LIITE Tvt-taitotasokuvaukset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIITE 10 1. Tvt-taitotasokuvaukset"

Transkriptio

1 LIITE Tvt-taitotasokuvaukset - 1 -

2 PÄIJÄT-HÄMEEN PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSSUUNNITELMA Tieto- ja viestintätekniikan taidot sisältyvät vuonna 2004 annettuihin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin sekä kahteen aihekokonaisuuteen, Ihminen ja teknologia sekä Viestintä ja mediataito, että useaan oppiaineeseen. Päijät-Hämeessä Tvt-opetussuunnitelman tavoitteena on varmistaa, että jokaisella oppilaalla on oikeus ja mahdollisuus oppia tietyt perustaidot peruskoulun aikana. Koulut voivat hyödyntää seudullisesti määriteltyjä taitotasokuvauksia toteuttaessaan koulun opetussuunnitelmaa ja niiden täydennyksiä sekä miettiä miten taitotasojen edellyttämiin tavoitteisiin omassa koulussa päästäisiin. Taitotasotavoitteet on jäsennetty eri sisältöalueille, joita ovat: laitteen hallinta (tietokoneen käyttötaidot) kirjoittaminen (tekstinkäsittely) verkkoympäristö (internet, sähköposti, lähiverkko ja verkko-oppiminen) tiedonkäsittely ja esittäminen (taulukkolaskenta-, esitysgrafiikka-, julkaisu- ja mallinnusohjelmat) tiedonhallinta (tiedonhaku verkkoympäristössä) viestintä ja mediataito (audiovisuaalinen media) Kullakin osa-alueella on esitetty mahdollisimman konkreettiseen muotoon puettuja taitoja. Taitotasot on jäsennelty vuosiluokittain (1-2, 3-4, 5-6 ja 7-9) sekä osaamisen tason mukaan ja niissä kuvataan, mitä taitoja oppilas osaa esim. 2. luokan päätyttyä, mitä taitoja hän on harjoitellut, mutta ei vielä osaa omatoimisesti ja mihin hän on tutustunut (esim. opettaja on näyttänyt tai kertonut asiasta). Mikäli Päijät-Hämeen kuntien koulutoimien yhteisesti asettamista tieto- ja viestintätekniikkaa koskevista tavoitteista ja sisällöistä poiketaan, tulee kyseessä olevan koulun opetussuunnitelma hyväksyä asianomaisen kunnan sivistyslautakunnassa

3 TAITOTASOKUVAUSTEN JAOTTELU 1-2 LUOKAT Alkuopetuksessa tietoteknisten taitojen opettamisen tavoitteena on ohjata oppilasta perustaitojen hallintaan. Tietoteknisten taitojen tulisi tukea ennen kaikkea lukemisen ja kirjoittamisen opiskelua. Tietotekniikkaa käytetään myös tukena matematiikan, ympäristötiedon ja kuvataiteen opiskelussa varsinkin näitä aineita koskevien opetusohjelmien avulla. 3-4 LUOKAT Oppilas tutustuu monipuolisemmin erilaisiin työvälineohjelmiin (tekstinkäsittely, esitysgrafiikka, taulukkolaskenta, kuvankäsittely) sekä oppimis- /harjoitteluohjelmiin ja oppii ymmärtämään ohjelmien yhteistä logiikkaa. Hän käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa yhä enemmän oppimisen ja tuottamisen apuvälineenä. Tärkeässä asemassa ovat kirjoittamisprosessi ja vastuullinen sekä kriittinen toimiminen tietoverkoissa ja sähköpostissa. 5-6 LUOKAT Oppilas osaa hyödyntää tietotekniikkaa jokapäiväisessä työssään järkevästi ja monipuolisesti: tiedonhankinta (internetin tietolähteet, tietoturva, nettietiketti), tekstinkäsittely (kirjoitelmat, esitykset, viestintä jne.) sekä graafinen ilmaisu (kuvat, diagrammit). Oppilas tuntee ja huomioi sähköisen viestimen tarjoamat mahdollisuudet ja uhat. Työskentelyssä käytetään myös verkko-oppimisympäristöä yhteisöllisenä työvälineenä. 7-9 LUOKAT Oppilas kehittyy nykyaikaisen tietoyhteiskunnan jäseneksi niin, että saa peruskoulussa valmiudet hyödyntää työskentelyssään tietotekniikkaa ja viestintävälineitä. Yläasteen aikana varmistetaan ala-asteella opitut taidot tarpeen mukaan kerraten ja syventäen. Keskeisten työvälineohjelmien käyttö tulee sujuvaksi ja oppilas osaa käyttää tietotekniikkaa oman opiskelunsa apuvälineenä, esim. prosessikirjoituksessa, projektitöidensä suunnittelussa ja esityksensä havainnollistamisessa. Keskeisiä osa-alueita ovat tekstinkäsittely, taulukkolaskenta, esitysgrafiikka, monipuolinen median hyödyntäminen; mm. kuvan ja videon käsittely, sosiaalisen median työkalut sekä mahdollisen verkko-oppimisympäristön hyödyntäminen yhteisöllisenä työvälineenä

4 2. Tvt-taitotasot osaamisalueittain - 4 -

5 O saamisalueittain L A I T T E E N H A L L I N T A tietokoneen käyttötaidot "Oppilas oppii käyttämään tietoteknisiä laitteita ja ohjelmia sekä tietoverkkoja erilaisiin tarkoituksiin." (1-9 lk, s. 41) lk noudattaa annettuja ohjeita ja edetä ohjeiden mukaisessa järjestyksessä katsoa mallista (esim. kuva seinällä, miltä paikkani näyttää lopetettuani työskentelyn tietokoneella, millainen on oikea työskentelyasento) avata ja sulkea tietokoneen käyttää itsenäisesti harjoitteluohjelmia käyttää hiirtä ja näppäimistöä (kirjaimet ja välimerkit) tietotekniikkaluokan sääntöjä, nettietikettiohjeiden noudattamista tiedoston avaamista, tekstin muokkaamista, tallentamista sekä tulostamista ergonomista työasentoa lk käyttää tietokonetta koulun käyttösääntöjen mukaisesti käyttää näppäimistöä: kirjain-, numero-, nuoli-, Enter-, Shift-, Escape-, askelpalautin- ja Delete -näppäimet avata tiedoston ja tallentaa sen oikeaan tallennuspaikkaan ergonomisen työasennon ohjelmien yhteiskäyttöä leikepöydän käyttöä (teksti ja kuva) kymmensormijärjestelmän käyttöä tiedostojen hallintaan: siirtäminen, kopiointi, liittäminen ja leikkaaminen kansioiden hallintaan: alakansioiden luominen sekä siirtäminen ja kopioiminen erilaisiin tiedostotyyppeihin - 5 -

