Opinnäytteen / kehittämistehtävän opas. sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opinnäytteen / kehittämistehtävän opas. sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala"

Transkriptio

1 Opinnäytteen / kehittämistehtävän opas sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 2011

2 1 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 2 2 OPINNÄYTTEEN / KEHITTÄMISTEHTÄVÄN AIHEVALINTA 2 3 OPINNÄYTE / KEHITTÄMISTEHTÄVÄPROSESSI 3 4 OPINNÄYTTEEN / KEHITTÄMISTEHTÄVÄN RAKENNE JA KIELIASU 5 5 OHJEITA TEKSTINKÄSITTELYYN Asetukset Sivun asetukset Sivunumerointi Tekstin asetukset Kannen asetukset Kanteen tulevat tiedot Otsikointi Tallentaminen 10 6 OPINNÄYTE / KEHITTÄMISTEHTÄVÄN LÄHTEISTÖ JA LÄHTEIDEN MERKITSEMINEN Viite-esimerkkejä Lähdeluetteloesimerkkejä 14 7 OPINNÄYTTEEN / KEHITTÄMISTEHTÄVÄN ESITTÄMINEN 15 8 OPINNÄYTTEEN / KEHITTÄMISTEHTÄVÄN ARVIOINTI Vertaisarviointi Opettajan arviointi 17 LÄHTEET 19 LIITTEET 20 Idealomake, Liite 1 Ohjauskäynnit, Liite 2 Kehittämistehtävän suunnitelmalomake, Liite 3 Vertaisarviointi, Liite 4 Opinnäytteen ja kehittämistehtävän arviointilomake, Liite 5

3 2 1 JOHDANTO Ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelijan omaa osaamista kokoava työ on opinnäyte tai kehittämistehtävä. Se sisältää aina kirjallisuuteen perehtymisen, mutta toteutus voi olla kirjallinen raportti, työelämälähtöinen tuote, työnäyte, portfolio, esitys tai tilaisuus, esim. virike- tai hyvinvointitapahtuma. Opiskelija tunnistaa työtä tehdessään keskeiset ammatilliset vahvuutensa ja kehittää luovuuttaan, innovatiivisuuttaan sekä edistää ammatillista kasvuaan. Opiskelija edistää opinnäytteellä / kehittämistehtävällä omaa työllistymistään. Opinnäyte / kehittämistehtävä sijoittuu opiskelussa koulutusohjelman / osaamisalan opintoihin. Opiskelijan työnä se tarkoittaa kahden (2) opintoviikon laajuista työmäärää (80 h). Ryhmässä tehtynä työstä odotetaan laajempaa, koska se muodostuu useamman opiskelijan työpanoksesta. 2 OPINNÄYTTEEN / KEHITTÄMISTEHTÄVÄN AIHEVALINTA Työelämälähtöinen ja itseä kiinnostava aihevalinta on hyvä lähtökohta hyödylliselle ja palkitsevalle työskentelylle sekä motivaation säilymiselle työn loppuun asti. Työssäoppimisjaksot tarjoavat usein hyviä mahdollisuuksia mielekkään aiheen löytämiseen ja jopa työn toteuttamiseen. Aihevalinnan peruslähtökohtana voi olla o aihe, jota on jo koulutuksen (teoria / työssäoppiminen) aikana käsitelty runsaasti tai aihe on muuten läheinen, esim. oman aikaisemman työkokemuksen kautta o aihe, jota on koulutuksen aikana käsitelty vähän, mutta se tuntuu kiinnostavalta ja liittyy omaan osaamisalaan/ koulutusohjelmaan. Molemmat vaihtoehdot voivat tuottaa hyvän lopputuloksen. Aiemmat tiedot ja kokemukset auttavat syventämään ammatillista osaamista opinnäytteen / kehittämistehtävän kautta ja toisaalta ennestään tuntemattomampi aihe voi

4 3 tuottaa jännittäviä oppimiskokemuksia. Aiheen täsmentyminen auttaa myös sopivan materiaalin etsinnässä. Lopullinen työn nimi täsmentyy usein vasta työskentelyn loppuvaiheessa. On tärkeää, että nimi on informatiivinen, naseva, houkutteleva ja kattava. 3 OPINNÄYTE- / KEHITTÄMISTEHTÄVÄPROSESSI Opinnäyte / kehittämistehtävä liittyy kiinteästi opiskeltavaan tutkintoon. Se on parhaimmillaan linkki opiskelun ja työelämän välillä. Opinnäytteen / kehittämistehtävän avulla on mahdollisuus tutustua työelämään, ja se voi helpottaa työhön siirtymistä. Tavoitteet: o syventää, kehittää ja osoittaa ammatillista osaamista o kehittää oppimisen ja tiedonhankinnan valmiuksia o lisätä omatoimisuutta sekä itsearviointi- ja yhteistyötaitoja o kehittää ja kehittyä työelämän käytännöissä. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty - myös tässä tapauksessa. Opinnäytteen / kehittämistehtävän suunnitteluun kannattaakin varata riittävästi aikaa. Käytännössä suunnittelun ja aineiston keräämisen voi aloittaa jo opintojen alkuvaiheessa, vaikka työ valmistuukin vasta koulutusohjelman / osaamisalan aikana (ks. kuvio 1). Työskentelyprosessiin kuuluu olennaisena osana ohjaus. Ohjaava opettaja nimetään, ja opiskelijan odotetaan hakevan ohjausta prosessin kuluessa ainakin kolme kertaa. Muutamaa päivää ennen ohjausta toimitetaan ohjaavalle opettajalle luettavaksi tekstiä. Myös opiskelijakavereilta ja muilta mahdollisilta henkilöiltä kannattaa hakea vertaistukea. Prosessissa lopputuloksen lisäksi arvioidaan myös työn etenemistä.

5 o h j a u s t a 4 Opinnäyte- / kehittämistehtäväprosessi Ohjaajan nimeäminen Ideavaihe (Liite 1), aiheen jäsentyminen Toteuttamisvaihe Tiedonhankintaa ja aiheeseen tutustumista eri tavoilla Vertaisarviointia Toiminnallisen osuuden suunnittelua (jos sisältyy työhön, liite 2) Ohjauskäynnit (Liite 3) Aineiston kokoamista ja kirjoittamista. Toiminnallisen osuuden toteuttaminen (työpaikoilla ym.) Ohjauskäynnit Vertaisarviointi (Liite 4) Opettajan arviointi lomake (Liite 5) Lopullisen raportin kirjoittamistyötä Esittäminen ja palaute Kirjallisen työn luovutus vertaisarvioijille ja opettajille Opinnäytemessut tai työn esitys tunnilla Kuvio 1.

6 5 Työn tekemisen prosessi lähtee liikkeelle omaan alaan liittyvästä kiinnostuksen kohteesta. Suunnittelun apuna käytetään idealomaketta (liite 1), johon kirjataan kysymyksiä, joihin työn avulla pyritään vastaamaan. Kysymykset tarkentuvat prosessin edetessä suunnitelmaan kirjattaviksi tavoitteiksi. Hyvin mietityt tavoitteet helpottavat myös aiheen rajaamista ja varmistavat sitä, että lopputulos vastaa tavoitteita. Prosessin alussa kannattaa laatia myös tarkka ajankäyttösuunnitelma ja pyrkiä noudattamaan sitä. Ideavaiheessa etsitään vastauksia seuraaviin kysymyksiin: o mitä teema? o miksi aiheenvalinnan perustelut? o miten toteutustapa? Kaikilta oppilaitoksen tietokoneilta on pääsy seuraavaan kahteen portaaliin ja tietokantaan. Niihin voi olla hyödyllistä käydä tutustumassa jo ideointivaiheessa sekä myöhemmin työskentelyvaiheessa: TERVEYSPORTTI portaali ( Terveydenhuollon ammattilaisille suunnattu portaali keskeisiin suomalaisiin lääketieteellisiin verkkopalveluihin ja aineistoihin) MEDIC tietokanta ( Medic sisältää tietoa suomalaisista lääke- ja hoitotieteellisistä artikkeleista, kirjoista, väitöskirjoista, opinnäytetöistä ja tutkimuslaitosten raporteista) 4 OPINNÄYTE / KEHITTÄMISTEHTÄVÄN RAKENNE JA KIELIASU Kirjallisessa raportissa on hyvä pyrkiä selkeään, tiedottavaan kielenkäyttöön. On huolehdittava siitä, että teksti on tyylillisesti ehyttä alusta loppuun. Jos tekijöitä on useita, kannattaa tähän kiinnittää erityistä huomiota. On tärkeää, että tekstiä voi lukea vaivatta ja että ilmaisu on tarkkaa ja havainnollista. Toistamisen ja suoran lainaamisen sijasta olisi pyrittävä selostamaan lähteiden tietoja luontevasti ja soveltaen. Kielenhuollollisiin ongelmiin (esimerkiksi pilkun paikka, viivat ja välit) saa apua esimerkiksi kirjastosta löytyvästä Kielikello-julkaisusta 2/2006 sekä Kieleväinen-ohjelmasta.

7 6 Rakenne: Kansilehti eli nimiölehti (ohjeen mukaisesti) Sisällysluettelo Kansilehden jälkeen työn alkuun tulee sisällysluettelo, josta käytetään nimitystä SISÄLTÖ. Se kirjoitetaan SUURAAKKOSIN. Samoin kirjoitetaan suuraakkosin PÄÄOTSIKOT sekä LÄHTEET JA LIITTEET. Varsinainen opinnäytetyön / kehittämistehtävän sisältö ja rakenne riippuvat työn aiheesta. Pääosat kaikissa töissä ovat: johdanto, varsinainen käsittelyosa ja päätäntö. Johdanto Opinnäytetyön / kehittämistyön johdannon on tarkoitus herättää mielenkiinto aihetta kohtaan. Se antaa suuntaavia aineksia lukijalle ja tarjoaa yleistä taustaajattelua ja mielenkiinnon kohteena olevan ilmiön asemaa ja kehittymistä lähihoitajan toimintaympäristössä. Lisäksi alussa kerrotaan, mihin kysymyksiin tekijä työssään hakee vastauksia. Erityisen tärkeää on esittää perusteltu aiheen rajaus ja kuvailla, miten on ammatillisessa kehityksessään päätynyt juuri tähän aiheeseen. Itse tekoprosessiakin voi selvittää johdannossa tai päätännössä. Käsittelyosa Käsittelyosa muotoutuu aiheen mukaisesti. Yleensä lähdetään työn kannalta tärkeiden käsitteiden määrittelystä. Kirjoittaja esittelee aineiston, johon työ ikään kuin ankkuroidaan. Aihetta pitäisi lähestyä ammattikäytännön ja omien kokemusten kautta käytännönläheisesti. Tiedonhankinnassa voidaan käyttää haastatteluja ja/ tai kyselylomakkeita. Kuvioilla, taulukoilla ja valokuvilla voidaan havainnollistaa ja selkeyttää kirjallista työtä. Päätäntö Päätännössä keskitytään johtopäätöksiin, arviointiin, vertailuun ja yhdistelyyn. Keskeisiä asioita voidaan vielä esittää tiivistetysti. Hyvä opinnäytetyö / kehittämistehtävä synnyttää loppunousun, huipentumisen vaikutelman, se jättää vakuuttavan, pohdiskeluja herättävän, eheän jälkimaun. Päätännössä ei enää esitetä sisällöllisesti uusia asioita tai tutkimustuloksia.

8 7 Lähdeluettelo Lähdeluetteloon merkitään ehdottomasti kaikki ne lähteet, joita työssä käytetään. Lähdeviittauksella (tekstissä) viitataan lähdeluetteloon, josta lukija löytää tarvittaessa tarkemmat tiedot lähteestä. Lähdeluettelo laaditaan aakkosjärjestykseen tekijän sukunimen mukaan. Jos tiettyä kirjoittajaa ei ole, lähde sijoitetaan aakkosjärjestykseen oman nimensä ensimmäisen sanan mukaan. Internet-osoitteet merkitään omaksi ryhmäkseen edellisten jälkeen, aakkosjärjestykseen. LIITTEET Liitteet ovat opinnäytetyön / kehittämistehtävän lopussa numeroituina, sivunumeroituina ja otsikoituina. Liitteet merkitään myös sisällysluetteloon. Työhön sijoitettaviin liitteisiin täytyy viitata sopivassa kohdassa. 5 OHJEITA TEKSTINKÄSITTELYYN Tässä ohjeistuksessa käsitellään tekstinkäsittelyyn liittyviä asioita kuten asetuksia, otsikointia ja tallennusta Asetukset Sivun asetukset o Reunukset o vasen 4,3 cm o oikea 2,3 cm o ylä ja ala 2,0 cm Sivunumerointi Sivut numeroidaan arabialaisilla (1, 2, 3 ) numeroilla sivun oikeaan yläkulmaan. Nimiölehti (=kansi) on sivu yksi, mutta sen sivunumero ei näy, ja ensimmäinen

9 8 näkyvä sivunumero (2) tulee sisällyssivulle. Lähteet ja liitteet sivunumeroidaan myös Tekstin asetukset o Tekstityyppi Arial 12 o Teksti tasataan vasempaan reunaan o Tekstin saa tavuttaa o Riviväli on lopullisessa työssä 1,5. Työn tekemisen aikana se voi olla myös 1, samoin reunukset pienemmät, jolloin säästyy paperia ja tekstiä on helpompi oikolukea. Jos työ on muuten oikein tehty, asetusten muuttaminen lopulliseen muotoon ei sekoita sitä mitenkään. o Haastattelut tms. sisennetään 1 sarkainväli, ja niissä voi käyttää myös riviväliä 1, pienempää fonttia tai kursivointia Kannen asetukset o Reunukset o vasen 5,5 cm o oikea 5,5 cm o ylä 10,5 o ala 14,5 cm Kanteen tulevat tiedot o Opinnäyte/ kehittämistyön nimi ISOILLA kirjaimilla (Arial 14, lihavoitu), kaikki muu normaalitekstiä. Nimen tarkennusosa pienellä, esim. TYÖRAUHA LUOKISSA Opettajan vai opiskelijan ongelma o Tekijät aakkosjärjestyksessä sukunimen mukaan o Ala ja koulutusohjelma/osaamisala (esim. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, vanhustyön koulutusohjelma)

10 9 o Opinnäytetyön / kehittämistehtävän valmistumisajankohta (päivämäärä) Tekstiä kirjoitettaessa ei saa painaa "enteriä" rivin lopussa, rivi vaihtuu automaattisesti, kun reuna saavutetaan. Kappalejako ja tyhjät rivit tehdään "enterin" painalluksilla. Kappaleen jälkeen, ennen uutta otsikkoa tulee kaksi tyhjää riviä. Otsikon jälkeen täytyy olla yksi tyhjä rivi. Alaotsikon ylä- ja alapuolella on yksi tyhjä rivi. Missään tapauksessa välejä ei saa tehdä välilyönneillä ( välilyönnillä ei matkusteta ) vaan sarkainten painalluksilla. Kuvat ja mahdollisesti taulukot suositellaan liitettäviksi työhön vasta loppuvaiheessa. Kirjoituksen aikana niille ei tehdä "enterillä" tyhjää tilaa vaan merkitään tekstillä (esimerkiksi Tähän kuvio 2 vanhustyön haasteista) sille oma paikka kappaleväleineen. 5.2 Otsikointi Tässä luvussa on otsikoissa ja väliotsikoissa käytetty muotoilua (isot ja pienet fontit) siten, kuin niitä tulee käyttää. Pääotsikoiden alla tulee olla tekstiä. Yllä oleva otsikko (6 OTSIKOINTI) edustaa otsikoinnin ensimmäistä tasoa ja se kirjoitetaan SUURAAKKOSIN. Ennen alaotsikkoa tulee olla tekstiä. Numeron lopussa ei saa olla pistetä. Alaotsikoiden ensimmäinen taso (esim. 6.1) Huomaa, että jos tekstissä on 6.1, niin silloin täytyy olla myös 6.2. Tämä tarkoittaa, että ainoastaan yhtä alaotsikkoa ei saa käyttää. Word pyrkii helposti automatisoimaan luetteloita joissa on numero + piste ja muuttamaan tekstin otsikkotyyliseksi. Askelpalauttimella ja/ tai "entterillä" voit kumota sen. Alaotsikoiden toinen taso (esim ) Seuraava teksti on kirjoitettu alaotsikoiden toiselle tasolle. Myös numeroimattomia alaotsikoita voi ja on syytäkin käyttää, ettei tekstistä tule

11 sirpaleista numeroviidakkoa ja jos alaotsikoiden alle tulee niukasti tekstiä, kuten tässä on. Käytä kuitenkin säästeliäästi luettelomerkkejä Tallentaminen Pyri tallentamaan työsi Word-tiedostona. Älä koskaan vaihda tai ota levykettä / muistitikkua pois tallentamatta työtä. Varmista, että osaat poistaa muistitikun turvallisesti. Mahdolliset siirrot levykkeeltä / muistitikulta toiselle pitää tehdä koneelle siirron tai koneelle tallennuksen kautta. On myös turvallista tallentaa työtä kahteen eri paikkaan. 6 OPINNÄYTE/KEHITTÄMISTEHTÄVÄN LÄHTEISTÖ JA LÄHTEIDEN MERKITSEMINEN Asiatyyppiseen kirjoittamiseen kuuluu, että kirjoittaja ei varasta vaan lainaa. Tiedon tai tutkimuksen alkuperä on aina tuotava esille. Lukijan pitää voida halutessaan tarkistaa alkuperäislähde. Kaikki tekstissä käytetyt lähteet täytyy merkitä tekstiin (Putkonen 2007, 18) ja lähdeluetteloon. Lähteitä voidaan käyttää niin, että tiivistetään tai selostetaan omin sanoin tai lainaten sanatarkasti. Eri lähdetietoja voidaan yhdistellä, vertailla ja arvioida; parhaimmillaan lähteitä ikään kuin keskustelutetaan keskenään. Sanatarkkoja sitaatteja pitäisi käyttää säästeliäästi. Ne soveltuvat määritelmiin, erityisen osuviin ja painaviin tekstin osiin sekä eri lähteiden tietojen vertailuun. Sanatarkat siteeraukset merkitään lainausmerkein. Yleensä opinnäyte/ kehittämistehtävään liittyvää lähteistöä on paljon ja erityisesti verkkojulkaisujen luotettavuutta voi olla hankala arvioida.

12 Viite-esimerkkejä Viitteiden oikea merkitseminen on osoittautunut yhdeksi opinnäyte / kehittämistehtävän kirjoittamisen haasteellisimmista vaiheista. Seuraavassa annetaan esimerkkejä viitteiden merkitsemisestä erilaisista lähteistä. Kaksi tapaa viitata lähteeseen: viittaus tekstin lopussa tai tekstiin upotettuna Kotihoidon avulla tuetaan vanhusten selviytymistä palvelutaloissa, jolloin pitkäaikaishoito vähenee. Kotihoito mahdollistaa nopean kotiutumisen sairaalasta. (Ikonen & Julkunen 2007, 16.) Ikosen ja Julkusen (15, 2007) mukaan kotihoidon avulla tuetaan vanhusten selviytymistä palvelutaloissa, jolloin pitkäaikaishoito vähenee. Huomaa, että jos tekijöitä on enemmän kuin yksi, niin sulkeiden sisässä olevat nimet yhdistetään & merkillä. Sen sijaan, jos nimet ovat juoksevassa tekstissä, ne yhdistetään ja -konjunktiolla. Jos tekijöitä on kolme tai useampia, niin ensimmäistä kertaa mainittaessa luetellaan kaikki tekijät ja kahden viimeisen nimen välissä on ja-sana tai & merkki riippuen siitä, ovatko tekijät testissä vai sulkeiden sisällä. Myöhemmin samoihin tekijöihin viitattaessa riittää, että ensimmäisen nimen jälkeen lisätään lyhenne ym. Viittaus yhteen tai useampaan virkkeeseen Jos ulkoinen elämänhallinta pettää, on sisäinenkin hallinta usein huonossa tilassa (Halttunen 2007, 45). Ulkoinen ja sisäinen elämänhallinta ovat kytköksissä toisiinsa. Jos ulkoinen elämänhallinta pettää, on oletettavissa, että sisäinen hallintakin on huonolla tolalla. (Halttunen 2007, 45.)

13 12 Jos viitataan yhteen lauseeseen, niin piste tulee sulkeiden ulkopuolelle. Mutta jos viitataan useampaan lauseeseen, niin piste tulee ennen sulkeita ja lisäksi sulkeiden sisälle, sivunumeron jälkeen. Suora lainaus Eriksson (1989, 10) taas määrittelee, että "hoitotieteen tehtävänä on tutkia hoitotodellisuutta ja kehittää sitä koskevaa tietoa". Henkilökohtainen tiedonanto S. Kuusisen (henkilökohtainen tiedonanto ) mukaan opinnäytetyöprosessi on mielenkiintoinen ja osaamista rikastava osa opintoja. Toissijaisessa lähteessä viitataan alkuperäiseen lähteeseen Zalesnick (2007) kuvailee perinteiset johtajat säilyttäjiksi, kompromissien etsijöiksi sekä asioiden kontrolloijiksi (Wilkinson, 2005). Viite lähteeseen, jolla ei ole henkilötekijää Jos kirjoittajaa ei ole tiedossa, tekstissä käytetään viitteenä julkaisun nimeä ja vuosilukua, joissakin yhteyksissä julkaisuyhteisön nimeä. Lakeja, asetuksia, komiteamietintöjä yms. viitattaessa kirjoittajan nimen paikalle tulee lain yms. nimi. Esimerkiksi (Asetus työttömien aloitteellisuuden tukemisesta /1788.) Tähänastinen elämäntapamme on ekologisesti kestämätön. Ainoa tie tulevaisuudessa on kestävä kehitys. (Terveyttä kaikille vuoteen 2000.) Samassa viitteessä useita julkaisuja Nuorten erityisopetus on järjestetty ensisijaisesti erityis- ja tukiopetuksena. Tavoitteena on ollut työrauhaongelmien ehkäisy ja korjaaminen, motivaation vahvistaminen, oppimisvaikeuksien voittaminen ja henkilökohtaisten ongelmien selvittely. (Moberg 1982, 71-72; Salminen 1989, 51; Sosiaali- ja terveyshallitus

14 , 73.) Muuten, noin vanhoja lähteitä ei kannata käyttää, ellet tarkastele asiaa nimenomaan historiallisesta näkökulmasta (Putkonen 2008). Toistuva viittaaminen samaan lähteeseen Ihmiselämä voidaan käsittää kolmeksi päävaiheeksi: lapsuus, aikuisuus ja vanhuus. Nykyään on alettu puhua myös ns. neljännestä iästä, jolla tarkoitetaan riippuvuutta toisten huolenpidosta. (Hakala ym. 2008, 76.) Neljättä ikää elävät ja heidän laitoshoitonsa on noussut julkisen keskustelun kohteeksi. Mahdollisen riippuvuuden kohtaaminen on kipeä kysymys paitsi ikääntyvälle itselleen, myös niille, jotka ottavat vastuun huolenpidosta. (mts ). mts. = mainitussa teoksessa sivulla Sähköiset lähteet ESEDUn sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla on sovittu, että Wikipediaa ei käytetä opinnäytetöiden tai tehtävien lähteenä sen lähdekritiikkiin liittyvien ongelmien vuoksi. Muuhun, luotettavaan internet-lähteeseen merkitään normaalisti kirjoittaja tai sivun ylläpitäjä, ellei sivulla ole nimettyä kirjoittajaa. Jos kirjoittajaa ei ole tiedossa, merkitään lähteen URL-osoite ja viittauspäivämäärä (=lukemispäivämäärä) tai tulostamispäivämäärä. Sähköiset lähteet kannattaa tulostaa ja säilyttää. Esimerkki Lintujen muuttoaikeet ovat ehkä muuttuneet vallitsevan lintuinfluenssan takia (Sillanpää, P. 1998). Sen sijaan kansanterveyslaitos arvostelee ankarasti moista huhua (www.ktl.fi).

15 Lähdeluetteloesimerkkejä Kirja ja toimitetussa kirjassa oleva artikkeli Husu M, Tarkoma E & Vuorijärvi A Ammattisuomen käsikirja. 6. uudistettu painos. WSOY, Porvoo. Karvonen R Kevätkukkien myrkyllinen loisto. Teoksessa S. Siitari (toim.). Siitari S. (toim.) Kotipuutarhurin tapaturmat. WSOY, Juva. Lehtiartikkeli Karlsson M Elämä ei ole pelkkää ulkolukua. Dialogi 12 (6), 25. Internetlähde Lähdeluetteloon merkitystä internet-lähdeviitteestä tulee ilmetä, mistä tietolähteestä on kyse. tavoitteena on mahdollisimman lyhyt esittämistapa. Lähdeluetteloon merkitään URL-osoite (Esim. ja tulostamis- tai viittaamis-/ lukemispäivämäärä. Viitattu tuntatatien_torjunta/tartuntatautirekisteri/tartuntatautilaakarin_komm entit/. Viitattu

16 15 7 OPINNÄYTTEEN / KEHITTÄMISTEHTÄVÄN ESITTÄMINEN Opinnäyte / kehittämistehtävän prosessin lopussa jokainen työ esitellään. Parhaimmillaan nuo tapahtumat ovat ammattiopiskelun täyteläisimpiä ja jännittävimpiä oppimistilanteita. Töiden tekijät ovat painiskelleet pitkään aiheidensa kimpussa ja esiintyvät nyt omien alueidensa ammatillisina asiantuntijoina. Oppilaitoksessamme järjestetään opinnäytteiden/ kehittämistehtävien esittämistä varten messut kerran vuodessa. Messuosasto ja kaikki siihen liittyvä kannattaa suunnitella huolellisesti. Hyvänkin työn voi osittain turmella hutaistulla esittelyllä ja vaatimattomammankin tuotoksen pelastaa taitavalla julkituonnilla. Vakuuttava esittäjä osoittaa tuntevansa syvällisesti työnsä aihepiiriä ja osaa perustella tekemänsä valinnat. Hän ei esiinny kuitenkaan kaikkitietävänä, vaan lähestyy aihettaan avoimen nöyrästi. Aiheesta riippuen messuosaston voi rakentaa vapaasti erilaisia havainnollistamistapoja käyttäen ja tuoreesti ideoiden. 8 OPINNÄYTTEEN / KEHITTÄMISTEHTÄVÄN ARVIOINTI Opinnäytteen / kehittämistehtävän arviointiin osallistuvat työtä ohjanneet opettajat sekä vertaisarvioijina opiskelutoverit. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota työn kaikkiin osa-alueisiin ja koko työskentelyprosessiin. 8.1 Vertaisarviointi Vertaisarviointi tarkoittaa työn asiasisällön, rakenteen, kielen yms. seikkojen arviointia myönteisessä hengessä. Arvioijien ei ole tarkoitus arvostella työtä, vaan etsiä erilaisia tapoja käsitellä asiaa. Työn otsikko Vastaako otsikko sisältöä? Onko otsikko tiivis mutta kuitenkin riittävän informatiivinen?

17 16 Aihevalinta ja soveltuminen ammatilliseen suuntautumiseen Omintakeisuus aihevalinnassa. Aiheen soveltuminen lähihoitajan työhön. Työn persoonallisuus. Selkeys ja rajauksen tarkoituksenmukaisuus Mitä johdannossa työn on sanottu esittävän, entä otsikko? Muodostaako rajaus/ työ kokonaisuuden? Johdanto Miten lukija pääsee asiaan? Onko taustaa riittävästi? Työn tarkoitus ja näkökulma? Aiheen rajaus? Kiinnostavuuden herättäminen? Asiasisältö ja käsittelytapa Työn rakenne: Ovatko peruslinjat tarkoituksenmukaiset? Onko jäsentely johdonmukainen? Miten osat niveltyvät toisiinsa? Ovatko kaikki luvut parhaassa mahdollisessa järjestyksessä? Ovatko kaikki asiat tarpeellisia? Puuttuuko jotakin? Onko jotakin liikaa? Onko luvut otsikoitu hyvin? Sisältö Mahdollisten uusien tietojen ja uusien näkökulmien ansiot? Vanhojen ja uusien tietojen niveltyminen toisiinsa? Perustelujen täsmällisyys, vakuuttavuus, riittävyys, luotettavuus yms.? Lähdemateriaalin käyttö Tiedonlähteiden valinta? Tiedonlähteiden käyttö ja niiden tulkinta? Lähdetietojen löytyminen viitteiden perusteella? Lähdeluettelon vastaavuus viitetekniikan kanssa eli löytyykö lähdeluettelosta kaikki lähteet, joihin viitattu tekstissä? Raportointiperiaatteiden hallinta Ulkoasu; kirjallisten töiden ohjeiston noudattaminen. Esitys Tukiko esitys sisältöä? Mitä lisäarvoa esitys toi, oliko se kiinnostusta herättävä?

18 Opettajan arviointi Työn arviointi perustuu seuraaviin opinnäyte / kehittämistehtävän vaatimustasokuvauksiin ja lisäksi oppilaitoksen arviointiohjeisiin Kiitettävä Opinnäyte / kehittämistehtävän aihe on täsmällisesti rajattu, ja sisältö soveltuu erinomaisesti lähihoitajan työhön. Opinnäyte / kehittämistehtävä on rakenteeltaan ehjä ja kokonaishahmotus on toteutunut luovasti. Kirjallisen osuuden kieli ja ulkoasu ovat ohjeiden mukaiset. Lähdeaineisto on kattava ja soveltuu erinomaisesti aiheeseen. Lähdekritiikki on tarkoituksenmukaista. Tietoja on valikoitu, vertailtu ja yhdistelty luovasti opinnäytetyön aiheen mukaisesti. Lähteet ovat tuoreita. Opinnäyte / kehittämistehtävän esittäminen ja arviointi (vertaisarviointi) osoittavat opiskelijan ymmärtäneen ja sisäistäneen opinnäyte / kehittämistehtävän tavoitteet tarkasti. Esittämisessä otetaan huomioon kohderyhmä, tila, tilanne ja aika. Työskentelyprosessin aikana opiskelija / tutkinnon suorittaja on ollut omatoiminen ja itsenäinen. Työn tekijä on osannut analysoida ja hyödyntää ohjaajilta saamansa palautteen sekä pystynyt arvioimaan ja ottamaan vastaan arviointia kypsästi ohjaustilanteessa. Hyvä Opinnäyte / kehittämistehtävän aihe on hyvin rajattu ja sisältö hyvin sovellettavissa lähihoitajan työhön. Opinnäyte / kehittämistehtävän kokonaishahmotus on onnistunut, vaikka osien keskinäisessä suhteessa voikin olla hiukan hajanaisuutta. Opinnäyte / kehittämistehtävän kirjallinen osuus on kieleltään ja ulkoasultaan ohjeiden mukainen. Kohderyhmä on otettu huomioon kielenkäytössä ja sanavalinnassa. Lähdeaineisto on melko kattava. Tietoja on valikoitu, vertailtu ja yhdistelty jonkin verran kriittisesti.

19 18 Opinnäyte / kehittämistehtävän esittäminen ja arviointi osoittavat opiskelijan paneutuneen työhön. Opiskelija / tutkinnonsuorittaja on tehnyt opinnäyte/ kehittämistehtävän itsenäisesti, mutta on osannut myös hyödyntää ja arvioida saamansa ohjauksen. Opiskelija / tutkinnonsuorittaja kykenee vastaanottamaan arviointia. Tyydyttävä Aiheen rajaus on epätarkoituksenmukainen ja sisällön yhteys lähihoitajan työhön puutteellinen. Opiskelija / tutkinnonsuorittaja on työssään pyrkinyt kiinteään kokonaisuuteen, mutta rakenne ja toteutus ovat jääneet hajanaisiksi. Opinnäyte / kehittämistehtävän kirjallisen osuuden ulkoasussa on jonkin verran puutteita. Teksti on ymmärrettävää, vaikka luettavuus kärsiikin huolimattomasta jaksottelusta ja kielenkäytöstä. Lähdeaineisto on niukka ja tieto on valittu suppeasti. Esittäminen ja vertaisarviointi ( opponointi ) osoittavat opiskelijan/ tutkinnon suorittajan motivoituneen heikosti työhön. Asiaa ei ole sisäistetty. Opiskelija / tutkinnonsuorittaja on hakeutunut itsenäisesti ohjaukseen, mutta palautteen hyödyntämisessä on puutteita. Opiskelijan / tutkinnonsuorittajan arviointitaito ja kyky ottaa vastaan arviointia ovat epäkypsät. Hylätty Opinnäyte / kehittämistehtävä on hylätty, mikäli tyydyttävän arvosanan kriteerit eivät täyty. Erityiset ansiot opinnäyte / kehittämistehtävän tekemisen jollakin keskeisellä osa-alueella (rakenne ja toteutus, soveltuvuus työhön, kieli ja ulkoasu, prosessi, lähdekritiikki) voivat korvata toisen keskeisen osa-alueen heikkouksia. Opinnäyte / kehittämistehtävän prosessia jatketaan ohjatusti, kunnes työ saavuttaa vähintään tyydyttävän arvioinnin kriteerit Ohjaajat kirjoittavat työstä sanallisen arvion arvosanoineen.

20 19 LÄHTEET ESEDUN oppilaitoskohtaiset opetussuunnitelmat. Hirsimäki S, Remes P & Sajavaara P Tutki ja kirjoita. Kustannusosakeyhtiö Tammi, Helsinki. Kielikello 2/2006. Opetushallitus Ammatillisen perustutkinnon perusteet. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Oy Fram Ab, Vaasa.

Pääluvun tekstin jälkeen tuleva alaotsikko erotetaan kahdella (2) enterin painalluksella,väliin jää siis yksi tyhjä rivi.

Pääluvun tekstin jälkeen tuleva alaotsikko erotetaan kahdella (2) enterin painalluksella,väliin jää siis yksi tyhjä rivi. KIRJALLISEN TYÖN ULKOASU JA LÄHTEIDEN MERKITSEMINEN Tämä ohje on tehty käytettäväksi kasvatustieteiden tiedekunnan opinnoissa tehtäviin kirjallisiin töihin. Töiden ohjaajilla voi kuitenkin olla omia toivomuksiaan

Lisätiedot

Opas opinnäytteen tekijälle

Opas opinnäytteen tekijälle Opas opinnäytteen tekijälle 2009 2 Sisältö 1 Oppaan käyttäjälle...3 2 Opinnäytteen tekemisen vaiheet ja aikataulutus...4 2.1 Aiheen valinta...4 2.2 Opinnäytteen suunnittelu...4 2.3 Opinnäytteen kokoaminen...5

Lisätiedot

Used with permission of Microsoft. Kulttuurihistoria Syyskuu 2015

Used with permission of Microsoft. Kulttuurihistoria Syyskuu 2015 MUOTOSEIKKOJA Mitä asetuksia käytän? Tyypillisimpiä fontteja ovat Times New Roman (fonttikoko 12) tai Arial (fonttikoko 11). Käytä riviväliä 1,5, jotta asettelu on selkeä ja teksti on myös tältä osin helppolukuista.

Lisätiedot

Opinnäytteen nimi ja mahdollinen alaotsikko (tämä pohja toimii parhaiten Word2010-versiolla)

Opinnäytteen nimi ja mahdollinen alaotsikko (tämä pohja toimii parhaiten Word2010-versiolla) T A M P E R E E N Y L I O P I S T O Opinnäytteen nimi ja mahdollinen alaotsikko (tämä pohja toimii parhaiten Word2010-versiolla) Kasvatustieteiden yksikkö Kasvatustieteiden pro gradu -tutkielma NIMI NIMINEN

Lisätiedot

Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen

Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen Marja Silenti FM, Timo Lenkkeri LK, DI Opiskelijanumero: 12345678 Helsinki 18.11.2005, viimeksi päivitetty 31.05.2011, 17.12.2012 Tutkimussuunnitelma Ohjaaja:

Lisätiedot

KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU

KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU Kirjallinen tehtävä Kirjallisen tehtävän laatimisen ohjeet ja mallipohja Jouko Uusitalo Ohje KEMI 2012 2 TIIVISTELMÄ KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU, Koulutusala Tekijä(t):

Lisätiedot

Tutkielman kirjoittaminen. Tutkimuskysymyksen matka tutkimukseksi

Tutkielman kirjoittaminen. Tutkimuskysymyksen matka tutkimukseksi Tutkielman kirjoittaminen Tutkimuskysymyksen matka tutkimukseksi Jaana Ristimäki YH7 Global Citizenship Espoon yhteislyseon lukio 2014 Sisällysluettelo 1 Tutkielman aloittaminen ja disposition laatiminen

Lisätiedot

Kouvolan iltalukio. Tutkielmakäytänteet. 27.10.2009 Päivi Hänninen

Kouvolan iltalukio. Tutkielmakäytänteet. 27.10.2009 Päivi Hänninen Kouvolan iltalukio Tutkielmakäytänteet Tutkielman osat 1. Kansilehti 2. (Tiivistelmä) 3. Sisällysluettelo 4. Käsittelyosa 5. Lähdeluettelo 6. Liitteet Sisällysluettelo Tutkielman luvut ja sivut numeroidaan.

Lisätiedot

1 TUTKIELMAN TEON VAIHEET

1 TUTKIELMAN TEON VAIHEET Tutkielman teko-ohjeet, Rautavaaran lukio 2016 1 TUTKIELMAN TEON VAIHEET 1.1 Aiheen valinta 1.2 Tutustuminen Kokoa, mitä tiedät ennestään ( piirrä, kirjoita... ) Listaa ylös kysymyksiä aiheesta Lue aiheesta

Lisätiedot

Opinnäytetyön ulkoasu

Opinnäytetyön ulkoasu Opinnäytetyön ulkoasu Antti Leino Tampereen yliopisto Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Suomen kielen tutkinto-ohjelma Tutkielmaohje Syyskuu 2012 Tampereen yliopisto Suomen kielen tutkinto-ohjelma

Lisätiedot

Kandidaatintutkielman arviointikriteerit

Kandidaatintutkielman arviointikriteerit Kandidaatintutkielman arviointikriteerit Kandidaatintutkielman laajuus on 10 op, josta kypsyysnäyte 1 op ja tieteellinen tiedonhankinta 2 op. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelmassa tieteellinen tiedonhankinta

Lisätiedot

Essee = pienoistutkielma tai suppeahko tutkielma

Essee = pienoistutkielma tai suppeahko tutkielma Mitä opiskeluesseeltä odotetaan? Essee = pienoistutkielma tai suppeahko tutkielma 1) Käsittely on tehtävänannon mukainen 2) Esseessä keskitytään tehtävänannon ja mielekkään rajauksen kannalta merkityksellisiin

Lisätiedot

Osaamispisteet. Vapaasti valittava

Osaamispisteet. Vapaasti valittava Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammattiopiskelun S2 3 osp Osaaminen arvioidaan opiskelijan keräämän oman alan sanaston sekä portfolion avulla. Oman alan sanavaraston Tekstien ymmärtäminen Luku- ja opiskelustrategioiden

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN JULKAISUJA. Julkaisuohjeet. Koonnut Pirkko Pussinen

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN JULKAISUJA. Julkaisuohjeet. Koonnut Pirkko Pussinen POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN JULKAISUJA Julkaisuohjeet Koonnut Pirkko Pussinen Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Joensuu 2010 Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Syventävien opintojen tutkielman arviointi

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Syventävien opintojen tutkielman arviointi Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Syventävien opintojen tutkielman arviointi Syventävien opintojen tutkielmat arvioidaan 5-portaisella asteikolla arvosanoilla (1) välttävä, (2) tyydyttävä, (3) hyvä,

Lisätiedot

LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA

Lisätiedot

LYHYT OHJEISTUS TUTKIELMAESSEESEEN

LYHYT OHJEISTUS TUTKIELMAESSEESEEN Päivi Auno LYHYT OHJEISTUS TUTKIELMAESSEESEEN Kajaanin Ammattikorkeakoulu Ohjaava opettaja Ajankohta Opintojakso SISÄLLYS (esimerkki) 1 JOHDANTO 2 TEORIATAUSTA SISÄLTÖÄ KUVAAVA OTSIKKO 2.1 Alaotsikko 2.2

Lisätiedot

LIITE 2: YAMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT. Arvioinnin osa-alueet ylempään AMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa

LIITE 2: YAMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT. Arvioinnin osa-alueet ylempään AMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa LIITE 2: YAMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT Arvioinnin osa-alueet ylempään AMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa I TEHTÄVÄN ASETTELU Työelämälähtöisyys: opinnäytetyö hyödyttää työelämää, kehittää

Lisätiedot

On olemassa jotain yleisiä kirjoitusohjeita, joita voit hyödyntää artikkelin kirjoittamisessa:

On olemassa jotain yleisiä kirjoitusohjeita, joita voit hyödyntää artikkelin kirjoittamisessa: Ammatillinen erityisopettajankoulutus 2011 2012 Kehittämistyöstä artikkeliksi 1. Mikä on artikkeli? Artikkeli on jotain asiaa, ilmiötä tai teemaa käsittelevä tutkittuun tai havainnoituun tietoon perustuva

Lisätiedot

Tutkimusyksikön johtajan/tutkinto-ohjelman vastuunhenkilön hyväksyntä

Tutkimusyksikön johtajan/tutkinto-ohjelman vastuunhenkilön hyväksyntä Oulun yliopisto Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö PRO GRADU-TUTKIELMAN ARVIOINTILOMAKE Tutkielman tekijä(t): Tutkielman nimi: Pääaine: Tutkielman ohjaaja(t): Tutkielman arviointi Tutkielman

Lisätiedot

(Vilkka 2006, 224; Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 21.)

(Vilkka 2006, 224; Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 21.) 1 LÄHDEVIITTEET Työssä käytettyjen tietolähteiden esittäminen lisää tekstin luotettavuutta. Lähteet mainitaan sekä lähdeviitteinä tekstissä että lähdeluettelona tekstin lopussa. Lähteinä on käytettävä

Lisätiedot

TIEDEPOSTERI. - Viestinnän välineenä. Marisa Rakennuskoski

TIEDEPOSTERI. - Viestinnän välineenä. Marisa Rakennuskoski TIEDEPOSTERI - Viestinnän välineenä Marisa Rakennuskoski POSTERILAJIT Mainosposteri(pääpaino kuvilla ja visuaalisuudella) Ammatillinenposteri(vapaamuotoinen, esim. jonkin projektin tapahtumia kuvaava,

Lisätiedot

Koulutusohjelman vastuunhenkilön hyväksyntä nimen selvennys, virka-asema / arvo

Koulutusohjelman vastuunhenkilön hyväksyntä nimen selvennys, virka-asema / arvo Oulun yliopisto Lääketieteellinen tiedekunta Terveystieteiden laitos PRO GRADU-TUTKIELMAN ARVIOINTILOMAKE Tutkielman tekijä(t): Tutkielman nimi: Pääaine: Tutkielman ohjaaja(t): Tutkielman arviointi Tutkielman

Lisätiedot

83450 Internetin verkkotekniikat, kevät 2002 Tutkielma

83450 Internetin verkkotekniikat, kevät 2002 Tutkielma <Aihe> 83450 Internetin verkkotekniikat, kevät 2002 Tutkielma TTKK 83450 Internetin verkkotekniikat Tekijät: Ryhmän nro:

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt

Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näytöt ovat ammatillisessa peruskoulutuksessa osa opiskelijan arviointia. Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelua, toteuttamista ja arviointia säätelevät laki ja

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Ilmaisutaitojen ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

Kandidaatintutkielma BioMediTech. Kandidaatintutkielman sisältö. Kandidaatintutkielman rakenne

Kandidaatintutkielma BioMediTech. Kandidaatintutkielman sisältö. Kandidaatintutkielman rakenne Kandidaatintutkielma BioMediTech Luonnontieteiden kandidaatin tutkintoa varten on suoritettava pääaineesta kandidaatintutkielma ja siihen liittyvä kypsyysnäyte. Kandidaatintutkielman tavoitteena on, että

Lisätiedot

Työn osat 5-9 muodostavat varsinaisen sisällön.

Työn osat 5-9 muodostavat varsinaisen sisällön. 5 Projektityö onkin hyvä suunnitella siten, että työ on mielekkäästi jaettavissa osiin kandidaatintöiden kirjoittamista ajatellen. Projektityön yhteydessä tehtävien kandidaatintöiden arvostelua ja muotoseikkoja

Lisätiedot

TUTKIELMA 5 OP A. Oulun yliopisto Täydentävien opintojen keskus Avoin yliopisto Kevät 2016

TUTKIELMA 5 OP A. Oulun yliopisto Täydentävien opintojen keskus Avoin yliopisto Kevät 2016 TUTKIELMA 5 OP 402964A Oulun yliopisto Täydentävien opintojen keskus Avoin yliopisto Kevät 2016 Aikataulu Orientaatiojakso 21.3.-3.4.2016 Opponointijakso 2.5.-29.5.2016 Opintojakso päättyy 29.5.2016 Tutkielman

Lisätiedot

1/6. Erikoissosiaalityöntekijän koulutus Hyvinvointipalveluiden erikoisalan hakulomake 2011

1/6. Erikoissosiaalityöntekijän koulutus Hyvinvointipalveluiden erikoisalan hakulomake 2011 1/6 Täytä hakulomake tietokoneella (lomakkeen saa sähköisesti osoitteesta: www.sosnet.fi) tai selvällä käsialalla. Valintaprosessin helpottamiseksi toivomme, ettet niittaa papereita yhteen, vaan käytät

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Kuntoutusohjauksen ja -suunnittelun arviointipassi

Kuntoutusohjauksen ja -suunnittelun arviointipassi Kuntoutusohjauksen ja -suunnittelun arviointipassi Sisällysluettelo JOHDANTO OSAAMISEN KEHITTYMINEN ARVIOINNIT: JAMKin yhteiset osaamiset Sosiaali- ja terveysalan yhteiset osaamiset Kuntoutusohjauksen

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖN (15 op) ARVIOINTIKRITEERIT JA LOMAKE /Opiskelijan lomake Opinnäytetyön nimi: Opinnäytetyön tekijä/ tekijät:

OPINNÄYTETYÖN (15 op) ARVIOINTIKRITEERIT JA LOMAKE /Opiskelijan lomake Opinnäytetyön nimi: Opinnäytetyön tekijä/ tekijät: 1 OPINNÄYTETYÖN (15 op) ARVIOINTIKRITEERIT JA LOMAKE /Opiskelijan lomake Opinnäytetyön nimi: Opinnäytetyön tekijä/ tekijät: Koulutusohjelma (t)/ suuntautumisvaihtoehto 1. Aihevalinta Aihevalinnan perustelut

Lisätiedot

Portfolio Humanistisessa ammattikorkeakoulussa. Hannu Sirkkilä YTT, yliopettaja

Portfolio Humanistisessa ammattikorkeakoulussa. Hannu Sirkkilä YTT, yliopettaja Portfolio Humanistisessa ammattikorkeakoulussa Hannu Sirkkilä YTT, yliopettaja Portfolion eli kehittymiskansion kokoaminen on osa Humanistisen ammattikorkeakoulun kulttuurituotannon koulutusohjelman opetussuunnitelmaan

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

Tentti erilaiset kysymystyypit

Tentti erilaiset kysymystyypit Tentti erilaiset kysymystyypit Kysymystyyppien kanssa kannatta huomioida, että ne ovat yhteydessä tentin asetuksiin ja erityisesti Kysymysten toimintatapa-kohtaan, jossa määritellään arvioidaanko kysymykset

Lisätiedot

Toimintaterapeuttiopiskelijan arviointipassi

Toimintaterapeuttiopiskelijan arviointipassi Toimintaterapeuttiopiskelijan arviointipassi Kuvitus: Suvi Harvisalo Sisällysluettelo JOHDANTO OSAAMISEN KEHITTYMINEN ARVIOINNIT: JAMKin yhteiset osaamiset Sosiaali- ja terveysalan yhteiset osaamiset Toimintaterapeutin

Lisätiedot

PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti

PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti Harjoitustyön ohje Tehtävänäsi on laatia tutkimussuunnitelma. Itse tutkimusta ei toteuteta, mutta suunnitelman tulisi

Lisätiedot

Tietotekniikan kandidaattiseminaari

Tietotekniikan kandidaattiseminaari Tietotekniikan kandidaattiseminaari Luento 1 14.9.2011 1 Luennon sisältö Seminaarin tavoitteet Seminaarin suoritus (tehtävät) Kandidaatintutkielman aiheen valinta Seminaarin aikataulu 2 2011 Timo Männikkö

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Toteuttamisen suunnittelu LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Toteuttamisen suunnittelu LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Toteuttamisen suunnittelu LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINNON

Lisätiedot

Lausunto opinnäytetyöstä (YAMK-tutkinto) Tekijä/tekijät: Työn nimi: Paikka ja aika:

Lausunto opinnäytetyöstä (YAMK-tutkinto) Tekijä/tekijät: Työn nimi: Paikka ja aika: Lausunto opinnäytetyöstä (YAMK-tutkinto) Tekijä/tekijät: Työn nimi: Paikka ja aika: 1. Tehtävän asettelu Työelämälähtöisyys ja työelämän tarpeisiin vastaaminen Ammatillinen osaaminen ja sen kehittymisen

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

KANSILEHDEN MALLISIVU

KANSILEHDEN MALLISIVU Teknisiä ohjeita pro gradu -tutkielmalle Teologian osasto 12.11.2013 Tässä annettavat ohjeet ovat suosituksia. Viime kädessä seurataan tutkielman ohjaajan antamia ohjeita! Tutkielman kansilehdelle asetellaan

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖOHJE YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO

OPINNÄYTETYÖOHJE YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO OPINNÄYTETYÖOHJE YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO 16.3.2005 2 SISÄLTÖ 1. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö 2. Opinnäytetyöprosessi 3. Opinnäytetyön arviointi 4. Opinnäytetyön julkaiseminen

Lisätiedot

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET 1 AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET Opiskelija täyttää itse hakemansa opintojakson tiedot eli mitä opintojaksoa tai opintojakson osaa hän hakee tunnustettavaksi. Samoin opiskelija

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla Hankkeen tavoitteet Kohderyhmät ja hyödynsaajat...

Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla Hankkeen tavoitteet Kohderyhmät ja hyödynsaajat... 1 (5) Päivämäärä: Suunnitelman laatija(t): Salme Lehtinen Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla 2 + 1 Valtionavustus 346/422/2008 13.10.2008 Hankkeen hallinnointi, kustannuspaikka,

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Asiakaslähtöinen valmistaminen LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Asiakaslähtöinen valmistaminen LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Asiakaslähtöinen valmistaminen LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINNON

Lisätiedot

AMMATTIOPPILAITOKSET Metsäalan Näyttötutkinnoista vastaavat

AMMATTIOPPILAITOKSET Metsäalan Näyttötutkinnoista vastaavat 8476 TIEDOTE 2/2015 1 (5) AMMATTIOPPILAITOKSET Metsäalan Näyttötutkinnoista vastaavat Metsäalan perustutkinto, metsätalouden osaamisala, näyttötutkinnot 1.8.2015 alkaen Uudet metsäalan perustutkinnon perusteet

Lisätiedot

Aalto CHEM Kandidaattiseminaari (+ BTT/KEM/MTE seminaarit)

Aalto CHEM Kandidaattiseminaari (+ BTT/KEM/MTE seminaarit) Aalto CHEM Kandidaattiseminaari (+ BTT/KEM/MTE seminaarit) Kevät 2016 Aloitusluento 20.01.2016 TkT Eero Hiltunen 1 Tänään Yleistä kandidaattiseminaarista Aikataulut ja osasuoritukset Aiheet ja ohjaajat

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

Ensin: kirjaudu kurssikansioon ja siirry siellä Luennot kansion Tutkielman perusrakenne ( ) sivulle FYSA291 luentokalvosarja 7 1

Ensin: kirjaudu kurssikansioon ja siirry siellä Luennot kansion Tutkielman perusrakenne ( ) sivulle FYSA291 luentokalvosarja 7 1 Ensin: kirjaudu kurssikansioon ja siirry siellä Luennot kansion Tutkielman perusrakenne ( ) sivulle. 3.11.2015 FYSA291 luentokalvosarja 7 1 Tutkielman perusrakenne ja kirjoittaminen LaTeXilla Jussi Maunuksela

Lisätiedot

AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa

AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa Anna-Leena Ruotsalainen AHOT:lla eli aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisella ja tunnustamisella tarkoitetaan opiskelijan

Lisätiedot

MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA?

MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA? MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA? RAKENNUS- JA METSÄALAN PETUSTUTKINTOJEN OPPIMISTULOKSET 12.11.2012, OPH NÄYTÖISTÄ KOOTUT TIEDOT 1. Koulutuksen järjestäjän nimi, oppilaitoksen/toimintayksikön

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ MALLIPOHJAN KÄYTTÖOHJE

OPINNÄYTETYÖ MALLIPOHJAN KÄYTTÖOHJE OPINNÄYTETYÖ MALLIPOHJAN KÄYTTÖOHJE Opinnäytetyö mallipohja Kajaanin ammattikorkeakoulu 2.12.2005 SISÄLLYS 1 MALLIPOHJAN KÄYTTÖÖNOTTO 1 2 TEKSTIN KIRJOITTAMINEN 2 2.1 Valmiin tekstin siirtäminen 2 2.2

Lisätiedot

LISÄOHJEITA DIPLOMITYÖN TEKEMISEEN

LISÄOHJEITA DIPLOMITYÖN TEKEMISEEN LISÄOHJEITA DIPLOMITYÖN TEKEMISEEN TÄYDENTÄMÄÄN OSASTON DIPLOMITYÖOHJETTA http://www.ee.oulu.fi/opiskelu/lomakkeet/diplomity%f6/diplomity%f6n.teko-ohjeet.pdf Prof. Mika Ylianttila Informaationkäsittelyn

Lisätiedot

E-kirjan kirjoittaminen

E-kirjan kirjoittaminen 1 E-kirjan kirjoittaminen Ohjeet e-kirjan kirjoittamiseen Tämän ohjeistuksen tavoitteena on auttaa sinua luomaan yksinkertainen e-kirja (pdftiedosto) asiakkaallesi. Kirja näyttää hänelle kuinka hyvin ymmärrät

Lisätiedot

Pro gradu -tutkielmien arvostelu maantieteessä

Pro gradu -tutkielmien arvostelu maantieteessä Pro gradu -tutkielmien arvostelu maantieteessä Tutkielman arvostelussa on käytössä viisiportainen asteikko (1-5): o Ykkönen (1) merkitsee, että työ on hyväksyttävissä, mutta siinä on huomattavia puutteita.

Lisätiedot

Opinnäytetyön raportointiohje ja mallipohja (r 21, f 16)

Opinnäytetyön raportointiohje ja mallipohja (r 21, f 16) kaikki reunukset 3 cm ja otsikoiden keskitys Opinnäytetyön raportointiohje ja mallipohja (r 21, f 16) Alaotsikko (r 23, f 14) Mahdollisen taustaprojektin nimi (r 35, f 12) Tekijä(t) (r 37, f 12) Toimialan/koulutusalan

Lisätiedot

Laboratoriotyöselostuksen laatiminen

Laboratoriotyöselostuksen laatiminen CHEM-C2210 Alkuainekemia ja epäorgaanisten materiaalien synteesi ja karakterisointi Kevät 2016 Laboratoriotyöselostuksen laatiminen Työselostus tehdään kurssin ryhmätyöstä: Atomi/molekyylikerroskasvatuksella

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

Humanistisen ja kasvatusalan tutkintojen perusteiden uudistamisen käynnistämistyöpaja Yhteydet sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon 8.11.

Humanistisen ja kasvatusalan tutkintojen perusteiden uudistamisen käynnistämistyöpaja Yhteydet sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon 8.11. Humanistisen ja kasvatusalan tutkintojen perusteiden uudistamisen käynnistämistyöpaja Yhteydet sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon 8.11.2016 Aira Rajamäki, opetusneuvos, Opetushallitus Sosiaali- ja

Lisätiedot

Päättötyö. PÄÄTTÖTYÖ sisältää teoksen tai teossarjan, sekä portfolion, joka kuvaa työskentelyä ja sen eri vaiheita.

Päättötyö. PÄÄTTÖTYÖ sisältää teoksen tai teossarjan, sekä portfolion, joka kuvaa työskentelyä ja sen eri vaiheita. Päättötyö PÄÄTTÖTYÖ sisältää teoksen tai teossarjan, sekä portfolion, joka kuvaa työskentelyä ja sen eri vaiheita. Päättötyö tehdään itsenäisesti oman idean pohjalta. Työtä tehdään sekä työpajassa että

Lisätiedot

ÄIDINKIELEN TEKSTITAIDON KOE

ÄIDINKIELEN TEKSTITAIDON KOE ÄIDINKIELEN TEKSTITAIDON KOE ERITASOISTEN SUORITUSTEN TUNTOMERKKEJÄ o pistettä vastaus ei täytä tehtävänantoa vastaus osoittaa, että kokelas ei ole ymmärtänyt lukemaansa vastauksessa ei ole tehtävän edellyttämiä

Lisätiedot

Pikkugee. Krista Anttila Rykäsyryhmä -09

Pikkugee. Krista Anttila Rykäsyryhmä -09 Pikkugee Krista Anttila Rykäsyryhmä -09 Intoa Gradu on usein mielekkäin osa opiskeluja jälkikäteen mietittynä, vaikkei siltä gradua tehdessä tunnukaan varsinkin, jos aihe on jollain lailla antoisa Omaan

Lisätiedot

KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU

KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU Pääotsikko Alaotsikko Mahdollisen taustaprojektin nimi Tekijä(t) Koulutusohjelman opinnäytetyö Suuntautumisvaihtoehto Insinööri(AMK) KEMI 201x Sukunimi Etunimi Opinnäytetyö

Lisätiedot

Väitöskirja -mallipohja

Väitöskirja -mallipohja JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Väitöskirja -mallipohja Word 2007/2010 IT-palvelut hannele.rajaniemi@jyu.fi https://koppa.jyu.fi/avoimet/thk/vaitoskirja sovellustuki@jyu.fi Sisältö Miten toimii väitöskirja/asiakirjamallipohja?

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Yhdessä tekemällä -hanke

TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Yhdessä tekemällä -hanke TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Yhdessä tekemällä -hanke Yhdessä tekemällä -hanke (S10924) 1 TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Työssäoppimisen laatukriteerit työpaikalle on laadittu

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

2. tai 3. opintovuosi Menetelmät Ryhmätunnit, itsenäinen harjoittelu, orkesterien ja/tai kuorojen harjoitusten ja konserttien seuraaminen

2. tai 3. opintovuosi Menetelmät Ryhmätunnit, itsenäinen harjoittelu, orkesterien ja/tai kuorojen harjoitusten ja konserttien seuraaminen MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO 2010, MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMA OPETUSSUUNNITELMA TUTKINTOKOHTAINEN OSA PAIKALLISESTI TARJOTTAVAT TUTKINNON OSAT / täydennys Hyväksytty Helsingin Konservatorion johtokunnassa

Lisätiedot

Sofi Oksanen: Puhdistus

Sofi Oksanen: Puhdistus Sofi Oksanen: Puhdistus Oma nimi ja luokka Koulun nimi Työn valmistumispäivämäärä Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Kirjailijan esittely 4 3. Lukupäiväkirja 5 4. Teoksen esittely 6 4.1. Juoni, aihe ja

Lisätiedot

Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista

Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista Työvalmennuksen tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivä 30.1.2014 EK Anne Mårtensson Opetushallitus Sisältö Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Oulaisten ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT... 4

Lisätiedot

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset Työssäoppimisen valmistelu ja suunnittelu Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset ver 21.11.2013 Taustamuuttujina opiskelijatiedoissa ovat mm. tutkinnon nimi, työssäoppimispaikan nimi, suoritetaanko

Lisätiedot

Tentti erilaiset kysymystyypit

Tentti erilaiset kysymystyypit Tentti erilaiset kysymystyypit Monivalinta Monivalintatehtävässä opiskelija valitsee vastauksen valmiiden vastausvaihtoehtojen joukosta. Tehtävään voi olla yksi tai useampi oikea vastaus. Varmista, että

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten?

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Taustaksi toisen asteen tutkinto edellytys jatko-opinnoille ja/tai siirtymiselle työelämään tavoite, että kaikki jatkavat peruskoulusta toiselle

Lisätiedot

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa Työpaikkaohjaajakoulutus 1,5 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa arvioida opiskelijaa

Lisätiedot

LAMK LIIKUNNAN LAITOS Arto Tiihonen TUKETYÖ

LAMK LIIKUNNAN LAITOS Arto Tiihonen TUKETYÖ LAMK LIIKUNNAN LAITOS Arto Tiihonen TUKETYÖ ARVIOINTI OPINNÄYTEPROSESSISSA Arvioidaan myös oppimista tuketyöprosessin aikana opinnäytetyön lisäksi Opiskelija kirjoittaa koko ajan oppimispäiväkirjaa, joka

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet

Lisätiedot

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS TURUN AIKUISKOULUTUSKESKUS Kärsämäentie 11, 20360 Turku puh. 0207 129 200 fax 0207 129 209 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA NÄYTTÖTUTKINTO AMMATTITAIDON ARVIOINTI KASVUN TUKEMINEN JA

Lisätiedot

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 1. Y1 OPPILAITOS -Toimiala / yksikkö 2. Y2. Ikä 3. S0 Valmistutko tänä kevään? 4. S 1a Millaisen arvioit elämäntilanteesi olevan 4 kuukauden kuluttua valmistumisesi

Lisätiedot

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA Kansallisen seuranta-arvioinnin tavoitteet ja periaatteet Oppimistulosten seuranta-arvioinnit 2008 2009 Tiedotustilaisuus

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2010: 13. ISSN-L 1798 887X ISSN 1798 8888 (verkkojulkaisu)

Määräykset ja ohjeet 2010: 13. ISSN-L 1798 887X ISSN 1798 8888 (verkkojulkaisu) Lukiodiplomi Kuvataide 2010 2011 Määräykset ja ohjeet 2010: 13 ISSN-L 1798 887X ISSN 1798 8888 (verkkojulkaisu) Kuvataiteen lukiodiplomin sisältö 1 Lukiodiplomin muoto, rakenne ja laajuus 3 2 Lukiodiplomikurssi

Lisätiedot

Ohjeita lopputyön tekoon

Ohjeita lopputyön tekoon Päivitetty 1.3.2013 Ohjeita lopputyön tekoon Farmaseuttien lopputyö ja seminaari (LOPS) -opintojaksoon (6 op) sisältyy kirjallinen työ, siihen perustuva seminaariesitelmä sekä oman oppiaineen seminaareihin

Lisätiedot

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Kuvasanakirja näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Suomen koulutusjärjestelmä Yliopisto- ja korkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkinnot Työelämä Erikoisammattitutkinnot Lukio/ Ylioppilastutkinto

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen KEMIA Kemian päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja

Lisätiedot

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli.

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli. Page 1 of 5 E S I K A T S E L U Päättökysely syksy 2013 - kevät 2014 Taustatiedot Sukupuoli Nainen Mies Äidinkieli Suomi Ruotsi Venäjä Muu Ikäryhmä Alle 18 vuotta 18-24 vuotta Yli 24 vuotta Koulutustausta

Lisätiedot

PL OULUN YLIOPISTO (7) KANDIDAATINTYÖTÄ KOSKEVAT OHJEET

PL OULUN YLIOPISTO (7) KANDIDAATINTYÖTÄ KOSKEVAT OHJEET PROSESSI- JA YMPÄRISTÖTEKNIIKAN OSASTO PL 4000 90014 OULUN YLIOPISTO 10.3.2008 1(7) KANDIDAATINTYÖTÄ KOSKEVAT OHJEET Uuden tutkintorakenteen mukaisesta kandidaatintyöstä määrätään valtioneuvoston asetuksessa

Lisätiedot

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OSAAMISALASSA

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto AIKUISKOULUTUKSEN LAATU- JA VAIKUTTAVUUS, OPISKELIJAPALAUTE kevät 2016 Vastausprosentti: 46,0 % Koulutuksen sisällöt ja tavoitteet Sivu 1 / 11 Koulutuksen sisällöt

Lisätiedot

Kandityön kirjoittaminen. Opinnäyteseminaari

Kandityön kirjoittaminen. Opinnäyteseminaari Kandityön kirjoittaminen Opinnäyteseminaari Lue ja kirjoita Ajatukset eivät kasva tyhjästä. Ruoki niitä lukemalla ja kirjoittamalla lukemastasi. Älä luota muistiisi Merkitse alusta asti muistiinpanoihin

Lisätiedot

Väitöskirja -mallipohja

Väitöskirja -mallipohja Väitöskirja -mallipohja Ohje: Word 2003 -versiolle Tietohallintokeskus hannele.rajaniemi@jyu.fi Sisältö Miksi tyylit ovat käteviä? Miten toimii asiakirjamallipohja? Miten lisään tekstiä: a) kirjoitan itse

Lisätiedot