2. Kuulutteko muihin vastuullisuusjärjestelmiin/ -verkostoihin kuin BSCI:hin?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2. Kuulutteko muihin vastuullisuusjärjestelmiin/ -verkostoihin kuin BSCI:hin?"

Transkriptio

1 SOK Yhteystiedot: Fleminginkatu 34, S-ryhmä S-kanava.fi 1. Mistä riskimaista omien merkkienne tuotteet tulevat (huom. monet Itä-Euroopan maat luokitellaan riskimaiksi) ja kuinka suuret ovat kunkin valmistusmaan osuudet? Maat, jotka on luokiteltu riskimaiksi löydätte täältä: Riskimaaostojen osuus kaikista oma merkki vaateostoista ajalla 6/2013-5/2014 oli 79 %. Maittain ostot jakautuivat seuraavasti: Bangladesh 3 %, Bulgaria 1 %, Kiina 59 %, Intia 9 %, Sri Lanka alle 1 %, Etelä-Korea alle 1 %, Kambodza alle 1 %, Pakistan 1 %, Thaimaa alle 1 %, Turkki 6 %, Vietnam alle 1 %. 2. Kuulutteko muihin vastuullisuusjärjestelmiin/ -verkostoihin kuin BSCI:hin? Emme kuulu muihin tekstiilialan vastuullisuusjärjestelmiin tai -verkostoihin. 3. Onko teillä omaa eettistä ohjeistusta (Code of Conduct)? Ystävällisesti liittäkää eettinen ohjeistuksenne (jos eri kuin BSCI) vastauksenne mukana. S-ryhmän vastuullisuusperiaatteet ohjaavat kaikkea toimintaamme. Ne löytyvät täältä: S-ryhmän eettiset periaatteet ohjaavat mm. hankintatoimintaamme. Ne löytyvät täältä: Lisäksi olemme sitoutuneet BSCI Code of Conductiin. Järjestäytymis- ja kollektiivinen neuvotteluoikeus 4. Edellytättekö tavarantoimittajiltanne, että ne sallivat tehtaissaan työntekijöiden järjestäytymisen ammattiliittoon (esimerkiksi työntekijöille annettavalla Freedom of association guarantee -dokumentilla) ja että työntekijöiden valitsemalla ammattiliitolla on tarvittaessa pääsy tehtaalle (esimerkiksi ammattiliiton kanssa solmittavan Access to workplace guarantee -dokumentilla)? Kyllä, edellytämme yhteistyökumppaneiltamme BSCI Code of Conductiin sitoutumista. BSCIperiaatteiden mukaisesti niiden tulee kunnioittaa työtekijöiden vapaata järjestäytymis- ja neuvotteluoikeutta, ja olla syrjimättä työntekijöitä ammattiliiton jäsenyyden johdosta. Työntekijöiden edustajia ei saa estää tapaamasta työntekijöitä työpaikalla ja pitämästä yhteyttä työntekijöihin. Myös maissa, joissa ay-toiminta on laitonta tai joissa vapaata ja demokraattista ay-toimintaa ei sallita, yhteistyökumppaneidemme on kunnioitettava tätä periaatetta ja sallittava työntekijöiden vapaasti valita edustajansa. b) Miten varmistatte, että tuotteitanne valmistavat työntekijät ovat tietoisia järjestäytymis- ja kollektiivisesta neuvotteluoikeudestaan ja että nämä oikeudet

2 toteutuvat myös käytännössä ilman, että työntekijöitä uhkaillaan tai painostetaan järjestäytymisen johdosta? Koulutatteko työntekijöitä/ esimiehiä tehtailla järjestäytymis- ja kollektiivisesta neuvotteluoikeuksista? Sitoutuessaan BSCI Code of Conductiin, tavarantoimittajat sitoutuvat myös varmistamaan että periaatteita noudatetaan. Heillä tulee olla käytössään toimintatavat varmistaakseen, että BSCI:n toimintaperiaatteita noudatetaan käytännössä ja heidän tulee erityisesti huolehtia siitä, että työntekijät ovat tietoisia omista oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan, mukaan lukien järjestäytymisoikeudesta. Kannustamme myös tavarantoimittajiamme osallistumaan koulutuksiin BSCI-periaatteista. 5. Edellyttekö tavaratoimittajiltanne, että a) kullakin tehtaalla on ammattiliiton kanssa neuvoteltu työehtosopimus Emme erikseen edellytä tätä. b) kullakin työntekijällä on henkilökohtaisesti allekirjoitettu työsopimus? BSCI-periaatteissa edellytetään, että työsuhteen tulee olla kirjallisesti dokumentoitu ja allekirjoitettu. BSCI-järjestelmä Yrityksenne on BSCI:n jäsen. BSCI-järjestelmän ei kuitenkaan ota huomioon eräitä keskeisiä kriteereitä, jotka varmistaisivat ihmisoikeuksien toteutumisen tuotantoketjussa. Elämiseen riittävä palkka on keskeinen ihmisoikeus, joka on tunnustettu monissa ihmisoikeussopimuksissa. Riskimaissa valtion asettama minimipalkka ei (lähes koskaan) kata elämiseen tarvittavia kustannuksia. BSCI -järjestelmä taas ei vaadi elämiseen riittävää palkkaa. 6. Onko yrityksenne sitoutunut maksamaan elämiseen riittävää palkkaa tuotteitanne tekeville työntekijöille? Miten varmistatte, että tuotteitanne tekevät työntekijät saavat elämiseen riittävää palkkaa? BSCI-periaatteissa edellytetään kunnioittamaan työntekijöiden oikeutta saada oikeudenmukainen korvaus, joka on riittävä turvaamaan kohtuulliset elinolot heille itselleen sekä heidän perheilleen. Työntekijöille tulee maksaa vähintään laissa määrättyä vähimmäispalkkaa tai alan työehtosopimuksessa määrättyä palkkaa sen mukaan kumpi on korkeampi. Palkkatason tulee vastata työntekijöiden osaamis- ja koulutustasoa ja perustua säännölliseen työaikaan. S-ryhmä varmistaa ostohintojensa tason kautta sen, että tehtaalla on mahdollisuus tarjota turvallinen työympäristö ja oikeudenmukaisuus työntekijöiden palkkauksessa. On kuitenkin muistettava, että yhdellä tehtaalla on useita ostajia ja osuutemme tehtaan tuotantokapasiteetista vaihtelee 1 10 prosentin välillä. Emme siis voi yksin vaikuttaa työntekijän kokonaiskuukausipalkkaan, mutta auditoinneissa varmistetaan, että noudattaako palkanmaksu vähintään minimipalkkaa riippumatta siitä kuinka monta ostajaa tehtaalla on.

