Aloitan lektioni muutamalla huomiolla tutkimukseni teoreettisesta viitekehyksestä ja käytetyistä metodeista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aloitan lektioni muutamalla huomiolla tutkimukseni teoreettisesta viitekehyksestä ja käytetyistä metodeista"

Transkriptio

1 1 (6) OTK, LL.M. (Harvard) Kari Lautjärvi Helsingin yliopisto, Pieni juhlasali klo Arvoisa kustos, arvoisa vastaväittäjä, hyvät kuulijat Aloitan lektioni muutamalla huomiolla tutkimukseni teoreettisesta viitekehyksestä ja käytetyistä metodeista Taloustiede perustaa olemassaolonsa pitkälti resurssien rajallisuuteen ja tämän edellyttämään jatkuvaan tarpeeseen kohdentaa voimavaroja. Yleisenä pyrkimyksenä on lisätä kansantaloudellista tehokkuutta. Eräs taloustieteellisen tarkastelun keskeinen kysymys on ollut löytää tehokkain ja vähiten transaktiokustannuksia aiheuttava tapa yhdistää yhtiön pääoma ja johtamistaito menestyksellisen yritystoiminnan aikaansaamiseksi. Oikeustaloustiede on - myös Suomessa - vakiinnuttanut asemansa yhtiöoikeuden tutkimussuuntana. Oikeustaloustiede pyrkii normatiivisesti - ja myös kriittisesti - arvioimaan yleisesti oikeudellisen sääntelyn tarkoituksenmukaisuutta ja kehittämistarpeita - pitkälti tulevaisuuteen de lege ferenda suunnatulla tutkimusotteella. Vaikka tutkimukseni perustana on lainopillinen, oikeusdogmaattinen metodi - eli oikeussääntöjen sisällön selvittäminen ja niiden systematisointi - tutkimuksessani on myös vahva oikeustaloustieteellinen näkökulma. Tutkimukseni kohdistuu nykyisyyteen ja tulevaisuuteen, ei niinkään menneisyyteen. Olenkin tutkimukseni johtopäätöksissä esittänyt lukuisia kehittämisehdotuksia sääntelyymme. Johtopäätöksiini sisältyy myös perinteisestä yhtiöoikeudellisesta näkemyksestä poikkeavia ja kenties uusiakin ajatuksia, jotka toivottavasti saavat ansaitsemansa kritiikin, mutta jotka myös näin uskon - laajentavat näkökulmaa osakeyhtiöoikeudelliseen keskusteluun ja tutkimukseeen. Tutkimukseni teoreettisena viitekehyksenä olen hyödyntänyt päämies-agenttiteoriaa, jota - omine puutteineenkin - voidaan käyttää työvälineenä tarkasteltaessa osakeyhtiötä ja sen eri intressitahojen välisiä suhteita sekä näihin liittyviä sääntelytarpeita. Aina kun osakeyhtiön eri toimijoiden joiksi on perinteisesti katsottu yhtiön johto sekä enemmistö - ja vähemmistöosakkaat - välillä on nähtävissä informaation epäsymmetriaa, joka johtaa tai saattaa johtaa intressiristiriitaan, tulee mielestäni myös päämies-agenttisuhteita osakeyhtiössä voida tarkastella yleistä käsitystä laajemmin - myös esimerkiksi osakeyhtiön sopimusvelkojan ja yhtiön johdon välisessä relaatiossa. Yleensä nimenomaan yhtiön johto on parhaiten selvillä yhtiönsä taloudellisesta tilasta ja tulevaisuuden näkymistä. Yhtiön johdon velvollisuus tuottaa ja jakaa informaatiota yhtiön eri intressitahoille ei kuitenkaan ole symmetrinen. Osakeyhtiö on pääomayhtiö, jonka olennaisena tehtävänä on yhtiön toiminnan edellyttämän oman ja vieraan pääoman tehokas hankinta. Myös pääoman hankinnassa vaihtoehtoisten

2 2 (6) sääntelyratkaisujen arvioinnilla voidaan vaikuttaa, yhtäältä tehokkuusnäkökulmasta yhtiön transaktiokustannusten suuruuteen, ja toisaalta oikeudenmukaisuusnäkökulmasta näiden kustannusten jakautumisen taloudellisiin vaikutuksiin. Nykyisen vuoden 2006 osakeyhtiölain sallimassa laajassa sopimusvapaudessa on vielä tilaa rahoitusjärjestelyille -ja instrumenteille, jotka alentavat osakeyhtiöiden rahoituskustannuksia. Osakeyhtiöön pääomaa sijoittavien rahoitusinstrumentit ovat varsin vapaasti räätälöitävissä yhtiön toiminnan ajaksi. Oleellisen rajoituksen tälle räätälöinnille asettaa käytännössä ainoastaan oman ja vieraan pääoman välinen maksunsaantiasema, eli velan etusijaisuus suhteessa osakkeeseen. Osakeyhtiössä osakkeenomistajan sijoitukseen liittyvän riskin ja vastuun suuruus rajoittuu lähtökohtaisesti velkasijoituksen tapaan sijoituksen määrään. Tämän lisäksi myös oman ja vieraan pääoman perinteisten tunnusmerkkien erot, eli erityisesti osakkeeseen yleensä liittyvä residuaalisuus, kontrollioikeus, ja määräajattomuus eli perpetuaalisuus - tai velassa perinteisesti näiden tunnusmerkkien vastakohtaisuus tai puuttuminen - ovat hämärtyneet erityisesti niin sanottujen välipääomarahoitusinstrumenttien kehittyessä. Osakeyhtiön rahoituskustannusten näkökulmasta oleellinen tekijä on sijoittajan rahoitusinstrumentin oikeudellinen riskipositio ja luottamus tämän riskiposition ylläpitämiseen. Oikeudellinen riskipositio perustuu sijoittajan rahoitusinstrumentin mahdollistamaan oikeudelliseen asemaan, joka määrittäytyy ennen kaikkea eri intressitahojen oikeudellista asemaa sääntelevän lainsäädännön, näiden välisten sopimusten sekä intressitahojen käytettävissä olevan informaation luotettavuuden perusteella. Tarkastelun keskiössä ovat tällöin kunkin sijoittajan rahoitusinstrumenttiin liittyvät oikeudet ja velvollisuudet. Tätä kysymystä on tärkeää tarkastella paitsi osakeyhtiön ja kunkin sijoittajan välisessä suhteessa, myös yhtiön eri sijoittajien keskinäisissä suhteissa. Korostan tutkimustehtävässäni myös riskipositioperusteista lähestymistapaa, jolloin osakeyhtiön päämies-agenttisuhteiden tarkastelussa painottuu sisältöpainotteinen yhtiöoikeudellinen doktriini. Tällöin tarkastelen kunkin intressitahon osakeyhtiöoikeudellista oikeusasemaa sijoittajan instrumentin todellisen taloudellisen luonteen ja sisällön - en yksinomaan instrumentin oikeudellisen muodon - näkökulmasta. Sisältöpainotteisessa tarkastelussa myös osakeyhtiön sopimusvelkojan oikeusasema päämiehenä saa uusia ulottuvuuksia. Tämä sisältöpainotteisuuden periaate on jo omaksuttu kansainvälisissä tilinpäätösstandardeissa eli IFRS kirjanpitosääntelyssä. Osakeyhtiötä koskeva sääntely on kehittynyt eri oikeudenaloilla sektorikohtaisesti. Osakeyhtiö-, kirjanpito- ja vero-oikeudellinen sääntely pyrkivät kukin osaltaan edistämään tavoitteitaan vahvasti omista lähtökohdistaan. Osakeyhtiöoikeudellisen sääntelyn lähtökohtana on erityisesti yhtiön sisäisten suhteiden, pääoman pysyvyyden ja velkojiensuojan sääntely. Kirjanpito-oikeudellisen sääntelyn ensisijaisena lähtökohtana taas on oikean ja riittävän kuvan antaminen osakeyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Vero-oikeudellisella sääntelyllä on ensisijaisesti fiskaalisia tavoitteita, mutta usein myös muun muassa talous - ja yhteiskuntapoliittisia tavoitteita.

