HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS"

Transkriptio

1 LIITE 1 KALAJOEN KAUPUNKI HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS O S A L L I S T U M I S J A A R V I O I N T I S U U N N I T E L M A 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Kalajoen Hiekkasärkkien matkailukeskuksen ydinalueella. Kaavamuutosalueeseen sisältyvät ydinkeskustan lisäksi valtatien liittymäalue, hotelli Dyynin alue, Jukujukumaan alue sekä Merisärkän alue. Alueen pinta-ala on noin 46 ha. Kaavoitettavalla alueella on useita maanomistajia, joista suurin on Kalajoen kaupunki. Ohessa suunnittelualueen sijaintikartta. 2. SUUNNITTELUTYÖN SISÄLTÖ JA TAVOITTEET Kaavoitustyössä luodaan edellytykset ydinalueen kehittämiselle ja tiivistämiselle huomioon ottaen ja korostaen alueen vetovoimaisia luonto-olosuhteita ja maisemaa. Tärkeänä tavoitteena on korkealaatuinen rakennettu ympäristö. Nykyiset toiminnot säilytetään ja niitä kehitetään. Ydinkeskustan alueelle sijoitetaan mm. meriluontokeskus, joka toimii koko alueen infokeskuksena, kylpylähotelli sekä ravintola- ja myymälätiloja. Kaavoitustyö sovitetaan yhteen meriluontokeskuksen rakennussuunnittelutyön kanssa. Suunnittelun alkuvaiheessa keskeistä on tutkia meriluontokeskuksen ja kylpylähotellin sijainti niin, että meriluontokeskuksen rakentamiselle voidaan hakea poikkeamislupa. Suunnittelutyössä otetaan huomioon meriluontokeskuksen liiketoimintasuunnitelma. JukuJukumaan alueelle luodaan laajennusmahdollisuus mm. talvitoiminnan kehittämistä varten. 1

2 KALAJOKI..24 Hiekkasärkkien ydinalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dyyni-hotellin ja Merisärkkien alueiden toimintaedellytyksiä ja vetovoimaisuutta kehitetään. Alueelle luodaan liikenteellisesti selkeä ratkaisu, jonka avulla liikkuminen ydinalueella tulee sujuvammaksi. Alueen sisääntuloa kehitetään vetovoimaisemmaksi sekä laadullisesti korkeatasoisemmaksi ja selkeämmäksi. Lisäksi selvitetään pysäköintipaikkojen riittävyys sekä mahdollisuudet maanalaiseen pysäköintiin. Tavoitteena on myös lämpökeskuksen siirto pois keskeiseltä alueelta. 3. SUUNNITTELUKILPAILU Suunnittelutyössä otetaan huomioon Kalajoen kaupungin järjestämän Hiekkasärkkien suunnittelukilpailun kilpailuohjelman tavoitteet. Asemakaavan muutostyö on suoranainen jatke kilpailulle ja siinä sovelletaan kilpailussa saatuja ideoita. 4. KAAVALLINEN TILANNE Asemakaava Alueella on voimassa Hiekkasärkkien asemakaava, joka on alun perin vahvistettu Sen jälkeen siihen on tehty muutoksia ja laajennuksia, joista viimeisin on Kuivatjärven golfpuiston alueen kaava (3..23). Yleiskaava Suunnittelualue sisältyy suunnitteilla olevaan Hiekkasärkkien rantaharjualueen osayleiskaavaan. Yleiskaavatyö on ehdotusvaiheessa ja sen on määrä valmistua maaliskuussa 25. Yleiskaavatyön yhteydessä on laadittu kunnan matkailun kehittämisohjelma, Marepolis -strategia sekä sen päivitys Kalajoki mahdollisuuksiensa mukaiseen kuntoon 22. Maakuntakaava Maakuntakaavassa (hyv..6.23) suunnittelualue on merkitty matkailun vetovoima-alueeksi sekä matkailupalvelujen alueeksi, jolla tulee yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja rakentamisessa ottaa huomioon maankohoamisrannikon erityispiirteet. Alue sisältyy myös maakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen ja alueelle ulottuu tärkeä pohjavesialue. 5. VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Hiekkasärkkien ydinalueen asemakaavan muutostyöstä laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain mukainen vaikutusten arviointi ( ). Vaikutusten arviointi muodostuu asemakaavaratkaisun ja tehtyjen perusselvitysten välisestä suhteesta. Kaavaa laadittaessa selvitetään tarpeellisessa määrin suunnitelman toteuttamisesta aiheutuvat 2 välilliset ja välittömät: - vaikutukset luonnonympäristöön - vaikutukset rakennettuun ympäristöön - vaikutukset maisemaan - yhdyskuntataloudelliset vaikutukset - sosiaaliset ja kulttuuriset vaikutukset - vaikutukset liikenteeseen - vaikutukset matkailuelinkeinoon 6. OSALLISET Maanomistajille ja niille joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisille ja yhteisöille joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään, varataan mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun sekä mahdollisuus arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta. Asemakaavan valmistelu- ja laadintatyön aikana kuultavia tahoja ovat: 1) Maanomistajat 2) Alueen yrittäjät 3) Kalajoen kaupungin viranhaltijat ja luottamuselimet 4) Viranomaiset: - Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus - Pohjois-Pohjanmaan liitto - Tiehallinto 5) Meriluontokeskuksen toimijat: - Metsähallitus - Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä - Kalajoen hiekkasärkät Oy - Kalajoki-matkailu ja keskusvaraamo 6) Hiekkasärkkien yrittäjäyhdistys ) Pohjanmaan PPO Oy, Osuuskunta Valkeavesi ja Vattenfall ) Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri. VUOROVAIKUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN Suunnittelutyön käynnistymisestä, osallistumisja arviointisuunnitelman nähtävillä olosta, kaavan valmistelusta ja yleisötilaisuuksien järjestämisestä tiedotetaan Kalajoki-lehdessä sekä Kalajoen kaupungin ilmoitustaululla. Kaavaluonnos ja kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville Kalajoen kaupungintalolla. Suunnittelutyöhön liittyvät esittely- ja yleisötilaisuudet järjestetään nähtävillä olojen aikana. Yleisötilaisuuksien tarkka ajankohta ja paikka ilmoitetaan myöhemmin. Osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä kaavaluonnoksesta ja muistutus kunnanhallitukselle kaavaehdotuksesta nähtävillä olojen aika-

3 KALAJOKI..24 Hiekkasärkkien ydinalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma na. Osalliset voivat valittaa hallinto-oikeuteen kunnan valtuuston tekemästä kaavan hyväksymispäätöksestä. Viranomaisten kuuleminen hoidetaan erillisissä viranomaisneuvotteluissa. Osallisilla on ennen kaavaehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville mahdollisuus esittää alueelliselle ympäristökeskukselle neuvottelun käymistä osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä.. SUUNNITTELU JA PÄÄTÖKSENTEKO Hiekkasärkkien ydinalueen asemakaavan muutoksen hyväksyy Kalajoen kaupungin valtuusto. Suunnittelutyön ohjausryhmänä toimii Kalajoen kaupungin elinkeino- ja maankäyttötoimikunta. Ohjausryhmä vastaa kaavan valmistelutyöstä yhdessä kaavanlaatijana toimivan konsultin, Suunnittelukeskus Oy:n, kanssa.. AIKATAULU TEHTÄVÄ elo syys loka marras joulu tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo 1. NYKYTILANNE JA TAVOITTEET OAS Lähtötietojen kokoaminen Nykytilan arviointi Tavoiteasettelu 2. ASEMAKAAVALUONNOS Vaihtoehtojen muodostaminen Vaihtoehtojen vertailu Asemakaavaluonnoksen laatiminen 3. ASEMAKAAVAEHDOTUS Palautteen analysointi Asemakaavaehdotuksen laatiminen Ohjausryhmän kokoukset Viranomaisneuvottelut Kaupungin käsittelyt kh kh kh kv Yleisöesittelyt Nähtävillä. YHTEYSTIEDOT Kalajoen kaupunki, Kalajoentie 5, 5 Kalajoki Seija Haarala, kaavoitusarkkitehti, puh. () 46 25, telefax () Suunnittelukeskus Oy, Hallituskatu 13-1 D,. krs, Oulu Virpi Rajala, arkkitehti SAFA, puh. () / 2, telefax ()

4 .4 3: : :46 3:254. 3: : : :464 3:45 3:245 3: Leikkaus rakennuksen kohdalle dyyniin ~4 m3. 3:466 3:44.5 3: W. 3:244. 3:252 3: :241 3:25 3: Mahdollinen täyttö leikkausmassoille (Hk ~45 m3) : KALAJOKI.2 HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS : 5:. 4:36 4:3.1 4:36 4:361 4:46 4:35 LIITE :366 YMPÄRISTÖSELVITYS 4:4 4:36. 5:2.3 4:45.4 4: huoltoasema.4 4:364 4:34 4:36.2 4: :24.3 4:15 4:33.2 4:3. 4: kt : :4.. 5:15 4:362 4: : :2 info.6. grilli.6 5: :24 4:51 4:2 grilli :161 4: :: :6 3: : : :1.6 4:24.4 3: :62 3: : :1.3. 3:43 3: :161 3:5 6. ravintola.3.2 4: :43 4: :26 4:246 3: : lämpölaitos ös : : : 4: : kt :344.3 mikroautorata.2.3 kylpylä. 4: hotelli : :21 4:42.3 : :1 4:1.2 3:5 4:35 4: :5..3 kt :43 3: : : : 3: : : : ,3 3:43 4: :42.4. grilli :26.6 4: :14 3: tsto :43 1 : : : : : : : : : : Kävelyreitin uudelleen linjaus ja pohjustus. 3: : : :3 : : : : : Puusto säilytetään dyynillä niiltä osin kuin se on mahdollista..2 3:235.4 ravintola : tanssiravintola :2.3. 3:23 3: :23 3: : : Pääosin muutettua/rakennettua aluetta. 3: :3. 1 3:242 3:46 3:45 5 3: :5 3: :265 3: :243 3: Mahdollinen leikkaus / muotoilu dyynin yläosassa tasolle +16 merinäköalan avaamiseksiw ~5 m3. 3:461 3: :251 Oulu : : SUUNNITTELUKESKUS OY Hallituskatu 13-1 D,. krs, OULU puh () 25 2, fax () :4.6

5 .4 3: : :46 3:254. 3: : : :464 3:45 3:245 3: :466 3:44.5 3: W. 3:244. 3:252 1: :241 3:26 3: : : 5: LIITE KALAJOKI.2 HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS : 5:. 4:36 4:3.1 4:36 4:361 4:35 4:46 4:366. 5:2.3 4:45 PUUSTOSELVITYS 4:4 4: :355 4:34 4:36 5 huoltoasema.4 4: :356 4:3..4 4:365. 4: :33. 4:24.3 kt : 4:4.. 5:15 4:362 4: : :2 info.6. grilli.6 5: :24 4:51 4:2 grilli :161 4: :: :6 3:61.2 3:.5.1 4: :33.6 6: :24.4 3:5 3: : :43 3: ravintola.3.2 4: : : :5.3 4:246 4: :43 3: : lämpölaitos ös :24 4: : : : : kt :344.3 kylpylä hotelli :26.6 mikroautorata 3: :1.6 4:35.3 :5. 4:42 4:26.5 6:1 1 3:5 4:35.2 : :43 kt. 2.5 : :5 3: : : : ,3 3:14 4: : : grilli.3 4: : Kuntoreitin molemmin puolin 4:26 riittävän leveä väylä olemassa olevaa puustoa säilytettävä tsto : : : ja tonttien suojavyöhykkeeksi :31.3 Tasaista hyväkasvuista männikköä, jota on syytä jättää tienvarren : : :5 4: Säilytettävä lähes puuttomana alueena : : : : : Yksittäisinä maisemapuina säilytettävä alue.. 3: : : : :236. 3: :234 3:4.6.2 Säilytettävä puusto. 3:235 3:4 ravintola : tanssiravintola :2.3. 3:23 3: Harvennettavaa mäntymetsää :23 3: : : :45 3: :46 Puistometsän luonteinen hoitosuositus, alueella merkittäviä yksityispuita tai puuryhmiä, harkiten harventaminen mahdollista.. 3:3 3:45 3:242 3 W.5 3:463 Oulu : : : :265 3:264 3:243 Säilytettävä yksittäispuu tai puuryhmä. 3: :461 3: :251 SUUNNITTELUKESKUS OY Hallituskatu 13-1 D,. krs, OULU puh () 25 2, fax () :4.6

6 KALAJOKI LIITE 4 HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SUUNNITELMA ILMAKUVASSA 1:3 Oulu SUUNNITTELUKESKUS OY Hallituskatu 13-1 D,. krs, OULU puh () 25 2, fax ()

7 KOKO ALUE: RM PV KL LH 4 3 k-m2 *) josta majoitustiloja RM / 4 3 muita tiloja RM-2/ 5 RM-3/ 1 6 RM-4/ RM-5/ k-m2 1 4 k-m2 1 4 k-m2 3 k-m k-m2 KESKEINEN ALUE: RM 43 3k-m2 *) josta majoitustiloja muita tiloja 2 62 k-m2 23 k-m2 RM-2 / 5 RM-3 / 1 6 RM-4 / RM-5 / 3 4 RM 4 3ap/ap+ 4 RM-5 () 3ap/3ap VUODEPAIKAT: KESKEINEN ALUE (1 vp = 2 k-m2) KOKO ALUE yhteensä vp, josta hotellit vp **) yhteensä 1434 vp, josta hotellit vp **) 4 LPA-1 361ap (45,4) *) sisältää basaaritorin 14 k-m2 **) hotelliosuus ei sisällä Diakonaatin majoituslaajennusta (2vp) KESKEINEN ALUE 4 RM-3 6 (6) 6ap/24ap 4ap/ma RM-3 (6) 65ap/243ap ap/ ma RM-2 5 (14) 13ap 1ap 42 ap/ap 23 RM-4 ap/35ap 14 LPA 46ap 35ap RM-4 (45) 464 (22) ap/1ap RM-4 RM-5 (5) ap/5ap (3) ap/ap LPA-1 (45) 16ap+ 6bp 45 PV 4 ap+ 4 KL RM RM 3 6ap 4 LPA (45) ET 46 LH-1 14 ET ET Merkintöjen selvityksiä: 45 korttelinumero RM-2 alueen käyttötarkoitus LPA-1 (45) LPA-merkinnän jälkeen korttelinumero, jonka autopaikkoja alue koskee kokonaiskrs-ala ( ) 4ap/2ap 6ap/ ma 3ap bp ap+ majoituksen osuus krs-alasta autopaikat tontilla / ap-vaatimus autopaikat maan alla LPA-alueella tai pihakadulla sijaitsevat autopaikat bussipaikka ap-tarve vaatimusta suurempi? LASKELMAT KALAJOEN KAUPUNKI HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS.2.25 Hallituskatu 13-1 D,. krs, OULU puh () 25 2, fax () LIITE 5 1 : 55 SUUNNITTELUKESKUS OY

