Sosiaali- ja terveysjärjestöjen taloudellinen avustaminen suurissa kaupungeissa vuonna 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaali- ja terveysjärjestöjen taloudellinen avustaminen suurissa kaupungeissa vuonna 2014"

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveysjärjestöjen taloudellinen avustaminen suurissa kaupungeissa vuonna 2014 Tyyne Hakkarainen SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry

2 Tässä selvityksessä tarkastellaan kuusikkokuntien ja Manner-Suomen maakuntien keskuskaupunkien myöntämiä avustuksia sosiaali- ja terveysjärjestöille vuonna Kuusikkokunnat, eli suurimmat kunnat Suomessa ovat: Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku ja Oulu. Näistä muut paitsi Espoo ja Vantaa ovat myös maakuntiensa keskuskaupunkeja. Kuusikkokuntien lisäksi tarkastellaan Jyväskylän, Kuopion, Lahden, Kouvolan, Porin, Joensuun, Lappeenrannan, Hämeenlinnan, Vaasan, Rovaniemen, Seinäjoen, Mikkelin, Kokkolan ja Kajaanin myöntämiä avustuksia sosiaali- ja terveysjärjestöille. Aineisto kattaa siten 20 kaupunkia. Aineisto Sosiaali- ja terveysjärjestöt on rajattu Järjestöbarometrin tavoin käsittämään ne yhdistykset, joiden päätarkoituksena on jonkin erityisryhmän, oman jäsenistön tai laajemman väestönosan fyysisen, psyykkisen ja/tai sosiaalisen hyvinvoinnin tukeminen ja edistäminen. Sosiaali- ja terveysjärjestöt voidaan luokitella karkeasti kansanterveysjärjestöihin, lastensuojelujärjestöihin, vanhusjärjestöihin, vammaisjärjestöihin, nuorisokasvatusjärjestöihin, lomajärjestöihin ja päihdejärjestöihin. Tässä mukaan lasketaan myös maahanmuuttajajärjestöt. Sosiaali- ja terveysjärjestöihin ei tässä lueta kuuluviksi mm. asukas-/kaupunginosayhdistyksiä, vaikka ne saavatkin useissa tarkastelluissa kaupungeissa avustuksia sosiaali- ja terveyslautakunnilta. Tarkastelun ulkopuolelle on jätetty myös erilaiset neuvottelukunnat, koska ne eivät ole rekisteröityjä yhdistyksiä. Poikkeuksen tähän tekee kuitenkin Pori, jossa avustuksia ei myönnetä suoraan järjestöille, vaan niitä edustaville neuvostoille tai neuvottelukunnille. Tiedot avustuksista on kerätty kuntien päätösasiakirjoista keväällä Osa tiedoista on saatu suoraan kunnassa avustuksista vastaavilta henkilöitä. Järjestöavustusten kartoittamisen tekee työlääksi mm. se, että sosiaali- ja terveysjärjestöille avustuksia myöntävät tahot antavat avustuksia usein myös muille järjestöille, jolloin tiedot sosiaali- ja terveysjärjestöistä pitää poimia erikseen. Poimintaa hidastaa se, että kuntien päätösasiakirjat ovat pääasiassa pdf-muodossa, jolloin tietojen kopioiminen suoraan ei onnistu (suurimmista kaupungeista tiedot pyydettiin erikseen excel-muodossa). Lisäksi päätösasiakirjoissa on vain harvoin eroteltu avustusta saavia järjestöjä sosiaali- ja terveysjärjestöiksi. Asiakirjoissa käytetään useimmin joitakin alaluokkia, kuten sairaus- ja vammaisjärjestöt tai eläkeläisjärjestöt. Osassa kunnista järjestöt on luokiteltu avustustyypin mukaan, esim. kerta-avustukset ja palveluavustukset. Kaikki erilaiset luokittelut saattavat kuitenkin sisältää järjestöjä, joita ei tässä lueta sosiaali- ja terveysjärjestöiksi. Tiedon saamiseksi järjestöt käytiin yksitellen läpi. Tiedonkeruuta hankaloittavat myös vaihtelevat myöntämiskäytännöt ja tavat, sillä tietoja on etsittävä useiden eri lautakuntien kokouspöytäkirjoista. Vain harvassa kaupungissa tiedot on koottuna yhteen paikkaan. Päätösasiakirjoista kerätyn aineiston etu on kuitenkin se, että mukaan tarkasteluun saadaan sosiaali- ja terveysjärjestöt kaupungeittain yhtenevillä kriteereillä, jolloin saadaan vertailtavaa tietoa. Kerätyssä aineistoissa on kuitenkin joitakin rajoitteita: - Jos kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta (tai muulla nimellä oleva vastaava lautakunta) on myöntänyt avustuksia sosiaali- ja terveysjärjestöille, tässä selvityksessä ei ole erikseen käyty läpi kaupungin muiden lautakuntien mahdollisesti myöntämiä avustuksia sosiaali- ja terveysjärjestöille. 2

3 - Joissakin kaupungeissa avustuksia saatetaan myöntää pitkin vuotta ja yksittäisellä viranhaltijalla voi olla oikeus myöntää pienempiä avustuksia ilman lautakunnan erillistä päätöstä. Tällaisia avustuksia ei ole huomioitu tässä selvityksessä, ellei päätösasiakirjoissa ole selkeästi viitattu erillisiin viranhaltijapäätöksiin (ks. Jyväskylä). - Jyväskylän kaupunki myöntää avustuksia kansalaistoimintaan myös syksyisin. Näitä avustuksia ei ole voitu huomioida tässä selvityksessä. - Osa kaupungeista myöntää hyvin suuria avustuksia esimerkiksi palveluntuottajajärjestöille. Joissakin kaupungeissa taas tällaisten järjestöjen kanssa on saatettu solmia kumppanuussopimuksia, mikä saattaa näkyä pienempinä järjestöavustuksina. Tämä heikentää tietojen vertailtavuutta kaupungeittain. Tulokset Tarkastelussa selvisi, että kunta-avustusten myöntämiskäytännöt ovat varsin vaihtelevia. Ylipäätään avustus-käsite ei ole yhtenevä selvityksessä mukana olevissa kaupungeissa. Mukana olevista 20 kaupungista 10:ssä avustukset myöntää sosiaali- ja terveyslautakunta (tai -toimikunta) tai muulla nimellä toimiva sosiaali- ja terveydenhuollosta vastaava lautakunta (esim. hyvinvoinnin edistämisen lautakunta). Neljässä kaupungissa sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuksia myöntää kaksi tai kolme eri tahoa. Kolmessa kaupungissa avustukset myöntää kaupunginhallitus. Kahdessa kaupungissa avustukset myöntää muu lautakunta (vapaa-ajan ja aikuisväestön lautakunta). Kajaanin kaupunki ei myönnä lainkaan avustuksia sosiaali- ja terveysjärjestöille, vaan avustukset myöntää Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Porin kaupunki ei myönnä avustuksia suoraan järjestöille, vaan niitä edustaville neuvostoille tai neuvottelukunnille, jotka jakavat avustukset edelleen järjestöille. Myöntämiskäytäntöjen kirjavuus asettaa omalta osaltaan järjestöt erilaiseen asemaan kunnasta riippuen. Myös sosiaali- ja terveysjärjestöille myönnettävien avustusten määrät vaihtelevat tarkastelussa mukana olevissa kaupungeissa huomattavasti. Pienin yksittäisen järjestön saama vuosiavustus on tarkastelussa mukana olevissa kaupungeissa 100 euroa ja suurin lähes 1,5 miljoonaa euroa. Sosiaali- ja terveysjärjestöille myönnetyt avustukset ovat pääosin melko pieniä. Kolme neljäsosaa (76 %) myönnetyistä avustuksista on alle euroa. Lähes neljännes (23 %) kaikista avustuksista on alle 500 euroa. 16 prosenttia myönnetyistä avustuksista on vähintään euron suuruisia. Kaikkiaan 42 tapauksessa avustus on vähintään euroa. Tässä aineistossa tämä tarkoittaa noin neljää prosenttia kaikista tapauksista. Yli euron avustuksia myönnettiin 23 tapauksessa, mikä on kaksi prosenttia tapauksista. Vähintään euron avustuksia ovat saaneet yleensä suuret järjestöt, kuten MLL ja SPR. Suuria avustuksia on myönnetty myös esimerkiksi ruokapankkitoimintaan, mielenterveysyhdistyksille, kuntoutusta tarjoaville yhdistyksille ja turvakodeille. Yhteensä tarkastelussa mukana olevat 20 kaupunkia myönsivät sosiaali- ja terveysjärjestöille lähes 13,5 miljoonaa euroa vuonna Avustusten myöntämiskriteereissä painotetaan erilaisia asioita, esimerkiksi terveys- tai hyvinvointierojen kaventamista, yhteisöllisyyden lisäämistä, vertaistoimintaa, kuntalaisten omaa aktiivisuutta, syrjäytymisen ehkäisyä ja päihteettömyyden tukemista. Osassa kaupungeista painotetaan tiettyjä väestöryhmiä, esimerkiksi lapsia ja nuoria, työikäisiä tai ikääntyneitä. Joissakin tarkastelussa mukana olevista kaupungeista järjestöavustuksilla halutaan tukea tai täydentää kaupungin omaa palvelutoimintaa. Joidenkin kaupunkien 3

4 myöntämissäännöissä taas todetaan, että avustuksia ei myönnetä mihinkään palvelutuotantoon. Osa kaupungeista avustaa erityisesti sellaisia järjestöjä, joiden toiminta on vaikuttavaa tai jotka tavoittavat mahdollisimman monta kuntalaista. Kaikissa tarkastelussa mukana olevissa kaupungeissa avustuksia ei myönnetty kaikille niitä hakeneille sosiaali- ja terveysjärjestöille. Syinä saattoi olla esimerkiksi se, että kaupunki on linjannut tukevansa vain tietynlaista toimintaa tai järjestöjä. Joissain kaupungeissa on päätetty, että uusiin hakemuksiin (järjestöille, jotka hakevat tukea ensimmäisen kerran) ei myönnetä avustuksia lainkaan. Avustuksia on jätetty myöntämättä myös silloin, kun hakemus on lähetetty väärään lautakuntaan tai hakuajan päätyttyä. Joissakin tapauksissa yhdistyksen kotipaikkana ei ole ollut se kaupunki, josta avustusta on haettu, jolloin hakemus on myös hylätty. Keskimäärin (mediaani) yksittäiset sosiaali- ja terveysjärjestöt saivat avustusta euroa vuonna Seuraavasta taulukosta ilmenevät tarkastelussa mukana olevien kaupunkien asukasluvut, avustusta saaneiden sosiaali- ja terveysjärjestöjen lukumäärä sekä avustuksen myöntävä taho tai tahot. Kaupunki Asukasluku Sosiaali- ja terveysjärjestöt, joille myönnetty avustuksia Avustuksen myöntäjä/myöntäjät Helsinki kpl Sosiaali- ja terveyslautakunta, virastopäällikkö Espoo kpl Sosiaali- ja terveyslautakunta Vantaa kpl Kaupunginhallituksen yleisjaosto Tampere kpl Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta Oulu kpl Hyvinvointitoimikunta Turku kpl Sosiaali- ja terveyslautakunta Jyväskylä kpl Kulttuuri- ja liikuntalautakunta, sivistyslautakunta, perusturvapalvelujen viranhaltijat Kuopio kpl Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta Lahti kpl Sosiaali- ja terveyslautakunta Kouvola kpl Aikuisväestön lautakunta Pori ei tiedossa Kaupunginhallitus Joensuu kpl Sosiaali- ja terveyslautakunta Lappeenranta kpl Sosiaali- ja terveystoimikunta Hämeenlinna kpl Elämänlaatulautakunta Vaasa kpl Sosiaali- ja terveyslautakunta Rovaniemi kpl Vapaa-ajanlautakunta Seinäjoki kpl Kaupunginhallitus, Sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkeli kpl Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta, kaupunginhallitus Kokkola kpl Kaupunginhallitus Kajaani kpl Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallitus 4

5 Avustukset kaupungeittain Helsinki Sosiaali- ja terveyslautakunta myöntää avustuksia helsinkiläisille järjestöille, joiden toiminta tukee ja täydentää sosiaali- ja terveystoimen toimialaa. Silloin kun haettu avustus on enintään euroa, päätöksen tekee sosiaali- ja terveysviraston päällikkö. Yleisperiaatteena on, että avustuksen piiriin hyväksyttävän toiminnan tulee tukea sosiaali- ja terveysviraston voimassa olevan strategiasuunnitelman tavoitteiden toteuttamista. Avustuksilla tuetaan ensisijaisesti toimintaa, joka tähtää helsinkiläisen väestön terveys- ja hyvinvointierojen kaventamiseen. Helsinki myöntää avustuksia 1) lasten, nuorten, perheiden ja aikuisten tukemiseen, 2) vammaisten ja kehitysvammaisten tukemiseen, 3) mielenterveyden ja päihteettömyyden tukemiseen, 4) terveyden ja toimintakyvyn tukemiseen, kuntoutukseen ja hoivaan sekä 5) maahanmuuttajataustaisen tukemiseen. Sosiaali- ja terveysvirasto myöntää lisäksi asukastalotoimintaan ja asukastyön tukemiseen avustuksia, jotka on pääosin jätetty tästä tarkastelusta pois. Omina ryhminään avustuksissa käsitellään useita eri avustuksia hakeneet järjestöt ja enintään euron avustuksia hakeneet järjestöt (joista päättää virastopäällikkö). Espoo Sosiaali- ja terveyslautakunta myöntää harkinnanvaraisia yleisavustuksia veteraani-, eläkeläis-, sairaus- ja vammaisjärjestöille ja muille järjestöille, joiden toiminta täydentää tai korvaa sosiaali- tai terveyspalveluja tai edistää yhteisöllisyyttä. Avustuspäätösten teossa huomioidaan yhdistyksen jäsenmäärä ja kosketuspinta. Jäsenmäärän kasvusta tai suuresta kosketuspinnasta saa bonuksia. Avustukset kohdistetaan veteraani-, eläkeläis-, sairaus- ja vammaisjärjestöille sekä muille järjestöille, joiden toiminta luo hyvän arjen perusedellytyksiä Espoon asukkaille, lisää heidän osallistumismahdollisuuksiaan ja vertaistoimintaa sekä edistää heidän toimintakykyään, terveyttään ja hyvinvointiaan. Avustukset kohdistetaan kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluja täydentävään toimintaan, terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen sekä vertaistukeen. Toiminta voi kohdistua joko suuriin väestöryhmiin tai pieniin haavoittuviin ryhmiin, joiden tukeminen on erityisen tarkoituksenmukaista. Avustusta myönnettäessä kiinnitetään erityistä huomiota järjestöjen erilaisten vertaistuen muotojen kehittämiseen, joilla edistetään espoolaisten arjessa selviytymistä sekä yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa. Avustusperiaatteiden mukaan huomioon otetaan myös järjestön toiminnassa kerätyn varallisuuden käyttö järjestön tarkoitusperien toteuttamiseksi. Lisäksi merkittävä toimintaylijäämä, jota ei ole osoitettu käytettäväksi toimintaan tai muihin pakollisiin velvoitteisiin, on vaikuttanut myöntämisesitykseen. Avustuksia ei myönnetä yleisten hallinto- ja vuokrakulujen kattamiseen eikä toimintaan, joka kuuluu kunnan perustehtävään tai sellaiseen palvelun tuottamiseen, josta ko. järjestöllä on voimassa oleva ostopalvelusopimus kaupungin kanssa. 5

6 Vantaa Vantaalla avustuksista päättää kaupunginhallituksen yleisjaosto, joka myöntää avustuksia hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Avustukset valmistellaan konserni- ja asukaspalveluissa. Avustusta voivat saada yhteisöt, joiden toiminta vahvistaa vantaalaisten hyvinvointia ja terveyttä esimerkiksi ehkäisemällä syrjäytymistä. Toiminnan tulee perustua kestävän kehityksen periaatteisiin, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden vahvistamiseen sekä osallistumisen edistämiseen. Merkittävää yhteiskunnallista työtä tekevien toimijoiden avustusta voidaan myöntää myös startti-avustuksena innovatiivisille hankkeille. Avustus on luonteeltaan toiminta-avustusta. Kaupunginhallituksen lisäksi vapaa-ajan lautakunta myöntää avustuksia eläkeläisjärjestöjen kulttuuritapahtumiin, mutta nämä avustukset eivät ole tässä tarkastelussa mukana. Tampere Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustukset myöntää terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta. Lautakunta myöntää avustuksia myös mm. eläinsuojelutyöhön (ei tässä mukana). Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustukset luokitellaan ehkäisevään päihdetyöhön, erityisliikuntaan sekä terveyteen ja toimintakykyyn. Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen vuosittaisia toiminta-avustuksia voidaan myöntää avustuksiin varatusta määrärahasta yhdistyksille, joiden toiminta kohdistuu kaikkiin tamperelaisiin tai erityisesti työikäisiin kuntalaisiin joko täydentämällä olemassa olevia sosiaali- ja terveyspalveluja tai tuottamalla erityistä lisäarvoa terveyden ja toimintakyvyn edistämiselle. Avustuskokonaisuuteen kuuluvat myös potilasyhdistysten ja ehkäisevän päihdetyön toiminta-avustukset, sekä erityisliikunnan toiminta-avustukset, joita voivat hakea sellaiset tamperelaiset yhteisöt, jotka järjestävät erityisryhmille soveltuvaa liikuntatoimintaa. Oulu Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustukset myöntää kaupungin hyvinvointitoimikunta. Avustukset jaetaan neljään osa-alueeseen: 1) palveluavustukset, 2) vapaa-ajan toiminta-avustukset, 3) ehkäisevän päihdetyön ja terveyskasvatuksen avustukset sekä 4) kerta-avustukset. Hyvinvointilautakunta myöntää avustuksia Oulussa toimiville järjestöille, joiden toiminta edistää asukkaiden omaa aktiivisuutta, omatoimisuutta ja yhteisvastuuta sekä ehkäisee syrjäytymistä. Avustuksia myönnetään rekisteröidyille yhdistyksille korkeintaan haettu määrä. Avustuksia myönnettäessä otetaan huomioon järjestön toiminnan merkitys sosiaali- ja terveystoimen palveluille ja kiinnitetään huomiota avustettavan toiminnan yhteiskunnalliseen ja ajankohtaiseen merkitykseen kaupungin ylläpitämän toiminnan lisänä. Järjestöavustusten ulkopuolelle rajataan se yhdistyksen toiminta, jota kaupunki on kilpailuttanut ja/tai jota kaupunki ostaa hakijalta. Avustuksen myöntäminen ei saa vaikuttaa tarjouskilpailutilanteessa palveluiden hinnoitteluun ja sisältöön. Mikäli järjestö saa anomaansa toimintaa varten rahoitusavustusta Rahaautomaattiyhdistykseltä, kaupunki ei tue ko. toimintaa järjestöavustusten määrärahojen puitteissa. 6

7 Turku Sosiaali- ja terveyslautakunta myöntää avustukset. Järjestöt luokitellaan hyvinvointitoimialan järjestöihin sekä kansanterveystyötä, ehkäisevää päihdetyötä ja sosiaalista hyvinvointia tuottaviin järjestöihin. Sosiaali- ja terveyslautakunta (verkkosivuilla puhutaan perusturvalautakunnasta, vaikka sellaista ei enää Turussa ole) myöntää kohdennettuja avustuksia niille yhdistyksille ja järjestöille, joiden toiminta tukee peruspalvelulautakunnan hyväksymien hyvinvointiohjelmien tavoitteiden toteutumista. Avustusta hakevien yhdistysten ja järjestöjen toiminnan tulee näin ollen tukea lasten ja nuorten kasvua, vahvistaa nuorten aikuisuutta, varmistaa itsenäisesti selviytyvien toimintakykyä ja/tai turvata ikäihmisten elämänlaatua. Jyväskylä Jyväskylässä sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuksia myöntävät kulttuuri- ja liikuntalautakunta, sivistyslautakunta ja perusturvapalvelut. Kulttuuri- ja liikuntalautakunta myöntää avustuksia kansalaistoimintaan. Sivistyslautakunta myöntää avustuksia nuorisotoimintaan. Perusturvapalveluiden avustuksista päättävät yksittäiset viranhaltijat: vastuualuejohtajat silloin, kun haettu avustus on korkeintaan euroa ja apulaiskaupunginjohtaja tätä suuremmat hakemukset. Jyväskylän tiedot ovat kevään 2014 avustuksia. Kansalaistoiminnan avustuksia jaetaan myös syksyllä. Lisäksi ilmeisesti peruspalveluiden yksittäiset viranhaltijat voivat myöntää avustuksia ympäri vuoden. Muista kaupungeista poiketen Jyväskylän tiedot eivät siis kata koko vuotta Kansalaistoiminnan avustuksilla luodaan edellytyksiä omaehtoiselle toiminnalle, joka suunnataan avoimesti asukkaille tavoitteena yhteisöllisyyden ja kumppanuuden vahvistaminen ja vapaaehtoistoiminnan lisääminen. Avustuksia myönnetään järjestöjen ja yhteisöjen asukas-, kylä- ja kansalaistoimintaan sekä monikulttuuriseen toimintaan. Nuorisoavustuksilla luodaan edellytyksiä nuorten omaehtoiselle toiminnalle. Avustuksia myönnetään nuorisojärjestöjen, toimintaryhmien ja yhteisöjen nuorisotoimintaan, joka edistää ja tukee nuorten omatoimisuutta, yhteisöllistä osallistumista ja päihteettömyyttä. Perusturvapalveluiden myöntämät avustukset ovat harkinnanvaraisia ja avustuspäätökseen sisältyy aina sekä tarkoituksenmukaisuus- että tarveharkintaa. Pääperiaate hakemusten hyväksymiselle on, että avustukset ovat perustoimintaa vahvasti tukevia tai työllisyyttä edistäviä. Avustukset ovat pääsääntöisesti toiminta-avustuksia (ns. yleisavustuksia). Avustuksen saajilta edellytetään mitattavissa olevia toimenpiteitä, joilla on yhteys sosiaali- ja terveyspalveluihin, vanhus- ja vammaispalveluihin tai työllisyyspalveluihin. Avustuksia ei myönnetä tapahtumiin ja hankkeisiin, jotka tuottavat voittoa tai joiden tarkoitus on liiketaloudellinen toiminta. Kuopio Kuopiossa avustukset myöntää hyvinvoinnin edistämisen lautakunta. Avustuksia myönnetään sosiaali- ja terveysjärjestöjen lisäksi mm. liikuntajärjestöille. Sosiaali- ja terveysjärjestöjä sisältyy Kuopiossa 7

8 yleishyödyllisiin yhdistyksiin, terveys- ja kansanterveysyhdistyksiin, eläkeläisjärjestöihin, kulttuurijärjestöihin, liikuntajärjestöihin sekä asukas-, lähiö- ja kyläyhdistyksiin. Kaikkiin näihin ryhmiin sisältyy myös muita kuin sosiaali- ja terveysjärjestöjä. Avustustoiminnan tavoitteena on edistää ja monipuolistaa kuntalaisten hyvinvointiin kohdistuvia palveluja, mahdollistaa kaupungin ja toimijoiden välistä yhteistyötä sekä korostaa vapaan kansalaistoiminnan merkitystä ja moniarvoisuutta. Keskeistä on myös yhteisöllisyyden ja vapaaehtoistoiminnan vahvistaminen, aktiivisen harrastustoiminnan lisääminen sekä hyvinvoinnin ja kumppanuuden vahvistaminen. Painopisteinä on erityisesti lapsiin, nuoriin ja ikääntyviin kohdistuva hyvinvointia edistävä toiminta. Yleisavustus on tarkoitettu yhdistyksen toimintasuunnitelman mukaiseen toimintaan. Tukemisella ei saa olla kilpailua vääristäviä vaikutuksia yritystoimintaan. Toiminnan on oltava kaupungin strategian mukaista hyvinvointia edistävää toimintaa. Lahti Sosiaali- ja terveyslautakunta myöntää avustuksia järjestöille. Avustuksien avulla Lahden kaupunki tukee sosiaali- ja terveystoimialan strategian ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista sekä asukkaiden osallisuutta, aktiivisuutta, yhteisöllisyyttä ja omaa vastuuta. Avustusta myönnetään pääsääntöisesti toimintaan, jota sosiaali- ja terveystoimi ei osta muilta tuottajilta. Avustuksin ei ylläpidetä palvelutuotantoa. Avustuksien avulla Lahden kaupunki tukee sosiaali- ja terveystoimialan strategian ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista sekä asukkaiden osallisuutta, aktiivisuutta, yhteisöllisyyttä ja omaa vastuuta. Avustuksen piiriin hyväksyttävien järjestöjen ja muiden yhteisöjen toiminnan tulee olla eettisesti ja moraalisesti hyväksyttävää. Avustettavien järjestöjen ja muiden yhteisöjen toimintojen lähtökohtana ja tavoitteena tulee olla toimintaan osallistuvien hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, ennaltaehkäisevä työote, päihteettömyyteen kannustaminen ja tukeminen, yhteisöllisyyden vahvistaminen sekä syrjäytymisen ehkäisy. Ensisijaisesti avustuksia myönnetään sosiaali- ja terveystoimeen kiinteästi liittyvään 1) nimettyjen asiakasryhmien selviytymistä tukevaan vertaistuki- ja vapaaehtoistyöhön, 2) väestöä laajasti koskevaan valistus- ja tukitoimintaan sekä 3) muuhun ehkäisevään toimintaan. Avustusta myönnetään pääsääntöisesti toimintaan, jota sosiaali- ja terveystoimi ei osta muilta tuottajilta. Avustuksin ei ylläpidetä palvelutuotantoa. Kouvola Aikuisväestön lautakunta myöntää avustuksia järjestöille ja muille yhteisöille toimintaan, joka tukee ja täydentää sosiaali- ja terveydenhuollon toimialaa edistämällä asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä sekä sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä. Aikuisväestön lautakunta on päättänyt painottaa avustuksia myönnettäessä avustuksen käyttötarkoituksen niin, että avustuksen myöntäminen edistää asukkaiden terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia, edistää asukkaiden turvallisuutta ja tasa-arvoa, edistää syrjäytymisen ennaltaehkäisyä ja edistää asukkaiden omaa aktiivisuutta ja toimintamahdollisuuksia. Avustusmäärärahaa 8

9 jaettaessa lautakunta kiinnittää huomiota yhdistyksen jäsenmäärään, toimintaa osallistuvien määrään, toiminnan laajuuteen ja monipuolisuuteen, säännöllisyyteen ja ympärivuotisuuteen, toiminnan sisältöön ja vaikuttavuuteen. Pori Porin kaupunki ei myönnä avustuksia suoraan sosiaali- ja terveysjärjestöille. Sen sijaan kaupunginhallitus osoittaa Porin vammaisneuvostolle, Porin vanhusneuvostolle, Porin eläkeläisjärjestöjen yhteistyötoimikunnalle ja rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnalle kokonaisavustussummat, jotka nämä tahot jakavat reviiriinsä kuuluville järjestöille. Kaupungin omissa päätösasiakirjoissa ei ole tietoa siitä, miten, milloin ja millä perusteella mainitut tahot jakavat avustukset järjestöille. Joensuu Sosiaali- ja terveyslautakunta myöntää avustuksia palveluavustuksina, terveyttä ja hyvinvointia edistävään järjestötoimintaan sekä kerta-avustuksina. Järjestöille saatetaan myöntää avustusta useammassa näistä luokitteluista. Päätösasiakirjoissa ei ole selkeästi ryhmitelty eri avustuslajeja saaneita järjestöjä (ne pitää siis erikseen laskea sen perusteella, mitä avustustyyppejä järjestö on hakenut). Palveluavustukset ovat sosiaali- ja terveystoimen omaa palvelua täydentävää ja tukevaa toimintaa. Palveluavustusten myöntämisessä huomioidaan palvelun tosiasiallinen kohdentuminen palveluohjelman kehittämishankkeiden tavoitteisiin. Pyrkimys on, että palveluavustamisen kohteet ovat riittävän suuria ja kohdistuvat niihin asiakas-/asukasryhmiin, joiden palvelujen kehittäminen on myös kehittämishankkeiden tavoitteena. Nämä hankkeet ovat: 1) lasten ja nuorten tukipalveluiden kehittäminen, 2) vammaispalveluiden avopalveluiden kehittäminen, 3) ikääntyvien palveluiden kehittäminen sekä 4) mielenterveyspalveluiden kehittäminen. Palveluavustuksina ei tueta ns. normaalia järjestötoimintaa. Terveyttä ja hyvinvointia edistävän järjestötoiminnan avustuksia voidaan myöntää järjestöille, joiden toiminta edistää asukkaiden omaa aktiivisuutta, omatoimisuutta ja yhteisvastuuta. Avustuksen jakoperusteena on toiminnan aktiivisuudesta ja vaikuttavuudesta. Lappeenranta Sosiaali- ja terveystoimikunta myöntää sosiaali- ja terveydenhuoltotyötä tekeville järjestöille avustuksia. Avustusta voi saada perhe- ja sosiaalityöhön, terveyspalveluihin ja yhteistoiminta-avustuksena. Avustuksia leikataan eurolla vuosina Leikkaukset kohdistetaan pääasiassa ns. normaaleihin järjestöavustuksiin. Erillisiä myöntämiskriteereitä ei löytynyt. Avustuksissa painotetaan Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin ja kaupungin sosiaali- ja terveystoimen painopistealueita tukevaa toimintaa. Ennen avustuspäätöksen tekemistä sosiaali- ja terveystoimikunta pyytää kaikista hakemuksista Eksoten lausunnon. 9

10 Hämeenlinna Kaupungin keskeisten avustusten myöntäminen on keskitetty elämänlaatulautakunnalle: lautakunta myöntää kulttuuri- ja liikunta-avustusten lisäksi myös terveyden ja toimintakyvyn, ikäihmisten ja lasten ja nuorten lautakuntien aiemmin myöntämät avustukset. Hämeenlinna tukee toimintaa, joka on mahdollisimman vaikuttavaa ja tukee kaupungin strategiaa ja toimintaa. Anomukselle katostaan eduksi, jos siinä mainittu toiminta tai tapahtuma liittyy osaksi joko Hämeenlinnan 375-juhlavuotta tai Sibeliuksen 150- vuotisjuhlaa. Avustuksen saajan toiminta tulee olla suunnitelmallista ja Hämeenlinnan asukkaita palvelevaa. Avustettavien yhteisöjen tulee toiminnassaan noudattaa hyviä tapoja sekä yleisesti hyväksyttäviä eettisiä periaatteita. Avustusta ei myönnetä toimintoihin, jotka kuuluvat hankintalainsäädännön piiriin. Avustukset ryhmitellään tilaseteleihin, yhteistoimintasopimuksiin ja palvelusopimuksiin (järjestön saama avustustyyppi ei kuitenkaan selviä päätösasiakirjasta). Elämänlaatulautakunta myöntää avustuksia hyvin monenlaiseen toimintaan, mm. kulttuuriyhdistyksille, urheiluun ja partiotoimintaan (nämä jätetty tarkastelun ulkopuolelle ja mukaan otettu vain sosiaali- ja terveysjärjestöt). Aikaisempina vuosina myönnetty avustus ei vaikuta uuden avustuksen myöntämiseen vaan myöntäminen tapahtuu tapauskohtaisesti. Avustuksen saaja tekee kaupungin kanssa sopimuksen siitä, mihin avustusta käytetään. Vaasa Sosiaali- ja terveyslautakunta myöntää avustuksia yhdistyksille: lasten, nuorten ja aikuisten sosiaaliseen toimintaan ja virkistystoimintaa, vanhustenhuoltotyöhön, vammaisjärjestöjen toimintaan, terveyden- ja sairaanhoidon parissa toimiville potilas- ym. yhdistyksille sekä eläkeläisyhdistysten toimintaan. Eläkeläisyhdistysten avustukset myönnetään eri aikaan (myöhemmin) kuin muut, vaikka päätöksen tekee sama taho. Ilmeisesti valmistelu tapahtuu eri paikassa. Sosiaali- ja terveyslautakunnan ohella muita kaupungin avustuksia yhdistyksille myöntäviä tahoja ovat kaupunginhallitus, kulttuuri- ja kirjastolautakunta, vapaa-aikalautakunta ja Vähänkyrön aluelautakunta (näitä ei ole huomioitu tässä selvityksessä). Avustuksia on voitu myöntää myös virkamiespäätöksinä. Selkeitä myöntämiskriteereitä ei löytynyt. Hakusivulla on yhteystiedot henkilöihin, jotka antavat hakijoille lisätietoja. Rovaniemi Vapaa-ajan lautakunta myöntää kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoavustuksia. Näitä ovat saaneet myös sosiaalija terveysyhdistykset, eniten liikunta-avustuksina. Rovaniemellä on peruspalvelulautakunta, jonka myöntämistä avustuksista ei löytynyt tietoa eikä kaupungin kirjaamosta vastattu lähettämäämme kyselyyn avustuksia myöntävistä tahoista. Myöskään kaupunginhallituksen pöytäkirjoista ei löytynyt tietoa myönnetyistä järjestöavustuksista. Perusturvalautakunnan ja kaupunginhallituksen kokouspöytäkirjat käytiin läpi joulukuusta 2013 kesäkuuhun

