Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1"

Transkriptio

1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/ Kaupunginhallitus Aika klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja Varjo Niina 15:00-16:21 kh:n I varapj. Karppinen Sanna 15:00-16:21 kh:n II varapj. Aven Eero 15:00-16:21 jäsen Jaakkola Ilkka 15:48-16:21 jäsen Järvinen Kaija 15:00-16:21 jäsen Rajajärvi Jouko 15:00-16:21 jäsen Timonen Kirsi 15:09-16:21 jäsen Virtanen Timo 15:00-16:21 jäsen Teittinen Jussi 15:00-16:21 esittelijä Malin Sinikka 15:00-16:21 pöytäkirjanpitäjä Muu Turunen Risto 15:00-15:50 kv:n I varapj. Niemi Petteri 15:00-16:21 kv:n II varapj. Hepo-oja Pirjo 15:08-15:32 sivistystoimenjohtaja, asiantuntija :t 398 ja 399 Poissa Ihamäki Timo kv:n puheenjohtaja Laillisuus ja Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaisuus päätösvaltaiseksi. Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eero Aven ja Sanna Karppinen. Pöytäkirjan allekirjoitus ja Raili Hildén Niina Varjo Sinikka Malin varmennus puheenjohtaja puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä :t 398, 399 Pöytäkirjan tarkastusaika ja allekirjoitukset Eero Aven Sanna Karppinen pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja

2 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/ Pöytäkirja yleisesti Konsernihallinnon nähtävillä asianhallintakeskuksessa Todistaa Asianhallintapäällikkö Ella Vuorela

3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/ Kaupunginhallitus Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 397 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen Muutos liikunta- ja kulttuuritoimen vuoden 2014 talousarvioon Valtuustoaloite WPK-talon ja kesäteatterin tulosseurannan kehittämiseksi Muutokset sivistystoimen vuoden 2014 talousarvioon Lausunto ensihoidon palvelutasopäätöksestä Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle Hämeen ELY-keskuksen valitukseen koskien kaupunginvaltuuston itseoikaisupäätöstä Lausunto koskien Raimo Maunun valitusta sivistyslautakunnan päätöksestä Talouden kehitys tammi-lokakuulta Vuoden 2015 kunnallisveroprosentti Vuoden 2015 kiinteistöveroprosentit Muutokset sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2014 talousarvioon Heinolan vuokra-asunnot Oy:n lainan takaaminen Ilman perillisiä kuolleen kuntalaisen kuolinpesän omaisuuden hakeminen luovutettavaksi Heinolan kaupungille Itä-Hämeen kuntien yhteistyö / Yhteistoimintasopimus Jäsenten nimeäminen vanhuspalveluohjelman päivitystyöryhmään Heinola-mitalin saajat Kokouskutsuja Lauta-, johto- ja toimikuntien pöytäkirjat sekä viranhaltijapäätökset Kuntayhtymien pöytäkirjat 44

4 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/ Saapuneet kirjeet Päätöksiä ja tiedoksiantoja Kaupunginjohtajan sekä hallinto- ja kehitysjohtajan infot 47 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

5 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/ Kaupunginhallitus Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen Khal 397 Va. kaupunginjohtaja (JT): Kaupunginhallitus päättää hyväksyä esitys lis tan tämän kokouksen asioiden käsittelyjärjestykseksi siten muu tet tu na, että esityslistan asiat 404 Muutos liikunta- ja kult tuu ri toimen vuoden 2014 talousarvioon, 412 Valtuustoaloite WPK-talon ja ke sä teat te rin tulosseurannan kehittämiseksi ja 405 Muutokset si vistys toi men vuoden 2014 talousarvioon käsitellään ensimmäisinä asian 397 jälkeen. Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

6 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/ Liikunta- ja kulttuurilautakunta Kaupunginhallitus Muutos liikunta- ja kulttuuritoimen vuoden 2014 talousarvioon 3308/ /2014 Liikulla Valmistelija: vs. sivistystoimenjohtaja Miia Kemppi, puh , Talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa kehotetaan tulosalueita esittä mään talousarvioon tarvittavat muutokset tilikauden aikana, mikäli - myönnetty määräraha ei riitä tai tarvitaan uusi määräraha - tuloarvio ei toteudu, paitsi, jos myös vastaava määräraha alittuu siten, etteivät muodostuvat nettomenot tai -tulot heikennä talousarvion ta sa pai noa - sitovaa tavoitetta ei ole mahdollista saavuttaa - määrärahan käyttötarkoitus ei toteudu Liikunta- ja kulttuurilautakunnan vuoden 2014 talousarvioon li sämää rä ra ha esi tys on seuraava: 450 kulttuuripalvelut ja museo Talousarvio on toteutunut lähes suunnitelman mukaisesti. Tilanne Toteuma TA 2014 Tulot Menot Netto Kokonaisuudessaan tulot ovat ylittyneet arvioon nähden Osa vuo si kat sauk sen arvion mukaan menot tulisivat toteutumaan suun ni tel mien mukaisesti. Kesäteatterinäytöksen tulot ovat 121 % arviosta. Tulot ylittyvät ke säteat te ri näy tök sien kohdalla arviolta sekä menot ovat 97,3%, joista toteuma ja TA Sivistystoimenjohtaja (PH): Liikunta- ja kulttuurilautakunta päättää esit tää kau pun gin hal li tuk sel le ja edelleen kau pun gin val tuus tol le seuraa van mää rä ra ha muu tok sen: Kulttuuripalvelut 450 Määräraha Talousarvio Muutos Yhteensä Tulot 4521 kesäteatterinäytökset Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

7 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/ Liikunta- ja kulttuurilautakunta Kaupunginhallitus Jatkokäsittely: kaupunginhallitus Tiedoksianto: Kopio Reijo Louko Khal 398 Valmistelija: kaupunginkamreeri Reijo Louko, puh , Talousarvio on tässä kohtaa valtuustoon nähden sitova teh tä vä tasol la 450 "Kulttuuripalvelut ja museo". Va. kaupunginjohtaja (JT): Kaupunginhallitus päättää esittää kaupun gin val tuus tol le, että valtuusto korottaa tehtävän "450 Kult tuu ripal ve lut ja museo" vuoden 2014 tuloarviota seu raa vas ti: Talousarvio Muutos Yhteensä 450 Kulttuuripalvelut ja museo TULOT * kesäteatteriesityksen tulot ylittyvät Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Raili Hildén ilmoitti es teel li syydes tään hallintolain 28 :n 1 mom. 5) kohdan mukaisesti ja poistui ko kous huo nees ta asian käsittelyn ajaksi. Puheenjohtajana toimi 1. varapuheenjohtaja Niina Varjo. Kaupunginhallitus kuuli tämän asian kohdalla asiantuntijana si vis tystoi men joh ta ja Pirjo Hepo-ojaa. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Jatkokäsittely: kaupunginvaltuusto

8 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/ Liikunta- ja kulttuurilautakunta Kaupunginhallitus Valtuustoaloite WPK-talon ja kesäteatterin tulosseurannan kehittämiseksi 3850/ /2014 Liikulla Valmistelijat: kaupunginkamreeri Reijo Louko, puh sisäinen tarkastaja Sanna Salminen, puh sivistystoimenjohtaja Pirjo Hepo-oja, puh , Aloite on jätetty Aloitteessa esitetään WPK -talon ja kesä teat te rin talousseurannan kehittämistä niin, että käyttöön otetaan tu los poh jai nen toimintasuunnitelma ja sisäinen tuloslaskentamalli, jo ka noudattaa yritysten yleistä käytäntöä. Talousseurannan kehittäminen kesäteatteritoiminnan osalta Valtuustoaloitteessa esitetään käyttöönotettavaksi tu los las kel makaa va, joka ei perustu kunnallisessa kirjanpidossa käytettävään meno- ja tulolajierittelyyn. Tuloslaskelmaan kerättävät tiedot voidaan tuot taa myös nykyisestä kirjanpidosta. Kir jaus käy tän tö jä tar ken tamal la pystytään tuottamaan riittävän luo tet ta va laskelma tuloksesta. Uu si kas sa jär jes tel mä mahdollistaa myös entistä tarkemman tuo tekoh tai sen seu ran nan. Valtuustoaloitteessa mainitulla ulkoravintolalla on ymmärretty tar koitet ta van teatterissa kävijöille tapahtuvaa väliaikamyyntiä, joka on arvon li sä ve ron alaista toimintaa. Itse teatteritoiminnan ar von li sä ve rol lisuu des ta on vallalla kahdenlaista tulkintaa ja asiasta on pyydetty vero hal lin nol ta lausuntoa. Tästä syystä väliaikamyynti tullaan kä sit te lemään jatkossa teatteritoiminnasta erillään omalla kus tan nus pai kallaan tai laskentatunnisteella. Heinolan kesäteatterin väliaikamyynnissä on ollut aina käytössä kassa ko ne, johon sen väliaikamyynti on kokonaisuudessaan tallennettu. AVI valvoo kesäteatterilla tapahtuvaa alkoholimyyntiä, eikä sillä ole ol lut toiminnasta huomautettavaa. Kassakoneesta saadaan AVI:lle nel jän nes vuo si ra por tit kesäteatterin anniskelusta. Kesäteatterin vä liai ka myyn nin kirjanpito perustuu kassakoneelle tallennettuihin ta pahtu miin. Kassatapahtumat on kirjattu kaupungin kirjanpitoon kes ki tetys ti taloushallinnon toimesta. Uusi kassajärjestelmä helpottaa myös kesäteatterin väliaikamyyntiä, kos ka viennit kirjanpitoon au to ma ti soi tu vat. Kulttuuripalveluihin hankit tu kassajärjestelmä otetaan käyttöön kesäteatterin myyn neis sä vuon na Järjestelmästä saadaan tarvittavat kuitit asiak kaal le ja päi vit täi set tuotekohtaiset kirjanpidon myyntiraportit.

9 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/ Liikunta- ja kulttuurilautakunta Kaupunginhallitus Talousseurannan kehittäminen WPK -talon toiminnan osalta WPK -talon tulot muodostuvat tilavuokrista ja siellä järjestettävien kon sert tien yms. pääsylipputuloista. Menot muodostuvat kult tuu ri tilai suuk sien järjestämis- ja huoneistomenoista. Ravintola- ja vä li ai kamyyn ti eivät ole sisältyneet WPK -talon toimintaan. Poistot huo mioon ottaen talon toiminta tuottaa vuositasolla n :n tappion. Esi te tyn kaltaisen tuloslaskelman laatiminen WPK -talon osalta ei oli si nykyistä meno- tulolajierittelyä informatiivisempi. Toimintasuunnitelman mukainen toteutumisen arviointi Kaupungin osavuosikatsaukset tehdään neljännesvuosittain. Niiden yh tey des sä raportoidaan myös kulttuuripalveluiden tulojen ja me nojen sekä sitovien tavoitteiden toteutuminen. Samalla ennakoidaan ko ko talousarviovuoden talousarvion toteutuminen. Kulttuuripalvelut (sisältäen kesäteatterin ja WPK -talon) on mää ri telty talousarviossa bruttositovaksi. Vuonna 2014 kesäteatterin tulot ylit tyi vät (tilanne ), jonka myötä kau pun gin valtuus tol le tullaan tekemään ehdotus talousarviomuutoksesta. Kaupun gin val tuus to päättää bruttositovien tehtävien tulo- ja me no ar vioiden ylityksistä. Sisäinen valvonta ja riskien hallinta Kaupunginvaltuusto on päättänyt Heinolan kaupungin sisäisen valvon nan ja riskienhallinnan perusteet Perusteissa mää ritel lään mm sisäisen valvonnan vastuutahot, sekä ra por toin ti vel vol lisuu det, jotka on kirjattu myös kaupungin hallintosääntöön. Sisäisen valvonnan toimivuutta tarkastaa sisäinen tarkastus, joka rapor toi havainnoistaan ja kehittämisehdotuksistaan tar kas tus koh detta, kaupunginjohtajaa, kaupunginhallitusta sekä tar kas tus lau ta kuntaa. Ulkoista tarkastusta kaupungissa suorittaa kaupunginvaltuuston va lit se ma tilintarkastusyhteisö (kaudella BDO Audiator Oy), joka raportoi havainnoistaan tarkastuslautakunnalle. Tar kas tuslau ta kun ta arvioi puolestaan omalta osaltaan sisäisen valvonnan toimi vuut ta kuulemisten ja saamiensa tarkastusraporttien perusteella ja ra por toi niistä vuosittain arviointikertomuksen muodossa kau pun ginval tuus tol le. Kesäteatterin toimintamalli tulevaisuudessa Valtuustoaloitteessa esitetään WPK -talon ja kesäteatteritoiminnan tu le vai suu den toimintavaihtoehdoiksi toimintojen yhtiöittämistä sekä toi min to jen hajauttamista eri yksiköiksi tai toimintojen ulkoistamista. WPK- talon toiminta on ollut puhtaasti verorahoitteista kult tuu ri toimin taa, eikä sen yhtiöittämiselle ole perusteita. Kesäteatterin toi min-

10 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/ Liikunta- ja kulttuurilautakunta Kaupunginhallitus ta on vuoden aikana lyhytaikaista ja huo mion ar vois ta on myös se, et tä kesäteatterin taloudellinen tulos on epävarma ja suh tees sa koko kaupungin talouteen erittäin vähäinen. Tarvittaessa kun ta päät täjät ratkaisevat myöhemmin sen, kuinka he haluavat jär jes tää toi minnat tulevaisuudessa. Heinolan kaupungin kulttuuripalvelut ei kilpaile paikallisten yrittäjien kans sa, vaan tuottaa taiteellista teatteria ja teatterin väliajalla ta pahtu van väliaikapalvelun. Nämä toiminnot kuuluvat olennaisesti samaan kokonaisuuteen. Väliaikamyynnistä suuri osa tapahtuu en nakko myyn ti nä ja kokonaispakettina lipun ostamisen kanssa, tä mänkään takia toimintoja ei ole syytä lähteä pilkkomaan. Valtuustoaloite on esityslistan liitteenä 6. Jatkokäsittely Khal 399 Sivistystoimenjohtaja (PH): Liikunta- ja kulttuurilautakunta päättää an taa edellä ole van vastauksenaan jätettyyn val tuus toaloit tee seen ja lä het tää sen kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsi tel tä väk si. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. kaupunginhallitus Heinolan kaupunginvaltuuston hyväksymän työ jär jes tyksen 20 mukaan valtuutetuilla on oikeus tehdä kirjallisia aloit tei ta kun nan toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Val tuus to aloit teeseen on kaupunginhallituksen vastattava pää sään töi ses ti puolen vuo den kuluessa. Vastauksesta voidaan kes kus tel la ja tehdä päätös. Esityslistan liitteenä 7 valtuuston kokouksessa jätetty valtuus to aloi te. Va. kaupunginjohtaja (JT): Kaupunginhallitus päättää vastata jätettyyn valtuustoaloitteeseen WPK-talon ja ke sä teat te rin tu los seu ran nan kehittämiseksi edellä olevasta liikunta- ja kult tuu rilau ta kun nan valmistelutekstistä ja päätöksestä il me ne väl lä tavalla ja esit tää, että kaupunginvaltuusto toteaa 1) vastauksen riittäväksi ja 2) asian aloitteena loppuun käsitellyksi. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Raili Hildén ilmoitti es teel li syydes tään hallintolain 28 :n 1 mom. 5) kohdan mukaisesti ja poistui ko kous huo nees ta asian käsittelyn ajaksi. Puheenjohtajana toimi 1. varapuheenjohtaja Niina Varjo.

11 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/ Liikunta- ja kulttuurilautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus kuuli tämän asian kohdalla asiantuntijana si vis tystoi men joh ta ja Pirjo Hepo-ojaa. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Jatkokäsittely: kaupunginvaltuusto

12 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/ Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus Muutokset sivistystoimen vuoden 2014 talousarvioon 3308/ /2014 Sivla Valmistelijat: nuorisotoimenjohtaja Heli Warto, puh , varhaiskasvatusjohtaja Miia Kemppi, puh , Talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa kehotetaan tulosalueita esittä mään talousarvioon tarvittavat muutokset tilikauden aikana, mikäli - myönnetty määräraha ei riitä tai tarvitaan uusi määräraha - tuloarvio ei toteudu, paitsi, jos myös vastaava määräraha alittuu siten etteivät muodostuvat nettomenot tai -tulot heikennä talousarvion ta sa pai noa - sitovaa tavoitetta ei ole mahdollista saavuttaa - määrärahan käyttötarkoitus ei toteudu Sivistyslautakunnan vuoden 2014 talousarvioon li sä mää rä ra ha esityk set ovat seuraavat: Nuorisopalvelut: Talousarvio ei ole toteutunut suunnitelman mukaisesti. Tilanne : Toteuma TA 2014 Tulot , Menot , Netto , Nuorisopalveluiden tulot ovat 59,10 %. Arvioidut tulot, myyntitulot muil ta (3004) jäävät arviolta noin pienemmäksi. Tuloiksi ar vioi tu ja myyntituloja ei saavuteta, koska Peltosen suksitehtaan alihan kin ta tu lot ovat olleet olemattomat lumen puutteen vuoksi ja suun ni tel mis sa ollut SER-purkutyö Kuusakosken kanssa ei alkanut ol len kaan lukuisista neuvotteluista huolimatta. Varhaiskasvatuspalvelut: Talousarvio ei ole toteutunut suunnitelman mukaisesti. Tilanne : Toteuma TA 2014 Tulot Menot Netto Varhaiskasvatuspalveluiden tulot ovat 62,7 %. Tuloissa eivät näy vie lä loppuvuoden päi vä hoi to las ku tuk sen vaikutus eikä lop pu vuodes ta teh tä vät sisäisten las ku tus ten oikaisut. Tulot hoi to päi vä mak su-

13 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/ Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus jen (3257) osalta jäävät ar vioi tua pienemmäksi noin Ny kyinen mää rä ra ha ei tule täl le vuodelle riittämään. Syynä hoitolasten mää rän väheneminen, yleinen taloustilanne, vanhempien mak su kyvyn hei ken ty mi nen. Loppuvuoden menoista puuttuvat vielä mer kit tävä osa sähköisten palveluiden hankinnoista ja koulutuksista, joten ai na kaan menojen alittumista ei voida tässä vaiheessa olettaa. Talousarvion toteutumisen perusteella on todennäköistä, että käyttö ta lou des sa vuoden 2014 määrärahat eivät ole riittävät var hais kasva tus- ja nuorisopalveluiden kohdalla. Molemmissa tehtävissä tu loar viot ovat alittumassa. Vs. sivistystoimenjohtaja (MK): Sivistyslautakunta päättää esittää kau pun gin hal li tuk sel le ja edelleen kaupunginvaltuustolle seuraavat mää rä ra ha muu tok set vuoden 2014 ta lous ar vi oon: Nuorisopalvelut Määräraha Talousarvio Muutos Yhteensä 440 nuorisopalvelut 3004 Myyntituotot muilta Varhaiskasvatuspalvelut Määräraha Talousarvio Muutos Yhteensä 420 varhaiskasvatuspalvelut 3257 hoitopäivämaksut Jatkokäsittely: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. kaupunginhallitus Tiedoksianto: Kopio kaupunginkamreeri Reijo Louko Khal 400 Valmistelija: kaupunginkamreeri Reijo Louko, puh , Sivistyslautakunnan tarkoituksena on ollut esittää, että nuo ri so pal velu jen ja varhaiskasvatuspalvelujen tuloarvioita vä hen ne tään. Talousarvioon ei esitetä määrärahojen (menoarvioiden) muu tok sia. Va. kaupunginjohtaja (JT): Kaupunginhallitus päättää esittää kaupun gin val tuus tol le, että valtuusto hyväksyy si vis tys toi men vuoden 2014 talousarvioon seuraavat muutokset: Tuloarvio Muutos 440 Nuorisopalvelut * Tuotot alihankintatöistä alittuvat

14 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/ Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus Varhaiskasvatuspalvelut * Päivähoidon maksutuotot alittuvat Jatkokäsittely: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. kaupunginvaltuusto

15 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus Lausunto ensihoidon palvelutasopäätöksestä 1015/ /2012 Sotela Valmistelijat: johtava ylilääkäri Aila Riusala, puh , talouspäällikkö Paavo Posti, puh Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä pyytää otsik ko asias ta Heinolan kaupungin lausuntoa. Lausuntoa pyydetään seu raa van sisältöisellä saatekirjeellä: Terveydenhuoltolaki ja ensihoidon asetus siirsivät ensihoidon jär jestä mis vas tuun sairaanhoitopiireille vuoden 2013 alusta lähtien. Ai emmin kuntien järjestämisvastuulla ollut sairaankuljetus muuttuu en sihoi dok si ja tämä palvelu pitää tuottaa kaikille sairaanhoitopiirin asukkail le yhdenvertaisesti ja tasalaatuisesti. Ensihoitojärjestelmä pitää liit tää osaksi terveydenhuollon muuta toimintaa ja erityisesti osaksi päi vys tys pal ve lu ja. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kunta yh ty män valtuusto on vahvistanut ensimmäisen pal ve lu ta so päätök sen (PTP) vuonna 2012, Sairaanhoitopiirin alue on jaettu viiteen riskiluokka-alueeseen sen mu kai ses ti kuinka paljon ensihoidon tehtäviä neliökilometrin alueelle koh dis tuu. Samassa riskiluokassa on taattava samantasoinen ta voitta mis pro sent ti kiireellisen ensihoidon tehtävissä. Palvelutasopäätöksen tärkein osa on riskiluokittaiset ta voit ta mis prosen tit kiireellisen ensihoidon osalta. Toinen merkittävä osa pal ve luta so pää tös tä on ensihoidon järjestämistapa. Vuosien ajan on ensihoidon tuottamismallina sai raanhoi to pii ris sä ollut ensihoitokeskuksen ja pelastuslaitoksen kump panuus mal li. Lisäksi on kahden vuoden siirtymäajan Hartolan ja Sysmän alueella jatkettu vielä vanhaa sairaankuljetussopimusta. Tämä so pi mus on irtisanottu ja loppuu helmikuussa Vuonna 2013 olivat kuntien maksuosuudet ensihoitojärjestelmästä 8,9 miljoonaa euroa ja vuoden 2014 TPE on luokkaa 8,2-8,4 miljoo naa euroa. Omistajakuntien tahtotila on ollut löytää tuottavampi kei no ensihoidon tuottamiseen alueelle. Kuntayhtymän hallitus nimitti ulkopuolisen selvitysmiehen ar vioimaan ensihoitojärjestelmää Tätä selvitystä ohjasi erillinen oh jausryh mä, jossa oli jäseniä kunnista, maakunnasta ja yhtymästä. Sel vitys työs sä päädyttiin suosittelemaan varallaolon poistamista, yö valmiu den vähentämistä ja siirtokuljetusten integrointia kiireelliseen toi-

