HELP ry:lle edunvalvontavastuu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HELP ry:lle edunvalvontavastuu"

Transkriptio

1 HELP-POSTI 2/2004 3/2010 1/2009 HELP-POSTI 1/2004

2 3/2010 HELP-POSTI Pääkirjoitus HELP ry:lle edunvalvontavastuu Runsas vuosi sitten saimme tiedoksemme Sosiaali- ja terveysministeriön tekemän päätöksen, jonka mukaan Kristillisiä järjestöjä koskeva työehtosopimus tuli yleissitovaksi. Vaikka päätöstä osattiinkin odottaa, yllätti se monet helluntaiseurakunnat. Olemme nyt seurakuntina siinä tilanteessa, että työntekijöihimme on sovellettava kyseistä sopimusta, joka ei sisällöltään kaikelta osin vastaa helluntaiseurakuntien työntekijöiden työtä. Mutta minkäs teet? Esivallalle on kuitenkin oltava kuuliainen Raamatun mukaan. Asia ei ole valitettavasti mennyt vieläkään läpi kaikissa seurakunnissa. Tämä ihmetyttää, sillä seurakuntien luulisi noudattavan työelämän lakeja ja muita säädöksiä. Olemme eri yhteyksissä pohtineet, mistä tämä välinpitämättömyys ja piittaamattomuus voisi johtua. Tietoa asiasta on ainakin ollut saatavilla. Asiat etenevät pysymmekö perässä? Kuluneena syksynä työehtosopimuksen yleissitovuus on ollut esillä sekä Hyryn että neuvoa-antavien vanhinten kokouksissa. Hyryssä todettiin yksimielisesti, että asia on otettava vakavasti ja ryhndyttävä tarvittaviin toimiin. Fidan hallintojohtaja Janne Jokisalo kertoi Fidan päätöksestä ottaa työehtosopimus käyttöön. Siellä asiat ovat erinomaisella mallilla. Jokisalo teki kaksi merkittävää ehdotusta: 1. Helluntaiherätyksen tulisi mitä pikimmin perustaa oma työnantajayhdistys. 2. Työntekijäpuolella luontevin osapuoli olisi Help ry. Ehdotukset saivat yleisen hyväksynnän, joten Janne Jokisalo valtuutettiin työnantajakysymyksessä ottamaan aluksi yhteyttä muihin yhteisöihin ja suurimpiin seurakuntiin neuvottelujen käynnistämiseksi. Jokisalo itse istuu Fidan edustajana Erityispalvelujen työnantajaliiton päättävissä elimissä. Kun esittelin asian Vilppulassa kokoontuneille neuvoa-antaville vanhimmille, vastaanotto oli myönteinen. Meitä rohkaistiin etenemään asiassa. Kahden näin arvovaltaisen tahon suosittelemana Help ry:n hallitus on päättänyt, että liitymme yhdistyksenä jäseneksi Kirkollisten alojen työntekijäliittoon (SVTL), jonka jäseninä on erilaisia työntekijäyhdistyksiä kaikista seurakuntataustoista. Tämä päätös muuttaa ratkaisevasti asemaamme. Help ry:stä tulee edunvalvontajärjestö muiden tehtäviensä lisäksi. 2

3 HELP-POSTI 3/2010 Lukuisia yhteyksiä työntekijäjärjestön kanssa 3 Loppukesän ja syksyn aikana olemme käyneet useita neuvotteluja työntekijäliiton kanssa. Olemme yhdessä todenneet, että nyt voimassa oleva sopimus ei vastaa sisällöltään helluntaipastoreiden työtä. Tämä siksi, että sopimusta sorvattaessa neuvottelijoilla ei ollut edes tietoa meistä. Tästä huolimatta joudumme noudattamaan toisten omista lähtökohdistaan tekemää sopimusta. Olemme siis joutuneet hyppäämään liikkuvaan junaan, tietämättä lähtötai pääteasemaa. SVTL:n johto on myöntänyt, että tilanne on hankala meidän kannaltamme, mutta hekään eivät sille mitään voi. Neuvotteluissa meille on tarjottu hienoa mahdollisuutta saada uudella sopimuskierroksella meille helluntailaisille räätälöity oma alasopimus. Voimme olla mukana niissä pöydissä, joissa sopimuksesta neuvotellaan vain liittymällä jäseneksi työntekijäliittoon. Elämme sopimusyhteiskunnassa. Työelämässä on totuttu sopimuskulttuuriin. Olisiko myös seurakuntien jo korkea aika sopeutua tähän? Emme ole ehdoin tahdoin lähteneet itse asioita muuttamaan. Yhteiskunta on tehnyt sen puolestamme. Asiasta ei voi edes valittaa. Ymmärrämme tämän kaiken koskettavan vain tämänpuoleista elämää. Taivasosuuteen näillä ei ole mitään vaikutusta. SVTL:n johto on vakuuttanut, että räikeää puoluepolitikointia järjestössä ei harjoiteta. Kristilliset arvot ovat toiminnan pohjana. Lähiaikoina postitamme jäsenillemme asiasta enemmän tietoa. Siunausta elämäsi haasteissa! Tapio Sopanen

4 3/2010 HELP-POSTI Miten vapaaehtoistyöntekijät jaksavat? HELP ry järjesti Keuruun juhannuskonferenssissa kyselyn seurakuntien vapaaehtoistyöntekijöille. Tavoitteena oli saada tietoa heidän hyvinvoinnistaan ja kokemuksistaan vapaaehtoistyön annista, haasteista ja organisoinnista. Webropol-kyselyyn vastasi Missioteltassa 236 henkilöä joista naisia 56%. Eri vapaaehtoistyön työmuodot olivat sangen tasapuolisesti edustettuna ja myös vastaajien ikärakenne oli tasainen alle 20-vuotiaista aina yli 60-vuotiaisiin. Vastanneista 2/3 oli työssäkäyviä, eläkeläisiä (12%), opiskelijoita (14%) ja loput työttömiä. Tässä raportissa kootaan yhteen kyselyn keskeiset tulokset Vastaajista yli 3/5 työskenteli vapaaehtoistyössään ryhmämuotoisesti. Yksin työskenteleviä oli ¼ ja loput toimivat parin kanssa. Palvelussuhteista hieman yli puolet oli toistaiseksi voimassa olevia, määräaikaisia oli reilu 10% ja loppujen kohdalla kestoa ei ollut sovittu. Reilu 1/3 oli tullut vapaaehtoistyön piiriin srk:n johdon pyytämänä, joka kolmas oli hakeutunut itse, muut olivat tulleet mukaan joko ystävän pyytämänä tai toimijoiden puutteen vuoksi. Vastaajista 3/5 tiesi palvelutehtäviensä vastuut ja toimivallan täysin ja loputkin osittain. Vain 40 % vastaajis- ta oli sovittu vastuuhenkilö, joka arvioi työn tuloksia. Aikaa palvelutehtäviin 75% käytti korkeintaan 4 tuntia viikossa ja vain 8% käytti yli 8 tuntia. Omia rahavarojaan 2/3 ilmoitti käyttävänsä hieman, 15% käytti paljon ja loput 18% ei lainkaan. Väittämäkysymyksissä vastaajia pyydettiin asteikolla 1-5 (1= täysin samaa mieltä, 5=täysin eri mieltä) kertomaan mielipiteensä erilaisista (20) vapaaehtoistyöhön liittyvistä asioista. Seuraavassa esitellään seurakuntien kannalta keskeiset kehittämishaasteet sekä myös toimiviksi koetut osa-alueet. 4 Vapaaehtoistyön kehittämishaasteet: Melko paljon tai täysin samaa mieltä oli kokemuksena hyvin johdetusta vapaaehtoistyöstä oli vain 53% vastaajista. Samalla asteikolla myös palvelustehtävän ajoittainen uuvuttavuus (44%), tuen puute (31%), henkilökohtaisen palautteen saanti (54%), kuten myös sovitun varahenkilön olemassaolo (31%) ovat merkittäviä seurakunnallisia haasteita. Myös se, että ainoastaan 42% ei kokenut koskaan tulleensa haavoitetuksi palvelutehtävässään on syytä huomioida. Vajaa puolet vastasi samoin riittävän tehtävään perehdytyksen suhteen ja saman

5 HELP-POSTI 3/2010 verran koki saavansa seurakunnalta tarvittaessa koulutusta tehtäväänsä. Vapaaehtoistyön toimivat osa-alueet: Melko paljon tai täysin samaa mieltä oli prosentuaalisesti merkittävä määrä seuraavissa osa-alueissa: Vapaaehtoistyö tuotti pääosin iloa 90%, yhtä moni koki olevansa hengellisiä lahjoja vastaavissa tehtävissä ja 75% koki olevansa hengellistä kutsumustaan vastaavissa tehtävissä. Vastaajista 4/5 tiesi tehtäviinsä liittyvät seurakunnalliset tavoitteet ja koki huolehtivansa hengellisestä elämästään. Kolme neljästä vastaajasta piti seurakunnan työilmapiiriä kannustavana ja sama määrä koki saavansa tukea perheeltään ja läheisiltään. Vain reilu 10% vastaajista koki suoriutuvansa tehtävästään yhä heikommin. Samoin 10% haluaisi luopua vapaaehtoistehtävästään ja vain neljäsosa koki työnilonsa vähentyneen. On tärkeää mainita että liki 90% koki olevansa fyysisesti riittävän hyvässä kunnossa hoitaakseen palvelutehtävänsä Vapaaehtoistyön positiivinen anti tekijälleen Avoimessa kysymyksessä annettiin 359 erilaista kommenttia siitä mitä vapaaehtoistyö merkitsee heille. Hengellisissä merkityksissä korostuivat erityisesti Jumalan, seurakunnan ja ihmisten palveleminen, noin 36% ilmoitti nämä asiat. Keskeisiksi merkityksiksi nousivat myös yhteyden kokeminen (15%), kutsumuksen toteutuminen / täyttyminen (11%) ja evankeliointi / sielujen voittaminen (8%). Useita mainintoja saivat myös hengellinen vastuu, oman hengellisen elämän hoitaminen, siunauksen kokeminen ja oikea ajankäyttö. Muiksi merkityksiksi nousivat eniten sisältö ja merkitys elämään (18%), ilo ja hyvä mieli (14%), ammattitaidon ja lahjojen hyödyntäminen (10%), virkistyminen (5%) sekä ystävien ja ihmissuhteiden saaminen. Vapaaehtoistyön raskaus Toisessa avoimessa kysymyksessä vapaaehtoistyön raskaudesta nousi esille yhteensä 312 erilaista kommenttia. 5

6 3/2010 HELP-POSTI Seurakuntaan liittyvistä kommenteista keskeisiä olivat seuraavat. Reilusti joka viides koki raskaaksi tekijöiden puutteen, tuen puutteen nosti täällä esille 12%. Puuttuva tai negatiivinen palaute (12%), huono organisointi (9%), henkilöristiriidat (8%), johtajuuden puute (6%), huono vuorovaikutus / kuulluksi tulemattomuuden kokemus (10%) nousivat seuraaviksi eniten esille. Useita mainintoja saivat myös ihmisten sitoutumattomuus, seurakunnallinen uupumus / pessimismi ja seurakunnan rahatilanne Ihmiseen itseensä liittyviä raskaustekijöitä olivat työn sitovuus / vie liikaa aikaa (23%), liiallinen kuormitus (10%), vastuun painaminen (8%), oman työn ja vapaaehtoistehtävän ristiriitaisuus (8%), perheen kärsiminen (6%) ja liian tiiviin sitoutumisen tarve (6%). Useita mainintoja saivat myös kokemus kutsumuksen vastaisesta tehtävästä, työ vain suorittamista, oman Jumala-suhteen hoitamattomuus ja tehtävän liiallinen samankaltaisuus oman työn kannalta. Kyselyn lopuksi vastaajat saivat vapaasti kommentoida kysymyksessä mitä muuta haluat sanoa. Erilaista tuen tarpeen nosti esille 10%. Lisää tekijöitä ja vastuun jakamista toivoo 8%. Useita mainintoja saivat myös ilon / elämänsisällön saaminen, kutsumus voimavarana, arvostuksen puutteen kokeminen, sopivien rajojen löytyminen tehtävään sekä soveltuvuuden ja lahjojen merkitys tehtävässä. Arvokkaita yksittäisiä kommentteja oli lisäksi monia. Yhteenvetona voidaan todeta, että vapaaehtoistyöntekijät työskentelevät 6 kyllä motivoituneesti ja innokkaasti, mutta monet sekä seurakuntayhteisöstä että toimijoista itsestään nousevat tekijät vaikeuttavat vapaaehtoistyön tekemistä ja siinä jaksamista. Seurakunnissa kannattaa kiinnittää erityishuomiota laajan vapaaehtoistyön toimivaan organisointiin, tekijöiden monipuoliseen tukemiseen ja heidän aitoon kuuntelemiseensa. Vapaaehtoistoimijat ovat helluntaiseurakunnille korvaamattoman arvokas voimavara ja heidän jaksamiseensa ja toimintaedellytyksiinsä kannattaa panostaa. Miten vapaaehtoistoimijat jaksavat Sinun seurakunnassasi? Mikäli seurakuntasi on kiinnostunut selvittämään vapaaehtoistoimijoittensa mielipiteet ja jaksamisen tason, Help ry tarjoaa mahdollisuuden toteuttaa tämän kyselyn sähköpostikyselynä myös seurakunnittain. Kyselyn teettäminen seurakunnassa maksaisi noin 200, johon kuuluisi sähköpostitse toteutettu kysely ja sen yhteenveto sähköisenä ja kirjallisena. Help ry:n työnohjaajarenkaan jäsenet voivat tulla myös pyydettäessä pitämään seurakunnassa erillisen työhyvinvointipäivän, jossa kyselyn anti avataan keskustellen seurakunnan johdon ja vapaaehtoistoimijoiden kanssa. Yhteydenotot Tuomo Lyhty (p ) tai Jukka Valopaasi (p ). Tuomo Lyhty

7 HELP-POSTI 3/2010 Help ry:n hallituksen jäsen, sairaalapastori ja sielunhoitaja Tapio Kyyhkynen on kirjoittanut kirjan Suru elämän työkaluna (Kuva ja Sana 2010). Kirja on tervetullut puheenvuoro tästä kaikkia ihmisiä ennemmin tai myöhemmin koskettavasta aiheesta. Seuraavassa katkelma teoksesta Tapion itsensä kirjoittamana. Mitä on suru ja kuolemanpelko? Surun lähtökohta 7 Surulta ei säästy kukaan. Se on yhtäkkinen, luonnollinen, normaali ja täysin ymmärrettävä reaktio. Jumala on lahjoittanut jokaiselle tämän kyvyn jo syntymässä ja se auttaa kestämään elämässä koetut menetykset. Oi, jospa minun pääni olisi silkkaa vettä ja minun silmäni kyynellähde, niin minä itkisin päivät ja yöt tyttären, minun kansani, kaatuneita! (Jer. 9:1) On vaikeaa ajatella surua ilman pettymystä tai menetystä. Profeetta Jeremia koki suuren menetyksen ja samalla suuren pettymyksen suhteessa Israelin kansaan, joka oli hylännyt elävän Jumalan. Surulla on aina oma lähtökohtansa. Se ei synny tyhjästä. Sanotaankin, että surun syvyys ilmenee siinä, kuinka suuri oli menetyksen arvo. Suru siis ilmentää sitä, miten menetyksen tunne on aina täysin oikeassa suhteessa menetyksen suuruuteen. Job vastasi ja sanoi: Oi, jospa minun suruni punnittaisiin ja kova onneni pantaisiin sen kanssa vaakaan! Sillä se on nyt raskaampi kuin meren hiekka; sen tähden menevät sanani harhaan. (Job 6:1-3) Minun silmäni on hämärtynyt surusta, ja kaikki minun jäseneni ovat kuin varjo. (Job 17:7) Armahda minua, Herra, sillä minulla on ahdistus; minun silmäni on surusta riutunut, niin myös minun sieluni ja ruumiini. (Ps. 31:10) Sydän tuntee oman surunsa, eikä sen iloon saa vieras sekaantua. (Sananl. 14:10) Terminä suru sisältää lähtökohtaisesti vahvan hengellisen latauksen. Raamattu kertoo paljon surusta ja surun kokemisesta sekä siihen liittyvästä ahdistuksesta. Usein ajattelemme, kuten Jer. 31:13: Minä muutan heidän surunsa riemuksi, annan heille lohdutuksen ja ilon heidän murheensa jälkeen. Tällainen ajattelu saattaa johtaa siihen, että meidän pitää pyrkiä nopeasti pois surun vaikutuksesta. Kenties siihen tilanteeseen,

8 3/2010 HELP-POSTI mikä vallitsi ennen kuin suru kohtasi meidät. Suru on kuitenkin Jumalan antama työkalu elämäämme varten. Sen avulla kykenemme kohtaamaan ja käsittelemään niitä ahdistavia kokemuksia, joihin liittyvät meille ainutkertaiset menetykset. Suruun liittyvät sellaiset reaktiot, jotka ilmentävät menetystä tai sen uhkaa. Siihen sisältyvät myös tunteet ja asenteet, jotka muokkaavat käyttäytymistämme loppuelämämme. On tärkeää huomata, että surevien ihmisten reaktiot vaihtelevat, samoin niiden kestot. Jokaisen oma persoonallisuus ja aikaisemmat menetykset yhdessä eletyn historian kanssa vaikuttavat suruprosessin luonteeseen. Samoin siihen vaikuttaa menetyksen arvo ja se, miten saamme tukea oman prosessimme aikana. Mielestäni suruprosessi eroaa jo lähtökohtaisesti esimerkiksi traumatai muista terapiaprosesseista siinä, että sureva käsittelee aina jotakin, mitä hän on menettänyt. Hän työskentelee läpi loppuelämänsä menetyksen tuoman ahdistuksen kanssa, koska jotakin kallisarvoista on poistunut hänen elämästään. Kokemuksena menetys kuitenkin lisää tunnekuormaa. Siksi suruprosessissa on tärkeää ymmärtää, että jaettu suru puoliintuu. Vastaavasti jaettu ilo moninkertaistuu. 8 Kuolemanpelko Suru liittyy vahvasti kuolemaan. Se taas on aina herättänyt pelon, vastenmielisyyden ja kauhun tunteita. Siksi voimme ymmärtää, että jokainen yrittää paeta tuota pelottavaa vihollista kuolemaa. Koska suru liittyy niin vahvasti kuolemaan, se vie osaltaan ihmisen perimmäisten kysymysten äärelle. Kuka olen? Mistä tulen? Minne menen? Onko elämää kuoleman jälkeen? Onko Jumalaa? Jos on, miten minä voin Hänet kohdata? Erik H. Eriksonin mukaan kuolemanpelko merkitsee minän eheytymisen puutetta. Tällöin lapsuuden yksilöitymis- eriytymisvaihe ja muut elämän läpikäymättömät kriisit joita voidaan kuitenkin työstää jatkuvasti ilmenevät inhimillisen tuskan kirjona, joka täyttyy kuolemanpelossa. Taustalla on toteutumatta jäänyt ero vanhemmista. Esimerkkinä voidaan mainita sodissa päälle kaksikymppisten nuorten miesten tuskaiset äiti -huudot heidän kohdatessaan kuoleman. Kyseessä eivät kuitenkaan olleet mitkään mammanpojat, vaan osaksi oli kyse nuoren miehen normaalista reaktiosta myös siihen, että irtaantuminen äidistä ei ehkä ollut vielä täysin tapahtunut. Kuoleman kohdatessa mielen ahdistus purkautui tälläkin tavalla. Kuolemanpelko voidaan myös määritellä elämättömänä elämänä. Tällöin pelkäämme tulevaa, koska elimme väärin. Tai pelkäämme tulevaa, koska emme tiedä, mitä siellä on. Emmehän ole sitä vielä eläneet.

9 HELP-POSTI 3/2010 Jussin pakinapaja Kuluttajat Joulun aika on jälleen oven edessä. Tavarataloilla ja kaupoilla on toinen toistaan ihmeellisimpiä tarjouksia esitellä niille, jotka, toivottavasti, tulevat hankkimaan ostoksensa juuri heidän myymälästään. Työntekijät luovat näyteikkunoihin ihmeellisiä jouluisia taideteoksia, varsinaisia shoppailumagneetteja. Lähes tulkoon päivittäin postiluukusta tipahtaa mainoksia, jotka lupaavat, että juuri tätä sinä tai läheisesi tarvitsevat, erityisesti sinun lapsesi. Mitä lähemmäksi tulee se taianomainen, maaginen lahjojen antamisen hetki, sitä kiihkeämmäksi käy kuhina kauppojen ympärillä. Kun taantumakin on jo ainakin hieman hellittänyt otettaan, kauppiaat hykertelevät käsiään. Nyt tehdään leijonan osa vuoden tuotosta. Tämä vuoden viimeisiin päiviin sijoittuva ilmiö ei ole kovin vanha, mutta silti se on vuosi vuodelta voimistunut kansan vaurastumisen myötä. Tässä ajanjaksossa tiivistyy ihmisjoukkojen, massojen, elämisen tarkoitus. Kaikesta on tullut kulutustavaraa, ihmissuhteita myöten. Kuin muurahaiset, jotka eivät mistään muusta tiedä, ihmismassat tyydyttävät kuluttamisen tarvettaan, ja niitä tarpeitahan riittää. Ja uusia luodaan jatkuvasti. 9 Taivasten valtakunnan kansalaisten Hengellisen hyvinvoinnin viraston (HHV) identiteetin eheyttämisen yksikössä (IEY) on kiinnitetty huomiota erääseen huolestuttavaan seikkaan. Kansalaisilla, joilla luulisi olevan laajempi näkökulma elämään kuin muurahaisilla, ovat menneet mukaan tähän samaan ilmiöön. Ei ainoastaan jouluna, vaan läpi vuoden he suunnittelevat seuraavia, jopa vuosien päähän ulottuvia hankintoja. Toki ajoittain heidän mielensä kohoaa ajattelemaan korkeampiakin tavoitteita: Jos te siis olette herätetyt Kristuksen kanssa, niin etsikää sitä, mikä on ylhäällä, jossa Kristus on, istuen Jumalan oikealla puolella. Olkoon m i e l e n n e s i i h e n, mikä yl-

10 3/2010 HELP-POSTI häällä on, älköön siihen, mikä on maan päällä. Sillä te olette kuolleet, ja teidän elämänne on kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa; kun Kristus, meidän elämämme, ilmestyy, silloin tekin hänen kanssaan ilmestytte kirkkaudessa. (Kol. 3:1-4) Valitettavasti he eivät ole kovin kestäviä tässä tavoittelussaan. Pian heidän ajatuksensa palaavat takaisin maallisiin, varallisuuden lisäämiseen ja omaisuuden hankkimiseen. Tämä ei voi olla Taivasten valtakunnan kansalaisen todellinen identiteetti. Taivasten valtakunnan kansalaisia palvellaan tässäkin asiassa kaikissa IEY:n alaosastoissa eli seurakunnissa. Osastojen palvelualttiilta palvelijoilta voi aina varata ajan asioiden hoitoa varten. Tämä ongelma vaivaa niitäkin, joilla ei ole mahdollisuutta mittavan omaisuuden hankkimiseen. Ongelman vaarallisuus ei olekaan sen laajuudessa vaan syvyydessä. Tämän asian Suuri Kuningas ymmärsi kun hän aikoinaan lausui nämä sanat: Myykää, mitä teillä on, ja antakaa almuja; hankkikaa itsellenne kulumattomat kukkarot, loppumaton 10 aarre taivaisiin, mihin ei varas ulotu ja missä koi ei turmele. Sillä missä teidän aarteenne on, siellä on myös teidän sydämenne. (Lk. 12:33,34) Hän kävi suoraan asian ytimeen ja halusi repiä sen juurineen irti. Saman periaatteen mukaan kansalaisia palvellaan IEY:n alaosastoissa. Taitavimman palvelijat ymmärtävät Suuren Kuninkaan tavoin, että varallisuus sinällään ei ole ongelma, vaan sydämen kiinnittäminen siihen: Jos rikkautta karttuu, älkää siihen sydäntänne kiinnittäkö. (Ps. 62:11) Kaiken kaikkiaan kansalaisia tahdotaan ohjata tasapainoon, balansiin, kaikissa heidän asioissaan, myös tässä materioholistisessa asiassa. Lopuksi on syytä liittää sitaatti erään Suuren Kuninkaan palvelijan sanoista: Ja suuri voitto onkin jumalisuus yhdessä tyytyväisyyden kanssa. Sillä me emme ole maailmaan mitään tuoneet, emme myös voi täältä mitään viedä; mutta kun meillä on elatus ja vaatteet, niin tyytykäämme niihin. Mutta ne, jotka rikastua tahtovat, lankeavat kiusaukseen ja paulaan ja moniin mielettömiin ja vahingollisiin himoihin, jotka upottavat ihmiset turmioon ja kadotukseen. Sillä rahan himo on kaiken pahan juuri; sitä haluten monet ovat eksyneet pois uskosta ja lävistäneet itsensä monella tuskalla. Mutta sinä, Jumalan ihminen, pakene semmoista, ja tavoita vanhurskautta, jumalisuutta, uskoa, rakkautta, kärsivällisyyttä, hiljaisuutta. (1.Tim.6:6-11) Eheytymisterveisin Jussi

11 Kokeneiden pastoreiden mentorkoulutus Iso Kirja -opistolla Oletko pastori, jolla on jo monen vuoden työkokemus? Haluaisitko käyttää työssä oppimaasi muiden hyväksi? Etsitkö uutta haastetta tuleviin eläkevuosiin? Elämme seurakuntien pastorikaartissa merkittävää muutoksen aikaa. Suurten ikäluokkien pastorit ovat eläköitymässä, ja uusi sukupolvi on siirtymässä vastuuseen. Jotta sinä voisit olla tätä prosessia helpottamassa, Iso Kirja ja Help ry. järjestävät mentorkoulutuksen Teuvo Toivasen johdolla. Koulutuksen tavoitteena on ohjata kokeneita pastoreita käyttämään tietotaitoaan auttaakseen nuorempia pastoreita oppimaan ja kehittymään kutsumustyössään mentoroinnin kautta. Koulutuksen painopisteet: Työkokemus ammatillisena voimavarana Mentorointi ja sen merkitys Vuorovaikutustaidot mentoroinnissa Oppimistyylien tunnistaminen mentorointisuhteessa Mentorin roolit: valmentaja, esikuva, sielunhoitaja Mentoroinnin organisointi Help ry:n kautta. Osallistumishinta on 104 euroa/hlö (sis. opetuksen, ateriat ja majoituksen omin lakanoin). Ilmoittautuminen mennessä nettilomakkeella (lyhytkurssit ja seminaarit, pastorit ja vanhimmistot) tai puh. (014)

12

13 HELP-POSTI 3/2010 Jäseneksi ammattiliittoon Viereisellä sivulla on SVTL:n mainossivu. Siihen kannattaa tutustua huolella. Lisätietoja voi vielä saada liiton nettisivuilta. Huomionarvoista on, että liittymällä jäseneksi saa monia huomattavia rahanarvoisiakin etuja. Alennukset tuotteista ja palveluista sekä ilmainen matkavakuutus koituvat henkilökohtaisesti jokaisen omaksi eduksi. Liitto palauttaa osan jäsenmaksuista takaisin Helpille. Lisäksi se voi antaa meille kurssi- ja koulutustukea. Jos saamme suuren joukon jäseniä, voimme tarvittaessa alentaa omaa jäsenmaksuamme. Liittymisen suorittaa jokainen henkilökohtaisesti allekirjoittamallaan jäsenhakemuslomakkeella, jollaisia saa allekirjoittaneelta. Jäsenmaksu on 1.3 % bruttopalkasta ja se sisältää myös työttömyyskassamaksun. Jos olet jonkun muun liiton tai työttömyyskassan jäsen, eroaminen käy (ainakin YTK:sta) hyvin vaivattomasti netissä. Eroaminen kannattaa tehdä vielä tämän vuoden puolella, niin ei tarvitse enää maksaa entiseen paikkaan jäsenmaksua. Help ry:n hallitus suosittelee, että jokainen työelämässä mukana oleva jäsenemme liittyisi SVTL:ään. Muillakin on mahdollisuus jonkinlaiseen liitännäisjäsenyyteen. Asiasta voi tiedustella suoraan liitosta, jonka yhteystiedot ovat tässä lehdessä. Kun olemme yhdistyksenä astumassa uuteen aikaan, olisi toivottavaa, että uudet ihmiset ottaisivat vastuuta yhdistyksemme toiminnasta. Help ry täyttää ensi vuonna 10 vuotta. Nyt on myös uudistumisen aika! Tapio Sopanen 13

14 3/2010 HELP-POSTI Mennyttä Aina sattuu ja tapahtuu Viime viikot ja kuukaudet ovat olleet kiireisiä puheenjohtajan tontilta katsottuna. Olen ollut konsulttina noin 40 seurakuntaan Kristillisiä järjestöjä koskevan työehtosopimuksen (Kjtes) soveltamisessa. Kontaktit ovat tapahtuneet pääasiassa puhelimitse, sähköpostitse ja kirjeitse. Olen myös vieraillut joissakin seurakunnissa ja tavannut henkilöitä eri tilaisuuksissa. Lisäksi tulevat seminaarit ja tapaamiset työntekijäjärjestön edustajien kanssa. Tämä asia tulee puhuttamaan vielä pitkään. Tunnen nimittäin liikkeemme kentän. Olemme neuvotelleet jo pitkään Kiipulan koulutuskeskuksen kanssa mahdollisesta ulkopuolisen rahoituksen turvin toteutettavasta työhyvinvointiprojektista. Help on ollut aloitteentekijä. Myöhemmin mukaan pyydettiin Fida, KAN ja Samarialähetys. Nyt näyttää kuitenkin siltä, että tämä kanava on tukkeutunut. Olemme hakeneet muita mahdollisuuksia, joista yksi näyttäisi lupaavalta. Mutta ei nuolaista, ennenkuin tipahtaa. Tarve tällaiseen näyttäisi vain kasvavan. Tämä hanke tarvitsee pätevien toimijoiden lisäksi myös paljon esirukousta! Helpin TYK-kuntoutusryhmässä on viisi perin tyytyväistä seurakunnan pastoria. He ovat olleet jo ensimmäisen kontaktijakson Espoon Kaisanko- 14 dissa. Meille oli suuri pettymys, että emme saaneet täyteen KELAn myöntämää kiintiötä. Se saattaa kostautua myöhemmin, kun haemme uusia kuntoutusryhmiä. Helpin terveystyöryhmä kokousti Turussa Taisto Toivolan puheenjohdolla Palaverissa käsiteltiin mm. Kjtes-asiaa, vapaaehtoistyöntekijöiden jaksamistutkimusta, työnohjaajien asioita ja työhyvinvointipäivän järjestämistä ensi keväänä. Yhdistyksen puheenjohtajana olen jo useasti todennut mutta pakko todeta jälleen terveystyöryhmän aktiivisuus ja into edesauttaa helluntaiherätyksen työntekijäkunnan hyvinvointia. Intoon liittyy vahva ammatillisuus. Kiitos terveystyöryhmän jäsenet! Tulevia Helluntaiherätyksen Talvipäivät pidetään Kuopiossa Järjestelyiltään ne tuntuvat poikkeavan aiemmista. Pyrimme saamaan Helpille esittelypöydän aiempien tapahtumien malliin. Siellä esillä ainakin jäsenhankinta, työhyvinvointipäivä, Kjtesiin liittyvät asiat jne. Työhyvinvointipäivä päätettiin toteuttaa jälleen risteilynä torstaina Ajankohta on pääsiäistä seuraava viikko. Laiva lähtee Turusta aamulla ja palaa illalla. Pyrimme

15 HELP-POSTI 3/2010 saamaan hinnan mahdollisimman alas. Pääluennoitsijaksi on lupautunut kuntoutuslääkäri Virpi Vartiainen Helsingistä. Hänellä on vankka näkemys ja kokemus sekä hengellisestä, henkisestä että fyysisestä hyvinvoinnista. Hän on osallistunut mm. sielunhoitajien kouluttamiseen. Virpi on motivoitunut sanajulistajakunnan auttamisesta. Koemme tämän selkeänä Jumalan johdatuksena. Yhdistyksen vuosikokous on pidettävä maaliskuun loppuun mennessä. Hallitus lyö ajankohdan lukkoon marraskuun kokouksessaan. Tehtävien ja vastuiden kasvaessa olisi tärkeää saada uusia vastuunkantajia remmiin. Olisitko Sinä yksi? Tapahtumien keskeltä Tapio Sopanen 15

16 3/2010 HELP-POSTI HELP-POSTI Helluntaiseurakuntien Julistajat HELP ry:n jäsenlehti. Ilmestyy 4 kertaa vuodessa. Päätoimittaja Tapio Sopanen puheenjohtaja VII linja Forssa , Toimitusneuvostona toimii HELP ry:n hallitus: Mirjam Huotari Matti Karvinen Sihteeri Tapio Kyyhkynen Katri Latokangas Vilho Savolainen Taisto Toivola Varapj Tuliharjuntie 24, Kyyjärvi , Puustellintie 4 as 32, Lappeenranta , Niinitie 62 as 29, Nastola , Laaranpolku 43, Keuruu , Suistamonkatu 11, Joensuu , Pulpettikuja 2 A 4, Turku , Helluntaiseurakuntien Julistajat HELP ry VII linja 8, Forssa. Puh Sivujen ylläpito: Veikko Tanska, , Pankki: Keuruun OP, Kassanhoitaja-kirjanpitäjä: Juhani Vuorinen, Roosinpohjantie 196, Keuruu , Keuruskopio Oy 2010

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Toteutimme syyskuussa 2013 jäsenillemme kyselyn liittyen mm. työhyvinvointiin, ajankohtaisiin työmarkkina-asioihin sekä luottamusmiestoimintaan.

Lisätiedot

Kuolevan potilaan kohtaaminen. Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET

Kuolevan potilaan kohtaaminen. Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET Kuolevan potilaan kohtaaminen Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET Mikä tämän esityksen tavoite on? Saada neuvoja kuolevan ihmisen kohtaamiseen. Saada

Lisätiedot

Jesaja näkee tulevaisuuteen

Jesaja näkee tulevaisuuteen Nettiraamattu lapsille Jesaja näkee tulevaisuuteen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Mary-Anne S. Suomi Kertomus 27/60 www.m1914.org Bible for Children,

Lisätiedot

Heittäkää kaikki murheenne

Heittäkää kaikki murheenne 1 Heittäkää kaikki murheenne Otan lähtökohdaksi Pietarin 1 kirjeen 5-luvun 7 jakeen, jossa apostoli rohkaisee: "heittäkää kaikki murheenne hänen päällensä, sillä hän pitää teistä huolen." Eikö olekin inhimillisä,

Lisätiedot

Usko. Elämä. Yhteys.

Usko. Elämä. Yhteys. Usko. Elämä. Yhteys. Aina kun kokoonnumme yhteen seurakuntana, haluamme, että usko, elämä ja yhteys näkyvät keskellämme. Me uskomme Jumalan yliluonnolliseen voimaan. Jumalalle ei ole mikään mahdotonta!

Lisätiedot

Mikä solu on? Ylistaron Helluntaiseurakunta

Mikä solu on? Ylistaron Helluntaiseurakunta Mikä solu on? Ylistaron Helluntaiseurakunta!1 LUENTO 1 MIKÄ SOLU ON?!2 Näky Tavoite, jota kohti ponnistelemme Toiminnan tulos Kaikille yhteinen Kuka näkymme määrittelee? Pastori tai vanhimmat? Jokainen

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry Tässä kyselyssä järjestötoiminta = Rauman Friski Tuult ry:n toiminta Kyselyitä lähetettiin marraskuussa yhdistyksen jäsenkirjeen mukana kappaletta. Kyselyn vastausprosentti oli, % JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN

Lisätiedot

Kuva: SXC/S. Braswell. Näky

Kuva: SXC/S. Braswell. Näky Näky Kuva: SXC/S. Braswell Kansanlähetys Yhteystiedot Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys (SEKL) on vuonna 1967 perustettu Suomen evankelisluterilaisen kirkon lähetysjärjestö, jonka tarkoituksena

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

Armoon pohjaten maailmassa aikaansaaden

Armoon pohjaten maailmassa aikaansaaden Lundin hiippakunnan visio Armoon pohjaten maailmassa aikaansaaden Oppimaan innostaen ja toivon ympärille kokoontuen... kaste perustana kohtaamaan elämän ja maailman haasteet Armoon pohjaten, maailmassa

Lisätiedot

EHTOO- JA AAMUPALVELUS JUHLA- JA ARKIPÄIVINÄ SUURET PROKIMENIT. itse juhlapäivän iltana toimitettavassa ehtoopalveluksessa

EHTOO- JA AAMUPALVELUS JUHLA- JA ARKIPÄIVINÄ SUURET PROKIMENIT. itse juhlapäivän iltana toimitettavassa ehtoopalveluksessa 29.1.2007 EHTOO- JA AAMUPALVELUS JUHLA- JA ARKIPÄIVINÄ SUURET PROKIMENIT itse juhlapäivän iltana toimitettavassa ehtoopalveluksessa Tämä ohje löytyy myös netistä osoitteesta: www.ortodoksi.net EHTOO- JA

Lisätiedot

USKOONTULON ABC. almondy.suntuubi.com

USKOONTULON ABC. almondy.suntuubi.com 1 USKOONTULON ABC 2 1. Tunnusta, että olet tehnyt syntiä ja tee parannus. Me olemme tehneet väärin, me olemme tehneet syntiä, olemme rikkoneet SINUA vastaan, kapinoineet ja poikenneet SINUN Käskyistäsi

Lisätiedot

Viisas kuningas Salomo

Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Ruth Klassen Suomi Kertomus 22/60 www.m1914.org Bible for Children, PO Box

Lisätiedot

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 1 Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 Hepreankielisessä sanassa eikev on hyvin paljon tarkoitusta. Ensimmäinen tarkoitus on: johdonmukainen, askel askeleelta eteenpäin. Sana eikev tarkoittaa myös kantapäätä. Kaikkivaltias

Lisätiedot

Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla

Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla Taulukkoraportti Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla Tässä taulukkoraportissa verrataan kaupan esimiesten ja myymälätyöntekijöiden työn voimavaroja, vaatimuksia ja hyvinvointia. Kysely toteutettiin

Lisätiedot

MIHIN KÄYTÄT ELÄMÄSI? Hullua rakkautta: Asian ydin (s )

MIHIN KÄYTÄT ELÄMÄSI? Hullua rakkautta: Asian ydin (s ) MIHIN KÄYTÄT ELÄMÄSI? Hullua rakkautta: Asian ydin (s. 168-179) MIHIN KÄYTÄT ELÄMÄSI? MIHIN KÄYTÄT ELÄMÄSI? Annie Dillard: Tapa, jolla vietämme päivämme, on tapa jolla vietämme elämämme. MIHIN KÄYTÄT ELÄMÄSI?

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Kuningas Daavid (2. osa)

Nettiraamattu lapsille. Kuningas Daavid (2. osa) Nettiraamattu lapsille Kuningas Daavid (2. osa) Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2009 Bible for

Lisätiedot

Turva Minulla on turvallinen olo. Saanko olla tarvitseva? Onko minulla huolehtiva aikuinen? Suojellaanko minua pahoilta asioilta? Perusturvallisuus on edellytys lapsen hyvän itsetunnon ja luottamuksellisten

Lisätiedot

...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24

...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24 ...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24 Nyt ei siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa,

Lisätiedot

Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo

Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo (Matt 16:18) Ja mina sanon sinulle: Sina olet Pietari, ja ta lle kalliolle mina rakennan seurakuntani, eiva tka tuonelan portit sita voita. (Matt

Lisätiedot

LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA. Seurakunnan strategia

LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA. Seurakunnan strategia LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA Seurakunnan strategia TOIMINTA-AJATUS Liperin seurakunta kohtaa ihmisen, huolehtii jumalanpalveluselämästä, sakramenteista ja muista kirkollisista toimituksista,

Lisätiedot

TERVETULOA Savonlinnan seurakunnan VAPAAEHTOISEKSI

TERVETULOA Savonlinnan seurakunnan VAPAAEHTOISEKSI TERVETULOA Savonlinnan seurakunnan VAPAAEHTOISEKSI VAPAAEHTOISTOIMINTA KIRKOSSA vahvistaa osallisuutta seurakunnan elämässä ja toiminnassa antaa mahdollisuuksia toteuttaa seurakuntalaisuutta ja kristillisyyttä

Lisätiedot

Jumala koettelee Abrahamin rakkautta

Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Nettiraamattu lapsille Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

Omatoiminen tehtävävihko

Omatoiminen tehtävävihko Rippikoulu 2014 Ilomantsin ev.lut. seurakunta Omatoiminen tehtävävihko Nimi Rippikouluryhmä palautettava viimeistään 30.4.2014 Rippikoulusi alkaa nyt eikä vasta kesällä leirijaksolle tullessasi. Omatoimiset

Lisätiedot

SYNTINEN NAINEN FARISEUKSEN TALOSSA

SYNTINEN NAINEN FARISEUKSEN TALOSSA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) SYNTINEN NAINEN FARISEUKSEN TALOSSA Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui b) Ajallinen yhteys muihin

Lisätiedot

Ruut: Rakkauskertomus

Ruut: Rakkauskertomus Nettiraamattu lapsille Ruut: Rakkauskertomus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for

Lisätiedot

LIITE 2: Kyselylomake

LIITE 2: Kyselylomake LIITE 2: Kyselylomake 1. Opistosi Alkio-opisto Paasikivi - opisto Työväen Akatemia 2. Kuinka kiinnostunut olet politiikasta? Erittäin kiinnostunut kiinnostunut Vain vähän kiinnostunut En lainkaan kiinnostunut

Lisätiedot

Kuningas Daavid (2. osa)

Kuningas Daavid (2. osa) Nettiraamattu lapsille Kuningas Daavid (2. osa) Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Ruth Klassen Suomi Kertomus 21/60 www.m1914.org Bible for Children, PO

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Hyviä ja huonoja kuninkaita

Nettiraamattu lapsille. Hyviä ja huonoja kuninkaita Nettiraamattu lapsille Hyviä ja huonoja kuninkaita Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for

Lisätiedot

Heikki Salomaa. Soveltavien opintojen orientaatiojakson työelämäseminaari

Heikki Salomaa. Soveltavien opintojen orientaatiojakson työelämäseminaari Heikki Salomaa Soveltavien opintojen orientaatiojakson työelämäseminaari Intensiivijakson yhteiset osiot TYÖELÄMÄSEMINAARI Opettaja yliopistonlehtori Heikki Salomaa (8 t) To 5.9. klo 12.15 13.45 AT102

Lisätiedot

Videointerventioiden eettistä pohdintaa. Jukka Mäkelä Lastenpsykiatri, lasten psykoterapian, Theraplay-terapian ja MIMvuorovaikutusvideoinnin

Videointerventioiden eettistä pohdintaa. Jukka Mäkelä Lastenpsykiatri, lasten psykoterapian, Theraplay-terapian ja MIMvuorovaikutusvideoinnin Videointerventioiden eettistä pohdintaa Jukka Mäkelä Lastenpsykiatri, lasten psykoterapian, Theraplay-terapian ja MIMvuorovaikutusvideoinnin kouluttaja Eettiset lähtökohdat Ensimmäinen eettinen periaate:

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Komea mutta tyhmä kuningas

Nettiraamattu lapsille. Komea mutta tyhmä kuningas Nettiraamattu lapsille Komea mutta tyhmä kuningas Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Lisätiedot

Matt. 7: 1-29 Pirkko Valkama

Matt. 7: 1-29 Pirkko Valkama Suoraa puhetta, kuuleeko kukaan? Matt. 7: 1-29 Pirkko Valkama Matt. 7: 1-6 1."Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi. 2. Niin kuin te tuomitsette, niin tullaan teidät tuomitsemaan, ja niin kuin te mittaatte,

Lisätiedot

Ehyeksi aikuiseksi osa 3. 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996

Ehyeksi aikuiseksi osa 3. 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996 Saarnaajan kirjasta (4:9-12) voidaan lukea Kristus-keskeisen kumppanuuden periaate: Kaksin on parempi kuin yksin, sillä

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

TTYHY:n jäsenkysely 2014

TTYHY:n jäsenkysely 2014 TTYHY:n jäsenkysely 2014 1. Oletko saanut yhdistyksestä tarvitsemaasi apua tai palvelua? Kerrotko missä onnistuimme tai mitä jäit kaipaamaan. en Rakenneuudistus: työsopimukseen lisätty koeaika tiettyyn

Lisätiedot

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Lähdetään matkaan Tänään lähdetään hyvän paimenen matkaan. Aamulla paimen huomasi, että yksi hänen lampaistaan on kadoksissa. Tallella on 99 lammasta, mutta yksi,

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) VAARAN MERKKI

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) VAARAN MERKKI Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) VAARAN MERKKI 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin c) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt

Lisätiedot

c) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt Mooses, Aaron ja Mirjam sekä Aaronin poika, Eleasar

c) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt Mooses, Aaron ja Mirjam sekä Aaronin poika, Eleasar Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) VASKIKÄÄRME 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka - Siinain erämaassa b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin Sen 40 vuoden aikana,

Lisätiedot

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein.

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein. Mark.12:28-34: Muuan lainopettaja oli seurannut heidän väittelyään ja huomannut, miten hyvän vastauksen Jeesus saddukeuksille antoi. Hän tuli nyt Jeesuksen luo ja kysyi: "Mikä käsky on kaikkein tärkein?"

Lisätiedot

Ajatuksen murusia Tuija Mäkinen

Ajatuksen murusia Tuija Mäkinen Ajatuksen murusia Tuija Mäkinen 2 AJATUKSEN MURUSIA Tämä vihkonen on sinulle, joka haluat toimia vapaaehtoisena ja olla ihminen ihmiselle. Vihkosta voi käyttää myös työnohjausistunnoissa keskustelujen

Lisätiedot

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT Välitämme ja vastaamme lapsesta, asetamme rajat Ohjaamme lapsiamme omatoimisuuteen Pyrimme kasvattamaan lapsiamme terveisiin elämäntapoihin huom! Esimerkin voima :) Tarjoamme

Lisätiedot

The Adult Temperament Questionnaire (the ATQ, 77-item short form) AIKUISEN TEMPERAMENTTIKYSELY

The Adult Temperament Questionnaire (the ATQ, 77-item short form) AIKUISEN TEMPERAMENTTIKYSELY 2007 Mary K. Rothbart, D. E. Evans. All Rights Reserved. Finnish translation: Professor Katri Räikkönen-Talvitie and the Developmental Psychology Research Group, University of Helsinki, Finland The Adult

Lisätiedot

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Ammattina hyvinvointi Tiedotuslehti Lehden toimitus: Levikki: Kohderyhmä: Merja Patokoski Vesa Vento 200 kpl Opetustoimen henkilöstö, pois lukien

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ruokkii 5000 ihmistä

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Nettiraamattu lapsille Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Lisätiedot

Elämä ja työ -kansanopistopäivät 8.8.2012 klo15.00

Elämä ja työ -kansanopistopäivät 8.8.2012 klo15.00 METALLITYÖVÄEN LIITTO RY Puhe 1 (5) Arvoisa ministeri, hyvät kansanopistopäiville osallistujat! Syyskuun alussa tulee kuluneeksi 35 vuotta tämän Murikkaopiston toiminnan käynnistämisestä. Päätös opiston

Lisätiedot

Timo Tavast Hiippakuntadekaani Porin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto

Timo Tavast Hiippakuntadekaani Porin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto Timo Tavast Hiippakuntadekaani Porin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto 7.11.2012 Kirkko- ja seurakuntakäsitys, jossa sekä salatulla että näkyvällä on paikkansa Kaksinaisuus kirkon / seurakunnan

Lisätiedot

toimisto 017 261 2348 gsm 050 537 5857 gsm 0440 576 205

toimisto 017 261 2348 gsm 050 537 5857 gsm 0440 576 205 Toimintakalenteri Lokakuu-Marraskuu 2012 Vuoden teema: YHTEYS Seurakunnan posti- ja käyntiosoite Toimisto avoinna Kemilänrinne 3 tiistaisin ja torstaisin 70340 Kuopio klo 10-12 Pastori, seurakunnan johtaja

Lisätiedot

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Julkisessa keskustelussa nostetaan ajoittain esille väitteitä siitä, haluavatko miehet vai naiset seksiä useammin ja joutuvatko jotkut elämään seksuaalisessa

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesuksen ihmeitä

Nettiraamattu lapsille. Jeesuksen ihmeitä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen ihmeitä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Minun arkeni. - tehtäväkirja

Minun arkeni. - tehtäväkirja Minun arkeni - tehtäväkirja 1 Hyvä kotihoidon asiakas, Olet saanut täytettäväksesi Minun arkeni -tehtäväkirjan. ALUKSI Kirjanen tarjoaa sinulle mahdollisuuden pysähtyä tarkastelemaan arkeasi ja hyvinvointiisi

Lisätiedot

4 Kesätyöt, monia mahdollisuuksia! 6 Tiedä mistä sovit 7 Työsopimuksen sisältö 8 Tee töitä oikeassa työsuhteessa 10 Työehtosopimus ja Luottamusmies

4 Kesätyöt, monia mahdollisuuksia! 6 Tiedä mistä sovit 7 Työsopimuksen sisältö 8 Tee töitä oikeassa työsuhteessa 10 Työehtosopimus ja Luottamusmies 4 Kesätyöt, monia mahdollisuuksia! 6 Tiedä mistä sovit 7 Työsopimuksen sisältö 8 Tee töitä oikeassa työsuhteessa 10 Työehtosopimus ja Luottamusmies 11 Muista töihin mennessäsi 13 Muista työsuhteen päättyessä

Lisätiedot

HAKEMUS TÄYSIAIKAISEKSI OPISKELIJAKSI TEOLOGINEN SEMINAARI

HAKEMUS TÄYSIAIKAISEKSI OPISKELIJAKSI TEOLOGINEN SEMINAARI HAKEMUS TÄYSIAIKAISEKSI OPISKELIJAKSI TEOLOGINEN SEMINAARI Hakijan henkilötiedot Sukunimi Etunimet Valokuva Henkilötunnus Osoite Postinumero ja -toimipaikka Puhelinnumero (t) Sähköposti 1 Siviilisääty

Lisätiedot

Viisas kuningas Salomo

Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

ELIA OTETAAN TAIVAASEEN

ELIA OTETAAN TAIVAASEEN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) ELIA OTETAAN TAIVAASEEN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Elia otettiin taivaaseen jossakin Jordanin itäpuolella, Jerikon kohdalla.

Lisätiedot

48 LISÄMÄÄRÄRAHA / KISKOBUSSILIIKENTEEN YHTEYKSIEN PARANTAMISEN KUNTARAHAOSUUS... 98

48 LISÄMÄÄRÄRAHA / KISKOBUSSILIIKENTEEN YHTEYKSIEN PARANTAMISEN KUNTARAHAOSUUS... 98 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 SISÄLLYSLUETTELO 48 LISÄMÄÄRÄRAHA / KISKOBUSSILIIKENTEEN YHTEYKSIEN PARANTAMISEN KUNTARAHAOSUUS... 98 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 97 KUNNANHALLITUS Kokouksen paikka

Lisätiedot

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa 1 opettaja- Isak Penzev 21.0.3.2013 Jatkamme Johanneksen kirjeen tutkimista. Tämä oppitunti kuuluu opetussarjaan, jossa me tutkimme Uutta testamenttia. Kun me tutkimme

Lisätiedot

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Beersebassa. Siellä sekä Aabraham, Iisak

Lisätiedot

Hengen miekka: Jumalan Sana rukouksin. Rukouskoulu jakso

Hengen miekka: Jumalan Sana rukouksin. Rukouskoulu jakso Hengen miekka: Jumalan Sana rukouksin Rukouskoulu 2014 2. jakso Mitä rukous on Ylösnousemuksen voima On Kristus ylösnoussut Hän elää minussa Kristus meissä, kirkkauden toivo Herätetyt yhdessä Hänen kanssaan,

Lisätiedot

Harjoite 5: Stressin tunnistaminen

Harjoite 5: Stressin tunnistaminen Harjoite 5: Stressin tunnistaminen Urheilija- tai joukkuepalaverin yhteydessä. Pituus riippuu palaverin pituudesta. Joukkuepalaverin pituus on noin 20 60 minuuttia. Jos aika loppuu kesken, voi harjoituksia

Lisätiedot

Reijo Telaranta. Israel ja seurakunta. Jumalan kaksi suunnitelmaa

Reijo Telaranta. Israel ja seurakunta. Jumalan kaksi suunnitelmaa Reijo Telaranta Israel ja seurakunta Jumalan kaksi suunnitelmaa Ja minä teen liiton sinun kanssasi ja sinun jälkeläistesi kanssa, sukupolvesta sukupolveen, iankaikkisen liiton, ollakseni sinun ja sinun

Lisätiedot

Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5)

Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5) Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lyömätön Linja Espoossa ry ja sen kotipaikka on Espoo. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Tarkoitus:

Lisätiedot

MITEN VÄLTÄN TYÖUUPUMUKSEN?

MITEN VÄLTÄN TYÖUUPUMUKSEN? Hannamari Honkanen, kätilö, HUS MITEN VÄLTÄN TYÖUUPUMUKSEN? 1 Työssä jaksaminen vai loppuun palaminen? 1. Katse kutsumuksen juurelle +/-? 5. Katse koulutukseen, "konttoriin" ja kulisseihin +/-? Työssä

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2005 HALLITUKSEN KOKOUS Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2005 HALLITUKSEN KOKOUS Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki 1(5) Aika 6.4.2005 Paikka Läsnä Poissa Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Olli Kärkkäinen, hallituksen

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen ihmeitä

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen ihmeitä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen ihmeitä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi

Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi 1 Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOJEN HARJOITTELU OPISKELIJAN SILMIN "Harjoittelun tavoitteena

Lisätiedot

Prinssistä paimeneksi

Prinssistä paimeneksi Nettiraamattu lapsille Prinssistä paimeneksi Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Pekka Ervastin avauspuhe Ruusu-Ristin vuosikokouksessa 1934

Pekka Ervastin avauspuhe Ruusu-Ristin vuosikokouksessa 1934 Pekka Ervastin avauspuhe Ruusu-Ristin vuosikokouksessa 1934 Lausun teidät kaikki tervetulleiksi Ruusu-Ristin vuosikokoukseen. Olemme nyt saapuneet kaikki viettämään neljättätoista vuosikokousta ja toinen

Lisätiedot

Rakkauden Katekismus TYTÖILLE.

Rakkauden Katekismus TYTÖILLE. Rakkauden Katekismus TYTÖILLE. Hinta Smk. 1; 50. ALKULAUSE. Teille hyvät tytöt omistetaan tämä pieni käsikirja rakkauden tulkitsemisessa. Olkoon teissä monessa kätketty välinpitämättömyys sille ihmeelliselle

Lisätiedot

LUOMINEN. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin (Kolmiyhteinen) Jumala loi maailman n. 6 000 vuotta sitten.

LUOMINEN. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin (Kolmiyhteinen) Jumala loi maailman n. 6 000 vuotta sitten. Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) LUOMINEN Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin (Kolmiyhteinen) Jumala loi maailman n.

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Joosua johtaa kansaa

Nettiraamattu. lapsille. Joosua johtaa kansaa Nettiraamattu lapsille Joosua johtaa kansaa Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

Kim Polamo T:mi Tarinapakki

Kim Polamo T:mi Tarinapakki Kim Polamo T:mi Tarinapakki Työnohjauksen voima Lue, kuinka työnohjaus auttaa työssäsi. 1 Tässä esitteessä on konkreettisia esimerkkejä työnohjaus -formaatin vaikutuksista. Haluan antaa oikeaa tietoa päätösten

Lisätiedot

Muutos, kasvu, kuntoutuminen

Muutos, kasvu, kuntoutuminen P Ä Ä K I R J O I T U S Asko Apukka ja Veijo Notkola Muutos, kasvu, kuntoutuminen Lähes kaikissa kokouksissa ja seminaareissa pidetyissä puheenvuoroissa kuntoutukselta odotetaan tuloksia ja vaikuttavuutta.

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus parantaa sokean

Nettiraamattu lapsille. Jeesus parantaa sokean Nettiraamattu lapsille Jeesus parantaa sokean Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille RAY TUKEE BAROMETRI 2016 Tietoa järjestöille MIKÄ RAY TUKEE -BAROMETRI ON? Raha-automaattiyhdistyksen suunnittelema RAY tukee -barometri on erityyppisten järjestöjen ja avustuskohteiden kohderyhmille suunnattu,

Lisätiedot

Ekklesiologia 14. Paikallisseurakunta

Ekklesiologia 14. Paikallisseurakunta Ekklesiologia 14 Kevään tunnit: 1 Dispensaatiot, Kristus Seurakunnan pää ja perustus 2 Seurakunnan olemassaolon kolme päätarkoitusta 3 Seurakunnan rakenteita ja johtajuusmalleja 4 Evankelioiminen 5 Rakentaminen

Lisätiedot

Komea mutta tyhmä kuningas

Komea mutta tyhmä kuningas Nettiraamattu lapsille Komea mutta tyhmä kuningas Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Lisätiedot

Ymmerstan koulu, opettajainhuone, Ristihaantie 5, 02750 Espoo

Ymmerstan koulu, opettajainhuone, Ristihaantie 5, 02750 Espoo YMMERSTAN KOTI- JA KOULUYHDISTYS RY:N JOHTOKUNNAN KOKOUS 2 / 2014 PÖYTÄKIRJA Aika: 11.3.2014 klo 18.15 Paikka: Läsnä: Ymmerstan koulu, opettajainhuone, Ristihaantie 5, 02750 Espoo Hallikas Sami-Pekka Hovila

Lisätiedot

SYNNYTYSKESKUSTELU. Kätilöopiston Sairaala synnytysosasto 14. 1/2015. N. Harjunen. M-L. Arasmo. M. Tainio.

SYNNYTYSKESKUSTELU. Kätilöopiston Sairaala synnytysosasto 14. 1/2015. N. Harjunen. M-L. Arasmo. M. Tainio. SYNNYTYSKESKUSTELU Kätilöopiston Sairaala synnytysosasto 14. 1/2015. N. Harjunen. M-L. Arasmo. M. Tainio. Synnytyskeskustelu käydään lapsivuodeosastoilla ennen perheen kotiutumista ja tähän hetkeen on

Lisätiedot

Mitä kuuluu isä? Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisen isäkyselyn satoa. 5.3.2009 Mirjam Kalland, MLL Maija Säkäjärvi, Sosiaalikehitys Oy

Mitä kuuluu isä? Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisen isäkyselyn satoa. 5.3.2009 Mirjam Kalland, MLL Maija Säkäjärvi, Sosiaalikehitys Oy Mitä kuuluu isä? Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisen isäkyselyn satoa 5.3.2009 Mirjam Kalland, MLL Maija Säkäjärvi, Sosiaalikehitys Oy Kyselyllä haluttiin tietoa Millainen toiminta kiinnostaa

Lisätiedot

Haavoittuvasta lapsuudesta ehjään aikuisuuteen seminaari 23.4.2014. Siirtolaisuusinstituutti, Turku.

Haavoittuvasta lapsuudesta ehjään aikuisuuteen seminaari 23.4.2014. Siirtolaisuusinstituutti, Turku. Haavoittuvasta lapsuudesta ehjään aikuisuuteen seminaari 23.4.2014. Siirtolaisuusinstituutti, Turku. KT Merja Paksuniemi Verkostotutkija Siirtolaisuusinstituutti Yliopistonlehtori Lapin yliopisto Lapsuuden

Lisätiedot

MIHIN OIKEIN LUOTAT? JA KYSYMYS YLPEYDESTÄ JA NÖYRYYDESTÄ VARIKKO 23.8.2015

MIHIN OIKEIN LUOTAT? JA KYSYMYS YLPEYDESTÄ JA NÖYRYYDESTÄ VARIKKO 23.8.2015 MIHIN OIKEIN LUOTAT? JA KYSYMYS YLPEYDESTÄ JA NÖYRYYDESTÄ VARIKKO 23.8.2015 JES. 36:4-7 "Ilmoittakaa Hiskialle, että suurkuningas, Assyrian kuningas, sanoo näin: Mihin oikein luotat, kun luulet yhä olevasi

Lisätiedot

Lapsiperheiden yksinäisyys ja vapaaehtoistoiminta Hanna Falk, tutkija, VTT HelsinkiMissio

Lapsiperheiden yksinäisyys ja vapaaehtoistoiminta Hanna Falk, tutkija, VTT HelsinkiMissio Lapsiperheiden yksinäisyys ja vapaaehtoistoiminta Hanna Falk, tutkija, VTT HelsinkiMissio HelsinkiMissio HelsinkiMissio on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton sosiaalialan järjestö, joka toimii

Lisätiedot

JAAKOBIN PAINI. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Penuelissa, matkalla Harranista, Laabanin luota takaisin luvattuun maahan.

JAAKOBIN PAINI. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Penuelissa, matkalla Harranista, Laabanin luota takaisin luvattuun maahan. Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JAAKOBIN PAINI 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Penuelissa, matkalla Harranista, Laabanin luota takaisin luvattuun maahan. b)

Lisätiedot

Seurakunnan posti- ja käyntiosoite Toimisto avoinna. Pastori, seurakunnan johtaja Nuorisotyöntekijä

Seurakunnan posti- ja käyntiosoite Toimisto avoinna. Pastori, seurakunnan johtaja Nuorisotyöntekijä Toimintakalenteri Marraskuu-Joulukuu 2012 Vuoden teema: YHTEYS Seurakunnan posti- ja käyntiosoite Toimisto avoinna Kemilänrinne 3 tiistaisin ja torstaisin 70340 Kuopio klo 10-12 Pastori, seurakunnan johtaja

Lisätiedot

Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015. Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin!

Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015. Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin! Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015 Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin! Hienoa nähdä täällä näin paljon osanottajia. Päivän teemana on Kuohuntaa

Lisätiedot

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Me juhlimme tänään Jeesuksen taivaaseen astumista. Miksi Jeesus meni pois? Eikö olisi ollut parempi, että hän olisi jäänyt tänne. Helposti ajattelemme,

Lisätiedot

Kysely Kansalaisareenan vapaaehtoisille

Kysely Kansalaisareenan vapaaehtoisille Kysely Kansalaisareenan vapaaehtoisille Kansalaisareena 2016 Järjestöasiantuntija Jokke Reimers Yleistä Kyselyn nimi Kysely Kansalaisareenan vapaaehtoisille Kyselyn vastausaika 1.12. 11.12.2015 Vastuuhenkilö

Lisätiedot

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto )

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto ) Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto 27.10.2015) 1. Ikäsi Yhteensä 31 vastaajaa, koko kyselyssä 332 2. Sukupuoli 3. Asuinalue

Lisätiedot

KUTSUMUS TAUSTATIETOA KUTSUMUKSESTA

KUTSUMUS TAUSTATIETOA KUTSUMUKSESTA Andreas-raamatturyhmämateriaali I/03 Kansan Raamattuseuran nuorisotyö Kaisaniemenkatu 8, III krs 00170 HELSINKI nuorisotyö@karas-sana.fi 09/681 55 830 KUTSUMUS Tämän materiaalin sisältö tarkastelee kutsumusta

Lisätiedot

Teksti: Suomen Mielenterveysseuran SOS-kriisikeskuksen työryhmä. Toimittanut Päivi Liikamaa Opasta saa lainata lähteen mainiten.

Teksti: Suomen Mielenterveysseuran SOS-kriisikeskuksen työryhmä. Toimittanut Päivi Liikamaa Opasta saa lainata lähteen mainiten. Suru Suomen Mielenterveysseura Teksti: Suomen Mielenterveysseuran SOS-kriisikeskuksen työryhmä Toimittanut Päivi Liikamaa Opasta saa lainata lähteen mainiten. ISBN 978-952-7022-21-4 Paino: Grano 2015 Kuvitus:

Lisätiedot

IMUA JA HYVINVOINTIA OMAAN TYÖHÖN. Anki Mannström

IMUA JA HYVINVOINTIA OMAAN TYÖHÖN. Anki Mannström IMUA JA HYVINVOINTIA OMAAN TYÖHÖN Anki Mannström Holistinen - Kokonaisvaltainen yksilö Kaikki vaikuttaa kaikkeen. Kaikki vaikuttaa hyvinvointiimme! TASAPAINO? TERVEYS IHMISSUHTEET TYÖ TALOUS Tasapainoa

Lisätiedot

Kun olen hätääntynyt ja ahdistunut, odotan

Kun olen hätääntynyt ja ahdistunut, odotan 1. syyskuuta Jumala, minun Jumalani, sinua minä odotan. Sieluni janoaa sinua, ruumiini ikävöi sinua ja uupuu autiomaassa ilman vettä. Ps. 63:2 Kun olen hätääntynyt ja ahdistunut, odotan kiihkeästi Jumalan

Lisätiedot

Yhdessä oleminen ja kohtaaminen turvallisuutta luovana tekijänä turvallisuutta luovana Marttaliitto tekijänä ry

Yhdessä oleminen ja kohtaaminen turvallisuutta luovana tekijänä turvallisuutta luovana Marttaliitto tekijänä ry Yhdessä oleminen ja kohtaaminen turvallisuutta luovana tekijänä Yhdessä oleminen Pirkko Elomaa-Vahteristo ja kohtaaminen 21.10.2010 turvallisuutta luovana Marttaliitto tekijänä ry Pirkko Elomaa-Vahteristo

Lisätiedot

VIRKISTYSPÄIVÄ NIVALASSA 19.2.2011

VIRKISTYSPÄIVÄ NIVALASSA 19.2.2011 VIRKISTYSPÄIVÄ NIVALASSA 19.2.2011 Hyvä Sanoma ry järjesti virkistyspäivän Nivalassa helluntaiseurakunnan tiloissa. Se oli tarkoitettu erikoisesti diakonia työntekijöille sekä evankelistoille ja mukana

Lisätiedot

www.saalem.net Lähetit Dorfstrasse 10, A 3142 Weissenkirchen, Austria puh. 43-2784-2055, e-mail: riku@missio.info ruut@missio.info

www.saalem.net Lähetit Dorfstrasse 10, A 3142 Weissenkirchen, Austria puh. 43-2784-2055, e-mail: riku@missio.info ruut@missio.info Toimisto: Avoinna ke - to klo 10 12, puh. 6822 233 Työntekijät: Jukka Nieminen, pastori, puh. 0400 920 363 s-posti: jukka.nieminen@saalem.net Jukka talvilomalla 16. 24.2. Reijo Vierula, pastori, puh. 045

Lisätiedot

Opettajalle JOKAINEN IHMINEN ON ARVOKAS

Opettajalle JOKAINEN IHMINEN ON ARVOKAS Miten kohtelet muita? Ihmiset ovat samanarvoisia Vastuu ja omatunto Missä Jumala on? Opettajalle TAVOITE Oppilas saa keskustelujen ja tekstien kautta mahdollisuuden muodostaa ja syventää käsityksiään ihmisyydestä

Lisätiedot