Pk-yritysten kansainvälistymisen tukeminen Hyvien toimintatapojen valikoima

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pk-yritysten kansainvälistymisen tukeminen Hyvien toimintatapojen valikoima"

Transkriptio

1 Yritys ja teollisuus Pk-yritysten kansainvälistymisen tukeminen Hyvien toimintatapojen valikoima Euroopan komissio YRITYS- JA TEOLLISUUSTOIMINNAN PÄÄOSASTO

2 Yritys ja teollisuus Pk-yritysten kansainvälistymisen tukeminen Hyvien toimintatapojen valikoima Euroopan komissio YRITYS- JA TEOLLISUUSTOIMINNAN PÄÄOSASTO

3 Legal notice:??????????? Neither the European Commission nor any person acting on behalf of the Commission is responsible for the use which might be made of the following information. The views in this brochure do not necessarily reflect the views and policies of the European Commission.?????????????????? Europe Direct -palvelu auttaa sinua löytämään vastaukset EU:hun liittyviin kysymyksiisi Yhteinen maksuton palvelunumero (*): (*) Jotkin matkapuhelinoperaattorit eivät salli pääsyä alkuisiin numeroihin, tai niistä voidaan laskuttaa. Suuri määrä muuta tietoa Euroopan unionista on käytettävissä Internetissä Europa-palvelimen kautta (http://europa.eu). Luettelointitiedot ovat teoksen lopussa. Luxemburg: Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto, 2008 ISBN Euroopan yhteisöt, 2008 Tekstin jäljentäminen on sallittua, kunhan lähde mainitaan. Printed in Italy PAINETTU KLOORIVALKAISEMATTOMALLE PAPERILLE

4 SISÄLLYS E 5 JOHDANTO 7 1. TIETOISUUDEN LISÄÄMINEN 9 KiVi Kilpailukykyä viennistä ja kansainvälistymisestä: kansainvälistymispalveluita ja -välineitä koskevan tiedon jakaminen 10 Yritys- ja teknologiakehityskeskukset 11 BusinessInfo.cz liiketoiminnan ja viennin portaali OLENNAINENTIETO 13 Yhteyksien luomista tukevat ohjelmat: Business opportunities -ohjelma 14 Ulkomaisia markkinoita koskevan tiedon hankinta: Saksan ulkomaankauppakamarit (AHK) 15 Tietopalveluja koskeva rajat ylittävä yhteistyö ja verkostoituminen: B2fair HE NKILÖSTÖRESURSSIEN KEHITTÄMT ISOHJELMAT 17 Valmennusohjelmat: Alueellinen ohjelma pk-yritysten viennin ja kansainvälistymisen edistämiseksi 18 Yrityksille suunnatut ohjelmat: Globaali pk-yritysten arviointi- ja kehittämisohjelma. Suomalaisten pk-yritysten kansainvälistymistä tukeva tuotteistettu asiantuntijapalvelu 19 Loppututkinnon suorittaneille suunnatut ohjelmat: INOV Contacto TUK I KANSAINVÄLISTYMISEEN LIITTYVIEN RAHOITUSTARPEIDEN YHTEYDESSÄ 21 Lyhytaikaiset vientiluottovakuutukset 22 Rojaltijärjestelmä innovatiivisten uusien yritysten tukemiseksi ja yritysten liiketoiminnan kasvattamiseksi uusilla markkina-alueilla 23 Pk-yritykset ja kansainvälinen rahoitus VERKOSTOITUMISEN EDISTÄM INEN 25 Finpron vientirengastoiminta 26 Pk-yritysten viennin edistämistä palvelevan verkottumisjärjestelmän luominen PALVEL UJEN KANSAINVÄLISTYMISEN EDISTÄMINEN 28 PIPEnet 29 Asiantuntijapalvelujen jakaminen ulkomailla U SING INTERNATIONALISATION TO ENHANCE COMPETITIVENESS 31 Siirry, tai jää ja kehity työkalu pk-yritysten kansainvälistymisen kannattavuuden laskentaan 32 Teolliset tutkimus- ja kehityssopimukset (IRDC) 33 Tukiohjelma yritysten kansainvälistymisen edistämiseksi tuotesertifikaattien avulla 34 Pk-yritysten kansainvälistymisen tukeminen Hyvien toimintatapojen valikoima 3

5 8. YKSILÖLLINEN TUKI 35 First flight -ohjelma 36 Hautomo-ohjelma 37 Passport to export -ohjelma (vientipassi) 38 PIPE RA JA-ALUEET JA RAJAT YLITTÄVÄT YHTEISTYÖ 40 Itämeri markkinapaikkana -ohjelma 41 Valtioiden rajat ylittävä verkosto käsiteollisuusala La Grande Région -alueella 42 ECONET PLATFORM: Itävallan, Tšekin ja Slovakian pk-yritysten yhteistyöfoorumi Wien-Brno-Bratislava-kolmiossa 43 INTER-NED Alankomaiden ja Nordrhein-Westfalenin osaamisverkosto 44 4 Pk-yritysten kansainvälistymisen tukeminen Hyvien toimintatapojen valikoima

6 ESIPUHE Tämä julkaisu sisältää valikoiman niistä 27 kansallisesta ohjelmasta, jotka koottiin pk-yritysten kansainvälistymistä edistävän Best-hankkeen aikana. Hanke oli käynnissä marraskuusta 2006 joulukuuhun 2007, ja se perustui Euroopan unionia, Euroopan talousaluetta ja ehdokasvaltioita edustavan asiantuntijaryhmän esityksiin. Nämä valitut käytännöt poimittiin asiantuntijoiden esittelystä yli 90 ohjelman joukosta 23:sta eri maasta. Eri käytännöt on esitetty yhdeksässä aihealueessa, jotka liittyvät kiinteästi pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) kansainvälistymisprosessin kannalta keskeisiksi määriteltyihin teemoihin. Aihealueet ovat seuraavat: 1. Tietoisuuden lisääminen 2. Olennainen tieto 3. Henkilöstöresurssien kehittämisohjelmat 4. Tuki kansainvälistymiseen liittyvien rahoitustarpeiden yhteydessä 5. Verkostoitumisen edistäminen 6. Palvelujen kansainvälistymisen edistäminen 7. Kansainvälistymisen käyttö kilpailukyvyn parantajana 8. Yksilöllinen tuki 9. Raja-alueet ja rajat ylittävä yhteistyö Tärkein kriteeri kunkin yhdeksän alueen käytäntöjen valinnassa oli se, miten hyvin kukin valittu ohjelma pystyy tukemaan pk-yrityksiä selviytymään käytännössä yhdestä tai useammasta alueeseen liittyvästä keskeisestä ongelmasta. Lisäksi käytännön oli oltava jatkuva, toimiva ja helposti siirrettävissä. Tämä ei tarkoita, että ohjelmat olisivat aluekohtaisia. Useimmissa tapauksissa käytännöt koskevat useammantyyppisiä pk-yritysten tukia, eikä niitä ole rajattu pelkästään siihen alueeseen, jolta ne valittiin. Pk-yritysten kansainvälistymisen tukeminen Hyvien toimintatapojen valikoima 5

7 Näihin ja moniin muihin tätä hanketta varten esiteltyihin käytäntöihin voi tutustua myös yritystoiminnan ja teollisuuden pääosaston hyvien käytäntöjen luettelon avulla, joka on verkko-osoitteessa 6 Pk-yritysten kansainvälistymisen tukeminen Hyvien toimintatapojen valikoima

8 JOHDANTO Yksi EU:n suurimmista saavutuksista on ollut laajojen, yli 450 miljoonan kuluttajan yhtenäismarkkinoiden luominen. Lisäksi nykyinen globalisaation aalto, jolle on ominaista kaupan esteiden vähentyminen sekä liikenne- ja tiedonvälityskustannusten selkeä pienentyminen, on avannut valtavia mahdollisuuksia Euroopan ulkopuolella. Monille pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-yrityksille) kansalliset rajat ovat kuitenkin liiketoiminnan laajentamista ajatellen yhä merkittävä este, minkä vuoksi yritykset ovat yhä paljolti tai kokonaan riippuvaisia kotimarkkinoistaan. Nykyiset arviot osoittavat, että vain viidenneksellä eurooppalaisista pk-yrityksistä on vientiä ja vain kolmella prosentilla on ulkomailla tytäryhtiöitä, sivuliikkeitä tai yhteisyrityksiä. Tätäkin huolestuttavampaa on, että merkittävä osuus eurooppalaisista pk-yrityksistä ei edes harkitse kansainvälistymistä, vaikka pk-yritykset jo nyt toimivat ankaran kansainvälisen kilpailun olosuhteissa jopa omilla sisämarkkinoillaan. Tutkimukset ovat jo osoittaneet, että kansainvälistymisen ja pk-yritysten tuloksen parantumisen välillä on suora yhteys. Ennakoiva kansainvälistyminen voimistaa kasvua, parantaa kilpailukykyä ja tukee yrityksen pitkän aikavälin kestävyyttä. Eduistaan huolimatta kansainvälistyminen on useimmille pienille yrityksille suuri askel. Niillä ei yksinkertaisesti ole voimavaroja ja yhteyksiä, joiden avulla ne voisivat saada tietoa sopivista liiketoimintamahdollisuuksista, mahdollisista kumppaneista ja mahdollisuuksista ulkomaisilla markkinoilla. Lisäksi taloudellinen panostus, joka tarvitaan toiminnan käynnistämiseksi kansainvälisillä kilpakentillä, voi olla monille pk-yrityksille merkittävä este. Myös esteiden muuttuva luonne merkitsee, että vaikeudet kasvavat yrityksen kansainvälistymisen asteen myötä. Näiden esteiden poistamiseksi kansalliset ja alueelliset viranomaiset ovat kehittäneet lukuisia pk-yritysten kansainvälistymistä edistäviä tukiohjelmia. Suomeen perustettiin vuonna 1919 ensimmäinen ulkomaankaupan edistämisjärjestö, ja monien vuosien ajan valtion tukiohjelmissa keskityttiin ainoastaan viennin edistämiseen. Tässä käytettiin muun muassa vientiluottoja, vienninedistämismatkoja ja yhteisiä messuosallistumisia. Näiden viennin tukitoimien luonne ja sisältö ovat muuttuneet uusien haasteiden ja uusien vaativien ympäristöjen myötä, mutta yhä näiden ohjelmien osuus on maailmanlaajuisesti yli 70 prosenttia pk-yritysten kansainvälistymisen tukitoimista. Pk-yritysten kansainvälistymisen tukeminen Hyvien toimintatapojen valikoima 7

9 Nämä ohjelmat eivät kuulu tämän esitteen piiriin. Huolimatta niiden erinomaisuudesta ja tehokkuudesta viennin edistämisessä sekä tarpeellisuudesta (erityisesti pienten ja aloittavien yritysten kannalta) kaikilla valtioilla on laajalti kokemusta ja ne ovat kehittäneet samanlaisia tai melkein samanlaisia ratkaisuja kansallisille yrityksilleen. Tämä tuo etualalle tosiseikan, että kansainvälistymisessä ei ole kyse vain viennistä. Tärkeitä tekijöitä, jotka ajavat nykypäivän pk-yrityksiä kansainvälistymään, ovat esimerkiksi rajat ylittävä yhteistyö, osallistuminen hyödyllisiin verkostoihin ja kilpailukykyisten panostusten tai uusien teknologioiden etsintä. Lisäksi kansainvälistyneet pk-yritykset yhdistävät kansainvälisyysstrategiassaan erilaisia toisiaan tukevia lähestymistapoja. Tämä korostaa seikkaa, että pk-yritysten kansainvälistämisessä tehokkain tukimuoto on yksilöllinen pk-yrityksille suunnattu tuki. Tämä tarkoittaa, että yritys analysoidaan kokonaisuudessaan, minkä jälkeen laaditaan yksilöllinen suunnitelma. Siinä käytetään tukitoimien valikoimaa, joka ulottuu joskus kansainvälistymisen ulkopuolellekin. Näin on Itävallan Go international -ohjelman yhteydessä, jonka taustalla ovat Itävallan kauppakamari ja Itävallan hallitus. Siinä yksilöllisen tuen antamisen ohella näkökulmana on talouden kansainvälistyminen kokonaisvaltaisesti (holistinen lähestymistapa). Se merkitsee myös muiden alojen, kuten yrityksen sosiaalisen vastuun tai innovoinnin huomioon ottamista. Irlannin Enterprise Ireland -järjestelyn tapauksessa tukijärjestelmät on suunniteltu niin, että niissä otetaan huomioon kaikki yritysten tarpeet, jotta yrityksille voidaan tarjota kansainvälistymistä ajatellen parempi asema. Tutkimuksissa on jo todettu selviä yhteyksiä innovaatiotoiminnan ja kansainvälistymisen kesken: molemmilla on kilpailukykyyn nähden samanlainen positiivinen syy-yhteys. Jotkin maat, kuten Norja, toteuttavat jo integroituja järjestelyjä ja tarjoavat ohjelmia, joissa innovointi ja kansainvälistyminen yhdistetään välineistöksi, jonka avulla yritykset voivat kasvattaa lisäarvoaan ja kilpailukykyään. Tämäntyyppisten ohjelmien lisäetuja on, että ne puhuttelevat sellaisia yrityksiä, joita ajavat kansainvälistymiseen ennen kaikkea paremmat mahdollisuudet hyödyntää innovaatioita, huipputeknologiaa tai asiantuntemusta. Ne tarjoavat myös paremman järjestelmän käsitellä suoraan tärkeää ja suhteellisen uutta niin sanottujen born global -yritysten, kansainvälisiksi syntyvien yritysten ilmiötä. Tässä esitteessä halutaan korostaa, että Euroopan kannalta on olennaista lisätä pk-yritysten suorituskykyä ja tehostaa niiden kansainvälistymistä. Se on ilmeisesti vähäisempää kuin mihin todella voisi olla mahdollisuuksia. Eurooppalaisten kansallisten ja alueellisten instituutioiden on helpotettava ja laajennettava tukiohjelmiin tutustumista ja asianmukaisen ja käyttökelpoisen tiedon saantia. On tarpeen käsitellä myös sisäisiä kysymyksiä, kuten riittävän ja tarpeeksi koulutetun, kansainvälistymiseen keskittyvän henkilöstön puutetta ja kansainvälistymisen vaatiman suoran rahoitustuen tarvetta. Kaikessa tässä on otettava huomioon pk-yritysten heterogeenisuus, joka vaatii kuhunkin yritykseen soveltuvaa yksilöllistä lähestymistapaa. Kansainvälistymisestä on tullut pk-yrityksille nykyisessä vahvasti kilpailuun suuntautuneessa ympäristössä elinehto. Tällä esitteellä pyritään helpottamaan kokemustenvaihtoa ja välittämään tietoa hyvistä kansainvälistymisohjelmista, joita Euroopan eri maissa toteutetaan parhaillaan käytännössä. 8 Pk-yritysten kansainvälistymisen tukeminen Hyvien toimintatapojen valikoima

10 1. TIETOISUUDEN LISÄÄMINEN Eurooppa tarvitsee lisää kansainvälisesti toimivia yrityksiä. Suuri osa pk-yrityksistä ja useimmat alle 10 henkeä työllistävät yritykset ovat keskittäneet kaiken toimintansa paikallisille tai kansallisille markkinoilleen. Tätäkin huolestuttavampaa on, että kansainvälisten tutkimusten mukaan merkittävä osa pkyrityksistä ei ole koskaan harkinnut kansainvälistymistä. Toiminnan laajentamista ulkomaille pidetään yhä joko tarpeettomana tai liian kalliina ja riskialttiina. Kansainvälistymisen avulla on kuitenkin mahdollista laajentaa asiakaspohjaa, hankkia lisää tavarantoimittajia ja saada tietoa uusista teknologioista. Se tarjoaa yleisesti keinon parantaa tulosta, saada aikaan pitkän aikavälin kestävyyttä ja lisätä kilpailukykyä. Nämä ovat onnistuneen kansainvälistymisstrategian suurimmat edut. Kansainvälistymisen merkityksen korostaminen pk-yrityksille on tärkeää. Tietoisuuden lisäämisessä ei kuitenkaan ole kyse vain kansainvälistymisen etuja koskevan tietoisuuden lisäämisestä vaan myös siitä, että pk-yritykset ovat selvillä ohjelmista, joilla pk-yrityksiä voidaan tukea niiden päättäessä kansainvälistyä. Toisinaan tämä puutteellinen tietämys tukiohjelmista tai liian monien tai päällekkäisten tukijärjestelmien aiheuttama epätietoisuus johtavat siihen, että pk-yritykset ovat neuvottomia silloin, kun aikomus kansainvälistyä olisi aika toteuttaa. Tämä pätee erityisesti pienimpiin, mahdollisesti eniten tuen tarpeessa oleviin pk-yrityksiin. Siten ohjelman yhteydessä on panostettava paljon kommunikointiin kohderyhmänä olevien pk-yritysten kanssa. Jotta pk-yritysten alkuinnostuspyrkimyksiä pystytään tunnistamaan ja muuttamaan niiden ensimmäisiksi askeleiksi viennin käynnistämisessä, on ohjelmissa, jotka kannustavat pk-yrityksiä hakeutumaan luonnollisten rajojensa ulkopuolelle esimerkiksi maahantuonnin, viennin tai yhteistyön käynnistämiseksi, panostettava voimakkaasti ja tehokkaasti käyttäjäystävälliseen tiedottamiseen (esim. yhden luukun periaate). Pk-yritysten kansainvälistymisen tukeminen Hyvien toimintatapojen valikoima 9

11 KiVi Kilpailukykyä viennistä ja kansainvälistymisestä: kansainvälistymispalveluita ja -välineitä koskevan tiedon jakaminen Suomalaiset pk-yritykset eivät ole riittävästi selvillä kansainvälistymispalveluiden valikoimasta ja käytettävissä olevista välineistä. KiVi-hankkeen tavoitteena on tuoda yhteen julkiset, osittain julkiset ja yksityiset organisaatiot ja luoda foorumeja, joilla tarjotaan tietoa ja yhteyksiä näiden palvelujen tavoittamiseksi. Käytännön lyhyt kuvaus KiVi-hanketta koordinoivat Elinkeinoelämän keskusliitto EK ja työvoima- ja elinkeinokeskukset (TE-keskukset) yhteistyössä kauppakamareiden ja Suomen Yrittäjien kanssa. Hankkeeseen osallistuvat kaikki kansalliset ja lukuisat paikalliset kansainvälistymistä edistävät organisaatiot. Hanke tarjoaa puitteet ja foorumin järjestää tapahtumia, joissa jaetaan tietoa kansainvälistymispalveluista ja - välineistä. Kukin seminaari järjestetään paikallisesti, ja ihannetapauksessa kaikki paikalliset toimijat liittyvät siihen suunnitteluvaiheessa. Tällöin kaikki paikallisten yritysten tarpeita ja mieltymyksiä koskevat kokemukset voidaan sisällyttää siihen. Kansallisesti hanketta koordinoidaan Internet-pohjaisella alustalla, jossa on lueteltu kaikki tulevat tapahtumat ja jossa ohjelmat ja esitykset julkaistaan jokaisen tapahtuman jälkeen. Tämä tehostaa viestintää ja palvelee kaikkia paikallisia järjestäjiä. Samalla alustalla on käytettävissä monia välineitä: hankeasiakirja, jossa kuvataan tilaisuuksien kulku ja niiden sisältö, valmiiksi suunniteltu ohjelma- tai kutsupohja, palautelomake ja Excel-taulukko palautteen analysoimista varten. Itse tilaisuudet koostuvat puoli päivää tai koko päivän kestävistä seminaareista. Niissä jaetaan tietoa esitysten, yrityskohtaisten esimerkkien (tilaisuuksien painopistealue) sekä suppean näyttelyn avulla. Näyttelyssä kaikilla asiasta kiinnostuneilla palveluntarjoajilla on käytössään seminaarin pitopaikan aulassa esittelypöytä. Kaikki esitykset lähetetään kansalliseen järjestelmään myöhempää käyttöä varten. nä ovat ensisijaisesti suomalaiset pk-yritykset, mutta myös suurten yritysten edustajat ovat tervetulleita. Toissijainen kohderyhmä ovat julkiset, osittain julkiset ja yksityiset organisaatiot, jotka edistävät suomalaisten yritysten kansainvälistymistä. Severi Keinälä Senior Advisor Internationalisation of Enterprises Confederation of Finnish Industries EK Puhelin: ( ) Sähköposti: Tuulikki Laine-Kangas Project Manager Employment and Economic Development Centre of South Ostro Bothnia Puhelin: (358-40) Sähköposti: Hankkeen tavoitteena on parantaa yrittäjien ja yritysten edustajien tietoja käytettävissä olevista kansainvälistymispalveluista ja rahoitusmuodoista. Ensimmäisellä seminaarikierroksella tilaisuuksia oli 18 ja niihin osallistui henkeä. Tämä on keskimäärin 77 henkeä tilaisuutta kohti, mitä pidetään tämänkaltaisten seminaarien tapauksessa erittäin hyvänä. Toisella kierroksella osallistumisen on todettu olevan samantasoista. Palautelomakkeissa annettiin sisällölle 4,0 pistettä, järjestelyille ja kokouspaikoille 4,1 pistettä ja esityksille 3,9 pistettä. Asteikko oli 1 5. Yleisesti tilaisuuksia pidettiin erittäin hyvinä, ja jotkin yksittäiset esitykset saivat erinomaiset arviot. Kumppaniorganisaatioiden kanssa pidetyssä palautekokouksessa arviot olivat erittäin hyviä, ja hanketta pidettiin erittäin hyödyllisenä ja tarpeellisena. Näin ollen käynnistettiin seminaarien toinen kierros. Lausunto Anne Linnonmaa, toimitusjohtaja, Anne Linnonmaa Ltd KiVi-projekti on erinomainen väline tuoda tietoa lähemmäs yrityksiä. Lisäksi on erittäin kiintoisaa kuulla muiden yritysten kokemuksista niiden kansainvälistymisen polulla. Verkostoituminen yrityspalveluorganisaatioiden ja muiden yritysten kanssa synnyttää uusia ideoita. 10 Pk-yritysten kansainvälistymisen tukeminen Hyvien toimintatapojen valikoima

12 Yritys- ja teknologiakehityskeskukset Tietopohjan lisääminen, tavaroiden ja palvelujen vientiin liittyviä toimia koskevan tiedon ja organisatorisen avun tarjoaminen. Järjestely kattaa Kreikan kaikki alueet ja prefektuurit. Käytännön lyhyt kuvaus Aloitteen toimeenpanijana ovat yritys- ja teknologiakehityskeskukset (C.E.TE.DE), kehitysministeriön teollisuusosaston (General Secretariat of Industry, Ministry of Development) koordinoima ja valvoma yleishyödyllisten järjestöjen alueellinen verkosto. Keskuksia on 13 ja ne toimivat kunkin prefektuurin pääkaupungissa. Ne antavat keskitetystä, yhden luukun, palvelupisteestä tavaroiden ja palvelujen vientiin liittyvää tietoa, organisatorista apua (neuvontaa) ja tietoa viennin tukitoimista. Tarjolla oleva tieto on tavallisesti luokiteltu tietoyksiköittäin ja näin on luotu viennin työkalupakki. Lisäksi keskus tukee ja kannustaa sellaisia yritysryhmiä, jotka ovat valmiita ja kykeneviä ryhtymään vientitoimintaan, jossa ne osallistuvat yhteisiin ponnisteluihin tavaroidensa ja palveluidensa saattamiseksi kansainvälisille markkinoille. Tämä toiminta on käynnistetty yhteistoiminnassa ja yhteistyössä Kreikan ulkomaankauppaviraston (Hellenic Foreign Trade Board) kanssa. nä ovat pääasiassa pk-yritykset, erityisesti pienet ja hyvin pienet yritykset, joilla ei ole vientitoimintaa, jotka ovat aloittamassa vientitoimintaa, tai joilla on pienimuotoista vientitoimintaa mitattuna osuutena niiden vuotuisesta liikevaihdosta. Tämä vaihtelee prefektuureittain. Virallisia yhteistuloksia ei ole vielä saatavilla. Tämä aloite on vireä ja joustava. Se tarjoaa hajautettuja toimintoja tarkoin määrätyn muttei kuitenkaan jäykän kehyksen sisällä. Kussakin yksittäisessä keskuksessa hanketta voidaan kehittää edelleen hyödyntäen siinä paikallisia suhteellisia etuja. Järjestelyä pidetään myönteisenä, ja sitä tukevat kaikki tärkeät toimijat, kuten kehitysministeriö, paikalliset viranomaiset, ammattiyhdistykset, media ja kaikkein tärkeimpänä pk-yritykset itse. Ministry of Development General Secretariat of Industry 119, Mesogeion Avenue GR Athens Puhelin: (30-210) Fax (30-210) Sähköposti: Pk-yritysten kansainvälistymisen tukeminen Hyvien toimintatapojen valikoima 11

13 BusinessInfo.cz liiketoiminnan ja viennin portaali Pk-yrityksen voi olla vaikea löytää ja hankkia sen kannalta merkityksellistä tietoa. Pk-yrityksillä ei ole riittävästi resursseja, ja julkisia ja yksityisiä palveluntarjoajia on liikaa. Eri palveluntarjoajien ohjelmista ei myöskään ole koottua tietoa, koska asiasta ei vastaa mikään yksittäinen instituutio tai viranomainen. BusinessInfo.cz-portaali on tarkoitettu ensisijaisesti tšekkiläisille yrityksille. Ulkomaisetkin pk-yritykset voivat kuitenkin löytää sieltä tietoa, jota tarvitaan yrityksen perustamiseksi Tšekkiin. Käytännön lyhyt kuvaus BusinessInfo.cz on virallinen kaupankäynnin ja viennin portaali. Palvelut ovat saatavissa keskitetystä palvelupisteestä, jonka verkko-osoite on Portaaliin on yhdistetty valtiohallinnon elinten, virastojen ja kansalaisjärjestöjen ja kauppakamareiden tiedot. Se sisältää laajan valikoiman tietoa helppolukuisista ja -käyttöisistä aineistoista aina mutkikkaisiin sähköisiin lomakkeisiin. Yksittäiset pk-yritykset. Erityinen kohderyhmä: aloittavat vientiyritykset. Edellisen vuoden tulokset ovat joka vuosi lähes kaksinkertaistuneet. Kävijämäärä 2002: kuukaudessa 2003: kuukaudessa 2004: kuukaudessa 2005: kuukaudessa 2006: kuukaudessa Rekisteröityneiden kävijöiden määrä 2002: : : : : Käyttäjätyytyväisyys: yli 7,5 pistettä (enimmäismäärä 10 pistettä) joka vuosi. Radek Ježdík Czechtrade Sähköposti: czechtrade.cz Puhelin: (420) Michal Sontodinomo Czechtrade Sähköposti: Puhelin: ( ) Pk-yritysten kansainvälistymisen tukeminen Hyvien toimintatapojen valikoima

14 2. OLENNAINEN TIETO Pk-yrityksiä koskevissa selvityksissä ja tutkimuksissa tämä aihe mainitaan toistuvasti yhdeksi kansainvälistymistä harkitsevien tai aloittelevien pk-yritysten keskeiseksi huoleksi. Monilta yrityksiltä, erityisesti pienimmiltä yrityksiltä ja kansainvälistymisen alkuvaiheissa olevilla yrityksiltä, puuttuu resursseja ja taitoa tunnistaa esimerkiksi ulkomaisia liiketoimintamahdollisuuksia, mahdollisia liikekumppaneita, ulkomaisia liiketoimintakäytäntöjä, vientimenettelyjä, tuontisäännöksiä, standardeja ja tuotteita koskevia ohjeita, lakeja ja määräyksiä ja markkinointia koskevia vaatimuksia. Jotta kansainvälistyneiden pk-yritysten määrää voidaan lisätä, on tärkeää järjestää tällaisen tiedon saatavuus paremmaksi, niin että yritys voi minimoida kansainvälistymisen suhteellisen suuret alkukustannukset ja riskit. Tämän olennaisen tiedon saatavuus on pk-yritysten päätöksentekoprosessin kannalta keskeinen asia, koska se mahdollistaa yritysten kansainvälistymisstrategian suunnittelun. Olennaisen kansainvälistymistä koskevan tiedon tarjoaminen pk-yrityksille on laaja-alainen asia. Tässä esitteessä halutaan korostaa kolmea yksittäistä näkökulmaa: yhteyksien luomista tukevat ohjelmat ulkomaisia markkinoita koskevan tiedon hankinta tietopalveluja koskeva rajat ylittävä yhteistyö ja verkostoituminen. Seuraavassa jaksossa esitellään kolme erillistä käytäntöä, joiden perimmäisenä tarkoituksena on järjestää osallistuvien pk-yritysten saataville tehokasta ja olennaista tietoa, joka on suoraan niiden käytettävissä. Pk-yritysten kansainvälistymisen tukeminen Hyvien toimintatapojen valikoima 13

15 Yhteyksien luomista tukevat ohjelmat Business opportunities -ohjelma Business opportunities -ohjelma käynnistettiin tavoitteena yksinkertaistaa tapoja, joilla yrittäjät voivat saada tietoja uusista liiketoiminta- ja vientimahdollisuuksista ja kansainvälistymispalveluista. Sitä sovelletaan koko Tšekin kaikilla maantieteellisillä alueilla. Käytännön lyhyt kuvaus Ulkomailla olevien Tšekin kaupallisten edustustojen, Tšekin suurlähetystöjen ja verkossa olevien lomakkeiden kautta saadut vientimahdollisuudet kootaan sisäiseen tietokantaan, käännetään tšekin kielelle, luokitellaan aloittain ja julkaistaan sitten verkkosivulla. Kun ulkomaiselta yritykseltä saadaan konkreettisempi ja eritellympi pyyntö, se tarkistetaan vertaamalla sitä olemassa olevien tšekkiläisten valmistajien luetteloon, ja pyynnön esittävälle yritykselle toimitetaan luettelo mahdollisista tšekkiläisistä toimittajista. Pk-yritykset, vientitoimintaan valmiit yritykset. Määrälliset tulokset: joka vuosi julkaistaan noin ulkomaisten yritysten tekemää vientimahdollisuuksia koskevaa kyselyä, hankintatarjousta ja 700 myyntitarjousta. Verkkosivustolla käyntejä arvioidaan olevan kuukaudessa. Tuloksekkaiden tapauksien määrästä, toisin sanoen julkaistujen ja/tai käsiteltyjen tietojen perusteella solmituista sopimuksista ei ole kokonaistietoja, koska tapauksia on seurattu vain hyvin suppeassa vastaajien ryhmässä. Jana Falathová CzechTrade Czech Trade Promotion Agency Dittrichova 21 CZ Prague 28 Sähköposti: 14 Pk-yritysten kansainvälistymisen tukeminen Hyvien toimintatapojen valikoima

16 Ulkomaisia markkinoita koskevan tiedon hankinta Saksan ulkomaankauppakamarit (AHK) Ulkomaankauppakamarien verkosto tarjoaa pk-yrityksille tietopalveluja ja neuvontaa ulkomaisista markkinoista kautta maailman. Käytännön lyhyt kuvaus Saksan ulkomaankauppakamareita (Auslandshandelskammern AHK) on noin 120 yli 80 maassa jokaisessa maanosassa. Ne ovat yleensä itsenäisiä laitoksia, jotka saavat suuren osan tuloistaan tuottamillaan palveluilla. Näiden laitosten palveluihin kuuluu tietojen antaminen tuonti- ja vientisäännöksistä, tullimaksuista, ulkomaiden investointiolosuhteista, valuuttasäännöksistä sekä saksalaisten yritysten markkinamahdollisuuksista ja markkinastrategioista niiden kannalta. Ne neuvovat yrityksiä paikan päällä ja auttavat niitä luomaan kansainvälisiä liikeyhteyksiä. Perustiedot ovat maksuttomia, mutta yksityiskohtaisista analyyseista ja erityisestä yksilöllisestä neuvonnasta peritään maksu. Lisäksi ne ovat ensimmäinen yhteydenottopaikka ja keskeinen välittäjä kohdemaan yrityksille, jotka haluavat harjoittaa liiketoimintaa Saksassa. Samaan aikaan ulkomaankauppakamarit hoitavat Saksan hallituksen edun kannalta tärkeitä tehtäviä, jotka muussa tapauksessa muiden valtion laitosten olisi hoidettava. Tärkeimpiä etuja on se, että pk-yritykset voivat saada ammattimaista neuvontaa ja tietoja ulkomaisista markkinoista paikan päällä olevalta saksalaiselta organisaatiolta. Siksi vientimarkkinoilla toimivien pk-yritysten on mahdollista saada jatkuvaa tukea kotimaasta. Ulkomaankauppakamareiden ulkomaankaupan alalla tarjoama palvelu on erityisen hyödyllistä sellaisille pk-yrityksille, joilla ei ole omia vientiosastoja. Vientiyritykset ja muut kiinnostuneet saksalaiset yritykset, erityisesti pk-yritykset. Ulkomaankauppakamarit välittävät noin liikeyhteyttä vuodessa. Ne on liitetty osaksi kohdemaittensa talouksia, ja ne pystyvät paikalliseen yritysmaailmaan ylläpitämiensä yhteyksien kautta tarjoamaan täydellisiä liiketoimintamahdollisuuksia. Tätä todistaa se seikka, että näiden kauppakamareiden jäseninä on noin yritystä, joista kaksi kolmannesta on muita kuin saksalaisia. Vuodesta 2006 lähtien on rakennettu uutta palvelukonseptia, jolle on annettu nimi DEinternational (www.deinternational.de). Ulkomaankauppakamarit tarjoavat tässä verkko-osoitteessa keskeisiä palvelujaan maailmanlaajuisesti ja aikaisempaa vertailukelpoisemmassa muodossa. Ne ovat myös laajentaneet erityispalvelujensa valikoimaa. Yhteistyö uusien kumppaneiden kanssa on laajentanut niiden palvelut käsittämään myös ulkomaankaupan edistämisen. DEinternationalin palvelut ovat monipuolisia ja joustavia, ja ne on räätälöity sopimaan erikokoisten ja eri liiketoiminta-aloja edustavien yritysten tarpeisiin. Saksalaisille pk-yrityksille tämä merkitsee helpompaa pääsyä markkinoille, parempaa asiakassuuntautuneisuutta, suurempaa avoimuutta ja verkostoetuja. Lausunto Jörg Fischer, Knöpfle & Fischer Fensterbau OHG, Blumberg Marraskuussa 2005 Dubliniin ja Corkiin suuntautuneen tiedonhankintamatkan yhteydessä sain ensimmäisen käsityksen Irlannin kiintoisista markkinoista. Dublinissa olevan ulkomaankauppakamarin esitys oli ammattimainen, ajankohtainen ja suoraan sovellettavissa. Haluan olla uudelleenkin yhteistyössä ulkomaankauppakamareiden kanssa. Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) International Economic Affairs Breite Strasse 29 D Berlin Puhelin: (49-30) Fax (49-30) Sähköposti: Pk-yritysten kansainvälistymisen tukeminen Hyvien toimintatapojen valikoima 15

17 Tietopalveluja koskeva rajat ylittävä yhteistyö ja verkostoituminen B2fair B2fair on yritysten yhteistyötä ja niiden yhteensaattamista edistävä väline. Sen piiriin kuuluu pk-yrityksiä kaikkialla Euroopassa, ja se on kaikille avoin. Käytännön lyhyt kuvaus Kansainvälisestä yhteistyöstä on tulossa yhä tärkeämpi ulkomaisille markkinoille pääsyn väline. Erityisesti kansainväliset messut ovat tehokas foorumi yritysten tapaamisille, koska sekä näytteilleasettajat että kävijät ovat jo paikalla, ja hyvin valmistellut yritystapaamiset voivat tuoda lisäarvoa molemmille osapuolille. Lukuisat pk-yritykset saavat liikeyhteyskyselyjä ulkomaisilta yrityksiltä. B2fair tarjoaa mahdollisuuden tarkistaa yritysprofiilia, valmistella tapaamisia, osallistua pk-yritysten mukana messuille sekä toimittaa niille messuosaston varustuksia, tulkkeja ja muita palveluja. Tämä väline perustuu verkkotietokantaan ja tapahtumia koskeviin tietoihin. Se antaa eurooppalaisille yrityksille mahdollisuuden tehdä yritysprofiileitaan tunnetuksi Internetissä ja selvittää Euroopassa pidettävillä kansainvälisillä messuilla, miten ne sopivat yhteen. Tähän pääsyssä voivat olla apuna mukana olevat liike-elämän organisaatiot (b2fair-kumppaniverkosto). B2fair-foorumia hallinnoivat Stuttgartin ja Luxemburgin eurotietokeskukset ja sen alullepanija oli Euroopan komissio. Sen etuja ovat muun muassa yli 30 kumppanin kansainvälinen verkosto jatkuvuus, jonka takaa EU:n osarahoittama komission hanke suuri yritystapaamisten määrä ja asiakastyytyväisyys pienemmät osallistumismaksut merkittävä suhdetoimintavaikutus kansainvälisten messujen aikana. Kaikkien alojen yritykset kotimaassa ja ulkomailla. b2fair Management Board: Jürgen Schäfer Enterprise Europe Network Heilbronner Strasse 43 Postfach D Stuttgart Puhelin: (49-711) Fax (49-711) Sähköposti: Kansainvälisiä messuja järjestettiin kymmenet ja niihin osallistui noin yritystä. Messuihin kuuluivat muun muassa Hannoverin messut, ELMIA Ruotsissa, Midest Pariisissa, ABM Stuttgartissa MSV Brnossa ja HI Herningissä. Yritystapaamisia järjestettiin Niistä 30 prosenttia mainittiin hyvinä ensitapaamisina. Osanottajat täyttivät kyselylomakkeen aivan tapaamisten lopulla ja uudelleen noin puoli vuotta myöhemmin. Sähköposti: Lausunto Bernhard Traube, Alfred Bolz Gerätebau GmbH, Argenbühl Eisenharz B2fair-messut toivat meille joitakin arvokkaita yhteyksiä, jotka ovat johtaneet kahdessa tapauksessa konkreettiseen yritysyhteistyöhön. Slovakialainen kumppanimme vieraili meillä äskettäin. Otamme mielellämme jälleen yhteyttä asiassa. Sabrina Sagramola Enterprise Europe Network 7 rue Alice de Gasperi L-2981 Luxembourg Puhelin: (352) Fax (352) Sähköposti: cc.lu 16 Pk-yritysten kansainvälistymisen tukeminen Hyvien toimintatapojen valikoima

18 3. HENKILÖSTÖRESURSSIEN KEHITTÄMISOHJELMAT Pk-yrityksille on tunnusomaista joustavuus sekä hyvä innovointi- ja mukautumiskyky. Sitoutuminen kansainvälisille markkinoille vaatii kuitenkin muutakin osaamista, johtamistaitoa ja henkilöstön saatavuutta pitkällä aikavälillä. Tavoitteena on, että kansainvälistymisstrategia voidaan kehittää vaarantamatta jokapäiväistä liiketoimintaa. Pk-yritykset eivät aina ole itsekään käsittäneet, että asiassa on kyse yhdestä pk-yritysten suurimmista esteistä niiden harkitessa kansainvälistymistä: monilta pk-yrityksiltä puuttuu joitain taitoja ja ennen kaikkea aika, joka tarvitaan kansainvälisten toimintojen käynnistämiseen. Ohjelmat, joilla tuetaan näiden taitojen siirtämistä pk-yrityksille ja erikoistuneen lisähenkilöstön hankintaa, helpottavat suuresti pk-yritysten sitoutumista toimimaan maansa rajojen ulkopuolella. Monissa tapauksissa nämä ohjelmat auttavat tuomaan ratkaisun kansainvälistymisen kannalta olennaisiin edellytyksiin. Joitain näkökulmia tähän kysymykseen ovat muun muassa pk-yritysten mentorointi, johon osallistuvat toiset pk-yritykset, pitkäkestoiset valmennusohjelmat ja kansainvälistymiskokemusta saaneiden harjoittelijoiden tai loppututkinnon suorittaneiden henkilöiden hankinta. Korostamme tätä kysymystä nostamalla esiin kolme erilaista ja toisiaan täydentävää lähestymistapaa: valmennusohjelmat yrityksille suunnatut ohjelmat loppututkinnon suorittaneille suunnatut ohjelmat. Pk-yritysten kansainvälistymisen tukeminen Hyvien toimintatapojen valikoima 17

19 Valmennusohjelmat Alueellinen ohjelma pk-yritysten viennin ja kansainvälistymisen edistämiseksi Tällä alueellisella ohjelmalla pyritään pk-yritysten kilpailukyvyn parantamiseen edistämällä ja tukemalla yritysten vientiä ja kansainvälistymistä. Käytännön lyhyt kuvaus Ohjelma perustuu konseptiin, joka on kehitetty pk-yrityksille, joilla on innovaatiotoiminnan ja kansainvälistymisen kautta mahdollisuudet ja kyky lisätä maailmanlaajuista kilpailukykyään. Kyseessä on liiketoiminnan kehittämisohjelma, jossa yritykset osallistuvat kehitysprosessiin kuukauden ajan. Innovation Norway (Innovasjonnorge) myöntää yrityksille rahoitustukea liiketoiminnan kehittämistä koskevaan hankkeeseen. Ohjelma jakaantuu neljään vaiheeseen: 1) osallistuvien yritysten tarpeiden ja elinvaiheen määrittäminen ja arviointi toisin sanoen arvioidaan, ovatko ne osallistumishaluisia, -kykyisiä ja -valmiita ja voivatko ne hyötyä ohjelmasta 2) analyysi yrityksen kyvystä innovatiiviseen markkina- ja teknologiakehitykseen tämä on ohjelman aikana toteutettavien markkina- ja teknologiahankkeiden lähtökohta 3) suunnittelu: yrityksen avustaminen sen kehittäessä suunnitelmaa markkina- ja/tai teknologiahankettaan varten 4) täytäntöönpano: yritysten auttaminen niiden toteuttaessa hankkeitaan tässä ne saavat räätälöityä tukea, jossa käytetään erilaisia osaamis-, neuvonta-, verkostoitumis- tai rahoituspalveluja. Vuonna 1999 Sør-Trøndelagin ja Nord-Trøndelagin läänit ryhtyivät luomaan kestävämpää ja paremmin yhteensovitettua ohjelmaa alueen yritysten kansainvälistymisen tukemiseksi. Esitutkimuksen perusteella käynnistettiin vuonna 2001 kolmivuotinen ohjelma, jonka rahoittajia olivat läänit ja Innovation Norway. Kolmen ensimmäisen vuoden myönteisten arvioiden perusteella ohjelmaa jatkettiin vuoden 2003 jälkeen. Ohjelma on vakiinnuttanut asemansa ja se on käynnissä lääneissä lukuisissa eri alojen verkostoissa. Vuoden 2005 lopussa verkostoja oli viisi ja niiden alat olivat ympäristö, terveys, energia, tieto- ja viestintätekniikka, öljy ja kaasu. Arviointi/Tulokset Vuosina ohjelman eri toimintoihin osallistui yli 300 yritystä, ja yli 170 yritystä on käynyt läpi perusteellisen analyysin. Osallistujayritysten vientimyynnin keskimääräinen kokonaiskasvu on ollut 7 prosenttia. Tiiviistä yhteistyöstä alueellisen kauppakamarin, vientijärjestöjen, Innovation Norwayn, yksityisten asiantuntijoiden, tutkimus- ja koulutuslaitosten, yhteisöjen ja lääninvaltuustojen kanssa on ollut tuloksena, että pk-yritysten kansainvälistymisen laatu on parantunut ja sille annettava tuki on voitu kohdentaa entistä tarkemmin. Christian Peter Haugen Senior Adviser Innovation Norway Puhelin: (47) Fax (47) Sähköposti: 18 Pk-yritysten kansainvälistymisen tukeminen Hyvien toimintatapojen valikoima

20 Yrityksille suunnatut ohjelmat Globaali pk-yritysten arviointija kehittämisohjelma. Suomalaisten pk-yritysten kansainvälistymistä tukeva tuotteistettu asiantuntijapalvelu Globaali-kansainvälistymisohjelman tavoitteena on yritykselle laadittavan kehittämisohjelman avulla auttaa suomalaisia yrityksiä menestymään mahdollisimman pienin riskein kansainvälisessä kilpailussa. Käytännön lyhyt kuvaus Globaali on valtakunnallinen arviointi- ja kehittämisohjelma, jossa pyritään määrittämään pk-yritysten valmiudet toimia kansainvälisillä markkinoilla. Se on taloudellisesti tuettu asiantuntijapalvelu. Ohjelma on kohdennettu yritykseen tai tuotteeseen ja se on maakohtainen. Ohjelman laadun takaavat koulutetut ja sertifioidut Globaalikonsultit, jotka ovat yritysten kansainvälistymisen asiantuntijoita. Globaali-kansainvälistymisohjelman tavoitteina on arvioida yrityksen valmiuksia kansainvälistymiseen analysoimalla tuotteiden, jakelukanavien, toimintamenetelmien ja voimavarojen nykytilaa vahvistaa yrityksen kansainvälistymisen syitä, edellytyksiä ja visioita sekä tuottaa arvio yrityksen kansainvälisestä kilpailutilanteesta lisäksi Globaali-asiantuntija antaa arvion yrityksen kansainvälisistä kilpailueduista tuottaa yritykselle kansainvälistymismalli, strategia, joka varmistaa menestyksen kohdemarkkinoilla, sekä käynnistää siihen liittyvä kansainvälistämisohjelma, jossa hahmotellaan investointi- ja kehittämisalueet, toteutettavat toimet, prosessista vastaava avainhenkilöstö, aikataulut ja taloudelliset voimavarat. Kaikkien toimialojen pk-yritykset (EU:n määritelmä), mukaan lukien palvelualan yritykset, jotka ovat käynnistämässä tai laajentamassa kansainvälistä toimintaa (ei- kansainvälistyneet yritykset, alkuvaiheessa olevat yritykset, pitkälle edenneet yritykset). Globaali-ohjelman kautta yli 700 yritystä on parantanut kansainvälistymisvalmiuttaan. Työvoima- ja elinkeinokeskukset toteuttavat vuosittain tyytyväisyyskyselyn, jossa Globaalin saama keskiarvo asteikolla 4 10 oli 8,1 vuonna 2005, ja vuonna 2006 se oli 7,8. Net Effect Oy arvioi Globaali-ohjelman vuonna Arvioinnissa todetaan, että Globaali-ohjelmalle on selkeä tarve suomalaisten pk-yritysten keskuudessa ja että tutkimusta varten haastatellut osallistujat pitivät sitä laadullisesti hyvänä. Ohjelmien läpivientiä pidettiin riittävän joustavana ja sen katsottiin antavan selkeän tavan yritysten kansainvälistymispotentiaalin arvioimiseen. Lausunto Markku Hakkarainen, Managing Director of FinnKatalyt Oy Globaali-ohjelma auttoi meitä analysoimaan ja tunnistamaan resurssimme ja mahdollisuutemme aloittaa kansainvälinen liiketoiminta. Ohjelman aikana toteutettu konsultointi teki selväksi tarpeen keskittyä kansainvälisillä markkinoilla kahteen tärkeimpään liiketoimintasektoriin. : Employment and Economic Development Centre of South Ostro Bothnia Huhtalantie 2 FI Seinäjoki Sähköposti: Pk-yritysten kansainvälistymisen tukeminen Hyvien toimintatapojen valikoima 19

Yritysten omistajanvaihdosten edistäminen

Yritysten omistajanvaihdosten edistäminen Opassarja Miten yrittäjyyspolitiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista? Yritysten omistajanvaihdosten edistäminen Enterprise and Industry 3 3 Opassarja Miten yrittäjyyspolitiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista?

Lisätiedot

Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 2014

Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 2014 Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 1 Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 2 Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus SISÄLLYS KANSAINVÄLISTYMISEN JA KASVUN PALVELUT

Lisätiedot

EU ja pk-yritykset: uusi kasvusopimus

EU ja pk-yritykset: uusi kasvusopimus EU ja pk-yritykset: uusi kasvusopimus Miten EU auttaa pk-yrityksiä? Esipuhe 2 1. EU haluaa helpottaa tavaroiden ja palvelujen myyntiä ulkomaille 4 2. EU haluaa parantaa rahoituksen saantia 10 3. EU haluaa

Lisätiedot

Cleantech yritysten rahoitusmallit

Cleantech yritysten rahoitusmallit Cleantech yritysten rahoitusmallit Timo Linnainmaa ja Tarja Teppo Cleantech Invest Oy ISBN 951-563-535-7 http://www.sitra.fi Esipuhe Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on käynnistänyt vuonna 2005

Lisätiedot

PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä

PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä Selvitys viennin ja kansainvälistymisen edistämispalveluiden (VKE) käytöstä ja kehittämisestä PK-yritysten näkökulmasta PK-yritysten vientimahdollisuudet

Lisätiedot

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö YRITYS JA KONSULTTI Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana?pkt-säätiö PKT-säätiön julkaisu 1/2002 2 Sisältö: Esipuhe 1. Kehittyvän yrityksen muutostilanteet ja resurssitarpeet 2. Konsultin

Lisätiedot

Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa

Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa Tämä julkaisu on työllisyyttä ja sosiaalista yhteisvastuuta koskevan Euroopan unionin ohjelman (2007 2013)

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinohallinnon

Työ- ja elinkeinohallinnon Työ- ja elinkeinohallinnon strategia Suomen kehityspoliittisen ohjelman toteuttamiseksi Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 66/2009 Työ- ja elinkeinohallinnon strategia Suomen kehityspoliittisen

Lisätiedot

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Elinkeinoelämän keskusliitto

Lisätiedot

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Tekesin katsaus 237/2008 Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Nina

Lisätiedot

2012 EIP-ryhmän Euroopan investointipankki www.eib.org info@eib.org Euroopan investointirahasto www.eif.org info@eif.org

2012 EIP-ryhmän Euroopan investointipankki www.eib.org info@eib.org Euroopan investointirahasto www.eif.org info@eif.org Toimintakertomus 2012 Ruotsalaisen korkeateknologian teollisuuskonserni Sandvikin tutkimus- ja tuotekehitystoiminta vahvistaa Euroopan asemaa teollisuusteknologiajohtajana. EIP tukee innovaatiotoimintaa

Lisätiedot

e-taidot: Kansainvälinen ulottuvuus ja globalisaation vaikutus

e-taidot: Kansainvälinen ulottuvuus ja globalisaation vaikutus e-taidot: Kansainvälinen ulottuvuus ja globalisaation vaikutus SIVU 1 Vastuuvapauslauseke Euroopan komissio tai kuka tahansa komission nimissä toimiva henkilö eivät ole vastuussa seuraavassa annettujen

Lisätiedot

Kulttuurin sponsorointi ja yritysyhteistyö

Kulttuurin sponsorointi ja yritysyhteistyö PEKKA OESCH Kulttuurin sponsorointi ja yritysyhteistyö kehitys ja käytännöt Culture, Companies and Sponsorship Development and Practice TAITEEN KESKUSTOIMIKUNNAN JULKAISUJA N:O 25 Taiteen keskustoimikunta

Lisätiedot

e-leadership e-leadership-taitojen omaksuminen Euroopan digitaalisen muutoksen edistäminen www.eskills-guide.eu

e-leadership e-leadership-taitojen omaksuminen Euroopan digitaalisen muutoksen edistäminen www.eskills-guide.eu e-leadership e-leadership-taitojen omaksuminen Euroopan digitaalisen muutoksen edistäminen www.eskills-guide.eu e-leadership Vastuuvapauslauseke Ei Euroopan komissio eikä yksikään henkilö, joka toimii

Lisätiedot

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS 2012 Mika Ahokas (Toim.) Kasvufoorumi 12 1 Kasvufoorumi 09 OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS ISBN 978-952-93-1490-4 (nid.) ISBN 978-952-93-1491-1 (PDF) Julkaisija: Ohjelmistoyrittäjät

Lisätiedot

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS Mika Ahokas (Toim.) Kasvufoorumi 09 1 Kasvufoorumi 09 OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS ISBN 978-952-92-6491-9 (nid.) ISBN 978-952-92-6492-6 (PDF) Julkaisija: Ohjelmistoyrittäjät

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Sisällys Johdanto... 2 Kehittämishankkeet

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA

PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA B 8 Hannu Nyqvist, Marko Iljin & Mikko Pärnänen PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 8 Pk-yritysten haasteet

Lisätiedot

Pk-yritysten uusi määritelmä Käyttäjän opas ja ilmoitusmalli Riippumattomat yritykset

Pk-yritysten uusi määritelmä Käyttäjän opas ja ilmoitusmalli Riippumattomat yritykset 956776_CV_FI 5/31/06 9:13 AM Pagina 1 on noin 23 miljoonaa pk-yritystä 99 prosenttia kaikista EU:n yrityksistä on pk-yrityksiä pk-yritykset työllistävät noin 75 miljoonaa ihmistä. Pk-yritysten kynnysarvot

Lisätiedot

Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma

Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma 1 Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma Pertti Kiuru, Jari Handelberg, Heikki Rannikko 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 1.1 Arvioinnin

Lisätiedot

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Sähköisen kaupankäynnin aapinen päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 2(104) LUKIJALLE Tervetuloa tutustumaan pk-yrityksille laadittuun Sähköisen kaupankäynnin aapiseen.

Lisätiedot

Julkisen kasvurahoituksen ja yritystukijärjestelmän kehittäminen. Selvitysmiehen raportti

Julkisen kasvurahoituksen ja yritystukijärjestelmän kehittäminen. Selvitysmiehen raportti Julkisen kasvurahoituksen ja yritystukijärjestelmän kehittäminen Selvitysmiehen raportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 29/2010 vesa puttonen Julkisen kasvurahoituksen ja yritystukijärjestelmän

Lisätiedot

Pk-yritysten kilpailukyvyn, kehityksen, kasvun, kansainvälistymisen ja yrityspalveluiden tutkimus- ja kehitysohjelma Pohjois-Suomessa 2010-2014

Pk-yritysten kilpailukyvyn, kehityksen, kasvun, kansainvälistymisen ja yrityspalveluiden tutkimus- ja kehitysohjelma Pohjois-Suomessa 2010-2014 Pk-yritysten kilpailukyvyn, kehityksen, kasvun, kansainvälistymisen ja yrityspalveluiden tutkimus- ja kehitysohjelma Pohjois-Suomessa 2010-2014 1 TUTKIMUS- JA KEHITYSTYÖN TAUSTAT JA TARPEET Suomi on tulevaisuudessa

Lisätiedot

Ideasta kasvuyritykseksi

Ideasta kasvuyritykseksi McKinsey & Company Ideasta kasvuyritykseksi Käsikirja liiketoimintasuunnitelman laatimiseen Werner Söderström Osakeyhtiö Helsinki Copyright 1999 McKinsey & Company Englanninkielisestä alkuteoksesta Starting

Lisätiedot

Tuotannon, tuotekehityksen ja kansainvälistymisen rahoittajia. Koonnut: Antti Rintaniemi Seinäjoen teknologiakeskus oy

Tuotannon, tuotekehityksen ja kansainvälistymisen rahoittajia. Koonnut: Antti Rintaniemi Seinäjoen teknologiakeskus oy Tuotannon, tuotekehityksen ja kansainvälistymisen rahoittajia Koonnut: Antti Rintaniemi Seinäjoen teknologiakeskus oy 1. Tuotannon ja tuotteiden kehityksen rahoitus Sisältö 1. Tuotannon ja tuotteiden kehityksen

Lisätiedot

Taija Heinonen. Pk-yritysten liiketoiminnan kansainvälistyminen Barentsin alueella: Murmanskin ja Pohjois-Suomen yritysten kokemuksia

Taija Heinonen. Pk-yritysten liiketoiminnan kansainvälistyminen Barentsin alueella: Murmanskin ja Pohjois-Suomen yritysten kokemuksia FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION Taija Heinonen Pk-yritysten liiketoiminnan kansainvälistyminen Barentsin alueella: Murmanskin ja Pohjois-Suomen yritysten kokemuksia Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI. TREASURY & CASH MANAGEMENT 07 - SEMINAARI Sivut 6-7

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI. TREASURY & CASH MANAGEMENT 07 - SEMINAARI Sivut 6-7 TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI YRITTÄJÄN TALOUS Toukokuu 2007 Erkki Virtanen: KTM ponnistelee myös tulevaisuudessa yrittäjyyden ja yritysten kasvun puolesta SIVU 2 ASIANTUNTIJAPANEELI:

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, C 378/6 Euroopan unionin virallinen lehti 8.12.2012 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, annettu 28 päivänä marraskuuta 2012, rahoituspäätöksenä toimivan vuoden 2013 työsuunnitelman hyväksymisestä toisen terveysalan

Lisätiedot

Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä

Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä PROGRESS/APPLICATION FOR PROGRAMME VP/2007/005/371 RESTRUCTURING, WELL-BEING AT WORK AND FINANCIAL PARTICIPATION Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

EaSI. EU:n uusi työllisyysja sosiaalipolitiikan. katto-ohjelma. Sosiaalinen Eurooppa

EaSI. EU:n uusi työllisyysja sosiaalipolitiikan. katto-ohjelma. Sosiaalinen Eurooppa EaSI EU:n uusi työllisyysja sosiaalipolitiikan katto-ohjelma Sosiaalinen Eurooppa EaSI EU:n uusi työllisyysja sosiaalipolitiikan katto-ohjelma Euroopan komissio Työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden

Lisätiedot