ALTIA VIINIKERHON MESSUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN VIINIEXPOSSA 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ALTIA VIINIKERHON MESSUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN VIINIEXPOSSA 2004"

Transkriptio

1 ALTIA VIINIKERHON MESSUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN VIINIEXPOSSA 2004 Anu Ojala Opinnäytetyö Toukokuu 2004 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

2 JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Tekijä OJALA, Anu Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 74 Julkaisun kieli suomi Luottamuksellisuus Salainen saakka Työn nimi ALTIA VIINIKERHON MESSUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN VIINIEXPOSSA 2004 Koulutusohjelma Palvelutuotannon ja johtamisen koulutusohjelma Työn ohjaajat RANTASUO, Helena ja PAUKKU, Päivi Toimeksiantaja Altia Oyj Tiivistelmä Opinnäytetyön aiheena oli kehittää Altia Viinikerhon messutoimintaa ViiniExpossa Tarkoituksena oli löytää keinoja onnistuneelle messuosallistumiselle, mikä tarkoitti Viinikerholle uusien jäsenten saamista ja nykyisten jäsensuhteiden lujittamista ViiniExpossa. Työssä oli tarkoitus selvittää myös ViiniExpon messukävijöiden sekä Viinikerhon jäsenrekisterin jäsenten muutamien demografisten tekijöiden yhteneväisyyttä. Samalla oli tarkoitus seurata ViiniExpon sekä Viinikerhon aktiivisen messutyöskentelyn vaikutusta kerhon Internet-sivujen kävijämääriin. Uusien jäsenten tavoitteluun suunniteltiin messuilla jaettava rekisteröitymislomake, jonka toiselle puolelle luotiin Viinivisa-aiheinen tietokilpailu. Lomakkeella kerättiin uusien jäsenten yhteystiedot ja samalla saatiin aineistoa myös kaikista Viinikerhon tiskillä vierailleista kilpailuun osallistuneista asiakkaista. Näitä tietoja vertailtiin jäsenrekisteriin demografisten tekijöiden selvityksessä. Nykyisiä jäseniä lähestyttiin ennen messuja Viinikerhon jäsenkirjeellä, jonka tarkoituksena oli houkutella jäseniä messuille. Viinikerhon Internet-sivujen kävijämääriä seurattiin valittuina ajanjaksoina Altian web-sivustojen käyttötilastojen avulla. Viinikerhoon rekisteröityi kaiken kaikkiaan 317 uutta jäsentä. Jäsenkirjeitä lähetettiin kappaletta joista ainoastaan 90 palautui. Messuilla liikkui eniten 50- ja 60-luvulla syntyneitä, joita myös Viinikerhon jäsenrekisterissä on eniten kolmen suurimman ikäryhmän joukossa. Suosituimmaksi asuinkaupungiksi nousi Helsinki, Espoon ja Vantaan ollessa molemmissa otteissa seuraavina. Viinikerhon Internet-sivujen kävijämäärät kasvoivat ViiniExpo-kuukauden eli maaliskuun aikana huomattavasti. Opinnäytetyö auttoi Viinikerhoa saavuttamaan ViiniExpossa kannattavuutta osallistumiselleen. Työn avulla selvisi, että ViiniExpossa on mahdollisuus kasvattaa jäsenrekisteriä ja että tapahtuma on sekä kävijöiden että näkyvyyden kannalta kerholle oivallinen. Demografisten tekijöiden selvitystä Viinikerho voi käyttää jäsenryhmien segmentointiin ja tätä kautta markkinointiviestinnällisiin tarkoituksiin. Avainsanat (asiasanat) Altia Viinikerho, ViiniExpo, messut, jäsenet, jäsenrekisteri

3 JYVÄSKYLÄ POLYTECHNIC DESCRIPTION School of Tourism and Service Management Author(s) OJALA, Anu Type of Publication Bachelor s Thesis Pages 74 Language Finnish Confidential Until Title DEVELOPING OF ALTIA WINECLUB FAIR ACTIVITIES IN WINE EXPO 2004 Degree Programme Degree Programme in Service Management Tutors RANTASUO, Helena and PAUKKU, Päivi Assigned by Altia Oyj Abstract The purpose of the thesis was to develop Altia Wineclub activities in WineExpo The meaning was to find right methods for successful fair participation, which means getting new members and strengthening present memberships of Altia Wineclub. Another purpose was to find out the potential similarities between demographic features typical of the WineExpo visitors and the Wineclub members. At the same time, the Internet hit rate at the Wineclub website was being checked. For the registration at the fair a form was created. The form included a wine quiz. The information of the fair visitors thus collected was analysed and compared to the information included in the membership register. A special attention was paid to the comparison of demographic features. The present members were approached with a welcoming letter to the WineExpo. There were 317 new members of Altia Wineclub after WineExpo Membership letters were sent to members, but only 90 letters were returned at the fair. There were no significant differences between the demographic features of the fair visitors in general and those of the Wineclub members. Like the Wineclub members, most of the visitors were born in the years of The most popular cities to live were Helsinki, Espoo and Vantaa in both samples. Internet hit rates increased considerably during the month of march. The result of thesis helped Altia Wineclub to profit participating in the WineExpo. They also showed that WineExpo is most suitable to the WineClub to attract new members, and to market its activities. Demographic factors can be used in segmentation and in planning new fairs. Key Words Altia Wineclub, WineExpo, fair, members, register Miscellaneous

4 1 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO Työn toimeksiantaja Työn tavoitteet VIINIKERHON JÄSENET OVAT ASIAKKAITA Asiakkuudenhallinta Segmentointi MESSUJÄRJESTÄJÄT Suomen Messut ViiniExpo Maamme suurimmat messujärjestäjät MESSUT TEHOKAS MARKKINOINTIVÄLINE Messut on merkittävä media Messut yrityksen markkinointikeinona Markkinointi Markkinointiviestintä Tapahtumamarkkinointi ONNISTUNEET MESSUT Suunnittelu Toteutus Seuranta VIINIKERHON NYKYTILA-ANALYYSI...31

5 2 6.1 Kysymykset ja hypoteesit SWOT-analyysi VIINIKERHO VIINIEXPOSSA Suunnittelu Lomake Jäsenlahjat Jäsenrekisteri Toteutus Jälkihoito VIINIKERHON MESSUONNISTUMINEN Jäsenvahvistus Vanhat jäsenet Uudet jäsenet Asiakasrakenteet Ikäjakaumat Asuinpaikkajakauma Internet-kävijät POHDINTA...60 LÄHTEET...65 LIITTEET...67 Liite1. Altia Viinikerhon huhtikuun jäsenviesti ja kutsu pruuviin...67 Liite 2. Altia Viinikerhon pullosinetti...68 Liite 3. Altia Viinikerhon messulomake...69 Liite 4. Altia Viinikerhon jäsenlahja uusille jäsenille ViiniExpossa

6 3 Liite 5. Altia Viinikerhon jäsenkirje ViiniExpoon Liite 6. Altia Viinikerhon jäsenlahja vanhoille jäsenille ViiniExpossa Liite 7. Altia Viinikerhon viinien tarrapohjat ViiniExpossa KUVIOT KUVIO 1. Altia Viinikerhon logo...7 KUVIO 2. Markkinointiviestimien osuus mainonnasta suunnittelu- ja tuotantokustannuksineen vuonna KUVIO 3. Messuosallistumisen tulos- ja kustannusmittari...28 KUVIO 4. SWOT ANALYYSI Altia Viinikerho ViiniExpossa KUVIO 5. Ikäjakaumat...51 KUVIO 6. Kaupunkijakaumat...55 KUVIO 7. Viinikerhon Internet-sivujen kävijämäärät viikoittain...57 KUVIO 8. Viinikerhon Internet-sivujen kävijämäärät kuukausittain...59 TAULUKOT TAULUKKO 1. Messujärjestäjien Union jäsenten tunnuslukuja TAULUKKO 2. Viinikerhon jäsenrekisterin jäsenten ikäjakauma...49 TAULUKKO 3. ViiniExpon kävijöiden ikäjakauma...50 TAULUKKO 4. Viinikerhon jäsenrekisterin jäsenten asuinpaikkajakauma...52 TAULUKKO 5. ViiniExpon kävijöiden asuinpaikkajaukauma...54

7 4 1 JOHDANTO Myönnän sen, kuulun viinihurahtaneiden joukkoon. Opiskeluaikanani Jyväskylässä innostuin Alkon työharjoittelun kautta alasta ja sille tielle jäin. Työskentelen tällä hetkellä Suomen johtavan alkoholijuomatalon Altian asiakaspalvelusihteerinä, joten on luontevaa, että myös opinnäytetyöni kohdistuu tähän suuntaan. Sain toimeksiantajaltani vapaat kädet opinnäytetyöni aiheen rajaukseen ja koska opintoni matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla suuntautuivat kuluttajapalveluihin, minua kiinnosti suuresti Altian kuluttajille tarkoitetun Viinikerhon toiminta. ViiniExpokin oli taas edessä, vaikka marraskuussa 2003 se näytti vielä kovin kaukaiselta tavoitteelta ja Viinikerhon oli tarkoitus messuille osallistua. Työni tavoitteeksi muodostui lopulta Altia Viinikerhon ViiniExpoon 2004 osallistumisen kehittäminen. Tarkoituksena oli löytää keinoja onnistuneelle messuosallistumiselle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Aikaisempina vuosina Viinikerho oli osallistunut ViiniExpoon tarkoituksinaan pelkästään mukanaolo ja toiminnan esittely. Messuilta ei oltu lähdetty hakemaan kannattavuuden tai onnistumisen tunnuslukuja. Opinnäytetyöni tavoitteiksi nousevat tämän vuoden ViiniExpoon Viinikerhon hyödyn maksimointi eli käytännössä uusien jäsenten saaminen sekä jo nykyisten jäsensuhteiden lujittaminen. Näille tavoitteille opinnäytetyössäni etsitään sopivat menetelmät ja ne toteutettiin käytännössä eli ViiniExpossa Viinin Ystävän Päivänä Altia Viinikerholla on jäsenistään rekisteri. Rekisteriin tallentuvat ne tiedot, joita Internet-sivuilla jäseniltä rekisteröitymisen yhteydessä kysytään. Tätä kattavaa rekisteriä ei oltu aiemmin käytetty tutkimuksellisessa mielessä hyväksi ja se muotoutuu yhdeksi opinnäytteeni tehtäväksi. ViiniExpo on maamme suurin viinialan messutapahtuma, joka antaa myös Altia Viinikerholle hyvän mahdollisuuden olla näytteillä ja tehdä toimintaansa tunnetummaksi kuluttajille. Viinikerhon toiminta keskittyy Internetiin, jossa myös aktiivisesti seurataan sivuilla käyneiden kävijöiden määriä. Vaikka opinnäytetyöni keskittyy messuta-

8 5 pahtuman kehittämiseen, halutaan samalla saada tietoa myös siitä, lisääkö aktiivinen messutyöskentely Internet-sivujen kävijämääriä. Tarkoituksena on vertailla kävijätilastoista erikseen määriteltyjen aikakausien kävijämääriä ja tehdä asiasta päätelmiä. Työssäni käytettävien termien oikeinkirjoitusasut ovat Timo Muttoselta (Muttonen 2004) saamieni tietojen mukaan seuraavat. ViiniExpo kirjoitetaan edellä kuvatulla tavalla kahta isoa kirjainta käyttäen, Viini-lehti on kuusi kertaa vuodessa julkaistava viiniaiheinen aikakausilehti ja Viinilehti Oy on voittoa tavoitteleva yksityinen yritys, jonka toimenkuvaan kuuluu muun muassa ViiniExpon järjestäminen yhdessä Helsingin Messukeskuksen kanssa. 1.1 Työn toimeksiantaja Johtavan suomalaisen alkoholijuomatalon, Altian, historia ulottuu vuoteen 1888 asti. Tällöin Nurmijärven Rajamäelle perustettiin Hyvinkään Tehtaan Osakeyhtiö, joka kasvoi pian maamme suurimmaksi hiivatehtaaksi ja viinapolttimoksi. Kieltolaki astui kuitenkin voimaan vuonna 1919, ja Valtion Alkoholiliike osti Hyvinkään Tehtaan Osakeyhtiön, minkä jälkeen tehtailta välitettiin alkoholia ainoastaan lääkinnällisiin, teknisiin ja tieteellisiin tarkoituksiin. Eduskunta kumosi kieltolain vuonna 1932, jolloin Valtion Alkoholiliike lopetettiin ja tilalle perustettiin valtionomisteinen Oy Alkoholiliike Ab. (Altia 2004.) Kieltolain, muuttuvien alkoholilakien sekä organisaatiorakenteiden ja yli sadan toimintavuoden jälkeen alkoholijuomayhtiö Alko Oy irrotettiin silloisesta Alko-Yhtiötkonsernista. Vähittäismyynnin siirryttyä kokonaisuudessaan Alkon alaisuuteen jäljelle jäivät kiinteistöjen ja osakkeiden hallintayhtiö Arctia sekä alkoholiteollisuudessa toimiva Altia Group Oy, jotka myös erotettiin. Samalla pienemmät alkoholiyhtiöt Primalco Oy sekä Havistra Oy liitettiin emoyhtiö Altia Group Oy:öön. (Altia 2004.) Alkoholijuomien tuotannosta, markkinoinnista ja viennistä vastaava konserni fuusioi vuonna 2002 molemmat tytäryhtiönsä emoyhtiöön ja aloitti kokonaisuudessaan nimellä Altia Oyj. Tähän mennessä rinnalle oli perustettu myös tytäryhtiö Finlandia Vodka Worldwide Ltd, joka vastaa Finlandia Vodkan valmistuksesta ja jonka toiselle omistajayhtiölle, yhdysvaltalaiselle Brown-Formanille myytiin vuonna 2002 kaiken kaikki-

9 6 aan 80 prosentin osakeomistus. Tällä hetkellä Altia jatkaa 20 prosentin osakeomistuksella Finlandia Vodkan valmistamista yksinoikeudella ainakin vuoteen 2017 asti. Mukaan toimintaan on liitetty myös vuonna 2003 Finnairin kanssa perustettu huippuviinitoimittaja SkyCellar Oy. (Altia 2004.) Altia edustaa valmistuksen ja maahantuonnin ohella useita kansainvälisiä tuotteita Suomessa ja Itämeren alueella. Liiketoimintayksiköt on jaettu seuraavasti. Altia Väkevät Altia Viinit Viljateollisuus Entsyymit Alkoholijuomien tuotanto ja logistiikka. Altian osuus Suomen väkevien juomien vähittäismyynnistä on lähes 70 %. Vahvoja omia tuotemerkkejä ovat muun muassa Koskenkorva Viina ja Jaloviina. Kansainvälisiä johtavia väkevien juomien tuotemerkkejä Altian edustuksessa on muun muassa Sociéte Jas Hennessy & Cien konjakkeja ja William Grant & Sonsin viskejä. Finlandia Vodka kuuluu osana Altia Väkevät yksikköön, kuten myös Baltian toiminnasta oma väkevien osasto. (Altia 2004.) Altia Viinit vastaa kotimaan ja Baltian maiden viinien liiketoiminnasta. Osuus Suomessa myytävistä viineistä on noin kolmannes. Viinivalikoima koostuu Altian omista pullotteista ja sen maahantuomista viineistä. Esimerkiksi Suomen myydyin viini, unkarilainen valkoviini Magyar Fehér Bor, on Altian pullottama. Kansainvälisesti tunnetuista viinitaloista Altia tuo maahan muun muassa Moët & Chandonin shampanjoita, sekä australialaisia Lindemans-viinitalon viinejä. Viinit -liiketoimintayksikössä seurataan myös SkyCellaria, joka toimittaa laadukkaita viinejä Finnairin matkustajaliikenteeseen sekä muille yhteistyökumppaneilleen. (Altia 2004.) Viljateollisuus- liiketoiminnan muodostavat Koskenkorvan tehdas, joka tuottaa viljaviinaa, tärkkelystä ja rehuja, sekä Rajamäen tehdas teknisten etanolien ja elintarvikkeiden valmistuksen osalta. Elintarvikkeista yleisesti tunnetuimpia ovat Rajamäen

10 7 etikat ja Ohrakas. Altian 50 -prosenttisesti omistama osakkuusyhtiö Roal Oy harjoittaa entsyymiliiketoimintaa. Entsyymien valmistus sekä tutkimus- ja kehitystoiminta sijaitsevat Rajamäellä. Roalin toinen omistaja on ABF Overseas Ltd. Rajamäen alkoholijuomatehdas valmistaa ja pullottaa kotimaahan myytävät Altian alkoholijuomat sekä pääosin vientiin Koskenkorva Vodkan ja Finlandia Vodkan. (Altia 2004; Vuosikertomus Altia 2002, 4-5.) Altia Oyj:n liikevaihto vuonna 2003 oli 200,3 miljoonaa euroa. Henkilöstöä oli samana vuonna keskimäärin 676 henkeä. Altian omistaa Suomen valtio ja se toimii kauppaja teollisuusministeriön hallinnon alaisena. Altian missio on olla luotettava kansainvälinen alkoholijuomatalo, joka tuottaa taloudellista lisäarvoa asiakkailleen sekä omistajilleen. (Altia 2004; Vuosikertomus Altia 2002, 4-5.) Altia Viinikerho Altia Viinit -liiketoimintayksikön yhtenä osana toimii kuluttajille tarkoitettu Internetviinikerho. Viinikerho aloitti toimintansa vuoden 2002 ViiniExpon ajankohdan yhteydessä, jossa se esitteli kuluttajille toimintaansa ensimmäisen kerran. Viinikerhon pääasiallinen tarkoitus on yrityksen edustamien tuotteiden tunnetuksi tekeminen eli myynnin tukeminen ja se toimiikin yhtenä Altian markkinointistrategian osana. Kerho etsii hinta-laatusuhteeltaan hyviä viinejä eri puolilta maailmaa ja suosittelee niistä mielenkiintoisimpia. Kerhon toiminta tähtää kaikkien viinistä kiinnostuneiden kuluttajien viinitietouden lisäämiseen, viinivalinnan helpottamiseen sekä välillisesti brandiuskollisuuden aikaansaamiseen. Kerho löytyy osoitteesta (Altia Viinikerho 2004.) Seuraavassa Altia Viinikerhon logo, joka oli olennainen osa ViiniExpoon osallistumista suunniteltaessa Viinikerhon näkyvyyden kannalta. KUVIO 1. Altia Viinikerhon logo

11 8 Viinikerhon Internet-sivut ovat kaikille avoimet ilman jäsentunnuksia. Kerhoon voi kuitenkin kuka tahansa rekisteröityä myös jäseneksi täyttämällä ja lähettämällä Internet -sivuilta löytyvän kaavakkeen. Jäsenyys on täysin maksuton eikä se sido asiakasta mihinkään. Kaikille rekisteröityneille jäsenille kerhon vetäjä, Altian viestintäosastolla työskentelevä tiedottaja Soili Rajamäki, lähettää kuusi kertaa vuodessa sähköpostiviestin eli viinibulletinin, joka sisältää ajankohtaisia viinimaailman uutisia. Viestien sisältö koskee tietenkin paljon Altian viinejä ja linkkejä Viinikerhon sivuille, mutta myös yleistä viinimaailmaan liittyvää asiaa on usein mukana. Liitteenä on (liite 1.) Viinikerhon huhtikuussa 2004 jäsenilleen lähettämä viiniviesti sekä ilmoitus kuukausittain järjestettävästä pruuvista, eli viinien maistelutilaisuudesta. Joka kuukausi, lukuun ottamatta kesäkuukausia, järjestetään siis Altian pääkonttorin tiloissa Helsingin Salmisaaressa Viinikerhon pruuvi, jonne arvotaan aina mukaan kutsutun vieraan sekä viiniammattilaisten lisäksi myös muutama kerhon rekisteröitynyt jäsen. Raadin on tarkoitus maistella viinejä erilaisten teemojen tiimoilta eikä mukana maisteluissa suinkaan ole pelkästään Altian edustamia tuotteita, vaan mitä tahansa Alkosta saatavilla olevia viinejä. Viinikerho ei halua menettää uskottavuuttaan viinitietouden lisääjänä ja keskittyä vain omiin tuotteisiinsa, vaan se toimii kuluttajien hyödyksi koko viinitarjonta huomioon ottaen. Viinikerhon sivuilta löytyy paljon viiniaiheista asiaa. Runsaan viinitietouden ja ruokaohjeiden lisäksi esimerkiksi kaikki järjestetyt viinien maistelutilaisuudet sekä niissä olleet viinit arvioineen löytyvät sivuilta. Kuluttajalla on mahdollisuus käydä myös arvioimassa ja pisteyttämässä viinejä itse. Sivuilla järjestetään myös muita kyselyjä ja kilpailuja ja sieltä löytyy myös asiantuntijapalvelu, jossa voi esittää mieltä askarruttavan viiniaiheisen kysymyksen sekä uusimpana Älypää Oy:n kanssa yhteistyössä toteutettu Viinivisa. Viinivisa on ilmainen viiniaiheinen tietovisa-peli jota voi vapaasti pelata Viinikerhon sivun linkin kautta. Sivujen tuottamisesta ja ylläpidosta vastaa Altian viini- ja viestintäosastolta viinien markkinointipäällikkö Marko Valkeapää ja tiedottaja Soili Rajamäki. (Altia Viinikerho 2004.) Viinikerhon on myös tarkoitus näkyä kuluttajille Alkossa. Koska Alkon myymälöissä kaikenlainen mainostaminen on kielletty, on kerhon ainoa keino tuoda itseään näkyviin viinipullojen avulla. Altian Rajamäen Tehtailla pullotettuihin viinikerhon viineihin lisätään pullon kaulaan Viinikerhon sinetti (ks. liite 2.). Sinetti opastaa kuluttajia

12 9 ja varsinkin Viinikerhon jäseniä valitsemaan Alkon hyllyiltä kerhon suosittelemia viinejä. Nämä viinit on kerhon pruuveissa havaittu hyviksi niin laadultaan kuin hinnaltaankin ja niille on helppo löytää myös ruokasuosituksia Viinikerhon sivuilta. Altia Viinikerhon idean voikin tiivistää hyvin sen omassa mainonnassa näkyvään lauseeseen; Helppohan se on hyviä viinejä löytää, kun joku kertoo. (Altia Viinikerho 2004.) Viinikerho on osallistunut ViiniExpoon jokaisena toimintavuotenaan eli tähän mennessä kaksi kertaa. Kerho on ollut esillä ainoastaan kuluttajapäivänä eli Viinin Ystävän Päivänä ja tarkoituksena on ollut molempina kertoina esitellä kerhon toimintaa kuluttajille. ViiniExpo on Suomen ainoa suurta suosiota nauttiva viinitapahtuma ja tämän vuoksi Altia haluaa olla mukana Suomen suurimpana alkoholijuomatalona tässä ainutlaatuisessa tapahtumassa Helsingin Messukeskuksessa. 1.2 Työn tavoitteet Opinnäytetyöni tavoitteina ovat kolme eri asiakokonaisuutta. Kaikki ovat osaltaan sidoksissa Viinikerhon toimintaidean tavoitteisiin, eli kerhon toiminnan ja Altian tuotteiden markkinointiin sekä Internet-sivujen käyttäjien ja uusien jäsenten lisäämiseen. Jäsenet Tärkeimpänä panostuksen kohteena on ViiniExpon hyödyntäminen uusien jäsenten hankinnassa. Koska ViiniExpo tarjoaa kerholle mahdollisuuden toimia ympäristössä, jossa asiakkaina ovat viineistä kiinnostuneet kuluttajat, on tavoitteena mahdollisimman monen uuden jäsenen saaminen kerhon jäsenrekisteriin. Tavoitteena on löytää tehokkaat keinot asiakkaiden rekisteröitymiseen joko jo heti messuilla tai kotona messujen jälkeen. Eikä messuilla tietenkään voinut unohtaa Viinikerhon nykyisiä jäseniä vaikka Messuvalmennus.comin yritysvalmentaja Risto Huvila (2001) toteaakin artikkelissaan, että messut ovat aivan liian kallis foorumi tyhjänpäiväiseen kanssakäymiseen. Tällä hän tarkoittaa lähinnä sitä, että messuille ei pitäisi ylipäätään kutsua vanhoja asiakkaita, tässä tapauksessa jäseniä, joiden asiakashistoria tunnetaan jo hyvin ja jotka tuntevat

13 10 myös Viinikerhon? Tällöin kohtaaminen jää usein kiva nähdä mitäs kuuluu soitellaan tasolle. Väittämä on varmasti totta tulosta tavoitteleville liike-yrityksille, mutta Viinikerhon ollessa kyseessä on asiassa myös toinen puoli. ViiniExpo on kuitenkin ainoa suuri tilaisuus vuodessa, jolloin kerholla on mahdollisuus tavata jäseniään. Tavoitteena on saada vanhat jäsenet tulemaan messuille ja ennen kaikkea Viinikerhon osastolle. Tapaamisen tarkoituksena on säilyttää ja lujittaa suhteita jäseniin. Ideana onkin löytää keinoja vanhojen jäsenten huomioimiseen me s- sujen avulla. Asiakasrakenteet Tavoitteena on selvittää sekä messujen että Viinikerhon jäsenrekisterin avulla kerhon jäsenten ja messuvieraiden muutamia ominaisuuksia. Työssäni on tarkoitus selvittää jäsenrekisterin avulla ensin sitä, minkälainen ikä- ja asuinpaikkarakenne nykyisillä jäsenillä on ja vertailla sitä messujen jälkeen siellä käyneiden kuluttajien samoihin tietoihin. Tarkoituksena on kerätä näitä erikseen määriteltyjä tietoja Altian osastolla, lähinnä Viinikerhon tiskillä vierailleista ihmisistä. Messuilta saatuja asiakkaiden yhteystietoja muun muassa kilpailujen kautta ei oltu aikaisemmin käsitelty kerhon etua ajatellen. Internet-kävijät Kerhon idea on tarjota Internet-ympäristössä viiniaiheista tietoa siellä surffaaville henkilöille. Kerho on päässyt tavoitteeseensa, kun sen sivuilla käydään ja sitä kautta tutustutaan kerhon edustamiin tuotteisiin. Jokaista sivuilla tehtyä käyntiä seurataan tarkasti tunti tunnilta Altian web-sivustojen käyttötilastoissa, jonne tallentuvat muun muassa juuri sivujen kävijämäärätiedot. Näiden tilastojen tarjoamaa yksityiskohtaista tietoa on tarkoitus käyttää hyväksi selvitettäessä että, lisääkö messuosallistuminen Viinikerhon sivujen käyttöä. Jos oletetaan, että messuilta saadaan lisää uusia jäseniä, on oleellista olettaa, että myös sivujen kävijämäärät kasvavat. Tarkoituksena on me s- sutyöskentelyllä lisätä sivujen kävijämääriä ja oletuksena on myös se, että pelkästään ViiniExpo ja kerhon mukanaolo lisäävät Altia Viinikerhon sivujen kävijämääriä. Opinnäytetyöni on messuosallistumisen ohella tarkoitus selvittää tilastojen avulla sitä, kuinka paljon messukuussa eli maaliskuussa kävijämäärät kasvavat ja kasvavatko ne.

14 11 2 VIINIKERHON JÄSENET OVAT ASIAKKAITA Käytän Viinikerhon nykyisistä ja uusista jäsenistä nimitystä asiakkaat. Jäsenet ovat kerholle asiakkaita aivan samoin kuin asiakkaat missä tahansa muussakin voittoa tavoittelevassa yrityksessä. Ainoa ero on se, että Viinikerho ei toiminnallaan tee suoraa tulosta, vaan se on osa Altian markkinointistrategiaa. Mäntyneva (2001, 9) sanoo jo asiakkuudenhallintaa käsittelevän kirjansa johdannossa, että yritys tarvitsee asiakkaitaan olemassaolonsa turvaamiseksi. Viinikerho tarvitsee jäseniään toimintansa jatkuvuuden turvaamiseksi, jolloin asiakkuudenhallinta on suuremmilta osin verrattavissa kerhon jäsentoimintaan. Toisaalta voidaan todeta, että koko Viinikerhon toiminta on Altian asiakkuudenhallinnan osa, jonka tarkoituksena on kerätä mahdollisimman paljon asiakaskannattavuuden lisäämisen tueksi soveltuvaa tietoa asiakkaistaan. Viinikerhon jäsenet ovat Altian yksi segmentoitu, viineistä kiinnostunut asiakasryhmä. Kerho on se kanava, jolla markkinointitoimenpiteitä kohdistetaan tälle tietylle, valikoidulle ryhmälle. (Mäntyneva 2001, 9-10.) Jotta Viinikerho pystyisi kohdistamaan markkinointitoimenpiteitään, pitäisi sen asiakkaista olla jonkinlaista tarkempaa tietoa, kuin todennäköisen viinikiinnostuksen omaaminen. Opinnäytetyöni tavoite on tuottaa kerhon asiakkaista muutamia ennakkoon määriteltyjä tietoja, Viinikerhon asiakkuudenhallinnan ja asiakasryhmien tarkemman segmentoinnin tueksi. 2.1 Asiakkuudenhallinta Asiakkuudenhallinnalla tarkoitetaan yrityksen olemassa olevan asiakaskannan arvon lisäämistä. Englanniksi käsite tunnetaan nimikkeellä Customer Relationship Management, eli CRM. Vaikka tämä käsite koostuukin yhden asiakkuuden hallinnasta, tulisi sen Mäntynevan (2001, 9) mukaan kattaa yrityksen kaikkien asiakkuuksien hallinnan. Asiakkuudenhallinnan tavoitteena on asioiden tarkasteleminen asiakkaan näkökulmasta (Mäntyneva 2001, 11). Feargal Quinn (1996) onkin omistanut aiheelle kokonaisen kirjan, jonka punaisena lankana on juuri kaikkien liiketoimintojen keskittyminen siihen tavoitteeseen, kuinka asiakas saadaan palaamaan yritykseen uudestaan. Asiakaslähtöisen ajattelutavan on lähdettävä siitä, että yksinkertaisesti ajatellaan samalla

15 12 tavoin kuin asiakas. Kuulostaa yksinkertaiselta, mutta todellisuudessa asia on paljon monimutkaisempi. Monesti tuudittaudutaan siihen oletukseen, että asiakas tunnetaan jo täysin ja yritystä johdetaan ainoastaan johtoryhmän näkökannoilla. (Quinn 1996, ) Asiakkuudenhallinta voidaan jakaa asiakkuuden elinkaaren eri vaiheisiin. Tarkoituksena on keskittyä kustannustehokkailla menetelmillä näihin eri vaiheisiin, jotka koostuvat asiakkuuksien hankinnasta, haltuunotosta, kehittämisestä ja säilyttämisestä. (Mäntyneva 2001, 20.) Ensimmäinen vaihe eli hankinta tulisi tehdä suhteellisen kannattavana ja pyrkiä samalla luomaan pysyvä asiakkuus. Mikäli uusia asiakas hankitaan tappiollisesti ja asiakassuhde menetetään, on sijoitus ollut yritykselle täysin kannattamaton. Asiakkuuden haltuunotolla tarkoitetaankin sitä, millä tavoin asiakkuus saadaan kannattavaksi uusia kauppoja aikaansaamalla. Uusien asiakkaiden hankinta on kuitenkin monesti paljon kalliimpaa kuin nykyisten asiakassuhteiden kehittäminen. Tämän vuoksi ei ole perusteltua keskittyä ainoastaan uusien asiakkaiden hankintaan vaan pikemminkin taloudellisempaan vaiheeseen, nykyisten asiakkuuksien hoitamiseen. (Mäntyneva 2001, ) Asiakasuskollisuutta voi asiakkuuden kehittämisen avulla lujittaa. Yrityksen on löydettävä oikeat tuotteet ja palvelut oikeille asiakkaille todellisten tarpeiden mukaan. Kehittämisellä on mahdollista tehdä ryhmäkohtaisia suunnitelmia ja toimintamalleja, jolloin asiakkaiden segmentointi tulee tärkeäksi osaksi asiakkuudenhallintaa. Segmentointi auttaa valitsemaan kullekin asiakasryhmälle oikeat kehittämismenetelmät. (Mäntyneva 2001, ) Myös asiakkuuksien säilyttämisessä on tärkeää asiakkaiden syvällisempi tunnistaminen. Ostohistoria auttaa näkemään potentiaaliset ja panostuksen arvoiset asiakassuhteet. Kaikki asiakkaat eivät nimittäin ole välttämättä taloudellisessa mielessä säilyttämisen arvoisia. Ongelmaksi kuitenkin jää monesti se, millä keinoilla parhaimmat asiakkaat pidetään yrityksen asiakkaina jatkossakin. (Mäntyneva 2001, )

16 Segmentointi Asiakasryhmän segmentointi on olennainen osa asiakkuudenhallintaa. Markkinatutkimukset ovat asiakasryhmien määrittelyn avuksi käytettynä hyvin suosittuja. Quinn (emt. 41) toteaa kuitenkin kirjassaan, että monesti tutkimuksissa kerätään vähemmän hyödyllistä tietoa ja jätetään tärkeät mittarit käyttämättä. Mittaukset olisi kuitenkin tärkeä kohdistaa oikein, sillä siihen kaikkeen mitä mitataan, siihen myös kiinnitettään huomiota ja päinvastoin taas sitä mitä ei mitata, se jää huomiotta. Yrityksen pitäisikin Quinnin mukaan kerätä mahdollisimman paljon tietoa asiakkaistaan oikein kohdistetun markkinatutkimuksen avuksi. Asiakkuudet ovat Mäntynevan (2001, 13) mukaan kovin erilaisia, eikä yrityksen kannata lähestyä asiakkaitaan enää perinteisen massamarkkinoinnin tavoin. Asiakkuuksia ryhmitellään eli segmentoidaan kannattavuuden maksimoimiseksi. Ryhmittely on lähtökohtana asiakkuudenhallinnan toteutumiselle, joka käytännössä tarkoittaa selvitystä siitä, keitä asiakkaat todella ovat ja minkälaisia demografisia taustoja heillä on. Ryhmittelyllä pyritään tunnistamaan ja erittelemään niitä asiakasryhmiä, joilla on samankaltaiset tarpeet ja odotukset sekä yhdenmukaiset ostokäyttäytymiset. Tällä tavoin voidaan tarkemmin kohdentaa yrityksen tuotteita, palveluita ja markkinointiviestintää. Segmentin koon tulisi kuitenkin olla tarpeeksi suuri, jotta esimerkiksi markkinointiviestintä olisi perusteltua eikä koituisi yritykselle kannattamattomaksi. (Emt. 2001, ) Vaikka Mäntynevan (2001) Asiakkuudenhallinta-kirja keskittyykin pääosin nimenomaan yrityksen kannalta taloudellisesti kannattavimpiin ratkaisuihin, löytyy siitä asiakkuudenhallinnan perusajatuskin. Kaiken asiakkuudenhallinnan lähtökohtana ovat asiakkaat itse ja Mäntyneva toteaakin, että segmentoinnin tarkoituksena on yrityksen tuote- ja palveluvalikoiman muokkaaminen siten, että asiakkaiden tarpeet ja odotukset pystytään täyttämään paremmin. Quinn (1996) toteaa, että asiakkaita ei pidä kohdella tilastotietoina vaan yksittäisinä ihmisinä, jolloin pystytään helpommin katsomaan asioita heidän näkökulmastaan ja palvelemaan heitä paremmin. Hän rohkaisee yrityksiä tekemään asiakaslähtöisiä sijoituksia vaikka ne eivät toisikaan rahoja heti takaisin. Kyse on riskinotosta ja suuresta intuition käyttämisestä ja itseensä ja omiin tunteisiinsa luottamisesta. Monet yrittäjät ja liikkeenjohdosta vastuussa olevat varmasti kritisoi-

17 14 vat tätä ajatusta. Quinn uskoo kuitenkin asiakkaiden tarpeista lähteneiden harkittujen sijoitusten maksavan itsensä vielä moninkertaisena takaisin. (Emt. 1996, 40, ) 3 MESSUJÄRJESTÄJÄT Maamme suurimmalla messujärjestäjällä Suomen Messuilla on ollut kautta historiansa suuri merkitys valtiomme kansantaloudelle. Sen siipien suojissa ovat syntyneet monet vaikuttavat sopimukset ja yhteistyöpäätökset aina yksityisistä kansainvälisiin. Paljon on kuitenkin tapahtunut ennen kuin ViiniExpon on Helsingin Messukeskuksesta vuosittain löytänyt. 3.1 Suomen Messut Suomen ensimmäiset messut järjestettiin 27. toukokuuta 6. kesäkuuta vuonna Jo vuotta aiemmin oli perustettu valtakunnallisesti toimiva Suomen Messut Osuuskunta. Osuuskunta syntyi itsenäiseen Suomeen koko silloisen talouselämän yhteisen toiveen ansiosta. Suomen oli saatava valtakunnalliset messut kansainvälisen mallin mukaisesti. Sen hetkiset kauppasuhteet olivatkin suurimmilta osin Venäjän varassa, joten tuotantoelämän elvyttämistä ja uusien kauppakumppaneitten löytymistä tuonnille ja viennille kaivattiin. (Holopainen 1990, 6; Vesikansa 1999, 3.) Suomen Messut on kuluneiden vuosien aikana mukautunut aina yhteiskunnan, talouselämän vaatimusten ja trendien mukaisesti. Vaikka messut olivat tulleet suuren suosion myötä Suomeen 1920-luvulla jäädäkseen, koettiin ensimmäisten vilkkaiden messuvuosien jälkeen hiukan messuväsymystäkin. (Vesikansa 1999, 3-5.) Suuremmista maamme messuista Suomen Messut Osuuskunta järjesti vielä Tampereen ja Turun messut vuosina 1922 ja 1929, ennen kuin se keskitti toimintansa Helsinkiin ja ajatus omasta messutilasta alkoi kypsyä. (Holopainen 1990, 25; Vesikansa 1999, 5.)

18 15 Ensimmäinen oma messuhalli Mannerheimintielle Helsingin Töölöön nousi aikakautensa Pohjoismaiden suurin näyttelytila eli Messuhalli vuonna Tänä päivänä halli tunnetaan nimellä Kisahalli. Messuhallin valmistumispäivään mennessä Suomen Messut oli järjestänyt yhteensä 19 messutapahtumaa aina ensimmäisistä messuista lähtien. (Harmoinen 2004; Holopainen 1990, 25; Vesikansa 1999, 5-6.) Uudesta Messuhallista huolimatta 50-luvulla nähtiin, että Töölön tarjoamat puitteet eivät riittäneet tulevaisuudessa kovinkaan pitkälle yhä enemmän tilaa vaativille messuille. Tilapäisrakennukset olivat messujen jokakertaisia vieraita jo 60-luvulla. Ne tulivat kalliiksi, olivat hankalia messuvieraiden sekä järjestäjien kannalta ja valtasivat kaiken liikenevän tilan hallin ympäriltä aina Stadionin edustalle asti. (Vesikansa 1999, 7-8.) Jäähallin ja Finlandia-talon valmistuminen 1970-luvun alussa loivat Suomen Messuille tilanteen, jossa oli varmistettava kilpailukykyinen tulevaisuus. Suuremmat tilat oli saatava ja tätä kautta etulyöntiasema maan huipputapahtumiin. (Vesikansa 1999, ) Messukeskus vauhtiin Ensimmäinen peruspaalu lyötiin maahan Helsingin Pasilassa uudelle Messukeskukselle vuonna Lainoilla, investoinneilla, vanhan hallin kauppahinnalla ja osuuspääoman lisäyksillä rahoitettu Messukeskus-hanke todettiin jo ennen sen valmistumista taloudellisesti kannattamattomaksi lyhyellä tähtäimellä. Töölöön jääminen olisi kuitenkin merkinnyt päättäjien mukaan vanhaan jämähtämistä ja loppujen lopuksi taantumista. Messukeskus piti vain saada vauhtiin. (Vesikansa 1999, ) Uudelle vuosituhannelle astuttaessa Suomen Messut on kiistaton markkinajohtaja tapahtumien järjestäjänä Suomessa. Suomen Messut konserniin kuuluvat Suomen Messut Osuuskunta ja sen kokonaan omistamat tytäryhtiöt somistusalan Standiman Oy ja audiovisuaalisia palveluja tarjoava Suomen Videoviestintä Oy. Suomen Messujen kunnia-asiana onkin tarjota asiakkailleen vain täysipainoisia, hyvin suunniteltuja tapahtumia moniosaamistaan hyväksi käyttäen. (Vuosikertomus Suomen Messut 2002, 3-8.) Messukeskus kätkee tänä päivänä sisäänsä kokonaista kuusi näyttelyhallia, 34 kongressi- ja kokoustilaa kymmenelle yli neljälle tuhannelle hengelle, yhteensä 11 ravin-

19 16 tolaa ja kahvilaa sekä hotellin. Joka vuosi uudet tapahtumat ja messut löytyvät Messukeskuksen uumenista Pasilasta, vanho jen jo perinteiksi muodostuneiden messujen yhä vain kasvattaessa suosiotaan sekä menestystään. (Vuosikertomus Suomen Messut 3-8.) Helsingin messukeskus tukeekin toiminnallaan merkittävästi Suomen elinkeinoelämää ja edistää kilpailukykyä järjestämällä messuja ja tapahtumia aina yksityisistä juhlista esimerkiksi eri valtioiden virallisiin kokouksiin asti, tarjoamalla korkeatasoiset tilat käyttöön ja tuottamalla näihin toimintoihin liittyviä palveluita. Kävijämäärät eivät messujen erikoistumisen vuoksi ole kahdeksankymmentä luvulta juurikaan muuttuneet, mutta tapahtumien määrä on moninkertaistunut. Avajaisvuonna 1975 Messukeskuksessa järjestettiin viisi tapahtumaa, kun vuonna 2003 erilaisia tapahtumia oli jo lähes 60. Alkuvuosien tappioista on noustu huimasti neljän miljoonan euron vuosittaiseen tulokseen ja kasvu vain jatkuu. (Tärkeät luvut 2004; Vesikansa 1999, 52 55; Vuosikertomus Suomen Messut 2002, 4-7.) 3.2 ViiniExpo Messukeskuksen yksi suosituimmista ja ainutlaatuisimmista vuosittain järjestettävistä messuista on kiistatta ViiniExpo. Tämä tällä hetkellä Suomen suurin viinimaailman kohtaamispaikka on järjestetty Messukeskuksessa vuodesta 1996 lähtien. ViiniExpo löytyi ensimmäisen kerran vuonna 1993 ravintola Dipolista Helsingistä. Tapahtuma oli saanut alkunsa Dipolin tarpeesta kehittää toimintaansa jotain uutta ja alkuperäisen idean isän, Timo Muttosen ajatus viinimessuista nähtiin silloin jatkokehittelyn arvo i- sena tuotteena. Dipolista otettiin yhteyttä Viini-lehteen, josta mukaan kehittämiseen saatiin silloiset päätoimittaja Juha Berglund sekä markkinointipäällikkö Lauri Pyhälä. Keväällä 1992 perustettu työryhmä toteutti ensimmäisen ViiniExpon keväällä vuotta myöhemmin, jolloin järjestelyistä vastasivat siis Dipoli Oy sekä Viinilehti Oy yhdessä. Tapahtuma löysi tiensä jo heti ensimmäisellä kerralla suomalaisten sydämiin. Messut järjestettiin runsaan ohjelman, luentojen ja julkisuuden saattelemana. Näytteilleasettajia esiintyi paikan päällä lähes kaksikymmentä. (Muttonen 2004.) Uuden ja huomiota herättävän tapahtuman tavoitteiksi nousivat työryhmän toimesta seuraavat asiat.

20 17 ViiniExpo tulee olemaan ainoa ja suurin viinitapahtuma Suomessa ViiniExpon tavoitteena on nostaa viinikulttuuria Suomessa ViiniExpossa tarjotaan aina myös suurelle yleisölle mahdollisuus tutustua uusiin viineihin ja viinimaihin. Tavoitteissa on onnistuttu varsin hyvin. Tähän päivään mennessä mikään Suomessa järjestetty viinitapahtuma ei ole yltänyt lähellekään ViiniExpon suosiota eikä sen kokoa. Kuluttajatkin pääsevät nauttimaan messuhumusta joka vuosi aivan erikseen heille nimettynä päivänä. (Muttonen 2004.) Dipoli Oy:n lopetettua toimintansa vuonna 1995, tapahtuman oikeudet siirtyivät kokonaisuudessaan Viinilehti Oy:lle. ViiniExpo siirtyi järjestettäväksi Messukeskuksen suojiin kolmen ensimmäisen toimintavuoden jälkeen. Työnjako messujen järjestämisestä, joka on vielä tänäkin päivänä voimassa, sovittiin Suomen Messujen kanssa puoliksi niin, että Viinilehdellä oli vastuu tapahtuman tilamyynnistä, ohjelmasta ja markkinoinnista, kun taas Suomen Messut vastasi tiloista, hallinnosta ja messujen käytännön pystyttämisestä. Uudet suuremmat tilat sekä lainsäädännön muutokset muun muassa maahantuontisäännöksissä edesauttoivat heti ViiniExpon voimakasta kasvua. Tänä päivänä tapahtuma kerää ympärilleen lähes 70 näytteilleasettajaa ja näyttelyneliöt ovat kasvaneet alkuaikojen 500:stä neliöstä 2 400:een neliöön asti. Kävijämäärätkin ovat moninkertaistuneet yhdeksänkymmentäluvun puolivälin jälkeen. (Muttonen 2004.) ViiniExpo on toteutettu Messukeskuksen vuosien aikana vaihtovuosin vuorotellen kolmen ja neljän päivän aukiololla. Joka toinen vuosi Gastro-messujen kanssa yhtä aikaa järjestettäessä ViiniExpo on neljäpäiväinen tapahtuma, jolloin mukana on viinien lisäksi myös väkevät alkoholijuomat. Joka toinen vuosi taas kolmepäiväinen. Joka vuosi yksi messupäivä, yleensä lauantai on tarkoitettu kaikille viineistä kiinnostuneille kuluttajille avoimeksi, jolloin sisään pääsee pääsymaksun maksamalla. Niin kutsuttuna Viinin Ystävän Päivänä esillä ovat aina ainoastaan miedot alkoholijuomat. Muina eli ammattilaispäivinä, joko keskiviikosta tai torstaista perjantaihin, sisään pääsevät ainoastaan alkoholialanammattilaiset, jolloin voidaan esitellä myös väkeviä juomia. ViiniExpossa on myös joka vuosi ollut jokin teema, jonka aiheesta muun muassa luennot ja muut tapahtumat koostuvat. Tänä vuonna teemana oli Ranska.

Kävijäkysely 6.-7.9.2007. Helsingin Messukeskus

Kävijäkysely 6.-7.9.2007. Helsingin Messukeskus Kävijäkysely 6.-7.9.2007 Liikelahjat-messut t Helsingin Messukeskus Business to Business Mediat Oy Kävijäkysely Liikelahjat-messut 6.-7.9.2007, Helsingin Messukeskus Vastaajia 242 Tutkimus toteutettiin

Lisätiedot

Markkinointiviestintäpanostukset kasvoivat 4,1 % vuonna 2011

Markkinointiviestintäpanostukset kasvoivat 4,1 % vuonna 2011 Tiedote 31.5.2012 Markkinointiviestintäpanostukset kasvoivat 4,1 % vuonna 2011 Markkinointiviestintäpanostukset olivat vuonna 2011 Suomessa 3,385 miljardia euroa. Investoinnit kasvoivat 4,1 % edellisvuoteen

Lisätiedot

Markkinointiviestinnän määrä kasvoi vuonna 2010

Markkinointiviestinnän määrä kasvoi vuonna 2010 Viestimille 18.05.2011 Markkinointiviestinnän määrä kasvoi vuonna 2010 Mainosalan järjestöjä edustavan Mainonnan Neuvottelukunnan TNS Gallupilla teettämän selvityksen mukaan markkinointiviestinnän määrä

Lisätiedot

MATKA 2010 tilastotietoa

MATKA 2010 tilastotietoa MATKA 2011 MATKA 2010 tilastotietoa 11,249 m² näyttelypinta-alaa 1,202 näytteilleasettajayritystä 366 päänäytteilleasettajayritystä 836 alanäytteilleasettajayritystä 72 maata edustettuna lisäksi messuilla

Lisätiedot

Markkinointiviestinnän määrä supistui 0,5 miljardia euroa vuonna 2009

Markkinointiviestinnän määrä supistui 0,5 miljardia euroa vuonna 2009 Mainonnan Neuvottelukunnan tiedote 15.06.2010 Markkinointiviestinnän määrä supistui 0,5 miljardia euroa vuonna 2009 Mainosalan järjestöjä edustava Mainonnan Neuvottelukunnan TNS Gallupilla teettämän selvityksen

Lisätiedot

NÄYTTEILLEASETTAJAOPAS

NÄYTTEILLEASETTAJAOPAS NÄYTTEILLEASETTAJAOPAS Opas onnistuneeseen osallistumiseen Suunnittele! Toteuta! Seuraa! Arvioi! = Paras ikinä saatu tulos! easyfairs.com easyfairs työkalupakki Tervetuloa näytteilleasettajaksi easyfairs

Lisätiedot

Mystery Shopper tutkimus Forma Syksy 10 Messuilla

Mystery Shopper tutkimus Forma Syksy 10 Messuilla Mystery Shopper tutkimus Forma Syksy 10 Messuilla Tutkimuksen toteutus: Expo Expert Oy info@expoexpert.fi www.expoexpert.fi puh. 040 530 5500 MESSUOSASTOJEN YLEISILME Näytteilleasettajilla sommittelun

Lisätiedot

LÄTKÄ&SÄBÄ-EXPO 2011 MESSUKESKUKSESSA 4.-6.11.2011

LÄTKÄ&SÄBÄ-EXPO 2011 MESSUKESKUKSESSA 4.-6.11.2011 LÄTKÄ&SÄBÄ-EXPO 2011 MESSUKESKUKSESSA 4.-6.11.2011 EXPO 2010 - SUURMENESTYS Kävijöitä virpoi yhteensä lähes 67 000. Aiemmat ennätykset rikottiin + 35 %! Ei huono, kun posse oli enimmäkseen tyytyväinenkin.

Lisätiedot

Mainosbarometri 2007 ennakoi mainonnan kasvua

Mainosbarometri 2007 ennakoi mainonnan kasvua Mainosbarometri 2007 ennakoi mainonnan kasvua TIEDOTUSVÄLINEILLE JULKAISTAVISSA 20.9.2006 KLO 9.00 Markkinointiviestinnän panostusaikeita selvittävä Mainosbarometri 2007 -tutkimus ennakoi mainonnan lisääntyvän

Lisätiedot

Design yrityksen viestintäfunktiona

Design yrityksen viestintäfunktiona Design yrityksen viestintäfunktiona Hanna Päivärinta VTM Pro gradun esittely Tutkimuksen taustaa Design on ollut pitkään puhutteleva ilmiö Designia tuntuu olevan kaikkialla Helsinki World Design Capital

Lisätiedot

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle HELSINGIN YLIOPISTO RURALIA-INSTITUUTTI Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle KASVOT LUOMULLE 1. Perustiedot (lyhyesti ja ytimekkäästi) Mitä yritys myy? Mikä on pääkohderyhmä? Kenelle myydään? Miten

Lisätiedot

1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto. Sisällys

1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto. Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto Sisällys 1 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto Yleistä tutkimuksesta 2 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

LÄTKÄ&SÄBÄ-EXPO 2012 MESSUKESKUKSESSA 2.-4.11.2012

LÄTKÄ&SÄBÄ-EXPO 2012 MESSUKESKUKSESSA 2.-4.11.2012 LÄTKÄ&SÄBÄ-EXPO 2012 MESSUKESKUKSESSA 2.-4.11.2012 LÄTKÄ&SÄBÄ-EXPO 2011 TYYTYVÄISIÄ NÄYTTEILLEASETTAJIA, KUMPPANEITA JA KÄVIJÖITÄ Edellisvuoden tapaan Lätkä&Säbä-Expossa 2011 viihdyttiin pitkään (3,9 h)

Lisätiedot

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla @MeltwaterFIN Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla Maria Sundström Managing Director Meltwater Group 0 Agenda @MeltwaterFIN MELTWATER I. SOSIAALISEN MEDIAN SEURANTA JA RAPORTOINTI Sosiaalisen

Lisätiedot

FinnTec. Metalli- ja konepaja-alan suurtapahtuma. Messuvieraskyselyn yhteenveto

FinnTec. Metalli- ja konepaja-alan suurtapahtuma. Messuvieraskyselyn yhteenveto FinnTec Metalli- ja konepaja-alan suurtapahtuma Messuvieraskyselyn yhteenveto Metalli- ja konepajateollisuuden toimialakohtainen tutkimus FinnTec-messujen jälkeen toteutettiin toimialan arvostuksista ja

Lisätiedot

SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA

SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA Markkinatehdas on ryhmä nuoria markkinoijia, joiden tavoitteena on parantaa Keski-Suomen yritysten markkinoinnin suunnitelmallisuutta ja auttaa käytännön toteutuksessa.

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

Miksi mukaan? Kuvaus. Mitä? Sisältö ja ajankohta

Miksi mukaan? Kuvaus. Mitä? Sisältö ja ajankohta Järjestäjän opas Kuvaus Mitä? Tervetuloa meille -viikko on osa Suomalaisen Työn Liiton Suomi 100 -juhlavuoden Made by Finland -kampanjaa. Tavoitteena on innostaa mukaan suomalaiset yritykset ja yhteisöt

Lisätiedot

TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012

TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012 TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012 Päivämäärä Lajin vastuuhenkilöt: Tea Ruppa, lajivastaava, Jyväskylän ammattiopisto Semifinaalikoordinaattori:

Lisätiedot

Messujen merkitys. Forma Messujen Face to Face seminaari Sari Auranen, markkinointipäällikkö, Suomen Messut

Messujen merkitys. Forma Messujen Face to Face seminaari Sari Auranen, markkinointipäällikkö, Suomen Messut Messujen merkitys Messujen merkitys Forma Messujen Face to Face seminaari 24.5.2010 Sari Auranen, markkinointipäällikkö, Suomen Messut sari.auranen@finnexpo.fi Messuilla kohtaat kasvotusten Messujen merkitys.

Lisätiedot

Kävijäkysely 6.-7.9.2007. Helsingin Messukeskus

Kävijäkysely 6.-7.9.2007. Helsingin Messukeskus Kävijäkysely 6.-7.9.007 S&A päivät ät Helsingin Messukeskus Business to Business Mediat Oy Kävijäkysely S & A päivät 6.-7.9.007, Helsingin Messukeskus Vastaajia 5 Tutkimus toteutettiin internet-kyselynä,

Lisätiedot

markkinointistrategia

markkinointistrategia Menestyksen markkinointistrategia kaava - Selkeät tavoitteet + Markkinointistrategia + Markkinointisuunnitelma + Tehokas toiminta = Menestys 1. markkinat Käytä alkuun aikaa kaivaaksesi tietoa olemassa

Lisätiedot

Yritysyhteenliittymän markkinointi

Yritysyhteenliittymän markkinointi Yritysyhteenliittymän markkinointi Hankintayksikön markkinakartoitus l. RFI Toimittajat voivat markkinoida tuotteitaan ja palveluitaan hankintayksikölle kuten muillekin potentiaalisille asiakkaille - aktiiviset

Lisätiedot

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT Markkinointi on Asiakaslähtöistä ajattelu Tuote-, hinta-, jakelutie- ja viestintäratkaisujen tekemistä ja toimenpiteiden toteuttamista mahdollisimman hyvän taloudellisen

Lisätiedot

Terveysteknologia 2014 -infotilaisuus

Terveysteknologia 2014 -infotilaisuus Terveysteknologia 2014 -infotilaisuus 22.10.2013 Faktaa & lukuja Aktiivinen näytteilleasettaja = tyytyväinen näytteilleasettaja Aktiivinen näytteilleasettaja saa jopa 300 % enemmän kävijöitä osastolleen

Lisätiedot

FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013. FSA:n vuosikokous 2.5.2013

FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013. FSA:n vuosikokous 2.5.2013 FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013 FSA:n vuosikokous 2.5.2013 TOIMINTASUUNNITELMAN PÄÄLINJAT Vuoden 2013 toimintasuunnitelma keskittyy: Jäsenlähtöisen toiminnan aktivoimiseen* FSA:n toiminnasta

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Taito Shop ketju 10 vuotta Tarina yhteistyöstä ja kasvusta

Taito Shop ketju 10 vuotta Tarina yhteistyöstä ja kasvusta Taito Shop ketju 10 vuotta Tarina yhteistyöstä ja kasvusta Yhteistyöstä menestystä Forma messut on Taito Shopketjun myymälöille tärkein sisäänostotapahtuma ja paikka kohdata tavarantoimittajia. Siksi se

Lisätiedot

MENESTYMISEN EVÄÄT MESSUILLA

MENESTYMISEN EVÄÄT MESSUILLA MENESTYMISEN EVÄÄT MESSUILLA 4.5.2017 @HelenaWallo #tapahtumatohtori 5.5.2017 TAVOITTEITA uusia ideoita ja ajatuksia messuosallistumiseen liittyen rohkeutta tavoitteiden asettamiseen ja mittaamiseen messujen

Lisätiedot

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa 7.5 2014 Anu Korkiakangas Myynninmaailma Oy www.myynninmaailma.fi Miksi sähköinen markkinointi? Tukemaan myyntiä Tavoitat oikeat kohderyhmät

Lisätiedot

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään.

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään. 28.12.2007 HN Palvelun tuotteistaminen, palvelutuote Miksi on oltava tuote? Jotta olisi jotain myytävää! Voiko osaaminen olla tuote? Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta

Lisätiedot

Tiedekirjojen markkinointi sosiaalisessa mediassa. Ajankohtaista julkaisemisessa 6.3.2015 Mandi Vermilä

Tiedekirjojen markkinointi sosiaalisessa mediassa. Ajankohtaista julkaisemisessa 6.3.2015 Mandi Vermilä Tiedekirjojen markkinointi sosiaalisessa mediassa Ajankohtaista julkaisemisessa 6.3.2015 Mitä sosiaaliset mediat ovat? Miksi sosiaalisia medioita käytetään markkinointikanavina? Koska sosiaalisen median

Lisätiedot

Messukeskus looginen kohtaamispaikka

Messukeskus looginen kohtaamispaikka Messukeskus looginen kohtaamispaikka Kehityksen kiihtyvä vauhti, informaatiotulva ja ihmisten kasvava ajanpuute lisäävät tapahtumien merkitystä kohtaamispaikkana Kävijät tulevat tapahtumaan saadakseen

Lisätiedot

Suomalaiset omistajuudesta ja osuuskunnista. Sakari Nurmela

Suomalaiset omistajuudesta ja osuuskunnista. Sakari Nurmela Suomalaiset omistajuudesta ja osuuskunnista Sakari Nurmela Tutkimuksen toteuttaminen Tutkimuksen toteuttaminen Aineiston kerääminen Tutkimusaineisto kerättiin Gallup Kanavalla 6. 2.6.7. Kyseessä on Kantar

Lisätiedot

Integroitu markkinointiviestintä

Integroitu markkinointiviestintä Markkinoinnin perusteet 23A00110 Videoluento I Integroitu markkinointiviestintä Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Markkinointiviestintä (marketing communication)

Lisätiedot

TIEDOTE 13.06.2013 MARKKINOINTIVIESTINNÄN MÄÄRÄ LASKI VIIME VUONNA 0,6 %

TIEDOTE 13.06.2013 MARKKINOINTIVIESTINNÄN MÄÄRÄ LASKI VIIME VUONNA 0,6 % TIEDOTE 13.06.2013 MARKKINOINTIVIESTINNÄN MÄÄRÄ LASKI VIIME VUONNA 0,6 % Markkinointiviestinnän määrä Suomessa vuonna 2012 oli 3 380 miljoonaa euroa. Investoinnit laskivat 0,6 prosenttia edelliseen vuoteen

Lisätiedot

Yrittäjäkoulutus. Markkinoinnin kilpailukeinot

Yrittäjäkoulutus. Markkinoinnin kilpailukeinot 1 Yrittäjäkoulutus Markkinoinnin kilpailukeinot Mitä markkinointi on? 2 Laajasti ottaen markkinointi kattaa kaikki liiketoiminnan osa-alueet. Väljästi tulkittuna se tarkoittaa sitä, että kaikki yrittäjän

Lisätiedot

Tervetuloa viestintäyhdyshenkilöiden koulutusohjelmaan!

Tervetuloa viestintäyhdyshenkilöiden koulutusohjelmaan! Tervetuloa viestintäyhdyshenkilöiden koulutusohjelmaan! Mitä, miksi ja kenelle? Tukee ja lisää viestinnän osaamista Tarjoaa käytännönläheisiä näkökulmia yliopiston viestinnän eri osa-alueisiin Jotta viestintä

Lisätiedot

FinnBuild. Kansainväliset rakennus- ja talotekniikkamessu 9.-12.10.2012 Helsingin Messukeskuksessa. Toimialakyselyn tiivistelmä 13.11.

FinnBuild. Kansainväliset rakennus- ja talotekniikkamessu 9.-12.10.2012 Helsingin Messukeskuksessa. Toimialakyselyn tiivistelmä 13.11. FinnBuild Kansainväliset rakennus- ja talotekniikkamessu 9.-12.10.2012 Helsingin Messukeskuksessa. Toimialakyselyn tiivistelmä 13.11.2012 Suomen Messujen Tiedote 25.9.2012 FinnBuildissa tehdään toimialakartoitus

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko tarjoaa mainion tilaisuuden toteuttaa tapahtumia yhteistyössä oman alueen eri organisaatioiden kanssa.

Lisätiedot

Mennään asiaan. Sijoitusristeily 2007. Juha Blomster Talentum Oyj toimitusjohtaja

Mennään asiaan. Sijoitusristeily 2007. Juha Blomster Talentum Oyj toimitusjohtaja Mennään asiaan. Sijoitusristeily 2007 Juha Blomster Talentum Oyj toimitusjohtaja Sisältö Tunnuslukuja Liiketoiminta Premedia Tv-sisällöntuotanto Suoramarkkinointi Kustannustoiminta Missio, visio, strategiset

Lisätiedot

Maailma kylässä festivaalin näytteilleasettajatutkimus Emma Niskanen

Maailma kylässä festivaalin näytteilleasettajatutkimus Emma Niskanen Maailma kylässä festivaalin näytteilleasettajatutkimus 2017 Emma Niskanen Tausta Kysely toteutettiin Kepan ja Laurea-ammattikorkeakoulun yhteistyönä Festivaalialueella oli näytteilleasettajia yhteensä

Lisätiedot

Kansainvälisten myyntiliidien määrä nousuun LinkedIn-markkinoinnilla CASE AAC Global

Kansainvälisten myyntiliidien määrä nousuun LinkedIn-markkinoinnilla CASE AAC Global Kansainvälisten myyntiliidien määrä nousuun LinkedIn-markkinoinnilla CASE AAC Global Toimiala: Kansainvälinen viestintä, sen koulutus ja konsultointi Yritys: AAC Global Lähdimme testaamaan LinkedIn-markkinoinnin

Lisätiedot

TUOTEKEHITYKSELLÄ HUNAJAN KULUTUS KASVUUN. Vuokko Tuononen 24.11.2007

TUOTEKEHITYKSELLÄ HUNAJAN KULUTUS KASVUUN. Vuokko Tuononen 24.11.2007 TUOTEKEHITYKSELLÄ HUNAJAN KULUTUS KASVUUN Vuokko Tuononen 24.11.2007 Tuotekehitys "Tuotekehitys on toimintaa, jonka tarkoituksena on etsiä, synnyttää, valita ja kehittää yritykselle uusia tuotteita sekä

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Mikä lähiruoassa koukuttaa? Lyhyet läheiset ketjut lähiruoka ja sosiaalinen pääoma -selvityksen tuloksia ja jakamistalouden malleja

Mikä lähiruoassa koukuttaa? Lyhyet läheiset ketjut lähiruoka ja sosiaalinen pääoma -selvityksen tuloksia ja jakamistalouden malleja Mikä lähiruoassa koukuttaa? Lyhyet läheiset ketjut lähiruoka ja sosiaalinen pääoma -selvityksen tuloksia ja jakamistalouden malleja 2.6.2017 Leena Erälinna leena.eralinna@utu.fi Sosiaalinen pääoma Ihmisten

Lisätiedot

YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN?

YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN? Kehittämistehtävä (AMK) Hoitotyö Terveydenhoitotyö 3.12.2012 Elina Kapilo ja Raija Savolainen YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN? -Artikkeli julkaistavaksi Sytyn Sanomissa keväällä

Lisätiedot

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy + Toimiala: Rakentaminen ja remontointi Yritys: Tampereen Rakennustiimi Oy Olemme saaneet Fonectalta selkeää näyttöä

Lisätiedot

Yhteenveto 10.12.2012 Eija Seppänen MARKKINOINNIN UUSI KUVA

Yhteenveto 10.12.2012 Eija Seppänen MARKKINOINNIN UUSI KUVA Yhteenveto 10.12.2012 Eija Seppänen MARKKINOINNIN UUSI KUVA 1 Verkkoaivoriiheen osallistuneet olen markkinoinnin ammattilainen 42% ostan markkinointipalveluja 19% myyn markkinointipalveluja 4% vastaan

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

Tampereen Messu- ja Urheilukeskus Oy:n ja Tampereen Messut -konsernin median joululounas 13.12.2012

Tampereen Messu- ja Urheilukeskus Oy:n ja Tampereen Messut -konsernin median joululounas 13.12.2012 Tampereen Messu- ja Urheilukeskus Oy:n ja Tampereen Messut -konsernin median joululounas 13.12.2012 2 Tampereen Messu- ja Urheilukeskus Tampere Exhibition and Sports Centre (TESC) o keskeinen sijainti,

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

Tiedotus & markkinointi,

Tiedotus & markkinointi, Tiedotus & markkinointi, kiertuetoiminnassa TEKIJÄ: V KOULUTUSJAKSO 30.- 31.1.2012 Kouvolan Teatteri Leena Björkqvist 2012 Ma 30.1.2012 Onnistuneen markkinoinnin peruspilareita kiertuetoiminnassa Klo 12.00-12.10

Lisätiedot

Vuokrajohtajatutkimus 2017

Vuokrajohtajatutkimus 2017 1.11.2017 Vuokrajohtajatutkimus 2017 RAPORTTI 1 2 K2 Search Oy Toiminut Suomessa vuodesta 1991 nimellä People Management. 2014 yhdistyminen ruotsalaisen K2 Searchin ja Wise Groupin kanssa. Emoyhtiömme

Lisätiedot

Ruka-Kuusamo Matkailuyhdistys ry

Ruka-Kuusamo Matkailuyhdistys ry 11/9/2012 1 Ruka-Kuusamo Matkailuyhdistys ry Perustettu syksyllä 2002 10 vuotisjuhlat lokakuussa Jäsenyrityksiä lähes 170 (matkailuyrityksiä, kauppaliikkeitä, kiinteistönvälittäjiä, huoltofirmoja, liikennöitsijöitä)

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala Markkinointi-instituutti Pirjo Hallipelto pirjo.hallipelto@markinst.fi p. 040 7321 784 Faunatar Johanna Valo Liiketalouden perustutkinto,

Lisätiedot

MARKKINOINTIKANAVAT JA LOGISTISET VAIHTOEHDOT - SELVITYS

MARKKINOINTIKANAVAT JA LOGISTISET VAIHTOEHDOT - SELVITYS sivu 1 hankevastaava Pirjo Korjonen p. +358 40 301 2417 pirjo.korjonen@proagria.fi ProAgria Pohjois-Karjala PL 5, Koskikatu 11 C 80101 JOENSUU www.proagriapohjois-karjala.fi www.kareliaalacarete.fi MARKKINOINTIKANAVAT

Lisätiedot

on yritystoiminnan keskeisistä liiketoimintapäätöksistä ensimmäinen. Sen varaan kaikki muut päätökset tehdään:

on yritystoiminnan keskeisistä liiketoimintapäätöksistä ensimmäinen. Sen varaan kaikki muut päätökset tehdään: Sisällysluettelo Esipuhe 2 1. Segmentointi nykymarkkinoinnissa 5 1.1. Segmentoinnin merkitys 6 1.2. Segmentoinnin toteutuksen ongelmat 8 1.3. Segmentin valintaan vaikuttavat tekijät 10 2. Segmentoinnin

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS. Alma Median yhtiökokous Kai Telanne

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS. Alma Median yhtiökokous Kai Telanne TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Alma Median yhtiökokous 22.3.2017 Kai Telanne Esityksen sisältö Ajankohtaista mediasta Tilinpäätös 2016 Suhdannetilanne Strategia Fake news is the best thing that has happened

Lisätiedot

Venäläisen asiakkaan ostokäyttäytyminen ja matkailutuotteiden markkinointi Venäjälle

Venäläisen asiakkaan ostokäyttäytyminen ja matkailutuotteiden markkinointi Venäjälle Venäläisen asiakkaan ostokäyttäytyminen ja matkailutuotteiden markkinointi Venäjälle Imatra 14.1.2014 Virve Obolgogiani Mimino Oy Tavoitteena matkailutuotteen myynti venäläiselle asiakkaalle Miten asiakas

Lisätiedot

Facebook-opas tilitoimistoille

Facebook-opas tilitoimistoille Facebook-opas tilitoimistoille Joko tilitoimistollanne on Facebook-sivu? Jos ei, tähän oppaaseen on koottu 10 askeleen polku, jota seuraamalla sivu on helppo perustaa. MUUTAMA FAKTA SOSIAALISESTA MEDIASTA

Lisätiedot

Aloittelijasta Internet markkinoinnin sankariksi. Artem Daniliants / LumoLink

Aloittelijasta Internet markkinoinnin sankariksi. Artem Daniliants / LumoLink Aloittelijasta Internet markkinoinnin sankariksi Artem Daniliants / LumoLink CEO at LumoLink Verkkokauppa & Web teknologian asiantuntija 13+ vuotta kokemusta Internet liiketoiminnasta 10+ vuotta kokemusta

Lisätiedot

Yrityskuvan hoito on johdon ja ammattilaisten tehtävä.

Yrityskuvan hoito on johdon ja ammattilaisten tehtävä. MIELIKUVAT JA DESIGN MANAGEMENT Psykologisia perusteita Ihmiselle on ainoa totuus se, jonka hän uskoo todeksi eli siis mielikuva asiasta, eikä ole merkitystä pitääkö tämä asia paikkansa vai ei. Ostopäätöstilanteessa

Lisätiedot

Asiakkuusindeksi 2009

Asiakkuusindeksi 2009 1 Asiakkuusindeksi 2009 Selvitettiin suomalaisten yritysten asiakasuskollisuutta: Kuinka paljon eri yritysten kanssa asioidaan Millainen asiointi- ja asiakassuhde suomalaisilla kuluttajilla on yrityksiin

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012

Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012 Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012 Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja Tammikuussa 2012 toteutettiin valtakunnallinen Yritys- Suomi lanseerauskampanja. Mikkelin

Lisätiedot

Uudet digitaaliset keinot toivat Pizzataxin takaisin kartalle CASE Pizzataxi

Uudet digitaaliset keinot toivat Pizzataxin takaisin kartalle CASE Pizzataxi Uudet digitaaliset keinot toivat Pizzataxin takaisin kartalle CASE Pizzataxi Toimiala: Kahvila- ja ravintolapalvelut Yritys: Helsingin Pizzapalvelu Oy / Pizzataxi Investointi maksoi itsensä takaisin jo

Lisätiedot

Mikä Eräverkko? Kaikki eräelämykset yhdestä osoitteesta.

Mikä Eräverkko? Kaikki eräelämykset yhdestä osoitteesta. Mikä Eräverkko? Eräverkko on eräihmisten ja -palveluiden kohtauspaikka, josta löydät helposti ja nopeasti metsästysmahdollisuudet sekä metsästyksen oheispalvelut. Kaikki eräelämykset yhdestä osoitteesta.

Lisätiedot

BRANDS. Vahvista BRÄNDIÄ

BRANDS. Vahvista BRÄNDIÄ BRANDS Lisää myyntiä Vahvista BRÄNDIÄ VIESTINTÄ myymälässä MIKSI SE ON TÄRKEÄÄ? Hyödyntämällä näitä tietoja voit lisätä myyntiä melkoisesti Haluatko lisätä myyntiä? Viesti enemmän Haluatko kasvattaa MARKKINAOSUUTTASI?

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Vakuuta vastapuoli Vinkkejä oman työn esittelemiseen ja markkinointiin

Vakuuta vastapuoli Vinkkejä oman työn esittelemiseen ja markkinointiin Vakuuta vastapuoli Vinkkejä oman työn esittelemiseen ja markkinointiin Heljä Franssila Kulttuuriyrittäjyysluento: Kuvataiteilijat ja tuottajat kohtaavat. 27.10.2014 Frame vahvistaa suomalaisen nykytaiteen

Lisätiedot

22.09.11 1 IIVARI MONONEN OY. Yritysoston kautta kansainvälistä kasvua Ari Mononen 22.9.2011

22.09.11 1 IIVARI MONONEN OY. Yritysoston kautta kansainvälistä kasvua Ari Mononen 22.9.2011 22.09.11 1 IIVARI MONONEN OY Yritysoston kautta kansainvälistä kasvua Ari Mononen 22.9.2011 22.04.09 2 LIIKEIDEA Iivari Mononen -konserni valmistaa ja myy infrastruktuurin rakentamisessa tarvittavia korkean

Lisätiedot

Pelastakaa sosiaalinen media markkinoinnilta!

Pelastakaa sosiaalinen media markkinoinnilta! Pelastakaa sosiaalinen media markkinoinnilta! Viisi totuutta sosiaalisesta mediasta 1. Facebook on uusi Internet. 2. Yritys ei ole enää kuningas. 3. Suosittelu on sosiaalisen median tärkein liiketoimintatavoite.

Lisätiedot

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi Kuvailulehti Tekijä(t) Rautiainen, Joonas Työn nimi Korkotuetun vuokratalon kannattavuus Ammattilaisten mietteitä Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 52 Päivämäärä 03.08.2015 Julkaisun kieli Suomi Verkkojulkaisulupa

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Markkinointia, joka tuottaa myyntimahdollisuuksia!"#$%&'%(()*+,-'.#%/0

Markkinointia, joka tuottaa myyntimahdollisuuksia!#$%&'%(()*+,-'.#%/0 Markkinointia, joka tuottaa myyntimahdollisuuksia!"#$%&'%(()*+,-'.#%/0 Markkinoinnin tehtävät 1. Liidien tuottaminen 2. Liidien laadullistaminen 3. Tuotteiden ja palveluiden tunnettuuden kehittäminen

Lisätiedot

FUN TAMPERE MEDIATIEDOT 2018

FUN TAMPERE MEDIATIEDOT 2018 FUN TAMPERE MEDIATIEDOT 2018 Miksi RADIO? Radiomainonnalla saa paljon hyviä kontakteja edullisesti Radio ohjaa kuluttajat nopeasti nettisivuille tai suoraan verkkokauppaan Radiomainonta kestää kontaktihinnaltaan

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella! Kampanjakuvaus on tuomareiden tärkein

Lisätiedot

Verkostoituminen, näkyvyys ja markkinointi. Annukka Jyrämä 10.11.2014

Verkostoituminen, näkyvyys ja markkinointi. Annukka Jyrämä 10.11.2014 Verkostoituminen, näkyvyys ja markkinointi 10.11.2014 Verkostoituminen http://images.google.fi/images?q=aboriginal+art&hl=fi&um=1&ie=utf 8&sa=X&oi=images&ct=title Verkostoituminen Verkostoteoriat: markkinat

Lisätiedot

Mikä ihmeen brändi? Mitä brändäämisellä tarkoitetaan? Miten erottautua? Entä kannattaako brändäys yksin?

Mikä ihmeen brändi? Mitä brändäämisellä tarkoitetaan? Miten erottautua? Entä kannattaako brändäys yksin? KTT, dosentti Saila Saraniemi, Oulun yliopisto, markkinoinnin laitos Rokua 24.8.2013 Mikä ihmeen brändi Mitä brändäämisellä tarkoitetaan Miten erottautua Entä kannattaako brändäys yksin 1 2 Jokainen tuo

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014 Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Pirkan opiston opiskelijoiden tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Markkinointiautomaation haltuunotto toi lisää liidejä CASE DNA BUSINESS

Markkinointiautomaation haltuunotto toi lisää liidejä CASE DNA BUSINESS Markkinointiautomaation haltuunotto toi lisää liidejä CASE DNA BUSINESS + Toimiala: viestintä- ja asiakasverkkopalveluiden tarjoaminen Yritys: DNA "Markkinointiviestien tarkan kohdennuksen ansiosta voimme

Lisätiedot

Markkinoinnin punainen lanka: tavoitteenasetanta ja strategiavalinnat Jussi Junikka ja Nina Lehtomäki

Markkinoinnin punainen lanka: tavoitteenasetanta ja strategiavalinnat Jussi Junikka ja Nina Lehtomäki Markkinoinnin punainen lanka: tavoitteenasetanta ja strategiavalinnat Jussi Junikka ja Nina Lehtomäki 20.10.2017 Markkinoinnin punainen lanka 20.10. Tavoitteenasetanta ja strategiavalinnat Markkinoinnin

Lisätiedot

www.uudiskohde.fi Uusien asuntojen osaaja.

www.uudiskohde.fi Uusien asuntojen osaaja. www.uudiskohde.fi Uusien asuntojen osaaja. Uudiskohteiden asiantuntija palveluksessanne. Uudiskohde on palveluna ainutlaatuinen. Välittäjämme ovat keskittyneet nimenomaan uudiskohteiden myyntiin, mistä

Lisätiedot

Viestinnän kohdentaminen ja viestintä häiriötilanteissa. 29.10.2015 Anna-Maria Maunu

Viestinnän kohdentaminen ja viestintä häiriötilanteissa. 29.10.2015 Anna-Maria Maunu Viestinnän kohdentaminen ja viestintä häiriötilanteissa 29.10.2015 Anna-Maria Maunu Viranomaisviestintä? 28.1.2015 Anna-Maria Maunu Viestintä kohdentuu kun on: kiinnostava viesti selkeä kieli osattu käyttää

Lisätiedot

MYYDÄÄN Sisustamisesta Rakentamisesta ja remontoinnista Pihasta ja puutarhanhoidosta KIINNOSTUNEITA. Asumisen mediat 2014

MYYDÄÄN Sisustamisesta Rakentamisesta ja remontoinnista Pihasta ja puutarhanhoidosta KIINNOSTUNEITA. Asumisen mediat 2014 MYYDÄÄN Sisustamisesta Rakentamisesta ja remontoinnista Pihasta ja puutarhanhoidosta KIINNOSTUNEITA Asumisen mediat 2014 MONIA MAHDOLLISUUKSIA YHDEN KATON ALTA Otavamedian avulla tavoitat sisustamisesta,

Lisätiedot

METALLIALAN OSUUSKUNTASELVITYS, RAMBOLL MANAGEMENT CONSULTING

METALLIALAN OSUUSKUNTASELVITYS, RAMBOLL MANAGEMENT CONSULTING METALLIALAN OSUUSKUNTASELVITYS, RAMBOLL MANAGEMENT CONSULTING Alustavien selvitystulosten esittely Ryhmätyöskentely Me-TALLI liiketoimintamallissa Ryhmä 1: Tarjonta ja asiakas näkökulma, Ryhmä 2: Toiminnan

Lisätiedot

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila -kyselytutkimus Tavoitteena laaja yleiskuva suomalaisen markkinoinnin tilasta ja kehityksestä

Lisätiedot

Kokemuksia keksimisestä, yrittäjyydestä ja verkostoitumisen tärkeydestä. Aulis Kärkkäinen Technopolis Business Breakfast 22.8.2013

Kokemuksia keksimisestä, yrittäjyydestä ja verkostoitumisen tärkeydestä. Aulis Kärkkäinen Technopolis Business Breakfast 22.8.2013 Kokemuksia keksimisestä, yrittäjyydestä ja verkostoitumisen tärkeydestä Aulis Kärkkäinen Technopolis Business Breakfast 22.8.2013 Vastantekoa sarjatuotantona pakollinen työharjoittelujakso kesällä 1962

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045. Yhteenveto suunnitelman tekemisestä

LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045. Yhteenveto suunnitelman tekemisestä LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045 Yhteenveto suunnitelman tekemisestä Liiketoimintasuunnitelman merkitys pakotta miettimään liikeideaa järjestelmällisesti ja varmistamaan, että markkinapotentiaali

Lisätiedot

Alma Median tulos Q Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja

Alma Median tulos Q Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja Alma Median tulos Q3 2011 Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 1 Agenda Avainkohdat Markkinoiden kehitys Segmenttikatsaukset Taloudellinen kehitys ja näkymät 2 Avainkohdat

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma

Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma Yrityksen nimi/yksikön nimi: [kirjoita tähän] Päivä: 22. tammikuuta 2010 Markkinointisuunnitelma 2(5) Sisällysluettelo 1. Perustiedot yrityksestä...

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2009 2010. Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalous. Key Account Manager avainasiakkuuksien hallinta -erikoistumisopinnot 30 op

OPINTO-OPAS 2009 2010. Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalous. Key Account Manager avainasiakkuuksien hallinta -erikoistumisopinnot 30 op OPINTO-OPAS 2009 2010 Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalous Key Account Manager avainasiakkuuksien hallinta -erikoistumisopinnot 30 op 2 (5) Key Account Manager avainasiakkuuksien hallinta - erikoistumisopinnot

Lisätiedot

Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukyvyn kehittäminen

Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukyvyn kehittäminen Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukyvyn kehittäminen Access via Finland reittimarkkinointikampanjan tuloksia Teija Suoknuuti/NELI ELLO loppuseminaari 15.3.2012 Kotka 7.4.2010 Tausta ja tavoitteet Logistiikkasektori

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma vuosille

Liiketoimintasuunnitelma vuosille Liiketoimintasuunnitelma vuosille Yrityskonsultointi JonesCon 2 TAUSTATIEDOT Laatija: Yrityksen nimi: Yrityksen toimiala: Perustajat: Suunnitelman aikaväli: Salassapito: Viimeisimmän version paikka ja

Lisätiedot

TAPAHTUMAN TUOTTAMISEN ABC

TAPAHTUMAN TUOTTAMISEN ABC TAPAHTUMAN TUOTTAMISEN ABC 2 5. 1 0. 2 0 1 6 Tiina Salonen Ohjelmapäällikkö, Kotkan kaupunki kulttuurituottaja (YAMK) MIKÄ ON TAPAHTUMA? = Tapahtumien avulla ihmiset kootaan yhteen jotain tarkoitusta varten

Lisätiedot

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA SATAKUNNALLE OMA SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA LUONTOMATKAILUOHJELMA Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa -tilaisuus Sanna-Mari Renfors, 31.3.2016 Hanna-Maria Marttila Ohjelman laadinnasta Laadinta

Lisätiedot

Case Tenhon tila historiaa. Tila meillä 1920-luvulta Sikoja, lypsylehmiä, viljaa, lampaita, emoja Lampaat 70-luvulla Emolehmät 80-luvun alussa

Case Tenhon tila historiaa. Tila meillä 1920-luvulta Sikoja, lypsylehmiä, viljaa, lampaita, emoja Lampaat 70-luvulla Emolehmät 80-luvun alussa Case Tenhon tila historiaa Tila meillä 1920-luvulta Sikoja, lypsylehmiä, viljaa, lampaita, emoja Lampaat 70-luvulla Emolehmät 80-luvun alussa Tilan toimintaa Suomalaisen suoramyynnin pioneeritila Suoramyyntiä

Lisätiedot