MIKKELIN PALLOILIJOIDEN KOTISIVUJEN KEHITTÄMINEN Viestinnällinen näkökulma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MIKKELIN PALLOILIJOIDEN KOTISIVUJEN KEHITTÄMINEN Viestinnällinen näkökulma"

Transkriptio

1 Tiina Kettunen MIKKELIN PALLOILIJOIDEN KOTISIVUJEN KEHITTÄMINEN Viestinnällinen näkökulma Opinnäytetyö Tietotekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2008

2 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä Tekijä(t) Tiina Kettunen Nimeke Koulutusohjelma ja suuntautuminen Tietotekniikan koulutusohjelma Ohjelmisto- ja mediatekniikka Mikkelin Palloilijoiden kotisivujen kehittäminen viestinnällinen näkökulma Tiivistelmä Internet ympäristönä on verkkopalvelun suunnittelijalle haasteellinen monella tavalla. Viestin välittämiseen ja viestinnän onnistumiseen voidaan verkkoympäristössä vaikuttaa sisällön rakenteeseen ja toiminnallisuuteen liittyvillä valinnoilla. Tämän kehitystyön lähtökohta oli kvalitatiivinen. Työssä tutkittiin, kuinka Mikkelin Palloilijoiden (MP) verkkosivuja kehitettiin vastaamaan paremmin toiminnan viestinnällisiin tarpeisiin. Viestintää on pohdittu työn yhteydessä verkkoviestinnän ja lyhyesti myös yhteisöviestinnän näkökulmista. MP:n aikaisemmille www-sivuille kaivattiin uutta ilmettä, selkeämpää rakennetta ja helpompaa päivitettävyyttä. Käytännön työnä toteutettiin uudet verkkosivut ja niiden päivittämiseen tarkoitettu ylläpitotyökalu. Työn toteutuksen pohjaksi suoritettiin pienimuotoinen esiselvitys, jonka avulla selvitettiin niitä tarpeita, joita uudelle verkkopalvelulle nähtiin. Verkkopalvelun kokonaisuus toteutettiin tietokantapohjaisena ratkaisuna PHP ohjelmointikielellä. Mikkelin Palloilijoiden uusitut sivut julkaistiin osoitteeseen Kehitystyön arvioinnin lähtökohtana on käytetty MP:n toimijoille järjestettyä verkkosivujen ja ylläpitotyökalun sisäänajotilaisuutta. Kokonaisuus otettiin toimijoiden keskuudessa vastaan hyvin, ja tältä pohjalta voidaan arvioida, että kehitystyön kautta pystyttiin vastaamaan tärkeimpiin viestinnällisiin tarpeisiin. Asiasanat (avainsanat) www-sivut, verkkopalvelu, verkkoviestintä, organisaatioviestintä Sivumäärä Kieli URN 38 s. + liit. 2 s. Suomi URN:NBN:fi:mamk-opinn Huomautus (huomautukset liitteistä) Ohjaavan opettajan nimi Jukka Selin Opinnäytetyön toimeksiantaja Mikkelin Palloilijat

3 DESCRIPTION Date of the bachelor's thesis Author(s) Tiina Kettunen Name of the bachelor's thesis Degree programme and option Information technology Programming and media engineering Developing the homepages for Mikkelin Palloilijat communicational perspective Abstract This bachelor s thesis is about development of the homepages for a football league in Mikkeli (Mikkelin Palloilijat) in a way which supports the communicational needs of the network environment better than previously. Old web-pages needed a new look, a clearer structure and easier way to update the content. The approach of this scholarly thesis was qualitative. First I made a premilinary report, whose aim was to find out the communicational needs for the new web service. After that, the web service itself was implemented as a data based service. Programming language used was PHP. New pages was published Renewed web-pages and the maintenance application were introduced to those involved in the league and that occasion was used for evaluating the service. Whole web-based system was received well and that indicates that the work was able to meet the communicational needs which were set at the beginning. Subject headings, (keywords) web-pages, web-service, network communication, organizational communication Pages Language URN 38 p. + app. 2 p. Finnish URN:NBN:fi:mamk-opinn Remarks, notes on appendices Tutor Jukka Selin Bachelor s thesis assigned by Mikkelin Palloilijat

4 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO MIKKELIN PALLOILIJAT VIESTINTÄ TOIMINNAN OSANA Näkökulmia yhteisöviestintään Verkkoviestinnän merkityksiä LÄHTÖKOHTIA KEHITYSTYÖLLE Aiempien verkkosivujen kuvaus Sisällön hallinta Käytettävyys Ulkoasun merkitys Muita kehityskohteita aikaisempien sivujen puitteissa VERKKOPALVELUN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Suunnittelun vaiheita Esiselvityksen tarkoitus ja menetelmät Rakenteen ja ulkoasun suunnittelu Taustaa sisällön ja toiminnallisuuden ratkaisuille Lyhyt esittely käytetyistä tekniikoista UUDEN VERKKOPALVELUN KUVAUS Sivuston rakenne ja sisällöt Edustusjoukkue Juniorit Seura Ylläpitotyökalu Pääkäyttäjä Joukkuekäyttäjä KEHITYSTYÖN TULOSTEN ARVIOINTIA POHDINTA LÄHTEET LIITTEET

5 1 JOHDANTO 1 Viestinnällisesti toimivien verkkosivujen toteuttaminen ei ole itsestäänselvyys. Joskus kuulee sanottavan, että tekniikka on vain väline ja sisältö on se, mikä lopulta ratkaisee. Internetistä viestin välittäjänä mielenkiintoisen ja yhtälailla haasteellisen tekee sen hypertekstuaalinen olemus eli sivuilla olevat linkit, jotka kuljettavat käyttäjää eteenpäin internetin ihmemaailmassa. Internetissä esitettyä tietoa ei lueta kuin romaania, jonka juoni rakentuu lukijan edetessä järjestyksessä sivulta toiselle. Hypertekstin linkit antavat mahdollisuuden assosiaatioille ja mieliteoille. Hypertekstin suomat mahdollisuudet asettavat kuitenkin haasteen viestinnän suunnittelulle ja toteutustavan valinnalle. Verkkosivujen sisällöllisen rakenteen ja teknisen toteutuksen suunnitteluun vaikuttavat viestinnän tavoitteet ja siihen osaltaan kytkeytyvä käytettävyyden näkökulma. Käytettävyydelle tarkoitetaan tässä yhteydessä tietokonesovellusten helppokäyttöisyyttä. Käytettävyys heijastuu suoraan tiedon löytymiseen ja tätä kautta viestin välittämisen prosessiin. Internetissä viestin välittämisen tempo on nopea, ja ellei haluttua viestiä pystytä löytämään ja vastaanottamaan tehokkaasti lyhyessä ajassa, siirtyy käyttäjä mahdollisuuksien mukana muualle. Tässä työssä käytettävyys liittyy käsitteenä mukaan myös silloin, kun puhutaan sivujen päivittämisestä. Ellei päivittämiseen tarkoitetun sovelluksen käytettävyys ole kohdallaan, ei sivuja välttämättä jakseta päivittää ja viestinnän tavoitteet kärsivät. Mikkelin Palloilijat on jalkapalloseura, jonka kotisivut osoitteessa kaipasi uudistamista monelle saralla. Kehitystyön suunnittelu ja toteuttaminen tuntui luontevalta valinnalta opinnäytetyön aiheeksi, sillä halusin päästä soveltamaan ja vahvistamaan ammattitaitoani tietokantapohjaisen järjestelmän suunnittelussa ja toteutuksessa. Aiheena tietokantapohjainen internetissä toimiva järjestelmä on paljon tutkittu ja opinnäytetöitä siitä on kirjoitettu useita. Tässä työssä en keskity esittelemään tietokantaohjelmointia tai esimerkiksi vertailemaan työssä käytetyn ohjelmointikielen PHP:n ominaisuuksia muihin ohjelmointikieliin. Työn painotus on ollut toteutuksessa ja sitä kautta kotisivujen kokonaisuuden ja siihen liittyvän ylläpitotyökalun toiminnallisuuden ja viestinnän räätälöimisestä juuri Mikkelin Palloilijoiden tarpeita vastaaviksi. Tutkimuskysymyksenä on, kuinka Mikkelin Palloilijoiden kotisivuja on pyritty kehittämään niin, että organisaation viestinnän tavoitteita pysty-

6 2 tään toteuttamaan paremmin kuin vanhoilla kotisivuilla. Työssä pyritään selvittämään, millä tavoin verkkoviestintään liittyvät asiat nivoutuvat käytännössä toteutettuun kokonaisuuteen. Opinnäytetyöni on tehty laadullisesta näkökulmasta ja painottuu näin kvalitatiivisesta tutkimuksen puolelle. Glesnen ja Peshkinin (1992) mukaan kvalitatiivisessa tutkimuksessa pyritään kontekstuaalisuuteen, tulkintaan ja toimijoiden näkökulman ymmärtämiseen. Kvalitatiivisen strategian mukaan voidaan ajatella, että kohde ja tutkija ovat vuorovaikutuksessa. (Hirsjärvi & Hurme 2001, ) Käytännön toteutuksen lähtökohtana käytettiin haastatteluja, joiden avulla pyrin selvittämään minulle ennestään tuntematonta jalkapallon maailmaa. Tämän työn toisesta luvusta alkaen esitellään ensin lyhyesti Mikkelin Palloilijoiden toiminta. Seuraavassa luvussa johdatellaan työhön liittyviin viestinnällisiin näkökulmiin ja tarkastellaan asioita organisaatioviestinnän ja verkkoviestinnän pohjalta. Neljännessä luvussa kuvataan aiempaa kotisivukokonaisuutta ja samalla pohditaan viestinnällisestä näkökulmasta, millaisten ominaisuuksien kautta sivuja halutaan kehittää. Viidennessä luvussa käydään läpi uuden verkkopalvelun suunnittelun ja toteutuksen kulkua. Kuudes luku esittelee uuden verkkopalvelun kokonaisuuden kotisivuineen ja ylläpitotyökaluineen ja samalla pohditaan, kuinka viestinnällisiin tarpeisiin on pyritty vastaamaan. Kehitystyön tuloksia arvioidaan seitsemännessä luvussa käyttöönoton yhteydessä saadun palautteen kautta. Lopuksi pohditaan vielä työn toteutusta ja sitä, saavutettiinko kehitystyölle asetetut tavoitteet ja kuinka sivuja voisi vielä tulevaisuudessa kehittää. Tässä työssä käytetään termejä, kuten verkkosivut (www-sivut, kotisivut), verkkopalvelu ja web-sovellus. Verkkosivuilla tarkoitetaan internetissä olevaa, selaimen välityksellä katsottavaa sivua tai sivustoa. Verkkopalvelu voidaan puolestaan määritellä käyttäjäkeskeiseksi kokonaisuudeksi, joka soveltuu käyttäjälle tai asiakasryhmälle jonkin tehtävän toteuttamiseen ja päämärän saavuttamiseksi (Parkkinen 2002, 18). Verkkopalvelut voidaan jakaa karkeasti viestintäpalveluihin ja sovelluksiin. Viestintätuotteet tähtäävät viestin välittämiseen, kun taas sovellustuotteet jonkin tietyn tehtävän suorittamiseen. (Parkkinen 2002, 19.) Verkkopalvelusta voidaan käyttää myös rinnakkaista termiä web-sovellus, johon Rantala (2005) liittää ajatuksen dynaamisesti

7 3 rakennetusta www-sivusta jotain tiettyä sovellusaluetta silmälläpitäen (Rantala 2005, 4). Mikkelin Palloilijoiden kotisivut on viestintätuote, joka pyrkii täyttämään viestinnällisiä tarpeita, kun taas ylläpitoon tarkoitettu työkalu on web-sovellus, jonka tarkoitus on mahdollistaa sivujen dynaaminen päivittäminen. 2 MIKKELIN PALLOILIJAT Mikkelin Palloilijat ry (käytetään jatkossa myös lyhennettä MP) on vuonna 1929 perustettu seura, joka toiminnassaan keskittyi ensimmäisenä seurana Mikkelissä ainoastaan palloilulajeihin. Seuran vanhojen verkkosivujen (2008) historiasivulla kerrotaan, kuinka pienimuotoisesti alkanut seuratoiminta on ehtinyt historiansa aikana toimia usean eri palloilulajin parissa. Ajan myötä toiminta kuitenkin keskittyi ainoastaan jalkapalloon. Tänä päivänä MP:n alla toimii edustusjoukkue, 11 juniorijoukkuetta ja erityisryhmä Express. Juniorijoukkueet jaottuvat ikäryhmien mukaisesti ja niissä on pelaajia 5 ikävuodesta aina 20-vuotiaisiin saakka. Juniorijoukkueiden tunnukset tällä hetkellä ovat G7, F8, F9, E10, E11, D12, D13, C14, C15, B ja A. Kullakin joukkueella on omat toimihenkilöt, jotka ylläpitävät joukkueen toimintaa. Seuran toimintaa hallinnoi hallitus, joka kokoontuu parikymmentä kertaa vuosittain. Mikkelissä nuijamiestenkadulla sijaitsee seuran toimisto, jossa hoidetaan MP:n toimintaan liittyviä asioita. Seuran toimintavuosi on Mikkelin Palloilijoiden toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen. Varoja toiminnan ylläpitämiseen saadaan pääosin yhteistyökumppaneilta. Jokaisella joukkueella on omat sponsorinsa, sen mukaisesti kuin ne ovat niitä itse hankkineet. Harjoituksia ja pelejä eri joukkueilla on vaihtelevasti. Joukkueet pelaavat pelejä erilaisissa sarjoissa ja turnauksissa, lisäksi järjestetään harjoitusotteluita ja silloin tällöin ystävyysotteluita. Nuorille jalkapallon harrastajille järjestetään kesäisin tapahtumia ja opastusta, siitä esimerkkinä kesäisin järjestettävä Jaliskoulu.

8 3 VIESTINTÄ TOIMINNAN OSANA 4 Viestinnästä on olemassa useita, hieman eri näkökulmia painottavia määritelmiä. Yksinkertaistaen viestinnän voi kuvata olevan sanomien lähettämistä ja vastaanottamista eli tietojen vaihdantaa. Sanoma on luonnollisesti viestinnän oleellinen osa ja jotta sanoma tavoittaisi vastaanottajansa, tarvitaan kanava tai väline. Välineen valinta vaikuttaa siihen, miten tehokkaasti, ymmärrettävästi ja oikea-aikaisesti viestintä toimii. Häiriötekijät kuuluvat myös osana viestinnän tapahtumaa, sillä niitä ei koskaan voida täysin eliminoida. (Ikävalko 1995, ) Tässä työssä tiedon välittämisen kanavana toimivat MP:n kotisivut ja mahdollisia häiriötekijöitä voivat olla esimerkiksi sisällöllisen rakenteen epäselvyys tai käytettävyyteen liittyvät ongelmat. Perinteisesti viestintä on jaettu sisäiseen ja ulkoiseen viestintään. Jaon periaatteena on pidetty sitä, että yhteisön työntekijät, toimihenkilöt ja niitä vastaavat henkilöt edustavat ns. sisäpiiriä, kun taas yhteistyökumppanit ja kohderyhmät ovat osa ulkoisen viestinnän kenttää. Jako ulkoiseen ja sisäiseen viestintään ei aina ole mielekästä. (Juholin 2001, 28.) Esimerkkinä Mikkelin Palloilijoiden tapauksessa, toimintaan mukaan haluavat ihmiset voidaan ensi kädessä määritellä ulkoisen viestinnän piiriin kuuluviksi, mutta toisaalta näitä ihmisiä kiinnostaa varmasti yhtälailla sisäiseen tiedottamiseen liittyvä toiminta. Näiden ihmisten tieto organisaatiosta ja suhtautuminen siihen ovat aivan varmasti yhtä tärkeitä tekijöitä toiminnan jatkuvuuden kannalta, kuin organisaatiossa tällä hetkellä toimivien toimihenkilöiden tyytyväisyys. Sisäinen viestintä kattaa kaiken yhteisön sisällä tapahtuvan viestinnän ja sen käytännöt. Sisäinen viestintä on näin ollen laajempi käsite kuin sisäinen tiedottaminen, johon tässä työssä on sisäisen viestinnän osalta keskitytty. Sisäisen tiedottamisen yhteyteen voi liittää myös Juholinin (2001) esitettämän termin arkiviestintä, jota käytetään kuvaamaan tiedonvaihtoa jokapäiväisistä tehtävistä selviytymiseen. Arkiviestintää voidaan pitää yhteisön tärkeimpänä voimavarana, sillä se tukee ja mahdollistaa työskentelyä. (Juholin 2001, 30.)

9 3.1 Näkökulmia yhteisöviestintään 5 Yhteisöllä tai organisaatiolla tarkoitetaan tässä työssä kokonaisuutta, yhteenliittymää, jonka toiminnalla on jokin tarkoitus. Yhteisöllä on myös tarve kertoa toiminnastaan ympäristölleen ja tätä kautta ylläpitää toimintaa ja sen jatkuvuutta. Yhteisöviestintä voidaan ajatella yhteisön keskinäiseksi kanssakäymiseksi, informaation vaihdannaksi ja yhteisön, sekä sen toimintaympäristön väliseksi vuorovaikutukseksi (Ollitervo 2003). Yhteisöviestintä kattaa sisäisen viestinnän ja ulkoisen viestinnän osa-alueet (mt.). Ikävalko (1995) toteaa kirjassaan Ilman viestintään mikään yhteisö ei pysty toimimaan. Viestintä on toiminnan perusedellytys ja yleensä sen olemassaolo havaitaan parhaiten silloin, kun jokin ei toimi (Ikävalko 1995, 11). Viestintäteknologioilla voi olla yhteisöjen toiminnassa monia eri tehtäviä: Neuvonta, ohjeiden ja palautteen antaminen, yhteydenpito eri toimijoiden välillä, omasta organisaatiosta tiedottaminen, tiedonhaku ja tiedon tallentaminen. (Hurme 2003.) Tähän yhteyteen haluan liittää ajatuksen viestinnän merkityksestä yhteisössä mukana olevien ihmisten innostajana ja tekijänä, joka edesauttaa toimintaan mukaan kiinnittymistä. Vapaaehtoisuuteen perustuvissa organisaatioissa tämä on ensiarvoisen tärkeää. Tiedonsaanti ja vaikuttamismahdollisuudet voidaan nähdä ei-materiaalisina tekijöinä, jotka toimivat kimmokkeina mukana olemiselle ja sitoutumiselle. (Juholin 2001, 31). Ikävalko (1995, 46) kirjoittaa, kuinka sisäinen tiedottaminen on keino saada organisaatio toimimaan hyvin ja ihmiset viihtymään sen piirissä. Se onnistuu silloin, kun jokainen tietää omat tehtävänsä ja tavoitteensa. Yhteisöviestinnän tavoite on siis tukea olemassa olevaa toimintaa ja tällä tavoin vaikuttaa toiminnan tuloksiin myönteisellä tavalla. Mikkelin Palloilijoiden toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen ja näin ollen sen toimijoiden sitouttaminen ja viestinnän tehokkuus vaikuttavat olennaisesti toiminnan motiiveihin ja tavoitteisiin.

10 3.2 Verkkoviestinnän merkityksiä 6 Moderni verkkoviestintä integroituu tiiviisti organisaation toimintaan. Verkkoviestintä ei siis ole pelkästään osa organisaation viestintää, vaan osa koko sen toimintaa. Yhä useammin internet on ensimmäinen keino, jonka välityksellä tietoa aletaan etsiä. Verkkoviestintä on tätä kautta yhä tiiviimpi osa viestinnän kenttää ja sillä on yhä keskeisempi rooli organisaation kokonaisviestinnässä. Ajankohtaisen tiedon odotetaan tulevan ensimmäiseksi verkkoon. (Pohjanoksa ym. 2007, 11.) Tietoa ei laiteta verkkoon juuri koskaan pelkästään tiedon itsensä takia, vaan sillä pyritään kuvaamaan jotakin verkon ulkopuolista asiaa. Verkkoon tieto taas siirretään siksi, että tiedon levittäminen sitä kautta on helpompaa kuin muilla menetelmillä. (Parkkinen 2002, 86.) Verkkopalvelulla on kiistattomia etuja perinteisiin medioihin verrattuna. Niitä ovat saatavuus heti julkaisun tapahduttua, jakelun tehokkuus välittömästi aineiston valmistuttua ja sisällön päivityksen helppous tarpeiden mukaisesti (Metsämäki 2000, 28). Tiedotteiden ja uutisten julkaiseminen www-sivujen kautta on yhteisölle hyvä kanava välittää ajantasaista tietoa, sillä tällöin viestin välittäjän ja vastaanottajan välillä ei ole minkäänlaisia välikäsiä. Tiedottamisen lisäksi sivustoa voidaan käyttää profiloinnin ja markkinoinnin välineenä. (Korhonen, 2003.) Verkkoviestinnästä puhuttaessa ei voi olla käsittelemättä käytettävyyden merkitystä viestin välittämisen prosessissa. Käytettävyydelle tarkoitetaan tässä yhteydessä tietokonesovellusten helppokäyttöisyyttä. Käytettävyyteen liitettäviä termejä ovat ymmärrettävyys, selkeys ja helppous. (Parkkinen 2002, 12.) Ei ole kovin todennäköistä välittää viestiä vastaanottajalle, mikäli viesti itsessään on vaikeaselkoinen tai sitä ei etsiessä edes kykene löytämään. Viestinnän tavoite jää tällöin saavuttamatta. Viestin välittymisen esteet voidaan minimoida hyvällä käytettävyydellä ja tällöin käyttäjä kykenee saamaan käyttämästään järjestelmästä mahdollisimman suuren hyödyn (mts. 56). Parkkinen (2002) esittelee Nielsenin määrittelemiä käyttävyyteen vaikuttavia tekijöitä, joita on viisi: opittavuus, tehokkuus, muistettavuus, virheettömyys ja miellyttävyys. Opittavuus määrittää kuinka helppoa sovelluksen käyttö on ensimmäisellä käyttökerralla. Tehokkuus astuu kuvaan siinä vaiheessa, kun sovellusta osataan jo käyttää ja siitä halutaan saada enemmän irti. Tällöin vaikuttaa myös muistettavuus, eli kuinka helppoa järjestelmän käyttö oppimisen jälkeen on. Virheettömyydellä pyritään siihen,

11 7 että käyttäjän on mahdollisimman vaikea tehdä virheitä, eikä häntä turhaan ohjata harhaan. Miellyttävyydellä pyritään siihen, ettei sovelluksen käyttö ole ainakaan epämiellyttävää. (Parkkinen 2002, 28.) Yksinkertaisemmissa viestinnän prosessimalleissa huono käytettävyys voidaan ajatella meluna. Huono käytettävyys on siis häiriölähde, joka huonontaa signaalin laatua viestin lähettäjän ja vastaanottajan välillä. Monimutkaisemmat viestintämallit käsittelevät viestintää vaikuttamiskeinona. Tällöin huono käytettävyys ilmenee esimerkiksi viestin saamisen vaikeutena. (Parkkinen 2002, 56.) Käytettävyysajattelu heijastuu tässä työssä kahdella eri tavalla. Kotisivujen käytettävyyttä on pohdittava sivuilla kävijän kannalta. Toisaalta ylläpitosovellus asettaa sivujen päivittäjän näkökulmasta omat vaatimuksensa käytettävyyden suhteen. 4 LÄHTÖKOHTIA KEHITYSTYÖLLE Tässä luvussa esitellään MP:n vanhojen kotisivujen rakennetta ja toiminnallisuutta. Jotta voitaisiin nähdä, millaisia parannuksia uusi verkkopalvelu tarjoaa vanhoihin www-sivuihin verrattuna, on ensin hahmotettava millainen aikaisempi verkkosivusto oli. Luvussa käsitellään sivujen kehitystarpeita vanhojen sivujen lähtökohdista. Täysin uudet toiminnot on käsitelty vasta seuraavassa luvussa. Mikkelin Palloilijoiden vanhat www-sivut kaipasivat kehitystyötä monella osaalueella. Sivujen sisällön hallinta oli työlästä, eikä kaikilla ollut siihen tarvittavaa osaamistasoa. Viestinnällisestä näkökulmasta www-sivujen sisältöjen rakenne ja ennen kaikkea käytettävyys kaipasivat selkeyttämistä. Lisäksi sivujen ulkoasua haluttiin päivittää ajanmukaisemmaksi ja MP:n toimintaa paremmin kuvaavaksi. 4.1 Aiempien verkkosivujen kuvaus Kuvasta 1 voidaan nähdä MP:n vanhojen www-sivujen perusrakenne. Sivujen vasempaan reunaan sijoittuivat navigointiotsikot ja sivun keskellä sijaitsi ns. upotettu kehys, jonka sisässä sivusisällöt muuttuivat vasemmalta valitun linkin mukaisesti. Oikeassa reunassa, sisältökentän vieressä oli kolmas palsta, jossa oli tarpeen mukaan esillä

12 8 ajankohtaisia asioita, ottelumainoksia yms. Aivan sivun oikeassa reunassa oleva sinitaustainen palsta jatkoi otsikon alapuolella olevien sponsorilogojen listaa. Vasemman palstan linkkiä painettaessa, muuttui tällöin sivusisältö keskellä olevan upotetun kehyksen sisällä ja sivun muut elementit säilyivät muuttumattomina. Kaikkia vanhojen sivujen eri sisältöjä en tässä yhteydessä aio käydä tarkasti läpi, koska niillä ei ole olennaista merkitystä tämän työn kannalta. KUVA 1. Mikkelin Palloilijoiden aiemmat kotisivut 4.2 Sisällön hallinta Mikkelin Palloilijoiden aikaisemmat www-sivut olivat staattiset html-sivut. Staattisuus tarkoittaa muuttumattomuutta. Sivujen sisältö on tällöin rakennettu html-koodin sisälle ja niiden päivittäminen vaatii yleensä perus html-osaamista. Lisäksi päivityksen jälkeen sisältö täytyy siirtää erikseen web-palvelimelle FTP-ohjelman avulla. Staattisesti rakennetut verkkosivut toimivat hyvin, jos dokumentteja ei tarvitse päivittää usein, eikä vuorovaikutusmahdollisuuksia tarvita. (Rantala 2005, 3.)

13 9 Verkkosivuilla ei ole arvoa, ellei niillä tarjota ajantasaista tietoa. Vanhan tiedon esittäminen verkossa voi aiheuttaa myös negatiivisia sivuvaikutuksia, esimerkiksi organisaation maineen ja toiminnasta välittyvän mielikuvan osalta. Yksi keskeisimmistä ongelmista MP:n verkkosivuilla sivujen päivitettävyyden osalta ilmeni myös siten, että vastuu sivujen päivittämisestä kasaantui sen henkilön harteille, joka pystyi päivityksen tekemään. MP:n toiminta kaipasi verkkosivuille tehokkaampaa päivitysmahdollisuutta ja dynaamisempaa sisällönhallintaa. 4.3 Käytettävyys Haluan osoittaa sen, kuinka tärkeää sivujen käytettävyys viestinnän kannalta on. Käytännön esimerkkinä käytettävyyden merkityksestä esittelen vanhojen sivujen seuraosion toiminnallisuutta (linkkeihin viittaavat sanat tekstissä on kursivoitu). Käyttäjän painaessa vasemmassa valikossa näkyvää Seura -linkkiä (kuva 2), avautuu sisältöikkunaan kuvassa 2 näkyvä sisältö. (Huomaa, että selkeyden vuoksi kuvasta on jätetty pois sivun muut elementit, jotka voi nähdä kuvassa 1.) KUVA 2. Seura -linkin alta sisältöikkunaan avautuva sisältö Kun tarkastellaan tämän jälkeen vasemmalla näkyvää valikkoa (kuva 2), niin siitä ei näy käyttäjälle millään tavalla, millä sivulla hän juuri nyt on. Sisältökentän yläreunassa näkyvä Seura -otsikko paljastaa millä sivulla käyttäjä on, mutta heti käyttäjän pai-

14 naessa jotakin Seura -otsikon alla näkyvistä linkeistä, ei käyttäjällä enää siinä vaiheessa olekaan varmaa tietoa missä kohti sivustoa hän on. 10 Seurasivun linkkejä (kuva 2) katsoessa voi alkaa miettiä, mitä Pelaajat -linkki tässä yhteydessä tarkoittaa. Ensi näkemältä linkin alta voisi ajatella löytyvän listauksen pelaajista tai jotakin muuta vastaavaa. Tässä huomataan se, kuinka tärkeää linkkien selkeä nimeäminen niiden sisältöä vastaavaksi on. Pelaajat -linkin alta avautuu yllättäen kuvan 3 mukainen sisältö, jossa kerätään yhteystietoja MP:ssä joskus aiemmin pelanneilta henkilöiltä. KUVA 3. Pelaajat -linkin alta sisältöikkunaan avautuva sisältö. Tässä vaiheessa käyttäjä ei enää tiedä olevansa Seura osion alla (ellei muista sitä ulkoa). Sivu ei myöskään sisällä paluulinkkiä. Jos käyttäjä ei halua täyttää kyseistä lomaketta, niin hänelle jää vaihtoehdoiksi joko käyttää selaimen paluupainiketta tai valita joku vasemmanpuoleisen valikon linkeistä. Mietitään, että kävijän pitäisi myöhemmin löytää tämä lomake uudelleen. Tällöin ei ole varmaa, että se onnistuisi helposti ensimmäisellä yrityksellä, koska lomaketta ei selkeästi kytketty Seura -linkin alle kuuluvaan kokonaisuuteen. Tähän vaikuttaa valikoiden toiminnallisuus ja lomakkeeseen johtavan linkin harhaanjohtava nimeäminen. Sivujen muistinvarainen käytettävyys on siis hankalaa. Hyvään käytettävyyteen liittyy myös se, että käyttäjää ei johdeta ns. umpikujaan, vaan miltä tahansa sivulta on selkeä reitti takaisin lähtötilanteeseen.

15 11 Kuvitellaan, että käyttäjä palaa Seura -sivulle selaimen paluupainiketta käyttäen. Käyttäjän eteen avautuisi tällöin kuvan 2 mukainen näkymä, josta käyttäjä valitsee Jäsenyys -nimisen linkin. Tällöin avautuu jäsenyysasioihin liittyvä sivu (kuva 3). Sivu sisältää tällä kertaa varsinaisen sisällön lisäksi jälleen uusia sivuston sisäisiä linkkejä. KUVA 3. Jäsenyys -linkin alta sisältöikkunaan avautuva sisältö. Uudet linkit sivun ylälaidassa (kuva 3), kuten Osoitteen muutos ja Jäsenhakemus johtavat lomakesivuille, joista ei ole sivun sisäistä paluulinkkiä alkuperäiselle Jäsenyys - sivulle. Selaimen paluupainike on tällöin ainut keino navigoida takaisin. Jäsenyys sivun alareunasta löytyy paluu -linkki. Selailtuaan hetken Jäsenyys -sivun muita linkkejä, on epätodennäköistä, että käyttäjä pystyisi ulkomuistista hahmottamaan, mille sivulle kyseisellä paluu -linkillä on mahdollista päästä. Muistettavuus liittyy yhtenä käytettävyyden tekijänä Parkkisen (2002) esittelemään Nielsenin käytettävyyteen. Kun palvelua on jo aiemmin opittu käyttämään, niin tämän jälkeen sen käyttö muistinvaraisesti tulisi olla helppoa. Edellisellä esimerkillä pyrin osoittamaan, kuinka sivujen käyttäjä voi hämmentyä, jopa turhautua sivuilla, joiden käytettävyyttä ei ole mietitty loppuun saakka. Huono käytettävyys voi olla tehokas häiriötekijä tai jopa este viestin välittämisen kannalta.

16 12 Uusien sivujen ulkoasun ja rakenteen suunnittelun osalta pyrittiin selkeyteen, muistettavuuteen ja helppokäyttöisyyteen. Parkkinen (2002, 28) tarkastelee Nielsenin käytettävyyden määrittelyä, jonka mukaan käytettävyys on osa minkä tahansa laitteen tai sovelluksen käyttökelpoisuutta. Palvelun käyttäjän tulee melko nopeasti pystyä hahmottamaan vastaako sivun sisältö hänen tarpeisiinsa. Jos vastaus tähän kysymykseen on kyllä, niin seuraavaksi käyttäjä pyrkii hahmottamaan mistä kohti asian etsiminen pitäisi aloittaa. Jos käyttäjä ei pysty vastaamaan näihin (usein ei-tiedostettuihin) kysymyksiin riittävän nopeasti, siirtyy hän mahdollisesti muualle. 4.4 Ulkoasun merkitys Vanhojen sivujen ulkoasu oli melko pelkistetty ja sponsoripainotteinen. Ulkoasun suhteen kaivattiin uutta ilmettä, joka kuvastaisi paremmin MP:n toimintaa. Juholin (2001) kirjoittaa, kuinka ulkoasu toimii profiloinnin välineenä. Profiloinnilla halutaan saavuttaa toiminnalle tietynlainen mielikuva. Kysymys on siitä, millä tavoin yhteisö itse haluaa omaehtoisesti näkyä ulospäin. Viestinnän työkaluja ovat yhteisön itse määrittelemät perusviestit, jotka syntyvät konkreettisten tekojen ja toisaalta visuaalisen ilmeen kautta. (Mts ) Konsistenssin merkitystä kotisivujen toiminnallisuudessa ei voi vähätellä. Konsistenssi tarkoittaa sitä, että samanlaiset toiminnot näyttävät samanlaisilta ja toimivat samalla periaatteella. Erilaiset toiminnot puolestaan näyttävät erilaisilta ja toimivat eri tavalla. (Parkkinen 2002, 43.) Vanhoilla sivuilla perusrakenne säilyi sisältökentän ympärillä koko ajan samanlaisena. Kokonaisvaltaisena ratkaisuna se on varsin toimiva, mutta toteutustapa uusien sivujen osalta on erilainen. Konsistenssi voi ilmetä myös navigoinnissa painikkeiden värien ym. tehokeinojen käytön kautta. Verkkosivujen layout eli visuaalinen ilme vahvistaa käytettävyyden osalta muistettavuutta, sillä se hyödyntää ihmisen kuvamuistia (Parkkinen 2002, 29).

17 4.5 Muita kehityskohteita aikaisempien sivujen puitteissa 13 Yhteistyökumppaneiden logot olivat aiemmilla sivuilla keskeisessä roolissa ja näkyivät jokaisella sivulla peruskehyksen säilyessä muuttumattomana (ks. kuva 1). Sponsoreiden sijoittelun ratkaisua haluttiin muuttaa. Lisäksi toivottiin, että uusien sponsorilogojen lisääminen ja vanhojen poistaminen olisi mahdollisimman vaivatonta. Juniorijoukkueiden toimintaa ei vanhojen sivujen puitteissa ollut esitelty yhteystietoja pidemmälle. Muutamilla joukkueilla oli olemassa omat erilliset kotisivunsa, mikäli joukkueen parista oli löytynyt innokkaita ja osaavia toimijoita sivujen tekijöiksi. Luvussa 6 esitellään, millaiseen ratkaisuun juniorijoukkueiden osalta päädyttiin. Vanhemmille tiedottamisen työkaluna MP:llä on käytössään netin kautta käytettävä Oma DNA tekstiviestipalvelu, joka oli käytössä todettu tehokkaaksi työkaluksi arkiviestinnän hoitamiseen. Ongelmana tekstiviestipalvelun käytössä oli kuitenkin ajantasaisten puhelinnumeroiden ylläpito palvelun käyttäjille. Tekstiviestipalvelu vaatii lähetettävät numerot listana, pilkulla toisistaan erotettuina. Ajantasainen pilkuilla erotettu puhelinnumerolista esimerkiksi joukkueenjohtajien ja valmentajien numeroista oli näkyvillä seuran sivuilla ja listaa päivitettiin aina silloin, kun jonkun puhelinnumero muuttui. Numeroiden ajantasainen ylläpito oli varsin työlästä, eikä tieto puhelinnumeroiden muuttumisesta välttämättä aina tavoittanut oikeita henkilöitä. Tekstiviestipalvelun käyttöä varten toivottiin yhteystietojen ja puhelinnumeroiden ylläpitoa helpottavaa keinoa. Sivujen sisältöjen päivittämiseen tarvittiin työkalu, jonka käyttö ei vaatisi erikoisosaamista ja olisi mahdollisimman vaivatonta. Tähän saakka esimerkiksi sivuilla olevat yhteystiedot oli päivitetty aina tarvittaessa suoraan sivujen sisältökenttään htmlkoodin sekaan. Sisäistä tiedottamista varten kaivattiin mahdollisuutta ylläpitää joukkueen pelaajien, toimihenkilöiden ym. sidosryhmien tietoja siten, että tieto päivittyisi tarvittaessa verkkosivuille dynaamisesti ja ennen kaikkea helposti. Tähän ratkaisuna päädyttiin selainohjelman kautta käytettävään ylläpitotyökaluun, jossa kirjautumisen jälkeen pystyttäisiin päivittämään haluttuja tietoja. Näin päivittäminen ei riipu ajasta tai paikasta, vain internetyhteys on välttämätön.

18 5 VERKKOPALVELUN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 14 Jokaisen verkkopalvelun sisällön ja rakenteen suunnittelijan on mietittävä vastaus muun muassa kysymyksiin kenelle, mitä, mihin tarkoitukseen ja miten (Korhonen 2003). Näitä kysymyksiä oli mahdollista tarkastella tämän työn yhteydessä kahdesta eri näkökulmasta. Kotisivujen osalta oli pyrittävä miettimään, mitkä ovat sivujen kohderyhmät, millainen viesti eri ryhmille halutaan välittää ja miten viesti saadaan välitettyä tehokkaasti. Ylläpitoa suunnitellessa oli puolestaan ajateltava asioita sivujen päivittäjien näkökulmasta. Tärkeitä seikkoja olivat esimerkiksi, millainen tekninen osaamistaso sivujen päivittäjillä on ja kuinka työkalu saadaan toimivaksi siten, että käyttäjä pystyy hyödyntämään tehokkaasti sivujen viestinnälle asetettuja tarpeita. 5.1 Suunnittelun vaiheita Verkkopalvelun toteutuksen eteneminen voidaan jakaa viiteen vaiheeseen. Seuraavasta kuviosta (kuvio 1) nähdään, mitkä vaiheet ovat. KUVIO 1. Verkkosivuprojektin vaiheet (Korhonen 2003) Suunnittelu käynnistyi tammikuussa 2008 Mikkelin Palloilijoiden edustajan F8 joukkueenjohtajan Ismo Loukoilan tapaamisella. Ensimmäisen tapaamisen aikana mietittiin yleisellä tasolla sivujen kokonaisuutta ja sitä, kuinka toteutuksessa lähdetään etenemään. Ensimmäisenä vaiheena päätettiin toteuttaa pienimuotoinen esiselvitys, jonka tarkoituksena oli kartoittaa millaisia asioita uusilta verkkosivuilta toivottiin. Esiselvitystä varten haastattelin MP:n toiminnassa mukana olevia ihmisiä. Haastatteluista ja niiden toteutuksesta tarkemmin luvussa 5.1.1, jossa käsitellään esiselvityksen tarkoitusta ja menetelmiä. Esiselvityksen ja käytyjen keskustelujen pohjalta lähdettiin rakentamaan verkkopalvelun kokonaisuutta. Suunnitteluvaiheen jälkeen käytännön

19 15 ohjelmointityö käynnistyi toden teolla maaliskuussa Käytännön toteutusta ja siihen liittyviä ratkaisuja käsitellään tarkemmin luvussa 5.2, jossa esitellään rakenteeseen ja ulkoasuun liittyviä ratkaisuja. Varsinaista erillistä testausvaihetta aikataulun puitteissa ei pystytty toteuttamaan. Testasin tekemääni koodia sitä mukaan, kun sain sitä valmiiksi. Huhtikuun puolessa välissä pidettiin sisäänajotilaisuus joukkueenjohtajille, jossa esiteltiin verkkosivut ja ylläpitotyökalun toimintaa. Tässä vaiheessa juniorijoukkueiden ylläpitotyökalu oli niiltä osin valmis, että sen käyttöä pystyttiin demoamaan ja käyttäjät pystyivät kokeilemaan työkalun toimintaa. Pari päivää esittelytilaisuuden jälkeen juniorijoukkueille jaettiin käyttäjätunnukset ja he pääsivät näin syöttämään tietoja joukkueensa omalle sivuosiolle. Ylläpitotyökalun esittelystä käynnistyi myös eräänlainen testausvaihe, jonka aikana korjasin käyttäjien huomaamia puutteita. Verkkosivujen julkaisupäivä oli keskiviikkona , juuri ennen edustusjoukkueen sarjakauden avausta. Julkaisun jälkeistä arviointia ei tämän työn yhteydessä ole käsitelty kuin pintapuolisesti. Kehitystyön arviointi -luvussa arvioidaan kuitenkin toteutetun työn tuloksia sisäänajopalaverin yhteydessä saadun palautteen pohjalta Esiselvityksen tarkoitus ja menetelmät Työn toteuttaminen aloitettiin esiselvityksen tekemisellä, jonka tarkoituksena oli selvittää uuden verkkopalvelun tarpeita ja asettaa tavoitteet tehtävälle työlle. Esiselvityksen avulla pyrin hahmottamaan käyttötapauksia, joiden pohjalta lähdin sen jälkeen ohjelmoimaan sivujen kokonaisuutta. Tiedon keräämismenetelmäksi verkkosivukokonaisuuden suunnittelua varten luonnollinen valinta oli haastattelu. Haastattelu menetelmänä sopii moniin tarkoitusperiin ja lähtökohtiin. Aineistonkeruumenetelmänä se on joustava (Hirsjärvi & Hurme 2001, 34). Jalkapallo aihealueena oli minulle vieras, joten haastattelemalla käytännön toiminnan parissa olevia ihmisiä tiesin saavani parhaiten käsityksen jalkapalloon liittyvästä toiminnasta ja tätä kautta näkökulmaa uusien sivujen tarpeisiin liittyen.

20 16 Haastattelujen avulla haluttiin selvittää, millaista sisältöä ja millaisia ominaisuuksia käyttäjät ja ylläpitäjät uusilta verkkosivuilta toivoivat. Haastateltavia oli yhteensä kahdeksan henkilöä, joista seitsemän osallistui haastatteluun. Haastateltavista viisi oli Mikkelin Palloilijoiden toimihenkilöitä ja loput kaksi organisaation ulkopuolisia, jalkapallosta muutoin kiinnostuneita ihmisiä. Haastateltavien ollessa kiireisiä jouduin olosuhteiden pakosta lähettämään suurimmalle osalle haastattelukysymykset sähköpostilla. Haastattelun runko (liite 1) oli melko väljä, teemahaastattelun kaltainen (ks. Hirsjärvi & Hurme 2001, 47). Alun perin olin suunnitellut kysyväni valmiiksi mietittyjen kysymysten lisäksi aina tarvittaessa täydentäviä lisäkysymyksiä. Sähköpostilla tehtyjen haastattelujen vastauksista suurin osa oli odotusteni mukaisesti varsin suppeita. Kolme haastatteluista onnistui kuitenkin toteuttaa kasvokkain. Haastattelujen pohjalta sain kerättyä riittävästi kehitysideoita ja näkökulmia työn toteuttamista varten. Haastattelujen jälkeen kokosin vastauksista itselleni yhteenvedon, johon liitin myös toimeksiantajan kanssa käytyjen keskustelujen kautta ilmenneet tarpeet ja kehitystoivomukset. Tämän jälkeen listasin käyttötapauksia, joiden avulla hahmotin itselleni ohjelmoitavan kokonaisuuden. Käyttötapauksista ja toteutettavista palvelun ominaisuuksista keskustelimme vielä erikseen toimeksiantajan edustajan Ismo Loukoilan kanssa. Esiselvityksen pohjalta suunnittelin lisäksi alustavan rakenteen tietokannasta (liite 2). Tältä pohjalta lähdin toteuttamaan sivujen ohjelmointia ja tietokannan rakentamista Rakenteen ja ulkoasun suunnittelu Sivujen rakenteen suunnittelusta vastasivat F8 joukkueenjohtaja Ismo Loukoila ja alkuvaiheessa myös MP:n toiminnassa mukana oleva Eero Kultanen. Osallistuin tiiviisti rakenteen suunnitteluun ja pyrin ohjaamaan kokonaisuuden rakentumista käytettävyyden ja teknisen toteutuksen kannalta. Ismo Loukoila toimi sivujen työstämisprosessin ajan yhteyshenkilönä MP:n suunnalle ja oli erittäin aktiivisesti mukana kaikkien osa-alueiden rakentamisessa. Sivujen sisältö hioutui lopulliseen muotoonsa esiselvitystyön ja prosessin aikana käytyjen keskustelujen kautta.

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Tiedostot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi työpöydältä raahata

Lisätiedot

www.kotisivukone.fi Pikaopas kotisivujen tekoon

www.kotisivukone.fi Pikaopas kotisivujen tekoon Kotisivut helposti! www.kotisivukone.fi Pikaopas kotisivujen tekoon Näin Kotisivukone toimii Kun olet kirjautunut sisään kotisivuillesi, tulet helppokäyttöiseen ylläpitotilaan ja voit heti aloittaa kotisivujen

Lisätiedot

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet Pekka Penttala 9.11.2008 1 (11) VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet... 1 1 Yleistä www-sivujen käytöstä... 2 2 Sivujen osoitteet...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet Pekka Penttala 3.3.2008 1 (10) VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet... 1 1 Yleistä www-sivujen käytöstä... 2 2 Sivujen osoitteet...

Lisätiedot

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO Katja Reinikainen Kansalaisareena 2016 Taustaa Tiedotteen kirjoittaminen lähtee tarpeesta tiedottaa yhteisöä/organisaatiota koskevasta asiasta. Tiedotteen tarkoitus

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

Uuden etusivun ja uusien toiminnallisuuksien esittelymateriaali

Uuden etusivun ja uusien toiminnallisuuksien esittelymateriaali Uuden etusivun ja uusien toiminnallisuuksien esittelymateriaali Asiakaspalvelun Oma Yritys-Suomi -työtila Päivämäärä: 19.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 TERMISTÖ 2 JOHDANTO 3 YHTEENVETO 1 4 MUUTOKSET 5 USEIN

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP

Sonera Viestintäpalvelu VIP Sonera Viestintäpalvelu VIP Loma- ja Poissaoloviestitoiminnallisuuden käyttöopas v 1.2 Toiminnallisuuden kuvaus Poissaoloviestin aktivoit päälle suorittamalla seuraavat toimenpiteet: Valitse aktiviteetiksesi

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata Opinto-oppaassa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP

Sonera Viestintäpalvelu VIP Sonera Viestintäpalvelu VIP Loma- ja Poissaoloviestitoiminnallisuuden käyttöopas v 1.2 Toiminnallisuuden kuvaus Poissaoloviestin aktivoit päälle suorittamalla seuraavat toimenpiteet: Valitse aktiviteetiksesi

Lisätiedot

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET...

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET... OHJE OPPILAALLE 2 / 21 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 4 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 / / WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 Sisältö Sisältö 1. Yleistä 2. Kirjautuminen ylläpitoon 2.1. Kirjaudu osoitteessa: http://sotkamo.valudata.fi/admin Myöhemmin: http://www.sotkamo.fi/admin 2.2 Salasana

Lisätiedot

Verkkopalveluuudistus

Verkkopalveluuudistus Verkkopalveluuudistus Johdanto Yliopiston verkkosivustoille toteutetaan parhaillaan uutta yliopiston strategiaa sekä uutta brändi-ilmettä tukevaa verkkopalvelun uudistusta. Samalla uudistetaan myös sisällön

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena tai etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI... 7 3.2 VIESTIN LUKEMINEN... 9 3.3 SAAPUNEET JA LÄHETETYT... 9 3.4 KANSIOT... 10 3.5 ROSKAKORI...

3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI... 7 3.2 VIESTIN LUKEMINEN... 9 3.3 SAAPUNEET JA LÄHETETYT... 9 3.4 KANSIOT... 10 3.5 ROSKAKORI... OHJE HUOLTAJALLE 2 / 22 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 4 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / HUOMAUTUKSET... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI...

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma VIESTINTÄSUUNITELMA 1(10) Viestintäsuunnitelma Tervarit Juniorit ry VIESTINTÄSUUNITELMA 2(10) Sisällys 1. Johdanto 2. Tervarit Juniorit 3. Arvot 4. Viestinnän kohteet ja tavoitteet 5. Tervarit Juniorit

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma Tämän jälkeen valitse kieleksi Suomi VÄLILEHTI 1 PERUSTIEDOT Valittuasi kieleksi suomen,

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Aineistot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi tiedostot siirtää

Lisätiedot

Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE. KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi

Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE. KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi 2015 Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi 1 Sisällysluettelo 1. Sivustolle rekisteröityminen... 2 2. Yrityksen lisääminen... 3 2.1. Yritystiedot...

Lisätiedot

Salasanojen hallinta. Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION

Salasanojen hallinta. Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION Salasanojen hallinta Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION Restaurant Enterprise Solution Asiakirjan tarkoitus Tämä asiakirja kertoo tarvittavat säännöt kuinka hallinnoida RES salasanoja

Lisätiedot

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen yrjo.maattanen@phnet.fi helpottamiseksi puh. 050 413 0820 4.11.2009 1. Yleistä SuLVInet on SuLVI:n aloitteesta avattu sivusto LVI-alan kehittäjäfoorumiksi.

Lisätiedot

AC Hannes Statistics Tool. Ilkka Hakkarainen

AC Hannes Statistics Tool. Ilkka Hakkarainen AC Hannes Statistics Tool Ilkka Hakkarainen 24.3.2011 Sisältö 1 Johdanto 2 1.1 Järjestelmän tarkoitus........................ 2 1.2 Toimintaympäristö.......................... 2 1.3 Rajaukset...............................

Lisätiedot

Seutudokumenttien pä ivittä misohje

Seutudokumenttien pä ivittä misohje Seutudokumenttien pä ivittä misohje Kirjautuminen sisällönhallinta-työkaluun Käytä ylläpidossa Firefox-selainta. Käyttäjätunnukset Käy rekisteröitymässä osoitteessa www./kirjaudu kohdassa Rekisteröidy.

Lisätiedot

Liveseuranta (1/9) Suomen Palloliiton Tampereen piiri

Liveseuranta (1/9) Suomen Palloliiton Tampereen piiri Liveseuranta (1/9) Liveseuranta on kätevä tapa hoitaa ottelupöytäkirjan täyttäminen jo itse ottelun aikana. Suosittelemme sen käyttämistä sarjasta riippumatta, jolloin kaikki tarpeellinen pystytään tekemään

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen:

Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen: Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen: http://www.kamera73.fi/kuukaudenkuvaaja Kukin seuran jäsen voi laittaa

Lisätiedot

- Jalkapalloa jokaiselle -

- Jalkapalloa jokaiselle - Kauden vaihto Ohjeita ylläpitäjille Arto Kalliola - Jalkapalloa jokaiselle - KAUDEN VAIHTAMINEN JOPOX-JÄRJESTELMÄSSÄ Yleistä Kun toimintakausi lähestyy loppuaan, luodaan Jopox-järjestelmään seuraavaa kautta

Lisätiedot

Action Request System

Action Request System Action Request System Manu Karjalainen Ohjelmistotuotantovälineet seminaari HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos 25.10.2000 Action Request System (ARS) Manu Karjalainen Ohjelmistotuotantovälineet

Lisätiedot

Optiman käyttöliittymän uusia ominaisuuksia. Ulkoasu

Optiman käyttöliittymän uusia ominaisuuksia. Ulkoasu Optiman käyttöliittymän uusia ominaisuuksia Ulkoasu Optiman käyttöliittymän graafinen ulkoasu on uudistettu perusteellisesti. Pääelementtien väriratkaisut ovat entisen kaltaiset, mutta muutoin ulkonäkö

Lisätiedot

Kopiodaksesi, leikataksesi ja liittääksesi helpointa on käyttää näppäimistön pikavalintoja:

Kopiodaksesi, leikataksesi ja liittääksesi helpointa on käyttää näppäimistön pikavalintoja: Ohjeita järjestöpankin käytön tueksi Huomioitavaa:... 1 1 Sisäänkirjautuminen... 2 2 Sivun/henkilökortin muokkaaminen... 2 3 Uutisen/sivun/tapahtuman, tms. lisääminen... 3 4 Uutisen/tapahtuman saaminen

Lisätiedot

SUOMEN EKONOMIEN CRM-OHJEET YHDISTYKSILLE

SUOMEN EKONOMIEN CRM-OHJEET YHDISTYKSILLE SUOMEN EKONOMIEN CRM-OHJEET YHDISTYKSILLE 1 SUOMEN EKONOMIEN CRM-KÄYTTÖOHJE YHDISTYKSILLE (ohjeen sisältämät jäsenet ovat testidataa, eivätkä perustu aitoihin jäsenyyksiin) Tervetuloa käyttämään Suomen

Lisätiedot

Joukkuesivujen päivittäminen

Joukkuesivujen päivittäminen Joukkuesivujen päivittäminen Joukkuueen kotisivupäivittäjä päivittää itsenäisesti oman joukkueen joukkuesivut : Sivuilla tulee olla löytyä seuraavat tiedot: -Pelaajatiedot ajantasalla. -Päivittää otsikon,

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Kyvyt.fi eportfolion luominen

Kyvyt.fi eportfolion luominen Kyvyt.fi eportfolion luominen Portfolion tekeminen koostuu kolmesta vaiheesta: 1 Yksittäisten portfolio-sivujen luominen 2 Sivujen liittäminen yhteen sivustoksi - eportfolioksi 3 Katseluoikeuksien antaminen

Lisätiedot

Verkkosivut perinteisesti. Tanja Välisalo 11.2.2009

Verkkosivut perinteisesti. Tanja Välisalo 11.2.2009 Verkkosivut perinteisesti Tanja Välisalo 11.2.2009 WWW-sivujen vieminen omaan kotisivutilaan yliopiston mikroverkossa https://salasana.jyu.fi Klikkaa painiketta Activate WWW Klikkaa painiketta Activate

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2014 Tiedostojen lisääminen alueelle Vaihtoehto1: Jos käytät Firefox-selainta voit vain raahata tiedoston alueelle. Laita Moodle-alueellasi muokkaustila päälle (Muokkaustila päälle -painike). Avaa koneesi Tiedostot-ikkuna

Lisätiedot

Turvallinen veneily -näyttö. VesselView-ohjelmiston päivittäminen. Automaattinen WiFi-haku. Micro SD -kortin käyttäminen. Osa 1 - Alkuvalmistelut

Turvallinen veneily -näyttö. VesselView-ohjelmiston päivittäminen. Automaattinen WiFi-haku. Micro SD -kortin käyttäminen. Osa 1 - Alkuvalmistelut Turvallinen veneily -näyttö Kun VesselView käynnistetään sen oltua sammutettuna vähintään 30 sekuntia, näyttöön tulee turvalliseen veneilyyn liittyviä ohjeita sisältävä ikkuna. Jatka painamalla Accept

Lisätiedot

Wilman käyttöohje huoltajille

Wilman käyttöohje huoltajille Wilman käyttöohje huoltajille Sisällysluettelo: Sisään kirjautuminen... 1 Oma etusivu... 2 Pikaviestit... 3 Tiedotteet... 5 Suoritukset... 6 Poissaolot... 6 Palaute... 8 Opettajat... 9 Salasanan vaihto...

Lisätiedot

Manager. Doro Experience. ja Doro PhoneEasy 740. Suomi

Manager. Doro Experience. ja Doro PhoneEasy 740. Suomi Doro Experience ja Doro PhoneEasy 740 Suomi Manager Esittely Doro Experience Manager -hallintaportaalia käytetään sovellusten asentamiseen ja käyttöön Doro Experience -laitteella käyttämällä mitä tahansa

Lisätiedot

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus 1 OpasOodi Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasMuokkaaja-oikeudet. n käyttölupia

Lisätiedot

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus 1 OpasOodi Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasMuokkaaja-oikeudet. n käyttölupia

Lisätiedot

Lappi.fi -pikaohje Kittilän kylille:

Lappi.fi -pikaohje Kittilän kylille: Lappi.fi -pikaohje Kittilän kylille: Tämän pikaohjeen avulla pääsette alkuun sivujenne tekemisessä, mutta suosittelemme täydellisten Lappi.fi -ohjeiden lukemista ennen sivujenne tekemistä. Ohjeet löytyvät

Lisätiedot

OMAPALVELU / YLEISTÄ TIETOA. Omapalvelun tuetut selaimet:

OMAPALVELU / YLEISTÄ TIETOA. Omapalvelun tuetut selaimet: OMAPALVELUN KÄYTTÖ OMAPALVELU / YLEISTÄ TIETOA Omapalvelun tuetut selaimet: Internet Explorer 11 eteenpäin Firebox 3.5 eteenpäin Opera 10.5 eteenpäin Safari* ja Chrome uusimmat versiot *Ipad versiolle

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

Kaupungin varauspalvelu, venepaikan varaus

Kaupungin varauspalvelu, venepaikan varaus Kaupungin varauspalvelu, venepaikan varaus kirjautuminen palveluun: https://asiointi.rauma.fi/epermit/fi/reservation Tämän ohjeen alussa kerrotaan miten luodaan käyttäjätunnus palveluun ja link itetään

Lisätiedot

Opiskelijoiden HOPSit

Opiskelijoiden HOPSit Opiskelijoiden HOPSit Ohje kommentoijalle ja hyväksyjälle/19.3.2014 Täydennetty ohjetta/2.1.2014: Lisätty tietoa opiskelijoiden lisäämisestä Omiin opiskelijoihin, mikä helpottaa HOPSien käsittelyä. Tarvittavat

Lisätiedot

Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta.

Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta. Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta. Sisäänkirjauduttuasi näet palvelun etusivulla helppokäyttöisen hallintapaneelin. Vasemmassa reunassa on esillä viimeisimmät tehdyt muutokset

Lisätiedot

Ohjeita Heili-kirjastojen Rockway.fi-palvelun käyttäjälle

Ohjeita Heili-kirjastojen Rockway.fi-palvelun käyttäjälle Ohjeita Heili-kirjastojen Rockway.fi-palvelun käyttäjälle Oppitunteja seurataan nettiselaimilla Youtube-tyylisen video-ohjelman kautta, eikä mitään erillistä ohjelmaa tarvitse asentaa. Palvelua voi käyttää

Lisätiedot

Sivuston muokkaus WordPressin kanssa

Sivuston muokkaus WordPressin kanssa Sivuston muokkaus WordPressin kanssa Sivuston muokkaus WordPress-hallintajärjestelmän kanssa on hyvin helppoa. Sitä vähän tutkimalla ja tätä ohjetta lukemalla sen käyttö tulee nopeasti tutuksi. Olen myös

Lisätiedot

Käyttöohje kansalaisopiston opettajille

Käyttöohje kansalaisopiston opettajille Populus matkojen hallinta Käyttöohje kansalaisopiston opettajille Päivitetty 8.2.2017 Sisältö: 1. Populukseen kirjautuminen ja käyttäjätunnukset 2. Useammat ajot samalle matkalaskulle 3. Yksittäisen matkalaskun

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU ETUSIVU Kun tulet SOKU-järjestelmän (SOKU) etusivulle, näet listan avoimista työpaikoista. Yläpalkissa mustalla ympyröitynä on Kirjaudu-nappi Kun klikkaat sitä, pääset kirjautumissivulle.

Lisätiedot

RAPORTTI 25.2.2011 SUORITETUISTA KÄYTETTÄVYYSTESTEISTÄ Luuppi-projekti

RAPORTTI 25.2.2011 SUORITETUISTA KÄYTETTÄVYYSTESTEISTÄ Luuppi-projekti RAPORTTI 25.2.2011 SUORITETUISTA KÄYTETTÄVYYSTESTEISTÄ Luuppi-projekti Saila Oldén 1. JOHDANTO Tässä raportissa kuvataan perjantaina 25.2.2011 Luuppi-projektin tiimoilta suoritettujen käytettävyystestien

Lisätiedot

Ylläpitoalue - Etusivu

Ylläpitoalue - Etusivu Crasmanager 5.2 Ylläpitoalue - Etusivu Sivut osiossa sisällön selaus ja perussivujen ylläpito. Tietokannat osiossa tietokantojen ylläpito. Tiedostot osiossa kuvien ja liitetiedostojen hallinta. Työkalut

Lisätiedot

Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio RO)

Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio RO) Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio 22.5.2015 RO) Asio Sanomapalvelinohjelmiston ja viestintäpalvelun käyttö nettiselaimella Kirjautuminen palveluun, Viestin lähetys, Sanomaryhmän luominen

Lisätiedot

SALIBANDYN PALVELUSIVUSTO Ohje pelaajasiirron tekemiseen

SALIBANDYN PALVELUSIVUSTO Ohje pelaajasiirron tekemiseen PELAAJASIIRTOJEN OHJE VERSIO 1.4. PÄIVITETTY 23.6.2015 s. 1 SALIBANDYN PALVELUSIVUSTO Ohje pelaajasiirron tekemiseen Huom! Tässä ohjeessa kerromme kuinka siirto tehdään vapaalla siirtoajalla, jolloin vanhan

Lisätiedot

Suvi Junes Tampereen yliopisto / tietohallinto 2013

Suvi Junes Tampereen yliopisto / tietohallinto 2013 Keskustelualue Keskustelualue soveltuu eriaikaisen viestinnän välineeksi. Keskustelualueelle voidaan lähettää viestejä toisten luettavaksi, ja sitä voidaan käyttää alueena myös ryhmätöiden tekemiseen,

Lisätiedot

Elisa Toimisto 365. Pääkäyttäjän pikaopas

Elisa Toimisto 365. Pääkäyttäjän pikaopas Elisa Toimisto 365 Pääkäyttäjän pikaopas Päivitetty 10/2016 Tämän pikaoppaan avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 -palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita löydät osoitteesta http://www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet/

Lisätiedot

Public Account-tili on pysyvä, joten kannattaa käyttää mieluummin sitä kuin kaupallisen tilin kokeiluversiota.

Public Account-tili on pysyvä, joten kannattaa käyttää mieluummin sitä kuin kaupallisen tilin kokeiluversiota. 1.1 Tässä harjoituksessa opit laatimaan luokitellun teemakartan maastossa aiemmin keräämistäsi pisteistä. Käytämme Esrin ArcGis-palvelun ilmaisia ominaisuuksia. Kartan tekoa voi harjoitella kokonaan ilman

Lisätiedot

Toiminta ennen ensimmäistä ottelua (1/2)

Toiminta ennen ensimmäistä ottelua (1/2) Toiminta ennen ensimmäistä ottelua (1/2) Kotijoukkue kirjautuu järjestelmään omalla joukkuekoodillaan Joukkue- /seuratunnus -kohdasta. Kirjoita joukkueesi tunnus siihen ja paina Kirjaudu -kohdasta. Tunnukset

Lisätiedot

Vaihdoitko puhelinta? Yhteystietojen siirto Lumian, iphonen ja Androidin välillä käy näin

Vaihdoitko puhelinta? Yhteystietojen siirto Lumian, iphonen ja Androidin välillä käy näin Vaihdoitko puhelinta? Yhteystietojen siirto Lumian, iphonen ja Androidin välillä käy näin Tekniikka 11.10.2015 10:45 Olavi Koistinen, Helsingin Sanomat Yhteystietojen siirto Androidista iphoneen kuin Gmail-käyttäjätunnus.

Lisätiedot

TIEDONHAKU INTERNETISTÄ

TIEDONHAKU INTERNETISTÄ TIEDONHAKU INTERNETISTÄ Internetistä löytyy hyvin paljon tietoa. Tietoa ei ole mitenkään järjestetty, joten tiedonhaku voi olla hankalaa. Tieto myös muuttuu jatkuvasti. Tänään tehty tiedonhaku ei anna

Lisätiedot

Jopox. Viestintäkanavien roolit & Aloitusopas

Jopox. Viestintäkanavien roolit & Aloitusopas Jopox Viestintäkanavien roolit & Aloitusopas Pääuutiset Kisa/otteluraportit (kuvat, otsikko ja tulos!!!!) Muut tärkeät nostot Halutaan näyttää myös joukkueelta ulospäin Nosto seuran etusivulle => (nosto

Lisätiedot

INTINU13A6 Java sovellukset

INTINU13A6 Java sovellukset Johdanto Kurssin tavoitteena oli luoda tietokantaa käyttävä websovellus Java EE ohjelmointikielellä, sekä hyödyntää muun muassa servlettejä sekä JSP sivuja ja muita tekniikoita monipuolisesti. Webserverinä

Lisätiedot

RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje

RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje 5.4.2016 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Kirjautuminen palveluun... 4 Työmaat ja Urakat... 5 Käsiteltävän työmaan valitseminen... 5 Työmaan perustaminen... 5 Aliurakoiden

Lisätiedot

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö SAVONIA Savonia RPM Käyttöopas Informaatiotekniikan kehitysyksikkö 18.8.2011 Sisällysluettelo 1. Perusnäkymä... 3 2. Kirjautuminen... 4 3. Rekisteröinti... 5 4. Idean jättäminen... 6 4. Arviointi... 8

Lisätiedot

Tietoturvan ja tietosuojan oppimisympäristö

Tietoturvan ja tietosuojan oppimisympäristö Projektikoodi A30387 31.7.2009 Tietoturvan ja tietosuojan oppimisympäristö Käyttöohjeet Lapin sairaanhoitopiirin ky PL 8041 96101 Rovaniemi Katuosoite Porokatu 39 D 96100 Rovaniemi Y-tunnus 0819616-7 Puhelinvaihde

Lisätiedot

Moodle-alueen muokkaaminen

Moodle-alueen muokkaaminen Moodle-alueen muokkaaminen Alla oleva kuva esittää Moodle-aluetta sellaisena kuin se sinulle toimitetaan tilattuasi alueen Opetusteknologiapalveluista: - Etusivun näkymä koostuu sivun keskellä olevista

Lisätiedot

Tuomarit. 1. Järjestelmään kirjautuminen

Tuomarit. 1. Järjestelmään kirjautuminen Tuomarit Taso järjestelmässä hoidetaan Suomen Palloliiton valtakunnallisten sarjojen, sekä järjestelmän käyttöönottaneiden piirien erotuomariasettelut ja tulospalvelu (mm. sähköiset pöytäkirjat). 1. Järjestelmään

Lisätiedot

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Liite 4 1(19) KEMIN ENERGIA Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Janne Pirttimaa 12.2.2013 Liite 4 2(19) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yhdistäminen bluetoothilla... 3 2. Ongelmatilanteet ja ratkaisut...

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP

Sonera Viestintäpalvelu VIP Sonera Viestintäpalvelu VIP Poissaolotiedotetoiminnallisuuden käyttöopas 1 (8) Sonera Viestintäpalvelu VIP - poissaolotiedotetoiminnallisuus Toiminnallisuuden kuvaus Poissaolotiedotteen aktivoit päälle

Lisätiedot

Automaattitilausten hallinta

Automaattitilausten hallinta Automaattitilausten hallinta Automaattitilauksilla voidaan automatisoida kopiotilaukset tuotantolaitokselle. Työkalulla voitte määritellä kansio- sekä tiedostokohtaisia automaattitilauksia. Joka yö SokoPro

Lisätiedot

Verkkokirjoittamisesta tiedottaja Susanna Prokkola, PKSSK.

Verkkokirjoittamisesta tiedottaja Susanna Prokkola, PKSSK. Verkkokirjoittamisesta tiedottaja Susanna Prokkola, PKSSK 25.10.2012 Mikä toimii painettuna, toimii harvemmin verkossa Tekstin kirjoittamisen säännöt ja tyylilajit vaihtelevat eri medioissa. Verkkotekstin

Lisätiedot

Ohjeita informaation saavutettavuuteen

Ohjeita informaation saavutettavuuteen Ohjeita informaation saavutettavuuteen Tarkoitus Kasvattaa tietoisuutta ja lisätä esteettömän informaation aiheen näkyvyyttä ja sen merkitystä elinikäisen tasapuolisen oppimisen mahdollisuuksista Tukea

Lisätiedot

Uuden Peda.netin käyttöönotto

Uuden Peda.netin käyttöönotto Sisällysluettelo Uuden Peda.netin käyttöönotto...2 Sisään- ja uloskirjautuminen...2 OmaTila...3 Peda.netin yleisrakenne...4 Työvälineet - Sivut...5 Sivun lisääminen omaan profiiliin:...5 Sivun poistaminen

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMISEN ARVIOINTI JA KOULUTUSKORVAUKSEN HAKU

TYÖSSÄOPPIMISEN ARVIOINTI JA KOULUTUSKORVAUKSEN HAKU TYÖSSÄOPPIMISEN ARVIOINTI JA KOULUTUSKORVAUKSEN HAKU Työpaikkakouluttajan ohje Kun työssäoppimisen arviointi ja koulutuskorvauksen haku ovat ajankohtaisia, saat asiasta ilmoituksen sähköpostiisi. Käy tällöin

Lisätiedot

VSP webmail palvelun ka yttö öhje

VSP webmail palvelun ka yttö öhje VSP webmail palvelun ka yttö öhje Kirjaudu webmailiin osoitteessa https://webmail.net.vsp.fi Webmailin kirjautumissivu, kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasi: Sähköpostin päänäkymä: 1: Kansiolistaus

Lisätiedot

ETÄPALVELU. HALTIK Videoportaalin käyttöohje

ETÄPALVELU. HALTIK Videoportaalin käyttöohje ETÄPALVELU HALTIK Videoportaalin käyttöohje 19.5.2015 Kirjautuminen Videoportaaliin 1. Kirjaudu sivustolle https://videoportal.haltik.fi 2. Määritä tunnukset "Login" ikkunassa ja klikkaa LOGIN-painiketta

Lisätiedot

Käytettävyys verkko-opetuksessa Jussi Mantere

Käytettävyys verkko-opetuksessa Jussi Mantere Käytettävyys verkko-opetuksessa 21.8.2002 Jussi Mantere Mitä käytettävyys on? Learnability (opittavuus) Efficiency (tehokkuus) Memorability (muistettavuus) Errors prevented (virheiden tekeminen estetty)

Lisätiedot

Toiminta ennen ensimmäistä ottelua (1/2)

Toiminta ennen ensimmäistä ottelua (1/2) Toiminta ennen ensimmäistä ottelua (1/2) Kotijoukkue kirjautuu järjestelmään omalla joukkuekoodillaan Joukkue- /seuratunnus -kohdasta. Kirjoita joukkueesi tunnus siihen ja paina Kirjaudu -kohdasta. Tunnukset

Lisätiedot

Tiedonlähteille NELLIn kautta -

Tiedonlähteille NELLIn kautta - 28.8.2009 1 Tiedonlähteille NELLIn kautta - www.nelliportaali.fi/jy NELLI-portaali on tiedonhakujärjestelmä, joka tarjoaa pääsyn Jyväskylän yliopistossa käytettävissä oleviin sähköisiin aineistoihin kuten

Lisätiedot

ESRC:n uusiutumassa olevat kotisivut on toteutettu WordPress-ohjelmalla (WP). Samaa ohjelmaa käyttävät menestyksellä ainakin SSql, HSRC ja JSK.

ESRC:n uusiutumassa olevat kotisivut on toteutettu WordPress-ohjelmalla (WP). Samaa ohjelmaa käyttävät menestyksellä ainakin SSql, HSRC ja JSK. PIKAOHJEET VIESTIEN KÄYTTÖÖN ESRC:N KOTISIVUILLA Versio 3, 27.12.2006 ESRC:n uusiutumassa olevat kotisivut on toteutettu WordPress-ohjelmalla (WP). Samaa ohjelmaa käyttävät menestyksellä ainakin SSql,

Lisätiedot

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa Wilman hakemukset ja muut lomakkeet EIVÄT NÄY mobiililaitteisiin asennettavissa Wilma-sovelluksissa. Huoltajan tulee siis käyttää

Lisätiedot

Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje

Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje Tuetut selaimet Internet Explorer 11 tai uudempi. Microsoft on päättänyt Internet Explorerin (IE) versioiden 8, 9 ja 10 tuen. Firefox 3.5 eteenpäin Opera 10.5

Lisätiedot

RYHMIEN PERUSTAMINEN JA OPINTOJEN ETENEMISRAPORTTI OODISSA

RYHMIEN PERUSTAMINEN JA OPINTOJEN ETENEMISRAPORTTI OODISSA RYHMIEN PERUSTAMINEN JA OPINTOJEN ETENEMISRAPORTTI OODISSA Ohje ryhmätyökalun käyttäjille 7.4.2015 Kuva: Ilpo Okkonen Ryhmätyökalu Oodissa Tässä ohjeessa käydään läpi OodiHOPSin ryhmätyökalutoimintoa.

Lisätiedot

Analyysi, dynaaminen mallintaminen, yhteistoimintakaavio ja sekvenssikaavio

Analyysi, dynaaminen mallintaminen, yhteistoimintakaavio ja sekvenssikaavio Analyysi, dynaaminen mallintaminen, yhteistoimintakaavio ja sekvenssikaavio Analyysi Tarkentaa ja jäsentää vaatimusmäärittelyä, vastaa kysymykseen MITÄ järjestelmän tulisi tehdä. Suoritetaan seuraavia

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702)

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) yleistyvät verkkopalveluissa Youtube Google... Avaavat pääsyn verkkopalvelun sisältöön. Rajapintojen tarjoamia tietolähteitä yhdistelemällä luodaan uusia palveluja,

Lisätiedot

Suvi Junes Tampereen yliopisto / tietohallinto 2012

Suvi Junes Tampereen yliopisto / tietohallinto 2012 Keskustelualue Uudet ominaisuudet: - Keskustelualueen voi näyttää blogin näköisenä - Viestiin voi liittää useita liitetiedostoja. Opettaja voi määritellä liitteiden maksimimäärän per viesti keskustelualueen

Lisätiedot

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen 27.2.2017 Yleiset ohjeet Kaksinkäsin.fi sivujen yläreunassa on valikko, josta pääsee suoraan useisiin tässä ohjeessa viitattuihin alisivuihin. Kun olet kirjautuneena

Lisätiedot

Opettajan ohje 1/2. Tentin luominen. Tenttiakvaarion tukisivut: 1. Aloitus

Opettajan ohje 1/2. Tentin luominen. Tenttiakvaarion tukisivut:  1. Aloitus Opettajan ohje 1/2 Tentin luominen 1. Aloitus Kirjoita selaimen osoitekenttään: https://tenttiakvaario.it.helsinki.fi/hallinta/ Kirjautuminen tenttijärjestelmään tapahtuu syöttämällä yliopiston käyttäjätunnuksesi

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata WebOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU ,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU Tässä pääsette tutustumaan Internet Explorerin (IE) käyttöön. Muitakin selainversioita löytyy, kuten esimerkiksi Netscape, Opera ja Mozilla. Näiden muiden selainten

Lisätiedot

Yksilökeskeinen valmennusfilosofia

Yksilökeskeinen valmennusfilosofia PELAAJAPROFIILI Yksilökeskeinen valmennusfilosofia Suomen Palloliitto on määritellyt: "Yksilökeskeisellä valmennusfilosofialla tarkoitetaan valmentajan ja pelaajan välistä vuorovaikutusta ja toimintaa,

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

S-ryhmän Verkkolaskuportaali Pikaohje

S-ryhmän Verkkolaskuportaali Pikaohje S-ryhmän Verkkolaskuportaali Pikaohje 1 Yleistä Verkkolaskuportaali on internetissä toimiva sovellus, jonka kautta voi lähettää verkkolaskuja Verkkolaskuportaali soveltuu toimittajille, joilla ei ole sopimusta

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tampereen yliopisto / tietohallinto 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tampereen yliopisto / tietohallinto 2014 Keskustelualue Keskustelualue soveltuu eriaikaisen viestinnän välineeksi. Keskustelualueelle voidaan lähettää viestejä toisten luettavaksi, ja sitä voidaan käyttää alueena myös ryhmätöiden tekemiseen,

Lisätiedot

Analyysi, dynaaminen mallintaminen, yhteistoimintakaavio ja sekvenssikaavio

Analyysi, dynaaminen mallintaminen, yhteistoimintakaavio ja sekvenssikaavio Analyysi, dynaaminen mallintaminen, yhteistoimintakaavio ja sekvenssikaavio Analyysi Tarkentaa ja jäsentää vaatimusmäärittelyä, vastaa kysymykseen MITÄ järjestelmän tulisi tehdä. Suoritetaan seuraavia

Lisätiedot

itslearning-julkaisu 67

itslearning-julkaisu 67 itslearning-julkaisu 67 Julkaisun pääkohdat Tervetuloa itslearning-julkaisuun nro 67. Julkaisussa keskitytään erityisesti uuteen itslearningkirjastoon. Se on suunniteltu entistä nopeammaksi, helppokäyttöisemmäksi

Lisätiedot

Järjestelmän kriittisimmille toiminnallisuuksille (listattu alla), toteutetaan 1

Järjestelmän kriittisimmille toiminnallisuuksille (listattu alla), toteutetaan 1 1. Testattavat asiat Järjestelmän kriittisimmille toiminnallisuuksille (listattu alla), toteutetaan 1 selainyhteensopivuustesti käyttäen Suomessa eniten käytössä olevia selaimia. Uuden keräyksen lisääminen

Lisätiedot