LUPAPÄÄTÖS Nro 3/12/2 Dnro PSAVI/154/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJAT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUPAPÄÄTÖS Nro 3/12/2 Dnro PSAVI/154/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 ASIA LUVAN HAKIJAT"

Transkriptio

1 LUPAPÄÄTÖS Nro 3/12/2 Dnro PSAVI/154/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJAT Veden ottaminen tilalla Kuusisto RN:o 19:7 olevasta lähteestä sekä vesijohdon, kaivon ja vedenpumppauslaitteiston rakentaminen mainitun tilan alueelle, Suomussalmi Seppo Pyykkönen Senja Pyykkönen Jenni Vesterinen Unto Kemppainen Jani Moilanen Timo Moilanen Erkki Hiltunen / Asianajotoimisto Eskonpekka Oy PL 67, Kauppakatu SUOMUSSALMI

2 2 SISÄLLYSLUETTELO HAKEMUS... 3 HANKKEEN KUVAUS... 3 Yleiskuvaus hankkeesta... 3 Vedenhankintamahdollisuudet... 3 Veden tarve... 3 Rakennetut kaivot, painesäiliörakennus ja vesijohto... 4 Kaivon veden antoisuus... 4 TARVITTAVAT KÄYTTÖOIKEUDET... 4 RAKENTEIDEN KUNNOSSAPITO... 4 LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY... 5 Lupahakemuksen täydennykset... 5 Hakemuksesta kuuleminen... 5 Muistutus... 5 Muistutuksen täydennys... 6 Hakijoiden kuuleminen ja selitys... 6 Tarkastus... 6 MERKINTÄ... 7 A L U E H A L L I N T O V I R A S T O N R A T K A I S U... 7 KÄSITTELYRATKAISU... 7 PÄÄASIARATKAISU... 7 KÄYTTÖOIKEUTTA KOSKEVA RATKAISU... 7 LUPAMÄÄRÄYKSET... 7 Kaivon ja vesijohdon alue ja rakenteet... 7 Vedenottomääräykset ja vesimäärien tarkkailu... 8 Kunnossapitomääräys... 8 Määräys veden saannin estymisen varalta... 8 Käyttöoikeuskorvaus... 8 Ohjaukset... 9 RATKAISUN PERUSTELUT... 9 Käsittelymaksun perustelut... 9 Luvan myöntämisen edellytykset... 9 Käyttöoikeutta koskevan ratkaisun perustelut Lupamääräysten perustelut Käyttöoikeuskorvauksen perustelut VASTAUS YKSILÖITYIHIN VAATIMUKSIIN PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET KÄSITTELYMAKSU Ratkaisu Perustelut Oikeusohjeet MUUTOKSENHAKU... 13

3 3 HAKEMUS Seppo Pyykkönen ja hänen hakijakumppaninsa ovat Pohjois- Suomen aluehallintovirastoon toimittamallaan hakemuksella pyytäneet lupaa veden ottamiseen tilalla Kuusisto RN:o 19:7 olevasta lähteestä sekä vesijohdon, kaivon ja vedenpumppauslaitteiston rakentamiseen mainitun tilan alueelle Suomussalmen kunnan Alanäljängän kylässä. HANKKEEN KUVAUS Yleiskuvaus hankkeesta Suomussalmen kunnan Alanäljängän kylässä sijaitsevalla tilalla Vääkiö RN:o 19:0 vuonna 1967 toimitetussa halkomisessa tilojen Siirtola RN:o 19:4, Autio RN:o 19:5, Virkkula RN:o 19:6, Kuusisto RN:o 19:7, Kallio RN:o 19:8, Uutela RN:o 19:9 ja Vääkiö RN:o 19:10 hyväksi on perustettu vedenotto-oikeus tilan Kuusisto RN:o 19:7 Kotipalstan alueella kuviolla 743 olevasta lähteestä ja 3 m leveä kulkuoikeus lähteelle. Tämän rasiteoikeuden perusteella rasiteoikeuden haltijat ovat rakentaneet vuonna 1981 vesijohdon pumppauslaitteineen ja keräyskaivoineen tilalle Kuusisto RN:o 19:7 rasitteen tarkoittamaan paikkaan. Vettä on johdettu lähteestä noin 30 vuotta. Edellä mainitut tilat Kallion tilaa lukuun ottamatta ottavat edelleen vettä hakemuksessa tarkoitetusta lähteestä. Tilat Marjola RN:o 52:4 ja Notko RN:o 52:1 ovat liittyneet vesijohtoon 2000 luvulla. Tilan Kuusisto RN:o 19:7 osaomistajat AA, BB, CC ja DD ovat aluehallintovirastolle jättämällään hallintopakkohakemuksella vaatineet tilalle rakennetun vesijohdon poistamista. Talousveden saantinsa turvaamiseksi Seppo Pyykkönen ja hänen hakijakumppaninsa ovat sittemmin hakeneet edellä mainittua aluehallintoviraston lupaa. Vedenhankintamahdollisuudet Tilat eivät voi kohtuullisin kustannuksin järjestää talousveden ottamista muulla tavoin. Veden tarve Tilalla Siirtola RN:o 19:4 asuu vakituisesti kolme henkilöä, tilalla Autio RN:o 19:5 yksi henkilö, tilalla Tuiskula RN:o 80:3 kolme henkilöä, tilalla Notko RN:o 52:1 kaksi henkilöä ja tilalla Marjola RN:o 52:4 kaksi henkilöä. Veden kulutus on ollut kirjanpidon mukaan vuosina enimmillään 2,306 m 3 /vrk eli 842 m 3 /v. Tilan Siirtola, jolla sijaitsee kaksi asuinrakennusta, talousvedentarve on yhteensä 600 l/vrk, tilan Autio 300 l/vrk, tilan Virkkula, jolla ei tällä hetkellä asuta, 300 l/vrk, tilan Tuiskula 450 l/vrk, tilan Notko 300 l/vrk ja tilan Marjola 300 l/vrk. Yhteensä vedentarve on 2,25 m 3 /vrk eli 821 m 3 /v.

4 Hakijat ovat pyytäneet lupaa ilmoittamansa vedentarpeen suuruisen vesimäärän ottamiseen tilalle Kuusisto RN:o 19:7 rakennetusta kaivosta. 4 Rakennetut kaivot, painesäiliörakennus ja vesijohto Tilalle Kuusisto RN:o 19:7 rakennetut kokoojakaivo ja pumppukaivo sekä painesäiliörakennus sijaitsevat noin metrin etäisyydellä tilalla Kuusisto olevasta asuinrakennuksesta. Kokoojakaivo on rakennettu lähteen alapuolelle noin kolmen metrin etäisyydelle siitä. Kaivo on halkaisijaltaan yhden metrin renkaista rakennettu betonirengaskaivo, josta on rakennettu putkiyhteys pumppukaivoon. Pumppukaivo on puukannella suojattu, halkaisijaltaan kahden metrin renkaista rakennettu betonirengaskaivo. Kaivossa on 3 kw:n uppopumppu. Kaivosta vesi pumpataan noin 20 metrin päässä olevaan, pinta-alaltaan noin 7,5 m 2 :n suuruiseen painesäiliörakennukseen. Rakennuksessa olevasta 500 litran painesäiliöstä vesi johdetaan vesijohtoa pitkin edellä mainituille hakijoiden tiloille. Vesijohdon pituus Kuusiston tilan alueella on noin 100 m. Noin 1,5 metrin syvyyteen upotetun vesijohdon tyyppi on PEM 63/10 50M. Kokoojakaivosta on rakennettu putkiyhteys Kuusiston tilan saunalle. Kaivon veden antoisuus Lähteen ohivirtaama on mitattu Mittauksen mukaan virtaama on ollut 95,3 m 3 /vrk. Kausivaihtelu huomioon ottaen virtaama voi kuitenkin olla paljon pienempi. Hakemuksen mukaan lähteessä riittää vettä kaikkina vuodenaikoina eikä kaivosta otettava hakemuksen mukainen vesimäärä vaikuta lähteen vedenkorkeuteen. Yksikään vettä käyttäneiden kiinteistöjen omistajista ei ole ilmoittanut, että vesi olisi loppunut kaivosta. TARVITTAVAT KÄYTTÖOIKEUDET Hakijat ovat pyytäneet pysyvää käyttöoikeutta kokoojakaivon, pumppukaivon ja painesäiliörakennuksen rakenteita varten tarvittavaan tilan Kuusisto RN:o 19:7 alueeseen. Korvauksena pysyvästä käyttöoikeudesta hakijat ovat esittäneet 70 euroa. Hakijat ovat katsoneet, että pysyvän rasiteoikeuden perusteella vesijohdon sijoittamisesta rasitteen tarkoittamalle alueelle ei ole aiheutunut eikä aiheudu korvattavaa haittaa. Näin ollen käyttöoikeutta vesijohdon tarvitsemaan alueeseen ei hakijoiden käsityksen mukaan tarvita. RAKENTEIDEN KUNNOSSAPITO Hakijat ovat ilmoittaneet huolehtivansa kaivojen ja muiden vesihuoltolaitteiden kunnossapidosta.

5 5 LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Lupahakemuksen täydennykset Hakemusta on täydennetty lähdettä ja lähteen antoisuutta, kaivoja ja painesäiliörakennusta, painesäiliötä, pumpun tehoa ja tarvittavan veden määrää koskevilla selvityksillä. Täydennyksessä on pyydetty käyttöoikeutta kaivojen ja painesäiliörakennuksen tarvitsemaan alueeseen. Hakemuksesta kuuleminen Aluehallintovirasto on varannut tilan Kuusisto RN:o 19:7 osaomistajille AA:lle, BB:lle, CC:lle ja DD:lle tilaisuuden muistutusten ja vaatimusten tekemiseen hakemuksen johdosta. Muistutus 1. DD kuolinpesän puolesta Muistuttajat ovat vaatineet hakemuksen hylkäämistä ja vesijohdon poistamista seuraavin perustein: Mistään ei käy ilmi, että vesijohto olisi rakennettu vuonna Tilat, joilla on ollut oikeus noutaa vettä, ovat rakentaneet vesijohdon muistuttajien havaintojen mukaan 2000 luvulla. On täysin perätön väite, että muistuttajat olisivat hyväksyneet rakentamisen. Yksityisen maanomistajan maalle ei saa rakentaa ilman maanomistajan lupaa. Hakijoilla ei voi olla minkäänlaisia lupia, koska he eivät ole ottaneet yhteyttä muistuttajiin. Suomussalmen kunnan Alanäljängän kylässä sijaitsevalla tilalla Vääkiö RN:o 19:10 vuonna 1967 toimitetussa halkomisessa on sovittu, että vettä saa noutaa 3 metrin levyistä tietä käyttäen. Vesijohdon rakentamiseen ei ole annettu lupaa. Oikeus noutaa vettä tilapäisesti ei ole tarkoittanut, että vettä voitaisiin ottaa vesijohtoa pitkin jatkuvasti. Muistuttajien mielestä on täysin perätöntä väittää, että hakijat eivät saa vettä muutoin kohtuullisin kustannuksin. Aikaisemmin vettä on kulutettu paljon enemmän, koska perheet ovat olleet suurempia ja joka talossa on ollut myös karjaa. Aikaisemmin taloilla on ollut kaivoja ja muitakin vesilähteitä. Kaivovedestä voi nykyisin suodattaa vaivattomasti raudan ynnä muun metallin. Vesijohto tulee olemaan ongelma Kuusiston tilaa mahdollisesti myytäessä tai jos suunnitellaan jotain elinkeinotoimintaa, jossa vettä tarvitaan huomattavasti enemmän. Muistuttajat ovat vaatineet, että vesijohto tulee poistaa. Muistuttajille tulee korvata laskun mukaan kaikki kulut, jotka ovat aiheutuneet asian käsittelystä. Jos vesijohtoa ei poisteta, muistuttajat ovat vaatineet euron sakkomaksua jokaiselta osakkaalta erikseen. Jos lähde kuivuu tai Kuusiston tila ei saa tarvitsemaansa vettä, muistuttajat ovat vaatineet korvattavaksi koko vahingon sen todentamispäivästä lähtien.

6 6 Muistutuksen täydennys DD on kuolinpesän puolesta täydentämässään muistutuksessa esittänyt seuraavaa: Kaivoa ei saa rakentaa luonnontilaiseen lähteeseen eikä sen välittömään läheisyyteen. Kuusiston tilalla kysymyksessä oleva lähde on ollut sukupolvien ajan eivätkä luonnonolosuhteet kuivata tai tuhoa sitä. Muistuttajat ovat pelänneet lähteen tuhoutuvan, kun vettä otetaan kaivosta moneen talouteen. Muistuttajat ovat katsoneet, että oikeus johtaa vettä vesistöstä toisen vesialueelta ei tarkoita oikeutta johtaa vettä naapurin lähteestä. Lähteen veden omistaa maanomistaja. Kuusiston tilan on saatava myös jatkossa vettä lähteestä entisenveroisesti ja lisäksi mahdollisesti kasvavan kulutuksen tarpeisiin. DD on käynyt lähteellä heinäkuussa Tuolloin on näyttänyt siltä, että virtausta lähteestä ei ole ja lähde on kuivunut entisestään. Myös ympäröivä maasto on kuivunut ja rehevöitynyt. Tie- ja vesirakennusinsinööri Pasi Tuuren tarkastuskertomuksessa on maininta käsipumpulla nostettavasta saunavedestä, jos saunavesi ei riitä Kuusiston tilan tarpeisiin. Tämä havainnollistaa muistuttajien käsityksen mukaan sen, että vesijohdon rakentajat eivät ole ottaneet huomioon maanomistajan ja lähteen omistajan tarpeita. Muistuttajat ovat katsoneet, että Suomussalmen kunnan alueella veden saa tulemaan kaivoon missä tahansa. Joka talolla on ollut oma kaivo siihen aikaan, kun DD on asunut siellä. Ero Kuusiston tilalle rakennetun ja oman kaivon välillä lienee siinä, että Kuusiston tilan kaivosta saatava vesi on kokonaan lähdevettä. Hakijoiden kuuleminen ja selitys Aluehallintovirasto on varannut hakijoille tilaisuuden selityksen antamiseen muistutuksen johdosta. Hakijat ovat aluehallintovirastoon toimittamassaan selityksessä esittäneet seuraavaa: Hakijat ovat viitanneet kirjallisena todisteena yhtiösopimukseen, jolla EE ja eräät muut henkilöt ovat sopineet vesihuoltolaitteiden rakentamisesta ja ylläpitämisestä. Sopimus on tehty nyt kysymyksessä olevaa vesijohtoa ja siihen liittyviä rakennelmia varten. Sopimus on päivätty elokuun 24 päivänä Rakentaminen on aloitettu pian sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Hakijat ovat lisäksi todenneet, että halkomistoimituksessa perustettu vedenotto-oikeus on pysyvä rasite eikä tilapäinen oikeus kuten DD myötäpuolineen on väittänyt. Vaatimus asian käsittelyn aiheuttamien kulujen korvaamisesta on kiistetty vesilain 16 luvun 27 :n nojalla. Vaatimus sakkomaksujen määräämisestä on kiistetty lakiin perustumattomana. Tarkastus Aluehallintovirasto on pitänyt tarkastuksen hankealueella. Tarkastuksesta laadittu pöytäkirja on liitetty hakemusasiakirjoihin.

7 7 MERKINTÄ Aluehallintovirasto on tänään antanut päätöksen nro 4/12/2 AA:n, BB:n, CC:n ja DD:n vireillepanemassa hallintopakkoasiassa, joka koskee luvatta rakennetun vesijohdon poistamista tilalta Kuusisto RN:o 19:7 Suomussalmen kunnan Alanäljängän kylässä. A L U E H A L L I N T O V I R A S T O N R A T K A I S U KÄSITTELYRATKAISU Tämän asian ratkaisemiseen sovelletaan vesilain (264/1961) säännöksiä. PÄÄASIARATKAISU Aluehallintovirasto myöntää Seppo Pyykköselle, Senja Pyykköselle, Jenni Vesteriselle, Unto Kemppaiselle, Jani Moilaselle, Timo Moilaselle ja Erkki Hiltuselle luvan kaivojen, painesäiliörakennuksen ja vesijohdon pysyttämiseen Suomussalmen kunnan Alanäljängän kylässä sijaitsevalla tilalla Kuusisto RN:o 19:7 ja luvan pohjaveden ottamiseen sekä luvan veden johtamiseen tilan Kuusisto RN:o 19:7 kautta rakennetussa vesijohdossa tiloille Siirtola RN:o 19:4, Autio RN:o 19:5, Virkkula RN:o 19:6, Tuiskula RN:o 80:3, Notko RN:o 52:1 ja Marjola RN:o 52:4. Luvan saajien on noudatettava jäljempää ilmeneviä lupamääräyksiä. KÄYTTÖOIKEUTTA KOSKEVA RATKAISU Aluehallintovirasto myöntää Seppo Pyykköselle, Senja Pyykköselle, Jenni Vesteriselle, Unto Kemppaiselle, Jani Moilaselle, Timo Moilaselle ja Erkki Hiltuselle pysyvän käyttöoikeuden tilalla Kuusisto RN:o 19:7 sijaitsevien kokoojakaivon ja pumppukaivon tarvitsemaan ja niiden ympärillä olevaan yhteensä noin 6 m 2 :n suuruiseen alueeseen, painesäiliörakennuksen tarvitsemaan ja sen ympärillä olevaan noin 9 m 2 :n suuruiseen alueeseen sekä vesijohdon tarvitsemaan noin 100 metrin pituiseen ja noin 3 metrin levyiseen alueeseen eli yhteensä noin 315 m 2 :n suuruiseen alueeseen. LUPAMÄÄRÄYKSET Kaivon ja vesijohdon alue ja rakenteet 1. Kokoojakaivon, pumppukaivon, painesäiliörakennuksen ja vesijohdon sijainti tilalla Kuusisto RN:o 19:7 on aluehallintovirastoon toimitetun kartan MK 1:5 000 mukainen. Kokoojakaivo on halkaisijaltaan 1,0 metriä oleva betonirengaskaivo ja pumppukaivo halkaisijaltaan 2,0 metriä oleva betonirengaskaivo. Kokoojakaivosta on tilan Kuusisto saunalle putkiyhteys. Pumppukaivossa on sähkökäyttöinen uppopumppu, jolla vettä pumpataan noin 20 metrin etäisyydellä olevan painesäiliöraken-

8 nuksen tilavuudeltaan 500 litran painesäiliöön. Painesäiliöstä vesi johdetaan edelleen vesijohtoon. 8 Vedenottomääräykset ja vesimäärien tarkkailu 2. Kaivosta otettavan veden määrä kuukausikeskiarvona laskettuna saa olla tilalle Siirtola RN:o 19:4 enintään 600 l/vrk, tilalle Autio RN:o 19:5 enintään 300 l/vrk, tilalle Virkkula RN:o 19:6 enintään 300 l/vrk, tilalle Tuiskula RN:o 80:3 enintään 450 l/vrk, tilalle Notko RN:o 52:1 enintään 300 l/vrk ja tilalle Marjola RN:o 52:4 enintään 300 l/vrk. Tarvittaessa on tiloille otettavan veden määrää vähennettävä, mikäli vettä ei muutoin riitä tilan Kuusisto RN:o 19:7 talousvedeksi. Mikäli asiasta ei päästä yksimielisyyteen, on hakijoiden pantava hakemus tältä osin vireille aluehallintovirastossa. Vesimäärien mittaus on järjestettävä edellä mainituilla tiloilla Siirtola RN:o 19:4, Autio RN:o 19:5, Virkkula RN:o, Tuiskula RN:o 80:3, Notko RN:o 52:1 ja Marjola RN:o 52:4 luotettavalla vesimäärän mittauslaitteella. Vesimäärät on mitattava kalenterikuukausittain ja niistä on pidettävä kirjaa. Kunkin kuukauden mittaustiedot on säilytettävä vähintään kahden vuoden ajan ja tarvittaessa esitettävä tilan Kuusisto RN:o 19:7 omistajille. Veden tuhlausta on vedenottamoa käytettäessä vältettävä. 3. Kaivojen, painesäiliörakennuksen ja vesijohdon alueella on sallittu ainoastaan vedenottoon ja veden johtamiseen liittyvä huoltotoiminta. 4. Vedenottamoa ja vesijohtoa on käytettävä niin, ettei tilalle Kuusisto RN:o 19:7 aiheuteta enempää vahinkoa tai haittaa kuin veden ottamiseksi ja johtamiseksi on ilman kohtuuttomia kustannuksia välttämätöntä. Kunnossapitomääräys 5. Luvan saajien on pidettävä kunnossa kaivot ja niiden rakenteet, painesäiliörakennus rakenteineen ja laitteineen sekä vesijohto tilan Kuusisto RN:o 19:7 alueella. Määräys veden saannin estymisen varalta 6. Mikäli vedenottamon käyttämisestä on seurauksena veden saannin estyminen tai huomattava vaikeutuminen tilalla Kuusisto RN:o 19:7, luvan saajien on, ellei asiasta ole sovittu, viipymättä korvattava aiheuttamansa vahinko tai korvaukseen oikeutetun alueen omistajan tai muun erityisen oikeuden nojalla vettä ottavan niin vaatiessa hyvitettävä vahinko vesilain 11 luvun 12 :ssä säädetyin toimenpitein. Mikäli korvauksista tai toimenpiteistä ei sovita, asianosaiset voivat saattaa asian aluehallintoviraston ratkaistavaksi jäljempänä olevassa ohjauksessa mainitulla tavalla. Käyttöoikeuskorvaus 7. Luvan saajien on yhteisvastuullisesti maksettava kaivoja, painesäiliörakennusta ja vesijohtoa varten tarvittavan alueen pysyvästä käyttöoikeudesta tilan Kuusisto RN:o 19:7 omistajille kertakaikkisena korvauksena 70 euroa.

9 Korvaus on maksettava kolmenkymmenen päivän kuluttua tämän päätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta (eräpäivä). Korvaukselle on maksettava vuotuista korkoa kuusi prosenttia erä- tai maksupäivään saakka vedenottamon ja vesijohdon arvioidusta valmistumisajankohdasta lukien. Eräpäivän jälkeiseltä ajalta korvaukselle on maksettava vuotuista viivästyskorkoa, joka on seitsemän prosenttiyksikköä korkeampi kuin kulloinkin voimassa oleva korkolain 12 :ssä tarkoitettu viitekorko. 9 Ohjaukset Mikäli tässä päätöksessä tarkoitetusta hankkeesta aiheutuu sellainen vahinko, jota lupapäätöstä annettaessa ei ole ennakoitu ja josta luvan saajat ovat vesilain säännösten nojalla vastuussa, voidaan korvausta vahingosta aiemman ratkaisun estämättä vaatia aluehallintovirastoon toimitettavalla hakemuksella. Mikäli tämän luvan hyväksikäyttö aiheuttaa melkoista haittaa, jota lupaa myönnettäessä ei ole edellytetty, voidaan haittaa kärsivän hakemuksesta lupamääräyksiä muuttaa tai, mikäli haitta on huomattava, peruuttaa lupa. RATKAISUN PERUSTELUT Käsittelyratkaisun perustelut Tämä asia on tullut vireille Asia on ratkaistava vesilain (264/1961) säännösten nojalla, koska näitä säännöksiä on sovellettava vuoden 2011 loppuun saakka vireille tulleiden vesitalousasioiden ratkaisemiseen. Luvan myöntämisen edellytykset Asiakirjoista saatavan selvityksen perusteella rasiteoikeuden haltijat ovat vuonna 1981 rakentaneet vesijohdon pumppauslaitteineen ja keräyskaivoineen tilalle Kuusisto RN:o 19:7. Rakenteiden valmistumisen jälkeen kaivosta on otettu talousvettä tiloille Siirtola RN:o 19:4, Autio RN:o 19:5, Virkkula RN:o 19:6, Kuusisto RN:o 19:7, Kallio RN:o 19:8, Uutela RN:o 19:9 ja Vääkiö RN:o 19:10 (nykyisin Tuiskula RN:o 80:3) sekä 2000 luvulla tiloille Marjola RN:o 52:4 ja Notko RN:o 52:1. Syksyllä 2010 osa Kuusiston tilan omistajista on jättänyt aluehallintovirastolle hallintopakkohakemuksen Kuusiston tilalle rakennetun vesijohdon poistamiseksi. Tilalla Siirtola RN:o 19:4 vettä johdetaan kahteen pysyvästi asuttuun taloon ja tilalla asuu vakituisesti kolme henkilöä. Tilalla Autio RN:o 19:5 asuu yksi henkilö, tilalla Tuiskula RN:o 80:3 kolme henkilöä, tilalla Notko RN:o 52:1 kaksi henkilöä ja tilalla Marjola RN:o 52:4 kaksi henkilöä. Koska talousvettä ei kohtuuttomitta kustannuksitta ole saatavissa edellä mainituilta tiloilta Siirtola RN:o 19:4, Autio RN:o 19:5, Tuiskula RN:o 80:3, Notko RN:o 52:1 ja Marjola RN:o 52:4 eikä lähialueella ole kunnallista tai vesiosuuskunnan vesijohtoverkostoa, johon edellä mainituilla tiloilla olisi mahdollisuus liittyä ja saada talousvetensä, vesijohdon pumppauslaitteineen ja vedenottamon pysyttäminen tilalla Kuusisto RN:o 19:7 ja veden ottaminen vedenottamosta on tarpeen hakijoiden kiinteistöjen talousveden saannin turvaamiseksi.

10 Tilalla Kuusisto RN:o 19:7 on oikeus veden ottamiseen mainitusta vedenottamosta. Ottamon veden antoisuus, tilan Kuusisto nykyinen vedenkäyttö ja mahdollinen tuleva lisävedenkäyttö sekä luvassa määrättävät vedenoton määrää koskevat rajoitukset huomioon ottaen vettä edelleen riittää myös tilan Kuusisto omistajien nykyisiin ja odotettavissa oleviin tarpeisiin. Koska rakennetut kaivot ja painesäiliörakennus sijaitsevat noin metrin etäisyydellä tilan Kuusisto RN:o 19:7 pihapiiristä, aluehallintovirasto tilan Kuusisto nykyinen käyttö huomioon ottaen katsoo, että kaivojen, painesäiliörakennuksen ja vesijohdon pysyttämisestä paikoillaan ei aiheudu haittaa tilan nykyiselle käytölle. Lisäksi aluehallintovirasto katsoo, että hankkeesta ei muutoinkaan aiheudu tilalle Kuusisto kohtuutonta häiriötä tai haittaa. Vesijohdon rakentamisesta aiheutuva vahinko tai haitta ei ole toimenpiteestä saatavaan hyötyyn verrattuna suhteettoman suuri. Edellä sanotun perusteella luvan myöntämisedellytykset täyttyvät. 10 Käyttöoikeutta koskevan ratkaisun perustelut Aluehallintovirasto katsoo, että käyttöoikeus myös vesijohdon tarvitsemaan alueeseen on tarpeen. Halkomistoimituksessa on annettu ainoastaan kulkuoikeus lähteelle. Aluehallintovirasto katsoo, että kaivojen rakenteita ja laitteita varten voidaan myöntää käyttöoikeus tilaan Kuusisto RN:o 19:7 kuuluvaan kaivojen ja painesäiliörakennuksen tarvitsemaan sekä niiden ympärillä olevaan yhteensä noin 15 m 2 :n suuruiseen alueeseen sekä vesijohtoa varten noin 100 metrin pituiseen ja 3 metrin levyiseen, pinta-alaltaan noin 300 m 2 :n suuruiseen alueeseen. Käyttöoikeus kaivojen rakentamiseen tilalle Kuusisto RN:o 19:7 voidaan vesilain 9 luvun 4 :n 1 momentin nojalla myöntää hakijoille, koska hakijoiden tiloille ei ole kohtuuttomitta kustannuksitta riittävästi saatavissa talousvedeksi sopivaa vettä muualta ja koska vedenoton määrää koskevat rajoitukset huomioon ottaen vettä edelleen riittää tilan Kuusisto omistajien tarpeisiin eikä toimenpiteistä aiheudu näille kohtuutonta häiriötä tai haittaa. Lupamääräysten perustelut Lupamääräyksessä 2 on tiloille otettavaksi sallittavan veden määrän arviointiperusteena käytetty vakituisissa asuinkiinteistöissä 200 litran suuruista vedenkulutusta yhtä henkilöä kohti. Tiloille otettavien vesimäärien selvittämiseksi tilojen vesijohdot on tarpeen varustaa luotettavilla vesimäärän mittauslaitteilla. Kuukausittaisten vesimäärien selvittämiseksi vesimäärät on tarpeen mitata vähintään kerran kuukaudessa. Vesimäärätietojen kirjanpidolla ja säilyttämisellä varmistetaan veden oton ja sen vaikutusten riittävä seuranta. Lupamääräys 3 mahdollistaa kaivojen ja siihen liittyvien laitteiden, painesäiliörakennuksen ja sen laitteiden sekä vesijohdon kunnossapidon tilan Kuusisto RN:o 19:7 alueella.

11 11 Käyttöoikeuskorvauksen perustelut Käyttöoikeuden kohteena olevat kaivot, painesäiliörakennus ja vesijohto sijaitsevat metsäalueella. Maanmittauslaitoksen julkaiseman kiinteistöjen vuoden 2010 kauppahintatilaston mukaan metsämaan hinta (yli 2 ha:n kaupat) on Kainuun alueella ollut keskimäärin 0,1566 euroa/m 2. Edellä mainittu ja pohjaveden saantimahdollisuuteen perustuva maan lisäarvo huomioon ottaen aluehallintovirasto arvioi käyttöoikeusalueesta määrättävän korvauksen yksikköhinnaksi 0,20 euroa/m 2. Käyttöoikeuskorvaus olisi siten 315 m 2 :n alalta 63 euroa. Koska luvan hakijat ovat esittäneet käyttöoikeuskorvaukseksi 70 euroa, aluehallintovirasto määrää maksettavaksi käyttöoikeuskorvaukseksi 70 euroa. VASTAUS YKSILÖITYIHIN VAATIMUKSIIN 1. AA kuolinpesän puolesta Vaatimus luvan epäämisestä hylätään. Aluehallintovirasto katsoo, että edellytykset luvan myöntämiseen ovat olemassa luparatkaisusta ja sen perusteluista ilmenevästi. Lähteen veden riittävyyttä koskevan huomautuksen osalta aluehallintovirasto toteaa, että luvassa on luvan saajille asetettu vedenoton enimmäismäärää koskevat rajoitukset edellytyksellä, että vettä edelleen riittää myös muistuttajien tilan tarpeisiin. Hakijoiden antaman selvityksen mukaan lähteestä purkautunut virtaama on ollut noin 95 m 3 vuorokaudessa. Vaikka lähteestä purkautuva virtaama pienenee huomattavasti kuivina kausina, lähteen virtaamaksi voidaan kuitenkin arvioida vähintään nyt otettavaksi sallittu määrä 2,25 m 3 vuorokaudessa. Hakijoiden ilmoituksen mukaan vesi ei ole loppunut kaivosta milloinkaan sen noin 30 vuotta kestäneen käytön aikana. Kun lisäksi otetaan huomioon muistuttajien oikeus veden ottoon hakemuksen kohteena olevasta kaivosta ja vedenoton määrää koskevat rajoitukset, vettä riittää sekä hakijoiden että muistuttajien tarpeisiin. Vaatimus asianhoitokuluista hylätään. Aluehallintovirasto toteaa, että vesilain 16 luvun 27 :n 1 momentin mukaan asianosaiset vastaavat kuluistaan aluehallintovirastossa. Vesilain 16 luvun 27 :n 2 momentin mukaan asianosaisella on kuitenkin oikeus saada korvaus kuluistaan muun muassa silloin, kun hänen on ollut tarpeen ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin osoittaakseen, että hänelle aiheutuu hankkeesta vahinkoa, taikka milloin kulujen korvaamiseen on muutoin erityistä syytä. Tällä päätöksellä ei muistuttajille ole määrätty suoritettavaksi muuta korvausta kuin käyttöoikeuden myöntämisestä maksettava, hakijoiden esittämän korvauksen suuruinen korvaus. Tämän huomioon ottaen aluehallintovirasto katsoo, ettei kulujen korvaamiseen ole erityistä syytä, minkä vuoksi muistuttajat joutuvat pitämään kulunsa vahinkonaan. Sakkomaksun määrääminen hylätään vesilakiin perustumattomana. Ennakoimattomasta vahingosta voidaan vaatia korvausta edellä kohdasta "Ohjaukset" ilmenevällä tavalla. Muut vaatimukset, joihin edellä ei ole erikseen vastattu, hylätään edellä ilmenevät luvan myöntämisen perustelut ja lupamääräykset huomioon ottaen aiheettomina.

12 12 PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Päätös on täytäntöönpanokelpoinen sen saatua lainvoiman. SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET Vesilaki (264/1961) 9 luku 4 1 momentti, 6, 11, 15 1 momentti ja 18 sekä 11 luku 1 3 momentti, 3 1 momentti 1) kohta, 14 ja 14a 3 momentti Vesilaki (587/2011) 19 luku 3 1 momentti KÄSITTELYMAKSU Ratkaisu Käsittelymaksu on euroa. Lasku lähetetään valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta Joensuusta. Perustelut Käsittelymaksun määräämiseen sovelletaan tämän asian vireilletuloajankohtana voimassa olleita säännöksiä Alla mainitun asetuksen (1145/2009) liitteenä olevan maksutaulukon mukaan muun pohjavettä koskevan asian käsittelymaksu on euroa. Oikeusohjeet Valtioneuvoston asetus aluehallintoviraston maksuista (1145/2009) Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastojen maksuista vuosina 2012 ja 2013 (1572/2011) 7 1 ja 2 momentti

13 13 MUUTOKSENHAKU Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla. Jukka Sihvomaa Heino Hirvikoski Asian on ratkaissut ympäristöneuvos Jukka Sihvomaa. Asian on esitellyt ympäristöylitarkastaja Heino Hirvikoski. Tiedustelut: asian esittelijä, puh HH/hh Liite Valitusosoitus Päätös Päätös tiedoksi Hakijat/ Asianajotoimisto Eskonpekka Oy Kainuun ELY-keskus/ Ympäristö ja luonnonvarat Suomussalmen ympäristönsuojeluviranomainen Suomen ympäristökeskus

14 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen Valitusoikeus Valitusaika Valituksen sisältö Valituksen liitteet Liite Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueen päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä on toimitettava liitteineen Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon. Valituksia päätöksen johdosta voivat esittää ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, asianomaiset kunnat, ELY-keskukset, kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset ja muut yleistä etua valvovat viranomaiset. Valitusaika päättyy , jolloin valituksen on viimeistään oltava perillä Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa. Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava - aluehallintoviraston päätös, johon haetaan muutosta - valittajan nimi ja kotikunta - postiosoite, puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, Vaasa, sähköposti: - miltä kohdin aluehallintoviraston päätökseen haetaan muutosta - mitä muutoksia aluehallintoviraston päätökseen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan - valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (telekopiolla tai sähköpostilla) Valituskirjelmään on liitettävä - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle - mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta - jäljennös valituskirjelmästä (jos valituskirjelmä toimitetaan postitse) Valituksen toimittaminen Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon Pohjois-Suomen aluehallintoviraston yhteystiedot Valituskirjelmä on toimitettava Pohjois-Suomen aluehallintoviraston kirjaamoon. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä voidaan myös lähettää postitse, telekopiona tai sähköpostilla. Sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. käyntiosoite: Linnankatu 1 3 postiosoite: PL 293, Oulu puhelin: vaihde telekopio: sähköposti: aukioloaika: klo Oikeudenkäyntimaksu Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 90 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 ASIA Eläinsuojan toiminnan olennaista muuttamista koskeva ympäristölupa, Ii LUVAN HAKIJA Koillis-Vasikka Oy Ristipalontie

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 91/2012/2 Dnro ISAVI/85/04.09/2012

PÄÄTÖS Nro 91/2012/2 Dnro ISAVI/85/04.09/2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 91/2012/2 Dnro ISAVI/85/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2012 ASIA HAKIJAT Aallonmurtaja-laiturin rakentamiselle asetetun määräajan jatkaminen Pielisen Hökänselän rannassa

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 25/11/1 Dnro PSAVI/344/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 25/11/1 Dnro PSAVI/344/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 25/11/1 Dnro PSAVI/344/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Äijönnevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan nro 31/05/2 lupamääräyksen muuttaminen, Haapavesi

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Kuusamon Autohajottamo T. Bergbackan ympäristölupapäätösten muuttaminen, Kuusamo Kuusamon Autohajottamo

Lisätiedot

Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Outamonjärven ja Lohjanjärven alitse sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista,

Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Outamonjärven ja Lohjanjärven alitse sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Etelä-Suomi Päätös Nro 5/2011/4 Dnro ESAVI/355/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.1.2011 ASIA HAKIJA Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Outamonjärven ja Lohjanjärven alitse sekä töiden aloittaminen

Lisätiedot

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain Etelä-Suomi Päätös Nro 3/2010/2 Dnro ESAVI/140/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.3.2010 ASIA Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus,

Lisätiedot

Vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen Iso-Kukkasen alitse Salmenmäestä Pekkalaan sekä valmistelulupa hanketta varten, Nastola

Vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen Iso-Kukkasen alitse Salmenmäestä Pekkalaan sekä valmistelulupa hanketta varten, Nastola Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 152/2012/2 Dnro ESAVI/37/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 26.6.2012 ASIA Vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen Iso-Kukkasen alitse Salmenmäestä Pekkalaan sekä valmistelulupa

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojien toimintaa koskeva ympäristölupa, Kajaani Ahti Pussinen ja Merja Karjalainen Rauharannantie

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011 ASIA HAKIJA Taipaleenharjun vesiosuuskunnan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Pudasjärvi

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua.

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 185/2012/1 Dnro LSSAVI/87/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Mika ja Sari Tuominiemi Ahontie

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 30 ja 61

Ympäristönsuojelulaki 30 ja 61 Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 96/2010/1 Dnro LSSAVI/280/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2010 ASIA ILMOITUKSEN TEKIJÄ Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koetoiminnasta, jossa otetaan

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2011/1 Dnro ESAVI/19/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.7.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman toiminnan muuttamista,

Lisätiedot

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kemianteollisuuden

Lisätiedot

Hakemus saada poiketa nestemäisten polttoaineiden ja kemikaalien varastointikiellosta Hakkaralan pohjavedenottamon kaukosuojavyöhykkeellä, Siilinjärvi

Hakemus saada poiketa nestemäisten polttoaineiden ja kemikaalien varastointikiellosta Hakkaralan pohjavedenottamon kaukosuojavyöhykkeellä, Siilinjärvi Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 26/10/2 Dnro ISAVI/19/04.09/2010 24.2.2010 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue.

Lisätiedot

Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011

Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 30.11.2011 ASIA Päätös Suomen Hyötykeskus Oy:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta,

Lisätiedot

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 ASIA Päätös Vantaan kaupungin ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon kanalan toiminnan jatkamista, Masku.

Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon kanalan toiminnan jatkamista, Masku. Etelä-Suomi Päätös Nro 51/2012/1 Dnro ESAVI/116/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.3.2012 ASIA Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Länsi- ja Sisä-Suomi Ympäristölupapäätös Nro 71/2011/1 Dnro LSSAVI/465/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.6.2011 ASIA Maidontuotantoa ja sen laajentamista koskeva ympäristölupa-asia, Kokkola HAKIJA

Lisätiedot

Päätös 1 (5) Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 27.11.2013.

Päätös 1 (5) Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 27.11.2013. Päätös 1 (5) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 19.12.2014 9316 Endomines Oy Pampalontie 11 82967 HATTU VALTAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS Nimi Ilokulta 4 ja 6-7 Hakija Endomines Oy Kuusankoski Yhteystiedot:

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011 ASIA Tornion nestekaasuterminaalin ympäristöluvan tarkistaminen, Tornio HAKIJA Neste Oil Oyj Keilaranta 21 02150

Lisätiedot

Housukeitaan turvetuotantoa koskeva ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Isojoki

Housukeitaan turvetuotantoa koskeva ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Isojoki Etelä-Suomi Päätös Nro 85/2010/3 Dnro ESAVI/376/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2010 ASIA HAKIJA Housukeitaan turvetuotantoa koskeva ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiölaki

Asunto-osakeyhtiölaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Asunto-osakeyhtiölaki Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009 I OSA YLEISET PERIAATTEET, OSAKKEET JA YHTIÖVASTIKE 1 luku Lain soveltamisala ja asunto-osakeyhtiön

Lisätiedot

Uudistunut vesilaki 2011

Uudistunut vesilaki 2011 Ympäristöministeriön raportteja 1 2012 Uudistunut vesilaki 2011 Keskeinen sisältö ja tärkeimmät muutokset YMPÄRISTÖMINISTERIÖ ympäristöministeriön raportteja 1 2012 Uudistunut vesilaki 2011 Keskeinen

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1(6) Päiväys 28.8.2009 ASIA. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltaminen HANKKEESTA VASTAAVA

PÄÄTÖS 1(6) Päiväys 28.8.2009 ASIA. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltaminen HANKKEESTA VASTAAVA 1(6) PÄÄTÖS Numero Diaarinumero 4/YVA LOS-2009-J-32-53 Päiväys 28.8.2009 ASIA Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltaminen HANKKEESTA VASTAAVA Golf-Puisto-Sataseutu Oy c/o Lakiasiaintoimisto Antti

Lisätiedot

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Rakennuslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 18:00-18:55 PAIKKA Rakennusvalvonnan neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan

Lisätiedot

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010. www.lahtienergia.fi. Energiateollisuus ry:n suosittelemat

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010. www.lahtienergia.fi. Energiateollisuus ry:n suosittelemat Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010 www.lahtienergia.fi Sisällys: A. Yleistä, sähköntoimitussopimuksen tekeminen ja palvelun edellytykset B. Mittaus, laskutus ja sähkötoimituksen

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 2013. Fingrid Oyj (jäljempänä hakija) on pyytänyt lupaa saada lunastamalla

Annettu Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 2013. Fingrid Oyj (jäljempänä hakija) on pyytänyt lupaa saada lunastamalla V a l t i o n e u v o s t o n päätös Fingrid Oyj:n hakemukseen saada kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta 29 päivänä heinäkuuta 1977 annetussa laissa (603/1977, jäljempänä lunastuslaki)

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010

Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen B. Mittaus, laskutus ja keskeyttäminen C. Verkkopalvelun

Lisätiedot

Ojitustoimitusopas. Maa- ja metsätalousministeriö MMM:n julkaisuja 4/2003

Ojitustoimitusopas. Maa- ja metsätalousministeriö MMM:n julkaisuja 4/2003 1 Ojitustoimitusopas Maa- ja metsätalousministeriö MMM:n julkaisuja 4/2003 2 Julkaisun nimi: Ojitustoimitusopas Julkaisija: Maa- ja metsätalousministeriö Tekijät: Peruskuivatuksen laaturyhmä; Heikki Pajula

Lisätiedot