sairaalaliitto sjukhusförbundet SAIRAALA-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "sairaalaliitto sjukhusförbundet SAIRAALA-"

Transkriptio

1 saraaatto sjukhusförbundet SARAALA

2 SARAALALTTO Tetojärjestemäjaosto svu Johdanto Terveydenhuoon atkhenköstö Saraaoden atkhenkjstösuunntemat Saraaoden atksoveuksen toteutustapa ja vahe potashanto askentatom, henköstöhanto, materaahanto, huoto aboratoro, röntgen, ekkaus, tub. Saraaoden atksoveuksssa käyttämät attestot potashanto askentatom, henkjstöhanto, materaahanto, huoto aboratoro, röntgen, ekkaus, tub. aajemmat atkpohjaset tutkmus ja hotoatteet

3 Saraaoden atktomnnan vuoskatsaus pdetään perntesest vuosttan saraaaatk päven yhteydessä. Vuoskatsausta varten on aadttu yhteenveto saraaoden atktomnnan nykyvaheesta ja suunntemsta saraaosta saatujen tetojen perusteea. Yhteenveto on pokkekkaus saraaoden ja jodenkn terveyskeskusten atktomnnasta vuonna 982 ens vuonna pyrtään vastaavat tedot pyytämään aajemmassa määrn myös muta terveydenhuotoaan ykskö ta kun saraao ta. Yhteenveto on muotoutunut vuosen mttaan saatujen kokemusten perusteea, ja tan5 vuonna shen on tehty van vähäsä muutoksa. Terveydenhuoon atktomntojen prssä työskenteevstä henköstä on aadttu uetteo organsaatokohtasest. Luetteo on paveut ansokkaast yhteyden pdossa er organsaatoden vää, koska stä näkyy myös henköden vastuaueet. Terveydenhuoon atoksssa oevan atkhenköstön mäara estetään nmkkettan. Monssa, ertysest penssa saraaossa e varsnasta atkhenköstöä oe, sen sjaan tomnnosta vastaavat käyttäjayhdyshenköt, jotka on estetty ersessä tauukossa, mkä saraaat ovat tedot antaneet. Yhteenvedon ssätämät kuuvan vuoden vrattomet ovat vrasest hyväksytyt. Muden vuosen tedot ovat 5vuotssuunnternen mukaset. Ohesessa kuvassa on estetty saraaoden atkhenksstön jakauttmnen er ammattnmkkes n.

4 Atkkoordnaattor nmkettä e esnny muuaa kwn terveydenhuoon sektora. Nän oen nmke on pysynyt epavrasena ja saraaossa se rnnastetaan joko atkohjemojn ta jossakn saraaossa atksuunnttejohn. Atkkoordnaattort ovat kutenkn tärketä yhdyshenkötä atkyksköden ja käyttäjen vää, joten nmkkeen vahvstamnen vrasest os tovottavaa. Terveydenhuoossa käytettavat atksoveukset on ryhmtety tomntaauettan. Er tehtäväkokonasuuksn ttyvät ohjemat on ertety, ja säks on pyrtty kuvaamaan käyttöönoton toteutustapaa ja vahetta, jotta vodaan erottaa suunnttea, toteutus ja käyttövaheessa oevat soveukset. Soveusten nmtyksä votasn parantaa käyttajäystäväsemmks, paremmn tomntaa kuvaavks. Erseen tauukkoon on koottu käytettyjen atkattestojen keskusyksköt ta käytetty paveukeskus. Myös saraaoden saraanhodosten paveuykskköjen käyttämät soveukset on estetty, sen sjaan van osttan näden këyttämät attestot. Myös attestot on kartotettu, mutta nstä aadtaan yhteenveto erkseen. Seuraavaan atkyhteenvetoon v.983 on tarkotus saada myös em. soveukset nssä käytettyne atteneen. Atk:n kehtysnäkymät vuonna 982 Atk:n käyttö on terveydenhuoon sektora vme vuosna kasvanut huomattavast. Ertysest on tuut uusa atk:n käyttäjä. Sen sjaan atk:n kayttöaueet ovat pysyneet suurn prten ennaaan. Seuraavassa on ähemmn tarkastetu atk:n kehtysnäkymä: henköstön soveuksen at teden tomstoautomaaton osata. Henköstö Atkhenköstön kehtys vuosna , sekä suunntemen mukanen kehtys vuoteen 986 saakka on nmkkettän kuvassa 2. Henköryhmtttset suunntemat ssuraav e vdee vuodee on estetty kuvassa 3.

5 ATK 'Af!:!#,395~ RA?TT e,,bt NTT. HO RT Rb. ATKPAALLK~~T RTKSUUNNTTELJAT ATKOHJELMOJRT RTKKATTTB RTKKRJOTTRJRT Atkhenköstön määrä e suunntemen mukaan tue kasvamaan merkttäväst, vakka atk:n uusa käyttäjaorgansaatota onkn ähvuosna tuossa huomattavast. Uudet atk :n kayttajäsaraaat ovat pääasassa penä saraaota, john varsnasta atkhenköstöä e oe tarkotus hankka, vaan nssä tuee ähnnä oemaan käyttäjstä nmettyja käyttajayhdys ta vastuuhenköta. Näm9 saraaat ottavat käyttöön tyapsteessä tapahtuvaan paatetyöskenteyyn perustuva ta paveukeskuskäyttösa atkjärjestemä, joon varsnasta atkhenköstöä e tarvta. Atkkrjottajen määrän kasvu näyttää pysähtyvän. Tämä on seurausta tehtäven srtymsestä oeeseks osaks työpsteden tomntaa ja myös konekrjottamohn. Soveukset Atksoveusten käyttöaueet ovat pysyneet ähes samona. Manttavana uutena aueena ovat henköstöhannon rutneja paveevat soveukset. Nätä oaan kehttämässä saraaoden yhtestyöprojektena sekä taydentäen :n ohjemstoja että osana SAMohjemstoa.

6 :n henk6stöhannon ohjema (F.ET) on käytössä OY KS:ssä, KYKS:ssa ja EPKS:ssa. Kymmenkunta saraaaa on ottamassa järjestemän kayttöönsa ähmmän vuoden akana. SAMohjemstossa henköstöhanto on osa aajempaa ohjemstokokonasuutta. Ohjemsto ssätää potashannon osata paatekayttöön perustuvat työrutnt, saraaan vastaanottopsteessä (ajanvaraus, ssaankrjotus, mottautumnen, kassa), saraustetojen seurannan avohodon osata, psykatrsen avohodon tastot ja terveyskeskusten tomntatetojen taennuksen ja näden seka postomotustetojen srron paveukeskukseen. Taoushannossa ovat reaaakaseen paatekayttöön perustuva hannosen krjanpdon (taousarvon suunntteun, suorte ja kustannusaskennan), pakkaaskennan seka materaahannon (varasto, apteekk, rtamstokrjanpto) soveukset. Ohjemsto on oout vuoden 982 austa ähten out osttan tuotantokäytössä ja osttan koekäytössä Kanuun keskussaraaassa ja kahdeksassa muussa saraaassa ta terveyskeskuksessa. Keväää 982 on vamstunut :n potashannon jarjestemäa taydentäva, paatekayttöön perustuva järjestemä, joka ssktaä mottautums, ssaankrjotus ja kassatomnnot. Ensmmäsenä järjestemän ott kayttöön Kuopon yopstonen keskussaraaa, ja vuoden ssää on 4 5 muuta saraaaa ottamassa järjestemän kayttöönsa. Terveyskeskuksen avohodon kayttöön tarkotettu Fnstarohjemsto on vamstunut Kuopon korkeakouun ja Varkauden terveyskeskuksen yhtestyönä. Järjestemä ssätää terveyskeskuksen avohodon ajanvaraus ja mottautumsrutnt, avohodon sarauskertomuksen sekä tastot. Järjestemän ensmmänen käyttäjä on Varkauden seudun terveyskeskus. Myöhemmn on yks muu terveyskeskus ottanut järjestemän kayttöönsa ja muutamat terveyskeskukset suunnt teevat kayttöönottoa. Tomstoautomaato Tosena uutena aueena saraaossa on tomstoautomaato, ähnnä tekstnkästteyjärjestemät. Saraaat ovat hankkneet ersä tekstnkästteyjärjestemä ta käyttävät yestetokoneen tekstnkästteyohjemstoa. Mkä tekstnkastteyjarjestemastä hautaan yhteys muhn atksoveuksn (esm. potaan hototetojen kästtey), antaa aajempaan a tkjärjestemään t tyva tekstnkäs tteyohjemsto tähän paremmat mahdosuudet. Nykysn tekstnkastteyjärjestemen pääasanen käyttö on hantoa paveevssa rutnessa, kuten estysstojen, pöytäkrjojen, ohjekrjojen jne aadnnassa. Merkttävänä soveusaueena ovat myös eraset suunntemat kuten taousarvo, vsvuotssuunntema, kuntan ttosuunntema, eraset suunntteukäskrjat jne.

7 Tedonsrto L ëhvuosna tuee tedonsrto muodostumaan entstä merkttävämmäks sekä atosten ssää hajautettujen tomntojen ja tomstoautomaaton kayttöönoton vuoks ettë atosten vää atk:n kayttöönoton yestymsen vuoks. Tämän vuoden yhteenvetotedossa e kutenkaan oa veä knntetty huomota shen, kunka saraaat tuevat tedonsrron toteuttamaan.

8 T E R V E Y D E N H U O L L O N A T K H E N K L O S T U ORGANSAATO HENKLU NMKE TEHTAVÄALUE PUELM SARAALAT: HELSNGN Jukka Koskmes Atkpääkkö (90) 47 MOP. Ena Son SuunntteupAëkk3 Soveutussuunnt teu KESKJS EsaMatt Toppanen Projektpääkkö Kehttmasuunntteu, SARAALA ëketet. sove. A tkkeskus Henna Kapa Koordnaattor Käyttäjen opastus Rtta Kantaa Kouuttaja KäyttBjen opastus Lsa Nuppoa PBäsuunntte je Hannoset jërjestemät Leur Vrte Psäsuunnt te ja Potastetojërjestemät Marja KorppTommoa Pääsuunntteja TLastont Ja tetopaveu Prjo Pennanen Suunntteja Tastmoveutukaet Matt Jauhanen Suunntte ja Materaahanto Smo Petä Ohjemstosuunntteja Varusohjemsto rs Kyt6nem Suunntte ja Laboratoro (sjasena Urpo Rot) Snkke Rpatt Suunntte ja Potashanto Urpo Rot Suunntte ja, ve Tetopaveu Tna Pesonen Ohjemoja Potashanto UaMaja Vernen Ohjemo ja Tastosoveukset Reno Mukku Ohjemo ja yesohjemsto Apo Aarno Ohjemoja, va Hannosst soveukset Kar Saokangas Käyttöpääkkö 'Tapo Tawast Konepëä kka Tapan Puhakka KBytt3ohjemoJa Kaytön ohjemsto Merja Nurm Atkkrjottajen eemes Tasto Martt Hemonen TomstopBakk6 Tastont ja raportontj. tomsto MarjaLeena Vjanen Erkostutkja Tetojärjestemen kehttmnm KEOPON MOP. KESKUS SARAALA Pentt Sopanen Martt konen Mertte Korhonen Hekk Kovuehto Anne Kate Juhan Först Hannu Puuronen MajaCse Ruuskanen Pertt Ruurkanen Aste Hekknen Avon Atkpä?kk SuunntteupBkkö Atksuunntteja Atksuunnt te ja A tksuunntteja, vs Atksuunnt teja, vs Atksuunntte ja Atkkoordnaattor Konepäkkö Ohjemo ja Ohjemo ja Menetem3kehtye Potashanto Hen<östähanto, PETO, TTO Lëketeteeset soveukset, aboratoro Lffketeteeaet soveukset, erstastot vv saaka Këyttajen opastus.2.83 akaen 3uuN MOP. KESKUS SARAALA Antero Enso Mere Jaander (Ua Rautakoura) Kar SNkknen Jaakko Pukka Pekka Matta rme Saonen Hennu Haaranen Pekka Lassa Pas Juvan Atkpëäkkö A tkkoordnaat tor (A tkkoordn.sjanen) Pëäsuunnt teja Pääsuunntteja Pasuunntteja Suunntte jaohjem~ ja Suunntte jaohjemo ja Ohjemo ja Vt konep3äkk3 K?4yttäjen opastus: Potashanto Laketet. tetojrj. Taouahanto, potnehanto Laboratoro, rontgen, apteekk, varasto Lfketet. JRrj., njak. Laboratoro Apteekk, varasto, rtamstb FCAM, henköstöha., taetot, ty5ntutkmu8, patooga, TMPanestesatastont T A M Auno skeuoma ~ MW. Eeva Rnne KESKUS mer Oua SARAALA Aste Hekknen Rtte Sppoe Hekk Tovoa Ata Huhtaa Lsa Maknen EeroVekko Nem Prkko Poutanen Atkpääkkö Atkkoordnaattor PBësuunntteja Suunntte ja Suunntteja Sunntte jaohjemoja Suunnttejaohjemo ja Suunntte jaohjemo ja Ohjemo ja Konep3kkö TURUN Pekka Ruotsaanen A tkpä3kkö ~OP. Lea Smua Pääsuunntte a KESKUS Lsa Nordman Suunntte ja SARAALA Re jo Mäknen Suunntteja Marjut Hakoa A tkkoordnaattor Hekk Hoker Päfoperaattor E~VR Nybeq Laskentatomen nuunntt. Käyttäjen opastus Henkjstöhanto, taoushanto Laboratoro Potaahanto, poknkkr Auesoveukset Se~~rantarekstert, aboratono Loaketet. tastont, röntgsn Syst.eemohjemont Potashanto. ab.är. ~ahoratorojrjestema Potashanto, apteekk Potashanto, koutus Taoushannon atk (92) 6 6

9 2 LTE ATKHENKL~STO ORGANSAATO HENKLO NMKE TEHTAVAALUE PUWLN ETELA Kauko Lata Atkpakkö POHJANMAAN Jaakko Rajaa Suunntte ja KESKUS SARAALA Ano Harju Suunntte ja ArjaLeena Rajaa Ohjemo ja Srkka YKrekoa Atkkoordnattor Jaakko Vehkaoja Päaoperaattor Lahoratoron atkj8rjestemht, atteston varusohjemsto, pakanaskenta Henköetöhanto Potashannon yms. ohjerhat Käyttajen opastus KHytön esmes (964) 54 KANUUN KS rja Kpeqnen Apu.taouspäkkö Laskentatom (986) KANTAHAMEEN Markku Nemnen KESKUS Tamo Saarnen SARAALA Mka Ketomak Heka Antta Hannee Sam Pääsuunntte ja (97) Atksuunntte ja Potasha., aboratoro (97) Atksuunntte ja Hannon ja huoon jrj. (97) A tkkoordnaattor Pääoperaattor Käyttötomnta (97) KESKPOHJAN Marjatta Petäjavuor Tomstopääkkö Laskentatom MAAN KS KESKSUOMEN SHP Avon Jarj Poutanen Avon Pääsuunntte ja Atksuunntte ja Atkkoordnaattor Atktomnnan johtarnnen Soveuskehtys Käyttäjen opastus KOTKAN KESKUS SARAALA Jorma Bruce Erja Nurm TaouspäRkk6 Atk ja askentatom (952) Suunntte jaohjemoja Suunntteu, ohjemont (952) LAPN KS Antt Rantakokko Apu.taouspä~kkö Laskentatom (99) 20 9 LÄNS Tmo Eeronhemo Apu.taouspääkkö Laskentatom (980) POHJAN KS POHJOS KARJALAN KS Seppo Sonnen Prjo Svonen Atktomnnan johtamnen (973) 32 4 Taennus PÄJÄTHAMEEN Seppo Mäknen KESKUS Raa Kosknen SARAALA Ar Pananen Kasa Samnen Jarmo Järvnen Kauko Metso Phäsuunntte ja (98) Atksuunn tte ja Laboratoroatk (98) Atksuunntte ja Potaehanto, henköstö (98) hanto, apteekk Atkkoordnaattor Käyttäjen opastus, potashe (98) nto, aboratoro Ohjemo ja Pääoperaattor KBytön esmes (98) SATAKUNNAN Kaja Huoten Atksuunnt te ja Saraaan atktomnnan kehtt. (939) KESKUS Ea Pusa Apuaskansst Penostetokoneen kfyttö (939) SARAALA SAVONLNNAN Seja Mäkäänen Tomstonhotaja KESKUS SARAALA rja Rssanen Kansst Krjanpto, kustannd ja (957) suorteaskenta Pakanaskenta (957) VAASAN Oe Pursanen SARAANHOTO Fredrk BjRrk PR MajLs Benqs Atksuunntte ja (96) A tksuunntte ja Laboratoroatk (96) 23 2 A tkkoordnaattor Potashanto (96) MATRAN ALUE Ar Haataja Taouspääkkö SARAALA Esko Aasvanto Johtava äakar Prkko Husu Kansst 'Tuua Karjaanen Tomstonhotaja Koko tomnnan koordnont (954) Potastastot Pakanaskenta Krjanpto

10 3 LTE ATKHEPJKLOSTU T E R V E Y D E N H U O L L O N A T K H E N K L U S T O ORGANSAATO HENKLU NMKE TEHTÄVÄALUE PUHELN JORVN Matt Aarno A tkpääkkö (90) SARAALA Osmo Juhava A tkkoordnaattor Käyttäjen opastus: (90) Potashanto ja shen ähesest ttyvät tehtävät LO.!JAN ALUE SARAALAN KL Marja Tovanen Ra Saarnen Kykk Nyskn Lea Granström Ua Ljander Pakanaskja Krjanpt5jn Tomstonhotaja Apuaskansst Kansst Pakanaskenta Krjanpto ja vekojareskontra Suorte ja kustannusaskenta Hotopv. tastont Dagn. tasto RAAHEN ALUE Anja Konto Kansst SARAALA He Rapakko Apu.krjanpt3jä Vekko Saarea Taouspäkkö Tuua Karjaanen Puheunvä ttäjä Pakanaskenta (982) 3 4 Krjanpto Taousarvon suunntteu Taennus :..ON ALUE Seppo Nurm SPRAALA Apu.taouspäkkö Laskentatom VAKKASUOMEN Pekka Renkka Taousjohtaja (922) 39 ALUESARAALA Prkko Kuta Tomstonhotaja Yhteyshenkö Krst Ter;akangas Krjanptäjä Hannonen krjanpto Leena Marjouoto Pakkakrjanptäjä Pakanaskenta ÄHTÄRN ALUE SARAALA Krjanptäjä Pakaraskjat Varastoapuanen Krjanpto Pakanaskenta rtamstokrjanpto HALKON SARAALA Srpa Kest Apu.taousjohtaja Taoushanto, askentatom (924) HARJAVALLAN Tuja Lehtonen Tomstovrkaja Penostetokoneen käyttt (939) SARAALA HEKNHARJUN Annasa Laura Tomstonhotaja SARAALA Ann Harju K~nsst Heena KauppaSoronen Apu.kansst Seja Sarvaho Konekrjottaja ' KKtJLAN Ena Heskanen Kansst " 4RAALA Pav Vannnen Va.Krjanptäjä AnnaLsa Knnunen Krjanptäjn Marja Kukkonen Kassanhotaja Krjarpto, potasrekster (98) Pakanaskenta Pakanaskenta Hotoaskutus Pakanaskenta (97) 34 7 Krjanpto Krjanpto Va:na krjanpto ja pakanaskenta KOLJONVRRAN Kaarna Pekknen Tomstonhotaja Krjanpto (977) SARAALA LUHT ARN Ann Korkeaaakso Krjanptäjäpakanask. Pakanaskenta SARAALA NKELN Eeva Rautava Krjanptäja SARAALA Pakanaskenta NOKAN SARAALA Lea Ronnen rma Jakonen Kansst Krjanpdon ja pakkojen (96) ta ennus Tomstoapuanen Potasaskutus UCJLUNSUUN SARAALA Teuvo Suorsa Apu.taouspääkkö Krjanpto, pakanaskenta, (98) hotoaskutus, potasreskontra, avohodon tastont

11 4 LTE ATKHENKLUSTO ORGANSAATO HENKEU NMKE TEHTÄVÄALUE PUHELN PTK~NEMEN Ea Lemnen Tomstonhotaja Hannonen krjanpto SARAALA Anne Rntamäk Pakanaskja Pakanaskenta Eeva Kuparnen Tomstoapuanen Varastokrjanpto Brqt Verap Pakanaskja Taennus RAUHAN SARAALA Lsa Junna Apu.taouspaäkkö Taoushanto, askentatom, (954) 28 4 pakanaskenta, potaaaskutus SASTAMALAN Srkka Jaakkoa Krjanptajä Krjanpto SARAALA Anta Vkar Kansst Pakanaskenta Prkko Kuuhmo Tomstoapuanen Pakanaskenta Ese VähäJaakkoa Kassanhotaja Hotoaskutus Krs Kosknen Toms toapuanen Potashanto (MTT) TURNÄVÄN Snkka Tervoa Kansst Pakanaskenta (964) 54 SARAALA Rtta Prust Krjanptäjä Krjanpto Esa Auto Apu.kansst Meenterv.tomstojen tastont Ramo soaho Osastonhotaja Postomotuaj~rjestem~ Jaakko Phajamäk Apu.taouspäa kkö Atk:n kehtttmnan VALKEALAN AnnaLsa Wberg Tomstonhotaja SARAALA Anja Hstames Pakanaskja Tuja Rantaa Konekrjottaja Anne Korkeanen Apu.kansst Krjanpto (95) Pakanaskenta Potasaskutus Hodonpöttämsmo tukaet HÄRMXN Prkko T. Aavtaa Tomstonhotaja Ha. krjanpto, varastfkrjan (964) SARAALA pto, apteekk Krst Orre Pakanaskja Pakanaskenta Ssko sotao Apuaskansst Postomotusj~rjestem( Ese Kanqas Tomstoapuanen Taennus KAJAVAN Kerttu Hekknen Tomstonhotaja Krjanpto, pakanaskenta (90) SARAALA Srkka Gyenbeq Krjanptäjä Krjanpto, reskontra Vrva Takaa Pakanaskja Pakanaskenta Srkku mmonen Tomstoapuanen Potashanto, hotapv tastont, aboratorotaatont OUNASRNTEEN Sa P SARAALA Hev Mehtää Same Spoa Tomstonhotaja Krjanp tä jä Pakanaskja Krjanpto, pakanaskenta (99) 8 26 Krjanpto Pakanaskenta PAMON Henna Lahonen Apu.taousjohtaja Laskentatom (92) SARAALA Lsa Hah Krjanptaj Krjanpto, kustannusaskenta Marjo Mannnen Va.tomstonhotaja Potasaskutus EevaLsa Reponen Kansst Pakanaskenta PÄNÄRNTEEN Ua Svkko Tomstonhotaja Krjanpto (90) SARAALA Prjo Rstnem Kansst Pakanaskenta Aa Vasänen Kansst Hodonpëttämsmotuk~et OUUN YMP. Teuvo Aatao Taousjohtaja SARAALA Laskentatom ja henköstö (98) hanto

12 5 LTE ATKHENKLOSTU T E R V E Y D E N H U O L L O N A T K H E N K L t S T U ORGANSAATO HENKLU NMKE TEHTAVAALUE PUHELN MUUT ORGAN SAATOT Dgta Eero Nevaanen Myyntneuvotteja Terveydenhuoon soveukset (90) Equpment Corporaton Oy Hesngn Suunntteutomsto kaupungn Pentt Kanqasharju Tetojenkästteyn suunn. Terveydenhuoon tastont (90) terveysvrasto Aa Kumpuanen Tetojenkästteyn suunn. Terveydenhuoon tastont, (90) materaahanto Seppo mmonen Tetojenkästteyn suunn. Koordnont, askentatom, (90) sarauskertomus Lsa Väsänen Tetojenkästteyn suunn. KR, tastont, terveys/ (90) sarauskertomus Taoustomsto Antt Ononen Laskentapääkkö Laskentatom, tastot (90) Kansaneäkeatoksen kuntoutustutkmuakeskus Antero Saar Markku Ksk Kansanterveysaboratoro Matt Kataja Markku Ksk LRketeteeset teht. Taoushennon teht. Kone Oy, n Lef Groundstroem Tuotepääkkö strumenttryhm Kunnas Ve Lenonen Suunntteupä~kk teto Matt Aavuo Suunntte ja Pakkasysteem ReJo Kettunen Suunntte ja Krjanpto VeMatt Nemeä Suunntte ja Potashanto L ëkntö kka Lnnakko Tomstopääkkö (90) 78 5 hatus Hkka Seppa Ytarkastaja Oy Noka Ab Laur Hrvonen Myyntpääkkö (90) Eektronkka L Sorsa MyyntneuvotteJa Pekka Jantunen SAMproj.pääkkö Materaahanto, henköstöhanto, pakkaaskenta Matt Tertsunen Suunntte ja Taoushanto Lasse Saonen Suunntte ja Potashanto Poarmc Oy Jouko Joknen Tuotep~akkö Laboratoroärjestemät (98) Markku Kukkonen Soveuspänkkö LaboratorojRrjestemät Saraaatto Suunn.09. Hekk TBhtnen Apu.osastop~~kkö TetojRrj. Raja TervoPekka Jaostopääkkö jaosto Seja Haavo Suunntte ja Potashanto, hodonvaraus Raa Haonen Suunntte ja Nmkkestöt, koodstot, nf.rekst. Leena Hyvönen Suunntte ja Potashanto, SSJR, psykatra Ramo Kukka Suunntte ja nf.rekst., aterekst., materaahanto, henköstöha. Eero Lnnakko Suunntte ja Tomenpdotast., postom. Juha LAng Suunntte ja Lahoretoroatk, äaket. sov. Taousos. Gaj Feodoroff OsastopäRkkö Yrjö Lahtnen Cuunnt te ja Ta.ha., askentatom (90) 4 622

13 7 S A R A A L O D E N ATKHENKLUSTUSUUNNTELMAT LTE 2 V U O S L L E HENKLOSTO SUUNNTELMAT KESKUS c Atkpëäkkö SARAALAT! Hesngn ; yop. Kotkan Jorvn ser L,,. Aue L Kuopon yop. KeskSuomen Mkken PohjosKarjajaan Savonnnan Atksuunnt Ohjemoja/Atk Atkkäyttö, Atkkrjot Yhteen8 te ja koordnaattor j Operaattor taja M K Aue ouun yop. KeakPohjanmaan Kanuun Lapn LbnsPohjan, L,., Aue Tampereen yoq. E ~ ~ B P O ~ J ~ ~ maan r j KantaHämeen ~ajat Hämeen Vaasan _ L Aue / Turun ~ ~ ( 2 2 * ) 3/ ) yop. Satakunnan j.l,,, Aue t f j 3 3 /. 2/ Yhteensä ( Lukuun ssjtyy koordnaattor, :nukuun 2 koordnaattora

14 8 LTE 2 HENKLfSTf SUUNNTELMAT MUUT SARAALAT Kayttäjayhdyshenkö Lohjan as matran as Kjavan s Nken s Rauhan s,~. Aue ( Varkauden as Jukuan 3 Varkauden terv.k. Aue 2 z 2 2 Raahen as Heknharjun s PBvarnteen s Aue ] Mamn. as Ahtërn as Ptkänemen s Vakeaan s, Aue Saon as VakkaSuomen ss Hakon s HarJavaan s Pamon s Aue

15 9 LTE 3 S A R A A L O D E N ATKSOVELLUSTEN POTLASHALLNTO T O T E U T U S T A P A JA V A H E V.982 KESKUSSARAALAT SOVELLUS ALUE : POTLASHALLNTO, AVOHODON JA SARAALAHODON TLASTONT Keskussaraaat Potasrekster Soveus ' / Sa j Aueen Horae donva, [ Ajanvaraus Poknkkapotaat Pot Känt ' as tass tot, Vuodeosast* potaat Pot Hoto Hodon mot as pävk paatt/ tautu stat. Poa Vuos tom. S PKL mo [ mo, Yestukset sat./ Psyjotus katr. HELSNGN % / x 2K ac 2K a< 2K 2K 2K YLOP. KS E teäsamaan ks. Kotkan ks. KUOPON YLOP. KS KeskSuomen ks ' Mkken ks PohjosKarjaan Savonnnan ks ks OLLUN YLOP. KS Kanuun ks KeskPohjanmaan ks Lapn ks LänsPohjan ks TAMPEREEN YLOP. KS. EteäPohjanmaan ks KantaHameen ks. PajätHämeen ks Vaasan shp TURUN YLOP KS Satakunnan ks! S S S S S S K K K K %(p) a<(p) K S S S K S K K K S 25 S K K 2K K 2K K K S(P) ' ~ ~ K 2k 2K S 2K 2K /2K 2K 2K 2K S 2K 2K 2K 2~ :ZK 2 ~ 2K 2K!2S S S K /S K 2K 2K 2K K!2K K 2K S S S S K S K 2K K S S 2K K S S ' S S K K PKL Psy n Pot. kat ; fekt. daqn. ran j reks Tas avon ter ' tot tastot 2K K 2K(P) S(P) 2K 2T 2K K 2K K K K ac 2K j s K 2K! T ; S T K K T 2T 2T T T 2T LSÄYKSÄ:! = paveukonek~yttö 2 = oma tetokone 3 = tomstotetokone S = suunnttea oeva saveus T : toteuttamnen on aotettu K = kgyttö on vakntunut (P) = perustuu pätekäyttöön (reaaajassa) työyksköss%

16 0 LTE 3 POTLASHALLNTO ALUE,MEL, TUBERKULOOS JA MUUT SARAALAT SOVELLUSALUE POTLASHALLNTO. AVOHODON JA SARAALAHODON TLASTONT Potas Poknkka Vuodeosastorekster potaat potaat Soveus Sa ' Aueen j Horae : Aja* \ raus Saraaat ALUESARAALAT Hyvnkään as K samen as Jorvn sar. Kuusankosken es Lohjan as K K Lomaan as Mtntän as K Porvoon as Raahen as Saon as Varkauden seudun aa S S S S S S V.5etra Nyands kr.s Ahtrn aa MELSARAALAT Hakon sar. Harjamaen ear. Harjavaan sar. Hattemaan sar. Heknharjun sar., Hesperan sar., Joutsenrannan sar. ; Jukuan sar. Juurkkanemen sar. Keokosken sar. K Luhtarn nar. Moson sar. Nken sar. Nokan sar. Ouunsuun sar. Pappannemen ear. Ptkänemen ear. Rauhan sar., Sastamaan sar. Tammharjun sar. Törnav5n sar. Vakeaan sar. S S TUBERKULOOS SARAALAT Härmän sar.. Kjavan sar. : K Metoan sar. Ounasrnteen sar. Pamon sar. K Pävrnteen sar. Sutannan sar. Kätögston a. Lastennnun s. Ouun ymp. sar. _ # Porn kaup. sar. j Vantaan pakas. LSAYKSÄ: _! Varkauden terv.k ~,

17 S A R A A L O D E N A T K S O V E L L U S T E N LTE 5 T O T E U T U S T A P A J A V A H E 'V.982 LASKENTATOM HENKLJSTUHALL. MATERAALHALL. HUOLTO KESKUSSARAALAT SOVELLUSALUE LASK NT ATOM : HALLNTO MATE t Soveus Ta. Suor Kus Las Pot Pakarvon, teassuunn. / ' Henk Vrka Kuutan, kutus as kaas östö reks tuskenta nus ja resk. kenta e ( ter tavaas mak, ter ravakenta satus Ha. kr janp. ja ta. Keskus ( arvo saraaat ; seur. HELSNGN YLOP. EteäSamaa Kotka KUOPON YLOP KeskSuom Mkke PohjosKarjaa Savonnna OLLUN YLOP Kanuu KeskPohjanmaa Lapp LnsPohja TAMPEREEN YLOP EteKPohjarnaa KantaHame PäjätHäme Vaasa * 2s x 8!AAL APteekk 2K s K K s x 2s rtamstokrjanp Omaeuus. Hanknta ; WaTO Laterekster Tedontaennus " s : 2s 2K tnet TURUN YLOP Satakunta LSÄYKSÄ: ~

18 2 LTE 3 LASKENTATOM HENKLt)STt)HALL. MATERAALHALL. HUCLTO ALUE, MEL, TUBERKULOOS JA MUUT SARAALAT / HENKJL ST SOVELLUSALUE LASKENTATOM HALL$o ' MATERAALALLNTo. HumTo kr arvon teas, tan kutus as kaas östö! reks ' tus teekk; rnsto reks don : tnjanp. suunn. kenta ; nus ja resk. kenta reks ' ter tava krjarp! ter ta ka Soveus Ha. Te. Suor ' Kus Las Pot Pak Henk! Vrka ; Kuu Ap! rta Late Te Teks ta. as : rnak ter rava Orna en ' starvon kenta, satua rasto nus tey Saraaat! ALUESARAALAT Hyvnkään as samen as Jokaakson as Jorvn saraaa Kuusankpsken as Lohjen as! Lomaan as Mamn as Mantan as Saon as K Raahen aa Vakka Suomen as Varkauden seud as V Nyands kr.s _. S S Ähtärn as MELSARAALAT Hakon sar. Harjarnaen sar. HarJavaan e Hattemaan s Heknharjun s Joutsenrannan s Jukuan sar. s : Juurkkanernen s Keokosken s Kojonvrran s Luhtarn sar. Moson sar. Nken sar. X(P) :x. Nokan sar. K : X, K Ouunsuun sar. K ', Pappannemen s Ptksnemen sar. Rauhan sar. Sastamaan sar., _, Tarnrnharjun d, Törnëvn sar. Vakeaan sar. TUBERKULOOS SARAALAT Härmän sar. KJavan sar. Ounasrnteen s Parnon sar. Pävärnteen s Satannan s MUUT SARAALAT + Ouun yrnp. s s ' ~ s Porn kaup. s N / X, K Varkauden terv.k k 2

19 7 LTE 3 LABORATORO RUNTGEN LEKKAUS TUB. KESKUSSARAALAT S A R A A L O D E N A T K S O V E L L U S T E N T O T E U T U S T A P A J A V A H E V.982 SOVELLUSALUE LABORATORO RUNTGEN LEKKAUS TUE. Keskussaraaat Soveus HELSNGN YLOP. KS EteäSamaan ks. Kotkan ks, KUOPON YLOP KS. KeskSuomen ks. Mkken ks. PohjosKarjaan ka Savonnnan 4s OULUN YLOP. KS Kanuun ks. KeskPohjanmaan ke. LänsPohjan ks. Lapn ks TAMPEREEN YLOP. KS. EteäPohjanmaan ks KantaHämeen ks. PäjätHämeen ks ' Vaasan shp TURUN YLOP KS Satakunnan ks. MUUT SARAALAT: Jorvn sar. Kjavan sar. ~ab.atk{ Tuosv5 / Kuorm Ajan Kuorm järj., tys tust. varaus! tust. potas sar. Vuosrekste Tuosva mo mor tust. ' tust. Tome* j Tub.tarpde ja. kastus aneste, sat. = paveukonek3yttö 2 = oma tetokone 3 = tomstotetokone S = suunnttea acva soveus T = toteuttamnen on aotettu K = käyttö on vakntunut (P) = perustuu paätekäytöön (reaaajassa) työykskössa

20 Kuva 4 Puutteenen käyttökouutus aheuttaa pe kotoja/atknst tuutt

21 5 LTE 4 S A R A A L O D E N A T K S O V E L L U K S S S A LATTEET K A Y T T Ä M Ä T L A T T E S T O T V.982 POTLASHALLNTO KESKUSSARAALAT 4 Potas Poknkka Vuodeosastorekster potaat potaat Saraaat Soveus Sa Aueen Hodonvaraus Ajanvaraus mottautumnen/ Ssaänkrjotus Potasstat, PKLpavakrja Käynttastot, Vuosmotukset Potasstat Hotopävät. Vuosmotukset Hodob paätt/ Postom. Yesaar. Psykatr. PKL Pot. dagn tastot Psykatran avoh. taatot nfekt. rekster KESKUSSARAALAT HELSNGN YLOP. KS EteSamaan ks. Kotkan ks. KUOPON YLOP. KS KeskSuomen ks. Mkken ks. PohjosKarjaan ks Savonnnan ks. a s as., /44 /44 DPs /44 DPs /44 DPs ops DPs a s DPs a s POP /44 /35 /44 /44 /44 /35 /44 /44 /55 /35 Jkyä /44 /44 Jkya KYKS DPs a s OUUN YLOP. KS Kanuun ks KeskPohjanmaan ka Lapn ks. LRnsPohjan ks TAMPEREEN YLOP. KS. LSAYKSÄ: VAX Mkko Ecpse Ete5Pohjanmaan ks L a KantaHämeen ks. PtjätHämeen ks. Vaasan shp. TURUN nop. KS Satakunnan ks. Ecpse Mkko 5/38 Ecpse Mkko Mkko Mkko Ouu Ouu Ouu Ouu j se Ecpse Ecp Ecpse Ecpse TRE se vtyk Ecp Ecpse Jkyä se Jkya Ecp se se. /34./34 /34 Jkyä Jky Jkyä vt/jk! vtuu vtuu T<U TKU

22 ~ ' 6 LTE 4 LATTEET POTLASHALLNTO ALUE, MEL, TUBERKULOOS JA MUUT SARAALAT SOVELLUSALUE Soveus ALUESARAALAT Hyvnkään as samen as matran as Jorvn sar. Kuusankosken as Lohjan as Lomaan as Mäntän as Porvoon es Raahen as Saon as Varkauden s. as V Nyands kr.s A'htärn as MELSARAALAT Hakon sar. Haramaen sar. Harjavaan sar. Hattemaan aar. Heknharjun sar. Hesperan sar. Joutsenrannan sar. Jukuan sar. Juurkkanemen sar Keokosken sar. Moson sar. Nken ear. POTLASHALLNTO, A Potasrekster v Aueen Ho "an \ don Nokan sar. / Ouunsuun sar. Pappannemen sar. Ptkänemen sar Rauhan sar. Sastamaan ear. Tammharjun ear. Törnävän sar. Vake~an sar. TUBERKULOOC SARAALAT Härmän sar. Kjavan sar. Pavärnteen sar. Ounasrnteen sar. Pamon sar. Satannan sar. MUUT SARAALAT ' Katjopston ear. Lastennnan s Ouun ymp.sar. Porn kaup nar. Vantaan pekass., LSAYKSA: Varkauden terv.k ' /34 ; /34 / Ajanvaraus : /34 mottautumnen s sankrjotus,/34 RAALAHODON Poknkka Potaat Potasstat, PKLpäväkrja ~: vtk ~! /34 Käynt tastot, Vuosmotukset NCR NCR vtk /34 TL ASTONT Vuodeoaastopotaat Pot / asstat t. ' Hotopävä Vuos motukset Phpa Ph ps Hodo paatt Postom. Yesear. Psykatr. HYKC KYKS HYKC HY KS OYKS KYKS EPKC KYKS HY KS KYKS HY KS Phps HY KS Ouu TKU Ouu ~ PKL Pot. dagn. tastot HY KS TAYK! /34 Psykatran avoh. tastot HY KS HY KS nfekt. rekster

23 7 L.TE 4 S A R A A L O D E N A T K S O V E L L U K S S S A LATTEET K Ä Y T T Ä M Ä T L A T T E S T O T V.982 LASKENTATOM, HENKLOS TUHALLNTO, MATERAAL HALLNTO, HUOLTO KESKUSSARAALAT SOVELLUSALUE LASKENTATOM HENKLOSTO HALLNTO MATERAALHALLNTO. HUOLTO Saraaat HELSNGN YLOP. KS Soveus EteaSamaan ks Kotkan ks KUOPON YLOP.KS KeskSuomen ks Mkken ks PohjosKarjaan ks Savonnnan ks Ha. kr Janp. Te. arvon suurn/ seur. DPS /44 Jky! JkyB BM 32 ' Jkyä NCR Suorteaskenta Jkyä Jkya NCR Kustannusaskenta UKK Jkyä NCR Lasku Paktue ja kaasmaksa kenta tus Potasresk. Jkyä Jkyä BM 32 NCR Henk östörekster Noka80DPS Espoo Espoo Espoo Espoo Espoo Systek Teto Savo NCR /44 /44 Vrkarekster DPS /44 Kuutustavaravarasto DPS Jkyä Jkyä TBM 32 /44 Apteekk DPS /35 TBM 32 /44 rtamstokrjarp Omasuus. Hanknta DPS Jkya BM 32 Laterekster DPS /44 /34 BM 32 /44 Ted m taennus Mn6 /34 /34 TTO TBM 374 TBM 374 /44 Tekstnkasttey DPS 50 WPS / 34,44 owun YLOP. KS Kanuun ks KeskPohjanmaan ks Lapn ks LBnsPohjan ks TAMPEREEN MOP. KS EteäPohjanmaanks KantaHameen ks PgjBtHameen ks Vaasan shp TURUN MOP. KS Satakunnan ks vtkk Ouu 2Jvkko Mkko 5/38 Ouu Ouu TRE vtkk Ouu Mkko Mkko TRE vtkk Ouu Mkko Mkko : TRE Jkya Jky TKU Ph PS Teto ~eto Jkya Botna :Botna 4 vtkk (vtkk Ouu (Espoo Mkko,Mkko Mkko '~kko TKU TKU HK TKK ~ K U ~vax 38 vtkk Espoo Espoo vax Mkko Mkko vtkk Ouu Mkko Mkko Ouu Ouu TRE Jkyä TRE TRE Jkya TKU TKU vtkk Ouu Mkko Mkko Jkyä TRE JkyA TKU TKU vax Mkko Jkyä Jky TRE /34 Jky vax Mkko 3 38 BM 374 BM 374 BM Ecpse Mkko 3/6 KDS Mkko KDS Mkko 3/26 BM 374 Mkko 3/6 Ovet vax Espse Mkko 3/36 Ovett ETS00 Rank Xerox 860

24 SOVELLUS ALUE Soveus Saraaat ALUESARAALAT Hyvnkään as samen as matran as Jorvn sar. Kuusankosken as Lohjan as Lomaan as Mamn as Mgntan 8s Raahen as Saon as VakkaSuomen as Vakeakosken as Varkauden seudun as Vastra Nyands kr.s MELSARAALAT Hakon sar. Harjarnäen sar. Harjavaan sar. Hatternaan sar. Heknharjun sar. Joutsenrannan sar. Jukuan sar. Juurkkanernen sar. Keokosken sar. Kojonvrran sar. Luhtarn sar. Moson sar. Nken sar. Nokan sar. Ouunsuun sar. Pappanncrnen sar. Ptkanernen sar. Rauhan sar. Sastarnaan sar. Tarnmharjn sar. Törnavän sa. Uudenkaupungn s. Vakeaan sar. TURERKULOOSSAR. Hrman sar. Kjavan sar. Ounasrnteen sar. Pnrnon sar PLvrnteen sar. Satannan sar. MUUT SARAALAT Porn kaup. sar. Uudenkaup. terv.k.

25 9 LTE 4 LATTEET LABORATORO RUNTGEN LEKKAUS TUB. S A R A A L O D E N A T K S O V E L L U K S S S A K Ä Y T T Ä M Ä T L A T T E S T O T V;982

26 S A R A A L O D E N A T K C O V E L L U K S S C A K X Y T T Ä M Ä T L A T T E S T O T V.982 T E T O J E N P E R U S T E E L L A 20 LTE 4 LAAJEMMAT ATK WHJASET TUTKMUS JA HOTOLATTEET LAAJEMMAT ATKPOHJASET TUTKMUS JA HOTOLATTEET / Vavontajärjestemät EKG,Sr. / Teto! so Teho Synny Kesko kone, toop tys [set tomo ptut, grafa krn.!, KESKUS SARAALAT! HELSNGN.' nop. KS EteäSamaa X Kotka! X KUOPON x YLOP. KS!, KeskSuom! Mkke PohjosKarjaa, Savonnna, OUUN x YLOP. KS Kanuu KeskPohjanmaa Lapp LänsPohja j Säde Keuh Pane; Data. Ras TAMPEREEN X, X! X X! YLOP. KS. EteaPohjanmaa X,.,,, ask. ; KantaHame, PäjatHäme. X x. ; x, s ; Vaasa X X : ;! t ~na~d Hera sont! tepo mtt.! Echo Hermo Systokardo johto set grafa qeu aka, denm. 'nterva. ask. TURUN X X X YLOP. KS Satakunta S, X ALUESARAALAT Jorv TUBERKLLOOS SARAALAT Satanna X= käytössä S = suunnttea!

Suurivaltaisin, Armollisin Keisari ja Suuriruhtinas!

Suurivaltaisin, Armollisin Keisari ja Suuriruhtinas! 1907. Edusk. Krj. Suomen Pankn vuosrahasääntö. Suomen Eduskunnan alamanen krjelmä uudesta Suomen Pankn vuosrahasäännöstä. Suurvaltasn, Armollsn Kesar ja Suurruhtnas! Suomen Eduskunnan pankkvaltuusmehet

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

PALVELEE LAAJASTI IPAIVITTAISTA NTAA LA TOKSESSA SEKK -SUUNNITTELUA JA SEURANTAA

PALVELEE LAAJASTI IPAIVITTAISTA NTAA LA TOKSESSA SEKK -SUUNNITTELUA JA SEURANTAA SAIRAALA-ATK-PAIVAT,.-2.6.983, SAIRAALALIITTO Tetojärjestelmen jaosto Raja Tervo-Pel kka KAJAANI PALVELEE LAAJASTI IPAIVITTAISTA NTAA LA TOKSESSA SEKK -SUUNNITTELUA JA SEURANTAA Vuonna 978 Kanuun keskussaraala,

Lisätiedot

Teht. Pist. Ikä Hyv.

Teht. Pist. Ikä Hyv. Kilpailu: Puumieskesätaitokilpailu 2013 Järjestäjä: Mikkelin Seudun Puumiehet ry Päivämäärä: 21.9.2013, Anttolanhovi, Mikkeli Miesten kilpasarja Ikä Hyv. Pisteet 1 Pekka Repo P-Savo 88 17 72 177 29:10

Lisätiedot

Luento 6 Luotettavuus Koherentit järjestelmät

Luento 6 Luotettavuus Koherentit järjestelmät Aalto-ylosto erustetede korkeakoulu Matematka a systeemaalyys latos Lueto 6 Luotettavuus Koherett ärestelmät Aht Salo Systeemaalyys laboratoro Matematka a systeemaalyys latos Aalto-ylosto erustetede korkeakoulu

Lisätiedot

Helka-neiti kylvyssä

Helka-neiti kylvyssä Helkanet kylvyssä Frtz Grunbaum suom. M. A. ummnen Solo Tenor???? m Fred Raymond sov. G. Ventur 2001 Tä män täs tä p Bass Uu m g Wow uu uu uu uu uu uu uu, uu p wow wow wow wow wow wow wow, wow uu wow Mart

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, SKAL 0,5 km (v) 1. Petra Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat ry 6.20 Lapset alle 8, SKAL 0,5 km (v) 1. Jukka Rautio Oulun Kuorma-autoilijat ry 3.08 2. Jenni Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1138. Valtioneuvoston asetus. terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta annetun asetuksen eräiden säännösten kumoamisesta

SISÄLLYS. N:o 1138. Valtioneuvoston asetus. terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta annetun asetuksen eräiden säännösten kumoamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 ulkastu Helsngssä 22 päänä joulukuuta 2000 N:o 1138 1143 SISÄLLYS N:o Su 1138 altoneuoston asetus teeydenhuollon okeustuakeskuksesta annetun asetuksen eäden säännösten kumoamsesta...

Lisätiedot

miksi? Jokainen pääsee jakamaan omia kokemuksiaan ja osaamistaan (hiljaisen tiedon jakaminen)

miksi? Jokainen pääsee jakamaan omia kokemuksiaan ja osaamistaan (hiljaisen tiedon jakaminen) mks? Osaamsen näkyväks tekemnen (kärkaheden ympärlle) Nostaa verkoston ssällä tetosuutta erlassta osaajsta, tomnnasta ja resurssesta. Jokanen pääsee jakamaan oma kokemuksaan ja osaamstaan (hljasen tedon

Lisätiedot

Sairaaloiden tuottavuustiedot 2012 (ennakkotiedot)

Sairaaloiden tuottavuustiedot 2012 (ennakkotiedot) Sairaaloiden tuottavuustiedot 2012 (ennakkotiedot) Sairaaloiden tuottavuus- ja vaikuttavuusseminaari Kuopio 8.11.2013 Pirjo Häkkinen 8.11.2013 Sairaaloiden tuottavuustiedot 2012 (ennakkotiedot) Pirjo Häkkinen

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33 Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Meurasalo Antti Pohjois-Savon RT Y 193 98 95 4 10 5 2 Tiihonen Tommi

Lisätiedot

Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Etelä - Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Etelä - Pohjanmaa 164, 4) Veijo

Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Etelä - Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Etelä - Pohjanmaa 164, 4) Veijo Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Pohjanmaa 164, 4) Veijo Pakkanen Kymenlaakso 154, 5) Ari Hämäläinen Kymenlaakso 152, 6) Jouko

Lisätiedot

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V Tulokset / El Pilkit Kuusamo 08.04.2016 N Alle 70 V 1. Heiskanen Aila Pohj Pohjanmaa 4164 G 2. Nuora Maila Pohj Pohjanmaa 4060 G 3. Aalto Eila Pirkanmaa 3608 G 4. Kurvinen Vuokko Pohj Pohjanmaa 3214 G

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Viitasalo Mikko 10 Kokoomus 975 5197,00 valittu 2 Leppiniemi Raili 12 Sitoutumattomat 1674 3262,00 valittu 3 Rautava Risto 8 Kokoomus 737 2598,50 valittu 4 Heinäluoma Eero 16 SDP 1299

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 39 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Suominen Hannu Kankaanpään Seudun RT Y 192 94 98 6 6 8 2 Meurasalo

Lisätiedot

PPSS. Roolikäyttäytymisanalyysi 28.03.2011. Tämän raportin on tuottanut: MLP Modular Learning Processes Oy Äyritie 8 A FIN 01510 Vantaa info@mlp.

PPSS. Roolikäyttäytymisanalyysi 28.03.2011. Tämän raportin on tuottanut: MLP Modular Learning Processes Oy Äyritie 8 A FIN 01510 Vantaa info@mlp. PP Roolkäyttäytymsanalyys Roolkäyttäytymsanalyys Rool: Krjanptäjä Asema: Laskentapäällkkö Organsaato: Mallyrtys Tekjä: Matt Vrtanen 8.0.0 Tämän raportn on tuottanut: MLP Modular Learnng Processes Oy Äyrte

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tilanne 30.4.2009 Erikoissairaanhoidon hoitoon pääsy - 30.4.2009 tilanne 1 Yleistä 30.4.2009 tiedonkeruussa kysyttiin tietoja sekä kiireettömien että kiireellisten

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50 Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja 50 Osanottajia yhteensä 49 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Thure Seppo Suur-Savon SB 50 191 94 97 2 9 9 2 Riihiluoma Tapio

Lisätiedot

ARKISTOLUETTELO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO LASTENVALVOJA

ARKISTOLUETTELO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO LASTENVALVOJA Sivu 1(16) Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit 1968 1977 1 Saapuneiden kirjeiden diaarit 1968-1971 21.3.1968-31.12.1971 2 Saapuneiden kirjeiden diaarit 1972-1977 1.1.1972-9.3.1977 Sivu 2(16) Ab Lähetettyjen

Lisätiedot

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä KUOPON KAUPUNK Maaoaisuuden hallintapalvelut Tarjousten Tarjousten perusteella perusteella yytävät yytävät oakotitontit oakotitontit Saaristokaupungin Pirttinieessä Tarjousten Tarjousten jättöaika jättöaika

Lisätiedot

Sairaaloiden tuottavuus Pirjo Häkkinen

Sairaaloiden tuottavuus Pirjo Häkkinen Sairaaloiden tuottavuus 2015 Pirjo Häkkinen 23.3.2016 Sairaaloiden tuottavuus 2015 Tilastoraportti 6/2017 1 Sairaanhoitopiirien sairaaloiden tuottavuus 2015, sairaanhoitopiirien keskimääräinen tuottavuusluku

Lisätiedot

SOTEMAKU esiselvitysraportti

SOTEMAKU esiselvitysraportti Esselvtys SOTEMAKU esselvtysraportt Ikähmsten palvelut ja ICT Rkka Joknen, Jenn Laurla, Teemu Hauklehto 6.5.2017 Työryhmä: Annel Saarnen, Rkka Joknen, Jenn Laurla, Sar Ketola, Marjo Mastomäk, Sam Perälä,

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

yleisurheilu_saappaanheitto_tulokset

yleisurheilu_saappaanheitto_tulokset Sakun Kesäkisat Vierumäki 8/31/2041 yleisurheilu_saappaanheitto_tulokset TULOKSET M 100 m Tuuli: -0,1 1. Ilari Teerikangas Ammattiopisto Luovi 12,55 2. Teemu Lehmusto Suomen Urheiluopisto 13,13 3. Matti

Lisätiedot

Saatteeksi. Vantaalla vuoden 2000 syyskuussa. Hannu Kyttälä Tietopalvelupäällikkö

Saatteeksi. Vantaalla vuoden 2000 syyskuussa. Hannu Kyttälä Tietopalvelupäällikkö Saatteeks Tomtlojen rakentamsta seurattn velä vme vuoskymmenen lopulla säännöllsest vähntään kerran vuodessa tehtävllä raportella. Monsta tosstaan rppumattomsta ja rppuvsta systä johtuen raportont loppu

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Leppiniemi Jarmo 3 Sitoutumattomat - 2757 4601,00 valittu 2 Akaan-Penttilä Eero 8 Kokoomus 794 3793,00 valittu 3 Hakala Lotta 4 Sitoutumattomat - 557

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja Y

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja Y Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 36 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Tiihonen Tommi Kymenlaakson RT Y 187 94 93 3 6 9 2 Palo Timo Porvoon

Lisätiedot

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot

Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot METSÄSTYSHIRVI Erä 1 klo 1030 Sarja M60/50 1. Vahala Matti M50 Kymenlaakso 2. Väistö Martti Pohjois-Karjala 3. Havukainen Pekka Pohjois-Karjala 4. Hollmen Ilkka

Lisätiedot

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv.

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv. TI E f as 8 5 5 pu ke lu pi ip iv - le / te AP 1 4 KI +8 8 +8 9 O le lem ht a ip ss uu a st ol oa ev aa rk ki ip met A L 31 6 L AP P LE IK S E T ei l y tu pu r u va liu m k u at m to äk i in u hl M 22

Lisätiedot

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016 Tulokset ILMAHIRVI Sarja S15 1. Antti Santakangas EH 183 2. Jesse Pöyliö La 164 3. Miko Mäkitalo La 159 4. Emmi Jauhiainen KS 157 5. Juuso Ahola La 156 Sarjassa

Lisätiedot

ICT-muutostuki: seutujen verkostoseminaari Säätytalo, HKI 8.5.2014

ICT-muutostuki: seutujen verkostoseminaari Säätytalo, HKI 8.5.2014 KOKEMUKSIA KUNTALIITOKSISTA JA KUNTALIITOSSELVITYKSISTÄ TIETOHALLINNOLLINEN NÄKÖKULMA KUOPION KAUPUNKI ICT-muutostuki: seutujen verkostoseminaari Säätytao, HKI 8.5.2014 Jorma Haonen tietohaintopääikkö

Lisätiedot

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola. TULOS Etelä-Savo

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola. TULOS Etelä-Savo 1 MIEHET ALLE 70 VUOTTA 1 1786 Neuvonen Mikko Juvan yhd. 2 1154 Kuitunen Heimo Hirvensalmen yhd. 3 1129 Luhanko Mauri Haukivuoren yhd. 4 1120 Liukkonen Aarre Hirvensalmen yhd. 5 1118 Simonen Matti Pieksämäen

Lisätiedot

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus 3. 4.5.2011/18 Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011 EDUSKUNNAN VIIKKO Toimittanut eduskuntatiedotus SISÄLLYSLUETTELO Muuta.................... 41 MUUTA Tiistai 3.5.2011 Valiokuntien vaaleissa

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tulokset SRTL 2013 VEKARANJÄRVI Lopputulokset Yleinensarja RK Ammunta 2 x 10 laukausta

Tulokset SRTL 2013 VEKARANJÄRVI Lopputulokset Yleinensarja RK Ammunta 2 x 10 laukausta Tulokset SRTL 2013 VEKARANJÄRVI Lopputulokset Yleinensarja RK Ammunta 2 x 10 laukausta Nimi Yhdistys Tulos 10:t napa 9:t 1. Tiihonen Tommi Kymenlaakson RT 191 12 2 7 2. Pöllänen Janne Sastamalan RT 188

Lisätiedot

Sija Nimi Seura Srj TOT NAPA 1 Eloranta Oskari KaA Y

Sija Nimi Seura Srj TOT NAPA 1 Eloranta Oskari KaA Y Vapaapistooli, 25.05.2012 1 Salo Jarmo LSA 94 88 91 90 89 91 543 7 2 Kaaro Kirsti KAS 87 90 92 93 89 92 543 6 3 Turja Jyrki LSA 86 94 82 88 92 90 532 3 4 Tervo Antti SA 87 87 84 83 84 92 517 2 5 Kiviö

Lisätiedot

Hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollossa terveyskeskuksissa

Hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollossa terveyskeskuksissa Tiedosta hyvinvointia Lokakuu 2008 1 Hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollossa terveyskeskuksissa Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille, lokakuu 2008 Tiedosta hyvinvointia Lokakuu 2008 2

Lisätiedot

Yhdistysluettelo 2017

Yhdistysluettelo 2017 Yhdistysluettelo 2017 Jäsen- ja äänimäärät Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n jäsenyhdistykset Jäsenmäärä 1.1.2017 liiton rekisterin mukaan Äänimäärä ALAJÄRVI-VIMPELIN KVT RY 41 1 ALAVIESKAN KVT RY 41 1

Lisätiedot

SM Ikäkausisarjat

SM Ikäkausisarjat Hollola, Hälvälä 29. - 17.22.01 300 kivääri, 40 ls makuu, sarja M50 1. Matti Viljakainen SäSA 97 99 99 99 394 SE 2. Kari Pennanen KouMAS 100 98 96 98 392 3. Hannu Teitto KuusA 99 96 95 97 387 4. Marko

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi LIITE.. Pek ka ti injun Heik rä npe ä nper kkaa u u L joki Kylä L LIITE.. i aar Na u ska ang as ik ju Koi vuh ar Ru u tti Mä nt Väi nöl ä y lä Ma rtta Vai n io n ine Tor v o Paa tti Las si ik ko Kem inm

Lisätiedot

A-mestaruus. B-mestaruus

A-mestaruus. B-mestaruus Porin Keilailuliitto Porin Keilahalli RKL:n keilailumestaruus henkilökohtaiset mestaruudet, miehet ja naiset, 6 sarjaa eu 12.04.2010-02.05.2010 Valvoja:RKM Pori (Porin Rakennusmestariyhdistys ry) A-mestaruus

Lisätiedot

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos:

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: Poliisien SM suunnistuskilpailut 22.8.2013 Raaseporissa Lähtöluettelo N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: M 61 10:30 Risto Vesaluoma 97688 Jokilaaksojen poliisilaitos 62 10:32 Janne Vasenius

Lisätiedot

Kouvolan VETREÄT VETERAANIT toivottavat lämmintä kesää kaikille!

Kouvolan VETREÄT VETERAANIT toivottavat lämmintä kesää kaikille! Kouvolan VETREÄT VETERAANIT Hyvät veteraani siskot ja -veljet Meillä on nyt oma napakat-palsta, johon voitte kirjoittaa mieleen tulevia toiveita ja ehdotuksia toimintaamme. Kirjoitukset voi jättää Rauskille.

Lisätiedot

Hämeen aluemestaruuskilpailut

Hämeen aluemestaruuskilpailut Orimattila 04. - 17:51:29 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N 1. Noora Etula LAS 96 99 94 98 387 2. Katariina Laine HlAS 95 97 92 99 383 19x 3. Saana Tattari HlAS 95 98 95 95 383 17x 10m Ilmakivääri 40 ls,

Lisätiedot

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija Junila Sandra Tampereen Talviuimarit 13:20 4. 26,53 1 Virta Sini Katismaan Avantouimarit 13:20 2. 32,13 2 B Miehet 20-29 v. Heinämäki Janne Apian

Lisätiedot

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M 1 Vesa Saviahde M PH 96 98 194 2 Sami Heikkilä M PH 95 98 193 3 Mikko Autio M Po 92 96 188 4 Tomi-Pekka Heikkilä M PH 91 96 187 5 Kari Koskinen M PH 95 90

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/ /2017. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/ /2017. Khall Kunnanhallitus 193 08.06.2017 Kunnanvaltuusto 36 19.06.2017 Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/00.00.01/2017 Khall 08.06.2017 193 Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 :ssä. Toimielinten

Lisätiedot

Koulutoimen henkilöstörakenne

Koulutoimen henkilöstörakenne Koulutoimen henkilöstörakenne 11.11.2016 Virka/toimi Toimen/viran nimike Toimisto V 1 koulutusjohtaja T 2 toimistosihteeri T 3 toimistosihteeri V0033 4 koulukuraattori T 5 koulupsykologi Yhtenäiskoulu,

Lisätiedot

KOKONAISRATKAISUT YHDESTÄ PAIKASTA

KOKONAISRATKAISUT YHDESTÄ PAIKASTA KOKONAISRATKAISUT YHDESTÄ PAIKASTA Monpuolset järjestelmät varastontn ja tuotantoon TUOTELUETTELO 2009 Kappale D Varasto- ja hyllystövältasot vältasot optmaalsta tlankäyttöä varten SSI SCHÄFER: n varasto-

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Ltn, Tomi Mustonen H V-S 3. Vänr, Yrjö Munukka H Hel 4. Ylil, Antti Leinonen

Lisätiedot

SAKU TALVIKISAT 15.3.2013, SASTAMALA YKSILÖMATKAT

SAKU TALVIKISAT 15.3.2013, SASTAMALA YKSILÖMATKAT SAKU TALVIKISAT 15.3.2013, SASTAMALA YKSILÖMATKAT 1 Nyl 3km P 1 Kaisu Salminen Keski-Pohjanmaan koulutu 11.00.00 2 Nina Pajari Ammattiopisto Lappia 11.00.30 3 Terhi Lehtola Haapaveden ammattiopisto 11.01.00

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS 1(5) PERUSTURVAKESKUS Perhehuolto

VIHDIN KUNTA TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS 1(5) PERUSTURVAKESKUS Perhehuolto VIHDIN KUNTA TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS 1(5) PERUSTURVAKESKUS Perhehuolto Hakemus kuulle 200 (Vranomanen täyttää) Hakemus saapunut/jätetty / 200 Henklötedot hakjasta ja hänen perheenjäsenstä Sukunm ja etunmet

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Nuoret 14-alle 18v. 1. Mikko Saviaro 1056 g Kaamospilkki 81

Nuoret 14-alle 18v. 1. Mikko Saviaro 1056 g Kaamospilkki 81 Lapin Mestaruuspilkki 13.3.2010 Kemijärvi / Kaisanlahti Tulokset: Nuoret alle 12v. 1. Heidi Harju 780 g Ivalon Erämiehet 2. Ville Harju 287 3. Riikka Kumpula 250 Sodankylän Perhokalastajat 4. Jonna Harju

Lisätiedot

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola TULOS. MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola TULOS. MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta 1 MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta 1 1948 Heiskanen Veijo Pohjois-Pohjanmaan piiri alle 70 2 1881 Lindberg Kari Keski-Suomen piiri alle 70 3 1786 Neuvonen Mikko Etelä-Savon piiri alle 70 4 1374 Myyry Pertti

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Puupintaisen sandwichkattoelementin. lujuuslaskelmat. Sisältö:

Puupintaisen sandwichkattoelementin. lujuuslaskelmat. Sisältö: Puupntasen sandwchkattoelementn lujuuslaskelmat. Ssältö: Sandwch kattoelementn rakenne ja omnasuudet Laatan laskennan kulku Tulosten vertalua FEM-malln ja analyyttsen malln välllä. Elementn rakenne Puupntasa

Lisätiedot

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M 1 Sami Heikkilä M PH 96 98 194 10 2 Lauri Seppälä M Po 96 98 194 5 3 Tomi-Pekka Heikkilä M PH 97 94 191 4 Vesa Saviahde M PH 96 94 190 5 Kari Äikäs M KS

Lisätiedot

Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008

Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008 Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008 Selvitys Kysely toteutettiin huhtikuussa 2008 Luonteeltaan selvitys:

Lisätiedot

Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen

Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen http://kesa.sporttisaitti.com Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen 28.06.2014 Päivitetty Lopputulokset 28.6.2014 20:46 Sarja M 1 54 MARKO HOLOPAINEN M PK 19 22 41 0 2 61 JUHA HEIKKILÄ M PK 20 18 38 1

Lisätiedot

SVA:n mestaruuskilpailut riistamaalilajeissa

SVA:n mestaruuskilpailut riistamaalilajeissa Kosken tl Erämaja 29. - Hirvi parilaukaukset, sarja Y45 1. 36 Jukka-Pekka Jokela P-HA 87 86 173 2. 68 Tommi Juvander TSA 88 79 167 3. 76 Heikki Kinnunen KAMS 59 73 132 Hirvi parilaukaukset, sarja Y50 1.

Lisätiedot

in 2/2012 6-7 4-5 8-9 InHelp palvelee aina kun apu on tarpeen INMICSIN ASIAKASLEHTI

in 2/2012 6-7 4-5 8-9 InHelp palvelee aina kun apu on tarpeen INMICSIN ASIAKASLEHTI n 2/2012 fo INMICSIN ASIAKASLEHTI 6-7 Dgtova kynä ja Joun Mutka: DgProfITn sovellukset pyörvät Inmcsn konesalssa. 4-5 HL-Rakentajen työmalle on vedettävä verkko 8-9 InHelp palvelee ana kun apu on tarpeen

Lisätiedot

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08.

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08. Maanmttauslats Page 1 f 1 -d;'$ d{ee lr a ;{*.v {:; rtl } dr r/ r ) a 4 a p ;,.r.1 l s, Karttatulste Tulstettu 22.08.2014 Tulsteen keskpsteen krdnaatt (ETRS-TM3SFlN): N: 6998249 E: 379849 Tulse e le mttatarkka.

Lisätiedot

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4 KTOS L:\PROJEKTT_2012\1510001046 KLEVRTEE KTUJE YS\14_TULOKSET\3.KTUJE YLESSUUTELM\DWG\KLEVRE YS.DWG Tulostettu: 26.6.2013 n- JO KELLR- SR- JKO- KTU SMMOKTU PYSÄKÖT KORTTEL 4 +100,60 KSPHT 1/2 BUS (varaus)

Lisätiedot

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Päivitetty: 25.11.2012 Pentti Nieminen Lisäykset ja korjaukset puh. 050-3485607, peetun@luukku.com

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Tiistai 19.5, Sessio B o 09.00-09.45. Potilashallinnon tietojarjestelmat Suomessa KATKO: n tietojarjestelmakartoituksen tuloksia

Tiistai 19.5, Sessio B o 09.00-09.45. Potilashallinnon tietojarjestelmat Suomessa KATKO: n tietojarjestelmakartoituksen tuloksia Terveydenhuollon XVIII Atk-päivät 18-19.5.1992 Luentoesitelmät Tiistai 19.5, Sessio B o 09.00-09.45 Potilashallinnon tietojarjestelmat Suomessa KATKO: n tietojarjestelmakartoituksen tuloksia Juha Lång,

Lisätiedot

Miesten Mestaruussarja (28 pelaajaa)

Miesten Mestaruussarja (28 pelaajaa) Miesten Mestaruussarja (28 pelaajaa) 1 Ehoniemi Veli-Pekka Ruoveden Karj. 50 13 13 11 13 2 Peiponen Marko Nurmeksen Ks 36 15 1 0 5 15 3 Sorvali Miika Tammer-Kyykkä 26 11 3 0 7 5 3 Tanninen Jukka Imatran

Lisätiedot

Kouvolan Pallonlyöjät per

Kouvolan Pallonlyöjät per Kouvolan Pallonlyöjät per. 2.10.1931 KPL naiset naiset miehet miehet miehet kontiot A-pojat B-pojat Cup Halli -kilp (1931-54) -sarja Suursarja (1931-44) -sarja Välisarja (1938-41) B-sarja (1931-35) Valtakunnansarja

Lisätiedot

Maakunnan ilma-ase mestaruuskilpailu

Maakunnan ilma-ase mestaruuskilpailu Puhjonmäen ilma-aserata 18.01.2014 10m Ilmakivääri 20 ls, sarja 10IT 1. Jesse Virola KuusA 81 83 164 10m Ilmakivääri 20 ls, sarja 8IT 1. Joona Holkko KAS 88 96 184 10m Ilmakivääri 20 ls, sarja 11-14A 1.

Lisätiedot

1 Jorma Soppela Into Kemi Arto Björkman Into Kemi Pertti Ojala TuWe Turku Mauri Kauramaa EuKi Eurajoki 1051

1 Jorma Soppela Into Kemi Arto Björkman Into Kemi Pertti Ojala TuWe Turku Mauri Kauramaa EuKi Eurajoki 1051 Joensuun Keilailuliitto Joensuun Keilahalli TUL SM 2014 A-taso, 6 sarjaa eu (24.03.2014-27.04.2014) Valvoja:PoRa MAB Nimi Seura Liitto Tulos Tasoitus Kaadot Viim. sarja 1 Jorma Soppela Into Kemi 1100 0

Lisätiedot

Merkittiin tiedoksi lomatukihakemuksineen.

Merkittiin tiedoksi lomatukihakemuksineen. ^EUTUTYÖVÄEN LTTO R.Y. PÖYTÄKRJA 13/1984 VALOKUNNAN KOKOUS 5 JG Luonnos SAL-lomatuk ja lomalle hakemnen -lomakkeesta Merkttn tedoks lomatukhakemuksneen. 9 Tauno Hltusen apuraha-anomus SAK:n kulttuurrahastolle

Lisätiedot

Uuden eläkelaitoslain vaikutus allokaatiovalintaan

Uuden eläkelaitoslain vaikutus allokaatiovalintaan TEKNILLINEN KORKEAKOULU Systeemanalyysn laboratoro Mat-2.108 Sovelletun matematkan erkostyö Uuden eläkelatoslan vakutus allokaatovalntaan Tmo Salmnen 58100V Espoo, 14. Toukokuuta 2007 Ssällysluettelo Johdanto...

Lisätiedot

SRTL:n ampumamestaruuskilpailuiden lopputulokset Kajaani. RK sarja H YL

SRTL:n ampumamestaruuskilpailuiden lopputulokset Kajaani. RK sarja H YL 1 SRTL:n ampumamestaruuskilpailuiden lopputulokset 20.-21.08.2011 Kajaani. RK 10+10 sarja H YL Yhdistys Tulos 1 Tulos 2 Yht Huom 1. Jari Pihlainen Pohjois-Savon RT 94 97 191 12x10,7x9,1x8 2. Hannu Eskeli

Lisätiedot

Perusturvalautakunta Vuoden 2018 talousarvio

Perusturvalautakunta Vuoden 2018 talousarvio Perusturvalautakunta 63 27.09.2017 Vuoden 2018 talousarvio PETUR 27.09.2017 63 Vastuualueet ovat valmistelleet vuoden 2018 talousarvioesityksen, se kä laatineet toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista

Lisätiedot

Nuoret alle 12 1 Karvanen Eino Pansion Peto 534. Nuoret alle15 1 Hurttila Juho Pilkki

Nuoret alle 12 1 Karvanen Eino Pansion Peto 534. Nuoret alle15 1 Hurttila Juho Pilkki L-S Vapaa-ajankalastajien PM-pilkki 2015 Säkylä / Kristalliranta 15.2.2015. Järjesti NSUK Henkilökohtaiset tulokset Naiset joukk saalis 1 Leino Leena Kankaanp KS 1814 2 Karvanen Maarit Pansion Peto 1772

Lisätiedot

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db Pet jr t Kvm Kr Hyyr yl Sr m Hm Ko e o LIITE.. Mtede melelvty 0 Yömelto (etore: m) Ortmp Petmo Immo Kop Rto Tehr Rö Voe Lepelto Pr Ptlh Rm Kymht Netytem Vroj Prorp Sem Rto Tlllo Vtter Sotmp It-Sto M Korvet

Lisätiedot

N10 1 Tiisa Paukku AlvajRy - - - - - 20-20 16-56 2 Pinja Kilpeläinen - - - - - - - 16 20-36

N10 1 Tiisa Paukku AlvajRy - - - - - 20-20 16-56 2 Pinja Kilpeläinen - - - - - - - 16 20-36 RIDE CYCLE STORE CUP 2012 Tulokset 10/10 osakilpailun jälkeen, sarjoissa N/M10-14 ja joukkuekilpailussa 9/9 osakilpailun jälkeen Pisteet määräytyvät seuraavasti: 20, 16, 14, 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,

Lisätiedot

Kansalliset Seniorit Joukkuekilpailu

Kansalliset Seniorit Joukkuekilpailu Kansalliset Seniorit 2016 Joukkuekilpailu yht. 1 Hämeelinna 1 Hellemaa Reino, Laiho Ilpo, Ohristo Antti, Sivonen Aaro 4334 2 Turku Viitanen Heikki, Nummi Jukka, Raatikainen Jarmo, Kari Raimo 4309 3 Hyvinkää

Lisätiedot

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 27.-28.1.1962, Myllykoski ja Ilmajoki

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 27.-28.1.1962, Myllykoski ja Ilmajoki Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 21.-22.1.1961, Sodankylä ja Tainionkoski 1. Tom Rutqvist Kouvolan Painijat 2. Veli Haarala Ylivieskan Kuula 3. Taisto Aikio Lapin Veikot 1. Väinö Rantala Lapuan Virkiä

Lisätiedot

SKAL:n & Taksiliiton hiihtomestaruuskilpailut Tulostettu klo Sivu 1 STL 6v 1km Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0

SKAL:n & Taksiliiton hiihtomestaruuskilpailut Tulostettu klo Sivu 1 STL 6v 1km Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0 Tulostettu 12.03.16 klo 13.30.05 Sivu 1 STL 6v 1km 1 503 Savolainen Anni Kuopion Taksiautoilijat ry 17.35,9 0,0 2 504 Vepsäläinen Julianna Suonenjoen Taksiautoilijat r 20.29,5 +2.53,6 3 502 Juvani Iiris

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/suomen Terveystalo Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/suomen Terveystalo Oy Hallitus 198 10.04.2013 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/suomen Terveystalo Oy H 198 Suomen Terveystalo Oy on pyytänyt Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvon ta vi ras tol ta yksityisen

Lisätiedot

SM-Morri 2013 Ruokolahti Nuoret 12

SM-Morri 2013 Ruokolahti Nuoret 12 SM-Morri 2013 Ruokolahti Nuoret 12 1. Salla Hovatov Ruokolahden Urheilukalastajat 40g/2 837g/1 3 2. Roni Kuusela Kuusankosken Kalastusseura 213g/1 381g/2 3 Nuoret 15 1. Asa Palhomaa Vapa Varkaus 1 1040g/2

Lisätiedot

EL Valtakunnalliset Keilakilpailut 2016 Jyväskylä osanottajat

EL Valtakunnalliset Keilakilpailut 2016 Jyväskylä osanottajat EL Valtakunnalliset Keilakilpailut 2016 Jyväskylä osanottajat Joukkuekisassa naiset lisäpisteitä 8 p/srj # Nimi Syntymävuosi Yhdistys Hyvitys/srj Hyvitys 6 srjjoukkue Torstai 9.00 1 Tamminen Matti 1928

Lisätiedot

SM 300, IKÄKAUSISARJAT

SM 300, IKÄKAUSISARJAT HOLLOLA, HÄLVÄLÄ 12. - 21:17:42 300m Kivääri 30 ls, makuu, sarja M50 1. Matti Viljakainen SäSA 98 99 99 296 2. Tapio Kajan KAMS 99 97 98 294 3. Jukka Nieminen LeA 93 100 98 291 12x 4. Jari Lehtinen KSA

Lisätiedot

Linkopallo Ranking 2012 Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Tuija Salonen Ronttoset 47, Joroinen 2 Heidi Korkalainen PieSa 46,

Linkopallo Ranking 2012 Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Tuija Salonen Ronttoset 47, Joroinen 2 Heidi Korkalainen PieSa 46, Linkopallo Ranking 2012 Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Tuija Salonen Ronttoset 47,91 30.6.2012 Joroinen 2 Heidi Korkalainen PieSa 46,67 24.6.2012 Leppävirta 3 Milla Koski-Vähälä Lumijoen Lumiukot 43,94 30.6.2012

Lisätiedot

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090 1(7) TK1 Pajula 413 6,9 0,00 748-401-3-145 Pajula Nikola Eero Olavi, Siikajoentie 1468, 92320 Siikajoki Nikola Jarmo Sakari, Siikajoentie 1476 As 2, 92320 Siikajoki TK2 Lisäkorpela 1 0,0 0,00 748-403-61-0

Lisätiedot

Rank Pair Score % Name M-ID Club vp

Rank Pair Score % Name M-ID Club vp 2017-04-12 b55 Score tables 13 tables, 25 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 26. Average: 286,0. Bye (*) awards recorded percentage. Rank Pair Score % Name M-ID Club vp 1 28 367,3 * 64,2 Sakari Stubb

Lisätiedot

- ATK-HENKILUSTU - ATK-HENKILUSTUSUUNNITELMAT

- ATK-HENKILUSTU - ATK-HENKILUSTUSUUNNITELMAT SA RAALAATK 80 YHTEENVETO ATKHENKLUSTU ATKHENKLUSTUSUUNNTELMAT ATKJARJESTELMRT: NYKYTLANNE ATKJRRJESTELMRT: LATTESTOT LA RAALAL TTO ~uunnitteluosasto/tietojarjestel~jaosto 20.5.980 (4) TERVEYDENHUOLLON

Lisätiedot

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011 TULOSPALVELU Lions SM-pilkki 27.3.2011 Järjestäjä: LC Parikkala/Siikalahti. Paikka: Parikkala Simpelejärvi Kilpailijoita yhteensä: 143 Kilpailukala: Ahven Yhteiskalamäärä: 95.8 kg Sarjat: M60 (Miehet alle

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011 sijoitus Miehet Tulos Tulos Tulos Tulos Tulos osakisat tulos g osakilpailun sijoitus 1. Heikki Matikainen PKUK 9 2900 8 1710 4 325 2,5 565 9 3014 32,5 8514 30 1. 2. Juuso Piiroinen PKUK 7 2820 10 2262

Lisätiedot

Pielisen Osuuspankki Edustajiston vaali 2009

Pielisen Osuuspankki Edustajiston vaali 2009 Sivu: 1 P1 Lieksan vaalipiiri Lähetetty: 7469 Äänestys%: 36,1 Hyväksytty: 2612 Hyväksytty%: 96,8 Hylätty: 85 Hylätty%: 3,2 Valitaan: 20 Varoja puuttuu: 3 L1 Ehdokaslista A : 378 %: 14,5 ja: 3 ja%: 15,0

Lisätiedot

RHY:n hirvenhiihtokisa

RHY:n hirvenhiihtokisa RHY:n hirvenhiihtokisa Juuka, 05.03.2016 Yksilökilpailut Kilpasarja Miehet alle Nimi Nro Seura Hiihto Arviointi Ammunta Pisteet 1. Nousiainen Jarno 102 Petrovaaran Metsästysseura 2. Hirvonen Jarkko 101

Lisätiedot