASIA Kymijoen Myllykosken voimalaitokselle määrätyn ankeriaskourun rakentamisvelvoitetta koskevan lupamääräyksen poistaminen, Kouvola HAKIJA Pato Osakeyhtiö ASIAN AIKAISEMMAT VAIHEET VIRANOMAISEN TOIMIVALTA HAKEMUS Viipurin läänin maaherra on antamallaan päätöksellä nro myöntänyt Yhtyneet Paperitehtaat Osakeyhtiölle luvan Myllykosken voimalaitoksen uudelleen rakentamiseen Kymijoen Myllykoskeen noudattaen päätöksessä sanottuja lupaehtoja. Päätöksen lupaehto 3:0 kuuluu seuraavasti: Vesilaitoksen omistajan tulee patoon maataloushallituksen kalatalousosaston hyväksymälle paikalle rakentaa tarkoituksenmukainen ankeriaskouru sekä ylläpitää sitä. Jos vastaisuudessa katsotaan tarpeen vaatimaksi, tulee omistajan myös rakentaa kalaportaat tai kalanviljelylaitos kalatalousosaston hyväksymän suunnitelman mukaisesti. Edellä sanottua päätöstä on eräiltä osin muutettu Viipurin läänin lääninhallituksen päätöksellä , Viipurin läänin maaherran päätöksellä , toisen vesistötoimikunnan päätöksellä , Itä-Suomen vesioikeuden antamalla päätöksellä nro 118/Ym I/83 ja Itä- Suomen vesioikeuden antamalla päätöksellä nro 89/93/1. Maaherran antaman päätöksen nro lupaehtoa 3:0 ei ole muutettu. Vesilain 19 luvun 10 ja 1 luvun 7 :n 1 momentti Pato Osakeyhtiö on aluehallintovirastoon toimittamassaan hakemuksessa pyytänyt, että aluehallintovirasto uuden vesilain (587/2011) 19 luvun 10 :n nojalla poistaa Viipurin läänin maaherran antamasta päätöksestä nro lupamääräyksen 3:0 ensimmäisen lauseen, ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, YMPÄRISTÖLUPAVASTUUALUE puh fax Hämeenlinnan päätoimipaikka Birger Jaarlin katu 15 PL 150, Hämeenlinna Helsingin toimipaikka Ratapihantie 9 PL 110, Helsinki

2 joka kuuluu seuraavasti: Vesilaitoksen omistajan tulee patoon maataloushallituksen kalatalousosaston hyväksymälle paikalle rakentaa tarkoituksenmukainen ankeriaskouru sekä ylläpitää sitä. 2 Perustelut Taustatiedot Kohdetta koskevat tiedot Hakemuksessa tarkoitettua ankeriaskouruvelvoitetta ei ole muutettu eikä ankeriaskourua ole rakennettu. Myllykosken vesivoimalaitos sijaitsee Kymijoessa, joka on padottu vesistö. Hakemuksen mukaan vesivoimalaitoksen vaikutusalueella ei ole havaittu ankeriaita voimalaitoksen rakentamisaikana eikä myöhemmin. Viimeisin Myllykosken voimalaitosta koskeva lupapäätös on Itä-Suomen vesioikeuden päätös nro 89/93/1. Aluehallintovirastossa on samanaikaisesti vireillä Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen E-vastuualueen hakemus (Dnro ESAVI/548/04.09/2010), joka koskee Kymijoen Myllykosken voimalaitokselle määrätyn ankeriaskouruvelvoitteen muuttamista kalatalousmaksuksi vanhan vesilain 2 luvun 22 :n 4 momentin perusteella. Pato Osakeyhtiö omistaa Myllykosken vesivoimalaitoksen alueella kiinteistöt Patola RN:o 87:1(Ummeljoki, Kouvola) ja Myllytalo RN:o 84:1 (Viiala, Kouvola) sekä Kouvolan kaupungin Myllykosken kaupunginosan korttelissa 1101 tontin nro 11. Myllykosken voimalaitos sijaitsee Kymijoessa Viialan ja Ummeljoen kylissä sekä Myllykosken kaupunginosassa. Kymijoessa seuraava alapuolinen vesivoimalaitos on Anjalankoski Inkeroisissa ja lähin yläpuolinen vesivoimalaitos on Keltti. Kymijoessa Myllykosken voimalaitoksen ylä- ja alapuolella sijaitsee useita voimalaitoksia. Lupamääräyksen 3:0 ensimmäisen lauseen poisto ei edellytä rakennustoimenpiteitä eikä vesistössä muitakaan toimenpiteitä. Hankkeella ei ole vaikutuksia vesistöön eikä se aiheuta muutoksia vesistön nykytilanteeseen. Kalatalousvelvoitteen määräytymisen perusteet Kalakannoille aiheutuva vahinkoa Vesilaissa kalatalousvelvoitteen määrääminen on kytketty vesistöön rakentamisesta aiheutuvaan vahinkoon. Kalatalousvelvoitetta koskeva sääntely on säilynyt uudessa vesilaissa pääperiaatteiltaan samana kuin vanhan vesilain aikana. Vahinkoa arvioitaessa lähtökohtana ovat vesistöalueen paikalliset olosuhteet. Myllykosken vesivoimalaitokselle on annettu lupa vuonna Lupaa myönnettäessä on ilmeisesti arvioitu, että Kymijoessa on ja siihen

3 nousisi ankeriaita ilman ko. rakennushanketta. Hakijan käsityksen mukaan tämä ei ole pitänyt paikkaansa. Hakija on viitannut Suomen kansalliseen ankeriaanhoitosuunnitelmaan. Suunnitelman kohdasta 4 Ankeriaan levinneisyys Suomessa ilmenee, että ankeriaasta on havaintoja Suomen Kalastuslehden keräämien raporttien mukaan vuosilta lukuisista Suomen vesistöistä. Näissä vesistöissä ei hakijan käsityksen mukaan ole mukana Kymijoen vesistöä. T. H. Järven vuonna 1931 julkaiseman Suomen merikalastus ja jokipyynti - tutkimuksen mukaan Kymijoen vesistössä ankerias on ollut tavallinen vain vesistön alaosissa. Kymijoen voimalaitospatojen yläpuolella ankeriaasta on havaintoja vain satunnaisesti. Hakija on katsonut, että vuonna 1927 annettu päätös on perustunut puutteellisille tai virheellisille tiedoille, minkä vuoksi ankeriaskourun rakentamisesta ei vuonna 1927 olisi tullut määrätä lainkaan. Ankeriaskourun rakentaminen ei ole ollut tarkoituksenmukaista missään vaiheessa. Hakija on katsonut selvitysten osoittaneen, ettei voimalaitoksen rakentamisen aikaan eikä myöhemminkään Kymijoessa Myllykosken voimalaitoksen vesistössä ole ollut ankeriasta. Koska ankeriasta ei ole ollut, sille ei ole myöskään voinut aiheutua vahinkoa Myllykosken voimalaitoksen rakentamisesta tai käytöstä. Hakija on katsonut, että ankeriaskourun rakentamisvelvoite on epätarkoituksenmukainen ja tarpeeton. Lupaehto tulee poistaa. Myllykosken voimalaitoksen rakentaminen ei ole aiheuttanut vahinkoa ankeriaalle. Pato Osakeyhtiön tärkeän yksityisen edun mukaista on poistaa tarpeeton lupamääräys. Ankeriaanhoitosuunnitelman huomioon ottaminen Suomen kansallinen ankeriaanhoitosuunnitelma on hyväksytty tammikuussa 2010 ja se kattaa koko Etelä- ja Keski-Suomen. Suunnitelman mukaan Suomen vesistöt jaetaan ankeriaan esiintymisen suhteen kahdenlaiseen alueeseen: vapaan vaelluksen suuralueeseen ja padottujen vesistöjen suuralueisiin. Vapaan vaelluksen alue käsittää pääosan Suomen rannikosta Merikarvialle asti. Padottujen vesistöjen alue käsittää sisävedet, joissa ankeriaan ylös- ja/tai alasvaelluksen sulkee merkittävä pato. Padottujen vesistöjen alueesta Kymijoen vesistö mainitaan esimerkkinä. Ankeriaanhoitosuunnitelman mukaan Suomen vesiin nousee luonnonmukaisesti vain vähän ankeriaita. Suurin osa Suomessa esiintyvistä ankeriaista on istutettuja ja erityisesti vuoden 1945 jälkeen ankeriaskantojen olemassaolo on perustunut lähes kokonaan istutuksiin. Ankeriaan hoito perustuu istutuksiin ja vaellukselle lähtevien ankeriaiden vaelluksen helpottamiseen. Ankeriaan luonnollinen elinalue on vapaan vaelluksen alue, jolla Myllykosken voimalaitos ei sijaitse. 3

