MIKKELIN PALLOILIJOIDEN KOTISIVUJEN KEHITTÄMINEN Viestinnällinen näkökulma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MIKKELIN PALLOILIJOIDEN KOTISIVUJEN KEHITTÄMINEN Viestinnällinen näkökulma"

Transkriptio

1 Tiina Kettunen MIKKELIN PALLOILIJOIDEN KOTISIVUJEN KEHITTÄMINEN Viestinnällinen näkökulma Opinnäytetyö Tietotekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2008

2 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä Tekijä(t) Tiina Kettunen Nimeke Koulutusohjelma ja suuntautuminen Tietotekniikan koulutusohjelma Ohjelmisto- ja mediatekniikka Mikkelin Palloilijoiden kotisivujen kehittäminen viestinnällinen näkökulma Tiivistelmä Internet ympäristönä on verkkopalvelun suunnittelijalle haasteellinen monella tavalla. Viestin välittämiseen ja viestinnän onnistumiseen voidaan verkkoympäristössä vaikuttaa sisällön rakenteeseen ja toiminnallisuuteen liittyvillä valinnoilla. Tämän kehitystyön lähtökohta oli kvalitatiivinen. Työssä tutkittiin, kuinka Mikkelin Palloilijoiden (MP) verkkosivuja kehitettiin vastaamaan paremmin toiminnan viestinnällisiin tarpeisiin. Viestintää on pohdittu työn yhteydessä verkkoviestinnän ja lyhyesti myös yhteisöviestinnän näkökulmista. MP:n aikaisemmille www-sivuille kaivattiin uutta ilmettä, selkeämpää rakennetta ja helpompaa päivitettävyyttä. Käytännön työnä toteutettiin uudet verkkosivut ja niiden päivittämiseen tarkoitettu ylläpitotyökalu. Työn toteutuksen pohjaksi suoritettiin pienimuotoinen esiselvitys, jonka avulla selvitettiin niitä tarpeita, joita uudelle verkkopalvelulle nähtiin. Verkkopalvelun kokonaisuus toteutettiin tietokantapohjaisena ratkaisuna PHP ohjelmointikielellä. Mikkelin Palloilijoiden uusitut sivut julkaistiin osoitteeseen Kehitystyön arvioinnin lähtökohtana on käytetty MP:n toimijoille järjestettyä verkkosivujen ja ylläpitotyökalun sisäänajotilaisuutta. Kokonaisuus otettiin toimijoiden keskuudessa vastaan hyvin, ja tältä pohjalta voidaan arvioida, että kehitystyön kautta pystyttiin vastaamaan tärkeimpiin viestinnällisiin tarpeisiin. Asiasanat (avainsanat) www-sivut, verkkopalvelu, verkkoviestintä, organisaatioviestintä Sivumäärä Kieli URN 38 s. + liit. 2 s. Suomi URN:NBN:fi:mamk-opinn Huomautus (huomautukset liitteistä) Ohjaavan opettajan nimi Jukka Selin Opinnäytetyön toimeksiantaja Mikkelin Palloilijat

3 DESCRIPTION Date of the bachelor's thesis Author(s) Tiina Kettunen Name of the bachelor's thesis Degree programme and option Information technology Programming and media engineering Developing the homepages for Mikkelin Palloilijat communicational perspective Abstract This bachelor s thesis is about development of the homepages for a football league in Mikkeli (Mikkelin Palloilijat) in a way which supports the communicational needs of the network environment better than previously. Old web-pages needed a new look, a clearer structure and easier way to update the content. The approach of this scholarly thesis was qualitative. First I made a premilinary report, whose aim was to find out the communicational needs for the new web service. After that, the web service itself was implemented as a data based service. Programming language used was PHP. New pages was published Renewed web-pages and the maintenance application were introduced to those involved in the league and that occasion was used for evaluating the service. Whole web-based system was received well and that indicates that the work was able to meet the communicational needs which were set at the beginning. Subject headings, (keywords) web-pages, web-service, network communication, organizational communication Pages Language URN 38 p. + app. 2 p. Finnish URN:NBN:fi:mamk-opinn Remarks, notes on appendices Tutor Jukka Selin Bachelor s thesis assigned by Mikkelin Palloilijat

4 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO MIKKELIN PALLOILIJAT VIESTINTÄ TOIMINNAN OSANA Näkökulmia yhteisöviestintään Verkkoviestinnän merkityksiä LÄHTÖKOHTIA KEHITYSTYÖLLE Aiempien verkkosivujen kuvaus Sisällön hallinta Käytettävyys Ulkoasun merkitys Muita kehityskohteita aikaisempien sivujen puitteissa VERKKOPALVELUN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Suunnittelun vaiheita Esiselvityksen tarkoitus ja menetelmät Rakenteen ja ulkoasun suunnittelu Taustaa sisällön ja toiminnallisuuden ratkaisuille Lyhyt esittely käytetyistä tekniikoista UUDEN VERKKOPALVELUN KUVAUS Sivuston rakenne ja sisällöt Edustusjoukkue Juniorit Seura Ylläpitotyökalu Pääkäyttäjä Joukkuekäyttäjä KEHITYSTYÖN TULOSTEN ARVIOINTIA POHDINTA LÄHTEET LIITTEET

5 1 JOHDANTO 1 Viestinnällisesti toimivien verkkosivujen toteuttaminen ei ole itsestäänselvyys. Joskus kuulee sanottavan, että tekniikka on vain väline ja sisältö on se, mikä lopulta ratkaisee. Internetistä viestin välittäjänä mielenkiintoisen ja yhtälailla haasteellisen tekee sen hypertekstuaalinen olemus eli sivuilla olevat linkit, jotka kuljettavat käyttäjää eteenpäin internetin ihmemaailmassa. Internetissä esitettyä tietoa ei lueta kuin romaania, jonka juoni rakentuu lukijan edetessä järjestyksessä sivulta toiselle. Hypertekstin linkit antavat mahdollisuuden assosiaatioille ja mieliteoille. Hypertekstin suomat mahdollisuudet asettavat kuitenkin haasteen viestinnän suunnittelulle ja toteutustavan valinnalle. Verkkosivujen sisällöllisen rakenteen ja teknisen toteutuksen suunnitteluun vaikuttavat viestinnän tavoitteet ja siihen osaltaan kytkeytyvä käytettävyyden näkökulma. Käytettävyydelle tarkoitetaan tässä yhteydessä tietokonesovellusten helppokäyttöisyyttä. Käytettävyys heijastuu suoraan tiedon löytymiseen ja tätä kautta viestin välittämisen prosessiin. Internetissä viestin välittämisen tempo on nopea, ja ellei haluttua viestiä pystytä löytämään ja vastaanottamaan tehokkaasti lyhyessä ajassa, siirtyy käyttäjä mahdollisuuksien mukana muualle. Tässä työssä käytettävyys liittyy käsitteenä mukaan myös silloin, kun puhutaan sivujen päivittämisestä. Ellei päivittämiseen tarkoitetun sovelluksen käytettävyys ole kohdallaan, ei sivuja välttämättä jakseta päivittää ja viestinnän tavoitteet kärsivät. Mikkelin Palloilijat on jalkapalloseura, jonka kotisivut osoitteessa kaipasi uudistamista monelle saralla. Kehitystyön suunnittelu ja toteuttaminen tuntui luontevalta valinnalta opinnäytetyön aiheeksi, sillä halusin päästä soveltamaan ja vahvistamaan ammattitaitoani tietokantapohjaisen järjestelmän suunnittelussa ja toteutuksessa. Aiheena tietokantapohjainen internetissä toimiva järjestelmä on paljon tutkittu ja opinnäytetöitä siitä on kirjoitettu useita. Tässä työssä en keskity esittelemään tietokantaohjelmointia tai esimerkiksi vertailemaan työssä käytetyn ohjelmointikielen PHP:n ominaisuuksia muihin ohjelmointikieliin. Työn painotus on ollut toteutuksessa ja sitä kautta kotisivujen kokonaisuuden ja siihen liittyvän ylläpitotyökalun toiminnallisuuden ja viestinnän räätälöimisestä juuri Mikkelin Palloilijoiden tarpeita vastaaviksi. Tutkimuskysymyksenä on, kuinka Mikkelin Palloilijoiden kotisivuja on pyritty kehittämään niin, että organisaation viestinnän tavoitteita pysty-

6 2 tään toteuttamaan paremmin kuin vanhoilla kotisivuilla. Työssä pyritään selvittämään, millä tavoin verkkoviestintään liittyvät asiat nivoutuvat käytännössä toteutettuun kokonaisuuteen. Opinnäytetyöni on tehty laadullisesta näkökulmasta ja painottuu näin kvalitatiivisesta tutkimuksen puolelle. Glesnen ja Peshkinin (1992) mukaan kvalitatiivisessa tutkimuksessa pyritään kontekstuaalisuuteen, tulkintaan ja toimijoiden näkökulman ymmärtämiseen. Kvalitatiivisen strategian mukaan voidaan ajatella, että kohde ja tutkija ovat vuorovaikutuksessa. (Hirsjärvi & Hurme 2001, ) Käytännön toteutuksen lähtökohtana käytettiin haastatteluja, joiden avulla pyrin selvittämään minulle ennestään tuntematonta jalkapallon maailmaa. Tämän työn toisesta luvusta alkaen esitellään ensin lyhyesti Mikkelin Palloilijoiden toiminta. Seuraavassa luvussa johdatellaan työhön liittyviin viestinnällisiin näkökulmiin ja tarkastellaan asioita organisaatioviestinnän ja verkkoviestinnän pohjalta. Neljännessä luvussa kuvataan aiempaa kotisivukokonaisuutta ja samalla pohditaan viestinnällisestä näkökulmasta, millaisten ominaisuuksien kautta sivuja halutaan kehittää. Viidennessä luvussa käydään läpi uuden verkkopalvelun suunnittelun ja toteutuksen kulkua. Kuudes luku esittelee uuden verkkopalvelun kokonaisuuden kotisivuineen ja ylläpitotyökaluineen ja samalla pohditaan, kuinka viestinnällisiin tarpeisiin on pyritty vastaamaan. Kehitystyön tuloksia arvioidaan seitsemännessä luvussa käyttöönoton yhteydessä saadun palautteen kautta. Lopuksi pohditaan vielä työn toteutusta ja sitä, saavutettiinko kehitystyölle asetetut tavoitteet ja kuinka sivuja voisi vielä tulevaisuudessa kehittää. Tässä työssä käytetään termejä, kuten verkkosivut (www-sivut, kotisivut), verkkopalvelu ja web-sovellus. Verkkosivuilla tarkoitetaan internetissä olevaa, selaimen välityksellä katsottavaa sivua tai sivustoa. Verkkopalvelu voidaan puolestaan määritellä käyttäjäkeskeiseksi kokonaisuudeksi, joka soveltuu käyttäjälle tai asiakasryhmälle jonkin tehtävän toteuttamiseen ja päämärän saavuttamiseksi (Parkkinen 2002, 18). Verkkopalvelut voidaan jakaa karkeasti viestintäpalveluihin ja sovelluksiin. Viestintätuotteet tähtäävät viestin välittämiseen, kun taas sovellustuotteet jonkin tietyn tehtävän suorittamiseen. (Parkkinen 2002, 19.) Verkkopalvelusta voidaan käyttää myös rinnakkaista termiä web-sovellus, johon Rantala (2005) liittää ajatuksen dynaamisesti

7 3 rakennetusta www-sivusta jotain tiettyä sovellusaluetta silmälläpitäen (Rantala 2005, 4). Mikkelin Palloilijoiden kotisivut on viestintätuote, joka pyrkii täyttämään viestinnällisiä tarpeita, kun taas ylläpitoon tarkoitettu työkalu on web-sovellus, jonka tarkoitus on mahdollistaa sivujen dynaaminen päivittäminen. 2 MIKKELIN PALLOILIJAT Mikkelin Palloilijat ry (käytetään jatkossa myös lyhennettä MP) on vuonna 1929 perustettu seura, joka toiminnassaan keskittyi ensimmäisenä seurana Mikkelissä ainoastaan palloilulajeihin. Seuran vanhojen verkkosivujen (2008) historiasivulla kerrotaan, kuinka pienimuotoisesti alkanut seuratoiminta on ehtinyt historiansa aikana toimia usean eri palloilulajin parissa. Ajan myötä toiminta kuitenkin keskittyi ainoastaan jalkapalloon. Tänä päivänä MP:n alla toimii edustusjoukkue, 11 juniorijoukkuetta ja erityisryhmä Express. Juniorijoukkueet jaottuvat ikäryhmien mukaisesti ja niissä on pelaajia 5 ikävuodesta aina 20-vuotiaisiin saakka. Juniorijoukkueiden tunnukset tällä hetkellä ovat G7, F8, F9, E10, E11, D12, D13, C14, C15, B ja A. Kullakin joukkueella on omat toimihenkilöt, jotka ylläpitävät joukkueen toimintaa. Seuran toimintaa hallinnoi hallitus, joka kokoontuu parikymmentä kertaa vuosittain. Mikkelissä nuijamiestenkadulla sijaitsee seuran toimisto, jossa hoidetaan MP:n toimintaan liittyviä asioita. Seuran toimintavuosi on Mikkelin Palloilijoiden toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen. Varoja toiminnan ylläpitämiseen saadaan pääosin yhteistyökumppaneilta. Jokaisella joukkueella on omat sponsorinsa, sen mukaisesti kuin ne ovat niitä itse hankkineet. Harjoituksia ja pelejä eri joukkueilla on vaihtelevasti. Joukkueet pelaavat pelejä erilaisissa sarjoissa ja turnauksissa, lisäksi järjestetään harjoitusotteluita ja silloin tällöin ystävyysotteluita. Nuorille jalkapallon harrastajille järjestetään kesäisin tapahtumia ja opastusta, siitä esimerkkinä kesäisin järjestettävä Jaliskoulu.

8 3 VIESTINTÄ TOIMINNAN OSANA 4 Viestinnästä on olemassa useita, hieman eri näkökulmia painottavia määritelmiä. Yksinkertaistaen viestinnän voi kuvata olevan sanomien lähettämistä ja vastaanottamista eli tietojen vaihdantaa. Sanoma on luonnollisesti viestinnän oleellinen osa ja jotta sanoma tavoittaisi vastaanottajansa, tarvitaan kanava tai väline. Välineen valinta vaikuttaa siihen, miten tehokkaasti, ymmärrettävästi ja oikea-aikaisesti viestintä toimii. Häiriötekijät kuuluvat myös osana viestinnän tapahtumaa, sillä niitä ei koskaan voida täysin eliminoida. (Ikävalko 1995, ) Tässä työssä tiedon välittämisen kanavana toimivat MP:n kotisivut ja mahdollisia häiriötekijöitä voivat olla esimerkiksi sisällöllisen rakenteen epäselvyys tai käytettävyyteen liittyvät ongelmat. Perinteisesti viestintä on jaettu sisäiseen ja ulkoiseen viestintään. Jaon periaatteena on pidetty sitä, että yhteisön työntekijät, toimihenkilöt ja niitä vastaavat henkilöt edustavat ns. sisäpiiriä, kun taas yhteistyökumppanit ja kohderyhmät ovat osa ulkoisen viestinnän kenttää. Jako ulkoiseen ja sisäiseen viestintään ei aina ole mielekästä. (Juholin 2001, 28.) Esimerkkinä Mikkelin Palloilijoiden tapauksessa, toimintaan mukaan haluavat ihmiset voidaan ensi kädessä määritellä ulkoisen viestinnän piiriin kuuluviksi, mutta toisaalta näitä ihmisiä kiinnostaa varmasti yhtälailla sisäiseen tiedottamiseen liittyvä toiminta. Näiden ihmisten tieto organisaatiosta ja suhtautuminen siihen ovat aivan varmasti yhtä tärkeitä tekijöitä toiminnan jatkuvuuden kannalta, kuin organisaatiossa tällä hetkellä toimivien toimihenkilöiden tyytyväisyys. Sisäinen viestintä kattaa kaiken yhteisön sisällä tapahtuvan viestinnän ja sen käytännöt. Sisäinen viestintä on näin ollen laajempi käsite kuin sisäinen tiedottaminen, johon tässä työssä on sisäisen viestinnän osalta keskitytty. Sisäisen tiedottamisen yhteyteen voi liittää myös Juholinin (2001) esitettämän termin arkiviestintä, jota käytetään kuvaamaan tiedonvaihtoa jokapäiväisistä tehtävistä selviytymiseen. Arkiviestintää voidaan pitää yhteisön tärkeimpänä voimavarana, sillä se tukee ja mahdollistaa työskentelyä. (Juholin 2001, 30.)

9 3.1 Näkökulmia yhteisöviestintään 5 Yhteisöllä tai organisaatiolla tarkoitetaan tässä työssä kokonaisuutta, yhteenliittymää, jonka toiminnalla on jokin tarkoitus. Yhteisöllä on myös tarve kertoa toiminnastaan ympäristölleen ja tätä kautta ylläpitää toimintaa ja sen jatkuvuutta. Yhteisöviestintä voidaan ajatella yhteisön keskinäiseksi kanssakäymiseksi, informaation vaihdannaksi ja yhteisön, sekä sen toimintaympäristön väliseksi vuorovaikutukseksi (Ollitervo 2003). Yhteisöviestintä kattaa sisäisen viestinnän ja ulkoisen viestinnän osa-alueet (mt.). Ikävalko (1995) toteaa kirjassaan Ilman viestintään mikään yhteisö ei pysty toimimaan. Viestintä on toiminnan perusedellytys ja yleensä sen olemassaolo havaitaan parhaiten silloin, kun jokin ei toimi (Ikävalko 1995, 11). Viestintäteknologioilla voi olla yhteisöjen toiminnassa monia eri tehtäviä: Neuvonta, ohjeiden ja palautteen antaminen, yhteydenpito eri toimijoiden välillä, omasta organisaatiosta tiedottaminen, tiedonhaku ja tiedon tallentaminen. (Hurme 2003.) Tähän yhteyteen haluan liittää ajatuksen viestinnän merkityksestä yhteisössä mukana olevien ihmisten innostajana ja tekijänä, joka edesauttaa toimintaan mukaan kiinnittymistä. Vapaaehtoisuuteen perustuvissa organisaatioissa tämä on ensiarvoisen tärkeää. Tiedonsaanti ja vaikuttamismahdollisuudet voidaan nähdä ei-materiaalisina tekijöinä, jotka toimivat kimmokkeina mukana olemiselle ja sitoutumiselle. (Juholin 2001, 31). Ikävalko (1995, 46) kirjoittaa, kuinka sisäinen tiedottaminen on keino saada organisaatio toimimaan hyvin ja ihmiset viihtymään sen piirissä. Se onnistuu silloin, kun jokainen tietää omat tehtävänsä ja tavoitteensa. Yhteisöviestinnän tavoite on siis tukea olemassa olevaa toimintaa ja tällä tavoin vaikuttaa toiminnan tuloksiin myönteisellä tavalla. Mikkelin Palloilijoiden toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen ja näin ollen sen toimijoiden sitouttaminen ja viestinnän tehokkuus vaikuttavat olennaisesti toiminnan motiiveihin ja tavoitteisiin.

10 3.2 Verkkoviestinnän merkityksiä 6 Moderni verkkoviestintä integroituu tiiviisti organisaation toimintaan. Verkkoviestintä ei siis ole pelkästään osa organisaation viestintää, vaan osa koko sen toimintaa. Yhä useammin internet on ensimmäinen keino, jonka välityksellä tietoa aletaan etsiä. Verkkoviestintä on tätä kautta yhä tiiviimpi osa viestinnän kenttää ja sillä on yhä keskeisempi rooli organisaation kokonaisviestinnässä. Ajankohtaisen tiedon odotetaan tulevan ensimmäiseksi verkkoon. (Pohjanoksa ym. 2007, 11.) Tietoa ei laiteta verkkoon juuri koskaan pelkästään tiedon itsensä takia, vaan sillä pyritään kuvaamaan jotakin verkon ulkopuolista asiaa. Verkkoon tieto taas siirretään siksi, että tiedon levittäminen sitä kautta on helpompaa kuin muilla menetelmillä. (Parkkinen 2002, 86.) Verkkopalvelulla on kiistattomia etuja perinteisiin medioihin verrattuna. Niitä ovat saatavuus heti julkaisun tapahduttua, jakelun tehokkuus välittömästi aineiston valmistuttua ja sisällön päivityksen helppous tarpeiden mukaisesti (Metsämäki 2000, 28). Tiedotteiden ja uutisten julkaiseminen www-sivujen kautta on yhteisölle hyvä kanava välittää ajantasaista tietoa, sillä tällöin viestin välittäjän ja vastaanottajan välillä ei ole minkäänlaisia välikäsiä. Tiedottamisen lisäksi sivustoa voidaan käyttää profiloinnin ja markkinoinnin välineenä. (Korhonen, 2003.) Verkkoviestinnästä puhuttaessa ei voi olla käsittelemättä käytettävyyden merkitystä viestin välittämisen prosessissa. Käytettävyydelle tarkoitetaan tässä yhteydessä tietokonesovellusten helppokäyttöisyyttä. Käytettävyyteen liitettäviä termejä ovat ymmärrettävyys, selkeys ja helppous. (Parkkinen 2002, 12.) Ei ole kovin todennäköistä välittää viestiä vastaanottajalle, mikäli viesti itsessään on vaikeaselkoinen tai sitä ei etsiessä edes kykene löytämään. Viestinnän tavoite jää tällöin saavuttamatta. Viestin välittymisen esteet voidaan minimoida hyvällä käytettävyydellä ja tällöin käyttäjä kykenee saamaan käyttämästään järjestelmästä mahdollisimman suuren hyödyn (mts. 56). Parkkinen (2002) esittelee Nielsenin määrittelemiä käyttävyyteen vaikuttavia tekijöitä, joita on viisi: opittavuus, tehokkuus, muistettavuus, virheettömyys ja miellyttävyys. Opittavuus määrittää kuinka helppoa sovelluksen käyttö on ensimmäisellä käyttökerralla. Tehokkuus astuu kuvaan siinä vaiheessa, kun sovellusta osataan jo käyttää ja siitä halutaan saada enemmän irti. Tällöin vaikuttaa myös muistettavuus, eli kuinka helppoa järjestelmän käyttö oppimisen jälkeen on. Virheettömyydellä pyritään siihen,

11 7 että käyttäjän on mahdollisimman vaikea tehdä virheitä, eikä häntä turhaan ohjata harhaan. Miellyttävyydellä pyritään siihen, ettei sovelluksen käyttö ole ainakaan epämiellyttävää. (Parkkinen 2002, 28.) Yksinkertaisemmissa viestinnän prosessimalleissa huono käytettävyys voidaan ajatella meluna. Huono käytettävyys on siis häiriölähde, joka huonontaa signaalin laatua viestin lähettäjän ja vastaanottajan välillä. Monimutkaisemmat viestintämallit käsittelevät viestintää vaikuttamiskeinona. Tällöin huono käytettävyys ilmenee esimerkiksi viestin saamisen vaikeutena. (Parkkinen 2002, 56.) Käytettävyysajattelu heijastuu tässä työssä kahdella eri tavalla. Kotisivujen käytettävyyttä on pohdittava sivuilla kävijän kannalta. Toisaalta ylläpitosovellus asettaa sivujen päivittäjän näkökulmasta omat vaatimuksensa käytettävyyden suhteen. 4 LÄHTÖKOHTIA KEHITYSTYÖLLE Tässä luvussa esitellään MP:n vanhojen kotisivujen rakennetta ja toiminnallisuutta. Jotta voitaisiin nähdä, millaisia parannuksia uusi verkkopalvelu tarjoaa vanhoihin www-sivuihin verrattuna, on ensin hahmotettava millainen aikaisempi verkkosivusto oli. Luvussa käsitellään sivujen kehitystarpeita vanhojen sivujen lähtökohdista. Täysin uudet toiminnot on käsitelty vasta seuraavassa luvussa. Mikkelin Palloilijoiden vanhat www-sivut kaipasivat kehitystyötä monella osaalueella. Sivujen sisällön hallinta oli työlästä, eikä kaikilla ollut siihen tarvittavaa osaamistasoa. Viestinnällisestä näkökulmasta www-sivujen sisältöjen rakenne ja ennen kaikkea käytettävyys kaipasivat selkeyttämistä. Lisäksi sivujen ulkoasua haluttiin päivittää ajanmukaisemmaksi ja MP:n toimintaa paremmin kuvaavaksi. 4.1 Aiempien verkkosivujen kuvaus Kuvasta 1 voidaan nähdä MP:n vanhojen www-sivujen perusrakenne. Sivujen vasempaan reunaan sijoittuivat navigointiotsikot ja sivun keskellä sijaitsi ns. upotettu kehys, jonka sisässä sivusisällöt muuttuivat vasemmalta valitun linkin mukaisesti. Oikeassa reunassa, sisältökentän vieressä oli kolmas palsta, jossa oli tarpeen mukaan esillä

12 8 ajankohtaisia asioita, ottelumainoksia yms. Aivan sivun oikeassa reunassa oleva sinitaustainen palsta jatkoi otsikon alapuolella olevien sponsorilogojen listaa. Vasemman palstan linkkiä painettaessa, muuttui tällöin sivusisältö keskellä olevan upotetun kehyksen sisällä ja sivun muut elementit säilyivät muuttumattomina. Kaikkia vanhojen sivujen eri sisältöjä en tässä yhteydessä aio käydä tarkasti läpi, koska niillä ei ole olennaista merkitystä tämän työn kannalta. KUVA 1. Mikkelin Palloilijoiden aiemmat kotisivut 4.2 Sisällön hallinta Mikkelin Palloilijoiden aikaisemmat www-sivut olivat staattiset html-sivut. Staattisuus tarkoittaa muuttumattomuutta. Sivujen sisältö on tällöin rakennettu html-koodin sisälle ja niiden päivittäminen vaatii yleensä perus html-osaamista. Lisäksi päivityksen jälkeen sisältö täytyy siirtää erikseen web-palvelimelle FTP-ohjelman avulla. Staattisesti rakennetut verkkosivut toimivat hyvin, jos dokumentteja ei tarvitse päivittää usein, eikä vuorovaikutusmahdollisuuksia tarvita. (Rantala 2005, 3.)

13 9 Verkkosivuilla ei ole arvoa, ellei niillä tarjota ajantasaista tietoa. Vanhan tiedon esittäminen verkossa voi aiheuttaa myös negatiivisia sivuvaikutuksia, esimerkiksi organisaation maineen ja toiminnasta välittyvän mielikuvan osalta. Yksi keskeisimmistä ongelmista MP:n verkkosivuilla sivujen päivitettävyyden osalta ilmeni myös siten, että vastuu sivujen päivittämisestä kasaantui sen henkilön harteille, joka pystyi päivityksen tekemään. MP:n toiminta kaipasi verkkosivuille tehokkaampaa päivitysmahdollisuutta ja dynaamisempaa sisällönhallintaa. 4.3 Käytettävyys Haluan osoittaa sen, kuinka tärkeää sivujen käytettävyys viestinnän kannalta on. Käytännön esimerkkinä käytettävyyden merkityksestä esittelen vanhojen sivujen seuraosion toiminnallisuutta (linkkeihin viittaavat sanat tekstissä on kursivoitu). Käyttäjän painaessa vasemmassa valikossa näkyvää Seura -linkkiä (kuva 2), avautuu sisältöikkunaan kuvassa 2 näkyvä sisältö. (Huomaa, että selkeyden vuoksi kuvasta on jätetty pois sivun muut elementit, jotka voi nähdä kuvassa 1.) KUVA 2. Seura -linkin alta sisältöikkunaan avautuva sisältö Kun tarkastellaan tämän jälkeen vasemmalla näkyvää valikkoa (kuva 2), niin siitä ei näy käyttäjälle millään tavalla, millä sivulla hän juuri nyt on. Sisältökentän yläreunassa näkyvä Seura -otsikko paljastaa millä sivulla käyttäjä on, mutta heti käyttäjän pai-

14 naessa jotakin Seura -otsikon alla näkyvistä linkeistä, ei käyttäjällä enää siinä vaiheessa olekaan varmaa tietoa missä kohti sivustoa hän on. 10 Seurasivun linkkejä (kuva 2) katsoessa voi alkaa miettiä, mitä Pelaajat -linkki tässä yhteydessä tarkoittaa. Ensi näkemältä linkin alta voisi ajatella löytyvän listauksen pelaajista tai jotakin muuta vastaavaa. Tässä huomataan se, kuinka tärkeää linkkien selkeä nimeäminen niiden sisältöä vastaavaksi on. Pelaajat -linkin alta avautuu yllättäen kuvan 3 mukainen sisältö, jossa kerätään yhteystietoja MP:ssä joskus aiemmin pelanneilta henkilöiltä. KUVA 3. Pelaajat -linkin alta sisältöikkunaan avautuva sisältö. Tässä vaiheessa käyttäjä ei enää tiedä olevansa Seura osion alla (ellei muista sitä ulkoa). Sivu ei myöskään sisällä paluulinkkiä. Jos käyttäjä ei halua täyttää kyseistä lomaketta, niin hänelle jää vaihtoehdoiksi joko käyttää selaimen paluupainiketta tai valita joku vasemmanpuoleisen valikon linkeistä. Mietitään, että kävijän pitäisi myöhemmin löytää tämä lomake uudelleen. Tällöin ei ole varmaa, että se onnistuisi helposti ensimmäisellä yrityksellä, koska lomaketta ei selkeästi kytketty Seura -linkin alle kuuluvaan kokonaisuuteen. Tähän vaikuttaa valikoiden toiminnallisuus ja lomakkeeseen johtavan linkin harhaanjohtava nimeäminen. Sivujen muistinvarainen käytettävyys on siis hankalaa. Hyvään käytettävyyteen liittyy myös se, että käyttäjää ei johdeta ns. umpikujaan, vaan miltä tahansa sivulta on selkeä reitti takaisin lähtötilanteeseen.

15 11 Kuvitellaan, että käyttäjä palaa Seura -sivulle selaimen paluupainiketta käyttäen. Käyttäjän eteen avautuisi tällöin kuvan 2 mukainen näkymä, josta käyttäjä valitsee Jäsenyys -nimisen linkin. Tällöin avautuu jäsenyysasioihin liittyvä sivu (kuva 3). Sivu sisältää tällä kertaa varsinaisen sisällön lisäksi jälleen uusia sivuston sisäisiä linkkejä. KUVA 3. Jäsenyys -linkin alta sisältöikkunaan avautuva sisältö. Uudet linkit sivun ylälaidassa (kuva 3), kuten Osoitteen muutos ja Jäsenhakemus johtavat lomakesivuille, joista ei ole sivun sisäistä paluulinkkiä alkuperäiselle Jäsenyys - sivulle. Selaimen paluupainike on tällöin ainut keino navigoida takaisin. Jäsenyys sivun alareunasta löytyy paluu -linkki. Selailtuaan hetken Jäsenyys -sivun muita linkkejä, on epätodennäköistä, että käyttäjä pystyisi ulkomuistista hahmottamaan, mille sivulle kyseisellä paluu -linkillä on mahdollista päästä. Muistettavuus liittyy yhtenä käytettävyyden tekijänä Parkkisen (2002) esittelemään Nielsenin käytettävyyteen. Kun palvelua on jo aiemmin opittu käyttämään, niin tämän jälkeen sen käyttö muistinvaraisesti tulisi olla helppoa. Edellisellä esimerkillä pyrin osoittamaan, kuinka sivujen käyttäjä voi hämmentyä, jopa turhautua sivuilla, joiden käytettävyyttä ei ole mietitty loppuun saakka. Huono käytettävyys voi olla tehokas häiriötekijä tai jopa este viestin välittämisen kannalta.

16 12 Uusien sivujen ulkoasun ja rakenteen suunnittelun osalta pyrittiin selkeyteen, muistettavuuteen ja helppokäyttöisyyteen. Parkkinen (2002, 28) tarkastelee Nielsenin käytettävyyden määrittelyä, jonka mukaan käytettävyys on osa minkä tahansa laitteen tai sovelluksen käyttökelpoisuutta. Palvelun käyttäjän tulee melko nopeasti pystyä hahmottamaan vastaako sivun sisältö hänen tarpeisiinsa. Jos vastaus tähän kysymykseen on kyllä, niin seuraavaksi käyttäjä pyrkii hahmottamaan mistä kohti asian etsiminen pitäisi aloittaa. Jos käyttäjä ei pysty vastaamaan näihin (usein ei-tiedostettuihin) kysymyksiin riittävän nopeasti, siirtyy hän mahdollisesti muualle. 4.4 Ulkoasun merkitys Vanhojen sivujen ulkoasu oli melko pelkistetty ja sponsoripainotteinen. Ulkoasun suhteen kaivattiin uutta ilmettä, joka kuvastaisi paremmin MP:n toimintaa. Juholin (2001) kirjoittaa, kuinka ulkoasu toimii profiloinnin välineenä. Profiloinnilla halutaan saavuttaa toiminnalle tietynlainen mielikuva. Kysymys on siitä, millä tavoin yhteisö itse haluaa omaehtoisesti näkyä ulospäin. Viestinnän työkaluja ovat yhteisön itse määrittelemät perusviestit, jotka syntyvät konkreettisten tekojen ja toisaalta visuaalisen ilmeen kautta. (Mts ) Konsistenssin merkitystä kotisivujen toiminnallisuudessa ei voi vähätellä. Konsistenssi tarkoittaa sitä, että samanlaiset toiminnot näyttävät samanlaisilta ja toimivat samalla periaatteella. Erilaiset toiminnot puolestaan näyttävät erilaisilta ja toimivat eri tavalla. (Parkkinen 2002, 43.) Vanhoilla sivuilla perusrakenne säilyi sisältökentän ympärillä koko ajan samanlaisena. Kokonaisvaltaisena ratkaisuna se on varsin toimiva, mutta toteutustapa uusien sivujen osalta on erilainen. Konsistenssi voi ilmetä myös navigoinnissa painikkeiden värien ym. tehokeinojen käytön kautta. Verkkosivujen layout eli visuaalinen ilme vahvistaa käytettävyyden osalta muistettavuutta, sillä se hyödyntää ihmisen kuvamuistia (Parkkinen 2002, 29).

17 4.5 Muita kehityskohteita aikaisempien sivujen puitteissa 13 Yhteistyökumppaneiden logot olivat aiemmilla sivuilla keskeisessä roolissa ja näkyivät jokaisella sivulla peruskehyksen säilyessä muuttumattomana (ks. kuva 1). Sponsoreiden sijoittelun ratkaisua haluttiin muuttaa. Lisäksi toivottiin, että uusien sponsorilogojen lisääminen ja vanhojen poistaminen olisi mahdollisimman vaivatonta. Juniorijoukkueiden toimintaa ei vanhojen sivujen puitteissa ollut esitelty yhteystietoja pidemmälle. Muutamilla joukkueilla oli olemassa omat erilliset kotisivunsa, mikäli joukkueen parista oli löytynyt innokkaita ja osaavia toimijoita sivujen tekijöiksi. Luvussa 6 esitellään, millaiseen ratkaisuun juniorijoukkueiden osalta päädyttiin. Vanhemmille tiedottamisen työkaluna MP:llä on käytössään netin kautta käytettävä Oma DNA tekstiviestipalvelu, joka oli käytössä todettu tehokkaaksi työkaluksi arkiviestinnän hoitamiseen. Ongelmana tekstiviestipalvelun käytössä oli kuitenkin ajantasaisten puhelinnumeroiden ylläpito palvelun käyttäjille. Tekstiviestipalvelu vaatii lähetettävät numerot listana, pilkulla toisistaan erotettuina. Ajantasainen pilkuilla erotettu puhelinnumerolista esimerkiksi joukkueenjohtajien ja valmentajien numeroista oli näkyvillä seuran sivuilla ja listaa päivitettiin aina silloin, kun jonkun puhelinnumero muuttui. Numeroiden ajantasainen ylläpito oli varsin työlästä, eikä tieto puhelinnumeroiden muuttumisesta välttämättä aina tavoittanut oikeita henkilöitä. Tekstiviestipalvelun käyttöä varten toivottiin yhteystietojen ja puhelinnumeroiden ylläpitoa helpottavaa keinoa. Sivujen sisältöjen päivittämiseen tarvittiin työkalu, jonka käyttö ei vaatisi erikoisosaamista ja olisi mahdollisimman vaivatonta. Tähän saakka esimerkiksi sivuilla olevat yhteystiedot oli päivitetty aina tarvittaessa suoraan sivujen sisältökenttään htmlkoodin sekaan. Sisäistä tiedottamista varten kaivattiin mahdollisuutta ylläpitää joukkueen pelaajien, toimihenkilöiden ym. sidosryhmien tietoja siten, että tieto päivittyisi tarvittaessa verkkosivuille dynaamisesti ja ennen kaikkea helposti. Tähän ratkaisuna päädyttiin selainohjelman kautta käytettävään ylläpitotyökaluun, jossa kirjautumisen jälkeen pystyttäisiin päivittämään haluttuja tietoja. Näin päivittäminen ei riipu ajasta tai paikasta, vain internetyhteys on välttämätön.

18 5 VERKKOPALVELUN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 14 Jokaisen verkkopalvelun sisällön ja rakenteen suunnittelijan on mietittävä vastaus muun muassa kysymyksiin kenelle, mitä, mihin tarkoitukseen ja miten (Korhonen 2003). Näitä kysymyksiä oli mahdollista tarkastella tämän työn yhteydessä kahdesta eri näkökulmasta. Kotisivujen osalta oli pyrittävä miettimään, mitkä ovat sivujen kohderyhmät, millainen viesti eri ryhmille halutaan välittää ja miten viesti saadaan välitettyä tehokkaasti. Ylläpitoa suunnitellessa oli puolestaan ajateltava asioita sivujen päivittäjien näkökulmasta. Tärkeitä seikkoja olivat esimerkiksi, millainen tekninen osaamistaso sivujen päivittäjillä on ja kuinka työkalu saadaan toimivaksi siten, että käyttäjä pystyy hyödyntämään tehokkaasti sivujen viestinnälle asetettuja tarpeita. 5.1 Suunnittelun vaiheita Verkkopalvelun toteutuksen eteneminen voidaan jakaa viiteen vaiheeseen. Seuraavasta kuviosta (kuvio 1) nähdään, mitkä vaiheet ovat. KUVIO 1. Verkkosivuprojektin vaiheet (Korhonen 2003) Suunnittelu käynnistyi tammikuussa 2008 Mikkelin Palloilijoiden edustajan F8 joukkueenjohtajan Ismo Loukoilan tapaamisella. Ensimmäisen tapaamisen aikana mietittiin yleisellä tasolla sivujen kokonaisuutta ja sitä, kuinka toteutuksessa lähdetään etenemään. Ensimmäisenä vaiheena päätettiin toteuttaa pienimuotoinen esiselvitys, jonka tarkoituksena oli kartoittaa millaisia asioita uusilta verkkosivuilta toivottiin. Esiselvitystä varten haastattelin MP:n toiminnassa mukana olevia ihmisiä. Haastatteluista ja niiden toteutuksesta tarkemmin luvussa 5.1.1, jossa käsitellään esiselvityksen tarkoitusta ja menetelmiä. Esiselvityksen ja käytyjen keskustelujen pohjalta lähdettiin rakentamaan verkkopalvelun kokonaisuutta. Suunnitteluvaiheen jälkeen käytännön

19 15 ohjelmointityö käynnistyi toden teolla maaliskuussa Käytännön toteutusta ja siihen liittyviä ratkaisuja käsitellään tarkemmin luvussa 5.2, jossa esitellään rakenteeseen ja ulkoasuun liittyviä ratkaisuja. Varsinaista erillistä testausvaihetta aikataulun puitteissa ei pystytty toteuttamaan. Testasin tekemääni koodia sitä mukaan, kun sain sitä valmiiksi. Huhtikuun puolessa välissä pidettiin sisäänajotilaisuus joukkueenjohtajille, jossa esiteltiin verkkosivut ja ylläpitotyökalun toimintaa. Tässä vaiheessa juniorijoukkueiden ylläpitotyökalu oli niiltä osin valmis, että sen käyttöä pystyttiin demoamaan ja käyttäjät pystyivät kokeilemaan työkalun toimintaa. Pari päivää esittelytilaisuuden jälkeen juniorijoukkueille jaettiin käyttäjätunnukset ja he pääsivät näin syöttämään tietoja joukkueensa omalle sivuosiolle. Ylläpitotyökalun esittelystä käynnistyi myös eräänlainen testausvaihe, jonka aikana korjasin käyttäjien huomaamia puutteita. Verkkosivujen julkaisupäivä oli keskiviikkona , juuri ennen edustusjoukkueen sarjakauden avausta. Julkaisun jälkeistä arviointia ei tämän työn yhteydessä ole käsitelty kuin pintapuolisesti. Kehitystyön arviointi -luvussa arvioidaan kuitenkin toteutetun työn tuloksia sisäänajopalaverin yhteydessä saadun palautteen pohjalta Esiselvityksen tarkoitus ja menetelmät Työn toteuttaminen aloitettiin esiselvityksen tekemisellä, jonka tarkoituksena oli selvittää uuden verkkopalvelun tarpeita ja asettaa tavoitteet tehtävälle työlle. Esiselvityksen avulla pyrin hahmottamaan käyttötapauksia, joiden pohjalta lähdin sen jälkeen ohjelmoimaan sivujen kokonaisuutta. Tiedon keräämismenetelmäksi verkkosivukokonaisuuden suunnittelua varten luonnollinen valinta oli haastattelu. Haastattelu menetelmänä sopii moniin tarkoitusperiin ja lähtökohtiin. Aineistonkeruumenetelmänä se on joustava (Hirsjärvi & Hurme 2001, 34). Jalkapallo aihealueena oli minulle vieras, joten haastattelemalla käytännön toiminnan parissa olevia ihmisiä tiesin saavani parhaiten käsityksen jalkapalloon liittyvästä toiminnasta ja tätä kautta näkökulmaa uusien sivujen tarpeisiin liittyen.

20 16 Haastattelujen avulla haluttiin selvittää, millaista sisältöä ja millaisia ominaisuuksia käyttäjät ja ylläpitäjät uusilta verkkosivuilta toivoivat. Haastateltavia oli yhteensä kahdeksan henkilöä, joista seitsemän osallistui haastatteluun. Haastateltavista viisi oli Mikkelin Palloilijoiden toimihenkilöitä ja loput kaksi organisaation ulkopuolisia, jalkapallosta muutoin kiinnostuneita ihmisiä. Haastateltavien ollessa kiireisiä jouduin olosuhteiden pakosta lähettämään suurimmalle osalle haastattelukysymykset sähköpostilla. Haastattelun runko (liite 1) oli melko väljä, teemahaastattelun kaltainen (ks. Hirsjärvi & Hurme 2001, 47). Alun perin olin suunnitellut kysyväni valmiiksi mietittyjen kysymysten lisäksi aina tarvittaessa täydentäviä lisäkysymyksiä. Sähköpostilla tehtyjen haastattelujen vastauksista suurin osa oli odotusteni mukaisesti varsin suppeita. Kolme haastatteluista onnistui kuitenkin toteuttaa kasvokkain. Haastattelujen pohjalta sain kerättyä riittävästi kehitysideoita ja näkökulmia työn toteuttamista varten. Haastattelujen jälkeen kokosin vastauksista itselleni yhteenvedon, johon liitin myös toimeksiantajan kanssa käytyjen keskustelujen kautta ilmenneet tarpeet ja kehitystoivomukset. Tämän jälkeen listasin käyttötapauksia, joiden avulla hahmotin itselleni ohjelmoitavan kokonaisuuden. Käyttötapauksista ja toteutettavista palvelun ominaisuuksista keskustelimme vielä erikseen toimeksiantajan edustajan Ismo Loukoilan kanssa. Esiselvityksen pohjalta suunnittelin lisäksi alustavan rakenteen tietokannasta (liite 2). Tältä pohjalta lähdin toteuttamaan sivujen ohjelmointia ja tietokannan rakentamista Rakenteen ja ulkoasun suunnittelu Sivujen rakenteen suunnittelusta vastasivat F8 joukkueenjohtaja Ismo Loukoila ja alkuvaiheessa myös MP:n toiminnassa mukana oleva Eero Kultanen. Osallistuin tiiviisti rakenteen suunnitteluun ja pyrin ohjaamaan kokonaisuuden rakentumista käytettävyyden ja teknisen toteutuksen kannalta. Ismo Loukoila toimi sivujen työstämisprosessin ajan yhteyshenkilönä MP:n suunnalle ja oli erittäin aktiivisesti mukana kaikkien osa-alueiden rakentamisessa. Sivujen sisältö hioutui lopulliseen muotoonsa esiselvitystyön ja prosessin aikana käytyjen keskustelujen kautta.

Selaimella ylläpidettävän verkkosivuston suunnittelu ja toteutus

Selaimella ylläpidettävän verkkosivuston suunnittelu ja toteutus Ville Hokkanen & Marko Myyryläinen Selaimella ylläpidettävän verkkosivuston suunnittelu ja toteutus Opinnäytetyö Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Huhtikuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 9.5.2008

Lisätiedot

Samuel Rinnetmäki. WWW-palvelujen tuotantoympäristö

Samuel Rinnetmäki. WWW-palvelujen tuotantoympäristö Espoon Vantaan teknillinen ammattikorkeakoulu Viestintätekniikan koulutusohjelma Samuel Rinnetmäki WWW-palvelujen tuotantoympäristö Insinöörityö. 28.5.2001 Työn ohjaaja: Työn valvoja: Kielenvalvoja: kehityspäällikkö

Lisätiedot

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net Kotisivujen abc Sisällysluettelo: Kotisivujen abc... s. 1 1. Perusteet... s. 2 2. Suunnittelu... s. 5 3. Koosto... s. 9 4. Julkaisu... s. 12 5. Ylläpito ja päivitys... s. 14 6. Markkinointi... s. 15 Kotisivut

Lisätiedot

VERKKOSIVUT KESKI-SUOMEN LIITON SIDOSRYHMÄVIESTINNÄSSÄ

VERKKOSIVUT KESKI-SUOMEN LIITON SIDOSRYHMÄVIESTINNÄSSÄ VERKKOSIVUT KESKI-SUOMEN LIITON SIDOSRYHMÄVIESTINNÄSSÄ Elisa Koivikko ja Nina Willman Yhteisöviestinnän pro gradu -tutkielma Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto Marraskuu 2006 2 Tiedekunta HUMANISTINEN

Lisätiedot

Tiina Kaltiainen. Kirjastojen verkkosivujen käytettävyyden ja sisältöjen tarkastelua

Tiina Kaltiainen. Kirjastojen verkkosivujen käytettävyyden ja sisältöjen tarkastelua Tiina Kaltiainen Kirjastojen verkkosivujen käytettävyyden ja sisältöjen tarkastelua Opinnäytetyö Kevät 2008 Kulttuurialan yksikkö, Seinäjoki Kirjasto- ja tietopalvelun koulutusohjelma SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Heli Eichelberger 1200796 SVEITSIN YSTÄVÄT SUOMESSA -YHDISTYKSEN TOIMINNAN SEKÄ TIEDOTUKSEN KEHITTÄMINEN Opinnäytetyö Toukokuu 2014 OPINNÄYTETYÖ

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

DREAM HOSTELLIN INTERNET-SIVUJEN KÄYTTÄJÄ- KYSELY

DREAM HOSTELLIN INTERNET-SIVUJEN KÄYTTÄJÄ- KYSELY DREAM HOSTELLIN INTERNET-SIVUJEN KÄYTTÄJÄ- KYSELY Riina Leisku Sari Mäntylä Opinnäytetyö Toukokuu 2010 Matkailun koulutusohjelma Tampereen ammattikorkeakoulu 2 TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Jäsenyhdistyssivut ja tiedostopankki

Jäsenyhdistyssivut ja tiedostopankki 1 Jäsenyhdistyssivut ja tiedostopankki Käyttöohje pitkä oppimäärä Päivitetty 9.10.2014 Sisällys Jäsenyhdistyssivu... 3 Mikä jäsenyhdistyssivu on ja mitä se ei ole?... 3 Sivun tilaaminen getting started!...

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Sara Häkkinen SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Opinnäytetyö Kulttuurituotannon koulutusohjelma Huhtikuu 2015 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 31.3.2015 Tekijä(t) Sara

Lisätiedot

E-laskun käyttöönotosta viestiminen nuorille. Miikael Gatenland Iina Kivilahti

E-laskun käyttöönotosta viestiminen nuorille. Miikael Gatenland Iina Kivilahti E-laskun käyttöönotosta viestiminen nuorille Miikael Gatenland Iina Kivilahti Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2012 Tiivistelmä Liiketalous Tekijä tai tekijät Miikael Gatenland, Iina Kivilahti

Lisätiedot

Joona Kannisto MAINEENHALLINTAJÄRJESTELMÄN RAKENTAMINEN YHTEISÖLLISEN OPETUSPORTAALIN KÄYTTÖÖN

Joona Kannisto MAINEENHALLINTAJÄRJESTELMÄN RAKENTAMINEN YHTEISÖLLISEN OPETUSPORTAALIN KÄYTTÖÖN Joona Kannisto MAINEENHALLINTAJÄRJESTELMÄN RAKENTAMINEN YHTEISÖLLISEN OPETUSPORTAALIN KÄYTTÖÖN Kandidaatintyö Tarkastaja: lehtori Jukka Koskinen II TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Signaalinkäsittelyn

Lisätiedot

Heidi Ahvensalmi PIENYRITYKSEN KOTISIVUJEN KÄYTTÖÖNOTTO

Heidi Ahvensalmi PIENYRITYKSEN KOTISIVUJEN KÄYTTÖÖNOTTO Heidi Ahvensalmi PIENYRITYKSEN KOTISIVUJEN KÄYTTÖÖNOTTO PIENYRITYKSEN KOTISIVUJEN KÄYTTÖÖNOTTO Heidi Ahvensalmi Opinnäytetyö Syksy 2012 Tietojenkäsittelyn Koulutusohjelma Oulun seudun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Selkokielisten Internet-sivujen käytettävyys kehitysvammaisilla käyttäjillä

Selkokielisten Internet-sivujen käytettävyys kehitysvammaisilla käyttäjillä TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietotekniikan osasto Selkokielisten Internet-sivujen käytettävyys kehitysvammaisilla käyttäjillä Diplomityö suoritettu osana diplomi-insinöörin tutkintoa Espoo, 5.12.2004 Valvoja:

Lisätiedot

Open source -sisällönhallintajärjestelmät

Open source -sisällönhallintajärjestelmät TEKNILLINEN KORKEAKOULU Viestintätekniikan harjoitustyöt AS-75.3206 Open source -sisällönhallintajärjestelmät Loppuraportti 16.10.2006 Tuomas Piispanen tuomas.piispanen [at] gmail.com Johdanto Tämä harjoitustyö

Lisätiedot

WEB 2.0 MAHDOLLISUUS MATKAILUPALVELUIDEN INTERNETMARKKINOINNILLE

WEB 2.0 MAHDOLLISUUS MATKAILUPALVELUIDEN INTERNETMARKKINOINNILLE WEB 2.0 MAHDOLLISUUS MATKAILUPALVELUIDEN INTERNETMARKKINOINNILLE Taru Kinnari Heta Martinmäki Opinnäytetyö Tammikuu 2009 Jyväskylän ammattikorkeakoulu 1.9.2008 31.3.2009 ICT-Himos-projekti - ÄlyHimos Living

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan tiedotusopas

Kulttuuritoimijan tiedotusopas Kulttuuritoimijan tiedotusopas C. 56 Kulttuuritoimijan tiedotusopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan Liitto Julkaisu C:56 (päivitys joulukuussa 2010) ISBN 978-951-766-117-1 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto

Lisätiedot

Internet ja kansalaistoiminta

Internet ja kansalaistoiminta Why is it that everytime I think I know the answers, someone goes and changes the questions?" - Fox Mulder, The X-Files Internet ja kansalaistoiminta Internetin hyödyntäminen nuoriso- ja ammattiyhdistystoiminnassa

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun

Turun ammattikorkeakoulun OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA 79 RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Päivi Saalasto (toim.) Turun ammattikorkeakoulun nettisivu-uudistus Kokemuksia onnistuneesta projektista Kirjoittajat: Pietilä Sara, projektisuunnittelija,

Lisätiedot

Sähköpostimarkkinoinnin opas

Sähköpostimarkkinoinnin opas Sähköpostimarkkinoinnin opas www.sahkopostimarkkinointi.info Luku 1 Esipuhe Jari Salo Käsissäsi, tai ehkä näytölläsi, on jokaisen sähköpostimarkkinointia markkinoinnin työkaluna harkitsevan, tai jo sitä

Lisätiedot

Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa

Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Jaakkola, Okko; Juutinen, Joni 2015 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Jaakkola, Okko; Juutinen, Joni

Lisätiedot

VERKKOKAUPPASOVELLUSALUSTAN TOTEUTUS

VERKKOKAUPPASOVELLUSALUSTAN TOTEUTUS SÄHKÖ- JA TIETOTEKNIIKAN OSASTO TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA VERKKOKAUPPASOVELLUSALUSTAN TOTEUTUS Työn tekijä Työn valvoja Lassi Heikkinen Mika Ylianttila Hyväksytty / 2010 Arvosana Heikkinen L. (2010)

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN B2B- YMPÄRISTÖSSÄ

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN B2B- YMPÄRISTÖSSÄ Opinnäytetyö (AMK) Tietojenkäsittely Tietojärjestelmät 2010 Jussi-Matti Korpela SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN B2B- YMPÄRISTÖSSÄ Case Markkinointitoimisto ÖÖÖ Oy OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN

Lisätiedot

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen tapahtumien suunnittelu ja toteutus

Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen tapahtumien suunnittelu ja toteutus Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen tapahtumien suunnittelu ja toteutus Elsilä, Jere Harjuoja, Selina Mattila, Karin Pelkonen, Sanna 2015 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen

Lisätiedot

SUSINIEMEN LEIRIKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS

SUSINIEMEN LEIRIKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS Sari Ahlqvist SUSINIEMEN LEIRIKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS Opinnäytetyö Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma Toukokuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.5.2007 Tekijä(t)

Lisätiedot

EXCELIN HYÖDYNTÄMINEN TALOUSHALLINNON RAPORTOINNISSA

EXCELIN HYÖDYNTÄMINEN TALOUSHALLINNON RAPORTOINNISSA EXCELIN HYÖDYNTÄMINEN TALOUSHALLINNON RAPORTOINNISSA Elisa Laitinen Opinnäytetyö Marraskuu 2013 Liiketalous Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala Tekijä(t) Laitinen, Elisa Julkaisun laji

Lisätiedot

Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää

Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Puutarhatalouden koulutusohjelma Lepaa, kevät 2015 Oma Allekirjoituksesi Ville Miettinen & Jussi

Lisätiedot

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Markkinointi urheilijoille 2011 Kim Kärkkäinen LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

OSAAMISKARTOITUS Mikkelin K-Citymarketille

OSAAMISKARTOITUS Mikkelin K-Citymarketille Heidi Ollikainen OSAAMISKARTOITUS Mikkelin K-Citymarketille Opinnäytetyö Liiketalouden Koulutusohjelma Joulukuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 8.12.2008 Tekijä(t) Heidi Ollikainen Nimeke Koulutusohjelma

Lisätiedot