KULUTTAJA INTERNET-PORTAALIN KÄYTTÄJÄNÄ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KULUTTAJA INTERNET-PORTAALIN KÄYTTÄJÄNÄ"

Transkriptio

1 KULUTTAJA INTERNET-PORTAALIN KÄYTTÄJÄNÄ Case: Elias.fi-kotityöpalvelut Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Riihimäki Juho Tahvanainen

2 OPINNÄYTETYÖ Liiketalouden koulutusohjelma Kaartokatu Riihimäki Työn nimi Kuluttaja Internet-portaalin käyttäjänä Case: Elias.fi-kotityöpalvelut Tekijä Juho Tahvanainen Valtakäyrä 4 A Riihimäki Toimeksiantaja Elias.fi-kotityöpalvelut Korkomäentie Kyröskoski puh Ohjaava opettaja Mikko Mäntyneva Hyväksytty..20 arvosanalla Hyväksyjä Arvosana-asteikko 5 = kiitettävä, 4 3 = hyvä, 2 1 = tyydyttävä

3 TIIVISTELMÄ RIIHIMÄKI Liiketalouden koulutusohjelma, markkinoinnin suuntautumisvaihtoehto Tekijä Juho Tahvanainen Vuosi 2006 Toimeksiantaja Työn nimi Työn säilytyspaikka Elias.fi-kotityöpalvelut Kuluttaja Internet-portaalin käyttäjänä Case: Elias.fikotityöpalvelut HAMK, Riihimäki TIIVISTELMÄ Tässä opinnäytetyössä tutkittiin Internetin toimivuutta informaation välityskanavana ja kuluttajan ostokäyttäytymistä Internetissä. Casetapauksena käytettiin Elias.fi-kotityöpalvelujen Internet-portaalia, jolle toteutettiin sähköinen kyselytutkimus. Sivusto tunnetaan nimellä Elias.finettitori, joka on kotiin sekä ihmiseen liittyvien ostopalvelujen tarjonnan ja kysynnän sähköinen kohtaamispaikka. Elias.fi-nettitori on valtakunnallistunut vuoden 2006 alussa ja uudistunut sen myötä paljon. Sivusto on saanut paljon huomiota tiedotusvälineissä ja sen tunnettuus kasvaa jatkuvasti. Työn empiirisessä osassa tiedonhankintamenetelmänä käytettiin kvantitatiivista kyselytutkimusta, joka toteutettiin Internet-kyselynä osoitteessa Tutkimuksella pyrittiin kartoittamaan sivuston käyttäjiä ja mittaamaan heidän kulutustottumuksiaan nettitorilla sekä tyytyväisyyttään sivuja kohtaan tällä hetkellä. Työn teoriaosiossa perehdyttiin siihen, miten Internet toimii informaation välityskanavana ja markkinointiviestinnän välineenä. Lisäksi tutkittiin kuluttajakäyttäytymiseen ja ostopäätösprosessiin vaikuttavia tekijöitä Internetissä. Työssä pyrittiin kuvaamaan kuluttajaa Internet-portaalin käyttäjänä ja sitä, mitkä tekijät vaikuttavat hänen käyttäytymissä verkossa. Tutkimuksen mukaan Elias.fi-nettitorille löytää tiensä yhä useampi uusi käyttäjä ja tietoisuus sivuista kasvaa jatkuvasti kuluttajien keskuudessa eri kanavien kautta. Tällä hetkellä käyttäjät ovat sivuston toimintaan todella tyytyväisiä ja heistä suurin osa olisi valmiita ostamaan kodin palveluja nettitorin tietojen perusteella. Asiasanat Kuluttaja, infomediary, ostokäyttäytyminen, Internet Sivut 53 s. + liitteet 14 s.

4 ABSTRACT RIIHIMÄKI Degree Programme in Business Economics, Marketing Option Author Juho Tahvanainen Year 2006 Commissioned by Subject of Bachelor s thesis Archives Elias.fi-Kotityöpalvelut Consumer as Internet Portal User Case: Elias.fi Household Services HAMK University of Applied Sciences, Riihimäki ABSTRACT The purpose of the thesis was to study Internet as an infomediary and consumer behaviour. The case study and electronic survey was made to the Internet portal of Elias.fi household services. The website is an electronic market place for businesses in household services. The Elias.fi electronic market place became nation-wide in the beginning of 2006; and has undergone extensive modifications. The portal has already received a lot of media attention, and it will continue to become more and more known in the future. The empirical part of the thesis was made as an electronic survey at The purpose of the survey was to map out the users of the market place and to clarify user behaviour and satisfaction. The theoretical part of the thesis deals with the Internet as an information and marketing communication channel. Consumer behaviour concerning Internet-based businesses was also studied. The aim was to obtain more information on consumer behaviour on the Internet portal and what factors affect consumer behaviour on the Internet. The results of the study indicated that there are continually more and more new users at the Elias.fi market place and the awareness among users grows all the time through different channels. Consumers seem to be very satisfied with the market place and its services at the moment. The majority of the users would be ready to buy household services based on the information provided on the site. Keywords Consumer, Infomediary, buying behaviour, Internet Pages 53 p. + appendices 14 p.

5 SISÄLLYS 1 JOHDANTO Toimeksiantaja PALKOVE-hanke Tutkimuksen tavoitteet, tutkimusongelma ja rajaukset Teoreettinen viitekehys INTERNET INFORMAATION VÄLITYSKANAVANA Internet kuluttajan tiedonhaun välineenä Internet informaation välityskanavana verrattuna perinteiseen mediaan Internet markkinointiviestinnän kanavana Internetin etuja kaupankäynnissä ja markkinointiviestinnässä Internetin ongelmia kaupankäynnissä ja markkinointiviestinnässä Informaation luotettavuuden merkitys Internetissä Yrityksen uskottavuuden ja sivuston kiinnostavuuden merkitys Internetissä KULUTTAJAKÄYTTÄYTYMINEN INTERNETISSÄ Kuluttajan ostokäyttäytymiseen vaikuttavat tekijät Internetissä Kulttuuritekijät Sosiaaliset tekijät Yksilölliset tekijät Psykologiset tekijät Arvot ja mielipiteet Kuluttajan ostoprosessi Internetissä EMPIIRINEN TUTKIMUS Tutkimuksen toteuttaminen Tutkimusmenetelmä ja otoskoko Tutkimuslomake Tutkimuksen suoritusajankohta ja paikka Tutkimusaineiston käsittely ja analysointi Tutkimuksen validiteetti, reliabiliteetti ja objektiivisuus TUTKIMUKSEN TULOKSET Taustakysymykset Käyttötottumukset Elias.fi-nettitorilla Kodin palvelujen ostaminen Elias.fi-nettitorin arviointia JOHTOPÄÄTÖKSET TULOKSISTA YHTEENVETO LÄHTEET LIITTEET

6 Liite 1. Tutkimuslomake Liite 2. Tutkimuksen tulokset

7 1 JOHDANTO Kodeissa tietokoneet ja Internet-yhteydet ovat arkipäivää sekä tietoverkkojen käyttäjien määrä lisääntyy jatkuvasti. Internetin käyttö kuuluu yhä useamman kansalaisen arkeen niin työelämässä, oppilaitoksissa kuin vapaa-ajallakin. Verkkopalvelujen käyttö kasvaa hurjaa vauhtia, ja samanaikaisesti laitteistot sekä järjestelmät kehittyvät jatkuvasti. Myös seniorikansalaisia ollaan kouluttamassa Suomessa Internetin hyödyntäjiksi. Olipa palvelujen tuottaja yksityinen, julkinen, kotimainen tai ulkomainen, lisääntyy sähköisten palvelujen määrä tulevaisuudessa. Vielä tällä hetkellä hyvin monet palvelut voi hoitaa sekä sähköisesti että perinteiselläkin tavalla, kuten pankkipalvelut. Kuluttajilta vaaditaan nykyään yhä enemmän taitoja hoitaa asioitaan sähköisesti Internetissä. Kotler toteaa, että koko talouden maisema ja sen pelisäännöt ovat muuttuneet perin pohjin teknologian ja globalisaation vaikutuksesta. Internetin ja kaupan vapautumisen myötä yrityksillä on nykyään suuret markkinointialueet ja ne voivat kilpailla missä tahansa sijaintipaikastaan huolimatta. Samoista asiakkaista kilpailevien yrityksien määrä on kasvanut. Tätä ilmiötä voidaan kutsua myös hyperkilpailuksi, joka on vaikuttanut muun muassa hintojen laskuun. Kuluttajat ovat koulutetumpia ja heidän käytössään on entistä tehokkaampia välineitä, kuten Internet. Ostokäyttäytyminen on nykyään aiempaa harkitsevampaa ja tarkempaa. Kuluttajat voivat vertailla hintoja paljon aikaisempaa nopeammin ja ostaa sieltä, mistä tuotteen tai palvelun saa halvimmalla. (Kotler 2005, 22.) Elektroninen liiketoiminta on viime vuosien aikana kehittynyt aivan omaksi liiketoiminta-alueeksi ja kokonaisuudeksi, joka on olennainen osa useiden yrityksien jokapäiväistä toimintaa. Internet ja verkkokauppa ovat luoneet uusia mahdollisuuksia yrityksien liiketoimintaprosesseihin. Elektronisen liiketoiminnan on todettu tehostavan kommunikointia sekä edistävän globalisaatiota ja tiedon leviämistä. Samalla voidaan alentaa kustannuksia, nopeuttaa prosesseja ja luoda siten parempaa asiakaspalvelua ja tyytyväisyyttä (Hedman & Pappinen 1999, 11.). Sisättö (2004, 14) toteaa, että Suomea ollaan kehittämässä vahvasti sähköiseksi yhteiskunnaksi eli verkkoyhteiskunnaksi. Sähköinen yhteiskunta muodostuu niistä sähköisistä palveluista ja teknisistä järjestelmistä, jotka ovat kehittyneet tai kehittymässä muuttamaan ja helpottamaan ihmisten arkea sekä työntekoa. Sähköisen yhteiskunnan keskipisteenä ovat ihmiset, yksilöinä. Yhteiskunnan muutokset ja niiden seuraukset, joista keskeisenä kotitalousvähennysjärjestelmä, ovat luoneet kotityöpalvelualan elinkeinolle koko ajan kasvavan kysynnän. Vuodesta 2005 lähtien kotityöpalvelun kustannukset ovat olleet osittain verosta vähennyskelpoisia Suomessa. Tämä asettaa suuria vaateita kotityöpalvelualan toimintamuotojen, kuten markkinoinnin kehittämiselle. Vasta toimiva informaation välittäminen ja markkinointi varsinkin Internetissä takaa kuluttajille tasaveroiset mahdollisuudet valita ja käyttää kodin palveluja arkensa tukena. Samoin julkisen 1

