TOIMINTASUUNNITELMA 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTASUUNNITELMA 2012"

Transkriptio

1 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 YLEISTÄ Suomen Liikunnan Ammattilaiset ry on valtakunnallinen järjestö, jonka tarkoituksena on organisoida, koordinoida ja tuottaa palveluja erityisesti jäsenistön tarpeisiin. Lisäksi järjestön tarkoituksena on tarkastella liikunnan asemaa yhteiskunnassa ja tavoitteena on vaikuttaa liikunnan imagon ja aseman eteenpäinviemiseen. Yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä 1. liikunta-alan ammatillisen koulutuksen tai ammattitutkinnon suorittaneet, 2. muun tutkinnon suorittaneet, joka edellytetään liikunta-alan toimiin tai virkoihin, 3. henkilöt, jotka toimivat liikunta-alalla eri tehtävissä ja omaavat alan työ- ja ammatillista kokemusta Lisäksi jäseniksi voivat liittyä alalla toimivat yhteisöt, yritykset ja kunnat, jotka voivat hakea yhteisöjäsenyyttä Visio Olemme liikunta-alan toimijoita yhdistävä ja liikuntatoimintaa edistävä järjestö. Olemme tunnettu, luotettava ja haluttu yhteistyökumppani. Missio SLA ry on valtakunnallinen liikunta-alan palveluja jäsenistölleen ja yhteistyökumppaneilleen koordinoiva ja tuottava järjestö sekä liikunnan keskeinen tulevaisuutta ohjaava vaikuttaja ja edunvalvoja. Arvot Asiantuntijuus Avoimuus Eettisyys Yhteisöllisyys Hallitus ja jaostot Vuonna 2012 yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa Ari Koskinen ja varapuheenjohtajina ovat olleet Henry Lipponen sekä Pauli Salimäki. Puheenjohtajisto on erovuorossa kuten myös hallituksen jäsenistä Jarmo Luuri ja Pentti Naumanen. Hallituksen muut jäsenet ovat Jari Hurskainen, Päivi Joenmäki, Mika Laakkonen, Kimmo Lemberg ja Tom Liljeström. Hallitus kokoontuu strategia-seminaariin kerran vuodessa ja hallituksen kokouksia seminaarin lisäksi on vuodessa kolme - neljä. Erovuoroisista seuraavaksi kahdeksi vuodeksi valittiin jatkamaan Jarmo Luuri, Pentti Naumanen ja Pauli Salimäki sekä uutena hallitukseen Marjukka Tiainen. Hallitus valitsee vuoden 2012 ensimmäisessä kokouksessaan kaksi varapuheenjohtajaa. Hallituksen lisäksi SLA:lla on neljä jaostoa: johtamisen jaosto, ohjausjaosto, olosuhdejaosto sekä viestintäjaosto. Jaostotoimintaa tullaan vuoden 2012 aikana muuttamaan toiminta- / tapahtumalähtöiseksi. Johtamisjaoston puheenjohtajana on toiminut Päivi Joenmäki sekä jäseninä Marjut Hannuksela, Tommi Lanki Kimmo Lemberg, Arto Niemelä, Tuire Rinta, Pekka Sihvonen. Ohjausjaoston puheenjohtajana on toiminut Mika Valavuori sekä jäseninä Seija Karppinen Minna Kullström, Henry Lipponen ja Jarmo Vakkila.

2 2 Olosuhdejaoston puheenjohtajana on toiminut Manu Varho sekä jäseninä Jouko Hyvärinen, Maarit Koivunen, Tapio Lamberg, Aarni Mertala, Aarre Miettinen ja Pauli Salimäki. Tiedotus- ja viestintäjaoston puheenjohtajana on toiminut Reijo Häyrinen sekä jäseninä Ari Koskinen, Henry Lipponen, Pentti Naumanen ja Tuire Rinta. Nykyiset toiminnot pidetään yllä, mutta niin organisaatiota kuin toimintaa jäsennetään edelleen vuoden 2012 aikana. Jaostotoimintaa suunnataan toimintaperusteiseksi ja uudelleen organisoitumista toteutetaan kolmen painopistealueen kautta. Hallituksen jäsenet vastaavat tietyistä toimintakokonaisuuksista ja nykyisten jaostojen jäsenet tulevat niin ikään toimimaan uusissa työtiimeissä. Päätetään mitä nimitystä uusista toimintakokonaisuuksista käytetään ja samalla käytetäänkö nimitystä jaosto / valiokunta / tiimi tai jokin muu. - Uuden jaostohallintomallin / työryhmätyöskentelyn käyttöönotto on yksi toimintakokonaisuus Luonnollisesti laajempien kokonaisuuksien alla on osa-alueita, joita hoitamassa on edelleen pienempiä työryhmiä. Toimisto SLA:n toimisto sijaitsee Lahden Urheilukeskuksessa Lahden kaupungin vuokratiloissa. Toiminnanjohtaja on Reijo Häyrinen ja yhteyskoordinaattori on Anne Kinnunen. Syksyllä 2011 aloitetun liikuntapaikkojen hoitoa, käyttöä ja turvallisuutta koskevan hankkeen projektisuunnittelijana toimii Tera Heinonen. Tehtävien laajetessa valmistaudutaan ottamaan vastaan opiskelijaharjoittelijoita, joten samalla SLA toimii myös järjestöoppimiskohteena. Kirjanpito tapahtuu Päijät-Hämeen Liikunnan ja Urheilun kirjanpitäjän Sari Hallbergin toimesta. Varsinaisina tilintarkastajina ovat Jouko Harjula ja Aimo Silventoinen sekä varatilintarkastajina Jukka Peltola ja Erkki Partanen. Organisaatiokaavio

3 3 STRATEGIAAN PERUSTUVAT TOIMENPITEET VUONNA 2012 SLA:n toimintoja jatketaan luotujen toimintaperiaatteiden mukaisesti. Vuoden 2012 aikana toiminnassa on kolme pääpainopistealuetta, jotka hallitus on hyväksynyt tavoitteiksi ja toimintakärjiksi: 1.) Jäsenpalvelut sisältää lehden, jäsentuotteet, koulutuksen, näkyvyyden 2.) Vaikuttaminen ja viestintä sisältäen imago-asiat, verkostoitumisen, osallistumisen, julkaisut, lausunnot 3.) Tapahtumat ja koulutus sisältäen omat ja yhteistyötapahtumat sekä seminaarit Kehittämiskohteiksi valitut osa-alueet ovat toimintoja, joita eri yhteyksissä voidaan toteuttaa integroidusti useampien toimintaosioiden kautta ja toisaalta niitä voidaan toteuttaa myös yksin. Toiminnassa yhteistyön tekeminen eri osapuolten kanssa on järjestön yksi lähtökohta. Toiminnan arviointia ja analysointia toteutetaan jatkuvana toimintana. Arviointia toteutetaan kullakin osaalueella pääsääntöisesti määrällisistä lähtökohdista, mutta laadullisuus tarkistetaan palautteiden avulla. Toimintojen kokonaisuus perustuu strategiaseminaareissa tehtyihin perusstrategioihin. Perusstrategioita on siten määritelty kuusi osa-aluetta. Strategioista on johdettu käytännön toimenpiteet vuodelle 2012 Liikunnan aseman vahvistaminen Vahvistaa liikunnan asemaa ja imagoa itsenäisesti ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa julkiseen hallintoon, yritysmaailmaan ja liikunnan asiakaskuntaan nähden. Toiminnan tavoitteena on tuoda esiin liikunta-alan työntekijöiden toimintalähtöistä ammattimaisuutta, osaamista ja asiantuntemusta. Strateginen tavoite tarkoittaa toiminnassa ammattimaisesti hoidettujen ja toteutettujen hankkeiden suunnittelua sekä käytännön läpiviemistä. Liikunnan asemaa vahvistetaan omia tapahtumia järjestämällä sekä osallistumalla muiden organisoimiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin. Osallistuminen toteutuu vastaamalla toimialaan kuuluviin kannanottoihin ja kommentointiin ko. asioista sekä tarvittaessa laatimalla omia kannanottoja ja julkilausumia. Edelleen yhteisöllistä näkymistä ylläpidetään osallistumalla eri suunnittelu- ja kehittämisryhmiin julkisen hallinnon, liikuntajärjestöjen ja ammattijärjestöjen kanssa yhteistyössä. Lehden ja omien nettisivujen kautta tuodaan esiin järjestöä ja jäsentapahtumia. Lisäksi tiedottamisella ylläpidetään jäsen- sekä ulkoisen markkinoinnin suunnittelua ja varsinkin toteutusta. Käytännön toimenpiteet vuonna 2012: Edustukset: Opetushallituksen tutkintotoimikunta. SLA:lla on edustajat Liikunnan tutkintotoimikunnassa ja Liikuntapaikka-alan tutkintotoimikunnissa, mitä kautta voidaan viedä alan substanssiasiaa ammattitutkintoihin. o aktiivinen osallistuminen tutkintotoimikuntatyöhön ja asiantuntijuus tutkintojen näyttöjen toteuttamisessa Suomen Liikunnan ja Urheilu ry:n olosuhdefoorumi. Olosuhdefoorumissa listataan olosuhteisiin liittyvät tapahtumat ja keskustellaan niistä. o osallistuminen foorumiin ja tuomalla SLA-tietoisuutta sekä tapahtumat mukaan yhteistyöhön Kunnossa Kaiken Ikää -yhteistyöfoorumi. o SLA on mukana valtakunnallisissa KKI-tapahtumissa tuoden siellä esiin järjestöä ja toimintaa Liikuntatieteellisen Seuran johtama Liiku Terveemmäksi neuvottelukunta.

4 4 o Osallistutaan neuvottelukunnan kokouksiin ja mahdollisiin toimenpidepäätösten aiheuttamiin toimenpiteisiin LTS:n hallitus SLA:n edustaja on kutsuttu varajäseneksi hallitukseen. o Vaikuttaminen mm. siten, että LTS osallistuu liikunta-alan messutoimintaan STTK:n Hyvinvointi-STTK työryhmä o Viedä liikunta-alan tietoutta vapaaehtoistyö- ja muiden alojen järjestökeskusteluun sekä poliittisille päättäjille Suomen Perinneurheiluliiton ja Suomen Sauvakävelyliiton hallitus o Yhteistyön rakentaminen kyseisten liittojen kanssa ja mm. SLA:n jäsenten osallistuminen järjestöjen kanssa tehtäviin yhteistoimintoihin o Suomen Sauvakävelyliiton kanssa mahdollinen aiheeseen liittyvä tapahtuma. o Suomen Sauvakävelyliiton lisäksi osallistutaan Kansainvälisen Sauvakävelyliiton (ONWF) toimintoihin mm. tiedottamalla järjestön toiminnasta o Suomen Perinneurheiluliiton kanssa järjestetään yhteinen liikunta-aiheinen kisailupäivä, joka suunnattu perheille sekä aktiivisille harrastajille. Kehitetään yhteistyötä järjestön kanssa sekä tiedotetaan liikunnan perusarvoista ja toiminnoista. Liikuntayrittäjien neuvottelukunta on perustettu syksyn 2011 aikana ja SLA on kutsuttu mukaan kyseiseen yhteisöön. Vuosikokouksen vahvistuksen mukaan tullaan osallistumaan yhteistyöhön. Yhteistyötahot: Liikunnan aseman vahvistamiseksi SLA on tehnyt yhteistyösopimukset ammattiliitoista ERTO:n, JHL:n, Jyty:n ja Nuolen kanssa. SLA:lla on läsnäolo-oikeus ko. järjestöjen vuosikokouksissa. SLA on myös Jytyn ja Nuolen yhteisöjäsen. Yhteistyösopimusten lähtökohtana on liikunnan aseman vahvistaminen koko yhteiskunnassa. Järjestöjen kanssa kahdenkeskisiä kokouksia vuodessa on yhdestä kahteen. SLA on käynnistänyt vuonna 2008 pyöreän pöydän keskustelut ammattijärjestöjen ja SLU:n kanssa liikunnan yleisestä asemasta yhteiskunnassa - ko. toimintaa jatketaan edelleen. Erityisesti Liikunnanohjaaja (amk) tutkinnon nimikysymys on noussut esille ja nimikkeen muuttamista edelleen viedään eteenpäin ammattijärjestöjen kanssa yhteistyössä. Ammattiliittojen kanssa keskustellaan ajankohtaisista ja esiin nousevista asioista ja annetaan tarvittaessa liikunta-alaa koskevia lausuntoja. STTK:n hyvinvointialojen työryhmässä keskustellaan sekä tehdään tarvittavia selvityksiä alan ja erityisesti vapaaehtoistyön puolesta. Muu toiminta: Viestinnällä ja tietoisuuden levittämisellä järjestöstä on keskeinen tehtävä, joten yhteistyökumppaneiden sekä eri tapahtumien kautta lisätietoa SLA:sta viedään eteenpäin. Kehitetään edelleen vuonna 2011 aloitettua sosiaalisen median (Facebook, Twitter, Youtube) hyväksikäyttöä tiedottamisessa ja muissa toiminnoissa Vuoden liikuntateko julkaistaan kuudennen kerran ja sillä tuodaan alan osaamista esiin Suomessa. Palkinnon jakoperusteena on yksilön tai yhteisön merkittävä työ liikunnan ja liikuttamisen hyväksi. o Liikuntateosta tiedottamista lisätään ja pyritään samaan asialle enemmän median huomiota kuin aiemmin Liikunnan Ammattilainen lehti ilmestyy kuusi kertaa ja siinä julkaistaan ajankohtaistietoa jäsenille sekä yhteistyökumppaneille. Lehdessä esitetään kantaaottavia kirjoituksia liikunnan puolesta. Lehden toimituskunta kokoontuu vuodessa kuusi kertaa. Lehti on järjestön yksi keskeinen viestinviejä, minkä vuoksi sen sisältöä ja toimivuutta tarkennetaan edelleen. Myös lehden taloudellista arvoa hallitus tarkistaa vuoden 2012 aikana nykyisestä tilanteesta. Lehden tarkastelulähtö-

