PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Sivu. 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1. Sivu. 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio 2013 5"

Transkriptio

1 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Perusturvalautakunta AIKA kello 17:30-19:40 PAIKKA Sosiaaliosaston neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio Pälkäneen palvelukotisäätiön Kanervan talousarvio Täyttöluvat 9 77 Täyttölupa hoitajan työsuhteeseen Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvleujen tuottamisesta/hoivapalvelu Metsätähti Oy Verisuoninäytteenottoluvat Viranhaltijapäätökset Lastensuojelun asiantuntijaryhmään pälkäneläisedustajan nimeäminen Tehostetun palveluasumisen hankinta Muut asiat 18

2 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Perusturvalautakunta AIKA kello 17:30-19:40 PAIKKA Sosiaaliosaston neuvotteluhuone LÄSNÄ JÄSENET Zeitlin Rainer puheenjohtaja Lindholm Eero varapuheenjohtaja Niemelä Maija jäsen Rantanen Suvi jäsen Romu Helena jäsen Rulja Matti jäsen Saarinen Kirsi jäsen Tuominen Eija jäsen Keino Hanna kh:n edustaja Ihalainen Liisa vanhustyön johtaja Santa Liisa ruokapalveluesimies asiantuntija Ilomäki Kirsi osastonhoitaja asiantuntija Snäkin-Laitinen Seija ruokahuolto ja siivouspäälikkö asiantuntija Klasila Raija osastonhoitaja asiantuntija MUUT Koivisto Janita pöytäk.pitäjä, esittelijä Tapola Jarmo sosiaalityön johtaja POISSA Penttilä Asko jäsen Laine Pekka varajäsen LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT LIITTEET PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Rainer Zeitlin puheenjohtaja Janita Koivisto pöytä kirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pälkäneellä Eero Lindholm Eija Tuominen PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO Pöytäkirja on pidetty Pälkäneen kunnanvirastossa yleisesti nähtävänä kello

3 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Pöytäkirjanpitäjä Janita Koivisto

4 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen PERLA Perusturvalautakunnalle on saapunut tutkimuslupa-anomus Elli Kallioinen ja Virve Nurminen ovat vakinaisessa työsuhteessa kuntaan ja työskentelevät tällä hetkellä Kukkiakodolla hoitajien työtehtävissä. He suorittavat vanhustyön erikoisammattitutkintoa Tampereen ammattiopistossa aikuiskoulutuksena. Tämän hetkiseen opiskelun osaan- ikääntyneiden terveyden ja toimintakyvyn tukeminen, kuuluu tehtävä, jossa Elli ja Virve tekevät ravintoanamneesin ja ehdotuksia ravitsemushoidon kehittämiseen. Heidän tarkoituksenaan on tehdä perus ravitsemustilan arviointi (MNA) kaikille Kukkiakodon asukkail le. MNA tulosten pohjalta he valitsevat kumpikin asukkaan, jonka ravitsemustilaan he perhetyvät tarkemmin. Virve ja Elli toteavat hakemuksessaan, että noudattavat yksityisyydensuo jan ja vaitiolovelvollisuuden velvotteita. He toivovat, että tehtävä antaa eväitä kehittää myös osaston ja keittiön välistä yhteistyötä. Työ ei ole tu lossa yleiseen jakeluun, mutta kunnan sisäisten yksiköiden kanssa he ovat valmiita tekemään yhteistyötä. Liitteenä 3 tutkimuslupahakemus Perusturvalautakunta myöntää Elli Kallioiselle ja Virve Nummiselle tutkimusluvan koskien opinnäytetehtävää ravitsemushoidon kehittämisestä. Perusturvalautakunta kuitenkin vielä muistuttaa, että opinnäytetehtävässä ei saa käyttää henkilöiden oikeita nimiä yksityisyydensuojan vaarantumi sen vuoksi. PERLA Perusturvalautakunta hyväksyi päätösehdotuksen ja toivoi saavansa tutkimuksen sen valmistuttua perusturvalautakuntaan. Virve Numminen ja Elli Kallioinen ovat toimittaneet vanhustyön erikoisammattitutkintoon sisältyneen opinnäytetyön nimellä Ravintoanamneesi ja ravit se mushoidon kehittäminen perusturvalautakunnalle tiedoksi. Liitteenä 3 Virve Nummisen ja Elli Kallioisen tutkimus Ravintoanamneesi ja ravitsemushoidon kehittäminen Perusturvalautakunta merkitsee tutkimuksen tiedoksi. Perusturvalautakunta kävi asiasta keskustelua ja päätti pyyttää ruokahuol to-

5 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta ja siivouspäällikön, osastonhoitajan Kuk kiakodolta sekä Har jutuulesta sekä Kukkiakodon emännän seuraavaan perusturva lautakunnan kokouk seen keskustelemaan asiasta. PERLA 73 Perusturvalautakunnan kutsu ruokahuollon sekä osastonhoitajan osallistumisesta perusturvalautakunnan kokoukseen on toimitettu ruokahuol to- ja siivouspäällikölle sekä vanhustyön johtajalle, jotka ovat välittä nee t kutsua ruokapalveluesimiehille sekä osastonhoitajille. Perusturvalautakunta käy asiasta keskustelua ruokahuolto- ja siivouspäällikön, vanhustyön johtajan, ruokapalveluesimiesten sekä osastonhoitajien kanssa. Keskustelu ja siinä saadut selvitykset merkitään tiedoksi. Vanhusten ravitsemusta koskevan pykälän käsittelyn ajan kokouksessa oli asiantuntijoina paikalla ruokahuolto- ja siivouspäällikkö Seija Snäkin-Laitinen, ruokapalveluesimies Liisan Santa, osastonhoitajat Kirsi Ilomäki ja Raija Klasila. Ennen varsinaista keskustelua ruokahuolto oli tuonut kokoukseen osallistuville näy te ruoaksi päivällisenä ollutta kanakeittoa ja lei pää juo mi neen. Päivälli nen to dettiin maukkaaksi. Seija Snäkin-Laitinen oli valmistellut esityksen ruokahuollon toiminnasta, jonka pohjalta kokouksessa käytiin kesksutelua. Perusturvalautakunta sai vanhuspalvelujen ravitsemuksen osalta tarvittavan lisäselvityksen seikkoihin, joihin Vir ve Nummisen ja Elli Kallioisen tutkimuksessa oli kiinnitetty huomiota. Ruokahuolto- ja siivouspäällikkö totesi kokouksessa, että elintarvikkeista ei tingitä vaan se tapahtuu jostakin muualta. Osastonhoitajat totesivat, että vanhusten aterioiden välit ovat Valviran antaman ohjeistuksen mukaiset. Perusturvalautakunta totesi saaneensa tarvittavat lisäselvitykset ja konkreettisia parannuksia on jo tapahtunut. BMI:tä tulee jatkossakin säännöllisesti seu ra ta, samoin vanhusten suun kuntoa. Pälkäneen kunnan omana tuo tantona järjestettävässä vanhuspalveluissa sekä laitoshoidossa että tehos tetussa palveluasumisessa ruoka tulee olla tasalaatuista. Ravitsemuskartoitusta esitettiin uusittavaksi muutaman vuoden kuluttua laa jem pa na opinnäytetyönä koskien Päl kä neen kun nan lai tos hoitoa et tä tehoste tua palveluasumista. Ruokahuollosta toimitetaan osastoille käyttöön kuvat ateriakoos ta ja po tilaan ruo ka va lion energiamäärää koskevat taulukot. Perusturvalautakunta päätti asian esityksen mukaisesti.

6 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Perusturvalautakunta Talousarvio 2013 PERLA 74 Koko kuntaa koskeva 2013 vuoden talousarvio ja taloussuunnitelma käsitellään kunnanhallituksessa ja kunnanvaltuustossa Kunnanhallitus on hyväksynyt pidetyssä kokouksessa talousarvio- ja ta lous suun nitelmakehyksen vuosille Talousarviokehyksessä toi min tatuotot vähenevät -0,9 % prosenttia vuoden 2012 ta lous arvioon ver rat tu na. Toi mintakulut kasvavat 2,7 prosenttia, jol loin toi minta kat teen (net to menojen) kasvuksi muodostuu 3,8 prosenttia. Vuoden 2013 talousarvio osoittaa ke hyksen perusteella noin 0,45 milj. eu roa alijää mää. Myös suun nitelma vuodet 2014 ja 2015 osoittavat kehykses sä alijää mää. Suunnitel makau delle merkittyjen nettoinvestointien määrä on n. 13,0 milj. euroa. Taloussuunnitelmakehyksessä edellytetään tehtäväalueilla huomioitavan talousarviovalmistelussa 2013 taloudentasapainottamiseen sisältyneet toimen pi teet. Suurena muutoksena aiempiin vuosiin nähden vuoden 2013 alusta siirrytään net to bud je toin tiin. Pe rin tei sessä brut to budje toin nissa tulot ja me not budje toi daan erik seen mää rä ra hoina ja tu loarvioi na. Netto bud jetoin nissa talous arvioon ote taan vain tu lo jen ja me no jen erotus. Talousarvion käyttötalousosiossa kallintokuntia valtuustoon nähden sitova taso on tehtävä alue, jollla tasolla myös hallintokuntia ohjeistava kehys on laadittu. Sosiaalipalvelujen vuoden 2013 raamissa ulkoiset toimintatuotot ovat arvioitu ta sol le euroa, joista sisäisiä tuottoja on euroa. Toiminta me not on arvioi tu euron tasolle, joista sisäisiä meno ja on eu roa. En na koi tuun tilinpäätökseen 2012 nähden toiminta menoihin on las ket tu 20% las ku. Eu roissa kyseessä on n euron menojen lasku, josta noin 2,4 milj. euroa koostuu siirtyvistä päivähoidon kuluista. Toi min ta tuot to jen on ar vioi tu las ke van noin 7%, jo ka on eu rois sa eu roa. Vuonna 2009 laaditusta taloudentasapainottamispaketin seu rannasta luovutaan vuodelle Pe rusturvalautakunta sai toteutettu an netussa aikataulussa tasapainottamis pakettiin sisältyneet toimenpiteet. Vanhainkoti Kukkiakodon peruskorjaus työ jatkuu edelleen vuoden 2012 marraskuun loppuun asti ja vuoden 2013 alusta kiinteistö toimii tehostetun palveluasu misen yksikkönä. Päivähoidon asiakasmaksuporrastus toteutet tiin kaksi portaisena, johon porrastus valit tiin asiakaskyselyn pohjalta. Tä män lisäk si päivähoidossa luovuttiin päivä hoidon ostopalvelusta, koska lapset pystyt tiin sijoittamaan kunnan omiin päivähoidon yksiköihin. Päivä hoidossa jätet tiin myös täyttämättä joitakin vapautuneita työsuhteita, koska lasten mää rä päivähoidossa oli laskenut. Toimeentulotuen osal ta pit kä ai kais työt tö miä on avus tettu elä ke put keen pää syssä ja osan koh dal la tä mä on to teu tu nut. Kuiten kin vuo den 2012 ai kana toi meen tulo tuen nor min nou sivat ja asia kasmäärä kasvoi noin 5%:lla, joka on ai heut tanut toi meen tu lotu kikus tan nus ten nou sun. Mie len terveysyk sikkö Haa pa rinteen toi min nan laa jenta mi nen si-

