Aloitan lektioni muutamalla huomiolla tutkimukseni teoreettisesta viitekehyksestä ja käytetyistä metodeista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aloitan lektioni muutamalla huomiolla tutkimukseni teoreettisesta viitekehyksestä ja käytetyistä metodeista"

Transkriptio

1 1 (6) OTK, LL.M. (Harvard) Kari Lautjärvi Helsingin yliopisto, Pieni juhlasali klo Arvoisa kustos, arvoisa vastaväittäjä, hyvät kuulijat Aloitan lektioni muutamalla huomiolla tutkimukseni teoreettisesta viitekehyksestä ja käytetyistä metodeista Taloustiede perustaa olemassaolonsa pitkälti resurssien rajallisuuteen ja tämän edellyttämään jatkuvaan tarpeeseen kohdentaa voimavaroja. Yleisenä pyrkimyksenä on lisätä kansantaloudellista tehokkuutta. Eräs taloustieteellisen tarkastelun keskeinen kysymys on ollut löytää tehokkain ja vähiten transaktiokustannuksia aiheuttava tapa yhdistää yhtiön pääoma ja johtamistaito menestyksellisen yritystoiminnan aikaansaamiseksi. Oikeustaloustiede on - myös Suomessa - vakiinnuttanut asemansa yhtiöoikeuden tutkimussuuntana. Oikeustaloustiede pyrkii normatiivisesti - ja myös kriittisesti - arvioimaan yleisesti oikeudellisen sääntelyn tarkoituksenmukaisuutta ja kehittämistarpeita - pitkälti tulevaisuuteen de lege ferenda suunnatulla tutkimusotteella. Vaikka tutkimukseni perustana on lainopillinen, oikeusdogmaattinen metodi - eli oikeussääntöjen sisällön selvittäminen ja niiden systematisointi - tutkimuksessani on myös vahva oikeustaloustieteellinen näkökulma. Tutkimukseni kohdistuu nykyisyyteen ja tulevaisuuteen, ei niinkään menneisyyteen. Olenkin tutkimukseni johtopäätöksissä esittänyt lukuisia kehittämisehdotuksia sääntelyymme. Johtopäätöksiini sisältyy myös perinteisestä yhtiöoikeudellisesta näkemyksestä poikkeavia ja kenties uusiakin ajatuksia, jotka toivottavasti saavat ansaitsemansa kritiikin, mutta jotka myös näin uskon - laajentavat näkökulmaa osakeyhtiöoikeudelliseen keskusteluun ja tutkimukseeen. Tutkimukseni teoreettisena viitekehyksenä olen hyödyntänyt päämies-agenttiteoriaa, jota - omine puutteineenkin - voidaan käyttää työvälineenä tarkasteltaessa osakeyhtiötä ja sen eri intressitahojen välisiä suhteita sekä näihin liittyviä sääntelytarpeita. Aina kun osakeyhtiön eri toimijoiden joiksi on perinteisesti katsottu yhtiön johto sekä enemmistö - ja vähemmistöosakkaat - välillä on nähtävissä informaation epäsymmetriaa, joka johtaa tai saattaa johtaa intressiristiriitaan, tulee mielestäni myös päämies-agenttisuhteita osakeyhtiössä voida tarkastella yleistä käsitystä laajemmin - myös esimerkiksi osakeyhtiön sopimusvelkojan ja yhtiön johdon välisessä relaatiossa. Yleensä nimenomaan yhtiön johto on parhaiten selvillä yhtiönsä taloudellisesta tilasta ja tulevaisuuden näkymistä. Yhtiön johdon velvollisuus tuottaa ja jakaa informaatiota yhtiön eri intressitahoille ei kuitenkaan ole symmetrinen. Osakeyhtiö on pääomayhtiö, jonka olennaisena tehtävänä on yhtiön toiminnan edellyttämän oman ja vieraan pääoman tehokas hankinta. Myös pääoman hankinnassa vaihtoehtoisten

2 2 (6) sääntelyratkaisujen arvioinnilla voidaan vaikuttaa, yhtäältä tehokkuusnäkökulmasta yhtiön transaktiokustannusten suuruuteen, ja toisaalta oikeudenmukaisuusnäkökulmasta näiden kustannusten jakautumisen taloudellisiin vaikutuksiin. Nykyisen vuoden 2006 osakeyhtiölain sallimassa laajassa sopimusvapaudessa on vielä tilaa rahoitusjärjestelyille -ja instrumenteille, jotka alentavat osakeyhtiöiden rahoituskustannuksia. Osakeyhtiöön pääomaa sijoittavien rahoitusinstrumentit ovat varsin vapaasti räätälöitävissä yhtiön toiminnan ajaksi. Oleellisen rajoituksen tälle räätälöinnille asettaa käytännössä ainoastaan oman ja vieraan pääoman välinen maksunsaantiasema, eli velan etusijaisuus suhteessa osakkeeseen. Osakeyhtiössä osakkeenomistajan sijoitukseen liittyvän riskin ja vastuun suuruus rajoittuu lähtökohtaisesti velkasijoituksen tapaan sijoituksen määrään. Tämän lisäksi myös oman ja vieraan pääoman perinteisten tunnusmerkkien erot, eli erityisesti osakkeeseen yleensä liittyvä residuaalisuus, kontrollioikeus, ja määräajattomuus eli perpetuaalisuus - tai velassa perinteisesti näiden tunnusmerkkien vastakohtaisuus tai puuttuminen - ovat hämärtyneet erityisesti niin sanottujen välipääomarahoitusinstrumenttien kehittyessä. Osakeyhtiön rahoituskustannusten näkökulmasta oleellinen tekijä on sijoittajan rahoitusinstrumentin oikeudellinen riskipositio ja luottamus tämän riskiposition ylläpitämiseen. Oikeudellinen riskipositio perustuu sijoittajan rahoitusinstrumentin mahdollistamaan oikeudelliseen asemaan, joka määrittäytyy ennen kaikkea eri intressitahojen oikeudellista asemaa sääntelevän lainsäädännön, näiden välisten sopimusten sekä intressitahojen käytettävissä olevan informaation luotettavuuden perusteella. Tarkastelun keskiössä ovat tällöin kunkin sijoittajan rahoitusinstrumenttiin liittyvät oikeudet ja velvollisuudet. Tätä kysymystä on tärkeää tarkastella paitsi osakeyhtiön ja kunkin sijoittajan välisessä suhteessa, myös yhtiön eri sijoittajien keskinäisissä suhteissa. Korostan tutkimustehtävässäni myös riskipositioperusteista lähestymistapaa, jolloin osakeyhtiön päämies-agenttisuhteiden tarkastelussa painottuu sisältöpainotteinen yhtiöoikeudellinen doktriini. Tällöin tarkastelen kunkin intressitahon osakeyhtiöoikeudellista oikeusasemaa sijoittajan instrumentin todellisen taloudellisen luonteen ja sisällön - en yksinomaan instrumentin oikeudellisen muodon - näkökulmasta. Sisältöpainotteisessa tarkastelussa myös osakeyhtiön sopimusvelkojan oikeusasema päämiehenä saa uusia ulottuvuuksia. Tämä sisältöpainotteisuuden periaate on jo omaksuttu kansainvälisissä tilinpäätösstandardeissa eli IFRS kirjanpitosääntelyssä. Osakeyhtiötä koskeva sääntely on kehittynyt eri oikeudenaloilla sektorikohtaisesti. Osakeyhtiö-, kirjanpito- ja vero-oikeudellinen sääntely pyrkivät kukin osaltaan edistämään tavoitteitaan vahvasti omista lähtökohdistaan. Osakeyhtiöoikeudellisen sääntelyn lähtökohtana on erityisesti yhtiön sisäisten suhteiden, pääoman pysyvyyden ja velkojiensuojan sääntely. Kirjanpito-oikeudellisen sääntelyn ensisijaisena lähtökohtana taas on oikean ja riittävän kuvan antaminen osakeyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Vero-oikeudellisella sääntelyllä on ensisijaisesti fiskaalisia tavoitteita, mutta usein myös muun muassa talous - ja yhteiskuntapoliittisia tavoitteita.

3 3 (6) Eri oikeudenalojen sääntelyn epäsymmetrisyys - ja osittainen ristiriitaisuus - näkyy erityisen selkeästi osakeyhtiöitä koskevassa tilinpäätössääntelyssä ja yhtiöiden käyttämien rahoitusinstrumenttien sääntelyssä. Eri oikeudenalojen sääntely kohtaa ja yhdistyy erityisesti osakeyhtiöiden varojen jakamista koskevassa sääntelyssä. Osakeyhtiö -, kirjanpito - ja verooikeudellisen kohtelun epäsymmetrisyys korostuu erityisesti välipääomarahoitusinstrumenttien kohdalla. Nykyisellään osakeyhtiö- ja vero-oikeudellinen muotopainotteinen tulkintadoktriini ei ota huomioon välipääomarahoitusinstrumentin taloudellista luonnetta ja sisältöä toisin kuin sisältöpainotteisuuteen tukeutuva IFRSkirjanpitosääntely. Seuraavaksi käsittelen yleisesti suomalaisen osakeyhtiön käytettävissä olevia välipääomarahoitusinstrumentteja sekä tutkimuskohteeni ajankohtaisuutta Välipääomarahoitusinstrumentit sijoittuvat ominaisuuksiensa sekä ennen kaikkea taloudellisen luonteensa ja sisältönsä perusteella oman ja vieraan pääoman välimaastoon. Suomalainen osakeyhtiö voi nykyisin hankkia pääomaa hyvin erilaisilla välipääomarahoitusinstrumenteilla. Osakepohjaisiin instrumentteihin voidaan liittää erilaisia velkainstrumentteihin kuuluvia elementtejä, ja päinvastoin. Vuoden 2006 osakeyhtiölain laajentuneen sopimusvapauden ansiosta osakepohjaisia välipääomarahoitusinstrumentteja voidaan entistä vapaammin räätälöidä - luomalla erilajisia osakkeita - osakesijoituksen perinteisten ominaisuuksien kuten residuaalisuuden, kontrollioikeuden, takasijaisuuden tai määräajattomuuden osalta. Erilajinen osake voidaan osakeyhtiölain ja kohdeyhtiön yhtiöjärjestyksen puitteissa rakentaa taloudelliselta luonteeltaan ja sisällöltään lähes velkainstrumenttia vastaavaksi. Sopimusoikeudellinen sopimusvapaus mahdollistaa velkapohjaisten välipääomarahoitusinstrumenttien varsin vapaan räätälöinnin instrumentin residuaalisuuden suhteen (esimerkiksi voitto-osuusehtoinen velka), kontrollioikeuden suhteen (esimerkiksi kovenanttiehtoinen velka), takasijaisuuden suhteen (erityisesti pääomalaina ja debentuuri) tai perpetuaalisuuden suhteen (esimerkiksi hybridilaina). Tämän ohella optiolaina ja vaihtovelkakirjalaina mahdollistavat haltijalleen tulevaisuudessa velkoja-asemansa vaihdon osakkeenomistajuuteen. Itse asiassa osakepohjainen ja velkapohjainen välipääomarahoitusinstrumentti voivat olla keskenään lähes identtiset. Esimerkiksi äänivallattoman, jako-osattoman ja yhtiötä oikeuttavan tai velvoittavan lunastusehtoisen osakkeen sekä vahvasti kovenanttiehtoisen ja muuntoehtoisen hybridilainan ero on käytännössä niiden maksunsaantiasemassa. Tämä on jo huomioitu IFRS-kirjanpitosääntelyssä, jossa yhtiötä lunastukseen velvoittava osake luetaan tietyin edellytyksin yhtiön tasekohtelussa vieraaksi pääomaksi, ja vastaavasti hybridilainaa kohdellaan omana pääomana. Erityisesti tässä yhteydessä voidaan aiheellisesti kysyä, onko ns. "riisutun" osakkeen ja ns. "viritetyn" velan jyrkälle erolle tulevaisuudessa enää sääntelyssämme perusteita. Yleisesti välipääomarahoituksella tavoitellaan oman ja vieraan pääoman ehtoiseen rahoitukseen liittyvien etujen hyödyntämistä ja haittojen minimoimista. Erityisesti välipääomarahoitusinstrumenteilla pyritään sääntelemään sijoittajien kontrollivaltaa sekä

4 4 (6) residuaali - ja maksunsaantiasemaa osakeyhtiössä. Velkapohjaisen välipääomarahoittajan oikeudellista riskipositiota voidaan muuttaa kohdeyhtiön toiminnan aikana suhteessa osakeyhtiön osakkeenomistajiin ja myös muihin velkojiin erityisesti lisäämällä velkainstrumenttiin liittyvää residuaalituottoa tai kontrollioikeutta taikka velkainstrumentin osakkeiksi muuntamiseen liittyviä oikeuksia. Velkapohjaisilla välipääomarahoitusinstrumenteilla voidaan usein myös - dilutoimatta osakeyhtiön osakkeenomistajien omistusosuuksia - lähentää eri sijoittajien intressejä yhtiön toiminnassa. Välipääomarahoitusinstrumenteilla kyetään usein myös hyödyntämään kirjanpidollisesti ja regulatiivisesti (esimerkiksi luottoluokituksen arvioinnissa) oman pääoman etuja sekä verotuksellisesti vieraan pääoman etuja. Osakeyhtiöt tehostavat välipääomarahoituksella pääoman hankintaansa ja alentavat rahoituskustannuksiaan. Välipääomarahoitusinstrumenteista on muodostunut tärkeä yritysrahoituksen riskinhallintakeino ja osakeyhtiöiden vakavaraisuuteen vaikuttava tekijä. Yhtiön ja siihen sijoittavan käsitykset yhtiön tuloksentekokyvystä ja vakavaraisuudesta sekä siten myös sijoituksen riskistä poikkeavat usein toisistaan. Välipääomarahoitusinstrumentit mahdollistavat esimerkiksi kasvuyritysten rahoituksessa tapauskohtaisesti räätälöidyn ja osapuolten intressejä tasoittavan rahoitusvaihtoehdon. Vaikka välipääomarahoituksen ja siihen liittyvien rahoitusinstrumenttien merkitys suomalaisten osakeyhtiöiden pääoman hankinnassa on kasvava ja aiheena ajankohtainen, välipääomarahoitus ja siihen liittyvät instrumentit ovat olleet suomalaisessa ja myös pohjoismaisessa osakeyhtiöoikeudellisessa tutkimuksessa toistaiseksi harvoin käsitelty tutkimusteema. Suomalaisten osakeyhtiöiden pankkirahoitus tiukentuu ja kallistuu - myös jatkossa - muun muassa luottolaitoksia koskevien kansainvälisten pääoma - ja likviditeettivaatimusten kiristyessä. Jatkuva lisäsääntely vaikuttaa tulevaisuudessa suomalaisten osakeyhtiöiden tarpeisiin hankkia markkinaehtoista rahoitusta, ja tarve pankkirahoituksen korvaaville vaihtoehdoille lisääntyy. Yhtiöt pyrkivät yhä useammin hankkimaan pääomaansa suoraan rahoitusmarkkinoilta markkinaehtoisesti erilaisilla osake -ja joukkovelkakirjaemissioilla, ja näiden ohella myös välipääomarahoitusinstrumenteilla. Finanssikriisin ja elinkeinoelämän rakennemuutoksen aiheuttaman taantuman johdosta suomalaiset osakeyhtiöt ovatkin jo vuosina toteuttaneet muun muassa lukuisia hybrilainaemissioita. Lopuksi hahmotan lyhyesti tutkimusteemaani ja nostan esiin eräitä tutkimukseni johtopäätöksiä Analysoin tutkimuksessani yleisesti sopimusvelkojan ja erityisesti velkapohjaisen välipääomarahoittajan asemaa osakeyhtiöoikeudellisen suojan näkökulmasta. Osakeyhtiölain tarjoaman välittömän velkojiensuojan ohella tarkastelen erityisesti yhtiön johdon fidusiaaristen velvollisuuksien eli osakeyhtiölain 1 luvun 8 :n huolellisuus ja lojaliteettivelvollisuuksien ulottuvuutta yleensä velkojaan, ja erityisesti velkapohjaiseen välipääomarahoittajaan, jonka velkainstrumentti on taloudellisen luonteensa ja sisältönsä perusteella verrattavissa osakkeeseen. Tutkimukseni yleinen tutkimusteema on, voiko osakeyhtiön sopimusvelkoja olla yleisesti - tai tietyissä tilanteissa - jo yhtiön toiminnan

5 5 (6) aikana (going concern) päämies suhteessa yhtiön johtoon. Tässä yhteydessä tarkastelen myös mahdollisuutta velkapohjaiseen välipääomarahoitusinstrumentiin liitetyllä sopimusoikeudellisella kontrollioikeus -, residuaalituotto - tai konversioehdolla vahvistaa velkojan sen hetkistä osakeyhtiöoikeudellista oikeusasemaa päämiehenä suhteessa yhtiön johtoon. Eräiden osakeyhtiölain 1 luvun yleisten periaatteiden ja osakeyhtiölain yksittäisten säännösten keskinäiset yhteydet, säännösten vuorovaikutus sekä niiden tarkoittamat suojan kohteet ja suojaratiot ovat osittain jääneet tulkinnanvaraisiksi. Tarkastelen tutkimuksessani yleisten periaatteiden suojaratioita velkojien ja erityisesti velkapohjaisten välipääomarahoittajien osalta näiden oikeudellisten riskipositioiden näkökulmasta. Tällöin rahoitusinstrumentin todellisen taloudellisen luonteen ja sisällön huomioon ottaminen on välttämätöntä. Jos lähtökohdaksi otetaan sisältöperusteisesti sijoittajan oikeudellinen riskipositio, voidaan myös sopimusvelkoja katsoa tietyissä tilanteissa yhtiön johdon päämieheksi - maksukyvyttömyystilanteiden lisäksi myös yhtiön toiminnan aikana. Velkojan päämiesasema korostuu jo yhtiön toiminnan aikana erityisesti yhtiön maksukykyisyyteen ja sen ylläpitämiseen vaikuttavissa yhtiön johdon päätöksissä ja toimissa. Yhtiön toiminnan voitontuottamistarkoitus sen osakkeenomistajille ja yhtiön toiminnan jatkuvuusperiaate eivät voi toteutua, etenkään pitkällä aikavälillä, ilman yhtiön maksukykyisyyden jatkuvaa ylläpitämistä, joka on edellytys yhtiön varojen jakamiselle osakkeenomistajille. Yhtäältä osakeyhtiön toiminnan tarkoituksen toteuttamisen ja jatkuvuusperiaatteen sekä toisaalta yhtiön johdon huolellisuus - ja lojaliteettivelvollisuuden yhteys huomioon ottaen, yhtiön johdolla voidaan perustellusti katsoa olevan yhtiön maksukykyisyyteen ja sen ylläpitämiseen vaikuttavissa päätöksissä tai toimissa huolellisuus - ja lojaliteettivelvollisuus välillisesti myös velkojaa kohtaan. Velkojan osakeyhtiöoikeudellinen välillinen oikeusasema ilmenee tällöin ennen kaikkea yhtiön johdon päätöksiä ja toimia rajoittavana, velkojan "negatiivisena" oikeutena, lähinnä yhtiön johdon yhtiön varojenjakoon (ja myös varojen käyttöön) liittyvien päätöksien ja toimien sekä erityisesti osakeyhtiölain 13 luvun 2 :ään perustuvan maksukykyisyystestin arvioinnin yhteydessä. Myös osakeyhtiölain 1 luvun 7 :n 2. virkkeen osakkeenomistajien yhdenvertaisuusperiaatteen yleislausekkeeseen liittyy osakkeenomistajia velvoittava lojaliteettivelvollisuuden negatiivinen puoli, jonka voidaan katsoa - yhtiön toiminnan tarkoituksen toteuttamiseen ja jatkuvuusperiaatteen noudattamiseen yhdistettynä - ulottuvan tietyissä rajoissa välillisesti myös velkojaan. Vahvaa residuaalisuutta ja kontrollioikeutta sisältävän ns. "viritetyn" velkapohjaisen välipääomarahoitusinstrumentin haltijan asema päämiehenä suhteessa yhtiön johtoon vastaa varsin pitkälti osakkeenomistajan asemaa päämiehenä. Yhtiön johdon huolellisuus - ja lojaliteettivelvollisuuden suojaration kohteena voivat olla näin ollen jo osakeyhtiön toiminnan aikana välillisesti myös kaikki sellaiset velkapohjaiset välipääomarahoittajat, joiden instrumenttien tuotto on tai voi tulevaisuudessa olla yhtiön liiketoiminnan tuottamaan ylijäämään (residuaaliin) perustuvaa taikka joilla on tai voi tulevaisuudessa olla yhtiössä kontrollivaltaa. Tietyissä tilanteissa yhtiön johdon huolellisuus ja lojaliteettivelvollisuus voi myös tällöin ilmetä yhtiön johdon aktiivisena velvollisuutena ottaa toiminnassaan huomioon myös velkapohjaisen välipääomarahoittajan intressit.

6 6 (6) Osakeyhtiön tapa toteuttaa käytännössä voitontuottamistarkoitustaan on yleisesti muuttumassa sidosryhmäkeskeisemmäksi. Tämä kehitys näkyy muun muassa yrityksen yhteiskuntavastuukeskustelussa. Osakeyhtiön sidosryhmät ja yhtiön yleisiä toimintaedellytyksiä määrittävä toimintaympäristö vaikuttavat yhä enemmän siihen, mitkä ovat kulloinkin hyväksyttäviä ja toimivia tapoja voiton tuottamiseksi. Osakeyhtiön voiton tuottamisen tarkoitusta yhtiölle ja sen osakkeenomistajille on pidettävä tavoitenormina, joka asettaa yhtiön johdolle päämäärän, mutta keinot sen saavuttamiseksi jäävät yhtiön johdon harkittavaksi. Yhtiön johdon tulee - arvioidessaan yhtiön etua - ansaintalogiikassaan entistä huolellisemmin ottaa huomioon myös muiden sidosryhmien kuin osakkeenomistajien oikeudet, intressit ja vaateet. Tässä tarkastelussa erityisesti yhtiötä rahoittavien sopimusvelkojien asema korostuu; osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajille ei ole yhtiön varoista jaettavaa, ellei yhtiö ole ja pysy yhtiön varojenjaon jälkeen maksukykyisenä. Olen esittänyt tutkimuksessani tulevaisuuden sääntelyymme useita de lege ferenda kehittämisehdotuksia. Näistä mainittakoon osakeyhtiölain osalta velkojan osakeyhtiöoikeudellisen välillisen oikeusaseman selkiyttäminen erityisesti yhtiön johdon huolellisuus - ja lojaliteettivelvollisuuksien suojan kohteiden ja soveltamisalan osalta, velkojiensuojasäännösten uudistaminen esimerkiksi luopumalla sidotun ja vapaan oman pääoman jaottelusta, tasetestistä ja velkojiensuojamenettelystä sekä määrittelemällä uudelleen yhtiön jakokelpoiset varat, sekä samalla vahvistamalla maksukykyisyystestiä useilla eri tavoin. Olen esittänyt myös eräitä toimia velkojien keskinäisen oikeudellisen ja tosiasiallisen maksunsaantijärjestyksen selkiyttämiseksi sekä velallisyhtiötä koskevan tilinpäätösinformaation saatavuuden ja luotettavuuden lisäämiseksi, ja edelleen verotukselliseen sääntelyyn yhä enemmän symmetriaa ja sisältöpainotteisuutta. Näillä osittain kenties perinteisestä ajattelusta poikkeavilla ehdotuksillani voitaisiin mielestäni selkiyttää eri sijoittajien oikeudellisia riskipositioita ja lisätä eri oikeudenalojen symmetriaa, ja näin ollen helpottaa tulevaisuudessa osakeyhtiöiden pääoman hankintaa ja alentaa siihen liittyviä kustannuksia. Uskon myös, että uudistuksilla olisi myönteinen vaikutus suomalaisen sääntelyjärjestelmän asemaan eri maiden sääntelyjärjestelmien välisessä kansainvälisessä kilpailussa. Pyydän teitä, arvoisa professori emeritus Raimo Immonen tiedekunnan määräämänä vastaväittäjänäni esittämään ne huomiot, joihin katsotte väitöskirjani antavan aihetta.

7 7 (6)

VÄLIPÄÄOMA- RAHOITUS- INSTRUMENTIT

VÄLIPÄÄOMA- RAHOITUS- INSTRUMENTIT VÄLIPÄÄOMA- RAHOITUS- INSTRUMENTIT Yhtiöoikeudellinen tutkimus vieraan pääoman ehtoisen välipääomarahoittajan asemasta osakeyhtiössä Kari Lautjärvi Yliopistollinen väitöskirja, joka Helsingin yliopiston

Lisätiedot

HYVÄ LIIKETOIMINTAPÄÄTÖS JA JOHDON VASTUU

HYVÄ LIIKETOIMINTAPÄÄTÖS JA JOHDON VASTUU HYVÄ LIIKETOIMINTAPÄÄTÖS JA JOHDON VASTUU Marika Salo HYVÄ LIIKETOIMINTA- PÄÄTÖS JA JOHDON VASTUU Yliopistollinen väitöskirja, joka Vaasan yliopiston kauppatieteellisen tiedekunnan suostumuksella esitetään

Lisätiedot

suunnattu Maksuton osakeanti

suunnattu Maksuton osakeanti suunnattu Maksuton osakeanti ja sen peruste esimerkkinä osakkeenomistajien taloudellisen yhdenvertaisuuden merkityksestä suomalaisessa osakeyhtiössä Juhani Laine Yliopistollinen väitöskirja, joka Helsingin

Lisätiedot

Kaavoitusta koskevat sopimukset

Kaavoitusta koskevat sopimukset Kaavoitusta koskevat sopimukset DECOMB hankkeen Sopimukset ja lainsäädäntö työryhmän kokous 27.9.2005 Tutkija Esa Hakkola Helsingin yliopisto Yksityisoikeuden laitos Lähtökohtia Maankäyttösopimus perinteinen

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET. Tämän sopimuksen osapuolia ovat. Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy

OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET. Tämän sopimuksen osapuolia ovat. Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy LIITE 5 1 (5) OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämän sopimuksen osapuolia ovat Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy Y-tunnus 2719025-4 (jäljempänä Jäteyhtiö ) YIT Rakennus Oy Y-tunnus 1565583-5 Jäteyhtiön perustajaosakkaana

Lisätiedot

YRITYS- JÄRJESTELYT. Raimo Immonen

YRITYS- JÄRJESTELYT. Raimo Immonen YRITYS- JÄRJESTELYT Raimo Immonen TALENTUM Helsinki 2011 Esipuhe... V Lyhenteet... XIII 1 JOHDANTO... 1 1.1 Yritysjärjestelytilanteiden jäsentäminen mitä ovat yritysjärjestelyt?... 1 1.2 Teoksen rakenne

Lisätiedot

Raimo Immonen. Talentum Media Oy Helsinki

Raimo Immonen. Talentum Media Oy Helsinki Raimo Immonen Yritysjärjestelyt Talentum Media Oy Helsinki 6., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Raimo Immonen ISBN 978-952-14-2327-7 ISBN 978-952-14-2328-4 (Verkkokirja) Kansi: Sirpa

Lisätiedot

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Sivu 1 / 5 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Talenom Oyj:n (yhtiö) varsinainen yhtiökokous on 17.3.2016 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön hallituksen (hallitus) ehdotuksen 17.2.2016 mukaisesti

Lisätiedot

Oulun läänin Kiinteistöyhdistys Yhtiön johto

Oulun läänin Kiinteistöyhdistys Yhtiön johto Yhtiön johto Yhtiön johto käsittää hallituksen sekä isännöitsijän Johdon tehtävä Yhtiön hallituksen ja isännöitsijän on huolellisesti toimien edistettävä yhtiön etua (1 luku 1 ) Johdon toimittava: huolellisesti

Lisätiedot

Osakkeen lunastaminen

Osakkeen lunastaminen Osakkeen lunastaminen Osakeyhtiö- ja sopimusoikeudellinen tutkimus Ville Pönkä TALENTUM Helsinki 2015 1. painos Copyright 2015 Talentum Media Oy ja Ville Pönkä Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus Kansi:

Lisätiedot

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Sivu 1 / 5 Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on päättänyt esittää 15.4.2016 kokoontuvalle Componenta Oyj:n (yhtiö) ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio oikeuksien

Lisätiedot

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ConseilUE EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PUBLIC PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ILMOITUS:I/A-KOHTA Lähetäjä: Neuvostonpääsihteeristö Vastaanotaja:

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

eq-konsernin palkitsemisperiaatteet

eq-konsernin palkitsemisperiaatteet eq-konsernin palkitsemisperiaatteet Sisällys eq-konsernin palkitsemisperiaatteet... 3 1. Palkitsemista ohjaavat periaatteet ja tavoitteet... 3 2. Päätöksentekojärjestys... 3 3. Palkitsemisessa noudatettavat

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 10b: Oman pääoman riittävyys

KIRJANPITO 22C Luento 10b: Oman pääoman riittävyys KIRJANPITO 22C00100 Luento 10b: Oman pääoman riittävyys OMAN PÄÄOMAN RIITTÄVYYS Vähimmäisosakepääoma (OYL 1:3 ): Yksityinen osakeyhtiö (oy) 2 500 euroa Julkinen osakeyhtiö (oyj) 80 000 euroa. Yhtiön osakkaiden

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO 1 KAUPUNGINKANSLIA Oikeuspalvelut Kaisa Mäkinen

HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO 1 KAUPUNGINKANSLIA Oikeuspalvelut Kaisa Mäkinen HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO 1 Kiinteistö Oy Kaapelitalo Kiinteistö Oy Kaapelitalon hankintaoikeudellinen asema Käsiteltävä kysymys Loppupäätelmä Tässä muistiossa on käsitelty KOY Kaapelitalon edustajien

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

Osakeyhtiö I yleiset opit

Osakeyhtiö I yleiset opit Osakeyhtiö I yleiset opit Jukka Mähönen Seppo Villa TALENTUM Helsinki 2015 3., uudistettu painos Copyright 2015 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus Kansi: Outi Pallari Taitto:

Lisätiedot

HE 79/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa YLEISPERUSTELUT

HE 79/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa YLEISPERUSTELUT HE 79/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa annetun lain 4 ja 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

LUONNOS Osapuolet 1 9 jäljempänä yhdessä Kunnat ja kukin yksin Kunta.

LUONNOS Osapuolet 1 9 jäljempänä yhdessä Kunnat ja kukin yksin Kunta. LUONNOS 21.9.2016 SOPIMUS Osapuolet 1) Lappeenrannan kaupunki, PL 11, 53101 Lappeenranta 2) lmatran kaupunki, Virastokatu 2, 55100 lmatra 3) Ruokolahden kunta, Virastotie 3, 56100 Ruokolahti 4) Parikkalan

Lisätiedot

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki.

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki. YHTIÖJÄRJESTYS 1 (5) Luonnos Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy:n yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi 2 Yhtiön kotipaikka 3 Yhtiön toimiala 4 Yhtiön omistajuus 5 Tilikausi 6 Osakepääoma Yhtiön toiminimi

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET. Raimo Immonen Senior advisor, professori

OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET. Raimo Immonen Senior advisor, professori OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET Raimo Immonen Senior advisor, professori Sijoitukset sidottuun tai vapaaseen omaan pääomaan Mitä vaihtoehtoja on sijoituksen kirjaamisessa taseeseen perustamisessa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

SAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 10.50

SAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 10.50 PÖRSSITIEDOTE 11.2.2004 KLO 10.50 SAMMON HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE Sampo Oyj:n hallitus on päättänyt tehdä 7.4.2004 järjestettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset, joiden

Lisätiedot

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 0 POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen taustaa 3. Sopimuksen tarkoitus 4. Yhtiön osakepääoma, osakkeiden

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rahoitus- ja vakuutusryhmittymän vakavaraisuuden laskemisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain (699/2004)

Lisätiedot

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ).

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ). LUOVUTUSSOPIMUS 1 LUOVUTTAJA Wirma Lappeenranta Oy (jäljempänä Yhtiö ) Y-tunnus: 1565217-5 Laserkatu 6 53850 Lappeenranta 2 LUOVUTUKSENSAAJA Lappeenrannan kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus 0162193-3

Lisätiedot

Eduskunnan talousvaliokunta 5.2.2016 Hallitusneuvos Kari Parkkonen

Eduskunnan talousvaliokunta 5.2.2016 Hallitusneuvos Kari Parkkonen HE 144/2015 vp laeiksi julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annetun lain, valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 8 a :n sekä valtion vientitakuista annetun lain 10

Lisätiedot

Komissio esittää yhtiöoikeutta ja omistajaohjausta koskevan toimintasuunnitelman

Komissio esittää yhtiöoikeutta ja omistajaohjausta koskevan toimintasuunnitelman IP/03/716 Bryssel 21. toukokuuta 2003 Komissio esittää yhtiöoikeutta ja omistajaohjausta koskevan toimintasuunnitelman Euroopan komission tuoreella toimintasuunnitelmalla yhtiöoikeuden uudistamisesta ja

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINNIN KYSYMYKSIÄ. Petri Haltia Osataan!-seminaari

OSAAMISEN ARVIOINNIN KYSYMYKSIÄ. Petri Haltia Osataan!-seminaari OSAAMISEN ARVIOINNIN KYSYMYKSIÄ Petri Haltia Osataan!-seminaari 27.9.2012 KESU 2011-2016: KORKEAKOULUJEN AIKUISKOULUTUKSELLA LAAJENNETAAN JA PÄIVITETÄÄN OSAAMISTA Lähtökohtia Lähes kolmasosalla korkeakouluihin

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Emoyhtiön taseen 31.12.2013 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 17 969 052,99 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle,

Lisätiedot

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 10.30

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 10.30 AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.2.2009 klo 10.30 KUTSU AFFECTO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 3.4.2009 alkaen klo

Lisätiedot

INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA

INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA KOKONAISHANKKEEN KOLME PÄÄTEHTÄVÄÄ Osakokonaisuuden yksi tavoitteena oli selvittää, miten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten

Lisätiedot

Kunnan konserniohjaus. Tiedotustilaisuus 28.6.2005

Kunnan konserniohjaus. Tiedotustilaisuus 28.6.2005 Kunnan konserniohjaus Tiedotustilaisuus 28.6.2005 Omistajapolitiikka ja konserniohjaus Omistajapolitiikka Omistajastrategia - mitä omistetaan Konsernisohjaus - miten omistetaan Strategegisten tavoitteiden

Lisätiedot

AVAINBIOTOOPPITIEDON SAATAVUUS

AVAINBIOTOOPPITIEDON SAATAVUUS AVAINBIOTOOPPITIEDON SAATAVUUS LAINSÄÄDÄNNÖN TARKASTELUA AVOIMUUDEN NÄKÖKULMASTA Minna Pappila OTT, tutkijatohtori Itä-Suomen yliopisto Turun yliopisto ESITYKSEN RAKENNE: Ympäristötiedon avoimuuden merkitys

Lisätiedot

Optio-oikeuksista merkitään tunnuksella 2011A, merkitään tunnuksella 2011B ja merkitään tunnuksella 2011C.

Optio-oikeuksista merkitään tunnuksella 2011A, merkitään tunnuksella 2011B ja merkitään tunnuksella 2011C. I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT 1. Optio-oikeuksien määrä Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 5.500.000 kappaletta, ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 5.500.000 yhtiön uutta tai sen hallussa

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN SUUNNITTELU. KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd

PK-YRITYKSEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN SUUNNITTELU. KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd PK-YRITYKSEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN SUUNNITTELU KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd Yrityksen rahoituslähteet 1. Oman pääomanehtoinen rahoitus Tulorahoitus Osakepääoman korotukset 2. Vieraan pääomanehtoinen

Lisätiedot

SISÄLLYS. Alkusanat 11. Lyhenteet 13. Johdanto

SISÄLLYS. Alkusanat 11. Lyhenteet 13. Johdanto SISÄLLYS Alkusanat 11 1 Johdanto 2 Osakeyhtiön Lyhenteet 13 15 1.1 Osakeyhtiön olennaiset piirteet........................ 17 1.1.1 Oikeushenkilöllisyys.......................... 17 1.1.2 Rajoitettu vastuu.............................

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA

LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Suomen Kuntaliitto ry 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi

Lisätiedot

9 VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

9 VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE AFFECTO OYJ PÖYTÄKIRJA 112011 3 (6) 7 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN Merkittiin, että yhtiön ja konsernin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat lain ja yhtiöjäijestyksen mukaisesti

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 12.4.2016 SISÄLLYS 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

Espoon kaupungin omistajapolitiikka

Espoon kaupungin omistajapolitiikka Espoon kaupungin omistajapolitiikka ESPOON KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKKA 2016 2 (5) Sisällysluettelo 1 Tausta... 3 2 Omistajapolitiikan päämäärä... 3 3 Omistajapolitiikan tavoitteet... 4 4 Ohjausperiaatteet...

Lisätiedot

ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS klo ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE

ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS klo ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 23.5.2002 klo 12.00 ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE Rocla Oyj:n hallitus on päättänyt hakea vuoden 1998 optiolainaan liittyvien

Lisätiedot

2. Osakeyhtiön purkamisen verokohtelu yhtiön ja sen osakkaan verotuksessa?

2. Osakeyhtiön purkamisen verokohtelu yhtiön ja sen osakkaan verotuksessa? Yritysverotus Erikoistumisjakso Kuulustelu 15.12.2016 osakkeenomistajat tekevät sijoitukset SVOP-rahastoon muussa kuin osakeomistuksen Yritysverotus Erikoistumisjakso Kuulustelu 24.11.2016 1. Mitä tarkoitetaan

Lisätiedot

LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKASSOPIMUS

LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKASSOPIMUS Sivu 1 / 4 LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKASSOPIMUS 1. Osapuolet Tämän osakassopimuksen osapuolia ovat: 1) Lapin yliopisto, osoite PL 122, 96101 ROVANIEMI 2) Rovaniemen kaupunki, osoite PL 8216, 96101

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Suurpellon jätehuolto Oy 30.11.2015 13:50:00 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 30.11.2015 Toiminimi: Suurpellon jätehuolto Oy Yritys- ja yhteisötunnus:

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

1/5 STOCKMANN OYJ ABP:N OPTIO-OIKEUDET 2010

1/5 STOCKMANN OYJ ABP:N OPTIO-OIKEUDET 2010 1/5 STOCKMANN OYJ ABP:N OPTIO-OIKEUDET 2010 Stockmann Oyj Abp:n hallitus (hallitus) on kokouksessaan 11.2.2010 päättänyt esittää 16.3.2010 kokoontuvalle Stockmann Oyj Abp:n (yhtiö) varsinaiselle yhtiökokoukselle,

Lisätiedot

Aktiivista omistajuutta vai varallisuutta kasvattavaa varainhoitoa - uuden säätiölain mahdollisuudet

Aktiivista omistajuutta vai varallisuutta kasvattavaa varainhoitoa - uuden säätiölain mahdollisuudet Aktiivista omistajuutta vai varallisuutta kasvattavaa varainhoitoa - uuden säätiölain mahdollisuudet - Juha Viertola Oikeustieteen lisensiaatti 12.1. SÄÄTIÖN VARAT ON SIJOITETTAVA VARMALLA JA TULOA TUOTTAVALLA

Lisätiedot

Vero-oikeuden graduseminaari käytännön näkökulmia gradutyöskentelyyn. Apulaisprof. Tomi Viitala

Vero-oikeuden graduseminaari käytännön näkökulmia gradutyöskentelyyn. Apulaisprof. Tomi Viitala Vero-oikeuden graduseminaari 2016-2017 - käytännön näkökulmia gradutyöskentelyyn Apulaisprof. Tomi Viitala Oppimistavoitteet Tutkielma on tiedettä, mutta tutkimustulokset eivät ole tärkeintä Tärkeintä

Lisätiedot

Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet

Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet Verotietoisku 16.3.2016 Pääomasijoitus oman pääoman ehtoinen sijoitus tai yrityskauppa Oman pääoman ehtoinen sijoitus Osakekauppa Kauppahinta

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2013 COM(2013) 621 final 2013/0303 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.4.2012 COM(2012) 139 final 2008/0241 (COD) KOMISSION LAUSUNTO Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan c alakohdan nojalla Euroopan parlamentin

Lisätiedot

TURUN SEUDUN PUHDISTAMO OY:N YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN

TURUN SEUDUN PUHDISTAMO OY:N YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN Kaupunginhallitus 260 19.10.2016 Kaupunginvaltuusto 57 16.11.2016 TURUN SEUDUN PUHDISTAMO OY:N YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN 127/14/05/01/2016 KHALL 260 Taustaa Turun seudun puhdistamo Oy:n hallitus on

Lisätiedot

JÄRJESTÄJÄN JA TUOTTAJAN EROTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA MITÄ, MIKSI, MITEN?

JÄRJESTÄJÄN JA TUOTTAJAN EROTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA MITÄ, MIKSI, MITEN? JÄRJESTÄJÄN JA TUOTTAJAN EROTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA MITÄ, MIKSI, MITEN? Kuntamarkkinat tietoisku 14.9.2016 SOTE-UUDISTUKSEN TAVOITTEET JA NIIDEN SAAVUTTAMINEN Sote-uudistuksen tavoitteet,

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Tieliikelaitoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia Tieliikelaitoksesta. Valtion liikelaitoksista annetun

Lisätiedot

Mikä on Alajärven Osuuspankki?

Mikä on Alajärven Osuuspankki? ALAJÄRVEN OSUUSPANKIN TUOTTO-OSUUDEN MERKINTÄ Mikä on Alajärven Osuuspankki? Osuuspankin toiminimi on Alajärven Osuuspankki (jäljempänä "Osuuspankki" tai "Pankki"). Sen kotipaikka on Alajärvi. Pankin y-tunnus

Lisätiedot

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa.

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa. 1(5) Aika 23.2.2009 klo 10.00 Paikka Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki Läsnä 22 osakasta edustaen yhteensä 9 169 259 osaketta ja ääntä, joka on 94,5 % yhtiön koko äänimäärästä (9 703

Lisätiedot

Täydennys Finanssivalvonnan lausuntoon luonnoksesta hallituksen esitykseksi

Täydennys Finanssivalvonnan lausuntoon luonnoksesta hallituksen esitykseksi Lausunto 1 (5) Valtiovarainministeriö Rahoitusmarkkinaosasto PL 28 00023 HELSINKI VM019:00/2013 Täydennys Finanssivalvonnan lausuntoon luonnoksesta hallituksen esitykseksi uudeksi laiksi luottolaitostoiminnasta

Lisätiedot

Hallituksella on oikeus päättää Optio-oikeuksien muuntamisesta sarjasta toiseen.

Hallituksella on oikeus päättää Optio-oikeuksien muuntamisesta sarjasta toiseen. Okmetic Oyj:n Optio-oikeudet 2013 Okmetic Oyj:n (jäljempänä Okmetic tai "Yhtiö") hallitus (jäljempänä Hallitus ) on kokouksessaan 17.12.2013 päättänyt, että Yhtiö antaa optio-oikeuksia, joilla voidaan

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

NORDEA BANK AB:N (PUBL) OSAKETALLETUSTODISTUSTEN YLEISET EHDOT

NORDEA BANK AB:N (PUBL) OSAKETALLETUSTODISTUSTEN YLEISET EHDOT NORDEA BANK AB:N (PUBL) OSAKETALLETUSTODISTUSTEN YLEISET EHDOT 1. Yleistä Nordea Bank AB (publ) (jäljempänä Yhtiö ) on nimennyt Nordea Pankki Suomi Oyj:n (jäljempänä Liikkeeseenlaskija ) Yhtiön osaketalletustodistuksen

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA ehdottaa, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan 0,35 euroa osakkeelta ja että

Lisätiedot

MUUTOKSENHAUSTA YLIOPPILASKUNNAN OMAISUUDEN SÄÄTIÖITTÄMISTÄ KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ

MUUTOKSENHAUSTA YLIOPPILASKUNNAN OMAISUUDEN SÄÄTIÖITTÄMISTÄ KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ 1/6 Pääsihteeri Kimmo Kääriä KY MUUTOKSENHAUSTA YLIOPPILASKUNNAN OMAISUUDEN SÄÄTIÖITTÄMISTÄ KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ Taustaa Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta on valmistelemassa mahdollista omaisuutensa

Lisätiedot

SULAUTUMISSUUNNITELMA. 1 Sulautuminen. 2 Tiedot sulautumiseen osallistuvista osuuspankeista. 3 Selvitys sulautumisen syistä

SULAUTUMISSUUNNITELMA. 1 Sulautuminen. 2 Tiedot sulautumiseen osallistuvista osuuspankeista. 3 Selvitys sulautumisen syistä 1 (5) SULAUTUMISSUUNNITELMA Pyhälaakson Osuuspankin ja Suomenselän Osuuspankin välillä 1 Sulautuminen Pyhälaakson Osuuspankki (jäljempänä Sulautuva Osuuspankki) sulautuu Suomenselän Osuuspankkiin (jäljempänä

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön määräys

Valtiovarainministeriön määräys VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 19.1.2016 TM 1603 VM/23/00.00.00/2016 Valtiovarainministeriön määräys kirjanpitoyksikön tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Finnvera yritysjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Kari Hytönen Hallituspartnerit Rovaniemi 30.11.2015

Finnvera yritysjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Kari Hytönen Hallituspartnerit Rovaniemi 30.11.2015 Finnvera yritysjärjestelyjen rahoittajana Aluejohtaja Kari Hytönen Hallituspartnerit Rovaniemi 30.11.2015 Finnvera yritysjärjestelyjen rahoittajana Finnveran rahoitusperiatteista lyhyesti Finnvera yritysjärjestelyjen

Lisätiedot

I. Nordean rahastot Corporate governance -ohjeistus omistajaohjauksen suuntaviivat

I. Nordean rahastot Corporate governance -ohjeistus omistajaohjauksen suuntaviivat 2010 1 (5) I. Nordean rahastot Corporate governance -ohjeistus omistajaohjauksen suuntaviivat Nordean rahastot 1 ovat hyväksyneet seuraavat omistajaohjausta koskevat suuntaviivat, joita sovelletaan suomalaisilla

Lisätiedot

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009 Kotouttamisrahasto Vuosiohjelma 2009 TOIMILINJA A1. Haavoittuvassa asemassa olevien kolmansien maiden kansalaisten tukeminen TOIMILINJA A2. Innovatiiviset neuvonnan ja kotoutumisen mallit TOIMILINJA B3

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ PÖRSSITIEDOTE 22.12.2015 klo 12:45 Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOSIN RAHOITUKSEN JA TASERAKENTEEN

Lisätiedot

HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT

HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT Huhtamäki Oyj:n hallitus on 7.2.2006 päättänyt ehdottaa 27.3.2006 pidettävälle Huhtamäki Oyj:n (jäljempänä yhtiö ) varsinaiselle yhtiökokoukselle

Lisätiedot

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Vanhusneuvosto mahdollisuutena Eeva Päivärinta, johtava asiantuntija, Sitra

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Vanhusneuvosto mahdollisuutena Eeva Päivärinta, johtava asiantuntija, Sitra Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Vanhusneuvosto mahdollisuutena Lähtökohtia Ikäihmiset ovat voimavara mahdollisuus > asenteista on aloitettava! - Suomen eläkeläiset ovat maailman koulutetuimpia ja

Lisätiedot

2. Miten käyttöomaisuushyödykkeet vähennetään verotuksessa elinkeinoverolain mukaan?

2. Miten käyttöomaisuushyödykkeet vähennetään verotuksessa elinkeinoverolain mukaan? Kuulustelu 24.11.2016 1. Mitä tarkoitetaan työperäisellä osingolla ja miten sitä käsitellään osingon maksavan osakeyhtiön ja osingonsaajan verotuksessa? 2. Miten käyttöomaisuushyödykkeet vähennetään verotuksessa

Lisätiedot

Sisällys. Lyhenteet 11. Esipuhe 13

Sisällys. Lyhenteet 11. Esipuhe 13 Sisällys Lyhenteet 11 Esipuhe 13 I Johdanto 15 1. Rahoitusmarkkinat.......................... 15 1.1 Arvopaperimarkkinoiden synty ja kehitys..... 15 1.2 Kehitys Suomessa....................... 18 1.3 Rahoitusmarkkinoiden

Lisätiedot

1 (4) KCI KONECRANES OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2003 I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT. 1. Optio-oikeuksien määrä

1 (4) KCI KONECRANES OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2003 I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT. 1. Optio-oikeuksien määrä 1 (4) KCI Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous on hyväksynyt nämä ehdot 6. maaliskuuta 2003. KCI Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous on 8.3.2006 osakkeiden lukumäärän lisäyksen seurauksena muuttanut

Lisätiedot

Häiriötilanteisiin varautuminen korkeakoulukentässä. Kari Wirman IT Valtakunnalliset IT-päivät Rovaniemi

Häiriötilanteisiin varautuminen korkeakoulukentässä. Kari Wirman IT Valtakunnalliset IT-päivät Rovaniemi Häiriötilanteisiin varautuminen korkeakoulukentässä Kari Wirman IT2012 - Valtakunnalliset IT-päivät 31.10.2012 Rovaniemi Jatkuvuudenhallinta Jatkuvuudenhallinnalla tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä,

Lisätiedot

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin 1 Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa 9.5.2016 ja merkitty kaupparekisteriin 20.5.2016. 1 KÖYLIÖN-SÄKYLÄN SÄHKÖ OY YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Köyliön-Säkylän Sähkö Oy

Lisätiedot

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti:

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti: TÄYDENNYS 1/12.5.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 3/2016, 2,00% 20.8.2021

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys sekä palkitsemisraportti

Palkka- ja palkkioselvitys sekä palkitsemisraportti Palkka- ja palkkioselvitys sekä palkitsemisraportti CapMan Oyj:n hallituksen vahvistama 11.2.2016. Tämä CapMan Oyj:n (jäljempänä CapMan) palkka- ja palkkioselvitys on laadittu 1.1.2016 voimaan tulleen

Lisätiedot

1 (6) Jokainen yksi Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Antiosakkeen.

1 (6) Jokainen yksi Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Antiosakkeen. 1 (6) OSAKEANNIN EHDOT Suominen Yhtymän ylimääräinen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään enintään 30 000 000 uuden osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa maksullisessa osakeannissa.

Lisätiedot

Omistajaohjaus kuntakonsernissa

Omistajaohjaus kuntakonsernissa Omistajaohjaus kuntakonsernissa Johtava lakimies, varatuomari Pirkka-Petri Lebedeff Suomen Kuntaliitto Omistajaohjaus ammatillisessa koulutuksessa Kuntamarkkinat Helsinki 14.9.2011 Esityksen pääkohdat

Lisätiedot

SISÄLLYS. Esipuhe 13. 1. Johdanto 17

SISÄLLYS. Esipuhe 13. 1. Johdanto 17 SISÄLLYS Esipuhe 13 TOIMINTA 1. Johdanto 17 2. Yritystoiminta 19 2.1 Miksi organisoidutaan?...................... 19 2.2 Ammatinharjoittaja......................... 20 2.3 Yksityinen elinkeinonharjoittaja...............

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia jakautumisesta

Kysymyksiä ja vastauksia jakautumisesta Kysymyksiä ja vastauksia jakautumisesta Mitkä ovat keskeisimmät perustelut osittaisjakautumiselle? Qt- ja Kotimaa-liiketoimintojen johtaminen ja kehittäminen sekä rahoitustarpeet eroavat toisistaan erilaisen

Lisätiedot

kirjaamo@rahoitustarkastus.fi Lausuntopyyntönne Dnro 4/121/2008, 15.9.2008 JOHDANNAISSOPIMUKSIIN PERUSTUVA TARJOUSVELVOLLISUUS

kirjaamo@rahoitustarkastus.fi Lausuntopyyntönne Dnro 4/121/2008, 15.9.2008 JOHDANNAISSOPIMUKSIIN PERUSTUVA TARJOUSVELVOLLISUUS Rahoitustarkastus Dnro 30/2008 Kirjaamo PL 159 (Snellmaninkatu 6) 00101 HELSINKI 22.10.2008 1 (6) kirjaamo@rahoitustarkastus.fi Lausuntopyyntönne Dnro 4/121/2008, 15.9.2008 JOHDANNAISSOPIMUKSIIN PERUSTUVA

Lisätiedot

Kreikan kolmas ohjelma - Kreikan talouden tilanne - Toisen väliarvion tilanne ja eteneminen - Velkakestävyysarviot

Kreikan kolmas ohjelma - Kreikan talouden tilanne - Toisen väliarvion tilanne ja eteneminen - Velkakestävyysarviot Kreikan kolmas ohjelma - Kreikan talouden tilanne - Toisen väliarvion tilanne ja eteneminen - Velkakestävyysarviot Kansainväliset rahoitusasiat -yksikkö 16.2.2017 Kreikan talouden tila ja näkymät Talouden

Lisätiedot

Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus

Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus Yrityskauppatilaisuus, Vantaa 5.10.2016 Lakimies Mikko Ranta Nordea Private Banking Yrityskauppa ja siihen valmistautuminen Kaupan kohde Osakekannan kauppa (myyjänä

Lisätiedot

Ahlstromin pro forma -luvut Label and Processing - liiketoimintojen jakautumisen jälkeen

Ahlstromin pro forma -luvut Label and Processing - liiketoimintojen jakautumisen jälkeen Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTTEEN LIITE 19.11.2012 Ahlstromin pro forma -luvut Label and Processing - liiketoimintojen jakautumisen jälkeen Ahlstrom on allekirjoittanut 29.8.2012 Munksjö AB:n pääomistaja EQT:n

Lisätiedot

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1993 vp - HE 78 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi Joensuun yliopistosta, Tampereen yliopistosta, Turun yliopistosta ja Turun kauppakorkeakoulusta annettujen lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

MATEMAATIKKONA VAKUUTUSYHTIÖSSÄ. Sari Ropponen Suomen Aktuaariyhdistyksen kokous Helsingin Yliopisto, Kumpulan kampus

MATEMAATIKKONA VAKUUTUSYHTIÖSSÄ. Sari Ropponen Suomen Aktuaariyhdistyksen kokous Helsingin Yliopisto, Kumpulan kampus MATEMAATIKKONA VAKUUTUSYHTIÖSSÄ Sari Ropponen 11.10.2016 Suomen Aktuaariyhdistyksen kokous Helsingin Yliopisto, Kumpulan kampus VAKUUTUSMATEMAATIKON ASEMA TUNNISTETTU TÄRKEÄKSI yhtiölaki (2008/521) 6.

Lisätiedot

Näkökulmia julkisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaan

Näkökulmia julkisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaan Näkökulmia julkisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaan Tytti Yli-Viikari 22.4.2016 Valtiontalouden tarkastusvirasto Julkisen johtamisen kannalta tärkeitä toimintaympäristön kehityskulkuja Talouden

Lisätiedot

NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014

NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014 NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: Paikka: Läsnä: Tiistaina 8.4.2014 klo 13.00 alkaen Satamakaari 24, 00980 Helsinki Pöytäkirjan liitteenä 1 olevan ääniluettelon

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 VR:N OMISTAMAT PÄÄKAUPUNKISEUDUN JUNAKALUSTO OY:N OSAKKEET / ESISOPIMUS OSAKKEIDEN KAUPASTA 1. Sopijapuolet Sopijapuoli / Ostajat: (1) Helsingin kaupunki Osoite: Pohjoisesplanadi

Lisätiedot

BENEFONIN JULKAISTUN LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYS PER

BENEFONIN JULKAISTUN LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYS PER 1 BENEFONIN 9.2.2004 JULKAISTUN LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYS PER 1.4.2004 Tämä viimeisin Benefon Oyj:n 9.2.2004 julkaiseman listalleottoesitteen täydennys koostuu 23.3.2004 ja sen jälkeen julkaistuista

Lisätiedot

MÄÄRÄYS OSAKKEEN- JA KIINTEISTÖOMISTUKSEN ILMOITTAMISESTA

MÄÄRÄYS OSAKKEEN- JA KIINTEISTÖOMISTUKSEN ILMOITTAMISESTA Muutokset alleviivattu 1(5) Luottolaitoksille Omistusyhteisöille Rahoituspainotteisen rahoitus- ja vakuutusryhmittymän emoyritykselle MÄÄRÄYS OSAKKEEN- JA KIINTEISTÖOMISTUKSEN ILMOITTAMISESTA Rahoitustarkastus

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Emoyhtiön taseen 31.12.2012 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset

Lisätiedot