Suunnittelu ja osallisuus Lammin kirkonkylässä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suunnittelu ja osallisuus Lammin kirkonkylässä"

Transkriptio

1 Suunnitteluja osallisuuslammin kirkonkylässä Aluetieteenkenttäkurssi Helsinginyliopisto Maantieteenlaitos HirvensaloJ.,HirvensaloK., Laatikainen,Paul,Salomaaja Sjöblom

2 Sisällysluettelo 1. Johdanto Tutkimuskysymykset ja tutkimuksen kulku Taustatietoa Lammista Lammin kunnan osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma Haastattelututkimus lammilaisten osallisuudesta Menetelmät Päätelmät Rannanmaan asuinalue Suunnittelun toteutus tulevassa Hämeenlinnan kaupungissa Johtopäätökset Lähteet Liitteet ~2~

3 1. Johdanto Lammin kunta on Kanta-Hämeessä sijaitseva kirkonkylä noin 120 km Helsingistä pohjoiseen (Kuva 1.). Tutkimusaiheeksemme tuli Lammin taajaman suunnittelu, ja päätehtävämme oli selvittää kunnan suunnitteluun liittyvät prosessit. Suunnittelemisen tutkiminen ei aina ollutkaan niin helppoa, ja se paljastui yllättävän monitahoiseksi aiheeksi. Eri tasot valtion, maakunnan ja kunnan tasolla vaikuttavat kuntien suunnitteluun ja suunnitteluun liittyy sekä ohjeistavia suunnitelmia, eksakteja kaavoja sekä yksittäisten ihmisten työpanosten vaikutus. Ensimmäinen tehtävämme olikin muodostaa selkeät tutkimuskysymykset ja asettaa tutkimukselle tarkat raamit. Päätimme keskittyä muutamaan kaavoitettuun alueeseen ja niiden erityispiirteisiin sekä osallisuuteen Lammin taajaman suunnittelussa. Halusimme huomioida myös vuoden 2009 kuntaliitoksen Hämeenlinnan kaupunkiin, ja sen mukanaan tuomat mahdolliset muutokset. Tulevaisuusnäkymän ohella koimme tärkeäksi konkreettiseen suunnitteluun vaikuttavat ideat ja ohjeistukset. Tutkimusmenetelmämme koostuivat havainnoinnista, kyselyhaastattelusta sekä tekstin orjallisesta analysoinnista. Jonkin verran analysoimme myös karttoja. Materiaalia saimme Lammin kirjastosta, kunnanvirastosta, Internetistä sekä Lammin kehitysasiamies Timo Kärkkäisen luennosta. Kyselyhaastattelun teimme kirkonkylän asukkaille ja otoksemme oli 15 henkilöä. Raportissa kerromme aluksi yleistä tietoa Lammista ja sen suunnittelusta. Sitten esittelemme varsinaisen tutkimuksen ja lopuksi pohdimme Lammin tulevaisuudennäkymiä. ~3~ Kuva 1. Lammin sijaintikartta (Lammin

4 biologisen aseman kotisivut 2008). 2. Tutkimuskysymykset ja tutkimuksen kulku Tutkimuskysymyksiksemme nousivat kysymykset asukkaiden mahdollisuudesta osallistua suunnitteluun ja suunnittelun muutokset tulevaisuudessa. Selvitimme, mitkä ovat Lammin uudet kaavoitetut ja kaavoitettavat alueet, mitä muutoksia ne tuovat kylän elämään ja minkälaisia uusista alueista on suunniteltu. Mitkä ovat kaavoitusta ja projektien toteutusta ohjaavat suunnitelmat ja periaatteet? Halusimme selvittää, minkälaista on Lammin suunnittelu ja mihin suuntaan kunnan kehitystä ohjataan. Tutkimuskysymyksiin nojautuen ja ryhmän mielenkiintoon perustuen halusimme keskittyä tutkimuksessamme muutaman havainnoitavaan alueeseen ja erityiseen tarkastelukohteeseen. Perusteelliseksi esimerkkialueeksemme valitsimme Ormajärven rannan kaavoitettavana olevan Rannanmaan alueen. Siihen liittyviä pohdintoja on esitetty tarkemmin raportin kappaleessa 6. Rannanmaan asuinalue. Alun perin tehtäväämme kuului Lammin suunnittelun tutkimus eri vuosikymmenillä. Ennen lopullisten tutkimuskysymystemme muotoutumista, tutkimuksemme rakenteen piti olla eri tavalla painotettu. Olisimme halunneet selvittää, mitä mahdollisia muutoksia kunnan suunnittelussa on tapahtunut ja miten itse suunnitteluprosessi on muuttunut. Ilmeneekö suunnittelussa selviä käännekohtia esimerkiksi Euroopan Unioniin yhdistymisen vuoksi, tai onko rakentamisessa tapahtunut selkeitä tyylimuutoksia. Meitä kiinnosti myös se, millä tavoin Lammin suunnitteluprosessi on jakautunut eri tahoille. Tarkoituksenamme oli haastatella kunnan kaavoituksesta vastaavaa rakennustarkastajaa Timo Rekolaa ja mahdollisesti paria teknisen puolen vastaavaa. Kävi kuitenkin ilmi, ettei Rekolaa olisi mahdollista tavoittaa, eikä muita mahdollisia haastateltaviakaan tavoitettu, joten luovuimme haastatteluista. Sen sijaan ajattelimme vertailla eri aikoina Lammin kunnasta ~4~

5 valmistettuja kaavoja, jotta saisimme selville eri aikoina valloilla olleita kehityssuuntia. Olisimme voineet selvittää, mitkä alueet on kaavoitettu ja milloin, ja missä historiallisessa kontekstissa suunnitelmat on tehty. Haluamaamme kaavoja eikä muuta aineistoa kuitenkaan syystä tai toisesta ollut saatavilla. Pienen kunnan kohdalla ongelmaksi muodostui siis se, että vain yksi mies vastaa ja on tietoinen suunnittelun yksityiskohdista. Vastoinkäymisten myötä vaihdoimme tutkimuskysymyksemme vastaamaan haalimaamme materiaalia. Saimme käsiimme dokumentteja muun muassa kunnan rakennuslautakunnan kokouspöytäkirjoista. Kirjastosta löytyi myös vihkonen kuntaliitokseen liittyvistä muutoksista suunnittelun saralla. Lisäksi päätimme liittää osallisuuden tutkimuksemme osaksi, vaikka emme aluksi aikoneetkaan käsitellä asukkaiden näkökulmaa suunnittelussa lainkaan. 3. Taustatietoa Lammista Lammin kunta sijaitsee Kanta-Hämeessä Toisen Salpausselän alueella Hämeenlinnan ja Lahden välillä. Molempiin kaupunkeihin on Lammilta matkaa noin 40km, pääkaupunkiseudulle taas noin 120km. Lammin asukasluku vuonna 2006 oli 5584 ja pinta-alaltaan kunta on 610,85km. Yli puolet koko kunnan väkiluvusta asuu kirkonkylän taajamassa. ( Raento, 2000) Ensimmäiset asukkaat saapuivat Lammille mitä ilmeisimmin Hauhon suunnalta jo ennen ajanlaskun alkua. Vanhinta asutus on Ormajärven etelä- ja itärannalla. Virallisesti Lammi perustettiin vuonna Jo 1500-luvulla maatalous alkoi syrjäyttää metsästyksen elinkeinona ja 1700-luvulla Lammi tuli kuuluisaksi pellavaviljelmistään. Pellavan ohella tärkeitä viljelyskasveja olivat ruis, ohra ja kaura. Jo 1800-luvulta alkaen syntyi maatalouden rinnalle erinäisten alojen tutkimus- ja hoitolaitoksia. Tämä lisäsi palveluelinkeinojen määrää taajamassa luvun lopulla Lammi saavutti 2000 asukkaan rajapyykin. Vuonna 1749 tarkaksi asukasmääräksi saatiin Vain 50 vuotta tämän jälkeen väkiluku oli kohonnut reiluun 5000:n. Vuosisadan alkupuolella kirkonkylän asutus oli keskittynyt kirkon ympäristöön luvun puolivälissä tilanne oli lähes samanlainen, mutta asutus oli lähtenyt leviämään hieman kohti etelää vuoden ~5~

6 väestölaskennassa saatiin asukasmääräksi noin 7500, joista noin 15 % asui kirkonkylässä. Kirkonkylä on pysynyt tähän päivään saakka vetovoimaisena, mutta väkiluku on vähentynyt kunnan hajaasutusalueilla jopa 2000 asukkaalla. 4. Lammin kunnan osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma Vuonna 2005 päivitetty Kirkonkylän osayleiskaavan kaavoitettu pinta-ala oli noin 2000ha. Tämä kaava korvasi vuonna 1986 valmistuneen vahvistamattoman yleiskaavan. Keskustan rakennetut alueet sekä valtatie 12 eteläpuolinen Jahkolan teollisuusalue on pääosin asemakaavoitettu jo ennen tätä vuoden 2005 osayleiskaavaa. Yleiskaavoitettava alue rajoittui pohjoispuoleltaan Ormajärven alueen osayleiskaavaan ja kaakossa Pääjärven rantaosayleiskaavaan. Ormajärvelle ollaan kaavoittamassa uusi pientaloalue, Rannanmaa, jonka asemakaava valmistuu syksyllä 2008 (Lammin kunnan kotisivut 2008a). Yleiskaavan tavoitteina oli ohjata Lammin keskustan ja lähialueiden maankäyttöä ja rakentamista. Yleiskaavalla pyrittiin muun muassa säilyttämään taajaman eheä yhdyskuntarakenne, palveluiden keskusomainen painopiste, riittävästi alueita elinkeinotoiminnan harjoittamiseen sekä huomioimaan valtatie 12 logistinen arvo teollisuuden sijoittelua ajateltaessa sekä liikenteen järjestämisessä. Kaavoituksessa pyrittiin lisäksi luomaan turvalliset yhteydet asumisen alueilta ja viheralueilta sekä yhteys vihervyöhykkeiden kautta taajamasta Ormajärven ranta-alueelle (Lammin kunnan kotisivut 2008a). Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa mainitaan moneen otteeseen osallisten oikeudesta ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja kertoa kaavasta mielipiteensä. OAS:ssa todetaan osallisilla olevan myös mahdollisuus ottaa kantaa kaavan tavoitteisiin ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisältöön. Osayleiskaavan ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tiedotettiin Keski-Häme -lehdessä, kunnan ilmoitustaululla sekä kaavoituskatsauksessa (Lammin kunnan kotisivut 2008a). ~6~

7 Tarkasteltuamme Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa ja osayleiskaavan ehdotusta 3/3 olimme saaneet taustatiedot asukkaiden osallistumismahdollisuuksista kunnan suunnitteluun. Näiden pohjatietojen avulla lähdimme tekemään haastattelua kunnan asukkaille osallistumisen mahdollisuuksista ja osallisuusaktiivisuudesta. 5. Haastattelututkimus lammilaisten osallisuudesta Teimme osana tutkimustamme pienimuotoisen kyselyn Lammin asukkaiden osallisuudesta ja tyytyväisyydestä kunnan päätöksentekoon. Laadimme kolme kysymystä, joilla pyrimme selvittämään lammilaisten mahdollisuuksia kertoa mielipiteensä kunnan tekemistä suunnitelmista. Taustatietoina selvitimme kuinka kauan haastateltava on asunut Lammilla, asuuko hän kirkonkylän taajamassa vai sen ulkopuolella sekä minkälaisessa talossa he asuvat. Lisäksi teimme itse arvion haastateltavien iästä. Seuraavaksi kysyimme, onko haastateltavalla ollut mahdollisuus osallistua kunnan päätöksentekoon ja jos ei, tietääkö hän mitä kautta osallistuminen olisi mahdollista. Viimeisenä kysyimme, minkä parannuksen haastateltava toivoisi Lammin kunnalta, jos saa mainita vain yhden. 5.1.Menetelmät Toteutimme haastattelun kenttäkurssin toisena päivänä tiistaina aamupäivällä noin klo välillä. Haastattelimme yhteensä 15 ihmistä, joista yhdeksän oli naisia ja kuusi miehiä. Kiersimme kahdessa ryhmässä Lammin keskustassa ruokakauppojen ja muiden palveluiden lähistöllä. Haastateltavia löytyi melko helposti ja lähes kaikki, joita lähestyimme, olivat halukkaita osallistumaan. Vaikka ajankohta oli aamupäivällä, saimme eläkeläisten lisäksi myös nuorempia lammilaisia mukaan tutkimukseemme. Taulukko, josta kaikki tutkimuksen tulokset ovat nähtävillä, löytyy liitteenä tekstin lopusta (Liite 1.). ~7~

8 5.2.Päätelmät Kaikista vastaajista kuusi oli vanhuksia, neljä keski-ikäisiä, neljä oli nuoria aikuisia ja yksi oli lapsi. Luokittelimme arvioimamme iät siten, että yli 60-vuotiaat ovat vanhuksia, noin vuotiaat ovat keski-ikäisiä, yli 20 ja alle 40-vuotiaat ovat nuoria aikuisia ja alle 20-vuotiaat ovat nuoria ja lapsia. Iäkkäimmistä vastaajista suurin osa oli asunut Lammilla jo monta kymmentä vuotta tai koko elämänsä. Vain neljä haastatelluista oli asunut kunnassa vasta alle 10 vuotta, ja heistäkin yksi oli noin viisivuotias lapsi. Kysyimme asumismuotoa siksi, että saisimme selville onko esimerkiksi omakotiasujilla enemmän kritiikkiä tai ovatko he aktiivisempia osallistujia. Tällaisia johtopäätöstä ei kuitenkaan voinut tutkimuksemme perusteella vetää, vaan asumismuoto ei näyttänyt vaikuttavan vastauksiin. Noin puolet haastateltavista asui taajamassa ja puolet sen ulkopuolella, mikä ei myöskään näyttänyt vaikuttavan asukkaan osallistumiseen. 15 haastateltavasta 13 ei ole mielestään osallistunut millään tavalla kunnan suunnitteluun. He eivät myöskään koe, että heidän mielipiteitään on kysytty kuntaa koskevissa asioissa. Vastaajista viisi olivat tietoisia siitä, miten he voisivat osallistua päätöksentekoon tahtoessaan. Loput eivät osanneet sanoa miten heidän olisi mahdollista osallistua tai olivat sitä mieltä, ettei osallistuminen ole ylipäänsä mahdollista. Asukkaiden parannusehdotuksia voi tarkastella taulukosta liitteessä 1. Yleiskuva vastauksista oli se, että asukkaat ovat tyytyväisiä Lammin kuntaan ja sen palveluihin. Suurin osa parannusehdotuksista ei liittynyt suoraan kuntasuunnitteluun tai kaavoitukseen, vaan vastaukset olivat lähinnä yleisiä kunnan palveluihin liittyviä parannuksia. Sosiaalipalveluista kaksi vastaajista toivoi parempaa vanhustenhuoltoa ja suurempia resursseja vanhainkodeille. Lisäksi yksi vastaaja oli huolissaan suunnitellusta Kelan toimiston lakkauttamisesta, joka luultavasti toteutuu suunnitellun kuntaliitoksen astuessa voimaan. Käytännön asiat sujuivat erittäin hyvin ja saimme nopeasti kokoon tarpeeksi haastateltavia. Ajankohdasta johtuen emme saaneet tutkimukseen mukaan yhtään nuorta tai koululaista, joilla luultavasti voisi olla enemmän toiveita ja parannusehdotuksia, erityisesti koskien vapaaajanviettomahdollisuuksia. Kuntaan on tosin tietääksemme suunnitteilla uusi monitoimihalli, ~8~

9 jonka tulisi valmistua vuoteen 2010 mennessä. Tuloksista eniten meitä yllätti se, kuinka tyytyväisiä Lammin asukkaat ovat kuntaansa. Oletimme ennen tutkimuksen tekoa, että kaikilta löytyisi jokin parannusehdotus. Vain yksi haastateltavista mainitsi tulevan kuntaliitoksen, jonka olisi myös voinut kuvitella herättävän voimakkaita mielipiteitä lammilaisissa. 6. Rannanmaan asuinalue Halusimme keskittyä tutkimuksessamme yhteen tiettyyn esimerkkialueeseen. Tutkiessamme Lammin rakennuslautakunnan pöytäkirjoja huomasimme, että kunta on tällä hetkellä kaavoittamassa kokonaan uutta asuinaluetta Lammin kirkonkylän pohjoispuolelle. Uusi asuinalue sijaitsee Rannanmaalla, Ormajärven etelärannalla (Kuva 2.). Kuva 2. Rannanmaan alueen sijaintikartta (Lammin kunnan kotisivut 2008b) ~9~

10 Koska Lammin luonnollinen väenkasvu on negatiivinen, kunta tarvitsee kasvaakseen tulomuuttajia muista kunnista (Timo Kärkkäinen, ). Houkuttaakseen uusia asukkaita ja varsinkin nuoria perheitä kunta tarvitsee lisää tontteja. Asuinalueen on tarkoitus vahvistaa Lammin keskustan elinvoimaisuutta, mutta samalla olla oma kokonaisuutensa. (Rakennuslautakunnan pöytäkirja ) Tällä hetkellä rakennuslautakunnan pöytäkirjojen mukaan alueelle ollaan kaavoittamassa erillispientalotontteja, rivitaloasuntoja ja pientalotontteja. Lammin yritysasiamies Timo Kärkkäisen mukaan Rannanmaan kaavoituksen tulisi valmistua syksyllä 2008 ja rakennuslautakunnan pöytäkirjojen mukaan kaavoitusvaihtoehtoja on tällä hetkellä kaksi. Ensimmäisen vaihtoehdon mukaan alueelle kaavoitettaisiin viisi asuinpientalotonttia, 63 erillispientalotonttia ja 28 rivitaloasuntoa. Erillispientalotonteista kahdeksan tullaan kaavoittamaan Ormajärven rantaan, ja näin ollen näillä tonteilla olisi oma rantaosuutensa. Toisessa vaihtoehdossa asuinpientalotontteja on enemmän, 50 kappaletta, ja erillispientaloja olisi puolet vähemmän (34 kpl). Rivitaloasuntoja olisi enemmän, 36 asuntoa (Katso kaavaluonnokset molemmista vaihtoehdoista liitteistä 2,3 ja 4). Molempiin vaihtoehtoihin on suunniteltu tontteja Ormajärven rantaan yhteiseen virkistyskäyttöön. Tonteille tulisi yhteissauna, uimaranta ja venevalkama. Alueelle on myös varattu tontti lämpökeskukselle, sillä kaukolämpöverkko ei tällä hetkellä ulotu alueelle (Rakennuslautakunnan pöytäkirja, ). Vertaillessamme näitä kahta vaihtoehtoa tulimme siihen tulokseen, että ensimmäinen vaihtoehto olisi maankäytön tehokkuuden kannalta parempi, mutta asukkaiden kannalta toinen vaihtoehto kuulostaa viihtyisämmältä. Tätä mieltä olemme, koska toisessa vaihtoehdossa asuinpientalotontteja, eli tontteja joille sijoitetaan vain yksi talo, on enemmän ja näin ollen asukkailla jää enemmän omaa tilaa. Mikäli asuinaluetta katsotaan kunnan näkökulmasta, ensimmäinen vaihtoehto on edullisempi, koska alueelle mahtuisi enemmän asuntoja ja asukkaita. Toisaalta kunnalle saattaa olla hankalampaa markkinoida ja myydä tontteja jos alue on kaavoitettu liian tiheään. Molemmissa vaihtoehdoissa on kuitenkin huomioitu alueen viihtyisyys lisäämällä niihin yhteinen sauna, uimaranta ja venevalkama. ~10~

11 Kunnan ajatuksena olikin Kärkkäisen mukaan tarjota kaikille alueen asukkaille mahdollisuus käyttää rantaa, sen sijaan, että alueelle kaavoitettaisiin pari kallista yksityistä rantatonttia. Koska Lammin imago rakentuu pitkälti alueen luonnon varaan, on myös hyvä, että kaavoituksessa kosteikko- ja puroalueet sekä rantavyöhyke aiotaan jättää rakentamisen ulkopuolelle. Tontit on molemmissa suunnitelmissa kaavoitettu samoille alueille maan pinnanmuotojen vuoksi; luonnossa alue viettää kohti Ormajärven rantaa (Kuva 3.). (Rakennuslautakunnan pöytäkirja, ) Kuva 3. Näkymä Rannanmaan alueen yli Ormajärvelle (Sjöblom Sini.2008). Kävimme myös paikan päällä Rannanmaalla havainnoimassa miltä alue nykyisellään näyttää. Tällä hetkellä rantaan kulkee ainoastaan kapea Särjenmättään hiekkatie. Asuinalue on kaavoitettu tien itäpuolelle. Alueella on suhteellisen äskettäin kaadettu metsää ja jäljellä on suurimmaksi osaksi taimikkoa. Hämeentietä lähimpänä olevilta tonteilta tulee, suhteellisen pitkästä välimatkasta rantaan nähden huolimatta, olemaan järvinäkymä. Vaikka Hämeentie kulkee lähellä asuinaluetta, se ei todennäköisesti tule aiheuttamaan meluhaittaa asukkaille, ~11~

12 koska tie ei ole kovin raskaasti liikennöity. Käsittääksemme paremmin, miltä Rannanmaa voisi tulevaisuudessa näyttää, otimme vertailukohteeksi Lammin kirkonkylän lounaisosissa sijaitsevan Metsäpellon keskeneräisen asuinalueen. Alueella oli ainoastaan asuinpientaloja ja keskikokoisia pihoja, jotka eivät välttämättä olleet kovinkaan yksityisiä pienen kokonsa vuoksi. Voisimme olettaa, että Rannanmaan uudet tontit ovat melko samankokoisia, vaikka sinne kaavoitetaan myös rivitalo- ja erillispientaloasuntoja. Tarkastelimme aluetta myös ulkopaikkakuntalaisen potentiaalisen tontinostajan silmin. Hyvin houkuttelevaksi asiaksi nousee selvästi Ormajärven läheisyys ja sen antamat virkistysmahdollisuudet. Varsinkin se, että kaikille alueen asukkaille annetaan tasaväkinen mahdollisuus käyttää rantaa, on positiivinen asia, joka varmasti houkuttelee varsinkin lapsiperheitä. Lapsiperheille positiivista on varmasti myös keskustan ja sen kautta koulujen läheisyys. Lammi on myös markkinoinut itseään luonnonläheisenä kuntana ja tämä kyllä näyttää toteutuvan Rannanmaan tulevalla asuinalueella (Luonnollisesti Lammilla). 7. Suunnittelun toteutus tulevassa Hämeenlinnan kaupungissa Vuoden 2009 alusta Hämeenlinnan kaupunkiin yhdistyy kuusi pienempää lähikuntaa. Näitä ovat Lammin lisäksi Hauho, Tuulos, Hattula, Kalvola ja Renko, joista Lammi on asukasluvultaan toiseksi suurin. Yhdistymisen seurauksena myös Lammin kuntarakenne uudistuu ja suunnitteluun tulee uusia linjoja. Suunnittelussa täytyy tulevaisuudessa huomioida seutuyhteistyö ja erityisesti vanhusten kasvava määrä. Nykyinen maankäyttö- ja rakennuslaki vaatii kunnilta osallistavaa työotetta, joten tulevaisuudessa myös asukkaiden roolia suunnittelussa tulisi korostaa ja yhteistyöhön panostaa. Kaavoitus tullaan keskittämään Hämeenlinnaan ja nykyistä Hämeenlinnan aluetta lukuun ottamatta kaavoitustyöt tullaan ostamaan konsulteilta. (Tuimala, 2006) Uuteen Hämeenlinnan kaupunkiin liittyvissä kunnissa kaavoitus ja maankäyttö ovat tällä hetkellä laitteiston, osaamisen ja kaavoituksessa käytettävien ohjelmien suhteen eri tasoilla. Hämeenlinna on selvästi muita edellä ja siellä on käytössä nykyaikainen ~12~

13 paikkatietojärjestelmä. Myös asukasosallistuminen on ollut Hämeenlinnassa suuremmassa roolissa. Hämeenlinna on ainoa kunta, jossa on erityisosaamista kaavoituksessa, kun muissa alueen kunnissa suunnittelu on ollut yhden ihmisen harteilla. Pienissä kunnissa maankäytön johtaminen on ollut kunnanjohdon ja teknisen osaston vastuulla. Lammilla suunnittelusta on vastannut rakennustarkastaja, ja suuri osa suunnittelusta on toteutettu ostopalveluin. (Välikangas & Heinonen, 2006) Nyt seudulle valmistellaan maankäytön kehityskuvaa, jonka on määrä valmistua vuoden 2008 loppuun mennessä. Maankäytön strateginen suunnittelu sijoittuu tulevaisuudessa kaupungin keskushallintoon, mutta kehityskuva antaa näkemyksen alueellisista erityistarpeista. Jokaiselle Hämeenlinnaan liittyvälle kunnalle on luotu oma kehittämissuunnitelma ja linjaus. Lammin kohdalla tämä tarkoittaa, että entistä kuntakeskusta kehitetään koulutuksen, tutkimuksen ja palvelujen maaseutukeskukseksi. (Selvitys hallinnon ja palvelujen järjestämisestä uudessa Hämeenlinnan kaupungissa 2006). 8. Johtopäätökset Tutkimuksen päätteeksi saimme vastattua itse asettamiimme tutkimuskysymyksiin. Saimme selville, millaista Lammin kunnan suunnittelu on, ja miten suunnitteluprosessi etenee. Timo Rekola vastaa Lammin kunnan suunnittelusta, mutta suurin osa suunnitteluprojekteista on ulkoistettu. Näin tulee olemaan myös tulevaisuudessa Lammin liittyessä Hämeenlinnaan. Päättäjien asettamat kehityssuunnat ja strategiat ovat olennainen osa teoreettista suunnittelua eli ne toimivat varsinaisen suunnittelun pohjana ja ohjenuorina. Lammista kehitetään seutukeskusta, jossa on sekä hyvät palvelut että resurssit koulutukseen ja tutkimukseen. Esimerkkialueeseemme Rannanmaahan liittyen saimme selville, että alue on suunniteltu pientaloalueeksi. Havainnoimme aluetta potentiaalisten tulomuuttajien näkökulmasta ja totesimme alueen soveltuvan tulevaisuudessa hyvin lapsiperheiden asuinalueeksi. Kaavoitus näyttää kaavaluonnosten perusteella onnistuneelta. Kaavoituksessa huomiomme kiinnitti ranta-alue, joka oli kaavoitettu Rannanmaan alueen yhteiseksi yleiseksi rannaksi. Koimme ~13~

14 tämän positiivisena, sillä näin rinteen yläosissa asuvillakin on mahdollisuus nauttia läheisestä rannasta ja järvestä. Metsäpellon alueen havainnointi antoi meille paljon mielikuvia siitä miltä Rannanmaan alue voisi tulevaisuudessa näyttää. Tämä havainnointi vahvisti entisestään positiivista mielikuvaamme tästä tulevasta asuinalueesta. Pienen kyselytutkimuksemme pohjalta näyttäisi siltä, etteivät Lammin taajaman asukkaat juuri ole osallistuneet kirkonkylän suunnitteluun. Asukkailla ei tuntunut myöskään olevan selkeää käsitystä siitä, kuinka kunnan uudistuksiin voisi päästä vaikuttamaan. Uudistusajatuksia ja parannusehdotuksia asukkailta kyllä löytyi, joten potentiaalia osallisuuteen Lammilla selvästi on. Osallistumisen ongelmana tuntuu olevan monia muitakin kuntia ja kaupunkeja vaivaama asukasaktiivisuuden puute. Tulevaisuudessa aktiivisuus saattaa ennestään vähentyä, kun kunta liittyy osaksi Hämeenlinnan kaupunkia ja kaavoitus sekä suunnitteluprosessit siirtyvät mahdollisesti entistä kauemmas asukkaista. Otoksemme oli kuitenkin varsin pieni, eikä sen pohjalta voida nähdä koko totuutta. Kyläyhdistyksen edustajan mukaan aktiivisten asukkaiden määrä onkin marginaalinen, ja voi olla että taajaman asukkailla verrattuna kylien asukkaisiin on vähemmän parannusehdotuksia kunnan rakenteeseen. Lammin taajaman keskustan palveluvarustus, liikenneyhteydet ja estetiikka tuntuvat olevan kutakuinkin kohdallaan, ja taajaman asukkaat olivat kaiken kaikkiaan tyytyväisiä kotiseutuunsa. Lammilla vallitsee voimakas yhteishenki, joka on parhaimmillaan toimivan yhteistyön ja tulevaisuuden edellytys. Tulevaisuudessa yhteistyötä kunnan ja asukkaiden välillä tulisi pyrkiä lisäämään mahdollisuuksien mukaan ja asukkaita kannustaa jakamaan mielipiteitään ja ehdotuksiaan asuinalueensa tulevien muutosten suhteen. ~14~

15 9. Lähteet Kärkkäinen Timo, Luento Lammin biologisella asemalla. Lammin kunnan kotisivut (2008a) Luonnollisesti Lammilla Raento (2000). Kulttuurimaantieteilijä kenttätyössä: Näkökulmia Lammin kirkonkylään. 2. p. 85 s. Yliopistopaino, Helsinki. Rakennuslautakunnan pöytäkirja, Rakennuslautakunnan pöytäkirja Selvitys hallinnon ja palvelujen järjestämisestä uudessa Hämeenlinnan kaupungissa 2006 Tuimala Aija (2006). Palvelu- ja kuntarakenne tulevaisuudessa Hämeenlinnan seudulla (PATU). Välikangas Katariina ja Päivi Heinonen (2006). Selvitys palvelu- ja toimintamallien uudistamisen tukemiseksi Hämeenlinnan seudulla. Hämeenlinna. 9.1 Kuvalähteet Lammin biologisen aseman kotisivut (2008) Lammin kunnan kotisivut (2008b) Lammin kunnan kotisivut (2008c) Lammin kunnan kotisivut 2008d) Sjöblom, Sini 2008.

16 Liitteet Liite 1. Haastattelututkimus lammilaisten osallisuudesta. Sukupuoli ikä Vuodet Muoto Asuinalue Osallisuus Tietoisuus Parannusehdotus Sukupuoli: 1=Nainen, 2=Mies Ei ole osallistunut Ei Erittäin tyytyväinen Ei ole osallistunut Ei ei keksi äkkiseltään parannettavaa, on tyytyväinen Kunnalla töissä Kyllä Paremmat hallinnolliset päätökset Ei ole osallistunut Kyllä Kadut siistimmiksi, muuten tyytyväinen äänestämällä kyllä Päiväkoteja lisää Ei ole osallistunut Ei Uimahalli Ei ole osallistunut Ei Enemmän asuntoja/työpaikkoja,kotihoitoa tuettava Ei ole osallistunut Ei ei ole ehdotettavaa Ei ole osallistunut Ei asiat hyvin Ei ole osallistunut Ei Vanhusten palvelut ja kuljetusapua. Kaipaisi seuraa Ei ole osallistunut Kyllä Tyytyväinen kaikkiin palveluihin Ei ole osallistunut Kyllä Vapaa-ajan palveluja, liikuntamahdollisuuksia lisää Ei ole osallistunut Ei Vahusten hoitoon enemmän resursseja Ei ole osallistunut Ei Ei kaipaa mitään erikoista, Kela pitäisi säilyttää Ei ole osallistunut Ei Syrjäisten teiden parantaminen, palveluja syrjäseuduille Ikä: 1=lapset ja nuoret, 2=Nuoret aikuiset, 3=Keski-ikäiset, 4=Eläkeläiset ja vanhukset Asumismuoto: 1=Omakotitalo, 2=Rivitalo, 3=Kerrostalo Asuinalue: 1=Taajama, 2=Taajaman ulkopuoliset alueet

17 Liite 2. Rannanmaan asemakaavaluonnos 1 (Lammin kunnan kotisivut 2008c).

18 Liite 3. Rannanmaan asemakaavaluonnos 2 (Lammin kunnan kotisivu 2008d). ~18~

19 Liite 4. Asemakaavaluonnosten merkkien selitykset (Lammin kunnan kotisivut 2008c). ~19~

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS. Asemakaava Vierumäen Laviassuon ja Vuolenkoskentien väliselle alueelle

KAAVASELOSTUS. Asemakaava Vierumäen Laviassuon ja Vuolenkoskentien väliselle alueelle KAAVASELOSTUS Asemakaava Vierumäen Laviassuon ja Vuolenkoskentien väliselle alueelle LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan laitos Ympäristöteknologian koulutusohjelma Miljöösuunnittelun suuntautumisvaihtoehto

Lisätiedot

Auvaisten asemakaavan laajennus A3440

Auvaisten asemakaavan laajennus A3440 Kaarinan kaupunki Auvaisten asemakaavan laajennus osallistumis- ja arviointisuunnitelma DA: 112/2013 1 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 10.2.2011 YHTEYSTIEDOT Pälkäneen kunta Osoite: Keskustie 1, 36600 Pälkäne Puh: 03-57911, fax 03 536 1050

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

Kysely 2013. Kyselyn vastausprosentti oli nyt 26 vastaava luku 2010 oli 33 ja vuonna 2008 se oli 43 %.

Kysely 2013. Kyselyn vastausprosentti oli nyt 26 vastaava luku 2010 oli 33 ja vuonna 2008 se oli 43 %. Kysely 13 Kyselyn vastausprosentti oli nyt 26 vastaava luku 1 oli 33 ja vuonna 8 se oli 43 %. 1. Roolini jokin muu rooli 2 kunnan tai kuntayhtymän työntekijä 26 kunnan luottamushenkilö 16 1. Roolini yrityksen

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

REIJOLAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA

REIJOLAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA Tekninen virasto Kaavoitus 19.05.2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA REIJOLAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA Kuva 1. Suunnittelualue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Uuden rakennus- ja maankäyttölain

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN

PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN Lähtötiedot Asukaskyselyn tulokset 09.12.2011 ASUKASKYSELY: PÄLKÄNEEN TULEVAISUUS Kysely toteutettiin syys-lokakuussa 2011 Kysely on

Lisätiedot

ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.

ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9. 691/AK LIITE 1 ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.2015 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Heinolan

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAAVOITUS 1 (5) KONTIOLAHDEN LEHMO 1.3.2014 KAAVOITUS 2 (5) Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää kaavan laajuuteen

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 16.kaupunginosan korttelin 64 tontteja 32, 39, 40, 41, 42 ja 43 sekä korttelin 62 tontteja 38 ja 52 koskeva asemakaavan muutos. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA?

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? 2 maakuntakaavoitus on suunnittelua, jolla päätetään maakunnan tai useamman kunnan suuret maankäytön linjaukset. Kaava on kartta tulevaisuuteen Kaavoituksella ohjataan jokaisen arkeen

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PYHÄJOEN STRATEGINEN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PARHALAHTI PYHÄJOEN KESKUSTA - hallinto ja palvelut (viheralueet ja väylät yhdistävät) - asuminen - ympäristöstä selkeästi erottuva kokonaisuus, joka osittain

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa Kooste mielipiteistä: Virkistys Karperönjärvi on virkistyksen kannalta

Lisätiedot

Kaakkois-Herrasniityn asemakaava A3516

Kaakkois-Herrasniityn asemakaava A3516 Kaarinan kaupunki Kaakkois-Herrasniityn asemakaava A56 osallistumis- ja arviointisuunnitelma DA: 46/06 A56 0..06 Maankäyttö- ja rakennuslain 6 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis-

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011 SÄKYLÄ Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73 Turussa 14.1. 2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo

Lisätiedot

Savukoski Pykäläinen-Kuttusoja rantaosayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Savukoski Pykäläinen-Kuttusoja rantaosayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Savukoski Pykäläinen-Kuttusoja rantaosayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.05.2011 Seitap Oy 2011 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI LIITE 1 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAUPUNGINOSAN NRO 8 KORTTELIN 801 TONTTI 7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 17.11.2014, TARK. 6.2.2015 Sisältö 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Juankosken kaupunki 1/6 JUANKOSKEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS Tikanniemen ranta-alueet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee Juankosken asemakaava-aluetta Tikanniemessä.

Lisätiedot

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE OSAA KIINTEISTÖSTÄ AATILA 635-421-12-32/2 JA KIINTEISTÖÄ RANTALÄHDE 635-421-12-35 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 09.09.2014 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI-

Lisätiedot

EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA VÄESTÖ JA YHDYSKUNTARAKENNE

EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA VÄESTÖ JA YHDYSKUNTARAKENNE EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA VÄESTÖ JA YHDYSKUNTARAKENNE Sisältö Väestökehitys ja -ennuste Väestön ikärakenteen muutoksia Asutuksen sijoittuminen Asukasmäärän

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan kehityskuva. Rakennemallivaihtoehdot ja vertailu 28.4.2011

Mänttä-Vilppulan kehityskuva. Rakennemallivaihtoehdot ja vertailu 28.4.2011 Mänttä-Vilppulan kehityskuva Rakennemallivaihtoehdot ja vertailu 28.4.2011 RAKENNEMALLIVAIHTOEHDOT Rakennemallivaihtoehtojen kautta etsitään Mänttä-Vilppulalle paras mahdollinen tulevaisuuden aluerakenne

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Liite 1 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI KORPISEN KYLÄ Tila 5:22 Valola Jurakkajärven ranta-asemakaavan laatiminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.9.2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAAN PÄIVITETTY

Lisätiedot

Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015

Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015 Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015 KAAVAMUUTOKSEN KOHDE, TARKOITUS JA TAVOITTEET Mustikkakankaan teollisuusalue sijaitsee

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.11.2014

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.11.2014 Kirkonkylän asemakaavan muutos korttelissa 2061 Kaavatunnus: 2-237 Diaarinro: xx/10.02.03/2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.11.2014 Suunnittelualueen sijainti ja nykytilanne Suunnittelualue

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki 12.9.2014

Janakkalan kunta Turenki 12.9.2014 Janakkalan kunta Turenki 12.9.2014 1 Moisio 1 D:no 287/2014 Asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustan itäpuolella ja se rajoittuu

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 167-AK1501 PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.3.2015 Nosto Consulting Oy Osallistumis- ja

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja 64 SEKÄ MRA 30

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja 64 SEKÄ MRA 30 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) LIPERIN KUNTA PYHÄSELÄN TELMONSELÄN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Kaavatunnus: 3-331 Asianumero: 507/10.2.03/2012 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Asemakaavanmuutos koskee korttelin 3086 tonttia 2 Asemakaavanmuutoksella muodostuu osa korttelista

Lisätiedot

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 6 ) TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA (844-411-7-1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaava koskee Tervon

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI, KALAJOEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA Luonnosvaiheen kuuleminen 15.1. 13.2.2015

KALAJOEN KAUPUNKI, KALAJOEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA Luonnosvaiheen kuuleminen 15.1. 13.2.2015 KALAJOEN KAUPUNKI, KALAJOEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA Luonnosvaiheen kuuleminen 15.1. 13.2.2015 ASUKASKYSELY OSAYLEISKAAVALUONNOKSESTA Vastaajan nimi: Osoite: Puhelinnumero / sähköpostiosoite: Olen kaava-alueen

Lisätiedot

Asemakaavan ja tonttijaon muutos 56 Myllymäki, kortteli 19, tontti 8-10

Asemakaavan ja tonttijaon muutos 56 Myllymäki, kortteli 19, tontti 8-10 Tekninen lautakunta 100 01.04.2015 Kaupunginhallitus 154 07.04.2015 Kaupunginhallitus 284 06.07.2015 Asemakaavan ja tonttijaon muutos 56 Myllymäki, kortteli 19, tontti 8-10 588/10.02.03.00/2014 TEKLA 100

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 18.2.2015 Yleistä osallistumis-

Lisätiedot

KONTIORANTA Asemakaavan muutos ja laajentaminen entisellä varuskunnan asuntoalueella Kontiorannassa

KONTIORANTA Asemakaavan muutos ja laajentaminen entisellä varuskunnan asuntoalueella Kontiorannassa KAAVOITUS 1 (5) KONTIORANTA Asemakaavan muutos ja laajentaminen entisellä varuskunnan asuntoalueella Kontiorannassa Päivitetty 1.12.2015 Kuva yleiskartasta KAAVOITUS 2 (5) Osallistumis- ja arviointisuunnitelman

Lisätiedot

LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Pälkäneen kunta 3.6.2015 LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Asemakaavan muutos, Santtio 11, kortteli 32 sekä puisto- ja lähivirkistysalue Liite 1 1 Sijainti opaskartalla Aluerajaus Suunnittelualueen sijainti ja nykytilanne

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä puistoaluetta

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä puistoaluetta LOIMAAN KAUPUNKI 3.8.2015 Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nahinlahden alue, 7. (Myllykylä) kaupunginosa Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KIRVUNTIEN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI KIRVUNTIEN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI KIRVUNTIEN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin (03) 888

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 OAS 1 (6) 15.10.2013 Kirkonkylän asemakaavan muutos TUUSNIEMEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KULAJOEN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 MIKÄ ON OSALLISTUMIS

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014. viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014. viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014 viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen Pyhäjärven kaupunginvaltuusto hyväksynyt..2014 KAAVOITUSKATSAUS 2014 1.5.2014 Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaisesti

Lisätiedot

KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS KEURUUN KAUPUNKI KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2015 Kaava-alueen ohjeellinen sijainti, kaava-alue rajattu punaisella. Sisältö 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TUUSNIEMEN KUNTA PAHKASALON ASEMAKAAVA. OAS 1 (5) Tuusniemen kunta Pahkasalon asemakaava

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TUUSNIEMEN KUNTA PAHKASALON ASEMAKAAVA. OAS 1 (5) Tuusniemen kunta Pahkasalon asemakaava Leskinen Timo 15.10.2013 OAS 1 (5) Pahkasalon asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TUUSNIEMEN KUNTA PAHKASALON ASEMAKAAVA 1. HANKEKUVAUS Asemakaava koskee tiloja 403-1-92 (Mutalahti), 403-1-93

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaavamuutos koskee Sastamalan kaupunginosan korttelia

Lisätiedot

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma LOIMAAN KAUPUNKI Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 17.09.2013 Nahinlahden alue (Myllykylä) 1( 5) Kaava-alueen sijainti Ilmakuva kaava-alueesta. Mikä osallistumis-

Lisätiedot

Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2015

Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2015 1 Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2015 Sisällysluettelo 1. Yleistä 2. Maakuntakaava 3. Yleiskaava 4. Asemakaava 5. Rakennusjärjestys 6. Ohjelmoimattomat kaavoitustyöt 7. Kaavoitusohjelma 8. Liitekartat

Lisätiedot

Ala-Ähtävän asemakaavan muutos, Langkulla (Malue muutetaan AO-alueeksi) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi:

Ala-Ähtävän asemakaavan muutos, Langkulla (Malue muutetaan AO-alueeksi) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: Ala-Ähtävän asemakaavan muutos, Langkulla (Malue muutetaan AO-alueeksi) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599414201601 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

KUHMOINEN RUOKOMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu tark

KUHMOINEN RUOKOMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu tark KUHMOINEN RUOKOMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu 17.1.2008. tark 6.5.2008. Kartta 1. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti Osallistumis- ja arviointisuunnitelman

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 27.2.2014, tark.8.5.14, tark. 8.8.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

SAVUKOSKEN KUNNAN KAAVOITUSKATSAUS 2011

SAVUKOSKEN KUNNAN KAAVOITUSKATSAUS 2011 1 SAVUKOSKEN KUNNAN KAAVOITUSKATSAUS 2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Mikä on kaavoituskatsaus 2 2. Maankäytön suunnittelu ja kunnan tavoitteet 2 3. Maakuntakaava 3 4. Yleiskaavat 3 4.1 Soklin osayleiskaava 3

Lisätiedot

Etelä-Savon seutukaava, joka on vahvistettu ympäristöministeriössä 18.12.2001, koskee koko suunnittelualuetta.

Etelä-Savon seutukaava, joka on vahvistettu ympäristöministeriössä 18.12.2001, koskee koko suunnittelualuetta. SULKAVAN KUNTA PARTALANSAAREN RANTAOSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Oikeusvaikutteinen osayleiskaava on tarkoitus laatia Sulkavan kunnan Partalansaaren ranta-alueille.

Lisätiedot

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA G:\AKVAT\Raivio\OASL1.doc 1/5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaava koskee Raivion kaupunginosan vanhimman osan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SOMERON KAUPUNKI VALIMOTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: 20600874 PÄIVÄYS: 10.8. 2016, TARK. 10.10. 2016 Sweco Ympäristö Oy SOMERON KAUPUNKI Valimotien

Lisätiedot

KOLARI 2. KUNNANOSA ÄKÄSLOMPOLON ASEMAKAAVAN MUUTOS Kortteli 5 rakennuspaikka 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KOLARI 2. KUNNANOSA ÄKÄSLOMPOLON ASEMAKAAVAN MUUTOS Kortteli 5 rakennuspaikka 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 KOLARI 2. KUNNANOSA ÄKÄSLOMPOLON ASEMAKAAVAN MUUTOS Kortteli 5 rakennuspaikka 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 23.06.2014 Kolarin kunta -

Lisätiedot

Nurmijärven Maankäytön Kehityskuva 2040. Nettikyselyn tuloksia

Nurmijärven Maankäytön Kehityskuva 2040. Nettikyselyn tuloksia Nurmijärven Maankäytön Kehityskuva 2040 Nettikyselyn tuloksia Kysymykset 1. Miten ajattelet oman / lastesi elämän / Nurmijärven muuttuvan vuoteen 2040 mennessä? 2. Mitkä ovat mielestäsi Nurmijärven mahdollisuudet

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Harju-Härkälä 2:n asemakaava 1(1) Kohde ja suunnittelualue Kaavoitettava alue sijaitsee Someron Harjun kaupunginosassa Paimionjoen ja Härkäläntien eteläpuolella noin 1 kilometri keskustasta etelään. Alueen

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HUHTALANTIE VÄLI KOULUKATU-TILHENTIE OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.10.2015 5.10.2015 Lapuan kaupunki Maankäyttö-

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS)

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 6 ) RAUTALAMMIN KUNTA SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

Suunnittelu kohdistuu Mussalontiehen Aittakorventien liittymästä pohjoiseen vt 7:n eteläisiin ramppeihin asti. Sijaintikartta.

Suunnittelu kohdistuu Mussalontiehen Aittakorventien liittymästä pohjoiseen vt 7:n eteläisiin ramppeihin asti. Sijaintikartta. 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ OSOITE Asemakaavan muutos Mussalontie Lankila ja Aittakorpi PROJ.NRO 0712 ALOITE TAI HAKIJA Kotkan kaupunki, kuntatekniikka SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus

Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus 1 Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ritoniemen 124 kaupunginosan matkailu- sekä katualueita että korttelia 14 koskeva asemakaavan muutos (Bomba - Sotkan ympäristö

Lisätiedot

ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELIT 95, 96, 97, 98, 99, 100,101 SEKÄ PUISTO- JA KATUALUEET

ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELIT 95, 96, 97, 98, 99, 100,101 SEKÄ PUISTO- JA KATUALUEET KARVIAN KIRKONKYLÄN KORTTELEITA 82, 83 JA M-ALUETTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS (Västilän asuin-alueen asemakaava) ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELIT 95, 96, 97, 98, 99, 100,101 SEKÄ PUISTO- JA KATUALUEET

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI. Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat. Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille

LAPUAN KAUPUNKI. Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat. Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille LAPUAN KAUPUNKI Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille Hyvä Lapuan keskustaajaman / kylien asukas! Lapuan kaupunki on käynnistänyt

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2015

KAAVOITUSKATSAUS 2015 Rautalammin kunta KAAVOITUSKATSAUS 2015 Kaavoitusjaosto 30.7.2015, 16 1 YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa

Lisätiedot

Viher-Nikkilä. A-36.1152 Yhdyskuntasuunnittelun perusteet, MaKa2

Viher-Nikkilä. A-36.1152 Yhdyskuntasuunnittelun perusteet, MaKa2 Viher-Nikkilä 00 A-36.115 Yhdyskuntasuunnittelun perusteet, MaKa SELOSTUS Suunnittelemamme alueen valintaan vaikuttivat monet tekijät. Päädyimme alueeseen, joka sijaitsee lähellä Nikkilän keskustaa ja

Lisätiedot

Iin kunta PL 24 91101 Ii 5.2.2007 KAAVOITUSKATSAUS

Iin kunta PL 24 91101 Ii 5.2.2007 KAAVOITUSKATSAUS Iin kunta PL 24 90 Ii 5.2.2007 KAAVOITUSKATSAUS Kaavoituskatsaus käsittää tarkastelun Iin kunnassa ja Pohjois-Pohjanmaan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. Iin

Lisätiedot

SYVÄRINRANNAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SYVÄRINRANNAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuopion kaupunki 1/6 KUOPION KAUPUNKI SYVÄRINRANNAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS alue sijoittuu Tahkovuoren rinnealueen pohjoispuolelle Syvärin rannalle.

Lisätiedot

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 2.12.2014 päivitetty: 4.5.2015 on lakisääteinen

Lisätiedot

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS 29.10.2012 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 2 3. LAADITUT SELVITYKSET JA AIEMMAT SUUNNITELMAT... 2 3.1. VALTAKUNNALLISET

Lisätiedot

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Multisilta -Peltolammi

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Multisilta -Peltolammi Lähivoimalaprojekti Asukaskysely raportti Multisilta -Peltolammi Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet Tampereen kaupungin Lähivoimala-projekti järjesti keväällä 2015 asukaskyselyn Multisillan, Peltolammin

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

Kehä III:n ja Hämeenlinnanväylän tiealueet

Kehä III:n ja Hämeenlinnanväylän tiealueet Ilmoitamme kaavan vireille tulosta Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen Kaupunkisuunnittelu 1/5 Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö 2.9.2011 Kehä III:n ja Hämeenlinnanväylän tiealueet Asemakaava

Lisätiedot

Hausjärven kunnan maapoliittinen ohjelma 2008

Hausjärven kunnan maapoliittinen ohjelma 2008 Hausjärven kunta ohjelma 2008 Ehdotus 2.12.2008, hyväksyminen: Kvalt 16.12.2008 104 1 SISÄLLYS 1 JOHDANTO...2 1.1 MAAPOLITIIKAN YLEISET MÄÄRITELMÄT... 2 1.1.1 Maapolitiikka... 2 1.1.2 Maankäyttöpolitiikka...

Lisätiedot

NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA. Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS. Strateginen maankäytönsuunnittelu 3.2.2015 TK

NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA. Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS. Strateginen maankäytönsuunnittelu 3.2.2015 TK NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS Neulaniemen rakennemallien kuvaus VE1 Vuoristotie Malli pohjautuu kahteen tieyhteyteen muuhun kaupunkirakenteeseen. Savilahdesta tieyhteys

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta 19.8.2015 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 19.8.2015 klo 16.30 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja Keskinen

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (6) KONNEVEDEN KUNTA ETELÄ-KONNEVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Maankäyttö-

Lisätiedot

CADDIES asukaskyselyn tulokset

CADDIES asukaskyselyn tulokset CADDIES asukaskyselyn tulokset Kysely toteutettiin 27.4.-17.5.2009 Kyselyyn vastattiin Internet-pohjaisella lomakkeella osoitteessa http://kaupunginosat.net/asukaskysely tai paperilomakkeella Arabianrannan,

Lisätiedot

Saimaanharjun asemakaavan muutos

Saimaanharjun asemakaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TAIPALSAAREN KUNTA Saimaanharjun asemakaavan muutos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P233-P23333 1 (7) Sisällysluettelo 1 n tarkoitus... 1 2 Suunnittelualueen sijainti...

Lisätiedot

Kiinteistökehityshankkeista uutta vetovoimaa Kiinteistöhankkeet ja keskustan elinvoimaisuus

Kiinteistökehityshankkeista uutta vetovoimaa Kiinteistöhankkeet ja keskustan elinvoimaisuus Kiinteistökehityshankkeista uutta vetovoimaa Kiinteistöhankkeet ja keskustan elinvoimaisuus Apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo, Hämeenlinna SISÄLLYSLUETTELO 1. Hämeenlinna 3-7 2. Mitkä asiat tukevat/

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS iite kaupunkikehityksen lautakunnan esityslistaan nro 5 6.11.2014 asia 46 OSAISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITEMA KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos koskee: 205 Sievarin kaupunginosa, korttelin

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, Kirkonkylä, Heinoja

Asemakaavan muutos, Kirkonkylä, Heinoja Kaavatunnus 2-232 Asianro Asemakaavan muutos, Kirkonkylä, Heinoja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, versio 2 17.12.2013, päivitetty 17.1.2014 Suunnittelualue Asemakaava-alue koskee Raalantien ja Heinojan

Lisätiedot

Kansalaistutkimus rakentamisen materiaaleista. Rakennustuoteteollisuus RTT ry Luottamuksellinen Marraskuu 2012

Kansalaistutkimus rakentamisen materiaaleista. Rakennustuoteteollisuus RTT ry Luottamuksellinen Marraskuu 2012 Kansalaistutkimus rakentamisen materiaaleista Rakennustuoteteollisuus RTT ry Luottamuksellinen Marraskuu 2012 Tutkimusasetelma Aula Research Oy toteutti suomalaisten parissa kyselytutkimuksen asumisesta

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI

METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI LUHANGAN KUNTA METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI KAAVAN MUUTOS KOSKEE METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAA VASTAAMAAN YKSITYISEN MAAN SUOJELUTAVOITTEITA.

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.10.2009

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.10.2009 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.10.2009 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee n. 1 km Turengin keskustan länsipuolella ja rajoittuu Pyhämäentiehen ja Sairaalantiehen. KAAVAMUUTOKSEN TARKOITUS Kunnanhallitus

Lisätiedot