5 kohtia ovat: o jäsenistön kirjoitusten lisääminen o oma ilmoitushankinta o sisällön kehittäminen o kustannustoiminta 5 Liikunnan yleinen edunvalvonta ja ammatillinen sekä koulutuksellinen tuki. Parantaa liikunta-alan työntekijöiden palkkaus- ja työolosuhteita yhdessä toisten toimijoiden kanssa. Tuoda esiin ammatillista statusta ja ammattiosaamista sekä olla mukana kehittämässä laadukasta ammatillista koulutusta ja korostaa liikunnan osaajien asemaa työmarkkinoilla. Liikunnan yleinen edunvalvonta tarkoittaa vuorovaikutteista kanssakäyntiä Opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen ja muiden valtion hallinnon organisaatioiden, kunnallisten organisaatioiden, liikunta- ja ammattijärjestöjen sekä liikunta-alan yritysmaailman kanssa. Tähän sisältyy osallistuminen kyseisten organisaatioiden suunnittelu- ja toteutustyöryhmiin. Erityisesti on huolehdittava liikunnan säilymisestä kunnallisena peruspalveluna, jotta liikunnan työpaikat säilyvät yhteiskunnassa. Oma koulutustoiminta on suunniteltava sisällöltään halutuksi ja laadullisesti riittävän tasokkaaksi. Edelleen yhteistyöverkoston syventäminen ja laajentaminen toiminnan näkökulmasta on keskeinen mahdollisuus. Konkreettiset toimenpiteet vuonna 2012: Arena-messut toteutetaan kolmannen kerran Helsingissä SLA:lla on kolme edustajaa messutoimikunnassa sekä toimikunnan puheenjohtajuus. o SLA järjestää messuilla aiheeseen liittyvän seminaarin. Seminaarin sisältö laadittava siten, että se koskee koko jäsenistöä o Messuilla on SLA:lla oma messuosasto o Messuille pyritään aktivoimaan jäseniä ja tavoitteeksi asetetaan vähintään 3000 kävijää o SLA järjestää messuilla syyskokouksen Sportec-messut toteutetaan vuonna 2013 yhdessä Tampereen Messujen kanssa ja näyttelytoimikunnassa on kolme SLA:n edustajaa. o SLA:lla on messuilla messuosasto, järjestämme messugaala-illan sekä seminaarin. Messujen ohjelman suunnittelu käynnistyy vuoden 2012 aikana ja SLA:lla on kolme jäsentä näyttelytoimikunnassa. SLA järjestää olosuhdepäivän / yhteistapahtuman. Hallitus ja jaostot (tai vastaava) päättävät seminaarin sisällöstä ja kohdentumisesta sekä mahdollisesta tutustumiskohteesta. Tavoitteena on rakentaa kokonaisuus, jossa on tietotarjontaa koko jäsenistölle ja sidosryhmille. o Olosuhdepäivä järjestetään Arena12 messujen yhteyteen ja tavoitteeksi asetetaan 120 osallistujaa. Tapahtuman järjestelyissä jatketaan yhteistyötä Suomen Urheiluliiton kanssa. SLA aloitti Opetus- ja kulttuuriministeriön tukeman liikuntapaikkojen hoitoa, käyttöä ja turvallisuutta koskevan hankkeen ja hankkeen tarkoituksena on o kartoittaa alan tutkimus- ja ohjeistustilanne o vertailla liikuntapaikkojen hoitoa ja tuottaa tietoa hoitamisesta o tuottaa tietoa hoitamisen vaikutuksesta liikuntapaikkojen kulumiseen o tarkastella käyttäjiä ja liikuntapaikkojen soveltuvuutta eri käyttäjien näkökulmasta o tuottaa tietoa alan koulutuksen käyttöön

6 o tuottaa tietoa liikuntapaikkojen ja välineiden turvallisuudesta ja toimivuudesta o sitouttaa alan yrityksiä kumppanuuteen hankkeen kautta 6 Yhteistyöneuvotteluja seminaarien ja koulutusten toteuttamiseksi jatketaan FCG Efekon, lajiliittojen, urheiluopistojen, ammattiliittojen ja viherympäristöliiton kanssa. Ammattiliittojen kanssa tehdään yhdessä alueellisia koulutusseminaareja erityisesti liikuntapaikkojenhoitajille, seminaarien sisältönä on mm. alan työmarkkinatietous, liikunnan olosuhteet. SLA:n osuutena on kertoa omasta toiminnasta ja tarkoituksesta liikunta-aatteellisena järjestönä. o Kenttä- / olosuhdepäiviä jatketaan Suomen Urheiluliiton kanssa yhteistyössä o Osallistutaan Näköaloja liikuntapaikoille seminaarin toteutukseen Suomen Urheiluopiston kanssa o Osallistutaan toisten osapuolen järjestämiin tilaisuuksiin (esim. Suomen Jääkiekkoliitto, Uimahalli- ja Kylpyläyhdistys, Suomen Palloliitto, Viherympäristöliitto, ammattiliitot, alan oppilaitokset), missä tuodaan SLA:n toimintaa esiin Alueellisia olosuhdepäiviä järjestetään yhdessä Elinkeino, liikenne ja ympäristö (ELY) -keskusten kanssa Oppilaitoskäyntien tarkoituksena on viedä opiskelijoille tietoa SLA:sta ja työelämästä sekä samalla rakentaa jäsenverkostoa oppilaitoksissa. Oppilaitoskäyntejä toteutetaan myös yhdessä ammattiliittojen kanssa, jolloin ammattiliitot kertovat työelämätietoutta ja ammattijärjestöasioita ja SLA aatteellista liikuntajärjestötyötä. SLA on esillä kaikissa Liikunnan koulutuskeskuksissa sekä kaikissa ammattikorkeakouluyksiköissä myös palkitsemalla opintojensa päättäviä. Liikunnan Ammattilainen lehdessä tuodaan esiin koulutuspaikkoja ja opiskelua liikunta-alalla. o Toteutetaan urheiluopistokiertue, missä kerrotaan järjestötoiminnasta ja yritystoimintaan liittyvistä velvollisuuksista sekä oikeuksista o Myös ammattiliittojen kanssa toteutetaan ammattikorkeakoulu- / urheiluopisto tietoiskuja, kertoen järjestötoiminnasta sekä työelämästä Liikunta-alan opiskelijoita otetaan toimistoon harjoittelemaan ja ollaan mukana opinnäytteiden toteuttamisessa oppilaitosten kansa Jäsenistön alue- ja paikkakuntakohtaisia tapaamisia pyritään aktivoimaan ja toimintamuotoina harkittavaksi tulevat kilpailutapahtumat ja niihin liitettävät tapaamiset sekä tiettyjen jäsenetujen kehittäminen tapahtumien kautta. o Liikunta-alan opiskelijoiden kilpailupäivän toteutus yhdessä urheiluopistoyhdistyksen kanssa o Suomen Perinneurheiluliiton kanssa järjestetään kisailutapahtumia, joilla lisätään liikuntatietoa erityisesti maaseudulla. Samalla pyritään vaikuttamaan maaseutupaikkakuntien ja kuntien kylien liikuntaolosuhteisiin. Luotettava, haluttu ja laadullisesti korkeatasoinen toimija Toteuttaa sellaisia hankkeita ja toimenpiteitä, joihin resurssien puitteissa on mahdollisuuksia. Lisätä näkyvyyttä viestinnän, verkostoitumisen ja laadukkaan sekä sisältörikkaan toiminnan avulla. Keskeistä luotettavuudessa on vastata odotuksiin, ja sen kautta pitää yllä imagoa sekä mainetta. Jatkuva verkostoituminen ja verkostojen arvioiminen on toiminnan parantamisen kannalta peruslähtökohtana. Niin ikään oman ja eri toimintojen kannalta asiantuntijaverkoston rakentaminen on tulevaisuutta ajatellen tärkeä toimenpidekokonaisuus. Kaikkinensa ammattimainen toiminta joka suuntaan ja joka yhteydessä on maineenhallinnan sekä imagon vuoksi keskeistä. Mukaan eri tapahtumiin lähdetään seuraavin periaattein: a) toisten järjestämiin tapahtumiin kertomaan SLA:sta ja samalla tarkoituksena jäsenhankinta, esim. SLU:n aluepäivät ja KKI-päivät, b) rakennetaan yhteistyössä toisten kanssa tapahtumia, jolloin tarkoituksena tiedon levittäminen, jäsenhankinta ja taloudellinen tuotto, esim. kenttäpäivät ja Sportec, c) tehdään itse tapahtumia etupäässä omalle järjestölle, mutta mukaan myös ulkopuolisia, jolloin kohdan b tavoitteita saadaan toteutettua.

7 7 SLA on mukana yhteistoimintatapahtumissa ja niiden periaatteet ovat a) näkyvyys, b) uusien jäsenten saaminen ja c) taloudellinen tuotto. Kun mukaan lähdetään niin peruskysymyksenä on MITÄ HYÖTYÄ SLA:lle yhteistoiminnasta on? Käytännön toimenpiteet vuonna 2012 (ovat tulleet esiin jo edellisessä kohdassa): Suomen messujen kanssa toteutetaan kolmannet Arena-messut Tampereen messujen kanssa jatketaan vuoden 2013 Sportec-messujen toteutusta Lajiliittojen kanssa jatketaan yhteistyötä o Suomen Urheiluliiton kanssa jatketaan kenttä- / olosuhdepäivien järjestämistä. Mietitään päiville uutta nimeä, jotta ohjaajat, hoitajat ja päättäjät kokisivat sen yhteiseksi omaksi seminaarikseen. o Messuyhteistyössä Arenassa ovat mukana Suomen Kuntoliitto, Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto, Työväen Urheiluliitto, Suomen Liikunta ja Urheilu sekä Fysi ry o Messuyhteistyössä Sportecissa ovat mukana Suomen Liikunta ja Urheilu, Nuori Suomi ja Suomen Jääkiekkoliitto o Olosuhdefoorumissa on edustus noin 30 lajiliitosta o Suomen Liikuntatieteellisen Seuran hallituksessa on SLA:lla edustus ja LTS vetää myös Liiku terveemmäksi neuvottelukuntaa o Suomen Perinneurheiluliiton kanssa järjestetään kisatoimintaa o Suomen Sauvakävelyliiton kanssa mahdollisesti järjestetään kv. matka ja toteutetaan sauvakävelytietouden levittämistä Ammattiliitojen kanssa jatketaan niin kahdenkeskisiä kuin monenkeskisiä keskusteluja liikunnan asemasta yhteiskunnassa. Yhteistyöliitot ovat Akavalaiset Nuoli ry ja Saval ry, STTK:laiset Erto ry ja Jyty ry sekä SAK:lainen JHL. Näiden liittojen edustajia on mukana myös tutkintotoimikunnissa. Urheiluopistojen kanssa jatketaan keskustelua yhteistyöstä, mihin kuuluvat o tapahtumien järjestely o opiskelijatilaisuuden järjestely o jäsenedut ja muu mahdollinen yhteistyö. o yhteisöjäsenyys o kokousyhteistyö Liikuntapaikka Hankkeessa on mukana opistoja, kuntia ja alan yrityksiä. o Hankkeen tavoitteena on kartoittaa liikuntapaikkahoitamisen käytänteitä, käyttöä, liikuntapaikkojen kulutusta suhteessa käyttöön sekä materiaalien ja liikuntapaikkojen turvallisuutta sekä käytön soveltuvuutta. Tavoitteena on kehittä tietopankki, joka on liikuntapaikkojen hoitajien, käyttäjien ja päättäjien käytettävissä. o Tavoitteena on tehdä liikuntapaikkojen hoidon ja käytön jatkuva seurantamalli Eri yritysten kanssa tehtävä yhteistyö perustuu vastavuoroisuuteen ja ko. sopimuksia tehdään resurssien ja mahdollisuuksien mukaan. Sopimuksissa lähtökohtana on myös vastata siitä mitä yhteistyökumppaneille luvataan. Yhteisöjäsenyys on otettu käyttöön vuonna 2010 ja sen laajentamista ja konkretisointia tapahtuu vuonna o Yhteistyöyrityksille tullaan järjestämään tapahtuma, missä keskustellaan laajemmin yhteistyön linjauksista. o Yhteisöjäsenyyden sisältöä konkretisoidaan edelleen panos tuotos ajattelun pohjalta Jäsenlähtöinen toiminta Tuottaa ja hankkia jäsenistölle realistisia palveluja jäsenistön tarpeet ja olosuhteet huomioon ottaen. Lisätä jäsenistön määrää ja kehittää jäsenistön yhteenkuuluvaisuudentunnetta.

8 Jäsenlähtöinen ja jäseniä palveleva toiminta on järjestön kannalta perustana. Siihen liittyy sisäisen ja ulkoisen toimijaverkoston luominen sekä kiinnostavien ja helposti saavutettavien tapahtumien, koulutusten suunnittelu sekä toteutus. Tapahtumia ja koulutusta on voitava tarjota kaikille yhdessä ja kullekin osapuolelle erikseen tarvittaessa. Tapahtumajärjestämisen lähtökohtana on ammattimaisuuden ja asiantuntijuuden vahvistaminen, johon omata osaltaan kuuluu myös sosiaalisuus. Uusien jäsenten rekrytointi on tulevaisuuden kannalta tärkeää ja erityisesti opiskelijoiden mukaan saaminen toimintaan on yhtenä peruslähtökohtana. Yhteisten kohtaamisten ja kentälle jalkautumisen kautta tavoitetaan jäsenistö. Niin ikään jäsentuotteiden ja etujen rakentaminen toimintakokonaisuuteen on huomion arvoista. Jäsenistön tietoisuus toiminnasta ja tapahtumista on oltava ajantasaista. Käytännön toimenpiteet vuonna 2012: Jaostotoimintaa muotoutetaan vastaamaan tavoitteellista toimintaa, jolloin jaostojen nimet tulevat kenties muuttumaan sekä tehtävät konkretisoituvat toiminnasta ja tapahtumista lähteviksi. Jäsenpalvelut tulevat olemaan yksi toimenpidekokonaisuus, mikä tarkoittaa mm. o Jäsenten aktivointia kirjoittajiksi lehteen tehostetaan o Yhteisöjäsenten näkyvyyttä lehdessä ja nettisivuilla ja tilaisuuksissa o Koulutus ja seminaaritarjontaa jäsenistölle o Jäsentuotteita o Alan tiedon kokoamista ja esittämistä jäsenistöä varten Liikunnan Ammattilainen lehti ilmestyy kuusi kertaa, ja lehdessä tuodaan esiin jäsentietoutta, asiantuntija-artikkeleita jne. Jäsenistöllä on oikeus kirjoittaa artikkeleita ja tuoda tapahtumia esiin lehdessä. Suunnittelukokouksia on kuusi vuoden aikana. Jäsenistön aktivoimiseksi kirjoittamaan artikkeleja ja lähettämään kuvia toteutetaan mm. kilpailuja. Liikunnan Palveluopas julkaistaan vuodenvaihteessa ja se on edelleen oleva hakuteos liikunta-alan asiantuntijoista. Palveluoppaan luettavuutta parannetaan kuin myös sen sähköistä toteutusmuotoa suunnitellaan vuoden aikana. Mm. tuotesektorit järjestetään käyttäjäystävällisemmiksi ja niiden haku sähköisestä oppaasta joustavaksi. Nettisivuja uudistetaan jatkuvana toteutuksena ja erityisesti kuvien ajantasaisuutta kehitetään kuin myös imagollisesti järjestön viestintää tehostetaan eri kampanjoiden kautta. Facebookin ja muiden sosiaalisten medioiden käyttöä tehostetaan edelleen. Jäsenhankinta ja jäsenedut on kokonaisuudessaan sektori, mihin keskitytään. Jäsenkysymykseen liittyvät niin jäsentuotteet kuin jäsenmäärät sekä jäsenpalvelut. Kyseinen kokonaisuus on niin ikään uuden jaostotoiminnan lanseerauksen myötä tapahtuva vastuu alue. o Tavoitteeksi asetetaan 2000 henkilöjäsentä ja 30 yhteisöjäsentä Jäsenistön voimassa olevat jäsenedut pidetään yllä ja uusia käyttötarkoitukseltaan järkeviä etuja suunnitellaan. Jäsenetujen tarkoituksenmukainen toteutus liittyy edellisen kohdan jaostotoiminnan kautta jäsenetujen kehittämiseen. Jäsenetuja tarjoavat yhteistyösopimuksen kautta mm. tapahtumia Koulutuksia järjestetään yksin sekä yhdessä lajiliittojen, ammattiliittojen, urheiluopistojen kanssa. o Olosuhdepäivät, ohjauspäivä, liikuntajohdon verkostotapaaminen, näköaloja seminaari, kilpailutapahtuma, opiskelijakoulutus, alueelliset koulutukset o Alkaneen liikuntapaikka-hankkeen yhteyksiä rakennetaan ja verkostoitumista hankkeen perusideoiden kehittämiseksi konkretisoidaan projektisuunnittelijan johdolla Liikuntapaikkojen hoito-ohjesisältöjen valmistelussa jäsenten kirjoittamisaktiivisuutta halutaan lisätä ja saada lähdeteos työn alle. Järjestö haluaa vaikuttaa liikuntapaikkojen kunnossa pysymiseen ja siksi mm. meneillään oleva hanke liikuntapaikkojen hoitamisesta, käytön seurannasta ja soveltuvuudesta eri käyttäjäryhmälle tukee ko. tavoitetta. 8

9 9 Yhteistyökumppaneiden tapahtumia ja koulutuksia tuodaan esiin lehdessä, nettisivuilla sekä jäsenkirjeissä ja siten pyritään liikuntatietouden saatavuutta parantamaan. Tavoite liittyy yritysyhteistyön sekä kumppanuuksien kehittämiseen. Vaikuttaminen jäsenten välityksellä koko valtakunnassa Kartoittaa jäsenistön yhteiskunnallinen status ja pyrkiä vaikuttamaan kokonaisvaltaisesti liikunta-alan kehitykseen yhteiskunnallisten suhteiden kautta. Yhteistyösopimukset. Vaikuttamisen toteuttaminen tapahtuu valtakunnallisen ja alueverkoston luomisella omien jäsenten sekä yhteistyökumppaneiden jäsenten kartoittamisen kautta. Tapahtumia on jalkautettava eri puolille maata ja keskeistä on toiminnasta tiedottaminen sekä toimintaan liittyvän materiaalin suunnittelu ja toteuttaminen. Niin ikään jäsenten toimipaikkojen ja verkostojen kartoittamista toteutetaan. tutkintotoimikunnat Käytännön toimenpiteet vuonna 2012: SLA:n jäsenistön osaamisverkostoa on koottu ja sitä tarkennetaan edelleen. Samalla kartoitetaan jäsenistön sijoittumista yhteiskunnallisissa tehtävissä, mm. liikuntapaikkarakentamisen päättävissä tehtävissä sekä tutkintojen ajanmukaistamiseen liittyvissä tehtävissä. Hallituksen ja jaostojen jäsenten kautta saadaan tietoa järjestöstä kentälle sekä vastavuoroisesti tietoa järjestöön saadaan verkostoituneesti koko yhteiskunnasta. SLA:n näkyvyys ja toimintapolitiikka on viestinnällisesti jokaisen jäsenen velvollisuus. SLA:n jäsenistöä on useissa toiminnoissa mukana ja sen kautta kokonaisverkosto ulottuu koko Suomeen. Eri foorumeilla tietämys järjestöstä ja toiminnoista kattaa koko yhteiskuntaa liikuntasektorilla. Tapahtumien organisoimiseksi kentällä keskeistä on saada aktivaattoreita toimimaan ja toteuttamaan tapahtumia sekä kehittämään aluetoimintaa. Talouden vakauttaminen ja taloussopimusten tarkoituksenmukainen toteutus Talous on tukimuoto koko toiminnan rakentamiselle ja laajentamiselle, missä jäsenten ja jäsenmaksutulojen lisäämiseen tähtäävät toimenpiteet ovat perustana. Edelleen talouden ylläpidon kannalta keskeistä on EUrahoitusmahdollisuuksien kartoittaminen ja eri ministeriöiden sekä järjestöjen rahoitusten mahdollisuuksien aikaansaaminen SLA:lle mm. hankkeiden kautta. Tärkeä ministeriö on Opetus- ja kulttuuriministeriö, joka liikunta-alan kannalta on keskeinen yhteistyökumppani. Niin ikään tulorahoituksen kannalta yhteistyösopimukset ja sponsoritulot ovat toiminnan laajentamiseen ja kehittämistyöhön keskeisesti vaikuttavia tekijöitä. Sponsoriyhteistyössä on tutkittava mm. kuukauden yrityksen julkistaminen kuukausittain. Omarahoituksessa niin ikään koulutus- ja seminaaritoiminnan keskeisenä lähtökohtana on positiivisuus sekä taloudessa että toiminnassa. Käytännön toimenpiteet vuonna 2011: Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionapu on keskeinen tuki SLA:n toiminnalle ja toimintojen organisoimiseksi, jonka avulla perustehtävien toteutus mahdollistuu. SLA:n jäsenmaksu on varsinaiselta jäseneltä 30 euroa, eläkeläiseltä, opiskelijalta ja työttömältä 15 euroa sekä yli 60-vuotiaalta ainaisjäseneltä 160 euroa. Jäsenmaksusumma on hiukan yli 10 % järjestön tuloista. Tavoite on kasvattaa jäsenmäärää 20 % prosentilla vuodenvaihteen 2011/2012 tasosta. Jäsenkysymys liittyy myös yhteisöjäsenyyden lisäämiseen sekä yhteisöjen ja instituutioiden kanssa tehtävään

10 10 yhteistyötyöhön. Jäsenyys ja jäsenkysymyksiä tullaan vuoden aikana tarkastelemaan oman jaoston / työryhmän myötä. Yhteistyösopimukset messutoteutuksesta niin Suomen Messujen kuin Tampereen Messujen kanssa ovat olleet budjetista 3 6 %. Yhteistyö jatkuu sopimuksella molempien messujen kanssa ja sopimusten taloudellinen arvo perustuu messukävijämäärään. Liikunnan Ammattilainen lehden kustannustoiminta on ulkoistettu ja lehden tuotto SLA:lle on noin 5 prosenttia tuloista. Yhteistyösopimus Suomen AMT:n kanssa on voimassa kuudetta vuotta. Nyt lehden toteutuksesta vastaa viestintäjaosto, mutta vuoden 2012 aikana viestintää niin lehden osalta kuin muidenkin viestintävälineiden kautta tarkastellaan painopistealueena mm. kustannuspolitiikan osalta. SLA:n ja yritysten muut sopimukset ovat kaksijakoisia a) pelkästään jäseniä hyödyntäviksi (jäsenetu), b) järjestöä (provisio) sekä jäsenistöä (jäsenetu) hyödyntäviksi. Yritysyhteistyö ja kumppanuuskysymykset ovat vuoden 2011 yhtenä painopistealueena. Yhteistyöhön liittyy niin ikään hankkeiden suunnittelu ja toteuttaminen yritysten kanssa yhteistyössä. Yhteisöjäsenyyden aktiivinen markkinointi molemminpuolinen etu- ja hyötynäkökohdat huomioon ottaen. samalla yhteisöjäsenyyden kautta tavoitteena on saada yrityskumppanit ilmoittamaan lehdessä entistä enemmän tuotteistaan. Omien tapahtumien järjestäminen on niin talous- kuin toimintatavoitteena on kuitenkin merkittävintä oman ideologian eteenpäin viemisen vuoksi Kirjanpito ja siihen liittyvät muut toiminnot toteutuvat sopimuksellisesti Päijät-Hämeen liikunnan ja Urheilun kautta. Talouden toteutuksen peruslähtökohtana on suhteuttaa menot tulojen mukaan, näin ollen kehittämistoiminnassa on käytettävä tarkkaa harkintaa. Rajallisten resurssien myötä kehittämistoiminta on luonnollisesti rajoittunutta.

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 1 SUOMEN URHEILUPSYKOLOGINEN YHDISTYS, SUPY RY Suomen urheilupsykologinen yhdistys pyrkii toiminnallaan

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015

Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Toimintasuunnitelma 2015 Edunvalvonta Strateginen

Lisätiedot

Pohjois-Savon Kylät ry

Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Strategia toimintaa ohjaamassa

Strategia toimintaa ohjaamassa Strategia toimintaa ohjaamassa Akavan Erityisalat ry on kulttuurin, hallinnon ja liike-elämän asiantuntija- ja esimiestehtävissä toimivien etujärjestö. AKAVAN ERITYISALOJEN TOIMINTA-AJATUS Tässä esitteessä

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Lapin aikuiskoulutusstrategia 2020 TIIVISTELMÄ Suomen huipulla Lapissa on laadukkaat ja joustavat jatkuvan oppimisen pitkospuut, jotka takaavat tulevaisuuden osaamisen,

Lisätiedot

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta 1( 9) 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Hyväksytty edustajiston kokouksessa 05/2012 2( 9) Yleistä Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (HAMKO) on lakisääteinen, julkisoikeudellinen

Lisätiedot

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia 2017-2021 suomen taiteilijaseuran strategia 2017 2021 VISIOMME Visiomme on vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija. Suomen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia 2015-2019 Visio METKA on Suomen suurin ja vaikuttavin opiskelijakunta niin taloudellisin kuin toiminnallisin mittarein mitattuna.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE

TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE Tampereen Insinöörit ry 3.11.2014 Kolmivuotissuunnitelma 2015-2017 TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE 2015-2017 1.TOIMINTA-AJATUS Tampereen Insinöörit ry on ammattikuntaa yhdistävä

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty :n syyskokouksessa 25.11.2016 Sivu 2 / 10 Sisällysluettelo Järjestötoiminta... 3 Edunvalvonta...

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1 Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa 29.3. klo 12.00 Kuntavaalit

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013)

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013) :n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013) Sisällysluettelo Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry 2 Strategiatyö Omaishoitajat ja Läheiset liitossa Toiminta-ajatus Toimintaa

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto - SMYL ry Sisältö Liiton tunnettuuden lisääminen Lausunnot ja kannanotot Edustaminen Julkaisutoiminta Rekisterit Markkinointi Tapahtumat

Lisätiedot

Pohjois-Savon Kylät ry

Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä

Lisätiedot

Vesuri-ryhmän. toimintasuunnitelma 2016

Vesuri-ryhmän. toimintasuunnitelma 2016 Vesuri-ryhmän toimintasuunnitelma 2016 Vesuri-ryhmä ry:n toimintasuunnitelma 2016 Vesuri-ryhmä on yksi Suomen 54 Leader-ryhmästä. Yhdistyksen tarkoituksena on kannustaa toimintaalueen asukkaita yhteistyöhön

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia.

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia. LIITE 4 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry on OAJ:n Ammatilliset Opettajat OAO ry:n jäsenyhdistys ja Opetusalan Ammattijärjestö

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Emännäntie 3-5 G 90 p. 045-1241080 www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMAN TÄYDENNYS VUODELLE 2015 1. Toimintasuunnitelman täydennyksen perustelut 2. Verkostoituminen

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Liikunta ja urheilu ovat Suomen merkittävin kansanliike. Jokaisen hyvinvointi rakentuu liikunnalliselle arjelle. Huippu-urheilijat inspiroivat

Lisätiedot

Käyttöönottosuunnitelma, versio Asiakaskäyttöönotto

Käyttöönottosuunnitelma, versio Asiakaskäyttöönotto Ulla, Anu, Anita, Arja Käyttöönottosuunnitelma, versio 0.5 - Asiakaskäyttöönotto Kehittämisjaoksen kokous 11.6.2012 Sisällölliset tavoitteet ottaa toteutettava palvelukokonaisuus käyttöön vaiheittain ja

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin osana

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella. Toimenpiteitä kuvataan tavoitteiden yhteydessä. Tässä esityksessä

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma Hyväksytty vuosikokouksessa

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma Hyväksytty vuosikokouksessa Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma 2013 Hyväksytty vuosikokouksessa 10.12.2012 Sisällys 1. Valmentautuminen 2. Opiskelu 3. Tuki- ja asiantuntijapalvelut 4. Hallinto 5. Tehostamishanke

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Luonnos 9.5.2016 3 Suomen elinvoimalle on ensiarvoisen tärkeää, että tämä kokonaisuus toimii vaikuttavasti, inspiroivasti ja tuloksellisesti.

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2012 Carita Bardakci 23.11.2011 1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1. JOHDANTO JA TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Toimintasuunnitelma 2012 Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Yleistä Yhdistyksen tehtävänä on lisätä työpajatoiminnan tunnettavuutta Keski- Suomessa ja edistää työpajojen välistä yhteistyötä. Yhdistyksen

Lisätiedot

Finnsecurity ry TOIMINTASUUNNITELMA toimintavuosi

Finnsecurity ry TOIMINTASUUNNITELMA toimintavuosi Finnsecurity ry TOIMINTASUUNNITELMA 2013 35. toimintavuosi YLEINEN TOIMINTA 1. Yhdistyksen tavoite Finnsecurity ry edistää jäsentensä verkostoitumista, keskinäistä yhteistyötä, yhteishenkeä ja osaamista.

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisen toiminnan arvot ja visio... 3 3. Kansainvälisen toiminnan Strategiset tavoitteet... 3 4. Kansainvälinen toiminta... 5 4.1 Kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

KORKEASTI KOULUTETUT TYÖTTÖMÄT HÄMEESSÄ JA HEILLE SUUNNATUT PALVELUT

KORKEASTI KOULUTETUT TYÖTTÖMÄT HÄMEESSÄ JA HEILLE SUUNNATUT PALVELUT KORKEASTI KOULUTETUT TYÖTTÖMÄT HÄMEESSÄ JA HEILLE SUUNNATUT PALVELUT Vuokko Laine, yrityspalvelut Korkeasti koulutettujen yhdyshenkilö 1 11.6.2015 Hämeen TE-toimisto/Vuokko Laine Taustaa Kesällä 2014 nimetty

Lisätiedot

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 Kemijärven Yrittäjät ry VISIO Kemijärven Yrittäjät ry tavoittelee vahvaa tulevaisuutta hoitamalla rakentavalla yhteistyöllä yrittäjyyden asiat kuntoon. Kemijärven Yrittäjät ry

Lisätiedot

1 YLEISTÄ 2 ORGANISAATIO. Jäsenet

1 YLEISTÄ 2 ORGANISAATIO. Jäsenet 1 YLEISTÄ Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (myöhemmin O Diako) on Diakonia-ammattikorkeakoulun (myöhemmin Diak) sitoutumaton opiskelijoiden etujärjestö, opiskelijakunta. O Diakon tarkoitus

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

Tavoite Keskeiset toimenpiteet Mittarit/Arviointi Vastuu

Tavoite Keskeiset toimenpiteet Mittarit/Arviointi Vastuu LIIKUNNAN JA TERVEYSTIEDON OPETTAJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1. Liiton uuden strategian mukaiset valinnat 2. Vuoden 2016 toiminnan tärkeimmät tavoitteet Tavoite Keskeiset toimenpiteet Mittarit/Arviointi

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke - Miksi - Tavoitteet - Toimenpiteet Lasse Ala-Kojola, Mervi Karikorpi, Pirkko Pitkäpaasi, Birgitta Ruuti, Anne-Mari Tiilikka Erinomainen valinta! Uusia ammattiosaajia,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 5. Nuorisovaltuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 5. Nuorisovaltuusto Sivu 1 / 1 Nuorisovaltuusto 24.01.2013 Sivu 1 / 1 5 Toimintasuunnitelma 2013 ESPOON NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan. Olemme poliittisesti

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 VISIO 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan.

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

RESUL:n kilpailutoiminta. Kilpailutoiminnan organisointi. Puolustusvoimien tuki. Yhteistyö MPK:n kanssa. Yhteistyö reservipiirien kanssa

RESUL:n kilpailutoiminta. Kilpailutoiminnan organisointi. Puolustusvoimien tuki. Yhteistyö MPK:n kanssa. Yhteistyö reservipiirien kanssa Kilpailumaksut Toiminnanjohtaja Risto Tarkiainen, Reserviläisurheiluliitto ry RESUL:n kilpailutoiminta Kilpailutoiminnan organisointi Puolustusvoimien tuki Yhteistyö MPK:n kanssa Yhteistyö reservipiirien

Lisätiedot

Vaikuttamisen ABC Case STTK. Lounais-Suomen Partiopiirin Lippukuntapäivä Turku

Vaikuttamisen ABC Case STTK. Lounais-Suomen Partiopiirin Lippukuntapäivä Turku Vaikuttamisen ABC Case STTK Lounais-Suomen Partiopiirin Lippukuntapäivä 28.9.2014 Turku Mikä STTK? Palkansaajakeskusjärjestö Tehtävänä parantaa toimihenkilöiden taloudellista ja henkistä hyvinvointia sekä

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Edunvalvonta SPECIAssa

Edunvalvonta SPECIAssa 5.2016 Edunvalvonta SPECIAssa SPECIAn edunvalvonnan organisoituminen ja tavoitteet 1 SPECIAn edunvalvonnan organisoituminen ja tavoitteet 2 Päätöksenteko SPECIAssa ja edunvalvonnan organisaatio SPECIAn

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Arvot ja Teema 2017 Uudistuva Pori Rohkea Pori Rohkea Yrittäjä Kiinnostavat uudet ajatukset ja kokeilut tarjoavat mahdollisuuksia monipuolistaa yritysten liiketoimintaa, rakentaa

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan?

Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan? Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan? Raila Oksanen 1.9.2016 Page 1 Monikäyttöisyyden lähtökohta CAF on tarkoitettu helppokäyttöiseksi työkaluksi julkisen sektorin organisaatioiden

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018 2 1. ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA-AJATUS Itä-Lapin kuntayhtymä on vuonna 1994 perustettu Itä-Lapin kuntien vapaaehtoinen yhteistyö- ja

Lisätiedot

Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon!

Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon! Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon! Terveydenhoitaja huolehtii suomalaisten terveydestä, Tehy hoitajien eduista Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö valvoo koulutetun hoitohenkilöstön

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Rajamäen Kehitys Ry:n toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta Rajamäen Kehitys Ry eli RaKe on perustettu 1924 ja on yksi suurimmista ja vanhimmista Nurmijärvellä

Lisätiedot

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Verkosto: Hankasalmi Joutsa Jyväskylä Jämsä Kannonkoski Karstula Keuruu Kinnula

Lisätiedot

KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ

KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Hämeen Ammattikorkeakoulu KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Sijoittuminen työelämään Koulutus on tarkoitettu henkilöille jotka toimivat kulttuuri- ja taidetoiminnan asiantuntija - ja

Lisätiedot

Osallisuussuunnitelma

Osallisuussuunnitelma Osallisuussuunnitelma Lastensuojelun järjestäminen ja kehittäminen Tukea suunnitelmatyöhön - työkokous Kolpeneen palvelukeskus Kerttu Vesterinen Osallisuus Osallisuus on kokemus mahdollisuudesta päättää

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012 Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi Jaana Lerssi-Uskelin Ohjelma: Verkostot työhyvinvoinnin tukena Alustuspuheenvuorot ja työpaja Jatketaan toimintaa yhdessä! Yhteenveto Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Suomen Changemakerin säännöt

Suomen Changemakerin säännöt Suomen Changemakerin säännöt Hyväksytty jäsenkokouksessa 6.10.2012 1 Tavoitteet ja yleiset toimintaperiaatteet A) Tavoite Suomen Changemaker on nuorten vaikuttamisverkosto, jonka tavoitteena on globaali

Lisätiedot

Yhteispelillä kohti hyvinvointia. Lapsiperhetoimijoiden yhteistyön tiivistäminen Päijät-Hämeen Kumppanuusverkostossa

Yhteispelillä kohti hyvinvointia. Lapsiperhetoimijoiden yhteistyön tiivistäminen Päijät-Hämeen Kumppanuusverkostossa Yhteispelillä kohti hyvinvointia Lapsiperhetoimijoiden yhteistyön tiivistäminen Päijät-Hämeen Kumppanuusverkostossa Päijät-Hämeen Kumppanuusverkosto Päijät-Hämeen Kumppanuuskeskus hanke (Ray 2012-2015)

Lisätiedot

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Johdanto Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet Ammatilliset Opettajat AO ry:n toiminnalle vuodeksi 2017. Toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan,

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous 8.3.2016 Vapaamuotoinen palaute ELO-kyselyyn Kokouksien järjestelyt hyviä Asiat ovat sujuneet

Lisätiedot

Green Net Finland ry. Toimintasuunnitelma Green Net Finland ry, Elannontie 3, VANTAA Y-tunnus

Green Net Finland ry. Toimintasuunnitelma Green Net Finland ry, Elannontie 3, VANTAA Y-tunnus Green Net Finland ry Toimintasuunnitelma 2016 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Green Net Finlandin missio... 3 3 Green Net Finlandin visio 2020... 3 4 Green Net Finlandin toimintaympäristö... 3 5 Green Net Finlandin

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Mitä on ohjaus nuorisotakuussa Elise Virnes 25.9.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

Tehyn Kaarinan seudun ammattiosasto 211 ry.

Tehyn Kaarinan seudun ammattiosasto 211 ry. Tehyn Kaarinan seudun ammattiosasto 211 ry. TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Johdanto Ammattiosaston tarkoituksena on koota terveyden ja sosiaalihuollon tehtävissä toimivat, ammattitutkinnon suorittaneet,

Lisätiedot

It-Peda - verkosto TieVie - Turku. Lauri.Saarinen

It-Peda - verkosto TieVie - Turku. Lauri.Saarinen It-Peda - verkosto 6.9.2002 TieVie - Turku Lauri.Saarinen Lauri.Saarinen@hkkk.fi Mikä IT-Peda? IT-Peda -verkosto on Suomen yliopistojen opetusteknologiayksikköjen (tai vastaavien) verkosto, joka on aloittanut

Lisätiedot

STRATEGIA, TAVOITTESIIN JA TOSUUN Green Energy Green Energy Show

STRATEGIA, TAVOITTESIIN JA TOSUUN Green Energy Green Energy Show STRATEGIA, TAVOITTESIIN JA TOSUUN 2.11.2016 Strategia Ensimmäisen kierroksen tavoite (Ohryssä 26.8.) Missio Visio Toimintaperiaatteet Painopistelinjauksia Toisen kierroksen tavoite (Ohryssä 21.10.) Tavoitteet

Lisätiedot

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan?

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Lappajärvi 19.11. 2014 Laura Liuska / VYYHTI-hanke Välittäjäorganisaatio: mikä ja miksi? Vesienhoidossa vapaaehtoisen paikallisen kunnostustoiminnan

Lisätiedot

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola SIL2020 Strategia Avainhenkilöpäivät 26.10.2014 Eila Pohjola Keskustelun tavoite Käydä avointa keskustelua liiton toiminnasta, sen kehittämisestä sekä lajitoimikuntien toiveista liittyen SIL 2020 strategiaan

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET Käsitelty Lempäälän nuorisovaltuuston kokouksessa 18.3.2008 Käsitelty liikunta- ja nuorisojaoston kokouksessa 3.4.2008 1. Lempäälän Nuorisovaltuuston toiminta-ajatus

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

TAMPEREEN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO RY TOIMINTASUUNNITELMA

TAMPEREEN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO RY TOIMINTASUUNNITELMA TAMPEREEN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMIVA JA TOIMINNALLINEN AMMATTIOSASTO ON KIINNOSTAVA JA TEHOKAS Ammattiosaston on oltava vahva edunvalvoja, joka pystyy aidosti ajamaan

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA!

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! ANNE ILVONEN INNOVOINTIPÄÄLLIKKÖ OK-OPINTOKESKUS 24.3.2012 1 Vaikuttaminen Vaikuttaminen on henkilökohtaisen tai yhteisön vallan käyttöä niin, että saamme edistettyä meille

Lisätiedot

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa 13.9.2016, Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Esityksen rakenne Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1. Yleistä 3. 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3. 3. Opiskelu... 5. 3. Valmennus... 7. 4. Tukipalvelut... 7

Sisällysluettelo. 1. Yleistä 3. 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3. 3. Opiskelu... 5. 3. Valmennus... 7. 4. Tukipalvelut... 7 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Sisällysluettelo 1. Yleistä 3 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3 3. Opiskelu... 5 3. Valmennus... 7 4. Tukipalvelut... 7 5. Hallinto ja talous.. 8 6. Tiedottaminen.. 8 2 1.

Lisätiedot

JHL 105 yhdistyksen toimintasuunnitelma Järjestötoiminta. Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Talousarvios sa varattu summa

JHL 105 yhdistyksen toimintasuunnitelma Järjestötoiminta. Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Talousarvios sa varattu summa Järjestötoiminta Jäsenasiain päivystys yhdistyksen toimistolla (Jäsenasiainhoitajien p.0452165225 sekä Päivi Korkeamäki p.0400982999) antaa jäsenille henkilökohtaista apua jäsenasiainhoitaja parillisten

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LAPIN LIIKUNTA RY

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LAPIN LIIKUNTA RY TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 LAPIN LIIKUNTA RY YLEISTÄ Lapin Liikunta ry on alueellinen liikunnan palvelu- ja koulutusorganisaatio, jota johtaa 4-6 kertaa vuodessa kokoontuva hallitus. Päättävänä

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät Mervi Järkkälä

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät Mervi Järkkälä TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 Toiminta-ajatus ja tehtävä toimii Suomen Yrittäjät ry:n virallisena aluejärjestönä Tehtävä: Jäsenyritysten kilpailukyvyn ja menestymisedellytysten ylläpitäminen ja parantaminen.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry

TOIMINTASUUNNITELMA Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry Yhdistyksen päämäärät Uusien jäsenien hankkiminen ja sisarien aktivoiminen toimintaan Sisarten keskinäinen arvostava yhteistyö Yhdistyksen

Lisätiedot

Tämän muistion tarkoituksena on selventää jäsenistölle Liiton sääntömuutosta.

Tämän muistion tarkoituksena on selventää jäsenistölle Liiton sääntömuutosta. SÄÄNTÖMUUTOSMUISTIO 23.09.2009 Tämän muistion tarkoituksena on selventää jäsenistölle Liiton sääntömuutosta. Muistiossa on kirjattuna ensin nykyinen sääntökohta ja sen perään esitetty muutos perusteluineen.

Lisätiedot

Kotityöpalvelualan imagoon vaikuttaminen. Eija Lenkkeri 9.10.2013

Kotityöpalvelualan imagoon vaikuttaminen. Eija Lenkkeri 9.10.2013 Kotityöpalvelualan imagoon vaikuttaminen Eija Lenkkeri 9.10.2013 Alan mielikuva? Piikakulttuuriin Jokainen osaa kotityöt Harmaa talous, pimeä työ Moniosaajia Arjen auttajia Historiaa Käsite Kotityöpalvelu

Lisätiedot

Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä. Salo

Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä. Salo Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä Salo 4.9.2014 Esityksen sisältö 1. Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä 2. Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän, YTR:n verkosto,

Lisätiedot

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa 7.3.2012 Tomi Halonen Ohjauksen kokonaisuus ja välineet Politiikkaohjaus Hallitusohjelma Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma Säädösohjaus

Lisätiedot

SEURATUKI JA ESR -AVUSTUKSET

SEURATUKI JA ESR -AVUSTUKSET SEURATUKI JA ESR -AVUSTUKSET Järjestöpäivät Rantasipi Aulanko, Hämeenlinna Kulttuuriasiainneuvos Mirja Virtala 24.9.2008 Opetusministeriön liikuntayksikkö OPETUSMINISTERIÖ 1 ESR VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot