KULUTTAJA INTERNET-PORTAALIN KÄYTTÄJÄNÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KULUTTAJA INTERNET-PORTAALIN KÄYTTÄJÄNÄ"

Transkriptio

1 KULUTTAJA INTERNET-PORTAALIN KÄYTTÄJÄNÄ Case: Elias.fi-kotityöpalvelut Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Riihimäki Juho Tahvanainen

2 OPINNÄYTETYÖ Liiketalouden koulutusohjelma Kaartokatu Riihimäki Työn nimi Kuluttaja Internet-portaalin käyttäjänä Case: Elias.fi-kotityöpalvelut Tekijä Juho Tahvanainen Valtakäyrä 4 A Riihimäki Toimeksiantaja Elias.fi-kotityöpalvelut Korkomäentie Kyröskoski puh Ohjaava opettaja Mikko Mäntyneva Hyväksytty..20 arvosanalla Hyväksyjä Arvosana-asteikko 5 = kiitettävä, 4 3 = hyvä, 2 1 = tyydyttävä

3 TIIVISTELMÄ RIIHIMÄKI Liiketalouden koulutusohjelma, markkinoinnin suuntautumisvaihtoehto Tekijä Juho Tahvanainen Vuosi 2006 Toimeksiantaja Työn nimi Työn säilytyspaikka Elias.fi-kotityöpalvelut Kuluttaja Internet-portaalin käyttäjänä Case: Elias.fikotityöpalvelut HAMK, Riihimäki TIIVISTELMÄ Tässä opinnäytetyössä tutkittiin Internetin toimivuutta informaation välityskanavana ja kuluttajan ostokäyttäytymistä Internetissä. Casetapauksena käytettiin Elias.fi-kotityöpalvelujen Internet-portaalia, jolle toteutettiin sähköinen kyselytutkimus. Sivusto tunnetaan nimellä Elias.finettitori, joka on kotiin sekä ihmiseen liittyvien ostopalvelujen tarjonnan ja kysynnän sähköinen kohtaamispaikka. Elias.fi-nettitori on valtakunnallistunut vuoden 2006 alussa ja uudistunut sen myötä paljon. Sivusto on saanut paljon huomiota tiedotusvälineissä ja sen tunnettuus kasvaa jatkuvasti. Työn empiirisessä osassa tiedonhankintamenetelmänä käytettiin kvantitatiivista kyselytutkimusta, joka toteutettiin Internet-kyselynä osoitteessa Tutkimuksella pyrittiin kartoittamaan sivuston käyttäjiä ja mittaamaan heidän kulutustottumuksiaan nettitorilla sekä tyytyväisyyttään sivuja kohtaan tällä hetkellä. Työn teoriaosiossa perehdyttiin siihen, miten Internet toimii informaation välityskanavana ja markkinointiviestinnän välineenä. Lisäksi tutkittiin kuluttajakäyttäytymiseen ja ostopäätösprosessiin vaikuttavia tekijöitä Internetissä. Työssä pyrittiin kuvaamaan kuluttajaa Internet-portaalin käyttäjänä ja sitä, mitkä tekijät vaikuttavat hänen käyttäytymissä verkossa. Tutkimuksen mukaan Elias.fi-nettitorille löytää tiensä yhä useampi uusi käyttäjä ja tietoisuus sivuista kasvaa jatkuvasti kuluttajien keskuudessa eri kanavien kautta. Tällä hetkellä käyttäjät ovat sivuston toimintaan todella tyytyväisiä ja heistä suurin osa olisi valmiita ostamaan kodin palveluja nettitorin tietojen perusteella. Asiasanat Kuluttaja, infomediary, ostokäyttäytyminen, Internet Sivut 53 s. + liitteet 14 s.

4 ABSTRACT RIIHIMÄKI Degree Programme in Business Economics, Marketing Option Author Juho Tahvanainen Year 2006 Commissioned by Subject of Bachelor s thesis Archives Elias.fi-Kotityöpalvelut Consumer as Internet Portal User Case: Elias.fi Household Services HAMK University of Applied Sciences, Riihimäki ABSTRACT The purpose of the thesis was to study Internet as an infomediary and consumer behaviour. The case study and electronic survey was made to the Internet portal of Elias.fi household services. The website is an electronic market place for businesses in household services. The Elias.fi electronic market place became nation-wide in the beginning of 2006; and has undergone extensive modifications. The portal has already received a lot of media attention, and it will continue to become more and more known in the future. The empirical part of the thesis was made as an electronic survey at The purpose of the survey was to map out the users of the market place and to clarify user behaviour and satisfaction. The theoretical part of the thesis deals with the Internet as an information and marketing communication channel. Consumer behaviour concerning Internet-based businesses was also studied. The aim was to obtain more information on consumer behaviour on the Internet portal and what factors affect consumer behaviour on the Internet. The results of the study indicated that there are continually more and more new users at the Elias.fi market place and the awareness among users grows all the time through different channels. Consumers seem to be very satisfied with the market place and its services at the moment. The majority of the users would be ready to buy household services based on the information provided on the site. Keywords Consumer, Infomediary, buying behaviour, Internet Pages 53 p. + appendices 14 p.

5 SISÄLLYS 1 JOHDANTO Toimeksiantaja PALKOVE-hanke Tutkimuksen tavoitteet, tutkimusongelma ja rajaukset Teoreettinen viitekehys INTERNET INFORMAATION VÄLITYSKANAVANA Internet kuluttajan tiedonhaun välineenä Internet informaation välityskanavana verrattuna perinteiseen mediaan Internet markkinointiviestinnän kanavana Internetin etuja kaupankäynnissä ja markkinointiviestinnässä Internetin ongelmia kaupankäynnissä ja markkinointiviestinnässä Informaation luotettavuuden merkitys Internetissä Yrityksen uskottavuuden ja sivuston kiinnostavuuden merkitys Internetissä KULUTTAJAKÄYTTÄYTYMINEN INTERNETISSÄ Kuluttajan ostokäyttäytymiseen vaikuttavat tekijät Internetissä Kulttuuritekijät Sosiaaliset tekijät Yksilölliset tekijät Psykologiset tekijät Arvot ja mielipiteet Kuluttajan ostoprosessi Internetissä EMPIIRINEN TUTKIMUS Tutkimuksen toteuttaminen Tutkimusmenetelmä ja otoskoko Tutkimuslomake Tutkimuksen suoritusajankohta ja paikka Tutkimusaineiston käsittely ja analysointi Tutkimuksen validiteetti, reliabiliteetti ja objektiivisuus TUTKIMUKSEN TULOKSET Taustakysymykset Käyttötottumukset Elias.fi-nettitorilla Kodin palvelujen ostaminen Elias.fi-nettitorin arviointia JOHTOPÄÄTÖKSET TULOKSISTA YHTEENVETO LÄHTEET LIITTEET

6 Liite 1. Tutkimuslomake Liite 2. Tutkimuksen tulokset

7 1 JOHDANTO Kodeissa tietokoneet ja Internet-yhteydet ovat arkipäivää sekä tietoverkkojen käyttäjien määrä lisääntyy jatkuvasti. Internetin käyttö kuuluu yhä useamman kansalaisen arkeen niin työelämässä, oppilaitoksissa kuin vapaa-ajallakin. Verkkopalvelujen käyttö kasvaa hurjaa vauhtia, ja samanaikaisesti laitteistot sekä järjestelmät kehittyvät jatkuvasti. Myös seniorikansalaisia ollaan kouluttamassa Suomessa Internetin hyödyntäjiksi. Olipa palvelujen tuottaja yksityinen, julkinen, kotimainen tai ulkomainen, lisääntyy sähköisten palvelujen määrä tulevaisuudessa. Vielä tällä hetkellä hyvin monet palvelut voi hoitaa sekä sähköisesti että perinteiselläkin tavalla, kuten pankkipalvelut. Kuluttajilta vaaditaan nykyään yhä enemmän taitoja hoitaa asioitaan sähköisesti Internetissä. Kotler toteaa, että koko talouden maisema ja sen pelisäännöt ovat muuttuneet perin pohjin teknologian ja globalisaation vaikutuksesta. Internetin ja kaupan vapautumisen myötä yrityksillä on nykyään suuret markkinointialueet ja ne voivat kilpailla missä tahansa sijaintipaikastaan huolimatta. Samoista asiakkaista kilpailevien yrityksien määrä on kasvanut. Tätä ilmiötä voidaan kutsua myös hyperkilpailuksi, joka on vaikuttanut muun muassa hintojen laskuun. Kuluttajat ovat koulutetumpia ja heidän käytössään on entistä tehokkaampia välineitä, kuten Internet. Ostokäyttäytyminen on nykyään aiempaa harkitsevampaa ja tarkempaa. Kuluttajat voivat vertailla hintoja paljon aikaisempaa nopeammin ja ostaa sieltä, mistä tuotteen tai palvelun saa halvimmalla. (Kotler 2005, 22.) Elektroninen liiketoiminta on viime vuosien aikana kehittynyt aivan omaksi liiketoiminta-alueeksi ja kokonaisuudeksi, joka on olennainen osa useiden yrityksien jokapäiväistä toimintaa. Internet ja verkkokauppa ovat luoneet uusia mahdollisuuksia yrityksien liiketoimintaprosesseihin. Elektronisen liiketoiminnan on todettu tehostavan kommunikointia sekä edistävän globalisaatiota ja tiedon leviämistä. Samalla voidaan alentaa kustannuksia, nopeuttaa prosesseja ja luoda siten parempaa asiakaspalvelua ja tyytyväisyyttä (Hedman & Pappinen 1999, 11.). Sisättö (2004, 14) toteaa, että Suomea ollaan kehittämässä vahvasti sähköiseksi yhteiskunnaksi eli verkkoyhteiskunnaksi. Sähköinen yhteiskunta muodostuu niistä sähköisistä palveluista ja teknisistä järjestelmistä, jotka ovat kehittyneet tai kehittymässä muuttamaan ja helpottamaan ihmisten arkea sekä työntekoa. Sähköisen yhteiskunnan keskipisteenä ovat ihmiset, yksilöinä. Yhteiskunnan muutokset ja niiden seuraukset, joista keskeisenä kotitalousvähennysjärjestelmä, ovat luoneet kotityöpalvelualan elinkeinolle koko ajan kasvavan kysynnän. Vuodesta 2005 lähtien kotityöpalvelun kustannukset ovat olleet osittain verosta vähennyskelpoisia Suomessa. Tämä asettaa suuria vaateita kotityöpalvelualan toimintamuotojen, kuten markkinoinnin kehittämiselle. Vasta toimiva informaation välittäminen ja markkinointi varsinkin Internetissä takaa kuluttajille tasaveroiset mahdollisuudet valita ja käyttää kodin palveluja arkensa tukena. Samoin julkisen 1

