Opinnäytteen / kehittämistehtävän opas. sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opinnäytteen / kehittämistehtävän opas. sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala"

Transkriptio

1 Opinnäytteen / kehittämistehtävän opas sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 2011

2 1 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 2 2 OPINNÄYTTEEN / KEHITTÄMISTEHTÄVÄN AIHEVALINTA 2 3 OPINNÄYTE / KEHITTÄMISTEHTÄVÄPROSESSI 3 4 OPINNÄYTTEEN / KEHITTÄMISTEHTÄVÄN RAKENNE JA KIELIASU 5 5 OHJEITA TEKSTINKÄSITTELYYN Asetukset Sivun asetukset Sivunumerointi Tekstin asetukset Kannen asetukset Kanteen tulevat tiedot Otsikointi Tallentaminen 10 6 OPINNÄYTE / KEHITTÄMISTEHTÄVÄN LÄHTEISTÖ JA LÄHTEIDEN MERKITSEMINEN Viite-esimerkkejä Lähdeluetteloesimerkkejä 14 7 OPINNÄYTTEEN / KEHITTÄMISTEHTÄVÄN ESITTÄMINEN 15 8 OPINNÄYTTEEN / KEHITTÄMISTEHTÄVÄN ARVIOINTI Vertaisarviointi Opettajan arviointi 17 LÄHTEET 19 LIITTEET 20 Idealomake, Liite 1 Ohjauskäynnit, Liite 2 Kehittämistehtävän suunnitelmalomake, Liite 3 Vertaisarviointi, Liite 4 Opinnäytteen ja kehittämistehtävän arviointilomake, Liite 5

3 2 1 JOHDANTO Ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelijan omaa osaamista kokoava työ on opinnäyte tai kehittämistehtävä. Se sisältää aina kirjallisuuteen perehtymisen, mutta toteutus voi olla kirjallinen raportti, työelämälähtöinen tuote, työnäyte, portfolio, esitys tai tilaisuus, esim. virike- tai hyvinvointitapahtuma. Opiskelija tunnistaa työtä tehdessään keskeiset ammatilliset vahvuutensa ja kehittää luovuuttaan, innovatiivisuuttaan sekä edistää ammatillista kasvuaan. Opiskelija edistää opinnäytteellä / kehittämistehtävällä omaa työllistymistään. Opinnäyte / kehittämistehtävä sijoittuu opiskelussa koulutusohjelman / osaamisalan opintoihin. Opiskelijan työnä se tarkoittaa kahden (2) opintoviikon laajuista työmäärää (80 h). Ryhmässä tehtynä työstä odotetaan laajempaa, koska se muodostuu useamman opiskelijan työpanoksesta. 2 OPINNÄYTTEEN / KEHITTÄMISTEHTÄVÄN AIHEVALINTA Työelämälähtöinen ja itseä kiinnostava aihevalinta on hyvä lähtökohta hyödylliselle ja palkitsevalle työskentelylle sekä motivaation säilymiselle työn loppuun asti. Työssäoppimisjaksot tarjoavat usein hyviä mahdollisuuksia mielekkään aiheen löytämiseen ja jopa työn toteuttamiseen. Aihevalinnan peruslähtökohtana voi olla o aihe, jota on jo koulutuksen (teoria / työssäoppiminen) aikana käsitelty runsaasti tai aihe on muuten läheinen, esim. oman aikaisemman työkokemuksen kautta o aihe, jota on koulutuksen aikana käsitelty vähän, mutta se tuntuu kiinnostavalta ja liittyy omaan osaamisalaan/ koulutusohjelmaan. Molemmat vaihtoehdot voivat tuottaa hyvän lopputuloksen. Aiemmat tiedot ja kokemukset auttavat syventämään ammatillista osaamista opinnäytteen / kehittämistehtävän kautta ja toisaalta ennestään tuntemattomampi aihe voi

4 3 tuottaa jännittäviä oppimiskokemuksia. Aiheen täsmentyminen auttaa myös sopivan materiaalin etsinnässä. Lopullinen työn nimi täsmentyy usein vasta työskentelyn loppuvaiheessa. On tärkeää, että nimi on informatiivinen, naseva, houkutteleva ja kattava. 3 OPINNÄYTE- / KEHITTÄMISTEHTÄVÄPROSESSI Opinnäyte / kehittämistehtävä liittyy kiinteästi opiskeltavaan tutkintoon. Se on parhaimmillaan linkki opiskelun ja työelämän välillä. Opinnäytteen / kehittämistehtävän avulla on mahdollisuus tutustua työelämään, ja se voi helpottaa työhön siirtymistä. Tavoitteet: o syventää, kehittää ja osoittaa ammatillista osaamista o kehittää oppimisen ja tiedonhankinnan valmiuksia o lisätä omatoimisuutta sekä itsearviointi- ja yhteistyötaitoja o kehittää ja kehittyä työelämän käytännöissä. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty - myös tässä tapauksessa. Opinnäytteen / kehittämistehtävän suunnitteluun kannattaakin varata riittävästi aikaa. Käytännössä suunnittelun ja aineiston keräämisen voi aloittaa jo opintojen alkuvaiheessa, vaikka työ valmistuukin vasta koulutusohjelman / osaamisalan aikana (ks. kuvio 1). Työskentelyprosessiin kuuluu olennaisena osana ohjaus. Ohjaava opettaja nimetään, ja opiskelijan odotetaan hakevan ohjausta prosessin kuluessa ainakin kolme kertaa. Muutamaa päivää ennen ohjausta toimitetaan ohjaavalle opettajalle luettavaksi tekstiä. Myös opiskelijakavereilta ja muilta mahdollisilta henkilöiltä kannattaa hakea vertaistukea. Prosessissa lopputuloksen lisäksi arvioidaan myös työn etenemistä.

5 o h j a u s t a 4 Opinnäyte- / kehittämistehtäväprosessi Ohjaajan nimeäminen Ideavaihe (Liite 1), aiheen jäsentyminen Toteuttamisvaihe Tiedonhankintaa ja aiheeseen tutustumista eri tavoilla Vertaisarviointia Toiminnallisen osuuden suunnittelua (jos sisältyy työhön, liite 2) Ohjauskäynnit (Liite 3) Aineiston kokoamista ja kirjoittamista. Toiminnallisen osuuden toteuttaminen (työpaikoilla ym.) Ohjauskäynnit Vertaisarviointi (Liite 4) Opettajan arviointi lomake (Liite 5) Lopullisen raportin kirjoittamistyötä Esittäminen ja palaute Kirjallisen työn luovutus vertaisarvioijille ja opettajille Opinnäytemessut tai työn esitys tunnilla Kuvio 1.

6 5 Työn tekemisen prosessi lähtee liikkeelle omaan alaan liittyvästä kiinnostuksen kohteesta. Suunnittelun apuna käytetään idealomaketta (liite 1), johon kirjataan kysymyksiä, joihin työn avulla pyritään vastaamaan. Kysymykset tarkentuvat prosessin edetessä suunnitelmaan kirjattaviksi tavoitteiksi. Hyvin mietityt tavoitteet helpottavat myös aiheen rajaamista ja varmistavat sitä, että lopputulos vastaa tavoitteita. Prosessin alussa kannattaa laatia myös tarkka ajankäyttösuunnitelma ja pyrkiä noudattamaan sitä. Ideavaiheessa etsitään vastauksia seuraaviin kysymyksiin: o mitä teema? o miksi aiheenvalinnan perustelut? o miten toteutustapa? Kaikilta oppilaitoksen tietokoneilta on pääsy seuraavaan kahteen portaaliin ja tietokantaan. Niihin voi olla hyödyllistä käydä tutustumassa jo ideointivaiheessa sekä myöhemmin työskentelyvaiheessa: TERVEYSPORTTI portaali ( Terveydenhuollon ammattilaisille suunnattu portaali keskeisiin suomalaisiin lääketieteellisiin verkkopalveluihin ja aineistoihin) MEDIC tietokanta ( Medic sisältää tietoa suomalaisista lääke- ja hoitotieteellisistä artikkeleista, kirjoista, väitöskirjoista, opinnäytetöistä ja tutkimuslaitosten raporteista) 4 OPINNÄYTE / KEHITTÄMISTEHTÄVÄN RAKENNE JA KIELIASU Kirjallisessa raportissa on hyvä pyrkiä selkeään, tiedottavaan kielenkäyttöön. On huolehdittava siitä, että teksti on tyylillisesti ehyttä alusta loppuun. Jos tekijöitä on useita, kannattaa tähän kiinnittää erityistä huomiota. On tärkeää, että tekstiä voi lukea vaivatta ja että ilmaisu on tarkkaa ja havainnollista. Toistamisen ja suoran lainaamisen sijasta olisi pyrittävä selostamaan lähteiden tietoja luontevasti ja soveltaen. Kielenhuollollisiin ongelmiin (esimerkiksi pilkun paikka, viivat ja välit) saa apua esimerkiksi kirjastosta löytyvästä Kielikello-julkaisusta 2/2006 sekä Kieleväinen-ohjelmasta.

7 6 Rakenne: Kansilehti eli nimiölehti (ohjeen mukaisesti) Sisällysluettelo Kansilehden jälkeen työn alkuun tulee sisällysluettelo, josta käytetään nimitystä SISÄLTÖ. Se kirjoitetaan SUURAAKKOSIN. Samoin kirjoitetaan suuraakkosin PÄÄOTSIKOT sekä LÄHTEET JA LIITTEET. Varsinainen opinnäytetyön / kehittämistehtävän sisältö ja rakenne riippuvat työn aiheesta. Pääosat kaikissa töissä ovat: johdanto, varsinainen käsittelyosa ja päätäntö. Johdanto Opinnäytetyön / kehittämistyön johdannon on tarkoitus herättää mielenkiinto aihetta kohtaan. Se antaa suuntaavia aineksia lukijalle ja tarjoaa yleistä taustaajattelua ja mielenkiinnon kohteena olevan ilmiön asemaa ja kehittymistä lähihoitajan toimintaympäristössä. Lisäksi alussa kerrotaan, mihin kysymyksiin tekijä työssään hakee vastauksia. Erityisen tärkeää on esittää perusteltu aiheen rajaus ja kuvailla, miten on ammatillisessa kehityksessään päätynyt juuri tähän aiheeseen. Itse tekoprosessiakin voi selvittää johdannossa tai päätännössä. Käsittelyosa Käsittelyosa muotoutuu aiheen mukaisesti. Yleensä lähdetään työn kannalta tärkeiden käsitteiden määrittelystä. Kirjoittaja esittelee aineiston, johon työ ikään kuin ankkuroidaan. Aihetta pitäisi lähestyä ammattikäytännön ja omien kokemusten kautta käytännönläheisesti. Tiedonhankinnassa voidaan käyttää haastatteluja ja/ tai kyselylomakkeita. Kuvioilla, taulukoilla ja valokuvilla voidaan havainnollistaa ja selkeyttää kirjallista työtä. Päätäntö Päätännössä keskitytään johtopäätöksiin, arviointiin, vertailuun ja yhdistelyyn. Keskeisiä asioita voidaan vielä esittää tiivistetysti. Hyvä opinnäytetyö / kehittämistehtävä synnyttää loppunousun, huipentumisen vaikutelman, se jättää vakuuttavan, pohdiskeluja herättävän, eheän jälkimaun. Päätännössä ei enää esitetä sisällöllisesti uusia asioita tai tutkimustuloksia.

8 7 Lähdeluettelo Lähdeluetteloon merkitään ehdottomasti kaikki ne lähteet, joita työssä käytetään. Lähdeviittauksella (tekstissä) viitataan lähdeluetteloon, josta lukija löytää tarvittaessa tarkemmat tiedot lähteestä. Lähdeluettelo laaditaan aakkosjärjestykseen tekijän sukunimen mukaan. Jos tiettyä kirjoittajaa ei ole, lähde sijoitetaan aakkosjärjestykseen oman nimensä ensimmäisen sanan mukaan. Internet-osoitteet merkitään omaksi ryhmäkseen edellisten jälkeen, aakkosjärjestykseen. LIITTEET Liitteet ovat opinnäytetyön / kehittämistehtävän lopussa numeroituina, sivunumeroituina ja otsikoituina. Liitteet merkitään myös sisällysluetteloon. Työhön sijoitettaviin liitteisiin täytyy viitata sopivassa kohdassa. 5 OHJEITA TEKSTINKÄSITTELYYN Tässä ohjeistuksessa käsitellään tekstinkäsittelyyn liittyviä asioita kuten asetuksia, otsikointia ja tallennusta Asetukset Sivun asetukset o Reunukset o vasen 4,3 cm o oikea 2,3 cm o ylä ja ala 2,0 cm Sivunumerointi Sivut numeroidaan arabialaisilla (1, 2, 3 ) numeroilla sivun oikeaan yläkulmaan. Nimiölehti (=kansi) on sivu yksi, mutta sen sivunumero ei näy, ja ensimmäinen

9 8 näkyvä sivunumero (2) tulee sisällyssivulle. Lähteet ja liitteet sivunumeroidaan myös Tekstin asetukset o Tekstityyppi Arial 12 o Teksti tasataan vasempaan reunaan o Tekstin saa tavuttaa o Riviväli on lopullisessa työssä 1,5. Työn tekemisen aikana se voi olla myös 1, samoin reunukset pienemmät, jolloin säästyy paperia ja tekstiä on helpompi oikolukea. Jos työ on muuten oikein tehty, asetusten muuttaminen lopulliseen muotoon ei sekoita sitä mitenkään. o Haastattelut tms. sisennetään 1 sarkainväli, ja niissä voi käyttää myös riviväliä 1, pienempää fonttia tai kursivointia Kannen asetukset o Reunukset o vasen 5,5 cm o oikea 5,5 cm o ylä 10,5 o ala 14,5 cm Kanteen tulevat tiedot o Opinnäyte/ kehittämistyön nimi ISOILLA kirjaimilla (Arial 14, lihavoitu), kaikki muu normaalitekstiä. Nimen tarkennusosa pienellä, esim. TYÖRAUHA LUOKISSA Opettajan vai opiskelijan ongelma o Tekijät aakkosjärjestyksessä sukunimen mukaan o Ala ja koulutusohjelma/osaamisala (esim. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, vanhustyön koulutusohjelma)

10 9 o Opinnäytetyön / kehittämistehtävän valmistumisajankohta (päivämäärä) Tekstiä kirjoitettaessa ei saa painaa "enteriä" rivin lopussa, rivi vaihtuu automaattisesti, kun reuna saavutetaan. Kappalejako ja tyhjät rivit tehdään "enterin" painalluksilla. Kappaleen jälkeen, ennen uutta otsikkoa tulee kaksi tyhjää riviä. Otsikon jälkeen täytyy olla yksi tyhjä rivi. Alaotsikon ylä- ja alapuolella on yksi tyhjä rivi. Missään tapauksessa välejä ei saa tehdä välilyönneillä ( välilyönnillä ei matkusteta ) vaan sarkainten painalluksilla. Kuvat ja mahdollisesti taulukot suositellaan liitettäviksi työhön vasta loppuvaiheessa. Kirjoituksen aikana niille ei tehdä "enterillä" tyhjää tilaa vaan merkitään tekstillä (esimerkiksi Tähän kuvio 2 vanhustyön haasteista) sille oma paikka kappaleväleineen. 5.2 Otsikointi Tässä luvussa on otsikoissa ja väliotsikoissa käytetty muotoilua (isot ja pienet fontit) siten, kuin niitä tulee käyttää. Pääotsikoiden alla tulee olla tekstiä. Yllä oleva otsikko (6 OTSIKOINTI) edustaa otsikoinnin ensimmäistä tasoa ja se kirjoitetaan SUURAAKKOSIN. Ennen alaotsikkoa tulee olla tekstiä. Numeron lopussa ei saa olla pistetä. Alaotsikoiden ensimmäinen taso (esim. 6.1) Huomaa, että jos tekstissä on 6.1, niin silloin täytyy olla myös 6.2. Tämä tarkoittaa, että ainoastaan yhtä alaotsikkoa ei saa käyttää. Word pyrkii helposti automatisoimaan luetteloita joissa on numero + piste ja muuttamaan tekstin otsikkotyyliseksi. Askelpalauttimella ja/ tai "entterillä" voit kumota sen. Alaotsikoiden toinen taso (esim ) Seuraava teksti on kirjoitettu alaotsikoiden toiselle tasolle. Myös numeroimattomia alaotsikoita voi ja on syytäkin käyttää, ettei tekstistä tule

11 sirpaleista numeroviidakkoa ja jos alaotsikoiden alle tulee niukasti tekstiä, kuten tässä on. Käytä kuitenkin säästeliäästi luettelomerkkejä Tallentaminen Pyri tallentamaan työsi Word-tiedostona. Älä koskaan vaihda tai ota levykettä / muistitikkua pois tallentamatta työtä. Varmista, että osaat poistaa muistitikun turvallisesti. Mahdolliset siirrot levykkeeltä / muistitikulta toiselle pitää tehdä koneelle siirron tai koneelle tallennuksen kautta. On myös turvallista tallentaa työtä kahteen eri paikkaan. 6 OPINNÄYTE/KEHITTÄMISTEHTÄVÄN LÄHTEISTÖ JA LÄHTEIDEN MERKITSEMINEN Asiatyyppiseen kirjoittamiseen kuuluu, että kirjoittaja ei varasta vaan lainaa. Tiedon tai tutkimuksen alkuperä on aina tuotava esille. Lukijan pitää voida halutessaan tarkistaa alkuperäislähde. Kaikki tekstissä käytetyt lähteet täytyy merkitä tekstiin (Putkonen 2007, 18) ja lähdeluetteloon. Lähteitä voidaan käyttää niin, että tiivistetään tai selostetaan omin sanoin tai lainaten sanatarkasti. Eri lähdetietoja voidaan yhdistellä, vertailla ja arvioida; parhaimmillaan lähteitä ikään kuin keskustelutetaan keskenään. Sanatarkkoja sitaatteja pitäisi käyttää säästeliäästi. Ne soveltuvat määritelmiin, erityisen osuviin ja painaviin tekstin osiin sekä eri lähteiden tietojen vertailuun. Sanatarkat siteeraukset merkitään lainausmerkein. Yleensä opinnäyte/ kehittämistehtävään liittyvää lähteistöä on paljon ja erityisesti verkkojulkaisujen luotettavuutta voi olla hankala arvioida.

12 Viite-esimerkkejä Viitteiden oikea merkitseminen on osoittautunut yhdeksi opinnäyte / kehittämistehtävän kirjoittamisen haasteellisimmista vaiheista. Seuraavassa annetaan esimerkkejä viitteiden merkitsemisestä erilaisista lähteistä. Kaksi tapaa viitata lähteeseen: viittaus tekstin lopussa tai tekstiin upotettuna Kotihoidon avulla tuetaan vanhusten selviytymistä palvelutaloissa, jolloin pitkäaikaishoito vähenee. Kotihoito mahdollistaa nopean kotiutumisen sairaalasta. (Ikonen & Julkunen 2007, 16.) Ikosen ja Julkusen (15, 2007) mukaan kotihoidon avulla tuetaan vanhusten selviytymistä palvelutaloissa, jolloin pitkäaikaishoito vähenee. Huomaa, että jos tekijöitä on enemmän kuin yksi, niin sulkeiden sisässä olevat nimet yhdistetään & merkillä. Sen sijaan, jos nimet ovat juoksevassa tekstissä, ne yhdistetään ja -konjunktiolla. Jos tekijöitä on kolme tai useampia, niin ensimmäistä kertaa mainittaessa luetellaan kaikki tekijät ja kahden viimeisen nimen välissä on ja-sana tai & merkki riippuen siitä, ovatko tekijät testissä vai sulkeiden sisällä. Myöhemmin samoihin tekijöihin viitattaessa riittää, että ensimmäisen nimen jälkeen lisätään lyhenne ym. Viittaus yhteen tai useampaan virkkeeseen Jos ulkoinen elämänhallinta pettää, on sisäinenkin hallinta usein huonossa tilassa (Halttunen 2007, 45). Ulkoinen ja sisäinen elämänhallinta ovat kytköksissä toisiinsa. Jos ulkoinen elämänhallinta pettää, on oletettavissa, että sisäinen hallintakin on huonolla tolalla. (Halttunen 2007, 45.)

13 12 Jos viitataan yhteen lauseeseen, niin piste tulee sulkeiden ulkopuolelle. Mutta jos viitataan useampaan lauseeseen, niin piste tulee ennen sulkeita ja lisäksi sulkeiden sisälle, sivunumeron jälkeen. Suora lainaus Eriksson (1989, 10) taas määrittelee, että "hoitotieteen tehtävänä on tutkia hoitotodellisuutta ja kehittää sitä koskevaa tietoa". Henkilökohtainen tiedonanto S. Kuusisen (henkilökohtainen tiedonanto ) mukaan opinnäytetyöprosessi on mielenkiintoinen ja osaamista rikastava osa opintoja. Toissijaisessa lähteessä viitataan alkuperäiseen lähteeseen Zalesnick (2007) kuvailee perinteiset johtajat säilyttäjiksi, kompromissien etsijöiksi sekä asioiden kontrolloijiksi (Wilkinson, 2005). Viite lähteeseen, jolla ei ole henkilötekijää Jos kirjoittajaa ei ole tiedossa, tekstissä käytetään viitteenä julkaisun nimeä ja vuosilukua, joissakin yhteyksissä julkaisuyhteisön nimeä. Lakeja, asetuksia, komiteamietintöjä yms. viitattaessa kirjoittajan nimen paikalle tulee lain yms. nimi. Esimerkiksi (Asetus työttömien aloitteellisuuden tukemisesta /1788.) Tähänastinen elämäntapamme on ekologisesti kestämätön. Ainoa tie tulevaisuudessa on kestävä kehitys. (Terveyttä kaikille vuoteen 2000.) Samassa viitteessä useita julkaisuja Nuorten erityisopetus on järjestetty ensisijaisesti erityis- ja tukiopetuksena. Tavoitteena on ollut työrauhaongelmien ehkäisy ja korjaaminen, motivaation vahvistaminen, oppimisvaikeuksien voittaminen ja henkilökohtaisten ongelmien selvittely. (Moberg 1982, 71-72; Salminen 1989, 51; Sosiaali- ja terveyshallitus

14 , 73.) Muuten, noin vanhoja lähteitä ei kannata käyttää, ellet tarkastele asiaa nimenomaan historiallisesta näkökulmasta (Putkonen 2008). Toistuva viittaaminen samaan lähteeseen Ihmiselämä voidaan käsittää kolmeksi päävaiheeksi: lapsuus, aikuisuus ja vanhuus. Nykyään on alettu puhua myös ns. neljännestä iästä, jolla tarkoitetaan riippuvuutta toisten huolenpidosta. (Hakala ym. 2008, 76.) Neljättä ikää elävät ja heidän laitoshoitonsa on noussut julkisen keskustelun kohteeksi. Mahdollisen riippuvuuden kohtaaminen on kipeä kysymys paitsi ikääntyvälle itselleen, myös niille, jotka ottavat vastuun huolenpidosta. (mts ). mts. = mainitussa teoksessa sivulla Sähköiset lähteet ESEDUn sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla on sovittu, että Wikipediaa ei käytetä opinnäytetöiden tai tehtävien lähteenä sen lähdekritiikkiin liittyvien ongelmien vuoksi. Muuhun, luotettavaan internet-lähteeseen merkitään normaalisti kirjoittaja tai sivun ylläpitäjä, ellei sivulla ole nimettyä kirjoittajaa. Jos kirjoittajaa ei ole tiedossa, merkitään lähteen URL-osoite ja viittauspäivämäärä (=lukemispäivämäärä) tai tulostamispäivämäärä. Sähköiset lähteet kannattaa tulostaa ja säilyttää. Esimerkki Lintujen muuttoaikeet ovat ehkä muuttuneet vallitsevan lintuinfluenssan takia (Sillanpää, P. 1998). Sen sijaan kansanterveyslaitos arvostelee ankarasti moista huhua (www.ktl.fi).

15 Lähdeluetteloesimerkkejä Kirja ja toimitetussa kirjassa oleva artikkeli Husu M, Tarkoma E & Vuorijärvi A Ammattisuomen käsikirja. 6. uudistettu painos. WSOY, Porvoo. Karvonen R Kevätkukkien myrkyllinen loisto. Teoksessa S. Siitari (toim.). Siitari S. (toim.) Kotipuutarhurin tapaturmat. WSOY, Juva. Lehtiartikkeli Karlsson M Elämä ei ole pelkkää ulkolukua. Dialogi 12 (6), 25. Internetlähde Lähdeluetteloon merkitystä internet-lähdeviitteestä tulee ilmetä, mistä tietolähteestä on kyse. tavoitteena on mahdollisimman lyhyt esittämistapa. Lähdeluetteloon merkitään URL-osoite (Esim. ja tulostamis- tai viittaamis-/ lukemispäivämäärä. Viitattu tuntatatien_torjunta/tartuntatautirekisteri/tartuntatautilaakarin_komm entit/. Viitattu

16 15 7 OPINNÄYTTEEN / KEHITTÄMISTEHTÄVÄN ESITTÄMINEN Opinnäyte / kehittämistehtävän prosessin lopussa jokainen työ esitellään. Parhaimmillaan nuo tapahtumat ovat ammattiopiskelun täyteläisimpiä ja jännittävimpiä oppimistilanteita. Töiden tekijät ovat painiskelleet pitkään aiheidensa kimpussa ja esiintyvät nyt omien alueidensa ammatillisina asiantuntijoina. Oppilaitoksessamme järjestetään opinnäytteiden/ kehittämistehtävien esittämistä varten messut kerran vuodessa. Messuosasto ja kaikki siihen liittyvä kannattaa suunnitella huolellisesti. Hyvänkin työn voi osittain turmella hutaistulla esittelyllä ja vaatimattomammankin tuotoksen pelastaa taitavalla julkituonnilla. Vakuuttava esittäjä osoittaa tuntevansa syvällisesti työnsä aihepiiriä ja osaa perustella tekemänsä valinnat. Hän ei esiinny kuitenkaan kaikkitietävänä, vaan lähestyy aihettaan avoimen nöyrästi. Aiheesta riippuen messuosaston voi rakentaa vapaasti erilaisia havainnollistamistapoja käyttäen ja tuoreesti ideoiden. 8 OPINNÄYTTEEN / KEHITTÄMISTEHTÄVÄN ARVIOINTI Opinnäytteen / kehittämistehtävän arviointiin osallistuvat työtä ohjanneet opettajat sekä vertaisarvioijina opiskelutoverit. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota työn kaikkiin osa-alueisiin ja koko työskentelyprosessiin. 8.1 Vertaisarviointi Vertaisarviointi tarkoittaa työn asiasisällön, rakenteen, kielen yms. seikkojen arviointia myönteisessä hengessä. Arvioijien ei ole tarkoitus arvostella työtä, vaan etsiä erilaisia tapoja käsitellä asiaa. Työn otsikko Vastaako otsikko sisältöä? Onko otsikko tiivis mutta kuitenkin riittävän informatiivinen?

17 16 Aihevalinta ja soveltuminen ammatilliseen suuntautumiseen Omintakeisuus aihevalinnassa. Aiheen soveltuminen lähihoitajan työhön. Työn persoonallisuus. Selkeys ja rajauksen tarkoituksenmukaisuus Mitä johdannossa työn on sanottu esittävän, entä otsikko? Muodostaako rajaus/ työ kokonaisuuden? Johdanto Miten lukija pääsee asiaan? Onko taustaa riittävästi? Työn tarkoitus ja näkökulma? Aiheen rajaus? Kiinnostavuuden herättäminen? Asiasisältö ja käsittelytapa Työn rakenne: Ovatko peruslinjat tarkoituksenmukaiset? Onko jäsentely johdonmukainen? Miten osat niveltyvät toisiinsa? Ovatko kaikki luvut parhaassa mahdollisessa järjestyksessä? Ovatko kaikki asiat tarpeellisia? Puuttuuko jotakin? Onko jotakin liikaa? Onko luvut otsikoitu hyvin? Sisältö Mahdollisten uusien tietojen ja uusien näkökulmien ansiot? Vanhojen ja uusien tietojen niveltyminen toisiinsa? Perustelujen täsmällisyys, vakuuttavuus, riittävyys, luotettavuus yms.? Lähdemateriaalin käyttö Tiedonlähteiden valinta? Tiedonlähteiden käyttö ja niiden tulkinta? Lähdetietojen löytyminen viitteiden perusteella? Lähdeluettelon vastaavuus viitetekniikan kanssa eli löytyykö lähdeluettelosta kaikki lähteet, joihin viitattu tekstissä? Raportointiperiaatteiden hallinta Ulkoasu; kirjallisten töiden ohjeiston noudattaminen. Esitys Tukiko esitys sisältöä? Mitä lisäarvoa esitys toi, oliko se kiinnostusta herättävä?

18 Opettajan arviointi Työn arviointi perustuu seuraaviin opinnäyte / kehittämistehtävän vaatimustasokuvauksiin ja lisäksi oppilaitoksen arviointiohjeisiin Kiitettävä Opinnäyte / kehittämistehtävän aihe on täsmällisesti rajattu, ja sisältö soveltuu erinomaisesti lähihoitajan työhön. Opinnäyte / kehittämistehtävä on rakenteeltaan ehjä ja kokonaishahmotus on toteutunut luovasti. Kirjallisen osuuden kieli ja ulkoasu ovat ohjeiden mukaiset. Lähdeaineisto on kattava ja soveltuu erinomaisesti aiheeseen. Lähdekritiikki on tarkoituksenmukaista. Tietoja on valikoitu, vertailtu ja yhdistelty luovasti opinnäytetyön aiheen mukaisesti. Lähteet ovat tuoreita. Opinnäyte / kehittämistehtävän esittäminen ja arviointi (vertaisarviointi) osoittavat opiskelijan ymmärtäneen ja sisäistäneen opinnäyte / kehittämistehtävän tavoitteet tarkasti. Esittämisessä otetaan huomioon kohderyhmä, tila, tilanne ja aika. Työskentelyprosessin aikana opiskelija / tutkinnon suorittaja on ollut omatoiminen ja itsenäinen. Työn tekijä on osannut analysoida ja hyödyntää ohjaajilta saamansa palautteen sekä pystynyt arvioimaan ja ottamaan vastaan arviointia kypsästi ohjaustilanteessa. Hyvä Opinnäyte / kehittämistehtävän aihe on hyvin rajattu ja sisältö hyvin sovellettavissa lähihoitajan työhön. Opinnäyte / kehittämistehtävän kokonaishahmotus on onnistunut, vaikka osien keskinäisessä suhteessa voikin olla hiukan hajanaisuutta. Opinnäyte / kehittämistehtävän kirjallinen osuus on kieleltään ja ulkoasultaan ohjeiden mukainen. Kohderyhmä on otettu huomioon kielenkäytössä ja sanavalinnassa. Lähdeaineisto on melko kattava. Tietoja on valikoitu, vertailtu ja yhdistelty jonkin verran kriittisesti.

19 18 Opinnäyte / kehittämistehtävän esittäminen ja arviointi osoittavat opiskelijan paneutuneen työhön. Opiskelija / tutkinnonsuorittaja on tehnyt opinnäyte/ kehittämistehtävän itsenäisesti, mutta on osannut myös hyödyntää ja arvioida saamansa ohjauksen. Opiskelija / tutkinnonsuorittaja kykenee vastaanottamaan arviointia. Tyydyttävä Aiheen rajaus on epätarkoituksenmukainen ja sisällön yhteys lähihoitajan työhön puutteellinen. Opiskelija / tutkinnonsuorittaja on työssään pyrkinyt kiinteään kokonaisuuteen, mutta rakenne ja toteutus ovat jääneet hajanaisiksi. Opinnäyte / kehittämistehtävän kirjallisen osuuden ulkoasussa on jonkin verran puutteita. Teksti on ymmärrettävää, vaikka luettavuus kärsiikin huolimattomasta jaksottelusta ja kielenkäytöstä. Lähdeaineisto on niukka ja tieto on valittu suppeasti. Esittäminen ja vertaisarviointi ( opponointi ) osoittavat opiskelijan/ tutkinnon suorittajan motivoituneen heikosti työhön. Asiaa ei ole sisäistetty. Opiskelija / tutkinnonsuorittaja on hakeutunut itsenäisesti ohjaukseen, mutta palautteen hyödyntämisessä on puutteita. Opiskelijan / tutkinnonsuorittajan arviointitaito ja kyky ottaa vastaan arviointia ovat epäkypsät. Hylätty Opinnäyte / kehittämistehtävä on hylätty, mikäli tyydyttävän arvosanan kriteerit eivät täyty. Erityiset ansiot opinnäyte / kehittämistehtävän tekemisen jollakin keskeisellä osa-alueella (rakenne ja toteutus, soveltuvuus työhön, kieli ja ulkoasu, prosessi, lähdekritiikki) voivat korvata toisen keskeisen osa-alueen heikkouksia. Opinnäyte / kehittämistehtävän prosessia jatketaan ohjatusti, kunnes työ saavuttaa vähintään tyydyttävän arvioinnin kriteerit Ohjaajat kirjoittavat työstä sanallisen arvion arvosanoineen.

20 19 LÄHTEET ESEDUN oppilaitoskohtaiset opetussuunnitelmat. Hirsimäki S, Remes P & Sajavaara P Tutki ja kirjoita. Kustannusosakeyhtiö Tammi, Helsinki. Kielikello 2/2006. Opetushallitus Ammatillisen perustutkinnon perusteet. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Oy Fram Ab, Vaasa.

OPINNÄYTE Keuda Tuusula Hiusalan perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

OPINNÄYTE Keuda Tuusula Hiusalan perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto OPINNÄYTE Keuda Tuusula Hiusalan perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 31.8.2011 TUTKINNON PERUSTEET Opiskelija suunnittelee ja tekee omaa osaamistaan

Lisätiedot

OPINNÄYTE Keuda Tuusula Hiusalan perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

OPINNÄYTE Keuda Tuusula Hiusalan perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto OPINNÄYTE Keuda Tuusula Hiusalan perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 17.8.2011 TUTKINNON PERUSTEET Opiskelija suunnittelee ja tekee omaa osaamistaan

Lisätiedot

Pääluvun tekstin jälkeen tuleva alaotsikko erotetaan kahdella (2) enterin painalluksella,väliin jää siis yksi tyhjä rivi.

Pääluvun tekstin jälkeen tuleva alaotsikko erotetaan kahdella (2) enterin painalluksella,väliin jää siis yksi tyhjä rivi. KIRJALLISEN TYÖN ULKOASU JA LÄHTEIDEN MERKITSEMINEN Tämä ohje on tehty käytettäväksi kasvatustieteiden tiedekunnan opinnoissa tehtäviin kirjallisiin töihin. Töiden ohjaajilla voi kuitenkin olla omia toivomuksiaan

Lisätiedot

Opinnäytetyön mallipohjan ohje

Opinnäytetyön mallipohjan ohje Opinnäytetyön mallipohjan ohje Sisällys 1 Johdanto 1 2 Mallin käyttöönotto 1 3 Otsikot 2 3.1 Luvun otsikko 3 3.2 Alalukujen otsikot 5 4 Tekstikappaleet 5 5 Kuvat ja kuviot 6 6 Taulukot 6 7 Lainaus 7 8

Lisätiedot

1 Opinnäytetyön graafiset ohjeet. 2 Sivun asetukset. 3 Sivunumerointi. 4 Otsikot

1 Opinnäytetyön graafiset ohjeet. 2 Sivun asetukset. 3 Sivunumerointi. 4 Otsikot 1 1 Opinnäytetyön graafiset ohjeet Metropolia Ammattikorkeakoulun opinnäytetöissä noudatetaan seuraavia graafisia ohjeita. Graafiset ohjeet on tehty Metropolian opinnäytetyöryhmässä. Näiden graafisten

Lisätiedot

Ohje tutkielman tekemiseen

Ohje tutkielman tekemiseen Sauvon koulukeskus 2011 Ohje tutkielman tekemiseen Aiheen valinta Etsi materiaalia Valitse itseäsi kiinnostava aihe. Sovi opettajan kanssa aiheen rajaus. Pyydä opettajalta tutkielmapassiin merkintä aiheen

Lisätiedot

HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE Liiketalouden koulutusala HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE

HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE Liiketalouden koulutusala HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE Liiketalouden koulutusala HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE SISÄLTÖ 1 HARJOITTELURAPORTIN RAKENNE JA ULKOASU.. 3 1.1 Rakenne. 3 1.2 Ulkoasu 3 2 HARJOITTELUKERTOMUS.. 4

Lisätiedot

HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE

HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE Tekniikan toimiala HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE 7/2010 jn SISÄLTÖ 1 HARJOITTELURAPORTIN RAKENNE JA ULKOASU.. 3 1.1 Rakenne. 3 1.2 Ulkoasu 3 2 HARJOITTELUKERTOMUS..

Lisätiedot

Arviointiperuste 1 2 3 4 5. opinnäytetyön aihe perustellaan niukasti aihe on työelämälähtöinen

Arviointiperuste 1 2 3 4 5. opinnäytetyön aihe perustellaan niukasti aihe on työelämälähtöinen 1 PELASTUSOPISTO Toiminnallisen opinnäytetyön arviointiperusteet Opinnäytetyön arviointi perustuu tähän kriteeristöön. Jokainen opinnäytetyön arvioitava osa on purettu taulukossa sanalliseen muotoon, näitä

Lisätiedot

Opas opinnäytteen tekijälle

Opas opinnäytteen tekijälle Opas opinnäytteen tekijälle 2009 2 Sisältö 1 Oppaan käyttäjälle...3 2 Opinnäytteen tekemisen vaiheet ja aikataulutus...4 2.1 Aiheen valinta...4 2.2 Opinnäytteen suunnittelu...4 2.3 Opinnäytteen kokoaminen...5

Lisätiedot

Used with permission of Microsoft. Kulttuurihistoria Syyskuu 2015

Used with permission of Microsoft. Kulttuurihistoria Syyskuu 2015 MUOTOSEIKKOJA Mitä asetuksia käytän? Tyypillisimpiä fontteja ovat Times New Roman (fonttikoko 12) tai Arial (fonttikoko 11). Käytä riviväliä 1,5, jotta asettelu on selkeä ja teksti on myös tältä osin helppolukuista.

Lisätiedot

TEHTÄVÄN NIMI YHDELLE TAI USEAMMALLE RIVILLE FONTTIKOKO 24 Tarvittaessa alaotsikko fonttikoko 20

TEHTÄVÄN NIMI YHDELLE TAI USEAMMALLE RIVILLE FONTTIKOKO 24 Tarvittaessa alaotsikko fonttikoko 20 Etunimi Sukunimi fonttikoko 16 Ryhmätunnus TEHTÄVÄN NIMI YHDELLE TAI USEAMMALLE RIVILLE FONTTIKOKO 24 Tarvittaessa alaotsikko fonttikoko 20 Tehtävätyyppi Koulutusohjelma fonttikoko 16 Elokuu 2010 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen

Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen Marja Silenti FM, Timo Lenkkeri LK, DI Opiskelijanumero: 12345678 Helsinki 18.11.2005, viimeksi päivitetty 31.05.2011, 17.12.2012 Tutkimussuunnitelma Ohjaaja:

Lisätiedot

KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU

KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU Kirjallinen tehtävä Kirjallisen tehtävän laatimisen ohjeet ja mallipohja Jouko Uusitalo Ohje KEMI 2012 2 TIIVISTELMÄ KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU, Koulutusala Tekijä(t):

Lisätiedot

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU. Hakala Toni Varpelaide Heidi TEKSTINKÄSITTELYN OHJEET CASE: OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINTI WORDILLA

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU. Hakala Toni Varpelaide Heidi TEKSTINKÄSITTELYN OHJEET CASE: OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINTI WORDILLA SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU Hakala Toni Varpelaide Heidi TEKSTINKÄSITTELYN OHJEET CASE: OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINTI WORDILLA Liiketalous ja tietojenkäsittely Huittinen Liiketalous Taloushallinto 2005 1

Lisätiedot

KIRJALLISEN TYÖN OHJEET

KIRJALLISEN TYÖN OHJEET KIRJALLISEN TYÖN OHJEET Tiina Tomera, STAP xx Oppimispäiväkirja Hoito- ja huolenpito opettaja : Maija Mietteliäs SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 KIRJALLISTEN TÖIDEN RAKENNE JA ULKOASU... 3 2.1 Kansilehti...

Lisätiedot

Tutkielman kirjoittaminen. Tutkimuskysymyksen matka tutkimukseksi

Tutkielman kirjoittaminen. Tutkimuskysymyksen matka tutkimukseksi Tutkielman kirjoittaminen Tutkimuskysymyksen matka tutkimukseksi Jaana Ristimäki YH7 Global Citizenship Espoon yhteislyseon lukio 2014 Sisällysluettelo 1 Tutkielman aloittaminen ja disposition laatiminen

Lisätiedot

AMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT päivitetty 24.10.2008

AMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT päivitetty 24.10.2008 1 AMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT päivitetty 24.10.2008 Arviointikriteerit K 5 H 4 H 3 T 2 T 1 Hylätty Aiheen valinta Yhteys koulutusohjelman ammattiopintoihin Yhteys työelämään työ kehittää opiskelijan

Lisätiedot

Kouvolan iltalukio. Tutkielmakäytänteet. 27.10.2009 Päivi Hänninen

Kouvolan iltalukio. Tutkielmakäytänteet. 27.10.2009 Päivi Hänninen Kouvolan iltalukio Tutkielmakäytänteet Tutkielman osat 1. Kansilehti 2. (Tiivistelmä) 3. Sisällysluettelo 4. Käsittelyosa 5. Lähdeluettelo 6. Liitteet Sisällysluettelo Tutkielman luvut ja sivut numeroidaan.

Lisätiedot

8.1 Taulukot 8.2 Kuviot ja kuvat 8.3 Julkaisun rakennetta koskevat suositukset

8.1 Taulukot 8.2 Kuviot ja kuvat 8.3 Julkaisun rakennetta koskevat suositukset PKSHP JULKAISUOHJEET SISÄLLYSLUETTELO Toimintaperiaatteet Yleistä Kirjoitusohjeet o 1. Etukansi o 2. Nimiölehti o 3. Tekijämerkintä o 4. Kuvailulehti ja tiivistelmä o 5. Kirjallisuusluettelo ja -viitteet

Lisätiedot

Lähteisiin viittaaminen ja lähdekritiikki

Lähteisiin viittaaminen ja lähdekritiikki Lähteisiin viittaaminen ja lähdekritiikki LÄHDEKRITIIKKI Lähdekritiikki on tiedonlähteiden arviointia. Lähdekritiikillä tarkoitetaan siis sen arvioimista, voiko tiedontuottajaan (siis esimerkiksi kirjan,

Lisätiedot

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja ARVIOIJAKOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ NÄYTTÖTUTKINNOISTA 2. TUTKINTORAKENNE 3. AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN 1. Tutkintotilaisuuden suorittamissuunnitelma

Lisätiedot

KSAO Liiketalous 1. Asiakirjan ulkoasuun vaikuttavat tekstin muotoilut ja kappale muotoilut. Kappaleen ulkoasuun vaikuttavia tekijöitä:

KSAO Liiketalous 1. Asiakirjan ulkoasuun vaikuttavat tekstin muotoilut ja kappale muotoilut. Kappaleen ulkoasuun vaikuttavia tekijöitä: KSAO Liiketalous 1 Asiakirjan ulkoasuun vaikuttavat tekstin muotoilut ja kappale muotoilut. Kappaleen ulkoasuun vaikuttavia tekijöitä: tekstin tasaus sisennys riviväli; kappaleen sisäiset rivivälit kappaleiden

Lisätiedot

MONOGRAFIAN KIRJOITTAMINEN. Pertti Alasuutari

MONOGRAFIAN KIRJOITTAMINEN. Pertti Alasuutari MONOGRAFIAN KIRJOITTAMINEN Pertti Alasuutari Lyhyt kuvaus Monografia koostuu kolmesta pääosasta: 1. Johdantoluku 2. Sisältöluvut 3. Päätäntäluku Lyhyt kuvaus Yksittäinen luku koostuu kolmesta osasta

Lisätiedot

Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen

Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen Marja Silenti FM, Timo Lenkkeri LK, DI Opiskelijanumero: 12345678 Helsinki 18.11.2005, viimeksi päivitetty 31.05.2011 Tutkimussuunnitelma Ohjaaja: HELSINGIN

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN JULKAISUJA. Julkaisuohjeet. Koonnut Pirkko Pussinen

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN JULKAISUJA. Julkaisuohjeet. Koonnut Pirkko Pussinen POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN JULKAISUJA Julkaisuohjeet Koonnut Pirkko Pussinen Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Joensuu 2010 Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

LYHYT OHJEISTUS TUTKIELMAESSEESEEN

LYHYT OHJEISTUS TUTKIELMAESSEESEEN Päivi Auno LYHYT OHJEISTUS TUTKIELMAESSEESEEN Kajaanin Ammattikorkeakoulu Ohjaava opettaja Ajankohta Opintojakso SISÄLLYS (esimerkki) 1 JOHDANTO 2 TEORIATAUSTA SISÄLTÖÄ KUVAAVA OTSIKKO 2.1 Alaotsikko 2.2

Lisätiedot

Opinnäytetyön ulkoasu

Opinnäytetyön ulkoasu Opinnäytetyön ulkoasu Antti Leino Tampereen yliopisto Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Suomen kielen tutkinto-ohjelma Tutkielmaohje Syyskuu 2012 Tampereen yliopisto Suomen kielen tutkinto-ohjelma

Lisätiedot

OPETTAJAN ARVIO OPINNÄYTETYÖSTÄ LIITE 9/1. Aihe on alan haastava, uutta luova tai tavanomaista vaativampi kehittämistehtävä

OPETTAJAN ARVIO OPINNÄYTETYÖSTÄ LIITE 9/1. Aihe on alan haastava, uutta luova tai tavanomaista vaativampi kehittämistehtävä OPETTAJAN ARVIO OPINNÄYTETYÖSTÄ LIITE 9/ TYÖN AIHE JA TAVOITE Aiheen ajankohtaisuus ja vaativuus Yhteys työelämän kehittämistavoitteisiin ja koulutusohjelman ammatillisiin tavoitteisiin Työn tavoitteen

Lisätiedot

Matematiikan kirjoittamisesta

Matematiikan kirjoittamisesta Matematiikan kirjoittamisesta Asiasisältö Tärkeintä kaikessa on, että kaiken minkä kirjoitat, niin myös itse ymmärrät. Toisin sanoen asiasisällön on vastattava lukijan pohjatietoja. Tekstin täytyy olla

Lisätiedot

Osaamispisteet. Vapaasti valittava

Osaamispisteet. Vapaasti valittava Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammattiopiskelun S2 3 osp Osaaminen arvioidaan opiskelijan keräämän oman alan sanaston sekä portfolion avulla. Oman alan sanavaraston Tekstien ymmärtäminen Luku- ja opiskelustrategioiden

Lisätiedot

LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA

Lisätiedot

portfolion ohjeet ja arviointi

portfolion ohjeet ja arviointi 2015 portfolion ohjeet ja arviointi EIJA ARVOLA (5.10.2015) 2 Sisällysluettelo 1. TYÖPORTFOLIO (ei palauteta opettajalle)... 3 2. NÄYTEPORTFOLIO (palautetaan opettajalle)... 3 3. NÄYTEPORTFOLION SISÄLLÖN

Lisätiedot

LIITE 1: OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT AMK- TUTKINTO. Arvioinnin osa-alueet perustutkintoon (AMK-tutkinto) johtavassa koulutuksessa

LIITE 1: OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT AMK- TUTKINTO. Arvioinnin osa-alueet perustutkintoon (AMK-tutkinto) johtavassa koulutuksessa LIITE 1: OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT AMK- TUTKINTO Arvioinnin osa-alueet perustutkintoon (AMK-tutkinto) johtavassa koulutuksessa I TEHTÄVÄN ASETTELU Työelämälähtöisyys: opinnäytetyö hyödyttää työelämää,

Lisätiedot

(Vilkka 2006, 224; Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 21.)

(Vilkka 2006, 224; Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 21.) 1 LÄHDEVIITTEET Työssä käytettyjen tietolähteiden esittäminen lisää tekstin luotettavuutta. Lähteet mainitaan sekä lähdeviitteinä tekstissä että lähdeluettelona tekstin lopussa. Lähteinä on käytettävä

Lisätiedot

LIITE 2: YAMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT. Arvioinnin osa-alueet ylempään AMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa

LIITE 2: YAMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT. Arvioinnin osa-alueet ylempään AMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa LIITE 2: YAMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT Arvioinnin osa-alueet ylempään AMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa I TEHTÄVÄN ASETTELU Työelämälähtöisyys: opinnäytetyö hyödyttää työelämää, kehittää

Lisätiedot

Näyttötutkinnon suorittaminen, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Näyttötutkinnon suorittaminen 2008

Näyttötutkinnon suorittaminen, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Näyttötutkinnon suorittaminen 2008 , sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 1 1 Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Sinä voit osoittaa eli näyttää ammattitaitosi, kun teet näyttötutkinnon. Näyttötutkinnon jälkeen voit saada tutkintotodistuksen,

Lisätiedot

Oppilaan opas. Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy. Versio 0.2 (2008-01-21)

Oppilaan opas. Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy. Versio 0.2 (2008-01-21) Oppilaan opas Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy Versio 0.2 (2008-01-21) Versio Päivämäärä Kuvaus 0.1 2005-01-16 Ensimmäinen versio. 0.2 2008-01-21 Korjattu kuvatiedostojen maksimiresoluutio ja muutamia

Lisätiedot

T e k s t i n k ä s i t t e l y ä s e l k o k i e l e l l ä WORD

T e k s t i n k ä s i t t e l y ä s e l k o k i e l e l l ä WORD 1 MICROSOFT T e k s t i n k ä s i t t e l y ä s e l k o k i e l e l l ä WORD Eero Seitsemän veljeksen Eero on vilkas, sukkelasanainen ja älykkäämpi kuin muut veljekset. Hän kiusoittelee ja pilkkaa puheillaan

Lisätiedot

TIEDEPOSTERI. - Viestinnän välineenä. Marisa Rakennuskoski

TIEDEPOSTERI. - Viestinnän välineenä. Marisa Rakennuskoski TIEDEPOSTERI - Viestinnän välineenä Marisa Rakennuskoski POSTERILAJIT Mainosposteri(pääpaino kuvilla ja visuaalisuudella) Ammatillinenposteri(vapaamuotoinen, esim. jonkin projektin tapahtumia kuvaava,

Lisätiedot

Tekstinkäsittelyn jatko KSAO Liiketalous 1. Osanvaihto näkyy näytöllä vaakasuorana kaksoispisteviivarivinä ja keskellä riviä lukee osanvaihdon tyyppi

Tekstinkäsittelyn jatko KSAO Liiketalous 1. Osanvaihto näkyy näytöllä vaakasuorana kaksoispisteviivarivinä ja keskellä riviä lukee osanvaihdon tyyppi KSAO Liiketalous 1 Osat Tiedosto voidaan jakaa osiin ja jokainen osa muotoilla erikseen. Osa voi olla miten pitkä tahansa, yhdestä kappaleesta kokonaiseen tiedostoon. Osanvaihto näkyy näytöllä vaakasuorana

Lisätiedot

Työn osat 5-9 muodostavat varsinaisen sisällön.

Työn osat 5-9 muodostavat varsinaisen sisällön. 5 Projektityö onkin hyvä suunnitella siten, että työ on mielekkäästi jaettavissa osiin kandidaatintöiden kirjoittamista ajatellen. Projektityön yhteydessä tehtävien kandidaatintöiden arvostelua ja muotoseikkoja

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ, KAIKILLE VALINNAINEN PAIKALLINEN TUTKINNON OSA, 10 OV 1. TYÖPROSESSIN HALLINTA Suunnittelee ja toteuttaa projektin. Suunnittelu, toteutus

Lisätiedot

Lausunto opinnäytetyöstä (AMK-tutkinto) Tekijä/tekijät: Työn nimi: Paikka ja aika:

Lausunto opinnäytetyöstä (AMK-tutkinto) Tekijä/tekijät: Työn nimi: Paikka ja aika: Lausunto opinnäytetyöstä (AMK-tutkinto) Tekijä/tekijät: Työn nimi: Paikka ja aika: 1. Tehtävän asettelu Työelämälähtöisyys ja työelämän tarpeisiin vastaaminen Ammatillinen osaaminen ja sen kehittymisen

Lisätiedot

TEHTÄVÄT LUKION KURSSEIHIN

TEHTÄVÄT LUKION KURSSEIHIN TEHTÄVÄT LUKION KURSSEIHIN Veijo Fiskaali 2013! 1 KURSSI 1 / UI 1 - HISTORIA Kirjoitusohjeet ja arvostelu Teksti tietokoneella tuotettuna: Riviväli 1,5 Fontti: Times New Roman Fonttikoot: " Pääotsikko

Lisätiedot

83450 Internetin verkkotekniikat, kevät 2002 Tutkielma

83450 Internetin verkkotekniikat, kevät 2002 Tutkielma <Aihe> 83450 Internetin verkkotekniikat, kevät 2002 Tutkielma TTKK 83450 Internetin verkkotekniikat Tekijät: Ryhmän nro:

Lisätiedot

Anne-Mari Näsi 12.2.2010 PIKAOHJEITA OPINNÄYTETYÖN RAPORTTIPOHJAN LAATIMISEEN (WORD 2007)

Anne-Mari Näsi 12.2.2010 PIKAOHJEITA OPINNÄYTETYÖN RAPORTTIPOHJAN LAATIMISEEN (WORD 2007) Anne-Mari Näsi 12.2.2010 PIKAOHJEITA OPINNÄYTETYÖN RAPORTTIPOHJAN LAATIMISEEN (WORD 2007) ALUKSI ATK-ohjeet on laadittu Keski-Pohjanmaan maaseutuopiston Perhon yksikön opinnäytetyön raporttipohjan laatimisen

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Ilmaisutaitojen ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖN ANALYSOINTI

OPINNÄYTETYÖN ANALYSOINTI OPINNÄYTETYÖN ANALYSOINTI Tommi Pihlainen Pasi Vähämartti Raportti Joulukuu 2006 Informaatioteknologian instituutti 1 SISÄLTÖ 1 TEHTÄVÄNKUVAUS...2 1.1 Tehtävät ja tavoite...2 1.2 Tutkimusaineisto...2 2

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

CS10A0000 MARKKINOINNIN PERUSKURSSI Syksy 2008. Case A: Ohjeet (Case 1: Hörhammer)

CS10A0000 MARKKINOINNIN PERUSKURSSI Syksy 2008. Case A: Ohjeet (Case 1: Hörhammer) Casen palautus PVM CS10A0000 MARKKINOINNIN PERUSKURSSI Syksy 2008 Case A: Ohjeet (Case 1: Hörhammer) VAIN ESITTÄVÄN RYHMÄN TYÖSSÄ! (Opponoiva ryhmä XY, esim B6) (Esittävä) Ryhmä XY (esim. B2): 0222222

Lisätiedot

Laurean opinnäytetöiden lähdeviitteiden ja lähteiden merkintätavat

Laurean opinnäytetöiden lähdeviitteiden ja lähteiden merkintätavat Ohje Sirpa Marko Kirsti Vuorela 1.9.2008 Laurean opinnäytetöiden lähdeviitteiden ja lähteiden merkintätavat Ohje Sirpa Marko Kirsti Vuorela 1.9.2008 Sisällys 1 Lähdeviitteiden ja lähteiden merkitseminen

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt

Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näytöt ovat ammatillisessa peruskoulutuksessa osa opiskelijan arviointia. Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelua, toteuttamista ja arviointia säätelevät laki ja

Lisätiedot

1/6. Erikoissosiaalityöntekijän koulutus Hyvinvointipalveluiden erikoisalan hakulomake 2011

1/6. Erikoissosiaalityöntekijän koulutus Hyvinvointipalveluiden erikoisalan hakulomake 2011 1/6 Täytä hakulomake tietokoneella (lomakkeen saa sähköisesti osoitteesta: www.sosnet.fi) tai selvällä käsialalla. Valintaprosessin helpottamiseksi toivomme, ettet niittaa papereita yhteen, vaan käytät

Lisätiedot

- MIKSI TUTKIMUSNÄYTTÖÖN PERUSTUVAA TIETOA? - MISTÄ ETSIÄ?

- MIKSI TUTKIMUSNÄYTTÖÖN PERUSTUVAA TIETOA? - MISTÄ ETSIÄ? THM M Mustajoki Sairaanhoitajan käsikirjan päätoimittaja - MIKSI TUTKIMUSNÄYTTÖÖN PERUSTUVAA TIETOA? - MISTÄ ETSIÄ? M Mustajoki 290506 1 Miksi? Kaikilla potilas(!) ja sairaanhoitaja - sama tieto Perustelut

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

Portfolio Humanistisessa ammattikorkeakoulussa. Hannu Sirkkilä YTT, yliopettaja

Portfolio Humanistisessa ammattikorkeakoulussa. Hannu Sirkkilä YTT, yliopettaja Portfolio Humanistisessa ammattikorkeakoulussa Hannu Sirkkilä YTT, yliopettaja Portfolion eli kehittymiskansion kokoaminen on osa Humanistisen ammattikorkeakoulun kulttuurituotannon koulutusohjelman opetussuunnitelmaan

Lisätiedot

KANSILEHDEN MALLISIVU

KANSILEHDEN MALLISIVU Teknisiä ohjeita pro gradu -tutkielmalle Teologian osasto 12.11.2013 Tässä annettavat ohjeet ovat suosituksia. Viime kädessä seurataan tutkielman ohjaajan antamia ohjeita! Tutkielman kansilehdelle asetellaan

Lisätiedot

Acta-väitöskirjojen asetukset. Määritä ensin sivumääritykset ja sivunumerointi.

Acta-väitöskirjojen asetukset. Määritä ensin sivumääritykset ja sivunumerointi. Sisällys Acta-väitöskirjojen asetukset 2 Acta-väitöskirjojen tyylimäärittelyt 7 Acta-mallipohjan tyylien lataaminen 8 Kuviot, kuvat ja taulukot 9 Lähdeluettelon laatiminen 9 Väitöskirjan muuttaminen pdf:ksi

Lisätiedot

OPISKELIJAN ITSEARVIOINNIN OHJAUS. Merja Rui Lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus

OPISKELIJAN ITSEARVIOINNIN OHJAUS. Merja Rui Lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus OPISKELIJAN ITSEARVIOINNIN OHJAUS Merja Rui Lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus OPISKELIJAN ITSEARVIOINTI Itsearviointi liittyy kiinteästi elinikäisen oppimisen ajatteluun sekä opiskelijan

Lisätiedot

WORD TYYLILLÄ. Tietohallintokeskus hannele.rajaniemi@jyu.fi. Miksi tyylit? Tyylien lisääminen: joko jälkikäteen tai etukäteen

WORD TYYLILLÄ. Tietohallintokeskus hannele.rajaniemi@jyu.fi. Miksi tyylit? Tyylien lisääminen: joko jälkikäteen tai etukäteen WORD TYYLILLÄ Tietohallintokeskus hannele.rajaniemi@jyu.fi Sisältö 2 h Miksi tyylit? Tyylien lisääminen: joko jälkikäteen tai etukäteen Tyylien muokkaaminen Asiakirjamallit * Sisällysluettelo otsikkotyylien

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ MALLIPOHJAN KÄYTTÖOHJE

OPINNÄYTETYÖ MALLIPOHJAN KÄYTTÖOHJE OPINNÄYTETYÖ MALLIPOHJAN KÄYTTÖOHJE Opinnäytetyö mallipohja Kajaanin ammattikorkeakoulu 2.12.2005 SISÄLLYS 1 MALLIPOHJAN KÄYTTÖÖNOTTO 1 2 TEKSTIN KIRJOITTAMINEN 2 2.1 Valmiin tekstin siirtäminen 2 2.2

Lisätiedot

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TI 1.2.2011 TYÖSSÄ OPPIMISEN OHJAAMINEN 8.00 -> Linjastoaamiainen (ruokala, Rustholli) 9.00 -> Työpaikkaohjaajan tietoperusta 9.30 -> Oppimis- ja

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖN KIRJALLISEN OSAN OHJEET

OPINNÄYTETYÖN KIRJALLISEN OSAN OHJEET OPINNÄYTETYÖN KIRJALLISEN OSAN OHJEET Salon seudun ammattiopisto Opinnäytetyöohje Tekniikka ja palvelu 1.4.2009 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 3 2 OPINNÄYTETYÖN TEKEMISEN PERUSTEET 4 2.1 Mikä opinnäytetyö on? 4

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkinnon osa: Palvelujen tuottaminen AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan ja henkilökohtaistetaan

Lisätiedot

Opinnäytetyön raportointiohje ja mallipohja (r 21, f 16)

Opinnäytetyön raportointiohje ja mallipohja (r 21, f 16) kaikki reunukset 3 cm ja otsikoiden keskitys Opinnäytetyön raportointiohje ja mallipohja (r 21, f 16) Alaotsikko (r 23, f 14) Mahdollisen taustaprojektin nimi (r 35, f 12) Tekijä(t) (r 37, f 12) Toimialan/koulutusalan

Lisätiedot

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta.

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta. Arviointisuunnitelma Arviointisuunnitelma on osa Raahen Porvari- ja Kauppakoulun 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa Opetushallituksen määräyksiin perustuvien liiketalouden perustutkinnon (Dno

Lisätiedot

Työvälineohjelmistot KSAO Liiketalous 1

Työvälineohjelmistot KSAO Liiketalous 1 KSAO Liiketalous 1 Osat Tiedosto voidaan jakaa osiin ja jokainen osa muotoilla erikseen. Osa voi olla miten pitkä tahansa, yhdestä kappaleesta kokonaiseen tiedostoon. Osanvaihto näkyy näytöllä vaakasuorana

Lisätiedot

Kouluilta kerätyistä kriteeristöistä parastettuja malleja päivitettynä Hämeenlinnan perusopetuksen arviointiohjeita vastaaviksi /RH 2010-2012

Kouluilta kerätyistä kriteeristöistä parastettuja malleja päivitettynä Hämeenlinnan perusopetuksen arviointiohjeita vastaaviksi /RH 2010-2012 Työskentelyn ja käyttäytymisen arvioinnin kriteerit Kouluilta kerätyistä kriteeristöistä parastettuja malleja päivitettynä Hämeenlinnan perusopetuksen arviointiohjeita vastaaviksi /RH 2010-2012 Työskentelyn

Lisätiedot

ROKK-seminaari. Arviointikäytänteet Suullinen arviointi Mirja Järvinen, Metropoliaamk. Ritva Saira, Mikkelin amk Taija Votkin, Aalto-yliopisto

ROKK-seminaari. Arviointikäytänteet Suullinen arviointi Mirja Järvinen, Metropoliaamk. Ritva Saira, Mikkelin amk Taija Votkin, Aalto-yliopisto ROKK-seminaari Arviointikäytänteet Suullinen arviointi Mirja Järvinen, Metropoliaamk Ritva Saira, Mikkelin amk Taija Votkin, Aalto-yliopisto Osaprojektin tavoitteet - Löytää uusia tapoja suullisen arvioinnin

Lisätiedot

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus 1 4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa kunnioittaa asiakkaan arvoja ja kulttuuritaustaa tunnistaa eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden

Lisätiedot

Harjoituskerta 5. 30.11.2015 Yritysviestinnän perusteet A71A00100 Visa Penttilä

Harjoituskerta 5. 30.11.2015 Yritysviestinnän perusteet A71A00100 Visa Penttilä Harjoituskerta 5 Yritysviestinnän perusteet A71A00100 Visa Penttilä Agenda 1. Tiimitehtävät 2. Artikkelit 3. Ohjeistusta lopputyöhön 4. Ensi viikon luento Falkheimer & Heide (2015) Kolme keskeistä käsitettä

Lisätiedot

Toimintaterapeuttiopiskelijan arviointipassi

Toimintaterapeuttiopiskelijan arviointipassi Toimintaterapeuttiopiskelijan arviointipassi Kuvitus: Suvi Harvisalo Sisällysluettelo JOHDANTO OSAAMISEN KEHITTYMINEN ARVIOINNIT: JAMKin yhteiset osaamiset Sosiaali- ja terveysalan yhteiset osaamiset Toimintaterapeutin

Lisätiedot

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen Terttu Virtanen Aikuiskoulutusjohtaja Helsingin tekniikan alan oppilaitos Ammatillisen aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen oleellinen osa oppilaitosten

Lisätiedot

PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti

PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti Harjoitustyön ohje Tehtävänäsi on laatia tutkimussuunnitelma. Itse tutkimusta ei toteuteta, mutta suunnitelman tulisi

Lisätiedot

Lausunto opinnäytetyöstä (YAMK-tutkinto) Tekijä/tekijät: Työn nimi: Paikka ja aika:

Lausunto opinnäytetyöstä (YAMK-tutkinto) Tekijä/tekijät: Työn nimi: Paikka ja aika: Lausunto opinnäytetyöstä (YAMK-tutkinto) Tekijä/tekijät: Työn nimi: Paikka ja aika: 1. Tehtävän asettelu Työelämälähtöisyys ja työelämän tarpeisiin vastaaminen Ammatillinen osaaminen ja sen kehittymisen

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖOHJE YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO

OPINNÄYTETYÖOHJE YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO OPINNÄYTETYÖOHJE YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO 16.3.2005 2 SISÄLTÖ 1. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö 2. Opinnäytetyöprosessi 3. Opinnäytetyön arviointi 4. Opinnäytetyön julkaiseminen

Lisätiedot

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Kaikissa toisen asteen

Lisätiedot

Word ohje Word2010. Jari Laru, yliopisto-opettaja. Asko Pekkarinen, lehtori

Word ohje Word2010. Jari Laru, yliopisto-opettaja. Asko Pekkarinen, lehtori Word ohje Word2010 Jari Laru, yliopisto-opettaja Asko Pekkarinen, lehtori Kasvatustieteiden tiedekunta, Oulun yliopisto, 2012 Sisällys Sivuasetukset... 1 Marginaalit... 1 Osion luominen sisällysluetteloa

Lisätiedot

Laboratoriotyöselostuksen laatiminen

Laboratoriotyöselostuksen laatiminen CHEM-C2210 Alkuainekemia ja epäorgaanisten materiaalien synteesi ja karakterisointi Kevät 2016 Laboratoriotyöselostuksen laatiminen Työselostus tehdään kurssin ryhmätyöstä: Atomi/molekyylikerroskasvatuksella

Lisätiedot

OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN

OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN SISÄLTÖ LUKIJALLE 1. MITÄ ON TYÖSSÄOPPIMINEN? 2. MIKÄ ON AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ? 2.1. Oppilaitosnäyttö ja työpaikkanäyttö 3. TYÖSSÄOPPIMISPROSESSI

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Toteuttamisen suunnittelu LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Toteuttamisen suunnittelu LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Toteuttamisen suunnittelu LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINNON

Lisätiedot

LISÄOHJEITA DIPLOMITYÖN TEKEMISEEN

LISÄOHJEITA DIPLOMITYÖN TEKEMISEEN LISÄOHJEITA DIPLOMITYÖN TEKEMISEEN TÄYDENTÄMÄÄN OSASTON DIPLOMITYÖOHJETTA http://www.ee.oulu.fi/opiskelu/lomakkeet/diplomity%f6/diplomity%f6n.teko-ohjeet.pdf Prof. Mika Ylianttila Informaationkäsittelyn

Lisätiedot

Opinnäytetyö kasvuprosessina ammattiuralle Miten opinnäytetöitä voidaan edistää?

Opinnäytetyö kasvuprosessina ammattiuralle Miten opinnäytetöitä voidaan edistää? Opinnäytetyö kasvuprosessina ammattiuralle Miten opinnäytetöitä voidaan edistää? Merja Mäkelä, KyAMK, Energiatekniikka Lassi Salminen, KyAMK, Matematiikka Seppo Immonen, Pöyry Finland, Automaatio Agenda

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINNIN OPAS

OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINNIN OPAS Liite 5/1 OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINNIN OPAS Liite HAMKin opinnäytetyöoppaaseen Päivitetty kielikoulutuskeskuksessa 2012 Liite 5/2 SISÄLLYS 1 OPINNÄYTETYÖRAPORTIN RAKENNE... 3 1.1 Kansilehti... 3 1.2 Tiivistelmä...

Lisätiedot

WORD-MALLINEIDEN (TEMPLATE) KÄYTTÖOHJE

WORD-MALLINEIDEN (TEMPLATE) KÄYTTÖOHJE VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA SÄHKÖTEKNIIKKA Maarit Vesapuisto WORD-MALLINEIDEN (TEMPLATE) KÄYTTÖOHJE Sivumäärä: 12 Vaasassa 25.08.2006 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 1.1. Kirjallisen raportin

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014 esityksen ammatillisesta

Lisätiedot

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Metropolia ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelma Mervi Nyman Koulutusohjelman toteutuksen lähtökohdat Koulutusohjelman opetussuunnitelma perustuu

Lisätiedot

Opinnollistaminen oppilaitoksen näkökulmasta

Opinnollistaminen oppilaitoksen näkökulmasta Opinnollistaminen oppilaitoksen näkökulmasta Marjut Nyström, lehtori Keskuspuiston ammattiopisto 23.9.2015 Erityisesti Sinulle Opinnollistamisen määritelmä Opinnollistamisella tarkoitetaan ammatillisen

Lisätiedot

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Sisältö 1. Suomen koulutusjärjestelmä 2. Ammattitaidon hankkiminen (näyttötutkinto ja ammatillinen peruskoulutus) 3. Arviointi KORKEAKOULUTUTKINTO

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/Tutkinnon osa: Ilmaisutaitojen ohjaus

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/Tutkinnon osa: Ilmaisutaitojen ohjaus LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/Tutkinnon osa: Ilmaisutaitojen ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet suunnitellaan yksilöllisesti yhteistyössä tutkinnon suorittajan

Lisätiedot

Eeva-Liisa Puumala Laboratoriohoitaja

Eeva-Liisa Puumala Laboratoriohoitaja Eeva-Liisa Puumala Laboratoriohoitaja Vieritutkimuskoulutus verkossa Työn tilaajana oli Labquality Oy Marja Heikkinen Päivi Rauvo Työssäni loin asiasisällön vieritutkimuksia käsittelevään verkkokoulutukseen

Lisätiedot

Sofi Oksanen: Puhdistus

Sofi Oksanen: Puhdistus Sofi Oksanen: Puhdistus Oma nimi ja luokka Koulun nimi Työn valmistumispäivämäärä Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Kirjailijan esittely 4 3. Lukupäiväkirja 5 4. Teoksen esittely 6 4.1. Juoni, aihe ja

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

Humanistisen ja kasvatusalan tutkintojen perusteiden uudistamisen käynnistämistyöpaja Yhteydet sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon 8.11.

Humanistisen ja kasvatusalan tutkintojen perusteiden uudistamisen käynnistämistyöpaja Yhteydet sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon 8.11. Humanistisen ja kasvatusalan tutkintojen perusteiden uudistamisen käynnistämistyöpaja Yhteydet sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon 8.11.2016 Aira Rajamäki, opetusneuvos, Opetushallitus Sosiaali- ja

Lisätiedot

Opiskelijavalinta ensihoitajakoulutukseen sosiaali- ja terveysalalla kevään 2015 yhteishaussa

Opiskelijavalinta ensihoitajakoulutukseen sosiaali- ja terveysalalla kevään 2015 yhteishaussa Opiskelijavalinta ensihoitajakoulutukseen sosiaali- ja terveysalalla kevään 2015 yhteishaussa Sosiaali- ja terveysalalle hakijan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija kykenee

Lisätiedot

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab 1/6 Liikunnanohjaus Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla liikunnan ohjaustehtävissä. Hän hankkii tarvittavan tiedon, osallistuu tapahtuman

Lisätiedot

OHJE OPINNÄYTETYÖN LAATIMISESTA

OHJE OPINNÄYTETYÖN LAATIMISESTA OHJE OPINNÄYTETYÖN LAATIMISESTA Liiketalousala 2009 v. 1.31 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ... 1 1.1. Opinnäytetyön tavoitteet... 1 1.2. Aiheen valinta... 2 1.3. Kirjallisen raportin laajuus... 2 2.

Lisätiedot