SAMPOLAN KIRJASTO. LUKITORI Palvelukonsepti lukivaikeuksisille kirjaston asiakkaille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAMPOLAN KIRJASTO. LUKITORI Palvelukonsepti lukivaikeuksisille kirjaston asiakkaille"

Transkriptio

1 Tampereen kaupunginkirjasto SAMPOLAN KIRJASTO Heidi Roininen LUKITORI Palvelukonsepti lukivaikeuksisille kirjaston asiakkaille Opetusministeriön projekti RAPORTTI Sampolan kirjasto

2 Tiivistelmä Heidi Roininen, projektisihteeri Sampolan kirjaston lukitoiminnan kehittämisprojekti Opetusministeriö myönsi keväällä 2004 Tampereen kaupunginkirjastolle euroa Sampolan kirjaston Lukitorin toimintakonseptin ja kirjaston lukitoiminnan kehittämiseen. Kohderyhminä olivat lukivaikeuksiset nuoret ja aikuiset sekä oppimisvaikeuksisia työssään eri tavoin kohtaavat. Yhteistyökumppaneina toimivat Pirkanmaan erilaiset oppijat ry (PEO ry) sekä Tampereen työväenopisto. Aluksi Lukitorin kansioihin koottiin erilaista tietoa lukivaikeudesta sekä alueen lukipalveluista, artikkelileikkeitä sekä vinkkejä opetukseen ja opiskeluun. Aineiston toimivuutta testasivat PEO:n jäsenet, työväenopiston lukikurssien osallistujat sekä ryhmä erityisopettajia. Lukitorin Internet-sivut valmistuivat keväällä Projektin aikana laajennettiin alueen ammatillista lukiverkostoa järjestämällä verkostotapaamisia. Aiheina olivat aikuisten lukiohjaus ja lukitestaus. Projektin kuluessa järjestettiin kaksi koulutusta, Lexia 4 -koulutus sekä ensiapukurssi. Lisäksi osallistuttiin YK:n lukutaidonpäivän seminaariin Minäkö erilainen oppija? Erilaisuus sosiaaliseksi pääomaksi Helsingissä sekä lukitutkijatapaamiseen Turun yliopiston oppimistutkimuksen keskuksessa. Yhteistyö TAYS:n foniatrian poliklinikan Tikoteekin kanssa käynnistyi ja tietämys lukiharjoitteluun soveltuvista tietokoneohjelmista lisääntyi. Projektin myötä PEO:n viikoittaiset vertaispäivystykset Lukitorilla vilkastuivat ja ammatilliset kontaktit lisääntyivät. Lukitorilla kokeiltiin keväällä 2005 myös opiskelutaitojen ja erityisopetuksen asiantuntijapäivystyksiä. Projektisihteeri esitteli viikoittain Lukitorin palveluita ja ohjasi niiden käytössä lukivaikeuksisten aikuisten lisäksi opetusalan henkilöitä yksittäin ja ryhmissä sekä alusti Aikuinen ja lukivaikeus -tilaisuuksissa ja esitteli Lukitori-palveluita mm. Ylöjärvi-opistolla, Tampereen yliopistolla sekä Tampereen teknillisessä yliopistossa. Lukitorilla oli messuosasto ja tietoisku valtakunnallisilla kirjastopäivillä Osastolla esiteltiin Lukitori-palveluita ja tamperelaista yhteistyömallia. Messuosastolla vieraili runsaasti kirjastojen henkilökuntaa ei puolilta Suomea. Projektin myötä Lukitorin asiakkaat käyttävät kirjaston palveluita rohkeammin. Asiakkaita tulee jonkin verran myös Tampereen ulkopuolelta. Kynnys henkilökohtaisen palvelun pyytämiseen on madaltunut ja lukipulmaisen asiakkaan erityistarpeet ovat tulleet tutummaksi kirjaston henkilökunnalle. Projekti nosti esille lukuisia uusia kehittämiskohtia. Tampereen yliopiston tietoyhteiskuntainstituutti ISI myönsi toukokuussa 2005 lukiprojektille 4000 euroa mikä mahdollisti tämän raportin syntymisen. Opetusministeriö myönsi projektille euron jatkorahoituksen vuosille Lukiprojektin toinen vaihe käynnistyy kesän 2005 aikana. PEO:n, työväenopiston ja kirjaston yhteistyömalliin ja kokemuksiin pohjautuu elokuussa 2005 käynnistyvä Pirkanmaan lukineuvola. Hankkeessa kehitetään pirkanmaalaista lukineuvolamallia osana valtakunnallista Equal-kehittämiskumppanuushanketta. Asiasanat: lukivaikeus, oppimisvaikeus, aikuiset, kirjaston palvelut 2

3 SISÄLTÖ Tiivistelmä 0. Lukijalle Taustaa Lukivaikeus Lukipulmien yleisyys Erilainen oppija ja kirjasto Kirjaston, työväenopiston ja lukiyhdistyksen yhteistyö Lukiprojekti Sampolan kirjaston lukiprojekti Projektin tavoitteet ja tehtäväkenttä Projektin kulku Verkosto Verkoston ammattiryhmiä Lähialueiden lukiyhteistyö Yleisiä huomioita ja kehittämistarpeita Yhteistyömalli Lukipulmaisten aikuisten tavoittaminen ja vertaistoiminta Henkilökohtaisen tuen tarve Tietokoneohjelmat Jännittäminen Muita kehittämiskohtia Kirjaston luki-palveluiden kehittäminen jatkossa Lukitori, sermein eroteltu työtila Lukitori päivystyspaikkana CD-ROMit ja lukiharjoittelu Lukipalvelut ja lukiaiheista tiedottaminen Internet-sivut Lukityö jatkuu Lukineuvolatoiminta käynnistyy Lopuksi LÄHTEET...52 LIITTEET

4 0. Lukijalle Tähän raporttiin on koottu Sampolan kirjaston lukiprojektin kokemuksia sekä Tampereella ja lähialueella toimivan lukiverkoston kautta esiin tulleita kysymyksiä. Projektissa on pohdittu, miten palveluissa voisi huomioida lukivaikeuksisten asiakkaitten tarpeita. Kehittämisehdotukset pohjautuvat aikuisten lukivaikeuksisten sekä eri alojen ammattilaisten käytännön kokemuksiin, toiveisiin ja tarpeisiin. Vastaavaa projektia ei tiettävästi ole aiemmin toteutettu Suomessa. Raportin toivotaankin olevan avuksi kaikille, jotka haluavat rakentaa lukiyhteistyöverkostoja ja kehittää asiakaspalvelua kirjastoissa sekä muissa julkisissa palvelupisteissä. On huomattu, että palvelujen kehittämisestä hyötyvät monet muutkin asiakkaat. Raportin kirjoittajana on lukiprojektista vastannut projektisihteeri Heidi Roininen. Hän on toiminut aikuisten lukitutorina Turun kristillisen opiston LUKKI-hankkeessa, lukikurssien ohjaajana Tampereen työväenopistolla ja Valkeakoski-opistolla sekä puheopettajana. Lukiprojekti pohjautui tiiviiseen ja hedelmälliseen yhteistyöhön, myös tämä raportti on viimeistelty yhteistyössä. 1. Taustaa 1.1. Lukivaikeus Lukivaikeudella, lukihäiriöllä tai dysleksialla (engl. dyslexia) tarkoitetaan lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeutta, joka voi esiintyä yksin tai yhdessä muiden oppimisvaikeuksien kanssa (ns. komorbiditeetti). Muita kirjallisuudessa, erilaiset oppijat -yhdistysten julkaisuissa ja puhekielessä käytettäviä termejä on erilainen oppija, lukipulmainen, lukiaikuinen ja luki-ihminen. Luki-etuliite saatetaan erottaa väliviivalla. Terminologia ja etenkin sen käyttö eri yhteyksissä on varsin kirjavaa (vrt. erityisoppija on esim. kehitysvammainen henkilö). Erilainen oppija -termillä viitataan joissakin yhteyksissä yleensä oppimisvaikeuksiin ja niiden yhdistelmiin, välillä sen avulla kuvataan erityistä lukemiseen ja kirjoittamiseen liittyvää vaikeutta eli dysleksiaa. Dysleksian kansainvälinen määritelmä: "Dysleksia on yksi monista erillisistä oppimisvaikeuksista. Se on erityinen kieleen pohjautuva vaikeus, jonka luontaista olemusta kuvastavat vaikeudet yksittäisten sanojen kokoamisessa äänteistä. Tämä johtuu tavallisesti puutteellisesta fonologisesta prosessoinnista (kyky käsitellä sanojen äännerakennetta). 4

5 Vaikeudet ovat usein odottamattomia suhteessa ikään ja muihin älyllisiin ja akateemisiin taitoihin. Ne eivät ole seurausta yleisemmästä kehityksellisestä vaikeudesta tai aistitoiminnan puutoksista. Dysleksia ilmenee vaihtelevina kielen vaikeuksina, johon usein sisältyy lukemisen vaikeuksia sekä selviä vaikeuksia kirjoitustaidon hankkimisessa. LÄHDE: Jyväskylän yliopisto. Niilo Mäki Instituutti, Dysleksiakeskus Dysleksia määritellään kehitykselliseksi kielelliseksi häiriöksi, jonka keskeinen piirre on läpi elämän säilyvä vaikeus fonologisen tiedon käsittelyssä. Häiriö on usein perinnöllinen ja se on olemassa jo syntymävaiheessa. Ahvenainen ja Holopainen 1 määrittelevät kehityksellisen lukivaikeuden synnynnäisestä rakenteellisesta poikkeavuudesta johtuvaksi. Vaikeuksilla on tavallisesti neurologinen syytausta, johon liittyy perinnöllisiä tekijöitä. Tässä raportissa termillä lukipulma kuvataan laajasti mahdolliseen lukivaikeuteen liittyviä käytännön ilmenemismuotoja. Vastaavasti lukipulmaisella tarkoitetaan henkilöä, joka kokee itsellään olevan lukivaikeuteen viittaavia pulmia; henkilöä, jolla on erilainen tapa oppia Lukipulmien yleisyys Aikuisten lukivaikeudet on tiedostettu viime aikoina monin tavoin, esimerkkinä EU:n EQUAL-ohjelman v päättynyt Lukibussihanke sekä 2005 käynnistyvä Lukineuvola-hanke. Lukivaikeudet on nähty myös Tampereella ja lähiseuduilla nuorten ja aikuisten oppilaitoksissa, erityisesti työvoimakoulutuksissa. Lukipulmaisia opiskelijoita on kaikilla kouluasteilla. Lukivaikeus ei poistu oppivelvollisuuden päätyttyä. Peruskoulun jälkeen ammatillisten oppilaitosten lisäksi myös yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa opiskelee lukivaikeuksisia opiskelijoita. Aikuisten oppimisongelmat, joihin usein liittyy lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeutta, ovat yleisempiä, kuin aiemmin on osattu arvioida. Joillakin ammatillisilla koulutuslinjoilla jopa yli 50%:lla opiskelijoista on ilmennyt selkeitä vaikeuksia (esim. kirjoittamisen erityisvaikeus). Yliopistoissa ja korkeakouluissa opiskelevista arviolta 3 8%:lla saattaa opiskelua ja valmistumista haitata lukivaikeus. Todellisia lukuja on vaikea arvioida. Teknillisten oppilaitosten opintoohjauksessa toimivien ja erilaiset oppijat -järjestöjen mukaan lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeus näyttäisi olevan yleisempää teknillisissä korkeakouluissa. Lukivaikeudesta tiedotetaan muun muassa Helsingin teknillisen korkeakoulun www-sivuilla. 1 Ahvenainen & Holopainen

6 Ikääntymisen myötä oppimisvaikeudet monesti korostuvat ja tähän on monia syitä. Haapasalon 2 mukaan kuntoutusmaailmasta löytyy esimerkkejä siitä, miten korkeastikin koulutetut erilaiset oppijat saattavat uupua työtehtävissään ikääntymisen myötä. Kokeneilla ja ikääntyvillä työntekijöillä työtehtävien määrä usein lisääntyy, mutta on runsaasti myös tapauksia, joiden kohdalla kuormittuminen ja loppuun palaminen johtuu kehityksellisistä oppimisvaikeuksista, joita ei ole lainkaan tiedostettu. Ongelmat saattavat näkyä välillisesti myös työpaikkakiusaamisena, masentuneisuutena, itsetunnon ja ihmissuhteiden ongelmina tai pahimmillaan kokonaan työelämästä syrjäytymisenä. Syrjäytymisvaara on todellinen. Tutkimuksissa on osoitettu selvä yhteys esim. oppimisvaikeuksien ja rikollisuuden välillä. Vangeista jopa n. 70%:lla on arvioitu olevan oppimisvaikeuksia, monilla on useiden oppimisvaikeuksien yhdistelmiä ja lisäksi haastava kasvuympäristö. 3 Vaikka monissa kansainvälisissä lukutaitotutkimuksissa Suomi on ollut kärkisijoilla, luetun tekstin sisällön ymmärtämisessä on silti havaittu monenlaisia puutteita. Aikuisten luetun ymmärtämisen vaikeus on luultua yleisempää. Opinnoissa ja työelämässä ymmärtävän lukemisen taidot nousevat yhdeksi ydinkysymyksistä. Aikuisten lukutaidon kansainvälisessä arvioinnissa 4 lukutaitoa ei tarkasteltu mekaanisena peruslukutaitona, vaan yksilön taitona käyttää painettua informaatiota, jotta hän voi toimia aktiivisesti yhteiskunnassa, saavuttaa omia tavoitteitaan sekä laajentaa tietojaan ja mahdollisuuksiaan. Lukutaidon monipuolisuutta arvioitiin tekstin ja tehtävien sisällön mukaan asiatekstien lukutaitona, dokumenttien käyttötaitona ja kvantitatiivisena eli matematiikkaa soveltavana lukutaitona. Suomalaisista aikuisista kolmasosa on tutkimuksen mukaan sellaisia, jotka osaavat kyllä perinteisessä mielessä lukea, mutta joiden lukutaito jäi kahdelle alimmalle suoritustasolle (1 ja 2), mikä ei riitä tietoyhteiskunnan vaatimuksiin. Toiseksi alimmalla tasolla (2) aikuisista on neljäsosa. He ymmärtävät kyllä lukemansa, mutta tulkinta on puutteellista ja kritiikitöntä. Erot ovat kuitenkin hyvin suuria. Noin yksi viidesosa suomalaisista aikuisista yltää jopa ylimmille taitotasolle (4/5, max 5). 5 Sisällön ymmärtämisen puutteellinen taito saattaa jo lapsuudessa jäädä huomaamatta. Ensimmäisinä kouluvuosina on aiemmin kiinnitetty enemmän huomiota lukemisen sujuvuuteen, sujuva ääneen 2 Haapasalo, Seija. FT, neuropsykologi, erikoistutkija. Kuntoutussäätiö. 3 Ks. mm. Haapasalo. 2000,4. 4 The Second International Adult Literacy Survey (SIALS) 5 6

7 lukemisen taito ei kuitenkaan ole suorassa yhteydessä tekstin sisällön ymmärtämiseen. Ongelmat saattavatkin tulla vastaan peruskoulun ylemmillä luokilla lukuaineiden lisääntyessä tai vasta myöhemmin vaativammissa ammatillisissa opinnoissa ja työelämässä. Oppimisvaikeuksien vuoksi sujuvan luku- ja kirjoitustaidon hankkiminen on vaikeaa. Moni kokee sen jopa täysin mahdottomaksi. Lukemisen ja kirjoittamisen hitaus ja työläys ovat myös tavallisessa arjessa selvä haitta, koska me elämme yhä enemmän kirjainten, merkkien ja erilaisten koodien sekä vieraskielisten termien täyttämässä maailmassa. Hidas tai hätäinen lukeminen ja virheitä vilisevä, usein varsin epäselvällä käsialalla laadittu kirjallinen tuotos ei kannusta enempään itsenäiseen taidon kehittämiseen. Moni kokee syrjäytyneensä tietoyhteiskunnan kehityksestä: Tuntuu kuin mopo olis karannut käsistä eikä sitä matkaa saa enää millään kurottua kiinni jo polvenkorkuset tenavat osaa hoitaa kaikki hommat (tietokoneella) mistä mulla ei oo mitään käsitystä. 6 Oppimisvaikeuksien esille tulo liittyy usein koulujärjestelmän nivelvaiheisiin, kuten siirryttäessä alakoulusta ylemmille luokille tai peruskoulusta lukioon. Aikuisiän vastaavia nivelvaiheita on vaikkapa koulutuksesta työelämään siirtyminen, työtehtävien muuttuminen tai erilaisiin lisä- tai täydennyskoulutuksiin hakeutuminen. Monilla on lukemisen ja kirjoittamisen perustaidoissa suuria puutteita, mikä näkyy työelämässä, opinnoissa ja erilaisten palveluiden käytössä: Siellä sanottiin, että kaikki tiedot löytyy netistä pitäisi vaan aluks opetella sitä tietokoneen käyttöö. Haapasalo 7 toteaa, että jokaisella yksilöllä on oma kehityshistoriansa, omat harrastuksensa ja mieltymyksensä, joihin liittyen toinen on harjoittanut enemmän, toinen vähemmän omia taitojaan, sekä vahvuuksiaan että heikkoja kohtiaan. Tästä syystä erilaisen oppimisen ja oppimisvaikeuksien ilmenemismuodot myös työelämässä ovat hyvin moninaisia. Jos lukipulmaisen arkeen ja harrastuksiin on kuulunut tekstien ja kirjojen parissa toimiminen, sitä luontevampaa on myös kirjastoissa asioiminen ja opintojen aloittaminen aikuisena. Aikuisten erilaisten oppijoiden joukko on monella tavalla varsin heterogeeninen, mutta myös yhteneviä piirteitä on löydettävissä. Tunteiden vahva vaikutus lukivaikeuksisen toimintaan havaittiin mm. pienessä haastattelututkimuksessa 8. Tunteilla näyttäisi olevan 6 Lainaus aikuisten lukipulmaisten kanssa käydyistä keskusteluista 7 Haapasalo. 2004,129 8 Roininen, H Aikuinen oppija ja dysleksia. 7

8 keskivertoa suurempi osuus lukiaikuisen kokemusmaailmassa ja toiminnassa, varsinkin välttämiskäyttäytymisessä. KUVA 1. Positiivinen vuorovaikutus vähentää jännittämistä Tunteista etenkin jännittäminen vaikuttaa kokonaisvaltaisesti paitsi lukihenkilön toimintaan ja oppimiseen myös asiakaspalvelutilanteen onnistumiseen. Lukiasiakkaat saattavat olla kovia jännittäjiä vaikkapa kirjastossa tai kaupassa asioidessaan. Jännitys osataan useimmiten peittää tarkasti, jolloin se ei juurikaan näy ulospäin eikä jännittämistä siksi juurikaan osata ottaa huomioon erilaisissa palvelutilanteissa. Onhan lukiasiakas päältä päin kuin kuka tahansa muukin asiakas: Lukivaikeus ei näy onneksi päälle päin, se näkyy sitten siinä jos tarvii vaikka tehdä jotakin jonkun ohjeen mukasesti ei siitä (ohjeesta) saa aina heti selvää ja tarvii tankata moneen kertaan ja sitte sitä hermostuu kamalasti. 8

9 niin kyl mä häpeen omaa käsialaani hirveesti ja sit ku maksan jotain kortilla nii kyll mä häpeän hirveesti sitä käsialaa kun joutuu kirjottamaan sen vastakuitin sille niin kyl mä sitä hirveesti häpeen 9 Jännittäminen on sinänsä hyvin luonnollinen fysiologinen aktiviteettitila, joka liittyy mm. erilaisten tilanteiden ennakointiin. Tämä monella tavalla hyödyllinenkin tila koetaan usein negatiivisena. Termi jännittäminen mielletäänkin Suomessa yleisesti negatiivisena, mikä on myös kulttuurinen ilmiö. Koulumaailmassa jännittäminen osataan huomioida paremmin ja opettajilla on monia keinoja vähentää jännittämisen kuormaa. Nykyisin kouluissa tunnistetaan oppimisvaikeuksiset oppilaat yleensä hyvissä ajoin ja erilaisia tukitoimia on tarjolla erityisopetuksen, puheterapian ja opinto-ohjauksen kautta. Järjestelmästä huolimatta nuoren lukihäiriö voi jäädä huomaamatta ja ongelma aktivoituu vasta ylemmillä koulutusasteilla tai työelämässä. Myös eri paikkakuntien välillä on vielä nykyisinkin eroja. Kuntakohtaiset erot oppimisvalmiuksien kehittymisen seurannassa voivat olla hyvinkin suuret. Siinä missä joissakin kunnissa seurantaan osallistuu vanhempien ja päivähoidon ohella useita eri asiantuntijatahoja, voidaan seuranta toisissa kunnissa hoitaa pelkällä vanhempien neuvolaan palauttamalla kyselylomakkeella 10. Eri lähteissä on arvioitu, että suomalaisesta aikuisväestöstä peräti 20 25%:lla on jonkin tasoisia oppimisvaikeuksia. Uusimmissa arvioinneissa luku lähenee jo 30%:a. 11 Monella aikuisella lukivaikeutta ei ole koskaan tunnistettu, vaikka ongelmat ovatkin nähtävissä. He ovat olleet harmaata tyhmien ja laiskojen joukkoa ja moni on kokenut vain jotenkin luovineensa pakollisten kouluvuosien läpi kohti vapauttavaa aikuisuutta. Diagnosoitavissa olevia lukihäiriöisiä (dysleksia) aikuisia arvioidaan nykyisin olevan n. 10% suomalaisesta aikuisväestöstä 12. Dysleksiaan liittyy usein myös muitakin oppimisen ongelmia eli ns. komorbiditeettiä. Dysleksiaan voivat liittyä lyhytmuistin pulmat, suuntien hahmottamisen vaikeudet, motorinen kömpelyys, matematiikan ongelmat, vaikeus vieraissa kielissä, erilaiset tarkkaavaisuuden häiriöt, kuten ADD tai ADHD, tai muut oppimisvaikeuksia aiheuttavat häiriöt, Aspergerin syndrooma, Touretten oireyhtymä jne. 9 Roininen Voutilainen & Ilveskoski Erilaisten oppijoiden liitto 12 Kuntoutussäätiö 9

10 Pohjoismaihin on muodostunut käytännöksi paloitella ja eritellä oppimisvaikeuksien erityispiirteitä ja sitä kautta pureutua ongelmaan erilaisin täsmällisin testaus- ja kuntoutusmenetelmin. Kuntoutusohjelmiin pääsyn edellytyksenä on kuitenkin lääketieteellinen diagnoosi ja diagnoosin selkiytyminen saattaa vaatia monia testauksia ja neurologisia tutkimuksia. Asian selvittelyyn kuluu helposti jopa vuosia. Esim. Yhdysvalloissa oppimisvaikeudet nähdään enemmänkin kokonaisuutena 13. Lukivaikeuksisten aikuisten taustalla, kuten koulu- ja asuinpaikkakunnalla, on selvä merkitys sille, onko oppimisvaikeus mitenkään havaittu ja jos on, mitä apua on ollut saatavissa. Tällä hetkellä Tampereella on lukivaikeudesta kärsivän aikuisasiakkaan mahdollista saada tietoa ja joitakin palveluita. Testaus- ja kuntoutusmahdollisuuksiakin on jonkin verran olemassa tapauksesta ja vaikeusasteesta riippuen. Tampereen ympäristökunnissa tilanne onkin jo toinen. Palveluita ei käytännössä ole, mikäli ongelmat eivät ole erityisen suuria. Ennaltaehkäisevän toiminnan merkitys ja kehittäminen on nostettu kansantalouden sekä yksilön kannalta tärkeäksi mm. opetushallituksen hallinnoimassa Lukineuvola-hankkeessa (ks.kpl 3.7). Ammatillisen aikuiskoulutuksen ja kuntoutuksen parissa työskentelevät 14 ovat arvioineet, että pitkäaikaistyöttömistä ehkä yli puolella ja esimerkiksi aikuiskoulutuksen Noste- ja Jokeri - hankkeiden kohderyhmästä ainakin puolella saattaa olla jonkin asteisia oppimisvaikeuksia. Ongelma on tiedostettu myös terveydenhuollossa, sosiaalitoimessa ja työvoimatoiminnassa sekä esimerkiksi ammattiyhdistysliikkeiden järjestämissä koulutuksissa. Metallityöväen liiton Murikka-opistolla arvioidaan, että n. 30%:lla opiston koulutukseen osallistuvista on oppimisvaikeuksia 15. Lukivaikeus yhdistyneenä muihin oppimisvaikeuksiin on merkityksellinen syrjäytymisriski. Jotta ongelmaan voidaan myös tarttua riittävän ajoissa, tarvitaan monien tahojen tehokasta yhteistyötä. Lukiyhdistys, vapaan sivistystyön oppilaitos, kirjasto ja eri alojen ammattilaisten verkosto yhdessä kokemusten ja ns. hiljaisen tiedon välittäjänä on yksi Tampereella toimivaksi havaittu lukiyhteistyön muoto Erilainen oppija ja kirjasto Aikuisten lukivaikeudet ovat usein moninaisia, vaikka yleisesti oletetaan kaikkien aikuisen ilman muuta osaavan lukea ja kirjoittaa. Samoin kirjastojen systeemin hallintaa pidetään yleisiin kansalaisen 13 mm. Lehto, J.Tampereen yliopisto, Kasvatustieteiden laitos. Erilainen oppija -luentosarja. 14 Pirkanmaalainen lukiverkosto 15 Parviainen 2004,149 10

11 perustaitoihin kuuluvana, kirjaston käyttäjän perustaidothan on opetettu jo koulussa. Se mitä on joskus opetettu ja mitä lopulta osataan myös itse soveltaa, on kuitenkin eri asioita. Kirjaston rooli on muuttunut kirjojen säilöntä- ja lainaamispaikasta monipuolisiksi informaatiokeskuksiksi. Informaation hallinta vaatii elinikäistä tietojen ja taitojen päivittämistä, pelkkä mekaaninen lukutaito ei riitä, vaan nykyisin tarvitaan toiminnallisempaa lukutaitoa, johon liittyy esim. lähdekritiikki 16. Lukipulmaisten lisäksi myös monen ikääntyvän on yhä vaikeampaa hahmottaa ja hallita alati laajenevaa tietotulvaa. Informaatiolukutaidon kehittäminen on suuri haaste henkilöille, joilla on atk:n tai lukemisen ja kirjoittamisen perustaidoissakin suuria puutteita. Tiedon haun perusväline, aakkosten hallinta, ei ole lainkaan itsestäänselvyys aineistojen luokitussysteemin ymmärtämisestä puhumattakaan. Lukipulmainen aikuinen kokee yhä vahvemmin olevansa osaamaton ja oppimaton aina uudessa ja uudessa asiassa. Elinikäisestä oppimisesta tulee eräänlainen elinikäisen oppimattomuuden 17 kierre, jossa erilaisten kirjojen täyttämä kirjasto nähdään itselle tavoittamattomissa olevana ympäristönä. Kun asiatekstit eivät aukene, myös oppiminen ontuu: Oppiminenhan on just sitä lukemista ja kirjottamista, sitähän se on kirjottamista ja lukemista ja ne just on hankalaa mulle molemmat. 18 Lukemisen ja kirjoittamisen pulmien lisäksi myös muut hahmottamisen vaikeudet, kuten suuntien erottamisen hankaluus (oikea-vasen, ilmansuunnat), haittaavat julkisissa tiloissa ja kaupunkiympäristössä liikkumista ja esimerkiksi karttojen ja viittojen sisältämän informaation soveltamista. Vaikeudet auditiivisen informaation erottelussa ovat myös tavallisia. Auditiivisen hahmottamisen vaikeus hankaloittaa puheäänteiden erottelua, kuulonvaraista oppimista ja esim. puhelimitse asiointia. Uuden asian omaksuminen kuuntelemalla (esim. luennon seuraaminen tai suullisten ohjeiden ymmärtäminen) voi olla vaikeaa, jos tukena ei ole muiden aistikanavien kautta saatavaa tukea, visuaalisia, taktiilisia tai kinesteettisiä apukeinoja (kuvat, käsillä tekeminen, liikkuminen). Myös toiminnan organisointi ja ajan hallinta on usein hankalaa. Kun huomio keskittyy tiettyyn asiaan, esim. oman vuoron odottamiseen palvelutiskille, saattaa varsinainen asia unohtua. Lyhytmuistin heikkous on melko yleistä ja vieraan kielen tai matematiikan oppiminen voi tuntua ylivoimaiselta. Monet aikuiset ovat kuitenkin lahjakkaita keksimään erilaisia kompensaatiotapoja ja kognitiivisia strategioita, joiden avulla vaikeista tilanteista on opittu selviytymään. 16 ks. esim Törmä, T. Suullinen kommentti. 18 Sosiaalialan perustutkinto-opiskelija 11

12 Erilaisista selviytymisen tavoista keskusteltaessa eräs lukipulmainen aikuisopiskelija totesi: Tahtoa riittää ja keinoja on ja jos ei oo niin keksitään. Kaikki lukipulmaiset eivät kuitenkaan ole yhtä sisukkaita ja rohkeita. Hankalia tilanteita pyritään välttämään kaikin keinoin. Itseluottamuksen puute on yleistä: tuntee ittensä jollain tavalla huonoks eikä halua, että se (lukihäiriö) tulee ilmi. Itsestä on tullut tämmöinen yksinäinen kulkija. Lukihäiriöinen kokee eksyvänsä kirjastossa, jossa kirjahyllyt ja muu sisustus ovat hyvin samanlaisia eri puolilla kirjastoa, värit ovat yhteneviä, tilat tuntuvat ahtaalta runsaista neliöistä huolimatta ja pääsisäänkäyntiä ja kulkusuuntia on vaikea havaita eri suunnista. Katse harhailee, jos tila ei tarjoa helposti tunnistettavia kiintopisteitä. Kirjastoon on helpointa tutustua henkilökohtaisen opastuksen avulla. Ryhmissäkin kirjastoon voi tutustua, mutta ryhmän tulisi olla riittävän pieni. Kirjastoympäristöön kannattaisi tutustua silloin, kun tiedon etsimisen tarve aktivoituu. Tiedon tarve on suuri silloin, kun aikuinen yhtäkkiä tiedostaa itse kuuluvansa niiden lukihäiriöisten joukkoon, olevansa yksi lukihäirikkö, kuten muutamat aikuiset lukikurssilaiset ovat itseään kuvanneet. Aikuisten lukiryhmään tullut mies kertoi: Näin TV:stä ohjelman jossa hoidettiin lukihäiriöistä tyttöä ja lukiopoikaa. Ihmettelin kovasti kun ongelmat kuulosti tutuilta. Tunnistin ohjelmasta itseni, menin seuraavana päivänä kirjastoon ja yritin etsiä kaikenlaista lisätietoa mutta sitä oli kyllä aika vaikea löytää. Moni tiedon etsijä hakeutuukin aluksi lähikirjastoon. Tiedon löytyminen voi olla kuitenkin vaikeaa omin päin, mikäli kirjastoympäristö on vieras. Kaikki eivät rohkene kysyä apua kirjaston henkilökunnalta, sillä aihekin koetaan arkaluontoiseksi. Kirjastoissa on erilaista aineistoa myös lukihäiriöisten tarpeisiin, mutta aineisto ja asiakas eivät aina kohtaa. Tiedottamiseen ja asiakaspalveluun kaivataankin vinkkejä ja työvälineitä. Lukihäiriöisille tiedottaminen ei kuitenkaan ole kovin helppoa, he eivät välttämättä lue sanomalehtiä tai seuraa painettuja tiedotteita. Tieto kulkeekin usein perheenjäsenten, ystävän, työkaverin tms. kautta. Lisätiedon saaminen lukihäiriöstä on ollut useille tärkeä syy osallistua mm. aikuisten lukikurssille, lukikuntoutusryhmiin ja hakeutua erilaisiin vertaisryhmiin, kuten erilaiset oppijat -yhdistysten tilaisuuksiin. Ryhmien kautta onkin hyvä tiedottaa myös palveluista. 12

13 1.4. Kirjaston, työväenopiston ja lukiyhdistyksen yhteistyö Pellervon kirjastonjohtaja Päivi Laakkonen on työskennellyt lukihäiriöisten asiakkaiden palvelujen parantamiseksi Tampereen kaupunginkirjastossa jo useita vuosia. Kohderyhmän huomioiminen Sampolan kirjastossa on luonnollinen jatke jo alkaneessa palveluiden kehittämistyössä. Uusi kirjastorakennus ja tietotori monipuolisine palveluineen on keskeinen osa nykyaikaista oppimisympäristöä, jossa myös esteettömyys on otettu laajasti huomioon. Kirjasto on kaikille avoin palvelu, jonne on helppo tulla. Kirjasto sijaitsee samassa rakennuksessa Sampolan koulun ja Tampereen työväenopiston kanssa. Tampereen työväenopistossa on ollut aikuisille suunnattuja lukikursseja vuodesta 1999 alkaen. Aloite kirjaston lukipisteestä tuli Pirkanmaan erilaiset oppijat ry:n eli PEO:n kautta. Tuolloin kirjasto toimi vielä entisissä tiloissa Tammelassa ja uuden kirjaston suunnittelu oli alkamassa. Pirkanmaalaisten lukivaikeuksisten etuja valvova ja vertaistukea sekä toimintaa tarjoava yhdistys toivoi paikkaa, jossa voisi järjestää kaikille lukivaikeuksista tietoa kaipaaville avoimia päivystyksiä. Helsingin Kallion kirjaston lukinurkka oli tullut tunnetuksi eri puolilla Suomea ja vastaavaa pistettä toivottiin myös Tampereelle. Sampolan kirjaston suunnitteluvaiheessa voitiin ottaa huomioon kirjastoympäristön esteettömyys sekä lukiasiakkaiden tarpeet. Uusi kirjastorakennus mahdollisti tietotorin toteuttamisen kirjaston yhteyteen. Tietotorille varattiin oma soppi tietokoneelle, johon hankittiin normaalia suurempi näyttö sekä lukiohjelmat Orvokki ja Lexia 4. Näin syntyi Lukitori. PEO ry aloitti Lukitorilla vertaistukipäivystykset ja kokosi paikalle Erilaisten oppijoiden liiton ym. toimittamia esitteitä ja tiedotteita. Päivystäjien käyttöön kaivattiin pian muutakin materiaalia. Lukitorin tietokone innosti itsenäiseen tiedon etsimiseen ja luki-aihetta käsittelevien linkkien kokoaminen alkoi aluksi PEO:n toimesta. Linkkiluettelo liitettiin tietotorin nettisivuille. Internet on laaja väline, josta on välillä vaikea löytää eri tilanteissa tarvittavaa täsmällistä ja ajantasaista tietoa, myös Lukitorin linkkeihin kaivattiin lisäjäsentelyä. Lukitorille hankittu ammattilaiskäyttöön suunniteltu Lexia 4 - tietokoneohjelma koettiin hyvin haasteelliseksi ja ohjelmaan perehdyttäminen koulutuksen avulla oli välttämätöntä. Vertaistukipäivystyksen avuksi ja tueksi kaivattiin erilaisia ohjausmateriaaleja, kun monenlaiset tarpeet aktivoituivat uusien asiakkaiden ja monien kysymysten myötä. 13

14 2. Lukiprojekti 2.1. Sampolan kirjaston lukiprojekti Kirjastossa haluttiin saada lisää tietoa ja työvälineitä lukiasiakkaan palvelun tehostamiseksi. Kirjaston henkilökunnalla on tiedonhakuun liittyvää vahvaa asiantuntemusta, mutta lukipulmiin liittyvän sisällöllisen tiedon puute tuli esiin päivystysten käynnistyttyä. Kirjasto haki Lukitori-palvelun kehittämiseksi rahaa opetusministeriöltä. Hanketta perusteltiin seuraavasti: Lukitorin toiminnan käynnistämisestä, kokemuksesta ja kehittämisestä voisi olla hyötyä muillekin kirjastoille. Toimintaidealla saattaisi olla laajempaakin käyttöä maassamme. Suunnitellussa hankkeessa selvitetään, mikä kirjaston rooli voi olla lukihenkilöiden opiskelun, tiedonhankinnan ja tietoyhteiskuntavalmiuksien edistäjänä. Kirjastoon haluttiin saada toimiva infopiste, jossa on kootusti perustietoa erityisesti aikuisten lukivaikeudesta. Kirjaston infopistettä voivat käyttää kaikki tietoa kaipaavat sekä lukiaikuiset ja heidän kanssaan eri tavoin työskentelevät. Projektin tavoitteena oli kouluttaa kirjaston henkilökuntaa, Lukitorin päivystäjiä ja lukiongelmasta kärsiviä. Lukipulmainen ja oppimisvaikeuksista kärsivä aikuinen joutuu palveluviidakkoon, jossa jo palvelun saaminen vaatii sinnikkyyttä. Tietoa on vaikeasti saatavilla ja se on hajallaan. Tietoa etsiessään lukipulmainen joutuu tavallisesti monelle eri luukulle ja selviytymään pitkästä puhelinringistä. Projektille myönnettiin euroa keväällä Kirjasto päätti palkata projektisihteerin, jonka tehtäväksi nimettiin Lukitoritoimintakonseptin kehittäminen eri yhteistyötahojen kanssa. Jos oma oppimisvaikeus on selkiytymätön, eikä pulmaa osata kuvata ammattilaisten ymmärtämin termein, saattaa avun etsijä uupua kesken matkan. Tähän tarpeeseen kirjaston Lukitori, vertaisyhdistyksen tarjoama tuki ja työväenopiston lukikurssit tarjoavat helpotusta. Kirjaston lukiprojektin perusajatuksena on yhteistyö. Palvelun kehittäminen pohjautui malliin, jossa aikuiset erilaiset oppijat testasivat ja antoivat palautetta kirjaston palveluista. Samalla saatiin palautetta ja kokemuksia myös monista muista palveluista. 14

Raija Marttala. Ei mulla ennen Opinpolkua ollut täällä mitään elämää Opinpolku Elämään opintovalmennuksen mallinnus

Raija Marttala. Ei mulla ennen Opinpolkua ollut täällä mitään elämää Opinpolku Elämään opintovalmennuksen mallinnus Raija Marttala Ei mulla ennen Opinpolkua ollut täällä mitään elämää Opinpolku Elämään opintovalmennuksen mallinnus Opinnäytetyö Syksy 2009 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö Sosiaalialan koulutusohjelma

Lisätiedot

Sarja C. Oppimateriaaleja 18, 2009. Lea Jokinen DYSLEKSIA. - Osana aikuisopiskelijan arkea. humak Humanistinen ammattikorkeakoulu

Sarja C. Oppimateriaaleja 18, 2009. Lea Jokinen DYSLEKSIA. - Osana aikuisopiskelijan arkea. humak Humanistinen ammattikorkeakoulu Sarja C. Oppimateriaaleja 18, 2009 Lea Jokinen DYSLEKSIA - Osana aikuisopiskelijan arkea humak Humanistinen ammattikorkeakoulu Lea Jokinen Dysleksia - osana aikuisopiskelijan arkea HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Raportti Mitä se oikeesti on? - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Anu Sipilä Bestis Nuorisotakaajat Porvoossa Sisällys Mistä aloittaa?... 1 Peruskoulu... 2

Lisätiedot

välineitä työja yksilövalmennukseen

välineitä työja yksilövalmennukseen välineitä työja yksilövalmennukseen Toimittaneet: Karoliina Koskinen Marja Hautaluoma Työryhmä: Karoliina Koskinen Anssi Rautiainen Mervi Sirviö Kustantaja: Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Raha-automaattiyhdistys

Lisätiedot

NUORTEN AIKUISTEN OPPIMIS- VAIK

NUORTEN AIKUISTEN OPPIMIS- VAIK NUORTEN & AIKUISTEN OPPIMIS- VAIK EUDET Moniammatillinen ohjaus ja tuki JOHANNA KORKEAMÄKI JA JOHANNA NUKARI Kuntoutussäätiö Julkaisija: Kuntoutussäätiö Pakarituvantie 4 00410 Helsinki www.kuntoutussaatio.fi

Lisätiedot

Oli syy tulla kouluun. Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa

Oli syy tulla kouluun. Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Oli syy tulla kouluun Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Oli syy tulla kouluun Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Ulla Kauranen & Salla Sipilä (toim.)

Lisätiedot

Maahanmuuttajanuorten VaSkooli - Nuorten maahanmuuttajien koulutustakuumallin kehittäminen ja käyttöönotto Turun ja Salon seutukunnissa

Maahanmuuttajanuorten VaSkooli - Nuorten maahanmuuttajien koulutustakuumallin kehittäminen ja käyttöönotto Turun ja Salon seutukunnissa Sisältö I Koulutuspolkujen moninaisuus 3 S2-päättöarviointimateriaalin siirto yläkouluista ammattiopistoon 4 Suomen kielen arviointilomake 6 Ohjeet kielitaidon arviointilomakkeen täyttöön 7 Kielikokeen

Lisätiedot

päättäjän ohjekirja, kun on PÄÄTÖKSEN AIKA!

päättäjän ohjekirja, kun on PÄÄTÖKSEN AIKA! päättäjän ohjekirja, kun on PÄÄTÖKSEN AIKA! Toimituskunta: Matti Mäkelä (puheenjohtaja), VaSkooli-projekti, Turun ammatti-instituutti Mia Haapasaari, kansallinen teematyöhanke, Turun ammatti-instituutti

Lisätiedot

Väliraportti toiminnallisen matematiikan toteutuksen perusteista

Väliraportti toiminnallisen matematiikan toteutuksen perusteista Väliraportti toiminnallisen matematiikan toteutuksen perusteista Sisällysluettelo Johdanto... 3 I HANKKEEN YHTEISKUNTAPOLIITTINEN MERKITYS... 5 Outi Cavén-Pöysä II TOIMINNALLISEN MATEMATIIKAN TEORIAA...

Lisätiedot

Sanotaan, ettei ikäihminen opi mutta oppiihan ne

Sanotaan, ettei ikäihminen opi mutta oppiihan ne Sanotaan, ettei ikäihminen opi mutta oppiihan ne Ikäihmiset ja tietoyhteiskunta -projektin (2005 2009) loppuraportti Pekka Roni Jaakko Tyni Tuula Immonen 2 Sisällys 1. Projektin päämäärät, tavoitteet ja

Lisätiedot

Eija Kilgast. Esteistä eroon. Vammaisten päihdehaittojen ehkäisyprojektin loppuraportti 1998-2000. Sininauhaliitto

Eija Kilgast. Esteistä eroon. Vammaisten päihdehaittojen ehkäisyprojektin loppuraportti 1998-2000. Sininauhaliitto Eija Kilgast Esteistä eroon Vammaisten päihdehaittojen ehkäisyprojektin loppuraportti 1998-2000 Sininauhaliitto Toimittaja Eija Kilgast Etukannen kuva Eeva Mehto / Kuvaliiteri Kannen suunnittelu Terttu

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

LIIKKUMISEN ESTEISTÄ AJAN HALLINTAAN. Esteettömyyden hyvät käytännöt ja kovat kokemukset

LIIKKUMISEN ESTEISTÄ AJAN HALLINTAAN. Esteettömyyden hyvät käytännöt ja kovat kokemukset LIIKKUMISEN ESTEISTÄ AJAN HALLINTAAN Esteettömyyden hyvät käytännöt ja kovat kokemukset korkea-asteen oppilaitoksissa ESOK hanke Esteetön opiskelu korkea-asteen oppilaitoksissa 2006 2009 www.esok.fi Paula

Lisätiedot

Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen

Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen Sosiaali- ja terveysministeriön Lastensuojelun kehittämisohjelman osaraportti. Raportti on tarkistettu versio Lastensuojelun

Lisätiedot

Hyvällä mallilla II. -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille

Hyvällä mallilla II. -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille Hyvällä mallilla II -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille Hyvällä mallilla -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille II Sisältö... Johdanto 7 I Nuoren elämänhallinnan tukeminen

Lisätiedot

Tuetun OPPISOPIMUKSEN opas

Tuetun OPPISOPIMUKSEN opas Tuetun OPPISOPIMUKSEN opas SISÄLLYS 1. Johdanto OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN SÄÄDÖKSIÄ Opetustoimi Työoikeus Nuori työntekijä 2. TUETTU OPPISOPIMUS Tuetun oppisopimuksen käsitteet Tuettu oppisopimus Henkilökohtainen

Lisätiedot

Monta tietä yhteisöllisyyteen JULKAISUT 2011. Anne Sivula, Jenni Tuomainen (toim.) Nelli Karkkunen, Pauliina Savola,

Monta tietä yhteisöllisyyteen JULKAISUT 2011. Anne Sivula, Jenni Tuomainen (toim.) Nelli Karkkunen, Pauliina Savola, Monta tietä yhteisöllisyyteen Nelli Karkkunen, Pauliina Savola, Anne Sivula, Jenni Tuomainen (toim.) sam k JULKAISUT 2011 Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry 2011 Tekstit: Laura

Lisätiedot

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET VUOSIKERTOMUS 2013 Jupiter-säätiö pähkinänkuoressa JUPITERIN VALMENNUSPALVELUT valmentavat työhön ja koulutukseen - työtä tai harjoittelua joko Jupiterin työyksiköissä tai ulkopuolisilla työpaikoilla tai

Lisätiedot

Telmivä mieli sanotaan, että hulluus ja nerous kulkevat käsi kädessä s. 14

Telmivä mieli sanotaan, että hulluus ja nerous kulkevat käsi kädessä s. 14 ADHD-liiton jäsenlehti Porina-nurkka Porina-projektin kuulumisia s. 8 Telmivä mieli sanotaan, että hulluus ja nerous kulkevat käsi kädessä s. 14 Erityinen nuori rippikouluun s. 16 s i s ä l l y s Tässä

Lisätiedot

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa.

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Lea Vaitti Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Selvitys Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistysten toiminnasta Osaamme Toimimme Vaikutamme Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Lisätiedot

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 36 TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 1 Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi Vertaisohjauksen hyvät käytännöt

Lisätiedot

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 3

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 3 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 3 Anne Mustakangas-Mäkelä KUUROJEN JA KUUROSOKEIDEN PALVELUT JA SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUSTOIMINTA Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oulu

Lisätiedot

Riina Helenius & Paula Oja:

Riina Helenius & Paula Oja: Riina Helenius & Paula Oja: AVERKON OPISKELIJAPALAUTE 2002 2003 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3 2 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT...3 3 VERKKO-OPISKELUN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET...6 4 TUTOROINTI JA SEN KEHITTÄMINEN...8

Lisätiedot

Kristiina Härkäpää Kokemuksia ja näkemyksiä maahanmuuttajien suomen kielen taidon huomioon ottamisesta kuntoutus- ja työllistymispalveluissa

Kristiina Härkäpää Kokemuksia ja näkemyksiä maahanmuuttajien suomen kielen taidon huomioon ottamisesta kuntoutus- ja työllistymispalveluissa Työpapereita 67/2014 Kristiina Härkäpää Kokemuksia ja näkemyksiä maahanmuuttajien suomen kielen taidon huomioon ottamisesta kuntoutus- ja työllistymispalveluissa KELAN TUTKIMUSOSASTO Kirjoittaja Kristiina

Lisätiedot

Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus

Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus 1 Kohti Ohjaamoa Kirjoittajat: Pakkala Arja Saukkonen Sakari Savonmäki Pasi Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus Projektinumero S12593

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia LAITURI-projekti

Lisätiedot

TUTKIVAN TEATTERITYÖN KESKUKSEN JULKAISU SOSIAALISEN SIRKUKSEN HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS

TUTKIVAN TEATTERITYÖN KESKUKSEN JULKAISU SOSIAALISEN SIRKUKSEN HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS TUTKIVAN TEATTERITYÖN KESKUKSEN JULKAISU SOSIAALISEN SIRKUKSEN HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS SOSIAALINEN SIRKUS HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT 1. SOSIAALISEN SIRKUSTOIMINNAN KÄYNNISTÄMINEN

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Laituri-projekti

Lisätiedot

MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN

MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN Sisällysluettelo 1. Mikä käsikirja?... 4 2. Mediavaikuttaminen... 6 3. Digitarina...11 4. Lyhytelokuva...14 5. Fotopikajuoksu...20 6. Lehtityö...22

Lisätiedot

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto uskomme sinuun usko sinäkin Opas lastensuojeluun sijoitetun nuoren läheisille ja työntekijöille Aikuisten opas Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto Kun yksi ovi sulkeutuu, toinen ovi avautuu, mutta

Lisätiedot