4 Padottujen vesistöjen suuralueelle suunnitelmassa ei esitetä toimenpiteitä. Koska suunnitelmassa ei esitetä toimenpiteitä ja haitta-alueella toteutettavat toimenpiteet on otettava huomion kalatalousvelvoitetta määrättäessä, ei ole perustetta säilyttää ankeriaskourun rakentamisvelvoitetta. Sama periaate ilmenee uuden vesilain 3 luvun 14 :n 4 momentista, jonka mukaan kalatalousmaksu käytetään 1 momentissa tarkoitettujen toimenpiteiden suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä niiden tuloksellisuuden seurantaan sillä vesialueella, johon hankkeen vahingollinen vaikutus ulottuu. Koska Myllykosken vesivoimalaitoksen vaikutus ei ulotu ankeriaan vapaan vaelluksen vesialueille, kalatalousvelvoitteelle ei ole hakijan käsityksen mukaan perustetta myöskään tämän takia. Vesipuitedirektiivissä korostetaan eläimistön esteetöntä kulkua vesistössä, mutta hyväksytään jo olemassa olevat eläinten liikkumista rajoittavat rakenteet kuten padot ja penkereet. Siten vesipuitedirektiivi ei aseta vaatimuksia jo padottujen jokien osalta. Voimalaitoksen toiminnan vaikutusalue Vesilaki edellyttää, että kalatalousvelvoitetta määrättäessä arvioitavana olevana alueena on vesialue, johon toimenpiteen vahingollinen vaikutus ulottuu. Kalatalousvelvoite voi perustua vain sellaisten toimenpiteiden toteuttamiseen, jotka toteutetaan toiminnan vaikutusalueella. Myllykosken voimalaitos sijaitsee Kymijoessa usean voimalaitoksen keskellä. Voimalaitoksen alapuolella sijaitsevat Korkeakoski ja Koivukoski itähaarassa, Ediskoski, Ahvenkoski ja Klåsarö länsihaarassa ja Anjala Inkeroisissa. Myllykosken yläpuolella sijaitsevat Keltti, Kuusankoski, Voikkaa, Mankala ja Vuolenkoski. Yhden voimalaitoksen vaikutusalue voi ulottua vain voimalaitoksen yläpuoliseen alueeseen seuraavaan koskeen saakka ja voimalaitoksen alapuoliseen alueeseen seuraavaan koskeen saakka. Voimalaitosten välisiin alueisiin vaikuttavat siten yläpuolinen ja alapuolinen voimalaitos ja vaikutusalueet ovat päällekkäisiä. Myllykosken yläpuolisella vesistöalueella ja alapuolisella vesistöalueella ei ole koko voimalaitoksen olemassaolon aikana havaittu eikä kalastettu luonnonvaraisia ankeriaita. Hakijan käsityksen mukaan koko Kymijoessa ei ole ollut luonnonvaraisia ankeriaita ennen voimalaitoksen rakentamista eikä sen jälkeen. Myllykosken vesivoimalaitoksella ei siten ole ollut vaikutusta ankeriaan esiintymiseen voimalaitoksen vaikutusalueella. Perustetta ankeriaskourun rakentamisvelvoitteen säilyttämiselle ei siten ole. Hakija on katsonut, että ankeriaskourun rakentamisvelvoite on kumottava tarpeettomana. Toimenpiteillä saavutettava hyöty Suomen kansallisesta ankeriaanhoitosuunnitelmasta ilmenee, että ankeriasta ei esiinny hakijan voimalaitoksen vaikutusalueella. Voimalaitos ei kuu- 4

5 lu ankeriaanhoitosuunnitelmassa tarkoitettuun vapaan vaelluksen alueeseen, jolla ankeriaita esiintyy. Myös elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on asiallisesti todennut tämän lupamääräyksen muuttamista koskevassa hakemuksessaan Koska ankeriaita ei esiinny voimalaitoksen vaikutusalueella, ankeriaskourun rakentamisesta ei ole mitään hyötyä. Ankeriaskourun rakentamisesta aiheutuvat kustannukset ovat täysin tarpeettomia ja hyödyttömiä ja siten myös kohtuuttomia ja lainvastaisia. Lupamääräyksen muuttaminen HAKEMUKSESTA TIEDOTTAMINEN LAUSUNNOT Uuden vesilain 19 luvun 10 :n mukaan kalatalousvelvoitteen tarkistamisen edellytyksenä on, että sitä on pidettävä yleisen tai tärkeän yksityisen edun kannalta tarpeellisena. Hakija on katsonut, että ankeriaskourun rakentamisvelvoitteen kumoaminen on perusteltua yleisen edun kannalta, koska valvonnan kannalta epätarkoituksenmukaiset lupamääräykset aiheuttavat epäselvän tilanteen. Kumoaminen on perusteltua myös hakijan tärkeän yksityisen edun kannalta. Ankeriaskourua ei ole tarkoituksenmukaista edelleenkään rakentaa ja sen rakentamisesta aiheutuisi tarpeettomia ja kohtuuttomia kustannuksia. Ankeriaskourusta ei olisi mitään hyötyä ja lupamääräys on hakijan mielestä lainvastainen. Aluehallintovirasto on vesilain 11 luvun 7, 10 ja 11 :ssä säädetyllä tavalla kuuluttamalla asiasta aluehallintovirastossa sekä Kouvolan kaupungissa ja Iitin kunnassa varannut tilaisuuden muistutusten tekemiseen ja mielipiteiden esittämiseen hakemuksen johdosta viimeistään Kuulutus on erikseen lähetetty asiakirjoista ilmeneville asianosaisille. Aluehallintovirasto on vesilain 11 luvun 6 :n mukaisesti pyytänyt hakemuksen johdosta lausunnon Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelta, Kaakkois- Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalousviranomaiselta, Kouvolan kaupungilta ja Iitin kunnalta sekä Kouvolan kaupungin ja Iitin kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta. 1) Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue on ilmoittanut, ettei se anna hakemuksen johdosta lausuntoa. 2) Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) kalatalousviranomainen on muun muassa todennut, että Pato Osakeyhtiön hakemus perustuu pitkälti samoihin virheellisiin tietoihin ja käsityksiin, jotka se on esittänyt jo päivätyssä lausunnossaan, joka koskee Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen E-vastuualueen hakemusta Myllykosken voimalaitoksen ankeriaskourun rakentamisvelvoitteen 5