6 O saamisalueittain L A I T T E E N H A L L I N T A tietokoneen käyttötaidot "Oppilas oppii käyttämään tietoteknisiä laitteita ja ohjelmia sekä tietoverkkoja erilaisiin tarkoituksiin." (1-9 lk, s. 41) lk käyttää monia ohjelmia samanaikaisesti (yhteiskäyttö) leikepöydän käytön (teksti ja kuva) kymmensormijärjestelmän käytön tiedostojen hallintaa: siirtäminen, kopiointi, liittäminen ja leikkaaminen kansioiden hallintaa: alakansioiden luominen sekä siirtäminen ja kopioiminen erilaisten tiedostotyyppien tunnistamista laitteissa mahdollisesti ilmeneviin, usein käyttäjistä johtuviin vikoihin (esim. johdot irti, laite ei sulkeudu, tiedosto ei avaudu tai tallennu) lk käyttää tietokonetta koulun käyttösääntöjen mukaisesti (uusi yläasteen koulu) avata tiedoston ja tallentaa sen oikeaan tallennuspaikkaan (loogisuus) luoda tarvittaessa kansioita sekä siirrellä tiedostoja ja kansioita tunnistaa yleisimmät tiedostotyypit ja tallennusmuodot esikatsella tulostettavat työt oikean tulostusasun varmistamiseksi ja ohjata työn tulostumaan tietylle tulostimelle verkossa tunnistaa ohjelmien yhteiset periaatteet: - ohjelmaikkunoiden hallintaperiaatteet - yhdenmukaiset tekstivalikot ja pikakuvakkeet - näppäinkomennot sekä hiiren molempien näppäinten ominaisuudet käyttää leikepöytää sujuvasti kaikissa työvälineohjelmissa oikeaa toimimista erilaisissa tietokoneen käyttöön liittyvissä ongelmatilanteissa resurssienhallinnan eri näkymiin ja järjestelymahdollisuuksiin - 6 -

7 Osaamisalueittain K I R J O I T T A M I N E N tekstinkäsittely "Oppii tuottamaan ja välittämään viestejä ja käyttämään mediaa tarkoituksenmukaisesti." (1-9 lk, s. 37) "Oppii kirjoittamaan sujuvasti kirjoituskirjaimin ja saa kokemuksia erilaisten tekstien tuottamisesta tekstinkäsittelyohjelmalla." (3-5 lk, s. 60) "Pystyy tuottamaan tekstinsä sekä käsin että tekstinkäsittelyohjelmalla ja muutenkin hyödyntämään työskentelyssään tietotekniikkaa ja viestintävälineitä." (6-9 lk, s. 55) "Tuntee kirjoitelman laatimisen prosessin ja soveltaa tietoaan tekstejä tuottaessaan." (6-9lk, s. 80) lk kirjoittaa sanoja ja lauseita perusasiat näppäimistön käytöstä: isot ja pienet kirjaimet, välimerkit, sanaväli sekä kappale kirjoittamaan lyhyitä tarinoita tekstin muokkaukseen, esim. fontin ja sen koon vaihtaminen lk tuottaa tekstiä tekstinkäsittelyohjelmalla tekstin ja kappaleen yksinkertaista muokkausta (fontin ja fonttikoon vaihtaminen, lihavointi, kursivointi, alleviivaus, väri) avata ja tallentaa tekstitiedoston kirjoittamista prosessina, jossa tekstiin palataan ja sisältöä muokataan tekstinkäsittelyohjelmalla (tiedoston uudelleen avaaminen muokkaaminen ja muutosten tallentaminen) tekstin kopioimista, liittämistä ja leikkaamista kuvan tuomista tekstiin ja sen rivittämistä objektien lisäämistä sekä koon ja paikan muuttamista: - viiva, nuoli, suorakulmio ja ellipsi kirjoittamiseen yhteisöllisenä työskentelynä (lähiverkko) tekstin ja kappaleen muokkaukseen: sisennykset sekä fontin tehosteet, kappaleen tasaus, numerointi ja luettelomerkit sivun asetuksiin: reunukset ja suunta tekstikehyksen ja ClipArt-objektien lisäämiseen sekä koon ja paikan muuttamiseen - 7 -

8 Osaamisalueittain K I R J O I T T A M I N E N tekstinkäsittely "Oppii tuottamaan ja välittämään viestejä ja käyttämään mediaa tarkoituksenmukaisesti." (1-9 lk, s. 37) "Oppii kirjoittamaan sujuvasti kirjoituskirjaimin ja saa kokemuksia erilaisten tekstien tuottamisesta tekstinkäsittelyohjelmalla." (3-5 lk, s. 60) "Pystyy tuottamaan tekstinsä sekä käsin että tekstinkäsittelyohjelmalla ja muutenkin hyödyntämään työskentelyssään tietotekniikkaa ja viestintävälineitä." (6-9 lk, s. 55) "Tuntee kirjoitelman laatimisen prosessin ja soveltaa tietoaan tekstejä tuottaessaan." (6-9lk, s. 80) lk kirjoittaa tekstiä prosessina, jossa tekstiin palataan ja sisältöä muokataan tekstinkäsittelyohjelmalla (tiedoston uudelleen avaaminen, muokkaaminen ja muutosten tallentaminen) kopioida, liittää ja leikata tekstiä tuoda kuvan tekstiin ja rivittää sen lisätä objekteja ja muuttaa niiden kokoa/paikkaa: - viiva, nuoli, suorakulmio ja ellipsi tuottamaan monipuolista tekstiä tekstinkäsittelyohjelmalla: luova prosessikirjoitus, asiatekstit, tutkielmat, asiakirjat sivunumerointia selkeyttä, oikeaa jäsentämistä ja luettavuuteen vaikuttavia keinoja kirjoittamista yhteisöllisenä työskentelynä (oppimisympäristöt ja lähiverkko) sivunasetuksia: reunukset ja suunta tekstin ja kappaleen muokkausta: oikea ja vasen sisennys, fontin tehosteet objektien lisäämistä: tekstikehys, ClipArt sivun ulkoasun suunnitteluun (sommittelu) yksinkertaisen taulukon laatimiseen tekstinkäsittelyohjelmalla lähteiden merkitsemiseen lk tuottaa monipuolista tekstiä tekstinkäsittelyohjelmalla: - luova prosessikirjoitus - asiatekstit - tutkielmat - keskeiset asiakirjat (esim. hakemus ja raportti) muokata tekstiä tarkoituksenmukaisesti tarkistaa tekstinsä oikolukuohjelmalla käyttää sivun asetuksia käyttää ylä- ja alatunnisteita numeroida sivut merkitä lähteet kuvan ja tekstin tarkoituksenmukaista yhdistämistä sivun ulkoasun suunnittelua (sommittelu) ylä- ja alatunnisteiden käyttöä tekstinkäsittelyn erikoisominaisuuksiin (esim. etsiminen ja korvaaminen) otsikointiin ja sisällysluettelon tekemiseen tekstinkäsittelyä aloittaessaan arvioimaan, onko tuottamassa lyhyttä asiakirjaa, jonka voi muotoilla kirjoittaessa, vai pitempää asiakirjaa, jossa tarvitaan tyylejä perustyylien käyttöön (normaali- ja otsikkotyylit) ja rakenneruudun käyttöön tekstin jäsentymisen apuna (otsikoiden numerointi)

9 Osaamisalueittain V E R K K O Y M P Ä R I S T Ö internet, sähköposti, lähiverkko ja verkko-oppiminen Oppimisympäristön varustuksen tulee tukea myös oppilaan kehittymistä nykyaikaisen tietoyhteiskunnan jäseneksi ja antaa tilaisuuksia tietokoneiden ja muun mediatekniikan sekä mahdollisuuksien mukaan tietoverkkojen käyttämiseen (1-9 lk, s.16) "Osaa käyttää tietoverkkoja tiedonhankinnassaan, valita lähteensä ja myös ilmoittamaan ne." (1-9 lk, s. 54) "Viestintä ja mediataitojen keskeisiä sisältöjä ovat mm. viestintätekniset välineet ja niiden monipuolinen käyttö sekä verkkoetiikka."(1-9 lk, s. 39) "Oppii käyttämään tietoteknisiä laitteita ja ohjelmia sekä tietoverkkoja erilaisiin tarkoituksiin. Oppii teknologiaan liittyvät eettiset ja moraaliset kysymykset. " (1-9 lk, s. 41) "Osaa hyödyntää mm. internetin kulttuuripalveluja." (5-9lk, s. 238) lk salasanan ja käyttäjätunnuksen kirjoittamista nettietiketin perusteita lk nettietiketin perussäännöt eli käyttäytymisen tietoverkossa: tekijänoikeudet, kirjoittaminen omalla nimellä ja lähdekritiikki sähköpostin alkeita hyödyllisten internet-sivustojen hakemista opettajan ohjeiden mukaisesti ryhmätöiden tekemistä verkkoympäristössä liitetiedostojen käyttöön sähköpostissa internetin haittavaikutuksiin ja tietoturvaan (esim. virusten ja haittaohjelmien välttäminen) - 9 -

10 Osaamisalueittain V E R K K O Y M P Ä R I S T Ö internet, sähköposti, lähiverkko ja verkko-oppiminen Oppimisympäristön varustuksen tulee tukea myös oppilaan kehittymistä nykyaikaisen tietoyhteiskunnan jäseneksi ja antaa tilaisuuksia tietokoneiden ja muun mediatekniikan sekä mahdollisuuksien mukaan tietoverkkojen käyttämiseen (1-9 lk, s.16) "Osaa käyttää tietoverkkoja tiedonhankinnassaan, valita lähteensä ja myös ilmoittamaan ne." (1-9 lk, s. 54) "Viestintä ja mediataitojen keskeisiä sisältöjä ovat mm. viestintätekniset välineet ja niiden monipuolinen käyttö sekä verkkoetiikka."(1-9 lk, s. 39) "Oppii käyttämään tietoteknisiä laitteita ja ohjelmia sekä tietoverkkoja erilaisiin tarkoituksiin. Oppii teknologiaan liittyvät eettiset ja moraaliset kysymykset." (1-9 lk, s. 41) "Osaa hyödyntää mm. internetin kulttuuripalveluja." (5-9lk, s. 238) lk noudattaa nettietikettiä (tekijänoikeudet ja lähdekritiikki) sekä ymmärtää omien henkilötietojen käytön vaatimukset ja riskit hakea mielenkiintoisia internet -sivustoja opettajan ohjeiden mukaisesti mm. YLE, kirjastojen ja yhteisöjen lapsille/nuorille suunnatut sivut sähköpostin tehokkaan käytön (mm. liitetiedostot) tehdä ryhmätöitä verkkoympäristössä - antaa verkossa palautetta ja hyödyntää itse saamaansa palautetta palautteiden antamista internetissä ja koulun lähiverkossa sekä saamiensa palautteiden hyödyntämistä itsenäistä työskentelyä verkkooppimisympäristössä (yksin ja ryhmässä) vastuullista ja eettistä verkkokäyttäytymistä tutkivaa oppimista hyödyntämään erilaisia verkkoympäristöjä (vrt. sosiaalinen media) tiedonrakentamisen mahdollisuuksiin verkkoympäristössä yhdessä toisten kanssa lk tehdä ryhmätöitä verkkoympäristössä - antaa verkossa palautetta ja hyödyntää itse saamaansa palautetta käyttäytyä vastuullisesti ja eettisesti tietoverkoissa käyttää verkkopalveluita hyödyntää erilaisia verkkoympäristöjä (vrt. sosiaalinen media) yhteistoiminnallisuutta, tiedonrakentamista yhdessä toisten kanssa etsimään verkosta tietoa esim. avoimista työpaikoista ja tekemään hakemuksen verkon kautta tietoturva asioihin perehtymistä (käyttäjätunnukset, salasanat, ulos kirjautuminen ja käyttäjän internetiin jättämät jäljet) verkkoympäristön tarjoamiin moniin mahdollisuuksiin tulevissa opinnoissa, työelämässä ja arkitoimissa (mm. pankki-, koulutus- ja sosiaalipalvelut)

11 Osaamisalueittain T I E D O N K Ä S I T T E L Y J A E S I T T Ä M I N E N taulukkolaskenta-, esitysgrafiikka-, julkaisu- ja mallinnusohjelmat "Oppii käyttämään viestinnän ja median välineitä tiedonhankinnassa, -välittämisessä sekä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa." (1-9 lk, s. 37) Osaa kerätä tietoja, järjestää, luokitella ja esittää niitä tilastoina; hän osaa lukea yksinkertaisia taulukoita ja diagrammeja. (1-5 lk,s.161) "Osaa tulkita tilastoja, diagrammeja, kuvia ja sähköisten viestimien välittämää tietoa sekä osaa kriittisesti arvioida eri tietolähteitä." (5-6 lk, s. 176). Tekstiilityön sisältöihin kuuluu mm. tietoteknisiä sovelluksia sekä uusi teknologia suunnittelun apuvälineenä." (5-9 lk, s. 243) Tekniseen työhön sisältöihin kuuluvat mm. tekninen piirtäminen, mallintaminen ja tietotekniikan sovelluksia suunnittelussa. (5-9 lk, s. 243). "Osaa havainnollistaa tietoa karttojen ja piirrosten avulla. Osaa vertailla esim. eri alueiden ilmastodiagrammeja ja väestöpyramideja sekä laatia itse diagrammin tilastotietojen perusteella." (7-9 lk, s. 182) "Oppii tulosten käsittelyä, esittämistä ja tulkitsemista myös tieto- ja viestintätekniikkaa hyväksi käyttäen. " (7-9 lk, s. 189) "Oppii käyttämään erilaisia graafisia malleja ilmiöiden selittämisessä, ennusteiden tekemisessä ja ongelmanratkaisussa." (7-9 lk, s. 189) lk piirtämään piirroksia lk tiedon esittämistä esitysgrafiikkaohjelmalla: tekstin, kuvan ja tehosteen lisääminen diaan yksinkertaisen taulukon luomista taulukkolaskentaohjelmalla yksinkertaisen kaavion luomista taulukosta esitysgrafiikkaohjelman käyttöön: pienimuotoisen diaesityksen valmistaminen

12 Osaamisalueittain T I E D O N K Ä S I T T E L Y J A E S I T T Ä M I N E N taulukkolaskenta-, esitysgrafiikka-, julkaisu- ja mallinnusohjelmat "Oppii käyttämään viestinnän ja median välineitä tiedonhankinnassa, -välittämisessä sekä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa." (1-9 lk, s. 37) Osaa kerätä tietoja, järjestää, luokitella ja esittää niitä tilastoina; hän osaa lukea yksinkertaisia taulukoita ja diagrammeja. (1-5 lk,s.161) "Osaa tulkita tilastoja, diagrammeja, kuvia ja sähköisten viestimien välittämää tietoa sekä osaa kriittisesti arvioida eri tietolähteitä." (5-6 lk, s. 176). Tekstiilityön sisältöihin kuuluu mm. tietoteknisiä sovelluksia sekä uusi teknologia suunnittelun apuvälineenä." (5-9 lk, s. 243) Tekniseen työhön sisältöihin kuuluvat mm. tekninen piirtäminen, mallintaminen ja tietotekniikan sovelluksia suunnittelussa. (5-9 lk, s. 243). "Osaa havainnollistaa tietoa karttojen ja piirrosten avulla. Osaa vertailla esim. eri alueiden ilmastodiagrammeja ja väestöpyramideja sekä laatia itse diagrammin tilastotietojen perusteella." (7-9 lk, s. 182) "Oppii tulosten käsittelyä, esittämistä ja tulkitsemista myös tieto- ja viestintätekniikkaa hyväksi käyttäen. " (7-9 lk, s. 189) "Oppii käyttämään erilaisia graafisia malleja ilmiöiden selittämisessä, ennusteiden tekemisessä ja ongelmanratkaisussa." (7-9 lk, s. 189) lk luoda yksinkertaisen taulukon taulukkolaskentaohjelmalla luoda taulukosta yksinkertaisen kaavion esittää tietoa esitysgrafiikkaohjelmalla: tekstin, kuvan ja tehosteen lisääminen diaan taulukoiden ja kaavioiden muokkaamisen esitysgrafiikkaohjelmien käyttöä: pienimuotoisen diaesityksen valmistaminen vaativampien taulukoiden ja kaavioiden muokkaamista erilaisiin keinoihin lisätä viestin kiinnostavuutta, selkeyttä ja luettavuutta taitollisin keinoin digitaalisen julkaisun/esityksen laatimiseen lk tunnistaa taulukkolaskentaohjelman laskentapohjan osat: rivit, sarakkeet ja solujen osoitteet käyttää taulukkolaskentaohjelman perusominaisuuksia liittämällä laskentapohjaan tekstiä, lukuja sekä yksinkertaisia kaavoja (summa, erotus, tulo, osamäärä ja (prosenttiosuuden laskeminen) laatia tilastotiedoista yksinkertaisia graafisia kuvaajia (pylväs-, ympyrä- ja viivakaavioita) havainnollistaa esitystä tai tutkielmaa valmistamalla pienimuotoisen esityksen esitysgrafiikkaohjelman avulla vaativampien taulukoiden ja kaavioiden muokkaamista taulukkolaskentaohjelman täyttö- ja kopiointioperaatioita laatimaan taulukkolaskennassa yksinkertaisia kaavoja sekä suhteellisten että absoluuttisten soluviittauksien avulla siirtämään taulukoita ja graafisia kuvaajia muihin ohjelmiin tulkitsemaan ja vertailemaan graafisia kuvaajia internet-sivujen tekemistä ja perinteisen esityksen muokkaamista hypertekstiksi kaavoissa esiintyviin tavallisimpiin funktioihin taulukoiden ja graafisten kuvaajien käyttöön esityksen havainnollistamisessa graafisiin suunnitteluohjelmiin osana tekstiilityötä tai teknistä työtä

13 Osaamisalueittain T I E D O N H A L L I N T A tiedonhaku verkkoympäristössä "Oppii kehittämään tiedonhallintataitojaan sekä vertailemaan, valikoimaan ja hyödyntämään hankkimaansa tietoa." (1-9 lk, s. 37) "Osaa käyttää tietoverkkoja tiedonhankinnassaan, valita lähteensä ja myös ilmoittamaan ne." (1-9 lk, s. 54) "Oppii suhtautumaan kriittisesti median välittämiin sisältöihin ja pohtimaan niihin liittyviä eettisiä ja esteettisiä arvoja viestinnässä." (1-9 lk, s. 37) Kirjaston aineiston ryhmittelyyn ja sisältöihin tutustumista, kirjojen hakua ja varausta, yksinkertaisia tiedonhakuja tietoverkoista ja tiedonhaun vaiheita ohjatusti (3-5 lk, s. 49) Tuntee tiedonhankinnan päävaiheet ja pystyy etsimään tarvitsemaansa tietoa painetuista ja sähköisistä lähteistä (3-5 lk, s. 50) Oppii käyttämään itsenäisesti oppikirjaa, sanakirjaa ja muita tiedonhankintavälineitä (3-6 lk, s. 137) "Tottuu tiedonhankinnan ja -käytön prosessiin ja oppii käyttämään monenlaisia lähteitä." (6-9 lk, s. 51) "Oppii hyödyntämään tieto- ja viestintätekniikkaa tiedonhankinnassa ja viestinnässä." (7-9 lk, s. 119) "Käyttämään luonnontieteellisen tiedonhankinnan kannalta tyypillisiä tutkimusmenetelmiä, myös tieto- ja viestintätekniikkaa, sekä arvioimaan tiedon luotettavuutta ja merkitystä" (7-9 lk, s. 193) lk tiedon hakemiseen internetistä opettajan johdolla, esim. Google lk ohjattua tiedonhakua tietoverkoista hakusanojen määrittelyä tiedon hakemiseen kirjaston tietokannoista: erilaisten aineistojen haku, varaus ja omien tietojen tarkistaminen tiedonhaun hyötyihin

14 Osaamisalueittain T I E D O N H A L L I N T A tiedonhaku verkkoympäristössä "Oppii kehittämään tiedonhallintataitojaan sekä vertailemaan, valikoimaan ja hyödyntämään hankkimaansa tietoa." (1-9 lk, s. 37) "Osaa käyttää tietoverkkoja tiedonhankinnassaan, valita lähteensä ja myös ilmoittamaan ne." (1-9 lk, s. 54) "Oppii suhtautumaan kriittisesti median välittämiin sisältöihin ja pohtimaan niihin liittyviä eettisiä ja esteettisiä arvoja viestinnässä." (1-9 lk, s. 37) Kirjaston aineiston ryhmittelyyn ja sisältöihin tutustumista, kirjojen hakua ja varausta, yksinkertaisia tiedonhakuja tietoverkoista ja tiedonhaun vaiheita ohjatusti (3-5 lk, s. 49) Tuntee tiedonhankinnan päävaiheet ja pystyy etsimään tarvitsemaansa tietoa painetuista ja sähköisistä lähteistä (3-5 lk, s. 50) Oppii käyttämään itsenäisesti oppikirjaa, sanakirjaa ja muita tiedonhankintavälineitä (3-6 lk, s. 137) "Tottuu tiedonhankinnan ja -käytön prosessiin ja oppii käyttämään monenlaisia lähteitä." (6-9 lk, s. 51) "Oppii hyödyntämään tieto- ja viestintätekniikkaa tiedonhankinnassa ja viestinnässä." (7-9 lk, s. 119) "Käyttämään luonnontieteellisen tiedonhankinnan kannalta tyypillisiä tutkimusmenetelmiä, myös tieto- ja viestintätekniikkaa, sekä arvioimaan tiedon luotettavuutta ja merkitystä" (7-9 lk, s. 193) lk tiedonhaun tietoverkoista käyttää hakukoneita arvioida hakutulosten luotettavuutta tarkoituksenmukaista tiedonhakua tiedonhallinnan prosessin vaiheita: aiheen/ongelman määrittely tietolähteiden etsiminen ja nimeäminen tarvitsemansa tiedon valitseminen tiedon järjesteleminen tulosten esitteleminen prosessin ja työn arvioiminen lähteiden merkitsemistä (lähdeluettelo ja - viitteet) tietoverkkojen tarjoamiin laajempiin mahdollisuuksiin (tietopankit, hyvät linkit jne.) tekijänoikeuskysymyksiin lk käyttää tiedonhallinnan prosessimallia tiedonhaun ja oppimisen tukena etsiä itsenäisesti tietoverkoista monipuolista lähdemateriaalia merkitä käyttämänsä tietolähteet (lähdeluettelo ja -viitteet) arvioida käyttämiänsä tietolähteitä noudattamaan tekijänoikeuksia jatko-opintojen kannalta hyödyllisiin tiedonlähteisiin kuten korkeakoulujen ja kirjastojen portaalit

15 Osaamisalueittain V I E S T I N T Ä J A M E D I A T A I T O audiovisuaalinen media "Oppii suhtautumaan kriittisesti median välittämiin sisältöihin ja pohtimaan niihin liittyviä eettisiä ja esteettisiä arvoja viestinnässä." (1-9 lk, s. 37) "Oppii ilmaisemaan itseään monipuolisesti ja vastuullisesti sekä tulkitsemaan muiden välittämää viestintää." (1-9 lk, s.37) Viestintätaidoista painotetaan osallistuvaa, vuorovaikutuksellista ja yhteisöllistä viestintää. (1-9 lk, s. 37) Viestintä- ja mediataidon keskeisiä sisältöjä ovat mm. median rooli ja vaikutukset yhteiskunnassa, median kuvaaman maailman suhde todellisuuteen." (1-9 lk, s. 38) "Kuvataiteen keskeisiä sisältöjä ovat mm. kuvitus, sarjakuva, mainoskuva, valokuvaus, video ja digitaalinen kuva. (1-4 lk, s.235) Oppii esittämään eri tavoin ympäristöön ja sen ilmiöihin liittyvää tietoa. (1-4 lk, s.168) Oppii käyttämään viestinnän välineitä. (3-5 lk, s. 48) Oppii perustietoja mediasta ja hyödyntää viestintävälineitä tavoitteellisesti." (3-5 lk, s.48) On tutustunut myös elokuvan, teatterin ja muun median keinoin rakennettuun fiktioon. (3-5 lk, s. 50) Kertoo ja kuvailee omia havaintojaan ja ajatuksiaan sekä vertailee niitä toisten havaintoihin; hän pystyy jo omassa viestinnässään jonkin verran ottamaan huomioon viestintätilanteen ja - välineen ja pyrkii siihen, että hänen oma viestinsä on ymmärrettävä ja saavuttaa vastaanottajan. (3-5 lk, s.49) Osaa kuvaviestinnän ja mediateknologian perusteita: valokuvausta tai videokuvausta ja digitaalista kuvan käsittelyä ja graafista suunnittelua. (5-9 lk, s. 238). "Saa käsityksen median ja tekstien mahdista tuottaa mielikuvia, muokata maailmankuvaa ja ohjata ihmisten valintoja. (6-9 lk, s. 52) "Mediataitoja tulee harjoitella sekä viestien vastaanottajana että tuottajana. Oppilas oppii käyttämään viestinnän ja median välineitä tiedonhankinnassa, -välittämisessä sekä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa." (7-9 lk, s. 37) "Oppii hyödyntämään tieto- ja viestintätekniikkaa tiedonhankinnassa ja viestinnässä." (7-9 lk, s. 139) lk piirrosohjelmalla piirtämistä viestinnän välineisiin lk piirtää piirrosohjelmalla viestinnän välineiden käyttöä sosiaalisen median perusteita videokameran tai digitaalisen valokuvakameran käyttöön ajatusten ja tunteiden ilmaisuun tekemällä itse (jollain audiovisuaalisella välineellä) sosiaalisen median käyttöön

16 Osaamisalueittain V I E S T I N T Ä J A M E D I A T A I T O audiovisuaalinen media "Oppii suhtautumaan kriittisesti median välittämiin sisältöihin ja pohtimaan niihin liittyviä eettisiä ja esteettisiä arvoja viestinnässä." (1-9 lk, s. 37) "Oppii ilmaisemaan itseään monipuolisesti ja vastuullisesti sekä tulkitsemaan muiden välittämää viestintää." (1-9 lk, s.37) Viestintätaidoista painotetaan osallistuvaa, vuorovaikutuksellista ja yhteisöllistä viestintää. (1-9 lk, s. 37) Viestintä- ja mediataidon keskeisiä sisältöjä ovat mm. median rooli ja vaikutukset yhteiskunnassa, median kuvaaman maailman suhde todellisuuteen." (1-9 lk, s. 38) "Kuvataiteen keskeisiä sisältöjä ovat mm. kuvitus, sarjakuva, mainoskuva, valokuvaus, video ja digitaalinen kuva. (1-4 lk, s.235) Oppii esittämään eri tavoin ympäristöön ja sen ilmiöihin liittyvää tietoa. (1-4 lk, s.168) Oppii käyttämään viestinnän välineitä. (3-5 lk, s. 48) Oppii perustietoja mediasta ja hyödyntää viestintävälineitä tavoitteellisesti." (3-5 lk, s.48) On tutustunut myös elokuvan, teatterin ja muun median keinoin rakennettuun fiktioon. (3-5 lk, s. 50) Kertoo ja kuvailee omia havaintojaan ja ajatuksiaan sekä vertailee niitä toisten havaintoihin; hän pystyy jo omassa viestinnässään jonkin verran ottamaan huomioon viestintätilanteen ja - välineen ja pyrkii siihen, että hänen oma viestinsä on ymmärrettävä ja saavuttaa vastaanottajan. (3-5 lk, s.49) Osaa kuvaviestinnän ja mediateknologian perusteita: valokuvausta tai videokuvausta ja digitaalista kuvan käsittelyä ja graafista suunnittelua. (5-9 lk, s. 238). "Saa käsityksen median ja tekstien mahdista tuottaa mielikuvia, muokata maailmankuvaa ja ohjata ihmisten valintoja. (6-9 lk, s. 52) "Mediataitoja tulee harjoitella sekä viestien vastaanottajana että tuottajana. Oppilas oppii käyttämään viestinnän ja median välineitä tiedonhankinnassa, -välittämisessä sekä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa." (7-9 lk, s. 37) "Oppii hyödyntämään tieto- ja viestintätekniikkaa tiedonhankinnassa ja viestinnässä." (7-9 lk, s. 139) lk yksinkertaista kuvankäsittelyä kuvankäsittelyohjelmalla: kuvan siirtämistä, pienentämistä, suurentamista ja rajausta sosiaalisen median perusteet kuvan muokkaamista kuvankäsittelyohjelmalla digitaalisen valokuvakameran tai videokameran käyttöä erilaisten sosiaalisten medioiden käyttöä mediaviestien tulkintaa lähdekritiikkiin ja tekijänoikeuksiin audioelementtien sijoittamiseen, esim. esitykseen videon tai äänen editointiin median käyttöön ilmaisun välineenä, elokuvakerrontaan, käsikirjoittamisen alkeisiin ja media-analyysiin tietoturvalliseen mobiililaitteiden käyttöön lk kuvankäsittelyn alkeet kuvata digitaalikameralla tai videokameralla tallentaa ja toistaa ääntä tietokoneella tietoturvan periaatteet olla vastuullinen ja lähdekriittinen sekä soveltaa tekijänoikeusperiaatteita hyödyntää sosiaalista mediaa oppimisessa käyttää mobiililaitteita tietoturvallisesti videon editointia tai syventävää kuvankäsittelyä ilmaisutaitoa median välineillä, elokuvakerrontaa, käsikirjoittamisen alkeita, media-analyysitaitoja (elokuva-analyysiä ja median kriittistä tulkintaa) harjoittelee multimedian perusteita

17 3. Tvt-taitotasot luokka-asteittain

18 luokka Alkuopetuksessa tvt-taitojen opettamisen tavoitteena on ohjata oppilasta perustaitojen hallintaan. Lähtökohtana on eettinen työskentelytapa. Tvt-taitojen tulisi tukea ennen kaikkea lukemisen ja kirjoittamisen opiskelua. Tieto- ja viestintätekniikkaa käytetään myös tukena matematiikan, ympäristötiedon ja kuvataiteen opiskelussa varsinkin näitä aineita koskevien opetusohjelmien avulla

19 luokka L A I T T E E N H A L L I N T A tietokoneen käyttötaidot "Oppilas oppii käyttämään tietoteknisiä laitteita ja ohjelmia sekä tietoverkkoja erilaisiin tarkoituksiin." (1-9 lk, s. 41) noudattaa annettuja ohjeita ja edetä ohjeiden mukaisessa järjestyksessä katsoa mallista (esim. kuva seinällä, miltä paikkani näyttää lopetettuani työskentelyn tietokoneella, millainen on oikea työskentelyasento) avata ja sulkea tietokoneen käyttää itsenäisesti harjoitteluohjelmia käyttää hiirtä ja näppäimistöä (kirjaimet ja välimerkit) tietotekniikkaluokan sääntöjä, nettietikettiohjeiden noudattamista tiedoston avaamista, tekstin muokkaamista, tallentamista sekä tulostamista ergonomista työasentoa

20 luokka K I R J O I T T A M I N E N tekstinkäsittely "Oppii tuottamaan ja välittämään viestejä ja käyttämään mediaa tarkoituksenmukaisesti." (1-9 lk, s. 37) "Oppii kirjoittamaan sujuvasti kirjoituskirjaimin ja saa kokemuksia erilaisten tekstien tuottamisesta tekstinkäsittelyohjelmalla." (3-5 lk, s. 60) "Pystyy tuottamaan tekstinsä sekä käsin että tekstinkäsittelyohjelmalla ja muutenkin hyödyntämään työskentelyssään tietotekniikkaa ja viestintävälineitä." (6-9 lk, s. 55) "Tuntee kirjoitelman laatimisen prosessin ja soveltaa tietoaan tekstejä tuottaessaan." (6-9lk, s. 80) kirjoittaa sanoja ja lauseita perusasiat näppäimistön käytöstä: isot ja pienet kirjaimet, välimerkit, sanaväli sekä kappale kirjoittamaan lyhyitä tarinoita tekstin muokkaukseen, esim. fontin ja sen koon vaihtaminen

9. Tieto- ja viestintätekniikan opetussuunnitelma

9. Tieto- ja viestintätekniikan opetussuunnitelma 118 8.2 Todistukset O ppilaan todistukset ovat julkisia asiakirjoja. Jos niissä on oppilaan henkilökohtaisten ominaisuuksien sanallista arviointia sisältäviä tietoja, ne voidaan antaa vain oppilaalle ja

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Sivistysltk 5.6.2014 Liite 7 Saarijärven kaupungin sivistystoimen Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Kuva: Jari Penttinen (2014) Työryhmä: Arja

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2020

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2020 PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2020 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 2. STRATEGISET LÄHTÖKOHDAT 3. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN VISIO 2020 4. TVT-KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET

Lisätiedot

Naantali - kohti tieto- ja viestintäteknisen osaamisen kultarantaa NAANTALIN KAUPUNGIN KOULUJEN TIETO- JA VIESTINTÄSTRATEGIA

Naantali - kohti tieto- ja viestintäteknisen osaamisen kultarantaa NAANTALIN KAUPUNGIN KOULUJEN TIETO- JA VIESTINTÄSTRATEGIA Naantali - kohti tieto- ja viestintäteknisen osaamisen kultarantaa NAANTALIN KAUPUNGIN KOULUJEN TIETO- JA VIESTINTÄSTRATEGIA Sisällysluettelo 1 Taustaa...1 1.1 Visio...1 1.2 Opetussuunnitelmista tietostrategioihin...2

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN SEKÄ LUKION TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2011-

VIRTAIN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN SEKÄ LUKION TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2011- VIRTAIN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN SEKÄ LUKION TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2011- Virtain kaupungin esi- ja perusopetuksen sekä lukion tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön

Lisätiedot

SELÄNTEEN KOULUJEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA

SELÄNTEEN KOULUJEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA SELÄNTEEN KOULUJEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA SELÄNTEEN KOULUJEN TVT-VISIO Koulu on oppiva yhteisö, jossa TVT toimii luonnollisena osana toimintakulttuuria, opetusta, oppimista,

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka uusissa opetussuunnitelman perusteissa

Tieto- ja viestintätekniikka uusissa opetussuunnitelman perusteissa Tieto- ja viestintätekniikka uusissa opetussuunnitelman perusteissa Opetushallitus on hyväksynyt perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 22.12.2014 http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/opetussuunnitelmien_ja_tutkintojen_perusteet/perusopetus

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA Jarkko Kultamies MODULI 1 KÄYTTÖJÄRJESTELMÄ JA TIEDONHALLINTA Laitteen ja tiedon hallinta -moduulin suorittaja osoittaa itsenäisesti, että hän hallitsee valitsemansa laitteen

Lisätiedot

Tietotekniikka. Tietotekniikka 131. Ilmoittautuminen ti 9.12. klo 11 alkaen ks. s. 5

Tietotekniikka. Tietotekniikka 131. Ilmoittautuminen ti 9.12. klo 11 alkaen ks. s. 5 Tietotekniikka 131 Tietotekniikka Ilmoittautuminen ti 9.12. klo 11 alkaen ks. s. 5 Opintoneuvontaa ilmoittautumisten aikaan ks. s. 5 opetuskaudella ks. s. 168 Perustietoja kursseista Tietotekniikan kurssit

Lisätiedot

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2013 2016 Sivistystoimi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön visio... 4 3 Teknisen oppimisympäristön

Lisätiedot

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN VALINNAISET OPINNOT, 4 OV 2014-2015 TEKNIIKAN KOULUTUSYKSIKKÖ

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN VALINNAISET OPINNOT, 4 OV 2014-2015 TEKNIIKAN KOULUTUSYKSIKKÖ AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN VALINNAISET OPINNOT, 4 OV 2014-2015 TEKNIIKAN KOULUTUSYKSIKKÖ autoalan perustutkinto kone- ja metallialan perustutkinto logistiikan perustutkinto sähkö- ja automaatiotekniikan

Lisätiedot

Teknologian käyttö matematiikan oppitunnilla yläkoulussa ja lukiossa. Senja Roivas

Teknologian käyttö matematiikan oppitunnilla yläkoulussa ja lukiossa. Senja Roivas Teknologian käyttö matematiikan oppitunnilla yläkoulussa ja lukiossa Senja Roivas Pro gradu -tutkielma Itä-Suomen yliopisto Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta Fysiikan ja matematiikan laitos

