ALTIA VIINIKERHON MESSUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN VIINIEXPOSSA 2004

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ALTIA VIINIKERHON MESSUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN VIINIEXPOSSA 2004"

Transkriptio

1 ALTIA VIINIKERHON MESSUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN VIINIEXPOSSA 2004 Anu Ojala Opinnäytetyö Toukokuu 2004 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

2 JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Tekijä OJALA, Anu Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 74 Julkaisun kieli suomi Luottamuksellisuus Salainen saakka Työn nimi ALTIA VIINIKERHON MESSUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN VIINIEXPOSSA 2004 Koulutusohjelma Palvelutuotannon ja johtamisen koulutusohjelma Työn ohjaajat RANTASUO, Helena ja PAUKKU, Päivi Toimeksiantaja Altia Oyj Tiivistelmä Opinnäytetyön aiheena oli kehittää Altia Viinikerhon messutoimintaa ViiniExpossa Tarkoituksena oli löytää keinoja onnistuneelle messuosallistumiselle, mikä tarkoitti Viinikerholle uusien jäsenten saamista ja nykyisten jäsensuhteiden lujittamista ViiniExpossa. Työssä oli tarkoitus selvittää myös ViiniExpon messukävijöiden sekä Viinikerhon jäsenrekisterin jäsenten muutamien demografisten tekijöiden yhteneväisyyttä. Samalla oli tarkoitus seurata ViiniExpon sekä Viinikerhon aktiivisen messutyöskentelyn vaikutusta kerhon Internet-sivujen kävijämääriin. Uusien jäsenten tavoitteluun suunniteltiin messuilla jaettava rekisteröitymislomake, jonka toiselle puolelle luotiin Viinivisa-aiheinen tietokilpailu. Lomakkeella kerättiin uusien jäsenten yhteystiedot ja samalla saatiin aineistoa myös kaikista Viinikerhon tiskillä vierailleista kilpailuun osallistuneista asiakkaista. Näitä tietoja vertailtiin jäsenrekisteriin demografisten tekijöiden selvityksessä. Nykyisiä jäseniä lähestyttiin ennen messuja Viinikerhon jäsenkirjeellä, jonka tarkoituksena oli houkutella jäseniä messuille. Viinikerhon Internet-sivujen kävijämääriä seurattiin valittuina ajanjaksoina Altian web-sivustojen käyttötilastojen avulla. Viinikerhoon rekisteröityi kaiken kaikkiaan 317 uutta jäsentä. Jäsenkirjeitä lähetettiin kappaletta joista ainoastaan 90 palautui. Messuilla liikkui eniten 50- ja 60-luvulla syntyneitä, joita myös Viinikerhon jäsenrekisterissä on eniten kolmen suurimman ikäryhmän joukossa. Suosituimmaksi asuinkaupungiksi nousi Helsinki, Espoon ja Vantaan ollessa molemmissa otteissa seuraavina. Viinikerhon Internet-sivujen kävijämäärät kasvoivat ViiniExpo-kuukauden eli maaliskuun aikana huomattavasti. Opinnäytetyö auttoi Viinikerhoa saavuttamaan ViiniExpossa kannattavuutta osallistumiselleen. Työn avulla selvisi, että ViiniExpossa on mahdollisuus kasvattaa jäsenrekisteriä ja että tapahtuma on sekä kävijöiden että näkyvyyden kannalta kerholle oivallinen. Demografisten tekijöiden selvitystä Viinikerho voi käyttää jäsenryhmien segmentointiin ja tätä kautta markkinointiviestinnällisiin tarkoituksiin. Avainsanat (asiasanat) Altia Viinikerho, ViiniExpo, messut, jäsenet, jäsenrekisteri

3 JYVÄSKYLÄ POLYTECHNIC DESCRIPTION School of Tourism and Service Management Author(s) OJALA, Anu Type of Publication Bachelor s Thesis Pages 74 Language Finnish Confidential Until Title DEVELOPING OF ALTIA WINECLUB FAIR ACTIVITIES IN WINE EXPO 2004 Degree Programme Degree Programme in Service Management Tutors RANTASUO, Helena and PAUKKU, Päivi Assigned by Altia Oyj Abstract The purpose of the thesis was to develop Altia Wineclub activities in WineExpo The meaning was to find right methods for successful fair participation, which means getting new members and strengthening present memberships of Altia Wineclub. Another purpose was to find out the potential similarities between demographic features typical of the WineExpo visitors and the Wineclub members. At the same time, the Internet hit rate at the Wineclub website was being checked. For the registration at the fair a form was created. The form included a wine quiz. The information of the fair visitors thus collected was analysed and compared to the information included in the membership register. A special attention was paid to the comparison of demographic features. The present members were approached with a welcoming letter to the WineExpo. There were 317 new members of Altia Wineclub after WineExpo Membership letters were sent to members, but only 90 letters were returned at the fair. There were no significant differences between the demographic features of the fair visitors in general and those of the Wineclub members. Like the Wineclub members, most of the visitors were born in the years of The most popular cities to live were Helsinki, Espoo and Vantaa in both samples. Internet hit rates increased considerably during the month of march. The result of thesis helped Altia Wineclub to profit participating in the WineExpo. They also showed that WineExpo is most suitable to the WineClub to attract new members, and to market its activities. Demographic factors can be used in segmentation and in planning new fairs. Key Words Altia Wineclub, WineExpo, fair, members, register Miscellaneous

4 1 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO Työn toimeksiantaja Työn tavoitteet VIINIKERHON JÄSENET OVAT ASIAKKAITA Asiakkuudenhallinta Segmentointi MESSUJÄRJESTÄJÄT Suomen Messut ViiniExpo Maamme suurimmat messujärjestäjät MESSUT TEHOKAS MARKKINOINTIVÄLINE Messut on merkittävä media Messut yrityksen markkinointikeinona Markkinointi Markkinointiviestintä Tapahtumamarkkinointi ONNISTUNEET MESSUT Suunnittelu Toteutus Seuranta VIINIKERHON NYKYTILA-ANALYYSI...31

5 2 6.1 Kysymykset ja hypoteesit SWOT-analyysi VIINIKERHO VIINIEXPOSSA Suunnittelu Lomake Jäsenlahjat Jäsenrekisteri Toteutus Jälkihoito VIINIKERHON MESSUONNISTUMINEN Jäsenvahvistus Vanhat jäsenet Uudet jäsenet Asiakasrakenteet Ikäjakaumat Asuinpaikkajakauma Internet-kävijät POHDINTA...60 LÄHTEET...65 LIITTEET...67 Liite1. Altia Viinikerhon huhtikuun jäsenviesti ja kutsu pruuviin...67 Liite 2. Altia Viinikerhon pullosinetti...68 Liite 3. Altia Viinikerhon messulomake...69 Liite 4. Altia Viinikerhon jäsenlahja uusille jäsenille ViiniExpossa

