Suunnittelu ja osallisuus Lammin kirkonkylässä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suunnittelu ja osallisuus Lammin kirkonkylässä"

Transkriptio

1 Suunnitteluja osallisuuslammin kirkonkylässä Aluetieteenkenttäkurssi Helsinginyliopisto Maantieteenlaitos HirvensaloJ.,HirvensaloK., Laatikainen,Paul,Salomaaja Sjöblom

2 Sisällysluettelo 1. Johdanto Tutkimuskysymykset ja tutkimuksen kulku Taustatietoa Lammista Lammin kunnan osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma Haastattelututkimus lammilaisten osallisuudesta Menetelmät Päätelmät Rannanmaan asuinalue Suunnittelun toteutus tulevassa Hämeenlinnan kaupungissa Johtopäätökset Lähteet Liitteet ~2~

3 1. Johdanto Lammin kunta on Kanta-Hämeessä sijaitseva kirkonkylä noin 120 km Helsingistä pohjoiseen (Kuva 1.). Tutkimusaiheeksemme tuli Lammin taajaman suunnittelu, ja päätehtävämme oli selvittää kunnan suunnitteluun liittyvät prosessit. Suunnittelemisen tutkiminen ei aina ollutkaan niin helppoa, ja se paljastui yllättävän monitahoiseksi aiheeksi. Eri tasot valtion, maakunnan ja kunnan tasolla vaikuttavat kuntien suunnitteluun ja suunnitteluun liittyy sekä ohjeistavia suunnitelmia, eksakteja kaavoja sekä yksittäisten ihmisten työpanosten vaikutus. Ensimmäinen tehtävämme olikin muodostaa selkeät tutkimuskysymykset ja asettaa tutkimukselle tarkat raamit. Päätimme keskittyä muutamaan kaavoitettuun alueeseen ja niiden erityispiirteisiin sekä osallisuuteen Lammin taajaman suunnittelussa. Halusimme huomioida myös vuoden 2009 kuntaliitoksen Hämeenlinnan kaupunkiin, ja sen mukanaan tuomat mahdolliset muutokset. Tulevaisuusnäkymän ohella koimme tärkeäksi konkreettiseen suunnitteluun vaikuttavat ideat ja ohjeistukset. Tutkimusmenetelmämme koostuivat havainnoinnista, kyselyhaastattelusta sekä tekstin orjallisesta analysoinnista. Jonkin verran analysoimme myös karttoja. Materiaalia saimme Lammin kirjastosta, kunnanvirastosta, Internetistä sekä Lammin kehitysasiamies Timo Kärkkäisen luennosta. Kyselyhaastattelun teimme kirkonkylän asukkaille ja otoksemme oli 15 henkilöä. Raportissa kerromme aluksi yleistä tietoa Lammista ja sen suunnittelusta. Sitten esittelemme varsinaisen tutkimuksen ja lopuksi pohdimme Lammin tulevaisuudennäkymiä. ~3~ Kuva 1. Lammin sijaintikartta (Lammin

4 biologisen aseman kotisivut 2008). 2. Tutkimuskysymykset ja tutkimuksen kulku Tutkimuskysymyksiksemme nousivat kysymykset asukkaiden mahdollisuudesta osallistua suunnitteluun ja suunnittelun muutokset tulevaisuudessa. Selvitimme, mitkä ovat Lammin uudet kaavoitetut ja kaavoitettavat alueet, mitä muutoksia ne tuovat kylän elämään ja minkälaisia uusista alueista on suunniteltu. Mitkä ovat kaavoitusta ja projektien toteutusta ohjaavat suunnitelmat ja periaatteet? Halusimme selvittää, minkälaista on Lammin suunnittelu ja mihin suuntaan kunnan kehitystä ohjataan. Tutkimuskysymyksiin nojautuen ja ryhmän mielenkiintoon perustuen halusimme keskittyä tutkimuksessamme muutaman havainnoitavaan alueeseen ja erityiseen tarkastelukohteeseen. Perusteelliseksi esimerkkialueeksemme valitsimme Ormajärven rannan kaavoitettavana olevan Rannanmaan alueen. Siihen liittyviä pohdintoja on esitetty tarkemmin raportin kappaleessa 6. Rannanmaan asuinalue. Alun perin tehtäväämme kuului Lammin suunnittelun tutkimus eri vuosikymmenillä. Ennen lopullisten tutkimuskysymystemme muotoutumista, tutkimuksemme rakenteen piti olla eri tavalla painotettu. Olisimme halunneet selvittää, mitä mahdollisia muutoksia kunnan suunnittelussa on tapahtunut ja miten itse suunnitteluprosessi on muuttunut. Ilmeneekö suunnittelussa selviä käännekohtia esimerkiksi Euroopan Unioniin yhdistymisen vuoksi, tai onko rakentamisessa tapahtunut selkeitä tyylimuutoksia. Meitä kiinnosti myös se, millä tavoin Lammin suunnitteluprosessi on jakautunut eri tahoille. Tarkoituksenamme oli haastatella kunnan kaavoituksesta vastaavaa rakennustarkastajaa Timo Rekolaa ja mahdollisesti paria teknisen puolen vastaavaa. Kävi kuitenkin ilmi, ettei Rekolaa olisi mahdollista tavoittaa, eikä muita mahdollisia haastateltaviakaan tavoitettu, joten luovuimme haastatteluista. Sen sijaan ajattelimme vertailla eri aikoina Lammin kunnasta ~4~

