HELP ry:lle edunvalvontavastuu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HELP ry:lle edunvalvontavastuu"

Transkriptio

1 HELP-POSTI 2/2004 3/2010 1/2009 HELP-POSTI 1/2004

2 3/2010 HELP-POSTI Pääkirjoitus HELP ry:lle edunvalvontavastuu Runsas vuosi sitten saimme tiedoksemme Sosiaali- ja terveysministeriön tekemän päätöksen, jonka mukaan Kristillisiä järjestöjä koskeva työehtosopimus tuli yleissitovaksi. Vaikka päätöstä osattiinkin odottaa, yllätti se monet helluntaiseurakunnat. Olemme nyt seurakuntina siinä tilanteessa, että työntekijöihimme on sovellettava kyseistä sopimusta, joka ei sisällöltään kaikelta osin vastaa helluntaiseurakuntien työntekijöiden työtä. Mutta minkäs teet? Esivallalle on kuitenkin oltava kuuliainen Raamatun mukaan. Asia ei ole valitettavasti mennyt vieläkään läpi kaikissa seurakunnissa. Tämä ihmetyttää, sillä seurakuntien luulisi noudattavan työelämän lakeja ja muita säädöksiä. Olemme eri yhteyksissä pohtineet, mistä tämä välinpitämättömyys ja piittaamattomuus voisi johtua. Tietoa asiasta on ainakin ollut saatavilla. Asiat etenevät pysymmekö perässä? Kuluneena syksynä työehtosopimuksen yleissitovuus on ollut esillä sekä Hyryn että neuvoa-antavien vanhinten kokouksissa. Hyryssä todettiin yksimielisesti, että asia on otettava vakavasti ja ryhndyttävä tarvittaviin toimiin. Fidan hallintojohtaja Janne Jokisalo kertoi Fidan päätöksestä ottaa työehtosopimus käyttöön. Siellä asiat ovat erinomaisella mallilla. Jokisalo teki kaksi merkittävää ehdotusta: 1. Helluntaiherätyksen tulisi mitä pikimmin perustaa oma työnantajayhdistys. 2. Työntekijäpuolella luontevin osapuoli olisi Help ry. Ehdotukset saivat yleisen hyväksynnän, joten Janne Jokisalo valtuutettiin työnantajakysymyksessä ottamaan aluksi yhteyttä muihin yhteisöihin ja suurimpiin seurakuntiin neuvottelujen käynnistämiseksi. Jokisalo itse istuu Fidan edustajana Erityispalvelujen työnantajaliiton päättävissä elimissä. Kun esittelin asian Vilppulassa kokoontuneille neuvoa-antaville vanhimmille, vastaanotto oli myönteinen. Meitä rohkaistiin etenemään asiassa. Kahden näin arvovaltaisen tahon suosittelemana Help ry:n hallitus on päättänyt, että liitymme yhdistyksenä jäseneksi Kirkollisten alojen työntekijäliittoon (SVTL), jonka jäseninä on erilaisia työntekijäyhdistyksiä kaikista seurakuntataustoista. Tämä päätös muuttaa ratkaisevasti asemaamme. Help ry:stä tulee edunvalvontajärjestö muiden tehtäviensä lisäksi. 2

3 HELP-POSTI 3/2010 Lukuisia yhteyksiä työntekijäjärjestön kanssa 3 Loppukesän ja syksyn aikana olemme käyneet useita neuvotteluja työntekijäliiton kanssa. Olemme yhdessä todenneet, että nyt voimassa oleva sopimus ei vastaa sisällöltään helluntaipastoreiden työtä. Tämä siksi, että sopimusta sorvattaessa neuvottelijoilla ei ollut edes tietoa meistä. Tästä huolimatta joudumme noudattamaan toisten omista lähtökohdistaan tekemää sopimusta. Olemme siis joutuneet hyppäämään liikkuvaan junaan, tietämättä lähtötai pääteasemaa. SVTL:n johto on myöntänyt, että tilanne on hankala meidän kannaltamme, mutta hekään eivät sille mitään voi. Neuvotteluissa meille on tarjottu hienoa mahdollisuutta saada uudella sopimuskierroksella meille helluntailaisille räätälöity oma alasopimus. Voimme olla mukana niissä pöydissä, joissa sopimuksesta neuvotellaan vain liittymällä jäseneksi työntekijäliittoon. Elämme sopimusyhteiskunnassa. Työelämässä on totuttu sopimuskulttuuriin. Olisiko myös seurakuntien jo korkea aika sopeutua tähän? Emme ole ehdoin tahdoin lähteneet itse asioita muuttamaan. Yhteiskunta on tehnyt sen puolestamme. Asiasta ei voi edes valittaa. Ymmärrämme tämän kaiken koskettavan vain tämänpuoleista elämää. Taivasosuuteen näillä ei ole mitään vaikutusta. SVTL:n johto on vakuuttanut, että räikeää puoluepolitikointia järjestössä ei harjoiteta. Kristilliset arvot ovat toiminnan pohjana. Lähiaikoina postitamme jäsenillemme asiasta enemmän tietoa. Siunausta elämäsi haasteissa! Tapio Sopanen

4 3/2010 HELP-POSTI Miten vapaaehtoistyöntekijät jaksavat? HELP ry järjesti Keuruun juhannuskonferenssissa kyselyn seurakuntien vapaaehtoistyöntekijöille. Tavoitteena oli saada tietoa heidän hyvinvoinnistaan ja kokemuksistaan vapaaehtoistyön annista, haasteista ja organisoinnista. Webropol-kyselyyn vastasi Missioteltassa 236 henkilöä joista naisia 56%. Eri vapaaehtoistyön työmuodot olivat sangen tasapuolisesti edustettuna ja myös vastaajien ikärakenne oli tasainen alle 20-vuotiaista aina yli 60-vuotiaisiin. Vastanneista 2/3 oli työssäkäyviä, eläkeläisiä (12%), opiskelijoita (14%) ja loput työttömiä. Tässä raportissa kootaan yhteen kyselyn keskeiset tulokset Vastaajista yli 3/5 työskenteli vapaaehtoistyössään ryhmämuotoisesti. Yksin työskenteleviä oli ¼ ja loput toimivat parin kanssa. Palvelussuhteista hieman yli puolet oli toistaiseksi voimassa olevia, määräaikaisia oli reilu 10% ja loppujen kohdalla kestoa ei ollut sovittu. Reilu 1/3 oli tullut vapaaehtoistyön piiriin srk:n johdon pyytämänä, joka kolmas oli hakeutunut itse, muut olivat tulleet mukaan joko ystävän pyytämänä tai toimijoiden puutteen vuoksi. Vastaajista 3/5 tiesi palvelutehtäviensä vastuut ja toimivallan täysin ja loputkin osittain. Vain 40 % vastaajis- ta oli sovittu vastuuhenkilö, joka arvioi työn tuloksia. Aikaa palvelutehtäviin 75% käytti korkeintaan 4 tuntia viikossa ja vain 8% käytti yli 8 tuntia. Omia rahavarojaan 2/3 ilmoitti käyttävänsä hieman, 15% käytti paljon ja loput 18% ei lainkaan. Väittämäkysymyksissä vastaajia pyydettiin asteikolla 1-5 (1= täysin samaa mieltä, 5=täysin eri mieltä) kertomaan mielipiteensä erilaisista (20) vapaaehtoistyöhön liittyvistä asioista. Seuraavassa esitellään seurakuntien kannalta keskeiset kehittämishaasteet sekä myös toimiviksi koetut osa-alueet. 4 Vapaaehtoistyön kehittämishaasteet: Melko paljon tai täysin samaa mieltä oli kokemuksena hyvin johdetusta vapaaehtoistyöstä oli vain 53% vastaajista. Samalla asteikolla myös palvelustehtävän ajoittainen uuvuttavuus (44%), tuen puute (31%), henkilökohtaisen palautteen saanti (54%), kuten myös sovitun varahenkilön olemassaolo (31%) ovat merkittäviä seurakunnallisia haasteita. Myös se, että ainoastaan 42% ei kokenut koskaan tulleensa haavoitetuksi palvelutehtävässään on syytä huomioida. Vajaa puolet vastasi samoin riittävän tehtävään perehdytyksen suhteen ja saman

5 HELP-POSTI 3/2010 verran koki saavansa seurakunnalta tarvittaessa koulutusta tehtäväänsä. Vapaaehtoistyön toimivat osa-alueet: Melko paljon tai täysin samaa mieltä oli prosentuaalisesti merkittävä määrä seuraavissa osa-alueissa: Vapaaehtoistyö tuotti pääosin iloa 90%, yhtä moni koki olevansa hengellisiä lahjoja vastaavissa tehtävissä ja 75% koki olevansa hengellistä kutsumustaan vastaavissa tehtävissä. Vastaajista 4/5 tiesi tehtäviinsä liittyvät seurakunnalliset tavoitteet ja koki huolehtivansa hengellisestä elämästään. Kolme neljästä vastaajasta piti seurakunnan työilmapiiriä kannustavana ja sama määrä koki saavansa tukea perheeltään ja läheisiltään. Vain reilu 10% vastaajista koki suoriutuvansa tehtävästään yhä heikommin. Samoin 10% haluaisi luopua vapaaehtoistehtävästään ja vain neljäsosa koki työnilonsa vähentyneen. On tärkeää mainita että liki 90% koki olevansa fyysisesti riittävän hyvässä kunnossa hoitaakseen palvelutehtävänsä Vapaaehtoistyön positiivinen anti tekijälleen Avoimessa kysymyksessä annettiin 359 erilaista kommenttia siitä mitä vapaaehtoistyö merkitsee heille. Hengellisissä merkityksissä korostuivat erityisesti Jumalan, seurakunnan ja ihmisten palveleminen, noin 36% ilmoitti nämä asiat. Keskeisiksi merkityksiksi nousivat myös yhteyden kokeminen (15%), kutsumuksen toteutuminen / täyttyminen (11%) ja evankeliointi / sielujen voittaminen (8%). Useita mainintoja saivat myös hengellinen vastuu, oman hengellisen elämän hoitaminen, siunauksen kokeminen ja oikea ajankäyttö. Muiksi merkityksiksi nousivat eniten sisältö ja merkitys elämään (18%), ilo ja hyvä mieli (14%), ammattitaidon ja lahjojen hyödyntäminen (10%), virkistyminen (5%) sekä ystävien ja ihmissuhteiden saaminen. Vapaaehtoistyön raskaus Toisessa avoimessa kysymyksessä vapaaehtoistyön raskaudesta nousi esille yhteensä 312 erilaista kommenttia. 5

6 3/2010 HELP-POSTI Seurakuntaan liittyvistä kommenteista keskeisiä olivat seuraavat. Reilusti joka viides koki raskaaksi tekijöiden puutteen, tuen puutteen nosti täällä esille 12%. Puuttuva tai negatiivinen palaute (12%), huono organisointi (9%), henkilöristiriidat (8%), johtajuuden puute (6%), huono vuorovaikutus / kuulluksi tulemattomuuden kokemus (10%) nousivat seuraaviksi eniten esille. Useita mainintoja saivat myös ihmisten sitoutumattomuus, seurakunnallinen uupumus / pessimismi ja seurakunnan rahatilanne Ihmiseen itseensä liittyviä raskaustekijöitä olivat työn sitovuus / vie liikaa aikaa (23%), liiallinen kuormitus (10%), vastuun painaminen (8%), oman työn ja vapaaehtoistehtävän ristiriitaisuus (8%), perheen kärsiminen (6%) ja liian tiiviin sitoutumisen tarve (6%). Useita mainintoja saivat myös kokemus kutsumuksen vastaisesta tehtävästä, työ vain suorittamista, oman Jumala-suhteen hoitamattomuus ja tehtävän liiallinen samankaltaisuus oman työn kannalta. Kyselyn lopuksi vastaajat saivat vapaasti kommentoida kysymyksessä mitä muuta haluat sanoa. Erilaista tuen tarpeen nosti esille 10%. Lisää tekijöitä ja vastuun jakamista toivoo 8%. Useita mainintoja saivat myös ilon / elämänsisällön saaminen, kutsumus voimavarana, arvostuksen puutteen kokeminen, sopivien rajojen löytyminen tehtävään sekä soveltuvuuden ja lahjojen merkitys tehtävässä. Arvokkaita yksittäisiä kommentteja oli lisäksi monia. Yhteenvetona voidaan todeta, että vapaaehtoistyöntekijät työskentelevät 6 kyllä motivoituneesti ja innokkaasti, mutta monet sekä seurakuntayhteisöstä että toimijoista itsestään nousevat tekijät vaikeuttavat vapaaehtoistyön tekemistä ja siinä jaksamista. Seurakunnissa kannattaa kiinnittää erityishuomiota laajan vapaaehtoistyön toimivaan organisointiin, tekijöiden monipuoliseen tukemiseen ja heidän aitoon kuuntelemiseensa. Vapaaehtoistoimijat ovat helluntaiseurakunnille korvaamattoman arvokas voimavara ja heidän jaksamiseensa ja toimintaedellytyksiinsä kannattaa panostaa. Miten vapaaehtoistoimijat jaksavat Sinun seurakunnassasi? Mikäli seurakuntasi on kiinnostunut selvittämään vapaaehtoistoimijoittensa mielipiteet ja jaksamisen tason, Help ry tarjoaa mahdollisuuden toteuttaa tämän kyselyn sähköpostikyselynä myös seurakunnittain. Kyselyn teettäminen seurakunnassa maksaisi noin 200, johon kuuluisi sähköpostitse toteutettu kysely ja sen yhteenveto sähköisenä ja kirjallisena. Help ry:n työnohjaajarenkaan jäsenet voivat tulla myös pyydettäessä pitämään seurakunnassa erillisen työhyvinvointipäivän, jossa kyselyn anti avataan keskustellen seurakunnan johdon ja vapaaehtoistoimijoiden kanssa. Yhteydenotot Tuomo Lyhty (p ) tai Jukka Valopaasi (p ). Tuomo Lyhty

7 HELP-POSTI 3/2010 Help ry:n hallituksen jäsen, sairaalapastori ja sielunhoitaja Tapio Kyyhkynen on kirjoittanut kirjan Suru elämän työkaluna (Kuva ja Sana 2010). Kirja on tervetullut puheenvuoro tästä kaikkia ihmisiä ennemmin tai myöhemmin koskettavasta aiheesta. Seuraavassa katkelma teoksesta Tapion itsensä kirjoittamana. Mitä on suru ja kuolemanpelko? Surun lähtökohta 7 Surulta ei säästy kukaan. Se on yhtäkkinen, luonnollinen, normaali ja täysin ymmärrettävä reaktio. Jumala on lahjoittanut jokaiselle tämän kyvyn jo syntymässä ja se auttaa kestämään elämässä koetut menetykset. Oi, jospa minun pääni olisi silkkaa vettä ja minun silmäni kyynellähde, niin minä itkisin päivät ja yöt tyttären, minun kansani, kaatuneita! (Jer. 9:1) On vaikeaa ajatella surua ilman pettymystä tai menetystä. Profeetta Jeremia koki suuren menetyksen ja samalla suuren pettymyksen suhteessa Israelin kansaan, joka oli hylännyt elävän Jumalan. Surulla on aina oma lähtökohtansa. Se ei synny tyhjästä. Sanotaankin, että surun syvyys ilmenee siinä, kuinka suuri oli menetyksen arvo. Suru siis ilmentää sitä, miten menetyksen tunne on aina täysin oikeassa suhteessa menetyksen suuruuteen. Job vastasi ja sanoi: Oi, jospa minun suruni punnittaisiin ja kova onneni pantaisiin sen kanssa vaakaan! Sillä se on nyt raskaampi kuin meren hiekka; sen tähden menevät sanani harhaan. (Job 6:1-3) Minun silmäni on hämärtynyt surusta, ja kaikki minun jäseneni ovat kuin varjo. (Job 17:7) Armahda minua, Herra, sillä minulla on ahdistus; minun silmäni on surusta riutunut, niin myös minun sieluni ja ruumiini. (Ps. 31:10) Sydän tuntee oman surunsa, eikä sen iloon saa vieras sekaantua. (Sananl. 14:10) Terminä suru sisältää lähtökohtaisesti vahvan hengellisen latauksen. Raamattu kertoo paljon surusta ja surun kokemisesta sekä siihen liittyvästä ahdistuksesta. Usein ajattelemme, kuten Jer. 31:13: Minä muutan heidän surunsa riemuksi, annan heille lohdutuksen ja ilon heidän murheensa jälkeen. Tällainen ajattelu saattaa johtaa siihen, että meidän pitää pyrkiä nopeasti pois surun vaikutuksesta. Kenties siihen tilanteeseen,

8 3/2010 HELP-POSTI mikä vallitsi ennen kuin suru kohtasi meidät. Suru on kuitenkin Jumalan antama työkalu elämäämme varten. Sen avulla kykenemme kohtaamaan ja käsittelemään niitä ahdistavia kokemuksia, joihin liittyvät meille ainutkertaiset menetykset. Suruun liittyvät sellaiset reaktiot, jotka ilmentävät menetystä tai sen uhkaa. Siihen sisältyvät myös tunteet ja asenteet, jotka muokkaavat käyttäytymistämme loppuelämämme. On tärkeää huomata, että surevien ihmisten reaktiot vaihtelevat, samoin niiden kestot. Jokaisen oma persoonallisuus ja aikaisemmat menetykset yhdessä eletyn historian kanssa vaikuttavat suruprosessin luonteeseen. Samoin siihen vaikuttaa menetyksen arvo ja se, miten saamme tukea oman prosessimme aikana. Mielestäni suruprosessi eroaa jo lähtökohtaisesti esimerkiksi traumatai muista terapiaprosesseista siinä, että sureva käsittelee aina jotakin, mitä hän on menettänyt. Hän työskentelee läpi loppuelämänsä menetyksen tuoman ahdistuksen kanssa, koska jotakin kallisarvoista on poistunut hänen elämästään. Kokemuksena menetys kuitenkin lisää tunnekuormaa. Siksi suruprosessissa on tärkeää ymmärtää, että jaettu suru puoliintuu. Vastaavasti jaettu ilo moninkertaistuu. 8 Kuolemanpelko Suru liittyy vahvasti kuolemaan. Se taas on aina herättänyt pelon, vastenmielisyyden ja kauhun tunteita. Siksi voimme ymmärtää, että jokainen yrittää paeta tuota pelottavaa vihollista kuolemaa. Koska suru liittyy niin vahvasti kuolemaan, se vie osaltaan ihmisen perimmäisten kysymysten äärelle. Kuka olen? Mistä tulen? Minne menen? Onko elämää kuoleman jälkeen? Onko Jumalaa? Jos on, miten minä voin Hänet kohdata? Erik H. Eriksonin mukaan kuolemanpelko merkitsee minän eheytymisen puutetta. Tällöin lapsuuden yksilöitymis- eriytymisvaihe ja muut elämän läpikäymättömät kriisit joita voidaan kuitenkin työstää jatkuvasti ilmenevät inhimillisen tuskan kirjona, joka täyttyy kuolemanpelossa. Taustalla on toteutumatta jäänyt ero vanhemmista. Esimerkkinä voidaan mainita sodissa päälle kaksikymppisten nuorten miesten tuskaiset äiti -huudot heidän kohdatessaan kuoleman. Kyseessä eivät kuitenkaan olleet mitkään mammanpojat, vaan osaksi oli kyse nuoren miehen normaalista reaktiosta myös siihen, että irtaantuminen äidistä ei ehkä ollut vielä täysin tapahtunut. Kuoleman kohdatessa mielen ahdistus purkautui tälläkin tavalla. Kuolemanpelko voidaan myös määritellä elämättömänä elämänä. Tällöin pelkäämme tulevaa, koska elimme väärin. Tai pelkäämme tulevaa, koska emme tiedä, mitä siellä on. Emmehän ole sitä vielä eläneet.

9 HELP-POSTI 3/2010 Jussin pakinapaja Kuluttajat Joulun aika on jälleen oven edessä. Tavarataloilla ja kaupoilla on toinen toistaan ihmeellisimpiä tarjouksia esitellä niille, jotka, toivottavasti, tulevat hankkimaan ostoksensa juuri heidän myymälästään. Työntekijät luovat näyteikkunoihin ihmeellisiä jouluisia taideteoksia, varsinaisia shoppailumagneetteja. Lähes tulkoon päivittäin postiluukusta tipahtaa mainoksia, jotka lupaavat, että juuri tätä sinä tai läheisesi tarvitsevat, erityisesti sinun lapsesi. Mitä lähemmäksi tulee se taianomainen, maaginen lahjojen antamisen hetki, sitä kiihkeämmäksi käy kuhina kauppojen ympärillä. Kun taantumakin on jo ainakin hieman hellittänyt otettaan, kauppiaat hykertelevät käsiään. Nyt tehdään leijonan osa vuoden tuotosta. Tämä vuoden viimeisiin päiviin sijoittuva ilmiö ei ole kovin vanha, mutta silti se on vuosi vuodelta voimistunut kansan vaurastumisen myötä. Tässä ajanjaksossa tiivistyy ihmisjoukkojen, massojen, elämisen tarkoitus. Kaikesta on tullut kulutustavaraa, ihmissuhteita myöten. Kuin muurahaiset, jotka eivät mistään muusta tiedä, ihmismassat tyydyttävät kuluttamisen tarvettaan, ja niitä tarpeitahan riittää. Ja uusia luodaan jatkuvasti. 9 Taivasten valtakunnan kansalaisten Hengellisen hyvinvoinnin viraston (HHV) identiteetin eheyttämisen yksikössä (IEY) on kiinnitetty huomiota erääseen huolestuttavaan seikkaan. Kansalaisilla, joilla luulisi olevan laajempi näkökulma elämään kuin muurahaisilla, ovat menneet mukaan tähän samaan ilmiöön. Ei ainoastaan jouluna, vaan läpi vuoden he suunnittelevat seuraavia, jopa vuosien päähän ulottuvia hankintoja. Toki ajoittain heidän mielensä kohoaa ajattelemaan korkeampiakin tavoitteita: Jos te siis olette herätetyt Kristuksen kanssa, niin etsikää sitä, mikä on ylhäällä, jossa Kristus on, istuen Jumalan oikealla puolella. Olkoon m i e l e n n e s i i h e n, mikä yl-

10 3/2010 HELP-POSTI häällä on, älköön siihen, mikä on maan päällä. Sillä te olette kuolleet, ja teidän elämänne on kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa; kun Kristus, meidän elämämme, ilmestyy, silloin tekin hänen kanssaan ilmestytte kirkkaudessa. (Kol. 3:1-4) Valitettavasti he eivät ole kovin kestäviä tässä tavoittelussaan. Pian heidän ajatuksensa palaavat takaisin maallisiin, varallisuuden lisäämiseen ja omaisuuden hankkimiseen. Tämä ei voi olla Taivasten valtakunnan kansalaisen todellinen identiteetti. Taivasten valtakunnan kansalaisia palvellaan tässäkin asiassa kaikissa IEY:n alaosastoissa eli seurakunnissa. Osastojen palvelualttiilta palvelijoilta voi aina varata ajan asioiden hoitoa varten. Tämä ongelma vaivaa niitäkin, joilla ei ole mahdollisuutta mittavan omaisuuden hankkimiseen. Ongelman vaarallisuus ei olekaan sen laajuudessa vaan syvyydessä. Tämän asian Suuri Kuningas ymmärsi kun hän aikoinaan lausui nämä sanat: Myykää, mitä teillä on, ja antakaa almuja; hankkikaa itsellenne kulumattomat kukkarot, loppumaton 10 aarre taivaisiin, mihin ei varas ulotu ja missä koi ei turmele. Sillä missä teidän aarteenne on, siellä on myös teidän sydämenne. (Lk. 12:33,34) Hän kävi suoraan asian ytimeen ja halusi repiä sen juurineen irti. Saman periaatteen mukaan kansalaisia palvellaan IEY:n alaosastoissa. Taitavimman palvelijat ymmärtävät Suuren Kuninkaan tavoin, että varallisuus sinällään ei ole ongelma, vaan sydämen kiinnittäminen siihen: Jos rikkautta karttuu, älkää siihen sydäntänne kiinnittäkö. (Ps. 62:11) Kaiken kaikkiaan kansalaisia tahdotaan ohjata tasapainoon, balansiin, kaikissa heidän asioissaan, myös tässä materioholistisessa asiassa. Lopuksi on syytä liittää sitaatti erään Suuren Kuninkaan palvelijan sanoista: Ja suuri voitto onkin jumalisuus yhdessä tyytyväisyyden kanssa. Sillä me emme ole maailmaan mitään tuoneet, emme myös voi täältä mitään viedä; mutta kun meillä on elatus ja vaatteet, niin tyytykäämme niihin. Mutta ne, jotka rikastua tahtovat, lankeavat kiusaukseen ja paulaan ja moniin mielettömiin ja vahingollisiin himoihin, jotka upottavat ihmiset turmioon ja kadotukseen. Sillä rahan himo on kaiken pahan juuri; sitä haluten monet ovat eksyneet pois uskosta ja lävistäneet itsensä monella tuskalla. Mutta sinä, Jumalan ihminen, pakene semmoista, ja tavoita vanhurskautta, jumalisuutta, uskoa, rakkautta, kärsivällisyyttä, hiljaisuutta. (1.Tim.6:6-11) Eheytymisterveisin Jussi

11 Kokeneiden pastoreiden mentorkoulutus Iso Kirja -opistolla Oletko pastori, jolla on jo monen vuoden työkokemus? Haluaisitko käyttää työssä oppimaasi muiden hyväksi? Etsitkö uutta haastetta tuleviin eläkevuosiin? Elämme seurakuntien pastorikaartissa merkittävää muutoksen aikaa. Suurten ikäluokkien pastorit ovat eläköitymässä, ja uusi sukupolvi on siirtymässä vastuuseen. Jotta sinä voisit olla tätä prosessia helpottamassa, Iso Kirja ja Help ry. järjestävät mentorkoulutuksen Teuvo Toivasen johdolla. Koulutuksen tavoitteena on ohjata kokeneita pastoreita käyttämään tietotaitoaan auttaakseen nuorempia pastoreita oppimaan ja kehittymään kutsumustyössään mentoroinnin kautta. Koulutuksen painopisteet: Työkokemus ammatillisena voimavarana Mentorointi ja sen merkitys Vuorovaikutustaidot mentoroinnissa Oppimistyylien tunnistaminen mentorointisuhteessa Mentorin roolit: valmentaja, esikuva, sielunhoitaja Mentoroinnin organisointi Help ry:n kautta. Osallistumishinta on 104 euroa/hlö (sis. opetuksen, ateriat ja majoituksen omin lakanoin). Ilmoittautuminen mennessä nettilomakkeella (lyhytkurssit ja seminaarit, pastorit ja vanhimmistot) tai puh. (014)

12

13 HELP-POSTI 3/2010 Jäseneksi ammattiliittoon Viereisellä sivulla on SVTL:n mainossivu. Siihen kannattaa tutustua huolella. Lisätietoja voi vielä saada liiton nettisivuilta. Huomionarvoista on, että liittymällä jäseneksi saa monia huomattavia rahanarvoisiakin etuja. Alennukset tuotteista ja palveluista sekä ilmainen matkavakuutus koituvat henkilökohtaisesti jokaisen omaksi eduksi. Liitto palauttaa osan jäsenmaksuista takaisin Helpille. Lisäksi se voi antaa meille kurssi- ja koulutustukea. Jos saamme suuren joukon jäseniä, voimme tarvittaessa alentaa omaa jäsenmaksuamme. Liittymisen suorittaa jokainen henkilökohtaisesti allekirjoittamallaan jäsenhakemuslomakkeella, jollaisia saa allekirjoittaneelta. Jäsenmaksu on 1.3 % bruttopalkasta ja se sisältää myös työttömyyskassamaksun. Jos olet jonkun muun liiton tai työttömyyskassan jäsen, eroaminen käy (ainakin YTK:sta) hyvin vaivattomasti netissä. Eroaminen kannattaa tehdä vielä tämän vuoden puolella, niin ei tarvitse enää maksaa entiseen paikkaan jäsenmaksua. Help ry:n hallitus suosittelee, että jokainen työelämässä mukana oleva jäsenemme liittyisi SVTL:ään. Muillakin on mahdollisuus jonkinlaiseen liitännäisjäsenyyteen. Asiasta voi tiedustella suoraan liitosta, jonka yhteystiedot ovat tässä lehdessä. Kun olemme yhdistyksenä astumassa uuteen aikaan, olisi toivottavaa, että uudet ihmiset ottaisivat vastuuta yhdistyksemme toiminnasta. Help ry täyttää ensi vuonna 10 vuotta. Nyt on myös uudistumisen aika! Tapio Sopanen 13

14 3/2010 HELP-POSTI Mennyttä Aina sattuu ja tapahtuu Viime viikot ja kuukaudet ovat olleet kiireisiä puheenjohtajan tontilta katsottuna. Olen ollut konsulttina noin 40 seurakuntaan Kristillisiä järjestöjä koskevan työehtosopimuksen (Kjtes) soveltamisessa. Kontaktit ovat tapahtuneet pääasiassa puhelimitse, sähköpostitse ja kirjeitse. Olen myös vieraillut joissakin seurakunnissa ja tavannut henkilöitä eri tilaisuuksissa. Lisäksi tulevat seminaarit ja tapaamiset työntekijäjärjestön edustajien kanssa. Tämä asia tulee puhuttamaan vielä pitkään. Tunnen nimittäin liikkeemme kentän. Olemme neuvotelleet jo pitkään Kiipulan koulutuskeskuksen kanssa mahdollisesta ulkopuolisen rahoituksen turvin toteutettavasta työhyvinvointiprojektista. Help on ollut aloitteentekijä. Myöhemmin mukaan pyydettiin Fida, KAN ja Samarialähetys. Nyt näyttää kuitenkin siltä, että tämä kanava on tukkeutunut. Olemme hakeneet muita mahdollisuuksia, joista yksi näyttäisi lupaavalta. Mutta ei nuolaista, ennenkuin tipahtaa. Tarve tällaiseen näyttäisi vain kasvavan. Tämä hanke tarvitsee pätevien toimijoiden lisäksi myös paljon esirukousta! Helpin TYK-kuntoutusryhmässä on viisi perin tyytyväistä seurakunnan pastoria. He ovat olleet jo ensimmäisen kontaktijakson Espoon Kaisanko- 14 dissa. Meille oli suuri pettymys, että emme saaneet täyteen KELAn myöntämää kiintiötä. Se saattaa kostautua myöhemmin, kun haemme uusia kuntoutusryhmiä. Helpin terveystyöryhmä kokousti Turussa Taisto Toivolan puheenjohdolla Palaverissa käsiteltiin mm. Kjtes-asiaa, vapaaehtoistyöntekijöiden jaksamistutkimusta, työnohjaajien asioita ja työhyvinvointipäivän järjestämistä ensi keväänä. Yhdistyksen puheenjohtajana olen jo useasti todennut mutta pakko todeta jälleen terveystyöryhmän aktiivisuus ja into edesauttaa helluntaiherätyksen työntekijäkunnan hyvinvointia. Intoon liittyy vahva ammatillisuus. Kiitos terveystyöryhmän jäsenet! Tulevia Helluntaiherätyksen Talvipäivät pidetään Kuopiossa Järjestelyiltään ne tuntuvat poikkeavan aiemmista. Pyrimme saamaan Helpille esittelypöydän aiempien tapahtumien malliin. Siellä esillä ainakin jäsenhankinta, työhyvinvointipäivä, Kjtesiin liittyvät asiat jne. Työhyvinvointipäivä päätettiin toteuttaa jälleen risteilynä torstaina Ajankohta on pääsiäistä seuraava viikko. Laiva lähtee Turusta aamulla ja palaa illalla. Pyrimme

15 HELP-POSTI 3/2010 saamaan hinnan mahdollisimman alas. Pääluennoitsijaksi on lupautunut kuntoutuslääkäri Virpi Vartiainen Helsingistä. Hänellä on vankka näkemys ja kokemus sekä hengellisestä, henkisestä että fyysisestä hyvinvoinnista. Hän on osallistunut mm. sielunhoitajien kouluttamiseen. Virpi on motivoitunut sanajulistajakunnan auttamisesta. Koemme tämän selkeänä Jumalan johdatuksena. Yhdistyksen vuosikokous on pidettävä maaliskuun loppuun mennessä. Hallitus lyö ajankohdan lukkoon marraskuun kokouksessaan. Tehtävien ja vastuiden kasvaessa olisi tärkeää saada uusia vastuunkantajia remmiin. Olisitko Sinä yksi? Tapahtumien keskeltä Tapio Sopanen 15

16 3/2010 HELP-POSTI HELP-POSTI Helluntaiseurakuntien Julistajat HELP ry:n jäsenlehti. Ilmestyy 4 kertaa vuodessa. Päätoimittaja Tapio Sopanen puheenjohtaja VII linja Forssa , Toimitusneuvostona toimii HELP ry:n hallitus: Mirjam Huotari Matti Karvinen Sihteeri Tapio Kyyhkynen Katri Latokangas Vilho Savolainen Taisto Toivola Varapj Tuliharjuntie 24, Kyyjärvi , Puustellintie 4 as 32, Lappeenranta , Niinitie 62 as 29, Nastola , Laaranpolku 43, Keuruu , Suistamonkatu 11, Joensuu , Pulpettikuja 2 A 4, Turku , Helluntaiseurakuntien Julistajat HELP ry VII linja 8, Forssa. Puh Sivujen ylläpito: Veikko Tanska, , Pankki: Keuruun OP, Kassanhoitaja-kirjanpitäjä: Juhani Vuorinen, Roosinpohjantie 196, Keuruu , Keuruskopio Oy 2010

Herra on Paimen. Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat.

Herra on Paimen. Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat. Herra on Paimen Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat. Joh. 10:11 Minä olen se hyvä paimen. Joh. 10:11 Minä olen

Lisätiedot

MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA. Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015

MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA. Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015 MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015 LUOMINEN 1) Raamattu kertoo kaiken olevaisen synnystä yksinkertaisen (entisajan) maailmankuvan puitteissa. 2) Raamatun

Lisätiedot

VERTAUS RIKKAASTA MIEHESTÄ JA JUMALAN HUOLENPITO

VERTAUS RIKKAASTA MIEHESTÄ JA JUMALAN HUOLENPITO Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) VERTAUS RIKKAASTA MIEHESTÄ JA JUMALAN HUOLENPITO 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Jeesus oli ollut Palestiinan eteläosassa Jerusalemin

Lisätiedot

Tämän leirivihon omistaa:

Tämän leirivihon omistaa: Tämän leirivihon omistaa: 1 Tervetuloa kesäleirille! Raamiksilla tutustumme Evankeliumin väreihin. o Keltainen kertoo Jumalasta ja taivaasta, johon pääsen uskomalla Jeesukseen. o Musta kertoo, että olen

Lisätiedot

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä.

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. elämä alkaa tästä 2008 Evangelism Explosion International Kaikki oikeudet pidätetään. Ei saa kopioida missään muodossa ilman kirjallista lupaa. Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. Asteikolla

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jumala koettelee Abrahamin rakkautta

Nettiraamattu lapsille. Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Nettiraamattu lapsille Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jesaja näkee tulevaisuuteen

Nettiraamattu lapsille. Jesaja näkee tulevaisuuteen Nettiraamattu lapsille Jesaja näkee tulevaisuuteen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Lisätiedot

Kuolevan potilaan kohtaaminen. Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET

Kuolevan potilaan kohtaaminen. Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET Kuolevan potilaan kohtaaminen Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET Mikä tämän esityksen tavoite on? Saada neuvoja kuolevan ihmisen kohtaamiseen. Saada

Lisätiedot

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net Majakka-ilta 21.11.2015 antti.ronkainen@majakka.net Majakka-seurakunta Majakan missio: Majakka-seurakunta kutsuu, opettaa, palvelee, varustaa, lähtee ja lähettää! Majakan arvolauseke: Yhdessä olemme aivan

Lisätiedot

Jakkara ja neljä jalkaa

Jakkara ja neljä jalkaa Jakkara ja neljä jalkaa Sanna Piirainen 1 Tunti 1 Jakkaran rakentamisen perusteet Eli mitä ihmettä varten pitäisi tulla uskoon 2 Mitähän se Jumala oikein hommaa? Jakkaran rakentamisen perusteet voi löytää

Lisätiedot

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Toteutimme syyskuussa 2013 jäsenillemme kyselyn liittyen mm. työhyvinvointiin, ajankohtaisiin työmarkkina-asioihin sekä luottamusmiestoimintaan.

Lisätiedot

Mikä solu on? Ylistaron Helluntaiseurakunta

Mikä solu on? Ylistaron Helluntaiseurakunta Mikä solu on? Ylistaron Helluntaiseurakunta!1 LUENTO 1 MIKÄ SOLU ON?!2 Näky Tavoite, jota kohti ponnistelemme Toiminnan tulos Kaikille yhteinen Kuka näkymme määrittelee? Pastori tai vanhimmat? Jokainen

Lisätiedot

Jesaja näkee tulevaisuuteen

Jesaja näkee tulevaisuuteen Nettiraamattu lapsille Jesaja näkee tulevaisuuteen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Jeesus ruokkii 5000 ihmistä

Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Nettiraamattu lapsille Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO

Lisätiedot

Heittäkää kaikki murheenne

Heittäkää kaikki murheenne 1 Heittäkää kaikki murheenne Otan lähtökohdaksi Pietarin 1 kirjeen 5-luvun 7 jakeen, jossa apostoli rohkaisee: "heittäkää kaikki murheenne hänen päällensä, sillä hän pitää teistä huolen." Eikö olekin inhimillisä,

Lisätiedot

Riitänkö sinulle - riitänkö minulle? 06.02.2010 Majakka Markku ja Virve Pellinen

Riitänkö sinulle - riitänkö minulle? 06.02.2010 Majakka Markku ja Virve Pellinen Riitänkö sinulle - riitänkö minulle? 06.02.2010 Majakka Markku ja Virve Pellinen Riittämättömyys Se kääntyy usein itseämme ja läheisiämme vastaan En riitä heille He eivät riitä minulle Suorittaminen, vertailu

Lisätiedot

Aito HSO ry. Hyvä sijoitus osaamiseen

Aito HSO ry. Hyvä sijoitus osaamiseen Aito HSO ry Hyvä sijoitus osaamiseen Aidossa elämässä tarvitaan oikeaa kumppania Työelämä on iso osa elämäämme. Se kulkee aivan samoin periaattein kuin muukin meitä ympäröivä maailma. Siellä on haasteita,

Lisätiedot

Usko. Elämä. Yhteys.

Usko. Elämä. Yhteys. Usko. Elämä. Yhteys. Aina kun kokoonnumme yhteen seurakuntana, haluamme, että usko, elämä ja yhteys näkyvät keskellämme. Me uskomme Jumalan yliluonnolliseen voimaan. Jumalalle ei ole mikään mahdotonta!

Lisätiedot

VAIN YKSI PALASI KIITTÄMÄÄN

VAIN YKSI PALASI KIITTÄMÄÄN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VAIN YKSI PALASI KIITTÄMÄÄN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Tapahtuman paikka on joku kylä Samarian ja Galilean rajalla b) Vieraat

Lisätiedot

Armolahjat ja luonnonlahjat

Armolahjat ja luonnonlahjat Armolahjat ja luonnonlahjat Rakkauden palvelua varten Jumalan antamat lahjat Luonnonlahjat ja armolahjat liittyvät t syvällisell llisellä tavalla ihmisen kokonaisvaltaiseen kutsumukseen. Luonnonlahjat

Lisätiedot

Maanviljelijä ja kylvösiemen

Maanviljelijä ja kylvösiemen Nettiraamattu lapsille Maanviljelijä ja kylvösiemen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

Jesaja näkee tulevaisuuteen

Jesaja näkee tulevaisuuteen Nettiraamattu lapsille Jesaja näkee tulevaisuuteen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Mary-Anne S. Suomi Kertomus 27/60 www.m1914.org Bible for Children,

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

Kouluun lähtevien siunaaminen

Kouluun lähtevien siunaaminen Kouluun lähtevien siunaaminen Tätä aineistoa käytetään rukoushetkessä (ks. sen rakenne s. 9), jossa siunataan kouluun lähtevät. Siunaaminen toimitetaan keväällä tai juuri ennen koulun alkamista. Siunaamisen

Lisätiedot

Helluntaiseurakunta. Käytäntöjä uusien työmuotojen aloittamiseksi

Helluntaiseurakunta. Käytäntöjä uusien työmuotojen aloittamiseksi Rovaniemen Helluntaiseurakunta Välähtikö? Käytäntöjä uusien työmuotojen aloittamiseksi 2 Rovaniemen helluntaiseurakunnan käytäntöjä uuden työmuodon aloittamiseksi Rovaniemen helluntaiseurakunnan käytäntöjä

Lisätiedot

JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA

JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Getsemane-niminen puutarha, yrttitarha Öljymäellä. b) Ajallinen yhteys

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VIINITARHAAN TÖIHIN

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VIINITARHAAN TÖIHIN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VIINITARHAAN TÖIHIN Tänään meillä on kaksi vertausta, joissa kutsutaan väkeä töihin viinitarhaan. 2. Itse kertomus Raamatusta rinnakkaispaikkoineen Kukin

Lisätiedot

Tartu Raamattuun anna Raamatun tarttua! Kyösti F

Tartu Raamattuun anna Raamatun tarttua! Kyösti F Tartu Raamattuun anna Raamatun tarttua! Kyösti F KUINKA RAAMATTU VOISI: 1. Tarttua meihin 2. Pysyä meissä 3. Tuottaa siunausta elämässämme Elämmekö sanasta? Elämän koulu Ei ihminen elä ainoastaan leivästä,

Lisätiedot

Jeremia, kyynelten mies

Jeremia, kyynelten mies Nettiraamattu lapsille Jeremia, kyynelten mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 2015 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Tuhlaajapoika

Nettiraamattu. lapsille. Tuhlaajapoika Nettiraamattu lapsille Tuhlaajapoika Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Lisätiedot

Kleopas, muukalainen me toivoimme

Kleopas, muukalainen me toivoimme Luukas 24 : 13-35 16 18 : Mutta heidän silmänsä olivat pimitetyt, niin etteivät he tunteneet häntä. Ja hän sanoi heille: "Mistä te siinä kävellessänne puhutte keskenänne?" Niin he seisahtuivat murheellisina

Lisätiedot

Yllättävän, keskustelun aikana puhkeavan ristiriidan käsittely

Yllättävän, keskustelun aikana puhkeavan ristiriidan käsittely Yllättävän, keskustelun aikana puhkeavan ristiriidan käsittely TOIMI NÄIN Pysäytä keskustelu hetkeksi ja sanoita havaitsemasi ristiriita. Kysy osallistujilta, mitä he ajattelevat havainnostasi. Sopikaa

Lisätiedot

Viisas kuningas Salomo

Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Ruth Klassen Suomi Kertomus 22/60 www.m1914.org Bible for Children, PO Box

Lisätiedot

Minun elämäni. Mari Vehmanen, Laura Vesa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Minun elämäni. Mari Vehmanen, Laura Vesa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Minun elämäni Mari Vehmanen, Laura Vesa Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Minulla on kehitysvamma Meitä kehitysvammaisia suomalaisia on iso joukko. Meidän on tavanomaista vaikeampi oppia ja ymmärtää asioita,

Lisätiedot

USKOONTULON ABC. almondy.suntuubi.com

USKOONTULON ABC. almondy.suntuubi.com 1 USKOONTULON ABC 2 1. Tunnusta, että olet tehnyt syntiä ja tee parannus. Me olemme tehneet väärin, me olemme tehneet syntiä, olemme rikkoneet SINUA vastaan, kapinoineet ja poikenneet SINUN Käskyistäsi

Lisätiedot

KUNINKAAN POJAN HÄÄT JA SUURET PIDOT

KUNINKAAN POJAN HÄÄT JA SUURET PIDOT Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) KUNINKAAN POJAN HÄÄT JA SUURET PIDOT Tänään meillä on kaksi vertausta, jotka kertovat siitä, kuinka Jumala kutsuu kaikkia taivaan hääjuhliin. 1. Kertomuksen

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Prinssi joesta

Nettiraamattu. lapsille. Prinssi joesta Nettiraamattu lapsille Prinssi joesta Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 2014 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

SAARNA JÄRVENPÄÄN KIRKOSSA 7.9.2014 JEESUS PARANTAJAMME

SAARNA JÄRVENPÄÄN KIRKOSSA 7.9.2014 JEESUS PARANTAJAMME SAARNA JÄRVENPÄÄN KIRKOSSA 7.9.2014 JEESUS PARANTAJAMME Evankeliumi Matteuksen mukaan (Matt.12:33-37) Jeesus sanoi: Jos puu on hyvä, sen hedelmäkin on hyvä, mutta jos puu on huono, sen hedelmäkin on huono.

Lisätiedot

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 1 Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 Hepreankielisessä sanassa eikev on hyvin paljon tarkoitusta. Ensimmäinen tarkoitus on: johdonmukainen, askel askeleelta eteenpäin. Sana eikev tarkoittaa myös kantapäätä. Kaikkivaltias

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Kim Polamo Työnohjaukse ks n voi n m voi a Lu L e,,ku inka i t yönohj t aus s autt t a t a t yös t s yös ä s si s. i 1

Kim Polamo Työnohjaukse ks n voi n m voi a Lu L e,,ku inka i t yönohj t aus s autt t a t a t yös t s yös ä s si s. i 1 Kim Polamo Työnohjauksen voima Lue, kuinka työnohjaus auttaa työssäsi. 1 Työnohjauksen tulos näkyy taseessa.* * Vähentyneinä poissaoloina, parempana työilmapiirinä ja hyvinä asiakassuhteina... kokemuksen

Lisätiedot

Tervetuloa Pakilan seurakunnan rippikouluun! Kuka voi tulla rippikouluun?

Tervetuloa Pakilan seurakunnan rippikouluun! Kuka voi tulla rippikouluun? Tervetuloa rippikouluun! Pakilan seurakunnan rippikoulut 2016 Tervetuloa Pakilan seurakunnan rippikouluun! Ja onnittelut jo valmiiksi; täytät 15 vuotta vuonna 2016! Olet siis mitä parhaassa ripari-iässä.

Lisätiedot

Ehtoopalvelus lauantai ja aattoiltana maallikon laulamana

Ehtoopalvelus lauantai ja aattoiltana maallikon laulamana Ehtoopalvelus lauantai ja aattoiltana maallikon laulamana Pyhien isiemme esirukouksien tähden Herra Jeesus Kristus, meidän Jumalamme, armahda meitä. Aamen. Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry Tässä kyselyssä järjestötoiminta = Rauman Friski Tuult ry:n toiminta Kyselyitä lähetettiin marraskuussa yhdistyksen jäsenkirjeen mukana kappaletta. Kyselyn vastausprosentti oli, % JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN

Lisätiedot

Kuva: SXC/S. Braswell. Näky

Kuva: SXC/S. Braswell. Näky Näky Kuva: SXC/S. Braswell Kansanlähetys Yhteystiedot Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys (SEKL) on vuonna 1967 perustettu Suomen evankelisluterilaisen kirkon lähetysjärjestö, jonka tarkoituksena

Lisätiedot

Derby Forum -kysely TAUSTAMUUTTUJAT. Ikäsi. 20-24 -vuotias. 25-29 -vuotias. 30-34 -vuotias. 35-39 -vuotias. 40-44 -vuotias.

Derby Forum -kysely TAUSTAMUUTTUJAT. Ikäsi. 20-24 -vuotias. 25-29 -vuotias. 30-34 -vuotias. 35-39 -vuotias. 40-44 -vuotias. Derby Forum -kysely Onnittelut meille, sillä juuri Sinut on valittu kehittämään Lions toimintaa piirissämme. Etenemme kahdessa vaiheessa. Aluksi toivomme Sinun vastaavan tähän kyselyyn. Täyttämällä tämän

Lisätiedot

Jäsenmaksu on 1,4 % veronalaisesta palkasta ja sen voi vähentää verotuksessa.

Jäsenmaksu on 1,4 % veronalaisesta palkasta ja sen voi vähentää verotuksessa. Liittymällä Sähköliiton jäseneksi olet hyvässä seurassa. Meitä sähköliittolaisia on noin 36 000 ajamassa parempia työehtoja kaikille. Meitä on niin rakennustyömailla, voimalaitoksissa ja tehtaissa kuin

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Viisas kuningas Salomo

Nettiraamattu lapsille. Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

Matt. 11:28-30. Väsyneille ja stressaantuneille

Matt. 11:28-30. Väsyneille ja stressaantuneille Matt. 11:28-30 Väsyneille ja stressaantuneille Tulkaa minun luokseni.. ..kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat.. Minä annan teille levon. Matt. 11:29-30..Ottakaa minun ikeeni harteillenne ja oppikaa minusta:

Lisätiedot

Pienten lasten kerho Tiukuset

Pienten lasten kerho Tiukuset Pienten lasten kerho Tiukuset Kerhotoiminnan varhaiskasvatussuunnitelma 2014 2015 Oi, kaikki tiukuset helähtäkää, maailman aikuiset herättäkää! On lapsilla ikävä leikkimään, he kaipaavat syliä hyvää. (Inkeri

Lisätiedot

JEESUS ARMAHTAA AVIONRIKKOJANAISEN

JEESUS ARMAHTAA AVIONRIKKOJANAISEN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS ARMAHTAA AVIONRIKKOJANAISEN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka - pyhäkössä Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI

Lisätiedot

Armoon pohjaten maailmassa aikaansaaden

Armoon pohjaten maailmassa aikaansaaden Lundin hiippakunnan visio Armoon pohjaten maailmassa aikaansaaden Oppimaan innostaen ja toivon ympärille kokoontuen... kaste perustana kohtaamaan elämän ja maailman haasteet Armoon pohjaten, maailmassa

Lisätiedot

Jeesus parantaa sokean

Jeesus parantaa sokean Nettiraamattu lapsille Jeesus parantaa sokean Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3

Lisätiedot

MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN

MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN Tähän vihkoon on koottu kysymyksiä, jotka auttavat sinua miettimään omaa vointiasi. Vihkon kysymykset auttavat sinua myös miettimään, millaista apua

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Tyttö, joka eli kahdesti

Nettiraamattu lapsille. Tyttö, joka eli kahdesti Nettiraamattu lapsille Tyttö, joka eli kahdesti Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible

Lisätiedot

PSALMI 22 X 2 ETTÄ HERRA TÄMÄN TEHNYT ON (ETTÄ SE TÄYTETTY ON.)

PSALMI 22 X 2 ETTÄ HERRA TÄMÄN TEHNYT ON (ETTÄ SE TÄYTETTY ON.) JUMALANI, JUMALANI, MIKSI MINUT HYLKÄSIT, MIKSI OLET KAUKANA, ET AUTA MINUA, ETKÄ KUULE VALITUKSENI SANOJA? JUMALANI, JUMALANI HUUDAN PÄIVÄLLÄ YÖLLÄKÄÄN EN VAIKENE, MUTTA VASTAA ET, MUTTA VASTAAT ET. KUITENKIN

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

Matt. 17: 1-13 Pirkko Valkama

Matt. 17: 1-13 Pirkko Valkama Loisto yllättää Matt. 17: 1-13 Pirkko Valkama Matt. 17:1-3 1 Kuuden päivän kuluttua Jeesus otti mukaansa Pietarin sekä Jaakobin ja tämän veljen Johanneksen ja vei heidät korkealle vuorelle yksinäisyyteen.

Lisätiedot

Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla

Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla Taulukkoraportti Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla Tässä taulukkoraportissa verrataan kaupan esimiesten ja myymälätyöntekijöiden työn voimavaroja, vaatimuksia ja hyvinvointia. Kysely toteutettiin

Lisätiedot

EHTOO- JA AAMUPALVELUS JUHLA- JA ARKIPÄIVINÄ SUURET PROKIMENIT. itse juhlapäivän iltana toimitettavassa ehtoopalveluksessa

EHTOO- JA AAMUPALVELUS JUHLA- JA ARKIPÄIVINÄ SUURET PROKIMENIT. itse juhlapäivän iltana toimitettavassa ehtoopalveluksessa 29.1.2007 EHTOO- JA AAMUPALVELUS JUHLA- JA ARKIPÄIVINÄ SUURET PROKIMENIT itse juhlapäivän iltana toimitettavassa ehtoopalveluksessa Tämä ohje löytyy myös netistä osoitteesta: www.ortodoksi.net EHTOO- JA

Lisätiedot

Matt. 5: 21-48 Reino Saarelma

Matt. 5: 21-48 Reino Saarelma Kiperiä kysymyksiä Matt. 5: 21-48 Reino Saarelma Opetus Neljä jaksoa Vihasta ja riidasta (Matt. 5:21-26) Aviorikoksesta (5:27-32) Vannomisesta (5:33-37) Vihamiesten rakastamisesta (5:38-48) Matt.5:21-26

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeremia, kyynelten mies

Nettiraamattu lapsille. Jeremia, kyynelten mies Nettiraamattu lapsille Jeremia, kyynelten mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Lisätiedot

Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo

Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo (Matt 16:18) Ja mina sanon sinulle: Sina olet Pietari, ja ta lle kalliolle mina rakennan seurakuntani, eiva tka tuonelan portit sita voita. (Matt

Lisätiedot

Jumalan lupaus Abrahamille

Jumalan lupaus Abrahamille Nettiraamattu lapsille Jumalan lupaus Abrahamille Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jumalan lupaus Abrahamille

Nettiraamattu lapsille. Jumalan lupaus Abrahamille Nettiraamattu lapsille Jumalan lupaus Abrahamille Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Matt. 7: 1-29 Pirkko Valkama

Matt. 7: 1-29 Pirkko Valkama Suoraa puhetta, kuuleeko kukaan? Matt. 7: 1-29 Pirkko Valkama Matt. 7: 1-6 1."Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi. 2. Niin kuin te tuomitsette, niin tullaan teidät tuomitsemaan, ja niin kuin te mittaatte,

Lisätiedot

Kaksi taakan kantajaa. (Pojalla raskas taakka ja tytöllä kevyt)

Kaksi taakan kantajaa. (Pojalla raskas taakka ja tytöllä kevyt) Draama-Taakankantajat Kirjoittanut Irma Kontu Draama perustuu Raamatunjakeisiin: Fil. 4:6-7 Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan

Lisätiedot

Vanhemmille, joiden raskaus jäi kesken 12-22 raskausviikolla

Vanhemmille, joiden raskaus jäi kesken 12-22 raskausviikolla POTILASOHJE 1 (8) Vanhemmille, joiden raskaus jäi kesken 12-22 raskausviikolla Ohje päivitetty: POTILASOHJE 2 (8) Osanottomme menetyksenne vuoksi Olette saaneet juuri kuulla, että odottamanne vauva on

Lisätiedot

...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24

...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24 ...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24 Nyt ei siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa,

Lisätiedot

Viisas kuningas Salomo

Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

Tukikeskustelukoulutus. Tukikeskustelutyökaluna Olen jotain erityistä (Peter Vermeulen) Sari Kujanpää Psykologi, psykoterapeutti (VET)

Tukikeskustelukoulutus. Tukikeskustelutyökaluna Olen jotain erityistä (Peter Vermeulen) Sari Kujanpää Psykologi, psykoterapeutti (VET) Tukikeskustelukoulutus Tukikeskustelutyökaluna Olen jotain erityistä (Peter Vermeulen) Sari Kujanpää Psykologi, psykoterapeutti (VET) Peter Vermeulen Olen jotakin erityistä Kuinka kertoa lapsille ja nuorille

Lisätiedot

MIHIN KÄYTÄT ELÄMÄSI? Hullua rakkautta: Asian ydin (s )

MIHIN KÄYTÄT ELÄMÄSI? Hullua rakkautta: Asian ydin (s ) MIHIN KÄYTÄT ELÄMÄSI? Hullua rakkautta: Asian ydin (s. 168-179) MIHIN KÄYTÄT ELÄMÄSI? MIHIN KÄYTÄT ELÄMÄSI? Annie Dillard: Tapa, jolla vietämme päivämme, on tapa jolla vietämme elämämme. MIHIN KÄYTÄT ELÄMÄSI?

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

Hyviä ja huonoja kuninkaita

Hyviä ja huonoja kuninkaita Nettiraamattu lapsille Hyviä ja huonoja kuninkaita Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3

Lisätiedot

Jumala koettelee Abrahamin rakkautta

Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Nettiraamattu lapsille Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

Etusivu Miksi tulisin kurssille? Kuuntele erään kurssilaisen haastattelu Radio Deissä: Erikan haastattelu

Etusivu Miksi tulisin kurssille? Kuuntele erään kurssilaisen haastattelu Radio Deissä: Erikan haastattelu CHC RY:N YLIMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS TORSTAINA 28.12 VANTAALLA PATOTIE 4 A KLO 18.00 asiat: hallituksen kokoonpanon valinta toiminnantarkastajan valinta taloudellinen tilanne Miksi tulisin kurssille? Kuuntele

Lisätiedot

Minä olen Jeesus len Jees Minä

Minä olen Jeesus  len Jees Minä Minä olen Jeesus Nimilappu pussinnauhaan, peliohje pussiin. Voit tulostaa pelin kopiopaperille. Leikkaa ja liimaa kortit sitten kartongille tai pahville. Kontaktimuovilla tai laminaatilla saat korteista

Lisätiedot

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2011

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2011 1 Sisällys 1. Selvityksen tarkoitus s. 1 2. Selvityksen toteuttaminen s. 1 3. Selvityksen tulokset s. 2 3.1 Velkaantumisen taustalla olevien syiden kehittyminen s. 2 3.2 Nuorten velkaantumisen taustalla

Lisätiedot

Lämpimät onnentoivotukset teille molemmille hääpäivänänne. Onnittelut kihlauksestanne ja kaikkea hyvää tulevaisuuteen!

Lämpimät onnentoivotukset teille molemmille hääpäivänänne. Onnittelut kihlauksestanne ja kaikkea hyvää tulevaisuuteen! 祝 福 : 结 婚 Onnittelut! Toivomme teille molemmille kaikkea onnea maailmassa. Onnittelut! Toivomme teille molemmille kaikkea onnea maailmassa. Lämpimät onnentoivotukset teille molemmille hääpäivänänne Lämpimät

Lisätiedot

NUORTENILLAN KYSELYKOOSTE

NUORTENILLAN KYSELYKOOSTE NUORTENILLAN KYSELYKOOSTE KYSELY TEHTY 1.3.2014 NUORTENILLASSA AIHE: SEURAKUNTA Johdanto: Alkusysäys tälle kyselylle tuli eräässä sunnuntaikokouksessa, jota ennen seurakunnan nuorisotyöntekijä oli pyytänyt

Lisätiedot

Lapsi tarvitsee ympärilleen luotettavia, sanansa pitäviä ja vastuunsa kantavia aikuisia. Silloin lapsi saa olla lapsi. Tämä vahvistaa lapsen uskoa

Lapsi tarvitsee ympärilleen luotettavia, sanansa pitäviä ja vastuunsa kantavia aikuisia. Silloin lapsi saa olla lapsi. Tämä vahvistaa lapsen uskoa Luottamus SISÄLTÖ Perusluottamus syntyy Vastavuoroinen kiintymyssuhde Pieni on suurta Lapsi luottaa luonnostaan Lapsen luottamuksen peruspilarit arjessa Lapsen itseluottamus vahvistuu Luottamuksen huoneentaulu

Lisätiedot

NÄKY, JOHTAJUUS, RAKENTAJAT ESRAN KIRJAN 1-7 KAUTTA TÄHÄN PÄIVÄÄN / VARIKKO 11.1.2015

NÄKY, JOHTAJUUS, RAKENTAJAT ESRAN KIRJAN 1-7 KAUTTA TÄHÄN PÄIVÄÄN / VARIKKO 11.1.2015 NÄKY, JOHTAJUUS, RAKENTAJAT ESRAN KIRJAN 1-7 KAUTTA TÄHÄN PÄIVÄÄN / VARIKKO 11.1.2015 J O TA I N K Ä S I T TÄ M ÄT Ö N TÄ Jumala vaikuttaa pakanakuninkaan toteuttamaan suunnitelmansa Kuin kastelupuro on

Lisätiedot

TTYHY:n jäsenkysely 2014

TTYHY:n jäsenkysely 2014 TTYHY:n jäsenkysely 2014 1. Oletko saanut yhdistyksestä tarvitsemaasi apua tai palvelua? Kerrotko missä onnistuimme tai mitä jäit kaipaamaan. en Rakenneuudistus: työsopimukseen lisätty koeaika tiettyyn

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Komea mutta tyhmä kuningas

Nettiraamattu lapsille. Komea mutta tyhmä kuningas Nettiraamattu lapsille Komea mutta tyhmä kuningas Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Lisätiedot

Global Pension Plan TARPEEKSI UNELMOITU! ON AIKA ELÄÄ!

Global Pension Plan TARPEEKSI UNELMOITU! ON AIKA ELÄÄ! TARPEEKSI UNELMOITU! ON AIKA ELÄÄ! GPP on ohjelma, missä hyvin toimeentulevat rahoittajat suunnittelevat investoivansa iäkkäiden ihmisten eläkevakuutuksiin. Siksi GPP etsii 100.000 henkilöä, jotka haluavat

Lisätiedot

ILOA ELÄMÄÄN - TULE VAPAAEHTOISEKSI!

ILOA ELÄMÄÄN - TULE VAPAAEHTOISEKSI! ILOA ELÄMÄÄN - TULE VAPAAEHTOISEKSI! Vapaaehtoistyön periaatteet Vapaaehtoisten toiminta on tärkeä tapa tuoda vaihtelua, iloa ja virkistystä ikäihmisten arkeen sekä asumispalveluissa että kotihoidossa.

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

1. Mihin Tyttöjen Talon toimintoihin olet Isosiskona osallistunut? 2. Mitä ilonaiheita Isosiskona toimiminen on herättänyt sinussa?

1. Mihin Tyttöjen Talon toimintoihin olet Isosiskona osallistunut? 2. Mitä ilonaiheita Isosiskona toimiminen on herättänyt sinussa? Tyttöjen Talo Rovaniemi Syksy 2016 Isosisko-kyselyn yhteenvetoa 1. Mihin Tyttöjen Talon toimintoihin olet Isosiskona osallistunut? 10/10 vastaajaa Teehetki 7/10 Muita tapahtumia ja teemakertoja 4/10 Toivetorstai

Lisätiedot

Työhyvinvointi edelleen haasteenamme

Työhyvinvointi edelleen haasteenamme HELP-POSTI 2/2004 1/2010 1/2009 HELP-POSTI 1/2004 1/2010 HELP-POSTI Pääkirjoitus Työhyvinvointi edelleen haasteenamme Muutamassa viime HELP-POSTIn numerossa olemme käsitelleet työhyvinvointiasioita. Asia

Lisätiedot

ääripäistä Ajatuksia suorittamisesta, hellittämisestä ja tiestä tasapainoon.

ääripäistä Ajatuksia suorittamisesta, hellittämisestä ja tiestä tasapainoon. ääripäistä tasapainoon Ajatuksia suorittamisesta, hellittämisestä ja tiestä tasapainoon. Tekemisestä saa nauttia. Oikeasti. mutta jos rentoutuminen ja "vain oleminen" ahdistaa, voi olla että suorittamisen

Lisätiedot

Lapset palveluiden kehittäjiksi! Pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivät 29.9.2011

Lapset palveluiden kehittäjiksi! Pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivät 29.9.2011 Lapset palveluiden kehittäjiksi! Maria Kaisa Aula Pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivät 29.9.2011 1 YK-sopimuksen yleiset periaatteet Lapsia tulee kohdella yhdenvertaisesti eli lapsen oikeudet kuuluvat

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Kuningas Daavid (2. osa)

Nettiraamattu lapsille. Kuningas Daavid (2. osa) Nettiraamattu lapsille Kuningas Daavid (2. osa) Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2009 Bible for

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Hyviä ja huonoja kuninkaita

Nettiraamattu lapsille. Hyviä ja huonoja kuninkaita Nettiraamattu lapsille Hyviä ja huonoja kuninkaita Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for

Lisätiedot

Muuton tuki ja yhteisöllisyys. Pirjo Valtonen

Muuton tuki ja yhteisöllisyys. Pirjo Valtonen Muuton tuki ja yhteisöllisyys Pirjo Valtonen Muutto ja muutos Muutto ja muutos ovat isoja asioita, joissa koetaan epävarmuutta. Omalta mukavuusalueelta poistuminen on ahdistavaa. Muutos tuo aina haasteita

Lisätiedot

Suomalainen. työelämätietous. Pikku-koto kurssi

Suomalainen. työelämätietous. Pikku-koto kurssi Suomalainen työelämätietous Pikku-koto kurssi Työelämätietoutta - Suomalaisia pidetään ahkerasti työtä tekevänä kansana. - Erityisen haluttuja työntekijöitä tulee Pohjanmaalta. - Nykyisin Suomessa on paljon

Lisätiedot