Toimeentulotuen myöntämistä koskevat lisäohjeet Säkylän kunnassa alkaen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimeentulotuen myöntämistä koskevat lisäohjeet Säkylän kunnassa 1.1.2012 alkaen"

Transkriptio

1 SÄKYLÄN KUNTA Perusturvalautakunta Toimeentulotuen myöntämistä koskevat lisäohjeet Säkylän kunnassa alkaen Suomen perustuslain 19 :n 1 momentissa turvataan jokaisen oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. Toimeentulotukeen on subjektiivinen oikeus silloin, kun sen myöntämisen edellytykset täyttyvät. Toimeentulotukiasian käsittelyyn vaikuttavat muun muassa seuraavat säännökset ja ohjeet muutoksineen: - Laki toimeentulotuesta 1412/1997 lakiviittauksineen - Sosiaali- ja terveysministeriön opas toimeentulotuen soveltajille 2007:11 lakiviittauksineen - Sosiaali- ja terveysministeriön vuosittaiset ohjeet toimeentulotuesta - Laki sosiaalisesta luototuksesta 1133/ Valtioneuvoston asetus asumistuen määräytymisperusteista - Laki kansaneläkeindeksistä 456/ Laki kotoutumisen edistämisestä 1386/ Ulkomaalaislaki 301/ Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta 493/ Kotikuntalaki 201/ Hallintolaki 434/ Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/ Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 13/ Valtionarkiston päätös kunnallisten asiakirjojen hävittämisestä, osa 5. Sosiaalihuollon ja holhoustoimen asiakirjat. Valtion painatuskeskus Kunnalla on lisäksi mahdollisuus antaa omia soveltamisohjeita toimeentulotuesta, kunhan ne eivät ole ristiriidassa lainsäädännön kanssa. Nämä ohjeet eivät saa rajoittaa viranhaltijoiden harkintaa päätettäessä perheen tai yksilön oikeudesta toimeentulotukeen. Ohjeiden tarkoituksena on korostaa yhdenvertaisuusperiaatteen toteutumista kunnassa. Lainsäännöksistä ja muista valtion toimenpiteistä johtuvat indeksi- ja tasokorotukset, Kelan toimenpiteistä johtuvat muutokset sekä muut näiden kaltaiset muutokset päivitetään tähän ohjeistukseen ilman erillisiä päätöksiä. TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN Oikeus tukeen Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata henkilön ja perheen toimeentulo ja edistää itsenäistä selviytymistä (TotuL 1 ). Jokaisella on oikeus saada toimeentulotukea, jos hän on tuen tarpeessa, eikä voi saada riittävää toimeentuloa ansiotyöllään, yrittäjätoiminnallaan, toimeentuloaan turvaavien etuuksien avulla, muista tuloistaan ja varoistaan, häneen nähden elatusvelvollisen henkilön huolenpidolla tai muulla tavalla (TotuL 2 ). Hakija on velvollinen selvittämään ensin mahdollisuutensa saada toimeentuloa muulla tavalla, esim. hänelle kuuluvan etuuden avulla. 1

2 Toimeentulotuen suuruus määräytyy toimeentulotukilaissa määriteltyjen menojen sekä käytettävissä olevien tulojen ja varojen erotuksena (TotuL 6 ). Toimeentulotuen myöntää vakituinen oleskelukunta. Jos henkilö tai perhe muutoin kuin satunnaisesti oleskelee useammassa kuin yhdessä kunnassa, toimeentulotuen myöntää sen kunnan toimielin, jonka alueella oleskelusta henkilön tai perheen menot johtuvat. Jos tuen tarve on kiireellinen, toimeentulotuen myöntää sen kunnan toimielin, jossa perhe tai henkilö oleskelee hakemusta tehtäessä. (TotuL 14.) Hakemismenettely Toimeentulotukea haetaan kirjallisesti, varatulla vastaanottoajalla tai muulla hyväksytyllä tavalla. Sähköinen hakemus tai sähköposti ei ole hyväksytty tapa, koska hakemuksen lähettäjän oikeellisuutta ei riittävästi voida varmistaa ja koska sähköposti ei ole tietosuojan kannalta luotettava tapa välittää arkaluontoista tietoa. Kunnan Internet-sivuilta voi tulostaa kirjallisen toimeentulotukihakemuksen. Asiakkaalla on tietojenanto- ja ilmoitusvelvollisuus. Hakijan on esitettävä tuen myöntämiseksi tarvittavat asiakirjat ja tositteet tuloistaan, varoistaan, säästöistään ja omaisuudestaan sekä menoistaan, kuten vuokrasopimus, pankkitiliotteet kaikista tileistä, tulotositteet, tiedot verotuksesta ja varallisuudesta sekä muut kuitit ja tositteet suoritetuista/suoritettavista maksuista. Uusien asiakkaiden taloudellinen tilanne tulee selvittää myös hakemuskuukautta edeltävältä kuukaudelta. Uutena asiakkaana pidetään henkilöä, jonka edellisestä toimeentulotukihakemuksesta on kulunut 6 kuukautta. Toimeentulotuessa huomioiduista menoista, jotka on sovittu asiakkaan itse maksettavaksi, tulee seuraavan kuun hakemuksen yhteydessä esittää menosta joko maksukuitti tai tiliote, jossa maksu näkyy. Opiskelijat Opiskelijan ensisijainen tulo on opintotuki, joka koostuu opintorahasta, asumislisästä ja valtion takauksesta opintolainaan. Siten 18 vuotta täyttäneen opiskelijan ensisijainen taloudellinen tuki on opintotuki sisältäen valtion takaaman opintolainan. Tilanteissa, joissa opiskelija ei saa valtion opintolainan takausta, ei opintolainaa voida pitää hänen tulonaan. Opintolainan ottamista ei tule edellyttää hakijalta, joka opiskelee sellaisessa koulutuksessa, joka antaa valmiuksia jatko-opintoihin, mutta ei paranna opiskelijan työmarkkinavalmiuksia tai valmista ammattiin (esim. lukio tai maahanmuuttajan kieli- tai valmistavakoulutus). Tällöin opintolainaa ei voida katsoa opiskelijan tuloksi. Opiskelukustannuksia ei erikseen huomioida menoksi, vaan ne tulee kattaa opintoetuuksilla. Alle 18-vuotiaan opiskelujen alkuvaiheen kertahankinnoissa (suojavarusteet, työasut, jalkineet) tukea voidaan myöntää harkinnanvaraisesti, jos opiskelu vaarantuisi puuttuvien välineiden vuoksi. Opiskelukustannukset huomioidaan huoltajien laskelmassa. Palvelusta suorittavat Varusmies- ja siviilipalvelusta suorittavilla on oikeus sotilasavustukseen, johon sisältyy perusavustus, asumisavustus, elatustuki, erityisavustus ja opinto- 2

3 lainojen korot. Maksettavan päivärahan katsotaan riittävän käyttövaroiksi. Laitoshoidossa olevat Lyhytaikaisessa laitoshoidossa olevan henkilön perusosa lasketaan vähennettynä ruokamenojen laskennallisella osuudella (49 %), kun laitoshoito on kestänyt yhtäjaksoisesti 7 vuorokautta. Vähennys tehdään tällöin koko laitoshoidon ajalta. Laitoksessa olevan asunnon säilymisen tarvetta tulee arvioida asiakkaan kokonaistilanteen mukaan. 3 kuukautta kestäneen laitoshoidon katsotaan muuttuneen pitkäaikaiseksi. Pitkäaikaisessa laitoshoidossa oleville asiakkaille huomioidaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaista annetun asetuksen mukaisesti perusosana 99 euroa /kk käyttövaroiksi ( alk.). Vangit Yrittäjät Poste restante-asujat Ulkomaalaiset Vangin ja tutkintavangin perusosaksi huomioidaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaista annetun asetuksen mukaisesti 99 euroa /kk ( alk.). Asumiskulut voidaan huomioida pääsääntöisesti maksimissaan 3 kuukauden ajan. Vankilassa saaduista tuloista otetaan huomioon laskelmassa 150 euroa ylittävä osa. Vangille voidaan myöntää tapauskohtaisesti toimeentulotukea esim. silmälaseihin tai hammasproteeseihin, jos hän ei todistettavasti saa niitä hankittua muulla tavoin. Yritystoiminnan kannattavuus tulee selvittää toimeentulotukea myönnettäessä toimittamalla hakemuksen liitteenä yrityksen tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus viimeksi päättyneeltä tilikaudelta sekä kirjanpitäjän selvitys yrittäjän omaa käyttöön nostamista varoista. Yrittäjältä voidaan pyytää myös muita tarpeellisia selvityksiä. Mikäli yrittäjä hakee toimeentulotukea säännöllisesti, kannattamattoman yritystoiminnan lopettamisesta tulee keskustella asiakkaan kanssa. Jos asiakas jatkaa kannattamatonta yritystoimintaa vielä 3 kuukauden siirtymäajan jälkeen, voidaan hänen katsoa laiminlyövän velvollisuuttaan pitää huolta omasta elatuksestaan, ja alentaa toimeentulotuen perusosaa 20 prosentilla. Perusosan määritteleminen tapahtuu hakijan asumisestaan antaman luotettavan selvityksen perusteella. Selvityksestä on ilmettävä, missä hakija oleskelee ja asuu tilapäisesti tai pysyvästi. Mikäli toimeentulotuen hakija on väestötietorekisterin mukaan asunut vanhempiensa luona ja sieltä muuttaa Poste restanteosoitteeseen, niin perusosa määräytyy vanhempansa luona asuvan mukaisesti. Jos EU kansalainen oleskelee Suomessa vain korkeintaan kolme kuukautta, toimeentulotuen kannalta hänet rinnastetaan turistiin. Ulkomaalaislaissa unionin kansalaisella ja häneen rinnastettavalla tarkoitetaan Euroopan unionin (EU) jäsenvaltion sekä Islannin, Liechtensteinin, Norjan ja Sveitsin kansalaista. Unionin kansalainen saa oleskella Suomessa rekisteröimättä oleskeluoikeuttaan enintään kolme kuukautta ilman muita edellytyksiä tai muodollisuuksia kuin se, että hänellä on voimassa oleva henkilökortti tai passi. Turistilla tulee olla omat lomarahat täällä oleskelua ja paluutaan varten. Jos turisti joutuu rahavaikeuksiin, häntä ohjataan ensisijaisesti hoitamaan itse asiansa (matkavakuutus/pankkipalvelut/western Union/oman lähetystön tai edustajiston puoleen kääntyminen). Harkinnan mukaan näissä tilanteissa voidaan 3

4 tehdä ilmoitus poliisille käännyttämistä varten. Viimesijaisesti, hyvin poikkeuksellisesti toimeentulotulotukea voidaan myöntää kotimatkakustannuksiin, ruokailuihin ja muihin välttämättömiin kustannuksiin, jotka syntyvät ennen kuin turisti kohtuudella ennättää palata kotimaahansa. HUOMIOON OTETTAVAT TULOT JA VARAT Nettotulot Toimeentulotukea myönnettäessä tuloina otetaan huomioon käytettävissä olevat nettotulot. Tuloiksi katsotaan mm. etuudet, palkka-, yrittäjä- ja omaisuustulot sekä yksityisistä ja julkisista lähteistä saatavat avustukset. Jos tulot ovat ulosoton kohteena, otetaan huomioon vain tosiasiassa käytettävissä oleva osuus tuloista. Apteekkiluottoa, kulutusluottoa, Visa-luottoa tai pankkiluottoa ei voida pitää ansiotulona, varallisuutena tai opintolainana, joka voitaisiin ottaa taannehtivasti huomioon toimeentulotuesta päätettäessä, koska luotot muuttuvat velaksi heti noston tai käytön jälkeen. Lisäksi luottoa ei voida ottaa tulona huomioon, mikäli se on käytetty toimeentulotukeen kuuluvan menon, kuten terveydenhuoltomenon, maksuun. (KHO 6/2011, KHO 71/2010.) Etuoikeutettu tulo Etuuksien perintä Ei oteta huomioon Ansiotuloista jätetään tulona huomioon ottamatta kotitaloutta kohden vähintään 20 % ansiotuloista ja enintään 150 euroa kuukaudessa (ToTuL 11 ). Etuoikeutetun tulon menettely on käytössä vuoden 2014 loppuun. Etuuksien perintä otetaan huomioon tuloja vähentävänä, mikäli asiakas on ollut toimeentulotukiasiakkaana ja on sinä aikana saanut jotakin etuutta liikaa. Tulot otetaan siis huomioon todellisina, koska liikaa maksetut etuudet on jo aiemmin huomioitu tuloina toimeentulotukilaskelmassa. Ansiotuloja ei oteta huomioon siltä osin kuin ne vastaavat työmatkamenoja ja muita työssäkäynnistä aiheutuvia menoja, kuten ammattiyhdistyksen jäsenmaksua sekä työvaatteista ja työvälineistä aiheutuvia menoja (ToTuL 11 ). Tuloina ei oteta huomioon äitiysavustusta, äidinmaidon luovutuksesta saatua tuloa, kansaneläkelain mukaista hoitotukea, lapsen hoitotukea, vammaistukea, työllisyyskoulutuksen ajalta maksettavaa ylläpitokorvausta eikä kuntouttavan työtoiminnan ajalta maksettavaa toimintarahaa. Avustukset ja tulot Satunnaisia, ei-kuukausittaisia tilillepanoja ei oteta huomioon, jos ne jäävät alle 80 euron ja suuremmista tuloista huomioidaan 80 euron ylittävä osuus, sillä vähäiset avustukset ja ansiot tulee jättää kokonaan huomioon ottamatta toimeentulotukea myönnettäessä (TotuL 11 2 mom.). Mikäli alle 80 euron tai sitä suuremmat tulot ovat säännöllisiä eli kuukausittaisia, ne aletaan huomioida kokonaisuudessaan hakijan tuloina 3 kuukauden kuluttua siitä, kun hakijalle on asiasta kerrottu. Suuret, kertaluontoiset tulot otetaan huomioon toimeentuloa myönnettäessä. Tulo voidaan jatkaa eriin otettavaksi huomioon useampana toimeentulotuen 4

5 määräämisen ajanjaksona, jos se tulon kertaluonteisuuden taikka sen saamisen perusteen tai käyttötarkoituksen huomioon ottaen on kohtuullista. Suuri kertaluontoinen tulo voi olla esimerkiksi eroraha, loppukorvaus työsuhteen päättyessä, perintö, suuri työsuorituspalkkio, omaisuuden myyntitulo, veikkausvoitto tai muu näihin verrattava tulo. Varallisuus Lapsen tulot ja varat Veronpalautus Velat ja ulosotto Varallisuudesta otetaan huomioon 1200 euroa ylittävä osa. Asiakkaalta pyydetään ensi kertaa asioidessa tiliotteet kaikista pankkitileistä. Lapsi (alle 18-vuotias) ei ole velvollinen elättämään vanhempiaan ja sisaruksiaan. Lasten satunnaisia kesä- ja viikonloppupalkkoja ei huomioida (työsuhteen kesto kesän aikana maksimissaan 3 kk). Jos lapsella on säännöllisiä ja merkittäviä ansiotuloja, etuoikeutetun tulon soveltamisohje, jonka mukaan osa ansiotuloista enintään 150e jätetään ottamatta huomioon, koskee myös perheen alaikäisiä lapsia. Veronpalautuksesta otetaan huomioon tulona 170 euron ylittävä osa/talous. Jälkiveroja ei kuitenkaan oteta huomioon menoina. Yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain mukainen velkajärjestely on maksukyvyttömän henkilön ensisijainen järjestelmä hänen taloudellisen tilanteensa korjaamiseksi. Velkajärjestelyssä olevan asiakkaan tulisi toimeentulotukea hakiessaan liittää hakemukseen velkajärjestelypäätös ja maksuvaralaskelma. Jos tulot ovat suoran ulosoton kohteena, otetaan huomioon vain tosiasiassa käytettävissä oleva osuus tuloista. Muuta velkojen takaisinmaksua ei oteta toimeentulotuessa huomioon tuloja vähentävänä, lukuun ottamatta ulosottomiehen vahvistamaa kirjallista maksusuunnitelmaa ja sen mukaisia menoja. PERUSTOIMEENTULOTUESSA HUOMIOON OTETTAVAT MENOT Perusosa Perusosalla katettavia menoja ovat ravintomenot (49 %), vaatemenot, vähäiset terveydenhoitomenot (käsikauppatuotteet, n e/kk), henkilökohtaisen ja kodin puhtauden menot, tv-lupamaksu, digisovitin, sanomalehden tilausmaksu, puhelimen ja Internetin käyttömenot, paikallisliikenteen käyttö, harrastusja virkistystoiminnan menot sekä muut vastaavat henkilön ja perheen jokapäiväiseen toimeentuloon kuuluvat menot. Perusosan alentaminen Perusosaa voidaan alentaa 20 % ensimmäisellä kerralla ja asiakkaan laiminlyönnin toistuessa 40 %. Alennus voidaan tehdä, jos henkilö on kieltäytynyt tarjotusta työstä tai työvoimapoliittisesta toimenpiteestä, kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain mukaisen aktivointisuunnitelman tekemisestä, kuntouttavaan työtoimintaan osallistumisesta, maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikan hakijoiden vastaanotosta annetun lain tarkoittamasta yhteistyövelvollisuudesta. Alennus tehdään myös, mikäli hakija ei ole ilmoittautunut työvoimatoimistoon työttömäksi työnhakijaksi. Toimeentulotuen perusosaa voidaan alentaa myös vuotiailla, jotka ovat ammatillista koulutusta vailla ja ovat kieltäytyneet koulutuksesta, mutta heidän kohdallaan alennus on 5

6 enintään 20 %. (TotuL 10.) Alentaminen voi kestää enintään 2 kuukautta kerrallaan kieltäytymisestä tai laiminlyönnistä lukien. Alentaminen ei saa olla asiakkaan tilanteeseen nähden kohtuuton ja asiakkaan asuminen ja terveydenhoitokustannukset tulee turvata perusosan alentamisesta huolimatta. Perusosan alentamisen yhteydessä on aina laadittava suunnitelma toiminnasta asiakkaan itsenäisen suoriutumisen edistämiseksi, mikäli mahdollista yhdessä asiakkaan ja työvoimaviranomaisen kanssa yhteistyössä. Kun asiakkaalle on aikaisemmin tehty suunnitelma, on alentamisen yhteydessä tarkoituksen mukaista täydentää jo tehtyä suunnitelmaa. ASUMISMENOT Kohtuullisuus Asumismenoja arvioitaessa otetaan huomioon paikallinen asuntotarjonta ja hintataso sekä Kelan yleisen asumistuen yhteydessä määrittelemät kohtuulliset asuntojen koot: 1 henkilö 37 neliötä 2 henkilöä 57 neliötä 3 henkilöä 77 neliötä 4 henkilöä 90 neliötä 5 henkilöä 105 neliötä 6 henkilöä 115 neliötä Mikäli hakija asuu arvioituun koko- ja hintatasoon nähden tarpeettoman suuressa tai kalliissa asunnossa, voidaan asumismenot kohtuullistaa. Kohtuullistamisen jälkeen hakijan kohdalla huomioidaan asumismenoista vain kunnassa hyväksytty määrä. Hakijalle pitää kuitenkin antaa 3 kuukauden mittainen siirtymäaika hakeutua kohtuullisen hintaiseen asuntoon, minkä aikana asumismenot hyväksytään todellisen suuruisina. Kohtuullisuusharkinta ei saa johtaa asunnottomuuteen tai siihen, että hakija joutuu muuttamaan sellaiseen asuntoon, joka ei täytä yleisesti hyväksyttävää tai henkilön/perheen erityisiä tarpeita (lasten koulunkäynti, hoidon tarve, vammaisen henkilön tilantarve tai etävanhemman lasten tapaamisesta johtuva tilantarve) vastaavaa asumistasoa. Vuokra-asunto Vuokra-asunnon asumismenoina huomioidaan pääsääntöisesti täysimääräisinä vuokra, lämmitys ja vesi, sekä lisäksi taloussähkö, kotivakuutus ja saunamaksu, mikäli niitä ei voida pitää kohtuuttomina. Erillisiä varasto-, autopaikka- tai muita vastaavia maksuja ei huomioida, vaikka ne olisi sisällytetty vuokraan, vaan niiden osuus pitää erotella. Hyväksyttyjen vuokrakustannusten määrää voidaan korottaa kohtuullisuuden rajoissa, mikäli vuokra sisältää lämmityksen ja/tai veden. Vuokramenot alivuokrasuhteesta hyväksytään, jos Kela myöntää vuokraan asumistuen. Vuokran hyväksyttävät enimmäismäärät ovat: 1 henkilö 400 euroa 2 henkilöä 500 euroa 3 henkilöä 570 euroa 4 henkilöä 600 euroa 5 henkilöä 650 euroa 6 henkilöä 700 euroa 6

7 Kohtuullinen vesimaksu on 20 euroa/hlö/kk. Lämmityskulut voivat tulla sähkö-, öljy- tai kaukolämmöstä. Sähkölaskusta lämmityksen osuus on 70 %. Kohtuulliset lämmityskustannukset ovat: 1 henkilö 79 euroa 2 henkilöä 100 euroa 3 henkilöä 123 euroa 4 henkilöä 137 euroa 5 henkilöä 158 euroa 6 henkilöä 165 euroa Omakotitalo Muu omistusasunto Asuntolainan korot Taloussähkö Omakotitalon hoitomenoiksi katsotaan lämmitys, vesi, palovakuutus, tontin vuokra, kiinteistövero ja puhtaanapitokustannukset. Omakotikiinteistön hoitomenot lasketaan Kelan asumistukilain mukaisella kaavalla, jossa asunnon koko arvioidaan Kelan hyväksymien asuntojen enimmäiskokojen mukaan ja 1,23 euroa on lämmitysryhmän I mukainen hyväksytty lämmityskulu (euroa/m 2 /kk). Kaava on: (1,23 euroa x asunnon hyväksytty pinta-ala) + (25,62 euroa x asukasmäärä) + 66,27 euroa Hoito- ja yhtiövastikekulut, kuten muutkin asumismenot, käsitellään samoin kuin vuokra-asunnon asumismenot. Lisäksi voidaan ottaa huomioon lainan korkoja. Toimeentulotuessa otetaan asuntolainojen korkomenot huomioon edellyttäen, että tuen hakijalla verotuksen ennakonpidätyksessä on asuntolainojen korot otettu huomioon. Asuntolainan ja asuntoon kohdistuvan perusparannus- ym. lainan korkoja huomioidaan toimeentulotukilaskelmassa: 1 henkilö 200 euroa 2 3 henkilöä 300 euroa 4 henkilöä 350 euroa Taloussähköstä aiheutuvat menot otetaan huomioon toimeentulotukilaskelmassa pääsääntöisesti täysimääräisinä, ellei niitä ole pidettävä kohtuuttomina. Suorasähkölämmitteisestä asunnosta laskennallinen lämmityksen osuus on 70 % ja taloussähkön osuus 30 %. Kohtuullinen taloussähkö/kk 1 henkilö 34 euroa 2 henkilöä 43 euroa 3 henkilöä 53 euroa 4 henkilöä 59 euroa 5 henkilöä 68 euroa 6 henkilöä 72 euroa 7 henkilöä 77 euroa Vakuutusmaksu Kotivakuutuksesta aiheutuvat menot otetaan huomioon toimeentulotukilaskelmassa pääsääntöisesti täysimääräisinä. Vakuutusmaksusta tulee esittää vakuutuskirja tai -lasku, jossa on eriteltynä, mitä vakuutuksia vakuutuskokonaisuuteen sisältyy. Vapaaehtoisia vakuutuksia (esim. tapaturma-, matka-, vastuu- 7

8 ja oikeusturvavakuutus) ei oteta toimeentulotuessa huomioon. Vakuutusmaksu tulee olla jaettu vähintään neljään erään vuodessa. Polttopuut Polttopuita voidaan myöntää enintään 350 euron arvosta vuodessa. TERVEYDENHUOLTOMENOT Pääsääntöisesti edellytetään käytettäväksi julkisia palveluja. Yksityisten palvelujen kustannukset hyväksytään harkinnan mukaan tapauskohtaisesti, mikäli erikoissairaanhoidon tarve tai hoidon kiireellisyys sitä perustellusti edellyttävät. Asiakkaalta voidaan edellyttää lääkärin arviota hoidon tai lääkkeen tarpeellisuudesta. Hoitomaksut Lääkkeet Lääkärintodistus Hammashoito Poliklinikka- ja vuodeosastomaksut huomioidaan täysimääräisinä. Lääkärin määräämät reseptilääkkeet, myös ehkäisypillerit, huomioidaan. Huomioon otetaan halvimmat mahdolliset vaihtokelpoiset lääkkeet, mikäli lääkäri ei ole erikseen kieltänyt lääkevaihtoa. Jos asiakas itse kieltäytyy vaihdosta, hän maksaa itse halvemman ja ostamansa lääkkeen omavastuun erotuksen. Pääsääntöisesti lääkkeisiin tehdään maksusitoumus Säkylän apteekkiin. Huomioidaan kuluna, mikäli se liittyy hakijan hakemaan/saamaan etuuteen, tulevaan tai alkaneeseen koulutukseen tai työllistymiseen. Akuuttiin hammashoitoon ja terveyskeskuslääkärin arvioimaan välttämättömään hammashoitoon myönnetään toimeentulotukea. Muu mahdollinen hammashoito myönnetään erityisestä syystä terveyskeskushammaslääkärin arvion perusteella. Hammashoidon kustannuksista pyydetään suurempien ja pidempien hoitojen yhteydessä kustannusarvio terveyskeskushammaslääkäriltä. Hammasproteesit otetaan huomioon, mikäli asiakkaalla on vähintään 6 kuukauden asiakkuus tai asiakas on jatkuvasti tulotasoltaan minimitoimeentulon rajalla. Proteesista pyydetään etukäteen kustannusarvio erikoishammasteknikolta. Silmälasit Silmälasien korjaus hyväksytään täysimääräisenä menona. Silmälaseihin myönnetään pääsääntöisesti maksusitoumus enintään: yksitehoisiin 130 euroa kaksitehoisiin 180 euroa monitehoisiin 270 euroa Toimeentulotukea silmälaseihin myönnetään korkeintaan kolmen vuoden välein samalle henkilölle. Silmälasit voidaan myöntää, mikäli asiakkaalla on vähintään 6 kuukauden asiakkuus tai asiakas on jatkuvasti tulotasoltaan minimitoimeentulon rajalla. Piilolinssit korvataan vain erityisestä terveydellisestä syystä, josta pitää esittää lääkärin määräys. Piilolinssinesteet sisältyvät perusosaan. 8

9 Fysioterapia Sairausmatkat Fysioterapiakulut hyväksytään pääsääntöisesti vain julkisen terveydenhuollon hintojen mukaan. Ambulanssimatkat hyväksytään täysimääräisinä. Muista sairausmatkoista huomioidaan omavastuuosuudet 9,25 euroa /yhdensuuntainen matka taksi- /linja-autokuittia tai terveydenhuollon antamaa matkatodistusta vastaan. TÄYDENTÄVÄÄN TOIMEENTULOTUKEEN SISÄLTYVIEN MENOJEN HUO- MIOIMINEN Erityismenot Täydentävää tukea tulee myöntää silloin kun hakijalla on erityisistä tarpeista tai olosuhteista johtuvia menoja. Henkilön tai perheen erityisenä tarpeena voidaan pitää esimerkiksi pitkäaikaista toimeentulotuen saamista, pitkäaikaista tai vaikeaa sairautta sekä lasten harrastustoimintaan liittyviä erityisiä tarpeita (TotuL 7 c ). Täydentävä toimeentulotuki perustuu myös toimeentulotukilaskelmaan. Täydentävässä toimeentulotuessa ei suljeta pois mitään menolajia, jos menot harkitaan asiakkaalle tarpeellisiksi. LASTEN PÄIVÄHOITOMENOT Maksujen alentaminen Päivähoitomaksujen alentaminen on ensisijainen keino toimeentulotukeen nähden. Yksityisessä päivähoitopalvelusta aiheutuvat menot voidaan toimeentulotuessa ottaa huomioon vain poikkeuksellisesti. MUUT KUIN 7 B :SSÄ TARKOITETUT ASUMISESTA AIHEUTUVAT MENOT Vuokravakuus Takuuvuokraan voidaan myöntää toimeentulotukea, mikäli muutto on perusteltu. Henkilön on oltava kyseisenä kuukautena oikeutettu toimeentulotukeen. Takuuvuokraa ei myönnetä rahana. Vuokranantajalle annetaan maksusitoumus. Pääsääntöisesti vuokravakuus vastaa yhden kuukauden vuokraa. Mikäli henkilöllä on maksuhäiriömerkintöjä ja vuokranantaja vaatii kahden kuukauden vuokraa vastaavan vakuuden, se voidaan myöntää, mikäli hakijaa muutoin uhkaisi asunnottomuus. Muuttokulut Muutosta tulee aina neuvotella etukäteen sosiaalityöntekijän kanssa. Muuttokulut huomioidaan, mikäli muutto on perusteltu esimerkiksi opiskelun, työn, perhetilanteen, vuokran kohtuullistamisen tai asunnottomuuden uhkan takia. Muuttokuluihin voidaan myöntää maksusitoumus muuton tekevälle yritykselle halvimman vaihtoehdon mukaan: pelkkä muuttoauto / yksi kantaja ja muuttoauto/ kaksi kantajaa ja muuttoauto, hakijan tilanteen mukaan. Tavaroiden tulee olla pakattuna valmiiksi. Muuttolaatikoita ei kustanneta toimeentulotuesta. Vaihtoehtoisesti, jos muutto tapahtuu omalla autolla, voidaan huomioida polttoainekuluja Kelan määrittämän kilometrikorvauksen mukaan. Kilometrikorvaus on vuonna ,20e/km. 9

10 Kertakulut Talonkirjaotteen hankinta, palovaroittimien hankinta ja uuden tv-antennin hankinta kuuluvat täydentävään toimeentulotukeen. ERITYISISTÄ TARPEISTA TAI OLOSUHTEISTA JOHTUVAT MENOT Lasten tapaaminen Lasten tapaamiskustannuksiin voidaan myöntää toimeentulotukea etävanhemmalle. Tapaamisia korvataan vahvistetun tapaamissopimuksen mukainen määrä. Ylläpitorahaa maksetaan toteutuneista päivistä jälkikäteen lapsen iän mukaisesta toimeentulotuen perusosan päiväkohtaisesta määrästä 49 %, mikä on ruokamenojen laskennallinen osuus. Matkakulut korvataan pääsääntöisesti julkisen liikenteen mukaan kuitteja vastaan. Mikäli julkisen liikenteen yhteyttä ei ole osalle tai koko matkalle käytettävissä, voidaan matkakuluja korvata Kelan määrittämän kilometrikorvauksen mukaan. Kilometrikorvaus on vuonna ,20e/km. Kodin tarvikkeet Lasten kulut Hautajaiskulut Välttämätön kodinirtaimisto, rikkoutuneista kodinkoneista tai muista suuremmista kodin hankinnoista johtuvat menot voidaan ottaa huomioon, mikäli kyseessä on toimeentulotukiasiakkaana oleva pitkäaikaisasunnoton, pitkäaikaisasiakas tai lapsiperhe. Asiakkaan tulee esittää tarveselvitys ja eritelty kustannusarvio tarvittavista hankinnoista ennen päätöksentekoa. Välttämättömät lasten tarvikkeet ja harrastukset voidaan ottaa huomioon täydentävä toimeentulotukena. Harrastustukea myönnetään tapauskohtaisesti. Hautajaisiin voidaan myöntää 40 euroa kukkalaitteeseen, mikäli vainaja on lähiomainen (lapsi, vanhempi, isovanhempi, sisarus, puoliso). Lisäksi voidaan huomioida matkakulut hautajaispaikalle julkisen liikenteen hintojen mukaan tai omalla autolla Kelan kilometrikorvauksen mukaisesti. Menot huomioidaan, mikäli toimeentulotuen hakija on pitkäaikaisasiakas (väh. 6 kk asiakkuus). Hautajaisvaatteet sisältyvät perusosaan. Toimeentulotukea hautauskuluihin myönnetään sen jälkeen, kun kuolipesän varat on selvitetty perukirjasta. Toimeentulotuen tarvetta hautauskuluihin arvioitaessa otetaan huomioon vainajan ja lesken talletukset ja tulot. Välttämättöminä hautauskustannuksina huomioidaan arkku, arkun huolto, tuhkaus ja kuljetukset halvimman mukaan. Lisäksi huomioidaan seurakunnalle aiheutuvat välttämättömät hautauskulut. Päätös osoitetaan leskelle tai perikunnan päämiehelle. Muistotilaisuutta, hautakiveä tai kuolinilmoitusta ei huomioida. Työttömyyskassamaksu Työttömyyskassan jäsenmaksu voidaan hyväksyä menona, mikäli se on perusteltua hakijan myöhemmän toimeentulon turvaamiseksi. Muut erityiset menot Romaninaisen vaatemenoihin voidaan myöntää enintään 460 euroa kolmen vuoden välein. Ulkomaalaiselle, jolla on vähintään vuoden mittainen oleskelulupa ja erityinen tarve, voidaan huomioida passin hankintaan ja kansalaisuushakemukseen liittyvät kulut. Myös passiin liittyvä valokuvaus hyväksytään menona. 10

11 Vuokrarästeihin voidaan harkinnan mukaan myöntää toimeentulotukea, jos hakijalla olisi ollut erityisestä syystä oikeus saada toimeentulotukea takautuvasti lain 15 :n 4 momentin mukaisesti. Muita rästejä ei pääsääntöisesti huomioida paitsi, jos ehkäisevä toimeentulotuki tulee kyseeseen. EHKÄISEVÄ TOIMEENTULOTUKI Tarkoitus Ehkäisevän toimeentulotuen tarkoituksena on edistää henkilön ja perheen sosiaalista turvallisuutta ja omatoimista suoriutumista sekä ehkäistä syrjäytymistä ja pitkäaikaista riippuvuutta toimeentulotuesta (TotuL 1 ). Ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää muun muassa tuen saajan aktivointia tukeviin toimenpiteisiin, asumisen turvaamiseksi, ylivelkaantumisesta tai taloudellisen tilanteen äkillisestä heikentymisestä aiheutuvien vaikeuksien lieventämiseksi sekä muihin tuen saajan omatoimista suoriutumista edistäviin tarkoituksiin (TotuL 13 ). Ehkäisevällä toimeentulotuella voidaan esimerkiksi tukea henkilöä tai perhettä akuuteissa kriiseissä, kuten perheenjäsenen kuolema, vakava sairastuminen, rikoksen uhriksi joutuminen tai onnettomuus. Ehkäisevällä toimeentulotuella voidaan välttää häätö tai perheen tilanteen muuttuminen entistä kaoottisemmaksi. Ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää myös tilanteissa, joissa henkilöllä tai perheellä ei ole toimeentulotukilaskelman perusteella oikeutta varsinaiseen toimeentulotukeen. Ehkäisevää toimeentulotukea myönnetään talousarvioon varatun määrärahan puitteissa. Ehkäisevä toimeentulotuki on luonteeltaan kertasuoritus. Ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisestä keskustellaan tapauskohtaisesti sosiaalityöntekijöiden ja/tai perusturvajohtajan kanssa. 11

Toimeentulotuen tarkoitus

Toimeentulotuen tarkoitus Toimeentulotuen tarkoitus Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata henkilön ja perheen toimeentulo ja edistää itsenäistä selviytymistä.

Lisätiedot

Toimeentulotuen myöntämistä koskevat lisäohjeet Säkylän kunnassa

Toimeentulotuen myöntämistä koskevat lisäohjeet Säkylän kunnassa SÄKYLÄN KUNTA Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta 29.11.2011 Perusturvalautakunta 10.12.2013 Perusturvalautakunta 25.02.2016 Toimeentulotuen myöntämistä koskevat lisäohjeet Säkylän kunnassa Sisällysluettelo

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUKIOPAS

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUKIOPAS Haapaveden kaupunki Haapaveden Siikalatvan sosiaalityö Tähtelänku 1, PL 40 86600 HAAPAVESI Sosiaali- terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUKIOPAS TOIMEENTULOTUKIOPAS Mitä on toimeentulotuki? Miten selvitetään

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKI JYVÄSKYLÄSSÄ. Copyright Jyväskylän kaupunki

TOIMEENTULOTUKI JYVÄSKYLÄSSÄ. Copyright Jyväskylän kaupunki TOIMEENTULOTUKI JYVÄSKYLÄSSÄ Copyright Jyväskylän kaupunki MITÄ TOIMEENTULOTUKI ON Toimeentulotuki muodostuu perustoimeentulotuesta, täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta. Toimeentulotuki on

Lisätiedot

Uudet perusosan määrät 1.1.2015 alkaen. Toimeentulotuki

Uudet perusosan määrät 1.1.2015 alkaen. Toimeentulotuki Uudet perusosan määrät 1.1.2015 alkaen Toimeentulotuki Toimeentulotuen hakeminen ja myöntäminen Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOPAS 2014 - Tietoa toimeentulotuesta

TOIMEENTULOTUKIOPAS 2014 - Tietoa toimeentulotuesta TOIMEENTULOTUKIOPAS 2014 - Tietoa toimeentulotuesta Toimeentulotuki on toimeentulotukilain (1412/1997) nojalla myönnettävä viimesijainen taloudellinen tuki. Toimeentulotuki on tarkoitettu tilapäiseksi

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA Liite n:o 1, perusturvalautakunta 29.9.2010 63

JOUTSAN KUNTA Liite n:o 1, perusturvalautakunta 29.9.2010 63 1(7) JOUTSAN KUNTA Liite n:o 1, perusturvalautakunta 29.9.2010 63 Perusturvalautakunta TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET 1.1.2006 voimaan tulleen muutoksen jälkeen toimeentulotuki rakentuu perustoimeentulotuesta,

Lisätiedot

Perusturvakeskus Liuhtarintie 10 62100 Lapua Hakemus saapunut..20

Perusturvakeskus Liuhtarintie 10 62100 Lapua Hakemus saapunut..20 LAPUAN KAUPUNKI TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Perusturvakeskus Liuhtarintie 10 62100 Lapua Hakemus saapunut..20 Vakuutan, että antamani tiedot ovat totuudenmukaiset ja sitoudun ilmoittamaan toimeentulotukipäätöksen

Lisätiedot

Toimeentulotukiopas 2015 Tietoa toimeentulotuesta

Toimeentulotukiopas 2015 Tietoa toimeentulotuesta 1 Toimeentulotukiopas 2015 Tietoa toimeentulotuesta Toimeentulotuki on toimeentulotukilain (1412/1997) nojalla myönnettävä viimesijainen taloudellinen tuki. Toimeentulotuki on tarkoitettu tilapäiseksi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUKIOPAS

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUKIOPAS Haapaveden kaupunki Haapaveden ja Siikalatvan sosiaalityö Tähtelänkuja 1, PL 40 86600 HAAPAVESI Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUKIOPAS TOIMEENTULOTUKIOPAS Mitä on toimeentulotuki? Miten selvitetään

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET 1.1.2014

TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET 1.1.2014 TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET 1.1.2014 Perusturvalautakunta 17.12.2013 Pöytäkirjan liite 115 Sivu 2 / 8 TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET Toimeentulotuki rakentuu perustoimeentulotuesta, täydentävästä

Lisätiedot

Nakkilan kunnan. toimeentulotukiohjeet alkaen

Nakkilan kunnan. toimeentulotukiohjeet alkaen PerVal 12.12.2017 71 liite nro 32 Nakkilan kunnan toimeentulotukiohjeet 1.1.2018 alkaen Perusturvavaliokunta 12.12.2017 71 1 Sisällys TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET... 2 Oikeus toimeentulotukeen...

Lisätiedot

Toimeentulotuen tarkoituksesta säädetään toimeentulotukilain 1 :ssä seuraavasti:

Toimeentulotuen tarkoituksesta säädetään toimeentulotukilain 1 :ssä seuraavasti: Toimeentulotukea koskevat soveltamisohjeet 1.5.2014 alkaen TOIMEENTULOTUEN TARKOITUS Toimeentulotuen tarkoituksesta säädetään toimeentulotukilain 1 :ssä seuraavasti: Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon

Lisätiedot

VANTAA. Toimeentulotuki

VANTAA. Toimeentulotuki VANTAA Toimeentulotuki Oletko oikeutettu toimeentulotukeen? Toimeentulotuki on viimesijainen taloudellinen etuus, jonka tarkoituksena on turvata välttämätön toimeentulo silloin, kun henkilö ei voi saada

Lisätiedot

UTSJOEN KUNTA Sosiaali- ja terveystoimisto TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS

UTSJOEN KUNTA Sosiaali- ja terveystoimisto TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS UTSJOEN KUNTA Sosiaali- ja terveystoimisto TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS PL 41, 99981 UTSJOKI Hakemuksen nro: Hakemus saapunut/jätetty / 2014 TOIMEENTULOTUKEA HAETAAN AJALLE Henkilötiedot Hakijasta ja hänen perheenjäsenestä

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISTÄ KOSKEVAT LISÄOHJEET HUITTISTEN KAUPUNGISSA

TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISTÄ KOSKEVAT LISÄOHJEET HUITTISTEN KAUPUNGISSA TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISTÄ KOSKEVAT LISÄOHJEET HUITTISTEN KAUPUNGISSA 1. OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA TOIMEENTULOTUEN HAKEMISMENETTELY Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen

Lisätiedot

SOSIAALILAUTAKUNNAN 17.12.2015 HYVÄKSYMÄ OHJE: ASUMISMENOT

SOSIAALILAUTAKUNNAN 17.12.2015 HYVÄKSYMÄ OHJE: ASUMISMENOT SOSIAALILAUTAKUNNAN 17.12.2015 HYVÄKSYMÄ OHJE: ASUMISMENOT Asumismenot Toimeentulotuessa asumismenoja huomioitaessa tarkoituksena on viimesijassa turvata henkilön/perheen asuminen. Asumismenojen tarpeellista

Lisätiedot

SEUDULLISET OHJEET TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISEEN

SEUDULLISET OHJEET TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISEEN 1 SEUDULLISET OHJEET TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISEEN Hirvensalmi, Kangasniemi. Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa, Puumala, Ristiina, Suomenniemi 10.11.2011 2 Toimeentulotukea myönnettäessä noudatetaan: Laki

Lisätiedot

Toimeentulotuki. Perusturvapalvelut

Toimeentulotuki. Perusturvapalvelut Toimeentulotuki Perusturvapalvelut Toimeentulotuen hakeminen ja myöntäminen Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata hakijan ja hänen

Lisätiedot

Utsjoen kunta TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET. Perusturvalautakunta 27.4.2016

Utsjoen kunta TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET. Perusturvalautakunta 27.4.2016 1 Utsjoen kunta TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Perusturvalautakunta 27.4.2016 2 Toimeentulotuki on viimesijainen toimeentuloturvan muoto. Tuki on tarveharkintaista, ja sitä myönnetään yleensä kuukaudeksi

Lisätiedot

Toimeentulotukiasiakkaiden asumisen turvaaminen. Raija Kostamo

Toimeentulotukiasiakkaiden asumisen turvaaminen. Raija Kostamo Toimeentulotukiasiakkaiden asumisen turvaaminen Raija Kostamo 28.3.2017 Miten asumista voidaan tukea Kelasta? Kelasta voi saada rahallista tukea asumiseen eri etuuksien muodossa Yleinen asumistuki Opintotuen

Lisätiedot

Perustoimeentulotuen mä ä rä n läskennän ohje

Perustoimeentulotuen mä ä rä n läskennän ohje Perustoimeentulotuen mä ä rä n läskennän ohje Sisällysluettelo Perustoimeentulotuen laskenta Tulot Asumismenot Menot Arvio perustoimeentulotuen määrästä Tämän laskurin avulla voit selvittää mahdollisuuden

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKEA KOSKEVAT SOVELTAMISOHJEET

TOIMEENTULOTUKEA KOSKEVAT SOVELTAMISOHJEET ESPOON KAUPUNKI 1 (5) TOIMEENTULOTUKEA KOSKEVAT SOVELTAMISOHJEET Espoon ohjeistus nojautuu sosiaali- ja terveysministeriön oppaaseen toimeentulotukilain soveltajille. Ministeriön ohjeisiin on lisätty tarvittavin

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNTA Perusturvalautakunta TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄNTOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

TOIVAKAN KUNTA Perusturvalautakunta TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄNTOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET TOIVAKAN KUNTA Perusturvalautakunta TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄNTOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2017 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 2 2 TOIMEENTULOTUEN TARKOITUS JA HAKEMISMENETTELY 3 3 TOIMEENTULOTUEN

Lisätiedot

Multian Sosiaalilautakunta Liite: 7/5/2012 26.9.2012 71

Multian Sosiaalilautakunta Liite: 7/5/2012 26.9.2012 71 1 Multian Sosiaalilautakunta Liite: 7/5/2012 26.9.2012 71 Toimeentulotukiopas 2 Mitä toimeentulotuki on? Toimeentulotuki on kunnan sosiaalitoimen myöntämä rahallinen etuus. Se on tarkoitettu viimesijaiseksi

Lisätiedot

PELKOSENNIEMI SOSIAALITOIMISTO Sodankyläntie 1 A 98500 PELKOSENNIEMI

PELKOSENNIEMI SOSIAALITOIMISTO Sodankyläntie 1 A 98500 PELKOSENNIEMI PELKOSENNIEMI SOSIAALITOIMISTO Sodankyläntie 1 A 98500 PELKOSENNIEMI Hakemus ajalle TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Hakemus saapunut/jätetty / 1 Osoite Sukunimi ja etunimet Avio / avopuolison suku ja etunimet Kotona

Lisätiedot

Toimeentulotukiasiakkaiden asuminen. Peltola, Riikka Tiimipäällikkö, Lahti

Toimeentulotukiasiakkaiden asuminen. Peltola, Riikka Tiimipäällikkö, Lahti Toimeentulotukiasiakkaiden asuminen Peltola, Riikka Tiimipäällikkö, Lahti 16.2.2017 Miten asumista voidaan tukea Kelasta? Kelasta voi saada rahallista tukea asumiseen eri etuuksien muodossa Yleinen asumistuki

Lisätiedot

Toimeentulotuki Rovaniemellä 2017

Toimeentulotuki Rovaniemellä 2017 Toimeentulotuki Rovaniemellä 2017 - Toimintatapoja aikuissosiaalityössä uudistettu siirrytty kahteen tehtäväalueeseen: 1. Aikuisten palveluohjaus ja kiireellinen sosiaalityö ( uudet ja satunnaiset toimeentulotuen

Lisätiedot

KOKKOLAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PALVELUKESKUS

KOKKOLAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PALVELUKESKUS KOKKOLAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PALVELUKESKUS kunnan myöntämä rahallinen tuki viimesijainen etuus perustuu toimeentulotukilain säännöksiin tarkoitettu tilanteisiin, joissa hakijan tai hänen perheensä

Lisätiedot

Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää vahvistaa toimeentulotuen myöntämiskäytännön ohjeistuksen 1.12.2009 alkaen.

Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää vahvistaa toimeentulotuen myöntämiskäytännön ohjeistuksen 1.12.2009 alkaen. Toimeentulotukiohjeistuksen tarkistus Stlk 14.10.2009, 144 Toimeentulotuki on viimesijainen kuntalaisen taloudellinen tuki. Tukeen on oikeutettu silloin, kun henkilö on tuen tarpeessa eikä voi saada toimeentuloaan

Lisätiedot

Sukunimi Etunimet Henkilötunnus. Lähiosoite Postinumero- ja postitoimipaikka Asuinkunta

Sukunimi Etunimet Henkilötunnus. Lähiosoite Postinumero- ja postitoimipaikka Asuinkunta Hakemus saapunut / 201 Hakemus ajalle Hakijan henkilötiedot Sukunimi Etunimet Henkilötunnus Lähiosoite Postinumero- ja postitoimipaikka Asuinkunta Puhelin Sähköpostiosoite Ammatti ja koulutus Työnantaja

Lisätiedot

TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Etelä-Pohjanmaan kunnissa

TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Etelä-Pohjanmaan kunnissa TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Etelä-Pohjanmaan kunnissa Etelä-Pohjanmaa 2017 SISÄLLYS 1 YLEISTÄ... 2 1.1 TUEN HAKEMINEN... 2 1.2 TUEN MYÖNTÄMINEN... 2 1.3 PÄÄTÖS... 2 2 TÄYDENTÄVÄ

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIKÄYTÄNTÖJÄ LAPINLAHDEN KUNNASSA 2011

TOIMEENTULOTUKIKÄYTÄNTÖJÄ LAPINLAHDEN KUNNASSA 2011 TOIMEENTULOTUKIKÄYTÄNTÖJÄ LAPINLAHDEN KUNNASSA 2011 TERVEYDENHOITOMENOT Toimeentulotuessa huomioidaan pääsääntöisesti julkisen terveydenhuollon palvelut. Terveyskeskuksen fysioterapia huomioidaan terveydenhoitomenoksi.

Lisätiedot

Toimeentulotuen soveltamisohje 1.5.2014 alkaen

Toimeentulotuen soveltamisohje 1.5.2014 alkaen NAANTALIN KAUPUNKI Toimeentulotuen soveltamisohje 1.5.2014 alkaen Sote-ltk 24.4.2014 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMEENTULOTUEN 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Säännökset 2 1.1 Oikeus toimeentulotukeen ja toimeentulotuen

Lisätiedot

Kotona Nimi Henkilötunnus asuvat lapset ja Nimi Henkilötunnus muut samassa Nimi Henkilötunnus taloudessa asuvat Nimi Henkilötunnus.

Kotona Nimi Henkilötunnus asuvat lapset ja Nimi Henkilötunnus muut samassa Nimi Henkilötunnus taloudessa asuvat Nimi Henkilötunnus. HAMINAN KAUPUNKI SOSIAALITYÖ TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Vastaanotettu Sibeliuskatu 36 B 49400 HAMINA Neuvonta p. 749 3031 Henkilö- Hakijan sukunimi ja etunimet Henkilötunnus tiedot ja asuminen Puolison sukunimi

Lisätiedot

SOVELTAMISOHJEET ALENNETTAESSA ASIAKASMAKSUJA SÄÄNNÖLLISEN PALVELUN KUUKAUSIMAKSUA TILAPÄISEN KOTIHOIDON MAKSUA TUKIPALVELUMAKSUJA

SOVELTAMISOHJEET ALENNETTAESSA ASIAKASMAKSUJA SÄÄNNÖLLISEN PALVELUN KUUKAUSIMAKSUA TILAPÄISEN KOTIHOIDON MAKSUA TUKIPALVELUMAKSUJA SOVELTAMISOHJEET ALENNETTAESSA ASIAKASMAKSUJA SÄÄNNÖLLISEN PALVELUN KUUKAUSIMAKSUA TILAPÄISEN KOTIHOIDON MAKSUA TUKIPALVELUMAKSUJA 2 YLEISTÄ Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain

Lisätiedot

Opiskelijan toimeentulotuki ja sosiaalityö

Opiskelijan toimeentulotuki ja sosiaalityö Opiskelijan toimeentulotuki ja sosiaalityö Tampereen yliopisto 28.4.2016 Sosiaaliohjaajat Sanna Mäkipää ja Johanna Männikkö 28.4.2016 Toimeentulotuki Sosiaalipalvelut Kaupungin sosiaalipalvelut tukevat

Lisätiedot

Infotilaisuus maahanmuuttajille. Toimeentulotuki Sampola

Infotilaisuus maahanmuuttajille. Toimeentulotuki Sampola Infotilaisuus maahanmuuttajille Toimeentulotuki 22.2.2017 Sampola Mistä toimeentulotukea voi hakea? KELA KUNTA Perustoimeentulotuki 1.1.2017 alkaen Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki Toimeentulotuki

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE (5.4.2011)

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE (5.4.2011) TOIMEENTULOTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE (5.4.2011) Hakemus käsitellään VAIN, jos se on kaikilta osin täytetty asianmukaisesti ja mukana on KAIKKI tarvittavat liitteet. Ensimmäisessä toimeentulotukihakemuksessa

Lisätiedot

Pyhännän kunnan TOIMEENTULOTUKIOPAS. Pyhännän perusturva 1/2012

Pyhännän kunnan TOIMEENTULOTUKIOPAS. Pyhännän perusturva 1/2012 Pyhännän kunnan TOIMEENTULOTUKIOPAS Pyhännän perusturva 1/2012 Päivitetty 7.12.2011 TOIMEENTULOTUKIOPAS Mitä on toimeentulotuki? Miten selvitetään oikeus toimeentulotukeen? Miten sitä haetaan? Yksityiskohtaisempaa

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Saapunut / 20 Rek.nro. Täyd. / 20 Päätös nro. Hakijan velvollisuus on täyttää toimeetulotukihakemus asianmukaisesti kaikilta osin (Hall.laki 16, 17). Hakemukseen tulee liittää kaikki

Lisätiedot

Kohtuulliset asumismenot määräytyvät henkilöluvun mukaan sisältäen lämmityskustannukset ja vesimaksut. Vesimaksu enintään 28,07 euroa/asukas/kk.

Kohtuulliset asumismenot määräytyvät henkilöluvun mukaan sisältäen lämmityskustannukset ja vesimaksut. Vesimaksu enintään 28,07 euroa/asukas/kk. 1 TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISEN OHJEELLISET PERUSTEET 1.4.2014 alkaen 1. PERUSTOIMEENTULOTUKEA KOSKEVAT SOVELTAMISOHJEET: 1.1. Asumismenot: Toimeentulotuessa asumismenojen huomioimisen tarkoituksena on viime

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Saapunut / LIITTEET JOTKA TULEE LIITTÄÄ ENSIMMÄISEEN TOIMEENTULOTUKIHAKEMUKSEEN, katso sivu 4. JOKAISEEN TOIMEENTULOTUKIHAKEMUKSEEN ON LIITETTÄVÄ KAIKISTA TULOISTA/MENOISTA TOSITTEET

Lisätiedot

Pyhännän kunnan TOIMEENTULOTUKIOPAS. Pyhännän perusturva 1/2015

Pyhännän kunnan TOIMEENTULOTUKIOPAS. Pyhännän perusturva 1/2015 Pyhännän kunnan TOIMEENTULOTUKIOPAS Pyhännän perusturva 1/2015 Päivitetty 30.12.2014 TOIMEENTULOTUKIOPAS Mitä on toimeentulotuki? Miten selvitetään oikeus toimeentulotukeen? Miten sitä haetaan? Yksityiskohtaisempaa

Lisätiedot

PIETARSAAREN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO TOIMEENTULOTUEN YHTEISET MYÖNTÄMISPERIAATTEET VUONNA 2013

PIETARSAAREN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO TOIMEENTULOTUEN YHTEISET MYÖNTÄMISPERIAATTEET VUONNA 2013 PIETARSAAREN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO TOIMEENTULOTUEN YHTEISET MYÖNTÄMISPERIAATTEET VUONNA 2013 PERUSTOIMEENTULOTUKI 2, 6, 7A, 7B Toimeentulotukea hakevalla saa olla tilillään yhden kuukauden elinkustannuksia

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Ensimmäinen hakemus

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Ensimmäinen hakemus 1/5 TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Ensimmäinen hakemus Saapumispäivämäärä / 20 Pyydämme täyttämään hakemuksen kaikilta osin ja allekirjoittamaan sen. Hakemukseen tulee liittää kaikki tarvittavat tositteet ja tiedot,

Lisätiedot

Perustoimeentulotuki ja asuminen Asumissosiaalisen työn teemapäivä, Tampere

Perustoimeentulotuki ja asuminen Asumissosiaalisen työn teemapäivä, Tampere Perustoimeentulotuki ja asuminen Asumissosiaalisen työn teemapäivä, Tampere 24.1.2017 Sarita Alarotu Etuuskäsittelypäällikkö, toimeentulotuki Kela Keskinen vakuutuspiiri Perustoimeentulotuen siirto Kelaan

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄ- MISOHJEET

TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄ- MISOHJEET TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄ- MISOHJEET 1.1.2017 Perusturvalautakunta 20.12.2017 Pöytäkirjan liite Sivu 2 / 10 SISÄLLYSLUETTELO TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET... 3 1. TOIMEENTULOTUKI... 3 1.1 Perustoimeentulotuki...

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

LAUKAAN KUNNAN TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET LAUKAAN KUNNAN TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Perusturvalautakunta 20.4.2017 1. EHKÄISEVÄ TOIMEENTULOTUKI (Toimeentulotukilaki 13) Ehkäisevää toimeentulotukea koskevien lainmuutosten

Lisätiedot

Siviilisääty 1. naimaton 2. naimisissa 3. asumuserossa 4. leski 5. eronnut 6. avoliitossa

Siviilisääty 1. naimaton 2. naimisissa 3. asumuserossa 4. leski 5. eronnut 6. avoliitossa MÄNTSÄLÄN KUNTA Perusturvapalvelukeskus Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ Puh. 019-689 01/vaihde TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Saapunut /20 Henkilö tiedot Hakija Henkilötunnus Osoite Puhelin Siviilisääty 1. naimaton

Lisätiedot

EHKÄISEVÄ JA TÄYDENTÄVÄ TOIMEENTULOTUKI

EHKÄISEVÄ JA TÄYDENTÄVÄ TOIMEENTULOTUKI Perusturvalautakunta 22.11.2017 liite nro 7 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PERUSTURVA EHKÄISEVÄ JA TÄYDENTÄVÄ TOIMEENTULOTUKI OHJE 2018-2019 Sisällysluettelo JOHDANTO TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN TÄYDENTÄVÄN TOIMEENTULOTUEN

Lisätiedot

Laki. EV 233/1997 vp- HE 217/1997 vp

Laki. EV 233/1997 vp- HE 217/1997 vp EV 233/1997 vp- HE 217/1997 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi toimeentulotuesta sekä laiksi sosiaalihuoltolain ja -asetuksen eräiden säännösten kumoamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen

Lisätiedot

Tohmajärven perusturvalautakunta 18.12.2007 135. Kiteen sosiaalilautakunta 19.12.2007 214

Tohmajärven perusturvalautakunta 18.12.2007 135. Kiteen sosiaalilautakunta 19.12.2007 214 TOIMEENTULOTUKI Kesälahti Kitee Tohmajärvi Helli (ehdotus) Helli (ehdotus) Tohmajärven sos.työn henkilökunnan ehdotus Tuen myöntämisen perusteet vahvistettu Kesälahden sosiaalilautakunta 19.2.2008 33 Kiteen

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Sosiaali- ja terveysvirasto Toimeentulotuki 1 (5)

RAUMAN KAUPUNKI TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Sosiaali- ja terveysvirasto Toimeentulotuki 1 (5) Toimeentulotuki 1 (5) Saapumispäivä / 20 Pyydämme Teitä täyttämään hakemuksen kaikki kohdat ja allekirjoittamaan sen. Tuloista ja menoista on esitettävä tositteet. Hakemus tulee toimittaa sosiaalitoimistoon

Lisätiedot

SOVELTAMISOHJEET ALENNETTAESSA ASIAKASMAKSUJA SÄÄNNÖLLISEN PALVELUN KUUKAUSIMAKSUA TILAPÄISEN KOTIHOIDON MAKSUA TUKIPALVELUMAKSUJA

SOVELTAMISOHJEET ALENNETTAESSA ASIAKASMAKSUJA SÄÄNNÖLLISEN PALVELUN KUUKAUSIMAKSUA TILAPÄISEN KOTIHOIDON MAKSUA TUKIPALVELUMAKSUJA 27.3.2013 SOVELTAMISOHJEET ALENNETTAESSA ASIAKASMAKSUJA SÄÄNNÖLLISEN PALVELUN KUUKAUSIMAKSUA TILAPÄISEN KOTIHOIDON MAKSUA TUKIPALVELUMAKSUJA 2 YLEISTÄ Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.4.2015. Mänttä-Vilppula Juupajoki

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.4.2015. Mänttä-Vilppula Juupajoki TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.4.2015 Mänttä-Vilppula Juupajoki Sisällysluettelo 1. TOIMEENTULOTUKEEN LIITTYVÄ LAINSÄÄDÄNTÖ JA OHJEISTUS s.3 2. TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN... s.3 3. TOIMEENTULOTUKI ASIAKKUUDET

Lisätiedot

Asevelvollisuus/ Siviilipalvelus

Asevelvollisuus/ Siviilipalvelus Asevelvollisuus/ Siviilipalvelus Sotilasavustuksen tarkoitus Turvata palveluksessa olevan asevelvollisen omaiselle toimeentulo sekä Korvata asevelvolliselle itselleen hänen käytössään olevasta asunnosta

Lisätiedot

Perustoimeentulotuki ja asuminen Asumissosiaalisen työn teemapäivä, Tampere

Perustoimeentulotuki ja asuminen Asumissosiaalisen työn teemapäivä, Tampere Perustoimeentulotuki ja asuminen Asumissosiaalisen työn teemapäivä, Tampere 16.3.2017 Sarita Alarotu Etuuskäsittelypäällikkö, toimeentulotuki Kela Keskinen vakuutuspiiri Perustoimeentulotuen siirto Kelaan

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS JA VIRANHALTIJAN PÄÄTÖS (TOTUL 1412/97)

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS JA VIRANHALTIJAN PÄÄTÖS (TOTUL 1412/97) Toimielin / toimintayksikkö TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS JA VIRANHALTIJAN PÄÄTÖS (TOTUL 1412/97) Päivämäärä Pykälä Viranomainen täyttää tummennetut kohdat Hakijan nimi ja osoite TÄYTTÖOHJEITA KÄÄNTÖPUOLELLA

Lisätiedot

3 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN

3 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN 1(9) Muutosesitykset 16.8.2013 sosiaali- ja terveyslautakunnan 28.2.2012 35 hyväksymään toimeentulotukiohjeeseen. Euromäärämuutokset esitetään lihavoituina ja suuremmalla fonttikoolla kuin teksti. Erityisesti

Lisätiedot

62100 Lapua Hakemus saapunut..20

62100 Lapua Hakemus saapunut..20 LAPUAN KAUPUNKI TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Perusturvakeskus Liuhtarintie 10 (virkailija täyttää) 62100 Lapua Hakemus saapunut..20 Vakuutan, että antamani tiedot ovat totuudenmukaiset ja sitoudun ilmoittamaan

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUJEN PERIMÄTTÄ JÄTTÄMISEN JA ALENTAMISEN TOIMINTA- OHJE

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUJEN PERIMÄTTÄ JÄTTÄMISEN JA ALENTAMISEN TOIMINTA- OHJE 1 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUJEN PERIMÄTTÄ JÄTTÄMISEN JA ALENTAMISEN TOIMINTA- OHJE Yhtymähallitus 31.3.2016 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Asiakasmaksuja koskevat yleiset periaatteet 3 2. Asiakasmaksun

Lisätiedot

1. Perustoimeentulotukea koskevat soveltamisohjeet:

1. Perustoimeentulotukea koskevat soveltamisohjeet: TAMPEREEN KAUPUNKI TOIMEENTULOTUKEA KOSKEVAT SOVELTAMISOHJEET 1.3.2011 ALKAEN Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta 16.2.2011 / 28 (Dnro TRE: 1393 /05.02.00/2011) 1. Perustoimeentulotukea

Lisätiedot

Opiskelu ja asevelvollisuus numeroina 2012

Opiskelu ja asevelvollisuus numeroina 2012 Opiskelu ja asevelvollisuus numeroina 2012 Voit hakea opiskelijan tukia verkossa www.kela.fi/asiointi Lisätietoja palvelunumeroista ma pe klo 8 18 Opiskelijan tuet 020 692 209 Asevelvollisen tuet 020 692

Lisätiedot

Oikeus opintotukeen ulkomailla tai Suomessa tapahtuviin opintoihin

Oikeus opintotukeen ulkomailla tai Suomessa tapahtuviin opintoihin Oikeus opintotukeen ulkomailla tai Suomessa tapahtuviin opintoihin Lainsäädäntö ja ohjeistus Opintotukilaki Opintotukiasetus Kotikuntalaki Hallintolaki Ulkomaalaislaki Kelan ohjeet Oikeuskäytäntö 2 Opintotuen

Lisätiedot

Toimeentulotuen määräajat ja ehkäisevä toimeentulotuki

Toimeentulotuen määräajat ja ehkäisevä toimeentulotuki Toimeentulotuen määräajat ja ehkäisevä toimeentulotuki 1 Toimeentulotuki turvaa välttämättömän toimeentulon Julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen. Jokaisella Suomen

Lisätiedot

Toimeentulotukea koskevat soveltamisohjeet 1.1.2014 alkaen

Toimeentulotukea koskevat soveltamisohjeet 1.1.2014 alkaen TAMPERE 1 (5) TRE: 5808/05.02.00/2013 Toimeentulotukea koskevat soveltamisohjeet 1.1.2014 alkaen Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta 25.9.2013/97 1. Perustoimeentulotukea koskevat

Lisätiedot

HE 124/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi toimeentulotuesta annetun lain 9 :n muuttamisesta

HE 124/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi toimeentulotuesta annetun lain 9 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi toimeentulotuesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi toimeentulotuesta annettua lakia korottamalla

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET Perusturvalautakunta Pöytäkirjan liite

TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET Perusturvalautakunta Pöytäkirjan liite TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET 1.1.2016 Perusturvalautakunta 16.12.2015 Pöytäkirjan liite Sivu 2 / 13 SISÄLLYSLUETTELO TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET... 3 1. TOIMEENTULOTUKI... 3 1.1 Kuka saa toimeentulotukea?...

Lisätiedot

Perustoimeentulotuki. Viimesijainen taloudellinen tuki

Perustoimeentulotuki. Viimesijainen taloudellinen tuki Perustoimeentulotuki Viimesijainen taloudellinen tuki LYHYESTI JA SELKEÄSTI Sisällys Perustoimeentulotuki 1 Mihin menoihin tukea voi saada? 2 Miten tulot vaikuttavat tukeen? 3 Miten tuen määrä lasketaan?

Lisätiedot

Perustoimeentulotuki Viimesijainen taloudellinen tuki. Lyhyesti ja selkeästi

Perustoimeentulotuki Viimesijainen taloudellinen tuki. Lyhyesti ja selkeästi Perustoimeentulotuki Viimesijainen taloudellinen tuki Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Perustoimeentulotuki 1 Mihin menoihin perustoimeentulotukea voi saada? 2 Perusosa 2 Muut perusmenot 3 Miten tulot vaikuttavat

Lisätiedot

Palauta hakemus liitteineen osoitteella: Lindorff Oy Back Office, Vapaaehtoiset velkajärjestelyt PL 20 20101 Turku. Postinumero ja postitoimipaikka

Palauta hakemus liitteineen osoitteella: Lindorff Oy Back Office, Vapaaehtoiset velkajärjestelyt PL 20 20101 Turku. Postinumero ja postitoimipaikka 1 / 5 Selvitämme mahdollisuudet Lindorffin olevien velkojen vapaaehtoiseen järjestelyyn hakemuksessa annettujen tietojen perusteella. Lähetämme hakemuksen saavuttua vastaanottoilmoituksen, jossa kerromme

Lisätiedot

JUST Nyt: Aikuissosiaalityön palvelut ja perustoimeentulotuen Kela-siirto

JUST Nyt: Aikuissosiaalityön palvelut ja perustoimeentulotuen Kela-siirto JUST Nyt: Aikuissosiaalityön palvelut ja perustoimeentulotuen Kela-siirto 31.1.2017 10.1.2017 Toimeentulotuki Toimeentulotuki on tarkoitettu tilapäiseksi tueksi auttamaan yli pahimpien talousvaikeuksien.

Lisätiedot

SOVELTAMISOHJEET ALENNETTAESSA ASIAKASMAKSUJA - SÄÄNNÖLLISEN PALVELUN KUUKAUSIMAKSUA - TILAPÄISEN KOTIHOIDON MAKSUA - TUKIPALVELUMAKSUJA

SOVELTAMISOHJEET ALENNETTAESSA ASIAKASMAKSUJA - SÄÄNNÖLLISEN PALVELUN KUUKAUSIMAKSUA - TILAPÄISEN KOTIHOIDON MAKSUA - TUKIPALVELUMAKSUJA Kyh 15.9.2009 80 Kyh liite 3 Kyh 24.1.2012 3 Kyh liite 1 SOVELTAMISOHJEET ALENNETTAESSA ASIAKASMAKSUJA - SÄÄNNÖLLISEN PALVELUN KUUKAUSIMAKSUA - TILAPÄISEN KOTIHOIDON MAKSUA - TUKIPALVELUMAKSUJA 1 Yhtymähallitus

Lisätiedot

Yhtymähallitus liite 122 TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

Yhtymähallitus liite 122 TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Yhtymähallitus 14.12.2016 liite 122 TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET, VOIMASSA 1.1.2017 Sisällysluettelo 1. TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET... 3 2. TÄYDENTÄVÄN TOIMEENTULOTUEN

Lisätiedot

TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET. Etelä-Pohjanmaan kunnissa

TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET. Etelä-Pohjanmaan kunnissa TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Etelä-Pohjanmaan kunnissa Etelä-Pohjanmaa 2018 1 SISÄLLYS SISÄLLYS... 2 1. YLEISTÄ... 3 1.1. TUEN HAKEMINEN... 3 1.2. TUEN MYÖNTÄMINEN... 4 1.3.

Lisätiedot

KUUSAMON KAUPUNGIN TOIMEENTULOTUKIOHJE

KUUSAMON KAUPUNGIN TOIMEENTULOTUKIOHJE KUUSAMON KAUPUNGIN TOIMEENTULOTUKIOHJE 1.7.2015 alkaen Hyväksytty Ptlk 1 TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET KUUSAMOSSA Voimassa 1.7.2015 alkaen Toimeentulotuen myöntämisperusteet on viimeksi käsitelty 22.11.2011

Lisätiedot

Toimeentulotukea koskevat soveltamisohjeet alkaen

Toimeentulotukea koskevat soveltamisohjeet alkaen TAMPERE 1 (5) Toimeentulotukea koskevat soveltamisohjeet 1.11.2016 alkaen Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta 28.9.2016 1. Perustoimeentulotukea koskevat soveltamisohjeet: 1.1.

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET alkaen Rantasalmella

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET alkaen Rantasalmella 1 TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2017 alkaen Rantasalmella Hyväksytty Kunnanhallitus 19.12.2016 / 256 Voimaantulo 1.1.2017 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ 3 1.1. Perustoimeentulotuki.3 1.2. Täydentävä

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.5.2016 LUONNOS

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.5.2016 LUONNOS TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.5.2016 LUONNOS Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.4.2016 1 Sisällys TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET 3 1 SÄÄNNÖKSET 3 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN 3 3 TOIMEENTULOTUEN HAKEMISMENETTELY

Lisätiedot

Toimeentulotuen soveltamisohjeet Kärsämäen kunnassa1.1.2016 alkaen

Toimeentulotuen soveltamisohjeet Kärsämäen kunnassa1.1.2016 alkaen KÄRSÄMÄEN KUNTA Kärsämäen kunta Toimeentulotuen soveltamisohjeet Kärsämäen kunnassa1.1.2016 alkaen 1 Sisällysluettelo 1. OHJE TOIMEENTULOTUEN SELVITYSTÄ JA PÄÄTÖKSENTEKOA VARTEN 3 1.1 Oikeus toimeentulotukeen

Lisätiedot

Laki toimeentulotuesta 30.12.1997/1412

Laki toimeentulotuesta 30.12.1997/1412 Laki toimeentulotuesta 30.12.1997/1412 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Toimeentulotuen tarkoitus Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 10.6.2015 49. Hailuodon perusturvapalvelut. Sosiaalitoimi 1. TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE 1.6.2015 ALKAEN

Perusturvalautakunta 10.6.2015 49. Hailuodon perusturvapalvelut. Sosiaalitoimi 1. TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE 1.6.2015 ALKAEN Hailuodon perusturvapalvelut Sosiaalitoimi 1. TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE 1.6.2015 ALKAEN Kunnilla on mahdollisuus antaa omia soveltamisohjeita toimeentulotuesta. Ohjeet eivät saa kuitenkaan rajoittaa

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS PYHÄRANNAN KUNTA SOSIAALIOSASTO Pajamäentie 4 23950 PYHÄRANTA Hakemus saapunut Toimeentulotuen hakijan, hänen perheenjäsenensä ja elatusvelvollisensa on annettava toimielimelle kaikki

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN JA SEN MYÖNTÄMINEN

TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN JA SEN MYÖNTÄMINEN 1 (8) Sosiaali- ja terveystoimi Maaliskuu 2015 TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN JA SEN MYÖNTÄMINEN Toimeentulotuki turvaa perustoimeentulon silloin, kun henkilö tai perhe ei tule toimeen ansioillaan työstä tai

Lisätiedot

Mikä muuttuu vuonna 2017?

Mikä muuttuu vuonna 2017? Mikä muuttuu vuonna 2017? Toimeentulotuen Kela siirto Maria Porko Miten tähän tultiin? Kela-siirron vaiheet Toimeentulotuen siirron historia» Selvitysmiehet, työryhmät, kokeilut Päätös rakennepoliittisen

Lisätiedot

Toimeentulotuen soveltamisohje 1.3.2016 alkaen

Toimeentulotuen soveltamisohje 1.3.2016 alkaen Oheisliite PETULTK 25.2.2016 Toimeentulotuen soveltamisohje 1.3.2016 alkaen Hankasalmen kunta 1 SISÄLTÖ 1. TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN 2 1.1 Säännökset 2 1.2 Oikeus toimeentulotukeen ja toimeentulotuen rakenne

Lisätiedot

Toimeentulotuen hakeminen ja sen myöntäminen (päivitetty 2015)

Toimeentulotuen hakeminen ja sen myöntäminen (päivitetty 2015) Toimeentulotuen hakeminen ja sen myöntäminen (päivitetty 2015) Toimeentulotuki on lakisääteinen, viimesijainen etuus, jonka tarkoituksena on turvata välttämätön toimeentulo. Jokaisella on ensisijainen

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELLUSOHJEET RANUA

TOIMEENTULOTUEN SOVELLUSOHJEET RANUA TOIMEENTULOTUEN SOVELLUSOHJEET RANUA 2015 1 SISÄLLYS 1 YLEISTÄ TOIMEENTULOTUESTA... 3 1.1 Lainsäädäntö päätöksenteon taustana... 3 1.2 Jokaisen oikeus toimeentulotukeen... 4 2 MENETTELY TOIMEENTULOTUKIASIASSA...

Lisätiedot

Toimeentulotuen soveltamisohje 1.3.2014 alkaen

Toimeentulotuen soveltamisohje 1.3.2014 alkaen Oheisliite PETULTK 30.1.2014 Toimeentulotuen soveltamisohje 1.3.2014 alkaen Hankasalmen kunta 1 SISÄLTÖ 1. TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN 2 1.1 Säännökset 2 1.2 Oikeus toimeentulotukeen ja toimeentulotuen rakenne

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Haen toimeentulotukea ajalle 1 HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet Hakemuksen saapumispäivämäärä: Henkilötunnus Katuosoite Postinumero- ja toimipaikka Kotikunta Puhelin (koti, työ, matkapuhelin)

Lisätiedot

OHEISMATERIAALINA KOKOUKSESSA OULAINEN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

OHEISMATERIAALINA KOKOUKSESSA OULAINEN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET OHEISMATERIAALINA KOKOUKSESSA OULAINEN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 2016 TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET, VOIMASSA 1.1.2016 ALKAEN 1 SÄÄNNÖKSET... 4 1.1 Oikeus toimeentulotukeen ja toimeentulotuen

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 17.6.2008 / LIITE 90

Perusturvalautakunta 17.6.2008 / LIITE 90 Perusturvalautakunta 17.6.2008 / LIITE 90 HAUKIPUTAAN KUNTA 1 TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET Toimeentulotuen myöntämisperusteet on käsitelty perusturvalautakunnassa 21.12.2004 201. Ohjeistus on päivitetty

Lisätiedot

Sosiaalisen luoton myöntämisen yleinen este on maksuvaran puuttuminen, mutta tämän ohella esteenä voi olla esimerkiksi se, että

Sosiaalisen luoton myöntämisen yleinen este on maksuvaran puuttuminen, mutta tämän ohella esteenä voi olla esimerkiksi se, että 2 mista. Perusteltuja syitä luoton myöntämiseen voivat olla esimerkiksi talouden hallintaan saattaminen, velkakierteen katkaiseminen, kodin hankinnat, kuntoutumisen tai työllistymisen edistäminen, asumisen

Lisätiedot

Laki. opintotukilain muuttamisesta

Laki. opintotukilain muuttamisesta EV 109/1999 vp - HE 73/1999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi opintotukilain ja asumistukilain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 7311999 vp laeiksi opintotukilain

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS 1(5)

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS 1(5) 1(5) Saapumispäivä / 20 Pyydämme Teitä täyttämään hakemuksen kaikki kohdat ja allekirjoittamaan sen. Tuloista ja menoista on esitettävä tositteet. Hakemus tulee toimittaa sosiaalitoimistoon sen kuukauden

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI JA RUSKON KUNTA Sosiaali- ja terveyskeskus TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2016 ALKAEN

RAISION KAUPUNKI JA RUSKON KUNTA Sosiaali- ja terveyskeskus TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2016 ALKAEN RAISION KAUPUNKI JA RUSKON KUNTA Sosiaali- ja terveyskeskus TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2016 ALKAEN SISÄLLYS 1. JOHDANTO 1 2. TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN JA HAKEMUSTEN KÄSITTELY 1 2.1. Toimeentulotuen

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJE 2016

TOIMEENTULOTUKIOHJE 2016 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI/PERUSTURVA Perusturvalautakunta 27.1.2016 liite nro 1 TOIMEENTULOTUKIOHJE 2016 1.3.2016 alkaen 2 Sisällysluettelo JOHDANTO SÄÄNNÖKSET Oikeus toimeentulotukeen 3 Toimeentulotuen rakenne

Lisätiedot

Matkakorvauksen tarkoituksena on tukea henkilön osallistumista kuntouttavaan työtoimintaan. (2.3.2001/191)

Matkakorvauksen tarkoituksena on tukea henkilön osallistumista kuntouttavaan työtoimintaan. (2.3.2001/191) 1 of 13 27/05/2011 12:42 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1997» 30.12.1997/1412 30.12.1997/1412 Seurattu SDK 479/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Laki toimeentulotuesta

Lisätiedot