Esiselvitys: Asunto-osakkeiden sähköinen rekisteröinti arvo-osuusjärjestelmässä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Esiselvitys: Asunto-osakkeiden sähköinen rekisteröinti arvo-osuusjärjestelmässä"

Transkriptio

1 : Asunto-osakkeiden sähköinen rekisteröinti Marraskuu 2012 Työryhmä: Kati Honkajuuri-Kokkonen Liisa Kiuru Antti Turunen Jorma Yli-Jaakkola Heikki Ylipekkala

2 1 Johdanto Esiselvityksen tehtävä Taustaa selvitykselle Hyödyt ja haasteet eri osapuolten kannalta Yleistä arvo-osuusjärjestelmän toiminnasta Pankit Asunnon omistajat Isännöitsijät ja asunto-osakeyhtiöt Kiinteistönvälittäjät Rakennuttajat Kiinteistösijoitusyhtiöt, kiinteistörahastot Tilintarkastajat Julkishallinto ja Suomen rahoitusjärjestelmä Valtiokonttori ja Valtion asuntorahasto Arvo-osuusjärjestelmästä Yleistä Oikeudelliset kysymykset omistuksen muutostilanteissa Yleistä saannoista Saanto- ja vaihdantasuoja Saantosuoja ja vaihdantasuoja Julkinen luotettavuus Velkojan suoja Juridinen tausta Asunto-osakeyhtiölaki (1599/2009) Yleistä Sääntelyn keskeiset kohdat Arvopapereiden pysäyttäminen (säilytettäväksi ottaminen arvoosuusjärjestelmään) Yleistä Pysäyttäminen Arvopaperin käsittely pysäytettynä Arvopaperin poistaminen pysäyttämisen piiristä Liittäminen arvo-osuusjärjestelmään ja liikkeeseenlasku Yleistä Asunto-osakkeiden yksilöinti Osakeyhtiöiden liittäminen sovellettavat määräykset Arvo-osuustilit Asunto-osakkeiden muu käsittely Täsmäytyspäivä Yhtiötapahtumat Hankkeen aikataulutuksesta Toiminnallisuuksien suunnittelu Lakimuutokset Järjestelmäkehitys Asunto-osakeyhtiöiden siirtymisen aikataulu Kustannusten kattaminen ja arvioidut volyymit _Asunto-osakkeet arvo-osuusjärjestelmään 11/2012 Page: (27) 2

3 8 Määritelmiä Liitteet _Asunto-osakkeet arvo-osuusjärjestelmään 11/2012 Page: (27) 3

4 1 Johdanto 1.1 Esiselvityksen tehtävä Esiselvityksen tehtävänä on kuvata, miten asunto-osakkeiden sähköinen rekisteröinti voitaisiin toteuttaa. Sähköisellä rekisteröinnillä tarkoitetaan tässä esiselvityksessä asunto-osakkeiden osakekirjojen käsittelystä luopumista joko kokonaan tai osittain. Tällöin mm. luovutustilanteissa tai osakkeista muutoin määrättäessä voitaisiin luopua fyysisen osakekirjan käsittelystä ja korvata siihen liittyvät toimenpiteet arvoosuusjärjestelmään tehtävällä kirjauksella. Tavoitteena on arvo-osuusjärjestelmän osalta malli, jossa voidaan olemassa olevaa infrastruktuuria hyödyntämällä luopua osakekirjoista sekä yksinkertaistaa nykyisiä asuntoosakkeiden siirto- ja panttausmenettelyjä. Keskeistä on myös rekisterin julkinen luotettavuus ja rekisteritietojen helppo saatavuus. Esiselvityksessä hahmotellaan rekisteröintimallia, osapuolten rooleja sekä mahdollisia järjestelmäpäivityksiä. Lisäksi arvioidaan mahdollisia säästöjä kustannuksissa ja työmäärässä nykymalliin verrattuna. Asunto-osakkeiden käsittely voisi tapahtua kolmella eri tavalla: 1) Liittämällä, jolloin olemassa olevan asunto-osakeyhtiön koko osakekanta liitettäisi arvoosuusjärjestelmään yhtiön päätöksellä ja osakekirjoista luovuttaisi; 2) Liikkeeseen laskemalla, jolloin perustettavan yhtiön asunto-osakkeet laskettaisiin liikkeeseen suoraan arvo-osuusjärjestelmään; tai 3) Pysäyttämällä, jolloin osakkeenomistaja itse tai muu taho voisi tehdä aloitteen osakkeen säilyttämisestä. Tehtävänä on myös analysoida, mitä arvo-osuusjärjestelmän hyödyntäminen tarkoittaisi eri osapuolten kuten esimerkiksi pankkien, kiinteistönvälittäjien, isännöitsijöiden, asuntoosakeyhtiöiden, osakkeenomistajien ja viranomaisten kannalta. Esiselvityksessä tarkastellaan pääsääntöisesti asunto-osakkeiden käsittelyn erityispiirteitä ja tarpeita, mutta toiminnallisuus ja ratkaisut ovat sovellettavissa myös keskinäisiin kiinteistöosakeyhtiöihin. Osakeyhtiöt ja niiden erityistyyppien kuten kiinteistörahastojen liittäminen arvo-osuusjärjestelmään on jo nykyisin mahdollista ja siten raportti ei käsittele tavanomaista liittämistä arvo-osuusjärjestelmään näiden yhtiöiden osalta. 1.2 Taustaa selvitykselle Aalto-yliopisto toteutti loppuvuodesta 2011 Euroclear Finlandin toimeksiannosta arvoosuusjärjestelmää koskevan selvityksen, jossa kartoitettiin, miten rahoitusmarkkinoiden eri osapuolet mahdollisesti hyötyisivät arvo-osuusjärjestelmän nykyistä laajemmasta _Asunto-osakkeet arvo-osuusjärjestelmään 11/2012 Page: (27) 4

5 hyödyntämisestä. Selvityksessä kysyttiin myös näkemyksiä mahdollisesta arvoosuusjärjestelmässä toteutettavasta asunto-osakkeiden sähköisestä rekisteröinnistä joukolta pankkeja ja isännöitsijöitä. Eräs Aalto-yliopiston selvityksen johtopäätöksistä oli, että asunto-osakkeiden liittämistä arvo-osuusjärjestelmään olisi hyvä selvittää lisää, ja samalla olisi hyvä läpikäydä erikseen pankkien, isännöitsijöiden ja kiinteistönvälittäjien näkökantoja vielä tarkemmalla tasolla. Tässä esiselvityksessä on huomioitu myös eri osapuolten aiemmin julkisuudessa esittämiä lausuntoja asunto-osakkeiden sähköistä rekisteröintiä koskien. Tämän lisäksi näkemyksistä on keskusteltu muun muassa suomalaisen asuinkiinteistörahaston, yksityisen kiinteistövälittäjän sekä Suomen Asiakastiedon edustajien kanssa. 2 Hyödyt ja haasteet eri osapuolten kannalta 2.1 Yleistä arvo-osuusjärjestelmän toiminnasta Selvityksen lähtökohtana on arvo-osuusjärjestelmän olemassa olevien toiminnallisuuksien hyödyntäminen. Toiminnallisuuksilla tarkoitetaan tässä niin tietoteknisiä järjestelmävalmiuksia, prosessuaalisia toimintatapoja kuin arvo-osuusjärjestelmää koskevaa oikeudellista kehystä. _Asunto-osakkeet arvo-osuusjärjestelmään 11/2012 Page: (27) 5

6 Arvo-osuusjärjestelmä on esineoikeudellinen kirjaamisjärjestelmä, jossa pidetään kirjaa arvopapereiden omistajista ja omistuksista arvo-osuuksina sekä toteutetaan omistuksenvaihdot, panttaukset, tuotonmaksut ja yhtiötapahtumat. Arvo-osuusjärjestelmän perusta on arvo-osuustileistä muodostuva arvo-osuusrekisteri. Toiminnallisesti arvoosuusjärjestelmä on laaja eri osapuolista koostuva verkosto. Järjestelmän osapuolina toimivat pankit (tilinhoitajayhteisöt) tutkivat arvopapereiden saannot ja kirjaavat omistukset ja niihin kuuluvat oikeudet ja rajoitukset omistajien arvo-osuustileille, jotka ovat osa pankkien säilytysjärjestelmää. Arvo-osuustilille kirjattu omistus osoittaa omistusoikeuden yhtiön osakkeeseen ja siihen kuuluvat muut oikeudet. Euroclear Finland vastaa arvo-osuusjärjestelmän turvallisuudesta. Keskeisenä markkinainfrastruktuurina järjestelmän mahdollisimman luotettava toiminta ja omistustiedot on turvattu myös poikkeusoloissa valmiuslain edellytysten mukaisesti ja yhteistyössä huoltovarmuuskeskuksen kanssa. Pankkien tekemät kirjaukset, kyselyt ja raportit liikkuvat pankkien sovellusten ja arvo-osuusrekisterin välillä tarkoin määritellyn sanomarajapinnan kautta. Teknisesti arvo-osuusjärjestelmä on hyvin luotettava, ja toimintakapasiteetissa on olemassa olevat valmiudet alla kuvattuja huomattavasti suurempiin volyymeihin. Arvo-osuusjärjestelmässä tilinhoitajayhteisöinä toimivat pankit ovat usein keskeisesti mukana asunto-osakkeiden vaihdannassa ja omistuksen vaihdoksien toteutuksessa - joko lainoittajina ja pantinhaltijoina tai vähintään kauppoja koskevan maksuliikenteen toteuttajana. Arvo-osuusjärjestelmä tarjoaisi olemassa olevan ratkaisun pankkien väliselle keskitetylle asunto-osakkeiden säilytysjärjestelmälle ja asuntokauppojen sähköiselle toteutukselle. Osakkeenomistajan näkökulmasta sähköinen säilytysjärjestelmä korvaisi mahdollisten fyysisten osakekirjojen säilytyksestä aiheutuvat kustannukset ja riskit liittyen osakekirjojen katoamiseen tai tuhoutumiseen. Arvopaperikeskuksena toimiva Euroclear Finland ylläpitää lisäksi omistuksista osakasluettelot arvo-osuusjärjestelmään liitettyjen yhtiöiden lukuun. Arvoosuusjärjestelmään on liitetty pörssiyhtiöiden osakkeiden lisäksi runsaasti listaamattomien osakeyhtiöiden osakkeita sekä useita erityyppisiä arvopapereita kuten vaihto- ja joukkovelkakirjoja sekä osuuskuntia. Alla on esitettynä muutamia arvo-osuusjärjestelmän volyymejä kuvaavia lukuja: - Arvo-osuustilejä: 1,3 milj. kpl - Lajeja järjestelmässä (ISIN-koodit): kpl - Osakeinstrumentit, transaktiot: kpl/kk - Liikkeeseenlaskut ja yhtiötapahtumat: kpl/kk Euroclear Finland tarjoaa osakasluetteloita koskevia palveluja omistajaraportoinnista ja nähtävillä pidosta yhtiökokouspalveluihin. Keskeiset palvelut ovat tarjolla internetin välityksellä. Arvo-osuusjärjestelmässä säilytettävien asunto-osakkeiden osalta omistustiedot ja niissä tapahtuvat muutokset olisivat vastaavalla tavalla sähköisesti saatavilla isännöitsijätoimistojen ja asunto-osakeyhtiöiden hallinnon tarpeisiin. Arvo-osuusjärjestelmässä säilytettävät omistajatiedot ovat myös keskitetysti viranomaisten saatavilla. Nykyään lukuisat eri viranomaiset, kuten vero-, ulosotto-, esitutkinta- ja holhousviranomaiset, hyödyntävät arvo-osuusjärjestelmän tietoja. Euroclear Finland vastaanottaa vuosittain noin kyselyä eri viranomaisilta. Lisäksi arvoosuusjärjestelmän tietoja hyödynnetään tilastoinnissa ja tieteellisessä tutkimuksessa. Nykyään vastaavia tietoja asunto-osakeyhtiöistä ei ole keskitetysti saatavilla. Asunto- _Asunto-osakkeet arvo-osuusjärjestelmään 11/2012 Page: (27) 6

7 osakkeiden omistustietojen ylläpito edesauttaisi siten edellä mainittujen viranomaisten toimintaa. Arvo-osuusjärjestelmä ja sen eri osapuolten toiminta on kattavasti säädetty lainsäädännössä sekä arvopaperikeskuksen itsesääntelyssä. Arvopaperikeskuksen ja sen osapuolten toimintaa valvovat läheisesti viranomaiset. Arvo-osuusjärjestelmää koskevaa oikeudellista viitekehystä käsitellään tarkemmin selvityksen kolmannessa luvussa. Seuraavissa kappaleissa käsitellään yksityiskohtaisemmin eri osapuolten hyötyjä. 2.2 Pankit Pankkien kannalta asunto-osakkeiden sähköinen rekisteröinti tarkoittaisi olemassa olevan infrastruktuurin (järjestelmä, pankkien konttoriverkosto, pankkien henkilöstön osaaminen) nykyistä laajempaa hyödyntämistä. Mahdolliset kokonaishyödyt pankeille asunto-osakkeiden osalta tulee keskustella edelleen ja verifioida yhteistyössä pankkien kanssa. Alla on esitetty aiemmissa keskusteluissa esille nousseita hyötyjä. Siirtyminen asunto-osakkeiden sähköiseen rekisteröintiin toisi pankeille ajansäästöä ja kustannussäästöjä manuaalisten prosessien vähenemisen myötä. Osakkeiden siirto-, panttaus- ym. merkinnät yksinkertaistaisivat menettelyjä sekä pankkien omassa toiminnassa että asiakkaiden asiointitilanteissa. Kun tilinhoitajayhteisöjen omista järjestelmistä on suora yhteys arvo-osuusjärjestelmään, tilinhoitajayhteisöissä tehdyt omistusten rekisteröinnit ja omistusmuutosten päivitykset siirtyvät automaattisesti arvoosuusrekisteriin. Arvo-osuusjärjestelmän standardoiduilla prosesseilla osakkeiden ja vakuuksien siirrot toteutetaan turvallisesti ja nopeasti. Asunto-osakkeiden fyysisistä osakekirjoista ja edelleen pankkien osakekirjojen säilytykseen käyttämistä tiloista voitaisiin luopua tietyn siirtymäajan jälkeen. Tällöin pankeilla ei enää olisi fyysisten osakekirjojen säilytyskustannuksia. Tilinhoitajayhteisöjen henkilöstö on tottunut käsittelemään olevien osakeyhtiöiden omistuksiin liittyvät kirjaukset, ja tilinhoitajayhteisöillä olisikin tarvittava perusosaaminen myös asunto-osakeyhtiöiden osakkeiden omistusmuutosten käsittelemiseksi. Tarve henkilöstön lisäkoulutukseen asunto-osakkeiden rekisteröinnin vuoksi jäisi todennäköisesti pieneksi. Volyymien osalta fyysisistä papereista luovuttaessa haasteena olisi siirtymävaihe, mikäli suuri osa asunto-osakkeista kirjattaisiin lyhyen ajan sisällä arvo-osuusjärjestelmään. Arvoosuusjärjestelmän hyödyntämisen tulisi kuitenkin olla vapaaehtoista jolloin siirtyminen tapahtuisi asteittain ja myös pankkien resurssit tulisivat tältä osin paremmin huomioiduksi. 2.3 Asunnon omistajat Asunto-osakkeiden rekisteröinti yksinkertaistaisi ja nopeuttaisi asuntokaupan prosesseja asunto-osakkeiden omistajien näkökulmasta. Sähköisesti tehtävät osakkeiden siirto- ja panttausmerkinnät nopeuttaisivat menettelyjä asunnon omistajien ja pankkien välisissä asiointitilanteissa. _Asunto-osakkeet arvo-osuusjärjestelmään 11/2012 Page: (27) 7

8 Asunto-osakkeet olisivat osakeyhtiöiden osakkeita vastaavasti samalla arvo-osuustilillä pörssissä noteerattujen osakkeiden ja muiden olevien yhtiöiden osakkeiden kanssa. Arvo-osuusjärjestelmässä on nykyisin jo noin 1,3 miljoonaa arvoosuustiliä, eli arvopapereiden säilyttäminen arvo-osuustilillä on suurelle osalle asunnon omistajista jo tuttua. Pankit raportoisivat asunto-osakkeiden omistustiedot tili-ilmoituksilla asiakkailleen. Asunnon omistajan olisi mahdollista myös tehdä erillinen kysely pankille omistuksestaan esimerkiksi asuntokaupan yhteydessä. Asuntokauppaprosessiin rekisteröinti vaikuttaisi asunnon omistajien kannalta lisäksi siten, että näillä ei olisi kaupantekotilanteessa tarvetta mennä fyysisesti paikalle pankkiin osakekirjaan tehtävää osakkeiden siirtomerkintää varten. Asunto-osakkeiden rekisteröinti helpottaisi asuntolainojen kilpailuttamista ja asuntojen vakuuskäyttöä. Vakuuksien siirto kaupantekotilanteessa nopeutuisi, ja esimerkiksi panttaus ja koko lainan kilpailuttaminen helpottuisi. Uuden asunto-osakkeiden omistajan on nykyään ilmoitettava omistajanvaihdoksesta isännöitsijälle (tai hallitukselle). Arvo-osuusjärjestelmässä pankki tekisi omistusmuutoskirjauksen järjestelmään, eikä omistajan erillistä ilmoitusta isännöitsijälle tarvittaisi, kun isännöitsijä näkisi osakeluettelon muutokset suoraan arvoosuusjärjestelmästä. Arvo-osuusjärjestelmän tiedot ovat aina ajantasaisia ja kirjaamismerkintöihin liittyy julkinen luotettavuus. Asunto-osakkeiden omistajan turvana olisi järjestelmään kuuluvien arvopapereiden saanto- ja vaihdantasuoja. Kirjausjärjestelmän ansiosta saajan ja luovuttajan oikeudet ovat esineoikeudellisesti selvät. Haasteena asunnon omistajien kannalta olisi lähinnä tiedonsaanti arvo-osuusjärjestelmään siirtymisen taustoista ja tarvittavista käytännön toimista. Omistajien tietojensaanti voitaisiin kuitenkin todennäköisesti hoitaa tehokkaasti isännöitsijätoimistojen ja pankkiverkoston kautta. 2.4 Isännöitsijät ja asunto-osakeyhtiöt Yhtiön hallinto ja isännöinti helpottuisi asunto-osakkeiden sähköisen rekisteröinnin myötä, kun omistajaluettelon sähköinen ylläpito korvaisi osakeluettelon pitämisen. Arvoosuusjärjestelmässä omistusmuutokset kirjautuisivat luetteloille automaattisesti, jolloin ajantasaiset omistajatiedot olisivat helposti isännöitsijöiden, asunto-osakeyhtiön hallitusten ja osakkaiden saatavilla internetkäyttöliittymän kautta. Teknisenä alustana arvoosuusjärjestelmä olisi hyvin luotettava vaihtoehto nykyisille isännöitsijätoimistojen käyttämille osakerekisteriratkaisuille. Arvo-osuusjärjestelmä on kirjaamisjärjestelmä jolla on julkinen luotettavuus. Yhtiön hallitus ja isännöitsijä voivat siten luottaa arvo-osuusjärjestelmän omistustietoihin. Arvo-osuusjärjestelmässä saantoselvityksien tutkiminen olisi tilinhoitajayhteisöjen tehtävä ja jonka perusteella omistusta koskevat kirjaukset tehdään arvo-osuustileille. Isännöitsijät ja hallituksen jäsenet säästyisivät näin saantoselvitysten tutkimiselta. Asunto-osakkeiden myynnistä peritään varainsiirtovero 1,6 % osakkeiden kauppahinnasta. Isännöitsijän velvollisuutena on tarkistaa, että varainsiirtovero on maksettu ennen omistusmuutoksen kirjaamista osakeluettelolle. Arvo-osuusjärjestelmässä vastaava tehtävä _Asunto-osakkeet arvo-osuusjärjestelmään 11/2012 Page: (27) 8

9 voitaisiin asettaa tilinhoitajayhteisöille, jolloin tarkistus tapahtuisi omistusmuutoksen kirjaamisen yhteydessä. Tämä vähentäisi isännöitsijän tai kiinteistövälittäjän hallinnollista työtä varainsiirtoveron valvonnan osalta. Vaihtoehtoisesti voitaisiin siirtyä jälkikäteiseen valvontaan, sillä omistusmuutokset voitaisiin raportoida verottajalle sähköisesti arvoosuusjärjestelmästä. Arvo-osuusjärjestelmä ei nykyisine palveluineen täysin korvaisi nykyisiä isännöitsijöiden käyttämiä järjestelmiä, joista on saatavilla esim. isännöitsijätodistukset ja talonkirjaote (todistus asumisesta). Isännöitsijät ja isännöitsijöiden käyttämät järjestelmät voisivat kuitenkin hyödyntää arvo-osuusjärjestelmästä saatavia omistajatietoja esimerkiksi sähköisesti tiedostomuotoisena. Arvo-osuusjärjestelmää hyödyntävillä asunto-osakeyhtiöillä olisi yhtiökokousta varten kätevästi saatavilla osakeluettelo. Asunto-osakeyhtiöillä olisi mahdollisuus myös ennakkoäänestyspalvelun käyttöön yhtiökokousta järjestettäessä. Palvelu olisi hyödyllinen esimerkiksi tilanteissa, joissa vaaditaan päätöksen hyväksymiseksi tietty prosentuaalinen osuus osakkeista ja/tai äänistä. Arvo-osuusjärjestelmässä olevien yhtiöiden osingonmaksun toteuttavat tilinhoitajayhteisöt ja Euroclear Finland yhteistyössä. Toiminnallisuus olisi myös osinkoa maksavien asuntoosakeyhtiöiden hyödynnettävissä. 2.5 Kiinteistönvälittäjät Haastatellun yksityisen kiinteistönvälittäjän mukaan olennaista asunto-osakkeiden rekisteröimisessä on ajansäästö ja tehokkuus. Asunto-osakkeiden omistussiirtojen kirjaamiseksi olisi oltava laaja konttori/palveluverkosto, jotta sähköisessä rekisteröintimallissa kaupantekoprosessi ei hidastuisi nykyisestä. Olemassa olevan infrastruktuurin ja pankkien konttoriverkoston hyödyntäminen omistusmuutosten kirjaamisessa olisi siksi kiinteistövälittäjän kannalta tärkeää. 2.6 Rakennuttajat Rakennuttajille toteutettava asunto-osakkeiden rekisteröinti merkitsisi selviä ja luotettavia prosesseja rakennuskohteiden myynnin ja kiinteistösijoittamisen tueksi. Säästöjä syntyisi, mikäli fyysisiä osakekirjoja ei tarvitsisi painattaa. 2.7 Kiinteistösijoitusyhtiöt, kiinteistörahastot Sijoituskohteena olevien asunto-osakeyhtiöiden osakkeiden sähköinen rekisteröinti edistäisi asuntoihin sijoittavien yhtiöiden sijoitustoimintaa, sillä sijoitusyhtiöt pääsisivät eroon osakekirjojen siirtelystä kaupanteon yhteydessä. Sähköisen rekisteröinnin myötä sijoitusyhtiön ei myöskään tarvitsisi tulevaisuudessa enää selvitellä, onko ostokohteena olevalla asunto-osakeyhtiöllä ollut joskus fyysisiä osakekirjoja. Osakekirjoista luopumisen hyötynä olisi myös asuntorahastoille osakekirjojen painatuskustannusten poistuminen. _Asunto-osakkeet arvo-osuusjärjestelmään 11/2012 Page: (27) 9

10 Erityisesti arvo-osuusjärjestelmän käyttäminen asunto-osakkeiden sähköiseen rekisteröintiin nopeuttaisi sijoitustilanteita ja helpottaisi omistustietojen seurantaa internetkäyttöliittymän kautta. Lisäksi arvo-osuusjärjestelmä helpottaisi sekä kaupankäyntiä väliaikaistodistuksilla että keskinäisten kiinteistöyhtiöiden osakkeiden muuntamista asunto-osakeyhtiön osakkeiksi. 2.8 Tilintarkastajat Asunto-osakeyhtiön tilintarkastuksen tarkoituksena on yhtiön kirjanpidon ja tilinpäätöksen tarkastaminen. Hallinnon tarkastamisessa varmistetaan, että yhtiön johdon toiminta on asunto-osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaista. HTM-tilintarkastajat ry kommentoi ehdotusta asunto-osakkeiden sähköisestä rekisteröinnistä vuonna 2005 toteamalla, että yhtiön hallinnon, yhtiökokouspäätösten ja osakkaiden yhdenvertaisen kohtelun tarkastusta varten sähköisen asunto-osakerekisterin on oltava luotettava ja ajantasainen. HTM-tilintarkastajat ry:n mukaan tilintarkastajien tarkastustoiminnassa asunto-osakeyhtiön osakkeenomistajista riittää ajantasainen omistajarekisteri, joka on verrattavissa arvoosuusrekisteriin. Yhdistyksen mukaan omistajarekisterissä julkistettavien tietojen ei tarvitsisi olla Patentti- ja rekisterihallituksen vuonna 2004 tekemässä muistiossa esitetyssä laajuudessa, vaan tiedoiksi riittäisivät osakeluettelon vähimmäisvaatimukset. Yhdistyksen mukaan asunto-osakeyhtiöistä voitaisiin edelleen pitää osakeyhtiöitä vastaavasti Patentti- ja rekisterihallituksessa kaupparekisteritiedot sisältävää rekisteriä. Yhdistyksen mukaan tilintarkastajien kannalta ei ole merkitystä, onko asunto-osakkeiden sähköinen rekisteri viranomaisen vai yksityisen ylläpitämä. Tilintarkastajille on olennaista tietojen helppo saatavuus. Tilintarkastajille olisi mahdollista myöntää omat käyttöoikeudet osakeluettelotietojen hakemiseksi internetkäyttöliittymästä. HTM-tilintarkastajat ry:n mukaan omistajarekisterin historiatietojen säilyttäminen on tärkeää sähköistä rekisteriä perustettaessa. Arvo-osuusjärjestelmässä historiatiedot tallennetaan järjestelmään siirtymisestä eteenpäin. 2.9 Julkishallinto ja Suomen rahoitusjärjestelmä Asunto-osakkeiden säilyttäminen arvo-osuustilillä voisi madaltaa asunnonomistajien kynnystä sijoittaa muihinkin arvo-osuusmuotoisiin arvopapereihin. Sijoittamisen yleistyminen tukisi Suomen rahoitusmarkkinoiden toimintaa. Arvo-osuustili on nykyisin jo 1,3 miljoonalla suomalaisella, mutta asunto-osakkeiden sähköisen rekisteröinnin myötä avattaisiin todennäköisesti vielä huomattava määrä uusia arvo-osuustilejä. Sijoittaminen voitaisiin kokea nykyistä helpommaksi, kun arvo-osuustili olisi jo valmiina ja oman verkkopankin kautta olisi kätevää tehdä uusia sijoituksia. Oikeusvarmuuden lisääntyminen on viranomaisten kannalta oleellinen asia. Sähköisen rekisteröinnin toteutuksen suunnittelussa on otettava huomioon sekä vaihtoehtoisten järjestelmäntoimittajien että järjestelmään omistusmuutoskirjauksia tekevien osapuolten luotettavuus. _Asunto-osakkeet arvo-osuusjärjestelmään 11/2012 Page: (27) 10

11 Osakeyhtiöiden osakkeiden ja osuuskuntien osuuksien rekisteröinnissä hyvin toimivan arvoosuusjärjestelmäinfrastruktuurin hyödyntäminen myös asunto-osakkeiden rekisteröinnissä takaisi luotettavuuden ja turvallisuuden yhteiskunnallisesti tärkeän omistusmuodon osalta. Arvo-osuusjärjestelmän mahdollisimman luotettava toiminta ja omistustiedot on turvattu myös poikkeusoloissa valmiuslain edellytysten mukaisesti ja yhteistyössä huoltovarmuuskeskuksen kanssa. Esimerkiksi mahdollisessa yksittäisen pankin konkurssitilanteessa asunto-osakkeiden säilytys olisi arvo-osuustilillä ja tällöin arvo-osuustili voitaisiin siirtää nopeasti toisen tilinhoitajan hoitoon. Sisäasiainministeriön alainen Poliisihallinto tarvitsee jatkuvasti luotettavia, ajantasaisia ja helposti saatavilla olevia tietoja asuntojen omistuksista. Arvo-osuusjärjestelmän tietojen perusteella vastataan vuosittain yli omistustietoja koskevaan viranomaiskyselyyn. Sama viranomaisille tuttu prosessi olisi hyödynnettävissä myös asunto-osakkeiden omistustietojen kyselyyn ja esimerkiksi ulosmittaus tehostuisi. Sähköisen rekisterin perustoiminnallisuuksiin olisi sisällytettävä mahdollisuus luovutusrajoitusten kirjaamiseen. Saantoa mahdollisesti tarkastelevan viranomaisen on voitava selvittää luotettavalla tavalla, koskeeko luovutettua asunto-osaketta jokin rajoitus. jonka vuoksi saantoa ei voitaisi rekisteröidä. Arvo-osuusjärjestelmässä toiminnallisuus on valmiina. Ympäristöministeriölle merkityksellistä on asumista koskevien tilastojen luotettavuus ja helppo saatavuus. Tilastoinnin ajantasaisuutta ja luotettavuutta voitaisiin huomattavasti parantaa, kun omistustiedot tarkistettaisiin pankeissa asunto-osakkeiden arvoosuusjärjestelmään siirtämisen yhteydessä. Tilastoinnin ajantasaisuuden ja luotettavuuden parantumisella olisi merkitystä myös Tilastokeskuksen kannalta kun tiedot olisi mahdollista saada keskitetysti ja sähköisesti. Viranomaiset tarvitsevat tietoa myös valtion tukeman asuntotuotannon omistajuuksista ja niitä koskevista rajoituksista. Arvo-osuusjärjestelmässä ei nykyisellään ole toiminnallisuutta tietyn yhtiöryhmän omistusten ja rajoitusten erittelyyn esimerkiksi erillisellä raportilla. Kustakin valtion tukemasta asuntokohteesta olisi haettava omistustiedot erikseen. Verohallinnon kannalta asunto-osakkeiden sähköisen rekisteröinnin toteuttaminen arvoosuusjärjestelmässä mahdollistaisi keskitetyn tiedonkeruun nykyisten asunto-osakeyhtiö- ja isännöitsijäkohtaisten kyselylomakkeiden asemesta. Kyselylomakkeilla koottuja tietoja käytetään nykyisin asunto-osake- ja osakehuoneistorekisteri-asvassa olevien huoneisto- ja omistajatietojen päivittämiseen. Verottaja saa vuosittain ns. vuosiaineiston, joka sisältää tiedot kaikista arvoosuusjärjestelmässä olevista omistuksista. Jos asunto-osakkeet liitettäisiin arvoosuusjärjestelmään, verottajan olisi aineiston avulla helppo tarkastaa yksittäisiä asuntoomistustietoja Valtiokonttori ja Valtion asuntorahasto Valtiokonttorin kannalta asunto-osakkeiden käsittely toisi luotettavuutta ja tehokkuutta asuntotuotannon rahoitukseen liittyvien tehtävien _Asunto-osakkeet arvo-osuusjärjestelmään 11/2012 Page: (27) 11

12 hoitamiseen. Erityisesti järjestelmän hyödyntäminen voisi olla Valtiokonttorille hyödyllistä seuraavien tehtävien osalta: - Aravalainat vuokra- ja asumisoikeustaloyhteisöille o Osakesiirrot vuokralaisten lunastaessa asunnon itselleen - Omistusasuntolainojen valtiontakaukset o Panttaukset ja hallinnointi - Korkotukilainat asunnon hankintaan, rakentamiseen ja peruskorjaukseen o Panttaukset ja hallinnointi - Asunto-osakkeiden osakesiirrot perintöasioissa henkilön kuollessa ilman perillisiä Patentti- ja rekisterihallituksen tekemän selvityksen mukaan omistajarekisterin perustamisella työ helpottuu ja varmentuu valtion tukeman asuntotuotannon rahoituksessa ja takaisin perimisessä, käyttö- ja luovutusrajoitusten sekä yleishyödyllisyyssäännöstön noudattamisen valvonnassa. Luovutusrajoitukset ovat olemassa oleva toiminnallisuus arvoosuusjärjestelmässä, mutta valtion tukeman asuntotuotannon erilliseen tarkasteluun soveltuva käyttörajoitustoiminnallisuus vaatii lisäselvitystä. Lisäksi Valtiokonttori on arvoosuusjärjestelmän osapuoli, jolle järjestelmän toiminnallisuus on jo tuttua. 3 Arvo-osuusjärjestelmästä 3.1 Yleistä Arvo-osuusjärjestelmä on esineoikeudellinen kirjaamisjärjestelmä, jossa pidetään kirjaa arvopapereiden omistajista ja omistuksista arvo-osuuksina sekä toteutetaan omistuksenvaihdot, panttaukset, tuotonmaksut ja yhtiötapahtumat. Arvo-osuusjärjestelmän perusta on arvo-osuustileistä muodostuva arvo-osuusrekisteri. Toiminnallisesti arvo-osuusjärjestelmä on laaja eri osapuolista koostuva verkosto. Järjestelmän osapuolina toimivat tilinhoitajayhteisöt tutkivat arvopapereiden saannot ja kirjaavat omistukset ja niihin kuuluvat oikeudet ja rajoitukset omistajien arvo-osuustileille, jotka ovat osa pankkien säilytysjärjestelmää. Arvo-osuusjärjestelmän osapuolina toimivien tilinhoitajayhteisöjen toiminnasta ja vastuista säädetään laissa. Arvopaperikeskuksena toimiva Euroclear Finland ylläpitää arvo-osuusjärjestelmään liitettyjen yhtiöiden osakasluetteloita. Arvo-osuustilille kirjattu omistus osoittaa omistusoikeuden yhtiön osakkeeseen ja siihen kuuluvat muut oikeudet. 3.2 Oikeudelliset kysymykset omistuksen muutostilanteissa Yleistä saannoista Saanto on oikeudellinen toimi, jonka tuloksena tietylle henkilölle syntyy tietty oikeusjärjestyksen takaama oikeus. Saanto voi olla yksityisoikeudellinen oikeustoimi (kuten kauppa, lahja tai vaihto), viranomaisen päätös (esimerkiksi pakkolunastus tai ulosotto) tai _Asunto-osakkeet arvo-osuusjärjestelmään 11/2012 Page: (27) 12

13 tosiasiallinen tapahtuma (kuten perintö tai valtaus). Saannoista ylivoimaisesti yleisimpiä ovat yksityisoikeudellisiin oikeustoimiin kuuluva kauppa Saanto- ja vaihdantasuoja Saantosuojalla tarkoitetaan luovutuksensaajan suojaa oikeaa omistajaa tai vastaavassa asemassa olevaa sivullista vastaan. Esimerkkinä tilanteesta, jossa saantosuojasäännöksiä tarvitaan, on kun B myy jotain A:n omistamaa C:lle. Tällöin B:llä ei ole oikeutta tekemäänsä oikeustoimeen, mutta C saattaa olla tästä tietämätön, jos B:llä on myytävä esine hallussaan. Esim. A B C Saantosuojaa koskevien normien perusteella arvioidaan kummalla, A:lla vai C:llä, ja millä edellytyksillä on parempi oikeus luovutettuun esineeseen. Saantosuoja edellyttää pääsääntöisesti vilpitöntä mieltä C:ltä. Vaihdantasuojalla tarkoitetaan puolestaan luovutuksensaajan suojaa luovuttajan myöhempiä seuraajia ja velkojia vastaan. Esimerkkinä tilanteesta toimii kaksoisluovutustilanteet, jossa A myy ensin jotain B:lle ja sitten C:lle. Esim. A B V C Vaihdantasuojaa koskevien normien perusteella selviää kumpi, B vai C saa oikeuden esineeseen. B:llä on nk. aikarioriteetti eli sen oikeus on aikaisemmalta ajalta. C puolestaan voi olla vilpittömässä mielessä sen suhteen että aikaisempi luovutus on tapahtunut. C voi tietyin edellytyksin saada tällöin vaihdantasuojaa B:tä vastaan ja nk. ekstinktion Saantosuoja ja vaihdantasuoja Arvo-osuusjärjestelmässä saantosuojaa koskevat normit on määritelty arvo-osuustililain 26 :ssä Kirjauksen oikeusvaikutukset: Arvo-osuustilille kirjattu saanto ja arvo-osuuteen kohdistuva arvo-osuustilille kirjattu oikeus saa etusijan suhteessa saantoon ja oikeuteen, jota ei ole kirjattu tilille. Jos samaan arvoosuuteen kohdistuu keskenään ristiriidassa olevia oikeuksia, saa aikaisemmin arvoosuustilille kirjattu oikeus etusijan myöhemmin kirjattuun nähden. Aiemmin syntynyt saanto tai oikeus saa 1 momentin estämättä etusijan myöhempään nähden, jos: _Asunto-osakkeet arvo-osuusjärjestelmään 11/2012 Page: (27) 13

14 1) myöhempi saanto tai oikeus perustuu ositukseen tai perintöön taikka sulautumiseen, jakautumiseen, oikeushenkilön purkautumiseen tai yhteisen omaisuuden jakoon; taikka 2) myöhempään saantoon tai oikeuteen vetoava saannon hetkellä tai oikeuden saadessaan 1 tiesi tai hänen piti tietää aikaisemmasta saannosta tai oikeudesta. Siten arvo-osuustilille kirjattu oikeus saa etusijan ja on ikään kuin olemassa suhteessa oikeuteen jota ei ole kirjattu tilille. Siten katsotaan että arvoosuusjärjestelmässä oleva tieto on oikein riippumatta siitä, että oikeudesta on saatettu määrätä arvo-osuusjärjestelmän ulkopuolella eli se on voitu myydä toisaalle. Tästä pääsäännöstä on kaksi poikkeusta. Ensinnäkin tietyt oikeudelliset tilanteet (kuten perintö ja ositus), jotka eivät kirjattuinakaan syrjäytä aikaisempaa saantoa tai oikeutta. Toinen poikkeus on vilpitöntä mieltä suojaavat tilanteet, jossa myöhempi luovutuksensaaja on tietoinen siitä, että arvo-osuudet on myyty aikaisemmin ja pyrkii hakemaan oikeutensa kirjaamista ensin. Tällöin aikaisempi ostaja saa etusijan suhteessa myöhäisempään ostajaan Julkinen luotettavuus Julkisen luotettavuuden käsite jaetaan perinteisesti nk. positiiviseen ja negatiiviseen julkiseen luotettavuuteen. Positiivinen julkinen luotettavuus tarkoittaa, että henkilöiden luottamusta tietyn kirjatun oikeuden pysyvyyteen suojataan. Negatiivinen julkinen luotettavuus tarkoittaa puolestaan, että sivullisen luottamusta siihen, että oikeuksia joita ei ole kirjattu, ei myöskään ole olemassa. Arvo-osuusjärjestelmälle, sen tiedoille ja tilikirjauksille on annettu nk. julkinen luotettavuus. Tämä on kirjoitettu edellä mainitun arvo-osuustililain 26 :n ensimmäiseen virkkeeseen: Arvo-osuustilille kirjattu saanto ja arvo-osuuteen kohdistuva arvo-osuustilille kirjattu oikeus saa etusijan suhteessa saantoon ja oikeuteen, jota ei ole kirjattu tilille. Julkinen luotettavuus on arvo-osuusjärjestelmän lisäksi mm. lainhuuto- ja kiinnitysrekisterillä ja kaupparekisterillä Velkojan suoja Velkojan suojalla tarkoitetaan velkojan suojaa sekä velallista vastaan että velalliseen kohdistettuja täytäntöönpanotoimia vastaan. Täytäntöönpanotoimella tarkoitetaan esimerkiksi ulosmittausta tai konkurssia. Velkoja voi turvata velalliselta olevan saatavansa vaatimalla velalle henkilövakuuden (kuten takaajan) tai esinevakuuden kuten pantin. Esinevakuudet tuottavat velkojalle etusijan pakkotäytäntöönpanomenettelyssä, jossa velkoja saa suorituksen saatavastaan ennen tavallisia etuoikeudettomia velkojia. Velallisen 1 Tähän lisätään AMLKU-uudistuksen eli HE 32/2012:n yhteydessä taikka kirjauksen hetkellä. _Asunto-osakkeet arvo-osuusjärjestelmään 11/2012 Page: (27) 14

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala Nykyinen OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS Muutosehdotukset OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Omnia koulutus Oy ja kotipaikka Espoo. 1 Toiminimi ja kotipaikka

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Suurpellon jätehuolto Oy 30.11.2015 13:50:00 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 30.11.2015 Toiminimi: Suurpellon jätehuolto Oy Yritys- ja yhteisötunnus:

Lisätiedot

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin 1 Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa 9.5.2016 ja merkitty kaupparekisteriin 20.5.2016. 1 KÖYLIÖN-SÄKYLÄN SÄHKÖ OY YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Köyliön-Säkylän Sähkö Oy

Lisätiedot

Näytesivut. Hal 103 Asunto-osakeyhtiölaki 22.12.2009/1599. 1 luku. Lain soveltamisala ja asunto-osakeyhtiön toiminnan keskeiset periaatteet

Näytesivut. Hal 103 Asunto-osakeyhtiölaki 22.12.2009/1599. 1 luku. Lain soveltamisala ja asunto-osakeyhtiön toiminnan keskeiset periaatteet 1 luku. Lain soveltamisala ja asunto-osakeyhtiön toiminnan keskeiset periaatteet Hal 103 Asunto-osakeyhtiölaki 22.12.2009/1599 I OSA. YLEISET PERIAATTEET, OSAKKEET JA YHTIÖVASTIKE 1 luku. Lain soveltamisala

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab.

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Nurmijärven kunta. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on

Lisätiedot

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Sivu 1 / 5 Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on päättänyt esittää 15.4.2016 kokoontuvalle Componenta Oyj:n (yhtiö) ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio oikeuksien

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Sivu 1 / 5 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Talenom Oyj:n (yhtiö) varsinainen yhtiökokous on 17.3.2016 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön hallituksen (hallitus) ehdotuksen 17.2.2016 mukaisesti

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys

Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys 1 Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys 2 1. Yhtiön toiminimi Yhtiön toiminimi on Koha-Suomi Oy, ruotsiksi Koha-Finland Ab ja englanniksi Koha-Finland Ltd. 2. Yhtiön kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Mikkeli. 3.

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

REKISTERIOTTEEN TIEDOT

REKISTERIOTTEEN TIEDOT Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisteri Arkadiankatu 6 A 00100 Helsinki puh. 029 509 5000 kirjaamo@prh.fi Sivu: 1 (2) Luontiajankohta: 19.06.2016 13:04:42 REKISTERIOTTEEN TIEDOT Toiminimi: Asunto

Lisätiedot

Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen. Vesa Puisto Lakimies

Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen. Vesa Puisto Lakimies Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen Vesa Puisto Lakimies 3.5.2016 Taustaksi Asumisoikeusasuminen on eräänlainen omistus- ja vuokra-asumisen välimuoto Asumisoikeusasumista

Lisätiedot

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitut osakkeet tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään.

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitut osakkeet tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään. TARJOUS, asunto-osake Tarjoudumme ostamaan tässä mainitut osakkeet tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. 1. Kaupantekopäivä Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään. 2. Kaupan

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET. Tämän sopimuksen osapuolia ovat. Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy

OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET. Tämän sopimuksen osapuolia ovat. Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy LIITE 5 1 (5) OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämän sopimuksen osapuolia ovat Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy Y-tunnus 2719025-4 (jäljempänä Jäteyhtiö ) YIT Rakennus Oy Y-tunnus 1565583-5 Jäteyhtiön perustajaosakkaana

Lisätiedot

t.6 s.102 Laki asuinhuoneistojen vuokrauksesta /481.

t.6 s.102 Laki asuinhuoneistojen vuokrauksesta /481. t.6 s.102 Lähtökohtana on olemassa oleva vuokrasopimus Mikäli alivuokralaisen ottaminen ei tuota omistajalle kohtuutonta hankaluutta, alivuokralaisen ottaminen on mahdollista. Laki asuinhuoneistojen vuokrauksesta

Lisätiedot

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki.

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki. YHTIÖJÄRJESTYS 1 (5) Luonnos Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy:n yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi 2 Yhtiön kotipaikka 3 Yhtiön toimiala 4 Yhtiön omistajuus 5 Tilikausi 6 Osakepääoma Yhtiön toiminimi

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 11.9.2001 1(1)

OLVI OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 11.9.2001 1(1) OLVI OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 11.9.2001 1(1) OLVI OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOS KAUPPAREKISTERIIN Olvi Oyj:n yhtiöjärjestyksen muutos on merkitty 4.9.2001 kaupparekisteriin. Olvi Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Lisätiedot

Hallituksella on oikeus päättää Optio-oikeuksien muuntamisesta sarjasta toiseen.

Hallituksella on oikeus päättää Optio-oikeuksien muuntamisesta sarjasta toiseen. Okmetic Oyj:n Optio-oikeudet 2013 Okmetic Oyj:n (jäljempänä Okmetic tai "Yhtiö") hallitus (jäljempänä Hallitus ) on kokouksessaan 17.12.2013 päättänyt, että Yhtiö antaa optio-oikeuksia, joilla voidaan

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 JUNAKALUSTO OY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 JUNAKALUSTO OY PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 KAUPPAKIRJA 1. Sopijapuolet Ostajat: (1) Helsingin kaupunki Osoite: Pohjoisesplanadi 11 13, 00170 Helsinki / PL 1, 00099 Helsingin kaupunki (jäljempänä Helsinki)

Lisätiedot

MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA

MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperinvälittäjille MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA Rahoitustarkastus antaa arvopaperimarkkinalain 4 luvun 5 a :n 5 momentin nojalla arvopaperinvälittäjille tämän määräyksen asiakkaan

Lisätiedot

1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS YHTIÖJÄRJESTYS Liite perustamissopimukseen 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä

Lisätiedot

Asunto- ja kiinteistöosakkeen. kauppa ja omistaminen. Matti Kasso

Asunto- ja kiinteistöosakkeen. kauppa ja omistaminen. Matti Kasso Asunto- ja kiinteistöosakkeen kauppa ja omistaminen Matti Kasso TALENTUM Helsinki 2014 2., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Matti Kasso ISBN 978-952-14-2157-0 ISBN 978-952-14-2158-7

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA. Määräalalla tai tonteilla ei ole sellaisia rakennuksia, rakenteita tai laitteita, jotka olisivat kaupan kohteina.

KAUPPAKIRJA. Määräalalla tai tonteilla ei ole sellaisia rakennuksia, rakenteita tai laitteita, jotka olisivat kaupan kohteina. LUONNOS 15.6.2016 KAUPPAKIRJA Myyjä: Finavia Oyj Y tunnus: 2302570 2 Lentäjäntie 3 / PL 50, 01531 VANTAA Ostaja: Lappeenrannan kaupunki Y tunnus: 0162193 3 PL 11, 53101 LAPPEENRANTA Taustaksi: Saimaan

Lisätiedot

1 (6) Jokainen yksi Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Antiosakkeen.

1 (6) Jokainen yksi Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Antiosakkeen. 1 (6) OSAKEANNIN EHDOT Suominen Yhtymän ylimääräinen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään enintään 30 000 000 uuden osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa maksullisessa osakeannissa.

Lisätiedot

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp -

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp - EV 306/1998 vp - HE 274/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi aravalain, vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

NEXSTIM OYJ / SITOUTTAVA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2016 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT

NEXSTIM OYJ / SITOUTTAVA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2016 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT Sivu 1/5 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT Nexstim Oyj:n nimitysvaliokunta on päättänyt esittää Nexstim Oyj:n (Yhtiön) varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka pidetään 31.3.2016,

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

Asunto- ja kiinteistöosakkeen. kauppa ja omistaminen. Matti Kasso

Asunto- ja kiinteistöosakkeen. kauppa ja omistaminen. Matti Kasso Asunto- ja kiinteistöosakkeen kauppa ja omistaminen Matti Kasso TALENTUM Helsinki 2010 Copyright 2010 Talentum Media Oy ja Matti Kasso Kansi: Lauri Karmila Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1455-8 Kariston

Lisätiedot

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT Ostotarjouksen kohde Aspocomp Group Oyj ( Tarjouksentekijä tai Yhtiö ) tarjoutuu tämän Ostotarjouksen mukaisin ehdoin ostamaan kaikki Yhtiön 1.12.2006 liikkeeseen laskemat

Lisätiedot

Näytesivut. 4.1 Yhtiökokous. Kokoustapa. Päätöksentekoa yhtiökokouksessa koskevat säännökset vastaavat pääosin vanhan lain säännöksiä.

Näytesivut. 4.1 Yhtiökokous. Kokoustapa. Päätöksentekoa yhtiökokouksessa koskevat säännökset vastaavat pääosin vanhan lain säännöksiä. 4 4.1 Yhtiökokous HALLINTO Päätöksentekoa yhtiökokouksessa koskevat säännökset vastaavat pääosin vanhan lain säännöksiä. Kokoustapa Osakkaat käyttävät päätösvaltaansa yhtiökokouksessa, jossa päätökset

Lisätiedot

KALASATAMAN PALVELU 2 OY:N YHTIÖJÄRJESTYS. 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

KALASATAMAN PALVELU 2 OY:N YHTIÖJÄRJESTYS. 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka KALASATAMAN PALVELU 2 OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka 2 Yhtiön toimiala 3 Osakkeet Yhtiön toiminimi on Kalasataman Palvelu 2 Oy, ruotsiksi Fiskehamnens Service 2 Ab ja kotipaikka Helsinki.

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Emoyhtiön taseen 31.12.2013 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 17 969 052,99 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle,

Lisätiedot

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA 1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Myllypuron Yhteiskerhotila, ruotsiksi Fastighets AB Kvarnbäckens Klubbhus ja kotipaikka

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Kauniaisten Torpantie 7-9 31.05.2012 08:24:48 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 31.05.2012 Toiminimi: Asunto Oy Kauniaisten Torpantie

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Rovaniemen Salmenperä 5 07.01.2015 18:43:52 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 07.01.2015 Toiminimi: Asunto Oy Rovaniemen Salmenperä 5

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 219/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi aravarajoituslain, vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 219/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi aravarajoituslain, vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen. EDUSKUNNAN VASTAUS 219/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi aravarajoituslain, vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain ja asumisoikeusasunnoista annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEYHTIÖ AHTOLA YHTIÖJÄRJESTYS. ASUNTO-OY AHTOLA 1 (6) Kaupparekisterin rekisteröimä Toiminimi

ASUNTO-OSAKEYHTIÖ AHTOLA YHTIÖJÄRJESTYS. ASUNTO-OY AHTOLA 1 (6) Kaupparekisterin rekisteröimä Toiminimi ASUNTO-OY AHTOLA 1 (6) ASUNTO-OSAKEYHTIÖ AHTOLA YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Asunto-Oy Ahtola ja kotipaikka Helsingin kaupunki. 2 Toimiala Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita tonttia

Lisätiedot

NORDEA BANK AB:N (PUBL) OSAKETALLETUSTODISTUSTEN YLEISET EHDOT

NORDEA BANK AB:N (PUBL) OSAKETALLETUSTODISTUSTEN YLEISET EHDOT NORDEA BANK AB:N (PUBL) OSAKETALLETUSTODISTUSTEN YLEISET EHDOT 1. Yleistä Nordea Bank AB (publ) (jäljempänä Yhtiö ) on nimennyt Nordea Pankki Suomi Oyj:n (jäljempänä Liikkeeseenlaskija ) Yhtiön osaketalletustodistuksen

Lisätiedot

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta Laki varainsiirtoverolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan varainsiirtoverolain (931/1996) 47 49, sellaisina kuin ne ovat, 47 laissa 876/2012 sekä 48 ja 49 laissa 526/2010, muutetaan

Lisätiedot

Kauhavan kaupunki (Y-tunnus: 0208852-8) Osoite: Kauppatie 109, 62200 Kauhava. Mc Scatter Oy (Y-tunnus 1644458-9) Osoite: Järvenrinne 9, 62375 Ylihärmä

Kauhavan kaupunki (Y-tunnus: 0208852-8) Osoite: Kauppatie 109, 62200 Kauhava. Mc Scatter Oy (Y-tunnus 1644458-9) Osoite: Järvenrinne 9, 62375 Ylihärmä K A U P P A K I R J A 1/4 MYYJÄ OSTAJA Kauhavan kaupunki (Y-tunnus: 0208852-8) Osoite: Kauppatie 109, 62200 Kauhava Mc Scatter Oy (Y-tunnus 1644458-9) Osoite: Järvenrinne 9, 62375 Ylihärmä KAUPAN KOHDE

Lisätiedot

1 (4) KCI KONECRANES OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2003 I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT. 1. Optio-oikeuksien määrä

1 (4) KCI KONECRANES OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2003 I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT. 1. Optio-oikeuksien määrä 1 (4) KCI Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous on hyväksynyt nämä ehdot 6. maaliskuuta 2003. KCI Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous on 8.3.2006 osakkeiden lukumäärän lisäyksen seurauksena muuttanut

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖRJESTYS: Fastighets Ab Commerce Kristinestad - Kiinteistö Oy Commerce 05.03.2014 11:58:45 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 05.03.2014 Toiminimi: Fastighets

Lisätiedot

MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS

MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS 25.6.2008 Sakari Aalto 2 MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA

Lisätiedot

Kaupan kohteena on ¼ koko Otahalli Oy:n jäljempänä Yhtiö osakekannasta (jäljempänä Osakkeet ).

Kaupan kohteena on ¼ koko Otahalli Oy:n jäljempänä Yhtiö osakekannasta (jäljempänä Osakkeet ). LUONNOS 16.12.2016 OSAKKEIDEN KAUPPAKIRJA 1 OSAPUOLET 1.1 Myyjä Suomen Urheiluliitto r.y. Y-tunnus: Osoite: Omistusosuus ¼ Jäljempänä: Myyjä. 1.2 Ostaja Espoon kaupunki Tilapalvelut-liikelaitos Y-tunnus:

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS Sivu 1/2 TALOYHTIÖ Asunto-osakeyhtiön nimi ja osoite Huoneiston numero OSAKAS Huoneiston osakkeenomistajan nimi ja puhelinnumero

Lisätiedot

1993 vp - HE 284 YLEISPERUSTELUT

1993 vp - HE 284 YLEISPERUSTELUT 1993 vp - HE 284 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräille omaisuudenhoitoyhtiöille myönnettävistä veronhuojennuksista ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki valtion

Lisätiedot

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n ja Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä 2 (8) Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan luovutuskirjan (jäljempänä

Lisätiedot

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Yritysosto ja ostotarjous Ostotarjouksen ehdot Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n omista osakkeistaan

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Yritysosto ja ostotarjous Ostotarjouksen ehdot Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n omista osakkeistaan 22/2009 08.12.2009 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Yritysosto ja ostotarjous Ostotarjouksen ehdot Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n omista osakkeistaan Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Pörssitiedote 8.12.2009,

Lisätiedot

Tämän kiinteistökaupan kaikki ehdot on esitetty tässä kauppakirjassa.

Tämän kiinteistökaupan kaikki ehdot on esitetty tässä kauppakirjassa. KAUPPAKIRJA 1(5) MYYJÄ OSTAJA Ylivieskan kaupunki, 0190557-3 PL 70, 84101 YLIVIESKA nimi, tunnus Osoite: KAUPAN KOHDE KAUPPAHINTA KAUPAN MUUT EHDOT Ylivieskan kaupungin xx kaupunginosan (x.) korttelin

Lisätiedot

Hallituksen tehtävät ja vastuut

Hallituksen tehtävät ja vastuut Hallituksen tehtävät ja vastuut Taloyhtiötapahtuma 2016 Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa Sisältö Hallituksen rooli ja tehtävät taloyhtiössä Hallituksen päätöksenteko Hallituksen

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Pornaisten Pähkinälaakso 03.12.2016 14:55:13 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 03.12.2016 Toiminimi: Asunto Oy Pornaisten Pähkinälaakso

Lisätiedot

VALTIOKONTTORI OHJE 1(7) Rahoitus Antolainaus 1.7.2004 PITKÄAIKAISTEN AVUSTUSLUONTEISTEN PERUSPARANNUSLAINOJEN TAKAISINPERIN- NÄN KOHTUULLISTAMINEN

VALTIOKONTTORI OHJE 1(7) Rahoitus Antolainaus 1.7.2004 PITKÄAIKAISTEN AVUSTUSLUONTEISTEN PERUSPARANNUSLAINOJEN TAKAISINPERIN- NÄN KOHTUULLISTAMINEN VALTIOKONTTORI OHJE 1(7) PITKÄAIKAISTEN AVUSTUSLUONTEISTEN PERUSPARANNUSLAINOJEN TAKAISINPERIN- NÄN KOHTUULLISTAMINEN 1 Avustusluonteisten lainojen säädöstausta Perusparannuslaki (34/1979) Avustusluonteisia

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA RAKENNUKSEN MYYMISESTÄ

KAUPPAKIRJA RAKENNUKSEN MYYMISESTÄ KAUPPAKIRJA RAKENNUKSEN MYYMISESTÄ 1. OSAPUOLET MYYJÄ Helsingin kaupunki jota edustaa kiinteistölautakunta y-tunnus: 0201256-6 PL 2200 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä OSTAJA Roslund Hietalahti

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä :37:34 Y-tunnus: YHTEISÖSÄÄNNÖT

Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä :37:34 Y-tunnus: YHTEISÖSÄÄNNÖT Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä 09.11.2016 15:37:34 Y-tunnus: 0160494-9 YHTEISÖSÄÄNNÖT Yritys- ja yhteisötunnus: 0160494-9 Nimi: Asunto Oy Kotkan Lemminkäisenkatu 11 Sisältö:

Lisätiedot

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 0 POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen taustaa 3. Sopimuksen tarkoitus 4. Yhtiön osakepääoma, osakkeiden

Lisätiedot

1/5 STOCKMANN OYJ ABP:N OPTIO-OIKEUDET 2010

1/5 STOCKMANN OYJ ABP:N OPTIO-OIKEUDET 2010 1/5 STOCKMANN OYJ ABP:N OPTIO-OIKEUDET 2010 Stockmann Oyj Abp:n hallitus (hallitus) on kokouksessaan 11.2.2010 päättänyt esittää 16.3.2010 kokoontuvalle Stockmann Oyj Abp:n (yhtiö) varsinaiselle yhtiökokoukselle,

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto-Oy Säästöpurje 19.03.2015 16:26:25 1(14) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 19.03.2015 Toiminimi: Asunto-Oy Säästöpurje Yritys- ja yhteisötunnus:

Lisätiedot

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 5 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 5 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 5 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 PESÄNHOITAJAN SELONTEKO- JA TIETOJENANTOVELVOLLISUUS 1 YLEISTÄ Pesänhoitajan on informoitava velkojia pesän realisointitilanteesta ja muista kussakin

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Emoyhtiön taseen 31.12.2010 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 24 186 082,73 euroa, josta tilikauden voitto

Lisätiedot

HE 151/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä

HE 151/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä HE 151/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetun lain 7 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä

Lisätiedot

Y-tunnus 0208852-8 Osoite: Kauppatie 109, 62200 Kauhava

Y-tunnus 0208852-8 Osoite: Kauppatie 109, 62200 Kauhava Kh 22.2.2016 liite x 1/5 Asianumero MH 833/2016, 06.04.01 KAUPPAKIRJA KAUPAN OSAPUOLET Myyjä: Ostaja: Suomen valtio, Metsähallitus Kotipaikka Vantaa, Y-tunnus 0116726-7 Osoite: PL 94, 01301 VANTAA Kauhavan

Lisätiedot

Liite 6 Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Emoyhtiön taseen 31.12.2010 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 24 186 082,73 euroa, josta tilikauden

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 243/2010 vp. Hallituksen esitys sähköistä kiinteistön kauppaa, panttausta ja kirjaamismenettelyä koskevaksi lainsäädännöksi

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 243/2010 vp. Hallituksen esitys sähköistä kiinteistön kauppaa, panttausta ja kirjaamismenettelyä koskevaksi lainsäädännöksi EDUSKUNNAN VASTAUS 243/2010 vp Hallituksen esitys sähköistä kiinteistön kauppaa, panttausta ja kirjaamismenettelyä koskevaksi lainsäädännöksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä sähköistä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 280. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 280. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 14.09.2015 Sivu 1 / 1 3769/02.05.05/2015 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 44 7.9.2015 280 Tapiolan Urheilutalo Oy:n vähemmistöosakkeiden lunastaminen Valmistelijat / lisätiedot: Antti

Lisätiedot

Määräys sisäpiirirekistereistä

Määräys sisäpiirirekistereistä Muutokset alleviivattu 1 (5) Rahastoyhtiöille Määräys sisäpiirirekistereistä Rahoitustarkastus antaa sijoitusrahastolain (SRL) 101 :n 1 momentin nojalla määräyksen SRL 100 :ssä tarkoitetusta sisäpiirin

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Porvoon Vesitorninmäki 06.08.2016 14:35:02 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 06.08.2016 Toiminimi: Asunto Oy Porvoon Vesitorninmäki Yritys-

Lisätiedot

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Savonlinnan kaupungin ja Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan sisältöisen apporttisopimuksen (jäljempänä Apporttisopimus

Lisätiedot

REKISTERIOTTEEN TIEDOT

REKISTERIOTTEEN TIEDOT Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisteri Arkadiankatu 6 A 00100 Helsinki puh. 029 509 5000 kirjaamo@prh.fi Sivu: 1 (2) Luontiajankohta: 08.06.2016 12:52:34 REKISTERIOTTEEN TIEDOT Toiminimi: Yritys

Lisätiedot

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ TONTTI JA SEN LUOVU- TUSEHDOT HAKUAIKA: 10.10.-26.10.2012 KLO 15.00 MENNESSÄ.

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ TONTTI JA SEN LUOVU- TUSEHDOT HAKUAIKA: 10.10.-26.10.2012 KLO 15.00 MENNESSÄ. TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ TONTTI JA SEN LUOVU- TUSEHDOT HAKUAIKA: 10.10.-26.10.2012 KLO 15.00 MENNESSÄ. 1 Yleisehdot ja -tiedot: ostaja maksaa kaupungille kauppahinnan lisäksi kauppakirjan laatimiskustannuksena

Lisätiedot

Kaupan kohde on asemakaavan mukaista sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialuetta YS sekä lähivirkistysaluetta VL.

Kaupan kohde on asemakaavan mukaista sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialuetta YS sekä lähivirkistysaluetta VL. KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS alustava luonnos Sopimusosapuolet Myyjä Saarijärven kaupunki (0176975-1) Sivulantie 11 43100 Saarijärvi Ostaja Rakennus Kujala Oy (0843888-3) Soijinmäentie 2 43220 Mahlu Kaupan

Lisätiedot

ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS klo ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE

ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS klo ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 23.5.2002 klo 12.00 ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE Rocla Oyj:n hallitus on päättänyt hakea vuoden 1998 optiolainaan liittyvien

Lisätiedot

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta Liite 3 Avustusehdot Poliittinen toiminta Valtioneuvoston antamat puoluelain (10/1969) 9 :n 4 momentissa sekä valtionavustuslain 11 :n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut valtionavustuksen maksamista, käyttöä,

Lisätiedot

Naantalin kaupunki Kauppakirja 1 Jouni T. Laine (Ponikummun hanke) Luonnos 13.1.2016

Naantalin kaupunki Kauppakirja 1 Jouni T. Laine (Ponikummun hanke) Luonnos 13.1.2016 Naantalin kaupunki Kauppakirja 1 1 Myyjä 2 Ostajat Naantalin kaupunki (y-tunnus 0135457-2), Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali. Jouni T. Laine, Raisio 3 Kaupan kohde Naantalin kaupungin (529) Immasen kylän

Lisätiedot

Valkeakosken kaupunki (0157568-2), jäljempänä myyjä. Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski. , jäljempänä ostaja. Y-tunnus: Osoite:

Valkeakosken kaupunki (0157568-2), jäljempänä myyjä. Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski. , jäljempänä ostaja. Y-tunnus: Osoite: 1(5) KAUPPAKIRJA MYYJÄ OSTAJA KAUPAN KOHDE KAUPPAHINTA KAUPAN MUUT EHDOT Valkeakosken kaupunki (0157568-2), jäljempänä myyjä. Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski., jäljempänä ostaja. Y-tunnus: Osoite: Oheisen

Lisätiedot

SIIKAJOEN KUNTA LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMINEN. Ajankohta Toimenpide Päätöksentekijä tai toimenpiteen suorittaja

SIIKAJOEN KUNTA LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMINEN. Ajankohta Toimenpide Päätöksentekijä tai toimenpiteen suorittaja 1 (5) 19.11. SIIKAJOEN KUNTA LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMINEN Kuntalain 2 a :ssä määritellyn yhtiöittämisvelvoitteen mukaan kunnan hoitaessa lain 2 :ssä tarkoitettua tehtävää kilpailutilanteessa

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS. 1. Osapuolet. 1.1. Kankaanpään kaupunki. 1.2. Sastamalan kaupunki. 1.3. Pomarkun kunta. 1.4. Jämijärven kunta. 1.5.

OSAKASSOPIMUS. 1. Osapuolet. 1.1. Kankaanpään kaupunki. 1.2. Sastamalan kaupunki. 1.3. Pomarkun kunta. 1.4. Jämijärven kunta. 1.5. OSAKASSOPIMUS 1. Osapuolet 1.1. Kankaanpään kaupunki 1.2. Sastamalan kaupunki 1.3. Pomarkun kunta 1.4. Jämijärven kunta 1.5. Porin kaupunki 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus Tämän sopimuksen Osapuolina

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Tilinpäätöksen 31.12.2015 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset

Lisätiedot

Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pekka Luoto

Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pekka Luoto OULUN LÄÄNIN KIINTEISTÖYHDISTYS Hyvän asumisen puolesta Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys 3.3. 2011 Pekka Luoto Uusi asunto-osakeyhtiölaki tuli voimaan 1.7 2010 Muun muassa: Kunnossapitotarveselvitys

Lisätiedot

Tiedot asuntoyhteisön ja osakkaan verotusta varten 2013, lomake 102. Veroinfo isännöitsijöille 15.1.2014 Kaisa Salonen, Verohallinto

Tiedot asuntoyhteisön ja osakkaan verotusta varten 2013, lomake 102. Veroinfo isännöitsijöille 15.1.2014 Kaisa Salonen, Verohallinto Tiedot asuntoyhteisön ja osakkaan verotusta varten 2013, lomake 102 Veroinfo isännöitsijöille Kaisa Salonen, Verohallinto 102-lomakkeen tarkoitus Verotusmenettelystä annetun lain 17 :ssä on säädetty asunto-osakeyhtiöiden

Lisätiedot

SISÄLLYS. Alkusanat 11. Lyhenteet 13. Lait 14. Johdanto

SISÄLLYS. Alkusanat 11. Lyhenteet 13. Lait 14. Johdanto SISÄLLYS Alkusanat 11 Lyhenteet 13 1 Johdanto 2 Osakkeet Lait 14 15 1.1 Yleistä............................................... 15 1.1.1 Asunto-osakeyhtiön peruspiirteet.............. 15 1.1.2 Asunto-osakeyhtiölaki........................

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN AJANKOHTAISSEMINAARI KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTOKSET Päätöksenteko, kustannusvastuu ja kunnossapitovastuu asoy:ssä

RAKENNUSVALVONNAN AJANKOHTAISSEMINAARI KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTOKSET Päätöksenteko, kustannusvastuu ja kunnossapitovastuu asoy:ssä RAKENNUSVALVONNAN AJANKOHTAISSEMINAARI 2.12.2014 KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTOKSET Päätöksenteko, kustannusvastuu ja kunnossapitovastuu asoy:ssä Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari HUONEISTON KÄYTTÖTARKOITUS

Lisätiedot

Kauppaan ei kuulu osuuksia yhteisiin alueisiin eikä erityisiin etuuksiin.

Kauppaan ei kuulu osuuksia yhteisiin alueisiin eikä erityisiin etuuksiin. 1/6 Asianumero KAUPAN OSAPUOLET KAUPPAKIRJA Myyjä: Ostaja: Suomen valtio, Metsähallitus Kotipaikka Vantaa, Y-tunnus 0116726-7 Osoite: PL 94, 01301 VANTAA Keuruun kaupunki Multiantie 5 42700 Keuruu Y-tunnus

Lisätiedot

Valkeakosken kaupunki (0157568-2), jäljempänä myyjä. Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski. , jäljempänä ostaja. Y-tunnus: Osoite:

Valkeakosken kaupunki (0157568-2), jäljempänä myyjä. Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski. , jäljempänä ostaja. Y-tunnus: Osoite: 1(5) KAUPPAKIRJA MYYJÄ OSTAJA KAUPAN KOHDE KAUPPAHINTA KAUPAN MUUT EHDOT Valkeakosken kaupunki (0157568-2), jäljempänä myyjä. Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski., jäljempänä ostaja. Y-tunnus: Osoite: Oheisen

Lisätiedot

9 VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

9 VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE AFFECTO OYJ PÖYTÄKIRJA 112011 3 (6) 7 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN Merkittiin, että yhtiön ja konsernin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat lain ja yhtiöjäijestyksen mukaisesti

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 VR:N OMISTAMAT PÄÄKAUPUNKISEUDUN JUNAKALUSTO OY:N OSAKKEET / ESISOPIMUS OSAKKEIDEN KAUPASTA 1. Sopijapuolet Sopijapuoli / Ostajat: (1) Helsingin kaupunki Osoite: Pohjoisesplanadi

Lisätiedot

EV 250/2006 vp HE 247/2006 vp. Jos kuitenkin on ilmeistä, että kokonaisjakautumisessa

EV 250/2006 vp HE 247/2006 vp. Jos kuitenkin on ilmeistä, että kokonaisjakautumisessa EDUSKUNNAN VASTAUS 250/2006 vp Hallituksen esitys eräitä yritysjärjestelyjä koskeviksi muutoksiksi verolainsäädäntöön Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräitä yritysjärjestelyjä koskeviksi

Lisätiedot

ASREK-hanke Kohti sähköistä asunto-osakerekisteriä

ASREK-hanke Kohti sähköistä asunto-osakerekisteriä ASREK-hanke Kohti sähköistä asunto-osakerekisteriä Kiinteistöasioiden digipäivä 12.10. 2016 Antti Kosonen ASREK hankepäällikkö maa- ja metsätalousministeriö Tausta ja lähtökohdat Digitalisoidaan julkiset

Lisätiedot

HE 79/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa YLEISPERUSTELUT

HE 79/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa YLEISPERUSTELUT HE 79/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa annetun lain 4 ja 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2007 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2007 EHDOT KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2007 EHDOT KONE Oyj:n hallitus (hallitus) on 5.12.2007 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden (KONE-konserni) avainhenkilöille sekä

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön asetus

Valtiovarainministeriön asetus Valtiovarainministeriön asetus joukkorahoituksen saajan tiedonantovelvollisuuden sisällöstä ja rakenteesta Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään joukkorahoituslain (734/2016) 21 :n nojalla:

Lisätiedot

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta Laki ulosottokaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulosottokaaren (705/2007) 1 luvun 34 :n 2 momentti, muutetaan 1 luvun 31 :n 4 momentti, 3 luvun 1 :n 1 momentti, 5 :n 1 momentti,

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA ehdottaa, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan 0,35 euroa osakkeelta ja että

Lisätiedot

Kauppahinta on seitsemänkymmentäviisituhatta (75.000) euroa.

Kauppahinta on seitsemänkymmentäviisituhatta (75.000) euroa. KAUPPAKIRJA Myyjä Ostaja Raision kaupunki 0204428-5 PL 100 21201 Raisio Asunto Oy Raision Kerttulanpesä 0608552-7 c/o Lemminkäinen Talo Oy Rauhankatu 11 A 20100 Turku Kaupan kohde Alueelle 29.11.2010 hyväksytyn

Lisätiedot

Optio-oikeuksista merkitään tunnuksella 2011A, merkitään tunnuksella 2011B ja merkitään tunnuksella 2011C.

Optio-oikeuksista merkitään tunnuksella 2011A, merkitään tunnuksella 2011B ja merkitään tunnuksella 2011C. I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT 1. Optio-oikeuksien määrä Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 5.500.000 kappaletta, ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 5.500.000 yhtiön uutta tai sen hallussa

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Emoyhtiön taseen 31.12.2011 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset

Lisätiedot

Oulun läänin Kiinteistöyhdistys Yhtiön johto

Oulun läänin Kiinteistöyhdistys Yhtiön johto Yhtiön johto Yhtiön johto käsittää hallituksen sekä isännöitsijän Johdon tehtävä Yhtiön hallituksen ja isännöitsijän on huolellisesti toimien edistettävä yhtiön etua (1 luku 1 ) Johdon toimittava: huolellisesti

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Tilinpäätöksen 31.12.2014 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset

Lisätiedot