11 Liikunta-avustusten myöntämisperiaatteissa huomioidaan yhteiskunnallinen merkitys, kuten yhteisön työ kansanterveyden, kasvatuksen ja sosiaalisen toiminnan aloilla. Myös erityisliikunnan järjestämistä tuetaan liikunta-avustuksilla. Nuorisotyöhön liittyvillä avustuksilla toteutetaan nuorisolain tavoitteita, joiden toteuttamisen lähtökohtina ovat yhteisöllisyys, yhteisvastuu, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, monikulttuurisuus ja kansainvälisyys, terveet elämäntavat sekä ympäristön ja elämän kunnioittaminen. Seinäjoki Kaupunginhallitus myöntää avustuksia yhdistyksille, joista osa on sosiaali- ja terveysyhdistyksiä (joukossa muitakin, esim. Hevosjalostusliitto). Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta myöntää avustuksia "yhteisöille", jotka ovat tässä käytetyn määrittelyn mukaan sosiaali- ja terveysjärjestöjä. Näistä avustuksista osa on erittäin suuria ja käyttötarkoituksena on esim. henkilöstön palkat. Suurin yksittäinen avustus, lähes 1,5 miljoonaa euroa, on kuitenkin määritelty yleisavustukseksi vanhusten asumispalvelua tuottavalle järjestölle. Kaupunginhallituksen myöntämät avustukset myönnetään: 1) yhdistyksille, joiden toiminta liittyy erilaiseen harrastus- ja virkistystoimintaan ja joilla pääsääntöisesti ei ole omaa palkattua henkilöstöä, 2) kaupungin palvelutoimintaan liittyvinä avustuksina sekä 3) kaupungissa toimiville keskeisille kulttuurilaitoksille. Tavoitteena on leikata avustustasoa vuonna Myös vuonna 2014 pyrittiin karsimaan harkinnanvaraisia avustuksia. Tämä vaikuttaa erityisesti erilaisten pienten yhdistysten avustuksiin, jota ei voida ainakaan kasvattaa. Seinäjoella on tehty myös linjaus, jonka mukaan kaupungin kannalta tärkeisiin palveluja tukeviin kohteisiin myönnetään tarvittava rahoitus (esim. Yhteisöjen yhdistykselle, Rengonharju-säätiölle ja Peräseinäjoen Vanhustenkotiyhdistykselle). Vuonna 2015 toiminta-avustukset suunnataan ensisijaisesti sellaisille yhdistyksille, joiden toiminta täydentää kaupungin omaa palvelutuotantoa. Tiedot sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämistä avustuksista on saatu sähköpostilla kaupungin kirjanpitäjältä. Koska Seinäjoella sosiaali- ja terveyslautakunta on myöntänyt poikkeuksellisen suuria avustuksia, niistä kysyttiin tarkempaa tietoa kaupungin kirjanpitäjältä. Kaksi suurinta avustusta myönnettiin järjestöille, jotka tuottavat vanhusten asumispalveluita. Nämä palvelut muuttuvat kuitenkin toisessa tapauksessa kaupungin ostopalveluksi ja toisessa tapauksessa kaupungin omaksi palveluksi. Mikkeli Avustuksia sosiaali- ja terveysjärjestöille myöntää kaksi tahoa: sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta ja kaupunginhallitus. Kaupunginhallitus myöntää avustuksia hyvin monenlaiseen toimintaan, mutta joukossa on muutama sosiaali- ja terveysjärjestö. Kaupunginhallitus myöntää rahoitusta mm. työllisyydenhoitoon, jossa keskeisessä roolissa ovat yhdistykset. Vuosina työllistäville yhdistyksille on myönnetty vuosittain euroa. Kaupunginhallituksen kokouksessa on käsitelty tarvetta luoda yhtenäiset periaatteet kaupungin järjestöavustuksiin. Pöytäkirjan mukaan Mikkelin kaupunki tukee vuosittain lähes 8 miljoonalla eurolla 11

12 Mikkelissä toimivia järjestöjä. Kaupungilla ei kuitenkaan ole yhtenäisiä avustusperiaatteita, jolloin järjestöt voivat hakea rahoitusta monelta eri lautakunnalta. Raportointivelvoitteissa on myös kirjavuutta. Avustusten myöntämisessä ei ole aina edellytetty kytkentää strategiaan. Mikkelin kaupunki on päättänyt käynnistää vuoden 2014 aikana työn, jolla rakennetaan yhtenäiset avustusperiaatteet ja sähköinen järjestelmä, joka tulee käyttöön vuosina Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunnan kriteereitä avustuksen saamiselle: - toiminnan vaikuttavuus sosiaali- ja terveystoimen sektorilla - toiminta tukee sosiaalitoimen tehtäväkenttää - avustusta myönnetään pääsääntöisesti Mikkelin alueella tai seudulla toimiville yhdistyksille - yhdistyksen taloudellinen tilanne otetaan huomioon - yhdistyksen tulee toimittaa toimintasuunnitelma ja -kertomus toteutuneesta vuodesta sekä tilinpäätöstiedot lautakunnalle - avustus voi olla harkinnan mukaan myös kohdeavustus Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta myönsi avustuksia kolmessa kategoriassa: 1) sosiaalityö, lastensuojelu ja päihdehuolto, 2) vammais- ja potilasjärjestöt sekä 3) eläkeläisjärjestöt. Lisäksi kaupunginhallitus myöntää avustuksia kaupungin elinvoimaisuuden, kuntalaisten hyvinvoinnin ja ympäristön vaikuttavuuteen sekä työllisyyden hoitoon. Kokkola Kaupunginhallitus myöntää avustuksia yleishyödyllisten yhdistysten ja yhteisöjen toimintaan, joiden toimiala ei kuulu kulttuuri- ja nuoriso- ja liikuntalautakunnan avustuksien piiriin. Hakuajan jälkeen tehtyjen päätösten lisäksi osasta järjestöavustuksia on päätetty jo talousarvion yhteydessä (näiden joukossa yksi sosiaali- ja terveysjärjestö). Avustuksien myöntämisessä suositaan luovia ja innovatiivisia projekteja. Avustuksia myönnettäessä tutkitaan, tyydyttääkö yhteisön toiminta yleishyödylliseksi katsottavalla tavalla esiintyvää tarvetta sekä kohdistuuko ja vaikuttaako toiminta Kokkolan kaupungin asukkaisiin. Kaupunginhallituksen ohella liikuntalautakunta myöntää pitkin vuotta kertaluontoisia ns. yhteistoimintaavustuksia, jotka on tarkoitettu ensisijaisesti seurojen ja liikuntapalveluiden väliseen yhteistoimintaan ja erilaisiin hankkeisiin. Painopisteenä voi olla myös terveyttä edistävä ja syrjäytymistä ehkäisevä liikunta. Liikuntatoimen avustuksia vuodelle 2014 ei voida ottaa tähän mukaan, koska niitä on mahdollista hakea koko vuoden ajan. Kulttuuri- ja nuorisolautakunnan nuorisojärjestöille myöntämiä erityis- ja kohdeavustuksia voi myös hakea ympäri vuoden. Kajaani Kajaanin kaupunki ei myönnä avustuksia sosiaali- ja terveysjärjestöille, vaan avustuksista päättää Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Päätökset tekee sen hallitus. Rahoitettavien järjestöjen ja yhdistysten avustushakemusten käyttötarkoitus tukee kuntayhtymän perustehtävää ja kohdistuu monipuolisesti yhdistyksen jäsenten ja toiminnassa mukana olevien terveyden ja hyvinvoinnin 12

13 edistämiseen. Avustusta myönnetään sosiaalista toimintaa ja terveyden edistämistyötä harjoittaville kainuulaisille yhdistyksille ja järjestöille. Päätösasiakirjoista on poimittu nimen perusteella ne sosiaali- ja terveysjärjestöt, jotka toimivat Kajaanissa. 13

14 Lähteet Espoo Tiedot on saatu sähköpostilla sosiaali- ja terveystoimen esikunnan suunnittelijalta. Tiedot perustuvat sosiaali- ja terveyslautakunnan tekemiin päätöksiin. Avustusperiaatteista on päätetty sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa :http://espoo04.hosting.documenta.fi/kokous/ PDF Helsinki Tiedot on saatu sähköpostilla sosiaali- ja terveysviraston erityissuunnittelijalta. Tiedot perustuvat Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan ja virastopäällikön tekemiin päätöksiin vuoden 2014 avustuksista. Myöntämisperusteet: t_ksenteko/avustukset+j_rjest_ille Helsingin kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet: 1126%C2%A7.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=c469ea004a15b e5b546fc4d01 Hämeenlinna Tiedot avustuksista ja niiden myöntämisperusteista on saatu elämänlaatulautakunnan pitämän kokouksen pöytäkirjasta. Joensuu Tiedot avustuksista ja niiden myöntämisperusteista on saatu sosiaali- ja terveyslautakunnan pitämän kokouksen pöytäkirjasta. Jyväskylä Tiedot avustuksista on saatu seuraavista kokouspöytäkirjoista: kulttuuri- ja liikuntalautakunta , sivistyslautakunta , perusturvalautakunta (viranhaltijapäätökset), perusturvalautakunta (viranhaltijapäätökset) sekä apulaiskaupunginjohtajan päätöksistä , ja Myöntämiskäytännöistä: 14

15 Kajaani Tiedot on kerätty Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallituksen , ja kokousten pöytäkirjoista. Kokkola Tiedot avustuksista on saatu kaupunginhallituksen pitämän kokouksen pöytäkirjasta. Avustusperiaatteista: Kouvola Tiedot avustuksista on saatu aikuisväestön lautakunnan pitämän kokouksen pöytäkirjasta. Avustusperiaatteet: Kuopio Tiedot avustuksista ja myöntämiskäytännöistä on saatu hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan pitämän kokouksen pöytäkirjasta. Lahti Tiedot avustuksista ja myöntämiskäytännöistä on saatu sosiaali- ja terveyslautakunnan pitämän kokouksen pöytäkirjasta. Lappeenranta Tiedot avustuksista ja niiden myöntämisperusteista on saatu sosiaali- ja terveystoimikunnan pitämän kokouksen pöytäkirjasta. Mikkeli Tiedot avustuksista ja niiden myöntämisperusteista on saatu sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunnan pitämän kokouksen pöytäkirjasta sekä kaupunginhallituksen 3.2. ja pidettyjen kokousten pöytäkirjoista. 15

16 Oulu Tiedot avustuksista ja myöntämiskriteereistä on saatu hyvinvointitoimikunnan pitämän kokouksen pöytäkirjasta. Pori Tiedot avustuksista on saatu kaupunginhallituksen pitämän kokouksen pöytäkirjasta. Rovaniemi Tiedot avustuksista on saatu vapaa-ajan lautakunnan pitämästä kokouksesta (kulttuuriavustukset), pitämästä kokouksesta (liikuntatoiminnan avustukset ja myöntämiskäytännöt, nuorisotoiminnan avustukset). Avustuksien myöntämisestä on lähetetty sähköpostitiedustelu kaupungin kirjaamoon, mutta viestiin ei tullut vastausta. Tietoa myönnetyistä avustuksista etsittiin myös kaupunginhallituksen ja perusturvalautakunnan kokouspöytäkirjoista joulukuusta 2013 kesäkuuhun Näistä ei löytynyt tietoa myönnetyistä järjestöavustuksista. Nuorisotoiminnan avustusten myöntämisestä: Seinäjoki Tiedot on saatu kaupungin kirjanpitäjältä. Kaupunginhallitus päätti avustuksista kokouksessaan. Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksentekoajankohta ei ole tiedossa. Tampere Tiedot avustuksista on saatu terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunnan pitämän kokouksen pöytäkirjasta. Avustusten myöntämiskriteerit vuodelle 2014 on päätetty terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunnan kokouksessa Turku Tiedot on poimittu Turun kaupungin verkkosivuilta seuraavista osoitteista: 16

17 Vaasa Tiedot avustuksista on saatu sosiaali- ja terveyslautakunnan pitämän kokouksen pöytäkirjasta. Tietoa avustuksista: Vantaa Tiedot on saatu sähköpostilla Vantaan kaupungin suunnittelijalta. Tiedot perustuvat kaupunginhallituksen yleisjaoston ja tekemiin päätöksiin. Avustusten myöntämisperiaatteet: Avustusten_ja_apurahojen_myontamisperiaatteet_koottu_ pdf 17

Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan toiminta-avustusten suuntaamisperusteet vuodelle 2015

Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan toiminta-avustusten suuntaamisperusteet vuodelle 2015 Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan toiminta-avustusten suuntaamisperusteet vuodelle 2015 Sosiaali -ja terveydenhuollon ja potilasyhdistysten, ehkäisevän päihdetyön, eläinsuojelutyön ja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. Valmistelijat / lisätiedot: Maritta Samuelsson, puh. 050 520 1275 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. Valmistelijat / lisätiedot: Maritta Samuelsson, puh. 050 520 1275 etunimi.sukunimi@espoo.fi 09.06.2015 Sivu 1 / 1 2688/02.05.01/2015 63 Espoon sosiaali- ja terveystoimen avustusperiaatteet vuodelle 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Maritta Samuelsson, puh. 050 520 1275 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Järjestöilta 3.2.2015 kauppalantalolla klo 18.30 alkaen. 4.2.2015 Avustustiimi 2

Järjestöilta 3.2.2015 kauppalantalolla klo 18.30 alkaen. 4.2.2015 Avustustiimi 2 Järjestöilta 3.2.2015 kauppalantalolla klo 18.30 alkaen 4.2.2015 Avustustiimi 2 Ohjelma Kahvitarjoilu Esittäytyminen Järjestöavustusten haku 2015 Hakuohjeet ja periaatteet Vuosiavustukset, lomake Kohdeavustukset,

Lisätiedot

Järjestöyhteistyö ja avustukset. Ari Karimäki 17.2.2015 ari.karimaki@jkl.fi

Järjestöyhteistyö ja avustukset. Ari Karimäki 17.2.2015 ari.karimaki@jkl.fi Järjestöyhteistyö ja avustukset Ari Karimäki 17.2.2015 ari.karimaki@jkl.fi 17.2.2015 Jyväskylän kaupunkistrategia 2015 Aktiiviset ja hyvinvoivat asukkaat mm. Asukkaat osallistuvat asioiden valmisteluun

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUIDEN AVUSTUSMUODOT JA JAKOPERUSTEET. - Kouvolan kaupungin yhteisesti sovitut periaatteet - Kulttuurijärjestöjen avustukset

HYVINVOINTIPALVELUIDEN AVUSTUSMUODOT JA JAKOPERUSTEET. - Kouvolan kaupungin yhteisesti sovitut periaatteet - Kulttuurijärjestöjen avustukset HYVINVOINTIPALVELUIDEN AVUSTUSMUODOT JA JAKOPERUSTEET - Kouvolan kaupungin yhteisesti sovitut periaatteet - Kulttuurijärjestöjen avustukset TOIMIALOJEN AVUSTUSTEN YHTEISET JAKOPERUSTEET Kouvolan kaupunki

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKOPERUSTEET

ORIMATTILAN KAUPUNKI LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKOPERUSTEET LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKOPERUSTEET Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 18.11.2014 146 Kaupunginhallitus 24.11.2014 404 AVUSTUSMUODOT 1. Toiminta-avustus 2. Koulutusavustus 3. Tilavuokra-avustus

Lisätiedot

RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä

RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä Muutos 26! Projektien rahoituskanavat ja välityömarkkinat 2014 28.1.2014 Pori 27.1.2014 1 Esityksen rakenne RAY kansalaisjärjestötoiminnan mahdollistajana

Lisätiedot

Uusi liikuntalaki ja sen merkitys vantaalaiseen liikuntaan

Uusi liikuntalaki ja sen merkitys vantaalaiseen liikuntaan Uusi liikuntalaki ja sen merkitys vantaalaiseen liikuntaan Vantaan Liikuntayhdistys ry juhlaseminaari 21.10.2014 ylitarkastaja Sari Virta Lähtökohdat Yhteiskunnan muutos: kansalaisten vähentynyt päivittäinen

Lisätiedot

RAY:n avustusstrategia ja rahoitusmahdollisuudet

RAY:n avustusstrategia ja rahoitusmahdollisuudet RAY:n avustusstrategia ja rahoitusmahdollisuudet Museoista hyvinvointia ja terveyttä -ajankohtaisseminaari 28.3.2011 Sari Miettunen, tiimivastaava, RAY Lainsäädäntö Avustusten myöntämisestä on säädetty

Lisätiedot

Www-osoitteen saa julkaista kaupungin www-sivuilla Kyllä Ei Yhdistyksen liikuntalajit

Www-osoitteen saa julkaista kaupungin www-sivuilla Kyllä Ei Yhdistyksen liikuntalajit Liikuntaseurojen toiminta-avustus 1 (5) Yhdistyksen perustiedot Yhdistyksen nimi Yhdistyksen osoite Pankkitili (IBAN) Rekisteröimisvuosi Y-tunnus Keskusjärjestö/-liitto Www-osoite Www-osoitteen saa julkaista

Lisätiedot

Kulttuurin avustukset 23.4.2014. Lastenkulttuurin päällikkö Reeli Karimäki

Kulttuurin avustukset 23.4.2014. Lastenkulttuurin päällikkö Reeli Karimäki Kulttuurin avustukset 23.4.2014 Lastenkulttuurin päällikkö Reeli Karimäki AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN YLEISET PERIAATTEET Kulttuuritoimintaan tarkoitettujen avustusten jakoperusteet noudattavat Vantaan kaupungin

Lisätiedot

LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JA MYÖNTÄMISMENETTELY

LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JA MYÖNTÄMISMENETTELY VIRTAIN KAUPUNKI Liikunta- ja nuorisotoimi 15.02.2012 LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JA MYÖNTÄMISMENETTELY Virtain kaupungin liikunta- ja nuorisotoimi myöntää vuosittain liikuntatoimintaan

Lisätiedot

OHJE NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSISTA. Nuorisopalvelut Vanha Suurtori 7, 20500 Turku Puh. (02) 2623 112 PL1000, 20501 Turku www.turku.

OHJE NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSISTA. Nuorisopalvelut Vanha Suurtori 7, 20500 Turku Puh. (02) 2623 112 PL1000, 20501 Turku www.turku. 1 OHJE NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSISTA Nuorisopalvelut Vanha Suurtori 7, 20500 Turku Puh. (02) 2623 112 PL1000, 20501 Turku www.turku.fi/nuoriso 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä avustuksista 2. Mihin tarkoituksiin

Lisätiedot

VAPAA-AIKA- JA KULTTUURITOIMEN AVUS- TUSSÄÄNTÖ

VAPAA-AIKA- JA KULTTUURITOIMEN AVUS- TUSSÄÄNTÖ VAPAA-AIKA- JA KULTTUURITOIMEN AVUS- TUSSÄÄNTÖ Sivistyslautakunta 29.9.2011 37 SISÄLLYSLUETTELO Vapaa-aika- ja kulttuuritoimen avustusten muodot 1 Hakukelpoisuus avustukseen ja avustuksen määrä 1 Avustuksen

Lisätiedot

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden harkinnanvaraiset avustukset

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden harkinnanvaraiset avustukset Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden harkinnanvaraiset avustukset Harkinnanvaraisilla avustuksilla luodaan edellytyksiä iittiläiselle kulttuuri-, liikunta-, nuoriso-, ja kansalaistoiminnalle ja kannustetaan

Lisätiedot

NUORISO-, LIIKUNTA-, KULTTUURI- JA KANSALAISTOIMINNAN AVUSTUSOHJEET 1.1.2014 alkaen

NUORISO-, LIIKUNTA-, KULTTUURI- JA KANSALAISTOIMINNAN AVUSTUSOHJEET 1.1.2014 alkaen NUORISO-, LIIKUNTA-, KULTTUURI- JA KANSALAISTOIMINNAN AVUSTUSOHJEET 1.1.2014 alkaen 1. YLEISTÄ Mäntsälässä nuoriso-, liikunta-, kulttuuri- ja muuta toimintaa harjoittavien yhdistysten tukemisesta ja avustamisesta

Lisätiedot

Kuntien ja järjestöjen yhteistyö ja kansalaisten osallisuus

Kuntien ja järjestöjen yhteistyö ja kansalaisten osallisuus Kuntien ja järjestöjen yhteistyö ja kansalaisten osallisuus Terveempi Itä-Suomi (TERVIS)-hankkeen aloitusseminaari 17.5.2013 osallisuushanke Salli Esityksen sisältö Sosiaali- ja terveysalan järjestöt Järjestöbarometrin

Lisätiedot

Uusi liikuntalaki voimaan 2015 Kunnat uusien haasteiden edessä Muuttuvatko kuntien tehtävät?

Uusi liikuntalaki voimaan 2015 Kunnat uusien haasteiden edessä Muuttuvatko kuntien tehtävät? Uusi liikuntalaki voimaan 2015 Kunnat uusien haasteiden edessä Muuttuvatko kuntien tehtävät? Kari Sjöholm 10.9 2014 -200-400 -600-800 -1000-1200 -1400-1600 Hallitusohjelman sekä vuosien 2012-2014 kehysriihien

Lisätiedot

29.11.2013 70 ORIVEDEN KAUPUNGIN ELÄMÄNLAATULAUTAKUNNAN AVUSTUSOHJEET

29.11.2013 70 ORIVEDEN KAUPUNGIN ELÄMÄNLAATULAUTAKUNNAN AVUSTUSOHJEET ORIVEDEN KAUPUNKI Elämänlaatulautakunta 29.11.2013 70 Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuripalvelut 01.02.2014 ORIVEDEN KAUPUNGIN ELÄMÄNLAATULAUTAKUNNAN AVUSTUSOHJEET Ohjeiden tarkoitus on antaa suuntaviivoja

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE

MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE Nuorisolain mukaan kunnan yhtenä tehtävänä on tukea nuorisojärjestöjä ja nuorten toimintaryhmiä. Laki edellyttää myös kuntia toimimaan yhteistyössä nuorisojärjestöjen

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ

KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ 2 Sisällys Johdanto... 3 1. Toiminta-avustus... 3 1.1. Hakukelpoisuus avustukseen... 3 1.2. Toiminta-avustuksen hakeminen... 4 1.3. Toiminta-avustusten

Lisätiedot

Sievin vapaa-aikalautakunta 6.5.2014 12 Liite 1 SIEVIN KUNNAN VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ

Sievin vapaa-aikalautakunta 6.5.2014 12 Liite 1 SIEVIN KUNNAN VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Sievin vapaa-aikalautakunta 6.5.2014 12 Liite 1 SIEVIN KUNNAN VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ VA:6/010/2014 AVUSTUKSET YLEISTÄ Kulttuuritoiminnan, nuorisotoiminnan ja liikuntatoiminnan tukemiseksi

Lisätiedot

RIIHIMÄEN KAUPUNGIN KULTTUURI-JA VAPAA-AIKATOIMEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1.3.2012 ALKAEN

RIIHIMÄEN KAUPUNGIN KULTTUURI-JA VAPAA-AIKATOIMEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1.3.2012 ALKAEN RIIHIMÄEN KAUPUNGIN KULTTUURI-JA VAPAA-AIKATOIMEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1.3.2012 ALKAEN Hyväksytty kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa 27/29.2.2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleisperiaatteet 3 2 Kulttuuritoiminnan

Lisätiedot

L I I K U N T A P A L V E L U J E N A V U S T U S O H J E S Ä Ä N T Ö

L I I K U N T A P A L V E L U J E N A V U S T U S O H J E S Ä Ä N T Ö L I I K U N T A P A L V E L U J E N A V U S T U S O H J E S Ä Ä N T Ö Sisällys Liikunta-avustukset... 1 Avustusten haku... 1 Avustusten hakuaika... 1 Avustusmuodot... 2 1. Toiminta-avustukset... 2 2. Kohdeavustukset...

Lisätiedot

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 12.2.2014 LIITE 3 LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKO- JA PALKITSEMIS-PERUSTEET

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 12.2.2014 LIITE 3 LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKO- JA PALKITSEMIS-PERUSTEET KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 12.2.2014 LIITE 3 LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKO- JA PALKITSEMIS-PERUSTEET Kulttuuri-ja vapaa-aikalautakunta AVUSTUSMUODOT 1. Toiminta-avustus 2. Koulutusavustus

Lisätiedot

NUORISO-, LIIKUNTA-, KULTTUURITOIMEN JA KUNTA-AVUSTUKSEN AVUSTUSOHJEET

NUORISO-, LIIKUNTA-, KULTTUURITOIMEN JA KUNTA-AVUSTUKSEN AVUSTUSOHJEET NUORISO-, LIIKUNTA-, KULTTUURITOIMEN JA KUNTA-AVUSTUKSEN AVUSTUSOHJEET 1. YLEISTÄ Mäntsälässä nuoriso-, liikunta-, kulttuuri- ja muuta toimintaa harjoittavien yhdistysten tukemisesta ja avustamisesta vastaa

Lisätiedot

4. YLEISAVUSTUKSEN ENNAKKO 6 4A. Miten ennakkoa haetaan 7

4. YLEISAVUSTUKSEN ENNAKKO 6 4A. Miten ennakkoa haetaan 7 0 SISÄLTÖ: 1. YLEISTÄ 1 1A. Avustusmuodot 1 2. KAIKKIA AVUSTUSMUOTOJA KOSKEVAT EHDOT 1 2A. Myöntämisen edellytykset 1 2B. Myöntämisessä otetaan huomioon 2 2C. Avustettavien yhteisöjen määritelmät 2 2D.

Lisätiedot

Pirkkalan kunnan avustustoiminnan kehittäminen. Keskustelutilaisuus 25.1.2011

Pirkkalan kunnan avustustoiminnan kehittäminen. Keskustelutilaisuus 25.1.2011 Pirkkalan kunnan avustustoiminnan kehittäminen Keskustelutilaisuus 25.1.2011 Keskustelutilaisuus 25.1.2011 OHJELMA 18.00 Avustustoiminnan kehittämistarve ja -suunnitelma - alustajana Oskari Auvinen, kansliapäällikkö

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI Nuorisopalvelut AVUSTUSSÄÄNTÖ

KOKKOLAN KAUPUNKI Nuorisopalvelut AVUSTUSSÄÄNTÖ KOKKOLAN KAUPUNKI Nuorisopalvelut AVUSTUSSÄÄNTÖ 2 AVUSTUSSÄÄNTÖ Nuorisopalvelut vastuualueen tehtävänä on luoda edellytyksiä nuorisotoiminnalle Kokkolassa. Kulttuuri- ja nuorisolautakunta päättää niiden

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

Liikunnan avustusten uudistaminen. Alustava valmisteluluonnos

Liikunnan avustusten uudistaminen. Alustava valmisteluluonnos Liikunnan avustusten uudistaminen Alustava valmisteluluonnos Tampereen kaupungin strategiset tavoitteet Kaupunkistrategia Strategiset painotukset ja tavoitteet on ryhmitelty viiteen näkökulmaan yhdessä

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNNAN YHDISTYSAVUSTUSTEN OHJEISTUS

UTAJÄRVEN KUNNAN YHDISTYSAVUSTUSTEN OHJEISTUS UTAJÄRVEN KUNNAN YHDISTYSAVUSTUSTEN OHJEISTUS 1 Sisällys 1. YLEISTÄ... 2 2. AVUSTAMISEN PIIRIIN KUULUVA TOIMINTA... 2 2.1. Kunnanhallituksen talousarviosta maksettavat avustukset.... 2 2.2. Kulttuuritoimen

Lisätiedot

LIIKUNTATOIMEN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET JA HAKUOHJEET VUODELLE 2015

LIIKUNTATOIMEN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET JA HAKUOHJEET VUODELLE 2015 Sivistyslautakunta/liikuntatoimi 1/1 LIIKUNTATOIMEN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET JA HAKUOHJEET VUODELLE 2015 Avustusten jako tapahtuu kunnanvaltuuston vuosittain myöntämien määrärahojen puitteissa. Avustukset

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNNAN LIIKUNTALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ AVUSTUKSEN MÄÄRITTELY

NURMIJÄRVEN KUNNAN LIIKUNTALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ AVUSTUKSEN MÄÄRITTELY NURMIJÄRVEN KUNNAN LIIKUNTALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ AVUSTUKSEN MÄÄRITTELY 1 Nurmijärven kunnan liikuntalautakunta jakaa vuosittain lautakunnan johtosäännön 4 :n 2. kohdan mukaisesti avustuksia paikallisen

Lisätiedot

Oivaltava päivät. 3.6.2015 Hotelli Arthur, Helsinki. Avustus/Anne Kukkonen, 2.6.2015 1

Oivaltava päivät. 3.6.2015 Hotelli Arthur, Helsinki. Avustus/Anne Kukkonen, 2.6.2015 1 Oivaltava päivät 3.6.2015 Hotelli Arthur, Helsinki Avustus/Anne Kukkonen, 2.6.2015 1 Esityksen sisältö Avustukset vuodelle 2015 Omaishoidon avustaminen Tavoitealueet ja teemarahoitus Yksinäisyys- teema

Lisätiedot

Avustushakemus 4.2.2013. Saapumispvm HAKEMUS KERAVAN NUORISOPALVELUILLE. Kohdeavustuksen saamiseksi yhdistykselle tai yhteisölle

Avustushakemus 4.2.2013. Saapumispvm HAKEMUS KERAVAN NUORISOPALVELUILLE. Kohdeavustuksen saamiseksi yhdistykselle tai yhteisölle Dnro Saapumispvm HAKEMUS KERAVAN NUORISOPALVELUILLE Kohdeavustuksen saamiseksi yhdistykselle tai yhteisölle Hakemus koskee rastilla merkittyä rastilla merkittyä kohdeavustusta Palkkausavustus Avustus kansainväliseen

Lisätiedot

LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN KOHDEAVUSTUSTEN AVUSTUSSÄÄNNÖT

LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN KOHDEAVUSTUSTEN AVUSTUSSÄÄNNÖT LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN KOHDEAVUSTUSTEN AVUSTUSSÄÄNNÖT 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 2. AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN YLEISET EDELLYTYKSET... 3 3. LIIKUNTATOIMEN KOHDEAVUSTUS... 4 3.1 Liikuntatoimen kohdeavustuksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 5/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/10 10.03.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 5/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/10 10.03.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 5/2015 1 (5) 10 oikaisuvaatimus sosiaali- ja terveyslautakunnan avustuspäätöksestä HEL 2015-000560 T 02 05 01 00 Päätösehdotus päättää hylätä Suomen Punaisen Ristin Helsingin

Lisätiedot

Liikuntatoiminnan tukemiseen tarkoitettujen avustusten säännöt sekä avustusmäärärahan jakoperusteet

Liikuntatoiminnan tukemiseen tarkoitettujen avustusten säännöt sekä avustusmäärärahan jakoperusteet Liikuntatoiminnan tukemiseen tarkoitettujen avustusten säännöt sekä avustusmäärärahan jakoperusteet Kaupunginvaltuusto 17.10.2011 115 Liikunta- ja nuorisolautakunta 29.02.2012 14 Vapaa-ajan lautakunta

Lisätiedot

Oulun kaupunki LIITE Sivistys- ja kulttuurilautakunta 4.12.2013 SIVISTYS- JA KULTTUURIPALVELUIDEN AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISPERIAATTEET 1.1.

Oulun kaupunki LIITE Sivistys- ja kulttuurilautakunta 4.12.2013 SIVISTYS- JA KULTTUURIPALVELUIDEN AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISPERIAATTEET 1.1. SIVISTYS- JA KULTTUURIPALVELUIDEN AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISPERIAATTEET 1.1.2014 ALKAEN 1 YHTEISET PERIAATTEET AVUSTUKSET VASTUUALUEITTAIN Sivistys- ja kulttuuripalveluiden avustuksia ovat kulttuuriavustukset,

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden sekä verkkomedioiden avustukset. Emma Kuusi 23.5.2013

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden sekä verkkomedioiden avustukset. Emma Kuusi 23.5.2013 Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden sekä verkkomedioiden avustukset Emma Kuusi 23.5.2013 Perusteet Nuorisolaki Valtionavustuslaki Hallituksen lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 Kehyskauden

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Kurikan vapaa-aikalautakunnan 16.3.2016 hyväksymä Voimaantulo, kun vapaa-aikalautakunnan päätös on lainvoimainen. Vuoden 2016 haettavat avustukset käsitellään hyväksytyn

Lisätiedot

26 23.04.2015. Edellytykset avustuksen saamiselle:

26 23.04.2015. Edellytykset avustuksen saamiselle: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 26 23.04.2015 Liikunta- ja nuorisojärjestöjen toiminta- ja kohdeavustukset 480/02.03.01/2014 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 26 Iitin kunta on julistanut haettavaksi

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ELÄMÄNLAATULAUTAKUNNAN AVUSTUSOHJEET

ORIVEDEN KAUPUNGIN ELÄMÄNLAATULAUTAKUNNAN AVUSTUSOHJEET ORIVEDEN KAUPUNKI Elämänlaatulautakunta 27.09.2015 47 Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuripalvelut 27.09.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ELÄMÄNLAATULAUTAKUNNAN AVUSTUSOHJEET Ohjeiden tarkoitus on antaa suuntaviivoja

Lisätiedot

Kulttuuritoimintaan liittyvien avustusten jakamisen päätöksentekotasot Kokkolan kaupungissa ovat seuraavat:

Kulttuuritoimintaan liittyvien avustusten jakamisen päätöksentekotasot Kokkolan kaupungissa ovat seuraavat: KOKKOLAN KAUPUNKI Kulttuuri- ja nuorisotoimen lautakunta AVUSTUSOHJE Yleisen kulttuuritoiminnan avustuksille Kokkolan kaupungissa Kokkolan kaupungin yleiseen kulttuuritoimintaan liittyvät avustukset ovat

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 19.1.2010

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 19.1.2010 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 9 LAUSUNTO ALOITTEESTA AIDS-TUKIKESKUKSEN HIV- TESTAUKSEN JA KRIISIAVUN TOIMINTAEDELLYTYSTEN SELVITTÄMISESTÄ Terke 2009-2637 Esityslistan asia TJA/9 TJA Terveyslautakunta

Lisätiedot

YLEISAVUSTUS yhdistyksen sääntömääräisen toiminnan tukemiseen

YLEISAVUSTUS yhdistyksen sääntömääräisen toiminnan tukemiseen ASIKKALAN KUNNAN AVUSTUKSET Asikkalan vapaa-aikalautakunta hyväksytty 4.3.2009 4 1 Kunnan vapaa-aikalautakunnan tehtävänä mm. on huolehtia nuoriso-, liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemisesta ja kehittämisestä.

Lisätiedot

Lasten ja nuorten liikunnan paikallisten kehittämishankkeiden avustukset 2015

Lasten ja nuorten liikunnan paikallisten kehittämishankkeiden avustukset 2015 TAVOITTEENA terveyden kannalta liian vähän liikkuvien lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuuden lisääminen suositusten mukaiselle tasolle Hankkeiden tulee olla selkeitä kokeilu- ja kehittämishankkeita,

Lisätiedot

Yleiset avustusperiaatteet Avustukset yhdistyksille ja muille toimijoille

Yleiset avustusperiaatteet Avustukset yhdistyksille ja muille toimijoille 8.12.2014 Yleiset avustusperiaatteet Avustukset yhdistyksille ja muille toimijoille Sisällys 1 Yleiset periaatteet... 3 2 Avustusmuodot ja hakeminen... 4 2.1. Yleisavustus... 4 2.2. Kohdeavustus... 4 3

Lisätiedot

Liikuntatoiminnan tukemiseen tarkoitettujen avustusten säännöt sekä avustusmäärärahan jakoperusteet

Liikuntatoiminnan tukemiseen tarkoitettujen avustusten säännöt sekä avustusmäärärahan jakoperusteet Liikuntatoiminnan tukemiseen tarkoitettujen avustusten säännöt sekä avustusmäärärahan jakoperusteet Kaupunginvaltuusto 17.10.2011 115 Liikunta- ja nuorisolautakunta 29.02.2012 14 2 (6) Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Nuorten vapaat toimintaryhmät: Ryhmä, jonka toiminnasta vastaavista henkilöistä tai hankkeen toteuttajista vähintään 2/3 on alle 29-vuotiaita.

Nuorten vapaat toimintaryhmät: Ryhmä, jonka toiminnasta vastaavista henkilöistä tai hankkeen toteuttajista vähintään 2/3 on alle 29-vuotiaita. VIHDIN KUNTA Nuorisolautakunta 15.1.2003 4 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKA NUORISOPALVELUT NUORISOYHDISTYSTEN JA VAPAIDEN NUORTEN TOIMINTARYHMIEN VUOSIAVUSTUKSET 1. AVUSTUKSEEN OIKEUTETUT: Paikalliset nuorisoyhdistykset:

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa

Arjen turvaa kunnissa Arjen turvaa kunnissa Turvallisuusyhteistyön kehittäminen kunnissa Alueellinen sisäisen turvallisuuden yhteistyö Vaasa 25.9.2012 Marko Palmgren, projektipäällikkö Lapin aluehallintovirasto 1.10.2012 1

Lisätiedot

Lasten ja nuorten liikunnan kehittäminen

Lasten ja nuorten liikunnan kehittäminen Lasten ja nuorten liikunnan kehittäminen Liikunta oppimisen tukena seminaari Virpiniemen liikuntaopisto 30.1.2013 31.1.2013 Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskus Vastuualueet: Liikenne Ympäristö Elinkeinot Toimipaikka:

Lisätiedot

Sote-uudistus. valmisteluryhmän hallituksen esityksen -muotoon kirjoitettu loppuraportti

Sote-uudistus. valmisteluryhmän hallituksen esityksen -muotoon kirjoitettu loppuraportti Sote-uudistus valmisteluryhmän hallituksen esityksen -muotoon kirjoitettu loppuraportti Kirsi Varhila, valmisteluryhmän puheenjohtaja sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen

Lisätiedot

Esteettömyys ja hissiseminaari. Kotka 27.10.2015. Hankepäällikkö Tapio Kallioinen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus

Esteettömyys ja hissiseminaari. Kotka 27.10.2015. Hankepäällikkö Tapio Kallioinen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Esteettömyys ja hissiseminaari Kotka 27.10.2015 Hankepäällikkö Tapio Kallioinen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus johtaja Jarmo Lindén, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 19.11.2009 HISSI ESTEETÖN

Lisätiedot

Kulttuuripalvelujen kohdeavustukset:

Kulttuuripalvelujen kohdeavustukset: Vapaa-aikalautakunta 31 28.04.2015 Vapaa-aikalautakunta 44 27.05.2015 Kulttuuripalvelujen vuoden 2015 avustukset Vapla 28.04.2015 31 Valmistelija: kulttuurisihteeri Juhani Heinonen, puh. 02 761 1210 Vapaa-aikalautakunta

Lisätiedot

KAUNIAISLAISEN NUORISOTOIMINNAN AVUSTUSOHJE

KAUNIAISLAISEN NUORISOTOIMINNAN AVUSTUSOHJE 0 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Nuorisolautakunta KAUNIAISLAISEN NUORISOTOIMINNAN AVUSTUSOHJE Nuorisolautakunnan 23.6.1999 31 vahvistama, päivitetty 16.2.2006 14 1 1. JOHDANTO... 2 2. NUORISOTOIMINTA, JOTA NUORISOLAUTAKUNTA

Lisätiedot

Taide, kulttuuri ja RAY:n avustusstrategia

Taide, kulttuuri ja RAY:n avustusstrategia Taide, kulttuuri ja RAY:n avustusstrategia osastopäällikkö Mika Pyykkö Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia toimintaohjelma 2010 2014 tutuksi järjestöille 28.1.2011 Helsinki Mika Pyykkö, 27.1.2011 1

Lisätiedot

JYYn liikunta-avustukset

JYYn liikunta-avustukset JYYn liikunta-avustukset Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta myöntää hakemuksesta liikunta-avustuksia. Liikuntaavustusten tarkoitus on tukea tasapuolisesti JYYn piirissä toimivien järjestöjen ja muiden

Lisätiedot

2. ROVANIEMEN KAUPUNGIN AVUSTUKSET PAIKALLISTEN NUORISOJÄRJESTÖJEN JA MUUN NUORISOTOIMINNAN TUKEMISEEN

2. ROVANIEMEN KAUPUNGIN AVUSTUKSET PAIKALLISTEN NUORISOJÄRJESTÖJEN JA MUUN NUORISOTOIMINNAN TUKEMISEEN 1. YLEISET MÄÄRÄYKSET Nuorisolain (2006) 1 2 :n tavoitteena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2016 ALKAEN

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2016 ALKAEN HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2016 ALKAEN Hyväksytty kulttuuri- ja vapaaaikalautakunnassa 13.12.2012 86 SISÄLLYSLUETTELO LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN MYÖNTÄMIEN HARKINNANVARAISTEN AVUSTUSTEN PERIAATTEET

SIVISTYSLAUTAKUNNAN MYÖNTÄMIEN HARKINNANVARAISTEN AVUSTUSTEN PERIAATTEET Siuntion kunta Sivistyslautakunta 10.2.2011 9 Voimassa 1.1.2011 SIVISTYSLAUTAKUNNAN MYÖNTÄMIEN HARKINNANVARAISTEN AVUSTUSTEN PERIAATTEET Sivistyslautakunnan ja sivistysosaston johtosäännön 5 :n mukaisesti

Lisätiedot

yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015

yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015 Sote-alan kehittäminen yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015 Sote-uudistus tulee ja muuttaa rakenteita Järjestämisvastuu Järjestämisvastuu t ja tuotantovastuu

Lisätiedot

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Omaishoitajat ja läheiset liitto ry:n neuvottelupäivät Vantaa 29.8.2013 Janne Juvakka Janne Juvakka 1 SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Valtakunnallinen sosiaali-

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNKI/SIVISTYSPALVELUKESKUS. Sivistyslautakunnan avustusohjeet

OULAISTEN KAUPUNKI/SIVISTYSPALVELUKESKUS. Sivistyslautakunnan avustusohjeet OULAISTEN KAUPUNKI/SIVISTYSPALVELUKESKUS Sivistyslautakunnan avustusohjeet 3 1. SIVISTYSLAUTAKUNNALTA HAETTAVAT AVUSTUKSET 4 2. SIVISTYSLAUTAKUNNAN AVUSTUKSIA EI MYÖNNETÄ 4 3. KULTTUURI-, LIIKUNTA- JA

Lisätiedot

Kysy hallitukselta ja henkilökunnalta. Keskustelufoorumi 18.4.2015 klo 10.00

Kysy hallitukselta ja henkilökunnalta. Keskustelufoorumi 18.4.2015 klo 10.00 Kysy hallitukselta ja henkilökunnalta Keskustelufoorumi 18.4.2015 klo 10.00 Kansalliset kilpailut Arvokilpailut 2017 Linjaus tason mukaan Uinnin kilpailukalenteri 2016 Tulonlähde Valmentautuminen FINAn

Lisätiedot

Nuoriso- ja liikuntalautakunnan myöntämät avustukset nuoriso- ja liikuntatoiminnan tukemiseen

Nuoriso- ja liikuntalautakunnan myöntämät avustukset nuoriso- ja liikuntatoiminnan tukemiseen Liite nro 2 Nultk 12.2.2015 18 1 AVUSTAMISESSA NOUDATETTAVAT PERIAATTEET JA OHJEET Yleistä Huittisissa järjestettävä nuoriso- ja liikuntatoiminta on hyvin monimuotoista. Toimintamuodot vaihtelevat laajasta

Lisätiedot

Avustusten yleiset myöntämisperiaatteet

Avustusten yleiset myöntämisperiaatteet 1/14 Avustusten yleiset Kaupunginhallituksen yleisjaoston avustusten : terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen avustukset avustus merkittävää yhteiskunnallista työtä tekevät järjestöille, yhteisöille ja

Lisätiedot

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden avustus- ja stipendisääntö

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden avustus- ja stipendisääntö Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden avustus- ja stipendisääntö Hyväksytty 9.12.2008 Muutokset hyväksytty: Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan lautakunta 19.1.2016 1, liite 1 Liiikuntalautakunta 19.1.2016

Lisätiedot

URHEILUSEUROJEN JA YHDISTYSTEN AVUSTUSOHJEET

URHEILUSEUROJEN JA YHDISTYSTEN AVUSTUSOHJEET URHEILUSEUROJEN JA YHDISTYSTEN AVUSTUSOHJEET Vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt avustusohjeet 12.2.2013 Avustusohjeet tulevat voimaan 1.4.2013 1 LIIKUNTATOIMINTAA YHTEISTYÖLLÄ Liikuntalain 2 :n mukaan

Lisätiedot

LUKU I YHDISTYSASEMA

LUKU I YHDISTYSASEMA 1/8 1 Yleistä LUKU I YHDISTYSASEMA Tässä ohjesäännössä esitetyt oikeudet ja velvollisuudet koskevat sellaisia yhdistyksiä, joille Tamy on myöntänyt Tamyn piirissä toimivan yhdistyksen aseman. Yhdistysaseman

Lisätiedot

YLEISAVUSTUS. 1 Avustuksen hakeminen

YLEISAVUSTUS. 1 Avustuksen hakeminen AVUSTUSOHJESÄÄNNÖT 1 (6) YLEISAVUSTUS 1 Avustuksen hakeminen Yleisavustusta voidaan myöntää Jyväskylän ammattikorkeakoulussa koulutusalajärjestöinä tai vastaavassa asemassa toimiville rekisteröidyille

Lisätiedot

Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä

Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä Oma tupa, oma lupa hanke/ Ulla Halonen 5.3.2014 Vanhuspalvelulain toimeenpanoa Keski-Suomessa tukee Oma tupa, oma lupa -hanke Hankkeen tavoitteita ovat: 1.

Lisätiedot

Hämeenlinnan vanhusneuvosto

Hämeenlinnan vanhusneuvosto Hämeenlinnan vanhusneuvosto 1 n toiminta lakisääteistä Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaalija terveyspalveluista, 28.12.2012/980 http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120980

Lisätiedot

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUIDEN AVUSTUS- JA STIPENDISÄÄNTÖ

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUIDEN AVUSTUS- JA STIPENDISÄÄNTÖ KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUIDEN AVUSTUS- JA STIPENDISÄÄNTÖ Hyväksytty 9.12.2008 36 Muutokset hyväksytty: Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan lautakunta 18.11.2014 24, liite 1 Liikuntalautakunta 18.11.2014

Lisätiedot

Yhteiskunnalliset yritykset alueiden kehittämisessä

Yhteiskunnalliset yritykset alueiden kehittämisessä Yhteiskunnalliset yritykset alueiden kehittämisessä Satu Rinkinen, Tuija Oikarinen & Helinä Melkas LUT Lahti School of Innovation 11.11.2014 Lahden tiedepäivä Alue- ja innovaatiopolitiikan haasteet - Europe

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNAN LIIKUNTALAUTAKUNNAN AVUSTUSOHJESÄÄNTÖ

KIRKKONUMMEN KUNNAN LIIKUNTALAUTAKUNNAN AVUSTUSOHJESÄÄNTÖ Liite Lii nro 2/14.12.2005 93 Liite Lii nro 2/19.12.2007 108 KIRKKONUMMEN KUNNAN LIIKUNTALAUTAKUNNAN AVUSTUSOHJESÄÄNTÖ Hyväksytty liikuntalautakunnassa 14.12.2005 93 Muutettu 19.12.2007 Voimassa 1.1.2008

Lisätiedot

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Tätä haluamme olla Edistämme kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti ihmisten terveyttä, toimintakykyä

Lisätiedot

VARKAUDEN KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI

VARKAUDEN KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ VARKAUDEN KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI TOIMINTASÄÄNTÖ 1. LUKU Varkauden sivistyslautakunta päättää toimintasäännöllä alaistensa palvelualueiden tehtävistä

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNAN NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUSOHJESÄÄNTÖ

KIRKKONUMMEN KUNNAN NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUSOHJESÄÄNTÖ Liite nuo nro 3a/28.11.2006 85 KIRKKONUMMEN KUNNAN NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUSOHJESÄÄNTÖ Hyväksytty nuorisolautakunnassa 28.11.2006 85 Voimassa 1.1.2007 alkaen Kirkkonummen kunta 2006 NUORISOLAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Rahoituksen tukikeinot

Rahoituksen tukikeinot Rahoituksen tukikeinot Liikkuva koulu kiertue Vaasa 22.11.2012 Yksikön päällikkö Ismo Myllyaho Pohjanmaan ELY, Vaasa Pohjanmaa ELY-keskus: Elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri työllisyyden edistäminen,

Lisätiedot

Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015

Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 Avustukset lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman 2012-2015 toimeenpanoon Annika Kattilakoski, Kirjasto-, liikunta- ja nuorisoyksikkö, Pohjanmaan

Lisätiedot

Kunnan rooli mielenterveyden edistämisessä

Kunnan rooli mielenterveyden edistämisessä Tiedosta hyvinvointia Mielenterveysryhmä 1 Kunnan rooli mielenterveyden edistämisessä Eija Stengård PsT, kehittämispäällikkö Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Eija Stengård, 2005 Tiedosta

Lisätiedot

Kuntien ja järjestöjen yhteistyö ehkäisevässä päihdetyössä

Kuntien ja järjestöjen yhteistyö ehkäisevässä päihdetyössä Kuntien ja järjestöjen yhteistyö ehkäisevässä päihdetyössä Preventiimi 6.4., Helsingin NMKY Ehkäisevä työ (20.1. Espoo) On tavoitteellista toimintaa, keinoja tai toimenpiteitä, joilla vähennetään päihteiden

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 -ohjelma Sisaltää EAKR Euroopan aluekehitysrahaston ja ESR

Lisätiedot

RAY:N INVESTOINTIAVUSTUSTEN PERIAATTEET

RAY:N INVESTOINTIAVUSTUSTEN PERIAATTEET Avustustoiminta RAY:N INVESTOINTIAVUSTUSTEN PERIAATTEET tarkentavia ohjeita hakijoille 1 2 Taitto: Grafiksi/Pauliina Sjöholm Julkaisija: RAY RAY:N INVESTOINTI AVUSTUSTEN PERIAATTEET - tarkentavia ohjeita

Lisätiedot

YLEISET KULTTUURIPALVELUT AVUSTUSOHJE

YLEISET KULTTUURIPALVELUT AVUSTUSOHJE YLEISET KULTTUURIPALVELUT AVUSTUSOHJE PALVELUT MIKKELIN KAUPUNGIN YLEISTEN KULTTUURIPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE Hyväksytty kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnassa 29.5.2013 50 Voimaantulo 1.7.2013 Yleisten

Lisätiedot

TYYn avustukset alayhdistyksille 11.03.2015

TYYn avustukset alayhdistyksille 11.03.2015 TYYn avustukset alayhdistyksille 11.03.2015 Universitas Turku TYY & TY yhteistyössä Opetusta tukevan tai muuten akateemisen toiminnan järjestämiseen Esimerkiksi kurssien tai seminaarien järjestämiseen

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 45 02.06.2015. Liikuntatoimen avustusten jakaminen

Sivistyslautakunta 45 02.06.2015. Liikuntatoimen avustusten jakaminen Sivistyslautakunta 45 02.06.2015 Liikuntatoimen avustusten jakaminen Sivltk 45 Liikuntatoimen vuoden 2015 avustuksiin on varattu 13 000. Näistä 12 000 oli haettavana maaliskuussa 2015. Hakuajan päättymiseen

Lisätiedot

Järjestöhautomo. Sosiaalipedagoginen näkökulma

Järjestöhautomo. Sosiaalipedagoginen näkökulma Järjestöhautomo Sosiaalipedagoginen näkökulma Marjo Raivio, 1100247 Metropolia Ammattikorkeakoulu Hyvinvointi ja toimintakyky Sosiaaliala Suullinen, kirjallinen ja verkkoviestintä XXXAC03-2284 Laaja kirjallinen

Lisätiedot

Vanhusneuvosto Turussa

Vanhusneuvosto Turussa Vanhusneuvosto Turussa Eija Salmiosalo 16.1.2014 1.7.2013 voimaan tulleessa vanhuslaissa vanhusneuvostot tulivat lakisääteisiksi. Vanhusneuvosto on asetettava viimeistään 1.1.2014. Laki ei sinällään vaikuta

Lisätiedot

Rantasalmen kunta RANTASALMEN VAPAA-AIKA JÄRJESTÖJEN AVUSTUSSÄÄNNÖT JA STIPENDIEN MYÖNTÄMISOHJE

Rantasalmen kunta RANTASALMEN VAPAA-AIKA JÄRJESTÖJEN AVUSTUSSÄÄNNÖT JA STIPENDIEN MYÖNTÄMISOHJE 1 Rantasalmen kunta RANTASALMEN VAPAA-AIKA JÄRJESTÖJEN AVUSTUSSÄÄNNÖT JA STIPENDIEN MYÖNTÄMISOHJE 2 VAPAA-AIKAJÄRJESTÖJEN AVUSTUKSET YLEISTÄ Rantasalmen sivistyslautakunta on hyväksynyt nämä avustussäännöt

Lisätiedot

Liikuntapalvelujen toimintaavustusten. uudistaminen. Vaihtoehtojen vertailu

Liikuntapalvelujen toimintaavustusten. uudistaminen. Vaihtoehtojen vertailu Liikuntapalvelujen toimintaavustusten arviointikriteerien uudistaminen Vaihtoehtojen vertailu Avustusuudistuksen vaiheet 2013-2014 (sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunta) Touko-kesäkuu Kysely yhdistyksille

Lisätiedot

PALKITSEMISSÄÄNNÖT. Sukeltajaliitto ry 8.9.2013

PALKITSEMISSÄÄNNÖT. Sukeltajaliitto ry 8.9.2013 PALKITSEMISSÄÄNNÖT Sukeltajaliitto ry 8.9.2013 PALKITSEMISSÄÄNNÖT 1. YLEISPERIAATTEET JA YLEISET SÄÄNNÖT 1.1. Mistä palkitaan Sukeltajaliitto ry:n varsinaiselle tai yhteisöjäsenelle, yhteistyökumppanille

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kuopion seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kuopion seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kuopion seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

2. Lautakunta, neuvostot, sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmä, niiden tehtäväalueet kokoonpano ja esittely

2. Lautakunta, neuvostot, sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmä, niiden tehtäväalueet kokoonpano ja esittely SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä 23.1.2002, muutos 1.12.2004, muutos 15.6.2005 voimaan 1.7.2005, muutos 21.6.2006 voimaan 1.8.2006, muutokset kv 12.12.2012, voimaa 1.1.2013 SOSIAALI-

Lisätiedot

Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset. Pekka Järvinen 27.6.2013

Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset. Pekka Järvinen 27.6.2013 Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset 27.6.2013 Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto sekä perusja erikoistason palvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään

Lisätiedot