3 Ihmisoikeusvaikutusten kattava arviointi: BSCI vaatii jäseniään tekemään kartoituksen/itsearvioinnin tuotantonsa vaikutuksista BSCI:n eettiseen ohjeistoon (Code of Conduct) nähden. BSCI:n eettinen ohjeisto ei kuitenkaan kata eräitä keskeisiä ihmisoikeusriskejä (kuten yllämainittu elämiseen riittävä palkka). Ruggien periaatteissa keskeinen idea on, että yritysten tulee suorittaa ihmisoikeusvaikutusten kattava arviointi eli due diligence -prosessi. 7. Tekeekö yrityksenne kattavaa tuotantonne ihmisoikeusvaikutusten arviointia (laajemmin kuin mitä BSCI- velvoittaa)? Entä jos huomaatte merkittäviä ihmisoikeusriskejä tuotannossanne, teettekö toimeenpanosuunnitelmaa siitä, miten näitä voisi välttää? Lähtökohta riskinarvioinnissamme on tuotteen valmistusmaa. Arvioimme myös maan, alueen tai alan tyypillisiä ongelmia ja ohjaamme sen mukaisesti tavarantoimittajiamme BSCI:n järjestämiin aihetta käsitteleviin koulutuksiin. Tunnistetut riskit vaikuttavat toimintaamme: Esimerkiksi Bangladeshissa tehtaiden palo- ja rakennusturvallisuuteen liittyy ongelmia, minkä vuoksi yhteistyökumppanimme tekee bangladeshilaisille tehtaille palo- ja rakennusturvallisuustarkastuksia, sekä neuvoo ja opastaa tarvittavien korjauksien tekemisessä. Ruggien periaatteiden keskeinen viesti on, että yritysten pitää kunnioittaa ihmisoikeuksia, vaikka valtiot, joissa ne toimivat, eivät niin tekisikään. Vastuu ihmisoikeusloukkauksista ja niihin puuttumisesta on tällöin myös yrityksillä, ei vain valtioilla. Useiden valtioiden, varsinkin kehitysmaiden, lainsäädäntö on ihmisoikeuksien toteutumisen kannalta liian löyhää tai sitä ei valvota riittävästi. On siis tärkeää, että yrityksillä on omaa toimintaohjeistusta ihmisoikeusloukkauksien varalle, eivätkä ne luota liikaa valtion toimenpiteisiin. 8.a) Miten toimitte, jos huomaatte, että ihmisoikeusloukkauksia (kuten orjatyötä, lapsityötä) tapahtuu tuotantoketjunne varrella? Onko teillä omaa toimintaohjeistoa tällaisten tapausten varalle? Mikäli BSCI:n tai muiden tahojen tekemissä tarkastuksissa ilmenee puutteita tai väärinkäytöksiä, tehdään tavarantoimittajan kanssa suunnitelma tilanteen korjaamiseksi. Suunnitelman toteutumista valvotaan uusinta-auditoinnilla. Mikäli vakavia epäkohtia löytyisi, puuttuisimme asiaan välittömästi. Kävisimme tehtaiden kanssa keskustelua epäkohtien korjaamiseksi ja tarvittaessa pyrkisimme vaikuttamaan myös kansainvälisten verkostojen kuten BSCI:n kautta. Tarvittaessa uusia tilauksia ei tehdä, kunnes epäkohdat on korjattu. b) Onko yrityksenne sitoutunut hyvittämään tuotantonne mahdolliset ihmisoikeusloukkaukset uhreille? Onko teillä toimintaohjeistossanne mainintaa siitä, miten pyritte hyvittämään ihmisoikeusloukkaukset uhreille? Tällaista toimintamallia meillä ei toistaiseksi ole ollut, emmekä myöskään ole olleet tällaisessa tilanteessa.

4 Auditoinnit 9. Miten suuri osa kaikista tehtaista, joista omien merkkienne tuotteet tulevat, on auditoitu? Omien merkkien vaatteiden suorista riskimaaostoista 85 % tulee auditoiduilta tehtailta. Tavoitteemme on, että yli 90 % tulee auditoiduilta tehtailta. 10. Auditoitteko itse omia tavarantoimittajienne tehtaita? Jos, niin miten suuren osan auditoitte itse? Millainen toimintaohjeisto teillä on käytössä omilla tarkastuksillanne? Millaisia tuloksia olette saaneet omista auditoinneistanne? Emme tee omia auditointeja tehtaille, vaan luotamme riippumattoman osapuolen auditointeihin. Pyrimme kuitenkin mahdollisuuksien mukaan vierailemaan tavarantoimittajiemme tehtailla, jotta näemme omin silmin tehtaan olot ja rakennukset. Haluamme myös keskustella tehtaiden johdon kanssa ja nähdä miten he suhtautuvat työntekijöiden oikeuksiin ja miten henkilöstön työskentelyolosuhteet ja työturvallisuus ovat kehittyneet. Kokemuksemme mukaan tehtaille tärkeä viesti on, että olemme tukena heidän toimintansa kehittämisessä. 11. Miten suuri osa tavarantoimittajienne käyttämistä tehtaista on auditoitu BSCI -järjestelmän puitteissa? Miten suuri osa näistä tehtaista on saanut BSCItarkastuksessa arvosanan a) Good, b) Improvement needed tai c) Non-compliant? Mitä teette jos tehdas ei läpäise BSCI-auditointia (eli saa arvosanan non-compliant)? Auditoiduista suorista riskimaaostoista 86 % tulee BSCI-auditoiduilta tehtailta ja 14 % SA sertifioiduilta tehtailta. Auditointitulokset: BSCI good 46 %, improvement needed 22 %, non-compliant 18 %. Usein ensimmäisen auditoinnin tulos on non-compliant tai improvement needed. Silloin tehtaille tehdään korjaavien toimenpiteiden suunnitelma, jonka toteutumista valvotaan uusinta-auditoinnilla. Kokonaisarvosanan lisäksi on tärkeää muistaa, että auditointi ja sen tulos koostuu monesta osa-alueesta. Mikäli yksikin auditoitu osa-alue saa arvosanaksi noncompliant, tulee kokonaisarvosanaksi myös non-compliant. Silti moni osa-alue voi olla hyvin. Uusinta-auditoinniessa tulokset yleensä parantuvat. Tarkastelemme säännöllisesti auditointitulosten kehitystä ja käymme asiasta keskustelua tavarantoimittajien kanssa. Emme katkaise yhteistyötä kerralla yksittäisen puutteen tultua ilmi, mutta mikäli kehitystä ei tapahdu, tarvittaessa katkaisemme ostot tehtaalta ja jatkamme yhteistyötä vasta kun asiat on laitettu kuntoon. Pitkäjänteisellä yhteistyöllä tehtaiden kanssa saadaan kehitystä aikaan paremmin kuin sillä, että yhteistyö lopetetaan huonoon auditointitulokseen. SA8000 -sertifikaatti on BSCI:stä erillään oleva itsenäinen sertifikaatti, jota BSCI -verkosto suosittelee parhaana käytäntönä. SA8000-sertifikaatissa on mm. vaatimus elämiseen riittävästä palkasta. 12. Vaaditteko tavarantoimittajiltanne BSCI:n auditointeja tiukemman version, SA8000- standardin läpäisyä? Miten monilla tavarantoimittajistanne on voimassa oleva SA8000-sertifikaatti?

5 Emme edellytä SA sertifiointia, mutta BSCI-järjestelmäkin kannustaa ja suosittelee tehtaita kehittämään toimintaansa standardin vaatimukset täyttäväksi. Tällä hetkellä kahdella toimittajalla on SA 8000-sertifikaatti (Kiina ja Intia). Ihmisoikeusloukkauksiin tehtailla on usein monia syitä. Keskeinen vaikuttava tekijä on aikataulu- ja hintapaineet, jotka asettavat tehtaat usein tukalaan asemaan. 13. Tarkistatteko omien ostokäytäntöjänne, kuten hinta- ja aikataulupaineiden, vaikutuksia kun havaitsette ihmisoikeusloukkauksia? Entä silloin kun tehdas ei läpäise omaa/bsci-auditointia? Olisitteko valmiita muuttamaan ostokäytäntöjänne, jos havaitsette niiden vaikuttavan negatiivisesti tehtaiden työoloihin? Tilaukset tehdään hyvissä ajoin ennen toimitustarvetta, ja tilauksesta neuvoteltaessa toimittaja kertoo millä aikataululla tilaus voidaan toimittaa. Kysymyksessä kuvattua tilannetta ei ole tullut vastaan, mutta olemme valmiita tarkistamaan käytäntöjämme, mikäli sellainen tulisi eteen. Mikäli tehdas ei läpäise BSCI-auditointia, ks vastaus kysymykseen 11. Hinta ja vastuullisuus saattavat usein olla ristiriidassa keskenään alihankkijoita valittaessa. 14. Miten pyritte välttämään tätä ristiriitaa? Onko teillä ostopoliittista vastuullisuusohjeistusta? Miten valitsette alihankkijanne? Paljonko alihankkijoiden valinnassa painaa heidän vastuullisuutensa (esimerkiksi se, maksavatko he elämiseen riittävää palkkaa)? Entä paljonko hinta, laatu, toimitusvarmuus ja vastaavat tekijät? S-ryhmä valmistuttaa omien merkkien tuotteita tavarantoimittajilla ja edellyttää, että tavarantoimittaja ei siirrä tuotantoa eteenpäin alihankkijoille. Haluamme tietää tarkalleen missä tuote valmistetaan. Tavarantoimittajan valintaan vaikuttaa moni, yhtä tärkeä, asia: valmius toimittaa sovittu määrä tuotteita sovitulla laatutasolla ja kilpailukykyiseen hintaan sekä sitoutuminen edellyttämiimme vastuullisuusperiaatteisiin ja auditointeihin. Emme näe näitä asioita keskenään ristiriitaisiksi. Kaikille tavarantoimittajille tehdään neuvotteluvaiheessa kysely vastuullisuusperiaatteista ja -käytännöistä, sekä halusta kehittää toimintaa. Pyydämme tehdasta sitoutumaan BSCI Code of Conductiin. Hyväksymme myös, jos tehtaalla noudatetaan esimerkiksi ETI:n tai FWA:n periaatteita. Pyrimme kartoittamaan hyviä käytäntöjä siitä, miten yritykset voivat ottaa ihmisoikeudet huomioon tuotannossaan. Olemme kiinnostuneita vastuullisuudestanne erityisesti vaatetuotannon ja ihmisoikeuksien osalta. 15. Mikä vastuullisuustyössänne on erityisen onnistunutta? Olemme pyrkineet tekemään systemaattisesti ja kokonaisvaltaisesti työtä omien merkkien vaatteiden vastuullisuuden kehittämiseksi vuosien ajan. Olemme ylittäneet BSCI:n vähimmäisvaatimukset käyttötavarakaupassamme vuosien ajan.

6 Pidämme tärkeänä luoda pitkäaikaiset suhteet tavarantoimittajiimme, jolloin voimme parhaiten vaikuttaa myös tehtaiden olosuhteisiin. On muistettava, että monissa riskimaissa yhteiskunta ei erityisesti tue tai tarjoa työkaluja yritysten vastuullisen toimintatavan kehittämiseksi. Pitkäjänteinen kaupallinen yhteistyö, vuoropuhelu ja koulutus tuovat edellytyksiä kehittää toimintaa paremmaksi. 16. Mikä on vastuullisin tuotteenne ja miksi? Tuotteen vastuullisuutta voi arvioida monesta näkökulmasta. Valikoimissamme on esimerkiksi ympäristömerkittyjä, luomu-, tuoteturvallisuus- tai vastuullisuussertifioituja tuotteita. Osa tuotteista valmistetaan Suomessa tai Euroopassa. Kaikkien tuotteiden vastuullisuus ei näy tuotepakkauksessa sertifikaattina tai valmistusmaan perusteella. Esimerkiksi useammalle oma merkki -brändillemme trikootuotteita valmistaa toimittaja, jonka tehdas on SA 8000 ja ISO sertifioitu, ja sen tuotteet Ökotex-sertifioituja. Kaikkien tuotteiden osalta haluamme varmistaa, että minivaatimukset, ILO:n työelämää koskevat vähimmäisvaatimukset, YK:n ihmisoikeuksien julistuksen ja lasten oikeuksien julistuksen periaatteet toteutuvat. 17.Kuinka loppukuluttajat saavat tietoa tuotteidenne valmistusolosuhteista? Haluamme tarjota asiakkaille mahdollisimman läpinäkyvästi ja helposti tietoa tuotteen alkuperästä. Siksi olemme lisänneet omien merkkien tekstiilituotteiden tuotepakkaukseen tai hoito-ohjeeseen tiedon tuotteen valmistusmaasta, vaikka laki ei sitä vaadi. Tällä hetkellä merkintä löytyy noin puolesta omien merkkien tekstiilituotteista. Merkintöjä lisätään tuotteisiin pakkausuudistusten myötä. Tarvittaessa selvitämme asiakkaalle tarkemmin tuotteen alkuperää ja vastuullisuuden eteen tehtävää työtä. Kerromme asiakkaille vastuullisuustyöstämme mm. vastuullisuuskatsauksessamme ja viestinnän keinoin, ja vastaamme avoimesti kansalaisjärjestöjen selvityksiin. 18. Oletteko suunnitelleet johonkin muuhun vastuullisuusjärjestelmään (esim. Ethical Trading Initiative, Fair Wear Foundation) liittymistä? Arvioimme säännöllisesti vastuullisuustyömme tehokkuutta ja kattavuutta sekä mitä lisää tai päällekkäistä eri järjestelmiin kuuluminen toisi. Päällekkäisyyksiä on syytä välttää, jotta resurssit voidaan ohjata mahdollisimman tehokkaasti ja kattavasti tavoitteiden saavuttamiseen. 19. Haluatteko kertoa jotain muuta liittyen vastuullisuustyöhönne? Lisäkysymys SOK:lle: Teettekö tehtaiden kanssa kehitystyötä myös auditointien lisäksi? Jos, niin millaista? Vastaus 24.9: Esimerkki kehitystyöstä on Bangladeshissa yhteistyökumppanimme kautta tehtävä opastus ja neuvonta palo- ja rakennusturvallisuuden parantamiseksi. Ohjaamme myös tavarantoimittajia osallistumaan koulutuksiin esimerkiksi työoloihin ja -turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä.

2. Kuulutteko muihin vastuullisuusjärjestelmiin/ -verkostoihin kuin BSCI:hin?

2. Kuulutteko muihin vastuullisuusjärjestelmiin/ -verkostoihin kuin BSCI:hin? Marimekko Oyj 1. Mistä riskimaista omien merkkienne tuotteet tulevat (huom. monet Itä-Euroopan maat luokitellaan riskimaiksi) ja kuinka suuret ovat kunkin valmistusmaan osuudet? Maat, jotka on luokiteltu

Lisätiedot

PL 4, 37101 Nokia Yhteyshenkilö: Vastuullisuus- ja viestintäasiantuntija Satumaija Mäki, puh. 040 752 8537

PL 4, 37101 Nokia Yhteyshenkilö: Vastuullisuus- ja viestintäasiantuntija Satumaija Mäki, puh. 040 752 8537 Nanso Group Oy Yhteystiedot: PL 4, 37101 Nokia Yhteyshenkilö: Vastuullisuus- ja viestintäasiantuntija Satumaija Mäki, puh. 040 752 8537 1. Mistä riskimaista omien merkkienne tuotteet tulevat (huom. monet

Lisätiedot

Kokemuksia BSCI-jäsenyydestä

Kokemuksia BSCI-jäsenyydestä Kokemuksia BSCI-jäsenyydestä Vastuullinen vaate- ja tekstiiliala koulutus 6.6.2013 Satumaija Mäki Vastuullisuusasiantuntija Nanso Group Oy Mistä Nanso Groupin tuotteet tulevat? Nanso Groupilla omat tehtaat

Lisätiedot

VASTUULLISUUS- VAATIMUKSET KESKON TOIMITUSKETJUSSA Kesko Oyj

VASTUULLISUUS- VAATIMUKSET KESKON TOIMITUSKETJUSSA Kesko Oyj VASTUULLISUUS- VAATIMUKSET KESKON TOIMITUSKETJUSSA 1 Megatrendi 5 Keskon uusi strategia 5/2015 Vastuullisuus yhdistettynä vahvaan identiteettiin ja houkutteleviin brändeihin on entistä enemmän toiminnan

Lisätiedot

GRI-SISÄLTÖVERTAILUTAULUKKO 2014. Tunnus GRI:n sisältö Sisältyy Sivu Osio/lisätieto

GRI-SISÄLTÖVERTAILUTAULUKKO 2014. Tunnus GRI:n sisältö Sisältyy Sivu Osio/lisätieto GRI-SISÄLTÖVERTAILUTAULUKKO 2014 Tunnus GRI:n sisältö Sisältyy Sivu Osio/lisätieto Strategia ja analyysi G4-1 Toimitusjohtajan katsaus Kyllä 2 3 CEO:lta G4-2 Keskeiset vaikutukset, riskit ja mahdollisuudet

Lisätiedot

Vastuullisen hankinnan kehittäminen S-ryhmässä

Vastuullisen hankinnan kehittäminen S-ryhmässä Vastuullisen hankinnan kehittäminen S-ryhmässä Aalto yliopisto 10.3.2016 Vastuullisuuspäällikkö Sanni Martikainen, SOK 10.3.2016 1 Globaalit vastuullisuuden megatrendit ja sidosryhmien odotukset S-ryhmälle

Lisätiedot

Toimittajien menettelyohje

Toimittajien menettelyohje Toimittajien menettelyohje 1 (3) 01/01/2015 Toimittajien menettelyohje Tausta ja tarkoitus Posti on ensisijainen valintasi postin, logistiikan ja verkkokaupan palveluissa. Huolehdimme kaupankäynnin ja

Lisätiedot

Yhteystiedot: Töölöntorinkatu 2B 4. krs. 00260 Helsinki puh. 050 349 5230 info@eetti.fi www.eetti.fi

Yhteystiedot: Töölöntorinkatu 2B 4. krs. 00260 Helsinki puh. 050 349 5230 info@eetti.fi www.eetti.fi 1 Tämän julkaisun on tuottanut Eettisen kaupan puolesta ry (Eetti). Eetti on puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, joka edistää oikeudenmukaista maailmankauppaa, kestäviä

Lisätiedot

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011 Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille Huhtikuu 2011 JOHDANTO Sodexon periaatteisiin liiketoiminnassa kuuluu korkeat eettiset standardit. Tämän vuoksi olemme laatineet Code of Conduct, toimintaohjeistuksen

Lisätiedot

Yhteystiedot: Töölöntorinkatu 2B 4. krs. 00260 Helsinki puh. 050 349 5230 info@eetti.fi www.eetti.fi

Yhteystiedot: Töölöntorinkatu 2B 4. krs. 00260 Helsinki puh. 050 349 5230 info@eetti.fi www.eetti.fi 1 Tämän julkaisun on tuottanut Eettisen kaupan puolesta ry (Eetti). Eetti on puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, joka edistää oikeudenmukaista maailmankauppaa, kestäviä

Lisätiedot

Code Eettiset of ohjeemme. It s all about values

Code Eettiset of ohjeemme. It s all about values Code Eettiset of ohjeemme Conduct It s all about values JOHDANTO Eettisten ohjeidemme perustana ovat Nordzuckerin arvot, jotka ovat yrityskulttuurimme kulmakivi. Arvot ohjaavat toimintaamme pulmatilanteissa,

Lisätiedot

VASTUULLINEN HANKINTA. Olemme sitoutuneet edistämään Työ- ja ihmisoikeuksien toteutumista

VASTUULLINEN HANKINTA. Olemme sitoutuneet edistämään Työ- ja ihmisoikeuksien toteutumista VASTUULLINEN HANKINTA Olemme sitoutuneet edistämään Työ- ja ihmisoikeuksien toteutumista 14.10.2014 1 VASTUULLINEN HANKINTA SUORAT HANKINNAT EPÄSUORAT HANKINNAT RISKIEN TUNNISTAMINEN JA HALLINTA ALKON

Lisätiedot

Toimittajien eettiset periaatteet

Toimittajien eettiset periaatteet Toimittajien eettiset periaatteet www.quantservice.com Sivu 1/7 Sisältö Toimittajien eettiset periaatteet... 3 1.1 Ihmisoikeudet... 3 1.2 Oikeudenmukaiset työehdot ja lapsityövoima... 3 1.3 Työturvallisuus

Lisätiedot

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto!

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto Yritysvastuuverkosto FIBS tarjoaa ajankohtaista tietoa yritysvastuun parhaista käytännöistä, trendeistä ja työkaluista, tukea vastuullisuustoiminnan kehittämiseen,

Lisätiedot

Fazer-konserni sitoutuu vastuullisen palmuöljyn käyttöön

Fazer-konserni sitoutuu vastuullisen palmuöljyn käyttöön Fazer-konserni sitoutuu vastuullisen palmuöljyn käyttöön Fazerin tavoitteena on, että vuoteen 2020 mennessä hankimme ainoastaan RSPO-sertifioitua, entistä paremmin jäljitettävää palmuöljyä. Tämä tarkoittaa

Lisätiedot

RAAKA-AINEET PIILOSSA. suomalaisten kenkäyritysten tuotantoketjun läpinäkyvyys

RAAKA-AINEET PIILOSSA. suomalaisten kenkäyritysten tuotantoketjun läpinäkyvyys RAAKA-AINEET PIILOSSA suomalaisten kenkäyritysten tuotantoketjun läpinäkyvyys 1 CHANGE YOUR SHOES Change your shoes on eurooppalainen kampanja, joka edistää eettistä, kestävää ja läpinäkyvää kenkien ja

Lisätiedot

VASTUULLISUUS JA RUOKA ATERIA 13 -tapahtuma 5.11.2013

VASTUULLISUUS JA RUOKA ATERIA 13 -tapahtuma 5.11.2013 VASTUULLISUUS JA RUOKA ATERIA 13 -tapahtuma 5.11. Meri Vehkaperä, KTL, lehtori, konsultti S-posti: meri.vehkapera@haaga-helia.fi Puh. 040 514 0646 2 Tänään aiheena Vastuullisuuden käsitteitä ja tasoja

Lisätiedot

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Media Oyj 2011 Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Median Code of Conduct -- eettinen ohjeistus Tämä eettinen ohjeistus koskee kaikkia Alma Median ja sen tytäryhtiöiden työntekijöitä organisaatiotasosta

Lisätiedot

HYY Yhtymän sopimus Global Compactin periaatteiden noudattamisesta ja raportointi 2014 1 (6)

HYY Yhtymän sopimus Global Compactin periaatteiden noudattamisesta ja raportointi 2014 1 (6) HYY Yhtymän sopimus Global Compactin periaatteiden noudattamisesta ja raportointi 2014 1 (6) 2 (6) HYY YHTYMÄN GLOBAL COMPACTIN PERIAATTEIDEN NOUDATTAMISESTA HYY Yhtymä on hyväksytty YK:n Global Compact

Lisätiedot

JHL tukee Reilua kauppaa. JHL paikallisyhdistyksen vuosikokous 2010

JHL tukee Reilua kauppaa. JHL paikallisyhdistyksen vuosikokous 2010 JHL tukee Reilua kauppaa JHL paikallisyhdistyksen vuosikokous 2010 AIHEITA: - Miksi Reilua kauppaa? - Reilu kauppa kunnissa ja työpaikoilla - JHL ja Reilu kauppa - Toimintaa! MIKSI REILUA KAUPPAA? Miksi

Lisätiedot

Alla olevat tiedot täydentävät Munksjön 2014 vuosikertomuksessa annettuja tietoja.

Alla olevat tiedot täydentävät Munksjön 2014 vuosikertomuksessa annettuja tietoja. Global Reporting Initiative (GRI) Global Reporting Initiative (GRI) on riippumaton, verkostopohjainen organisaatio, joka on kehittänyt kestävän kehityksen raportointiviitekehyksen. GRI on vapaaehtoinen

Lisätiedot

SCA:n eettinen ohjeisto

SCA:n eettinen ohjeisto SCA:n eettinen ohjeisto 1 Eettinen ohjeisto SCA:n eettinen ohjeisto SCA on sitoutunut luomaan osakkeenomistajilleen lisäarvoa ja rakentamaan kunnioitukseen, vastuullisuuteen ja arvostukseen perustuvat

Lisätiedot

Kustannustehokas hankintaosastosi. Beijing - Shanghai - Hong Kong - New Delhi - Stockholm - Helsinki

Kustannustehokas hankintaosastosi. Beijing - Shanghai - Hong Kong - New Delhi - Stockholm - Helsinki Kustannustehokas hankintaosastosi Beijing - Shanghai - Hong Kong - New Delhi - Stockholm - Helsinki Nikolai Sourcing Hankinta- ja logistiikkaratkaisuja ja vastuullisuuden hankintapalveluita teollisuudelle

Lisätiedot

Finatexin vastuullisuusprojekti

Finatexin vastuullisuusprojekti Finatexin vastuullisuusprojekti Vastuullisen johtamisen periaatteet ja käsikirja jäsenyrityksille Satu Mehtälä Finatex 6.6.2013 Alan terminologia on vielä sekavaa Kestävä kehitys Sustainable Development

Lisätiedot

Vastuullisen hankinnan opas 2015 (http://www.kesko.fi/globalassets/pdf-tiedostot/kesko_vastuullisenhankinnan-opas-2015.

