YHTEISVOIMIN KOTONA ikääntyneiden kotiin annettavien palvelujen ja kuntoutuksen kehittäminen VIESTINTÄSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YHTEISVOIMIN KOTONA ikääntyneiden kotiin annettavien palvelujen ja kuntoutuksen kehittäminen VIESTINTÄSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 1(8) YHTEISVOIMIN KOTONA ikääntyneiden kotiin annettavien palvelujen ja kuntoutuksen kehittäminen VIESTINTÄSUUNNITELMA Hyväksytty ohjausryhmän kokouksessa

2 2(8) SISÄLLYSLUETTELO 1. Yhteisvoimin kotona -hanke ja sen tavoitteet Hankkeen viestinnän tavoitteet Viestinnän keskeiset sidosryhmät Viestinnän toimintaperiaatteet Sisäinen viestintä Ulkoinen viestintä Viestinnän visuaalinen ilme Viestinnän resursointi, vastuu, organisointi, seuranta ja arviointi... 8 LIITTEET Kehittämisosioiden viestintäsuunnitelmat... 8

3 3(8) 1. Yhteisvoimin kotona -hanke ja sen tavoitteet Yhteisvoimin kotona -hankkeen päämääränä on, että ihmiset voivat iästään tai kunnostaan riippumatta elää koko elämänsä kotona. Päätavoitteena on ennakoinnin ja oikea-aikaisten palvelujen kehittäminen. Hankkeen kohderyhmänä ovat kuntoutusta ja kotiin annettavia palveluja tarvitsevat ikääntyneet ja heidän omaisensa. Tarkoituksena on, että hankkeen päättyessä hankkeeseen osallistuvilla kunnilla on yhtenäiset kuntoutus- ja kotiin annettavien palveluiden ketjut ja menetelmät, ja organisaatiot osaavat tehdä verkostoitunutta yhteistyötä. Hankekokonaisuudelle on asetettu kaksi pääteemaa, jotka koskevat kaikkia hankkeen toimenpiteitä ja tavoitteita: - Moniammatillisen arviointiosaamisen kehittäminen - Yhtenäisten kuntoutusketjujen kehittäminen Yhteisvoimin kotona -hanke on Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallinnoima. Hankkeen rahoittajana on Sosiaali- ja terveysministeriön Kaste-ohjelma ja hanke toteutetaan Hanke on jaettu kuuteen alueelliseen osakokonaisuuteen, jotka kaikki toteuttavat hankkeessa omia kehittämisosioitaan. Nämä hankkeessa mukana olevat kunnat ja kuntayhtymät ovat Satakunnan sairaanhoitopiirin lisäksi Huittinen, Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä ja sen jäsenkunnat (Eurajoki, Harjavalta, Kokemäki, Luvia, Nakkila), Parainen, Perusturvakuntayhtymä Akseli (Masku, Mynämäki, Nousiainen) ja Pohjois-Satakunnan peruspalvelu-liikelaitoskuntayhtymä PoSa (Honkajoki, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Pomarkku, Siikainen). 2. Hankkeen viestinnän tavoitteet Viestintä on tärkeä osa hankkeen toimintaa, se on yksi tulosten saavuttamisen perusedellytyksistä. Viestinnästä on hyötyä kaikille hankkeessa toimiville osallistujille. Hyvin suunniteltu ja toteutettu viestintä auttaa ja nopeuttaa hankkeen käynnistymistä, parantaa näkyvyyttä ja tunnettavuutta, edistää luotujen toimintamallien ja hyvien käytäntöjen levittämistä.( Cimo, Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyönkeskus 2013). Hyvin toimiva viestintä on hankkeille mahdollisuus ja velvollisuus, tarve ja oikeus (Hankeviestinnän opas, Turun ammattikorkeakoulun projektitietokanta 2014). Yhteisvoimin kotona -hankkeen työtavat ovat vahvasti yhteistoiminnallisia ja verkostomaisia. Toteutuksessa ovat mukana ne työntekijät ja myös asiakkaiden edustajat, joita uudet toimintatavat tulevat koskemaan. Hanke sisältää jo itsessään toiminnan levittämistä, koska hankkeessa toimivat asiakastyötä tekevä moniammatillinen henkilöstö, sekä kolmannen sektorin ammattilaiset ottavat käyttöön jo kehitettyjä hyväksi havaittuja toimintatapoja. Yhteisvoimin kotona ja Pois syrjästä hanke ovat käynnistyneet yhtä aikaa ja näiden molempien hankkeiden organisointiin ja toimeenpanoon liittyviä tehtäviä voidaan osin suunnitella ja toteuttaa yhtenevin periaattein, ja viestinnän suunnittelu kuuluu tällaisiin tehtäviin. Hankesuunnitelmassa todetaan viestinnän osalta seuraavaa:

4 4(8) Hankkeen etenemisestä tiedotetaan aktiivisesti hyödyntäen eri kanavia. Tuloksia levitetään koko hankkeen ajan sekä kirjallisesti, sähköpostitse ja erilaisten tapahtumien kautta. Hankkeessa eri toimijoita kootaan yhteen siten, että kokemusten jakaminen on mahdollista. Tälläkin tavalla saadaan eri alueilla luotuja hyviä käytäntöjä leviämään. Tärkein tiedon levittämisen kanava on hankkeen kotisivut, jota kautta hankkeen toimenpiteet ovat otettavissa käyttöön valtakunnallisesti. Tiedottamisessa huomioidaan erityisesti ikääntyneen oma osallisuus, joka toteutuu myös niin, että he osallistuvat aktiivisesti hankkeen suunnitteluun ja toteutukseen. Näkyvyyttä hankkeelle ja sen tuloksille saadaan pitämällä tiedotustilaisuuksia kohderyhmään kuuluville joissa kohderyhmään kuuluvat ovat itse mukana esittelemässä hankkeen toimintaa. Satakunnan sairaanhoitopiirin viestintäohjeen mukaisesti sairaanhoitopiirissä toteutetaan aktiivisen tiedottamisen periaatetta. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että tiedottamisen tavoitteena on avoimen ja tiedotusystävällisen ilmapiirin luominen sairaanhoitopiiriin. Yhteisvoimin kotona -hankkeen viestintä ja sen tavoitteet pohjaavat siihen, että ikääntyneitä arvostetaan. Heidän kokemuksiaan, osaamistaan ja mielipiteitään tarvitaan ja halutaan kuulla palvelujen kehittämisessä. Viestinnällä pyritään luomaan myönteistä ihmiskuvaa ikääntyneistä sekä kehittämään tulevaisuuden palvelurakenteita käyttäjiä, kansalaisjärjestöjä ja vapaaehtoistyötä arvostaen. Yhteisvoimin kotona -hankkeen viestintäsuunnitelma tarkistetaan ja päivitetään säännöllisesti. 3. Viestinnän keskeiset sidosryhmät Sidosryhmätyö on tärkeää hankkeen tavoitteita toteutettaessa. Suurelle osalle sidosryhmistä on tehtäviä myös hankkeen toteuttamisessa. Hankesuunnitelmassa on lueteltu hankkeen sidosryhmät. Keskeisiä sidosryhmiä ovat: - hankkeessa mukana olevat kunnat ja kansanterveystyön kuntayhtymät ja näiden sisäiset viestintäkanavat - Satakunnan sairaanhoitopiiri ja sen tiedotusvastaavat (KESTI) - Terveyden ja hyvinvoinnin laitos - Sosiaali- ja terveysministeriö - Lounais-Suomen aluehallintovirasto - Yliopistot, ammattikorkeakoulut ja muut oppilaitokset - Osaamiskeskukset - Suomen Kuntaliitto - Sosiaali- ja terveysalan järjestöt - Muun alan järjestöt - Ikäihmisiä tukevat järjestöt - Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestöt - Media - Ikääntyneet ja heidän omaisensa

5 5(8) 4. Viestinnän toimintaperiaatteet Hankkeen viestinnän keskeisenä tavoitteena ja tehtävänä on tiedottaa hankkeen ja sen kehittämisosioiden etenemisestä sekä hanketoiminnan tuloksista. Pääasiallisin tiedottamisen kanava on hankkeen kotisivut Sairaanhoitopiirin -sivustolla. Teknisestä toteutuksesta vastaa sairaanhoitopiiri ja projektisihteeri huolehtii tiedon ajantasaisuudesta. Kehittämisosioiden on myös mahdollista saada linkki omille kotisivuilleen. Hankkeen aikana kartoitetaan mahdollisuuksia siirtää hyväksi havaittujen mallien siirtämiseksi koko hankealueen käyttöön esimerkiksi sähköisen viestinnän avulla. Hanke osallistuu Kaste-ohjelman verkostoihin sekä THL:n ja Kuntaliiton Innokylä -hankkeen toimintaan. Sidosryhmiä tiedotetaan hankkeen ajankohtaisista asioista sähköisen uutiskirjeen välityksellä, minkä lisäksi hyödynnetään säännöllisesti ilmestyvää Länsi-Suomen Kasteuutiskirjettä ja muita paikallisia tiedotusvälineitä. Oppilaitoksille tarjotaan mahdollisuutta hyödyntää hankkeessa tuotettuja toimintamalleja osana perus- ja täydennyskoulutustaan. Näin toimimalla edistetään koulutuksen työelämälähtöisyyttä ja vahvistetaan oppilaitosten ja työelämän välistä yhteistoimintaa. Kun opiskelijat harjoittelunsa aikana osallistuvat erilaisiin toimintoihin hankkeessa, he samalla levittävät tietoa kokemuksistaan ja hankkeessa saavutetuista tuloksista eteenpäin. Alan opiskelijoiden kompetenssi, ammattiin sosiaalistuminen ja pätevöityminen kehittyvät hankeaikana saatujen oppimiskokemusten ansiosta. Hankkeen etenemisestä tiedotetaan aktiivisesti eri kanavien kautta ja käytäntöjä levitetään koko hankkeen ajan mm. seuraavilla tavoilla: - Tiedon jakaminen olemassa olevista hyvistä käytännöistä hankealueella (käytäntöjen kuvaaminen ja dokumentointi, rakenteisiin liittyvien kokemusten jakaminen). - Hankkeen kehittämisosioiden välinen yhteistyö (käytännön toimintatapojen siirtäminen). - Yhteiset seminaarit ja koulutukset. - Yhteiset kehittämisosiot ja toimenpiteiden yhteensovittaminen eri kunnissa. - Asiantuntijoiden välinen yhteistyö. - Tiedottaminen internet-sivuilla. - Alueiden oma sisäinen viestintä. - Viestintä STM:n ja THL:n kanssa (kansallinen levittäminen). - Erilliset tiedotustilaisuudet. 4.1 Sisäinen viestintä Hankealueen ohjaus- ja tukiryhmien sekä kehittämisosioiden keskinäisen viestinnän kanavia ovat yhteiset kokoukset ja palaverit, sähköposti, sairaanhoitopiirin verkkosivuilla olevat hankkeen Kastesivut, koulutustilaisuudet sekä vapaa keskustelu. Kokouksista laadittavat muistiot ja muut hankkeeseen liittyvät dokumentit kootaan Satakunnan sairaanhoitopiirin internet -sivustolle, missä ne ovat avoimesti nähtävillä hankkeen kotisivulla. Kehittämisosioiden käyttöön tulee näiltä sivuilta

6 6(8) löytymään kaikki mahdollinen hanketyötä koskeva materiaali sekä linkit hanketyön sisältöä kehittäville tms. muiden toimijoiden sivustoille. Hankkeen projektipäällikkö ja projektisihteeri vastaavat omaan tehtäväalueeseen kuuluvien asioiden tiedottamisesta; yleishallintoon, talouteen ja hankekokonaisuuksiin liittyvistä asioita sopimuksen mukaisesti ja kunkin kehittämisosion ja siihen liittyvien kehitystehtävien tiedottamisesta yhteistyössä kehittämisosioiden hanketyöntekijöiden kanssa. Jokainen hanketyöskentelyyn osallistuva on tärkeä informaatiokanava omalle organisaatiolleen. Sopivia viestintäfoorumeita ovat esimerkiksi kehittämisosioiden organisaatioiden intranet-sivustot, mahdolliset henkilöstölehdet sekä kehittämispäivät ja muut yhteiset tilaisuudet. 4.2 Ulkoinen viestintä Viestintää toteutetaan suunnitelmallisesti eri kohderyhmien tarpeet huomioon ottaen. Toteutuksessa voidaan käyttää monia eri välineitä ja keinoja. Ulkoisen viestinnän keinoja ja kanavia ovat muun muassa internet-sivusto, sähköiset uutiskirjeet, mediatiedotteet sekä erilaiset esitteet ja julkaisut. Hankkeessa seurataan sosiaalisen median työkalujen kehitystä ja arvioidaan näiden toimivuutta hankkeen viestinnän edistämisessä. Kehittämisosiot ovat myös yhteydessä paikallislehtiin, kun hankkeen toiminnasta ja tuloksista saadaan aikaan tiedotusvälineitä kiinnostavia aiheita. Paikallisella tasolla keskeisiä hankkeen toiminnasta ja tuotoksista tietoa tarvitsevia tahoja ovat poliittiset päättäjät. Rahoittajatahot, kunnat sekä sosiaali- ja terveysministeriö ja aluehallintovirasto tarvitsevat ajantasaista tietoa hankkeen etenemisestä ja tuloksista. Hankkeen aikana tapahtuva ulkoinen viestintä arkistoidaan. Kotimaisiin konferensseihin, messuihin ja näyttelyihin hanke pyrkii osallistumaan aktiivisesti. Hanke järjestää perinteisen aloitus- sekä erillisen päätösseminaarin. Lehdistö-/tiedotustilaisuuksia järjestetään tarpeen mukaan hankkeessa saavutetuista tuloksista tiedottamiseen ja median mielenkiinnon ylläpitämiseksi. Hanketta tullaan esittelemään ammatillisissa seminaareissa ja tuloksista kirjoitetaan ammatillisiin lehtiin. Innokylän sivuille tuotetaan STM:n rahoituspäätöksen vaatimuksen mukaisesti sekä kehittämistyön tulosten että hanketyön kuvauksia. 5. Viestinnän visuaalinen ilme Yhteisvoimin kotona hankkeen viestintä noudattaa sekä omaansa että ministeriössä KASTE - hankkeille laadittua visuaalista ilmettä. Viestinnässä käytetään Kaste-viestintäpohjia ja Kastelogoa. Kaste -viestintäpohjat ovat saatavilla projektisihteeriltä. Kehittämisosioiden kuntien kotisivuilta olisi hyvä löytyä Kaste-logollinen linkki hankkeen kotisivulle. Visuaalista ilmettä pyritään yhdenmukaistamaan mm. kirjelomakkeisiin, kokousasiakirjoihin, lehti-ilmoituksiin ja PowerPointesityspohjiin. Hankkeen kotisivujen visuaalinen ilme on Satakunnan sairaanhoitopiirin mukainen. Satakunnan sairaanhoitopiirin kotisivut uudistuivat syyskuun lopussa. Lähtökohtana on, että kaikki SATSHP:n

7 7(8) sivuille tallennettava tieto noudattaa samaa mallia ulkoasultaan (fontit, värit yms.) ja em. mallia noudatetaan myös hankkeen kotisivujen toteuttamisessa. Pyrimme kotisivuilla selkeään, avoimeen ja tiedottavaan viestintään. Kotisivujen sisällön päätarkoitus on palvella hankkeen kehittämisosioiden toimijoita. Hankkeen sivulla olevien linkkien kautta hanketoimijat ja asiasta kiinnostuneet voivat löytää tietoa hankkeen aiheisiin liittyen. Hankkeen kotisivuja päivitetään aktiivisesti. Hankkeen kotisivujen sivukartta Ajankohtaista Hankkeen yleisesittely Kalenteri Ilmoitukset (Ajankohtaiset asiat) Linkit Hallinnointi Päätökset Hankesuunnitelmat Hallinnoijan ohjeet Hallinnoijan kirjeet Ohjausryhmä Kokoukset Materiaaliarkisto Kehittämisosiot Huittinen Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä PoSa Perusturvakuntayhtymä Akseli Parainen Satakunnan sairaanhoitopiirin kehittämisosio Ajankohtaista sivulla on hankkeen yleinen esittely sekä hankehallinnon yhteystiedot. Ajankohtaista sivulla on kalenteri, jossa tiedotetaan hankkeessa järjestettävät kokoukset, ohjausryhmän kokoukset sekä muut hankkeessa järjestettävät koulutukset ja tapahtumat. Kalenterissa ilmoitettaviin tapahtumiin esim. kokousilmoituksiin voi lisätä liitteitä, esim. kokouksen asialistan ja pöytäkirjan. Ilmoitukset kohdassa ilmoitetaan ajankohtaisia asioita ja uutisia. Linkit kohtaan voidaan lisätä hankkeen toimintaan ja teemaan liittyviä linkkejä, esim. STM, THL ja Innokylä. Hallinnointisivulle tallennetaan hanketta koskevat päätökset mm. rahoituspäätökset, hankesuunnitelmat (hankesuunnitelma, arviointi-, koulutus-, ja viestintäsuunnitelmat sekä kehittämisosioiden tarkennetut toimintasuunnitelmat) sekä hallinnoijan kehittämisosiosioille lähettämät hallinnoijan ohjeet ja kirjeet. Ohjausryhmä otsikon alta löytyy ohjausryhmän kokousten asialistat ja pöytäkirjat liitteineen. Kokoukset otsikon alle tallennetaan kehittämispäivien ja muiden hankkeessa järjestettävien kokousten asialistat ja muistiot liitteineen. Materiaaliarkistoon voidaan tallentaa hankkeen teemaan ja toteutukseen liittyvää materiaalia mm. Arviointiin liittyvää materiaalia sekä erilaiset hankkeesta valmistuneet raportit. Kehittämisosiot sivulle on tallennettu kehittämisosioiden yhteystiedot ja tarkennetut toimintasuunnitelmat. Kehittämisosion sivujen kautta on mahdollisuus tiedottaa kehittämisosioiden järjestämistä koulutuksista, tallentaa koulutusten materiaalit sekä välittää tietoa hyvistä käytänteistä ja malleista. Hankkeen kotisivuja päivitetään aktiivisesti ja sivukarttaan saattaa tulla muutoksia hankkeen edetessä.

8 8(8) 6. Viestinnän resursointi, vastuu, organisointi, seuranta ja arviointi Viestintää suunnitellaan ja toteutetaan käytettävissä olevien resurssien puitteissa, vastuuhenkilöinä toimivat projektipäällikkö sekä hanketyöntekijät. Projektipäällikkö vastaa yleisesti Yhteisvoimin kotona -hankkeen viestinnästä, ja hänen ohjauksessaan hanketyöntekijät omien kehittämisosioidensa viestinnästä. Hankkeen ohjausryhmä seuraa ja arvioi viestinnän toteutumista apunaan hankkeeseen osallistuvien tahojen suunnitelmat ja väliraportit. Ohjausryhmä myös tarkistaa tarpeen mukaan viestintäkäytäntöjä. Hankkeen projektipäällikkö raportoi viestinnän toteutumisesta ja tuloksista ohjausryhmälle sekä tarvittaessa Kaste -toimijoille ja rahoittajataholle. Viestintäsuunnitelma ja siihen liittyvät liitteet hyväksytään hankkeen ohjausryhmässä. Viestintää arvioidaan viestintäsuunnitelmassa sovittujen käytettävien mittareiden avulla. Mittareina tullaan käyttämään esim. verkostotapaamisien ja yhteisten kehittämispäivien määrää, hankkeen medianäkyvyyttä, tuotettujen oppaiden ja tiedotusmateriaalien lukumäärää sekä hankkeen verkkosivuilla kävijöiden lukumäärää. Suunnitelman liitteenä ovat kehittämisosiokohtaiset viestintäsuunnitelmat LIITTEET Kehittämisosioiden viestintäsuunnitelmat

9 YHTEISVOIMIN KOTONA HANKE VIESTINTÄSUUNNITELMA Hanke Yhteisvoimin kotona Kehittämisosio ja hankeaika Huittisten kehittämisosio Tiedottamisesta vastaa Tiedottamista koordinoi Sisäinen viestintä Kehittämisosion ohjausryhmän jäsen Sari Hievanen, varajäsen Heli Ruohola Hanketyöntekijä Anu Kärki Ulkoinen viestintä Keinot/välineet Tiedon tarvitsijat/kanavat Keinot /välineet Tiedon tarvitsijat/kanavat Yhteiset kokoukset Kehittämisosion Kaupungin nettisivut Kuntalaiset Palaverit tukiryhmä Facebook (Ikäkaari, Huittinen) Vanhusneuvosto Sähköpostit Kolmas sektori (srk, Paikallislehdet Perusturvalautakunta Satakunnan yhdistykset, Innokylä Huittisten kaupungin sairaanhoitopiirin vapaaehtoistoimijat) Kehittämisosion esite ikäihmisten palvelut sivuilla olevat hankkeet sivut Muut Huittisten kaupungin toimialat Koulutustilaisuudet AVI STM

10 YHTEISVOIMIN KOTONA VIESTINTÄSUUNNITELMA Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän kehittämisosio Hanke Kehittämisosio ja hankeaika Tiedottamisesta vastaa Tiedottamista koordinoi Yhteisvoimin kotona Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän kehittämisosio Projektityöntekijä Eliisa Mannila Projektiyöntekijä Eliisa Mannila Sisäinen viestintä Ulkoinen viestintä Keinot/välineet Tiedon tarvitsijat/kanavat keinot /välineet tiedon tarvitsijat/kanavat 1. Kokoukset ja palaverit 1. Vanhusneuvostot 1. Hankesivut 1. Kohderyhmänä olevat ikäihmiset (tukiryhmä, moniammatillinen työryhmä, työntekijöitä ohjaavat palaverit, kehittämispäivät) 2. Sähköposti (kokouskutsut ja muistiot) 3. Puhelin 4. Kuntayhtymän verkkosivut 5. Henkilökohtaiset tapaamiset 6. Facebook 7. Hankepäiväkirja 8. Kuntayhtymän viikkotiedote 9. Väliraportit kuntayhtymän ja kuntien käyttöä varten 2. Yhteisvoimin kotona hanketyöntekijät 3. Yhteisvoimin kotona KSTHKY:n kehittämisosion tukiryhmä 4. Moniammatillinen työryhmä 5. Kotikäyntejä tekevät työntekijät 6. Infotilaisuuksista vastaavat työntekijät 7. Seulontakyselyitä lähettävät työntekijät 8. Kotihoidon työntekijät 9. Kuntayhtymän johtoryhmä 10. Yhtymähallitus 11. Kuntien perusturvajohtajat 12. KEHY-ryhmä (kuntayhtymän ja sen jäsenkuntien perusturvajohtajien välinen kehittämisryhmä) 13. Kuntayhtymän henkilöstö 2. Paikallislehdet 3. Facebook 4. Esitteet (hankkeen ja kehittämisosion esittely) 5. Maksatushakemukset 6. Mediatiedotteet 7. Koulutustilaisuudet 2. Poliittiset päättäjät 3. Rahoittaja, STM 4. Hallinnoija, Satshp 5. Ohjausryhmä 6. Valvoja, THL 7. Aluehallintovirasto

11 Hanke Yhteisvoimin kotona hanke Kehittämisosio ja hankeaika PoSan kehittämisosio Tiedottamisesta vastaa Tiedottamista koordinoi Sisäinen viestintä Hanketyöntekijät Johanna Ahde-Koponen ja Riikka Ylitörmänen sekä PoSan kehittämisosion tukiryhmä Vanhuspalvelujohtaja Anne Vanhatalo sekä hanketyötekijät Ulkoinen viestintä Keinot/välineet 1. Yhteiset kokoukset 2. Palaverit 3. Sähköposti 4. Sairaanhoitopiirin sivuilla olevat verkkosivut 5. Vapaa keskustelu 6. Arviointi haastattelut 7. Info/ tiedotustilaisuudet Tiedon tarvitsijat/kanavat 1. PoSan kehittämisosion tukiryhmän palaverit 2. PoSan henkilöstö 3. Vanhusneuvostot 4. Seniorineuvola 5. Kuntouttava päivätoiminta 6. Tk-sairaalan vuodeosastot 7. Kotihoidon tiimit 8. Fysioterapia 9. Aikuispalvelut 10. Erityispalvelut 11. Kolmas sektori 12. Lääkärit 13. Tuleva kuntoutumisyksikkö 14. Tuettu/Tehostettu palveluasuminen keinot /välineet 1. Eposa.fi-sivut 2. Mediatiedotteet 3. Facebook 4. Innokylä 5. Tuotokset esim. esite, dia-esitys. 6. Seminaarit 7. Messut 8. Infotilaisuudet 9. Vapaa keskustelu tiedon tarvitsijat/kanavat 1. Kuntalaiset 2. Ikääntyneet ja heidän omaisensa 3. Poliittiset päättäjät 4. Rahoittajatahot 5. STM 6. Aluehallintovirast 7. PoSan henkilöstö

12 YHTEISVOIMIN KOTONA HANKE VIESTINTÄSUUNNITELMA Hanke Yhteisvoimin kotona - Kotiin annettavien palveluiden ja kuntoutuksen kehittäminen Kehittämisosio ja hankeaika Perusturvakuntayhtymä Akseli Tiedottamisesta vastaa Tiedottamista koordinoi Sisäinen viestintä Projektityöntekijä Sirpa Levy Projektityöntekijä Sirpa Levy Ulkoinen viestintä Keinot/välineet Tiedon tarvitsijat/kanavat keinot /välineet tiedon tarvitsijat/kanavat 1. Kokoukset/esittelyt 2. Työryhmät 3. Hanke-kirje kotihoidon henkilökunnalle sähköpostitse 4. Viikkopalaverit kotihoidossa 5. Sähköposti 6. Intra, Y-asema 7. Hanke-esite 1. Kuntayhtymän johto 2. Esimies 3. Tukiryhmä 4. Kotihoidon henkilökunta, fysioterapeutit, sosiaaliohjaaja 5. Yhteistyökumppanit kuntayhtymässä mm. erityistyöntekijät (SASkoordinaattori, omaishoidon koordinaattori) 6. Toimijat kunnassa (mm. liikuntatoimi) 7. Hanketyöntekijät kehittämisosioissa 1. Sairaanhoitopiirin hankesivut (www.satshp.fi) 2. Innokylä (www.innokylä.fi) 3. Yhteisvoimin kotona hankkeen Facebook - sivut 4. Perusturvakuntayhtymä Akselin kotisivut (www.soteakseli.fi/kaste-hanke/) 5. Esitteet (mm. liikuntasopimusesite asiakkaille) 6. Hanke- esite 7. Hanke-esittelyt yhteistyökumppaneille 8. Paikallislehti (esim. asiakasraadin osallistujien etsimisessä) 9. Asiakashaastattelut 1. Kuntalaiset 2. Asiakkaat ja omaiset 3. Verkostot 4. Päättäjät kunnissa ja kuntayhtymässä 5. Kolmas sektori (yhdistykset, seurakunta) 6. Vanhusneuvostot 7. Oppilaitokset

13 YHTEISVOIMIN KOTONA HANKE VIESTINTÄSUUNNITELMA Hanke Yhteisvoimin kotona -hanke Kehittämisosio ja hankeaika Paraisten kehittämisosio Tiedottamisesta vastaa Tiedottamista koordinoi Sisäinen viestintä Projektityöntekijä Arja Santapukki ja Paraisten kehittämisosion tukiryhmä Projektityöntekijä Arja Santapukki Ulkoinen viestintä Keinot/välineet Tiedon tarvitsijat/kanavat keinot /välineet tiedon tarvitsijat/kanavat 1. Palaverit 2. Kokoukset 3. S-postit 4. Tiedotus/esittelytilaisuudet 5. Kyselyt 6. Vapaa keskustelu 7. Kahdenkeskiset keskustelut työntekijöiden kanssa 8. Työpajatoiminta 9. Satakunnan sairaanhoitopiirin sivuilla olevat verkkosivut 1. Tukiryhmän palaverit 2. Seurantatapaamiset vanhustenhuollon esimiehen kanssa 3. Kokoukset vanhustenhuollon ohjaajien ja kotihoidon ohjaajien kanssa 4. Tiedotustilaisuudet kotihoidon henkilökunnan kanssa 5. Työpajat henkilökunnan kanssa 6. Kokoukset kunnan muiden yhteistyötahojen kanssa (esim. toimintaterapeutti ja kotiuttamishoitaja) 1. Tiedotus/esittelytilaisuudet 2. Kunnan oma tiedotuslehti NYTT 3. Kyselykaavake 4. Kirje 5. Asiakastapaaminen 1. Kuntalaisille ja kotihoidon asiakkaille ilmoitus NYTT:ssä 2. Kirje kotihoidon asiakkaille ja heidän omaisilleen 3. Kyselykaavake kotihoidon asiakkaille 4. Tiedotustilaisuus vanhusneuvostolle 5. Asiakas- ja omaistapaaminen kyselyn pohjalta

14 YHTEISVOIMIN KOTONA HANKE VIESTINTÄSUUNNITELMA Hanke Yhteisvoimin kotona hanke Kehittämisosio ja hankeaika Satakunnan sairaanhoitopiirin kehittämisosio Tiedottamisesta vastaa Tiedottamista koordinoi Sisäinen viestintä Projektisuunnittelijat Minna Nevalainen, Sari Furuholm, Niko Vahala, Kirsi Lukka-Aro ja Tarja Lindgren Projektisuunnittelijat Minna Nevalainen, Sari Furuholm, Niko Vahala, Kirsi Lukka-Aro ja Tarja Lindgren Ulkoinen viestintä Keinot/välineet Tiedon tarvitsijat/kanavat keinot /välineet tiedon tarvitsijat/kanavat 1. Pääasiallinen tiedottamisen kanava on SATSHP:n sivut, hankkeen kotisivu 2. KESTI (SATSHP:n sisäinen tiedotuslehti) 3. Kohdennettu uutiskirje 4. Hankkeen Facebook-sivut 5. Kehittämispäivät 6. Tukiryhmän ja ohjausryhmän kokoukset 7. Vapaat keskustelut 8. Sähköpostit, esitteet 9. Tiimipalaverit 10. Muut palaverit 1. Tukiryhmät 2. Hankkeessa mukana olevat osastot 3. Sairaanhoitopiirin henkilöstö ja esimiehet 4. Sosiaalipalvelut 5. Hankkeen muut kehittämisosiot 6. Muut hankkeet 7. Hankkeen ohjausryhmä 1. Pääasiallinen tiedottamisen kanava on SATSHP:n sivut, hankkeen kotisivu 2. Sähköposti 3. Hankkeen Facebook-sivut 4. Innokylä 5. KASTE- tilaisuudet 6. Kuntatapaamiset 7. Paikalliset lehdet, radio, TV 8. Muut julkaisut, mm. kehittämisosion esite, posterit, artikkelit 9. Koulutustilaisuudet, kongressit, messut ja muut tapahtumat 1. Satakunnan kunnat 2. Ikäihmiset ja heidän omaisensa 3. Kuntatoimijat 4. Järjestöt ja seurakunnat 5. Vanhusneuvostot 6. Satakuntaliitto 7. STM 8. THL 9. Aluehallintovirasto

15

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 6. VIRTA OULUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Virta Oulu alahankkeessa noudatetaan Oulun kaupungin viestintäohjetta: http://www.ouka.fi/viestinta/pdf/viestintaohje.pdf Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 8. VIRTA RAAHEN SEUDUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt Koordinaatiohankkeen ja alahankkeiden työntekijät

Lisätiedot

Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke

Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke 1.3.2015 31.10.2017 Viestintäsuunnitelma Jessica Fagerström Satu Raatikainen 15.9.2015 Päivitetty 4.12.2015 Parempi Arki-hankkeen tausta, tavoitteet ja organisaatio

Lisätiedot

Yhteisvoimin kotona- ja Pois syrjästä Kaste hankkeet Satakunnan alueella. Hanketoiminnan päällikkö Mari Niemi

Yhteisvoimin kotona- ja Pois syrjästä Kaste hankkeet Satakunnan alueella. Hanketoiminnan päällikkö Mari Niemi Yhteisvoimin kotona- ja Pois syrjästä Kaste hankkeet Satakunnan alueella Hanketoiminnan päällikkö Mari Niemi Yhteisvoimin kotona Ikääntyneiden kotiin annettavien palveluiden ja kuntoutuksen kehittäminen

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 1. VIRTA KAINUUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt Koordinaatiohankkeen ja alahankkeiden työntekijät Virta

Lisätiedot

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Heavy Users Care Chains in OuluArc Tiedotussuunnitelma OULUNKAAREN SEUTUKUNTA Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Yli-Ii Piisilta 1, 91100

Lisätiedot

Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä

Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä MUISTIO 5/2016 Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä Paikka: Pinkkeri, os. Pinkkerintie, Luvia Aika: pe 17.6.2016 klo 9.00 15.00 Paikalla Arja Santapukki, Parainen Anne Joensuu, Satakunnan sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

VÄLI-SUOMEN IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II

VÄLI-SUOMEN IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II VÄLI-SUOMEN IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II 2011-2013 viestintäsuunnitelma Vuokko Lehtimäki Anni Kuhalainen IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II (2011-2013) Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet Ikäkaste Äldre-kaste II -hanke toteuttaa

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma /lw. Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma /lw. Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelma JÄMSÄ KUHMOINEN KUNTARAKENNESELVITYS Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Jämsä-Kuhmoinen kuntarakenneselvitykseen liittyvää

Lisätiedot

1 Arvioinnin tausta ja tarpeet... 2. 2. Arvioinnin tavoitteet, tiedonkeruu ja resurssit... 3. 3 Arviointitiedon käsittely ja tulosten koostaminen...

1 Arvioinnin tausta ja tarpeet... 2. 2. Arvioinnin tavoitteet, tiedonkeruu ja resurssit... 3. 3 Arviointitiedon käsittely ja tulosten koostaminen... Arviointisuunnitelma Sisältö 1 Arvioinnin tausta ja tarpeet... 2 2. Arvioinnin tavoitteet, tiedonkeruu ja resurssit... 3 3 Arviointitiedon käsittely ja tulosten koostaminen... 5 6 Hyvien käytäntöjen käyttöönotto

Lisätiedot

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma 2014-2018 Valtorin mielikuva Innovatiivisuus on toiminnan jatkuvaa kehittämistä sekä ideoiden ja innovaatioiden synnyn mahdollistamista.

Lisätiedot

AVAUS-hanke Viestintäsuunnitelma. päivitetty

AVAUS-hanke Viestintäsuunnitelma. päivitetty AVAUS-hanke Viestintäsuunnitelma päivitetty 100215 JOHDANTO Hyvinvoinnin tarjotin Potilastietojärjestelmäkokonaisuus Tavoitteena: Lisätä kansalaisten ja ammattilaisten ymmärrystä tulevaisuuden hyvinvointipalveluista.

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Vuosiseuranta 2011: Yleisosio (lomake 1)

Vuosiseuranta 2011: Yleisosio (lomake 1) 5% valmiina Tulosta Vuosiseuranta 2011: Yleisosio (lomake 1) 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tämä lomake koostuu seuraavista osioista: Taustatiedot Yleiset kuntaa koskevat kysymykset Iäkkäiden terveysliikunnan toteuttaminen

Lisätiedot

Kaltoinkohdellun lapsen tutkinnan- ja auttamisen toimintamalli. L A S T A - h a n k e

Kaltoinkohdellun lapsen tutkinnan- ja auttamisen toimintamalli. L A S T A - h a n k e Kaltoinkohdellun lapsen tutkinnan- ja auttamisen toimintamalli L A S T A - h a n k e 2014 16 LASTA- hankkeen organisaatiokaavio 2013 Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) Sisäasiainministeriö (SM)/Poliisihallitus

Lisätiedot

Laatutyö opinnäytetyön kehittämisessä Case Stadia

Laatutyö opinnäytetyön kehittämisessä Case Stadia Laatutyö opinnäytetyön kehittämisessä Case Stadia Työseminaari 24.11.2005 Taru Ruotsalainen Sosiaali- ja terveysala Hoitotyö ja ensihoito Kuntoutus Erityisalat Sosiaaliala Hoitotyö Apuvälinetekniikka Bioanalytiikka

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Sopimukselliset velvoitteet velvoite tiedottaa hankkeesta ja sen saamasta rahoituksesta tarkoituksenmukaisesti, avoimesti ja

Lisätiedot

Yhteisvoimin kotona ja Pois syrjästä hankkeiden kehittämispäivä

Yhteisvoimin kotona ja Pois syrjästä hankkeiden kehittämispäivä MUISTIO 1/2016 Yhteisvoimin kotona ja Pois syrjästä hankkeiden kehittämispäivä Paikka: Uotilantörmä, Satakunnantie 48, 29200 Harjavalta Aika: pe 19.2.2016 klo 9.00 n. 15.00 Paikalla Anu Kärki, Huittinen

Lisätiedot

SenioriKasteen loppuarviointi 08/2016

SenioriKasteen loppuarviointi 08/2016 Keski-Pohjanmaa / Kainuu / Oulunkaari / Lappi SenioriKasteen loppuarviointi 08/2016 Ohjausryhmä 20.9.2016 Liisa Ahonen Arviointiprosessi arviointisuunnitelma 12.1.2015 Hankkeen työntekijät Toiminnalliset

Lisätiedot

Oheisessa liitteessä on määritelty lyhyesti, millaiset kehittämistoimet hankerekisteriin laitetaan, ja mitä rekisterikenttiin on tarkoitus kirjata.

Oheisessa liitteessä on määritelty lyhyesti, millaiset kehittämistoimet hankerekisteriin laitetaan, ja mitä rekisterikenttiin on tarkoitus kirjata. 09.12.2015 1 (5) n käyttöönotto Satakunnan sairaanhoitopiirissä Satakunnan sairaanhoitopiirissä tehdään paljon hyvää kehittämistyötä eri vastuualueilla ja yksiköissä. Laajan kehittämistyön näkyväksi tekemisen

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 6/2016

Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 6/2016 Muistio 1 (11) Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 6/2016 Aika 13.6.2016 kello 09:00-10:17 Paikka Karviatalo, Tyyni Tuulionk.12, Karvia Muistion vakuudeksi Rainer Lehti puheenjohtaja Maija Arola sihteeri

Lisätiedot

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus AMMATILLISEN PERUS- JA LISÄKOULUTUKSEN VALTIONAVUSTUSHANKKEIDEN 2014 ALOITUSTILAISUUS 11.9.2014 Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus Opetusneuvos Vaikuttavuus Ei ole vain yhtä määritelmää siitä, mitä

Lisätiedot

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS Joensuun KAKE -hanke Aloituspalaverin tarkoitus Aloituspalaverissa käydään läpi hankesuunnitelma ja rahoituspäätös sekä rahoittajan sekä Joensuun kaupungin ohjeistus osahankkeen

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon yksikkö - Terveydenhuoltolain velvoitteet

Perusterveydenhuollon yksikkö - Terveydenhuoltolain velvoitteet Perusterveydenhuollon yksikkö - Terveydenhuoltolain velvoitteet Juha Korpelainen Hallintoylilääkäri 2 Perusterveydenhuollon yksikkö Sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä on oltava perusterveydenhuollon yksikkö,

Lisätiedot

Posan kehittämisosio JUURRUTTAMISSUUNNITELMALOMAKE. Yhteisvoimin kotona -hanke

Posan kehittämisosio JUURRUTTAMISSUUNNITELMALOMAKE. Yhteisvoimin kotona -hanke Yhteisvoimin kotona -hanke Posan kehittämisosio JUURRUTTAMISSUUNNITELMALOMAKE Toimenpide/ toimintamalli/ kehitettävä käytäntö tms. 1. Gerontologinen kokonaisarviointi 2. Moniammatillinen arviointiryhmä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus toiminta-aika Tavoite Perheiden kokonaisvaltaisen auttamismallien kehittäminen ja verkostomaisen

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

LOHJELMA Verkottumisen tuki ja yhteisiä pelisääntöjä. Verkottumistapaaminen , Helsinki Sonja Heikkinen

LOHJELMA Verkottumisen tuki ja yhteisiä pelisääntöjä. Verkottumistapaaminen , Helsinki Sonja Heikkinen LOHJELMA Verkottumisen tuki ja yhteisiä pelisääntöjä Verkottumistapaaminen, Helsinki Sonja Heikkinen Verkottumisen tuki ja yhteisiä pelisääntöjä Lohjelman verkostoituminen Hankekortti Lohjelman ohjausryhmä

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS 2016 Maakunnan viestintäryhmä Varsinais-Suomen liitto YDINVIESTIT Suodatamme

Lisätiedot

Suunnitelma Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon käynnistämiseksi

Suunnitelma Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon käynnistämiseksi Suunnitelma Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon käynnistämiseksi Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon valmistelu Itä-Uudenmaan valmistelutyö tehdään osana koko Uudenmaan sote-alueen ja valtakunnallisen

Lisätiedot

JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018

JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018 JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018 johtoryhmä 12.5.2015 YT-ryhmä 5.6.2015 johtokunta 18.6.2015 yhtymäkokous 2.12.2015 Sisältö 1. Tausta 2 2. Terveydenhuollon kuntayhtymän viestintää ohjaavat säädökset

Lisätiedot

PÄTEVÄ on kätevä - terveyden edistämisen johtamisen ja suunnittelun oma portaali

PÄTEVÄ on kätevä - terveyden edistämisen johtamisen ja suunnittelun oma portaali PÄTEVÄ on kätevä - terveyden edistämisen johtamisen ja suunnittelun oma portaali 6.9.2011 -päätösseminaari Tamperetalo Marita Päivärinne projektisuunnittelija, TtM Minna Pohjola projektipäällikkö, th ylempi

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään. Sykettä-hanke Jenni Tiainen

Vinkkejä hankeviestintään. Sykettä-hanke Jenni Tiainen Vinkkejä hankeviestintään Sykettä-hanke Jenni Tiainen Sivu 1 8.3.2016 Tiedottaminen Hankerahoituksen pelisääntöihin kuuluu, että hankkeista tiedotetaan avoimesti. Hankkeet ovat julkisia sen jälkeen, kun

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5 VIESTINTÄSTRATEGIA Valtuusto 14.11.2016 41 liite nro 5 Voimaantulo 1.1.2017 1 SONKAJÄRVEN KUNNAN VIESTINSTÄSTRATEGIA 1 Viestinnän periaatteet... 2 2 Kuntastrategia 2017-2021... 2 3 Viestinnän tavoitteet...

Lisätiedot

Ikääntyneiden kotiin annettavien palveluiden ja kuntoutuksen kehittäminen

Ikääntyneiden kotiin annettavien palveluiden ja kuntoutuksen kehittäminen 29.10.2014 YHTEISVOIMIN KOTONA Ikääntyneiden kotiin annettavien palveluiden ja kuntoutuksen kehittäminen ARVIOINTISUUNNITELMA Hyväksytty ohjausryhmän kokouksessa 5.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO Arvioinnin

Lisätiedot

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU - SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA - hankkeen toimenpiteiden toteuttaminen (kunnat, yritykset, kuluttajat) Mika Yli-Petäys projektipäällikkö, Lapuan kaupunki Toimitusjohtaja, Thermopolis

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Aika Ke klo Kokous aloitetaan yhteisruokailulla klo Satakunnan keskussairaalan henkilöstöravintolassa.

Aika Ke klo Kokous aloitetaan yhteisruokailulla klo Satakunnan keskussairaalan henkilöstöravintolassa. 1(4) 23.2.2015 YHTEISVOIMIN KOTONA - HANKKEEN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Aika Ke 4.3.2015 klo 13.00 15.00 Kokous aloitetaan yhteisruokailulla klo 12.15 Satakunnan keskussairaalan henkilöstöravintolassa. Paikka

Lisätiedot

Terveydenhuollon ylitarkastaja Aila Tervo, PSAVI 1

Terveydenhuollon ylitarkastaja Aila Tervo, PSAVI 1 Neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa sekä lasten ja nuorten ehkäisevää suun terveydenhuoltoa koskevan VN:n asetuksen 338/2011 valvontaohjelma vuosille 2012-2014 14.5.2012 Terveydenhuollon

Lisätiedot

Turvallisempaan huomiseen Lounais-Suomessa

Turvallisempaan huomiseen Lounais-Suomessa Valtakunnallinen sisäisen turvallisuuden alueellisen yhteistyön seminaari Mikkeli 5.-6.9.2013 Kehittämispäällikkö Raija Hurskainen, LSAVI Turvallisempaan huomiseen Lounais-Suomessa Sisäisen turvallisuuden

