Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.8.2013"

Transkriptio

1 Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma Etelä-Savon maakuntaliiton julkaisu 120:2013

2 Julkaisutiedot Julkaisija: Etelä-Savon maakuntaliitto Hallituskatu 3 A, Mikkeli puhelin faksi Kotisivu: Julkaisu: ISBN (verkkojulkaisu) ISSN Mikkeli 2013

3 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. Maakuntakaavan sisältö ja kaava-alue 1 2. Maakuntakaava osana maakunnan suunnittelua 2 3. Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet 4 4. Osalliset ja vuorovaikutusmenettelyt 6 5. Kaavoituksen vaiheet ja aikataulu 8 6. Viranomaisyhteistyö Vaikutusalue ja vaikutusten arviointi Kaavoituksen organisointi Yhteystiedot Lisätietoa 13

4

5 Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaavan osallistumisja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen suunnitelma maakuntakaavan osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. Suunnitelman tarkoituksena on antaa maakuntakaavan asianosaisille ja siitä kiinnostuneille tahoille tietoa kaavoituksen etenemisestä ja vaikutusmahdollisuuksista kaavoituksen eri vaiheissa. 1. Maakuntakaavan sisältö ja kaava-alue Laadittavasta maakuntakaavasta käytetään nimitystä Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaava. Tässä vaihemaakuntakaavassa täydennetään Etelä-Savon voimassaolevaa maakuntakaavaa tuulivoimatuotantoon soveltuvien alueiden osalta. Kaavan suunnittelualueena on koko Etelä-Savon maakunnan alue lukuun ottamatta Mikkelin kaupunkiin vuoden 2013 alusta Etelä-Karjalan maakunnasta liitettyä entisen Suomenniemen kunnan aluetta. Kaava-alueeseen kuuluu kolme kaupunkia ja 11 kuntaa, jotka ovat: Mikkeli, Pieksämäki, Savonlinna, Enonkoski, Heinävesi, Hirvensalmi, Joroinen, Juva, Kangasniemi, Mäntyharju, Pertunmaa, Puumala, Rantasalmi ja Sulkava. Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaavan suunnittelualue on osoitettu kartassa vihreällä. Kaavan suunnittelualueena on koko Etelä-Savon maakunnan alue lukuun ottamatta Mikkelin kaupunkiin vuoden 2013 alusta Etelä-Karjalan maakunnasta liitettyä entisen Suomenniemen kunnan aluetta. 1

6 2. Maakuntakaava osana maakunnan suunnittelua Maakunnan kehittäminen ja suunnittelu perustuvat maakuntasuunnitelmaan, joka on strateginen kehittämissuunnitelma. Maakuntasuunnitelman tavoitteet täsmentyvät maakuntaohjelmassa, jossa esitetään keskeiset toimenpiteet ja hankkeet maakunnan strategialinjausten toteuttamiseksi. Maakuntakaavassa esitetään strategioiden toteuttamisen mahdolliset alueidenkäyttötarpeet. Etelä-Savon maakuntasuunnitelma, Uusiutuva Etelä-Savo -maakuntastrategia, ulottuu vuoteen Sen vahvisti maakuntavaltuusto toukokuussa Etelä-Savon maakuntaohjelma ohjaa maakunnan kehittämistoimia vuoteen 2014 saakka. Maakuntavaltuusto hyväksyi ohjelman toukokuussa Maakuntaohjelma laaditaan valtuustokausittain. Maakuntaohjelman rahoitustarpeet esitetään vuosittain tehtävässä toteuttamissuunnitelmassa (TOTSU). MAAKUNTASUUNNITELMA vuotta Maakunnan tavoiteltu kehitys Kehityslinjaukset MAAKUNTAOHJELMA 4 vuotta Kehittämistoimien suuntaaminen TOTEUTTAMISSUUNNITELMA (TOTSU) 1 vuotta Seuraavan vuoden toimet ja niiden rahoitus MAAKUNTAKAAVA vuotta Alueiden käytölliset ratkaisut Maakunnallinen suunnittelujärjestelmä. Maakuntakaava on yleispiirteinen maankäytön suunnitelma, joka kattaa usean kunnan alueen. Siinä esitetään alueidenkäytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet ja osoitetaan maakunnan kehittämisen kannalta tarpeellisia alueita. Maakuntakaavan laatii maakunnan kuntien muodostama kuntayhtymä, Etelä-Savossa Etelä-Savon maakuntaliitto. Maakuntakaavan aikatähtäys on vuotta ja se on kuntien yhteisen yleiskaavan ohella ainoa kaava, joka saa lainvoiman ympäristöministeriön vahvistamana. 2

