Minun kunniani ei ole sinun kunniasi. Kunniakäsitteen monet merkitykset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Minun kunniani ei ole sinun kunniasi. Kunniakäsitteen monet merkitykset"

Transkriptio

1 Minun kunniani ei ole sinun kunniasi. Kunniakäsitteen monet merkitykset YTK Hanni-Mari Romppanen YTK Gazale Giray 50

2 Nainen on kuin kuppi: jos joku juo siitä, kukaan toinen ei tahdo sitä. Nainen on kuin lasiruutu: kun se menee rikki, sitä ei saa ehjäksi. Kunniaan liittyvä väkivalta -termi antaa väkivallasta harhaanjohtavan kuvan, sillä Suomessa ymmärretty kunniakäsite ei vastaa kunniaa korostavien kulttuurien kunniakäsitettä. Tässä artikkelissa tavoitteemme on selvittää kunniakäsitteiden eroja. Lisäksi tarkastelemme naisiin kohdistuvan ja kunniaan liitettävän väkivaltailmiön yhteiskunnallisia taustoja: länsi ja itä halutaan usein nähdä toistensa vastakohtina, vaikka molempien yhteiskunnissa ilmenevistä väkivaltailmiöistä löytyy kuitenkin myös samankaltaisuuksia. Alun sanonnat ovat jordanialaisia, kansan parissa käytettyjä vertauksia naisista. Kansan parissa kerrotuilla vertauksilla on aina syvempi merkityksensä. Ne kuvastavat omalla tavallaan vallitsevia kulttuurisia merkityksiä sukupuolesta vahvistaen sosiaalista järjestystä. Ikivanhat sanonnat ovat yhteisöllisissä kulttuureissa vahvempia kuin kirjatut lait. Kulttuuri voidaan määritellä yhteisöön, etniseen ryhmään tai kansakuntaan kuuluvien jäsenten jakamaksi maailmankuvaksi. Kulttuuri pitää sisällään ne merkityksiä tuottavat sosiaaliset käytännöt, jotka organisoivat ja jäsentävät yhteisön sosiaalisia suhteita, ja pitää sisällään muun muassa sukupuoliroolit. Yhteisen sosiaalisen järjestelmän ja maailmankuvan jakaminen antaa yhteisön jäsenille tunteen kuulumisesta johonkin tiettyyn kulttuuriin ja luo jäseniä yhdistävän siteen sekä perustan identiteetille. 1 Kulttuurit eivät pidä sisällään vain yhdenlaista käsitystä merkitysrakenteista tai sosiaalisista käytännöistä, vaan yksilöillä voi olla hyvin erilaisia elämätapoja tai arvoja. Mary Douglasin 2 mukaan kulttuurit ovat eräänlaisia luokitusjärjestelmiä, jotka rakentuvat erilaisten sääntöjen varaan. Säännöt pitävät sisällään käsitykset ihmisruumiista, puhtaudesta, saastaisuudesta sekä sukupuolirooleista ja niiden toiminta-alueista. Ruumiillistuneet ajatukset puhtaudesta ja likaisuudesta symboloivat yhteisön käsityksiä oikeasta 51

3 ja väärästä. Eräs tapa tehdä ero oikean ja sallitun välille on yhteisön jakama käsitys kunniasta. Eri yhteisöissä on sisäistetty vallitsevat normit ja säännöt eri tavoin. Tämä saattaa merkitä sitä, että valtakulttuurin arvot ja normit ovat erilaisia kuin esimerkiksi tietyn suvun tai yhteisön. Omalla tavallaan kunniakäsite määrittää yhteisön jäsenten elämää luoden moraalinormiston. Kunnia voidaan ymmärtää joko yksilön arvona tai yhteisöä kuvaavana ominaisuutena. Tätä jakoa voidaan kuvata myös individualistisen ja kollektiivisen kulttuurin käsittein. Suomessa vallitseva kunniakäsite on individualistinen. Kollektiivisessa kulttuurissa taas kunnian merkitys on korostuneempi. Kunnia on osa yksilön minäkäsitystä: se, miten toiset yksilöt näkevät yksilön, voi olla hyvin ratkaiseva tekijä yksilön rooliin ja asemaan yhteisössä. Se, miten yksilö tuntee toisten arvostavan häntä, vaikuttaa hänen käyttäytymiseensä yhteisön normiodotusten mukaisesti. Näin ollen kunnian voidaan nähdä olevan yksilön omien henkilökohtaisten tunteiden ja yhteisön arvostusten välittäjä 3. Käsitys kunniasta saa merkityksensä ennen kaikkea ihmisten välisessä sosiaalisessa kanssakäymisessä. Tämän artikkelin keskeiset tutkimuskysymykset ovat, miten individualistinen kunniakäsitys eroaa kollektiivisesta kunniakäsityksestä ja miten patriarkaattinen yhteiskuntajärjestelmä vaikuttaa naisiin kohdistuvaan väkivaltailmiöön. Artikkelin alussa kuvaamme kollektiivisen kulttuurin muutosta individualistiseen ja tämän merkitystä yhteiskunnassa vallitsevaan kunniakäsitykseen. Samalla kuvaamme kollektiivisen ja individualistisen kulttuurin vaikutusta yksilön kunniakäsitykseen, ja termien määrittelyn ohella vertailemme kunniakäsitteiden eroja ja yhtäläisyyksiä. Kunniakäsite on hyvin sukupuolittunut käsite niin kollektiivisessa kuin individualistisessa kulttuurissa. Pohdimme artikkelissa feminististen yhteiskuntateorioiden avulla kunniakäsitysten merkitystä sukupuolen kannalta. Kunniakäsitteen sukupuolittuneisuus vaikuttaa myös kunniaan liittyvän väkivaltailmiön ymmärtämiseen ja näin ollen tärkeä osa väkivallan purkamista on nais- ja miesroolien pohtiminen kriittisessä valossa. Naisten ja miesten väliset valtasuhteet vaihtelevat ajasta ja paikasta riippuen, ja ne ovat tärkeä osa väkivallan taustalla vaikuttavia rakenteita. Eräs lähtökohta tarkastella väkivaltaa yhteiskunnallisena ilmiönä on tutkia yhteiskunnassa vallitsevia patriarkaatin muotoja. Näemme lännessä ja idässä esiintyvän väkivallan taustalla samanlaisia yhteiskunnallisia rakenteita kulttuurisista ja yhteiskunnallisista eroista huolimatta. Yhteistä näille yhteiskunnille on naisiin kohdistuvan väkivallan yleisyys. Lisäksi käsittelemme artikkelissa kunniaan liittyvän väkivallan ja Suomessa ilmenevän lähisuhdeväkivallan välillä olevia eroja. 52

4 Kollektiivisesta kunniakäsityksestä individuaaliseen kunniakäsitykseen Pahat pelkäävät lakia, mutta hurskaat ihmiset pelkäävät juoruja. Individualistista tai kollektiivista kulttuuria ei voida määritellä yksiselitteisesti, koska kulttuurit ovat aika- ja paikkasidonnaisia, yhteiskunnallisia konstruktioita. Suomalainen yhteiskunta on individualistinen, eli yhteiskunnallinen ja yksittäisen henkilön toiminta lähtevät aina yksilöstä. Länsimaissa individualistinen ajattelutapa otetaan itsestäänselvyytenä, mutta vielä esimodernilla ajalla myös lännessä vallitsi kollektiivinen kulttuuri. Kollektiiviseen kulttuuriin kuului myös käsitys yhteisön jakamasta kunniasta. Satu Lidmanin 4 mukaan Euroopassa vallitsi vielä esimodernilla ajalla kollektiivinen kulttuurikäsitys, joka perustui ajatukselle suvun, perheen, kaupungin tai tietyn ammatin edustajien jakamasta kunniasta, mikä saatettiin kuitenkin menettää yksittäisen henkilön teon vuoksi. Kunnia määritti sääty-yhteiskunnan hierarkkista sosiaalista järjestystä niin, että yksittäisen ihmisen kunnia muodostui hänen säätynsä, ikänsä ja sukupuolensa mukaan, mikä määritti yksilön yhteiskunnallisen ja sosiaalisen roolin. Kunnia menetettiin esimerkiksi lakia rikkomalla tai yhteisön määrittämiä normeja rikkomalla. Yksilö kärsi eniten kunnian menetyksestä, mutta samalla kunnian menetys vaikutti koko lähiyhteisöön. Sääty-yhteiskunnassa sukupuoli oli merkittävässä asemassa määrittämässä kunnian merkitystä. Kunniallinen mies oli voimakas, sekä pelkoa että kunnioitusta herättävä. Miehillä kunnia liittyi vahvasti väkivaltaan. Kunniaa puolustettiin väkivallalla, esimerkiksi kaksintaisteluilla pyrittiin palauttamaan loukattu kunnia. Miehelle oli kunniallista puolustaa naisia. Passiivinen käytös väkivaltaa vaativassa tilanteessa oli kunniatonta ja sitä pidettiin feminiinisenä käytöksenä 5. Naisille kunniallisuus merkitsi ennen kaikkea neitseellisyyttä ja siveellisyyttä. Naisen kunniallisuus määrittyi aina suhteessa miehiin: hän oli joko neitsyt, aviovaimo, leski tai nunna tai vastaavasti kunniaton nainen eli prostituoitu tai huonomaineinen nainen. Kunnia määritti käytännön tasolla sosiaalista kanssakäymistä. Esimerkiksi kunniallisen naisen kehoon ei ollut luvallista koskea, kun puolestaan kunniaton nainen oli suojaton. Kunniattomalla naisella ei ollut kunniaa menetettävänään ja hänen arvonsa oli näin ollen mitätön yhteisön silmissä. Esimodernissa Euroopassa kunnian menettämisestä seurasi huono maine, stigma, joka saattoi pahimmassa tapauksessa merkitä yhteisöstä eristämistä 4. Jälkimodernille ajalle tultaessa yhteiskunnan kehityksen seurauksena kunnia alkoi perustua enemmän individualistisille arvoille ja yksilön saavutuksille, kuten toimeentuloon tai kulutustasoon. Tähänkin vaikutti osaltaan yhteiskunnallinen kehitys. Sääty-yhteiskunnan hierarkkisen sosiaalisen järjestyksen menettäessä merkityksensä, yksilön suhde yhteiskuntaan ei enää muodostunut sääty-yhteisön välityksellä. Yksilön 53

5 sosiaaliseen asemaan eivät enää vaikuttaneet ratkaisevasti hänen kunniansa tai maineensa. Tämä näkyy etenkin yksilön suhteessa yhteiskuntaan ja yhteiskunnan instituutioihin: kaikki ovat periaatteessa samanarvoisessa asemassa 6. Euroopassa vallinnut kunniakäsitys oli näin ollen hyvin samankaltainen kuin tämän päivän kollektiivisten kulttuurien yhteiskunnissa vaikuttava käsitys kunniasta. Kunniakäsitteen eroavaisuutta voidaan parhaiten ymmärtää yksilön ja yhteisön välisen suhteen avulla. Kunniakäsitysten eroja Individualistinen yhteiskunta muodostuu monenlaisista uskonnollis-etnis-kulttuurisista ryhmistä, joille kollektiivisuus voi olla osa yksilön identiteettiä. Kollektiivisessa kulttuurissa yksilö kokee olevansa olemassa yhteisönsä jäsenenä, ei-individuaalina henkilönä. Kollektiivisissa kulttuureissa yhteisöt ovat kiinteitä, mikä merkitsee velvollisuuksia ja oikeuksia yhteisön jäsenten kesken. Muutama sukupolvi sitten yhteisöt muodostuivat sukuyhteisöistä, joita yhdistivät muun muassa avioliittosopimukset ja omaisuus. Sukuyhteisöt ovat osittain korvautuneet pienemmillä perheyhteisöillä, joihin kuuluvat ydinperheen lisäksi vanhempien sisaret ja heidän perheensä. Siirtolaisuuden seurauksena perheyhteisöt ovat hajonneet, sen sijaan ydinperheen merkitys on kasvanut. Suvut kuitenkin pyrkivät pitämään yhteyttä kaukana oleviin sukulaisiinsa ja näin ollen heillä on velvollisuuksia ja oikeuksia sukulaisiaan kohtaan. Tähän vaikuttaa osaltaan yhteydenpitomahdollisuuksien lisääntyminen. Uudessa ympäristössä yhteisö voi muodostua saman etnisen taustan omaavista perheistä, jolloin sukuyhteisö korvautuu uudella yhteisöllä. Tässä uudessa yhteisössä jokaisella perheellä on oma kunniansa, jota jokainen yksilö voi teoillaan joko lisätä tai vähentää. Individualistisen kulttuurin vaikutuksesta kunnian merkitys on muuttunut, ja perheen kollektiivisen kunnian lisäksi yksilö rakentaa omaa mainetta ja kunniaa. Kunnia on sukupuolittunut käsite niin individualistisessa kuin kollektiivisessakin kulttuurissa. Kunniaa korostavissa kulttuureissa miehen kunnia on vahvasti sidottu seksuaaliseen kyvykkyyteen, minkä he esimerkiksi osoittavat siittämällä poikalapsia. Naisten valloittaminen ja samalla perheensä naisten seksuaalisuuden kontrollointi, sekä taloudellinen ja sosiaalinen menestyminen rakentavat miehen kunniaa 7. Merkittävä ero suomalaisen ja kunniaa korostavan kulttuurin kunniakäsitysten välillä on näin ollen miehen kunnialla. Kunniaa korostavissa kulttuureissa miehen kunniaan vaikuttaa vahvasti yhteisö ja sen historia. Suomessa taas miehen kunnia ei ole perustunut seksuaaliselle aktiivisuudelle ja naisten valloittamiselle, mikäli puhutaan länsimaalaisen kunniakäsitteen antamasta merkityksestä. Kunniallinen mies on ollut vaatimaton, ahkera, rehellinen ja taloudellisesti ja sosiaalisesti menestyvä 8. Kunniakäsite kuvaa tällöin yksilön ominaisuutta, 54

6 joka liitetään kunniallisuuteen, ylpeyteen ja rehellisyyteen. Kunnia saa kuitenkin hyvin erilaisia merkityksiä eri yhteyksissä, esimerkiksi suomalaiselle miehelle kunnian päälle voi käydä avun pyytäminen. Suomessa vallitsevaa kunniakäsitystä voidaan pitää sukupuolineutraalimpana kuin kunniaa korostavissa kollektiivisissa kulttuureissa. Toinen merkittävä ero kunniakäsitysten välillä on, etteivät neitsyys ja siveys ole olleet yhtä merkityksellisiä kuin kollektiivisessa kulttuurissa. Tämä selittyy sillä, että suomalaiseen arvomaailmaan liittyy suhteellisen seksuaalisuuden vapauden sekä naisten ja miesten seksuaalisuuden itsemääräämisoikeuden korostaminen 9. Naisen kunniallisuus on tosin ollut osittain sidottuna seksuaaliseen maineeseen, sillä liiallinen seksuaalinen aktiivisuus on voinut leimata naisen huoraksi. Naisen kunnia rakentuu samoista lähtökohdista kuin miehen, eli ahkeruudesta ja rehellisyydestä 8. Kunniaa korostavissa kollektiivisissa kulttuureissa naiselle kunnia merkitsee ennen kaikkea kunniallista käytöstä: myös naiset rakentavat omaa kunniaansa hyvällä maineella. Kunnia voidaan ymmärtää myös sukupuoliroolijaon kautta. Naiselle ja miehelle on selkeät omat tehtävät ja roolit yhteisössä, ja näitä rooleja ylläpidetään usein myös uudessa kotimaassa. Jotta yhteisön yhteinen kunnia säilyy, on naisille ja miehille annettu oma alue rakentaa omaa mainetta. Kunniakäsitys voidaan ymmärtää sukupuolittuneesti niin, ettei seksuaalisuus ole hävettävää maskuliinisella alueella, kun taas liiallinen seksuaalisuus feminiinisellä alueella on häpeä. Tämän vuoksi neitsyydellä ja siveydellä on tärkeä rooli kunniakysymyksessä. Näin kumpikin osapuoli rakentaa kunniaa eli mainetta omalla alueellaan; alueelta poistuminen aiheuttaa kunnian menetyksen. Naisille kunnia merkitsee kuitenkin enemmän kuin miehille, sillä heidän riskinsä menettää kunnia on suurempi. Naisella on oma kunnia. Konkreettinen esimerkki naisen oman kunnian menetyksestä on neitsyyden menetys ennen avioliiton solmimista. Neitsyyden menetys ei välttämättä tule julkisuuteen, mutta siitä voi seurata aviopuolisoiden keskinäisen kunnioituksen menetys, jolloin aviomies ei kunnioita enää vaimoaan samassa määrin. Kunniakäsitteen eroavaisuutta voidaan kuvata esimerkiksi turkinkielisillä sanoilla. Turkinkieliset sanat kuvaavat hyvin kunnian korostunutta merkitystä kunniaa korostavissa kulttuureissa. Kunniaa kuvataan eri termeillä şeref llä, izzetillä, onurilla, namus lla, haysiet lla ja irz lla. Eri kunniamerkitykset yhdistävät ja erottavat yhteisön jäseniä toisistaan. Şeref-kunnia kuvaa sekä yhteisön kunniaa että yksilön henkilökohtaista mainetta. Şerefiä voidaan kuvata perheen naisten ja miesten ominaisuudeksi, joka määrittää heidän asemansa yhteisössä. Kukin henkilö rakentaa saavutustensa avulla şerefiä. Şeref-kunnia rakentuu yhteisön kautta, sillä yhteisön saavutuksille antama arvostus muodostuu yhteisön määrittämien normien mukaan. Esimerkiksi perheen şeref-kunnia velvoittaa perhettä 55

7 järjestämään asemansa mukaiset häät tai auttamaan köyhempiä. Näin ollen şeref-kunniaa on jokaisella henkilöllä itsellään ja sitä jaetaan myös perheen ja/tai yhteisön kesken. Perheenjäsenen kunniallinen käytös lisää perheen vanhempien ylpeyttä ja näin ollen heidän omaa şeref-kunniaansa, joka voi periytyä seuraavalle sukupolvelle. Periytyvää, korkea-arvoista şeref-kunniaa ansaitakseen nuoren tulee osoittaa olevansa sen arvoinen. Samalla kunniaa uusinnetaan ja lisätään, jos mahdollista. Kullakin yhteisöllä ja sen jäsenellä on henkilökohtaisten saavutusten ja tekojen kautta muodostuneet şeref-kunniat, jotka eivät ole vertailtavissa keskenään. Uskotaan, että kukin toimii oman şeref-kunniansa mukaisesti. Täten rikkaamman järjestämä tilaisuus ja henkilön anteliaisuus eivät tee hänen şeref-kunniastaan sen parempaa kuin köyhemmän henkilön tai perheen voimiensa mukaan järjestämä tilaisuus tekisi köyhän kunniasta. Şeref-kunnian menettäminen on mahdollista, kun henkilö/yhteisö käyttäytyy vastoin maineensa velvoittamaa tapaa. Şeref-kunnia vaikuttaa muihin kunniakäsityksiin ja päinvastoin. Anteliaisuutta ja huomaavaisuutta ja tätä kautta saavutettua kunniallisuutta muita kohtaan kuvataan sanalla izzet. Şeref-kunnia ja izzet eli tarkemmin turkiksi izzetinefsikunnia (vanhanaikainen sana) sisältävät hyvin samanlaisia käsityksiä. Erona voidaan sanoa olevan henkilön itsekunnioitus olemassa olevaa Şeref-kunniaansa kohtaan. Turkinkielisen perussanakirjan antaman tulkinnan mukaan izzetinefsi-kunnia on yhtä kuin itsekunnioitus sekä onur-kunnia. Onur-kunnia kuvaa henkilökohtaista kunniaa. Itsekunnioitusta, henkilökohtaisia saavutuksia ja ylpeyttä kuvaava onurkunnia on lähin suomalaiselle kunnia-käsitteelle. Henkilön onur-kunnialle on synonyymina gurur-kunnia, mikä samalla merkitsee etenkin itsekunnioitusta. Monesti onur-kunniallinen ihminen on rehellinen niin itselleen kuin ympäristölleen. Hän antaa arvoa ennen kaikkea itselleen niin, että ympärillä olevatkin antavat arvoa hänelle. Edelleen turkinkielisen perussanakirjan antaman tulkinnan mukaan onur-kunniaa voidaan nähdä şeref- ja izzetinefsi-kunnian kanssa rinnakkaisina käsitteinä. Namus-kunnia kuvaa henkilöiden asennetta ja kuuliaisuutta perinteisiä käyttäytymisnormeja kohtaan. Namus-kunnia kuvaa, kuten muutkin kunniamuodot, naisen ja miehen henkilökohtaista suhdetta muihin henkilöihin. Namus-kunnialla viitataan yleensä naisen siveyteen. Namus ja şeref liittyvät toisiinsa niin, että namus-kunniaa kontrolloidaan ja şeref-kunniaa tulisi ylläpitää. Arkikäsityksen mukaan joissakin yhteisöissä nainen tarvitsee namus-kunniaansa suojellakseen miehen fyysisen voiman luomaa turvaa. Suojelemisen tarkoituksena on turvata naisen seksuaalinen itsemääräämisoikeus. Ajan mittaan ja erinäisten poliittisten ja taloudellisten syiden takia käsitys suojelemisesta on kääntynyt ikään kuin päälaelleen. Naisten käyttäytymistä kontrolloidaan juoruilujen pelossa ja yhteisön painostuksesta. 56

8 Kunniaa korostavissa kollektiivisissa kulttuureissa niin naiset, miehet kuin kokonaiset yhteisötkin merkityksellistävät sosiaalisessa kanssakäymisessä namus-kunniaa eri tavoin. Arkisen käsityksen mukaan namus-kunnia on sidottu naisen siveelliseen käytökseen, mutta samalla se kuvaa koko perheen namus-kunniaa. Jos perheen tytär menettää namuksen käyttäytymällä sopimattomasti, esimerkiksi tulemalla raskaaksi avioliiton ulkopuolisesta suhteesta, myös perhe menettää namus-kunniansa, mutta voi edelleen säilyttää henkilökohtaisen onur-kunniansa. Şeref ja namus eivät ole yksiselitteisesti määriteltävissä ja niiden painoarvo vaihtelee yhteisöittäin. Kunniaan liittyvää väkivaltaa ei tehdä onur-kunniaan vedoten, vaan namus-kunniaa suojellen. Turkinkielinen irz sana on vähiten myönteisessä mielessä kuvattu kunniakäsite. Irz-kunnia on naisen seksuaalisuuteen sidottu käsite. Turkinkielisen perussanakirjan mukaan irz on sukupuolen puhtautta ja koskemattomuutta, jota kaikkien tulisi kunnioittaa. Jos nainen esimerkiksi raiskataan, hänen irz-kunniaansa on loukattu. Irz- ja namus-kunnia ovat näin ollen hyvin sidoksissa toisiinsa. Namus on arkikielessä käytetympi ja irz-käsite kuvaa vain ja ainoastaan sukupuolista puhtautta, jota ei tunneta arkikielessä muuna kuin negatiivisena käsitteenä. Eli irz on rikottu -sanonta kuvainnollistaa miehen käyttäytyneen väkivaltaisesti nimenomaan naista kohtaan ja näin ollen miehillä ei enää ole irz-kunniaa. Haysiyet-käsite kuvaa henkilön muille sekä itselleen osoittamaa arvostusta ja kunnianosoitusta. Haysiyet on toisinaan yhtä kuin onur, mutta haysiyet voi olla enemmän luonteenpiirre. Onur taas on synnynnäinen ja jokaisella on oikeus onur-kunniaan. Onur-kunniaa ei voida ottaa kantajaltaan pois, vaikka yleensä yhden kunnian menettäminen vie ihmiseltä muutkin kunnian osoitusta vaativat ominaisuudet. Yhteisöllä on käsitys siitä, ettei ole mitään syytä kunnioittaa kunniansa menettänyttä ihmistä. Kunnia on hyvin vaikeasti määriteltävä käsite. Jokainen yhteisö antaa sille erilaisia merkityksiä sen oman normiston mukaisesti. Näin ollen myös edellä mainitut kunniakäsitteet eivät ole yksiselitteisiä. Esimerkiksi Turkissa naisiin kohdistuvaa väkivaltaa tutkineen Kirsti Härkösen 10 mukaan naiset eivät koskaan ole kunnian kantajia, vaan he ovat välillisesti sidottuja kunniaan miespuolisten (isän, veljien ja aviomiehen) yhteisön jäsenten kautta. Näin ollen naiset voivat teoillaan ja käyttäytymisellään tuhota miehen ja koko yhteisön kunnian. Härkösen mukaan naisen kunnia merkitsee ennen kaikkea siveyttä ja neitseellisyyttä. Kuitenkaan kunniakäsitettä ei voida selittää näin yksinkertaisesti pelkistäen naisen kunniallisuus neitsyyteen tai siveyteen. Kunnia on hyvin moniulotteinen ilmiö, eikä sitä voi pelkistää ajatukseen, ettei naisilla olisi omaa kunniaa. Nainen on itse asiassa merkittävin kunnian olemassaoloon vaikuttava yhteisön jäsen. Kunniakäsite on sidottu yhteiskunnalliseen kontekstiinsa niin, että käsitys 57

9 kunnian menettämisestä vaihtelee ajallisesti ja paikasta riippuen. Suomalaisessa yhteiskunnassa kunnian menetys ei vaikuta yksilön elämään samalla tavalla kuin kunniaa korostavissa kulttuureissa. Tähän vaikuttavat osaltaan yhteiskunnassa vallitsevat vapaat arvot: yksilön tekoja ei voida käytännössä tuomita muutoin kuin rikoslain mukaan. Yksilö on vapaa ja oikeutettu elämään elämäänsä omien normiensa ja moraalinsa mukaan, jotka saattavat erota paljonkin esimerkiksi omien vanhempien arvoista. Käyttäytymistä ei ole sanktioitu sosiaalisesti. Tähän vaikuttaa osaltaan yhteiskuntamme maallistuminen; ihmiset eivät jaa yhteistä käsitystä oikeasta ja väärästä. Kunniaa korostavissa kulttuurissa kunnian menetyksestä seuraa aina sosiaalisia muutoksia. Tämän vuoksi yhteisössä pyritään kontrolloimaan yksilöiden käytöstä. Pelkästään epäilys yhteisön normien rikkomisesta voi johtaa seuraamuksiin, kuten esimerkiksi vanhemman ja lapsen keskinäisen luottamuksen heikentymiseen. Uudessa kotimaassa nuorten on helpompaa tahrata perheen kunnia kuin kotimaassaan, sillä ympäröivän yhteiskunnan vapaus ja erilaiset käsitykset moraalista luovat uusia mahdollisuuksia käyttäytyä normien vastaisesti. Toisaalta uudessa ympäristössä perinteisten normien noudattaminen uudessa ympäristössä voi luoda turvallisuuden tunnetta perheen vanhemmille. Ympäröivän yhteiskunnan erilaisista, jopa vastakkaisista arvoista johtuen oman kulttuurin normeja ja tapoja saatetaan noudattaa tiukemmin kuin kotimaassa. Esimerkiksi omien kulttuuristen tapojen halveksunta sekä länsimaisen elämäntavan ja ajattelumaailman omaksuminen voidaan kokea yhteisössä petturuudeksi ja omien juurien häpeämiseksi. Patriarkaattisessa perhejärjestelmässä vanhempien ja etenkin isän määräysvallan kieltäminen voi aiheuttaa perheelle kunnian menetyksen 11. Kunnian menetyksestä perheelle saattaa seurata yhteisöstä eristäminen. Äärimmäisissä tapauksissa kunniaa pyritään suojelemaan väkivallalla. Kunniaan liittyväksi väkivallaksi kutsutaan väkivaltaa, jolla etenkin perheen naisia pyritään saamaan käyttäytymään yhteisön haluamalla tavalla, mutta myös poikien ja miesten käytöksellä on merkitystä. Kunniaan liittyvä väkivalta ja naisiin kohdistuva väkivalta Kunnian menetettyä, voiko eläminen olla pahempaa kuin kuolema? Väkivalta erilaisine ilmenemismuotoineen, erityisesti naisiin ja lapsiin kohdistuva väkivalta, on maailmanlaajuinen ongelma. Väkivalta ei erottele sosiaalisia, etnisiä tai uskonnollisia ryhmiä, vaan naisiin kohdistuvaa väkivaltaa on kaikkialla. Väkivallan ilmenemismuotoihin ja selitysmalleihin vaikuttavat aina paikallinen kulttuuri ja yhteiskunnan rakenteet. Naisiin kohdistuvan väkivallan yleisyydessä sekä suhtautumis- ja puuttumistavoissa siihen on kuitenkin suuria eroja maitten välillä. Länsimaissa naisiin kohdistuva väkivalta on haluttu 58

10 ymmärtää yhteiskunnalliseksi ongelmaksi, minkä vuoksi lainsäädännöllä on pyritty puuttumaan naisiin kohdistuvaan väkivaltaan. Yleinen tapa suhtautua on siis ollut kielteinen, mutta esimerkiksi monissa arabimaissa perheväkivaltaa ei ole lailla kielletty ja yhteisö hyväksyy väkivallan osaksi sosiaalisia suhteita. Väkivalta nähdään perheen sisäisenä asiana 12. Väkivallan selittämis- ja suhtautumistavat ovat tärkeä osa väkivallan käsitteellistämistä ja ideologisoitumista yhteiskunnassa, mikä vaikuttaa osaltaan ratkaisevasti väkivallan jatkumiseen ja tekee sen perustelemisen mahdolliseksi. Naisiin kohdistuvaa, parisuhteessa tapahtuvaa väkivaltaa kutsutaan usein lähisuhdeväkivallaksi. Termi antaa väärän kuvan väkivallan luonteesta, sillä parisuhteessa tapahtuvan väkivallan tekijänä on yleensä naisen entinen tai nykyinen kumppani. Naisiin kohdistuva väkivalta -termillä saamme totuudenmukaisemman kuvan väkivallan luonteesta. Lähisuhdeväkivalta -termi kuvaa sisällöltään paremmin kollektiivisessa kulttuurissa tapahtuvaa väkivaltaa, jossa naisen kuka tahansa miessukulainen tai naisen tuntema henkilö voi käyttäytyä väkivaltaisesti häntä kohtaan. Kunniaväkivalta on monimuotoinen ilmiö, joka pitää sisällään fyysisen väkivallan lisäksi esimerkiksi naisten sosiaalisen elämän kontrolloinnin. Kunniaan liittyväksi väkivallaksi luetaan myös ympärileikkaukset, avioliittoon pakottaminen ja naisiin kohdistuva lähisuhdeväkivalta. Vaikka pohdimme kunniaväkivallan syy-seuraussuhdetta, ei kunniaa korostavissa kulttuureissa väkivallan motiivina ole pelkästään kunnia itsessään, vaan taustalla ovat esimerkiksi patriarkaattiset ajatukset naisen paikasta ja roolista. Miesten naisiin kohdistama väkivalta ei ole yhden tai kahden syyn seurausta, kuten voisi kunniakysymyksessä olettaa, vaan väkivalta on hyvin laaja ilmiö. Taustalla on aina yhteiskunnallisia rakenteita, joilla väkivaltaa uusinnetaan ja ylläpidetään. Ei ole tarvetta purkaa väkivallan motiivia kerta toistensa jälkeen, vaan tärkeämpää ja kestävämpää on purkaa väkivallan taustalla olevia yhteiskunnallisia rakenteita, jotka antavat väkivallalle hyväksyntää. Tärkeä osa väkivallan purkamista ja ymmärtämistä on nais- ja miesroolien pohtiminen kriittisessä valossa. Naisten ja miesten väliset valtasuhteet ovat aika- ja paikkasidonnaisia ja ne ovat tärkeä osa väkivallan taustalla vaikuttavia yhteiskunnan rakenteita. Suomalaisessa yhteiskunnassa naisen asema on hyvä, mutta siitä huolimatta naisiin kohdistuva väkivalta on odottamattoman yleistä. Minna Piispan 13 mukaan joka viides nainen on kokenut parisuhteessa väkivaltaa, ja näin ollen Suomi on yksi länsimaiden lähisuhdeväkivaltaisimmista maista. Patriarkaattisen yhteiskuntajärjestelmän muodot väkivallan taustalla Väkivallan selitysmalleja on monenlaisia. Kunniaan liittyvän väkivallan ja naisiin kohdistuvan väkivallan taustalla on saman- 59

11 laisia yhteiskunnallisia rakenteita kulttuurisista ja yhteiskunnallisista eroista huolimatta. Yhteistä näille yhteiskunnille on naisiin kohdistuvan väkivallan yleisyys. Eräs lähtökohta ymmärtää väkivaltaa yhteiskunnallisena ilmiönä on tarkastella yhteiskunnassa vallitsevia patriarkaatin muotoja. Sylvia Walbyn 14 mukaan patriarkaattinen yhteiskuntajärjestelmä muodostuu kuudesta yhteiskunnallisesta rakenteesta, joita ovat palkkatyö, kotityö, seksuaalisuus, kulttuuri, väkivalta ja valtio. Ensimmäinen patriarkaattisen vallan muoto on kotona tapahtuvan työn arvon mitätöiminen: naiset kuuluvat luonnostaan kotiin hoitamaan lapsia ja tekemään kotityöt. Esimerkiksi työelämässä naisten sorto ilmenee vahvana segregaationa ja naisten työn aliarvioimisena. Toiseksi patriarkaattiset suhteet legitimoidaan yhteiskunnan lainsäädännössä, ja kolmanneksi naisiin kohdistuvalla väkivallalla osoitetaan naisten asema ja miesten oikeus kontrolloida naisten ruumista. Patriarkaattinen yhteiskuntajärjestelmä on erilainen kulttuurisista eroavaisuuksista johtuen. Walby erittelee patriarkaatin ilmenevän kahdessa eri muodossa, yksityisenä ja julkisena patriarkaattina. Yksityinen patriarkaatti ilmenee perinteisenä isän tai miesten valtana, kun taas julkinen patriarkaatti perustuu naisten sortoon työelämässä ja yhteiskunnan rakenteissa. Suomalaisessa yhteiskunnassa yksityinen patriarkaatti on muuttanut muotoaan pikku hiljaa julkiseksi patriarkaatin muodoksi, jota lainsäädäntö on vahvistanut. Julkinen patriarkaatti tarkoittaa naisen kontrolloinnin ja sorron siirtymistä yhteiskunnan rakenteisiin. Lähiidässä ja Välimeren maissa puolestaan vallitsevaa patriarkaattista yhteiskuntajärjestelmän muotoa voidaan luonnehtia yksityiseksi. Yksityisen sfäärin patriarkaatti perustuu kotona tapahtuvaan sortoon ja naisia kontrolloivat isät, veljet ja aviomiehet. Suomessa vallitsee julkinen patriarkaatti, mutta yksityisen patriarkaatin jäänteenä on naisiin kohdistuva väkivalta. Väkivallan taustalla on ajatus miehen omistusoikeudesta naiseen ja naisen ruumiiseen 14. Ajatus naisesta miehen omaisuutena kuuluu yksityisen patriarkaatin ideologiaan ja tämä oli ennen osa lainsäädäntöä. Suomessa naiset olivat miesten holhouksen alaisia aina 1930-luvulle saakka. Tämä merkitsi konkreettisesti miesten oikeutta määrätä naisten elämästä: miehillä oli oikeus kurittaa naisia ja heillä oli avioliiton ja lainsäädännön suoma oikeus naisen ruumiiseen. Nämä asenteet ovat naisiin kohdistuvan väkivallan taustalla ja ne ovat asennetasolla edelleen hyvin vahvasti juurtuneina suomalaiseen yhteiskuntaan. Myös yksityisessä patriarkaatissa miehillä on oikeus kontrolloida naistaan rankaisemalla ja kurittamalla. Miehet kasvavat kulttuurissa, joka antaa heille täydellisen vallan ja oikeuden naisiin. He eivät halua luopua tästä vallasta, eivätkä itse asiassa näe epätasa-arvoisesti jakaantunutta yhteiskuntaa ja sen sisällä olevaa naisten ja miesten eriarvoista roolijakoa. Kunniakäsite on hyvä ja valmis syy ylläpitää järjestelmää. 60

12 Eräs selitys julkiseen patriarkaattiin siirtymisen myötä puretun yksityisen patriarkaatin muotoihin kuuluvan, lähisuhteissa tapahtuvan naisiin kohdistuvan väkivallan olemassaololle on vahva suomalainen väkivaltakulttuuri. Naisiin kohdistuvan väkivallan yleisyydestä johtuen voi sanoa, että maskuliinisuus rakentuu väkivaltakulttuurille. Tällöin miehisyys ja maskuliinisuus perustuvat naiseuden ja feminiinisyyden alistamiselle. Hegemoninen maskuliinisuus rakentuu edelleen monin tavoin dikotomiselle sukupuolijaolle ja maskuliinisuuden arvottamisella hierarkkisesti korkeammalle kuin feminiinisyys. Arto Jokinen 15 korostaa, että väkivalta on vahvasti sukupuolittunut ilmiö, ja että tekijällä on miehen sukupuoli. Väkivalta on osa yhteiskunnan rakenteita ja se ilmenee kulttuurisena, taloudellisena ja sosiaalisena sortona. Väkivalta ilmenee taloudellisena sortona esimerkiksi naisvaltaisten alojen arvostuksen puutteena, tai sosiaalisena sortona naisten huomioon ottamatta jättämisenä päätöksenteossa. Väkivalta ilmenee myös kulttuurisena pornografiana mainoksissa, jotka kuvaavat naisia väkivallan kohteena tai esimerkiksi väkivaltaelokuvissa. Ennen kaikkea väkivaltakulttuuria vahvistetaan monin tavoin. Kulttuurituotteissa neuvotellaan samalla väkivaltakulttuurin rajoista; siitä, mitä se on tai kehen se kohdistuu. Väkivaltakulttuuri on syvälle juurtunut osa yhteiskuntaamme. Väkivaltakulttuuriksi voidaan määritellä kaikki ne kulttuurin aspektit, joilla oikeutetaan ja vahvistetaan väkivaltaa. Väkivaltailmiön ongelmallisuutta kuvaa kulttuurisen maskuliinisuuden rakentuminen väkivaltaisuuteen. Kun kokonainen toinen sukupuoli sosiaalistetaan väkivaltaisuuteen, sen vaikutus yhteiskunnassa on moninainen 15. Naisiin kohdistuvan väkivallan purkamisprosessissa ei ole tarkoitus syyllistää miehiä, vaan kyseenalaistaa yhteiskunnassa vallitseva väkivaltakulttuuri, joka osaltaan hyväksyy väkivaltaisen käytöksen naisia kohtaan. Feministisessä ajattelussa purkamisprosessi on tärkeä osa tutkimusta, jolla tarkoitetaan vallitsevien haitallisten ajattelutapojen ja valtarakenteiden purkamista 16. Viime aikoina lähisuhde- tai perheväkivallasta on käyty keskustelua. On pohdittu, mitä väkivalta pitää sisällään, ketkä lyövät ja ketä lyödään. Väkivallan tekeminen sukupuolettomaksi ilmiöksi ei kuitenkaan poista sitä tosiasiaa, ettei väkivalta ole hyväksyttyä missään normaaleissa olosuhteissa. Erittäin huolestuttavaa on kehitys, joka kuvaa naisten väkivaltaisen käytöksen lisääntymistä. Tämä kertoo osaltaan väkivaltakulttuurin vahvistumisesta. Tärkeämpää olisi pyrkiä purkamaan väkivaltakulttuuria ja -ilmiötä sekä samalla kyseenalaistaa vallitsevat maskuliinisuuden väkivaltaiset konstruktiot. Niin kauan, kun maskuliinisuus rakentuu väkivallalle, on naisiin, lapsiin ja miehiin kohdistuvan väkivallan torjuminen lähes mahdotonta. Väkivallan torjumista ei edesauta sen normalisointi tai näkymätöntäminen (s.o. näkymättömäksi tekeminen). Sari Näre 17 tarkoittaa näkymätöntämisellä 61

PERUSTIETOA KUNNIAAN LIITTYVISTÄ KONFLIKTEISTA JA KUNNIAAN LIITTYVÄSTÄ VÄKIVALLASTA. Johanna Aapakallio

PERUSTIETOA KUNNIAAN LIITTYVISTÄ KONFLIKTEISTA JA KUNNIAAN LIITTYVÄSTÄ VÄKIVALLASTA. Johanna Aapakallio PERUSTIETOA KUNNIAAN LIITTYVISTÄ KONFLIKTEISTA JA KUNNIAAN LIITTYVÄSTÄ VÄKIVALLASTA Johanna Aapakallio 0 Esipuhe Kunniaan liittyvät konfliktit ja kunniaan liittyvä väkivalta ovat olleet kautta aikojen

Lisätiedot

No pakkohan se oli. - miten tunteet ja toiminta näyttäytyvät ihastuessa lasten kirjoittamissa eläytymismenetelmällä tuotetuissa tarinoissa

No pakkohan se oli. - miten tunteet ja toiminta näyttäytyvät ihastuessa lasten kirjoittamissa eläytymismenetelmällä tuotetuissa tarinoissa No pakkohan se oli - miten tunteet ja toiminta näyttäytyvät ihastuessa lasten kirjoittamissa eläytymismenetelmällä tuotetuissa tarinoissa Pro Gradu -tutkielma Tiina Koivukangas, Ilona Kyngäs & Tiina Maunula

Lisätiedot

Mut tehtiin mieheksi, mutta jostain syystä kuorien kanssa tuli pieni fiba. - kokemuksia sukupuolenkorjausprosessista

Mut tehtiin mieheksi, mutta jostain syystä kuorien kanssa tuli pieni fiba. - kokemuksia sukupuolenkorjausprosessista Mut tehtiin mieheksi, mutta jostain syystä kuorien kanssa tuli pieni fiba. - kokemuksia sukupuolenkorjausprosessista Johanna Hyvönen, 0307949 Kasper Väänänen, 0308252 Pro gradu tutkielma Kevät 2014 Sosiaalityö

Lisätiedot

KOSKAAN EN LIIKU YKSIN -tutkimus joensuulaisten nuorten kaupunkipeloista

KOSKAAN EN LIIKU YKSIN -tutkimus joensuulaisten nuorten kaupunkipeloista KOSKAAN EN LIIKU YKSIN -tutkimus joensuulaisten nuorten kaupunkipeloista Jussi Semi 138570 Joensuun yliopisto Maantieteen laitos Maantieteen pro gradu tutkielma Marraskuu 2002 Tiivistelmä Tässä tutkimuksessa

Lisätiedot

Oulun ylipisto Humanistinen tiedekunta. Aira Pohjanen TRANSSUKUPUOLISTEN IDENTITEETIN RAKENTAMISEEN LIITTYVÄ INFORMAATIOKÄYTTÄYTYMINEN

Oulun ylipisto Humanistinen tiedekunta. Aira Pohjanen TRANSSUKUPUOLISTEN IDENTITEETIN RAKENTAMISEEN LIITTYVÄ INFORMAATIOKÄYTTÄYTYMINEN Oulun ylipisto Humanistinen tiedekunta Aira Pohjanen TRANSSUKUPUOLISTEN IDENTITEETIN RAKENTAMISEEN LIITTYVÄ INFORMAATIOKÄYTTÄYTYMINEN Informaatiotutkimuksen Pro gradu-tutkielma Oulu 2013 SISÄLLYS 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Kun vanhempi on trans*

Kun vanhempi on trans* Seta Transtukipiste Kun vanhempi on trans* Linda Korpikoski 15.3.2013 Sisällys 1 Apua, vanhempani on trans!... 3 1.1 Mitä minun kannattaa tehdä?... 4 1.2 Transmikä?... 4 1.3 Eikö sukupuoli ole itsestään

Lisätiedot

Oisko minua voinu joku auttaa -- en mä. tullut sellaista edes ajatelleeksi. Päivi Skinnari. Ida Ylönen

Oisko minua voinu joku auttaa -- en mä. tullut sellaista edes ajatelleeksi. Päivi Skinnari. Ida Ylönen Päivi Skinnari Ida Ylönen Oisko minua voinu joku auttaa -- en mä tullut sellaista edes ajatelleeksi Eron jälkeisen vainon uhrien läheisten tukeminen Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Toukokuu 2014

Lisätiedot

AGGREDI. Toim. Tuula Kekki ja Petri Salakka

AGGREDI. Toim. Tuula Kekki ja Petri Salakka AGGREDI Toim. Tuula Kekki ja Petri Salakka Aggredi Väkivalta ei ole mulle mikään ongelma Tekijät: Tuula Kekki ja Petri Salakka (toim.) Kuvat: Tapani Aulis ja Sami Keski-Nisula Kannen suunnittelu: Aggredin

Lisätiedot

Kymmenen kysymystä kasvatuksesta

Kymmenen kysymystä kasvatuksesta Kymmenen kysymystä kasvatuksesta Toim. Elina Nivala Lasten Keskus Kymmenen kysymystä kasvatuksesta Toim. Elina Nivala Lasten Keskus Lapsen huollon tarkoituksena on turvata lapsen tasapainoinen kehitys

Lisätiedot

Parempihan se on että sovitellaan ku että ei sovitella. Vertaissovittelu, konfliktit ja koulukulttuuri

Parempihan se on että sovitellaan ku että ei sovitella. Vertaissovittelu, konfliktit ja koulukulttuuri Parempihan se on että sovitellaan ku että ei sovitella. Vertaissovittelu, konfliktit ja koulukulttuuri Vertaissovittelun ulkopuolinen arviointiraportti Tomi Kiilakoski Nuorisotutkimusverkosto Verkkojulkaisuja

Lisätiedot

PELOTTAA, ET JOS MÄ TEEN JOTAIN PALJO KAUHEAMPAA

PELOTTAA, ET JOS MÄ TEEN JOTAIN PALJO KAUHEAMPAA PELOTTAA, ET JOS MÄ TEEN JOTAIN PALJO KAUHEAMPAA Haastattelututkimus kahdelle kuritusväkivaltaa käyttäneelle äidille Anna-Mari Paloniitty Opinnäytetyö, kevät 2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Sosiaalialan

Lisätiedot

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt Suomen kunnissa

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt Suomen kunnissa Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt Suomen kunnissa Keinoja ja ideoita yhdenvertaisuuden tueksi Jukka Lehtonen Tutkimukset ja selvitykset 8/06 SEKSUAALI- JA SUKUPUOLIVÄHEMMISTÖT SUOMEN KUNNISSA Keinoja

Lisätiedot

Väkivalta ja terveys maailmassa

Väkivalta ja terveys maailmassa Väkivalta ja terveys maailmassa WHO:n raportti toim. Etienne G. Krug, Linda L. Dahlberg, James A. Mercy, Anthony B. Zwi ja Rafael Lozano L ÄÄKÄRIN SOSIAALINEN VASTUU RY T ERVEYDEN EDISTÄMISEN KESKUS RY

Lisätiedot

Epäeettisestä tuomittavaan: korruptio ja hyvä veli -verkostot Suomessa

Epäeettisestä tuomittavaan: korruptio ja hyvä veli -verkostot Suomessa ARI SALMINEN VENLA MÄNTYSALO Epäeettisestä tuomittavaan: korruptio ja hyvä veli -verkostot Suomessa VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA SELVITYKSIÄ JA RAPORTTEJA 182 Vaasan yliopisto University of Vaasa PL 700

Lisätiedot

Sisältö. Valtasuhteet koulussa. Aluksi. normatiivisuus rakentuu? Bongaa hetero! Kertomus Ei tarvitse olla vahvempi kuin on

Sisältö. Valtasuhteet koulussa. Aluksi. normatiivisuus rakentuu? Bongaa hetero! Kertomus Ei tarvitse olla vahvempi kuin on Sisältö 1 Aluksi 9 14 Kertomus Ei tarvitse olla vahvempi kuin on 15 Kertomus Sori vaan kaverit, mutta olen somali 19 2 Valtasuhteet koulussa 22 25 Kertomus Onko sinulla poikaystävää? 27 Kertomus Kelaten

Lisätiedot

Silloin ajattelen, että olisi helpompaa olla suomalainen tai ainakin jokin

Silloin ajattelen, että olisi helpompaa olla suomalainen tai ainakin jokin Silloin ajattelen, että olisi helpompaa olla suomalainen tai ainakin jokin muu kuin venäläinen. Venäläisten maahanmuuttajien kokemuksia kotoutumisesta Joensuun seudulla Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

MÄHÄN AJATTELIN, ETTÄ LAPSEN VOI VIEDÄ VAUVAPARKKIIN PERHEENÄITIEN ARJEN JÄNNITTEET LIIKUNTASUHDETTA RAKENTAMASSA

MÄHÄN AJATTELIN, ETTÄ LAPSEN VOI VIEDÄ VAUVAPARKKIIN PERHEENÄITIEN ARJEN JÄNNITTEET LIIKUNTASUHDETTA RAKENTAMASSA MÄHÄN AJATTELIN, ETTÄ LAPSEN VOI VIEDÄ VAUVAPARKKIIN PERHEENÄITIEN ARJEN JÄNNITTEET LIIKUNTASUHDETTA RAKENTAMASSA ANITA SAARANEN-KAUPPINEN, ESA ROVIO, LIISA PARIKKA Yhteystiedot: Anita Saaranen-Kauppinen,

Lisätiedot

Vertaistoiminta KANNATTAA

Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Kustantaja: Asumispalvelusäätiö ASPA www.aspa.fi Toimitus: Tanja Laatikainen Graafinen suunnittelu ja taitto: Marja Muhonen Paino: SOLVER palvelut Oy

Lisätiedot

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ polemia Eero Ojanen Hyvä päätös? KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Hyvä päätös? Eero Ojanen Hyvä päätös? Filosofisia näkökulmia päätöksentekoon kaks kunnallisalan kehittämissäätiö HYVÄ PÄÄTÖS? Kieliasun

Lisätiedot

Keskustelua suomalaisen työelämän luonteesta ja sen muuttumisesta

Keskustelua suomalaisen työelämän luonteesta ja sen muuttumisesta Pekka Ylöstalo Keskustelua suomalaisen työelämän luonteesta ja sen muuttumisesta Eläketurvakeskuksen keskustelualoitteita 2007:4 Pekka Ylöstalo Työministeriö Keskustelua suomalaisen työelämän luonteesta

Lisätiedot

VERTAISTUKI VOIMAANTUMISEN VÄLINEENÄ SOSIAALITYÖSSÄ Miten NOVAT ryhmä auttaa ja tukee, kun naisella on paha olo?

VERTAISTUKI VOIMAANTUMISEN VÄLINEENÄ SOSIAALITYÖSSÄ Miten NOVAT ryhmä auttaa ja tukee, kun naisella on paha olo? VERTAISTUKI VOIMAANTUMISEN VÄLINEENÄ SOSIAALITYÖSSÄ Miten NOVAT ryhmä auttaa ja tukee, kun naisella on paha olo? Helena Palojärvi Helsingin yliopisto Yhteiskuntapolitiikan laitos Sosiaalityön ammatillinen

Lisätiedot

Olis siistiä, jos ei tarttis määritellä

Olis siistiä, jos ei tarttis määritellä Olis siistiä, jos ei tarttis määritellä Kuriton ja tavallinen sateenkaarinuoruus Riikka Taavetti Olis siistiä, jos ei tarttis määritellä Kuriton ja tavallinen sateenkaarinuoruus Riikka Taavetti Nuorisotutkimusverkoston

Lisätiedot

En ole rasisti, mutta...

En ole rasisti, mutta... En ole rasisti, mutta... Suvi Keskinen, Anna Rastas & Salla Tuori (toim.) En ole rasisti, mutta Maahanmuutosta, monikulttuurisuudesta ja kritiikistä Vastapaino & Nuorisotutkimusverkosto Tampere 2009 Vastapaino

Lisätiedot

Elämä transvestiittina osa-aikatytön ulostuloprosessi

Elämä transvestiittina osa-aikatytön ulostuloprosessi Elämä transvestiittina osa-aikatytön ulostuloprosessi Eeva-Kaisa Talvikki Leinonen Valtiotieteen pro gradu -tutkielma Sosiaalipolitiikan laitos Helsingin yliopisto lokakuu 2003 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 4

Lisätiedot

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA?

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] VÄITEKIRJA-SARJA mitä tapahtuu huomenna? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] KIRJOITTAJAT Maria Vesanen & Emma Varis KUVITUS JA TAITTO Lea-Maija Laitinen KUSTANTAJA Strateginen

Lisätiedot

ELÄMÄ UUSIKSI. Sopeutuminen sairastumisen tai vammautumisen aiheuttamaan. elämänmuutokseen

ELÄMÄ UUSIKSI. Sopeutuminen sairastumisen tai vammautumisen aiheuttamaan. elämänmuutokseen ELÄMÄ UUSIKSI Sopeutuminen sairastumisen tai vammautumisen aiheuttamaan elämänmuutokseen Jaana Kääntä Pro gradu -tutkielma Sosiaalityö Kokkolan yliopistokeskus Chydenius Jyväskylän yliopisto Kevät 2012

Lisätiedot

VELISURMASTA SUVUN MUISTOKSI

VELISURMASTA SUVUN MUISTOKSI ELORE (ISSN 1456-3010), vol. 12 1/2005. Julkaisija: Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura ry. Toimittaneet: Outi Fingerroos ja Kaarina Koski. Taitto: Jukka Talve. [http://cc.joensuu.fi/~loristi/1_05/haa1_05.pdf]

Lisätiedot

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 Arki, arvot, elämä, etiikka Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 a a e e Arki, arvot, elämä,

Lisätiedot

Hille Koskela Riikka Nurminen. Ymmärtää voi, mutta hyväksyä ei Jakomäen ilkivallanehkäisyprojektin arvioinnin loppuraportti

Hille Koskela Riikka Nurminen. Ymmärtää voi, mutta hyväksyä ei Jakomäen ilkivallanehkäisyprojektin arvioinnin loppuraportti Hille Koskela Riikka Nurminen Ymmärtää voi, mutta hyväksyä ei Jakomäen ilkivallanehkäisyprojektin arvioinnin loppuraportti 12.6.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. Arviointitutkimuksen tavoitteet 2. Tutkimuksen teoreettinen

Lisätiedot

OPETTAJA JA OMA LAPSI SAMASSA KOULULUOKASSA Miten lapsi on sen kokenut?

OPETTAJA JA OMA LAPSI SAMASSA KOULULUOKASSA Miten lapsi on sen kokenut? OPETTAJA JA OMA LAPSI SAMASSA KOULULUOKASSA Miten lapsi on sen kokenut? Katja Kangas Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Kesä 2004 Opettajankoulutuslaitos Jyväskylän yliopisto TIIVISTELMÄ Kangas, K. 2004.

Lisätiedot