7 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Perusturvalautakunta sälly tettiin ta lou dentasapai notta mis toi menpi teisiin vuonna Muutos perus tui Mik kola kodin muut tami seen vanhus ten pal veluasu misyk siköstä mielen ter veys-, päihde- ym. ym pärivuo rokau tista hoi vaa tar vitse vien asukkaiden te hoste tun pal ve lu asu mi sen yksiköksi. Asiakkaiksi siirret tiin Pälkäneen kunnan ulkopuolelle sijoitetut, ympärivuorokautista hoi vaa tarvitsevat henkilöt. Suurin toiminnallinen muutos perusturvalautakunnan talousarvion osalta on, et tä päi vä hoito, esikoulutoiminta ja per heiden muut palvelut siirtyvät koulutus- ja kulttuuripalvelujen alaisuuteen. Tämä merkitsee ta lou del li sesti noin 2,36 mil joo nan eu ron pois tumaa perusturvan budjetista ja henki löstö mää ränä siirto kos kee 66,5 hen kilöä. Siirtosuunnittelu ja muu valmis telu toteu tettiin ke vään 2012 aikana. Talousarviossa 2013 henkilöstökuluihin laskettiin nousua 2%:a, joka laskettiin kaikki vuoden 2012 korotukset sisältävään palkkakuluun. Lisäksi palkkoihin on tehty vuoden 2013 mukaiset henkilöstömuutoslisäykset ja vähennykset tehtäväalueittain. Perusturvalautakunnan alai suu des sa työskentelee 2013 vuonna 107,6 vakinaista henkilöä. Koko perusturvalautakunnan talousarviossa ulkoisia tuottoja vuodelle 2013 on arvioitu euroa. Ul koi set toi min ta me not on ar viotu ole van euroa. Sosiaalipalvelujen ulkoiset toimintatuotot ovat euroa ja ulkoiset toiminamenot ovat euroa. Toimintamenot jäivät alle raamin noin eu roa. Vuoden 2013 talousarviota valmisteltaessa näkyi ra kennemuutok set, jotka tehtiin vanhuspalvelujen ja mielenterveyspalvelujen osal ta. Myös las ten ja perheiden ennaltaehkäsevään työhön panostaminen tuottaa tu losta ja kuluja on näin saatu laskemaan tai ainakin nousuhuippu ja tasaantu maan. Lisäksi kuljetuspalveluissa keskitettyyn tilausjärjestel mään siirty minen ta soitti kuljetuspalvelumenojen kasvua. Terveyspalvelujen osalta perusterveydenhuollon toimintamenot en si vuo delle ovat euroa, joista euroa on varattu asiakas palv leujen ostoon muilta. Kangasala on uusinut Valkeakosken kaupungin kanssa sopimuksen, jossa Valkeakoski sitoutuu tuottamaan Etelä-Äimä lässä asuville pälkäneläisille terveyspalveluja. Erikoissairaanhoidon osalta toimintakuluihin on varattu euroa, josta erikoissairaanhoidon ostoa kuntayhtymältä on euroa. Kasvua 2012 vuoteen verraten on noin 6,5 %. Tämä sisältää ensihoitotoiminnan, erityisvelvoitemaksun sekä osan kalliinhoidon tasausmaksusta. Tätä ei va rattu kokonaisuudessaan budjettiin, koska on todennäköistä, et tä vuo den 2013 aika na tulee kertymään kalliinhoidon tasausta. Eläkeme noperus teisia KuEL- ma kusu ja on varattuna euroa. Investointisuunnitelmaan vuodelle 2013 on varattu euroa, joka suunnataan sairaalasänkyjen ostoon sekä Haaparinteen/Mikkolakodin ja Kukkiakodon yleisten tilojen kalustukseen. Ennen uusien huonekalujen hankintaa kartoteitaan olemassa olevat huonekalut ja niiden mahdollinen

8 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Perusturvalautakunta hyödyntäminen edellä mainittuihin yksiköihin.tämän li säk si Mik ko la ko din paran nuk siiin va ra taan eu roa, jon ka on tarkoi tus kat taa Mik ko lako din pihan aitaa mi sen. Per hekes kus Pir tin ti laan suun ni tellaan muu tok sia mm. välisei nän kaata mista. Tä män osal ta ei ole vielä ar vioitu kus tan nus vaikutuksia. Pe rusturva lauta kun nan inves toin tien alle on myös va rattu määräraha Har ju tuulen keittiön pe ruskorjauk seen n eu roa. Kunnanhallitus on hyväksynyt sisäisen valvonnan ohjeen Tä tä noudatettaan myös vuoden 2013 osalta. Tämän mukaan kunnan hal lin non ja ta lou den val von ta tu lee jär jes tää niin, et tä se muo dos taa katta van val vonta jär jestel män. Toi minnot on jär jestettä vä ja toimin taa joh detta va si ten, et tä kaikilla organi saation ta soil la ja kaikis sa toi min nois sa on riit tävä sisäi nen valvonta. Kunnanhallitus vastaa ylimpänä toimeenpanevana toimielimenä sisäisen valvonnan järjestämisestä. Kunnanhallitus ohjeistaa sen lisäksi, mitä lainsäädännössä ja muualla kun nan omissa säännöissä säädetään, sisäisen valvonnan toteuttamista. Toi mielimen tulee päättää omaa tehtäväaluettaan koskien hyvään johtamis- ja hallintotapaan, sisäiseen valvontaan ja riskienhallintaan liittyvät menettely tavat. Vastuuhenkilöiksi määrätyt esimie het vastaavat tehtäviensä ja kus tannuspaikkojensa osalta sisäisen valvon nan täytäntöönpanosta. Sosiaalitoimi täyttää sisäisen valvonnan arviointilomakkeen tilinpäätöksen yhteydessä, jossa arvioidaan kuluneen vuoden johtamisen ja hallinnon järjestäminen, riskienhallinta, valvontatoimenpiteet ja tiedonkulku. Tilintakrakstajat kiinnittivät sisäiseen valvontaan huomiota vuonna 2009 ja tämän pohjalta toimintaan on tehostettu. Liitteet 1 tavoitelomakkeet sosiaali- ja terveyspalveluista, henkilöstösuun nitel ma , talousarviolaskelma 2013 Perusturvalautakunta hyväksyy sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarvion ja tavoitelomakkeet vuodelle Perusturvalutakunta hyväksyi ehdotuksen. Hanna Keino poistui kokouksesta klo

9 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Perusturvalautakunta Pälkäneen palvelukotisäätiön Kanervan talousarvio 2013 PERLA 75 Pälkäneen palvelukotisäätiön hallitus on kokoontunut ja hyväksynyt kokouksessa esityksen vuoden 2013 talousarviosta. Pälkäneen kunnanhallitus ja Pälkäneen Palvleukotisäätiö ovat allekirjoittaneet sopimuksen yhteistoiminnasta Tämän mukaan kunta maksaa alijäämäkorvausta tilikaudelta enintään kolmen kodinhoitajan yhteenlaskettujen vuosipalkkojen määrään asti kunnan maksaman ylimmän palkkaluokan mukaisena täysillä palvelulisillä sekä lisättynä pakollisilla eläke- ja sosiaalivakuutusmaksuilla ja muilla mahdollisilla pakollisilla maksuilla. Vuodelle 2013 palvelukotisäätiön henkilöstömitoituksessa ei ole tulossa muutoksia. Säätiön hinnat noudattavat perusturvalutakunnan hyväksymiä taksoja soveltuvilta osin. Hinnat tarkistetaan, kun perusturvalautakunta on käsitellyt vuoden 2013 sosiaalipalvleujen taksat. Asuntojen vuokriin ei ole tulossa vuoelle 2013 korotuksia. Mikäli vuosi 2013 toteutuu palvleuasuntojen kustannusten osalta ennakoitua heikom min tai kustannustaso nousee muuten merkittävästi, hallitus voi päättää vuokrien korotuksesta vuoden 2013 kuluessa. Saunatilojen pesuhuoneen kaakelisaumat tulee uusia rakenteellisten onvelmien vuoksi. Tavanomaisten korjausmäärärahojen lisäksi remonttiin varataa talousarviossa noin euroa. Alijäämäkorvaus vuodelle 2012 on ollut euroa. Tällä hektellä näyttää, että talousarvio on toteutumassa hieman pareemin. Alijäämäkorvaus on pidetty vuodelle 2013 ennallaan euroa. Säätiön hallitus esittää perusturvalautakunnalle, että se hyväksyisi hyväksytyn sopimuksen mukaisesti Pälkäneen Palvelukotisäätiön vuoden 2013 talousarvion mukaisesti alijäämäkorvaukseksi eu roa. Alijäämäkorvauksen enimmäismääräksi vuodelle 2013 säätiön hallitus esittää euroa. Liitteenä 2 Pälkäneen palvelukotisäätiön hallituksen esitys ja talousarvio 2013 Perusturvalautakunta: Perusturvalautakunta hyväksyy esityksen Pälkäneen Palvelukotisäätiön hallituksen esityksen mukaisesti. Vanhustyön johtaja Liisa Ihalainen poistui kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi. Pe rus tur va lau ta kun ta hy väk syi eh do tuk sen.

10 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Perusturvalautakunta Täyttöluvat PERLA 76 Vanhuspalveluista on vapautumassa kaksi hoitajan työsuhdetta työpaikkakuntavaihdoksen sekä eläkkeelle siirtymisen vuoksi. Molemmat työsuhteet ovat tällä hetkellä sijoitettuna kotihoitoon. Hoitajien työsuhteet tulee täyttää, jotta pystytään jatkamaan rakennemuutosta avohoitopainotteisempaan vanhusten hoitoon. Kotihoitoa on mahdollista saada myös vammaiskotitalouksiin ja lapsiperheisiin. Vuoden 2011 aikana kodinhoitoapua saaneita kotitalouksia oli yhteensä 176. Jotta ny kyi nen asia kas mää rä pystytään jatkossakin hoitamaan, tämä vaa tii hoi to hen kilöstö mi toi tuk sen säilyttämistä nykyisellä tasolla. Perusturvalautakunta päättää, esittää kunnanhallitukselle, että hoitajan työsuhteet voidaan täyttää alkaen toistaiseksi. Perusturvalautakunta hyväksyi ehdotuksen.

11 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Perusturvalautakunta Täyttölupa hoitajan työsuhteeseen PERLA 77 Varhaiskasvatuksen puolella on vapautunut kaksi hoitajan työsuhteen puolikasta eläkkeelle siirtymisen vuoksi. Vapautuneista työsuhteista muodos tuu kokonainen hoitajan työsuhde, jolle haetaan täyttölupaa, jotta hoitaja mitoitus päivähoidon yksiköissä saadaan pidettyä lain määrittämällä tasol la. Perusturvalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle hoitajan työsuhteen täyt tä mistä alkaen toistaiseksi. Perusturvalautakunta hyväksyi ehdotuksen.

12 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Perusturvalautakunta Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvleujen tuottamisesta/hoivapalvelu Metsätähti Oy PERLA 78 Pälkäneen kuntaan on saapunut ilmitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamista koskien Hoivapalvelu Metsätähti Oy:ltä. Ilmoitus koskee yrityksen tuottamaa kotipalvelua, henkilökohtaista apua ja perhetyötä. Hoivapalvelu Metsätähti oy: keskeisimpiä toiminta-alueita ovat pääkaupunkiseudunkunnat mm. Helsinki, Espoo, Kauniainen, Kirkkonummi, Hyvin kää, Vantaa ja Porvoo. Varsinais-Suomessa yritys toimii mm. Turussa, Kaa rinassa, Paraisilla, Paimiossa, Piikkiössä ja Maskussa. Pirkanmaan alueella palvelua järjestetään mm.pshp:lle, Tampereella, Nokialla, Pirkka las sa ja Ylöjärvellä.Tämän lisäksi palvelua tuotetaan Sastamalassa ja Jy väskylässä. Näiden lisäksi vielä Pohjanmaalla, Jalasjärven, Ilmajoen ja Ku rikan seudulla. Hoivapalvelu Metsätähti Oy:n tavoitteena on laajentaa toi mintaa koko Suomeen heidän koko palveluvalikoimalla. Hoivapalvelu Metsätähti Oy:n palvelut muodostuvat kolmesta osa-aluees ta: hoitajien henkilövuoraus, sairaan lapsen hoitopalvelu sekä omasta kotihoidon ja kotisairaanhoivon palvelutuotannosta. Hoivapalvelu Metsätähti Oy:n Pälkäneen kuntaan tekemä ilmoitus koskee kotipalvelua, henkilökohtaista apua ja perhehoitoa. Ilmoituksenvaraisia ovat sel lai set pal ve lut, joi ta kun ta on vel volli nen jär jes tä mään sosi aa li huol tolain (710/1982) 17 :n mu kaan, si käli kuin niitä on mahdollis ta tuot taa yk sityisesti liike- tai am mat ti toimintaa har joit tamalla. Yksityisinä palve luina voi daan tuottaa esi merkik si sosiaali työtä, kasvatus- ja perhe neuvon taa, koti palvelua tukipal velui neen, asumis palve lua, laitos huoltoa ja lasten päi vähoi toa. Palvelujen tuottajan on tehtävä kirjallinen ilmoitus ennen toiminnan aloittamista tai olennaista muuttamista sen kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle, jonka alueella palveluja tuotetaan. Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajan on tehtävä kirjallinen ilmoitus vastuuhenkilön vaihtumisesta ja toiminnan lopettamisesta. Tämä koskee sekä ilmoituksen- että luvanvaraisia palveluja. Ilmoitus tehdään kunnan toimielimelle, jos kyseessä on ilmoituksenvarainen palvelu. Lupaviranomaiset (aluehallintovirastot ja Valvira) pitävät yhdessä yksityis ten palvelujen antajien rekisteriä lupa- ja ilmoitusasioiden käsittelyä ja toi minnan valvontaa ja tilastointia varten (25 :n 1 mom.). Rekisteriin merkitsemistä varten kunnan toimielimen tulee viipymättä antaa aluehallintovirastolle tie dot ilmoituksenvaraisista sosiaalipalveluista ja niis sä tapahtuneista olen naisista muutoksista kuten vastuuhenkilön vaihtumi sesta ja toiminnan lo pettamisesta. Uuden lain mukaan kunnan toimielin ei enää anna aluehallintovirastolle tietoja kotipalvelun tukipalve luja tai niihin rinnastettavia palveluja eikä yksi tyistä perhepäivähoitoa kos kevista ilmoituksista (lain 13 ). kiksi niin kutsu tut kauppakassipalvelut. Perustelujen mukaan tukipalvelut ja vastaavat palve lut ovat tukipalveluihin rinnastettavia myös silloin, kun ne kuuluvat osana

13 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Perusturvalautakunta muuhun sosiaalipalveluun. Esimerkiksi asumispalveluun tai laitos huoltoon kuuluvaa ateriapalvelua pidetään kotipalvelun tukipalveluun rin nastettava na palveluna. Kun kunnan toimielimelle saapuu ilmoitus kotipalvelun tukipalvelusta tai muusta palvelusta, jota ei merkitä rekisteriin, toimielimen on suositeltavaa ratkaista hallintopäätöksel lä, katsotaanko palvelu kunnan toimielimen valvottavaksi yksityiseksi sosi aalipalveluksi. Näin asia tulee riittävästi dokumentoiduksi, mikä helpottaa muun muassa palvelujen arvonlisäverokohtelun arvioimista. Verohallinto on antanut sosiaalipalvelujen arvonlisäverotuksesta uuden ohjeen (604/40/2011), joka tuli voimaan samanaikaisesti yksityisiä sosiaalipalveluja koskevan lakiuu distuksen kanssa. Ohjeen mukaan palvelujen arvonlisäveroton myynti edellyttää muun muassa sitä, että palvelujen tuottaja on merkitty yksityis ten palvelujen antajien rekisteriin tai hän on tehnyt toiminnastaan ilmoituk sen kuntaan. Hoivapalvelu Metsätähti Oy on toimittanut kuntaan ilmoituksen yksitysten sosiaalipalvelujen tuottamisesta siihen vaadittuine asiakirjoineen. Pälkäneen kunnassa työskentelee tällä hetkellä joitakin kotihoitoyrittäjiä, joilta asiakkaat voivat ostaa suoraa tarvitsemansa palvelut. Hoivapalvelu Metsätähti Oy nähdään kun nan jär jestä mää palvelutuotantoa täydentä vänä toimintana ja mah dol listaa myös erilaisille asiakkaille vapautta valita useammasta palveluntuottajasta. Palveuntuottaja ja asiakas tekevät ostopalvleusopimuksen keskenään. Liitteenä 3 ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamises ta/hoi va palv leu Met sä tähti Oy (ilmoitukseen liitteet ovat nähtävillä kokouksessa) Perusturvalautakunta päättää hyväksyä Hoivapalvelu Metsätähti Oy:n il moituk sen kun nan omaan re kis teriin yksityisistä palveluntuottajista ja pe rusturva lauta kun nan alaiset vi ran haltijat tulevat valvomaan yrityksen toi mintaa. Toiminta katsotaan olevan Aluehallintoviraston rekisteröimää toimintaa ja asikirjat sekä lausunto toimitetaan Aluehallintovirastolle. Perusturvalautakunta hyväksyi ehdotuksen lisäyksellä, että Hoivapalvelu Metsätähti Oy:n tulee toimittaa toimintakertomus perusturvalautakunnalle tiedoksi vuosittain.

14 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Perusturvalautakunta Verisuoninäytteenottoluvat PERLA 79 Kotihoidossa on koulutettu kotihoidon työntekijöitä verisuoninäyt teenot toon. He ovat saaneet asiasta toimipaikkakoulutuksen sekä suorittaneet käy tönnön harjoit telun labo ratoriossa. Fimlab on antanut näytteenottokou lu tuksesta jokai selle to dis tuksen, jotka ovat py kälän liitteenä. Koulutusten osalta on toimittu Valvirasta saadun ohjeen mukaisesti. Ohjeistuksena on ollut riittävä koulutus, ei ainostaa pistämisen harjoittelu. Verisuoninäytteiden ottajien tulee ymmärtää riskit ym. toimenpiteeseen liityvät asiat. Koulutuksen kestoa ei ole määritelty. Näyttö ja näytteenottolupa toimintayksikkökohtaisesti on oltava ja luvan antajaa ei ole määritelty. Koulutus on jär jes tetty toi mi paik ka kou lu tuk se na klo Pälkäneen kunnan hallintosääntönnässä ei ole määriteltynä vastaavien lupien myöntäjiä, joten asia tuodaan perusturvalautakunnan päätettäväksi. Hallintosääntöä ollaan päivittämässä ensi vuoden alkuun mennessä ja sinne tullaan lisäämään osastopäälliköille maininta myös lupien myöntämisestä edellä selostetuissa asioissa. Liitteenä 4 verisuoninäytteenottolupa ja Filmabin todistukset; Harhala, Lintunen, Saarikko, Suovalkama ja Virtanen Perusturvalautakunta päättää 1. hyväksyä verisuoninäytteenottoluvat seuraaville henkilöille: Harhala Heli Lintunen Elina Saarikko Nina Suovalkama Riitta Virtanen Sini 2. ja valtuuttaa perusturvajohtajan allekirjoittamaan verisuoninäytteen oton lu van Perusturvajohtaja totesi ko kouksessa, et tä vas taa vat lu pa-asiat tullaan huomioimaan seuraa vassa hallintosääntöpäivityksessä, jolla valtuutetaan luvan myöntäminen perus turvajohtajalle. Perusturvalautakunta hyväksyi ehdotuksen.

