Etelä-Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä niihin laaditut vastineet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Etelä-Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä niihin laaditut vastineet"

Transkriptio

1 Etelä-Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä niihin laaditut vastineet Etelä-Pohjanmaan liitto 2015

2 Etelä Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä niihin laaditut vastineet Julkaisu A:52 ISBN (nide) ISBN (verkkojulkaisu) ISSN X Etelä Pohjanmaan liitto 2015

3 1. Yleisvastine saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin Kuntien lausunnot Naapurimaakuntien lausunnot Muiden viranomaisten lausunnot Elinkeinoelämän ja yhdistysten muistutukset Yksityisten muistutukset Liitteet

4 Yleisvastine saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin

5 Yleisvastine saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin Etelä Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotus oli nähtävillä välisen ajan. Kaavaehdotuksesta saatiin kunnilta 12, maakuntaliitoilta 5 ja muilta viranomaisilta 9 lausuntoa. Elinkeinoelämän, yhdistysten ja yksityishenkilöiden muistutuksia saatiin 39 kappaletta. Yhdistysten ja yksityishenkilöiden muistutuksissa oli yhteensä 408 allekirjoitusta. Tässä asiakirjassa Etelä Pohjanmaan liitto antaa maankäyttö ja rakennuslain 65 mukaisen vastineen kaikille lausunnon tai muistutuksen jättäneille. Asiakirja rakentuu siten, että alussa on Etelä Pohjanmaan liiton laatima yleisvastine saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin. Yleisvastineessa pyritään vielä selventämään maakuntakaavan laatimisen lähtökohtia, tehtyjä selvityksiä sekä niiden tarkkuustasoa maakuntakaavoituksen yhteydessä, maakuntakaavan ohjausvaikutusta sekä sitä, mitä asioita voidaan käsitellä maakuntakaavoituksen puitteissa järjestetyn vuorovaikutuksen ja osallistumisen yhteydessä. Varsinaiset lausunnot ja muistutukset käsitellään siten, että saatu lausunto tai muistutus on asiakirjan vasemmalla palstalla ja Etelä Pohjanmaan liiton vastine kulkee saadun palautteen rinnalla. Lausuntojen tai muistutusten sisältöön ei ole puututtu tässä asiakirjassa muuten kuin siten, että saaduista lausunnoista on poistettu asian aikaisempaa käsittelyä koskevat valmistelu ja päätöstekstit. Lisäksi saaduista lausunnoista ja muistutuksista on poistettu tässä asiakirjassa tarpeettomat linkit ym. viittaukset sekä liitteet. Linkit, viittaukset muihin lähteisiin sekä liitteet on kuitenkin huomioitu vastineita laadittaessa. Muokkaamaton palauteaineisto on myös toimitettu kokonaisuudessaan maakuntahallituksen käyttöön päätöksentekoa varten. Laadittuja vastineita sekä niistä johdettuja toimenpiteitä on käsitelty pidetyssä Etelä Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan 2. viranomaisneuvottelussa ja pidetyssä Etelä Pohjanmaan maakuntakaavan ohjausryhmässä. Varsinaiset päätökset vastineista sekä kaavan jatkovalmistelusta on tehty ja pidetyissä maakuntahallituksen kokouksissa. Kirjalliset vastineet niille muistutuksen jättäneille, jotka ovat ilmoittaneet yhteystietonsa, lähetetään ennen maakuntakaavan viemistä maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi. Suunnittelujärjestelmä ja maakuntakaava MRL:n mukainen alueiden käytön suunnittelujärjestelmä muodostuu valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista sekä yleispiirteisistä ja yksityiskohtaisista kaavoista. Yleispiirteisiä kaavoja ovat maakuntakaava ja yleiskaava. Yksityiskohtaisena kaavamuotona on asemakaava. Maakuntakaavan laatii maakunnan liitto, yleis ja asemakaavan laatii kunta. Lisäksi kunnat voivat laatia yhteistyönä yhteisen yleiskaavan. MRL 77 a :n mukaan yleiskaava voidaan laatia myös siten, että se ohjaa suoraan tuulivoimarakentamista. Alueidenkäytön suunnittelujärjestelmä on kokonaisuus, jossa jokaisella kaavatasolla on oma tehtävänsä. Toimivan suunnittelujärjestelmän keskeisenä periaatteena on se, että yleispiirteisempi kaava on ohjeena laadittaessa tai muutettaessa yksityiskohtaisempaa kaavaa. Kaavan laadinta on monivaiheinen suunnittelu, vuorovaikutus ja päätöksentekoprosessi, jolle maankäyttö ja rakennuslaki antaa puitteet. 1 1 (Tuulivoimarakentamisen suunnittelu, s. 15) 3

6 Maankäyttö ja rakennuslain 4 mukaisesti maakuntakaava sisältää yleispiirteisen suunnitelman alueiden käytöstä maakunnassa tai sen osa alueella. Maakunnan suunnittelussa otetaan huomioon valtakunnalliset tavoitteet sovittaen ne yhteen alueiden käyttöön liittyvien maakunnallisten ja paikallisten tavoitteiden kanssa. Etelä Pohjanmaan I vaihemaakuntakaava on laadittu valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet huomioiden. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaan maakuntakaavoituksessa on osoitettava tuulivoiman hyödyntämiseen parhaiten soveltuvat alueet. Tuulivoimalat on sijoitettava ensisijaisesti keskitetysti useamman voimalan yksiköihin. Maakuntakaavassa esitetään alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet ja osoitetaan maakunnan kehittämisen kannalta tarpeellisia alueita (MRL 25 ). Aluevarauksia osoitetaan vain siltä osin ja sillä tarkkuudella kuin alueiden käyttöä koskevien valtakunnallisten tai maakunnallisten tavoitteiden kannalta taikka useamman kuin yhden kunnan alueiden käytön yhteen sovittamiseksi on tarpeen. Maakuntakaava voidaan maankäyttö ja rakennuslain 27 mukaisesti laatia myös vaiheittain, kuten Etelä Pohjanmaan I vaihemaakuntakaava on laadittu. Vaihemaakuntakaava täydentää vahvistettua kokonaismaakuntakaavaa, joka ei ota kantaa tuulivoimaan. Maakuntakaavan ohjausvaikutus ja käytetyt kaavamerkinnät Etelä Pohjanmaan I vaihemaakuntakaava tulee ohjaamaan vaikutuksiltaan merkittävien tuulivoimaloiden alueiden sijoittumista Etelä Pohjanmaalla. Tuulivoimaloiden alueet on osoitettu yleispiirteisen suunnittelun lähtökohdista tuulivoiman tuotantoon parhaiten soveltuville alueille. Maakuntakaava osoittaa siten ne potentiaaliset alueet, jotka toisaalta sekä kestävät tuulivoimarakentamisen ja käytön aikaiset vaikutukset, että toisaalta ovat tuuliolosuhteiltaan ja teknis taloudellisilta ominaisuuksiltaan parhaiten tuulivoimantuotantoon parhaiten sopivia. Maakuntakaavaehdotuksessa esitetyt alueet perustuvat yleispiirteisen suunnittelun lähtökohtiin. Maakuntakaavassa esitettävät tuulivoima alueiden rajaus ei siis ole tarkkapiirteinen, vaan sen on tarkoitus tarkentua yksityiskohtaisemman suunnittelun yhteydessä yleiskaavan selvitysten ja vaikutusarviointien perusteella. Seudullisesti merkittävä tuulivoimarakentaminen on mahdollista maakuntakaavassa osoitetuilla alueilla ja tätä pienempien tuulivoimatuotantoalueiden sijoittumista ohjataan jatkossakin kuntatasolla maakuntakaavaan vahvistettavien tuulivoima alueiden ulkopuolella. Maakuntakaavassa osoitettujen tuulivoima alueiden laajuutta ja sijaintia voidaan yksityiskohtaisemmassa kaavassa muuttaa edellyttäen, että maakuntakaavan keskeiset ratkaisut ja tavoitteet eivät vaarannu. Tällöin kyseessä on hyväksyttävä eroavuus maakuntakaavasta. Lähtökohtana on, että maakuntakaavan tavoite on turvattava samassa kaavassa, jossa maakuntakaavan ratkaisusta poiketaan. Hyväksyttävän eroavuuden edellytyksenä on lisäksi, ettei aluetta ole maakuntakaavassa varattu sellaiseen muuhun tarkoitukseen, joka estää tuulivoimarakentamisen. Hyväksyttävä eroavuus ei voi kuitenkaan tarkoittaa maakuntakaavan keskeisistä periaatteista poikkeamista eikä myöskään maakuntakaavassa erityisesti tutkitusta sijaintipaikasta poikkeamista. 2 Etelä Pohjanmaan vaihemaakuntakaavassa tuulivoimaloiden alueet osoitetaan alueen erityisominaisuutta kuvaavalla merkinnällä. Merkinnästä ei aiheudu maankäyttö ja rakennuslain 33 tarkoittamaa rakentamisrajoitusta. Vaihemaakuntakaavan tuulivoima aluetta osoittava tv merkintä ei ole aluevaraus, joka sulkisi pois muuta maankäyttöä, ennen kuin alueelle tehdään tarkempi maan 2 (Tuulivoimarakentamisen suunnittelu, s. 19) 4

7 käytön suunnitelma. Tämä antaa huomattavia vapauksia, jossa maanomistajalla on edelleen oikeus päättää alueensa käytöstä. Merkinnän yleispiirteisyys ei siten aiheuta myöskään MRL 28 mukaista kohtuutonta haittaa. Maakuntakaavassa ei osoiteta yksittäisten voimaloiden sijaintia. Sen sijaan yksityiskohtaisempaa suunnittelua ohjataan suunnittelumääräysten avulla. Mahdollinen tuulivoiman rakentuminen maakuntakaavan tuulivoima alueelle edellyttää aina tarkempaa suunnittelua. Käytännössä tuulivoiman rakentuminen maakuntakaavassa osoitetulla tuulivoimaloiden alueelle edellyttää joko yleiskaavaa tai maakäyttö ja rakennuslain 46 mukaista kuntien yhteistä yleiskaavaa. Tällöin kunta viime kädessä päättää, toteutuuko maakuntakaavan tuulivoimaloiden alue ja minkä laajuisena se toteutuu. Maakuntakaavan tuulivoimaloiden alueen toteutuessa tulee lähtökohtaisesti tehdä myös ympäristövaikutusten arviointi, joka osaltaan tarkentaa suunnittelun tasoa ja täsmentää rakentamisesta aiheutuvia ympäristövaikutuksia. Selvitykset ja vaikutukset Kaavoituksessa selvitykset ja vaikutusten arviointi suhteutetaan aina kaavatason tarkkuuteen. Maakuntakaavatasolla vaikutusten arviointi on yleispiirteistä. Maakuntakaava on maankäyttö ja rakennuslain 4 :n mukainen yleispiirteinen suunnitelma alueiden käytöstä maakunnassa tai sen osa alueella. Maakuntakaavassa ei siten ole lähtökohtaisesti tarkoituksenmukaista eikä käytännössä mahdollista arvioida yksityiskohtaisesti tuulivoiman aiheuttamia vaikutuksia elinoloihin ja terveyteen, ympäristöön tai luontoarvoihin. Tuulivoimaloiden alueen tarkempi määrittely, voimaloiden sijoittelu sekä lukumäärä tarkentuvat pääosin yleiskaavoituksella. Tarkemman suunnittelun yhteydessä laaditaan suunnittelutason edellyttämät luonto, maisema ja meluselvitykset, välke ja varjostusmallinnukset sekä arvioidaan hankkeen kokonaisvaikutukset. Nämä mallinnukset ovat mahdollista toteuttaa vasta, kun voimaloiden sijainnit, tyypit, korkeudet, lähtömelutasot ym. ovat tiedossa. Meluselvityksissä noudatetaan tuulivoimarakentamista koskevia melun raja arvoja. Välkkeelle ja varjostukselle on samoin vakiintuneet ohjearvot. Selvitysten laajuus ja määrä riippuvat aluekohtaisista tuotantojärjestelyistä. Selvitysten pohjalta määritellään etäisyydet asutukseen, arvokkaisiin maisema alueisiin ja kulttuuriympäristöihin sekä erityistä huomioita vaativiin luontokohteisiin. Maakuntakaavan laadinnassa käytetyt suunnitteluperiaatteet pyrkivät siihen, että kielteiset vaikutukset jäisivät mahdollisimman pieniksi Maakuntakaava on esitystavaltaan yleispiirteinen, ja sen ratkaisut on tarkoitettu täsmentymään yksityiskohtaisemman suunnittelun tai lupamenettelyn yhteydessä. Maakuntakaavaa laadittaessa on kaavalle asetettujen sisältövaatimusten ohella maankäyttö ja rakennuslain 28 :n edellyttämällä tavalla otettu huomioon myös se, ettei siitä aiheudu maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle kohtuutonta haittaa. Maakuntakaava ei yleispiirteisenä kaavana aiheuta yleensä korvauskysymysten esiin nousemista. Ainoa maakuntakaavaan liittyvä korvauskysymys liittyy ehdolliseen rakentamisrajoitukseen (MRL 33 ), joka saattaa johtaa joko alueen lunastamiseen tai korvauksen maksamiseen. Etelä Pohjanmaan tuulivoima alueilla ei ole voimassa MRL 33 mukainen rakentamisrajoitus. Etelä Pohjanmaan liitto katsoo Etelä Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavaa varten laadittujen selvitysten olevan riittävät huomioiden maakuntakaavan yleispiirteinen suunnittelutaso. 5

8 Vaikutukset Natura 2000 verkoston alueisiin Vaihemaakuntakaavan vaikutuksista Natura 2000 verkoston alueisiin on laadittu luonnonsuojelulain 65 mukainen Natura tarveharkinta. Tarveharkinnan pohjalta on laadittu Natura arviointi. Natura arviointi koostuu seuraavista asiakirjoista: I vaihemaakuntakaavan Natura arvioinnin tarveharkinta, Maakuntakaavan tuulivoima alueiden vaikutukset Levanevan ja Iso Koihnannevan Natura alueisiin sekä maakotkaan kohdistuvat yhteisvaikutukset, Alajärven, Soinin ja Vimpelin tuulivoima alueiden Natura arviointi, Pohjanmaan maakuntakaavan tuulivoima alueiden Natura arvio (jossa Etelä Pohjanmaan Kröninkankaan alue mukana) ja Tuulivoimamaakuntakaavojen Naturaarvioiden päivitys. Osallistuminen ja vuorovaikutus Vaihemaakuntakaavan valmistelu käynnistyi virallisesti , jolloin maakuntahallitus päätti maakuntakaavan uudistamisen vireilletulosta. Vireilletulosta tiedotettiin ja osallistumis ja arviointisuunnitelma asetettiin nähtäville touko kesäkuussa Kaavaluonnos oli nähtävillä välisenä aikana. Nähtävilläoloaikana järjestettiin kolme kuulemistilaisuutta: Kauhajoella, Soinissa ja Seinäjoella. Maakuntahallitus on käsitellyt luonnosvaiheen jälkeen mahdollisesti lisättäviä tuulivoima alueita Maakuntahallitus päätti tuolloin asettaa uusia aluevarauksia koskevien esitysten sekä niihin liittyvien riittävien selvitysten toimittamisen määräajaksi Maakunta kaavaehdotusta on täydennetty tuolloin toimitettujen esitysten pohjalta niiltä osin, kuin hankkeet sekä niistä laaditut täydentävät selvitykset täyttävät vaihemaakuntakaavan laadinnassa käytetyt kriteerit. Kaavaehdotus oli nähtävillä välisen ajan. Nähtävilläoloaikana järjestettiin kolme kuulemistilaisuutta: Kauhajoella, Ilmajoella sekä Alajärvellä. Kaavaprosessin aikana vaihemaakuntakaavan suunnittelutilannetta on käsitelty lukuisia kertoja maakuntahallituksessa, maakuntakaavan ohjausryhmä on kokoontunut kahdeksan kertaa ja lisäksi on pidetty lukuisia työneuvotteluja eri viranomaisten, kuntien, metsänomistajien liiton, lintutieteellisten yhdistysten, asukkaiden sekä tuulivoimayhtiöiden kanssa. Vaihemaakuntakaavan suunnittelutilanteesta on pyritty tiedottamaan ajankohtaisesti ja avoimesti. Etelä Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavaa on valmisteltu maankäyttö ja rakennuslain 62 :n mukaisesti vuorovaikutuksessa osallisten kanssa, joihin maakuntakaavan suunnittelutyössä luetaan naapurimaakuntien liitot. Maankäyttö ja rakennuslain maakuntakaavan sisältövaatimuksia koskevan 28 :n mukaisesti kaava on yhteen sovitettu maakuntakaava alueeseen rajoittuvien alueiden maakuntakaavoituksen kanssa. 6

9 Kuntien lausunnot

10 Kunnan lausunto Etelä Pohjanmaan liiton vastine Alavuden lausunto Etelä Pohjanmaan liitto pyytää lausuntoa tuulivoimaa koskevasta vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta. Lausunto pyydetään toimittamaan mennessä. Alavuden kaupunki pitää hyvänä asiana maakuntakaavaa täydentävän, tuulivoimarakentamista ohjaavan vaihekaavan valmistumista. Itse tuulivoimapuistoalueiden lisäksi tulee erityistä huomiota kiinnittää myös liikenneyhteyksien ja voimalinjojen suunnitteluun ja rakentamiseen. Hyvänä pidetään myös alle 10 tuulimyllyä käsittävän kokonaisuuden sijoituspaikan ratkaisemista asianomaisessa kunnassa. Tulevaisuudessa olisi myös toivottavaa, että myös "keskiselle" Etelä Pohjanmaalle saataisiin myöhemmin poikkeus menettelyllä rakentaa laajempiakin tuulivoimapuistoja, mikäli asiaan liittyvät selvitykset osoittavat tuulivoimapuiston rakentamisen mahdolliseksi ja kannattavaksi. Seudullisesti merkittävä tuulivoimarakentaminen on mahdollista maakuntakaavassa osoitetuilla alueilla ja tätä pienempien tuulivoimatuotantoalueiden sijoittumista ohjataan jatkossakin kuntatasolla maakuntakaavaan vahvistettavien tuulivoimaalueiden ulkopuolella. Kauhavan lausunto Etelä Pohjanmaan liitto on pyytänyt Kauhavan kaupungin lausuntoa koskien 1 vaihemaakuntakaavaehdotusta. Vaihemaakuntakaavalla ohjataan vaikutuksiltaan merkittävien tuulivoima alueiden sijoittumista Etelä Pohjanmaalla. Vaihemaakuntakaava täydentää vahvistettua kokonaismaakuntakaavaa. Kaavaehdotus koostuu yhteensä 24 tuulivoimatuotannon jatkosuunnitteluun soveltuvasta alueesta, joista Kauhavalla sijaitseva Voltti Kakkurin selvitysalue on yksi. Voltti Kakkurin suunnittelualueelle on kaavaehdotukseen sijoitettu kaavamerkintä TV 3, jonka sisältö on: "Tuulivoimapuiston alue. MRL:n 33 :n mukainen rakentamisrajoitus ei ole voimassa alueella." Lisäksi kyseistä aluetta koskee yleinen TV merkinnöille annettu suunnittelumääräys: "Tuulivoima alueiden suunnittelussa on otettava huomioon rakentamisen ja käytön aikaiset vaikutukset asutukseen, arvokkaisiin maisema alueisiin ja luonnonympäristöön. Voimalat on sijoitettava niin, etteivät ne aiheuta merkittävää haittaa luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeille alueille eivätkä muille toiminnoille, kuten liikenteelle, teknisen huollon verkostoille, maa ja metsätaloudelle tai pohjavesille. Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee turvata lentoliikenteen ja puolustusvoi 8

11 mien toimintaedellytykset sekä ottaa huomioon puolustusvoimien toiminnasta, kuten tutkajärjestelmistä, valvontasensoreista ja radioyhteyksien turvaamisesta, johtuvat rajoitteet. Tuulivoima alueiden liittymisessä sähköverkkoon on ensisijaisesti pyrittävä hyödyntämään olemassa olevia johtokäytäviä." Etelä Pohjanmaan liiton teettämässä, kaava aineistoon kuuluvassa Voltti Kakkurin alueen erillisselvityksessä todetaan lisäksi kohdassa 4.2. Aluekuvaus ja aluetiedot, seuraavaa: ''Alueelle sijoittuu tilastokeskuksen tietojen mukaan asuinrakennus. Koska asuinrakennusta ei löydy maanmittauslaitoksen aineistosta, eikä rakennusta voida havaita kartta tai ilmakuvatarkastelussa (vuoden 2012 ilmakuvassa), on todennäköistä, ettei kyseistä rakennusta ole olemassa. Tämä tulee kuitenkin tarkistaa mahdollisessa jatkosuunnittelussa." Kohdan 4.1. Eianalyysin karttakuvauksen mukaan kyseinen oletettu rakennus pirstoa Voltti Kakkurin suunnittelualuetta rajaten keskeltä suunnittelualuetta pois tuulivoimaloiden sijoittumiselle muutoin sopivaa aluetta, sillä asuinrakennusten suojaetäisyytenä kaavaehdotuksessa käytetään 1 kilometrin vähimmäisetäisyyttä. Lausuntonaan Kauhavan kaupunki toteaa seuraavaa: Kaavaselvitysten perusteella laaditun ei analyysin mukaan Voltti Kakkurin suunnittelualueen saattamista tuulivoimatuotantoon haittaa osaltaan alueen keskeltä halkaisevat voimajohtolinjat, jakaen suunnittelualueen neljään pienempään osaan. Lisäksi yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa selvitettäväksi jää alueen eteläosassa sijaitsevan lentoesterajoituksen todellinen merkittävyys tilanteessa jossa Kauhavan Lentosotakoulu on jo lopettanut toimintansa. Kauhavan kaupunki on selvittänyt suunnittelualueella sijaitsevan asuinrakennuksen tietoja joiden perusteella voidaan todeta luotettavasti, ettei alueella ole kyseistä, selvityksissä oletettua asuinrakennusta. Tilastokeskuksen tiedot rakennuksen olemassaolosta johtuvat oletettavasti rakennus ja huoneistorekisterin virheellisyydestä Kauhavan kaupunki esittää kaavaehdotuksen Voltti Kakkuri erillisselvityksen tarkistamista siten, että siitä poistetaan kyseinen tieto, jolloin esiselvitykset vastaavat paremmin kaavamääräystä sisällöltään ja 2 kilometriä halkaisijaltaan olevan, tuulivoimatuotannon toteuttamista poisrajaavan suoja alueen vaikutus poistuu. Mahdollisen yksityiskohtaisemman suunnittelun yhteydessä on mahdollista tutkia lentoesterajoituksen merkittävyys. Merkitään rakennuksen poistuminen tiedoksi. Tuulivoimaselvitys sekä tuulivoimaselvitysten täydennykset ovat taustaselvityksiä varsinaiselle kaavaehdotukselle, eikä niitä ole tarpeen päivittää tarkentuneiden tietojen pohjalta. 9

12 Kauhavan kaupungilla ei ole muuta huomautettavaa kaavaehdotuksen johdosta. Markku Lumio kaupunginjohtaja Jari Leivo kaavoituspääiiikkö Kaavaehdotuksesta saadun mielipiteen mukaan suunnittelualueen läheisyydessä sijaitsee Härmän Tähystäjien partiolippukunnan retkeilymaja. 30,5 neliöinen retkeilymaja on saanut rakennusluvan vuonna 2004 ja sen rakennusluvan mukainen käyttötarkoitus on vapaa ajan rakennus. Rakennus ei ole näkynyt rakennus ja huoneistorekisterissä, mutta tietojen tarkastamisen myötä rakennus on merkitty tiedoksi. Voltin tuulivoimaloiden alue poistetaan Etelä Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavasta kokonaan saadun runsaan palautteen perusteella. Kuortaneen lausunto Etelä Pohjanmaan 1 vaihemaakuntakaavan laadinta on edennyt ehdotusvaiheeseen. Maakuntahallitus päätti kokouksessaan asettaa kaavaehdotuksen nähtäville väliseksi ajaksi ja pyytää ehdotuksesta lausunnot Maankäyttö ja rakennusasetuksen 13 :n edellyttämiltä tahoilta. Kaavaselostuksen johdannossa todetaan muun muassa: "Tarve tuulivoiman kaavoittamiselle on kasvanut johtuen kansallisesta energiapolitiikasta, joka on herättänyt suuren kiinnostuksen tuulivoimarakentamisesta kohtaan maassamme. Rakentamisen ohjaamisessa maakuntakaavoituksella on suuri merkitys, koska Etelä Pohjanmaalla ei ole aikaisemmin kaavoitettu tuulivoima alueita. Lisäksi tavoitteeksi asetettu tuulivoiman tuotannon keskittäminen suuriin yksiköihin edellyttää maakuntakaavatasoista tarkastelua ja arviointia. Maakuntakaavalla ratkaistaan tuulivoima alueiden yleispiirteinen koko ja sijainti. Investoinnit edellyttävät kuitenkin aina yksityiskohtaista suunnittelua, kaavoitusta ja lupamenettelyä. Maakuntakaavan tavoitteena on tukea Etelä Pohjanmaan kehittymistä merkittäväksi tuulivoiman tuotantoalueeksi. Tähän 10

13 on kannustanut myös useiden yritysten maakunnassa käynnistämät tuulivoimahankkeet. Tulevaisuudessa eteläpohjalaisella tuulivoiman tuotannolla tulee olemaan merkittävä rooli maakunnan ja koko maan energiahuollon kannalta. Alueisiin sisältyy myös suuria taloudellisia arvoja ja odotuksia. Tuulipuistot voivat muodostaa jatkossa merkittävän paikallis ja aluetaloudellisen tulonlähteen. Samalla niillä on myös merkittäviä luontoon ja ihmiseen kohdistuvia ulkoisvaikutuksia. Maakuntakaava pyrkii sovittamaan yhteen taloudelliset, kulttuuriset ja ympäristöarvot." Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää lausuntonaan todeta seuraavaa: Kuortaneelle ei ole kaavaehdotuksessa merkitty tuulivoimapuistoja. Tästä huolimatta kunta pitää mahdollisena ja varautuu siihen, että Kuortaneen alueella tullaan toteuttamaan tuulivoimaloiden pienempiä keskittymiä kunnan hyväksymien kaavojen ja suunnittelutarveratkaisujen kautta. Kaavaehdotukseen ei ole huomautettavaa. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin Seudullisesti merkittävä tuulivoimarakentaminen on mahdollista maakuntakaavassa osoitetuilla alueilla ja tätä pienempien tuulivoimatuotantoalueiden sijoittumista ohjataan jatkossakin kuntatasolla maakuntakaavaan vahvistettavien tuulivoimaalueiden ulkopuolella. Lapuan lausunto Etelä Pohjanmaan liitto pyytää kaupungilta I vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta lausuntoa mennessä. Vaihemaakuntakaava sisältää 24 kpl vaikutuksiltaan merkittävää tuulivoima aluetta Etelä Pohjanmaan alueella. Jouttikallion tuulivoima alue sisältyy näihin tuulivoima alueisiin, joista muut sijoittuvat valtaosaltaan Suupohjan ja Soinin Alajärvenalueelle. Kaupunginvaltuusto on omalta osaltaan hyväksynyt Jouttikallion osayleiskaavan, johon ko. tuulivoima alue myös sisältyy. Jouttikallion tuulivoima alue sijoittuu osayleiskaavan mukaisen teollisuusalueen yhteyteen, millaisille alueille ympäristöministeriö mm. suosittaa tuulivoimaloiden sijoittamista. Edellä olevan perusteella on syytä kaavaselostuksen aluekuvaus kohtaa täydentää Jouttikallion tuulivoima alueen osalta siten, että taulukkotekstiin tulee tekstilisäys; "Jouttikallion tuulivoima alue sijoittuu yleiskaavan mukaisen teollisuusalueen yhteyteen". 11

14 Lausuntopyyntö, vaihekaavaehdotus I tuulivoima ja kaavaselostus esityslistan oheismateriaalina sekä alla olevista linkeistä. Asiaa on käsitelty puheenjohtajiston työryhmässä. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallituksella ei ole huomauttamista laadittuun vaihemaakuntakaavan I tuulivoima kaavaehdotukseen. Kaavaselostukseen on syytä ottaa aluekuvaus kohtaan tekstilisäys; "Jouttikallion tuulivoima alue sijoittuu yleiskaavan mukaisen teollisuusalueen yhteyteen". Täydennetään kaavaselostuksen aluekuvausta lausunnon mukaisesti. Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen. Teuvan lausunto Etelä Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan laadinta on edennyt ehdotusvaiheeseen. Vaihemaakuntakaavalla ohjataan vaikutuksiltaan merkittävien tuulivoimaalueiden sijoittumista Etelä Pohjanmaalla. Vaihemaakuntakaava täydentää vahvistettua kokonaismaakuntakaavaa, joka ei ota kantaa tuulivoimaan. Maakuntakaavaehdotuksen ratkaisu koostuu yhteensä 24 tuulivoimatuotannon jatkosuunnitteluun soveltuvasta alueesta. Kaavan valmisteluvaiheessa muodostettiin arvioinnin pohjaksi laajuudeltaan, vaikutuksiltaan ja ohjaavuudeltaan kolme erilaista vaihtoehtoa VE0, VE1, VE2. Osallisten kanssa käyty vuorovaikutus vaihtoehtotarkastelun osalta on toteutettu maakuntakaavan ohjausryhmän kokouksessa Ohjausryhmän antaman palautteen perusteella maakuntakaavan valmistelua päätettiin jatkaa vaihtoehdon V1 pohjalta. Kaavaselosteessa vaihtoehto VE1 määritellään seuraavasti: VE 1 Maakuntakaavassa osoitetaan tehdyn selvityksen perusteella maakunnallisesti merkittävät vähintään 10 voimalaitosyksikön keskitettyyn rakentamiseen soveltuvat tuulivoima alueet. Lisäksi osoitetaan ne tiedossa olevat vähintään 10 voimalaitosyksikön kokoiset tuulivoima alueet, jotka sijoittuvat selvityksen alueiden ulkopuolelle ja joista on olemassa riittävän tarkat hankekohtaiset suunnitelmat. Merkintä koskee arviolta noin aluetta. Tätä pienempien 12

15 alueiden suunnittelu toteutetaan kuntakohtaisella kaavoituksella. Maakuntakaava mahdollistaa vaihtoehtoisia sijainteja suurille tuulivoimapuistoille. Puistojen vaikutukset ulottuvat selvästi laajemmalle alueelle kuin nollavaihtoehdossa. Kaava ohjaa tuulivoimarakentamista edelleen suhteellisen isoihin ja harvoihin kohteisiin, jolloin kaavan vaikutukset ihmisiin ja ympäristöön ovat rajoittuneemmat kuin vaihtoehdossa 2. Vaihtoehto 1 mahdollistaa tuulivoiman tuotannon kasvattamisen pitkälle tulevaisuuteen. Kaavaehdotus koostuu kaavakartasta, kaavamerkinnöistä ja määräyksistä sekä kaavaratkaisua perustelevasta kaavaselostuksesta ja selvitysasiakirjoista. Kaavaehdotus on asetettu nähtäville väliseksi ajaksi. Mahdolliset lausunnot tulee antaa mennessä. Kaavaehdotus ja siihen liittyvä keskeinen suunnittelumateriaali on luettavissa osoitteessa kohdassa suunnitelmat ja ohjelmat maakuntakaava. Kunnaninsinöörin/kaavoittajan esitys: Teuvan kunnanvaltuusto on hyväksynyt Paskoonharjun alueen osayleiskaavan ja Viiatin Saunamaan alueen tuulivoimaosayleiskaavan Paskoonharjun kaavassa alueelle on sijoitettu 23 voimalaa. Alueen YVA prosessi on toteutettu vuonna 2011 ja siitä on saatu yhteysviranomaisen lausunto diaarinumero EPOELY/3/07.04/2011. Viiatin Saunamaan alueelle on esitetty Teuvan puolelle 5 tuulivoimalaa ja vastaavasti ko. alueen Kurikan puolelle 3 voimalaa. Paskoonharjun osayleiskaava alue on maakuntakaavaehdotuksessa esitetty tuulivoima alueena ja Viiatin Saunamaan alue osittain. Teuvan kunta uudistaa lausuntonaan aiemmin esittämänsä asian Viiatin Saunamaan tuulivoima alueen rajausta koskien. Paskoonharjun alueen tuulivoima alueella on kunnan tiedon mukaan ollut alustavia suunnitelmia alueen mahdolliseksi laajentamiseksi. Vaihemaakuntakaavaehdotuksessa tuulivoimaalue on rajattu hyväksytyn alueen mukaisesti. Teu Vaihemaakuntakaavassa I käytetty tuulivoimaloiden alueen merkintä ei ole tarkka, vaan yleispiirteinen rajaus, joka tar 13

16 van kunnan näkemyksen mukaan nyt lausunnolla olevalla vaihemaakuntakaavaehdotuksella tulee mahdollista myös alueen mahdollinen laajentuminen tulevaisuudessa. Pohjanmaan maakuntakaavassa, lausunnossa olevassa Etelä Pohjanmaan vaihemaakuntakaavaehdotuksessa ja kuntiin viime aikoina lausunnoille tulleissa eri toimijoiden tuulivoimahankkeita käsittelevissä lausuntopyynnöissä on esitetty yli 20 tuulivoimapuistohanketta, jotka sijaitsevat Pohjanmaan maakuntakaavan alueella sekä Etelä Pohjanmaan alueella Teuvalla ja Karijoella. Lukuisia tuulivoimaloita sisältävien yksittäisten puistojen sekä koko alueelle suunniteltujen kaikkien puistojen yhteinen sähkönsyöttöteho valtakunnan ja alueverkkoon kasvavat usein niin suuriksi, että on tarvetta vahvistaa nykyisiä valtakunnanverkkoa ja paikallisten voimalinjoja tai rakentaa kokonaan uusia sähkönsiirtolinjoja. Vaihemaakuntakaavan laadinnan yhteydessä myös vaikutukset valtakunnan ja paikallisiin sähkönjakeluverkostoihin tulisi tutkia ja esittää kaavassa varaukset mahdollisesti tarvittaville uusille sähkönsiirtolinjoille. Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. kentuu yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa, tehtyjen selvitysten ja vaikutusten arvioinnin jälkeen. Etelä Pohjanmaan liitto on käsitellyt asiaa Fingrid Oy:n edustajan kanssa vaihemaakuntakaavan ohjausryhmässä sekä erillisen työneuvottelun Fingrid Oy:n edustajan kanssa tuulivoimaalueiden ja selvitysalueen liittymismahdollisuuksista sähköverkkoon sekä voimajohtojen yhteystarvemerkinnöistä. Neuvottelun tuloksena on todettu, ettei maakuntakaavatasolla ei ole mahdollista koota riittäviä lähtötietoja selvityksen laatimiseksi tarvittavalla tarkkuudella. Kaavaan ei näin ollen tulla myöskään merkitsemään voimajohtojen yhteystarpeita. Suunnittelumääräysten mukaan tuulivoima alueiden liittämisessä sähköverkkoon on ensisijaisesti pyrittävä hyödyntämään olemassa olevia johtokäytäviä. Karijoen lausunto Maakuntakaava on osa maakunnallista suunnittelujärjestelmää, johon sen lisäksi kuuluvat maakuntasuunnitelma ja aluekehitystä ohjaava maakuntaohjelma. Nyt käsillä oleva maakuntakaava täydentää edellistä, vuonna 2005 vahvistettua kokonaismaakuntakaavaa osoittamalla maakunnalliset tuulivoiman tuotantoon soveltuvat alueet. Tarve tuulivoiman kaavoittamiselle on kasvanut johtuen kansallisesta energiapolitiikasta, joka on herättänyt suuren kiinnostuksen tuulivoimarakentamista kohtaan maassamme. Rakentamisen ohjaamisessa maakuntakaavoituksella on suuri merkitys, koska Etelä Pohjanmaalla ei ole aikaisemmin kaavoitettu tuulivoima alueita. Lisäksi tavoitteeksi asetettu tuuli 14

17 voiman tuotannon keskittäminen suuriin yksiköihin edellyttää maakuntakaavatasoista tarkastelua ja arviointia. Maakuntakaavalla ratkaistaan tuulivoima alueiden yleispiirteinen koko ja sijainti. Investoinnit edellyttävät kuitenkin aina yksityiskohtaista suunnittelua, kaavoitusta ja lupamenettelyä. Maakuntakaavan tavoitteena on tukea Etelä Pohjanmaan kehittymistä merkittäväksi tuulivoiman tuotantoalueeksi. Tähän on kannustanut myös useiden yritysten maakunnassa käynnistämät tuulivoimahankkeet Tulevaisuudessa eteläpohjalaisella tuulivoiman tuotannolla tulee olemaan merkittävä rooli maakunnan ja koko maan energiahuollon kannalta. Alueisiin sisältyy myös suuria taloudellisia arvoja ja odotuksia. Tuulipuistot voivat muodostaa jatkossa merkittävän paikallis ja aluetaloudellisen tulonlähteen. Samalla niillä on myös merkittäviä luontoon ja ihmiseen kohdistuvia ulkoisvaikutuksia. Maakuntakaava pyrkii sovittamaan yhteen taloudelliset, kulttuuriset ja ympäristöarvot Kaavan valmistelu aloitettiin maakuntahallituksen vireillepanopäätöksellä Kaavaluonnos asetettiin nähtäville Maakuntahallitus päätti asettaa kaavaehdotuksen nähtäville Maakuntakaavan vaihtoehtoiset ratkaisut: VEO Maakuntakaavassa osoitetaan ne tiedossa olevat minimikooltaan noin 10 voimalaitosyksikön kokoiset ja sitä suuremmat tuulivoima alueet, joista on olemassa hankekohtainen yleiskaavatasoinen suunnitelma ja /tai osallistumis ja arviointiraportti. Lisäksi maakuntakaavassa annetaan koko kaava aluetta koskeva tuulivoimarakentamista ohjaava yleinen suunnittelumääräys. Merkintä koskee arviolta noin 5 10 aluetta. Pienempien, alle 10 voimalaitosyksikköä käsittävien puistojen suunnittelu ja toteutetaan kuntakaavoituksella. Maakuntakaava rajaa uusien suurten tuulivoima alueiden rakentumisen pääsääntöisesti nykyisin tiedossa oleviin hankkeisiin. Tuulivoimarakentamisen vaikutukset ihmisiin ja ympäristöön pysyvät vastaavasti mahdollisimman pieninä. Tuulivoiman tuotantokapasiteetti nousee merkittävästi, mutta sen kasvattaminen tulevaisuudessa vaikeutuu. VEI Maakuntakaavassa osoitetaan tehdyn selvityksen perusteella 15

18 maakunnallisesti merkittävät vähintään 10 voimalaitosyksikön keskitettyyn rakentamiseen soveltuvat tuulivoima alueet. Lisäksi osoitetaan ne tiedossa olevat vähintään 10 voimalaitosyksikön kokoiset tuulivoima alueet, jotka sijoittuvat selvityksen alueiden ulkopuolelle ja joista on olemassa riittävän tarkat hankekohtaiset suunnitelmat. Merkintä koskee arviolta noin aluetta. Tätä pienempien alueiden suunnittelu toteutetaan kuntakohtaisella kaavoituksella. Maakuntakaava mahdollistaa vaihtoehtoisia sijainteja suurille tuulivoimapuistoille. Puistojen vaikutukset ulottuvat selvästi laajemmalle alueelle kuin nolla vaihtoehdossa. Kaava ohjaa tuulivoimarakentamista edelleen suhteellisen isoihin ja harvoihin kohteisiin, jolloin kaavan vaikutukset ihmisiin ja ympäristöön ovat rajoittuneemmat kuin vaihtoehdossa 2. Vaihtoehto 1 mahdollistaa tuulivoiman tuotannon kasvattamisen pitkälle tulevaisuuteen. VE2 Maakuntakaavassa osoitetaan kaikki seudullisesti ja maakunnallisesti merkittävät vähintään kolmen voimalaitosyksikön ja sitä suuremmat keskitettyyn rakentamiseen soveltuvat tuulivoima alueet ja kohteet. Kaavaan tulisi vähintään 25 30, jopa 50 aluemerkintää. Ainoastaan 1 2 voimalaa käsittävien hankkeiden suunnittelu hoidetaan kuntakohtaisella kaavoituksella. Vaihtoehto 2 mahdollistaa lukuisten erikokoisten puistojen syntymisen laajasti eri puolille maakuntaa. Kaavan maisemalliset ja ympäristövaikutukset ovat suurimmat. Puistojen toteutuessa tuulivoimaloista tulee merkittävä osa eteläpohjalaista maisemaa. Puistoja sijoittuu runsaasti sekä luonnon että kulttuurimaisemiin. Vaihtoehdossa 2 voidaan käytännössä ottaa tuotantoon kaikki nykytietämyksellä teknis taloudellisesti hyödynnettävissä olevat tuulivoima alueet. Tuulivoimapuiston alue (tv 1 3) Kaikkia tuulivoima alueiden merkintöjä koskeva yleinen suunnittelumääräys: Tuulivoima alueiden suunnittelussa on otettava huomioon rakentamisen ja käytön aikaiset vaikutukset asutukseen, arvokkaisiin maisema alueisiin ja luonnonympäristöihin. Voimalat on sijoitettava niin, etteivät ne aiheuta merkittävää haittaa luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeille alueille eivätkä muille toiminnoille, kuten liikenteelle, teknisen huollon verkostoille, maa ja metsätaloudelle tai pohjavesille. Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee turvata lentoliikenteen ja puolustusvoimien toimintaedellytykset sekä ottaa huomioon puolustusvoimien toiminnasta, kuten 16

19 tutkajärjestelmistä, valvontasensoreista ja radioyhteyksien turvaamisesta, johtuvat rajoitteet. Tuulivoima alueiden liittämisessä sähköverkkoon on ensisijaisesti pyrittävä hyödyntämään olemassa olevia johtokäytäviä. Tuulivoimapuiston alue (tv 1) Merkinnän kuvaus: Merkinnällä osoitetaan tuulivoiman tuotantoon soveltuvat alueet. MRL:n 33 :n mukainen rakentamisrajoitus ei ole voimassa tuulivoima alueilla. Suunnittelumääräys: Tuulivoima alueiden yksityiskohtaisessa suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota alueella pesivään ja alueen yli muuttavaan linnustoon, kulttuuri ja luonnonmaisemaan sekä pohjaveteen kohdistuviin vaikutuksiin. Lisäksi kaavamerkintää koskee tv merkinnöille annettu yleinen suunnittelumääräys. Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue (luo) Merkinnän kuvaus: Merkinnällä osoitetaan kasvillisuus ja linnustoarvoiltaan merkittävä suoluontoalue, joka tulee ottaa huomioon tuulivoimatuotannon suunnittelussa. Suunnittelumääräys: Alueen ja sen lähiympäristön käyttöä suunniteltaessa on otettava huomioon merkinnän kohteena olevan suoluonnon kasvillisuus ja linnustoarvot, suoalueen vesitalous ja luontoarvojen säilymisen kannalta tarpeelliset ekologiset yhteydet. Voimajohto (z) Merkinnän kuvaus: Merkinnällä osoitetaan Etelä Pohjanmaan lainvoimaisen maakuntakaavan ( ) osoittamat voimalinjat sekä lainvoimaisessa vaihemaakuntakaavassa voimalinjojen yhteystarvemerkinnällä osoitetut, sittemmin toteutuneet voimalinjat. Alueella on voimassa MRL 33 mukainen rakentamisrajoitus. Yhteenveto kaavan Iinnustovaikutuksista (Maakuntakaavan linnustovaikutukset) ja johtopäätökset Maakuntakaavalla pyritään ohjaamaan vähintään seudullisesti merkittävien tuulivoimapuistojen sijaintia siten, ettei maakunnassa pesiville tai alueen yli muuttaville linnuille aiheudu merkittäviä haittavaikutuksia. Kaavan laadinnassa huomioidaan pesimäalueina ja muutonaikaisina levähdys ja ruokailualueina merkittävät alueet sekä muuttoreitit siltä osin, kun ne ovat tiedossa. Maakuntakaavan erityisvaatimuksena on arvioi 17

20 da maakunnan tuulivoima alueiden yhteisvaikutuksia. Jos kaikki maakuntakaavan osoittamat tuulivoimapuiston alueet toteutuvat täysimittaisina, tuulivoimaloihin ja liityntäjohtoihin törmää vuosittain arviolta noin 690 lintua. Jos oletetaan, että 60 % suunnitelluista alueista etenee toteutukseen seuraavien vuoden aikana, tuulipuistojen aiheuttama kuolleisuus on hieman yli 400 lintua vuodessa. Näitä tuloksia tarkasteltaessa on huomioitava, että kyse on hyvin karkeista arviolaskelmista ja tulokset ovat suuntaa antavia. Samaten uhanalaisten lintulajien osuus kokonaiskuolleisuudesta tulee olemaan suhteellisen pieni. Tutkimusten mukaan hiili ja ydinvoimaloiden aiheuttama lintukuolleisuus on tuuli voimapuistojen aiheuttamaa riskiä huomattavasti korkeampi, joten tuulivoimakaavan toteutuminen ei aiheuta muita energiantuotantoratkaisuja vakavampaa lintujen kuolleisuusriskiä. Maakuntakaavan osoittamat tuulivoimapuiston alueet sijoittuvat pääosin etäälle tiedossa olevista lintujen tärkeistä pesimäalueista. Tuulivoima alueet 7 ja 8 sijoittuvat sen verran lähelle lintujen maakunnallisesti tärkeää pesimäsuota, että hankkeiden valmistelussa on syytä kiinnittää huomiota alueiden linnustovaikutuksiin. Suupohjan alueella tuulivoima alueet 1 (Mustaisneva) ja 22 (Rajamäenkylä) sijaitsevat myös lintujen pesimäsoiden lähellä. Rajamäenkylän ongelma on, että pesimäsuo jää tuulivoima alueen keskelle. Nämäkin tuulivoimapuistot on todennäköisesti mahdollista toteuttaa aiheuttamatta seudullisesti merkittäviä vaikutuksia pesimälinnustoon, kunhan esimerkiksi lintujen saalistusreitit otetaan huomioon voimaloiden sijoittelussa. Maakuntakaavan osoittamat tuulivoima alueet eivät pääosin sijoitu lähelle valtakunnallisesti arvokkaita lintualueita (FINIBA alueita). Tuulivoima alue 19 (Paskoonharju) sijaitsee Suupohjan metsien FINIBA alueella, joka on laajojen, yhtenäisten, havupuuvaltaisten metsäalueiden kokonaisuus (ks. taulukko 4). Alueella tulee kiinnittää erityistä huomiota tuulivoimaloiden metsälintuihin aiheuttamiin vaikutuksiin. Kaavan tuulivoima alueita sijaitsee lähellä isojen lintujen muutonaikaisia kertymäalueita (levähtämis ja ruokailualueita) erityisesti Isojoen, Kauhajoen ja Kurikan kunnissa. Suomenselän alueella, maakunnan keski ja itäosissa, tuulivoimalat sijoittuvat etäälle lintujen muutonaikaisista kertymäalueista. Puistojen tarkemmassa suunnittelussa tulee erityistä huomiota kiinnittää maakunnan kautta muuttavien metsähanhien törmäyskuolleisuuteen. Kaavan osoittamista 24 tuulivoima alueesta on joka toiselle 18

Tuulivoimarakentamisen suunnittelu

Tuulivoimarakentamisen suunnittelu YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 4 2012 Tuulivoimarakentamisen suunnittelu RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 126 Miljöhandledning 2012 Glesbygdens avloppsvatten YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 4 2012 Tuulivoimarakentamisen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausuntojen ja muistutusten tiivistelmät sekä vastineet

Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausuntojen ja muistutusten tiivistelmät sekä vastineet 27.10.2014 Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausuntojen ja muistutusten tiivistelmät sekä vastineet Käsittely: alueidenkäytön työryhmä, lausunnot 15.10.2014 maakuntahallitus 10.11.2014

Lisätiedot

Vaikutusten arviointi 25..11.2013. SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet

Vaikutusten arviointi 25..11.2013. SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet 1 SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet Vaikutusten arviointi 25..11.2013 KAAVASELOSTUKSEN ERILLISLIITE A SATAKUNTALIITTO ALUEIDEN KÄYTTÖ 2 SATAKUNNAN

Lisätiedot

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Maakuntavaltuuston hyväksymä 12.5.2014 Kansikuva: Pirjo Niemi POHJANMAAN MAAKUNTAKAAVA VAIHEMAAKUNTAKAAVA 2 UUSIUTUVAT ENERGIAMUODOT JA NIIDEN SIJOITTUMINEN POHJANMAALLA (TUULIVOIMAKAAVA)

Lisätiedot

PERIAATEPÄÄTÖS KEMIÖNSAAREN TUULIVOIMASTA (Luonnos)

PERIAATEPÄÄTÖS KEMIÖNSAAREN TUULIVOIMASTA (Luonnos) PERIAATEPÄÄTÖS KEMIÖNSAAREN TUULIVOIMASTA (Luonnos) 1. JOHDANTO 2. VARSINAIS-SUOMEN TUULIVOIMASELVITYS 2010 2011 3. TUULIVOIMASELVITYKSEEN SISÄLTYVÄT ALUEET KEMIÖNSAARELLA 4. KEMIÖNSAAREN KUNNAN PERIAATEPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Vaikutusten arviointi kaavoituksessa

Vaikutusten arviointi kaavoituksessa YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 10 2006 Vaikutusten arviointi kaavoituksessa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 10 2006 Vaikutusten arviointi kaavoituksessa Helsinki 2006 Y

Lisätiedot

71:28 402:2:66 71:22. Tervahauta 21:25. Sivakkanotko 402:71:15 402:2:236 402:2:128 2:254 2:226 71:13. Hietahauta. Korpialannotko 402:2:125 2:115

71:28 402:2:66 71:22. Tervahauta 21:25. Sivakkanotko 402:71:15 402:2:236 402:2:128 2:254 2:226 71:13. Hietahauta. Korpialannotko 402:2:125 2:115 11 39? 10:32 40 10:98 10 8 15 696 3 2 2 42 5 9 14 41 62 30 29 17 1 28 65 31 7 RP 16 6 60 9 43 253:4 12 4 RP12 9 25 72 14 8 13 13 21 10 45 1 26 37 1 32 996 11 66 15 2 15 10:131 44 23 997 10:129 14 685 719

Lisätiedot

TOHKOJAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA

TOHKOJAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS 16ERE0080.30.Q060.002-H KAAVAEHDOTUS 10.09.2012 Tarkistukset KH 08.04.2013 ja 17.06.22013 KV 25.06.2013 79 KALAJOEN KAUPUNKI TOHKOJAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS TOHKOJAN TUULIPUISTON

Lisätiedot

Lausunnonantaja Lausunnon pääsisältö Toimenpide-ehdotus

Lausunnonantaja Lausunnon pääsisältö Toimenpide-ehdotus SALON KAUPUNKI Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava, koonti luonnosvaiheen lausunnoista 20.11.2013 Lausunnonantaja Lausunnon pääsisältö Toimenpide-ehdotus Varsinais-Suomen ELY-keskus Kaavaselostus:

Lisätiedot

Luvian kunta Lemlahden tuulipuiston osayleiskaava - Vastineraportti

Luvian kunta Lemlahden tuulipuiston osayleiskaava - Vastineraportti Luvian kunta Lemlahden tuulipuiston osayleiskaava - Vastineraportti Luvian kunta Lemlahden tuulipuiston osayleiskaava Osayleiskaavaehdotus nähtävillä oloajankohta 10.11-10.12.2014 VASTINERAPORTTI 29.4.2015

Lisätiedot

Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaava

Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaava Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaava ESIPUHE Etelä-Savon maakuntaliiton virasto on saanut valmiiksi ensimmäisen vaihemaakuntakaavansa, tuulivoimamaakuntakaavan. Vuonna 2009 valmistunutta kokonaismaakuntakaavaa

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA KORPI-MATIN OSAYLEISKAAVA

MERIKARVIAN KUNTA KORPI-MATIN OSAYLEISKAAVA Vastaanottaja Merikarvian kunta Asiakirjatyyppi Osayleiskaavan selostus Päivämäärä EHDOTUS 14.10.2013 (tark. 23.6. ja 30.9.2014) MERIKARVIAN KUNTA KORPI-MATIN OSAYLEISKAAVA 1 Päivämäärä EHDOTUS 14.10.2013

Lisätiedot

Annankankaan tuulivoimapuiston

Annankankaan tuulivoimapuiston SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA RAAHEN ITÄISET TUULIVOIMAPUISTOT Annankankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava Annankankaan kaavaselostus, ehdotus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P13714P006 Annankankaan kaavaselostus,

Lisätiedot

HANHIKIVEN YDINVOIMA- MAAKUNTAKAAVA

HANHIKIVEN YDINVOIMA- MAAKUNTAKAAVA HANHIKIVEN YDINVOIMA- MAAKUNTAKAAVA PYHÄJOKI - RAAHE Kaavaselostus Maakuntavaltuusto 22.2.2010 YHTEYSTIEDOT Pohjois-Pohjanmaan liitto Kauppurienkatu 8 A, 90100 Oulu puh. 08-3214 000, fax 08-3214 013. Sähköposti:

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki

ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 10.1.2012, tark. 1.10.2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ÄHTÄRIN

Lisätiedot

STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA UUDENKAARLEPYYN KAUPUNKI STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25489-P19943P001 FCG Suunnittelu ja tekniikka

Lisätiedot

Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys Etelä-Karjala

Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys Etelä-Karjala Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys Etelä-Karjala 2011 Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys Etelä-Karjala Kannen kuva: Kuvasovite Parikkala, Tarvaspohja. Etäisyys voimaloihin 1,4-4,9 km. Valokuvat/Kuvasovitteet:

Lisätiedot

MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Multian kunta

MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Multian kunta Vastaanottaja Multian kunta Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 15.2.2012, tark. 1.10.2014 MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MULTIAN

Lisätiedot

Sisällys. Lausunnot ja mielipiteet sekä kaavan laatijan vastine näihin 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013

Sisällys. Lausunnot ja mielipiteet sekä kaavan laatijan vastine näihin 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013 sekä kaavan laatijan vastine 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013 Loimaan keskeisten alueiden osayleiskaavaluonnos on ollut nähtävillä 21.5.- 26.6.2012 välisen ajan, kuulutettu Loimaan lehdessä

Lisätiedot

Uudenmaan tuulivoimaselvitys, osa 1: NYKYTILA-ANALYYSI

Uudenmaan tuulivoimaselvitys, osa 1: NYKYTILA-ANALYYSI Uudenmaan tuulivoimaselvitys, osa 1: NYKYTILA-ANALYYSI Uudenmaan liiton julkaisuja E127-2013 Uudenmaan liiton julkaisuja E127-2013 ISSN 2341-8885 ISBN 978-952-448-372-8 Ulkoasu: Anni Levonen Valokuvat:

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kannuksen Kaukasennevan tuulivoimahankkeen osayleiskaava 26.5.2015 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Suunnittelualue... 4 3. Tiedot hankkeesta... 5 3.1. Hankkeen tekninen kuvaus... 5 3.2. Hankkeen aikataulu...

Lisätiedot

VÖYRIN KUNTA OY 13.8.2013 3 25489-P19878P005

VÖYRIN KUNTA OY 13.8.2013 3 25489-P19878P005 SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA VÖYRIN KUNTA LÅLAXIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 3 25489-P19878P005 ja arviointi Eva Persson Puurula

Lisätiedot

Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaavaa

Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaavaa Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaavaa Osayleiskaavan selostuss Kurikan kaupunki 4 2 (63) Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaava SISÄLLYS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 4 1.1 Tunnistetiedot...

Lisätiedot

Kurikan Rasakankaan tuulivoimaosayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kurikan kaupunki 29.5.2013

Kurikan Rasakankaan tuulivoimaosayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kurikan kaupunki 29.5.2013 a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTA TISUUNNITELMA Kurikan kaupunki 29.5.2013 OAS 2 (13) 29.5.2013 SISÄLLYS 1 OSAYLEISKAAVAN TARKOITUS... 3 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS... 3 3 HANKE JA SIJOITUSPAIKKA...

Lisätiedot

Yleiskaavan sisältö ja esitystavat. Yleiskaavan sisältö ja esitystavat

Yleiskaavan sisältö ja esitystavat. Yleiskaavan sisältö ja esitystavat Yleiskaavan sisältö ja esitystavat 1 2 Esipuhe Tämä opas kuuluu maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön toimeenpanoa ja soveltamista edistävään Maankäyttö- ja rakennuslaki 2000 -julkaisusarjaan. Opas sisältää

Lisätiedot

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa Helsinki

Lisätiedot

Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi

Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi Y m p ä r i s t ö o p a s 109 LUONTO JA LUONNONVARAT Tarja Söderman Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi kaavoituksessa, YVA-menettelyssä ja Natura-arvioinnissa... SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS Y

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava Kaavaluonnoksen selostus ASIA: 254/713/2009 Kaavan laatija: Seppo Lamppu tmi s-posti seppo.lamppu@kaavoitus.fi puh. 040 8674 451 Kunnan

Lisätiedot

A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN KYLÄ

A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN KYLÄ nro 3422 kkltk hallitus valtuusto nähtävilläolo ANTTILANRANTA Korttelit 8089-8094 sekä luonnos 13.6.2006 19.6.2006 MRA 30 17.7.-18.8.2006 katu-, erityis- ja A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN

Lisätiedot