Etelä-Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä niihin laaditut vastineet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Etelä-Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä niihin laaditut vastineet"

Transkriptio

1 Etelä-Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä niihin laaditut vastineet Etelä-Pohjanmaan liitto 2015

2 Etelä Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä niihin laaditut vastineet Julkaisu A:52 ISBN (nide) ISBN (verkkojulkaisu) ISSN X Etelä Pohjanmaan liitto 2015

3 1. Yleisvastine saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin Kuntien lausunnot Naapurimaakuntien lausunnot Muiden viranomaisten lausunnot Elinkeinoelämän ja yhdistysten muistutukset Yksityisten muistutukset Liitteet

4 Yleisvastine saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin

5 Yleisvastine saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin Etelä Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotus oli nähtävillä välisen ajan. Kaavaehdotuksesta saatiin kunnilta 12, maakuntaliitoilta 5 ja muilta viranomaisilta 9 lausuntoa. Elinkeinoelämän, yhdistysten ja yksityishenkilöiden muistutuksia saatiin 39 kappaletta. Yhdistysten ja yksityishenkilöiden muistutuksissa oli yhteensä 408 allekirjoitusta. Tässä asiakirjassa Etelä Pohjanmaan liitto antaa maankäyttö ja rakennuslain 65 mukaisen vastineen kaikille lausunnon tai muistutuksen jättäneille. Asiakirja rakentuu siten, että alussa on Etelä Pohjanmaan liiton laatima yleisvastine saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin. Yleisvastineessa pyritään vielä selventämään maakuntakaavan laatimisen lähtökohtia, tehtyjä selvityksiä sekä niiden tarkkuustasoa maakuntakaavoituksen yhteydessä, maakuntakaavan ohjausvaikutusta sekä sitä, mitä asioita voidaan käsitellä maakuntakaavoituksen puitteissa järjestetyn vuorovaikutuksen ja osallistumisen yhteydessä. Varsinaiset lausunnot ja muistutukset käsitellään siten, että saatu lausunto tai muistutus on asiakirjan vasemmalla palstalla ja Etelä Pohjanmaan liiton vastine kulkee saadun palautteen rinnalla. Lausuntojen tai muistutusten sisältöön ei ole puututtu tässä asiakirjassa muuten kuin siten, että saaduista lausunnoista on poistettu asian aikaisempaa käsittelyä koskevat valmistelu ja päätöstekstit. Lisäksi saaduista lausunnoista ja muistutuksista on poistettu tässä asiakirjassa tarpeettomat linkit ym. viittaukset sekä liitteet. Linkit, viittaukset muihin lähteisiin sekä liitteet on kuitenkin huomioitu vastineita laadittaessa. Muokkaamaton palauteaineisto on myös toimitettu kokonaisuudessaan maakuntahallituksen käyttöön päätöksentekoa varten. Laadittuja vastineita sekä niistä johdettuja toimenpiteitä on käsitelty pidetyssä Etelä Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan 2. viranomaisneuvottelussa ja pidetyssä Etelä Pohjanmaan maakuntakaavan ohjausryhmässä. Varsinaiset päätökset vastineista sekä kaavan jatkovalmistelusta on tehty ja pidetyissä maakuntahallituksen kokouksissa. Kirjalliset vastineet niille muistutuksen jättäneille, jotka ovat ilmoittaneet yhteystietonsa, lähetetään ennen maakuntakaavan viemistä maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi. Suunnittelujärjestelmä ja maakuntakaava MRL:n mukainen alueiden käytön suunnittelujärjestelmä muodostuu valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista sekä yleispiirteisistä ja yksityiskohtaisista kaavoista. Yleispiirteisiä kaavoja ovat maakuntakaava ja yleiskaava. Yksityiskohtaisena kaavamuotona on asemakaava. Maakuntakaavan laatii maakunnan liitto, yleis ja asemakaavan laatii kunta. Lisäksi kunnat voivat laatia yhteistyönä yhteisen yleiskaavan. MRL 77 a :n mukaan yleiskaava voidaan laatia myös siten, että se ohjaa suoraan tuulivoimarakentamista. Alueidenkäytön suunnittelujärjestelmä on kokonaisuus, jossa jokaisella kaavatasolla on oma tehtävänsä. Toimivan suunnittelujärjestelmän keskeisenä periaatteena on se, että yleispiirteisempi kaava on ohjeena laadittaessa tai muutettaessa yksityiskohtaisempaa kaavaa. Kaavan laadinta on monivaiheinen suunnittelu, vuorovaikutus ja päätöksentekoprosessi, jolle maankäyttö ja rakennuslaki antaa puitteet. 1 1 (Tuulivoimarakentamisen suunnittelu, s. 15) 3

6 Maankäyttö ja rakennuslain 4 mukaisesti maakuntakaava sisältää yleispiirteisen suunnitelman alueiden käytöstä maakunnassa tai sen osa alueella. Maakunnan suunnittelussa otetaan huomioon valtakunnalliset tavoitteet sovittaen ne yhteen alueiden käyttöön liittyvien maakunnallisten ja paikallisten tavoitteiden kanssa. Etelä Pohjanmaan I vaihemaakuntakaava on laadittu valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet huomioiden. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaan maakuntakaavoituksessa on osoitettava tuulivoiman hyödyntämiseen parhaiten soveltuvat alueet. Tuulivoimalat on sijoitettava ensisijaisesti keskitetysti useamman voimalan yksiköihin. Maakuntakaavassa esitetään alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet ja osoitetaan maakunnan kehittämisen kannalta tarpeellisia alueita (MRL 25 ). Aluevarauksia osoitetaan vain siltä osin ja sillä tarkkuudella kuin alueiden käyttöä koskevien valtakunnallisten tai maakunnallisten tavoitteiden kannalta taikka useamman kuin yhden kunnan alueiden käytön yhteen sovittamiseksi on tarpeen. Maakuntakaava voidaan maankäyttö ja rakennuslain 27 mukaisesti laatia myös vaiheittain, kuten Etelä Pohjanmaan I vaihemaakuntakaava on laadittu. Vaihemaakuntakaava täydentää vahvistettua kokonaismaakuntakaavaa, joka ei ota kantaa tuulivoimaan. Maakuntakaavan ohjausvaikutus ja käytetyt kaavamerkinnät Etelä Pohjanmaan I vaihemaakuntakaava tulee ohjaamaan vaikutuksiltaan merkittävien tuulivoimaloiden alueiden sijoittumista Etelä Pohjanmaalla. Tuulivoimaloiden alueet on osoitettu yleispiirteisen suunnittelun lähtökohdista tuulivoiman tuotantoon parhaiten soveltuville alueille. Maakuntakaava osoittaa siten ne potentiaaliset alueet, jotka toisaalta sekä kestävät tuulivoimarakentamisen ja käytön aikaiset vaikutukset, että toisaalta ovat tuuliolosuhteiltaan ja teknis taloudellisilta ominaisuuksiltaan parhaiten tuulivoimantuotantoon parhaiten sopivia. Maakuntakaavaehdotuksessa esitetyt alueet perustuvat yleispiirteisen suunnittelun lähtökohtiin. Maakuntakaavassa esitettävät tuulivoima alueiden rajaus ei siis ole tarkkapiirteinen, vaan sen on tarkoitus tarkentua yksityiskohtaisemman suunnittelun yhteydessä yleiskaavan selvitysten ja vaikutusarviointien perusteella. Seudullisesti merkittävä tuulivoimarakentaminen on mahdollista maakuntakaavassa osoitetuilla alueilla ja tätä pienempien tuulivoimatuotantoalueiden sijoittumista ohjataan jatkossakin kuntatasolla maakuntakaavaan vahvistettavien tuulivoima alueiden ulkopuolella. Maakuntakaavassa osoitettujen tuulivoima alueiden laajuutta ja sijaintia voidaan yksityiskohtaisemmassa kaavassa muuttaa edellyttäen, että maakuntakaavan keskeiset ratkaisut ja tavoitteet eivät vaarannu. Tällöin kyseessä on hyväksyttävä eroavuus maakuntakaavasta. Lähtökohtana on, että maakuntakaavan tavoite on turvattava samassa kaavassa, jossa maakuntakaavan ratkaisusta poiketaan. Hyväksyttävän eroavuuden edellytyksenä on lisäksi, ettei aluetta ole maakuntakaavassa varattu sellaiseen muuhun tarkoitukseen, joka estää tuulivoimarakentamisen. Hyväksyttävä eroavuus ei voi kuitenkaan tarkoittaa maakuntakaavan keskeisistä periaatteista poikkeamista eikä myöskään maakuntakaavassa erityisesti tutkitusta sijaintipaikasta poikkeamista. 2 Etelä Pohjanmaan vaihemaakuntakaavassa tuulivoimaloiden alueet osoitetaan alueen erityisominaisuutta kuvaavalla merkinnällä. Merkinnästä ei aiheudu maankäyttö ja rakennuslain 33 tarkoittamaa rakentamisrajoitusta. Vaihemaakuntakaavan tuulivoima aluetta osoittava tv merkintä ei ole aluevaraus, joka sulkisi pois muuta maankäyttöä, ennen kuin alueelle tehdään tarkempi maan 2 (Tuulivoimarakentamisen suunnittelu, s. 19) 4

7 käytön suunnitelma. Tämä antaa huomattavia vapauksia, jossa maanomistajalla on edelleen oikeus päättää alueensa käytöstä. Merkinnän yleispiirteisyys ei siten aiheuta myöskään MRL 28 mukaista kohtuutonta haittaa. Maakuntakaavassa ei osoiteta yksittäisten voimaloiden sijaintia. Sen sijaan yksityiskohtaisempaa suunnittelua ohjataan suunnittelumääräysten avulla. Mahdollinen tuulivoiman rakentuminen maakuntakaavan tuulivoima alueelle edellyttää aina tarkempaa suunnittelua. Käytännössä tuulivoiman rakentuminen maakuntakaavassa osoitetulla tuulivoimaloiden alueelle edellyttää joko yleiskaavaa tai maakäyttö ja rakennuslain 46 mukaista kuntien yhteistä yleiskaavaa. Tällöin kunta viime kädessä päättää, toteutuuko maakuntakaavan tuulivoimaloiden alue ja minkä laajuisena se toteutuu. Maakuntakaavan tuulivoimaloiden alueen toteutuessa tulee lähtökohtaisesti tehdä myös ympäristövaikutusten arviointi, joka osaltaan tarkentaa suunnittelun tasoa ja täsmentää rakentamisesta aiheutuvia ympäristövaikutuksia. Selvitykset ja vaikutukset Kaavoituksessa selvitykset ja vaikutusten arviointi suhteutetaan aina kaavatason tarkkuuteen. Maakuntakaavatasolla vaikutusten arviointi on yleispiirteistä. Maakuntakaava on maankäyttö ja rakennuslain 4 :n mukainen yleispiirteinen suunnitelma alueiden käytöstä maakunnassa tai sen osa alueella. Maakuntakaavassa ei siten ole lähtökohtaisesti tarkoituksenmukaista eikä käytännössä mahdollista arvioida yksityiskohtaisesti tuulivoiman aiheuttamia vaikutuksia elinoloihin ja terveyteen, ympäristöön tai luontoarvoihin. Tuulivoimaloiden alueen tarkempi määrittely, voimaloiden sijoittelu sekä lukumäärä tarkentuvat pääosin yleiskaavoituksella. Tarkemman suunnittelun yhteydessä laaditaan suunnittelutason edellyttämät luonto, maisema ja meluselvitykset, välke ja varjostusmallinnukset sekä arvioidaan hankkeen kokonaisvaikutukset. Nämä mallinnukset ovat mahdollista toteuttaa vasta, kun voimaloiden sijainnit, tyypit, korkeudet, lähtömelutasot ym. ovat tiedossa. Meluselvityksissä noudatetaan tuulivoimarakentamista koskevia melun raja arvoja. Välkkeelle ja varjostukselle on samoin vakiintuneet ohjearvot. Selvitysten laajuus ja määrä riippuvat aluekohtaisista tuotantojärjestelyistä. Selvitysten pohjalta määritellään etäisyydet asutukseen, arvokkaisiin maisema alueisiin ja kulttuuriympäristöihin sekä erityistä huomioita vaativiin luontokohteisiin. Maakuntakaavan laadinnassa käytetyt suunnitteluperiaatteet pyrkivät siihen, että kielteiset vaikutukset jäisivät mahdollisimman pieniksi Maakuntakaava on esitystavaltaan yleispiirteinen, ja sen ratkaisut on tarkoitettu täsmentymään yksityiskohtaisemman suunnittelun tai lupamenettelyn yhteydessä. Maakuntakaavaa laadittaessa on kaavalle asetettujen sisältövaatimusten ohella maankäyttö ja rakennuslain 28 :n edellyttämällä tavalla otettu huomioon myös se, ettei siitä aiheudu maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle kohtuutonta haittaa. Maakuntakaava ei yleispiirteisenä kaavana aiheuta yleensä korvauskysymysten esiin nousemista. Ainoa maakuntakaavaan liittyvä korvauskysymys liittyy ehdolliseen rakentamisrajoitukseen (MRL 33 ), joka saattaa johtaa joko alueen lunastamiseen tai korvauksen maksamiseen. Etelä Pohjanmaan tuulivoima alueilla ei ole voimassa MRL 33 mukainen rakentamisrajoitus. Etelä Pohjanmaan liitto katsoo Etelä Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavaa varten laadittujen selvitysten olevan riittävät huomioiden maakuntakaavan yleispiirteinen suunnittelutaso. 5

8 Vaikutukset Natura 2000 verkoston alueisiin Vaihemaakuntakaavan vaikutuksista Natura 2000 verkoston alueisiin on laadittu luonnonsuojelulain 65 mukainen Natura tarveharkinta. Tarveharkinnan pohjalta on laadittu Natura arviointi. Natura arviointi koostuu seuraavista asiakirjoista: I vaihemaakuntakaavan Natura arvioinnin tarveharkinta, Maakuntakaavan tuulivoima alueiden vaikutukset Levanevan ja Iso Koihnannevan Natura alueisiin sekä maakotkaan kohdistuvat yhteisvaikutukset, Alajärven, Soinin ja Vimpelin tuulivoima alueiden Natura arviointi, Pohjanmaan maakuntakaavan tuulivoima alueiden Natura arvio (jossa Etelä Pohjanmaan Kröninkankaan alue mukana) ja Tuulivoimamaakuntakaavojen Naturaarvioiden päivitys. Osallistuminen ja vuorovaikutus Vaihemaakuntakaavan valmistelu käynnistyi virallisesti , jolloin maakuntahallitus päätti maakuntakaavan uudistamisen vireilletulosta. Vireilletulosta tiedotettiin ja osallistumis ja arviointisuunnitelma asetettiin nähtäville touko kesäkuussa Kaavaluonnos oli nähtävillä välisenä aikana. Nähtävilläoloaikana järjestettiin kolme kuulemistilaisuutta: Kauhajoella, Soinissa ja Seinäjoella. Maakuntahallitus on käsitellyt luonnosvaiheen jälkeen mahdollisesti lisättäviä tuulivoima alueita Maakuntahallitus päätti tuolloin asettaa uusia aluevarauksia koskevien esitysten sekä niihin liittyvien riittävien selvitysten toimittamisen määräajaksi Maakunta kaavaehdotusta on täydennetty tuolloin toimitettujen esitysten pohjalta niiltä osin, kuin hankkeet sekä niistä laaditut täydentävät selvitykset täyttävät vaihemaakuntakaavan laadinnassa käytetyt kriteerit. Kaavaehdotus oli nähtävillä välisen ajan. Nähtävilläoloaikana järjestettiin kolme kuulemistilaisuutta: Kauhajoella, Ilmajoella sekä Alajärvellä. Kaavaprosessin aikana vaihemaakuntakaavan suunnittelutilannetta on käsitelty lukuisia kertoja maakuntahallituksessa, maakuntakaavan ohjausryhmä on kokoontunut kahdeksan kertaa ja lisäksi on pidetty lukuisia työneuvotteluja eri viranomaisten, kuntien, metsänomistajien liiton, lintutieteellisten yhdistysten, asukkaiden sekä tuulivoimayhtiöiden kanssa. Vaihemaakuntakaavan suunnittelutilanteesta on pyritty tiedottamaan ajankohtaisesti ja avoimesti. Etelä Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavaa on valmisteltu maankäyttö ja rakennuslain 62 :n mukaisesti vuorovaikutuksessa osallisten kanssa, joihin maakuntakaavan suunnittelutyössä luetaan naapurimaakuntien liitot. Maankäyttö ja rakennuslain maakuntakaavan sisältövaatimuksia koskevan 28 :n mukaisesti kaava on yhteen sovitettu maakuntakaava alueeseen rajoittuvien alueiden maakuntakaavoituksen kanssa. 6

9 Kuntien lausunnot

10 Kunnan lausunto Etelä Pohjanmaan liiton vastine Alavuden lausunto Etelä Pohjanmaan liitto pyytää lausuntoa tuulivoimaa koskevasta vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta. Lausunto pyydetään toimittamaan mennessä. Alavuden kaupunki pitää hyvänä asiana maakuntakaavaa täydentävän, tuulivoimarakentamista ohjaavan vaihekaavan valmistumista. Itse tuulivoimapuistoalueiden lisäksi tulee erityistä huomiota kiinnittää myös liikenneyhteyksien ja voimalinjojen suunnitteluun ja rakentamiseen. Hyvänä pidetään myös alle 10 tuulimyllyä käsittävän kokonaisuuden sijoituspaikan ratkaisemista asianomaisessa kunnassa. Tulevaisuudessa olisi myös toivottavaa, että myös "keskiselle" Etelä Pohjanmaalle saataisiin myöhemmin poikkeus menettelyllä rakentaa laajempiakin tuulivoimapuistoja, mikäli asiaan liittyvät selvitykset osoittavat tuulivoimapuiston rakentamisen mahdolliseksi ja kannattavaksi. Seudullisesti merkittävä tuulivoimarakentaminen on mahdollista maakuntakaavassa osoitetuilla alueilla ja tätä pienempien tuulivoimatuotantoalueiden sijoittumista ohjataan jatkossakin kuntatasolla maakuntakaavaan vahvistettavien tuulivoimaalueiden ulkopuolella. Kauhavan lausunto Etelä Pohjanmaan liitto on pyytänyt Kauhavan kaupungin lausuntoa koskien 1 vaihemaakuntakaavaehdotusta. Vaihemaakuntakaavalla ohjataan vaikutuksiltaan merkittävien tuulivoima alueiden sijoittumista Etelä Pohjanmaalla. Vaihemaakuntakaava täydentää vahvistettua kokonaismaakuntakaavaa. Kaavaehdotus koostuu yhteensä 24 tuulivoimatuotannon jatkosuunnitteluun soveltuvasta alueesta, joista Kauhavalla sijaitseva Voltti Kakkurin selvitysalue on yksi. Voltti Kakkurin suunnittelualueelle on kaavaehdotukseen sijoitettu kaavamerkintä TV 3, jonka sisältö on: "Tuulivoimapuiston alue. MRL:n 33 :n mukainen rakentamisrajoitus ei ole voimassa alueella." Lisäksi kyseistä aluetta koskee yleinen TV merkinnöille annettu suunnittelumääräys: "Tuulivoima alueiden suunnittelussa on otettava huomioon rakentamisen ja käytön aikaiset vaikutukset asutukseen, arvokkaisiin maisema alueisiin ja luonnonympäristöön. Voimalat on sijoitettava niin, etteivät ne aiheuta merkittävää haittaa luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeille alueille eivätkä muille toiminnoille, kuten liikenteelle, teknisen huollon verkostoille, maa ja metsätaloudelle tai pohjavesille. Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee turvata lentoliikenteen ja puolustusvoi 8

11 mien toimintaedellytykset sekä ottaa huomioon puolustusvoimien toiminnasta, kuten tutkajärjestelmistä, valvontasensoreista ja radioyhteyksien turvaamisesta, johtuvat rajoitteet. Tuulivoima alueiden liittymisessä sähköverkkoon on ensisijaisesti pyrittävä hyödyntämään olemassa olevia johtokäytäviä." Etelä Pohjanmaan liiton teettämässä, kaava aineistoon kuuluvassa Voltti Kakkurin alueen erillisselvityksessä todetaan lisäksi kohdassa 4.2. Aluekuvaus ja aluetiedot, seuraavaa: ''Alueelle sijoittuu tilastokeskuksen tietojen mukaan asuinrakennus. Koska asuinrakennusta ei löydy maanmittauslaitoksen aineistosta, eikä rakennusta voida havaita kartta tai ilmakuvatarkastelussa (vuoden 2012 ilmakuvassa), on todennäköistä, ettei kyseistä rakennusta ole olemassa. Tämä tulee kuitenkin tarkistaa mahdollisessa jatkosuunnittelussa." Kohdan 4.1. Eianalyysin karttakuvauksen mukaan kyseinen oletettu rakennus pirstoa Voltti Kakkurin suunnittelualuetta rajaten keskeltä suunnittelualuetta pois tuulivoimaloiden sijoittumiselle muutoin sopivaa aluetta, sillä asuinrakennusten suojaetäisyytenä kaavaehdotuksessa käytetään 1 kilometrin vähimmäisetäisyyttä. Lausuntonaan Kauhavan kaupunki toteaa seuraavaa: Kaavaselvitysten perusteella laaditun ei analyysin mukaan Voltti Kakkurin suunnittelualueen saattamista tuulivoimatuotantoon haittaa osaltaan alueen keskeltä halkaisevat voimajohtolinjat, jakaen suunnittelualueen neljään pienempään osaan. Lisäksi yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa selvitettäväksi jää alueen eteläosassa sijaitsevan lentoesterajoituksen todellinen merkittävyys tilanteessa jossa Kauhavan Lentosotakoulu on jo lopettanut toimintansa. Kauhavan kaupunki on selvittänyt suunnittelualueella sijaitsevan asuinrakennuksen tietoja joiden perusteella voidaan todeta luotettavasti, ettei alueella ole kyseistä, selvityksissä oletettua asuinrakennusta. Tilastokeskuksen tiedot rakennuksen olemassaolosta johtuvat oletettavasti rakennus ja huoneistorekisterin virheellisyydestä Kauhavan kaupunki esittää kaavaehdotuksen Voltti Kakkuri erillisselvityksen tarkistamista siten, että siitä poistetaan kyseinen tieto, jolloin esiselvitykset vastaavat paremmin kaavamääräystä sisällöltään ja 2 kilometriä halkaisijaltaan olevan, tuulivoimatuotannon toteuttamista poisrajaavan suoja alueen vaikutus poistuu. Mahdollisen yksityiskohtaisemman suunnittelun yhteydessä on mahdollista tutkia lentoesterajoituksen merkittävyys. Merkitään rakennuksen poistuminen tiedoksi. Tuulivoimaselvitys sekä tuulivoimaselvitysten täydennykset ovat taustaselvityksiä varsinaiselle kaavaehdotukselle, eikä niitä ole tarpeen päivittää tarkentuneiden tietojen pohjalta. 9

12 Kauhavan kaupungilla ei ole muuta huomautettavaa kaavaehdotuksen johdosta. Markku Lumio kaupunginjohtaja Jari Leivo kaavoituspääiiikkö Kaavaehdotuksesta saadun mielipiteen mukaan suunnittelualueen läheisyydessä sijaitsee Härmän Tähystäjien partiolippukunnan retkeilymaja. 30,5 neliöinen retkeilymaja on saanut rakennusluvan vuonna 2004 ja sen rakennusluvan mukainen käyttötarkoitus on vapaa ajan rakennus. Rakennus ei ole näkynyt rakennus ja huoneistorekisterissä, mutta tietojen tarkastamisen myötä rakennus on merkitty tiedoksi. Voltin tuulivoimaloiden alue poistetaan Etelä Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavasta kokonaan saadun runsaan palautteen perusteella. Kuortaneen lausunto Etelä Pohjanmaan 1 vaihemaakuntakaavan laadinta on edennyt ehdotusvaiheeseen. Maakuntahallitus päätti kokouksessaan asettaa kaavaehdotuksen nähtäville väliseksi ajaksi ja pyytää ehdotuksesta lausunnot Maankäyttö ja rakennusasetuksen 13 :n edellyttämiltä tahoilta. Kaavaselostuksen johdannossa todetaan muun muassa: "Tarve tuulivoiman kaavoittamiselle on kasvanut johtuen kansallisesta energiapolitiikasta, joka on herättänyt suuren kiinnostuksen tuulivoimarakentamisesta kohtaan maassamme. Rakentamisen ohjaamisessa maakuntakaavoituksella on suuri merkitys, koska Etelä Pohjanmaalla ei ole aikaisemmin kaavoitettu tuulivoima alueita. Lisäksi tavoitteeksi asetettu tuulivoiman tuotannon keskittäminen suuriin yksiköihin edellyttää maakuntakaavatasoista tarkastelua ja arviointia. Maakuntakaavalla ratkaistaan tuulivoima alueiden yleispiirteinen koko ja sijainti. Investoinnit edellyttävät kuitenkin aina yksityiskohtaista suunnittelua, kaavoitusta ja lupamenettelyä. Maakuntakaavan tavoitteena on tukea Etelä Pohjanmaan kehittymistä merkittäväksi tuulivoiman tuotantoalueeksi. Tähän 10

13 on kannustanut myös useiden yritysten maakunnassa käynnistämät tuulivoimahankkeet. Tulevaisuudessa eteläpohjalaisella tuulivoiman tuotannolla tulee olemaan merkittävä rooli maakunnan ja koko maan energiahuollon kannalta. Alueisiin sisältyy myös suuria taloudellisia arvoja ja odotuksia. Tuulipuistot voivat muodostaa jatkossa merkittävän paikallis ja aluetaloudellisen tulonlähteen. Samalla niillä on myös merkittäviä luontoon ja ihmiseen kohdistuvia ulkoisvaikutuksia. Maakuntakaava pyrkii sovittamaan yhteen taloudelliset, kulttuuriset ja ympäristöarvot." Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää lausuntonaan todeta seuraavaa: Kuortaneelle ei ole kaavaehdotuksessa merkitty tuulivoimapuistoja. Tästä huolimatta kunta pitää mahdollisena ja varautuu siihen, että Kuortaneen alueella tullaan toteuttamaan tuulivoimaloiden pienempiä keskittymiä kunnan hyväksymien kaavojen ja suunnittelutarveratkaisujen kautta. Kaavaehdotukseen ei ole huomautettavaa. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin Seudullisesti merkittävä tuulivoimarakentaminen on mahdollista maakuntakaavassa osoitetuilla alueilla ja tätä pienempien tuulivoimatuotantoalueiden sijoittumista ohjataan jatkossakin kuntatasolla maakuntakaavaan vahvistettavien tuulivoimaalueiden ulkopuolella. Lapuan lausunto Etelä Pohjanmaan liitto pyytää kaupungilta I vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta lausuntoa mennessä. Vaihemaakuntakaava sisältää 24 kpl vaikutuksiltaan merkittävää tuulivoima aluetta Etelä Pohjanmaan alueella. Jouttikallion tuulivoima alue sisältyy näihin tuulivoima alueisiin, joista muut sijoittuvat valtaosaltaan Suupohjan ja Soinin Alajärvenalueelle. Kaupunginvaltuusto on omalta osaltaan hyväksynyt Jouttikallion osayleiskaavan, johon ko. tuulivoima alue myös sisältyy. Jouttikallion tuulivoima alue sijoittuu osayleiskaavan mukaisen teollisuusalueen yhteyteen, millaisille alueille ympäristöministeriö mm. suosittaa tuulivoimaloiden sijoittamista. Edellä olevan perusteella on syytä kaavaselostuksen aluekuvaus kohtaa täydentää Jouttikallion tuulivoima alueen osalta siten, että taulukkotekstiin tulee tekstilisäys; "Jouttikallion tuulivoima alue sijoittuu yleiskaavan mukaisen teollisuusalueen yhteyteen". 11

14 Lausuntopyyntö, vaihekaavaehdotus I tuulivoima ja kaavaselostus esityslistan oheismateriaalina sekä alla olevista linkeistä. Asiaa on käsitelty puheenjohtajiston työryhmässä. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallituksella ei ole huomauttamista laadittuun vaihemaakuntakaavan I tuulivoima kaavaehdotukseen. Kaavaselostukseen on syytä ottaa aluekuvaus kohtaan tekstilisäys; "Jouttikallion tuulivoima alue sijoittuu yleiskaavan mukaisen teollisuusalueen yhteyteen". Täydennetään kaavaselostuksen aluekuvausta lausunnon mukaisesti. Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen. Teuvan lausunto Etelä Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan laadinta on edennyt ehdotusvaiheeseen. Vaihemaakuntakaavalla ohjataan vaikutuksiltaan merkittävien tuulivoimaalueiden sijoittumista Etelä Pohjanmaalla. Vaihemaakuntakaava täydentää vahvistettua kokonaismaakuntakaavaa, joka ei ota kantaa tuulivoimaan. Maakuntakaavaehdotuksen ratkaisu koostuu yhteensä 24 tuulivoimatuotannon jatkosuunnitteluun soveltuvasta alueesta. Kaavan valmisteluvaiheessa muodostettiin arvioinnin pohjaksi laajuudeltaan, vaikutuksiltaan ja ohjaavuudeltaan kolme erilaista vaihtoehtoa VE0, VE1, VE2. Osallisten kanssa käyty vuorovaikutus vaihtoehtotarkastelun osalta on toteutettu maakuntakaavan ohjausryhmän kokouksessa Ohjausryhmän antaman palautteen perusteella maakuntakaavan valmistelua päätettiin jatkaa vaihtoehdon V1 pohjalta. Kaavaselosteessa vaihtoehto VE1 määritellään seuraavasti: VE 1 Maakuntakaavassa osoitetaan tehdyn selvityksen perusteella maakunnallisesti merkittävät vähintään 10 voimalaitosyksikön keskitettyyn rakentamiseen soveltuvat tuulivoima alueet. Lisäksi osoitetaan ne tiedossa olevat vähintään 10 voimalaitosyksikön kokoiset tuulivoima alueet, jotka sijoittuvat selvityksen alueiden ulkopuolelle ja joista on olemassa riittävän tarkat hankekohtaiset suunnitelmat. Merkintä koskee arviolta noin aluetta. Tätä pienempien 12

15 alueiden suunnittelu toteutetaan kuntakohtaisella kaavoituksella. Maakuntakaava mahdollistaa vaihtoehtoisia sijainteja suurille tuulivoimapuistoille. Puistojen vaikutukset ulottuvat selvästi laajemmalle alueelle kuin nollavaihtoehdossa. Kaava ohjaa tuulivoimarakentamista edelleen suhteellisen isoihin ja harvoihin kohteisiin, jolloin kaavan vaikutukset ihmisiin ja ympäristöön ovat rajoittuneemmat kuin vaihtoehdossa 2. Vaihtoehto 1 mahdollistaa tuulivoiman tuotannon kasvattamisen pitkälle tulevaisuuteen. Kaavaehdotus koostuu kaavakartasta, kaavamerkinnöistä ja määräyksistä sekä kaavaratkaisua perustelevasta kaavaselostuksesta ja selvitysasiakirjoista. Kaavaehdotus on asetettu nähtäville väliseksi ajaksi. Mahdolliset lausunnot tulee antaa mennessä. Kaavaehdotus ja siihen liittyvä keskeinen suunnittelumateriaali on luettavissa osoitteessa kohdassa suunnitelmat ja ohjelmat maakuntakaava. Kunnaninsinöörin/kaavoittajan esitys: Teuvan kunnanvaltuusto on hyväksynyt Paskoonharjun alueen osayleiskaavan ja Viiatin Saunamaan alueen tuulivoimaosayleiskaavan Paskoonharjun kaavassa alueelle on sijoitettu 23 voimalaa. Alueen YVA prosessi on toteutettu vuonna 2011 ja siitä on saatu yhteysviranomaisen lausunto diaarinumero EPOELY/3/07.04/2011. Viiatin Saunamaan alueelle on esitetty Teuvan puolelle 5 tuulivoimalaa ja vastaavasti ko. alueen Kurikan puolelle 3 voimalaa. Paskoonharjun osayleiskaava alue on maakuntakaavaehdotuksessa esitetty tuulivoima alueena ja Viiatin Saunamaan alue osittain. Teuvan kunta uudistaa lausuntonaan aiemmin esittämänsä asian Viiatin Saunamaan tuulivoima alueen rajausta koskien. Paskoonharjun alueen tuulivoima alueella on kunnan tiedon mukaan ollut alustavia suunnitelmia alueen mahdolliseksi laajentamiseksi. Vaihemaakuntakaavaehdotuksessa tuulivoimaalue on rajattu hyväksytyn alueen mukaisesti. Teu Vaihemaakuntakaavassa I käytetty tuulivoimaloiden alueen merkintä ei ole tarkka, vaan yleispiirteinen rajaus, joka tar 13

16 van kunnan näkemyksen mukaan nyt lausunnolla olevalla vaihemaakuntakaavaehdotuksella tulee mahdollista myös alueen mahdollinen laajentuminen tulevaisuudessa. Pohjanmaan maakuntakaavassa, lausunnossa olevassa Etelä Pohjanmaan vaihemaakuntakaavaehdotuksessa ja kuntiin viime aikoina lausunnoille tulleissa eri toimijoiden tuulivoimahankkeita käsittelevissä lausuntopyynnöissä on esitetty yli 20 tuulivoimapuistohanketta, jotka sijaitsevat Pohjanmaan maakuntakaavan alueella sekä Etelä Pohjanmaan alueella Teuvalla ja Karijoella. Lukuisia tuulivoimaloita sisältävien yksittäisten puistojen sekä koko alueelle suunniteltujen kaikkien puistojen yhteinen sähkönsyöttöteho valtakunnan ja alueverkkoon kasvavat usein niin suuriksi, että on tarvetta vahvistaa nykyisiä valtakunnanverkkoa ja paikallisten voimalinjoja tai rakentaa kokonaan uusia sähkönsiirtolinjoja. Vaihemaakuntakaavan laadinnan yhteydessä myös vaikutukset valtakunnan ja paikallisiin sähkönjakeluverkostoihin tulisi tutkia ja esittää kaavassa varaukset mahdollisesti tarvittaville uusille sähkönsiirtolinjoille. Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. kentuu yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa, tehtyjen selvitysten ja vaikutusten arvioinnin jälkeen. Etelä Pohjanmaan liitto on käsitellyt asiaa Fingrid Oy:n edustajan kanssa vaihemaakuntakaavan ohjausryhmässä sekä erillisen työneuvottelun Fingrid Oy:n edustajan kanssa tuulivoimaalueiden ja selvitysalueen liittymismahdollisuuksista sähköverkkoon sekä voimajohtojen yhteystarvemerkinnöistä. Neuvottelun tuloksena on todettu, ettei maakuntakaavatasolla ei ole mahdollista koota riittäviä lähtötietoja selvityksen laatimiseksi tarvittavalla tarkkuudella. Kaavaan ei näin ollen tulla myöskään merkitsemään voimajohtojen yhteystarpeita. Suunnittelumääräysten mukaan tuulivoima alueiden liittämisessä sähköverkkoon on ensisijaisesti pyrittävä hyödyntämään olemassa olevia johtokäytäviä. Karijoen lausunto Maakuntakaava on osa maakunnallista suunnittelujärjestelmää, johon sen lisäksi kuuluvat maakuntasuunnitelma ja aluekehitystä ohjaava maakuntaohjelma. Nyt käsillä oleva maakuntakaava täydentää edellistä, vuonna 2005 vahvistettua kokonaismaakuntakaavaa osoittamalla maakunnalliset tuulivoiman tuotantoon soveltuvat alueet. Tarve tuulivoiman kaavoittamiselle on kasvanut johtuen kansallisesta energiapolitiikasta, joka on herättänyt suuren kiinnostuksen tuulivoimarakentamista kohtaan maassamme. Rakentamisen ohjaamisessa maakuntakaavoituksella on suuri merkitys, koska Etelä Pohjanmaalla ei ole aikaisemmin kaavoitettu tuulivoima alueita. Lisäksi tavoitteeksi asetettu tuuli 14

17 voiman tuotannon keskittäminen suuriin yksiköihin edellyttää maakuntakaavatasoista tarkastelua ja arviointia. Maakuntakaavalla ratkaistaan tuulivoima alueiden yleispiirteinen koko ja sijainti. Investoinnit edellyttävät kuitenkin aina yksityiskohtaista suunnittelua, kaavoitusta ja lupamenettelyä. Maakuntakaavan tavoitteena on tukea Etelä Pohjanmaan kehittymistä merkittäväksi tuulivoiman tuotantoalueeksi. Tähän on kannustanut myös useiden yritysten maakunnassa käynnistämät tuulivoimahankkeet Tulevaisuudessa eteläpohjalaisella tuulivoiman tuotannolla tulee olemaan merkittävä rooli maakunnan ja koko maan energiahuollon kannalta. Alueisiin sisältyy myös suuria taloudellisia arvoja ja odotuksia. Tuulipuistot voivat muodostaa jatkossa merkittävän paikallis ja aluetaloudellisen tulonlähteen. Samalla niillä on myös merkittäviä luontoon ja ihmiseen kohdistuvia ulkoisvaikutuksia. Maakuntakaava pyrkii sovittamaan yhteen taloudelliset, kulttuuriset ja ympäristöarvot Kaavan valmistelu aloitettiin maakuntahallituksen vireillepanopäätöksellä Kaavaluonnos asetettiin nähtäville Maakuntahallitus päätti asettaa kaavaehdotuksen nähtäville Maakuntakaavan vaihtoehtoiset ratkaisut: VEO Maakuntakaavassa osoitetaan ne tiedossa olevat minimikooltaan noin 10 voimalaitosyksikön kokoiset ja sitä suuremmat tuulivoima alueet, joista on olemassa hankekohtainen yleiskaavatasoinen suunnitelma ja /tai osallistumis ja arviointiraportti. Lisäksi maakuntakaavassa annetaan koko kaava aluetta koskeva tuulivoimarakentamista ohjaava yleinen suunnittelumääräys. Merkintä koskee arviolta noin 5 10 aluetta. Pienempien, alle 10 voimalaitosyksikköä käsittävien puistojen suunnittelu ja toteutetaan kuntakaavoituksella. Maakuntakaava rajaa uusien suurten tuulivoima alueiden rakentumisen pääsääntöisesti nykyisin tiedossa oleviin hankkeisiin. Tuulivoimarakentamisen vaikutukset ihmisiin ja ympäristöön pysyvät vastaavasti mahdollisimman pieninä. Tuulivoiman tuotantokapasiteetti nousee merkittävästi, mutta sen kasvattaminen tulevaisuudessa vaikeutuu. VEI Maakuntakaavassa osoitetaan tehdyn selvityksen perusteella 15

18 maakunnallisesti merkittävät vähintään 10 voimalaitosyksikön keskitettyyn rakentamiseen soveltuvat tuulivoima alueet. Lisäksi osoitetaan ne tiedossa olevat vähintään 10 voimalaitosyksikön kokoiset tuulivoima alueet, jotka sijoittuvat selvityksen alueiden ulkopuolelle ja joista on olemassa riittävän tarkat hankekohtaiset suunnitelmat. Merkintä koskee arviolta noin aluetta. Tätä pienempien alueiden suunnittelu toteutetaan kuntakohtaisella kaavoituksella. Maakuntakaava mahdollistaa vaihtoehtoisia sijainteja suurille tuulivoimapuistoille. Puistojen vaikutukset ulottuvat selvästi laajemmalle alueelle kuin nolla vaihtoehdossa. Kaava ohjaa tuulivoimarakentamista edelleen suhteellisen isoihin ja harvoihin kohteisiin, jolloin kaavan vaikutukset ihmisiin ja ympäristöön ovat rajoittuneemmat kuin vaihtoehdossa 2. Vaihtoehto 1 mahdollistaa tuulivoiman tuotannon kasvattamisen pitkälle tulevaisuuteen. VE2 Maakuntakaavassa osoitetaan kaikki seudullisesti ja maakunnallisesti merkittävät vähintään kolmen voimalaitosyksikön ja sitä suuremmat keskitettyyn rakentamiseen soveltuvat tuulivoima alueet ja kohteet. Kaavaan tulisi vähintään 25 30, jopa 50 aluemerkintää. Ainoastaan 1 2 voimalaa käsittävien hankkeiden suunnittelu hoidetaan kuntakohtaisella kaavoituksella. Vaihtoehto 2 mahdollistaa lukuisten erikokoisten puistojen syntymisen laajasti eri puolille maakuntaa. Kaavan maisemalliset ja ympäristövaikutukset ovat suurimmat. Puistojen toteutuessa tuulivoimaloista tulee merkittävä osa eteläpohjalaista maisemaa. Puistoja sijoittuu runsaasti sekä luonnon että kulttuurimaisemiin. Vaihtoehdossa 2 voidaan käytännössä ottaa tuotantoon kaikki nykytietämyksellä teknis taloudellisesti hyödynnettävissä olevat tuulivoima alueet. Tuulivoimapuiston alue (tv 1 3) Kaikkia tuulivoima alueiden merkintöjä koskeva yleinen suunnittelumääräys: Tuulivoima alueiden suunnittelussa on otettava huomioon rakentamisen ja käytön aikaiset vaikutukset asutukseen, arvokkaisiin maisema alueisiin ja luonnonympäristöihin. Voimalat on sijoitettava niin, etteivät ne aiheuta merkittävää haittaa luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeille alueille eivätkä muille toiminnoille, kuten liikenteelle, teknisen huollon verkostoille, maa ja metsätaloudelle tai pohjavesille. Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee turvata lentoliikenteen ja puolustusvoimien toimintaedellytykset sekä ottaa huomioon puolustusvoimien toiminnasta, kuten 16

19 tutkajärjestelmistä, valvontasensoreista ja radioyhteyksien turvaamisesta, johtuvat rajoitteet. Tuulivoima alueiden liittämisessä sähköverkkoon on ensisijaisesti pyrittävä hyödyntämään olemassa olevia johtokäytäviä. Tuulivoimapuiston alue (tv 1) Merkinnän kuvaus: Merkinnällä osoitetaan tuulivoiman tuotantoon soveltuvat alueet. MRL:n 33 :n mukainen rakentamisrajoitus ei ole voimassa tuulivoima alueilla. Suunnittelumääräys: Tuulivoima alueiden yksityiskohtaisessa suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota alueella pesivään ja alueen yli muuttavaan linnustoon, kulttuuri ja luonnonmaisemaan sekä pohjaveteen kohdistuviin vaikutuksiin. Lisäksi kaavamerkintää koskee tv merkinnöille annettu yleinen suunnittelumääräys. Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue (luo) Merkinnän kuvaus: Merkinnällä osoitetaan kasvillisuus ja linnustoarvoiltaan merkittävä suoluontoalue, joka tulee ottaa huomioon tuulivoimatuotannon suunnittelussa. Suunnittelumääräys: Alueen ja sen lähiympäristön käyttöä suunniteltaessa on otettava huomioon merkinnän kohteena olevan suoluonnon kasvillisuus ja linnustoarvot, suoalueen vesitalous ja luontoarvojen säilymisen kannalta tarpeelliset ekologiset yhteydet. Voimajohto (z) Merkinnän kuvaus: Merkinnällä osoitetaan Etelä Pohjanmaan lainvoimaisen maakuntakaavan ( ) osoittamat voimalinjat sekä lainvoimaisessa vaihemaakuntakaavassa voimalinjojen yhteystarvemerkinnällä osoitetut, sittemmin toteutuneet voimalinjat. Alueella on voimassa MRL 33 mukainen rakentamisrajoitus. Yhteenveto kaavan Iinnustovaikutuksista (Maakuntakaavan linnustovaikutukset) ja johtopäätökset Maakuntakaavalla pyritään ohjaamaan vähintään seudullisesti merkittävien tuulivoimapuistojen sijaintia siten, ettei maakunnassa pesiville tai alueen yli muuttaville linnuille aiheudu merkittäviä haittavaikutuksia. Kaavan laadinnassa huomioidaan pesimäalueina ja muutonaikaisina levähdys ja ruokailualueina merkittävät alueet sekä muuttoreitit siltä osin, kun ne ovat tiedossa. Maakuntakaavan erityisvaatimuksena on arvioi 17

20 da maakunnan tuulivoima alueiden yhteisvaikutuksia. Jos kaikki maakuntakaavan osoittamat tuulivoimapuiston alueet toteutuvat täysimittaisina, tuulivoimaloihin ja liityntäjohtoihin törmää vuosittain arviolta noin 690 lintua. Jos oletetaan, että 60 % suunnitelluista alueista etenee toteutukseen seuraavien vuoden aikana, tuulipuistojen aiheuttama kuolleisuus on hieman yli 400 lintua vuodessa. Näitä tuloksia tarkasteltaessa on huomioitava, että kyse on hyvin karkeista arviolaskelmista ja tulokset ovat suuntaa antavia. Samaten uhanalaisten lintulajien osuus kokonaiskuolleisuudesta tulee olemaan suhteellisen pieni. Tutkimusten mukaan hiili ja ydinvoimaloiden aiheuttama lintukuolleisuus on tuuli voimapuistojen aiheuttamaa riskiä huomattavasti korkeampi, joten tuulivoimakaavan toteutuminen ei aiheuta muita energiantuotantoratkaisuja vakavampaa lintujen kuolleisuusriskiä. Maakuntakaavan osoittamat tuulivoimapuiston alueet sijoittuvat pääosin etäälle tiedossa olevista lintujen tärkeistä pesimäalueista. Tuulivoima alueet 7 ja 8 sijoittuvat sen verran lähelle lintujen maakunnallisesti tärkeää pesimäsuota, että hankkeiden valmistelussa on syytä kiinnittää huomiota alueiden linnustovaikutuksiin. Suupohjan alueella tuulivoima alueet 1 (Mustaisneva) ja 22 (Rajamäenkylä) sijaitsevat myös lintujen pesimäsoiden lähellä. Rajamäenkylän ongelma on, että pesimäsuo jää tuulivoima alueen keskelle. Nämäkin tuulivoimapuistot on todennäköisesti mahdollista toteuttaa aiheuttamatta seudullisesti merkittäviä vaikutuksia pesimälinnustoon, kunhan esimerkiksi lintujen saalistusreitit otetaan huomioon voimaloiden sijoittelussa. Maakuntakaavan osoittamat tuulivoima alueet eivät pääosin sijoitu lähelle valtakunnallisesti arvokkaita lintualueita (FINIBA alueita). Tuulivoima alue 19 (Paskoonharju) sijaitsee Suupohjan metsien FINIBA alueella, joka on laajojen, yhtenäisten, havupuuvaltaisten metsäalueiden kokonaisuus (ks. taulukko 4). Alueella tulee kiinnittää erityistä huomiota tuulivoimaloiden metsälintuihin aiheuttamiin vaikutuksiin. Kaavan tuulivoima alueita sijaitsee lähellä isojen lintujen muutonaikaisia kertymäalueita (levähtämis ja ruokailualueita) erityisesti Isojoen, Kauhajoen ja Kurikan kunnissa. Suomenselän alueella, maakunnan keski ja itäosissa, tuulivoimalat sijoittuvat etäälle lintujen muutonaikaisista kertymäalueista. Puistojen tarkemmassa suunnittelussa tulee erityistä huomiota kiinnittää maakunnan kautta muuttavien metsähanhien törmäyskuolleisuuteen. Kaavan osoittamista 24 tuulivoima alueesta on joka toiselle 18

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 18/2014

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 18/2014 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 18/2014 KOKOUSAIKA 30.12.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 204 205 206 207 208 209 85

Lisätiedot

HUMPPILA-URJALAN TUULIVOIMAPUISTO OSAYLEISKAAVA

HUMPPILA-URJALAN TUULIVOIMAPUISTO OSAYLEISKAAVA HUMPPILA-URJALAN TUULIVOIMAPUISTO OSAYLEISKAAVA MIKSI TUULIVOIMAKAAVA? Tuulivoimalaitos tarvitsee rakennusluvan, jonka myöntämisen edellytyksenä on ensisijaisesti voimassa oleva oikeusvaikutteinen maankäytön

Lisätiedot

SATAKUNTALIITTO SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1. Tuulivoimatuotannolle parhaiten soveltuvat alueet

SATAKUNTALIITTO SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1. Tuulivoimatuotannolle parhaiten soveltuvat alueet SATAKUNTALIITTO SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Tuulivoimatuotannolle parhaiten soveltuvat alueet Ehdotusvaihe 2012 Kaavamerkinnät ja määräykset 10092012 MAAKUNTAKAAVATOIMIKUNTA 10.9.2012 Satakunnan vaihemaakuntakaava

Lisätiedot

Tuulivoimakaavoitus Kymenlaaksossa. 3.10.2013 Lotta Vuorinen

Tuulivoimakaavoitus Kymenlaaksossa. 3.10.2013 Lotta Vuorinen Tuulivoimakaavoitus Kymenlaaksossa 3.10.2013 Lotta Vuorinen Tuulivoiman maakuntakaavoitus 11.10.2013 Mitä maakuntakaavoitus on? Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma alueiden käytöstä maakunnassa

Lisätiedot

Kaavamerkinnät ja -määräykset

Kaavamerkinnät ja -määräykset SATAKUNTALIITTO SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet Kaavamerkinnät ja -määräykset Satakunnan vaihemaakuntakaavan 1 kaavamerkinnät ja määräykset ovat

Lisätiedot

Kainuun tuulivoimamaakuntakaava

Kainuun tuulivoimamaakuntakaava Kainuun tuulivoimamaakuntakaava Maakuntakaavamerkinnät ja -määräykset Ehdotus MH 25.8.2015 Maakuntakaavaehdotus MH 25.8.2015 2 Julkaisija: Kauppakatu 1 87100 KAJAANI Puh. (08) 615 541 Faksi (08) 6155 4260

Lisätiedot

Kaavamerkinnät ja -määräykset 25.11.2013. SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet SATAKUNTALIITTO

Kaavamerkinnät ja -määräykset 25.11.2013. SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet SATAKUNTALIITTO SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet Kaavamerkinnät ja -määräykset 25.11.2013 SATAKUNTALIITTO ALUEIDEN KÄYTTÖ 2 SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti

Lisätiedot

Turvetuotanto, suoluonto ja tuulivoima maakuntakaavoituksessa. Petteri Katajisto Yli-insinööri 3. Vaihemaakuntakaavaseminaari 2.3.

Turvetuotanto, suoluonto ja tuulivoima maakuntakaavoituksessa. Petteri Katajisto Yli-insinööri 3. Vaihemaakuntakaavaseminaari 2.3. Turvetuotanto, suoluonto ja tuulivoima maakuntakaavoituksessa Petteri Katajisto Yli-insinööri 3. Vaihemaakuntakaavaseminaari 2.3.2012 Alueidenkäytön suunnittelun tavoitteet (maankäyttö- ja rakennuslaki

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointi maakuntakaavoituksessa

Ympäristövaikutusten arviointi maakuntakaavoituksessa Ympäristövaikutusten arviointi maakuntakaavoituksessa Kaavoituksen ajankohtaispäivä, Turku Anne Savola Ympäristöasiantuntija Satakuntaliitto 5.6.2014 Maakuntakaava & vaikutusten arviointi MRL 1 MRL 9 MRA

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2016

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2016 KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2016 23.11.2016 1 / 8 Maakuntakaavoitus Maakuntakaava on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 132/1999) mukainen pitkän aikavälin yleispiirteinen suunnitelma maakunnan yhdyskuntarakenteesta

Lisätiedot

Ilmajoki, tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaava

Ilmajoki, tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaava Ilmajoki, tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaava Kaavaselostus ALUSTAVA LUONNOS Kaava-alueen sijainti Tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaavan suunnittelualue on koko kunta. Vaiheyleiskaavassa osoitetaan tuulivoima-alueet

Lisätiedot

KAINUUN TUULIVOIMAMAA- KUNTAKAAVA

KAINUUN TUULIVOIMAMAA- KUNTAKAAVA KAINUUN TUULIVOIMAMAA- KUNTAKAAVA Kaavamerkinnät ja - määräykset, luonnos 30.6.2014 Julkaisija: Kainuun Liitto Kauppakatu 1 87100 Kajaani Puh. 08 6155 41 / vaihde Faksi: 08 6155 4260 kainuunliitto@kainuu.fi

Lisätiedot

Lausunnon antaja Lausunnossa esitetty Vastine Fingrid Oy - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta

Lausunnon antaja Lausunnossa esitetty Vastine Fingrid Oy - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta Lausunnon antaja Lausunnossa esitetty Vastine Fingrid Oy - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta - Tiedotus kaavan etenemisestä Fingrid Oyj / Mika Penttilä. Trafi - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta Ilmatieteen

Lisätiedot

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA?

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? 2 maakuntakaavoitus on suunnittelua, jolla päätetään maakunnan tai useamman kunnan suuret maankäytön linjaukset. Kaava on kartta tulevaisuuteen Kaavoituksella ohjataan jokaisen arkeen

Lisätiedot

Katsaus maakuntakaavoituksen. Maisema-analyysin kurssi Aalto-yliopisto 30.11.2015

Katsaus maakuntakaavoituksen. Maisema-analyysin kurssi Aalto-yliopisto 30.11.2015 Katsaus maakuntakaavoituksen maailmaan Maisema-analyysin kurssi Aalto-yliopisto 30.11.2015 Iltapäivän sisältö Mikä on Uudenmaan liitto? Entä maakuntakaava? Maakunta-arkkitehti Kristiina Rinkinen Maisema-arkkitehdin

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 23.1.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtö-

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO KITTILÄN KUNTA Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 1 18.10.2010 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 1 (Tiealueet ja kevyen liikenteen väylä) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 (5) MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA ASEMKAAVAN MUUTOS KOSKEE 11. KAUPUNGINOSAN KORTTELIA 1101 Kunnan kaavatunnus:

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUKSEN LAUSUNTO KOPSA III:n TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA

POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUKSEN LAUSUNTO KOPSA III:n TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA LAUSUNTO POPELY/4343/2015 Pohjois-Pohjanmaa 1.7.2016 Raahen kaupunki Kaupunginhallitus Raahen kaupungin kirjaamo (sähköinen) Lausuntopyyntönne 4.3.2016 POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUKSEN LAUSUNTO KOPSA III:n

Lisätiedot

ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA IIN KUNTA ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Sisällysluettelo 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus... 1 2 Suunnittelualue... 1 3 Suunnittelutehtävän

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014. viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014. viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014 viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen Pyhäjärven kaupunginvaltuusto hyväksynyt..2014 KAAVOITUSKATSAUS 2014 1.5.2014 Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaisesti

Lisätiedot

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA?

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? ETELÄ-KARJALAN LIITTO ALUESUUNNITTELU 2017 ARTO HÄMÄLÄINEN MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? Kaavoituksella ohjataan hyvin arkisia asioita, joita ei välttämättä edes tule ajatelleeksi. Kuten

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ 2016 Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Suomun matkailukeskuksessa

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2015

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2015 KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2015 2.6.2015 1 / 8 Maakuntakaavoitus Maakuntakaava on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 132/1999) mukainen pitkän aikavälin yleispiirteinen suunnitelma maakunnan yhdyskuntarakenteesta

Lisätiedot

Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 Valmisteluvaihe. Seudulliset yleisötilaisuudet

Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 Valmisteluvaihe. Seudulliset yleisötilaisuudet Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 Valmisteluvaihe Seudulliset yleisötilaisuudet KAAVOITUSMENETTELY MAAKUNTAKAAVA (MRL 19 Maakunnan liiton tehtävät, MRL 25 Maakunnan suunnittelun tehtävät, MRL 26 Maakunnan

Lisätiedot

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti.

Lisätiedot

SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3

SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3 SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) SIMON KUNTA

Lisätiedot

OSALLISTUMINEN MAANKÄYTÖN

OSALLISTUMINEN MAANKÄYTÖN OSALLISTUMINEN MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUUN KEURUU 18.4.2012 Ritva Schiestl Ympäristölakimies Ritva Schiestl 19.4.2012 Osallistuminen ja vaikuttaminen perustuslain mukaan Kansanvaltaisuus Kansanvaltaan sisältyy

Lisätiedot

Ohjausvaikutus alueiden käytön suunnitteluun (MRL 32.1 ja 32.3 )

Ohjausvaikutus alueiden käytön suunnitteluun (MRL 32.1 ja 32.3 ) Maakuntakaavan oikeusvaikutukset, Keski-Suomen liitto 1.6.2004 Jukka Reinikainen, YM MAAKUNTAKAAVAN OIKEUSVAIKUTUKSET Ohjausvaikutus alueiden käytön suunnitteluun (MRL 32.1 ja 32.3 ) Viranomaisvaikutus

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän asemakaavamuutos (Ylä-Kittilän niitty) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.12.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Levin asemakaava ja asemakaavamuutos (Ounasrannan sähköasema)

Levin asemakaava ja asemakaavamuutos (Ounasrannan sähköasema) KITTILÄN KUNTA 1 Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 7.12.2012 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Levin asemakaava ja asemakaavamuutos (Ounasrannan sähköasema) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.12.2012

Lisätiedot

Sivu 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu

Sivu 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu Sivu 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 12.9.2016 TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu Sivu 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee

Lisätiedot

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAAVIN KUNTA Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23617 Kaavaselostus 1 (2) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 8.5.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen

Lisätiedot

Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 (korttelit sekä Ounasjoentien länsipuoli)

Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 (korttelit sekä Ounasjoentien länsipuoli) KITTILÄN KUNTA Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 1 1.11.2010 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 (korttelit 1000 1035 sekä Ounasjoentien länsipuoli) Osallistumis-

Lisätiedot

Uudenmaan liitto. Riitta Murto-Laitinen Aluesuunnittelusta vastaava johtaja. Uudenmaan liitto Nylands förbund

Uudenmaan liitto. Riitta Murto-Laitinen Aluesuunnittelusta vastaava johtaja. Uudenmaan liitto Nylands förbund 1 Uudenmaan liitto Riitta Murto-Laitinen Aluesuunnittelusta vastaava johtaja Ampumaradat ja kaavoitusprosessi CASE-metropolialue Ampumaratojen tulevaisuus seminaari, 5.3.2010 Johtaja Riitta Murto-Laitinen,

Lisätiedot

Tuulivoima kaavoituksessa. Tuulivoima.laisuus Lai.la, 28.11.2013 Aleksis Klap

Tuulivoima kaavoituksessa. Tuulivoima.laisuus Lai.la, 28.11.2013 Aleksis Klap Tuulivoima kaavoituksessa Tuulivoima.laisuus Lai.la, 28.11.2013 Aleksis Klap MITÄ SELVITETÄÄN Valtakunnalliset alueidenkäyhö- tavoiheet MaankäyHö- ja rakennuslaki EU:n säädökset Strategiat ja ohjelmat

Lisätiedot

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi

Lisätiedot

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LEPPÄVIRRAN KUNTA Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen Kaavaselostus, ehdotus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20689 Kaavaselostus, ehdotus 1

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.4.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 3.12.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN TUULIVOIMASEMINAARI

POHJOIS-KARJALAN TUULIVOIMASEMINAARI POHJOIS-KARJALAN TUULIVOIMASEMINAARI Maankäytölliset edellytykset tuulivoimapuistoille Pasi Pitkänen 25.2.2011 Lähtökohtia - valtakunnallisesti: Tarkistetut (2008) valtakunnalliset alueidenkäytön tavoitteet

Lisätiedot

Turvetuotanto ja suoluonnonsuojelu maakuntakaavoituksessa

Turvetuotanto ja suoluonnonsuojelu maakuntakaavoituksessa Turvetuotanto ja suoluonnonsuojelu maakuntakaavoituksessa Etelä-Pohjanmaan vaihemaakuntakaava III Markus Erkkilä 11/2014 Esityksen sisältö Maakuntakaavoitus yleisesti Maakuntakaavatilanne Etelä Pohjanmaalla

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO LIITE 2

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO LIITE 2 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Levin teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.10.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö-

Lisätiedot

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos KITTILÄN KUNTA KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.10.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 1 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

Sahantien asemakaavan muutos

Sahantien asemakaavan muutos JUUPAJOEN KUNTA Sahantien asemakaavan muutos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 9.12.2016 P26375P001 1 (5) 9.12.2016 Liite 2 Sisällysluettelo 1 n tarkoitus... 2 2 Suunnittelualue... 2 3 Suunnittelun tavoitteet...

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Taalojärven rinteen asemakaava (Seita) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Taalojärven rinteen asemakaava (Seita) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Taalojärven rinteen asemakaava (Seita) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 30.11.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Karkkilan kaupungin lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta

Karkkilan kaupungin lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta Ympäristölautakunta 20 05.03.2015 Karkkilan kaupungin lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta Ympäristölautakunta 05.03.2015 20 Esittelijä: vs. tekninen johtaja Nicole Ahtokivi Valmistelija

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.4.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavan muutos ja -laajennus 16. kaupunginosan korttelin 6285 tontti 2 sekä viereinen asemakaavaton alue, Nikkarinkuja 5 Ilmakuva suunnittelualueesta Pictometry,

Lisätiedot

Kemiönsaaren kunnan Kemiön taajaman keskustan alueelle laaditaan oikeusvaikutteinen osayleiskaava.

Kemiönsaaren kunnan Kemiön taajaman keskustan alueelle laaditaan oikeusvaikutteinen osayleiskaava. KEMIÖNSAARI KEMIÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Suunnittelualue ja kaavan tarkoitus Kemiönsaaren kunnan Kemiön taajaman keskustan alueelle laaditaan oikeusvaikutteinen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA 272-430- 15-47 Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Kaavaprosessi ja kaavojen käsittely Kolarin kunnassa

Kaavaprosessi ja kaavojen käsittely Kolarin kunnassa Kaavaprosessi ja kaavojen käsittely Kolarin kunnassa Maankäyttöinsinööri Kullervo Lauri Maankäyttö- ja rakennuslain tavoite Lain tavoitteena on järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että siinä

Lisätiedot

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.3.2017 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen Kunnanhallituksen 61 02.10.2014 Kunnanhallituksen 82 04.12.2014 Kunnanhallituksen 23 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 09.06.2015 Kunnanvaltuusto 36 17.06.2015 Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen

Lisätiedot

VANHANKYLÄN LIIKEALUEEN MUUTOS Asemakaavan muutos. kaava nro 485 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA

VANHANKYLÄN LIIKEALUEEN MUUTOS Asemakaavan muutos. kaava nro 485 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 12.10.2015 VANHANKYLÄN LIIKEALUEEN MUUTOS Asemakaavan muutos kaava nro 485 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k

Lisätiedot

Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava

Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava Ymp.ltk 14.4.2015 / 26 Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava Asemakaava koskee Kalman kylän osaa kiinteistöstä (6:13) sekä lähiympäristöä. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.4.2014

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Akanrovan asemakaavan muutos ja laajennus (korttelit , ja 1068) II- vaihe

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Akanrovan asemakaavan muutos ja laajennus (korttelit , ja 1068) II- vaihe 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan asemakaavan muutos ja laajennus (korttelit 1000 1038, 1041 1046 ja 1068) II- vaihe Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 15.3.2017 Ilmakuva Maanmittauslaitos

Lisätiedot

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA?

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? 2 MAAKUNTAKAAVOITUS on suunnittelua, jolla päätetään maakunnan tai useamman kunnan suuret maankäytön linjaukset. KAAVA ON KARTTA TULEVAISUUTEEN Kaavoituksella ohjataan jokaisen arkeen

Lisätiedot

Salla Sallatunturin asemakaava Pan Parks Poropuisto alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Salla Sallatunturin asemakaava Pan Parks Poropuisto alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Salla Sallatunturin asemakaava Pan Parks Poropuisto alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 09.07.2009 Sallan kunta Seitap Oy 2009 Seitap Oy Osallistumis-

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

Kirkonkylän osayleiskaava

Kirkonkylän osayleiskaava Kirkonkylän osayleiskaava Yleiskaavapäällikkö Anita Pihala 8.6.2016 1 Osayleiskaavatyö alkaa... Miksi? Kirkonkylän kehittämistä varten laaditaan osayleiskaava, jossa ratkaistaan alueen maankäytölliset

Lisätiedot

KEMIÖNSAARI KEMIÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

KEMIÖNSAARI KEMIÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KEMIÖNSAARI KEMIÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Suunnittelualue ja kaavan tarkoitus Kemiönsaaren kunnan Kemiön taajaman keskustan alueelle laaditaan oikeusvaikutteinen

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan muistutus Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta

Kirkkonummen kunnan muistutus Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta Yhdyskuntatekniikan lautakunta 87 17.11.2016 Kunnanhallitus 395 05.12.2016 Kirkkonummen kunnan muistutus Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta 999/10.02.00/2013 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 17.11.2016

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Työ: 26016. Turku, 4.1.2013

EURAJOEN KUNTA. Työ: 26016. Turku, 4.1.2013 EURAJOEN KUNTA Hirveläntien Peräpellontien alueen asemakaava ja asemakaavan muutos (Peräpellontien katualue) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26016 Turku, 4.1.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

Karkkilan kaupungin lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta

Karkkilan kaupungin lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta Ympäristölautakunta 20 05.03.2015 Kaupunginhallitus 65 23.03.2015 Karkkilan kaupungin lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta 14/10.02.00/2014 Ympäristölautakunta 05.03.2015 20 Esittelijä:

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA 4.4.2016 LEMIN KUNTA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma I SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 2 SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA / RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN KUNTA / RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSA KOIVULA 172-413-1-45 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Ote rantaosayleiskaavakartasta, kaavamuutosalueella punainen rajaus SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

Maakuntakaavat merialueilla. VELMU-seminaari Anne Savola Ympäristösuunnittelija, Satakuntaliitto

Maakuntakaavat merialueilla. VELMU-seminaari Anne Savola Ympäristösuunnittelija, Satakuntaliitto Maakuntakaavat merialueilla VELMU-seminaari 15.4.2010 Anne Savola Ympäristösuunnittelija, Satakuntaliitto Maakunnan liiton tehtävät Lakisääteinen kuntayhtymä Alueiden kehittämisviranomainen ja maakunnan

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2014

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2014 KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2014 12.8.2014 1 / 8 Maakuntakaavoitus Maakuntakaava on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 132/1999) mukainen pitkän aikavälin yleispiirteinen suunnitelma maakunnan yhdyskuntarakenteesta

Lisätiedot

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80 INARIN KUNTA Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 15.2.2017 Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 14.3.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto SEPÄNKYLÄ Asemakaavan muutos kortteleissa 17 18

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto SEPÄNKYLÄ Asemakaavan muutos kortteleissa 17 18 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 27.5.2016 SEPÄNKYLÄ Asemakaavan muutos kortteleissa 17 18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee riittävän

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 21.10.2014

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 21.10.2014 1(7) VESANNON KUNTA OINASKYLÄN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 21.10.2014 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 63 :n mukaan

Lisätiedot

OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A

OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A SÄKYLÄN KUNTA SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄIVÄYS: 16.12.2013, TARK. 9.4.2014, 30.11.2015 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2016

Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2016 1 Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2016 Hyväksytty: Valtuusto 29.11.2016 97 2 1. Yleistä kaavoituskatsauksesta Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) sekä maankäyttö- ja rakennusasetus (MRA) säätelevät kaavoitusta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, 10-405-23-89 Kuusikallio Maankäyttö- ja rakennuslain 63 1 momentin mukaan kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) KITTILÄN KUNTA, 2. KUNNANOSA, LEVI Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2(7) 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan

Lisätiedot

YLIVIESKAN ALPUMINKANKAAN OSAYLEISKAAVA

YLIVIESKAN ALPUMINKANKAAN OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A YLIVIESKAN KAUPUNKI YLIVIESKAN ALPUMINKANKAAN OSAYLEISKAAVA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 7.1.2015 P22715 Ehdotusvaiheen palaute ja kaavan laatijan vastine 1 (39)

Lisätiedot

SAVITAIPALEEN KUNTA KUOLIMON YLEISKAAVAN MUUTOKSET Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAVITAIPALEEN KUNTA KUOLIMON YLEISKAAVAN MUUTOKSET Osallistumis- ja arviointisuunnitelma SAVITAIPALEEN KUNTA KUOLIMON YLEISKAAVAN MUUTOKSET 2016 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 29.9.2016 Savitaipaleen kunta Osallistumis- ja arviointisuunnitelma I SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 SUUNNITTELUALUE...

Lisätiedot

TIEDON SIIRTYMINEN YMPÄRISTÖPÄÄTÖKSENTEOSSA

TIEDON SIIRTYMINEN YMPÄRISTÖPÄÄTÖKSENTEOSSA TIEDON SIIRTYMINEN YMPÄRISTÖPÄÄTÖKSENTEOSSA ASIANTUNTIJATYÖPAJA ARKTINEN KESKUS 18.3.2011 Riitta Lönnström Suunnittelujohtaja Lapin liitto Maakuntakaavan tehtävät MRL 25 Maakuntakaavassa esitetään alueidenkäytön

Lisätiedot

Korttelin 4001 asemakaava

Korttelin 4001 asemakaava Korttelin 4001 asemakaava Kiteen kaupunki 25.10.2017 2 (6) 25.10.2017 Korttelin 4001 asemakaava SISÄLTÖ SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 3 SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS JA RAJAUS... 3 SELVITYKSET...

Lisätiedot

Maisemat maakuntakaavoituksessa

Maisemat maakuntakaavoituksessa Maisemat maakuntakaavoituksessa Maankäyttö- ja rakennuslain arviointiin liittyvä työpaja 26.11.2012 Ympäristöministeriö Marja Mäntynen Oikeudellinen perusta Maakunnan suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 15.8.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Kauttua 406 KORTTELI 658 TONTTI 3 KIINTEISTÖT 2:574 (osa) 2:261 Kaavan laatija

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6)

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6) 1(6) KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu 30.1.2007 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) tarkoitus on määritelty Maankäyttö-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Aloite on Kokkolan kaupungin. Työ liittyy

Lisätiedot

SELKÄIMEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012

SELKÄIMEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 J O K I O I N E N SELKÄIMEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Va. kunnanjohtajan ehdotus:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Va. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus 77 16.02.2009 Kunnanhallitus 243 12.10.2009 Kunnanhallitus 270 23.11.2009 Kunnanhallitus 5 11.01.2010 Kunnanvaltuusto 4 17.02.2010 SAUKKOVAARAN LAKIALUEEN ASEMAKAAVA 101/10/2009 KHALL 77

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OAS 1 (6) TURUNKANKAAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 7.2.2014 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot