SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä heinäkuuta 1998 N:o Laki. N:o 546

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SÄÄDÖSKOKOELMA. 1998 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä heinäkuuta 1998 N:o 546 554. Laki. N:o 546"

Transkriptio

1 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä heinäkuuta 1998 N:o SISÄLLYS N:o Sivu 546 Laki liikennevalvontaa vaikeuttavien laitteiden kieltämisestä Laki tieliikennelain 75 :n muuttamisesta Asetus valtion virkamiesten eroraha-asetuksen 10 :n muuttamisesta annetun asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta Asetus ajokorttiasetuksen 48 :n muuttamisesta Asetus työttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta Sisäasiainministeriön päätös eräistä liikkumis- ja oleskelukielloista annetun poliisimääräyksen muuttamisesta Sisäasiainministeriön poliisimääräys eräistä liikkumis- ja oleskelukielloista Opetusministeriön päätös Opetusalan koulutuskeskuksen maksullisista suoritteista Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä N:o 546 Laki liikennevalvontaa vaikeuttavien laitteiden kieltämisestä Annettu Naantalissa 24 päivänä heinäkuuta 1998 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Määritelmäsäännös Tässä laissa paljastinlaitteella tarkoitetaan laitetta, joka on tarkoitettu tai jota käytetään tieliikenteen valvontalaitteen paljastamiseen tai toiminnan häiritsemiseen. 2 Paljastinlaitteen käyttö, hallussapito ja luovuttaminen HE 242/1997 LiVM 3/1998 EV 38/1998 Paljastinlaitetta ei saa käyttää eikä pitää hallussa moottorikäyttöisessä ajoneuvossa tai sen perävaunussa, joka on yleiselle liikenteelle tarkoitetulla tai yleiseen liikenteeseen käytetyllä alueella. Paljastinlaitteen maahantuonti ja valmistus levittämistarkoituksessa, pitäminen kaupan, myyminen, muu luovuttaminen, huoltaminen, korjaaminen sekä asentaminen moottorikäyttöiseen ajoneuvoon tai sen perävaunuun on kielletty. 3 Paljastinlaiterikkomus Joka tämän lain vastaisesti 1) käyttää tai pitää hallussaan paljastinlaitetta; 2) levittämistarkoituksessa tuo maahan tai valmistaa; tai 3) pitää kaupan, myy, muuten luovuttaa tai asentaa paljastinlaitteen moottorikäyttöiseen ajoneuvoon tai sen perävaunuun, on tuomittava paljastinlaiterikkomuksesta sakkoon. 4 Ilmoitus rekisterinpitäjälle Moottorikäyttöistä ajoneuvoa kuljetettaessa

2 1588 N:o 546 tehdystä paljastinlaiterikkomuksesta on ilmoitettava ajokorttirekisteriä pitävälle viranomaiselle asianomaisen ministeriön määräämällä tavalla. 5 Menettämisseuraamus Tämän lain vastaisesti hallussapidetty tai käytetty taikka maahantuotu, valmistettu, kaupan pidetty, myyty tai muuten luovutettu taikka asennettu paljastinlaite on tuomittava valtiolle menetetyksi. Jos paljastinlaite on siirtynyt toiselle taikka hukattu tai hävitetty, sen arvo voidaan kokonaan tai osaksi tuomita menetetyksi. 6 Valvontaviranomaiset Poliisi, tullilaitos ja rajavartiolaitos valvovat tämän lain noudattamista. 7 Kotietsintä Jos on todennäköisiä perusteita epäillä, että on tehty 3 :n 1 kohdassa tarkoitettu paljastinlaiterikkomus, voidaan toimittaa pakkokeinolaissa (450/1987) tarkoitettu kotietsintä moottorikäyttöisessä ajoneuvossa tai sen perävaunussa paljastinlaitteen löytämiseksi sen estämättä, mitä pakkokeinolain 5 luvun 1 :n 1 momentissa säädetään. Kotietsintä voidaan toimittaa vastaavasti myös rakennuksessa, huoneessa tai suljetussa säilytyspaikassa, jos on todennäköisiä perusteita epäillä, että sitä käytetään paljastinlaitteen maahantuontivarastona taikka valmistus-, kaupanpito-, myynti-, luovutus-, huolto-, korjaus- tai asennuspaikkana. Naantalissa 24 päivänä heinäkuuta Henkilöntarkastus Jos on erittäin todennäköisiä perusteita epäillä, että on tehty 3 :n 1 kohdassa tarkoitettu paljastinlaiterikkomus, voidaan toimittaa pakkokeinolaissa tarkoitettu henkilöntarkastus moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettajalle ja matkustajalle sen estämättä, mitä pakkokeinolain 5 luvun 10 :n 1 momentissa säädetään. 9 Virkamiehen toimivalta Poliisimiehellä, tullimiehellä ja rajavartiomiehellä virkatehtävässään on oikeus ottaa paljastinlaite pois moottorikäyttöisestä ajoneuvosta tai sen perävaunusta. Jos laitetta ei voi ottaa pois, ajoneuvon tai sen perävaunun käyttäminen on estettävä niin kuin tieliikennelaissa (267/1981) säädetään. 10 Tarkemmat säännökset Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella. 11 Voimaantulo Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta Tällä lailla kumotaan nopeusvalvontaa vaikeuttavien laitteiden kieltämisestä 23 päivänä elokuuta 1985 annettu laki (733/1985) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. Tasavallan Presidentti MARTTI AHTISAARI Ministeri Ole Norrback

3 1589 N:o 547 Laki tieliikennelain 75 :n muuttamisesta Annettu Naantalissa 24 päivänä heinäkuuta 1998 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 3 päivänä huhtikuuta 1981 annetun tieliikennelain (267/1981) 75 :n 2 momentin 5 kohta, sellaisena kuin se on laissa 754/1995, seuraavasti: 75 Perusteet ajokieltoon määräämiselle Ajo-oikeuden haltija on, jollei 78 :n 2 tai 4 momentista taikka 80 :stä muuta johdu, määrättävä ajokieltoon: 5) jos hän on vähintään neljästi kahden vuoden tai kolmasti vuoden kuluessa syyllistynyt tämän lain nojalla rangaistavaan tekoon, lukuun ottamatta muita rikesakolla rangaistavia tekoja kuin ylinopeusrikkomuksia, taikka liikennevalvontaa vaikeuttavien laitteiden kieltämisestä annetun lain (546/1998) 3 :n 1 kohdassa tarkoitettuun paljastinlaiterikkomukseen; tai Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta Naantalissa 24 päivänä heinäkuuta 1998 Tasavallan Presidentti MARTTI AHTISAARI Ministeri Ole Norrback HE 242/1997 LiVM 3/1998 EV 38/1998

4 1590 N:o 548 Asetus valtion virkamiesten eroraha-asetuksen 10 :n muuttamisesta annetun asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta Annettu Naantalissa 24 päivänä heinäkuuta 1998 Valtiovarainministeriön hallinnonalaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä muutetaan valtion virkamiesten eroraha-asetuksen 10 :n muuttamisesta 22 päivänä joulukuuta 1995 annetun asetuksen (1674/1995) voimaantulosäännös, sellaisena kuin se on asetuksessa 539/1997, seuraavasti: Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta Osittaista ammattikoulutusrahaa voidaan maksaa sellaiseen koulutukseen, joka on alkanut aikaisintaan tammikuun 1 päivänä 1996 ja etuutta voidaan maksaa joulukuun 31 päivään 2000 saakka. Mikäli edunsaaja on tehnyt työnantajansa kanssa sopimuksen vuorotteluvapaasta viimeistään joulukuun 31 päivänä 2000, voidaan osittaista ammattikoulutusrahaa maksaa joulukuun 31 päivään Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta Naantalissa 24 päivänä heinäkuuta 1998 Tasavallan Presidentti MARTTI AHTISAARI Ministeri Jouko Skinnari

5 1591 N:o 549 Asetus ajokorttiasetuksen 48 :n muuttamisesta Annettu Naantalissa 24 päivänä heinäkuuta 1998 Liikenneministerin esittelystä muutetaan 7 päivänä syyskuuta 1990 annetun ajokorttiasetuksen (845/90) 48 :n 1 momentin 4 kohta, sellaisena kuin se on asetuksessa 1600/95, seuraavasti: 48 Ajokorttirekisteritiedot Ajoneuvohallintokeskus pitää ajokorttirekisteriä. Rekisteriin talletetaan seuraavat tiedot: 4) tiedot tehdyiksi epäillyistä ja tehdyistä liikennerikoksista, niistä seuranneista rangaistuksista ja muista seuraamuksista, jotka on tuomittu tai määrätty tieliikennelain 75 :n 1 momentissa mainitusta rikoksesta tai muusta moottorikäyttöistä ajoneuvoa kuljetettaessa tehdystä tieliikennelaissa rangaistavaksi säädetystä rikoksesta taikka paljastinlaiterikkomuksesta; rikesakosta tallennetaan tieto vain, jos rikesakko on määrätty ylinopeusrikkomuksesta; Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta Naantalissa 24 päivänä heinäkuuta 1998 Tasavallan Presidentti MARTTI AHTISAARI Ministeri Ole Norrback

6 1592 N:o 550 Asetus työttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta Annettu Naantalissa 24 päivänä heinäkuuta 1998 Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään työttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta 30 päivänä joulukuuta 1997 annetun lain (1402/1997) nojalla: 1 Kansaneläkelaitoksen ennakoiden vahvistaminen Sosiaali- ja terveysministeriö suorittaa kansaneläkelaitokselle kuukausittain ennakkoa siten, että ennakkojen määrä vastaa sinä vuonna suoritettavaksi arvioitua määrää ja että ennakot ovat riittävät menojen kattamiseen jokaisena kuukautena. Kansaneläkelaitoksen on vuosittain viimeistään marraskuun 15 päivänä toimitettava sosiaali- ja terveysministeriölle arvio työttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta annetun lain nojalla maksettavan koulutuspäivärahan määrästä ennakoiden vahvistamista varten. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa seuraavan vuoden ennakon viimeistään kunkin vuoden joulukuun 1 päivänä. Ennakko tulee välittömästi tarkistaa ja sen jaksotus voidaan muuttaa, jos ennakon perusteet ovat olennaisesti muuttuneet. 2 Kansaneläkelaitoksen ennakoiden maksaminen Valtion tulee suorittaa ennakkoa kansaneläkelaitokselle sairausvakuutusrahastoon siten, että vuotuisen ennakon määrästä maksetaan tammikuussa vähintään yksi kuudesosa ja sen jälkeen kuukausittain jäljellä oleva määrä tasasuuruisina erinä. Ennakot maksetaan kunkin kuukauden ensimmäisenä arkipäivänä. Vuonna 1998 ennakkoa suoritetaan elokuun 3 päivänä yksi kolmasosa ja sen jälkeen jäljellä oleva määrä tasasuuruisina erinä kunkin kuukauden ensimmäisenä arkipäivänä. 3 Valtion lopullisen rahoituksen vahvistaminen kansaneläkelaitokselle Kansaneläkelaitoksen on tilinpäätöksen yhteydessä vuosittain vahvistettava määrä, joka valtion on tullut työttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta annetun lain 12 :n perusteella tilivuonna suorittaa. Maksettujen ennakoiden ja vahvistetun määrän erotus otetaan huomioon tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan kuukauden ennakossa. 4 Työttömyyskassan ennakoiden vahvistaminen ja maksaminen Sosiaali- ja terveysministeriö maksaa työttömyyskassalle sen hakemuksesta ennakkoa riittävästi siten, että ennakkojen määrä vastaa sinä vuonna suoritettavaksi arvioitua koulutuspäivärahan määrää. Jos kassa hakee

7 N:o ennakkoa kuukausittain suoritettavaksi, ennakon hakemiseen, maksamiseen ja tarkistusmenettelyyn sovelletaan, mitä työttömyyskassalain täytäntöönpanosta annetun asetuksen (743/1984) 3 :n 2 5 momentissa säädetään. 5 Lopullisen rahoituksen vahvistaminen työttömyyskassalle Työttömyyskassan on haettava kultakin kalenterivuodelta koulutuspäivärahaan kohdistuvaa lopullista valtionosuutta sosiaali- ja terveysministeriöltä viiden kuukauden kuluessa kalenterivuoden päättymisestä ministeriön edellyttämän selvityksen mukaisesti. Työttömyyskassan on tilinpäätöksen yhteydessä todettava se määrä, joka valtion on tullut työttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta annetun lain 12 :n perusteella tilivuonna suorittaa. Maksetun ennakon ja vahvistetun määrän erotus otetaan huomioon tilinpäätöksen vahvistamista seuraavien kalenterikuukausien ennakoissa. Työttömyyskassojen keskuskassan tukimaksuun sovelletaan mitä työttömyyskassalain täytäntöönpanosta annetun asetuksen (743/1984) 4 :ssä säädetään. 6 Koulutuspäivärahan maksaminen Naantalissa 24 päivänä heinäkuuta 1998 Koulutuspäiväraha maksetaan koulutuspäivärahakauden alkamisesta lukien jälkikäteen neljän viikon tai kuukauden maksukausittain. Ensimmäinen maksukausi voi olla edellä mainittua lyhyempi. Koulutuspäivärahan maksamisen edellytyksenä on, että opiskelija on antanut kyseistä maksukautta koskevan tarvittavan selvityksen koulutuspäivärahan maksamiseen vaikuttavista seikoista. 7 Korkeakouluopiskelijan opintojen riittävä edistyminen Korkeakouluopiskelijan katsotaan edistyneen riittävästi, jos hänen opintonsa ovat edistyneet asianomaisen korkeakoulun opintotukilautakunnan opintotukilain (65/1994) 9 :n vahvistamien opintojen edistymisen yleisten perusteiden mukaisesti. Koulutuspäivärahan maksaja voi tarvittaessa pyytää opintotukilautakunnalta lausunnon opiskelijan edistymisestä. Opintotukilautakunnan tulee antaa lausunto kahden kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä. 8 Voimaantulo Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. Tasavallan Presidentti MARTTI AHTISAARI Ministeri Jouko Skinnari

8 1594 N:o 551 Sisäasiainministeriön päätös eräistä liikkumis- ja oleskelukielloista annetun poliisimääräyksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 8 päivänä heinäkuuta 1998 Sisäasiainministeriö on 7 päivänä huhtikuuta 1995 annetun poliisilain (493/1995) 52 :n nojalla päättänyt antaa seuraavan poliisimääräyksen: 1 Liikkumis- ja oleskelukielto Liikkuminen ja oleskelu ilman asianomaisen yhtiön antamaa asianmukaista lupaa on kielletty seuraavilla alueilla: 1) Etelä-Suomen läänissä Imatran Voima Oy:n Loviisan kaupungin Hästholmenin saarella. Liikkumisrajoituksen alainen alue on vahvistettu karttaliitteessä osoitetulle alueelle. Karttaliite on nähtävillä sisäasiainministeriön kirjaamossa ja Imatran Voima Oy:n Loviisan voimalaitoksella osoitteessa Atomitie 700 Loviisa; Enso Laminating Papers Oy:n tehdasalue Kotkan kaupungissa. Liikkumisrajoituksen alainen alue on vahvistettu karttaliitteessä osoitetulle alueelle. Karttaliite on nähtävillä sisäasiainministeriön kirjaamossa ja Laminating Papers Oy:n Kotkan kantasataman alueella olevassa yhtiön toimipisteessä; Keräkuitu Oy:n Sunilan tuotantolaitoksen alueella. Liikkumisrajoituksen alainen alue on vahvistettu karttaliitteessä osoitetulle alueelle. Karttaliite on nähtävillä sisäasiainministeriön kirjaamossa ja Keräyskuitu Oy:n Sunilan tuotantolaitoksella osoitteessa Kuitukatu 4, Sunila; 2) Länsi-Suomen läänissä Teollisuuden Voima Oy Industrins Kraft Ab:n Eurajoen kunnan Olkiluodon kylässä sijaitsevalla ydinlaitoksen alueella. Liikkumisrajoituksen alainen alue on vahvistettu karttaliitteessä osoitetulle alueelle. Karttaliite on nähtävillä sisäasiainministeriön kirjaamossa ja Olkiluodon ydinvoimalaitoksella Olkiluodossa; 3) Itä-Suomen läänissä Oy Woikoski Ab:n tuotantolaitoksen alueella. Liikkumisrajoituksen alainen alue on vahvistettu karttaliitteessä osoitetulle alueella. Karttaliite on nähtävillä sisäasiainministeriön kirjaamossa ja yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Vuohijärvi, Voikoski; 4) Oulun läänissä Kemira Chemicals Oy:n Oulun kaupungin tehdasalueella. Liikkumisrajoituksen alainen alue on vahvistettu karttaliitteessä osoitetulle alueelle. Karttaliite on nähtävillä sisäasiainministeriön kirjaamossa ja Kemira Chemicals Oy:n Oulun toimipaikan porttirakennuksessa osoitteessa Typpitie, Oulu; 5) Lapin läänissä Kemin kaupungin Ajoksen satama-alueella. Liikkumisrajoituksen alainen alue on vahvistettu karttaliitteessä osoitetulle alueella. Karttaliite on nähtävillä sisäasiainministeriön kirjaamossa ja Ajoksen satamassa, Ajoksentie 748, Kemi; sekä Wintertestcenter Oy:n Muonion rata- ja suoja-alueella. Liikkumisrajoituksen alainen alue on vahvistettu karttaliitteessä osoitetulle alueelle. Karttaliite on nähtävillä sisäasiainministeriön kirjaamossa ja Wintertestcenter Oy:n toimipisteessä Hotelli Olostunturilla, Muonio. Mitä edellä määrätään, ei koske viran-

9 N:o omaisten säädettyjen tehtäviensä vuoksi tarpeellista liikkumista ja oleskelua ottamalla kuitenkin huomioon ydinturva-asioista johtuvat rajoitukset. 2 Määräyksen kattavan alueen merkitseminen Liikkumis- ja oleskelukiellon saajan on aidattava karttaliitteessä osoitettu rajoituksen alainen alue sekä merkittävä aita kieltoa ja sen rikkomisesta aiheutuvaa sakkorangaistusta osoittavin tauluin tai merkein. 3 Kiellon päättyminen Muuttaessaan toimialaansa tai tuotantoaan siten, etteivät liikkumis- ja oleskelukiellot ole enää tarpeellisia, taikka lopettaessaan Helsingissä 8 päivänä heinäkuuta 1998 toimintansa, yhtiön tulee poistaa kieltoa osoittavat taulut ja merkit sekä ilmoittaa muutoksesta viipymättä sisäasiainministeriölle. 4 Rangaistussäännös Tämän poliisimääräyksen mukaisen liikkumis- ja oleskelukiellon rikkomisesta voidaan tuomita enintään viiteenkymmeneen päiväsakkoon siten kuin poliisilain 52 :ssä säädetään. 5 Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä elokuuta Tällä päätöksellä kumotaan 19. päivänä huhtikuuta 1996 annettu sisäasiainministeriön poliisimääräys eräistä liikkumis- ja oleskelukielloista (270/1996). Sisäasiainministeri Jan-Erik Enestam Ylikomisario Hannu Hannula /74

10 1596 N:o 552 Sisäasiainministeriön poliisimääräys eräistä liikkumis- ja oleskelukielloista Annettu Helsingissä 8 päivänä heinäkuuta 1998 Sisäasiainministeriö on 7 päivänä huhtikuuta 1995 annetun poliisilain (493/1995) 52 :n nojalla päättänyt antaa seuraavan poliisimääräyksen: 1 Liikkumis- ja oleskelukielto Liikkuminen ja oleskelu Länsi-Suomen läänissä Viljakkalan kunnassa olevalla Haverin kaivosalueella ilman Glenmore Highlands Inc kaivosyhtiön tai sen edustajan antamaa lupaa on kielletty karttaliitteessä osoitetulla alueella. Karttaliite on nähtävillä asianajotoimisto Ahola & Sokka Oy:n toimistossa Itälahdenkatu Helsinki sekä sisäasiainministeriön kirjaamossa. Mitä edellä määrätään, ei koske viranomaisten säädettyjen tehtäviensä vuoksi tarpeellista liikkumista ja oleskelua alueella. 2 Määräyksen kattavan alueen merkitseminen Edellä 1 :ssä mainitun alueen haltijan on aidattava alue sekä merkittävä se kieltoa ja sen rikkomisesta aiheutuvaa sakkorangaistusta osoittavin tauluin tai merkein. Kulku kaivosalueelle on ohjattava porttien kautta, jotka ovat joko valvottuja taikka asianmukaisesti lukittu. 3 Kiellon päättyminen Luovuttaessaan alueen hallinnan taikka lopettaessaan kaivostoiminnan yhtiön tulee poistaa kieltoa ja sen rikkomisesta seuraavaa sakkorangaistusta osoittavat taulut ja merkit sekä ilmoitettava muutoksesta viipymättä sisäasiainministeriöön. Yhtiön on kuitenkin varustettava alue sen vaarallisuudesta osoittavin tauluin. 4 Rangaistussäännös Tämän poliisimääräyksen mukaisen liikkumis- ja oleskelukiellon rikkomisesta voidaan tuomita enintään viiteenkymmeneen päiväsakkoon siten kuin poliisilain 52 :ssä säädetään. 5 Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä elokuuta Helsingissä 8 päivänä heinäkuuta 1998 Sisäasiainministeri Jan-Erik Enestam Ylikomisario Hannu Hannula

11 1597 N:o 553 Opetusministeriön päätös Opetusalan koulutuskeskuksen maksullisista suoritteista Annettu Helsingissä 30 päivänä heinäkuuta 1998 Opetusministeriö on valtion maksuperustelain (150/1992) 8 :n nojalla päättänyt: 1 Suoritteita, jotka Opetusalan koulutuskeskus hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat: 1) koulutuskeskuksen järjestämä koulutus; 2) konsultointi; 3) tilauksesta tehdyt selvitykset ja tutkimukset; 4) julkaisut ja kustannuspalvelut; 5) majoitus- ja ruokailupalvelut; 6) koulutuskeskuksen toimitilojen ja laitteiden käyttö; 7) valokopio- ja muut jäljennökset; 8) asiakirjojen ja muun aineiston lähettäminen ja postitus; sekä 9) muut tilatut palvelusuoritteet. 2 Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä elokuuta Tällä päätöksellä kumotaan 24 päivänä marraskuuta 1993 annettu opetusministeriön päätös ammattikasvatushallinnon koulutuskeskuksen ja Heinolan kurssikeskuksen maksullisista suoritteista (1148/1993). Helsingissä 30 päivänä heinäkuuta 1998 Opetusministeri Olli-Pekka Heinonen Vanhempi hallitussihteeri Marja-Riitta Pönkä

12 1598 SDK/SÄHKÖINEN PAINOS N:o 554 Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä Annettu Helsingissä 29 päivänä heinäkuuta 1998 Maa- ja metsätalousministeriö ilmoittaa Suomen säädöskokoelmasta 17 päivänä lokakuuta 1980 annetun asetuksen (696/1980) 2 b :n nojalla, sellaisena kuin se on 22 päivänä joulukuuta 1993 annetussa asetuksessa (1364/1993): Maa- ja metsätalousministeriö on antanut seuraavan päätöksen: Päätöksen nimi n:o antopäivä voimaantulopäivä MMMp tuontirajoituksista annetun päätöksen nro 13/TUONTI/1997 kumoamisesta... 14/TUONTI/ Edellä mainittu päätös on julkaistu maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston määräyskokoelmassa. Päätös on saatavissa maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosastosta, osoite Kluuvikatu 4 A, Helsinki, puhelin (09)1601. Helsingissä 29 päivänä heinäkuuta 1998 Apulaisosastopäällikkö Jaana Husu-Kallio Hallitussihteeri Elisa Kumpula Komission päätös 98/147/EY; EYVL N:o L 46, , s. 13 N:o , 1 1 /2 arkkia PÄÄTOIMITTAJA TIMO LEPISTÖ OY EDITA AB, HELSINKI 1998

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä marraskuuta 2009 N:o 874 883. Laki. N:o 874

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä marraskuuta 2009 N:o 874 883. Laki. N:o 874 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä marraskuuta 2009 N:o 874 883 SISÄLLYS N:o Sivu 874 Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta... 4773

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 743. Laki eduskunnan virkamiehistä annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 25 päivänä lokakuuta 1996

SISÄLLYS. N:o 743. Laki eduskunnan virkamiehistä annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 25 päivänä lokakuuta 1996 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 1996 N:o 743 754 SISÄLLYS N:o Sivu 743 Laki eduskunnan virkamiehistä annetun lain muuttamisesta... 1969 744 Laki Pohjoismaiden neuvoston

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä toukokuuta 2007 N:o 527 530 SISÄLLYS N:o Sivu 527 Luottotietolaki... 1667 528 Laki henkilötietolain muuttamisesta... 1679 529 Laki tietosuojalautakunnasta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 942. Laki. eläkesäätiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2000

SISÄLLYS. N:o 942. Laki. eläkesäätiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2000 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 Julkaistu Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 2000 N:o 942 948 SISÄLLYS N:o Sivu 942 Laki eläkesäätiölain muuttamisesta... 2397 943 Laki vakuutuskassalain muuttamisesta... 2400

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2010 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä heinäkuuta 2010 N:o 688 690. Laki. N:o 688. kiinnitysluottopankkitoimintana

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2010 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä heinäkuuta 2010 N:o 688 690. Laki. N:o 688. kiinnitysluottopankkitoimintana SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä heinäkuuta 2010 N:o 688 690 SISÄLLYS N:o Sivu 688 Laki kiinnitysluottopankkitoiminnasta... 2385 689 Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta...

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1468. Laki. päästökauppalain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2007

SISÄLLYS. N:o 1468. Laki. päästökauppalain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2007 N:o 1468 1475 SISÄLLYS N:o Sivu 1468 Laki päästökauppalain muuttamisesta... 5671 1469 Valtioneuvoston asetus maistraattien toimialueista...

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1172. Laki. ilmailulain 66 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2002

SISÄLLYS. N:o 1172. Laki. ilmailulain 66 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2002 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2002 N:o 1172 1177 SISÄLLYS N:o Sivu 1172 Laki ilmailulain 66 :n muuttamisesta... 4747 1173 Valtioneuvoston asetus eräiden rikosvahinkolaissa

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 864/2014 Ilmailulaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku. säädetään, 59 :ää ja 178 :n 10 kohtaa sovelletaan,

SÄÄDÖSKOKOELMA. 864/2014 Ilmailulaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku. säädetään, 59 :ää ja 178 :n 10 kohtaa sovelletaan, SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2014 864/2014 Ilmailulaki Annettu Helsingissä 7 päivänä marraskuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset

Lisätiedot

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)...

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)... A ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)... 1 A2 Oikeusministeriön päätös yleisen asianajajayhdistyksen sääntöjen vahvistamisesta

Lisätiedot

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Yhdistyksen saa perustaa aatteellisen tarkoituksen yhteistä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Yhdistyksen saa perustaa aatteellisen tarkoituksen yhteistä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Yhdistyksen saa perustaa aatteellisen tarkoituksen yhteistä toteuttamista varten. Tarkoitus ei saa olla lain tai hyvien

Lisätiedot

Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa

Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Säännöt 2015- Yrittäjän turvana www.syt.fi Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Säännöt 2015- Kassan kokous on 21.11.2014 hyväksynyt sääntömuutoksen ja Finanssivalvonta on

Lisätiedot

Muille kuin oppivelvollisille järjestettävästä perusopetuksesta säädetään 46 :ssä.

Muille kuin oppivelvollisille järjestettävästä perusopetuksesta säädetään 46 :ssä. Perusopetuslaki 21.8.1998/628 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Soveltamisala ja tavoitteet 1 Soveltamisala Tässä laissa säädetään perusopetuksesta ja oppivelvollisuudesta. Lisäksi laissa

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1206. Asetus

SISÄLLYS. N:o 1206. Asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 1999 N:o 1206 1214 SISÄLLYS N:o Sivu 1206 Asetus lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen sekä yliopistotasoisen terveystieteellisen tutkimustoiminnan

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2000 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä elokuuta 2000 N:o 717 725. Laki. N:o 717. Eduskunnan kirjastosta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2000 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä elokuuta 2000 N:o 717 725. Laki. N:o 717. Eduskunnan kirjastosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä elokuuta 2000 N:o 717 725 SISÄLLYS N:o Sivu 717 Laki Eduskunnan kirjastosta... 1877 718 Laki arkistolain 1 :n muuttamisesta... 1879 719 Laki

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiölaki

Asunto-osakeyhtiölaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Asunto-osakeyhtiölaki Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009 I OSA YLEISET PERIAATTEET, OSAKKEET JA YHTIÖVASTIKE 1 luku Lain soveltamisala ja asunto-osakeyhtiön

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle ajokorttilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi ajokorttilaki. Esityksen tavoitteena on kehittää

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rajavartiolain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rajavartiolakia, rajavartiolaitoksen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Luonnos 17.11.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tekijänoikeuslain muuttamisesta Tekijänoikeuslakia ehdotetaan muutettavaksi niin, että hyvitys teoksen kappaleiden valmistamisesta yksityiseen

Lisätiedot

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 13.8.1976/680 Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 (30.12.1992/1536) Yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot etera.fi/tyel Yleisiä määräyksiä 1 Näitä vakuutusehtoja sovelletaan työntekijän eläkelain 142 :n mukaisen vakuutussopimuksen tehneen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2015. 34/2015 Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2015. 34/2015 Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2015 34/2015 Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki Annettu Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

HE 99/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki,

HE 99/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki, Hallituksen esitys Eduskunnalle kuluttajaturvallisuuslaiksi ja laiksi rikoslain 44 luvun 1 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki,

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014. 357/2014 Valtioneuvoston asetus. alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014. 357/2014 Valtioneuvoston asetus. alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014 357/2014 Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta

Lisätiedot

YLEISKIRJE. Pvm 17.7.1997

YLEISKIRJE. Pvm 17.7.1997 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERiÖ PL232 00171 Helsinki YLEISKIRJE Pvm 17.7.1997 Dnro 2908/01/97 Maa- ja metsätalousministeriön määräyskokoelmanro 111/97 Maaseutuelinkeinopiirit, kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset

Lisätiedot

Yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot

Yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot etera.fi/yel Yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot Yleisiä määräyksiä 1 Näitä vakuutusehtoja sovelletaan yrittäjän eläkelain 110 :n mukaisen vakuutussopimuksen tehneen yrittäjän

Lisätiedot

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS 1 Ylioppilaskunnan nimi on Tampereen yliopiston ylioppilaskunta, lyhennettynä Tamy. Ylioppilaskunnan nimi ruotsinkielisenä

Lisätiedot

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti. (Säädökset, jotka on julkaistava) NEUVOSTON DIREKTIIVI 2000/29/EY, annettu 8 päivänä toukokuuta 2000,

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti. (Säädökset, jotka on julkaistava) NEUVOSTON DIREKTIIVI 2000/29/EY, annettu 8 päivänä toukokuuta 2000, 10.7.2000 L 169/1 I (Säädökset, jotka on julkaistava) NEUVOSTON DIREKTIIVI 2000/29/EY, annettu 8 päivänä toukokuuta 2000, kasvien ja kasvituotteiden haitallisten organismien jäsenvaltioihin kulkeutumisen

Lisätiedot

Laki poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta 29.9.2006/841

Laki poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta 29.9.2006/841 Laki poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta 29.9.2006/841 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset Soveltamisala Tätä lakia sovelletaan «poliisin» lain nojalla «säilyttämien»

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1273. Laki. tuloverolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004

SISÄLLYS. N:o 1273. Laki. tuloverolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2004 N:o 1273 1280 SISÄLLYS N:o Sivu 1273 Laki tuloverolain muuttamisesta... 3579 1274 Vuoden 2005 tuloveroasteikkolaki... 3581 1275

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1999 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 1999 N:o 329 343. Maaseutuelinkeinojen rahoituslaki. N:o 329

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1999 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 1999 N:o 329 343. Maaseutuelinkeinojen rahoituslaki. N:o 329 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 1999 N:o 329 343 SISÄLLYS N:o Sivu 329 Maaseutuelinkeinojen rahoituslaki... 885 330 Laki maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun

Lisätiedot