16 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus min taan. Selvityksen mukaan pelastuslaitoksen ei ole mahdollista tuot taa kenttäjohtamista tai siirtokuljetuksia. Ohjausryhmä antoi evästyksiä selvityksen pohjalta uuden PTP:n jatko val mis te luun. Ohjausryhmä piti kokonaisulkoistusta riskialttiina vaih to eh to na. Lisäksi ohjausryhmä toivoi nykyisen kump pa nuus mallin jatkokehittämistä tuottavampaan suuntaan. Kuntayhtymä kävi neu vot te lun pelastuslaitoksen kanssa ja tuloksena oli uudistettu kump pa nuus mal li. Kuntayhtymän hallituksen käsittelyssä ovat olleet seuraavat tuo tanto mal lit: ensihoitokeskuksen malli, tilaaja-tuottaja malli, uusi kumppa nuus mal li ja pelastuslaitoksen ehdottama malli. Hallitus päätti kokouk ses saan , että uusi PTP valmistellaan ensisijaisesti uu dis te tun kumppanuusmallin pohjalta, mutta kunnilla on myös mah dol li suus lausua muista vaihtoehdoista. Järjestämisvastuu on kuntayhtymän ensihoitokeskuksella, jossa on myös kenttäjohto. Alueella toimii 10 ympärivuorokautista ja 10 osa-ai kais ta ensihoitoyksikköä. Yksiköitä ei kohdisteta kun ta koh taises ti, vaan kenttäjohto huolehtii palvelusopimuksen toteutumisesta alu eel la Ensihoitokeskuksella on mahdollisuus joustaa en si hoi to yk siköi den käyttöajoissa potilastilanteen mukaan. Tällä lisätään kus tannus te hok kuut ta. Ensihoitojärjestelmää kehitetään edelleen tu kemaan kotihoitoa ja kotona pärjäämistä Ensihoito ja päivystys muodos ta vat toiminnallisen kokonaisuuden. Tuottajina ovat sekä en sihoi to kes kus että pelastuslaitos. Ensihoitokeskukseen sijoittuu hoi tota son ja vaativan hoito-tason henkilöstö ja pelastuslaitokselle pe rusta son henkilöstö sekä luonnollisesti pelastajat, jotka tekevät työtä myös ensihoidossa. Kuntamaksuosuus vuodelle 2015 on 8,0 miljoonaa euroa. Tämä tarkoit taa palvelusopimuksen tavoittamisprosentteihin hieman edellistä pal ve lu so pi mus ta matalampaa tasoa. Valtakunnallisesti ta voit ta mispro sen tit ovat kuitenkin edelleen kilpailukykyiset. Palvelutasopäätöksessä ei päätetä kustannusten kuntajaosta. Luonnol li ses ti tämä on kuitenkin oleellinen osa ensihoitojärjestelmää. Ulko puo li sen selvitystyön tuloksena on syntynyt ehdotus kuntien maksu osuuk sien uudeksi jakoperusteeksi. Maksuosuudet perustuisivat ris ki alue luok kiin. Tämä huomioi sekä väestön tiheyden että väestön sai ras ta vuu den / palveluiden tarpeen. Lausuntoa pyydetään: Hyväksyykö kunta / kaupunki palvelutasopäätösesityksen mukaiset ta voit ta mis pro sen tit eri riskialueluokissa? Hyväksyykö kunta / kaupunki palvelutasopäätösesityksen mu kaisen en si hoi don järjestämistavan?

17 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus Hyväksyykö kunta / kaupunki uuden ensihoidon kun ta mak su osuuden? Vuodelle 2015 jäsenkuntien maksuosuus on 8,0 miljoonaa euroa. Lausunnot pyydetään toimittamaan mennessä. Viranhaltijoiden valmistelema lausuntoesitys on liitteenä. Siinä on käy tet ty hyväksi olemassa olevaa materiaalia. Lääketieteelliseltä kan nal ta pa ras vaihtoehto olisi yksi organisaatio, mutta kokonaisuus huo mi oon ottaen Heinola hyväksyy ns. kumppanuusmallin, mutta an ne tun lausunnon mukaisesti sairaanhoitopiirillä tulee olla en si hoidon kehittämisen, toiminnan koordinoinnin ja johtamisen ko ko naisvas tuu. Lopullisen lau sun non palvelutasopäätöksestä antaa kau pungin hal li tus. Esityslistan liitteenä 3 - lausuntoesitys ensihoidon palvelutasopäätöksestä - Päijät-Hämeen esihoidon kehittäminen - palvelutasopäätösesitys ensihoitopalvelun järjestämiseksi Päijät-Hä meen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä al kaen - ensihoitojärjestelmän PTP vuosille Sosiaali- ja terveysjohtaja (KK): Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää antaa lausuntonaan ensihoidon palvelutasopäätöksestä kau pungin hal li tuk sel le esityslistan liitteen mukaisen lausunnon. Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi tehdyn esityksen kahdella täs men nyk sel lä. Lisäksi lautakunta päätti, että korjattu lau sun to esitys liitetään pöytäkirjan liitteeksi. Pöytäkirjan liitteenä 2 korjattu lausuntoesitys. Jatkokäsittely: kaupunginhallitus Pykälä korjattu hallintolain 50 :n mukaisena asiavirheenä sosiaalija terveyslautakunnan kokouksessa Sotela Valmistelijat: sosiaali- ja terveysjohtaja Kirsi Korttila, puh , johtava ylilääkäri Aila Riusala, puh Sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja on päättänyt ot taa lau sun non antamisen ensihoidon palvelutasopäätöksestä uu del leen kä sit te lyyn hallintolain 50 :n mukaisena asia vir hee n kor jauk se na,

18 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus kos ka lautakunnalla ei ollut ko kouk ses saan käy tet tä vissä kaikkea mahdollista saatavilla ole vaa tie toa. Esityslistan liitteenä 1 - Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen ehdotus ensihoidon vaih to eh toi ses ta toimintamallista - Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen saapunut nä ke mys en si hoi don kumppanuusmalliksi - Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen saapunut korjattu esitys ensihoitopalvelun kumppanuusmalliksi ensihoidon pal ve lu ta sopää tök seen lausuntoesitys ensihoidon palvelutasopäätöksestä Lau ta kun nan jäseniä pyydetään ottamaan kokoukseen mukaan edel li sen sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksen lii te ma te ri aa li. Kokouksessa on läsnä vastaamassa kysymyksiin sekä Palo- ja pelas tus lai tok sen että Päijät-Hämeen sosiaali- ja ter vey den huol lon kun ta yh ty män edustaja. Sosiaali- ja terveysjohtaja (KK): Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää antaa kau pun gin hal li tuk sel le ensihoidon pal ve lu ta so pää tök ses tä liit teen mukaisen lau sun non. Ennen päätöksentekoa lautakunta kuunteli asiantuntijoina Päijät- Hä meen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymästä va. kun ta yhty män johtajaa Veli Penttilää ja ensihoidon ylilääkäri Timo Jamaa ja Päi jät-hämeen pelastuslaitokselta pelastusjohtaja Jari Hyväristä ja en si hoi to pääl lik kö Markku Heikkilää. He poistuivat alustuksiensa ja käy dyn keskustelun jälkeen lautakunnan kokouksesta klo Käydyn laajan keskustelun jälkeen sosiali- ja terveyslautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan sisältöisen lausunnon asias ta: Heinolan sosiaali- ja terveyslautakunta esittää lausuntonaan kaupun gin hal li tuk sel le ensihoidon palvelupäätöksestä seuraavaa: 1. Hyväksyykö kaupunki palvelutasopäätösesityksen mukaiset tavoit ta mis pro sen tit eri riskialueluokissa? Heinolan kaupunki hyväksyy palvelutasopäätöksen mukaiset ta voitta mis pro sen tit eri riskiluokissa. perusteena on se, että nykyinen palve lu ta so on mitoitettu liian korkealle ja esitetyillä ta voit ta mis pro senteil la voidaan ylläpitää riittävän turvallista ja nykyistä ta lou del li sempaa ensihoitoa myös Heinolan alueella.

19 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus Hyväksyykö kaupunki palvelutasopäätösesityksen mukaisen en sihoi don järjestämistavan? Lautakunta on tyytyväinen nykyiseen ensihoidon palvelutasoon ( 1 pe rus ta son ja 1 ns. Vati-tason yksikkö 24h/vrk) ja jär jes tä mis muotoon eikä näe sen muuttamiseen tarvetta tässä vaiheessa, kun järjes tä mis vas tuu kuitenkin muuttunee vuoden 2017 valtakunnallisten uu dis tuk sien vuoksi. Muita huomioita Heinola pitää hyvänä ajatusta, että ensihoidon yksiköiden ja ko ti hoidon (kotisairaanhoidon) toimintojen tiivistämistä yhteistyönä, kun muis te taan, että ensihoito on yksiköiden pääasiallinen tehtävä. En sihoi don yksiköiden käytöstä kotihoidossa on syytä tehdä erillinen sopi mus eri osapuolten välillä. Heinolan mielestä siirtokuljetukset pitää kilpailuttaa. 3. Hyväksyykö kaupunki uuden ensihoidon kuntamaksuosuuden? Lautakunta pitää Heinolalle epäedullisena esitettyä kustannusten jako mal lia ja esittää, että kustannukset jaettaisiin kuntien kesken yhdis tä mäl lä riskiluokkiin perustuvan laskentamallin ja kapitaatiomallin si ten, että kuntien väliset euromääräiset erot / as. pienentyisivät. Pertti Pohjola ja Jouko Rajajärvi poistuivat kokouksesta pykälän käsit te lyn jälkeen klo Jatkokäsittely: Khal 401 kaupunginhallitus Lautakunnan päätös toimitettiin kaupunginhallituksen jäsenille sähkö pos til la perjantaina. Asiaan liittyvä materiaali on nähtävillä ennen kokousta asian hal lin takes kuk ses sa sekä kokouksessa. Va. kaupunginjohtaja (JT): Kaupunginhallitus päättää, että Heinolan kau pun ki antaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kun tayh ty män uuden ensihoidon palvelutasopäätöksen valmistelua varten esit tä miin kysymyksiin seuraavan lausunnon: 1. Hyväksyykö kaupunki palvelutasopäätösesityksen mukaiset tavoit ta mis pro sen tit eri riskialueluokissa? Heinolan kaupunki hyväksyy palvelutasopäätöksen mukaiset ta voitta mis pro sen tit eri riskiluokissa. Perusteena on se, että nykyinen palve lu ta so on mitoitettu liian korkealle ja esitetyillä ta voit ta mis pro sen-

20 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus teil la voidaan ylläpitää riittävän turvallista ja nykyistä ta lou del li sempaa ensihoitoa myös Heinolan alueella. 2. Hyväksyykö kaupunki palvelutasopäätösesityksen mukaisen en sihoi don järjestämistavan? Heinolan kaupunki on tyytyväinen nykyiseen ensihoidon pal ve lu tasoon (1 perustason ja 1 ns. Vati-tason yksikkö 24 h/vrk) ja jär jes tämis muo toon eikä näe sen muuttamiseen tarvetta tässä vaiheessa, kun järjestämisvastuu kuitenkin muuttunee vuoden 2017 val ta kunnal lis ten uudistuksien vuoksi. Muita huomioita Heinolan kaupunki pitää hyvänä ajatusta, että ensihoidon yksiköiden ja kotihoidon (kotisairaanhoidon) toimintoja tiivistetään yhteistyönä, kun muistetaan, että ensihoito on yksiköiden pääasiallinen tehtävä. En si hoi don yksiköiden käytöstä kotihoidossa on syytä tehdä erillinen so pi mus eri osapuolten välillä. Heinolan mielestä siirtokuljetukset pitää kilpailuttaa. 3. Hyväksyykö kaupunki uuden ensihoidon kuntamaksuosuuden? Heinolan kaupunki pitää esitettyä kustannusten jakomallia Heinolalle epä edul li se na ja esittää, että kustannukset jaettaisiin kuntien kesken yh dis tä mäl lä riskiluokkiin perustuva laskentamalli ja kapitaatiomalli si ten, että kuntien väliset euromääräiset erot / as. pienentyisivät. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksianto: Koneote Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 14/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 14/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 14/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Aika 06.11.2014 klo 18:00-20:35 Paikka Kaupungintalo II-krs, kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Riutta Heimo 18:00-20:35

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti Sosiaali- ja terveyslautakunta 109 19.09.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 118 10.10.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 124 24.10.2017 Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00. Kaupunginhallitus 312 05.12.2016 Kaupunginvaltuusto 87 12.12.2016 Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.00/2016 Khall 05.12.2016 312 Valmistelija: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen Perusturvalautakunta 3 21.02.2017 Kaupunginhallitus 4 06.03.2017 Kaupunginvaltuusto 3 27.03.2017 Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1. - 31.12.2016 306/02.02.00/2015 Perla 21.02.2017 3 Valmistelija:

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 19.09.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 38 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 25.08.2015 klo 14:00-16:08 Paikka Kaupungintalo, 3. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 07.11.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 48 Sosiaali- ja terveysjohtajan

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 19/ Otsikko Sivu 252 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 19/ Otsikko Sivu 252 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 Kaupunginhallitus Aika 18.10.2016 ja 19.10.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 252 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4 253 Vuoden 2017 talousarvio

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 06.10.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 43 Musiikkiopiston rehtorin

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015 Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 02.11.2015 248 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 29.10.2015 klo 14:00-16:05 Paikka Kaupungintalo, 2. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178 Kunnanhallitus 178 09.08.2017 Välitilinpäätös 30.6.2017 87/030.032/2016 KHALL 178 Selostus: Kunnan hallintosäännön 20 mukaisesti tehtäväalueen sitovat toi min ta- ja tulostavoitteet määritellään valtuuston

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 28 25.03.2015 Sivistyslautakunta 72 20.05.2015 Kaupunginhallitus 180 25.05.2015. Sivistystoimen palveluverkkoselvitys

Sivistyslautakunta 28 25.03.2015 Sivistyslautakunta 72 20.05.2015 Kaupunginhallitus 180 25.05.2015. Sivistystoimen palveluverkkoselvitys Sivistyslautakunta 28 25.03.2015 Sivistyslautakunta 72 20.05.2015 Kaupunginhallitus 180 25.05.2015 Sivistystoimen palveluverkkoselvitys 3728/12.00.00/2014 Sivla 25.03.2015 28 Valmistelijat: koulutusjohtaja

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä)

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä) Ympäristölautakunta 54 26.05.2015 Kaupunginhallitus 178 01.06.2015 Ympäristölautakunta 95 24.11.2015 Kaupunginhallitus 361 01.12.2015 Kaupunginvaltuusto 77 07.12.2015 Kankaanpään keskustan ja sitä ympäröivien

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 22/ Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rauhankatu 3, 3. krs

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 22/ Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rauhankatu 3, 3. krs Heinolan kaupunki Pöytäkirja 22/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 16.11.2015 klo 14:00-15:24 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rauhankatu 3, 3. krs Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 14:00-15:24

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 3/2016 1 Revontuli-Opiston jaosto Aika 28.11.2016 klo 17:00 Paikka Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie 28 99100 Kittilä Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan esityksen seuraavin muu tok sin: Tehtävä 200 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan esityksen seuraavin muu tok sin: Tehtävä 200 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Kaupunginhallitus 253 18.10.2016 Kaupunginvaltuusto 71 14.11.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2020 1187/02.02.00/2016 Khall 18.10.2016 253 Käsittelyn pohjana on talousarvioseminaariin

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011 44 Kiinteistö Oy Hopunkallio

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 14.02.2013 Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/ Otsikko Sivu 5 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/ Otsikko Sivu 5 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2017 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 20.03.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 5 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 6 Tilintarkastajan tarkastusraportti

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 07.02.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 2 Tilapäisen henkilökunnan palkkaaminen

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703.

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703. Kaupunkirakennelautakunta 9 17.01.2017 Kaupunkirakennelautakunta 68 14.03.2017 Kaupunginhallitus 108 20.03.2017 Kaupunginvaltuusto 16 27.03.2017 Merimiehenkatu 3 asemakaavamuutoksen hyväksyminen 7500/10.02.03/2016

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa.

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa. Tilapäinen valiokunta 4 13.03.2015 Valtuusto 15 23.03.2015 Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa 23/00.02.04/2015 TILAPVAL 13.03.2015 4 Valtuusto

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1. Otsikko Sivu 6 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1. Otsikko Sivu 6 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 25.02.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4 7 Heinolan vuokra-asunnot Oy:n

Lisätiedot

Pohjois-Suomen HAO:n päätösten tiedoksianto ja oikeudenkäyntikulujen korvausvelvoitteet. Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätökset:

Pohjois-Suomen HAO:n päätösten tiedoksianto ja oikeudenkäyntikulujen korvausvelvoitteet. Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätökset: Kaupunginhallitus 356 12.10.2015 Kaupunginvaltuusto 83 26.10.2015 Pohjois-Suomen HAO:n päätösten tiedoksianto ja oikeudenkäyntikulujen korvausvelvoitteet 731/01.01.01/2012 KHALL 12.10.2015 356 Pohjois-Suomen

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 12.02.2014 AIKA 12.02.2014 klo 18:00-19:30 PAIKKA Elisenvaaran oppimiskeskus, kirjaston lukusali ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari Viitasaaren kaupunginhallitus 212 31.10.2016 Viitasaaren kaupunginvaltuusto 90 07.11.2016 Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari 650/211/2016 Viitasaaren kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12 Elämänlaatujaosto AIKA 12.04.2012 klo 17:00-18:25 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Perusturvalautakunta Aika 17.05.2017 klo 18:00-19:05 Paikka Ravintola Tehdas, kabinetti : Pakaantie 1, Orimattila Osallistujat Nimi Tehtävä Holopainen Veini pj.

Lisätiedot

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi.

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi. Tekninen lautakunta 271 30.09.2014 Tekninen lautakunta 101 26.04.2016 Tekninen lautakunta 107 27.06.2017 Kaupunginhallitus 385 14.08.2017 Kaupunginhallitus 402 28.08.2017 Kaupunginvaltuusto 109 18.09.2017

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 29.06.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 28 Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 51-53, 58, 60-64 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 27.06.2017 klo 09:00-11:15 Paikka Kaupungintalon 2. kerroksen kokoustila Osallistujat Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi Seppo vpj.

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Otsikko Sivu 13 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Otsikko Sivu 13 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 07.04.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 14 Ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 11.09.2014 Aika 11.09.2014 klo 13:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, Kokoushuone Petäjä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 15:00-16:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 19 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE Ympäristölautakunta 60 15.06.2016 Kunnanhallitus 181 20.06.2016 Ympäristölautakunta 32 22.03.2017 Kunnanhallitus 87 27.03.2017 SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

Lisätiedot

Talousarvio vuodelle 2017 ja vuosien taloussuunnitelma / sivistyslautakunta

Talousarvio vuodelle 2017 ja vuosien taloussuunnitelma / sivistyslautakunta Sivistyslautakunta 72 13.09.2016 Sivistyslautakunta 84 11.10.2016 Talousarvio vuodelle 2017 ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelma / sivistyslautakunta 259/05.051/2016 SIVLTK 13.09.2016 72 Sivistysosaston

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2017 1 Tarkastuslautakunta 11.05.2017 Aika 11.05.2017 klo 13:00-15:45 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 24.10.2017 Sisällysluettelo Sivu 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2018 2021 investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja

Lisätiedot

Perusturvalautakunta Perusturvalautakunnan käyttösuunnitelma /02.02/2016. Perusturvalautakunta 4

Perusturvalautakunta Perusturvalautakunnan käyttösuunnitelma /02.02/2016. Perusturvalautakunta 4 Perusturvalautakunta 4 26.01.2016 Perusturvalautakunnan käyttösuunnitelma 2016 23/02.02/2016 Perusturvalautakunta 4 Kaupunginvaltuusto on 14.12.2015 120 hyväksynyt vuoden 2016 ta lous ar vion ja taloussuunnitelman

Lisätiedot

Kokemäen kaupungin kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2015

Kokemäen kaupungin kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2015 Kaupunginhallitus 225 27.10.2014 Kaupunginhallitus 238 03.11.2014 Kaupunginvaltuusto 66 10.11.2014 Kokemäen kaupungin kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2015 206/031/2014 KH 27.10.2014 225

Lisätiedot