TOIMINTASUUNNITELMA 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTASUUNNITELMA 2012"

Transkriptio

1 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 YLEISTÄ Suomen Liikunnan Ammattilaiset ry on valtakunnallinen järjestö, jonka tarkoituksena on organisoida, koordinoida ja tuottaa palveluja erityisesti jäsenistön tarpeisiin. Lisäksi järjestön tarkoituksena on tarkastella liikunnan asemaa yhteiskunnassa ja tavoitteena on vaikuttaa liikunnan imagon ja aseman eteenpäinviemiseen. Yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä 1. liikunta-alan ammatillisen koulutuksen tai ammattitutkinnon suorittaneet, 2. muun tutkinnon suorittaneet, joka edellytetään liikunta-alan toimiin tai virkoihin, 3. henkilöt, jotka toimivat liikunta-alalla eri tehtävissä ja omaavat alan työ- ja ammatillista kokemusta Lisäksi jäseniksi voivat liittyä alalla toimivat yhteisöt, yritykset ja kunnat, jotka voivat hakea yhteisöjäsenyyttä Visio Olemme liikunta-alan toimijoita yhdistävä ja liikuntatoimintaa edistävä järjestö. Olemme tunnettu, luotettava ja haluttu yhteistyökumppani. Missio SLA ry on valtakunnallinen liikunta-alan palveluja jäsenistölleen ja yhteistyökumppaneilleen koordinoiva ja tuottava järjestö sekä liikunnan keskeinen tulevaisuutta ohjaava vaikuttaja ja edunvalvoja. Arvot Asiantuntijuus Avoimuus Eettisyys Yhteisöllisyys Hallitus ja jaostot Vuonna 2012 yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa Ari Koskinen ja varapuheenjohtajina ovat olleet Henry Lipponen sekä Pauli Salimäki. Puheenjohtajisto on erovuorossa kuten myös hallituksen jäsenistä Jarmo Luuri ja Pentti Naumanen. Hallituksen muut jäsenet ovat Jari Hurskainen, Päivi Joenmäki, Mika Laakkonen, Kimmo Lemberg ja Tom Liljeström. Hallitus kokoontuu strategia-seminaariin kerran vuodessa ja hallituksen kokouksia seminaarin lisäksi on vuodessa kolme - neljä. Erovuoroisista seuraavaksi kahdeksi vuodeksi valittiin jatkamaan Jarmo Luuri, Pentti Naumanen ja Pauli Salimäki sekä uutena hallitukseen Marjukka Tiainen. Hallitus valitsee vuoden 2012 ensimmäisessä kokouksessaan kaksi varapuheenjohtajaa. Hallituksen lisäksi SLA:lla on neljä jaostoa: johtamisen jaosto, ohjausjaosto, olosuhdejaosto sekä viestintäjaosto. Jaostotoimintaa tullaan vuoden 2012 aikana muuttamaan toiminta- / tapahtumalähtöiseksi. Johtamisjaoston puheenjohtajana on toiminut Päivi Joenmäki sekä jäseninä Marjut Hannuksela, Tommi Lanki Kimmo Lemberg, Arto Niemelä, Tuire Rinta, Pekka Sihvonen. Ohjausjaoston puheenjohtajana on toiminut Mika Valavuori sekä jäseninä Seija Karppinen Minna Kullström, Henry Lipponen ja Jarmo Vakkila.

2 2 Olosuhdejaoston puheenjohtajana on toiminut Manu Varho sekä jäseninä Jouko Hyvärinen, Maarit Koivunen, Tapio Lamberg, Aarni Mertala, Aarre Miettinen ja Pauli Salimäki. Tiedotus- ja viestintäjaoston puheenjohtajana on toiminut Reijo Häyrinen sekä jäseninä Ari Koskinen, Henry Lipponen, Pentti Naumanen ja Tuire Rinta. Nykyiset toiminnot pidetään yllä, mutta niin organisaatiota kuin toimintaa jäsennetään edelleen vuoden 2012 aikana. Jaostotoimintaa suunnataan toimintaperusteiseksi ja uudelleen organisoitumista toteutetaan kolmen painopistealueen kautta. Hallituksen jäsenet vastaavat tietyistä toimintakokonaisuuksista ja nykyisten jaostojen jäsenet tulevat niin ikään toimimaan uusissa työtiimeissä. Päätetään mitä nimitystä uusista toimintakokonaisuuksista käytetään ja samalla käytetäänkö nimitystä jaosto / valiokunta / tiimi tai jokin muu. - Uuden jaostohallintomallin / työryhmätyöskentelyn käyttöönotto on yksi toimintakokonaisuus Luonnollisesti laajempien kokonaisuuksien alla on osa-alueita, joita hoitamassa on edelleen pienempiä työryhmiä. Toimisto SLA:n toimisto sijaitsee Lahden Urheilukeskuksessa Lahden kaupungin vuokratiloissa. Toiminnanjohtaja on Reijo Häyrinen ja yhteyskoordinaattori on Anne Kinnunen. Syksyllä 2011 aloitetun liikuntapaikkojen hoitoa, käyttöä ja turvallisuutta koskevan hankkeen projektisuunnittelijana toimii Tera Heinonen. Tehtävien laajetessa valmistaudutaan ottamaan vastaan opiskelijaharjoittelijoita, joten samalla SLA toimii myös järjestöoppimiskohteena. Kirjanpito tapahtuu Päijät-Hämeen Liikunnan ja Urheilun kirjanpitäjän Sari Hallbergin toimesta. Varsinaisina tilintarkastajina ovat Jouko Harjula ja Aimo Silventoinen sekä varatilintarkastajina Jukka Peltola ja Erkki Partanen. Organisaatiokaavio

3 3 STRATEGIAAN PERUSTUVAT TOIMENPITEET VUONNA 2012 SLA:n toimintoja jatketaan luotujen toimintaperiaatteiden mukaisesti. Vuoden 2012 aikana toiminnassa on kolme pääpainopistealuetta, jotka hallitus on hyväksynyt tavoitteiksi ja toimintakärjiksi: 1.) Jäsenpalvelut sisältää lehden, jäsentuotteet, koulutuksen, näkyvyyden 2.) Vaikuttaminen ja viestintä sisältäen imago-asiat, verkostoitumisen, osallistumisen, julkaisut, lausunnot 3.) Tapahtumat ja koulutus sisältäen omat ja yhteistyötapahtumat sekä seminaarit Kehittämiskohteiksi valitut osa-alueet ovat toimintoja, joita eri yhteyksissä voidaan toteuttaa integroidusti useampien toimintaosioiden kautta ja toisaalta niitä voidaan toteuttaa myös yksin. Toiminnassa yhteistyön tekeminen eri osapuolten kanssa on järjestön yksi lähtökohta. Toiminnan arviointia ja analysointia toteutetaan jatkuvana toimintana. Arviointia toteutetaan kullakin osaalueella pääsääntöisesti määrällisistä lähtökohdista, mutta laadullisuus tarkistetaan palautteiden avulla. Toimintojen kokonaisuus perustuu strategiaseminaareissa tehtyihin perusstrategioihin. Perusstrategioita on siten määritelty kuusi osa-aluetta. Strategioista on johdettu käytännön toimenpiteet vuodelle 2012 Liikunnan aseman vahvistaminen Vahvistaa liikunnan asemaa ja imagoa itsenäisesti ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa julkiseen hallintoon, yritysmaailmaan ja liikunnan asiakaskuntaan nähden. Toiminnan tavoitteena on tuoda esiin liikunta-alan työntekijöiden toimintalähtöistä ammattimaisuutta, osaamista ja asiantuntemusta. Strateginen tavoite tarkoittaa toiminnassa ammattimaisesti hoidettujen ja toteutettujen hankkeiden suunnittelua sekä käytännön läpiviemistä. Liikunnan asemaa vahvistetaan omia tapahtumia järjestämällä sekä osallistumalla muiden organisoimiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin. Osallistuminen toteutuu vastaamalla toimialaan kuuluviin kannanottoihin ja kommentointiin ko. asioista sekä tarvittaessa laatimalla omia kannanottoja ja julkilausumia. Edelleen yhteisöllistä näkymistä ylläpidetään osallistumalla eri suunnittelu- ja kehittämisryhmiin julkisen hallinnon, liikuntajärjestöjen ja ammattijärjestöjen kanssa yhteistyössä. Lehden ja omien nettisivujen kautta tuodaan esiin järjestöä ja jäsentapahtumia. Lisäksi tiedottamisella ylläpidetään jäsen- sekä ulkoisen markkinoinnin suunnittelua ja varsinkin toteutusta. Käytännön toimenpiteet vuonna 2012: Edustukset: Opetushallituksen tutkintotoimikunta. SLA:lla on edustajat Liikunnan tutkintotoimikunnassa ja Liikuntapaikka-alan tutkintotoimikunnissa, mitä kautta voidaan viedä alan substanssiasiaa ammattitutkintoihin. o aktiivinen osallistuminen tutkintotoimikuntatyöhön ja asiantuntijuus tutkintojen näyttöjen toteuttamisessa Suomen Liikunnan ja Urheilu ry:n olosuhdefoorumi. Olosuhdefoorumissa listataan olosuhteisiin liittyvät tapahtumat ja keskustellaan niistä. o osallistuminen foorumiin ja tuomalla SLA-tietoisuutta sekä tapahtumat mukaan yhteistyöhön Kunnossa Kaiken Ikää -yhteistyöfoorumi. o SLA on mukana valtakunnallisissa KKI-tapahtumissa tuoden siellä esiin järjestöä ja toimintaa Liikuntatieteellisen Seuran johtama Liiku Terveemmäksi neuvottelukunta.

4 4 o Osallistutaan neuvottelukunnan kokouksiin ja mahdollisiin toimenpidepäätösten aiheuttamiin toimenpiteisiin LTS:n hallitus SLA:n edustaja on kutsuttu varajäseneksi hallitukseen. o Vaikuttaminen mm. siten, että LTS osallistuu liikunta-alan messutoimintaan STTK:n Hyvinvointi-STTK työryhmä o Viedä liikunta-alan tietoutta vapaaehtoistyö- ja muiden alojen järjestökeskusteluun sekä poliittisille päättäjille Suomen Perinneurheiluliiton ja Suomen Sauvakävelyliiton hallitus o Yhteistyön rakentaminen kyseisten liittojen kanssa ja mm. SLA:n jäsenten osallistuminen järjestöjen kanssa tehtäviin yhteistoimintoihin o Suomen Sauvakävelyliiton kanssa mahdollinen aiheeseen liittyvä tapahtuma. o Suomen Sauvakävelyliiton lisäksi osallistutaan Kansainvälisen Sauvakävelyliiton (ONWF) toimintoihin mm. tiedottamalla järjestön toiminnasta o Suomen Perinneurheiluliiton kanssa järjestetään yhteinen liikunta-aiheinen kisailupäivä, joka suunnattu perheille sekä aktiivisille harrastajille. Kehitetään yhteistyötä järjestön kanssa sekä tiedotetaan liikunnan perusarvoista ja toiminnoista. Liikuntayrittäjien neuvottelukunta on perustettu syksyn 2011 aikana ja SLA on kutsuttu mukaan kyseiseen yhteisöön. Vuosikokouksen vahvistuksen mukaan tullaan osallistumaan yhteistyöhön. Yhteistyötahot: Liikunnan aseman vahvistamiseksi SLA on tehnyt yhteistyösopimukset ammattiliitoista ERTO:n, JHL:n, Jyty:n ja Nuolen kanssa. SLA:lla on läsnäolo-oikeus ko. järjestöjen vuosikokouksissa. SLA on myös Jytyn ja Nuolen yhteisöjäsen. Yhteistyösopimusten lähtökohtana on liikunnan aseman vahvistaminen koko yhteiskunnassa. Järjestöjen kanssa kahdenkeskisiä kokouksia vuodessa on yhdestä kahteen. SLA on käynnistänyt vuonna 2008 pyöreän pöydän keskustelut ammattijärjestöjen ja SLU:n kanssa liikunnan yleisestä asemasta yhteiskunnassa - ko. toimintaa jatketaan edelleen. Erityisesti Liikunnanohjaaja (amk) tutkinnon nimikysymys on noussut esille ja nimikkeen muuttamista edelleen viedään eteenpäin ammattijärjestöjen kanssa yhteistyössä. Ammattiliittojen kanssa keskustellaan ajankohtaisista ja esiin nousevista asioista ja annetaan tarvittaessa liikunta-alaa koskevia lausuntoja. STTK:n hyvinvointialojen työryhmässä keskustellaan sekä tehdään tarvittavia selvityksiä alan ja erityisesti vapaaehtoistyön puolesta. Muu toiminta: Viestinnällä ja tietoisuuden levittämisellä järjestöstä on keskeinen tehtävä, joten yhteistyökumppaneiden sekä eri tapahtumien kautta lisätietoa SLA:sta viedään eteenpäin. Kehitetään edelleen vuonna 2011 aloitettua sosiaalisen median (Facebook, Twitter, Youtube) hyväksikäyttöä tiedottamisessa ja muissa toiminnoissa Vuoden liikuntateko julkaistaan kuudennen kerran ja sillä tuodaan alan osaamista esiin Suomessa. Palkinnon jakoperusteena on yksilön tai yhteisön merkittävä työ liikunnan ja liikuttamisen hyväksi. o Liikuntateosta tiedottamista lisätään ja pyritään samaan asialle enemmän median huomiota kuin aiemmin Liikunnan Ammattilainen lehti ilmestyy kuusi kertaa ja siinä julkaistaan ajankohtaistietoa jäsenille sekä yhteistyökumppaneille. Lehdessä esitetään kantaaottavia kirjoituksia liikunnan puolesta. Lehden toimituskunta kokoontuu vuodessa kuusi kertaa. Lehti on järjestön yksi keskeinen viestinviejä, minkä vuoksi sen sisältöä ja toimivuutta tarkennetaan edelleen. Myös lehden taloudellista arvoa hallitus tarkistaa vuoden 2012 aikana nykyisestä tilanteesta. Lehden tarkastelulähtö-

5 kohtia ovat: o jäsenistön kirjoitusten lisääminen o oma ilmoitushankinta o sisällön kehittäminen o kustannustoiminta 5 Liikunnan yleinen edunvalvonta ja ammatillinen sekä koulutuksellinen tuki. Parantaa liikunta-alan työntekijöiden palkkaus- ja työolosuhteita yhdessä toisten toimijoiden kanssa. Tuoda esiin ammatillista statusta ja ammattiosaamista sekä olla mukana kehittämässä laadukasta ammatillista koulutusta ja korostaa liikunnan osaajien asemaa työmarkkinoilla. Liikunnan yleinen edunvalvonta tarkoittaa vuorovaikutteista kanssakäyntiä Opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen ja muiden valtion hallinnon organisaatioiden, kunnallisten organisaatioiden, liikunta- ja ammattijärjestöjen sekä liikunta-alan yritysmaailman kanssa. Tähän sisältyy osallistuminen kyseisten organisaatioiden suunnittelu- ja toteutustyöryhmiin. Erityisesti on huolehdittava liikunnan säilymisestä kunnallisena peruspalveluna, jotta liikunnan työpaikat säilyvät yhteiskunnassa. Oma koulutustoiminta on suunniteltava sisällöltään halutuksi ja laadullisesti riittävän tasokkaaksi. Edelleen yhteistyöverkoston syventäminen ja laajentaminen toiminnan näkökulmasta on keskeinen mahdollisuus. Konkreettiset toimenpiteet vuonna 2012: Arena-messut toteutetaan kolmannen kerran Helsingissä SLA:lla on kolme edustajaa messutoimikunnassa sekä toimikunnan puheenjohtajuus. o SLA järjestää messuilla aiheeseen liittyvän seminaarin. Seminaarin sisältö laadittava siten, että se koskee koko jäsenistöä o Messuilla on SLA:lla oma messuosasto o Messuille pyritään aktivoimaan jäseniä ja tavoitteeksi asetetaan vähintään 3000 kävijää o SLA järjestää messuilla syyskokouksen Sportec-messut toteutetaan vuonna 2013 yhdessä Tampereen Messujen kanssa ja näyttelytoimikunnassa on kolme SLA:n edustajaa. o SLA:lla on messuilla messuosasto, järjestämme messugaala-illan sekä seminaarin. Messujen ohjelman suunnittelu käynnistyy vuoden 2012 aikana ja SLA:lla on kolme jäsentä näyttelytoimikunnassa. SLA järjestää olosuhdepäivän / yhteistapahtuman. Hallitus ja jaostot (tai vastaava) päättävät seminaarin sisällöstä ja kohdentumisesta sekä mahdollisesta tutustumiskohteesta. Tavoitteena on rakentaa kokonaisuus, jossa on tietotarjontaa koko jäsenistölle ja sidosryhmille. o Olosuhdepäivä järjestetään Arena12 messujen yhteyteen ja tavoitteeksi asetetaan 120 osallistujaa. Tapahtuman järjestelyissä jatketaan yhteistyötä Suomen Urheiluliiton kanssa. SLA aloitti Opetus- ja kulttuuriministeriön tukeman liikuntapaikkojen hoitoa, käyttöä ja turvallisuutta koskevan hankkeen ja hankkeen tarkoituksena on o kartoittaa alan tutkimus- ja ohjeistustilanne o vertailla liikuntapaikkojen hoitoa ja tuottaa tietoa hoitamisesta o tuottaa tietoa hoitamisen vaikutuksesta liikuntapaikkojen kulumiseen o tarkastella käyttäjiä ja liikuntapaikkojen soveltuvuutta eri käyttäjien näkökulmasta o tuottaa tietoa alan koulutuksen käyttöön

6 o tuottaa tietoa liikuntapaikkojen ja välineiden turvallisuudesta ja toimivuudesta o sitouttaa alan yrityksiä kumppanuuteen hankkeen kautta 6 Yhteistyöneuvotteluja seminaarien ja koulutusten toteuttamiseksi jatketaan FCG Efekon, lajiliittojen, urheiluopistojen, ammattiliittojen ja viherympäristöliiton kanssa. Ammattiliittojen kanssa tehdään yhdessä alueellisia koulutusseminaareja erityisesti liikuntapaikkojenhoitajille, seminaarien sisältönä on mm. alan työmarkkinatietous, liikunnan olosuhteet. SLA:n osuutena on kertoa omasta toiminnasta ja tarkoituksesta liikunta-aatteellisena järjestönä. o Kenttä- / olosuhdepäiviä jatketaan Suomen Urheiluliiton kanssa yhteistyössä o Osallistutaan Näköaloja liikuntapaikoille seminaarin toteutukseen Suomen Urheiluopiston kanssa o Osallistutaan toisten osapuolen järjestämiin tilaisuuksiin (esim. Suomen Jääkiekkoliitto, Uimahalli- ja Kylpyläyhdistys, Suomen Palloliitto, Viherympäristöliitto, ammattiliitot, alan oppilaitokset), missä tuodaan SLA:n toimintaa esiin Alueellisia olosuhdepäiviä järjestetään yhdessä Elinkeino, liikenne ja ympäristö (ELY) -keskusten kanssa Oppilaitoskäyntien tarkoituksena on viedä opiskelijoille tietoa SLA:sta ja työelämästä sekä samalla rakentaa jäsenverkostoa oppilaitoksissa. Oppilaitoskäyntejä toteutetaan myös yhdessä ammattiliittojen kanssa, jolloin ammattiliitot kertovat työelämätietoutta ja ammattijärjestöasioita ja SLA aatteellista liikuntajärjestötyötä. SLA on esillä kaikissa Liikunnan koulutuskeskuksissa sekä kaikissa ammattikorkeakouluyksiköissä myös palkitsemalla opintojensa päättäviä. Liikunnan Ammattilainen lehdessä tuodaan esiin koulutuspaikkoja ja opiskelua liikunta-alalla. o Toteutetaan urheiluopistokiertue, missä kerrotaan järjestötoiminnasta ja yritystoimintaan liittyvistä velvollisuuksista sekä oikeuksista o Myös ammattiliittojen kanssa toteutetaan ammattikorkeakoulu- / urheiluopisto tietoiskuja, kertoen järjestötoiminnasta sekä työelämästä Liikunta-alan opiskelijoita otetaan toimistoon harjoittelemaan ja ollaan mukana opinnäytteiden toteuttamisessa oppilaitosten kansa Jäsenistön alue- ja paikkakuntakohtaisia tapaamisia pyritään aktivoimaan ja toimintamuotoina harkittavaksi tulevat kilpailutapahtumat ja niihin liitettävät tapaamiset sekä tiettyjen jäsenetujen kehittäminen tapahtumien kautta. o Liikunta-alan opiskelijoiden kilpailupäivän toteutus yhdessä urheiluopistoyhdistyksen kanssa o Suomen Perinneurheiluliiton kanssa järjestetään kisailutapahtumia, joilla lisätään liikuntatietoa erityisesti maaseudulla. Samalla pyritään vaikuttamaan maaseutupaikkakuntien ja kuntien kylien liikuntaolosuhteisiin. Luotettava, haluttu ja laadullisesti korkeatasoinen toimija Toteuttaa sellaisia hankkeita ja toimenpiteitä, joihin resurssien puitteissa on mahdollisuuksia. Lisätä näkyvyyttä viestinnän, verkostoitumisen ja laadukkaan sekä sisältörikkaan toiminnan avulla. Keskeistä luotettavuudessa on vastata odotuksiin, ja sen kautta pitää yllä imagoa sekä mainetta. Jatkuva verkostoituminen ja verkostojen arvioiminen on toiminnan parantamisen kannalta peruslähtökohtana. Niin ikään oman ja eri toimintojen kannalta asiantuntijaverkoston rakentaminen on tulevaisuutta ajatellen tärkeä toimenpidekokonaisuus. Kaikkinensa ammattimainen toiminta joka suuntaan ja joka yhteydessä on maineenhallinnan sekä imagon vuoksi keskeistä. Mukaan eri tapahtumiin lähdetään seuraavin periaattein: a) toisten järjestämiin tapahtumiin kertomaan SLA:sta ja samalla tarkoituksena jäsenhankinta, esim. SLU:n aluepäivät ja KKI-päivät, b) rakennetaan yhteistyössä toisten kanssa tapahtumia, jolloin tarkoituksena tiedon levittäminen, jäsenhankinta ja taloudellinen tuotto, esim. kenttäpäivät ja Sportec, c) tehdään itse tapahtumia etupäässä omalle järjestölle, mutta mukaan myös ulkopuolisia, jolloin kohdan b tavoitteita saadaan toteutettua.

7 7 SLA on mukana yhteistoimintatapahtumissa ja niiden periaatteet ovat a) näkyvyys, b) uusien jäsenten saaminen ja c) taloudellinen tuotto. Kun mukaan lähdetään niin peruskysymyksenä on MITÄ HYÖTYÄ SLA:lle yhteistoiminnasta on? Käytännön toimenpiteet vuonna 2012 (ovat tulleet esiin jo edellisessä kohdassa): Suomen messujen kanssa toteutetaan kolmannet Arena-messut Tampereen messujen kanssa jatketaan vuoden 2013 Sportec-messujen toteutusta Lajiliittojen kanssa jatketaan yhteistyötä o Suomen Urheiluliiton kanssa jatketaan kenttä- / olosuhdepäivien järjestämistä. Mietitään päiville uutta nimeä, jotta ohjaajat, hoitajat ja päättäjät kokisivat sen yhteiseksi omaksi seminaarikseen. o Messuyhteistyössä Arenassa ovat mukana Suomen Kuntoliitto, Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto, Työväen Urheiluliitto, Suomen Liikunta ja Urheilu sekä Fysi ry o Messuyhteistyössä Sportecissa ovat mukana Suomen Liikunta ja Urheilu, Nuori Suomi ja Suomen Jääkiekkoliitto o Olosuhdefoorumissa on edustus noin 30 lajiliitosta o Suomen Liikuntatieteellisen Seuran hallituksessa on SLA:lla edustus ja LTS vetää myös Liiku terveemmäksi neuvottelukuntaa o Suomen Perinneurheiluliiton kanssa järjestetään kisatoimintaa o Suomen Sauvakävelyliiton kanssa mahdollisesti järjestetään kv. matka ja toteutetaan sauvakävelytietouden levittämistä Ammattiliitojen kanssa jatketaan niin kahdenkeskisiä kuin monenkeskisiä keskusteluja liikunnan asemasta yhteiskunnassa. Yhteistyöliitot ovat Akavalaiset Nuoli ry ja Saval ry, STTK:laiset Erto ry ja Jyty ry sekä SAK:lainen JHL. Näiden liittojen edustajia on mukana myös tutkintotoimikunnissa. Urheiluopistojen kanssa jatketaan keskustelua yhteistyöstä, mihin kuuluvat o tapahtumien järjestely o opiskelijatilaisuuden järjestely o jäsenedut ja muu mahdollinen yhteistyö. o yhteisöjäsenyys o kokousyhteistyö Liikuntapaikka Hankkeessa on mukana opistoja, kuntia ja alan yrityksiä. o Hankkeen tavoitteena on kartoittaa liikuntapaikkahoitamisen käytänteitä, käyttöä, liikuntapaikkojen kulutusta suhteessa käyttöön sekä materiaalien ja liikuntapaikkojen turvallisuutta sekä käytön soveltuvuutta. Tavoitteena on kehittä tietopankki, joka on liikuntapaikkojen hoitajien, käyttäjien ja päättäjien käytettävissä. o Tavoitteena on tehdä liikuntapaikkojen hoidon ja käytön jatkuva seurantamalli Eri yritysten kanssa tehtävä yhteistyö perustuu vastavuoroisuuteen ja ko. sopimuksia tehdään resurssien ja mahdollisuuksien mukaan. Sopimuksissa lähtökohtana on myös vastata siitä mitä yhteistyökumppaneille luvataan. Yhteisöjäsenyys on otettu käyttöön vuonna 2010 ja sen laajentamista ja konkretisointia tapahtuu vuonna o Yhteistyöyrityksille tullaan järjestämään tapahtuma, missä keskustellaan laajemmin yhteistyön linjauksista. o Yhteisöjäsenyyden sisältöä konkretisoidaan edelleen panos tuotos ajattelun pohjalta Jäsenlähtöinen toiminta Tuottaa ja hankkia jäsenistölle realistisia palveluja jäsenistön tarpeet ja olosuhteet huomioon ottaen. Lisätä jäsenistön määrää ja kehittää jäsenistön yhteenkuuluvaisuudentunnetta.

8 Jäsenlähtöinen ja jäseniä palveleva toiminta on järjestön kannalta perustana. Siihen liittyy sisäisen ja ulkoisen toimijaverkoston luominen sekä kiinnostavien ja helposti saavutettavien tapahtumien, koulutusten suunnittelu sekä toteutus. Tapahtumia ja koulutusta on voitava tarjota kaikille yhdessä ja kullekin osapuolelle erikseen tarvittaessa. Tapahtumajärjestämisen lähtökohtana on ammattimaisuuden ja asiantuntijuuden vahvistaminen, johon omata osaltaan kuuluu myös sosiaalisuus. Uusien jäsenten rekrytointi on tulevaisuuden kannalta tärkeää ja erityisesti opiskelijoiden mukaan saaminen toimintaan on yhtenä peruslähtökohtana. Yhteisten kohtaamisten ja kentälle jalkautumisen kautta tavoitetaan jäsenistö. Niin ikään jäsentuotteiden ja etujen rakentaminen toimintakokonaisuuteen on huomion arvoista. Jäsenistön tietoisuus toiminnasta ja tapahtumista on oltava ajantasaista. Käytännön toimenpiteet vuonna 2012: Jaostotoimintaa muotoutetaan vastaamaan tavoitteellista toimintaa, jolloin jaostojen nimet tulevat kenties muuttumaan sekä tehtävät konkretisoituvat toiminnasta ja tapahtumista lähteviksi. Jäsenpalvelut tulevat olemaan yksi toimenpidekokonaisuus, mikä tarkoittaa mm. o Jäsenten aktivointia kirjoittajiksi lehteen tehostetaan o Yhteisöjäsenten näkyvyyttä lehdessä ja nettisivuilla ja tilaisuuksissa o Koulutus ja seminaaritarjontaa jäsenistölle o Jäsentuotteita o Alan tiedon kokoamista ja esittämistä jäsenistöä varten Liikunnan Ammattilainen lehti ilmestyy kuusi kertaa, ja lehdessä tuodaan esiin jäsentietoutta, asiantuntija-artikkeleita jne. Jäsenistöllä on oikeus kirjoittaa artikkeleita ja tuoda tapahtumia esiin lehdessä. Suunnittelukokouksia on kuusi vuoden aikana. Jäsenistön aktivoimiseksi kirjoittamaan artikkeleja ja lähettämään kuvia toteutetaan mm. kilpailuja. Liikunnan Palveluopas julkaistaan vuodenvaihteessa ja se on edelleen oleva hakuteos liikunta-alan asiantuntijoista. Palveluoppaan luettavuutta parannetaan kuin myös sen sähköistä toteutusmuotoa suunnitellaan vuoden aikana. Mm. tuotesektorit järjestetään käyttäjäystävällisemmiksi ja niiden haku sähköisestä oppaasta joustavaksi. Nettisivuja uudistetaan jatkuvana toteutuksena ja erityisesti kuvien ajantasaisuutta kehitetään kuin myös imagollisesti järjestön viestintää tehostetaan eri kampanjoiden kautta. Facebookin ja muiden sosiaalisten medioiden käyttöä tehostetaan edelleen. Jäsenhankinta ja jäsenedut on kokonaisuudessaan sektori, mihin keskitytään. Jäsenkysymykseen liittyvät niin jäsentuotteet kuin jäsenmäärät sekä jäsenpalvelut. Kyseinen kokonaisuus on niin ikään uuden jaostotoiminnan lanseerauksen myötä tapahtuva vastuu alue. o Tavoitteeksi asetetaan 2000 henkilöjäsentä ja 30 yhteisöjäsentä Jäsenistön voimassa olevat jäsenedut pidetään yllä ja uusia käyttötarkoitukseltaan järkeviä etuja suunnitellaan. Jäsenetujen tarkoituksenmukainen toteutus liittyy edellisen kohdan jaostotoiminnan kautta jäsenetujen kehittämiseen. Jäsenetuja tarjoavat yhteistyösopimuksen kautta mm. tapahtumia Koulutuksia järjestetään yksin sekä yhdessä lajiliittojen, ammattiliittojen, urheiluopistojen kanssa. o Olosuhdepäivät, ohjauspäivä, liikuntajohdon verkostotapaaminen, näköaloja seminaari, kilpailutapahtuma, opiskelijakoulutus, alueelliset koulutukset o Alkaneen liikuntapaikka-hankkeen yhteyksiä rakennetaan ja verkostoitumista hankkeen perusideoiden kehittämiseksi konkretisoidaan projektisuunnittelijan johdolla Liikuntapaikkojen hoito-ohjesisältöjen valmistelussa jäsenten kirjoittamisaktiivisuutta halutaan lisätä ja saada lähdeteos työn alle. Järjestö haluaa vaikuttaa liikuntapaikkojen kunnossa pysymiseen ja siksi mm. meneillään oleva hanke liikuntapaikkojen hoitamisesta, käytön seurannasta ja soveltuvuudesta eri käyttäjäryhmälle tukee ko. tavoitetta. 8

9 9 Yhteistyökumppaneiden tapahtumia ja koulutuksia tuodaan esiin lehdessä, nettisivuilla sekä jäsenkirjeissä ja siten pyritään liikuntatietouden saatavuutta parantamaan. Tavoite liittyy yritysyhteistyön sekä kumppanuuksien kehittämiseen. Vaikuttaminen jäsenten välityksellä koko valtakunnassa Kartoittaa jäsenistön yhteiskunnallinen status ja pyrkiä vaikuttamaan kokonaisvaltaisesti liikunta-alan kehitykseen yhteiskunnallisten suhteiden kautta. Yhteistyösopimukset. Vaikuttamisen toteuttaminen tapahtuu valtakunnallisen ja alueverkoston luomisella omien jäsenten sekä yhteistyökumppaneiden jäsenten kartoittamisen kautta. Tapahtumia on jalkautettava eri puolille maata ja keskeistä on toiminnasta tiedottaminen sekä toimintaan liittyvän materiaalin suunnittelu ja toteuttaminen. Niin ikään jäsenten toimipaikkojen ja verkostojen kartoittamista toteutetaan. tutkintotoimikunnat Käytännön toimenpiteet vuonna 2012: SLA:n jäsenistön osaamisverkostoa on koottu ja sitä tarkennetaan edelleen. Samalla kartoitetaan jäsenistön sijoittumista yhteiskunnallisissa tehtävissä, mm. liikuntapaikkarakentamisen päättävissä tehtävissä sekä tutkintojen ajanmukaistamiseen liittyvissä tehtävissä. Hallituksen ja jaostojen jäsenten kautta saadaan tietoa järjestöstä kentälle sekä vastavuoroisesti tietoa järjestöön saadaan verkostoituneesti koko yhteiskunnasta. SLA:n näkyvyys ja toimintapolitiikka on viestinnällisesti jokaisen jäsenen velvollisuus. SLA:n jäsenistöä on useissa toiminnoissa mukana ja sen kautta kokonaisverkosto ulottuu koko Suomeen. Eri foorumeilla tietämys järjestöstä ja toiminnoista kattaa koko yhteiskuntaa liikuntasektorilla. Tapahtumien organisoimiseksi kentällä keskeistä on saada aktivaattoreita toimimaan ja toteuttamaan tapahtumia sekä kehittämään aluetoimintaa. Talouden vakauttaminen ja taloussopimusten tarkoituksenmukainen toteutus Talous on tukimuoto koko toiminnan rakentamiselle ja laajentamiselle, missä jäsenten ja jäsenmaksutulojen lisäämiseen tähtäävät toimenpiteet ovat perustana. Edelleen talouden ylläpidon kannalta keskeistä on EUrahoitusmahdollisuuksien kartoittaminen ja eri ministeriöiden sekä järjestöjen rahoitusten mahdollisuuksien aikaansaaminen SLA:lle mm. hankkeiden kautta. Tärkeä ministeriö on Opetus- ja kulttuuriministeriö, joka liikunta-alan kannalta on keskeinen yhteistyökumppani. Niin ikään tulorahoituksen kannalta yhteistyösopimukset ja sponsoritulot ovat toiminnan laajentamiseen ja kehittämistyöhön keskeisesti vaikuttavia tekijöitä. Sponsoriyhteistyössä on tutkittava mm. kuukauden yrityksen julkistaminen kuukausittain. Omarahoituksessa niin ikään koulutus- ja seminaaritoiminnan keskeisenä lähtökohtana on positiivisuus sekä taloudessa että toiminnassa. Käytännön toimenpiteet vuonna 2011: Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionapu on keskeinen tuki SLA:n toiminnalle ja toimintojen organisoimiseksi, jonka avulla perustehtävien toteutus mahdollistuu. SLA:n jäsenmaksu on varsinaiselta jäseneltä 30 euroa, eläkeläiseltä, opiskelijalta ja työttömältä 15 euroa sekä yli 60-vuotiaalta ainaisjäseneltä 160 euroa. Jäsenmaksusumma on hiukan yli 10 % järjestön tuloista. Tavoite on kasvattaa jäsenmäärää 20 % prosentilla vuodenvaihteen 2011/2012 tasosta. Jäsenkysymys liittyy myös yhteisöjäsenyyden lisäämiseen sekä yhteisöjen ja instituutioiden kanssa tehtävään

10 10 yhteistyötyöhön. Jäsenyys ja jäsenkysymyksiä tullaan vuoden aikana tarkastelemaan oman jaoston / työryhmän myötä. Yhteistyösopimukset messutoteutuksesta niin Suomen Messujen kuin Tampereen Messujen kanssa ovat olleet budjetista 3 6 %. Yhteistyö jatkuu sopimuksella molempien messujen kanssa ja sopimusten taloudellinen arvo perustuu messukävijämäärään. Liikunnan Ammattilainen lehden kustannustoiminta on ulkoistettu ja lehden tuotto SLA:lle on noin 5 prosenttia tuloista. Yhteistyösopimus Suomen AMT:n kanssa on voimassa kuudetta vuotta. Nyt lehden toteutuksesta vastaa viestintäjaosto, mutta vuoden 2012 aikana viestintää niin lehden osalta kuin muidenkin viestintävälineiden kautta tarkastellaan painopistealueena mm. kustannuspolitiikan osalta. SLA:n ja yritysten muut sopimukset ovat kaksijakoisia a) pelkästään jäseniä hyödyntäviksi (jäsenetu), b) järjestöä (provisio) sekä jäsenistöä (jäsenetu) hyödyntäviksi. Yritysyhteistyö ja kumppanuuskysymykset ovat vuoden 2011 yhtenä painopistealueena. Yhteistyöhön liittyy niin ikään hankkeiden suunnittelu ja toteuttaminen yritysten kanssa yhteistyössä. Yhteisöjäsenyyden aktiivinen markkinointi molemminpuolinen etu- ja hyötynäkökohdat huomioon ottaen. samalla yhteisöjäsenyyden kautta tavoitteena on saada yrityskumppanit ilmoittamaan lehdessä entistä enemmän tuotteistaan. Omien tapahtumien järjestäminen on niin talous- kuin toimintatavoitteena on kuitenkin merkittävintä oman ideologian eteenpäin viemisen vuoksi Kirjanpito ja siihen liittyvät muut toiminnot toteutuvat sopimuksellisesti Päijät-Hämeen liikunnan ja Urheilun kautta. Talouden toteutuksen peruslähtökohtana on suhteuttaa menot tulojen mukaan, näin ollen kehittämistoiminnassa on käytettävä tarkkaa harkintaa. Rajallisten resurssien myötä kehittämistoiminta on luonnollisesti rajoittunutta.

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Opetus- ja

Lisätiedot

Esitys TEAM-liiton perustamisesta

Esitys TEAM-liiton perustamisesta Esitys TEAM-liiton perustamisesta Projektihallitus 5.5.2008 2 TEAM liittoesitys Esitys TEAM-liiton perustamisesta Sisällys TOIMINNALLINEN LIITTO... 4 EDUNVALVONNAN KULMAKIVET... 6 Työehtosopimustoiminta...

Lisätiedot

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne Onnistunut projekti Uudistettu painos 2012 VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SUOMEN SALIBANDYLIITTO RY

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SUOMEN SALIBANDYLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SUOMEN SALIBANDYLIITTO RY SISÄLTÖ YLEISTÄ... 4 HALLINTO JA JÄRJESTÖTOIMINTA... 4 Henkilöstö... 5 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA... 6 Champions Cup 2013... 7 Naisten MM-kisat 2015... 7

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikun nta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA A TALOUSSUUNNITELM MA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Liikunnan ja urheilun edunvalvonta 3 Lasten ja nuorten liikunta 4 Kouluyhteistyö

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma v. 2015

Toimintasuunnitelma v. 2015 MLL:n Hämeen piiri on lapsiperheiden auttaja arjessa yhdessä alueensa kuntien ja paikallisyhdistysten kanssa sekä lasten, nuorten ja lapsiperheiden asioiden asiantuntija ja kouluttaja sekä yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 Reserviläisliitto ry Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 RESERVI maanpuolustuksemme perusta TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry. Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020

Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry. Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittama

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Piia Vähäsalo Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Pelastuslaitosten kumppanuushanke Pelastuslaitokset TEKIJÄ Piia Vähäsalo 1. painos ISBN 978-952-213-548-3 (nid.)

Lisätiedot

Pirkanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Pirkanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Kainulainen, S., Järvinen, M-R., Luoto, K., Matikka, O., Takala, M. & Seppälä, H. Pirkanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON VERKKOJULKAISUJA

Lisätiedot

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, KOHDERYHMÄ JA TAVOITTEET Yleinen maailmantaloudellinen tilanne on muuttunut radikaalisti hankkeen toteutuksen aikana. Taloudellisen taantuman

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Lapsettomien yhdistys Simpukka ry Simpukka-yhdistys on vuonna 1988 perustettu valtakunnallinen ja Suomen ainoa tahattoman lapsettomuuden kokemusasiantuntija ja lapsettomien yhteisö, jonka tavoitteena on

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Seurakuntien Lapsityön Keskus TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Suomen Ev.-lut. Seurakuntien Lapsityön Keskus ry (SLK) on vanhin kirkollinen lapsi- ja perhetyön palvelu-, asiantuntija-

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 1.1. Keskeiset toiminnalliset osa-alueet 4 2. Valonia asiantuntijaorganisaationa 5 2.1. Alueelliset strategiat ja ohjelmat 5 2.2. Kuntien ja

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 1. Johdanto... 2 2. Yhdistyksen yhteiskunnalliset tavoitteet... 3 Tavoitetilan kuvaus (pitkän aikavälin tavoitteet)... 3 Nykytilan kuvaus... 3 Yhteiskunnalliset tavoitteet

Lisätiedot

1. SUOMEN LIIKUNTA- JA URHEILUJÄRJESTÖJEN VISIO 2020: Olemme maailman liikkuvin urheilukansa

1. SUOMEN LIIKUNTA- JA URHEILUJÄRJESTÖJEN VISIO 2020: Olemme maailman liikkuvin urheilukansa 1. SUOMEN LIIKUNTA- JA URHEILUJÄRJESTÖJEN VISIO 2020: Olemme maailman liikkuvin urheilukansa Jokaiselle lapselle mahdollisuus innostua liikunnasta ja urheilusta Innostuksesta ja osaamisesta vetovoimaa

Lisätiedot

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto [Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto 2 Sisältö LUKIJALLE... 4 SEURAN HYVÄ HALLINTO... 5 1 Mikä on seura?... 5 1.1 Peruskäsitteitä... 5 1.2 Seuran tarkoitus... 6 1.3 Yhdistyksen säännöt... 6

Lisätiedot

VOIMISTUVAT KYLÄT - VAHVISTUVAT LÄHIYHTEISÖT. Paikallisen kehittämisen valtakunnallinen ohjelma 2014 2020

VOIMISTUVAT KYLÄT - VAHVISTUVAT LÄHIYHTEISÖT. Paikallisen kehittämisen valtakunnallinen ohjelma 2014 2020 VOIMISTUVAT KYLÄT - VAHVISTUVAT LÄHIYHTEISÖT Paikallisen kehittämisen valtakunnallinen ohjelma 2014 2020 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE JOHDANTO 4 4 I Paikallisen kehittämisen perusta ja lähivuosien strategia

Lisätiedot

KAINUUN KOTITYÖPALVELUALAN VIESTINTÄSUUNNITELMA

KAINUUN KOTITYÖPALVELUALAN VIESTINTÄSUUNNITELMA KAINUUN KOTITYÖPALVELUALAN VIESTINTÄSUUNNITELMA viestinnän periaatteita, sääntöjä ja käytänteitä kotityöpalvelualalle, yrittäjille ja koulutuksen järjestäjälle Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Lähtökohdat...

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUS-

TOIMINTA- JA TALOUS- Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2013 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 2 SEURATOIMINNAN LAADUN KEHITTÄMINEN 3 Valmentaja- ja ohjaajakoulutus 3 Seurakohtainen kehittämistyö

Lisätiedot

Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta Varsinais-Suomessa

Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta Varsinais-Suomessa 1 Jouko Nieminen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Luonnos 12.01.2012 Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta Varsinais-Suomessa Sisältö Johdanto... 2 Yhteenveto... 3 1. Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta

Lisätiedot

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Joanna Vihtonen (toim.) Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 166 1 Joanna Vihtonen

Lisätiedot

Niska- ja yläraajaongelmat

Niska- ja yläraajaongelmat Niska- ja yläraajaongelmat Työfysioterapeutti 4/2010 TYÖFYSIOTERAPEUTTI: Julkaisija: Työfysioterapeutit Ry Taitto: Mainostoimisto Hasardi 4 s. 4 Toimintalinjat 2010-2012 TYÖFYSIOTERAPEUTIT Ry: Perustettu:

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

Tehdään yhdessä hyvää

Tehdään yhdessä hyvää AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään yhdessä hyvää Järjestöjen ja yritysten yhteistyö terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään

Lisätiedot

Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010. Känsälä/Muhonen/Rissanen

Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010. Känsälä/Muhonen/Rissanen 1 Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010 Känsälä/Muhonen/Rissanen 2 1. Johdanto Kirjaston laatukäsikirjassa kuvataan kirjaston nykyinen toiminta, toiminnan tavoitteet sekä keskeisimmät kehittämiskohteet.

Lisätiedot

KEPAN OHJELMA 2013-2015 Hallituksen esitys syyskokoukselle 23.11 23.11.2012. Liite 7A

KEPAN OHJELMA 2013-2015 Hallituksen esitys syyskokoukselle 23.11 23.11.2012. Liite 7A KEPAN OHJELMA 2013-2015 Hallituksen esitys syyskokoukselle 23.11 23.11.2012 Sisällysluettelo KEPAN OHJELMA 2013-2015...1 Katsaus edelliseen ohjelmakauteen: saavutukset ja haasteet 2010-2012...1 Ohjelman

Lisätiedot