3 3 (6) Eri oikeudenalojen sääntelyn epäsymmetrisyys - ja osittainen ristiriitaisuus - näkyy erityisen selkeästi osakeyhtiöitä koskevassa tilinpäätössääntelyssä ja yhtiöiden käyttämien rahoitusinstrumenttien sääntelyssä. Eri oikeudenalojen sääntely kohtaa ja yhdistyy erityisesti osakeyhtiöiden varojen jakamista koskevassa sääntelyssä. Osakeyhtiö -, kirjanpito - ja verooikeudellisen kohtelun epäsymmetrisyys korostuu erityisesti välipääomarahoitusinstrumenttien kohdalla. Nykyisellään osakeyhtiö- ja vero-oikeudellinen muotopainotteinen tulkintadoktriini ei ota huomioon välipääomarahoitusinstrumentin taloudellista luonnetta ja sisältöä toisin kuin sisältöpainotteisuuteen tukeutuva IFRSkirjanpitosääntely. Seuraavaksi käsittelen yleisesti suomalaisen osakeyhtiön käytettävissä olevia välipääomarahoitusinstrumentteja sekä tutkimuskohteeni ajankohtaisuutta Välipääomarahoitusinstrumentit sijoittuvat ominaisuuksiensa sekä ennen kaikkea taloudellisen luonteensa ja sisältönsä perusteella oman ja vieraan pääoman välimaastoon. Suomalainen osakeyhtiö voi nykyisin hankkia pääomaa hyvin erilaisilla välipääomarahoitusinstrumenteilla. Osakepohjaisiin instrumentteihin voidaan liittää erilaisia velkainstrumentteihin kuuluvia elementtejä, ja päinvastoin. Vuoden 2006 osakeyhtiölain laajentuneen sopimusvapauden ansiosta osakepohjaisia välipääomarahoitusinstrumentteja voidaan entistä vapaammin räätälöidä - luomalla erilajisia osakkeita - osakesijoituksen perinteisten ominaisuuksien kuten residuaalisuuden, kontrollioikeuden, takasijaisuuden tai määräajattomuuden osalta. Erilajinen osake voidaan osakeyhtiölain ja kohdeyhtiön yhtiöjärjestyksen puitteissa rakentaa taloudelliselta luonteeltaan ja sisällöltään lähes velkainstrumenttia vastaavaksi. Sopimusoikeudellinen sopimusvapaus mahdollistaa velkapohjaisten välipääomarahoitusinstrumenttien varsin vapaan räätälöinnin instrumentin residuaalisuuden suhteen (esimerkiksi voitto-osuusehtoinen velka), kontrollioikeuden suhteen (esimerkiksi kovenanttiehtoinen velka), takasijaisuuden suhteen (erityisesti pääomalaina ja debentuuri) tai perpetuaalisuuden suhteen (esimerkiksi hybridilaina). Tämän ohella optiolaina ja vaihtovelkakirjalaina mahdollistavat haltijalleen tulevaisuudessa velkoja-asemansa vaihdon osakkeenomistajuuteen. Itse asiassa osakepohjainen ja velkapohjainen välipääomarahoitusinstrumentti voivat olla keskenään lähes identtiset. Esimerkiksi äänivallattoman, jako-osattoman ja yhtiötä oikeuttavan tai velvoittavan lunastusehtoisen osakkeen sekä vahvasti kovenanttiehtoisen ja muuntoehtoisen hybridilainan ero on käytännössä niiden maksunsaantiasemassa. Tämä on jo huomioitu IFRS-kirjanpitosääntelyssä, jossa yhtiötä lunastukseen velvoittava osake luetaan tietyin edellytyksin yhtiön tasekohtelussa vieraaksi pääomaksi, ja vastaavasti hybridilainaa kohdellaan omana pääomana. Erityisesti tässä yhteydessä voidaan aiheellisesti kysyä, onko ns. "riisutun" osakkeen ja ns. "viritetyn" velan jyrkälle erolle tulevaisuudessa enää sääntelyssämme perusteita. Yleisesti välipääomarahoituksella tavoitellaan oman ja vieraan pääoman ehtoiseen rahoitukseen liittyvien etujen hyödyntämistä ja haittojen minimoimista. Erityisesti välipääomarahoitusinstrumenteilla pyritään sääntelemään sijoittajien kontrollivaltaa sekä

4 4 (6) residuaali - ja maksunsaantiasemaa osakeyhtiössä. Velkapohjaisen välipääomarahoittajan oikeudellista riskipositiota voidaan muuttaa kohdeyhtiön toiminnan aikana suhteessa osakeyhtiön osakkeenomistajiin ja myös muihin velkojiin erityisesti lisäämällä velkainstrumenttiin liittyvää residuaalituottoa tai kontrollioikeutta taikka velkainstrumentin osakkeiksi muuntamiseen liittyviä oikeuksia. Velkapohjaisilla välipääomarahoitusinstrumenteilla voidaan usein myös - dilutoimatta osakeyhtiön osakkeenomistajien omistusosuuksia - lähentää eri sijoittajien intressejä yhtiön toiminnassa. Välipääomarahoitusinstrumenteilla kyetään usein myös hyödyntämään kirjanpidollisesti ja regulatiivisesti (esimerkiksi luottoluokituksen arvioinnissa) oman pääoman etuja sekä verotuksellisesti vieraan pääoman etuja. Osakeyhtiöt tehostavat välipääomarahoituksella pääoman hankintaansa ja alentavat rahoituskustannuksiaan. Välipääomarahoitusinstrumenteista on muodostunut tärkeä yritysrahoituksen riskinhallintakeino ja osakeyhtiöiden vakavaraisuuteen vaikuttava tekijä. Yhtiön ja siihen sijoittavan käsitykset yhtiön tuloksentekokyvystä ja vakavaraisuudesta sekä siten myös sijoituksen riskistä poikkeavat usein toisistaan. Välipääomarahoitusinstrumentit mahdollistavat esimerkiksi kasvuyritysten rahoituksessa tapauskohtaisesti räätälöidyn ja osapuolten intressejä tasoittavan rahoitusvaihtoehdon. Vaikka välipääomarahoituksen ja siihen liittyvien rahoitusinstrumenttien merkitys suomalaisten osakeyhtiöiden pääoman hankinnassa on kasvava ja aiheena ajankohtainen, välipääomarahoitus ja siihen liittyvät instrumentit ovat olleet suomalaisessa ja myös pohjoismaisessa osakeyhtiöoikeudellisessa tutkimuksessa toistaiseksi harvoin käsitelty tutkimusteema. Suomalaisten osakeyhtiöiden pankkirahoitus tiukentuu ja kallistuu - myös jatkossa - muun muassa luottolaitoksia koskevien kansainvälisten pääoma - ja likviditeettivaatimusten kiristyessä. Jatkuva lisäsääntely vaikuttaa tulevaisuudessa suomalaisten osakeyhtiöiden tarpeisiin hankkia markkinaehtoista rahoitusta, ja tarve pankkirahoituksen korvaaville vaihtoehdoille lisääntyy. Yhtiöt pyrkivät yhä useammin hankkimaan pääomaansa suoraan rahoitusmarkkinoilta markkinaehtoisesti erilaisilla osake -ja joukkovelkakirjaemissioilla, ja näiden ohella myös välipääomarahoitusinstrumenteilla. Finanssikriisin ja elinkeinoelämän rakennemuutoksen aiheuttaman taantuman johdosta suomalaiset osakeyhtiöt ovatkin jo vuosina toteuttaneet muun muassa lukuisia hybrilainaemissioita. Lopuksi hahmotan lyhyesti tutkimusteemaani ja nostan esiin eräitä tutkimukseni johtopäätöksiä Analysoin tutkimuksessani yleisesti sopimusvelkojan ja erityisesti velkapohjaisen välipääomarahoittajan asemaa osakeyhtiöoikeudellisen suojan näkökulmasta. Osakeyhtiölain tarjoaman välittömän velkojiensuojan ohella tarkastelen erityisesti yhtiön johdon fidusiaaristen velvollisuuksien eli osakeyhtiölain 1 luvun 8 :n huolellisuus ja lojaliteettivelvollisuuksien ulottuvuutta yleensä velkojaan, ja erityisesti velkapohjaiseen välipääomarahoittajaan, jonka velkainstrumentti on taloudellisen luonteensa ja sisältönsä perusteella verrattavissa osakkeeseen. Tutkimukseni yleinen tutkimusteema on, voiko osakeyhtiön sopimusvelkoja olla yleisesti - tai tietyissä tilanteissa - jo yhtiön toiminnan

5 5 (6) aikana (going concern) päämies suhteessa yhtiön johtoon. Tässä yhteydessä tarkastelen myös mahdollisuutta velkapohjaiseen välipääomarahoitusinstrumentiin liitetyllä sopimusoikeudellisella kontrollioikeus -, residuaalituotto - tai konversioehdolla vahvistaa velkojan sen hetkistä osakeyhtiöoikeudellista oikeusasemaa päämiehenä suhteessa yhtiön johtoon. Eräiden osakeyhtiölain 1 luvun yleisten periaatteiden ja osakeyhtiölain yksittäisten säännösten keskinäiset yhteydet, säännösten vuorovaikutus sekä niiden tarkoittamat suojan kohteet ja suojaratiot ovat osittain jääneet tulkinnanvaraisiksi. Tarkastelen tutkimuksessani yleisten periaatteiden suojaratioita velkojien ja erityisesti velkapohjaisten välipääomarahoittajien osalta näiden oikeudellisten riskipositioiden näkökulmasta. Tällöin rahoitusinstrumentin todellisen taloudellisen luonteen ja sisällön huomioon ottaminen on välttämätöntä. Jos lähtökohdaksi otetaan sisältöperusteisesti sijoittajan oikeudellinen riskipositio, voidaan myös sopimusvelkoja katsoa tietyissä tilanteissa yhtiön johdon päämieheksi - maksukyvyttömyystilanteiden lisäksi myös yhtiön toiminnan aikana. Velkojan päämiesasema korostuu jo yhtiön toiminnan aikana erityisesti yhtiön maksukykyisyyteen ja sen ylläpitämiseen vaikuttavissa yhtiön johdon päätöksissä ja toimissa. Yhtiön toiminnan voitontuottamistarkoitus sen osakkeenomistajille ja yhtiön toiminnan jatkuvuusperiaate eivät voi toteutua, etenkään pitkällä aikavälillä, ilman yhtiön maksukykyisyyden jatkuvaa ylläpitämistä, joka on edellytys yhtiön varojen jakamiselle osakkeenomistajille. Yhtäältä osakeyhtiön toiminnan tarkoituksen toteuttamisen ja jatkuvuusperiaatteen sekä toisaalta yhtiön johdon huolellisuus - ja lojaliteettivelvollisuuden yhteys huomioon ottaen, yhtiön johdolla voidaan perustellusti katsoa olevan yhtiön maksukykyisyyteen ja sen ylläpitämiseen vaikuttavissa päätöksissä tai toimissa huolellisuus - ja lojaliteettivelvollisuus välillisesti myös velkojaa kohtaan. Velkojan osakeyhtiöoikeudellinen välillinen oikeusasema ilmenee tällöin ennen kaikkea yhtiön johdon päätöksiä ja toimia rajoittavana, velkojan "negatiivisena" oikeutena, lähinnä yhtiön johdon yhtiön varojenjakoon (ja myös varojen käyttöön) liittyvien päätöksien ja toimien sekä erityisesti osakeyhtiölain 13 luvun 2 :ään perustuvan maksukykyisyystestin arvioinnin yhteydessä. Myös osakeyhtiölain 1 luvun 7 :n 2. virkkeen osakkeenomistajien yhdenvertaisuusperiaatteen yleislausekkeeseen liittyy osakkeenomistajia velvoittava lojaliteettivelvollisuuden negatiivinen puoli, jonka voidaan katsoa - yhtiön toiminnan tarkoituksen toteuttamiseen ja jatkuvuusperiaatteen noudattamiseen yhdistettynä - ulottuvan tietyissä rajoissa välillisesti myös velkojaan. Vahvaa residuaalisuutta ja kontrollioikeutta sisältävän ns. "viritetyn" velkapohjaisen välipääomarahoitusinstrumentin haltijan asema päämiehenä suhteessa yhtiön johtoon vastaa varsin pitkälti osakkeenomistajan asemaa päämiehenä. Yhtiön johdon huolellisuus - ja lojaliteettivelvollisuuden suojaration kohteena voivat olla näin ollen jo osakeyhtiön toiminnan aikana välillisesti myös kaikki sellaiset velkapohjaiset välipääomarahoittajat, joiden instrumenttien tuotto on tai voi tulevaisuudessa olla yhtiön liiketoiminnan tuottamaan ylijäämään (residuaaliin) perustuvaa taikka joilla on tai voi tulevaisuudessa olla yhtiössä kontrollivaltaa. Tietyissä tilanteissa yhtiön johdon huolellisuus ja lojaliteettivelvollisuus voi myös tällöin ilmetä yhtiön johdon aktiivisena velvollisuutena ottaa toiminnassaan huomioon myös velkapohjaisen välipääomarahoittajan intressit.

6 6 (6) Osakeyhtiön tapa toteuttaa käytännössä voitontuottamistarkoitustaan on yleisesti muuttumassa sidosryhmäkeskeisemmäksi. Tämä kehitys näkyy muun muassa yrityksen yhteiskuntavastuukeskustelussa. Osakeyhtiön sidosryhmät ja yhtiön yleisiä toimintaedellytyksiä määrittävä toimintaympäristö vaikuttavat yhä enemmän siihen, mitkä ovat kulloinkin hyväksyttäviä ja toimivia tapoja voiton tuottamiseksi. Osakeyhtiön voiton tuottamisen tarkoitusta yhtiölle ja sen osakkeenomistajille on pidettävä tavoitenormina, joka asettaa yhtiön johdolle päämäärän, mutta keinot sen saavuttamiseksi jäävät yhtiön johdon harkittavaksi. Yhtiön johdon tulee - arvioidessaan yhtiön etua - ansaintalogiikassaan entistä huolellisemmin ottaa huomioon myös muiden sidosryhmien kuin osakkeenomistajien oikeudet, intressit ja vaateet. Tässä tarkastelussa erityisesti yhtiötä rahoittavien sopimusvelkojien asema korostuu; osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajille ei ole yhtiön varoista jaettavaa, ellei yhtiö ole ja pysy yhtiön varojenjaon jälkeen maksukykyisenä. Olen esittänyt tutkimuksessani tulevaisuuden sääntelyymme useita de lege ferenda kehittämisehdotuksia. Näistä mainittakoon osakeyhtiölain osalta velkojan osakeyhtiöoikeudellisen välillisen oikeusaseman selkiyttäminen erityisesti yhtiön johdon huolellisuus - ja lojaliteettivelvollisuuksien suojan kohteiden ja soveltamisalan osalta, velkojiensuojasäännösten uudistaminen esimerkiksi luopumalla sidotun ja vapaan oman pääoman jaottelusta, tasetestistä ja velkojiensuojamenettelystä sekä määrittelemällä uudelleen yhtiön jakokelpoiset varat, sekä samalla vahvistamalla maksukykyisyystestiä useilla eri tavoin. Olen esittänyt myös eräitä toimia velkojien keskinäisen oikeudellisen ja tosiasiallisen maksunsaantijärjestyksen selkiyttämiseksi sekä velallisyhtiötä koskevan tilinpäätösinformaation saatavuuden ja luotettavuuden lisäämiseksi, ja edelleen verotukselliseen sääntelyyn yhä enemmän symmetriaa ja sisältöpainotteisuutta. Näillä osittain kenties perinteisestä ajattelusta poikkeavilla ehdotuksillani voitaisiin mielestäni selkiyttää eri sijoittajien oikeudellisia riskipositioita ja lisätä eri oikeudenalojen symmetriaa, ja näin ollen helpottaa tulevaisuudessa osakeyhtiöiden pääoman hankintaa ja alentaa siihen liittyviä kustannuksia. Uskon myös, että uudistuksilla olisi myönteinen vaikutus suomalaisen sääntelyjärjestelmän asemaan eri maiden sääntelyjärjestelmien välisessä kansainvälisessä kilpailussa. Pyydän teitä, arvoisa professori emeritus Raimo Immonen tiedekunnan määräämänä vastaväittäjänäni esittämään ne huomiot, joihin katsotte väitöskirjani antavan aihetta.

7 7 (6)

VÄLIPÄÄOMA- RAHOITUS- INSTRUMENTIT

VÄLIPÄÄOMA- RAHOITUS- INSTRUMENTIT VÄLIPÄÄOMA- RAHOITUS- INSTRUMENTIT Yhtiöoikeudellinen tutkimus vieraan pääoman ehtoisen välipääomarahoittajan asemasta osakeyhtiössä Kari Lautjärvi Yliopistollinen väitöskirja, joka Helsingin yliopiston

Lisätiedot

Maksukyky-testi käytännön tilintarkastustyössä

Maksukyky-testi käytännön tilintarkastustyössä Yrityksen maksukyky ja strateginen johtaminen maksukykyosio 30.1.2009 Maksukyky-testi käytännön tilintarkastustyössä Tilintarkastaja maksukyvyn takuumiehenä? Tilintarkastajan mahdollisuudet ja työkalut

Lisätiedot

Omat ja tytäryhtiön osakkeet yritysjärjestelyssä

Omat ja tytäryhtiön osakkeet yritysjärjestelyssä Jukka Mähönen Special Counsel, OTT Kauttu & Co Asianajotoimisto Oy 8.4.2015 Omat ja tytäryhtiön osakkeet yritysjärjestelyssä Johdanto Konsernimuotoisissa yrityksissä on tyypillistä, että liiketoimintoja

Lisätiedot

Uusi osakeyhtiölaki ja verotus

Uusi osakeyhtiölaki ja verotus Uusi osakeyhtiölaki ja verotus Ilkka Kajas Tax Partner PwC Uusi osakeyhtiölaki ja verotus Yleistä Varojen jako Yritysjärjestelyt Uusi osakeyhtiölaki ja verotus Yrityksen liiketoiminnan kannalta tietty

Lisätiedot

Kilpailuja sopimus. Antti Aine

Kilpailuja sopimus. Antti Aine Antti Aine Kilpailuja sopimus Yliopistollinen väitöskirja, joka Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan suostumuksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi Calonian luentosalissa 1, lauantaina

Lisätiedot

Osakkeen lunastaminen

Osakkeen lunastaminen Osakkeen lunastaminen Osakeyhtiö- ja sopimusoikeudellinen tutkimus Ville Pönkä TALENTUM Helsinki 2015 1. painos Copyright 2015 Talentum Media Oy ja Ville Pönkä Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus Kansi:

Lisätiedot

YRITYS- JÄRJESTELYT. Raimo Immonen

YRITYS- JÄRJESTELYT. Raimo Immonen YRITYS- JÄRJESTELYT Raimo Immonen TALENTUM Helsinki 2011 Esipuhe... V Lyhenteet... XIII 1 JOHDANTO... 1 1.1 Yritysjärjestelytilanteiden jäsentäminen mitä ovat yritysjärjestelyt?... 1 1.2 Teoksen rakenne

Lisätiedot

Kaavoitusta koskevat sopimukset

Kaavoitusta koskevat sopimukset Kaavoitusta koskevat sopimukset DECOMB hankkeen Sopimukset ja lainsäädäntö työryhmän kokous 27.9.2005 Tutkija Esa Hakkola Helsingin yliopisto Yksityisoikeuden laitos Lähtökohtia Maankäyttösopimus perinteinen

Lisätiedot

Rahoituksen uudet mahdollisuudet. Vesa Rasinaho Specialist Counsel Finlandia-talo 1.9.2006

Rahoituksen uudet mahdollisuudet. Vesa Rasinaho Specialist Counsel Finlandia-talo 1.9.2006 Rahoituksen uudet mahdollisuudet Specialist Counsel Finlandia-talo 1.9.2006 Oman pääoman ehtoinen rahoitus 2 Uusi pääomajärjestelmä Osakepääomaa voidaan korottaa antamatta osakkeita ja osakkeita voidaan

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Turun Monitoimihalli, Turku Osoite: PL 39, 20251 Turku Y-tunnus: 0816425-3

Kiinteistö Oy Turun Monitoimihalli, Turku Osoite: PL 39, 20251 Turku Y-tunnus: 0816425-3 LUONNOS 4.6.2012 SULAUTUMISSUUNNITELMA 1 Sulautumisen osapuolet 1.1 Vastaanottava yhtiö 1.2 Sulautuva yhtiö Kiinteistö Oy Turun Monitoimihalli, Turku Osoite: PL 39, 20251 Turku Y-tunnus: 0816425-3 Kiinteistöosakeyhtiö

Lisätiedot

Osakassopimus. päivän vara? Vesa Ellonen

Osakassopimus. päivän vara? Vesa Ellonen Osakassopimus tiekartta vai pahan päivän vara? Vesa Ellonen Technopolis 22.8.2013 Osakassopimus Osakassopimus on osakeyhtiön osakkeenomistajien välinen sopimus, jossa sovitaan esimerkiksi yhtiön - hallintoon

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

Ammattikorkeakoululaitoksen uudistaminen Hallituksen iltakoulu 16.11.2011. Johtaja Anita Lehikoinen 21.11.2011

Ammattikorkeakoululaitoksen uudistaminen Hallituksen iltakoulu 16.11.2011. Johtaja Anita Lehikoinen 21.11.2011 Ammattikorkeakoululaitoksen uudistaminen Hallituksen iltakoulu 16.11.2011 Johtaja Anita Lehikoinen 21.11.2011 AMMATTIKORKEAKOULUT OSAKEYHTIÖIKSI Ammattikorkeakoulut ovat jatkossa osakeyhtiöitä ja siten

Lisätiedot

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Sivu 1 / 5 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Talenom Oyj:n (yhtiö) varsinainen yhtiökokous on 17.3.2016 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön hallituksen (hallitus) ehdotuksen 17.2.2016 mukaisesti

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 10b: Oman pääoman riittävyys

KIRJANPITO 22C Luento 10b: Oman pääoman riittävyys KIRJANPITO 22C00100 Luento 10b: Oman pääoman riittävyys OMAN PÄÄOMAN RIITTÄVYYS Vähimmäisosakepääoma (OYL 1:3 ): Yksityinen osakeyhtiö (oy) 2 500 euroa Julkinen osakeyhtiö (oyj) 80 000 euroa. Yhtiön osakkaiden

Lisätiedot

eq-konsernin palkitsemisperiaatteet

eq-konsernin palkitsemisperiaatteet eq-konsernin palkitsemisperiaatteet Sisällys eq-konsernin palkitsemisperiaatteet... 3 1. Palkitsemista ohjaavat periaatteet ja tavoitteet... 3 2. Päätöksentekojärjestys... 3 3. Palkitsemisessa noudatettavat

Lisätiedot

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Sivu 1 / 5 Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on päättänyt esittää 15.4.2016 kokoontuvalle Componenta Oyj:n (yhtiö) ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio oikeuksien

Lisätiedot

Oikeussuoja hankintalakien ulkopuolelle jäävissä hankinnoissa

Oikeussuoja hankintalakien ulkopuolelle jäävissä hankinnoissa Oikeussuoja hankintalakien ulkopuolelle jäävissä hankinnoissa Anne Nenonen OTT, esittelijäneuvos NAF 4.2.2015 Väitöskirjan sisällöstä Artikkeliväitöskirja Yhteenveto Viisi artikkelia Julkaistu FORUM IURIS

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro PK-yrittäjä ja osinkoverotus. VATT PÄIVÄ 8.10.2014 Jouko Karttunen

Kommenttipuheenvuoro PK-yrittäjä ja osinkoverotus. VATT PÄIVÄ 8.10.2014 Jouko Karttunen Kommenttipuheenvuoro PK-yrittäjä ja osinkoverotus VATT PÄIVÄ 8.10.2014 Jouko Karttunen 1 PK yrittäjän näkökulma Suomen osinkoverotuksesta Vuosina 1969 1989 voimassa osinkovähennysjärjestelmä eri muodoissaan

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

INTERAVANTI OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.6.2009 klo 10:40

INTERAVANTI OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.6.2009 klo 10:40 INTERAVANTI OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.6.2009 klo 10:40 PROPOSTA OY SULAUTUU INTERAVANTI OYJ:ÖÖN Sulautumisjärjestelyn kuvaus Proposta Oy:n (Y-tunnus 0683848-8)ja Interavanti Oyj:n hallitukset ovat allekirjoittaneet

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO 1 KAUPUNGINKANSLIA Oikeuspalvelut Kaisa Mäkinen

HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO 1 KAUPUNGINKANSLIA Oikeuspalvelut Kaisa Mäkinen HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO 1 Kiinteistö Oy Kaapelitalo Kiinteistö Oy Kaapelitalon hankintaoikeudellinen asema Käsiteltävä kysymys Loppupäätelmä Tässä muistiossa on käsitelty KOY Kaapelitalon edustajien

Lisätiedot

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti:

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti: Y-tunnus: 0347890- Sivu JOENSUUN PYSAKOINTI OY:N YHTIOJARJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Joensuun Pysäköinti Oy ja kotipaikka on Joensuun kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on maankäyttö- ja rakennuslain sekä

Lisätiedot

Uusi osakeyhtiölaki ja tilinpäätöskäytäntö 1.9.2006

Uusi osakeyhtiölaki ja tilinpäätöskäytäntö 1.9.2006 Uusi osakeyhtiölaki ja tilinpäätöskäytäntö Henrik Sormunen, Partner Tomi Seppälä, Partner PwC Sisällysluettelo Tilinpäätöstä koskevat UOYL:n säännökset pähkinänkuoressa Ongelma-alueita Sijoitetun vapaan

Lisätiedot

Osuuskuntien ylijäämänjaon veromuutokset 2015. Pellervon Päivä 2015 Lakiasiainjohtaja Anne Kontkanen

Osuuskuntien ylijäämänjaon veromuutokset 2015. Pellervon Päivä 2015 Lakiasiainjohtaja Anne Kontkanen Osuuskuntien ylijäämänjaon veromuutokset 2015 Pellervon Päivä 2015 Lakiasiainjohtaja Anne Kontkanen Mitä on ylijäämän jako? erä, jonka osuuskunta jakaa jäsenilleen vahvistetun tilinpäätöksen perusteella

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET. Raimo Immonen Senior advisor, professori

OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET. Raimo Immonen Senior advisor, professori OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET Raimo Immonen Senior advisor, professori Sijoitukset sidottuun tai vapaaseen omaan pääomaan Mitä vaihtoehtoja on sijoituksen kirjaamisessa taseeseen perustamisessa

Lisätiedot

Eriävä mielipide. Perustelut. IFRS:n yleisistä perusteista

Eriävä mielipide. Perustelut. IFRS:n yleisistä perusteista Eriävä mielipide Me allekirjoittaneet Terhi Järvikare, Päivi Räty ja Tomi Seppälä olemme eri mieltä kirjanpitolautakunnan IFRS-jaoston Alma Median rakennejärjestelystä 20.12.2005 antaman lausunnon lopputuloksesta.

Lisätiedot

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki.

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki. YHTIÖJÄRJESTYS 1 (5) Luonnos Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy:n yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi 2 Yhtiön kotipaikka 3 Yhtiön toimiala 4 Yhtiön omistajuus 5 Tilikausi 6 Osakepääoma Yhtiön toiminimi

Lisätiedot

UUSI OSUUSKUNTALAKI Keskeiset muutokset ja vaikutus osuuskuntiin

UUSI OSUUSKUNTALAKI Keskeiset muutokset ja vaikutus osuuskuntiin UUSI OSUUSKUNTALAKI Keskeiset muutokset ja vaikutus osuuskuntiin Pellervo Päivä 2013 Lakiasiainjohtaja Anne Kontkanen Pellervo-Seura ry Miksi uusi osuuskuntalaki? valmistelulle aseteut tavoitteet: osuuskuntien

Lisätiedot

LUONNOS Osapuolet 1 9 jäljempänä yhdessä Kunnat ja kukin yksin Kunta.

LUONNOS Osapuolet 1 9 jäljempänä yhdessä Kunnat ja kukin yksin Kunta. LUONNOS 21.9.2016 SOPIMUS Osapuolet 1) Lappeenrannan kaupunki, PL 11, 53101 Lappeenranta 2) lmatran kaupunki, Virastokatu 2, 55100 lmatra 3) Ruokolahden kunta, Virastotie 3, 56100 Ruokolahti 4) Parikkalan

Lisätiedot

16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE

16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE 16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE Stockmann Oyj Abp:n hallitus ehdottaa 15.3.2012 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle optio-oikeuksien antamista

Lisätiedot

Ryhmittymät tarjoajana ja hankintalainsäädäntöä. Juha Kontkanen

Ryhmittymät tarjoajana ja hankintalainsäädäntöä. Juha Kontkanen Ryhmittymät tarjoajana ja hankintalainsäädäntöä Juha Kontkanen Hankintalaki mahdollistaa ryhmittymänä tarjoamisen Hankintalaki mahdollistaa tarjouskilpailuun osallistumisen ryhmittymänä. Ryhmittymästä

Lisätiedot

Kori 1 Kori 2 Kori 3 Ei liputusta.

Kori 1 Kori 2 Kori 3 Ei liputusta. 1 (12) Liputusesimerkkejä Liputusvelvollisuus voi syntyä kolmessa eri korissa. Koriin 1 sisältyy olemassa oleva omistus- ja ääniosuus. Koriin 2 sisältyvät rahoitusvälineet, jotka oikeuttavat hankkimaan

Lisätiedot

SIEVI CAPITAL OYJ YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

SIEVI CAPITAL OYJ YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI CAPITAL OYJ PÖYTÄKIRJA Y: 0190457-0 No. 2/2014 SIEVI CAPITAL OYJ YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 4.11.2014 AIKA: 4.11.2014 alkaen klo. 14:00 PAIKKA: LÄSNÄ: Yhtiön pääkonttori, Yritystie 6, Sievi Ääniluettelon

Lisätiedot

Talous ja tariffiasetanta. 5.9.2013 Tom Pippingsköld

Talous ja tariffiasetanta. 5.9.2013 Tom Pippingsköld 1 Talous ja tariffiasetanta 2 Rahoitus Talous 3 Rahoitus 4 Mikä määrittää Fingridin rahoitustarpeet Fingridin strategia - oikea tieto investointiohjelmasta Budjetit ja ennusteet - oikea ja riittävä tieto

Lisätiedot

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 0 POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen taustaa 3. Sopimuksen tarkoitus 4. Yhtiön osakepääoma, osakkeiden

Lisätiedot

A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli.

A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. ASIAKKAIDEN LUOKITTELUKRITEERIT A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. B. AMMATTIMAINEN ASIAKAS B 1. Yhteisöt Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla toimintaa

Lisätiedot

Hallituspartneripäivät Oulussa 12.9.2014 Mitä hallituksen huolellisuusvelvoite tarkoittaa?

Hallituspartneripäivät Oulussa 12.9.2014 Mitä hallituksen huolellisuusvelvoite tarkoittaa? Hallituspartneripäivät Oulussa 12.9.2014 Mitä hallituksen huolellisuusvelvoite tarkoittaa? KHT Jari Karppinen Hallituksen työskentelyä ohjaavat yleisperiaatteet osakeyhtiölain näkökulmasta Sivu 2 Osakeyhtiölain

Lisätiedot

Maksukykytesti. Manne Airaksinen

Maksukykytesti. Manne Airaksinen Maksukykytesti Manne Airaksinen Oma pääoma (8:1) 2 Sidottu oma pääoma osakepääoma VPL: vanhat ylikurssi- ja vararahastot arvonkorotusrahasto (KPL) käyvän arvon rahasto (KPL) käyvän arvon rahasto (IFRS)

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Emoyhtiön taseen 31.12.2013 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 17 969 052,99 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle,

Lisätiedot

Kestävän kilpailupolitiikan elementit

Kestävän kilpailupolitiikan elementit Kestävän kilpailupolitiikan elementit Kilpailuviraston 20-vuotisjuhlaseminaari Finlandia-talo 7.10.2008 Matti Vuoria, toimitusjohtaja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Lähtökohta Esityksen lähtökohtana

Lisätiedot

Optio oikeuksista 1.320.000 merkitään tunnuksella 2010A, 1.340.000 merkitään tunnuksella 2010B ja 1.340.000 merkitään tunnuksella 2010C.

Optio oikeuksista 1.320.000 merkitään tunnuksella 2010A, 1.340.000 merkitään tunnuksella 2010B ja 1.340.000 merkitään tunnuksella 2010C. NOKIAN RENKAAT OYJ:N OPTIO OIKEUDET 2010 Nokian Renkaat Oyj:n hallitus (hallitus) on kokouksessaan 10.2.2010 päättänyt esittää 8.4.2010 kokoontuvalle Nokian Renkaat Oyj:n (yhtiö) varsinaiselle yhtiökokoukselle

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 14/2013

Määräykset ja ohjeet 14/2013 Määräykset ja ohjeet 14/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Komissio esittää yhtiöoikeutta ja omistajaohjausta koskevan toimintasuunnitelman

Komissio esittää yhtiöoikeutta ja omistajaohjausta koskevan toimintasuunnitelman IP/03/716 Bryssel 21. toukokuuta 2003 Komissio esittää yhtiöoikeutta ja omistajaohjausta koskevan toimintasuunnitelman Euroopan komission tuoreella toimintasuunnitelmalla yhtiöoikeuden uudistamisesta ja

Lisätiedot

YRITYSJÄRJESTELYT. RJESTELYT Hämeenlinna 4.4.2007 Asianajaja, varatuomari Kaija Kess

YRITYSJÄRJESTELYT. RJESTELYT Hämeenlinna 4.4.2007 Asianajaja, varatuomari Kaija Kess YRITYSJÄRJESTELYT RJESTELYT Hämeenlinna 4.4.2007 Asianajaja, varatuomari Kaija Kess YRITYSJÄRJESTELYT RJESTELYT Yritysmuodon muutokset Yrityskaupat Yritysmuodon muutokset Yleensä osa yritysjärjestelykokonaisuutta

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN SUUNNITTELU. KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd

PK-YRITYKSEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN SUUNNITTELU. KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd PK-YRITYKSEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN SUUNNITTELU KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd Yrityksen rahoituslähteet 1. Oman pääomanehtoinen rahoitus Tulorahoitus Osakepääoman korotukset 2. Vieraan pääomanehtoinen

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rakenne ja tulkinta Erkki Laitila. E Laitila 1

Tilinpäätöksen rakenne ja tulkinta Erkki Laitila. E Laitila 1 Tilinpäätöksen rakenne ja tulkinta Erkki Laitila E Laitila 1 YRITYSTOIMINNAN TAVOITTEENA ON TAVALLISESTI VOITON MAKSIMOINTI TULOT MENOT = MAHDOLLISIMMAN SUURI LUKU VOITTOA VOIDAAN MAKSIMOIDA JOKO LYHYELLÄ

Lisätiedot

Arvopaperikeskusasetus, hallintarekisteröinti ja omistuksen julkisuus. Listayhtiöiden neuvottelukunta 12.9.

Arvopaperikeskusasetus, hallintarekisteröinti ja omistuksen julkisuus. Listayhtiöiden neuvottelukunta 12.9. Arvopaperikeskusasetus, hallintarekisteröinti ja omistuksen julkisuus Listayhtiöiden neuvottelukunta 12.9. 1 TAUSTA 2 Sääntelyn tausta Komission pitkäaikaisena tavoitteena ollut luoda tehokkaat eurooppalaiset

Lisätiedot

SISÄLLYS. Alkusanat 11. Lyhenteet 13. Johdanto

SISÄLLYS. Alkusanat 11. Lyhenteet 13. Johdanto SISÄLLYS Alkusanat 11 1 Johdanto 2 Osakeyhtiön Lyhenteet 13 15 1.1 Osakeyhtiön olennaiset piirteet........................ 17 1.1.1 Oikeushenkilöllisyys.......................... 17 1.1.2 Rajoitettu vastuu.............................

Lisätiedot

OSUUSKUNTALAIN UUDET MAHDOLLISUUDET. Pellervon Päivä 2013 Osuuskuntalakiseminaari Prof. Jukka Mähönen 10.4.2013

OSUUSKUNTALAIN UUDET MAHDOLLISUUDET. Pellervon Päivä 2013 Osuuskuntalakiseminaari Prof. Jukka Mähönen 10.4.2013 OSUUSKUNTALAIN UUDET MAHDOLLISUUDET Pellervon Päivä 2013 Osuuskuntalakiseminaari Prof. Jukka Mähönen 10.4.2013 2 ENSIKSIKIN: MIKÄ EI MUUTU? Olennaista osuuskunnan tarkoitus (EOKL 1:5) Osuuskunnan toiminnan

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2016

Määräykset ja ohjeet X/2016 Määräykset ja ohjeet X/2016 Työkyvyttömyysriskin hallinta: Työeläkevakuutusyhtiöt Dnro FIVA 16/01.00/2015 Antopäivä x.x.2016 Voimaantulopäivä x.x.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 10/2014

Määräykset ja ohjeet 10/2014 Määräykset ja ohjeet 10/2014 Julkistettavat tiedot varojen vakuussidonnaisuudesta ja varoista, jotka eivät ole vakuuskäytössä Dnro FIVA 15/01.00/2014 Antopäivä 4.12.2014 Voimaantulopäivä 27.12.2014 FINANSSIVALVONTA

Lisätiedot

Eurooppalainen yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen laatukehys

Eurooppalainen yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen laatukehys Eurooppalainen yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen laatukehys Kansalliset edellytykset ja vaatimukset palvelun tarjoajalle 22.8.2014 Sirpa Granö ja Johanna Haaga (käännös) Kansalliset edellytykset ja

Lisätiedot

1. OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT

1. OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT LIITE Pörssitiedote15.5.2014 ASPOCOMP GROUP OYJ:N TOIMITUSJOHTAJALLE OPTIO-OIKEUKSIA ASPOCOMP GROUP OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT 1/2014 1. OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT 1.1 Optio-oikeuksien määrä Annetaan yhteensä

Lisätiedot

Yritysmuodot. Yksityinen toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö 4. Osakeyhtiö Osuuskunta Lähde: Tomperi, Käytännön kirjanpito

Yritysmuodot. Yksityinen toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö 4. Osakeyhtiö Osuuskunta Lähde: Tomperi, Käytännön kirjanpito Yritysmuodot Yksityinen toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö 4. Osakeyhtiö Osuuskunta Lähde: Tomperi, Käytännön kirjanpito Marjatta Kariniemi 7.2.2005 1 Osakeyhtiö Lue Kehittyvä kirjanpitotaito kirjasta

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä. 22.12.2015 17:43:22 Y-tunnus: 2362008-5 YHTEISÖSÄÄNNÖT

Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä. 22.12.2015 17:43:22 Y-tunnus: 2362008-5 YHTEISÖSÄÄNNÖT Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä 22.12.2015 17:43:22 Y-tunnus: 2362008-5 YHTEISÖSÄÄNNÖT Yritys- ja yhteisötunnus: 2362008-5 Nimi: Top Finance Oy Sisältö: Yhteisösäännöt Voimassaoloaika:

Lisätiedot

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 10.30

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 10.30 AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.2.2009 klo 10.30 KUTSU AFFECTO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 3.4.2009 alkaen klo

Lisätiedot

- tukea kohdeyrityksen toimintaa ja. Edelleen paketoinnin tavoitteena on

- tukea kohdeyrityksen toimintaa ja. Edelleen paketoinnin tavoitteena on PALVELUKUVAUS 1 (6) YHTIÖ- JA SOPIMUSOIKEUDEN AUDITOINTIPALVELUPAKETTI 1 Tavoite ja tarkoitus Tarkoituksena on - selvittää kohdeyrityksen yhtiöoikeudellinen tila ja/tai sen, - sopimuksiin ja toimintaprosesseihin

Lisätiedot

Eduskunnan talousvaliokunta 5.2.2016 Hallitusneuvos Kari Parkkonen

Eduskunnan talousvaliokunta 5.2.2016 Hallitusneuvos Kari Parkkonen HE 144/2015 vp laeiksi julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annetun lain, valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 8 a :n sekä valtion vientitakuista annetun lain 10

Lisätiedot

AMLKU 2009 2010 työn vaihe tänään. Yhtiöoikeusyhdistys 22.4.2009 Marianna Uotinen-Tarkoma, VM-RMO

AMLKU 2009 2010 työn vaihe tänään. Yhtiöoikeusyhdistys 22.4.2009 Marianna Uotinen-Tarkoma, VM-RMO AMLKU 2009 2010 työn vaihe tänään Yhtiöoikeusyhdistys 22.4.2009 Marianna Uotinen-Tarkoma, VM-RMO Miksi hanke on käynnissä? Eduskunnan ponnet arvopaperimarkkinalainsäädännön tulkintaongelmista Kokonaistarkastelun

Lisätiedot

Velkojan tulee olla ammattitaitonsa puolesta ammattimainen sijoittaja.

Velkojan tulee olla ammattitaitonsa puolesta ammattimainen sijoittaja. 1. SOPIMUS MULTIFIRE PÄÄOMALAINAN EHDOISTA SOPIJAPUOLET Velkoja Sijoittaja X (123456 1234) ( Yritys X ) Kotipolku 1 a 2 12345 Rahala Velallinen Hedgehog Oy 1920825 8 Vesannontie 9 A 00510 Helsinki 040

Lisätiedot

COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus

COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus COMPONENTA OYJ OSAKEANTI 2012 Page 1 of 5 COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus Yhtiön 23.2.2012 kokoontunut yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulu-uudistuksen tilannekatsaus. Alustus AMK-päivillä Lahdessa 13.5.2014 Johtaja Hannu Sirén

Ammattikorkeakoulu-uudistuksen tilannekatsaus. Alustus AMK-päivillä Lahdessa 13.5.2014 Johtaja Hannu Sirén Ammattikorkeakoulu-uudistuksen tilannekatsaus Alustus AMK-päivillä Lahdessa 13.5.2014 Johtaja Hannu Sirén AMMATTIKORKEAKOULU-UUDISTUKSEN II VAIHE Hallituksen esitys uudeksi ammattikorkeakoululaiksi eduskunnalle

Lisätiedot

Optio-oikeuksista merkitään tunnuksella 2011A, merkitään tunnuksella 2011B ja merkitään tunnuksella 2011C.

Optio-oikeuksista merkitään tunnuksella 2011A, merkitään tunnuksella 2011B ja merkitään tunnuksella 2011C. I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT 1. Optio-oikeuksien määrä Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 5.500.000 kappaletta, ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 5.500.000 yhtiön uutta tai sen hallussa

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja

Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja tuottaa tietoliikennepalveluita Pyhäjärven ja Kärsämäen kuntien

Lisätiedot

Paperittomana peruskoulussa. Pentti Arajärvi Paperittomat -hanke 11.4.2014

Paperittomana peruskoulussa. Pentti Arajärvi Paperittomat -hanke 11.4.2014 Paperittomana peruskoulussa Pentti Arajärvi Paperittomat -hanke 11.4.2014 Perustuslain 16.1. Jokaisella on oikeus maksuttomaan perusopetukseen. Oppivelvollisuudesta säädetään lailla. Lapsen oikeuksien

Lisätiedot

Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus

Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus Yrityskauppatilaisuus, Vantaa 5.10.2016 Lakimies Mikko Ranta Nordea Private Banking Yrityskauppa ja siihen valmistautuminen Kaupan kohde Osakekannan kauppa (myyjänä

Lisätiedot

Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet

Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet Verotietoisku 16.3.2016 Pääomasijoitus oman pääoman ehtoinen sijoitus tai yrityskauppa Oman pääoman ehtoinen sijoitus Osakekauppa Kauppahinta

Lisätiedot

Kunnan konserniohjaus. Tiedotustilaisuus 28.6.2005

Kunnan konserniohjaus. Tiedotustilaisuus 28.6.2005 Kunnan konserniohjaus Tiedotustilaisuus 28.6.2005 Omistajapolitiikka ja konserniohjaus Omistajapolitiikka Omistajastrategia - mitä omistetaan Konsernisohjaus - miten omistetaan Strategegisten tavoitteiden

Lisätiedot

ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS klo ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE

ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS klo ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 23.5.2002 klo 12.00 ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE Rocla Oyj:n hallitus on päättänyt hakea vuoden 1998 optiolainaan liittyvien

Lisätiedot

Muutoksesta voimaa Jari Stenvall Professori Johtamiskorkeakoulu Tampereen yliopisto

Muutoksesta voimaa Jari Stenvall Professori Johtamiskorkeakoulu Tampereen yliopisto Presentaation nimi Muutoksesta voimaa Jari Stenvall Professori Johtamiskorkeakoulu Tampereen yliopisto Presentaation nimi 2 Haaste - Muuttumattomuudesta voimaa? - Ihmisten taipumus puolustaa olemassa olevaa

Lisätiedot

Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS

Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS Allekirjoittanut merkitsijä merkitsee Kuntien Tiera Oy:n uusia osakkeita tämän merkintäsitoumuksen mukaisesti. Merkintä perustuu

Lisätiedot

9 VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

9 VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE AFFECTO OYJ PÖYTÄKIRJA 112011 3 (6) 7 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN Merkittiin, että yhtiön ja konsernin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat lain ja yhtiöjäijestyksen mukaisesti

Lisätiedot

GUMBÖLE GOLF OY OSAKEANTIESITE I/2014

GUMBÖLE GOLF OY OSAKEANTIESITE I/2014 1 GUMBÖLE GOLF OY OSAKEANTIESITE I/2014 (Yhtiökokouksen valtuutus ja hallituksen päätös 17.12.2013) Antipäätös O007, 4.2.2014 II D-lajin osake YLEISTÄ TAUSTAA Gumböle Golf Oy:n yhtiökokous teki 27.11.2013

Lisätiedot

MAATILAYRITYKSEN OSAKEYHTIÖIT- TÄMINEN. ProAgria Etelä-Suomi ry Simo Solala yritys- ja talousasiantuntija 050 595 1059 simo.solala@proagria.

MAATILAYRITYKSEN OSAKEYHTIÖIT- TÄMINEN. ProAgria Etelä-Suomi ry Simo Solala yritys- ja talousasiantuntija 050 595 1059 simo.solala@proagria. MAATILAYRITYKSEN OSAKEYHTIÖIT- TÄMINEN ProAgria Etelä-Suomi ry Simo Solala yritys- ja talousasiantuntija 050 595 1059 simo.solala@proagria.fi Yksityinen maatalouden harjoittaja Harjoittaa liiketoimintaa

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 12.4.2016 SISÄLLYS 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

osakeyhtiölain kielenhuolto

osakeyhtiölain kielenhuolto Kotimaisten kielten tutkimuskeskus Kielitoimisto Asunto-osakeyhti osakeyhtiölain kielenhuolto Salli Kankaanpää, Aino Piehl ja Matti Räsänen 20.3.2008 Kielenhuoltajien kommenttien aiheita Saako lukija tarpeeksi

Lisätiedot

RAHASTOYHTIÖIDEN OMISTAJAOHJAUS. Finanssialan Keskusliiton (FK) sijoitusrahastojohtokunnan suositus

RAHASTOYHTIÖIDEN OMISTAJAOHJAUS. Finanssialan Keskusliiton (FK) sijoitusrahastojohtokunnan suositus RAHASTOYHTIÖIDEN OMISTAJAOHJAUS Finanssialan Keskusliiton (FK) sijoitusrahastojohtokunnan suositus 1.2.2012 1 Rahastoyhtiöiden omistajaohjaus Sisällysluettelo 1 TAUSTAA SUOSITUKSELLE... 2 2 RAHASTOYHTIÖIDEN

Lisätiedot

Yksityisyyden suoja sosiaalihuollossa

Yksityisyyden suoja sosiaalihuollossa Sirpa Posio Yksityisyyden suoja sosiaalihuollossa Yliopistollinen väitöskirja, joka Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan suostumuksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi Calonian luentosalissa

Lisätiedot

Eurooppayhtiöasetukseen liittyvä kansallinen sääntelytarve ja -mahdollisuudet. A. SE-asetuksessa edellytetyt kansallisen lainsäädännön muutokset

Eurooppayhtiöasetukseen liittyvä kansallinen sääntelytarve ja -mahdollisuudet. A. SE-asetuksessa edellytetyt kansallisen lainsäädännön muutokset 1 Oikeusministeriö Eurooppayhtiölaki-työryhmä/jj 17.10.2003 Eurooppayhtiöasetukseen liittyvä kansallinen sääntelytarve ja -mahdollisuudet A. SE-asetuksessa edellytetyt kansallisen lainsäädännön muutokset

Lisätiedot

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa.

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion eläkelain ja valtion eläkerahastosta annetun lain 5 ja 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan linjaus

Vapaaehtoistoiminnan linjaus YHDESSÄ MUUTAMME MAAILMAA Vapaaehtoistoiminnan linjaus Suomen Punainen Risti 2008 Hyväksytty yleiskokouksessa Oulussa 7.-8.6.2008 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

Vesiosuuskunnat ja julkinen sääntely

Vesiosuuskunnat ja julkinen sääntely Vesiosuuskunnat ja julkinen sääntely Ulvila 8.5.2014 Kari Nykänen 1 Vesiosuuskuntatoimintaa määrittävät keskeiset lait laki Osuuskuntalaki 1.1.2014 Vesihuolto- 1.9.2014 Vesiosuuskunnat OSUUSKUNTALAKI MÄÄRITTELEE

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 24.3.2011 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI

HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 24.3.2011 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI 1(7) HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 24.3.2011 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI 1 Yhtiöjärjestyksen muuttaminen Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen

Lisätiedot

Espoon kaupungin omistajapolitiikka

Espoon kaupungin omistajapolitiikka Espoon kaupungin omistajapolitiikka ESPOON KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKKA 2016 2 (5) Sisällysluettelo 1 Tausta... 3 2 Omistajapolitiikan päämäärä... 3 3 Omistajapolitiikan tavoitteet... 4 4 Ohjausperiaatteet...

Lisätiedot

arvopaperit ovat julkisen 6.02 Dnro 1243/8.9/89, 7.12.1989 kaupankäynnin kohteena

arvopaperit ovat julkisen 6.02 Dnro 1243/8.9/89, 7.12.1989 kaupankäynnin kohteena RAHOITUSTARKASTUS OHJE 204.2 1(5) Antopäivä: 14.1.1994 Vaihde (90) 18 351 Voimassaoloaika: 14.2.1994 lukien toistaiseksi Sijoitusyhtiöille, joiden Korvaa ohjeen: arvopaperit ovat julkisen 6.02 Dnro 1243/8.9/89,

Lisätiedot

Optio-oikeudet suunnataan konsernin avainhenkilöille. Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta.

Optio-oikeudet suunnataan konsernin avainhenkilöille. Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta. DOVRE GROUP OYJ:N OPTIO-OHJELMA 2013 :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on 24.1.2013 päättänyt Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 2012 hallitukselle antaman valtuutuksen nojalla optio-oikeuksien antamisesta

Lisätiedot

AVAINBIOTOOPPITIEDON SAATAVUUS

AVAINBIOTOOPPITIEDON SAATAVUUS AVAINBIOTOOPPITIEDON SAATAVUUS LAINSÄÄDÄNNÖN TARKASTELUA AVOIMUUDEN NÄKÖKULMASTA Minna Pappila OTT, tutkijatohtori Itä-Suomen yliopisto Turun yliopisto ESITYKSEN RAKENNE: Ympäristötiedon avoimuuden merkitys

Lisätiedot

Sisällys. Lyhenteet 11. Esipuhe 13

Sisällys. Lyhenteet 11. Esipuhe 13 Sisällys Lyhenteet 11 Esipuhe 13 I Johdanto 15 1. Rahoitusmarkkinat.......................... 15 1.1 Arvopaperimarkkinoiden synty ja kehitys..... 15 1.2 Kehitys Suomessa....................... 18 1.3 Rahoitusmarkkinoiden

Lisätiedot

Osuuskuntien ylijäämänjaon veromuutokset 2015. Varsinais-Suomen alueseminaari 9.2.2015 Lakiasiainjohtaja Anne Kontkanen

Osuuskuntien ylijäämänjaon veromuutokset 2015. Varsinais-Suomen alueseminaari 9.2.2015 Lakiasiainjohtaja Anne Kontkanen Osuuskuntien ylijäämänjaon veromuutokset 2015 Varsinais-Suomen alueseminaari 9.2.2015 Lakiasiainjohtaja Anne Kontkanen Mitä on ylijäämän jako? erä, jonka osuuskunta jakaa jäsenilleen vahvistetun tilinpäätöksen

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Suurpellon jätehuolto Oy 30.11.2015 13:50:00 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 30.11.2015 Toiminimi: Suurpellon jätehuolto Oy Yritys- ja yhteisötunnus:

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ PÖRSSITIEDOTE 22.12.2015 klo 12:45 Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOSIN RAHOITUKSEN JA TASERAKENTEEN

Lisätiedot

Hallituksen velvollisuudet, toimintatavat ja vastuut uuden lain mukaan

Hallituksen velvollisuudet, toimintatavat ja vastuut uuden lain mukaan Hallituksen velvollisuudet, toimintatavat ja vastuut uuden lain mukaan mikä muuttuu muuttuuko mikään? Tomas Lindholm Roschier Holmberg Sisältö 2 Tehtävien ja vastuun ilmeneminen uudessa laissa Lojaliteettivelvollisuus

Lisätiedot

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous 16.12.2013 I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät 1. Raskone Oy:n hallintoelimet 1.1. Yhtiökokous Osakeyhtiölain mukaan ylintä päätäntävaltaa osakeyhtiössä käyttää yhtiökokous, joka

Lisätiedot

TURUN SEUDUN PUHDISTAMO OY:N YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN

TURUN SEUDUN PUHDISTAMO OY:N YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN Kaupunginhallitus 260 19.10.2016 Kaupunginvaltuusto 57 16.11.2016 TURUN SEUDUN PUHDISTAMO OY:N YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN 127/14/05/01/2016 KHALL 260 Taustaa Turun seudun puhdistamo Oy:n hallitus on

Lisätiedot