Kaveritoimintaa voi järjestää esimerkiksi näin!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaveritoimintaa voi järjestää esimerkiksi näin!"

Transkriptio

1 Keh iitysvamma iisten Tuk ii ll ii iitto, Best Budd iies -pro jjekt ii, syyskuu Kaveritoimintaa voi järjestää esimerkiksi näin! Vapaaehtoista ystävä- ja kaveritoimintaa voidaan järjestää monella eri tavalla. Seuraavaksi esitellään yksi tapa järjestää kaveritoimintaa. Tässä tavassa on otettu mallia Best Buddies -kaveritoiminnasta. Best Buddies on kansainvälinen kaveritoiminnan malli. Suomessa toiminta a jä rjestä ä Kehitysva mma isten Tukil iiton Best Bud d ies -projekti Raha-automaattiyhdistyksen tuella. Tärkeää tässä mallissa: va pa a ehtoista ka veritoiminta a kehitysva mma inen ja va mma ton ihminen yhd istetä ä n ta sa-a rvoiseen ka veruuteen kaveriparin molemmat osapuolet ovat vapaaehtoisia ja heidän rooliensa samanlaisuutta korostetaan toiminta eroa a perinteisestä tukihenkil ö- ja a vusta ja toiminna sta ta sa verta isuud en peria a tteen vuoksi toiminta a n osa l l istumisesta ei ma kseta korva uksia eikä jä senma ksuja, kumpikin ka vereista ma ksa a itse oma t kul unsa ka veripa ri sitoutuu toiminta a n tietyksi a ja ksi el i yhd eksi toiminta ka ud eksi 1

2 Toiminnan vaiheet: 1. Markkinointi oppilaitokset (esim. ilmoitustaulut, sähköpostilistat, kouluvierailut) kirja stot a sumisyksiköt toiminta keskukset eril a iset yhd istykset ja jä rjestöt (esim. sä hköpostil ista t, tied otteet, jäsenlehdet) lehtijutut (esim. paikalliset ilmaisjakelut) va pa a ehtoistoiminna n resurssikeskukset ja verkkosivustot (esim. pa a ehtoisverkosto.fi) erilaiset messut ja markkinat, jos osallistumismaksut eivät ole liian korkeita (esim. hd ol l isuuksientori.fi) ma inokset esim. l ehd issä ja busseissa, jos ra hoitus jä rjestyy 2. Kaverilomake sekä kehitysvammaiset että vammattomat kaverinhakijat täyttävät kaverilomakkeen kaverilomake täytetään internetissä, mutta halutessaan sen saa myös pa perisena kaverilomakkeet muodostavat kaverirekisterin 3. Kaveriparin yhdistäminen toisil l een sopivia ka vereita etsitä ä n ensisija isesti ka verirekisteristä ka vereid en yhd istä mistä voi ohja ta jokin peria a te (esim. ka verit ova t sa ma a sukupuol ta ja suurin piirtein sa ma nikä isiä) ka vereil l a ka nna tta a a ina ol l a joita in sa moja kiinnostuksen kohteita, koska se hel potta a tutustumista ka vereid en ka nna tta a a sua hyvien kul kureittien va rrel l a kavereiden aikataulujen kannattaa sopia yhteen kaverinhakijoiden esittämät toiveet kannattaa huomioida mahdollisimman hyvin 2

3 4. Yhteydenotto kaverinhakijoihin oteta a n yhteyttä sekä kehitysva mma iseen että va mma ttoma a n kaverinhakijaan ta rvitta essa ol l a a n yhteyd essä myös ka verinha kija n yhteyshenkil öön (esim. vanhempi, sisarus, ohjaaja) kaverinhakijalta tiedustellaan, olisiko hän valmis lähtemään mukaan toimintaan jos kaverinhakija on valmis lähtemään mukaan toimintaan, hänen kanssaan sovitaan noin puolen tunnin mittainen haastattelu 5. Kaverinhakijoiden haastattelu ha a sta ttel u ta pa htuu ensisija isesti ka svotusten ja kestä ä noin puol i tuntia kaverilomake kannattaa käydä yhdessä kaverinhakijan kanssa läpi ja pä ivittä ä siihen m uuttuneet tied ot ha a sta ttel ussa kiinnitetä ä n huomiota ka verinha kija n motiva a tioon, el ä mä ntil a nteeseen ja a rjen käytä ntöihin voidaan jutella mahdollisesta sopivasta kaverista tai ka veriva ihtoehd oista tiedustellaan, saako kaverinhakijan yhteystiedot antaa hänen mahdolliselle tulevalle kaverilleen aloituskoulutuksessa jos vaikuttaa siltä, että kaverinhakijalle on löytymässä sopiva kaveri, jutellaan alustavasti aloituskoulutuksen ajankohdasta 3

4 6. Aloituskoulutus sekä kehitysva mma inen että va mma ton ka veri osa l l istuva t noin tunnin mitta iseen a l oituskoul utukseen koulutuspaikaksi sopivat esim. erilaiset järjestötilat ja rauhalliset kahvilat tai ravintolat, jos rahoitus järjestyy kehitysvammaisen ja vammattoman kaverin koulutukset voidaan järjestää samanaikaisesti eri tiloissa, jos paikalla on kaksi työntekijää kehitysvammaisen ja vammattoman kaverin koulutukset voidaan jä rjestä ä myös eri a ika a n, jos käytettä vissä on va in yksi työntekijä kumma nkin ka verin koul utuksessa käyd ä ä n l ä pi ka veritoiminna n pel isä ä ntöjä ja a nneta a n vinkkejä ka veruuteen vammattoman kaverin koulutuksessa käsitellään lisäksi kehitysva mma isuutta ja kehitysva mma isen ka verin koul utuksessa pa inotus on käytä nnön vinkeissä kumpikin ka veri sa a kä sikirja n, joka sisä l tä ä tietoa ka veritoiminna sta sekä uud en ka verin ja työntekijöid en yhteystied ot kumpaakin kaveria pyydetään täyttämään jäsenyyslomake, johon pyydetään alle 1 8-vuotiaalta tai tarvittaessa myös vanhemman tai huoltajan allekirjoitus jäsenyyslomakkeessa voidaan kysyä myös lupaa kuvata osallistujaa ka veritoiminna n ta pa htumissa ja käyttä ä kuvia ta i vid eoita toiminna n jul ka isuissa koul utuksen jä l keen on yhteinen tutustumishetki, jol l oin ka verit tapaavat toisensa ensimmäistä kertaa tutustumishetki voidaan järjestää esim. kahvilassa tai ravintolassa, jos ra hoitus jä rjestyy kavereista voidaan ottaa yhteinen valokuva, joka lähetetään heille itsel l een m uistoksi tutustumishetken pä ä tteeksi ka verit sopiva t keskenä ä n ensimmä isen yhteydenoton tavan ja ajankohdan 4

5 7. Varsinainen kaveritoiminta aloituskoulutuksen jälkeen kaverit tapaavat toisiaan silloin, kun se heille molemmille parhaiten sopii ohjeena on, että ka verit pitä vä t yhteyttä kerra n viikossa ja ta pa a va t pa ri kerta a kuuka ud essa työntekijä t kysel evä t sä ä nnöl l isesti kumma nkin ka verin kuul umisia ja heihin voi otta a yhteyttä a ina, jos on jota in kysyttä vä ä ta i kerrotta va a työntekijä t kysyvä t kuul umisia ensimmä isen kerra n noin ka ksi viikkoa aloituskoulutuksen jälkeen ja tkossa kuul umisia kysytä ä n noin 1-2 kuuka ud en vä l ein kuul umisissa kiinnitetä ä n huomiota erityisesti ka vereid en yhteyd enpid on ja ta pa a misten sujuvuuteen Noin 2-4 kerta a vuod essa jä rjestetä ä n ryhmä ta pa a minen, jossa voi tutustua m uihin ka vereihin ja ka verinha kijoihin 8. Toimintakauden päättyminen toiminta ka usi kestä ä noin puol esta vuod esta vuoteen jos toimintakausi alkoi syksyllä, päättyy se toukokuun lopussa, aivan kuten koul u ja useimma t ha rra stukset jos toimintakausi alkoi keväällä, päättyy se joulukuun lopussa samalla, kun vuosikin va ihtuu toimintakauden lopussa järjestetään päättäjäisjuhla, jossa kavereille jaetaan osallistumistodistukset jokaiselta kaverilta pyydetään myös palautetta kuluneesta toiminta ka ud esta kauden päätyttyä jokainen kaveri voi päättää, haluaako jatkaa toiminta a sa ma n ka verin ka nssa, tutustua uuteen ka veriin va i l opetta a ka veritoiminna n työntekijä t tied ustel eva t ka vereid en ja tkosuunnitel mia noin 2-3 kuuka ud en kul uttua ka ud en pä ä ttymisestä Tällaisen kaveritoiminnan idean voi kiteyttää esimerkiksi näin: Kiva tutustua uuteen ihmiseen, johon ei muuten välttämättä törmäisi. 5

OPETUSMATERIAALI. petolähettiläille OPETUSMATERIAALI. susilähettiläille

OPETUSMATERIAALI. petolähettiläille OPETUSMATERIAALI. susilähettiläille OPETUSMATERIAALI OPETUSMATERIAALI susilähettiläille petolähettiläille Lukijalle Tämä on Luonto-Liiton susiryhmän opetuspaketti, joka on tarkoitettu ensisijaisesti peruskoulun 7 9-luokkalaisille ja lukiolaisten

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

FACEBOOK-KURSSI Aloittelijoille

FACEBOOK-KURSSI Aloittelijoille FACEBOOK-KURSSI Aloittelijoille HERVANNAN KIRJASTO TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi FACEBOOK-KURSSI 1 Sisältö Rekisteröityminen... 2 Käytön aloittaminen...

Lisätiedot

Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä

Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen.

Lisätiedot

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN Sisältö: Liitteet: Mikä on vanhempainyhdistys? Rekisteröity vai rekisteröimätön vanhempainyhdistys? VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 1. Perustava kokous 2. Vanhempainyhdistyksen

Lisätiedot

Koulukiusaamiseen liittyvät käytännöt ja toimintamallit Kangasalan opetustoimessa

Koulukiusaamiseen liittyvät käytännöt ja toimintamallit Kangasalan opetustoimessa Koulukiusaamiseen liittyvät käytännöt ja toimintamallit Kangasalan opetustoimessa 19.10.2009 Työryhmä: Senni Kangasniemi Marika Lehtinen Maria Taanila Mari Saarikko Jokaisessa Kangasalan koulussa kiusataan

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

Oma suunta. yksilökeskeisen suunnittelun kansio. Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö

Oma suunta. yksilökeskeisen suunnittelun kansio. Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Oma suunta yksilökeskeisen suunnittelun kansio Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Sisällys 1. Mikä Oma suunta -kansio on ja miten sitä käytetään s. 4 2. Kommunikaatio

Lisätiedot

Työpainotteinen päivä Miten kolme sanaa voi merkitä niin paljon?

Työpainotteinen päivä Miten kolme sanaa voi merkitä niin paljon? Yli 60 vuoden ajan työpainotteinen päivä on näytellyt keskeistä roolia tuhansien mielenterveysongelmista kärsivien ihmisten tiellä kuntoutumiseen. Käsitteen taustalla ovat ennen muuta olleet sellaiset

Lisätiedot

Kolme esimerkkiä konsultoivan erityisluokanopettajan työn tekemisestä

Kolme esimerkkiä konsultoivan erityisluokanopettajan työn tekemisestä Kolme esimerkkiä konsultoivan erityisluokanopettajan työn tekemisestä case Henni... 1 case Jasmin-Jannica... 3 case Niko... 6 Tuusulan kunta Kalliomaan koulu Kalliomaan koulun osaamiskeskustoiminnan kehittäminen

Lisätiedot

Avain osallisuuteen. Menetelmiä ikääntyneiden

Avain osallisuuteen. Menetelmiä ikääntyneiden Brand Sari Holmi Markku Kuikka Anu (toim.) Avain osallisuuteen Menetelmiä ikääntyneiden ryhmätoimintoihin OSA I K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s u j a 1 / 2 0 1 3 Brand Sari

Lisätiedot

Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä

Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä Sitran selvityksiä 88 Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä Systeemi avaruudesta? Maaliskuu 2015 Sitra 2015 Sitran selvityksiä 88 ISBN 978-951-563-907-3 (nid.) ISBN 978-951-563-908-0 (PDF) www.sitra.fi

Lisätiedot

Tuki- ja virikeaineisto

Tuki- ja virikeaineisto Osallistavat menetelmät Tuki- ja virikeaineisto Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 1 OSALLISTAVAT MENETELMÄT 2 1.1 Osallistavien menetelmien määritelmä 2 1.2 Ohjaajan rooli 3 1.3 Osallistavat menetelmät

Lisätiedot

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Tämä on Kehittämiskeskus Opinkirjon tuottaman Yks, kaks toimimaan! -materiaalin PDF-kirjaston tiedosto. Linkki sähköiseen materiaaliin

Lisätiedot

Djid _Zc\^ engi_ohjekirja_091107.indd 1 9.11.2007 10:47

Djid _Zc\^ engi_ohjekirja_091107.indd 1 9.11.2007 10:47 Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia! Jokainen meistä on jollain tavalla erilainen kuin muut: yhdellä on valtava punainen kiharapehko, toisella tumma iho, kolmannella hörökorvat, iso peppu tai jotain

Lisätiedot

MINUN HYVÄ OLONI OSA I: TIETOA HYVINVOINNISTA. Tässä vihkossa kerrotaan hyvinvoinnista ja siitä, mitkä asiat vaikuttavat hyvinvointiin.

MINUN HYVÄ OLONI OSA I: TIETOA HYVINVOINNISTA. Tässä vihkossa kerrotaan hyvinvoinnista ja siitä, mitkä asiat vaikuttavat hyvinvointiin. MINUN HYVÄ OLONI OSA I: TIETOA HYVINVOINNISTA Tässä vihkossa kerrotaan hyvinvoinnista ja siitä, mitkä asiat vaikuttavat hyvinvointiin. Vihkossa on myös vinkkejä siihen, miten omaa hyvinvointia voi edistää.

Lisätiedot

Hyvä ensitieto kantaa

Hyvä ensitieto kantaa Kehitysvammaisten Tukiliiton julkaisusarja 1/2014 Hyvä ensitieto kantaa Mari Vehmanen, Laura Vesa Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Työryhmä kiittää kaikkia oppaan tekemiseen osallistuneita. Kehitysvammaisten

Lisätiedot

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA PERUSTETAAN LIPPUKUNTA SISÄLLYS 1. LUKIJALLE... 3 2. MITÄ PARTIO ON?... 4 3. LIPPUKUNNAN PERUSTAMINEN... 6 4. LIPPUKUNNAN SÄÄNNÖT...17 5. LIPPUKUNNAN TOIMINTA...19 6. TIEDOTETAAN TOIMINNASTA...29 7. EVÄITÄ

Lisätiedot

Pia Henttonen - Tuula Puranen Kun perhe tarvitsee tukea. Enemmän otetta ja osallisuutta -projekti

Pia Henttonen - Tuula Puranen Kun perhe tarvitsee tukea. Enemmän otetta ja osallisuutta -projekti Pia Henttonen - Tuula Puranen Kun perhe tarvitsee tukea Enemmän otetta ja osallisuutta -projekti Enemmän otetta ja osallisuutta -projekti Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Teksti: Pia Henttonen ja Tuula

Lisätiedot

AINA KANNATTAA YRITTÄÄ

AINA KANNATTAA YRITTÄÄ AINA KANNATTAA YRITTÄÄ www.yrittajat.fi futureimagebank.com futureimagebank.com futureimagebank.com AINA KANNATTAA YRITTÄÄ ohjeita esityksen pitäjälle futureimagebank.com futureimagebank.com futureimagebank.com

Lisätiedot

Nuoren koulusuhde ja sen muotoutuminen kouluvuosien aikana

Nuoren koulusuhde ja sen muotoutuminen kouluvuosien aikana Luku I Pahan olon taustamaisemia Nuoren koulusuhde ja sen muotoutuminen kouluvuosien aikana Anna-Liisa Lämsä Tarkastelen tässä artikkelissa nuorten koulusuhdetta ja opiskelijaryhmittäisiä jaotuksia koulussa

Lisätiedot

LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ

LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ 1 Oppaan suunnittelussa on ollut apuna työryhmä Kaisu Johansson Mika Niemelä Arja Mainio Kaisa-Mari Paananen Sami Räsänen Kuvat Tarja Paananen OPAS VANHEMMILLE LASTEN TUKEMISEEN,

Lisätiedot

Opiskelija oman oppimisensa johtajana

Opiskelija oman oppimisensa johtajana Opiskelija oman oppimisensa johtajana Opiskelija oman oppimisensa johtajana Toimitus: Jaana Kilpinen, ammatillisen koulutuksen kehittämishankkeissa mukana olevat opetus- ja ohjaushenkilöstön edustajat

Lisätiedot

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot

Nallekortit ovat ihastuttaneet ja välillä myös vihastuttaneet täällä Suomessa jo kymmenen vuoden ajan.

Nallekortit ovat ihastuttaneet ja välillä myös vihastuttaneet täällä Suomessa jo kymmenen vuoden ajan. Nalle 10 vuotta! Nallekortit ovat ihastuttaneet ja välillä myös vihastuttaneet täällä Suomessa jo kymmenen vuoden ajan. Juhlavuoden kunniaksi kiersimme erilaisissa työyhteisöissä ja tapahtumissa viettämässä

Lisätiedot

SINÄ ET OLE MYYTÄVÄNÄ. PYSÄYTÄ SEKSIN OSTO ALAIKÄISELTÄ. Faktaa & työkaluja opettajille, vanhemmille ja nuorten parissa työskenteleville aikuisille.

SINÄ ET OLE MYYTÄVÄNÄ. PYSÄYTÄ SEKSIN OSTO ALAIKÄISELTÄ. Faktaa & työkaluja opettajille, vanhemmille ja nuorten parissa työskenteleville aikuisille. SINÄ ET OLE MYYTÄVÄNÄ. PYSÄYTÄ SEKSIN OSTO ALAIKÄISELTÄ. Faktaa & työkaluja opettajille, vanhemmille ja nuorten parissa työskenteleville aikuisille. SEKSIN OSTO ALAIKÄISELTÄ ON RIKOS Meillä aikuisilla

Lisätiedot

AVOIMUUS - LUOTTAMUS - YHTEISTYÖ

AVOIMUUS - LUOTTAMUS - YHTEISTYÖ AVOIMUUS - LUOTTAMUS - YHTEISTYÖ Avaimia omaisten ja henkilökunnan hyvään vuorovaikutukseen Uppsalankaaressa Tuula Heinänen Oppaan kirjoittaja: Tuula Heinänen Kanta-Hämeen POLKKA -hanke 2009 2011 (Palvelujen,

Lisätiedot

Kaveritaidot kaikille. Opas luokanopettajalle

Kaveritaidot kaikille. Opas luokanopettajalle Kaveritaidot kaikille Opas luokanopettajalle Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n keskusjärjestön

Lisätiedot

Koettiin olevamme se perhe...

Koettiin olevamme se perhe... Koettiin olevamme se perhe... Ehjä Perhe Vankiperheiden vertaisryhmätoiminnan arviointi Tarja Sassi & Petra Huhtimo KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ Monisteita 1/2009 Koettiin olevamme se perhe... Ehjä Perhe

Lisätiedot

SUOMEN TUTKIMUSRAPORTTI

SUOMEN TUTKIMUSRAPORTTI SUOMEN TUTKIMUSRAPORTTI EMPOWERING CARE Lastensuojeluyksiköissä asuvien tyttöjen kouluttaminen toimimaan naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan. Kesäkuu 2013 EMPOWERING CARE. Empowering girls in residential

Lisätiedot