Opinnäytteen / kehittämistehtävän opas. sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opinnäytteen / kehittämistehtävän opas. sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala"

Transkriptio

1 Opinnäytteen / kehittämistehtävän opas sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 2011

2 1 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 2 2 OPINNÄYTTEEN / KEHITTÄMISTEHTÄVÄN AIHEVALINTA 2 3 OPINNÄYTE / KEHITTÄMISTEHTÄVÄPROSESSI 3 4 OPINNÄYTTEEN / KEHITTÄMISTEHTÄVÄN RAKENNE JA KIELIASU 5 5 OHJEITA TEKSTINKÄSITTELYYN Asetukset Sivun asetukset Sivunumerointi Tekstin asetukset Kannen asetukset Kanteen tulevat tiedot Otsikointi Tallentaminen 10 6 OPINNÄYTE / KEHITTÄMISTEHTÄVÄN LÄHTEISTÖ JA LÄHTEIDEN MERKITSEMINEN Viite-esimerkkejä Lähdeluetteloesimerkkejä 14 7 OPINNÄYTTEEN / KEHITTÄMISTEHTÄVÄN ESITTÄMINEN 15 8 OPINNÄYTTEEN / KEHITTÄMISTEHTÄVÄN ARVIOINTI Vertaisarviointi Opettajan arviointi 17 LÄHTEET 19 LIITTEET 20 Idealomake, Liite 1 Ohjauskäynnit, Liite 2 Kehittämistehtävän suunnitelmalomake, Liite 3 Vertaisarviointi, Liite 4 Opinnäytteen ja kehittämistehtävän arviointilomake, Liite 5

3 2 1 JOHDANTO Ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelijan omaa osaamista kokoava työ on opinnäyte tai kehittämistehtävä. Se sisältää aina kirjallisuuteen perehtymisen, mutta toteutus voi olla kirjallinen raportti, työelämälähtöinen tuote, työnäyte, portfolio, esitys tai tilaisuus, esim. virike- tai hyvinvointitapahtuma. Opiskelija tunnistaa työtä tehdessään keskeiset ammatilliset vahvuutensa ja kehittää luovuuttaan, innovatiivisuuttaan sekä edistää ammatillista kasvuaan. Opiskelija edistää opinnäytteellä / kehittämistehtävällä omaa työllistymistään. Opinnäyte / kehittämistehtävä sijoittuu opiskelussa koulutusohjelman / osaamisalan opintoihin. Opiskelijan työnä se tarkoittaa kahden (2) opintoviikon laajuista työmäärää (80 h). Ryhmässä tehtynä työstä odotetaan laajempaa, koska se muodostuu useamman opiskelijan työpanoksesta. 2 OPINNÄYTTEEN / KEHITTÄMISTEHTÄVÄN AIHEVALINTA Työelämälähtöinen ja itseä kiinnostava aihevalinta on hyvä lähtökohta hyödylliselle ja palkitsevalle työskentelylle sekä motivaation säilymiselle työn loppuun asti. Työssäoppimisjaksot tarjoavat usein hyviä mahdollisuuksia mielekkään aiheen löytämiseen ja jopa työn toteuttamiseen. Aihevalinnan peruslähtökohtana voi olla o aihe, jota on jo koulutuksen (teoria / työssäoppiminen) aikana käsitelty runsaasti tai aihe on muuten läheinen, esim. oman aikaisemman työkokemuksen kautta o aihe, jota on koulutuksen aikana käsitelty vähän, mutta se tuntuu kiinnostavalta ja liittyy omaan osaamisalaan/ koulutusohjelmaan. Molemmat vaihtoehdot voivat tuottaa hyvän lopputuloksen. Aiemmat tiedot ja kokemukset auttavat syventämään ammatillista osaamista opinnäytteen / kehittämistehtävän kautta ja toisaalta ennestään tuntemattomampi aihe voi

4 3 tuottaa jännittäviä oppimiskokemuksia. Aiheen täsmentyminen auttaa myös sopivan materiaalin etsinnässä. Lopullinen työn nimi täsmentyy usein vasta työskentelyn loppuvaiheessa. On tärkeää, että nimi on informatiivinen, naseva, houkutteleva ja kattava. 3 OPINNÄYTE- / KEHITTÄMISTEHTÄVÄPROSESSI Opinnäyte / kehittämistehtävä liittyy kiinteästi opiskeltavaan tutkintoon. Se on parhaimmillaan linkki opiskelun ja työelämän välillä. Opinnäytteen / kehittämistehtävän avulla on mahdollisuus tutustua työelämään, ja se voi helpottaa työhön siirtymistä. Tavoitteet: o syventää, kehittää ja osoittaa ammatillista osaamista o kehittää oppimisen ja tiedonhankinnan valmiuksia o lisätä omatoimisuutta sekä itsearviointi- ja yhteistyötaitoja o kehittää ja kehittyä työelämän käytännöissä. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty - myös tässä tapauksessa. Opinnäytteen / kehittämistehtävän suunnitteluun kannattaakin varata riittävästi aikaa. Käytännössä suunnittelun ja aineiston keräämisen voi aloittaa jo opintojen alkuvaiheessa, vaikka työ valmistuukin vasta koulutusohjelman / osaamisalan aikana (ks. kuvio 1). Työskentelyprosessiin kuuluu olennaisena osana ohjaus. Ohjaava opettaja nimetään, ja opiskelijan odotetaan hakevan ohjausta prosessin kuluessa ainakin kolme kertaa. Muutamaa päivää ennen ohjausta toimitetaan ohjaavalle opettajalle luettavaksi tekstiä. Myös opiskelijakavereilta ja muilta mahdollisilta henkilöiltä kannattaa hakea vertaistukea. Prosessissa lopputuloksen lisäksi arvioidaan myös työn etenemistä.

5 o h j a u s t a 4 Opinnäyte- / kehittämistehtäväprosessi Ohjaajan nimeäminen Ideavaihe (Liite 1), aiheen jäsentyminen Toteuttamisvaihe Tiedonhankintaa ja aiheeseen tutustumista eri tavoilla Vertaisarviointia Toiminnallisen osuuden suunnittelua (jos sisältyy työhön, liite 2) Ohjauskäynnit (Liite 3) Aineiston kokoamista ja kirjoittamista. Toiminnallisen osuuden toteuttaminen (työpaikoilla ym.) Ohjauskäynnit Vertaisarviointi (Liite 4) Opettajan arviointi lomake (Liite 5) Lopullisen raportin kirjoittamistyötä Esittäminen ja palaute Kirjallisen työn luovutus vertaisarvioijille ja opettajille Opinnäytemessut tai työn esitys tunnilla Kuvio 1.

6 5 Työn tekemisen prosessi lähtee liikkeelle omaan alaan liittyvästä kiinnostuksen kohteesta. Suunnittelun apuna käytetään idealomaketta (liite 1), johon kirjataan kysymyksiä, joihin työn avulla pyritään vastaamaan. Kysymykset tarkentuvat prosessin edetessä suunnitelmaan kirjattaviksi tavoitteiksi. Hyvin mietityt tavoitteet helpottavat myös aiheen rajaamista ja varmistavat sitä, että lopputulos vastaa tavoitteita. Prosessin alussa kannattaa laatia myös tarkka ajankäyttösuunnitelma ja pyrkiä noudattamaan sitä. Ideavaiheessa etsitään vastauksia seuraaviin kysymyksiin: o mitä teema? o miksi aiheenvalinnan perustelut? o miten toteutustapa? Kaikilta oppilaitoksen tietokoneilta on pääsy seuraavaan kahteen portaaliin ja tietokantaan. Niihin voi olla hyödyllistä käydä tutustumassa jo ideointivaiheessa sekä myöhemmin työskentelyvaiheessa: TERVEYSPORTTI portaali ( Terveydenhuollon ammattilaisille suunnattu portaali keskeisiin suomalaisiin lääketieteellisiin verkkopalveluihin ja aineistoihin) MEDIC tietokanta ( Medic sisältää tietoa suomalaisista lääke- ja hoitotieteellisistä artikkeleista, kirjoista, väitöskirjoista, opinnäytetöistä ja tutkimuslaitosten raporteista) 4 OPINNÄYTE / KEHITTÄMISTEHTÄVÄN RAKENNE JA KIELIASU Kirjallisessa raportissa on hyvä pyrkiä selkeään, tiedottavaan kielenkäyttöön. On huolehdittava siitä, että teksti on tyylillisesti ehyttä alusta loppuun. Jos tekijöitä on useita, kannattaa tähän kiinnittää erityistä huomiota. On tärkeää, että tekstiä voi lukea vaivatta ja että ilmaisu on tarkkaa ja havainnollista. Toistamisen ja suoran lainaamisen sijasta olisi pyrittävä selostamaan lähteiden tietoja luontevasti ja soveltaen. Kielenhuollollisiin ongelmiin (esimerkiksi pilkun paikka, viivat ja välit) saa apua esimerkiksi kirjastosta löytyvästä Kielikello-julkaisusta 2/2006 sekä Kieleväinen-ohjelmasta.

7 6 Rakenne: Kansilehti eli nimiölehti (ohjeen mukaisesti) Sisällysluettelo Kansilehden jälkeen työn alkuun tulee sisällysluettelo, josta käytetään nimitystä SISÄLTÖ. Se kirjoitetaan SUURAAKKOSIN. Samoin kirjoitetaan suuraakkosin PÄÄOTSIKOT sekä LÄHTEET JA LIITTEET. Varsinainen opinnäytetyön / kehittämistehtävän sisältö ja rakenne riippuvat työn aiheesta. Pääosat kaikissa töissä ovat: johdanto, varsinainen käsittelyosa ja päätäntö. Johdanto Opinnäytetyön / kehittämistyön johdannon on tarkoitus herättää mielenkiinto aihetta kohtaan. Se antaa suuntaavia aineksia lukijalle ja tarjoaa yleistä taustaajattelua ja mielenkiinnon kohteena olevan ilmiön asemaa ja kehittymistä lähihoitajan toimintaympäristössä. Lisäksi alussa kerrotaan, mihin kysymyksiin tekijä työssään hakee vastauksia. Erityisen tärkeää on esittää perusteltu aiheen rajaus ja kuvailla, miten on ammatillisessa kehityksessään päätynyt juuri tähän aiheeseen. Itse tekoprosessiakin voi selvittää johdannossa tai päätännössä. Käsittelyosa Käsittelyosa muotoutuu aiheen mukaisesti. Yleensä lähdetään työn kannalta tärkeiden käsitteiden määrittelystä. Kirjoittaja esittelee aineiston, johon työ ikään kuin ankkuroidaan. Aihetta pitäisi lähestyä ammattikäytännön ja omien kokemusten kautta käytännönläheisesti. Tiedonhankinnassa voidaan käyttää haastatteluja ja/ tai kyselylomakkeita. Kuvioilla, taulukoilla ja valokuvilla voidaan havainnollistaa ja selkeyttää kirjallista työtä. Päätäntö Päätännössä keskitytään johtopäätöksiin, arviointiin, vertailuun ja yhdistelyyn. Keskeisiä asioita voidaan vielä esittää tiivistetysti. Hyvä opinnäytetyö / kehittämistehtävä synnyttää loppunousun, huipentumisen vaikutelman, se jättää vakuuttavan, pohdiskeluja herättävän, eheän jälkimaun. Päätännössä ei enää esitetä sisällöllisesti uusia asioita tai tutkimustuloksia.

8 7 Lähdeluettelo Lähdeluetteloon merkitään ehdottomasti kaikki ne lähteet, joita työssä käytetään. Lähdeviittauksella (tekstissä) viitataan lähdeluetteloon, josta lukija löytää tarvittaessa tarkemmat tiedot lähteestä. Lähdeluettelo laaditaan aakkosjärjestykseen tekijän sukunimen mukaan. Jos tiettyä kirjoittajaa ei ole, lähde sijoitetaan aakkosjärjestykseen oman nimensä ensimmäisen sanan mukaan. Internet-osoitteet merkitään omaksi ryhmäkseen edellisten jälkeen, aakkosjärjestykseen. LIITTEET Liitteet ovat opinnäytetyön / kehittämistehtävän lopussa numeroituina, sivunumeroituina ja otsikoituina. Liitteet merkitään myös sisällysluetteloon. Työhön sijoitettaviin liitteisiin täytyy viitata sopivassa kohdassa. 5 OHJEITA TEKSTINKÄSITTELYYN Tässä ohjeistuksessa käsitellään tekstinkäsittelyyn liittyviä asioita kuten asetuksia, otsikointia ja tallennusta Asetukset Sivun asetukset o Reunukset o vasen 4,3 cm o oikea 2,3 cm o ylä ja ala 2,0 cm Sivunumerointi Sivut numeroidaan arabialaisilla (1, 2, 3 ) numeroilla sivun oikeaan yläkulmaan. Nimiölehti (=kansi) on sivu yksi, mutta sen sivunumero ei näy, ja ensimmäinen

9 8 näkyvä sivunumero (2) tulee sisällyssivulle. Lähteet ja liitteet sivunumeroidaan myös Tekstin asetukset o Tekstityyppi Arial 12 o Teksti tasataan vasempaan reunaan o Tekstin saa tavuttaa o Riviväli on lopullisessa työssä 1,5. Työn tekemisen aikana se voi olla myös 1, samoin reunukset pienemmät, jolloin säästyy paperia ja tekstiä on helpompi oikolukea. Jos työ on muuten oikein tehty, asetusten muuttaminen lopulliseen muotoon ei sekoita sitä mitenkään. o Haastattelut tms. sisennetään 1 sarkainväli, ja niissä voi käyttää myös riviväliä 1, pienempää fonttia tai kursivointia Kannen asetukset o Reunukset o vasen 5,5 cm o oikea 5,5 cm o ylä 10,5 o ala 14,5 cm Kanteen tulevat tiedot o Opinnäyte/ kehittämistyön nimi ISOILLA kirjaimilla (Arial 14, lihavoitu), kaikki muu normaalitekstiä. Nimen tarkennusosa pienellä, esim. TYÖRAUHA LUOKISSA Opettajan vai opiskelijan ongelma o Tekijät aakkosjärjestyksessä sukunimen mukaan o Ala ja koulutusohjelma/osaamisala (esim. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, vanhustyön koulutusohjelma)

10 9 o Opinnäytetyön / kehittämistehtävän valmistumisajankohta (päivämäärä) Tekstiä kirjoitettaessa ei saa painaa "enteriä" rivin lopussa, rivi vaihtuu automaattisesti, kun reuna saavutetaan. Kappalejako ja tyhjät rivit tehdään "enterin" painalluksilla. Kappaleen jälkeen, ennen uutta otsikkoa tulee kaksi tyhjää riviä. Otsikon jälkeen täytyy olla yksi tyhjä rivi. Alaotsikon ylä- ja alapuolella on yksi tyhjä rivi. Missään tapauksessa välejä ei saa tehdä välilyönneillä ( välilyönnillä ei matkusteta ) vaan sarkainten painalluksilla. Kuvat ja mahdollisesti taulukot suositellaan liitettäviksi työhön vasta loppuvaiheessa. Kirjoituksen aikana niille ei tehdä "enterillä" tyhjää tilaa vaan merkitään tekstillä (esimerkiksi Tähän kuvio 2 vanhustyön haasteista) sille oma paikka kappaleväleineen. 5.2 Otsikointi Tässä luvussa on otsikoissa ja väliotsikoissa käytetty muotoilua (isot ja pienet fontit) siten, kuin niitä tulee käyttää. Pääotsikoiden alla tulee olla tekstiä. Yllä oleva otsikko (6 OTSIKOINTI) edustaa otsikoinnin ensimmäistä tasoa ja se kirjoitetaan SUURAAKKOSIN. Ennen alaotsikkoa tulee olla tekstiä. Numeron lopussa ei saa olla pistetä. Alaotsikoiden ensimmäinen taso (esim. 6.1) Huomaa, että jos tekstissä on 6.1, niin silloin täytyy olla myös 6.2. Tämä tarkoittaa, että ainoastaan yhtä alaotsikkoa ei saa käyttää. Word pyrkii helposti automatisoimaan luetteloita joissa on numero + piste ja muuttamaan tekstin otsikkotyyliseksi. Askelpalauttimella ja/ tai "entterillä" voit kumota sen. Alaotsikoiden toinen taso (esim ) Seuraava teksti on kirjoitettu alaotsikoiden toiselle tasolle. Myös numeroimattomia alaotsikoita voi ja on syytäkin käyttää, ettei tekstistä tule

11 sirpaleista numeroviidakkoa ja jos alaotsikoiden alle tulee niukasti tekstiä, kuten tässä on. Käytä kuitenkin säästeliäästi luettelomerkkejä Tallentaminen Pyri tallentamaan työsi Word-tiedostona. Älä koskaan vaihda tai ota levykettä / muistitikkua pois tallentamatta työtä. Varmista, että osaat poistaa muistitikun turvallisesti. Mahdolliset siirrot levykkeeltä / muistitikulta toiselle pitää tehdä koneelle siirron tai koneelle tallennuksen kautta. On myös turvallista tallentaa työtä kahteen eri paikkaan. 6 OPINNÄYTE/KEHITTÄMISTEHTÄVÄN LÄHTEISTÖ JA LÄHTEIDEN MERKITSEMINEN Asiatyyppiseen kirjoittamiseen kuuluu, että kirjoittaja ei varasta vaan lainaa. Tiedon tai tutkimuksen alkuperä on aina tuotava esille. Lukijan pitää voida halutessaan tarkistaa alkuperäislähde. Kaikki tekstissä käytetyt lähteet täytyy merkitä tekstiin (Putkonen 2007, 18) ja lähdeluetteloon. Lähteitä voidaan käyttää niin, että tiivistetään tai selostetaan omin sanoin tai lainaten sanatarkasti. Eri lähdetietoja voidaan yhdistellä, vertailla ja arvioida; parhaimmillaan lähteitä ikään kuin keskustelutetaan keskenään. Sanatarkkoja sitaatteja pitäisi käyttää säästeliäästi. Ne soveltuvat määritelmiin, erityisen osuviin ja painaviin tekstin osiin sekä eri lähteiden tietojen vertailuun. Sanatarkat siteeraukset merkitään lainausmerkein. Yleensä opinnäyte/ kehittämistehtävään liittyvää lähteistöä on paljon ja erityisesti verkkojulkaisujen luotettavuutta voi olla hankala arvioida.

12 Viite-esimerkkejä Viitteiden oikea merkitseminen on osoittautunut yhdeksi opinnäyte / kehittämistehtävän kirjoittamisen haasteellisimmista vaiheista. Seuraavassa annetaan esimerkkejä viitteiden merkitsemisestä erilaisista lähteistä. Kaksi tapaa viitata lähteeseen: viittaus tekstin lopussa tai tekstiin upotettuna Kotihoidon avulla tuetaan vanhusten selviytymistä palvelutaloissa, jolloin pitkäaikaishoito vähenee. Kotihoito mahdollistaa nopean kotiutumisen sairaalasta. (Ikonen & Julkunen 2007, 16.) Ikosen ja Julkusen (15, 2007) mukaan kotihoidon avulla tuetaan vanhusten selviytymistä palvelutaloissa, jolloin pitkäaikaishoito vähenee. Huomaa, että jos tekijöitä on enemmän kuin yksi, niin sulkeiden sisässä olevat nimet yhdistetään & merkillä. Sen sijaan, jos nimet ovat juoksevassa tekstissä, ne yhdistetään ja -konjunktiolla. Jos tekijöitä on kolme tai useampia, niin ensimmäistä kertaa mainittaessa luetellaan kaikki tekijät ja kahden viimeisen nimen välissä on ja-sana tai & merkki riippuen siitä, ovatko tekijät testissä vai sulkeiden sisällä. Myöhemmin samoihin tekijöihin viitattaessa riittää, että ensimmäisen nimen jälkeen lisätään lyhenne ym. Viittaus yhteen tai useampaan virkkeeseen Jos ulkoinen elämänhallinta pettää, on sisäinenkin hallinta usein huonossa tilassa (Halttunen 2007, 45). Ulkoinen ja sisäinen elämänhallinta ovat kytköksissä toisiinsa. Jos ulkoinen elämänhallinta pettää, on oletettavissa, että sisäinen hallintakin on huonolla tolalla. (Halttunen 2007, 45.)

13 12 Jos viitataan yhteen lauseeseen, niin piste tulee sulkeiden ulkopuolelle. Mutta jos viitataan useampaan lauseeseen, niin piste tulee ennen sulkeita ja lisäksi sulkeiden sisälle, sivunumeron jälkeen. Suora lainaus Eriksson (1989, 10) taas määrittelee, että "hoitotieteen tehtävänä on tutkia hoitotodellisuutta ja kehittää sitä koskevaa tietoa". Henkilökohtainen tiedonanto S. Kuusisen (henkilökohtainen tiedonanto ) mukaan opinnäytetyöprosessi on mielenkiintoinen ja osaamista rikastava osa opintoja. Toissijaisessa lähteessä viitataan alkuperäiseen lähteeseen Zalesnick (2007) kuvailee perinteiset johtajat säilyttäjiksi, kompromissien etsijöiksi sekä asioiden kontrolloijiksi (Wilkinson, 2005). Viite lähteeseen, jolla ei ole henkilötekijää Jos kirjoittajaa ei ole tiedossa, tekstissä käytetään viitteenä julkaisun nimeä ja vuosilukua, joissakin yhteyksissä julkaisuyhteisön nimeä. Lakeja, asetuksia, komiteamietintöjä yms. viitattaessa kirjoittajan nimen paikalle tulee lain yms. nimi. Esimerkiksi (Asetus työttömien aloitteellisuuden tukemisesta /1788.) Tähänastinen elämäntapamme on ekologisesti kestämätön. Ainoa tie tulevaisuudessa on kestävä kehitys. (Terveyttä kaikille vuoteen 2000.) Samassa viitteessä useita julkaisuja Nuorten erityisopetus on järjestetty ensisijaisesti erityis- ja tukiopetuksena. Tavoitteena on ollut työrauhaongelmien ehkäisy ja korjaaminen, motivaation vahvistaminen, oppimisvaikeuksien voittaminen ja henkilökohtaisten ongelmien selvittely. (Moberg 1982, 71-72; Salminen 1989, 51; Sosiaali- ja terveyshallitus

14 , 73.) Muuten, noin vanhoja lähteitä ei kannata käyttää, ellet tarkastele asiaa nimenomaan historiallisesta näkökulmasta (Putkonen 2008). Toistuva viittaaminen samaan lähteeseen Ihmiselämä voidaan käsittää kolmeksi päävaiheeksi: lapsuus, aikuisuus ja vanhuus. Nykyään on alettu puhua myös ns. neljännestä iästä, jolla tarkoitetaan riippuvuutta toisten huolenpidosta. (Hakala ym. 2008, 76.) Neljättä ikää elävät ja heidän laitoshoitonsa on noussut julkisen keskustelun kohteeksi. Mahdollisen riippuvuuden kohtaaminen on kipeä kysymys paitsi ikääntyvälle itselleen, myös niille, jotka ottavat vastuun huolenpidosta. (mts ). mts. = mainitussa teoksessa sivulla Sähköiset lähteet ESEDUn sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla on sovittu, että Wikipediaa ei käytetä opinnäytetöiden tai tehtävien lähteenä sen lähdekritiikkiin liittyvien ongelmien vuoksi. Muuhun, luotettavaan internet-lähteeseen merkitään normaalisti kirjoittaja tai sivun ylläpitäjä, ellei sivulla ole nimettyä kirjoittajaa. Jos kirjoittajaa ei ole tiedossa, merkitään lähteen URL-osoite ja viittauspäivämäärä (=lukemispäivämäärä) tai tulostamispäivämäärä. Sähköiset lähteet kannattaa tulostaa ja säilyttää. Esimerkki Lintujen muuttoaikeet ovat ehkä muuttuneet vallitsevan lintuinfluenssan takia (Sillanpää, P. 1998). Sen sijaan kansanterveyslaitos arvostelee ankarasti moista huhua (www.ktl.fi).

15 Lähdeluetteloesimerkkejä Kirja ja toimitetussa kirjassa oleva artikkeli Husu M, Tarkoma E & Vuorijärvi A Ammattisuomen käsikirja. 6. uudistettu painos. WSOY, Porvoo. Karvonen R Kevätkukkien myrkyllinen loisto. Teoksessa S. Siitari (toim.). Siitari S. (toim.) Kotipuutarhurin tapaturmat. WSOY, Juva. Lehtiartikkeli Karlsson M Elämä ei ole pelkkää ulkolukua. Dialogi 12 (6), 25. Internetlähde Lähdeluetteloon merkitystä internet-lähdeviitteestä tulee ilmetä, mistä tietolähteestä on kyse. tavoitteena on mahdollisimman lyhyt esittämistapa. Lähdeluetteloon merkitään URL-osoite (Esim. ja tulostamis- tai viittaamis-/ lukemispäivämäärä. Viitattu tuntatatien_torjunta/tartuntatautirekisteri/tartuntatautilaakarin_komm entit/. Viitattu

16 15 7 OPINNÄYTTEEN / KEHITTÄMISTEHTÄVÄN ESITTÄMINEN Opinnäyte / kehittämistehtävän prosessin lopussa jokainen työ esitellään. Parhaimmillaan nuo tapahtumat ovat ammattiopiskelun täyteläisimpiä ja jännittävimpiä oppimistilanteita. Töiden tekijät ovat painiskelleet pitkään aiheidensa kimpussa ja esiintyvät nyt omien alueidensa ammatillisina asiantuntijoina. Oppilaitoksessamme järjestetään opinnäytteiden/ kehittämistehtävien esittämistä varten messut kerran vuodessa. Messuosasto ja kaikki siihen liittyvä kannattaa suunnitella huolellisesti. Hyvänkin työn voi osittain turmella hutaistulla esittelyllä ja vaatimattomammankin tuotoksen pelastaa taitavalla julkituonnilla. Vakuuttava esittäjä osoittaa tuntevansa syvällisesti työnsä aihepiiriä ja osaa perustella tekemänsä valinnat. Hän ei esiinny kuitenkaan kaikkitietävänä, vaan lähestyy aihettaan avoimen nöyrästi. Aiheesta riippuen messuosaston voi rakentaa vapaasti erilaisia havainnollistamistapoja käyttäen ja tuoreesti ideoiden. 8 OPINNÄYTTEEN / KEHITTÄMISTEHTÄVÄN ARVIOINTI Opinnäytteen / kehittämistehtävän arviointiin osallistuvat työtä ohjanneet opettajat sekä vertaisarvioijina opiskelutoverit. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota työn kaikkiin osa-alueisiin ja koko työskentelyprosessiin. 8.1 Vertaisarviointi Vertaisarviointi tarkoittaa työn asiasisällön, rakenteen, kielen yms. seikkojen arviointia myönteisessä hengessä. Arvioijien ei ole tarkoitus arvostella työtä, vaan etsiä erilaisia tapoja käsitellä asiaa. Työn otsikko Vastaako otsikko sisältöä? Onko otsikko tiivis mutta kuitenkin riittävän informatiivinen?

17 16 Aihevalinta ja soveltuminen ammatilliseen suuntautumiseen Omintakeisuus aihevalinnassa. Aiheen soveltuminen lähihoitajan työhön. Työn persoonallisuus. Selkeys ja rajauksen tarkoituksenmukaisuus Mitä johdannossa työn on sanottu esittävän, entä otsikko? Muodostaako rajaus/ työ kokonaisuuden? Johdanto Miten lukija pääsee asiaan? Onko taustaa riittävästi? Työn tarkoitus ja näkökulma? Aiheen rajaus? Kiinnostavuuden herättäminen? Asiasisältö ja käsittelytapa Työn rakenne: Ovatko peruslinjat tarkoituksenmukaiset? Onko jäsentely johdonmukainen? Miten osat niveltyvät toisiinsa? Ovatko kaikki luvut parhaassa mahdollisessa järjestyksessä? Ovatko kaikki asiat tarpeellisia? Puuttuuko jotakin? Onko jotakin liikaa? Onko luvut otsikoitu hyvin? Sisältö Mahdollisten uusien tietojen ja uusien näkökulmien ansiot? Vanhojen ja uusien tietojen niveltyminen toisiinsa? Perustelujen täsmällisyys, vakuuttavuus, riittävyys, luotettavuus yms.? Lähdemateriaalin käyttö Tiedonlähteiden valinta? Tiedonlähteiden käyttö ja niiden tulkinta? Lähdetietojen löytyminen viitteiden perusteella? Lähdeluettelon vastaavuus viitetekniikan kanssa eli löytyykö lähdeluettelosta kaikki lähteet, joihin viitattu tekstissä? Raportointiperiaatteiden hallinta Ulkoasu; kirjallisten töiden ohjeiston noudattaminen. Esitys Tukiko esitys sisältöä? Mitä lisäarvoa esitys toi, oliko se kiinnostusta herättävä?

18 Opettajan arviointi Työn arviointi perustuu seuraaviin opinnäyte / kehittämistehtävän vaatimustasokuvauksiin ja lisäksi oppilaitoksen arviointiohjeisiin Kiitettävä Opinnäyte / kehittämistehtävän aihe on täsmällisesti rajattu, ja sisältö soveltuu erinomaisesti lähihoitajan työhön. Opinnäyte / kehittämistehtävä on rakenteeltaan ehjä ja kokonaishahmotus on toteutunut luovasti. Kirjallisen osuuden kieli ja ulkoasu ovat ohjeiden mukaiset. Lähdeaineisto on kattava ja soveltuu erinomaisesti aiheeseen. Lähdekritiikki on tarkoituksenmukaista. Tietoja on valikoitu, vertailtu ja yhdistelty luovasti opinnäytetyön aiheen mukaisesti. Lähteet ovat tuoreita. Opinnäyte / kehittämistehtävän esittäminen ja arviointi (vertaisarviointi) osoittavat opiskelijan ymmärtäneen ja sisäistäneen opinnäyte / kehittämistehtävän tavoitteet tarkasti. Esittämisessä otetaan huomioon kohderyhmä, tila, tilanne ja aika. Työskentelyprosessin aikana opiskelija / tutkinnon suorittaja on ollut omatoiminen ja itsenäinen. Työn tekijä on osannut analysoida ja hyödyntää ohjaajilta saamansa palautteen sekä pystynyt arvioimaan ja ottamaan vastaan arviointia kypsästi ohjaustilanteessa. Hyvä Opinnäyte / kehittämistehtävän aihe on hyvin rajattu ja sisältö hyvin sovellettavissa lähihoitajan työhön. Opinnäyte / kehittämistehtävän kokonaishahmotus on onnistunut, vaikka osien keskinäisessä suhteessa voikin olla hiukan hajanaisuutta. Opinnäyte / kehittämistehtävän kirjallinen osuus on kieleltään ja ulkoasultaan ohjeiden mukainen. Kohderyhmä on otettu huomioon kielenkäytössä ja sanavalinnassa. Lähdeaineisto on melko kattava. Tietoja on valikoitu, vertailtu ja yhdistelty jonkin verran kriittisesti.

19 18 Opinnäyte / kehittämistehtävän esittäminen ja arviointi osoittavat opiskelijan paneutuneen työhön. Opiskelija / tutkinnonsuorittaja on tehnyt opinnäyte/ kehittämistehtävän itsenäisesti, mutta on osannut myös hyödyntää ja arvioida saamansa ohjauksen. Opiskelija / tutkinnonsuorittaja kykenee vastaanottamaan arviointia. Tyydyttävä Aiheen rajaus on epätarkoituksenmukainen ja sisällön yhteys lähihoitajan työhön puutteellinen. Opiskelija / tutkinnonsuorittaja on työssään pyrkinyt kiinteään kokonaisuuteen, mutta rakenne ja toteutus ovat jääneet hajanaisiksi. Opinnäyte / kehittämistehtävän kirjallisen osuuden ulkoasussa on jonkin verran puutteita. Teksti on ymmärrettävää, vaikka luettavuus kärsiikin huolimattomasta jaksottelusta ja kielenkäytöstä. Lähdeaineisto on niukka ja tieto on valittu suppeasti. Esittäminen ja vertaisarviointi ( opponointi ) osoittavat opiskelijan/ tutkinnon suorittajan motivoituneen heikosti työhön. Asiaa ei ole sisäistetty. Opiskelija / tutkinnonsuorittaja on hakeutunut itsenäisesti ohjaukseen, mutta palautteen hyödyntämisessä on puutteita. Opiskelijan / tutkinnonsuorittajan arviointitaito ja kyky ottaa vastaan arviointia ovat epäkypsät. Hylätty Opinnäyte / kehittämistehtävä on hylätty, mikäli tyydyttävän arvosanan kriteerit eivät täyty. Erityiset ansiot opinnäyte / kehittämistehtävän tekemisen jollakin keskeisellä osa-alueella (rakenne ja toteutus, soveltuvuus työhön, kieli ja ulkoasu, prosessi, lähdekritiikki) voivat korvata toisen keskeisen osa-alueen heikkouksia. Opinnäyte / kehittämistehtävän prosessia jatketaan ohjatusti, kunnes työ saavuttaa vähintään tyydyttävän arvioinnin kriteerit Ohjaajat kirjoittavat työstä sanallisen arvion arvosanoineen.

20 19 LÄHTEET ESEDUN oppilaitoskohtaiset opetussuunnitelmat. Hirsimäki S, Remes P & Sajavaara P Tutki ja kirjoita. Kustannusosakeyhtiö Tammi, Helsinki. Kielikello 2/2006. Opetushallitus Ammatillisen perustutkinnon perusteet. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Oy Fram Ab, Vaasa.

OHJEITA OPINNÄYTETYÖN TEKOON

OHJEITA OPINNÄYTETYÖN TEKOON OHJEITA OPINNÄYTETYÖN TEKOON 6/2009 SISÄLLYS 1 1 JOHDANTO... 2 2. OPINNÄYTETYÖN PROSESSI... 4 2.1 AIHEEN VALINTA... 5 2.2 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA... 5 2.3 OPINNÄYTETYÖN VALMISTUTTUA... 5 3

Lisätiedot

PERUSTUTKINNON OPINNÄYTETYÖN OHJEET

PERUSTUTKINNON OPINNÄYTETYÖN OHJEET PERUSTUTKINNON OPINNÄYTETYÖN OHJEET Luonnonvara- ja ympäristöala Metsäalan perustutkinto Opinnäytetyö Opiskelijan nimi/nimet ja ryhmätunnus työn valmistumiskuukausi / 2008 SISÄLLYS 1. MIKSI OPINNÄYTETYÖ?

Lisätiedot

Espoo 2007. tutkimusraportin kirjoittamisen opas opinnäytetyön tekijöille. Ilkka Kauranen Mikko Mustakallio Virpi Palmgren ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU

Espoo 2007. tutkimusraportin kirjoittamisen opas opinnäytetyön tekijöille. Ilkka Kauranen Mikko Mustakallio Virpi Palmgren ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU Espoo 2007 tutkimusraportin kirjoittamisen opas opinnäytetyön tekijöille Ilkka Kauranen Mikko Mustakallio Virpi Palmgren ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU Espoo 2007 TUTKIMUSRAPORTIN KIRJOITTAMISEN OPAS OPINNÄYTETYÖN

Lisätiedot

TUTKIVA SUOMEN KIELEN OPISKELIJA OHJEITA SEMINAARITYÖSKENTELYYN JA TUTKIELMANTEKOON

TUTKIVA SUOMEN KIELEN OPISKELIJA OHJEITA SEMINAARITYÖSKENTELYYN JA TUTKIELMANTEKOON TUTKIVA SUOMEN KIELEN OPISKELIJA OHJEITA SEMINAARITYÖSKENTELYYN JA TUTKIELMANTEKOON Helsingin yliopiston suomen kielen ja kotimaisen kirjallisuuden laitos 2008 SISÄLLYS 1 Johdanto...1 2 Seminaarityöskentely...2

Lisätiedot

4 Merkintätavat. 4.1 Lainaukset ja niihin viittaaminen

4 Merkintätavat. 4.1 Lainaukset ja niihin viittaaminen Tampereen ammattikorkeakoulu 50 (65) 4 Merkintätavat 4.1 Lainaukset ja niihin viittaaminen Korkeakouluissa opinnäytetyön kirjoittamisessa yleinen periaate on se, että opiskelija aiempia töitä selostamalla

Lisätiedot

Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN

Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN Marko Forsell B JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN B: Ajankohtaista - Aktuellt Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN Centria ammattikorkeakoulu 2013 1 JULKAISIJA: Centria ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Julkaise raportti! Riitta Salo-Kauppinen

Julkaise raportti! Riitta Salo-Kauppinen 1 Julkaise raportti! Riitta Salo-Kauppinen 1 Julkaise raportti! MTT Kasvu - ja MTT Tiede -sarjan kirjoitusohjeet Riitta Salo-Kauppinen ISBN 978-952-487-237-9 Verkkojulkaisu) ISSN 1798-1832 (Verkkojulkaisu)

Lisätiedot

SE ON SITTEN GRADU. Kotimainen kirjallisuus Turun yliopisto 2010

SE ON SITTEN GRADU. Kotimainen kirjallisuus Turun yliopisto 2010 SE ON SITTEN GRADU Kotimainen kirjallisuus Turun yliopisto 2010 SISÄLTÖ 1. Tutkiminen ja seminaarityöskentely 3 1.1. Johdannoksi 3 1.2. Millainen on hyvä tutkielma? 4 1.3. Miksi tutkielmaa tehdään seminaarissa?

Lisätiedot

Vinkkejä tutkielman ohjaajalle

Vinkkejä tutkielman ohjaajalle VIKSUN OHJAAJAN POAS Vinkkejä tutkielman ohjaajalle Sisällysluettelo 1. OHJAAJALLE 2 2. VIKSU-TIEDEKILPAILU 2 2.1 Viksun tarkoitus 2 2.2 Viksuun osallistuvat työt 2 2.3 Viksu-työ 3 3. TUTKIELMAN TEKEMINEN

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17. Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17. Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17 Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen. Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen

Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen. Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen Oulun yliopiston Tuotantotalouden osaston työpapereita 1 / 2010 Oulun yliopiston Tuotantotalouden osaston työpapereita

Lisätiedot

TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 1 Minna Haarala TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Case Mainoset ja Maigrafi Oy Liiketalouden koulutusohjelma 2004 2 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 1.1 Työn taustaa...

Lisätiedot

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0 Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS versio 1.0 2 Hyvä arvioija, tämä arvioijan perehdytysmateriaali on valmistunut kolmen oppilaitoksen yhteistyönä Opetushallituksen osarahoittamassa LATU laadukas

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

ALAIKÄISTEN LASTEN HUOMIOON OTTAMINEN AIKUISSOSIAALITYÖSSÄ

ALAIKÄISTEN LASTEN HUOMIOON OTTAMINEN AIKUISSOSIAALITYÖSSÄ ALAIKÄISTEN LASTEN HUOMIOON OTTAMINEN AIKUISSOSIAALITYÖSSÄ 26 40-vuotiaiden ikäryhmässä tehdyt tilannearviot Espoon kaupungin aikuissosiaalityössä Julkinen versio Tiina Hofström Helsingin yliopisto Sosiaalitieteiden

Lisätiedot

Avoin yliopisto Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi OHJEITA / Mikko Saastamoinen, Marja-Liisa Niemi. Lähteet, lähdeviitteet ja niiden käyttö

Avoin yliopisto Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi OHJEITA / Mikko Saastamoinen, Marja-Liisa Niemi. Lähteet, lähdeviitteet ja niiden käyttö Avoin yliopisto Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi OHJEITA / Mikko Saastamoinen, Marja-Liisa Niemi Lähteet, lähdeviitteet ja niiden käyttö Miksi lähteitä käytetään? Tieteellisessä kirjoittamisessa

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan tiedotusopas

Kulttuuritoimijan tiedotusopas Kulttuuritoimijan tiedotusopas C. 56 Kulttuuritoimijan tiedotusopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan Liitto Julkaisu C:56 (päivitys joulukuussa 2010) ISBN 978-951-766-117-1 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto

Lisätiedot

PEREHDYTYSOPAS TIKKURILAN TERVEYSASEMALLE

PEREHDYTYSOPAS TIKKURILAN TERVEYSASEMALLE PEREHDYTYSOPAS TIKKURILAN TERVEYSASEMALLE Noora Tiilimaa ja Susanna Virta Opinnäytetyö, kevät 2010 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitaja (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Riina Helenius & Paula Oja:

Riina Helenius & Paula Oja: Riina Helenius & Paula Oja: AVERKON OPISKELIJAPALAUTE 2002 2003 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3 2 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT...3 3 VERKKO-OPISKELUN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET...6 4 TUTOROINTI JA SEN KEHITTÄMINEN...8

Lisätiedot

Liisa Heinämäki Varhaista tukea koulun arkeen työvälineenä kehittämisvalikko

Liisa Heinämäki Varhaista tukea koulun arkeen työvälineenä kehittämisvalikko Liisa Heinämäki Varhaista tukea KOULUN ARKEEN työvälineenä kehittämisvalikko Toimitusneuvosto Mauno Konttinen, puheenjohtaja Tuukka Lahti Kristiina Manderbacka Heli Mustonen Elina Palola Kerttu Perttilä

Lisätiedot

opiskelijan ohjaajana

opiskelijan ohjaajana Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana Frisk, T. (toim.) www.ohjaan.fi Tämänteoksenkopioiminenontekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/96) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Osallisuus opetussuunnitelmatyössä yliopisto-opettajien kertomana

Osallisuus opetussuunnitelmatyössä yliopisto-opettajien kertomana Osallisuus opetussuunnitelmatyössä yliopisto-opettajien kertomana Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden yksikkö Kandidaatintutkielma Kasvatustiede Sara Partanen & Petra Ruusunen Maaliskuu 2013 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

TIETOJENKÄSITTELYN JA VIESTINNÄN OPINNÄYTETYÖOHJEET

TIETOJENKÄSITTELYN JA VIESTINNÄN OPINNÄYTETYÖOHJEET Satakunnan ammattikorkeakoulu Tietojenkäsittelyn ja viestinnän koulutusohjelmat TIETOJENKÄSITTELYN JA VIESTINNÄN OPINNÄYTETYÖOHJEET Ennen kuin syvennyt näihin ohjeisiin sinun on syytä lukea huolellisesti

Lisätiedot

Anita Saaranen-Kauppinen & Anna Puusniekka. Menetelmäopetuksen tietovaranto KvaliMOTV. kvalitatiivisten menetelmien verkko-oppikirja

Anita Saaranen-Kauppinen & Anna Puusniekka. Menetelmäopetuksen tietovaranto KvaliMOTV. kvalitatiivisten menetelmien verkko-oppikirja Anita Saaranen-Kauppinen & Anna Puusniekka Menetelmäopetuksen tietovaranto KvaliMOTV kvalitatiivisten menetelmien verkko-oppikirja Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston julkaisuja 2009 KvaliMOTV Kirjoittajat:

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet

Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet Opetussuunnitelman yhteisen osan liite 2. painos Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 4 1 ARVIOINNIN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET 5 2 ARVIOINNISTA

Lisätiedot

TEKNIIKAN ALAN VÄITÖSKIRJAOPAS

TEKNIIKAN ALAN VÄITÖSKIRJAOPAS Hallinto-osaston julkaisuja 2002/3 TEKNIIKAN ALAN VÄITÖSKIRJAOPAS MAURI AIRILA - MARTTI PEKKANEN TEKNILLINEN KORKEAKOULU Opintoasiat TEKNIIKAN ALAN VÄITÖSKIRJAOPAS 1 ISBN 951-22-5822-6 ISSN 1456-601X Painopaikka:

Lisätiedot

Mika Saranpää ja TUNNE5-työryhmä. Osaamisen tunnistaminen työkirja ammattikorkeakouluille

Mika Saranpää ja TUNNE5-työryhmä. Osaamisen tunnistaminen työkirja ammattikorkeakouluille Mika Saranpää ja TUNNE5-työryhmä Osaamisen tunnistaminen työkirja ammattikorkeakouluille 3 kirjoittajat ja HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Teos on suojattu tekijänoikeuslailla (404/61). Teoksen valokopiointi

Lisätiedot

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla Opas työpaikkaohjaajille Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla SISÄLTÖ Lukijalle... 3 1. Työssäoppiminen yrityksen näkökulmasta... 4 Työssäoppimisella yritys varmistaa tulevaisuuden osaamisen Työssäoppimisesta

Lisätiedot

Hanna Vilkka Tutki ja mittaa Määrällisen tutkimuksen perusteet

Hanna Vilkka Tutki ja mittaa Määrällisen tutkimuksen perusteet Hanna Vilkka Tutki ja mittaa Määrällisen tutkimuksen perusteet Kustannusosakeyhtiö Tammi Helsinki Copyright sivu Sisällys 3 Sisällys JOHDANTO...7 OSA I Määrällisen tutkimuksen suunnittelu ja aineiston

Lisätiedot