15 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Perusturvalautakunta Viranhaltijapäätökset PERLA 80 Perusturvajohtaja on toimittanut kunnan hallintosäännön 67 :n mukaisesti perusturvalautakunnalle tiedoksi tekemänsä viranhaltijapäätökset ajalta Perusturvalautakunta merkitsee ilmoitukset viranhaltijapäätöksistä saapuneiksi ja päättää, ettei niistä ilmeneviä asioista oteta lautakunnan käsiteltäväksi ja antaa luvan päätösten täytäntöönpanoon. Perusturvalautakunta hyväksyi ehdotuksen.

16 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Perusturvalautakunta Lastensuojelun asiantuntijaryhmään pälkäneläisedustajan nimeäminen PERLA 81 Lastensuojelulain määritetään moniammatillisen asiantuntemuk sen turvaaminen. Lain mukaan kunnan on huolehdittava siitä, että lapsen asioista vastaavalla sosiaalityöntekijällä on käytettävissään lapsen kasvun ja kehityksen, terveydenhuollon, oikeudellista sekä muuta lastensuojelutyössä tarvittavaa asiantuntemusta. Lain 2 momentin mukaan kunnan tai useam man kunnan yhdessä tulee asettaa sosiaali- ja terveydenhuollon edus ta jis ta, lap sen kasvun ja kehityksen asiantuntijoista sekä muista las tensuo je lu työssä tarvittavista asiantuntijoista koostuva lastensuojelun asiantunti ja ryh mä. Lastensuojelun asiantuntijaryhmä avustaa sosiaalityön tekijää lap sen huos taanottoa sekä sijaishuoltoa koskevien asioiden valmis telussa ja muussa lastensuojelun toteuttamisessa. Lisäksi asiantuntijaryh mä antaa lausuntoja lastensuojelutoimenpiteitä koskevan päätöksenteon tueksi. Kangasalan kunnan perusturvalautakunta esitti yh teis toi min ta-alu een kunnille perustettavaksi moniammatillisen asian tunti ja ryh män al kaen. Nykyisen las ten suo je lun asiantuntija ryh män kau si on lop pu mas sa tä män vuo den lo pus sa ja jak sol le tu lee nime tä uu si ryh mä. Päl käneel tä mo niamma tilli sessa työ rymässä on ol lut nimet ty nä neuvo lan ter veydenhoitaja Kirsi Urk ko. Hä neltä on pyydetty suostu mus esityk seen, jos sa hän tä esite tään edel leen jatka maan asiantuntijaryhmän jäse nenä. Ryhmän jäsenet osallistuvat lastensuojelun asiantuntijaryhmän työskentelyyn omana virkatyönään ja mahdollisista kustannuksista osallistumisesta ryhmän työskentelyyn vastaa asiantuntijana toimivan viranhaltijan työnantaja. Perusturvalautakunta päättää valita lastensuojelun moniammatilliseen työryhmään neuvolan terveydenhoitajan Kirsi Urkon kaudelle Perusturvalautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

17 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Tehostetun palveluasumisen hankinta 5/02.08/2010 PERLA Pälkäneen kunnan perusturva pyysi päivätyllä tarjouspyynnöllä tarjousta 7-10 asukaspaikasta ikäihmisten tehostetun palveluasumisesta ajalle (+ 3:n vuoden optio). Pälkäneen kunta hankkii tehostettua palveluasumista ikäihmisille, joista suurimmalla osalla on tällä hetkellä MRSA- sairaalabakteeri. Hankintamenettely Hankinta toteutettiin avoimena menettelynä. Kysymyksessä on EU-kynnysarvon ylittävä palveluhan kinta, josta julkaistiin ilmoitus EU:n virallisessa tiedotuskanavassa ja Pälkäneen kunnan internet-sivuilla. Kilpailutus toteutettiin käänteisenä kilpailutuksena. Vuorokausihinta oli määri tet ty 104 euroon (alv 0%). Vertailu- ja arviointiperusteet Valintaperusteena on kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Kokonaistaloudellisuuden arviointiperusteena on palvelun lisälaatu, jonka painoarvo on 100%. Palvelun on täytettävä ehdottomat laatuvaaatimukset. Tarjouspyyntö sisälsi ehdottomia laatuvaatimuksia henkilöstön, osaami sen, laadunhallinnan, palvelu- ja hoitosuunnitelmien mukaisen toiminnan, aterioiden ja turvallisuuden osalta. Lisäpisteitä sai henkilöstöön, hoidon tason arvioinntiin/toimintaohjeisiin, elämänlaatuun ja yhteisöllisyyteen ja asukkaiden sekä heidän omaisiin/läheisiin liittyvien lisäkysymysten osalta. Tarjousten käsittely ja vertailu Määräaikaan klo mennessä tarjouksen jätti kaksi toimijaa: GeroCare Oy ja Mediverkko. Tarjoukset avattiin ja tarjouk sia käsittelemässä oli vanhustyönjohtaja Liisa Ihalainen sekä perusturva joh taja Janita Koivisto. Mediverkon tarjous ei ollut tarjouspyynnön mukai nen. He esittivät tarjouksessa sopimuskauden alkamisajankohdaksi , mutta asiakkaat he pystyisivät ottamaan vastaan Gero Caren tarjous oli tarjouspyynnön mukainen. Tästä johtuen pisteytystä tar joajien kesken ei tehty. Liitteenä tarjousten avauspöytäkirja. Ehdostus Perusturvalautakunta

18 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta päättää valita tehostetun palveluasumisen tuottajaksi Gero Care Oy:n, koska tämä täytti tarjouspyynnössä asetetut eh dot. 2. oikeuttaa perusturvajohtajan allekirjoittamaan palve lusta tehtävän so pi muk sen, joka voidaan panna täytäntöön aikaisin taan 21 päivän kulut tua siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätök sen ja hake mus osoituksen tiedoksi. Perusturvalautakunta hyväksyi esityksen. PERLA 82 Esperin hoivakoti Linnean edustajien Leena Laranteen ja Esperin toimialajohtajan Anita Kuokkasen kanssa on pidetty neuvottelu tehostetun palveluasumisen os to palvelusopimuksen jatkamisesta optiovuosien osalta. Sopimus koskee 7-10 tehostetun palveluasumispaikan ostamista. Neuvottelussa oli paikalla Pälkäneen kunnan edustajina kamreeri Toni Leino, vanhustyön johtaja Liisa Ihalainen ja perusturvajohtaja Janita Koivisto. Neuvottelussa todettiin yhteisesti, että sopimusta voidaan jatkaa kolmelle seuraavalle optiovuodelle, jolloin sopimus päättyy Optiovuosina noudatetaan laadittua sopimusta liitteineen. Perusturvalautakunta päättää, että tehostetun palveluasumisen sopimusta, jonka ovat allekirjoittaneet GeroCare Oy:n toimitusjohtaja Leena Laranne ja Pälkäneen kunnan perusturvajohtaja Janita Koivisto , jatke taan kolmelle seuraavalle optiovuodelle niin, että viimeinen sopimuspäivä on Perusturvalautakunta hyväksyi ehdotuksen.

19 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Perusturvalautakunta Muut asiat PERLA 83 Perusturvalautakunnalle tuotiin kokoukseen tiedoksi muissa asioissa vanhuspalveluissa käynnistynyt Love-koulutus, joka on lääkehoitoa koskeva koulutus. Tä män syk syn se kä en si ke vään ai kai na van huspalvelujen avo- ja lai tos hoi don hen ki lös tö suo rit ta vat Love-koulutuksen, joka järjestetään verkossa ja tämä sisältää myös testin osaamisesta, jonka jokaisen hoita jan tulee suorittaa hyväksyttävästi. Perusturvalautakunta merkitsi asian tiedoksi.

20 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ M U U T O K S E N H A K U M u u t o k s e n h a k u k i e l l o t Muutoksenhakukiellot ja niiden perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: O i k a i s u v a a t i m u s o h j e e t Pykälät 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80 ja 82 Koska päätöksestä voidaan teh dä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kir jallinen oikaisuvaati mus, seu raa viin päätöksiin ei saa hakea muutosta valitta malla: Pykälät 79, 81 Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Pykälät 79 ja 81 Viranomainen: Pälkäneen perusturvalautakunta Keskustie PÄLKÄNE p f Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: Hankintaoikaisuviran-omainen ja -aika Seuraaviin hankintaa koskeviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä hankintalain 81 :ssä tarkoitetun vaatimuksen hankintaoikaisusta: Pykälät: Hankintayksikkö: Pälkäneen kunta Keskustie PÄLKÄNE p f Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista.

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Sivistyslautakunta 17.11.2015 AIKA 17.11.2015 kello 18:00-19:15 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Sivu 64 Sivistyslautakunnan edellisen kokouksen pöytäkirja 3 65

Lisätiedot

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513 Sosiaali- ja terveyslautakunta 41 23.04.2013 Kunnanhallitus 121 06.05.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 68 27.08.2013 Kunnanhallitus 217 16.09.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 60 26.08.2014 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Rakennuslautakunta 03.08.2016 AIKA 03.08.2016 kello 18:00-19:10 PAIKKA Pälkäneen kunnan kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 53 rakennuslupahakemuksesta kiinteistölle

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Rakennuslautakunta 04.02.2015 AIKA 04.02.2015 kello 18:00-19:00 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 13 Päätöksen antaminen

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Vapaa-aikalautakunta 02.03.2015 AIKA 02.03.2015 kello 18:00-19:00 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Sivu 1 Vapaa-aikalautakunnan kokousajat ja koolle kutsuminen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 166 14.10.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta Perusturvalautakunta 53 23.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 268/02.08.00/2016 PERLJ 23.08.2016 53 Lohjan kaupunki on kilpailuttanut yhteistyössä perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Rakennuslautakunta 18.01.2017 AIKA 18.01.2017 kello 18:00-18:31 PAIKKA Pälkäneen kunnan kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 1 Poikkeamispäätös kiinteistölle

Lisätiedot

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj.

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj. Perusturvalautakunta 124 27.10.2016 Kunnanhallitus 400 05.12.2016 Perusturvan vuoden 2016 talousarvion määrärahan korotusesitys 909/02.02.02/2015 Perusturvalautakunta 27.10.2016 124 Perusturvan toimintakatteen

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Hankinnan ennakoitu arvo ja toimivalta hankinta-asiassa

Hankinnan ennakoitu arvo ja toimivalta hankinta-asiassa Kunnanhallitus 60 16.02.2015 Hankintapäätös Kirkkonummen kunnantalon ravintolapalveluista 947/02.08.00/2014 Kunnanhallitus 60 Taustaa Kirkkonummen kunnantalon ravintolapalvelut kilpailutettiin vuonna 2011.

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perla 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna Lamminen, puh. 06 438 4101, 044 438 4101 ja vs. perusturvajohtaja

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12 Elämänlaatujaosto AIKA 12.04.2012 klo 17:00-18:25 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 12.02.2014 AIKA 12.02.2014 klo 18:00-19:30 PAIKKA Elisenvaaran oppimiskeskus, kirjaston lukusali ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 211 08.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy 543/61/616/2011 STLTK 211 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi rasto (Valvira) on

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 11 19.01.2016 Kunnanhallitus 27 15.02.2016 Perusturvalautakunta 65 24.05.2016 Perusturvalautakunta 71 21.06.

Perusturvalautakunta 11 19.01.2016 Kunnanhallitus 27 15.02.2016 Perusturvalautakunta 65 24.05.2016 Perusturvalautakunta 71 21.06. Perusturvalautakunta 11 19.01.2016 Kunnanhallitus 27 15.02.2016 Perusturvalautakunta 65 24.05.2016 Perusturvalautakunta 71 21.06.2016 71 Pihtiputaan suun terveydenhuollon kilpailutus 641/240/2015 Perusturvalautakunta

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

Ilmoitustenvaraisia sosiaalihuollon palveluja ovat muun muassa:

Ilmoitustenvaraisia sosiaalihuollon palveluja ovat muun muassa: Perusturvalautakunta 38 15.03.2017 ILMOITUS YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA ARVONLISÄVEROTTOMANA OSK SINIWUOKOT 7/7/2016 Perusturvalautakunta 15.03.2017 38 Ilmoituksenvarainen toiminta (Valviran

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Aika 27.01.2016 klo 16:00-18:30 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Vesihuoltoliikelaitoksen

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta 23.01.2012 KOKOUSAIKA 23.01.2012 klo 17.00-18.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 1 ITSENÄISTYMISVAROJEN MÄÄRÄ 2 2 PERUSTURVATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 3

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01. Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.01/2011 Perla 07.04.2015 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna

Lisätiedot

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kunnanhallitus 137 29.05.2017 Kunnan luottamushenkilövalinnat 1/00.00.01/2017 KHALL 29.05.2017 137 Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kuntalain (410/2015) 30 :n mukaan kunnassa

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Päivähoitopalvelujen järjestäminen Koljolan päiväkodissa 1.8.2015 alkaen

Päivähoitopalvelujen järjestäminen Koljolan päiväkodissa 1.8.2015 alkaen Sivistyslautakunta 144 07.10.2014 Sivistyslautakunta 179 09.12.2014 Sivistyslautakunta 24 03.03.2015 Päivähoitopalvelujen järjestäminen Koljolan päiväkodissa 1.8.2015 alkaen 708/02.08.00/2015 SIVLTK 07.10.2014

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Nurmijärven työterveys -liikelaitoksen johtokunta 19.01.2015 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 1 Kuntalain 2 a muutoksen edellyttämä kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen,

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 Kaupunginhallitus 302 16.11.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 150/07.071/2015 Kaupunginhallitus 16.11.2015 302 Oriveden kaupunki on pyytänyt

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

Fysioterapiapalvelujen hankintaan yksityisiltä palveluntuottajilta on käytetty vuonna 2012 noin 87 000 euroa.

Fysioterapiapalvelujen hankintaan yksityisiltä palveluntuottajilta on käytetty vuonna 2012 noin 87 000 euroa. Perusturvalautakunta 7 19.11.2013 Perusturvalautakunta 5 25.03.2014 Perusturvalautakunta 6 24.11.2015 Fysioterapiapalvelujen hankinta 179/06.04.02/2009 Perla 19.11.2013 7 Valmistelija: Talouspäällikkö

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2016 176 Sivistyslautakunta Aika 07.12.2016 klo 15:00-15:35 Paikka Kalajoen kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 86 Merenojan yhtenäiskoulun

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Valmistelija: hankintapäällikkö Jouni Piri, puh:

Valmistelija: hankintapäällikkö Jouni Piri, puh: Yhtymähallitus 194 21.11.2012 Yhtymähallitus 134 21.08.2013 Yhtymähallitus 185 06.11.2013 Yhtymähallitus 65 20.05.2015 Yhtymähallitus 135 02.12.2015 Asumispalvelun ostosopimus Hoivakoti Suvanto Oy YhtHall

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9. Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015 Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.2015 alkaen 768/01.01.03/2015 SIVLTK 03.03.2015 38 Asian valmistelija:

Lisätiedot

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015 Perusturvalautakunta 15 21.01.2015 Perusturvalautakunta 68 27.05.2015 Perusturvalautakunta 96 23.09.2015 Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion.

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Ympäristölautakunta 08.12.2016 AIKA 08.12.2016 kello 17:00-18:15 PAIKKA Aapiskukon kabinetti KÄSITELLYT ASIAT Sivu 32 Yksityistie- ja perusparannusavustukset vuodelle

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 Sosiaalilautakunta 02.11.2015 AIKA 02.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen

Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen Kunnanhallitus 144 27.05.2013 Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen 170/10/2013 Kunnanhallitus 144 Ranuan kunnan henkilökuljetuksista on järjestetty tarjouskilpailu. Ky sees sä on EU-kynnysarvot

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 3/2014 65. Sivistyslautakunta. Aika 27.05.2014 klo 18:00-19:00. Kunnantalo, kahvio.

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 3/2014 65. Sivistyslautakunta. Aika 27.05.2014 klo 18:00-19:00. Kunnantalo, kahvio. Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 3/2014 65 Sivistyslautakunta Aika 27.05.2014 klo 18:00-19:00 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 46 Yhteiskoulun teknisen työn lehtori 67 47 Vuorotteluvapaa

Lisätiedot

Ilmoitusasiat. Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329

Ilmoitusasiat. Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329 Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 Ilmoitusasiat 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329 1) Julkista hankintaa; asu mis- ja hoivapalveluita koskeva markki naoi keuden päätös

Lisätiedot

Yhtymähallitus Tilinpäätös Yhtymähallitus 36

Yhtymähallitus Tilinpäätös Yhtymähallitus 36 Yhtymähallitus 36 15.03.2016 Tilinpäätös 2015 Yhtymähallitus 36 Kuntalain 64 :n mukaan kuntayhtymästä on soveltuvin osin voi massa, mitä kuntalain 13 luvussa kunnan taloudesta säädetään. Kun talain 113

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/hes Sairaankuljetus Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/hes Sairaankuljetus Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 246 29.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/hes Sairaankuljetus Oy 652/61/616/2011 STLTK 246 HES Sairaankuljetus Oy on pyytänyt Sosi aali- ja terveysalan

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2017 1

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2017 1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2017 1 Kaupunginhallitus Aika 13.06.2017 klo 17:30-17:40 Paikka Kaupungintalo kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 206 Valtuuston puheenjohtajiston

Lisätiedot

Perusturvalautakunta Perusturvan vuoden 2017 talousarvion käyttösuunnitelma 838/ /2016. Perusturvalautakunta

Perusturvalautakunta Perusturvan vuoden 2017 talousarvion käyttösuunnitelma 838/ /2016. Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta 3 26.01.2017 Perusturvan vuoden 2017 talousarvion käyttösuunnitelma 838/02.02.02/2016 Perusturvalautakunta 26.01.2017 3 Kunnanvaltuusto hyväksyi 14.11.2016 120 vuoden 2017 talousarvion

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8).

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8). Sivistyslautakunta 155 22.09.2015 Kunnanhallitus 274 05.10.2015 Esiopetuksen järjestämistavat ja -paikat 1.8.2016 alkaen 911/12.00.01/2015 SIVLTK 22.09.2015 155 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 24 19.05.2016 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 19.05.2016 24 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston

Lisätiedot