Perusopinnot Täydennyskoulutus Opettajien koko työuran aikainen osaamisen kehittäminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Perusopinnot Täydennyskoulutus Opettajien koko työuran aikainen osaamisen kehittäminen"

Transkriptio

1 3.9. Sidosryhmätapaaminen Teema: Millaista tukea ja kehittämiskumppanuutta ammatillinen opettajakorkeakoulu voi tarjota yhteistyökumppaneille opettajien osaamisen kehittämiseksi? Teeman vetäjä: Aila Paaso Osaava ammatillinen opettaja 2020 Perusopinnot Täydennyskoulutus Opettajien koko työuran aikainen osaamisen kehittäminen Kehitys- ja innovaatiotoiminta Koulutuksen ja työelämän yhteistyö- ja verkostoosaaminen - työelämään tutustuminen/työelämän tuntemus - koulutukseen tulevat opettajaopiskelijat tulevat eri taustoilla ja oppivat toisiltaan, verkostoituvat. Korostuu sosiaaliset taidot. Verkostolla on tärkeä merkitys, opiskelijoita pitää kenties hoksauttaa siitä. - Ape-opinnoissa verkostoituminen! - opettajankoulutus vahvistaa opettajien ammattitaitoa - ennakoidaan työelämän osaamistarpeet ->täydennyskoulutuk-sella ja ntmkoulutuksella vahvistetaan opettajien ammattitaitoa ja täydennetään osaamisvajeita - asiakkuuden tunnistaminen, kenen toiveisiin ja tarpeisiin vastataan koulutuksella? - opettajien täydennyskoulutukset etäopetuksena/verkkokoulutukset (välimatkat pitkiä) - lyhyitäkin asiantuntijaluentoja ajankohtaisista teemoista -halu oppia uutta -asenne! - luovuuden herättely - kannustaminen - onko oma osaaminen edelleen ajan tasalla? - kehityskeskustelut - kenellä on vastuu kehittymisestä/kehittämisestä? - yhteistyössä on voimaa, toisia täydentäen - yhteiskoulutusta ja -hankkeita koulutustenjärjestäjien kanssa. - yhteistyö asiantuntijapalveluissa - koulutusten räätälöinti - yhteistuumin kouluttamaan kentälle - Amokilta tutkimukseen perustuvaa tietotaitoa ja Luovilta mm. erityisopetuksen arjen käytäntöihin perustuvaa asiantuntijuutta - saamen kulttuurin koulutusta tarjotaan myös opettajankoulutukseen - kehittämishankehakujen yhteydessä koulutusorganisaatiot ja Amok tekevät yhteistyötä ja pohtivat yhdessä mitä osaamista alueen 1

2 -Täydennyskoulutus kehittyy ja muuttuu, se ei koskaan ole samanlainen. -osaamisperusteisuus - koulutushaun yhteydessä keskustellaan koulutusorganisaatioi-den kanssa ja pohditaan yhdessä, mitä tarvitaan. Räätälöinti onnistuu! -tilauskoulutukset vastaavat suoraan koulutustarpeeseen - esim. AC mahdollistaa koulutukset/tilauskou-lutukset ympäri maailmaa opetushenkilöstö tarvitsee kehittämishankkeiden tavoitteiden saavuttamiseksi Työyhteisöllinen osaaminen -yhteisten arvojen merkitys työyhteisölle, onko merkitys sama kaikille? - tutkimustulos: työyhteisöt voivat olla tyytymättömiä siihen, että koulutuksissa määritellään oikeat työtavat, näkemyserot - toisaalta valtakunnalliset linjaukset ohjaavat toimintaa, täydennyskoulutuksella vastataan linjauksiin, mikä voidaan joskus tulkita tuputtamisena. Suunnitelmat tehdään kyllä yhteistyössä. - jos tiimeissä havaitaan osaamisen puutteita, järjestetään täydennyskoulutusta (suoraan tarpeeseen) - yhteistyön ja tiedon jakamisen kouluttamisen tärkeys -> millä keinoilla? - työyhteisön voima: ettei vain yksilöt kouluttaudu/kehity, miten saataisiin useampi/koko yhteisö mukaan? - miten yksilön koulutuksissa hankittu osaaminen tukee kouluyhteisön strategisia tavoitteita ja miten osaamista voidaan jalkauttaa omassa organisaatiossa? Resurssikysymys? Mistä löytyy yhteinen aika? - yhteistyö säästää aikaa. Opettajat puhaltavat yhteen hiileen, jolla saadaan aikaan säästöjä. Materiaalit ovat avoimia ja niitä jaetaan yhteisesti. - laatutietoisuus; sisäinen laatu, ei tekniset laatujärjestelmät - miten laatu mielletään työyhteisöissä? Pitää löytää yhteinen määritelmä laadulle. Mitä on opettajan työn laatu? - asiantuntijajohtaminen -> ihmisille annetaan työrauha ja luotetaan, että työtehtävät hoidetaan. Lopuksi tarkastellaan, mitä on saavutettu. - opettajien työehtosopimukset voi olla haaste tietyissä asioissa ja iso laiva käännettäväksi. - opettajien työn vaativuuden arviointi pohjaa vanhaan opettajan rooliin 2

3 Opettajankoulutuksen, koulutusorganisaatioiden ja työelämän toimijoiden näkemykset eri asioista voivat olla erilaisia. Voi aiheuttaa konfliktitilanteita -> tarvitaan vuorovaikutustaitoja. - opettajankouluttajan herätettävä kysymyksiä, opetettava kyseenalaistamaan - - kokonaistyöaika -> vastuu omasta ajankäytöstä - Koulutuspalauteiltapäivässä kerätään kokemuksia eri koulutuksista, tieto leviää myös luonnollisen kommunikaation kautta -asiantuntijuuden kehittäminen tiimeinä - valtakunnalliset ja alueelliset yhteiset opettajankoulutuspäivät - opetushenkilöstön koulutus- ja kehittämissuunnitelmien vähäisyys ja osaamisen jatkumon tukeminen organisaatioissa - Luovilla vuosityöaikakokeilu (n. 80% mukana) - millä tavalla opettajat alkavat jakamaan hyvää myös muille? Yhteinen hyvä? Amokissa on osaamisen jakamisen kulttuuri. - kehittämishankkeet ja täydennyskoulutus pitäisi aina muuttua käytännöksi organisaatiossa - äärikokeilu Englannissa: 60% resursseista otetaan pois -> johti innovointiin ja kehittämiseen - > ei kuitenkaan paras mahdollinen tie - kehitysmyönteisimmät organisaatiot naisjohtoisia!? -kiitoskulttuuri!!! - esimiehen kädessä jokainen työkalu on vasara -johtajien mentorikoulutus voisi olla ratkaisu: johtajat saataisiin edistämään työyhteisön muutosta Oman ammattialan kehittäminen - sisäänrakennettu halu kehittyä - kehittämishankkeiden parempi integrointi käytäntöön - täydennyskoulutus ei saa olla erillistä kouluttautumista, vaan nimenomaan integroidaan se tiukemmin jokapäiväiseen tekemiseen - tavoitteena on, että jokainen opettaja on työelämäjaksolla vähintään viiden vuoden välein. Ulkopuolisella rahoituksella työelämäjaksoilla käytiin, mutta rahoituksen puutteessa opettajien työelämäjaksot ovat vähentyneet - toisaalta kun rahaa oli, kaikki - ammattialan oma kehittäminen - ammattitaitovaatimukset edistävät oman ammattitaidon kehittämistä. - miten saadaan kaikki opettajat innostumaan oman ammattialan kehittämisestä? - työelämäjaksojen yhdistäminen täydennyskoulutukseen, vuorovaikutteisuus työelämän kanssa 3

4 - tutkinnonuudistus TUTKE 2 ja osaamisperusteisuus opettajat eivät lähteneet työelämäjaksoille, kun pakkoa ei ollut? - opettajan työnkierto -> tuntuma käytännön työhön säilyy - - ammatillisia aikuiskouluttajia sitoo lainsäädäntö. Tehtäviin kuuluu työelämäsidonnaisuus ja verkostoituminen. - mihin 10 vuoden päästä ammatillisessa aikuiskoulutuksessa tarvitaan seiniä, luokkia yms.? -> yritykset rakentavat oppimishuoneita Opiskelijan kohtaaminen, oppimisprosessin ohjaaminen - turvallisuusasiat opettajankoulutuksessa - nuorisokasvatuksen kehittäminen ja lisääminen koulutuksessa korostuu nyt ja tulevaisuudessa - nuorten ongelmien ennakointi ja heidän tukeminen - online-palaute, palautteenannon nopeus - opettajan tehtävä on pitää oppimisprosessin pallo ilmassa -> palautetta/ohjausta annetaan kasvokkain tai jonkin välineen avulla - ohjaamisen merkitys onnistumisessa! - oppimistulokset paranevat kun: 1. hyvä yhteys opettajalla opiskelijaan 2. tavoitteelliset vaatimukset - työnohjaus mahdollisuutena! - nuorisotakuu ja nuorten osallisuus - opiskelijahuoltolaki - muutokset opiskelijan hakujärjestelmissä - ryhmänohjaajien kouluttaminen - kehittymisen seuraaminen? - opiskelijan osallisuus oppimisessaan/kehittymisessään? -> verkostosuhteet - työpaikkaohjaajat ja mentorit? - kouluttajien pitää kouluttaa itseään, organisaatio voi/pitää kannustaa - oma polku-hanke: löydetty syrjäytyneet ja pienillä yhteydenotoilla saatu ihmiset jaksamaan jatkamaan - opiskelijalle tärkeää vahvat tukiverkostot, ryhmänohjaajan merkitys erittäin tärkeää - opiskelijapalautteiden arviointi: käsittely opiskelijafoorumissa, kehityskeskusteluuissa ja opettajakokouksissa - opetusjaksopalautteet -työssäoppimisen palaute - palautejärjestelmä on riittävä - työssäoppiminen on tärkeää - Luovilta voi saada erityisasiantuntemusta erityisopetuksen ja nuorten kohtaamiseen liittyvissä asioissa - nuorisotutkimuksen, nuorisotutkijoiden ja nuorisokasvattajien asiantuntemuksen hyödyntäminen 4

5 3. annettava aikaa 4. nopea palautteenanto - ohjaaja ei saa tehdä asioita oppijan puolesta -> oppijan autonomia - tapahtuuko opiskelijan kohtaaminen fakta edellä vai persoona edellä. Avoimuuden kautta voitaisiin saavuttaa enemmän. Faktan aika tulee kontaktin muodostumisen jälkeen. -palautteen laatu? kuinka rakentava palaute tuotetaan? -tunnista, tunnusta ja toimi! - aito viesti menee perille. Ei ole sääntöä, miten kohtaamisen pitää tapahtua, aitous on avainsana. -oppijan itsetunnon vahvistaminen - kuinka hyvin työssäoppimisjakso on pystytty toteuttamaan? - oppisopimuskoulutuksen rooli! TVT, some- ja digiosaaminen - vastaako se malli, mitä opetetaan, työelämän tarpeita? - pitäisikö/onko mahdollista, että opiskelija toimii muutosagenttina omassa työpaikassaan? - löytyy paljon opettajia, - opettajien kouluttaminen: uudet opettajat ovat tvt-asioissa paremmin kartalla kuin pidempään opetustyössä olleet -alan nopea kehittyminen -> haaste pitää taito ajan tasalla -jatkuva kouluttautuminen ja kehittäminen - organisaatioissa tietojärjestelmien yhteensovittaminen -100% opettajista pitäisi olla ope.fi 1-tasolla, 70% eksperttejä (2-tasolla) ja 10% kehittäjiä (3-tasolla) 5

6 joilla ei ole tarvittavia tvttaitoja - opettajankoulutuksessa käytettävät sovellukset avaavat silmiä - koulutusta pitää tarjota nopeassa syklissä, että pysytään kiinni muutoksessa -tärkeintä herättää hinku uuden oppimiseen Arvot: - arvot osana kokonaistoimintaa, ei irrallisia - arvot liittyy myös substanssiosaamiseen, alakohtaiset arvot - yhteisön/organisaation arvot - miten opettajankoulutuksessa päivitetään todellisuuden tuntua, jalat maassa -asennetta? - onko opettajankoulutus karannut todellisuudesta? - todellisuuteen kiinnittävä arvopohja tärkeää - nuorisokasvatuksen lisäämisen merkitys kentälle tärkeää (esim. nuorten osallisuuden ja nuorisotakuu toteutuminen ) 6

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia LAITURI-projekti

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Laituri-projekti

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot

laakeri .info www. työelämäyhteistyö sujuvaksi

laakeri .info www. työelämäyhteistyö sujuvaksi laakeri www..info työelämäyhteistyö sujuvaksi Sisältö Työelämän ja ammatillisten oppilaitosten tuloksekas yhteistyö...3 Kokenut vs. uusi työpaikkaohjaaja...4 Oppia ja osaamisen arviointia työtä tekemällä...5

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Raportti Mitä se oikeesti on? - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Anu Sipilä Bestis Nuorisotakaajat Porvoossa Sisällys Mistä aloittaa?... 1 Peruskoulu... 2

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

Mika Saranpää ja TUNNE5-työryhmä. Osaamisen tunnistaminen työkirja ammattikorkeakouluille

Mika Saranpää ja TUNNE5-työryhmä. Osaamisen tunnistaminen työkirja ammattikorkeakouluille Mika Saranpää ja TUNNE5-työryhmä Osaamisen tunnistaminen työkirja ammattikorkeakouluille 3 kirjoittajat ja HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Teos on suojattu tekijänoikeuslailla (404/61). Teoksen valokopiointi

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2013 2016 Sivistystoimi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön visio... 4 3 Teknisen oppimisympäristön

Lisätiedot

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA Eettisesti toimien, itsenäisyyttä tukien SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA SISÄLLYS JOHDANTO... 4 1 SUPERILAISET VAMMAISPALVELUISSA... 6 2 VAMMAISUUDEN MÄÄRITTELY... 7 3 VAMMAISPALVELUTYÖN ETIIKKA...

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN AIKUISTEN TIETO-, NEUVONTA- JA

VARSINAIS-SUOMEN AIKUISTEN TIETO-, NEUVONTA- JA VARSINAIS-SUOMEN AIKUISTEN TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN STRATEGIA 2012 2015 SISÄLTÖ 1. Varsinais-Suomen aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen strategia visio, missio ja toimenpiteet...

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot

MENTOROINTI JA HILJAINEN TIETO

MENTOROINTI JA HILJAINEN TIETO 1 Seppo Helakorpi MENTOROINTI JA HILJAINEN TIETO Tausta-artikkeli mentorin asiantuntijuuteen ja sen arviointiin 2 Seppo Helakorpi Mentorointi ja hiljainen tieto Työn muutos kohti oppivaa organisaatiota

Lisätiedot

Ari Hyyryläinen. Ennakoinnista elinvoimaiseen toimintaan pajatyöskentelyn avulla

Ari Hyyryläinen. Ennakoinnista elinvoimaiseen toimintaan pajatyöskentelyn avulla Ari Hyyryläinen Ennakoinnista elinvoimaiseen toimintaan pajatyöskentelyn avulla -näkökulma ammatillisen aikuiskoulutuksen ja palvelualojen yritysten kehittämiseen Tulevaisuuden osaaminen ja työssä oppiminen

Lisätiedot

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas Löydä oma tarinasi -ryhmämalli Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille Ryhmänohjaajan opas Suomen Mielenterveysseura Suomen Mielenterveysseura on kansanterveys- ja kansalaisjärjestö.

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Valmennuksen ydin on

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Valmennuksen ydin on ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Huhtikuu 2008 TALENT MANAGEMENT Miksi kaikki ei voi sujua kuin tanssi? - Tommy Tabermann SIVU 11 Rekrytointi osana talent

Lisätiedot

OSA I. oppiscrum-opas

OSA I. oppiscrum-opas OSA I oppiscrum-opas Pedagogisia keinoja yrittäjämäiseen oppimiseen, oppimisen omistajuuteen sekä oppimisen iloon yrittäjämäistä toimintaa tukevassa oppimisympäristössä Oppimisen kehä kiertyy ja oppimisen

Lisätiedot

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Ei vain tätä päivää varten OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä 3 2. Johdanto, tausta ja asetelma 4 3. Toteutus,

Lisätiedot

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0 Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS versio 1.0 2 Hyvä arvioija, tämä arvioijan perehdytysmateriaali on valmistunut kolmen oppilaitoksen yhteistyönä Opetushallituksen osarahoittamassa LATU laadukas

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

DEHKO-raportti 2003:1

DEHKO-raportti 2003:1 DEHKO-raportti 2003:1 Täydennyskoulutuksen lisääminen ja kehittäminen vastaus Dehkon haasteisiin? Outi Himanen Pirjo Ilanne-Parikka 1 Täydennyskoulutuksen lisääminen ja kehittäminen vastaus Dehkon haasteisiin?

Lisätiedot

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS SISÄLLYS I Alkusanat 1 II Nuorten osallistavan koulutuksen taustaa 3 Mitä nuorten osallistaminen tarkoittaa? 3 Mikä on ohjaajan rooli osallistavassa koulutuksessa?

Lisätiedot

Reflektiivisyys asiantuntijan työssä

Reflektiivisyys asiantuntijan työssä Reflektiivisyys asiantuntijan työssä Juhani Tiuraniemi Teoksessa Niemi P. & Keskinen E. (2002) Taitavan toiminnan psykologia. Turun yliopiston psykologian laitoksen julkaisuja, Turku, 165-195. Abstrakti.

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa kestävä kehityksen sertifioitu ammatillinen oppilaitos Ravintolakoulu Perho - Helsinki Culinary School Perho Perhonkatu 11 00100 HELSINKI

Lisätiedot

ENO - Ennakoiva ohjaus työelämässä TYÖELÄMÄN SOSIAALISET JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT

ENO - Ennakoiva ohjaus työelämässä TYÖELÄMÄN SOSIAALISET JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT ENO - Ennakoiva ohjaus työelämässä OHDANTO ENO - Ennakoiva ohjaus työelämässä on Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävään kuuluva valtakunnallinen verkostohanke, jonka kumppaneina toimivat 15 aikuiskoulutuskeskusta

Lisätiedot

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET Selkokielinen materiaali Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET 1 SISÄLLYS Alkupuhe... 2 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON (LÄHIHOITAJA)

Lisätiedot