MIKKELIN PALLOILIJOIDEN KOTISIVUJEN KEHITTÄMINEN Viestinnällinen näkökulma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MIKKELIN PALLOILIJOIDEN KOTISIVUJEN KEHITTÄMINEN Viestinnällinen näkökulma"

Transkriptio

1 Tiina Kettunen MIKKELIN PALLOILIJOIDEN KOTISIVUJEN KEHITTÄMINEN Viestinnällinen näkökulma Opinnäytetyö Tietotekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2008

2 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä Tekijä(t) Tiina Kettunen Nimeke Koulutusohjelma ja suuntautuminen Tietotekniikan koulutusohjelma Ohjelmisto- ja mediatekniikka Mikkelin Palloilijoiden kotisivujen kehittäminen viestinnällinen näkökulma Tiivistelmä Internet ympäristönä on verkkopalvelun suunnittelijalle haasteellinen monella tavalla. Viestin välittämiseen ja viestinnän onnistumiseen voidaan verkkoympäristössä vaikuttaa sisällön rakenteeseen ja toiminnallisuuteen liittyvillä valinnoilla. Tämän kehitystyön lähtökohta oli kvalitatiivinen. Työssä tutkittiin, kuinka Mikkelin Palloilijoiden (MP) verkkosivuja kehitettiin vastaamaan paremmin toiminnan viestinnällisiin tarpeisiin. Viestintää on pohdittu työn yhteydessä verkkoviestinnän ja lyhyesti myös yhteisöviestinnän näkökulmista. MP:n aikaisemmille www-sivuille kaivattiin uutta ilmettä, selkeämpää rakennetta ja helpompaa päivitettävyyttä. Käytännön työnä toteutettiin uudet verkkosivut ja niiden päivittämiseen tarkoitettu ylläpitotyökalu. Työn toteutuksen pohjaksi suoritettiin pienimuotoinen esiselvitys, jonka avulla selvitettiin niitä tarpeita, joita uudelle verkkopalvelulle nähtiin. Verkkopalvelun kokonaisuus toteutettiin tietokantapohjaisena ratkaisuna PHP ohjelmointikielellä. Mikkelin Palloilijoiden uusitut sivut julkaistiin osoitteeseen Kehitystyön arvioinnin lähtökohtana on käytetty MP:n toimijoille järjestettyä verkkosivujen ja ylläpitotyökalun sisäänajotilaisuutta. Kokonaisuus otettiin toimijoiden keskuudessa vastaan hyvin, ja tältä pohjalta voidaan arvioida, että kehitystyön kautta pystyttiin vastaamaan tärkeimpiin viestinnällisiin tarpeisiin. Asiasanat (avainsanat) www-sivut, verkkopalvelu, verkkoviestintä, organisaatioviestintä Sivumäärä Kieli URN 38 s. + liit. 2 s. Suomi URN:NBN:fi:mamk-opinn Huomautus (huomautukset liitteistä) Ohjaavan opettajan nimi Jukka Selin Opinnäytetyön toimeksiantaja Mikkelin Palloilijat

3 DESCRIPTION Date of the bachelor's thesis Author(s) Tiina Kettunen Name of the bachelor's thesis Degree programme and option Information technology Programming and media engineering Developing the homepages for Mikkelin Palloilijat communicational perspective Abstract This bachelor s thesis is about development of the homepages for a football league in Mikkeli (Mikkelin Palloilijat) in a way which supports the communicational needs of the network environment better than previously. Old web-pages needed a new look, a clearer structure and easier way to update the content. The approach of this scholarly thesis was qualitative. First I made a premilinary report, whose aim was to find out the communicational needs for the new web service. After that, the web service itself was implemented as a data based service. Programming language used was PHP. New pages was published Renewed web-pages and the maintenance application were introduced to those involved in the league and that occasion was used for evaluating the service. Whole web-based system was received well and that indicates that the work was able to meet the communicational needs which were set at the beginning. Subject headings, (keywords) web-pages, web-service, network communication, organizational communication Pages Language URN 38 p. + app. 2 p. Finnish URN:NBN:fi:mamk-opinn Remarks, notes on appendices Tutor Jukka Selin Bachelor s thesis assigned by Mikkelin Palloilijat

4 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO MIKKELIN PALLOILIJAT VIESTINTÄ TOIMINNAN OSANA Näkökulmia yhteisöviestintään Verkkoviestinnän merkityksiä LÄHTÖKOHTIA KEHITYSTYÖLLE Aiempien verkkosivujen kuvaus Sisällön hallinta Käytettävyys Ulkoasun merkitys Muita kehityskohteita aikaisempien sivujen puitteissa VERKKOPALVELUN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Suunnittelun vaiheita Esiselvityksen tarkoitus ja menetelmät Rakenteen ja ulkoasun suunnittelu Taustaa sisällön ja toiminnallisuuden ratkaisuille Lyhyt esittely käytetyistä tekniikoista UUDEN VERKKOPALVELUN KUVAUS Sivuston rakenne ja sisällöt Edustusjoukkue Juniorit Seura Ylläpitotyökalu Pääkäyttäjä Joukkuekäyttäjä KEHITYSTYÖN TULOSTEN ARVIOINTIA POHDINTA LÄHTEET LIITTEET

5 1 JOHDANTO 1 Viestinnällisesti toimivien verkkosivujen toteuttaminen ei ole itsestäänselvyys. Joskus kuulee sanottavan, että tekniikka on vain väline ja sisältö on se, mikä lopulta ratkaisee. Internetistä viestin välittäjänä mielenkiintoisen ja yhtälailla haasteellisen tekee sen hypertekstuaalinen olemus eli sivuilla olevat linkit, jotka kuljettavat käyttäjää eteenpäin internetin ihmemaailmassa. Internetissä esitettyä tietoa ei lueta kuin romaania, jonka juoni rakentuu lukijan edetessä järjestyksessä sivulta toiselle. Hypertekstin linkit antavat mahdollisuuden assosiaatioille ja mieliteoille. Hypertekstin suomat mahdollisuudet asettavat kuitenkin haasteen viestinnän suunnittelulle ja toteutustavan valinnalle. Verkkosivujen sisällöllisen rakenteen ja teknisen toteutuksen suunnitteluun vaikuttavat viestinnän tavoitteet ja siihen osaltaan kytkeytyvä käytettävyyden näkökulma. Käytettävyydelle tarkoitetaan tässä yhteydessä tietokonesovellusten helppokäyttöisyyttä. Käytettävyys heijastuu suoraan tiedon löytymiseen ja tätä kautta viestin välittämisen prosessiin. Internetissä viestin välittämisen tempo on nopea, ja ellei haluttua viestiä pystytä löytämään ja vastaanottamaan tehokkaasti lyhyessä ajassa, siirtyy käyttäjä mahdollisuuksien mukana muualle. Tässä työssä käytettävyys liittyy käsitteenä mukaan myös silloin, kun puhutaan sivujen päivittämisestä. Ellei päivittämiseen tarkoitetun sovelluksen käytettävyys ole kohdallaan, ei sivuja välttämättä jakseta päivittää ja viestinnän tavoitteet kärsivät. Mikkelin Palloilijat on jalkapalloseura, jonka kotisivut osoitteessa kaipasi uudistamista monelle saralla. Kehitystyön suunnittelu ja toteuttaminen tuntui luontevalta valinnalta opinnäytetyön aiheeksi, sillä halusin päästä soveltamaan ja vahvistamaan ammattitaitoani tietokantapohjaisen järjestelmän suunnittelussa ja toteutuksessa. Aiheena tietokantapohjainen internetissä toimiva järjestelmä on paljon tutkittu ja opinnäytetöitä siitä on kirjoitettu useita. Tässä työssä en keskity esittelemään tietokantaohjelmointia tai esimerkiksi vertailemaan työssä käytetyn ohjelmointikielen PHP:n ominaisuuksia muihin ohjelmointikieliin. Työn painotus on ollut toteutuksessa ja sitä kautta kotisivujen kokonaisuuden ja siihen liittyvän ylläpitotyökalun toiminnallisuuden ja viestinnän räätälöimisestä juuri Mikkelin Palloilijoiden tarpeita vastaaviksi. Tutkimuskysymyksenä on, kuinka Mikkelin Palloilijoiden kotisivuja on pyritty kehittämään niin, että organisaation viestinnän tavoitteita pysty-

6 2 tään toteuttamaan paremmin kuin vanhoilla kotisivuilla. Työssä pyritään selvittämään, millä tavoin verkkoviestintään liittyvät asiat nivoutuvat käytännössä toteutettuun kokonaisuuteen. Opinnäytetyöni on tehty laadullisesta näkökulmasta ja painottuu näin kvalitatiivisesta tutkimuksen puolelle. Glesnen ja Peshkinin (1992) mukaan kvalitatiivisessa tutkimuksessa pyritään kontekstuaalisuuteen, tulkintaan ja toimijoiden näkökulman ymmärtämiseen. Kvalitatiivisen strategian mukaan voidaan ajatella, että kohde ja tutkija ovat vuorovaikutuksessa. (Hirsjärvi & Hurme 2001, ) Käytännön toteutuksen lähtökohtana käytettiin haastatteluja, joiden avulla pyrin selvittämään minulle ennestään tuntematonta jalkapallon maailmaa. Tämän työn toisesta luvusta alkaen esitellään ensin lyhyesti Mikkelin Palloilijoiden toiminta. Seuraavassa luvussa johdatellaan työhön liittyviin viestinnällisiin näkökulmiin ja tarkastellaan asioita organisaatioviestinnän ja verkkoviestinnän pohjalta. Neljännessä luvussa kuvataan aiempaa kotisivukokonaisuutta ja samalla pohditaan viestinnällisestä näkökulmasta, millaisten ominaisuuksien kautta sivuja halutaan kehittää. Viidennessä luvussa käydään läpi uuden verkkopalvelun suunnittelun ja toteutuksen kulkua. Kuudes luku esittelee uuden verkkopalvelun kokonaisuuden kotisivuineen ja ylläpitotyökaluineen ja samalla pohditaan, kuinka viestinnällisiin tarpeisiin on pyritty vastaamaan. Kehitystyön tuloksia arvioidaan seitsemännessä luvussa käyttöönoton yhteydessä saadun palautteen kautta. Lopuksi pohditaan vielä työn toteutusta ja sitä, saavutettiinko kehitystyölle asetetut tavoitteet ja kuinka sivuja voisi vielä tulevaisuudessa kehittää. Tässä työssä käytetään termejä, kuten verkkosivut (www-sivut, kotisivut), verkkopalvelu ja web-sovellus. Verkkosivuilla tarkoitetaan internetissä olevaa, selaimen välityksellä katsottavaa sivua tai sivustoa. Verkkopalvelu voidaan puolestaan määritellä käyttäjäkeskeiseksi kokonaisuudeksi, joka soveltuu käyttäjälle tai asiakasryhmälle jonkin tehtävän toteuttamiseen ja päämärän saavuttamiseksi (Parkkinen 2002, 18). Verkkopalvelut voidaan jakaa karkeasti viestintäpalveluihin ja sovelluksiin. Viestintätuotteet tähtäävät viestin välittämiseen, kun taas sovellustuotteet jonkin tietyn tehtävän suorittamiseen. (Parkkinen 2002, 19.) Verkkopalvelusta voidaan käyttää myös rinnakkaista termiä web-sovellus, johon Rantala (2005) liittää ajatuksen dynaamisesti

7 3 rakennetusta www-sivusta jotain tiettyä sovellusaluetta silmälläpitäen (Rantala 2005, 4). Mikkelin Palloilijoiden kotisivut on viestintätuote, joka pyrkii täyttämään viestinnällisiä tarpeita, kun taas ylläpitoon tarkoitettu työkalu on web-sovellus, jonka tarkoitus on mahdollistaa sivujen dynaaminen päivittäminen. 2 MIKKELIN PALLOILIJAT Mikkelin Palloilijat ry (käytetään jatkossa myös lyhennettä MP) on vuonna 1929 perustettu seura, joka toiminnassaan keskittyi ensimmäisenä seurana Mikkelissä ainoastaan palloilulajeihin. Seuran vanhojen verkkosivujen (2008) historiasivulla kerrotaan, kuinka pienimuotoisesti alkanut seuratoiminta on ehtinyt historiansa aikana toimia usean eri palloilulajin parissa. Ajan myötä toiminta kuitenkin keskittyi ainoastaan jalkapalloon. Tänä päivänä MP:n alla toimii edustusjoukkue, 11 juniorijoukkuetta ja erityisryhmä Express. Juniorijoukkueet jaottuvat ikäryhmien mukaisesti ja niissä on pelaajia 5 ikävuodesta aina 20-vuotiaisiin saakka. Juniorijoukkueiden tunnukset tällä hetkellä ovat G7, F8, F9, E10, E11, D12, D13, C14, C15, B ja A. Kullakin joukkueella on omat toimihenkilöt, jotka ylläpitävät joukkueen toimintaa. Seuran toimintaa hallinnoi hallitus, joka kokoontuu parikymmentä kertaa vuosittain. Mikkelissä nuijamiestenkadulla sijaitsee seuran toimisto, jossa hoidetaan MP:n toimintaan liittyviä asioita. Seuran toimintavuosi on Mikkelin Palloilijoiden toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen. Varoja toiminnan ylläpitämiseen saadaan pääosin yhteistyökumppaneilta. Jokaisella joukkueella on omat sponsorinsa, sen mukaisesti kuin ne ovat niitä itse hankkineet. Harjoituksia ja pelejä eri joukkueilla on vaihtelevasti. Joukkueet pelaavat pelejä erilaisissa sarjoissa ja turnauksissa, lisäksi järjestetään harjoitusotteluita ja silloin tällöin ystävyysotteluita. Nuorille jalkapallon harrastajille järjestetään kesäisin tapahtumia ja opastusta, siitä esimerkkinä kesäisin järjestettävä Jaliskoulu.

8 3 VIESTINTÄ TOIMINNAN OSANA 4 Viestinnästä on olemassa useita, hieman eri näkökulmia painottavia määritelmiä. Yksinkertaistaen viestinnän voi kuvata olevan sanomien lähettämistä ja vastaanottamista eli tietojen vaihdantaa. Sanoma on luonnollisesti viestinnän oleellinen osa ja jotta sanoma tavoittaisi vastaanottajansa, tarvitaan kanava tai väline. Välineen valinta vaikuttaa siihen, miten tehokkaasti, ymmärrettävästi ja oikea-aikaisesti viestintä toimii. Häiriötekijät kuuluvat myös osana viestinnän tapahtumaa, sillä niitä ei koskaan voida täysin eliminoida. (Ikävalko 1995, ) Tässä työssä tiedon välittämisen kanavana toimivat MP:n kotisivut ja mahdollisia häiriötekijöitä voivat olla esimerkiksi sisällöllisen rakenteen epäselvyys tai käytettävyyteen liittyvät ongelmat. Perinteisesti viestintä on jaettu sisäiseen ja ulkoiseen viestintään. Jaon periaatteena on pidetty sitä, että yhteisön työntekijät, toimihenkilöt ja niitä vastaavat henkilöt edustavat ns. sisäpiiriä, kun taas yhteistyökumppanit ja kohderyhmät ovat osa ulkoisen viestinnän kenttää. Jako ulkoiseen ja sisäiseen viestintään ei aina ole mielekästä. (Juholin 2001, 28.) Esimerkkinä Mikkelin Palloilijoiden tapauksessa, toimintaan mukaan haluavat ihmiset voidaan ensi kädessä määritellä ulkoisen viestinnän piiriin kuuluviksi, mutta toisaalta näitä ihmisiä kiinnostaa varmasti yhtälailla sisäiseen tiedottamiseen liittyvä toiminta. Näiden ihmisten tieto organisaatiosta ja suhtautuminen siihen ovat aivan varmasti yhtä tärkeitä tekijöitä toiminnan jatkuvuuden kannalta, kuin organisaatiossa tällä hetkellä toimivien toimihenkilöiden tyytyväisyys. Sisäinen viestintä kattaa kaiken yhteisön sisällä tapahtuvan viestinnän ja sen käytännöt. Sisäinen viestintä on näin ollen laajempi käsite kuin sisäinen tiedottaminen, johon tässä työssä on sisäisen viestinnän osalta keskitytty. Sisäisen tiedottamisen yhteyteen voi liittää myös Juholinin (2001) esitettämän termin arkiviestintä, jota käytetään kuvaamaan tiedonvaihtoa jokapäiväisistä tehtävistä selviytymiseen. Arkiviestintää voidaan pitää yhteisön tärkeimpänä voimavarana, sillä se tukee ja mahdollistaa työskentelyä. (Juholin 2001, 30.)

9 3.1 Näkökulmia yhteisöviestintään 5 Yhteisöllä tai organisaatiolla tarkoitetaan tässä työssä kokonaisuutta, yhteenliittymää, jonka toiminnalla on jokin tarkoitus. Yhteisöllä on myös tarve kertoa toiminnastaan ympäristölleen ja tätä kautta ylläpitää toimintaa ja sen jatkuvuutta. Yhteisöviestintä voidaan ajatella yhteisön keskinäiseksi kanssakäymiseksi, informaation vaihdannaksi ja yhteisön, sekä sen toimintaympäristön väliseksi vuorovaikutukseksi (Ollitervo 2003). Yhteisöviestintä kattaa sisäisen viestinnän ja ulkoisen viestinnän osa-alueet (mt.). Ikävalko (1995) toteaa kirjassaan Ilman viestintään mikään yhteisö ei pysty toimimaan. Viestintä on toiminnan perusedellytys ja yleensä sen olemassaolo havaitaan parhaiten silloin, kun jokin ei toimi (Ikävalko 1995, 11). Viestintäteknologioilla voi olla yhteisöjen toiminnassa monia eri tehtäviä: Neuvonta, ohjeiden ja palautteen antaminen, yhteydenpito eri toimijoiden välillä, omasta organisaatiosta tiedottaminen, tiedonhaku ja tiedon tallentaminen. (Hurme 2003.) Tähän yhteyteen haluan liittää ajatuksen viestinnän merkityksestä yhteisössä mukana olevien ihmisten innostajana ja tekijänä, joka edesauttaa toimintaan mukaan kiinnittymistä. Vapaaehtoisuuteen perustuvissa organisaatioissa tämä on ensiarvoisen tärkeää. Tiedonsaanti ja vaikuttamismahdollisuudet voidaan nähdä ei-materiaalisina tekijöinä, jotka toimivat kimmokkeina mukana olemiselle ja sitoutumiselle. (Juholin 2001, 31). Ikävalko (1995, 46) kirjoittaa, kuinka sisäinen tiedottaminen on keino saada organisaatio toimimaan hyvin ja ihmiset viihtymään sen piirissä. Se onnistuu silloin, kun jokainen tietää omat tehtävänsä ja tavoitteensa. Yhteisöviestinnän tavoite on siis tukea olemassa olevaa toimintaa ja tällä tavoin vaikuttaa toiminnan tuloksiin myönteisellä tavalla. Mikkelin Palloilijoiden toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen ja näin ollen sen toimijoiden sitouttaminen ja viestinnän tehokkuus vaikuttavat olennaisesti toiminnan motiiveihin ja tavoitteisiin.

10 3.2 Verkkoviestinnän merkityksiä 6 Moderni verkkoviestintä integroituu tiiviisti organisaation toimintaan. Verkkoviestintä ei siis ole pelkästään osa organisaation viestintää, vaan osa koko sen toimintaa. Yhä useammin internet on ensimmäinen keino, jonka välityksellä tietoa aletaan etsiä. Verkkoviestintä on tätä kautta yhä tiiviimpi osa viestinnän kenttää ja sillä on yhä keskeisempi rooli organisaation kokonaisviestinnässä. Ajankohtaisen tiedon odotetaan tulevan ensimmäiseksi verkkoon. (Pohjanoksa ym. 2007, 11.) Tietoa ei laiteta verkkoon juuri koskaan pelkästään tiedon itsensä takia, vaan sillä pyritään kuvaamaan jotakin verkon ulkopuolista asiaa. Verkkoon tieto taas siirretään siksi, että tiedon levittäminen sitä kautta on helpompaa kuin muilla menetelmillä. (Parkkinen 2002, 86.) Verkkopalvelulla on kiistattomia etuja perinteisiin medioihin verrattuna. Niitä ovat saatavuus heti julkaisun tapahduttua, jakelun tehokkuus välittömästi aineiston valmistuttua ja sisällön päivityksen helppous tarpeiden mukaisesti (Metsämäki 2000, 28). Tiedotteiden ja uutisten julkaiseminen www-sivujen kautta on yhteisölle hyvä kanava välittää ajantasaista tietoa, sillä tällöin viestin välittäjän ja vastaanottajan välillä ei ole minkäänlaisia välikäsiä. Tiedottamisen lisäksi sivustoa voidaan käyttää profiloinnin ja markkinoinnin välineenä. (Korhonen, 2003.) Verkkoviestinnästä puhuttaessa ei voi olla käsittelemättä käytettävyyden merkitystä viestin välittämisen prosessissa. Käytettävyydelle tarkoitetaan tässä yhteydessä tietokonesovellusten helppokäyttöisyyttä. Käytettävyyteen liitettäviä termejä ovat ymmärrettävyys, selkeys ja helppous. (Parkkinen 2002, 12.) Ei ole kovin todennäköistä välittää viestiä vastaanottajalle, mikäli viesti itsessään on vaikeaselkoinen tai sitä ei etsiessä edes kykene löytämään. Viestinnän tavoite jää tällöin saavuttamatta. Viestin välittymisen esteet voidaan minimoida hyvällä käytettävyydellä ja tällöin käyttäjä kykenee saamaan käyttämästään järjestelmästä mahdollisimman suuren hyödyn (mts. 56). Parkkinen (2002) esittelee Nielsenin määrittelemiä käyttävyyteen vaikuttavia tekijöitä, joita on viisi: opittavuus, tehokkuus, muistettavuus, virheettömyys ja miellyttävyys. Opittavuus määrittää kuinka helppoa sovelluksen käyttö on ensimmäisellä käyttökerralla. Tehokkuus astuu kuvaan siinä vaiheessa, kun sovellusta osataan jo käyttää ja siitä halutaan saada enemmän irti. Tällöin vaikuttaa myös muistettavuus, eli kuinka helppoa järjestelmän käyttö oppimisen jälkeen on. Virheettömyydellä pyritään siihen,

11 7 että käyttäjän on mahdollisimman vaikea tehdä virheitä, eikä häntä turhaan ohjata harhaan. Miellyttävyydellä pyritään siihen, ettei sovelluksen käyttö ole ainakaan epämiellyttävää. (Parkkinen 2002, 28.) Yksinkertaisemmissa viestinnän prosessimalleissa huono käytettävyys voidaan ajatella meluna. Huono käytettävyys on siis häiriölähde, joka huonontaa signaalin laatua viestin lähettäjän ja vastaanottajan välillä. Monimutkaisemmat viestintämallit käsittelevät viestintää vaikuttamiskeinona. Tällöin huono käytettävyys ilmenee esimerkiksi viestin saamisen vaikeutena. (Parkkinen 2002, 56.) Käytettävyysajattelu heijastuu tässä työssä kahdella eri tavalla. Kotisivujen käytettävyyttä on pohdittava sivuilla kävijän kannalta. Toisaalta ylläpitosovellus asettaa sivujen päivittäjän näkökulmasta omat vaatimuksensa käytettävyyden suhteen. 4 LÄHTÖKOHTIA KEHITYSTYÖLLE Tässä luvussa esitellään MP:n vanhojen kotisivujen rakennetta ja toiminnallisuutta. Jotta voitaisiin nähdä, millaisia parannuksia uusi verkkopalvelu tarjoaa vanhoihin www-sivuihin verrattuna, on ensin hahmotettava millainen aikaisempi verkkosivusto oli. Luvussa käsitellään sivujen kehitystarpeita vanhojen sivujen lähtökohdista. Täysin uudet toiminnot on käsitelty vasta seuraavassa luvussa. Mikkelin Palloilijoiden vanhat www-sivut kaipasivat kehitystyötä monella osaalueella. Sivujen sisällön hallinta oli työlästä, eikä kaikilla ollut siihen tarvittavaa osaamistasoa. Viestinnällisestä näkökulmasta www-sivujen sisältöjen rakenne ja ennen kaikkea käytettävyys kaipasivat selkeyttämistä. Lisäksi sivujen ulkoasua haluttiin päivittää ajanmukaisemmaksi ja MP:n toimintaa paremmin kuvaavaksi. 4.1 Aiempien verkkosivujen kuvaus Kuvasta 1 voidaan nähdä MP:n vanhojen www-sivujen perusrakenne. Sivujen vasempaan reunaan sijoittuivat navigointiotsikot ja sivun keskellä sijaitsi ns. upotettu kehys, jonka sisässä sivusisällöt muuttuivat vasemmalta valitun linkin mukaisesti. Oikeassa reunassa, sisältökentän vieressä oli kolmas palsta, jossa oli tarpeen mukaan esillä

12 8 ajankohtaisia asioita, ottelumainoksia yms. Aivan sivun oikeassa reunassa oleva sinitaustainen palsta jatkoi otsikon alapuolella olevien sponsorilogojen listaa. Vasemman palstan linkkiä painettaessa, muuttui tällöin sivusisältö keskellä olevan upotetun kehyksen sisällä ja sivun muut elementit säilyivät muuttumattomina. Kaikkia vanhojen sivujen eri sisältöjä en tässä yhteydessä aio käydä tarkasti läpi, koska niillä ei ole olennaista merkitystä tämän työn kannalta. KUVA 1. Mikkelin Palloilijoiden aiemmat kotisivut 4.2 Sisällön hallinta Mikkelin Palloilijoiden aikaisemmat www-sivut olivat staattiset html-sivut. Staattisuus tarkoittaa muuttumattomuutta. Sivujen sisältö on tällöin rakennettu html-koodin sisälle ja niiden päivittäminen vaatii yleensä perus html-osaamista. Lisäksi päivityksen jälkeen sisältö täytyy siirtää erikseen web-palvelimelle FTP-ohjelman avulla. Staattisesti rakennetut verkkosivut toimivat hyvin, jos dokumentteja ei tarvitse päivittää usein, eikä vuorovaikutusmahdollisuuksia tarvita. (Rantala 2005, 3.)

13 9 Verkkosivuilla ei ole arvoa, ellei niillä tarjota ajantasaista tietoa. Vanhan tiedon esittäminen verkossa voi aiheuttaa myös negatiivisia sivuvaikutuksia, esimerkiksi organisaation maineen ja toiminnasta välittyvän mielikuvan osalta. Yksi keskeisimmistä ongelmista MP:n verkkosivuilla sivujen päivitettävyyden osalta ilmeni myös siten, että vastuu sivujen päivittämisestä kasaantui sen henkilön harteille, joka pystyi päivityksen tekemään. MP:n toiminta kaipasi verkkosivuille tehokkaampaa päivitysmahdollisuutta ja dynaamisempaa sisällönhallintaa. 4.3 Käytettävyys Haluan osoittaa sen, kuinka tärkeää sivujen käytettävyys viestinnän kannalta on. Käytännön esimerkkinä käytettävyyden merkityksestä esittelen vanhojen sivujen seuraosion toiminnallisuutta (linkkeihin viittaavat sanat tekstissä on kursivoitu). Käyttäjän painaessa vasemmassa valikossa näkyvää Seura -linkkiä (kuva 2), avautuu sisältöikkunaan kuvassa 2 näkyvä sisältö. (Huomaa, että selkeyden vuoksi kuvasta on jätetty pois sivun muut elementit, jotka voi nähdä kuvassa 1.) KUVA 2. Seura -linkin alta sisältöikkunaan avautuva sisältö Kun tarkastellaan tämän jälkeen vasemmalla näkyvää valikkoa (kuva 2), niin siitä ei näy käyttäjälle millään tavalla, millä sivulla hän juuri nyt on. Sisältökentän yläreunassa näkyvä Seura -otsikko paljastaa millä sivulla käyttäjä on, mutta heti käyttäjän pai-

14 naessa jotakin Seura -otsikon alla näkyvistä linkeistä, ei käyttäjällä enää siinä vaiheessa olekaan varmaa tietoa missä kohti sivustoa hän on. 10 Seurasivun linkkejä (kuva 2) katsoessa voi alkaa miettiä, mitä Pelaajat -linkki tässä yhteydessä tarkoittaa. Ensi näkemältä linkin alta voisi ajatella löytyvän listauksen pelaajista tai jotakin muuta vastaavaa. Tässä huomataan se, kuinka tärkeää linkkien selkeä nimeäminen niiden sisältöä vastaavaksi on. Pelaajat -linkin alta avautuu yllättäen kuvan 3 mukainen sisältö, jossa kerätään yhteystietoja MP:ssä joskus aiemmin pelanneilta henkilöiltä. KUVA 3. Pelaajat -linkin alta sisältöikkunaan avautuva sisältö. Tässä vaiheessa käyttäjä ei enää tiedä olevansa Seura osion alla (ellei muista sitä ulkoa). Sivu ei myöskään sisällä paluulinkkiä. Jos käyttäjä ei halua täyttää kyseistä lomaketta, niin hänelle jää vaihtoehdoiksi joko käyttää selaimen paluupainiketta tai valita joku vasemmanpuoleisen valikon linkeistä. Mietitään, että kävijän pitäisi myöhemmin löytää tämä lomake uudelleen. Tällöin ei ole varmaa, että se onnistuisi helposti ensimmäisellä yrityksellä, koska lomaketta ei selkeästi kytketty Seura -linkin alle kuuluvaan kokonaisuuteen. Tähän vaikuttaa valikoiden toiminnallisuus ja lomakkeeseen johtavan linkin harhaanjohtava nimeäminen. Sivujen muistinvarainen käytettävyys on siis hankalaa. Hyvään käytettävyyteen liittyy myös se, että käyttäjää ei johdeta ns. umpikujaan, vaan miltä tahansa sivulta on selkeä reitti takaisin lähtötilanteeseen.

15 11 Kuvitellaan, että käyttäjä palaa Seura -sivulle selaimen paluupainiketta käyttäen. Käyttäjän eteen avautuisi tällöin kuvan 2 mukainen näkymä, josta käyttäjä valitsee Jäsenyys -nimisen linkin. Tällöin avautuu jäsenyysasioihin liittyvä sivu (kuva 3). Sivu sisältää tällä kertaa varsinaisen sisällön lisäksi jälleen uusia sivuston sisäisiä linkkejä. KUVA 3. Jäsenyys -linkin alta sisältöikkunaan avautuva sisältö. Uudet linkit sivun ylälaidassa (kuva 3), kuten Osoitteen muutos ja Jäsenhakemus johtavat lomakesivuille, joista ei ole sivun sisäistä paluulinkkiä alkuperäiselle Jäsenyys - sivulle. Selaimen paluupainike on tällöin ainut keino navigoida takaisin. Jäsenyys sivun alareunasta löytyy paluu -linkki. Selailtuaan hetken Jäsenyys -sivun muita linkkejä, on epätodennäköistä, että käyttäjä pystyisi ulkomuistista hahmottamaan, mille sivulle kyseisellä paluu -linkillä on mahdollista päästä. Muistettavuus liittyy yhtenä käytettävyyden tekijänä Parkkisen (2002) esittelemään Nielsenin käytettävyyteen. Kun palvelua on jo aiemmin opittu käyttämään, niin tämän jälkeen sen käyttö muistinvaraisesti tulisi olla helppoa. Edellisellä esimerkillä pyrin osoittamaan, kuinka sivujen käyttäjä voi hämmentyä, jopa turhautua sivuilla, joiden käytettävyyttä ei ole mietitty loppuun saakka. Huono käytettävyys voi olla tehokas häiriötekijä tai jopa este viestin välittämisen kannalta.

16 12 Uusien sivujen ulkoasun ja rakenteen suunnittelun osalta pyrittiin selkeyteen, muistettavuuteen ja helppokäyttöisyyteen. Parkkinen (2002, 28) tarkastelee Nielsenin käytettävyyden määrittelyä, jonka mukaan käytettävyys on osa minkä tahansa laitteen tai sovelluksen käyttökelpoisuutta. Palvelun käyttäjän tulee melko nopeasti pystyä hahmottamaan vastaako sivun sisältö hänen tarpeisiinsa. Jos vastaus tähän kysymykseen on kyllä, niin seuraavaksi käyttäjä pyrkii hahmottamaan mistä kohti asian etsiminen pitäisi aloittaa. Jos käyttäjä ei pysty vastaamaan näihin (usein ei-tiedostettuihin) kysymyksiin riittävän nopeasti, siirtyy hän mahdollisesti muualle. 4.4 Ulkoasun merkitys Vanhojen sivujen ulkoasu oli melko pelkistetty ja sponsoripainotteinen. Ulkoasun suhteen kaivattiin uutta ilmettä, joka kuvastaisi paremmin MP:n toimintaa. Juholin (2001) kirjoittaa, kuinka ulkoasu toimii profiloinnin välineenä. Profiloinnilla halutaan saavuttaa toiminnalle tietynlainen mielikuva. Kysymys on siitä, millä tavoin yhteisö itse haluaa omaehtoisesti näkyä ulospäin. Viestinnän työkaluja ovat yhteisön itse määrittelemät perusviestit, jotka syntyvät konkreettisten tekojen ja toisaalta visuaalisen ilmeen kautta. (Mts ) Konsistenssin merkitystä kotisivujen toiminnallisuudessa ei voi vähätellä. Konsistenssi tarkoittaa sitä, että samanlaiset toiminnot näyttävät samanlaisilta ja toimivat samalla periaatteella. Erilaiset toiminnot puolestaan näyttävät erilaisilta ja toimivat eri tavalla. (Parkkinen 2002, 43.) Vanhoilla sivuilla perusrakenne säilyi sisältökentän ympärillä koko ajan samanlaisena. Kokonaisvaltaisena ratkaisuna se on varsin toimiva, mutta toteutustapa uusien sivujen osalta on erilainen. Konsistenssi voi ilmetä myös navigoinnissa painikkeiden värien ym. tehokeinojen käytön kautta. Verkkosivujen layout eli visuaalinen ilme vahvistaa käytettävyyden osalta muistettavuutta, sillä se hyödyntää ihmisen kuvamuistia (Parkkinen 2002, 29).

17 4.5 Muita kehityskohteita aikaisempien sivujen puitteissa 13 Yhteistyökumppaneiden logot olivat aiemmilla sivuilla keskeisessä roolissa ja näkyivät jokaisella sivulla peruskehyksen säilyessä muuttumattomana (ks. kuva 1). Sponsoreiden sijoittelun ratkaisua haluttiin muuttaa. Lisäksi toivottiin, että uusien sponsorilogojen lisääminen ja vanhojen poistaminen olisi mahdollisimman vaivatonta. Juniorijoukkueiden toimintaa ei vanhojen sivujen puitteissa ollut esitelty yhteystietoja pidemmälle. Muutamilla joukkueilla oli olemassa omat erilliset kotisivunsa, mikäli joukkueen parista oli löytynyt innokkaita ja osaavia toimijoita sivujen tekijöiksi. Luvussa 6 esitellään, millaiseen ratkaisuun juniorijoukkueiden osalta päädyttiin. Vanhemmille tiedottamisen työkaluna MP:llä on käytössään netin kautta käytettävä Oma DNA tekstiviestipalvelu, joka oli käytössä todettu tehokkaaksi työkaluksi arkiviestinnän hoitamiseen. Ongelmana tekstiviestipalvelun käytössä oli kuitenkin ajantasaisten puhelinnumeroiden ylläpito palvelun käyttäjille. Tekstiviestipalvelu vaatii lähetettävät numerot listana, pilkulla toisistaan erotettuina. Ajantasainen pilkuilla erotettu puhelinnumerolista esimerkiksi joukkueenjohtajien ja valmentajien numeroista oli näkyvillä seuran sivuilla ja listaa päivitettiin aina silloin, kun jonkun puhelinnumero muuttui. Numeroiden ajantasainen ylläpito oli varsin työlästä, eikä tieto puhelinnumeroiden muuttumisesta välttämättä aina tavoittanut oikeita henkilöitä. Tekstiviestipalvelun käyttöä varten toivottiin yhteystietojen ja puhelinnumeroiden ylläpitoa helpottavaa keinoa. Sivujen sisältöjen päivittämiseen tarvittiin työkalu, jonka käyttö ei vaatisi erikoisosaamista ja olisi mahdollisimman vaivatonta. Tähän saakka esimerkiksi sivuilla olevat yhteystiedot oli päivitetty aina tarvittaessa suoraan sivujen sisältökenttään htmlkoodin sekaan. Sisäistä tiedottamista varten kaivattiin mahdollisuutta ylläpitää joukkueen pelaajien, toimihenkilöiden ym. sidosryhmien tietoja siten, että tieto päivittyisi tarvittaessa verkkosivuille dynaamisesti ja ennen kaikkea helposti. Tähän ratkaisuna päädyttiin selainohjelman kautta käytettävään ylläpitotyökaluun, jossa kirjautumisen jälkeen pystyttäisiin päivittämään haluttuja tietoja. Näin päivittäminen ei riipu ajasta tai paikasta, vain internetyhteys on välttämätön.

18 5 VERKKOPALVELUN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 14 Jokaisen verkkopalvelun sisällön ja rakenteen suunnittelijan on mietittävä vastaus muun muassa kysymyksiin kenelle, mitä, mihin tarkoitukseen ja miten (Korhonen 2003). Näitä kysymyksiä oli mahdollista tarkastella tämän työn yhteydessä kahdesta eri näkökulmasta. Kotisivujen osalta oli pyrittävä miettimään, mitkä ovat sivujen kohderyhmät, millainen viesti eri ryhmille halutaan välittää ja miten viesti saadaan välitettyä tehokkaasti. Ylläpitoa suunnitellessa oli puolestaan ajateltava asioita sivujen päivittäjien näkökulmasta. Tärkeitä seikkoja olivat esimerkiksi, millainen tekninen osaamistaso sivujen päivittäjillä on ja kuinka työkalu saadaan toimivaksi siten, että käyttäjä pystyy hyödyntämään tehokkaasti sivujen viestinnälle asetettuja tarpeita. 5.1 Suunnittelun vaiheita Verkkopalvelun toteutuksen eteneminen voidaan jakaa viiteen vaiheeseen. Seuraavasta kuviosta (kuvio 1) nähdään, mitkä vaiheet ovat. KUVIO 1. Verkkosivuprojektin vaiheet (Korhonen 2003) Suunnittelu käynnistyi tammikuussa 2008 Mikkelin Palloilijoiden edustajan F8 joukkueenjohtajan Ismo Loukoilan tapaamisella. Ensimmäisen tapaamisen aikana mietittiin yleisellä tasolla sivujen kokonaisuutta ja sitä, kuinka toteutuksessa lähdetään etenemään. Ensimmäisenä vaiheena päätettiin toteuttaa pienimuotoinen esiselvitys, jonka tarkoituksena oli kartoittaa millaisia asioita uusilta verkkosivuilta toivottiin. Esiselvitystä varten haastattelin MP:n toiminnassa mukana olevia ihmisiä. Haastatteluista ja niiden toteutuksesta tarkemmin luvussa 5.1.1, jossa käsitellään esiselvityksen tarkoitusta ja menetelmiä. Esiselvityksen ja käytyjen keskustelujen pohjalta lähdettiin rakentamaan verkkopalvelun kokonaisuutta. Suunnitteluvaiheen jälkeen käytännön

19 15 ohjelmointityö käynnistyi toden teolla maaliskuussa Käytännön toteutusta ja siihen liittyviä ratkaisuja käsitellään tarkemmin luvussa 5.2, jossa esitellään rakenteeseen ja ulkoasuun liittyviä ratkaisuja. Varsinaista erillistä testausvaihetta aikataulun puitteissa ei pystytty toteuttamaan. Testasin tekemääni koodia sitä mukaan, kun sain sitä valmiiksi. Huhtikuun puolessa välissä pidettiin sisäänajotilaisuus joukkueenjohtajille, jossa esiteltiin verkkosivut ja ylläpitotyökalun toimintaa. Tässä vaiheessa juniorijoukkueiden ylläpitotyökalu oli niiltä osin valmis, että sen käyttöä pystyttiin demoamaan ja käyttäjät pystyivät kokeilemaan työkalun toimintaa. Pari päivää esittelytilaisuuden jälkeen juniorijoukkueille jaettiin käyttäjätunnukset ja he pääsivät näin syöttämään tietoja joukkueensa omalle sivuosiolle. Ylläpitotyökalun esittelystä käynnistyi myös eräänlainen testausvaihe, jonka aikana korjasin käyttäjien huomaamia puutteita. Verkkosivujen julkaisupäivä oli keskiviikkona , juuri ennen edustusjoukkueen sarjakauden avausta. Julkaisun jälkeistä arviointia ei tämän työn yhteydessä ole käsitelty kuin pintapuolisesti. Kehitystyön arviointi -luvussa arvioidaan kuitenkin toteutetun työn tuloksia sisäänajopalaverin yhteydessä saadun palautteen pohjalta Esiselvityksen tarkoitus ja menetelmät Työn toteuttaminen aloitettiin esiselvityksen tekemisellä, jonka tarkoituksena oli selvittää uuden verkkopalvelun tarpeita ja asettaa tavoitteet tehtävälle työlle. Esiselvityksen avulla pyrin hahmottamaan käyttötapauksia, joiden pohjalta lähdin sen jälkeen ohjelmoimaan sivujen kokonaisuutta. Tiedon keräämismenetelmäksi verkkosivukokonaisuuden suunnittelua varten luonnollinen valinta oli haastattelu. Haastattelu menetelmänä sopii moniin tarkoitusperiin ja lähtökohtiin. Aineistonkeruumenetelmänä se on joustava (Hirsjärvi & Hurme 2001, 34). Jalkapallo aihealueena oli minulle vieras, joten haastattelemalla käytännön toiminnan parissa olevia ihmisiä tiesin saavani parhaiten käsityksen jalkapalloon liittyvästä toiminnasta ja tätä kautta näkökulmaa uusien sivujen tarpeisiin liittyen.

20 16 Haastattelujen avulla haluttiin selvittää, millaista sisältöä ja millaisia ominaisuuksia käyttäjät ja ylläpitäjät uusilta verkkosivuilta toivoivat. Haastateltavia oli yhteensä kahdeksan henkilöä, joista seitsemän osallistui haastatteluun. Haastateltavista viisi oli Mikkelin Palloilijoiden toimihenkilöitä ja loput kaksi organisaation ulkopuolisia, jalkapallosta muutoin kiinnostuneita ihmisiä. Haastateltavien ollessa kiireisiä jouduin olosuhteiden pakosta lähettämään suurimmalle osalle haastattelukysymykset sähköpostilla. Haastattelun runko (liite 1) oli melko väljä, teemahaastattelun kaltainen (ks. Hirsjärvi & Hurme 2001, 47). Alun perin olin suunnitellut kysyväni valmiiksi mietittyjen kysymysten lisäksi aina tarvittaessa täydentäviä lisäkysymyksiä. Sähköpostilla tehtyjen haastattelujen vastauksista suurin osa oli odotusteni mukaisesti varsin suppeita. Kolme haastatteluista onnistui kuitenkin toteuttaa kasvokkain. Haastattelujen pohjalta sain kerättyä riittävästi kehitysideoita ja näkökulmia työn toteuttamista varten. Haastattelujen jälkeen kokosin vastauksista itselleni yhteenvedon, johon liitin myös toimeksiantajan kanssa käytyjen keskustelujen kautta ilmenneet tarpeet ja kehitystoivomukset. Tämän jälkeen listasin käyttötapauksia, joiden avulla hahmotin itselleni ohjelmoitavan kokonaisuuden. Käyttötapauksista ja toteutettavista palvelun ominaisuuksista keskustelimme vielä erikseen toimeksiantajan edustajan Ismo Loukoilan kanssa. Esiselvityksen pohjalta suunnittelin lisäksi alustavan rakenteen tietokannasta (liite 2). Tältä pohjalta lähdin toteuttamaan sivujen ohjelmointia ja tietokannan rakentamista Rakenteen ja ulkoasun suunnittelu Sivujen rakenteen suunnittelusta vastasivat F8 joukkueenjohtaja Ismo Loukoila ja alkuvaiheessa myös MP:n toiminnassa mukana oleva Eero Kultanen. Osallistuin tiiviisti rakenteen suunnitteluun ja pyrin ohjaamaan kokonaisuuden rakentumista käytettävyyden ja teknisen toteutuksen kannalta. Ismo Loukoila toimi sivujen työstämisprosessin ajan yhteyshenkilönä MP:n suunnalle ja oli erittäin aktiivisesti mukana kaikkien osa-alueiden rakentamisessa. Sivujen sisältö hioutui lopulliseen muotoonsa esiselvitystyön ja prosessin aikana käytyjen keskustelujen kautta.

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Tiedostot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi työpöydältä raahata

Lisätiedot

NETTISIVUJEN PÄIVITYS OHJEET versio 1.1

NETTISIVUJEN PÄIVITYS OHJEET versio 1.1 1/7 Sisällysluettelo: YLEISOHJEET 1 HALLINTA 1 Hallinnan etusivu 2 Uutiset 3 Luo uusi uutinen 3 Luo uusi uutiskuva 4 Muokkaa vanhoja uutisia 4 Kuvagalleriat 4 Kalenteri 5 Joukkue 5 Pelaajat 5 Ottelut 6

Lisätiedot

Wilman pikaopas huoltajille

Wilman pikaopas huoltajille Wilman pikaopas huoltajille Vehmaan kunnan Vinkkilän koulussa on käytössä sähköinen reissuvihko Wilma, joka helpottaa tiedonvaihtoa kodin ja koulun välillä. Wilman kautta huoltajat seuraavat ja selvittävät

Lisätiedot

www.kotisivukone.fi Pikaopas kotisivujen tekoon

www.kotisivukone.fi Pikaopas kotisivujen tekoon Kotisivut helposti! www.kotisivukone.fi Pikaopas kotisivujen tekoon Näin Kotisivukone toimii Kun olet kirjautunut sisään kotisivuillesi, tulet helppokäyttöiseen ylläpitotilaan ja voit heti aloittaa kotisivujen

Lisätiedot

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet Pekka Penttala 9.11.2008 1 (11) VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet... 1 1 Yleistä www-sivujen käytöstä... 2 2 Sivujen osoitteet...

Lisätiedot

ARVI-järjestelmän ohje arvioinnin syöttäjälle 13.4. 2015

ARVI-järjestelmän ohje arvioinnin syöttäjälle 13.4. 2015 ARVI-järjestelmän ohje arvioinnin syöttäjälle 13.4. 2015 Sisältö ARVI-menettelyn perusteet... 1 Arvioinnin syöttäminen... 2 Arvion lähettäminen TE-toimistoon... 5 Sovelluksen sulkeminen... 6 Virhetilanteiden

Lisätiedot

Perustietoja Mietoisten kyläportaalista... 2. Yhdistyksen ylläpitäjän kirjautuminen... 2. Yhdistyksen etusivun muokkaaminen... 2

Perustietoja Mietoisten kyläportaalista... 2. Yhdistyksen ylläpitäjän kirjautuminen... 2. Yhdistyksen etusivun muokkaaminen... 2 Mietoisten kyläportaalin käyttöohjeet alasivujen ylläpitäjille Päivitetty 8.4.2011 Sisältö Perustietoja Mietoisten kyläportaalista... 2 Yhdistyksen ylläpitäjän kirjautuminen... 2 Yhdistyksen etusivun muokkaaminen...

Lisätiedot

BLOGGER. ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla

BLOGGER. ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla BLOGGER ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla Sisältö Blogin luominen... 1 Uuden blogitekstin kirjoittaminen... 4 Kuvan lisääminen blogitekstiin... 5 Lisää kuva omalta koneelta... 6 Lisää kuva

Lisätiedot

Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille

Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille Oman yhdistyksen tietojen päivittäminen www.krell.fi-sivuille Huom! Tarvitset päivittämistä varten tunnukset, jotka saat ottamalla yhteyden Kristillisen Eläkeliiton

Lisätiedot

KESKUSTANUORTEN NETTISIVUT- OHJEITA PIIRIYLLÄPITÄJÄLLE 1. KIRJAUTUMINEN

KESKUSTANUORTEN NETTISIVUT- OHJEITA PIIRIYLLÄPITÄJÄLLE 1. KIRJAUTUMINEN KESKUSTANUORTEN NETTISIVUT- OHJEITA PIIRIYLLÄPITÄJÄLLE 1. KIRJAUTUMINEN -Mene osoitteeseen keskustanuoret.fi/user - Kirjoita saamasi käyttäjätunnus ja salasana - Klikkaa yllä olevaa piirisi logoa niin

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena. etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

KYMP Webmail -palvelu

KYMP Webmail -palvelu KYMP Webmail -palvelu Sisältö 1. Kirjautuminen... 3 2. Viestin merkinnät... 4 3. Viestien lukeminen... 4 Viestiin vastaaminen... 4 Viestin välittäminen edelleen / uudelleen ohjaus... 5 4. Viestin kirjoittaminen...

Lisätiedot

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet Pekka Penttala 3.3.2008 1 (10) VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet... 1 1 Yleistä www-sivujen käytöstä... 2 2 Sivujen osoitteet...

Lisätiedot

Ennen ensimmäistä kirjautumista käyttäjän tulee saada kutsu Sporttisaitin jäseneksi.

Ennen ensimmäistä kirjautumista käyttäjän tulee saada kutsu Sporttisaitin jäseneksi. Ennen ensimmäistä kirjautumista käyttäjän tulee saada kutsu Sporttisaitin jäseneksi. Jäsenkutsun mukana tulee linkki, josta pääsee täyttämään omat tietonsa. Sporttisaitti ei vaadi uusia käyttäjiä laittamaan

Lisätiedot

Seutudokumenttien pä ivittä misohje

Seutudokumenttien pä ivittä misohje Seutudokumenttien pä ivittä misohje Kirjautuminen sisällönhallinta-työkaluun Käytä ylläpidossa Firefox-selainta. Käyttäjätunnukset Käy rekisteröitymässä osoitteessa www./kirjaudu kohdassa Rekisteröidy.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

www.kotisivukone.fi Pikaopas kotisivujen tekoon

www.kotisivukone.fi Pikaopas kotisivujen tekoon Kotisivut helposti! www.kotisivukone.fi Pikaopas kotisivujen tekoon Näin Kotisivukone toimii Kun olet avannut kotisivut Kotisivukoneella, tulet helppokäyttöiseen ylläpitotilaan ja voit heti aloittaa kotisivujen

Lisätiedot

Työkalu joukkueen hallinnointiin

Työkalu joukkueen hallinnointiin Työkalu joukkueen hallinnointiin Zemiit Oy 1 sporttis-joukkueille Copyright Zemiit Oy palvelu joukkueille Joukkueen hallinnoijat tyypillisesti toimitsijoita erityisiä oikeuksia seuraaviin tapahtumat kutsut

Lisätiedot

Ammattijärjestäjä Aulasvuori Www-projektin kuvaus

Ammattijärjestäjä Aulasvuori Www-projektin kuvaus Ammattijärjestäjä Aulasvuori Www-projektin kuvaus Minne Seppälä Avat 2014 Dokumentaatio 1 PROJEKTIN KUVAUS... 3 1.1 Projektin aloitus... 3 1.2 Aikataulu... 4 1.3 Kustannusarvio... 4 2 ULKOASU... 5 2.1

Lisätiedot

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOHJE LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 1.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 13.2.2001

Lisätiedot

MOODLE TUTUKSI. Pirkko Vänttilä Oulun aikuiskoulutuskeskus 4.8.2008

MOODLE TUTUKSI. Pirkko Vänttilä Oulun aikuiskoulutuskeskus 4.8.2008 2008 MOODLE TUTUKSI Pirkko Vänttilä Oulun aikuiskoulutuskeskus 4.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. ALOITUSNÄKYMÄ... 4 2. TUTUSTUMINEN... 5 3. KESKUSTELUT... 8 4. VIESTIT... 10 5. CHATIT... 10 6. TIEDOSTOJA OMALTA

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

Uuden etusivun ja uusien toiminnallisuuksien esittelymateriaali

Uuden etusivun ja uusien toiminnallisuuksien esittelymateriaali Uuden etusivun ja uusien toiminnallisuuksien esittelymateriaali Asiakaspalvelun Oma Yritys-Suomi -työtila Päivämäärä: 19.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 TERMISTÖ 2 JOHDANTO 3 YHTEENVETO 1 4 MUUTOKSET 5 USEIN

Lisätiedot

Tero Mononen / Kumppanuuskampus

Tero Mononen / Kumppanuuskampus Yksi tili kaikkiin Googlen palveluihin. Ne joilla on GOOGLE TILI, tutkikaa ja testatkaa sivun 19 valikosta löytyvää GOOGLE DRIVE -palvelua https://accounts.google.com/signup 1 Yksityisille ilmainen palvelu

Lisätiedot

MOBISITE-TYÖKALUN SISÄLTÄMÄT TOIMINNOT

MOBISITE-TYÖKALUN SISÄLTÄMÄT TOIMINNOT MOBISITE-TYÖKALU MobiSite on työkalu matkapuhelimeen soveltuvan mobiilisivuston rakentamiseen. AIMO-järjestelmän jatkuvasti päivittyvä päätelaitetunnistus tunnistaa useimmat puhelinmallit ja mukauttaa

Lisätiedot

Send-It ilmoittautumisjärjestelmä (judotapahtumat Suomessa)

Send-It ilmoittautumisjärjestelmä (judotapahtumat Suomessa) Ilmoittautumis järjestelmän otsikko alue Jokaisella tapahtumalla on otsikko-osa joka on samanlainen joka puolella sovellusta. Tämä Judokilpailuissa käytetty otsikko-osa koostuu viidestä linkistä, joita

Lisätiedot

NTG CMS. Julkaisujärjestelm. rjestelmä

NTG CMS. Julkaisujärjestelm. rjestelmä NTG CMS Julkaisujärjestelm rjestelmä NTG CMS julkaisujärjestelmän avulla voit päivittää ja ylläpitää internetsivujen sisältöä helppokäyttöisen webkäyttöliittymän kautta, ilman minkäänlaista html-osaamista.

Lisätiedot

Asiakas ja tavoite. Tekninen toteutus

Asiakas ja tavoite. Tekninen toteutus Asiakas ja tavoite Heikieli on vuonna 2015 perustettu yhden hengen asiantuntijayritys, joka tarjoaa käännös- ja oikolukupalveluita englannista ja saksasta suomeksi. Freelance-kääntäjiä on Suomessa paljon,

Lisätiedot

Facebook-sivun luominen

Facebook-sivun luominen Facebook-sivun luominen Facebook-sivun luominen Etene vaihe vaiheelta 1 Kirjaudu Facebook-palveluun omalla käyttäjätunnuksellasi. Sen jälkeen sivun alareunassa näkyvät toimintolinkit, joista sinun täytyy

Lisätiedot

Toiminta ennen ensimmäistä ottelua (1/2)

Toiminta ennen ensimmäistä ottelua (1/2) Toiminta ennen ensimmäistä ottelua (1/2) Kotijoukkue kirjautuu järjestelmään omalla joukkuekoodillaan Joukkue- /seuratunnus -kohdasta. Kirjoita joukkueesi tunnus siihen ja paina Kirjaudu -kohdasta. Tunnukset

Lisätiedot

Esittely. Muistathan, että voit myös käyttää Petsietä aivan normaalina käyttäjänä kasvattajapalveluiden lisäksi. Antoisaa Petsien käyttöä!

Esittely. Muistathan, että voit myös käyttää Petsietä aivan normaalina käyttäjänä kasvattajapalveluiden lisäksi. Antoisaa Petsien käyttöä! Petsie kasvattaja 1 2 Sisällysluettelo Esittely...3 1. Kuinka pääset alkuun...4 1.1. Rekisteröinti...4 2. Lemmikit...4 2.1. Lemmikkien lisäys...4 2.2. Lemmikin tietojen muokkaus...4 3. Kasvattajasivu...5

Lisätiedot

Toiminta ennen ensimmäistä ottelua (1/2)

Toiminta ennen ensimmäistä ottelua (1/2) Toiminta ennen ensimmäistä ottelua (1/2) Kotijoukkue kirjautuu järjestelmään omalla joukkuekoodillaan Joukkue- /seuratunnus -kohdasta. Kirjoita joukkueesi tunnus siihen ja paina Kirjaudu -kohdasta. Tunnukset

Lisätiedot

Näin rakennat mielenkiintoiset nettisivut

Näin rakennat mielenkiintoiset nettisivut Näin rakennat mielenkiintoiset nettisivut Ajattele ennen kuin toimit Ei kannata lähteä suinpäin nettisivuja rakentamaan. Hyvin suunniteltu on enemmän kuin puoliksi tehty. Muuten voi käydä niin, että voit

Lisätiedot

Octo käyttöohje 1. Sisältö

Octo käyttöohje 1. Sisältö Octo käyttöohje 1 Sisältö Sisältö...1 Sisäänkirjautuminen...2 Etusivu...2 Uimarihaku...3 Uimariryhmät...4 Seurahaku...4 Kilpailutilastot...5 Ilmoittautuminen kilpailuun...6 Kilpailuun ilmoittautuminen...7

Lisätiedot

elearning Salpaus http://elsa.salpaus.fi Elsa-tutuksi

elearning Salpaus http://elsa.salpaus.fi Elsa-tutuksi elearning Salpaus http://elsa.salpaus.fi Elsa-tutuksi SISÄLLYSLUETTELO 1 MIKÄ ON ELSA, ENTÄ MOODLE?... 3 1.1 MITÄ KURSSILLA VOIDAAN TEHDÄ?... 3 2 KURSSILLE KIRJAUTUMINEN... 3 3 KURSSILLE LIITTYMINEN...

Lisätiedot

Arkkitehtuurikuvaus. Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy. Ryhmä 14

Arkkitehtuurikuvaus. Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy. Ryhmä 14 Arkkitehtuurikuvaus Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy Ryhmä 14 Muutoshistoria Versio Pvm Päivittäjä Muutos 0.4 1.11.2007 Matti Eerola 0.3 18.10.2007 Matti Eerola 0.2

Lisätiedot

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com 2 Sisällys Johdanto... 1 Päänavigointi...

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2014 Aineistot Kun laitat Muokkaustilan päälle, näet jokaisessa osiossa Lisää aktiviteetti tai aineisto - linkin. Valitse linkin takaa avautuvasta listasta, millaisen aineiston haluat alueelle tuoda, ja paina

Lisätiedot

OPPILAAN/ OPISKELIJAN NÄKYMÄ

OPPILAAN/ OPISKELIJAN NÄKYMÄ OPPILAAN/ OPISKELIJAN NÄKYMÄ 2 / 23 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 3 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / HUOMAUTUKSET... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT...

Lisätiedot

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Lomakkeen tekeminen Google Docsilla

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Lomakkeen tekeminen Google Docsilla HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Ohje Lomakkeen tekeminen Google Docsilla Sisällys Lomakkeen tekeminen Google docs:lla... 1 Vastausten tallentaminen... 5 Lomakkeen käyttöönottaminen... 5 Linkin laittaminen

Lisätiedot

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin ARVO - verkkomateriaalien arviointiin Arvioitava kohde: Jenni Rikala: Aloittavan yrityksen suunnittelu, Arvioija: Heli Viinikainen, Arviointipäivämäärä: 12.3.2010 Osa-alue 1/8: Informaation esitystapa

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO Katja Reinikainen Kansalaisareena 2016 Taustaa Tiedotteen kirjoittaminen lähtee tarpeesta tiedottaa yhteisöä/organisaatiota koskevasta asiasta. Tiedotteen tarkoitus

Lisätiedot

1. ASIAKKAAN OHJEET... 2. 1.1 Varauksen tekeminen... 2. 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4. 1.3 Varauksen peruminen... 4

1. ASIAKKAAN OHJEET... 2. 1.1 Varauksen tekeminen... 2. 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4. 1.3 Varauksen peruminen... 4 1. ASIAKKAAN OHJEET... 2 1.1 Varauksen tekeminen... 2 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4 1.3 Varauksen peruminen... 4 1.4 Omien tietojen muokkaaminen... 5 1.5 Salasanan muuttaminen... 5 2. TYÖNTEKIJÄN

Lisätiedot

Toiminta ennen ensimmäistä ottelua (1/2)

Toiminta ennen ensimmäistä ottelua (1/2) Toiminta ennen ensimmäistä ottelua (1/2) Kotijoukkue kirjautuu järjestelmään omalla joukkuekoodillaan Joukkue- /seuratunnus -kohdasta. Kirjoita joukkueesi tunnus siihen ja paina Kirjaudu -kohdasta. Tunnukset

Lisätiedot

Tämän ohjeen avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita käyttöösi saat: www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet

Tämän ohjeen avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita käyttöösi saat: www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet Elisa Toimisto 365 Pääkäyttäjän pikaopas 02/2015 Tämän ohjeen avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita käyttöösi saat: www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet Kirjautumalla

Lisätiedot

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET...

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET... OHJE OPPILAALLE 2 / 21 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 4 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI...

Lisätiedot

Toiminta ennen ensimmäistä ottelua (1/2)

Toiminta ennen ensimmäistä ottelua (1/2) Toiminta ennen ensimmäistä ottelua (1/2) Kotijoukkue kirjautuu järjestelmään omalla joukkuekoodillaan Joukkue- /seuratunnus -kohdasta. Kirjoita joukkueesi tunnus siihen ja paina Kirjaudu -kohdasta. Tunnukset

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata Opinto-oppaassa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

Oppilaan opas. Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy. Versio 0.2 (2008-01-21)

Oppilaan opas. Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy. Versio 0.2 (2008-01-21) Oppilaan opas Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy Versio 0.2 (2008-01-21) Versio Päivämäärä Kuvaus 0.1 2005-01-16 Ensimmäinen versio. 0.2 2008-01-21 Korjattu kuvatiedostojen maksimiresoluutio ja muutamia

Lisätiedot

VERKKOSIVUANALYYSI Suomalaisen musiikin tiedotuskeskus FIMIC

VERKKOSIVUANALYYSI Suomalaisen musiikin tiedotuskeskus FIMIC Markus Lappalainen KT11/P721KNrB VERKKOSIVUANALYYSI Suomalaisen musiikin tiedotuskeskus FIMIC Oppimistehtävä Kulttuurituotannon ko. Toukokuu 2011 SISÄLTÖ 1 FIMIC... 1 2 VISUAALISET NÄKYMÄT... 1 3 AKTIIVISUUS

Lisätiedot

Kiipulan ammattiopisto. Liiketalous ja tietojenkäsittely. Erja Saarinen

Kiipulan ammattiopisto. Liiketalous ja tietojenkäsittely. Erja Saarinen Kiipulan ammattiopisto Liiketalous ja tietojenkäsittely Erja Saarinen 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Hyvät internetsivut... 3 3. Kuvien koko... 4 4. Sivujen lataus... 4 5. Sivukartta... 5 6. Sisältö...

Lisätiedot

Wordpress- ohje nettisivujen laadintaan

Wordpress- ohje nettisivujen laadintaan Wordpress- ohje nettisivujen laadintaan Leo Suomela 2 / 13 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Aloitusnäkymä... 3 3 Ohjausnäkymä... 4 4 Sivujen lisäys... 6 5 Etusivun määritys... 9 6 Teeman muokkaus... 13 3 / 13

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 / / WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 Sisältö Sisältö 1. Yleistä 2. Kirjautuminen ylläpitoon 2.1. Kirjaudu osoitteessa: http://sotkamo.valudata.fi/admin Myöhemmin: http://www.sotkamo.fi/admin 2.2 Salasana

Lisätiedot

SALITE.fi -Verkon pääkäyttäjän ohje

SALITE.fi -Verkon pääkäyttäjän ohje SALITE.fi -Verkon pääkäyttäjän ohje Sisältö 1 Verkon pääkäyttäjä (Network Admin)...3 2 Verkonhallinta...3 2.1 Navigointi verkonhallintaan...3 2.2 Sivustot...3 2.1 Sivustojen toiminnot...4 2.3 Sivuston

Lisätiedot

Sähköpostitilin käyttöönotto

Sähköpostitilin käyttöönotto Sähköpostitilin käyttöönotto Versio 1.0 Jarno Parkkinen jarno@atflow.fi Sivu 1 / 16 1 Johdanto... 2 2 Thunderbird ohjelman lataus ja asennus... 3 3 Sähköpostitilin lisääminen ja käyttöönotto... 4 3.2 Tietojen

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2013

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2013 Aineistot Kun laitat Muokkaustilan päälle, näet jokaisessa osiossa Lisää aineisto-valikon tai Add an activity or resource valikon (Asetukset lohko Activity chooser on toiminnon ollessa päällä). Valitse

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP

Sonera Viestintäpalvelu VIP Sonera Viestintäpalvelu VIP Loma- ja Poissaoloviestitoiminnallisuuden käyttöopas v 1.2 Toiminnallisuuden kuvaus Poissaoloviestin aktivoit päälle suorittamalla seuraavat toimenpiteet: Valitse aktiviteetiksesi

Lisätiedot

Graafiset käyttöliittymät Sivunparantelu

Graafiset käyttöliittymät Sivunparantelu Graafiset käyttöliittymät Sivunparantelu Johdanto Tarkoituksenamme on parantaa Konebox.fi-verkkokaupan nettisivuja. Ensivaikutelman perusteella sivusto tuntuu todella kömpelöltä ja ahdistavalta. Sivu on

Lisätiedot

Oma kartta Google Maps -palveluun

Oma kartta Google Maps -palveluun TAMPERE 1 (6) Oma kartta Google Maps -palveluun Google Maps palveluun on mahdollista luoda karttoja omilla paikkamerkeillä. Tilin luonti Google-palveluihin Tehdäksesi karttoja omilla paikkamerkinnöillä,

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Aineistot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi tiedostot siirtää

Lisätiedot

29.8.2012 SUOMEN PANKIN RAPORTOINTIPALVELUN KÄYTTÖOHJE. Maksutaseen kuukausikysely ulkomaisista rahoitussaamisista ja -veloista (BOPM)

29.8.2012 SUOMEN PANKIN RAPORTOINTIPALVELUN KÄYTTÖOHJE. Maksutaseen kuukausikysely ulkomaisista rahoitussaamisista ja -veloista (BOPM) 1 (7) SUOMEN PANKIN RAPORTOINTIPALVELUN KÄYTTÖOHJE Maksutaseen kuukausikysely ulkomaisista rahoitussaamisista ja -veloista (BOPM) Suomen Pankin tilastotiedonkeruu tapahtuu DCS-raportointipalvelun (Data

Lisätiedot

Ristijärven metsästysseura tysseura osti lisenssin jahtipaikat.fi verkkopalveluun, jotta seuran

Ristijärven metsästysseura tysseura osti lisenssin jahtipaikat.fi verkkopalveluun, jotta seuran Ohjeet. Sivu 1/7 Tämä ohje on tarkoitettu Ristijärven metsästysseuran jäsenille. Ohjeen tarkoitus on opastaa kuinka seuran jäsenet saavat Jahtipaikat.fi verkkosivustolla olevan metsästyskartta sovelluksen

Lisätiedot

VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE

VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE 1. SISÄÄN KIRJAUTUMINEN Sisään kirjautuminen VerkkoVelho-ylläpitotyökaluun tapahtuu yrityksesi osoitteessa www.omaosoitteesi.fi/yllapito, esim. www.verkkovelho.fi/yllapito.

Lisätiedot

GOOGLE-SIVUSTOJEN KAÄ YTTOÄ OÄ NOTTO

GOOGLE-SIVUSTOJEN KAÄ YTTOÄ OÄ NOTTO GOOGLE-SIVUSTOJEN KAÄ YTTOÄ OÄ NOTTO Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry 09/2012 Tämän ohjeen avulla lippukuntanne voi luoda uudet nettisivut käyttäen valmista Google sivusto mallipohjaa. OHJE: Google

Lisätiedot

VIP Mobile Android. Opas asennukseen ja tärkeimpien toimintojen käyttöön

VIP Mobile Android. Opas asennukseen ja tärkeimpien toimintojen käyttöön VIP Mobile ndroid Opas asennukseen ja tärkeimpien toimintojen käyttöön TSP-3719_1-1305 sennus Seuraavassa saat yksinkertaiset ohjeet VIP-sovelluksen asentamiseksi puhelimeesi. lla olevat vaiheet tarvitsee

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma VIESTINTÄSUUNITELMA 1(10) Viestintäsuunnitelma Tervarit Juniorit ry VIESTINTÄSUUNITELMA 2(10) Sisällys 1. Johdanto 2. Tervarit Juniorit 3. Arvot 4. Viestinnän kohteet ja tavoitteet 5. Tervarit Juniorit

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena tai etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

Kotopro käyttäjän ohje

Kotopro käyttäjän ohje KOTOPRO KÄYTTÖOHJE Kotopro käyttäjän ohje SISÄÄNKIRJAUTUMINEN Ensimmäinen kirjautuminen voidaan toteuttaa osoitteesta www.kotopro.fi. Sivun ylävalikossa on valinta Kirjaudu sisään, josta aukeaa kirjautumissivu.

Lisätiedot

3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI... 7 3.2 VIESTIN LUKEMINEN... 9 3.3 SAAPUNEET JA LÄHETETYT... 9 3.4 KANSIOT... 10 3.5 ROSKAKORI...

3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI... 7 3.2 VIESTIN LUKEMINEN... 9 3.3 SAAPUNEET JA LÄHETETYT... 9 3.4 KANSIOT... 10 3.5 ROSKAKORI... OHJE HUOLTAJALLE 2 / 22 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 4 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / HUOMAUTUKSET... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI...

Lisätiedot

Verkkokaupan ohje. Alkutieto. Scanlase verkkokauppa. Sisäänkirjautuminen

Verkkokaupan ohje. Alkutieto. Scanlase verkkokauppa. Sisäänkirjautuminen Verkkokaupan ohje Alkutieto Verkkokaupan tarkoitus on helpottaa Scanlase asiakkaiden tilaamisprosessia kun asiakkaat tarvitsevat tuotteita. Verkkokaupan ollessa pois toiminnasta tilaukset tulee tehdä puhelimitse

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Google-dokumentit. Opetusteknologiakeskus Mediamylly

Google-dokumentit. Opetusteknologiakeskus Mediamylly Google-dokumentit 1 2 3 Yleistä 1.1 Tilin luominen 4 1.2 Docs-päävalikkoon siirtyminen 7 Dokumentit-päävalikko 2.1 Kirjaudu Dokumentteihin 9 2.2 Lähetä tiedosto Google-dokumentteihin 11 2.3 Uuden asiakirjan

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP

Sonera Viestintäpalvelu VIP Sonera Viestintäpalvelu VIP Loma- ja Poissaoloviestitoiminnallisuuden käyttöopas v 1.2 Toiminnallisuuden kuvaus Poissaoloviestin aktivoit päälle suorittamalla seuraavat toimenpiteet: Valitse aktiviteetiksesi

Lisätiedot

582203 Tietokantasovellus (4 op) - Web-sovellukset ja niiden toteutus

582203 Tietokantasovellus (4 op) - Web-sovellukset ja niiden toteutus 582203 Tietokantasovellus (4 op) - Web-sovellukset ja niiden toteutus Sisältö Mikä on web-sovellus? Selaimen rooli web-sovelluksessa Palvelimen rooli web-sovelluksessa Aineistopyynnöt Tiedon välittäminen

Lisätiedot

ViLLE Mobile Käyttöohje

ViLLE Mobile Käyttöohje ViLLE Mobile Käyttöohje -TEKSTI- JUHANI VÄÄTÄJÄ -TAITTO- TOMMY JOHANSSON Verkossa http://ville.utu.fi http://villeteam.fi villeteam@utu.fi 2013 2015. ViLLE Team. Tämän kirjan kopiointi muuttamattomana

Lisätiedot

WILMAN KÄYTTÖOHJE TYÖPAIKKAOHJAAJILLE Lahden diakonian instituutti

WILMAN KÄYTTÖOHJE TYÖPAIKKAOHJAAJILLE Lahden diakonian instituutti WILMAN KÄYTTÖOHJE TYÖPAIKKAOHJAAJILLE Lahden diakonian instituutti Sisällys 1. Wilmaan kirjautuminen... 1 2. Työpaikkaohjaajan etusivu... 1 3. Työssäoppiminen... 2 4. Näytöt/tutkintotilaisuudet välilehti,

Lisätiedot

Moodlen lohkot. Lohkojen lisääminen: Lohkojen muokkaaminen: Tampereen yliopisto/tietohallinto 2017 Suvi Junes

Moodlen lohkot. Lohkojen lisääminen: Lohkojen muokkaaminen: Tampereen yliopisto/tietohallinto 2017 Suvi Junes Moodlen lohkot Lohkojen lisääminen: Moodlen lohkot sisältävät kurssialueen hallinnointiin liittyviä toimintoja. Kun saat uuden tyhjän kurssialueen, sen molemmilla reunoilla on valmiina muutama keskeinen

Lisätiedot

Sisältö. Päivitetty viimeksi 31.8.2011 Sivu 2 / 14

Sisältö. Päivitetty viimeksi 31.8.2011 Sivu 2 / 14 Ylläpitäjän ohje Sisältö Ylläpitäjän ohje... 1 Yleistä... 3 Vinkkejä ylläpitäjälle... 3 Osoitteet... 3 Internet-selain ja Flash-laajennus... 3 Julkinen sivunäkymä ja ylläpitonäkymä eri välilehdissä...

Lisätiedot

Sami Hirvonen. Ulkoasut Media Works sivustolle

Sami Hirvonen. Ulkoasut Media Works sivustolle Metropolia ammattikorkeakoulu Mediatekniikan koulutusohjelma VBP07S Sami Hirvonen Ulkoasut Media Works sivustolle Loppuraportti 14.10.2010 Visuaalinen suunnittelu 2 Sisällys 1 Johdanto 3 2 Oppimisteknologiat

Lisätiedot

Data@Flow. Verkkosivuston hallinnan ohjeet. atflow Oy tuki@atflow.fi. AtFlow Oy, tuki@atflow.fi, +358 (0)50 452 5620

Data@Flow. Verkkosivuston hallinnan ohjeet. atflow Oy tuki@atflow.fi. AtFlow Oy, tuki@atflow.fi, +358 (0)50 452 5620 Data@Flow Verkkosivuston hallinnan ohjeet atflow Oy tuki@atflow.fi AtFlow Oy, tuki@atflow.fi, +358 (0)50 452 5620 Sisällysluettelo 1. Kirjautuminen... 2 2. Sivuston muokkaus... 2 3. Sivujen ja valikoiden

Lisätiedot

Lyseopaneeli 2.0. Käyttäjän opas

Lyseopaneeli 2.0. Käyttäjän opas Lyseopaneeli 2.0 Käyttäjän opas 1. Esittely Lyseopaneeli on Oulun Lyseon lukion käyttäjätietojen hallintapalvelu jonka tarkoitus on niputtaa yhteen muutamia oleellisia toimintoja. 2. Yleistä paneelin käytöstä

Lisätiedot

Verkkopalveluuudistus

Verkkopalveluuudistus Verkkopalveluuudistus Johdanto Yliopiston verkkosivustoille toteutetaan parhaillaan uutta yliopiston strategiaa sekä uutta brändi-ilmettä tukevaa verkkopalvelun uudistusta. Samalla uudistetaan myös sisällön

Lisätiedot

Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE. KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi

Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE. KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi 2015 Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi 1 Sisällysluettelo 1. Sivustolle rekisteröityminen... 2 2. Yrityksen lisääminen... 3 2.1. Yritystiedot...

Lisätiedot

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma Tämän jälkeen valitse kieleksi Suomi VÄLILEHTI 1 PERUSTIEDOT Valittuasi kieleksi suomen,

Lisätiedot

SeaMonkey pikaopas - 1

SeaMonkey pikaopas - 1 SeaMonkey pikaopas SeaMonkey on ilmainen ja yksinkertainen www-sivujen teko-ohjelma. Sillä on kätevää koostaa yksinkertaisia sivuja ilman, että täytyy tietää jotain HTML-koodista. Tämä opas esittelee sivuston

Lisätiedot

Savonian opiskelijaintra Reppu. Viestintäpäällikkö Petteri Alanko 25.3.2014

Savonian opiskelijaintra Reppu. Viestintäpäällikkö Petteri Alanko 25.3.2014 Savonian opiskelijaintra Reppu Viestintäpäällikkö Petteri Alanko 25.3.2014 Sisältö: - mistä lähdettiin - Reppu nyt - Ajatuksia tulevaisuudesta Savonia pähkinänkuoressa Yksi Suomen suurimmista ja monialaisimmista

Lisätiedot

Toiminta ennen ensimmäistä ottelua (1/2)

Toiminta ennen ensimmäistä ottelua (1/2) Toiminta ennen ensimmäistä ottelua (1/2) Kotijoukkue kirjautuu järjestelmään omalla joukkuekoodillaan Joukkue- /seuratunnus -kohdasta. Kirjoita joukkueesi tunnus siihen ja paina Kirjaudu -kohdasta. Tunnukset

Lisätiedot

Visma Fivaldi -käsikirja Tehtävienhallinta- ohje käyttäjälle

Visma Fivaldi -käsikirja Tehtävienhallinta- ohje käyttäjälle Visma Fivaldi -käsikirja Tehtävienhallinta- ohje käyttäjälle 2 Sisällys 1 Palvelunhallinta... 3 1.1 Käyttäjäryhmän luominen... 3 2 Tehtävienhallinta- perustiedot... 4 2.1 Yhtiön perustiedot... 4 2.2 Tehtävä-/

Lisätiedot

ADMIN. Käyttöopas 08Q4

ADMIN. Käyttöopas 08Q4 ADMIN Käyttöopas 08Q4 Sisällysluettelo Uuden käyttäjän lisääminen...3 Käyttäjän poistaminen...3 Oikeudet...4 Käyttäjäasetukset...6 Aktiviteetin määritys...8 Aktiviteetin määrittely...8 Kenttämäärittelyt...9

Lisätiedot

EDUBOX opetusvideopalvelu

EDUBOX opetusvideopalvelu KÄYTTÖOHJE v17072015 EDUBOX opetusvideopalvelu Sisällysluettelo Edubox online video tutorial library 2 Yleistä 3 Rekisteröityminen Käyttöoikeuden hankinta Käyttäjäryhmän valinta Käyttöliittymä 7 Kurssinäkymä

Lisätiedot

Oy Karltek Ltd internet-sivujen uusiminen. Eveliina Aaltonen

Oy Karltek Ltd internet-sivujen uusiminen. Eveliina Aaltonen Oy Karltek Ltd internet-sivujen uusiminen Eveliina Aaltonen Audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinto Eurajoen kristillinen opisto, 2015 1 ASIAKAS JA PROJEKTI... 3 1.1 Asiakas...3 1.2 Projektin kuvaus...3

Lisätiedot

27.11.09. Napsauta Kurssin viikkonäkymä- näkymässä oikeassa yläreunassa sijaitsevaa Muokkaustila päälle -painiketta.

27.11.09. Napsauta Kurssin viikkonäkymä- näkymässä oikeassa yläreunassa sijaitsevaa Muokkaustila päälle -painiketta. 1 (14) MOBILOGI-ET Tässä dokumentissa on ohjeita Moodlen Logi-työkalun mobiililaajennuksen (Mobilogi) käyttöön. Dokumentin pohjana on käytetty HAMK:n Teemu Tuurin kirjoittamaa ohjeistusta ja sen sisältö

Lisätiedot

https://www.oppi.uku.fi/pk/ Onni-oppimispäiväkirjan ohje 15.9.2010 version 1.2

https://www.oppi.uku.fi/pk/ Onni-oppimispäiväkirjan ohje 15.9.2010 version 1.2 https://www.oppi.uku.fi/pk/ Onni-oppimispäiväkirjan ohje 15.9.2010 version 1.2 Sisällys: 1. Onni-oppimispäiväkirja yleisesti... 3 2. Käyttäjätunnuksen luominen... 3 2.1 Itä-Suomen yliopiston Opiskelija

Lisätiedot

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ HUOLLETTAVAN VALINTA... 3

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ HUOLLETTAVAN VALINTA... 3 HUOLTAJAN HELMI 2 / 24 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 1.1 HUOLLETTAVAN VALINTA... 3 2 ETUSIVU... 4 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / HUOMAUTUKSET... 5 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET...

Lisätiedot

VIP Mobile Windows Phone. Opas asennukseen ja tärkeimpien toimintojen käyttöön

VIP Mobile Windows Phone. Opas asennukseen ja tärkeimpien toimintojen käyttöön VIP Mobile Windows Phone Opas asennukseen ja tärkeimpien toimintojen käyttöön TSP-3719_1-1305 sennus Seuraavassa saat yksinkertaiset ohjeet VIP-sovelluksen asentamiseksi puhelimeesi. lla olevat vaiheet

Lisätiedot

Seutudokumenttien pä ivittä misohje

Seutudokumenttien pä ivittä misohje Seutudokumenttien pä ivittä misohje Kirjautuminen sisällönhallinta-työkaluun Käytä ylläpidossa Firefox-selainta. Käyttäjätunnukset Käy rekisteröitymässä osoitteessa www./kirjaudu kohdassa Rekisteröidy.

Lisätiedot

Ohje huoltajille Helmen käytöstä

Ohje huoltajille Helmen käytöstä Ohje huoltajille Helmen käytöstä Tervetuloa Seinäjoen Helmen käyttäjäksi! Helmi on oppilaiden, opettajien ja huoltajien väliseen viestintään tarkoitettu ohjelma. Sieltä näet helposti mm. oppilaan arvosanat

Lisätiedot

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen yrjo.maattanen@phnet.fi helpottamiseksi puh. 050 413 0820 4.11.2009 1. Yleistä SuLVInet on SuLVI:n aloitteesta avattu sivusto LVI-alan kehittäjäfoorumiksi.

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 Johdanto Root, koko Opalan pääkäyttäjä

Sisällysluettelo 1 Johdanto Root, koko Opalan pääkäyttäjä OPALA Käyttöohje Sisällysluettelo 1 Johdanto 4 2 Root, koko Opalan pääkäyttäjä...5 2.1 Sisäänkirjautuminen.5 2.2 Käyttäjätunnukset 6 2.2.1 Pääkäyttäjätunnukset.6 2.2.1.1 Luo. 7 2.2.1.2 Muokka/poista 8

Lisätiedot