Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1"

Transkriptio

1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/ Kaupunginhallitus Aika klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja Varjo Niina 15:00-16:21 kh:n I varapj. Karppinen Sanna 15:00-16:21 kh:n II varapj. Aven Eero 15:00-16:21 jäsen Jaakkola Ilkka 15:48-16:21 jäsen Järvinen Kaija 15:00-16:21 jäsen Rajajärvi Jouko 15:00-16:21 jäsen Timonen Kirsi 15:09-16:21 jäsen Virtanen Timo 15:00-16:21 jäsen Teittinen Jussi 15:00-16:21 esittelijä Malin Sinikka 15:00-16:21 pöytäkirjanpitäjä Muu Turunen Risto 15:00-15:50 kv:n I varapj. Niemi Petteri 15:00-16:21 kv:n II varapj. Hepo-oja Pirjo 15:08-15:32 sivistystoimenjohtaja, asiantuntija :t 398 ja 399 Poissa Ihamäki Timo kv:n puheenjohtaja Laillisuus ja Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaisuus päätösvaltaiseksi. Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eero Aven ja Sanna Karppinen. Pöytäkirjan allekirjoitus ja Raili Hildén Niina Varjo Sinikka Malin varmennus puheenjohtaja puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä :t 398, 399 Pöytäkirjan tarkastusaika ja allekirjoitukset Eero Aven Sanna Karppinen pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja

2 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/ Pöytäkirja yleisesti Konsernihallinnon nähtävillä asianhallintakeskuksessa Todistaa Asianhallintapäällikkö Ella Vuorela

3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/ Kaupunginhallitus Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 397 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen Muutos liikunta- ja kulttuuritoimen vuoden 2014 talousarvioon Valtuustoaloite WPK-talon ja kesäteatterin tulosseurannan kehittämiseksi Muutokset sivistystoimen vuoden 2014 talousarvioon Lausunto ensihoidon palvelutasopäätöksestä Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle Hämeen ELY-keskuksen valitukseen koskien kaupunginvaltuuston itseoikaisupäätöstä Lausunto koskien Raimo Maunun valitusta sivistyslautakunnan päätöksestä Talouden kehitys tammi-lokakuulta Vuoden 2015 kunnallisveroprosentti Vuoden 2015 kiinteistöveroprosentit Muutokset sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2014 talousarvioon Heinolan vuokra-asunnot Oy:n lainan takaaminen Ilman perillisiä kuolleen kuntalaisen kuolinpesän omaisuuden hakeminen luovutettavaksi Heinolan kaupungille Itä-Hämeen kuntien yhteistyö / Yhteistoimintasopimus Jäsenten nimeäminen vanhuspalveluohjelman päivitystyöryhmään Heinola-mitalin saajat Kokouskutsuja Lauta-, johto- ja toimikuntien pöytäkirjat sekä viranhaltijapäätökset Kuntayhtymien pöytäkirjat 44

4 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/ Saapuneet kirjeet Päätöksiä ja tiedoksiantoja Kaupunginjohtajan sekä hallinto- ja kehitysjohtajan infot 47 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

5 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/ Kaupunginhallitus Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen Khal 397 Va. kaupunginjohtaja (JT): Kaupunginhallitus päättää hyväksyä esitys lis tan tämän kokouksen asioiden käsittelyjärjestykseksi siten muu tet tu na, että esityslistan asiat 404 Muutos liikunta- ja kult tuu ri toimen vuoden 2014 talousarvioon, 412 Valtuustoaloite WPK-talon ja ke sä teat te rin tulosseurannan kehittämiseksi ja 405 Muutokset si vistys toi men vuoden 2014 talousarvioon käsitellään ensimmäisinä asian 397 jälkeen. Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

6 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/ Liikunta- ja kulttuurilautakunta Kaupunginhallitus Muutos liikunta- ja kulttuuritoimen vuoden 2014 talousarvioon 3308/ /2014 Liikulla Valmistelija: vs. sivistystoimenjohtaja Miia Kemppi, puh , Talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa kehotetaan tulosalueita esittä mään talousarvioon tarvittavat muutokset tilikauden aikana, mikäli - myönnetty määräraha ei riitä tai tarvitaan uusi määräraha - tuloarvio ei toteudu, paitsi, jos myös vastaava määräraha alittuu siten, etteivät muodostuvat nettomenot tai -tulot heikennä talousarvion ta sa pai noa - sitovaa tavoitetta ei ole mahdollista saavuttaa - määrärahan käyttötarkoitus ei toteudu Liikunta- ja kulttuurilautakunnan vuoden 2014 talousarvioon li sämää rä ra ha esi tys on seuraava: 450 kulttuuripalvelut ja museo Talousarvio on toteutunut lähes suunnitelman mukaisesti. Tilanne Toteuma TA 2014 Tulot Menot Netto Kokonaisuudessaan tulot ovat ylittyneet arvioon nähden Osa vuo si kat sauk sen arvion mukaan menot tulisivat toteutumaan suun ni tel mien mukaisesti. Kesäteatterinäytöksen tulot ovat 121 % arviosta. Tulot ylittyvät ke säteat te ri näy tök sien kohdalla arviolta sekä menot ovat 97,3%, joista toteuma ja TA Sivistystoimenjohtaja (PH): Liikunta- ja kulttuurilautakunta päättää esit tää kau pun gin hal li tuk sel le ja edelleen kau pun gin val tuus tol le seuraa van mää rä ra ha muu tok sen: Kulttuuripalvelut 450 Määräraha Talousarvio Muutos Yhteensä Tulot 4521 kesäteatterinäytökset Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

7 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/ Liikunta- ja kulttuurilautakunta Kaupunginhallitus Jatkokäsittely: kaupunginhallitus Tiedoksianto: Kopio Reijo Louko Khal 398 Valmistelija: kaupunginkamreeri Reijo Louko, puh , Talousarvio on tässä kohtaa valtuustoon nähden sitova teh tä vä tasol la 450 "Kulttuuripalvelut ja museo". Va. kaupunginjohtaja (JT): Kaupunginhallitus päättää esittää kaupun gin val tuus tol le, että valtuusto korottaa tehtävän "450 Kult tuu ripal ve lut ja museo" vuoden 2014 tuloarviota seu raa vas ti: Talousarvio Muutos Yhteensä 450 Kulttuuripalvelut ja museo TULOT * kesäteatteriesityksen tulot ylittyvät Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Raili Hildén ilmoitti es teel li syydes tään hallintolain 28 :n 1 mom. 5) kohdan mukaisesti ja poistui ko kous huo nees ta asian käsittelyn ajaksi. Puheenjohtajana toimi 1. varapuheenjohtaja Niina Varjo. Kaupunginhallitus kuuli tämän asian kohdalla asiantuntijana si vis tystoi men joh ta ja Pirjo Hepo-ojaa. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Jatkokäsittely: kaupunginvaltuusto

8 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/ Liikunta- ja kulttuurilautakunta Kaupunginhallitus Valtuustoaloite WPK-talon ja kesäteatterin tulosseurannan kehittämiseksi 3850/ /2014 Liikulla Valmistelijat: kaupunginkamreeri Reijo Louko, puh sisäinen tarkastaja Sanna Salminen, puh sivistystoimenjohtaja Pirjo Hepo-oja, puh , Aloite on jätetty Aloitteessa esitetään WPK -talon ja kesä teat te rin talousseurannan kehittämistä niin, että käyttöön otetaan tu los poh jai nen toimintasuunnitelma ja sisäinen tuloslaskentamalli, jo ka noudattaa yritysten yleistä käytäntöä. Talousseurannan kehittäminen kesäteatteritoiminnan osalta Valtuustoaloitteessa esitetään käyttöönotettavaksi tu los las kel makaa va, joka ei perustu kunnallisessa kirjanpidossa käytettävään meno- ja tulolajierittelyyn. Tuloslaskelmaan kerättävät tiedot voidaan tuot taa myös nykyisestä kirjanpidosta. Kir jaus käy tän tö jä tar ken tamal la pystytään tuottamaan riittävän luo tet ta va laskelma tuloksesta. Uu si kas sa jär jes tel mä mahdollistaa myös entistä tarkemman tuo tekoh tai sen seu ran nan. Valtuustoaloitteessa mainitulla ulkoravintolalla on ymmärretty tar koitet ta van teatterissa kävijöille tapahtuvaa väliaikamyyntiä, joka on arvon li sä ve ron alaista toimintaa. Itse teatteritoiminnan ar von li sä ve rol lisuu des ta on vallalla kahdenlaista tulkintaa ja asiasta on pyydetty vero hal lin nol ta lausuntoa. Tästä syystä väliaikamyynti tullaan kä sit te lemään jatkossa teatteritoiminnasta erillään omalla kus tan nus pai kallaan tai laskentatunnisteella. Heinolan kesäteatterin väliaikamyynnissä on ollut aina käytössä kassa ko ne, johon sen väliaikamyynti on kokonaisuudessaan tallennettu. AVI valvoo kesäteatterilla tapahtuvaa alkoholimyyntiä, eikä sillä ole ol lut toiminnasta huomautettavaa. Kassakoneesta saadaan AVI:lle nel jän nes vuo si ra por tit kesäteatterin anniskelusta. Kesäteatterin vä liai ka myyn nin kirjanpito perustuu kassakoneelle tallennettuihin ta pahtu miin. Kassatapahtumat on kirjattu kaupungin kirjanpitoon kes ki tetys ti taloushallinnon toimesta. Uusi kassajärjestelmä helpottaa myös kesäteatterin väliaikamyyntiä, kos ka viennit kirjanpitoon au to ma ti soi tu vat. Kulttuuripalveluihin hankit tu kassajärjestelmä otetaan käyttöön kesäteatterin myyn neis sä vuon na Järjestelmästä saadaan tarvittavat kuitit asiak kaal le ja päi vit täi set tuotekohtaiset kirjanpidon myyntiraportit.