5 valmistettuja kaavoja, jotta saisimme selville eri aikoina valloilla olleita kehityssuuntia. Olisimme voineet selvittää, mitkä alueet on kaavoitettu ja milloin, ja missä historiallisessa kontekstissa suunnitelmat on tehty. Haluamaamme kaavoja eikä muuta aineistoa kuitenkaan syystä tai toisesta ollut saatavilla. Pienen kunnan kohdalla ongelmaksi muodostui siis se, että vain yksi mies vastaa ja on tietoinen suunnittelun yksityiskohdista. Vastoinkäymisten myötä vaihdoimme tutkimuskysymyksemme vastaamaan haalimaamme materiaalia. Saimme käsiimme dokumentteja muun muassa kunnan rakennuslautakunnan kokouspöytäkirjoista. Kirjastosta löytyi myös vihkonen kuntaliitokseen liittyvistä muutoksista suunnittelun saralla. Lisäksi päätimme liittää osallisuuden tutkimuksemme osaksi, vaikka emme aluksi aikoneetkaan käsitellä asukkaiden näkökulmaa suunnittelussa lainkaan. 3. Taustatietoa Lammista Lammin kunta sijaitsee Kanta-Hämeessä Toisen Salpausselän alueella Hämeenlinnan ja Lahden välillä. Molempiin kaupunkeihin on Lammilta matkaa noin 40km, pääkaupunkiseudulle taas noin 120km. Lammin asukasluku vuonna 2006 oli 5584 ja pinta-alaltaan kunta on 610,85km. Yli puolet koko kunnan väkiluvusta asuu kirkonkylän taajamassa. ( Raento, 2000) Ensimmäiset asukkaat saapuivat Lammille mitä ilmeisimmin Hauhon suunnalta jo ennen ajanlaskun alkua. Vanhinta asutus on Ormajärven etelä- ja itärannalla. Virallisesti Lammi perustettiin vuonna Jo 1500-luvulla maatalous alkoi syrjäyttää metsästyksen elinkeinona ja 1700-luvulla Lammi tuli kuuluisaksi pellavaviljelmistään. Pellavan ohella tärkeitä viljelyskasveja olivat ruis, ohra ja kaura. Jo 1800-luvulta alkaen syntyi maatalouden rinnalle erinäisten alojen tutkimus- ja hoitolaitoksia. Tämä lisäsi palveluelinkeinojen määrää taajamassa luvun lopulla Lammi saavutti 2000 asukkaan rajapyykin. Vuonna 1749 tarkaksi asukasmääräksi saatiin Vain 50 vuotta tämän jälkeen väkiluku oli kohonnut reiluun 5000:n. Vuosisadan alkupuolella kirkonkylän asutus oli keskittynyt kirkon ympäristöön luvun puolivälissä tilanne oli lähes samanlainen, mutta asutus oli lähtenyt leviämään hieman kohti etelää vuoden ~5~

6 väestölaskennassa saatiin asukasmääräksi noin 7500, joista noin 15 % asui kirkonkylässä. Kirkonkylä on pysynyt tähän päivään saakka vetovoimaisena, mutta väkiluku on vähentynyt kunnan hajaasutusalueilla jopa 2000 asukkaalla. 4. Lammin kunnan osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma Vuonna 2005 päivitetty Kirkonkylän osayleiskaavan kaavoitettu pinta-ala oli noin 2000ha. Tämä kaava korvasi vuonna 1986 valmistuneen vahvistamattoman yleiskaavan. Keskustan rakennetut alueet sekä valtatie 12 eteläpuolinen Jahkolan teollisuusalue on pääosin asemakaavoitettu jo ennen tätä vuoden 2005 osayleiskaavaa. Yleiskaavoitettava alue rajoittui pohjoispuoleltaan Ormajärven alueen osayleiskaavaan ja kaakossa Pääjärven rantaosayleiskaavaan. Ormajärvelle ollaan kaavoittamassa uusi pientaloalue, Rannanmaa, jonka asemakaava valmistuu syksyllä 2008 (Lammin kunnan kotisivut 2008a). Yleiskaavan tavoitteina oli ohjata Lammin keskustan ja lähialueiden maankäyttöä ja rakentamista. Yleiskaavalla pyrittiin muun muassa säilyttämään taajaman eheä yhdyskuntarakenne, palveluiden keskusomainen painopiste, riittävästi alueita elinkeinotoiminnan harjoittamiseen sekä huomioimaan valtatie 12 logistinen arvo teollisuuden sijoittelua ajateltaessa sekä liikenteen järjestämisessä. Kaavoituksessa pyrittiin lisäksi luomaan turvalliset yhteydet asumisen alueilta ja viheralueilta sekä yhteys vihervyöhykkeiden kautta taajamasta Ormajärven ranta-alueelle (Lammin kunnan kotisivut 2008a). Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa mainitaan moneen otteeseen osallisten oikeudesta ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja kertoa kaavasta mielipiteensä. OAS:ssa todetaan osallisilla olevan myös mahdollisuus ottaa kantaa kaavan tavoitteisiin ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisältöön. Osayleiskaavan ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tiedotettiin Keski-Häme -lehdessä, kunnan ilmoitustaululla sekä kaavoituskatsauksessa (Lammin kunnan kotisivut 2008a). ~6~

7 Tarkasteltuamme Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa ja osayleiskaavan ehdotusta 3/3 olimme saaneet taustatiedot asukkaiden osallistumismahdollisuuksista kunnan suunnitteluun. Näiden pohjatietojen avulla lähdimme tekemään haastattelua kunnan asukkaille osallistumisen mahdollisuuksista ja osallisuusaktiivisuudesta. 5. Haastattelututkimus lammilaisten osallisuudesta Teimme osana tutkimustamme pienimuotoisen kyselyn Lammin asukkaiden osallisuudesta ja tyytyväisyydestä kunnan päätöksentekoon. Laadimme kolme kysymystä, joilla pyrimme selvittämään lammilaisten mahdollisuuksia kertoa mielipiteensä kunnan tekemistä suunnitelmista. Taustatietoina selvitimme kuinka kauan haastateltava on asunut Lammilla, asuuko hän kirkonkylän taajamassa vai sen ulkopuolella sekä minkälaisessa talossa he asuvat. Lisäksi teimme itse arvion haastateltavien iästä. Seuraavaksi kysyimme, onko haastateltavalla ollut mahdollisuus osallistua kunnan päätöksentekoon ja jos ei, tietääkö hän mitä kautta osallistuminen olisi mahdollista. Viimeisenä kysyimme, minkä parannuksen haastateltava toivoisi Lammin kunnalta, jos saa mainita vain yhden. 5.1.Menetelmät Toteutimme haastattelun kenttäkurssin toisena päivänä tiistaina aamupäivällä noin klo välillä. Haastattelimme yhteensä 15 ihmistä, joista yhdeksän oli naisia ja kuusi miehiä. Kiersimme kahdessa ryhmässä Lammin keskustassa ruokakauppojen ja muiden palveluiden lähistöllä. Haastateltavia löytyi melko helposti ja lähes kaikki, joita lähestyimme, olivat halukkaita osallistumaan. Vaikka ajankohta oli aamupäivällä, saimme eläkeläisten lisäksi myös nuorempia lammilaisia mukaan tutkimukseemme. Taulukko, josta kaikki tutkimuksen tulokset ovat nähtävillä, löytyy liitteenä tekstin lopusta (Liite 1.). ~7~

8 5.2.Päätelmät Kaikista vastaajista kuusi oli vanhuksia, neljä keski-ikäisiä, neljä oli nuoria aikuisia ja yksi oli lapsi. Luokittelimme arvioimamme iät siten, että yli 60-vuotiaat ovat vanhuksia, noin vuotiaat ovat keski-ikäisiä, yli 20 ja alle 40-vuotiaat ovat nuoria aikuisia ja alle 20-vuotiaat ovat nuoria ja lapsia. Iäkkäimmistä vastaajista suurin osa oli asunut Lammilla jo monta kymmentä vuotta tai koko elämänsä. Vain neljä haastatelluista oli asunut kunnassa vasta alle 10 vuotta, ja heistäkin yksi oli noin viisivuotias lapsi. Kysyimme asumismuotoa siksi, että saisimme selville onko esimerkiksi omakotiasujilla enemmän kritiikkiä tai ovatko he aktiivisempia osallistujia. Tällaisia johtopäätöstä ei kuitenkaan voinut tutkimuksemme perusteella vetää, vaan asumismuoto ei näyttänyt vaikuttavan vastauksiin. Noin puolet haastateltavista asui taajamassa ja puolet sen ulkopuolella, mikä ei myöskään näyttänyt vaikuttavan asukkaan osallistumiseen. 15 haastateltavasta 13 ei ole mielestään osallistunut millään tavalla kunnan suunnitteluun. He eivät myöskään koe, että heidän mielipiteitään on kysytty kuntaa koskevissa asioissa. Vastaajista viisi olivat tietoisia siitä, miten he voisivat osallistua päätöksentekoon tahtoessaan. Loput eivät osanneet sanoa miten heidän olisi mahdollista osallistua tai olivat sitä mieltä, ettei osallistuminen ole ylipäänsä mahdollista. Asukkaiden parannusehdotuksia voi tarkastella taulukosta liitteessä 1. Yleiskuva vastauksista oli se, että asukkaat ovat tyytyväisiä Lammin kuntaan ja sen palveluihin. Suurin osa parannusehdotuksista ei liittynyt suoraan kuntasuunnitteluun tai kaavoitukseen, vaan vastaukset olivat lähinnä yleisiä kunnan palveluihin liittyviä parannuksia. Sosiaalipalveluista kaksi vastaajista toivoi parempaa vanhustenhuoltoa ja suurempia resursseja vanhainkodeille. Lisäksi yksi vastaaja oli huolissaan suunnitellusta Kelan toimiston lakkauttamisesta, joka luultavasti toteutuu suunnitellun kuntaliitoksen astuessa voimaan. Käytännön asiat sujuivat erittäin hyvin ja saimme nopeasti kokoon tarpeeksi haastateltavia. Ajankohdasta johtuen emme saaneet tutkimukseen mukaan yhtään nuorta tai koululaista, joilla luultavasti voisi olla enemmän toiveita ja parannusehdotuksia, erityisesti koskien vapaaajanviettomahdollisuuksia. Kuntaan on tosin tietääksemme suunnitteilla uusi monitoimihalli, ~8~

9 jonka tulisi valmistua vuoteen 2010 mennessä. Tuloksista eniten meitä yllätti se, kuinka tyytyväisiä Lammin asukkaat ovat kuntaansa. Oletimme ennen tutkimuksen tekoa, että kaikilta löytyisi jokin parannusehdotus. Vain yksi haastateltavista mainitsi tulevan kuntaliitoksen, jonka olisi myös voinut kuvitella herättävän voimakkaita mielipiteitä lammilaisissa. 6. Rannanmaan asuinalue Halusimme keskittyä tutkimuksessamme yhteen tiettyyn esimerkkialueeseen. Tutkiessamme Lammin rakennuslautakunnan pöytäkirjoja huomasimme, että kunta on tällä hetkellä kaavoittamassa kokonaan uutta asuinaluetta Lammin kirkonkylän pohjoispuolelle. Uusi asuinalue sijaitsee Rannanmaalla, Ormajärven etelärannalla (Kuva 2.). Kuva 2. Rannanmaan alueen sijaintikartta (Lammin kunnan kotisivut 2008b) ~9~

10 Koska Lammin luonnollinen väenkasvu on negatiivinen, kunta tarvitsee kasvaakseen tulomuuttajia muista kunnista (Timo Kärkkäinen, ). Houkuttaakseen uusia asukkaita ja varsinkin nuoria perheitä kunta tarvitsee lisää tontteja. Asuinalueen on tarkoitus vahvistaa Lammin keskustan elinvoimaisuutta, mutta samalla olla oma kokonaisuutensa. (Rakennuslautakunnan pöytäkirja ) Tällä hetkellä rakennuslautakunnan pöytäkirjojen mukaan alueelle ollaan kaavoittamassa erillispientalotontteja, rivitaloasuntoja ja pientalotontteja. Lammin yritysasiamies Timo Kärkkäisen mukaan Rannanmaan kaavoituksen tulisi valmistua syksyllä 2008 ja rakennuslautakunnan pöytäkirjojen mukaan kaavoitusvaihtoehtoja on tällä hetkellä kaksi. Ensimmäisen vaihtoehdon mukaan alueelle kaavoitettaisiin viisi asuinpientalotonttia, 63 erillispientalotonttia ja 28 rivitaloasuntoa. Erillispientalotonteista kahdeksan tullaan kaavoittamaan Ormajärven rantaan, ja näin ollen näillä tonteilla olisi oma rantaosuutensa. Toisessa vaihtoehdossa asuinpientalotontteja on enemmän, 50 kappaletta, ja erillispientaloja olisi puolet vähemmän (34 kpl). Rivitaloasuntoja olisi enemmän, 36 asuntoa (Katso kaavaluonnokset molemmista vaihtoehdoista liitteistä 2,3 ja 4). Molempiin vaihtoehtoihin on suunniteltu tontteja Ormajärven rantaan yhteiseen virkistyskäyttöön. Tonteille tulisi yhteissauna, uimaranta ja venevalkama. Alueelle on myös varattu tontti lämpökeskukselle, sillä kaukolämpöverkko ei tällä hetkellä ulotu alueelle (Rakennuslautakunnan pöytäkirja, ). Vertaillessamme näitä kahta vaihtoehtoa tulimme siihen tulokseen, että ensimmäinen vaihtoehto olisi maankäytön tehokkuuden kannalta parempi, mutta asukkaiden kannalta toinen vaihtoehto kuulostaa viihtyisämmältä. Tätä mieltä olemme, koska toisessa vaihtoehdossa asuinpientalotontteja, eli tontteja joille sijoitetaan vain yksi talo, on enemmän ja näin ollen asukkailla jää enemmän omaa tilaa. Mikäli asuinaluetta katsotaan kunnan näkökulmasta, ensimmäinen vaihtoehto on edullisempi, koska alueelle mahtuisi enemmän asuntoja ja asukkaita. Toisaalta kunnalle saattaa olla hankalampaa markkinoida ja myydä tontteja jos alue on kaavoitettu liian tiheään. Molemmissa vaihtoehdoissa on kuitenkin huomioitu alueen viihtyisyys lisäämällä niihin yhteinen sauna, uimaranta ja venevalkama. ~10~

11 Kunnan ajatuksena olikin Kärkkäisen mukaan tarjota kaikille alueen asukkaille mahdollisuus käyttää rantaa, sen sijaan, että alueelle kaavoitettaisiin pari kallista yksityistä rantatonttia. Koska Lammin imago rakentuu pitkälti alueen luonnon varaan, on myös hyvä, että kaavoituksessa kosteikko- ja puroalueet sekä rantavyöhyke aiotaan jättää rakentamisen ulkopuolelle. Tontit on molemmissa suunnitelmissa kaavoitettu samoille alueille maan pinnanmuotojen vuoksi; luonnossa alue viettää kohti Ormajärven rantaa (Kuva 3.). (Rakennuslautakunnan pöytäkirja, ) Kuva 3. Näkymä Rannanmaan alueen yli Ormajärvelle (Sjöblom Sini.2008). Kävimme myös paikan päällä Rannanmaalla havainnoimassa miltä alue nykyisellään näyttää. Tällä hetkellä rantaan kulkee ainoastaan kapea Särjenmättään hiekkatie. Asuinalue on kaavoitettu tien itäpuolelle. Alueella on suhteellisen äskettäin kaadettu metsää ja jäljellä on suurimmaksi osaksi taimikkoa. Hämeentietä lähimpänä olevilta tonteilta tulee, suhteellisen pitkästä välimatkasta rantaan nähden huolimatta, olemaan järvinäkymä. Vaikka Hämeentie kulkee lähellä asuinaluetta, se ei todennäköisesti tule aiheuttamaan meluhaittaa asukkaille, ~11~

12 koska tie ei ole kovin raskaasti liikennöity. Käsittääksemme paremmin, miltä Rannanmaa voisi tulevaisuudessa näyttää, otimme vertailukohteeksi Lammin kirkonkylän lounaisosissa sijaitsevan Metsäpellon keskeneräisen asuinalueen. Alueella oli ainoastaan asuinpientaloja ja keskikokoisia pihoja, jotka eivät välttämättä olleet kovinkaan yksityisiä pienen kokonsa vuoksi. Voisimme olettaa, että Rannanmaan uudet tontit ovat melko samankokoisia, vaikka sinne kaavoitetaan myös rivitalo- ja erillispientaloasuntoja. Tarkastelimme aluetta myös ulkopaikkakuntalaisen potentiaalisen tontinostajan silmin. Hyvin houkuttelevaksi asiaksi nousee selvästi Ormajärven läheisyys ja sen antamat virkistysmahdollisuudet. Varsinkin se, että kaikille alueen asukkaille annetaan tasaväkinen mahdollisuus käyttää rantaa, on positiivinen asia, joka varmasti houkuttelee varsinkin lapsiperheitä. Lapsiperheille positiivista on varmasti myös keskustan ja sen kautta koulujen läheisyys. Lammi on myös markkinoinut itseään luonnonläheisenä kuntana ja tämä kyllä näyttää toteutuvan Rannanmaan tulevalla asuinalueella (Luonnollisesti Lammilla). 7. Suunnittelun toteutus tulevassa Hämeenlinnan kaupungissa Vuoden 2009 alusta Hämeenlinnan kaupunkiin yhdistyy kuusi pienempää lähikuntaa. Näitä ovat Lammin lisäksi Hauho, Tuulos, Hattula, Kalvola ja Renko, joista Lammi on asukasluvultaan toiseksi suurin. Yhdistymisen seurauksena myös Lammin kuntarakenne uudistuu ja suunnitteluun tulee uusia linjoja. Suunnittelussa täytyy tulevaisuudessa huomioida seutuyhteistyö ja erityisesti vanhusten kasvava määrä. Nykyinen maankäyttö- ja rakennuslaki vaatii kunnilta osallistavaa työotetta, joten tulevaisuudessa myös asukkaiden roolia suunnittelussa tulisi korostaa ja yhteistyöhön panostaa. Kaavoitus tullaan keskittämään Hämeenlinnaan ja nykyistä Hämeenlinnan aluetta lukuun ottamatta kaavoitustyöt tullaan ostamaan konsulteilta. (Tuimala, 2006) Uuteen Hämeenlinnan kaupunkiin liittyvissä kunnissa kaavoitus ja maankäyttö ovat tällä hetkellä laitteiston, osaamisen ja kaavoituksessa käytettävien ohjelmien suhteen eri tasoilla. Hämeenlinna on selvästi muita edellä ja siellä on käytössä nykyaikainen ~12~

13 paikkatietojärjestelmä. Myös asukasosallistuminen on ollut Hämeenlinnassa suuremmassa roolissa. Hämeenlinna on ainoa kunta, jossa on erityisosaamista kaavoituksessa, kun muissa alueen kunnissa suunnittelu on ollut yhden ihmisen harteilla. Pienissä kunnissa maankäytön johtaminen on ollut kunnanjohdon ja teknisen osaston vastuulla. Lammilla suunnittelusta on vastannut rakennustarkastaja, ja suuri osa suunnittelusta on toteutettu ostopalveluin. (Välikangas & Heinonen, 2006) Nyt seudulle valmistellaan maankäytön kehityskuvaa, jonka on määrä valmistua vuoden 2008 loppuun mennessä. Maankäytön strateginen suunnittelu sijoittuu tulevaisuudessa kaupungin keskushallintoon, mutta kehityskuva antaa näkemyksen alueellisista erityistarpeista. Jokaiselle Hämeenlinnaan liittyvälle kunnalle on luotu oma kehittämissuunnitelma ja linjaus. Lammin kohdalla tämä tarkoittaa, että entistä kuntakeskusta kehitetään koulutuksen, tutkimuksen ja palvelujen maaseutukeskukseksi. (Selvitys hallinnon ja palvelujen järjestämisestä uudessa Hämeenlinnan kaupungissa 2006). 8. Johtopäätökset Tutkimuksen päätteeksi saimme vastattua itse asettamiimme tutkimuskysymyksiin. Saimme selville, millaista Lammin kunnan suunnittelu on, ja miten suunnitteluprosessi etenee. Timo Rekola vastaa Lammin kunnan suunnittelusta, mutta suurin osa suunnitteluprojekteista on ulkoistettu. Näin tulee olemaan myös tulevaisuudessa Lammin liittyessä Hämeenlinnaan. Päättäjien asettamat kehityssuunnat ja strategiat ovat olennainen osa teoreettista suunnittelua eli ne toimivat varsinaisen suunnittelun pohjana ja ohjenuorina. Lammista kehitetään seutukeskusta, jossa on sekä hyvät palvelut että resurssit koulutukseen ja tutkimukseen. Esimerkkialueeseemme Rannanmaahan liittyen saimme selville, että alue on suunniteltu pientaloalueeksi. Havainnoimme aluetta potentiaalisten tulomuuttajien näkökulmasta ja totesimme alueen soveltuvan tulevaisuudessa hyvin lapsiperheiden asuinalueeksi. Kaavoitus näyttää kaavaluonnosten perusteella onnistuneelta. Kaavoituksessa huomiomme kiinnitti ranta-alue, joka oli kaavoitettu Rannanmaan alueen yhteiseksi yleiseksi rannaksi. Koimme ~13~

14 tämän positiivisena, sillä näin rinteen yläosissa asuvillakin on mahdollisuus nauttia läheisestä rannasta ja järvestä. Metsäpellon alueen havainnointi antoi meille paljon mielikuvia siitä miltä Rannanmaan alue voisi tulevaisuudessa näyttää. Tämä havainnointi vahvisti entisestään positiivista mielikuvaamme tästä tulevasta asuinalueesta. Pienen kyselytutkimuksemme pohjalta näyttäisi siltä, etteivät Lammin taajaman asukkaat juuri ole osallistuneet kirkonkylän suunnitteluun. Asukkailla ei tuntunut myöskään olevan selkeää käsitystä siitä, kuinka kunnan uudistuksiin voisi päästä vaikuttamaan. Uudistusajatuksia ja parannusehdotuksia asukkailta kyllä löytyi, joten potentiaalia osallisuuteen Lammilla selvästi on. Osallistumisen ongelmana tuntuu olevan monia muitakin kuntia ja kaupunkeja vaivaama asukasaktiivisuuden puute. Tulevaisuudessa aktiivisuus saattaa ennestään vähentyä, kun kunta liittyy osaksi Hämeenlinnan kaupunkia ja kaavoitus sekä suunnitteluprosessit siirtyvät mahdollisesti entistä kauemmas asukkaista. Otoksemme oli kuitenkin varsin pieni, eikä sen pohjalta voida nähdä koko totuutta. Kyläyhdistyksen edustajan mukaan aktiivisten asukkaiden määrä onkin marginaalinen, ja voi olla että taajaman asukkailla verrattuna kylien asukkaisiin on vähemmän parannusehdotuksia kunnan rakenteeseen. Lammin taajaman keskustan palveluvarustus, liikenneyhteydet ja estetiikka tuntuvat olevan kutakuinkin kohdallaan, ja taajaman asukkaat olivat kaiken kaikkiaan tyytyväisiä kotiseutuunsa. Lammilla vallitsee voimakas yhteishenki, joka on parhaimmillaan toimivan yhteistyön ja tulevaisuuden edellytys. Tulevaisuudessa yhteistyötä kunnan ja asukkaiden välillä tulisi pyrkiä lisäämään mahdollisuuksien mukaan ja asukkaita kannustaa jakamaan mielipiteitään ja ehdotuksiaan asuinalueensa tulevien muutosten suhteen. ~14~

15 9. Lähteet Kärkkäinen Timo, Luento Lammin biologisella asemalla. Lammin kunnan kotisivut (2008a) Luonnollisesti Lammilla Raento (2000). Kulttuurimaantieteilijä kenttätyössä: Näkökulmia Lammin kirkonkylään. 2. p. 85 s. Yliopistopaino, Helsinki. Rakennuslautakunnan pöytäkirja, Rakennuslautakunnan pöytäkirja Selvitys hallinnon ja palvelujen järjestämisestä uudessa Hämeenlinnan kaupungissa 2006 Tuimala Aija (2006). Palvelu- ja kuntarakenne tulevaisuudessa Hämeenlinnan seudulla (PATU). Välikangas Katariina ja Päivi Heinonen (2006). Selvitys palvelu- ja toimintamallien uudistamisen tukemiseksi Hämeenlinnan seudulla. Hämeenlinna. 9.1 Kuvalähteet Lammin biologisen aseman kotisivut (2008) Lammin kunnan kotisivut (2008b) Lammin kunnan kotisivut (2008c) Lammin kunnan kotisivut 2008d) Sjöblom, Sini 2008.

16 Liitteet Liite 1. Haastattelututkimus lammilaisten osallisuudesta. Sukupuoli ikä Vuodet Muoto Asuinalue Osallisuus Tietoisuus Parannusehdotus Sukupuoli: 1=Nainen, 2=Mies Ei ole osallistunut Ei Erittäin tyytyväinen Ei ole osallistunut Ei ei keksi äkkiseltään parannettavaa, on tyytyväinen Kunnalla töissä Kyllä Paremmat hallinnolliset päätökset Ei ole osallistunut Kyllä Kadut siistimmiksi, muuten tyytyväinen äänestämällä kyllä Päiväkoteja lisää Ei ole osallistunut Ei Uimahalli Ei ole osallistunut Ei Enemmän asuntoja/työpaikkoja,kotihoitoa tuettava Ei ole osallistunut Ei ei ole ehdotettavaa Ei ole osallistunut Ei asiat hyvin Ei ole osallistunut Ei Vanhusten palvelut ja kuljetusapua. Kaipaisi seuraa Ei ole osallistunut Kyllä Tyytyväinen kaikkiin palveluihin Ei ole osallistunut Kyllä Vapaa-ajan palveluja, liikuntamahdollisuuksia lisää Ei ole osallistunut Ei Vahusten hoitoon enemmän resursseja Ei ole osallistunut Ei Ei kaipaa mitään erikoista, Kela pitäisi säilyttää Ei ole osallistunut Ei Syrjäisten teiden parantaminen, palveluja syrjäseuduille Ikä: 1=lapset ja nuoret, 2=Nuoret aikuiset, 3=Keski-ikäiset, 4=Eläkeläiset ja vanhukset Asumismuoto: 1=Omakotitalo, 2=Rivitalo, 3=Kerrostalo Asuinalue: 1=Taajama, 2=Taajaman ulkopuoliset alueet

17 Liite 2. Rannanmaan asemakaavaluonnos 1 (Lammin kunnan kotisivut 2008c).

18 Liite 3. Rannanmaan asemakaavaluonnos 2 (Lammin kunnan kotisivu 2008d). ~18~

19 Liite 4. Asemakaavaluonnosten merkkien selitykset (Lammin kunnan kotisivut 2008c). ~19~

tark Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

tark Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.8.2007 tark. 11.1.2010 Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.1.2010 1 TEHTÄVÄN KUVAUS ESIPUHE Niinniemen alueen asemakaavoitus käynnistyi virallisesti

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

Auvaisten asemakaavan laajennus A3440

Auvaisten asemakaavan laajennus A3440 Kaarinan kaupunki Auvaisten asemakaavan laajennus osallistumis- ja arviointisuunnitelma DA: 112/2013 1 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

REIJOLAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA

REIJOLAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA Tekninen virasto Kaavoitus 19.05.2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA REIJOLAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA Kuva 1. Suunnittelualue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Uuden rakennus- ja maankäyttölain

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA?

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? 2 maakuntakaavoitus on suunnittelua, jolla päätetään maakunnan tai useamman kunnan suuret maankäytön linjaukset. Kaava on kartta tulevaisuuteen Kaavoituksella ohjataan jokaisen arkeen

Lisätiedot

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa Kooste mielipiteistä: Virkistys Karperönjärvi on virkistyksen kannalta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Kaakkois-Herrasniityn asemakaava A3516

Kaakkois-Herrasniityn asemakaava A3516 Kaarinan kaupunki Kaakkois-Herrasniityn asemakaava A56 osallistumis- ja arviointisuunnitelma DA: 46/06 A56 0..06 Maankäyttö- ja rakennuslain 6 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis-

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 16.kaupunginosan korttelin 64 tontteja 32, 39, 40, 41, 42 ja 43 sekä korttelin 62 tontteja 38 ja 52 koskeva asemakaavan muutos. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011 SÄKYLÄ Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73 Turussa 14.1. 2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PYHÄJOEN STRATEGINEN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PARHALAHTI PYHÄJOEN KESKUSTA - hallinto ja palvelut (viheralueet ja väylät yhdistävät) - asuminen - ympäristöstä selkeästi erottuva kokonaisuus, joka osittain

Lisätiedot

Savukoski Pykäläinen-Kuttusoja rantaosayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Savukoski Pykäläinen-Kuttusoja rantaosayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Savukoski Pykäläinen-Kuttusoja rantaosayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.05.2011 Seitap Oy 2011 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki

Janakkalan kunta Turenki Janakkalan kunta Turenki 17.8.2015 1 Kauriinmaa etelä D:no 267/2015 Asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustan pohjoispuolella,

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

Liite 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto , tarkistettu BÖLE, KOTIMETSÄ 1

Liite 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto , tarkistettu BÖLE, KOTIMETSÄ 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 8.8.2013, tarkistettu 28.2.2014 BÖLE, KOTIMETSÄ 1 Sivu 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee riittävän

Lisätiedot

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 10.1.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta Asemakaava 506 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma PORVOON KAUPUNKISUUNNITTELU Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Pälkäneen kunta 3.6.2015 LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja 64 SEKÄ MRA 30

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja 64 SEKÄ MRA 30 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) LIPERIN KUNTA PYHÄSELÄN TELMONSELÄN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN

Lisätiedot

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 6 ) TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA (844-411-7-1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaava koskee Tervon

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Asemakaavan muutos, Santtio 11, kortteli 32 sekä puisto- ja lähivirkistysalue Liite 1 1 Sijainti opaskartalla Aluerajaus Suunnittelualueen sijainti ja nykytilanne

Lisätiedot

Inari MIELGNJARGAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Inari MIELGNJARGAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Inari MIELGNJARGAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.2013 Seitap Oy 2013-2014 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6)

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6) 1(6) KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu 30.1.2007 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) tarkoitus on määritelty Maankäyttö-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 KOSKENKYLÄNTIEN YRITYSALUE ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2010 Muutettu 11.11.2010, 10.2.2012 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kirkonkylä 407 Korttelit osa 175, 186-197 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija Euran kunta

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki 12.9.2014

Janakkalan kunta Turenki 12.9.2014 Janakkalan kunta Turenki 12.9.2014 1 Moisio 1 D:no 287/2014 Asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustan itäpuolella ja se rajoittuu

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto SEPÄNKYLÄ Asemakaavan muutos kortteleissa 17 18

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto SEPÄNKYLÄ Asemakaavan muutos kortteleissa 17 18 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 27.5.2016 SEPÄNKYLÄ Asemakaavan muutos kortteleissa 17 18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee riittävän

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

Ala-Ähtävän asemakaavan muutos, Langkulla (Malue muutetaan AO-alueeksi) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi:

Ala-Ähtävän asemakaavan muutos, Langkulla (Malue muutetaan AO-alueeksi) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: Ala-Ähtävän asemakaavan muutos, Langkulla (Malue muutetaan AO-alueeksi) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599414201601 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 27.2.2014, tark.8.5.14, tark. 8.8.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HUHTALANTIE VÄLI KOULUKATU-TILHENTIE OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.10.2015 5.10.2015 Lapuan kaupunki Maankäyttö-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 4.9.2014 VIKBY, ASEMAKAAVAN MUUTOS VIKBYN YRITYSALUEEN KORTTELISSA 7 OAS, asemakaavan muutos Vikbyn yritysalueen korttelissa 7 ~ 2 ~ OAS,

Lisätiedot

Viher-Nikkilä. A-36.1152 Yhdyskuntasuunnittelun perusteet, MaKa2

Viher-Nikkilä. A-36.1152 Yhdyskuntasuunnittelun perusteet, MaKa2 Viher-Nikkilä 00 A-36.115 Yhdyskuntasuunnittelun perusteet, MaKa SELOSTUS Suunnittelemamme alueen valintaan vaikuttivat monet tekijät. Päädyimme alueeseen, joka sijaitsee lähellä Nikkilän keskustaa ja

Lisätiedot

NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA. Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS. Strateginen maankäytönsuunnittelu 3.2.2015 TK

NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA. Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS. Strateginen maankäytönsuunnittelu 3.2.2015 TK NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS Neulaniemen rakennemallien kuvaus VE1 Vuoristotie Malli pohjautuu kahteen tieyhteyteen muuhun kaupunkirakenteeseen. Savilahdesta tieyhteys

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN Keskinen/ Tilat Järvikannas 1:34 ja Ellivuori 1:57 Kelkjärvi/Tilat Järvelä 1:68 ja Soramäki 1:129 Päiväys 23.1.2017 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

LIITE 12 YLIHÄRMÄN OYK ASUKASKYSELY VASTAUSTEN YHTEENVETO

LIITE 12 YLIHÄRMÄN OYK ASUKASKYSELY VASTAUSTEN YHTEENVETO LIITE 12 YLIHÄRMÄN OYK ASUKASKYSELY VASTAUSTEN YHTEENVETO JOHDANTO Kauhavan kaupungissa on käynnissä Ylihärmän osayleiskaavan laatiminen. Osayleiskaavalla ohjataan Ylihärmän kirkonseudun ja Hakolan maankäyttöä.

Lisätiedot

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS 29.10.2012 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 2 3. LAADITUT SELVITYKSET JA AIEMMAT SUUNNITELMAT... 2 3.1. VALTAKUNNALLISET

Lisätiedot

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma LOIMAAN KAUPUNKI Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 17.09.2013 Nahinlahden alue (Myllykylä) 1( 5) Kaava-alueen sijainti Ilmakuva kaava-alueesta. Mikä osallistumis-

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

VALINTATALON KORTTELI 43

VALINTATALON KORTTELI 43 VALINTATALON KORTTELI 43 Asemakaavan muutos Vireilletulovaiheen yleisötilaisuus pääkirjaston Muikku-Sali ti 2.2.2016, klo 18.00 Kaavoitusarkkitehti Simo Vaskonen VUOROVAIKUTUS ASEMAKAAVOITUKSESSA Maankäyttö-

Lisätiedot

Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus

Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus 1 Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ritoniemen 124 kaupunginosan matkailu- sekä katualueita että korttelia 14 koskeva asemakaavan muutos (Bomba - Sotkan ympäristö

Lisätiedot

Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2015

Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2015 1 Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2015 Sisällysluettelo 1. Yleistä 2. Maakuntakaava 3. Yleiskaava 4. Asemakaava 5. Rakennusjärjestys 6. Ohjelmoimattomat kaavoitustyöt 7. Kaavoitusohjelma 8. Liitekartat

Lisätiedot

KONTIORANTA Asemakaavan muutos ja laajentaminen entisellä varuskunnan asuntoalueella Kontiorannassa

KONTIORANTA Asemakaavan muutos ja laajentaminen entisellä varuskunnan asuntoalueella Kontiorannassa KAAVOITUS 1 (5) KONTIORANTA Asemakaavan muutos ja laajentaminen entisellä varuskunnan asuntoalueella Kontiorannassa Päivitetty 1.12.2015 Kuva yleiskartasta KAAVOITUS 2 (5) Osallistumis- ja arviointisuunnitelman

Lisätiedot

Etelä-Savon seutukaava, joka on vahvistettu ympäristöministeriössä 18.12.2001, koskee koko suunnittelualuetta.

Etelä-Savon seutukaava, joka on vahvistettu ympäristöministeriössä 18.12.2001, koskee koko suunnittelualuetta. SULKAVAN KUNTA PARTALANSAAREN RANTAOSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Oikeusvaikutteinen osayleiskaava on tarkoitus laatia Sulkavan kunnan Partalansaaren ranta-alueille.

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

KUHMOINEN RUOKOMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu tark

KUHMOINEN RUOKOMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu tark KUHMOINEN RUOKOMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu 17.1.2008. tark 6.5.2008. Kartta 1. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti Osallistumis- ja arviointisuunnitelman

Lisätiedot

KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS KEURUUN KAUPUNKI KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2015 Kaava-alueen ohjeellinen sijainti, kaava-alue rajattu punaisella. Sisältö 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KÄRKÖLÄ JÄRVELÄ JAAKONSAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 31.10.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

KESKEISET PERIAATTEET

KESKEISET PERIAATTEET NUMMI-PUSULA IKKALA KAAVARUNKO Luonnos 9.3.2009 KESKEISET PERIAATTEET 1 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Suunnittelualue käsittää Ikkalan kylätaajaman keskeisen ydinalueen. Suunnittelualueella sijaitsee

Lisätiedot

Saimaanharjun asemakaavan muutos

Saimaanharjun asemakaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TAIPALSAAREN KUNTA Saimaanharjun asemakaavan muutos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P233-P23333 1 (7) Sisällysluettelo 1 n tarkoitus... 1 2 Suunnittelualueen sijainti...

Lisätiedot

NUORIKKALANMETSÄ 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

NUORIKKALANMETSÄ 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI NUORIKKALANMETSÄ 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 0 YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALLILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1.

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALLILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 27.2.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALLILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualueen sijainti Suunnittelualue sijaitsee noin 1 km päässä

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (6) KONNEVEDEN KUNTA ETELÄ-KONNEVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Maankäyttö-

Lisätiedot

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 16.12.2016 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.07.2010 Seitap Oy 2010 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Liite 1 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Suunnittelualueen sijainti ja likimääräinen rajaus. 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASKOLA/MONNINKYLÄ Monninkylän kauppapaikka Päiväys7.9.2011 ASEMAKAAVAN MUUTOS SEKÄ ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN MÄNTSÄLÄNTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavan muuttamista

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, 10-405-23-89 Kuusikallio Maankäyttö- ja rakennuslain 63 1 momentin mukaan kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SOMERON KAUPUNKI VALIMOTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: 20600874 PÄIVÄYS: 10.8. 2016, TARK. 10.10. 2016 Sweco Ympäristö Oy SOMERON KAUPUNKI Valimotien

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI VENESJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS 26.1.2016 OSAYLEISKAAVAN MUUTOS koskee Kankaanpään Venesjärven kylän tiloja 214-423-1-176 Hohkaranta,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie Tammela puh Kydön asemakaavalaajennus, korttelit 738 ja 738B

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie Tammela puh Kydön asemakaavalaajennus, korttelit 738 ja 738B Kydön asemakaavalaajennus, korttelit 738 ja 738B Aluerajaus kunnanhallituksen päätös 20.8.2012 204 OAS-vaiheen nähtävillä olo 10.9.-9.10.2012 luonnosvaiheen nähtävillä olo 10.9.-9.10.2012 ehdotusvaiheen

Lisätiedot

KOTIRINTEEN ASEMAKAAVA

KOTIRINTEEN ASEMAKAAVA HATTULA PAROLA KOTIRINTEEN ASEMAKAAVA Asemakaava koskee Mervin kylän tiloja Metsonsaari 13:51, Ketunsaari 14:11, Peuransaari 14:12 ja Hirvensaari 14:13, määräaloja tilasta Karhunsaari 13:52 sekä osaa Ventolan

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO

LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO 1 LAPUAN KAUPUNKI LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on ALANURMON

Lisätiedot

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA 4.4.2016 LEMIN KUNTA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma I SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 2 SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy ASEMAKAAVAMUUTOSALUEEN LIKIMÄÄRÄINEN SIJAINTI ASEMAKAAVAMUUTOS

Lisätiedot

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAAVIN KUNTA Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23617 Kaavaselostus 1 (2) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA RANTA OSAYLEISKAAVA

JOUTSAN KUNTA RANTA OSAYLEISKAAVA JOUTSA KOIVULA 172-413-1-45 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.09.2016 Ote rantaosayleiskaavasta, muutosalue rajattu punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. Sijainti ja nykytilanne

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Kaupunginhallitus

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI Päiväys 9.1.2014 KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SEKÄ LUUMÄEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Kaupunkitilaa myös lapsen ehdoilla

Kaupunkitilaa myös lapsen ehdoilla Kaupunkitilaa myös lapsen ehdoilla Child in the City konferenssi Firenzessä 27.-29. lokakuuta, 2010 Saija Turunen ja Kirsi Nousiainen Taustaa Child in the City 2010 konferenssin tavoitteena oli rohkaista

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS; VALTATIE 4:N LÄNSIPUOLEN TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA (OAS)

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS; VALTATIE 4:N LÄNSIPUOLEN TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA (OAS) KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS; VALTATIE 4:N LÄNSIPUOLEN TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto 13.7.2016 2 (6) Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...3 3. LAADITUT

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos Hyvinkään kaupungin 17. kaupunginosan katualuetta koskeva asemakaavan muutos 17:036 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 23.11.2015

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on liitteenä 1.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on liitteenä 1. RANTA-ASEMAKAAVA JA MUUTOS / JOKILAN ALUE Kunnanhallitus 17.12.2007 ( 380): Vantaan kaupunki on toimittanut Lopen kunnalle 9.11.2007 päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman koskien Jokilan ranta-asemakaavaa

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Lasten ja nuorten palvelut Koulut. Mikko Kesä Minna Joutsen Jari Holttinen

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Lasten ja nuorten palvelut Koulut. Mikko Kesä Minna Joutsen Jari Holttinen Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Lasten ja nuorten palvelut Koulut Mikko Kesä Minna Joutsen Jari Holttinen TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan lasten ja nuorten opetuspalveluiden asiakastyytyväisyyden

Lisätiedot

Iso-Kauselan asemakaavan muutos A1102

Iso-Kauselan asemakaavan muutos A1102 Kaarinan kaupunki Iso-Kauselan asemakaavan muutos osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

Iin kunta PL 24 91101 Ii 5.2.2007 KAAVOITUSKATSAUS

Iin kunta PL 24 91101 Ii 5.2.2007 KAAVOITUSKATSAUS Iin kunta PL 24 90 Ii 5.2.2007 KAAVOITUSKATSAUS Kaavoituskatsaus käsittää tarkastelun Iin kunnassa ja Pohjois-Pohjanmaan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. Iin

Lisätiedot

Stormhälla Stora ja Lilla Tallholmen saarten ja ranta- alueen asemakaava ja asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Stormhälla Stora ja Lilla Tallholmen saarten ja ranta- alueen asemakaava ja asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma H A N G O N K A U P U N K I Stormhälla Stora ja Lilla Tallholmen saarten ja ranta- alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.1.2013 / 6.3.2013 / 27.3.2013/ 31.1.2014/

Lisätiedot

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49.

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 26.11.2013 Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaava nro 1065 YHDYSTIEN JA MOOTTORITIEN LIIKENNEJÄRJESTELYT Asemakaava ja tonttijako OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Vaasan kaupungin kaavoitus 9.9.2015 Suunnittelun kohde Moottoritien ja Yhdystien

Lisätiedot

ULVILA PALUS PALUSJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE LÄHIVIRKISTYSALUETTA

ULVILA PALUS PALUSJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE LÄHIVIRKISTYSALUETTA ULVILA PALUS PALUSJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE LÄHIVIRKISTYSALUETTA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU LÄHIVIRKISTYSALUE ULVILASSA 5.3.2013 MAANKÄYTTÖOSASTO 1. PERUS-

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 249-AK1501 PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.3.2015 12.5.2016 Nosto Consulting Oy Osallistumis-

Lisätiedot