HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS"

Transkriptio

1 LIITE 1 KALAJOEN KAUPUNKI HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS O S A L L I S T U M I S J A A R V I O I N T I S U U N N I T E L M A 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Kalajoen Hiekkasärkkien matkailukeskuksen ydinalueella. Kaavamuutosalueeseen sisältyvät ydinkeskustan lisäksi valtatien liittymäalue, hotelli Dyynin alue, Jukujukumaan alue sekä Merisärkän alue. Alueen pinta-ala on noin 46 ha. Kaavoitettavalla alueella on useita maanomistajia, joista suurin on Kalajoen kaupunki. Ohessa suunnittelualueen sijaintikartta. 2. SUUNNITTELUTYÖN SISÄLTÖ JA TAVOITTEET Kaavoitustyössä luodaan edellytykset ydinalueen kehittämiselle ja tiivistämiselle huomioon ottaen ja korostaen alueen vetovoimaisia luonto-olosuhteita ja maisemaa. Tärkeänä tavoitteena on korkealaatuinen rakennettu ympäristö. Nykyiset toiminnot säilytetään ja niitä kehitetään. Ydinkeskustan alueelle sijoitetaan mm. meriluontokeskus, joka toimii koko alueen infokeskuksena, kylpylähotelli sekä ravintola- ja myymälätiloja. Kaavoitustyö sovitetaan yhteen meriluontokeskuksen rakennussuunnittelutyön kanssa. Suunnittelun alkuvaiheessa keskeistä on tutkia meriluontokeskuksen ja kylpylähotellin sijainti niin, että meriluontokeskuksen rakentamiselle voidaan hakea poikkeamislupa. Suunnittelutyössä otetaan huomioon meriluontokeskuksen liiketoimintasuunnitelma. JukuJukumaan alueelle luodaan laajennusmahdollisuus mm. talvitoiminnan kehittämistä varten. 1

2 KALAJOKI..24 Hiekkasärkkien ydinalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dyyni-hotellin ja Merisärkkien alueiden toimintaedellytyksiä ja vetovoimaisuutta kehitetään. Alueelle luodaan liikenteellisesti selkeä ratkaisu, jonka avulla liikkuminen ydinalueella tulee sujuvammaksi. Alueen sisääntuloa kehitetään vetovoimaisemmaksi sekä laadullisesti korkeatasoisemmaksi ja selkeämmäksi. Lisäksi selvitetään pysäköintipaikkojen riittävyys sekä mahdollisuudet maanalaiseen pysäköintiin. Tavoitteena on myös lämpökeskuksen siirto pois keskeiseltä alueelta. 3. SUUNNITTELUKILPAILU Suunnittelutyössä otetaan huomioon Kalajoen kaupungin järjestämän Hiekkasärkkien suunnittelukilpailun kilpailuohjelman tavoitteet. Asemakaavan muutostyö on suoranainen jatke kilpailulle ja siinä sovelletaan kilpailussa saatuja ideoita. 4. KAAVALLINEN TILANNE Asemakaava Alueella on voimassa Hiekkasärkkien asemakaava, joka on alun perin vahvistettu Sen jälkeen siihen on tehty muutoksia ja laajennuksia, joista viimeisin on Kuivatjärven golfpuiston alueen kaava (3..23). Yleiskaava Suunnittelualue sisältyy suunnitteilla olevaan Hiekkasärkkien rantaharjualueen osayleiskaavaan. Yleiskaavatyö on ehdotusvaiheessa ja sen on määrä valmistua maaliskuussa 25. Yleiskaavatyön yhteydessä on laadittu kunnan matkailun kehittämisohjelma, Marepolis -strategia sekä sen päivitys Kalajoki mahdollisuuksiensa mukaiseen kuntoon 22. Maakuntakaava Maakuntakaavassa (hyv..6.23) suunnittelualue on merkitty matkailun vetovoima-alueeksi sekä matkailupalvelujen alueeksi, jolla tulee yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja rakentamisessa ottaa huomioon maankohoamisrannikon erityispiirteet. Alue sisältyy myös maakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen ja alueelle ulottuu tärkeä pohjavesialue. 5. VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Hiekkasärkkien ydinalueen asemakaavan muutostyöstä laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain mukainen vaikutusten arviointi ( ). Vaikutusten arviointi muodostuu asemakaavaratkaisun ja tehtyjen perusselvitysten välisestä suhteesta. Kaavaa laadittaessa selvitetään tarpeellisessa määrin suunnitelman toteuttamisesta aiheutuvat 2 välilliset ja välittömät: - vaikutukset luonnonympäristöön - vaikutukset rakennettuun ympäristöön - vaikutukset maisemaan - yhdyskuntataloudelliset vaikutukset - sosiaaliset ja kulttuuriset vaikutukset - vaikutukset liikenteeseen - vaikutukset matkailuelinkeinoon 6. OSALLISET Maanomistajille ja niille joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisille ja yhteisöille joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään, varataan mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun sekä mahdollisuus arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta. Asemakaavan valmistelu- ja laadintatyön aikana kuultavia tahoja ovat: 1) Maanomistajat 2) Alueen yrittäjät 3) Kalajoen kaupungin viranhaltijat ja luottamuselimet 4) Viranomaiset: - Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus - Pohjois-Pohjanmaan liitto - Tiehallinto 5) Meriluontokeskuksen toimijat: - Metsähallitus - Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä - Kalajoen hiekkasärkät Oy - Kalajoki-matkailu ja keskusvaraamo 6) Hiekkasärkkien yrittäjäyhdistys ) Pohjanmaan PPO Oy, Osuuskunta Valkeavesi ja Vattenfall ) Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri. VUOROVAIKUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN Suunnittelutyön käynnistymisestä, osallistumisja arviointisuunnitelman nähtävillä olosta, kaavan valmistelusta ja yleisötilaisuuksien järjestämisestä tiedotetaan Kalajoki-lehdessä sekä Kalajoen kaupungin ilmoitustaululla. Kaavaluonnos ja kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville Kalajoen kaupungintalolla. Suunnittelutyöhön liittyvät esittely- ja yleisötilaisuudet järjestetään nähtävillä olojen aikana. Yleisötilaisuuksien tarkka ajankohta ja paikka ilmoitetaan myöhemmin. Osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä kaavaluonnoksesta ja muistutus kunnanhallitukselle kaavaehdotuksesta nähtävillä olojen aika-

3 KALAJOKI..24 Hiekkasärkkien ydinalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma na. Osalliset voivat valittaa hallinto-oikeuteen kunnan valtuuston tekemästä kaavan hyväksymispäätöksestä. Viranomaisten kuuleminen hoidetaan erillisissä viranomaisneuvotteluissa. Osallisilla on ennen kaavaehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville mahdollisuus esittää alueelliselle ympäristökeskukselle neuvottelun käymistä osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä.. SUUNNITTELU JA PÄÄTÖKSENTEKO Hiekkasärkkien ydinalueen asemakaavan muutoksen hyväksyy Kalajoen kaupungin valtuusto. Suunnittelutyön ohjausryhmänä toimii Kalajoen kaupungin elinkeino- ja maankäyttötoimikunta. Ohjausryhmä vastaa kaavan valmistelutyöstä yhdessä kaavanlaatijana toimivan konsultin, Suunnittelukeskus Oy:n, kanssa.. AIKATAULU TEHTÄVÄ elo syys loka marras joulu tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo 1. NYKYTILANNE JA TAVOITTEET OAS Lähtötietojen kokoaminen Nykytilan arviointi Tavoiteasettelu 2. ASEMAKAAVALUONNOS Vaihtoehtojen muodostaminen Vaihtoehtojen vertailu Asemakaavaluonnoksen laatiminen 3. ASEMAKAAVAEHDOTUS Palautteen analysointi Asemakaavaehdotuksen laatiminen Ohjausryhmän kokoukset Viranomaisneuvottelut Kaupungin käsittelyt kh kh kh kv Yleisöesittelyt Nähtävillä. YHTEYSTIEDOT Kalajoen kaupunki, Kalajoentie 5, 5 Kalajoki Seija Haarala, kaavoitusarkkitehti, puh. () 46 25, telefax () Suunnittelukeskus Oy, Hallituskatu 13-1 D,. krs, Oulu Virpi Rajala, arkkitehti SAFA, puh. () / 2, telefax ()

4 .4 3: : :46 3:254. 3: : : :464 3:45 3:245 3: Leikkaus rakennuksen kohdalle dyyniin ~4 m3. 3:466 3:44.5 3: W. 3:244. 3:252 3: :241 3:25 3: Mahdollinen täyttö leikkausmassoille (Hk ~45 m3) : KALAJOKI.2 HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS : 5:. 4:36 4:3.1 4:36 4:361 4:46 4:35 LIITE :366 YMPÄRISTÖSELVITYS 4:4 4:36. 5:2.3 4:45.4 4: huoltoasema.4 4:364 4:34 4:36.2 4: :24.3 4:15 4:33.2 4:3. 4: kt : :4.. 5:15 4:362 4: : :2 info.6. grilli.6 5: :24 4:51 4:2 grilli :161 4: :: :6 3: : : :1.6 4:24.4 3: :62 3: : :1.3. 3:43 3: :161 3:5 6. ravintola.3.2 4: :43 4: :26 4:246 3: : lämpölaitos ös : : : 4: : kt :344.3 mikroautorata.2.3 kylpylä. 4: hotelli : :21 4:42.3 : :1 4:1.2 3:5 4:35 4: :5..3 kt :43 3: : : : 3: : : : ,3 3:43 4: :42.4. grilli :26.6 4: :14 3: tsto :43 1 : : : : : : : : : : Kävelyreitin uudelleen linjaus ja pohjustus. 3: : : :3 : : : : : Puusto säilytetään dyynillä niiltä osin kuin se on mahdollista..2 3:235.4 ravintola : tanssiravintola :2.3. 3:23 3: :23 3: : : Pääosin muutettua/rakennettua aluetta. 3: :3. 1 3:242 3:46 3:45 5 3: :5 3: :265 3: :243 3: Mahdollinen leikkaus / muotoilu dyynin yläosassa tasolle +16 merinäköalan avaamiseksiw ~5 m3. 3:461 3: :251 Oulu : : SUUNNITTELUKESKUS OY Hallituskatu 13-1 D,. krs, OULU puh () 25 2, fax () :4.6

5 .4 3: : :46 3:254. 3: : : :464 3:45 3:245 3: :466 3:44.5 3: W. 3:244. 3:252 1: :241 3:26 3: : : 5: LIITE KALAJOKI.2 HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS : 5:. 4:36 4:3.1 4:36 4:361 4:35 4:46 4:366. 5:2.3 4:45 PUUSTOSELVITYS 4:4 4: :355 4:34 4:36 5 huoltoasema.4 4: :356 4:3..4 4:365. 4: :33. 4:24.3 kt : 4:4.. 5:15 4:362 4: : :2 info.6. grilli.6 5: :24 4:51 4:2 grilli :161 4: :: :6 3:61.2 3:.5.1 4: :33.6 6: :24.4 3:5 3: : :43 3: ravintola.3.2 4: : : :5.3 4:246 4: :43 3: : lämpölaitos ös :24 4: : : : : kt :344.3 kylpylä hotelli :26.6 mikroautorata 3: :1.6 4:35.3 :5. 4:42 4:26.5 6:1 1 3:5 4:35.2 : :43 kt. 2.5 : :5 3: : : : ,3 3:14 4: : : grilli.3 4: : Kuntoreitin molemmin puolin 4:26 riittävän leveä väylä olemassa olevaa puustoa säilytettävä tsto : : : ja tonttien suojavyöhykkeeksi :31.3 Tasaista hyväkasvuista männikköä, jota on syytä jättää tienvarren : : :5 4: Säilytettävä lähes puuttomana alueena : : : : : Yksittäisinä maisemapuina säilytettävä alue.. 3: : : : :236. 3: :234 3:4.6.2 Säilytettävä puusto. 3:235 3:4 ravintola : tanssiravintola :2.3. 3:23 3: Harvennettavaa mäntymetsää :23 3: : : :45 3: :46 Puistometsän luonteinen hoitosuositus, alueella merkittäviä yksityispuita tai puuryhmiä, harkiten harventaminen mahdollista.. 3:3 3:45 3:242 3 W.5 3:463 Oulu : : : :265 3:264 3:243 Säilytettävä yksittäispuu tai puuryhmä. 3: :461 3: :251 SUUNNITTELUKESKUS OY Hallituskatu 13-1 D,. krs, OULU puh () 25 2, fax () :4.6

6 KALAJOKI LIITE 4 HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SUUNNITELMA ILMAKUVASSA 1:3 Oulu SUUNNITTELUKESKUS OY Hallituskatu 13-1 D,. krs, OULU puh () 25 2, fax ()

7 KOKO ALUE: RM PV KL LH 4 3 k-m2 *) josta majoitustiloja RM / 4 3 muita tiloja RM-2/ 5 RM-3/ 1 6 RM-4/ RM-5/ k-m2 1 4 k-m2 1 4 k-m2 3 k-m k-m2 KESKEINEN ALUE: RM 43 3k-m2 *) josta majoitustiloja muita tiloja 2 62 k-m2 23 k-m2 RM-2 / 5 RM-3 / 1 6 RM-4 / RM-5 / 3 4 RM 4 3ap/ap+ 4 RM-5 () 3ap/3ap VUODEPAIKAT: KESKEINEN ALUE (1 vp = 2 k-m2) KOKO ALUE yhteensä vp, josta hotellit vp **) yhteensä 1434 vp, josta hotellit vp **) 4 LPA-1 361ap (45,4) *) sisältää basaaritorin 14 k-m2 **) hotelliosuus ei sisällä Diakonaatin majoituslaajennusta (2vp) KESKEINEN ALUE 4 RM-3 6 (6) 6ap/24ap 4ap/ma RM-3 (6) 65ap/243ap ap/ ma RM-2 5 (14) 13ap 1ap 42 ap/ap 23 RM-4 ap/35ap 14 LPA 46ap 35ap RM-4 (45) 464 (22) ap/1ap RM-4 RM-5 (5) ap/5ap (3) ap/ap LPA-1 (45) 16ap+ 6bp 45 PV 4 ap+ 4 KL RM RM 3 6ap 4 LPA (45) ET 46 LH-1 14 ET ET Merkintöjen selvityksiä: 45 korttelinumero RM-2 alueen käyttötarkoitus LPA-1 (45) LPA-merkinnän jälkeen korttelinumero, jonka autopaikkoja alue koskee kokonaiskrs-ala ( ) 4ap/2ap 6ap/ ma 3ap bp ap+ majoituksen osuus krs-alasta autopaikat tontilla / ap-vaatimus autopaikat maan alla LPA-alueella tai pihakadulla sijaitsevat autopaikat bussipaikka ap-tarve vaatimusta suurempi? LASKELMAT KALAJOEN KAUPUNKI HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS.2.25 Hallituskatu 13-1 D,. krs, OULU puh () 25 2, fax () LIITE 5 1 : 55 SUUNNITTELUKESKUS OY

8 a-a b-b c-c b b ap 4 45 a c 26ap a ap c LIITE 6 MAANALAINEN PYSÄKÖINTI, PERIAATEKUVA KALAJOEN KAUPUNKI HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SUUNNITTELUKESKUS OY Hallituskatu 13-1 D,. krs, OULU puh () 25 2, fax () : 2 LUONNOS

9 SUUNNITTELUKESKUS OY MUISTIO LIITE A Oulu/V. Rajala C552 KALAJOEN KAUPUNKI HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OHJAUSRYHMÄN ALOITUSKOKOUS Aika..24 klo :3 Paikka Kalajoen kaupungintalo Läsnä Seija Haarala Kalajoen kaupunki, puh.joht. Paavo Soukka Kalajoen kaupunki Veijo Rautiainen Kalajoen kaupunki Jaana Pekkala Kalajoen kaupunki Anne Vierimaa Kalajoen kaupunki, Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Juhani Latukka Kalajoen kaupunki, Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Juha Paldanius Arkkitehtitoimisto Juha Paldanius ky Juhani Niva Suunnittelukeskus Oy Antti Määttä Suunnittelukeskus Oy Virpi Rajala Suunnittelukeskus Oy, siht. 1. Järjestäytyminen Puheenjohtajana toimi Seija Haarala ja sihteerinä Virpi Rajala. 2. Kaavoituksen työohjelma 3. Aikataulu Juhani Niva esitteli projektisuunnitelman, joka hyväksyttiin työohjelmaksi pienin täsmennyksin. Juhani Niva esitteli ehdotuksen kokonaisaikatauluksi, joka hyväksyttiin ohjeellisesti noudatettavaksi sekä ehdotuksen asemakaavatyön suunnitteluaikatauluksi, jota korjataan viranomaisneuvottelun aloituskokouksen ja ohjausryhmän palaverien ajankohtien osalta. Sovittiin, että meriluontokeskuksen ja kylpylähotellin sijoitusvaihtoehtoja aletaan laatia kiireesti. Ennen lopullisen vaihtoehdon valintaa järjestetään palaveri meriluontokeskuksen toimijoille ohjausryhmän palaverin jälkeen, joka alkaa klo. Vaihtoehtojen valinta tapahtuu ohjausryhmän palaverissa alkaen klo. 4. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Virpi Rajala esitteli osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Suunnittelutyön sisältö ja tavoitteet -kohdasta poistetaan meriluontokeskuksen tavoiteaikataulu ja lisätään maininta rakentamisen aloittamisesta poikkeamisluvalla. OAS:aan lisätään matkailuohjelman päivitys Kalajoki mahdollisuuksiensa mukaiseen kuntoon 22, meriluontokeskuksen liiketoimintasuunnitelma sekä Hiekkasärkkien suunnittelukilpailun kilpailuohjelma.

10 SUUNNITTELUKESKUS OY MUISTIO 2 (2) Kalajoen kaupunki Hiekkasärkkien ydinalueen asemakaavan muutos 34-C552 Osallisten listaan lisätään maanomistajat, meriluontokeskuksen toimijat, Kalajoen matkailuinstituutti, Hiekkasärkkien yrittäjäyhdistys, Pohjanmaan PPO Oy, Osuuskunta Valkeavesi ja Vattenfall. Tavoitteisiin lisätään lämpökeskuksen siirto. 5. Alustavat tavoitteet Alustavat tavoitteet on esitelty osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa, jota täydennetään suunnittelukilpailun kilpailuohjelmalla. Alustaviin tavoitteisiin on syytä lisätä nykyisten toimintojen säilyttäminen ja kehittäminen. 6. Käytännön järjestelyt. Lähtötietojen toimittaminen Konsultti toimittaa listan kaupungille puuttuvista lähtötiedoista. Sama lähtöaineisto toimitetaan myös meriluontokeskuksen suunnittelijalle.. Viranomaisneuvottelu Sovittiin, että asemakaavan muutostyötä koskeva viranomaisneuvottelu pidetään perjantaina , jolloin Kalajoella järjestetään viranomaisneuvottelu muita suunnittelutöitä koskien.. Yhteistyötahojen ja osallisten kuuleminen Yhteistyötahojen ja osallisten kuuleminen on esitelty osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa. Sovittiin, että meriluontokeskuksen toimijoille järjestetään palaveri, jonka ajankohta on esitetty kohdassa 3.. Meriluontokeskuksen ja kaavoituksen yhteistyö Syyskuun aikana vaihtoehtojen laadintatyössä meriluontokeskuksen ja kaavatyön suunnittelijat toimivat kiinteässä yhteistyössä.. Konsulttisopimus Juhani Niva luovutti konsulttisopimusluonnoksen Seija Haaralalle.. Palaverin päättäminen Palaveri päättyi klo :3. Oulussa Muistion vakuudeksi Virpi Rajala Suunnittelukeskus Oy Hallituskatu 13-1D Oulu, , Jakelu: Kokoukseen osallistujat Liite: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (1..24)

11 SUUNNITTELUKESKUS OY MUISTIO LIITE B Oulu/V. Rajala C552 KALAJOEN KAUPUNKI HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS VIRANOMAISNEUVOTTELU, ALOITUSKOKOUS Aika klo 13:2 Paikka Kalajoen kaupungintalo Läsnä Liisa Ranto-Oikari Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus Eero Laukkanen Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus Olli Eskelinen Pohjois-Pohjanmaan liitto Risto Leppänen Tiehallinto Kari Poikolainen Tiehallinto Seija Haarala Kalajoen kaupunki, puh.joht. Paavo Soukka Kalajoen kaupunki Matti Heikkilä Kalajoen kaupunki Veijo Rautiainen Kalajoen kaupunki Jaana Pekkala Kalajoen kaupunki Juhani Latukka Kalajoen kaupunki, Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Virpi Rajala Suunnittelukeskus Oy, siht. 1. Avaus ja järjestäytyminen, asialistan hyväksyminen 2. Kaavatyön esittely Puheenjohtajana toimi Seija Haarala ja sihteerinä Virpi Rajala. Asialistaan ei ollut huomautettavaa. Virpi Rajala esitteli ohjausryhmän palaverin jälkeen korjatun projektisuunnitelman ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Seija Haarala esitteli luonnoksen aluerajaukseksi. 3. Viranomaisten näkökannat Liisa Ranto-Oikari / Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan tulee lisätä vaikutusten arviointi rakennettuun ympäristöön sekä mainita se, että työn yhtenä päätavoitteista on korkealaatuinen rakennettu ympäristö. Maakuntakaavasta olisi hyvä mainita tärkeä pohjavesialue. Viranomaisneuvotteluja tulee järjestää vähintään kolme: aloituskokouksen lisäksi yksi ennen luonnoksen nähtäville asettamista ja yksi ennen ehdotuksen nähtäville asettamista; tarvittaessa lisäksi yksi luonnoksesta saadun palautteen jälkeen ja yksi ehdotuksesta saadun palautteen jälkeen. Työpalavereja järjestetään tarvittaessa ja niitä tulisi olla mahdollisimman monta erityisesti meriluontokeskukselle haettavan poikkeamisluvan takia. Osallisiin tulee lisätä luonnonsuojelujärjestö. Eero Laukkanen / Poikkeamislupaa varten olisi hyvä olla käytettävissä luonnoksesta saatu palaute. Yhteistyö meriluontokeskuksen rakennussuunnittelijan ja kaavasuunnittelijan kanssa tulisi olla tiivistä. Informaatio ympäristökeskukselle suunnittelutyön etene-

12 SUUNNITTELUKESKUS OY MUISTIO 2 (2) Kalajoen kaupunki Hiekkasärkkien ydinalueen asemakaavan muutos 34-C552 misestä on erityisen tärkeää. Ympäristökeskuksella tulee olla tärkeä rooli varsinkin reunaehtojen määrittelemisessä, minkä vuoksi työpalavereja tulisi pitää runsaasti varsinkin työn alkuvaiheessa. Olli Eskelinen / Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa tulisi korostaa meriluontokeskuksen merkitystä ydinalueen kannalta. Voisi harkita aluerajauksen esittämistä voimassa olevan asemakaavan päällä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on hyvä korostaa sitä, että suunnittelutyön ensi vaiheen tärkeänä tehtävänä on sijoitusvaihtoehtojen laatiminen meriluontokeskukselle ja kylpylähotellille. Risto Leppänen / Suunnittelualueen rajauksessa olisi hyvä pitäytyä valtatien rannan puoleisessa osassa eikä ottaa mukaan tien toista puolta lainkaan. Suunnittelutyössä pyrkimyksenä tulisi olla selkeä sisääntulo alueelle, esim. korokkeellinen kanavointi. Reitistöjen osalta tärkeää on sisääntulotien alikulku, myös valtatien ali on suunnitteilla reittialikulku Yleiskeskustelu Yleiskeskustelu käytiin edellisen kohdan yhteydessä. 6. Yhteenveto. Jatkotoimet Sovittiin, että osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa hieman tarkennetaan, mm. osallisten, aluerajauksen ja aikataulun osalta. Sovittiin, että kaava-alueen rajausta laajennetaan pohjoisessa ja että alueeseen sisältyy myös valtatie. Rajaus tarkentuu suunnitteluprosessin aikana. Aikatauluun lisätään kolmas viranomaisneuvottelu. Kaupunki ja konsultti sopivat keskenään, miten osallistumis- ja arviointisuunnitelman aluerajaus esitetään. Sovittiin, että ohjausryhmän palavereihin kutsutaan jatkossa myös ympäristökeskuksen edustaja. Seuraavan viranomaisneuvottelun ajankohta sovitaan myöhemmin.. Palaverin päättäminen Palaveri päättyi klo 13:45. Oulussa Muistion vakuudeksi Virpi Rajala Suunnittelukeskus Oy Hallituskatu 13-1D Oulu, , Jakelu: Kokoukseen osallistujat Liite: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (31..24).

13 Kalajoen kaupunki LIITE C HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Ohjausryhmän kokous II Aika: klo.-. Paikka: Kalajoen kaupungintalo Läsnä: Jouni Jyrinki Kalajoen kaupunki, elinkeino- ja maankäyttötmk, pj Marja Nuorala Kalajoen kaupunki, elinkeino- ja maankäyttötmk Juha Rahkola Anne Vierimaa Juhani Latukka Veijo Rautiainen Kalajoen kaupunki Antti Lastikka Paavo Soukka Jaana Pekkala Seija Haarala siht. Eero Laukkanen Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus Juhani Niva Suunnittelukeskus Oy Virpi Rajala Juha Paldanius Arkk.tsto Juha Paldanius Ky 1. Kokouksen avaus Kalajoen valtuuston puheenjohtaja Jouni Jyrinki avasi kokouksen. Kaupunginhallituksen tekemän päätöksen mukaisesti asemakaavan muutoksen ohjausryhmänä toimii Kalajoen kaupungin elinkeino- ja maankäyttötoimikunta. Ohjausryhmä vastaa kaavan valmistelutyöstä kaavan laatijana toimivan konsultin, Suunnittelukeskus Oy:n kanssa. Kaavahankkeen viranomaisneuvottelussa päätettiin, että ohjausryhmän kokouksiin kutsutaan myös ympäristökeskuksen edustaja. Ohjausryhmä kuulee asiantuntijoita tarvittaessa. 2. Järjestäytyminen Kokousten puheenjohtajana toimii elinkeino- ja maankäyttötoimikunnan varapuheenjohtaja Jouni Jyrinki. Sihteeriksi valittiin Seija Haarala. 3. Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjan tarkastuskäytännöksi sovittiin, että pöytäkirjaehdotus lähetetään osallistujille sähköpostitse tai kirjeitse. Korjaushuomautuksille varataan aikaa yksi viikko. Pöytäkirja hyväksytään ohjausryhmän seuraavassa kokouksessa. 4. Meriluontokeskuksen alustavat sijoitusvaihtoehdot Virpi Rajala esitteli meriluontokeskuksen sijoittamiseksi laaditut neljä päävaihtoehtoa sekä kahteen vaihtoehtoon sisältyvät lisäversiot. Tavoitteena on ollut, että meriluontokeskukseen on saa- Osoite Puhelin Telekopio WWW-sivut Kalajoen kaupunki - 46 vaihde Kalajoentie 5 5 KALAJOKI

14 tavissa merinäköala ja mahdollisuuksien mukaan myös hotelliin. Hotellista on sisäyhteys kylpylään. Lisäksi on korostettu jalankulkijan asemaa. VE 1 Keskitetty ratkaisu, joka toimii yhden aulatilan kautta ja jossa meriluontokeskus, hotelli ja kappeli ovat sisäyhteydessä kylpylään. Meriluontokeskus sijoittuu pakan sisään, -kerroksinen hotelli sijoittuu meriluontokeskuksen toimistotilojen päälle, meriluontokeskuksen näyttelytilat sijoittuvat pakan sisällä pitkään galleriakäytävään, jonka päätteestä on merinäköala. Kappeli sijoittuu galleriakäytävän jatkeeksi. Meriluontokeskuksen auditorioon on kulku rakennuskompleksin yhteisestä aulatilasta, auditorion jatkeena kylpylän suuntaan ovat myös sisäliikunta- ja monikäyttösalit. Hotellin huonekerroksista on merinäköala. Rakennukset rajaavat selkeän muotoista torialuetta. VE 2 Meriluontokeskuksen sisäänkäynti on erillään hotellin aulatiloista. Meriluontokeskus on terassoitu dyyniin, se avautuu sekä torille että meren suuntaan. Yhteys torialueelta merelle on joko terassiportaitten kautta meriluontokeskuksen vierestä tai yhteys on avattu dyyniharjanteeseen. Neljä hotellikerrosta on dyyniharjanteen laen yläpuolella. Vaihtoehdossa A hotelli on kiinni kylpylässä, erillään meriluontokeskuksesta ja kappeli on dyyniharjanteen meren puolella erillisenä, mutta siitä on mahdollisesti kulkuyhteys hotelliin pakan sisällä. Hotellin pysäköinti sijoittuu rakennuksen kellariin. Vaihtoehdossa B hotellin massa on jaettu kahteen suuntaan, osa siitä on viety luonnontilaisen dyynin päälle, hotellin päädystä on sisäyhteys meriluontokeskukseen. Kappeli on erillinen rakennus hotelli Dyynin viereisen pysäköintialueen tuntumassa. Vaihtoehdossa C yhteys merelle on muodostettu katkaisemalla dyyniharjanne meriluontokeskuksen viereltä. Pakan päällä oleva jalankulkureitti kulkee siltaa pitkin aukaisukohdan ylitse. Kappeli on erillinen rakennus. Hotelli on yhteydessä kylpylään. VE 3 Hotelli muodostaa dyyniharjanteen suuntaisen yhdistävän elementin meriluontokeskuksen ja kylpylän välille. Sen kerrosluku on 4-5. Meriluontokeskus on joko hotellin jatkeena tai siitä erillisenä. Torialue on raittimainen suuntautuen kohti dyynihotellia. Vaihtoehdossa A hotelli on irti maasta, jolloin yhteys kylpylän edestä merelle on hotellin alitse. Meriluontokeskus sijoittuu hotellin jatkeeksi terassoituna ratkaisuna. Kappeli on erillinen rakennus. Vaihtoehdossa B meriluontokeskus ja kappeli muodostavat kokonaisuuden hotelli Dyynin pysäköintialueen tuntumassa. VE 4 Ratkaisussa on muodostettu selkeästi rajattu autoton, pyöreä tori kylpylän edustalle. Kehä muodostuu liiketiloista. Meriluontokeskus ja hotelli sijoittuvat poikittaisina katkaisuina kehälle, myös terassiportaat merelle muodostavat aukon rakennuskehään. Kappeli on erillisenä kehän ulkopuolella. Pysäköintitilat sijoittuvat osittain rakenteisiin. 5. Torialue, liikenneratkaisut Pysäköintiratkaisuista konsultti esitti hintavertailun, jossa oli vertailtu pysäköintikustannuksia maan tasossa, rakennuksessa tai maan alla (kansipysäköinti). Jos hotellin laskennallinen hinta on milj. euroa ja autopaikkoja kpl, niin: pysäköinti maan tasoon n. euroa 1,4 % rakennuskustannuksista pysäköinti rakennukseen n. 1 2 euroa % pysäköinti maan alle n. 1 euroa %

15 pysäköinti kannen alle voi olla vielä edellistä arviota kalliimpaa Jatkossa konsultti tutkii pysäköintivaihtoehtoja tarkemmin, mutta periaatteessa pysäköinti voidaan alkuvaiheessa järjestää maan tasossa kunnes rakentamistarpeet johtavat pysäköinnin joko rakennuksiin tai maan alle. VE 1:ssä torialue muodostui kylpylän edustalle, huoltoajo reunusti torialuetta rakennusten edustalla sisältäen myös lyhytaikaista paikoitusta. VE 2:ssa torialue ei ole selkeärajainen, ajoneuvoyhteys jatkuu kylpylän editse hotellin sisäänkäynnille. VE 3:n torialue jatkuu raittimaisena hotelli Dyynin suuntaan. Ajoneuvoliikennettä varten on lenkkiyhteys kylpylän ja hotellin editse. VE 4:ssä pyöreä torialue on jalankulkijan aluetta, jossa vain huoltoajo on sallittu. 6. Rakennussuunnittelu Meriluontokeskuksen suunnittelija oli laatinut vaihtoehtoa 1 havainnollistavan rakennussuunnitelman, joka oli myös keskustelun pohjana.. Keskustelu Keskustelu painottui VE 1:n arviointiin, koska siitä oli laadittu myös rakennuksia hahmotteleva suunnitelma. Sen osalta toivottiin tutkittavan meriluontokeskuksen siirtoa etelään päin ja mahdollisesti kappelin sijoittamista erilleen hotellista, Dyynin pysäköintialueen tuntumaan, jossa myös huoltoliikenne sujuisi hyvin. Hotellihuoneista arvioitiin olevan pitkähkön matkan kylpylään. Yleisesti keskustelussa todettiin, että hotellista on oltava sisäyhteys kylpylään. Meriluontokeskus voi olla irrallaankin, mutta yhteiskäytön tehokkuusedut kannattaa arvioida. Hotellin kaikista huoneista merinäköala ei liene välttämätön, vaan se voi olla myös viihtyisälle torialueelle. Mikäli hotelli toteutetaan myytävinä huoneistoina, on merinäköala merkittävämpi. Diakonaatin majoitustilatarpeet kannattaa myös sselvittää. Saattoliikenteen tulee joka tapauksessa sujua, paikoitus voi olla sopivan matkan päässä. Huoltoreitit on iso kysymys. Rakennusten laajennusmahdollisuudet tulee ottaa huomioon. Ratkaisujen maisemallinen vaikutus tulee myöhemmin myös arvioitavaksi.. Yhteenveto Konsultit tekevät keskustelun pohjalta 2 3 pitemmälle tutkittua vaihtoehto seuraavista: 1, 2A, 3A ja 4. Vaihtoehtoja laadittaessa kuullaan toimijoitten tarpeita. Meriluontokeskuksen suunnittelussa tulee tehdä yhteistyötä myös näyttelyn suunnittelijan kanssa.. Seuraava kokous Seuraava kokous päätettiin pitää torstaina klo.3.. Kokouksen päättäminen Kokous päätettiin klo., mutta ohjausryhmä osallistui myös toimijoille järjestettyyn neuvotteluun klo 13. Seija Haarala kaavoitusarkkitehti

16 Kalajoen kaupunki LIITE D HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Ohjausryhmän kokous III Aika: klo Paikka: Kalajoen kaupungintalo Läsnä: Jouni Jyrinki Kalajoen kaupunki, elinkeino- ja maankäyttötmk, pj Marja Nuorala Kalajoen kaupunki, elinkeino- ja maankäyttötmk Juhani Latukka Veijo Rautiainen Kalajoen kaupunki Paavo Soukka Jaana Pekkala Seija Haarala siht. Eero Laukkanen Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus Virpi Rajala Suunnittelukeskus Oy Antti Määttä Juha Paldanius Arkk.tsto Juha Paldanius Ky 1. Kokouksen avaus Jouni Jyrinki avasi kokouksen todeten, että ohjausryhmä oli ennen kokoustaan kuullut käyttäjien mielipiteitä. 2. Edellisen kokouksen pöytäkirja Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin 3. Sijoitusvaihtoehtojen esittely Todettiin, että sijoitusvaihtoehdot oli esitelty aiemmassa käyttäjien ja ohjausryhmän yhteisessä kokouksessa. Vaihtoehtoja oli kolme, A, B ja C. Vaihtoehdossa A Meriluontokeskus, kappeli ja hotelli ovat erillään. Hotelli on 2-puoleinen, osa hotellista on Diakonaatin puolella. Rinteeseen sijoitettu IV- V-kerroksinen hotelli on yhteydessä kylpylään. Siipohalli (monitoimihalli) on hotellin ja kylpylän välissä. Vaihtoehdossa B hotelli, meriluontokeskus ja kappeli ovat yhteydessä toisiinsa, hotelli on 2-puoleisena heti kylpylän vieressä. Siipohalli on kylpylän yhteydessä. Vaihtoehdossa C meriluontokekus on yhteydessä hotelliin, mutta kappeli on erillisenä. Pääosa hotellista on 1- puoleisena, osa hotellista on 1-puoleisena Diakonaatin puolella. Siipohalli on hotellin ja kylpylän välissä. Lisäksi Juha Paldanius esitteli kompaktin suunnitelman, jossa hotelli oli -kerroksinen ja kaikki tilat olivat yhteydessä toisiinsa. Osoite Puhelin Telekopio WWW-sivut Kalajoen kaupunki - 46 vaihde Kalajoentie 5 5 KALAJOKI

17 4. Keskustelu Käyttäjien taholta oli tullut esille seuraavia näkökantoja: Diakonaatin yhteyteen olisi hyvä saada 6noin 3 kahden hengen huonetta, ryhmätyötiloja ja opetuskeittiö. Hiekkasärkät Oy:n näkökulmasta nähtiin hyvänä se, että hotelli ja meriluontokeskus ovat samassa yhteydessä, jolloin voisi käyttää samaa henkilökuntaa. Neuvotteluissa hotelliyrittäjien kanssa on todettu hotellin kannalta tärkeimmiksi kiinteä yhteys kylpylään ja merinäköala hotellihuoneista. Merinäköalahotelli kiinteässä yhteydessä kylpylään on tarpeellista myös matkailumarkkinoinnin kannalta. Metsähallituksen näkökulmasta nähtiin hyvänä myös vaihtoehto, jossa meriluontokeskus on selkeästi oma kokonaisuutensa. Ohjausryhmä totesi käyttäjien mielipiteet keskeisiksi rakennusten suunnittelussa. Rakennusten on muodostettava taloudellisesti kannattava, tiivis kokonaisuus. Käyttäjien kanssa oli myös sovittu, että rakennusten sijoittumista ympäristöön ja kerroskorkeuden vaikutuksia arvioidaan maisemakuviin istutetuin havainnekuvin. Käytiin täydentävä keskustelu, jossa esillä oli torialue, liikenne, toteutusmahdollisuudet vaiheittain, Tuomipakkaintien alittava kevyen liikenteen väylä ja lämpökeskus. Torialueelle toivottiin tehtäväksi myös olevan tilanteen ja ympäristön huomioiva vaihtoehto. Mieleenpainuvan ja viihtyisän torialueen muodostumiseksi tarvitaan visio. Saapumisnäkymä on tärkeä. Kiertoliittymä on periaatteessa oikea ratkaisu. Hotellin huoltoliikenne olisi toiminnallisesti hyvä järjestää Jukujukumaan puolelta. Ratkaisuissa on varauduttava siihen, että alue toteutuu vähitellen. Meriluontokeskuksen ja hotellin toiminnan pitää sujua jo ennen lopullisia teiden siirtoja. Tuomipakkaintien alittavan kevyen liikenteen alikulun paikka on välittömästi nykyisen huoltoasematontin vieressä. Tuomipakkaintien liittymä valtatielle ja tielinjaus säilytetään kaavoituksessa nykyisillä paikoillaan niin, että alikulku voidaan pitää sitovasti paikallaan. Kiertoliittymän paikka voi vielä vähän liikkua. Lämpökeskuksen siirto todettiin kiireellisesti selvitettäväksi. 5. Yhteenveto ja jatkotoimet Meriluontokeskuksen, hotellin ja kylpylän suunnittelua jatketaan pääosin vaihtoehdon C pohjalta. Päätettiin kokoontua seuraavan kerran toimijoiden kanssa klo 1, jolloin keskustellaan rakennusten korkeussuhteista ja ulottuvuuksista. 6. Muut asiat Muita asioita ei ollut.. Kokouksen päättäminen Kokous päätettiin yhteisellä lounaalla suunnittelukohteessa. Jouni Jyrinki puheenjohtaja Seija Haarala sihteeri Liitteet: Vaihtoehdot A-C

18 SUUNNITTELUKESKUS OY MUISTIO LIITE E Oulu/V. Rajala C552 KALAJOEN KAUPUNKI HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖPALAVERI Aika..24 klo : Paikka Kalajoen kaupungintalo Läsnä Liisa Ranto-Oikari Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus Eero Laukkanen Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus Seija Haarala Kalajoen kaupunki Paavo Soukka Kalajoen kaupunki Virpi Rajala Suunnittelukeskus Oy, siht. 1. Käsitellyt asiat Keskusteltiin torialueen rajauksesta maaston muodoilla. Vaarana on, että tori ja sen tuntumassa sijaitseva autojen kääntöpaikka muodostavat kolkon ja liian laajan, avonaisen kentän. Torialuetta rajaavat rakennukset voisivat olla kolmikerroksisia ja niiden ylemmissä kerroksissa majoitustiloja. Kappelille esitetään kaavaluonnoksessa pari vaihtoehtoista paikkaa, esim. dyynille vievien portaiden eteläpuolelle ja dyynin meren puolelle. Pihvituvalle osoitetaan kaavaluonnoksessa uusi paikka, joka voisi sijaita Siikarysän lähellä. Siikarysä ja Pihvitupa muodostaisivat tuolloin yhdessä muutaman muun ravintolan kanssa ns. perinneruokakorttelin. Poikkikatu keskusalueen läpi voidaan osoittaa hidaskaduksi. Kadun tarvetta tulee vielä selvittää. Lähinnä kiertoliittymää sijaitsevan korttelin massoittelua tulee myös pohtia. Hotellin laajentaminen tulee näkyä kaavassa ja se voisi toteutua Jukujukumaan puolelle. Konsultti selvittää Kalajoen Hiekkasärkät Oy:ltä Jukujukumaan ja Sanifanin yhteystarpeen luonteen. Riittäisikö tuolloin esim. tunneli saunojen luota, jolloin piha-allasaluetta voitaisiin siirtää pohjoisemmaksi ja nykyinen piha-allasalue ottaa hotellin käyttöön ja alueelle tuoda hotellin huolto sekä paikoitusta aivan hotellin tuntumaan. Hotellille jäävälle suojaiselle piha-alueelle voitaisiin tuolloin sijoittaa myös mahdollisesti talviaktiviteettejä, esim. rusettiluistelua. Autopaikkojen osalta voisi keskusalueella houkuttimena olla määräys, jossa kellaripaikoituksella saisi lisärakennusoikeutta. Diakonaatin puolella sijaitsevan hotellimassan autopaikat voisivat sijaita osittain 1. kerroksessa, rakennusmassan pohjoispuoleisella sivulla.

19 SUUNNITTELUKESKUS OY MUISTIO 2 (2) Kalajoen kaupunki Hiekkasärkkien ydinalueen asemakaavan muutos 34-C552 Merisärkät-tanssipaikan erilliset majoitustilat voisi olla hyvä osoittaa rakennusmassojen taakse dyynin tuntumaan, jolloin ne eivät näkyisi maisemassa niin voimakkaasti. Majoitustilat eivät mielellään voi kohota kahta kerrosta korkeammiksi. Lämpökeskukselle kaavaluonnoksessa osoitetaan paikka Merisärkäntien pohjoispuolelle autorataa vastapäätä. Vaihtoehtoinen paikka lämpökeskukselle osoitetaan huoltoaseman taakse. Merisärkäntien alikulun kohdalla ohjataan moottorikelkka- ja ulkoilureitit sekä kevyt liikenne Merisärkäntien yli. Valtatien varrella sijaitsevan inforakennuksen tuntumaan tulee mahdollisuuksien mukana osoittaa lisää liiketiloja. Todettiin, että nähtäville asetetaan koko suunnittelualuetta koskeva kaavaluonnos. Jos ongelmia esiintyy jatkossa, voidaan tarvittaessa työtä viedä eteenpäin osa-alueittain. Nähtäville asetettavassa aineistossa tulee esittää keskusalueen vaiheittainen rakentaminen. 2. Palaverin päättäminen Palaveri päättyi klo 14:3. Oulussa Muistion vakuudeksi Virpi Rajala Suunnittelukeskus Oy Hallituskatu 13-1D Oulu, , Jakelu: Kokoukseen osallistujat

20 SUUNNITTELUKESKUS OY MUISTIO LIITE F Oulu/V. Rajala C552 KALAJOEN KAUPUNKI HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS VIRANOMAISNEUVOTTELU 2 Aika klo : Paikka Kalajoen kaupungintalo Läsnä Liisa Ranto-Oikari Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus Eero Laukkanen Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus Kari Poikolainen Tiehallinto, Oulun tiepiiri Jouni Jyrinki Kalajoen kaupunki, puh.joht. Seija Haarala Kalajoen kaupunki Matti Heikkilä Kalajoen kaupunki Riina Hulkkonen Kalajoen kaupunki Pekka Ollila Kalajoen kaupunki Antti Lastikka Kalajoen kaupunki / elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Juhani Latukka Kalajoen kaupunki / elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Juha Rahkola Kalajoen kaupunki / elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Virpi Rajala Suunnittelukeskus Oy, siht. 1. Avaus ja järjestäytyminen Jouni Jyrinki toimi puheenjohtajana ja Virpi Rajala sihteerinä. 2. Kaavoituksen ja alueen toteuttamisen suunnittelun tilannekatsaus Virpi Rajala esitteli kaavaluonnoksen, josta oli tehty kolme vaihtoehtolinjausta Matkailutien osalta ja samalla vaihtoehtoiset sijoituspaikat liikuntasalille sekä laskelmat rakennusoikeudesta, autopaikoista ja vuodepaikoista. 3. Viranomaisten kannanotot ja yleiskeskustelu Olli Eskelinen, Pohjois-Pohjanmaan liitto (oli toimittanut kommenttinsa Seija Haaralalle) / Suunnitelmassa ei ole ristiriitoja maankuntakaavan suhteen. Pysäköinti on alueella ongelma ja sen myötä siirtyminen kävely-ympäristöön. Kylpylän pysäköintiä voisi vielä harkita kannen alle sijoitettavaksi. Liikuntasalin sijoittaminen kylpylän yhteyteen on kaikkein luontevin vaihtoehto. Tielinjauksista VE3 on paras. Sisääntuloon valtatieltä voisi harkita selkeämpää porttiaihetta. Dyyni-hotellin istuttamista maastoon tulisi vielä harkita lähinnä sakaran osalta. Kari Poikolainen / Matkailutie ei voi olla LT-aluetta. LYT-merkintä on mahdollinen, mutta Tiehallinnon toive on, että Matkailutie muutettaisiin katualueeksi. Esitetyissä Matkailutien linjausvaihtoehdoissa ei Tiehallinnon kannalta ole eroja. Eero Laukkanen / Puiden runsasta kaatamista tulisi välttää, vaikkakin ydinalueella tehokkuuden tavoittelu on selviö. Kylpylähotellin ja ympäristön suuri tehokkuus on hyväksyttävissä osittain siksi, että Matkailu/Dyynihotellin yhteydessä voitaisiin jo nykyisessä kaavassa olevaa suurta rakennusoikeutta ( k-m2) pienentää. Kyse on siis toisaalta rakennusoikeuden siirrosta. Luonnoksessa kuitenkin Dyyni-hotellin rakennusoikeus on sama kuin voimassa olevassa kaavassa ja rakennusmassa levittäytyy arvokkaalle metsäiselle alueelle. Samoin pysäköinti JukuJukumaan alueella

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA, SAPPEEN KYLÄ RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 8, 13, 14, 15, 16 JA 17 SEKÄ KORTTELIN 6 RAKENNUSPAIKKOJA 2 JA3, KORTTELIN 7 RAKENNUSPAIKKOJA 2, 3, 4,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kemijärven kaupunki 1 (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava Pyhätunturin matkailukeskuksessa Suopursunmutkan varrella. Suunnittelualue ja kaavan tavoite Suunnittelualue sijaitsee Pyhätunturin

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1/ 5 Alue 411611 Laurinlahti (34 / Espoonlahti) Asemakaavan muutos Asianumero 6903/10.02.03/2011 3.11.2014 Alue on nykyisen asemakaavan mukaan rivitalojen korttelialuetta. Alueen maankäyttöä tehostetaan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Markku Mattila ja Johanna Salminen ovat

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ YLÖSTALONTIE-PELTOMÄENTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 15.2.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS; VALTATIE 4:N LÄNSIPUOLEN TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA (OAS)

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS; VALTATIE 4:N LÄNSIPUOLEN TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA (OAS) KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS; VALTATIE 4:N LÄNSIPUOLEN TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto 13.7.2016 2 (6) Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS 29.10.2012 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 2 3. LAADITUT SELVITYKSET JA AIEMMAT SUUNNITELMAT... 2 3.1. VALTAKUNNALLISET

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut 1 (8) Tekniset palvelut asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Paltamon kirkonkylän asemakaava-alueen korttelit 22, 23 ja 27 sekä niihin liittyvät vesi-, liikenne- ja viheralueet. Suunnittelualue

Lisätiedot

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS 1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS PROJ.NRO 174 Asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Kaavamuutosalueen rajaus on merkitty oheiseen karttaan ALOITE TAI

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

Kangasalantie, asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava nro 468 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kangasalantie, asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava nro 468 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kangasalantie, asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava nro 468 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Hissitien asemakaavamuutos (Levin asemakaava-alueen korttelit 27/1, 31/7, 32/1,2,4, 36/2-3, 83, 299)

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Hissitien asemakaavamuutos (Levin asemakaava-alueen korttelit 27/1, 31/7, 32/1,2,4, 36/2-3, 83, 299) 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Hissitien asemakaavamuutos (Levin asemakaava-alueen korttelit 27/1, 31/7, 32/1,2,4, 36/2-3, 83, 299) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 21.9.2009 Ilmakuva Leviltä

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi 275 KYLÄ Kärkkäiskylä 404 KORTTELI Kortteli 33 tontti 4 KIINTEISTÖ 275-404-23-217

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 KOSKENKYLÄNTIEN YRITYSALUE ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos 1 Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ote opaskartasta ja suunnittelualueen rajaus. Fonecta kartat 1. Miksi kaavoitukseen on

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 (4) MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA ASEMKAAVAN MUUTOS KOSKEE 40. KAUPUNGINOSAN KATU- JA LÄHIVIRKISTYSALUEITA Kunnan kaavatunnus: 243

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/1940/2014 VP 64/10.12.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TIILIMÄEN (11.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTI 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1640 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.4.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ

IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 15.5.2012, 30.4.2013 Yleistä osallistumis- ja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2010 Muutettu 11.11.2010, 10.2.2012 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kirkonkylä 407 Korttelit osa 175, 186-197 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija Euran kunta

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 272-2-1-10, ASUNTO

Lisätiedot

tark Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

tark Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.8.2007 tark. 11.1.2010 Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.1.2010 1 TEHTÄVÄN KUVAUS ESIPUHE Niinniemen alueen asemakaavoitus käynnistyi virallisesti

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 107-AK1602 MYNÄMÄEN KUNTA NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 54 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

ASEMAKAAVA MERENLÄHEISELLE ASUTUKSELLE TACKSAMVIKEN ILLÄ ORAVAISISSA

ASEMAKAAVA MERENLÄHEISELLE ASUTUKSELLE TACKSAMVIKEN ILLÄ ORAVAISISSA VÖYRIN KUNTA VÖYRIN KUNTA ASEMAKAAVA MERENLÄHEISELLE ASUTUKSELLE TACKSAMVIKEN ILLÄ ORAVAISISSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Mustasaaressa 23.10.2012 Kaavoitusalue Asemakaava-alue sijaitsee Oravaisten

Lisätiedot

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 16.kaupunginosan korttelin 64 tontteja 32, 39, 40, 41, 42 ja 43 sekä korttelin 62 tontteja 38 ja 52 koskeva asemakaavan muutos. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, 10-405-23-89 Kuusikallio Maankäyttö- ja rakennuslain 63 1 momentin mukaan kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti.

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3

SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3 SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) SIMON KUNTA

Lisätiedot

Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan

Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 30.3.2016 Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Asemakaavan muutos nro 002134 ja tonttijako,

Lisätiedot

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Raksilan kaupunginosan korttelia 2 tonttia nro 2 koskeva asemakaavan muutos (Teuvo Pakkalan katu) AM2025 asemakaavan muutosalue alue, jolle kaavahankkeella

Lisätiedot

TAPIONKYLÄN OSAYLEISKAAVA

TAPIONKYLÄN OSAYLEISKAAVA Rovaniemen maalaiskunta TAPIONKYLÄN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITTELUKESKUS OY 2 ROVANIEMEN MAALAISKUNTA TAPIONKYLÄN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAAVOITUKSEN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5188 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 25.10.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelia 40 koskeva asemakaavan

Lisätiedot

KORTTELIN 801 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELIN 801 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 801 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 29.11.2011/tark. 26.8.2016 Kuva 1. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti opaskartalla ( Äänekosken kaupunki 2016).

Lisätiedot

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.7.2006 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Voimassa olevan kaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI Päiväys 9.1.2014 KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SEKÄ LUUMÄEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...3 3. LAADITUT

Lisätiedot

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) KITTILÄN KUNTA, 2. KUNNANOSA, LEVI Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2(7) 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI , SAMMONKATU 1 d

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI , SAMMONKATU 1 d KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 51 21 5, SAMMONKATU 1 d ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE ASEMAKAAVATYÖN TARKASTELUALUE KOKKOLAN

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

NUORIKKALANMETSÄ 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

NUORIKKALANMETSÄ 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI NUORIKKALANMETSÄ 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 0 YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4.3.2013 KOKEMÄEN KAUPUNKI RISTEN VANHAN KOULUN ASEMAKAAVA RISTEN (201) KAUPUNGINOSAN OSAKORTTELI 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) täydennetään

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 15.8.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Kauttua 406 KORTTELI 658 TONTTI 3 KIINTEISTÖT 2:574 (osa) 2:261 Kaavan laatija

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASKOLA/MONNINKYLÄ Monninkylän kauppapaikka Päiväys7.9.2011 ASEMAKAAVAN MUUTOS SEKÄ ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN MÄNTSÄLÄNTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavan muuttamista

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

A Asemakaavan muutos. Marskinaukio, Asemakatu ja A. F. Airon puisto Keski-Lahti. Lahti.fi OAS A (5) D/678/

A Asemakaavan muutos. Marskinaukio, Asemakatu ja A. F. Airon puisto Keski-Lahti. Lahti.fi OAS A (5) D/678/ OAS A-2702 1 (5) A-2702 Asemakaavan muutos 6.3.2017 Marskinaukio, Asemakatu ja A. F. Airon puisto Keski-Lahti Lahti.fi OAS A-2702 2 (5) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KORTTELIT 304 JA 306 / LINJA-AUTOASEMA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

KORTTELIT 304 JA 306 / LINJA-AUTOASEMA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1(5) KORTTELIT 304 JA 306 / LINJA-AUTOASEMA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2.11.2011 PROJ.NRO 211 Asemakaavan muutos korttelit 304 ja 306, sekä niihin liittyvät puistoliikenne-,

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Va. kunnanjohtajan ehdotus:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Va. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus 77 16.02.2009 Kunnanhallitus 243 12.10.2009 Kunnanhallitus 270 23.11.2009 Kunnanhallitus 5 11.01.2010 Kunnanvaltuusto 4 17.02.2010 SAUKKOVAARAN LAKIALUEEN ASEMAKAAVA 101/10/2009 KHALL 77

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 3 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on kunnan esitys yhteistyötavasta osallisille. Se määrittelee kaavan valmistelussa ja kaavan vaikutusten

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut KAPULIN YRITYSALUEEN III-VAIHEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ PROJ.NRO 188 Asemakaava OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Alueen ohjeellinen rajaus on

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi (275) KYLÄ Kirkonkylä ALUE Kuhmontien katualue ja siihen liittyvät virkistysalueet

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy ASEMAKAAVAMUUTOSALUEEN LIKIMÄÄRÄINEN SIJAINTI ASEMAKAAVAMUUTOS

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6)

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6) 1(6) KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu 30.1.2007 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) tarkoitus on määritelty Maankäyttö-

Lisätiedot

Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.07.2010 Seitap Oy 2010 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN Keskinen/ Tilat Järvikannas 1:34 ja Ellivuori 1:57 Kelkjärvi/Tilat Järvelä 1:68 ja Soramäki 1:129 Päiväys 23.1.2017 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis-

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 11.4.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03)888

Lisätiedot

SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue käsittää osan asemakaavoitetusta pääradan varresta Kaustarissa. Ote opaskartasta, alueen likimääräinen sijainti

SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue käsittää osan asemakaavoitetusta pääradan varresta Kaustarissa. Ote opaskartasta, alueen likimääräinen sijainti OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄÄRADAN KAKSOISRAITEET KAUSTARI Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola Puh.

Lisätiedot

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA 4.4.2016 LEMIN KUNTA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma I SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 2 SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

VANHANKYLÄN LIIKEALUEEN MUUTOS Asemakaavan muutos. kaava nro 485 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA

VANHANKYLÄN LIIKEALUEEN MUUTOS Asemakaavan muutos. kaava nro 485 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 12.10.2015 VANHANKYLÄN LIIKEALUEEN MUUTOS Asemakaavan muutos kaava nro 485 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KÄRKÖLÄ JÄRVELÄ JAAKONSAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 31.10.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 9.12.2015 Haapajärven kaupunki OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) SAMULINPUISTON ASEMAKAAVAMUUTOS Asemakaavan muutos koskee osaa Haapajärven Ronkaalan kaupunginosan korttelista 215 ja siihen liittyvää

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1 / 6 Alue 150713 Lippajärvi Asemakaavan muutos Asianumero 4737/10.02.03/2015 18.4.2016 Asemakaavan muutoksen tavoitteena on lisätä alueen rakennusoikeutta, nostaa kerroslukua ja sallia myös rivitalojen

Lisätiedot

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 6 ) TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA (844-411-7-1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaava koskee Tervon

Lisätiedot

A D/3667/ /2015 1(6) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

A D/3667/ /2015 1(6) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(6) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Asemakaavan muutos A-2647 (Johtokatu 28, Tapsikadun pää) ALOITE Asemakaavan muutos laaditaan Lahden kaupungin aloitteesta.

Lisätiedot

Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus

Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus 1 Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ritoniemen 124 kaupunginosan matkailu- sekä katualueita että korttelia 14 koskeva asemakaavan muutos (Bomba - Sotkan ympäristö

Lisätiedot

JÄMIJÄRVI JÄMIJÄRVEN KUNTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 ASEMAKAAVA Jämijärven Jämin Harjumökkialueen asemakaava

JÄMIJÄRVI JÄMIJÄRVEN KUNTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 ASEMAKAAVA Jämijärven Jämin Harjumökkialueen asemakaava JÄMIJÄRVI JÄMIJÄRVEN KUNTA 07.10.2013 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 ASEMAKAAVA Jämijärven Jämin Harjumökkialueen asemakaava 1. SUUNNITTELUALUE SIJAINTI Suunnittelualue sijaitsee Jämin palvelukeskuksen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA Sääksjärven asemakaavan muutos, Sääksjärven seurakuntatalo OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LEMPÄÄLÄN KUNTA Sääksjärven asemakaavan muutos, Sääksjärven seurakuntatalo OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA Sääksjärven asemakaavan muutos, Sääksjärven seurakuntatalo OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen

Lisätiedot

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 LINJA-AUTOASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja 64 SEKÄ MRA 30

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja 64 SEKÄ MRA 30 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) LIPERIN KUNTA PYHÄSELÄN TELMONSELÄN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN

Lisätiedot

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sijainti ja nykytilanne: Suunnittelualueen pinta-ala

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 16.12.2016 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

Salla Sallatunturin asemakaava Pan Parks Poropuisto alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Salla Sallatunturin asemakaava Pan Parks Poropuisto alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Salla Sallatunturin asemakaava Pan Parks Poropuisto alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 09.07.2009 Sallan kunta Seitap Oy 2009 Seitap Oy Osallistumis-

Lisätiedot

KOLARI, 2. KUNNANOSA KOLARIN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS YLLÄSJOKISUUN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) (10.12.

KOLARI, 2. KUNNANOSA KOLARIN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS YLLÄSJOKISUUN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) (10.12. 0 KOLARI, 2. KUNNANOSA KOLARIN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS YLLÄSJOKISUUN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) (10.12.2011) KOLARIN KUNTA SEITAPA OY 2011-2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus: Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :ssä on esitetty OAS:n tarkoitus. Kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

ONKKAALANTIEN LÄMPÖLAITOKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 18 PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS

ONKKAALANTIEN LÄMPÖLAITOKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 18 PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS ONKKAALANTIEN LÄMPÖLAITOKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 18 PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.11.2010 YHTEYSTIEDOT Pälkäneen kunta Osoite: Keskustie 1, 36600 Pälkäne Puh: 03-57911,

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIIN 32. TONTILLE 13. ( 740-1-32-13 )

SAVONLINNAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIIN 32. TONTILLE 13. ( 740-1-32-13 ) A R K K I T E H T U U R I T O I M I S T O A R K T E S O Y, 16.04.2012 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIIN 32. TONTILLE 13. ( 740-1-32-13 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sijainti ja

Lisätiedot