SUOMEN VIRTUAALIAMMATTIKORKEAKOULU LOPPURAPORTTI AUTENTTISEN VERKKO OPETUKSEN VIRTUAALINEN BENCHMARKING PROJEKTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMEN VIRTUAALIAMMATTIKORKEAKOULU LOPPURAPORTTI AUTENTTISEN VERKKO OPETUKSEN VIRTUAALINEN BENCHMARKING PROJEKTI"

Transkriptio

1 SUOMEN VIRTUAALIAMMATTIKORKEAKOULU LOPPURAPORTTI AUTENTTISEN VERKKO OPETUKSEN VIRTUAALINEN BENCHMARKING PROJEKTI Irja Leppisaari ja Leena Vainio

2 2 Sisältö LOPPURAPORTTI / Verkkopedagogiikka ja tutkimus Tiedot projektista Yhteenveto projektin toteutuksesta ja tuloksista Projektin lähtökohta, tavoitteet ja kohderyhmä Projektin toteutus ja yhteistyö Osallistujien valinta ja projektin toimintatapa Projektin toteutus ja eri tahojen yhteistyö Projektin aikataulutus ja toteutus Työn- ja vastuunjako yhteistyökumppaneiden kesken Tiivistetyt kuvaukset opintojaksoista Kansainvälinen yhteistyö Tutkimus Julkisuus ja tiedottaminen Ongelmat ja suositukset Ongelmat projektin toteutuksessa Suositukset projektin toimeenpanon kehittämiseksi Projektin tulokset - Arvio tavoitteiden toteutumisesta ja kuvaus projektin konkreettisista tuloksista Projektin innovatiivisuus Toiminnan jatkuvuus Loppuraportissa käytetyt lähteet ja muuta aiheeseen liittyvää kirjallisuutta... 20

3 3 LOPPURAPORTTI / Verkkopedagogiikka ja tutkimus 2008 Autenttisen verkko-opetuksen tutkimus ja kehittäminen / Autenttisen verkkoopetuksen virtuaalinen benchmarking 1. Tiedot projektista Virtuaaliammattikorkeakoulun kehittämisyksikön hanke Projektin kestoaika: Projektin vetäjät: yliopettaja Irja Leppisaari, KPAMK ja tutkimus- ja kehittämispäällikkö Leena Vainio, HAMK 2. Yhteenveto projektin toteutuksesta ja tuloksista Suomen virtuaaliammattikorkeakoulun Autenttisen verkko-opetuksen benchmarkingprojektin tavoitteena oli tukea ammattikorkeakouluopettajia vahvistamaan autenttisuutta verkko-opetuksessaan. Samalla levitettiin autenttisen verkko-opetuksen hyviä käytänteitä ja kehitettiin uudenlaista virtuaalista benchmarking-toimintamallia opettajien verkkopedagogisen osaamisen kehittämiseen ja täydennyskoulutukseen. Projektiin lähti mukaan 12 ammattikorkeakoulua kahdeksalla opintojaksollaan ja neljällä opintojakson osatoteutuksella. Näin muodostui kuusi benchmarking-paria. Kahdessa tapauksessa opintojaksolla oli käytössä pariopettajuus, joten yhteensä projektissa toimi 14 opettajaa. Kuka tahansa ammattikorkeakouluopettaja saattoi osallistua projektiin ns. havainnoijana, ja näin ollen virtuaalipalavereissa osanottajamäärä vaihteli 8-21 henkilöön, keskimääräisen osallistujamäärän ollessa 12 henkilöä. Ning-ympäristöön (http://vivabm.ning.com) oli puolestaan kirjautunut 43 henkilöä, mikä ilmentää sosiaalisen median verkostoivaa luonnetta. Benchmarking-prosessissa käytettiin kommunikaatiovälineinä Adobe Connect Professionals ohjelmistoa (ACP) virtuaalipalavereissa sekä palaverien välillä Ning-ympäristöä yhteisenä tiedonkeräämisja vuorovaikutusfoorumina. Autenttisen verkko-opetuksen arviointikriteereinä projektissa käytettiin Herringtonin ja Oliverin (2000) autenttisen oppimisen elementtejä (ks. tämä raportti s. 10 sekä Ne muodostivat arvioinnin kohteet, joiden avulla benchmarking-parit (kuusi paria) vertailivat omaa ja toistensa toimintaa ja tunnistivat verkko-opetuksensa kehittämishaasteita. Projektissa tehdyn tutkimuksen tulokset osoittivat, että autenttisen oppimisen elementit toteutuivat melko tasapuolisesti tarkasteltavassa aineistossa. Vahvimpia elementtejä näyttivät opintojaksoissa olevan autenttinen konteksti ja tehtävät. Heikommin puolestaan toteutuivat kollaboratiivinen tiedonrakentelu, reflektio, artikulaatio sekä autenttinen

4 4 arviointi. Opettajat saivat toisiltaan benchmarking-prosessissa tukea ja ideoita, miten vahvistaa autenttista oppimista verkko-opetuksessa. Kehittämishaasteina nähtiin esimerkiksi työelämän asiantuntijakontaktien ja vertaisohjauksen lisääminen sekä oppimisyhteisön keskinäisen eritasoisen osaamisen hyödyntäminen. Projektissa tehtiin tunnetuksi autenttisen oppimisen kansainvälisesti arvostetun australialaisen Associate Professor Jan Herringtonin tutkimuskollegojensa kanssa laatimia autenttisen oppimisen elementtejä ja sovellettiin niitä virtuaalisessa benchmarking-toteutuksessa. Autenttisen oppimisen edistämiseksi projektissa kehitettiin virtuaali-istuntoina ja sosiaalisen median työmenetelmin toteutettavaa benchmarkingprosessia opettajien osaamisen tukemisen muotona. Projektissa syntyi virtuaalisen vertaiskehittämisen työtapa, e-benchmarking-malli ja jota voidaan verkostossa levittää ja jatkokehittää hyödynnettäväksi työmenetelmänä yleisesti henkilöstökoulutuksen ja pedagogisen tuen kehittämisessä. Näin projekti jatkoi jo edellisessä projektissa (vuonna 2007) aloitettua kehitystyötä, jossa luodaan sellaisia uusia henkilöstökoulutuksen malleja, joissa on keskeistä vertaisoppimisen hyödyntäminen opettajan omaan työhön kytkeytyvässä kehittämistehtävässä /-projektissa. Syntyneessä mallissa levitettiin asiantuntijaosaamista, virtuaalisia työskentelymalleja sekä hyviä käytänteitä. Opettajat kokivat voivansa hyödyntää projektissa oppimaansa suoraan omassa verkkoopetustyössään ja sen kehittämisessä. Projektin avulla varmistettiin Virtuaaliammattikorkeakoulussa verkkopedagogista laatua ja tuotiin suomalaiseen ammattikorkeakoulukontekstiin ja verkostoon myös verkkoopetuksen laatutyötä edistävät autenttisen oppimisen laatukriteerit. Projektissa oli keskeistä kehittävä tutkimus, jolle antoi lisäarvoa kansainvälinen asiantuntijayhteistyö. Projekti tuotti tieteellisen artikkelin ja konferenssiesitelmiä autenttisen oppimisen toteutumisesta. Tutkimusaineistoa tullaan vielä jatkossa käyttämään ja työstämään eri yhteyksissä. 3. Projektin lähtökohta, tavoitteet ja kohderyhmä Benchmarking projekti perustui mentorihankkeisiin, jotka toteuttiin vuosina Vuosina Verkkopedagogiikka ja tutkimus projekti toteutti mentorointipilotin sisällöntuotantorenkaiden pedagogisessa tukemisessa. Hankkeessa kehitettiin oppimisaihioiden arviointikriteerit, koottiin toimintatutkimuksen menetelmin tutkimusaineistoa piloteista sekä julkaistiin tutkimustuloksia konferensseissa ja seminaareissa sekä tehtiin myös artikkeleita mentorointia käsitteleviin julkaisuihin. Seuraavana vaiheena nähtiin keskeiseksi saada lisää tutkimuksellista tietoa siitä, miten verkostossa kehitetään virtuaaliopetuksen sisältöjä ja menetelmiä ja miten yhteisesti tuotetut aineistot otetaan eri ammattikorkeakouluissa käyttöön ja millä menetelmillä parhaiten tuetaan opettajien siirtymistä myös verkko-opettajiksi. Tältä pohjalta toteutettiin vuonna 2007 verkkoaineistojen arviointiprojekti. Projektin tavoitteina olivat VirtuaaliAMK:n aineistojen tunnetuksi tekeminen ja käytön edistäminen

5 5 ammattikorkeakouluissa, pedagogisen laadunarvioinnin kehittäminen ja uudenlaisen henkilöstökoulutusmallin kehittäminen. Projektissa oli kyseessä myös vertaisarvioinnin toimintamallin ja ryhmän verkkomentoroinnin kehittäminen toimintatutkimuksen menetelmin. Kehitystyö pohjautui vuosina Verkkopedagogiikka ja tutkimus - projektissa kehitetyn verkkomentorointimallin soveltamiseen ja jatkokehittämiseen. Vuoden 2008 projekti oli luonteva jatko edellä kuvatulle edellisinä vuosina tehdylle verkkopedagogiselle tutkimus ja kehitystyölle VirtuaaliAMK-verkostossa. Vuosina on Virtuaaliammattikorkeakoulun verkkopedagogiikka ja tutkimus-piloteissa tuettu oppimisaihioiden ja opintojaksojen pedagogisesti laadukasta tuottamista sekä pedagogisen laadun arviointia. Laajan sisällöntuotantovaiheen seurauksena yhteistä materiaalivarantoa on muodostunut ja vuonna 2008 panostettiin puolestaan laajempaan verkko-opetuksen toteuttamisen näkökulmaan, kuten VirtuaaliAMK-strategiassa on linjattu: opettajille tulee tarjota edellytykset suunnitella verkkototeutuksia ja toimia verkkototeutusten ohjaajina. Toteutusten tuottamisen tukemisen avulla koottiin yhteen Virtuaaliammattikorkeakoulussa viime vuosina tehtyä pedagogista kehittämistyötä ja annettiin opettajille työkaluja kehittää verkkopedagogisia valmiuksiaan ja omaa verkkoohjaus- ja opetustyötään monimuotoisissa, erilaisia digitaalisia työvälineitä hyödyntävissä oppimisympäristöissä. Perinteiset henkilökoulutusmuodot, esimerkiksi kurssit eivät useinkaan parhaimmalla tavalla vastaa opettajan omassa työssä kehittymisen ajankohtaisiin tarpeisiin, jotka kytkeytyvät tietoyhteiskunnan asettamiin kompetenssivaatimuksiin. Vuoden 2007 ja mentorointiprojektissa ja vuoden 2008 autenttisen verkko-opetuksen virtuaalisessa benchmarking -projekteissa luotiin uudenlaisia henkilöstökoulutusmuotoja, joissa opettaja voi monipuolisesti kehittää ja uudistaa virtuaaliopetukseen, virtuaalitiimityöskentelyyn, vertaisarviointiin, pedagogiseen laatutyöhön, verkostoosaamiseen, kollegojenvälisen asiantuntijuuden jakamiseen ja kehittämiseen ja digitaalisten työkalujen käyttöön liittyvää osaamistaan. 4. Osaprojektin toteutus ja yhteistyö 4.1 Osallistujien valinta ja projektin toimintatapa Osallistujat verkko-opetuksen virtuaaliseen benchmarking -projektiin koottiin VirtuaaliAMK-yhteyshenkilöiden avulla ammattikorkeakouluista. Projektiin haettiin ammattikorkeakoulujen tarjonnassa olevia verkko- tai verkkotuettuja opintojaksoja tai niiden osia. Hakulomakkeessa pyydettiin tarkastelemaan projektiin tarjottavaa opintojaksoa Herringtonin & Oliverin (2000) autenttisen oppimisen kriteerien pohjalta. Projektiin lähti mukaan 12 ammattikorkeakoulua opintojaksollaan (8) tai sen osatoteutuksella (4). Näin muodostui kuusi benchmarking-paria. Kahdessa tapauksessa oli käytössä pariopettajuus, joten yhteensä projektissa toimi 14 opettajaa. Kuka tahansa ammattikorkeakouluopettaja saattoi osallistua projektiin ns. havainnoijana, ja näin ollen virtuaalipalavereissa osanottajamäärä vaihteli 8-21 henkilöön, keskimääräisen osallistujamäärän ollessa 12 henkilöä. Ning-ympäristöön (http://vivabm.ning.com) oli puolestaan kirjautunut 43 henkilöä, mikä ilmentää sosiaalisen median verkostoivaa

6 6 luonnetta. Benchmarking-prosessissa käytettiin kommunikaatiovälineinä Adobe Connect Professionals ohjelmistoa (ACP) virtuaalipalavereissa sekä palaverien välillä Ningympäristöä yhteisenä tiedonkeräämis- ja vuorovaikutusfoorumina. Benchmarking-menetelmässä verkko-opetuskäytänteitä arvioidaan ja kehitetään reflektiivisinä toimijoina vertaisten kanssa yhdessä. Benchmarking on oppimisprosessi, jonka kautta opitaan muilta hyviä toimintamalleja ja asetetaan omalle toiminnalle kehittämishaasteita. (Ks. Jackson 2000; Karjalainen, Kuortti & Niinikoski 2002.) Toimintatapa oli kolmivaiheinen sisältäen sekä asynkronista että synkronista vuorovaikutusta: 1) Benchmarking-parit tutustuivat toistensa vertaisarvioitavaan aineistoon etukäteen. Etukäteisvalmistelu tapahtui Ningissä. Osassa tapauksia heillä oli mahdollisuus myös tutustua verkossa toistensa opintojaksototeutukseen. 2) Virtuaalinen benchmarking-sessio toteutettiin Adobe Connect Pro:ssa siten, että opettaja esitteli opintojaksonsa, pari kommentoi sitä kriteerien pohjalta ja käytiin yhteistä keskustelua. 3) Keskustelu jatkui ns. jälkipuintina Ning:ssä. Benchmarking menetelmän avulla projektissa pohdittiin autenttisuuden haasteita verkkoopetuksessa: ammattikorkeakoulujen opettajat esittelivät opintojaksonsa peilaten sitä autenttisen oppimisen elementteihin, saivat vertaispalautetta ja kehittävässä kollegiaalisessa vuoropuhelussa oppivat uutta autenttisen opetuksen toteuttamisesta. Samalla projektissa kehitettiin uudenlaista virtuaali-istuntoina ja sosiaalisen median työmenetelmin toteutettavaa benchmarking-prosessia opettajien osaamisen tukemisen muotona. Ammattikorkeakouluopettajien motivaatio lähteä projektiin perustui hyötyyn oman ammatillisen ja verkkopedagogisen asiantuntemuksen kartuttamisessa ja verkostoitumisessa. Projekti ei maksanut osallistujille palkkaa. Opettajat olivat mukana täysin vapaaehtoisesti tai saivat omalta organisaatioltaan resursseja benchmarkingprosessiin, johon tarvittava työ määriteltiin 25 tunniksi. 4.2 Projektin toteutus ja eri tahojen yhteistyö Projekti toteutettiin VirtuaaliAMK-verkostossa ja siinä todentui ammattikorkeakoulujen välinen yhteistyö verkkopedagogisessa kehitystyössä. Caseja oli 12 ammattikorkeakoulusta ja lisäksi havainnoijia kolmesta ammattikorkeakoulusta. Yhteensä projekti tavoitti 15 ammattikorkeakoulun opettajia/edustajia. Kutsut benchmarking -tilaisuuksista lähettiin aina kaikille VirtuaaliAMK-yhteyshenkilöille sekä ylempien ammattikorkeakoulututkintojen kehittämisverkoston Opetuksen toteutus työrenkaan jäsenille. Virtuaalinen benchmarking valittiin projektissa toimintamenetelmäksi edellisten vuosien mentorointipilottien rohkaisevien vertaistuen ja oppimisen näköalojen pohjalta ja koska toimintamenetelmää haluttiin samalla testata tämäntyyppisessä toteutuksessa ja kehittää

7 7 eteenpäin. Benchmarking-prosessi tarjosi AMK-opettajalle mahdollisuuden kehittää verkkopedagogista osaamistaan, jota tukivat projektin tarjoamat sisällölliset ja tekniset työkalut, kollegojen välinen verkostoituminen, asiantuntijuuden jakaminen ja kehittäminen. Projektilla oli yhteys myös ammatillisiin opettajakorkeakouluihin, sillä projektiasiantuntija Pekka Ihanainen (Haaga-Helia, AOKK) toimi projektissa asiantuntijakonsulttina erityisesti virtuaalisissa benchmarking-sessioissa. Kansainvälinen yhteistyö projektissa rakentui autenttisten oppimisen arviointikriteerien kautta ja australialainen Associate Professor Jan Herrington (University of Wollongong) tuli kriittiseksi ystäväksi konkreettisesti viimeiseen ryhmän tapaamiseen syyskuussa 2008 Kokkolassa. Hänen antamansa palaute koettiin erittäin arvokkaaksi ja tehty työ tulee tunnetuksi Herringtonin kautta myös maailmalla autenttisen oppimisen konferensseissa. Yhteistyötä jatketaan kirjoittamalla konferenssipaperi ED-MEDIA konferenssiin sekä jatkamalla tieteellisen julkaisun kirjoittamista johonkin kasvatusalan julkaisuun. 4.3 Projektin aikataulutus ja toteutus 2008 TAMMIKUU Projektin suunnittelu, valmistelu ja käynnistys HELMIKUU - MAALISKUU Kerättiin caset VirtuaaliAMK-yhteyshenkilöiden kautta 12 casea (= 12 amkia, 14 opettajaa) + vapaa pääsy kaikille, havainnoijia Käännettiin arviointikriteerit Projektin alkuseminaari verkossa Kuvaukset caseista verkkoon( HUHTI-TOUKOKUU Virtuaaliset benchmarking-tapaamiset Adobe Connect Pro:n kautta 5 istuntoa keväällä (ka 12 hlöä), nauhoitettiin Benchmarking-parien itsearvioinnit ja parin opintojakson arvioinnit Arviot ja keskustelu liitettiin Ning-ympäristöön (43 henkilöä kirjautunut) ELO-JOULUKUU Yhteenvedot, tutkimus (ITK 2009; &J. Herrington ED-MEDIA 2009) Loppuseminaari, asiantuntijapalaute (29.8, ACP-seminaari & J. Herrington) Loppuraportointi, tiedotus, Autenttisen verkko-oppimisen arviointityökalu portaaliin Projektin toteutus voidaan tiivistää seuraavasti: Autenttisen verkko-opetuksen caset koottiin ammattikorkeakouluista ja osallistujille (casien omistajat ja muut havainnoijat) järjestettiin orientaatiokoulutus tehtävän suorittamista varten. Arviointi tapahtui vertaisarvointina käyttäen autenttisen oppimisen arvioinnin kriteereitä. Kriteerit toimivat

8 8 myös benchmarking-parien keskustelun apuvälineenä ja tulivat laajemminkin osanottajien välistä pedagogista keskustelua virtuaalisessioissa. Benchmarking-sessiot järjestettiin virtuaali-istuntoina Adobe Connet Pro:ssa. Benchmarking-sessiot nauhoitettiin. Projektin vetäjät laativat yhteenvedon 12 caseista ja yhteenvetoa käsiteltiin yhdessä. Projektin antama koulutus ja tuki sisälsivät seuraavat toiminnot: orientaatiokoulutus / alkuseminaari verkossa (ACP) klo ohjaus digitaalisten työkalujen ja verkkoympäristön käyttöön, ennen benchmarking istuntoja oli mahdollisuus saada teknistä tukea pilotin vetäjien ohjaus ja konsultaatio: sisällöllistä tukea annettiin kysyjille koko projektin ajan benchmarking-parien vertaistuki, benchmarking-yhteisön kollegiaalinen tuki itsearviointia tukevat tutkimuskyselyt alussa ja lopussa /syventäviä haastatteluja tutkimusta varten vielä tammikuussa 2009 koontiseminaari klo ja päätös-/arviointiseminaari klo Työskentelyvälineet projektissa: Projektin tärkeimmät työvälineet olivat Adobe Connect Pro, Ning ja autenttisen oppimisen yhdeksän elementin arviointilomake. Online vuorovaikutukseen käytettiin Adobe Connect Pro ohjelmistoa (kuva 1 ympäristöstä). Koko prosessi rakennettiin asynkroniseen Ning-ympäristöön kuvassa 2 otos ympäristöstä. Ympäristöstä olivat löydettävissä: yhteiset tiedostot, tiedotus, arviointilomake, virtuaalipalaverien välissä käyty keskustelu, istuntojen nauhoitukset sekä arviointien palautuskeskustelu.

9 9 Kuva 1. Näyte Adobe Connect Pro -istunnosta.

10 10 Kuva 2. Otos Ning-ympäristöstä Opintojaksojen ja niiden osakokonaisuuksien arviointi pohjautui yhdeksään autenttisen oppimisen elementtiin (Herrington & Oliver 2000): 1) Autenttinen konteksti, tosielämän ongelmat (Authentic context), 2) Autenttinen toiminta ja tehtävät (Authentic activity), 3) Asiantuntijaosaamisen mallintaminen ja yhteys asiantuntijakulttuuriin (Expert performances), 4) Monipuoliset ja moniammatilliset näkökulmat (Multiple perspectives), 5) Kollaboratiivinen tiedonrakentelu (Collaboration), 6) Reflektio (Reflection), 7) Artikulaatio, tietämyksen sanoittaminen/jakaminen eri menetelmin (Articulation), 8) Ohjaus, valmennus ja mentorointi (Coaching and scaffolding) 9) Autenttinen arviointi (Authentic assessment). Näiden elementtien pohjalta muodostettu arviointilomake (Jan Herrington 2007, based on Herrington & Oliver 2000, käännetty suomeksi osin soveltaen L. Vainio ja I. Leppisaari) toimi benchmarking-prosessissa työvälineenä. Arviointilomake on nähtävissä ja

11 käytettävissä osoitteessa: Työn- ja vastuunjako yhteistyökumppaneiden kesken Autenttisen verkko-opetuksen virtuaalisella benchmarking-projektilla oli kaksi vetäjää: yliopettaja Irja Leppisaari (Keski-Pohjanmaan ammattikorkekaoulu) ja kehittämispäällikkö Leena Vainio (Hämeen ammattikorkeakoulu). Projektin vastuuhenkilöiden lisäksi tavoitteiden toteutukseen tarvittiin muita yhteistyökumppaneita; kiinteää yhteistyötä verkkopedagogiikan asiantuntijoihin ja verkko-opettajiin. Tyypillistä projektille oli verkostomainen työskentely. Projektissa käytettyjen digitaalisten työkalujen tuki varmistettiin. Projektiassistentti Essi Ylönen Hämeen ammattikorkeakoulusta oli projektin vetäjien ja osanottajien käytettävissä ohjelmistojen käyttöön liittyvissä asioissa. Essi Ylönen myös toimi tutkimusassistenttina projektissa ja järjesti osallistujille Webpropol-kyselyt ja kehitti teknisesti autenttisen oppimisen arviointityökalua. 4.5 Tiivistetyt kuvaukset opintojaksoista Seuraavassa on kuvattu projektissa vertaisarvioidut opintojaksot lyhyesti: 2. Etelä- Karjalan ammattikorkeakoulu 3. Hämeen ammattikorkeakoulu Opintojaksot Ammattikorkeakoulut 1. Arcada Nylands svenska yrkeshögskola Kranskärlspatientens fysioterapi, 1,5 op Lonkka paremmaksi elämä helpommaksi, 3 op Yrityksen rahoitustoiminta, 5 op Kuvaus Inlärningen i kursavsnittet om kranskärlspatientens fysioterapi skedde via autentiska case, utarbetade tillsammans med fysioterapeut på HUS. Studenterna arbetade parvis med att planera fysioterapin för sin casepatient. Anonyma casebeskrivningen med bilagor i form av autentiska testresultat fanns för studenterna tillgängliga på Blackboard. Studenterna kunde ställa läraren och arbetslivsrepresentanten frågor under arbetets gång via Blackboard, sände in sina svar via Blackboard och fick också feedback på svaren via Blackboard. Både Arcadas lärare och fysioterapeuten på HUS kunde ta del av studenternas svar och ge feedback på dem.för att studenterna skulle få ta del av alla case, inte bara dem de själva jobbade med, hölls dessutom ett seminarium i klass, i vilket fysioterapeuten från HUS också deltog, och där studenternas svar på de olika casen presenterades och diskuterades. Opintojakso tavoitteena on auttaa opiskelijaa kehittämään toiminnallisia ajatusmalleja lonkan tekonivelpotilaan hoidossa ja kuntoutuksessa. Sisältö koostuu neljästä osa-alueesta: Elämää ennen leikkausta, Leikkausta odotellessa, Leikkaushoito ja kuntoutuminen ja Elämä leikkauksen jälkeen. Opiskelu koostuu verkkokontakteista, itsenäisestä opiskelusta ja tehtävien tekemisestä ryhmässä. Rahoitusmarkkinoiden tavoitteet ja toimintaperiaatteet, yrityksen toiminnan rahoittaminen ja rahoituspäätökseen vaikuttavat tekijät. Ideana on avoimen oppimisympäristön soveltaminen. Opiskelijat pystyvät liittämään rahoituspäätökseen liittyvien tekijöiden näkökulman omaan yritykseensä. Kysymyksessä on aikuisopiskelijat ja opinnoissa perusajatuksena on

12 12 hyödyntää opiskelijoiden omia kokemuksia ja tätä kautta lisätä autenttisuutta oppimisprosessiin. 4. Sukupuoli ja Verkkokurssilla tarkastellaan sitä, miten lasten ja nuorten sukupuolta Humanis- media, tuotetaan mediassa ja millaisia mahdollisuuksia mediakasvatus voi tarjota tinen am- 3 op aiheen käsittelyyn. Sisältö: sukupuolen rakentuminen mediassa, sukupuolen mattikor- keakoulu mediakulttuurin välinen ja mediakasvatuksen välinen yhteys sekä sukupuolen ja nuorten yhteys. 5. Jyväskylän ammattikorkeakoulu 6. Kajaanin ammattikorkeakoulu 7. Keski- Pohjanmaan ammattikorkeakoulu 8. Kemi- Tornion ammattikorkeakoulu 9. Lahden ammattikorkeakoulu 10. Oulun ammattikorkeakoulu 11. Pirkanmaa ammatti- Ruotsi, 3 op Tavoitteena on, että opiskelija pystyy kertomaan itsestään ja koulutuksestaan ruotsiksi, selviytymään oman alansa työnhakutilanteista ja keskeisistä työtehtävistä sekä hoitamaan asiakaskontakteja. Opiskelija hallitsee ruotsinkielisen kulttuuri- ja työympäristön keskeisimmät ominaispiirteet ja oman alan termit. Opintojakso on toteutettu siten, että kontaktiopetus kattaa suullisen sisällön ja verkkotehtävillä opiskelija rakentaa itselleen oman alan sanastoa ja kirjallista osaamista. Vienti- ja tuontitoiminta, 3 op Yrityksen perustaminen ja liiketoiminnan suunnittelu, 4 op Anatomia ja fysiologia, 1,5 op Information Systems Analysis and Design, 5 op Kansanterveys ja moniammatillinen yhteistyö, 3 op Kehityspsykologian verkkokurssi, 5 op Opiskelija harjaantuu ulkomaankaupan asiakirjojen tulkintaan ja osaa laatia ulkomaankaupan asiakirjat sekä osaa neuvotella toimitus- ja maksuehdoista. Sisältö: sopimukset, tarjoukset kauppasopimuksen pohjana, toimitusehdot ja kuljetussopimukset, maksuehdot, vienti- ja tuontitullaus ja ulkomaankaupan asiakirjat. Opintojakso suoritetaan tekemällä palautettavat testit ja tehtävät WebCT opiskeluympäristössä. Tehtäviin saa vastaukset opiskelumateriaalista, htm-materiaalin linkkisivuilta ja kirjasta. Opintojakson toteutuksen tavoitteena on edetä omien yrittäjäominaisuuksien pohdinnan kautta yritysideaan. Oppimistehtävien kautta yritysideasta muotoutuu toteuttamiskelpoinen liiketoimintasuunnitelma. Opiskelijat tekevät yhteistyötä osassa tehtäviä mm. kysymysten pohdinnan kautta verkkokeskustelussa. Linkit ja materiaalit on kytketty alan virallisiin sivustoihin ja mm. yrittäjäjärjestön ylläpitämiin sivustoihin. Opiskelija hallitsee virtsanerityselimistön, ruuansulatuselimistön ja lisääntymiselimistön rakenteet ja toiminnat sekä kilpirauhasen, aivolisäkkeen ja haiman hormonituotannon. Menetelmät: Kurssi on virtuaalikurssi. Kurssin kuuluu 16 tuntia virtuaalista kontaktituntia, jotka toteutetaan Learn Lincin avulla. Näillä tunneilla käytetään luento-opetusta, pari-ryhmätyöskentelyä sekä dialogia opetusmenetelminä. Lisäksi Moodleoppimisalustalla on koko kurssin ajan oppimistehtäviä ja keskustelualueita käsiteltävistä aiheista. The student is familiar with the importance of information systems in a company s business operations - the phasing of building information systems, analysis and design of an information system and database design. Most of the exercises and assignments are done in small groups with both English and Finnish speaking students. Opiskelijat perehtyvät suomalaisen kansanterveyden keskeisiin haasteisiin, sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmään, toimintaa ohjaaviin strategioihin ja moniammatilliseen terveyden edistämisen työhön. Opintojakso on moniammatillinen: aloittavat opiskelijat (n.200) eri terveysalan koulutusohjelmista ja lääketieteellisestä tiedekunnasta. Opiskelu tapahtuu tutoropettajan ohjaamissa 8:ssa verkkotiimissä. Moniammatillinen lähtökohta, jossa pohditaan yhteisten asiakkaiden (perhecaset) palvelua ja palveluiden kehittämishaasteita. Samalla opitaan tieteellistä työskentelyä (esseet, ryhmän tiivistelmä, esitykset suullisena ja postereina) ja lähteiden käyttöä. Kurssi päättyy tieteellisen konferenssin mallilla toteutettuun opiskelijakonferenssiin. Sosiaalialan ammattiopintoihin kuuluva opintojakso, jonka tavoitteena on oppia tuntemaan lapsuus-, nuoruus-, aikuis- ja vanhuusiän psyykkiset ja sosiaaliset toiminnot, muutokset ja vuorovaikutusilmiöt, syventää tuntemustaan keskeisistä kehitysteorioista sekä soveltaa tietoja sosiaalialan

13 korkeakoulu 12. Vaasan ammattikorkeakoulu Leading Multicultural Networks, 10 op asiakastyön tehtävissä. Kurssi jakautuu aihealueisiin, joissa toteutetaan erilaisia oppimistehtäviä, oppimistehtävistä osa on yksilötehtäviä ja osa keskustelupalstalla tapahtuvia vuorovaikutteisia tehtäviä. The students will learn essential concepts of multicultural networks and network leadership. Essential terminology, different types of network organisations, networking skills and leadership in a new era of networks. Different types of team work and communication. Acquisition and analysis of information. Self- study and assignments. elearning in Moodle Tutkimus Projektissa tehtyä tutkimusta esitellään tutkimusartikkeleissa ja konferenssipapereissa, joiden julkaisutiedot linkitetään VirtuaaliAMK-sivustolle. - Leppisaari, I. & Vainio, L. & Herrington, J. (arvioitavana). Development of authentic e- learning throught virtual benchmarking. - Tätä projektista yhdessä Jan Herringtonin kanssa laadittua tutkimusartikkelia tarjotaan vuoden 2009 ED-MEDIA konferenssiin. - Vainio, L. & Leppisaari, I. (arvioitavana) Virtuaalinen benchmarking miten toimii opetuksen vertaiskehittäminen verkossa? 6. Kansainvälinen yhteistyö Projektin toteuttamisessa tehtiin kansainvälistä yhteistyötä autenttisen oppimisen kansainvälisesti tunnetun asiantuntijan Associate Professor Jan Herringtonin kanssa (Associate Professor in IT in Education at The University of Wollongong, Australia). Projektin vetäjät Irja Leppisaari ja Leena Vainio ovat pitäneet Virtuaaliammattikorkeakoulua/kyseistä projektia esillä seuraavissa kansainvälisissä alan tunnetuissa konferensseissa, joihin osallistumiseen vaadittava työaika on kohdennettu projektille kokonaan tai osin: Leppisaari Korea/Soul ja Japani/Osaka, esityksiä, yhteistyöneuvotteluja ja KSET-konferenssipaperi: Leppisaari, I. & Tenhunen, M-L. (2008). Education, Applied Research and Regional Development: an Emerging Triangular Trend in Educational Technology R&D at AVERKO. In proceedings of KSET, Korean Society for Educational Technology, International Conference 2008, Reconsidering Educational Technology Research Trends, April 25-26, 2008 Hanyang University, Seoul, Korea, EAIR, The European Higher Education Society -konferenssi Saari, S. & Leppisaari, I. (2008). Web-based learning services experienced by the students in the Finnish UASs. Paper presented in EAIR, The European Higher Education Conference, the 30th Annual Forum Polishing the silver: Are we

14 14 really improving higher education? , Copenhagen, Denmark. Vainio - Vainio, L The distributed and mobile nature of knowledge-intensive work: challenges to teaching and learning. In Symbosium: Multiple perspectives on interactions with technology (Convenor Elizabeth Hartnell-Young). The Bera Annual Conference 2008, 3rd - 6th September Edinburgh. Edellä mainittuihin konferensseihin on sisältynyt myös verkkopedagogiikka ja tutkimus projektin näkökulmasta merkittäviä asiantuntijatapaamisia. Hanketta on mm. esitelty seuraaville henkilöille: Prof. Okhwa Lee, Chungbuk National University, Prof. Yeonwook Im, Nanyang Cyber University, Dept. of Educational Technology ja Ass. Prof. Yukari Makino, Kansai University (Osaka) sekä Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulussa vierailleille kv-vieraille mm. Saksasta. Associate Professor Jan Herrington oli VirtuaaliAMK:n vieraana Helsingissä , jolloin hän tapasi myös VirtuaaliAMK:n johtaja Marja Rautajoen ja tutustui VirtuaaliAMK:n toimintaan. Tuolloin suunniteltiin myös projektin jatkoa vuodelle Julkisuus ja tiedottaminen Tutkimusartikkelit ks. edellä kohta 5: Muita vuoden 2008 aikana työstettyjä Verkkopedagogiikka ja tutkimus projektiin liittyviä, sisällöltään myös vuoden 2007 aineistojen arvointiprojektia (Mentorointiprojekti 2) koskevia tutkimusartikkeleita: - Leppisaari, I. & Vainio, L. (2008). Autenttinen oppiminen virtuaalisissa mentorointiyhteisöissä uudenlainen ratkaisu opettajien verkkopedagogisen osaamisen kehittämiseen. Teoksessa M. Mielty (toim.) Opi valitsemaan Olet aikaasi edellä. Hämeen kesäyliopiston julkaisuja, sarja B, ITK Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa -konferenssi , Aulanko, Hämeenlinna, Leppisaari, I., Mahlamäki-Kultanen, S. & Vainio, L. (2008). Virtuaalinen ryhmämentorointi ammattikorkeakouluopettajan osaamisen kehittymisen tukena. Aikuiskasvatus 28 (4), Vainio, L. & Leppisaari, I. (tulossa, 2009). Verkkomentorointi ja autenttisuus osana VirtuaaliAMK:n toimintaa Verkkopedagogiikka- ja tutkimusprojektit edistämässä vertaisoppimista verkostossa. VirtuaaliAMK:n kokoomateos. - Leppisaari, I. & Ihanainen, P. (arvioitavana). Virtual Learning Space. - Ihanainen, P. & Leppisaari, I. Oppimistila verkossa. (tulossa Virpe-hankkeen julkaisussa). Projektiin liittyviä esityksiä/luentoja/alustuksia on pidetty seuraavasti:

15 15 - Virtuaalisuus, yhteisöllisyys ja autenttisuus osana uutta opettajuutta. (I. Leppisaari) AMK-opettajien koulutusiltapäivä Vaasan ammattikorkeakoulussa Autenttisen oppimisen elementit verkko-opetuksessa. (I. Leppisaari.)AVERKOn Verkko-opetuksen tulevaisuuden tuulia -koulutuspäivässä KPAMK:ssa Kokkolassa. - Yhdessä kehittäen hyvään kasvuun ammattikorkeakoulujen verkko-opetuksessa - Toimivia käytänteitä ja kehittämishaasteita opettajien ja opiskelijoiden kokemana (I. Leppisaari). Avoimen yliopiston henkilöstön kansalliseen koulutuksen liittyvä luento, Helsingin yliopiston avoimessa yliopistossa Näkökulmia laadukkaaseen verkko-opetukseen ammattikorkeakouluissa (I. Leppisaari), Humanistisen ammattikorkeakoulun edustajien vierailu Keski- Pohjanmaan ammattikorkeakoulussa Uusi koulutusteknologia pedagogisten innovaatioiden mahdollistajana (Vainio, L., Leppisaari, I., Kleimola, R. & Impiö, P.). Oppimisella innovaatiokyvykkyyteen konferenssissa Kokkolassa, ns. AVERKO-konferenssi Kokkolassa Virtuaalinen benchmarking uusi tapa kehittää yhdessä autenttista verkkoopetusta (Vainio, L. & Leppisaari, I.). VirtuaaliAMK-yhteyshenkilöpäivillä Helsingissä, Arcadassa Esitys saatavilla: 8/virtuaaliamkyhteyshenkilopaiva.html - Virtuaalinen asiantuntija- ja vertaismentorointi sekä benchmarking - Näkökulmia VirtuaaliAMK:n verkkopedagogiikka ja tutkimus projekteista (I. Leppisaari) Haaga-Helia AMK. Saatavilla: ihape.uniblogs.org/files/2008/11/tukea_seminaari_ ppt Tämä loppuraportti julkaistaan VirtuaaliAMK-portaalissa. Projektissa käytetty Autenttisen verkko-oppimisen arviointityökalu on saatavilla: Työkalu on jatkossa kaikkien verkoston jäsenten (=ammattikorkeakoulujen ja niiden opettajien) käytettävissä ja myös vapaasti julkisesti saatavilla. Julkisuudesta ja tiedottamisesta ks. myös edellisessä kohdassa (6) olevat kansainväliset yhteydet, joissa myös tätä projektia on pidetty esillä. 8. Ongelmat ja suositukset 8.1 Ongelmat projektin toteutuksessa Toimijoiden sitoutuminen ja projektin ajoittuminen Kiireisten opettajien projektiin sitoutumisen arkiset aikataululliset esteet muodostuivat yhdeksi projektin pääongelmaksi. Kyseessä oli kaiken kaikkiaan vuoden mittainen projekti, jossa varsinainen benchmarking-toiminta ajoittui maalis-touko- ja elosyyskuulle. Kesäaika katkaisi projektin toimintaa ja vaikeutti yhteisöllisen prosessin muotoutumista. Toisaalta projekti oli edellisvuosien kokemuksen perustella pyritty

IDEASTA TOTEUTUKSEEN - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta

IDEASTA TOTEUTUKSEEN - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta C 9 Irma Mänty ja Pasi Nissinen IDEASTA TOTEUTUKSEEN - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja C 9 Ideasta toteutukseen - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta

Lisätiedot

Kehittämisestä käytäntöön

Kehittämisestä käytäntöön Kehittämisestä käytäntöön tekoja aikuisopiskelijan oppimisen edistämiseksi Leena Koivumäki & Tuija Strandén-Mahlamäki HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIAN JULKAISUJA SARJA D: ARTIKKELIT 5 Leena Koivumäki

Lisätiedot

Kokemuksia ammattikorkeakoulujen kieli- ja viestintäopintojen integroinnista. Ilona Tanskanen, Minna Scheinin & Mervi Varhelahti (toim.

Kokemuksia ammattikorkeakoulujen kieli- ja viestintäopintojen integroinnista. Ilona Tanskanen, Minna Scheinin & Mervi Varhelahti (toim. OPPIMATERIAALEJA PUHeenVUORoja RAPORTTEJA 195 TUTKIMUKSIA Ilona Tanskanen, Minna Scheinin & Mervi Varhelahti (toim.) Kieli- ja VIestintäosaaMInen osana ammattitaitoa Kokemuksia ammattikorkeakoulujen kieli-

Lisätiedot

Verkko-opetuksen suunnittelun tehostaminen

Verkko-opetuksen suunnittelun tehostaminen Tietojenkäsittelytiede 34 (Huhtikuu 2012) sivut 3753 c kirjoittaja(t) Toimittaja: Ari Korhonen Verkko-opetuksen suunnittelun tehostaminen Leena Hiltunen Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos leena.r.k.hiltunen@jyu.

Lisätiedot

BENCHMARKING OPETUSMENELMÄNÄ

BENCHMARKING OPETUSMENELMÄNÄ BM- KLUBI PÄIJÄT HÄME 25.5.2015 BENCHMARKING OPETUSMENELMÄNÄ Työelämätaidot Oppimaanoppiminen Sisällysluettelo 1 Lukijalle... 4 2 Benchmarkingklubi Päijät Häme... 5 3 Työn taustaa... 6 4 Työn tavoitteet

Lisätiedot

LAATUA E-OPPIMATERIAALEIHIN

LAATUA E-OPPIMATERIAALEIHIN Liisa Ilomäki (toim.) LAATUA E-OPPIMATERIAALEIHIN E-oppimateriaalit opetuksessa ja oppimisessa Oppaat ja käsikirjat 2012:5 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2012:5 (1. painos 2004) ISBN 978-952-13-5162-4

Lisätiedot

RESTONOMIOPISKELIJAT TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ

RESTONOMIOPISKELIJAT TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ Laurea Julkaisut I Laurea Publications Mailis Korkiakangas, Päivi Mantere, Kaija Meriläinen & Marja Mikkola (toim.) RESTONOMIOPISKELIJAT TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ Laurea Julkaisut I Laurea Publications I

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17. Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17. Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17 Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Tekemällä oppimisen sytyttäjä

Tekemällä oppimisen sytyttäjä Tekemällä oppiminen (learning by doing) on toiminnasta oppimista ja se on yksi vanhimmista oppimismenetelmistä. Tämän kuvauksen tarkoituksena on esitellä tekemällä oppimisen kehittämisprosessin käynnistäminen

Lisätiedot

Sairaanhoitajat syöpäpotilaan hoidon kehittäjinä

Sairaanhoitajat syöpäpotilaan hoidon kehittäjinä Laurea Julkaisut I Laurea Publications Outi Ahonen, Aila Peippo, Annikki Päällysaho, Mirkka Pirilä & Kaarina Murtola (toim.) Sairaanhoitajat syöpäpotilaan hoidon kehittäjinä Oppisopimustyyppisen täydennyskoulutuksen

Lisätiedot

Riina Helenius & Paula Oja:

Riina Helenius & Paula Oja: Riina Helenius & Paula Oja: AVERKON OPISKELIJAPALAUTE 2002 2003 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3 2 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT...3 3 VERKKO-OPISKELUN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET...6 4 TUTOROINTI JA SEN KEHITTÄMINEN...8

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 99 TUTKIMUKSIA Marjut Putkinen, Kirsi Angerpuro, Johanna Alitalo, Ville Hyyppä, Ismo Kantola, Markku Karhunen, Eija Koivisto & Anu Lehtinen YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

Lisätiedot

Vertaisuus voimavarana ohjauksessa

Vertaisuus voimavarana ohjauksessa Vertaisuus voimavarana ohjauksessa Leena Penttinen, Elina Plihtari, Terhi Skaniakos & LeenaValkonen (toim.) VERTAISUUS VOIMAVARANA OHJAUKSESSA 1 Toimittajat: Leena Penttinen, Elina Plihtari, Terhi Skaniakos

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatusta suomalaiseen opettajankoulutukseen ja opetukseen! Jaana Seikkula-Leino, Anne Tiikkala ja Laura Yöntilä (toim.

Yrittäjyyskasvatusta suomalaiseen opettajankoulutukseen ja opetukseen! Jaana Seikkula-Leino, Anne Tiikkala ja Laura Yöntilä (toim. turun normaalikoulun julkaisuja 1/2014 Jaana Seikkula-Leino, Anne Tiikkala ja Laura Yöntilä (toim.) Yrittäjyyskasvatusta suomalaiseen opettajankoulutukseen ja opetukseen! YVI-hankkeen hedelmiä vuosilta

Lisätiedot

VIRTUAALIOPETUKSEN KEHITTÄMISHANKE PROJEKTIOPPIMISEN SOVELLUS

VIRTUAALIOPETUKSEN KEHITTÄMISHANKE PROJEKTIOPPIMISEN SOVELLUS VIRTUAALIOPETUKSEN KEHITTÄMISHANKE PROJEKTIOPPIMISEN SOVELLUS Raimo Mustonen, lehtori, KM, Kajaanin ammattikorkeakoulu, Luonnontieteet, Kajaani. Pekka Tervonen, lehtori, KTM, Kajaanin ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA

SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA Maarit Tiainen Ulla Ritvanen Sari Tervonen Oppimiskeskus Kuopion yliopisto Syyskuu 2004 Sisältö 1 Johdanto... 4 2 Selvityksen

Lisätiedot

Hannele Tiittanen (toim.) (toim.) Ongelmaperustaisen oppimisen arkea hoitotyön koulutuksessa

Hannele Tiittanen (toim.) (toim.) Ongelmaperustaisen oppimisen arkea hoitotyön koulutuksessa Hannele Tiittanen (toim.) (toim.) Ongelmaperustaisen oppimisen arkea hoitotyön koulutuksessa Lahden Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, julkaisu, sarja sarja C, Artikkelikokoelmat, C, raportit raportit

Lisätiedot

Viesti kirjastosta. Jarmo Saarti ja Helena Silvennoinen-Kuikka (toim.) Itä-Suomen yliopiston kirjaston vuosikertomus 2013

Viesti kirjastosta. Jarmo Saarti ja Helena Silvennoinen-Kuikka (toim.) Itä-Suomen yliopiston kirjaston vuosikertomus 2013 Jarmo Saarti ja Helena Silvennoinen-Kuikka (toim.) Viesti kirjastosta Itä-Suomen yliopiston kirjaston vuosikertomus 2013 Publications of the University of Eastern Finland General Series JARMO SAARTI JA

Lisätiedot

MERKKEJÄ TULEVAISUUDEN OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ. Antti Rajala Jaakko Hilppö Kristiina Kumpulainen Varpu Tissari Leena Krokfors Lasse Lipponen

MERKKEJÄ TULEVAISUUDEN OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ. Antti Rajala Jaakko Hilppö Kristiina Kumpulainen Varpu Tissari Leena Krokfors Lasse Lipponen Antti Rajala Jaakko Hilppö Kristiina Kumpulainen Varpu Tissari Leena Krokfors Lasse Lipponen MERKKEJÄ TULEVAISUUDEN OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ Raportit ja selvitykset 2010:3 Opetushallitus ja tekijät Raportit

Lisätiedot

Osallisuus opetussuunnitelmatyössä yliopisto-opettajien kertomana

Osallisuus opetussuunnitelmatyössä yliopisto-opettajien kertomana Osallisuus opetussuunnitelmatyössä yliopisto-opettajien kertomana Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden yksikkö Kandidaatintutkielma Kasvatustiede Sara Partanen & Petra Ruusunen Maaliskuu 2013 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Erityistä Somea? Kokemuksia erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden oppimisesta, opetuksesta ja ohjauksesta sosiaalisessa mediassa

Erityistä Somea? Kokemuksia erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden oppimisesta, opetuksesta ja ohjauksesta sosiaalisessa mediassa Erityistä Somea? Kokemuksia erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden oppimisesta, opetuksesta ja ohjauksesta sosiaalisessa mediassa Ammatillinen erityisopetus, 2/2013 Sisältö: 1. JOHDANTO 3 2. NÄKÖKULMIA

Lisätiedot

OPAS OPETTAJIEN VASTAVUOROISEEN YHTEISTYÖHÖN

OPAS OPETTAJIEN VASTAVUOROISEEN YHTEISTYÖHÖN OPAS OPETTAJIEN VASTAVUOROISEEN YHTEISTYÖHÖN Tietoja projektista ja tästä oppaasta Generational Change in the Teaching Profession (akronyymi 2AgePro) on Grundtvik-projekti, joka rahoitetaan EU:n elinikäisen

Lisätiedot

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu. Ammatillinen opettajakorkeakoulu

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu. Ammatillinen opettajakorkeakoulu HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Ammatillinen opettajakorkeakoulu KEHITTÄMISHANKE 2009 Tahvanainen Iris KIRJASTO- JA TIETOPALVELUT OSANA METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN OPPIMIS- JA TUTKIMUSYMPÄRISTÖÄ Tiivistelmä

Lisätiedot

Insinöörikoulutuksen uusi maailma II

Insinöörikoulutuksen uusi maailma II Insinöörikoulutuksen uusi maailma II Foorumi 2010 hyvät käytännöt Juhani Keskitalo, Samuli Kolari, Janne Roslöf & Carina Savander-Ranne (toim.) Hämeen ammattikorkeakoulu INSSI-hankkeen oppimisprosessin

Lisätiedot

Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea. Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen

Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea. Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen Turun ammattikorkeakoulun raportteja 87 HELLEVI LEPPIAHO,

Lisätiedot

E-OPPIMISEN HYÖDYNTÄMINEN EDUSKUNNASSA. -projektin loppuraportti 20.1.2005

E-OPPIMISEN HYÖDYNTÄMINEN EDUSKUNNASSA. -projektin loppuraportti 20.1.2005 E-OPPIMISEN HYÖDYNTÄMINEN EDUSKUNNASSA -projektin loppuraportti 20.1.2005 EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU 12/2005 E-OPPIMISEN HYÖDYNTÄMINEN EDUSKUNNASSA -projektin loppuraportti 20.1.2005 Tuula Nyström EDUSKUNNAN

Lisätiedot

Muutosvoimaa vanhustyön osaamiseen hankkeen raportti

Muutosvoimaa vanhustyön osaamiseen hankkeen raportti Muutosvoimaa vanhustyön osaamiseen hankkeen raportti vuodet 2008-2011 Hannele Niiniö ja Anne Toikko (toim.) Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 5 2 HANKKEEN YLEISESITTELY 6 ESPOON OSAHANKE 3 Espoon projektit hankkeen

Lisätiedot

Asiakkaille parempia tuotteita ja palveluita

Asiakkaille parempia tuotteita ja palveluita Asiakkaille parempia tuotteita ja palveluita Korkeakouluverkoston innovaatiopalvelut (KIP) hanke kehitti uusia tapoja korkeakouluverkoston innovaatiotoimintaan Miika Kajanus - Sari Karhu 1 Savonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Mie teen vaan oman työni

Mie teen vaan oman työni JYVÄSKYLÄ STUDIES IN EDUCATION, PSYCHOLOGY AND SOCIAL RESEARCH 477 Seija Koskela Mie teen vaan oman työni Toimintatutkimus moniammatillisen yhteistyön ja ohjausosaamisen kehittämisestä JYVÄSKYLÄ STUDIES

Lisätiedot

Raija Marttala. Ei mulla ennen Opinpolkua ollut täällä mitään elämää Opinpolku Elämään opintovalmennuksen mallinnus

Raija Marttala. Ei mulla ennen Opinpolkua ollut täällä mitään elämää Opinpolku Elämään opintovalmennuksen mallinnus Raija Marttala Ei mulla ennen Opinpolkua ollut täällä mitään elämää Opinpolku Elämään opintovalmennuksen mallinnus Opinnäytetyö Syksy 2009 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö Sosiaalialan koulutusohjelma

Lisätiedot