7 Maakuntakaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa kuntien laatimia kaavoja eli yleis- ja asemakaavoja. Siinä välitetään myös valtioneuvoston antamat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet kuntakaavoitukseen, ja sovitetaan ne yhteen maakunnan omien maakäyttötavoitteiden kanssa. Viranomaisten on suunnitellessaan alueiden käyttöä koskevia toimenpiteitä ja päättäessään niiden toteuttamisesta otettava maakuntakaava huomioon, pyrittävä edistämään maakuntakaavan toteutumista ja katsottava, ettei toimenpiteillä vaikeuteta kaavan toteutumista. Maakuntakaavassa virkistys- tai suojelualueella taikka liikenteen tai teknisen huollon verkostoja tai alueita varten osoitetulla alueella on voimassa rakentamista koskeva rajoitus (MRL 33 ). Näillä alueilla ei lupaa rakennuksen rakentamiseen saa myöntää siten, että sillä vaikeutetaan maakuntakaavan toteutumista. Rakentamisrajoitus on kuitenkin ehdollinen eli jos luvan epääminen aiheuttaa hakijalle huomattavaa haittaa, on lupa myönnettävä, jollei kunta tai muu julkisoikeudellinen yhteisö lunasta aluetta tai suorita haitasta kohtuullista korvausta. Maakuntakaava esitetään kartalla. Kaavaan kuuluvat myös kaavamerkinnät ja -määräykset. Maakuntakaavaan liittyy selostus, jossa esitetään kaavan tavoitteiden, eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot. Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 10 :ssä on lueteltu yksityiskohtaisesti ne asiat, jotka kaavaselostuksessa on esitettävä. Etelä-Savossa on voimassa ympäristöministeriön vahvistama Etelä-Savon maakuntakaava. VALTAKUNNALLISET ALUEIDENKÄYTTÖ- TAVOITTEET MAAKUNTAKAAVA maakunnan liitto laatii ja hyväksyy ympäristöministeriö vahvistaa Valtioneuvosto päättää YLEISKAAVA kunta laatii ja hyväksyy ASEMAKAAVA kunta laatii ja hyväksyy RANTA-ASEMAKAAVA maanomistaja laatii kunta hyväksyy Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen suunnittelujärjestelmä. 3

8 3. Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet Suomi on asettanut tavoitteekseen nostaa tuulivoimalla tuotetun sähköntuotannon nykyisestä n. 0,3 TWh:stä 9 TWh:iin vuoteen 2025 mennessä. Tavoitetta tukemaan on suunniteltu syöttötariffijarjestelmää, jossa valtio tukee uusiutuvaa energiantuotantoa ns. takuuhintajärjestelmällä. Myös ympäristöministeriö on ryhtynyt osaltaan toimiin tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Uudistetuissa valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa (VAT) edellytetään parhaiten tuulivoimatuotantoon soveltuvien alueiden osoittamista maakuntakaavoissa myös Sisä-Suomen alueella. Valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin sisältyy erityistavoitteita, jotka tulee huomioida tämän kaavaprosessin yhteydessä. Huomioitavat tavoitteet koskevat ainakin valtakunnallisesti merkittäviä maisema-alueita ja rakennettuja kulttuuriympäristöjä, lentoliikenteen turvallisuutta sekä puolustusvoimien toimintojen turvaamista. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaan suunnittelussa on otettava huomioon lisäksi sään, ääri-ilmiöiden ja tulvien riskit, ympäröivä maankäyttö ja sen kehittämistarpeet sekä lähiympäristö, erityisesti asutus, arvokkaat luonto- ja kulttuurikohteet ja alueet sekä maiseman erityispiirteet. Vuoksen vesistöalueiden erityispiirteiden huomioiminen on myös osa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ohjausvaikutusta tämän maakuntakaavan laadintaan. Asetettujen valtakunnallisten tavoitteiden toteuttamiseksi ympäristöministeriö on tukenut maakuntaliittojen ja kuntien tuulivoimaa edistävää kaavoitusta taloudellisesti. Ympäristöministeriö myönsi maakuntien liitoille vuonna 2010 selvitysrahaa selvityshankkeisiin potentiaalisten tuulipuistoaluiden kartoittamiseksi sisämaassa. Etelä-Savon maakuntaliitto toteutti vuosien aikana yhdessä Etelä-Karjalan, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon, Kainuun ja Keski-Suomen liittojen kanssa tämän selvitystyön. Ilmatieteenlaitoksen tuuliatlas kertoo tuulivoimapotentiaalin suuntautumisesta. 4

9 Etelä-Savon maakuntaliitto on lisäksi saanut valtionavustuksen vuosille tämän tuulivoimaa käsittelevän vaihemaakuntakaavan laadintaan. Maakuntaliiton tavoitteena on selvittää kaavaprosessissa maakuntakaavatasolla yleiset edellytykset tuulipuistojen sijoittumiselle ja osoittaa kaavakartalla selvitysten perusteella havaitut tuulipuistoiksi parhaiten soveltuvat alueet. Selvityksissä tarkastellaan tuulipuistojen sijoittumismahdollisuuksia teknis-taloudelllisten edellytysten sekä tuulipuistojen rakentamista rajoittavien tekijöiden näkökulmasta. Suunnittelussa otetaan huomioon: Tuuliatlas, Ilmatieteenlaitos 2009 Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys, Sisä-Suomen liitot 2011 voimassaoleva Etelä-Savon maakuntakaava valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet kuntien yleiskaavat Itä-Suomen bioenergiaohjelma ISBEO 2020, Itä-Suomen liitot 2011 Yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmän aineistot, SYKE Valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden inventointi (tekeillä ProAgria Etelä-Savo) Tuulivoiman sijoittaminen Etelä-Savon arvotettujen maisema-alueiden näkymäalueilla (tekeillä ProAgria Etelä-Savo) Luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet Etelä-Savossa, SYKE 2007 UHEX-rekisteri, SYKE Valtakunnallisesti arvokkaat moreenimuodostumat, YM 2007 Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt, Museovirasto 2009 Tuulivoimarakentamisen suunnittelu, YM 2011 Etelä-Savon tuulivoimavaihemaakuntakaavan linnusto- ja lepakkoselvitys (tekeillä FCG Oy) VAT Vuoksi, Etelä-Savon ympäristökeskus 2007 Lentoestelausuntojen korkeusrajoitusten lieventämistä koskeva muutos, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi,

10 4. Osalliset ja vuorovaikutusmenettelyt Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus on antaa maakuntakaava-alueen maanomistajille, muille asianosaisille ja kaikille maakuntakaavasta kiinnostuneille tahoille kuva kaavoituksen etenemisestä ja vaikutusmahdollisuuksista maakuntakaavatyön eri vaiheissa. OSALLISET Kaava-alueen kunnat ja seutukunnat Maanomistajat ja muut, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnittelualueella toimivat vaikuttaa Viranomaiset Suunnittelualueeseen rajautuvat naapurimaakunnat Yhteisöt, yritykset ja järjestöt, joiden toimialaa maakuntakaavoituksessa käsitellään - Enonkoski, Heinävesi, Hirvensalmi, Joroinen, Juva, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa, Pieksämäki, Puumala, Rantasalmi, Savonlinna ja Sulkava - Mikkelin seutu, Savonlinnan seutu ja Pieksämäen seutu - suunnittelualueen maanomistajat ja heitä edustavat yhteisöt - asukkaat ja loma-asukkaat - palautteenantomahdollisuus yhdistykset ja yhteisöt - Ympäristöministeriö, Työ- ja elinkeinoministeriö - Etelä-Savon ja Pohjois-Savon ELY-keskukset, Itä-Suomen aluehallintovirasto - Liikennevirasto, TraFi ilmailu, Finavia Oyj - Metsäkeskus, Savonlinnan maakuntamuseo, Museovirasto, Pelastuslaitos, Metsähallitus - Pääesikunta, Itä-Suomen sotilasläänin esikunta, Ilmavoimien esikunta, Tukes - Keski-Suomen, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Etelä-Karjalan, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen liitot - Fingrid, Etelä-Savon luonnonsuojelupiiri, Etelä-Savon lintutieteellinen yhdistys, Etelä-Savon kauppakamari, MTK Etelä-Savo, Metsänomistajien liitto Järvi-Suomi, Järvi-Suomen energia Oy, Parikkalan Valo Oy, PKS-sähkönsiirto Oy, Parikkaln Valo Oy Savon Voima Verkko Oy, Liikelaitos Joroisten Energialaitos, Suomen tuulivoimayhdistys ry, Etelä-Savon rakennusperintöyhdistys ry sekä muut yritykset ja yhteisöt VUOROVAIKUTUSMENETTELY - esittelyt, neuvottelut - lausunnonantomahdollisuus kaavaprosessin eri vaiheissa - kaava-asioihin voi tutustua maakuntaliiton kotisivuilla - kaavoituksen eri vaiheista tiedotetaan maakunnan medioissa - kun kaava asetetaan nähtäville, tiedotetaan siitä kuulutuksin em. lehdissä - nähtävilläolon aikana on osallisilla palautteenantomahdollisuus kaavoituksen eri vaiheissa - lain mukaiset viranomaisneuvottelut - lausunnonantomahdollisuus kaavaprosessin eri vaiheissa - muu viranomaistyhteistyö koko prosessin ajan - ministeriöiden lausunnot ympäristöministeriölle kaavan vahvistusvaiheessa - lausunnonantomahdollisuus kaavaprosessin eri vaiheissa - maakuntaliiton kotisivut - tiedotteet - kuulutukset lehdissä - lausunnonantomahdollisuus kaavoituksen eri vaiheissa 6

11 Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan osallisia maakuntakaavatyössä ovat ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osallisilla on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta. Maakuntahallitus kutsuu keskeisimmät osallis- ja sidosryhmät mukaan kaavaprosessin ajan toimivaan kaavan ohjausryhmään. Osallisten määrään vaikuttaa merkittävästi kaavan sisältö ja vaikutusalue. Osallisten joukko voi täydentyä koko suunnittelutyön ajan. Oheiseen taulukkoon on koottu Etelä-Savon maakuntakaavan osallisina pidettäviä tahoja. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saadun palautteen perusteella voidaan osallisten listaa laajentaa. Maakuntakaavatyön keskeisimpiä osallistumistapoja ovat lakisääteiset nähtävillä olot, viranomaisneuvottelut, sidosryhmäneuvottelut sekä muut esittely- ja keskustelutilaisuudet. Vuorovaikutuksen kannalta keskeisiä menettelyjä ovat kaavan vireille tulosta ilmoittaminen sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), kaavaluonnoksen ja kaavaehdotuksen nähtävillä oloon liittyvät kuulemiset, jolloin osalliset voivat sanoa mielipiteensä. Kaavan virallisista kuulemisista tiedotetaan lehti-ilmoituksin. Lehti-ilmoitukset julkaistaan seuraavissa alueella ilmestyvissä lehdissä eli Länsi-Savossa, Pieksämäen Lehdessä, Heinäveden Lehdessä sekä Warkauden Lehdessä. Lisäksi lakisääteisistä menettelyistä tiedotetaan maakuntaliiton ja kuntien ilmoitustauluilla ja Etelä-Savon maakuntaliiton kotisivulla: Lisäksi maakunnassa toimivissa tiedotusvälineissä, kuten paikallislehdissä ja radiossa tiedotetaan maakuntakaavan valmistelun etenemisestä. 7

12 5. Kaavoituksen vaiheet ja aikataulu Maakuntakaavan laadinta etenee vaiheittain. Jokaisessa vaiheessa on tärkeää olla vuorovaikutuksessa osallisten ja kansalaisten kanssa. Seuraavassa esitetään kaavan laadinnan vaiheet sekä niihin liittyvät keskeisimmät osallistumismenettelyt ja tehtävät päätökset. ALOITUS- JA TAVOITEVAIHE AJANKOHTA Syksy 2011 VAIHEEN SISÄLTÖ VUOROVAIKUTUS VALMISTELTAVAT ASIAKIRJAT TIEDOTTAMINEN - kaavoituksen organisointi, käynnistäminen ja siitä tiedottaminen - Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) laatiminen - esiselvityksen täydentäminen - tarvittavien selvitysten laatiminen - kaavan ohjausryhmän asettaminen - OAS:n asettaminen nähtäville ja lausunnoille - ensimmäinen viranomaisneuvottelu - OAS:n hyväksyminen maakuntahallituksessa saadun palautteen perusteella - neuvotteluja eri intressitahojen kanssa - Osallistumis- ja arviointisuunnitelma - Esiselvitysasiakirjat - maakuntaliiton kotisivut - kuulutukset ja tiedottee VALMISTELUVAIHE AJANKOHTA Talvi VAIHEEN SISÄLTÖ VUOROVAIKUTUS TIEDOTTAMINEN VALMISTELTAVAT ASIAKIRJAT - kaavaluonnoksen valmistelu ja siihen liittyvät vuorovaikutusmenettelyt - kaavan ohjausryhmän kokoukset - työneuvottelu ympäristöministeriön kanssa - maakuntahallitukseen päätös valmisteluvaiheen kuulemisesta - valmisteluaineiston asettaminen nähtäville ja lausunnoille - palautteenantomahdollisuus osallisilla - neuvotteluja eri intressitahojen kanssa - maakuntaliiton kotisivut - kuulutukset ja tiedotteet - luonnokset kaavakartasta, kaavamerkinnöistä ja -määräyksistä sekä kaavaselostuksesta 8

13 EHDOTUSVAIHE AJANKOHTA Kesä 2013 VAIHEEN SISÄLTÖ VUOROVAIKUTUS TIEDOTTAMINEN VALMISTELTAVAT ASIAKIRJAT - kaavaluonnoksen täydentäminen kaavaehdotukseksi saadun palautteen perusteella - kaavan ohjausryhmän kokoukset - työneuvottelu ympäristöministeriön kanssa - maakuntahallitukseen päätös ehdotusvaiheen kuulemisesta - kaavaehdotuksen asettaminen nähtäville ja lausunnoille - palautteenantomahdollisuus osallisilla - neuvotteluja eri intressitahojen kanssa - maakuntaliiton kotisivut - kuulutukset ja tiedotteet - ehdotus maakuntakaavaksi: kaavakartta, kaavamerkinnät ja -määräykset sekä kaavaselostus HYVÄKSYMISVAIHE AJANKOHTA Syksy 2013 VAIHEEN SISÄLTÖ VUOROVAIKUTUS TIEDOTTAMINEN VALMISTELTAVAT ASIAKIRJAT - maakuntakaavan viimeistely hyväksymiskäsittelyyn - maakuntavaltuuston hyväksymiskäsittely - ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu - kirjallisten vastineiden laatiminen kaavaehdotuksesta jätettyihin muistutuksiin ja lausuntoihin - valitusmahdollisuus ympäristöministeriöön maakuntavaltuuston hyväksymispäätöksestä - maakuntaliiton kotisivut - maakuntavaltuuston hyväksymispäätöksestä tiedottaminen maakuntaliiton kotisivuilla ja viraston ilmoitustaululla - Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaava - Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaavan selostus VAHVISTUSVAIHE AJANKOHTA 2014 VAIHEEN SISÄLTÖ VUOROVAIKUTUS TIEDOTTAMINEN VALMISTELTAVAT ASIAKIRJAT - maakuntavaltuuston päätöksen mukaisen Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaavan saattaminen ympäristöministeriön vahvistettavaksi - ympäristöministeriö vahvistaa maakuntakaavan - ympäristöministeriön vahvistuspäätöksestä on jatkovalitusmahdollisuus Korkeimpaan hallinto-oikeuteen - maakuntaliiton kotisivut - kaavan voimaantulosta kuuluttaminen - ympäristöministeriön vahvistamispäätös 9

14 6. Viranomaisyhteistyö Maakuntakaavoitukseen kuuluu kaksi lakisääteistä viranomaisneuvottelua (MRL 66 ja MRA 11 ), joista ensimmäinen on järjestettävä maakuntakaavan laadinnan alkuvaiheessa. Tämä neuvottelu järjestetään ympäristöministeriön, Etelä-Savon ELY-keskuksen ja maakuntaliiton kesken. Neuvotteluun kutsutaan lisäksi ne valtion viranomaiset, joiden toimialaa maakuntakaava saattaa koskea. Neuvottelussa keskitytään kaavan laadintaan liittyvien valtakunnallisten tavoitteiden ja muiden keskeisten tavoitteiden selvittämiseen. Toinen lakisääteinen viranomaisneuvottelu (MRA 11 ) järjestetään sen jälkeen, kun kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävänä ja sitä koskevat mielipiteet ja lausunnot on saatu. Jos kaavaehdotukseen tehdään toisen viranomaisneuvottelun jälkeen olennaisia muutoksia, jotka johtavat ehdotuksen uudelleen nähtäville asettamiseen, on myös viranomaisneuvottelu pidettävä uudelleen. Molemmista viranomaisneuvotteluista laaditaan muistiot, joista ilmenevät keskeiset neuvotteluissa esillä olleet asiat ja kannanotot. Lakisääteisten viranomaisneuvottelujen lisäksi järjestetään työneuvotteluja kaavan valmistelun eri vaiheissa. Maakuntakaavan tarkoituksena on myös eri viranomaisten suunnitelmien yhteensovitus. 7. Vaikutusalue ja vaikutusten arviointi Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan (MRL 9 ) kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Selvitykset on tehtävä koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia vaikutuksia. Maakuntakaavan välittömät vaikutukset kohdistuvat Etelä-Savon maakuntaan. Vaikutusalue saattaa ulottua naapurimaakuntien alueelle: Pohjois-Savoon, Pohjois-Karjalaan, Keski-Suomeen, Päijät-Hämeeseen, Kymenlaaksoon ja Etelä-Karjalaan. Maakuntakaavan vaikutusalueen ulottuvuus tarkentuu kaavasuunnittelun aikana. Maankäyttö- ja rakennuslaissa on annettu kaikille kaavamuodoille yhteiset suunnittelun tavoitteet. Lisäksi jokaiselle kaavatasolle on esitetty omat sisältövaatimukset. Vaikutusten arviointiprosessissa syntyvät perustelut esitetylle kaavaratkaisulle ja osoitetulle alueidenkäytölle sekä kaavan sisältövaatimusten toteutumiselle. Laadittavat selvitykset ovat myös tärkeänä perustana kaavan lainmukaisuuden arvioinnille sisältövaatimusten (MRL 28 ) näkökulmasta. Arvioitavat vaikutukset (MRA 1 ) 1. ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön 2. maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon 3. kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin 4. alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen 5. kaupunkikuvaan, maisemaan kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön 6. talousteen 10

15 Tuulivoimatuotannon kaavoituksessa korostuvat vaikutusten arvioinnissa mm. ympäristöön kohdistuvat häiriötekijät sekä luonto- ja maisemavaikutukset. Kaavaan sisällytettävien potentiaalisten tuulivoimala-alueiden valinta perustuu kaavan selvityksiin perustuviin vaikutusten arviointeihin, joissa pyritään löytämään ympäristövaikutuksiltaan paras ja taloudellisesti kannattava lopputulos tuulivoima-alueiden sijoittumisessa. Selvitystyössä tarkastellaan maakunnan tuulivoimatuotantoon ilmatieteenlaitoksen tuuliatlaksen mukaisille tuulisuuden puolesta sopivia vaihtoehtoisia alueita suhteessa mm. väestöön, vapaa-ajanasutukseen, arvokkaisiin luonnon- ja kulttuuriarvoihin sekä suhteessa tuulivoimatuotannon teknisesti ja taloudellisesti järkevään toteuttamissijaintiin. Tämän seulan läpi valikoituvien alueiden osalta laaditaan erillinen linnustoselvitys. Lisäksi alueiden maisemavaikutuksia selvitetään suhteessa arvokkaisiin maisema- ja kulttuuriympristön alueisiin. Myös tuulivoimatuotannon vaikutuksia lentoliikenteeseen (erityisesti lentoesterajoitukset) ja puolustushallinnon alaan tarkastellaan kaavaprosessissa. Vaikutusarvioinnissa maakuntaliiton viraston tueksi perustetaan YVA-ryhmä. Tässä hyödynnetään Etelä-Savon ELY-keskuksen perustamaa maakunnallista suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arviointiryhmää (SOVA-ryhmä), jota täydennetään tarpeen mukaan. Sen jälsenet ovat: Etelä-Savon maakuntaliitto, Sanna Poutamo Etelä-Savon ELY-keskus, Ossi Tuuliainen, Lasse Hyytinen, Anni Panula-Ontto-Suuronen, Pirjo Angervuori, Satu Karjalainen, Sirpa Peltonen Itä-Suomen AVI, Päivi Määttä Pohjois-Savon ELY-keskus, Pertti Asikainen Metsäkeskus Etelä-Savo, Tarja Hämäläinen Esiselvitysvaiheessa esille nousseet tarkastelussa mukana olevat alueet. 11

16 Maakuntakaavassa esitettäviä Natura alueisiin vaikuttavia hankkeita ja toimintoja arvioidaan luonnonsuojelulain edellyttämällä tavalla (LSL 65 ), mikäli arviointi katsotaan tarpeelliseksi. Yksi merkittävimmistä tuulivoimarakentamisen vaikutuksista on korkeiden voimalaitosten maisemavaikutukset, jotka tulevat selvitettäväksi kaavaprosessin yhteydessä. Etelä-Savon maakunnan osalta tässä yhteydessä nousevat tarkastelussa esille myös valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin kirjatut Vuoksen vesistöalueen erityispiirteet ja niiden huomiointi suunnittelussa. Maakuntakaavan vaikutusten arviointi on jatkuva prosessi, jota tehdään kaavan laatimisen ajan. Vaikutusten arvioinnin sisältö ja menetelmät tarkentuvat kaavaprosessin edetessä mm. osallistumisen ja tavoitekeskustelujen kautta. 8. Kaavoituksen organisointi Maakuntakaavan laadinnasta vastaa Etelä-Savon maakuntaliiton aluesuunnitteluyksikkö. Kaavan valmistelusta vastaavat aluesuunnittelujohtaja Jarmo Vauhkonen ja kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen. Kaavatyötä ohjaa sitä varten perustettava ohjausryhmä, joka toimii asiantuntijaelimenä kaavaprosessin ajan. Ohjausryhmään kutsutaan jäseniksi Etelä-Savon maakuntaliiton jäsenkuntien ja Etelä-Savon ELY-keskuksen edustajat. Ohjausryhmän esittelijänä toimii aluesuunnittelujohtaja Jarmo Vauhkonen ja sihteerinä kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen Etelä-Savon maakuntaliitosta. Ohjausryhmän muut jäsenet ovat. Enonkosken kunta, Mikko Luostarinen Heinäveden kunta, Aarno Happonen Hirvensalmen kunta, Asko Viljanen Joroisten, Juvan ja Rantasalmen kunnat, Kaj Pirinen Kangasniemen kunta, Jouko Romo Mikkelin kaupunki, Ilkka Tarkkanen Mäntyharjun kunta, Hanna Alanen Pertunmaan kunta, Matti Ratilainen Pieksämäen kaupunki, Pekka Häkkinen Puumalan kunta, Kimmo Hagman Savonlinnan kaupunki, Risto Aalto Sulkavan kunta, Simo Kaksonen Etelä-Savon ELY-keskus, Satu Karjalainen 12

17 9. Yhteystiedot Etelä-Savon maakuntaliitto Hallituskatu 3 A, MIKKELI Puhelinvaihde: , faksi Kotisivut: Sähköposti (virallinen): kirjaamo(at)esavo.fi Sähköposti (henkilö): etunimi.sukunimi(at)esavo.fi Aluesuunnittelujohtaja Jarmo Vauhkonen (p ) - maakuntakaavaprosessin johto Kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen (p ) - kaavan sisältö tuulivoiman osalta Ympäristöpäällikkö Sanna Poutamo (p ) - vaikutusten arviointi Paikkatietokäsittelijä Riitta Torniainen (p ) - paikkatiedot, kartat 10. Lisätietoja > Maankäyttö ja rakent... > Maankäytön suunnittelu > Maakuntakaavoitus

18 14 ISBN ISSN

Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaava

Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaava Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaava ESIPUHE Etelä-Savon maakuntaliiton virasto on saanut valmiiksi ensimmäisen vaihemaakuntakaavansa, tuulivoimamaakuntakaavan. Vuonna 2009 valmistunutta kokonaismaakuntakaavaa

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kannuksen Kaukasennevan tuulivoimahankkeen osayleiskaava 26.5.2015 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Suunnittelualue... 4 3. Tiedot hankkeesta... 5 3.1. Hankkeen tekninen kuvaus... 5 3.2. Hankkeen aikataulu...

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki

ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 10.1.2012, tark. 1.10.2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ÄHTÄRIN

Lisätiedot

MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Multian kunta

MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Multian kunta Vastaanottaja Multian kunta Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 15.2.2012, tark. 1.10.2014 MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MULTIAN

Lisätiedot

STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA UUDENKAARLEPYYN KAUPUNKI STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25489-P19943P001 FCG Suunnittelu ja tekniikka

Lisätiedot

Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaava

Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaava Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Iitin kunta 3.9.2013 OAS Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaava 2 (12) 3.9.2013 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 SUUNNITELMAN

Lisätiedot

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa Helsinki

Lisätiedot

VÖYRIN KUNTA OY 13.8.2013 3 25489-P19878P005

VÖYRIN KUNTA OY 13.8.2013 3 25489-P19878P005 SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA VÖYRIN KUNTA LÅLAXIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 3 25489-P19878P005 ja arviointi Eva Persson Puurula

Lisätiedot

STORMIN OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Y 004 / 2012

STORMIN OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Y 004 / 2012 SASTAMALAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ YHDYSKUNTASUUNNITTELU STORMIN OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Y 004 / 2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.10.2012, tark. 25.6.2014 Suunnittelualueen sijainti

Lisätiedot

Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209

Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209 VIROLAHDEN KUNTA Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 707-P24767 I (I) Maria Auranen Sisällysluettelo 1 Mikä on osallistumis- ja?... 1 2 Suunnittelualue...

Lisätiedot

Tuulivoimarakentamisen suunnittelu

Tuulivoimarakentamisen suunnittelu YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 4 2012 Tuulivoimarakentamisen suunnittelu RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 126 Miljöhandledning 2012 Glesbygdens avloppsvatten YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 4 2012 Tuulivoimarakentamisen

Lisätiedot

Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava. Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012

Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava. Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012 Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012 2(12) MIKÄ ON OAS? Maankäyttö ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä riittävän varhaisessa

Lisätiedot

Maritta Heinilä. Ypäjän kunta. HONKALAN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Maritta Heinilä. Ypäjän kunta. HONKALAN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kh 24.6.2014 102 LIITE 28 Maritta Heinilä Ypäjän kunta HONKALAN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 24.6.2014 P24359-P001 FCG Suunnittelu

Lisätiedot

Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus

Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA RUSKON KUNTA Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21831 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (9)

Lisätiedot

Vaikutusten arviointi kaavoituksessa

Vaikutusten arviointi kaavoituksessa YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 10 2006 Vaikutusten arviointi kaavoituksessa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 10 2006 Vaikutusten arviointi kaavoituksessa Helsinki 2006 Y

Lisätiedot

POHJANMAAN MAAKUNTASUUNNITELMA 2040 POHJANMAAN MAAKUNTAOHJELMA 2010 2013. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

POHJANMAAN MAAKUNTASUUNNITELMA 2040 POHJANMAAN MAAKUNTAOHJELMA 2010 2013. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma POHJANMAAN MAAKUNTASUUNNITELMA 2040 POHJANMAAN MAAKUNTAOHJELMA 2010 2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Pohjanmaan maakuntahallituksen hyväksymä 17.11.2008 Sisällys 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Tässä osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (MRL 63 ) esitetään kaavoitushankkeen sijainti ja tavoitteet sekä kerrotaan miten alueen osalliset voivat vaikuttaa kaavoituksen

Lisätiedot

Kurikan Rasakankaan tuulivoimaosayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kurikan kaupunki 29.5.2013

Kurikan Rasakankaan tuulivoimaosayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kurikan kaupunki 29.5.2013 a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTA TISUUNNITELMA Kurikan kaupunki 29.5.2013 OAS 2 (13) 29.5.2013 SISÄLLYS 1 OSAYLEISKAAVAN TARKOITUS... 3 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS... 3 3 HANKE JA SIJOITUSPAIKKA...

Lisätiedot

Suunnittelualue. Liite 1. SÄKYLÄN KUNTA 26.3.2015, tark. 16.4.2015 Sivu 1 / 9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Iso-Vimman asemakaavan laajennus

Suunnittelualue. Liite 1. SÄKYLÄN KUNTA 26.3.2015, tark. 16.4.2015 Sivu 1 / 9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Iso-Vimman asemakaavan laajennus SÄKYLÄN KUNTA Sivu 1 / 9 Liite 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Iso-Vimman asemakaavan laajennus Länsi-Säkylän Iso-Vimman alueelle laaditaan asemakaavan laajennus. Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT

PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT Asemakaavan muutos koskee A-alueella Siltakylän puisto- sekä katualueita ja B-alueella Siltakylän korttelia

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNKI KESKUSTAN JA SEN LIEVEALUEIDEN OSAYLEISKAAVOITUS

HUITTISTEN KAUPUNKI KESKUSTAN JA SEN LIEVEALUEIDEN OSAYLEISKAAVOITUS HUITTISTEN KAUPUNKI KESKUSTAN JA SEN LIEVEALUEIDEN OSAYLEISKAAVOITUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 30.1.2008 / tark. 1.4.2008, 16.9.2008, 3.12.2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5) PYHÄNNÄN KUNTA LEIVISKÄNKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS, PERIOJANTIEN POHJOISOSA JA KORTTELIT 202 JA 209 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.3.2015

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KALAJOEN KAUPUNKI 9.3.2015 MÄKIKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA Tuulivoimaosayleiskaavan vireilletulon yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen osallistumisja

Lisätiedot

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SÄKYLÄN KUNTA Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tarkistettu 29.9.2013 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21555 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Maakuntavaltuuston hyväksymä 12.5.2014 Kansikuva: Pirjo Niemi POHJANMAAN MAAKUNTAKAAVA VAIHEMAAKUNTAKAAVA 2 UUSIUTUVAT ENERGIAMUODOT JA NIIDEN SIJOITTUMINEN POHJANMAALLA (TUULIVOIMAKAAVA)

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Tyrvään pappilan ympäristön asemakaavan muutos

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Tyrvään pappilan ympäristön asemakaavan muutos SASTAMALAN KAUPUNKI YHDYSKUNTA JA YMPÄRISTÖ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sisältää suunnitelman kaavoitusprosessissa

Lisätiedot

Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa

Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa SUOMEN YMPÄRISTÖ 14 2013 Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ SUOMEN YMPÄRISTÖ 14 2013 Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa Helsinki 2013 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄ. K-Vizit Oy MIEHIKKÄLÄN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LEIRIKESKUKSEN ALUE KAAVASELOSTUS

MIEHIKKÄLÄ. K-Vizit Oy MIEHIKKÄLÄN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LEIRIKESKUKSEN ALUE KAAVASELOSTUS MIEHIKKÄLÄ K-Vizit Oy MIEHIKKÄLÄN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Sisältö 1 Johdanto... 4 1.1 Perus- ja tunnistetiedot... 4 1.2 Suunnitteluorganisaatio... 4 1.3 Yleiskaavan muutoksen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGON KAUPUNKI 1 OAS KAAVAN NIMI LÄHTÖKOHDAT KAAVA-ALUE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on suunnitelma kaavan osallistumis- ja vuorovaikutusmenetelmistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista

Lisätiedot

SAVIKONTIEN YRITYSTONTTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMA- KAAVAN MUUTOS

SAVIKONTIEN YRITYSTONTTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMA- KAAVAN MUUTOS URJALAN KUNTA, LAUKEELA SAVIKONTIEN YRITYSTONTTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMA- KAAVAN MUUTOS Alue muodostuu Laukeelan kylän kiinteistöistä Köppilä 5:238 / palsta 1 ja yhteisalue 878:12:0 sekä osin kiinteistöistä

Lisätiedot