Lisätiedot

Ammattitaitoa täydentävät pakolliset ja valinnaiset tutkinnon osat 2008-2014

Ammattitaitoa täydentävät pakolliset ja valinnaiset tutkinnon osat 2008-2014 Ammattitaitoa täydentävät pakolliset ja valinnaiset tutkinnon osat 2008-2014 Rehtorin hyväksymä ammattitaitoa täydentävien pakollisten ja valinnaisten tutkinnon osien opetussuunnitelma, joka sisältää Arviointitoimikunnan

Lisätiedot

K E R H O K E S K U S. Kuvaa, ääntä & tekstiä. medialukutaidon harjoituksia alkuopetukseen ja kerhoihin

K E R H O K E S K U S. Kuvaa, ääntä & tekstiä. medialukutaidon harjoituksia alkuopetukseen ja kerhoihin K E R H O K E S K U S Kuvaa, ääntä & tekstiä medialukutaidon harjoituksia alkuopetukseen ja kerhoihin Tekijät: KM, erityisluokanopettaja, Taina Ek. Kirjoittaja on toiminut pitkään alkuopetuksen opettajana

Lisätiedot

OHJEITA OPINNÄYTETYÖN TEKOON

OHJEITA OPINNÄYTETYÖN TEKOON OHJEITA OPINNÄYTETYÖN TEKOON 6/2009 SISÄLLYS 1 1 JOHDANTO... 2 2. OPINNÄYTETYÖN PROSESSI... 4 2.1 AIHEEN VALINTA... 5 2.2 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA... 5 2.3 OPINNÄYTETYÖN VALMISTUTTUA... 5 3

Lisätiedot

AIKUISTEN MAAHANMUUTTAJIEN LUKU- JA KIRJOITUSTAIDON KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2012

AIKUISTEN MAAHANMUUTTAJIEN LUKU- JA KIRJOITUSTAIDON KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2012 Etunimi Sukunimi AIKUISTEN MAAHANMUUTTAJIEN LUKU- JA KIRJOITUSTAIDON KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2012 Tässä on julkaisun otsikon mahdollinen alaotsikko tasaus vasemmalle Määräykset ja ohjeet

Lisätiedot

Taulukon käyttö...14 Kaavat...14 Kaavan kopiointi...15 Alueen kopiointi...15

Taulukon käyttö...14 Kaavat...14 Kaavan kopiointi...15 Alueen kopiointi...15 AB-ajokortti 2 Excel 97 Sisällys Taulukkolaskenta...4 Excel...5 Alueiden valinta...5 Automaattinen laskenta...6 Excelin käytön perusperiaatteita...6 Täyttökahva, aikasarjat, muut sarjat...7 Solun sisällön

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2010 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto T U T K I N N O N P E R U S T E

Lisätiedot

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Huoltajilla on ensisijainen kasvatusvastuu lapsesta ja nuoresta. Koulu vastaa oppilaan kasvatuksesta ja oppimisesta koulu-yhteisön

Lisätiedot

TIETY - Tietotyötutkinto. Tutkinnon perusteet

TIETY - Tietotyötutkinto. Tutkinnon perusteet TIETY - Tietotyötutkinto Tutkinnon perusteet 1.9.2013 TIETY - Tietotyötutkinto, tutkinnon perusteet 2 Sisällysluettelo 1 Tutkinnon tavoitteet ja lähtökohdat... 3 1.1 Tietotyö... 3 1.2 Tavoitteet... 3 1.3

Lisätiedot

TORNION YHTEISLYSEON LUKIO

TORNION YHTEISLYSEON LUKIO TORNION YHTEISLYSEON LUKIO - OPETUSSUUNNITELMA 2007 - TORNION YHTEISLYSEON LUKION OPETUSSUUNNITELMA 2007 Päivitetty 1.2.2008 SISÄLLYS 1 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ 1.1 Lukiokoulutuksen tehtävä 1 2 ARVOPERUSTA

Lisätiedot

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Luonnos 19.9.2014 1 Sisällysluettelo LUKU 1 PAIKALLISEN OPETUSSUUNNITELMAN MERKITYS JA LAADINTA... 4 1.1 Opetussuunnitelman perusteet

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI VIRON KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI VIRON KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI VIRON KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2005 VIRON KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun ja kielenkäyttötaitojen,

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17. Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17. Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17 Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

PERUSTUTKINNON OPINNÄYTETYÖN OHJEET

PERUSTUTKINNON OPINNÄYTETYÖN OHJEET PERUSTUTKINNON OPINNÄYTETYÖN OHJEET Luonnonvara- ja ympäristöala Metsäalan perustutkinto Opinnäytetyö Opiskelijan nimi/nimet ja ryhmätunnus työn valmistumiskuukausi / 2008 SISÄLLYS 1. MIKSI OPINNÄYTETYÖ?

Lisätiedot

8. Oppilaan arviointi

8. Oppilaan arviointi 114 Oppilaan arviointi 8. Oppilaan arviointi S avonlinnan normaalikoulun vuosiluokkien 1 6 opintojen aikana tapahtuva arviointi perustuu opetussuunnitelmassa määriteltyihin tavoitteisiin sekä opetussuunnitelman

Lisätiedot

2. Lukiokoulutuksen arvomaailma pyhäjokisessa todellisuudessa

2. Lukiokoulutuksen arvomaailma pyhäjokisessa todellisuudessa 2 1. Lukiokoulutus Pyhäjoella Lukio jatkaa Pyhäjoella perusopetuksen opetus- ja kasvatustehtävää. Tehtävänä on antaa laajaalainen yleissivistys ja riittävät valmiudet lukion oppimäärään perustuviin jatko-opintoihin.

Lisätiedot

SARIOLAN KOULUN VALINNAISOPAS 7.-LUOKKALAISILLE 8. ja 9. luokkaa varten lukuvuosina 2015-2017

SARIOLAN KOULUN VALINNAISOPAS 7.-LUOKKALAISILLE 8. ja 9. luokkaa varten lukuvuosina 2015-2017 SARIOLAN KOULUN VALINNAISOPAS 7.-LUOKKALAISILLE 8. ja 9. luokkaa varten lukuvuosina 2015-2017 SISÄLLYSLUETTELO Huom! Vaihtoehtoiset taideaineet esitellään pitkien valinnaisaineiden ilmaisutaidon, kuvataiteen

Lisätiedot

KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA

KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA Anne Heinonen KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA - katsaus kirjaston ja koulun yhteistyöhön Anne Heinonen KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA - katsaus kirjaston ja koulun yhteistyöhön Piirroskuvat:

Lisätiedot