Suunnittelu ja osallisuus Lammin kirkonkylässä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suunnittelu ja osallisuus Lammin kirkonkylässä"

Transkriptio

1 Suunnitteluja osallisuuslammin kirkonkylässä Aluetieteenkenttäkurssi Helsinginyliopisto Maantieteenlaitos HirvensaloJ.,HirvensaloK., Laatikainen,Paul,Salomaaja Sjöblom

2 Sisällysluettelo 1. Johdanto Tutkimuskysymykset ja tutkimuksen kulku Taustatietoa Lammista Lammin kunnan osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma Haastattelututkimus lammilaisten osallisuudesta Menetelmät Päätelmät Rannanmaan asuinalue Suunnittelun toteutus tulevassa Hämeenlinnan kaupungissa Johtopäätökset Lähteet Liitteet ~2~

3 1. Johdanto Lammin kunta on Kanta-Hämeessä sijaitseva kirkonkylä noin 120 km Helsingistä pohjoiseen (Kuva 1.). Tutkimusaiheeksemme tuli Lammin taajaman suunnittelu, ja päätehtävämme oli selvittää kunnan suunnitteluun liittyvät prosessit. Suunnittelemisen tutkiminen ei aina ollutkaan niin helppoa, ja se paljastui yllättävän monitahoiseksi aiheeksi. Eri tasot valtion, maakunnan ja kunnan tasolla vaikuttavat kuntien suunnitteluun ja suunnitteluun liittyy sekä ohjeistavia suunnitelmia, eksakteja kaavoja sekä yksittäisten ihmisten työpanosten vaikutus. Ensimmäinen tehtävämme olikin muodostaa selkeät tutkimuskysymykset ja asettaa tutkimukselle tarkat raamit. Päätimme keskittyä muutamaan kaavoitettuun alueeseen ja niiden erityispiirteisiin sekä osallisuuteen Lammin taajaman suunnittelussa. Halusimme huomioida myös vuoden 2009 kuntaliitoksen Hämeenlinnan kaupunkiin, ja sen mukanaan tuomat mahdolliset muutokset. Tulevaisuusnäkymän ohella koimme tärkeäksi konkreettiseen suunnitteluun vaikuttavat ideat ja ohjeistukset. Tutkimusmenetelmämme koostuivat havainnoinnista, kyselyhaastattelusta sekä tekstin orjallisesta analysoinnista. Jonkin verran analysoimme myös karttoja. Materiaalia saimme Lammin kirjastosta, kunnanvirastosta, Internetistä sekä Lammin kehitysasiamies Timo Kärkkäisen luennosta. Kyselyhaastattelun teimme kirkonkylän asukkaille ja otoksemme oli 15 henkilöä. Raportissa kerromme aluksi yleistä tietoa Lammista ja sen suunnittelusta. Sitten esittelemme varsinaisen tutkimuksen ja lopuksi pohdimme Lammin tulevaisuudennäkymiä. ~3~ Kuva 1. Lammin sijaintikartta (Lammin

4 biologisen aseman kotisivut 2008). 2. Tutkimuskysymykset ja tutkimuksen kulku Tutkimuskysymyksiksemme nousivat kysymykset asukkaiden mahdollisuudesta osallistua suunnitteluun ja suunnittelun muutokset tulevaisuudessa. Selvitimme, mitkä ovat Lammin uudet kaavoitetut ja kaavoitettavat alueet, mitä muutoksia ne tuovat kylän elämään ja minkälaisia uusista alueista on suunniteltu. Mitkä ovat kaavoitusta ja projektien toteutusta ohjaavat suunnitelmat ja periaatteet? Halusimme selvittää, minkälaista on Lammin suunnittelu ja mihin suuntaan kunnan kehitystä ohjataan. Tutkimuskysymyksiin nojautuen ja ryhmän mielenkiintoon perustuen halusimme keskittyä tutkimuksessamme muutaman havainnoitavaan alueeseen ja erityiseen tarkastelukohteeseen. Perusteelliseksi esimerkkialueeksemme valitsimme Ormajärven rannan kaavoitettavana olevan Rannanmaan alueen. Siihen liittyviä pohdintoja on esitetty tarkemmin raportin kappaleessa 6. Rannanmaan asuinalue. Alun perin tehtäväämme kuului Lammin suunnittelun tutkimus eri vuosikymmenillä. Ennen lopullisten tutkimuskysymystemme muotoutumista, tutkimuksemme rakenteen piti olla eri tavalla painotettu. Olisimme halunneet selvittää, mitä mahdollisia muutoksia kunnan suunnittelussa on tapahtunut ja miten itse suunnitteluprosessi on muuttunut. Ilmeneekö suunnittelussa selviä käännekohtia esimerkiksi Euroopan Unioniin yhdistymisen vuoksi, tai onko rakentamisessa tapahtunut selkeitä tyylimuutoksia. Meitä kiinnosti myös se, millä tavoin Lammin suunnitteluprosessi on jakautunut eri tahoille. Tarkoituksenamme oli haastatella kunnan kaavoituksesta vastaavaa rakennustarkastajaa Timo Rekolaa ja mahdollisesti paria teknisen puolen vastaavaa. Kävi kuitenkin ilmi, ettei Rekolaa olisi mahdollista tavoittaa, eikä muita mahdollisia haastateltaviakaan tavoitettu, joten luovuimme haastatteluista. Sen sijaan ajattelimme vertailla eri aikoina Lammin kunnasta ~4~

5 valmistettuja kaavoja, jotta saisimme selville eri aikoina valloilla olleita kehityssuuntia. Olisimme voineet selvittää, mitkä alueet on kaavoitettu ja milloin, ja missä historiallisessa kontekstissa suunnitelmat on tehty. Haluamaamme kaavoja eikä muuta aineistoa kuitenkaan syystä tai toisesta ollut saatavilla. Pienen kunnan kohdalla ongelmaksi muodostui siis se, että vain yksi mies vastaa ja on tietoinen suunnittelun yksityiskohdista. Vastoinkäymisten myötä vaihdoimme tutkimuskysymyksemme vastaamaan haalimaamme materiaalia. Saimme käsiimme dokumentteja muun muassa kunnan rakennuslautakunnan kokouspöytäkirjoista. Kirjastosta löytyi myös vihkonen kuntaliitokseen liittyvistä muutoksista suunnittelun saralla. Lisäksi päätimme liittää osallisuuden tutkimuksemme osaksi, vaikka emme aluksi aikoneetkaan käsitellä asukkaiden näkökulmaa suunnittelussa lainkaan. 3. Taustatietoa Lammista Lammin kunta sijaitsee Kanta-Hämeessä Toisen Salpausselän alueella Hämeenlinnan ja Lahden välillä. Molempiin kaupunkeihin on Lammilta matkaa noin 40km, pääkaupunkiseudulle taas noin 120km. Lammin asukasluku vuonna 2006 oli 5584 ja pinta-alaltaan kunta on 610,85km. Yli puolet koko kunnan väkiluvusta asuu kirkonkylän taajamassa. ( Raento, 2000) Ensimmäiset asukkaat saapuivat Lammille mitä ilmeisimmin Hauhon suunnalta jo ennen ajanlaskun alkua. Vanhinta asutus on Ormajärven etelä- ja itärannalla. Virallisesti Lammi perustettiin vuonna Jo 1500-luvulla maatalous alkoi syrjäyttää metsästyksen elinkeinona ja 1700-luvulla Lammi tuli kuuluisaksi pellavaviljelmistään. Pellavan ohella tärkeitä viljelyskasveja olivat ruis, ohra ja kaura. Jo 1800-luvulta alkaen syntyi maatalouden rinnalle erinäisten alojen tutkimus- ja hoitolaitoksia. Tämä lisäsi palveluelinkeinojen määrää taajamassa luvun lopulla Lammi saavutti 2000 asukkaan rajapyykin. Vuonna 1749 tarkaksi asukasmääräksi saatiin Vain 50 vuotta tämän jälkeen väkiluku oli kohonnut reiluun 5000:n. Vuosisadan alkupuolella kirkonkylän asutus oli keskittynyt kirkon ympäristöön luvun puolivälissä tilanne oli lähes samanlainen, mutta asutus oli lähtenyt leviämään hieman kohti etelää vuoden ~5~

6 väestölaskennassa saatiin asukasmääräksi noin 7500, joista noin 15 % asui kirkonkylässä. Kirkonkylä on pysynyt tähän päivään saakka vetovoimaisena, mutta väkiluku on vähentynyt kunnan hajaasutusalueilla jopa 2000 asukkaalla. 4. Lammin kunnan osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma Vuonna 2005 päivitetty Kirkonkylän osayleiskaavan kaavoitettu pinta-ala oli noin 2000ha. Tämä kaava korvasi vuonna 1986 valmistuneen vahvistamattoman yleiskaavan. Keskustan rakennetut alueet sekä valtatie 12 eteläpuolinen Jahkolan teollisuusalue on pääosin asemakaavoitettu jo ennen tätä vuoden 2005 osayleiskaavaa. Yleiskaavoitettava alue rajoittui pohjoispuoleltaan Ormajärven alueen osayleiskaavaan ja kaakossa Pääjärven rantaosayleiskaavaan. Ormajärvelle ollaan kaavoittamassa uusi pientaloalue, Rannanmaa, jonka asemakaava valmistuu syksyllä 2008 (Lammin kunnan kotisivut 2008a). Yleiskaavan tavoitteina oli ohjata Lammin keskustan ja lähialueiden maankäyttöä ja rakentamista. Yleiskaavalla pyrittiin muun muassa säilyttämään taajaman eheä yhdyskuntarakenne, palveluiden keskusomainen painopiste, riittävästi alueita elinkeinotoiminnan harjoittamiseen sekä huomioimaan valtatie 12 logistinen arvo teollisuuden sijoittelua ajateltaessa sekä liikenteen järjestämisessä. Kaavoituksessa pyrittiin lisäksi luomaan turvalliset yhteydet asumisen alueilta ja viheralueilta sekä yhteys vihervyöhykkeiden kautta taajamasta Ormajärven ranta-alueelle (Lammin kunnan kotisivut 2008a). Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa mainitaan moneen otteeseen osallisten oikeudesta ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja kertoa kaavasta mielipiteensä. OAS:ssa todetaan osallisilla olevan myös mahdollisuus ottaa kantaa kaavan tavoitteisiin ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisältöön. Osayleiskaavan ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tiedotettiin Keski-Häme -lehdessä, kunnan ilmoitustaululla sekä kaavoituskatsauksessa (Lammin kunnan kotisivut 2008a). ~6~

7 Tarkasteltuamme Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa ja osayleiskaavan ehdotusta 3/3 olimme saaneet taustatiedot asukkaiden osallistumismahdollisuuksista kunnan suunnitteluun. Näiden pohjatietojen avulla lähdimme tekemään haastattelua kunnan asukkaille osallistumisen mahdollisuuksista ja osallisuusaktiivisuudesta. 5. Haastattelututkimus lammilaisten osallisuudesta Teimme osana tutkimustamme pienimuotoisen kyselyn Lammin asukkaiden osallisuudesta ja tyytyväisyydestä kunnan päätöksentekoon. Laadimme kolme kysymystä, joilla pyrimme selvittämään lammilaisten mahdollisuuksia kertoa mielipiteensä kunnan tekemistä suunnitelmista. Taustatietoina selvitimme kuinka kauan haastateltava on asunut Lammilla, asuuko hän kirkonkylän taajamassa vai sen ulkopuolella sekä minkälaisessa talossa he asuvat. Lisäksi teimme itse arvion haastateltavien iästä. Seuraavaksi kysyimme, onko haastateltavalla ollut mahdollisuus osallistua kunnan päätöksentekoon ja jos ei, tietääkö hän mitä kautta osallistuminen olisi mahdollista. Viimeisenä kysyimme, minkä parannuksen haastateltava toivoisi Lammin kunnalta, jos saa mainita vain yhden. 5.1.Menetelmät Toteutimme haastattelun kenttäkurssin toisena päivänä tiistaina aamupäivällä noin klo välillä. Haastattelimme yhteensä 15 ihmistä, joista yhdeksän oli naisia ja kuusi miehiä. Kiersimme kahdessa ryhmässä Lammin keskustassa ruokakauppojen ja muiden palveluiden lähistöllä. Haastateltavia löytyi melko helposti ja lähes kaikki, joita lähestyimme, olivat halukkaita osallistumaan. Vaikka ajankohta oli aamupäivällä, saimme eläkeläisten lisäksi myös nuorempia lammilaisia mukaan tutkimukseemme. Taulukko, josta kaikki tutkimuksen tulokset ovat nähtävillä, löytyy liitteenä tekstin lopusta (Liite 1.). ~7~

8 5.2.Päätelmät Kaikista vastaajista kuusi oli vanhuksia, neljä keski-ikäisiä, neljä oli nuoria aikuisia ja yksi oli lapsi. Luokittelimme arvioimamme iät siten, että yli 60-vuotiaat ovat vanhuksia, noin vuotiaat ovat keski-ikäisiä, yli 20 ja alle 40-vuotiaat ovat nuoria aikuisia ja alle 20-vuotiaat ovat nuoria ja lapsia. Iäkkäimmistä vastaajista suurin osa oli asunut Lammilla jo monta kymmentä vuotta tai koko elämänsä. Vain neljä haastatelluista oli asunut kunnassa vasta alle 10 vuotta, ja heistäkin yksi oli noin viisivuotias lapsi. Kysyimme asumismuotoa siksi, että saisimme selville onko esimerkiksi omakotiasujilla enemmän kritiikkiä tai ovatko he aktiivisempia osallistujia. Tällaisia johtopäätöstä ei kuitenkaan voinut tutkimuksemme perusteella vetää, vaan asumismuoto ei näyttänyt vaikuttavan vastauksiin. Noin puolet haastateltavista asui taajamassa ja puolet sen ulkopuolella, mikä ei myöskään näyttänyt vaikuttavan asukkaan osallistumiseen. 15 haastateltavasta 13 ei ole mielestään osallistunut millään tavalla kunnan suunnitteluun. He eivät myöskään koe, että heidän mielipiteitään on kysytty kuntaa koskevissa asioissa. Vastaajista viisi olivat tietoisia siitä, miten he voisivat osallistua päätöksentekoon tahtoessaan. Loput eivät osanneet sanoa miten heidän olisi mahdollista osallistua tai olivat sitä mieltä, ettei osallistuminen ole ylipäänsä mahdollista. Asukkaiden parannusehdotuksia voi tarkastella taulukosta liitteessä 1. Yleiskuva vastauksista oli se, että asukkaat ovat tyytyväisiä Lammin kuntaan ja sen palveluihin. Suurin osa parannusehdotuksista ei liittynyt suoraan kuntasuunnitteluun tai kaavoitukseen, vaan vastaukset olivat lähinnä yleisiä kunnan palveluihin liittyviä parannuksia. Sosiaalipalveluista kaksi vastaajista toivoi parempaa vanhustenhuoltoa ja suurempia resursseja vanhainkodeille. Lisäksi yksi vastaaja oli huolissaan suunnitellusta Kelan toimiston lakkauttamisesta, joka luultavasti toteutuu suunnitellun kuntaliitoksen astuessa voimaan. Käytännön asiat sujuivat erittäin hyvin ja saimme nopeasti kokoon tarpeeksi haastateltavia. Ajankohdasta johtuen emme saaneet tutkimukseen mukaan yhtään nuorta tai koululaista, joilla luultavasti voisi olla enemmän toiveita ja parannusehdotuksia, erityisesti koskien vapaaajanviettomahdollisuuksia. Kuntaan on tosin tietääksemme suunnitteilla uusi monitoimihalli, ~8~

9 jonka tulisi valmistua vuoteen 2010 mennessä. Tuloksista eniten meitä yllätti se, kuinka tyytyväisiä Lammin asukkaat ovat kuntaansa. Oletimme ennen tutkimuksen tekoa, että kaikilta löytyisi jokin parannusehdotus. Vain yksi haastateltavista mainitsi tulevan kuntaliitoksen, jonka olisi myös voinut kuvitella herättävän voimakkaita mielipiteitä lammilaisissa. 6. Rannanmaan asuinalue Halusimme keskittyä tutkimuksessamme yhteen tiettyyn esimerkkialueeseen. Tutkiessamme Lammin rakennuslautakunnan pöytäkirjoja huomasimme, että kunta on tällä hetkellä kaavoittamassa kokonaan uutta asuinaluetta Lammin kirkonkylän pohjoispuolelle. Uusi asuinalue sijaitsee Rannanmaalla, Ormajärven etelärannalla (Kuva 2.). Kuva 2. Rannanmaan alueen sijaintikartta (Lammin kunnan kotisivut 2008b) ~9~

10 Koska Lammin luonnollinen väenkasvu on negatiivinen, kunta tarvitsee kasvaakseen tulomuuttajia muista kunnista (Timo Kärkkäinen, ). Houkuttaakseen uusia asukkaita ja varsinkin nuoria perheitä kunta tarvitsee lisää tontteja. Asuinalueen on tarkoitus vahvistaa Lammin keskustan elinvoimaisuutta, mutta samalla olla oma kokonaisuutensa. (Rakennuslautakunnan pöytäkirja ) Tällä hetkellä rakennuslautakunnan pöytäkirjojen mukaan alueelle ollaan kaavoittamassa erillispientalotontteja, rivitaloasuntoja ja pientalotontteja. Lammin yritysasiamies Timo Kärkkäisen mukaan Rannanmaan kaavoituksen tulisi valmistua syksyllä 2008 ja rakennuslautakunnan pöytäkirjojen mukaan kaavoitusvaihtoehtoja on tällä hetkellä kaksi. Ensimmäisen vaihtoehdon mukaan alueelle kaavoitettaisiin viisi asuinpientalotonttia, 63 erillispientalotonttia ja 28 rivitaloasuntoa. Erillispientalotonteista kahdeksan tullaan kaavoittamaan Ormajärven rantaan, ja näin ollen näillä tonteilla olisi oma rantaosuutensa. Toisessa vaihtoehdossa asuinpientalotontteja on enemmän, 50 kappaletta, ja erillispientaloja olisi puolet vähemmän (34 kpl). Rivitaloasuntoja olisi enemmän, 36 asuntoa (Katso kaavaluonnokset molemmista vaihtoehdoista liitteistä 2,3 ja 4). Molempiin vaihtoehtoihin on suunniteltu tontteja Ormajärven rantaan yhteiseen virkistyskäyttöön. Tonteille tulisi yhteissauna, uimaranta ja venevalkama. Alueelle on myös varattu tontti lämpökeskukselle, sillä kaukolämpöverkko ei tällä hetkellä ulotu alueelle (Rakennuslautakunnan pöytäkirja, ). Vertaillessamme näitä kahta vaihtoehtoa tulimme siihen tulokseen, että ensimmäinen vaihtoehto olisi maankäytön tehokkuuden kannalta parempi, mutta asukkaiden kannalta toinen vaihtoehto kuulostaa viihtyisämmältä. Tätä mieltä olemme, koska toisessa vaihtoehdossa asuinpientalotontteja, eli tontteja joille sijoitetaan vain yksi talo, on enemmän ja näin ollen asukkailla jää enemmän omaa tilaa. Mikäli asuinaluetta katsotaan kunnan näkökulmasta, ensimmäinen vaihtoehto on edullisempi, koska alueelle mahtuisi enemmän asuntoja ja asukkaita. Toisaalta kunnalle saattaa olla hankalampaa markkinoida ja myydä tontteja jos alue on kaavoitettu liian tiheään. Molemmissa vaihtoehdoissa on kuitenkin huomioitu alueen viihtyisyys lisäämällä niihin yhteinen sauna, uimaranta ja venevalkama. ~10~

11 Kunnan ajatuksena olikin Kärkkäisen mukaan tarjota kaikille alueen asukkaille mahdollisuus käyttää rantaa, sen sijaan, että alueelle kaavoitettaisiin pari kallista yksityistä rantatonttia. Koska Lammin imago rakentuu pitkälti alueen luonnon varaan, on myös hyvä, että kaavoituksessa kosteikko- ja puroalueet sekä rantavyöhyke aiotaan jättää rakentamisen ulkopuolelle. Tontit on molemmissa suunnitelmissa kaavoitettu samoille alueille maan pinnanmuotojen vuoksi; luonnossa alue viettää kohti Ormajärven rantaa (Kuva 3.). (Rakennuslautakunnan pöytäkirja, ) Kuva 3. Näkymä Rannanmaan alueen yli Ormajärvelle (Sjöblom Sini.2008). Kävimme myös paikan päällä Rannanmaalla havainnoimassa miltä alue nykyisellään näyttää. Tällä hetkellä rantaan kulkee ainoastaan kapea Särjenmättään hiekkatie. Asuinalue on kaavoitettu tien itäpuolelle. Alueella on suhteellisen äskettäin kaadettu metsää ja jäljellä on suurimmaksi osaksi taimikkoa. Hämeentietä lähimpänä olevilta tonteilta tulee, suhteellisen pitkästä välimatkasta rantaan nähden huolimatta, olemaan järvinäkymä. Vaikka Hämeentie kulkee lähellä asuinaluetta, se ei todennäköisesti tule aiheuttamaan meluhaittaa asukkaille, ~11~

12 koska tie ei ole kovin raskaasti liikennöity. Käsittääksemme paremmin, miltä Rannanmaa voisi tulevaisuudessa näyttää, otimme vertailukohteeksi Lammin kirkonkylän lounaisosissa sijaitsevan Metsäpellon keskeneräisen asuinalueen. Alueella oli ainoastaan asuinpientaloja ja keskikokoisia pihoja, jotka eivät välttämättä olleet kovinkaan yksityisiä pienen kokonsa vuoksi. Voisimme olettaa, että Rannanmaan uudet tontit ovat melko samankokoisia, vaikka sinne kaavoitetaan myös rivitalo- ja erillispientaloasuntoja. Tarkastelimme aluetta myös ulkopaikkakuntalaisen potentiaalisen tontinostajan silmin. Hyvin houkuttelevaksi asiaksi nousee selvästi Ormajärven läheisyys ja sen antamat virkistysmahdollisuudet. Varsinkin se, että kaikille alueen asukkaille annetaan tasaväkinen mahdollisuus käyttää rantaa, on positiivinen asia, joka varmasti houkuttelee varsinkin lapsiperheitä. Lapsiperheille positiivista on varmasti myös keskustan ja sen kautta koulujen läheisyys. Lammi on myös markkinoinut itseään luonnonläheisenä kuntana ja tämä kyllä näyttää toteutuvan Rannanmaan tulevalla asuinalueella (Luonnollisesti Lammilla). 7. Suunnittelun toteutus tulevassa Hämeenlinnan kaupungissa Vuoden 2009 alusta Hämeenlinnan kaupunkiin yhdistyy kuusi pienempää lähikuntaa. Näitä ovat Lammin lisäksi Hauho, Tuulos, Hattula, Kalvola ja Renko, joista Lammi on asukasluvultaan toiseksi suurin. Yhdistymisen seurauksena myös Lammin kuntarakenne uudistuu ja suunnitteluun tulee uusia linjoja. Suunnittelussa täytyy tulevaisuudessa huomioida seutuyhteistyö ja erityisesti vanhusten kasvava määrä. Nykyinen maankäyttö- ja rakennuslaki vaatii kunnilta osallistavaa työotetta, joten tulevaisuudessa myös asukkaiden roolia suunnittelussa tulisi korostaa ja yhteistyöhön panostaa. Kaavoitus tullaan keskittämään Hämeenlinnaan ja nykyistä Hämeenlinnan aluetta lukuun ottamatta kaavoitustyöt tullaan ostamaan konsulteilta. (Tuimala, 2006) Uuteen Hämeenlinnan kaupunkiin liittyvissä kunnissa kaavoitus ja maankäyttö ovat tällä hetkellä laitteiston, osaamisen ja kaavoituksessa käytettävien ohjelmien suhteen eri tasoilla. Hämeenlinna on selvästi muita edellä ja siellä on käytössä nykyaikainen ~12~

13 paikkatietojärjestelmä. Myös asukasosallistuminen on ollut Hämeenlinnassa suuremmassa roolissa. Hämeenlinna on ainoa kunta, jossa on erityisosaamista kaavoituksessa, kun muissa alueen kunnissa suunnittelu on ollut yhden ihmisen harteilla. Pienissä kunnissa maankäytön johtaminen on ollut kunnanjohdon ja teknisen osaston vastuulla. Lammilla suunnittelusta on vastannut rakennustarkastaja, ja suuri osa suunnittelusta on toteutettu ostopalveluin. (Välikangas & Heinonen, 2006) Nyt seudulle valmistellaan maankäytön kehityskuvaa, jonka on määrä valmistua vuoden 2008 loppuun mennessä. Maankäytön strateginen suunnittelu sijoittuu tulevaisuudessa kaupungin keskushallintoon, mutta kehityskuva antaa näkemyksen alueellisista erityistarpeista. Jokaiselle Hämeenlinnaan liittyvälle kunnalle on luotu oma kehittämissuunnitelma ja linjaus. Lammin kohdalla tämä tarkoittaa, että entistä kuntakeskusta kehitetään koulutuksen, tutkimuksen ja palvelujen maaseutukeskukseksi. (Selvitys hallinnon ja palvelujen järjestämisestä uudessa Hämeenlinnan kaupungissa 2006). 8. Johtopäätökset Tutkimuksen päätteeksi saimme vastattua itse asettamiimme tutkimuskysymyksiin. Saimme selville, millaista Lammin kunnan suunnittelu on, ja miten suunnitteluprosessi etenee. Timo Rekola vastaa Lammin kunnan suunnittelusta, mutta suurin osa suunnitteluprojekteista on ulkoistettu. Näin tulee olemaan myös tulevaisuudessa Lammin liittyessä Hämeenlinnaan. Päättäjien asettamat kehityssuunnat ja strategiat ovat olennainen osa teoreettista suunnittelua eli ne toimivat varsinaisen suunnittelun pohjana ja ohjenuorina. Lammista kehitetään seutukeskusta, jossa on sekä hyvät palvelut että resurssit koulutukseen ja tutkimukseen. Esimerkkialueeseemme Rannanmaahan liittyen saimme selville, että alue on suunniteltu pientaloalueeksi. Havainnoimme aluetta potentiaalisten tulomuuttajien näkökulmasta ja totesimme alueen soveltuvan tulevaisuudessa hyvin lapsiperheiden asuinalueeksi. Kaavoitus näyttää kaavaluonnosten perusteella onnistuneelta. Kaavoituksessa huomiomme kiinnitti ranta-alue, joka oli kaavoitettu Rannanmaan alueen yhteiseksi yleiseksi rannaksi. Koimme ~13~

14 tämän positiivisena, sillä näin rinteen yläosissa asuvillakin on mahdollisuus nauttia läheisestä rannasta ja järvestä. Metsäpellon alueen havainnointi antoi meille paljon mielikuvia siitä miltä Rannanmaan alue voisi tulevaisuudessa näyttää. Tämä havainnointi vahvisti entisestään positiivista mielikuvaamme tästä tulevasta asuinalueesta. Pienen kyselytutkimuksemme pohjalta näyttäisi siltä, etteivät Lammin taajaman asukkaat juuri ole osallistuneet kirkonkylän suunnitteluun. Asukkailla ei tuntunut myöskään olevan selkeää käsitystä siitä, kuinka kunnan uudistuksiin voisi päästä vaikuttamaan. Uudistusajatuksia ja parannusehdotuksia asukkailta kyllä löytyi, joten potentiaalia osallisuuteen Lammilla selvästi on. Osallistumisen ongelmana tuntuu olevan monia muitakin kuntia ja kaupunkeja vaivaama asukasaktiivisuuden puute. Tulevaisuudessa aktiivisuus saattaa ennestään vähentyä, kun kunta liittyy osaksi Hämeenlinnan kaupunkia ja kaavoitus sekä suunnitteluprosessit siirtyvät mahdollisesti entistä kauemmas asukkaista. Otoksemme oli kuitenkin varsin pieni, eikä sen pohjalta voida nähdä koko totuutta. Kyläyhdistyksen edustajan mukaan aktiivisten asukkaiden määrä onkin marginaalinen, ja voi olla että taajaman asukkailla verrattuna kylien asukkaisiin on vähemmän parannusehdotuksia kunnan rakenteeseen. Lammin taajaman keskustan palveluvarustus, liikenneyhteydet ja estetiikka tuntuvat olevan kutakuinkin kohdallaan, ja taajaman asukkaat olivat kaiken kaikkiaan tyytyväisiä kotiseutuunsa. Lammilla vallitsee voimakas yhteishenki, joka on parhaimmillaan toimivan yhteistyön ja tulevaisuuden edellytys. Tulevaisuudessa yhteistyötä kunnan ja asukkaiden välillä tulisi pyrkiä lisäämään mahdollisuuksien mukaan ja asukkaita kannustaa jakamaan mielipiteitään ja ehdotuksiaan asuinalueensa tulevien muutosten suhteen. ~14~

15 9. Lähteet Kärkkäinen Timo, Luento Lammin biologisella asemalla. Lammin kunnan kotisivut (2008a) Luonnollisesti Lammilla Raento (2000). Kulttuurimaantieteilijä kenttätyössä: Näkökulmia Lammin kirkonkylään. 2. p. 85 s. Yliopistopaino, Helsinki. Rakennuslautakunnan pöytäkirja, Rakennuslautakunnan pöytäkirja Selvitys hallinnon ja palvelujen järjestämisestä uudessa Hämeenlinnan kaupungissa 2006 Tuimala Aija (2006). Palvelu- ja kuntarakenne tulevaisuudessa Hämeenlinnan seudulla (PATU). Välikangas Katariina ja Päivi Heinonen (2006). Selvitys palvelu- ja toimintamallien uudistamisen tukemiseksi Hämeenlinnan seudulla. Hämeenlinna. 9.1 Kuvalähteet Lammin biologisen aseman kotisivut (2008) Lammin kunnan kotisivut (2008b) Lammin kunnan kotisivut (2008c) Lammin kunnan kotisivut 2008d) Sjöblom, Sini 2008.

16 Liitteet Liite 1. Haastattelututkimus lammilaisten osallisuudesta. Sukupuoli ikä Vuodet Muoto Asuinalue Osallisuus Tietoisuus Parannusehdotus Sukupuoli: 1=Nainen, 2=Mies Ei ole osallistunut Ei Erittäin tyytyväinen Ei ole osallistunut Ei ei keksi äkkiseltään parannettavaa, on tyytyväinen Kunnalla töissä Kyllä Paremmat hallinnolliset päätökset Ei ole osallistunut Kyllä Kadut siistimmiksi, muuten tyytyväinen äänestämällä kyllä Päiväkoteja lisää Ei ole osallistunut Ei Uimahalli Ei ole osallistunut Ei Enemmän asuntoja/työpaikkoja,kotihoitoa tuettava Ei ole osallistunut Ei ei ole ehdotettavaa Ei ole osallistunut Ei asiat hyvin Ei ole osallistunut Ei Vanhusten palvelut ja kuljetusapua. Kaipaisi seuraa Ei ole osallistunut Kyllä Tyytyväinen kaikkiin palveluihin Ei ole osallistunut Kyllä Vapaa-ajan palveluja, liikuntamahdollisuuksia lisää Ei ole osallistunut Ei Vahusten hoitoon enemmän resursseja Ei ole osallistunut Ei Ei kaipaa mitään erikoista, Kela pitäisi säilyttää Ei ole osallistunut Ei Syrjäisten teiden parantaminen, palveluja syrjäseuduille Ikä: 1=lapset ja nuoret, 2=Nuoret aikuiset, 3=Keski-ikäiset, 4=Eläkeläiset ja vanhukset Asumismuoto: 1=Omakotitalo, 2=Rivitalo, 3=Kerrostalo Asuinalue: 1=Taajama, 2=Taajaman ulkopuoliset alueet

17 Liite 2. Rannanmaan asemakaavaluonnos 1 (Lammin kunnan kotisivut 2008c).

18 Liite 3. Rannanmaan asemakaavaluonnos 2 (Lammin kunnan kotisivu 2008d). ~18~

19 Liite 4. Asemakaavaluonnosten merkkien selitykset (Lammin kunnan kotisivut 2008c). ~19~

Osallistumisen seuranta ja arviointi kaavoituksessa Case Tampere

Osallistumisen seuranta ja arviointi kaavoituksessa Case Tampere Osallistumisen seuranta ja arviointi kaavoituksessa Case Tampere Tampereen kaupunki Outi Teittinen ja Henna Blåfield SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 TAUSTAA 3 ARVIOINNIN VIITEKEHYS JA KESKEISET KÄSITTEET

Lisätiedot

YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI: VALTATIE 13 TIELINJAUSVAIHTOEHDOISTA SAARIJÄRVEN ASEMANKANNAKSELLA

YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI: VALTATIE 13 TIELINJAUSVAIHTOEHDOISTA SAARIJÄRVEN ASEMANKANNAKSELLA YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI: VALTATIE 13 TIELINJAUSVAIHTOEHDOISTA SAARIJÄRVEN ASEMANKANNAKSELLA Timo Itäpuisto 31.8.2010 SISÄLTÖ: 1. TAUSTA...3 1.1. Yritysvaikutusten arviointi (YRVA) osana Saarijärven

Lisätiedot

ELKÄÄ TEHKÖ TIETÄ MEIÄN MEHTÄÄ!

ELKÄÄ TEHKÖ TIETÄ MEIÄN MEHTÄÄ! JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Tonttituotanto Maria E. Tolppanen ELKÄÄ TEHKÖ TIETÄ MEIÄN MEHTÄÄ! KYSELY LÄHIMETSIEN ARVOSTA Hannikaisenkatu 17 PL 233, 40101 Jyväskylä SISÄLLYS 1. JOHDANTO

Lisätiedot

Asuntokantaa ja väestöä koskevat kehitysnäkymät ja niistä johdetut toimenpidelinjaukset

Asuntokantaa ja väestöä koskevat kehitysnäkymät ja niistä johdetut toimenpidelinjaukset 1 HOLLOLAN KUNNAN ASUNTOSTRATEGIA Johdanto Vaikka asuntoasiat näkyvät tavalla tai toisella eri ohjelmissa (Kaavoitus-ohjelmassa, Vanhuspoliittisessa ohjelmassa, Asunto-ohjelmassa jne. sekä joissakin erillisissä

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara. Lapsiparkki -palvelukonsepti

Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara. Lapsiparkki -palvelukonsepti Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Lapsiparkki -palvelukonsepti Hyttinen, Junnila, Koponen Lehtinen, Lehto, Lyytikäinen Raportti Joulukuu, 2014 Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Suurpelto... 5 2.1 Suurpelto

Lisätiedot

!!!! !!! !"#$%&'(()*%+&,%!!!"!#$%"&'!!""!#$%&'(!!"#$%&'($%&)*$%&"!"##$%&$'(")*)+%,$-.%/0*)100" !!!!!!!!!!

!!!! !!! !#$%&'(()*%+&,%!!!!#$%&'!!!#$%&'(!!#$%&'($%&)*$%&!##$%&$'()*)+%,$-.%/0*)100 !!!!!!!!!! !!!!!!!!"#$%&'(()*%+&,%!!!"!#$%"&'!!""!#$%&'(!!"#$%&'($%&)*$%&"!"##$%&$'(")*)+%,$-.%/0*)100"!!!!!!!!!!! Sisällys 1. Johdanto... 1 1.1. Ostariuudistukset osana täydennysrakentamista... 2 1.2. Ostariuudistuksen

Lisätiedot

Pro gradu -tutkielma Aluetiede Suunnittelumaantiede

Pro gradu -tutkielma Aluetiede Suunnittelumaantiede Pro gradu -tutkielma Aluetiede Suunnittelumaantiede Hyvän asuinympäristön jäljillä asumispreferenssit ja toivotun uuden rakentamisen sijoittuminen Espoossa Anniina Lehtonen 2014 Ohjaaja: Harry Schulman

Lisätiedot

Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003

Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003 Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003 Marja Kurkela opiskelija Tampereen Yliopisto Aluetieteen ja ympäristöpolitiikan laitos Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 1.1 Tutkimuksen tausta...3 1.2 Tutkimuksen

Lisätiedot

Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti

Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti Taru Oulasvirta Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Taru Oulasvirta Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kehitysvammaisten Tukiliiton

Lisätiedot

Osallisuus opetussuunnitelmatyössä yliopisto-opettajien kertomana

Osallisuus opetussuunnitelmatyössä yliopisto-opettajien kertomana Osallisuus opetussuunnitelmatyössä yliopisto-opettajien kertomana Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden yksikkö Kandidaatintutkielma Kasvatustiede Sara Partanen & Petra Ruusunen Maaliskuu 2013 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008

Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 1 Anu Gretschel (toim.) Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 Menetelmän kehittäminen nuorten näkökulman, ja päättäjien kanssa keskustelun aikaansaamiseksi

Lisätiedot

Hille Koskela Riikka Nurminen. Ymmärtää voi, mutta hyväksyä ei Jakomäen ilkivallanehkäisyprojektin arvioinnin loppuraportti

Hille Koskela Riikka Nurminen. Ymmärtää voi, mutta hyväksyä ei Jakomäen ilkivallanehkäisyprojektin arvioinnin loppuraportti Hille Koskela Riikka Nurminen Ymmärtää voi, mutta hyväksyä ei Jakomäen ilkivallanehkäisyprojektin arvioinnin loppuraportti 12.6.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. Arviointitutkimuksen tavoitteet 2. Tutkimuksen teoreettinen

Lisätiedot

OY AUDIAPRO AB KOUVOLAN SEUDUN KUNTIEN YHDISTYMISEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

OY AUDIAPRO AB KOUVOLAN SEUDUN KUNTIEN YHDISTYMISEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 0 OY AUDIAPRO AB KOUVOLAN SEUDUN KUNTIEN YHDISTYMISEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Jarmo Asikainen, Anssi Hietaharju, Mikko Kenni, Maria Merisalo, Anni Antila 12.7.2012 1 Sisällys 1. Arvioinnin taustaa... 4 1.1.

Lisätiedot

Pienituloisen omistusasujan energiaköyhyys

Pienituloisen omistusasujan energiaköyhyys Pienituloisen omistusasujan energiaköyhyys Energiaköyhyyden jatkoselvitys liittyen asuntojen lämmitysremontteihin ja energiakuluihin Suvi Runsten, Kati Berninger, Juhani Heljo, Jaana Sorvali, Pirkko Kasanen,

Lisätiedot

Vaikutusten arviointi kaavoituksessa

Vaikutusten arviointi kaavoituksessa YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 10 2006 Vaikutusten arviointi kaavoituksessa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 10 2006 Vaikutusten arviointi kaavoituksessa Helsinki 2006 Y

Lisätiedot

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa.

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Lea Vaitti Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Selvitys Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistysten toiminnasta Osaamme Toimimme Vaikutamme Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Lisätiedot

Haapankangas III vaikutusten arviointi

Haapankangas III vaikutusten arviointi 2011 Haapankangas III vaikutusten arviointi Selvitys 2011 Jyrki Suorsa, Erkki Malo Insinööritoimisto Liidea Oy Krstiina Strömmer AIRIX Ympäristö Oy 28.6.2011 2 2 SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 2. Hankkeen kuvaus...

Lisätiedot

Tanja Nykänen, Tiia Paavola Varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen Keravalla alle kolmevuotiaiden päiväkotiryhmissä

Tanja Nykänen, Tiia Paavola Varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen Keravalla alle kolmevuotiaiden päiväkotiryhmissä LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Järvenpää instituutti Sosiaalialan koulutusohjelma Varhaiskasvatus TIIVISTELMÄ Opinnäytetyönämme teimme selvityksen Keravan alle kolmevuotiaiden päiväkotiryhmien varhaisen vuorovaikutuksen

Lisätiedot

Miltä tuntuu asua Varistossa 30 vuotta asuntomessujen jälkeen?

Miltä tuntuu asua Varistossa 30 vuotta asuntomessujen jälkeen? Vantaan asuinalueiden laatu - tutkimushanke Miltä tuntuu asua Varistossa 30 vuotta asuntomessujen jälkeen? Variston asukaskysely 2007 Hanna Ahlgren-Leinvuo Riikka Henriksson Osoite: Vantaan kaupunki Kaupunkisuunnittelu

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 124

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 124 OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 124 National Research Institute of Legal Policy. Research Communications. Rättspolitiska forskningsinstitutet. Forskningsmeddelanden. Antti Rissanen

Lisätiedot

Gunilla Englund. On kuin tulisi kotiin Ruotsinkielisen palvelun merkitys sosiaalipalvelun asiakkaille 3/2009

Gunilla Englund. On kuin tulisi kotiin Ruotsinkielisen palvelun merkitys sosiaalipalvelun asiakkaille 3/2009 1 Gunilla Englund On kuin tulisi kotiin Ruotsinkielisen palvelun merkitys sosiaalipalvelun asiakkaille 3/2009 On kuin tulisi kotiin Ruotsinkielisen palvelun merkitys sosiaalipalvelun asiakkaille Gunilla

Lisätiedot

MEIDÄN LEMPÄÄLÄ R. Kerta se on ensimmäinenkin. Keskustan Lempäälän ehdokkaat esittelyssä

MEIDÄN LEMPÄÄLÄ R. Kerta se on ensimmäinenkin. Keskustan Lempäälän ehdokkaat esittelyssä MEIDÄN LEMPÄÄLÄ R Keskustan Lempäälän kunnallisjärjestön vaalilehti Lokakuu 2012 Vanhustyö vaikeaa? Vanhustyöhön olisi vanhoja hyviksi koettuja työmuotoja, mutta miksi niitä ei haluta ottaa käyttöön, ihmettelee

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Ei vain tätä päivää varten OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä 3 2. Johdanto, tausta ja asetelma 4 3. Toteutus,

Lisätiedot

Suoraman täydennysrakentamisen sosiaalisten vaikutusten arviointi

Suoraman täydennysrakentamisen sosiaalisten vaikutusten arviointi Suoraman täydennysrakentamisen sosiaalisten vaikutusten arviointi 1 Jukka Ohtonen Suoraman täydennysrakentamisen sosiaalisten vaikutusten arviointi Sisältö Aluksi... 2 Suorama asuinpaikkana... 4 Suoraman

Lisätiedot

KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVA 2030

KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVA 2030 VARJAKKA SÄIKKÄRANTA-KARHUOJA NIEMENRANTA PITKÄKANGAS KIRKONSEUTU O U L U N S A L O KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVA 2030 KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 12.6.2006 ARKKITEHTITOIMISTO TIMO TAKALA KY 2006 / 201

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA - SELVITYS LAHDEN JA HEINOLAN SEUDUN TYÖLLISYYSPALVELUISTA Harri Hietala Jukka Lindberg Kaija Ray Vates-säätiö 2014 1 SISÄLLYS JOHDANTO...

Lisätiedot

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä Miten turvataan hyvä vanhuus Suomessa? Raportti kuntien vanhustyöstä vastaaville johtajille toteutetusta kyselytutkimuksesta Helsingissä 26.6.2012 VALTAA VANHUUS -kampanja Vanhus- ja lähimmäispalvelun

Lisätiedot

Palovaroitin, parisuhde vai pamppu?

Palovaroitin, parisuhde vai pamppu? Palovaroitin, parisuhde vai pamppu? Selvitys vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuuden kokemiseen vaikuttavista tekijöistä Petteri Suominen Sanni Hyvärinen KANNEN SISÄPUOLI Palovaroitin,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Antikoagulaatiohoidon omahoidon ja sähköisen hoitopalautejärjestelmän kehittäminen terveysasemilla -hanke Ulkoinen arviointi Mari Luntamo Antikoagulaatiohoidon

Lisätiedot