sairaalaliitto sjukhusförbundet SAIRAALA-

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "sairaalaliitto sjukhusförbundet SAIRAALA-"

Transkriptio

1 saraaatto sjukhusförbundet SARAALA

2 SARAALALTTO Tetojärjestemäjaosto svu Johdanto Terveydenhuoon atkhenköstö Saraaoden atkhenkjstösuunntemat Saraaoden atksoveuksen toteutustapa ja vahe potashanto askentatom, henköstöhanto, materaahanto, huoto aboratoro, röntgen, ekkaus, tub. Saraaoden atksoveuksssa käyttämät attestot potashanto askentatom, henkjstöhanto, materaahanto, huoto aboratoro, röntgen, ekkaus, tub. aajemmat atkpohjaset tutkmus ja hotoatteet

3 Saraaoden atktomnnan vuoskatsaus pdetään perntesest vuosttan saraaaatk päven yhteydessä. Vuoskatsausta varten on aadttu yhteenveto saraaoden atktomnnan nykyvaheesta ja suunntemsta saraaosta saatujen tetojen perusteea. Yhteenveto on pokkekkaus saraaoden ja jodenkn terveyskeskusten atktomnnasta vuonna 982 ens vuonna pyrtään vastaavat tedot pyytämään aajemmassa määrn myös muta terveydenhuotoaan ykskö ta kun saraao ta. Yhteenveto on muotoutunut vuosen mttaan saatujen kokemusten perusteea, ja tan5 vuonna shen on tehty van vähäsä muutoksa. Terveydenhuoon atktomntojen prssä työskenteevstä henköstä on aadttu uetteo organsaatokohtasest. Luetteo on paveut ansokkaast yhteyden pdossa er organsaatoden vää, koska stä näkyy myös henköden vastuaueet. Terveydenhuoon atoksssa oevan atkhenköstön mäara estetään nmkkettan. Monssa, ertysest penssa saraaossa e varsnasta atkhenköstöä oe, sen sjaan tomnnosta vastaavat käyttäjayhdyshenköt, jotka on estetty ersessä tauukossa, mkä saraaat ovat tedot antaneet. Yhteenvedon ssätämät kuuvan vuoden vrattomet ovat vrasest hyväksytyt. Muden vuosen tedot ovat 5vuotssuunnternen mukaset. Ohesessa kuvassa on estetty saraaoden atkhenksstön jakauttmnen er ammattnmkkes n.

4 Atkkoordnaattor nmkettä e esnny muuaa kwn terveydenhuoon sektora. Nän oen nmke on pysynyt epavrasena ja saraaossa se rnnastetaan joko atkohjemojn ta jossakn saraaossa atksuunnttejohn. Atkkoordnaattort ovat kutenkn tärketä yhdyshenkötä atkyksköden ja käyttäjen vää, joten nmkkeen vahvstamnen vrasest os tovottavaa. Terveydenhuoossa käytettavat atksoveukset on ryhmtety tomntaauettan. Er tehtäväkokonasuuksn ttyvät ohjemat on ertety, ja säks on pyrtty kuvaamaan käyttöönoton toteutustapaa ja vahetta, jotta vodaan erottaa suunnttea, toteutus ja käyttövaheessa oevat soveukset. Soveusten nmtyksä votasn parantaa käyttajäystäväsemmks, paremmn tomntaa kuvaavks. Erseen tauukkoon on koottu käytettyjen atkattestojen keskusyksköt ta käytetty paveukeskus. Myös saraaoden saraanhodosten paveuykskköjen käyttämät soveukset on estetty, sen sjaan van osttan näden këyttämät attestot. Myös attestot on kartotettu, mutta nstä aadtaan yhteenveto erkseen. Seuraavaan atkyhteenvetoon v.983 on tarkotus saada myös em. soveukset nssä käytettyne atteneen. Atk:n kehtysnäkymät vuonna 982 Atk:n käyttö on terveydenhuoon sektora vme vuosna kasvanut huomattavast. Ertysest on tuut uusa atk:n käyttäjä. Sen sjaan atk:n kayttöaueet ovat pysyneet suurn prten ennaaan. Seuraavassa on ähemmn tarkastetu atk:n kehtysnäkymä: henköstön soveuksen at teden tomstoautomaaton osata. Henköstö Atkhenköstön kehtys vuosna , sekä suunntemen mukanen kehtys vuoteen 986 saakka on nmkkettän kuvassa 2. Henköryhmtttset suunntemat ssuraav e vdee vuodee on estetty kuvassa 3.

5 ATK 'Af!:!#,395~ RA?TT e,,bt NTT. HO RT Rb. ATKPAALLK~~T RTKSUUNNTTELJAT ATKOHJELMOJRT RTKKATTTB RTKKRJOTTRJRT Atkhenköstön määrä e suunntemen mukaan tue kasvamaan merkttäväst, vakka atk:n uusa käyttäjaorgansaatota onkn ähvuosna tuossa huomattavast. Uudet atk :n kayttajäsaraaat ovat pääasassa penä saraaota, john varsnasta atkhenköstöä e oe tarkotus hankka, vaan nssä tuee ähnnä oemaan käyttäjstä nmettyja käyttajayhdys ta vastuuhenköta. Näm9 saraaat ottavat käyttöön tyapsteessä tapahtuvaan paatetyöskenteyyn perustuva ta paveukeskuskäyttösa atkjärjestemä, joon varsnasta atkhenköstöä e tarvta. Atkkrjottajen määrän kasvu näyttää pysähtyvän. Tämä on seurausta tehtäven srtymsestä oeeseks osaks työpsteden tomntaa ja myös konekrjottamohn. Soveukset Atksoveusten käyttöaueet ovat pysyneet ähes samona. Manttavana uutena aueena ovat henköstöhannon rutneja paveevat soveukset. Nätä oaan kehttämässä saraaoden yhtestyöprojektena sekä taydentäen :n ohjemstoja että osana SAMohjemstoa.

6 :n henk6stöhannon ohjema (F.ET) on käytössä OY KS:ssä, KYKS:ssa ja EPKS:ssa. Kymmenkunta saraaaa on ottamassa järjestemän kayttöönsa ähmmän vuoden akana. SAMohjemstossa henköstöhanto on osa aajempaa ohjemstokokonasuutta. Ohjemsto ssätää potashannon osata paatekayttöön perustuvat työrutnt, saraaan vastaanottopsteessä (ajanvaraus, ssaankrjotus, mottautumnen, kassa), saraustetojen seurannan avohodon osata, psykatrsen avohodon tastot ja terveyskeskusten tomntatetojen taennuksen ja näden seka postomotustetojen srron paveukeskukseen. Taoushannossa ovat reaaakaseen paatekayttöön perustuva hannosen krjanpdon (taousarvon suunntteun, suorte ja kustannusaskennan), pakkaaskennan seka materaahannon (varasto, apteekk, rtamstokrjanpto) soveukset. Ohjemsto on oout vuoden 982 austa ähten out osttan tuotantokäytössä ja osttan koekäytössä Kanuun keskussaraaassa ja kahdeksassa muussa saraaassa ta terveyskeskuksessa. Keväää 982 on vamstunut :n potashannon jarjestemäa taydentäva, paatekayttöön perustuva järjestemä, joka ssktaä mottautums, ssaankrjotus ja kassatomnnot. Ensmmäsenä järjestemän ott kayttöön Kuopon yopstonen keskussaraaa, ja vuoden ssää on 4 5 muuta saraaaa ottamassa järjestemän kayttöönsa. Terveyskeskuksen avohodon kayttöön tarkotettu Fnstarohjemsto on vamstunut Kuopon korkeakouun ja Varkauden terveyskeskuksen yhtestyönä. Järjestemä ssätää terveyskeskuksen avohodon ajanvaraus ja mottautumsrutnt, avohodon sarauskertomuksen sekä tastot. Järjestemän ensmmänen käyttäjä on Varkauden seudun terveyskeskus. Myöhemmn on yks muu terveyskeskus ottanut järjestemän kayttöönsa ja muutamat terveyskeskukset suunnt teevat kayttöönottoa. Tomstoautomaato Tosena uutena aueena saraaossa on tomstoautomaato, ähnnä tekstnkästteyjärjestemät. Saraaat ovat hankkneet ersä tekstnkästteyjärjestemä ta käyttävät yestetokoneen tekstnkästteyohjemstoa. Mkä tekstnkastteyjarjestemastä hautaan yhteys muhn atksoveuksn (esm. potaan hototetojen kästtey), antaa aajempaan a tkjärjestemään t tyva tekstnkäs tteyohjemsto tähän paremmat mahdosuudet. Nykysn tekstnkastteyjärjestemen pääasanen käyttö on hantoa paveevssa rutnessa, kuten estysstojen, pöytäkrjojen, ohjekrjojen jne aadnnassa. Merkttävänä soveusaueena ovat myös eraset suunntemat kuten taousarvo, vsvuotssuunntema, kuntan ttosuunntema, eraset suunntteukäskrjat jne.

7 Tedonsrto L ëhvuosna tuee tedonsrto muodostumaan entstä merkttävämmäks sekä atosten ssää hajautettujen tomntojen ja tomstoautomaaton kayttöönoton vuoks ettë atosten vää atk:n kayttöönoton yestymsen vuoks. Tämän vuoden yhteenvetotedossa e kutenkaan oa veä knntetty huomota shen, kunka saraaat tuevat tedonsrron toteuttamaan.

8 T E R V E Y D E N H U O L L O N A T K H E N K L O S T U ORGANSAATO HENKLU NMKE TEHTAVÄALUE PUELM SARAALAT: HELSNGN Jukka Koskmes Atkpääkkö (90) 47 MOP. Ena Son SuunntteupAëkk3 Soveutussuunnt teu KESKJS EsaMatt Toppanen Projektpääkkö Kehttmasuunntteu, SARAALA ëketet. sove. A tkkeskus Henna Kapa Koordnaattor Käyttäjen opastus Rtta Kantaa Kouuttaja KäyttBjen opastus Lsa Nuppoa PBäsuunntte je Hannoset jërjestemät Leur Vrte Psäsuunnt te ja Potastetojërjestemät Marja KorppTommoa Pääsuunntteja TLastont Ja tetopaveu Prjo Pennanen Suunntteja Tastmoveutukaet Matt Jauhanen Suunntte ja Materaahanto Smo Petä Ohjemstosuunntteja Varusohjemsto rs Kyt6nem Suunntte ja Laboratoro (sjasena Urpo Rot) Snkke Rpatt Suunntte ja Potashanto Urpo Rot Suunntte ja, ve Tetopaveu Tna Pesonen Ohjemoja Potashanto UaMaja Vernen Ohjemo ja Tastosoveukset Reno Mukku Ohjemo ja yesohjemsto Apo Aarno Ohjemoja, va Hannosst soveukset Kar Saokangas Käyttöpääkkö 'Tapo Tawast Konepëä kka Tapan Puhakka KBytt3ohjemoJa Kaytön ohjemsto Merja Nurm Atkkrjottajen eemes Tasto Martt Hemonen TomstopBakk6 Tastont ja raportontj. tomsto MarjaLeena Vjanen Erkostutkja Tetojärjestemen kehttmnm KEOPON MOP. KESKUS SARAALA Pentt Sopanen Martt konen Mertte Korhonen Hekk Kovuehto Anne Kate Juhan Först Hannu Puuronen MajaCse Ruuskanen Pertt Ruurkanen Aste Hekknen Avon Atkpä?kk SuunntteupBkkö Atksuunntteja Atksuunnt te ja A tksuunntteja, vs Atksuunnt teja, vs Atksuunntte ja Atkkoordnaattor Konepäkkö Ohjemo ja Ohjemo ja Menetem3kehtye Potashanto Hen<östähanto, PETO, TTO Lëketeteeset soveukset, aboratoro Lffketeteeaet soveukset, erstastot vv saaka Këyttajen opastus.2.83 akaen 3uuN MOP. KESKUS SARAALA Antero Enso Mere Jaander (Ua Rautakoura) Kar SNkknen Jaakko Pukka Pekka Matta rme Saonen Hennu Haaranen Pekka Lassa Pas Juvan Atkpëäkkö A tkkoordnaat tor (A tkkoordn.sjanen) Pëäsuunnt teja Pääsuunntteja Pasuunntteja Suunntte jaohjem~ ja Suunntte jaohjemo ja Ohjemo ja Vt konep3äkk3 K?4yttäjen opastus: Potashanto Laketet. tetojrj. Taouahanto, potnehanto Laboratoro, rontgen, apteekk, varasto Lfketet. JRrj., njak. Laboratoro Apteekk, varasto, rtamstb FCAM, henköstöha., taetot, ty5ntutkmu8, patooga, TMPanestesatastont T A M Auno skeuoma ~ MW. Eeva Rnne KESKUS mer Oua SARAALA Aste Hekknen Rtte Sppoe Hekk Tovoa Ata Huhtaa Lsa Maknen EeroVekko Nem Prkko Poutanen Atkpääkkö Atkkoordnaattor PBësuunntteja Suunntte ja Suunntteja Sunntte jaohjemoja Suunnttejaohjemo ja Suunntte jaohjemo ja Ohjemo ja Konep3kkö TURUN Pekka Ruotsaanen A tkpä3kkö ~OP. Lea Smua Pääsuunntte a KESKUS Lsa Nordman Suunntte ja SARAALA Re jo Mäknen Suunntteja Marjut Hakoa A tkkoordnaattor Hekk Hoker Päfoperaattor E~VR Nybeq Laskentatomen nuunntt. Käyttäjen opastus Henkjstöhanto, taoushanto Laboratoro Potaahanto, poknkkr Auesoveukset Se~~rantarekstert, aboratono Loaketet. tastont, röntgsn Syst.eemohjemont Potashanto. ab.är. ~ahoratorojrjestema Potashanto, apteekk Potashanto, koutus Taoushannon atk (92) 6 6

9 2 LTE ATKHENKL~STO ORGANSAATO HENKLO NMKE TEHTAVAALUE PUWLN ETELA Kauko Lata Atkpakkö POHJANMAAN Jaakko Rajaa Suunntte ja KESKUS SARAALA Ano Harju Suunntte ja ArjaLeena Rajaa Ohjemo ja Srkka YKrekoa Atkkoordnattor Jaakko Vehkaoja Päaoperaattor Lahoratoron atkj8rjestemht, atteston varusohjemsto, pakanaskenta Henköetöhanto Potashannon yms. ohjerhat Käyttajen opastus KHytön esmes (964) 54 KANUUN KS rja Kpeqnen Apu.taouspäkkö Laskentatom (986) KANTAHAMEEN Markku Nemnen KESKUS Tamo Saarnen SARAALA Mka Ketomak Heka Antta Hannee Sam Pääsuunntte ja (97) Atksuunntte ja Potasha., aboratoro (97) Atksuunntte ja Hannon ja huoon jrj. (97) A tkkoordnaattor Pääoperaattor Käyttötomnta (97) KESKPOHJAN Marjatta Petäjavuor Tomstopääkkö Laskentatom MAAN KS KESKSUOMEN SHP Avon Jarj Poutanen Avon Pääsuunntte ja Atksuunntte ja Atkkoordnaattor Atktomnnan johtarnnen Soveuskehtys Käyttäjen opastus KOTKAN KESKUS SARAALA Jorma Bruce Erja Nurm TaouspäRkk6 Atk ja askentatom (952) Suunntte jaohjemoja Suunntteu, ohjemont (952) LAPN KS Antt Rantakokko Apu.taouspä~kkö Laskentatom (99) 20 9 LÄNS Tmo Eeronhemo Apu.taouspääkkö Laskentatom (980) POHJAN KS POHJOS KARJALAN KS Seppo Sonnen Prjo Svonen Atktomnnan johtamnen (973) 32 4 Taennus PÄJÄTHAMEEN Seppo Mäknen KESKUS Raa Kosknen SARAALA Ar Pananen Kasa Samnen Jarmo Järvnen Kauko Metso Phäsuunntte ja (98) Atksuunn tte ja Laboratoroatk (98) Atksuunntte ja Potaehanto, henköstö (98) hanto, apteekk Atkkoordnaattor Käyttäjen opastus, potashe (98) nto, aboratoro Ohjemo ja Pääoperaattor KBytön esmes (98) SATAKUNNAN Kaja Huoten Atksuunnt te ja Saraaan atktomnnan kehtt. (939) KESKUS Ea Pusa Apuaskansst Penostetokoneen kfyttö (939) SARAALA SAVONLNNAN Seja Mäkäänen Tomstonhotaja KESKUS SARAALA rja Rssanen Kansst Krjanpto, kustannd ja (957) suorteaskenta Pakanaskenta (957) VAASAN Oe Pursanen SARAANHOTO Fredrk BjRrk PR MajLs Benqs Atksuunntte ja (96) A tksuunntte ja Laboratoroatk (96) 23 2 A tkkoordnaattor Potashanto (96) MATRAN ALUE Ar Haataja Taouspääkkö SARAALA Esko Aasvanto Johtava äakar Prkko Husu Kansst 'Tuua Karjaanen Tomstonhotaja Koko tomnnan koordnont (954) Potastastot Pakanaskenta Krjanpto

10 3 LTE ATKHEPJKLOSTU T E R V E Y D E N H U O L L O N A T K H E N K L U S T O ORGANSAATO HENKLU NMKE TEHTÄVÄALUE PUHELN JORVN Matt Aarno A tkpääkkö (90) SARAALA Osmo Juhava A tkkoordnaattor Käyttäjen opastus: (90) Potashanto ja shen ähesest ttyvät tehtävät LO.!JAN ALUE SARAALAN KL Marja Tovanen Ra Saarnen Kykk Nyskn Lea Granström Ua Ljander Pakanaskja Krjanpt5jn Tomstonhotaja Apuaskansst Kansst Pakanaskenta Krjanpto ja vekojareskontra Suorte ja kustannusaskenta Hotopv. tastont Dagn. tasto RAAHEN ALUE Anja Konto Kansst SARAALA He Rapakko Apu.krjanpt3jä Vekko Saarea Taouspäkkö Tuua Karjaanen Puheunvä ttäjä Pakanaskenta (982) 3 4 Krjanpto Taousarvon suunntteu Taennus :..ON ALUE Seppo Nurm SPRAALA Apu.taouspäkkö Laskentatom VAKKASUOMEN Pekka Renkka Taousjohtaja (922) 39 ALUESARAALA Prkko Kuta Tomstonhotaja Yhteyshenkö Krst Ter;akangas Krjanptäjä Hannonen krjanpto Leena Marjouoto Pakkakrjanptäjä Pakanaskenta ÄHTÄRN ALUE SARAALA Krjanptäjä Pakaraskjat Varastoapuanen Krjanpto Pakanaskenta rtamstokrjanpto HALKON SARAALA Srpa Kest Apu.taousjohtaja Taoushanto, askentatom (924) HARJAVALLAN Tuja Lehtonen Tomstovrkaja Penostetokoneen käyttt (939) SARAALA HEKNHARJUN Annasa Laura Tomstonhotaja SARAALA Ann Harju K~nsst Heena KauppaSoronen Apu.kansst Seja Sarvaho Konekrjottaja ' KKtJLAN Ena Heskanen Kansst " 4RAALA Pav Vannnen Va.Krjanptäjä AnnaLsa Knnunen Krjanptäjn Marja Kukkonen Kassanhotaja Krjarpto, potasrekster (98) Pakanaskenta Pakanaskenta Hotoaskutus Pakanaskenta (97) 34 7 Krjanpto Krjanpto Va:na krjanpto ja pakanaskenta KOLJONVRRAN Kaarna Pekknen Tomstonhotaja Krjanpto (977) SARAALA LUHT ARN Ann Korkeaaakso Krjanptäjäpakanask. Pakanaskenta SARAALA NKELN Eeva Rautava Krjanptäja SARAALA Pakanaskenta NOKAN SARAALA Lea Ronnen rma Jakonen Kansst Krjanpdon ja pakkojen (96) ta ennus Tomstoapuanen Potasaskutus UCJLUNSUUN SARAALA Teuvo Suorsa Apu.taouspääkkö Krjanpto, pakanaskenta, (98) hotoaskutus, potasreskontra, avohodon tastont