Vastuullisen hankinnan opas 2015 (http://www.kesko.fi/globalassets/pdf-tiedostot/kesko_vastuullisenhankinnan-opas-2015. VASTUULLISUUSPERIAATTEET 10.10.2016 Keskon vastuullisuustyötä ohjaavat Keskon yleiset yhteiskuntavastuun periaatteet, K Code of Conduct -toimintaohjeet ja Keskon ostotoiminnan periaatteet. Tältä sivulta

Lisätiedot

Monitorointi- käytännön työkalu vastuulliseen hankintaan

Monitorointi- käytännön työkalu vastuulliseen hankintaan Monitorointi- käytännön työkalu vastuulliseen hankintaan 6.6.2013 Beijing - Shanghai - Hong Kong - New Delhi - Stockholm - Helsinki Nikolai Sourcing Hankintaratkaisuja ja vastuullisuuden hankintapalveluita

Lisätiedot

Jouko Karvinen, toimitusjohtaja

Jouko Karvinen, toimitusjohtaja Jouko Karvinen, toimitusjohtaja Tuloksemme Vuoden 2013 tulos kuten aiemmin raportoitu Liikevaihto Operatiivinen liikevoitto 10 544 milj. euroa 578 milj. euroa Operatiivinen ROCE 7,1 % Liiketoiminnan rahavirta

Lisätiedot

Toimeenpanoehdot yhteistyökumppaneille, jotka kuuluvat BSCI:n valvonnan piiriin (Tuottajat) 1

Toimeenpanoehdot yhteistyökumppaneille, jotka kuuluvat BSCI:n valvonnan piiriin (Tuottajat) 1 Toimeenpanoehdot yhteistyökumppaneille, jotka kuuluvat BSCI:n valvonnan piiriin (Tuottajat) 1 I. Johdanto Tämän asiakirjan yhteydessä tuottajalla tarkoitetaan BSCI:n jäsenen toimitusketjun osana toimivaa

Lisätiedot

Yritykset & ihmisoikeudet. 2.6.2014 Työministeri Lauri Ihalainen

Yritykset & ihmisoikeudet. 2.6.2014 Työministeri Lauri Ihalainen Yritykset & ihmisoikeudet 2.6.2014 Työministeri Lauri Ihalainen Valtioneuvosto, yhteiskuntavastuu ja ihmisoikeudet mistä on kyse? Valtioneuvoston yhteiskuntavastuupolitiikan isoimpia kysymyksiä tällä hetkellä

Lisätiedot

Hankinnat ja ympäristö

Hankinnat ja ympäristö Hankinnat ja ympäristö Markus Lukin Helsingin kaupungin ympäristökeskus 27.2.2008 27.2.2008 Markus Lukin 1 Miksi hankintojen ympäristöasiat tärkeitä? o Suorat ympäristövaikutukset vähenevät o Hankintojen

Lisätiedot

Julkinen kuuleminen: EU:n ympäristömerkki kalastus- ja vesiviljelytuotteille

Julkinen kuuleminen: EU:n ympäristömerkki kalastus- ja vesiviljelytuotteille Case Id: 0de07826-cc4c-4173-b6d8-234da2c827b3 Date: 31/07/2015 11:53:18 Julkinen kuuleminen: EU:n ympäristömerkki kalastus- ja vesiviljelytuotteille Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia. Perustiedot

Lisätiedot

Omavalvonta ja laadunhallintajärjestelmä. Elintarvikkeiden tarjoaminen julkisille keittiöille 16.8.12

Omavalvonta ja laadunhallintajärjestelmä. Elintarvikkeiden tarjoaminen julkisille keittiöille 16.8.12 Omavalvonta ja laadunhallintajärjestelmä Elintarvikkeiden tarjoaminen julkisille keittiöille 16.8.12 Omavalvonnan säädökset Elintarvikelain 23/2006 mukaisesti kaikilla elintarvikealan toimijoilla on oltava

Lisätiedot

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Yhteistyötoimikunta 14.4.2014 Henkilöstöjaosto 12.5.2014 Kunnanhallitus 16.6.2014 Kunnanvaltuusto 22.9.2014 Mustasaaren kunnassa rima on korkealla. Haluamme

Lisätiedot

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas.

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas. Kódex správania Kó Kódex správania E ode of Conduct Eet ttiset ohjeet Etikos kodeks deksas Kode eks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex enskod iska regler Etisk regelsæ Kodeks p Eettiset ohjeet

Lisätiedot

VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET

VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET 4.2.2016 TAUSTAA Haluamme avoimesti viestiä millaisia periaatteita ja linjauksia noudatamme sijoituspäätöksiä tehdessämme Vastuullisen sijoittamisen periaatteiden

Lisätiedot

ETU SEMINAARI Helsinki, Säätytalo

ETU SEMINAARI Helsinki, Säätytalo ETU SEMINAARI 10.5.2012 Helsinki, Säätytalo Terveydenhuolto osana tulevaisuuden laatujärjestelmiä ja auditointeja Tuija Lilja Kehityspäällikkö, laatutoiminnot SAARIOINEN OY Tuotantoeläinten terveydenhuolto

Lisätiedot

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 Tekijä: Åsa Fredriksson Laadittu: 24. helmikuuta 2013 Tarkistettu: 10. syyskuuta 2014 Versio:

Lisätiedot

Vastuullisuusraportti 2013

Vastuullisuusraportti 2013 Vastuullisuusraportti 2013 Global Compact -ohjelma YK:n perustama ja johtama yritysten vastuullisuusohjelma Global Compact on toiminut vuodesta 2000 lähtien. Se perustettiin sitouttamaan kansainvälisesti

Lisätiedot

HYY Yhtymän sitoumus Global Compactin periaatteiden noudattamisesta ja raportointi (6)

HYY Yhtymän sitoumus Global Compactin periaatteiden noudattamisesta ja raportointi (6) HYY Yhtymän sitoumus Global Compactin periaatteiden noudattamisesta ja raportointi 2016 1 (6) 2 (6) HYY YHTYMÄN GLOBAL COMPACTIN PERIAATTEIDEN NOUDATTAMISESTA HYY Yhtymä on hyväksytty YK:n Global Compact

Lisätiedot

Miksi auditoidaan? Pirkko Puranen FT, Ylitarkastaja

Miksi auditoidaan? Pirkko Puranen FT, Ylitarkastaja Miksi auditoidaan? Pirkko Puranen FT, Ylitarkastaja Vaatimus kudoslaitoksille: Fimean määräys 3/2014 Liite V 6. Laatukatselmus 6.1 Toiminnoille, joille lupaa haetaan, on oltava käytössä auditointijärjestelmä.

Lisätiedot

Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1

Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1 Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1 Sosiaalialan yritysvastuu tarkoittaa yrityksen vastuuta omista yhteiskunnallisista vaikutuksistaan toimia, jotka hyödyttävät työntekijöitä ja muita yrityksen

Lisätiedot

Alustus sosiaalisesti vastuullisiin hankintoihin Kestävien hankintojen vuosiseminaari

Alustus sosiaalisesti vastuullisiin hankintoihin Kestävien hankintojen vuosiseminaari Alustus sosiaalisesti vastuullisiin hankintoihin Kestävien hankintojen vuosiseminaari Hansel Oy 1 Sosiaalisesti vastuullinen hankinta Sosiaalisesti vastuullisilla julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan hankintatoimia,

Lisätiedot

Miten huomioin lapsen oikeuksia yritykseni toimitusketjussa? Ratkaisun paikka 12.5.2015

Miten huomioin lapsen oikeuksia yritykseni toimitusketjussa? Ratkaisun paikka 12.5.2015 Miten huomioin lapsen oikeuksia yritykseni toimitusketjussa? Ratkaisun paikka 12.5.2015 Klinikan rakenne 1. Lyhyt alustus päivän aiheeseen Liiketoiminnan vaikutukset lasten oikeuksiin Miten UNICEFin työ

Lisätiedot

kampanjaopas #kunnontyönpäivä

kampanjaopas #kunnontyönpäivä kampanjaopas #kunnontyönpäivä mistä on kyse? Kansainvälistä kunnon työn päivää juhlitaan 7.10. Satoja tapahtumia yli 60 eri maassa. Juhlimme onnistumisia sekä muistamme, että korjattavaa löytyy vielä niin

Lisätiedot

Sopimuksiin perustuva toiminnan jatkuvuuden hallinta

Sopimuksiin perustuva toiminnan jatkuvuuden hallinta Sopimuksiin perustuva toiminnan jatkuvuuden hallinta Haasteena verkoston toimintavarmuuden kehittäminen Ohjaus heikkenee Häiriö toimijan toiminnassa vaikuttaa verkoston toiminnan jatkuvuuteen 2 Vaatimuksia

Lisätiedot

TIEDOTE Järjestöt: Tullitilastojen läpinäkyvyys auttaisi kitkemään pakkotyötä

TIEDOTE Järjestöt: Tullitilastojen läpinäkyvyys auttaisi kitkemään pakkotyötä TIEDOTE 14.6.2016 1 Järjestöt: Tullitilastojen läpinäkyvyys auttaisi kitkemään pakkotyötä Pakkotyöllä valmistettuja tuotteita voi olla myynnissä suomalaisissa kaupoissa ja ravintoloissa. Yrityskohtaisten

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Soveltaminen... 2 1.2 Työmenetelmät... 2 2 TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tiedottaminen palvelun edistymisestä... 2 3 TILAAJAN

Lisätiedot

BSCI:n toimintaperiaatteet 1

BSCI:n toimintaperiaatteet 1 BSCI:n toimintaperiaatteet 1 BSCI:n toimintaperiaatteiden (versio 1/2014) tarkoituksena on määritellä ne arvot ja periaatteet, joita BSCI:n jäsenet pyrkivät noudattamaan toimitusketjuissaan. Foreign Trade

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen Nolla tapaturmaa 2020 Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015 Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n hallitus asetti

Lisätiedot

RAKSAKYMPPI käytännöksi

RAKSAKYMPPI käytännöksi RAKSAKYMPPI käytännöksi Perusteet Käyttö Hyödyt Kokemuksia Tarja Mäkelä VTT RATUKE-seminaari 20.9.2007 RAKSAKYMPPI -uutta ajattelua työturvallisuuteen Lisätietoja: Tarja Mäkelä VTT Puh. 020 722 3308, tarja.makela@vtt.fi

Lisätiedot

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 OHJE KYSELYN TÄYTTÄMISEEN: Käykää ensin läpi koko kysely. Vastatkaa sen jälkeen omaa yhteisöänne koskeviin kysymyksiin. Kyselyssä on yleinen osa, johon pyydetään vastaus

Lisätiedot

Kustannustehokas hankintaosastosi

Kustannustehokas hankintaosastosi Kustannustehokas hankintaosastosi Helsinki Tel: +358 9 4247 7600 Fax: +358 9 4247 7603 Beijing Tel: +86 10 650 14273 Fax: +86 10 650 14275 Shanghai Tel: +86 21 627 00640 Fax: +86 21 627 00872 Hong Kong

Lisätiedot

Yhteinen näkemys YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien ohjaavien periaatteiden noudattamisesta päivittäistavarakaupan hankintaketjuissa LUONNOS

Yhteinen näkemys YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien ohjaavien periaatteiden noudattamisesta päivittäistavarakaupan hankintaketjuissa LUONNOS Yhteinen näkemys YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien ohjaavien periaatteiden noudattamisesta päivittäistavarakaupan hankintaketjuissa LUONNOS 16.4.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO Tausta ja tavoite

Lisätiedot

Viestinnän työkalupakki. Ekokompassi-koulutus 2015

Viestinnän työkalupakki. Ekokompassi-koulutus 2015 Viestinnän työkalupakki Ekokompassi-koulutus 2015 Sisältö Miksi ympäristötyöstä kannattaa kertoa? Mikä on tärkeää viestinnässä? Miten kerrot Ekokompassista? Ekokompassin materiaalit viestintään ja usein

Lisätiedot

It s As u l Ik t Im n An e El y S. E - - - - - - - Aa u a V Ri N Ka U I n 4.9. 0 4

It s As u l Ik t Im n An e El y S. E - - - - - - - Aa u a V Ri N Ka U I n 4.9. 0 4 It s As u l Ik t Im n An e El y S E - - - - - - - Aa u a V Ri N Ka U I n 4.9. 0 4 FIBS! Perustettu vuonna 2000 Suomen ainoa riippumaton ja voittoa tavoittelematon yritysvastuuverkosto Autamme jäseniämme

Lisätiedot

KINNARPSIN TOIMINTAPERIAATTEET - HANKKIJOILLE

KINNARPSIN TOIMINTAPERIAATTEET - HANKKIJOILLE KINNARPSIN TOIMINTAPERIAATTEET - HANKKIJOILLE 2 ESITTELY KINNARPSIN SITOUMUS Olemme vakuuttuneita, että kestävä kehitys voidaan saavuttaa sellaisten tavarantoimittajien kanssa, jotka jakavat visiomme ja

Lisätiedot

Suomalaiset ja kenkien eettisyys. Mielipidetutkimus suomalaisten tiedoista ja odotuksista koskien kenkien tuotannon eettisyyttä ja EU:ta

Suomalaiset ja kenkien eettisyys. Mielipidetutkimus suomalaisten tiedoista ja odotuksista koskien kenkien tuotannon eettisyyttä ja EU:ta Suomalaiset ja kenkien eettisyys Mielipidetutkimus suomalaisten tiedoista ja odotuksista koskien kenkien tuotannon eettisyyttä ja EU:ta Johdanto Suomalaiset ostavat 21 miljoonaa paria kenkiä vuosittain.

Lisätiedot

Yhteinen näkemys YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien ohjaavien periaatteiden noudattamisesta päivittäistavarakaupan hankintaketjuissa

Yhteinen näkemys YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien ohjaavien periaatteiden noudattamisesta päivittäistavarakaupan hankintaketjuissa Yhteinen näkemys YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien ohjaavien periaatteiden noudattamisesta päivittäistavarakaupan hankintaketjuissa 20.8.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO Tausta ja tavoite Rakenne,

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan linjaus

Vapaaehtoistoiminnan linjaus YHDESSÄ MUUTAMME MAAILMAA Vapaaehtoistoiminnan linjaus Suomen Punainen Risti 2008 Hyväksytty yleiskokouksessa Oulussa 7.-8.6.2008 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri 1 Yritysten määrän kehitys 1990-2013 290 000 282635 270 000 266062 263 001263759 266909 262548 250 000 252 815 230 000 210 000 209151 207493 203542 205468

Lisätiedot

Way of Life- sertifikaatti HAKULOMAKE

Way of Life- sertifikaatti HAKULOMAKE Way of Life- sertifikaatti Way of Life- sertifikaatti kosmetiikalle ja henkilökohtaisen hyvinvoinnin tuotteille HAKULOMAKE Olemme iloisia voidessamme tarjota sinulle sertifioinnin kansainvälisten kriteerien

Lisätiedot

Seuraavat väitteet koskevat keskijohtoa eli tiimien esimiehiä ja päälliköitä tai vastaavia.

Seuraavat väitteet koskevat keskijohtoa eli tiimien esimiehiä ja päälliköitä tai vastaavia. KESKIJOHDON OSAAMISTARPEET Vastaajan taustatiedot: Vastaaja on: Vastaajan vastuualue: 1. Tiimin esimies tai vastaava 2. Päällikkö tai vastaava 3. Johtaja 1. Johto ja taloushallinto 2. Tutkimus ja kehitys

Lisätiedot

YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI Tiedot Kyseessä on: Ennakointi/Uusi työnantaja: Arviointi/Työnantaja, joka on työllistänyt erityistä tukea tarvitsevan henkilön: Toimiala: Työnantaja: Katuosoite: Postinumero:

Lisätiedot

Kyselytutkimus standardeista ja. Mikko Turku / Kyselytutkimus standardeista ja. niiden käytöstä elintarvikevalvonnassa

Kyselytutkimus standardeista ja. Mikko Turku / Kyselytutkimus standardeista ja. niiden käytöstä elintarvikevalvonnassa Kyselytutkimus standardeista ja niiden käytöstä elintarvikevalvonnassa 1 Aineisto ja menetelmä Kysely yrityksille ja valvojille keväällä 2015 Osa kysymyksistä yhteisiä Tietämykset ja käsitykset standardeista

Lisätiedot

SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY

SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY Jatkuvan parantamisen työkalut - Laatu- ja toiminnanohjausjärjestelmät 13.10.2016 Marika Kilpivuori Jatkuva parantaminen ISO 22000:2006, kappale 8.5.1 Jatkuva parantaminen:

Lisätiedot

vastuullisuuslupaukset konkretisoituvat

vastuullisuuslupaukset konkretisoituvat Kuinka Tapiolan vastuullisuuslupaukset konkretisoituvat henkilöstöjohtamisessa? ht i Henry Foorumi Veera Lammi 9.11.2010 9.11.2010 1 Agenda Miksi vastuullinen johtaminen on tärkeää? Miten vastuullista

Lisätiedot

Vierasainevalvontaprosessi. OSA: 1 Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämävalvontaohjelma

Vierasainevalvontaprosessi. OSA: 1 Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämävalvontaohjelma Vierasainevalvontaprosessi OSA: 1 Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämävalvontaohjelma Evira/843/0411/2014 Eviran raportti Hyväksymispäivä X.X.2014 Tuoteturvallisuus Hyväksyjä Esittelijä Lisätietoja

Lisätiedot

Sikaterveydenhuolto ja Sikava

Sikaterveydenhuolto ja Sikava Sikaterveydenhuolto ja Sikava Tuloksia Sikavasta, terveydenhuoltokäyntien auditoinneista 2015 ja auditointikyselystä Olli Ruoho, ETT ry Sari Hintikka, ETT ry/sikava Sikava -Sikaloiden terveysluokitusrekisteri,

Lisätiedot

Sertifiointia vuodesta 2004 - suomalaisen tuotannon vahvuutena vastuullisuus ja laatu

Sertifiointia vuodesta 2004 - suomalaisen tuotannon vahvuutena vastuullisuus ja laatu Sertifiointia vuodesta 2004 - suomalaisen tuotannon vahvuutena vastuullisuus ja laatu 1 Asiakasvaatimukset Kuluttaja ratkaisee Kuluttajan päätös perustuu tuotteen laatuun Uuden sukupolven tuotteessa koko

Lisätiedot

PEFC-merkintä puu- ja paperituotteiden hyvän alkuperän osoittajana

PEFC-merkintä puu- ja paperituotteiden hyvän alkuperän osoittajana PEFC-merkintä puu- ja paperituotteiden hyvän alkuperän osoittajana Huhtikuu 2012 PEFC Suomi Suomen Metsäsertifiointi ry 1 Mitä ympäristömerkit ovat? Tarkoitus Ympäristömerkkien tarkoitus on ohjata ostopäätöksiä

Lisätiedot

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet 1 Taustaa Kaupungin toimintamallin arvioinnin ja henkilöstön kanssa käsiteltyjen Kunta10 - työhyvinvointikyselyn tulosten pohjalta kaupungissa on havaittu

Lisätiedot

Vastuullisuus kaupan ja tavarantoimittajan yhteistyössä Näkökulmia ja käytännön esimerkkejä. Jussi Tolvanen, Nanso Group Oy

Vastuullisuus kaupan ja tavarantoimittajan yhteistyössä Näkökulmia ja käytännön esimerkkejä. Jussi Tolvanen, Nanso Group Oy Vastuullisuus kaupan ja tavarantoimittajan yhteistyössä Näkökulmia ja käytännön esimerkkejä Jussi Tolvanen, Nanso Group Oy 19.10.2012 Nanso Group lyhyesti Esityksen sisältö Lähtökohdat vastuullisuustyölle

Lisätiedot

PEFC-metsäsertifioinnin toteutustavat

PEFC-metsäsertifioinnin toteutustavat Suomen PEFC-standardi PEFC-metsäsertifioinnin toteutustavat PEFC FI 1001:2014 19.5.2015 PEFC-metsäsertifioinnin toteutustavat PEFC Suomi Sitratie 7, 00420 HELSINKI puh: 0400 765 437 sähköposti: office@pefc.fi

Lisätiedot

Yllättikö puun alkuperän hallinnan vaatimus FSC- ja PEFC-standardit

Yllättikö puun alkuperän hallinnan vaatimus FSC- ja PEFC-standardit Yllättikö puun alkuperän hallinnan vaatimus FSC- ja PEFC-standardit Timo Soininen Pääarvioija, Tuotepäällikkö FSC CoC 1 Julkinen Yllättikö puun alkuperän hallinnan vaatimus Esittely Timo Soininen Metsäteollisuuden

Lisätiedot

Vastuullinen sijoittaja & viestintä. Päivi Sihvola / Procom 18.11.2013

Vastuullinen sijoittaja & viestintä. Päivi Sihvola / Procom 18.11.2013 Vastuullinen sijoittaja & viestintä Päivi Sihvola / Procom 18.11.2013 sisältö 2 Ilmarinen superlyhyesti Vastuullinen omistaja Vastuullinen sijoittaja Näin viestimme Kuumat teemat Asiakkaiden odotukset

Lisätiedot

Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia

Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia Tutkija Jouni Puumalainen 20.01.2015 27.1.2015 1 Selvityksen toteuttaminen - Sähköinen kysely - Neljässä maassa: Suomi, Norja, Ruotsi, Islanti

Lisätiedot

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Kaupunginvaltuuston perehdyttämiskoulutus Niina Pietikäinen henkilöstöjohtaja

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Kaupunginvaltuuston perehdyttämiskoulutus Niina Pietikäinen henkilöstöjohtaja Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet Kaupunginvaltuuston perehdyttämiskoulutus 14.6.2017 Niina Pietikäinen henkilöstöjohtaja Taustaa Kaupungin toimintamallin arvioinnissa ja Henkilöstön työhyvinvointikyselyssä

Lisätiedot

Kestävät elintarvikehankinnat ruokapalvelujen kilpailuttamisessa. Hankintafoorumi 10.4.2014

Kestävät elintarvikehankinnat ruokapalvelujen kilpailuttamisessa. Hankintafoorumi 10.4.2014 Kestävät elintarvikehankinnat ruokapalvelujen kilpailuttamisessa Hankintafoorumi 10.4.2014 Sisältö Palvelujen hankkiminen kunnassa Kuntastrategia Hankintaprosessi ISS Palvelut esimerkkinä palveluyrityksestä:

Lisätiedot

ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT. Coor Group

ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT. Coor Group ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT Coor Group Vahvistettu Coorin hallituksessa 11. joulukuuta 2014 TARKOITUS JA SOVELLUSALA Etiikassa on pohjimmiltaan kyse siitä, mitä tekoja pidetään oikeina ja miten meidän

Lisätiedot

28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus. Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen

28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus. Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen 28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen Monikulttuurinen työpaikka? Mitä se merkitsee? Onko työyhteisömme valmis siihen? Olenko minä esimiehenä valmis siihen?

Lisätiedot

LAATULIITE LEMMIKKIELÄINTEN RUOAT JA TARVIKKEET

LAATULIITE LEMMIKKIELÄINTEN RUOAT JA TARVIKKEET 1 / 5 Dokumenttityyppi: Hankintapuitesopimuksen liite LAATULIITE LEMMIKKIELÄINTEN RUOAT JA TARVIKKEET Osapuolet Yleiset vaatimukset 1. Yleistä Toimittajan tulee tuotannon ja tuotteiden osalta noudattaa

Lisätiedot

Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet

Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet 1. Johdanto 1.1. Tässä eturistiriitoja koskevassa käytännössä määritetään, kuinka Plus500CY Ltd.

Lisätiedot

1 Lokakuu 2013. Mikä on työmaan esimiehen vastuu työturvallisuudessa 30.10.2013 Jukka Lintunen

1 Lokakuu 2013. Mikä on työmaan esimiehen vastuu työturvallisuudessa 30.10.2013 Jukka Lintunen 1 Mikä on työmaan esimiehen vastuu työturvallisuudessa 30.10.2013 Jukka Lintunen Työnantajan edustajana huolehtii, että nämä toteutuu Työnantajan on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan

Lisätiedot

Puun alkuperän PEFC-seuranta (Chain of Custody)

Puun alkuperän PEFC-seuranta (Chain of Custody) Puun alkuperän PEFC-seuranta (Chain of Custody) Sisältö: 2 Mikä PEFC on? Puun laillisuuden ja kestävän alkuperän osoittaminen (chain of custody, CoC) Mitä alkuperän osoittaminen tarkoittaa yrityksen arkipäivässä

Lisätiedot

Suomalainen. työelämätietous. Pikku-koto kurssi

Suomalainen. työelämätietous. Pikku-koto kurssi Suomalainen työelämätietous Pikku-koto kurssi Työelämätietoutta - Suomalaisia pidetään ahkerasti työtä tekevänä kansana. - Erityisen haluttuja työntekijöitä tulee Pohjanmaalta. - Nykyisin Suomessa on paljon

Lisätiedot

Miten minun tulisi toimia, jotta toimisin oikein?

Miten minun tulisi toimia, jotta toimisin oikein? Miten minun tulisi toimia, jotta toimisin oikein? Verkkopohjainen dilemmakeskustelu sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden eettisen ajattelun kehittäjänä Soile Juujärvi ja Kaija Pesso SULOP 2013 3/7/2013

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

Ympäristömerkintä. Joutsenmerkki ympäristö ja vastuullisuus käsi kädessä

Ympäristömerkintä. Joutsenmerkki ympäristö ja vastuullisuus käsi kädessä Joutsenmerkki ympäristö ja vastuullisuus käsi kädessä Joutsenmerkin tavoitteet Joutsenmerkki ohjaa ostajia tekemään ympäristön kannalta parempia päätöksiä tuottajia valmistamaan ympäristön kannalta parempia

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

Elintarvikeketjun ympäristövastuun raportin julkaisutilaisuus

Elintarvikeketjun ympäristövastuun raportin julkaisutilaisuus Elintarvikeketjun ympäristövastuun raportin julkaisutilaisuus Säätytalo Päivittäistavarakauppa ry Toimitusjohtaja 1 Elintarvikeketjun ympäristövastuu ja asiakastoiminnan haasteet Tuoteturvallisuus (Suomessa)

Lisätiedot

SUOMALAISET JA KENKIEN EETTISYYS. Mielipidetutkimus suomalaisten tiedoista ja odotuksista koskien kenkien tuotannon eettisyyttä ja EU:ta

SUOMALAISET JA KENKIEN EETTISYYS. Mielipidetutkimus suomalaisten tiedoista ja odotuksista koskien kenkien tuotannon eettisyyttä ja EU:ta SUOMALAISET JA KENKIEN EETTISYYS Mielipidetutkimus suomalaisten tiedoista ja odotuksista koskien kenkien tuotannon eettisyyttä ja EU:ta JOHDANTO Suomalaiset ostavat 21 miljoonaa paria kenkiä vuosittain.

Lisätiedot

Banana Split -peli. Toinen kierros Hyvin todennäköisesti ryhmien yhteenlaskettu rahasumma on suurempi kuin 30 senttiä. Ryhmien

Banana Split -peli. Toinen kierros Hyvin todennäköisesti ryhmien yhteenlaskettu rahasumma on suurempi kuin 30 senttiä. Ryhmien Banana Split -peli Tavoite Esitellä banaanin tuotantoketju (mitä banaanille tapahtuu ennen kuin se on kuluttajalla) ja keskustella kuka saa mitä banaanin hinnasta. Kuinka peliä pelataan Jaa ryhmä viiteen

Lisätiedot

METSTA, LIV, SKOL etc. Eurokoodiseminaari 1 EUROKOODI 2013 SEMINAARI

METSTA, LIV, SKOL etc. Eurokoodiseminaari 1 EUROKOODI 2013 SEMINAARI METSTA, LIV, SKOL etc. Eurokoodiseminaari 1 EUROKOODI 2013 SEMINAARI METSTA, LIV, SKOL etc. Eurokoodiseminaari 2 YLEISTÄ EU:n tasolla eräs perusvaatimuksia on kilpailun esteiden poistaminen sekä tavaroiden

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt

Työelämän pelisäännöt Työelämän pelisäännöt 1. Työsopimus Kun työntekijä ottaa työntekijän töihin, hän tekee työntekijän kanssa ensin työsopimuksen. Työsopimus kannattaa tehdä kirjallisesti, vaikka suullinen työsopimus on yhtä

Lisätiedot

MTK:n esitteet ja materiaalit verkkokaupassa

MTK:n esitteet ja materiaalit verkkokaupassa MTK:n esitteet ja materiaalit verkkokaupassa http://mtkmateriaalit.valmiskauppa.fi Ohjeiden versio 23.9.2014 MTK:n esitteiden ja materiaalien tilaus siirtyy syyskuussa 2014 verkkokauppaan. MTK:n liitot

Lisätiedot

TIEDÄTKÖ TUKEEKO HR YRITYKSESI LIIKETOIMINTAA? mittaamalla oikea suunta johtamiseen

TIEDÄTKÖ TUKEEKO HR YRITYKSESI LIIKETOIMINTAA? mittaamalla oikea suunta johtamiseen TIEDÄTKÖ TUKEEKO HR YRITYKSESI LIIKETOIMINTAA? mittaamalla oikea suunta johtamiseen Uudista ja Uudistu 28.9.2011 Sirpa Ontronen ja Jori Silfverberg MARTELA OYJ SISÄLTÖ Mittaamalla oikea suunta johtamiseen

Lisätiedot

Ammattiosaajan työkykypassi

Ammattiosaajan työkykypassi Ammattiosaajan työkykypassi Mikä on ammattiosaajan työkykypassi? Työkykypassi koostuu viidestä eri osa-alueesta, jotka ovat: Toiminta- ja työkykyä edistävä liikunta Terveysosaaminen Ammatin työkykyvalmiudet

Lisätiedot

Fingridin toimintaperiaatteet. Code of Conduct

Fingridin toimintaperiaatteet. Code of Conduct Fingridin toimintaperiaatteet Code of Conduct Fingridiläisyys arjen työssä Fingridillä on Suomen kantaverkkoyhtiönä merkittävä rooli suomalaisessa yhteiskunnassa. Tehtävämme laadukas hoitaminen edellyttää

Lisätiedot

Miten Juhla Mokka -kahvista tuli Luomu? Pro Luomu Uuna Kostamo

Miten Juhla Mokka -kahvista tuli Luomu? Pro Luomu Uuna Kostamo Miten Juhla Mokka -kahvista tuli Luomu? Pro Luomu 5.10.2017 Uuna Kostamo Vuonna 1876 nuori Gustav Paulig perusti yrityksen, jonka idea oli johdattaa pohjoinen kansakuntamme eksoottisten makujen ennen kaikkea

Lisätiedot