8 a-a b-b c-c b b ap 4 45 a c 26ap a ap c LIITE 6 MAANALAINEN PYSÄKÖINTI, PERIAATEKUVA KALAJOEN KAUPUNKI HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SUUNNITTELUKESKUS OY Hallituskatu 13-1 D,. krs, OULU puh () 25 2, fax () : 2 LUONNOS

9 SUUNNITTELUKESKUS OY MUISTIO LIITE A Oulu/V. Rajala C552 KALAJOEN KAUPUNKI HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OHJAUSRYHMÄN ALOITUSKOKOUS Aika..24 klo :3 Paikka Kalajoen kaupungintalo Läsnä Seija Haarala Kalajoen kaupunki, puh.joht. Paavo Soukka Kalajoen kaupunki Veijo Rautiainen Kalajoen kaupunki Jaana Pekkala Kalajoen kaupunki Anne Vierimaa Kalajoen kaupunki, Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Juhani Latukka Kalajoen kaupunki, Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Juha Paldanius Arkkitehtitoimisto Juha Paldanius ky Juhani Niva Suunnittelukeskus Oy Antti Määttä Suunnittelukeskus Oy Virpi Rajala Suunnittelukeskus Oy, siht. 1. Järjestäytyminen Puheenjohtajana toimi Seija Haarala ja sihteerinä Virpi Rajala. 2. Kaavoituksen työohjelma 3. Aikataulu Juhani Niva esitteli projektisuunnitelman, joka hyväksyttiin työohjelmaksi pienin täsmennyksin. Juhani Niva esitteli ehdotuksen kokonaisaikatauluksi, joka hyväksyttiin ohjeellisesti noudatettavaksi sekä ehdotuksen asemakaavatyön suunnitteluaikatauluksi, jota korjataan viranomaisneuvottelun aloituskokouksen ja ohjausryhmän palaverien ajankohtien osalta. Sovittiin, että meriluontokeskuksen ja kylpylähotellin sijoitusvaihtoehtoja aletaan laatia kiireesti. Ennen lopullisen vaihtoehdon valintaa järjestetään palaveri meriluontokeskuksen toimijoille ohjausryhmän palaverin jälkeen, joka alkaa klo. Vaihtoehtojen valinta tapahtuu ohjausryhmän palaverissa alkaen klo. 4. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Virpi Rajala esitteli osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Suunnittelutyön sisältö ja tavoitteet -kohdasta poistetaan meriluontokeskuksen tavoiteaikataulu ja lisätään maininta rakentamisen aloittamisesta poikkeamisluvalla. OAS:aan lisätään matkailuohjelman päivitys Kalajoki mahdollisuuksiensa mukaiseen kuntoon 22, meriluontokeskuksen liiketoimintasuunnitelma sekä Hiekkasärkkien suunnittelukilpailun kilpailuohjelma.

10 SUUNNITTELUKESKUS OY MUISTIO 2 (2) Kalajoen kaupunki Hiekkasärkkien ydinalueen asemakaavan muutos 34-C552 Osallisten listaan lisätään maanomistajat, meriluontokeskuksen toimijat, Kalajoen matkailuinstituutti, Hiekkasärkkien yrittäjäyhdistys, Pohjanmaan PPO Oy, Osuuskunta Valkeavesi ja Vattenfall. Tavoitteisiin lisätään lämpökeskuksen siirto. 5. Alustavat tavoitteet Alustavat tavoitteet on esitelty osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa, jota täydennetään suunnittelukilpailun kilpailuohjelmalla. Alustaviin tavoitteisiin on syytä lisätä nykyisten toimintojen säilyttäminen ja kehittäminen. 6. Käytännön järjestelyt. Lähtötietojen toimittaminen Konsultti toimittaa listan kaupungille puuttuvista lähtötiedoista. Sama lähtöaineisto toimitetaan myös meriluontokeskuksen suunnittelijalle.. Viranomaisneuvottelu Sovittiin, että asemakaavan muutostyötä koskeva viranomaisneuvottelu pidetään perjantaina , jolloin Kalajoella järjestetään viranomaisneuvottelu muita suunnittelutöitä koskien.. Yhteistyötahojen ja osallisten kuuleminen Yhteistyötahojen ja osallisten kuuleminen on esitelty osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa. Sovittiin, että meriluontokeskuksen toimijoille järjestetään palaveri, jonka ajankohta on esitetty kohdassa 3.. Meriluontokeskuksen ja kaavoituksen yhteistyö Syyskuun aikana vaihtoehtojen laadintatyössä meriluontokeskuksen ja kaavatyön suunnittelijat toimivat kiinteässä yhteistyössä.. Konsulttisopimus Juhani Niva luovutti konsulttisopimusluonnoksen Seija Haaralalle.. Palaverin päättäminen Palaveri päättyi klo :3. Oulussa Muistion vakuudeksi Virpi Rajala Suunnittelukeskus Oy Hallituskatu 13-1D Oulu, , Jakelu: Kokoukseen osallistujat Liite: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (1..24)

11 SUUNNITTELUKESKUS OY MUISTIO LIITE B Oulu/V. Rajala C552 KALAJOEN KAUPUNKI HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS VIRANOMAISNEUVOTTELU, ALOITUSKOKOUS Aika klo 13:2 Paikka Kalajoen kaupungintalo Läsnä Liisa Ranto-Oikari Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus Eero Laukkanen Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus Olli Eskelinen Pohjois-Pohjanmaan liitto Risto Leppänen Tiehallinto Kari Poikolainen Tiehallinto Seija Haarala Kalajoen kaupunki, puh.joht. Paavo Soukka Kalajoen kaupunki Matti Heikkilä Kalajoen kaupunki Veijo Rautiainen Kalajoen kaupunki Jaana Pekkala Kalajoen kaupunki Juhani Latukka Kalajoen kaupunki, Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Virpi Rajala Suunnittelukeskus Oy, siht. 1. Avaus ja järjestäytyminen, asialistan hyväksyminen 2. Kaavatyön esittely Puheenjohtajana toimi Seija Haarala ja sihteerinä Virpi Rajala. Asialistaan ei ollut huomautettavaa. Virpi Rajala esitteli ohjausryhmän palaverin jälkeen korjatun projektisuunnitelman ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Seija Haarala esitteli luonnoksen aluerajaukseksi. 3. Viranomaisten näkökannat Liisa Ranto-Oikari / Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan tulee lisätä vaikutusten arviointi rakennettuun ympäristöön sekä mainita se, että työn yhtenä päätavoitteista on korkealaatuinen rakennettu ympäristö. Maakuntakaavasta olisi hyvä mainita tärkeä pohjavesialue. Viranomaisneuvotteluja tulee järjestää vähintään kolme: aloituskokouksen lisäksi yksi ennen luonnoksen nähtäville asettamista ja yksi ennen ehdotuksen nähtäville asettamista; tarvittaessa lisäksi yksi luonnoksesta saadun palautteen jälkeen ja yksi ehdotuksesta saadun palautteen jälkeen. Työpalavereja järjestetään tarvittaessa ja niitä tulisi olla mahdollisimman monta erityisesti meriluontokeskukselle haettavan poikkeamisluvan takia. Osallisiin tulee lisätä luonnonsuojelujärjestö. Eero Laukkanen / Poikkeamislupaa varten olisi hyvä olla käytettävissä luonnoksesta saatu palaute. Yhteistyö meriluontokeskuksen rakennussuunnittelijan ja kaavasuunnittelijan kanssa tulisi olla tiivistä. Informaatio ympäristökeskukselle suunnittelutyön etene-