9 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/ Liikunta- ja kulttuurilautakunta Kaupunginhallitus Talousseurannan kehittäminen WPK -talon toiminnan osalta WPK -talon tulot muodostuvat tilavuokrista ja siellä järjestettävien kon sert tien yms. pääsylipputuloista. Menot muodostuvat kult tuu ri tilai suuk sien järjestämis- ja huoneistomenoista. Ravintola- ja vä li ai kamyyn ti eivät ole sisältyneet WPK -talon toimintaan. Poistot huo mioon ottaen talon toiminta tuottaa vuositasolla n :n tappion. Esi te tyn kaltaisen tuloslaskelman laatiminen WPK -talon osalta ei oli si nykyistä meno- tulolajierittelyä informatiivisempi. Toimintasuunnitelman mukainen toteutumisen arviointi Kaupungin osavuosikatsaukset tehdään neljännesvuosittain. Niiden yh tey des sä raportoidaan myös kulttuuripalveluiden tulojen ja me nojen sekä sitovien tavoitteiden toteutuminen. Samalla ennakoidaan ko ko talousarviovuoden talousarvion toteutuminen. Kulttuuripalvelut (sisältäen kesäteatterin ja WPK -talon) on mää ri telty talousarviossa bruttositovaksi. Vuonna 2014 kesäteatterin tulot ylit tyi vät (tilanne ), jonka myötä kau pun gin valtuus tol le tullaan tekemään ehdotus talousarviomuutoksesta. Kaupun gin val tuus to päättää bruttositovien tehtävien tulo- ja me no ar vioiden ylityksistä. Sisäinen valvonta ja riskien hallinta Kaupunginvaltuusto on päättänyt Heinolan kaupungin sisäisen valvon nan ja riskienhallinnan perusteet Perusteissa mää ritel lään mm sisäisen valvonnan vastuutahot, sekä ra por toin ti vel vol lisuu det, jotka on kirjattu myös kaupungin hallintosääntöön. Sisäisen valvonnan toimivuutta tarkastaa sisäinen tarkastus, joka rapor toi havainnoistaan ja kehittämisehdotuksistaan tar kas tus koh detta, kaupunginjohtajaa, kaupunginhallitusta sekä tar kas tus lau ta kuntaa. Ulkoista tarkastusta kaupungissa suorittaa kaupunginvaltuuston va lit se ma tilintarkastusyhteisö (kaudella BDO Audiator Oy), joka raportoi havainnoistaan tarkastuslautakunnalle. Tar kas tuslau ta kun ta arvioi puolestaan omalta osaltaan sisäisen valvonnan toimi vuut ta kuulemisten ja saamiensa tarkastusraporttien perusteella ja ra por toi niistä vuosittain arviointikertomuksen muodossa kau pun ginval tuus tol le. Kesäteatterin toimintamalli tulevaisuudessa Valtuustoaloitteessa esitetään WPK -talon ja kesäteatteritoiminnan tu le vai suu den toimintavaihtoehdoiksi toimintojen yhtiöittämistä sekä toi min to jen hajauttamista eri yksiköiksi tai toimintojen ulkoistamista. WPK- talon toiminta on ollut puhtaasti verorahoitteista kult tuu ri toimin taa, eikä sen yhtiöittämiselle ole perusteita. Kesäteatterin toi min-

10 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/ Liikunta- ja kulttuurilautakunta Kaupunginhallitus ta on vuoden aikana lyhytaikaista ja huo mion ar vois ta on myös se, et tä kesäteatterin taloudellinen tulos on epävarma ja suh tees sa koko kaupungin talouteen erittäin vähäinen. Tarvittaessa kun ta päät täjät ratkaisevat myöhemmin sen, kuinka he haluavat jär jes tää toi minnat tulevaisuudessa. Heinolan kaupungin kulttuuripalvelut ei kilpaile paikallisten yrittäjien kans sa, vaan tuottaa taiteellista teatteria ja teatterin väliajalla ta pahtu van väliaikapalvelun. Nämä toiminnot kuuluvat olennaisesti samaan kokonaisuuteen. Väliaikamyynnistä suuri osa tapahtuu en nakko myyn ti nä ja kokonaispakettina lipun ostamisen kanssa, tä mänkään takia toimintoja ei ole syytä lähteä pilkkomaan. Valtuustoaloite on esityslistan liitteenä 6. Jatkokäsittely Khal 399 Sivistystoimenjohtaja (PH): Liikunta- ja kulttuurilautakunta päättää an taa edellä ole van vastauksenaan jätettyyn val tuus toaloit tee seen ja lä het tää sen kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsi tel tä väk si. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. kaupunginhallitus Heinolan kaupunginvaltuuston hyväksymän työ jär jes tyksen 20 mukaan valtuutetuilla on oikeus tehdä kirjallisia aloit tei ta kun nan toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Val tuus to aloit teeseen on kaupunginhallituksen vastattava pää sään töi ses ti puolen vuo den kuluessa. Vastauksesta voidaan kes kus tel la ja tehdä päätös. Esityslistan liitteenä 7 valtuuston kokouksessa jätetty valtuus to aloi te. Va. kaupunginjohtaja (JT): Kaupunginhallitus päättää vastata jätettyyn valtuustoaloitteeseen WPK-talon ja ke sä teat te rin tu los seu ran nan kehittämiseksi edellä olevasta liikunta- ja kult tuu rilau ta kun nan valmistelutekstistä ja päätöksestä il me ne väl lä tavalla ja esit tää, että kaupunginvaltuusto toteaa 1) vastauksen riittäväksi ja 2) asian aloitteena loppuun käsitellyksi. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Raili Hildén ilmoitti es teel li syydes tään hallintolain 28 :n 1 mom. 5) kohdan mukaisesti ja poistui ko kous huo nees ta asian käsittelyn ajaksi. Puheenjohtajana toimi 1. varapuheenjohtaja Niina Varjo.

11 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/ Liikunta- ja kulttuurilautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus kuuli tämän asian kohdalla asiantuntijana si vis tystoi men joh ta ja Pirjo Hepo-ojaa. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Jatkokäsittely: kaupunginvaltuusto

12 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/ Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus Muutokset sivistystoimen vuoden 2014 talousarvioon 3308/ /2014 Sivla Valmistelijat: nuorisotoimenjohtaja Heli Warto, puh , varhaiskasvatusjohtaja Miia Kemppi, puh , Talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa kehotetaan tulosalueita esittä mään talousarvioon tarvittavat muutokset tilikauden aikana, mikäli - myönnetty määräraha ei riitä tai tarvitaan uusi määräraha - tuloarvio ei toteudu, paitsi, jos myös vastaava määräraha alittuu siten etteivät muodostuvat nettomenot tai -tulot heikennä talousarvion ta sa pai noa - sitovaa tavoitetta ei ole mahdollista saavuttaa - määrärahan käyttötarkoitus ei toteudu Sivistyslautakunnan vuoden 2014 talousarvioon li sä mää rä ra ha esityk set ovat seuraavat: Nuorisopalvelut: Talousarvio ei ole toteutunut suunnitelman mukaisesti. Tilanne : Toteuma TA 2014 Tulot , Menot , Netto , Nuorisopalveluiden tulot ovat 59,10 %. Arvioidut tulot, myyntitulot muil ta (3004) jäävät arviolta noin pienemmäksi. Tuloiksi ar vioi tu ja myyntituloja ei saavuteta, koska Peltosen suksitehtaan alihan kin ta tu lot ovat olleet olemattomat lumen puutteen vuoksi ja suun ni tel mis sa ollut SER-purkutyö Kuusakosken kanssa ei alkanut ol len kaan lukuisista neuvotteluista huolimatta. Varhaiskasvatuspalvelut: Talousarvio ei ole toteutunut suunnitelman mukaisesti. Tilanne : Toteuma TA 2014 Tulot Menot Netto Varhaiskasvatuspalveluiden tulot ovat 62,7 %. Tuloissa eivät näy vie lä loppuvuoden päi vä hoi to las ku tuk sen vaikutus eikä lop pu vuodes ta teh tä vät sisäisten las ku tus ten oikaisut. Tulot hoi to päi vä mak su-

13 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/ Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus jen (3257) osalta jäävät ar vioi tua pienemmäksi noin Ny kyinen mää rä ra ha ei tule täl le vuodelle riittämään. Syynä hoitolasten mää rän väheneminen, yleinen taloustilanne, vanhempien mak su kyvyn hei ken ty mi nen. Loppuvuoden menoista puuttuvat vielä mer kit tävä osa sähköisten palveluiden hankinnoista ja koulutuksista, joten ai na kaan menojen alittumista ei voida tässä vaiheessa olettaa. Talousarvion toteutumisen perusteella on todennäköistä, että käyttö ta lou des sa vuoden 2014 määrärahat eivät ole riittävät var hais kasva tus- ja nuorisopalveluiden kohdalla. Molemmissa tehtävissä tu loar viot ovat alittumassa. Vs. sivistystoimenjohtaja (MK): Sivistyslautakunta päättää esittää kau pun gin hal li tuk sel le ja edelleen kaupunginvaltuustolle seuraavat mää rä ra ha muu tok set vuoden 2014 ta lous ar vi oon: Nuorisopalvelut Määräraha Talousarvio Muutos Yhteensä 440 nuorisopalvelut 3004 Myyntituotot muilta Varhaiskasvatuspalvelut Määräraha Talousarvio Muutos Yhteensä 420 varhaiskasvatuspalvelut 3257 hoitopäivämaksut Jatkokäsittely: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. kaupunginhallitus Tiedoksianto: Kopio kaupunginkamreeri Reijo Louko Khal 400 Valmistelija: kaupunginkamreeri Reijo Louko, puh , Sivistyslautakunnan tarkoituksena on ollut esittää, että nuo ri so pal velu jen ja varhaiskasvatuspalvelujen tuloarvioita vä hen ne tään. Talousarvioon ei esitetä määrärahojen (menoarvioiden) muu tok sia. Va. kaupunginjohtaja (JT): Kaupunginhallitus päättää esittää kaupun gin val tuus tol le, että valtuusto hyväksyy si vis tys toi men vuoden 2014 talousarvioon seuraavat muutokset: Tuloarvio Muutos 440 Nuorisopalvelut * Tuotot alihankintatöistä alittuvat

14 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/ Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus Varhaiskasvatuspalvelut * Päivähoidon maksutuotot alittuvat Jatkokäsittely: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. kaupunginvaltuusto

15 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus Lausunto ensihoidon palvelutasopäätöksestä 1015/ /2012 Sotela Valmistelijat: johtava ylilääkäri Aila Riusala, puh , talouspäällikkö Paavo Posti, puh Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä pyytää otsik ko asias ta Heinolan kaupungin lausuntoa. Lausuntoa pyydetään seu raa van sisältöisellä saatekirjeellä: Terveydenhuoltolaki ja ensihoidon asetus siirsivät ensihoidon jär jestä mis vas tuun sairaanhoitopiireille vuoden 2013 alusta lähtien. Ai emmin kuntien järjestämisvastuulla ollut sairaankuljetus muuttuu en sihoi dok si ja tämä palvelu pitää tuottaa kaikille sairaanhoitopiirin asukkail le yhdenvertaisesti ja tasalaatuisesti. Ensihoitojärjestelmä pitää liit tää osaksi terveydenhuollon muuta toimintaa ja erityisesti osaksi päi vys tys pal ve lu ja. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kunta yh ty män valtuusto on vahvistanut ensimmäisen pal ve lu ta so päätök sen (PTP) vuonna 2012, Sairaanhoitopiirin alue on jaettu viiteen riskiluokka-alueeseen sen mu kai ses ti kuinka paljon ensihoidon tehtäviä neliökilometrin alueelle koh dis tuu. Samassa riskiluokassa on taattava samantasoinen ta voitta mis pro sent ti kiireellisen ensihoidon tehtävissä. Palvelutasopäätöksen tärkein osa on riskiluokittaiset ta voit ta mis prosen tit kiireellisen ensihoidon osalta. Toinen merkittävä osa pal ve luta so pää tös tä on ensihoidon järjestämistapa. Vuosien ajan on ensihoidon tuottamismallina sai raanhoi to pii ris sä ollut ensihoitokeskuksen ja pelastuslaitoksen kump panuus mal li. Lisäksi on kahden vuoden siirtymäajan Hartolan ja Sysmän alueella jatkettu vielä vanhaa sairaankuljetussopimusta. Tämä so pi mus on irtisanottu ja loppuu helmikuussa Vuonna 2013 olivat kuntien maksuosuudet ensihoitojärjestelmästä 8,9 miljoonaa euroa ja vuoden 2014 TPE on luokkaa 8,2-8,4 miljoo naa euroa. Omistajakuntien tahtotila on ollut löytää tuottavampi kei no ensihoidon tuottamiseen alueelle. Kuntayhtymän hallitus nimitti ulkopuolisen selvitysmiehen ar vioimaan ensihoitojärjestelmää Tätä selvitystä ohjasi erillinen oh jausryh mä, jossa oli jäseniä kunnista, maakunnasta ja yhtymästä. Sel vitys työs sä päädyttiin suosittelemaan varallaolon poistamista, yö valmiu den vähentämistä ja siirtokuljetusten integrointia kiireelliseen toi-

16 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus min taan. Selvityksen mukaan pelastuslaitoksen ei ole mahdollista tuot taa kenttäjohtamista tai siirtokuljetuksia. Ohjausryhmä antoi evästyksiä selvityksen pohjalta uuden PTP:n jatko val mis te luun. Ohjausryhmä piti kokonaisulkoistusta riskialttiina vaih to eh to na. Lisäksi ohjausryhmä toivoi nykyisen kump pa nuus mallin jatkokehittämistä tuottavampaan suuntaan. Kuntayhtymä kävi neu vot te lun pelastuslaitoksen kanssa ja tuloksena oli uudistettu kump pa nuus mal li. Kuntayhtymän hallituksen käsittelyssä ovat olleet seuraavat tuo tanto mal lit: ensihoitokeskuksen malli, tilaaja-tuottaja malli, uusi kumppa nuus mal li ja pelastuslaitoksen ehdottama malli. Hallitus päätti kokouk ses saan , että uusi PTP valmistellaan ensisijaisesti uu dis te tun kumppanuusmallin pohjalta, mutta kunnilla on myös mah dol li suus lausua muista vaihtoehdoista. Järjestämisvastuu on kuntayhtymän ensihoitokeskuksella, jossa on myös kenttäjohto. Alueella toimii 10 ympärivuorokautista ja 10 osa-ai kais ta ensihoitoyksikköä. Yksiköitä ei kohdisteta kun ta koh taises ti, vaan kenttäjohto huolehtii palvelusopimuksen toteutumisesta alu eel la Ensihoitokeskuksella on mahdollisuus joustaa en si hoi to yk siköi den käyttöajoissa potilastilanteen mukaan. Tällä lisätään kus tannus te hok kuut ta. Ensihoitojärjestelmää kehitetään edelleen tu kemaan kotihoitoa ja kotona pärjäämistä Ensihoito ja päivystys muodos ta vat toiminnallisen kokonaisuuden. Tuottajina ovat sekä en sihoi to kes kus että pelastuslaitos. Ensihoitokeskukseen sijoittuu hoi tota son ja vaativan hoito-tason henkilöstö ja pelastuslaitokselle pe rusta son henkilöstö sekä luonnollisesti pelastajat, jotka tekevät työtä myös ensihoidossa. Kuntamaksuosuus vuodelle 2015 on 8,0 miljoonaa euroa. Tämä tarkoit taa palvelusopimuksen tavoittamisprosentteihin hieman edellistä pal ve lu so pi mus ta matalampaa tasoa. Valtakunnallisesti ta voit ta mispro sen tit ovat kuitenkin edelleen kilpailukykyiset. Palvelutasopäätöksessä ei päätetä kustannusten kuntajaosta. Luonnol li ses ti tämä on kuitenkin oleellinen osa ensihoitojärjestelmää. Ulko puo li sen selvitystyön tuloksena on syntynyt ehdotus kuntien maksu osuuk sien uudeksi jakoperusteeksi. Maksuosuudet perustuisivat ris ki alue luok kiin. Tämä huomioi sekä väestön tiheyden että väestön sai ras ta vuu den / palveluiden tarpeen. Lausuntoa pyydetään: Hyväksyykö kunta / kaupunki palvelutasopäätösesityksen mukaiset ta voit ta mis pro sen tit eri riskialueluokissa? Hyväksyykö kunta / kaupunki palvelutasopäätösesityksen mu kaisen en si hoi don järjestämistavan?

17 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus Hyväksyykö kunta / kaupunki uuden ensihoidon kun ta mak su osuuden? Vuodelle 2015 jäsenkuntien maksuosuus on 8,0 miljoonaa euroa. Lausunnot pyydetään toimittamaan mennessä. Viranhaltijoiden valmistelema lausuntoesitys on liitteenä. Siinä on käy tet ty hyväksi olemassa olevaa materiaalia. Lääketieteelliseltä kan nal ta pa ras vaihtoehto olisi yksi organisaatio, mutta kokonaisuus huo mi oon ottaen Heinola hyväksyy ns. kumppanuusmallin, mutta an ne tun lausunnon mukaisesti sairaanhoitopiirillä tulee olla en si hoidon kehittämisen, toiminnan koordinoinnin ja johtamisen ko ko naisvas tuu. Lopullisen lau sun non palvelutasopäätöksestä antaa kau pungin hal li tus. Esityslistan liitteenä 3 - lausuntoesitys ensihoidon palvelutasopäätöksestä - Päijät-Hämeen esihoidon kehittäminen - palvelutasopäätösesitys ensihoitopalvelun järjestämiseksi Päijät-Hä meen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä al kaen - ensihoitojärjestelmän PTP vuosille Sosiaali- ja terveysjohtaja (KK): Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää antaa lausuntonaan ensihoidon palvelutasopäätöksestä kau pungin hal li tuk sel le esityslistan liitteen mukaisen lausunnon. Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi tehdyn esityksen kahdella täs men nyk sel lä. Lisäksi lautakunta päätti, että korjattu lau sun to esitys liitetään pöytäkirjan liitteeksi. Pöytäkirjan liitteenä 2 korjattu lausuntoesitys. Jatkokäsittely: kaupunginhallitus Pykälä korjattu hallintolain 50 :n mukaisena asiavirheenä sosiaalija terveyslautakunnan kokouksessa Sotela Valmistelijat: sosiaali- ja terveysjohtaja Kirsi Korttila, puh , johtava ylilääkäri Aila Riusala, puh Sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja on päättänyt ot taa lau sun non antamisen ensihoidon palvelutasopäätöksestä uu del leen kä sit te lyyn hallintolain 50 :n mukaisena asia vir hee n kor jauk se na,

18 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus kos ka lautakunnalla ei ollut ko kouk ses saan käy tet tä vissä kaikkea mahdollista saatavilla ole vaa tie toa. Esityslistan liitteenä 1 - Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen ehdotus ensihoidon vaih to eh toi ses ta toimintamallista - Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen saapunut nä ke mys en si hoi don kumppanuusmalliksi - Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen saapunut korjattu esitys ensihoitopalvelun kumppanuusmalliksi ensihoidon pal ve lu ta sopää tök seen lausuntoesitys ensihoidon palvelutasopäätöksestä Lau ta kun nan jäseniä pyydetään ottamaan kokoukseen mukaan edel li sen sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksen lii te ma te ri aa li. Kokouksessa on läsnä vastaamassa kysymyksiin sekä Palo- ja pelas tus lai tok sen että Päijät-Hämeen sosiaali- ja ter vey den huol lon kun ta yh ty män edustaja. Sosiaali- ja terveysjohtaja (KK): Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää antaa kau pun gin hal li tuk sel le ensihoidon pal ve lu ta so pää tök ses tä liit teen mukaisen lau sun non. Ennen päätöksentekoa lautakunta kuunteli asiantuntijoina Päijät- Hä meen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymästä va. kun ta yhty män johtajaa Veli Penttilää ja ensihoidon ylilääkäri Timo Jamaa ja Päi jät-hämeen pelastuslaitokselta pelastusjohtaja Jari Hyväristä ja en si hoi to pääl lik kö Markku Heikkilää. He poistuivat alustuksiensa ja käy dyn keskustelun jälkeen lautakunnan kokouksesta klo Käydyn laajan keskustelun jälkeen sosiali- ja terveyslautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan sisältöisen lausunnon asias ta: Heinolan sosiaali- ja terveyslautakunta esittää lausuntonaan kaupun gin hal li tuk sel le ensihoidon palvelupäätöksestä seuraavaa: 1. Hyväksyykö kaupunki palvelutasopäätösesityksen mukaiset tavoit ta mis pro sen tit eri riskialueluokissa? Heinolan kaupunki hyväksyy palvelutasopäätöksen mukaiset ta voitta mis pro sen tit eri riskiluokissa. perusteena on se, että nykyinen palve lu ta so on mitoitettu liian korkealle ja esitetyillä ta voit ta mis pro senteil la voidaan ylläpitää riittävän turvallista ja nykyistä ta lou del li sempaa ensihoitoa myös Heinolan alueella.

19 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus Hyväksyykö kaupunki palvelutasopäätösesityksen mukaisen en sihoi don järjestämistavan? Lautakunta on tyytyväinen nykyiseen ensihoidon palvelutasoon ( 1 pe rus ta son ja 1 ns. Vati-tason yksikkö 24h/vrk) ja jär jes tä mis muotoon eikä näe sen muuttamiseen tarvetta tässä vaiheessa, kun järjes tä mis vas tuu kuitenkin muuttunee vuoden 2017 valtakunnallisten uu dis tuk sien vuoksi. Muita huomioita Heinola pitää hyvänä ajatusta, että ensihoidon yksiköiden ja ko ti hoidon (kotisairaanhoidon) toimintojen tiivistämistä yhteistyönä, kun muis te taan, että ensihoito on yksiköiden pääasiallinen tehtävä. En sihoi don yksiköiden käytöstä kotihoidossa on syytä tehdä erillinen sopi mus eri osapuolten välillä. Heinolan mielestä siirtokuljetukset pitää kilpailuttaa. 3. Hyväksyykö kaupunki uuden ensihoidon kuntamaksuosuuden? Lautakunta pitää Heinolalle epäedullisena esitettyä kustannusten jako mal lia ja esittää, että kustannukset jaettaisiin kuntien kesken yhdis tä mäl lä riskiluokkiin perustuvan laskentamallin ja kapitaatiomallin si ten, että kuntien väliset euromääräiset erot / as. pienentyisivät. Pertti Pohjola ja Jouko Rajajärvi poistuivat kokouksesta pykälän käsit te lyn jälkeen klo Jatkokäsittely: Khal 401 kaupunginhallitus Lautakunnan päätös toimitettiin kaupunginhallituksen jäsenille sähkö pos til la perjantaina. Asiaan liittyvä materiaali on nähtävillä ennen kokousta asian hal lin takes kuk ses sa sekä kokouksessa. Va. kaupunginjohtaja (JT): Kaupunginhallitus päättää, että Heinolan kau pun ki antaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kun tayh ty män uuden ensihoidon palvelutasopäätöksen valmistelua varten esit tä miin kysymyksiin seuraavan lausunnon: 1. Hyväksyykö kaupunki palvelutasopäätösesityksen mukaiset tavoit ta mis pro sen tit eri riskialueluokissa? Heinolan kaupunki hyväksyy palvelutasopäätöksen mukaiset ta voitta mis pro sen tit eri riskiluokissa. Perusteena on se, että nykyinen palve lu ta so on mitoitettu liian korkealle ja esitetyillä ta voit ta mis pro sen-

20 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus teil la voidaan ylläpitää riittävän turvallista ja nykyistä ta lou del li sempaa ensihoitoa myös Heinolan alueella. 2. Hyväksyykö kaupunki palvelutasopäätösesityksen mukaisen en sihoi don järjestämistavan? Heinolan kaupunki on tyytyväinen nykyiseen ensihoidon pal ve lu tasoon (1 perustason ja 1 ns. Vati-tason yksikkö 24 h/vrk) ja jär jes tämis muo toon eikä näe sen muuttamiseen tarvetta tässä vaiheessa, kun järjestämisvastuu kuitenkin muuttunee vuoden 2017 val ta kunnal lis ten uudistuksien vuoksi. Muita huomioita Heinolan kaupunki pitää hyvänä ajatusta, että ensihoidon yksiköiden ja kotihoidon (kotisairaanhoidon) toimintoja tiivistetään yhteistyönä, kun muistetaan, että ensihoito on yksiköiden pääasiallinen tehtävä. En si hoi don yksiköiden käytöstä kotihoidossa on syytä tehdä erillinen so pi mus eri osapuolten välillä. Heinolan mielestä siirtokuljetukset pitää kilpailuttaa. 3. Hyväksyykö kaupunki uuden ensihoidon kuntamaksuosuuden? Heinolan kaupunki pitää esitettyä kustannusten jakomallia Heinolalle epä edul li se na ja esittää, että kustannukset jaettaisiin kuntien kesken yh dis tä mäl lä riskiluokkiin perustuva laskentamalli ja kapitaatiomalli si ten, että kuntien väliset euromääräiset erot / as. pienentyisivät. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksianto: Koneote Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 58 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 klo 15:00-17:23 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 107 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Kunnanhallitus Aika Maanantaina 10.11.2014 klo 18:10-20:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 Kunnanhallitus 02.02.2015 AIKA 02.02.2015 klo 17:00-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 09.11.2010 klo 18:00-21:33 KOKOUSPAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi mii

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 18.09.2014 Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta 577/10.03.00/2014 YMRAKLK 81 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 26.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 26.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 1(43) Aika 22.06.2015 klo 16:00-17:50 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Minkkinen Tiina puheenjohtaja Halonen Juhani varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 1 Perusturvalautakunta AIKA 28.11.2012 kello 15:00-17:50 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 75 Kokouksen

Lisätiedot

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15 Kaupunginhallitus 154 08.06.2015 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15 23/00.02.04/2015 KH 08.06.2015 154 Hämeenlinnan hallinto-oikeus pyytää lausuntoa

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2014 531. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2014 531. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2014 531 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 18:00-21:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 215 Kirkonseudun asemakaavan

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 08.03.2010 kello 18:00-19:27 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN Kaupunginhallitus 130 16.06.2014 OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN KH 130 Talousarvion valmistelusta

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 310 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29. Kaupunginvaltuusto. AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29. Kaupunginvaltuusto. AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29 Kaupunginvaltuusto AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 17 Kokouksen avaaminen 32 18 Kokouksen

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2008 1

SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2008 1 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2008 1 Sastamalan kaupunginvaltuusto 15.12.2008 AIKA 15.12.2008 klo 9:00 PAIKKA Sylvään koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(25) Aika 01.06.2015 klo 16:00-17:27 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Halonen Juhani puheenjohtaja, varapuheenjohtaja Tuikkanen Tuija

Lisätiedot

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä Juna Kel loseläs tä lä hes tyy Kemi jär veä ke sä kuus sa 2004 ra dal la, jota eh do te taan lak kautet ta vak si. Kuva: Jark ko Vou ti lai nen. Rau ta tie on mah dol li suus Vii me tal ven ajan on Suo

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 4 VUODEN 2011 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2011-2013 TALOUSSUUNNITELMA

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 4 VUODEN 2011 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2011-2013 TALOUSSUUNNITELMA PORVOON KAUPUNKI ESITYSLISTA 32/2010 1 Kaupunginhallitus 29.11.2010 Aika 29.11.2010 klo 16:00 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot