Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke) Ykkösakseli ry Muu järjestö tai yhdistys

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke) Ykkösakseli ry Muu järjestö tai yhdistys"

Transkriptio

1 1 (10) Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen merkintöjä Saapumispäivämäärä Käsittelijä Hans Rönnholm Hakemusnumero Hakemustyyppi Uusi Diaarinumero EURA 2014/2094/ /2015/KESELY Puhelinnumero Hankekoodi Tila Täydennettävänä 1 Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan Viranomainen Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 2 Hakijan perustiedot Hakijan virallinen nimi Varsin Hyvä ry Organisaatiotyyppi Muu järjestö tai yhdistys Jakeluosoite Kirkkotie 11 Postinumero Tilinumero (IBAN) FI WWW-osoite Hankkeen yhteyshenkilön nimi Pia Poikonen Yhteyshenkilön sähköpostiosoite Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely Vain yksi hakija Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke) Y-tunnus Puhelinnumero Postitoimipaikka Lieto BIC POPFFI22 Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa Toiminnanjohtaja Yhteyshenkilön puhelinnumero ý Hakija siirtää osan haettavasta tuesta yhdelle tai useammalle taholle hankkeen toteuttamista varten (tuen siirto) Tuen siirron saajat Tuen siirronsaajan nimi Y-tunnus Organisaatiotyyppi Ykkösakseli ry Muu järjestö tai yhdistys Perustele, miksi hanke toteutetaan tuen siirto -menettelyä käyttäen. Leader Ykkösakseli on tuen siirron saajana Salon kaupunkialueiden osalta, koska se tuntee parhaiten oman alueensa ja sen toimijat. Ykkösakseli toimii paikallisena koordinaattorina ja aktivoi Salon kaupunkiyhdistyksiä. Hankkeen toteuttaminen erillisinä hankkeina ja ilman koordinoivaa tahoa olisi mahdotonta, koska pienet toimijat eivät hallitse byrokratian vaatimuksia eikä niillä ole riittävästi resursseja. Tarkoituksena on edistää alahankkeiden toteutusta siten, että kynnys hakea rahoitusta on niille mahdollisimman matala. Tulostettu :09:58

2 2 (10) 3 Hankkeen perustiedot Hankkeen julkinen nimi PAIKAL - Paikallinen kehittäminen Turun ja Salon seuduilla Alkamispäivämäärä Toimintalinja 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta Erityistavoite Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen Hanketyyppi Hanke, jossa on henkilöitä varsinaisena kohderyhmänä 4 Tiivistelmä (julkaistaan internetin tietopalvelussa) 4.1 Hankkeen julkinen tiivistelmä (tavoitteet, toimenpiteet, tulokset) Päättymispäivämäärä Toiminnan tavoitteena on työttömien aktivointi työllistymismahdollisuuksien parantamiseksi sekä yhteiskuntavastuullisen kansalaistoiminnan aktivointi. Kaupunkien asukkaiden yhteistoimintaa ja yhteistyötä lisäämällä voidaan etsiä ratkaisuja ja uusia toimintamalleja työllistymiseen. Erityisen tärkeää on estää nuorten, työttömien ja maahanmuuttajien syrjäytymistä. Hankkeen tavoitteena on myös lisätä asukkaiden osallisuutta kaupungeissa ja yhteistyötä kaupunkien kanssa. Työllistymismahdollisuuksien parantamiseksi pyritään yhteistyöhön muiden ESRhankkeiden, paikallisten toimijoiden ja yritysten kanssa. Hankkeen tavoitteena on myös lisätä kaupungin ja maaseudun välistä vuorovaikutusta. Hankkeen myötä kaupunkilaisten osaamisen lisääntyy ja sektorirajat ylittävä yhteistyö vahvistaa kaupunkilaisten paikallisidentiteettiä, oman alueen kulttuurin tuntemusta ja monikulttuurisuutta. PAIKAL-hankkeesta voidaan rahoittaa alahankkeita, jotka tukevat työllistymistä tai ylläpitävät/parantavat kohderyhmän työkykyä ja aktiivisuutta. Yhteistyön ja verkostoitumisen kautta vahvistetaan paikallisidentiteettiä ja yhteisöllisyyttä. Paikallisen vaikuttamisen ja sosiaalisen vastuun lisääminen lisää asukkaiden hyvinvointia. Erityisenä kohderyhmänä ovat nuoret ja monikulttuuriset ryhmät. TULOKSET Laadullisia tuloksia ovat parantuneet työelämävalmiudet sekä asukkaiden ja yhdistysten aktivoituminen ja verkostoituminen. Hankkeen tuloksena kansalaistoiminnan yleinen osaaminen on lisääntynyt, hanketoimijat ovat omaksuneet projektimaisen toiminnan ja osaavat suunnitella ja toteuttaa pienimuotoisia hankkeita. PAIKAL-hankkeen hallintomalli on muotoutunut kustannustehokkaaksi ja toimivaksi. Määrällisinä tuloksina mm.: - Työllistyneiden lkm - Alahankkeiden lkm - Hankkeisiin osallistuneiden lkm - Muiden osallistujien lkm (välillisesti osallistuvat) Laadullisina tuloksina mm.: - Osallistujien parantunut työ- tai toimintakyky - Maahanmuuttajien osallisuus - Projektien toteuttamisesta saatu palaute 4.2 Hankkeen nimi englannin kielellä CLLD in Turku and Salo regions Tulostettu :09:58

3 3 (10) 4.3 Hankkeen julkinen tiivistelmä englannin kielellä CLLD (Community-led local development) in Turku and Salo regions (toimitetaan myöhemmin) 5 Hankkeen tarve, tavoitteet ja kohderyhmä 5.1 Mihin tarpeeseen tai ongelmaan hankkeella haetaan ratkaisua? Miten hanke on valmisteltu? Miten valmistelussa on otettu huomioon aiemmin rahoitettujen hankkeiden tulokset? Työttömyys, erityisesti pitkäaikais- ja nuorisotyöttömyys ovat suurimpia ongelmia ja haasteita myös suurissa kaupungeissa. Maahanmuuttajaväestön tilanne on muita ryhmiä huonompi. Sosiaalisten ongelmien ennaltaehkäisy ja syrjäytymisvaarassa olevien aktivointi ovatkin erityisen tärkeitä toimia Suomen nykyisessä taloustilanteessa. Kuvatut haasteet ovat tunnettuja myös Turun seudun kaupungeissa ja Salossa. PAIKAL-hanke pyrkii omalta osaltaan vastaamaan kohdealueensa kehittämistarpeisiin. Turussa maahanmuuttajien osuus on korkealla tasolla, samoin työttömyys. Lisäksi osallisuuden edistäminen on Turun kaupungin strateginen tavoite. Raisiossa puolestaan on paljon toimintoja ja kehittämistarpeita, jotka eivät kaikki ole Raision kaupungille kuuluvia velvoitteita. Yhdistyksillä onkin merkittävä rooli tiiviisti asutetun kaupungin viihtyisyyden lisäämisessä ja syrjäytymisuhan alaisten asukkaiden tilanteen parantamisessa. Kaarinan kaupunki puolestaan haluaa pitkällä aikavälillä lisätä työpaikkaomavaraisuuttaan 85 %:iin ja on siksi merkittävästi lisännyt panostustaan omaan, paikalliseen elinkeinopolitiikkaan. Työpaikkojen lisääminen edistää syrjäytymisuhan alla olevien asukkaiden työmarkkinoilla pysymistä. Salossa erityisesti pitkäaikais- ja nuorisotyöttömyys ovat suuria haasteita tällä hetkellä. Salossa on myös paljon maahanmuuttajia, joiden tilanne on Salon nykyisessä taloustilanteessa muita ryhmiä huonompi. Hankkeen tavoitteena on aktivoida kansalaisjärjestöt verkostomaiseen ja järjestäytyneeseen yhteistyöhön sekä hyödyntää kansalaistoimijalähtöistä kehittämistä. Ensimmäisten kolmen vuoden aikana opetellaan toimintatapa sekä toteutetaan sosiaalista osallisuutta edistäviä, syrjäytymistä ehkäiseviä ja työllisyyttä edistäviä hankkeita Varsinais-Suomessa rahoituksen piirissä mukana olevien neljän kaupungin alueella. Hanketta on valmisteltu yhteistyössä Ykkösakseli ry:n, Salon kaupungina ja kylien sekä Turun, Raision ja Kaarinan kaupunkiyhdistysten kanssa. Hankkeesta on käyty keskustelemassa em. kaupunkien edustajien kanssa. Kaupunki- Leader-ohjelman valmistelun aikana on neuvoteltu Varsinais-Suomen Ely-keskuksen ja Varsinais-Suomen liiton kanssa. Ohjelma on hyväksytty MYRin kokouksessa Hanke toteuttaa maaseudun Leader-toiminnasta saatuja hyviä käytäntöjä ja periaatteita, joista keskeisimmät ovat alueperustaisuus, alhaalta ylös periaate, paikallinen kumppanuus, kolmikantainen päätöksenteko ja monialaisuus. Leader on pitkälle kehitetty julkisen vallan ja kansalaistoiminnan aito yhteistyön muoto, josta on maaseudun kehittämistoiminnassa jo 20 vuoden kokemus. Välillisenä tavoitteena on myös kaupungin ja maaseudun välisen vuorovaikutuksen lisääminen. 5.2 Mitkä ovat hankkeen tavoitteet? PAIKAL-Hankkeen päätavoitteet ovat - osallisuuden lisääminen - syrjäytymisen ehkäisy - työllisyyden edistäminen Paikallisen kehittämisen tavoitteena on vahvistaa ja kehittää paikallisia yhteisöjä, yrityksiä ja alueen elinvoimaa. Sen avulla saadaan erilaisia ja eri-ikäisiä ihmisiä ja yhteisöjä mukaan paikalliseen kehittämistyöhön julkisen vallan rinnalle. Ihmiset itse toimivat ja ottavat vastuuta kehittämistyöstä aktiivisesti ja oma-aloitteisesti. Toiminnan tavoitteena on aktivoida työttömiä työllistymismahdollisuuksien parantamiseksi. Tulostettu :09:58

4 4 (10) Alatavoitteet ovat: - Lisätä kaupunkien asukkaiden yhteistoimintaa ja yhteistyötä - Etsiä ratkaisuja ja uusia toimintamalleja työllistymiseen - Estää nuorten, työttömien ja maahanmuuttajien syrjäytymistä - Parantaa kansalaisten osaamista - Kehittää sektorirajat ylittävää yhteistyötä - Vahvistaa kaupunkilaisten paikallisidentiteettiä ja tutustuttaa oman alueen paikalliseen kulttuuriin - Edistää monikulttuurisuutta 5.3 Mikä on hankkeen uutuus- tai lisäarvo? Mitä toimintatapojen muutosta halutaan saada aikaan? Leader-toimintaa on toteutettu maaseutualueilla ja pienissä kaupungeissa lähes 20 vuotta. Nyt tätä toimintaa laajennetaan suurten kaupunkien alueille. Paikallista toimintaa tarvitaan kaupungeissa yhä enemmän tilanteessa, jossa työttömyys ja syrjäytyminen kasvavat. On huolehdittava aktiivisen kansalaisuuden edistämisestä ja ihmisten on otettava enemmän vastuuta omasta ja muiden hyvinvoinnista. Kaupunki- ja asukasyhdistykset sekä palveluihin erikoistuneet yhdistykset voivat toimia myös työllistäjinä ja sitä kautta ehkäistä syrjäytymistä alueellaan. Hanke edistää monialaista yhteistyötä ja etsii yhteisöllisyydestä ratkaisua syrjäytymisen ehkäisyyn. 5.4 Mitkä ovat hankkeen varsinaiset kohderyhmät? Toimenpiteiden kohderyhmänä ovat erityisesti syrjäytymisvaarassa olevat, työttömät ja maahanmuuttajat. Kohdealueina ovat Salon, Turun, Raision ja Kaarinan keskusta-, taajama- ja lähiöalueet, jotka eivät ole EU:n maaseuturahaston rahoituksen piirissä. 5.5 Mitkä ovat hankkeen välilliset kohderyhmät? Välillisesti kohderyhmänä ovat kaupunkien asukkaat, yhdistyksissä, yhteisöissä ja järjestöissä toimivat henkilöt (ml. ruotsinkieliset ja monikulttuuriset yhdistykset)sekä kaupunkien virkamiehet ja muut työntekijät. 6 Toteutus ja tulokset 6.1 Mitkä ovat hankkeen konkreettiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi? Hankkeiden hallinto toteutetaan usean hanketoteuttajan tuen siirtoon perustuvana hankkeena, jossa päätoteuttaja eli siirtäjäorganisaatio Varsin Hyvä ry laatii hankehakemuksen EURA2014-järjestelmään ja lisää tuen siirron saajat eli alalahankkeiden toteuttajat Ely-keskuksen hyväksynnän jälkeen. Alahankkeiden konkreettiset toimenpiteet määritellään muutoshakemuksen yhteydessä. Varsin Hyvä on tukipäätöksessä nimetty vastuullinen tuen saaja ja vastaa kuntarahoituksen järjestämisestä, hankkeen asianmukaisesta toteutumisesta ja hallinnoinnista ja maksatuksen hakemisesta. Varsin Hyvä vastaa koko hankkeen osalta: - Hankkeen asianmukaisesta toteutumisesta, hallinnoinnista, valvonnasta sekä muun rahoituksen järjestämisestä - Tuen siirtämisestä pienille toimijoille - Maksatushakemuksessa tarvittavien tietojen kokoamisesta, maksatushakemuksen laatimisesta ja sen toimittamisesta rahoittavalle viranomaiselle - Indikaattoriseurannassa tarvittavien tietojen kokoamisesta ja toimittamisesta rahoittavalle viranomaiselle (maksatushakemuksen yhteydessä) - Väliraportissa ja loppuraportissa esitettävien tietojen kokoamisesta, raportin laatimisesta ja toimittamisesta rahoittavalle viranomaiselle (maksatushakemuksen yhteydessä) - Projektin päättämiseen ja sulkemiseen liittyvistä toimista Tulostettu :09:58

5 5 (10) (Hankkeen toteutuksesta erillinen prosessikaavio hakemuksen liitteenä) Hankkeiden esivalintaa varten perustetaan kaupunkijaostot Turun ja Salon seuduille. Kaupunkijaosto muodostetaan kolmikannan mukaisesti niin, että edustajista 1/3 on yhdistysten edustajia, 1/3 paikallisen julkisen sektorin edustajia ja 1/3 yksittäisiä aktiivisia asukkaita tai pienten yritysten edustajia. Kolmikanta on toimintamalli, jossa toteutuu paikallisen yhdistyssektorin, asukkaiden, yritysten ja julkisen sektorin kumppanuus. Kaupunkijaosto toimii kustannustehokkaasti ja joustavasti yhteistyössä Varsin Hyvän kanssa. Kaupunkijaostoon valitaan kuusi jäsentä ja kolme varajäsentä, siten että kolmikanta ja alueellinen tasapuolisuus toteutuvat mahdollisimman hyvin. Paikalliset toimijat voivat esittää jäseniä jaostoon Leader-ryhmän pyynnöstä. Jaoston toimikausi on kolme vuotta. Sama jäsen voidaan valita jaostoon enintään kahdeksi kaudeksi (max. 3+3 vuotta). - Turun seudun kaupunkijaosto toimii Varsin Hyvän hallituksen alaisena (lopullinen vastuu Varsin Hyvän hallituksella) - Salon seudun kaupunkijaosto toimii Ykkösakseli ry:n hallituksen alaisena - Kaupunkijaostojen kokoonpanossa huomioidaan ruotsinkieliset yhteisöt ja asukkaat Toimenpiteet, joilla edistetään osallisuutta, ehkäistään syrjäytymistä ja edistetään työllistymista - Maahanmuuttajien mukaansaanti toimintaan - Paikallisten toimijoiden ja eri asukasryhmien yhteistyön kehittäminen - Paikallisten toimijoiden ja kaupunkien edustajien yhteistyön lisääminen - Pienten paikallisten tapahtumien järjestäminen - Alueelle muuttavien neuvonta ja avustaminen - Yhteisöllisyyttä ja osallisuutta lisäävät hankkeet, koulutus- ja tiedotustilaisuudet ja tapahtumat - Yhteisöllisten tilojen, asukastupien ym. käytön kehittäminen - Sosiaalisen median ja internetin hyödyntämisen kehittäminen 6.2 Mitä tuloksia hankkeella saadaan aikaan? Mitä lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutuksia sillä on? PAIKAL-hankkeen tavoitteena on käynnistää x alahanketta Turun seudulla ja X alahanketta Salon seudulla. Hankkeessa järjestetään x tilaisuutta, joiden osallistujat raportoidaan (x osallistujaa). Alahankkeet järjestävät omia tilaisuuksiaan (tavoite x kpl), joiden osallistujia ei raportoida erikseen hankkeelle). Alla on lueteltu toimenpideohjelmassa määritetyt tavoitteet (alahankkeiden tulokset määritellään prosessikuvauksessa). Laadulliset tulokset - Osallistujien työ- ja toimintakyky tai työelämävalmiudet ovat parantuneet - Kaupunkien yhdistykset ja asukkaat ovat aktivoituneet ja verkostoituneet - Maahanmuuttajat ovat aktivoituneet ja mukana toiminnassa - Hanketoimijat ovat omaksuneet projektimaisen toiminnan ja osaavat suunnitella ja toteuttaa pienimuotoisia hankkeita ja arvioida hanketoiminnan vaikutuksia - Hallintomalli on muotoutunut kustannustehokkaaksi ja toimivaksi Määrälliset tulokset - Alahankkeiden lkm - Hankkeisiin osallistuneiden lkm (raportoitavat) - Muut osallistujat Tulostettu :09:58

6 6 (10) Pitkän aikavälin tulokset ja jatkuvuus - Hanketoiminta tukee ihmisten aktiivisuutta, työllistymistä ja estää syrjäytymistä - Pienet toimijat/hankkeet tekevät yhteistyötä - Asukkaiden hyvinvointi on lisääntynyt 6.3 Miten hakemuksen kohteena olevaa toimintaa jatketaan ja tuloksia sekä kokemuksia hyödynnetään hankkeen päättymisen jälkeen? Vuoden 2016 jälkeen, kun paikallisesta hanketoiminnasta on enemmän kokemusta ja tuloksia, tavoitteena on suuremman julkisen rahoitusosuuden saaminen kaupunkien paikalliseen kehittämiseen. Pitkän aikavälin tavoitteena on esim. sosiaalinen yritys, joka työllistää ja aktivoi työttömiä ja syrjäytymisvaarassa olevia henkilöitä. Maaseudun ja kaupungin Leader-toimijoiden verkostoituminen edistää koko maakunnan kilpailukykyä. 7 Kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman tiivistelmä Hankkeelle haetaan ennakkoa Kyllä ý Ei Kustannusmalli Kaikki kirjanpidon kustannukset ilmoitetaan tosiasiallisesti aiheutuvien kustannusten mukaan Perustele, miksi hankkeessa käytetään tosiasiallisesti aiheutuvien kustannusten mallia Yksinkertaistetut kustannusmallit sopivat huonosti tuensiirtohankkeeseen, jossa on mukana useampia alahankkeita. Alahankkeiden kustannusten seuranta ja ennakointi on näissä vaikeaa. A Hankkeen kustannukset ja rahoitus Kustannukset Yhteensä 1 Palkkakustannukset Ostopalvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Matkakustannukset Muut kustannukset Välilliset kustannukset 0 Kustannukset yhteensä Tulot 0 Nettokustannukset yhteensä Rahoitus Yhteensä Osuus nettokustannuksista (%) 1 Haettava ESR- ja valtion rahoitus ,5 2 Kuntien rahoitus ,3 3 Muu julkinen rahoitus Yksityinen rahoitus ,3 Rahoitus yhteensä B Erikseen raportoitavat osallistujien palkkakustannukset ja niiden rahoitus (joihin ei myönnetä ESR:n ja valtion rahoitusta) Kustannukset Yhteensä 8 Kunnat 0 9 Muu julkinen 0 Yhteensä 0 Kustannusarvio yhteensä Rahoitus Yhteensä 5 Kuntien rahoitus 0 6 Muu julkinen rahoitus 0 Yhteensä 0 Rahoitussuunnitelma yhteensä Muilta rahoittajilta haettu rahoitus 8.1 Mitä sitovia sopimuksia tai aiesopimuksia on rahoitussuunnitelmassa esitetyistä muun julkisen rahoituksen, kuntarahoituksen ja yksityisen rahoituksen osuuksista (ml. omarahoitusosuus)? Turun, Kaarinan ja Raision kaupunkien päättäjien kanssa on alustavasti sovittu, että kaupungit osallistuvat Kaupunki- Leader-toimintaan. Aiesopimukset tehdään kevään 2015 aikana. Tulostettu :09:58

7 7 (10) 8.2 Onko hankkeeseen haettu tai ollaanko hakemassa rahoitusta muilta rahoittajilta? Mistä ja milloin rahoitusta on haettu? Kuinka paljon rahoitusta on haettu tai myönnetty? Ei 9 Yhteydet muihin hankkeisiin 9.1 Mihin muihin Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelmasta rahoitettaviin hankkeisiin tai hankekokonaisuuksiin hakemus liittyy ja miten? (Merkitse myös hakemusnumerot tai hankekoodit.) Pyrimme yhteistyöhön myös muiden työllisyyttä edistävien toimijoiden ja ESR-hankkeiden kanssa. Myös muut isojen kaupunkien läheisyydessä toimivat Leader-ryhmät ovat hakemassa rahoitusta kaupunkien paikalliseen kehittämiseen, joten hankkeessa hyödynnetään valtakunnallista yhteistyötä, kokemuksia ja hyviä käytäntöjä. 9.2 Mihin muista rahoituslähteistä rahoitettaviin hankkeisiin tai hankekokonaisuuksiin hakemus liittyy ja miten? (Merkitse myös hakemusnumerot tai hankekoodit, jos niitä on.) PAIKAL-hanke liittyy EU:n maaseuturahastosta rahoitettavaan paikalliseen kehittämistoimintaan sekä kaupungin ja maaseudun vuorovaikutuksen lisäämiseen. 10 Maantieteellinen kohdealue ý Hankkeen toiminta kohdistuu yhden maakunnan alueelle Maakunnat Varsinais-Suomi Seutukunnat Turun Kunnat Kaarina, Raisio, Turku Hankkeen toiminta kohdistuu usean maakunnan alueelle Hankkeen toiminta on valtakunnallista Jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa, mikä on toteutuspaikan osoite? Jakeluosoite Postinumero Postitoimipaikka 11 Hakijan osaaminen, hankkeen riskiarviointi ja ohjausryhmä 11.1 Minkälainen on hakijan osaaminen ja kokemus hankkeiden toteuttamisesta ja hankesuunnitelman mukaisesta sisällöllisestä teemasta? Kansalaistoimijalähtöisen paikallisen kehittämisen tavoitteena on vahvistaa ja kehittää paikallisia yhteisöjä, yrityksiä ja alueen elinvoimaa. Sen avulla saadaan erilaisia ja eri-ikäisiä ihmisiä ja yhteisöjä mukaan paikalliseen kehittämistyöhön julkisen vallan rinnalle. Ihmiset itse toimivat ja ottavat vastuuta kehittämistyöstä aktiivisesti ja oma-aloitteisesti. Paikallista toimintaa tarvitaan tulevaisuudessa yhä enemmän tilanteessa, jossa kuntien koko kasvaa ja sen myötä on huolehdittava aktiivisen kansalaisuuden edistämisestä. Hakijalla on 18 vuoden kokemus maaseudun paikallisesta kehittämisestä. Toimihenkilöillä on kokemusta mm. ESR-, EAKR-, Equal-, Interreg-hankkeiden suunnittelusta ja toteutuksesta Minkälaisia riskejä hankkeen toteuttamiseen liittyy ja miten riskejä hallitaan? Riski Liian vähän hyviä alahankkeita Alahankkeiden toteutuksessa ongelmia Alahankkeiden väliaikaisrahoitus Toimenpiteet riskin toteutumisen todennäköisyyden pienentämiseksi Riittävä tiedotus ja neuvonta Riittävä neuvonta ja seuranta Varmistetaan alahanketoteuttajien likviditeetti ja hankkeiden toteuttamisen realistisuus Tulostettu :09:58

8 8 (10) 11.3 Esitys hankkeen ohjausryhmän kokoonpanoksi Hankkeen ohjausryhmänä toimii kaupunkijaosto, johon valitaan kuusi jäsentä ja kolme varajäsentä, siten että kolmikanta ja alueellinen tasapuolisuus toteutuvat mahdollisimman hyvin. Paikalliset toimijat voivat esittää jäseniä jaostoon Leader-ryhmän pyynnöstä. Jaoston toimikausi on kolme vuotta. Sama jäsen voidaan valita jaostoon enintään kahdeksi kaudeksi (max. 3+3 vuotta). 12 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantatiedoista 12.1 Hankkeeseen osallistuvien yritysten arvioitu lukumäärä Henkilöstömäärä Yritysten lukumäärä Mikroyritys Pieni yritys Keskisuuri yritys Suuryritys Yhteensä Hankkeeseen osallistuvien henkilöiden lukumäärät hankkeen keston ajalta työmarkkina-aseman mukaan, naisten määrä eriteltynä 12.3 Osallistujien henkilökoulutus- ja henkilötyöpäivät koko hankkeen keston ajalta 12.4 Hankkeeseen osallistuvien alle 30-vuotiaiden, vuotiaiden ja yli 54-vuotiaiden koulutustausta, naisten määrä eriteltynä Työttömät (ml. pitkäaikaistyöttö mät) Yleissivistävässä / ammatillisessa koulutuksessa olevat Toimintalinja 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta Työssä olevat (ml. yrittäjät) Erityistavoite Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen Työmarkkinoiden ulkopuolella olevat Yhteensä Alle 25-vuotiaita vuotiaita vuotiaita Yli 54-vuotiaita Yhteensä Joista naisia Yhteensä Lähiopetuspäiviä Etäopetuspäiviä Tukityöllistämispäiviä Ohjaus- tai konsultointipäiviä 10 Muita henkilötyöpäiviä 30 Yhteensä 40 Tulostettu :09:58

9 9 (10) Osallistujat ilman perusasteen (ISCED 1) koulutusta 12.5 Hankkeeseen osallistuvien opinto-ohjaajien, uraneuvojien ja muiden ohjauspalveluiden asiantuntijoiden lukumäärä, naisten määrä eriteltynä Alemman perusasteen (ISCED 1) ja ylemmän perusasteen (ISCED 2) koulutuksen suorittaneet Toimintalinja 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta Keskiasteen (ISCED 3) tai keskiasteen jälkeisen (ISCED 4) koulutuksen suorittaneet Korkea-asteen koulutuksen (ISCED 5 to 8) suorittaneet Erityistavoite Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen Yhteensä Alle 30-vuotiaita vuotiaita 0 Yli 54-vuotiaita 0 Yhteensä joista naisia 0 Osallistuvat opinto-ohjaajat, uraneuvojat ja muut ohjauspalveluiden asiantuntijat joista naisia Yhteensä 13 Horisontaaliset periaatteet 13.1 Sukupuolten tasa-arvo Kyllä Ei Perustelu Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta ý Ei hankkeen kannalta oleellinen Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen) ý Hankkeessa pyritään aktivoimaan mm. maahanmuuttajanaisia. Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen ý 13.2 Kestävä kehitys Hankkeen päätavoite on sekä miesten että naisten aktivointi ja syrjäytymisen ehkäisy Tulostettu :09:58

10 10 (10) 14 Liitteet Välitön vaikutus Vaikutusaste Välillinen vaikutus Vaikutuksen kohde Perustelu Ekologinen kestävyys Luonnonvarojen käytön kestävyys 1 Alahankkeessa voidaan edistää kierrätystä ja 3 valistaa kestävän kehityksen periaatteista Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen Ei vaikutusta Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus Ei vaikutusta Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) Ei vaikutusta Natura ohjelman kohteet Ei vaikutusta Taloudellinen kestävyys Hankkeessa pyritään lisäämään tietoa Materiaalit ja jätteet kierrätyksen ja tavaroiden uusiokäytöstä Uusiutuvien energialähteiden käyttö Ei vaikutusta Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen Ei vaikutusta Aineettomien tuotteiden ja palvelujen Alahankkeissa voidaan kehittää uusia palveluita kehittäminen 4 ja toimintamalleja Liikkuminen ja logistiikka Ei vaikutusta Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus Hyvinvoinnin edistäminen 8 Yhteisöllisyys, osallisuus ja aktivoituminen 8 lisäävät hyvinvointia ja turvallisuutta Tavoitteena on lähidemokratian, kansalaisvaikuttamisen ja naisten aseman Tasa-arvon edistäminen 5 5 edistäminen Toimenpiteillä lisätään erilaisten asukasryhmien osallistumista tapahtumiin, edistetään Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 yhteisöllisyyttä ja pyritään vähentämään eri 5 ryhmiin kohdistuvia ennakkoluuloja Kulttuuriympäristö Toimenpiteillä edistetään monikulttuurisuutta ja pyritään lisäämään hyvinvointia taiteen ja 5 kulttuurin kautta Ympäristöosaaminen 2 Hankkeessa pyritään lisäämään 2 ympäristötietoisuutta ja resurssitehokkuutta Kaupunki-Leader-toimenpideohjelma/Varsinais-Suomi Hakija vakuuttaa tässä hakemuksessa ja sen liitteissä antamansa tiedot oikeiksi. Viranomaisella on oikeus tarkastaa hakijaa koskevat verovelkatiedot, arvonlisäverovelvollisuutta koskevat tiedot sekä muut tarvittavat toiselta viranomaiselta saatavat tiedot, joilla voi olla vaikutusta rahoituksen myöntämiseen. Yhteishankkeessa tarkastusoikeus koskee kaikkia hakijoita ja tuen siirto menettelyssä hakijan lisäksi kaikkia tuen siirronsaajia. Päiväys ja hakijaorganisaation sähköinen allekirjoitus Lomake jätetään järjestelmässä viranomaiskäsittelyyn Katso-tunnistautuneena roolilla EURA asiointi/nimenkirjoittaja. Tämä korvaa perinteisen allekirjoituksen. Paperilomaketta ei allekirjoiteta käsin eikä sitä lähetetä postitse viranomaiselle Tulostettu :09:58

11 Hakijan (päätoteuttajan) taustalomake 1 (10) Hakijan (päätoteuttajan) nimi Varsin Hyvä ry Organisaatiotyypin mukainen omarahoitusosuuden laji Yksityinen rahoitus Jakeluosoite Kirkkotie 11 Hakijan (päätoteuttajan) yhteyshenkilö Pia Poikonen Y-tunnus Postinumero Yhteyshenkilön puhelinnumero Organisaatiotyyppi Muu järjestö tai yhdistys Postitoimipaikka Lieto Yhteyshenkilön sähköpostiosoite 1 Tarve, tavoitteet ja toteuttajan rooli

12 Mihin tarpeeseen tai ongelmaan hankkeella haetaan ratkaisua? Mitkä ovat hankkeen tavoitteet ja uutuus- tai lisäarvo? Työttömyys, erityisesti pitkäaikais- ja nuorisotyöttömyys, ovat suurimpia ongelmia ja haasteita myös suurissa kaupungeissa. Maahanmuuttajaväestön tilanne on muita ryhmiä huonompi. Sosiaalisten ongelmien ennaltaehkäisy ja syrjäytymisvaarassa olevien aktivointi ovatkin erityisen tärkeitä toimia Suomen nykyisessä taloustilanteessa. Kuvatut haasteet ovat tunnettuja myös Turun seudun kaupungeissa. PAIKAL-hanke pyrkii omalta osaltaan vastaamaan kohdealueensa kehittämistarpeisiin. Turussa maahanmuuttajien osuus on korkealla tasolla, samoin työttömyys. Lisäksi osallisuuden edistäminen on Turun kaupungin strateginen tavoite. Raisiossa puolestaan on paljon toimintoja ja kehittämistarpeita, jotka eivät kaikki ole Raision kaupungille kuuluvia velvoitteita. Yhdistyksillä onkin merkittävä rooli tiiviisti asutetun kaupungin viihtyisyyden lisäämisessä ja syrjäytymisuhan alaisten asukkaiden tilanteen parantamisessa. Kaarinan kaupunki puolestaan haluaa pitkällä aikavälillä lisätä työpaikkaomavaraisuuttaan 85 %:iin ja on siksi merkittävästi lisännyt panostustaan omaan, paikalliseen elinkeinopolitiikkaan. Työpaikkojen lisääminen edistää syrjäytymisuhan alla olevien asukkaiden työmarkkinoilla pysymistä. Hankkeen tavoitteena on aktivoida kansalaisjärjestöt verkostomaiseen ja järjestäytyneeseen yhteistyöhön sekä hyödyntää kansalaistoimijalähtöistä kehittämistä. Ensimmäisten kolmen vuoden aikana opetellaan toimintatapa sekä toteutetaan sosiaalista osallisuutta edistäviä ja köyhyyttä torjuvia hankkeita Varsinais- Suomessa rahoituksen piirissä mukana olevien kolmen kaupungin alueella. Leader-toiminnan lisäarvo syntyy toimintatapaa kuvaavista Leader-periaatteista, joista keskeisimmät ovat alueperustaisuus, alhaalta ylös periaate, paikallinen kumppanuus, kolmikantainen päätöksenteko ja monialaisuus. Leader on pitkälle kehitetty julkisen vallan ja kansalaistoiminnan aito yhteistyön muoto. Hanke tukee Varsinais-Suomen maakuntaohjelman Vastuullisuus-teemaa luomalla uusia toimintamalleja, lähitoimijaryhmiä sekä parantamalla mm. nuorten työelämävalmiuksia. Hanke edistää myös yhteistyötaidot-teemaa lisäämällä eri asukasryhmien ja järjestöjen yhteistyötä. Hakijan (Varsin Hyvän) rooli on hallinnoida sateenvarjohanketta. Se vastaa kaupunkijaoston valinnasta ja esittää kaupunkijaoston esityksen pohjalta valittavat alahankkeen ELY-keskukselle. Varsin Hyvä vastaa yhdessä ELY-keskuksen kanssa tiedottamisesta, aktivoinnista ja neuvonnasta. Sateenvarjohankemalli mahdollistaa sellaisten pienten paikallisten toimijoiden osallistumisen alueensa kehittämiseen, joilla ei muuten olisi kykyä ja osaamista hallinnoida hanketta. Varsin Hyvä arvioi alahankkeiden toteutumista yhdessä kaupunkijaoston kanssa. Alahanketoteuttajat (tuensiirronsaajat) vastaavat konkreettisesti toimenpiteiden toteutuksesta ja hankkeen tavoitteiden saavuttamisesta. Koko hankeen tavoitteet ja tulokset muodostuvat alahankkeiden kokonaisuudesta. Alahanketoteuttajat muodostavat verkoston, jossa vaihdetaan kokemuksia ja kehitetään yhteistyötä. Alahankkeiden kautta rahoitus voidaan kohdistaa paikalliset tarpeet täyttäviin toimenpiteisiin. Hakija ja alahanketoteuttaja sopivat kirjallisesti vastuista ja velvollisuuksista. 2 (10) 2 Toteutus ja tulokset

13 Mitkä ovat hankkeet konkreettiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi? Mitä tuloksia hankkeella saadaan aikaan? Varsin Hyvä vastaa koko hankkeen osalta seuraavista toimista: - Hankkeen hallinnointi, valvonta ja kuntarahoituksen hankkiminen - Kaupunkijaoston perustaminen - Tuen siirtäminen pienille alahankkeille - Maksatushakemuksessa tarvittavien tietojen kokoamisesta, maksatushakemuksen laatimisesta ja sen toimittamisesta rahoittavalle viranomaiselle - Indikaattoriseurannassa tarvittavien tietojen kokoamisesta ja toimittamisesta rahoittavalle viranomaiselle (maksatushakemuksen yhteydessä) - Väliraportissa ja loppuraportissa esitettävien tietojen kokoamisesta, raportin laatimisesta ja toimittamisesta rahoittavalle viranomaiselle (maksatushakemuksen yhteydessä) - Projektin päättämiseen ja sulkemiseen liittyvistä toimista 3 (10) Hankkeiden esivalintaa varten perustettava kaupunkijaosto toimii Varsin Hyvän hallituksen alaisena, jolloin lopullinen vastuu on yhdistyksen hallituksella. Kolmikantaperiaatteen lisäksi jaoston kokoonpanossa huomioidaan myös ruotsinkieliset yhteisöt ja asukkaat. Kaupunkijaosto määrittää tarvittaessa sateenvarjohankkeen pääteemat. Toimenpiteet, joilla edistetään osallisuutta, ehkäistään syrjäytymistä ja edistetään työllistymista - Maahanmuuttajien mukaansaanti toimintaan - Paikallisten toimijoiden ja eri asukasryhmien yhteistyön kehittäminen - Paikallisten toimijoiden ja kaupunkien edustajien yhteistyön lisääminen - Pienten paikallisten tapahtumien järjestäminen - Alueelle muuttavien neuvonta ja avustaminen - Yhteisöllisyyttä ja osallisuutta lisäävät hankkeet, koulutus- ja tiedotustilaisuudet ja tapahtumat - Yhteisöllisten tilojen, asukastupien ym. käytön kehittäminen - Sosiaalisen median ja internetin hyödyntämisen kehittäminen AIKATAULU TOIMENPITEILLE Toimenpiteiden arvioitu aikataulu , tarkentuu alahankkeiden valinnan jälkeen. TIEDOTUS JA ARVIOINTI Viestintä hoidetaan yhteistyössä Leader-ryhmien, Ely-keskusten, mukana olevien kaupunkien sekä kaupunkien paikallisten yhdistysten kanssa. Varsin Hyvä tiedottaa kansalaisjärjestöille ja kaupunkijaoston kautta, järjestöt tiedottavat eteenpäin. Tiedotus toteutetaan yhteistyössä rahoittajan ja kaupunkien kanssa hyödyntäen kaikkia mahdollisia viestintäkanavia (lehti-ilmoitukset, sähköposti, sosiaalinen media, tiedotustilaisuudet ja henkilökohtainen viestintä). Arviointi tapahtuu osallistujilta pyydettävän palautteen kautta ja indikaattorien seurannalla. TULOKSET

14 4 (10) Laadullisia tuloksia ovat parantuneet työelämävalmiudet sekä asukkaiden ja yhdistysten aktivoituminen ja verkostoituminen. Hankkeen tuloksena kansalaistoiminnan yleinen osaaminen on lisääntynyt, hanketoimijat ovat omaksuneet projektimaisen toiminnan ja osaavat suunnitella ja toteuttaa pienimuotoisia hankkeita. Kaupunki-Leaderin hallintomalli on muotoutunut kustannustehokkaaksi ja toimivaksi. Määrälliset tulokset - Työllistyneet lkm - Hankkeiden lkm - Hankkeisiin osallistuneiden lkm - Koulutuksiin osallistuneiden määrä - Osallistujien parantunut työ- tai toimintakyky - Työmarkkinaosapuolten tai kansalaisjärjestöjen täysin tai osittain toteuttamien hankkeiden lkm De minimis -tuki-ilmoitus 1 Harjoittaako hankkeen hakija hankkeessa taloudellista toimintaa, jossa on kyse tavaroiden tai palvelujen tarjoamisesta tietyillä markkinoilla? Kyllä ý Ei 2 Osallistuuko hankkeen toimenpiteisiin hyödynsaajina taloudellista toimintaa harjoittavia organisaatioita? Kyllä ý Ei Hankkeen kustannusarvio Kustannusmalli Flat rate 17 % palkkakustannuksista Flat rate 15 % palkkakustannuksista Flat rate 40 % palkkakustannuksista Kertakorvaus (lump sum) ý Kaikki kirjanpidon kustannukset ilmoitetaan tosiasiallisesti aiheutuvien kustannusten mukaan A Hankkeen kustannukset ý Arvonlisävero jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Ilmoitettaviin kustannuksiin sisältyy alv. Arvonlisävero ei jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Kustannukset on ilmoitettu verottomina.

15 1 Palkkakustannukset 5 (10) Tehtävä Kokoaikainen/ osa-aikainen Henkilötyökk Koordinaattori Osa-aikainen Hankevastaava Osa-aikainen Kaupunkijaoston kokouspalkkiot Osa-aikainen Palkat alahankkeissa Osa-aikainen Yhteensä Päätoteuttajan hallinnointikulut koko hankkeen toteutusajalta on 20 % Ely-keskuksen myöntämästä rahoituksesta (EU+valtio). Henkilöstökulut ovat 3/4 hallinnointikuluista ja kattavat hankkeen hallinnointiin, koordinointiin, viestintään ja arviointiin liittyvät palkkakustannukset. Kaupunkijaosto kokoontuu 3-5 krt/v. Kokouspalkkioita maksetaan ESR-säännösten mukaisesti. Alahankkeita koskevat tiedot ja laskelmat täsmennetään alahankkeiden valinnan jälkeen. 2 Ostopalvelut Kustannus Tilaisuudet, viestintä, kirjanpito Ostopalvelut alahankkeissa Yhteensä Hanke järjestää tiedotus- ja aktivointitilaisuuksia ja teettää tiedotusmateriaalia. Tilaisuuksissa käytetään myös asiantuntijapalveluita. Hankkeelle perustetaan oma kustannuspaikka ja erillinen kirjanpito. Alahankkeita koskevat tiedot ja laskelmat täsmennetään alahankkeiden valinnan jälkeen. 3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Kustannus Kopiointi, postitus, toimistotarvikkeet, markkinointimateriaali Pienhankinnat alahankkeissa Yhteensä

16 Hankkeesta tiedottaminen, varsinkin alkuvaiheessa, vaatii panostusta. Tiedotusta toteutetaan verkostojen kautta ja lehti-ilmoituksin. Markkinointimateriaalina käytetään myös julisteita ja PR-materiaalia. 6 (10) Alahankkeita koskevat tiedot ja laskelmat täsmennetään alahankkeiden valinnan jälkeen. 4 Matkakustannukset Kustannus Hankehenkilöstön matkakulut Kaupunkijaoston matkakorvaukset Matkakulut alahankkeissa Yhteensä Kokoukset, matkat tilaisuuksiin, kohderyhmien tapaaminen sekä kaupunkijaoston matkakulut. Alahankkeita koskevat tiedot ja laskelmat täsmennetään alahankkeiden valinnan jälkeen. 5 Muut kustannukset Kustannus Ennakoimattomat kustannukset Muut kustannukset alahankkeissa Yhteensä Alahankkeita koskevat tiedot ja laskelmat täsmennetään alahankkeiden valinnan jälkeen. 6 Välilliset kustannukset Kustannus 6 Yhteensä

17 1-6 Hankkeen kustannukset 1-6 Yhteensä 7 (10) Tulot Tulot 7 Yhteensä Nettokustannukset yhteensä Yhteensä B Erikseen raportoitavat osallistujien palkkakustannukset (joihin ei myönnetä ESR:n ja valtion rahoitusta) 8 Kuntien kustannukset Kustannus 8 Yhteensä Muut julkiset kustannukset Kustannus 9 Yhteensä Erikseen raportoitavat osallistujien palkkakustannukset 8-9 Yhteensä

18 A + B Kustannukset yhteensä A + B Yhteensä Hankkeen rahoitussuunnitelma A Rahoitus hankkeen kustannuksiin 1 Haettava ESR- ja valtion rahoitus 1 Yhteensä 8 (10) Kuntien rahoitus 2.1 Kuntien rahoitus, tuensaajan omarahoitus Rahoitus Kuntien rahoitus: Tuensaajan omarahoitus Yhteensä Kuntien rahoitus, ulkopuolinen rahoitus Rahoitus Turku Raisio Kaarina Yhteensä Kuntien rahoitus yhteensä Yhteensä Muu julkinen rahoitus

19 3.1 Muu julkinen rahoitus, tuensaajan omarahoitus 9 (10) Rahoitus Muu julkinen rahoitus: Tuensaajan omarahoitus Yhteensä Muu julkinen rahoitus, ulkopuolinen rahoitus Rahoitus 3.2 Yhteensä Muu julkinen rahoitus yhteensä Yhteensä Yksityinen rahoitus 4.1 Yksityinen rahoitus, tuensaajan omarahoitus Rahoitus Yksityinen rahoitus: Tuensaajan omarahoitus Yhteensä Yksityinen rahoitus, ulkopuolinen rahoitus Rahoitus 4.2 Yhteensä Yksityinen rahoitus yhteensä Yhteensä Rahoitus hankkeen kustannuksiin yhteensä 1-4 Yhteensä

20 B Erikseen raportoitavien osallistujien palkkakustannusten rahoitus 5 Kuntien rahoitus 10 (10) 6 Muu julkinen rahoitus 5-6 Erikseen raportoitavat rahoituserät yhteensä 5-6 Yhteensä A + B Rahoitus yhteensä A + B Yhteensä

21 Tuen siirronsaajan taustalomake 1 (7) Tuen siirronsaajan nimi Ykkösakseli ry Organisaatiotyypin mukainen omarahoitusosuuden laji Kuntarahoitus Jakeluosoite Kitulantie 5 Tuen siirronsaajan yhteyshenkilö Maarit Teuri Y-tunnus Postinumero Yhteyshenkilön puhelinnumero Organisaatiotyyppi Muu järjestö tai yhdistys Postitoimipaikka Suomusjärvi Yhteyshenkilön sähköpostiosoite 1 Tarve, tavoitteet ja toteuttajan rooli Mihin tarpeeseen tai ongelmaan hankkeella haetaan ratkaisua? Mitkä ovat hankkeen tavoitteet ja uutuus- tai lisäarvo? Työttömyys, erityisesti pitkäaikais- ja nuorisotyöttömyys, ovat erityisen suuria haasteita Salossa tällä hetkellä. Kaupungin työttömyysaste on korkea ja kasvaa edelleen uusien irtisanomisten myötä. Salossa maahanmuuttajia on runsaasti. Heidän tilanteensa on Salon nykyisessä taloustilanteessa muita ryhmiä huonompi. Sosiaalisten ongelmien ennaltaehkäisy ja syrjäytymisvaarassa olevien aktivointi ovatkin erityisen tärkeitä toimia. Yhdistyksillä on merkittävä rooli tiiviisti asutetun kaupungin viihtyisyyden lisäämisessä ja syrjäytymisuhan alaisten asukkaiden tilanteen parantamisessa. Tavoitteena on aktivoida salolaiset kansalaisjärjestöt verkostomaiseen ja järjestäytyneeseen yhteistyöhön sekä hyödyntää kansalaistoimijalähtöistä kehittämistä. Ensimmäisten kolmen vuoden aikana opetellaan toimintatapa sekä toteutetaan sosiaalista osallisuutta edistäviä ja köyhyyttä torjuvia hankkeita Salossa. Alahanketta on valmisteltu yhteistyössä Salon kaupungin kyläasiamiehen ja keskusta-alueen toimijoiden kanssa. Hankkeesta on keskusteltu Salon kaupungin edustajien kanssa. Ykkösakselin rooli on toimia alahanke hakijoiden aktivoijana ja neuvojana Salon keskusta-alueella. Yhteisölähtöisen toiminnan lisäarvo syntyy toimintatapaa kuvaavista Leader-periaatteista, joista keskeisimmät ovat alueperustaisuus, alhaalta ylös -periaate, paikallinen kumppanuus, kolmikantainen päätöksenteko ja monialaisuus. Valmistelussa on hyödynnetty Ykkösakselin kokemusta paikallisesta kehittämistoiminnasta maaseutualueilla. 2 Toteutus ja tulokset

22 Mitkä ovat hankkeet konkreettiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi? Mitä tuloksia hankkeella saadaan aikaan? Ykkösakselin tehtävät: - salolaisten toimijoiden aktivointi ja neuvonta - kuntarahoituksen järjestämisestä Salon osalta - maksatushakemuksessa tarvittavien tietojen kokoamisesta, Salon alahankkeiden osalta ja toimittamisesta Varsin Hyvälle - indikaattoriseurannassa tarvittavien tietojen kokoamisesta Salon alahankkeiden osalta ja toimittamisesta Varsin Hyvälle (maksatushakemuksen yhteydessä) - väliraportissa ja loppuraportissa esitettävien tietojen kokoamisesta, raportin laatimisesta Salon alahankkeiden osalta ja toimittamisesta Varsin Hyvälle (maksatushakemuksen yhteydessä) 2 (7) Hankkeiden esivalintaa varten perustetaan Ykkösakselin alueelle oma kaupunkijaosto, joka muodostetaan kolmikannan mukaisesti niin, että edustajista 1/3 on yhdistysten edustajia, 1/3 paikallisen julkisen sektorin edustajia ja 1/3 yksittäisiä aktiivisia asukkaita tai pienten yritysten edustajia. Kaupunkijaosto toimii joustavasti yhteistyössä Ykkösakselin hallituksen kanssa. Kaupunkijaostoon valitaan 6 jäsentä ja kolme varajäsentä, siten että kolmikanta ja alueellinen tasapuolisuus toteutuvat mahdollisimman hyvin. Paikallisen toimijat voivat esittää jäseniä jaostoon Ykkösakselin pyynnöstä. Jaoston toimikausi on kolme vuotta. Sama jäsen voidaan valita jaostoon enintään kahdeksi kaudeksi (max. 3+3 vuotta). Kaupunkijaosto toimii Ykkösakselin hallituksen alaisena (lopullinen vastuu Ykkösakselin hallituksella). Kaupunkijaosto määrittää tarvittaessa sateenvarjohankkeen pääteemat yhteistyössä Varsin Hyvän kaupunkijaoston kanssa ja esittää valittavat alahankkeet Ykkösakselin hallitukselle ja edelleen Varsin Hyvän hallitukselle. Ykkösakselin toteuttaman alahankkeen tuloksena salolaiset keskusta-alueen toimijat ovat hakeneet 3-6 alahanketta, jotka toteuttavat hankkeen tavoitteita Salossa. De minimis -tuki-ilmoitus 1 Harjoittaako tuen siirronsaaja hankkeessa taloudellista toimintaa, jossa on kyse tavaroiden tai palvelujen tarjoamisesta tietyillä markkinoilla? Kyllä ý Ei Hankkeen kustannusarvio Kustannusmalli Flat rate 17 % palkkakustannuksista Flat rate 15 % palkkakustannuksista Flat rate 40 % palkkakustannuksista Kertakorvaus (lump sum) ý Kaikki kirjanpidon kustannukset ilmoitetaan tosiasiallisesti aiheutuvien kustannusten mukaan A Hankkeen kustannukset ý Arvonlisävero jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Ilmoitettaviin kustannuksiin sisältyy alv. Arvonlisävero ei jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Kustannukset on ilmoitettu verottomina.

23 1 Palkkakustannukset 3 (7) Tehtävä Kokoaikainen/ osa-aikainen Henkilötyökk Koordinaattori Osa-aikainen Hankkeenvetäjä Osa-aikainen Kaupunkijaoston (ohjausryhmän) kokouspalkkiot Osa-aikainen Alahankkeiden palkkakulut Osa-aikainen Yhteensä Ykkösakselin hallinnointikulut koko hankkeen toteutusajalta on 20 % ELY-keskuksen myöntämästä kokonaisrahoituksesta. Henkilöstökulut ovat 3/4 hallinnointikuluista ja kattavat hankkeen hallinnointiin, koordinointiin, viestintään ja arviointiin liittyvät palkkakustannukset sivukuluineen. Kaupunkijaosto kokoontuu 2-3 krt/v. Kokouspalkkioita maksetaan ESR-säännösten mukaisesti. Alahankkeita koskevat tiedot ja laskelmat täsmennetään alahankkeiden valinnan jälkeen. 2 Ostopalvelut Kustannus Tilaisuudet, viestintä, kirjanpito, ym Alahankkeiden ostopalvelut Yhteensä Hanke järjestää tiedotus- ja aktivointitilaisuuksia ja teettää tiedotusmateriaalia. Tilaisuuksissa käytetään myös asiantuntijapalveluita. Hankkeelle perustetaan oma kustannuspaikka hakijan kirjanpitoon. Alahankkeita koskevat tiedot ja laskelmat täsmennetään alahankkeiden valinnan jälkeen. 3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Kustannus Kopiointi, postitut, toimistotarvikkeet, markkinointimateriaalit Alahankkeiden hankinnat Yhteensä Hankkeesta tiedottaminen, varsinkin alkuvaiheessa, vaatii panostusta. Tiedotusta totetutaan verkostojen kautta ja lehti-ilmoituksin. Markkinointimateriaalina käytetään myös julisteita ja PR-materiaalia. Alahankkeita koskevat tiedot ja laskelmat täsmennetään alahankkeiden valinnan jälkeen.

24 4 Matkakustannukset 4 (7) Kustannus Hankehenkilöstön matkakulut Kaupunkijaoston matkakulut Alahankkeiden matkakulut Yhteensä Kokoukset, matkat tilaisuuksiin, kohderyhmien tapaaminen sekä kaupunkijaoston matkakulut. Alahankkeita koskevat tiedot ja laskelmat täsmennetään alahankkeiden valinnan jälkeen. 5 Muut kustannukset Kustannus Muut mahdolliset kulut Alahankkeiden muut kulut Yhteensä Alahankkeita koskevat tiedot ja laskelmat täsmennetään alahankkeiden valinnan jälkeen. 6 Välilliset kustannukset Kustannus 6 Yhteensä Hankkeen kustannukset 1-6 Yhteensä Tulot Tulot 7 Yhteensä

25 Nettokustannukset yhteensä Yhteensä 5 (7) B Erikseen raportoitavat osallistujien palkkakustannukset (joihin ei myönnetä ESR:n ja valtion rahoitusta) 8 Kuntien kustannukset Kustannus 8 Yhteensä Muut julkiset kustannukset Kustannus 9 Yhteensä Erikseen raportoitavat osallistujien palkkakustannukset 8-9 Yhteensä A + B Kustannukset yhteensä A + B Yhteensä Hankkeen rahoitussuunnitelma A Rahoitus hankkeen kustannuksiin 1 Haettava ESR- ja valtion rahoitus 1 Yhteensä

26 2 Kuntien rahoitus 2.1 Kuntien rahoitus, tuensaajan omarahoitus 6 (7) Rahoitus Kuntien rahoitus: Tuensaajan omarahoitus Yhteensä Kuntien rahoitus, ulkopuolinen rahoitus Rahoitus Salon kaupunki Yhteensä Kuntien rahoitus yhteensä Yhteensä Muu julkinen rahoitus 3.1 Muu julkinen rahoitus, tuensaajan omarahoitus Rahoitus Muu julkinen rahoitus: Tuensaajan omarahoitus Yhteensä Muu julkinen rahoitus, ulkopuolinen rahoitus Rahoitus 3.2 Yhteensä Muu julkinen rahoitus yhteensä Yhteensä Yksityinen rahoitus

27 4.1 Yksityinen rahoitus, tuensaajan omarahoitus 7 (7) Rahoitus Yksityinen rahoitus: Tuensaajan omarahoitus Yhteensä Yksityinen rahoitus, ulkopuolinen rahoitus Rahoitus 4.2 Yhteensä Yksityinen rahoitus yhteensä Yhteensä Rahoitus hankkeen kustannuksiin yhteensä 1-4 Yhteensä B Erikseen raportoitavien osallistujien palkkakustannusten rahoitus 5 Kuntien rahoitus 6 Muu julkinen rahoitus 5-6 Erikseen raportoitavat rahoituserät yhteensä 5-6 Yhteensä A + B Rahoitus yhteensä A + B Yhteensä

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen logo Hankehakemuksia voi jättää pelkästään sähköisesti EURA 2014 -järjestelmässä, joka avautuu hakijoille toukokuun

Lisätiedot

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen logo Hankehakemuksia voi jättää pelkästään sähköisesti EURA 2014 -järjestelmässä, joka avautuu hakijoille toukokuun

Lisätiedot

Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke) Ykkösakseli ry Muu järjestö tai yhdistys

Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke) Ykkösakseli ry Muu järjestö tai yhdistys 1 (11) Hankesuunnitelma Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen merkintöjä Saapumispäivämäärä 20.5.2016 Käsittelijä Mika Villa Hakemusnumero 101384 Hakemustyyppi Uusi

Lisätiedot

Maksatushakemus. Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma. Viranomaisen merkintöjä. 1 Käsittelevä viranomainen

Maksatushakemus. Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma. Viranomaisen merkintöjä. 1 Käsittelevä viranomainen 1 (3) Maksatushakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen merkintöjä Saapumispäivämäärä Käsittelijä Hankekoodi Tila Keskeneräinen Diaarinumero EURA 2014/3384/09

Lisätiedot

Postinumero Yhteyshenkilön puhelinnumero

Postinumero Yhteyshenkilön puhelinnumero Hakijan taustalomake 1 (7) Hakijan nimi MTK-POHJOIS-KARJALA Organisaatiotyypin mukainen omarahoitusosuuden laji Yksityinen rahoitus Jakeluosoite Siltakatu 20a 21b Hakijan yhteyshenkilö KAKRIAINEN MAIJA

Lisätiedot

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus Kymenlaakson liitto täyttää Saapumispvm Hakemusnumero Valmistelija Diaari-/muu tunnus 1. HANKE Kyseessä on Uusi hakemus Jatkorahoitushakemus Korjaus/täydennys

Lisätiedot

Hanke Salon keskusta-alueella Salo

Hanke Salon keskusta-alueella Salo PAIKAL - Paikallinen kehittäminen Turun ja Salon seuduilla Hanke Salon keskusta-alueella Salo 13.9.2016 Omaehtoisen, alhaalta ylöspäin suuntautuvan kansalaistoimijalähtöisen paikallisen kehittämistoiminnan

Lisätiedot

ESR-RAHOITTEISESSA PAIKAL-HANKKEESSA TOTEUTETTAVIEN ALAHANKKEIDEN HAKU VARSINAIS- SUOMESSA

ESR-RAHOITTEISESSA PAIKAL-HANKKEESSA TOTEUTETTAVIEN ALAHANKKEIDEN HAKU VARSINAIS- SUOMESSA KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN MUKAINEN KANSALAISTOIMIJALÄHTÖINEN PAIKALLINEN KEHITTÄMINEN KAUPUNKIALUEILLA ESR-RAHOITTEISESSA PAIKAL-HANKKEESSA TOTEUTETTAVIEN ALAHANKKEIDEN

Lisätiedot

Kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen Kuopiossa

Kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen Kuopiossa Kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen Kuopiossa Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 rakennerahasto-ohjelma rahoitusasiantuntija Jaana Tuhkalainen, ELY-keskus 30.3.2015 Kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen

Lisätiedot

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Pohjanmaan maakunnan ESR-projektirahoituksen hakuohje

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Pohjanmaan maakunnan ESR-projektirahoituksen hakuohje Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Pohjanmaan maakunnan ESR-projektirahoituksen hakuohje Hakuaika päättyy 16.2.2015 I Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 ohjelmakauden ESR-projektirahoitushaku

Lisätiedot

HANKEHAKEMUS / FLATRATE 17%

HANKEHAKEMUS / FLATRATE 17% Tutustu ennen hankehakemuksen täyttämistä Joensuun KAKE hankkeen hankekriteereihin sekä hakemuksen täyttöohjeisiin. 1. Hakija Hakijan virallinen nimi Jakeluosoite Y-tunnus Postinumero Postitoimipaikka

Lisätiedot

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemus Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha (AIKO) Maakunnan kehittämisraha Haettava rahoitus on Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha

Lisätiedot

Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke) 1 (7) Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen merkintöjä Saapumispäivämäärä Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 300836 Hakemustyyppi

Lisätiedot

Etelä-Suomi Etelä-Karjala, Kanta-Häme, Kymenlaakso, Päijät-Häme ja Uusimaa

Etelä-Suomi Etelä-Karjala, Kanta-Häme, Kymenlaakso, Päijät-Häme ja Uusimaa HAKUINFO Hämeen ELY-keskuksen alueellinen ESR-haku 13.2.2015 Etelä-Suomi Etelä-Karjala, Kanta-Häme, Kymenlaakso, Päijät-Häme ja Uusimaa Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - rakennerahasto-ohjelma Ohjelma-asiakirja:

Lisätiedot

HAKUINFO päättyvä ESR-haku. Hyvä hakemus

HAKUINFO päättyvä ESR-haku. Hyvä hakemus HAKUINFO 1.3.2016 päättyvä ESR-haku Hyvä hakemus Hyvän hakemuksen piirteitä Ohjelman ja haun mukainen Selkeästi kirjoitettu; mitä tavoitellaan mitä tehdään tavoitteiden saavuttamiseksi mitä tuloksia saadaan

Lisätiedot

11.11.2014 Asukkaat paikalliskehittäjinä Merja Rossi Hämeen ELY-keskus

11.11.2014 Asukkaat paikalliskehittäjinä Merja Rossi Hämeen ELY-keskus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 11.11.2014 Asukkaat paikalliskehittäjinä Merja Rossi Hämeen ELY-keskus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Lisätiedot

Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen

Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen Hämeen ELY-keskus Paikallinen kehittäminen ja ESR Euroopan sosiaalirahasto (ESR) tukee yhteisölähtöistä eli kansalaistoimijalähtöistä paikallista kehittämistä

Lisätiedot

ESR-RAHOITTEISESSA PAIKAL-HANKKEESSA TOTEUTETTAVIEN ALAHANKKEIDEN HAKU VARSINAIS- SUOMESSA

ESR-RAHOITTEISESSA PAIKAL-HANKKEESSA TOTEUTETTAVIEN ALAHANKKEIDEN HAKU VARSINAIS- SUOMESSA KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN MUKAINEN KANSALAISTOIMIJALÄHTÖINEN PAIKALLINEN KEHITTÄMINEN KAUPUNKIALUEILLA ESR-RAHOITTEISESSA PAIKAL-HANKKEESSA TOTEUTETTAVIEN ALAHANKKEIDEN

Lisätiedot

Hankkeen nimi: Maakunnan kilpailukyvyn parantaminen elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä vahvistamal... Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Hankkeen nimi: Maakunnan kilpailukyvyn parantaminen elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä vahvistamal... Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke) 1 (7) Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen merkintöjä Saapumispäivämäärä 29.8.2016 Käsittelijä Diaarinumero EURA 2014/4256/09 02 01 01/2016/PSL Puhelinnumero

Lisätiedot

EURA hakemuksen tekemisen ohjeita

EURA hakemuksen tekemisen ohjeita 1 EURA 2014 -hakemuksen tekemisen ohjeita 10.8.2015 1 Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan Valitse viranomainen, jolta haet rahoitusta. Voita valita vain yhden viranomaisen. Hakuilmoituksessa on kerrottu

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Hanke on Alueellinen kehittämishanke EU-rahoitteisen hankkeen valmisteluhanke Kyseessä on Uusi hakemus Jatkorahoitushakemus Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Rahoituksen hakeminen mikä muuttuu

Kestävää kasvua ja työtä Rahoituksen hakeminen mikä muuttuu Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Rahoituksen hakeminen mikä muuttuu Iisalmi 18.3.2014 Varkaus 19.3.2014 Kuopio 27.3.2014 Sisältö: Sähköinen asiointi Hakuprosessi EURA 2014 Ennakko, luontoissuoritukset

Lisätiedot

Länsi-Suomen ESR-haku Kannonkoski / Antti Hänninen (Keski-Suomen ELY-keskus)

Länsi-Suomen ESR-haku Kannonkoski / Antti Hänninen (Keski-Suomen ELY-keskus) Länsi-Suomen ESR-haku 21.12.2015 1.3.2016 20.1.2016 Kannonkoski / Antti Hänninen (Keski-Suomen ELY-keskus) Euroopan sosiaalirahasto (ESR) Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tavoitteena on ehkäistä syrjäytymistä,

Lisätiedot

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemus Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha (AIKO) Maakunnan kehittämisraha Haettava rahoitus on Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha

Lisätiedot

EURA 2014+ -JÄRJESTELMÄN ESR-HAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET (LUONNOS)

EURA 2014+ -JÄRJESTELMÄN ESR-HAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET (LUONNOS) EURA 2014+ -JÄRJESTELMÄN ESR-HAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET (LUONNOS) Täyttöohjetta päivitetään vielä huhti-toukokuussa 2014 rakennerahastoja koskevien valtioneuvoston asetusten valmistelun myötä. Viranomaisen

Lisätiedot

Tuen hakemiseksi. Postitoimipaikka. Pankkiyhteys. Yhteyshenkilön puhelin. EI KYLLÄ (Täytä kohta 4.2)

Tuen hakemiseksi. Postitoimipaikka. Pankkiyhteys. Yhteyshenkilön puhelin. EI KYLLÄ (Täytä kohta 4.2) Tuen hakemiseksi RAHOITUSHAKEMUS UUSI HAKEMUS JATKOHAKEMUS ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) -RAHASTA: Ennakoitu rakennemuutos Lappeenranta - Imatra -kasvusopimus ETELÄ-KARJALAN KEHITTÄMISRAHASTOSTA

Lisätiedot

ESR-HAKUINFO. Pienryhmä: EURA-hakemus. Hämeen ELY-keskus

ESR-HAKUINFO. Pienryhmä: EURA-hakemus. Hämeen ELY-keskus ESR-HAKUINFO Pienryhmä: EURA-hakemus 13.8.2015 Millainen on hyvä hakemus? Hyvän hakemuksen piirteitä Ohjelman ja haun mukainen Selkeästi kirjoitettu; mitä tavoitellaan mitä tehdään tavoitteiden saavuttamiseksi

Lisätiedot

HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku. Hyvä hakemus

HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku. Hyvä hakemus HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku Hyvä hakemus Hyvän hakemuksen piirteitä Ohjelman ja haun mukainen Selkeästi kirjoitettu; mitä tavoitellaan mitä tehdään tavoitteiden saavuttamiseksi mitä tuloksia saadaan

Lisätiedot

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa Henri Helander 18.6.2014 1 29.8.2014 Ohjelmakauden 2014 2020 käynnistyminen Valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien hankehaut

Lisätiedot

Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen (AIKO) RAHOITUSHAKEMUS

Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen (AIKO) RAHOITUSHAKEMUS Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen (AIKO) RAHOITUSHAKEMUS Hakemus on Uusi Muutoshakemus, mihin Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen täyttää Saapunut Dnro Hakemusnro 1. HANKE a)

Lisätiedot

Miten tukea haetaan? Hämeen ELY-keskus Valtteri Karhu

Miten tukea haetaan? Hämeen ELY-keskus Valtteri Karhu Miten tukea haetaan? Valtteri Karhu Rahoitusta haetaan Eura2014 -järjestelmässä Rakennerahastojen viestintä, kuten hakuilmoitukset julkaistaan verkossa osoitteessa www.rakennerahastot.fi Sivustolla sivut

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma ESR TILANNEKATSAUS. Lapin MYR

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma ESR TILANNEKATSAUS. Lapin MYR Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelma ESR TILANNEKATSAUS Lapin MYR 20.3.2017 Hakemustilanne 10.2.2017 (ESR ja EAKR) Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, sis. myös valtakunnalliset

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahasto (ESR) Kestävää kasvua ja työtä Hakuinfo

Euroopan sosiaalirahasto (ESR) Kestävää kasvua ja työtä Hakuinfo Euroopan sosiaalirahasto (ESR) Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Hakuinfo 17.1.2017 Rahoitusasiantuntija Antti Hänninen Rahoitusyksikkö, Keski-Suomen ELY-keskus Euroopan sosiaalirahasto (ESR) Euroopan

Lisätiedot

EU-ohjelmakausi ja paikallisen kehittämisen suuntaviivat. Rakennerahastoasiantuntija Raisa Lappeteläinen Etelä-Savon ELY keskus

EU-ohjelmakausi ja paikallisen kehittämisen suuntaviivat. Rakennerahastoasiantuntija Raisa Lappeteläinen Etelä-Savon ELY keskus EU-ohjelmakausi ja paikallisen kehittämisen suuntaviivat Rakennerahastoasiantuntija Raisa Lappeteläinen Etelä-Savon ELY keskus 070514 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelma

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä

Kestävää kasvua ja työtä Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hakuinfo 17.6.2014 Molempia rahastoja koskevia hakuohjeita Mitä ennen hanketta ja mitä sen jälkeen? Hakemuksessa on selvitettävä Miten suunnittelussa

Lisätiedot

Lähde mukaan! Työtä, hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä Porin seudulle

Lähde mukaan! Työtä, hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä Porin seudulle Lähde mukaan! Työtä, hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä Porin seudulle Lähde mukaan! Työtä, hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä Porin seudulle Tavoitteena parantaa työllisyyttä sekä lisätä osallisuutta ja yhteisöllisyyttä

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007 2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero POPELY/1270/04.00.05.00/2011 Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11979 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 -ohjelma Sisaltää EAKR Euroopan aluekehitysrahaston ja ESR

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma ESR Etelä-Pohjanmaa Aluekehittämispalaverit 14.-23.4.2015 www.rakennerahastot.fi sivustolta löytyy - Kestävää kasvua ja työtä - Suomen rakennerahasto-ohjelma

Lisätiedot

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa Henri Helander 26.8.2014 1 27.8.2014 Rakennerahasto-ohjelman valtakunnallinen toiminta Tavoitteena erityinen lisäarvo sektoripolitiikoiden

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 01.11.2010 Diaarinumero 31/545/2008 Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10947 Tunniste

Lisätiedot

Rakennerahastokausi millaista toimintaa rahoitetaan? Timo Ollila ELY-keskus

Rakennerahastokausi millaista toimintaa rahoitetaan? Timo Ollila ELY-keskus Rakennerahastokausi 2014-2020 - millaista toimintaa rahoitetaan? ELY-keskus 22.1.2015 Hankkeita on käynnissä Hakemuksia ELY-keskukselle maakunnassa ESR 43, EAKR 7 kpl, ESR hakemuksista 16% ylialueellisia

Lisätiedot

Rakennerahastohankkeiden toteutus ohjelmakaudella 2014-20 Sähköiset palvelut ja yksinkertaistetut kustannusmallit

Rakennerahastohankkeiden toteutus ohjelmakaudella 2014-20 Sähköiset palvelut ja yksinkertaistetut kustannusmallit Rakennerahastohankkeiden toteutus ohjelmakaudella 2014-20 Sähköiset palvelut ja yksinkertaistetut kustannusmallit Jenni Hyvärinen TEM/ALUE/Rakennerahastot Huom! Tässä esityksessä käsiteltäviin asioihin

Lisätiedot

ESR-hankkeiden hakukäytännöt

ESR-hankkeiden hakukäytännöt ESR-hankkeiden hakukäytännöt Satakunnan rahoitusinfo EU:n ohjelmakausi 2014 2020 EU-koordinaattori Keski-Suomen ELY-keskus Sisältö ESR-haun aikataulu Sähköinen asiointi Hakemuslomake Rahoitusosuudet Yksinkertaistetut

Lisätiedot

Kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen Kuopiossa

Kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen Kuopiossa Kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen Kuopiossa Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 rakennerahastoohjelma rahoitusasiantuntija Jaana Tuhkalainen, ELY-keskus Kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen Kuopiossa

Lisätiedot

Hanketoimijoiden verkostoitumispäivä Rovaniemi Liisa Irri

Hanketoimijoiden verkostoitumispäivä Rovaniemi Liisa Irri ESR:n TL 5 Hanketoimijoiden verkostoitumispäivä Rovaniemi 1.9.2016 Liisa Irri TL 5 Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta: Erityistavoitteet ja rahoitus Erityistavoite 10.1 Työelämän ulkopuolella

Lisätiedot

Länsi-Suomen ESR-haku Erityiset painotukset maahanmuuttajien kotoutuminen ja kansainvälinen yhteistyö

Länsi-Suomen ESR-haku Erityiset painotukset maahanmuuttajien kotoutuminen ja kansainvälinen yhteistyö Hankerahoituksesta potkua sosiaalisen osallisuuden edistämiseen ja köyhyyden torjuntaan! TL 5 infotilaisuus Turku Länsi-Suomen ESR-haku 21.12.2015 1.3.2016 Erityiset painotukset maahanmuuttajien kotoutuminen

Lisätiedot

Keskeisimmät muutokset toimeenpanossa ohjelmakaudella ALKE-lainsäädäntö (HE 190/2013)

Keskeisimmät muutokset toimeenpanossa ohjelmakaudella ALKE-lainsäädäntö (HE 190/2013) Keskeisimmät muutokset toimeenpanossa ohjelmakaudella 2014-2020 ALKE-lainsäädäntö (HE 190/2013) Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista, ns. hallintolaki Laki alueiden kehittämisen

Lisätiedot

Osallisuus yksilöiden ja yhteiskunnan sidosaineena. Asukaslähtöinen kehittäminen Kotkassa

Osallisuus yksilöiden ja yhteiskunnan sidosaineena. Asukaslähtöinen kehittäminen Kotkassa Kuntaliiton Demokratiapäivä 18.10.2016 Helsinki Osallisuus yksilöiden ja yhteiskunnan sidosaineena Asukaslähtöinen kehittäminen Kotkassa Marjo Tolvanen marjo.tolvanen@sepra.fi GSM 044 277 4513 www.sepra.fi/fi/tuen-hakeminen/kaupunkikehittaminen

Lisätiedot

toteutuneet kustannukset

toteutuneet kustannukset ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11800 Tunniste S11800.0000 Tila

Lisätiedot

Tuen hakemiseksi. Postitoimipaikka. Pankkiyhteys. Yhteyshenkilön puhelin. EI KYLLÄ (Täytä kohta 4.2)

Tuen hakemiseksi. Postitoimipaikka. Pankkiyhteys. Yhteyshenkilön puhelin. EI KYLLÄ (Täytä kohta 4.2) UUSI HAKEMUS Tuen hakemiseksi JATKOHAKEMUS RAHOITUSHAKEMUS MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHASTA ETELÄ-KARJALAN KEHITTÄMISRAHASTOSTA KORJAUS/TÄYDENNYS EDELLISEEN HAKEMUKSEEN Viranomainen, jolle rahoitushakemus osoitetaan

Lisätiedot

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus Hanke liittyy AIKO-toimenpiteeseen Ennakoitu rakennemuutos Pääkaupunkiseudun kasvusopimus (Smart and Clean) Suomen kasvukäytävä Pohjoinen kasvuvyöhyke

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11800 Tunniste S11800.0000 Tila

Lisätiedot

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus Hanke liittyy AIKO-toimenpiteeseen Ennakoitu rakennemuutos Pääkaupunkiseudun kasvusopimus (Smart and Clean) Suomen kasvukäytävä Pohjoinen kasvuvyöhyke

Lisätiedot

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti 1 Kantri ry Rahoitusta paikallisesti Kari Kylkilahti Kantri ry perustettu 1997 toimintaryhmäksi hakeutumista varten myöntää EU-hankerahoitusta maaseudun yritysten ja muiden yhteisöjen hankkeisiin toiminta-alue

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma. (yhteishanke)

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma. (yhteishanke) 1 (9) Hankesuunnitelma Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen merkintöjä Saapumispäivämäärä 27.5.2016 Käsittelijä Tuija Tuomela Hakemusnumero 102607 Hakemustyyppi

Lisätiedot

Maaseuturahaston hankkeiden toteuttaminen ELY-keskuksesta rahoitettujen kehittämishankkeiden toteuttajille

Maaseuturahaston hankkeiden toteuttaminen ELY-keskuksesta rahoitettujen kehittämishankkeiden toteuttajille Maaseuturahaston hankkeiden toteuttaminen ELY-keskuksesta rahoitettujen kehittämishankkeiden toteuttajille Kukka Kukkonen ja Pirjo Onkalo Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Päivitetty 2.2.2017 Sivu 1 3.2.2017

Lisätiedot

Kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen Kuopiossa

Kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen Kuopiossa Kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen Kuopiossa Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 rakennerahasto-ohjelma Jaana Tuhkalainen Rahoitusasiantuntija ELY-keskus 23.6.2016 Kansalaistoimijalähtöinen toiminta

Lisätiedot

1. HAKIJA 1.1 Hakijan nimi 1.2 Y- tunnus tai yhdistyksen rekisterinumero

1. HAKIJA 1.1 Hakijan nimi 1.2 Y- tunnus tai yhdistyksen rekisterinumero MAKSUHAKEMUS TEEMAHANKE Lnro 3318 1(5) ROOPAN UNIONI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Uusi maksuhakemus Korjaus/täydennys vireillä olevaan maksuhakemukseen

Lisätiedot

ESR:n erityispiirteet rakennerahastohaussa

ESR:n erityispiirteet rakennerahastohaussa ESR:n erityispiirteet rakennerahastohaussa Minna Koivukangas EU-koordinaattori Keski-Suomen ELY-keskus/ Varsinais-Suomen toimipiste 13.6.2014 Esityksen sisältö Yleistä hankehallinnosta ohjelmakaudella

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ SUOMEN RAKENNE- RAHASTO-OHJELMA. Luovaa osaamista. VALTAKUNNALLINEN ESR- HAKU Haku

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ SUOMEN RAKENNE- RAHASTO-OHJELMA. Luovaa osaamista. VALTAKUNNALLINEN ESR- HAKU Haku KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNE- RAHASTO-OHJELMA Luovaa osaamista VALTAKUNNALLINEN ESR- HAKU Haku 15.8. - 30.11.2017 Hakijan ohje 2 ESR-HANKEHAKU Hämeen ELY-keskus avaa Kestävää kasvua

Lisätiedot

Hanke- ja yritystukien toimeenpano Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti

Hanke- ja yritystukien toimeenpano Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti Hanke- ja yritystukien toimeenpano 2014-2020 Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti 10.02.2015 Sivu 1 9.2.2015 Yksinkertaistetut kustannusmallit Tavoitteena on, että ohjelmakaudella 2014-2020 käytetään

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S12432 Tunniste S12432.0000 Tila

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma , hakeminen ja tukikelpoisuus

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma , hakeminen ja tukikelpoisuus Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma 2014 2020, hakeminen ja tukikelpoisuus Pohjois-Pohjanmaan liitto 6.5.2014 Hallintoa kevennetään Yksinkertaistetut kustannusmallit laajempaan käyttöön

Lisätiedot

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri EAKR-hankkeiden aloituspalaveri Flat rate 24% - EAKR 24.8.2016 Yksinkertaistettu kustannusmalli Flat rate 24% Hankkeen välilliset kustannukset korvataan prosenttimääräisenä hyväksyttävistä välittömistä

Lisätiedot

2. Hakijan perustiedot (päätoteuttaja) Jos kyseessä on yhteishanke tai tuen siirto -menettely, kirjoita tähän kohtaan päätoteuttajan perustiedot.

2. Hakijan perustiedot (päätoteuttaja) Jos kyseessä on yhteishanke tai tuen siirto -menettely, kirjoita tähän kohtaan päätoteuttajan perustiedot. EURA 2014+ -JÄRJESTELMÄN EAKR-HAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET Täyttöohjetta päivitetään vielä huhti-toukokuussa 2014 rakennerahastoja koskevien valtioneuvoston asetusten valmistelun myötä. 1. Viranomainen,

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

EAKR VALINTAESITYS. Hankkeen perustiedot Kysymys. Vastaus Hankkeen diaarinumero 3532/31/14 Hakemuksen saapumispvm 30.10.2014

EAKR VALINTAESITYS. Hankkeen perustiedot Kysymys. Vastaus Hankkeen diaarinumero 3532/31/14 Hakemuksen saapumispvm 30.10.2014 EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Hankkeen diaarinumero 3532/31/14 Hakemuksen saapumispvm 30.10.2014 Hakijan virallinen nimi Lapin ammattikorkeakoulu oy Hankkeen julkinen nimi 3D

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN AVOIN ESR-HAKU LÄNSI-SUOMESSA 10.6.2016 3.10.2016. Hakijan ohje

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN AVOIN ESR-HAKU LÄNSI-SUOMESSA 10.6.2016 3.10.2016. Hakijan ohje KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN AVOIN ESR-HAKU LÄNSI-SUOMESSA 10.6.2016 3.10.2016 Hakijan ohje Sisältö: 1. Yleistä ESR-hausta 2. Haun erityispiirteet 3. Ohjeita hakemuksen

Lisätiedot

Leader-ryhmien hallitukset alueellisina ohjelmajohtajina. Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö

Leader-ryhmien hallitukset alueellisina ohjelmajohtajina. Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Leader-ryhmien hallitukset alueellisina ohjelmajohtajina Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 24.4.2017 Kyse on paikallisesta kehittämisestä erilaisilla alueilla Kansalaisista ja yhteisöistä

Lisätiedot

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri EAKR-hankkeiden aloituspalaveri Flat rate 15% - EAKR 24.8.2016 Yksinkertaistettu kustannusmalli Flat rate 15% Käytössä perustelluissa rahoittajan hyväksymissä poikkeustapauksissa, joissa hankkeen sisällöstä

Lisätiedot

ESR-haku Hakuinfo Rahoitusasiantuntija Antti Hänninen Rahoitusyksikkö, Keski-Suomen ELY-keskus

ESR-haku Hakuinfo Rahoitusasiantuntija Antti Hänninen Rahoitusyksikkö, Keski-Suomen ELY-keskus ESR-haku 1.10.2015 Hakuinfo Rahoitusasiantuntija Antti Hänninen Rahoitusyksikkö, Keski-Suomen ELY-keskus Euroopan sosiaalirahasto (ESR) Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tavoite on tukea työllisyyttä ja

Lisätiedot

Maksatus Lump sum -hankkeissa. Aila Jumppanen

Maksatus Lump sum -hankkeissa. Aila Jumppanen Maksatus Lump sum -hankkeissa Aila Jumppanen Maksatushakemus 1 Maksatushakemukset ja seurantaraportit tehdään EURA:ssa hankepäätöksen mukaisessa aikataulussa. Maksatuskaudet 1-2 ja palautuspäivät on mainittu

Lisätiedot

Rakennerahastot ja kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen kaupunkialueilla. Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

Rakennerahastot ja kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen kaupunkialueilla. Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Rakennerahastot ja kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen kaupunkialueilla Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto - yleistä Ohjelman EAKR- ja ESR-rahoitusta ei käytetä yhteisölähtöisen paikalliskehittämisen

Lisätiedot

Ajankohtaista Suomen rakennerahastovalmistelussa. ESR:n näkökulmasta Päivi Bosquet opetus- ja kulttuuriministeriö

Ajankohtaista Suomen rakennerahastovalmistelussa. ESR:n näkökulmasta Päivi Bosquet opetus- ja kulttuuriministeriö Ajankohtaista Suomen rakennerahastovalmistelussa rahoituskaudelle 2014-2020 ESR:n näkökulmasta Päivi Bosquet opetus- ja kulttuuriministeriö ESR rahoitus Suomessa 2014-2020 Euroopan sosiaalirahaston varoilla

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR

Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR Päivi Mäntymäki Aamupäivän ohjelmasta Klo 9.00 Klo 10.00 Klo 10.30 Klo 12.00 EAKR Kahvitauko ESR Tilaisuus päättyy 2 EAKR-haku Hakemuksia vain toimintalinjaan 2 Uuden tiedon

Lisätiedot

RAHOITUSHAKEMUS. HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen lomakkeen täyttämistä! Maakunta

RAHOITUSHAKEMUS. HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen lomakkeen täyttämistä! Maakunta 1(6) RAHOITUSHAKEMUS Kansallinen maakunnan kehittämisraha Alueellinen koheesio- ja kilpailukykyohjelma (KOKO) Osaamiskeskusohjelma HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen

Lisätiedot

EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Toimintalinja: Erityistavoite : Maantieteellinen kohdealue

EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Toimintalinja: Erityistavoite : Maantieteellinen kohdealue EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Hankkeen diaarinumero 2631/31/15 Hakemuksen saapumispvm 17.9.2015 Hakijan virallinen nimi Geologian tutkimuskeskus Hankkeen julkinen nimi Mineral

Lisätiedot

Arktisissa olosuhteissa tapahtuvan erikoisterästen hitsauksen tuottavuuden ja laadun kehittäminen

Arktisissa olosuhteissa tapahtuvan erikoisterästen hitsauksen tuottavuuden ja laadun kehittäminen EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Hankkeen diaarinumero 4314/31/14 Hakemuksen saapumispvm 31.10.2014 Hakijan virallinen nimi Lapin ammattikorkeakoulu Oy Hankkeen julkinen nimi Alkamispäivämäärä

Lisätiedot

Maksatus Lump sum -hankkeissa

Maksatus Lump sum -hankkeissa Maksatus Lump sum -hankkeissa Uudenmaan ELY-keskuksen Lump sum -koulutus 28.5.2013 Mikael Posti Uudenmaan ELY-keskus Maksatushakemus 1 Maksatushakemukset EURA:ssa rahoituspäätöksen mukaisessa aikataulussa

Lisätiedot

ESR -hakuinfo. Alueellinen ESR haku

ESR -hakuinfo. Alueellinen ESR haku ESR -hakuinfo Alueellinen ESR haku 1.1.-1.3.2017 Erityistavoite 6.1 Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen Tavoitteena on parantaa nuorten ja muiden heikossa

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston rahoitusmahdollisuudet

Euroopan sosiaalirahaston rahoitusmahdollisuudet Euroopan sosiaalirahaston rahoitusmahdollisuudet Pääteemana toimintalinja 5 eli sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta, Keski-Suomen ELY-keskus Euroopan sosiaalirahaston rahoitusmahdollisuudet Euroopan

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi A32222 Tunniste A32222.0001 Tila

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahasto (ESR) Päättyvän ohjelmakauden tilanne Uuden ohjelmakauden käynnistyminen. Tilanne

Euroopan sosiaalirahasto (ESR) Päättyvän ohjelmakauden tilanne Uuden ohjelmakauden käynnistyminen. Tilanne Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelma Euroopan sosiaalirahasto (ESR) Päättyvän ohjelmakauden tilanne Uuden ohjelmakauden käynnistyminen Tilanne 26.8.2015 Rahoituspäällikkö

Lisätiedot

Leader rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa. Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry

Leader rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa. Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry Leader 2014-2020 - rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry Sivu 1 17.11.2014 ü Leader-ryhmät kaikille avoimia maaseudun kehittämisyhdistyksiä. ü Tavoitteena yritysten ja yhdistysten

Lisätiedot

Parempaa huomista ihmisille. Yhdistykset ja Euroopan sosiaalirahasto

Parempaa huomista ihmisille. Yhdistykset ja Euroopan sosiaalirahasto Parempaa huomista ihmisille Yhdistykset ja Euroopan sosiaalirahasto Porvoo 20.4.2016 Hämeen ELY-keskus Merja Rossi Yhdistykset hyvinvointia luomassa EU -ohjelman ja Euroopan sosiaalirahaston ESR tavoitteena

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi A32477 Tunniste A32477.0000 Tila

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ aikataulua

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ aikataulua KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 20230 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

Hankekahvit Sotkamo Verna Mustonen

Hankekahvit Sotkamo Verna Mustonen Ajankohtaista ESR-rahoituksessa Hankekahvit Sotkamo Verna Mustonen 19.1.2017 ESR:n toimintalinjat ja erityistavoitteet TL 3 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (47 %) ET 6.1 Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa

Lisätiedot

Hanketukien maksatus 2014-2020

Hanketukien maksatus 2014-2020 Hanketukien maksatus 2014-2020 Yksinkertaistetut kustannusmallit ja maksatuksen hakeminen Anette Mäkelä 18.3.2015 Yksinkertaistetut kustannusmallit 2014-2020 Käytetään pääsääntöisesti Perustuvat EU:n yleisasetuksen

Lisätiedot

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma. Viranomaisen merkintöjä. 1 Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma. Viranomaisen merkintöjä. 1 Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan 1 (13) Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen merkintöjä Saapumispäivämäärä Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 102747 Hakemustyyppi

Lisätiedot

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma. Viranomaisen merkintöjä. 1 Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma. Viranomaisen merkintöjä. 1 Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan 1 (8) Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen merkintöjä Käsittelijä Heikki Laukkanen Hakemusnumero 300879 Hakemustyyppi Uusi Puhelinnumero 0509180035

Lisätiedot

13. KUSTANNUSARVIO. Kaikki kustannukset ilmoitetaan todellisiin kustannuksiin perustuen.

13. KUSTANNUSARVIO. Kaikki kustannukset ilmoitetaan todellisiin kustannuksiin perustuen. 13. KUSTANNUSARVIO 13.A TOTEUTTAJAN PROJEKTIKIRJANPITOON TULEVAT KUSTANNUKSET Arvonlisävero jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Ilmoitettaviin kustannuksiin sisältyy alv. Kaikki kustannukset ilmoitetaan

Lisätiedot

Alueelliset työkokoukset, syksy 2011 Prosenttipäätökset ja rahoituserien käsittely (kysymyksiin ja havaintoihin perustuen)

Alueelliset työkokoukset, syksy 2011 Prosenttipäätökset ja rahoituserien käsittely (kysymyksiin ja havaintoihin perustuen) Alueelliset työkokoukset, syksy 2011 Prosenttipäätökset ja rahoituserien käsittely (kysymyksiin ja havaintoihin perustuen) Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA Rahoituspäätökset EURA 2007 -järjestelmässä

Lisätiedot

TYÖLLISYYSMÄÄRÄRAHAN HANKEAVUSTUSHAKEMUS VUODELLE 2018 Työttömien ruokalatoiminta Hakijan tiedot. Lähiosoite Postinumero Postitoimipaikka

TYÖLLISYYSMÄÄRÄRAHAN HANKEAVUSTUSHAKEMUS VUODELLE 2018 Työttömien ruokalatoiminta Hakijan tiedot. Lähiosoite Postinumero Postitoimipaikka TYÖLLISYYSMÄÄRÄRAHAN HANKEAVUSTUSHAKEMUS VUODELLE 2018 Työttömien ruokalatoiminta 1 (5) Hakijan tiedot Avustuksen hakija Y-tunnus Lähiosoite Postinumero Postitoimipaikka Yhteyshenkilö Puhelinnumero Faksi

Lisätiedot

Maaseutuvirasto pyytää tarvittaessa hakijaa täydentämään hakemustaan, ja tekee maksuhakemusta käsiteltyään päätöksen tuen maksamisesta.

Maaseutuvirasto pyytää tarvittaessa hakijaa täydentämään hakemustaan, ja tekee maksuhakemusta käsiteltyään päätöksen tuen maksamisesta. 1(5) LOMAKKEEN 3317 TOIMINTARYHMÄN TOIMINTARAHAN MAKSUHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE Lnro 3316A EUROOPAN UNIONI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Manner-Suomen

Lisätiedot

Hanke- ja yritystukien toimeenpano 2014-2020

Hanke- ja yritystukien toimeenpano 2014-2020 Hanke- ja yritystukien toimeenpano 2014-2020 Yksinkertaistetut kustannusmallit 12/2014 Noora Hakolan esityksen pohjalta Pekka Selkälä Yksinkertaistetut kustannusmallit (KehL 28/2014 13 ) Prosenttiperusteinen

Lisätiedot

Ohjaamo osana ESR-toimintaa

Ohjaamo osana ESR-toimintaa Ohjaamo osana ESR-toimintaa Kohti ohjaamoa 23.9.2014 Merja Rossi Ohjelmakausi 2014-2020 yksi ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelma Sekä Euroopan sosiaalirahaston ESR

Lisätiedot

RAHOITUSHAKEMUS BOTNIA-ATLANTICA-OHJELMA

RAHOITUSHAKEMUS BOTNIA-ATLANTICA-OHJELMA 1(6) RAHOITUSHAKEMUS BOTNIA-ATLANTICA-OHJELMA HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen lomakkeen täyttämistä! Uusi hakemus 1. Viranomainen, jolle hanke-esitys osoitetaan

Lisätiedot

Mistä tukea kotouttamiseen? ESR:n mahdollisuudet. Vastaanottava maaseutu 22.1.2016. Sirpa Liljeström Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

Mistä tukea kotouttamiseen? ESR:n mahdollisuudet. Vastaanottava maaseutu 22.1.2016. Sirpa Liljeström Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Mistä tukea kotouttamiseen? ESR:n mahdollisuudet Vastaanottava maaseutu 22.1.2016 Sirpa Liljeström Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Rahoituksen jako rahastojen välillä (pl. alueellinen yhteistyö)

Lisätiedot