12 SUUNNITTELUKESKUS OY MUISTIO 2 (2) Kalajoen kaupunki Hiekkasärkkien ydinalueen asemakaavan muutos 34-C552 misestä on erityisen tärkeää. Ympäristökeskuksella tulee olla tärkeä rooli varsinkin reunaehtojen määrittelemisessä, minkä vuoksi työpalavereja tulisi pitää runsaasti varsinkin työn alkuvaiheessa. Olli Eskelinen / Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa tulisi korostaa meriluontokeskuksen merkitystä ydinalueen kannalta. Voisi harkita aluerajauksen esittämistä voimassa olevan asemakaavan päällä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on hyvä korostaa sitä, että suunnittelutyön ensi vaiheen tärkeänä tehtävänä on sijoitusvaihtoehtojen laatiminen meriluontokeskukselle ja kylpylähotellille. Risto Leppänen / Suunnittelualueen rajauksessa olisi hyvä pitäytyä valtatien rannan puoleisessa osassa eikä ottaa mukaan tien toista puolta lainkaan. Suunnittelutyössä pyrkimyksenä tulisi olla selkeä sisääntulo alueelle, esim. korokkeellinen kanavointi. Reitistöjen osalta tärkeää on sisääntulotien alikulku, myös valtatien ali on suunnitteilla reittialikulku Yleiskeskustelu Yleiskeskustelu käytiin edellisen kohdan yhteydessä. 6. Yhteenveto. Jatkotoimet Sovittiin, että osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa hieman tarkennetaan, mm. osallisten, aluerajauksen ja aikataulun osalta. Sovittiin, että kaava-alueen rajausta laajennetaan pohjoisessa ja että alueeseen sisältyy myös valtatie. Rajaus tarkentuu suunnitteluprosessin aikana. Aikatauluun lisätään kolmas viranomaisneuvottelu. Kaupunki ja konsultti sopivat keskenään, miten osallistumis- ja arviointisuunnitelman aluerajaus esitetään. Sovittiin, että ohjausryhmän palavereihin kutsutaan jatkossa myös ympäristökeskuksen edustaja. Seuraavan viranomaisneuvottelun ajankohta sovitaan myöhemmin.. Palaverin päättäminen Palaveri päättyi klo 13:45. Oulussa Muistion vakuudeksi Virpi Rajala Suunnittelukeskus Oy Hallituskatu 13-1D Oulu, , Jakelu: Kokoukseen osallistujat Liite: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (31..24).

13 Kalajoen kaupunki LIITE C HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Ohjausryhmän kokous II Aika: klo.-. Paikka: Kalajoen kaupungintalo Läsnä: Jouni Jyrinki Kalajoen kaupunki, elinkeino- ja maankäyttötmk, pj Marja Nuorala Kalajoen kaupunki, elinkeino- ja maankäyttötmk Juha Rahkola Anne Vierimaa Juhani Latukka Veijo Rautiainen Kalajoen kaupunki Antti Lastikka Paavo Soukka Jaana Pekkala Seija Haarala siht. Eero Laukkanen Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus Juhani Niva Suunnittelukeskus Oy Virpi Rajala Juha Paldanius Arkk.tsto Juha Paldanius Ky 1. Kokouksen avaus Kalajoen valtuuston puheenjohtaja Jouni Jyrinki avasi kokouksen. Kaupunginhallituksen tekemän päätöksen mukaisesti asemakaavan muutoksen ohjausryhmänä toimii Kalajoen kaupungin elinkeino- ja maankäyttötoimikunta. Ohjausryhmä vastaa kaavan valmistelutyöstä kaavan laatijana toimivan konsultin, Suunnittelukeskus Oy:n kanssa. Kaavahankkeen viranomaisneuvottelussa päätettiin, että ohjausryhmän kokouksiin kutsutaan myös ympäristökeskuksen edustaja. Ohjausryhmä kuulee asiantuntijoita tarvittaessa. 2. Järjestäytyminen Kokousten puheenjohtajana toimii elinkeino- ja maankäyttötoimikunnan varapuheenjohtaja Jouni Jyrinki. Sihteeriksi valittiin Seija Haarala. 3. Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjan tarkastuskäytännöksi sovittiin, että pöytäkirjaehdotus lähetetään osallistujille sähköpostitse tai kirjeitse. Korjaushuomautuksille varataan aikaa yksi viikko. Pöytäkirja hyväksytään ohjausryhmän seuraavassa kokouksessa. 4. Meriluontokeskuksen alustavat sijoitusvaihtoehdot Virpi Rajala esitteli meriluontokeskuksen sijoittamiseksi laaditut neljä päävaihtoehtoa sekä kahteen vaihtoehtoon sisältyvät lisäversiot. Tavoitteena on ollut, että meriluontokeskukseen on saa- Osoite Puhelin Telekopio WWW-sivut Kalajoen kaupunki - 46 vaihde Kalajoentie 5 5 KALAJOKI

