Seurajohtajan!käsikirja!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Seurajohtajan!käsikirja!"

Transkriptio

1 Seurajohtajankäsikirja

2 SuomenLiikuntajaUrheiluSLUry:Seurajohtajankäsikirja Päätäoikein 2 Sisältö Seurajohtajankäsikirjanlukijalle...3 1SEURANHALLINTO SEURANPERUSTAMINEN SEURANHALLITUKSENTEHTÄVÄTJAVASTUUT JÄSENYYSSEURASSA ILMOITUKSETJALUVAT TURVALLISUUSSEURATOIMINNASSA YHDISTYSTENTIETOSUOJA KILPAILUNRAJOITUSLAINSÄÄDÄNNÖNSOVELLUKSIAURHEILUSSA SEURANTALOUS KIRJANPIDONPERUSPERIAATTEET TILIKARTTAJAKIRJAUSSUUNNITELMA TOSITTEET TILINPÄÄTÖS SISÄINENLASKENTATOIMI TILINTARKASTUS PALKKAKIRJANPITO ENNAKONPIDÄTYS SEURANVARAINHANKINTA YLEISHYÖDYLLISYYS URHEILUSEURANELINKEINOTULO TALKOOTYÖ VEROTUSKÄYTÄNTÖJÄ SEURATYÖNANTAJANA TYÖSUHDEJASENTUOMATVELVOLLISUUDET TYÖSOPIMUS TYÖSUHTEENPÄÄTTÄMINEN TYÖAIKA VUOSILOMATJAMUUTVAPAAT ALAIKÄISETTYÖNTEKIJÄT SEURANYLEISETTYÖNANTAJA"VELVOITTEETSOSIAALITURVANTAKAAJANA TYÖNTEKIJÖIDENSOSIAALITURVA URHEILIJANSOSIAALITURVA ULKOMAALAISETURHEILIJATJAVALMENTAJAT TUOMARIT...96

3 SuomenLiikuntajaUrheiluSLUry:Seurajohtajankäsikirja Päätäoikein 3 SEURAJOHTAJANKÄSIKIRJA"PÄÄTÄOIKEIN SEURAJOHTAJANKÄSIKIRJANLUKIJALLE Seurajohtajankäsikirjaonkaikilleseuroillejajärjestöissätyöskentelevilletarkoitettulainsäädännöntietopankki.Vuo" sien varrella aineistoa on kertynyt melkoisesti. Tärkeä osa aineiston kehittämisessä on ollut ja on edelleen jatkossa teillälukijoilla.rakennetaanaineistoayhdessä.ilmoittakaakaikistapuutteistajavirheistäsekätoiveistaslury:nkehi" yhteisvastuullisesti Aineiston ajantasaistaminen ja oleellinen päivittäminen voimassaolevan lainsäädännön mukaiseksi on toteutettu ke" sällä Joitakin aihealueita on käsitelty päivitetyssä versiossa hieman tarkemmin, mutta lähtökohtana on ollut pitääaineistoedelleennoinsadansivunmittaisenatietoiskunaliikunnanjaurheilunlainsäädäntöön. Helsingissä18.elokuuta2009 ArttuLappi,SLU HeikkiKahakorpi,SLU RainerAnttila,SLU

4 SuomenLiikuntajaUrheiluSLUry:Seurajohtajankäsikirja Päätäoikein 4 1 SEURAN HALLINTO Suomen perustuslain 13.2 :n mukaan jokaiselle on turvattu yhdistymisvapaus. Yhdistymisvapauteen kuuluu vapaus perustaayhdistyksiäjavapausliittyäeriyhdistyksiin.sesisältäämyösvapaudenerotayhdistyksestäjaollakuulumatta yhdistykseen. Yhdistyksen kannalta yhdistymisvapaus sisältää suojan yhdistyksen perusteetonta lakkauttamista vas" taanjayhdistyksensisäisentoimintavapauden. Yhdistystoiminnasta säädetään yhdistyslaissa. Siinä esitetään yleiset lainsäädännölliset velvoitteet, joita varsinaisten yhdistystentulisinoudattaa.lakimäärääyhdistyksenperustamisestajapurkamisestasekäyhdistyksenhallinnonylei" sistäperiaatteista. Omassa toiminnassaan rekisteröidyt yhdistykset ovat itsenäisiä. Yhdistykset saavat päättää omasta toiminnastaan ja senjärjestämisestä.niinkauankuinnetoimivatomiensääntöjensämukaaneivätkärikosuomenlakejataihyviätapo" javastaan,julkinenvaltaeivoipuuttuaniidentoimintaan.ainoastaanrekisteröitymisvaiheessarekisteriviranomainen voi, hyväksyessään tai hylätessään yhdistyksen säännöt, välillisesti puuttua sen toimintaan estämällä rekisteröitymi" sen.silloinkinperusteenavoiollavainyhdistyslakitaijokinmuulaki,eipoliittinentaimuuharkinta. 1.1SEURANPERUSTAMINEN Yhdistyssyntyyjäsentensopimuksesta.Teknisestiperustaminenkoostuukahdestakokonaisuudesta:sääntöjenlaati" misesta ja rekisteröinnistä. Säännöt luovat pohjan yhdistyksen toiminnalle ja rekisteröinti vahvistaa yhdistyksen oi" keudellisenaseman. Yhdistyksen perustamisvaiheessa sovitaan yhdistyksen tarkoituksesta, sen toiminta"alasta ja toimintatavasta sekä hyväksytäänyhdistyksensäännöt.josyhdistyshaluaavirallistaatoimintansa,senpitäälaatiakirjallisetjamuodollisesti oikeatperustamisasiakirjatjasäännötsekätoimittaanerekisteriviranomaisille. Rekisteröityessäänyhdistyssaavuttaaoikeuskelpoisuudenelisiitätuleeitsenäinenoikeushenkilö.Rekisteröidynyhdis" tyksenjäseneteivätvastaahenkilökohtaisestiyhdistyksenvelvoitteista. Rekisteröimätön yhdistys ei ole lain mukaan itsenäinen oikeushenkilö eikä se voi periaatteessa saavuttaa nimiinsä oikeuksiaeikävelvoitteita.rekisteröimätönyhdistyseiesimerkiksivoisaadaverotontakorvaustatalkootyöstä,jolloin yhdistyksenkaikkivastuutjäävätyksittäistenjäsenienharteille. PERUSTAMISENEDELLYTYKSET Yhdistyksellä tarkoitetaan vähintään kolmen perustajajäsenen järjestäytynyttä yhteenliittymää, jonka tehtävänä on yhteisentarkoituksentoteuttaminen.perustajajäsenenäolevanyksityishenkilöntäytyyollatäyttänyt15vuotta.muu" toin yhdistyksen jäsenenä voi olla yksityinen henkilö, yhteisö ja säätiö. Järjestäytymisellä tarkoitetaan yhdistyksen organisointiajasentoiminnantarkoituksenmäärittelyä.tarkoitusviittaatavoitteeseen,jonkahyväksiyhdistystoimii jajonkahyväksiyhdistyksenvaratkäytetään. Yhdistyslain mukaan yhdistys voidaan perustaa aatteellisen tarkoituksen toteuttamiseksi. Sanalla"aatteellinen" ym" märretääntoimintaa,jokaeioletaloudelliseneduntavoitteluasiihenosallistuville. Urheiluseurat voivat harjoittaa taloudellista toimintaa. Taloudellisen toiminnan luonne kannattaa kuitenkin kirjata sääntöihin, vaikkei se kaikilta osin olekaan välttämätöntä. Esimerkiksi urheiluseura voi kilpailujen yhteydessä myydä virvokkeita,vaikkeisiitäolisiseuransäännöissäerillistämainintaa. KIELLETYTJALUVALLISETSEURAT Suomessaeisaaperustaasotilaallisiayhdistyksiä.Yhdistysvoidaankatsoasotilaalliseksi,josyhdistystaisenjäsenistö on aseellisesti varustautunut tai jos yhdistys on sotilaalliseen tapaan järjestäytynyt. Yhdistyksiä, joissa harrastetaan ammuntaa,onmahdollistaperustaayhdistyksenkotipaikanlääninhallituksenluvalla.tällaisiaovatmm.ammunta"ja ampumahiihtoseurat.

5 SuomenLiikuntajaUrheiluSLUry:Seurajohtajankäsikirja Päätäoikein 5 ILMOITUKSET RekisteröintiähoitaaPatentti"jarekisterihallituksenyhdistysasiat"yksikkö.Rekisteröidynyhdistyksenvelvollisuutena on tehdä kolmen tyyppisiä ilmoituksia. Halutessaan rekisteröityä yhdistyksen tulee perustamisensa jälkeen tehdä perusilmoitus yhdistysrekisteriin. Hallituksen jäsenten vaihtuessa ja sääntöjä uudistettaessa yhdistyksen tulee tehdä muutosilmoitus.yhdistyksenlopettaessatoimintansayhdistyslakimääräätekemäänpurkautumisilmoituksenyhdistys" rekisteriin. Asioiminen onnistuu nykyään myös sähköisesti Patentti" ja rekisterihallituksen verkkosivuilla. Sähköinen ilmoittami" nen edellyttää yhdistyksen puheenjohtajan allekirjoitusta. Allekirjoitus tapahtuu tunnistamalla puheenjohtaja hänen omillahenkilökohtaisillapankkitunnuksillaan.(ks.www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri.html) PERUSILMOITUS Ilmoitusyhdistyksenrekisteröimiseksitehdäänperusilmoituksella.Perusilmoituksessa,johononliitettäväyhdistyksen peruskirjajasäännöt,onilmoitettavayhdistyksenhallituksenpuheenjohtajanjayhdistyksennimenkirjoittajantäydel" linennimi,osoite,kotikuntajahenkilötunnussekämahdollinennimenkirjoitusoikeuttakoskevarajoitus.rajauskoskee vajaavaltaisia (esimerkiksi alle 18"vuotiaat ja edunvalvonnanalaiset henkilöt) tai konkurssissa olevia. Lisäksi voidaan esimerkiksimäärätä,ettäkaksitaiuseampihenkilöyhdessätoimiessaanvoivatkirjoittaayhdistyksennimen. Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan on allekirjoitettava ilmoitus ja vakuutettava, että ilmoituksessa mainitut tie" dotovatoikeatjaettänimenkirjoittajatovattäysivaltaisia. MUUTOSILMOITUS Yhdistyksensääntöjenmuuttamisestasekähallituksenpuheenjohtajantainimenkirjoittajanvaihtumisestaontehtävä rekisteriinilmoitus.ilmoitettaessasääntöjenmuuttamisestaonilmoitukseenliitettävämuutetutsäännöt.yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan on allekirjoitettava ilmoitus ja vakuutettava, että tiedot ovat oikein ja nimenkirjoittajat ovattäysivaltaisia. PURKAUTUMISILMOITUS Yhdistyksen purkautuessa on hallituksen puheenjohtajan tai yhdistyksen purkautumisesta päättäneen kokouksen valitsenselvitysmiehentehtävärekisteriinilmoitusselvitysmiehestäjaselvitystoimienpäättämisestä. MALLISÄÄNNÖT SLUylläpitääseurojavartenmallisääntöjä,jotkaYhdistysrekisterionhyväksynyt.SLU:n"seurantoimintasäännöt"ovat siisyhdistyslainmukaisestiennakkotarkastetut.ennakkotarkastettujensääntöjenkäyttönopeuttaayhdistyksenrekis" teröintiäjaseonmyöshalvempaa.ennakkotarkastusonvoimassakaksivuottaennakkotarkastuspäätöksestä.vaikka SLU:nylläpitämätseuranmallisäännötovatkinylikaksivuottasittenennakkotarkastetut,einiidenmukaanlaadituille uusillesäännöilletarvitsehakeaennakkotarkastusta. Ennakkotarkastusontarpeellinenyhdistyksilleyleensävain,josperustettavallayhdistykselläonerityinensyytarkistut" taaennakkoonesim.onkoyhdistysrekisteröitävissäaatteellisenayhdistyksenätaijokinharvinainensääntöehdotus. Yhdistysrekisterinyhteystiedot: Patentti"jarekisterihallitus,Yhdistysrekisteri Arkadiankatu6A(PL1150),00100Helsinki,puh.(09) ,www.prh.fi Seuran mallisäännöt ja ohjeet seuran mallisäännöistä löytyvät SLU:n verkkosivuilta.(www.slu.fi > Urheiluseuroille > Julkaisutjatyökalut>Päätäoikein>Mallisäännöt). Hinnoittelu Yhdistysrekisterinkanssaasioiminenonmaksullista. uudenyhdistyksentaisääntömuutostenrekisteröinti *eiennakkotarkastettu60,ennakkotarkastettu15 puheenjohtajantainimenkirjoittajienvaihtumistatarkoittavanmuutosilmoituksenrekisteröinti10 purkautumisilmoitusmaksuton

6 SuomenLiikuntajaUrheiluSLUry:Seurajohtajankäsikirja Päätäoikein 6 sääntöjentaisääntömuutoksenennakkotarkastus *1"5pykälää60,6pykäläätaienemmän200 Yhdistysrekisteristävoimaksuavastaantilatayhdistysrekisteriotteen,oikeaksitodistetunkopionasiakirjoistajadiaari" todistuksenvireilläolevistaasiakirjoista.tilatutasiakirjatovatvoimassakolmekuukauttaantopäivästään. YhdistysnettionPRH:nkotisivuillaolevapalvelu,jotakukahyvänsävoikäyttääveloituksetta.Sesisältääkaikistayhdis" tysrekisterissäolevistayhdistyksistäseuraavatperustiedot:rekisterinumero,yhdistyksennimi,yhdistyksenkotipaikka, ensirekisteröinninpäiväjaviimeisenrekisteröinninpäivä( alkaen).www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri/tietopal" velut/sahkoiset_palvelut/yhdistysnetti.html 1.2SEURANHALLITUKSENTEHTÄVÄTJAVASTUUT Yhdistyksenhallituksessaonoltavavähintäänkolmejäsentä.Puheenjohtajanonoltavavähintään18vuottatäyttänyt. Muidenjäsentenonoltavavähintään15"vuotiaita.Konkurssissaolevaeivoiollahallituksenjäsen.Lisäksionotettava huomioon,ettäurheiluseuranpuheenjohtajallajavähintäänpuolellahallituksenmuistajäsenistäonoltavakotipaikka Suomessa. Hallituksen jäsenet ovat Suomessa pääsääntöisesti luottamushenkilöitä. Yhdistyksellä voi olla myös työsuhteisia toi" mihenkilöitä. Yhdistyksen toimihenkilöiden asemasta ja toimivallasta voidaan ottaa määräyksiä yhdistyksen sääntöi" hin.palkatullehenkilöstölleeikuitenkaanvoisiirtäähallituksellekuuluviatehtäviä. HALLITUKSENTEHTÄVÄT Hallituksen tehtävänä on hoitaa huolellisesti yhdistyksen asioita ja toimia yhdistyksen lakimääräisenä edustajana. Hallituksentehtäviärajoittaayhdistyslakijayhdistyksensäännötsekäyhdistyksenkokouksenohjeet.Yleisellätasolla hallituksellaonkaksitarkoitusta,hallinto"javalvontafunktio.yhdistyksestäjasentoimintatavoistariippuenonaiheel" listaselvittääriittääkö,ettähallitusvalvoojakantaavalvontaankuuluvanvastuun,vaionkohallituksenitsesuoritetta" vako.tehtävät. Hallituksen jäsenet voivat jakaa tehtäviä, mutta päätökset hallitus tekee yhdessä. Vastuu päätöksistä on myös pää" sääntöisestiyhteistä.onhuomioitava,ettähallitusvastaaviimekädessäalaisuudessaantoimivienjaostojenjajoukku" eidenasioidenhoidosta. Seuraavassaonesimerkkilistahallituksentehtävistä,joistaosaonmainittuyhdistyslaissajaosaonmuodostunutylei" seksikäytännöksi: a. (YhdL)Hallituskutsuukoolleyhdistyksenkokouksenjavalmisteleekokouksenasiat. b. Hallituspaneeyhdistyksenkokouksenpäätöksettäytäntöön. c. Hallitushuolehtiijuoksevistaasioistajasuhteistaulkopuolisiin. d. Hallitushuolehtiiyhdistyksentaloudestajaomaisuudesta.Merkittävistätalousasioistapäättääyleensäkui" tenkinyhdistyksenkokous. e. Hallituspalkkaajavalvootyöntekijöitä. f. (YhdL)Hallituspitääjäsenrekisteriä. g. (YhdL)Hallitustoimiiyhdistyksenlakimääräisenäedustajana. h. (YhdL)Hallitustoimiiselvitysmiehenäyhdistyksenpurkautuessa. Yhdistyksen toiminnassa on hyvä huomioida esteellisyyskysymykset. Yhdistyslain mukaan hallituksen jäsen tai yhdis" tyksentoimihenkilö ei saa osallistua hänenja yhdistyksenvälistä sopimusta koskevan eikä muunkaansellaisen asian käsittelyyneikäratkaisemiseen,jossahänenyksityinenetunsasaattaaollaristiriidassayhdistyksenedunkanssa. Korkein oikeus teki (KKO:1999:85) päätöksen, jonka mukaan seura oli lopullisessa vastuussa lajijaoston aiheuttamasta velasta. Vastuussa eivät olleet henkilöt, jotka lajijaostonsa puolesta olivat sitoutuneet vastaamaan velasta.seuranjohtokuntaolipoistanutkirjanpidostaanjaostonaiheuttamanvelan,jokaaiemminolinäkynytseuran tileissä.seuranjohtokuntaeiollutkoskaanpäättänytlainanottamisesta,muttakäytännössäkuitenkinkirjannutlainan seuran kirjanpitoon. Tämä oli ollut käytäntö jo pitempään. Kun seura poisti lainan omasta kirjanpidostaan, pankki katsoi,ettäneljälainantakaajanaolluttahenkilöäolivatvastuussalainantakaisinmaksusta.

7 SuomenLiikuntajaUrheiluSLUry:Seurajohtajankäsikirja Päätäoikein 7 Vallitseva käytäntö oli kuten monessa muussa urheiluseurassakin, että seuran hallitus hyväksyi lajijaoston toimesta aiheutuneet velat. Kyseessä olevan lainan takaajina toimivilla henkilöillä oli aikaisemman kokemuksen perusteella perusteltusyyolettaa,ettäsyntynytvelkaolijaostonjaviimekädessäseuranvelka. Korkein oikeus katsoi, että kyse oli näissä oloissa yhdistyksen vastuusta ja että seura oli menettelyllään sitoutunut vastaamaanviimekädessäjaostontoiminnanaiheuttamistakuluista. Päätösperustuikokonaisarviointiin.Päätöksenperusteellaeivoidavetääjohtopäätöstä,ettäseuraolisikaikissaolois" savastuussajaostojensaveloista.josseuranjohtokunta(hallitus)onpäättänytjaselkeästiilmoittanutjaostoille,että velkojavoiottaavainjohtokunnan(hallituksen)päätöksellä,jaostonedustajat,jotkatoimivatsääntöjenjapäätösten vastaisestiovatitsehenkilökohtaisestivastuussapäättämistääntoimenpiteistä. Yleisseurojenjaseurojen,joissaonmontatoiminnallisestihyvinkinitsenäistäjoukkuetta,kannattaatarkistaasääntö" jään SLU:n mallisääntöjen mukaisiksi: Jaostot voivat päättää sisäisestä toiminnastaan kuitenkin siten, että seuran johtokuntavahvistaajaostontekemätoikeustoimet.samallaonsyytätehostaamyösohjaustajavalvontaasiten,että sääntöjä myös noudatetaan. Käytännön keino on esimerkiksi talousohjesääntö, josta löytyy esimerkki kappaleessa Seurantalous. YHDISTYKSENNIMENKIRJOITTAJAT Hallitusonyhdistyksenlainmukainenedustaja.Hallituksenkollektiivinenedustusonkuitenkinyhdistyksenjuoksevien asioiden hoitamisen kannalta hankala. Tämän vuoksi yhdistyksellä on nimenkirjoittaja tai kirjoittajia, joilla on oikeus tehdä sopimuksia tai muita oikeustoimia yhdistyksenpuolesta. Nimenkirjoittaja on sehenkilö, jokamerkitään yhdis" tysrekisteriinyhdistyksennimenkirjoittajaksi. Yleensä hallituksen puheenjohtajalla on nimenkirjoitusoikeus yhdistyslain mukaisesti. Lisäksi yhdistyksen sääntöjen perusteella voidaan nimenkirjoitusoikeus antaa myös muille. Muilla kuin säännöissä mainituilla perusteilla nimenkir" joitusoikeuttaeivoidaantaa. JÄSENVASTUUT Hallituksen jäsenen vastuun ensimmäinen taso on parlamentaarinen vastuu. Luottamushenkilöiden tulee nauttia jä" sentenluottamusta.luottamusmitataansäännöllisestiyhdistyksenkokouksessa. Vastuuntoinentasoonsiviilioikeudellinenvastuuelivahingonkorvausvelvollisuus.Hallituksenjäsenvoijoutuavastuu" seen yhdistykselle aiheuttamastaan vahingosta. Hän voi joutua vastuuseen myös yhdistyksen jäsenelle tai muulle aiheutetustavahingosta,joshallituksenjäsenontoiminutyhdistyslaintaiyhdistyksensääntöjenvastaisesti.vastuun syntyminenedellyttää,ettävahinkoaiheutuukorvausvelvollisentahallisesta,tuottamuksellisestataihuolimattomasta menettelystätailaiminlyönnistä.onsyytähuomata,ettätietämättömyysvoiollatuottamuksellisuutta,josasiastaolisi pitänyttietäävastuuvelvollisiaovatkaikkipäätöksentekoonosallistuneet,elleivätolepäätöstätodistettavastivastus" taneet,eivätkämyöhemminoleolleettoteuttamassapäätöstä. Hallituksenjäseneiesimerkiksivastaahenkilökohtaisestiyhdistyksenvelasta,jolleihänolesiihensitoutunutesimer" kiksitakaajana.veroistajäsenvoijoutuahenkilökohtaiseenvastuuseenvainpoikkeustapauksissa.tällöinkäänhallituk" senjäseneivoijoutuahenkilökohtaiseenvastuuseenelinkeino"taikiinteistötulojenveroistataiarvonlisäveroista.jos verojen maksuissa viivytellään, hallituksen jäsen voi joutua korvaamaan yhdistykselle sen vahingon, mikä aiheutuu esimerkiksiviivästysseuraamuksistajaveronkorotuksista.yhdistyksenollessatyönantajanahallitusvastaaennakonpi" dätyksentoimittamisestajasosiaaliturvamaksujenmaksamisesta.maksuvelvollisenaonkuitenkinyhdistys.sensijaan urheilijoideneläke"jatapaturmavakuutuksenlaiminlyöntivoijohtaamerkittäväänkinhallituksenjäsenenhenkilökoh" taiseentaloudelliseenvastuuseen,josurheilijalleeioleotettuasianmukaistavakuutusta. Korkeinoikeusantoi (KKO:2005:141)ratkaisunsaäänestyksenjälkeentapauksessa,jossayhdistys(jääkiek" koseura) oli maksukyvyttömyydestään huolimatta jatkanut toimintaansa ja jättänyt seuraan sopimussuhteessa ollei" den pelaajien sopimuksen mukaiset eläkevakuutusmaksut osaksi maksamatta. Yhdistys hakeutui sittemmin konkurs" siin. Kysymys oli yhdistyksen hallituksen jäsenten velvollisuudesta korvata pelaajille eläkevakuutusmaksujen maksa" mattajäämisestäaiheutunutvahinko. Korkeinoikeuspäätyiratkaisuun,etteialempienoikeusasteidenvahingonkorvauskanteenhylänneitäpäätöksiämuu" teta. On kuitenkin oleellista huomata, että kaksi Korkeimman oikeuden oikeusneuvoksista jätti eriävät mielipiteet ja

8 SuomenLiikuntajaUrheiluSLUry:Seurajohtajankäsikirja Päätäoikein 8 olisivattätenvelvoittaneetyhdistyksenhallituksenjäsenetkorvaamaaneläkevakuutusmaksujenmaksamattajättämi" sestäaiheutuneetvahingotkantajinaolleillepelaajille. Oikeustapausosoittaa,ettähallituksenjäsentenvastuuvelvollisuudenkanssaonoltavaerityisentarkkana,vaikkaky" seessäolevayksittäistapausjohtikinhallituksenjäsentenkannaltavapauttavaanpäätökseen.perustelluteriävätmieli" piteetosoittavat,ettäkkoolisilähesyhtähyvinvoinutpäätyäpäinvastaiseenlopputulokseen. VAHINGONKORVAUSVELVOLLISUUSYHDISTYKSELLE Vahingonkorvausvelvollisuus yhdistykselle syntyy vain, jos yhdistykselle aiheutuu todellista vahinkoa. Kanteen yhdis" tyksenpuolestavoinostaayhdistyksenkokous.yksittäinenjäseneivoitehdäsitäyhdistyksenpuolesta.josvastuuvel" vollisilleonmyönnettyvastuuvapaus,kannettaeivoinostaa,elleivastuuvapaudenmyöntämisenjälkeenolenoussut esiinasioita,jotkaeivätolleettiedossavastuuvapauttamyönnettäessä.kannevoidaannostaayhdistyksenkotipaikan käräjäoikeudessa. Vastuuvapaudenmyöntämineneisuojaaulkopuolistenvahingonkorvausvaatimuksilta.Kanteenvoiainanostaavahin" koakärsinytyhdistyksenjäsentaiulkopuolinenvahingonkärsijä. Hallituksenjäsentenvastuidenkolmastasoonrikosoikeudellinenvastuu.Luottamusasemanväärinkäyttövoivahinkoa kärsineen aloitteesta johtaa rikosprosessiin. Rikosoikeudelliseen vastuuseen johtaa myös muiden lakien rikkominen, joistaonsäädettyrangaistus. TYÖSUHTEISTENTOIMIHENKILÖIDENVASTUUT Työntekijöidenjasitenmyösyhdistystentyösuhteistentoimihenkilöidenvastuistaonsäädettyerikseen.Senmukaan työnantaja on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka työntekijä on virheellään ja laiminlyönnillään aiheuttanut. Kyseessäonniinsanottuisännänvastuu.Työnantajavoimyöhemminvaatiakorvaustavahingonaiheuttaneeltatyön" tekijältä (regressioikeus), jos tuottamus on lievää suurempi. Siten työntekijän vahingonkorvausvastuu on pienempi kuineityösuhteistenluottamusmiesten,jotkavoivatjoutuahenkilökohtaiseenvastuuseenjolievällätuottamuksella. 1.3JÄSENYYSSEURASSA Seuraonjäsentensäsumma.Hyväseuraonenemmänkuinjäsentensäsumma.Jäsenetjärjestävättoimintaa,jäsenet liikkuvat, jäsenet päättävät ja jäsenet maksavat. Seura olemme me Lause on hyvän seuran keskeisiä oivalluksia. Seurassaeioleasiakkaitataikuluttajia.Seurassaonjäseniä,jotkaovattilanteestariippuenmonissaerirooleissajopa yhtäaikaa. JÄSENYYDENSYNTYJAPÄÄTTYMINEN Sen,jokahaluaaliittyäyhdistykseen,tuleeilmoittaaasiastayhdistykselle.Tässäkappaleessayhdistyksillätarkoitetaan seurojajaliittoja,joidenjäseninäovatyksityishenkilöttaiseurat.periaatteetovatsamat.jäseneksiottamisestapäät" tää yhdistyksen hallitus, jollei säännöissä ole toisin määritelty. Jäsenyyden synnyn edellytyksiä on siis kaksi, joiden molempienontoteuduttava.jäseneksiliittyvänonilmaistavatahtonsaliittyäjäseneksijayhdistyksentehtävähyväk" syväpäätösjäseneksiottamisesta. Jäsen voi erota yhdistyksestä omalla ilmoituksellaantaiyhdistyksestävoidaan myöserottaa jäseniä niillä perusteilla, jotkayhdistyksensäännöissäonmääritelty.lisäksiyhdistyslaissaonkolmeyleistäerottamisenperustetta:jäseneiole täyttänytvelvoitteitaanyhdistystäkohtaan,jäsenontoimillaanvahingoittanutyhdistystätaijäseneienäätäytäjäse" nyyden ehtoja. Yhdistyksen säännöissä voidaan määrätä, että yhdistys voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, josjäsenonjättänytjäsenmaksunsasäännöissämäärätynajanmaksamatta. Jäsenenerottamisestapäättääyhdistyskokouksessaan,jolleisäännöissäoletoisinmäärätty.Päätöksessäonmainitta" vaerottamisensyy.jäsenvoiyhdistyksenkokouksessaäänestääitseäänkoskevassaerottamisasiassa.ennenpäätök" sentekemistäasianomaisellejäsenelleonmuutoinvarattavatilaisuusselityksenantamiseenpaitsisilloin,joserotta" misensyynäonjäsenmaksunmaksamattajättäminen.joserottamisestasääntöjenmukaanpäättäähallitus,voidaan säännöissämäärätä,ettäjäsenelläonoikeussaattaaerottaminensäännöissämäärätyssäajassayhdistyksenkokouk" senratkaistavaksi.

9 SuomenLiikuntajaUrheiluSLUry:Seurajohtajankäsikirja Päätäoikein 9 Korkeimman oikeuden ratkaisu 1993:107 koskee jäsenen erottamista aikidoseurasta. KKO ja raastuvanoikeus olivat samaa mieltä siitä, että jäsenen toiminta yhdistyksessä oli ollut sellaista, että yhdistyksen hallitus on perustellusti voinutkatsoahänenvahingoittaneenyhdistyksentoimintaa.näinollenkkokumosihovioikeudentuomion,jossaoli katsottuyhdistyksenkokouksenpäätösjäsenenerottamisestayhdistyksenjäsenyydestäpätemättömäksi. JÄSENLUETTELO Yhdistyksen jäsenistä hallituksen on pidettävä luetteloa. Luetteloon merkitään yhdistyslain mukaan kunkin jäsenen täydellinennimijakotipaikka.yhdistyksenjäsenelleonvarattavatilaisuustutustuaniihintietoihin,jotkayhdistyslain mukaan on merkitty jäsenluetteloon. Jäseneltä ei tätä oikeutta voida evätä millään perusteella. Jäsenrekisteristä ei kuitenkaantarvitseantaaotettataijäljennöstä. Jäsenluettelossavoiollamyösmuitatietojajäsenistä.Tällöinonnoudatettavahenkilötietolainvaatimuksia.Esimerkik" si tietojen keräämiselle tulee olla perusteltu tarkoitus ja ko. tietojen osalta jäsenellä on oikeus tarkistaa vain häntä itseäänkoskeviatietoja. Jäsenluettelotietojen luovuttaminen ulkopuoliselle edellyttää aina vähintään hallituksen päätöstä. Huomioitavaa on, ettäurheiluseuranantaessajäsenluettelotietojaomankeskusliittonsakäyttöönkyseessäeiolehenkilötietojenluovut" taminen, vaan henkilörekisterin käyttäminen eli tiedot voidaan luovuttaa ilman erillisiä päätöksiä. Keskusliitto ei voi luovuttaatietojaeteenpäinilmanseuranjaseuranjäsentenlupaa. JÄSENENOIKEUDETJAVELVOLLISUUDET OIKEUDET Yhdistyksenjäsenilläonoikeuskäyttääpäätäntävaltaayhdistyksenkokouksissajaasettuaehdolleyhdistyksenluotta" mustehtäviin. He voivat halutessaan myös moittia yhdistyksen päätöksiä tuomioistuimessa. Jäsen voi saada tietoja yhdistyksen jäsenluettelosta ja yleensäkin tietoa yhdistyksen toiminnasta. Jäsenillä voi olla myös muita etuja, joista päätetäänerikseen.oleellistaon,ettäyhdenvertaisuusperiaatekoskeekaikkiajäseniä.oikeudetovatkaikillesamat. Jäsenten yhdenvertaisen kohtelemisen periaate ei kuitenkaan estä urheiluseuraa esimerkiksi tukemasta menestyviä urheilijoitaanpyrkimyksissäänkohtihuippuasuuremmintaloudellisinpanostuksinkuinharrasteurheilijoitaan. Seurassavoiollaerijäsenryhmiä,joidenjäsenoikeudeteroavattoisistaan.Jäsenryhmistä(varsinainenjäsen,tukijäsen jne.)onkuitenkinainaoltavamainintayhdistyksensäännöissä. VELVOLLISUUDET Monistajäsenenvelvollisuuksistapäätetäänyhdistyksenkokouksissa.Velvollisuuksista,joidenrikkomisestavoiseura" ta yhdistyksen kurinpitotoimia, on oltava maininta yhdistyslaissa tai yhdistyksen säännöissä. Yhdistyslain mukaan yhdistyksenjäsenilläonainalojaalisuusvelvollisuusyhdistystäkohtaan.jäseneisaaomallatoiminnallaanvahingoittaa yhdistystä.jäsenelläonmyösvelvollisuusnoudattaayhdistyksensääntöjäjayhdistyksentekemiäpäätöksiä.merkittä" vinyhdistyksensäännöissämäärättävävelvollisuusonmaksuvelvollisuus,esimerkiksijäsenmaksunmaksuvelvollisuus. KKO1997:165:Kunyhdistyksensäännöissäeiollutkurinpitoakoskeviamääräyksiä,yhdistyksenjohtokunnanpäätös, jollayhdistyksenjäsenmäärättiinmääräaikaiseenmetsästyskieltoon,julistettiinmitättömäksi. Kaikkia yhdistyksen ja sen jäsenen välisiä asioita ei voida ohjata yhdistyslain tai yhdistyksen sääntöjen avulla. Näistä asioista on sovittava erikseen yhdistyksen ja yksittäisen jäsenen kesken. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi yksittäisen urheilijanpersoonallisuudenkaupallinenhyödyntäminenmainonnassataiurheilukilpailuntelevisiointioikeus.jatkossa sopimustenmerkitystuleeyhäkasvamaan.monistayksityiskohdista,joistaaiemmineierikseenolesovittu,onnyky" ään syytä sopia etukäteen. Sopimus on aina hyvä tehdä kirjallisesti, vaikka suullinen ja hiljainen eli konkludenttinen sopimuskinovataivanyhtälainvoimaisia.kirjallinensopimusonkuitenkinainahelpoinosoittaatodelliseksijavoimas" saolevaksi. Lisätietoja:Urheilunyhdistystoiminnanperusteet,HeikkiHalilajaRistoRiitesuo.SLU"julkaisusarja3/03. OIKEUSTURVA Vuonna 1991 perustettu urheilun oikeusturvalautakunta on urheiluelämän oma epävirallinen tuomioistuin. Se on riippumatonvalituselin,jokakäsitteleejaratkaiseeurheiluelämänpiirissäsyntyviäpäätöksiäjasanktioita,myössellai"

10 SuomenLiikuntajaUrheiluSLUry:Seurajohtajankäsikirja Päätäoikein 10 siakysymyksiä,joitaeivoiviedäyleistentuomioistuintenratkaistavaksi.suomenliikuntajaurheiluslury:njäsenjär" jestöt ovat sitoutuneet noudattamaan oikeusturvalautakunnan päätöksiä, minkä johdosta päätökset ovat siis lähtö" kohtaisestisitovia. Lajiliitotvoivatesimerkiksikilpailu"javalmentautumissopimuksissayksipuoleisestisitoutuanoudattamaanoikeustur" valautakunnan päätöksiä, mutta jokaisella (esim. urheilijoilla ko. sopimuksissa) on kuitenkin perustuslainmukainen oikeussaadaasiansakäsitellyksiasianmukaisestijailmanaiheetontaviivytystälainmukaantoimivaltaisessatuomiois" tuimessa tai muussa viranomaisessa sekä oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistui" mentaimuunriippumattomanlainkäyttöelimenkäsiteltäväksi. Valittajanavoiurheilunoikeusturvalautakunnassaollaurheilija,muuluonnollinenhenkilötaiyhteisö,jonkaoikeuteen taietuunvalituksenkohteenaolevaasiavaikuttaa. Valituksenkohteenavoivatollayhdistyksenpäätökset,joissaonkysymys 1. erottamisestayhdistyksenjäsenyydestä 2. jäsenoikeuksienrajoittamisestataikurinpitotoimista 3. päätöksensääntöjenvastaisuudesta;sääntöjenvastaisuuseitarkoitaurheilulajinsääntöjenvastaisuutta Lautakunta voi käsitellä kilpailutoimintaa järjestävän liigan määräämiä kurinpitotoimia urheilijalle liigan yhteisömuo" dostariippumatta,josliigaontähänsuostunut. Lautakuntavoikäsitellävalituksenurheilijanvalitsemattajättämisestäarvokilpailuihin,joslajiliitontaiSuomenOlym" piakomiteanselkeästiasettamaavalintakriteeriäeiolenoudatettutaijospäätösonilmanhyväksyttävääsyytäsyrjivä sukupuolen,iän,vakaumuksen,mielipiteen,alkuperän,taimuunhenkilöönliittyvänsyynperusteella. Lautakunta voi käsitellä valitusasiana Suomen Antidopingtoimikunnan eli ADT:n vahvistaman Suomen antidoping" säännöstönperusteellatehdynpäätöksen. Lautakuntavoiosapuoltenniinsopiessatoimiamyösvälimiesoikeutenaurheilujärjestötoimintaanliittyvissätaloudelli" sissa kysymyksissä sekä mahdollisuuksien mukaan antaa järjestöille niiden pyynnöstä lausuntoja urheilutoimintaan liittyvistäoikeudellisistakysymyksistä,jotkaeivätoletaioleolleetlautakunnankäsiteltävinävalitusasioina. Lautakuntaeivoiottaaratkaistavakseenasiaa,jokaonratkaistutaikäsiteltävänäyleisessätuomioistuimessataiväli" miesoikeudessa.asianratkaiseminenoikeusturvalautakunnassaeioleesteenäasiantuomioistuinkäsittelylle. OikeusturvalautakunnalletarkoitetutvalituksettoimitetaanSLU:ntoimistoonosoitteeseen: Oikeusturvalautakunta NiinaMajamaa,Radiokatu20,00093SLU,puh.(09) SLU toimittaa valitukset oikeusturvalautakunnan sihteerille, joka huolehtii asioiden saattamisesta ratkaisukuntoon. Valitusmaksu, joka on yhteisöille 600 ja yksityisille 200, on asian vireillepanon yhteydessä maksettava tilille " (SLU/maksupalvelu),viite:urheilunoikeusturvalautakunta. LisätietojaOikeusturvalautakunnastajasenpäätöksistä: 1.4 ILMOITUKSET JA LUVAT Seura joutuu antamaan erilaisia ilmoituksia ja hakemaan erilaisia lupia. Tärkeistä ilmoituksista verotukseen liittyvät ilmoitukset käsitellään osana verotusta ja työnantajavelvoitteita. Kokoontumislakiin oleellisesti liittyvä laki järjestyk" senvalvojistakäsitelläänturvallisuusosiossa. YLEISÖLLEAVOIMETTILAISUUDET Kokoontumislaki koskee yleisölle avoimia tilaisuuksia. Lailla turvataan Suomen perustuslain 13.1 :ssä säädetty ko" koontumisvapaus sekä ohjataan tilaisuuksien järjestyksenpitoa. Kokoontumislaissa tilaisuudet jaetaan kahteen ryh" mään,yleisiinkokouksiinjayleisötilaisuuksiin,joitasäännellääntietyissäkysymyksissäeritavoin. Tilaisuudenjärjestämisenyleisetperiaatteetkoskevatkaikkiatilaisuuksia.Periaatteidenmukaankaikkitilaisuudeton järjestettävä rauhanomaisesti, osanottajien tai sivullisten turvallisuutta vaarantamatta ja heidän oikeuksiaan louk"

11 SuomenLiikuntajaUrheiluSLUry:Seurajohtajankäsikirja Päätäoikein 11 kaamatta. Tällaista tilaisuutta järjestettäessä on huolehdittava siitä, ettei kokoontumisesta aiheudu huomattavaa haittaaympäristölle. Tilaisuuksiavoivatjärjestäätäysivaltaisethenkilöt,yhteisötjasäätiöt.Vajaavaltainen,jokaontäyttänyt15vuotta,saa järjestäätilaisuuksia,jolleioleilmeistä,ettähäneikykenevastaamaanjärjestäjällelainmukaankuuluvistavelvoitteis" ta.muuvajaavaltainensaajärjestäätilaisuuksiayhdessätäysivaltaisenhenkilönkanssa. Ketääneisaayleistäkokoustataiyleisötilaisuuttajärjestettäessäasettaailmanhyväksyttävääsyytäeriasemaankan" sallisen tai etnisen alkuperän, sukupuolen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muunhenkilöönliittyvänsyynperusteella.periaatteessakaikillatuleeollaoikeusosallistuayleisölleavoimiintilaisuuk" siin. YLEINENKOKOUS Yleisilläkokouksillatarkoitetaanmielenosoituksiataimuitakokoontumisvapaudenkäyttämiseksijärjestettyjäavoimia tilaisuuksia, johon kaikki halukkaat voivat osallistua. Ulkona yleisellä paikalla järjestettävästä yleisestä kokouksesta tuleeilmoittaaennaltapoliisille.ilmoitusontehtäväsuullisestitaikirjallisestivähintäänkuusituntiaennenkokouksen alkamista.yleistäkokoustakoskevanilmoituksentuleesisältääseuraavattiedot: 1. kokouksenjärjestäjä 2. kokouksentarkoitus 3. kokouspaikkataikulkueenreitti 4. kokouksenalkamisaikajaarvioitupäättymisaika 5. järjestäjänasettamatjärjestyksenvalvojat 6. kokouksessakäytettävätrakennelmatjamuuterityisvälineet Kokouksenjärjestäjänonlisäksinimettäväilmoituksessayhteydenpitoavartenyhteyshenkilö,jonkaonoltavapoliisin tavoitettavissakokouksenjärjestämistäkoskevissaasioissa. Yleisen kokouksen saa järjestää ulkona yleisellä torilla, aukiolla, katualueella tai muussa sellaisessa kokoustarkoituk" seensoveltuvassayleisessäpaikassailmanomistajantaihaltijanlupaa.kokouksissavoikäyttääesimerkiksiäänentois" tolaitteitajamuitatavanomaisiakokousvälineitä,josneeivätoleympäristöllevaarallisia.omistajataihaltijavoilisäksi rajoittaakokouspaikankäyttämistäkokoustarkoitukseen,joskokouksenjärjestämisestäonodotettavissakohtuutonta haittaaomistajalle,haltijalletaiympäristölle. Poliisi voi yhteyshenkilön kanssa neuvoteltuaan osoittaa kokouksen siirrettäväksi toiseen paikkaan, jos kokouksen järjestäminenilmoitetussapaikassavaarantaaihmistenturvallisuutta,aiheuttaahuomattavaahaittaaympäristölletai vahinkoaomaisuudelle,häiritseekohtuuttomastisivullisia,liikennettä,valtiovierailuuntaijulkisyhteisönjärjestämään kansainväliseenkokoukseenkuuluvaataisuojeluntarpeeltaanniihinrinnastettavaatilaisuutta.lisäksipoliisivoiliiken" teensujuvuudensitävaatiessajayhteyshenkilönkanssaneuvoteltuaanmäärätäkulkueenreittiämuutettavaksiottaen kuitenkinhuomioon,etteireitinmuutoksellavaarannetakulkueentarkoitusta. YLEISÖTILAISUUS Yleisötilaisuudella tarkoitetaan yleisölle avoimia huvitilaisuuksia, kilpailuja, näytöksiä ja muita näihin rinnastettavia tilaisuuksia,joitaeipidetäyleisinäkokouksina.jostilaisuuteenosallistuminenedellyttääkutsuataimäärätynyhteisön jäsenyyttä, sovelletaan siihen lain yleisötilaisuuksista säännöksiä, jollei tilaisuutta osanottajien lukumäärän, tilaisuu" den laadun tai muiden erityisten syiden perusteella voida pitää luonteeltaan yksityisenä. Yleisötilaisuudet vastaavat pääosinvanhaajulkisistahuvitilaisuuksistaannetunlaintarkoittamiatilaisuuksia. Yleisötilaisuuden järjestäjän on hankittava järjestämispaikan omistajan tai haltijan suostumus paikan käyttämiseen tilaisuuttavarten.lisäksi,jostilaisuudenjärjestämisestävoiaiheutuavahinkoahenkilöilletaiomaisuudelle,onjärjes" täjänsyytähankkiariittävävastuuvakuutusmahdollisenkorvausvelvollisuutensavaralta.poliisivoiasettaavakuutuk" senmyöstilaisuudenjärjestämisenehdoksi. Yleisötilaisuudet jakautuvat ilmoituksenvaraisiin ja vapaasti järjestettäviin tilaisuuksiin. Viimeksi mainitut ovat tilai" suuksia,jotkaosanottajienvähäisenmäärän,tilaisuudenluonteentaijärjestämispaikanvuoksieivätedellytätoimenpi" teitä järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi tai sivullisille ja ympäristölle aiheutuvan haitan estämiseksi taikka erityisiäliikennejärjestelyjä. Ilmoituksenvaraisten yleisötilaisuuksien ilmoitus on samanlainen kuin yleisistä kokouksista tehtävä ilmoitus. Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti järjestämispaikan poliisille vähintään viisi vuorokautta ennen tilaisuuden alkamista. Poliisiin kannattaa olla aina yhteydessä, jos yleinen turvallisuus tai liikennejärjestelyt sitä voivat edellyttää. Poliisin kanssa voidaanyhdessätehdäturvallisuuskartoitusjanäinvastuuturvallisuudestaeijääyksinomaanseuranharteille.

Päätä oikein Seurajohtajan käsikirja

Päätä oikein Seurajohtajan käsikirja Päätä oikein Seurajohtajan käsikirja 2010 Sisältö Päätä oikein -aineiston lukijalle 5 1 Seuran hallinto 6 1.1 Seuran perustaminen 6 1.1.1 Perustamisen edellytykset 6 1.1.2 Kielletyt ja luvanvaraiset seurat

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? HUOM! Opas on päivitetty 21.1.2014. Päivitykset on merkitty punaisella. Paula Pylkkänen 2009 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN

Lisätiedot

AMPUMAURHEILUSEURAN HYVÄ HALLINTO

AMPUMAURHEILUSEURAN HYVÄ HALLINTO 1 AMPUMAURHEILUSEURAN HYVÄ HALLINTO 2 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 4 Ampumaseuran toiminnan lähtökohdat ja tavoitteet Aatteellisuus 5 Tarkoitus ja toimintamuodot 5 Yleishyödyllisyys 5 Missio, arvot, visio

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009. Kansalaisjärjestöteemaryhmä

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009. Kansalaisjärjestöteemaryhmä YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 Kansalaisjärjestöteemaryhmä MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN JULKAISUJA 1/2009 Sivu 1 SISÄLLYS 1 LUKIJALLE...

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13 YHDISTYKSEN ABC Kirja on tehty yhteistyössä Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomon kanssa. Kari Loimu Into Kustannus Oy Hämeentie 48 00500 Helsinki www.intokustannus.fi ISBN: 978-952-264-263-9 Paino: InPrint,

Lisätiedot

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Yhdistyksen saa perustaa aatteellisen tarkoituksen yhteistä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Yhdistyksen saa perustaa aatteellisen tarkoituksen yhteistä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Yhdistyksen saa perustaa aatteellisen tarkoituksen yhteistä toteuttamista varten. Tarkoitus ei saa olla lain tai hyvien

Lisätiedot

JÄRJESTYKSENVALVOJAN PERUSKURSSI KOULUTUSAINEISTO

JÄRJESTYKSENVALVOJAN PERUSKURSSI KOULUTUSAINEISTO JÄRJESTYKSENVALVOJAN PERUSKURSSI KOULUTUSAINEISTO Sisäasiainministeriö on järjestyksenvalvojista annetun lain (533/1999) 13 :n 2 momentin nojalla 27.8.1999 vahvistanut koulutusaineiston käytettäväksi 1.9.1999

Lisätiedot

Seuratoiminnan talouden ja hallinnon ohjeet

Seuratoiminnan talouden ja hallinnon ohjeet Seuratoiminnan talouden ja hallinnon ohjeet Suomen Seuratanssiliitto SUSEL ry Suomen Seuratanssiliitto SUSEL ry tiedotus@susel.fi 1 TALOUS JA HALLINTO Talouden ja hallinnon tietopaketti SAATESANAT Kädessäsi

Lisätiedot

MISTÄ RAHAT TOIMINTAAN?

MISTÄ RAHAT TOIMINTAAN? MISTÄ RAHAT TOIMINTAAN? - neuvoja paikallistoiminnan varainhankintaan Suomen Kylätoiminta ry 2014 Kylien bisneskeissit -hanke Teksti: Sirkka Suomäki Paula Pylkkänen (s. 4) Juhani Nenonen (s. 32-34) Veli-Matti

Lisätiedot

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto [Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto 2 Sisältö LUKIJALLE... 4 SEURAN HYVÄ HALLINTO... 5 1 Mikä on seura?... 5 1.1 Peruskäsitteitä... 5 1.2 Seuran tarkoitus... 6 1.3 Yhdistyksen säännöt... 6

Lisätiedot

ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1

ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1 ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1 sisällys 1. Tervetuloa KY:lle! 4 1.1 Helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry KY 5 1.2 ky-säätiö 7 1.3 Yleistä

Lisätiedot

Yhdistyksen talous. Yhdistyksen talous

Yhdistyksen talous. Yhdistyksen talous Yhdistyksen talous Tämän vihkosen tarkoituksena ei ole pelotella ketään asettumasta ehdolle yhdistysten luottamustehtäviin. Monet karttavat joutumasta luottamushenkilöksi, koska pelkäävät sekä vastuuta

Lisätiedot

SEURAN HYVÄ HALLINTO. Voittoja joka päivä

SEURAN HYVÄ HALLINTO. Voittoja joka päivä SEURAN HYVÄ HALLINTO Voittoja joka päivä Sisällysluettelo Lukijalle... 3 1 Mikä on seura?... 4 1.1 Peruskäsitteitä... 4 1.2 Seuran tarkoitus... 4 1.3 Yhdistyksen säännöt... 4 1.4. Keskeisiä toimintaperiaatteita...

Lisätiedot

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN Sisältö: Liitteet: Mikä on vanhempainyhdistys? Rekisteröity vai rekisteröimätön vanhempainyhdistys? VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 1. Perustava kokous 2. Vanhempainyhdistyksen

Lisätiedot

Tapahtumajärjestäjän C. 57

Tapahtumajärjestäjän C. 57 Tapahtumajärjestäjän opas C. 57 Tapahtumajärjestäjän opas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Julkaisu: C:57 ISBN 978-951-766-118-8 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto Jukka Kaminen Emme vastaa oppaan

Lisätiedot

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi).

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi). Yhdistyslaki muuttui 1.9.2010 uudet säännökset etäosallistumisesta yhdistyksen jäsenten kokoukseen ja jäsenten yksimielisestä päätöksestä ilman kokousta, johdon tehtävistä ja tarkastuksesta Johdannoksi

Lisätiedot

YHDISTYKSEN HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

YHDISTYKSEN HALLITUKSEN TEHTÄVÄT YHDISTYKSEN HALLITUKSEN TEHTÄVÄT Yhdistyksen hallitus on toimeenpaneva elin. Se on yhdistyksen kokouksen valitsema ja sen alainen toimielin, jonka toisaalta tulee hoitaa lain sille nimenomaan määräämät

Lisätiedot

Metsästysseuran VERO-OPAS. Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund r.y.

Metsästysseuran VERO-OPAS. Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund r.y. Metsästysseuran VERO-OPAS Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund r.y. 1 Metsästysseuran VERO-OPAS Sisällysluettelo: 1. Esipuhe...2 2. Yhteisön yleishyödyllisyys...3 3. Yhteisön verotus...4 3.1 henkilökohtaiset

Lisätiedot

YLEISET KOKOUKSET. - Kokoontumislaki

YLEISET KOKOUKSET. - Kokoontumislaki YLEISÖTILAISUUDET JA YLEISET KOKOUKSET - Kokoontumislaki KOKOONTUMISLAKI Lain tarkoituksena perustuslaissa säädetyn kokoontumisvapauden turvaaminen Lakia sovelletaan sekä yleisötilaisuuksiin että yleisiin

Lisätiedot

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)...

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)... A ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)... 1 A2 Oikeusministeriön päätös yleisen asianajajayhdistyksen sääntöjen vahvistamisesta

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiölaki

Asunto-osakeyhtiölaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Asunto-osakeyhtiölaki Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009 I OSA YLEISET PERIAATTEET, OSAKKEET JA YHTIÖVASTIKE 1 luku Lain soveltamisala ja asunto-osakeyhtiön

Lisätiedot

kursivoiduin kirjaimin se viranomainen tai organisaatio, johon tulee olla yhteydessä

kursivoiduin kirjaimin se viranomainen tai organisaatio, johon tulee olla yhteydessä 1 NÄIN JÄRJESTÄT ONNISTUNEEN TAPAHTUMAN JOENSUUSSA! Joensuu on viriili tapahtumien kaupunki, jossa riittää tapahtumia ympäri vuoden. Ilosaarirock, Hippa, Rokumentti-rockelokuvafestivaali, Viscult-elokuvafestivaali

Lisätiedot

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010 1 2 Säätiöiden SÄÄTIÖIDEN ja rahastojen JA RAHASTOJEN neuvottelukunta NEUVOTTELUKUNTA ry. RY Delegationen DELEGATIONEN för stiftelser FÖR STIFTELSER och OCH fonder FONDER rf. RF Helsinki 2010 3 Toimittajat

Lisätiedot

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat.

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat. HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunta on lakisääteinen, julkisoikeudellinen yhteisö ja sillä on itsehallinto. Opiskelijakunnan toimintaa ja hallintoa hoitavat

Lisätiedot

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 OMISTAJAOHJAUS...4 1.1 Tarkoitus...4 1.2 Hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohjeen soveltamisala...4

Lisätiedot

JÄRJESTYKSENVALVOJAN KOULUTUSMATERIAALI

JÄRJESTYKSENVALVOJAN KOULUTUSMATERIAALI JÄRJESTYKSENVALVOJAN KOULUTUSMATERIAALI JÄRJESTYKSENVALVOJAN PERUS- JA KERTAUSKOULUTUKSEN PÄIVITETTY KOULUTUSMATERIAALI Kädessäsi on päivitetty ja osittain niin rakenteeltaan kuin sisällöltään uusittu

Lisätiedot

KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity.

KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. Osakeyhtiölaki 2010 ISBN 952-5070-32-3 Painopaikka: Multiprint Oy, Helsinki The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual

Lisätiedot

YRITTÄJÄKSI Selvitys eri yritysmuodoista. Yrittäminen voi olla vaihtoehto saada enemmän aikaan omaehtoisesti.

YRITTÄJÄKSI Selvitys eri yritysmuodoista. Yrittäminen voi olla vaihtoehto saada enemmän aikaan omaehtoisesti. YRITTÄJÄKSI Selvitys eri yritysmuodoista Yrittäminen voi olla vaihtoehto saada enemmän aikaan omaehtoisesti. Juha K Humalajoki 4.3.2009 Lähde OP -pankki 1 Yrittäjäksi? Tuntuuko Sinusta, että itsenäisenä

Lisätiedot