8 ja yksityisen sektorin yhteistoiminnan käynnistymisen edellytyksenä ovat yhteistyötä tukevat markkinoinnilliset välineet. Ihmisten ja kotien palveluja koskeva tieto on saatavilla nyt myös sähköisenä, ja se saavuttaa varsin hyvin kansalaiset Internetin välityksellä. kodeissa tapahtuvat palvelut, erityisesti hoivaamispalvelut, asettavat Internetmarkkinoinnissa ja kuluttaja-informaation välittämisessä hyvin omaleimaisia edellytyksiä, kuten asiakkaiden luottamuksen ansaitsemisen markkinoitavaan palveluun. Internetissä toimivan yrityksen tai palvelun luotettavuuden merkitys korostuu vielä entisestään. Yritykset joutuvat puolustamaan tuotteitaan ja imagoaan Internetissä tarkemmin, koska verkossa kaikilla pettyneillä asiakkailla on mahdollisuus kertoa hyvin nopeasti monelle epäluotettavasta yrityksestä tai sivustosta. (Aalto ym. 2000, 18.) Grönroos (1998, 52) määrittelee palvelun ainakin jossain määrin aineettomana tekona tai tekojen sarjana, jossa asiakkaan ongelma ratkaistaan. Tämän opinnäytetyön tilaaja on Elias.fi-kotityöpalvelut. Seuraavassa kerron taustatietoja toimeksiantajasta ja PALKOVE-hankkeesta, johon työn aihepiiri liittyy. Lisäksi esittelen tämän opinnäytetyön tavoitteet, tutkimusongelman ja rajaukset. Lopuksi esittelen työn teoreettinen viitekehyksen. 1.1 Toimeksiantaja Toimeksiantajani on Elias.fi-kotityöpalvelut, joka on Taijana Oy:n aputoiminimi. Yritys vastaa Elias-kotityöpalvelujen nettitorista (http://www.elias.fi), joka on valtakunnallinen kotityöalan ostopalvelujen sähköinen kohtaamispaikka. Elias-Internet-portaalissa kotiin tuotavien palvelujen myyjät ja ostajat kohtaavat toisensa. Elias.fi-nettitorin kehittäjiä ovat muun muassa Etelä-Suomen lääninhallitus, Helsingin yliopisto, Kuluttajatutkimuskeskus, Opetushallitus, Työtehoseura ja Verohallitus sekä Espoon, Vantaan ja Helsingin kunnat. Elias-nimi viittaa Elias Lönnrotin etunimeen. Lääkäri Lönnrot totesi 1800-luvun lopulla kotien avuntarpeet ja perusti emännyyskoulun, jossa opetettiin kotitaloudellisia taitoja tytöille. Kotien avuntarve on taas 2000-luvulla suuri, mutta nyt apu koteihin tulee saada ulkopuolisina palveluina. Taija Härkki lähti kokoamaan palveluja Elias-nettitorille. (Henkilöhaastattelu, Taija Härkki, ) Kotityöpalvelualan palveluilla tarkoitetaan arjen palveluja kuten kotisiivousta, pienremonttia, kodinkoneiden huoltoa, pihan hoitoa, ihmisten hoivaamista, ruoanlaittoa, seurustelua, tietokonetyöskentelyssä avustamista ynnä muuta sellaista. (Henkilöhaastattelu, Taija Härkki, ) Elias.fi-nettitori on valtakunnallistunut vuoden 2006 alussa. Sivusto on ollut myös koko olemassa olonsa ajan, vuodesta 2003 kotityöpalvelualan kehittämisen väline. Työstämisen alueita ovat olleet muun muassa luotettavuus, ammattitaito ja alan arvostuksen ansaitseminen. Uusimpina haasteina on ollut saada päivitettyä sivuille kaikkien halukkaiden palveluntarjoajien tiedot ja saada toimiva sekä helppo hakupalvelu yrityksien etsimiseen nettitorilta. Sivut uudistettiin kokonaan toukokuussa Sivujen 2

9 ulkoasu uudistettiin muun muassa kokonaan. (Henkilöhaastattelu, Taija Härkki, ) Elias-nettitori on esittänyt kotitalousvähennyksen saamista myös omille vanhemmille ostetusta työstä. Samoin Elias on esittänyt kotityöpalvelualan ammattitutkinnon saamista Suomeen. Molemmat ehdotukset ovat tulleet voimaan. Paraillaan eduskunnalla on käsittelyssään Elias-yhteisön ehdotus kotien atk-, digituki- ja kodinkonekorjauspalveluiden säätämisestä kotitalousvähennyskelpoisiksi. 1.2 PALKOVE-hanke Työn aihepiiri liittyy PALKOVE- eli Palveluja kotiin verkosta - hankkeeseen, joka kytkeytyy pitkälti Elias.fi-nettitorin toiminnan kehittämiseen. PALKOVEn rahoittajana on Tekes (http://www.tekes.fi), ja se kuuluu sen uuteen SERVE innovatiivisia palveluja -ohjelmaan. PALKO- VE on Kuluttajatutkimuskeskuksen ja Elias.fi-yhteisön yhteinen tutkimusja kehittämishanke. Hankkeen tarkoitus on edistää muun muassa kotitalouksien arkea tukevien innovatiivisten palvelujen kehittämistä ja Internetmarkkinointia. (Henkilöhaastattelu, Taija Härkki, ) PALKOVEn neljä osahanketta ovat: - kotitalouspalvelusurvey - atk-tukipalvelujen kehittäminen - sähköinen tunnistautuminen - Elias.fi-tietosilta. (Henkilöhaastattelu, Taija Härkki, ) Opinnäytetyöni kuuluu Elias.fi-tietosilta-osahankkeeseen. Tietosiltaosahankkeen tärkeimpänä tavoitteena on kehittää Elias.fi-nettitoria siten, että siellä olisi kaikki tarpeellinen tieto yrityksistä ja niiden tarjoamista palveluista selkeästi jaoteltuna, niin että kuluttajat etsivät sieltä mielellään tarvitsemiaan kodin palveluja. Tavoitteena on, että Elias-nettitori toimisi yksityisten ostopalvelujen tietosiltana paitsi kuluttajaostajille myös julkiselle ostajalle, kuten esimerkiksi kunnille. 1.3 Tutkimuksen tavoitteet, tutkimusongelma ja rajaukset Työn painopisteenä oli tutkia kuluttajan ostokäyttäytymistä ja käyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä Internetissä sekä Internetin toimivuutta informaation välityskanavana teoriaan tutustumalla ja kvantitatiivisen kyselytutkimuksen avulla. Teoriaosion tavoitteena oli kuvata kuluttajaa Internet-portaalin käyttäjänä ja tutkia, mitkä tekijät vaikuttavat kuluttajan käyttäytymiseen hänen ostaessaan palveluja verkosta. Perehdyin työn teoriaosiossa tutkimaan Internetin ominaisuuksia informaation välityskanavana kuluttajan näkökulmasta. Tutkin myös kuluttajakäyttäytymistä ja ostoprosessia Internetissä sekä niihin vaikuttavia tekijöitä. 3

10 Työn empiirisessä osiossa käytin tiedonhankintamenetelmänä kvantitatiivista kyselytutkimusta, jonka toteutin Internet-kyselynä osoitteessa Empiirisen tutkimuksen painopisteenä oli kartoittaa Elias.fi-nettitorin käyttäjiä, selvittää heidän käyttäytymistään heidän ostaessaan kotityöpalveluja ja mitata heidän tyytyväisyyttään nettitoriin. Tavoitteena oli saada kartoitettua Elias.fi-nettitorin nykytila. Tutkimusta voidaan käyttää apuvälineenä sivuston kehittämisessä tulevaisuudessa sekä tutkimusten tuloksien perusteella voidaan vertailla kohderyhmän ja sen käyttäytymisen muutoksia ajan mittaan. Tutkimuksen pääongelmat ovat seuraavanlaiset: Miten Internet toimii informaation välityskanavana ja markkinointiviestinnän kanavana? Mitkä tekijät vaikuttavat kuluttajan ostokäyttäytymiseen Internetissä ostettaessa palveluita? Miten kuluttaja käyttäytyy etsiessä tietoa tuotteista ja palveluista Internetissä ja ostaessa niitä sieltä? Tein opinnäytetyöhön rajauksia sekä teoria- että empiriaosuuteen. Käsittelen empiriaosuuden rajaukset erikseen luvussa 4. Tarkastelen työn teoriaosiota kuluttajan näkökulmasta. Työn painopiste on kuluttajan ostokäyttäytymiseen vaikuttavien tekijöiden tutkimisessa. 1.4 Teoreettinen viitekehys Teoreettisessa osiossa keskityn tutkimaan Internetiä informaation välityskanavana sekä kuluttajan ostokäyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä Internetissä. Kuvassa 1 on esitetty opinnäytetyön teoreettinen viitekehys. Kehyksessä on kuvattu ne asiat, joita tässä työssä tutkitaan teoreettisesti. Viitekehyksestä nähdään ylhäältä alaspäin katsottuna kuluttajan ostokäyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä ostaessa palveluja Internetissä. Kuluttajasta johtaa nuoli kuluttajakäyttäytymiseen. Tutkin työssä, miten Internet vaikuttaa informaation välityskanavana ja markkinointiviestinnän kanavana kuluttajakäyttäytymiseen. Toinen nuoli johtaa kuluttajakäyttäytymisestä kuluttajan ostoprosessiin. Tutkin työssä kuluttajan ostokäyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä pääosin Internetissä, jotka vaikuttavat kuluttajan ostoprosessiin. Työn teoriaosa on toteutettu viitekehyksessä olevassa järjestyksessä. Työn teoriaosa perustuu liiketaloustieteelliseen kirjallisuuteen sekä eri verkkojulkaisuista saatuun informaatioon. 4

11 KUVA 1 Opinnäytetyön teoreettinen viitekehys 5

12 2 INTERNET INFORMAATION VÄLITYSKANAVANA John Hagel loi sanan infomediary vuonna Se on muodostettu sanojen informaatio (information) ja välittäjä (intermediary) yhdistelmästä. Infomediary kokoaa ja välittää suuren määrän dataa ja toimii tiedonvälittäjänä niiden välillä, jotka haluavat tietoa ja jakavat sitä Internetissä. Tässä työssä puhutaan informaation välittämisestä Internetissä infomediarysanan sijaan. Esimerkiksi Elias.fi-nettitori tarjoaa kuluttajille paikan koota informaatiota tietyistä palveluista ja yrityksistä ostopäätöstä varten. (Tassabehji 2003, 181.) Hedman ja Pappinen korostavat, että Internetistä on tullut yhä useammalle yritykselle välttämätön väline sen toimintaa ajatellen. Internet on vakiinnuttanut asemaansa sekä yritysten että yksityisten käyttäjien kommunikointikanavana. (Hedman & Pappinen 1999, ) Internetin etuja ovat markkinoinnissa nopeus, kustannusten säästö, tasapuolisuus, ympärivuorokautisuus ja globaalisuus. Yritykset panostavat yhä enemmän markkinointiin ja informaation välittämiseen Internetissä, koska maailmanlaajuisen verkon käyttäjäkunta kasvaa jatkuvasti ja se on vakiinnuttanut asemansa kuluttajien osto- sekä informaation etsimisen paikkana. (Ahola ym. 2002, 13.) Seuraavassa pohdin, kuinka Internet toimii kuluttajan tiedonhaun välineenä. Vertailen luvussa Internetin toimimista informaation välityskanavana verrattuna perinteisiin välityskanaviin nähden. Lisäksi listaan, mitkä ovat Internetin etuja ja ongelmia markkinointiviestinnässä ja kaupankäynnissä. Sitten pohdin Internetin luotettavuustekijöitä. Lopuksi tarkastelen yrityksen uskottavuuden ja Internet-sivuston kiinnostavuuden merkitystä Internetissä. 2.1 Internet kuluttajan tiedonhaun välineenä Viestintä on muuttunut viime vuosina entistä vuorovaikutteisemmaksi. Palvelujen kehittyminen on tehnyt verkkopalveluista osan nykyaikaista viestintää ja toimintaa. Internet on maailmanlaajuinen, nopea ja vuorovaikutteinen kanava, jonka avulla pystytään hyödyntämään useita esitysmuotoja ja tehokasta tietojenkäsittelyä. Jussilan ja Leinon mukaan Internetistä on tullutkin merkittävä väline vuorovaikutteisessa viestinnässä ja innovatiivisissa palveluissa. (Jussila & Leino 1999, 25.) Paavilainen (1999, 109) toteaa, että Internet koetaan yleisesti ottaen henkilökohtaiseksi viestinnän kanavaksi, koska se mahdollistaa kaksisuuntaisen informaation välittämisen. Esimerkiksi kuluttaja voi antaa välitöntä palautetta Elias.fi-nettitorilla palveluyrityksien hakemisessa olleista ongelmista sähköpostin välityksellä, jolloin hän pystyy vaikuttamaan itselleen tärkeisiin asioihin helposti. Yrityksen tai organisaation olemassaolosta tiedottaminen ei ole välttämättä olennaisin seikka näkyvyyden saamisen kannalta katsottuna. Internetissä markkinoidessa ja informaatiota välitettäessä olisikin oltava jokin järkevä sanoma, joka herättää ihmisten kiinnostuksen. Yleisen kiinnostuksen herättämisen jälkeen myös tiedottaminen uusista asioista esimerkiksi tuot- 6

13 teista helpottuu. (Trepper 2000, 29.) Uusitalo toteaa, että viime vuosina Internetiin on syntynyt valtava määrä tuoteinformaation kannalta tärkeitä lähteitä. Internet sisältää lähes kaikki samat tietolähteet, jotka ovat saatavilla myös perinteisessä ympäristössä. Mainos- ja esitekäyttöön suunnatut web-palvelut ovat ylivoimaisesti yleisin tiedon muoto Internetissä. Esimerkiksi ostajan oppaita ja puolueettomien tahojen tuotevertailuja löytyy todella paljon verkosta nykyään. Vaikka Internetin sisältämästä tiedosta suurin osa onkin luonteeltaan kaupallista, siitä huolimatta puolueetonta ja sosiaalista tietoa on reilusti tarjolla. (Uusitalo 2002, 178.) Internet on luonteeltaan hyvin erilainen markkinointiviestinnän kanava kuin perinteiset kanavat. Esimerkiksi televisiomainonta keskittyy lähinnä mielikuvien luontiin ja sesonkituotteiden myynninedistämiseen. Paavilainen korostaa, että selaaja etsii itse aktiivisesti tietoa yrityksen kotisivuilta tai hakupalveluista. Kotisivuilta tuotteet ja palvelut löytää usein hyvin helposti. Kaikista tarjolla olevista vaihtoehdoista kuluttaja valitsee kiinnostavan tuotteen tai palvelun ja pääsee siitä kertovalle sivulle. Esimerkiksi Elias.fi-nettitorilla kuluttaja käyttää hakukonetta, jonka kautta hän valitsee mieleisen palveluntarjoajan hakutuloksien perusteella ja pääsee yrityksestä kertovalle sivulle. Useinmiten tuotteesta tai palvelusta löytyy hyvin syvällistä tietoa. Internet vaatii hyvin aktiivista osallistumista tuotteen tai palvelun esittelyyn. Selaajan tulee valita oikeat linkit ja seurata sivuilla olevia ohjeita. Tämän vuoksi kuluttajan kestomuistiin jäävä informaatio on suurempi kuin passiivisen altistumisen kohdalla. Näin selaaja muistaa paremmin kohteena olleen asian. Myös tuotetta tai palvelua koskevan tiedon unohtaminen on hitaampaa, koska tarkastelu aiheutuu selaajan omasta tahdosta. (Paavilainen. 1999, 110.) Internet on omiaan myös sosiaalisen tiedon lähteenä, joka mahdollistaa kuluttajien keskinäisen keskustelun helposti tuotteisiin liittyvistä asioista sekä jakamaan omia kokemuksiaan toisien kuluttajien kanssa. Uutisryhmät (newsgroups) ja keskustelupalstat houkuttelevat kuluttajia laittamaan viestejä yksittäisten kuluttajien kokemuksista eri tuotteista ja palveluista. Keskustelukanavien kautta kuluttaja voi kerätä henkilökohtaista tietoa tuotteista ja palveluista, jonka vaikutuksesta ostopäätösprosessi voi helpottua. Keskustelukanavilta saatu tieto saattaa rohkaista kuluttajaa ostamaan palvelun tai tuotteen. Sivustojen ylläpitäjät voivat myös kartoittaa asiakkaiden tarpeita keskustelukanavien ja palautejärjestelmän avulla lukemalla keskusteluja ja osallistumalla niihin. Asiakkaita ymmärtämällä voidaan kehittää sivustoa ja houkutella heitä sivustoille mielenkiintoisemman ja tarpeellisemman tiedon myötä. Elias.fi-nettitorilla ei ole ainakaan vielä tällä hetkellä keskustelupalstaa, koska on olemassa muun muassa riski, että toiset palveluntarjoajat levittävät perättömiä huhuja kilpailevista palveluntarjoajista. Palautetta voi tosin lähettää sähköpostitse palveluntarjoajille tai sivuston ylläpitäjille. (Haugtvedt ym. 2005, 58.) Rope ja Vesanen muistuttavat, että monimutkaiset rakenteet eivät yleensä Internet-sivustossa toimi. Asiakas hermostuu sivuihin, jos ei hän ei löydä sieltä mitään. Huonon kokemuksen jälkeen asiakas ei ole kiinnostunut poikkeamaan sivuilla uudelleen. Oleellista on, että Internet-sivuille tulisi 7

14 laittaa vain sellaista sisältöä, josta asiakas on kiinnostunut. Vain sellaiset ratkaisut toimivat, jotka ovat asiakkaan mielestä helppoja. Kaikki ylimääräiset toiminnot vain heikentävät sivujen toimivuutta. Internet on siis erittäin merkittävä markkinointiviestinnän kanava nykyään ja toimii kuluttajalle hyvin monella tavalla tiedonhaun välineenä. (Rope & Vesanen 2003, 26-27, ) Elias.fi-nettitori toimii erinomaisesti kuluttajan tiedonhaun välineenä tällä hetkellä. Tiedon etsintä kotityöpalveluihin liittyen on nopeaa ja helppoa eli kuluttajaystävällistä. Nettitori tarjoaa kuluttajalle mahdollisuuden vertailla kotityöpalveluyrittäjiä puolueettomasti ja kattavasti. 2.2 Internet informaation välityskanavana verrattuna perinteiseen mediaan Ropen ja Pyykön (2003, 231) mukaan Internetiä voidaan miettiä tiedonvientiväylänä, jollaisena se on vakiinnuttanut asemansa. Sähköisenä hakemistona maailmanlaajuinen verkko on vallannut uskottavan aseman. Kotler toteaa, että Internetin myötä kuluttajilla on käytettävissään valtavia määriä informaatiota tuotemerkeistä, hinnoista, tuotteiden ominaisuuksista ja palveluista. Aikaisemmin edellä mainitut tiedot olivat pääosin vain myyjäpuolen hallussa, ja myös tiedonhankinnan kustannukset olivat ostajille korkeita. Tänä päivänä esimerkiksi kodin palvelujen ostaja menee Internetiin, hakee sieltä tarvitsemansa tuote- ja hintatiedot ja alkaa niiden pohjalta tehdä ostopäätöstä. (Kotler 2005, 30.) Internet tarjoaa kuluttajalle uudentyyppisiä mahdollisuuksia etsiä tietoa. Ostopäätöstä tehdessään kuluttaja käy läpi eri vaiheita sisältävän ostopäätösprosessin. Yleensä tämän prosessin alkupuolella kuluttaja hankkii uutta tietoa päätöksenteon tueksi. Uusitalon mukaan tiedonhankinta on yleensä koko ostopäätöksen merkityksellisin vaihe. Tiedonhaku perinteisin keinoin esimerkiksi mainosten lukeminen on hieman ongelmallista, koska hankinnassa joudutaan tekemään kompromisseja ja se on työlästä. Yleisesti oletetaan, että helposti saatavilla oleva tieto on puolueellista tai sen asiantuntemus on kyseenalaista. Asiantuntevien lähteiden löytäminen ja myymälöissä tutustuminen taas vaativat enemmän aikaa ja vaivaa. (Uusitalo 2002, ) Kuluttajat omaksuvat jatkuvasti uusia Internetin käyttötapoja. Tekniikka kehittyy ja sitä hyödynnetään yhä monipuolisemmalla tavalla. Yhtenä verkkokauppiaan haasteena on uusien käyttökelpoisten toimintamallien luominen tekniikan ja lainsäädännön kehittyessä. Martin von Willebrand (2002, 5-7) vertailee Internetiä informaation välityskanavana perinteiseen mediaan. Hän kuvaa Internetin etuja seuraavalla tavalla: 1. Välittömyys ja ajasta riippumattomuus: Internetissä informaatio on siirrettävissä kaikkina kellonaikoina, kun perinteinen media on riippuvainen jakelukanavasta ja kellonajasta. Esimerkiksi yrityksen kotisivujen päivittäminen on yrityksen esitteeseen nähden jakamiseen välitöntä ja ajasta riippumatonta. Myöskään mainostaminen ei ole Internetissä aikaan sidottua, kuten esimerkiksi radiossa tai televisiossa. 8

15 2. Maailmanlaajuisuus ja paikasta riippumattomuus: Internetin välityksellä informaatio on siirrettävissä maailmanlaajuisesti, kun perinteinen joukkoviestintä on kaikissa muodoissaan varsin sidottu maantieteellisiin alueisiin. 3. Kaksisuuntaisuus ja vuorovaikutteisuus: Internetin välityksellä on mahdollista lähettää informaatiota kahteen suuntaan: esimerkiksi kuluttaja lähettää palautetta yritykselle, johon yritys vastaa. Kaksisuuntaisuus mahdollistaa palautteen lähettämisen helposti sekä vastaanottajan seurannan. Informaation vuorovaikutteisuus mahdollistaa informaation muokkauksen vastaanottajan valintojen perusteella. 4. Vuorovaikutteinen joukkoviestin: Esimerkiksi puhelin on myös vuorovaikutteinen, mutta se ei kuitenkaan mahdollista joukkoviestintää siinä määrin kuin Internet. 5. Käyttäjäkohtaisuus ja informaation profilointi: Käyttäjäkohtaisuutta on esimerkiksi Internetin pankkipalveluissa, jossa jokainen käyttäjä on yksityinen asiakas ja saa vain itselleen tarkoitettua palvelua. Profiloinnilla tarkoitetaan laajalle joukolle tarkoitetun informaation valikoimista tiettyä käyttäjäprofiilia varten siten, että käyttäjää hänelle tarkoitettua informaatiota. Internetissä pystytään välittämään helposti tietoa tietylle kohderyhmälle. 6. Tietoturvan tarve: Tietoturvalla tarkoitetaan useimmiten oikean informaation käytön turvaamista siihen oikeutetuille ja luvattoman käytön estämistä. Internetissä korostuu tietoturvan tarve, koska se on vuorovaikutteinen kanava ja ulkopuolisten seuranta on siellä mahdollista. 7. Informaation rakenteellinen esittäminen: Rakenteellisella esittämisellä tarkoitetaan sitä, että kaikkea informaatiota ei tarvitse esittää kerralla, vaan esimerkiksi pääkohdat kokonaisuuden hahmottamiseksi voidaan esittää aluksi. Teoriassa informaatiota voidaan esittää Internetissä rajattomasti, ilman että informaation esittämisen selkeyttä vaarannetaan. 8. Multimedian hyödyntäminen: Internetin tekniikka mahdollistaa informaation esittämisessä myös kuvan, äänen ja tekstin yhdistämisen. Tälläistä yhdistämistä kutsutaan multimediaksi. Multimedian käyttö auttaa informaation esittämisessä. 9. Sähköiset tuotteet: Sähköinen tuote on Internetissä bittijonoina, joita voidaan muuntaa ihmisen käyttämään tai haluamaan muotoon. Esimerkiksi musiikki voi olla sähköisenä tuotteena Internetissä. Informaation välityksen näkökulmasta sähköinen tuote tarjoaa suhteellisen yksinkertaisen ja käyttökelpoisen mahdollisuuden koekäyttää tuotetta esimerkiksi sopimussuhdetta suunniteltaessa. Esimerkiksi niin sanotut sharewaretietokoneohjelmat ovat sähköisiä tuotteita, joiden perusideana on, että ohjelmaa voi koekäyttää ennen ostopäätöksen tekemistä. Elias.fi-nettitorilla kuluttaja voi etsiä tietoa esimerkiksi kotityöpalveluyrityksistä todella vaivattomasti ja nopeasti muun muassa hakukoneen avulla. Perinteisten kanavien, kuten puhelinluettelon tai lehti-ilmoituksien, avulla on hankalaa ja aikaa vievää hakea palveluntarjoajia. Perinteisissä ilmoituksissa tai mainoksissa on tarkkaan rajattu tila, johon laitetaan usein mahdollisimman paljon informaatiota tarjottuun kotityöpalveluun liittyen. Ilmoitukset hukkuvat helposti toisten ilmoitusten sekaan ja niissä on monesti kerrottu hyvin suppeasti yritysten tiedot. Kotityöpalveluyrittäjistä on 9

16 tavallisesti tarjolla paljon informaatiota Internetissä perinteisiin kanaviin verrattuna, esimerkiksi yrityksien omilla verkkosivuilla tai Elias.finettitorilla. Kotityöpalveluyrittäjiin liittyvä informaatio on esitetty Internetissä usein rakenteellisesti ja selkeästi, jonka vuoksi suuri tiedon määräkään ei aiheuta ongelmia kuluttajan tiedonhaussa. Esimerkiksi halutessaan vertailla kotityöpalveluyrittäjiä keskenään Internetissä kuluttajan täytyy muistaa vain yksi Internet-osoite (http://www.elias.fi), jonka kautta löytyy kaikki tarvittava tieto kotityöpalveluista. Tarkempi informaatio esimerkiksi työntekijöiden ammattitaidoista, palvelujen hinnoista tai yrityksen toiminta-alueesta puuttuu usein kokonaan perinteisistä ilmoituksista. Kuluttajien on hankala perinteisten kanavien kautta vertailla tasapuolisesti eri kotityöpalveluita keskenään. 2.3 Internet markkinointiviestinnän kanavana Ropen mukaan markkinointi nähdään usein juuri viestintänä, joka tehdään yrityksestä ulospäin. Markkinointiviestintää pidetään kattoterminä niille kilpailukeinoille, joiden avulla yritys pyrkii kertomaan tuotteistaan ja toiminnastaan asiakaskohderyhmälle ja muille sidosryhmille. (Timo Rope 1995, 239.). Korkeamäki ja Paavilainen painottavat, että markkinointiviestintä ei ole pelkkää mainontaa. Markkinointiviestintää on kaikki näkyvyys ja kuuluvuus, jonka yritys voi hankkia monin eri keinoin. Esimerkiksi julkisuus ja tiedottaminen ovat markkinointiviestintää. Paavilainen toteaa lisäksi, että markkinointiviestintä on yrityksen ja muun yhteisön ulkoisiin ja sisäisiin sidosryhmiin kohdistamaa viestintää, jonka tarkoituksena on saada aikaan kysyntää tai kysyntään myönteisesti vaikuttavia tuloksia. (Korkeamäki ym. 2002, 93; Paavilainen 1999, 108.) Markkinointiviestinnän tarkoitus on kohdistua ulkoisiin sidosryhmiin, olla viestintää sekä pyrkiä saamaan aikaan kysyntään positiivisesti vaikuttavia ilmiöitä. Markkinointiviestinnän tarkoituksena on saada aikaan lähettäjän ja vastaanottajan välille jotain yhteistä, kuten yhteinen käsitys tuotteesta tai yrityksestä. Hyvä viestintä ei voi koskaan korvata huonoa tuotetta, hintaa tai jakelua. Harhaanjohtava viestintä voi tuhota mahdollisuudet onnistua markkinoilla, sillä kuluttajien harhaanjohtaminen voi saada aikaan pitkäaikaisia negatiivisia asenteita yritystä tai tuotetta kohtaan. (Vuokko 1993, 9, 13.) Korkeamäki ym. (2002,94) listaavat ulkoisen markkinointiviestinnän tärkeimpiä tavoitteita, joita ovat - tunnettuuden aikaansaaminen - tuotetiedon levittäminen - positiivisen yrityskuvan aikaansaaminen - asiakassuhteen luominen - asiakkuuden vahvistaminen - muistuttaminen - muutoksista tiedottaminen - ostoherätteiden aikaansaaminen - lopullisena tavoitteena aina myynnin aikaansaaminen. 10

17 Grönroos on sitä mieltä, että liian abstraktit ilmaukset ja liiallinen superlatiivien käyttö eivät välttämättä ole tehokasta viestintää. Asiakas ei saa tällöin oikeanlaista käsitystä siitä, mitä palvelu on ja mitä se voi hänelle antaa. Vertauskuvien käyttäminen markkinointiviestinnässä on tärkeää, koska ne kertovat palvelusta konkreettisesti. (Grönroos 1998, 222.) Jotta verkossa markkinointi onnistuisi, markkinoijan tulisi houkutella puoleensa käyttäjiä, saada käyttäjät kiinnostumaan ja osallistumaan, oppia käyttäjien preferenssit ja tarjota lisäarvoa käyttäjille. Toisin kuin massamarkkinoinnissa kuluttajan on oltava itse kiinnostunut ja omaaloitteisesti ja aktiivisesti osattava hakeutua tietyille sivuille. Verkkomarkkinoinnin, kuten myös perinteisenkin markkinoinnin tavoitteena on saada uskollisia ja pitkäaikaisia asiakkaita. (Saad-Sulonen ym. Verkkomarkkinointiprosessi artikkeli, 2002.) Internetissä markkinoidessa painotetaan useasti palvelun näkyviä todisteita ja vihjeitä, käytetään paljon henkilökohtaista viestintää, luodaan vahva yritys- ja palvelukuva ja etsitään vaihtoehtoja sopeuttaa palveluntarjonta vaihtelevaan kysyntään. Internetissä markkinoidessa täytyy olla houkutteleva, mutta samalla erittäin uskottava. Esimerkiksi Elias.fi-nettitorin markkinointi on tällä hetkellä enemmänkin tiedottamista luotettavien kanavien, kuten toisten valtakunnallisten sivustojen kautta kuluttajille. (Ahola ym. 2002, 26.) Internetin etuja kaupankäynnissä ja markkinointiviestinnässä Internet tarjoaa yritykselle tai organisaatiolle markkinoita globaalisti, kokonaan informaatiopohjaisia tuotteita ja palveluita, uusia myynninedistämiskeinoja, uusia toimitus- ja maksutapoja sekä uusia virtuaalisia organisaatiomuotoja. Verkkopalvelujen helppokäyttöisyys ja vuorovaikutteisuus ovat keskeisiä asioita, jotta kuluttaja pääsee helposti mukaan digitaaliseen maailmaan. (Ahola ym. 2002, 15.) Uudet välineet ja uusi teknologia ovat suorastaan taivaanlahja kiireisille kuluttajille. Internetin avulla voi tehdä ostoksia todella helposti, ja jopa päivittäistavaroita voidaan tilata tietokoneella suoraan kotiin toimitettuna. Kotlerin mukaan asiakkaat ovat nykypäivänä mieluumminkin arvo- tai edullisuustietoisempia kuin hintatietoisempia. Monesti hinnan perusteella ostaessaan ostajat eivät miellä selkeitä eroja kalliimpien ja halvempien tuotteiden välillä. Kuluttajat voivat vertailla helposti markkinoita ja eri tarjoajien hintoja käyttämällä Internetin vertailukoneita. Ostajan katsoessa, että myyjien tarjoamat palvelut eivät eroa toisistaan, hän ostaa yleensä edullisimmasta kohteesta. (Kotler 2005, 71.) Perinteistä mainontaan perustuvaa markkinointia voidaan kuvata luonteeltaan monologiksi, myyjältä tulevaksi yhdensuuntaiseksi viestintätapahtumaksi. Nettimarkkinointia voidaan vastaavasti kuvata dialogiksi. Markkinoija voi tallettaa web-serveriin paljon tuoteinformaatiota esimerkiksi tuote-esitteitä, hintatietoja, referenssejä, suosituksia muilta kuluttajilta, käyttäjäkommentteja ja ongelmien ratkaisutapoja koskevia kuvauksia ja käyttömanuaaleja. Kuluttajat arvostavat eniten omalta viiteryhmältään, ystäviltä, tuttavilta ja työkavereilta saatuja suosituksia ja tuotetietoja. Internet tar- 11

18 joaakin loistavan keinon saada tarvittaessa tietoja toiselta henkilöltä tietystä tuotteesta vaikkapa maailman toiselta puolelta. (K. & T. Lampikoski 2000, ) Paavilainen toteaa, että Internet koetaan juuri kaksisuuntaisen informaationsa vuoksi henkilökohtaisemmaksi viestinnän kanavaksi kuin perinteisemmät kanavat. Selaaja voi tarkastella vapaasti vain häntä kiinnostavia sivuja ja antaa välitöntä palautetta, jos siihen on aihetta. (Paavilainen 1999, 109.) Markkinointikanavana Internetin etuja ovat sen kyky varastoida, tarjota ja julkaista suuri määrä tietoa. Lisäksi se tarjoaa sähköisen kaupankäynnin ja jakelun kanavan sekä antaa asiakkaille paljon elämyksiä ja kokemuksia pelkkiin paperisiin tuoteluetteloihin verrattuna. (Ahola ym. 2002, 38.) Paavilainen korostaa, että Internet sopii erityisesti sellaisten tuotteiden markkinointiviestinnän kanavaksi, joiden käyttäjät etsivät aktiivisesti tietoa tuotteesta tai palvelusta, ja haluavat osallistua sisällön tuottamiseen. Erilaiset kilpailut, interaktiiviset palvelut ja monenlaiset ladattavat kohteet, kuten esimerkiksi kuvat, ääninäytteet tai esitteet, houkuttelevat kuluttajia ja vaikuttavat siihen, että asiakas muistaa tuotteen tai palvelun paremmin. (Paavilainen 1999, 113.) Verkkokauppojen positiivisiksi puoliksi koetaan se, että ostokset saa tehdä itsenäisesti, kukaan ei ole painostamassa eikä hoputtamassa ja kuluttaja saa itse kontrolloida tapahtumia. Perinteisessä kaupassa taas tehdään ostoksia usein yhdessä perheen, ystävien, muiden ostajien ja myyntimiesten kanssa. Verkossa voi taas toimia anonyyminä ja ilman niin kutsuttua faceto-face kontaktia. Kukaan ei seuraa henkilön ostokäyttäytymistä ja kuluttaja voi toimia itsenäisesti. Kuitenkin verkko-ostajat näkevät positiivisena sen, että joitain tietoja jää talteen seuraavaa ostokertaa varten, kuten luottokortin numero, jotta seuraavat transaktiot hoituisivat entistä nopeammin. (Gilly & Wolfinbarger 2000, 196.) Tuotteiden räätälöintimahdollisuus tekee virtuaalikaupankäynnin erityisen suosituksi. Kuluttaja voi tehdä verkossa persoonallisia tilauksia tuotteista tai palveluista makunsa, tyylinsä, kokonsa ja muiden ominaisuuksien mukaan. (K. & T. Lampikoski 2000, 151.) Kuluttajat voivat julkaista helposti mielipiteitään Internetissä esimerkiksi eri sivustojen keskustelukanavilla. Kuluttajan ajatuksia, tuntemuksia ja näkemyksiä tuotteista sekä palveluista voidaan julkaista laajalti Internetissä. Julkaistut mielipiteet näyttelevät myös suurta roolia markkinoinnissa. Oletettavasti keskustelukanavien keskustelut lisäävät tuotteiden mielenkiintoa ja keskustelut tuovat sivustoon liittyviin tuotteisiin tai palveluihin asiaan kuuluvuutta ja uskottavuutta sekä ne luovat keskustelijoiden keskuuteen yhteisöllisyyden tunnetta. (Haugtvedt ym. 2005, 35.) Paavilainen (1999, 112) listaa Internetissä suoritetun suoramarkkinoinnin etuja, joita ovat ajankohtaisuus, nopeus ja asiakkaan tarpeisiin vastaaminen. Myös kustannussäästöt nousevat tärkeiksi tekijöiksi esimerkiksi sähköpostin lähettäminen on lähes ilmaista. Leskinen toteaa, että uusien tietoteknisten laitteiden kehittäminen ja palveluinnovaatiot toteutuvat nykyään rinnakkain. Asiointi, tietojen siirto ja vastavuoroinen yhteydenpito alkaa 12

19 olla verkkopalveluiden vakiopalvelua, joiden käyttöä kuluttajat ovat hyvin omaksuneet. Myös kasvokkain tapahtuva palvelu on teknisesti mahdollista verkkopalveluna näyttöpäätteiden kautta. (Leskinen 2005, 33.) Åbergin (2000, 188) mukaan mainonnan tärkein tehtävä on saattaa kiinnostunut asiakas tuotteen tai palvelun ääreen tai palauttaa se hänen mieleensä kohtaamistilanteessa esimerkiksi tv:stä tuttu -ilmiöllä. Internetissä mainostaessa pyritään lisäksi houkuttelemaan asiakas yrityksen verkkosivuille ja saamaan sitä kautta kuluttaja kiinnostuneeksi tuotteesta tai palvelusta. Kuluttajalla on monesti myös mahdollisuus ostaa tuote tai palvelu välittömästi verkon kautta hyvin helposti. Internet on ennen kaikkea monipuolinen markkinointiviestinnän kanava Internetin ongelmia kaupankäynnissä ja markkinointiviestinnässä Internetin ongelmina sähköiselle kaupankäynnille ja markkinoinnille ovat muun muassa lainsäädäntöön, kulttuuriin, tekniikkaan, luottamuksen puutteeseen ja yksityisyyteen liittyvät ongelmat. Ongelmina voidaan pitää myös toisinaan brandin siirtämistä virtuaaliseen ympäristöön, jakelujärjestelmien toimivuutta yhdeltä yhdelle -markkinoinnissa, markkina-alueen rajaamista paikallisesti globaalissa verkossa ja toimittajasuhteiden säilymistä. (Ahola ym. 2002, 39.) Elektronisessa kaupankäynnissä olisi kyettävä luomaan asiakkaan ja kauppiaan välille tietty luottamus ja turvallisuudentunne. Tiedon eheys, standardointi ja tietoturvallisuus ovat myös asioita, jotka koetaan verkkokaupan suuriksi haasteiksi. Elektroniseen kaupankäyntiin ryhtyminen ei myöskään ole ilmaista, eikä aina välttämättä ollenkaan kannattavaa tai kustannustehokasta. Aloituskustannukset saattavat olla hyvinkin korkeat ja varmoja takeita menestyksestä ei koskaan liiketoiminnassa ole. Verkkoympäristöissä vallitsee myös kova kilpailu ja asiakkaista kamppailu on yhtä kovaa kuin perinteisissäkin kauppapaikoissa. Kiinteän asiakassuhteen luominen on verkkokaupassakin pitkä ja vaikea prosessi, joka vaatii molemmilta osapuolilta vahvaa sitoutumista ja panostusta yhteistyöhön. (Awad 2002, 18.) Huonoiksi puoliksi verkkokaupankäynnissä on mainittu muun muassa se, ettei tavaroita voi kosketella eikä sovittaa. Monet kuluttajat kokevat, että esimerkiksi kengät ja vaatteet tulisi saada sovittaa ennen ostopäätöstä. Myös se, ettei verkkokaupassa apu ole helposti saatavilla eikä ole ketään henkilöä avustamassa, on koettu verkkokaupan huonoksi puoleksi. Verkkokaupassa voi saada apua esimerkiksi sähköpostin välityksellä, mutta vastauksen saaminen vie usein liian kauan aikaa. Negatiiviseksi on koettu myös se, ettei kuluttaja voi kokea välitöntä mielihyväntunnetta ostohetkellä, koska hän ei saa tuotetta tai palvelua heti itselleen. Kuluttajien mielestä käsittely- ja toimitusmaksut tulisivat myös olla selvästi näkyvillä ja olla esimerkiksi suoraan lisättynä tuotteeseen, jotta lopullisen hinnan tietäisi heti ja vaivattomasti. Tuotteen palautus koetaan joskus myös ongelmalliseksi ja siitä aiheutuu usein kustannuksia. Kuluttajat pienentävät palautusriskiä ostamalla enimmäkseen kulutushyödykkeitä tai tuotteita, jotka ovat 13

20 heille joko ennestään tuttuja, tai he ovat nähneet samoja tuotteita perinteisissä kaupoissa. (Gilly & Wolfinbarger 2000, 191.) Verkkopalveluiden käyttöön liittyy paljon myös ongelmia, jotka liittyvät käyttäjien osaamattomuuteen käyttää sähköisiä palveluita. Monet muutokset ovat tapahtuneet nopeasti, jonka vuoksi esimerkiksi monista kunnista puuttuu taloudellisia ja tiedollisia resursseja sekä taitoresursseja kehittää sähköisiä palveluita. Monet kuluttajat ovat jopa haluttomia lähtemään ylipäänsä tutustumaan Internetiin johtuen omista ennakkoluuloista, osaamattomuudesta ja resurssien puutteesta. Jo siirtyminen sähköisiin palveluihin on perinteisiin toimintatapoihin tottuneille henkilöille suuri ponnistus minkä tahansa tiskin molemmilla puolilla. (Leskinen ym. 2005, 32.) Leskisen mukaan verkkopalvelujen lisääntyessä olisi syytä pitää mielessä, että Internet kykenee edistämään kaikkien kansalaisten hyvinvointia ainoastaan silloin, jos se edistää myös niiden hyvinvointia, jotka eivät voi tai halua niitä käyttää. Globalisaatio ja Internet muokkaavat kansalaisista entistä vaativimpia kuluttajia. Kansalaisten vaatimusten, palvelujen kysynnän ja taloudellisten resurssien niukkuus pakottavat kansalaiset ottamaan enemmän vastuuta tarvitsemistaan palveluista ja niiden hankkimisesta. (Leskinen ym. 2005, ) Kuluttajat löytävät hyvin harvoin vahingossa tiensä esimerkiksi Elias.fi-Internet-sivuille. Yleisesti voidaan todeta Internetin heikkoutena olevan se asia, ettei kukaan löydä Internet-sivuille, ellei niille ole linkkiä toiselta sivulta tai elleivät sivut löydy hyvin Internetin hakukoneista tärkeillä aiheeseen liittyvillä hakusanoilla. Jos verkkomyyjä on muusta toiminnastaan tunnettu, ei asiakkaalla ole yleensä mitään riskiä ostaa tältä myös verkosta. Verkkoon on tullut kuitenkin paljon uusia yrityksiä, jotka ovat lähteneet myymään tuotteita tai palveluita erityisesti ja vain verkon kautta. Näillä uusilla tulokkailla on yleensä kaksi kynnystä ylitettävänä: tunnettuuskynnys eli miten saada kauppapaikka asiakaskunnan joukossa tunnetuksi ja luotettavuuskynnys eli miten saada verkkokauppa niin uskottavaksi, että siihen luotetaan samaan tapaan kuin perinteisiin tunnettuihin myyjiin. Ensin mainittu kynnys edellyttää uusilta verkkokauppiailta, että nämä tekevät näkyvää mediatunnettuutta, jonka kautta kauppapaikka saadaan asiakaskohderyhmän yleiseen tietoisuuteen. Yleisesti ottaen mitä suuremmalta ja tunnetummalta yritys näyttää, sitä luotettavampana yritystä pidetään. Luotettavuuskynnyksen poistaminen edellyttää varsinkin sitä, että verkkosivut tehdään erittäin ammattimaisen oloisesti. Yleisesti ottaen tilanne korostuu, kuinka suuri tuotteen tai palvelun arvo on. Mitä suurempi ja merkittävämpi hankinta on kuluttajalle, sen tärkeämpänä hän pitää sitä, että hän voi olla vakuuttunut hankintansa toimivuudesta. (Rope & Pyykkö 2003, 232.) Tunkeileva mainonta on erittäin vastenmielistä Internetin käyttäjille. Yrityksen maine voi tahraantua vääränlaisella käytöksellä Internetissä. Esimerkiksi sähköpostin lähettäminen pyytämättä tai epäasialliset mainokset uutisryhmissä voivat aiheuttaa nopeasti vihaisia reaktioita. Kaikki Internetissä olevat tekstit ja taiteet ovat myös tekijänoikeuksien alaisia. Yleisesti sanotaan, että yritys tai organisaatio voi tavoittaa kuluttajat pienellä vai- 14

PUSKARADIO. toimii verkossa. - tutkittua tietoa suosittelusta

PUSKARADIO. toimii verkossa. - tutkittua tietoa suosittelusta PUSKARADIO toimii verkossa - tutkittua tietoa suosittelusta Näin pääset alkuun: 1 2 3 +1 PALVELE ASIAKKAITASI suosittelemisen arvoisesti PYYDÄ ASIAKKAITASI KERTOMAAN saamastaan palvelusta hyväksi havaittuun

Lisätiedot

Markkinointi sosiaalisessa mediassa

Markkinointi sosiaalisessa mediassa Markkinointi sosiaalisessa mediassa Digityöpaja, 30.11.2017 Outi Mertamo DigiReWork hanke Hamk.fi/digirework Minä Outi Mertamo Tuotantotalouden insinööri, 2010. Aloittanut HAMKissa markkinointisuunnittelijana

Lisätiedot

Integroitu markkinointiviestintä

Integroitu markkinointiviestintä Markkinoinnin perusteet 23A00110 Videoluento I Integroitu markkinointiviestintä Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Markkinointiviestintä (marketing communication)

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

Yritysyhteenliittymän markkinointi

Yritysyhteenliittymän markkinointi Yritysyhteenliittymän markkinointi Hankintayksikön markkinakartoitus l. RFI Toimittajat voivat markkinoida tuotteitaan ja palveluitaan hankintayksikölle kuten muillekin potentiaalisille asiakkaille - aktiiviset

Lisätiedot

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa 7.5 2014 Anu Korkiakangas Myynninmaailma Oy www.myynninmaailma.fi Miksi sähköinen markkinointi? Tukemaan myyntiä Tavoitat oikeat kohderyhmät

Lisätiedot

Tämä opas on luotu verkkosivujen omistajille, verkkosivujen hankkimista

Tämä opas on luotu verkkosivujen omistajille, verkkosivujen hankkimista Tämä opas on luotu verkkosivujen omistajille, verkkosivujen hankkimista suunnitteleville sekä kaikille verkkosivujen kehittämisestä kiinnostuneille. Tässä oppaassa keskitytään perusasioihin, joiden korjaaminen

Lisätiedot

DESCOM: VERKKOKAUPPA JA SOSIAALINEN MEDIA -TUTKIMUS 2011

DESCOM: VERKKOKAUPPA JA SOSIAALINEN MEDIA -TUTKIMUS 2011 DESCOM: VERKKOKAUPPA JA SOSIAALINEN MEDIA -TUTKIMUS 2011 30.8.2011 MIKKO KESÄ, tutkimusjohtaja, HM JUUSO HEINISUO, tutkimuspäällikkö, HM INNOLINK RESEARCH OY YHTEENVETO TAUSTATIEDOT Tutkimus toteutettiin

Lisätiedot

Useasti Kysyttyä ja Vastattua

Useasti Kysyttyä ja Vastattua 1. Miksen ostaisi tykkääjiä, seuraajia tai katsojia? Sinun ei kannata ostaa palveluitamme mikäli koet että rahasi kuuluvat oikeastaan kilpailijoidesi taskuun. 2. Miksi ostaisin tykkääjiä, seuraajia tai

Lisätiedot

Onko verkkokaupoista ostaminen turvallista?

Onko verkkokaupoista ostaminen turvallista? Onko verkkokaupoista ostaminen turvallista? Miten kuluttajat näkevät verkkokaupan turvallisuuden? Ja mihin kuluttajat perustavat käsityksensä koetusta turvallisuudesta? Suomalaisen tietoturvayhtiö Silverskin

Lisätiedot

Avoimen B2B-verkkokaupan haasteet eivät ole todellisia. Webinaari Juho Putkonen & Jarkko Anttiroiko

Avoimen B2B-verkkokaupan haasteet eivät ole todellisia. Webinaari Juho Putkonen & Jarkko Anttiroiko Avoimen B2B-verkkokaupan haasteet eivät ole todellisia Webinaari 24.5.2017 Juho Putkonen & Jarkko Anttiroiko 1 Keitä me olemme? Juho Putkonen @juhoputkonen linkedin.com/in/juhoputkonen Jarkko Anttiroiko

Lisätiedot

KIRJASTO & MARKKINOINTI. Roosa Kallio markkinointipäällikkö Helsingin kaupunginkirjasto

KIRJASTO & MARKKINOINTI. Roosa Kallio markkinointipäällikkö Helsingin kaupunginkirjasto KIRJASTO & MARKKINOINTI Roosa Kallio markkinointipäällikkö Helsingin kaupunginkirjasto 26.3.2015 OHJELMA & TAVOITE Lyhyt esittely - mitä markkinointi on Miten markkinointi eroaa viestinnästä? Esimerkkejä

Lisätiedot

Terveydenhuollon barometri 2009

Terveydenhuollon barometri 2009 Terveydenhuollon barometri 009 Sisältö Johdanto Sivu Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus 4 Aineiston rakenne 5 Tutkimuksen rakenne 6 Tulokset Terveystyytyväisyyden eri näkökulmat 9 Omakohtaiset näkemykset

Lisätiedot

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Matkailutoimialan aamu 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Asiakaskäyttäytyminen internetissä asiakkaan tietotarpeet ja ostopäätökseen vaikuttavat tekijät Internet on noussut vallitsevaksi viestintävälineeksi.

Lisätiedot

Meedio on luotu helpottamaan yrittäjän elämää.

Meedio on luotu helpottamaan yrittäjän elämää. Meedio on luotu helpottamaan yrittäjän elämää. Yrityksesi markkinointitoimet ovat nyt hallinnassasi yhden, helppokäyttöisen sähköisen työpöydän kautta, myös mobiilisti. Meedion avulla nykyiset ja uudet

Lisätiedot

Sosiaalinen media markkinointivälineenä

Sosiaalinen media markkinointivälineenä Sosiaalinen media markkinointivälineenä Sosiaalinen media on hyvä apuväline brändin kannatuksen kasvattamiseksi ja tietoisuuden levittämiseksi. B2B-yrityksessä, jossa sosiaalista mediaa edelleen vain ihmetellään

Lisätiedot

KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN

KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN Kuinka myyn heille? JANNE HEPOLA 17.11.2016 JANNE HEPOLA Markkinoinnin tohtorikoulutettava Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa Erityisosaaminen kuluttajakäyttäytyminen,

Lisätiedot

Räjäytetään taidemarkkinat! Seminaaritehtävien avainlöydökset: esimerkkejä ja yhteenvetoa keskusteluista

Räjäytetään taidemarkkinat! Seminaaritehtävien avainlöydökset: esimerkkejä ja yhteenvetoa keskusteluista Räjäytetään taidemarkkinat! Seminaaritehtävien avainlöydökset: esimerkkejä ja yhteenvetoa keskusteluista ? Miten saada tavalliset suomalaiset ostamaan arvokkaampia teoksia kuin nykyään? Kerro entistä paremmin

Lisätiedot

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke Eveliina Toivonen 9.9.2016 www.hamk.fi TIETOISKUN SISÄLTÖ 1. Markkinoinnin perusperiaatteet 2. Verkkomarkkinoinnin kolme teemaa

Lisätiedot

Näyttötutkintojen markkinointi. Olli Vuorinen

Näyttötutkintojen markkinointi. Olli Vuorinen Näyttötutkintojen markkinointi Olli Vuorinen Markkinoinnin peruskysymykset (Mitä on markkinointi?) Miksi markkinoidaan? Mitä markkinoidaan? Kenelle markkinoidaan? Miten markkinoidaan? Miksi markkinoidaan?

Lisätiedot

"Monikanavainen asiakkuus tänään n ja tulevaisuudessa"

Monikanavainen asiakkuus tänään n ja tulevaisuudessa "Monikanavainen asiakkuus tänään n ja tulevaisuudessa" Liiketoimintaa verkossa -seminaari 25.11.2010 Visa Palonen SOK / S-Verkkopalvelut Oy 1 Liiketoimintaa verkossa Suomen verkkokauppa 2010 Palvelut 5,444

Lisätiedot

SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA

SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA Markkinatehdas on ryhmä nuoria markkinoijia, joiden tavoitteena on parantaa Keski-Suomen yritysten markkinoinnin suunnitelmallisuutta ja auttaa käytännön toteutuksessa.

Lisätiedot

Kuluttajien luottamus markkinoihin ja kasvu. Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen KKV-päivä 23.10.2014. kkv.fi. kkv.fi

Kuluttajien luottamus markkinoihin ja kasvu. Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen KKV-päivä 23.10.2014. kkv.fi. kkv.fi Kuluttajien luottamus markkinoihin ja kasvu Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen KKV-päivä 23.10.2014 Kuluttajien vastuu kasvusta? Kuluttajien luottamus on yksi markkinoiden toimivuuden ja taloudellisen

Lisätiedot

Onnistu sisällöissä ja somessa Differo Oy. Riikka Seppälä @seppalar1 Riikka.Seppala@Differo.fi 11.3.2015

Onnistu sisällöissä ja somessa Differo Oy. Riikka Seppälä @seppalar1 Riikka.Seppala@Differo.fi 11.3.2015 Onnistu sisällöissä ja somessa Differo Oy Riikka Seppälä @seppalar1 Riikka.Seppala@Differo.fi 11.3.2015 Differosta Autamme yrityksiä jalkauttamaan kohderyhmää kiinnostavaa puhetta verkkoon sisältöstrategian

Lisätiedot

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla @MeltwaterFIN Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla Maria Sundström Managing Director Meltwater Group 0 Agenda @MeltwaterFIN MELTWATER I. SOSIAALISEN MEDIAN SEURANTA JA RAPORTOINTI Sosiaalisen

Lisätiedot

60% 10% 1. MIKSI IHMEESSÄ VERKKOASIAKASPALVELUUN KANNATTAA PANOSTAA? Ole läsnä ja tavoitettavissa. Suomalaisista noin 90 % käyttää nettiä viikoittain.

60% 10% 1. MIKSI IHMEESSÄ VERKKOASIAKASPALVELUUN KANNATTAA PANOSTAA? Ole läsnä ja tavoitettavissa. Suomalaisista noin 90 % käyttää nettiä viikoittain. Tavoita ja vaikuta Oletko koskaan ollut epätietoinen siitä, mitä tuotteita tai palveluita yritys, jonka sivuilla vierailet, oikeasti tarjoaa? Jos olet, niin on todennäköisesti asiakkaasikin. Hän voi olla

Lisätiedot

Suomalaiset verkkoasioimassa Tutkimus suomalaisten asiakaskokemuksista verkkokaupassa

Suomalaiset verkkoasioimassa Tutkimus suomalaisten asiakaskokemuksista verkkokaupassa Suomalaiset verkkoasioimassa Tutkimus suomalaisten asiakaskokemuksista verkkokaupassa Redera ja DiVia N=548 kuluttajaa, marraskuu 2011- tammikuu 2012 Joka toinen suomalainen asioi tänä jouluna verkkokaupoissa

Lisätiedot

Aloittelijasta Internet markkinoinnin sankariksi. Artem Daniliants / LumoLink

Aloittelijasta Internet markkinoinnin sankariksi. Artem Daniliants / LumoLink Aloittelijasta Internet markkinoinnin sankariksi Artem Daniliants / LumoLink CEO at LumoLink Verkkokauppa & Web teknologian asiantuntija 13+ vuotta kokemusta Internet liiketoiminnasta 10+ vuotta kokemusta

Lisätiedot

VERKKO-OSTAMISEN TULEVAISUUS - kuluttajien ja erikoiskauppiaiden näkökulma

VERKKO-OSTAMISEN TULEVAISUUS - kuluttajien ja erikoiskauppiaiden näkökulma VERKKO-OSTAMISEN TULEVAISUUS - kuluttajien ja erikoiskauppiaiden näkökulma Nina Mesiranta, KTT ERIKA 2020 -tutkimushanke Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu Retail Research Brunch 2012 Ylikanavainen

Lisätiedot

Asiakasmarkkinoinnin määritelmä

Asiakasmarkkinoinnin määritelmä Asiakasmarkkinoinnin määritelmä Markkinointi on asiakaslähtöinen ajattelu- ja toimintatapa, jonka avulla luodaan yrityksille kilpailuetua, tuodaan hyödykkeet markkinoille ostohalua synnyttäen ja rakennetaan

Lisätiedot

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle HELSINGIN YLIOPISTO RURALIA-INSTITUUTTI Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle KASVOT LUOMULLE 1. Perustiedot (lyhyesti ja ytimekkäästi) Mitä yritys myy? Mikä on pääkohderyhmä? Kenelle myydään? Miten

Lisätiedot

Digipuntari 2015 tuloksia ja tulkintaa eteläsavolaisittain

Digipuntari 2015 tuloksia ja tulkintaa eteläsavolaisittain Digipuntari 2015 tuloksia ja tulkintaa eteläsavolaisittain Data liikkuu ja asiakas käy pyydykseen lisää liiketoimintaa verkosta 02.11.2015 Maija Korhonen Digipuntari yhteistyössä Etelä-Savon yrittäjien

Lisätiedot

KULUTTAJAN ODOTUKSET VERKKO-OSTAMISELLE: Tietoa, helppoa ostamista ja ystävällistä asiakaspalvelua

KULUTTAJAN ODOTUKSET VERKKO-OSTAMISELLE: Tietoa, helppoa ostamista ja ystävällistä asiakaspalvelua Anna-Maija Virta, Itella KULUTTAJAN ODOTUKSET VERKKO-OSTAMISELLE: Tietoa, helppoa ostamista ja ystävällistä asiakaspalvelua Asiakaspalvelun ystävällisyys on tärkeintä kotimaisilta nettikauppiailta ostaville.

Lisätiedot

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen.

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen. MAINONTA MED1 MITÄ MAINONTA ON?! Perinteisiä määritelmiä:! Mainonta on maksettua useille vastaanottajille suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai

Lisätiedot

Yhteenveto 10.12.2012 Eija Seppänen MARKKINOINNIN UUSI KUVA

Yhteenveto 10.12.2012 Eija Seppänen MARKKINOINNIN UUSI KUVA Yhteenveto 10.12.2012 Eija Seppänen MARKKINOINNIN UUSI KUVA 1 Verkkoaivoriiheen osallistuneet olen markkinoinnin ammattilainen 42% ostan markkinointipalveluja 19% myyn markkinointipalveluja 4% vastaan

Lisätiedot

Markkinointipsykologia

Markkinointipsykologia Markkinointipsykologia Sisällysluettelo ESIPUHE 1. MARKKINOINNIN PSYKOLOGISET PERUSTAT 1.1. Miksi-mitä-miten-malli 1.2. Markkinointipsykologiasta psykologiseen markkinointiin 2. IHMINEN MARKKINOILLA 2.1.

Lisätiedot

Verkkolöydettävyys lisäsi asiakkaita CASE HS-Works

Verkkolöydettävyys lisäsi asiakkaita CASE HS-Works Verkkolöydettävyys lisäsi asiakkaita CASE HS-Works Toimiala: IT-palvelut Yritys: HS-Works Oy Liiketoiminta on yleisesti ottaen kasvanut koko vuoden ja ennätyskuukausiakin on mahtunut joukkoon. Fonectalla

Lisätiedot

Sosiaalisen median hyödyntämisestä tutkimuksessa ja sitä kautta liiketoiminnassa

Sosiaalisen median hyödyntämisestä tutkimuksessa ja sitä kautta liiketoiminnassa Sosiaalisen median hyödyntämisestä tutkimuksessa ja sitä kautta liiketoiminnassa Suomen markkinointitutkimusseuran Sosiaalinen Suomen markkinointitutkimusseuran Sosiaalinen media & web-analytiikka osana

Lisätiedot

KYLIEN TARINAT EUROIKSI! 2.11.2012. www.matkailukonsultit.fi

KYLIEN TARINAT EUROIKSI! 2.11.2012. www.matkailukonsultit.fi KYLIEN TARINAT EUROIKSI! 2.11.2012 www.matkailukonsultit.fi Suomen Matkailukonsultit Oy Mäntyharjunkatu 4, 70820 Kuopio puh. 050-9178 688 info@matkailukonsultit.fi www.matkailukonsultit.fi Jouni Ortju

Lisätiedot

Amway Partner Stores. Din online-mulighed fra Amway

Amway Partner Stores. Din online-mulighed fra Amway Amway Partner Stores Pyydämme sinua lukemaan nämä sivut, ennen kuin ostat tuotteita Amivon yhteistyöyritysten verkkokaupoista. Amivon yhteistyöyrityksiä koskeva ohjelma tarjoaa ostosmahdollisuuksia, jotka

Lisätiedot

MARKKINOINTIKANAVAT JA LOGISTISET VAIHTOEHDOT - SELVITYS

MARKKINOINTIKANAVAT JA LOGISTISET VAIHTOEHDOT - SELVITYS sivu 1 hankevastaava Pirjo Korjonen p. +358 40 301 2417 pirjo.korjonen@proagria.fi ProAgria Pohjois-Karjala PL 5, Koskikatu 11 C 80101 JOENSUU www.proagriapohjois-karjala.fi www.kareliaalacarete.fi MARKKINOINTIKANAVAT

Lisätiedot

Yrityskuvan hoito on johdon ja ammattilaisten tehtävä.

Yrityskuvan hoito on johdon ja ammattilaisten tehtävä. MIELIKUVAT JA DESIGN MANAGEMENT Psykologisia perusteita Ihmiselle on ainoa totuus se, jonka hän uskoo todeksi eli siis mielikuva asiasta, eikä ole merkitystä pitääkö tämä asia paikkansa vai ei. Ostopäätöstilanteessa

Lisätiedot

Kiipulan ammattiopisto. Liiketalous ja tietojenkäsittely. Erja Saarinen

Kiipulan ammattiopisto. Liiketalous ja tietojenkäsittely. Erja Saarinen Kiipulan ammattiopisto Liiketalous ja tietojenkäsittely Erja Saarinen 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Hyvät internetsivut... 3 3. Kuvien koko... 4 4. Sivujen lataus... 4 5. Sivukartta... 5 6. Sisältö...

Lisätiedot

Wiki korvaa intranetin. Olli Aro 3.6.2010

Wiki korvaa intranetin. Olli Aro 3.6.2010 Wiki korvaa intranetin Olli Aro 3.6.2010 Olli Aro Metsäteollisuuden myynti- ja markkinointitoimia 15 v B2B integraatioita 8 v Verkkopalveluita 7 kk Kehittämiskonsulttina Harrastuksina Talvella hiihto ja

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Palvelukuvaus. Yleistä Käyttöönotto Verkkoyhteydenottokanavat Inboundien ohjaus Älypuhelinten hyödyntäminen. Pikayhteys Takaisinsoitto

Palvelukuvaus. Yleistä Käyttöönotto Verkkoyhteydenottokanavat Inboundien ohjaus Älypuhelinten hyödyntäminen. Pikayhteys Takaisinsoitto Palvelukuvaus Yleistä Käyttöönotto Verkkoyhteydenottokanavat Inboundien ohjaus Älypuhelinten hyödyntäminen Pikayhteys Takaisinsoitto Yleistä Markkinointiviestintä tähtää siihen, että potentiaalinen ostava

Lisätiedot

Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä. Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012

Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä. Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012 Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012 Cocomms lyhyesti Vahvuuksiamme ovat yritys-, talous-, terveys- ja lääke-

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

Remonttireiskoja ja Kodinhoitajia

Remonttireiskoja ja Kodinhoitajia Remonttireiskoja ja Kodinhoitajia Kenet uskaltaisi päästää kotiinsa? 1 Miksi tätä pohtia? Kotien palvelutarve kasvaa Kodin erityisyys palvelun ja työn ympäristönä Kuluttajat haluavat valita itsenäisesti

Lisätiedot

Venäläisen asiakkaan ostokäyttäytyminen ja matkailutuotteiden markkinointi Venäjälle

Venäläisen asiakkaan ostokäyttäytyminen ja matkailutuotteiden markkinointi Venäjälle Venäläisen asiakkaan ostokäyttäytyminen ja matkailutuotteiden markkinointi Venäjälle Imatra 14.1.2014 Virve Obolgogiani Mimino Oy Tavoitteena matkailutuotteen myynti venäläiselle asiakkaalle Miten asiakas

Lisätiedot

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen Klikit Myynniksi Raahe 31.10.2016 Jaakko Suojanen Sisältö Verkossa myyminen Tehokas verkkosivu Liikennemäärän kehittäminen Hakukoneoptimointi Google Adwords Facebook Konversion kehittäminen Jaakko Suojanen

Lisätiedot

Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten. Mikael Alatalo, palvelutuotantojohtaja, Fonecta

Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten. Mikael Alatalo, palvelutuotantojohtaja, Fonecta Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten Mikael Alatalo, palvelutuotantojohtaja, Fonecta Asunnonvälitys Autokauppa Matka-ala Vaatekauppa Mitä verkossa ympärillämme Logistiset palvelut Pankki- ja vakuuttaminen

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

UUDESSA ASIAKKUUDESSA ALOITTAMINEN MARKKINOINNIN ALKEET

UUDESSA ASIAKKUUDESSA ALOITTAMINEN MARKKINOINNIN ALKEET UUDESSA ASIAKKUUDESSA ALOITTAMINEN MARKKINOINNIN ALKEET Tomi Grönfors THE GROENFORS METHOD 27/04/15 Brandfors Markkinointiosasto palveluna CHECK-LIST Hyvissä ajoin ennen aloittamista Ennen tapaamista Ensimmäisen

Lisätiedot

Näkökulmia energiayhtiöiden sosiaalisen median strategiatyöhön

Näkökulmia energiayhtiöiden sosiaalisen median strategiatyöhön Näkökulmia energiayhtiöiden sosiaalisen median strategiatyöhön 1 Saatteeksi Sosiaalinen media on tullut jäädäkseen. Monissa yrityksissä parhaillaan pohditaankin, miten suhtautua ja osallistua tähän uuteen

Lisätiedot

Satafood Kehittämisyhdistys Ry Suomen Siipikarjaliitto Ry. Kvalitatiivinen tutkimus Kopla Helsinki Kati Nurminen & Jenna Puikkonen

Satafood Kehittämisyhdistys Ry Suomen Siipikarjaliitto Ry. Kvalitatiivinen tutkimus Kopla Helsinki Kati Nurminen & Jenna Puikkonen Satafood Kehittämisyhdistys Ry Suomen Siipikarjaliitto Ry Kvalitatiivinen tutkimus Kopla Helsinki Kati Nurminen & Jenna Puikkonen RUOAN JA LIHAN VALINTAPERUSTEET LUOMULIHA SIIPIKARJA BROILERI JA KALKKUNA

Lisätiedot

Markkinointiautomaation haltuunotto toi lisää liidejä CASE DNA BUSINESS

Markkinointiautomaation haltuunotto toi lisää liidejä CASE DNA BUSINESS Markkinointiautomaation haltuunotto toi lisää liidejä CASE DNA BUSINESS + Toimiala: viestintä- ja asiakasverkkopalveluiden tarjoaminen Yritys: DNA "Markkinointiviestien tarkan kohdennuksen ansiosta voimme

Lisätiedot

14.5.2010 Rian Oy, Annika Fock ja Riitta Siikaranta

14.5.2010 Rian Oy, Annika Fock ja Riitta Siikaranta 14.5.2010 Rian Oy, Annika Fock ja Riitta Siikaranta Tavoitteena oli selvittää: Asiakaslehtien liikevaihto Suomessa, BtoC ja BtoB Nimikkeiden määrä ja volyymi Asiakaslehtien mainostulot sekä toimialat,

Lisätiedot

Videotuotantojen kilpailutuksen käsikirja

Videotuotantojen kilpailutuksen käsikirja Videotuotantojen kilpailutuksen käsikirja MASSIVE Helsinki / TrueStory 9.9.2015 Copyright 2015 Esipuhe Tämä käsikirja on tehty videotuotantojen ostajalle, jotta ostaja saisi itselleen juuri sitä mitä haluaa:

Lisätiedot

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma

Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma Yrityksen nimi/yksikön nimi: [kirjoita tähän] Päivä: 22. tammikuuta 2010 Markkinointisuunnitelma 2(5) Sisällysluettelo 1. Perustiedot yrityksestä...

Lisätiedot

Venäjänverkkokaupan trendit FLYING LYNX Oy Myyntikanavaratkaisut yritysten kansainvälisiin myynteihin

Venäjänverkkokaupan trendit FLYING LYNX Oy Myyntikanavaratkaisut yritysten kansainvälisiin myynteihin Venäjänverkkokaupan trendit 2017 FLYING LYNX Oy Myyntikanavaratkaisut yritysten kansainvälisiin myynteihin Venäjän verkkokauppa Numeroina Venäjän väestömäärä 143,7 miljoonaa Internet-penetraatio 59 % Verkko-ostosten

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

Pelastakaa sosiaalinen media markkinoinnilta!

Pelastakaa sosiaalinen media markkinoinnilta! Pelastakaa sosiaalinen media markkinoinnilta! Viisi totuutta sosiaalisesta mediasta 1. Facebook on uusi Internet. 2. Yritys ei ole enää kuningas. 3. Suosittelu on sosiaalisen median tärkein liiketoimintatavoite.

Lisätiedot

Koulussamme opetetaan näppäilytaitoa seuraavan oppiaineen yhteydessä:

Koulussamme opetetaan näppäilytaitoa seuraavan oppiaineen yhteydessä: TypingMaster Online asiakaskyselyn tulokset Järjestimme toukokuussa asiakkaillemme asiakaskyselyn. Vastauksia tuli yhteensä 12 kappaletta, ja saimme paljon arvokasta lisätietoa ohjelman käytöstä. Kiitämme

Lisätiedot

Kuluttajat ja uuden teknologian hyväksyminen. Kuluttajan ja markkinoijan suhde tulevaisuudessa Anu Seisto, VTT

Kuluttajat ja uuden teknologian hyväksyminen. Kuluttajan ja markkinoijan suhde tulevaisuudessa Anu Seisto, VTT Kuluttajat ja uuden teknologian hyväksyminen Kuluttajan ja markkinoijan suhde tulevaisuudessa Anu Seisto, VTT 2 Miksi kuluttaja / käyttäjänäkökulma on mielenkiintoinen? Jokainen käyttäjä havainnoi teknologian

Lisätiedot

Onnistuneeseen omistajanvaihdokseen Mika Haavisto. Hyrrät-Metropolia 23.5.2014

Onnistuneeseen omistajanvaihdokseen Mika Haavisto. Hyrrät-Metropolia 23.5.2014 Onnistuneeseen omistajanvaihdokseen Mika Haavisto Hyrrät-Metropolia 23.5.2014 Omistajanvaihdosnäkymät 2010-2020 Yrittäjät ikääntyvät, 50 % yrittäjistä iältään 50+ Myyntiin (ulkop.) 28 000 yritystä Sukupolvenvaihdos

Lisätiedot

Case: Hanakat LVIS-ketjun verkkokaupparatkaisu

Case: Hanakat LVIS-ketjun verkkokaupparatkaisu Jälleenmyyjäverkoston Online-myynnin tehostaminen 9.11.2010 Hotelli Scandic Simonkenttä Case: Hanakat LVIS-ketjun verkkokaupparatkaisu Timo Korvenoja, Vilkas Group Oy Perustettu Tampereella 1995 Tytäryhtiö

Lisätiedot

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalista mediaa hyödynnetään yrityksessäni tällä hetkellä Vastaus Lukumäärä Prosentti

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Tuotteita käyttävistä ihmisistä on tullut parempia mainoksia, kuin perinteisistä medioista Miksi näin on? 3

Lisätiedot

Verkkolöydettävyys laajensi asiakaskuntaa CASE Kymppitien Vaihto-osa

Verkkolöydettävyys laajensi asiakaskuntaa CASE Kymppitien Vaihto-osa Verkkolöydettävyys laajensi asiakaskuntaa CASE Kymppitien Vaihto-osa Toimiala: Autopurkamot Yritys: Kymppitien Vaihto-osa Asiakkaat löytävät palvelumme paremmin, kysyntää ja asiakkaita tulee nyt koko Suomen

Lisätiedot

Consumers Online 2010 Tietoa suomalaisten internet-käytöstä

Consumers Online 2010 Tietoa suomalaisten internet-käytöstä ISO 9001 -sertifioitu Consumers Online 2010 Tietoa suomalaisten internet-käytöstä TNS Gallup Oy Huhtikuu 2010 Digital Consumers Online 2010 Consumers Online kertoo tiivistetysti viimeisimmät tiedot suomalaisten

Lisätiedot

Vertailua: Kaleva.fi, Facebook, Google kuinka markkinointi toimii eri alustoilla?

Vertailua: Kaleva.fi, Facebook, Google kuinka markkinointi toimii eri alustoilla? Vertailua: Kaleva.fi, Facebook, Google kuinka markkinointi toimii eri alustoilla? 29.10.2014 Digiaamiainen Markkinointi lukijan näkökulmasta Lukija seuraa itseään kiinnostavia aiheita eri kanavista joukkoon

Lisätiedot

Markkinointi ja myynti 2. luentopäivä. Erja Koivula

Markkinointi ja myynti 2. luentopäivä. Erja Koivula Markkinointi ja myynti 2. luentopäivä Erja Koivula Asiakkaan kokema palvelun laatu Imago Odotettu laatu Koettu kokonaislaatu Koettu laatu Markkinointiviestintä Myynti Imago Suullinen viestintä Suhdetoiminta

Lisätiedot

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT Markkinointi on Asiakaslähtöistä ajattelu Tuote-, hinta-, jakelutie- ja viestintäratkaisujen tekemistä ja toimenpiteiden toteuttamista mahdollisimman hyvän taloudellisen

Lisätiedot

Suosittelu vaikuttaa keskimäärin 70% ostopäätöksistä.

Suosittelu vaikuttaa keskimäärin 70% ostopäätöksistä. Asiakkuus, asiakasuskollisuus, asiakkuusohjelmat mihin ollaan menossa? Jonna Toikka, Aegis Media SHOPPAAMISEN SOSIAALINEN ULOTTUVUUS JA ERILAISET VAIKUTTAJATYYPIT Mitä tehdä, kun asiakkaan huomio jakaantuu

Lisätiedot

Hankinnan problematiikka

Hankinnan problematiikka Antti Kirmanen Hankinnan problematiikka Toimittajan näkökulma Asiakkaan näkökulma www.sulava.com www.facebook.com/sulavaoy 2 1. Ristiriita www.sulava.com www.facebook.com/sulavaoy 3 Asiakas haluaa Onnistuneen

Lisätiedot

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään.

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään. 28.12.2007 HN Palvelun tuotteistaminen, palvelutuote Miksi on oltava tuote? Jotta olisi jotain myytävää! Voiko osaaminen olla tuote? Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta

Lisätiedot

Työnhaku 2.0. #viestikoulu. 11.2.2016 Sanna Saarikangas

Työnhaku 2.0. #viestikoulu. 11.2.2016 Sanna Saarikangas Työnhaku 2.0 A s i a n t u n t i j a b r ä n d i v e r k o s s a, t y ö n h a k u s o m e s s a j a v i s u a a l i n e n C V 11.2.2016 Sanna Saarikangas Mitä? Ohjelmassa Miten ja miksi työnhaku on muuttunut

Lisätiedot

SISÄLTÖMARKKINOINTI. Viestintää uusissa vaatteissa vai markkinointia vanhoissa vaatteissa? @MinnaPerila

SISÄLTÖMARKKINOINTI. Viestintää uusissa vaatteissa vai markkinointia vanhoissa vaatteissa? @MinnaPerila SISÄLTÖMARKKINOINTI Viestintää uusissa vaatteissa vai markkinointia vanhoissa vaatteissa? @MinnaPerila SISÄLTÖMARKKINOINTI JA NATIIVIMAINONTA OVAT NYT IN. MIKSI? Digitaalinen maailma antaa uusia reviirejä

Lisätiedot

Mobiilikanavan mahdollisuudet kauppakeskuksille

Mobiilikanavan mahdollisuudet kauppakeskuksille Mobiilikanavan mahdollisuudet kauppakeskuksille Markkinaselvityksen tulokset ja näkemyksiä kehityksestä 20.10.2011 www.nearme.fi Mitkä ovat kauppakeskuksenne kehitystarpeet nykyisille ja uusille kanaville?

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

OVATKO LIIDIT KIVEN ALLA?

OVATKO LIIDIT KIVEN ALLA? OVATKO LIIDIT KIVEN ALLA? SISÄLTÖMARKKINOINTI HELPOTTAA LIIDIEN LAPIOINTIA Eroon kylmäsoitoista. Yritysten välisessä kaupassa hyvien liidien löytäminen on usein kovan työn takana. Joskus voi tuntua siltä,

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012

Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012 Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012 Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja Tammikuussa 2012 toteutettiin valtakunnallinen Yritys- Suomi lanseerauskampanja. Mikkelin

Lisätiedot

Mikä ihmeen brändi? Mitä brändäämisellä tarkoitetaan? Miten erottautua? Entä kannattaako brändäys yksin?

Mikä ihmeen brändi? Mitä brändäämisellä tarkoitetaan? Miten erottautua? Entä kannattaako brändäys yksin? KTT, dosentti Saila Saraniemi, Oulun yliopisto, markkinoinnin laitos Rokua 24.8.2013 Mikä ihmeen brändi Mitä brändäämisellä tarkoitetaan Miten erottautua Entä kannattaako brändäys yksin 1 2 Jokainen tuo

Lisätiedot

Ajatuksia hinnoittelusta. Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin.

Ajatuksia hinnoittelusta. Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin. Ajatuksia hinnoittelusta Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin. Hinnoittelu Yritystoiminnan tavoitteena on aina kannattava liiketoiminta ja asiakastyytyväisyys. Hinta

Lisätiedot

Sosiaalinen media tuli työpaikalle - kenen säännöillä toimitaan? Copyright 2010 H&K and MPS

Sosiaalinen media tuli työpaikalle - kenen säännöillä toimitaan? Copyright 2010 H&K and MPS Sosiaalinen media tuli työpaikalle - kenen säännöillä toimitaan? Copyright 2010 H&K and MPS Lähtökohta tutkimukselle Halusimme vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin: Millaisia viestinnällisiä haasteita

Lisätiedot

Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies

Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies Sanomalehti onnistuu, jos sen levikkialueen urheilu- ja liikuntaväki pitää paikallista urheilujulkisuutta tärkeänä ja haluaa osallistua sen tuottamiseen ja ylläpitää

Lisätiedot

Kansainvälisten myyntiliidien määrä nousuun LinkedIn-markkinoinnilla CASE AAC Global

Kansainvälisten myyntiliidien määrä nousuun LinkedIn-markkinoinnilla CASE AAC Global Kansainvälisten myyntiliidien määrä nousuun LinkedIn-markkinoinnilla CASE AAC Global Toimiala: Kansainvälinen viestintä, sen koulutus ja konsultointi Yritys: AAC Global Lähdimme testaamaan LinkedIn-markkinoinnin

Lisätiedot

Sosiaalinen media - muuttaako se busineksen? Verkkoajasta suurin osa vietetään sosiaalisissa medioissa.

Sosiaalinen media - muuttaako se busineksen? Verkkoajasta suurin osa vietetään sosiaalisissa medioissa. Sosiaalinen media - muuttaako se busineksen? Verkkoajasta suurin osa vietetään sosiaalisissa medioissa. Petri Karjalainen, myyntijohtaja, Sanoma Suomalaisista 78 % käyttää internettiä viikoittain. 20-30%

Lisätiedot

OSTOPOLKUJA. Päivittäistavarakaupassa. Copyright 33 Company 2015

OSTOPOLKUJA. Päivittäistavarakaupassa. Copyright 33 Company 2015 OSTOPOLKUJA Päivittäistavarakaupassa SUURI SUOMALAINEN SHOPPER-TUTKIMUS OSTAJAPROFIILIT OSTOMISSIOT OSTOPAIKAT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN Millaisia ostajatyyppejä Suomessa on? Miksi he menevät kauppaan? Missä

Lisätiedot

Globalistoituva kauppa - verkkokauppa kasvun moottorina

Globalistoituva kauppa - verkkokauppa kasvun moottorina Globalistoituva kauppa - verkkokauppa kasvun moottorina Pasi Ketonen, pasi.ketonen@posti.com Linked: fi.linkedin.com/pub/pasi-ketonen/0/40a/590/en @ KetonenPasi 1 Euroopassa verkkokaupan kasvu on nopeinta

Lisätiedot

KIRJASTO & MARKKINOINTI Kito 2015 24.8.2015

KIRJASTO & MARKKINOINTI Kito 2015 24.8.2015 KIRJASTO & MARKKINOINTI Kito 2015 24.8.2015 Helsingin kaupunginkirjasto 27.8.2015 OHJELMA & TAVOITE Lyhyt esittely - mitä markkinointi on Miten markkinointi eroaa viestinnästä? Esimerkkejä kirjastomarkkinoinnista

Lisätiedot

Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki

Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki Tällä mennään Tuotteistaminen & asiakaslähtöinen markkinointi Vähän teoriaa, enemmän käytäntöä. http://www.youtube.com/watch?v=uk0zrvzvtb4

Lisätiedot

Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten. Aleksi Issakainen, tarjoamapäällikkö, Fonecta

Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten. Aleksi Issakainen, tarjoamapäällikkö, Fonecta Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten Aleksi Issakainen, tarjoamapäällikkö, Fonecta Asunnonvälitys Autokauppa Matka-ala Vaatekauppa Pankki- ja vakuuttaminen Autonvuokraus Mitä verkossa ympärillämme tapahtuu

Lisätiedot

Käsitteitä ja määritelmiä

Käsitteitä ja määritelmiä Käsitteitä ja määritelmiä Sanomalehti on 1-7 kertaa viikossa ilmestyvä, maksullinen ja painettu julkaisu, joka sisältää uutisia, artikkeleita, kirjeitä, kommentteja, mielipiteitä ja mainoksia. Lisäksi

Lisätiedot