LounaFood Aitoa makua Varsinais-Suomesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LounaFood Aitoa makua Varsinais-Suomesta"

Transkriptio

1 LounaFood Aitoa makua Varsinais-Suomesta Loppuraportti

2 LounaFood Aitoa makua Varsinais-Suomesta SISÄLLYSLUETTELO 1. Hankkeen toteuttajan nimi 1 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus 1 3. Yhteenveto hankkeesta 1 4. Raportti Hankkeen tausta ja kohderyhmä Hankkeen tavoitteet 2 a) Ylemmän tason tavoitteet 2 b) Hankkeen tavoitteet Hankkeen toteutus 4 c) Toimenpiteet 4 Verkoston koordinaattori 4 i) Varsinais-Suomen elintarvikkeita jalostavien yritysten 4 yritysrekisterin ylläpitäminen, kehittäminen ja hyödyntäminen ii) Toimialan kehityksen seuraaminen mm. selvitysten ja 6 raporttien avulla iii) Uusien hankkeiden synnyttäminen 7 iv) Yhteistyöverkostojen rakentaminen 7 Tiedotustaho 9 i) Yrityksille ja yhteistyökumppaneille suunnattu tiedottaminen 9 ii) LounaFood Uutiset odotetuin lukupaketti 9 iii) Sosiaalinen media ja internetsivut tiedotuksen tukena 10 iv) Yhteistyö median kanssa 11 Neuvonta 11 i) Matalan kynnyksen neuvontaa yhden luukun -periaatteella 11 Lähellä tuotetun ruoan puolestapuhuja ja tunnettuuden lisääjä 12 i) Varsinaissuomalaisen ruuan esiintuominen 12 ii) Yrittäjien ja ostajien yhteistyön rakentaminen 12 iii) Ruokatapahtumien kehittäminen 16 d) Aikataulu 18 e) Resurssit 18 f) Toteutuksen organisaatio 18 g) Kustannukset ja rahoitus 20 h) Raportointi ja seuranta 20 i) Toteutusoletukset ja riskit Yhteistyökumppanit Hankkeen tulokset ja vaikutukset Esitys jatkotoimenpiteiksi Allekirjoitukset 31

3 1 1. Hankkeen toteuttajan nimi Hankkeen toteuttaja Turun yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Brahea TURUN YLIOPISTO 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus Hankkeen nimi LounaFood Aitoa makua Varsinais-Suomesta Hanketunnus Yhteenveto hankkeesta LounaFood Aitoa Makua Varsinais-Suomesta -hankkeen päätavoitteena oli toimia Varsinais-Suomen alueella elintarvikealan ja yrittäjyyden kehittäjänä olemalla verkoston koordinaattori, tiedotus- ja neuvontataho sekä lähellä tuotetun ruuan puolestapuhujana ja tunnettuuden lisääjänä. Tavoitteisiin vastattiin monenlaisin toimin, joista tiedottaminen, elintarvikealan verkoston yhteistyön lisääminen ja lähellä tuotetun ruuan imagon edistäminen olivat etualalla. Näitä toimia tuettiin esim. tekemällä erilaisia selvityksiä toimialan tilanteesta, lisäämällä tuottajien ja käyttäjien välistä yhteistyötä, neuvomalla viranomaismääräysten käyttöönotossa, informoimalla elintarvikealan uusista trendeistä ja tutkimuksista. Hankkeen tuloksena elintarvikealan toimijaverkosto vahvistui, yhteistyö lisääntyi kaikilla tasoilla ja varsinaissuomalainen lähellä tuotettu ruoka tuli tunnetummaksi. Elintarvikkeita jalostavien yritysten lukumäärä kasvoi ollen vuonna kpl (Ruoka-Suomi tilasto 6/2013), mikä on huomattavasti enemmän (19 kpl) kuin vuonna Erityisesti maaseutualueille syntyi uusia leipomoita. Jatkossakin tulisi huomioida uusien yritysten syntymistä edesauttavat toimet ml. yrittäjyyskasvatus, sillä myös elintarvikealalla yrittäjien ikärakenne vanhenee. Yritysten osaaminen ja yhteistyö toisten yritysten kanssa lisääntyi hankkeen aikana. Tästä ovat osoituksena yrityksille annetun neuvonnan suuri määrä (yli 250 neuvontaa) sekä tiedotustoimien runsaus, 20 LounaFood Uutiset lehteä ja satoja s-posteja. Laadullisena tuloksena voidaan nostaa esille myös yrittäjien suuri kiinnostus yhteismarkkinointiin mm. yhteisosastot messuilla. Ylipäätänsä hankkeen toimintaan osallistui runsaasti yrityksiä, mikä on osoituksena toimenpiteiden tarvelähtöisyydestä. Hankkeen hallinnoijana ja toteuttajana oli Turun yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Brahea. Hankkeen keskeisinä yhteistyökumppaneina olivat mm. Varsinais-Suomen seutukuntien kehittämiskeskukset, Leader toimintaryhmät, MTK Varsinais-Suomi, ProAgria Länsi-Suomi, Turun ammattikorkeakoulu, Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskus. Hankkeen kokonaiskustannukset olivat euroa. Hanke sai rahoituksen Varsinais-Suomen ELY-keskukselta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 90 % ja Varsinais-Suomen kunnilta 10 %.

4 2 4. Raportti 4.1.Hankkeen tausta ja kohderyhmä Elintarvikkeiden jalostus on yksi Varsinais-Suomen maaseutu-alueiden keskeisimmistä elinkeinoista. Vuonna 2007 maakunnassa oli 426 elintarvikealan toimijaa, joista noin 75 % sijaitsi maaseutu-alueella (Lähde: Ruoka-Suomi 5/2007). Pienillä ja keskisuurilla elintarvikeyrityksillä on etuina joustavuus tuotannossa ja mahdollisuus palvella asiakkaita nopeasti. Lähellä tuotettu ruoka tukee myös suurelta osin kestävän kehityksen edistämistä. Toisaalta, pienten yritysten haasteena on tuottaa tuotteita, jotka ovat kilpailukykyisiä suurten yritysten tuotteille. Panostamalla laatuun raaka-aineissa, tuotantotavoissa ja lopputuotteessa sekä erikoistuminen joko oman alueen ruokakulttuurin tai tulevaisuuden trendeihin/visioihin antavat perustaa oman asiakaskunnan löytämiselle. Pienten yritysten olisi verkostoiduttava keskenään pystyäkseen kilpailemaan suurten yritysten kanssa. Yritykset tarvitsevat tuekseen alueella toimivan puolueettoman neuvonta- ja tiedotustahon, joka edistäisi niiden toimintamahdollisuuksia. LounaFood Aitoa Makua Varsinais-Suomesta hanke olisi elintarvikealan osaajien verkosto, joka toimisi maakunnan alueella. Alueella vallitsi yhteinen tahto kehittää elintarvikealaa ns. toimialahankkeen kautta, joka koordinoisi alueen elintarvikealan kehittämistoimintaa ja olisi linkkinä seudullisen ja valtakunnallisen toiminnan välillä. LounaFood Aitoa makua Varsinais-Suomesta hanketta aloitettiin suunnittelemaan tarvelähtöisesti yhteistyössä Varsinais-Suomen seutukuntien kehittämiskeskusten kanssa. Näin varmistettiin se, että hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet olivat yleisesti hyväksyttyjä ja yhteiseen päämäärään kohdennettuja. Erityisen tärkeänä pidettiin elintarvikealan substanssi osaamisen keskittämistä toimialahankkeelle mm. alaan liittyvän neuvonnan tarjoajana sekä ajankohtaisen tiedottamisen väylänä. Tärkeänä yhteistyötahona nähtiin seutukuntien kehittämiskeskusten Masva hankkeet (Maaseudun asiakasvastaava), joilla olisi tiivis yhteys alueen elintarvikeyrityksiin. Hankkeen kohderyhmänä olivat kaikki varsinaissuomalaiset elintarvikkeita jalostavat mikroja pk-yritykset (ml. Annex I -yritykset). Toiminnan osapuolina olivat myös ammattikeittiöt, vähittäiskaupat, elintarvikealan kehitysorganisaatiot, Varsinais-Suomen seutukunnat ja toimintaryhmät, eriasteiset oppilaitokset sekä kuluttajat. Hankkeen toiminta-alue oli koko Varsinais-Suomi. 4.2.Hankkeen tavoitteet a) Ylemmän tason tavoitteet Hanke toteutti Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa toimenpidettä 124 Yhteistyö maatalouden ja elintarvikealan sekä metsätalouden uusien tuotteiden, menetelmien ja tekniikoiden kehittämiseksi. Toimenpiteen keskeisiä tavoitteita olivat elintarvikkeita jalostavien yritysten kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantuminen, jalostusketjun vuoropuhelun ja yhteistyön lisääminen sekä yritysten osaamisen lisääminen

5 mm. tiedotuksen ja neuvonnan keinoin. Hanke vastasi ohjelman tavoitteisiin toimimalla elintarvikealan verkoston koordinaattorina, yrityksille suunnatun tiedottamisen ja neuvonnan tahona sekä yritysten ja ostajien välisen vuoropuhelun lisääjänä. b) Hankkeen tavoitteet Hankkeen päätavoitteena oli edistää Varsinais-Suomen elintarvikealan mikro- ja pk-yritysten toimintaedellytyksiä. Päätavoitteen toteuttamisen tukena olivat neljä alatavoitetta ja toimenpidettä, jotka olivat jaoteltu seuraavasti: verkoston koordinointi, tiedotus- ja neuvontatoiminta sekä lähellä tuotetun ruoan puolesta puhuminen ja tunnettuuden lisääminen. Verkoston koordinaattori - ylläpitää ja kehittää Varsinais-Suomen elintarvikkeita jalostavien yritysten yritysrekisteriä - pitää esillä elintarvikealan palvelutarjontaa Varsinais-Suomessa - tehdä selvityksiä toimialan tilanteesta ja kehittymisestä - lisätä elintarvikealan verkoston yhteistyötä ja rakentaa uusia verkostoja eri tahojen kesken ml. yrittäjäverkostot - osallistua aktiivisesti muiden elintarvikealan kehittämisorganisaatioiden toimintaan ja yhteistyön kehittämiseen Tiedotustaho - tiedottaa ajankohtaisista elintarvikealan asioista (lainsäädäntö, trendit, tutkimukset jne.) sekä keskittää yrittäjien suuntaan tapahtuvaa tiedottamista - nostaa esiin internetsivuja aktiivisen tiedottamisen välineenä - lisätä elintarvikealasta tiedottamista erilaisille kohderyhmille ml. suuri yleisö - pitää esillä Aitoa Makua Varsinais-Suomesta teemaa ja lähellä tuotettua ruokaa Neuvonta - edistää elintarvikealan yritysten oman toiminnan kehittymistä - nopeuttaa viranomaismääräysten käyttöönottoa Lähellä tuotetun ruuan puolestapuhuja ja tunnettuuden lisääjä - vahvistaa ja tukea lähellä tuotetun ruuan tunnettuutta ja käyttöä - lisätä tuottajien ja käyttäjien välistä yhteistyötä - lisätä tietoisuutta elintarvikealan uusista trendeistä, teemoista ja tutkimuksista pitää esillä suomalaista ja alueellista ruokakulttuuria Aitoa Makua Varsinais- Suomesta -teeman avulla. 3

6 4 4.3.Hankkeen toteutus c) Toimenpiteet Verkoston koordinaattori i) Varsinais-Suomen elintarvikkeita jalostavien yritysten yritysrekisterin ylläpitäminen, kehittäminen ja hyödyntäminen Hankkeen ensimmäisiä tehtäviä oli elintarvikkeita jalostavien yritysten yritysrekisterin päivittäminen, sillä edellisestä systemaattisesta päivittämisestä oli kulunut jo useampi vuosi. Ajankohtainen toimialatieto oli pohjana kaikelle kehittämistyölle, mitä hankkeessa tultiin tekemään. Yrityskyselyn tekeminen aloitettiin keväällä Kysely koostui kahdesta osasta: maakunnallisen toimijan osiosta, jossa kyseltiin tarkkoja yrityksen taustatietoja liittyen mm. liikevaihtoon, tämän hetken tilanteeseen ja tulevaisuuden näkymiin sekä kehittämistoiveisiin ja siihen liittyvään avun tarpeeseen sekä -sivustoon liittyvästä ns. yleisestä osiosta. Yhdistämällä nämä kaksi asiaa samaan kyselyyn vältettiin se, että yritykseltä kysyttäisiin samansuuntaisia tietoja kahteen kertaan. Aitojamakuja.fi -sivustoon liittyvät yleiset asiat (yhteystiedot ja toimialatiedot) toimivat samalla hankkeen yritysrekisterin pohjana. Kyselypohjaa valmisteltiin kevään aikana valtakunnallisessa Aitoja Makuja -työryhmässä, johon projektipäällikkö kuului. Aitojamakuja.fi -sivusto oli alkujaan valtakunnallisen Ruoka- Suomi teemaryhmän ylläpitämä elintarvikealan yritysten hakupalvelu, joka muuttui vuonna 2009 valtakunnallisen Aitoja makuja hankkeen toiminnaksi. Sivuston keräämisestä ja ylläpitämisestä vastasivat maakunnallisen tiedon osalta maakunnissa toimivat aluejäsenet (Varsinais-Suomen kohdalla LounaFood Aitoa Makua Varsinais-Suomesta -hanke) samalla, kun keräsivät yritystietoa oman toiminnan tarpeisiin. Kysely lähetettiin ensin postitse ja mikäli vastausta ei lähetetty postitse takaisin, soitettiin yritykseen ja tehtiin kysely puhelinhaastatteluna. Kevään aikana huomattiin, että kyselyihin vastaaminen oli niin vähäistä, että postituksesta luovuttiin ja päätettiin hoitaa kyselyt suoraan puhelinhaastatteluina. Yritysrekisterissä olleet yritykset saatiin käytyä läpi kesäkuun 2009 loppuun mennessä, jonka jälkeen keskityttiin uusien yritysten löytämiseen sekä rekisterin tietojen päivittämiseen. Vuonna 2011 käynnistettiin yritysrekisterin systemaattinen päivitystyö. Kysely lähetettiin ensin kirjeitse ja myöhemmin sähköisesti niille yrityksille, jotka eivät vastanneet ensimmäiseen kyselyyn. Kaikkien saatujen vastausten ja lisäksi internetistä löytyvien yhteystietojen pohjalta yritysrekisteri päivitettiin joulukuussa Kaikkiaan rekisterissä oli nyt päivitetyt yhteystiedot 446 yritykselle, joista 301 oli elintarvikkeita jalostavia yrityksiä. Hanke toimi valtakunnallisen Ruoka-Suomi teemaryhmän aluejäsenenä, joka mm. kokoaa koko maan osalta elintarvikkeita jalostavien yritysten tietoja. Hanke toimitti teemaryhmälle vuosina Varsinais-Suomen elintarvikkeita jalostavien yritysten toimialatiedot. Yritysrekisteriä hyödynnettiin aktiivisesti erilaisissa tiedotustoimissa: hankkeen oma ja yhteistyökumppaneiden tiedotus yhden luukun -periaatteella, kohdennetut yhteistyöhaut (esim. raaka-aineiden toimittajat, laitteisto -yhteistyö, ostajat) sekä toimialasta viestiminen rahoittajille, medialle ja toisille kehittäjille, tutkijoille.

7 5 Aitojamakuja.fi Aitojamakuja.fi on valtakunnallinen elintarvikeyritysten hakupalvelu ja tietolähde, jonka toimintaa koordinoi valtakunnallinen Aitoja makuja hanke (Aitoja makuja I ja Aitoja makuja II ). Hanke osallistui aktiivisesti valtakunnallisen Aitojamakuja.fi sivuston kehittämis- ja viestintätyöhön toimien Varsinais-Suomen aluejäsenenä. Aluejäsenen vastuulla oli oman alueen yritysten rekrytointi sivuille sekä tietojen päivittäminen ja sivustosta tiedottaminen. LounaFood Aitoa makua Varsinais-Suomesta otti omalla alueellaan viestinnän kärjeksi Aitojamakuja ydinviestin sekä hyödynsi omissa alueellisissa tapahtumissa valtakunnallisen hankkeen erilaisia viestintämateriaaleja. Aitoja makuja aluetoimikunta kokoontui hankkeen aikana 2-3 kertaa vuodessa. Projektipäällikkö osallistui näihin kokouksiin. Lisäksi aluetoimija raportoi puolivuosittain alueellisen aitoja makuja toiminnan valtakunnalliselle hankkeelle, Kuva 1 Aitojamakuja.fi Varsinais-Suomen hakutulos, 185 yritystä. Vuoden 2013 alusta sivustolle alettiin kerätä aktiivisesti myös tiloilta suoraan kuluttajalle, ravintolalle tai keittiölle myyviä toimijoita. Tätä yhteistyötä vietiin eteenpäin yhdessä MTK Varsinais-Suomen kanssa mm. lähettämällä erilaista tieodotusmateriaalia jäsenistölle sekä osallistumalla yhdistysten kuluttajavastaavien infotilaisuuteen. Vuoden 2013 lopussa sivustolla oli 185 varsinaissuomalaista elintarvikealan yritystä, mikä on 10 % kaikista sivustolla olevista yrityksistä (yhteensä 1840).

8 6 Aitojamakuja.fi -yhteistyö tapahtumat, joissa sivustoa on yrityksiä suoraan esitelty/ Varsinais-Suomi * Taulukko 1 Aitojamakuja.fi sivustolla olevien varsinaissuomalaisten yritysten lkm:n kehitys ja sivustoesittelyjen määrä vuosina * Sivusto avattiin virallisesti ii) Toimialan kehityksen seuraaminen mm. selvitysten ja raporttien avulla Hanke teki aktiivisesti selvityksiä toimialan tilanteesta, jotta saatiin ajankohtaista tietoa kehittämisen kohteista ja tarpeista. Käsiteltäviä asioita olivat mm. elintarvikkeita jalostavien yritysten markkinatilanne, toimintaympäristö, kehityssuunnat, tietyn toimialan tilanne esimerkiksi luomu, tuottajien ja käyttäjien kohtaaminen sekä perinteiset yrityskyselyt, joiden tietoja voitiin hyödyntää yritysrekisterissä. Osa selvityksistä tehtiin yhdessä oman alueen yhteistyökumppaneiden kanssa ja osa mahdollisuuksien mukaan valtakunnallisten tahojen kanssa. Vuosittain tuotettiin ja julkaistiin raportti yritysten määrän kehittymisestä (vrt. Ruoka-Suomi yritystilastot). Olennaista oli, että selvityksiä tehtiin säännöllisesti, jolloin pystyttiin seuraamaan tilanteen kehittymistä alueella ja suuntaamaan siten toimintaa jatkossa sen mukaan, mihin tarvetta on. Keväällä 2008 käytyjen keskustelujen pohjalta toteutettiin syksyllä 2008 Varsinais-Suomen luomutoimijoiden ja -tuotannon tilannekatsaus. Selvityksen tavoitteena oli kartoittaa Varsinais-Suomen luomutuottajien toimintaa sekä tulevaisuuden näkymiä ja neuvonnan ja koulutuksen tarvetta. Työn teki Turun yliopiston luomupiirin hallitus ry. ja se toteutettiin ajalla Luomuselvitys on luettavissa Varsinais-Suomen elintarvikealan toimialaraportti tehtiin yritysrekisterin päivityksen pohjalta vuonna Raportissa kuvattiin elintarvikealan varsinaissuomalaista yrityspohjaa, toimialan nykytilaa sekä yritysten kehitystavoitteita. Maakunnallisen elintarvikealan toimialaraportin pohjalta tehtiin seutukunnalliset elintarvikealan toimialaraportit, joissa kuvattiin aina yhden seutukunnan elintarvikealan yritysten tilannetta. Toimialaraporteista tiedotettiin sidosryhmille, yrityksille sekä tiedotusvälineille. Raporttien pohjalta suunnattiin kehittämistoimia tiettyihin painopistealueisiin. Toimialaraportit ovat luettavissa Vuonna 2010 aloitettiin Varsinais-Suomen ruokakulttuuri-selvityksen tekeminen vastaamaan yhä lisääntyvään tiedontarpeeseen ja kuluttajien kiinnostukseen alueellista ruokakulttuuria ja ruoan tekijöitä kohtaan. Selvityksessä kartoitettiin varsinaissuomalaisen ruokakulttuurin erikoispiirteet, ruokakulttuuri paikallisten asukkaiden / kuluttajien silmin sekä ruokakulttuuri pienyritysten markkinointimahdollisuutena. Selvityksen tekivät Varsinais-Suomen Maa- ja

9 kotitalousnaiset. Selvitystä esiteltiin mm. Turun Ruokamessuilla, Osaava Nainen -messuilla sekä Lammas- ja vuohituotteiden markkinoilla. Lisäksi selvitys lähetettiin kaikkiin Varsinais- Suomen yläkouluihin, kotitalousopetuksen tueksi. Selvitys sai niin suuren suosion, että syksyllä 2013 päätettiin ottaa lisäpainos. Suolasilakasta rysäburgeriin varsinaissuomalaista ruokakulttuuria selvitys on luettavissa Paikallisten elintarvikeyrittäjien ja Turun keskustan ravintoloiden kanssa käynnistettiin yhteistyö v Tämä toimi oivallisena alustana tutkia yksityisten ravintoloiden ja lähiruokayrittäjien yhteistyön mahdollisuuksia ja pullonkauloja. Tämän vuoksi vuonna 2010 aloitettiin Luomu- ja lähiruoan markkinointimahdollisuudet ammattikeittiösektorilla opinnäytetyö, jonka esimerkkitapauksena Lähiruokaa Turun keskustan ravintoloihin aloitteen -selvitys valmistui. Selvitys on luettavissa Lähiruoan asema Länsi-Turunmaan ja Kemiönsaaren lounas- ja à la carte ravintoloissa opinnäytetyö tuki entisestään ammattikeittiöiden ja lähiruokayrittäjien kanssa tehtävää yhteistyötä (2011). Selvitys on luettavissa Vuonna 2011 toteutetun yrityskyselyn pohjalta analysoitiin yritysten kehittymisnäkymiä ja tulevaisuuden haasteita. Koostettuja tuloksia esiteltiin useissa elintarvikealan toimintaa käsittelevissä seminaareissa ja palavereissa. Lisäksi haasteet saatettiin tiedoksi tulevaa EUohjelmakautta Varsinais-Suomessa valmistelevalle taholle. Tulokset ovat liitteenä 1. Hanke keräsi systemaattisesti yritystietoa vuosien aikana, jonka vuoksi tästä ajanjaksosta on koostettu yhteenveto, joka auttanee myös seuraavan ohjelmakauden painopistealueiden suunnittelussa. Varsinais-Suomen elintarvikkeita jalostavien yritysten toimialatietoa on analysoitu kohdassa hankkeen tulokset ja vaikutukset. 7 iii) Uusien hankkeiden synnyttäminen Koordinaatiohanke avusti uusien hankkeiden ja toimien työstämisessä alueella. Aiheet nousivat selvitysten pohjalta ja yrittäjien sekä sidosryhmien keskuudesta. Hankkeet olivat mm. yhden seutukunnan ja toimintaryhmän alueella toteutettavia hankkeita sekä alueiden välisiä, valtakunnallisia ja kv hankkeita (esimerkiksi Seuturuoka saatavaksi, Elintarvikeala nousuun Vakka-Suomessa, Mathantverk, Tiedolla ja osaamisella aitoja makuja Lounais- Suomesta, Varsinais-Suomen ruokaketjun kehittämishanke (VARRU), Nimisuojatuotteet alueellista identiteettiä rakentamassa, Kasviproteiiniketjunhallinta hanke, KnowSheep, BaltFood -the BSR Food Cluster. Hankkeille haettiin erillinen rahoitus. iv) Yhteistyöverkostojen rakentaminen Toimijoiden ja yrittäjien välistä yhteistyötä lisättiin mm. yhteisten tapaamisten, opintomatkojen ja tiedonvälittämisen kautta. Lisäksi yrittäjien välistä verkostoitumista lisättiin yhteisillä tapaamisilla. Usein yrittäjän oma osaaminen ja halu oman toiminnan kehittämiseen lisääntyivät, kun verkostoiduttiin oman toimialan tai toisen toimialan yrittäjien kanssa. Uudet verkostot antoivat synergiaetuja ja lisäsivät yleistä alan tunnettuutta. Hanke osallistui aktiivisesti seutukunnissa järjestettäviin yrittäjätilaisuuksiin yhteistyössä seudullisten kehittämiskeskusten Masva -hankkeiden kanssa. Näiden tilaisuuksien aiheina olivat alueen yritysten yhteistyön kehittäminen ja verkostona toimimiseen kannustaminen.

10 8 Lisäksi vuosina 2009 ja 2010 hankkeessa järjestettiin ns. kehittäjien road show, jonka tavoitteena oli lisätä yritysten tietoa alueen kehittämispalveluista ja -mahdollisuuksista sekä kuunnella tarkalla korvalla kentän toiveita kehittämistyölle. Näihin road show tapahtumiin osallistuivat LounaFood hankkeen ja Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskuksen elintarvikealan asiantuntijat sekä seudun Maaseudun asiakasvastaava Masva. Ravintoloiden keittiömestareiden sekä alueen elintarvikeyritysten yhteistyötä rakennettiin Lähiruokaa Turun keskustan ravintoloihin aloitteessa monipuolisella työpaja työskentelyllä vuosina Tämän aloitteen puitteissa edistettiin myös elintarvike- ja tukkuyrittäjien verkostoitumista. Lisäksi matkailu- ja elintarvikeyrittäjien yhteistyötä pohjustettiin yhteisillä tapaamisilla sekä opintomatkan muodossa (Onko Mikkeliin mänijöitä? ) Matkailun toimialahankkeen kanssa. Paikallisten tuotteiden saaminen julkisen ruokahuollon piiriin puhututti laajasti koko hankkeen ajan. Tämän vuoksi toimenpiteitä suunnattiin kuntien hankinnoista vastaavien, ruokahuoltopäälliköiden, elintarvikeyritysten sekä kehittäjien vuoropuhelun lisäämiselle. Asiaa vietiin eteenpäin mm. Lähiruokapäivä , yrityskäynnit , Lähiruokaa käyttäjille , Hyvää ruokaa läheltä , Varsinaisen Suuri Ruokakeskustelu 11.9 yhdessä VARRU-hankkeen kanssa. Erilaiset kotimaan ja ulkomaan opintomatkat keräsivät alueen yrittäjiä yhteen. Opintomatkoja tehtiin seuraavasti: Anuga, Köln , Sial Pariisi , Helsingin Tukkutori ja Sitra , Onko Mikkeliin mänijöitä Päivittäistavarakaupan kanssa tehtiin keskeistä yhteistyötä alueen elintarvikeyritysten tuotteiden saamiseksi kaupan valikoimiin. Toimintojen tukena hyödynnettiin valtakunnallisen PTY:n hallinnoiman Elintarvikealan mikroyritysten valmentaminen päivittäistavarakaupan yhteistyökumppaneina -hankkeen materiaaleja sekä tuotekorttityökalua (esimerkiksi PTY seminaari, Tuorlan Lähiruokatreffit.). Yrittäjien yhteiset messu- ja tapahtumaesiintymiset olivat toimiva tapa lisätä yrittäjien keskinäistä verkostoitumista. Näistä esimerkkeinä toimivat Herkkujen Suomi- tapahtuma Helsingin rautatietorilla ja sekä Turun Ruokamessut , ja Varsinaissuomalaisten elintarvikealan korkeakoulujen ja alueella toimivien muiden kehittämisorganisaatioiden kanssa tehtävällä yhteistyöllä poistettiin päällekkäistä toimintaa ja hyödynnettiin kunkin omia vahvoja puolia. Tiedon kulkua yrittäjiltä kehittäjille parannettiin erilaisten alueyhdistys- ja yrityskontaktien avulla. Kentältä saatuun asiakaspalautteeseen reagoitiin nopeasti ja toimitettiin myös tarpeen mukaan tiedoksi muille toimijoille, jotta pystyttiin edistämään erilaisten palveluiden ja koulutusten laatua. Hankkeen keskeisinä yhteistyökumppaneina toimivat seutujen Masvat sekä Leader toimintaryhmät. Yhteisiä tapaamisia pidettiin kaksi kertaa vuodessa, jolloin keskusteltiin alan kehittämisen painopisteistä, onnistumisista, haasteista ym., joiden avulla toimintaa ja roolitusta voitaisiin entisestään parantaa. Näiden tapaamisten lisäksi tavattiin em. kohderyhmiä pienemmällä porukalla usean kerran vuodessa, aina tarpeen vaatiessa. Alan verkostoitumista ja yhteistyötä lisättiin kuulumalla hankkeiden ohjausryhmiin ja erilaisiin alan työryhmiin. Näistä keskeisimpiä olivat Varsin Hyvä ry:n Läheltä enemmän

11 hanketyöryhmä, LoiMaaseutu, Kasvisklusterin kehittäminen Lounais-Suomessa, Seuturuoka saatavaksi, Varsinais-Suomen ruokaketjun kehittämishanke, Tiedolla ja osaamisella aitoja makuja Lounais-Suomesta hankkeiden ohjausryhmät, Aitoja makuja aluetoimijoiden sekä Ruoka-Suomi teemaryhmän kokoukset. Lisäksi projektipäällikkö kuului Turun Ruokamessujen toimikuntaan. Yhteistyöneuvotteluja ja -tapaamisia järjestettiin hankkeen aikana lukuisia. Tiedotustaho i) Yrityksille ja yhteistyökumppaneille suunnattu tiedottaminen Elintarvikealan yrityksille tiedotettiin säännöllisesti uusista säädöksistä, rahoitusmahdollisuuksista, alan trendeistä ja tuotteiden kysynnän suuntauksista, koulutuksista ja ajankohtaisista tapahtumista. Hankkeen toteuttajalle tuli tiedotuspostia ajankohtaisista säädöksistä ja alan muutoksista sekä sähköpostitse että julkaisujen kautta. Säännöllisesti tulevia julkaisuja olivat mm. Elintarvike ja terveys, Luomulehti sekä Elintarvikelainsäädäntö kansion päivitykset, mm. näistä tietolähteistä saatua tietoa levitettiin sekä muille kehittäjille että yrittäjille. Yrityksille suuntautuvaa tiedottamista yhtenäistettiin siten, että mahdollisimman useat tiedonannot tulivat yhdestä paikasta, LounaFood -hankkeen kautta. Siten saavutettiin enemmän vastaanottajia ja säästettiin sekä tiedonlähettäjien että vastaanottajien aikaa ja vaivaa. Valtakunnalliset verkostot olivat vahvasti alueellisen toiminnan tukena. Valtakunnallisesti tietoa jakoivat Elintarvikeklusteri -ohjelma, Evira (Elintarviketurvallisuus-virasto), Ruokatieto ry, Laatuketju, Ruoka-Suomi -teemaryhmä sekä Aitoja makuja verkosto. Mainituista kahteen viimeiseen hankkeen projektipäällikkö osallistui oman maakuntansa edustajana. Valtakunnallisilta toimijoilta saatiin tärkeää tietoa elintarvikealan uusimmista säädöksistä ja määräyksistä, jotka vaikuttivat alueen toimijoihin sekä näkökulmia itse kehittämistyöhön. Tiedottamisen kohderyhmää laajennettiin tarpeen mukaan alueen yrittäjistä, kehittäjäorganisaatioista ja seutukunnista toimintaryhmiin, valtakunnallisiin tahoihin sekä kuluttajien suuntaan. Erityisesti kuluttajille menevässä tiedottamisessa tärkeällä sijalla oli lähellä tuotetun ruuan, alueen ruokakulttuurin tunnetuksi tekeminen otsikon Aitoa Makua Varsinais-Suomesta alla. Laajempaa tiedottamista tehtiin erilaisten tiedotus- ja infotilaisuuksien muodossa yhteistyössä hankkeen sidosryhmien kanssa. 9 ii) LounaFood Uutiset -odotetuin lukupaketti LounaFood Uutiset lehti toimi yhteisenä linkkinä elintarvikeyrittäjien, sidosryhmien ja kehittäjien välillä. LounaFood Uutisten levikki oli yritysten lisäksi kehittäjätahoille (ml. oppilaitokset, seutukuntien ja kuntien yritysneuvojat, terveystarkastajat, hanketoimijat) sekä maakunnallisesti että valtakunnallisesti. Painosmäärä vaihteli teeman mukaan kappaleen välillä. Lisäksi lehden jakeluun kuuluivat paikallislehdet ja muu paikallismedia, ammattikeittiöt (HoReCa-sektori) ja ruokahuollosta vastaavat palvelupäälliköt. Uutiset julkaistiin myös internetsivuilla, jolloin osa tiedottamisesta voitiin hoitaa sähköisesti. Uutisten tarkoituksena oli tuoda esille alueen elintarvikealan kehittämistoimintaa,

12 10 elintarvikeyrittäjyyttä sekä edistää lähellä tuotetun ruuan ajatusta myös julkisessa keskustelussa ja tuotteiden loppukäyttäjien keskuudessa. Lehti tehtiin noin neljä kertaa vuodessa ja osa lehdistä oli ns. teemanumeroita, joissa keskityttiin tiettyyn aihepiiriin, mm. luomu, seutukunnat. Teema -aiheiden lisäksi lehdissä kerrottiin ajankohtaisia asioita LounaFoodin sekä sidosryhmien toiminnasta, uusista Eviran säädöksistä, koulutuksista ja ajankohtaisista tapahtumista, yritysrahoitusmahdollisuuksista, tutkimustuloksista. Varsinais- Suomen ruokaketjun kehittämishankkeen (VARRU) kuulumisista oli oma osionsa vuosina LounaFood Uutiset on luettavissa iii) Sosiaalinen media ja internetsivut tiedotuksen tukena internetsivuja hyödynnettiin ajankohtaisen ja toimijoiden yhteisen tietopankin paikkana. Internetsivuille linkitettiin yhteistyökumppaneiden omat sivut ja päinvastoin. Erityisesti sivujen Ajankohtaista osioon päivitettiin omien ja yhteistyökumppaneiden tilaisuuksia ja tapahtumia. Lisäksi vuonna 2009 aloitettiin sivuille keräämään ajankohtaista tietoa elintarvikealan lainsäädännöstä ns. Elintarvikelainsäädäntöpankki sekä asiantuntijarekisteriä vuonna Nettisivuille päivitettiin tilaisuuksien esitykset, työpajojen tulokset sekä selvitykset, jotta tieto olisi kaikkien kehittäjien ja yrittäjien käytettävissä. Liitteenä 2 on kuva sivujen ajankohtaista -osiosta. Vuonna 2012 hankkeelle perustettiin myös omat facebook -sivut https://www.facebook.com/pages/lounafood/ Facebook sivujen teemoina olivat niin ikään ajankohtaiset tapahtumat, kannanotot, kokemusten jakaminen sekä ylipäätänsä hankkeen kokonaisviestinnän tukeminen. Liitteenä 3 on kuva hankkeen facebook sivuista.

13 11 iv) Yhteistyö median kanssa Lähiruoka-asioita pidettiin esillä säännöllisillä tiedotteilla paikallislehtiin ja muihin medioihin. Edellä mainittujen toimenpiteiden aikaansaamiseksi järjestettiin yhteistyötapaamisia paikallismedian kanssa uusien suhteiden luomiseksi ja vanhojen ylläpitämiseksi. Keskeisiä mediayhteistyön aiheita olivat olleet: Varsinais-Suomen elintarvikealan toimialatieto, Hirvensalon Lähiruokakokeilu , Lähiruokaa Turun keskustan ravintoloihin aloite vuosina 2010 ja 2011, Herkkujen Suomi vuosina 2011 ja 2012 sekä Turun Ruokamessut vuosina Yhteenveto julkaistuista lehtijutuista, artikkeleista ja esiintymisistä eri medioissa on liitteenä 4. Neuvonta i) Matalan kynnyksen neuvontaa yhden luukun periaatteella Neuvonta oli hankkeen keskeisiä toimenpiteitä, jolla pystyttiin suoraan vaikuttamaan yritysten osaamisen tasoon ja toimintaedellytyksiin. Neuvontapalvelusta tiedotettiin LounaFood Uutiset lehdessä, internetsivuilla, tapahtumissa ja tilaisuuksissa. Hanke oli tunnettu toimija elintarvikealalla, jonka vuoksi yritykset ottivat herkästi yhteyttä joko puhelimella, s-postilla tai nykimällä hihasta erilaisissa tapahtumissa. Hanke tuotti ns. matalan kynnyksen neuvontaa yhden luukun periaatteella eli jos hanke ei pystynyt asiassa auttamaan, yrittäjiä ohjattiin eteenpäin sopiviin tahoihin, kuten seutukuntien yritysneuvojille tai oppilaitoksiin. Erityisesti, kun oli kyse yrittäjien investoinneista, yrityksen kehittämistoimista, muista yritystukiasioista tai yritysten kehittämishankkeista.

14 12 Yrittäjiä neuvottiin, miten viranomaismääräyksiä sovelletaan käytännön toimintaan. Aktiivisella neuvonnalla nopeutettiin viranomaismääräysten käyttöönottoa. Opastusta tarvittiin mm. tuoteturvallisuusasioissa, omavalvonnoissa, tilojen ja tuotannon kehittämisratkaisuissa, laboratorioanalyyseissä, tuotemerkkien rekisteröinnissä, yritysideoiden sparraamisessa, sähköisissä tilaus- ja laskutusjärjestelmissä, kuntien elintarvikkeiden kilpailutuskäytännöissä, päivittäistavarakaupan ja ammattikeittiöiden toimintaperiaatteista. Mikäli yrittäjä tarvitsi tarkempaa neuvontaa, hänet ohjattiin ottamaan yhteyttä sopivaan tahoon. Vuonna 2013 kokeiltiin uudentyyppistä neuvontapalvelua eli järjestettiin yhteistyössä Loimaan ja Vakka-Suomen seutukuntien kanssa neuvonta road show liittyen elintarvikealan asiantuntijapalveluiden jalkauttamiseen yritysten käyttöön. Tilaisuudet järjestettiin Kyrössä 27.2., Uudessakaupungissa tuotekehitys- ja elintarviketurvallisuus teemalla ja 6.5. Road shown päätarkoituksena oli tehdä elintarvikealan yrityksille tunnetuksi maakunnan neuvonta- ja asiantuntijapalveluita sekä opastaa yrityksiä eteenpäin heidän kysymysten kanssa. Lähellä tuotetun ruoan puolestapuhuja ja tunnettuuden lisääjä i) Varsinaissuomalaisen ruoan esiintuominen Alueen elintarvikeyritysten näkyvyyttä lähellä tuotetun ruuan edistäjänä pidettiin esillä omassa maakunnassa ja valtakunnallisesti erilaisissa yhteyksissä. Valtakunnallista verkostoa hyödynnettiin yleisessä lähiruuan imagon edistämistoimissa. Muualta saatuja hyviä kokemuksia pyrittiin mallintamaan Varsinais-Suomen alueelle. Keskeisiä tapahtumia ja toimenpiteitä varsinaissuomalaisen ruoan esiintuomiseksi olivat mm. valtakunnalliset Lähiruokaviikot 2008-, Lähiruokaviesti 2009, Sre:n (Suomalaisen ruokakulttuurin edistämisohjelma) aluetilaisuus Makuja arkeen , Salon kesätoritapahtumat 2010, Neitsytperunafestivaalit 2011, Turun kulttuuripääkaupunkivuoden teemapäivät kouluissa yhteistyössä Kaffeli ry:n ja MTK:n kanssa, Herkkujen Suomi tapahtuma , Turun Messut 2011 ja 2013 yhteistyössä Turun Osuuskaupan kanssa, Paimenenmäen maalaismarkkinat 2011, Syksyn Sato tapahtuma 2011, Turun Ruokamessut , Lammas- ja vuohituotteiden markkinat , Helsingin Lähiruoka&luomu tapahtuma Tapahtumissa kantavana teemana oli varsinaissuomalainen elintarvikeyrittäjyys ja alueen monipuolinen ruokakulttuuri. ii) Yrittäjien ja ostajien yhteistyön rakentaminen Päivittäistavarakaupan, ammattikeittiöiden ja muiden elintarvikeyrittäjien tuotteiden potentiaalisten käyttäjien kanssa keskityttiin yhteisen toiminnan kehittämiseen. Tärkeällä sijalla oli toimia tiedonvälittäjänä yrittäjien ja käyttäjien suuntaan tarpeista, joita kummallakin taholla oli. Keskeisinä aiheina olivat yhteistyön toimivuus ja yhteiset toimintatavat. Tämän lisäksi yritysten keskinäisen yhteistyön tekemistä lisättiin alueella. Taustatiedoksi hyödynnettiin muiden maakuntien kokemuksia ja mahdollisia selvityksistä/kyselyistä nousevia asioita. Paikallisten elintarvikkeiden saaminen kuntien elintarvikehankintoihin oli keskeinen asia koko hankkeen toteutusajan. Asian edistämiseksi järjestettiin lukuisia tilaisuuksia ja neuvotteluita, joista seuraavassa on joitakin mainintoja.

15 Vuonna 2009 järjestettiin yhteistyössä Lähikeittiöhankkeen, Kelaa! Kestävä kulutus ja elämänlaatu hankkeen sekä MTK Varsinais-Suomen kanssa Kestävät elintarvikehankinnat iltapäivä, johon kutsuttiin sekä elintarvikealan yrittäjiä että ammattikeittiöiden henkilöstöä erityisesti julkiselta puolelta. Päivän aikana käytiin läpi, miten tarjouspyyntöjä toteutetaan ja miten niihin vastataan sekä kuultiin keittiön puheenvuoro siitä, miten lähialueen tuottajien tuotteita käytetään. Lopuksi pohdittiin vielä ratkaisuja lähihankintojen tuottamiseksi. Jotta asiaa pystyttiin käsittelemään vieläkin käytännönläheisemmin, järjestettiin Salossa samana keväänä Miten vastaan tarjouspyyntöön? -iltapäivä. Tilaisuudessa esiteltiin Salon elintarvikehankintojen toimintatapoja sekä käytiin läpi, miten yrittäjien tulisi tarjouspyyntöön vastata. Asia oli keskeisesti vireillä joka puolella Varsinais-Suomea. Pöytyällä järjestettiin yhteistyössä Loimaan seudun kehittämiskeskuksen ja Seuturuokaa saatavaksi hankkeen kanssa Lähiruokatilaisuus Tilaisuudessa keskusteltiin paikallisten yrittäjien tuotteiden mahdollisuuksista kunnan elintarvikehankinnoissa. Tilaisuuksien lisäksi vuonna 2010 jalkauduttiin vahvasti kentälle käymään keskusteluja kuntien ruokahuolto- ja hankintahenkilöstön edustajien kanssa lähiruoan käytöstä, mahdollisista keinoista sen käytön lisäämiseksi tulevaisuudessa ja hankintalainsäädännön aiheuttamista ongelmista. Neuvotteluja käytiin Uudessakaupungissa 19.1., Loimaalla 22.1., Turussa 27.1., Marttilassa, Tarvasjoella ja Koskella 4.2., Salossa 10.2., Somero ja Kemiönsaaressa Lisäksi järjestettiin Marttilan, Tarvasjoen, Koski tl:n ja Uudenkaupungin ruokahuoltopäälliköille katsaus paikalliseen elintarviketarjontaan mm. tuoretuotteiden osalta Hirvensalon Lähiruokakokeilu Turun kaupungin Ruokapalvelu Katerinki toteutti yhteistyössä LounaFood hankkeen kanssa lähiruokakokeilun Hirvensalossa, Turussa. Kokeilussa olivat mukana Haarlan koulu ja päiväkoti sekä Anniitun päiväkoti, yhteensä 570 lasta. Kokeilu oli ensimmäinen laatuaan ja toteutettiin kuukauden ajan, Kokeilun tavoitteena oli lisätä paikallisten raaka-aineiden käyttöä. Kasvikset ja juurekset tulivat lähialueen tuottajilta, leipä paikalliselta leipomolta, kala ja liha olivat vähintään kotimaista sekä lisättiin kotimaisten marjojen käyttöä. laskea käytön taloudelliset vaikutukset. Kokeilun talousseurannassa lähiruoka-annokset olivat keskimäärin 17 % kalliimmat kuin vastaava perinteinen annos. Tähän ovat osasyynä esimerkiksi pakastekasvisten korvaaminen paikallisilla tuorekasviksilla. kerätä asiakaspalautetta (keittiön henkilökunta, lapset, opetushenkilökunta). Lapsilta saadun palautteen mukaan hyvää kokeilussa oli uusiin ruokalajeihin tutustuminen (mm. madekeitto, haukimureke) sekä ruoan alkuperästä ja tuotannosta kertominen: tieto siitä, mitä syön ja mistä se on peräisin? Keittiön henkilökunnalta saadun palautteen mukaan kokeilu toi piristävää haastetta keittiön arkirutiineihin, joustavuutta ruokalistaan sekä perehtymistä paikalliseen elintarviketarjontaan. Opetushenkilökunnan puolesta lisää tämän tyyppisiä, lasten arvojen kehittymiseen liittyviä, tempauksia kaivattiin. Esimerkiksi kokeilun jälkeen kuoriperunat tulivat jäädäkseen, ainakin yhteen päiväkotiin. seurata ruoan menekkiä. Silmämääräisesti seurattuna ruoka maistui lapsille paremmin eli ruokahävikkiä syntyi vähemmän. 13

16 14 Vuonna 2011 käynnistettiin yhteistyö Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa, jota jatkettiin myöhemmin VARRU hankkeen puitteissa. Lisäksi Naantalissa heräsi kiinnostusta paikallisten tuotteiden käytölle kunnan elintarvikehankinnoissa. Ammattikeittiöille järjestettiin Lähiruokapäivä Liedon Ilmarisissa 5.4., jossa esiteltiin ajankohtaisia asioita sekä yksityisen että julkisen sektorin ravintolatoimijoille. Seuraavanakin vuonna aihe herätti laajasti mielenkiintoa, joten aiheen ympärille järjestettiin parikin tilaisuutta 2012 Uudessakaupungissa 15.2 sekä Naantalissa Lisäksi Turussa järjestettiin yhteistyössä VARRU hankkeen kanssa Varsinaisen suuri ruokakeskustelu, joka sai laajasti julkisuutta myös mediassa. Vuoden lopun kruunasi suunnatonta kiinnostusta herättänyt Terve Valinta- ammattikeittiöseminaari yhteistyössä Arktiset Aromit ry.n kanssa, jossa elintarvikeyrityksillä oli mahdollista esitellä tuotteitaan ammattikeittiöiden hankinnoista vastaaville henkilöille. Vuonna 2013 osallistuttiin EkoCentrian KeHa-hankkeen pilottikaupungin, Naantalin hanketilaisuuksiin ja 21.5., joissa edistettiin Naantalin kaupungin hankintaosaamista ja verkottumista erityisesti kalatuotteiden osalta. Ravintolayhteistyön rakentaminen Turussa järjestettiin vuoden 2011 alkupuolella Kestävän kehityksen konferenssi, jonka ruokatarjonnan suunnittelu käynnisti pitkäjaksoisen Turun keskustan ravintoloiden ja maakunnan elintarvikeyrittäjien yhteistyön. Yhteistyössä olivat mukana Valonia, UBC Itämeren kaupunkien liiton ympäristökomissio, LounaFood, elintarvikeyritykset sekä Turun keskustan ravintoloita. Lähiruokaa Turun keskustan ravintoloihin aloitteen tavoitteena oli lisätä lähi- ja luomuruoan käyttöä Turun keskusta-alueen ravintoloissa lanseerata Turku (kestävän kehityksen konferenssin aikana) kestävän kehityksen edelläkävijäksi kehittää lähi- ja luomuruokatuotteita ja niiden toimituksia vastaamaan ravintoloiden tarpeita luoda lähi- ja luomuruokatuotteista kilpailuetu ravintoloille poistaa lähi- ja luomuruokaan liittyviä esteitä, kuten logistiikkaongelmat. Näiden tavoitteiden toteuttamiseksi rakennettiin työpajojen sarja, joissa ravintolat, elintarvikeyrittäjät, tukut sekä logistiikkapalveluyritykset ja kehittäjät veivät asiaa eteenpäin. Projekti käynnistettiin vuonna 2010 aloitustilaisuuden muodossa, jonne oli kutsuttu kaikki Turun keskusta alueen ravintolat keittiömestareineen. Seuraavaksi vuorossa olivat erilaiset yhteiset työpajat: kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen Logistiikka työpaja Lähiruokayrittäjien ja elintarviketukkujen yhteistyötreffit Yhteistyö- ja markkinointitreffit Ravintolayhteistyö huipentui Ratkaisuja lähellä, yhdessä konferenssin iltatapahtumaan, jolloin lähiruokamerkki ilmestyi yhdeksän turkulaisen ravintolan oveen ja ruokalistoille. Nämä yhdeksän ravintolaa olivat sitoutuneet tarjoamaan joka päivä, vähintään vuoden ajan, lähiruoka-annoksen tai menun.

17 15 Kuva 2 Lähiruokaa Turun keskustan ravintoloihin -aloitteen lähiruokamerkki Päivittäistavarakauppa -yhteistyön rakentaminen Kiinnostus lähiruokaa kohtaan kasvoi myös päivittäistavarakauppasektorilla. Loimaan seudulla käynnistyi vuonna 2010 EAKR rahoitteinen Seuturuoka saatavaksi hanke, jonka yhteistyökumppanina LounaFood toimi. Erityisesti LounaFood -hankkeen vastuulla oli Turun osuuskaupan sitouttaminen yhteistyöhön sekä alueen elintarvikeyritysten toiminnan kehittäminen vastaamaan kaupan vaatimuksia. Seuturuoka saatavaksi hanke rakensi ns. paikallisen lähiruokahylly verkoston Loimaan seudun kauppoihin. Valtakunnallisestikin yhteistyön kehittäminen sai huomiota ja vuonna 2011 Päivittäistavarakauppayhdistys ry (PTY) käynnisti Elintarvikealan mikroyritysten valmentaminen päivittäistavarakaupan yhteistyökumppaneina hankkeen, jonka aluetoteuttajana LounaFood toimi. Tämän hankkeen puitteissa järjestettiin iso maakunnallinen seminaari , johon osallistui vajaa sata yritystä ja kaupan edustajaa. Yhteistyön rakentamista jatkettiin tuotekortti -työpajoissa mm. Salo Tuotekortin tarkoituksena oli helpottaa yrityksen valmistautumista kaupan kanssa käytäviin valikoimaneuvotteluihin ja tuoda paremmin esille, minkälaisia asioita kauppa painottaa yhteistyökumppaneiltaan. Lisäksi suunniteltiin käynnistettävän alueellinen yhteistyö mm. Turun Osuuskaupan kanssa mikroyritysten tuotteiden ja liiketoiminnan kehittämiseksi. Yhteistyön merkeissä tavattiin Tämän jälkeen järjestettiin elintarvikealan yrittäjien, päivittäistavarakaupan sekä ravintoloiden verkostoitumistilaisuus lähiruokatreffit Tuorlassa Tilaisuudessa yrittäjillä oli mahdollisuus esitellä tuotteitaan kaupan ja ravintoloiden edustajille ja toisaalta ostajatahot esittelivät toimintamallejaan ja yhteistyön pelisääntöjä tuottajille. Yhteistyötä päivittäistavarakaupan kanssa jatkettiin vuonna Tavattiin Suurseudun osuuskaupan edustajat 5.3. varsinaissuomalaisten tuotteiden saamiseksi SSO:n valikoimiin. Lisäksi käytiin neuvotteluja Keskon kanssa paikallisten yritysten ja kauppiaiden verkottamiseksi keskenään ja lähetettiin Keskolle esitys LounaFoodin mahdollisuuksista toimia linkittävänä tekijänä yrittäjien ja kauppaketjun välillä. Uuden vivahteen yhteistyön rakentamiselle sai vuonna 2013 käynnistetty Makuja Läheltä kauppakampanja. Toimintamalli tähän kauppakampanjaan saatiin Etelä-Pohjanmaan Makujen Satumaa yhteistyöstä. Kauppakampanjan suunnittelu käynnistettiin Turun ammattikorkeakoulun, Varrun ja Turun Osuuskaupan kanssa. Kampanjan tarkoituksena oli nostaa esiin alueen elintarvikealaa sekä tiivistää yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Suunnittelun merkeissä tavattiin 2.4. ja 4.6. Kauppakampanja toteutettiin lokakuun lopussa 6 TOK:n myymälässä. Tuotteita maistatti 25 ammattikorkeakoulun toisen vuosikurssin yrittäjyyden ja markkinoinnin opiskelijaa. Neljässä tiimissä työskentelevät opiskelijat olivat valmistautuneet tehtäväänsä tutustumalla oman yrityksensä tuotteisiin ja esimerkiksi vierailemalla yrityksessä.

18 16 Yhteistyön rakentaminen muiden toimijoiden kanssa Vahvistettiin elintarvikealan ja muiden alojen esim. pitopalveluiden ja maatilamatkailuyritysten välistä yhteistyötä. Suunniteltiin yhteistyössä Matkailun teemaryhmän, Ruoka Suomi teemaryhmän ja V-S matkailun toimialahankkeen kanssa valtakunnallista Ruoan ja matkailun seminaaria. Oma maa mansikka, muu maa mustikka seminaari järjestettiin Linnasmäessa Turussa Tapahtumassa esiteltiin mm. Lähiruokaa Turun keskustan ravintoloihin aloitetta. Lisäksi järjestettiin maaseutumatkailuyritysten ja elintarvikeyritysten verkostoitumistreffit Uudessakaupungissa yhteistyössä Maaseudun matkailuelinkeinon kehittäminen Varsinais-Suomessa -hankkeen kanssa. Erilaisten pienten elintarvikealan yhdistysten kanssa lisättiin yhteistyötä sekä oman maakunnan että valtakunnan tasolla. Keskeisinä yhteistyökumppaneina olivat Varsinais- Suomen lammaskerho ry, Kaffeli ry ja Slowfood ry. Etsittiin mahdollisuuksia, miten voitaisiin ratkaista logistiikkaongelmia esim. miten saada tuoretuotteet joustavammin perille pienien logistiikkaratkaisujen avulla. Aloitettiin Seuturuoka saatavaksi hankkeen kanssa lähiruokatuotteiden logistiikkaselvitys, miten pienten yritysten tuotteita saataisiin kustannustehokkaasti sekä kaupan että ammattikeittiön valikoimaan. Selvityksen tuloksena Loimaan alueelle syntyi yrittäjävetoinen logistiikkarengas johon kuului noin 7 elintarvikeyritystä. Selvitettiin, minkälaisia mahdollisuuksia jo olemassa olevilla elintarviketukuilla ja kuljetuspalveluilla olisi lähiruokatuotteiden toimituksiin Varsinais-Suomen alueella. Tukkutapaamisia tehtiin vuonna 2010 ja näiden perusteella järjestettiin tukkutreffit yhteistyön parantamiseksi. Uusia alan trendejä, teemoja ja tutkimuksia esiteltiin yleisillä infopäivillä. Esimerkiksi hanke järjesti yhteistyössä Varsinais-Suomen Elintarvikekehityksen osaamiskeskuksen kanssa Laatutyöpajan Päivän aikana asiantuntijat kertoivat laadunohjaamiseen ja laatuvaatimuksiin liittyvistä asioista eri näkökulmista sekä kuultiin puheenvuoroja käytännön kokemuksista. Lisäksi LounaFood järjesti elintarvikelainsäädäntöön liittyviä tilaisuuksia Maaseudulta markkinoille , laivaseminaari 2012, Uusikaupunki Järjestettiin yhteistyössä Saaristomeren biosfäärialueen ja Turunmaan Masva hankkeen kanssa Närproducerat och ekologiskt trumf för skärgårdsföretag? tilaisuus Kasnäsissa iii) Ruokatapahtumien kehittäminen Edistettiin erilaisten markkinoiden ja tapahtumien kehittymistä siten, että tuottajien ja käyttäjien mahdollisuus kohdata toisensa parani. Hanke oli mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa valtakunnallista Herkkujen Suomi tapahtumaa Helsingin Rautatietorilla ja Tapahtumat keräsivät paikalle kymmeniä tuhansia kävijöitä. Yrittäjillä oli mahdollisuus verkostoitua paitsi oman maakunnan yrittäjien myös muiden maakuntien yrittäjien kanssa. Osastolla yrittäjillä oli mahdollisuus paitsi esitellä tuotteitaan suoraan pääkaupunkiseudun kuluttajille niin myös tavata useiden vähittäistavarakauppojen, kauppaketjujen sekä ravintoloiden sisäänostajia.

19 Hanke osallistui Turun Messuille yhteistyössä Turun Osuuskaupan kanssa 2011 ja Messuilla esiteltiin varsinaissuomalaista elintarvikealaa ja yrittäjiä sekä aitojamakuja.fi palvelua. Turun kulttuuripääkaupunkivuonna tapahtui paljon ruokakulttuurin ja ruokatapahtumien muodossa. Syksyn Sato tapahtuma järjestettiin Turun Kauppatorilla yhteistyössä Maa- ja kotitalousnaisten sekä SlowFood yhdistyksen kanssa. Lisäksi osallistuttiin kesällä 2011 järjestettävien Neitsyperunafestivaalien suunnitteluun ja toteuttamiseen. Kulttuurivuoden koulujen teemapäivät toteutettiin yhteistyössä MTK Varsinais-Suomen kanssa. Turun Ruokamessut olivat tärkeä paikallinen tapahtuma, johon hanke osallistui vuosittain, Jokaisena vuotena messuosaston kantavana teemana oli varsinaissuomalaisen pienelintarvikeyrittäjyyden esiintuominen eri yhteistyökumppaneiden kanssa mm. MTK Varsinais-Suomi, Varsinais-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset, Varsinais-Suomen seutukunnat ja elintarvikeyritykset. 17 Kuvat 3 ja 4 Turun Ruokamessut 2013 Osallistuttiin Helsingin Lähiruoka&luomu tapahtumaan järjestämällä messuille Varsinais-Suomen lähiruokakortteli yhteistyössä Loimaan ja Vakka-Suomen seutukuntien kanssa. Kuva 5 ja 6 Varsinais-Suomen kortteli Helsingin Lähiruoka&luomu tapahtumassa

20 18 Maaseudulta markkinoille -maaseutuyrittäjien kontaktimessut järjestettiin Turun messukeskuksessa LounaFood suunnitteli tapahtumaan elintarvikeyrityksille suunnattua ohjelmaa ja tietoiskuja: - Vähittäiskaupan toimintaperiaatteet tutuiksi seminaari Match Point tapaaminen TOK:n / Ruokakeskon valikoimapäällikön kanssa Paikallisella ruoalla on mahdollisuus julkisissa elintarvikehankinnoissa Tehdään hyvää syötävää yhdessä Ammattikeittiön toimintaperiaatteet tutuiksi pk-yritys ammattikeittiön tavarantoimittajana Match Point tapaaminen ammattikeittiön kanssa Osallistuttiin Lammas- ja vuohituotteiden markkinoiden suunnitteluun ja toteutukseen vuosina 2010, 2011 ja Hanke oli mukana seuraavissa kansainvälisissä tapahtumissa. LounaFood -hanketta ja varsinaissuomalaista ruokaa esiteltiin Berliinissä kansainvälisessä Grune Woche tapahtumassa EU:n maaseutuverkostoyksikön osastolla vuonna Seuraavana vuotena projektipäällikkö osallistui Maaseutuverkoston järjestämälle opintomatkalle Berliiniin Grune Woche tapahtumaan d) Aikataulu Hanketta toteutettiin e) Resurssit Hankkeessa työskenteli projektipäällikkö, elintarvikealan asiantuntija, projektisihteeri, vastuullinen johtaja, graafikko ja julkaisuavustaja sekä tarvittaessa käytössä oli atk-tuki Turun yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Braheassa. Koko hankkeen aikainen työpanosmäärä henkilötyövuosina laskettuna oli 13,5 htv. f) Toteutuksen organisaatio Hankkeen toteuttamisesta vastasi Turun yliopiston erillisyksikkö Koulutus- ja kehittämiskeskus Brahea (vuoden 2009 loppuun saakka Täydennyskoulutuskeskus). Hankkeessa toimi projektipäällikkönä Päivi Töyli , Johanna Mattila (ent. Reinikainen) ja Sanna Vähämiko (Mattilan äitiysvapaan sijaisuus). Elintarvikealan asiantuntijana toimi Johanna Mattila (ent. Reinikainen), Teemu Halttunen , Sanna Heljakka ja Mervi Louhivaara Hankkeen projektipäällikön ja elintarvikealan asiantuntijan määräaikaiset tehtävät laitettiin julkiseen hakuun. Projektisihteerinä toimi Ritva Rantala ja hankkeen vastuullisena johtajana Heimo Välimäki. Molemmat ovat pysyvässä työsuhteessa Turun yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Braheassa. LounaFood Uutiset lehden taitosta sekä muun materiaalin taitosta vastasi graafikko Keijo Viljakainen ja julkaisuavustaja Arja Meriluoto, jotka ovat niin ikään pysyvässä työsuhteessa Braheassa. ATK-tukea tarvittiin projektihenkilöstölle kuuluvien laitteiden ja yhteyksien turvaamiseksi. ATK-tuesta vastasivat Sami Nurmela ja Peter Dahl.

Sisällys. Ruoka-Suomi -tiedotuslehti

Sisällys. Ruoka-Suomi -tiedotuslehti 2. 2014 Ruoka-Suomi -tiedotuslehti Ruoka-Suomi -tiedotuslehti kertoo elintarvikealan kehittämistyöstä. Lehti ilmestyy vuonna 2014 neljä kertaa. Numeroiden ilmestymis- ja materiaaliaikataulu on seuraava:

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 1.1. Keskeiset toiminnalliset osa-alueet 4 2. Valonia asiantuntijaorganisaationa 5 2.1. Alueelliset strategiat ja ohjelmat 5 2.2. Kuntien ja

Lisätiedot

9308/Onni kutsuu kylään hanke Tiedonvälityshanke LOPPURAPORTTI

9308/Onni kutsuu kylään hanke Tiedonvälityshanke LOPPURAPORTTI 9308/Onni kutsuu kylään hanke Tiedonvälityshanke LOPPURAPORTTI Onni kutsuu kylään -hanke toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2007 2013 ja sitä rahoittavat Varsinais-Suomen ja Satakunnan

Lisätiedot

ELINTARVIKEALA NOUSUUN VAKKA SUOMESSA HANKE

ELINTARVIKEALA NOUSUUN VAKKA SUOMESSA HANKE ELINTARVIKEALA NOUSUUN VAKKA SUOMESSA HANKE LOPPURAPORTTI 1.6.2012 30.6.2014 1. PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin nimi Elintarvikeala nousuun Vakka-Suomessa Ohjelma Etelä-Suomi EAKR Toimintalinja 2 : Innovaatiotoim.

Lisätiedot

MAASEUTUVERKOSTON VUOSIKERTOMUS 2013 2009. Suomen maaseutuverkosto 2013

MAASEUTUVERKOSTON VUOSIKERTOMUS 2013 2009. Suomen maaseutuverkosto 2013 2014 MAASEUTUVERKOSTON VUOSIKERTOMUS 2013 2009 Suomen maaseutuverkosto 2013 Sisällysluettelo 1. AVAINTIETOJA 2013... 2 2. KATSAUS VUOTEEN 2013... 3 3. HALLINTO JA ORGANISAATIO... 4 3.1. Maaseutuverkoston

Lisätiedot

SISÄLLYS JOHDANTO 3. Valonian toimintakertomus 2010

SISÄLLYS JOHDANTO 3. Valonian toimintakertomus 2010 Valonian Toimintakertomus 2010 SISÄLLYS JOHDANTO 3 1. Osa-alueiden toteuttaminen hankkeiden ja muun toiminnan kautta 4 1.1. Materiaalitehokkuus ja kestävä kuluttaminen 4 1.2. Ilmastonmuutos 5 1.3. Energiansäästö,

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan elintarvikealan hankkeiden arviointi maaseuturahaston hankekaudella 2007 2013 LOPPURAPORTTI

Pohjois-Karjalan elintarvikealan hankkeiden arviointi maaseuturahaston hankekaudella 2007 2013 LOPPURAPORTTI Pohjois-Karjalan elintarvikealan hankkeiden arviointi maaseuturahaston hankekaudella 2007 2013 LOPPURAPORTTI Pohjois-Karjalan elintarvikealan hankkeiden arviointi Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä /

Lisätiedot

PARASTA PÖYTÄÄN. Pirkanmaalta!

PARASTA PÖYTÄÄN. Pirkanmaalta! PARASTA PÖYTÄÄN Pirkanmaalta! PARASTA PÖYTÄÄN Pirkanmaalta! PARASTA PÖYTÄÄN PIRKANMAALTA -hanketta on toteutettu vuosina 2011 2014 osana Manner Suomen maaseudun kehittämisrahaston toimenpiteitä. Rahoittajina

Lisätiedot

Outdoors Finland II. Loppuraportti. aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014. Heli Saari

Outdoors Finland II. Loppuraportti. aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014. Heli Saari Outdoors Finland II aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014 Loppuraportti Heli Saari Helsinki 24.3.2015 1 LOPPURAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi Matkailun edistämiskeskus,

Lisätiedot

Maaseudun matkailuelinkeinon kehittäminen Varsinais-Suomessa -hanke

Maaseudun matkailuelinkeinon kehittäminen Varsinais-Suomessa -hanke Maaseudun matkailuelinkeinon kehittäminen Varsinais-Suomessa -hanke Loppuraportti Hankkeen nimi: Maaseudun matkailuelinkeinon kehittäminen Varsinais-Suomessa Hankeen toiminta-aika: 5.10.2007 30.9.2013

Lisätiedot

Suomen maaseutuverkosto 2007 2014

Suomen maaseutuverkosto 2007 2014 2 01 5 MAASEUTUVERKOSTON LOPPUR APORT TI 2009 Suomen maaseutuverkosto 2007 2014 Loppuraportti Maaseutuverkostoyksikkö 23.2.2015 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 4 2. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman

Lisätiedot

valtakunnallinen koordinaatiohanke II nro 15385

valtakunnallinen koordinaatiohanke II nro 15385 1 Teemapohjaisen kylämatkailun kehittäminen valtakunnallinen koordinaatiohanke II nro 15385 Loppuraportti 2014 2 SISÄLLYS 1 PERUSTIEDOT HANKKEESTA 2 YHTEENVETO 3 RAPORTTI 3.1. Hankkeen tavoitteet a. Ylemmän

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10996 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 18.10.2012 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

PIENMEIJERIEN KEHITTÄMISOHJELMA -esiselvitys

PIENMEIJERIEN KEHITTÄMISOHJELMA -esiselvitys PIENMEIJERIEN KEHITTÄMISOHJELMA -esiselvitys Agropolis Oy 31.12.2009 2 Sisällysluettelo Tiivistelmä 3 1. Tausta 4 2. Tavoitteet 5 3. Toteutus 5 4. Tulokset 6 4.1 Yrityskenttä 6 4.2 Toimialan rakenne 7

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012 www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliiton visio 2014 Asiantunteva ja toimiva vammais- ja kansanterveysjärjestö Aivovammaliiton asiantuntevuus tarkoittaa monipuolista,

Lisätiedot

maaseudun naisten yrittäjyysohjelman koordinointi

maaseudun naisten yrittäjyysohjelman koordinointi POHJALAISET NAISET maaseudun naisten yrittäjyysohjelman koordinointi LOPPURAPORTTI 9/2004-2/2006 ProAgria Oulun Maaseutukeskus / Oulun maa- ja kotitalousnaisten piirikeskus Toimittanut Marja-Leena Juntunen

Lisätiedot

Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta Varsinais-Suomessa

Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta Varsinais-Suomessa 1 Jouko Nieminen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Luonnos 12.01.2012 Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta Varsinais-Suomessa Sisältö Johdanto... 2 Yhteenveto... 3 1. Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta

Lisätiedot

1 HANKE- JA HANKEORGANISAATIO... 3 2 HANKKEIDEN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT... 4 3 TAVOITTEET... 5 4 HANKKEEN AIKAINEN TOIMINTA... 6

1 HANKE- JA HANKEORGANISAATIO... 3 2 HANKKEIDEN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT... 4 3 TAVOITTEET... 5 4 HANKKEEN AIKAINEN TOIMINTA... 6 SISÄLLYSLUETTELO 1 HANKE- JA HANKEORGANISAATIO... 3 1.1 Hankkeen nimi... 3 1.2 Hankkeen tunnisteet... 3 1.3 Hankkeen rahoittajat... 3 1.4 Hankeorganisaatio... 3 1.5 Hankeaika... 4 2 HANKKEIDEN TAUSTA JA

Lisätiedot

Loimaan seutukunnan kehittämiskeskus YRITYSKOLMIO ry:n VUOSIKERTOMUS 2012

Loimaan seutukunnan kehittämiskeskus YRITYSKOLMIO ry:n VUOSIKERTOMUS 2012 Loimaan seutukunnan kehittämiskeskus YRITYSKOLMIO ry:n VUOSIKERTOMUS 2012 SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS.. 1. YRITYSKOLMION TOIMINTA. 1.1. YRITYSNEUVONTA 1.2. YRITYSNEUVONTAA JA KEHITTÄMISTÄ TUKEVAT

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI MARJAMARKKINAT

LOPPURAPORTTI MARJAMARKKINAT LOPPURAPORTTI 1.11.2007-31.12.2011 MARJAMARKKINAT Hankenumero 2362 Hankkeen toimiala: Maaseudun elinkeinojen kehittäminen Ohjelman toimintalinja: Toimintalinja 1 Ohjelman toimenpide: 111 ProAgria Pohjois-Karjala

Lisätiedot

Ytyä naisyrittäjyyteen 2 hanke loppuraportti

Ytyä naisyrittäjyyteen 2 hanke loppuraportti Ytyä naisyrittäjyyteen 2 hanke loppuraportti Hankenro: 70020 Projektikoodi: A30260 20.12.2010 Keski Pohjanmaan aikuisopisto Marjaana Peltoniemi 2 Sisältö Sisältö... 2 1 Hankkeen tausta... 3 2 Kohderyhmät

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Tilikaudelta 1.1.2011 31.12.2011 Hyväksytty Vasson yhtiökokouksessa 8.5.2012 VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY VASSO AB SISÄLLYSLUETTELO: sivu 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. Sivu 1 / 29 STUUVA-HANKE LOPPURAPORTTI. Hanke on toteutettu Työsuojelurahaston tuella.

LOPPURAPORTTI. Sivu 1 / 29 STUUVA-HANKE LOPPURAPORTTI. Hanke on toteutettu Työsuojelurahaston tuella. Sivu 1 / 29 STUUVA-HANKE LOPPURAPORTTI Hanke on toteutettu Työsuojelurahaston tuella. Sivu 2 / 29 1 Tiivistelmä Stuuva-hankkeen tavoitteena oli levittää Satamien turvallisuustietokanta hankkeessa kehitetyn

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus TOIMINTAKERTOMUS 2013 Seutulautakunta 8.5.2014 1 Taitto: Irmeli Marttila Kannen kuvat: Leena Harju 2 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 5 2. PÄÄTÖKSENTEKO

Lisätiedot

VUOSIEN 2009 JA 2010 AIKANA PÄÄTTYNEET 31.12.2010 MENNESSÄ LOPPUUNMAKSETUT MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAHANKKEET

VUOSIEN 2009 JA 2010 AIKANA PÄÄTTYNEET 31.12.2010 MENNESSÄ LOPPUUNMAKSETUT MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAHANKKEET VUOSIEN 2009 JA 2010 AIKANA PÄÄTTYNEET 31.12.2010 MENNESSÄ LOPPUUNMAKSETUT MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAHANKKEET Hankkeen nimi AER TAMPERE 2008 Hankenumero 114042 Pirkanmaan liitto Toteutusaika: 15.12.2006-28.02.2009

Lisätiedot

Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008

Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 1 Anu Gretschel (toim.) Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 Menetelmän kehittäminen nuorten näkökulman, ja päättäjien kanssa keskustelun aikaansaamiseksi

Lisätiedot

A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä

A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä LIITE 1: ALUEKESKUSOHJELMAN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 Ohjelma-alue: Vaasan seutu Hakijaorganisaatio: Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK 1. Mitkä ovat aluekeskusohjelman painopisteitä toteuttavat toimenpidekokonaisuudet

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 Toimintasuunnitelma 2010 SISÄLLYSLUETTELO Sivunumero 1 JOHDANTO... 3 1.1 SEUDUN STRATEGIA...3 1.2 VISIO...3 1.3 ELINKEINOSTRATEGIA 2007-2013...3 1.4 KEHITTÄMISHANKKEET...4 2 EDUNVALVONTA, HALLINTO JA EU-KOORDINAATIO...

Lisätiedot

Home Crafts Elinkeinojen kehittämishanke, loppuraportti 1.8.2011 31.7.2014. Taito Pohjois-Karjala ry

Home Crafts Elinkeinojen kehittämishanke, loppuraportti 1.8.2011 31.7.2014. Taito Pohjois-Karjala ry Home Crafts Elinkeinojen kehittämishanke, loppuraportti 1.8.2011 31.7.2014 Taito Pohjois-Karjala ry SISÄLLYSLUETTELO 1 HANKKEEN TOTEUTTAJAN NIMI... 3 2 HANKKEEN NIMI JA HANKETUNNUS... 3 3 YHTEENVETO HANKKEESTA...

Lisätiedot

LIITE 3: ALUEKESKUSOHJELMAN TULOSKERTOMUS VUODELTA 2007

LIITE 3: ALUEKESKUSOHJELMAN TULOSKERTOMUS VUODELTA 2007 LIITE 3: ALUEKESKUSOHJELMAN TULOSKERTOMUS VUODELTA 2007 Ohjelma-alue: Vaasan seutu Hakijaorganisaatio: Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK 1. Aluekeskusohjelman toimintasuunnitelmassa vuodelle 2007 esitetyn

Lisätiedot