Mahdollisia verotoimenpiteitä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mahdollisia verotoimenpiteitä"

Transkriptio

1 Kehittämishanke metsätilakoon ja rakenteen parantamiseksi Ohjausryhmän sisäinen seminaari Mahdollisia verotoimenpiteitä Jussi Leppänen Metsäntutkimuslaitos, Vantaan toimintayksikkö Jokiniemenkuja 1 (PL 18), Vantaa puh = sivu jätetään esitelmässä ajansäästön vuoksi väliin Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish Forest Research Institute

2 Mitä verotuksen toimenpiteitä tarvitaan? 1. Metsänomistajien hallittu nuorentaminen 2. Puumarkkinoiden hallittu tasoittaminen 3. Tilakoon hallittu kasvattaminen Miten edellä mainituista toimenpiteistä tehdään hallittuja? 1. Metsätilan sukupolvenvaihdos ja sen ehdot 2. Puun myyntitulon verotukseen vaihtoehdoksi eriytetty järjestelmä, jossa pääomatulo-osuus nettovarallisuuden perusteella, muutoin ansiotuloverotus 3. Metsävähennys ja luovutusvoitto-verotuksen huojennukset ehtoineen sekä kasvuinvestointivaraus

3 Kyse olisi verotuksen kokonaisuudistuksesta Uudistus ei voisi koskea vain yhtä verolakia, vaan 1. perintö- ja lahjaverotusta 2. tuloverotusta (TVL -> MVL -> EVL) tuloverotuksen tulolähderajoja metsävarallisuuden arvostusta nettovarallisuutta määrättäessä 3. tuloverotuksen varauksia ja EVL-neutraalisuutta kasvuinvestointien rahoitusta (uusilla) varauksilla omistusmuotoneutraalisuutta (luonnollinen henkilö = henkilöyhtiö = osakeyhtiö) 4. tuloverotuksen luovutusvoittoverotusta Edellä mainittujen uudistusten tavoitteena on tuottaa elinkelpoisia maa- ja metsätalousyrittäjiä, joille tarjotaan mahdollisuuksia kasvuun

4 0. Hieman taustaa

5 0.1 Puun kysyntä ja tarjonta - taustaa Metsäteollisuus on syklinen toimiala (puustamaksukyky vaihtelee) Sahateollisuudessa suhdannevaihtelut suurempia ja yrityksiä on enemmän kuin sellu- ja paperiteollisuudessa Metsikön kasvatusaika on vuoteen Etelä-Suomessa ja tätä pidempi Pohjois-Suomessa Tukki- ja kuitupuuta myydään samanaikaisesti (sama puun runko) Keskimääräinen metsälökoko yli 5 hehtaarin metsälöillä on noin 34 hehtaaria, yli 2 ha metsälöillä vain 24 hehtaaria Hakkuita tehdään yli 5 hehtaarin metsälöillä keskimäärin 3-4 vuoden välein Parhainakin puukauppavuosina markkinoilla on korkeintaan kolmasosa yli 5 hehtaarin metsälöistä Puukaupan keskikoko ollut noin 500 kuutiometrin luokkaa Leimikon koko nykykorjuuteknologialla olisi oltava mielellään vähintään pari sataa kuutiometriä

6 0.2 Puumarkkinat ja verotus tavoitteita? Metsäteollisuus: puumarkkinoiden olisi hyvä olla tasaisempia puun hintojen vaihtelusta huolimatta vähemmän puuntarjontaa korkeasuhdanteessa? enemmän puuntarjontaa matalasuhdanteessa? Metsäverotus: neutraalisuuden tavoite? jos metsätalous on kokonaisuudessaan kiinteän veroasteen pääomatuloverotuksessa, verotus ohjaa tarjontaa korkeasuhdanteeseen (muut tekijät voivat tasoittaa ) jos verotuksella halutaan leikata puuntarjontaa korkeasuhdanteessa ja lisätä matalasuhdanteessa, suhdanteiden mukaan automaattisesti muuttuva tuloverotus tasaisi puuntarjontaa tällainen olisi esimerkiksi tulot ansio- ja pääomatuloihin nettovarallisuuden mukaan jakava maatilatalouden tuloverotus

7 0.3 Metsäverotus: keppiä vai porkkanaa? Verotuksen tavoitteina on: kerätä yhteiskunnalle varoja tasata kansalaisten välistä tulon- ja varallisuuden jakoa olla edellä mainituista tavoitteista huolimatta mahdollisimman neutraali päätöksentekijälle (verotuksen tavoite ratkaisee) Perinteiset verokepit: pinta-ala-, varallisuussekä perintö- ja lahjaverotus: veronkeruutavoite huonosti toteutunut eli pieni verokertymä aiheuttivat ja aiheuttavat tilojen pirstoutumista eli tasoittavat metsäomaisuuden jakoa kansalaisten kesken; ovat lisäksi pidentäneet omistusaikoja tilakoon pienentyminen ja metsänomistajien ikääntyminen vähentävät metsätaloudellista aktiivisuutta eivät ole tasoittaneet puumarkkinoita, mutta ovat toisinaan tai satunnaisesti lisänneet puuntarjontaa (neutraalius?)

8 0.4 Metsätalouden harjoittaminen lainsäädäntöä Tuloverolaki (TVL): rinnastus sijoitustoimintaan, sillä puunmyyntitulot ovat pääomatuloja hankintatyön arvo on ansiotuloa - ei sovelleta nettovarallisuuslaskentaa metsätalouden tulot eivät ole milloinkaan maatilatalouden tuloja, mutta ne voidaan sisällyttää elinkeinotoiminnan tuloihin Laki elinkeinotulon verottamisesta (EVL): metsätalouden tulot ovat henkilökohtaisen tulolähteen tuloja jos elinkeinona on puun jatkojalostus, metsätalouden tulot voidaan sisällyttää samaan tulolähteeseen Arvonlisäverolaki (AVL): metsänomistajan on hakeuduttava arvonlisäverovelvolliseksi kun myyntitulot ylittävät euroa vuodessa Perintö- ja lahjaverolaki (PerVL): sukupolvenvaihdoksessa metsätaloutta ilman maataloutta ei pidetä elinkeinotoimintana (yritysten käsittely riippuu siitä, puretaanko yrityksen tase) Kestävän metsätalouden rahoituslaki (Kemera): EU-komission mukaan metsälöt ovat valtiontukisäännöksissä yrityksiä Maatalousyrittäjän eläkelaki (MYEL): maatilatalouden harjoittajalla viljeltynä maatalousmaana pidetään 1/10, 1/15 tai 1/20 metsämaan pinta-alasta

9 1. Perintö- ja lahjaverotuksen huojennukset

10 1.1 Sukupolvenvaihdosten viivästyminen Sukupolvenvaihdoksissa MVL-aktiivimaatilaa luovutettaessa myös tilaan kuuluvaan metsään kohdistuu verohuojennus (PerVL 55 ) EVL-yrityksissä metsään kohdistuva huojennus riippuu siitä, avataanko yrityksen tase sukupolvenvaihdoksessa Sekä MVL-aktiivimaatiloilla että EVL-yrityksissä veronmaksu voidaan jaksottaa korkeintaan viiden vuoden ajalle ilman korkoseurauksia (PerVL 56 ) Ns. metsätilat eli noin 70 % yksityismetsien metsämaan alasta ja yli 80 % metsänomistajista on vailla sukupolvenvaihdoshuojennuksia tämä on osaltaan johtanut metsätilanomistajien ikääntymiseen keskimäärin hieman yli 60-vuotiaiksi 1980-luvun lopusta alkaen aktiivimaanviljelijät metsänomistajina ovat pysyneet keskimäärin noin 50-vuotiaina aktiivimaatilojen määrä on jatkuvassa laskussa

11 1.2 PerVL 55 metsätalousyrittäjät Hyöty tulee jatkajalle ja alihintaisen kaupan mahdollistumisen kautta luopujalle Metsätalousyrittäjien kokonaismäärä Suomessa voisi lisääntyä noin tilaan, joista ehkä puolet siirtyy maatalouspuolelta peltoviljelystä luopumalla (osa isoista metsätiloista viljelee peltoa PerVL 55 vuoksi) PerVL-huojennukset uusien tilan osalta: sukupolvenvaihdoksia tulisi lisää keskimäärin noin 170 vuodessa (5.000 tilaa jaettuna 30 vuodella). menetetyt verotulot olisivat siten puhtaassa lahjoitustilanteessa 170 kpl/v x 150 ha x e/ha x 13% - (verollinen osuus eli 40% verotusarvosta) = 8 milj. euroa vuodessa Todennäköisin keskimääräinen pitkän aikavälin veromenetys: 8 milj. euroa vuodessa (suuruusluokka euroa / jatkava tila) Aivan alkuvuosina laskennallinen vuosittainen veromenetys olisi rästissä olevien spv-tilojen suuren määrän vuoksi tätä suurempi, ehkä 2-5 kertainen (jopa milj. euroa vuodessa), mutta tasaantuisi pian

12 1.3 Sukupolvenvaihdoshuojennuksen ehdot Tällä haetaan rajanveto sijoittajien ja yrittäjien välillä: sopivan kriteerin puute oli vuonna 2008 esteenä perintö- ja lahjaverotuksen laajennukselle metsätiloihin Koska suuri osa luopujista on ikääntyneitä, olisi keskityttävä jatkajan toiminnalle asetettaviin ehtoihin jatkajan ryhdyttävä noudattamaan MVL- tai EVL-verotusta metsätaloudessaan jatkajalle tulee tällöin MYEL- tai YEL-vakuutus jatkajan on määräajassa osoitettava yritystoiminnassa vaadittava ammattitaito joko koulutuksella (myös näyttötutkinto) tai riittävällä työkokemuksella Metsätalouden pinta-alaehdon tulisi olla suhteellisen matala, koska myös kausiluonteinen ja monialainen yrittäjyys tulisi olla huojennuksessa mahdollinen Lisäksi jos käytetään muita em. ehtoja, ne hillitsevät turhaan haettuja huojennuksia, lisäksi ne vähentävät ko. metsänomistajille suunnatun neuvonnan ja mh-rästien paikkaamiseen suunnatun kemera-rahoituksen tarvetta

13 2. Ansio- ja pääomatuloihin eriytetty metsätalouden tuloverotus

14 2.1 Miten toimii Ruotsissa? Ruotsissa on ollut voimassa ansio- ja pääomatuloihin eriytetty metsätalouden tuloverojärjestelmä 1990-luvun alusta Metsätalous, maatalous ja muu yritystoiminta kaikki yhdessä ja yhteisessä tulolähteessä (alkaen v. 1998) Vapaaehtoinen pääomatulo-osuus metsän ja muun elinkeinotoiminnan hankintamenon ja vahvistetun jakokorkokannan perusteella (räntefördelning) Metsätalouden tuloksen tasausmahdollisuudet: tasausvaraus (periodiseringsfond) metsätili ja metsätuhotili (skogskonto, skogsskadekonto) maksujen jaksotuksesta sopiminen puunostajan kanssa (betalningsplan) menovaraus (avsättning till framtida återväxtåtgärder) metsävähennys (skogsavdrag) yhtiöverokannan mukaan verotettava investointivaraus (expansionsfond)

15 2.2 Ansiotulo-osuuden verotus 10 kr=1 euro Pääomatuloverokanta = 30%

16 2.3 Pääomatulo-osuuden verotus Ruotsissa Jako tehdään vapaaehtoisena metsän ja muun elinkeinotoiminnan hankintamenosta velkojen vähentämisen jälkeen saatavan nettovarallisuuden perusteella, jolloin jakopohjan oltava vähintään kr = euroa Pääomatulo-osuuden jako perustuu valtionlainakorkoon + 5%, vuonna 2008 jakokorko oli 9,16% Tehdään täysimääräisenä, ja käyttämätön pääomatulo-osuus siirtyy seuraavalle vuodelle (jolloin voidaan tehdä haluttaessa myös uusi jako) Jako tehdään pakollisena, jos nettovarallisuus on negatiivinen, tällöin jakokorko on valtionlainakorko +1%, vuonna 2008 jakokorko oli 5,16% Jakomäärä viedään kokonaisuudessaan elinkeinotuloksi (riippumatta metsätalouden varsinaisista tuloista) Samalla tuo jakomäärä voidaan vähentää pääomatuloista Jakopohjan laskennassa monia säännöksiä, jotka vaikuttavat eri tapauksien ja yksityiskohtien vuoksi monimutkaisilta, mutta lienevät tilakohtaisesti selkeämpiä

17 2.4 Vaikutelmia Ruotsista Ruotsalaisen maa- ja metsätalousyrittäjän elinkeinotoiminnan keskimääräinen tuloverotus tuskin kovin usein on yli 30%, vaikka tulot tulisivatkin vain ansiotuloina Erilaiset tasausmahdollisuudet ja vapaaehtoinen jako pääomatuloihin leikkaavat tehokkaasti marginaaliveron kasvun Sen sijaan ruotsalaisella palkansaajametsänomistajalla on suuri tarve saada nettovarallisuutta, jotta metsätalouden tulot menisivät mahdollisimman paljon pääomatuloverotukseen Tässä ei ole käsitelty Ruotsin sosiaalimaksujärjestelmää (yrittäjien eläkevakuutus), joka hoituu ansiotulojen määrästä riippuen Järjestelmä lisää ansiotuloverotuksen progressiota Järjestelmässä on jako aktiiviseen ja passiiviseen toimintaan

18 2.5 Miten toimisi Suomessa? Eriytetyn tuloverotuksen perusjärjestelmäksi sopisi ehdottomasti parhaiten MVL (maatilatalouden tuloverolaki) Myös EVL voisi olla mahdollinen, mutta se monimutkaistaisi tilannetta jonkin verran ja olisi lähtökohtaisesti epäedullisempi järjestelmä Vaikutusta myös eläkevakuutusjärjestelmällä, sillä MVL-verotetuilla se on MYEL ja EVL-verotetuilla YEL MVL:ssä vapaaehtoinen tasausvaraus on 40% tuloksesta Suomessa pääomatulon jako-osuus on 20% (verovelvollisen vaatiessa 10%) nettovarallisuudesta poistettava käyttöomaisuus arvostetaan pääsääntöisesti hankintamenoon kiinteistöt verotusarvoon (tontit, vuokrattavat rakennukset, pellot) Voisi olla viisasta välttää metsätalouden osalta Ruotsin kaltainen hankintamenon monimutkainen laskentajärjestelmä, ja määrittää metsätalouden varallisuus kiinteistöperusteisesti joko verotusarvoon (laki varojen arvostamisesta verotuksessa) tai verovelvollisen vaatimuksesta ensimmäisenä vuonna hankintamenoon miinus metsävähennyspohja (100-60=40%). molempien arvot kehittyisivät vuosittain viranomaistyönä tällainen arvostus olisi paremmin linjassa 20%:n jakosäännön kanssa

19 2.6 Ansiotulo-osuuden verotus Suomessa Pääomatuloverokanta = 28%

20 2.7 Pääomatulo-osuuden verotus Suomessa Hankintatyön arvon laskenta voitaisiin säilyttää nykyisellään tämä mahdollistaisi myös metsävähennyksen Ruotsin käytäntöä tarkemman käsittelyn veroton työn osuus voisi säilyä nykyisellään, esim. 125 m3/vuosi, jolta osin materiaalikulut ja poistot sallittaisiin jatkossakin täysimääräisesti verotuksessa verollinen hankintatyö kuitenkin lisättäisiin metsätalouden kokonaistuloon, eli se ei olisi automaattisesti ansiotuloa kuten nykyään, vaan riippuisi nettovarallisuudesta Pääomatulo-osuuden jako voitaisiin tehdä positiivisesta nettovarallisuudesta pakollinen jako olisi 20% nettovarallisuudesta ja verovelvollisen vaatiessa 10% negatiivisen nettovarallisuuden tapauksessa koko tulo olisi ansiotuloa, tämä vastaisi MVL- ja EVL-nykykäytäntöä Metsätaloutta ja maataloutta sekä muuta yritystoimintaa voitaisiin käsitellä yhtenä tulolähteenä se, että metsätalouden varallisuus määriteltäisiin verotusarvoon tai korkeintaan 40%:iin metsän hankintamenosta, hillitsisi metsän hankkimista varallisuudeksi maatiloille tai yrityksiin em. on ongelma Ruotsin verojärjestelmässä ja kohottaa metsäkiinteistöjen hintoja nykyisellään kalliimmiksi kuin Suomessa Jos em. katsotaan ongelmaksi, pitäisi säätää tulolähderaja maa- ja metsätalouskiinteistöllä ja sen koneilla ja laitteilla saatavien tulojen sekä muilla yritystoiminnan alueilla (erillinen toimipaikka) tapahtuvan toiminnan välille

21 2.8 Vaikutelmia, jos Suomeen tulisi uudistus Eriytetty tuloverotus todennäköisesti tasaisi puunmyyntejä ja lisäisi metsänhoitohalukkuutta, koska ansiotulo-osuuden verotus on progressiivinen suurilla tuloilla korkeampi veroaste (korkeat hinnat, pienet menot) pienillä tuloilla alhaisempi veroaste (alhaiset hinnat, suuret menot) Maa- ja metsätalousyrittäjien verotus ei todennäköisesti kiristyisi, koska nettovarallisuussäännöt ja tasausvaraus mahdollistaisivat puunmyynnin pääomatulovero-osuuden puitteissa päätoimisilla metsätalousyrittäjillä verotus todennäköisesti alenisi, koska heidän olisi mahdollista saada myös ansiotuloa velkaisilla metsänomistajilla verotus kiristyisi, koska nettovarallisuus olisi pieni tai negatiivinen ja tulot verotettaisiin ansiotuloina: toisaalta verotus tuskin estäisi heidän puunmyyntejään, koska heillä on velanhoito joka tapauksessa tehtävänään hankintahakkuita tehtäisiin myös yli 125 m3/vuosi, koska verotuksen progressio ei välittömästi leikkaisi niitä eriytetyn verotuksen vuoksi Eri elinkeinotoimintojen yhdistäminen ja kausivaihtelun hallinta tulisivat metsänomistajille helpommiksi Eläkevakuutusjärjestelmänä nykyinen sovittu työtulo (MYEL tai YEL) on käyttäytymiselle neutraalimpi kuin ruotsalainen ansiotulojen määrään perustuva järjestelmä

22 3. Kasvuun tähtäävä investointivaraus Omistusmuotoneutraalisuus

23 3.1 Kasvun kiihdytys investointivarauksella Olemassa olevilla maa- ja metsätiloilla on ongelmia kasvurahoituksen hankinnassa investointien tulorahoitus on tuloverotettu; vasta hankinnan jälkeiset poistot/metsävähennys alentavat verotusta hankittavat metsätilat eivät riitä lainan takuiksi kuin osittain, eli hankintaan tarvitaan oman pääoman osuutta tai lisätakuita Jos haluttaisiin kiihdyttää tilojen kasvua, voitaisiin säätää tuloverotuksessa kasvuinvestointivarauksesta (jos metsätaloudessa oltaisiin MVL:ssä, jo olemassa oleva tasausvaraus saattaisi olla riittävä) investointivaraus pitäisi tällöin tulouttaa esim. siten, että tuloutus vähentäisi hankittavasta tilasta syntyvää metsävähennysoikeutta (tai muun investoinnin poisto-oikeutta) jos lisämetsää ei hankittaisi, varaus tulisi vaihtoehtoisesti tulouttaa metsätalouden tuloksi Kuitenkin: investointivarauksista on 1990-luvun alun jälkeen pyritty verotuksessa eroon

24 3.2 Omistusmuotoneutraalisuus Jos metsätalous siirretään TVL-verotuksesta EVLverotukseen (MVL ei ole nykyään mahdollinen), siirto elinkeinotoiminnan tulolähteeseen on sekä luovutusvoittoettä varainsiirtoverotuksessa verollinen Henkilöiden muodostama avoin, kommandiitti- tai osakeyhtiö ei ole oikeutettu metsävähennyksen tai menovarauksen tekoon em. verot on poistettu ainoastaan metsäomaisuuden siirrosta yhteismetsään, kuten myöskin em. oikeudet on säilytetty yhteismetsillä oy, ay ja ky omistusmuodoista on tiettyä etua verrattuna yhteismetsään, sillä ne mahdollistavat monipuolisemman liiketoiminnan Henkilöiden omistamiin metsätalouteen keskittyneisiin (avoimiin, kommandiitti- tai) osakeyhtiöihin (vrt. maatalousosakeyhtiöt) voitaisiin soveltaa vastaavia omistuksen siirtymäsäännöksiä kuin yhteismetsiin ja niissä voitaisiin säilyttää metsävähennys ja menovarausoikeudet

25 4. Luovutusvoittoverotuksen lievennys

26 4.1 Luovutusvoittoverotus vähentää maa- ja metsätalouskiinteistöjen tarjontaa Luovutusvoittoverotus laajennettiin koskemaan maa- ja metsätalousmaata vasta vuonna 1989 luovutusvoittoverotus kohdistuu metsätaloudessa pitkien omistusaikojen vuoksi (keskimäärin noin 30 vuotta) pääsääntöisesti inflaation kiinteistöjen arvoja korottavaan vaikutukseen (tai käytettyihin metsävähennyksiin) jos todellista tai perintö- ja lahjaverotuksessa vahvistettua hankintamenoa ei käytetä luovutusvoittoa laskettaessa, TVL- ja MVLperusteisille maanomistajille hankintameno-olettama on nykyään 40%, jos omaisuus on omistettu yli 10 vuotta, ja muutoin 20% luovutettaessa maata luonnonsuojelutarkoitukseen, hankintamenoolettama on 80% EVL:n luovutusvoittoverosäännökset eivät sovella hankintamenoolettamaa Maa- tai metsätilan luovutus on kuitenkin sukupolvenvaihdoksessa mahdollista ilman luovutusvoittoveroa omille lapsille tai sisaruksille, ei kuitenkaan enää sisarusten lapsille

27 4.2 Hankintameno-olettaman korottaminen Kun muu kuin lähisukulaisluovutuksen saaja jatkaa tilalla maa- tai metsätalouden harjoittamista, hankintamenoolettamaa tulisi voida nostaa nykyisestä 40 %:sta Kun rajanaapuri ostaa tilan, hankintameno-olettamaa voitaisiin nostaa nykyisestä 40 %:sta tilusrakenteen parantamiseksi Todennäköisesti muuttaisi myös metsävähennyksen käsittelyä luovutusvoitto-/tuloverotuksessa Veromenetykset riippuvat siitä kuinka korkeaksi hankintameno-olettama nostetaan ja miten se lisää tehtyjen kauppojen määrää. maatalouspuolella MTT:ssä tehty tutkimus osoittaa, että hankintameno-olettaman nosto lisää kauppojen määrän kasvun kautta tulevaa verokertymää tiettyyn rajaan asti enemmän kuin hankintameno-olettaman nosto alentaa verokertymää

28 5. Lopuksi Kokonaisverouudistus voitaisiin tehdä Suomessa siten, että sijoittaja/yrittäjä -verojärjestelmän valinta olisi vapaaehtoinen nykyinen TVL-perusteinen järjestelmä tai uusi MVL-perusteinen järjestelmä TVL-perusteisia käsiteltäisiin nykyiseen tapaan sijoittajina MVL /EVL-perusteisia käsiteltäisiin yrittäjinä sukupolvenvaihdoksissa siirtymäsäännökset, jossa luopuja voi olla nykyisessä TVL:ssä, mutta jatkaja siirtyy MVL/EVL:ään, mikä tuottaisi huojennuksia perintö- ja lahjaverotuksen sukupolvenvaihdoksissa (PerVL 55 ja 56 ) Tilan luovutuksessa MVL/EVL:n valinneille tilansa myyvillä korkeampi hankintameno-olettama TVL:n mukaisessa luovutusvoittoverotuksessa Uudistuksessa saatettaisiin päätyä alkutilanteeseen, jossa ehkä 40 % yksityismetsämaasta olisi MVL/EVL:n mukaan ja 60% TVL:n mukaan verotettua: tärkeintä olisi kuitenkin, että MVL/EVL-osuus lähtisi kasvuun

29 Kiitos!

Metsätilakoon ja rakenteen kehittämishanke

Metsätilakoon ja rakenteen kehittämishanke Metsätilakoon ja rakenteen kehittämishanke Marjut Vierimaa Ohjausryhmän seminaari 18.8.2009 Sisältö 3 painopistettä: spv, omistusmuodot, tarjonnan kasvattaminen esillä olleita verotuksellisia keinoja Metsäntutkimuslaitos

Lisätiedot

Metsänomistusrakenteen kehittäminen

Metsänomistusrakenteen kehittäminen Metsätehon iltapäiväseminaari 24.5.2011 "Metsänomistus, puun tarjonta ja metsätietolähteet" Metsänomistusrakenteen kehittäminen Jussi Leppänen Metsäntutkimuslaitos PL 18, 01301 Vantaa jussi.leppanen@metla.fi

Lisätiedot

Alkuperäinen esitys Johanna Heikkinen Kainuun verotoimisto 23.2.2010 Muokannut Markku Kovalainen 21.2.2011

Alkuperäinen esitys Johanna Heikkinen Kainuun verotoimisto 23.2.2010 Muokannut Markku Kovalainen 21.2.2011 Yhteismetsän verotuksesta Oulu 2 2011 Alkuperäinen esitys Johanna Heikkinen Kainuun verotoimisto 23.2.2010 Muokannut Markku Kovalainen 21.2.2011 Yleistä Erillinen verovelvollinen Yhteisetuus (Tuloverolaki

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus Apulaisprofessori Tomi Viitala Eriytetty tuloverojärjestelmä - Tulolajit Luonnollisilla henkilöillä kaksi tulolajia: ansiotulo ja pääomatulo

Lisätiedot

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 205/2008 vp Hallituksen esitys eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi (HE 206/2008

Lisätiedot

MAATILAOSAKEYHTIÖ VEROTUS. Petri Ollinkoski

MAATILAOSAKEYHTIÖ VEROTUS. Petri Ollinkoski MAATILAOSAKEYHTIÖ VEROTUS Petri Ollinkoski 17.11.2015 2 Esityksen sisältö Osakeyhtiön muotoisen maatilan kannalta Yleistä Osakeyhtiön verotus Osakkaan verotus Yhtiöittäminen käytännössä Yhtiöittämisen

Lisätiedot

MAATILAN OMISTAJAN- VAIHDOS

MAATILAN OMISTAJAN- VAIHDOS MAATILAN OMISTAJAN- VAIHDOS MIKÄ LOPPUTULOS HALUTAAN? Tilan toiminnan jatkuminen Kannattava yritystoiminta - Erot markkina-arvon ja tuottoarvon välillä Omistamisen järjestelyt Perillisten tasapuolinen

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1

Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1 Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1 Vaihtoehdot sukupolvenvaihdoksessa SUKUPOLVENVAIHDOS ELINAIKANA KUOLEMAN JÄLKEEN KAUPPA TÄYTEEN HINTAAN KAUPPA SPV HINTAAN LAHJOITUS TESTAMENTTI EN TEE MITÄÄN Veroluokat

Lisätiedot

Verotus yhteismetsän ja osuuksien omistusjärjestelyissä. Metsätilakoon ja rakenteen parantaminen Helsinki, 12.10.2011 Pirjo Havia

Verotus yhteismetsän ja osuuksien omistusjärjestelyissä. Metsätilakoon ja rakenteen parantaminen Helsinki, 12.10.2011 Pirjo Havia Verotus yhteismetsän ja osuuksien omistusjärjestelyissä Metsätilakoon ja rakenteen parantaminen Helsinki, 12.10.2011 Pirjo Havia Esityksen sisältö Yhteismetsän verotus Verotus yhteismetsää perustettaessa

Lisätiedot

Metsän yhteisomistusmuodot - ongelmat ja kehittämistarpeet

Metsän yhteisomistusmuodot - ongelmat ja kehittämistarpeet Metsän yhteisomistusmuodot - ongelmat ja kehittämistarpeet Marjut Vierimaa Metsätilakoon ja rakenteen kehittämishankkeen ohjausryhmän kokous 25.1.2010, MMM Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet

Lisätiedot

Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014. 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Konsultointi Ojala Oy

Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014. 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Konsultointi Ojala Oy Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Luonnollisen henkilön saamat osingot A. Osakkeet kuuluvat henkilökohtaiseen tulolähteeseen

Lisätiedot

METSÄTILAN KAUPPA, LAHJA JA LAHJANLUONTEINEN KAUPPA. Kuusankoski Minna Ikonen Lakipalveluasiantuntija UPM Metsä

METSÄTILAN KAUPPA, LAHJA JA LAHJANLUONTEINEN KAUPPA. Kuusankoski Minna Ikonen Lakipalveluasiantuntija UPM Metsä METSÄTILAN KAUPPA, LAHJA JA LAHJANLUONTEINEN KAUPPA Kuusankoski 6.5.2016 Minna Ikonen Lakipalveluasiantuntija UPM Metsä Sukupolvenvaihdos suunnittelu ja alkukartoittaminen Jokainen metsätilan omistajanvaihdos

Lisätiedot

Metsänomistusrakenteen muutos

Metsänomistusrakenteen muutos Metsänomistaja 2010 tutkimusseminaari 20.11.2009 Metsänomistusrakenteen muutos Jussi Leppänen Metsäntutkimuslaitos PL 18, 01301 Vantaa jussi.leppanen@metla.fi puh. 010 2112240 Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet

Lisätiedot

MAATILAN. ProAgria Länsi-Suomi Esko Aalto 050 55 44 191

MAATILAN. ProAgria Länsi-Suomi Esko Aalto 050 55 44 191 MAATILAN VEROTUS ProAgria Länsi-Suomi Esko Aalto 050 55 44 191 Aihealueet verotuksen perusteet muutokset 2013 ja 2014 yhtenäistämisohjeet 2013 metsäverotus 2013 arvonlisäverotus kotitalousvähennys verotuksen

Lisätiedot

Metsätilan koko ja sukupolvenvaihdos - löytyykö lääkkeitä?

Metsätilan koko ja sukupolvenvaihdos - löytyykö lääkkeitä? Metsätilan koko ja sukupolvenvaihdos - löytyykö lääkkeitä? Harri Hänninen Metsätilakoon ja rakenteen kehittämishanke Metsäkeskusten Lounais-Suomi ja Pirkanmaa Talvikoulutuspäivä 2011, Kuninkaisten kulttuuri-

Lisätiedot

Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto 23.10.2014

Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto 23.10.2014 Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Tässä esityksessä tarkastellaan maatilan sukupolvenvaihdosta verotuksen näkökulmasta. Kohteena on ne tilanteet,

Lisätiedot

Maatilan verotus 2015

Maatilan verotus 2015 Maatilan verotus 2015 04.02.2015 Elina Heliander Otsikko tähän Muistiinpanot Muistiinpanovelvollisuus, joka perustuu tositteisiin ja muihin muistiinpanoihin. Muistiinpanot ja tositteet on säilytettävä

Lisätiedot

Metsävähennys. Timo Hannonen Mhy Päijät-Häme

Metsävähennys. Timo Hannonen Mhy Päijät-Häme Metsävähennys Timo Hannonen Mhy Päijät-Häme Perusteita: Metsävähennys on käytettävissä 1.1.1993 jälkeen vastikkeellisesti hankituilla metsätiloilla. Metsävähennysoikeutta ei ole yleensä alle 2 ha kiinteistöillä

Lisätiedot

Maa- ja metsätilan sukupolvenvaihdoksen verokysymyksiä

Maa- ja metsätilan sukupolvenvaihdoksen verokysymyksiä Maa- ja metsätilan sukupolvenvaihdoksen verokysymyksiä Timo Sipilä 19.3.2015 Sukupolvenvaihdoksen toteuttamistapoja Kauppa Lahjanluonteinen kauppa Lahja Toteuttamistapa vaikuttaa veroseuraamuksiin Keskeisiä

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdoksen suunnittelu

Metsätilan sukupolvenvaihdoksen suunnittelu Metsätilan sukupolvenvaihdoksen suunnittelu Polvelta Toiselle Metsätilan sukupolvenvaihdosmessut, Kajaani 30.9.2017 Antti Pajula, Suomen metsäkeskus Taustatietoa metsätilojen sukupolvenvaihdoksista Omistajaa

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdos Esa Lappalainen

Metsätilan sukupolvenvaihdos Esa Lappalainen Metsätilan sukupolvenvaihdos Esa Lappalainen Tietoinen metsänomistus -hanke Taustatietoa metsätilojen sukupolvenvaihdoksista Omistajaa vaihtaa vuosittain n. 15 000 metsätilaa Osto markkinoilta 15 % Sukulaiskauppa

Lisätiedot

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Sisältö Yhtenäistämisohje vs. Vero.fi > Syventävät ohjeet Tulossa uusia ohjeita,

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdos 29.3.2014. Rahoitusjohtaja Ari Mähönen Pohjois-Savon Osuuspankki

Metsätilan sukupolvenvaihdos 29.3.2014. Rahoitusjohtaja Ari Mähönen Pohjois-Savon Osuuspankki Metsätilan sukupolvenvaihdos 29.3.2014 Rahoitusjohtaja Ari Mähönen Pohjois-Savon Osuuspankki Puolet metsätilan omistajanvaihdoksista on kauppoja Metsätilojen omistajanvaihdoksista: Vastikkeettomia 50 %

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus.

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Miksi osakeyhtiötä verotetaan? Fiskaalisen tavoitteen tehokkaampi toteutuminen Veropohjan laajuus

Lisätiedot

Myyntitulo -28 % -Vero nettotulosta -Metsätalouden alijäämä -Vähennys muista pääomatuloista -Alijäämähyvitys ansiotulosta Arvonlisävero -Puunostaja

Myyntitulo -28 % -Vero nettotulosta -Metsätalouden alijäämä -Vähennys muista pääomatuloista -Alijäämähyvitys ansiotulosta Arvonlisävero -Puunostaja 1 Myyntitulo -28 % -Vero nettotulosta -Metsätalouden alijäämä -Vähennys muista pääomatuloista -Alijäämähyvitys ansiotulosta Arvonlisävero -Puunostaja maksaa, metsänomistaja tilittää -Itse maksetut alv:t

Lisätiedot

Toteutuvatko hallituksen metsätavoitteet?

Toteutuvatko hallituksen metsätavoitteet? Toteutuvatko hallituksen metsätavoitteet? MTK:n metsäpolitiikan AMK-konferenssi, Heureka 22.3. 2017 tutkimuspäällikkö Erno Järvinen, MTK Metsätalouteen liittyvät hallitusohjelmatavoitteet Jo toteutetut

Lisätiedot

Maatalousyhtymän verotus Kohti Tulevaa hanke Sirpa Lintunen

Maatalousyhtymän verotus Kohti Tulevaa hanke Sirpa Lintunen Maatalousyhtymän verotus 7.12.2016 Kohti Tulevaa hanke Sirpa Lintunen Maatalousyhtymällä voi olla - Maatalouden tulolähde: maatalous, rakennusten vuokrat, maa-alueen vuokra, metsätalouden sivutulot - Muun

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdos Esa Lappalainen

Metsätilan sukupolvenvaihdos Esa Lappalainen Metsätilan sukupolvenvaihdos Esa Lappalainen Tietoinen metsänomistus -hanke Lähtötilanne Omistaja Metsä Jatkaja Tavoitetilanne Uusi Omistaja Metsä Luopuja Näkökulmia ja tavoitteita Metsätalous säilyy kannattavana

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdoksen verotuksesta

Metsätilan sukupolvenvaihdoksen verotuksesta Metsätilan sukupolvenvaihdoksen verotuksesta Polvelta Toiselle metsätilan sukupolvenvaihdos-messut Rovaniemi 18.3.2017 johtava veroasiantuntija Markku Kovalainen Pohjois-Suomen verotoimisto Metsätilan

Lisätiedot

Kuntien puunmyyntitulojen verotuksen, tieja ojapoistojen sekä metsävähennyksen huomioonottaminen tai ottamatta jättäminen yhteismetsäosuuden arvossa

Kuntien puunmyyntitulojen verotuksen, tieja ojapoistojen sekä metsävähennyksen huomioonottaminen tai ottamatta jättäminen yhteismetsäosuuden arvossa Kuntien puunmyyntitulojen verotuksen, tieja ojapoistojen sekä metsävähennyksen huomioonottaminen tai ottamatta jättäminen yhteismetsäosuuden arvossa Haukiputaan ulkometsän tilusjärjestelyntoimituksen toimituskokous

Lisätiedot

Perintö- ja lahjaverotus keveni. Juha Koponen johtava lakimies

Perintö- ja lahjaverotus keveni. Juha Koponen johtava lakimies Perintö- ja lahjaverotus keveni Juha Koponen johtava lakimies Perintö- ja lahjaverotus Historiasta käyttöön v. 1919 aluksi määräaikainen laki nykyinen laki v. 1940 lukuisia muutoksia Miksi verotulot perinnön/lahjan

Lisätiedot

I Perinnön ja lahjan verokohtelu 1

I Perinnön ja lahjan verokohtelu 1 Sisällys Esipuhe v Sisällys vii Lyhenteet xiii I Perinnön ja lahjan verokohtelu 1 1. Johdanto 1 1.1. Kirjan tavoite 1 1.2. Tutkimuksen rakenne 2 1.3. Perintö- ja lahjaverotus ja veropolitiikka 5 1.4. Edunvalvontavaltuutus

Lisätiedot

UPM LAKIPALVELUT TIE ONNISTUNEESEEN SUKUPOLVENVAIHDOKSEEN. Kuopio 29.3.2014 Minna Ikonen Lakipalveluasiantuntija UPM Metsä

UPM LAKIPALVELUT TIE ONNISTUNEESEEN SUKUPOLVENVAIHDOKSEEN. Kuopio 29.3.2014 Minna Ikonen Lakipalveluasiantuntija UPM Metsä UPM LAKIPALVELUT TIE ONNISTUNEESEEN SUKUPOLVENVAIHDOKSEEN Kuopio 29.3.2014 Minna Ikonen Lakipalveluasiantuntija UPM Metsä SUKUPOLVENVAIHDOS ERILAISIA KYSYMYKSIÄ JA TAVOITTEITA Jokainen metsätilan omistajanvaihdos

Lisätiedot

Arto Taskinen Oulu

Arto Taskinen Oulu Arto Taskinen Oulu 17.11.2016 YRITTÄJÄVÄHENNYS Yrittäjävähennys vuonna 2017 Vähennys 5 % metsätalouden tulosta Koskee metsätalouden harjoittajia, verotusyhtymiä, kuolinpesiä ja yhteismetsiä Helpottaa puun

Lisätiedot

Maa- ja metsätilan sukupolvenvaihdos

Maa- ja metsätilan sukupolvenvaihdos Maa- ja metsätilan sukupolvenvaihdos ProAgria Etelä-Savo Matti Lyömiö Kysymykset, vastaväitteet, kommentit yms. tervetulleita! Maa- ja metsätilan omistajanvaihdos Suunnittelu Toteutus Erityiskysymyksiä

Lisätiedot

Yhteismetsän rahoitus- ja veropäivä Oulu 20.10.2011. Reijo Parkkila Pohjois-Suomen yritysverotoimisto Johanna Heikkisen esitykseen perustuen

Yhteismetsän rahoitus- ja veropäivä Oulu 20.10.2011. Reijo Parkkila Pohjois-Suomen yritysverotoimisto Johanna Heikkisen esitykseen perustuen Yhteismetsän verotuksesta Yhteismetsän rahoitus- ja veropäivä Oulu 20.10.2011 Reijo Parkkila Pohjois-Suomen yritysverotoimisto Johanna Heikkisen esitykseen perustuen Käsiteltävät asiat Yleistä yhteismetsän

Lisätiedot

Metsien omistusmuodot ja verotus Saimaan Metsänomistajat 17.11.2014 Kari Pulli Suomen metsäkeskus Kaakkois-Suomi

Metsien omistusmuodot ja verotus Saimaan Metsänomistajat 17.11.2014 Kari Pulli Suomen metsäkeskus Kaakkois-Suomi Metsien omistusmuodot ja verotus Saimaan Metsänomistajat 17.11.2014 Kari Pulli Suomen metsäkeskus Kaakkois-Suomi Metsää omistavat tahot Yksityishenkilöt Kuolinpesät, leski + perittävän lapset Yhtymät (yhteisomistus)

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Apulaisprofessori Tomi Viitala Eri yritysmuodot Yritysmuodot voidaan verotuksen näkökulmasta jakaa kolmeen ryhmään Yksityiset

Lisätiedot

SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VERO- YM. SEURAAMUKSIA. Vantaa 30.1.2010 Tuomo Pesälä, metsälakimies, Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy

SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VERO- YM. SEURAAMUKSIA. Vantaa 30.1.2010 Tuomo Pesälä, metsälakimies, Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VERO- YM. SEURAAMUKSIA Vantaa 30.1.2010 Tuomo Pesälä, metsälakimies, Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy Luovutuksesta monenlaisia seuraamuksia 1. Kenellä on päätösvalta luovutuksen

Lisätiedot

Yksityisen elinkeinonharjoittajan. tuloverotus. Verohallinto

Yksityisen elinkeinonharjoittajan. tuloverotus. Verohallinto Yksityisen elinkeinonharjoittajan tuloverotus Verohallinto Sisältö Verotettava tulo lasketaan tulolähteittäin Tulolähteen merkitys verotuksessa Verotus perustuu kirjanpitoon Elinkeinotoiminnan tuloksen

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdos. Polvelta toiselle messut Seinäjoki 8.11.2014 Seppo Niskanen

Metsätilan sukupolvenvaihdos. Polvelta toiselle messut Seinäjoki 8.11.2014 Seppo Niskanen Metsätilan sukupolvenvaihdos Polvelta toiselle messut Seinäjoki 8.11.2014 Seppo Niskanen Metsäomaisuuden omistusjärjestelyt Esimerkkejä: Tilan luovutus perheen sisällä Tilan myynti ulkopuoliselle Omistusjärjestelyt

Lisätiedot

SUKUPOLVENVAIHDOS JA MUITA METSÄN OMISTUSJÄRJESTELYJÄ. 23.8.2007 Asianajaja Peter Salovaara

SUKUPOLVENVAIHDOS JA MUITA METSÄN OMISTUSJÄRJESTELYJÄ. 23.8.2007 Asianajaja Peter Salovaara SUKUPOLVENVAIHDOS JA MUITA METSÄN OMISTUSJÄRJESTELYJÄ 23.8.2007 Asianajaja Peter Salovaara Sukupolvenvaihdoksen suunnittelu Sukupolvenvaihdos kannattaa suunnitella ajoissa, jotta päästään haluttuun lopputulokseen

Lisätiedot

CS34A0050 YRITYKSEN PERUSTAMINEN

CS34A0050 YRITYKSEN PERUSTAMINEN CS34A0050 YRITYKSEN PERUSTAMINEN Eri yritysmuotojen verotus ja oman pääoman merkitys Yliopisto-opettaja, Tiina Sinkkonen Yritysmuodot Ammatinharjoittaja Yksityisyritys eli toiminimi (T:mi) Elinkeinoyhtymä

Lisätiedot

METSÄTILAN OMISTAJAN VAIHDOS

METSÄTILAN OMISTAJAN VAIHDOS METSÄTILAN OMISTAJAN VAIHDOS Rovaniemi 18.3.2017 Ilkka Ronkainen Mhy Länsi-Pohja YKSITYISMETSIEN OMISTAJIEN ONGELMIA Metsänomistajien 2 1. Ikääntyminen oikeustoimikelvottomuus 2. Hallitsemattomat yhteisomistukset

Lisätiedot

Maa- ja metsätilan onnistunut sukupolvenvaihdos

Maa- ja metsätilan onnistunut sukupolvenvaihdos Maa- ja metsätilan onnistunut sukupolvenvaihdos Kari Pulli Suomen metsäkeskus Kaakkois-Suomi Sukupolvenvaihdos Ennakkosuunnittelu, 2-5 v, valmistavat toimet Suunnittelu, 1-2 v. Luonnoskauppa tai -lahja

Lisätiedot

Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt - hanke

Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt - hanke Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt - hanke Päivi Ylitalo: Poromiehen verotus -maatalouden veroilmoitus- Toukokuu 2010 Lapin ammattiopisto www.poroverkko.wikispaces.com Paliskuntain yhdistys

Lisätiedot

Sukupolvenvaihdoksen verotus

Sukupolvenvaihdoksen verotus Sukupolvenvaihdoksen verotus Janne Juusela Sami Tuominen Sukupolvenvaihdoksen verotus Talentum Media Oy Helsinki 2., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Toimitus: Saara

Lisätiedot

Puun myyntituloverotuksen neutraalisuus

Puun myyntituloverotuksen neutraalisuus Kettula, Suomusjärvi 22.9. 2008 Puun myyntituloverotuksen neutraalisuus Jussi Uusivuori Metsäntutkimuslaitos PL 18, 01301 Vantaa Puh. 010 2112264, jussi.uusivuori@metla.fi Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet

Lisätiedot

Metsänomistamisen erityiskysymykset: laitoshoidon maksut, yhteiskunnan tuet ja edunvalvonta

Metsänomistamisen erityiskysymykset: laitoshoidon maksut, yhteiskunnan tuet ja edunvalvonta Metsänomistamisen erityiskysymykset: laitoshoidon maksut, yhteiskunnan tuet ja edunvalvonta Kuopio 29.3.2014 Suomen metsäkeskus Julkiset palvelut Antti Pajula Kunnat perivät pysyvässä hoidossa olevilta

Lisätiedot

HE 47/2001 vp. elinkeinonharjoittajan ansiotuloa ja pääomatuloa laskettaessa. Maatalouden harjoittajan, yksityisen elinkeinonharjoittajan

HE 47/2001 vp. elinkeinonharjoittajan ansiotuloa ja pääomatuloa laskettaessa. Maatalouden harjoittajan, yksityisen elinkeinonharjoittajan HE 47/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tuloverolain 38 ja 39 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan tuloverolakia muutettavaksi siten, että maatalouden

Lisätiedot

Maatilayrityksen yhtiöittäminen

Maatilayrityksen yhtiöittäminen Maatilayrityksen yhtiöittäminen Ari Enroth ProAgria Maaseutukeskusten Liitto Peter Österman ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund 11.10.2007 Maatilojen yritysmuodot vuonna 2006 61 062 yksityiset

Lisätiedot

Muutoksia metsänomistajan verotukseen 2017: Metsälahjavähennys ja yrittäjävähennys. Metsätilan sukupolvenvaihdosmessut Kari Pilhjerta

Muutoksia metsänomistajan verotukseen 2017: Metsälahjavähennys ja yrittäjävähennys. Metsätilan sukupolvenvaihdosmessut Kari Pilhjerta Muutoksia metsänomistajan verotukseen 2017: Metsälahjavähennys ja yrittäjävähennys Metsätilan sukupolvenvaihdosmessut 11.3.2017 Kari Pilhjerta Yksityisluonteisesta metsänomistuksesta Metsänomistajien keski-ikä

Lisätiedot

METSÄTALOUDEN VEROILMOITUS (2C)

METSÄTALOUDEN VEROILMOITUS (2C) METSÄTALOUDEN VEROILMOITUS (2C) TIETUEKUVAUS 2015 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETOLUETTELO... 2 5 TARKISTUKSET... 5 6 HUOMAUTUKSET... 6 Muutoshistoria

Lisätiedot

Esillä oleva artikkeli käsittelee yksinomaan sukupolvenvaihdoksen kohtelua perintö- ja lahjaverotuksessa.

Esillä oleva artikkeli käsittelee yksinomaan sukupolvenvaihdoksen kohtelua perintö- ja lahjaverotuksessa. Sukupolvenvaihdos perintö- ja lahjaverotuksessa Varatuomari Joachim Reimers Yleistä Sukupolvenvaihdos on moniulotteinen prosessi, joka edellyttää eri osa-alueiden asiantuntemusta. Sukupolvenvaihdoksessa

Lisätiedot

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö)

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö) Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö) Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Sisältö Tulossa olevia ohjeita Yhtenäistämisohjeen

Lisätiedot

Yrityskaupan suunnittelu ja valmistelu

Yrityskaupan suunnittelu ja valmistelu Yrityskaupan suunnittelu ja valmistelu Omistajanvaihdostilaisuus Tuusula 20.9.2017 Lakimies Mikko Ranta Nordea Private Banking Yrityskauppa ja siihen valmistautuminen Kaupan kohde Osakekannan kauppa (myyjänä

Lisätiedot

Yhteismetsäisännöinnin näkymät

Yhteismetsäisännöinnin näkymät Yhteismetsäisännöinnin näkymät Metsäpalveluyrittäjän kasvuohjelman loppuseminaari 25.11.2014 Hämeenlinna Pirjo Havia 27.11.2014 1 Mitä on yhteismetsäisännöinti? Palvelutoimintaa ja yrittäjyyttä o Kirjanpitopalvelut

Lisätiedot

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt. Polvelta toiselle messut 8.11.2014 Seinäjoki Seppo Niskanen

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt. Polvelta toiselle messut 8.11.2014 Seinäjoki Seppo Niskanen Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt Polvelta toiselle messut 8.11.2014 Seinäjoki Seppo Niskanen Miksi kuolinpesässä kannattaa tehdä omistusjärjestelyjä? Päätöksenteko hakkuu- ja hoitotöistä saattaa

Lisätiedot

Luopumistuki 2015 2018. Maatalousyrittäjien eläkelaitos

Luopumistuki 2015 2018. Maatalousyrittäjien eläkelaitos Luopumistuki 2015 2018 Maatalousyrittäjien eläkelaitos 2 Mela-turva Työikäiselle Mela-sairauspäiväraha Tapaturmakorvaukset (MATA) työaika vapaa-aika Kuntoutus Työkyvyttömyyseläkkeet Lomituspalvelut Maatalousyrittäjätoimintaansa

Lisätiedot

Projektineuvoja Jorma Kyllönen. Tietoinen metsänomistus -hanke

Projektineuvoja Jorma Kyllönen. Tietoinen metsänomistus -hanke Projektineuvoja Jorma Kyllönen Tietoinen metsänomistus -hanke Kuolinpesä Puhekielessä perikunta Itsenäinen verotusobjekti, oma veroilmoitus Yli 30 000 vuosituloksesta menee 34% vero Yhtymässä tulos jaetaan

Lisätiedot

Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016. Kuolinpesä metsän omistajana

Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016. Kuolinpesä metsän omistajana Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016 Kuolinpesä metsän omistajana Projektineuvoja Jorma Kyllönen Tietoinen metsänomistus -hanke 2 Kuolinpesä Puhekielessä perikunta Itsenäinen verotusobjekti,

Lisätiedot

Luopumistuki 2011 2014. Maatalousyrittäjien eläkelaitos

Luopumistuki 2011 2014. Maatalousyrittäjien eläkelaitos Luopumistuki 2011 2014 Maatalousyrittäjien eläkelaitos 2 Mela-turva Työikäiselle Mela-sairauspäiväraha Tapaturmakorvaukset (MATA) työaika vapaa-aika Kuntoutus Työkyvyttömyyseläkkeet Lomituspalvelut Varhaiseläkkeet

Lisätiedot

Metsanomistus.fi Tietopaketti metsätilojen sukupolvenvaihdosten ja omistusjärjestelyjen toteuttamiseen

Metsanomistus.fi Tietopaketti metsätilojen sukupolvenvaihdosten ja omistusjärjestelyjen toteuttamiseen OP-Pohjolan Maa- ja metsätalouden koulutus- ja asiantuntijapäivät 1.12.2011 Sokos Hotel Vantaa, Tikkurila Metsanomistus.fi Tietopaketti metsätilojen sukupolvenvaihdosten ja omistusjärjestelyjen toteuttamiseen

Lisätiedot

Kuolinpesä, yhtymä, osakeyhtiö ja yhteismetsä. Jussi Leppänen

Kuolinpesä, yhtymä, osakeyhtiö ja yhteismetsä. Jussi Leppänen Pääkaupunkiseudun metsänomistajat ry Metsän yhteisomistamisen teemailta, 5.4.2011 Metsän yhteisomistusmuodot i t t Kuolinpesä, yhtymä, osakeyhtiö ja yhteismetsä Jussi Leppänen Metsätilakoon ja rakenteen

Lisätiedot

SISÄLLYS. Esipuhe 11. Lyhenteet 13

SISÄLLYS. Esipuhe 11. Lyhenteet 13 SISÄLLYS Esipuhe 11 Lyhenteet 13 1. Johdanto 15 1.1 Kirjan rakenne.................................15 1.2 Sijoitusinstrumentit.............................17 1.2.1 Talletukset..............................17

Lisätiedot

YHTEISMETSÄ OMISTUSMUOTONA

YHTEISMETSÄ OMISTUSMUOTONA YHTEISMETSÄ OMISTUSMUOTONA Nurmes 13.3.2015 Sakari Tikka Yhteismetsä on tilojen yhteinen metsäalue Yhteismetsä on tilojen yhteinen alue, joka on tarkoitettu kestävän metsätalouden harjoittamiseen osakastilojen

Lisätiedot

YHTEISMETSÄ = HYVÄ JA TUOTTAVA METSÄNOMISTUSMUOTO

YHTEISMETSÄ = HYVÄ JA TUOTTAVA METSÄNOMISTUSMUOTO YHTEISMETSÄ = HYVÄ JA TUOTTAVA METSÄNOMISTUSMUOTO www.metsakeskus.fi www.yhteismetsat.fi 1 MH Jukka Matilainen p. 0400 497 574 Suomen metsäkeskus Hämeen-Uudenmaan alueyksikkö jukka.matilainen@metsakeskus.fi

Lisätiedot

YHTEISMETSÄ = HYVÄ JA TUOTTAVA METSÄNOMISTUSMUOTO

YHTEISMETSÄ = HYVÄ JA TUOTTAVA METSÄNOMISTUSMUOTO YHTEISMETSÄ = HYVÄ JA TUOTTAVA METSÄNOMISTUSMUOTO www.metsakeskus.fi www.yhteismetsat.fi 1 MH Jukka Matilainen p. 0400 497 574 Suomen metsäkeskus Hämeen-Uudenmaan alueyksikkö jukka.matilainen@metsakeskus.fi

Lisätiedot

Hallituksen esityksestä laiksi perintö- ja lahjaverolain ja tuloverolain 47 :n muuttamisesta

Hallituksen esityksestä laiksi perintö- ja lahjaverolain ja tuloverolain 47 :n muuttamisesta Lausunto HE VM071:00/2016 Lausunto 22.8.2016 Valtiovarainministeriölle Viite: HE perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta, VM071:00/2016 Hallituksen esityksestä laiksi perintö- ja lahjaverolain ja tuloverolain

Lisätiedot

kannattava elinkeino?

kannattava elinkeino? Onko huomisen metsänomistus kannattava elinkeino? Päättäjien 28. Metsäakatemia Maastojakso, Nakkila, Metsävaltuuskunnan puheenjohtaja Mikko Tiirola Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y. Metsänomistajaryhmien

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO TULOVEROTUKSEN KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ... 11 VÄLITTÖMÄN VEROTUKSEN VAIHEET... 12 TULOVEROJÄRJESTELMÄN RAKENNE...

SISÄLLYSLUETTELO TULOVEROTUKSEN KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ... 11 VÄLITTÖMÄN VEROTUKSEN VAIHEET... 12 TULOVEROJÄRJESTELMÄN RAKENNE... SISÄLLYSLUETTELO TULOVEROTUKSEN KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ............. 11 VÄLITTÖMÄN VEROTUKSEN VAIHEET..................... 12 Verovuosi.............................................. 12 Ennakkoperintä.........................................

Lisätiedot

Ajankohtaista veropolitiikasta. Timo Sipilä

Ajankohtaista veropolitiikasta. Timo Sipilä Ajankohtaista veropolitiikasta Timo Sipilä Pääomatulon tuloveroprosentti Pääomatulon tuloveroprosenttia korotettiin jo aiemmin 28 %:sta 30 %:iin. Nyt yhteenlasketun verotettavan pääomatulon (siis vähennysten

Lisätiedot

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt. Metsäpäivä Tapiola Clas Stenvall

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt. Metsäpäivä Tapiola Clas Stenvall Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt Metsäpäivä Tapiola 03.09.2016 Clas Stenvall Kuolinpesä Kuolinpesän muodostaa kuolleen henkilön kaikki omaisuus Kuolinpesää hallinnoi osakkaiden väliaikainen henkilöyhteenliittymä

Lisätiedot

Voisiko Suomi seurata Ruotsin ja Norjan esimerkkiä? Näkökohtia perintö- ja lahjaverosta sekä luovutusvoittoverosta

Voisiko Suomi seurata Ruotsin ja Norjan esimerkkiä? Näkökohtia perintö- ja lahjaverosta sekä luovutusvoittoverosta Voisiko Suomi seurata Ruotsin ja Norjan esimerkkiä? Näkökohtia perintö- ja lahjaverosta sekä luovutusvoittoverosta Pasi Holm ja Leena Kerkelä 5.6.2014 Ruotsin (2004) ja Norjan (2014) poistivat perintö-

Lisätiedot

7.2.2009 Petra Varonen, MHYP

7.2.2009 Petra Varonen, MHYP Metsäverotus t Metsänomistajan Talvipäivä 7.2.2009 Petra Varonen, MHYP Metsän verot Myyntituloverotus Veroa nettotuloista Arvonlisäverotus 22 %, metsänomistajalla läpikulkuerä 2 Kiinteistöverotus rakennuksista

Lisätiedot

Siemenviljelijöiden talousvalmennus

Siemenviljelijöiden talousvalmennus Siemenviljelijöiden talousvalmennus Tuloslaskelma ja tase ABC-koulutus Maatilan yhtiöittäminen Sokos Hotel Presidentti, Helsinki 14.11.2014 Yrityksen reaali- ja rahaprosessi TULOSLASKELMA TASE VASTAAVAA

Lisätiedot

Yrityskaupan toteutusvaihtoehdot ja verotus. Juhani Ekuri asianajaja, varatuomari

Yrityskaupan toteutusvaihtoehdot ja verotus. Juhani Ekuri asianajaja, varatuomari Yrityskaupan toteutusvaihtoehdot ja verotus Juhani Ekuri asianajaja, varatuomari Lukander Ruohola HTO Oy Liikejuridiikan asianajotoimisto Kaikki yrittäjien ja yritysten oikeudelliset asiat Erikoistunut

Lisätiedot

Metsätilakoon ja rakenteen kehittäminen

Metsätilakoon ja rakenteen kehittäminen Metsätilakoon ja rakenteen kehittäminen - Työryhmän taustaselvitykset Helsinki 2011 Työryhmämuistio mmm 2011:3, osa 2 Metsätilakoon ja rakenteen kehittäminen - Työryhmän taustaselvitykset Helsinki 2011

Lisätiedot

Metsätalous 2012 - Asteri malli

Metsätalous 2012 - Asteri malli Metsätalous 2012 - Asteri malli VASTAKIRJAUKSET VARAT Koneet ja kalusto Rakennukset Ojat ja tiet Metsävähennysten määrä Käyttämätön metsävähennys Saamiset Saamiset Veroilmoituksessa esiintymättömät erät

Lisätiedot

Puumarkkinat ja niiden kehittäminen. asiantuntija Anssi Kainulainen 22.5.2013

Puumarkkinat ja niiden kehittäminen. asiantuntija Anssi Kainulainen 22.5.2013 Puumarkkinat ja niiden kehittäminen asiantuntija Anssi Kainulainen 22.5.2013 Markkinat ja puut kasvavat eri puolilla maapalloa viennin arvo muodostuu matkalla Lähde: Metsäntutkimuslaitos Metsävaramme mahdollistavat

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET. Raimo Immonen Senior advisor, professori

OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET. Raimo Immonen Senior advisor, professori OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET Raimo Immonen Senior advisor, professori Sijoitukset sidottuun tai vapaaseen omaan pääomaan Mitä vaihtoehtoja on sijoituksen kirjaamisessa taseeseen perustamisessa

Lisätiedot

Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa. Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy

Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa. Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa Yrittäjät ovat parhaita asiantuntijoita

Lisätiedot

EV 250/2006 vp HE 247/2006 vp. Jos kuitenkin on ilmeistä, että kokonaisjakautumisessa

EV 250/2006 vp HE 247/2006 vp. Jos kuitenkin on ilmeistä, että kokonaisjakautumisessa EDUSKUNNAN VASTAUS 250/2006 vp Hallituksen esitys eräitä yritysjärjestelyjä koskeviksi muutoksiksi verolainsäädäntöön Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräitä yritysjärjestelyjä koskeviksi

Lisätiedot

Metsätila-arvonlaskelman hyödyntäminen SPV-tilanteissa

Metsätila-arvonlaskelman hyödyntäminen SPV-tilanteissa Metsätila-arvonlaskelman hyödyntäminen SPV-tilanteissa Alpo Särkelä LKV Neuvonta-asiantuntija Metsäkiinteistöjen arvonmääritys, hallinta ja kauppa erikoistumisopinnot Kaupanvahvistaja Metsänomistajan tärkein

Lisätiedot

Toteutuvatko hallitusohjelman metsätavoitteet?

Toteutuvatko hallitusohjelman metsätavoitteet? Toteutuvatko hallitusohjelman metsätavoitteet? Metsäpolitiikan AMK-konferenssi, Vantaa 10.3.2016 tutkimuspäällikkö Erno Järvinen MTK Katsauksen sisältö 1. Hallitusohjelman metsätavoitteet ja kärkihankkeet

Lisätiedot

OMISTAJANVAIHDOSILTAPÄIVÄ KALAJOELLA

OMISTAJANVAIHDOSILTAPÄIVÄ KALAJOELLA OMISTAJANVAIHDOSILTAPÄIVÄ KALAJOELLA Omistajanvaihdoksen eri toimenpiteet Sukupolvenvaihdoksen huojennukset 16.6.2015 OMISTAJANVAIHDOKSEN ERI TOIMENPITEET Suunnittelu Aloitus riittävän ajoissa Asiantuntijan

Lisätiedot

Pörssisäätiön Sijoituskoulu Tampereen Sijoitusmessuilla. 25.3.2014 Sari Lounasmeri

Pörssisäätiön Sijoituskoulu Tampereen Sijoitusmessuilla. 25.3.2014 Sari Lounasmeri Pörssisäätiön Sijoituskoulu Tampereen Sijoitusmessuilla 25.3.2014 Sari Lounasmeri Pörssisäätiö edistää arvopaperisäästämistä ja arvopaperimarkkinoita Sijoittajan verotus Osingot ja luovutusvoitot / Sari

Lisätiedot

Yritystoiminnan myynti ja verotus

Yritystoiminnan myynti ja verotus Yritystoiminnan myynti ja verotus Henri Pelkonen 9.6.2014 KPMG Suomessa KPMG on maailmanlaajuinen asiantuntijayritysten verkosto, joka tarjoaa tilintarkastus-, vero- ja neuvontapalveluita. Toimimme 155

Lisätiedot

SPV MAATILALLA. Seinäjoki 8.11.2014

SPV MAATILALLA. Seinäjoki 8.11.2014 SPV MAATILALLA Seinäjoki 8.11.2014 Sukupolvenvaihdos on henkinen ja taloudellinen prosessi Kyse maatilan omistuksesta ja perheyrittäjyydestä (toimeentulosta) Onnistunut spv edellyttää henkistä, tuotannollista

Lisätiedot

HE 53/2008 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 53/2008 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi perintö- ja lahjaverolain sekä tuloverolain 47 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan perintö- ja lahjaverolakia muutettavaksi siten,

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus maa- ja metsätalouden verotukseen. Talvi 2012 Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Ajankohtaiskatsaus maa- ja metsätalouden verotukseen. Talvi 2012 Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry Ajankohtaiskatsaus maa- ja metsätalouden verotukseen Talvi 2012 Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 1 Pääomatulon tuloveroprosentti Pääomatulon tuloveroprosenttia korotetaan 28 %:sta 30 %:iin.

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdos ja verotus

Metsätilan sukupolvenvaihdos ja verotus Metsätilan sukupolvenvaihdos ja verotus Polvelta Toiselle Seinäjoki 8.11.2014 Marjaana Mokkilan edellisen vuoden messujen aineisto päivitettynä Kalle Isotalo Pohjois-Savon verotoimisto NIMIPERIAATE Lähtökohtaisesti

Lisätiedot

Metsänomistuksen rakennemuutos edistämisorganisaatioiden toiminnan kannalta Harri Hänninen

Metsänomistuksen rakennemuutos edistämisorganisaatioiden toiminnan kannalta Harri Hänninen Metsänomistuksen rakennemuutos edistämisorganisaatioiden toiminnan kannalta Harri Hänninen Metsätalouden edistämisorganisaatiohankkeen johtoryhmä MMM 21.8.2009 Aineistot Metlan metsänomistajatutkimus vuosi

Lisätiedot

LASKELMIA OSINKOVEROTUKSESTA

LASKELMIA OSINKOVEROTUKSESTA LASKELMIA OSINKOVEROTUKSESTA Oheisissa taulukoissa ja kuvioissa kuvataan osinkoverotuksen muutosta hallituksen korjatun kehyspäätöksen mukaisesti. Nykyisessä osinkoverotuksessa erotetaan toisistaan pörssiyhtiöiden

Lisätiedot

Lausunto Valtiovarainministeriön muistiosta yhteisöjen tulolähdejaon poistamisesta

Lausunto Valtiovarainministeriön muistiosta yhteisöjen tulolähdejaon poistamisesta Lausunto 1 (5) SAK 12806 / 2017 Valtiovarainministeriö valtiovarainministerio@vm.fi Snellmaninkatu 1 A, PL 28 00023 Valtioneuvosto Lausuntopyyntönne 30.6.2017 VM123:00/2016 VM/2034/00.01.00.01/2016 Lausunto

Lisätiedot

Yleistyvät yhteismetsät metsien käytön kannalta

Yleistyvät yhteismetsät metsien käytön kannalta Yleistyvät yhteismetsät metsien käytön kannalta Harri Hänninen Metsäntutkimuslaitos Metsätilojen koon ja rakenteen kehittämishanke Metsäpäivät 26.11.2010 Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet

Lisätiedot

Katsaus alueellisiin hankkeisiin

Katsaus alueellisiin hankkeisiin Metsätilakoon ja rakenteen kehittämishanke Ohjausryhmän kokous 27.10.2009 Marjut Vierimaa Katsaus alueellisiin hankkeisiin Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish Forest Research Institute

Lisätiedot

Hevosalan yritysten tuloverotuksesta Liisa Rantala 9.4.2008 Uudenmaan verovirasto, Lohja

Hevosalan yritysten tuloverotuksesta Liisa Rantala 9.4.2008 Uudenmaan verovirasto, Lohja Hevosalan yritysten tuloverotuksesta Liisa Rantala 9.4.2008 Uudenmaan verovirasto, Lohja Uudenmaan verotoimisto/lr 1 Verotuslakeja TVL tuloverolaki MVL maatilatalouden tuloverolaki EVL laki elinkeinotulon

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus maa- ja metsätalouden verotukseen. Syksy 2011 Johtaja Timo Sipilä

Ajankohtaiskatsaus maa- ja metsätalouden verotukseen. Syksy 2011 Johtaja Timo Sipilä Ajankohtaiskatsaus maa- ja metsätalouden verotukseen Syksy 2011 Johtaja Timo Sipilä 1 Pääomatulon tuloveroprosentti Pääomatulon tuloveroprosenttia korotetaan 28 %:sta 30 %:iin. Yhteenlasketun verotettavan

Lisätiedot