Sosiaali- ja terveysjärjestöjen taloudellinen avustaminen suurissa kaupungeissa vuonna 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaali- ja terveysjärjestöjen taloudellinen avustaminen suurissa kaupungeissa vuonna 2014"

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveysjärjestöjen taloudellinen avustaminen suurissa kaupungeissa vuonna 2014 Tyyne Hakkarainen SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry

2 Tässä selvityksessä tarkastellaan kuusikkokuntien ja Manner-Suomen maakuntien keskuskaupunkien myöntämiä avustuksia sosiaali- ja terveysjärjestöille vuonna Kuusikkokunnat, eli suurimmat kunnat Suomessa ovat: Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku ja Oulu. Näistä muut paitsi Espoo ja Vantaa ovat myös maakuntiensa keskuskaupunkeja. Kuusikkokuntien lisäksi tarkastellaan Jyväskylän, Kuopion, Lahden, Kouvolan, Porin, Joensuun, Lappeenrannan, Hämeenlinnan, Vaasan, Rovaniemen, Seinäjoen, Mikkelin, Kokkolan ja Kajaanin myöntämiä avustuksia sosiaali- ja terveysjärjestöille. Aineisto kattaa siten 20 kaupunkia. Aineisto Sosiaali- ja terveysjärjestöt on rajattu Järjestöbarometrin tavoin käsittämään ne yhdistykset, joiden päätarkoituksena on jonkin erityisryhmän, oman jäsenistön tai laajemman väestönosan fyysisen, psyykkisen ja/tai sosiaalisen hyvinvoinnin tukeminen ja edistäminen. Sosiaali- ja terveysjärjestöt voidaan luokitella karkeasti kansanterveysjärjestöihin, lastensuojelujärjestöihin, vanhusjärjestöihin, vammaisjärjestöihin, nuorisokasvatusjärjestöihin, lomajärjestöihin ja päihdejärjestöihin. Tässä mukaan lasketaan myös maahanmuuttajajärjestöt. Sosiaali- ja terveysjärjestöihin ei tässä lueta kuuluviksi mm. asukas-/kaupunginosayhdistyksiä, vaikka ne saavatkin useissa tarkastelluissa kaupungeissa avustuksia sosiaali- ja terveyslautakunnilta. Tarkastelun ulkopuolelle on jätetty myös erilaiset neuvottelukunnat, koska ne eivät ole rekisteröityjä yhdistyksiä. Poikkeuksen tähän tekee kuitenkin Pori, jossa avustuksia ei myönnetä suoraan järjestöille, vaan niitä edustaville neuvostoille tai neuvottelukunnille. Tiedot avustuksista on kerätty kuntien päätösasiakirjoista keväällä Osa tiedoista on saatu suoraan kunnassa avustuksista vastaavilta henkilöitä. Järjestöavustusten kartoittamisen tekee työlääksi mm. se, että sosiaali- ja terveysjärjestöille avustuksia myöntävät tahot antavat avustuksia usein myös muille järjestöille, jolloin tiedot sosiaali- ja terveysjärjestöistä pitää poimia erikseen. Poimintaa hidastaa se, että kuntien päätösasiakirjat ovat pääasiassa pdf-muodossa, jolloin tietojen kopioiminen suoraan ei onnistu (suurimmista kaupungeista tiedot pyydettiin erikseen excel-muodossa). Lisäksi päätösasiakirjoissa on vain harvoin eroteltu avustusta saavia järjestöjä sosiaali- ja terveysjärjestöiksi. Asiakirjoissa käytetään useimmin joitakin alaluokkia, kuten sairaus- ja vammaisjärjestöt tai eläkeläisjärjestöt. Osassa kunnista järjestöt on luokiteltu avustustyypin mukaan, esim. kerta-avustukset ja palveluavustukset. Kaikki erilaiset luokittelut saattavat kuitenkin sisältää järjestöjä, joita ei tässä lueta sosiaali- ja terveysjärjestöiksi. Tiedon saamiseksi järjestöt käytiin yksitellen läpi. Tiedonkeruuta hankaloittavat myös vaihtelevat myöntämiskäytännöt ja tavat, sillä tietoja on etsittävä useiden eri lautakuntien kokouspöytäkirjoista. Vain harvassa kaupungissa tiedot on koottuna yhteen paikkaan. Päätösasiakirjoista kerätyn aineiston etu on kuitenkin se, että mukaan tarkasteluun saadaan sosiaali- ja terveysjärjestöt kaupungeittain yhtenevillä kriteereillä, jolloin saadaan vertailtavaa tietoa. Kerätyssä aineistoissa on kuitenkin joitakin rajoitteita: - Jos kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta (tai muulla nimellä oleva vastaava lautakunta) on myöntänyt avustuksia sosiaali- ja terveysjärjestöille, tässä selvityksessä ei ole erikseen käyty läpi kaupungin muiden lautakuntien mahdollisesti myöntämiä avustuksia sosiaali- ja terveysjärjestöille. 2

3 - Joissakin kaupungeissa avustuksia saatetaan myöntää pitkin vuotta ja yksittäisellä viranhaltijalla voi olla oikeus myöntää pienempiä avustuksia ilman lautakunnan erillistä päätöstä. Tällaisia avustuksia ei ole huomioitu tässä selvityksessä, ellei päätösasiakirjoissa ole selkeästi viitattu erillisiin viranhaltijapäätöksiin (ks. Jyväskylä). - Jyväskylän kaupunki myöntää avustuksia kansalaistoimintaan myös syksyisin. Näitä avustuksia ei ole voitu huomioida tässä selvityksessä. - Osa kaupungeista myöntää hyvin suuria avustuksia esimerkiksi palveluntuottajajärjestöille. Joissakin kaupungeissa taas tällaisten järjestöjen kanssa on saatettu solmia kumppanuussopimuksia, mikä saattaa näkyä pienempinä järjestöavustuksina. Tämä heikentää tietojen vertailtavuutta kaupungeittain. Tulokset Tarkastelussa selvisi, että kunta-avustusten myöntämiskäytännöt ovat varsin vaihtelevia. Ylipäätään avustus-käsite ei ole yhtenevä selvityksessä mukana olevissa kaupungeissa. Mukana olevista 20 kaupungista 10:ssä avustukset myöntää sosiaali- ja terveyslautakunta (tai -toimikunta) tai muulla nimellä toimiva sosiaali- ja terveydenhuollosta vastaava lautakunta (esim. hyvinvoinnin edistämisen lautakunta). Neljässä kaupungissa sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuksia myöntää kaksi tai kolme eri tahoa. Kolmessa kaupungissa avustukset myöntää kaupunginhallitus. Kahdessa kaupungissa avustukset myöntää muu lautakunta (vapaa-ajan ja aikuisväestön lautakunta). Kajaanin kaupunki ei myönnä lainkaan avustuksia sosiaali- ja terveysjärjestöille, vaan avustukset myöntää Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Porin kaupunki ei myönnä avustuksia suoraan järjestöille, vaan niitä edustaville neuvostoille tai neuvottelukunnille, jotka jakavat avustukset edelleen järjestöille. Myöntämiskäytäntöjen kirjavuus asettaa omalta osaltaan järjestöt erilaiseen asemaan kunnasta riippuen. Myös sosiaali- ja terveysjärjestöille myönnettävien avustusten määrät vaihtelevat tarkastelussa mukana olevissa kaupungeissa huomattavasti. Pienin yksittäisen järjestön saama vuosiavustus on tarkastelussa mukana olevissa kaupungeissa 100 euroa ja suurin lähes 1,5 miljoonaa euroa. Sosiaali- ja terveysjärjestöille myönnetyt avustukset ovat pääosin melko pieniä. Kolme neljäsosaa (76 %) myönnetyistä avustuksista on alle euroa. Lähes neljännes (23 %) kaikista avustuksista on alle 500 euroa. 16 prosenttia myönnetyistä avustuksista on vähintään euron suuruisia. Kaikkiaan 42 tapauksessa avustus on vähintään euroa. Tässä aineistossa tämä tarkoittaa noin neljää prosenttia kaikista tapauksista. Yli euron avustuksia myönnettiin 23 tapauksessa, mikä on kaksi prosenttia tapauksista. Vähintään euron avustuksia ovat saaneet yleensä suuret järjestöt, kuten MLL ja SPR. Suuria avustuksia on myönnetty myös esimerkiksi ruokapankkitoimintaan, mielenterveysyhdistyksille, kuntoutusta tarjoaville yhdistyksille ja turvakodeille. Yhteensä tarkastelussa mukana olevat 20 kaupunkia myönsivät sosiaali- ja terveysjärjestöille lähes 13,5 miljoonaa euroa vuonna Avustusten myöntämiskriteereissä painotetaan erilaisia asioita, esimerkiksi terveys- tai hyvinvointierojen kaventamista, yhteisöllisyyden lisäämistä, vertaistoimintaa, kuntalaisten omaa aktiivisuutta, syrjäytymisen ehkäisyä ja päihteettömyyden tukemista. Osassa kaupungeista painotetaan tiettyjä väestöryhmiä, esimerkiksi lapsia ja nuoria, työikäisiä tai ikääntyneitä. Joissakin tarkastelussa mukana olevista kaupungeista järjestöavustuksilla halutaan tukea tai täydentää kaupungin omaa palvelutoimintaa. Joidenkin kaupunkien 3

4 myöntämissäännöissä taas todetaan, että avustuksia ei myönnetä mihinkään palvelutuotantoon. Osa kaupungeista avustaa erityisesti sellaisia järjestöjä, joiden toiminta on vaikuttavaa tai jotka tavoittavat mahdollisimman monta kuntalaista. Kaikissa tarkastelussa mukana olevissa kaupungeissa avustuksia ei myönnetty kaikille niitä hakeneille sosiaali- ja terveysjärjestöille. Syinä saattoi olla esimerkiksi se, että kaupunki on linjannut tukevansa vain tietynlaista toimintaa tai järjestöjä. Joissain kaupungeissa on päätetty, että uusiin hakemuksiin (järjestöille, jotka hakevat tukea ensimmäisen kerran) ei myönnetä avustuksia lainkaan. Avustuksia on jätetty myöntämättä myös silloin, kun hakemus on lähetetty väärään lautakuntaan tai hakuajan päätyttyä. Joissakin tapauksissa yhdistyksen kotipaikkana ei ole ollut se kaupunki, josta avustusta on haettu, jolloin hakemus on myös hylätty. Keskimäärin (mediaani) yksittäiset sosiaali- ja terveysjärjestöt saivat avustusta euroa vuonna Seuraavasta taulukosta ilmenevät tarkastelussa mukana olevien kaupunkien asukasluvut, avustusta saaneiden sosiaali- ja terveysjärjestöjen lukumäärä sekä avustuksen myöntävä taho tai tahot. Kaupunki Asukasluku Sosiaali- ja terveysjärjestöt, joille myönnetty avustuksia Avustuksen myöntäjä/myöntäjät Helsinki kpl Sosiaali- ja terveyslautakunta, virastopäällikkö Espoo kpl Sosiaali- ja terveyslautakunta Vantaa kpl Kaupunginhallituksen yleisjaosto Tampere kpl Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta Oulu kpl Hyvinvointitoimikunta Turku kpl Sosiaali- ja terveyslautakunta Jyväskylä kpl Kulttuuri- ja liikuntalautakunta, sivistyslautakunta, perusturvapalvelujen viranhaltijat Kuopio kpl Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta Lahti kpl Sosiaali- ja terveyslautakunta Kouvola kpl Aikuisväestön lautakunta Pori ei tiedossa Kaupunginhallitus Joensuu kpl Sosiaali- ja terveyslautakunta Lappeenranta kpl Sosiaali- ja terveystoimikunta Hämeenlinna kpl Elämänlaatulautakunta Vaasa kpl Sosiaali- ja terveyslautakunta Rovaniemi kpl Vapaa-ajanlautakunta Seinäjoki kpl Kaupunginhallitus, Sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkeli kpl Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta, kaupunginhallitus Kokkola kpl Kaupunginhallitus Kajaani kpl Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallitus 4

5 Avustukset kaupungeittain Helsinki Sosiaali- ja terveyslautakunta myöntää avustuksia helsinkiläisille järjestöille, joiden toiminta tukee ja täydentää sosiaali- ja terveystoimen toimialaa. Silloin kun haettu avustus on enintään euroa, päätöksen tekee sosiaali- ja terveysviraston päällikkö. Yleisperiaatteena on, että avustuksen piiriin hyväksyttävän toiminnan tulee tukea sosiaali- ja terveysviraston voimassa olevan strategiasuunnitelman tavoitteiden toteuttamista. Avustuksilla tuetaan ensisijaisesti toimintaa, joka tähtää helsinkiläisen väestön terveys- ja hyvinvointierojen kaventamiseen. Helsinki myöntää avustuksia 1) lasten, nuorten, perheiden ja aikuisten tukemiseen, 2) vammaisten ja kehitysvammaisten tukemiseen, 3) mielenterveyden ja päihteettömyyden tukemiseen, 4) terveyden ja toimintakyvyn tukemiseen, kuntoutukseen ja hoivaan sekä 5) maahanmuuttajataustaisen tukemiseen. Sosiaali- ja terveysvirasto myöntää lisäksi asukastalotoimintaan ja asukastyön tukemiseen avustuksia, jotka on pääosin jätetty tästä tarkastelusta pois. Omina ryhminään avustuksissa käsitellään useita eri avustuksia hakeneet järjestöt ja enintään euron avustuksia hakeneet järjestöt (joista päättää virastopäällikkö). Espoo Sosiaali- ja terveyslautakunta myöntää harkinnanvaraisia yleisavustuksia veteraani-, eläkeläis-, sairaus- ja vammaisjärjestöille ja muille järjestöille, joiden toiminta täydentää tai korvaa sosiaali- tai terveyspalveluja tai edistää yhteisöllisyyttä. Avustuspäätösten teossa huomioidaan yhdistyksen jäsenmäärä ja kosketuspinta. Jäsenmäärän kasvusta tai suuresta kosketuspinnasta saa bonuksia. Avustukset kohdistetaan veteraani-, eläkeläis-, sairaus- ja vammaisjärjestöille sekä muille järjestöille, joiden toiminta luo hyvän arjen perusedellytyksiä Espoon asukkaille, lisää heidän osallistumismahdollisuuksiaan ja vertaistoimintaa sekä edistää heidän toimintakykyään, terveyttään ja hyvinvointiaan. Avustukset kohdistetaan kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluja täydentävään toimintaan, terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen sekä vertaistukeen. Toiminta voi kohdistua joko suuriin väestöryhmiin tai pieniin haavoittuviin ryhmiin, joiden tukeminen on erityisen tarkoituksenmukaista. Avustusta myönnettäessä kiinnitetään erityistä huomiota järjestöjen erilaisten vertaistuen muotojen kehittämiseen, joilla edistetään espoolaisten arjessa selviytymistä sekä yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa. Avustusperiaatteiden mukaan huomioon otetaan myös järjestön toiminnassa kerätyn varallisuuden käyttö järjestön tarkoitusperien toteuttamiseksi. Lisäksi merkittävä toimintaylijäämä, jota ei ole osoitettu käytettäväksi toimintaan tai muihin pakollisiin velvoitteisiin, on vaikuttanut myöntämisesitykseen. Avustuksia ei myönnetä yleisten hallinto- ja vuokrakulujen kattamiseen eikä toimintaan, joka kuuluu kunnan perustehtävään tai sellaiseen palvelun tuottamiseen, josta ko. järjestöllä on voimassa oleva ostopalvelusopimus kaupungin kanssa. 5

6 Vantaa Vantaalla avustuksista päättää kaupunginhallituksen yleisjaosto, joka myöntää avustuksia hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Avustukset valmistellaan konserni- ja asukaspalveluissa. Avustusta voivat saada yhteisöt, joiden toiminta vahvistaa vantaalaisten hyvinvointia ja terveyttä esimerkiksi ehkäisemällä syrjäytymistä. Toiminnan tulee perustua kestävän kehityksen periaatteisiin, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden vahvistamiseen sekä osallistumisen edistämiseen. Merkittävää yhteiskunnallista työtä tekevien toimijoiden avustusta voidaan myöntää myös startti-avustuksena innovatiivisille hankkeille. Avustus on luonteeltaan toiminta-avustusta. Kaupunginhallituksen lisäksi vapaa-ajan lautakunta myöntää avustuksia eläkeläisjärjestöjen kulttuuritapahtumiin, mutta nämä avustukset eivät ole tässä tarkastelussa mukana. Tampere Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustukset myöntää terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta. Lautakunta myöntää avustuksia myös mm. eläinsuojelutyöhön (ei tässä mukana). Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustukset luokitellaan ehkäisevään päihdetyöhön, erityisliikuntaan sekä terveyteen ja toimintakykyyn. Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen vuosittaisia toiminta-avustuksia voidaan myöntää avustuksiin varatusta määrärahasta yhdistyksille, joiden toiminta kohdistuu kaikkiin tamperelaisiin tai erityisesti työikäisiin kuntalaisiin joko täydentämällä olemassa olevia sosiaali- ja terveyspalveluja tai tuottamalla erityistä lisäarvoa terveyden ja toimintakyvyn edistämiselle. Avustuskokonaisuuteen kuuluvat myös potilasyhdistysten ja ehkäisevän päihdetyön toiminta-avustukset, sekä erityisliikunnan toiminta-avustukset, joita voivat hakea sellaiset tamperelaiset yhteisöt, jotka järjestävät erityisryhmille soveltuvaa liikuntatoimintaa. Oulu Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustukset myöntää kaupungin hyvinvointitoimikunta. Avustukset jaetaan neljään osa-alueeseen: 1) palveluavustukset, 2) vapaa-ajan toiminta-avustukset, 3) ehkäisevän päihdetyön ja terveyskasvatuksen avustukset sekä 4) kerta-avustukset. Hyvinvointilautakunta myöntää avustuksia Oulussa toimiville järjestöille, joiden toiminta edistää asukkaiden omaa aktiivisuutta, omatoimisuutta ja yhteisvastuuta sekä ehkäisee syrjäytymistä. Avustuksia myönnetään rekisteröidyille yhdistyksille korkeintaan haettu määrä. Avustuksia myönnettäessä otetaan huomioon järjestön toiminnan merkitys sosiaali- ja terveystoimen palveluille ja kiinnitetään huomiota avustettavan toiminnan yhteiskunnalliseen ja ajankohtaiseen merkitykseen kaupungin ylläpitämän toiminnan lisänä. Järjestöavustusten ulkopuolelle rajataan se yhdistyksen toiminta, jota kaupunki on kilpailuttanut ja/tai jota kaupunki ostaa hakijalta. Avustuksen myöntäminen ei saa vaikuttaa tarjouskilpailutilanteessa palveluiden hinnoitteluun ja sisältöön. Mikäli järjestö saa anomaansa toimintaa varten rahoitusavustusta Rahaautomaattiyhdistykseltä, kaupunki ei tue ko. toimintaa järjestöavustusten määrärahojen puitteissa. 6

7 Turku Sosiaali- ja terveyslautakunta myöntää avustukset. Järjestöt luokitellaan hyvinvointitoimialan järjestöihin sekä kansanterveystyötä, ehkäisevää päihdetyötä ja sosiaalista hyvinvointia tuottaviin järjestöihin. Sosiaali- ja terveyslautakunta (verkkosivuilla puhutaan perusturvalautakunnasta, vaikka sellaista ei enää Turussa ole) myöntää kohdennettuja avustuksia niille yhdistyksille ja järjestöille, joiden toiminta tukee peruspalvelulautakunnan hyväksymien hyvinvointiohjelmien tavoitteiden toteutumista. Avustusta hakevien yhdistysten ja järjestöjen toiminnan tulee näin ollen tukea lasten ja nuorten kasvua, vahvistaa nuorten aikuisuutta, varmistaa itsenäisesti selviytyvien toimintakykyä ja/tai turvata ikäihmisten elämänlaatua. Jyväskylä Jyväskylässä sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuksia myöntävät kulttuuri- ja liikuntalautakunta, sivistyslautakunta ja perusturvapalvelut. Kulttuuri- ja liikuntalautakunta myöntää avustuksia kansalaistoimintaan. Sivistyslautakunta myöntää avustuksia nuorisotoimintaan. Perusturvapalveluiden avustuksista päättävät yksittäiset viranhaltijat: vastuualuejohtajat silloin, kun haettu avustus on korkeintaan euroa ja apulaiskaupunginjohtaja tätä suuremmat hakemukset. Jyväskylän tiedot ovat kevään 2014 avustuksia. Kansalaistoiminnan avustuksia jaetaan myös syksyllä. Lisäksi ilmeisesti peruspalveluiden yksittäiset viranhaltijat voivat myöntää avustuksia ympäri vuoden. Muista kaupungeista poiketen Jyväskylän tiedot eivät siis kata koko vuotta Kansalaistoiminnan avustuksilla luodaan edellytyksiä omaehtoiselle toiminnalle, joka suunnataan avoimesti asukkaille tavoitteena yhteisöllisyyden ja kumppanuuden vahvistaminen ja vapaaehtoistoiminnan lisääminen. Avustuksia myönnetään järjestöjen ja yhteisöjen asukas-, kylä- ja kansalaistoimintaan sekä monikulttuuriseen toimintaan. Nuorisoavustuksilla luodaan edellytyksiä nuorten omaehtoiselle toiminnalle. Avustuksia myönnetään nuorisojärjestöjen, toimintaryhmien ja yhteisöjen nuorisotoimintaan, joka edistää ja tukee nuorten omatoimisuutta, yhteisöllistä osallistumista ja päihteettömyyttä. Perusturvapalveluiden myöntämät avustukset ovat harkinnanvaraisia ja avustuspäätökseen sisältyy aina sekä tarkoituksenmukaisuus- että tarveharkintaa. Pääperiaate hakemusten hyväksymiselle on, että avustukset ovat perustoimintaa vahvasti tukevia tai työllisyyttä edistäviä. Avustukset ovat pääsääntöisesti toiminta-avustuksia (ns. yleisavustuksia). Avustuksen saajilta edellytetään mitattavissa olevia toimenpiteitä, joilla on yhteys sosiaali- ja terveyspalveluihin, vanhus- ja vammaispalveluihin tai työllisyyspalveluihin. Avustuksia ei myönnetä tapahtumiin ja hankkeisiin, jotka tuottavat voittoa tai joiden tarkoitus on liiketaloudellinen toiminta. Kuopio Kuopiossa avustukset myöntää hyvinvoinnin edistämisen lautakunta. Avustuksia myönnetään sosiaali- ja terveysjärjestöjen lisäksi mm. liikuntajärjestöille. Sosiaali- ja terveysjärjestöjä sisältyy Kuopiossa 7

8 yleishyödyllisiin yhdistyksiin, terveys- ja kansanterveysyhdistyksiin, eläkeläisjärjestöihin, kulttuurijärjestöihin, liikuntajärjestöihin sekä asukas-, lähiö- ja kyläyhdistyksiin. Kaikkiin näihin ryhmiin sisältyy myös muita kuin sosiaali- ja terveysjärjestöjä. Avustustoiminnan tavoitteena on edistää ja monipuolistaa kuntalaisten hyvinvointiin kohdistuvia palveluja, mahdollistaa kaupungin ja toimijoiden välistä yhteistyötä sekä korostaa vapaan kansalaistoiminnan merkitystä ja moniarvoisuutta. Keskeistä on myös yhteisöllisyyden ja vapaaehtoistoiminnan vahvistaminen, aktiivisen harrastustoiminnan lisääminen sekä hyvinvoinnin ja kumppanuuden vahvistaminen. Painopisteinä on erityisesti lapsiin, nuoriin ja ikääntyviin kohdistuva hyvinvointia edistävä toiminta. Yleisavustus on tarkoitettu yhdistyksen toimintasuunnitelman mukaiseen toimintaan. Tukemisella ei saa olla kilpailua vääristäviä vaikutuksia yritystoimintaan. Toiminnan on oltava kaupungin strategian mukaista hyvinvointia edistävää toimintaa. Lahti Sosiaali- ja terveyslautakunta myöntää avustuksia järjestöille. Avustuksien avulla Lahden kaupunki tukee sosiaali- ja terveystoimialan strategian ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista sekä asukkaiden osallisuutta, aktiivisuutta, yhteisöllisyyttä ja omaa vastuuta. Avustusta myönnetään pääsääntöisesti toimintaan, jota sosiaali- ja terveystoimi ei osta muilta tuottajilta. Avustuksin ei ylläpidetä palvelutuotantoa. Avustuksien avulla Lahden kaupunki tukee sosiaali- ja terveystoimialan strategian ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista sekä asukkaiden osallisuutta, aktiivisuutta, yhteisöllisyyttä ja omaa vastuuta. Avustuksen piiriin hyväksyttävien järjestöjen ja muiden yhteisöjen toiminnan tulee olla eettisesti ja moraalisesti hyväksyttävää. Avustettavien järjestöjen ja muiden yhteisöjen toimintojen lähtökohtana ja tavoitteena tulee olla toimintaan osallistuvien hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, ennaltaehkäisevä työote, päihteettömyyteen kannustaminen ja tukeminen, yhteisöllisyyden vahvistaminen sekä syrjäytymisen ehkäisy. Ensisijaisesti avustuksia myönnetään sosiaali- ja terveystoimeen kiinteästi liittyvään 1) nimettyjen asiakasryhmien selviytymistä tukevaan vertaistuki- ja vapaaehtoistyöhön, 2) väestöä laajasti koskevaan valistus- ja tukitoimintaan sekä 3) muuhun ehkäisevään toimintaan. Avustusta myönnetään pääsääntöisesti toimintaan, jota sosiaali- ja terveystoimi ei osta muilta tuottajilta. Avustuksin ei ylläpidetä palvelutuotantoa. Kouvola Aikuisväestön lautakunta myöntää avustuksia järjestöille ja muille yhteisöille toimintaan, joka tukee ja täydentää sosiaali- ja terveydenhuollon toimialaa edistämällä asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä sekä sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä. Aikuisväestön lautakunta on päättänyt painottaa avustuksia myönnettäessä avustuksen käyttötarkoituksen niin, että avustuksen myöntäminen edistää asukkaiden terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia, edistää asukkaiden turvallisuutta ja tasa-arvoa, edistää syrjäytymisen ennaltaehkäisyä ja edistää asukkaiden omaa aktiivisuutta ja toimintamahdollisuuksia. Avustusmäärärahaa 8

9 jaettaessa lautakunta kiinnittää huomiota yhdistyksen jäsenmäärään, toimintaa osallistuvien määrään, toiminnan laajuuteen ja monipuolisuuteen, säännöllisyyteen ja ympärivuotisuuteen, toiminnan sisältöön ja vaikuttavuuteen. Pori Porin kaupunki ei myönnä avustuksia suoraan sosiaali- ja terveysjärjestöille. Sen sijaan kaupunginhallitus osoittaa Porin vammaisneuvostolle, Porin vanhusneuvostolle, Porin eläkeläisjärjestöjen yhteistyötoimikunnalle ja rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnalle kokonaisavustussummat, jotka nämä tahot jakavat reviiriinsä kuuluville järjestöille. Kaupungin omissa päätösasiakirjoissa ei ole tietoa siitä, miten, milloin ja millä perusteella mainitut tahot jakavat avustukset järjestöille. Joensuu Sosiaali- ja terveyslautakunta myöntää avustuksia palveluavustuksina, terveyttä ja hyvinvointia edistävään järjestötoimintaan sekä kerta-avustuksina. Järjestöille saatetaan myöntää avustusta useammassa näistä luokitteluista. Päätösasiakirjoissa ei ole selkeästi ryhmitelty eri avustuslajeja saaneita järjestöjä (ne pitää siis erikseen laskea sen perusteella, mitä avustustyyppejä järjestö on hakenut). Palveluavustukset ovat sosiaali- ja terveystoimen omaa palvelua täydentävää ja tukevaa toimintaa. Palveluavustusten myöntämisessä huomioidaan palvelun tosiasiallinen kohdentuminen palveluohjelman kehittämishankkeiden tavoitteisiin. Pyrkimys on, että palveluavustamisen kohteet ovat riittävän suuria ja kohdistuvat niihin asiakas-/asukasryhmiin, joiden palvelujen kehittäminen on myös kehittämishankkeiden tavoitteena. Nämä hankkeet ovat: 1) lasten ja nuorten tukipalveluiden kehittäminen, 2) vammaispalveluiden avopalveluiden kehittäminen, 3) ikääntyvien palveluiden kehittäminen sekä 4) mielenterveyspalveluiden kehittäminen. Palveluavustuksina ei tueta ns. normaalia järjestötoimintaa. Terveyttä ja hyvinvointia edistävän järjestötoiminnan avustuksia voidaan myöntää järjestöille, joiden toiminta edistää asukkaiden omaa aktiivisuutta, omatoimisuutta ja yhteisvastuuta. Avustuksen jakoperusteena on toiminnan aktiivisuudesta ja vaikuttavuudesta. Lappeenranta Sosiaali- ja terveystoimikunta myöntää sosiaali- ja terveydenhuoltotyötä tekeville järjestöille avustuksia. Avustusta voi saada perhe- ja sosiaalityöhön, terveyspalveluihin ja yhteistoiminta-avustuksena. Avustuksia leikataan eurolla vuosina Leikkaukset kohdistetaan pääasiassa ns. normaaleihin järjestöavustuksiin. Erillisiä myöntämiskriteereitä ei löytynyt. Avustuksissa painotetaan Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin ja kaupungin sosiaali- ja terveystoimen painopistealueita tukevaa toimintaa. Ennen avustuspäätöksen tekemistä sosiaali- ja terveystoimikunta pyytää kaikista hakemuksista Eksoten lausunnon. 9

10 Hämeenlinna Kaupungin keskeisten avustusten myöntäminen on keskitetty elämänlaatulautakunnalle: lautakunta myöntää kulttuuri- ja liikunta-avustusten lisäksi myös terveyden ja toimintakyvyn, ikäihmisten ja lasten ja nuorten lautakuntien aiemmin myöntämät avustukset. Hämeenlinna tukee toimintaa, joka on mahdollisimman vaikuttavaa ja tukee kaupungin strategiaa ja toimintaa. Anomukselle katostaan eduksi, jos siinä mainittu toiminta tai tapahtuma liittyy osaksi joko Hämeenlinnan 375-juhlavuotta tai Sibeliuksen 150- vuotisjuhlaa. Avustuksen saajan toiminta tulee olla suunnitelmallista ja Hämeenlinnan asukkaita palvelevaa. Avustettavien yhteisöjen tulee toiminnassaan noudattaa hyviä tapoja sekä yleisesti hyväksyttäviä eettisiä periaatteita. Avustusta ei myönnetä toimintoihin, jotka kuuluvat hankintalainsäädännön piiriin. Avustukset ryhmitellään tilaseteleihin, yhteistoimintasopimuksiin ja palvelusopimuksiin (järjestön saama avustustyyppi ei kuitenkaan selviä päätösasiakirjasta). Elämänlaatulautakunta myöntää avustuksia hyvin monenlaiseen toimintaan, mm. kulttuuriyhdistyksille, urheiluun ja partiotoimintaan (nämä jätetty tarkastelun ulkopuolelle ja mukaan otettu vain sosiaali- ja terveysjärjestöt). Aikaisempina vuosina myönnetty avustus ei vaikuta uuden avustuksen myöntämiseen vaan myöntäminen tapahtuu tapauskohtaisesti. Avustuksen saaja tekee kaupungin kanssa sopimuksen siitä, mihin avustusta käytetään. Vaasa Sosiaali- ja terveyslautakunta myöntää avustuksia yhdistyksille: lasten, nuorten ja aikuisten sosiaaliseen toimintaan ja virkistystoimintaa, vanhustenhuoltotyöhön, vammaisjärjestöjen toimintaan, terveyden- ja sairaanhoidon parissa toimiville potilas- ym. yhdistyksille sekä eläkeläisyhdistysten toimintaan. Eläkeläisyhdistysten avustukset myönnetään eri aikaan (myöhemmin) kuin muut, vaikka päätöksen tekee sama taho. Ilmeisesti valmistelu tapahtuu eri paikassa. Sosiaali- ja terveyslautakunnan ohella muita kaupungin avustuksia yhdistyksille myöntäviä tahoja ovat kaupunginhallitus, kulttuuri- ja kirjastolautakunta, vapaa-aikalautakunta ja Vähänkyrön aluelautakunta (näitä ei ole huomioitu tässä selvityksessä). Avustuksia on voitu myöntää myös virkamiespäätöksinä. Selkeitä myöntämiskriteereitä ei löytynyt. Hakusivulla on yhteystiedot henkilöihin, jotka antavat hakijoille lisätietoja. Rovaniemi Vapaa-ajan lautakunta myöntää kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoavustuksia. Näitä ovat saaneet myös sosiaalija terveysyhdistykset, eniten liikunta-avustuksina. Rovaniemellä on peruspalvelulautakunta, jonka myöntämistä avustuksista ei löytynyt tietoa eikä kaupungin kirjaamosta vastattu lähettämäämme kyselyyn avustuksia myöntävistä tahoista. Myöskään kaupunginhallituksen pöytäkirjoista ei löytynyt tietoa myönnetyistä järjestöavustuksista. Perusturvalautakunnan ja kaupunginhallituksen kokouspöytäkirjat käytiin läpi joulukuusta 2013 kesäkuuhun

11 Liikunta-avustusten myöntämisperiaatteissa huomioidaan yhteiskunnallinen merkitys, kuten yhteisön työ kansanterveyden, kasvatuksen ja sosiaalisen toiminnan aloilla. Myös erityisliikunnan järjestämistä tuetaan liikunta-avustuksilla. Nuorisotyöhön liittyvillä avustuksilla toteutetaan nuorisolain tavoitteita, joiden toteuttamisen lähtökohtina ovat yhteisöllisyys, yhteisvastuu, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, monikulttuurisuus ja kansainvälisyys, terveet elämäntavat sekä ympäristön ja elämän kunnioittaminen. Seinäjoki Kaupunginhallitus myöntää avustuksia yhdistyksille, joista osa on sosiaali- ja terveysyhdistyksiä (joukossa muitakin, esim. Hevosjalostusliitto). Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta myöntää avustuksia "yhteisöille", jotka ovat tässä käytetyn määrittelyn mukaan sosiaali- ja terveysjärjestöjä. Näistä avustuksista osa on erittäin suuria ja käyttötarkoituksena on esim. henkilöstön palkat. Suurin yksittäinen avustus, lähes 1,5 miljoonaa euroa, on kuitenkin määritelty yleisavustukseksi vanhusten asumispalvelua tuottavalle järjestölle. Kaupunginhallituksen myöntämät avustukset myönnetään: 1) yhdistyksille, joiden toiminta liittyy erilaiseen harrastus- ja virkistystoimintaan ja joilla pääsääntöisesti ei ole omaa palkattua henkilöstöä, 2) kaupungin palvelutoimintaan liittyvinä avustuksina sekä 3) kaupungissa toimiville keskeisille kulttuurilaitoksille. Tavoitteena on leikata avustustasoa vuonna Myös vuonna 2014 pyrittiin karsimaan harkinnanvaraisia avustuksia. Tämä vaikuttaa erityisesti erilaisten pienten yhdistysten avustuksiin, jota ei voida ainakaan kasvattaa. Seinäjoella on tehty myös linjaus, jonka mukaan kaupungin kannalta tärkeisiin palveluja tukeviin kohteisiin myönnetään tarvittava rahoitus (esim. Yhteisöjen yhdistykselle, Rengonharju-säätiölle ja Peräseinäjoen Vanhustenkotiyhdistykselle). Vuonna 2015 toiminta-avustukset suunnataan ensisijaisesti sellaisille yhdistyksille, joiden toiminta täydentää kaupungin omaa palvelutuotantoa. Tiedot sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämistä avustuksista on saatu sähköpostilla kaupungin kirjanpitäjältä. Koska Seinäjoella sosiaali- ja terveyslautakunta on myöntänyt poikkeuksellisen suuria avustuksia, niistä kysyttiin tarkempaa tietoa kaupungin kirjanpitäjältä. Kaksi suurinta avustusta myönnettiin järjestöille, jotka tuottavat vanhusten asumispalveluita. Nämä palvelut muuttuvat kuitenkin toisessa tapauksessa kaupungin ostopalveluksi ja toisessa tapauksessa kaupungin omaksi palveluksi. Mikkeli Avustuksia sosiaali- ja terveysjärjestöille myöntää kaksi tahoa: sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta ja kaupunginhallitus. Kaupunginhallitus myöntää avustuksia hyvin monenlaiseen toimintaan, mutta joukossa on muutama sosiaali- ja terveysjärjestö. Kaupunginhallitus myöntää rahoitusta mm. työllisyydenhoitoon, jossa keskeisessä roolissa ovat yhdistykset. Vuosina työllistäville yhdistyksille on myönnetty vuosittain euroa. Kaupunginhallituksen kokouksessa on käsitelty tarvetta luoda yhtenäiset periaatteet kaupungin järjestöavustuksiin. Pöytäkirjan mukaan Mikkelin kaupunki tukee vuosittain lähes 8 miljoonalla eurolla 11

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. Valmistelijat / lisätiedot: Maritta Samuelsson, puh. 050 520 1275 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. Valmistelijat / lisätiedot: Maritta Samuelsson, puh. 050 520 1275 etunimi.sukunimi@espoo.fi 09.06.2015 Sivu 1 / 1 2688/02.05.01/2015 63 Espoon sosiaali- ja terveystoimen avustusperiaatteet vuodelle 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Maritta Samuelsson, puh. 050 520 1275 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

NUORISOTYÖ JA -POLITIIKKA

NUORISOTYÖ JA -POLITIIKKA Sisällysluettelo 1. Nuorisotyön rakenne 2. Nuorisopolitiikan rakenne 3. Nuorisolaki 4. Nuorisotyön ja -politiikan rahoitus 5. Kuntien nuorisotyö 6. Aluehallinto - Läänien nuorisotoimi 7. Valtakunnalliset

Lisätiedot

JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA

JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA Jaana Simola (toim.) JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNEUUDISTUS -PROJEKTI PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A175 * 2009 JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA Päijät-Hämeen

Lisätiedot

Järjestöt ja kunta hyvinvointia edistämässä Näkökulmia järjestö-kuntayhteistyöhön

Järjestöt ja kunta hyvinvointia edistämässä Näkökulmia järjestö-kuntayhteistyöhön Järjestöt ja kunta hyvinvointia edistämässä kirja kuvaa ennaltaehkäisevän työn keskeisiä kehittämiskysymyksiä eri toimijoiden näkökulmista elämänkaaren vaiheet huomioiden. Kirja perustuu sosiaali- ja terveysjärjestöjen

Lisätiedot

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne Onnistunut projekti Uudistettu painos 2012 VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s

Lisätiedot

Kurikan vammaispoliittinen ohjelma

Kurikan vammaispoliittinen ohjelma Sari Niemi Kurikan vammaispoliittinen ohjelma Tie yhdenvertaiseen elämään OPINNÄYTETYÖ Syksy 2005 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö, Seinäjoki Sosiaalialan koulutusohjelma SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU SISÄLLYS

Lisätiedot

Suunnitelmista tekoihin ja toimintaan

Suunnitelmista tekoihin ja toimintaan Suunnitelmista tekoihin ja toimintaan Terveempi Pohjois-Suomi hankkeen esiselvitys kunta järjestöt yhteistyöstä Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto Mustakangas-Mäkelä Anne Sisältö Tiivistelmä...3 1

Lisätiedot

Avustustoiminta HAKUOPAS

Avustustoiminta HAKUOPAS Avustustoiminta HAKUOPAS 2 0 1 2 1 Ulkoasu: Dynamo Taitto: Grafiksi/Pauliina Sjöholm Julkaisija: RAY Voimassa 1.3.2012 31.12.2012 2 Sisältö 1. Johdanto...4 2. Yleistä avustusten hakemisesta...6 2.1 Hakuajat...7

Lisätiedot

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe 2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa Esipuhe Keskustelunavauksen tarkoituksena on kartoittaa, analysoida ja kommentoida Suomen 10 suurimman kaupungin otetta julkisten palveluiden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

YHTEISTYÖ KOLMANNEN SEKTORIN KANSSA LOPPURAPORTTI

YHTEISTYÖ KOLMANNEN SEKTORIN KANSSA LOPPURAPORTTI Jyväskylän kaupunki YHTEISTYÖ KOLMANNEN SEKTORIN KANSSA LOPPURAPORTTI Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa viranhaltijatyöryhmä 31.12.2010 2 JOHDANTO Kaupunginjohtaja on asettanut Yhteistyö kolmannen sektorin

Lisätiedot

Liikuntatoiminnan tukemiseen tarkoitettujen avustusten säännöt sekä avustusmäärärahan jakoperusteet

Liikuntatoiminnan tukemiseen tarkoitettujen avustusten säännöt sekä avustusmäärärahan jakoperusteet Liikuntatoiminnan tukemiseen tarkoitettujen avustusten säännöt sekä avustusmäärärahan jakoperusteet Kaupunginvaltuusto 17.10.2011 115 Liikunta- ja nuorisolautakunta 29.02.2012 14 Vapaa-ajan lautakunta

Lisätiedot

AVUSTUKSET JA YHTEISTYÖ POHJOIS-KARJALASSA 2014

AVUSTUKSET JA YHTEISTYÖ POHJOIS-KARJALASSA 2014 AVUSTUKSET JA YHTEISTYÖ POHJOIS-KARJALASSA 2014 Kesäkuu 2015 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. POHJOIS-KARJALAN KUNNAT JA JÄRJESTÖT... 3 3. KUNTIEN TURVALLISUUSSUUNNITELMAT... 4 4. JÄRJESTÖT KUNTIEN

Lisätiedot

Liikuntatoiminnan tukemiseen tarkoitettujen avustusten säännöt sekä avustusmäärärahan jakoperusteet

Liikuntatoiminnan tukemiseen tarkoitettujen avustusten säännöt sekä avustusmäärärahan jakoperusteet Liikuntatoiminnan tukemiseen tarkoitettujen avustusten säännöt sekä avustusmäärärahan jakoperusteet Kaupunginvaltuusto 17.10.2011 115 Liikunta- ja nuorisolautakunta 29.02.2012 14 2 (6) Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN SELVITYSTYÖ

SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN SELVITYSTYÖ TAMPEREEN KAUPUNKI Työllisyydenhoidon palveluyksikkö SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN SELVITYSTYÖ Loppuraportti 10.9.2013 Mikko Kesä, Innolink Research Oy Riitta Kinnunen, Sosiaalikehitys Mika Ala-kauhaluoma,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseksi.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11. Sosiaalihuolto Suomessa

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11. Sosiaalihuolto Suomessa Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11 Sosiaalihuolto Suomessa Helsinki, 2006 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-2094-2 (nid.) ISBN 952-00-2095-0 (PDF) Kannen kuva: Mari Soini Ulkoasu ja painatus: Yliopistopaino,

Lisätiedot

1. KOTIKAUPUNKI KAJAANI 1 2. VISIO JA ARKI 1 3. SELONTEON LÄHESTYMISTAPA 1 4. AINEISTO 2

1. KOTIKAUPUNKI KAJAANI 1 2. VISIO JA ARKI 1 3. SELONTEON LÄHESTYMISTAPA 1 4. AINEISTO 2 1. KOTIKAUPUNKI KAJAANI 1 2. VISIO JA ARKI 1 3. SELONTEON LÄHESTYMISTAPA 1 4. AINEISTO 2 5 HYVÄN ARJEN JÄSENTELYÄ 2 5.1. Mahdollisuus tehdä työtä 3 5.2. Mahdollisuus saada peruspalvelut 6 5.3 Mahdollisuus

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS 18.8.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS 2004 YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI

RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS 2004 YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI RAY:n pelitoimintaa ohjaa pelaamisen sosiaalisten haittojen rajoittaminen. Pelitoiminnan tuotolla vahvistetaan kansalaisyhteiskuntaa sekä edistetään terveyttä ja hyvinvointia. RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS 2004

Lisätiedot

Rauno Pietiläinen, Jaana Virtanen, Rauni Räty, Merja Hjulberg & Jaana Niskanen. Yhdistykset Meri-Lapin hyvinvointipalvelujen tuottajina

Rauno Pietiläinen, Jaana Virtanen, Rauni Räty, Merja Hjulberg & Jaana Niskanen. Yhdistykset Meri-Lapin hyvinvointipalvelujen tuottajina Rauno Pietiläinen, Jaana Virtanen, Rauni Räty, Merja Hjulberg & Jaana Niskanen Yhdistykset Meri-Lapin hyvinvointipalvelujen tuottajina Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja A. Raportteja ja

Lisätiedot

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS)

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS) Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS) Terveyserot eivät poistu eivätkä sosiaaliset ongelmat ratkea vain sosiaali- ja terveyspalveluilla tai koulutuspalveluilla, vaan hyvinvointi

Lisätiedot

Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti

Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti 2006 Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti 2006 Toimitus Ulkoasu ja taitto Kuvat Kirsi Hämäläinen ja Anniina Kulju Tampereen kaupunki, talous-

Lisätiedot

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Ihminen on oman elämänsä paras asiantuntija. Tiivistelmä Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma on linjausten kokonaisuus

Lisätiedot

Kunta- ja palvelurakenne uudistuu, mitä tapahtuu kulttuuripalveluille?

Kunta- ja palvelurakenne uudistuu, mitä tapahtuu kulttuuripalveluille? Kerkko Huhtanen (toim.) Kunta- ja palvelurakenne uudistuu, mitä tapahtuu kulttuuripalveluille? Kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut Paras-uudistuksessa Helsinki 2009 ISBN 978-952-213-477-6

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2015

NAANTALIN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2015 NAANTALIN KAUPUNKI NAANTALIN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2015 Kaupunginhallitus 28.1.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.12.2012 1 Sisällys 1. JOHDANTO... 2 2. VAMMAISPOLITIIKKAA OHJAAVAT

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

Sosiaalinen yrittäjyys kolmannella sektorilla

Sosiaalinen yrittäjyys kolmannella sektorilla Sosiaalinen yrittäjyys kolmannella sektorilla Selvitys yritystoiminnan lähtökohdista Turun alueella Kestävää työllisyyttä sosiaalisissa yrityksissä hanke Turun Seudun Työttömät TST ry Harri Laaksonen 1

Lisätiedot

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki IKÄÄNTYMIS- JA VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2011 2018 1. JOHDANTO... 2 2. OHJELMAPERUSTA... 3 2.1. KAUPUNKISTRATEGIA

Lisätiedot