Mahdollisia verotoimenpiteitä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mahdollisia verotoimenpiteitä"

Transkriptio

1 Kehittämishanke metsätilakoon ja rakenteen parantamiseksi Ohjausryhmän sisäinen seminaari Mahdollisia verotoimenpiteitä Jussi Leppänen Metsäntutkimuslaitos, Vantaan toimintayksikkö Jokiniemenkuja 1 (PL 18), Vantaa puh = sivu jätetään esitelmässä ajansäästön vuoksi väliin Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish Forest Research Institute

2 Mitä verotuksen toimenpiteitä tarvitaan? 1. Metsänomistajien hallittu nuorentaminen 2. Puumarkkinoiden hallittu tasoittaminen 3. Tilakoon hallittu kasvattaminen Miten edellä mainituista toimenpiteistä tehdään hallittuja? 1. Metsätilan sukupolvenvaihdos ja sen ehdot 2. Puun myyntitulon verotukseen vaihtoehdoksi eriytetty järjestelmä, jossa pääomatulo-osuus nettovarallisuuden perusteella, muutoin ansiotuloverotus 3. Metsävähennys ja luovutusvoitto-verotuksen huojennukset ehtoineen sekä kasvuinvestointivaraus

3 Kyse olisi verotuksen kokonaisuudistuksesta Uudistus ei voisi koskea vain yhtä verolakia, vaan 1. perintö- ja lahjaverotusta 2. tuloverotusta (TVL -> MVL -> EVL) tuloverotuksen tulolähderajoja metsävarallisuuden arvostusta nettovarallisuutta määrättäessä 3. tuloverotuksen varauksia ja EVL-neutraalisuutta kasvuinvestointien rahoitusta (uusilla) varauksilla omistusmuotoneutraalisuutta (luonnollinen henkilö = henkilöyhtiö = osakeyhtiö) 4. tuloverotuksen luovutusvoittoverotusta Edellä mainittujen uudistusten tavoitteena on tuottaa elinkelpoisia maa- ja metsätalousyrittäjiä, joille tarjotaan mahdollisuuksia kasvuun

4 0. Hieman taustaa

5 0.1 Puun kysyntä ja tarjonta - taustaa Metsäteollisuus on syklinen toimiala (puustamaksukyky vaihtelee) Sahateollisuudessa suhdannevaihtelut suurempia ja yrityksiä on enemmän kuin sellu- ja paperiteollisuudessa Metsikön kasvatusaika on vuoteen Etelä-Suomessa ja tätä pidempi Pohjois-Suomessa Tukki- ja kuitupuuta myydään samanaikaisesti (sama puun runko) Keskimääräinen metsälökoko yli 5 hehtaarin metsälöillä on noin 34 hehtaaria, yli 2 ha metsälöillä vain 24 hehtaaria Hakkuita tehdään yli 5 hehtaarin metsälöillä keskimäärin 3-4 vuoden välein Parhainakin puukauppavuosina markkinoilla on korkeintaan kolmasosa yli 5 hehtaarin metsälöistä Puukaupan keskikoko ollut noin 500 kuutiometrin luokkaa Leimikon koko nykykorjuuteknologialla olisi oltava mielellään vähintään pari sataa kuutiometriä

6 0.2 Puumarkkinat ja verotus tavoitteita? Metsäteollisuus: puumarkkinoiden olisi hyvä olla tasaisempia puun hintojen vaihtelusta huolimatta vähemmän puuntarjontaa korkeasuhdanteessa? enemmän puuntarjontaa matalasuhdanteessa? Metsäverotus: neutraalisuuden tavoite? jos metsätalous on kokonaisuudessaan kiinteän veroasteen pääomatuloverotuksessa, verotus ohjaa tarjontaa korkeasuhdanteeseen (muut tekijät voivat tasoittaa ) jos verotuksella halutaan leikata puuntarjontaa korkeasuhdanteessa ja lisätä matalasuhdanteessa, suhdanteiden mukaan automaattisesti muuttuva tuloverotus tasaisi puuntarjontaa tällainen olisi esimerkiksi tulot ansio- ja pääomatuloihin nettovarallisuuden mukaan jakava maatilatalouden tuloverotus

7 0.3 Metsäverotus: keppiä vai porkkanaa? Verotuksen tavoitteina on: kerätä yhteiskunnalle varoja tasata kansalaisten välistä tulon- ja varallisuuden jakoa olla edellä mainituista tavoitteista huolimatta mahdollisimman neutraali päätöksentekijälle (verotuksen tavoite ratkaisee) Perinteiset verokepit: pinta-ala-, varallisuussekä perintö- ja lahjaverotus: veronkeruutavoite huonosti toteutunut eli pieni verokertymä aiheuttivat ja aiheuttavat tilojen pirstoutumista eli tasoittavat metsäomaisuuden jakoa kansalaisten kesken; ovat lisäksi pidentäneet omistusaikoja tilakoon pienentyminen ja metsänomistajien ikääntyminen vähentävät metsätaloudellista aktiivisuutta eivät ole tasoittaneet puumarkkinoita, mutta ovat toisinaan tai satunnaisesti lisänneet puuntarjontaa (neutraalius?)

8 0.4 Metsätalouden harjoittaminen lainsäädäntöä Tuloverolaki (TVL): rinnastus sijoitustoimintaan, sillä puunmyyntitulot ovat pääomatuloja hankintatyön arvo on ansiotuloa - ei sovelleta nettovarallisuuslaskentaa metsätalouden tulot eivät ole milloinkaan maatilatalouden tuloja, mutta ne voidaan sisällyttää elinkeinotoiminnan tuloihin Laki elinkeinotulon verottamisesta (EVL): metsätalouden tulot ovat henkilökohtaisen tulolähteen tuloja jos elinkeinona on puun jatkojalostus, metsätalouden tulot voidaan sisällyttää samaan tulolähteeseen Arvonlisäverolaki (AVL): metsänomistajan on hakeuduttava arvonlisäverovelvolliseksi kun myyntitulot ylittävät euroa vuodessa Perintö- ja lahjaverolaki (PerVL): sukupolvenvaihdoksessa metsätaloutta ilman maataloutta ei pidetä elinkeinotoimintana (yritysten käsittely riippuu siitä, puretaanko yrityksen tase) Kestävän metsätalouden rahoituslaki (Kemera): EU-komission mukaan metsälöt ovat valtiontukisäännöksissä yrityksiä Maatalousyrittäjän eläkelaki (MYEL): maatilatalouden harjoittajalla viljeltynä maatalousmaana pidetään 1/10, 1/15 tai 1/20 metsämaan pinta-alasta

9 1. Perintö- ja lahjaverotuksen huojennukset

10 1.1 Sukupolvenvaihdosten viivästyminen Sukupolvenvaihdoksissa MVL-aktiivimaatilaa luovutettaessa myös tilaan kuuluvaan metsään kohdistuu verohuojennus (PerVL 55 ) EVL-yrityksissä metsään kohdistuva huojennus riippuu siitä, avataanko yrityksen tase sukupolvenvaihdoksessa Sekä MVL-aktiivimaatiloilla että EVL-yrityksissä veronmaksu voidaan jaksottaa korkeintaan viiden vuoden ajalle ilman korkoseurauksia (PerVL 56 ) Ns. metsätilat eli noin 70 % yksityismetsien metsämaan alasta ja yli 80 % metsänomistajista on vailla sukupolvenvaihdoshuojennuksia tämä on osaltaan johtanut metsätilanomistajien ikääntymiseen keskimäärin hieman yli 60-vuotiaiksi 1980-luvun lopusta alkaen aktiivimaanviljelijät metsänomistajina ovat pysyneet keskimäärin noin 50-vuotiaina aktiivimaatilojen määrä on jatkuvassa laskussa

11 1.2 PerVL 55 metsätalousyrittäjät Hyöty tulee jatkajalle ja alihintaisen kaupan mahdollistumisen kautta luopujalle Metsätalousyrittäjien kokonaismäärä Suomessa voisi lisääntyä noin tilaan, joista ehkä puolet siirtyy maatalouspuolelta peltoviljelystä luopumalla (osa isoista metsätiloista viljelee peltoa PerVL 55 vuoksi) PerVL-huojennukset uusien tilan osalta: sukupolvenvaihdoksia tulisi lisää keskimäärin noin 170 vuodessa (5.000 tilaa jaettuna 30 vuodella). menetetyt verotulot olisivat siten puhtaassa lahjoitustilanteessa 170 kpl/v x 150 ha x e/ha x 13% - (verollinen osuus eli 40% verotusarvosta) = 8 milj. euroa vuodessa Todennäköisin keskimääräinen pitkän aikavälin veromenetys: 8 milj. euroa vuodessa (suuruusluokka euroa / jatkava tila) Aivan alkuvuosina laskennallinen vuosittainen veromenetys olisi rästissä olevien spv-tilojen suuren määrän vuoksi tätä suurempi, ehkä 2-5 kertainen (jopa milj. euroa vuodessa), mutta tasaantuisi pian

12 1.3 Sukupolvenvaihdoshuojennuksen ehdot Tällä haetaan rajanveto sijoittajien ja yrittäjien välillä: sopivan kriteerin puute oli vuonna 2008 esteenä perintö- ja lahjaverotuksen laajennukselle metsätiloihin Koska suuri osa luopujista on ikääntyneitä, olisi keskityttävä jatkajan toiminnalle asetettaviin ehtoihin jatkajan ryhdyttävä noudattamaan MVL- tai EVL-verotusta metsätaloudessaan jatkajalle tulee tällöin MYEL- tai YEL-vakuutus jatkajan on määräajassa osoitettava yritystoiminnassa vaadittava ammattitaito joko koulutuksella (myös näyttötutkinto) tai riittävällä työkokemuksella Metsätalouden pinta-alaehdon tulisi olla suhteellisen matala, koska myös kausiluonteinen ja monialainen yrittäjyys tulisi olla huojennuksessa mahdollinen Lisäksi jos käytetään muita em. ehtoja, ne hillitsevät turhaan haettuja huojennuksia, lisäksi ne vähentävät ko. metsänomistajille suunnatun neuvonnan ja mh-rästien paikkaamiseen suunnatun kemera-rahoituksen tarvetta

13 2. Ansio- ja pääomatuloihin eriytetty metsätalouden tuloverotus

14 2.1 Miten toimii Ruotsissa? Ruotsissa on ollut voimassa ansio- ja pääomatuloihin eriytetty metsätalouden tuloverojärjestelmä 1990-luvun alusta Metsätalous, maatalous ja muu yritystoiminta kaikki yhdessä ja yhteisessä tulolähteessä (alkaen v. 1998) Vapaaehtoinen pääomatulo-osuus metsän ja muun elinkeinotoiminnan hankintamenon ja vahvistetun jakokorkokannan perusteella (räntefördelning) Metsätalouden tuloksen tasausmahdollisuudet: tasausvaraus (periodiseringsfond) metsätili ja metsätuhotili (skogskonto, skogsskadekonto) maksujen jaksotuksesta sopiminen puunostajan kanssa (betalningsplan) menovaraus (avsättning till framtida återväxtåtgärder) metsävähennys (skogsavdrag) yhtiöverokannan mukaan verotettava investointivaraus (expansionsfond)

15 2.2 Ansiotulo-osuuden verotus 10 kr=1 euro Pääomatuloverokanta = 30%

16 2.3 Pääomatulo-osuuden verotus Ruotsissa Jako tehdään vapaaehtoisena metsän ja muun elinkeinotoiminnan hankintamenosta velkojen vähentämisen jälkeen saatavan nettovarallisuuden perusteella, jolloin jakopohjan oltava vähintään kr = euroa Pääomatulo-osuuden jako perustuu valtionlainakorkoon + 5%, vuonna 2008 jakokorko oli 9,16% Tehdään täysimääräisenä, ja käyttämätön pääomatulo-osuus siirtyy seuraavalle vuodelle (jolloin voidaan tehdä haluttaessa myös uusi jako) Jako tehdään pakollisena, jos nettovarallisuus on negatiivinen, tällöin jakokorko on valtionlainakorko +1%, vuonna 2008 jakokorko oli 5,16% Jakomäärä viedään kokonaisuudessaan elinkeinotuloksi (riippumatta metsätalouden varsinaisista tuloista) Samalla tuo jakomäärä voidaan vähentää pääomatuloista Jakopohjan laskennassa monia säännöksiä, jotka vaikuttavat eri tapauksien ja yksityiskohtien vuoksi monimutkaisilta, mutta lienevät tilakohtaisesti selkeämpiä

17 2.4 Vaikutelmia Ruotsista Ruotsalaisen maa- ja metsätalousyrittäjän elinkeinotoiminnan keskimääräinen tuloverotus tuskin kovin usein on yli 30%, vaikka tulot tulisivatkin vain ansiotuloina Erilaiset tasausmahdollisuudet ja vapaaehtoinen jako pääomatuloihin leikkaavat tehokkaasti marginaaliveron kasvun Sen sijaan ruotsalaisella palkansaajametsänomistajalla on suuri tarve saada nettovarallisuutta, jotta metsätalouden tulot menisivät mahdollisimman paljon pääomatuloverotukseen Tässä ei ole käsitelty Ruotsin sosiaalimaksujärjestelmää (yrittäjien eläkevakuutus), joka hoituu ansiotulojen määrästä riippuen Järjestelmä lisää ansiotuloverotuksen progressiota Järjestelmässä on jako aktiiviseen ja passiiviseen toimintaan

18 2.5 Miten toimisi Suomessa? Eriytetyn tuloverotuksen perusjärjestelmäksi sopisi ehdottomasti parhaiten MVL (maatilatalouden tuloverolaki) Myös EVL voisi olla mahdollinen, mutta se monimutkaistaisi tilannetta jonkin verran ja olisi lähtökohtaisesti epäedullisempi järjestelmä Vaikutusta myös eläkevakuutusjärjestelmällä, sillä MVL-verotetuilla se on MYEL ja EVL-verotetuilla YEL MVL:ssä vapaaehtoinen tasausvaraus on 40% tuloksesta Suomessa pääomatulon jako-osuus on 20% (verovelvollisen vaatiessa 10%) nettovarallisuudesta poistettava käyttöomaisuus arvostetaan pääsääntöisesti hankintamenoon kiinteistöt verotusarvoon (tontit, vuokrattavat rakennukset, pellot) Voisi olla viisasta välttää metsätalouden osalta Ruotsin kaltainen hankintamenon monimutkainen laskentajärjestelmä, ja määrittää metsätalouden varallisuus kiinteistöperusteisesti joko verotusarvoon (laki varojen arvostamisesta verotuksessa) tai verovelvollisen vaatimuksesta ensimmäisenä vuonna hankintamenoon miinus metsävähennyspohja (100-60=40%). molempien arvot kehittyisivät vuosittain viranomaistyönä tällainen arvostus olisi paremmin linjassa 20%:n jakosäännön kanssa

19 2.6 Ansiotulo-osuuden verotus Suomessa Pääomatuloverokanta = 28%

20 2.7 Pääomatulo-osuuden verotus Suomessa Hankintatyön arvon laskenta voitaisiin säilyttää nykyisellään tämä mahdollistaisi myös metsävähennyksen Ruotsin käytäntöä tarkemman käsittelyn veroton työn osuus voisi säilyä nykyisellään, esim. 125 m3/vuosi, jolta osin materiaalikulut ja poistot sallittaisiin jatkossakin täysimääräisesti verotuksessa verollinen hankintatyö kuitenkin lisättäisiin metsätalouden kokonaistuloon, eli se ei olisi automaattisesti ansiotuloa kuten nykyään, vaan riippuisi nettovarallisuudesta Pääomatulo-osuuden jako voitaisiin tehdä positiivisesta nettovarallisuudesta pakollinen jako olisi 20% nettovarallisuudesta ja verovelvollisen vaatiessa 10% negatiivisen nettovarallisuuden tapauksessa koko tulo olisi ansiotuloa, tämä vastaisi MVL- ja EVL-nykykäytäntöä Metsätaloutta ja maataloutta sekä muuta yritystoimintaa voitaisiin käsitellä yhtenä tulolähteenä se, että metsätalouden varallisuus määriteltäisiin verotusarvoon tai korkeintaan 40%:iin metsän hankintamenosta, hillitsisi metsän hankkimista varallisuudeksi maatiloille tai yrityksiin em. on ongelma Ruotsin verojärjestelmässä ja kohottaa metsäkiinteistöjen hintoja nykyisellään kalliimmiksi kuin Suomessa Jos em. katsotaan ongelmaksi, pitäisi säätää tulolähderaja maa- ja metsätalouskiinteistöllä ja sen koneilla ja laitteilla saatavien tulojen sekä muilla yritystoiminnan alueilla (erillinen toimipaikka) tapahtuvan toiminnan välille

21 2.8 Vaikutelmia, jos Suomeen tulisi uudistus Eriytetty tuloverotus todennäköisesti tasaisi puunmyyntejä ja lisäisi metsänhoitohalukkuutta, koska ansiotulo-osuuden verotus on progressiivinen suurilla tuloilla korkeampi veroaste (korkeat hinnat, pienet menot) pienillä tuloilla alhaisempi veroaste (alhaiset hinnat, suuret menot) Maa- ja metsätalousyrittäjien verotus ei todennäköisesti kiristyisi, koska nettovarallisuussäännöt ja tasausvaraus mahdollistaisivat puunmyynnin pääomatulovero-osuuden puitteissa päätoimisilla metsätalousyrittäjillä verotus todennäköisesti alenisi, koska heidän olisi mahdollista saada myös ansiotuloa velkaisilla metsänomistajilla verotus kiristyisi, koska nettovarallisuus olisi pieni tai negatiivinen ja tulot verotettaisiin ansiotuloina: toisaalta verotus tuskin estäisi heidän puunmyyntejään, koska heillä on velanhoito joka tapauksessa tehtävänään hankintahakkuita tehtäisiin myös yli 125 m3/vuosi, koska verotuksen progressio ei välittömästi leikkaisi niitä eriytetyn verotuksen vuoksi Eri elinkeinotoimintojen yhdistäminen ja kausivaihtelun hallinta tulisivat metsänomistajille helpommiksi Eläkevakuutusjärjestelmänä nykyinen sovittu työtulo (MYEL tai YEL) on käyttäytymiselle neutraalimpi kuin ruotsalainen ansiotulojen määrään perustuva järjestelmä

22 3. Kasvuun tähtäävä investointivaraus Omistusmuotoneutraalisuus

23 3.1 Kasvun kiihdytys investointivarauksella Olemassa olevilla maa- ja metsätiloilla on ongelmia kasvurahoituksen hankinnassa investointien tulorahoitus on tuloverotettu; vasta hankinnan jälkeiset poistot/metsävähennys alentavat verotusta hankittavat metsätilat eivät riitä lainan takuiksi kuin osittain, eli hankintaan tarvitaan oman pääoman osuutta tai lisätakuita Jos haluttaisiin kiihdyttää tilojen kasvua, voitaisiin säätää tuloverotuksessa kasvuinvestointivarauksesta (jos metsätaloudessa oltaisiin MVL:ssä, jo olemassa oleva tasausvaraus saattaisi olla riittävä) investointivaraus pitäisi tällöin tulouttaa esim. siten, että tuloutus vähentäisi hankittavasta tilasta syntyvää metsävähennysoikeutta (tai muun investoinnin poisto-oikeutta) jos lisämetsää ei hankittaisi, varaus tulisi vaihtoehtoisesti tulouttaa metsätalouden tuloksi Kuitenkin: investointivarauksista on 1990-luvun alun jälkeen pyritty verotuksessa eroon

24 3.2 Omistusmuotoneutraalisuus Jos metsätalous siirretään TVL-verotuksesta EVLverotukseen (MVL ei ole nykyään mahdollinen), siirto elinkeinotoiminnan tulolähteeseen on sekä luovutusvoittoettä varainsiirtoverotuksessa verollinen Henkilöiden muodostama avoin, kommandiitti- tai osakeyhtiö ei ole oikeutettu metsävähennyksen tai menovarauksen tekoon em. verot on poistettu ainoastaan metsäomaisuuden siirrosta yhteismetsään, kuten myöskin em. oikeudet on säilytetty yhteismetsillä oy, ay ja ky omistusmuodoista on tiettyä etua verrattuna yhteismetsään, sillä ne mahdollistavat monipuolisemman liiketoiminnan Henkilöiden omistamiin metsätalouteen keskittyneisiin (avoimiin, kommandiitti- tai) osakeyhtiöihin (vrt. maatalousosakeyhtiöt) voitaisiin soveltaa vastaavia omistuksen siirtymäsäännöksiä kuin yhteismetsiin ja niissä voitaisiin säilyttää metsävähennys ja menovarausoikeudet

25 4. Luovutusvoittoverotuksen lievennys

26 4.1 Luovutusvoittoverotus vähentää maa- ja metsätalouskiinteistöjen tarjontaa Luovutusvoittoverotus laajennettiin koskemaan maa- ja metsätalousmaata vasta vuonna 1989 luovutusvoittoverotus kohdistuu metsätaloudessa pitkien omistusaikojen vuoksi (keskimäärin noin 30 vuotta) pääsääntöisesti inflaation kiinteistöjen arvoja korottavaan vaikutukseen (tai käytettyihin metsävähennyksiin) jos todellista tai perintö- ja lahjaverotuksessa vahvistettua hankintamenoa ei käytetä luovutusvoittoa laskettaessa, TVL- ja MVLperusteisille maanomistajille hankintameno-olettama on nykyään 40%, jos omaisuus on omistettu yli 10 vuotta, ja muutoin 20% luovutettaessa maata luonnonsuojelutarkoitukseen, hankintamenoolettama on 80% EVL:n luovutusvoittoverosäännökset eivät sovella hankintamenoolettamaa Maa- tai metsätilan luovutus on kuitenkin sukupolvenvaihdoksessa mahdollista ilman luovutusvoittoveroa omille lapsille tai sisaruksille, ei kuitenkaan enää sisarusten lapsille

27 4.2 Hankintameno-olettaman korottaminen Kun muu kuin lähisukulaisluovutuksen saaja jatkaa tilalla maa- tai metsätalouden harjoittamista, hankintamenoolettamaa tulisi voida nostaa nykyisestä 40 %:sta Kun rajanaapuri ostaa tilan, hankintameno-olettamaa voitaisiin nostaa nykyisestä 40 %:sta tilusrakenteen parantamiseksi Todennäköisesti muuttaisi myös metsävähennyksen käsittelyä luovutusvoitto-/tuloverotuksessa Veromenetykset riippuvat siitä kuinka korkeaksi hankintameno-olettama nostetaan ja miten se lisää tehtyjen kauppojen määrää. maatalouspuolella MTT:ssä tehty tutkimus osoittaa, että hankintameno-olettaman nosto lisää kauppojen määrän kasvun kautta tulevaa verokertymää tiettyyn rajaan asti enemmän kuin hankintameno-olettaman nosto alentaa verokertymää

28 5. Lopuksi Kokonaisverouudistus voitaisiin tehdä Suomessa siten, että sijoittaja/yrittäjä -verojärjestelmän valinta olisi vapaaehtoinen nykyinen TVL-perusteinen järjestelmä tai uusi MVL-perusteinen järjestelmä TVL-perusteisia käsiteltäisiin nykyiseen tapaan sijoittajina MVL /EVL-perusteisia käsiteltäisiin yrittäjinä sukupolvenvaihdoksissa siirtymäsäännökset, jossa luopuja voi olla nykyisessä TVL:ssä, mutta jatkaja siirtyy MVL/EVL:ään, mikä tuottaisi huojennuksia perintö- ja lahjaverotuksen sukupolvenvaihdoksissa (PerVL 55 ja 56 ) Tilan luovutuksessa MVL/EVL:n valinneille tilansa myyvillä korkeampi hankintameno-olettama TVL:n mukaisessa luovutusvoittoverotuksessa Uudistuksessa saatettaisiin päätyä alkutilanteeseen, jossa ehkä 40 % yksityismetsämaasta olisi MVL/EVL:n mukaan ja 60% TVL:n mukaan verotettua: tärkeintä olisi kuitenkin, että MVL/EVL-osuus lähtisi kasvuun

29 Kiitos!

Metsätilakoon ja rakenteen kehittämishanke

Metsätilakoon ja rakenteen kehittämishanke Metsätilakoon ja rakenteen kehittämishanke Marjut Vierimaa Ohjausryhmän seminaari 18.8.2009 Sisältö 3 painopistettä: spv, omistusmuodot, tarjonnan kasvattaminen esillä olleita verotuksellisia keinoja Metsäntutkimuslaitos

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus Apulaisprofessori Tomi Viitala Eriytetty tuloverojärjestelmä - Tulolajit Luonnollisilla henkilöillä kaksi tulolajia: ansiotulo ja pääomatulo

Lisätiedot

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 205/2008 vp Hallituksen esitys eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi (HE 206/2008

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1

Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1 Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1 Vaihtoehdot sukupolvenvaihdoksessa SUKUPOLVENVAIHDOS ELINAIKANA KUOLEMAN JÄLKEEN KAUPPA TÄYTEEN HINTAAN KAUPPA SPV HINTAAN LAHJOITUS TESTAMENTTI EN TEE MITÄÄN Veroluokat

Lisätiedot

Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014. 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Konsultointi Ojala Oy

Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014. 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Konsultointi Ojala Oy Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Luonnollisen henkilön saamat osingot A. Osakkeet kuuluvat henkilökohtaiseen tulolähteeseen

Lisätiedot

MAATILAOSAKEYHTIÖ VEROTUS. Petri Ollinkoski

MAATILAOSAKEYHTIÖ VEROTUS. Petri Ollinkoski MAATILAOSAKEYHTIÖ VEROTUS Petri Ollinkoski 17.11.2015 2 Esityksen sisältö Osakeyhtiön muotoisen maatilan kannalta Yleistä Osakeyhtiön verotus Osakkaan verotus Yhtiöittäminen käytännössä Yhtiöittämisen

Lisätiedot

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Sisältö Yhtenäistämisohje vs. Vero.fi > Syventävät ohjeet Tulossa uusia ohjeita,

Lisätiedot

Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto 23.10.2014

Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto 23.10.2014 Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Tässä esityksessä tarkastellaan maatilan sukupolvenvaihdosta verotuksen näkökulmasta. Kohteena on ne tilanteet,

Lisätiedot

METSÄTILAN KAUPPA, LAHJA JA LAHJANLUONTEINEN KAUPPA. Kuusankoski Minna Ikonen Lakipalveluasiantuntija UPM Metsä

METSÄTILAN KAUPPA, LAHJA JA LAHJANLUONTEINEN KAUPPA. Kuusankoski Minna Ikonen Lakipalveluasiantuntija UPM Metsä METSÄTILAN KAUPPA, LAHJA JA LAHJANLUONTEINEN KAUPPA Kuusankoski 6.5.2016 Minna Ikonen Lakipalveluasiantuntija UPM Metsä Sukupolvenvaihdos suunnittelu ja alkukartoittaminen Jokainen metsätilan omistajanvaihdos

Lisätiedot

Maatilan verotus 2015

Maatilan verotus 2015 Maatilan verotus 2015 04.02.2015 Elina Heliander Otsikko tähän Muistiinpanot Muistiinpanovelvollisuus, joka perustuu tositteisiin ja muihin muistiinpanoihin. Muistiinpanot ja tositteet on säilytettävä

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus.

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Miksi osakeyhtiötä verotetaan? Fiskaalisen tavoitteen tehokkaampi toteutuminen Veropohjan laajuus

Lisätiedot

Maatalousyhtymän verotus Kohti Tulevaa hanke Sirpa Lintunen

Maatalousyhtymän verotus Kohti Tulevaa hanke Sirpa Lintunen Maatalousyhtymän verotus 7.12.2016 Kohti Tulevaa hanke Sirpa Lintunen Maatalousyhtymällä voi olla - Maatalouden tulolähde: maatalous, rakennusten vuokrat, maa-alueen vuokra, metsätalouden sivutulot - Muun

Lisätiedot

SUKUPOLVENVAIHDOS JA MUITA METSÄN OMISTUSJÄRJESTELYJÄ. 23.8.2007 Asianajaja Peter Salovaara

SUKUPOLVENVAIHDOS JA MUITA METSÄN OMISTUSJÄRJESTELYJÄ. 23.8.2007 Asianajaja Peter Salovaara SUKUPOLVENVAIHDOS JA MUITA METSÄN OMISTUSJÄRJESTELYJÄ 23.8.2007 Asianajaja Peter Salovaara Sukupolvenvaihdoksen suunnittelu Sukupolvenvaihdos kannattaa suunnitella ajoissa, jotta päästään haluttuun lopputulokseen

Lisätiedot

I Perinnön ja lahjan verokohtelu 1

I Perinnön ja lahjan verokohtelu 1 Sisällys Esipuhe v Sisällys vii Lyhenteet xiii I Perinnön ja lahjan verokohtelu 1 1. Johdanto 1 1.1. Kirjan tavoite 1 1.2. Tutkimuksen rakenne 2 1.3. Perintö- ja lahjaverotus ja veropolitiikka 5 1.4. Edunvalvontavaltuutus

Lisätiedot

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö)

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö) Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö) Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Sisältö Tulossa olevia ohjeita Yhtenäistämisohjeen

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Apulaisprofessori Tomi Viitala Eri yritysmuodot Yritysmuodot voidaan verotuksen näkökulmasta jakaa kolmeen ryhmään Yksityiset

Lisätiedot

Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016. Kuolinpesä metsän omistajana

Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016. Kuolinpesä metsän omistajana Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016 Kuolinpesä metsän omistajana Projektineuvoja Jorma Kyllönen Tietoinen metsänomistus -hanke 2 Kuolinpesä Puhekielessä perikunta Itsenäinen verotusobjekti,

Lisätiedot

Sukupolvenvaihdoksen verotus

Sukupolvenvaihdoksen verotus Sukupolvenvaihdoksen verotus Janne Juusela Sami Tuominen Sukupolvenvaihdoksen verotus Talentum Media Oy Helsinki 2., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Toimitus: Saara

Lisätiedot

Luopumistuki 2015 2018. Maatalousyrittäjien eläkelaitos

Luopumistuki 2015 2018. Maatalousyrittäjien eläkelaitos Luopumistuki 2015 2018 Maatalousyrittäjien eläkelaitos 2 Mela-turva Työikäiselle Mela-sairauspäiväraha Tapaturmakorvaukset (MATA) työaika vapaa-aika Kuntoutus Työkyvyttömyyseläkkeet Lomituspalvelut Maatalousyrittäjätoimintaansa

Lisätiedot

METSÄTALOUDEN VEROILMOITUS (2C)

METSÄTALOUDEN VEROILMOITUS (2C) METSÄTALOUDEN VEROILMOITUS (2C) TIETUEKUVAUS 2015 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETOLUETTELO... 2 5 TARKISTUKSET... 5 6 HUOMAUTUKSET... 6 Muutoshistoria

Lisätiedot

YHTEISMETSÄ OMISTUSMUOTONA

YHTEISMETSÄ OMISTUSMUOTONA YHTEISMETSÄ OMISTUSMUOTONA Nurmes 13.3.2015 Sakari Tikka Yhteismetsä on tilojen yhteinen metsäalue Yhteismetsä on tilojen yhteinen alue, joka on tarkoitettu kestävän metsätalouden harjoittamiseen osakastilojen

Lisätiedot

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt. Metsäpäivä Tapiola Clas Stenvall

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt. Metsäpäivä Tapiola Clas Stenvall Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt Metsäpäivä Tapiola 03.09.2016 Clas Stenvall Kuolinpesä Kuolinpesän muodostaa kuolleen henkilön kaikki omaisuus Kuolinpesää hallinnoi osakkaiden väliaikainen henkilöyhteenliittymä

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO TULOVEROTUKSEN KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ... 11 VÄLITTÖMÄN VEROTUKSEN VAIHEET... 12 TULOVEROJÄRJESTELMÄN RAKENNE...

SISÄLLYSLUETTELO TULOVEROTUKSEN KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ... 11 VÄLITTÖMÄN VEROTUKSEN VAIHEET... 12 TULOVEROJÄRJESTELMÄN RAKENNE... SISÄLLYSLUETTELO TULOVEROTUKSEN KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ............. 11 VÄLITTÖMÄN VEROTUKSEN VAIHEET..................... 12 Verovuosi.............................................. 12 Ennakkoperintä.........................................

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET. Raimo Immonen Senior advisor, professori

OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET. Raimo Immonen Senior advisor, professori OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET Raimo Immonen Senior advisor, professori Sijoitukset sidottuun tai vapaaseen omaan pääomaan Mitä vaihtoehtoja on sijoituksen kirjaamisessa taseeseen perustamisessa

Lisätiedot

EV 250/2006 vp HE 247/2006 vp. Jos kuitenkin on ilmeistä, että kokonaisjakautumisessa

EV 250/2006 vp HE 247/2006 vp. Jos kuitenkin on ilmeistä, että kokonaisjakautumisessa EDUSKUNNAN VASTAUS 250/2006 vp Hallituksen esitys eräitä yritysjärjestelyjä koskeviksi muutoksiksi verolainsäädäntöön Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräitä yritysjärjestelyjä koskeviksi

Lisätiedot

Hallituksen esityksestä laiksi perintö- ja lahjaverolain ja tuloverolain 47 :n muuttamisesta

Hallituksen esityksestä laiksi perintö- ja lahjaverolain ja tuloverolain 47 :n muuttamisesta Lausunto HE VM071:00/2016 Lausunto 22.8.2016 Valtiovarainministeriölle Viite: HE perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta, VM071:00/2016 Hallituksen esityksestä laiksi perintö- ja lahjaverolain ja tuloverolain

Lisätiedot

SISÄLLYS. Esipuhe 11. Lyhenteet 13

SISÄLLYS. Esipuhe 11. Lyhenteet 13 SISÄLLYS Esipuhe 11 Lyhenteet 13 1. Johdanto 15 1.1 Kirjan rakenne.................................15 1.2 Sijoitusinstrumentit.............................17 1.2.1 Talletukset..............................17

Lisätiedot

Yrityskaupan toteutusvaihtoehdot ja verotus. Juhani Ekuri asianajaja, varatuomari

Yrityskaupan toteutusvaihtoehdot ja verotus. Juhani Ekuri asianajaja, varatuomari Yrityskaupan toteutusvaihtoehdot ja verotus Juhani Ekuri asianajaja, varatuomari Lukander Ruohola HTO Oy Liikejuridiikan asianajotoimisto Kaikki yrittäjien ja yritysten oikeudelliset asiat Erikoistunut

Lisätiedot

Puunmyynnit ja neuvontaan osallistuminen

Puunmyynnit ja neuvontaan osallistuminen Puunmyynnit ja neuvontaan osallistuminen Harri Hänninen Metsänomistaja 2010 tutkimusseminaari 20.11.2009 Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish Forest Research Institute www.metla.fi Esityksen

Lisätiedot

Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus

Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus Yrityskauppatilaisuus, Vantaa 5.10.2016 Lakimies Mikko Ranta Nordea Private Banking Yrityskauppa ja siihen valmistautuminen Kaupan kohde Osakekannan kauppa (myyjänä

Lisätiedot

Toteutuvatko hallitusohjelman metsätavoitteet?

Toteutuvatko hallitusohjelman metsätavoitteet? Toteutuvatko hallitusohjelman metsätavoitteet? Metsäpolitiikan AMK-konferenssi, Vantaa 10.3.2016 tutkimuspäällikkö Erno Järvinen MTK Katsauksen sisältö 1. Hallitusohjelman metsätavoitteet ja kärkihankkeet

Lisätiedot

Laki. vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta

Laki. vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta Laki vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan vakuutusyhtiölain (521/2008) 8 luvun 4 :n 4 momentti, 8, 10, 11, 13, 19, 20, 23 ja 25, sellaisena kuin niistä

Lisätiedot

Kannattavuus metsänomistuksen ydinkysymyksenä Päättäjien 29. Metsäakatemia Maastojakso, Nakkila,

Kannattavuus metsänomistuksen ydinkysymyksenä Päättäjien 29. Metsäakatemia Maastojakso, Nakkila, Kannattavuus metsänomistuksen ydinkysymyksenä Päättäjien 29. Metsäakatemia Maastojakso, Nakkila, Tutkimuspäällikkö Erno Järvinen Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y. erno.jarvinen@mtk.fi

Lisätiedot

MAATILAN SUKUPOLVENVAIHDOS. Suunnittelu ja toteutus

MAATILAN SUKUPOLVENVAIHDOS. Suunnittelu ja toteutus MAATILAN SUKUPOLVENVAIHDOS Suunnittelu ja toteutus MAATILAN SUKUPOLVENVAIHDOS Ei normitilaa eikä sukupolvenvaihdosta Sukupolvenvaihdoksen kohde on maatilayritys, johon liittyy yksittäisen yrittäjäperheiden

Lisätiedot

01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot

01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 01. Ansio- ja pääomatuloverot Momentille arvioidaan kertyvän 8 642 000 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Vero perustuu tuloverolakiin (1535/1992).

Lisätiedot

Luopumistuki Maatalousyrittäjien eläkelaitos

Luopumistuki Maatalousyrittäjien eläkelaitos Luopumistuki 2015 2018 Maatalousyrittäjien eläkelaitos 2 Mela-turva Työkyvyn alennuttua Mela-sairauspäiväraha Tapaturmakorvaukset (MATA) työaika vapaa-aika Kuntoutus Työkyvyttömyyseläkkeet Maatalousyrittäjätoimintansa

Lisätiedot

YHTEISMETSÄOSUUS / KUOLINPESÄOSUUDET / RANTATONTIT / SALAOJAT vuokrama Osuus 0,00 % á e = 0 => 0 e

YHTEISMETSÄOSUUS / KUOLINPESÄOSUUDET / RANTATONTIT / SALAOJAT vuokrama Osuus 0,00 % á e = 0 => 0 e PROAGRIA KESKI-POHJANMAA SPV-KAUPPA 01.01.2017 Heikki Ojala, talousagronomi Kiinteä 100 % Ristirannankatu 1 Irtain 100 % 67100 KOKKOLA Puh. 020 747 3261 suora 10.01.2017 OMAISUUSOSIEN VEROTUKSELLISET KÄYVÄT

Lisätiedot

HE 107/2007 vp. vastaavasti.

HE 107/2007 vp. vastaavasti. HE 107/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle verontilityslain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan verontilityslakia taisiin vuosittain kantorahatulojen muutosta muutettavaksi

Lisätiedot

Polvelta Toiselle 6.5.2016 ja 14.5.2016. Metsätilan. sukupolvenvaihdos. projektipäällikkö Esa Lappalainen. Tietoinen metsänomistus

Polvelta Toiselle 6.5.2016 ja 14.5.2016. Metsätilan. sukupolvenvaihdos. projektipäällikkö Esa Lappalainen. Tietoinen metsänomistus Metsätilan Polvelta Toiselle 6.5.2016 ja 14.5.2016 sukupolvenvaihdos projektipäällikkö Esa Lappalainen Tietoinen metsänomistus Lähtötilanne Omistaja Metsä Jatkaja Tavoitetilanne Uusi Omistaja Metsä Luopuja

Lisätiedot

Erikoistilanteita, jotka huomioidaan varallisuusharkinnassa, voivat olla esimerkiksi seuraavat:

Erikoistilanteita, jotka huomioidaan varallisuusharkinnassa, voivat olla esimerkiksi seuraavat: Varallisuuskriteerit Yleistä Tässä ohjeessa käytetään yleisesti termiä STEA-avustukset, joilla viitataan yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen

Lisätiedot

MAATALOUDEN VEROILMOITUS (2)

MAATALOUDEN VEROILMOITUS (2) MAATALOUDEN VEROILMOITUS (2) TIETUEKUVAUS 2015 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETO LUETTELO... 3 5 TARKISTUKSET... 8 6 HUOMAUTUKSET... 12 Muutoshistoria

Lisätiedot

LAUSUSNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE YRITTÄJÄVÄHENNYKSEN SÄÄTÄMISEKSI ( )

LAUSUSNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE YRITTÄJÄVÄHENNYKSEN SÄÄTÄMISEKSI ( ) 1 LAUSUSNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE YRITTÄJÄVÄHENNYKSEN SÄÄTÄMISEKSI (18.7.2016) Esityksen poliittinen tausta Esitys yrittäjävähennyksestä juontaa juurensa Suomen Yrittäjien (SY)

Lisätiedot

Metsävähennys ja sen tulouttaminen. Metsätilakoon ja rakenteen parantaminen - hankkeen seminaari Säätytalolla 12.10.2011 Kari Pilhjerta

Metsävähennys ja sen tulouttaminen. Metsätilakoon ja rakenteen parantaminen - hankkeen seminaari Säätytalolla 12.10.2011 Kari Pilhjerta Metsävähennys ja sen tulouttaminen Metsätilakoon ja rakenteen parantaminen - hankkeen seminaari Säätytalolla Kari Pilhjerta Sisältö Tilastotietoa metsävähennyksestä Metsävähennyksen tulouttaminen, eli

Lisätiedot

Metsäverotuksen vinkit 2015. METSÄNHOITOYHDISTYS POHJOIS- KARJALA Nurmes 10.2.2016

Metsäverotuksen vinkit 2015. METSÄNHOITOYHDISTYS POHJOIS- KARJALA Nurmes 10.2.2016 Metsäverotuksen vinkit 2015 METSÄNHOITOYHDISTYS POHJOIS- KARJALA Nurmes 10.2.2016 Verovelvollisuus Tilan omistajalla, jos hallintaa ei ole erotettu. Hallintaoikeuden haltijalla Kuolinpesällä Verotusyhtymällä

Lisätiedot

HE 107/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 107/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 107/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi varallisuusverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi omistajayrittäjien varallisuusverohuojennusta

Lisätiedot

Tukioikeuksien mitätöinti. Tuki-infot 2016

Tukioikeuksien mitätöinti. Tuki-infot 2016 1 5.4.2016 Tukioikeuksien mitätöinti Tuki-infot 2016 2 Tukioikeuksien mitätöinti Jos tilalla oli tukioikeuksia hallinnassa 15.6.2015, mutta tila ei jättänyt tukihakemusta 2015, kaikki tukioikeudet mitätöidään

Lisätiedot

1. Yleinen hallinto. TVL ja siihen liittyvä verotus. ym. saamien eräiden korvausten verovapaus, 2. Maanpuolustus. 3. Opetus, tiede ja kulttuuri

1. Yleinen hallinto. TVL ja siihen liittyvä verotus. ym. saamien eräiden korvausten verovapaus, 2. Maanpuolustus. 3. Opetus, tiede ja kulttuuri Eritellyt tiedot taloudellisesti merkittävistä verotuista valtion talousarvion tehtäväalueen ja veromuodon mukaan Verotuet tehtäväalueittain Arvioitu verotuki miljoonaa euroa Huomautuksia 1. Yleinen hallinto

Lisätiedot

AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ. Varallisuuskriteerit

AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ. Varallisuuskriteerit AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ Varallisuuskriteerit RAY:n avustustoiminnan periaatteet - RAY:n tarkennetut varallisuuskriteerit Lain Raha-automaattiavustuksista 1 luvun 4 :n mukaisesti

Lisätiedot

METSÄTALOUDEN SUKUPOLVENVAIHDOS JA VEROTUS

METSÄTALOUDEN SUKUPOLVENVAIHDOS JA VEROTUS VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA TALOUSOIKEUS Eeva Mustalampi METSÄTALOUDEN SUKUPOLVENVAIHDOS JA VEROTUS Talousoikeuden pro gradu -tutkielma VAASA 2013 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu LYHENNELUETTELO

Lisätiedot

Uutta ja ajankohtaista yritysverotuksessa Tuloverotus ja ennakkoperintä. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013

Uutta ja ajankohtaista yritysverotuksessa Tuloverotus ja ennakkoperintä. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013 Uutta ja ajankohtaista yritysverotuksessa Tuloverotus ja ennakkoperintä Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013 Sisältö Vuoden 2013 veroilmoituksesta Lakimuutokset vuodelle 2014 esim. osinkojen

Lisätiedot

Esimerkkejä työllisyysvaikutusten jäsentämisestä

Esimerkkejä työllisyysvaikutusten jäsentämisestä Esimerkkejä työllisyysvaikutusten jäsentämisestä Alla olevat tiiviisti esitetyt esimerkit kuvaavat joko toteutettuja tai kuvitteellisia esimerkkejä säädösmuutoksista. Esimerkeissä kuvataan arviointikehikon

Lisätiedot

METSÄTALOUDEN HARJOITTAJA

METSÄTALOUDEN HARJOITTAJA Veroilmoituksen täyttöopas2c METSÄTALOUDEN HARJOITTAJA verovuosi 2014 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/2c SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUKSEN ANTAMINEN 3 MUISTIINPANOT

Lisätiedot

Kannattaako metsää omistaa saati ostaa?

Kannattaako metsää omistaa saati ostaa? Kannattaako metsää omistaa saati ostaa? Matti Kärkkäinen Puuntuottaja, emeritusprofessori Koneyrittäjien ja Metsäalan Kuljetusyrittäjien seminaari ja ideakilpailu: Kilpailukyky ja kannattavuus Perjantai

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistykset puun hankkijana

Metsänhoitoyhdistykset puun hankkijana Puuta liikkeelle seminaari Metsänhoitoyhdistykset puun hankkijana 14.03.2016 kenttäpäällikkö Pauli Rintala MTK Metsälinja Metsänhoitoyhdistysten rooli Laki metsänhoitoyhdistyksistä muuttui (osin siirtymäaikoja)

Lisätiedot

ONNISTUNUT SUKUPOLVEN- VAIHDOS. Raimo Immonen Juha Lindgren

ONNISTUNUT SUKUPOLVEN- VAIHDOS. Raimo Immonen Juha Lindgren ONNISTUNUT SUKUPOLVEN- VAIHDOS Raimo Immonen Juha Lindgren TALENTUM Helsinki 2013 4., uudistettu painos Copyright 2013 Talentum Media Oy, Raimo Immonen ja Juha Lindgren ISBN: 978-952-14-2012-2 Kustantaja:

Lisätiedot

Taloushallinnon verolait

Taloushallinnon verolait Taloushallinnon verolait Jaakko Ossa Talentum Pro Helsinki 1. painos Copyright 2016 Talentum Media Oy ja Jaakko Ossa Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus Toimitus: Saara Palmberg Taitto: Marja-Leena Saari

Lisätiedot

Metsätalous kotitalouksien tulonmuodostuksessa. Ritva Toivonen 10/2008

Metsätalous kotitalouksien tulonmuodostuksessa. Ritva Toivonen 10/2008 Metsätalous kotitalouksien tulonmuodostuksessa Ritva Toivonen 10/2008 1 SISÄLTÖ Metsät ja metsien omistus Suomessa Yksityismetsänomistajakunta - muutoksessa Lähestymistapoja metsien merkitykseen tulonlähteenä

Lisätiedot

HE 106/2013 vp. 51 euroon ja veron enimmäismäärä 140 eurosta taisiin ensimmäisen kerran vuodelta 2014

HE 106/2013 vp. 51 euroon ja veron enimmäismäärä 140 eurosta taisiin ensimmäisen kerran vuodelta 2014 HE 106/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yleisradioverosta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Esitys liittyy valtion vuoden

Lisätiedot

Yksityismetsätalouden merkitys puumarkkinoilla

Yksityismetsätalouden merkitys puumarkkinoilla Päättäjien Metsäakatemia 14.9.2011 Majvik, Kirkkonummi Yksityismetsätalouden merkitys puumarkkinoilla Jussi Leppänen Metsäntutkimuslaitos, Vantaa jussi.leppanen@metla.fi Yksityismetsien merkitys 100 %

Lisätiedot

YHTEISMETSÄ = HYVÄ JA TUOTTAVA METSÄNOMISTUSMUOTO

YHTEISMETSÄ = HYVÄ JA TUOTTAVA METSÄNOMISTUSMUOTO YHTEISMETSÄ = HYVÄ JA TUOTTAVA METSÄNOMISTUSMUOTO www.metsakeskus.fi www.yhteismetsat.fi 1 MH Jukka Matilainen p. 0400 497 574 Suomen metsäkeskus Hämeen-Uudenmaan alueyksikkö jukka.matilainen@metsakeskus.fi

Lisätiedot

Kunnanhallitus ehdottaa, että kunnanvaltuusto päättää

Kunnanhallitus ehdottaa, että kunnanvaltuusto päättää Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän purkaminen, Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Siun sote) perussopimuksen muuttaminen ja näihin liittyvät järjestelyt

Lisätiedot

Metsätalouden näkymät

Metsätalouden näkymät Metsätalouden näkymät Pääkaupunkiseudun Metsäpäivä 3.9.2016 Metsäjohtaja Juha Mäntylä Metsäteollisuus ja puun käyttö Metsäteollisuus pitää Suomen elinvoimaisena 4 Metsäteollisuus on elintärkeää yli 50

Lisätiedot

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 106/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 51 b ja 51 d :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi elinkeinotulon

Lisätiedot

Ovatko metsäpolitiikan Hullut päivät ohi?

Ovatko metsäpolitiikan Hullut päivät ohi? Ovatko metsäpolitiikan Hullut päivät ohi? Metsäpolitiikan AMK-konferenssi, Helsinki 26.3.2015 tutkimuspäällikkö Erno Järvinen MTK Katsauksen sisältö 1. Metsäpolitiikan ohjaus 2. Lyhyesti metsälainsäädännöstä

Lisätiedot

Avustustoiminta. RAY:n tarkennetut

Avustustoiminta. RAY:n tarkennetut Avustustoiminta RAY:n tarkennetut varallisuuskriteerit 1 2 Taitto: Grafiksi/Pauliina Sjöholm Julkaisija: RAY RAY:n tarkennetut varallisuuskriteerit Lain Raha-automaattiavustuksista 1 luvun 4 :n mukaisesti

Lisätiedot

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6)

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETO

Lisätiedot

Metsätalous Asteri malli

Metsätalous Asteri malli Metsätalous 2016 - Asteri malli LASKELMA METSÄTALOUDEN PÄÄOMATULOSTA 1.1.-31.12.2016 METSÄTALOUDEN PÄÄOMATULOT 1. Puun myyntitulot puukaupan tekoajan mukaan Pystykaupat Hankintakaupat Poltto- ja joulupuukaupat

Lisätiedot

Taustatietoa metsätilojen sukupolvenvaihdoksista

Taustatietoa metsätilojen sukupolvenvaihdoksista Metsätilan sukupolvenvaihdos Tampere 19.5.2016 Antti Pajula Suomen metsäkeskus Taustatietoa metsätilojen sukupolvenvaihdoksista Suomessa omistajaa vaihtaa vuosittain 15 000 metsätilaa, joista vapailla

Lisätiedot

HE 172/2005 vp. keskitettäisiin Uudenmaan verovirastoon.

HE 172/2005 vp. keskitettäisiin Uudenmaan verovirastoon. HE 172/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tuloverolain 136 :n sekä perintö- ja lahjaverolain 24 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit 19.5.2016 Heikki Miettinen Rakenne A. A. Nykyiset kriisikuntamenettelyn tunnusluvut B. Uuden Kuntalain mukaiset tunnusluvut B. - arviointimenettelyt

Lisätiedot

Energia- ja ilmastopolitiikan keinojen soveltaminen metsäsektorilla

Energia- ja ilmastopolitiikan keinojen soveltaminen metsäsektorilla Energia- ja ilmastopolitiikan keinojen soveltaminen metsäsektorilla Hanna-Liisa Kangas Väitöskirja-aiheen esittely 29.5.2008 Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish Forest Research Institute

Lisätiedot

METSÄTALOUDEN HARJOITTAJA

METSÄTALOUDEN HARJOITTAJA Veroilmoituksen täyttöopas2c METSÄTALOUDEN HARJOITTAJA verovuosi 2015 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/veroilmoitus/2c SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUKSEN ANTAMINEN 3 MUISTIINPANOT

Lisätiedot

Neuvotteleva virkamies Ville Schildt, maa- ja metsätalousministeriö

Neuvotteleva virkamies Ville Schildt, maa- ja metsätalousministeriö HE 9/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2016 lisätalousarvioksi, kuuleminen eduskunnan valtiovarainvaliokunnan maatalousjaostossa 24.2.2016 Neuvotteleva virkamies Ville Schildt, maa- ja metsätalousministeriö

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi perintö- ja lahjaverolain 55 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan perintö- ja lahjaverolakia muutettavaksi siten, että

Lisätiedot

Puukauppa, heinäkuu 2009

Puukauppa, heinäkuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 33/2009 Puukauppa, heinäkuu 2009 11.8.2009 Mika Mustonen Puukauppa vähäistä heinäkuussa Metsäteollisuus osti heinäkuussa 0,4 miljoonaa

Lisätiedot

KAARTJÄRVEN VESIHUOLTO OY:N LIITTÄMINEN KUNNAN VESILAITOKSEEN

KAARTJÄRVEN VESIHUOLTO OY:N LIITTÄMINEN KUNNAN VESILAITOKSEEN KAARTJÄRVEN VESIHUOLTO OY:N LIITTÄMINEN KUNNAN VESILAITOKSEEN Kunnanhallitus 23.2.2015 ( 46): Kunnan vuoden 2015 talousarvion konsernitavoitteena on Kaartjärven Vesihuolto Oy:n osalta yhtiön toiminnan

Lisätiedot

Mikä pidättelee puupohjaisen energiabiomassan käytön lisäämistä Suomessa

Mikä pidättelee puupohjaisen energiabiomassan käytön lisäämistä Suomessa Mikä pidättelee puupohjaisen energiabiomassan käytön lisäämistä Suomessa Uusiutuvan energian ajankohtaispäivä 24.1.2017 Congress Paasitorni, Helsinki Tuomo Visanko Mikä pidättelee puupohjaisen energiabiomassan

Lisätiedot

Finanssipolitiikkaa harjoitetaan sekä koko maan tasolla että paikallistasolla kunnissa. Mitä perusteita tällaiselle kahden tason politiikalle on?

Finanssipolitiikkaa harjoitetaan sekä koko maan tasolla että paikallistasolla kunnissa. Mitä perusteita tällaiselle kahden tason politiikalle on? !" # $ Tehtävä 1 %&'(&)*+,)**, -./&,*0. &1 23435 6/&*.10)1 78&99,,: +800, (&)**,9)1 +8)**, 7;1*)+,)**, (&6,,77. )0; '?@0?(; (, ',)00&(, &1 9&/9.,*0, (, 0&)*,,70, +,0,7,*0, -./&,*0..*0,A

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys Päijät-Hämeen yhteismetsähanke. Jari Yli-Talonen Mhy Päijät-Häme

Metsänhoitoyhdistys Päijät-Hämeen yhteismetsähanke. Jari Yli-Talonen Mhy Päijät-Häme Metsänhoitoyhdistys Päijät-Hämeen yhteismetsähanke Jari Yli-Talonen Mhy Päijät-Häme TOIMIALUEENA Asikkalan, Hartolan, Heinolan, Hollolan, Hämeenkosken, Kärkölän, Lahden, Nastolan, Padasjoen ja Sysmän kunnat

Lisätiedot

Metsäverotuksen kehittämistarpeet metsä- ja elinkeinopolitiikan kannalta

Metsäverotuksen kehittämistarpeet metsä- ja elinkeinopolitiikan kannalta Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 27/2016 Metsäverotuksen kehittämistarpeet metsä- ja elinkeinopolitiikan kannalta Loppuraportti maa- ja metsätalousministeriölle Harri Hänninen ja Jussi Leppänen (toim.)

Lisätiedot

KIINTEISTÖJEN JA HUONEISTO-OSAKKEIDEN VEROTUS. Timo Räbinä Janne Myllymäki

KIINTEISTÖJEN JA HUONEISTO-OSAKKEIDEN VEROTUS. Timo Räbinä Janne Myllymäki KIINTEISTÖJEN JA HUONEISTO-OSAKKEIDEN VEROTUS Timo Räbinä Janne Myllymäki TALENTUM PRO Helsinki 2016 Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus ISBN 978-952-14-2449-6

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Elinkeinoverotuksen perusteet - Kirjanpitosidonnaisuus, EVL:n periaatteet ja soveltamisala. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Elinkeinoverotuksen perusteet - Kirjanpitosidonnaisuus, EVL:n periaatteet ja soveltamisala. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Elinkeinoverotuksen perusteet - Kirjanpitosidonnaisuus, EVL:n periaatteet ja soveltamisala Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotettava tulo ja kirjanpito Kirjanpitolaki (KPL) International

Lisätiedot

HE 212/2005 vp. tuet ja avustukset, jotka eivät ole verovapaita.

HE 212/2005 vp. tuet ja avustukset, jotka eivät ole verovapaita. Hallituksen esitys Eduskunnalle metsäverotuksen siirtymäkauden päättymisestä johtuviksi muutoksiksi verolainsäädäntöön ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan lakimuutoksia metsäverotuksen

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 221/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain, annetun lain sekä eräiden muiden verolakien.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 221/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain, annetun lain sekä eräiden muiden verolakien. EDUSKUNNAN VASTAUS 221/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain sekä eräiden muiden verolakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Palokuntien toiminta, varainhankinta ja verotus. Palokuntalaisten opintopäivät 21.11.2009 Kuopio

Palokuntien toiminta, varainhankinta ja verotus. Palokuntalaisten opintopäivät 21.11.2009 Kuopio Palokuntien toiminta, varainhankinta ja verotus Palokuntalaisten opintopäivät Kuopio Esityksen rakenne Verotuksen perusteet ja käytännön tilanteita liittyen palokuntayhdistyksiin Yleishyödyllisyys Elinkeinotoiminta

Lisätiedot

METSÄTILASTOTIEDOTE 51/2014

METSÄTILASTOTIEDOTE 51/2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 51/214 Energiapuun kauppa, heinäsyyskuu 214 12.12.214 Jukka Torvelainen Energiapuuksi ostetun karsitun rangan osuus ja hinta nousivat

Lisätiedot

LUONNOS (18) Hallituksen esitys eduskunnalle yrittäjävähennyksen säätämiseksi. Esityksen pääasiallinen sisältö

LUONNOS (18) Hallituksen esitys eduskunnalle yrittäjävähennyksen säätämiseksi. Esityksen pääasiallinen sisältö LUONNOS 18.7.2016 1(18) Hallituksen esitys eduskunnalle yrittäjävähennyksen säätämiseksi Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksessä ehdotetaan tuloverolakiin otettavaksi säännös niin sanotusta yrittäjävähennyksestä.

Lisätiedot

Metsämaan omistus 2010

Metsämaan omistus 2010 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 8/2012 Metsämaan omistus 2010 20.2.2012 Jussi Leppänen Yrjö Sevola Metsänomistajia 737 000 Suomalaiset omistavat metsää yksin tai

Lisätiedot

Biokaasulaitosten investointituet v. 2014

Biokaasulaitosten investointituet v. 2014 Biokaasulaitosten investointituet v. 2014 Biokaasuseminaari, Liminganlahden luontokeskus 27.2.2014 Asiantuntija Kalevi Hiivala Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 1 1. Maatilan lämpökeskus ja biokaasulaitos

Lisätiedot

Hakkuumäärien ja pystykauppahintojen

Hakkuumäärien ja pystykauppahintojen A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Bruttokantorahatulot metsäkeskuksittain 2003 Toimittaja: Esa Uotila 18.6.2004 729 Kantorahatulot lähes 1,8

Lisätiedot

Verotus jakamistalouden aikana Petri Manninen Ylitarkastaja Henkilöverotuksen ohjaus- ja kehittämisyksikkö Verohallinto

Verotus jakamistalouden aikana Petri Manninen Ylitarkastaja Henkilöverotuksen ohjaus- ja kehittämisyksikkö Verohallinto Verotus jakamistalouden aikana 16.11.2016 Petri Manninen Ylitarkastaja Henkilöverotuksen ohjaus- ja kehittämisyksikkö Verohallinto VEROLAINSÄÄDÄNTÖ Suomen tuloverolainsäädäntö lähtee laajasta tulokäsitteestä:

Lisätiedot

HE 245/2016 vp. Esitys liittyy valtion vuoden 2017 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

HE 245/2016 vp. Esitys liittyy valtion vuoden 2017 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Hallituksen esitys eduskunnalle perintö- ja lahjaverolain sekä tuloverolain 47 :n muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 175/2016 vp) täydentämisestä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Freelancer verottajan silmin

Freelancer verottajan silmin Sopimus olennainen: Työsopimus -> työsuhde -> palkka ja työlainsäädäntö Ei työsuhdetta -> työkorvaus (poikkeuksena tietyt henkilökohtaiset palkkiot) Työsuhteessa lait ja TES määrittelevät tarkkaan useita

Lisätiedot

Riittääkö biomassaa tulevaisuudessa. Kalle Eerikäinen & Jari Hynynen Metsäntutkimuslaitos

Riittääkö biomassaa tulevaisuudessa. Kalle Eerikäinen & Jari Hynynen Metsäntutkimuslaitos Riittääkö biomassaa tulevaisuudessa Kalle Eerikäinen & Jari Hynynen Metsäntutkimuslaitos Metsävarat ja metsien käsittely nyt Puuston tilavuus metsä- ja kitumaalla 1920-luvulta lähtien Puuston kasvu ja

Lisätiedot

Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet

Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet Verotietoisku 16.3.2016 Pääomasijoitus oman pääoman ehtoinen sijoitus tai yrityskauppa Oman pääoman ehtoinen sijoitus Osakekauppa Kauppahinta

Lisätiedot

2. Osakeyhtiön purkamisen verokohtelu yhtiön ja sen osakkaan verotuksessa?

2. Osakeyhtiön purkamisen verokohtelu yhtiön ja sen osakkaan verotuksessa? Yritysverotus Erikoistumisjakso Kuulustelu 15.12.2016 osakkeenomistajat tekevät sijoitukset SVOP-rahastoon muussa kuin osakeomistuksen Yritysverotus Erikoistumisjakso Kuulustelu 24.11.2016 1. Mitä tarkoitetaan

Lisätiedot

Maisema myytävänä löytyykö ostaja?

Maisema myytävänä löytyykö ostaja? Maisema myytävänä löytyykö ostaja? Ville Ovaskainen, Liisa Tyrväinen ja Erkki Mäntymaa Metsäntutkimuslaitos, Vantaa ja Rovaniemi Luonnosta voimaa ja hyvinvointia -seminaari Luontokeskus Haltia 25.3.2014

Lisätiedot

Tilakokotyöryhmän ehdotukset metsätilakoon ja rakenteen parantamiseksi

Tilakokotyöryhmän ehdotukset metsätilakoon ja rakenteen parantamiseksi Mhy Päijät-Hämeen kevätkokous, 23.3.2011 Seminaari- ja kehittämisosio Tilakokotyöryhmän ehdotukset metsätilakoon ja rakenteen parantamiseksi Jussi Leppänen Metsätilakoon ja rakenteen kehittämishanke http://www.metla.fi/hanke/7362/index.htm

Lisätiedot

Arvio Suomen puunjalostuksen tuotannosta ja puunkäytöstä vuoteen 2020

Arvio Suomen puunjalostuksen tuotannosta ja puunkäytöstä vuoteen 2020 Arvio Suomen puunjalostuksen tuotannosta ja puunkäytöstä vuoteen 2020 Lauri Hetemäki & Riitta Hänninen Tiedotustilaisuus 27.5.2009, Helsingin yliopiston päärakennus, Helsinki Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet

Lisätiedot

BRONEX SOFTWARE OY , 15:07:25, Sivu 1. Lähtö. Ehdotus A TULOT OSAKKAALLE KÄTEEN (1000 )

BRONEX SOFTWARE OY , 15:07:25, Sivu 1. Lähtö. Ehdotus A TULOT OSAKKAALLE KÄTEEN (1000 ) EHDOTUSLASKELMA, Verovuosi 2014 Nimi: Erkki Esimerkki Jakopohjana oleva nettovarallisuus: 100000.00 113.5 +3.2 D KUSTANNUKSET YHTIÖLLE (1000 ) 108.7-1.6 103.9-6.4 99.1-11.2 B Lähtö Ehdotus C 94.3-16.0

Lisätiedot