PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Sivu. 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1. Sivu. 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio 2013 5"

Transkriptio

1 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Perusturvalautakunta AIKA kello 17:30-19:40 PAIKKA Sosiaaliosaston neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio Pälkäneen palvelukotisäätiön Kanervan talousarvio Täyttöluvat 9 77 Täyttölupa hoitajan työsuhteeseen Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvleujen tuottamisesta/hoivapalvelu Metsätähti Oy Verisuoninäytteenottoluvat Viranhaltijapäätökset Lastensuojelun asiantuntijaryhmään pälkäneläisedustajan nimeäminen Tehostetun palveluasumisen hankinta Muut asiat 18

2 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Perusturvalautakunta AIKA kello 17:30-19:40 PAIKKA Sosiaaliosaston neuvotteluhuone LÄSNÄ JÄSENET Zeitlin Rainer puheenjohtaja Lindholm Eero varapuheenjohtaja Niemelä Maija jäsen Rantanen Suvi jäsen Romu Helena jäsen Rulja Matti jäsen Saarinen Kirsi jäsen Tuominen Eija jäsen Keino Hanna kh:n edustaja Ihalainen Liisa vanhustyön johtaja Santa Liisa ruokapalveluesimies asiantuntija Ilomäki Kirsi osastonhoitaja asiantuntija Snäkin-Laitinen Seija ruokahuolto ja siivouspäälikkö asiantuntija Klasila Raija osastonhoitaja asiantuntija MUUT Koivisto Janita pöytäk.pitäjä, esittelijä Tapola Jarmo sosiaalityön johtaja POISSA Penttilä Asko jäsen Laine Pekka varajäsen LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT LIITTEET PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Rainer Zeitlin puheenjohtaja Janita Koivisto pöytä kirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pälkäneellä Eero Lindholm Eija Tuominen PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO Pöytäkirja on pidetty Pälkäneen kunnanvirastossa yleisesti nähtävänä kello

3 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Pöytäkirjanpitäjä Janita Koivisto

4 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen PERLA Perusturvalautakunnalle on saapunut tutkimuslupa-anomus Elli Kallioinen ja Virve Nurminen ovat vakinaisessa työsuhteessa kuntaan ja työskentelevät tällä hetkellä Kukkiakodolla hoitajien työtehtävissä. He suorittavat vanhustyön erikoisammattitutkintoa Tampereen ammattiopistossa aikuiskoulutuksena. Tämän hetkiseen opiskelun osaan- ikääntyneiden terveyden ja toimintakyvyn tukeminen, kuuluu tehtävä, jossa Elli ja Virve tekevät ravintoanamneesin ja ehdotuksia ravitsemushoidon kehittämiseen. Heidän tarkoituksenaan on tehdä perus ravitsemustilan arviointi (MNA) kaikille Kukkiakodon asukkail le. MNA tulosten pohjalta he valitsevat kumpikin asukkaan, jonka ravitsemustilaan he perhetyvät tarkemmin. Virve ja Elli toteavat hakemuksessaan, että noudattavat yksityisyydensuo jan ja vaitiolovelvollisuuden velvotteita. He toivovat, että tehtävä antaa eväitä kehittää myös osaston ja keittiön välistä yhteistyötä. Työ ei ole tu lossa yleiseen jakeluun, mutta kunnan sisäisten yksiköiden kanssa he ovat valmiita tekemään yhteistyötä. Liitteenä 3 tutkimuslupahakemus Perusturvalautakunta myöntää Elli Kallioiselle ja Virve Nummiselle tutkimusluvan koskien opinnäytetehtävää ravitsemushoidon kehittämisestä. Perusturvalautakunta kuitenkin vielä muistuttaa, että opinnäytetehtävässä ei saa käyttää henkilöiden oikeita nimiä yksityisyydensuojan vaarantumi sen vuoksi. PERLA Perusturvalautakunta hyväksyi päätösehdotuksen ja toivoi saavansa tutkimuksen sen valmistuttua perusturvalautakuntaan. Virve Numminen ja Elli Kallioinen ovat toimittaneet vanhustyön erikoisammattitutkintoon sisältyneen opinnäytetyön nimellä Ravintoanamneesi ja ravit se mushoidon kehittäminen perusturvalautakunnalle tiedoksi. Liitteenä 3 Virve Nummisen ja Elli Kallioisen tutkimus Ravintoanamneesi ja ravitsemushoidon kehittäminen Perusturvalautakunta merkitsee tutkimuksen tiedoksi. Perusturvalautakunta kävi asiasta keskustelua ja päätti pyyttää ruokahuol to-

5 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta ja siivouspäällikön, osastonhoitajan Kuk kiakodolta sekä Har jutuulesta sekä Kukkiakodon emännän seuraavaan perusturva lautakunnan kokouk seen keskustelemaan asiasta. PERLA 73 Perusturvalautakunnan kutsu ruokahuollon sekä osastonhoitajan osallistumisesta perusturvalautakunnan kokoukseen on toimitettu ruokahuol to- ja siivouspäällikölle sekä vanhustyön johtajalle, jotka ovat välittä nee t kutsua ruokapalveluesimiehille sekä osastonhoitajille. Perusturvalautakunta käy asiasta keskustelua ruokahuolto- ja siivouspäällikön, vanhustyön johtajan, ruokapalveluesimiesten sekä osastonhoitajien kanssa. Keskustelu ja siinä saadut selvitykset merkitään tiedoksi. Vanhusten ravitsemusta koskevan pykälän käsittelyn ajan kokouksessa oli asiantuntijoina paikalla ruokahuolto- ja siivouspäällikkö Seija Snäkin-Laitinen, ruokapalveluesimies Liisan Santa, osastonhoitajat Kirsi Ilomäki ja Raija Klasila. Ennen varsinaista keskustelua ruokahuolto oli tuonut kokoukseen osallistuville näy te ruoaksi päivällisenä ollutta kanakeittoa ja lei pää juo mi neen. Päivälli nen to dettiin maukkaaksi. Seija Snäkin-Laitinen oli valmistellut esityksen ruokahuollon toiminnasta, jonka pohjalta kokouksessa käytiin kesksutelua. Perusturvalautakunta sai vanhuspalvelujen ravitsemuksen osalta tarvittavan lisäselvityksen seikkoihin, joihin Vir ve Nummisen ja Elli Kallioisen tutkimuksessa oli kiinnitetty huomiota. Ruokahuolto- ja siivouspäällikkö totesi kokouksessa, että elintarvikkeista ei tingitä vaan se tapahtuu jostakin muualta. Osastonhoitajat totesivat, että vanhusten aterioiden välit ovat Valviran antaman ohjeistuksen mukaiset. Perusturvalautakunta totesi saaneensa tarvittavat lisäselvitykset ja konkreettisia parannuksia on jo tapahtunut. BMI:tä tulee jatkossakin säännöllisesti seu ra ta, samoin vanhusten suun kuntoa. Pälkäneen kunnan omana tuo tantona järjestettävässä vanhuspalveluissa sekä laitoshoidossa että tehos tetussa palveluasumisessa ruoka tulee olla tasalaatuista. Ravitsemuskartoitusta esitettiin uusittavaksi muutaman vuoden kuluttua laa jem pa na opinnäytetyönä koskien Päl kä neen kun nan lai tos hoitoa et tä tehoste tua palveluasumista. Ruokahuollosta toimitetaan osastoille käyttöön kuvat ateriakoos ta ja po tilaan ruo ka va lion energiamäärää koskevat taulukot. Perusturvalautakunta päätti asian esityksen mukaisesti.

6 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Perusturvalautakunta Talousarvio 2013 PERLA 74 Koko kuntaa koskeva 2013 vuoden talousarvio ja taloussuunnitelma käsitellään kunnanhallituksessa ja kunnanvaltuustossa Kunnanhallitus on hyväksynyt pidetyssä kokouksessa talousarvio- ja ta lous suun nitelmakehyksen vuosille Talousarviokehyksessä toi min tatuotot vähenevät -0,9 % prosenttia vuoden 2012 ta lous arvioon ver rat tu na. Toi mintakulut kasvavat 2,7 prosenttia, jol loin toi minta kat teen (net to menojen) kasvuksi muodostuu 3,8 prosenttia. Vuoden 2013 talousarvio osoittaa ke hyksen perusteella noin 0,45 milj. eu roa alijää mää. Myös suun nitelma vuodet 2014 ja 2015 osoittavat kehykses sä alijää mää. Suunnitel makau delle merkittyjen nettoinvestointien määrä on n. 13,0 milj. euroa. Taloussuunnitelmakehyksessä edellytetään tehtäväalueilla huomioitavan talousarviovalmistelussa 2013 taloudentasapainottamiseen sisältyneet toimen pi teet. Suurena muutoksena aiempiin vuosiin nähden vuoden 2013 alusta siirrytään net to bud je toin tiin. Pe rin tei sessä brut to budje toin nissa tulot ja me not budje toi daan erik seen mää rä ra hoina ja tu loarvioi na. Netto bud jetoin nissa talous arvioon ote taan vain tu lo jen ja me no jen erotus. Talousarvion käyttötalousosiossa kallintokuntia valtuustoon nähden sitova taso on tehtävä alue, jollla tasolla myös hallintokuntia ohjeistava kehys on laadittu. Sosiaalipalvelujen vuoden 2013 raamissa ulkoiset toimintatuotot ovat arvioitu ta sol le euroa, joista sisäisiä tuottoja on euroa. Toiminta me not on arvioi tu euron tasolle, joista sisäisiä meno ja on eu roa. En na koi tuun tilinpäätökseen 2012 nähden toiminta menoihin on las ket tu 20% las ku. Eu roissa kyseessä on n euron menojen lasku, josta noin 2,4 milj. euroa koostuu siirtyvistä päivähoidon kuluista. Toi min ta tuot to jen on ar vioi tu las ke van noin 7%, jo ka on eu rois sa eu roa. Vuonna 2009 laaditusta taloudentasapainottamispaketin seu rannasta luovutaan vuodelle Pe rusturvalautakunta sai toteutettu an netussa aikataulussa tasapainottamis pakettiin sisältyneet toimenpiteet. Vanhainkoti Kukkiakodon peruskorjaus työ jatkuu edelleen vuoden 2012 marraskuun loppuun asti ja vuoden 2013 alusta kiinteistö toimii tehostetun palveluasu misen yksikkönä. Päivähoidon asiakasmaksuporrastus toteutet tiin kaksi portaisena, johon porrastus valit tiin asiakaskyselyn pohjalta. Tä män lisäk si päivähoidossa luovuttiin päivä hoidon ostopalvelusta, koska lapset pystyt tiin sijoittamaan kunnan omiin päivähoidon yksiköihin. Päivä hoidossa jätet tiin myös täyttämättä joitakin vapautuneita työsuhteita, koska lasten mää rä päivähoidossa oli laskenut. Toimeentulotuen osal ta pit kä ai kais työt tö miä on avus tettu elä ke put keen pää syssä ja osan koh dal la tä mä on to teu tu nut. Kuiten kin vuo den 2012 ai kana toi meen tulo tuen nor min nou sivat ja asia kasmäärä kasvoi noin 5%:lla, joka on ai heut tanut toi meen tu lotu kikus tan nus ten nou sun. Mie len terveysyk sikkö Haa pa rinteen toi min nan laa jenta mi nen si-

7 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Perusturvalautakunta sälly tettiin ta lou dentasapai notta mis toi menpi teisiin vuonna Muutos perus tui Mik kola kodin muut tami seen vanhus ten pal veluasu misyk siköstä mielen ter veys-, päihde- ym. ym pärivuo rokau tista hoi vaa tar vitse vien asukkaiden te hoste tun pal ve lu asu mi sen yksiköksi. Asiakkaiksi siirret tiin Pälkäneen kunnan ulkopuolelle sijoitetut, ympärivuorokautista hoi vaa tarvitsevat henkilöt. Suurin toiminnallinen muutos perusturvalautakunnan talousarvion osalta on, et tä päi vä hoito, esikoulutoiminta ja per heiden muut palvelut siirtyvät koulutus- ja kulttuuripalvelujen alaisuuteen. Tämä merkitsee ta lou del li sesti noin 2,36 mil joo nan eu ron pois tumaa perusturvan budjetista ja henki löstö mää ränä siirto kos kee 66,5 hen kilöä. Siirtosuunnittelu ja muu valmis telu toteu tettiin ke vään 2012 aikana. Talousarviossa 2013 henkilöstökuluihin laskettiin nousua 2%:a, joka laskettiin kaikki vuoden 2012 korotukset sisältävään palkkakuluun. Lisäksi palkkoihin on tehty vuoden 2013 mukaiset henkilöstömuutoslisäykset ja vähennykset tehtäväalueittain. Perusturvalautakunnan alai suu des sa työskentelee 2013 vuonna 107,6 vakinaista henkilöä. Koko perusturvalautakunnan talousarviossa ulkoisia tuottoja vuodelle 2013 on arvioitu euroa. Ul koi set toi min ta me not on ar viotu ole van euroa. Sosiaalipalvelujen ulkoiset toimintatuotot ovat euroa ja ulkoiset toiminamenot ovat euroa. Toimintamenot jäivät alle raamin noin eu roa. Vuoden 2013 talousarviota valmisteltaessa näkyi ra kennemuutok set, jotka tehtiin vanhuspalvelujen ja mielenterveyspalvelujen osal ta. Myös las ten ja perheiden ennaltaehkäsevään työhön panostaminen tuottaa tu losta ja kuluja on näin saatu laskemaan tai ainakin nousuhuippu ja tasaantu maan. Lisäksi kuljetuspalveluissa keskitettyyn tilausjärjestel mään siirty minen ta soitti kuljetuspalvelumenojen kasvua. Terveyspalvelujen osalta perusterveydenhuollon toimintamenot en si vuo delle ovat euroa, joista euroa on varattu asiakas palv leujen ostoon muilta. Kangasala on uusinut Valkeakosken kaupungin kanssa sopimuksen, jossa Valkeakoski sitoutuu tuottamaan Etelä-Äimä lässä asuville pälkäneläisille terveyspalveluja. Erikoissairaanhoidon osalta toimintakuluihin on varattu euroa, josta erikoissairaanhoidon ostoa kuntayhtymältä on euroa. Kasvua 2012 vuoteen verraten on noin 6,5 %. Tämä sisältää ensihoitotoiminnan, erityisvelvoitemaksun sekä osan kalliinhoidon tasausmaksusta. Tätä ei va rattu kokonaisuudessaan budjettiin, koska on todennäköistä, et tä vuo den 2013 aika na tulee kertymään kalliinhoidon tasausta. Eläkeme noperus teisia KuEL- ma kusu ja on varattuna euroa. Investointisuunnitelmaan vuodelle 2013 on varattu euroa, joka suunnataan sairaalasänkyjen ostoon sekä Haaparinteen/Mikkolakodin ja Kukkiakodon yleisten tilojen kalustukseen. Ennen uusien huonekalujen hankintaa kartoteitaan olemassa olevat huonekalut ja niiden mahdollinen

8 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Perusturvalautakunta hyödyntäminen edellä mainittuihin yksiköihin.tämän li säk si Mik ko la ko din paran nuk siiin va ra taan eu roa, jon ka on tarkoi tus kat taa Mik ko lako din pihan aitaa mi sen. Per hekes kus Pir tin ti laan suun ni tellaan muu tok sia mm. välisei nän kaata mista. Tä män osal ta ei ole vielä ar vioitu kus tan nus vaikutuksia. Pe rusturva lauta kun nan inves toin tien alle on myös va rattu määräraha Har ju tuulen keittiön pe ruskorjauk seen n eu roa. Kunnanhallitus on hyväksynyt sisäisen valvonnan ohjeen Tä tä noudatettaan myös vuoden 2013 osalta. Tämän mukaan kunnan hal lin non ja ta lou den val von ta tu lee jär jes tää niin, et tä se muo dos taa katta van val vonta jär jestel män. Toi minnot on jär jestettä vä ja toimin taa joh detta va si ten, et tä kaikilla organi saation ta soil la ja kaikis sa toi min nois sa on riit tävä sisäi nen valvonta. Kunnanhallitus vastaa ylimpänä toimeenpanevana toimielimenä sisäisen valvonnan järjestämisestä. Kunnanhallitus ohjeistaa sen lisäksi, mitä lainsäädännössä ja muualla kun nan omissa säännöissä säädetään, sisäisen valvonnan toteuttamista. Toi mielimen tulee päättää omaa tehtäväaluettaan koskien hyvään johtamis- ja hallintotapaan, sisäiseen valvontaan ja riskienhallintaan liittyvät menettely tavat. Vastuuhenkilöiksi määrätyt esimie het vastaavat tehtäviensä ja kus tannuspaikkojensa osalta sisäisen valvon nan täytäntöönpanosta. Sosiaalitoimi täyttää sisäisen valvonnan arviointilomakkeen tilinpäätöksen yhteydessä, jossa arvioidaan kuluneen vuoden johtamisen ja hallinnon järjestäminen, riskienhallinta, valvontatoimenpiteet ja tiedonkulku. Tilintakrakstajat kiinnittivät sisäiseen valvontaan huomiota vuonna 2009 ja tämän pohjalta toimintaan on tehostettu. Liitteet 1 tavoitelomakkeet sosiaali- ja terveyspalveluista, henkilöstösuun nitel ma , talousarviolaskelma 2013 Perusturvalautakunta hyväksyy sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarvion ja tavoitelomakkeet vuodelle Perusturvalutakunta hyväksyi ehdotuksen. Hanna Keino poistui kokouksesta klo

9 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Perusturvalautakunta Pälkäneen palvelukotisäätiön Kanervan talousarvio 2013 PERLA 75 Pälkäneen palvelukotisäätiön hallitus on kokoontunut ja hyväksynyt kokouksessa esityksen vuoden 2013 talousarviosta. Pälkäneen kunnanhallitus ja Pälkäneen Palvleukotisäätiö ovat allekirjoittaneet sopimuksen yhteistoiminnasta Tämän mukaan kunta maksaa alijäämäkorvausta tilikaudelta enintään kolmen kodinhoitajan yhteenlaskettujen vuosipalkkojen määrään asti kunnan maksaman ylimmän palkkaluokan mukaisena täysillä palvelulisillä sekä lisättynä pakollisilla eläke- ja sosiaalivakuutusmaksuilla ja muilla mahdollisilla pakollisilla maksuilla. Vuodelle 2013 palvelukotisäätiön henkilöstömitoituksessa ei ole tulossa muutoksia. Säätiön hinnat noudattavat perusturvalutakunnan hyväksymiä taksoja soveltuvilta osin. Hinnat tarkistetaan, kun perusturvalautakunta on käsitellyt vuoden 2013 sosiaalipalvleujen taksat. Asuntojen vuokriin ei ole tulossa vuoelle 2013 korotuksia. Mikäli vuosi 2013 toteutuu palvleuasuntojen kustannusten osalta ennakoitua heikom min tai kustannustaso nousee muuten merkittävästi, hallitus voi päättää vuokrien korotuksesta vuoden 2013 kuluessa. Saunatilojen pesuhuoneen kaakelisaumat tulee uusia rakenteellisten onvelmien vuoksi. Tavanomaisten korjausmäärärahojen lisäksi remonttiin varataa talousarviossa noin euroa. Alijäämäkorvaus vuodelle 2012 on ollut euroa. Tällä hektellä näyttää, että talousarvio on toteutumassa hieman pareemin. Alijäämäkorvaus on pidetty vuodelle 2013 ennallaan euroa. Säätiön hallitus esittää perusturvalautakunnalle, että se hyväksyisi hyväksytyn sopimuksen mukaisesti Pälkäneen Palvelukotisäätiön vuoden 2013 talousarvion mukaisesti alijäämäkorvaukseksi eu roa. Alijäämäkorvauksen enimmäismääräksi vuodelle 2013 säätiön hallitus esittää euroa. Liitteenä 2 Pälkäneen palvelukotisäätiön hallituksen esitys ja talousarvio 2013 Perusturvalautakunta: Perusturvalautakunta hyväksyy esityksen Pälkäneen Palvelukotisäätiön hallituksen esityksen mukaisesti. Vanhustyön johtaja Liisa Ihalainen poistui kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi. Pe rus tur va lau ta kun ta hy väk syi eh do tuk sen.

10 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Perusturvalautakunta Täyttöluvat PERLA 76 Vanhuspalveluista on vapautumassa kaksi hoitajan työsuhdetta työpaikkakuntavaihdoksen sekä eläkkeelle siirtymisen vuoksi. Molemmat työsuhteet ovat tällä hetkellä sijoitettuna kotihoitoon. Hoitajien työsuhteet tulee täyttää, jotta pystytään jatkamaan rakennemuutosta avohoitopainotteisempaan vanhusten hoitoon. Kotihoitoa on mahdollista saada myös vammaiskotitalouksiin ja lapsiperheisiin. Vuoden 2011 aikana kodinhoitoapua saaneita kotitalouksia oli yhteensä 176. Jotta ny kyi nen asia kas mää rä pystytään jatkossakin hoitamaan, tämä vaa tii hoi to hen kilöstö mi toi tuk sen säilyttämistä nykyisellä tasolla. Perusturvalautakunta päättää, esittää kunnanhallitukselle, että hoitajan työsuhteet voidaan täyttää alkaen toistaiseksi. Perusturvalautakunta hyväksyi ehdotuksen.

11 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Perusturvalautakunta Täyttölupa hoitajan työsuhteeseen PERLA 77 Varhaiskasvatuksen puolella on vapautunut kaksi hoitajan työsuhteen puolikasta eläkkeelle siirtymisen vuoksi. Vapautuneista työsuhteista muodos tuu kokonainen hoitajan työsuhde, jolle haetaan täyttölupaa, jotta hoitaja mitoitus päivähoidon yksiköissä saadaan pidettyä lain määrittämällä tasol la. Perusturvalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle hoitajan työsuhteen täyt tä mistä alkaen toistaiseksi. Perusturvalautakunta hyväksyi ehdotuksen.

12 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Perusturvalautakunta Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvleujen tuottamisesta/hoivapalvelu Metsätähti Oy PERLA 78 Pälkäneen kuntaan on saapunut ilmitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamista koskien Hoivapalvelu Metsätähti Oy:ltä. Ilmoitus koskee yrityksen tuottamaa kotipalvelua, henkilökohtaista apua ja perhetyötä. Hoivapalvelu Metsätähti oy: keskeisimpiä toiminta-alueita ovat pääkaupunkiseudunkunnat mm. Helsinki, Espoo, Kauniainen, Kirkkonummi, Hyvin kää, Vantaa ja Porvoo. Varsinais-Suomessa yritys toimii mm. Turussa, Kaa rinassa, Paraisilla, Paimiossa, Piikkiössä ja Maskussa. Pirkanmaan alueella palvelua järjestetään mm.pshp:lle, Tampereella, Nokialla, Pirkka las sa ja Ylöjärvellä.Tämän lisäksi palvelua tuotetaan Sastamalassa ja Jy väskylässä. Näiden lisäksi vielä Pohjanmaalla, Jalasjärven, Ilmajoen ja Ku rikan seudulla. Hoivapalvelu Metsätähti Oy:n tavoitteena on laajentaa toi mintaa koko Suomeen heidän koko palveluvalikoimalla. Hoivapalvelu Metsätähti Oy:n palvelut muodostuvat kolmesta osa-aluees ta: hoitajien henkilövuoraus, sairaan lapsen hoitopalvelu sekä omasta kotihoidon ja kotisairaanhoivon palvelutuotannosta. Hoivapalvelu Metsätähti Oy:n Pälkäneen kuntaan tekemä ilmoitus koskee kotipalvelua, henkilökohtaista apua ja perhehoitoa. Ilmoituksenvaraisia ovat sel lai set pal ve lut, joi ta kun ta on vel volli nen jär jes tä mään sosi aa li huol tolain (710/1982) 17 :n mu kaan, si käli kuin niitä on mahdollis ta tuot taa yk sityisesti liike- tai am mat ti toimintaa har joit tamalla. Yksityisinä palve luina voi daan tuottaa esi merkik si sosiaali työtä, kasvatus- ja perhe neuvon taa, koti palvelua tukipal velui neen, asumis palve lua, laitos huoltoa ja lasten päi vähoi toa. Palvelujen tuottajan on tehtävä kirjallinen ilmoitus ennen toiminnan aloittamista tai olennaista muuttamista sen kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle, jonka alueella palveluja tuotetaan. Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajan on tehtävä kirjallinen ilmoitus vastuuhenkilön vaihtumisesta ja toiminnan lopettamisesta. Tämä koskee sekä ilmoituksen- että luvanvaraisia palveluja. Ilmoitus tehdään kunnan toimielimelle, jos kyseessä on ilmoituksenvarainen palvelu. Lupaviranomaiset (aluehallintovirastot ja Valvira) pitävät yhdessä yksityis ten palvelujen antajien rekisteriä lupa- ja ilmoitusasioiden käsittelyä ja toi minnan valvontaa ja tilastointia varten (25 :n 1 mom.). Rekisteriin merkitsemistä varten kunnan toimielimen tulee viipymättä antaa aluehallintovirastolle tie dot ilmoituksenvaraisista sosiaalipalveluista ja niis sä tapahtuneista olen naisista muutoksista kuten vastuuhenkilön vaihtumi sesta ja toiminnan lo pettamisesta. Uuden lain mukaan kunnan toimielin ei enää anna aluehallintovirastolle tietoja kotipalvelun tukipalve luja tai niihin rinnastettavia palveluja eikä yksi tyistä perhepäivähoitoa kos kevista ilmoituksista (lain 13 ). kiksi niin kutsu tut kauppakassipalvelut. Perustelujen mukaan tukipalvelut ja vastaavat palve lut ovat tukipalveluihin rinnastettavia myös silloin, kun ne kuuluvat osana

13 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Perusturvalautakunta muuhun sosiaalipalveluun. Esimerkiksi asumispalveluun tai laitos huoltoon kuuluvaa ateriapalvelua pidetään kotipalvelun tukipalveluun rin nastettava na palveluna. Kun kunnan toimielimelle saapuu ilmoitus kotipalvelun tukipalvelusta tai muusta palvelusta, jota ei merkitä rekisteriin, toimielimen on suositeltavaa ratkaista hallintopäätöksel lä, katsotaanko palvelu kunnan toimielimen valvottavaksi yksityiseksi sosi aalipalveluksi. Näin asia tulee riittävästi dokumentoiduksi, mikä helpottaa muun muassa palvelujen arvonlisäverokohtelun arvioimista. Verohallinto on antanut sosiaalipalvelujen arvonlisäverotuksesta uuden ohjeen (604/40/2011), joka tuli voimaan samanaikaisesti yksityisiä sosiaalipalveluja koskevan lakiuu distuksen kanssa. Ohjeen mukaan palvelujen arvonlisäveroton myynti edellyttää muun muassa sitä, että palvelujen tuottaja on merkitty yksityis ten palvelujen antajien rekisteriin tai hän on tehnyt toiminnastaan ilmoituk sen kuntaan. Hoivapalvelu Metsätähti Oy on toimittanut kuntaan ilmoituksen yksitysten sosiaalipalvelujen tuottamisesta siihen vaadittuine asiakirjoineen. Pälkäneen kunnassa työskentelee tällä hetkellä joitakin kotihoitoyrittäjiä, joilta asiakkaat voivat ostaa suoraa tarvitsemansa palvelut. Hoivapalvelu Metsätähti Oy nähdään kun nan jär jestä mää palvelutuotantoa täydentä vänä toimintana ja mah dol listaa myös erilaisille asiakkaille vapautta valita useammasta palveluntuottajasta. Palveuntuottaja ja asiakas tekevät ostopalvleusopimuksen keskenään. Liitteenä 3 ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamises ta/hoi va palv leu Met sä tähti Oy (ilmoitukseen liitteet ovat nähtävillä kokouksessa) Perusturvalautakunta päättää hyväksyä Hoivapalvelu Metsätähti Oy:n il moituk sen kun nan omaan re kis teriin yksityisistä palveluntuottajista ja pe rusturva lauta kun nan alaiset vi ran haltijat tulevat valvomaan yrityksen toi mintaa. Toiminta katsotaan olevan Aluehallintoviraston rekisteröimää toimintaa ja asikirjat sekä lausunto toimitetaan Aluehallintovirastolle. Perusturvalautakunta hyväksyi ehdotuksen lisäyksellä, että Hoivapalvelu Metsätähti Oy:n tulee toimittaa toimintakertomus perusturvalautakunnalle tiedoksi vuosittain.

14 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Perusturvalautakunta Verisuoninäytteenottoluvat PERLA 79 Kotihoidossa on koulutettu kotihoidon työntekijöitä verisuoninäyt teenot toon. He ovat saaneet asiasta toimipaikkakoulutuksen sekä suorittaneet käy tönnön harjoit telun labo ratoriossa. Fimlab on antanut näytteenottokou lu tuksesta jokai selle to dis tuksen, jotka ovat py kälän liitteenä. Koulutusten osalta on toimittu Valvirasta saadun ohjeen mukaisesti. Ohjeistuksena on ollut riittävä koulutus, ei ainostaa pistämisen harjoittelu. Verisuoninäytteiden ottajien tulee ymmärtää riskit ym. toimenpiteeseen liityvät asiat. Koulutuksen kestoa ei ole määritelty. Näyttö ja näytteenottolupa toimintayksikkökohtaisesti on oltava ja luvan antajaa ei ole määritelty. Koulutus on jär jes tetty toi mi paik ka kou lu tuk se na klo Pälkäneen kunnan hallintosääntönnässä ei ole määriteltynä vastaavien lupien myöntäjiä, joten asia tuodaan perusturvalautakunnan päätettäväksi. Hallintosääntöä ollaan päivittämässä ensi vuoden alkuun mennessä ja sinne tullaan lisäämään osastopäälliköille maininta myös lupien myöntämisestä edellä selostetuissa asioissa. Liitteenä 4 verisuoninäytteenottolupa ja Filmabin todistukset; Harhala, Lintunen, Saarikko, Suovalkama ja Virtanen Perusturvalautakunta päättää 1. hyväksyä verisuoninäytteenottoluvat seuraaville henkilöille: Harhala Heli Lintunen Elina Saarikko Nina Suovalkama Riitta Virtanen Sini 2. ja valtuuttaa perusturvajohtajan allekirjoittamaan verisuoninäytteen oton lu van Perusturvajohtaja totesi ko kouksessa, et tä vas taa vat lu pa-asiat tullaan huomioimaan seuraa vassa hallintosääntöpäivityksessä, jolla valtuutetaan luvan myöntäminen perus turvajohtajalle. Perusturvalautakunta hyväksyi ehdotuksen.

15 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Perusturvalautakunta Viranhaltijapäätökset PERLA 80 Perusturvajohtaja on toimittanut kunnan hallintosäännön 67 :n mukaisesti perusturvalautakunnalle tiedoksi tekemänsä viranhaltijapäätökset ajalta Perusturvalautakunta merkitsee ilmoitukset viranhaltijapäätöksistä saapuneiksi ja päättää, ettei niistä ilmeneviä asioista oteta lautakunnan käsiteltäväksi ja antaa luvan päätösten täytäntöönpanoon. Perusturvalautakunta hyväksyi ehdotuksen.

16 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Perusturvalautakunta Lastensuojelun asiantuntijaryhmään pälkäneläisedustajan nimeäminen PERLA 81 Lastensuojelulain määritetään moniammatillisen asiantuntemuk sen turvaaminen. Lain mukaan kunnan on huolehdittava siitä, että lapsen asioista vastaavalla sosiaalityöntekijällä on käytettävissään lapsen kasvun ja kehityksen, terveydenhuollon, oikeudellista sekä muuta lastensuojelutyössä tarvittavaa asiantuntemusta. Lain 2 momentin mukaan kunnan tai useam man kunnan yhdessä tulee asettaa sosiaali- ja terveydenhuollon edus ta jis ta, lap sen kasvun ja kehityksen asiantuntijoista sekä muista las tensuo je lu työssä tarvittavista asiantuntijoista koostuva lastensuojelun asiantunti ja ryh mä. Lastensuojelun asiantuntijaryhmä avustaa sosiaalityön tekijää lap sen huos taanottoa sekä sijaishuoltoa koskevien asioiden valmis telussa ja muussa lastensuojelun toteuttamisessa. Lisäksi asiantuntijaryh mä antaa lausuntoja lastensuojelutoimenpiteitä koskevan päätöksenteon tueksi. Kangasalan kunnan perusturvalautakunta esitti yh teis toi min ta-alu een kunnille perustettavaksi moniammatillisen asian tunti ja ryh män al kaen. Nykyisen las ten suo je lun asiantuntija ryh män kau si on lop pu mas sa tä män vuo den lo pus sa ja jak sol le tu lee nime tä uu si ryh mä. Päl käneel tä mo niamma tilli sessa työ rymässä on ol lut nimet ty nä neuvo lan ter veydenhoitaja Kirsi Urk ko. Hä neltä on pyydetty suostu mus esityk seen, jos sa hän tä esite tään edel leen jatka maan asiantuntijaryhmän jäse nenä. Ryhmän jäsenet osallistuvat lastensuojelun asiantuntijaryhmän työskentelyyn omana virkatyönään ja mahdollisista kustannuksista osallistumisesta ryhmän työskentelyyn vastaa asiantuntijana toimivan viranhaltijan työnantaja. Perusturvalautakunta päättää valita lastensuojelun moniammatilliseen työryhmään neuvolan terveydenhoitajan Kirsi Urkon kaudelle Perusturvalautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

17 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Tehostetun palveluasumisen hankinta 5/02.08/2010 PERLA Pälkäneen kunnan perusturva pyysi päivätyllä tarjouspyynnöllä tarjousta 7-10 asukaspaikasta ikäihmisten tehostetun palveluasumisesta ajalle (+ 3:n vuoden optio). Pälkäneen kunta hankkii tehostettua palveluasumista ikäihmisille, joista suurimmalla osalla on tällä hetkellä MRSA- sairaalabakteeri. Hankintamenettely Hankinta toteutettiin avoimena menettelynä. Kysymyksessä on EU-kynnysarvon ylittävä palveluhan kinta, josta julkaistiin ilmoitus EU:n virallisessa tiedotuskanavassa ja Pälkäneen kunnan internet-sivuilla. Kilpailutus toteutettiin käänteisenä kilpailutuksena. Vuorokausihinta oli määri tet ty 104 euroon (alv 0%). Vertailu- ja arviointiperusteet Valintaperusteena on kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Kokonaistaloudellisuuden arviointiperusteena on palvelun lisälaatu, jonka painoarvo on 100%. Palvelun on täytettävä ehdottomat laatuvaaatimukset. Tarjouspyyntö sisälsi ehdottomia laatuvaatimuksia henkilöstön, osaami sen, laadunhallinnan, palvelu- ja hoitosuunnitelmien mukaisen toiminnan, aterioiden ja turvallisuuden osalta. Lisäpisteitä sai henkilöstöön, hoidon tason arvioinntiin/toimintaohjeisiin, elämänlaatuun ja yhteisöllisyyteen ja asukkaiden sekä heidän omaisiin/läheisiin liittyvien lisäkysymysten osalta. Tarjousten käsittely ja vertailu Määräaikaan klo mennessä tarjouksen jätti kaksi toimijaa: GeroCare Oy ja Mediverkko. Tarjoukset avattiin ja tarjouk sia käsittelemässä oli vanhustyönjohtaja Liisa Ihalainen sekä perusturva joh taja Janita Koivisto. Mediverkon tarjous ei ollut tarjouspyynnön mukai nen. He esittivät tarjouksessa sopimuskauden alkamisajankohdaksi , mutta asiakkaat he pystyisivät ottamaan vastaan Gero Caren tarjous oli tarjouspyynnön mukainen. Tästä johtuen pisteytystä tar joajien kesken ei tehty. Liitteenä tarjousten avauspöytäkirja. Ehdostus Perusturvalautakunta

18 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta päättää valita tehostetun palveluasumisen tuottajaksi Gero Care Oy:n, koska tämä täytti tarjouspyynnössä asetetut eh dot. 2. oikeuttaa perusturvajohtajan allekirjoittamaan palve lusta tehtävän so pi muk sen, joka voidaan panna täytäntöön aikaisin taan 21 päivän kulut tua siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätök sen ja hake mus osoituksen tiedoksi. Perusturvalautakunta hyväksyi esityksen. PERLA 82 Esperin hoivakoti Linnean edustajien Leena Laranteen ja Esperin toimialajohtajan Anita Kuokkasen kanssa on pidetty neuvottelu tehostetun palveluasumisen os to palvelusopimuksen jatkamisesta optiovuosien osalta. Sopimus koskee 7-10 tehostetun palveluasumispaikan ostamista. Neuvottelussa oli paikalla Pälkäneen kunnan edustajina kamreeri Toni Leino, vanhustyön johtaja Liisa Ihalainen ja perusturvajohtaja Janita Koivisto. Neuvottelussa todettiin yhteisesti, että sopimusta voidaan jatkaa kolmelle seuraavalle optiovuodelle, jolloin sopimus päättyy Optiovuosina noudatetaan laadittua sopimusta liitteineen. Perusturvalautakunta päättää, että tehostetun palveluasumisen sopimusta, jonka ovat allekirjoittaneet GeroCare Oy:n toimitusjohtaja Leena Laranne ja Pälkäneen kunnan perusturvajohtaja Janita Koivisto , jatke taan kolmelle seuraavalle optiovuodelle niin, että viimeinen sopimuspäivä on Perusturvalautakunta hyväksyi ehdotuksen.

19 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Perusturvalautakunta Muut asiat PERLA 83 Perusturvalautakunnalle tuotiin kokoukseen tiedoksi muissa asioissa vanhuspalveluissa käynnistynyt Love-koulutus, joka on lääkehoitoa koskeva koulutus. Tä män syk syn se kä en si ke vään ai kai na van huspalvelujen avo- ja lai tos hoi don hen ki lös tö suo rit ta vat Love-koulutuksen, joka järjestetään verkossa ja tämä sisältää myös testin osaamisesta, jonka jokaisen hoita jan tulee suorittaa hyväksyttävästi. Perusturvalautakunta merkitsi asian tiedoksi.

20 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ M U U T O K S E N H A K U M u u t o k s e n h a k u k i e l l o t Muutoksenhakukiellot ja niiden perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: O i k a i s u v a a t i m u s o h j e e t Pykälät 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80 ja 82 Koska päätöksestä voidaan teh dä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kir jallinen oikaisuvaati mus, seu raa viin päätöksiin ei saa hakea muutosta valitta malla: Pykälät 79, 81 Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Pykälät 79 ja 81 Viranomainen: Pälkäneen perusturvalautakunta Keskustie PÄLKÄNE p f Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: Hankintaoikaisuviran-omainen ja -aika Seuraaviin hankintaa koskeviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä hankintalain 81 :ssä tarkoitetun vaatimuksen hankintaoikaisusta: Pykälät: Hankintayksikkö: Pälkäneen kunta Keskustie PÄLKÄNE p f Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista.

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 1 Perusturvalautakunta AIKA 28.11.2012 kello 15:00-17:50 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 75 Kokouksen

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 Aika 09.12.2014 klo 17:00-19:40 Paikka Kaupungintalo Vallinkoski (h. 138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 92 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 220 93 Pöytäkirjan

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Kunnanhallitus Aika Maanantaina 10.11.2014 klo 18:10-20:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 58 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 klo 15:00-17:23 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 26.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 26.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 1(43) Aika 22.06.2015 klo 16:00-17:50 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Minkkinen Tiina puheenjohtaja Halonen Juhani varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(25) Aika 01.06.2015 klo 16:00-17:27 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Halonen Juhani puheenjohtaja, varapuheenjohtaja Tuikkanen Tuija

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 Kunnanhallitus 02.02.2015 AIKA 02.02.2015 klo 17:00-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 09.11.2010 klo 18:00-21:33 KOKOUSPAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi mii

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 08.03.2010 kello 18:00-19:27 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Perusturvalautakunta Aika 10.03.2015 klo 17:19-18:33 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 20 Nakkilan kunnan toimeetulotukiohjeiden

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2008 1

SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2008 1 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2008 1 Sastamalan kaupunginvaltuusto 15.12.2008 AIKA 15.12.2008 klo 9:00 PAIKKA Sylvään koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17 PAIKKA Valtuustosali, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 89 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 90 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2014 531. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2014 531. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2014 531 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 18:00-21:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 215 Kirkonseudun asemakaavan

Lisätiedot

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN Kaupunginhallitus 130 16.06.2014 OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN KH 130 Talousarvion valmistelusta

Lisätiedot

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 145 Kunnanhallitus 27.04.2015 AIKA 27.04.2015 klo 17:00-18:35 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN

Lisätiedot

Khall 1.8.2011 164, hyväksytty TALOUDENHOITOA JA HENKILÖSTÖN ASEMAA YM. KOSKEVAT TÄYDENTÄVÄT OHJEET

Khall 1.8.2011 164, hyväksytty TALOUDENHOITOA JA HENKILÖSTÖN ASEMAA YM. KOSKEVAT TÄYDENTÄVÄT OHJEET Khall 1.8.2011 164, hyväksytty LAPINLAHDEN KUNTA TALOUDENHOITOA JA HENKILÖSTÖN ASEMAA YM. KOSKEVAT TÄYDENTÄVÄT OHJEET 1. Talousarvio 1.1. Talousarvion valmisteluohje Talousarvion valmistelua varten hallintokunnille

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Perusturvalautakunta 68 30.09.2014 Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet PETUR 68 Vastuualueet ovat valmistelleet vuoden 2015 talousarvioesityksen se kä

Lisätiedot

Tekninen tukikohta (II-kerros), Teollisuuskatu 10, 42100 Jämsä

Tekninen tukikohta (II-kerros), Teollisuuskatu 10, 42100 Jämsä Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 Aika 23.04.2014 klo 17:00-17:45 Paikka Tekninen tukikohta (II-kerros), Teollisuuskatu 10, 42100 Jämsä Läsnäolleet Järvenpää Esko puheenjohtaja Riihinen Pertti varapuheenjohtaja

Lisätiedot