11 4 LTE ATKHENKLUSTO ORGANSAATO HENKEU NMKE TEHTÄVÄALUE PUHELN PTK~NEMEN Ea Lemnen Tomstonhotaja Hannonen krjanpto SARAALA Anne Rntamäk Pakanaskja Pakanaskenta Eeva Kuparnen Tomstoapuanen Varastokrjanpto Brqt Verap Pakanaskja Taennus RAUHAN SARAALA Lsa Junna Apu.taouspaäkkö Taoushanto, askentatom, (954) 28 4 pakanaskenta, potaaaskutus SASTAMALAN Srkka Jaakkoa Krjanptajä Krjanpto SARAALA Anta Vkar Kansst Pakanaskenta Prkko Kuuhmo Tomstoapuanen Pakanaskenta Ese VähäJaakkoa Kassanhotaja Hotoaskutus Krs Kosknen Toms toapuanen Potashanto (MTT) TURNÄVÄN Snkka Tervoa Kansst Pakanaskenta (964) 54 SARAALA Rtta Prust Krjanptäjä Krjanpto Esa Auto Apu.kansst Meenterv.tomstojen tastont Ramo soaho Osastonhotaja Postomotuaj~rjestem~ Jaakko Phajamäk Apu.taouspäa kkö Atk:n kehtttmnan VALKEALAN AnnaLsa Wberg Tomstonhotaja SARAALA Anja Hstames Pakanaskja Tuja Rantaa Konekrjottaja Anne Korkeanen Apu.kansst Krjanpto (95) Pakanaskenta Potasaskutus Hodonpöttämsmo tukaet HÄRMXN Prkko T. Aavtaa Tomstonhotaja Ha. krjanpto, varastfkrjan (964) SARAALA pto, apteekk Krst Orre Pakanaskja Pakanaskenta Ssko sotao Apuaskansst Postomotusj~rjestem( Ese Kanqas Tomstoapuanen Taennus KAJAVAN Kerttu Hekknen Tomstonhotaja Krjanpto, pakanaskenta (90) SARAALA Srkka Gyenbeq Krjanptäjä Krjanpto, reskontra Vrva Takaa Pakanaskja Pakanaskenta Srkku mmonen Tomstoapuanen Potashanto, hotapv tastont, aboratorotaatont OUNASRNTEEN Sa P SARAALA Hev Mehtää Same Spoa Tomstonhotaja Krjanp tä jä Pakanaskja Krjanpto, pakanaskenta (99) 8 26 Krjanpto Pakanaskenta PAMON Henna Lahonen Apu.taousjohtaja Laskentatom (92) SARAALA Lsa Hah Krjanptaj Krjanpto, kustannusaskenta Marjo Mannnen Va.tomstonhotaja Potasaskutus EevaLsa Reponen Kansst Pakanaskenta PÄNÄRNTEEN Ua Svkko Tomstonhotaja Krjanpto (90) SARAALA Prjo Rstnem Kansst Pakanaskenta Aa Vasänen Kansst Hodonpëttämsmotuk~et OUUN YMP. Teuvo Aatao Taousjohtaja SARAALA Laskentatom ja henköstö (98) hanto

12 5 LTE ATKHENKLOSTU T E R V E Y D E N H U O L L O N A T K H E N K L t S T U ORGANSAATO HENKLU NMKE TEHTAVAALUE PUHELN MUUT ORGAN SAATOT Dgta Eero Nevaanen Myyntneuvotteja Terveydenhuoon soveukset (90) Equpment Corporaton Oy Hesngn Suunntteutomsto kaupungn Pentt Kanqasharju Tetojenkästteyn suunn. Terveydenhuoon tastont (90) terveysvrasto Aa Kumpuanen Tetojenkästteyn suunn. Terveydenhuoon tastont, (90) materaahanto Seppo mmonen Tetojenkästteyn suunn. Koordnont, askentatom, (90) sarauskertomus Lsa Väsänen Tetojenkästteyn suunn. KR, tastont, terveys/ (90) sarauskertomus Taoustomsto Antt Ononen Laskentapääkkö Laskentatom, tastot (90) Kansaneäkeatoksen kuntoutustutkmuakeskus Antero Saar Markku Ksk Kansanterveysaboratoro Matt Kataja Markku Ksk LRketeteeset teht. Taoushennon teht. Kone Oy, n Lef Groundstroem Tuotepääkkö strumenttryhm Kunnas Ve Lenonen Suunntteupä~kk teto Matt Aavuo Suunntte ja Pakkasysteem ReJo Kettunen Suunntte ja Krjanpto VeMatt Nemeä Suunntte ja Potashanto L ëkntö kka Lnnakko Tomstopääkkö (90) 78 5 hatus Hkka Seppa Ytarkastaja Oy Noka Ab Laur Hrvonen Myyntpääkkö (90) Eektronkka L Sorsa MyyntneuvotteJa Pekka Jantunen SAMproj.pääkkö Materaahanto, henköstöhanto, pakkaaskenta Matt Tertsunen Suunntte ja Taoushanto Lasse Saonen Suunntte ja Potashanto Poarmc Oy Jouko Joknen Tuotep~akkö Laboratoroärjestemät (98) Markku Kukkonen Soveuspänkkö LaboratorojRrjestemät Saraaatto Suunn.09. Hekk TBhtnen Apu.osastop~~kkö TetojRrj. Raja TervoPekka Jaostopääkkö jaosto Seja Haavo Suunntte ja Potashanto, hodonvaraus Raa Haonen Suunntte ja Nmkkestöt, koodstot, nf.rekst. Leena Hyvönen Suunntte ja Potashanto, SSJR, psykatra Ramo Kukka Suunntte ja nf.rekst., aterekst., materaahanto, henköstöha. Eero Lnnakko Suunntte ja Tomenpdotast., postom. Juha LAng Suunntte ja Lahoretoroatk, äaket. sov. Taousos. Gaj Feodoroff OsastopäRkkö Yrjö Lahtnen Cuunnt te ja Ta.ha., askentatom (90) 4 622

13 7 S A R A A L O D E N ATKHENKLUSTUSUUNNTELMAT LTE 2 V U O S L L E HENKLOSTO SUUNNTELMAT KESKUS c Atkpëäkkö SARAALAT! Hesngn ; yop. Kotkan Jorvn ser L,,. Aue L Kuopon yop. KeskSuomen Mkken PohjosKarjajaan Savonnnan Atksuunnt Ohjemoja/Atk Atkkäyttö, Atkkrjot Yhteen8 te ja koordnaattor j Operaattor taja M K Aue ouun yop. KeakPohjanmaan Kanuun Lapn LbnsPohjan, L,., Aue Tampereen yoq. E ~ ~ B P O ~ J ~ ~ maan r j KantaHämeen ~ajat Hämeen Vaasan _ L Aue / Turun ~ ~ ( 2 2 * ) 3/ ) yop. Satakunnan j.l,,, Aue t f j 3 3 /. 2/ Yhteensä ( Lukuun ssjtyy koordnaattor, :nukuun 2 koordnaattora

14 8 LTE 2 HENKLfSTf SUUNNTELMAT MUUT SARAALAT Kayttäjayhdyshenkö Lohjan as matran as Kjavan s Nken s Rauhan s,~. Aue ( Varkauden as Jukuan 3 Varkauden terv.k. Aue 2 z 2 2 Raahen as Heknharjun s PBvarnteen s Aue ] Mamn. as Ahtërn as Ptkänemen s Vakeaan s, Aue Saon as VakkaSuomen ss Hakon s HarJavaan s Pamon s Aue

15 9 LTE 3 S A R A A L O D E N ATKSOVELLUSTEN POTLASHALLNTO T O T E U T U S T A P A JA V A H E V.982 KESKUSSARAALAT SOVELLUS ALUE : POTLASHALLNTO, AVOHODON JA SARAALAHODON TLASTONT Keskussaraaat Potasrekster Soveus ' / Sa j Aueen Horae donva, [ Ajanvaraus Poknkkapotaat Pot Känt ' as tass tot, Vuodeosast* potaat Pot Hoto Hodon mot as pävk paatt/ tautu stat. Poa Vuos tom. S PKL mo [ mo, Yestukset sat./ Psyjotus katr. HELSNGN % / x 2K ac 2K a< 2K 2K 2K YLOP. KS E teäsamaan ks. Kotkan ks. KUOPON YLOP. KS KeskSuomen ks ' Mkken ks PohjosKarjaan Savonnnan ks ks OLLUN YLOP. KS Kanuun ks KeskPohjanmaan ks Lapn ks LänsPohjan ks TAMPEREEN YLOP. KS. EteäPohjanmaan ks KantaHameen ks. PajätHämeen ks Vaasan shp TURUN YLOP KS Satakunnan ks! S S S S S S K K K K %(p) a<(p) K S S S K S K K K S 25 S K K 2K K 2K K K S(P) ' ~ ~ K 2k 2K S 2K 2K /2K 2K 2K 2K S 2K 2K 2K 2~ :ZK 2 ~ 2K 2K!2S S S K /S K 2K 2K 2K K!2K K 2K S S S S K S K 2K K S S 2K K S S ' S S K K PKL Psy n Pot. kat ; fekt. daqn. ran j reks Tas avon ter ' tot tastot 2K K 2K(P) S(P) 2K 2T 2K K 2K K K K ac 2K j s K 2K! T ; S T K K T 2T 2T T T 2T LSÄYKSÄ:! = paveukonek~yttö 2 = oma tetokone 3 = tomstotetokone S = suunnttea oeva saveus T : toteuttamnen on aotettu K = kgyttö on vakntunut (P) = perustuu pätekäyttöön (reaaajassa) työyksköss%

16 0 LTE 3 POTLASHALLNTO ALUE,MEL, TUBERKULOOS JA MUUT SARAALAT SOVELLUSALUE POTLASHALLNTO. AVOHODON JA SARAALAHODON TLASTONT Potas Poknkka Vuodeosastorekster potaat potaat Soveus Sa ' Aueen j Horae : Aja* \ raus Saraaat ALUESARAALAT Hyvnkään as K samen as Jorvn sar. Kuusankosken es Lohjan as K K Lomaan as Mtntän as K Porvoon as Raahen as Saon as Varkauden seudun aa S S S S S S V.5etra Nyands kr.s Ahtrn aa MELSARAALAT Hakon sar. Harjamaen ear. Harjavaan sar. Hattemaan sar. Heknharjun sar., Hesperan sar., Joutsenrannan sar. ; Jukuan sar. Juurkkanemen sar. Keokosken sar. K Luhtarn nar. Moson sar. Nken sar. Nokan sar. Ouunsuun sar. Pappannemen ear. Ptkänemen ear. Rauhan sar., Sastamaan sar. Tammharjun sar. Törnav5n sar. Vakeaan sar. S S TUBERKULOOS SARAALAT Härmän sar.. Kjavan sar. : K Metoan sar. Ounasrnteen sar. Pamon sar. K Pävrnteen sar. Sutannan sar. Kätögston a. Lastennnun s. Ouun ymp. sar. _ # Porn kaup. sar. j Vantaan pakas. LSAYKSÄ: _! Varkauden terv.k ~,

17 S A R A A L O D E N A T K S O V E L L U S T E N LTE 5 T O T E U T U S T A P A J A V A H E 'V.982 LASKENTATOM HENKLJSTUHALL. MATERAALHALL. HUOLTO KESKUSSARAALAT SOVELLUSALUE LASK NT ATOM : HALLNTO MATE t Soveus Ta. Suor Kus Las Pot Pakarvon, teassuunn. / ' Henk Vrka Kuutan, kutus as kaas östö reks tuskenta nus ja resk. kenta e ( ter tavaas mak, ter ravakenta satus Ha. kr janp. ja ta. Keskus ( arvo saraaat ; seur. HELSNGN YLOP. EteäSamaa Kotka KUOPON YLOP KeskSuom Mkke PohjosKarjaa Savonnna OLLUN YLOP Kanuu KeskPohjanmaa Lapp LnsPohja TAMPEREEN YLOP EteKPohjarnaa KantaHame PäjätHäme Vaasa * 2s x 8!AAL APteekk 2K s K K s x 2s rtamstokrjanp Omaeuus. Hanknta ; WaTO Laterekster Tedontaennus " s : 2s 2K tnet TURUN YLOP Satakunta LSÄYKSÄ: ~

18 2 LTE 3 LASKENTATOM HENKLt)STt)HALL. MATERAALHALL. HUCLTO ALUE, MEL, TUBERKULOOS JA MUUT SARAALAT / HENKJL ST SOVELLUSALUE LASKENTATOM HALL$o ' MATERAALALLNTo. HumTo kr arvon teas, tan kutus as kaas östö! reks ' tus teekk; rnsto reks don : tnjanp. suunn. kenta ; nus ja resk. kenta reks ' ter tava krjarp! ter ta ka Soveus Ha. Te. Suor ' Kus Las Pot Pak Henk! Vrka ; Kuu Ap! rta Late Te Teks ta. as : rnak ter rava Orna en ' starvon kenta, satua rasto nus tey Saraaat! ALUESARAALAT Hyvnkään as samen as Jokaakson as Jorvn saraaa Kuusankpsken as Lohjen as! Lomaan as Mamn as Mantan as Saon as K Raahen aa Vakka Suomen as Varkauden seud as V Nyands kr.s _. S S Ähtärn as MELSARAALAT Hakon sar. Harjarnaen sar. HarJavaan e Hattemaan s Heknharjun s Joutsenrannan s Jukuan sar. s : Juurkkanernen s Keokosken s Kojonvrran s Luhtarn sar. Moson sar. Nken sar. X(P) :x. Nokan sar. K : X, K Ouunsuun sar. K ', Pappannemen s Ptksnemen sar. Rauhan sar. Sastamaan sar., _, Tarnrnharjun d, Törnëvn sar. Vakeaan sar. TUBERKULOOS SARAALAT Härmän sar. KJavan sar. Ounasrnteen s Parnon sar. Pävärnteen s Satannan s MUUT SARAALAT + Ouun yrnp. s s ' ~ s Porn kaup. s N / X, K Varkauden terv.k k 2

19 7 LTE 3 LABORATORO RUNTGEN LEKKAUS TUB. KESKUSSARAALAT S A R A A L O D E N A T K S O V E L L U S T E N T O T E U T U S T A P A J A V A H E V.982 SOVELLUSALUE LABORATORO RUNTGEN LEKKAUS TUE. Keskussaraaat Soveus HELSNGN YLOP. KS EteäSamaan ks. Kotkan ks, KUOPON YLOP KS. KeskSuomen ks. Mkken ks. PohjosKarjaan ka Savonnnan 4s OULUN YLOP. KS Kanuun ks. KeskPohjanmaan ke. LänsPohjan ks. Lapn ks TAMPEREEN YLOP. KS. EteäPohjanmaan ks KantaHämeen ks. PäjätHämeen ks ' Vaasan shp TURUN YLOP KS Satakunnan ks. MUUT SARAALAT: Jorvn sar. Kjavan sar. ~ab.atk{ Tuosv5 / Kuorm Ajan Kuorm järj., tys tust. varaus! tust. potas sar. Vuosrekste Tuosva mo mor tust. ' tust. Tome* j Tub.tarpde ja. kastus aneste, sat. = paveukonek3yttö 2 = oma tetokone 3 = tomstotetokone S = suunnttea acva soveus T = toteuttamnen on aotettu K = käyttö on vakntunut (P) = perustuu paätekäytöön (reaaajassa) työykskössa

20 Kuva 4 Puutteenen käyttökouutus aheuttaa pe kotoja/atknst tuutt

21 5 LTE 4 S A R A A L O D E N A T K S O V E L L U K S S S A LATTEET K A Y T T Ä M Ä T L A T T E S T O T V.982 POTLASHALLNTO KESKUSSARAALAT 4 Potas Poknkka Vuodeosastorekster potaat potaat Saraaat Soveus Sa Aueen Hodonvaraus Ajanvaraus mottautumnen/ Ssaänkrjotus Potasstat, PKLpavakrja Käynttastot, Vuosmotukset Potasstat Hotopävät. Vuosmotukset Hodob paätt/ Postom. Yesaar. Psykatr. PKL Pot. dagn tastot Psykatran avoh. taatot nfekt. rekster KESKUSSARAALAT HELSNGN YLOP. KS EteSamaan ks. Kotkan ks. KUOPON YLOP. KS KeskSuomen ks. Mkken ks. PohjosKarjaan ks Savonnnan ks. a s as., /44 /44 DPs /44 DPs /44 DPs ops DPs a s DPs a s POP /44 /35 /44 /44 /44 /35 /44 /44 /55 /35 Jkyä /44 /44 Jkya KYKS DPs a s OUUN YLOP. KS Kanuun ks KeskPohjanmaan ka Lapn ks. LRnsPohjan ks TAMPEREEN YLOP. KS. LSAYKSÄ: VAX Mkko Ecpse Ete5Pohjanmaan ks L a KantaHämeen ks. PtjätHämeen ks. Vaasan shp. TURUN nop. KS Satakunnan ks. Ecpse Mkko 5/38 Ecpse Mkko Mkko Mkko Ouu Ouu Ouu Ouu j se Ecpse Ecp Ecpse Ecpse TRE se vtyk Ecp Ecpse Jkyä se Jkya Ecp se se. /34./34 /34 Jkyä Jky Jkyä vt/jk! vtuu vtuu T<U TKU

22 ~ ' 6 LTE 4 LATTEET POTLASHALLNTO ALUE, MEL, TUBERKULOOS JA MUUT SARAALAT SOVELLUSALUE Soveus ALUESARAALAT Hyvnkään as samen as matran as Jorvn sar. Kuusankosken as Lohjan as Lomaan as Mäntän as Porvoon es Raahen as Saon as Varkauden s. as V Nyands kr.s A'htärn as MELSARAALAT Hakon sar. Haramaen sar. Harjavaan sar. Hattemaan aar. Heknharjun sar. Hesperan sar. Joutsenrannan sar. Jukuan sar. Juurkkanemen sar Keokosken sar. Moson sar. Nken ear. POTLASHALLNTO, A Potasrekster v Aueen Ho "an \ don Nokan sar. / Ouunsuun sar. Pappannemen sar. Ptkänemen sar Rauhan sar. Sastamaan ear. Tammharjun ear. Törnävän sar. Vake~an sar. TUBERKULOOC SARAALAT Härmän sar. Kjavan sar. Pavärnteen sar. Ounasrnteen sar. Pamon sar. Satannan sar. MUUT SARAALAT ' Katjopston ear. Lastennnan s Ouun ymp.sar. Porn kaup nar. Vantaan pekass., LSAYKSA: Varkauden terv.k ' /34 ; /34 / Ajanvaraus : /34 mottautumnen s sankrjotus,/34 RAALAHODON Poknkka Potaat Potasstat, PKLpäväkrja ~: vtk ~! /34 Käynt tastot, Vuosmotukset NCR NCR vtk /34 TL ASTONT Vuodeoaastopotaat Pot / asstat t. ' Hotopävä Vuos motukset Phpa Ph ps Hodo paatt Postom. Yesear. Psykatr. HYKC KYKS HYKC HY KS OYKS KYKS EPKC KYKS HY KS KYKS HY KS Phps HY KS Ouu TKU Ouu ~ PKL Pot. dagn. tastot HY KS TAYK! /34 Psykatran avoh. tastot HY KS HY KS nfekt. rekster

23 7 L.TE 4 S A R A A L O D E N A T K S O V E L L U K S S S A LATTEET K Ä Y T T Ä M Ä T L A T T E S T O T V.982 LASKENTATOM, HENKLOS TUHALLNTO, MATERAAL HALLNTO, HUOLTO KESKUSSARAALAT SOVELLUSALUE LASKENTATOM HENKLOSTO HALLNTO MATERAALHALLNTO. HUOLTO Saraaat HELSNGN YLOP. KS Soveus EteaSamaan ks Kotkan ks KUOPON YLOP.KS KeskSuomen ks Mkken ks PohjosKarjaan ks Savonnnan ks Ha. kr Janp. Te. arvon suurn/ seur. DPS /44 Jky! JkyB BM 32 ' Jkyä NCR Suorteaskenta Jkyä Jkya NCR Kustannusaskenta UKK Jkyä NCR Lasku Paktue ja kaasmaksa kenta tus Potasresk. Jkyä Jkyä BM 32 NCR Henk östörekster Noka80DPS Espoo Espoo Espoo Espoo Espoo Systek Teto Savo NCR /44 /44 Vrkarekster DPS /44 Kuutustavaravarasto DPS Jkyä Jkyä TBM 32 /44 Apteekk DPS /35 TBM 32 /44 rtamstokrjarp Omasuus. Hanknta DPS Jkya BM 32 Laterekster DPS /44 /34 BM 32 /44 Ted m taennus Mn6 /34 /34 TTO TBM 374 TBM 374 /44 Tekstnkasttey DPS 50 WPS / 34,44 owun YLOP. KS Kanuun ks KeskPohjanmaan ks Lapn ks LBnsPohjan ks TAMPEREEN MOP. KS EteäPohjanmaanks KantaHameen ks PgjBtHameen ks Vaasan shp TURUN MOP. KS Satakunnan ks vtkk Ouu 2Jvkko Mkko 5/38 Ouu Ouu TRE vtkk Ouu Mkko Mkko TRE vtkk Ouu Mkko Mkko : TRE Jkya Jky TKU Ph PS Teto ~eto Jkya Botna :Botna 4 vtkk (vtkk Ouu (Espoo Mkko,Mkko Mkko '~kko TKU TKU HK TKK ~ K U ~vax 38 vtkk Espoo Espoo vax Mkko Mkko vtkk Ouu Mkko Mkko Ouu Ouu TRE Jkyä TRE TRE Jkya TKU TKU vtkk Ouu Mkko Mkko Jkyä TRE JkyA TKU TKU vax Mkko Jkyä Jky TRE /34 Jky vax Mkko 3 38 BM 374 BM 374 BM Ecpse Mkko 3/6 KDS Mkko KDS Mkko 3/26 BM 374 Mkko 3/6 Ovet vax Espse Mkko 3/36 Ovett ETS00 Rank Xerox 860

24 SOVELLUS ALUE Soveus Saraaat ALUESARAALAT Hyvnkään as samen as matran as Jorvn sar. Kuusankosken as Lohjan as Lomaan as Mamn as Mgntan 8s Raahen as Saon as VakkaSuomen as Vakeakosken as Varkauden seudun as Vastra Nyands kr.s MELSARAALAT Hakon sar. Harjarnäen sar. Harjavaan sar. Hatternaan sar. Heknharjun sar. Joutsenrannan sar. Jukuan sar. Juurkkanernen sar. Keokosken sar. Kojonvrran sar. Luhtarn sar. Moson sar. Nken sar. Nokan sar. Ouunsuun sar. Pappanncrnen sar. Ptkanernen sar. Rauhan sar. Sastarnaan sar. Tarnmharjn sar. Törnavän sa. Uudenkaupungn s. Vakeaan sar. TURERKULOOSSAR. Hrman sar. Kjavan sar. Ounasrnteen sar. Pnrnon sar PLvrnteen sar. Satannan sar. MUUT SARAALAT Porn kaup. sar. Uudenkaup. terv.k.

25 9 LTE 4 LATTEET LABORATORO RUNTGEN LEKKAUS TUB. S A R A A L O D E N A T K S O V E L L U K S S S A K Ä Y T T Ä M Ä T L A T T E S T O T V;982

26 S A R A A L O D E N A T K C O V E L L U K S S C A K X Y T T Ä M Ä T L A T T E S T O T V.982 T E T O J E N P E R U S T E E L L A 20 LTE 4 LAAJEMMAT ATK WHJASET TUTKMUS JA HOTOLATTEET LAAJEMMAT ATKPOHJASET TUTKMUS JA HOTOLATTEET / Vavontajärjestemät EKG,Sr. / Teto! so Teho Synny Kesko kone, toop tys [set tomo ptut, grafa krn.!, KESKUS SARAALAT! HELSNGN.' nop. KS EteäSamaa X Kotka! X KUOPON x YLOP. KS!, KeskSuom! Mkke PohjosKarjaa, Savonnna, OUUN x YLOP. KS Kanuu KeskPohjanmaa Lapp LänsPohja j Säde Keuh Pane; Data. Ras TAMPEREEN X, X! X X! YLOP. KS. EteaPohjanmaa X,.,,, ask. ; KantaHame, PäjatHäme. X x. ; x, s ; Vaasa X X : ;! t ~na~d Hera sont! tepo mtt.! Echo Hermo Systokardo johto set grafa qeu aka, denm. 'nterva. ask. TURUN X X X YLOP. KS Satakunta S, X ALUESARAALAT Jorv TUBERKLLOOS SARAALAT Satanna X= käytössä S = suunnttea!

SUOM EN VIRALLINEN TILASTO III 26 : 3 YLEINEN MAATALOUSTIEDUSTELU. vv. 1929 30 OSA 3 RECENSEMENT GÉNÉRAL AGRICOLE DE 1929-30 VOL.

SUOM EN VIRALLINEN TILASTO III 26 : 3 YLEINEN MAATALOUSTIEDUSTELU. vv. 1929 30 OSA 3 RECENSEMENT GÉNÉRAL AGRICOLE DE 1929-30 VOL. SUOM EN VIRALLINEN TILASTO MAATALOUS III : YLEINEN MAATALOUSTIEDUSTELU vv. 0 OSA RECENSEMENT GÉNÉRAL AGRICOLE DE 0 VOL. HELSINKI V A L T I O N E U V O S T O N KIRJAPAINO Ssällys. Tekstä: Jo h d anto...

Lisätiedot

KUTSU METSÄVEROILTAAN. Tervetuloa OP Pudasjärven ja Metsänhoitoyhdistys Pudasjärvi ry:n järjestämään METSÄVEROILTAAN

KUTSU METSÄVEROILTAAN. Tervetuloa OP Pudasjärven ja Metsänhoitoyhdistys Pudasjärvi ry:n järjestämään METSÄVEROILTAAN KKÖIEE KAIKKII DAJÄRVELÄIII ALKII JA RIKII uden krkkovaltuuston ensmmänen kokous s. DAJÄRVI-let nro 05 DAJÄRVE AIIA KERVA, LEIA RIIMA, AIKKAKA MA KAKILEHI KE 4..04 Lue koko let netstä: www.pudasrv-let.f,

Lisätiedot

HE 174/2009 vp. määräytyisivät 6 15-vuotiaiden määrän perusteella.

HE 174/2009 vp. määräytyisivät 6 15-vuotiaiden määrän perusteella. Halltuksen estys Eduskunnalle laks kunnan peruspalvelujen valtonosuudesta, laks opetus- ja kulttuurtomen rahotuksesta ja laeks eräden nhn lttyven laken muuttamsesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Estyksessä

Lisätiedot

- ATK-HENKILUSTU - ATK-HENKILUSTUSUUNNITELMAT

- ATK-HENKILUSTU - ATK-HENKILUSTUSUUNNITELMAT SA RAALAATK 80 YHTEENVETO ATKHENKLUSTU ATKHENKLUSTUSUUNNTELMAT ATKJARJESTELMRT: NYKYTLANNE ATKJRRJESTELMRT: LATTESTOT LA RAALAL TTO ~uunnitteluosasto/tietojarjestel~jaosto 20.5.980 (4) TERVEYDENHUOLLON

Lisätiedot

Tanssin iloa kaikille!

Tanssin iloa kaikille! Tanssn loa kaklle! Foks Valss Wanha Tango Humppa Fusku Cha Cha Jenkka Blues KESÄ 2015 o Kaarna Yläne Rauma Lomaa Turku Raso Kaarna Yläne Ra Tanssseura Sekahaku ry - Tanssn loa kaklle! Tanssseura Sekahaku

Lisätiedot

SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS THE ACTUARIAL SOCIETY OF FINLAND

SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS THE ACTUARIAL SOCIETY OF FINLAND 81 SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS THE ACTUARIAL SOCIETY OF FINLAND WORKING PAPERS ISSN 0781-4410 SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS The Actuaral Socety of Fnland 81 Alho, Mar Laksäätesen tapaturmavakuutuksen taulustomaksujärjestelmän

Lisätiedot

Uuden eläkelaitoslain vaikutus allokaatiovalintaan

Uuden eläkelaitoslain vaikutus allokaatiovalintaan TEKNILLINEN KORKEAKOULU Systeemanalyysn laboratoro Mat-2.108 Sovelletun matematkan erkostyö Uuden eläkelatoslan vakutus allokaatovalntaan Tmo Salmnen 58100V Espoo, 14. Toukokuuta 2007 Ssällysluettelo Johdanto...

Lisätiedot

Moderni portfolioteoria

Moderni portfolioteoria Modern portfoloteora Helsngn Ylopsto Kansantalousteteen Kanddaatntutkelma 4.12.2006 Juho Kostanen (013297143) juho.kostanen@helsnk.f 2 1. Johdanto... 3 2. Sjotusmarkknat... 4 2.1. Osakemarkknat... 4 2.2.

Lisätiedot

********************************************************************************

******************************************************************************** LÄÄKETIETEEN LN VLINTKOE 8.5.009 TEHTÄVÄMONISTE Tämä on valntakokeen tehtävämonste. Monste ssältää anestotekstä, johdantoja tehtävn, valntakoetehtävät sekä ltteenä valntakokeen kaavakokoelman ja taulukkotetoja.

Lisätiedot

LIIKENNERASITUKSEN LASKEMINEN

LIIKENNERASITUKSEN LASKEMINEN TIEN POHJA- JA PÄÄLLYSRAKENTEET TUTKIMUSOHJELMA 1994-2001 TPPT Menetelmäkuvaus Espoo, 27.4.2001 LIIKENNERASITUKSEN LASKEMINEN Jar Phlajamäk VTT Rakennus- ja yhdyskuntateknkka 3 Alkusanat Ten pohja- ja

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 1 Perusturvalautakunta AIKA 28.11.2012 kello 15:00-17:50 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 75 Kokouksen

Lisätiedot

DIGITAALINEN SIGNAALINKÄSITTELY

DIGITAALINEN SIGNAALINKÄSITTELY DIGITAALINEN SIGNAALINKÄSITTELY lneaarset järjestelmät OSA DIGITAALISEN SIGNAALINKÄSITTELYN PERUSTEET Ramo K. Joknen Turku Insttute of Technology Taga Technology Salo, Fnland Kannen suunnttelu: Prkanmaan

Lisätiedot

fi www.alumiini. www alumiini fi ALKUAINE NRO 13

fi www.alumiini. www alumiini fi ALKUAINE NRO 13 www.alumiini.fi www.alumiini.fi ALKUAINE NRO 13 alumiinia muodossa ja toisessa Kädessäsi oleva julkaisu on suo ma lai sel ta kan nal ta kat sot tu koos te alu mii nis ta, sen hyötykäytöstä ja suh tees

Lisätiedot

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä Juna Kel loseläs tä lä hes tyy Kemi jär veä ke sä kuus sa 2004 ra dal la, jota eh do te taan lak kautet ta vak si. Kuva: Jark ko Vou ti lai nen. Rau ta tie on mah dol li suus Vii me tal ven ajan on Suo

Lisätiedot

Jäljitettävyyttä ja vastuullisuutta palvelevan elinkaaripohjaisen ympäristötiedon hallintamallin määrittely ja käytön kehittäminen elintarvikeketjussa

Jäljitettävyyttä ja vastuullisuutta palvelevan elinkaaripohjaisen ympäristötiedon hallintamallin määrittely ja käytön kehittäminen elintarvikeketjussa Jäljtettävyyttä ja vastuullsuutta palvelevan elnkaarpohjasen ympärstötedon hallntamalln määrttely ja käytön kehttämnen elntarvkeketjussa Herarchcal network-lca model for managng envronmental nformaton

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 18.09.2014 Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta 577/10.03.00/2014 YMRAKLK 81 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2014 245

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2014 245 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2014 245 Kunnanhallitus 09.12.2014 AIKA 09.12.2014 klo 16:00-19:36 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 172 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 247 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

4. - 4... - ~ans' nhiihtojen laln~takuu.

4. - 4... - ~ans' nhiihtojen laln~takuu. 01 Ci us 1/51-1. työvuen Grheilulii~~o =. :n lii t te.. toir.. L.. unnan liito:. u ::. ":'s tossa tarl.f~ ikuun 4 :pio:i v;i.n;' 1 S:J 1 p::',e uyn kokouksen.'>oytukirja. E s i t y s 1 i s ta. pä~itosv'11

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 Kunnanhallitus 02.02.2015 AIKA 02.02.2015 klo 17:00-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Maksuvalmiusjärjestelmän käyttöönotosta Suomen Pankin soveltamiin korkoihin aiheutuvat muutokset Markan ulkoisen arvon vaihteluvälin rajojen

Maksuvalmiusjärjestelmän käyttöönotosta Suomen Pankin soveltamiin korkoihin aiheutuvat muutokset Markan ulkoisen arvon vaihteluvälin rajojen 38 39 sestä luotosta peritään korkoa, joka on sama kuin luoton nostopäivän kolmen kuukauden markkinakorko, ja että Valtion vakuusrahastolle edellä mainituin ehdoin avattavalle talletustilil le maksetaan

Lisätiedot

HEALING ROOMS. Tunne-elämä ja ajatusmaailma. Rukouksen kautta Jumala voi muuttaa maailmaa. Ev.lut. pastori ERKKI SUHONEN

HEALING ROOMS. Tunne-elämä ja ajatusmaailma. Rukouksen kautta Jumala voi muuttaa maailmaa. Ev.lut. pastori ERKKI SUHONEN 1 KRISTILLISEN RUKOUSKLINIKAN TIEDOTUSLEHTI www.heaingrooms.fi 2/2013 Tunne-eämä ja ajatusmaaima muokkaavat uskoe maaperää s. 6 7 Jakojeni ja käsieni pituusero hävisi katseessani s. 8 Miten saada imestystä?

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

Yleisurheiluj ~ osto

Yleisurheiluj ~ osto 1. I t 24.8. 25.8. 25.8. 25.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 1.9. 7.9. 7.9. 8.9. 14.9. 21.9. 28.9. 12.10. - 2 - Porvoon Veikot, k2ns, TKV ja TY, k :ms 0 lcouvol~n Pojat, kcj.ns.väl. Turun

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o

3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o - 2-3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o dota liittotoimikuntaan. b) Valiokunta ei ole oikeutettu tekemään päätöstä, joka on selvässä ristiriidassa' liittoto imikunnan

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

2-suuntainen langaton murtohälytinjärjestelmä. v1.0 Asennusohje. Mallit: Yhdessä PC9155-433/868 PC9155G-433/868 PC9155D-433/868

2-suuntainen langaton murtohälytinjärjestelmä. v1.0 Asennusohje. Mallit: Yhdessä PC9155-433/868 PC9155G-433/868 PC9155D-433/868 2-suuntanen langaton murtohälytnjärjestelmä v1.0 Asennusohje Mallt: PC9155-433/868 PC9155G-433/868 PC9155D-433/868 Yhdessä WT5500-433/868 WT5500P-433/868 2-suuntaset näppämstöt TELEPERMIT These DSC Securty

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot