HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS"

Transkriptio

1 LIITE 1 KALAJOEN KAUPUNKI HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS O S A L L I S T U M I S J A A R V I O I N T I S U U N N I T E L M A 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Kalajoen Hiekkasärkkien matkailukeskuksen ydinalueella. Kaavamuutosalueeseen sisältyvät ydinkeskustan lisäksi valtatien liittymäalue, hotelli Dyynin alue, Jukujukumaan alue sekä Merisärkän alue. Alueen pinta-ala on noin 46 ha. Kaavoitettavalla alueella on useita maanomistajia, joista suurin on Kalajoen kaupunki. Ohessa suunnittelualueen sijaintikartta. 2. SUUNNITTELUTYÖN SISÄLTÖ JA TAVOITTEET Kaavoitustyössä luodaan edellytykset ydinalueen kehittämiselle ja tiivistämiselle huomioon ottaen ja korostaen alueen vetovoimaisia luonto-olosuhteita ja maisemaa. Tärkeänä tavoitteena on korkealaatuinen rakennettu ympäristö. Nykyiset toiminnot säilytetään ja niitä kehitetään. Ydinkeskustan alueelle sijoitetaan mm. meriluontokeskus, joka toimii koko alueen infokeskuksena, kylpylähotelli sekä ravintola- ja myymälätiloja. Kaavoitustyö sovitetaan yhteen meriluontokeskuksen rakennussuunnittelutyön kanssa. Suunnittelun alkuvaiheessa keskeistä on tutkia meriluontokeskuksen ja kylpylähotellin sijainti niin, että meriluontokeskuksen rakentamiselle voidaan hakea poikkeamislupa. Suunnittelutyössä otetaan huomioon meriluontokeskuksen liiketoimintasuunnitelma. JukuJukumaan alueelle luodaan laajennusmahdollisuus mm. talvitoiminnan kehittämistä varten. 1

2 KALAJOKI..24 Hiekkasärkkien ydinalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dyyni-hotellin ja Merisärkkien alueiden toimintaedellytyksiä ja vetovoimaisuutta kehitetään. Alueelle luodaan liikenteellisesti selkeä ratkaisu, jonka avulla liikkuminen ydinalueella tulee sujuvammaksi. Alueen sisääntuloa kehitetään vetovoimaisemmaksi sekä laadullisesti korkeatasoisemmaksi ja selkeämmäksi. Lisäksi selvitetään pysäköintipaikkojen riittävyys sekä mahdollisuudet maanalaiseen pysäköintiin. Tavoitteena on myös lämpökeskuksen siirto pois keskeiseltä alueelta. 3. SUUNNITTELUKILPAILU Suunnittelutyössä otetaan huomioon Kalajoen kaupungin järjestämän Hiekkasärkkien suunnittelukilpailun kilpailuohjelman tavoitteet. Asemakaavan muutostyö on suoranainen jatke kilpailulle ja siinä sovelletaan kilpailussa saatuja ideoita. 4. KAAVALLINEN TILANNE Asemakaava Alueella on voimassa Hiekkasärkkien asemakaava, joka on alun perin vahvistettu Sen jälkeen siihen on tehty muutoksia ja laajennuksia, joista viimeisin on Kuivatjärven golfpuiston alueen kaava (3..23). Yleiskaava Suunnittelualue sisältyy suunnitteilla olevaan Hiekkasärkkien rantaharjualueen osayleiskaavaan. Yleiskaavatyö on ehdotusvaiheessa ja sen on määrä valmistua maaliskuussa 25. Yleiskaavatyön yhteydessä on laadittu kunnan matkailun kehittämisohjelma, Marepolis -strategia sekä sen päivitys Kalajoki mahdollisuuksiensa mukaiseen kuntoon 22. Maakuntakaava Maakuntakaavassa (hyv..6.23) suunnittelualue on merkitty matkailun vetovoima-alueeksi sekä matkailupalvelujen alueeksi, jolla tulee yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja rakentamisessa ottaa huomioon maankohoamisrannikon erityispiirteet. Alue sisältyy myös maakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen ja alueelle ulottuu tärkeä pohjavesialue. 5. VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Hiekkasärkkien ydinalueen asemakaavan muutostyöstä laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain mukainen vaikutusten arviointi ( ). Vaikutusten arviointi muodostuu asemakaavaratkaisun ja tehtyjen perusselvitysten välisestä suhteesta. Kaavaa laadittaessa selvitetään tarpeellisessa määrin suunnitelman toteuttamisesta aiheutuvat 2 välilliset ja välittömät: - vaikutukset luonnonympäristöön - vaikutukset rakennettuun ympäristöön - vaikutukset maisemaan - yhdyskuntataloudelliset vaikutukset - sosiaaliset ja kulttuuriset vaikutukset - vaikutukset liikenteeseen - vaikutukset matkailuelinkeinoon 6. OSALLISET Maanomistajille ja niille joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisille ja yhteisöille joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään, varataan mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun sekä mahdollisuus arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta. Asemakaavan valmistelu- ja laadintatyön aikana kuultavia tahoja ovat: 1) Maanomistajat 2) Alueen yrittäjät 3) Kalajoen kaupungin viranhaltijat ja luottamuselimet 4) Viranomaiset: - Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus - Pohjois-Pohjanmaan liitto - Tiehallinto 5) Meriluontokeskuksen toimijat: - Metsähallitus - Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä - Kalajoen hiekkasärkät Oy - Kalajoki-matkailu ja keskusvaraamo 6) Hiekkasärkkien yrittäjäyhdistys ) Pohjanmaan PPO Oy, Osuuskunta Valkeavesi ja Vattenfall ) Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri. VUOROVAIKUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN Suunnittelutyön käynnistymisestä, osallistumisja arviointisuunnitelman nähtävillä olosta, kaavan valmistelusta ja yleisötilaisuuksien järjestämisestä tiedotetaan Kalajoki-lehdessä sekä Kalajoen kaupungin ilmoitustaululla. Kaavaluonnos ja kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville Kalajoen kaupungintalolla. Suunnittelutyöhön liittyvät esittely- ja yleisötilaisuudet järjestetään nähtävillä olojen aikana. Yleisötilaisuuksien tarkka ajankohta ja paikka ilmoitetaan myöhemmin. Osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä kaavaluonnoksesta ja muistutus kunnanhallitukselle kaavaehdotuksesta nähtävillä olojen aika-

3 KALAJOKI..24 Hiekkasärkkien ydinalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma na. Osalliset voivat valittaa hallinto-oikeuteen kunnan valtuuston tekemästä kaavan hyväksymispäätöksestä. Viranomaisten kuuleminen hoidetaan erillisissä viranomaisneuvotteluissa. Osallisilla on ennen kaavaehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville mahdollisuus esittää alueelliselle ympäristökeskukselle neuvottelun käymistä osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä.. SUUNNITTELU JA PÄÄTÖKSENTEKO Hiekkasärkkien ydinalueen asemakaavan muutoksen hyväksyy Kalajoen kaupungin valtuusto. Suunnittelutyön ohjausryhmänä toimii Kalajoen kaupungin elinkeino- ja maankäyttötoimikunta. Ohjausryhmä vastaa kaavan valmistelutyöstä yhdessä kaavanlaatijana toimivan konsultin, Suunnittelukeskus Oy:n, kanssa.. AIKATAULU TEHTÄVÄ elo syys loka marras joulu tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo 1. NYKYTILANNE JA TAVOITTEET OAS Lähtötietojen kokoaminen Nykytilan arviointi Tavoiteasettelu 2. ASEMAKAAVALUONNOS Vaihtoehtojen muodostaminen Vaihtoehtojen vertailu Asemakaavaluonnoksen laatiminen 3. ASEMAKAAVAEHDOTUS Palautteen analysointi Asemakaavaehdotuksen laatiminen Ohjausryhmän kokoukset Viranomaisneuvottelut Kaupungin käsittelyt kh kh kh kv Yleisöesittelyt Nähtävillä. YHTEYSTIEDOT Kalajoen kaupunki, Kalajoentie 5, 5 Kalajoki Seija Haarala, kaavoitusarkkitehti, puh. () 46 25, telefax () Suunnittelukeskus Oy, Hallituskatu 13-1 D,. krs, Oulu Virpi Rajala, arkkitehti SAFA, puh. () / 2, telefax ()

4 .4 3: : :46 3:254. 3: : : :464 3:45 3:245 3: Leikkaus rakennuksen kohdalle dyyniin ~4 m3. 3:466 3:44.5 3: W. 3:244. 3:252 3: :241 3:25 3: Mahdollinen täyttö leikkausmassoille (Hk ~45 m3) : KALAJOKI.2 HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS : 5:. 4:36 4:3.1 4:36 4:361 4:46 4:35 LIITE :366 YMPÄRISTÖSELVITYS 4:4 4:36. 5:2.3 4:45.4 4: huoltoasema.4 4:364 4:34 4:36.2 4: :24.3 4:15 4:33.2 4:3. 4: kt : :4.. 5:15 4:362 4: : :2 info.6. grilli.6 5: :24 4:51 4:2 grilli :161 4: :: :6 3: : : :1.6 4:24.4 3: :62 3: : :1.3. 3:43 3: :161 3:5 6. ravintola.3.2 4: :43 4: :26 4:246 3: : lämpölaitos ös : : : 4: : kt :344.3 mikroautorata.2.3 kylpylä. 4: hotelli : :21 4:42.3 : :1 4:1.2 3:5 4:35 4: :5..3 kt :43 3: : : : 3: : : : ,3 3:43 4: :42.4. grilli :26.6 4: :14 3: tsto :43 1 : : : : : : : : : : Kävelyreitin uudelleen linjaus ja pohjustus. 3: : : :3 : : : : : Puusto säilytetään dyynillä niiltä osin kuin se on mahdollista..2 3:235.4 ravintola : tanssiravintola :2.3. 3:23 3: :23 3: : : Pääosin muutettua/rakennettua aluetta. 3: :3. 1 3:242 3:46 3:45 5 3: :5 3: :265 3: :243 3: Mahdollinen leikkaus / muotoilu dyynin yläosassa tasolle +16 merinäköalan avaamiseksiw ~5 m3. 3:461 3: :251 Oulu : : SUUNNITTELUKESKUS OY Hallituskatu 13-1 D,. krs, OULU puh () 25 2, fax () :4.6

5 .4 3: : :46 3:254. 3: : : :464 3:45 3:245 3: :466 3:44.5 3: W. 3:244. 3:252 1: :241 3:26 3: : : 5: LIITE KALAJOKI.2 HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS : 5:. 4:36 4:3.1 4:36 4:361 4:35 4:46 4:366. 5:2.3 4:45 PUUSTOSELVITYS 4:4 4: :355 4:34 4:36 5 huoltoasema.4 4: :356 4:3..4 4:365. 4: :33. 4:24.3 kt : 4:4.. 5:15 4:362 4: : :2 info.6. grilli.6 5: :24 4:51 4:2 grilli :161 4: :: :6 3:61.2 3:.5.1 4: :33.6 6: :24.4 3:5 3: : :43 3: ravintola.3.2 4: : : :5.3 4:246 4: :43 3: : lämpölaitos ös :24 4: : : : : kt :344.3 kylpylä hotelli :26.6 mikroautorata 3: :1.6 4:35.3 :5. 4:42 4:26.5 6:1 1 3:5 4:35.2 : :43 kt. 2.5 : :5 3: : : : ,3 3:14 4: : : grilli.3 4: : Kuntoreitin molemmin puolin 4:26 riittävän leveä väylä olemassa olevaa puustoa säilytettävä tsto : : : ja tonttien suojavyöhykkeeksi :31.3 Tasaista hyväkasvuista männikköä, jota on syytä jättää tienvarren : : :5 4: Säilytettävä lähes puuttomana alueena : : : : : Yksittäisinä maisemapuina säilytettävä alue.. 3: : : : :236. 3: :234 3:4.6.2 Säilytettävä puusto. 3:235 3:4 ravintola : tanssiravintola :2.3. 3:23 3: Harvennettavaa mäntymetsää :23 3: : : :45 3: :46 Puistometsän luonteinen hoitosuositus, alueella merkittäviä yksityispuita tai puuryhmiä, harkiten harventaminen mahdollista.. 3:3 3:45 3:242 3 W.5 3:463 Oulu : : : :265 3:264 3:243 Säilytettävä yksittäispuu tai puuryhmä. 3: :461 3: :251 SUUNNITTELUKESKUS OY Hallituskatu 13-1 D,. krs, OULU puh () 25 2, fax () :4.6

6 KALAJOKI LIITE 4 HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SUUNNITELMA ILMAKUVASSA 1:3 Oulu SUUNNITTELUKESKUS OY Hallituskatu 13-1 D,. krs, OULU puh () 25 2, fax ()

7 KOKO ALUE: RM PV KL LH 4 3 k-m2 *) josta majoitustiloja RM / 4 3 muita tiloja RM-2/ 5 RM-3/ 1 6 RM-4/ RM-5/ k-m2 1 4 k-m2 1 4 k-m2 3 k-m k-m2 KESKEINEN ALUE: RM 43 3k-m2 *) josta majoitustiloja muita tiloja 2 62 k-m2 23 k-m2 RM-2 / 5 RM-3 / 1 6 RM-4 / RM-5 / 3 4 RM 4 3ap/ap+ 4 RM-5 () 3ap/3ap VUODEPAIKAT: KESKEINEN ALUE (1 vp = 2 k-m2) KOKO ALUE yhteensä vp, josta hotellit vp **) yhteensä 1434 vp, josta hotellit vp **) 4 LPA-1 361ap (45,4) *) sisältää basaaritorin 14 k-m2 **) hotelliosuus ei sisällä Diakonaatin majoituslaajennusta (2vp) KESKEINEN ALUE 4 RM-3 6 (6) 6ap/24ap 4ap/ma RM-3 (6) 65ap/243ap ap/ ma RM-2 5 (14) 13ap 1ap 42 ap/ap 23 RM-4 ap/35ap 14 LPA 46ap 35ap RM-4 (45) 464 (22) ap/1ap RM-4 RM-5 (5) ap/5ap (3) ap/ap LPA-1 (45) 16ap+ 6bp 45 PV 4 ap+ 4 KL RM RM 3 6ap 4 LPA (45) ET 46 LH-1 14 ET ET Merkintöjen selvityksiä: 45 korttelinumero RM-2 alueen käyttötarkoitus LPA-1 (45) LPA-merkinnän jälkeen korttelinumero, jonka autopaikkoja alue koskee kokonaiskrs-ala ( ) 4ap/2ap 6ap/ ma 3ap bp ap+ majoituksen osuus krs-alasta autopaikat tontilla / ap-vaatimus autopaikat maan alla LPA-alueella tai pihakadulla sijaitsevat autopaikat bussipaikka ap-tarve vaatimusta suurempi? LASKELMAT KALAJOEN KAUPUNKI HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS.2.25 Hallituskatu 13-1 D,. krs, OULU puh () 25 2, fax () LIITE 5 1 : 55 SUUNNITTELUKESKUS OY

8 a-a b-b c-c b b ap 4 45 a c 26ap a ap c LIITE 6 MAANALAINEN PYSÄKÖINTI, PERIAATEKUVA KALAJOEN KAUPUNKI HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SUUNNITTELUKESKUS OY Hallituskatu 13-1 D,. krs, OULU puh () 25 2, fax () : 2 LUONNOS

9 SUUNNITTELUKESKUS OY MUISTIO LIITE A Oulu/V. Rajala C552 KALAJOEN KAUPUNKI HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OHJAUSRYHMÄN ALOITUSKOKOUS Aika..24 klo :3 Paikka Kalajoen kaupungintalo Läsnä Seija Haarala Kalajoen kaupunki, puh.joht. Paavo Soukka Kalajoen kaupunki Veijo Rautiainen Kalajoen kaupunki Jaana Pekkala Kalajoen kaupunki Anne Vierimaa Kalajoen kaupunki, Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Juhani Latukka Kalajoen kaupunki, Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Juha Paldanius Arkkitehtitoimisto Juha Paldanius ky Juhani Niva Suunnittelukeskus Oy Antti Määttä Suunnittelukeskus Oy Virpi Rajala Suunnittelukeskus Oy, siht. 1. Järjestäytyminen Puheenjohtajana toimi Seija Haarala ja sihteerinä Virpi Rajala. 2. Kaavoituksen työohjelma 3. Aikataulu Juhani Niva esitteli projektisuunnitelman, joka hyväksyttiin työohjelmaksi pienin täsmennyksin. Juhani Niva esitteli ehdotuksen kokonaisaikatauluksi, joka hyväksyttiin ohjeellisesti noudatettavaksi sekä ehdotuksen asemakaavatyön suunnitteluaikatauluksi, jota korjataan viranomaisneuvottelun aloituskokouksen ja ohjausryhmän palaverien ajankohtien osalta. Sovittiin, että meriluontokeskuksen ja kylpylähotellin sijoitusvaihtoehtoja aletaan laatia kiireesti. Ennen lopullisen vaihtoehdon valintaa järjestetään palaveri meriluontokeskuksen toimijoille ohjausryhmän palaverin jälkeen, joka alkaa klo. Vaihtoehtojen valinta tapahtuu ohjausryhmän palaverissa alkaen klo. 4. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Virpi Rajala esitteli osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Suunnittelutyön sisältö ja tavoitteet -kohdasta poistetaan meriluontokeskuksen tavoiteaikataulu ja lisätään maininta rakentamisen aloittamisesta poikkeamisluvalla. OAS:aan lisätään matkailuohjelman päivitys Kalajoki mahdollisuuksiensa mukaiseen kuntoon 22, meriluontokeskuksen liiketoimintasuunnitelma sekä Hiekkasärkkien suunnittelukilpailun kilpailuohjelma.

10 SUUNNITTELUKESKUS OY MUISTIO 2 (2) Kalajoen kaupunki Hiekkasärkkien ydinalueen asemakaavan muutos 34-C552 Osallisten listaan lisätään maanomistajat, meriluontokeskuksen toimijat, Kalajoen matkailuinstituutti, Hiekkasärkkien yrittäjäyhdistys, Pohjanmaan PPO Oy, Osuuskunta Valkeavesi ja Vattenfall. Tavoitteisiin lisätään lämpökeskuksen siirto. 5. Alustavat tavoitteet Alustavat tavoitteet on esitelty osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa, jota täydennetään suunnittelukilpailun kilpailuohjelmalla. Alustaviin tavoitteisiin on syytä lisätä nykyisten toimintojen säilyttäminen ja kehittäminen. 6. Käytännön järjestelyt. Lähtötietojen toimittaminen Konsultti toimittaa listan kaupungille puuttuvista lähtötiedoista. Sama lähtöaineisto toimitetaan myös meriluontokeskuksen suunnittelijalle.. Viranomaisneuvottelu Sovittiin, että asemakaavan muutostyötä koskeva viranomaisneuvottelu pidetään perjantaina , jolloin Kalajoella järjestetään viranomaisneuvottelu muita suunnittelutöitä koskien.. Yhteistyötahojen ja osallisten kuuleminen Yhteistyötahojen ja osallisten kuuleminen on esitelty osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa. Sovittiin, että meriluontokeskuksen toimijoille järjestetään palaveri, jonka ajankohta on esitetty kohdassa 3.. Meriluontokeskuksen ja kaavoituksen yhteistyö Syyskuun aikana vaihtoehtojen laadintatyössä meriluontokeskuksen ja kaavatyön suunnittelijat toimivat kiinteässä yhteistyössä.. Konsulttisopimus Juhani Niva luovutti konsulttisopimusluonnoksen Seija Haaralalle.. Palaverin päättäminen Palaveri päättyi klo :3. Oulussa Muistion vakuudeksi Virpi Rajala Suunnittelukeskus Oy Hallituskatu 13-1D Oulu, , Jakelu: Kokoukseen osallistujat Liite: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (1..24)

11 SUUNNITTELUKESKUS OY MUISTIO LIITE B Oulu/V. Rajala C552 KALAJOEN KAUPUNKI HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS VIRANOMAISNEUVOTTELU, ALOITUSKOKOUS Aika klo 13:2 Paikka Kalajoen kaupungintalo Läsnä Liisa Ranto-Oikari Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus Eero Laukkanen Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus Olli Eskelinen Pohjois-Pohjanmaan liitto Risto Leppänen Tiehallinto Kari Poikolainen Tiehallinto Seija Haarala Kalajoen kaupunki, puh.joht. Paavo Soukka Kalajoen kaupunki Matti Heikkilä Kalajoen kaupunki Veijo Rautiainen Kalajoen kaupunki Jaana Pekkala Kalajoen kaupunki Juhani Latukka Kalajoen kaupunki, Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Virpi Rajala Suunnittelukeskus Oy, siht. 1. Avaus ja järjestäytyminen, asialistan hyväksyminen 2. Kaavatyön esittely Puheenjohtajana toimi Seija Haarala ja sihteerinä Virpi Rajala. Asialistaan ei ollut huomautettavaa. Virpi Rajala esitteli ohjausryhmän palaverin jälkeen korjatun projektisuunnitelman ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Seija Haarala esitteli luonnoksen aluerajaukseksi. 3. Viranomaisten näkökannat Liisa Ranto-Oikari / Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan tulee lisätä vaikutusten arviointi rakennettuun ympäristöön sekä mainita se, että työn yhtenä päätavoitteista on korkealaatuinen rakennettu ympäristö. Maakuntakaavasta olisi hyvä mainita tärkeä pohjavesialue. Viranomaisneuvotteluja tulee järjestää vähintään kolme: aloituskokouksen lisäksi yksi ennen luonnoksen nähtäville asettamista ja yksi ennen ehdotuksen nähtäville asettamista; tarvittaessa lisäksi yksi luonnoksesta saadun palautteen jälkeen ja yksi ehdotuksesta saadun palautteen jälkeen. Työpalavereja järjestetään tarvittaessa ja niitä tulisi olla mahdollisimman monta erityisesti meriluontokeskukselle haettavan poikkeamisluvan takia. Osallisiin tulee lisätä luonnonsuojelujärjestö. Eero Laukkanen / Poikkeamislupaa varten olisi hyvä olla käytettävissä luonnoksesta saatu palaute. Yhteistyö meriluontokeskuksen rakennussuunnittelijan ja kaavasuunnittelijan kanssa tulisi olla tiivistä. Informaatio ympäristökeskukselle suunnittelutyön etene-

12 SUUNNITTELUKESKUS OY MUISTIO 2 (2) Kalajoen kaupunki Hiekkasärkkien ydinalueen asemakaavan muutos 34-C552 misestä on erityisen tärkeää. Ympäristökeskuksella tulee olla tärkeä rooli varsinkin reunaehtojen määrittelemisessä, minkä vuoksi työpalavereja tulisi pitää runsaasti varsinkin työn alkuvaiheessa. Olli Eskelinen / Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa tulisi korostaa meriluontokeskuksen merkitystä ydinalueen kannalta. Voisi harkita aluerajauksen esittämistä voimassa olevan asemakaavan päällä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on hyvä korostaa sitä, että suunnittelutyön ensi vaiheen tärkeänä tehtävänä on sijoitusvaihtoehtojen laatiminen meriluontokeskukselle ja kylpylähotellille. Risto Leppänen / Suunnittelualueen rajauksessa olisi hyvä pitäytyä valtatien rannan puoleisessa osassa eikä ottaa mukaan tien toista puolta lainkaan. Suunnittelutyössä pyrkimyksenä tulisi olla selkeä sisääntulo alueelle, esim. korokkeellinen kanavointi. Reitistöjen osalta tärkeää on sisääntulotien alikulku, myös valtatien ali on suunnitteilla reittialikulku Yleiskeskustelu Yleiskeskustelu käytiin edellisen kohdan yhteydessä. 6. Yhteenveto. Jatkotoimet Sovittiin, että osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa hieman tarkennetaan, mm. osallisten, aluerajauksen ja aikataulun osalta. Sovittiin, että kaava-alueen rajausta laajennetaan pohjoisessa ja että alueeseen sisältyy myös valtatie. Rajaus tarkentuu suunnitteluprosessin aikana. Aikatauluun lisätään kolmas viranomaisneuvottelu. Kaupunki ja konsultti sopivat keskenään, miten osallistumis- ja arviointisuunnitelman aluerajaus esitetään. Sovittiin, että ohjausryhmän palavereihin kutsutaan jatkossa myös ympäristökeskuksen edustaja. Seuraavan viranomaisneuvottelun ajankohta sovitaan myöhemmin.. Palaverin päättäminen Palaveri päättyi klo 13:45. Oulussa Muistion vakuudeksi Virpi Rajala Suunnittelukeskus Oy Hallituskatu 13-1D Oulu, , Jakelu: Kokoukseen osallistujat Liite: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (31..24).

13 Kalajoen kaupunki LIITE C HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Ohjausryhmän kokous II Aika: klo.-. Paikka: Kalajoen kaupungintalo Läsnä: Jouni Jyrinki Kalajoen kaupunki, elinkeino- ja maankäyttötmk, pj Marja Nuorala Kalajoen kaupunki, elinkeino- ja maankäyttötmk Juha Rahkola Anne Vierimaa Juhani Latukka Veijo Rautiainen Kalajoen kaupunki Antti Lastikka Paavo Soukka Jaana Pekkala Seija Haarala siht. Eero Laukkanen Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus Juhani Niva Suunnittelukeskus Oy Virpi Rajala Juha Paldanius Arkk.tsto Juha Paldanius Ky 1. Kokouksen avaus Kalajoen valtuuston puheenjohtaja Jouni Jyrinki avasi kokouksen. Kaupunginhallituksen tekemän päätöksen mukaisesti asemakaavan muutoksen ohjausryhmänä toimii Kalajoen kaupungin elinkeino- ja maankäyttötoimikunta. Ohjausryhmä vastaa kaavan valmistelutyöstä kaavan laatijana toimivan konsultin, Suunnittelukeskus Oy:n kanssa. Kaavahankkeen viranomaisneuvottelussa päätettiin, että ohjausryhmän kokouksiin kutsutaan myös ympäristökeskuksen edustaja. Ohjausryhmä kuulee asiantuntijoita tarvittaessa. 2. Järjestäytyminen Kokousten puheenjohtajana toimii elinkeino- ja maankäyttötoimikunnan varapuheenjohtaja Jouni Jyrinki. Sihteeriksi valittiin Seija Haarala. 3. Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjan tarkastuskäytännöksi sovittiin, että pöytäkirjaehdotus lähetetään osallistujille sähköpostitse tai kirjeitse. Korjaushuomautuksille varataan aikaa yksi viikko. Pöytäkirja hyväksytään ohjausryhmän seuraavassa kokouksessa. 4. Meriluontokeskuksen alustavat sijoitusvaihtoehdot Virpi Rajala esitteli meriluontokeskuksen sijoittamiseksi laaditut neljä päävaihtoehtoa sekä kahteen vaihtoehtoon sisältyvät lisäversiot. Tavoitteena on ollut, että meriluontokeskukseen on saa- Osoite Puhelin Telekopio WWW-sivut Kalajoen kaupunki - 46 vaihde Kalajoentie 5 5 KALAJOKI

14 tavissa merinäköala ja mahdollisuuksien mukaan myös hotelliin. Hotellista on sisäyhteys kylpylään. Lisäksi on korostettu jalankulkijan asemaa. VE 1 Keskitetty ratkaisu, joka toimii yhden aulatilan kautta ja jossa meriluontokeskus, hotelli ja kappeli ovat sisäyhteydessä kylpylään. Meriluontokeskus sijoittuu pakan sisään, -kerroksinen hotelli sijoittuu meriluontokeskuksen toimistotilojen päälle, meriluontokeskuksen näyttelytilat sijoittuvat pakan sisällä pitkään galleriakäytävään, jonka päätteestä on merinäköala. Kappeli sijoittuu galleriakäytävän jatkeeksi. Meriluontokeskuksen auditorioon on kulku rakennuskompleksin yhteisestä aulatilasta, auditorion jatkeena kylpylän suuntaan ovat myös sisäliikunta- ja monikäyttösalit. Hotellin huonekerroksista on merinäköala. Rakennukset rajaavat selkeän muotoista torialuetta. VE 2 Meriluontokeskuksen sisäänkäynti on erillään hotellin aulatiloista. Meriluontokeskus on terassoitu dyyniin, se avautuu sekä torille että meren suuntaan. Yhteys torialueelta merelle on joko terassiportaitten kautta meriluontokeskuksen vierestä tai yhteys on avattu dyyniharjanteeseen. Neljä hotellikerrosta on dyyniharjanteen laen yläpuolella. Vaihtoehdossa A hotelli on kiinni kylpylässä, erillään meriluontokeskuksesta ja kappeli on dyyniharjanteen meren puolella erillisenä, mutta siitä on mahdollisesti kulkuyhteys hotelliin pakan sisällä. Hotellin pysäköinti sijoittuu rakennuksen kellariin. Vaihtoehdossa B hotellin massa on jaettu kahteen suuntaan, osa siitä on viety luonnontilaisen dyynin päälle, hotellin päädystä on sisäyhteys meriluontokeskukseen. Kappeli on erillinen rakennus hotelli Dyynin viereisen pysäköintialueen tuntumassa. Vaihtoehdossa C yhteys merelle on muodostettu katkaisemalla dyyniharjanne meriluontokeskuksen viereltä. Pakan päällä oleva jalankulkureitti kulkee siltaa pitkin aukaisukohdan ylitse. Kappeli on erillinen rakennus. Hotelli on yhteydessä kylpylään. VE 3 Hotelli muodostaa dyyniharjanteen suuntaisen yhdistävän elementin meriluontokeskuksen ja kylpylän välille. Sen kerrosluku on 4-5. Meriluontokeskus on joko hotellin jatkeena tai siitä erillisenä. Torialue on raittimainen suuntautuen kohti dyynihotellia. Vaihtoehdossa A hotelli on irti maasta, jolloin yhteys kylpylän edestä merelle on hotellin alitse. Meriluontokeskus sijoittuu hotellin jatkeeksi terassoituna ratkaisuna. Kappeli on erillinen rakennus. Vaihtoehdossa B meriluontokeskus ja kappeli muodostavat kokonaisuuden hotelli Dyynin pysäköintialueen tuntumassa. VE 4 Ratkaisussa on muodostettu selkeästi rajattu autoton, pyöreä tori kylpylän edustalle. Kehä muodostuu liiketiloista. Meriluontokeskus ja hotelli sijoittuvat poikittaisina katkaisuina kehälle, myös terassiportaat merelle muodostavat aukon rakennuskehään. Kappeli on erillisenä kehän ulkopuolella. Pysäköintitilat sijoittuvat osittain rakenteisiin. 5. Torialue, liikenneratkaisut Pysäköintiratkaisuista konsultti esitti hintavertailun, jossa oli vertailtu pysäköintikustannuksia maan tasossa, rakennuksessa tai maan alla (kansipysäköinti). Jos hotellin laskennallinen hinta on milj. euroa ja autopaikkoja kpl, niin: pysäköinti maan tasoon n. euroa 1,4 % rakennuskustannuksista pysäköinti rakennukseen n. 1 2 euroa % pysäköinti maan alle n. 1 euroa %

15 pysäköinti kannen alle voi olla vielä edellistä arviota kalliimpaa Jatkossa konsultti tutkii pysäköintivaihtoehtoja tarkemmin, mutta periaatteessa pysäköinti voidaan alkuvaiheessa järjestää maan tasossa kunnes rakentamistarpeet johtavat pysäköinnin joko rakennuksiin tai maan alle. VE 1:ssä torialue muodostui kylpylän edustalle, huoltoajo reunusti torialuetta rakennusten edustalla sisältäen myös lyhytaikaista paikoitusta. VE 2:ssa torialue ei ole selkeärajainen, ajoneuvoyhteys jatkuu kylpylän editse hotellin sisäänkäynnille. VE 3:n torialue jatkuu raittimaisena hotelli Dyynin suuntaan. Ajoneuvoliikennettä varten on lenkkiyhteys kylpylän ja hotellin editse. VE 4:ssä pyöreä torialue on jalankulkijan aluetta, jossa vain huoltoajo on sallittu. 6. Rakennussuunnittelu Meriluontokeskuksen suunnittelija oli laatinut vaihtoehtoa 1 havainnollistavan rakennussuunnitelman, joka oli myös keskustelun pohjana.. Keskustelu Keskustelu painottui VE 1:n arviointiin, koska siitä oli laadittu myös rakennuksia hahmotteleva suunnitelma. Sen osalta toivottiin tutkittavan meriluontokeskuksen siirtoa etelään päin ja mahdollisesti kappelin sijoittamista erilleen hotellista, Dyynin pysäköintialueen tuntumaan, jossa myös huoltoliikenne sujuisi hyvin. Hotellihuoneista arvioitiin olevan pitkähkön matkan kylpylään. Yleisesti keskustelussa todettiin, että hotellista on oltava sisäyhteys kylpylään. Meriluontokeskus voi olla irrallaankin, mutta yhteiskäytön tehokkuusedut kannattaa arvioida. Hotellin kaikista huoneista merinäköala ei liene välttämätön, vaan se voi olla myös viihtyisälle torialueelle. Mikäli hotelli toteutetaan myytävinä huoneistoina, on merinäköala merkittävämpi. Diakonaatin majoitustilatarpeet kannattaa myös sselvittää. Saattoliikenteen tulee joka tapauksessa sujua, paikoitus voi olla sopivan matkan päässä. Huoltoreitit on iso kysymys. Rakennusten laajennusmahdollisuudet tulee ottaa huomioon. Ratkaisujen maisemallinen vaikutus tulee myöhemmin myös arvioitavaksi.. Yhteenveto Konsultit tekevät keskustelun pohjalta 2 3 pitemmälle tutkittua vaihtoehto seuraavista: 1, 2A, 3A ja 4. Vaihtoehtoja laadittaessa kuullaan toimijoitten tarpeita. Meriluontokeskuksen suunnittelussa tulee tehdä yhteistyötä myös näyttelyn suunnittelijan kanssa.. Seuraava kokous Seuraava kokous päätettiin pitää torstaina klo.3.. Kokouksen päättäminen Kokous päätettiin klo., mutta ohjausryhmä osallistui myös toimijoille järjestettyyn neuvotteluun klo 13. Seija Haarala kaavoitusarkkitehti

16 Kalajoen kaupunki LIITE D HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Ohjausryhmän kokous III Aika: klo Paikka: Kalajoen kaupungintalo Läsnä: Jouni Jyrinki Kalajoen kaupunki, elinkeino- ja maankäyttötmk, pj Marja Nuorala Kalajoen kaupunki, elinkeino- ja maankäyttötmk Juhani Latukka Veijo Rautiainen Kalajoen kaupunki Paavo Soukka Jaana Pekkala Seija Haarala siht. Eero Laukkanen Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus Virpi Rajala Suunnittelukeskus Oy Antti Määttä Juha Paldanius Arkk.tsto Juha Paldanius Ky 1. Kokouksen avaus Jouni Jyrinki avasi kokouksen todeten, että ohjausryhmä oli ennen kokoustaan kuullut käyttäjien mielipiteitä. 2. Edellisen kokouksen pöytäkirja Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin 3. Sijoitusvaihtoehtojen esittely Todettiin, että sijoitusvaihtoehdot oli esitelty aiemmassa käyttäjien ja ohjausryhmän yhteisessä kokouksessa. Vaihtoehtoja oli kolme, A, B ja C. Vaihtoehdossa A Meriluontokeskus, kappeli ja hotelli ovat erillään. Hotelli on 2-puoleinen, osa hotellista on Diakonaatin puolella. Rinteeseen sijoitettu IV- V-kerroksinen hotelli on yhteydessä kylpylään. Siipohalli (monitoimihalli) on hotellin ja kylpylän välissä. Vaihtoehdossa B hotelli, meriluontokeskus ja kappeli ovat yhteydessä toisiinsa, hotelli on 2-puoleisena heti kylpylän vieressä. Siipohalli on kylpylän yhteydessä. Vaihtoehdossa C meriluontokekus on yhteydessä hotelliin, mutta kappeli on erillisenä. Pääosa hotellista on 1- puoleisena, osa hotellista on 1-puoleisena Diakonaatin puolella. Siipohalli on hotellin ja kylpylän välissä. Lisäksi Juha Paldanius esitteli kompaktin suunnitelman, jossa hotelli oli -kerroksinen ja kaikki tilat olivat yhteydessä toisiinsa. Osoite Puhelin Telekopio WWW-sivut Kalajoen kaupunki - 46 vaihde Kalajoentie 5 5 KALAJOKI

17 4. Keskustelu Käyttäjien taholta oli tullut esille seuraavia näkökantoja: Diakonaatin yhteyteen olisi hyvä saada 6noin 3 kahden hengen huonetta, ryhmätyötiloja ja opetuskeittiö. Hiekkasärkät Oy:n näkökulmasta nähtiin hyvänä se, että hotelli ja meriluontokeskus ovat samassa yhteydessä, jolloin voisi käyttää samaa henkilökuntaa. Neuvotteluissa hotelliyrittäjien kanssa on todettu hotellin kannalta tärkeimmiksi kiinteä yhteys kylpylään ja merinäköala hotellihuoneista. Merinäköalahotelli kiinteässä yhteydessä kylpylään on tarpeellista myös matkailumarkkinoinnin kannalta. Metsähallituksen näkökulmasta nähtiin hyvänä myös vaihtoehto, jossa meriluontokeskus on selkeästi oma kokonaisuutensa. Ohjausryhmä totesi käyttäjien mielipiteet keskeisiksi rakennusten suunnittelussa. Rakennusten on muodostettava taloudellisesti kannattava, tiivis kokonaisuus. Käyttäjien kanssa oli myös sovittu, että rakennusten sijoittumista ympäristöön ja kerroskorkeuden vaikutuksia arvioidaan maisemakuviin istutetuin havainnekuvin. Käytiin täydentävä keskustelu, jossa esillä oli torialue, liikenne, toteutusmahdollisuudet vaiheittain, Tuomipakkaintien alittava kevyen liikenteen väylä ja lämpökeskus. Torialueelle toivottiin tehtäväksi myös olevan tilanteen ja ympäristön huomioiva vaihtoehto. Mieleenpainuvan ja viihtyisän torialueen muodostumiseksi tarvitaan visio. Saapumisnäkymä on tärkeä. Kiertoliittymä on periaatteessa oikea ratkaisu. Hotellin huoltoliikenne olisi toiminnallisesti hyvä järjestää Jukujukumaan puolelta. Ratkaisuissa on varauduttava siihen, että alue toteutuu vähitellen. Meriluontokeskuksen ja hotellin toiminnan pitää sujua jo ennen lopullisia teiden siirtoja. Tuomipakkaintien alittavan kevyen liikenteen alikulun paikka on välittömästi nykyisen huoltoasematontin vieressä. Tuomipakkaintien liittymä valtatielle ja tielinjaus säilytetään kaavoituksessa nykyisillä paikoillaan niin, että alikulku voidaan pitää sitovasti paikallaan. Kiertoliittymän paikka voi vielä vähän liikkua. Lämpökeskuksen siirto todettiin kiireellisesti selvitettäväksi. 5. Yhteenveto ja jatkotoimet Meriluontokeskuksen, hotellin ja kylpylän suunnittelua jatketaan pääosin vaihtoehdon C pohjalta. Päätettiin kokoontua seuraavan kerran toimijoiden kanssa klo 1, jolloin keskustellaan rakennusten korkeussuhteista ja ulottuvuuksista. 6. Muut asiat Muita asioita ei ollut.. Kokouksen päättäminen Kokous päätettiin yhteisellä lounaalla suunnittelukohteessa. Jouni Jyrinki puheenjohtaja Seija Haarala sihteeri Liitteet: Vaihtoehdot A-C

18 SUUNNITTELUKESKUS OY MUISTIO LIITE E Oulu/V. Rajala C552 KALAJOEN KAUPUNKI HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖPALAVERI Aika..24 klo : Paikka Kalajoen kaupungintalo Läsnä Liisa Ranto-Oikari Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus Eero Laukkanen Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus Seija Haarala Kalajoen kaupunki Paavo Soukka Kalajoen kaupunki Virpi Rajala Suunnittelukeskus Oy, siht. 1. Käsitellyt asiat Keskusteltiin torialueen rajauksesta maaston muodoilla. Vaarana on, että tori ja sen tuntumassa sijaitseva autojen kääntöpaikka muodostavat kolkon ja liian laajan, avonaisen kentän. Torialuetta rajaavat rakennukset voisivat olla kolmikerroksisia ja niiden ylemmissä kerroksissa majoitustiloja. Kappelille esitetään kaavaluonnoksessa pari vaihtoehtoista paikkaa, esim. dyynille vievien portaiden eteläpuolelle ja dyynin meren puolelle. Pihvituvalle osoitetaan kaavaluonnoksessa uusi paikka, joka voisi sijaita Siikarysän lähellä. Siikarysä ja Pihvitupa muodostaisivat tuolloin yhdessä muutaman muun ravintolan kanssa ns. perinneruokakorttelin. Poikkikatu keskusalueen läpi voidaan osoittaa hidaskaduksi. Kadun tarvetta tulee vielä selvittää. Lähinnä kiertoliittymää sijaitsevan korttelin massoittelua tulee myös pohtia. Hotellin laajentaminen tulee näkyä kaavassa ja se voisi toteutua Jukujukumaan puolelle. Konsultti selvittää Kalajoen Hiekkasärkät Oy:ltä Jukujukumaan ja Sanifanin yhteystarpeen luonteen. Riittäisikö tuolloin esim. tunneli saunojen luota, jolloin piha-allasaluetta voitaisiin siirtää pohjoisemmaksi ja nykyinen piha-allasalue ottaa hotellin käyttöön ja alueelle tuoda hotellin huolto sekä paikoitusta aivan hotellin tuntumaan. Hotellille jäävälle suojaiselle piha-alueelle voitaisiin tuolloin sijoittaa myös mahdollisesti talviaktiviteettejä, esim. rusettiluistelua. Autopaikkojen osalta voisi keskusalueella houkuttimena olla määräys, jossa kellaripaikoituksella saisi lisärakennusoikeutta. Diakonaatin puolella sijaitsevan hotellimassan autopaikat voisivat sijaita osittain 1. kerroksessa, rakennusmassan pohjoispuoleisella sivulla.

19 SUUNNITTELUKESKUS OY MUISTIO 2 (2) Kalajoen kaupunki Hiekkasärkkien ydinalueen asemakaavan muutos 34-C552 Merisärkät-tanssipaikan erilliset majoitustilat voisi olla hyvä osoittaa rakennusmassojen taakse dyynin tuntumaan, jolloin ne eivät näkyisi maisemassa niin voimakkaasti. Majoitustilat eivät mielellään voi kohota kahta kerrosta korkeammiksi. Lämpökeskukselle kaavaluonnoksessa osoitetaan paikka Merisärkäntien pohjoispuolelle autorataa vastapäätä. Vaihtoehtoinen paikka lämpökeskukselle osoitetaan huoltoaseman taakse. Merisärkäntien alikulun kohdalla ohjataan moottorikelkka- ja ulkoilureitit sekä kevyt liikenne Merisärkäntien yli. Valtatien varrella sijaitsevan inforakennuksen tuntumaan tulee mahdollisuuksien mukana osoittaa lisää liiketiloja. Todettiin, että nähtäville asetetaan koko suunnittelualuetta koskeva kaavaluonnos. Jos ongelmia esiintyy jatkossa, voidaan tarvittaessa työtä viedä eteenpäin osa-alueittain. Nähtäville asetettavassa aineistossa tulee esittää keskusalueen vaiheittainen rakentaminen. 2. Palaverin päättäminen Palaveri päättyi klo 14:3. Oulussa Muistion vakuudeksi Virpi Rajala Suunnittelukeskus Oy Hallituskatu 13-1D Oulu, , Jakelu: Kokoukseen osallistujat

20 SUUNNITTELUKESKUS OY MUISTIO LIITE F Oulu/V. Rajala C552 KALAJOEN KAUPUNKI HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS VIRANOMAISNEUVOTTELU 2 Aika klo : Paikka Kalajoen kaupungintalo Läsnä Liisa Ranto-Oikari Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus Eero Laukkanen Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus Kari Poikolainen Tiehallinto, Oulun tiepiiri Jouni Jyrinki Kalajoen kaupunki, puh.joht. Seija Haarala Kalajoen kaupunki Matti Heikkilä Kalajoen kaupunki Riina Hulkkonen Kalajoen kaupunki Pekka Ollila Kalajoen kaupunki Antti Lastikka Kalajoen kaupunki / elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Juhani Latukka Kalajoen kaupunki / elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Juha Rahkola Kalajoen kaupunki / elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Virpi Rajala Suunnittelukeskus Oy, siht. 1. Avaus ja järjestäytyminen Jouni Jyrinki toimi puheenjohtajana ja Virpi Rajala sihteerinä. 2. Kaavoituksen ja alueen toteuttamisen suunnittelun tilannekatsaus Virpi Rajala esitteli kaavaluonnoksen, josta oli tehty kolme vaihtoehtolinjausta Matkailutien osalta ja samalla vaihtoehtoiset sijoituspaikat liikuntasalille sekä laskelmat rakennusoikeudesta, autopaikoista ja vuodepaikoista. 3. Viranomaisten kannanotot ja yleiskeskustelu Olli Eskelinen, Pohjois-Pohjanmaan liitto (oli toimittanut kommenttinsa Seija Haaralalle) / Suunnitelmassa ei ole ristiriitoja maankuntakaavan suhteen. Pysäköinti on alueella ongelma ja sen myötä siirtyminen kävely-ympäristöön. Kylpylän pysäköintiä voisi vielä harkita kannen alle sijoitettavaksi. Liikuntasalin sijoittaminen kylpylän yhteyteen on kaikkein luontevin vaihtoehto. Tielinjauksista VE3 on paras. Sisääntuloon valtatieltä voisi harkita selkeämpää porttiaihetta. Dyyni-hotellin istuttamista maastoon tulisi vielä harkita lähinnä sakaran osalta. Kari Poikolainen / Matkailutie ei voi olla LT-aluetta. LYT-merkintä on mahdollinen, mutta Tiehallinnon toive on, että Matkailutie muutettaisiin katualueeksi. Esitetyissä Matkailutien linjausvaihtoehdoissa ei Tiehallinnon kannalta ole eroja. Eero Laukkanen / Puiden runsasta kaatamista tulisi välttää, vaikkakin ydinalueella tehokkuuden tavoittelu on selviö. Kylpylähotellin ja ympäristön suuri tehokkuus on hyväksyttävissä osittain siksi, että Matkailu/Dyynihotellin yhteydessä voitaisiin jo nykyisessä kaavassa olevaa suurta rakennusoikeutta ( k-m2) pienentää. Kyse on siis toisaalta rakennusoikeuden siirrosta. Luonnoksessa kuitenkin Dyyni-hotellin rakennusoikeus on sama kuin voimassa olevassa kaavassa ja rakennusmassa levittäytyy arvokkaalle metsäiselle alueelle. Samoin pysäköinti JukuJukumaan alueella

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015

Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015 Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015 KAAVAMUUTOKSEN KOHDE, TARKOITUS JA TAVOITTEET Mustikkakankaan teollisuusalue sijaitsee

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ 2016 Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Suomun matkailukeskuksessa

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan korttelin 820 asemakaavamuutos

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan korttelin 820 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan korttelin 820 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.2.2009 Ilmakuva ja suunnittelualueen rajaus 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtö-

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA, SAPPEEN KYLÄ RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 8, 13, 14, 15, 16 JA 17 SEKÄ KORTTELIN 6 RAKENNUSPAIKKOJA 2 JA3, KORTTELIN 7 RAKENNUSPAIKKOJA 2, 3, 4,

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 18.2.2015 Yleistä osallistumis-

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO KITTILÄN KUNTA Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 1 18.10.2010 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 1 (Tiealueet ja kevyen liikenteen väylä) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Hissitien asemakaavamuutos, osa 2 (Levin asemakaava-alueen kortteli 27 tontti 1, kortteli 31 tontti 7, sekä korttelit 83 ja 299)

Hissitien asemakaavamuutos, osa 2 (Levin asemakaava-alueen kortteli 27 tontti 1, kortteli 31 tontti 7, sekä korttelit 83 ja 299) KITTILÄN KUNTA Puh 040 356 500, Fax 016-642259 20.10.2014 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Hissitien asemakaavamuutos, osa 2 (Levin asemakaava-alueen kortteli 27 tontti 1, kortteli 31 tontti 7, sekä

Lisätiedot

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 28.kaupunginosan kortteleita 169 ja 168 sekä autopaikkojen korttelialueen AP (168, 169) ja niihin liittyviä katualueita koskeva asemakaavan

Lisätiedot

Merikarvia Sata aurinkoista päivää enemmän

Merikarvia Sata aurinkoista päivää enemmän Sata aurinkoista päivää enemmän OSALLISUTMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Kirkonkylän asemakaavan muutos Oloneuvoksentie MERIKARVIAN KUNTA 29.5.2017 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80 INARIN KUNTA Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 15.2.2017 Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 (5) MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA ASEMKAAVAN MUUTOS KOSKEE 11. KAUPUNGINOSAN KORTTELIA 1101 Kunnan kaavatunnus:

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

Levin asemakaava ja asemakaavamuutos (Ounasrannan sähköasema)

Levin asemakaava ja asemakaavamuutos (Ounasrannan sähköasema) KITTILÄN KUNTA 1 Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 7.12.2012 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Levin asemakaava ja asemakaavamuutos (Ounasrannan sähköasema) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.12.2012

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 10.2.2011 YHTEYSTIEDOT Pälkäneen kunta Osoite: Keskustie 1, 36600 Pälkäne Puh: 03-57911, fax 03 536 1050

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 24.9.2014 Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut Vaarankyläntie 7, Paltamo ASEMAKAAVAN SELOSTUS

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut Vaarankyläntie 7, Paltamo ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1 (5) Tekniset palvelut Vaarankyläntie 7, 88300 Paltamo ASEMAKAAVAN SELOSTUS Luhtaniemen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Taajaman asemakaavan laajennus ja muutos Suunnittelualueen sijainti

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 131. Suunnittelun lähtökohdat, tehdyt selvitykset ja aiemmat suunnitelmat

LAPUAN KAUPUNGIN 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 131. Suunnittelun lähtökohdat, tehdyt selvitykset ja aiemmat suunnitelmat 1 LAPUAN KAUPUNKI LAPUAN KAUPUNGIN 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 131 Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 131. Suunnittelualue

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaavamuutos koskee Sastamalan kaupunginosan korttelia

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 (4) MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA Kaavan nimi: HIMOSLEHTELÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos koskee 40. kaupunginosan katu-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy SALLATUNTURIN MATKAILUKESKUS POROPUISTO Sallan kunta SALLATUNTURIN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS (Tieliikennealue ja kevyen liikenteen väylä) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN KUNTA Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 21.03.2014 Päivitetty 14.02.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi14022015.doc Osallistumis-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1/ 5 Alue 411611 Laurinlahti (34 / Espoonlahti) Asemakaavan muutos Asianumero 6903/10.02.03/2011 3.11.2014 Alue on nykyisen asemakaavan mukaan rivitalojen korttelialuetta. Alueen maankäyttöä tehostetaan

Lisätiedot

Oloksen asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) MUONIO 22.8.2014. 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1

Oloksen asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) MUONIO 22.8.2014. 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 MUONIO Oloksen asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 22.8.2014 Seitap Oy 2014 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 3.12.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Korson torni. Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 11.3.2015. Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt

Korson torni. Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 11.3.2015. Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 11.3.2015 Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Korson torni Asemakaavan muutos nro 002144,

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015. Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015. Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015 LAPPAJÄRVEN KUNTA Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 1 Sisältö 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; Menesjärvenpolku ja kadun nimeäminen

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; Menesjärvenpolku ja kadun nimeäminen INARIN KUNTA Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; Menesjärvenpolku ja kadun nimeäminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 7.12.2016 Yleistä osallistumis-

Lisätiedot

LINJA-AUTOASEMAN JA AMIZZAN KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2009

LINJA-AUTOASEMAN JA AMIZZAN KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2009 1(6) LINJA-AUTOASEMAN JA AMIZZAN KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2009 PROJ.NRO XXX Asemakaavan muutos Keskustie 1 ja-3, korttelit 304 ja 306, OSOITE TAI MUU PAIKANNUS

Lisätiedot

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos KITTILÄN KUNTA KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.10.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 1 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kemijärven kaupunki 1 (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava Pyhätunturin matkailukeskuksessa Suopursunmutkan varrella. Suunnittelualue ja kaavan tavoite Suunnittelualue sijaitsee Pyhätunturin

Lisätiedot

Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 (korttelit sekä Ounasjoentien länsipuoli)

Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 (korttelit sekä Ounasjoentien länsipuoli) KITTILÄN KUNTA Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 1 1.11.2010 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 (korttelit 1000 1035 sekä Ounasjoentien länsipuoli) Osallistumis-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Markku Mattila ja Johanna Salminen ovat

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS; VALTATIE 4:N LÄNSIPUOLEN TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA (OAS)

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS; VALTATIE 4:N LÄNSIPUOLEN TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA (OAS) KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS; VALTATIE 4:N LÄNSIPUOLEN TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto 13.7.2016 2 (6) Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI RAISIOKANJONIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4. KAUPUNGINOSA (MAHITTULA)

RAISION KAUPUNKI RAISIOKANJONIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4. KAUPUNGINOSA (MAHITTULA) RAISION KAUPUNKI RAISIOKANJONIN ASEMAKAAVAN MUUTOS 4. KAUPUNGINOSA (MAHITTULA) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI, TEKNINEN KESKUS, MAANK YTT PALVELUT 10.9.2013 Osallistumis-

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.3.2017 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NEITSYTMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NEITSYTMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.8.2011 tarkistettu 10.2.2012 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kauttua 406 Korttelit 650-600 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija Euran kunta Suunnittelualueen

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Hissitien asemakaavamuutos (Levin asemakaava-alueen korttelit 27/1, 31/7, 32/1,2,4, 36/2-3, 83, 299)

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Hissitien asemakaavamuutos (Levin asemakaava-alueen korttelit 27/1, 31/7, 32/1,2,4, 36/2-3, 83, 299) 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Hissitien asemakaavamuutos (Levin asemakaava-alueen korttelit 27/1, 31/7, 32/1,2,4, 36/2-3, 83, 299) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 21.9.2009 Ilmakuva Leviltä

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 1 NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Aloite Asemakaava laaditaan yksityisen anomuksesta. Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ YLÖSTALONTIE-PELTOMÄENTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 15.2.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos 1 Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ote opaskartasta ja suunnittelualueen rajaus. Fonecta kartat 1. Miksi kaavoitukseen on

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ...2 1 SUUNNITTELUALUE...2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...2 3 KAAVAT ILANNE...2 4 MAANOMISTUS...2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINT I...3

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut 1 (8) Tekniset palvelut asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Paltamon kirkonkylän asemakaava-alueen korttelit 22, 23 ja 27 sekä niihin liittyvät vesi-, liikenne- ja viheralueet. Suunnittelualue

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO LIITE 2

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO LIITE 2 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Levin teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.10.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö-

Lisätiedot

Kemijärven kaupunki 1 (7)

Kemijärven kaupunki 1 (7) Kemijärven kaupunki 1 (7) Kemijärven kaupunki 2 (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asemakaavamuutoksesta Savukosken kunnan asemakaava-alueella koskien mm. vanhusten

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

Kangasalantie, asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava nro 468 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kangasalantie, asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava nro 468 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kangasalantie, asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava nro 468 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/1940/2014 VP 64/10.12.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TIILIMÄEN (11.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTI 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1640 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.4.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS 13.01.2014 O S A L L I S T U M I S - J A A R V I O I N T I S U U N N I T E L M A Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 42 :n mukainen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kemijärven kaupunki 1 (6) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava Pyhätunturin matkailukeskuksessa Teuvontien varrella. Suunnittelualue ja kaavan tavoite Suunnittelualue sijaitsee Pyhätunturin

Lisätiedot

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA G:\AKVAT\Raivio\OASL1.doc 1/5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaava koskee Raivion kaupunginosan vanhimman osan

Lisätiedot

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS 29.10.2012 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 2 3. LAADITUT SELVITYKSET JA AIEMMAT SUUNNITELMAT... 2 3.1. VALTAKUNNALLISET

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Taalojärven rinteen asemakaava (Seita) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Taalojärven rinteen asemakaava (Seita) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Taalojärven rinteen asemakaava (Seita) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 30.11.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY- JA ULKOILUALUE

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY- JA ULKOILUALUE KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY- JA ULKOILUALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 23.12.2015 Yleistä

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi 275 KYLÄ Kärkkäiskylä 404 KORTTELI Kortteli 33 tontti 4 KIINTEISTÖ 275-404-23-217

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 5 ) TERVON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaavan muutos koskee kortteleja 9(osa),

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OAS A-2666 - D/3466/10.02.03.00.04/2015 1(5) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Asemakaavan muutos A-2666, Ajokatu 197 (Sulonkuja 4) ALOITE/HAKIJA Asemakaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2010 Muutettu 11.11.2010, 10.2.2012 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kirkonkylä 407 Korttelit osa 175, 186-197 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija Euran kunta

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 23.1.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS 1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS PROJ.NRO 174 Asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Kaavamuutosalueen rajaus on merkitty oheiseen karttaan ALOITE TAI

Lisätiedot

EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 8.10.2015 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Eurakoski 428 KIINTEISTÖT 6:40, 6:84 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija

Lisätiedot

LOPPI, OJAJÄRVI, ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

LOPPI, OJAJÄRVI, ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) LOPPI, OJAJÄRVI, ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA. 1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia yksityisen maanomistajan aloitteesta.

LEMPÄÄLÄN KUNTA. 1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia yksityisen maanomistajan aloitteesta. 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA Moision asemakaavan muutos, Hattulanmäki OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 4.8.2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja,

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän asemakaavamuutos (Ylä-Kittilän niitty) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.12.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 (4) MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA ASEMKAAVAN MUUTOS KOSKEE 40. KAUPUNGINOSAN KATU- JA LÄHIVIRKISTYSALUEITA Kunnan kaavatunnus: 243

Lisätiedot

Niittytie 2 Kaavaselostus Liite 1 Ajantasa-asemakaavaote

Niittytie 2 Kaavaselostus Liite 1 Ajantasa-asemakaavaote Kaavaselostus Liite 1 Ajantasa-asemakaavaote 1:1000 15.2.2007 Ajantasakartta 20 m Moottoriajoneuvojen huoltoasemien korttelialue. Tontilla on osoitettava vähintään 5 autopaikkaa jokaista autohuoltopaikkaa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.11.2008

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.11.2008 KEMPELEEN KUNTA KAAVOITUKSEN TULOSYKSIKKÖ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.11.2008 KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS VIHILUODON YRITYSALUEEN LIIKENNEJÄRJESTELYJÄ VARTEN VIHILUODON OSA-ALUE

Lisätiedot

KOLARI 2. KUNNANOSA ÄKÄSLOMPOLON ASEMAKAAVAN MUUTOS Kortteli 5 rakennuspaikka 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KOLARI 2. KUNNANOSA ÄKÄSLOMPOLON ASEMAKAAVAN MUUTOS Kortteli 5 rakennuspaikka 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 KOLARI 2. KUNNANOSA ÄKÄSLOMPOLON ASEMAKAAVAN MUUTOS Kortteli 5 rakennuspaikka 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 23.06.2014 Kolarin kunta -

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4.3.2013 KOKEMÄEN KAUPUNKI JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 2 PITKÄJÄRVI (107) KAUPUNGINOSAN OSAKORTTELI 2 JA VL-ALUE Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Aloite on Kokkolan kaupungin. Työ liittyy

Lisätiedot

OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A

OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A SÄKYLÄN KUNTA SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄIVÄYS: 16.12.2013, TARK. 9.4.2014, 30.11.2015 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGAKSEN PIENTALOALUE

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGAKSEN PIENTALOALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGAKSEN PIENTALOALUE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Aloite on Kokkolan kaupungin. Työn tavoitteena on

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

A Asemakaavan muutos. Kärpäsen koulun tontti Kärpänen. Lahti.fi OAS A (5) D/757/ /2017. Puh.

A Asemakaavan muutos. Kärpäsen koulun tontti Kärpänen. Lahti.fi OAS A (5) D/757/ /2017. Puh. OAS A-2705 1 (5) A-2705 Asemakaavan muutos 28.3.2017 Kärpäsen koulun tontti Kärpänen Lahti.fi OAS A-2705 2 (5) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Asemakaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavan muutos ja -laajennus 16. kaupunginosan korttelin 6285 tontti 2 sekä viereinen asemakaavaton alue, Nikkarinkuja 5 Ilmakuva suunnittelualueesta Pictometry,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 KOSKENKYLÄNTIEN YRITYSALUE ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II: KORTTELIT 214 JA 215

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II: KORTTELIT 214 JA 215 KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II: KORTTELIT 214 JA 215 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 24.9.2014, 17.5.2017 Osallistumis-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 272-2-1-10, ASUNTO

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 30.08.2010/päivitetty 13.12.2010 16WWE0693 Joutsa UPM-Kymmene Oyj Joutsa 2 SISÄLTÖ: MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA? 3 MISSÄ JA MITÄ ON SUUNNITTEILLA? 3 MITKÄ OVAT SUUNNITTELUN TAVOITTEET?

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Akanrovan asemakaavan muutos ja laajennus (korttelit , ja 1068) II- vaihe

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Akanrovan asemakaavan muutos ja laajennus (korttelit , ja 1068) II- vaihe 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan asemakaavan muutos ja laajennus (korttelit 1000 1038, 1041 1046 ja 1068) II- vaihe Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 15.3.2017 Ilmakuva Maanmittauslaitos

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARKKITEHTITOIMISTO KEIJO TOLPPA L I I T E 1 Savonniemenkatu 3B1 57100 Savonlinna Puh.(015) 532 203, Fax.(015) 532 098 arkkitehtitoimisto.tolppa@spynet.fi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MÄNTYSAAREN

Lisätiedot