8 ja yksityisen sektorin yhteistoiminnan käynnistymisen edellytyksenä ovat yhteistyötä tukevat markkinoinnilliset välineet. Ihmisten ja kotien palveluja koskeva tieto on saatavilla nyt myös sähköisenä, ja se saavuttaa varsin hyvin kansalaiset Internetin välityksellä. kodeissa tapahtuvat palvelut, erityisesti hoivaamispalvelut, asettavat Internetmarkkinoinnissa ja kuluttaja-informaation välittämisessä hyvin omaleimaisia edellytyksiä, kuten asiakkaiden luottamuksen ansaitsemisen markkinoitavaan palveluun. Internetissä toimivan yrityksen tai palvelun luotettavuuden merkitys korostuu vielä entisestään. Yritykset joutuvat puolustamaan tuotteitaan ja imagoaan Internetissä tarkemmin, koska verkossa kaikilla pettyneillä asiakkailla on mahdollisuus kertoa hyvin nopeasti monelle epäluotettavasta yrityksestä tai sivustosta. (Aalto ym. 2000, 18.) Grönroos (1998, 52) määrittelee palvelun ainakin jossain määrin aineettomana tekona tai tekojen sarjana, jossa asiakkaan ongelma ratkaistaan. Tämän opinnäytetyön tilaaja on Elias.fi-kotityöpalvelut. Seuraavassa kerron taustatietoja toimeksiantajasta ja PALKOVE-hankkeesta, johon työn aihepiiri liittyy. Lisäksi esittelen tämän opinnäytetyön tavoitteet, tutkimusongelman ja rajaukset. Lopuksi esittelen työn teoreettinen viitekehyksen. 1.1 Toimeksiantaja Toimeksiantajani on Elias.fi-kotityöpalvelut, joka on Taijana Oy:n aputoiminimi. Yritys vastaa Elias-kotityöpalvelujen nettitorista (http://www.elias.fi), joka on valtakunnallinen kotityöalan ostopalvelujen sähköinen kohtaamispaikka. Elias-Internet-portaalissa kotiin tuotavien palvelujen myyjät ja ostajat kohtaavat toisensa. Elias.fi-nettitorin kehittäjiä ovat muun muassa Etelä-Suomen lääninhallitus, Helsingin yliopisto, Kuluttajatutkimuskeskus, Opetushallitus, Työtehoseura ja Verohallitus sekä Espoon, Vantaan ja Helsingin kunnat. Elias-nimi viittaa Elias Lönnrotin etunimeen. Lääkäri Lönnrot totesi 1800-luvun lopulla kotien avuntarpeet ja perusti emännyyskoulun, jossa opetettiin kotitaloudellisia taitoja tytöille. Kotien avuntarve on taas 2000-luvulla suuri, mutta nyt apu koteihin tulee saada ulkopuolisina palveluina. Taija Härkki lähti kokoamaan palveluja Elias-nettitorille. (Henkilöhaastattelu, Taija Härkki, ) Kotityöpalvelualan palveluilla tarkoitetaan arjen palveluja kuten kotisiivousta, pienremonttia, kodinkoneiden huoltoa, pihan hoitoa, ihmisten hoivaamista, ruoanlaittoa, seurustelua, tietokonetyöskentelyssä avustamista ynnä muuta sellaista. (Henkilöhaastattelu, Taija Härkki, ) Elias.fi-nettitori on valtakunnallistunut vuoden 2006 alussa. Sivusto on ollut myös koko olemassa olonsa ajan, vuodesta 2003 kotityöpalvelualan kehittämisen väline. Työstämisen alueita ovat olleet muun muassa luotettavuus, ammattitaito ja alan arvostuksen ansaitseminen. Uusimpina haasteina on ollut saada päivitettyä sivuille kaikkien halukkaiden palveluntarjoajien tiedot ja saada toimiva sekä helppo hakupalvelu yrityksien etsimiseen nettitorilta. Sivut uudistettiin kokonaan toukokuussa Sivujen 2

9 ulkoasu uudistettiin muun muassa kokonaan. (Henkilöhaastattelu, Taija Härkki, ) Elias-nettitori on esittänyt kotitalousvähennyksen saamista myös omille vanhemmille ostetusta työstä. Samoin Elias on esittänyt kotityöpalvelualan ammattitutkinnon saamista Suomeen. Molemmat ehdotukset ovat tulleet voimaan. Paraillaan eduskunnalla on käsittelyssään Elias-yhteisön ehdotus kotien atk-, digituki- ja kodinkonekorjauspalveluiden säätämisestä kotitalousvähennyskelpoisiksi. 1.2 PALKOVE-hanke Työn aihepiiri liittyy PALKOVE- eli Palveluja kotiin verkosta - hankkeeseen, joka kytkeytyy pitkälti Elias.fi-nettitorin toiminnan kehittämiseen. PALKOVEn rahoittajana on Tekes (http://www.tekes.fi), ja se kuuluu sen uuteen SERVE innovatiivisia palveluja -ohjelmaan. PALKO- VE on Kuluttajatutkimuskeskuksen ja Elias.fi-yhteisön yhteinen tutkimusja kehittämishanke. Hankkeen tarkoitus on edistää muun muassa kotitalouksien arkea tukevien innovatiivisten palvelujen kehittämistä ja Internetmarkkinointia. (Henkilöhaastattelu, Taija Härkki, ) PALKOVEn neljä osahanketta ovat: - kotitalouspalvelusurvey - atk-tukipalvelujen kehittäminen - sähköinen tunnistautuminen - Elias.fi-tietosilta. (Henkilöhaastattelu, Taija Härkki, ) Opinnäytetyöni kuuluu Elias.fi-tietosilta-osahankkeeseen. Tietosiltaosahankkeen tärkeimpänä tavoitteena on kehittää Elias.fi-nettitoria siten, että siellä olisi kaikki tarpeellinen tieto yrityksistä ja niiden tarjoamista palveluista selkeästi jaoteltuna, niin että kuluttajat etsivät sieltä mielellään tarvitsemiaan kodin palveluja. Tavoitteena on, että Elias-nettitori toimisi yksityisten ostopalvelujen tietosiltana paitsi kuluttajaostajille myös julkiselle ostajalle, kuten esimerkiksi kunnille. 1.3 Tutkimuksen tavoitteet, tutkimusongelma ja rajaukset Työn painopisteenä oli tutkia kuluttajan ostokäyttäytymistä ja käyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä Internetissä sekä Internetin toimivuutta informaation välityskanavana teoriaan tutustumalla ja kvantitatiivisen kyselytutkimuksen avulla. Teoriaosion tavoitteena oli kuvata kuluttajaa Internet-portaalin käyttäjänä ja tutkia, mitkä tekijät vaikuttavat kuluttajan käyttäytymiseen hänen ostaessaan palveluja verkosta. Perehdyin työn teoriaosiossa tutkimaan Internetin ominaisuuksia informaation välityskanavana kuluttajan näkökulmasta. Tutkin myös kuluttajakäyttäytymistä ja ostoprosessia Internetissä sekä niihin vaikuttavia tekijöitä. 3

10 Työn empiirisessä osiossa käytin tiedonhankintamenetelmänä kvantitatiivista kyselytutkimusta, jonka toteutin Internet-kyselynä osoitteessa Empiirisen tutkimuksen painopisteenä oli kartoittaa Elias.fi-nettitorin käyttäjiä, selvittää heidän käyttäytymistään heidän ostaessaan kotityöpalveluja ja mitata heidän tyytyväisyyttään nettitoriin. Tavoitteena oli saada kartoitettua Elias.fi-nettitorin nykytila. Tutkimusta voidaan käyttää apuvälineenä sivuston kehittämisessä tulevaisuudessa sekä tutkimusten tuloksien perusteella voidaan vertailla kohderyhmän ja sen käyttäytymisen muutoksia ajan mittaan. Tutkimuksen pääongelmat ovat seuraavanlaiset: Miten Internet toimii informaation välityskanavana ja markkinointiviestinnän kanavana? Mitkä tekijät vaikuttavat kuluttajan ostokäyttäytymiseen Internetissä ostettaessa palveluita? Miten kuluttaja käyttäytyy etsiessä tietoa tuotteista ja palveluista Internetissä ja ostaessa niitä sieltä? Tein opinnäytetyöhön rajauksia sekä teoria- että empiriaosuuteen. Käsittelen empiriaosuuden rajaukset erikseen luvussa 4. Tarkastelen työn teoriaosiota kuluttajan näkökulmasta. Työn painopiste on kuluttajan ostokäyttäytymiseen vaikuttavien tekijöiden tutkimisessa. 1.4 Teoreettinen viitekehys Teoreettisessa osiossa keskityn tutkimaan Internetiä informaation välityskanavana sekä kuluttajan ostokäyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä Internetissä. Kuvassa 1 on esitetty opinnäytetyön teoreettinen viitekehys. Kehyksessä on kuvattu ne asiat, joita tässä työssä tutkitaan teoreettisesti. Viitekehyksestä nähdään ylhäältä alaspäin katsottuna kuluttajan ostokäyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä ostaessa palveluja Internetissä. Kuluttajasta johtaa nuoli kuluttajakäyttäytymiseen. Tutkin työssä, miten Internet vaikuttaa informaation välityskanavana ja markkinointiviestinnän kanavana kuluttajakäyttäytymiseen. Toinen nuoli johtaa kuluttajakäyttäytymisestä kuluttajan ostoprosessiin. Tutkin työssä kuluttajan ostokäyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä pääosin Internetissä, jotka vaikuttavat kuluttajan ostoprosessiin. Työn teoriaosa on toteutettu viitekehyksessä olevassa järjestyksessä. Työn teoriaosa perustuu liiketaloustieteelliseen kirjallisuuteen sekä eri verkkojulkaisuista saatuun informaatioon. 4

11 KUVA 1 Opinnäytetyön teoreettinen viitekehys 5

12 2 INTERNET INFORMAATION VÄLITYSKANAVANA John Hagel loi sanan infomediary vuonna Se on muodostettu sanojen informaatio (information) ja välittäjä (intermediary) yhdistelmästä. Infomediary kokoaa ja välittää suuren määrän dataa ja toimii tiedonvälittäjänä niiden välillä, jotka haluavat tietoa ja jakavat sitä Internetissä. Tässä työssä puhutaan informaation välittämisestä Internetissä infomediarysanan sijaan. Esimerkiksi Elias.fi-nettitori tarjoaa kuluttajille paikan koota informaatiota tietyistä palveluista ja yrityksistä ostopäätöstä varten. (Tassabehji 2003, 181.) Hedman ja Pappinen korostavat, että Internetistä on tullut yhä useammalle yritykselle välttämätön väline sen toimintaa ajatellen. Internet on vakiinnuttanut asemaansa sekä yritysten että yksityisten käyttäjien kommunikointikanavana. (Hedman & Pappinen 1999, ) Internetin etuja ovat markkinoinnissa nopeus, kustannusten säästö, tasapuolisuus, ympärivuorokautisuus ja globaalisuus. Yritykset panostavat yhä enemmän markkinointiin ja informaation välittämiseen Internetissä, koska maailmanlaajuisen verkon käyttäjäkunta kasvaa jatkuvasti ja se on vakiinnuttanut asemansa kuluttajien osto- sekä informaation etsimisen paikkana. (Ahola ym. 2002, 13.) Seuraavassa pohdin, kuinka Internet toimii kuluttajan tiedonhaun välineenä. Vertailen luvussa Internetin toimimista informaation välityskanavana verrattuna perinteisiin välityskanaviin nähden. Lisäksi listaan, mitkä ovat Internetin etuja ja ongelmia markkinointiviestinnässä ja kaupankäynnissä. Sitten pohdin Internetin luotettavuustekijöitä. Lopuksi tarkastelen yrityksen uskottavuuden ja Internet-sivuston kiinnostavuuden merkitystä Internetissä. 2.1 Internet kuluttajan tiedonhaun välineenä Viestintä on muuttunut viime vuosina entistä vuorovaikutteisemmaksi. Palvelujen kehittyminen on tehnyt verkkopalveluista osan nykyaikaista viestintää ja toimintaa. Internet on maailmanlaajuinen, nopea ja vuorovaikutteinen kanava, jonka avulla pystytään hyödyntämään useita esitysmuotoja ja tehokasta tietojenkäsittelyä. Jussilan ja Leinon mukaan Internetistä on tullutkin merkittävä väline vuorovaikutteisessa viestinnässä ja innovatiivisissa palveluissa. (Jussila & Leino 1999, 25.) Paavilainen (1999, 109) toteaa, että Internet koetaan yleisesti ottaen henkilökohtaiseksi viestinnän kanavaksi, koska se mahdollistaa kaksisuuntaisen informaation välittämisen. Esimerkiksi kuluttaja voi antaa välitöntä palautetta Elias.fi-nettitorilla palveluyrityksien hakemisessa olleista ongelmista sähköpostin välityksellä, jolloin hän pystyy vaikuttamaan itselleen tärkeisiin asioihin helposti. Yrityksen tai organisaation olemassaolosta tiedottaminen ei ole välttämättä olennaisin seikka näkyvyyden saamisen kannalta katsottuna. Internetissä markkinoidessa ja informaatiota välitettäessä olisikin oltava jokin järkevä sanoma, joka herättää ihmisten kiinnostuksen. Yleisen kiinnostuksen herättämisen jälkeen myös tiedottaminen uusista asioista esimerkiksi tuot- 6

13 teista helpottuu. (Trepper 2000, 29.) Uusitalo toteaa, että viime vuosina Internetiin on syntynyt valtava määrä tuoteinformaation kannalta tärkeitä lähteitä. Internet sisältää lähes kaikki samat tietolähteet, jotka ovat saatavilla myös perinteisessä ympäristössä. Mainos- ja esitekäyttöön suunnatut web-palvelut ovat ylivoimaisesti yleisin tiedon muoto Internetissä. Esimerkiksi ostajan oppaita ja puolueettomien tahojen tuotevertailuja löytyy todella paljon verkosta nykyään. Vaikka Internetin sisältämästä tiedosta suurin osa onkin luonteeltaan kaupallista, siitä huolimatta puolueetonta ja sosiaalista tietoa on reilusti tarjolla. (Uusitalo 2002, 178.) Internet on luonteeltaan hyvin erilainen markkinointiviestinnän kanava kuin perinteiset kanavat. Esimerkiksi televisiomainonta keskittyy lähinnä mielikuvien luontiin ja sesonkituotteiden myynninedistämiseen. Paavilainen korostaa, että selaaja etsii itse aktiivisesti tietoa yrityksen kotisivuilta tai hakupalveluista. Kotisivuilta tuotteet ja palvelut löytää usein hyvin helposti. Kaikista tarjolla olevista vaihtoehdoista kuluttaja valitsee kiinnostavan tuotteen tai palvelun ja pääsee siitä kertovalle sivulle. Esimerkiksi Elias.fi-nettitorilla kuluttaja käyttää hakukonetta, jonka kautta hän valitsee mieleisen palveluntarjoajan hakutuloksien perusteella ja pääsee yrityksestä kertovalle sivulle. Useinmiten tuotteesta tai palvelusta löytyy hyvin syvällistä tietoa. Internet vaatii hyvin aktiivista osallistumista tuotteen tai palvelun esittelyyn. Selaajan tulee valita oikeat linkit ja seurata sivuilla olevia ohjeita. Tämän vuoksi kuluttajan kestomuistiin jäävä informaatio on suurempi kuin passiivisen altistumisen kohdalla. Näin selaaja muistaa paremmin kohteena olleen asian. Myös tuotetta tai palvelua koskevan tiedon unohtaminen on hitaampaa, koska tarkastelu aiheutuu selaajan omasta tahdosta. (Paavilainen. 1999, 110.) Internet on omiaan myös sosiaalisen tiedon lähteenä, joka mahdollistaa kuluttajien keskinäisen keskustelun helposti tuotteisiin liittyvistä asioista sekä jakamaan omia kokemuksiaan toisien kuluttajien kanssa. Uutisryhmät (newsgroups) ja keskustelupalstat houkuttelevat kuluttajia laittamaan viestejä yksittäisten kuluttajien kokemuksista eri tuotteista ja palveluista. Keskustelukanavien kautta kuluttaja voi kerätä henkilökohtaista tietoa tuotteista ja palveluista, jonka vaikutuksesta ostopäätösprosessi voi helpottua. Keskustelukanavilta saatu tieto saattaa rohkaista kuluttajaa ostamaan palvelun tai tuotteen. Sivustojen ylläpitäjät voivat myös kartoittaa asiakkaiden tarpeita keskustelukanavien ja palautejärjestelmän avulla lukemalla keskusteluja ja osallistumalla niihin. Asiakkaita ymmärtämällä voidaan kehittää sivustoa ja houkutella heitä sivustoille mielenkiintoisemman ja tarpeellisemman tiedon myötä. Elias.fi-nettitorilla ei ole ainakaan vielä tällä hetkellä keskustelupalstaa, koska on olemassa muun muassa riski, että toiset palveluntarjoajat levittävät perättömiä huhuja kilpailevista palveluntarjoajista. Palautetta voi tosin lähettää sähköpostitse palveluntarjoajille tai sivuston ylläpitäjille. (Haugtvedt ym. 2005, 58.) Rope ja Vesanen muistuttavat, että monimutkaiset rakenteet eivät yleensä Internet-sivustossa toimi. Asiakas hermostuu sivuihin, jos ei hän ei löydä sieltä mitään. Huonon kokemuksen jälkeen asiakas ei ole kiinnostunut poikkeamaan sivuilla uudelleen. Oleellista on, että Internet-sivuille tulisi 7

14 laittaa vain sellaista sisältöä, josta asiakas on kiinnostunut. Vain sellaiset ratkaisut toimivat, jotka ovat asiakkaan mielestä helppoja. Kaikki ylimääräiset toiminnot vain heikentävät sivujen toimivuutta. Internet on siis erittäin merkittävä markkinointiviestinnän kanava nykyään ja toimii kuluttajalle hyvin monella tavalla tiedonhaun välineenä. (Rope & Vesanen 2003, 26-27, ) Elias.fi-nettitori toimii erinomaisesti kuluttajan tiedonhaun välineenä tällä hetkellä. Tiedon etsintä kotityöpalveluihin liittyen on nopeaa ja helppoa eli kuluttajaystävällistä. Nettitori tarjoaa kuluttajalle mahdollisuuden vertailla kotityöpalveluyrittäjiä puolueettomasti ja kattavasti. 2.2 Internet informaation välityskanavana verrattuna perinteiseen mediaan Ropen ja Pyykön (2003, 231) mukaan Internetiä voidaan miettiä tiedonvientiväylänä, jollaisena se on vakiinnuttanut asemansa. Sähköisenä hakemistona maailmanlaajuinen verkko on vallannut uskottavan aseman. Kotler toteaa, että Internetin myötä kuluttajilla on käytettävissään valtavia määriä informaatiota tuotemerkeistä, hinnoista, tuotteiden ominaisuuksista ja palveluista. Aikaisemmin edellä mainitut tiedot olivat pääosin vain myyjäpuolen hallussa, ja myös tiedonhankinnan kustannukset olivat ostajille korkeita. Tänä päivänä esimerkiksi kodin palvelujen ostaja menee Internetiin, hakee sieltä tarvitsemansa tuote- ja hintatiedot ja alkaa niiden pohjalta tehdä ostopäätöstä. (Kotler 2005, 30.) Internet tarjoaa kuluttajalle uudentyyppisiä mahdollisuuksia etsiä tietoa. Ostopäätöstä tehdessään kuluttaja käy läpi eri vaiheita sisältävän ostopäätösprosessin. Yleensä tämän prosessin alkupuolella kuluttaja hankkii uutta tietoa päätöksenteon tueksi. Uusitalon mukaan tiedonhankinta on yleensä koko ostopäätöksen merkityksellisin vaihe. Tiedonhaku perinteisin keinoin esimerkiksi mainosten lukeminen on hieman ongelmallista, koska hankinnassa joudutaan tekemään kompromisseja ja se on työlästä. Yleisesti oletetaan, että helposti saatavilla oleva tieto on puolueellista tai sen asiantuntemus on kyseenalaista. Asiantuntevien lähteiden löytäminen ja myymälöissä tutustuminen taas vaativat enemmän aikaa ja vaivaa. (Uusitalo 2002, ) Kuluttajat omaksuvat jatkuvasti uusia Internetin käyttötapoja. Tekniikka kehittyy ja sitä hyödynnetään yhä monipuolisemmalla tavalla. Yhtenä verkkokauppiaan haasteena on uusien käyttökelpoisten toimintamallien luominen tekniikan ja lainsäädännön kehittyessä. Martin von Willebrand (2002, 5-7) vertailee Internetiä informaation välityskanavana perinteiseen mediaan. Hän kuvaa Internetin etuja seuraavalla tavalla: 1. Välittömyys ja ajasta riippumattomuus: Internetissä informaatio on siirrettävissä kaikkina kellonaikoina, kun perinteinen media on riippuvainen jakelukanavasta ja kellonajasta. Esimerkiksi yrityksen kotisivujen päivittäminen on yrityksen esitteeseen nähden jakamiseen välitöntä ja ajasta riippumatonta. Myöskään mainostaminen ei ole Internetissä aikaan sidottua, kuten esimerkiksi radiossa tai televisiossa. 8

15 2. Maailmanlaajuisuus ja paikasta riippumattomuus: Internetin välityksellä informaatio on siirrettävissä maailmanlaajuisesti, kun perinteinen joukkoviestintä on kaikissa muodoissaan varsin sidottu maantieteellisiin alueisiin. 3. Kaksisuuntaisuus ja vuorovaikutteisuus: Internetin välityksellä on mahdollista lähettää informaatiota kahteen suuntaan: esimerkiksi kuluttaja lähettää palautetta yritykselle, johon yritys vastaa. Kaksisuuntaisuus mahdollistaa palautteen lähettämisen helposti sekä vastaanottajan seurannan. Informaation vuorovaikutteisuus mahdollistaa informaation muokkauksen vastaanottajan valintojen perusteella. 4. Vuorovaikutteinen joukkoviestin: Esimerkiksi puhelin on myös vuorovaikutteinen, mutta se ei kuitenkaan mahdollista joukkoviestintää siinä määrin kuin Internet. 5. Käyttäjäkohtaisuus ja informaation profilointi: Käyttäjäkohtaisuutta on esimerkiksi Internetin pankkipalveluissa, jossa jokainen käyttäjä on yksityinen asiakas ja saa vain itselleen tarkoitettua palvelua. Profiloinnilla tarkoitetaan laajalle joukolle tarkoitetun informaation valikoimista tiettyä käyttäjäprofiilia varten siten, että käyttäjää hänelle tarkoitettua informaatiota. Internetissä pystytään välittämään helposti tietoa tietylle kohderyhmälle. 6. Tietoturvan tarve: Tietoturvalla tarkoitetaan useimmiten oikean informaation käytön turvaamista siihen oikeutetuille ja luvattoman käytön estämistä. Internetissä korostuu tietoturvan tarve, koska se on vuorovaikutteinen kanava ja ulkopuolisten seuranta on siellä mahdollista. 7. Informaation rakenteellinen esittäminen: Rakenteellisella esittämisellä tarkoitetaan sitä, että kaikkea informaatiota ei tarvitse esittää kerralla, vaan esimerkiksi pääkohdat kokonaisuuden hahmottamiseksi voidaan esittää aluksi. Teoriassa informaatiota voidaan esittää Internetissä rajattomasti, ilman että informaation esittämisen selkeyttä vaarannetaan. 8. Multimedian hyödyntäminen: Internetin tekniikka mahdollistaa informaation esittämisessä myös kuvan, äänen ja tekstin yhdistämisen. Tälläistä yhdistämistä kutsutaan multimediaksi. Multimedian käyttö auttaa informaation esittämisessä. 9. Sähköiset tuotteet: Sähköinen tuote on Internetissä bittijonoina, joita voidaan muuntaa ihmisen käyttämään tai haluamaan muotoon. Esimerkiksi musiikki voi olla sähköisenä tuotteena Internetissä. Informaation välityksen näkökulmasta sähköinen tuote tarjoaa suhteellisen yksinkertaisen ja käyttökelpoisen mahdollisuuden koekäyttää tuotetta esimerkiksi sopimussuhdetta suunniteltaessa. Esimerkiksi niin sanotut sharewaretietokoneohjelmat ovat sähköisiä tuotteita, joiden perusideana on, että ohjelmaa voi koekäyttää ennen ostopäätöksen tekemistä. Elias.fi-nettitorilla kuluttaja voi etsiä tietoa esimerkiksi kotityöpalveluyrityksistä todella vaivattomasti ja nopeasti muun muassa hakukoneen avulla. Perinteisten kanavien, kuten puhelinluettelon tai lehti-ilmoituksien, avulla on hankalaa ja aikaa vievää hakea palveluntarjoajia. Perinteisissä ilmoituksissa tai mainoksissa on tarkkaan rajattu tila, johon laitetaan usein mahdollisimman paljon informaatiota tarjottuun kotityöpalveluun liittyen. Ilmoitukset hukkuvat helposti toisten ilmoitusten sekaan ja niissä on monesti kerrottu hyvin suppeasti yritysten tiedot. Kotityöpalveluyrittäjistä on 9

16 tavallisesti tarjolla paljon informaatiota Internetissä perinteisiin kanaviin verrattuna, esimerkiksi yrityksien omilla verkkosivuilla tai Elias.finettitorilla. Kotityöpalveluyrittäjiin liittyvä informaatio on esitetty Internetissä usein rakenteellisesti ja selkeästi, jonka vuoksi suuri tiedon määräkään ei aiheuta ongelmia kuluttajan tiedonhaussa. Esimerkiksi halutessaan vertailla kotityöpalveluyrittäjiä keskenään Internetissä kuluttajan täytyy muistaa vain yksi Internet-osoite (http://www.elias.fi), jonka kautta löytyy kaikki tarvittava tieto kotityöpalveluista. Tarkempi informaatio esimerkiksi työntekijöiden ammattitaidoista, palvelujen hinnoista tai yrityksen toiminta-alueesta puuttuu usein kokonaan perinteisistä ilmoituksista. Kuluttajien on hankala perinteisten kanavien kautta vertailla tasapuolisesti eri kotityöpalveluita keskenään. 2.3 Internet markkinointiviestinnän kanavana Ropen mukaan markkinointi nähdään usein juuri viestintänä, joka tehdään yrityksestä ulospäin. Markkinointiviestintää pidetään kattoterminä niille kilpailukeinoille, joiden avulla yritys pyrkii kertomaan tuotteistaan ja toiminnastaan asiakaskohderyhmälle ja muille sidosryhmille. (Timo Rope 1995, 239.). Korkeamäki ja Paavilainen painottavat, että markkinointiviestintä ei ole pelkkää mainontaa. Markkinointiviestintää on kaikki näkyvyys ja kuuluvuus, jonka yritys voi hankkia monin eri keinoin. Esimerkiksi julkisuus ja tiedottaminen ovat markkinointiviestintää. Paavilainen toteaa lisäksi, että markkinointiviestintä on yrityksen ja muun yhteisön ulkoisiin ja sisäisiin sidosryhmiin kohdistamaa viestintää, jonka tarkoituksena on saada aikaan kysyntää tai kysyntään myönteisesti vaikuttavia tuloksia. (Korkeamäki ym. 2002, 93; Paavilainen 1999, 108.) Markkinointiviestinnän tarkoitus on kohdistua ulkoisiin sidosryhmiin, olla viestintää sekä pyrkiä saamaan aikaan kysyntään positiivisesti vaikuttavia ilmiöitä. Markkinointiviestinnän tarkoituksena on saada aikaan lähettäjän ja vastaanottajan välille jotain yhteistä, kuten yhteinen käsitys tuotteesta tai yrityksestä. Hyvä viestintä ei voi koskaan korvata huonoa tuotetta, hintaa tai jakelua. Harhaanjohtava viestintä voi tuhota mahdollisuudet onnistua markkinoilla, sillä kuluttajien harhaanjohtaminen voi saada aikaan pitkäaikaisia negatiivisia asenteita yritystä tai tuotetta kohtaan. (Vuokko 1993, 9, 13.) Korkeamäki ym. (2002,94) listaavat ulkoisen markkinointiviestinnän tärkeimpiä tavoitteita, joita ovat - tunnettuuden aikaansaaminen - tuotetiedon levittäminen - positiivisen yrityskuvan aikaansaaminen - asiakassuhteen luominen - asiakkuuden vahvistaminen - muistuttaminen - muutoksista tiedottaminen - ostoherätteiden aikaansaaminen - lopullisena tavoitteena aina myynnin aikaansaaminen. 10

17 Grönroos on sitä mieltä, että liian abstraktit ilmaukset ja liiallinen superlatiivien käyttö eivät välttämättä ole tehokasta viestintää. Asiakas ei saa tällöin oikeanlaista käsitystä siitä, mitä palvelu on ja mitä se voi hänelle antaa. Vertauskuvien käyttäminen markkinointiviestinnässä on tärkeää, koska ne kertovat palvelusta konkreettisesti. (Grönroos 1998, 222.) Jotta verkossa markkinointi onnistuisi, markkinoijan tulisi houkutella puoleensa käyttäjiä, saada käyttäjät kiinnostumaan ja osallistumaan, oppia käyttäjien preferenssit ja tarjota lisäarvoa käyttäjille. Toisin kuin massamarkkinoinnissa kuluttajan on oltava itse kiinnostunut ja omaaloitteisesti ja aktiivisesti osattava hakeutua tietyille sivuille. Verkkomarkkinoinnin, kuten myös perinteisenkin markkinoinnin tavoitteena on saada uskollisia ja pitkäaikaisia asiakkaita. (Saad-Sulonen ym. Verkkomarkkinointiprosessi artikkeli, 2002.) Internetissä markkinoidessa painotetaan useasti palvelun näkyviä todisteita ja vihjeitä, käytetään paljon henkilökohtaista viestintää, luodaan vahva yritys- ja palvelukuva ja etsitään vaihtoehtoja sopeuttaa palveluntarjonta vaihtelevaan kysyntään. Internetissä markkinoidessa täytyy olla houkutteleva, mutta samalla erittäin uskottava. Esimerkiksi Elias.fi-nettitorin markkinointi on tällä hetkellä enemmänkin tiedottamista luotettavien kanavien, kuten toisten valtakunnallisten sivustojen kautta kuluttajille. (Ahola ym. 2002, 26.) Internetin etuja kaupankäynnissä ja markkinointiviestinnässä Internet tarjoaa yritykselle tai organisaatiolle markkinoita globaalisti, kokonaan informaatiopohjaisia tuotteita ja palveluita, uusia myynninedistämiskeinoja, uusia toimitus- ja maksutapoja sekä uusia virtuaalisia organisaatiomuotoja. Verkkopalvelujen helppokäyttöisyys ja vuorovaikutteisuus ovat keskeisiä asioita, jotta kuluttaja pääsee helposti mukaan digitaaliseen maailmaan. (Ahola ym. 2002, 15.) Uudet välineet ja uusi teknologia ovat suorastaan taivaanlahja kiireisille kuluttajille. Internetin avulla voi tehdä ostoksia todella helposti, ja jopa päivittäistavaroita voidaan tilata tietokoneella suoraan kotiin toimitettuna. Kotlerin mukaan asiakkaat ovat nykypäivänä mieluumminkin arvo- tai edullisuustietoisempia kuin hintatietoisempia. Monesti hinnan perusteella ostaessaan ostajat eivät miellä selkeitä eroja kalliimpien ja halvempien tuotteiden välillä. Kuluttajat voivat vertailla helposti markkinoita ja eri tarjoajien hintoja käyttämällä Internetin vertailukoneita. Ostajan katsoessa, että myyjien tarjoamat palvelut eivät eroa toisistaan, hän ostaa yleensä edullisimmasta kohteesta. (Kotler 2005, 71.) Perinteistä mainontaan perustuvaa markkinointia voidaan kuvata luonteeltaan monologiksi, myyjältä tulevaksi yhdensuuntaiseksi viestintätapahtumaksi. Nettimarkkinointia voidaan vastaavasti kuvata dialogiksi. Markkinoija voi tallettaa web-serveriin paljon tuoteinformaatiota esimerkiksi tuote-esitteitä, hintatietoja, referenssejä, suosituksia muilta kuluttajilta, käyttäjäkommentteja ja ongelmien ratkaisutapoja koskevia kuvauksia ja käyttömanuaaleja. Kuluttajat arvostavat eniten omalta viiteryhmältään, ystäviltä, tuttavilta ja työkavereilta saatuja suosituksia ja tuotetietoja. Internet tar- 11

18 joaakin loistavan keinon saada tarvittaessa tietoja toiselta henkilöltä tietystä tuotteesta vaikkapa maailman toiselta puolelta. (K. & T. Lampikoski 2000, ) Paavilainen toteaa, että Internet koetaan juuri kaksisuuntaisen informaationsa vuoksi henkilökohtaisemmaksi viestinnän kanavaksi kuin perinteisemmät kanavat. Selaaja voi tarkastella vapaasti vain häntä kiinnostavia sivuja ja antaa välitöntä palautetta, jos siihen on aihetta. (Paavilainen 1999, 109.) Markkinointikanavana Internetin etuja ovat sen kyky varastoida, tarjota ja julkaista suuri määrä tietoa. Lisäksi se tarjoaa sähköisen kaupankäynnin ja jakelun kanavan sekä antaa asiakkaille paljon elämyksiä ja kokemuksia pelkkiin paperisiin tuoteluetteloihin verrattuna. (Ahola ym. 2002, 38.) Paavilainen korostaa, että Internet sopii erityisesti sellaisten tuotteiden markkinointiviestinnän kanavaksi, joiden käyttäjät etsivät aktiivisesti tietoa tuotteesta tai palvelusta, ja haluavat osallistua sisällön tuottamiseen. Erilaiset kilpailut, interaktiiviset palvelut ja monenlaiset ladattavat kohteet, kuten esimerkiksi kuvat, ääninäytteet tai esitteet, houkuttelevat kuluttajia ja vaikuttavat siihen, että asiakas muistaa tuotteen tai palvelun paremmin. (Paavilainen 1999, 113.) Verkkokauppojen positiivisiksi puoliksi koetaan se, että ostokset saa tehdä itsenäisesti, kukaan ei ole painostamassa eikä hoputtamassa ja kuluttaja saa itse kontrolloida tapahtumia. Perinteisessä kaupassa taas tehdään ostoksia usein yhdessä perheen, ystävien, muiden ostajien ja myyntimiesten kanssa. Verkossa voi taas toimia anonyyminä ja ilman niin kutsuttua faceto-face kontaktia. Kukaan ei seuraa henkilön ostokäyttäytymistä ja kuluttaja voi toimia itsenäisesti. Kuitenkin verkko-ostajat näkevät positiivisena sen, että joitain tietoja jää talteen seuraavaa ostokertaa varten, kuten luottokortin numero, jotta seuraavat transaktiot hoituisivat entistä nopeammin. (Gilly & Wolfinbarger 2000, 196.) Tuotteiden räätälöintimahdollisuus tekee virtuaalikaupankäynnin erityisen suosituksi. Kuluttaja voi tehdä verkossa persoonallisia tilauksia tuotteista tai palveluista makunsa, tyylinsä, kokonsa ja muiden ominaisuuksien mukaan. (K. & T. Lampikoski 2000, 151.) Kuluttajat voivat julkaista helposti mielipiteitään Internetissä esimerkiksi eri sivustojen keskustelukanavilla. Kuluttajan ajatuksia, tuntemuksia ja näkemyksiä tuotteista sekä palveluista voidaan julkaista laajalti Internetissä. Julkaistut mielipiteet näyttelevät myös suurta roolia markkinoinnissa. Oletettavasti keskustelukanavien keskustelut lisäävät tuotteiden mielenkiintoa ja keskustelut tuovat sivustoon liittyviin tuotteisiin tai palveluihin asiaan kuuluvuutta ja uskottavuutta sekä ne luovat keskustelijoiden keskuuteen yhteisöllisyyden tunnetta. (Haugtvedt ym. 2005, 35.) Paavilainen (1999, 112) listaa Internetissä suoritetun suoramarkkinoinnin etuja, joita ovat ajankohtaisuus, nopeus ja asiakkaan tarpeisiin vastaaminen. Myös kustannussäästöt nousevat tärkeiksi tekijöiksi esimerkiksi sähköpostin lähettäminen on lähes ilmaista. Leskinen toteaa, että uusien tietoteknisten laitteiden kehittäminen ja palveluinnovaatiot toteutuvat nykyään rinnakkain. Asiointi, tietojen siirto ja vastavuoroinen yhteydenpito alkaa 12

19 olla verkkopalveluiden vakiopalvelua, joiden käyttöä kuluttajat ovat hyvin omaksuneet. Myös kasvokkain tapahtuva palvelu on teknisesti mahdollista verkkopalveluna näyttöpäätteiden kautta. (Leskinen 2005, 33.) Åbergin (2000, 188) mukaan mainonnan tärkein tehtävä on saattaa kiinnostunut asiakas tuotteen tai palvelun ääreen tai palauttaa se hänen mieleensä kohtaamistilanteessa esimerkiksi tv:stä tuttu -ilmiöllä. Internetissä mainostaessa pyritään lisäksi houkuttelemaan asiakas yrityksen verkkosivuille ja saamaan sitä kautta kuluttaja kiinnostuneeksi tuotteesta tai palvelusta. Kuluttajalla on monesti myös mahdollisuus ostaa tuote tai palvelu välittömästi verkon kautta hyvin helposti. Internet on ennen kaikkea monipuolinen markkinointiviestinnän kanava Internetin ongelmia kaupankäynnissä ja markkinointiviestinnässä Internetin ongelmina sähköiselle kaupankäynnille ja markkinoinnille ovat muun muassa lainsäädäntöön, kulttuuriin, tekniikkaan, luottamuksen puutteeseen ja yksityisyyteen liittyvät ongelmat. Ongelmina voidaan pitää myös toisinaan brandin siirtämistä virtuaaliseen ympäristöön, jakelujärjestelmien toimivuutta yhdeltä yhdelle -markkinoinnissa, markkina-alueen rajaamista paikallisesti globaalissa verkossa ja toimittajasuhteiden säilymistä. (Ahola ym. 2002, 39.) Elektronisessa kaupankäynnissä olisi kyettävä luomaan asiakkaan ja kauppiaan välille tietty luottamus ja turvallisuudentunne. Tiedon eheys, standardointi ja tietoturvallisuus ovat myös asioita, jotka koetaan verkkokaupan suuriksi haasteiksi. Elektroniseen kaupankäyntiin ryhtyminen ei myöskään ole ilmaista, eikä aina välttämättä ollenkaan kannattavaa tai kustannustehokasta. Aloituskustannukset saattavat olla hyvinkin korkeat ja varmoja takeita menestyksestä ei koskaan liiketoiminnassa ole. Verkkoympäristöissä vallitsee myös kova kilpailu ja asiakkaista kamppailu on yhtä kovaa kuin perinteisissäkin kauppapaikoissa. Kiinteän asiakassuhteen luominen on verkkokaupassakin pitkä ja vaikea prosessi, joka vaatii molemmilta osapuolilta vahvaa sitoutumista ja panostusta yhteistyöhön. (Awad 2002, 18.) Huonoiksi puoliksi verkkokaupankäynnissä on mainittu muun muassa se, ettei tavaroita voi kosketella eikä sovittaa. Monet kuluttajat kokevat, että esimerkiksi kengät ja vaatteet tulisi saada sovittaa ennen ostopäätöstä. Myös se, ettei verkkokaupassa apu ole helposti saatavilla eikä ole ketään henkilöä avustamassa, on koettu verkkokaupan huonoksi puoleksi. Verkkokaupassa voi saada apua esimerkiksi sähköpostin välityksellä, mutta vastauksen saaminen vie usein liian kauan aikaa. Negatiiviseksi on koettu myös se, ettei kuluttaja voi kokea välitöntä mielihyväntunnetta ostohetkellä, koska hän ei saa tuotetta tai palvelua heti itselleen. Kuluttajien mielestä käsittely- ja toimitusmaksut tulisivat myös olla selvästi näkyvillä ja olla esimerkiksi suoraan lisättynä tuotteeseen, jotta lopullisen hinnan tietäisi heti ja vaivattomasti. Tuotteen palautus koetaan joskus myös ongelmalliseksi ja siitä aiheutuu usein kustannuksia. Kuluttajat pienentävät palautusriskiä ostamalla enimmäkseen kulutushyödykkeitä tai tuotteita, jotka ovat 13

20 heille joko ennestään tuttuja, tai he ovat nähneet samoja tuotteita perinteisissä kaupoissa. (Gilly & Wolfinbarger 2000, 191.) Verkkopalveluiden käyttöön liittyy paljon myös ongelmia, jotka liittyvät käyttäjien osaamattomuuteen käyttää sähköisiä palveluita. Monet muutokset ovat tapahtuneet nopeasti, jonka vuoksi esimerkiksi monista kunnista puuttuu taloudellisia ja tiedollisia resursseja sekä taitoresursseja kehittää sähköisiä palveluita. Monet kuluttajat ovat jopa haluttomia lähtemään ylipäänsä tutustumaan Internetiin johtuen omista ennakkoluuloista, osaamattomuudesta ja resurssien puutteesta. Jo siirtyminen sähköisiin palveluihin on perinteisiin toimintatapoihin tottuneille henkilöille suuri ponnistus minkä tahansa tiskin molemmilla puolilla. (Leskinen ym. 2005, 32.) Leskisen mukaan verkkopalvelujen lisääntyessä olisi syytä pitää mielessä, että Internet kykenee edistämään kaikkien kansalaisten hyvinvointia ainoastaan silloin, jos se edistää myös niiden hyvinvointia, jotka eivät voi tai halua niitä käyttää. Globalisaatio ja Internet muokkaavat kansalaisista entistä vaativimpia kuluttajia. Kansalaisten vaatimusten, palvelujen kysynnän ja taloudellisten resurssien niukkuus pakottavat kansalaiset ottamaan enemmän vastuuta tarvitsemistaan palveluista ja niiden hankkimisesta. (Leskinen ym. 2005, ) Kuluttajat löytävät hyvin harvoin vahingossa tiensä esimerkiksi Elias.fi-Internet-sivuille. Yleisesti voidaan todeta Internetin heikkoutena olevan se asia, ettei kukaan löydä Internet-sivuille, ellei niille ole linkkiä toiselta sivulta tai elleivät sivut löydy hyvin Internetin hakukoneista tärkeillä aiheeseen liittyvillä hakusanoilla. Jos verkkomyyjä on muusta toiminnastaan tunnettu, ei asiakkaalla ole yleensä mitään riskiä ostaa tältä myös verkosta. Verkkoon on tullut kuitenkin paljon uusia yrityksiä, jotka ovat lähteneet myymään tuotteita tai palveluita erityisesti ja vain verkon kautta. Näillä uusilla tulokkailla on yleensä kaksi kynnystä ylitettävänä: tunnettuuskynnys eli miten saada kauppapaikka asiakaskunnan joukossa tunnetuksi ja luotettavuuskynnys eli miten saada verkkokauppa niin uskottavaksi, että siihen luotetaan samaan tapaan kuin perinteisiin tunnettuihin myyjiin. Ensin mainittu kynnys edellyttää uusilta verkkokauppiailta, että nämä tekevät näkyvää mediatunnettuutta, jonka kautta kauppapaikka saadaan asiakaskohderyhmän yleiseen tietoisuuteen. Yleisesti ottaen mitä suuremmalta ja tunnetummalta yritys näyttää, sitä luotettavampana yritystä pidetään. Luotettavuuskynnyksen poistaminen edellyttää varsinkin sitä, että verkkosivut tehdään erittäin ammattimaisen oloisesti. Yleisesti ottaen tilanne korostuu, kuinka suuri tuotteen tai palvelun arvo on. Mitä suurempi ja merkittävämpi hankinta on kuluttajalle, sen tärkeämpänä hän pitää sitä, että hän voi olla vakuuttunut hankintansa toimivuudesta. (Rope & Pyykkö 2003, 232.) Tunkeileva mainonta on erittäin vastenmielistä Internetin käyttäjille. Yrityksen maine voi tahraantua vääränlaisella käytöksellä Internetissä. Esimerkiksi sähköpostin lähettäminen pyytämättä tai epäasialliset mainokset uutisryhmissä voivat aiheuttaa nopeasti vihaisia reaktioita. Kaikki Internetissä olevat tekstit ja taiteet ovat myös tekijänoikeuksien alaisia. Yleisesti sanotaan, että yritys tai organisaatio voi tavoittaa kuluttajat pienellä vai- 14

Integroitu markkinointiviestintä

Integroitu markkinointiviestintä Markkinoinnin perusteet 23A00110 Videoluento I Integroitu markkinointiviestintä Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Markkinointiviestintä (marketing communication)

Lisätiedot

Tämä opas on luotu verkkosivujen omistajille, verkkosivujen hankkimista

Tämä opas on luotu verkkosivujen omistajille, verkkosivujen hankkimista Tämä opas on luotu verkkosivujen omistajille, verkkosivujen hankkimista suunnitteleville sekä kaikille verkkosivujen kehittämisestä kiinnostuneille. Tässä oppaassa keskitytään perusasioihin, joiden korjaaminen

Lisätiedot

KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN

KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN Kuinka myyn heille? JANNE HEPOLA 17.11.2016 JANNE HEPOLA Markkinoinnin tohtorikoulutettava Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa Erityisosaaminen kuluttajakäyttäytyminen,

Lisätiedot

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke Eveliina Toivonen 9.9.2016 www.hamk.fi TIETOISKUN SISÄLTÖ 1. Markkinoinnin perusperiaatteet 2. Verkkomarkkinoinnin kolme teemaa

Lisätiedot

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen.

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen. MAINONTA MED1 MITÄ MAINONTA ON?! Perinteisiä määritelmiä:! Mainonta on maksettua useille vastaanottajille suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai

Lisätiedot

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen Klikit Myynniksi Raahe 31.10.2016 Jaakko Suojanen Sisältö Verkossa myyminen Tehokas verkkosivu Liikennemäärän kehittäminen Hakukoneoptimointi Google Adwords Facebook Konversion kehittäminen Jaakko Suojanen

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

Mikä ihmeen brändi? Mitä brändäämisellä tarkoitetaan? Miten erottautua? Entä kannattaako brändäys yksin?

Mikä ihmeen brändi? Mitä brändäämisellä tarkoitetaan? Miten erottautua? Entä kannattaako brändäys yksin? KTT, dosentti Saila Saraniemi, Oulun yliopisto, markkinoinnin laitos Rokua 24.8.2013 Mikä ihmeen brändi Mitä brändäämisellä tarkoitetaan Miten erottautua Entä kannattaako brändäys yksin 1 2 Jokainen tuo

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

Mobiilikanavan mahdollisuudet kauppakeskuksille

Mobiilikanavan mahdollisuudet kauppakeskuksille Mobiilikanavan mahdollisuudet kauppakeskuksille Markkinaselvityksen tulokset ja näkemyksiä kehityksestä 20.10.2011 www.nearme.fi Mitkä ovat kauppakeskuksenne kehitystarpeet nykyisille ja uusille kanaville?

Lisätiedot

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Tuotteita käyttävistä ihmisistä on tullut parempia mainoksia, kuin perinteisistä medioista Miksi näin on? 3

Lisätiedot

Käsitteitä ja määritelmiä

Käsitteitä ja määritelmiä Käsitteitä ja määritelmiä Sanomalehti on 1-7 kertaa viikossa ilmestyvä, maksullinen ja painettu julkaisu, joka sisältää uutisia, artikkeleita, kirjeitä, kommentteja, mielipiteitä ja mainoksia. Lisäksi

Lisätiedot

24.11 Verkkokonsulttien työpaja. Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Kaisa Kostamo-Pääkkö

24.11 Verkkokonsulttien työpaja. Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Kaisa Kostamo-Pääkkö 24.11 Verkkokonsulttien työpaja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Kaisa Kostamo-Pääkkö TAVOITTEENA Lisätä virtu.fi palveluiden tunnettavuutta ja käyttöä TOTEUTUS 1. ssa tuettiin tietoa ensin esteistä/haasteista,

Lisätiedot

Työnhaku 2.0. #viestikoulu. 11.2.2016 Sanna Saarikangas

Työnhaku 2.0. #viestikoulu. 11.2.2016 Sanna Saarikangas Työnhaku 2.0 A s i a n t u n t i j a b r ä n d i v e r k o s s a, t y ö n h a k u s o m e s s a j a v i s u a a l i n e n C V 11.2.2016 Sanna Saarikangas Mitä? Ohjelmassa Miten ja miksi työnhaku on muuttunut

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA APTEEKIN JA ASIANTUNTIJAN TYÖKALUNA

SOSIAALINEN MEDIA APTEEKIN JA ASIANTUNTIJAN TYÖKALUNA SOSIAALINEN MEDIA APTEEKIN JA ASIANTUNTIJAN TYÖKALUNA SOSIAALINEN MEDIA APTEEKIN JA ASIANTUNTIJAN TYÖKALUNA Sosiaalinen media on tärkeä ja keskeinen väline ihmisten ja organisaatioiden välisessä kanssa

Lisätiedot

Kampanjoinnilla vaikuttaminen. Viestintäpäällikkö Kaisa Hara

Kampanjoinnilla vaikuttaminen. Viestintäpäällikkö Kaisa Hara Kampanjoinnilla vaikuttaminen Viestintäpäällikkö Kaisa Hara 21.5.2014 Liikenneturva Edistää tieliikenteen turvallisuutta vaikuttamalla liikennekäyttäytymiseen Keinoina viestintä, valistus ja koulutus Valtakunnallinen

Lisätiedot

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma 2014-2018 Valtorin mielikuva Innovatiivisuus on toiminnan jatkuvaa kehittämistä sekä ideoiden ja innovaatioiden synnyn mahdollistamista.

Lisätiedot

Kaupan liitto 26.10.2011

Kaupan liitto 26.10.2011 Kaupan liitto 26.10.2011 MIKKO KNUUTTILA TOIMINUT DIGITAALISEN MARKKINOINNIN JA SÄHKÖISEN KAUPANKÄYNNIN KEHITYS- JA JOHTOTEHTÄVISSÄ YLI 10 VUOTTA VIIMEISIMPÄNÄ VASTANNUT DNA:N DIGIMARKKINOINNISTA JA 1.

Lisätiedot

Digitaalinen media ja lasten seksuaalinen hyväksikäyttö. Mari Laiho Lasten suojelu digitaalisessa mediassa Pelastakaa Lapset ry

Digitaalinen media ja lasten seksuaalinen hyväksikäyttö. Mari Laiho Lasten suojelu digitaalisessa mediassa Pelastakaa Lapset ry Digitaalinen media ja lasten seksuaalinen hyväksikäyttö Mari Laiho Lasten suojelu digitaalisessa mediassa Pelastakaa Lapset ry Joulukuu 2011 Lapsen oikeudet YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus valtioita

Lisätiedot

Verkkokauppa ja Kotisivut

Verkkokauppa ja Kotisivut Kaupan liiton verkkokauppa -koulutus 2011 6.4.2011 Hotelli Radisson Blu Royal Verkkokauppa ja Kotisivut Markku Korkiakoski, Vilkas Group Oy Agenda Vilkas Group Oy:n esittely Käsitteitä? Monikanavainen

Lisätiedot

Liiketoiminnan siirtäminen uusille IT alustoille

Liiketoiminnan siirtäminen uusille IT alustoille Liiketoiminnan siirtäminen uusille IT alustoille AKVAn Syysseminaari Pia Ek, Counsel Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy 26.9.2012 Castrén & Snellman Rakenne Taustatietoja Markkinointi uusien kanavien

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖN OSTOLLA KILPAILUETUA OSUUSKUNNALLE

OSAKEYHTIÖN OSTOLLA KILPAILUETUA OSUUSKUNNALLE OSAKEYHTIÖN OSTOLLA KILPAILUETUA OSUUSKUNNALLE Saila Rosas KTT Pankinjohtaja, Länsi-Kymen Osuuspankki Poimintoja 15.12.2015 tarkastetusta väitöskirjasta Co-operative acquisitions the contextual factors

Lisätiedot

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke Eveliina Toivonen www.hamk.fi TYÖPAJAN SISÄLTÖ 1. Kuulumiset 2. Kertaus aiemmasta tietoiskusta 3. Uusia ideoita 4. Tärpit

Lisätiedot

KURKISTUS ÄLYKKÄÄN MARKKINOINNIN MAAILMAAN. Kuinka tiedolla johdettu markkinointi nähdään Suomessa?

KURKISTUS ÄLYKKÄÄN MARKKINOINNIN MAAILMAAN. Kuinka tiedolla johdettu markkinointi nähdään Suomessa? 1 KURKISTUS ÄLYKKÄÄN MARKKINOINNIN MAAILMAAN Kuinka tiedolla johdettu markkinointi nähdään Suomessa? Aiemman tutkimuksemme* mukaan markkinoinnin johtaminen tiedolla parantaa markkinoinnin tuottoastetta

Lisätiedot

ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN

ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN Linnoitustie 4 Violin-talo 5 krs., FI-02600 Espoo www.triplewin.fi will invest into customer experience leadership Miten rakennetaan asiakaskokemuksen johtamiseen toimiva

Lisätiedot

JOB SHOPPING. Toisen lähestymiskulman työelämään siirtymiselle tarjoaa job shopping käsite. Töiden shoppailu on teoria työmarkkinoilla liikkumisesta.

JOB SHOPPING. Toisen lähestymiskulman työelämään siirtymiselle tarjoaa job shopping käsite. Töiden shoppailu on teoria työmarkkinoilla liikkumisesta. JOB SHOPPING Toisen lähestymiskulman työelämään siirtymiselle tarjoaa job shopping käsite. Töiden shoppailu on teoria työmarkkinoilla liikkumisesta. Kyse on sopivan työpaikan etsimisestä, kun työntekijä

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Markkinoijan muistilista

Markkinoijan muistilista Markkinoijan muistilista Technopolis Business Breakfast, Lappeenranta 15.9.2016 VT, OTL Paula Paloranta, Keskuskauppakamari Esitys Kuvan käyttö markkinoinnissa Markkinoinnin tunnistettavuus Testituloksiin

Lisätiedot

To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e. O h j a u s r y h m ä 1 3. 3.

To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e. O h j a u s r y h m ä 1 3. 3. To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e O h j a u s r y h m ä 1 3. 3. 2 0 1 4 L a h t i E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Sopimukselliset velvoitteet velvoite tiedottaa hankkeesta ja sen saamasta rahoituksesta tarkoituksenmukaisesti, avoimesti ja

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

Asiakaspalvelu- ja myyntisuoritusten arviointi

Asiakaspalvelu- ja myyntisuoritusten arviointi ASIAKASPALVELUSUORITUSTEN ANALYSOINTI Asiakaspalvelu- ja myyntisuoritusten arviointi Seuraavan, alla olevan helpon työkalun avulla voit itse nopeasti arvioida myynnissä ja asiakaspalvelussa työskentelevien

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen Asiakaskyselyn 2013 tulokset

Varhaiskasvatuksen Asiakaskyselyn 2013 tulokset Varhaiskasvatuksen Asiakaskyselyn 2013 tulokset Kyselyyn vastaajia 3217 henkilöä Englanninkieliseen kyselyyn vastaajia 22 henkilöä Vastaajia yhteensä 3239 henkilöä Generated on 22.03.2013 07:50 Taustatiedot

Lisätiedot

Gradu-seminaari (2016/17)

Gradu-seminaari (2016/17) Gradu-seminaari (2016/17) Tavoitteet Syventää ja laajentaa opiskelijan tutkimusvalmiuksia niin, että hän pystyy itsenäisesti kirjoittamaan pro gradu -tutkielman sekä käymään tutkielmaa koskevaa tieteellistä

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE LIITE 1 1 (2)

KYSELYLOMAKE LIITE 1 1 (2) KYSELYLOMAKE LIITE 1 1 (2) Hei! Olemme tekemässä opinnäytetyötä liittyen liiketalouden opintoihimme. Työmme käsittelee kylkiäisiä ja muita lisäetuuksia kuluttajan näkökulmasta. Kyseisellä lomakkeella haluamme

Lisätiedot

Verkkosivut tuloskuntoon

Verkkosivut tuloskuntoon Verkkosivut tuloskuntoon 10 tapaa kasvattaa yrityksen verkkosivuston markkinointivoimaa Jari Juslén 2013-2-7 Jari Juslén Jari Juslén KTM, MBA Yrittäjä, Akatemia 24/7 Oy Konsultoint, koulutukset, markkinointpalvelut

Lisätiedot

Leena Erola, 26.1.2016

Leena Erola, 26.1.2016 Leena Erola, 26.1.2016 Sisältö Liikeidea ja sen merkitys markkinoinnin päätöksiin Mitä markkinointi on? Markkinoinnin kilpailukeinot Mainonnan ABC Liikeidea Mitä? Kenelle? Miten? = näkemys ja päätös siitä,

Lisätiedot

Elämä on 10 % sitä mitä sinulle tapahtuu ja 90 % sitä miten siihen reagoit

Elämä on 10 % sitä mitä sinulle tapahtuu ja 90 % sitä miten siihen reagoit MINÄKUVA JA ASENNE Johdanto Elämä on 10 % sitä mitä sinulle tapahtuu ja 90 % sitä miten siihen reagoit O losuhteet vaihtelevat mutta kytkeytyvät meihin siinä, miten me niihin asennoidumme. Tässä jaksossa

Lisätiedot

Tärkeimmät palvelut hakutulosten kärjessä CASE MM-KONEURAKOINTI

Tärkeimmät palvelut hakutulosten kärjessä CASE MM-KONEURAKOINTI Tärkeimmät palvelut hakutulosten kärjessä CASE MM-KONEURAKOINTI Toimiala: Rakennuspaikan valmistelutyöt Yritys: MM-Koneurakointi Oy Olen saanut rahoilleni vastinetta ja olen tyytyväinen yhteistyöhön 45

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018

JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018 JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018 johtoryhmä 12.5.2015 YT-ryhmä 5.6.2015 johtokunta 18.6.2015 yhtymäkokous 2.12.2015 Sisältö 1. Tausta 2 2. Terveydenhuollon kuntayhtymän viestintää ohjaavat säädökset

Lisätiedot

Sosiaalinen media matkailualalla. Harto Pönkä,

Sosiaalinen media matkailualalla. Harto Pönkä, Sosiaalinen media matkailualalla Harto Pönkä, 23.02.2010 83 prosenttia vastaajista toteaa, ettei sosiaalisilla medioilla ole roolia yritysten markkinoinnissa, 74 prosentin mukaan ei viestinnässäkään. Lähde:

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5)

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) 143 Lausunto ehdotuksesta valtionhallinnon viestintäsuositukseksi HEL 2016-010244 T 00 01 06 Päätös Päätöksen perustelut toteaa valtioneuvoston kanslialle lausuntonaan

Lisätiedot

Terveyspalveluiden tarve sosiaalisessa mediassa tulevaisuudessa?

Terveyspalveluiden tarve sosiaalisessa mediassa tulevaisuudessa? Terveyspalveluiden tarve sosiaalisessa mediassa tulevaisuudessa? Nuorten näkemyksiä Emilia Martimo & Minna Tolonen Sairaanhoitajakoulutusta 120 vuotta Oulussa juhlakonferenssi 22.9.2016 NUORTEN NÄKEMYKSIÄ

Lisätiedot

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen.

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Tutkittua tietoa & punnittuja näkemyksiä. Osallistu, innostu

Lisätiedot

ANTTI ISOKANGAS & RIKU VASSINEN

ANTTI ISOKANGAS & RIKU VASSINEN ANTTI ISOKANGAS & RIKU VASSINEN Me kirjoittajat tapasimme toisemme ensimmäisen kerran alkuvuodesta 2008 haastattelun merkeissä. Riku oli juuri aloittanut tuolloin maailman suosituimman verkkoyhteisön,

Lisätiedot

Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi!

Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi! Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi! 1 1 Online - matkatoimistot lentomyynnin voittajia 2 2 1 Nettimatkatoimiston myynnin jakauma 86 % Lennot 13 % Hotellit, autot ym. 1% Paketointi

Lisätiedot

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto HINTAVASTAVÄITTEE T TYÖKIRJA.docx UUSASIAKASHANKINTA Johdanto Laatu on paras liiketoimintasuunnitelma M iten löytää enemmän ja parempia uusia asiakkaita, on yksi myyjän ydintaidoista. Millainen strategia

Lisätiedot

Nam, mistä tätä saa? Asiakaskohtaaminen myyntitapahtumassa

Nam, mistä tätä saa? Asiakaskohtaaminen myyntitapahtumassa Tiistai 23.8.2016 Balentor Oy - Dokumentin ja sen liitteiden sisältämän tiedon tai tietojen osan levittäminen, siirtäminen, julkaiseminen, kopioiminen, saattaminen yleisön saataviin, uudelleen tuottaminen

Lisätiedot

KuntaKesu 2020: Osaava Espoolainen- Oppiva Espoo

KuntaKesu 2020: Osaava Espoolainen- Oppiva Espoo KuntaKesu 2020: Osaava Espoolainen- Oppiva Espoo Espoo on osaavien ihmisten kunta, joka tunnetaan oikeudenmukaisena, asukas- ja asiakaslähtöisenä sekä vastuullisena edelläkävijänä nyt ja tulevaisuudessa.

Lisätiedot

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville?

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mikä on tutkimusohjelman tai hankkeen tulos? Tutkijoille työtä, opinnäytteitä, meriittejä

Lisätiedot

TE-Digi Työ markkina tori. Työnhakijoiden ja työnantajien digitaalinen kohtauspaikka

TE-Digi Työ markkina tori. Työnhakijoiden ja työnantajien digitaalinen kohtauspaikka TE-Digi Työ markkina tori Työnhakijoiden ja työnantajien digitaalinen kohtauspaikka Työmarkkinatori kauppapaikkana Myyjä Kautta aikojen on tori toiminut kauppapaikkana, jossa tarjonta ja kysyntä kohtaavat

Lisätiedot

PLUSMARK PRINTTI TÄNÄÄN JA MITÄ SE MAKSAA?

PLUSMARK PRINTTI TÄNÄÄN JA MITÄ SE MAKSAA? PLUSMARK PRINTTI TÄNÄÄN JA MITÄ SE MAKSAA? HENGÄHDYSTAUKO PRINTTI ON KUOLLUT? Mieti, jos postilaatikostasi tulisi yhtä paljon mainoksia kuin mitä näät päivän aikana sähköisessä muodossa? Et ehkä edes

Lisätiedot

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO Katja Reinikainen Kansalaisareena 2016 Taustaa Tiedotteen kirjoittaminen lähtee tarpeesta tiedottaa yhteisöä/organisaatiota koskevasta asiasta. Tiedotteen tarkoitus

Lisätiedot

Luento 5, , Markkinointiviestintä Vastuuopettaja Miia Jaatinen, valtiot.tri, dosentti Kurssiassistentti Jenni Kaarne

Luento 5, , Markkinointiviestintä Vastuuopettaja Miia Jaatinen, valtiot.tri, dosentti Kurssiassistentti Jenni Kaarne TU-C9280 Viestintä 1 Luento 5, 14.10.2016, Markkinointiviestintä Vastuuopettaja Miia Jaatinen, valtiot.tri, dosentti Kurssiassistentti Jenni Kaarne Agenda Alustus Keskustelua Ryhmätyö: Aallon markkinointiviestinnän

Lisätiedot

Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa

Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa Tomi-Pekka Juha, Sector Manager, GS1 Finland Oy 08.10.2015 Sisältö GS1 Finland GS1 ja verkkokauppa GS1 järjestelmä

Lisätiedot

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä.

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Ratkaisumyynti: mahdollisuuksia

Lisätiedot

MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT

MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT Johdanto Mahdollisuus koputtaa harvoin ovellesi. Koputa sen sijaan mahdollisuuden ovea, jos toivot pääseväsi sisään. J okaisen myyjän on hyvä tiedostaa miten ja miksi pitää

Lisätiedot

MARTAT VERKOSSA. Jouko Marttila

MARTAT VERKOSSA. Jouko Marttila MARTAT VERKOSSA Jouko Marttila 1.10.2016 Mobiili-internet on ykkönen Lähes puolet asiakkaista hakee tietoa sosiaalisesta mediasta ostopäätösten tueksi Facebook Yritykset käyttävät markkinointiin ja asiakaspalveluun.

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

Uudistetun Janettiedonhakupalvelun

Uudistetun Janettiedonhakupalvelun Uudistetun Janettiedonhakupalvelun kehittäminen Jyväskylän ammattikorkeakoulun kirjasto 17.3.15 Anne Pajunen YMP13S1 Uudistettu Janet-tiedonhakupalvelu Uudistettu Janet-tiedonhakupalvelu tarjoaa hakumahdollisuuden

Lisätiedot

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012 Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo Sosiaalityön, varhaiskasvatuksen ja perheen kokemuksia päiväkodissa tapahtuvasta moniammatillisesta yhteistyöstä

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

4 ensimmäistä sähköpostiasi

4 ensimmäistä sähköpostiasi 4 ensimmäistä sähköpostiasi 1 Ohjeet Nyt rakennetaan neljä viestiä, jotka voit lähettää sähköpostilistallesi. Jos et vielä osaa rakentaa sähköpostilistaa, lue tämä kirjoitus: http://www.valmentaja-akatemia.fi/sahkopostilista/

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Syventävien opintojen tutkielman arviointi

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Syventävien opintojen tutkielman arviointi Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Syventävien opintojen tutkielman arviointi Syventävien opintojen tutkielmat arvioidaan 5-portaisella asteikolla arvosanoilla (1) välttävä, (2) tyydyttävä, (3) hyvä,

Lisätiedot

Torstai Mikkeli

Torstai Mikkeli Torstai 14.2.2013 Mikkeli OSUVA (2012 2014) - Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät sosiaali- ja terveydenhuollossa. hanke tutkii minkälaisilla innovaatiojohtamisen toimintatavoilla

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita 3 BLOGI Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita

Lisätiedot

Tämä tutkimus on tehty Euroopan komission Suomen-edustuston toimeksiannosta Taloustutkimus Oy:ssä.

Tämä tutkimus on tehty Euroopan komission Suomen-edustuston toimeksiannosta Taloustutkimus Oy:ssä. 1. JOHDANTO Tämä tutkimus on tehty n toimeksiannosta Taloustutkimus Oy:ssä. Tutkimuksen tavoitteet ja kohderyhmä Tutkimuksella pyrittiin selvittämään miten n maakunnan asukkaat suhtautuvat Euroopan Unionin

Lisätiedot

Kaupan digimurros. Juha Ilvonen HOK-Elanto

Kaupan digimurros. Juha Ilvonen HOK-Elanto Kaupan digimurros Juha Ilvonen HOK-Elanto Kaupanalan keskeisiä muutosvoimia tällä hetkellä Hidas talouskasvu Kilpailun lisääntyminen Sääntelyn purku Digitalisaatio Heikko ostovoimakehitys Kuluttajien

Lisätiedot

Suomalaisen Työn Liiton yhteisökuva Liiton Surveypal-nettitutkimus

Suomalaisen Työn Liiton yhteisökuva Liiton Surveypal-nettitutkimus Suomalaisen Työn Liiton yhteisökuva 2010 Liiton Surveypal-nettitutkimus 27.12.2010 13.1.2011 Henkilöstön palvelukyky JÄSENET 2010 30 37 JÄSENET 2008 32 35 Liiton henkilöstön palvelukyky JÄSENET 2006 JÄSENET

Lisätiedot

Vakuutusalan asiakastyytyväisyys korkealla tasolla Yrityspuoli nousussa

Vakuutusalan asiakastyytyväisyys korkealla tasolla Yrityspuoli nousussa EPSI Rating Vakuutus 2016 Päivämäärä: 14-11-2016 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 569 1921 Sähköposti:

Lisätiedot

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA Tapani Takalo Lapin korkeakoulukirjasto, yliopisto, taide 17.11.2011 1. Johdanto Lapin yliopiston taidekirjastossa on selvitetty taidekirjaston kokoelmiin

Lisätiedot

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala 19.5.2009 1 Julkisen palvelutuotannon tehostaminen Resurssit Tarpeet, Vaateet, Odotukset Julkista kehittämällä johtaminen,

Lisätiedot

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti 2 4. 1 1. 2 0 1 6 Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti Hanna Repo, Asiakkuusjohtaja Risto Laine, Myyntijohtaja Otavamedia OMA Autamme asiakkaitamme luomaan merkityksellistä vuorovaikutusta

Lisätiedot

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Käyttäjien osallistuminen suunnitteluprosessiin

Lisätiedot

Kristina Ruuskanen TV09S1M1

Kristina Ruuskanen TV09S1M1 Kristina Ruuskanen TV09S1M1 1/24 1. Johdanto 2. Digitaalinen markkinointi 3. Digitaalisen markkinoinnin muotoja 4. Suosituimmat digitaalisen markkinoinnin keinot 5. Digitaalisen markkinoinnin käytön syyt

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen KEMIA Kemian päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja

Lisätiedot

arvioinnin kohde

arvioinnin kohde KEMIA 8-lk Merkitys, arvot ja asenteet T2 Oppilas asettaa itselleen tavoitteita sekä työskentelee pitkäjänteisesti. Oppilas kuvaamaan omaa osaamistaan. T3 Oppilas ymmärtää alkuaineiden ja niistä muodostuvien

Lisätiedot

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Technopolis Tampere 20.11.2012 Työpajan tuotokset sivuilla 4-9 Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Miten yritys parhaiten rakentaa ja kehittää: Markkinaketteryyttä

Lisätiedot

PR, mediasuhteet ja journalismi. Timo Pihlajamäki HUMAK INNOverkko 2012

PR, mediasuhteet ja journalismi. Timo Pihlajamäki HUMAK INNOverkko 2012 PR, mediasuhteet ja journalismi Timo Pihlajamäki HUMAK INNOverkko 2012 Viestinnän ja markkinoinnin integraatio Imago Brandi Maine Yksinkertainen viestinnän perusasetelma Lähde: Karvonen, E. Suomalainen

Lisätiedot

ONKO IÄLLÄ MERKITYSTÄ? ERI SUKUPOLVET KULUTTAJINA TULEVAISUUDESSA

ONKO IÄLLÄ MERKITYSTÄ? ERI SUKUPOLVET KULUTTAJINA TULEVAISUUDESSA ONKO IÄLLÄ MERKITYSTÄ? ERI SUKUPOLVET KULUTTAJINA TULEVAISUUDESSA Terhi-Anna Wilska Jyväskylän yliopisto Myynnin ennakointikamari 10.11.2015 Kulutuksen nykytila ja trendit Mikä on iän ja sukupolven merkitys

Lisätiedot

Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen?

Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen? Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen? 1 Olet päättänyt perustaa yrityksen tai olet sen jo perustanut. Kertoaksesi potentiaalisille asiakkaillesi, että olet olemassa,

Lisätiedot

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 1 MIKSI TÄMÄ TUTKIMUS? Kuudes iareena ja neljäs julkistettu tutkimus Tutkimuksen teemana

Lisätiedot

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen ASIAKKAAN ODOTTAMA ARVO MAASEUTUMATKAILUN SEGMENTOINNIN JA TUOTEKEHITYKSEN PERUSTANA Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin 25.11.2011

Lisätiedot

JARI JUSLÉN NETTI. mullistaa markkinoinnin. Hyödynnä uudet mahdollisuudet

JARI JUSLÉN NETTI. mullistaa markkinoinnin. Hyödynnä uudet mahdollisuudet JARI JUSLÉN NETTI mullistaa markkinoinnin Hyödynnä uudet mahdollisuudet TALENTUM 2009 Copyright 2009 Talentum Media Oy ja tekijä Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Riikka Rajapuro Taitto: Lapine Oy ISBN

Lisätiedot

KIRSI PIHA RYTMI- HÄIRIÖ

KIRSI PIHA RYTMI- HÄIRIÖ KIRSI PIHA RYTMI- HÄIRIÖ TARTU MAHDOLLISUUKSIIN TAI KUOLE TALENTUM PRO HELSINKI 2015 3 Copyright 2015 Talentum Media ja Kirsi Piha Kansi ja ulkoasu: Pertti Immonen, Ellun Kanat Taitto: Maria Mitrunen 978-952-14-2660-5

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Case Marks & Spencer. Lingerie Heaven

Case Marks & Spencer. Lingerie Heaven Case Marks & Spencer Lingerie Heaven Marks & Spencer casen taustaa Marks & Spencerin alamäki vuosina 1997-2000 oli yhtä paljon puhuttu kuin sen virkoaminen vuosina 2001-2003. Myynnin alamäen aikana alusvaatteet

Lisätiedot

Sosiaalisen median pelisäännöt. FC Honka ry

Sosiaalisen median pelisäännöt. FC Honka ry Sosiaalisen median pelisäännöt FC Honka ry 16.05.2016 Honkalaisuus on tukemista, jakamista ja arvostamista Honkalaiseen perheeseen kuuluvat niin pelaajat kuin heidän läheisensä, joukkueiden ja seuran toimijat

Lisätiedot

TIEDONHAKU INTERNETISTÄ

TIEDONHAKU INTERNETISTÄ TIEDONHAKU INTERNETISTÄ Internetistä löytyy hyvin paljon tietoa. Tietoa ei ole mitenkään järjestetty, joten tiedonhaku voi olla hankalaa. Tieto myös muuttuu jatkuvasti. Tänään tehty tiedonhaku ei anna

Lisätiedot

sidosryhmäselvitys 2015 Tiivistelmä Valtiontalouden tarkastusvirasto

sidosryhmäselvitys 2015 Tiivistelmä Valtiontalouden tarkastusvirasto Valtiontalouden tarkastusviraston sidosryhmäselvitys 2015 Tiivistelmä 9.12.2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto Tutkimuksen lähtökohdat ja toteutus Tavoitteena oli selvittää valtiontalouden tarkastusviraston

Lisätiedot

Facebook-sivu tehokäyttöön. Osa 2 Facebook-sivun julkaisut

Facebook-sivu tehokäyttöön. Osa 2 Facebook-sivun julkaisut Facebook-sivu tehokäyttöön Osa 2 Facebook-sivun julkaisut 2013-3-8 1 Mitä opit tänään Mitä laaja tutkimus kertoo erilaisten julkaisujen saamasta palautteesta Miten luot sisältöstrategian Facebook-sivullesi

Lisätiedot

LUENTO TUETUSTA PÄÄTÖKSENTEOSTA JA ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUDESTA. Satu Rautiainen, YTL Mikkeli / Kuopio

LUENTO TUETUSTA PÄÄTÖKSENTEOSTA JA ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUDESTA. Satu Rautiainen, YTL Mikkeli / Kuopio LUENTO TUETUSTA PÄÄTÖKSENTEOSTA JA ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUDESTA Satu Rautiainen, YTL Mikkeli 05.10. / Kuopio 11.10. Luentoni perustuu lisensiaatintutkimukseeni Itsemääräämisoikeus vammaisten henkilöiden kokemana

Lisätiedot

Mielipiteitä meistä ja vesivoimasta. Sidosryhmätutkimus 2015

Mielipiteitä meistä ja vesivoimasta. Sidosryhmätutkimus 2015 Mielipiteitä meistä ja vesivoimasta Sidosryhmätutkimus 2015 1 Sisältö Tutkimuksen taustaa ja tavoitteita Tietoa vastaajista Tutkimuksen tulokset 2 Tutkimuksen taustaa ja tavoitteita Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

Työllistämistoiminnan hyviä käytäntöjä Ote työstä -hanke

Työllistämistoiminnan hyviä käytäntöjä Ote työstä -hanke Työllistämistoiminnan hyviä käytäntöjä 17.11.2016 Ote työstä -hanke Työllistämistoiminnan toimintaympäristö (Kapanen & Åkerberg 2016) Työllistämistoiminta Vakka-Suomessa Vakka-Suomessa työkokeiluun osallistuneet

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 22.5.2013 Tunnustusta päättyneen ohjelman projekteille Yritysprojektien ja tutkimusprojektien loppuraporttiin on kerätty ohjelman

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot