Pk-yritysten kansainvälistymisen tukeminen Hyvien toimintatapojen valikoima

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pk-yritysten kansainvälistymisen tukeminen Hyvien toimintatapojen valikoima"

Transkriptio

1 Yritys ja teollisuus Pk-yritysten kansainvälistymisen tukeminen Hyvien toimintatapojen valikoima Euroopan komissio YRITYS- JA TEOLLISUUSTOIMINNAN PÄÄOSASTO

2 Yritys ja teollisuus Pk-yritysten kansainvälistymisen tukeminen Hyvien toimintatapojen valikoima Euroopan komissio YRITYS- JA TEOLLISUUSTOIMINNAN PÄÄOSASTO

3 Legal notice:??????????? Neither the European Commission nor any person acting on behalf of the Commission is responsible for the use which might be made of the following information. The views in this brochure do not necessarily reflect the views and policies of the European Commission.?????????????????? Europe Direct -palvelu auttaa sinua löytämään vastaukset EU:hun liittyviin kysymyksiisi Yhteinen maksuton palvelunumero (*): (*) Jotkin matkapuhelinoperaattorit eivät salli pääsyä alkuisiin numeroihin, tai niistä voidaan laskuttaa. Suuri määrä muuta tietoa Euroopan unionista on käytettävissä Internetissä Europa-palvelimen kautta (http://europa.eu). Luettelointitiedot ovat teoksen lopussa. Luxemburg: Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto, 2008 ISBN Euroopan yhteisöt, 2008 Tekstin jäljentäminen on sallittua, kunhan lähde mainitaan. Printed in Italy PAINETTU KLOORIVALKAISEMATTOMALLE PAPERILLE

4 SISÄLLYS E 5 JOHDANTO 7 1. TIETOISUUDEN LISÄÄMINEN 9 KiVi Kilpailukykyä viennistä ja kansainvälistymisestä: kansainvälistymispalveluita ja -välineitä koskevan tiedon jakaminen 10 Yritys- ja teknologiakehityskeskukset 11 BusinessInfo.cz liiketoiminnan ja viennin portaali OLENNAINENTIETO 13 Yhteyksien luomista tukevat ohjelmat: Business opportunities -ohjelma 14 Ulkomaisia markkinoita koskevan tiedon hankinta: Saksan ulkomaankauppakamarit (AHK) 15 Tietopalveluja koskeva rajat ylittävä yhteistyö ja verkostoituminen: B2fair HE NKILÖSTÖRESURSSIEN KEHITTÄMT ISOHJELMAT 17 Valmennusohjelmat: Alueellinen ohjelma pk-yritysten viennin ja kansainvälistymisen edistämiseksi 18 Yrityksille suunnatut ohjelmat: Globaali pk-yritysten arviointi- ja kehittämisohjelma. Suomalaisten pk-yritysten kansainvälistymistä tukeva tuotteistettu asiantuntijapalvelu 19 Loppututkinnon suorittaneille suunnatut ohjelmat: INOV Contacto TUK I KANSAINVÄLISTYMISEEN LIITTYVIEN RAHOITUSTARPEIDEN YHTEYDESSÄ 21 Lyhytaikaiset vientiluottovakuutukset 22 Rojaltijärjestelmä innovatiivisten uusien yritysten tukemiseksi ja yritysten liiketoiminnan kasvattamiseksi uusilla markkina-alueilla 23 Pk-yritykset ja kansainvälinen rahoitus VERKOSTOITUMISEN EDISTÄM INEN 25 Finpron vientirengastoiminta 26 Pk-yritysten viennin edistämistä palvelevan verkottumisjärjestelmän luominen PALVEL UJEN KANSAINVÄLISTYMISEN EDISTÄMINEN 28 PIPEnet 29 Asiantuntijapalvelujen jakaminen ulkomailla U SING INTERNATIONALISATION TO ENHANCE COMPETITIVENESS 31 Siirry, tai jää ja kehity työkalu pk-yritysten kansainvälistymisen kannattavuuden laskentaan 32 Teolliset tutkimus- ja kehityssopimukset (IRDC) 33 Tukiohjelma yritysten kansainvälistymisen edistämiseksi tuotesertifikaattien avulla 34 Pk-yritysten kansainvälistymisen tukeminen Hyvien toimintatapojen valikoima 3

5 8. YKSILÖLLINEN TUKI 35 First flight -ohjelma 36 Hautomo-ohjelma 37 Passport to export -ohjelma (vientipassi) 38 PIPE RA JA-ALUEET JA RAJAT YLITTÄVÄT YHTEISTYÖ 40 Itämeri markkinapaikkana -ohjelma 41 Valtioiden rajat ylittävä verkosto käsiteollisuusala La Grande Région -alueella 42 ECONET PLATFORM: Itävallan, Tšekin ja Slovakian pk-yritysten yhteistyöfoorumi Wien-Brno-Bratislava-kolmiossa 43 INTER-NED Alankomaiden ja Nordrhein-Westfalenin osaamisverkosto 44 4 Pk-yritysten kansainvälistymisen tukeminen Hyvien toimintatapojen valikoima

6 ESIPUHE Tämä julkaisu sisältää valikoiman niistä 27 kansallisesta ohjelmasta, jotka koottiin pk-yritysten kansainvälistymistä edistävän Best-hankkeen aikana. Hanke oli käynnissä marraskuusta 2006 joulukuuhun 2007, ja se perustui Euroopan unionia, Euroopan talousaluetta ja ehdokasvaltioita edustavan asiantuntijaryhmän esityksiin. Nämä valitut käytännöt poimittiin asiantuntijoiden esittelystä yli 90 ohjelman joukosta 23:sta eri maasta. Eri käytännöt on esitetty yhdeksässä aihealueessa, jotka liittyvät kiinteästi pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) kansainvälistymisprosessin kannalta keskeisiksi määriteltyihin teemoihin. Aihealueet ovat seuraavat: 1. Tietoisuuden lisääminen 2. Olennainen tieto 3. Henkilöstöresurssien kehittämisohjelmat 4. Tuki kansainvälistymiseen liittyvien rahoitustarpeiden yhteydessä 5. Verkostoitumisen edistäminen 6. Palvelujen kansainvälistymisen edistäminen 7. Kansainvälistymisen käyttö kilpailukyvyn parantajana 8. Yksilöllinen tuki 9. Raja-alueet ja rajat ylittävä yhteistyö Tärkein kriteeri kunkin yhdeksän alueen käytäntöjen valinnassa oli se, miten hyvin kukin valittu ohjelma pystyy tukemaan pk-yrityksiä selviytymään käytännössä yhdestä tai useammasta alueeseen liittyvästä keskeisestä ongelmasta. Lisäksi käytännön oli oltava jatkuva, toimiva ja helposti siirrettävissä. Tämä ei tarkoita, että ohjelmat olisivat aluekohtaisia. Useimmissa tapauksissa käytännöt koskevat useammantyyppisiä pk-yritysten tukia, eikä niitä ole rajattu pelkästään siihen alueeseen, jolta ne valittiin. Pk-yritysten kansainvälistymisen tukeminen Hyvien toimintatapojen valikoima 5

7 Näihin ja moniin muihin tätä hanketta varten esiteltyihin käytäntöihin voi tutustua myös yritystoiminnan ja teollisuuden pääosaston hyvien käytäntöjen luettelon avulla, joka on verkko-osoitteessa 6 Pk-yritysten kansainvälistymisen tukeminen Hyvien toimintatapojen valikoima

8 JOHDANTO Yksi EU:n suurimmista saavutuksista on ollut laajojen, yli 450 miljoonan kuluttajan yhtenäismarkkinoiden luominen. Lisäksi nykyinen globalisaation aalto, jolle on ominaista kaupan esteiden vähentyminen sekä liikenne- ja tiedonvälityskustannusten selkeä pienentyminen, on avannut valtavia mahdollisuuksia Euroopan ulkopuolella. Monille pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-yrityksille) kansalliset rajat ovat kuitenkin liiketoiminnan laajentamista ajatellen yhä merkittävä este, minkä vuoksi yritykset ovat yhä paljolti tai kokonaan riippuvaisia kotimarkkinoistaan. Nykyiset arviot osoittavat, että vain viidenneksellä eurooppalaisista pk-yrityksistä on vientiä ja vain kolmella prosentilla on ulkomailla tytäryhtiöitä, sivuliikkeitä tai yhteisyrityksiä. Tätäkin huolestuttavampaa on, että merkittävä osuus eurooppalaisista pk-yrityksistä ei edes harkitse kansainvälistymistä, vaikka pk-yritykset jo nyt toimivat ankaran kansainvälisen kilpailun olosuhteissa jopa omilla sisämarkkinoillaan. Tutkimukset ovat jo osoittaneet, että kansainvälistymisen ja pk-yritysten tuloksen parantumisen välillä on suora yhteys. Ennakoiva kansainvälistyminen voimistaa kasvua, parantaa kilpailukykyä ja tukee yrityksen pitkän aikavälin kestävyyttä. Eduistaan huolimatta kansainvälistyminen on useimmille pienille yrityksille suuri askel. Niillä ei yksinkertaisesti ole voimavaroja ja yhteyksiä, joiden avulla ne voisivat saada tietoa sopivista liiketoimintamahdollisuuksista, mahdollisista kumppaneista ja mahdollisuuksista ulkomaisilla markkinoilla. Lisäksi taloudellinen panostus, joka tarvitaan toiminnan käynnistämiseksi kansainvälisillä kilpakentillä, voi olla monille pk-yrityksille merkittävä este. Myös esteiden muuttuva luonne merkitsee, että vaikeudet kasvavat yrityksen kansainvälistymisen asteen myötä. Näiden esteiden poistamiseksi kansalliset ja alueelliset viranomaiset ovat kehittäneet lukuisia pk-yritysten kansainvälistymistä edistäviä tukiohjelmia. Suomeen perustettiin vuonna 1919 ensimmäinen ulkomaankaupan edistämisjärjestö, ja monien vuosien ajan valtion tukiohjelmissa keskityttiin ainoastaan viennin edistämiseen. Tässä käytettiin muun muassa vientiluottoja, vienninedistämismatkoja ja yhteisiä messuosallistumisia. Näiden viennin tukitoimien luonne ja sisältö ovat muuttuneet uusien haasteiden ja uusien vaativien ympäristöjen myötä, mutta yhä näiden ohjelmien osuus on maailmanlaajuisesti yli 70 prosenttia pk-yritysten kansainvälistymisen tukitoimista. Pk-yritysten kansainvälistymisen tukeminen Hyvien toimintatapojen valikoima 7

9 Nämä ohjelmat eivät kuulu tämän esitteen piiriin. Huolimatta niiden erinomaisuudesta ja tehokkuudesta viennin edistämisessä sekä tarpeellisuudesta (erityisesti pienten ja aloittavien yritysten kannalta) kaikilla valtioilla on laajalti kokemusta ja ne ovat kehittäneet samanlaisia tai melkein samanlaisia ratkaisuja kansallisille yrityksilleen. Tämä tuo etualalle tosiseikan, että kansainvälistymisessä ei ole kyse vain viennistä. Tärkeitä tekijöitä, jotka ajavat nykypäivän pk-yrityksiä kansainvälistymään, ovat esimerkiksi rajat ylittävä yhteistyö, osallistuminen hyödyllisiin verkostoihin ja kilpailukykyisten panostusten tai uusien teknologioiden etsintä. Lisäksi kansainvälistyneet pk-yritykset yhdistävät kansainvälisyysstrategiassaan erilaisia toisiaan tukevia lähestymistapoja. Tämä korostaa seikkaa, että pk-yritysten kansainvälistämisessä tehokkain tukimuoto on yksilöllinen pk-yrityksille suunnattu tuki. Tämä tarkoittaa, että yritys analysoidaan kokonaisuudessaan, minkä jälkeen laaditaan yksilöllinen suunnitelma. Siinä käytetään tukitoimien valikoimaa, joka ulottuu joskus kansainvälistymisen ulkopuolellekin. Näin on Itävallan Go international -ohjelman yhteydessä, jonka taustalla ovat Itävallan kauppakamari ja Itävallan hallitus. Siinä yksilöllisen tuen antamisen ohella näkökulmana on talouden kansainvälistyminen kokonaisvaltaisesti (holistinen lähestymistapa). Se merkitsee myös muiden alojen, kuten yrityksen sosiaalisen vastuun tai innovoinnin huomioon ottamista. Irlannin Enterprise Ireland -järjestelyn tapauksessa tukijärjestelmät on suunniteltu niin, että niissä otetaan huomioon kaikki yritysten tarpeet, jotta yrityksille voidaan tarjota kansainvälistymistä ajatellen parempi asema. Tutkimuksissa on jo todettu selviä yhteyksiä innovaatiotoiminnan ja kansainvälistymisen kesken: molemmilla on kilpailukykyyn nähden samanlainen positiivinen syy-yhteys. Jotkin maat, kuten Norja, toteuttavat jo integroituja järjestelyjä ja tarjoavat ohjelmia, joissa innovointi ja kansainvälistyminen yhdistetään välineistöksi, jonka avulla yritykset voivat kasvattaa lisäarvoaan ja kilpailukykyään. Tämäntyyppisten ohjelmien lisäetuja on, että ne puhuttelevat sellaisia yrityksiä, joita ajavat kansainvälistymiseen ennen kaikkea paremmat mahdollisuudet hyödyntää innovaatioita, huipputeknologiaa tai asiantuntemusta. Ne tarjoavat myös paremman järjestelmän käsitellä suoraan tärkeää ja suhteellisen uutta niin sanottujen born global -yritysten, kansainvälisiksi syntyvien yritysten ilmiötä. Tässä esitteessä halutaan korostaa, että Euroopan kannalta on olennaista lisätä pk-yritysten suorituskykyä ja tehostaa niiden kansainvälistymistä. Se on ilmeisesti vähäisempää kuin mihin todella voisi olla mahdollisuuksia. Eurooppalaisten kansallisten ja alueellisten instituutioiden on helpotettava ja laajennettava tukiohjelmiin tutustumista ja asianmukaisen ja käyttökelpoisen tiedon saantia. On tarpeen käsitellä myös sisäisiä kysymyksiä, kuten riittävän ja tarpeeksi koulutetun, kansainvälistymiseen keskittyvän henkilöstön puutetta ja kansainvälistymisen vaatiman suoran rahoitustuen tarvetta. Kaikessa tässä on otettava huomioon pk-yritysten heterogeenisuus, joka vaatii kuhunkin yritykseen soveltuvaa yksilöllistä lähestymistapaa. Kansainvälistymisestä on tullut pk-yrityksille nykyisessä vahvasti kilpailuun suuntautuneessa ympäristössä elinehto. Tällä esitteellä pyritään helpottamaan kokemustenvaihtoa ja välittämään tietoa hyvistä kansainvälistymisohjelmista, joita Euroopan eri maissa toteutetaan parhaillaan käytännössä. 8 Pk-yritysten kansainvälistymisen tukeminen Hyvien toimintatapojen valikoima

10 1. TIETOISUUDEN LISÄÄMINEN Eurooppa tarvitsee lisää kansainvälisesti toimivia yrityksiä. Suuri osa pk-yrityksistä ja useimmat alle 10 henkeä työllistävät yritykset ovat keskittäneet kaiken toimintansa paikallisille tai kansallisille markkinoilleen. Tätäkin huolestuttavampaa on, että kansainvälisten tutkimusten mukaan merkittävä osa pkyrityksistä ei ole koskaan harkinnut kansainvälistymistä. Toiminnan laajentamista ulkomaille pidetään yhä joko tarpeettomana tai liian kalliina ja riskialttiina. Kansainvälistymisen avulla on kuitenkin mahdollista laajentaa asiakaspohjaa, hankkia lisää tavarantoimittajia ja saada tietoa uusista teknologioista. Se tarjoaa yleisesti keinon parantaa tulosta, saada aikaan pitkän aikavälin kestävyyttä ja lisätä kilpailukykyä. Nämä ovat onnistuneen kansainvälistymisstrategian suurimmat edut. Kansainvälistymisen merkityksen korostaminen pk-yrityksille on tärkeää. Tietoisuuden lisäämisessä ei kuitenkaan ole kyse vain kansainvälistymisen etuja koskevan tietoisuuden lisäämisestä vaan myös siitä, että pk-yritykset ovat selvillä ohjelmista, joilla pk-yrityksiä voidaan tukea niiden päättäessä kansainvälistyä. Toisinaan tämä puutteellinen tietämys tukiohjelmista tai liian monien tai päällekkäisten tukijärjestelmien aiheuttama epätietoisuus johtavat siihen, että pk-yritykset ovat neuvottomia silloin, kun aikomus kansainvälistyä olisi aika toteuttaa. Tämä pätee erityisesti pienimpiin, mahdollisesti eniten tuen tarpeessa oleviin pk-yrityksiin. Siten ohjelman yhteydessä on panostettava paljon kommunikointiin kohderyhmänä olevien pk-yritysten kanssa. Jotta pk-yritysten alkuinnostuspyrkimyksiä pystytään tunnistamaan ja muuttamaan niiden ensimmäisiksi askeleiksi viennin käynnistämisessä, on ohjelmissa, jotka kannustavat pk-yrityksiä hakeutumaan luonnollisten rajojensa ulkopuolelle esimerkiksi maahantuonnin, viennin tai yhteistyön käynnistämiseksi, panostettava voimakkaasti ja tehokkaasti käyttäjäystävälliseen tiedottamiseen (esim. yhden luukun periaate). Pk-yritysten kansainvälistymisen tukeminen Hyvien toimintatapojen valikoima 9

11 KiVi Kilpailukykyä viennistä ja kansainvälistymisestä: kansainvälistymispalveluita ja -välineitä koskevan tiedon jakaminen Suomalaiset pk-yritykset eivät ole riittävästi selvillä kansainvälistymispalveluiden valikoimasta ja käytettävissä olevista välineistä. KiVi-hankkeen tavoitteena on tuoda yhteen julkiset, osittain julkiset ja yksityiset organisaatiot ja luoda foorumeja, joilla tarjotaan tietoa ja yhteyksiä näiden palvelujen tavoittamiseksi. Käytännön lyhyt kuvaus KiVi-hanketta koordinoivat Elinkeinoelämän keskusliitto EK ja työvoima- ja elinkeinokeskukset (TE-keskukset) yhteistyössä kauppakamareiden ja Suomen Yrittäjien kanssa. Hankkeeseen osallistuvat kaikki kansalliset ja lukuisat paikalliset kansainvälistymistä edistävät organisaatiot. Hanke tarjoaa puitteet ja foorumin järjestää tapahtumia, joissa jaetaan tietoa kansainvälistymispalveluista ja - välineistä. Kukin seminaari järjestetään paikallisesti, ja ihannetapauksessa kaikki paikalliset toimijat liittyvät siihen suunnitteluvaiheessa. Tällöin kaikki paikallisten yritysten tarpeita ja mieltymyksiä koskevat kokemukset voidaan sisällyttää siihen. Kansallisesti hanketta koordinoidaan Internet-pohjaisella alustalla, jossa on lueteltu kaikki tulevat tapahtumat ja jossa ohjelmat ja esitykset julkaistaan jokaisen tapahtuman jälkeen. Tämä tehostaa viestintää ja palvelee kaikkia paikallisia järjestäjiä. Samalla alustalla on käytettävissä monia välineitä: hankeasiakirja, jossa kuvataan tilaisuuksien kulku ja niiden sisältö, valmiiksi suunniteltu ohjelma- tai kutsupohja, palautelomake ja Excel-taulukko palautteen analysoimista varten. Itse tilaisuudet koostuvat puoli päivää tai koko päivän kestävistä seminaareista. Niissä jaetaan tietoa esitysten, yrityskohtaisten esimerkkien (tilaisuuksien painopistealue) sekä suppean näyttelyn avulla. Näyttelyssä kaikilla asiasta kiinnostuneilla palveluntarjoajilla on käytössään seminaarin pitopaikan aulassa esittelypöytä. Kaikki esitykset lähetetään kansalliseen järjestelmään myöhempää käyttöä varten. nä ovat ensisijaisesti suomalaiset pk-yritykset, mutta myös suurten yritysten edustajat ovat tervetulleita. Toissijainen kohderyhmä ovat julkiset, osittain julkiset ja yksityiset organisaatiot, jotka edistävät suomalaisten yritysten kansainvälistymistä. Severi Keinälä Senior Advisor Internationalisation of Enterprises Confederation of Finnish Industries EK Puhelin: ( ) Sähköposti: Tuulikki Laine-Kangas Project Manager Employment and Economic Development Centre of South Ostro Bothnia Puhelin: (358-40) Sähköposti: Hankkeen tavoitteena on parantaa yrittäjien ja yritysten edustajien tietoja käytettävissä olevista kansainvälistymispalveluista ja rahoitusmuodoista. Ensimmäisellä seminaarikierroksella tilaisuuksia oli 18 ja niihin osallistui henkeä. Tämä on keskimäärin 77 henkeä tilaisuutta kohti, mitä pidetään tämänkaltaisten seminaarien tapauksessa erittäin hyvänä. Toisella kierroksella osallistumisen on todettu olevan samantasoista. Palautelomakkeissa annettiin sisällölle 4,0 pistettä, järjestelyille ja kokouspaikoille 4,1 pistettä ja esityksille 3,9 pistettä. Asteikko oli 1 5. Yleisesti tilaisuuksia pidettiin erittäin hyvinä, ja jotkin yksittäiset esitykset saivat erinomaiset arviot. Kumppaniorganisaatioiden kanssa pidetyssä palautekokouksessa arviot olivat erittäin hyviä, ja hanketta pidettiin erittäin hyödyllisenä ja tarpeellisena. Näin ollen käynnistettiin seminaarien toinen kierros. Lausunto Anne Linnonmaa, toimitusjohtaja, Anne Linnonmaa Ltd KiVi-projekti on erinomainen väline tuoda tietoa lähemmäs yrityksiä. Lisäksi on erittäin kiintoisaa kuulla muiden yritysten kokemuksista niiden kansainvälistymisen polulla. Verkostoituminen yrityspalveluorganisaatioiden ja muiden yritysten kanssa synnyttää uusia ideoita. 10 Pk-yritysten kansainvälistymisen tukeminen Hyvien toimintatapojen valikoima

12 Yritys- ja teknologiakehityskeskukset Tietopohjan lisääminen, tavaroiden ja palvelujen vientiin liittyviä toimia koskevan tiedon ja organisatorisen avun tarjoaminen. Järjestely kattaa Kreikan kaikki alueet ja prefektuurit. Käytännön lyhyt kuvaus Aloitteen toimeenpanijana ovat yritys- ja teknologiakehityskeskukset (C.E.TE.DE), kehitysministeriön teollisuusosaston (General Secretariat of Industry, Ministry of Development) koordinoima ja valvoma yleishyödyllisten järjestöjen alueellinen verkosto. Keskuksia on 13 ja ne toimivat kunkin prefektuurin pääkaupungissa. Ne antavat keskitetystä, yhden luukun, palvelupisteestä tavaroiden ja palvelujen vientiin liittyvää tietoa, organisatorista apua (neuvontaa) ja tietoa viennin tukitoimista. Tarjolla oleva tieto on tavallisesti luokiteltu tietoyksiköittäin ja näin on luotu viennin työkalupakki. Lisäksi keskus tukee ja kannustaa sellaisia yritysryhmiä, jotka ovat valmiita ja kykeneviä ryhtymään vientitoimintaan, jossa ne osallistuvat yhteisiin ponnisteluihin tavaroidensa ja palveluidensa saattamiseksi kansainvälisille markkinoille. Tämä toiminta on käynnistetty yhteistoiminnassa ja yhteistyössä Kreikan ulkomaankauppaviraston (Hellenic Foreign Trade Board) kanssa. nä ovat pääasiassa pk-yritykset, erityisesti pienet ja hyvin pienet yritykset, joilla ei ole vientitoimintaa, jotka ovat aloittamassa vientitoimintaa, tai joilla on pienimuotoista vientitoimintaa mitattuna osuutena niiden vuotuisesta liikevaihdosta. Tämä vaihtelee prefektuureittain. Virallisia yhteistuloksia ei ole vielä saatavilla. Tämä aloite on vireä ja joustava. Se tarjoaa hajautettuja toimintoja tarkoin määrätyn muttei kuitenkaan jäykän kehyksen sisällä. Kussakin yksittäisessä keskuksessa hanketta voidaan kehittää edelleen hyödyntäen siinä paikallisia suhteellisia etuja. Järjestelyä pidetään myönteisenä, ja sitä tukevat kaikki tärkeät toimijat, kuten kehitysministeriö, paikalliset viranomaiset, ammattiyhdistykset, media ja kaikkein tärkeimpänä pk-yritykset itse. Ministry of Development General Secretariat of Industry 119, Mesogeion Avenue GR Athens Puhelin: (30-210) Fax (30-210) Sähköposti: Pk-yritysten kansainvälistymisen tukeminen Hyvien toimintatapojen valikoima 11

13 BusinessInfo.cz liiketoiminnan ja viennin portaali Pk-yrityksen voi olla vaikea löytää ja hankkia sen kannalta merkityksellistä tietoa. Pk-yrityksillä ei ole riittävästi resursseja, ja julkisia ja yksityisiä palveluntarjoajia on liikaa. Eri palveluntarjoajien ohjelmista ei myöskään ole koottua tietoa, koska asiasta ei vastaa mikään yksittäinen instituutio tai viranomainen. BusinessInfo.cz-portaali on tarkoitettu ensisijaisesti tšekkiläisille yrityksille. Ulkomaisetkin pk-yritykset voivat kuitenkin löytää sieltä tietoa, jota tarvitaan yrityksen perustamiseksi Tšekkiin. Käytännön lyhyt kuvaus BusinessInfo.cz on virallinen kaupankäynnin ja viennin portaali. Palvelut ovat saatavissa keskitetystä palvelupisteestä, jonka verkko-osoite on Portaaliin on yhdistetty valtiohallinnon elinten, virastojen ja kansalaisjärjestöjen ja kauppakamareiden tiedot. Se sisältää laajan valikoiman tietoa helppolukuisista ja -käyttöisistä aineistoista aina mutkikkaisiin sähköisiin lomakkeisiin. Yksittäiset pk-yritykset. Erityinen kohderyhmä: aloittavat vientiyritykset. Edellisen vuoden tulokset ovat joka vuosi lähes kaksinkertaistuneet. Kävijämäärä 2002: kuukaudessa 2003: kuukaudessa 2004: kuukaudessa 2005: kuukaudessa 2006: kuukaudessa Rekisteröityneiden kävijöiden määrä 2002: : : : : Käyttäjätyytyväisyys: yli 7,5 pistettä (enimmäismäärä 10 pistettä) joka vuosi. Radek Ježdík Czechtrade Sähköposti: czechtrade.cz Puhelin: (420) Michal Sontodinomo Czechtrade Sähköposti: Puhelin: ( ) Pk-yritysten kansainvälistymisen tukeminen Hyvien toimintatapojen valikoima

14 2. OLENNAINEN TIETO Pk-yrityksiä koskevissa selvityksissä ja tutkimuksissa tämä aihe mainitaan toistuvasti yhdeksi kansainvälistymistä harkitsevien tai aloittelevien pk-yritysten keskeiseksi huoleksi. Monilta yrityksiltä, erityisesti pienimmiltä yrityksiltä ja kansainvälistymisen alkuvaiheissa olevilla yrityksiltä, puuttuu resursseja ja taitoa tunnistaa esimerkiksi ulkomaisia liiketoimintamahdollisuuksia, mahdollisia liikekumppaneita, ulkomaisia liiketoimintakäytäntöjä, vientimenettelyjä, tuontisäännöksiä, standardeja ja tuotteita koskevia ohjeita, lakeja ja määräyksiä ja markkinointia koskevia vaatimuksia. Jotta kansainvälistyneiden pk-yritysten määrää voidaan lisätä, on tärkeää järjestää tällaisen tiedon saatavuus paremmaksi, niin että yritys voi minimoida kansainvälistymisen suhteellisen suuret alkukustannukset ja riskit. Tämän olennaisen tiedon saatavuus on pk-yritysten päätöksentekoprosessin kannalta keskeinen asia, koska se mahdollistaa yritysten kansainvälistymisstrategian suunnittelun. Olennaisen kansainvälistymistä koskevan tiedon tarjoaminen pk-yrityksille on laaja-alainen asia. Tässä esitteessä halutaan korostaa kolmea yksittäistä näkökulmaa: yhteyksien luomista tukevat ohjelmat ulkomaisia markkinoita koskevan tiedon hankinta tietopalveluja koskeva rajat ylittävä yhteistyö ja verkostoituminen. Seuraavassa jaksossa esitellään kolme erillistä käytäntöä, joiden perimmäisenä tarkoituksena on järjestää osallistuvien pk-yritysten saataville tehokasta ja olennaista tietoa, joka on suoraan niiden käytettävissä. Pk-yritysten kansainvälistymisen tukeminen Hyvien toimintatapojen valikoima 13

15 Yhteyksien luomista tukevat ohjelmat Business opportunities -ohjelma Business opportunities -ohjelma käynnistettiin tavoitteena yksinkertaistaa tapoja, joilla yrittäjät voivat saada tietoja uusista liiketoiminta- ja vientimahdollisuuksista ja kansainvälistymispalveluista. Sitä sovelletaan koko Tšekin kaikilla maantieteellisillä alueilla. Käytännön lyhyt kuvaus Ulkomailla olevien Tšekin kaupallisten edustustojen, Tšekin suurlähetystöjen ja verkossa olevien lomakkeiden kautta saadut vientimahdollisuudet kootaan sisäiseen tietokantaan, käännetään tšekin kielelle, luokitellaan aloittain ja julkaistaan sitten verkkosivulla. Kun ulkomaiselta yritykseltä saadaan konkreettisempi ja eritellympi pyyntö, se tarkistetaan vertaamalla sitä olemassa olevien tšekkiläisten valmistajien luetteloon, ja pyynnön esittävälle yritykselle toimitetaan luettelo mahdollisista tšekkiläisistä toimittajista. Pk-yritykset, vientitoimintaan valmiit yritykset. Määrälliset tulokset: joka vuosi julkaistaan noin ulkomaisten yritysten tekemää vientimahdollisuuksia koskevaa kyselyä, hankintatarjousta ja 700 myyntitarjousta. Verkkosivustolla käyntejä arvioidaan olevan kuukaudessa. Tuloksekkaiden tapauksien määrästä, toisin sanoen julkaistujen ja/tai käsiteltyjen tietojen perusteella solmituista sopimuksista ei ole kokonaistietoja, koska tapauksia on seurattu vain hyvin suppeassa vastaajien ryhmässä. Jana Falathová CzechTrade Czech Trade Promotion Agency Dittrichova 21 CZ Prague 28 Sähköposti: 14 Pk-yritysten kansainvälistymisen tukeminen Hyvien toimintatapojen valikoima

16 Ulkomaisia markkinoita koskevan tiedon hankinta Saksan ulkomaankauppakamarit (AHK) Ulkomaankauppakamarien verkosto tarjoaa pk-yrityksille tietopalveluja ja neuvontaa ulkomaisista markkinoista kautta maailman. Käytännön lyhyt kuvaus Saksan ulkomaankauppakamareita (Auslandshandelskammern AHK) on noin 120 yli 80 maassa jokaisessa maanosassa. Ne ovat yleensä itsenäisiä laitoksia, jotka saavat suuren osan tuloistaan tuottamillaan palveluilla. Näiden laitosten palveluihin kuuluu tietojen antaminen tuonti- ja vientisäännöksistä, tullimaksuista, ulkomaiden investointiolosuhteista, valuuttasäännöksistä sekä saksalaisten yritysten markkinamahdollisuuksista ja markkinastrategioista niiden kannalta. Ne neuvovat yrityksiä paikan päällä ja auttavat niitä luomaan kansainvälisiä liikeyhteyksiä. Perustiedot ovat maksuttomia, mutta yksityiskohtaisista analyyseista ja erityisestä yksilöllisestä neuvonnasta peritään maksu. Lisäksi ne ovat ensimmäinen yhteydenottopaikka ja keskeinen välittäjä kohdemaan yrityksille, jotka haluavat harjoittaa liiketoimintaa Saksassa. Samaan aikaan ulkomaankauppakamarit hoitavat Saksan hallituksen edun kannalta tärkeitä tehtäviä, jotka muussa tapauksessa muiden valtion laitosten olisi hoidettava. Tärkeimpiä etuja on se, että pk-yritykset voivat saada ammattimaista neuvontaa ja tietoja ulkomaisista markkinoista paikan päällä olevalta saksalaiselta organisaatiolta. Siksi vientimarkkinoilla toimivien pk-yritysten on mahdollista saada jatkuvaa tukea kotimaasta. Ulkomaankauppakamareiden ulkomaankaupan alalla tarjoama palvelu on erityisen hyödyllistä sellaisille pk-yrityksille, joilla ei ole omia vientiosastoja. Vientiyritykset ja muut kiinnostuneet saksalaiset yritykset, erityisesti pk-yritykset. Ulkomaankauppakamarit välittävät noin liikeyhteyttä vuodessa. Ne on liitetty osaksi kohdemaittensa talouksia, ja ne pystyvät paikalliseen yritysmaailmaan ylläpitämiensä yhteyksien kautta tarjoamaan täydellisiä liiketoimintamahdollisuuksia. Tätä todistaa se seikka, että näiden kauppakamareiden jäseninä on noin yritystä, joista kaksi kolmannesta on muita kuin saksalaisia. Vuodesta 2006 lähtien on rakennettu uutta palvelukonseptia, jolle on annettu nimi DEinternational (www.deinternational.de). Ulkomaankauppakamarit tarjoavat tässä verkko-osoitteessa keskeisiä palvelujaan maailmanlaajuisesti ja aikaisempaa vertailukelpoisemmassa muodossa. Ne ovat myös laajentaneet erityispalvelujensa valikoimaa. Yhteistyö uusien kumppaneiden kanssa on laajentanut niiden palvelut käsittämään myös ulkomaankaupan edistämisen. DEinternationalin palvelut ovat monipuolisia ja joustavia, ja ne on räätälöity sopimaan erikokoisten ja eri liiketoiminta-aloja edustavien yritysten tarpeisiin. Saksalaisille pk-yrityksille tämä merkitsee helpompaa pääsyä markkinoille, parempaa asiakassuuntautuneisuutta, suurempaa avoimuutta ja verkostoetuja. Lausunto Jörg Fischer, Knöpfle & Fischer Fensterbau OHG, Blumberg Marraskuussa 2005 Dubliniin ja Corkiin suuntautuneen tiedonhankintamatkan yhteydessä sain ensimmäisen käsityksen Irlannin kiintoisista markkinoista. Dublinissa olevan ulkomaankauppakamarin esitys oli ammattimainen, ajankohtainen ja suoraan sovellettavissa. Haluan olla uudelleenkin yhteistyössä ulkomaankauppakamareiden kanssa. Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) International Economic Affairs Breite Strasse 29 D Berlin Puhelin: (49-30) Fax (49-30) Sähköposti: Pk-yritysten kansainvälistymisen tukeminen Hyvien toimintatapojen valikoima 15

17 Tietopalveluja koskeva rajat ylittävä yhteistyö ja verkostoituminen B2fair B2fair on yritysten yhteistyötä ja niiden yhteensaattamista edistävä väline. Sen piiriin kuuluu pk-yrityksiä kaikkialla Euroopassa, ja se on kaikille avoin. Käytännön lyhyt kuvaus Kansainvälisestä yhteistyöstä on tulossa yhä tärkeämpi ulkomaisille markkinoille pääsyn väline. Erityisesti kansainväliset messut ovat tehokas foorumi yritysten tapaamisille, koska sekä näytteilleasettajat että kävijät ovat jo paikalla, ja hyvin valmistellut yritystapaamiset voivat tuoda lisäarvoa molemmille osapuolille. Lukuisat pk-yritykset saavat liikeyhteyskyselyjä ulkomaisilta yrityksiltä. B2fair tarjoaa mahdollisuuden tarkistaa yritysprofiilia, valmistella tapaamisia, osallistua pk-yritysten mukana messuille sekä toimittaa niille messuosaston varustuksia, tulkkeja ja muita palveluja. Tämä väline perustuu verkkotietokantaan ja tapahtumia koskeviin tietoihin. Se antaa eurooppalaisille yrityksille mahdollisuuden tehdä yritysprofiileitaan tunnetuksi Internetissä ja selvittää Euroopassa pidettävillä kansainvälisillä messuilla, miten ne sopivat yhteen. Tähän pääsyssä voivat olla apuna mukana olevat liike-elämän organisaatiot (b2fair-kumppaniverkosto). B2fair-foorumia hallinnoivat Stuttgartin ja Luxemburgin eurotietokeskukset ja sen alullepanija oli Euroopan komissio. Sen etuja ovat muun muassa yli 30 kumppanin kansainvälinen verkosto jatkuvuus, jonka takaa EU:n osarahoittama komission hanke suuri yritystapaamisten määrä ja asiakastyytyväisyys pienemmät osallistumismaksut merkittävä suhdetoimintavaikutus kansainvälisten messujen aikana. Kaikkien alojen yritykset kotimaassa ja ulkomailla. b2fair Management Board: Jürgen Schäfer Enterprise Europe Network Heilbronner Strasse 43 Postfach D Stuttgart Puhelin: (49-711) Fax (49-711) Sähköposti: Kansainvälisiä messuja järjestettiin kymmenet ja niihin osallistui noin yritystä. Messuihin kuuluivat muun muassa Hannoverin messut, ELMIA Ruotsissa, Midest Pariisissa, ABM Stuttgartissa MSV Brnossa ja HI Herningissä. Yritystapaamisia järjestettiin Niistä 30 prosenttia mainittiin hyvinä ensitapaamisina. Osanottajat täyttivät kyselylomakkeen aivan tapaamisten lopulla ja uudelleen noin puoli vuotta myöhemmin. Sähköposti: Lausunto Bernhard Traube, Alfred Bolz Gerätebau GmbH, Argenbühl Eisenharz B2fair-messut toivat meille joitakin arvokkaita yhteyksiä, jotka ovat johtaneet kahdessa tapauksessa konkreettiseen yritysyhteistyöhön. Slovakialainen kumppanimme vieraili meillä äskettäin. Otamme mielellämme jälleen yhteyttä asiassa. Sabrina Sagramola Enterprise Europe Network 7 rue Alice de Gasperi L-2981 Luxembourg Puhelin: (352) Fax (352) Sähköposti: cc.lu 16 Pk-yritysten kansainvälistymisen tukeminen Hyvien toimintatapojen valikoima

18 3. HENKILÖSTÖRESURSSIEN KEHITTÄMISOHJELMAT Pk-yrityksille on tunnusomaista joustavuus sekä hyvä innovointi- ja mukautumiskyky. Sitoutuminen kansainvälisille markkinoille vaatii kuitenkin muutakin osaamista, johtamistaitoa ja henkilöstön saatavuutta pitkällä aikavälillä. Tavoitteena on, että kansainvälistymisstrategia voidaan kehittää vaarantamatta jokapäiväistä liiketoimintaa. Pk-yritykset eivät aina ole itsekään käsittäneet, että asiassa on kyse yhdestä pk-yritysten suurimmista esteistä niiden harkitessa kansainvälistymistä: monilta pk-yrityksiltä puuttuu joitain taitoja ja ennen kaikkea aika, joka tarvitaan kansainvälisten toimintojen käynnistämiseen. Ohjelmat, joilla tuetaan näiden taitojen siirtämistä pk-yrityksille ja erikoistuneen lisähenkilöstön hankintaa, helpottavat suuresti pk-yritysten sitoutumista toimimaan maansa rajojen ulkopuolella. Monissa tapauksissa nämä ohjelmat auttavat tuomaan ratkaisun kansainvälistymisen kannalta olennaisiin edellytyksiin. Joitain näkökulmia tähän kysymykseen ovat muun muassa pk-yritysten mentorointi, johon osallistuvat toiset pk-yritykset, pitkäkestoiset valmennusohjelmat ja kansainvälistymiskokemusta saaneiden harjoittelijoiden tai loppututkinnon suorittaneiden henkilöiden hankinta. Korostamme tätä kysymystä nostamalla esiin kolme erilaista ja toisiaan täydentävää lähestymistapaa: valmennusohjelmat yrityksille suunnatut ohjelmat loppututkinnon suorittaneille suunnatut ohjelmat. Pk-yritysten kansainvälistymisen tukeminen Hyvien toimintatapojen valikoima 17

19 Valmennusohjelmat Alueellinen ohjelma pk-yritysten viennin ja kansainvälistymisen edistämiseksi Tällä alueellisella ohjelmalla pyritään pk-yritysten kilpailukyvyn parantamiseen edistämällä ja tukemalla yritysten vientiä ja kansainvälistymistä. Käytännön lyhyt kuvaus Ohjelma perustuu konseptiin, joka on kehitetty pk-yrityksille, joilla on innovaatiotoiminnan ja kansainvälistymisen kautta mahdollisuudet ja kyky lisätä maailmanlaajuista kilpailukykyään. Kyseessä on liiketoiminnan kehittämisohjelma, jossa yritykset osallistuvat kehitysprosessiin kuukauden ajan. Innovation Norway (Innovasjonnorge) myöntää yrityksille rahoitustukea liiketoiminnan kehittämistä koskevaan hankkeeseen. Ohjelma jakaantuu neljään vaiheeseen: 1) osallistuvien yritysten tarpeiden ja elinvaiheen määrittäminen ja arviointi toisin sanoen arvioidaan, ovatko ne osallistumishaluisia, -kykyisiä ja -valmiita ja voivatko ne hyötyä ohjelmasta 2) analyysi yrityksen kyvystä innovatiiviseen markkina- ja teknologiakehitykseen tämä on ohjelman aikana toteutettavien markkina- ja teknologiahankkeiden lähtökohta 3) suunnittelu: yrityksen avustaminen sen kehittäessä suunnitelmaa markkina- ja/tai teknologiahankettaan varten 4) täytäntöönpano: yritysten auttaminen niiden toteuttaessa hankkeitaan tässä ne saavat räätälöityä tukea, jossa käytetään erilaisia osaamis-, neuvonta-, verkostoitumis- tai rahoituspalveluja. Vuonna 1999 Sør-Trøndelagin ja Nord-Trøndelagin läänit ryhtyivät luomaan kestävämpää ja paremmin yhteensovitettua ohjelmaa alueen yritysten kansainvälistymisen tukemiseksi. Esitutkimuksen perusteella käynnistettiin vuonna 2001 kolmivuotinen ohjelma, jonka rahoittajia olivat läänit ja Innovation Norway. Kolmen ensimmäisen vuoden myönteisten arvioiden perusteella ohjelmaa jatkettiin vuoden 2003 jälkeen. Ohjelma on vakiinnuttanut asemansa ja se on käynnissä lääneissä lukuisissa eri alojen verkostoissa. Vuoden 2005 lopussa verkostoja oli viisi ja niiden alat olivat ympäristö, terveys, energia, tieto- ja viestintätekniikka, öljy ja kaasu. Arviointi/Tulokset Vuosina ohjelman eri toimintoihin osallistui yli 300 yritystä, ja yli 170 yritystä on käynyt läpi perusteellisen analyysin. Osallistujayritysten vientimyynnin keskimääräinen kokonaiskasvu on ollut 7 prosenttia. Tiiviistä yhteistyöstä alueellisen kauppakamarin, vientijärjestöjen, Innovation Norwayn, yksityisten asiantuntijoiden, tutkimus- ja koulutuslaitosten, yhteisöjen ja lääninvaltuustojen kanssa on ollut tuloksena, että pk-yritysten kansainvälistymisen laatu on parantunut ja sille annettava tuki on voitu kohdentaa entistä tarkemmin. Christian Peter Haugen Senior Adviser Innovation Norway Puhelin: (47) Fax (47) Sähköposti: 18 Pk-yritysten kansainvälistymisen tukeminen Hyvien toimintatapojen valikoima

20 Yrityksille suunnatut ohjelmat Globaali pk-yritysten arviointija kehittämisohjelma. Suomalaisten pk-yritysten kansainvälistymistä tukeva tuotteistettu asiantuntijapalvelu Globaali-kansainvälistymisohjelman tavoitteena on yritykselle laadittavan kehittämisohjelman avulla auttaa suomalaisia yrityksiä menestymään mahdollisimman pienin riskein kansainvälisessä kilpailussa. Käytännön lyhyt kuvaus Globaali on valtakunnallinen arviointi- ja kehittämisohjelma, jossa pyritään määrittämään pk-yritysten valmiudet toimia kansainvälisillä markkinoilla. Se on taloudellisesti tuettu asiantuntijapalvelu. Ohjelma on kohdennettu yritykseen tai tuotteeseen ja se on maakohtainen. Ohjelman laadun takaavat koulutetut ja sertifioidut Globaalikonsultit, jotka ovat yritysten kansainvälistymisen asiantuntijoita. Globaali-kansainvälistymisohjelman tavoitteina on arvioida yrityksen valmiuksia kansainvälistymiseen analysoimalla tuotteiden, jakelukanavien, toimintamenetelmien ja voimavarojen nykytilaa vahvistaa yrityksen kansainvälistymisen syitä, edellytyksiä ja visioita sekä tuottaa arvio yrityksen kansainvälisestä kilpailutilanteesta lisäksi Globaali-asiantuntija antaa arvion yrityksen kansainvälisistä kilpailueduista tuottaa yritykselle kansainvälistymismalli, strategia, joka varmistaa menestyksen kohdemarkkinoilla, sekä käynnistää siihen liittyvä kansainvälistämisohjelma, jossa hahmotellaan investointi- ja kehittämisalueet, toteutettavat toimet, prosessista vastaava avainhenkilöstö, aikataulut ja taloudelliset voimavarat. Kaikkien toimialojen pk-yritykset (EU:n määritelmä), mukaan lukien palvelualan yritykset, jotka ovat käynnistämässä tai laajentamassa kansainvälistä toimintaa (ei- kansainvälistyneet yritykset, alkuvaiheessa olevat yritykset, pitkälle edenneet yritykset). Globaali-ohjelman kautta yli 700 yritystä on parantanut kansainvälistymisvalmiuttaan. Työvoima- ja elinkeinokeskukset toteuttavat vuosittain tyytyväisyyskyselyn, jossa Globaalin saama keskiarvo asteikolla 4 10 oli 8,1 vuonna 2005, ja vuonna 2006 se oli 7,8. Net Effect Oy arvioi Globaali-ohjelman vuonna Arvioinnissa todetaan, että Globaali-ohjelmalle on selkeä tarve suomalaisten pk-yritysten keskuudessa ja että tutkimusta varten haastatellut osallistujat pitivät sitä laadullisesti hyvänä. Ohjelmien läpivientiä pidettiin riittävän joustavana ja sen katsottiin antavan selkeän tavan yritysten kansainvälistymispotentiaalin arvioimiseen. Lausunto Markku Hakkarainen, Managing Director of FinnKatalyt Oy Globaali-ohjelma auttoi meitä analysoimaan ja tunnistamaan resurssimme ja mahdollisuutemme aloittaa kansainvälinen liiketoiminta. Ohjelman aikana toteutettu konsultointi teki selväksi tarpeen keskittyä kansainvälisillä markkinoilla kahteen tärkeimpään liiketoimintasektoriin. : Employment and Economic Development Centre of South Ostro Bothnia Huhtalantie 2 FI Seinäjoki Sähköposti: Pk-yritysten kansainvälistymisen tukeminen Hyvien toimintatapojen valikoima 19

Kutsu tekniseen vuoropuheluun: Team Finland -kasvuohjelmien asiantuntijapalvelut.

Kutsu tekniseen vuoropuheluun: Team Finland -kasvuohjelmien asiantuntijapalvelut. Kutsu tekniseen vuoropuheluun: Team Finland -kasvuohjelmien asiantuntijapalvelut. Tieto Versio 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/47559712.aspx Ulkoinen hankinta ID 377336-2014 Hankinnan tyyppi Ennakkoilmoitus

Lisätiedot

ICT- Go Global. Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma / SKa

ICT- Go Global. Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma / SKa ICT- Go Global Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma 2011 24.2.2011 / SKa Finpro oikea partneri kansainväliseen menestykseen Finpro on kansallinen konsulttiorganisaatio, joka nopeuttaa suomalaisten

Lisätiedot

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen,

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen, Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset Markku Ihonen, 23.3.16 Team Finland-kyselyn tausta Tammikuussa 16 Teknologiateollisuuden 16 jäsenyrityksen toimitusjohtajalle, saatu 1 vastausta

Lisätiedot

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus 14.2.2017 Pirkanmaan liiton EAKR-rahoitus - Pirkanmaan liitolla on vuosittain myönnettävissä noin 2 miljoonaa euroa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta

Lisätiedot

Palveleva Helsinki hanke Uusia mahdollisuuksia pk-yrityksille

Palveleva Helsinki hanke Uusia mahdollisuuksia pk-yrityksille Palveleva Helsinki hanke Uusia mahdollisuuksia pk-yrityksille Katajanokka 14.11.2007 Projektipäällikkö Hanna Hietala 16.11.2007 1 Kysely julkisista hankinnoista Helsingin Yrittäjien nettikysely jäsenyrityksille

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET

OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET 2013 2020 Kansainvälinen Oulun Eteläinen Vuonna 2020 Alueen koulutus- ja tutkimusorganisaatiot muodostavat kansainvälisesti

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA. Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus

ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA. Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Itä-Suomen kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen strategia (EAKR, ESR) Itä-Suomen kilpailukyky-

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

Eeran emergenssimalli: Verkostomalli ja yhteistyöalusta suomalaisten cleantech-yritysten kansainvälistymiselle

Eeran emergenssimalli: Verkostomalli ja yhteistyöalusta suomalaisten cleantech-yritysten kansainvälistymiselle Eeran emergenssimalli: Verkostomalli ja yhteistyöalusta suomalaisten cleantech-yritysten kansainvälistymiselle 2013 Eera kehittää alustaa suomalaisen cleantech-osaamisen verkostoimiseksi ja viemiseksi

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisavustus

Yrityksen kehittämisavustus Yrityksen kehittämisavustus Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 9/2014 Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 716/2014 TEM/1012/03.01.04/2015 ohje

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 17.11.2015 Kansainvälinen Leader-yhteistyö ohjelmakaudella 2007-2013 Missä onnistuttiin?

Lisätiedot

Kainuusta Eurooppaan EUROPE DIRECT KAINUU TIEDOTUSPISTE

Kainuusta Eurooppaan EUROPE DIRECT KAINUU TIEDOTUSPISTE Kainuusta Eurooppaan EUROPE DIRECT KAINUU TIEDOTUSPISTE Mitä se hyvejää? MIKSI EU? MITEN EU SYNTYI? KUINKA SAAN TIETOA OIKEUKSISTANI EU:SSA? MISTÄ EU MÄÄRÄÄ JA MISTÄ PÄÄTETÄÄN KANSALLISESTI? MITEN PÄÄSEN

Lisätiedot

Go Global Plus Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille. Varsinais-Suomi

Go Global Plus Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille. Varsinais-Suomi Go Global Plus 2013-2014 Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille Varsinais-Suomi Go Global Plus lyhyesti Go Global Plus valmentaa suomalaisia pk-yrityksiä kansainvälisille markkinoille Tavoitteena

Lisätiedot

neuvonantajaa pk-yrityksiin. Kampanja neuvonantajien käytön lisäämiseksi

neuvonantajaa pk-yrityksiin. Kampanja neuvonantajien käytön lisäämiseksi 10 000 neuvonantajaa pk-yrityksiin Kampanja neuvonantajien käytön lisäämiseksi 10 000 neuvonantajaa tiivistelmä TAUSTA Pk-yritysten osaamisvaje hidastaa yritysten kasvua ja kansainvälistymistä* Ulkopuolisen

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016

Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016 Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016 Tuula Väisänen palveluneuvoja, Team Finland koordinaattori, Kainuu puh. 0295 023 590 tuula.vaisanen@tekes.fi Mikä Team Finland? tarjoaa kansainväliseen

Lisätiedot

Ruotsi-klinikka Lahti Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes

Ruotsi-klinikka Lahti Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes Ruotsi-klinikka Lahti 22.1.2016 Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes Team Finland Tavoitteena pk-yritysten viennin kaksinkertaistaminen vuoteen 2020 mennessä. Team Finland vie Suomea

Lisätiedot

Liity mukaan. Liity siis mukaan! EU:n laajuiseen WeDOkumppanuusohjelmaan!

Liity mukaan. Liity siis mukaan! EU:n laajuiseen WeDOkumppanuusohjelmaan! Liity mukaan EU:n laajuiseen WeDOkumppanuusohjelmaan! Hyödy yhteisöstä, joka on sitoutunut hoidon, hoivan ja avun tarpeessa olevien ikäihmisten hyvinvoinnin ja arvokkuuden edistämiseen Yhdessä voimme saavuttaa

Lisätiedot

Kauppakamari yritysten tulevaisuuden tukijana

Kauppakamari yritysten tulevaisuuden tukijana YRITYKSISTÄ ELINVOIMAA 16.5. Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto Kauppakamari yritysten tulevaisuuden tukijana Anne Vänskä, toimitusjohtaja, Pohjois-Karjalan kauppakamari Kauppakamari julkisesta rahoituksesta

Lisätiedot

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella 2014-2020 Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Pohjois-Suomen kv-hankepäivä Oulu 7.2.2017 Sivu 1 6.2.2017 Mikä on kansainvälinen

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR)

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020, PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) Tavoitteena luoda yritystoiminnalle paras mahdollinen toimintaympäristö Tuetaan yritysten kasvua, kilpailukykyä ja uusiutumista

Lisätiedot

KI-78-09-820-FI-C. Auringon salaisuus

KI-78-09-820-FI-C. Auringon salaisuus KI-78-09-820-FI-C Auringon salaisuus Auringon salaisuus Julkaisutoimisto ISBN 978-92-79-12506-5 OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Euroopan komissio tai kukaan sen puolesta toimiva henkilö ei vastaa seuraavien tietojen

Lisätiedot

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design - Lähialueyhteistyöhanke Rahoitus TEMin lähialueyhteistyövaroista Finatex ry:n koordinoima Suomalais-venäläisen

Lisätiedot

Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut.

Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut. Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut. Lähinnä menestystä. Lähialueesi yritysten menestyksessä mukana jo 90 vuotta Pohjolan Osuuspankki on markkinajohtaja toimialueellaan henkilöasiakkaiden

Lisätiedot

Kansainvälistä ammatillista osaamista Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle

Kansainvälistä ammatillista osaamista Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Kansainvälistä ammatillista osaamista Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ tukee hankkeita, jotka kehittävät ammatillista koulutusta eurooppalaisessa yhteistyössä.

Lisätiedot

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto. Pohjois-Savon maakuntaseminaari Kari Aalto

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto. Pohjois-Savon maakuntaseminaari Kari Aalto Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto Pohjois-Savon maakuntaseminaari 27.9.2013 Kari Aalto Taustaa Vuoden 2013 alusta Itä- ja Pohjois-Suomi yhdistivät EU-edunvalvontansa yhteen toimistoon. Itä-Suomen EU-toimisto

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Suomi. NordForsk strategia

Suomi. NordForsk strategia Suomi NordForsk strategia 2011-2014 NordForsk strategia 2011 2014 Johdanto NordForsk on pohjoismaisen tutkimuksen ja tiedepolitiikan yhteistyöelin. NordForskin tavoitteena on edistää yhteistyötä kaikilla

Lisätiedot

Advisory Board palveluopas

Advisory Board palveluopas Advisory Board palveluopas Advisory Board palveluopas MIKÄ ON ADVISORY BOARD? Advisory Board (AB) tarjoaa kolme kansainvälisen kaupan asiantuntijaa yritysjohdon tueksi tärkeisiin kansainvälisen kasvun

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman keskeiset tulokset Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelma 2004 2009 TRIO on ollut Suomen suurin toimialakohtainen kehitysohjelma teknologiateollisuuden

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

Tekesin rahoituspalvelut kasvuun ja kansainvälistymiseen. Eeva Salminen Palvelujohtaja Startup-yritykset

Tekesin rahoituspalvelut kasvuun ja kansainvälistymiseen. Eeva Salminen Palvelujohtaja Startup-yritykset Tekesin rahoituspalvelut kasvuun ja kansainvälistymiseen Eeva Salminen Palvelujohtaja Startup-yritykset Sisältö - Kasvu & kansainvälistyminen - Rahoituspalvelut - Verkostopalvelut - Ajankohtaista 10-2015

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 22.5.2013 Tunnustusta päättyneen ohjelman projekteille Yritysprojektien ja tutkimusprojektien loppuraporttiin on kerätty ohjelman

Lisätiedot

Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan!

Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan! Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan! 3.11.2015 Pauli Berg Team Finland koordinaattori Sisältö Mikä Team Finland? Miksi koottu? Miten toimii? DM 1272687 Mikä Team Finland? tarjoaa kansainväliseen

Lisätiedot

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Kuntamarkkinat 12.9.2013: Mistä rahoitus kunnan päästövähennystoimenpiteisiin? Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto

Lisätiedot

Yritysrahoitus ohjelmakaudella Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Yritysrahoitus ohjelmakaudella Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus 11.3.2014 Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus Yritysrahoituksen suuntaamisen perusteet Uusiutuva yritystukilainsäädäntö

Lisätiedot

Go Global Plus Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille. Satakunta ja Varsinais-Suomi

Go Global Plus Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille. Satakunta ja Varsinais-Suomi Go Global Plus 2012-2013 Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille Satakunta ja Varsinais-Suomi Go Global Plus lyhyesti Go Global Plus valmentaa suomalaisia pk-yrityksiä kansainvälisille markkinoille

Lisätiedot

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää Yrittämisen edellytykset Suomessa Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää 1 Teema I Yrittäjyyden ja yritysympäristön kuva KYSYMYS NUMERO 1: Pidän Suomen tarjoamaa yleistä

Lisätiedot

Paperiliiton hallitusohjelmatavoitteita

Paperiliiton hallitusohjelmatavoitteita Paperiliiton hallitusohjelmatavoitteita 2015-2018 27.2.2015 1 Varmuus laadukkaista työpaikoista Työntekijöiden osalta ei ole perusteita tuotannon siirtämiseksi muihin maihin. Suomalaisten työntekijöiden

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2015/0009(COD) 6.3.2015 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta budjettivaliokunnalle ja talous- ja raha-asioiden valiokunnalle

Lisätiedot

12225/16 joh/kr/jk 1 DG B 1C

12225/16 joh/kr/jk 1 DG B 1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2016 (OR. en) 12225/16 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto N 559 SOC 526 EMPL 347 ANTIDISCRIM

Lisätiedot

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa 5.2.2016 AIKO Hallitukselle on tärkeää, että koko Suomen erilaiset voimavarat saadaan hyödynnettyä kasvun ja työllistymisen varmistamiseksi. Siksi

Lisätiedot

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä 14.3.2016-13.3.2019 Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Lisätiedot

Eurooppa strategia. Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue

Eurooppa strategia. Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue Eurooppa 2020 -strategia Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue Eurooppa 2020 Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia= visio 3 temaattista prioriteettia 5 EU-tason

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Matchmaking-tapahtumia, EU-rahoituksia ja Horisontti 2020 partnerihakuja

Matchmaking-tapahtumia, EU-rahoituksia ja Horisontti 2020 partnerihakuja Matchmaking-tapahtumia, EU-rahoituksia ja Horisontti 2020 partnerihakuja Enterprise Europe Network maksuttomia kansainvälistymispalveluja PK-yrityksille: kontakteja, tietoa ja neuvontaa Yli 50 maata Yli

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

ELY-keskus rahoittajana. Yrityksen kehittämisavustus. 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija

ELY-keskus rahoittajana. Yrityksen kehittämisavustus. 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija ELY-keskus rahoittajana Yrityksen kehittämisavustus 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija Yhteinen Itä-Suomen yritysrahoitusstrategia Yritysrahoitusstrategialla tarkennetaan hankevalintakriteereitä

Lisätiedot

Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen.

Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Jykesin palvelut yrittäjille Yrittäjä työllistää seminaari 23.11.2016 Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö

Lisätiedot

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015 Tampereen kaupunki 28.3.2013 TAMPERE Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 1 PAIKKATIETO JA PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURI KÄSITTEENÄ Paikkatiedolla tarkoitetaan

Lisätiedot

Alueellinen valmistelurahoitus. kehittämisavustuksen myöntäminen valmistelurahoituksena

Alueellinen valmistelurahoitus. kehittämisavustuksen myöntäminen valmistelurahoituksena Alueellinen valmistelurahoitus kehittämisavustuksen myöntäminen valmistelurahoituksena Valmistelurahoitus vuonna 2008 Pk-yritysten innovaatiotoiminnan valmisteluun liittyvät 15 000 euroa ja sitä pienemmät

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

Sopimusomaishoitajien valmennus kuntien tehtäväksi alkaen > Ovet-valmennus

Sopimusomaishoitajien valmennus kuntien tehtäväksi alkaen > Ovet-valmennus Sopimusomaishoitajien valmennus kuntien tehtäväksi 1.1.2018 alkaen > Ovet-valmennus Ovet-valmennusta omaishoitajille Omaishoitolan muutos 1.7.2016; valmennus kuntien tehtäväksi 1.1.2018 alkaen Ovet-valmennus

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Protomo. Uusi suomalainen innovaatioapparaatti. Petri Räsänen Hermia Oy

Protomo. Uusi suomalainen innovaatioapparaatti. Petri Räsänen Hermia Oy Protomo Uusi suomalainen innovaatioapparaatti Petri Räsänen Hermia Oy Mielestäni Suomen innovaatiojärjestelmän suurin haaste on tämä: Meillä on valtavasti tietopotentiaalia. Kuitenkaan tämä potentiaali

Lisätiedot

Yrittäjien aamukahvit Kinnossa Kouvola Innovation Oy Vientisaatavien rahoittaminen

Yrittäjien aamukahvit Kinnossa Kouvola Innovation Oy Vientisaatavien rahoittaminen Yrittäjien aamukahvit Kinnossa Kouvola Innovation Oy Vientisaatavien rahoittaminen 7.2.2017 Pyry Huhtanen Pienet yritykset tarvitsevat suuria yrityksiä enemmän käteistä, sillä niiden kyky tuottaa liiketoiminnan

Lisätiedot

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää,

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, 8.6.2016 Neuvonantaja osaksi yrityksen tiimiä Yrityksen tiimi = operatiivinen tiimi + hallitus + neuvonantajat

Lisätiedot

Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY

Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu 2016 Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY Kasvupalvelu TE-palvelut ja yrityspalvelut kootaan julkiseksi kasvupalveluksi.

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia. Mika Aalto Kehittämispäällikkö Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma

Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia. Mika Aalto Kehittämispäällikkö Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia Mika Aalto Kehittämispäällikkö Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma Sisältö 1. Biotalous on talouden seuraava aalto 2. Biotalouden

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 16.11.2012

Lisätiedot

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA....YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU TEKSTI: Lauri Kuukasjärvi, Ilona Mansikka, Maija Toukola, Tarja

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.2.2016 COM(2016) 78 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (EGF/2016/000 TA 2016 komission aloitteesta

Lisätiedot

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia Hallitusohjelma ja rakennerahastot Strategian toteuttamisen linjauksia Vipuvoimaa EU:lta Rakennerahastokauden 2007 2013 käynnistystilaisuus Valtiosihteeri Anssi Paasivirta Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa. Timo Vesiluoma

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa. Timo Vesiluoma ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa Timo Vesiluoma 5.2.2016 AIKO Hallitukselle on tärkeää, että koko Suomen erilaiset voimavarat saadaan hyödynnettyä kasvun ja työllistymisen varmistamiseksi.

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita 3 BLOGI Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita

Lisätiedot

RIVER projekti. Idea projektin takana

RIVER projekti. Idea projektin takana RIVER projekti Idea projektin takana This project has been funded with support from the European Commission (Reference: 517741-LLP-1-2011-1-AT-GRUNDTVIG-GMP) This publication reflects the views only of

Lisätiedot

KEHITTÄMISYHTEISÖ TUKEMAAN PK-YRITYSTEN KASVUA JA KANSAINVÄLISTYMISTÄ. Teollisuus 2026 Ohjausryhmä

KEHITTÄMISYHTEISÖ TUKEMAAN PK-YRITYSTEN KASVUA JA KANSAINVÄLISTYMISTÄ. Teollisuus 2026 Ohjausryhmä KEHITTÄMISYHTEISÖ TUKEMAAN PK-YRITYSTEN KASVUA JA KANSAINVÄLISTYMISTÄ Teollisuus 2026 Ohjausryhmä 7.6.2016 TAUSTAA Koko Suomen tuleva BKT-kasvu ja sitä myöten koko hyvinvointimme on lähes täysin Pk-yritysten

Lisätiedot

Vesiyritykset nousuun. Carl Johan Sandström Novago Yrityskehitys Oy

Vesiyritykset nousuun. Carl Johan Sandström Novago Yrityskehitys Oy Vesiyritykset nousuun Carl Johan Sandström Novago Yrityskehitys Oy 1 Vesi ja ympäristö tulevaisuuden suurimpia teollisuudenaloja Dynaaminen, kasvava ja kiinnostava markkina, jolla tarve uusien teknologioiden

Lisätiedot

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä)

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä) 1 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS KESÄMATKAILUSTRATEGIA 2004-2006 1. Lähtökohtia Pohjana kesämatkailustrategialle on vuosille 2004 2007 laadittu MEKin toimintastrategia, jossa MEKin päätuoteryhmät määritellään.

Lisätiedot

Finnveran rahoitus puhtaan ja uusiutuvan energian alalla

Finnveran rahoitus puhtaan ja uusiutuvan energian alalla Finnveran rahoitus puhtaan ja uusiutuvan energian alalla EMV:n uusiutuvan energian ajankohtaispäivät 3.12.2013 Unto Väkeväinen Finnveran rahoitus puhtaan ja uusiutuvan energian alalla Esityksen sisältö:

Lisätiedot

Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja

Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Perustettu vuonna 1996 Henkilöstömäärä: 34 (2015) Liikevaihto vuonna 2014: 6,1 milj. euroa, josta kuntarahan

Lisätiedot

Keski-Suomen elinkeinojen kehittämismalli klusterivalinnat vuosiksi MYR Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto

Keski-Suomen elinkeinojen kehittämismalli klusterivalinnat vuosiksi MYR Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto Keski-Suomen elinkeinojen kehittämismalli 2007 2014 klusterivalinnat vuosiksi 2011 2014 MYR 27.4.2010 Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto KESKI-SUOMEN MAAKUNNALLISET KLUSTERIT JA OSAAMISKESKUSALAT

Lisätiedot

Pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus Cleantech alueella Jukka Leppälahti Tekes

Pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus Cleantech alueella Jukka Leppälahti Tekes Pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus Cleantech alueella 25.8.2015 Jukka Leppälahti Tekes Tilaisuuden tavoite Kertoa millaista rahoitusta on saatavilla erityisesti pk-yritysten pilotointihankkeisiin ja sitä

Lisätiedot

TEM Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittämisohjelma vuosille Uusi ilmansuunta pohjoisen meren liiketoiminta Janne Känkänen

TEM Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittämisohjelma vuosille Uusi ilmansuunta pohjoisen meren liiketoiminta Janne Känkänen TEM Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittämisohjelma vuosille 2014 2016 Uusi ilmansuunta pohjoisen meren liiketoiminta 22.1.2014 Janne Känkänen Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittäminen 2014-2016

Lisätiedot

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2.

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 19. lokakuuta 2011 (24.10) (OR. en) 15690/11 JAI 743 JUSTPEN 8 JUSTCIV 272 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa 12.5.2014 Pitkät perinteet Kohti toimenpideohjelmaa Ohjelman sisältö, toteutus ja seuranta Pitkät perinteet kehitysyhteistyössä Ensimmäiset kehitysyhteistyöhankkeet

Lisätiedot

Kouluopetuksen avaintaitoja käsittelevä eurooppalainen verkosto http://keyconet.eun.org Yleistä KeyCoNet-projektista KeyCoNet (2012 2014) on eurooppalainen verkosto, jonka tarkoituksena on tunnistaa ja

Lisätiedot

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet VTT Älykkään liikenteen ja logistiikan seminaari Espoo 2.11.2010 Vuorineuvos, taloustiet. tri Kari Neilimo Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet Muuttuva elinkeinojen rakenne; kasvava ja monimuotoistuva

Lisätiedot

Hankekuvaus Hankkeen osa-alueet ympärivuorokautista Koordinoivan toiminnan

Hankekuvaus Hankkeen osa-alueet ympärivuorokautista Koordinoivan toiminnan Hankekuvaus Hanke Turvallisuus kotona vuorokauden ympäri alkoi elokuussa 2010. Kaksivuotinen hanke on Kristiinankaupungin oma ja sen osarahoittajana toimii Pohjanmaan liitto. Hankkeen pääasiallisena kohderyhmänä

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha) Momentille myönnetään 242 324 000 euroa. a saa käyttää: 1) EU:n ohjelmakauden

Lisätiedot

Keski-Suomen kasvuohjelma

Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011-2014 Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma toteuttajille konkreettinen! Taustalla maakuntasuunnitelman

Lisätiedot

Yritysten rahoitus- ja kehittämispalvelut Kaakkois-Suomessa

Yritysten rahoitus- ja kehittämispalvelut Kaakkois-Suomessa Yritysten rahoitus- ja kehittämispalvelut Kaakkois-Suomessa 12.5.2015 Yritys-Suomi palvelut yhteinen roadmap Perustmisneuvon ta - TE-toimisto - Elinkeinoyhtiöt - ProAgria Koulutus Yrittäjäkurssit Oma Yritys-

Lisätiedot

Future Watch -kyselyn tulokset. Mari Hjelt ja Lauri Larvus, Gaia Consulting Oy 13.02.2015

Future Watch -kyselyn tulokset. Mari Hjelt ja Lauri Larvus, Gaia Consulting Oy 13.02.2015 Future Watch -kyselyn tulokset Mari Hjelt ja Lauri Larvus, Gaia Consulting Oy 13.02.2015 Kyselyn tausta ja tavoitteet 2 Taustaa Tekes on toteuttanut Team Finland Future Watch -palvelua (www.tekes.fi/futurewatch)

Lisätiedot

Selvitys: Yritysten näkemyksiä vieraskielisestä työvoimasta, kohdemarkkinoista ja suhdanteista 1/2017

Selvitys: Yritysten näkemyksiä vieraskielisestä työvoimasta, kohdemarkkinoista ja suhdanteista 1/2017 Selvitys: Yritysten näkemyksiä vieraskielisestä työvoimasta, kohdemarkkinoista ja suhdanteista 1/2017 Helsingin seudun kauppakamari COME Chamber of Multicultural Enterprises Tutkimuksesta Kyselyn vastausaika

Lisätiedot

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Ekologisen innovaation merkitys Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Meidän kaikkien täytyy ottaa ekologinen innovaatio huomioon Kun 53 % eurooppalaisten yritysten päätöksentekijöistä pitää

Lisätiedot

Team Finland -esittely

Team Finland -esittely Team Finland -esittely Arktisuus elintarvikeviennin mahdollisuutena 16.11.2016 Kirsi Kosunen Etelä-Savon Team Finland koordinaattori 14/11/2016 Team Finland -viestintä, syyskuu 2016 2 Team Finland pähkinänkuoressa

Lisätiedot

22.1.2016. Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt. Jäsenyrityksiä 115 000

22.1.2016. Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt. Jäsenyrityksiä 115 000 Suomen suurin ja vaikuttavin elinkeinoelämän järjestö Yrittäjien oma järjestö Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt 400 20 62 Jäsenyrityksiä 115 000 Luottamushenkilöt yli 4 000 Jäseniä kuntien

Lisätiedot

Markku Lindqvist D-tulostuksen seminaari

Markku Lindqvist D-tulostuksen seminaari Markku Lindqvist 040 190 2554 markku.lindqvist@cursor.fi 3D-tulostuksen seminaari 13.1.2016 2 Uusi itsenäisesti toimiva ja taloudellisesti kannattava 3D-palvelujen tuotanto- ja yritysympäristö Vastaa 3D-alan

Lisätiedot

"Resurssitehokas Eurooppa" Alue- ja paikallisviranomaisille suunnattu kyselytutkimus Tiivistelmä tuloksista

Resurssitehokas Eurooppa Alue- ja paikallisviranomaisille suunnattu kyselytutkimus Tiivistelmä tuloksista "Resurssitehokas Eurooppa" Alue- ja paikallisviranomaisille suunnattu kyselytutkimus Tiivistelmä tuloksista FI Tässä asiakirjassa esitettävät päätelmät perustuvat Wirtschaftsuniversität Wienin yhteydessä

Lisätiedot

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ ASIANTUNTIJALAUSUNTO Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen 24.11.2015 Eduskunnan sivistysvaliokunnalle E 65/2015 vp Komission tiedonanto "Kaikkien

Lisätiedot

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009 Kotouttamisrahasto Vuosiohjelma 2009 TOIMILINJA A1. Haavoittuvassa asemassa olevien kolmansien maiden kansalaisten tukeminen TOIMILINJA A2. Innovatiiviset neuvonnan ja kotoutumisen mallit TOIMILINJA B3

Lisätiedot

Team Finland 4Exporters - vientirengasavustuksen hakeminen

Team Finland 4Exporters - vientirengasavustuksen hakeminen Team Finland 4Exporters - vientirengasavustuksen hakeminen Avustushakemuksen täyttäminen Kirjaudu palveluun http://www.tekes.fi/asiointi/ Uudet asiakkaat rekisteröityvät palvelun käyttäjiksi myös Kirjaudu

Lisätiedot