Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1"

Transkriptio

1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/ Kaupunginhallitus Aika klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja Varjo Niina 15:00-16:21 kh:n I varapj. Karppinen Sanna 15:00-16:21 kh:n II varapj. Aven Eero 15:00-16:21 jäsen Jaakkola Ilkka 15:48-16:21 jäsen Järvinen Kaija 15:00-16:21 jäsen Rajajärvi Jouko 15:00-16:21 jäsen Timonen Kirsi 15:09-16:21 jäsen Virtanen Timo 15:00-16:21 jäsen Teittinen Jussi 15:00-16:21 esittelijä Malin Sinikka 15:00-16:21 pöytäkirjanpitäjä Muu Turunen Risto 15:00-15:50 kv:n I varapj. Niemi Petteri 15:00-16:21 kv:n II varapj. Hepo-oja Pirjo 15:08-15:32 sivistystoimenjohtaja, asiantuntija :t 398 ja 399 Poissa Ihamäki Timo kv:n puheenjohtaja Laillisuus ja Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaisuus päätösvaltaiseksi. Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eero Aven ja Sanna Karppinen. Pöytäkirjan allekirjoitus ja Raili Hildén Niina Varjo Sinikka Malin varmennus puheenjohtaja puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä :t 398, 399 Pöytäkirjan tarkastusaika ja allekirjoitukset Eero Aven Sanna Karppinen pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja

2 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/ Pöytäkirja yleisesti Konsernihallinnon nähtävillä asianhallintakeskuksessa Todistaa Asianhallintapäällikkö Ella Vuorela

3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/ Kaupunginhallitus Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 397 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen Muutos liikunta- ja kulttuuritoimen vuoden 2014 talousarvioon Valtuustoaloite WPK-talon ja kesäteatterin tulosseurannan kehittämiseksi Muutokset sivistystoimen vuoden 2014 talousarvioon Lausunto ensihoidon palvelutasopäätöksestä Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle Hämeen ELY-keskuksen valitukseen koskien kaupunginvaltuuston itseoikaisupäätöstä Lausunto koskien Raimo Maunun valitusta sivistyslautakunnan päätöksestä Talouden kehitys tammi-lokakuulta Vuoden 2015 kunnallisveroprosentti Vuoden 2015 kiinteistöveroprosentit Muutokset sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2014 talousarvioon Heinolan vuokra-asunnot Oy:n lainan takaaminen Ilman perillisiä kuolleen kuntalaisen kuolinpesän omaisuuden hakeminen luovutettavaksi Heinolan kaupungille Itä-Hämeen kuntien yhteistyö / Yhteistoimintasopimus Jäsenten nimeäminen vanhuspalveluohjelman päivitystyöryhmään Heinola-mitalin saajat Kokouskutsuja Lauta-, johto- ja toimikuntien pöytäkirjat sekä viranhaltijapäätökset Kuntayhtymien pöytäkirjat 44

4 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/ Saapuneet kirjeet Päätöksiä ja tiedoksiantoja Kaupunginjohtajan sekä hallinto- ja kehitysjohtajan infot 47 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

5 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/ Kaupunginhallitus Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen Khal 397 Va. kaupunginjohtaja (JT): Kaupunginhallitus päättää hyväksyä esitys lis tan tämän kokouksen asioiden käsittelyjärjestykseksi siten muu tet tu na, että esityslistan asiat 404 Muutos liikunta- ja kult tuu ri toimen vuoden 2014 talousarvioon, 412 Valtuustoaloite WPK-talon ja ke sä teat te rin tulosseurannan kehittämiseksi ja 405 Muutokset si vistys toi men vuoden 2014 talousarvioon käsitellään ensimmäisinä asian 397 jälkeen. Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

6 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/ Liikunta- ja kulttuurilautakunta Kaupunginhallitus Muutos liikunta- ja kulttuuritoimen vuoden 2014 talousarvioon 3308/ /2014 Liikulla Valmistelija: vs. sivistystoimenjohtaja Miia Kemppi, puh , Talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa kehotetaan tulosalueita esittä mään talousarvioon tarvittavat muutokset tilikauden aikana, mikäli - myönnetty määräraha ei riitä tai tarvitaan uusi määräraha - tuloarvio ei toteudu, paitsi, jos myös vastaava määräraha alittuu siten, etteivät muodostuvat nettomenot tai -tulot heikennä talousarvion ta sa pai noa - sitovaa tavoitetta ei ole mahdollista saavuttaa - määrärahan käyttötarkoitus ei toteudu Liikunta- ja kulttuurilautakunnan vuoden 2014 talousarvioon li sämää rä ra ha esi tys on seuraava: 450 kulttuuripalvelut ja museo Talousarvio on toteutunut lähes suunnitelman mukaisesti. Tilanne Toteuma TA 2014 Tulot Menot Netto Kokonaisuudessaan tulot ovat ylittyneet arvioon nähden Osa vuo si kat sauk sen arvion mukaan menot tulisivat toteutumaan suun ni tel mien mukaisesti. Kesäteatterinäytöksen tulot ovat 121 % arviosta. Tulot ylittyvät ke säteat te ri näy tök sien kohdalla arviolta sekä menot ovat 97,3%, joista toteuma ja TA Sivistystoimenjohtaja (PH): Liikunta- ja kulttuurilautakunta päättää esit tää kau pun gin hal li tuk sel le ja edelleen kau pun gin val tuus tol le seuraa van mää rä ra ha muu tok sen: Kulttuuripalvelut 450 Määräraha Talousarvio Muutos Yhteensä Tulot 4521 kesäteatterinäytökset Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

7 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/ Liikunta- ja kulttuurilautakunta Kaupunginhallitus Jatkokäsittely: kaupunginhallitus Tiedoksianto: Kopio Reijo Louko Khal 398 Valmistelija: kaupunginkamreeri Reijo Louko, puh , Talousarvio on tässä kohtaa valtuustoon nähden sitova teh tä vä tasol la 450 "Kulttuuripalvelut ja museo". Va. kaupunginjohtaja (JT): Kaupunginhallitus päättää esittää kaupun gin val tuus tol le, että valtuusto korottaa tehtävän "450 Kult tuu ripal ve lut ja museo" vuoden 2014 tuloarviota seu raa vas ti: Talousarvio Muutos Yhteensä 450 Kulttuuripalvelut ja museo TULOT * kesäteatteriesityksen tulot ylittyvät Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Raili Hildén ilmoitti es teel li syydes tään hallintolain 28 :n 1 mom. 5) kohdan mukaisesti ja poistui ko kous huo nees ta asian käsittelyn ajaksi. Puheenjohtajana toimi 1. varapuheenjohtaja Niina Varjo. Kaupunginhallitus kuuli tämän asian kohdalla asiantuntijana si vis tystoi men joh ta ja Pirjo Hepo-ojaa. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Jatkokäsittely: kaupunginvaltuusto