6 3 Liite 5. Altia Viinikerhon jäsenkirje ViiniExpoon Liite 6. Altia Viinikerhon jäsenlahja vanhoille jäsenille ViiniExpossa Liite 7. Altia Viinikerhon viinien tarrapohjat ViiniExpossa KUVIOT KUVIO 1. Altia Viinikerhon logo...7 KUVIO 2. Markkinointiviestimien osuus mainonnasta suunnittelu- ja tuotantokustannuksineen vuonna KUVIO 3. Messuosallistumisen tulos- ja kustannusmittari...28 KUVIO 4. SWOT ANALYYSI Altia Viinikerho ViiniExpossa KUVIO 5. Ikäjakaumat...51 KUVIO 6. Kaupunkijakaumat...55 KUVIO 7. Viinikerhon Internet-sivujen kävijämäärät viikoittain...57 KUVIO 8. Viinikerhon Internet-sivujen kävijämäärät kuukausittain...59 TAULUKOT TAULUKKO 1. Messujärjestäjien Union jäsenten tunnuslukuja TAULUKKO 2. Viinikerhon jäsenrekisterin jäsenten ikäjakauma...49 TAULUKKO 3. ViiniExpon kävijöiden ikäjakauma...50 TAULUKKO 4. Viinikerhon jäsenrekisterin jäsenten asuinpaikkajakauma...52 TAULUKKO 5. ViiniExpon kävijöiden asuinpaikkajaukauma...54

7 4 1 JOHDANTO Myönnän sen, kuulun viinihurahtaneiden joukkoon. Opiskeluaikanani Jyväskylässä innostuin Alkon työharjoittelun kautta alasta ja sille tielle jäin. Työskentelen tällä hetkellä Suomen johtavan alkoholijuomatalon Altian asiakaspalvelusihteerinä, joten on luontevaa, että myös opinnäytetyöni kohdistuu tähän suuntaan. Sain toimeksiantajaltani vapaat kädet opinnäytetyöni aiheen rajaukseen ja koska opintoni matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla suuntautuivat kuluttajapalveluihin, minua kiinnosti suuresti Altian kuluttajille tarkoitetun Viinikerhon toiminta. ViiniExpokin oli taas edessä, vaikka marraskuussa 2003 se näytti vielä kovin kaukaiselta tavoitteelta ja Viinikerhon oli tarkoitus messuille osallistua. Työni tavoitteeksi muodostui lopulta Altia Viinikerhon ViiniExpoon 2004 osallistumisen kehittäminen. Tarkoituksena oli löytää keinoja onnistuneelle messuosallistumiselle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Aikaisempina vuosina Viinikerho oli osallistunut ViiniExpoon tarkoituksinaan pelkästään mukanaolo ja toiminnan esittely. Messuilta ei oltu lähdetty hakemaan kannattavuuden tai onnistumisen tunnuslukuja. Opinnäytetyöni tavoitteiksi nousevat tämän vuoden ViiniExpoon Viinikerhon hyödyn maksimointi eli käytännössä uusien jäsenten saaminen sekä jo nykyisten jäsensuhteiden lujittaminen. Näille tavoitteille opinnäytetyössäni etsitään sopivat menetelmät ja ne toteutettiin käytännössä eli ViiniExpossa Viinin Ystävän Päivänä Altia Viinikerholla on jäsenistään rekisteri. Rekisteriin tallentuvat ne tiedot, joita Internet-sivuilla jäseniltä rekisteröitymisen yhteydessä kysytään. Tätä kattavaa rekisteriä ei oltu aiemmin käytetty tutkimuksellisessa mielessä hyväksi ja se muotoutuu yhdeksi opinnäytteeni tehtäväksi. ViiniExpo on maamme suurin viinialan messutapahtuma, joka antaa myös Altia Viinikerholle hyvän mahdollisuuden olla näytteillä ja tehdä toimintaansa tunnetummaksi kuluttajille. Viinikerhon toiminta keskittyy Internetiin, jossa myös aktiivisesti seurataan sivuilla käyneiden kävijöiden määriä. Vaikka opinnäytetyöni keskittyy messuta-

8 5 pahtuman kehittämiseen, halutaan samalla saada tietoa myös siitä, lisääkö aktiivinen messutyöskentely Internet-sivujen kävijämääriä. Tarkoituksena on vertailla kävijätilastoista erikseen määriteltyjen aikakausien kävijämääriä ja tehdä asiasta päätelmiä. Työssäni käytettävien termien oikeinkirjoitusasut ovat Timo Muttoselta (Muttonen 2004) saamieni tietojen mukaan seuraavat. ViiniExpo kirjoitetaan edellä kuvatulla tavalla kahta isoa kirjainta käyttäen, Viini-lehti on kuusi kertaa vuodessa julkaistava viiniaiheinen aikakausilehti ja Viinilehti Oy on voittoa tavoitteleva yksityinen yritys, jonka toimenkuvaan kuuluu muun muassa ViiniExpon järjestäminen yhdessä Helsingin Messukeskuksen kanssa. 1.1 Työn toimeksiantaja Johtavan suomalaisen alkoholijuomatalon, Altian, historia ulottuu vuoteen 1888 asti. Tällöin Nurmijärven Rajamäelle perustettiin Hyvinkään Tehtaan Osakeyhtiö, joka kasvoi pian maamme suurimmaksi hiivatehtaaksi ja viinapolttimoksi. Kieltolaki astui kuitenkin voimaan vuonna 1919, ja Valtion Alkoholiliike osti Hyvinkään Tehtaan Osakeyhtiön, minkä jälkeen tehtailta välitettiin alkoholia ainoastaan lääkinnällisiin, teknisiin ja tieteellisiin tarkoituksiin. Eduskunta kumosi kieltolain vuonna 1932, jolloin Valtion Alkoholiliike lopetettiin ja tilalle perustettiin valtionomisteinen Oy Alkoholiliike Ab. (Altia 2004.) Kieltolain, muuttuvien alkoholilakien sekä organisaatiorakenteiden ja yli sadan toimintavuoden jälkeen alkoholijuomayhtiö Alko Oy irrotettiin silloisesta Alko-Yhtiötkonsernista. Vähittäismyynnin siirryttyä kokonaisuudessaan Alkon alaisuuteen jäljelle jäivät kiinteistöjen ja osakkeiden hallintayhtiö Arctia sekä alkoholiteollisuudessa toimiva Altia Group Oy, jotka myös erotettiin. Samalla pienemmät alkoholiyhtiöt Primalco Oy sekä Havistra Oy liitettiin emoyhtiö Altia Group Oy:öön. (Altia 2004.) Alkoholijuomien tuotannosta, markkinoinnista ja viennistä vastaava konserni fuusioi vuonna 2002 molemmat tytäryhtiönsä emoyhtiöön ja aloitti kokonaisuudessaan nimellä Altia Oyj. Tähän mennessä rinnalle oli perustettu myös tytäryhtiö Finlandia Vodka Worldwide Ltd, joka vastaa Finlandia Vodkan valmistuksesta ja jonka toiselle omistajayhtiölle, yhdysvaltalaiselle Brown-Formanille myytiin vuonna 2002 kaiken kaikki-

9 6 aan 80 prosentin osakeomistus. Tällä hetkellä Altia jatkaa 20 prosentin osakeomistuksella Finlandia Vodkan valmistamista yksinoikeudella ainakin vuoteen 2017 asti. Mukaan toimintaan on liitetty myös vuonna 2003 Finnairin kanssa perustettu huippuviinitoimittaja SkyCellar Oy. (Altia 2004.) Altia edustaa valmistuksen ja maahantuonnin ohella useita kansainvälisiä tuotteita Suomessa ja Itämeren alueella. Liiketoimintayksiköt on jaettu seuraavasti. Altia Väkevät Altia Viinit Viljateollisuus Entsyymit Alkoholijuomien tuotanto ja logistiikka. Altian osuus Suomen väkevien juomien vähittäismyynnistä on lähes 70 %. Vahvoja omia tuotemerkkejä ovat muun muassa Koskenkorva Viina ja Jaloviina. Kansainvälisiä johtavia väkevien juomien tuotemerkkejä Altian edustuksessa on muun muassa Sociéte Jas Hennessy & Cien konjakkeja ja William Grant & Sonsin viskejä. Finlandia Vodka kuuluu osana Altia Väkevät yksikköön, kuten myös Baltian toiminnasta oma väkevien osasto. (Altia 2004.) Altia Viinit vastaa kotimaan ja Baltian maiden viinien liiketoiminnasta. Osuus Suomessa myytävistä viineistä on noin kolmannes. Viinivalikoima koostuu Altian omista pullotteista ja sen maahantuomista viineistä. Esimerkiksi Suomen myydyin viini, unkarilainen valkoviini Magyar Fehér Bor, on Altian pullottama. Kansainvälisesti tunnetuista viinitaloista Altia tuo maahan muun muassa Moët & Chandonin shampanjoita, sekä australialaisia Lindemans-viinitalon viinejä. Viinit -liiketoimintayksikössä seurataan myös SkyCellaria, joka toimittaa laadukkaita viinejä Finnairin matkustajaliikenteeseen sekä muille yhteistyökumppaneilleen. (Altia 2004.) Viljateollisuus- liiketoiminnan muodostavat Koskenkorvan tehdas, joka tuottaa viljaviinaa, tärkkelystä ja rehuja, sekä Rajamäen tehdas teknisten etanolien ja elintarvikkeiden valmistuksen osalta. Elintarvikkeista yleisesti tunnetuimpia ovat Rajamäen

10 7 etikat ja Ohrakas. Altian 50 -prosenttisesti omistama osakkuusyhtiö Roal Oy harjoittaa entsyymiliiketoimintaa. Entsyymien valmistus sekä tutkimus- ja kehitystoiminta sijaitsevat Rajamäellä. Roalin toinen omistaja on ABF Overseas Ltd. Rajamäen alkoholijuomatehdas valmistaa ja pullottaa kotimaahan myytävät Altian alkoholijuomat sekä pääosin vientiin Koskenkorva Vodkan ja Finlandia Vodkan. (Altia 2004; Vuosikertomus Altia 2002, 4-5.) Altia Oyj:n liikevaihto vuonna 2003 oli 200,3 miljoonaa euroa. Henkilöstöä oli samana vuonna keskimäärin 676 henkeä. Altian omistaa Suomen valtio ja se toimii kauppaja teollisuusministeriön hallinnon alaisena. Altian missio on olla luotettava kansainvälinen alkoholijuomatalo, joka tuottaa taloudellista lisäarvoa asiakkailleen sekä omistajilleen. (Altia 2004; Vuosikertomus Altia 2002, 4-5.) Altia Viinikerho Altia Viinit -liiketoimintayksikön yhtenä osana toimii kuluttajille tarkoitettu Internetviinikerho. Viinikerho aloitti toimintansa vuoden 2002 ViiniExpon ajankohdan yhteydessä, jossa se esitteli kuluttajille toimintaansa ensimmäisen kerran. Viinikerhon pääasiallinen tarkoitus on yrityksen edustamien tuotteiden tunnetuksi tekeminen eli myynnin tukeminen ja se toimiikin yhtenä Altian markkinointistrategian osana. Kerho etsii hinta-laatusuhteeltaan hyviä viinejä eri puolilta maailmaa ja suosittelee niistä mielenkiintoisimpia. Kerhon toiminta tähtää kaikkien viinistä kiinnostuneiden kuluttajien viinitietouden lisäämiseen, viinivalinnan helpottamiseen sekä välillisesti brandiuskollisuuden aikaansaamiseen. Kerho löytyy osoitteesta (Altia Viinikerho 2004.) Seuraavassa Altia Viinikerhon logo, joka oli olennainen osa ViiniExpoon osallistumista suunniteltaessa Viinikerhon näkyvyyden kannalta. KUVIO 1. Altia Viinikerhon logo

11 8 Viinikerhon Internet-sivut ovat kaikille avoimet ilman jäsentunnuksia. Kerhoon voi kuitenkin kuka tahansa rekisteröityä myös jäseneksi täyttämällä ja lähettämällä Internet -sivuilta löytyvän kaavakkeen. Jäsenyys on täysin maksuton eikä se sido asiakasta mihinkään. Kaikille rekisteröityneille jäsenille kerhon vetäjä, Altian viestintäosastolla työskentelevä tiedottaja Soili Rajamäki, lähettää kuusi kertaa vuodessa sähköpostiviestin eli viinibulletinin, joka sisältää ajankohtaisia viinimaailman uutisia. Viestien sisältö koskee tietenkin paljon Altian viinejä ja linkkejä Viinikerhon sivuille, mutta myös yleistä viinimaailmaan liittyvää asiaa on usein mukana. Liitteenä on (liite 1.) Viinikerhon huhtikuussa 2004 jäsenilleen lähettämä viiniviesti sekä ilmoitus kuukausittain järjestettävästä pruuvista, eli viinien maistelutilaisuudesta. Joka kuukausi, lukuun ottamatta kesäkuukausia, järjestetään siis Altian pääkonttorin tiloissa Helsingin Salmisaaressa Viinikerhon pruuvi, jonne arvotaan aina mukaan kutsutun vieraan sekä viiniammattilaisten lisäksi myös muutama kerhon rekisteröitynyt jäsen. Raadin on tarkoitus maistella viinejä erilaisten teemojen tiimoilta eikä mukana maisteluissa suinkaan ole pelkästään Altian edustamia tuotteita, vaan mitä tahansa Alkosta saatavilla olevia viinejä. Viinikerho ei halua menettää uskottavuuttaan viinitietouden lisääjänä ja keskittyä vain omiin tuotteisiinsa, vaan se toimii kuluttajien hyödyksi koko viinitarjonta huomioon ottaen. Viinikerhon sivuilta löytyy paljon viiniaiheista asiaa. Runsaan viinitietouden ja ruokaohjeiden lisäksi esimerkiksi kaikki järjestetyt viinien maistelutilaisuudet sekä niissä olleet viinit arvioineen löytyvät sivuilta. Kuluttajalla on mahdollisuus käydä myös arvioimassa ja pisteyttämässä viinejä itse. Sivuilla järjestetään myös muita kyselyjä ja kilpailuja ja sieltä löytyy myös asiantuntijapalvelu, jossa voi esittää mieltä askarruttavan viiniaiheisen kysymyksen sekä uusimpana Älypää Oy:n kanssa yhteistyössä toteutettu Viinivisa. Viinivisa on ilmainen viiniaiheinen tietovisa-peli jota voi vapaasti pelata Viinikerhon sivun linkin kautta. Sivujen tuottamisesta ja ylläpidosta vastaa Altian viini- ja viestintäosastolta viinien markkinointipäällikkö Marko Valkeapää ja tiedottaja Soili Rajamäki. (Altia Viinikerho 2004.) Viinikerhon on myös tarkoitus näkyä kuluttajille Alkossa. Koska Alkon myymälöissä kaikenlainen mainostaminen on kielletty, on kerhon ainoa keino tuoda itseään näkyviin viinipullojen avulla. Altian Rajamäen Tehtailla pullotettuihin viinikerhon viineihin lisätään pullon kaulaan Viinikerhon sinetti (ks. liite 2.). Sinetti opastaa kuluttajia

12 9 ja varsinkin Viinikerhon jäseniä valitsemaan Alkon hyllyiltä kerhon suosittelemia viinejä. Nämä viinit on kerhon pruuveissa havaittu hyviksi niin laadultaan kuin hinnaltaankin ja niille on helppo löytää myös ruokasuosituksia Viinikerhon sivuilta. Altia Viinikerhon idean voikin tiivistää hyvin sen omassa mainonnassa näkyvään lauseeseen; Helppohan se on hyviä viinejä löytää, kun joku kertoo. (Altia Viinikerho 2004.) Viinikerho on osallistunut ViiniExpoon jokaisena toimintavuotenaan eli tähän mennessä kaksi kertaa. Kerho on ollut esillä ainoastaan kuluttajapäivänä eli Viinin Ystävän Päivänä ja tarkoituksena on ollut molempina kertoina esitellä kerhon toimintaa kuluttajille. ViiniExpo on Suomen ainoa suurta suosiota nauttiva viinitapahtuma ja tämän vuoksi Altia haluaa olla mukana Suomen suurimpana alkoholijuomatalona tässä ainutlaatuisessa tapahtumassa Helsingin Messukeskuksessa. 1.2 Työn tavoitteet Opinnäytetyöni tavoitteina ovat kolme eri asiakokonaisuutta. Kaikki ovat osaltaan sidoksissa Viinikerhon toimintaidean tavoitteisiin, eli kerhon toiminnan ja Altian tuotteiden markkinointiin sekä Internet-sivujen käyttäjien ja uusien jäsenten lisäämiseen. Jäsenet Tärkeimpänä panostuksen kohteena on ViiniExpon hyödyntäminen uusien jäsenten hankinnassa. Koska ViiniExpo tarjoaa kerholle mahdollisuuden toimia ympäristössä, jossa asiakkaina ovat viineistä kiinnostuneet kuluttajat, on tavoitteena mahdollisimman monen uuden jäsenen saaminen kerhon jäsenrekisteriin. Tavoitteena on löytää tehokkaat keinot asiakkaiden rekisteröitymiseen joko jo heti messuilla tai kotona messujen jälkeen. Eikä messuilla tietenkään voinut unohtaa Viinikerhon nykyisiä jäseniä vaikka Messuvalmennus.comin yritysvalmentaja Risto Huvila (2001) toteaakin artikkelissaan, että messut ovat aivan liian kallis foorumi tyhjänpäiväiseen kanssakäymiseen. Tällä hän tarkoittaa lähinnä sitä, että messuille ei pitäisi ylipäätään kutsua vanhoja asiakkaita, tässä tapauksessa jäseniä, joiden asiakashistoria tunnetaan jo hyvin ja jotka tuntevat

13 10 myös Viinikerhon? Tällöin kohtaaminen jää usein kiva nähdä mitäs kuuluu soitellaan tasolle. Väittämä on varmasti totta tulosta tavoitteleville liike-yrityksille, mutta Viinikerhon ollessa kyseessä on asiassa myös toinen puoli. ViiniExpo on kuitenkin ainoa suuri tilaisuus vuodessa, jolloin kerholla on mahdollisuus tavata jäseniään. Tavoitteena on saada vanhat jäsenet tulemaan messuille ja ennen kaikkea Viinikerhon osastolle. Tapaamisen tarkoituksena on säilyttää ja lujittaa suhteita jäseniin. Ideana onkin löytää keinoja vanhojen jäsenten huomioimiseen me s- sujen avulla. Asiakasrakenteet Tavoitteena on selvittää sekä messujen että Viinikerhon jäsenrekisterin avulla kerhon jäsenten ja messuvieraiden muutamia ominaisuuksia. Työssäni on tarkoitus selvittää jäsenrekisterin avulla ensin sitä, minkälainen ikä- ja asuinpaikkarakenne nykyisillä jäsenillä on ja vertailla sitä messujen jälkeen siellä käyneiden kuluttajien samoihin tietoihin. Tarkoituksena on kerätä näitä erikseen määriteltyjä tietoja Altian osastolla, lähinnä Viinikerhon tiskillä vierailleista ihmisistä. Messuilta saatuja asiakkaiden yhteystietoja muun muassa kilpailujen kautta ei oltu aikaisemmin käsitelty kerhon etua ajatellen. Internet-kävijät Kerhon idea on tarjota Internet-ympäristössä viiniaiheista tietoa siellä surffaaville henkilöille. Kerho on päässyt tavoitteeseensa, kun sen sivuilla käydään ja sitä kautta tutustutaan kerhon edustamiin tuotteisiin. Jokaista sivuilla tehtyä käyntiä seurataan tarkasti tunti tunnilta Altian web-sivustojen käyttötilastoissa, jonne tallentuvat muun muassa juuri sivujen kävijämäärätiedot. Näiden tilastojen tarjoamaa yksityiskohtaista tietoa on tarkoitus käyttää hyväksi selvitettäessä että, lisääkö messuosallistuminen Viinikerhon sivujen käyttöä. Jos oletetaan, että messuilta saadaan lisää uusia jäseniä, on oleellista olettaa, että myös sivujen kävijämäärät kasvavat. Tarkoituksena on me s- sutyöskentelyllä lisätä sivujen kävijämääriä ja oletuksena on myös se, että pelkästään ViiniExpo ja kerhon mukanaolo lisäävät Altia Viinikerhon sivujen kävijämääriä. Opinnäytetyöni on messuosallistumisen ohella tarkoitus selvittää tilastojen avulla sitä, kuinka paljon messukuussa eli maaliskuussa kävijämäärät kasvavat ja kasvavatko ne.

14 11 2 VIINIKERHON JÄSENET OVAT ASIAKKAITA Käytän Viinikerhon nykyisistä ja uusista jäsenistä nimitystä asiakkaat. Jäsenet ovat kerholle asiakkaita aivan samoin kuin asiakkaat missä tahansa muussakin voittoa tavoittelevassa yrityksessä. Ainoa ero on se, että Viinikerho ei toiminnallaan tee suoraa tulosta, vaan se on osa Altian markkinointistrategiaa. Mäntyneva (2001, 9) sanoo jo asiakkuudenhallintaa käsittelevän kirjansa johdannossa, että yritys tarvitsee asiakkaitaan olemassaolonsa turvaamiseksi. Viinikerho tarvitsee jäseniään toimintansa jatkuvuuden turvaamiseksi, jolloin asiakkuudenhallinta on suuremmilta osin verrattavissa kerhon jäsentoimintaan. Toisaalta voidaan todeta, että koko Viinikerhon toiminta on Altian asiakkuudenhallinnan osa, jonka tarkoituksena on kerätä mahdollisimman paljon asiakaskannattavuuden lisäämisen tueksi soveltuvaa tietoa asiakkaistaan. Viinikerhon jäsenet ovat Altian yksi segmentoitu, viineistä kiinnostunut asiakasryhmä. Kerho on se kanava, jolla markkinointitoimenpiteitä kohdistetaan tälle tietylle, valikoidulle ryhmälle. (Mäntyneva 2001, 9-10.) Jotta Viinikerho pystyisi kohdistamaan markkinointitoimenpiteitään, pitäisi sen asiakkaista olla jonkinlaista tarkempaa tietoa, kuin todennäköisen viinikiinnostuksen omaaminen. Opinnäytetyöni tavoite on tuottaa kerhon asiakkaista muutamia ennakkoon määriteltyjä tietoja, Viinikerhon asiakkuudenhallinnan ja asiakasryhmien tarkemman segmentoinnin tueksi. 2.1 Asiakkuudenhallinta Asiakkuudenhallinnalla tarkoitetaan yrityksen olemassa olevan asiakaskannan arvon lisäämistä. Englanniksi käsite tunnetaan nimikkeellä Customer Relationship Management, eli CRM. Vaikka tämä käsite koostuukin yhden asiakkuuden hallinnasta, tulisi sen Mäntynevan (2001, 9) mukaan kattaa yrityksen kaikkien asiakkuuksien hallinnan. Asiakkuudenhallinnan tavoitteena on asioiden tarkasteleminen asiakkaan näkökulmasta (Mäntyneva 2001, 11). Feargal Quinn (1996) onkin omistanut aiheelle kokonaisen kirjan, jonka punaisena lankana on juuri kaikkien liiketoimintojen keskittyminen siihen tavoitteeseen, kuinka asiakas saadaan palaamaan yritykseen uudestaan. Asiakaslähtöisen ajattelutavan on lähdettävä siitä, että yksinkertaisesti ajatellaan samalla

15 12 tavoin kuin asiakas. Kuulostaa yksinkertaiselta, mutta todellisuudessa asia on paljon monimutkaisempi. Monesti tuudittaudutaan siihen oletukseen, että asiakas tunnetaan jo täysin ja yritystä johdetaan ainoastaan johtoryhmän näkökannoilla. (Quinn 1996, ) Asiakkuudenhallinta voidaan jakaa asiakkuuden elinkaaren eri vaiheisiin. Tarkoituksena on keskittyä kustannustehokkailla menetelmillä näihin eri vaiheisiin, jotka koostuvat asiakkuuksien hankinnasta, haltuunotosta, kehittämisestä ja säilyttämisestä. (Mäntyneva 2001, 20.) Ensimmäinen vaihe eli hankinta tulisi tehdä suhteellisen kannattavana ja pyrkiä samalla luomaan pysyvä asiakkuus. Mikäli uusia asiakas hankitaan tappiollisesti ja asiakassuhde menetetään, on sijoitus ollut yritykselle täysin kannattamaton. Asiakkuuden haltuunotolla tarkoitetaankin sitä, millä tavoin asiakkuus saadaan kannattavaksi uusia kauppoja aikaansaamalla. Uusien asiakkaiden hankinta on kuitenkin monesti paljon kalliimpaa kuin nykyisten asiakassuhteiden kehittäminen. Tämän vuoksi ei ole perusteltua keskittyä ainoastaan uusien asiakkaiden hankintaan vaan pikemminkin taloudellisempaan vaiheeseen, nykyisten asiakkuuksien hoitamiseen. (Mäntyneva 2001, ) Asiakasuskollisuutta voi asiakkuuden kehittämisen avulla lujittaa. Yrityksen on löydettävä oikeat tuotteet ja palvelut oikeille asiakkaille todellisten tarpeiden mukaan. Kehittämisellä on mahdollista tehdä ryhmäkohtaisia suunnitelmia ja toimintamalleja, jolloin asiakkaiden segmentointi tulee tärkeäksi osaksi asiakkuudenhallintaa. Segmentointi auttaa valitsemaan kullekin asiakasryhmälle oikeat kehittämismenetelmät. (Mäntyneva 2001, ) Myös asiakkuuksien säilyttämisessä on tärkeää asiakkaiden syvällisempi tunnistaminen. Ostohistoria auttaa näkemään potentiaaliset ja panostuksen arvoiset asiakassuhteet. Kaikki asiakkaat eivät nimittäin ole välttämättä taloudellisessa mielessä säilyttämisen arvoisia. Ongelmaksi kuitenkin jää monesti se, millä keinoilla parhaimmat asiakkaat pidetään yrityksen asiakkaina jatkossakin. (Mäntyneva 2001, )

16 Segmentointi Asiakasryhmän segmentointi on olennainen osa asiakkuudenhallintaa. Markkinatutkimukset ovat asiakasryhmien määrittelyn avuksi käytettynä hyvin suosittuja. Quinn (emt. 41) toteaa kuitenkin kirjassaan, että monesti tutkimuksissa kerätään vähemmän hyödyllistä tietoa ja jätetään tärkeät mittarit käyttämättä. Mittaukset olisi kuitenkin tärkeä kohdistaa oikein, sillä siihen kaikkeen mitä mitataan, siihen myös kiinnitettään huomiota ja päinvastoin taas sitä mitä ei mitata, se jää huomiotta. Yrityksen pitäisikin Quinnin mukaan kerätä mahdollisimman paljon tietoa asiakkaistaan oikein kohdistetun markkinatutkimuksen avuksi. Asiakkuudet ovat Mäntynevan (2001, 13) mukaan kovin erilaisia, eikä yrityksen kannata lähestyä asiakkaitaan enää perinteisen massamarkkinoinnin tavoin. Asiakkuuksia ryhmitellään eli segmentoidaan kannattavuuden maksimoimiseksi. Ryhmittely on lähtökohtana asiakkuudenhallinnan toteutumiselle, joka käytännössä tarkoittaa selvitystä siitä, keitä asiakkaat todella ovat ja minkälaisia demografisia taustoja heillä on. Ryhmittelyllä pyritään tunnistamaan ja erittelemään niitä asiakasryhmiä, joilla on samankaltaiset tarpeet ja odotukset sekä yhdenmukaiset ostokäyttäytymiset. Tällä tavoin voidaan tarkemmin kohdentaa yrityksen tuotteita, palveluita ja markkinointiviestintää. Segmentin koon tulisi kuitenkin olla tarpeeksi suuri, jotta esimerkiksi markkinointiviestintä olisi perusteltua eikä koituisi yritykselle kannattamattomaksi. (Emt. 2001, ) Vaikka Mäntynevan (2001) Asiakkuudenhallinta-kirja keskittyykin pääosin nimenomaan yrityksen kannalta taloudellisesti kannattavimpiin ratkaisuihin, löytyy siitä asiakkuudenhallinnan perusajatuskin. Kaiken asiakkuudenhallinnan lähtökohtana ovat asiakkaat itse ja Mäntyneva toteaakin, että segmentoinnin tarkoituksena on yrityksen tuote- ja palveluvalikoiman muokkaaminen siten, että asiakkaiden tarpeet ja odotukset pystytään täyttämään paremmin. Quinn (1996) toteaa, että asiakkaita ei pidä kohdella tilastotietoina vaan yksittäisinä ihmisinä, jolloin pystytään helpommin katsomaan asioita heidän näkökulmastaan ja palvelemaan heitä paremmin. Hän rohkaisee yrityksiä tekemään asiakaslähtöisiä sijoituksia vaikka ne eivät toisikaan rahoja heti takaisin. Kyse on riskinotosta ja suuresta intuition käyttämisestä ja itseensä ja omiin tunteisiinsa luottamisesta. Monet yrittäjät ja liikkeenjohdosta vastuussa olevat varmasti kritisoi-

17 14 vat tätä ajatusta. Quinn uskoo kuitenkin asiakkaiden tarpeista lähteneiden harkittujen sijoitusten maksavan itsensä vielä moninkertaisena takaisin. (Emt. 1996, 40, ) 3 MESSUJÄRJESTÄJÄT Maamme suurimmalla messujärjestäjällä Suomen Messuilla on ollut kautta historiansa suuri merkitys valtiomme kansantaloudelle. Sen siipien suojissa ovat syntyneet monet vaikuttavat sopimukset ja yhteistyöpäätökset aina yksityisistä kansainvälisiin. Paljon on kuitenkin tapahtunut ennen kuin ViiniExpon on Helsingin Messukeskuksesta vuosittain löytänyt. 3.1 Suomen Messut Suomen ensimmäiset messut järjestettiin 27. toukokuuta 6. kesäkuuta vuonna Jo vuotta aiemmin oli perustettu valtakunnallisesti toimiva Suomen Messut Osuuskunta. Osuuskunta syntyi itsenäiseen Suomeen koko silloisen talouselämän yhteisen toiveen ansiosta. Suomen oli saatava valtakunnalliset messut kansainvälisen mallin mukaisesti. Sen hetkiset kauppasuhteet olivatkin suurimmilta osin Venäjän varassa, joten tuotantoelämän elvyttämistä ja uusien kauppakumppaneitten löytymistä tuonnille ja viennille kaivattiin. (Holopainen 1990, 6; Vesikansa 1999, 3.) Suomen Messut on kuluneiden vuosien aikana mukautunut aina yhteiskunnan, talouselämän vaatimusten ja trendien mukaisesti. Vaikka messut olivat tulleet suuren suosion myötä Suomeen 1920-luvulla jäädäkseen, koettiin ensimmäisten vilkkaiden messuvuosien jälkeen hiukan messuväsymystäkin. (Vesikansa 1999, 3-5.) Suuremmista maamme messuista Suomen Messut Osuuskunta järjesti vielä Tampereen ja Turun messut vuosina 1922 ja 1929, ennen kuin se keskitti toimintansa Helsinkiin ja ajatus omasta messutilasta alkoi kypsyä. (Holopainen 1990, 25; Vesikansa 1999, 5.)

18 15 Ensimmäinen oma messuhalli Mannerheimintielle Helsingin Töölöön nousi aikakautensa Pohjoismaiden suurin näyttelytila eli Messuhalli vuonna Tänä päivänä halli tunnetaan nimellä Kisahalli. Messuhallin valmistumispäivään mennessä Suomen Messut oli järjestänyt yhteensä 19 messutapahtumaa aina ensimmäisistä messuista lähtien. (Harmoinen 2004; Holopainen 1990, 25; Vesikansa 1999, 5-6.) Uudesta Messuhallista huolimatta 50-luvulla nähtiin, että Töölön tarjoamat puitteet eivät riittäneet tulevaisuudessa kovinkaan pitkälle yhä enemmän tilaa vaativille messuille. Tilapäisrakennukset olivat messujen jokakertaisia vieraita jo 60-luvulla. Ne tulivat kalliiksi, olivat hankalia messuvieraiden sekä järjestäjien kannalta ja valtasivat kaiken liikenevän tilan hallin ympäriltä aina Stadionin edustalle asti. (Vesikansa 1999, 7-8.) Jäähallin ja Finlandia-talon valmistuminen 1970-luvun alussa loivat Suomen Messuille tilanteen, jossa oli varmistettava kilpailukykyinen tulevaisuus. Suuremmat tilat oli saatava ja tätä kautta etulyöntiasema maan huipputapahtumiin. (Vesikansa 1999, ) Messukeskus vauhtiin Ensimmäinen peruspaalu lyötiin maahan Helsingin Pasilassa uudelle Messukeskukselle vuonna Lainoilla, investoinneilla, vanhan hallin kauppahinnalla ja osuuspääoman lisäyksillä rahoitettu Messukeskus-hanke todettiin jo ennen sen valmistumista taloudellisesti kannattamattomaksi lyhyellä tähtäimellä. Töölöön jääminen olisi kuitenkin merkinnyt päättäjien mukaan vanhaan jämähtämistä ja loppujen lopuksi taantumista. Messukeskus piti vain saada vauhtiin. (Vesikansa 1999, ) Uudelle vuosituhannelle astuttaessa Suomen Messut on kiistaton markkinajohtaja tapahtumien järjestäjänä Suomessa. Suomen Messut konserniin kuuluvat Suomen Messut Osuuskunta ja sen kokonaan omistamat tytäryhtiöt somistusalan Standiman Oy ja audiovisuaalisia palveluja tarjoava Suomen Videoviestintä Oy. Suomen Messujen kunnia-asiana onkin tarjota asiakkailleen vain täysipainoisia, hyvin suunniteltuja tapahtumia moniosaamistaan hyväksi käyttäen. (Vuosikertomus Suomen Messut 2002, 3-8.) Messukeskus kätkee tänä päivänä sisäänsä kokonaista kuusi näyttelyhallia, 34 kongressi- ja kokoustilaa kymmenelle yli neljälle tuhannelle hengelle, yhteensä 11 ravin-

19 16 tolaa ja kahvilaa sekä hotellin. Joka vuosi uudet tapahtumat ja messut löytyvät Messukeskuksen uumenista Pasilasta, vanho jen jo perinteiksi muodostuneiden messujen yhä vain kasvattaessa suosiotaan sekä menestystään. (Vuosikertomus Suomen Messut 3-8.) Helsingin messukeskus tukeekin toiminnallaan merkittävästi Suomen elinkeinoelämää ja edistää kilpailukykyä järjestämällä messuja ja tapahtumia aina yksityisistä juhlista esimerkiksi eri valtioiden virallisiin kokouksiin asti, tarjoamalla korkeatasoiset tilat käyttöön ja tuottamalla näihin toimintoihin liittyviä palveluita. Kävijämäärät eivät messujen erikoistumisen vuoksi ole kahdeksankymmentä luvulta juurikaan muuttuneet, mutta tapahtumien määrä on moninkertaistunut. Avajaisvuonna 1975 Messukeskuksessa järjestettiin viisi tapahtumaa, kun vuonna 2003 erilaisia tapahtumia oli jo lähes 60. Alkuvuosien tappioista on noustu huimasti neljän miljoonan euron vuosittaiseen tulokseen ja kasvu vain jatkuu. (Tärkeät luvut 2004; Vesikansa 1999, 52 55; Vuosikertomus Suomen Messut 2002, 4-7.) 3.2 ViiniExpo Messukeskuksen yksi suosituimmista ja ainutlaatuisimmista vuosittain järjestettävistä messuista on kiistatta ViiniExpo. Tämä tällä hetkellä Suomen suurin viinimaailman kohtaamispaikka on järjestetty Messukeskuksessa vuodesta 1996 lähtien. ViiniExpo löytyi ensimmäisen kerran vuonna 1993 ravintola Dipolista Helsingistä. Tapahtuma oli saanut alkunsa Dipolin tarpeesta kehittää toimintaansa jotain uutta ja alkuperäisen idean isän, Timo Muttosen ajatus viinimessuista nähtiin silloin jatkokehittelyn arvo i- sena tuotteena. Dipolista otettiin yhteyttä Viini-lehteen, josta mukaan kehittämiseen saatiin silloiset päätoimittaja Juha Berglund sekä markkinointipäällikkö Lauri Pyhälä. Keväällä 1992 perustettu työryhmä toteutti ensimmäisen ViiniExpon keväällä vuotta myöhemmin, jolloin järjestelyistä vastasivat siis Dipoli Oy sekä Viinilehti Oy yhdessä. Tapahtuma löysi tiensä jo heti ensimmäisellä kerralla suomalaisten sydämiin. Messut järjestettiin runsaan ohjelman, luentojen ja julkisuuden saattelemana. Näytteilleasettajia esiintyi paikan päällä lähes kaksikymmentä. (Muttonen 2004.) Uuden ja huomiota herättävän tapahtuman tavoitteiksi nousivat työryhmän toimesta seuraavat asiat.

20 17 ViiniExpo tulee olemaan ainoa ja suurin viinitapahtuma Suomessa ViiniExpon tavoitteena on nostaa viinikulttuuria Suomessa ViiniExpossa tarjotaan aina myös suurelle yleisölle mahdollisuus tutustua uusiin viineihin ja viinimaihin. Tavoitteissa on onnistuttu varsin hyvin. Tähän päivään mennessä mikään Suomessa järjestetty viinitapahtuma ei ole yltänyt lähellekään ViiniExpon suosiota eikä sen kokoa. Kuluttajatkin pääsevät nauttimaan messuhumusta joka vuosi aivan erikseen heille nimettynä päivänä. (Muttonen 2004.) Dipoli Oy:n lopetettua toimintansa vuonna 1995, tapahtuman oikeudet siirtyivät kokonaisuudessaan Viinilehti Oy:lle. ViiniExpo siirtyi järjestettäväksi Messukeskuksen suojiin kolmen ensimmäisen toimintavuoden jälkeen. Työnjako messujen järjestämisestä, joka on vielä tänäkin päivänä voimassa, sovittiin Suomen Messujen kanssa puoliksi niin, että Viinilehdellä oli vastuu tapahtuman tilamyynnistä, ohjelmasta ja markkinoinnista, kun taas Suomen Messut vastasi tiloista, hallinnosta ja messujen käytännön pystyttämisestä. Uudet suuremmat tilat sekä lainsäädännön muutokset muun muassa maahantuontisäännöksissä edesauttoivat heti ViiniExpon voimakasta kasvua. Tänä päivänä tapahtuma kerää ympärilleen lähes 70 näytteilleasettajaa ja näyttelyneliöt ovat kasvaneet alkuaikojen 500:stä neliöstä 2 400:een neliöön asti. Kävijämäärätkin ovat moninkertaistuneet yhdeksänkymmentäluvun puolivälin jälkeen. (Muttonen 2004.) ViiniExpo on toteutettu Messukeskuksen vuosien aikana vaihtovuosin vuorotellen kolmen ja neljän päivän aukiololla. Joka toinen vuosi Gastro-messujen kanssa yhtä aikaa järjestettäessä ViiniExpo on neljäpäiväinen tapahtuma, jolloin mukana on viinien lisäksi myös väkevät alkoholijuomat. Joka toinen vuosi taas kolmepäiväinen. Joka vuosi yksi messupäivä, yleensä lauantai on tarkoitettu kaikille viineistä kiinnostuneille kuluttajille avoimeksi, jolloin sisään pääsee pääsymaksun maksamalla. Niin kutsuttuna Viinin Ystävän Päivänä esillä ovat aina ainoastaan miedot alkoholijuomat. Muina eli ammattilaispäivinä, joko keskiviikosta tai torstaista perjantaihin, sisään pääsevät ainoastaan alkoholialanammattilaiset, jolloin voidaan esitellä myös väkeviä juomia. ViiniExpossa on myös joka vuosi ollut jokin teema, jonka aiheesta muun muassa luennot ja muut tapahtumat koostuvat. Tänä vuonna teemana oli Ranska.

MARKKINOINTIVIESTINTÄ HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN PK-YRITYKSISSÄ

MARKKINOINTIVIESTINTÄ HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN PK-YRITYKSISSÄ MARKKINOINTIVIESTINTÄ HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN PK-YRITYKSISSÄ Jouni Forsström Opinnäytetyö Joulukuu 2003 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis-

Lisätiedot

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Markkinointi urheilijoille 2011 Kim Kärkkäinen LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ OPINNÄYTETYÖ Katariina Kinnunen Johanna Niemi 2011 SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ MATKAILUN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU MATKAILU-,

Lisätiedot

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Heli Eichelberger 1200796 SVEITSIN YSTÄVÄT SUOMESSA -YHDISTYKSEN TOIMINNAN SEKÄ TIEDOTUKSEN KEHITTÄMINEN Opinnäytetyö Toukokuu 2014 OPINNÄYTETYÖ

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma / Markkinointi. Tiia Moilanen TUNNETTUUSTUTKIMUS TEKE OY:LLE

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma / Markkinointi. Tiia Moilanen TUNNETTUUSTUTKIMUS TEKE OY:LLE KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma / Markkinointi Tiia Moilanen TUNNETTUUSTUTKIMUS TEKE OY:LLE Opinnäytetyö 2015 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

DREAM HOSTELLIN INTERNET-SIVUJEN KÄYTTÄJÄ- KYSELY

DREAM HOSTELLIN INTERNET-SIVUJEN KÄYTTÄJÄ- KYSELY DREAM HOSTELLIN INTERNET-SIVUJEN KÄYTTÄJÄ- KYSELY Riina Leisku Sari Mäntylä Opinnäytetyö Toukokuu 2010 Matkailun koulutusohjelma Tampereen ammattikorkeakoulu 2 TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

PERUSTETTAVAN KÄSITYÖYRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA Mur Mur Design

PERUSTETTAVAN KÄSITYÖYRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA Mur Mur Design Minna Murtonen PERUSTETTAVAN KÄSITYÖYRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA Mur Mur Design Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 19.5.2008 Tekijä(t) Minna

Lisätiedot

CATERING- JA JUHLAPALVELUYRITYKSEN PERUSTAMINEN

CATERING- JA JUHLAPALVELUYRITYKSEN PERUSTAMINEN Opinnäytetyö (AMK) Palvelujen tuottamisen ja johtamisen kolutusohjelma Ruoka- ja ravintolapalvelut 2011 Jenni Alho ja Jenna Kaskinen CATERING- JA JUHLAPALVELUYRITYKSEN PERUSTAMINEN OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Tarvitsetko trubaduuria? hank-and-moody@live.com. Tuomo Sinkkonen

Tarvitsetko trubaduuria? hank-and-moody@live.com. Tuomo Sinkkonen Tarvitsetko trubaduuria? hank-and-moody@live.com Tuomo Sinkkonen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2011 Tiivistelmä 10.3.2011 Liiketalouden koulutusohjelma Tekijä tai tekijät Tuomo Sinkkonen Opinnäytetyön

Lisätiedot

RETKET MATKAKOHTEEN TUKIPALVELUINA

RETKET MATKAKOHTEEN TUKIPALVELUINA RETKET MATKAKOHTEEN TUKIPALVELUINA Case Bratislavan pilotti Ari Tuhkala Opinnäytetyö Huhtikuu 2006 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

Lisätiedot

VESIJUOKSUN ENSIMMÄISET MM-KILPAILUT JA NIIDEN ONNISTUMINEN

VESIJUOKSUN ENSIMMÄISET MM-KILPAILUT JA NIIDEN ONNISTUMINEN VESIJUOKSUN ENSIMMÄISET MM-KILPAILUT JA NIIDEN ONNISTUMINEN Leena Tenhunen Opinnäytetyö Lokakuu 2004 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis-

Lisätiedot

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA. ASIAKKAAN KOKEMA ARVO MARKKINOINNIN KILPAILUKEINONA Case Helmihattu

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA. ASIAKKAAN KOKEMA ARVO MARKKINOINNIN KILPAILUKEINONA Case Helmihattu METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA ASIAKKAAN KOKEMA ARVO MARKKINOINNIN KILPAILUKEINONA Case Helmihattu Minna Vuorensola Markkinoinnin ja logistiikan suuntautumisvaihtoehto Opinnäytetyö

Lisätiedot

INTERNET-SIVUT MARKKINOINTIVIESTINNÄSSÄ RESSIVEXIN WWW-SIVUJEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

INTERNET-SIVUT MARKKINOINTIVIESTINNÄSSÄ RESSIVEXIN WWW-SIVUJEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Terhi Tuomi ja Erika Virtanen INTERNET-SIVUT MARKKINOINTIVIESTINNÄSSÄ RESSIVEXIN WWW-SIVUJEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Opinnäytetyö Matkailun koulutusohjelma Toukokuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet Christina Daous Yrittäjyys ja tuotteistaminen (5+5 op) Maaliskuu 2013 SISÄLLYS 1 Yrittäjyysajattelu - sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys 1 op 4 2 Yrityksen

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Sara Häkkinen SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Opinnäytetyö Kulttuurituotannon koulutusohjelma Huhtikuu 2015 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 31.3.2015 Tekijä(t) Sara

Lisätiedot

Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa

Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Jaakkola, Okko; Juutinen, Joni 2015 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Jaakkola, Okko; Juutinen, Joni

Lisätiedot

Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen tapahtumien suunnittelu ja toteutus

Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen tapahtumien suunnittelu ja toteutus Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen tapahtumien suunnittelu ja toteutus Elsilä, Jere Harjuoja, Selina Mattila, Karin Pelkonen, Sanna 2015 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen

Lisätiedot

BEST WESTERN - HOTELLIKETJUN BRÄNDITUTKIMUS SUOMESSA

BEST WESTERN - HOTELLIKETJUN BRÄNDITUTKIMUS SUOMESSA Opinnäytetyö (AMK) Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma Click here to enter text. 2014 Jenni Rinne BEST WESTERN - HOTELLIKETJUN BRÄNDITUTKIMUS SUOMESSA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN

Lisätiedot

WEB 2.0 MAHDOLLISUUS MATKAILUPALVELUIDEN INTERNETMARKKINOINNILLE

WEB 2.0 MAHDOLLISUUS MATKAILUPALVELUIDEN INTERNETMARKKINOINNILLE WEB 2.0 MAHDOLLISUUS MATKAILUPALVELUIDEN INTERNETMARKKINOINNILLE Taru Kinnari Heta Martinmäki Opinnäytetyö Tammikuu 2009 Jyväskylän ammattikorkeakoulu 1.9.2008 31.3.2009 ICT-Himos-projekti - ÄlyHimos Living

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA MARKKINOINTI

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA MARKKINOINTI VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA MARKKINOINTI Olli Kopakkala VERKKOKAUPAN INTERNET-MARKKINOINNIN TOIMEPITEIDEN KUSTANNUSTEHOKAS ALLOKOINTI KÄVIJÄSEURANNAN TUOTTAMIA TIETOJA HYÖDYNTÄEN Markkinoinnin

Lisätiedot

KULUTTAJA INTERNET-PORTAALIN KÄYTTÄJÄNÄ

KULUTTAJA INTERNET-PORTAALIN KÄYTTÄJÄNÄ KULUTTAJA INTERNET-PORTAALIN KÄYTTÄJÄNÄ Case: Elias.fi-kotityöpalvelut Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Riihimäki 9.10.2006 Juho Tahvanainen OPINNÄYTETYÖ Liiketalouden koulutusohjelma Kaartokatu

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan. markkinointiopas C.58

Kulttuuritoimijan. markkinointiopas C.58 Kulttuuritoimijan markkinointiopas C.58 2 Kulttuuritoimijan markkinointiopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Kannen kuva: Saapasjalkakissa, Anu Lakaniemi. Julkaisu C:58 ISBN 987-951-766-119-5 ISSN

Lisätiedot

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja.

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja. Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia ja saavutat parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja Mukana myös sosiaalinen media ja mobiilioptimointi SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

SUSINIEMEN LEIRIKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS

SUSINIEMEN LEIRIKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS Sari Ahlqvist SUSINIEMEN LEIRIKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS Opinnäytetyö Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma Toukokuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.5.2007 Tekijä(t)

Lisätiedot

VIIPURI-OPAS SAIMAAN MATKAVERKKO OY:LLE

VIIPURI-OPAS SAIMAAN MATKAVERKKO OY:LLE VIIPURI-OPAS SAIMAAN MATKAVERKKO OY:LLE Suvi Laine Opinnäytetyö Toukokuu 2004 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 7.5.2004

Lisätiedot

Blogimarkkinoinnin vaikutus miesten ostopäätöksen syntyyn

Blogimarkkinoinnin vaikutus miesten ostopäätöksen syntyyn Blogimarkkinoinnin vaikutus miesten ostopäätöksen syntyyn Heikkilä, Erika Lehikoinen, Elisa 2014 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Blogimarkkinoinnin vaikutus miesten ostopäätöksen syntyyn

Lisätiedot

Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää

Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Puutarhatalouden koulutusohjelma Lepaa, kevät 2015 Oma Allekirjoituksesi Ville Miettinen & Jussi

Lisätiedot

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta Sisältö 3 Aluksi 4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä 5 Omistajuus Pohdittavaa omistajuudesta ja pääomahuollosta 10 Asiakas on tärkein Kysymyksiä asiakkaista ja asiakkuuksista 16 Prosessiajattelu

Lisätiedot

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Sähköisen kaupankäynnin aapinen päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 2(104) LUKIJALLE Tervetuloa tutustumaan pk-yrityksille laadittuun Sähköisen kaupankäynnin aapiseen.

Lisätiedot

SUOMEN LUONTO- JA YMPÄRIS- TÖKOULUJEN ASIAKASTYYTYVÄI- SYYS

SUOMEN LUONTO- JA YMPÄRIS- TÖKOULUJEN ASIAKASTYYTYVÄI- SYYS SUOMEN LUONTO- JA YMPÄRIS- TÖKOULUJEN ASIAKASTYYTYVÄI- SYYS Marika Masalin Tuulia Tuominen Opinnäytetyö Syyskuu 2013 Liiketalouden koulutusohjelma Markkinointi ja kansainväliset liiketoiminnot TIIVISTELMÄ

Lisätiedot