14 tavissa merinäköala ja mahdollisuuksien mukaan myös hotelliin. Hotellista on sisäyhteys kylpylään. Lisäksi on korostettu jalankulkijan asemaa. VE 1 Keskitetty ratkaisu, joka toimii yhden aulatilan kautta ja jossa meriluontokeskus, hotelli ja kappeli ovat sisäyhteydessä kylpylään. Meriluontokeskus sijoittuu pakan sisään, -kerroksinen hotelli sijoittuu meriluontokeskuksen toimistotilojen päälle, meriluontokeskuksen näyttelytilat sijoittuvat pakan sisällä pitkään galleriakäytävään, jonka päätteestä on merinäköala. Kappeli sijoittuu galleriakäytävän jatkeeksi. Meriluontokeskuksen auditorioon on kulku rakennuskompleksin yhteisestä aulatilasta, auditorion jatkeena kylpylän suuntaan ovat myös sisäliikunta- ja monikäyttösalit. Hotellin huonekerroksista on merinäköala. Rakennukset rajaavat selkeän muotoista torialuetta. VE 2 Meriluontokeskuksen sisäänkäynti on erillään hotellin aulatiloista. Meriluontokeskus on terassoitu dyyniin, se avautuu sekä torille että meren suuntaan. Yhteys torialueelta merelle on joko terassiportaitten kautta meriluontokeskuksen vierestä tai yhteys on avattu dyyniharjanteeseen. Neljä hotellikerrosta on dyyniharjanteen laen yläpuolella. Vaihtoehdossa A hotelli on kiinni kylpylässä, erillään meriluontokeskuksesta ja kappeli on dyyniharjanteen meren puolella erillisenä, mutta siitä on mahdollisesti kulkuyhteys hotelliin pakan sisällä. Hotellin pysäköinti sijoittuu rakennuksen kellariin. Vaihtoehdossa B hotellin massa on jaettu kahteen suuntaan, osa siitä on viety luonnontilaisen dyynin päälle, hotellin päädystä on sisäyhteys meriluontokeskukseen. Kappeli on erillinen rakennus hotelli Dyynin viereisen pysäköintialueen tuntumassa. Vaihtoehdossa C yhteys merelle on muodostettu katkaisemalla dyyniharjanne meriluontokeskuksen viereltä. Pakan päällä oleva jalankulkureitti kulkee siltaa pitkin aukaisukohdan ylitse. Kappeli on erillinen rakennus. Hotelli on yhteydessä kylpylään. VE 3 Hotelli muodostaa dyyniharjanteen suuntaisen yhdistävän elementin meriluontokeskuksen ja kylpylän välille. Sen kerrosluku on 4-5. Meriluontokeskus on joko hotellin jatkeena tai siitä erillisenä. Torialue on raittimainen suuntautuen kohti dyynihotellia. Vaihtoehdossa A hotelli on irti maasta, jolloin yhteys kylpylän edestä merelle on hotellin alitse. Meriluontokeskus sijoittuu hotellin jatkeeksi terassoituna ratkaisuna. Kappeli on erillinen rakennus. Vaihtoehdossa B meriluontokeskus ja kappeli muodostavat kokonaisuuden hotelli Dyynin pysäköintialueen tuntumassa. VE 4 Ratkaisussa on muodostettu selkeästi rajattu autoton, pyöreä tori kylpylän edustalle. Kehä muodostuu liiketiloista. Meriluontokeskus ja hotelli sijoittuvat poikittaisina katkaisuina kehälle, myös terassiportaat merelle muodostavat aukon rakennuskehään. Kappeli on erillisenä kehän ulkopuolella. Pysäköintitilat sijoittuvat osittain rakenteisiin. 5. Torialue, liikenneratkaisut Pysäköintiratkaisuista konsultti esitti hintavertailun, jossa oli vertailtu pysäköintikustannuksia maan tasossa, rakennuksessa tai maan alla (kansipysäköinti). Jos hotellin laskennallinen hinta on milj. euroa ja autopaikkoja kpl, niin: pysäköinti maan tasoon n. euroa 1,4 % rakennuskustannuksista pysäköinti rakennukseen n. 1 2 euroa % pysäköinti maan alle n. 1 euroa %

15 pysäköinti kannen alle voi olla vielä edellistä arviota kalliimpaa Jatkossa konsultti tutkii pysäköintivaihtoehtoja tarkemmin, mutta periaatteessa pysäköinti voidaan alkuvaiheessa järjestää maan tasossa kunnes rakentamistarpeet johtavat pysäköinnin joko rakennuksiin tai maan alle. VE 1:ssä torialue muodostui kylpylän edustalle, huoltoajo reunusti torialuetta rakennusten edustalla sisältäen myös lyhytaikaista paikoitusta. VE 2:ssa torialue ei ole selkeärajainen, ajoneuvoyhteys jatkuu kylpylän editse hotellin sisäänkäynnille. VE 3:n torialue jatkuu raittimaisena hotelli Dyynin suuntaan. Ajoneuvoliikennettä varten on lenkkiyhteys kylpylän ja hotellin editse. VE 4:ssä pyöreä torialue on jalankulkijan aluetta, jossa vain huoltoajo on sallittu. 6. Rakennussuunnittelu Meriluontokeskuksen suunnittelija oli laatinut vaihtoehtoa 1 havainnollistavan rakennussuunnitelman, joka oli myös keskustelun pohjana.. Keskustelu Keskustelu painottui VE 1:n arviointiin, koska siitä oli laadittu myös rakennuksia hahmotteleva suunnitelma. Sen osalta toivottiin tutkittavan meriluontokeskuksen siirtoa etelään päin ja mahdollisesti kappelin sijoittamista erilleen hotellista, Dyynin pysäköintialueen tuntumaan, jossa myös huoltoliikenne sujuisi hyvin. Hotellihuoneista arvioitiin olevan pitkähkön matkan kylpylään. Yleisesti keskustelussa todettiin, että hotellista on oltava sisäyhteys kylpylään. Meriluontokeskus voi olla irrallaankin, mutta yhteiskäytön tehokkuusedut kannattaa arvioida. Hotellin kaikista huoneista merinäköala ei liene välttämätön, vaan se voi olla myös viihtyisälle torialueelle. Mikäli hotelli toteutetaan myytävinä huoneistoina, on merinäköala merkittävämpi. Diakonaatin majoitustilatarpeet kannattaa myös sselvittää. Saattoliikenteen tulee joka tapauksessa sujua, paikoitus voi olla sopivan matkan päässä. Huoltoreitit on iso kysymys. Rakennusten laajennusmahdollisuudet tulee ottaa huomioon. Ratkaisujen maisemallinen vaikutus tulee myöhemmin myös arvioitavaksi.. Yhteenveto Konsultit tekevät keskustelun pohjalta 2 3 pitemmälle tutkittua vaihtoehto seuraavista: 1, 2A, 3A ja 4. Vaihtoehtoja laadittaessa kuullaan toimijoitten tarpeita. Meriluontokeskuksen suunnittelussa tulee tehdä yhteistyötä myös näyttelyn suunnittelijan kanssa.. Seuraava kokous Seuraava kokous päätettiin pitää torstaina klo.3.. Kokouksen päättäminen Kokous päätettiin klo., mutta ohjausryhmä osallistui myös toimijoille järjestettyyn neuvotteluun klo 13. Seija Haarala kaavoitusarkkitehti

16 Kalajoen kaupunki LIITE D HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Ohjausryhmän kokous III Aika: klo Paikka: Kalajoen kaupungintalo Läsnä: Jouni Jyrinki Kalajoen kaupunki, elinkeino- ja maankäyttötmk, pj Marja Nuorala Kalajoen kaupunki, elinkeino- ja maankäyttötmk Juhani Latukka Veijo Rautiainen Kalajoen kaupunki Paavo Soukka Jaana Pekkala Seija Haarala siht. Eero Laukkanen Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus Virpi Rajala Suunnittelukeskus Oy Antti Määttä Juha Paldanius Arkk.tsto Juha Paldanius Ky 1. Kokouksen avaus Jouni Jyrinki avasi kokouksen todeten, että ohjausryhmä oli ennen kokoustaan kuullut käyttäjien mielipiteitä. 2. Edellisen kokouksen pöytäkirja Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin 3. Sijoitusvaihtoehtojen esittely Todettiin, että sijoitusvaihtoehdot oli esitelty aiemmassa käyttäjien ja ohjausryhmän yhteisessä kokouksessa. Vaihtoehtoja oli kolme, A, B ja C. Vaihtoehdossa A Meriluontokeskus, kappeli ja hotelli ovat erillään. Hotelli on 2-puoleinen, osa hotellista on Diakonaatin puolella. Rinteeseen sijoitettu IV- V-kerroksinen hotelli on yhteydessä kylpylään. Siipohalli (monitoimihalli) on hotellin ja kylpylän välissä. Vaihtoehdossa B hotelli, meriluontokeskus ja kappeli ovat yhteydessä toisiinsa, hotelli on 2-puoleisena heti kylpylän vieressä. Siipohalli on kylpylän yhteydessä. Vaihtoehdossa C meriluontokekus on yhteydessä hotelliin, mutta kappeli on erillisenä. Pääosa hotellista on 1- puoleisena, osa hotellista on 1-puoleisena Diakonaatin puolella. Siipohalli on hotellin ja kylpylän välissä. Lisäksi Juha Paldanius esitteli kompaktin suunnitelman, jossa hotelli oli -kerroksinen ja kaikki tilat olivat yhteydessä toisiinsa. Osoite Puhelin Telekopio WWW-sivut Kalajoen kaupunki - 46 vaihde Kalajoentie 5 5 KALAJOKI

17 4. Keskustelu Käyttäjien taholta oli tullut esille seuraavia näkökantoja: Diakonaatin yhteyteen olisi hyvä saada 6noin 3 kahden hengen huonetta, ryhmätyötiloja ja opetuskeittiö. Hiekkasärkät Oy:n näkökulmasta nähtiin hyvänä se, että hotelli ja meriluontokeskus ovat samassa yhteydessä, jolloin voisi käyttää samaa henkilökuntaa. Neuvotteluissa hotelliyrittäjien kanssa on todettu hotellin kannalta tärkeimmiksi kiinteä yhteys kylpylään ja merinäköala hotellihuoneista. Merinäköalahotelli kiinteässä yhteydessä kylpylään on tarpeellista myös matkailumarkkinoinnin kannalta. Metsähallituksen näkökulmasta nähtiin hyvänä myös vaihtoehto, jossa meriluontokeskus on selkeästi oma kokonaisuutensa. Ohjausryhmä totesi käyttäjien mielipiteet keskeisiksi rakennusten suunnittelussa. Rakennusten on muodostettava taloudellisesti kannattava, tiivis kokonaisuus. Käyttäjien kanssa oli myös sovittu, että rakennusten sijoittumista ympäristöön ja kerroskorkeuden vaikutuksia arvioidaan maisemakuviin istutetuin havainnekuvin. Käytiin täydentävä keskustelu, jossa esillä oli torialue, liikenne, toteutusmahdollisuudet vaiheittain, Tuomipakkaintien alittava kevyen liikenteen väylä ja lämpökeskus. Torialueelle toivottiin tehtäväksi myös olevan tilanteen ja ympäristön huomioiva vaihtoehto. Mieleenpainuvan ja viihtyisän torialueen muodostumiseksi tarvitaan visio. Saapumisnäkymä on tärkeä. Kiertoliittymä on periaatteessa oikea ratkaisu. Hotellin huoltoliikenne olisi toiminnallisesti hyvä järjestää Jukujukumaan puolelta. Ratkaisuissa on varauduttava siihen, että alue toteutuu vähitellen. Meriluontokeskuksen ja hotellin toiminnan pitää sujua jo ennen lopullisia teiden siirtoja. Tuomipakkaintien alittavan kevyen liikenteen alikulun paikka on välittömästi nykyisen huoltoasematontin vieressä. Tuomipakkaintien liittymä valtatielle ja tielinjaus säilytetään kaavoituksessa nykyisillä paikoillaan niin, että alikulku voidaan pitää sitovasti paikallaan. Kiertoliittymän paikka voi vielä vähän liikkua. Lämpökeskuksen siirto todettiin kiireellisesti selvitettäväksi. 5. Yhteenveto ja jatkotoimet Meriluontokeskuksen, hotellin ja kylpylän suunnittelua jatketaan pääosin vaihtoehdon C pohjalta. Päätettiin kokoontua seuraavan kerran toimijoiden kanssa klo 1, jolloin keskustellaan rakennusten korkeussuhteista ja ulottuvuuksista. 6. Muut asiat Muita asioita ei ollut.. Kokouksen päättäminen Kokous päätettiin yhteisellä lounaalla suunnittelukohteessa. Jouni Jyrinki puheenjohtaja Seija Haarala sihteeri Liitteet: Vaihtoehdot A-C

18 SUUNNITTELUKESKUS OY MUISTIO LIITE E Oulu/V. Rajala C552 KALAJOEN KAUPUNKI HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖPALAVERI Aika..24 klo : Paikka Kalajoen kaupungintalo Läsnä Liisa Ranto-Oikari Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus Eero Laukkanen Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus Seija Haarala Kalajoen kaupunki Paavo Soukka Kalajoen kaupunki Virpi Rajala Suunnittelukeskus Oy, siht. 1. Käsitellyt asiat Keskusteltiin torialueen rajauksesta maaston muodoilla. Vaarana on, että tori ja sen tuntumassa sijaitseva autojen kääntöpaikka muodostavat kolkon ja liian laajan, avonaisen kentän. Torialuetta rajaavat rakennukset voisivat olla kolmikerroksisia ja niiden ylemmissä kerroksissa majoitustiloja. Kappelille esitetään kaavaluonnoksessa pari vaihtoehtoista paikkaa, esim. dyynille vievien portaiden eteläpuolelle ja dyynin meren puolelle. Pihvituvalle osoitetaan kaavaluonnoksessa uusi paikka, joka voisi sijaita Siikarysän lähellä. Siikarysä ja Pihvitupa muodostaisivat tuolloin yhdessä muutaman muun ravintolan kanssa ns. perinneruokakorttelin. Poikkikatu keskusalueen läpi voidaan osoittaa hidaskaduksi. Kadun tarvetta tulee vielä selvittää. Lähinnä kiertoliittymää sijaitsevan korttelin massoittelua tulee myös pohtia. Hotellin laajentaminen tulee näkyä kaavassa ja se voisi toteutua Jukujukumaan puolelle. Konsultti selvittää Kalajoen Hiekkasärkät Oy:ltä Jukujukumaan ja Sanifanin yhteystarpeen luonteen. Riittäisikö tuolloin esim. tunneli saunojen luota, jolloin piha-allasaluetta voitaisiin siirtää pohjoisemmaksi ja nykyinen piha-allasalue ottaa hotellin käyttöön ja alueelle tuoda hotellin huolto sekä paikoitusta aivan hotellin tuntumaan. Hotellille jäävälle suojaiselle piha-alueelle voitaisiin tuolloin sijoittaa myös mahdollisesti talviaktiviteettejä, esim. rusettiluistelua. Autopaikkojen osalta voisi keskusalueella houkuttimena olla määräys, jossa kellaripaikoituksella saisi lisärakennusoikeutta. Diakonaatin puolella sijaitsevan hotellimassan autopaikat voisivat sijaita osittain 1. kerroksessa, rakennusmassan pohjoispuoleisella sivulla.

19 SUUNNITTELUKESKUS OY MUISTIO 2 (2) Kalajoen kaupunki Hiekkasärkkien ydinalueen asemakaavan muutos 34-C552 Merisärkät-tanssipaikan erilliset majoitustilat voisi olla hyvä osoittaa rakennusmassojen taakse dyynin tuntumaan, jolloin ne eivät näkyisi maisemassa niin voimakkaasti. Majoitustilat eivät mielellään voi kohota kahta kerrosta korkeammiksi. Lämpökeskukselle kaavaluonnoksessa osoitetaan paikka Merisärkäntien pohjoispuolelle autorataa vastapäätä. Vaihtoehtoinen paikka lämpökeskukselle osoitetaan huoltoaseman taakse. Merisärkäntien alikulun kohdalla ohjataan moottorikelkka- ja ulkoilureitit sekä kevyt liikenne Merisärkäntien yli. Valtatien varrella sijaitsevan inforakennuksen tuntumaan tulee mahdollisuuksien mukana osoittaa lisää liiketiloja. Todettiin, että nähtäville asetetaan koko suunnittelualuetta koskeva kaavaluonnos. Jos ongelmia esiintyy jatkossa, voidaan tarvittaessa työtä viedä eteenpäin osa-alueittain. Nähtäville asetettavassa aineistossa tulee esittää keskusalueen vaiheittainen rakentaminen. 2. Palaverin päättäminen Palaveri päättyi klo 14:3. Oulussa Muistion vakuudeksi Virpi Rajala Suunnittelukeskus Oy Hallituskatu 13-1D Oulu, , Jakelu: Kokoukseen osallistujat

20 SUUNNITTELUKESKUS OY MUISTIO LIITE F Oulu/V. Rajala C552 KALAJOEN KAUPUNKI HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS VIRANOMAISNEUVOTTELU 2 Aika klo : Paikka Kalajoen kaupungintalo Läsnä Liisa Ranto-Oikari Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus Eero Laukkanen Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus Kari Poikolainen Tiehallinto, Oulun tiepiiri Jouni Jyrinki Kalajoen kaupunki, puh.joht. Seija Haarala Kalajoen kaupunki Matti Heikkilä Kalajoen kaupunki Riina Hulkkonen Kalajoen kaupunki Pekka Ollila Kalajoen kaupunki Antti Lastikka Kalajoen kaupunki / elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Juhani Latukka Kalajoen kaupunki / elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Juha Rahkola Kalajoen kaupunki / elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Virpi Rajala Suunnittelukeskus Oy, siht. 1. Avaus ja järjestäytyminen Jouni Jyrinki toimi puheenjohtajana ja Virpi Rajala sihteerinä. 2. Kaavoituksen ja alueen toteuttamisen suunnittelun tilannekatsaus Virpi Rajala esitteli kaavaluonnoksen, josta oli tehty kolme vaihtoehtolinjausta Matkailutien osalta ja samalla vaihtoehtoiset sijoituspaikat liikuntasalille sekä laskelmat rakennusoikeudesta, autopaikoista ja vuodepaikoista. 3. Viranomaisten kannanotot ja yleiskeskustelu Olli Eskelinen, Pohjois-Pohjanmaan liitto (oli toimittanut kommenttinsa Seija Haaralalle) / Suunnitelmassa ei ole ristiriitoja maankuntakaavan suhteen. Pysäköinti on alueella ongelma ja sen myötä siirtyminen kävely-ympäristöön. Kylpylän pysäköintiä voisi vielä harkita kannen alle sijoitettavaksi. Liikuntasalin sijoittaminen kylpylän yhteyteen on kaikkein luontevin vaihtoehto. Tielinjauksista VE3 on paras. Sisääntuloon valtatieltä voisi harkita selkeämpää porttiaihetta. Dyyni-hotellin istuttamista maastoon tulisi vielä harkita lähinnä sakaran osalta. Kari Poikolainen / Matkailutie ei voi olla LT-aluetta. LYT-merkintä on mahdollinen, mutta Tiehallinnon toive on, että Matkailutie muutettaisiin katualueeksi. Esitetyissä Matkailutien linjausvaihtoehdoissa ei Tiehallinnon kannalta ole eroja. Eero Laukkanen / Puiden runsasta kaatamista tulisi välttää, vaikkakin ydinalueella tehokkuuden tavoittelu on selviö. Kylpylähotellin ja ympäristön suuri tehokkuus on hyväksyttävissä osittain siksi, että Matkailu/Dyynihotellin yhteydessä voitaisiin jo nykyisessä kaavassa olevaa suurta rakennusoikeutta ( k-m2) pienentää. Kyse on siis toisaalta rakennusoikeuden siirrosta. Luonnoksessa kuitenkin Dyyni-hotellin rakennusoikeus on sama kuin voimassa olevassa kaavassa ja rakennusmassa levittäytyy arvokkaalle metsäiselle alueelle. Samoin pysäköinti JukuJukumaan alueella

SEINÄJOKI NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA 2020 LIITTEET

SEINÄJOKI NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA 2020 LIITTEET SEINÄJOKI NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA 2020 LIITTEET 19.12.2005 NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA SEINÄJOKI 19.12.2005 LIITELUETTELO LIITE 1. YLEISKAAVAOHJELMA LIITE 2. ALUSTAVA TYÖOHJELMA LIITE 3. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035

SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAADUT LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET SEKÄ VASTINEET NIIHIN KAAVAEHDOTUS NÄHTÄVILLÄ 26.8. 26.9.2013 LAUSUNTOAIKA 26.8.2013 18.10.2013 A. Lausunnot

Lisätiedot

KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKIRANTA/SARKKIRANTA (102/008) SARKKIRANNAN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA ALANGONTIE

KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKIRANTA/SARKKIRANTA (102/008) SARKKIRANNAN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA ALANGONTIE KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKRANTA/SARKKRANTA (/00) SARKKRANNAN PÄVÄKODN LAAJENNUS JA ALANGONTE Asemakaavan muutos koskee Sarkkirannan kortteleita 0, 0 ja 0 sekä niihin liittyviä viheralueita ja Alangontien

Lisätiedot

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vireilletulo: 19.9.2011 Kaavaluonnos: 5.1.2012 Kaavaehdotus: 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Kaavatoimikunta: 6.6.2013 Kunnanhallitus:

Lisätiedot

LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS

LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS Erillinen liikenneosioiden vastaus: Tehtyjen liikenneselvitysten perusteella voidaan todeta, että Lahelanpellon liikenne pystytään järjestämään

Lisätiedot

Vaikutusten arviointi kaavoituksessa

Vaikutusten arviointi kaavoituksessa YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 10 2006 Vaikutusten arviointi kaavoituksessa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 10 2006 Vaikutusten arviointi kaavoituksessa Helsinki 2006 Y

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristökeskus, Asemapäällikönkatu 14, Itä-Pasila Neuvotteluhuone Vuokko, 2. kerros

Uudenmaan ympäristökeskus, Asemapäällikönkatu 14, Itä-Pasila Neuvotteluhuone Vuokko, 2. kerros Muistio Sipoon Boxin kylätaajaman osayleiskaava Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu Pöyry Environment Oy LIITE 6 PL 50 (Jaakonkatu 3) FI-01621 Vantaa Finland Kotipaikka Helsinki, Finland Y-tunnus 0196118-8

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaava Työ: E25863 Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Oulu, Tampere

Lisätiedot

V E H K A L A H D E N T I E 1 8 A s e m a k a a v a n m u u t o s

V E H K A L A H D E N T I E 1 8 A s e m a k a a v a n m u u t o s Työ nro 1657 4.3.2015 KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ, YHDYSKUNTASUUNNITTELU, KAAVOITUS V E H K A L A H D E N T I E 1 8 A s e m a k a a v a n m u u t o s K A A V A S E L O S T U S Kaavoitusohjelman työ nro 1657

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelulautakunta 07.05.2014 Sivu 1 / 64. Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2

Kaupunkisuunnittelulautakunta 07.05.2014 Sivu 1 / 64. Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 Espoon kaupunki Pöytäkirja Kaupunkisuunnittelulautakunta 07.05.2014 Sivu 1 / 64 Kokoustiedot Aika 07.05.2014 keskiviikko klo 17:45-19:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 Saapuvilla

Lisätiedot

KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVA 2030

KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVA 2030 VARJAKKA SÄIKKÄRANTA-KARHUOJA NIEMENRANTA PITKÄKANGAS KIRKONSEUTU O U L U N S A L O KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVA 2030 KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 12.6.2006 ARKKITEHTITOIMISTO TIMO TAKALA KY 2006 / 201

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ 1 KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ LIPUKKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA EHDOTUS 25.11.2011, HYV. 2012 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 4 2. TIIVISTELMÄ 6 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 6 2.2. Asemakaava 6 2.3. Asemakaavan

Lisätiedot

Visakankaan seurakuntatalo

Visakankaan seurakuntatalo ASEMAKAAVAN SELOSTUS 60 Visakankaan seurakuntatalo Asemakaavan muutos. kaup.osa, Korttelin 7 tontit - ja korttelin 5 tontit - sekä katualue Tilaajapäällikkö Leena Roppola Vireilletulo / nähtävilläolo.8.0

Lisätiedot

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava Kaavaluonnoksen selostus ASIA: 254/713/2009 Kaavan laatija: Seppo Lamppu tmi s-posti seppo.lamppu@kaavoitus.fi puh. 040 8674 451 Kunnan

Lisätiedot

Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille

Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Kielotie 28, 01300 Vantaa Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille Asemakaavamuutoksen selostus ja tonttijaon muutos,

Lisätiedot

ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS

ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS HAUKIPUDAS ASEMAKAAVAN MUUTOS, LAAJENNUS JA KUMOAMINEN Asemakaavan laajennus koskee tiloja RN:ot 7:298, 7:314, 7:322, 7:372 sekä 7:393. Asemakaavan muutos koskee kortteleita 4027-4029

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

22. kaupunginosa, Osa korttelia 434 ja katualueet. Asemakaavan muutos. Asemakaava 472 ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORVOO LÄNSIRANNAN OPISKELIJA-ASUNNOT

22. kaupunginosa, Osa korttelia 434 ja katualueet. Asemakaavan muutos. Asemakaava 472 ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORVOO LÄNSIRANNAN OPISKELIJA-ASUNNOT Asemakaava 472 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Havainnekuva: näkymä Tolkkistentieltä Aleksanterinkaarelle. Kaari Arkkitehdit / kaupunkisuunnittelu 11.12.2012 / 5.2.2013. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. 1) Hattulan rakennuslautakunta (valmistelijana rakennustarkastaja Jorma Immonen)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. 1) Hattulan rakennuslautakunta (valmistelijana rakennustarkastaja Jorma Immonen) Hattulan keskeisten alueiden osayleiskaava PALAUTERAPORTTI Osallistumis- ja arviointisuunnitelma VIRANOMAISLAUSUNNOT LAUSUNNON HUOMIOON OTTAMINEN 1) Hattulan rakennuslautakunta (valmistelijana rakennustarkastaja

Lisätiedot

Sisällys. Lausunnot ja mielipiteet sekä kaavan laatijan vastine näihin 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013

Sisällys. Lausunnot ja mielipiteet sekä kaavan laatijan vastine näihin 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013 sekä kaavan laatijan vastine 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013 Loimaan keskeisten alueiden osayleiskaavaluonnos on ollut nähtävillä 21.5.- 26.6.2012 välisen ajan, kuulutettu Loimaan lehdessä

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungintalo, Kaupunginhallituksen kokoushuone 20.8.2009 klo 13.00 alkaen. Läsnä: Veijo Voutilainen Tiehallinto, Vaasan tiepiiri

Seinäjoen kaupungintalo, Kaupunginhallituksen kokoushuone 20.8.2009 klo 13.00 alkaen. Läsnä: Veijo Voutilainen Tiehallinto, Vaasan tiepiiri 24.8.2009 Muistio NEUVOTTELU POHJAN ASEMAKAAVASTA Paikka: Aika: Seinäjoen kaupungintalo, Kaupunginhallituksen kokoushuone 20.8.2009 klo 13.00 alkaen Läsnä: Veijo Voutilainen Tiehallinto, Vaasan tiepiiri

Lisätiedot

67080498.BBS2.SLU1. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009

67080498.BBS2.SLU1. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009 67080498.BBS2.SLU1 Kvalt. 16.11.2009.. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009 SEINÄJOKI Kertunlaakson (54) kaupunginosan asemakaavan muutos ja laajennus, alue III Korttelit 68 83 sekä niihin liittyvät virkistys-,

Lisätiedot

N E P E N M Ä E N K O U L U A S E M A K A A V A N M U U T O S

N E P E N M Ä E N K O U L U A S E M A K A A V A N M U U T O S Työ nro 1669 18.2.2015 KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ, YHDYSKUNTASUUNNITTELU, KAAVOITUS N E P E N M Ä E N K O U L U A S E M A K A A V A N M U U T O S K A A V A S E L O S T U S Ilmakuva Nepenmäen koulun kaavamuutosalueen

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE Asemakaavan muutos koskee kortteleita 143 ja 1006 osakorttelia 136 sekä

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 128

REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 128 REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 18 ASEMAKAAVASELOSTUS kaavaehdotus 1.4.1 tark..4.1 14.1.9, 1 Kunnanhallituksen kaavamuutospäätös.... Kunnanhallituksen päätös asemakaavan

Lisätiedot

A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN KYLÄ

A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN KYLÄ nro 3422 kkltk hallitus valtuusto nähtävilläolo ANTTILANRANTA Korttelit 8089-8094 sekä luonnos 13.6.2006 19.6.2006 MRA 30 17.7.-18.8.2006 katu-, erityis- ja A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN

Lisätiedot

Uusi-Kurkelan rantaasemakaava

Uusi-Kurkelan rantaasemakaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Uusi-Kurkelan rantaasemakaava Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22840 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 1 (20) 1 PERUS-

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 115 Velkuanmaan Vaihelan asemakaava 5

Sisällysluettelo. 115 Velkuanmaan Vaihelan asemakaava 5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 Kaupunginvaltuusto 16.12.2013 Sisällysluettelo Sivu 115 Velkuanmaan Vaihelan asemakaava 5 116 Maankäyttösopimus ja kauppakirja Naantalin kaupungin sekä Asta ja Jussi

Lisätiedot