8 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/ Liikunta- ja kulttuurilautakunta Kaupunginhallitus Valtuustoaloite WPK-talon ja kesäteatterin tulosseurannan kehittämiseksi 3850/ /2014 Liikulla Valmistelijat: kaupunginkamreeri Reijo Louko, puh sisäinen tarkastaja Sanna Salminen, puh sivistystoimenjohtaja Pirjo Hepo-oja, puh , Aloite on jätetty Aloitteessa esitetään WPK -talon ja kesä teat te rin talousseurannan kehittämistä niin, että käyttöön otetaan tu los poh jai nen toimintasuunnitelma ja sisäinen tuloslaskentamalli, jo ka noudattaa yritysten yleistä käytäntöä. Talousseurannan kehittäminen kesäteatteritoiminnan osalta Valtuustoaloitteessa esitetään käyttöönotettavaksi tu los las kel makaa va, joka ei perustu kunnallisessa kirjanpidossa käytettävään meno- ja tulolajierittelyyn. Tuloslaskelmaan kerättävät tiedot voidaan tuot taa myös nykyisestä kirjanpidosta. Kir jaus käy tän tö jä tar ken tamal la pystytään tuottamaan riittävän luo tet ta va laskelma tuloksesta. Uu si kas sa jär jes tel mä mahdollistaa myös entistä tarkemman tuo tekoh tai sen seu ran nan. Valtuustoaloitteessa mainitulla ulkoravintolalla on ymmärretty tar koitet ta van teatterissa kävijöille tapahtuvaa väliaikamyyntiä, joka on arvon li sä ve ron alaista toimintaa. Itse teatteritoiminnan ar von li sä ve rol lisuu des ta on vallalla kahdenlaista tulkintaa ja asiasta on pyydetty vero hal lin nol ta lausuntoa. Tästä syystä väliaikamyynti tullaan kä sit te lemään jatkossa teatteritoiminnasta erillään omalla kus tan nus pai kallaan tai laskentatunnisteella. Heinolan kesäteatterin väliaikamyynnissä on ollut aina käytössä kassa ko ne, johon sen väliaikamyynti on kokonaisuudessaan tallennettu. AVI valvoo kesäteatterilla tapahtuvaa alkoholimyyntiä, eikä sillä ole ol lut toiminnasta huomautettavaa. Kassakoneesta saadaan AVI:lle nel jän nes vuo si ra por tit kesäteatterin anniskelusta. Kesäteatterin vä liai ka myyn nin kirjanpito perustuu kassakoneelle tallennettuihin ta pahtu miin. Kassatapahtumat on kirjattu kaupungin kirjanpitoon kes ki tetys ti taloushallinnon toimesta. Uusi kassajärjestelmä helpottaa myös kesäteatterin väliaikamyyntiä, kos ka viennit kirjanpitoon au to ma ti soi tu vat. Kulttuuripalveluihin hankit tu kassajärjestelmä otetaan käyttöön kesäteatterin myyn neis sä vuon na Järjestelmästä saadaan tarvittavat kuitit asiak kaal le ja päi vit täi set tuotekohtaiset kirjanpidon myyntiraportit.

9 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/ Liikunta- ja kulttuurilautakunta Kaupunginhallitus Talousseurannan kehittäminen WPK -talon toiminnan osalta WPK -talon tulot muodostuvat tilavuokrista ja siellä järjestettävien kon sert tien yms. pääsylipputuloista. Menot muodostuvat kult tuu ri tilai suuk sien järjestämis- ja huoneistomenoista. Ravintola- ja vä li ai kamyyn ti eivät ole sisältyneet WPK -talon toimintaan. Poistot huo mioon ottaen talon toiminta tuottaa vuositasolla n :n tappion. Esi te tyn kaltaisen tuloslaskelman laatiminen WPK -talon osalta ei oli si nykyistä meno- tulolajierittelyä informatiivisempi. Toimintasuunnitelman mukainen toteutumisen arviointi Kaupungin osavuosikatsaukset tehdään neljännesvuosittain. Niiden yh tey des sä raportoidaan myös kulttuuripalveluiden tulojen ja me nojen sekä sitovien tavoitteiden toteutuminen. Samalla ennakoidaan ko ko talousarviovuoden talousarvion toteutuminen. Kulttuuripalvelut (sisältäen kesäteatterin ja WPK -talon) on mää ri telty talousarviossa bruttositovaksi. Vuonna 2014 kesäteatterin tulot ylit tyi vät (tilanne ), jonka myötä kau pun gin valtuus tol le tullaan tekemään ehdotus talousarviomuutoksesta. Kaupun gin val tuus to päättää bruttositovien tehtävien tulo- ja me no ar vioiden ylityksistä. Sisäinen valvonta ja riskien hallinta Kaupunginvaltuusto on päättänyt Heinolan kaupungin sisäisen valvon nan ja riskienhallinnan perusteet Perusteissa mää ritel lään mm sisäisen valvonnan vastuutahot, sekä ra por toin ti vel vol lisuu det, jotka on kirjattu myös kaupungin hallintosääntöön. Sisäisen valvonnan toimivuutta tarkastaa sisäinen tarkastus, joka rapor toi havainnoistaan ja kehittämisehdotuksistaan tar kas tus koh detta, kaupunginjohtajaa, kaupunginhallitusta sekä tar kas tus lau ta kuntaa. Ulkoista tarkastusta kaupungissa suorittaa kaupunginvaltuuston va lit se ma tilintarkastusyhteisö (kaudella BDO Audiator Oy), joka raportoi havainnoistaan tarkastuslautakunnalle. Tar kas tuslau ta kun ta arvioi puolestaan omalta osaltaan sisäisen valvonnan toimi vuut ta kuulemisten ja saamiensa tarkastusraporttien perusteella ja ra por toi niistä vuosittain arviointikertomuksen muodossa kau pun ginval tuus tol le. Kesäteatterin toimintamalli tulevaisuudessa Valtuustoaloitteessa esitetään WPK -talon ja kesäteatteritoiminnan tu le vai suu den toimintavaihtoehdoiksi toimintojen yhtiöittämistä sekä toi min to jen hajauttamista eri yksiköiksi tai toimintojen ulkoistamista. WPK- talon toiminta on ollut puhtaasti verorahoitteista kult tuu ri toimin taa, eikä sen yhtiöittämiselle ole perusteita. Kesäteatterin toi min-

10 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/ Liikunta- ja kulttuurilautakunta Kaupunginhallitus ta on vuoden aikana lyhytaikaista ja huo mion ar vois ta on myös se, et tä kesäteatterin taloudellinen tulos on epävarma ja suh tees sa koko kaupungin talouteen erittäin vähäinen. Tarvittaessa kun ta päät täjät ratkaisevat myöhemmin sen, kuinka he haluavat jär jes tää toi minnat tulevaisuudessa. Heinolan kaupungin kulttuuripalvelut ei kilpaile paikallisten yrittäjien kans sa, vaan tuottaa taiteellista teatteria ja teatterin väliajalla ta pahtu van väliaikapalvelun. Nämä toiminnot kuuluvat olennaisesti samaan kokonaisuuteen. Väliaikamyynnistä suuri osa tapahtuu en nakko myyn ti nä ja kokonaispakettina lipun ostamisen kanssa, tä mänkään takia toimintoja ei ole syytä lähteä pilkkomaan. Valtuustoaloite on esityslistan liitteenä 6. Jatkokäsittely Khal 399 Sivistystoimenjohtaja (PH): Liikunta- ja kulttuurilautakunta päättää an taa edellä ole van vastauksenaan jätettyyn val tuus toaloit tee seen ja lä het tää sen kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsi tel tä väk si. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. kaupunginhallitus Heinolan kaupunginvaltuuston hyväksymän työ jär jes tyksen 20 mukaan valtuutetuilla on oikeus tehdä kirjallisia aloit tei ta kun nan toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Val tuus to aloit teeseen on kaupunginhallituksen vastattava pää sään töi ses ti puolen vuo den kuluessa. Vastauksesta voidaan kes kus tel la ja tehdä päätös. Esityslistan liitteenä 7 valtuuston kokouksessa jätetty valtuus to aloi te. Va. kaupunginjohtaja (JT): Kaupunginhallitus päättää vastata jätettyyn valtuustoaloitteeseen WPK-talon ja ke sä teat te rin tu los seu ran nan kehittämiseksi edellä olevasta liikunta- ja kult tuu rilau ta kun nan valmistelutekstistä ja päätöksestä il me ne väl lä tavalla ja esit tää, että kaupunginvaltuusto toteaa 1) vastauksen riittäväksi ja 2) asian aloitteena loppuun käsitellyksi. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Raili Hildén ilmoitti es teel li syydes tään hallintolain 28 :n 1 mom. 5) kohdan mukaisesti ja poistui ko kous huo nees ta asian käsittelyn ajaksi. Puheenjohtajana toimi 1. varapuheenjohtaja Niina Varjo.

11 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/ Liikunta- ja kulttuurilautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus kuuli tämän asian kohdalla asiantuntijana si vis tystoi men joh ta ja Pirjo Hepo-ojaa. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Jatkokäsittely: kaupunginvaltuusto

12 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/ Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus Muutokset sivistystoimen vuoden 2014 talousarvioon 3308/ /2014 Sivla Valmistelijat: nuorisotoimenjohtaja Heli Warto, puh , varhaiskasvatusjohtaja Miia Kemppi, puh , Talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa kehotetaan tulosalueita esittä mään talousarvioon tarvittavat muutokset tilikauden aikana, mikäli - myönnetty määräraha ei riitä tai tarvitaan uusi määräraha - tuloarvio ei toteudu, paitsi, jos myös vastaava määräraha alittuu siten etteivät muodostuvat nettomenot tai -tulot heikennä talousarvion ta sa pai noa - sitovaa tavoitetta ei ole mahdollista saavuttaa - määrärahan käyttötarkoitus ei toteudu Sivistyslautakunnan vuoden 2014 talousarvioon li sä mää rä ra ha esityk set ovat seuraavat: Nuorisopalvelut: Talousarvio ei ole toteutunut suunnitelman mukaisesti. Tilanne : Toteuma TA 2014 Tulot , Menot , Netto , Nuorisopalveluiden tulot ovat 59,10 %. Arvioidut tulot, myyntitulot muil ta (3004) jäävät arviolta noin pienemmäksi. Tuloiksi ar vioi tu ja myyntituloja ei saavuteta, koska Peltosen suksitehtaan alihan kin ta tu lot ovat olleet olemattomat lumen puutteen vuoksi ja suun ni tel mis sa ollut SER-purkutyö Kuusakosken kanssa ei alkanut ol len kaan lukuisista neuvotteluista huolimatta. Varhaiskasvatuspalvelut: Talousarvio ei ole toteutunut suunnitelman mukaisesti. Tilanne : Toteuma TA 2014 Tulot Menot Netto Varhaiskasvatuspalveluiden tulot ovat 62,7 %. Tuloissa eivät näy vie lä loppuvuoden päi vä hoi to las ku tuk sen vaikutus eikä lop pu vuodes ta teh tä vät sisäisten las ku tus ten oikaisut. Tulot hoi to päi vä mak su-

13 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/ Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus jen (3257) osalta jäävät ar vioi tua pienemmäksi noin Ny kyinen mää rä ra ha ei tule täl le vuodelle riittämään. Syynä hoitolasten mää rän väheneminen, yleinen taloustilanne, vanhempien mak su kyvyn hei ken ty mi nen. Loppuvuoden menoista puuttuvat vielä mer kit tävä osa sähköisten palveluiden hankinnoista ja koulutuksista, joten ai na kaan menojen alittumista ei voida tässä vaiheessa olettaa. Talousarvion toteutumisen perusteella on todennäköistä, että käyttö ta lou des sa vuoden 2014 määrärahat eivät ole riittävät var hais kasva tus- ja nuorisopalveluiden kohdalla. Molemmissa tehtävissä tu loar viot ovat alittumassa. Vs. sivistystoimenjohtaja (MK): Sivistyslautakunta päättää esittää kau pun gin hal li tuk sel le ja edelleen kaupunginvaltuustolle seuraavat mää rä ra ha muu tok set vuoden 2014 ta lous ar vi oon: Nuorisopalvelut Määräraha Talousarvio Muutos Yhteensä 440 nuorisopalvelut 3004 Myyntituotot muilta Varhaiskasvatuspalvelut Määräraha Talousarvio Muutos Yhteensä 420 varhaiskasvatuspalvelut 3257 hoitopäivämaksut Jatkokäsittely: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. kaupunginhallitus Tiedoksianto: Kopio kaupunginkamreeri Reijo Louko Khal 400 Valmistelija: kaupunginkamreeri Reijo Louko, puh , Sivistyslautakunnan tarkoituksena on ollut esittää, että nuo ri so pal velu jen ja varhaiskasvatuspalvelujen tuloarvioita vä hen ne tään. Talousarvioon ei esitetä määrärahojen (menoarvioiden) muu tok sia. Va. kaupunginjohtaja (JT): Kaupunginhallitus päättää esittää kaupun gin val tuus tol le, että valtuusto hyväksyy si vis tys toi men vuoden 2014 talousarvioon seuraavat muutokset: Tuloarvio Muutos 440 Nuorisopalvelut * Tuotot alihankintatöistä alittuvat

14 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/ Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus Varhaiskasvatuspalvelut * Päivähoidon maksutuotot alittuvat Jatkokäsittely: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. kaupunginvaltuusto

15 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus Lausunto ensihoidon palvelutasopäätöksestä 1015/ /2012 Sotela Valmistelijat: johtava ylilääkäri Aila Riusala, puh , talouspäällikkö Paavo Posti, puh Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä pyytää otsik ko asias ta Heinolan kaupungin lausuntoa. Lausuntoa pyydetään seu raa van sisältöisellä saatekirjeellä: Terveydenhuoltolaki ja ensihoidon asetus siirsivät ensihoidon jär jestä mis vas tuun sairaanhoitopiireille vuoden 2013 alusta lähtien. Ai emmin kuntien järjestämisvastuulla ollut sairaankuljetus muuttuu en sihoi dok si ja tämä palvelu pitää tuottaa kaikille sairaanhoitopiirin asukkail le yhdenvertaisesti ja tasalaatuisesti. Ensihoitojärjestelmä pitää liit tää osaksi terveydenhuollon muuta toimintaa ja erityisesti osaksi päi vys tys pal ve lu ja. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kunta yh ty män valtuusto on vahvistanut ensimmäisen pal ve lu ta so päätök sen (PTP) vuonna 2012, Sairaanhoitopiirin alue on jaettu viiteen riskiluokka-alueeseen sen mu kai ses ti kuinka paljon ensihoidon tehtäviä neliökilometrin alueelle koh dis tuu. Samassa riskiluokassa on taattava samantasoinen ta voitta mis pro sent ti kiireellisen ensihoidon tehtävissä. Palvelutasopäätöksen tärkein osa on riskiluokittaiset ta voit ta mis prosen tit kiireellisen ensihoidon osalta. Toinen merkittävä osa pal ve luta so pää tös tä on ensihoidon järjestämistapa. Vuosien ajan on ensihoidon tuottamismallina sai raanhoi to pii ris sä ollut ensihoitokeskuksen ja pelastuslaitoksen kump panuus mal li. Lisäksi on kahden vuoden siirtymäajan Hartolan ja Sysmän alueella jatkettu vielä vanhaa sairaankuljetussopimusta. Tämä so pi mus on irtisanottu ja loppuu helmikuussa Vuonna 2013 olivat kuntien maksuosuudet ensihoitojärjestelmästä 8,9 miljoonaa euroa ja vuoden 2014 TPE on luokkaa 8,2-8,4 miljoo naa euroa. Omistajakuntien tahtotila on ollut löytää tuottavampi kei no ensihoidon tuottamiseen alueelle. Kuntayhtymän hallitus nimitti ulkopuolisen selvitysmiehen ar vioimaan ensihoitojärjestelmää Tätä selvitystä ohjasi erillinen oh jausryh mä, jossa oli jäseniä kunnista, maakunnasta ja yhtymästä. Sel vitys työs sä päädyttiin suosittelemaan varallaolon poistamista, yö valmiu den vähentämistä ja siirtokuljetusten integrointia kiireelliseen toi-

16 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus min taan. Selvityksen mukaan pelastuslaitoksen ei ole mahdollista tuot taa kenttäjohtamista tai siirtokuljetuksia. Ohjausryhmä antoi evästyksiä selvityksen pohjalta uuden PTP:n jatko val mis te luun. Ohjausryhmä piti kokonaisulkoistusta riskialttiina vaih to eh to na. Lisäksi ohjausryhmä toivoi nykyisen kump pa nuus mallin jatkokehittämistä tuottavampaan suuntaan. Kuntayhtymä kävi neu vot te lun pelastuslaitoksen kanssa ja tuloksena oli uudistettu kump pa nuus mal li. Kuntayhtymän hallituksen käsittelyssä ovat olleet seuraavat tuo tanto mal lit: ensihoitokeskuksen malli, tilaaja-tuottaja malli, uusi kumppa nuus mal li ja pelastuslaitoksen ehdottama malli. Hallitus päätti kokouk ses saan , että uusi PTP valmistellaan ensisijaisesti uu dis te tun kumppanuusmallin pohjalta, mutta kunnilla on myös mah dol li suus lausua muista vaihtoehdoista. Järjestämisvastuu on kuntayhtymän ensihoitokeskuksella, jossa on myös kenttäjohto. Alueella toimii 10 ympärivuorokautista ja 10 osa-ai kais ta ensihoitoyksikköä. Yksiköitä ei kohdisteta kun ta koh taises ti, vaan kenttäjohto huolehtii palvelusopimuksen toteutumisesta alu eel la Ensihoitokeskuksella on mahdollisuus joustaa en si hoi to yk siköi den käyttöajoissa potilastilanteen mukaan. Tällä lisätään kus tannus te hok kuut ta. Ensihoitojärjestelmää kehitetään edelleen tu kemaan kotihoitoa ja kotona pärjäämistä Ensihoito ja päivystys muodos ta vat toiminnallisen kokonaisuuden. Tuottajina ovat sekä en sihoi to kes kus että pelastuslaitos. Ensihoitokeskukseen sijoittuu hoi tota son ja vaativan hoito-tason henkilöstö ja pelastuslaitokselle pe rusta son henkilöstö sekä luonnollisesti pelastajat, jotka tekevät työtä myös ensihoidossa. Kuntamaksuosuus vuodelle 2015 on 8,0 miljoonaa euroa. Tämä tarkoit taa palvelusopimuksen tavoittamisprosentteihin hieman edellistä pal ve lu so pi mus ta matalampaa tasoa. Valtakunnallisesti ta voit ta mispro sen tit ovat kuitenkin edelleen kilpailukykyiset. Palvelutasopäätöksessä ei päätetä kustannusten kuntajaosta. Luonnol li ses ti tämä on kuitenkin oleellinen osa ensihoitojärjestelmää. Ulko puo li sen selvitystyön tuloksena on syntynyt ehdotus kuntien maksu osuuk sien uudeksi jakoperusteeksi. Maksuosuudet perustuisivat ris ki alue luok kiin. Tämä huomioi sekä väestön tiheyden että väestön sai ras ta vuu den / palveluiden tarpeen. Lausuntoa pyydetään: Hyväksyykö kunta / kaupunki palvelutasopäätösesityksen mukaiset ta voit ta mis pro sen tit eri riskialueluokissa? Hyväksyykö kunta / kaupunki palvelutasopäätösesityksen mu kaisen en si hoi don järjestämistavan?

17 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus Hyväksyykö kunta / kaupunki uuden ensihoidon kun ta mak su osuuden? Vuodelle 2015 jäsenkuntien maksuosuus on 8,0 miljoonaa euroa. Lausunnot pyydetään toimittamaan mennessä. Viranhaltijoiden valmistelema lausuntoesitys on liitteenä. Siinä on käy tet ty hyväksi olemassa olevaa materiaalia. Lääketieteelliseltä kan nal ta pa ras vaihtoehto olisi yksi organisaatio, mutta kokonaisuus huo mi oon ottaen Heinola hyväksyy ns. kumppanuusmallin, mutta an ne tun lausunnon mukaisesti sairaanhoitopiirillä tulee olla en si hoidon kehittämisen, toiminnan koordinoinnin ja johtamisen ko ko naisvas tuu. Lopullisen lau sun non palvelutasopäätöksestä antaa kau pungin hal li tus. Esityslistan liitteenä 3 - lausuntoesitys ensihoidon palvelutasopäätöksestä - Päijät-Hämeen esihoidon kehittäminen - palvelutasopäätösesitys ensihoitopalvelun järjestämiseksi Päijät-Hä meen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä al kaen - ensihoitojärjestelmän PTP vuosille Sosiaali- ja terveysjohtaja (KK): Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää antaa lausuntonaan ensihoidon palvelutasopäätöksestä kau pungin hal li tuk sel le esityslistan liitteen mukaisen lausunnon. Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi tehdyn esityksen kahdella täs men nyk sel lä. Lisäksi lautakunta päätti, että korjattu lau sun to esitys liitetään pöytäkirjan liitteeksi. Pöytäkirjan liitteenä 2 korjattu lausuntoesitys. Jatkokäsittely: kaupunginhallitus Pykälä korjattu hallintolain 50 :n mukaisena asiavirheenä sosiaalija terveyslautakunnan kokouksessa Sotela Valmistelijat: sosiaali- ja terveysjohtaja Kirsi Korttila, puh , johtava ylilääkäri Aila Riusala, puh Sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja on päättänyt ot taa lau sun non antamisen ensihoidon palvelutasopäätöksestä uu del leen kä sit te lyyn hallintolain 50 :n mukaisena asia vir hee n kor jauk se na,

18 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus kos ka lautakunnalla ei ollut ko kouk ses saan käy tet tä vissä kaikkea mahdollista saatavilla ole vaa tie toa. Esityslistan liitteenä 1 - Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen ehdotus ensihoidon vaih to eh toi ses ta toimintamallista - Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen saapunut nä ke mys en si hoi don kumppanuusmalliksi - Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen saapunut korjattu esitys ensihoitopalvelun kumppanuusmalliksi ensihoidon pal ve lu ta sopää tök seen lausuntoesitys ensihoidon palvelutasopäätöksestä Lau ta kun nan jäseniä pyydetään ottamaan kokoukseen mukaan edel li sen sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksen lii te ma te ri aa li. Kokouksessa on läsnä vastaamassa kysymyksiin sekä Palo- ja pelas tus lai tok sen että Päijät-Hämeen sosiaali- ja ter vey den huol lon kun ta yh ty män edustaja. Sosiaali- ja terveysjohtaja (KK): Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää antaa kau pun gin hal li tuk sel le ensihoidon pal ve lu ta so pää tök ses tä liit teen mukaisen lau sun non. Ennen päätöksentekoa lautakunta kuunteli asiantuntijoina Päijät- Hä meen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymästä va. kun ta yhty män johtajaa Veli Penttilää ja ensihoidon ylilääkäri Timo Jamaa ja Päi jät-hämeen pelastuslaitokselta pelastusjohtaja Jari Hyväristä ja en si hoi to pääl lik kö Markku Heikkilää. He poistuivat alustuksiensa ja käy dyn keskustelun jälkeen lautakunnan kokouksesta klo Käydyn laajan keskustelun jälkeen sosiali- ja terveyslautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan sisältöisen lausunnon asias ta: Heinolan sosiaali- ja terveyslautakunta esittää lausuntonaan kaupun gin hal li tuk sel le ensihoidon palvelupäätöksestä seuraavaa: 1. Hyväksyykö kaupunki palvelutasopäätösesityksen mukaiset tavoit ta mis pro sen tit eri riskialueluokissa? Heinolan kaupunki hyväksyy palvelutasopäätöksen mukaiset ta voitta mis pro sen tit eri riskiluokissa. perusteena on se, että nykyinen palve lu ta so on mitoitettu liian korkealle ja esitetyillä ta voit ta mis pro senteil la voidaan ylläpitää riittävän turvallista ja nykyistä ta lou del li sempaa ensihoitoa myös Heinolan alueella.

19 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus Hyväksyykö kaupunki palvelutasopäätösesityksen mukaisen en sihoi don järjestämistavan? Lautakunta on tyytyväinen nykyiseen ensihoidon palvelutasoon ( 1 pe rus ta son ja 1 ns. Vati-tason yksikkö 24h/vrk) ja jär jes tä mis muotoon eikä näe sen muuttamiseen tarvetta tässä vaiheessa, kun järjes tä mis vas tuu kuitenkin muuttunee vuoden 2017 valtakunnallisten uu dis tuk sien vuoksi. Muita huomioita Heinola pitää hyvänä ajatusta, että ensihoidon yksiköiden ja ko ti hoidon (kotisairaanhoidon) toimintojen tiivistämistä yhteistyönä, kun muis te taan, että ensihoito on yksiköiden pääasiallinen tehtävä. En sihoi don yksiköiden käytöstä kotihoidossa on syytä tehdä erillinen sopi mus eri osapuolten välillä. Heinolan mielestä siirtokuljetukset pitää kilpailuttaa. 3. Hyväksyykö kaupunki uuden ensihoidon kuntamaksuosuuden? Lautakunta pitää Heinolalle epäedullisena esitettyä kustannusten jako mal lia ja esittää, että kustannukset jaettaisiin kuntien kesken yhdis tä mäl lä riskiluokkiin perustuvan laskentamallin ja kapitaatiomallin si ten, että kuntien väliset euromääräiset erot / as. pienentyisivät. Pertti Pohjola ja Jouko Rajajärvi poistuivat kokouksesta pykälän käsit te lyn jälkeen klo Jatkokäsittely: Khal 401 kaupunginhallitus Lautakunnan päätös toimitettiin kaupunginhallituksen jäsenille sähkö pos til la perjantaina. Asiaan liittyvä materiaali on nähtävillä ennen kokousta asian hal lin takes kuk ses sa sekä kokouksessa. Va. kaupunginjohtaja (JT): Kaupunginhallitus päättää, että Heinolan kau pun ki antaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kun tayh ty män uuden ensihoidon palvelutasopäätöksen valmistelua varten esit tä miin kysymyksiin seuraavan lausunnon: 1. Hyväksyykö kaupunki palvelutasopäätösesityksen mukaiset tavoit ta mis pro sen tit eri riskialueluokissa? Heinolan kaupunki hyväksyy palvelutasopäätöksen mukaiset ta voitta mis pro sen tit eri riskiluokissa. Perusteena on se, että nykyinen palve lu ta so on mitoitettu liian korkealle ja esitetyillä ta voit ta mis pro sen-

20 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus teil la voidaan ylläpitää riittävän turvallista ja nykyistä ta lou del li sempaa ensihoitoa myös Heinolan alueella. 2. Hyväksyykö kaupunki palvelutasopäätösesityksen mukaisen en sihoi don järjestämistavan? Heinolan kaupunki on tyytyväinen nykyiseen ensihoidon pal ve lu tasoon (1 perustason ja 1 ns. Vati-tason yksikkö 24 h/vrk) ja jär jes tämis muo toon eikä näe sen muuttamiseen tarvetta tässä vaiheessa, kun järjestämisvastuu kuitenkin muuttunee vuoden 2017 val ta kunnal lis ten uudistuksien vuoksi. Muita huomioita Heinolan kaupunki pitää hyvänä ajatusta, että ensihoidon yksiköiden ja kotihoidon (kotisairaanhoidon) toimintoja tiivistetään yhteistyönä, kun muistetaan, että ensihoito on yksiköiden pääasiallinen tehtävä. En si hoi don yksiköiden käytöstä kotihoidossa on syytä tehdä erillinen so pi mus eri osapuolten välillä. Heinolan mielestä siirtokuljetukset pitää kilpailuttaa. 3. Hyväksyykö kaupunki uuden ensihoidon kuntamaksuosuuden? Heinolan kaupunki pitää esitettyä kustannusten jakomallia Heinolalle epä edul li se na ja esittää, että kustannukset jaettaisiin kuntien kesken yh dis tä mäl lä riskiluokkiin perustuva laskentamalli ja kapitaatiomalli si ten, että kuntien väliset euromääräiset erot / as. pienentyisivät. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksianto: Koneote Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 14/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 14/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 14/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Aika 06.11.2014 klo 18:00-20:35 Paikka Kaupungintalo II-krs, kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Riutta Heimo 18:00-20:35

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 25.08.2015 klo 14:00-16:08 Paikka Kaupungintalo, 3. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä)

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä) Ympäristölautakunta 54 26.05.2015 Kaupunginhallitus 178 01.06.2015 Ympäristölautakunta 95 24.11.2015 Kaupunginhallitus 361 01.12.2015 Kaupunginvaltuusto 77 07.12.2015 Kankaanpään keskustan ja sitä ympäröivien

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 28 25.03.2015 Sivistyslautakunta 72 20.05.2015 Kaupunginhallitus 180 25.05.2015. Sivistystoimen palveluverkkoselvitys

Sivistyslautakunta 28 25.03.2015 Sivistyslautakunta 72 20.05.2015 Kaupunginhallitus 180 25.05.2015. Sivistystoimen palveluverkkoselvitys Sivistyslautakunta 28 25.03.2015 Sivistyslautakunta 72 20.05.2015 Kaupunginhallitus 180 25.05.2015 Sivistystoimen palveluverkkoselvitys 3728/12.00.00/2014 Sivla 25.03.2015 28 Valmistelijat: koulutusjohtaja

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015 Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 02.11.2015 248 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 14.02.2013 Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011 44 Kiinteistö Oy Hopunkallio

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Pohjois-Suomen HAO:n päätösten tiedoksianto ja oikeudenkäyntikulujen korvausvelvoitteet. Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätökset:

Pohjois-Suomen HAO:n päätösten tiedoksianto ja oikeudenkäyntikulujen korvausvelvoitteet. Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätökset: Kaupunginhallitus 356 12.10.2015 Kaupunginvaltuusto 83 26.10.2015 Pohjois-Suomen HAO:n päätösten tiedoksianto ja oikeudenkäyntikulujen korvausvelvoitteet 731/01.01.01/2012 KHALL 12.10.2015 356 Pohjois-Suomen

Lisätiedot

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa.

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa. Tilapäinen valiokunta 4 13.03.2015 Valtuusto 15 23.03.2015 Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa 23/00.02.04/2015 TILAPVAL 13.03.2015 4 Valtuusto

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 12.02.2014 AIKA 12.02.2014 klo 18:00-19:30 PAIKKA Elisenvaaran oppimiskeskus, kirjaston lukusali ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011

Lisätiedot

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari Viitasaaren kaupunginhallitus 212 31.10.2016 Viitasaaren kaupunginvaltuusto 90 07.11.2016 Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari 650/211/2016 Viitasaaren kaupunginhallitus

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12 Elämänlaatujaosto AIKA 12.04.2012 klo 17:00-18:25 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1. Otsikko Sivu 6 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1. Otsikko Sivu 6 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 25.02.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4 7 Heinolan vuokra-asunnot Oy:n

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 11.09.2014 Aika 11.09.2014 klo 13:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, Kokoushuone Petäjä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan terveyskeskuksen, sairaalan ja kotihoidon tilanne

Valtuustoaloite / Heinolan terveyskeskuksen, sairaalan ja kotihoidon tilanne Sosiaali- ja terveyslautakunta 62 21.04.2015 Kaupunginhallitus 167 11.05.2015 Valtuustoaloite / Heinolan terveyskeskuksen, sairaalan ja kotihoidon tilanne 4277/00.02.00/2015 Sotela 21.04.2015 62 Valmistelijat:

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 Kaupunginhallitus 117 31.03.2014 Kaupunginhallitus 192 16.06.2014 Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 434/02.00/2013 Kaupunginhallitus 31.03.2014 117 Kuntalain

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE Ympäristölautakunta 161 06.10.2015 Ympäristölautakunta 222 26.11.2015 MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 166 14.10.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus:

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus: Kaupunginhallitus 9 24.02.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 5 30.09.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 4 27.01.2015 Kaupunginhallitus 12 09.02.2015 Valtuustoaloite / kaupungin henkilöstön innostaminen miettimään

Lisätiedot

Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh

Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh Kunnanhallitus 268 04.11.2014 Kunnanvaltuusto 55 10.11.2014 Kiinteistöveron veroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 263/02.03.02/2014 Khall 04.11.2014 268 Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10. Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.2015 Kuntatodistusohjelmien enimmäismäärän korottaminen 106/03.035/2007

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan.

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan. Kaupunginhallitus 6 19.01.2015 Kaupunginvaltuusto 5 26.01.2015 Kokemäen kaupungin ja Freyja Oy:n välisen vuokrasopimuksen muuttaminen (vuoden 2015 vuokraerien maksulykkäys) sekä vuoden 2015 talousarvion

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8).

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8). Sivistyslautakunta 155 22.09.2015 Kunnanhallitus 274 05.10.2015 Esiopetuksen järjestämistavat ja -paikat 1.8.2016 alkaen 911/12.00.01/2015 SIVLTK 22.09.2015 155 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 28 25.03.2015 Sivistyslautakunta 72 20.05.2015 Kaupunginhallitus 180 25.05.2015 Kaupunginvaltuusto 53 15.06.

Sivistyslautakunta 28 25.03.2015 Sivistyslautakunta 72 20.05.2015 Kaupunginhallitus 180 25.05.2015 Kaupunginvaltuusto 53 15.06. Sivistyslautakunta 28 25.03.2015 Sivistyslautakunta 72 20.05.2015 Kaupunginhallitus 180 25.05.2015 Kaupunginvaltuusto 53 15.06.2015 Sivistystoimen palveluverkkoselvitys 3728/12.00.00/2014 Sivla 25.03.2015

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Jyväskylän koulutuskuntatyhtymän lausuntopyyntö / lukiokoulutuksen järjestämismallin kehittäminen

Jyväskylän koulutuskuntatyhtymän lausuntopyyntö / lukiokoulutuksen järjestämismallin kehittäminen Kaupunginhallitus 309 16.11.2015 Jyväskylän koulutuskuntatyhtymän lausuntopyyntö / lukiokoulutuksen järjestämismallin kehittäminen 2529/00.04.01/2015 Khall 16.11.2015 309 Valmistelija: yhteisvalmistelu

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

Valtuustoaloite koskien laajakaista 2015 -hanketta / Tarja Warpenius ym.

Valtuustoaloite koskien laajakaista 2015 -hanketta / Tarja Warpenius ym. Kaupunginhallitus 580 26.11.2012 Kaupunginvaltuusto 194 10.12.2012 Kaupunginhallitus 302 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 94 15.09.2014 Valtuustoaloite koskien laajakaista 2015 -hanketta / Tarja Warpenius

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9. Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015 Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.2015 alkaen 768/01.01.03/2015 SIVLTK 03.03.2015 38 Asian valmistelija:

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS

LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS Kaupunginhallitus 139 16.05.2016 LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS 247/03.06.00/2016 KH 16.05.2016 139 Valmistelija kaupunginlakimies

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

Lautakunta on päättänyt vapauttamisen periaatteista 23.4.2015 kokouk

Lautakunta on päättänyt vapauttamisen periaatteista 23.4.2015 kokouk Ympäristölautakunta 193 27.10.2015 Ympäristölautakunta 233 15.12.2015 MIRJA JA RAIMO LIETZÉNIN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MIRJA JA RAIMO LIETZÉNIN VALITUKSESTA

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 22.01.2015 Sivistystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 Valmistelija: Hallintopäällikkö Raimo Peltola Kauhavan

Lisätiedot

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä.

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä. Kasvatus- ja opetuslautakunta 55 10.06.2013 Ilpo Heltimoisen ym. aloite sisäilmaongelman osaratkaisuksi 434/10.03.02.03/2013 KOLA 55 Valmistelija / lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg,

Lisätiedot

- Kiireellisissä tapauksissa mahdollisuus keskusteluun on jär jes tet tä vä samana tai seuraavana työpäivänä.

- Kiireellisissä tapauksissa mahdollisuus keskusteluun on jär jes tet tä vä samana tai seuraavana työpäivänä. Sos. ja terv.ltk. 34 10.06.2015 Oppilas- ja opiskeluhuollon lain mukaiset oppilashuollon palvelut Juuassa 557/22.222/2014 Stltk 34 Laki oppilas ja opiskelijahuollosta on astunut voimaan elokuussa 2014.

Lisätiedot

PSKTTKY:N TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN VUODELTA 2014

PSKTTKY:N TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN VUODELTA 2014 Kunnanhallitus 68 27.04.2015 Kunnanhallitus 76 11.05.2015 PSKTTKY:N TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN VUODELTA 2014 Kuntayhtymän hallitus 24 11.3.2015 Kuntayhtymän hallitus 32 9.4.2015

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

8 27.02.2014. Lausunnon antaminen Kuopion hallinto-oikeudelle asiakirjapyyntöä koskevassa valitusasiassa

8 27.02.2014. Lausunnon antaminen Kuopion hallinto-oikeudelle asiakirjapyyntöä koskevassa valitusasiassa Joensuun alueellinen jätelautakunta 8 27.02.2014 Lausunnon antaminen Kuopion hallinto-oikeudelle asiakirjapyyntöä koskevassa valitusasiassa 1464/14.06.00/2013 JATELK 8 Jätelautakunta on päättänyt kokouksessaan

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Kunnanhallitus 167 30.06.2014 Kunnanhallitus 246 20.10.2014 RANTASALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖN YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT

Kunnanhallitus 167 30.06.2014 Kunnanhallitus 246 20.10.2014 RANTASALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖN YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT Kunnanhallitus 167 30.06.2014 Kunnanhallitus 246 20.10.2014 RANTASALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖN YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT 114/01.00/2014 KHALL 30.06.2014 167 (Valmistelija kunnanjohtaja Kristiina Järvenpää,

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 60 Kokouksen järjestäytyminen 3 61 Vuoden 2015 tilinpäätös 4 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 2 Aika 06.06.2016 klo 09:00-10:15 Paikka

Lisätiedot

Henkilöstöstrategian laatiminen 928/01.00.02/2013 HENKJAOS 14.02.2013 12

Henkilöstöstrategian laatiminen 928/01.00.02/2013 HENKJAOS 14.02.2013 12 Henkilöstöjaosto 12 14.02.2013 Kaupunginhallitus 118 04.03.2013 Henkilöstöjaosto 25 21.03.2013 Henkilöstöjaosto 53 03.10.2013 Henkilöstöjaosto 63 12.12.2013 Yhteistyötoimikunta 12 19.02.2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815 Ympäristölautakunta 252 30.10.2012 Ympäristölautakunta 145 29.10.2013 Ympäristölautakunta 158 11.11.2014 Ympäristölautakunta 38 17.02.2015 Ympäristön epäsiisteys Ryömäntiellä 746/53.532/2012 YMPLTK 30.10.2012

Lisätiedot

Liikunta- ja kulttuurilautakunnan vuoden 2015 talousarvioesitys, vuosien 2015-2018 taloussuunnitelma sekä investointiesitys

Liikunta- ja kulttuurilautakunnan vuoden 2015 talousarvioesitys, vuosien 2015-2018 taloussuunnitelma sekä investointiesitys Liikunta- ja kulttuurilautakunta 57 23.09.2014 Liikunta- ja kulttuurilautakunnan vuoden 2015 talousarvioesitys, vuosien 2015-2018 taloussuunnitelma sekä investointiesitys 3568/02.02.00/2014 Liikulla 57

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 71 18.06.2014 Sosiaali- ja terveysltk. 34 19.03.2015

Sosiaali- ja terveysltk. 71 18.06.2014 Sosiaali- ja terveysltk. 34 19.03.2015 Sosiaali- ja terveysltk. 71 18.06.2014 Sosiaali- ja terveysltk. 34 19.03.2015 LÄÄKKEIDEN KONEELLINEN ANNOSJAKELU KOTIHOIDOSSA JA YMPÄRIVUOROKAUTISESSA HOIDOSSA SOTEL 18.06.2014 71 Valmistelu: Vanhus- ja

Lisätiedot

Taulukko 1. Tulosalueiden käyttöprosentit (30.3.2015 tasainen 25,0 %)

Taulukko 1. Tulosalueiden käyttöprosentit (30.3.2015 tasainen 25,0 %) Sivistyslautakunta 31 23.04.2015 Sivistyslautakunta 36 04.05.2015 Sivistystoimen talousraportti I 175/02.02.02/2015 Sivltk 23.04.2015 31 Kunnanvaltuusto on vahvistanut 8.12.2014 63 sivistystoimen vuoden

Lisätiedot

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 26.2.2013 28 kä si tel lyt Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminnan jär jes tä mis tä.

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 26.2.2013 28 kä si tel lyt Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminnan jär jes tä mis tä. Sivistyslautakunta 33 05.03.2013 Kunnanhallitus 94 11.03.2013 Valtuusto 58 27.03.2013 Kunnanhallitus 373 11.11.2013 Valtuusto 143 11.12.2013 Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminta 1449/45.451/2009

Lisätiedot

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja Virolahden kunnanhallitus 50 21.03.2016 Virolahden kunnanhallitus 64 25.04.2016 Kuntalaisaloite Asunto Oy Virolahden Sulkutie 1:n koko osakekannan ja rivitalojen tontin ostamiseksi, takauksen myöntämiseksi

Lisätiedot

Nurmeksen kaupunginhallitus on 3.8.2015 147 päättänyt myön tää eron Jari Lampiselle kaupunginkamreerin virasta 1.3.2016 al kaen.

Nurmeksen kaupunginhallitus on 3.8.2015 147 päättänyt myön tää eron Jari Lampiselle kaupunginkamreerin virasta 1.3.2016 al kaen. Kaupunginhallitus 160 17.08.2015 Kaupunginhallitus 192 28.09.2015 Kaupunginhallitus 206 19.10.2015 Kaupunginkamreerin viran täyttäminen 176/01.01.01/2015 KHAL 160 Nurmeksen kaupunginhallitus on 3.8.2015

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Periaatepäätös liikelaitosten yhtiöittämisestä ja aikataulutus

Periaatepäätös liikelaitosten yhtiöittämisestä ja aikataulutus Konserni- ja 20 17.03.2014 kaupunkikehitysjaosto Kaupunginhallitus 175 24.03.2014 Kaupunginvaltuusto 34 28.04.2014 Periaatepäätös liikelaitosten yhtiöittämisestä ja aikataulutus 639/00/01/00/2010 KONKAUKE

Lisätiedot

Sivistyskeskuksen lautakuntien yhteinen kokous koulutusluokassa klo 17:00-17:55

Sivistyskeskuksen lautakuntien yhteinen kokous koulutusluokassa klo 17:00-17:55 Pöytäkirja 6/2016 1 (5) Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan lautakunta Aika 16.08.2016 klo 17:00-18:24 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone 205 Käsitellyt asiat Sivistyskeskuksen lautakuntien yhteinen kokous

Lisätiedot

6 toistaiseksi voimassa olevaksi 5 Rekisteriseloste sekä käyttäjäryhmät

6 toistaiseksi voimassa olevaksi 5 Rekisteriseloste sekä käyttäjäryhmät KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 1/2017 1 Koululautakunta Aika 19.01.2017 klo 09:00 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 1 Yöhoidon tarve varhaiskasvatuksessa 3 2 Työsuunnitelman

Lisätiedot