6 muuttamiseksi kalatalousmaksuksi (ESAVI/548/04.09/2010). Näistä merkittävimpiä ovat yhtiön käsitys velvoitteen muuttamiseksi epätarkoituksenmukaisuuden perusteella sekä ankeriaan biologiasta ja levinneisyydestä esitettyjä tietoja. Velvoitteen epätarkoituksenmukaisuus Hakijan mukaan kyse on pelkästään ankeriaaseen kohdistuvasta kompensaatiosta. ELY-keskuksen käsityksen mukaan kalatalousvelvoitteilla on tarkoitus ehkäistä tai vähentää kalastukselle tai kalastolle aiheutettua haittaa. Kyse ei ole siten pelkästään Kymijoen vesistön ankeriaskannalle koituneesta haitasta vaan laajemmasta kalataloudellisesta haitasta. Voimalaitoksen rakentaminen on vaikuttanut haitallisesti kalastukseen ja kalakantoihin mm. hävittämällä virtakutuisten kalojen lisääntymis- ja poikastuotantoalueita ja estämällä kalan vapaan kulun. ELY-keskuksen käsityksen mukaan ankeriaskouruvelvoite on vuonna 1927 annettu sen hetkisen tietämyksen ja arvojen mukaisesti. Oletettavasti ankeriaalla on 85 vuotta sitten ollut huomattavasti nykyistä suurempi merkitys kalastajille, siksi osa velvoitteesta on kohdistettu nimenomaan ankeriaaseen. Yhtiön esittämällä logiikalla esim. kirjolohen käyttämistä kalataloudellisten haittojen kompensointiin ei voitaisi tehdä, koska kirjolohi on peräisin Pohjois-Amerikasta eikä sille koituvien haittojen kompensointiin Suomessa ole tarvetta. Kirjolohiistutuksia käytetään Suomessa kuitenkin laajasti kalataloudellisten haittojen kompensointiin. Kalatalousvelvoitteen tarkoitus on kompensoida laajaalaisesti kalastukselle ja kalakannoille aiheutettuja haittoja eikä kompensaatiota välttämättä aina tarvitse tai voi tehdä haittaa kärsineen lajin kautta. Myllykosken vesivoimalaitoksen ankeriaskouruvelvoitteessa on kyse nimenomaan epätarkoituksenmukaisesta velvoitteesta. Kansallinen ankeriaanhoitosuunnitelma lähtee siitä, että ankeriaskantoja hoidetaan istutuksilla vapaan vaelluksen alueelle. Istutusten kohdealue on muodostunut pitkälti juuri siksi, että vesivoimatalous on sulkenut ankeriaan luontaiset vaellusreitit. Patojen yläpuolisten istutusten on katsottu voimalaitostappioiden vuoksi tuottavan vain hyvin vähän kutuvaellukselle selviytyviä ankeriasyksilöitä, siksi istutukset on kohdistettu vapaan vaelluksen alueelle. Koska ankeriaanhoitosuunnitelmassa ankeriaskantojen hoito on linjattu tehtävän vapaan vaelluksen alueelle suoritettavilla istutuksilla eikä suunnitelmassa ole esitetty toimenpiteitä ankeriaan vaellusreittien avaamiseksi, on ankeriaskourun rakentaminen Myllykosken vesivoimalaitokselle nykytilanteessa epätarkoituksenmukaista. Koska velvoite on epätarkoituksenmukainen, kalatalousviranomaisen velvollisuutena on hakea muutosta velvoitteeseen siten, että aiheutettu haitta tulee mahdollisimman hyvin kompensoitua. Kalatalousmaksu on nykytilanteessa selvästi tarkoituksenmukaisin ja joustavin keino kompensoida Myllykosken vesivoimalaitoksen kalastukselle ja kalakannoille aiheuttamia haittoja. Kalatalousmaksun suuruus on mm. Kymijoen Ahvenkosken ja Klåsarön voimalaitosten (voimalaitoksilla aiemmin kalatievelvoitteet) tapauksissa arvioitu kalatien rakentamiskustannusten perusteella. ELY-keskuksen käsityksen mukaan tapa arvioida Myllykosken voimalaitoksen kalatalousmaksun suuruutta on siten oikea ja vakiintunut. 6

7 Vesilain mukaan kalataloudellisesti epätarkoituksenmukaiseksi osoittautunutta velvoitetta voidaan tarkistaa, jos velvoitteen kalataloudellista tulosta voidaan parantaa sen toteuttamiskustannuksia merkittävästi lisäämättä. ELY-keskuksen käsityksen mukaan lainsäädäntö pyrkii nimenomaan turvaamaan tarkoituksenmukaisen kompensaation aiheutetuista haitoista. Velvoitteen poistaminen ei täytä ehtoa kalataloudellisen tuloksen parantamisesta. 7 MUISTUTUKSET JA MIELIPITEET Ankeriaan levinneisyys ja biologia Pato Osakeyhtiön hakemuksessa väitetään useaan otteeseen, että ankeriasta ei olisi ollut Kymijoen vesistössä Myllykosken voimalaitoksen yläpuolella. Hakija perustaa näkemyksensä mm. kansalliseen ankeriaanhoitosuunnitelmaan. ELY-keskus on todennut, että kansallisessa ankeriaanhoitosuunnitelmassa tällaista väitettä ei ole esitetty. Hoitosuunnitelman sivulla 10 käsitellään ankeriaan levinneisyyshistoriaa. Tietojen mukaan ankeriaasta on havaintoja ajalta ennen jokien laajamittaista patoamista mm. Päijänteestä (varsin yleinen), Vesijärvestä, Puulasta, Keiteleestä ja Pielavedestä. Edellä mainitut järvet kuuluvat Kymijoen vesistöön ja ankeriaan nousu näihin järviin on siten tapahtunut Kymijoen kautta. Ankeriaasta on havaintoja aina vesistöalueen latvaosien järviä (72 metriä merenpinnan yläpuolella) myöten. Tämä seikka osoittaa kiistatta, että Myllykosken vesivoimalaitos on aiheuttanut merkittävää haittaa ankeriaskannoille estäessään niiden syönnösvaelluksen järvialueille ja haitatessaan merkittävästi kutuvaellusta. Ankeriaan pyynti on aikoinaan kohdistunut sekä syönnöksellä oleviin että kutuvaellukselle lähteneisiin yksilöihin. Ankeriaan pyynnillä, joka on kohdistunut kutuvaellukselle lähteneisiin yksilöihin, on ollut Kymijoella suuri merkitys mm. Kuusankoskessa ja Tammijärven alapuolisilla koskilla. Myllykosken voimalaitos on aiheuttanut siten biologisen haitan lisäksi merkittävää kalastuksellista haittaa estäessään ankeriaan vaellukset. ELY-keskus on pyytänyt hakemuksen hylkäämistä. 3) Kouvolan kaupunki on ilmoittanut, ettei se anna hakemuksesta lausuntoa. 4) Valkealan kalastusalue, 5) Kymijoen kalastusalue ja 6) Iitin-Jaalan kalastusalue ovat todenneet, että koska kyseistä ankeriaskourua ei ole toteutettu eikä ylläpidetty, on perusteltua korvata vuoden 1927 päätöksen lupaehto 3:0 kalatalousviranomaisen hyväksymän suuruisella kalatalousmaksulla. Kalastusalueet ovat pitäneet tarpeellisena myös samassa lupaehdossa mainitun kalatien rakentamista kalojen kulun tur-

8 vaamiseksi. Tällöin lupamääräyksen kohdan 3:0 ensimmäinen lause voidaan poistaa ja korvata laiminlyöty velvoite vuotuisella kalatalousmaksulla. Valkealan kalastusalue 4) on lisäksi todennut, että kalojen kulun turvaaminen on linjattu kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmissa 1995 ja 2008 seuraavasti: Vaelluskalojen vapaa kulku tulee turvata, jos se on mahdollista. Kymijoki on ollut ankeriaalle tärkeä nousuväylä Valkealan Väliväylälle. Kymijoen kalastusalue 5) on lisäksi huomauttanut, että kalojen kulun turvaaminen on linjattu kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmissa 1997 ja 2010 seuraavasti: Vaelluskalojen vapaa kulku tulee turvata, jos se on mahdollista. Kalastusalue tukeutuu kalataloushallinnon kalatiestrategiaan. Iitin-Jaalan kalastusalue 6) on lisäksi todennut, että kalojen kulun turvaaminen on linjattu kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmassa 2008 seuraavasti: Kalastusalue kehittää vesiensä kalastoa kestävän kehityksen periaatteella. Mahdollisimman monien kalalajien kantojen lisääntyminen halutaan saattaa luonnonvaraiselle pohjalle mm. edesauttamalla vaelluskalojen pääsyä lisääntymisalueilleen, kunnostamalla sekä suojaamalla niitä muulta vesienkäytöltä. Luonnonvaraista lisääntymistä tai sitä palvelevaa istuttamista tuetaan tarpeellisilla kalastusmääräyksillä. Kymijoki on ollut aikanaan merkittävä ankeriaan nousuväylä Iitin-Jaalan kalastusalueella sijaitsevilla vesialueilla. 7) Vähä-Selänpään vesialueen osakaskunnan hoitokunta (yhteinen vesialue , Selänpää, Kouvola) on muistuttanut, että Pato Osakeyhtiö on ankeriaskourun rakentamisen laiminlyönnillä aiheuttanut merkittävää haittaa osakaskunnan vesialueella tapahtuvalle kalastukselle, koska ankerias ei ole päässyt nousemaan osakaskunnan vesialueelle. Koska ankeriaskourua ei ole rakennettu eikä ylläpidetty, hoitokunta on vaatinut toteutumattoman lupaehdon 3:0 korvaamista kalatalousviranomaisen hyväksymällä kalatalousmaksulla. 8) Viialan osakaskunta ja Ummeljoen osakaskunta eivät ole pitäneet ankeriaskourun rakentamisvelvoitteen poistamista tarkoituksenmukaisena eikä kalatalouden ylläpitämisen kannalta hyödyllisenä. Osakaskunnat ovat vaatineet ankeriaskourun rakentamattomuudesta aiheutuneen kalakannan vähentymisen korvaamista. 9) Kymenlaakson luonnonsuojelupiiri ry on vaatinut, että hakijan pyyntö ankeriaskouruvelvoitteen poistamiseksi on hylättävä perusteettomana. Kalatalousvelvoitteen asettamiseen ankeriaskouruvelvoitteen sijaan tulisi luonnonsuojelupiirin mielestä suhtautua vasta toissijaisena vaihtoehtona. Vaatimustensa perusteluina luonnonsuojelupiiri on muun muassa todennut, että toisin kuin hakija on esittänyt, ankerias kuuluu Kymijoen alkuperäislajistoon. Joen ankeriaskanta on nykyään täysin istutusten varassa. Ankerias ei pääse nousemaan jokeen eikä liikkumaan joessa patojen ohi. Nykyisten istutuskantojen tulisi päästä mereen ohittamalla patoja alasvael- 8

9 luksellaan. Sen sijaan ne silpoutuvat turbiineihin. Nykyiset olosuhteet Kymijoessa ovat siten kelvottomat myös istutuskannalle. Vaikka voimalaitospadot Myllykosken ylä- ja alapuolella muodostavatkin esteen ankeriaalle, tästä ei luonnonsuojelupiirin mielestä seuraa, että esteettömyyttä ei tulisi toteuttaa. Tästä ei myöskään seuraa, että yhtiön ei tulisi noudattaa vuoden 1927 päätöstä ankeriaskourun rakentamiseksi kustannuksellaan Myllykosken voimalaitokseen. Muistuttajan käsityksen mukaan pitää pyrkiä tilanteeseen, joka joessa on vallinnut ennen voimalaitospatojen rakentamista. Koko Kymijokeen pitää avata kulkumahdollisuus yläja alasuuntaan. Myllykosken voimalaitoksen ankeriaskouruvelvoitteen täytäntöönpano on tärkeä osa tätä työtä. Ankeriaskouru, sen ylläpito ja siihen varattava vesimäärä ovat vesipuitedirektiivin mukaisia toimenpiteitä. Suomi on sitoutunut vesien hyvään tilaan vuoteen 2015 mennessä ja vesipuitedirektiivi määrittelee kalojen ja vesieliöiden vapaan kulun voimalaitosten ohi direktiivin mukaiseksi toiminnaksi, jota ei saa heikentää poistamalla velvoitteita. Päinvastoin lupaa käsiteltäessä säännöstelijä on velvoitettava rakentamaan ja ylläpitämään ohitusuomat ja kalatiet vuoden 2015 loppuun mennessä ja pysyvästi sen jälkeen. Luonnonsuojelupiiri on katsonut, että mikäli aluehallintovirasto purkaa Pato Osakeyhtiön ankeriaskouruvelvoitteen Myllykoskella, yhtiölle tulee asettaa kalatalousvelvoite. Yhtiölle asetettavan kalatalousvelvoitteen kohteeksi tulee määrätä Kymijoen kalataloudellinen kunnostus, jonka sisällön kalatalousviranomaiset tarkemmin määrittävät. Mikäli ankeriaskouruvelvoite säilyy, pitää varmistaa, että kouru myös rakennetaan sitovalla aikataululla. 10) AA Värälän Kartanon yhtenä omistajana on puoltanut ankeriaskourun rakentamisvelvoitetta koskevan lupamääräyksen poistamista ilman vaatimuksia. 9 HAKIJAN SELITYS Hakija on toimittanut aluehallintovirastoon selityksensä lausunnon, muistutusten ja mielipiteen johdosta. Hakija on uudistanut huomautuksensa ankeriaskouruvelvoitteen epätarkoituksenmukaisuudesta sekä ankeriaan levinneisyydestä ja biologiasta. Hakija on muun muassa huomauttanut, että koska kyse on ainoastaan Viipurin läänin maaherran päätöksen lupaehdossa 3:0 määrätystä ankeriaskourun rakentamisvelvoitteesta, nyt käsitellään ankeriaskouruvelvoitteen tarkoituksenmukaisuutta päätöksen antamishetkellä ja nykytilanteessa. Ankeriaskouruvelvoite on määrätty vähentämään nimenomaan ankeriaille aiheutuvaa haittaa. Koska ankeriaita ei velvoitetta annettaessa ole esiintynyt Kymijoen yläjuoksulla muuten kuin satunnaisesti, velvoitetta ei yhtiön käsityksen mukaan olisi tullut antaa. Tämän vuoksi velvoite tulee poistaa kokonaan. Muut Viipurin läänin maaherran päätöksessä asetetut kalatalousvelvoitteet ovat edelleen voimassa eikä yhtiö ole hakenut niihin muutosta. Tästä syys-

10 tä ankeriaskouruvelvoitetta ei tule muuttaa kalatalousmaksuksi, koska ko. velvoite on koskenut nimenomaan ankeriaita eikä muita kalalajeja, kuten esim. ELY-keskuksen mainitsemaa kirjolohta. Muita kalalajeja koskee päätöksen ehdollinen kalatalousvelvoite, jossa todetaan, että tarpeen vaatiessa omistajan tulee rakentaa kalaportaat tai kalanviljelylaitos kalatalousosaston hyväksymän suunnitelman mukaisesti. Jos ankeriaskouruvelvoite nyt muutettaisiin muita kalalajeja koskevaksi kalatalousmaksuksi, yhtiötä velvoittaisivat päällekkäiset kalatalousvelvoite ja kalatalousmaksu. Tämä olisi yhtiön mielestä lainvastaista ja kohtuutonta. Pato Osakeyhtiö on yhtynyt ELY-keskuksen näkemykseen, että ankeriaskourun rakentamisvelvoite ei ole nykytilanteessa tarkoituksenmukainen ottaen huomion, ettei alueella esiinny luonnonvaraisia ankeriaita. Yhtiö on katsonut, ettei ankeriaskourun rakentamisesta olisi missään vaiheessa ollut ankeriaille hyötyä, joten velvoite tulee poistaa kokonaan. Yhtiö on katsonut, että vesipuitedirektiiviä ja sen nojalla annettuja kansallisia säädöksiä on noudatettu asianmukaisesti, joten Kymenlaakson luonnonsuojelupiiri ry:n muistutus on tältä osin aiheeton. Muistutuksissa esitetyn ankeriaan levinneisyyden ja biologian osalta yhtiöllä ei ole huomauttamista. Yhtiö on todennut, ettei ankeriaskourua ole tarkoituksenmukaista rakentaa. Lisäksi satunnaisten havaintojen perusteella ankeriaskourua ei olisi ollut tarkoituksenmukaista rakentaa myöskään silloin, kun velvoite on alun perin asetettu. Koska vahinkoa arvioitaessa lähtökohtana ovat vesistöalueen paikalliset olosuhteet eli Myllykosken voimalaitosrakentamisen vaikutus alueen ankeriaskantaan, on vuonna 1927 annettu lupamääräys hakijan käsityksen mukaan virheellinen. Yhtiö ei ole kiistänyt sitä, että ankeriaita olisi havaittu satunnaisesti myös Myllykosken voimalaitoksen kohdalla, mutta tästä huolimatta ankeriaskourun rakentaminen ei Myllykosken vesivoimalaitosta rakennettaessa enää ollut tarkoituksenmukaista. Vesivoimalaitoksen rakentaminen ei alun perin ole vaikuttanut ankeriaskannan levinneisyyteen eikä voimalaitoksella ole sellaisia vaikutuksia nykyäänkään. Yhtiö on vielä korostanut, että jo ennen Myllykosken voimalaitoksen rakentamista Kymijoen varrella sijaitsi jo vuonna 1922 rakennettu Anjalankosken voimalaitospato. Nykyään Myllykosken voimalaitos sijaitsee Kymijoessa usean voimalaitoksen keskellä. Tämän perusteella ankeriaskouruvelvoite on ollut epätarkoituksenmukainen jo sitä asetettaessa ankeriaan levinneisyys ja biologia huomioon ottaen. Ankeriaskouruvelvoite tulee poistaa hakijan esityksen mukaisesti. 10

11 11 ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU Asiaratkaisu Perustelut Aluehallintovirasto hylkää hakemuksen. Aluehallintovirasto on antamallaan päätöksellä nro 285/2012/2 Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen E- vastuualueen hakemuksen (Dnro ESAVI/548/04.09/2010) johdosta muuttanut Kymijoen Myllykosken vesivoimalaitoksen rakentamista koskevan Viipurin läänin maaherran antamassa päätöksessä nro määrätyn ankeriaskourun rakentamista ja ylläpitoa koskevan velvoitteen euron suuruiseksi kalatalousmaksuksi. Edellytyksiä ankeriaskouruvelvoitteen poistamiseksi ei siten ole. Aluehallintovirasto viittaa päätökseensä nro 285/2012/2. Sovelletut lainkohdat Vesilain (587/2011) 19 luvun 10 Lausuntoihin, muistutuksiin ja mielipiteisiin vastaaminen Aluehallintovirasto jättää tämän hakemuksen yhteydessä tutkimatta Valkealan kalastusalueen (4), Kymijoen kalastusalueen (5) ja Iitin-Jaalan kalastusalueen (6) vaatimukset, jotka koskevat kalatien rakentamista. Aluehallintovirasto jättää myös tutkimatta Viialan osakaskunnan ja Ummeljoen osakaskunnan (8) vaatimukset ankeriaskourun rakentamattomuudesta aiheutuneen kalakannan vähentymisen korvaamiseksi. Muilta osin enemmän lausunnon antaminen lausuntojen, muistutusten ja mielipiteiden johdosta ei ole tarpeen, koska hakemus on hylätty. KÄSITTELYMAKSU Käsittelymaksu on euroa. Lasku lähetetään myöhemmin Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta. Maksu määräytyy aluehallintovirastojen vuosien 2012 ja 2013 maksuista annetun valtioneuvoston asetuksen (1572/2011) mukaisesti. Asetuksen liitteenä olevan maksutaulukon mukaan voimalaitosta, johon ei liity yläpuolisen altaan säännöstelyä, koskevan hakemuksen käsittelystä perittävän maksun suuruus on euroa. Yksittäisen lupamääräyksen teknisluonteisesta muuttamisesta perittävän maksun suuruus on 10 prosenttia taulukon mukaisesta maksusta.

12 12 PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN Päätös Pato Osakeyhtiö Jäljennös päätöksestä Kouvolan kaupunki Iitin kunta Kouvolan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen Iitin kunnan ympäristönsuojeluviranomainen Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue (sähköpostitse) Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, E-vastuualue (sähköpostitse) Suomen ympäristökeskus (sähköpostitse) Ilmoitus päätöksestä Listan dpoesavi mukaan. Ilmoittaminen ilmoitustauluilla Tieto päätöksen antamisesta julkaistaan Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitustaululla ja päätöksestä kuulutetaan Kouvolan kaupungin ja Iitin kunnan virallisilla ilmoitustauluilla.

13 13 MUUTOKSENHAKU Liite Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla. Valitusosoitus Hannu Kokko Ulla Kuusiniemi Asian on ratkaissut ympäristöneuvos Hannu Kokko. Asian on esitellyt ympäristölakimies Ulla Kuusiniemi. UK/sl

14 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen Valitusaika Valitusoikeus Valituksen sisältö Valituksen liitteet Liite Aluehallintoviraston päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. Määräaika valituksen tekemiseen on 30 päivää tämän päätöksen antopäivästä sitä määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka sääntöjen mukaisella toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät, hankkeen sijaintikunta ja muu kunta, jonka alueella hankkeen ympäristövaikutukset ilmenevät, valtion valvontaviranomainen sekä hankkeen sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ja muu asiassa yleistä etua valvova viranomainen. Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - valittajan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, Vaasa, sähköposti - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta - mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan - valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (faxilla tai sähköpostilla) Valituskirjelmään on liitettävä - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle - mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta Valituksen toimittaminen aluehallintovirastolle Aluehallintoviraston yhteystiedot Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Etelä-Suomen aluehallintovirastolle. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös lähettää postitse, faxina tai sähköpostilla. Sähköisesti (faxina tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. käyntiosoite: Ratapihantie 9, Helsinki postiosoite: PL 110, Helsinki puhelin: (vaihde) fax: sähköposti: aukioloaika: klo Oikeudenkäyntimaksu Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 90 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallinto-viranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

PÄÄTÖS Nro 40/2014/2 Dnro ESAVI/5/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 40/2014/2 Dnro ESAVI/5/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 40/2014/2 Dnro ESAVI/5/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 25.3.2014 ASIA Vesialueen rakentamista Karistoon Kymijärven rantaan koskevassa Itä- Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 93/2014/2 Dnro ESAVI/22/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 93/2014/2 Dnro ESAVI/22/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 93/2014/2 Dnro ESAVI/22/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 ASIA Karhusjärven kunnostamista ruoppaamalla koskevassa Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksessä nro

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.11.2011 ASIA HAKIJA Kyynärjärven kunnostus- ja ruoppaustöitä koskevien Länsi-Suomen ympäristölupaviraston lupapäätöksen

Lisätiedot

Laiturin rakentaminen, päätöksessä asetetun määräajan jatkaminen, Lohja

Laiturin rakentaminen, päätöksessä asetetun määräajan jatkaminen, Lohja PÄÄTÖS Etelä-Suomi Nro 208/2017/2 Dnro ESAVI/9032/2017 Annettu julkipanon jälkeen 29.9.2017 ASIA Laiturin rakentaminen, päätöksessä asetetun määräajan jatkaminen, Lohja HAKIJA Kaj Packalén AIKAISEMPI LUPAPÄÄTÖS

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola.

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola. Päätös Etelä-Suomi Nro 23/2013/1 Dnro ESAVI/41/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 5.2.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola. LAITOS Heinolan Autopurkaamo

Lisätiedot

Vesijohdon sijoittaminen mereen Inkoon kunnan vesijohtoverkostosta Svartbäckin kylästä Bågaskärin saarelle, Inkoo

Vesijohdon sijoittaminen mereen Inkoon kunnan vesijohtoverkostosta Svartbäckin kylästä Bågaskärin saarelle, Inkoo Etelä-Suomi Päätös Nro 55/2012/2 Dnro ESAVI/516/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 13.3.2012 ASIA HAKIJAT HAKEMUS Suunnitelma Vesijohdon sijoittaminen mereen Inkoon kunnan vesijohtoverkostosta Svartbäckin

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 111/2014/2 Dnro ESAVI/46/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 111/2014/2 Dnro ESAVI/46/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 111/2014/2 Dnro ESAVI/46/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 26.6.2014 ASIA Vehkataipaleen kanavan kunnostusta koskevassa Itä-Suomen aluehallintoviraston päätöksessä nro 66/10/2

Lisätiedot

Naarajoen Naarakosken kalataloudellisen kunnostuksen jatkoaikahakemus, Lieksa

Naarajoen Naarakosken kalataloudellisen kunnostuksen jatkoaikahakemus, Lieksa Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 36/2014/2 Dnro ISAVI/4/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2014 ASIA HAKIJA Naarajoen Naarakosken kalataloudellisen kunnostuksen jatkoaikahakemus, Lieksa Ruunaan kalastusalue

Lisätiedot

Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi, Kotka

Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi, Kotka Etelä-Suomi Päätös Nro 223/2010/4 Dnro ESAVI/511/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 24.11.2010 ASIA HAKIJA Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi,

Lisätiedot

Päätös Nro 216/2011/4 Dnro ESAVI/152/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 216/2011/4 Dnro ESAVI/152/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 216/2011/4 Dnro ESAVI/152/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011 ASIA HAKIJA Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 76/2007/4 vesijohdon ja paineviemärin rakentamiselle

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f Päätös Etelä-Suomi Nro 55/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus ongelmajätteiden vastaanottokeskuksen toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki.

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki. Päätös Etelä-Suomi Nro 169/2013/1 Dnro ESAVI/170/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki. LAITOS Auto-pläkkärit

Lisätiedot

Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari

Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari PÄÄTÖS Etelä-Suomi Nro 195/2014/2 Dnro ESAVI/86/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2014 ASIA Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari HAKIJA Martti Salerma HAKEMUKSEN

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 65/2014/2 Dnro ESAVI/195/04.09/2013. Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 65/2014/2 Dnro ESAVI/195/04.09/2013. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 65/2014/2 Dnro ESAVI/195/04.09/2013 Annettu julkipanon jälkeen 30.4.2014 ASIA Kyynärjärven kunnostus- ja ruoppaustöitä koskevassa Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro

Lisätiedot

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen PÄÄTÖS Nrot 1) 9/2013/1 2) 10/2013/1 Etelä-Suomi Dnrot 1) ESAVI/501/04.08/2010 2) ESAVI/275/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA HAKIJA Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero.

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/3 Dnro ESAVI/400/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2011 ASIA Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. HAKIJA Antti ja Taru Välttilä Jaatilantie

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b)

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b) Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2010/1 Dnro ESAVI/516/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen hakemus Varissuon Lämpö Oy:n lämpökeskuksen ympäristöluvan (Lounais-Suomen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 101/2013/1 Dnro ESAVI/26/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 29.5.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla,

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Laiturin pysyttämiselle ja parantamiselle Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 109/2005/4 määrätyn rakentamisajan pidentäminen,

Laiturin pysyttämiselle ja parantamiselle Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 109/2005/4 määrätyn rakentamisajan pidentäminen, Etelä-Suomi Päätös Nro 183/2010/4 Dnro ESAVI/315/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 26.10.2010 ASIA HAKIJA Laiturin pysyttämiselle ja parantamiselle Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro

Lisätiedot

ASIA Kuparivalimon ja -valssaamon ympäristöluvan lupamääräysten 2-4 ja 19 mukaisten selvitysten määräaikojen pidentäminen, Pori

ASIA Kuparivalimon ja -valssaamon ympäristöluvan lupamääräysten 2-4 ja 19 mukaisten selvitysten määräaikojen pidentäminen, Pori Etelä-Suomi Päätös Nro 172/2017/1 Dnro ESAVI/5884/2017 Annettu julkipanon jälkeen 5.9.2017 ASIA Kuparivalimon ja -valssaamon ympäristöluvan lupamääräysten 2-4 ja 19 mukaisten selvitysten määräaikojen pidentäminen,

Lisätiedot

Toiminnalla ei ole aikaisemmin myönnettyjä ympäristölupia.

Toiminnalla ei ole aikaisemmin myönnettyjä ympäristölupia. Etelä-Suomi Päätös Nro 88/2014/1 Dnro ESAVI/85/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 28.4.2014 ASIA Ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta tarkoituksena selvittää arinapolton soveltuvuutta jätteiden polttoon

Lisätiedot

Päätös LAINVOIMAISET YMPÄRISTÖLUVAT JA LUPIEN MUKAISET TARKISTUSAJANKOHDAT

Päätös LAINVOIMAISET YMPÄRISTÖLUVAT JA LUPIEN MUKAISET TARKISTUSAJANKOHDAT Päätös Etelä-Suomi Nro 92/2013/1 Dnro ESAVI/80/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2013 ASIA Hakemus, joka koskee Neste Oil Oyj:n Haminan terminaalin ympäristöluvassa A 1027/KAS-2005-Y-29-111 määrätyn

Lisätiedot

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 ASIA HAKIJA Vesijohto- ja viemäriverkoston rakentamista Pohjois-Kustavin saariston merialueelle koskevan Länsi-Suomen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 13/2008/2 Dnro LSY 2007 Y 379 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 13/2008/2 Dnro LSY 2007 Y 379 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 13/2008/2 Dnro LSY 2007 Y 379 Annettu julkipanon jälkeen 3.3.2008 ASIA LUVAN HAKIJA Alakosken ponttonisillan poistamista koskevan määräajan jatkaminen,

Lisätiedot

Päätös Nro 181/2011/4 Dnro ESAVI/51/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 2.9.2011

Päätös Nro 181/2011/4 Dnro ESAVI/51/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 2.9.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 181/2011/4 Dnro ESAVI/51/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 2.9.2011 ASIA HAKIJA Strömman kanavaan merialueelle asennettavia valokaapelien suojaputkia koskevan Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin kylässä, Uusikaupunki

Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin kylässä, Uusikaupunki Etelä-Suomi Päätös Nro 41/2013/2 Dnro ESAVI/51/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2013 ASIA Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin

Lisätiedot

Kiinteistön Grundstrand RN:o 1:18 vesialueen ja sen edustalla olevan yhteisen vesialueen RN:o 876:1 ruoppaaminen, Kemiönsaari

Kiinteistön Grundstrand RN:o 1:18 vesialueen ja sen edustalla olevan yhteisen vesialueen RN:o 876:1 ruoppaaminen, Kemiönsaari Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 241/2013/2 Dnro ESAVI/97/04.09/2013 Annettu julkipanon jälkeen 7.11.2013 ASIA Kiinteistön Grundstrand RN:o 1:18 vesialueen ja sen edustalla olevan yhteisen vesialueen RN:o 876:1

Lisätiedot

ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323 115, nro YSO/134/2008) muuttaminen,

ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323 115, nro YSO/134/2008) muuttaminen, Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2011/2 Dnro ESAVI/32/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.4.2011 ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 18.2.2014 ASIA HAKIJA Aitolan Autopurkaamo Ky:n ympäristöluvan raukeaminen Keski-Suomen elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Vesijohdon ja paineviemärin rakentamista Kilpisjärven alitse koskevan aluehallintoviraston päätöksen nro 27/10/2 mukaisen rakentamisajan jatkaminen,

Vesijohdon ja paineviemärin rakentamista Kilpisjärven alitse koskevan aluehallintoviraston päätöksen nro 27/10/2 mukaisen rakentamisajan jatkaminen, PÄÄTÖS Nro 85/2013/2 Dnro PSAVI/32/04.09/2013 Annettu julkipanon jälkeen 20.12.2013 ASIA Vesijohdon ja paineviemärin rakentamista Kilpisjärven alitse koskevan aluehallintoviraston päätöksen nro 27/10/2

Lisätiedot

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/ Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/2016 15.7.2016 Kuulutus Vesilain mukainen päätös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 15.7.2016 antanut päätöksen nro 56/2016/2. Hakija Asia Sähkökaapelin rakentaminen

Lisätiedot

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista,

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista, Etelä-Suomi Päätös Nro:t 1) 51/2010/2 2) 52/2010/2 Dnro:t 1) ESAVI/554/04.08/2010 2) ESAVI/569/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.10.2010 ASIA 1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman

Lisätiedot

Vesialueen täytön pysyttäminen Pappilansaaren kaupunginosassa tonttien 1, 2 ja 3 edustalla, Hamina

Vesialueen täytön pysyttäminen Pappilansaaren kaupunginosassa tonttien 1, 2 ja 3 edustalla, Hamina Etelä-Suomi Päätös Nro 125/2011/4 Dnro ESAVI/334/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 4.7.2011 ASIA HAKIJAT HAKEMUS Vesialueen täytön pysyttäminen Pappilansaaren kaupunginosassa tonttien 1, 2 ja 3 edustalla,

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 74/11/2 Dnro PSAVI/48/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA

PÄÄTÖS Nro 74/11/2 Dnro PSAVI/48/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA PÄÄTÖS Nro 74/11/2 Dnro PSAVI/48/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.11.2011 1 ASIA HAKIJA Osallistumistarjousmenettely Ruukinkosken voimalaitoksen rakentamishankkeessa, Siikajoki Koskienergia Oy

Lisätiedot

Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen bariumin raja-arvon osalta, Kouvola.

Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen bariumin raja-arvon osalta, Kouvola. Etelä-Suomi Päätös Nro 218/2012/1 Dnro ESAVI/109/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2012 ASIA Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen

Lisätiedot

Päätös Nro 6/2011/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/94/04.09/2010

Päätös Nro 6/2011/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/94/04.09/2010 Päätös Nro 6/2011/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/94/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 25.1.2011 ASIA HAKIJA Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 110/08/1 vesi- ja viemärijohtojen rakentamiselle

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. PÄÄTÖS Nro 122/2013/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJAT. PÄÄTÖS Nro 122/2013/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 122/2013/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 11.12.2013 ASIA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Kalajoki LUVAN HAKIJAT Saari Mari ja Tomi Kokkolantie 1132 85180

Lisätiedot

Päätös Nro 181/2013/2 Dnro ESAVI/88/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 181/2013/2 Dnro ESAVI/88/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 181/2013/2 Dnro ESAVI/88/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 3.9.2013 ASIA Roitonsuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupa ja vesilain mukainen lupa, Vaasan hallinto-oikeuden uudelleen

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. Nro 42/2013/1 Dnro PSAVI/63/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Muhos

ASIA LUVAN HAKIJAT. Nro 42/2013/1 Dnro PSAVI/63/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Muhos 1 LUPAPÄÄTÖS PÄÄTÖS Nro 42/2013/1 Dnro PSAVI/63/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2013 ASIA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Muhos LUVAN HAKIJAT Jari ja Anu Saranki Kivirinnantie 91

Lisätiedot

Päätös Nro 9/2012/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/129/04.09/2010

Päätös Nro 9/2012/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/129/04.09/2010 Päätös Nro 9/2012/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/129/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.2.2012 ASIA HAKIJA Sykäräisten Vesihuolto Oy:n Multilan pohjavedenottamoa koskevan Länsi- Suomen vesioikeuden

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 51/2014/1 Dnro PSAVI/92/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen Kuivajätteen välivarastointi, Oulu

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 51/2014/1 Dnro PSAVI/92/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen Kuivajätteen välivarastointi, Oulu 1 PÄÄTÖS Nro 51/2014/1 Dnro PSAVI/92/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 26.5.2014 ASIA Kuivajätteen välivarastointi, Oulu HAKIJA Stora Enso Oyj PL 196 90101 Oulu 2 HAKEMUS Stora-Enso Oyj, Oulun tehtaat

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 18/2012/2 Dnro ISAVI/96/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 18/2012/2 Dnro ISAVI/96/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 18/2012/2 Dnro ISAVI/96/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 6.3.2012 HAKIJA Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ASIA Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä

Lisätiedot

Sähkökaapelin asentaminen mereen välille Långholmen Skaget Vänoxa viken, Kemiönsaari

Sähkökaapelin asentaminen mereen välille Långholmen Skaget Vänoxa viken, Kemiönsaari PÄÄTÖS Etelä-Suomi Nro 46/2017/2 Dnro ESAVI/9300/2016 Annettu julkipanon jälkeen 16.2.2017 ASIA Sähkökaapelin asentaminen mereen välille Långholmen Skaget Vänoxa viken, Kemiönsaari HAKIJA Caruna Oy HAKEMUKSEN

Lisätiedot

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo.

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/2 Dnro ESAVI/233/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.3.2011 ASIA Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. LUVAN

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 23.1.2013 ASIA Jätteiden hyödyntämis- tai käsittelytoimintaa koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 PÄÄTÖS Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 ASIA Hakemus, joka koskee Tampereen Lakkamestarit Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Pohjaveden ottamista koskevan Itä-Suomen vesioikeuden päätöksen N:o 88/I/70 muuttaminen vedenoton ja vedenottamon käyttöoikeuden osalta, Kouvola

Pohjaveden ottamista koskevan Itä-Suomen vesioikeuden päätöksen N:o 88/I/70 muuttaminen vedenoton ja vedenottamon käyttöoikeuden osalta, Kouvola Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 151/2012/2 Dnro ESAVI/113/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 26.6.2012 ASIA HAKIJA Pohjaveden ottamista koskevan Itä-Suomen vesioikeuden päätöksen N:o 88/I/70 muuttaminen vedenoton

Lisätiedot

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2010/2 Dnro ESAVI/282/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 28.10.2013 ASIA HAKIJA Kivisuo-Suurisuon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen ja toiminnanaloittamislupa vesien johtamiseen

Lisätiedot

M. Uussaari Oy:n jätteen hyödyntämistoiminnan laajentamista ja muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen, Uusikaupunki.

M. Uussaari Oy:n jätteen hyödyntämistoiminnan laajentamista ja muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen, Uusikaupunki. Etelä-Suomi Päätös Nro 58/2011/2 Dnro ESAVI/119/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 29.6.2011 ASIA M. Uussaari Oy:n jätteen hyödyntämistoiminnan laajentamista ja muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT

ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT 1 PÄÄTÖS Nro 57/12/2 Dnro PSAVI/136/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2012 ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT Matti Kulju ja Marja-Liisa

Lisätiedot

Pohjaveden ottamista koskevan Itä-Suomen vesioikeuden 13.1.1968 antaman päätöksen nro 2/I/68 muuttaminen, Nastola

Pohjaveden ottamista koskevan Itä-Suomen vesioikeuden 13.1.1968 antaman päätöksen nro 2/I/68 muuttaminen, Nastola Etelä-Suomi Päätös Nro 15/2012/2 Dnro ESAVI/224/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 25.1.2012 ASIA LUVAN HAKIJA Pohjaveden ottamista koskevan Itä-Suomen vesioikeuden 13.1.1968 antaman päätöksen nro 2/I/68

Lisätiedot

Stora Enson tehtaiden kattilan 7 kaasuttimella happikaasutuksen käyttöönottoa koskevan koetoiminnan määräajan jatkaminen saakka, Varkaus

Stora Enson tehtaiden kattilan 7 kaasuttimella happikaasutuksen käyttöönottoa koskevan koetoiminnan määräajan jatkaminen saakka, Varkaus Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 118/2013/1 Dnro ISAVI/82/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2013 ASIA Stora Enson tehtaiden kattilan 7 kaasuttimella happikaasutuksen käyttöönottoa koskevan koetoiminnan määräajan

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 ASIA HAKIJAT Laiturin rakentaminen kiinteistön Pohjoiskorvanniemi 140 407 3 153 edustalle Porovedellä, Iisalmi

Lisätiedot

Päätös Nro 100/2012/2 Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/51/04.09/2012

Päätös Nro 100/2012/2 Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/51/04.09/2012 Päätös Nro 100/2012/2 Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/51/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 27.11.2012 ASIA Kaukolämpöputkien, vesijohdon ja kuitukaapelin rakentamiselle Kristiinankaupungin Pohjoislahden

Lisätiedot

Tendac Oy, jätteiden käsittelylaitos Pronssitie 13, ORIMATTILA Kiinteistö RN:o M605 Toimialatunnus 38320

Tendac Oy, jätteiden käsittelylaitos Pronssitie 13, ORIMATTILA Kiinteistö RN:o M605 Toimialatunnus 38320 Etelä-Suomi Päätös Nro 163/2013/1 Dnro ESAVI/97/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.9.2013 ASIA. HAKIJA Tendac Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee Orimattilan kaupungissa sijaitsevan

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 8/2011/1 Dnro ESAVI/657/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011 ASIA TTT-Aviation Oy Ltd:n Malmin lentoaseman autobensiinin jakelupaikan toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Pohjapatojen rakentaminen Laajokeen Juvalle ja Salavaisiin, Vaasan hallinto-oikeuden päätöksellään nro 10/0228/1 palauttama asia, Mynämäki

Pohjapatojen rakentaminen Laajokeen Juvalle ja Salavaisiin, Vaasan hallinto-oikeuden päätöksellään nro 10/0228/1 palauttama asia, Mynämäki Etelä-Suomi Päätös Nro 169/2011/4 Dnro ESAVI/539/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.8.2011 ASIA HAKIJAT Pohjapatojen rakentaminen Laajokeen Juvalle ja Salavaisiin, Vaasan hallinto-oikeuden päätöksellään

Lisätiedot

Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun määräajan pidentäminen, Hollola

Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun määräajan pidentäminen, Hollola Etelä-Suomi Päätös Nro 118/2010/4 Dnro ESAVI/204/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 2.7.2010 ASIA HAKIJAT Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.6.2013 ASIA HAKIJA Jätteiden hyödyntämistä koskeva ympäristölupahakemus, Kokkola. CrisolteQ Oy PL 286

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 91/2012/2 Dnro ISAVI/85/04.09/2012

PÄÄTÖS Nro 91/2012/2 Dnro ISAVI/85/04.09/2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 91/2012/2 Dnro ISAVI/85/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2012 ASIA HAKIJAT Aallonmurtaja-laiturin rakentamiselle asetetun määräajan jatkaminen Pielisen Hökänselän rannassa

Lisätiedot

Novagro Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee lannoitteiden valmistusta orgaanisista jätteistä termisesti kuivaamalla, Köyliö

Novagro Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee lannoitteiden valmistusta orgaanisista jätteistä termisesti kuivaamalla, Köyliö Etelä-Suomi Päätös Nro 30/2010/2 Dnro ESAVI/152/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 2.7.2010 ASIA Novagro Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee lannoitteiden valmistusta orgaanisista jätteistä termisesti

Lisätiedot

ASIA Koneellinen kullankaivu Sotajoen varrella valtauksella Majani nro 8119/1, Inari LUVAN HAKIJA

ASIA Koneellinen kullankaivu Sotajoen varrella valtauksella Majani nro 8119/1, Inari LUVAN HAKIJA 1 LUPAPÄÄTÖS PÄÄTÖS Nro 88/12/1 Dnro PSAVI/46/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2012 ASIA Koneellinen kullankaivu Sotajoen varrella valtauksella Majani nro 8119/1, Inari LUVAN HAKIJA Veijo Heiskari

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 230/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/124/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 230/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/124/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 230/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/124/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA HAKIJA TOIMINNAN SIJAINTI Hikinoro Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2 Etelä-Suomi Päätös Nro 13/2010/2 Dnro ESAVI/288/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 :n mukaisen pilaantuneen maaperän kunnostamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Nastola

Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Nastola Etelä-Suomi Päätös Nro 83/2010/4 Dnro ESAVI/213/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Paahtopuu Oy:n pellettitehtaan jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101 Etelä-Suomi Päätös Nro 163/2012/1 Dnro ESAVI/125/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 11.10.2012 ASIA Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila.

Lisätiedot

MERKINTÄ. Päätös Nro 14/2010/1 Dnro ESAVI/133/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen ASIA

MERKINTÄ. Päätös Nro 14/2010/1 Dnro ESAVI/133/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen ASIA Etelä-Suomi Päätös Nro 14/2010/1 Dnro ESAVI/133/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.5.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukainen ympäristölupahakemus Santahaminan keskusampumarata-alueen

Lisätiedot

päätöksen nro 23/2009/3 muuttaminen, Helsinki

päätöksen nro 23/2009/3 muuttaminen, Helsinki Etelä-Suomi Päätös Nro 50/2011/4 Dnro ESAVI/414/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 17.3.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Länsi-Suomen ympäristölupaviraston Helsingin kaupungille antaman vesialueen ruoppaamista,

Lisätiedot

Päätös Nro 131/2011/4

Päätös Nro 131/2011/4 Etelä-Suomi Päätös Nro 131/2011/4 Dnro ESAVI/515/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.7.2011 ASIA HAKIJA Ruoppausmassojen läjittäminen mereen Lokkiluodon meriläjitysalueella sekä töiden aloittaminen

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.10.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Laivakankaan kaivoksen ympäristöluvassa nro 84/09/2 määrätyn energiatehokkuusselvityksen määräajan

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 47/2011/2

Päätös. Etelä-Suomi Nro 47/2011/2 Päätös Etelä-Suomi Nro 47/2011/2 Dnro ESAVI/192/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 31.5.2011 ASIA Köyliön kunnan hakemus Kepolan jätevedenpuhdistamon ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi, Köyliö.

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Päätös Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.8.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukainen hakemus, joka koskee Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen

Lisätiedot

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.10.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee pilaantuneen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA HAKIJA Hämeen Hyötymateriaalit Oy:n Vaivian jätteenkäsittelylaitoksen jätelain 120 :n mukainen

Lisätiedot

Lintunevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Teuva ja Kurikka

Lintunevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Teuva ja Kurikka Etelä-Suomi Päätös Nro 16/2010/3 Dnro ESAVI/392/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 18.5.2010 ASIA HAKIJA Lintunevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 31/05/1 Dnro ISY-2005-Y-57 Annettu julkipanon jälkeen Keski-Suomen TE-keskus ja Keski-Suomen ympäristökeskus

PÄÄTÖS Nro 31/05/1 Dnro ISY-2005-Y-57 Annettu julkipanon jälkeen Keski-Suomen TE-keskus ja Keski-Suomen ympäristökeskus PÄÄTÖS Nro 31/05/1 Dnro ISY-2005-Y-57 Annettu julkipanon jälkeen 11.4.2005 HAKIJAT Keski-Suomen TE-keskus ja Keski-Suomen ympäristökeskus ASIA Lehtolankosken - Muittarinkosken kalataloudellista kunnostamista

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 2/2008/1 Dnro LSY 2007 Y 386. Loimaan kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen,

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 2/2008/1 Dnro LSY 2007 Y 386. Loimaan kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen, LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 2/2008/1 Dnro LSY 2007 Y 386 Annettu julkipanon jälkeen 8.1.2008 ASIA Loimaan kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen, Loimaa HAKIJA

Lisätiedot

Päätös Nro 106/2011/4 Dnro ESAVI/49/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2011

Päätös Nro 106/2011/4 Dnro ESAVI/49/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 106/2011/4 Dnro ESAVI/49/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2011 ASIA Aluehallintoviraston 10.11.2010 antaman vesialueen ruoppausta ym. vesialueelle rakentamista koskevan

Lisätiedot

Päätös Nro 12/2012/2 Dnro LSSAVI/89/04.09/2011. Tervasen järven kunnostushankkeen toteuttamisajan pidentäminen, Lestijärvi

Päätös Nro 12/2012/2 Dnro LSSAVI/89/04.09/2011. Tervasen järven kunnostushankkeen toteuttamisajan pidentäminen, Lestijärvi Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 12/2012/2 Dnro LSSAVI/89/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 ASIA Tervasen järven kunnostushankkeen toteuttamisajan pidentäminen, Lestijärvi HAKIJA Osuuskunta

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 PÄÄTÖS Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 ASIA HAKIJA Kivilammen maankaatopaikan laajennusta koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2014 ASIA Ruoppausmassa-alueen R809 sulkemista Kokkolan suurteollisuusalueella koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2014 ASIA LUVAN HAKIJA Kalkkimaan kalkkitehtaan ja kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 61/2013/1 lupamääräyksen

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 15.1.2014 ASIA Jätemateriaalien käsittelytoimintojen ympäristölupa Kemintullin teollisuusalueella, Kemi LUVAN HAKIJA Tieysi Oy

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 51/2009/2 Dnro LSY-2009-Y-97 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 51/2009/2 Dnro LSY-2009-Y-97 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 51/2009/2 Dnro LSY-2009-Y-97 Annettu julkipanon jälkeen 18.6.2009 ASIA HAKIJA Hakemus Penttilän ratasillan ja Oriselän sillakkeen rakentamista koskevan

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 16/10/2 Dnro ISAVI/45/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2010

PÄÄTÖS Nro 16/10/2 Dnro ISAVI/45/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2010 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 16/10/2 Dnro ISAVI/45/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2010 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Biovakka Suomi Oy:n Topinojan biokaasulaitoksen vakuutta koskevan ympäristölupamääräyksen

Biovakka Suomi Oy:n Topinojan biokaasulaitoksen vakuutta koskevan ympäristölupamääräyksen Etelä-Suomi Päätös Nro 22/2013/1 Dnro ESAVI/235/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.2.2013 ASIA Biovakka Suomi Oy:n Topinojan biokaasulaitoksen vakuutta koskevan ympäristölupamääräyksen muutos, Turku

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 81/2013/1 Dnro PSAVI/76/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 81/2013/1 Dnro PSAVI/76/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 81/2013/1 Dnro PSAVI/76/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 14.8.2013 1 ASIA LUVAN HAKIJA Inarin kalanviljelylaitoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 126/05/1 lupamääräyksestä poikkeaminen,

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 140/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/86/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 140/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/86/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 140/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/86/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.9.2013 ASIA HAKIJA Mahlianmaan kaatopaikan ympäristöluvan 9.12.2005, 1999Y0177-111 kaatopaikan vakuutta

Lisätiedot

Hakemus Itäharjun autopurkamo Oy:n toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan raukeamisesta. Turku.

Hakemus Itäharjun autopurkamo Oy:n toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan raukeamisesta. Turku. Etelä-Suomi Päätös Nro 10/2012/1 Dnro ESAVI/307/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.1.2012 ASIA Hakemus Itäharjun autopurkamo Oy:n toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan

Lisätiedot

Kalatien rakentaminen Kuittilankosken patoon, Hämeenlinna

Kalatien rakentaminen Kuittilankosken patoon, Hämeenlinna PÄÄTÖS Etelä-Suomi Nro 22/2014/2 Dnro ESAVI/189/04.09/2013 Annettu julkipanon jälkeen 20.2.2014 ASIA Kalatien rakentaminen Kuittilankosken patoon, Hämeenlinna HAKIJA Kuittilan osakaskunta HAKEMUKSEN VIREILLETULO

Lisätiedot

Saaristokeskus Korpoströmin puhdistetun jäteveden purkuputken sijoittamista koskeva vesilain mukainen lupahakemus, Länsi-Turunmaa

Saaristokeskus Korpoströmin puhdistetun jäteveden purkuputken sijoittamista koskeva vesilain mukainen lupahakemus, Länsi-Turunmaa Etelä-Suomi Päätös Nro 31/2010/4 Dnro ESAVI/92/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 19.3.2010 ASIA HAKIJA Saaristokeskus Korpoströmin puhdistetun jäteveden purkuputken sijoittamista koskeva vesilain mukainen

Lisätiedot

Jo rakennetun laiturin pysyttäminen yhteisellä alueella RN:o 876:5 kiinteistön Fredriksdal RN:o 3:138 edustalla Kallbäckin kylässä, Sipoo

Jo rakennetun laiturin pysyttäminen yhteisellä alueella RN:o 876:5 kiinteistön Fredriksdal RN:o 3:138 edustalla Kallbäckin kylässä, Sipoo Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 12/2013/2 Dnro ESAVI/56/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 6.2.2013 ASIA Jo rakennetun laiturin pysyttäminen yhteisellä alueella RN:o 876:5 kiinteistön Fredriksdal RN:o 3:138

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 117/04/2 Dnro ISY-2004-Y-197 Annettu julkipanon jälkeen Heinäveden kunta

PÄÄTÖS Nro 117/04/2 Dnro ISY-2004-Y-197 Annettu julkipanon jälkeen Heinäveden kunta PÄÄTÖS Nro 117/04/2 Dnro ISY-2004-Y-197 Annettu julkipanon jälkeen 17.11.2004 HAKIJA Heinäveden kunta ASIA Kermajärven lauttasalmeen rakennetun moottorikelkkareitin penkereen leventämistä koskevassa päätöksessä

Lisätiedot