Lisätiedot

PORVOON SAIRAANHOITOALUEEN FYSIOTERAPIAN JA APUVÄLINETOIMINNAN YHTENÄISTÄMINEN -HANKE

PORVOON SAIRAANHOITOALUEEN FYSIOTERAPIAN JA APUVÄLINETOIMINNAN YHTENÄISTÄMINEN -HANKE PORVOON SAIRAANHOITOALUEEN FYSIOTERAPIAN JA APUVÄLINETOIMINNAN YHTENÄISTÄMINEN -HANKE 1.9.2005-31.10.2007 Hankkeen vastaava Leena Penttinen Projektityöntekijä Irja Suhonen HANKKEEN TAUSTAA Porvoon hallinnoima

Lisätiedot

Työsuunnitelma. Pelastustoimi ja varautuminen teemaryhmä

Työsuunnitelma. Pelastustoimi ja varautuminen teemaryhmä Työsuunnitelma Pelastustoimi ja varautuminen teemaryhmä 2.1.2017 1 www.pirkanmaa2019.fi Työsuunnitelman sisältö 1. Kokouskäytännöt 2. Teemaryhmän yleiset tehtävät 3. Teemaryhmän tehtävät 4. Valmistelun

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA

ARVIOINTISUUNNITELMA 1 VERKOTTAJA 2013 2016 -projekti - Päihde- ja mielenterveystyön kokemusta, vertaisuutta ja ammattiapua ARVIOINTISUUNNITELMA 2 SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Hankkeen kuvaus ja päämäärä 3 3 Hankkeen tavoitteet

Lisätiedot

Ajankohtaisia kehittämishankkeita ja poliittisia linjauksia valtakunnan tasolla

Ajankohtaisia kehittämishankkeita ja poliittisia linjauksia valtakunnan tasolla Hanketreffit Kulttuuri ja hyvinvointi Ajankohtaisia kehittämishankkeita ja poliittisia linjauksia valtakunnan tasolla Hämeenlinna 22.5.2014 ja Oulu 27.5.2014 Maaseudun elämänlaatuverkosto Heli Talvitie,

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN SOTE-HANKE 1/6 Viestintäsuunnitelma, selvitysvaihe 8.9.2014

POHJOIS-KARJALAN SOTE-HANKE 1/6 Viestintäsuunnitelma, selvitysvaihe 8.9.2014 POHJOIS-KARJALAN SOTE-HANKE 1/6 Käsitelty koordinaatioryhmän kokouksessa 21.8.2014, valmistelevassa sihteeristössä 28.8.2014 sekä ollut kuntajohtajien kommentoitavana 28.8.2014 1.9.2014. Hyväksytty ohjausryhmässä

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Stakes/KTL Sivu 1/45 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, v.0.9 15.12.2008 Mira Rimpiläinen Stakes/KTL Sivu 2/45 SISÄLTÖ 1 Etusivu... 4 1.1 Palaute... 5 1.2 Sivukartta... 5 1.3 Tarkennettu haku... 6 1.3.1

Lisätiedot

Yhtäläinen tavoite, erilaiset toimintatavat. Liisa Sahi Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Yhtäläinen tavoite, erilaiset toimintatavat. Liisa Sahi Etelä-Suomen aluehallintovirasto Yhtäläinen tavoite, erilaiset toimintatavat Liisa Sahi Etelä-Suomen aluehallintovirasto 21.8.2014 Nuorisotakuu 2013 -määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle

Lisätiedot

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA. Joensuun KAKE -hanke

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA. Joensuun KAKE -hanke PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA Joensuun KAKE -hanke Aloituspalaverin tarkoitus Aloituspalaverissa käydään läpi hankesuunnitelma ja rahoituspäätös sekä rahoittajan sekä Joensuun kaupungin ohjeistus

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Kuntaliitto ja TEROKA -yhteistyösuunnitelma vuosille 2008 2010 8.2.2008: Elisa Hyvönen (KTL, Teroka) Sirkka Rousu (Kuntaliitto) 1

Kuntaliitto ja TEROKA -yhteistyösuunnitelma vuosille 2008 2010 8.2.2008: Elisa Hyvönen (KTL, Teroka) Sirkka Rousu (Kuntaliitto) 1 8.2.2008: Elisa Hyvönen (KTL, Teroka) Sirkka Rousu (Kuntaliitto) 1 Kuntaliiton ja TEROKA-hankkeen yhteistyösuunnitelma viestinnästä kuntiin Yhteistyön toimintaperiaatteet Tarkoitus - Sosioekonomisia terveyseroja

Lisätiedot

YHTEISVOIMIN KOTONA - HANKKEEN ULKOISEN ARVIOINNIN LOPPURAPORTTI. Johtava arvioija, Joanna Westerholm Asiantuntija-arvioija, Piia Sneck

YHTEISVOIMIN KOTONA - HANKKEEN ULKOISEN ARVIOINNIN LOPPURAPORTTI. Johtava arvioija, Joanna Westerholm Asiantuntija-arvioija, Piia Sneck YHTEISVOIMIN KOTONA - HANKKEEN ULKOISEN ARVIOINNIN LOPPURAPORTTI Johtava arvioija, Joanna Westerholm Asiantuntija-arvioija, Piia Sneck 20.9.2016 2 (15) SISÄLLYS 1. TAUSTA... 3 2. YHTEISVOIMIN KOTONA HANKKEEN

Lisätiedot

Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle!

Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle! Pirkanmaa 2019 Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle! Esivalmistelun viestintäsuunnitelma Hyväksytty johtoryhmässä 13.10.2016 (Tämä suunnitelma ei sisällä mahdollisesti

Lisätiedot

PIKASSOS 10 v. Dialoginen paneeli SOSIAALIALAN KEHITTÄMISEN YDINILMIÖT. Juhlaseminaari 1.12.2011 Tampere-talo

PIKASSOS 10 v. Dialoginen paneeli SOSIAALIALAN KEHITTÄMISEN YDINILMIÖT. Juhlaseminaari 1.12.2011 Tampere-talo PIKASSOS 10 v. Dialoginen paneeli SOSIAALIALAN KEHITTÄMISEN YDINILMIÖT Juhlaseminaari 1.12.2011 Tampere-talo Puheenjohtajina erityissuunnittelija Seija Junno & kehittämispäällikkö Mervi Janhunen Sekä dialogisen

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

Väli-Suomen Ikäkaste Äldre-kaste II kehittämishanke Päijät-Hämeen Pätevä-osahanke

Väli-Suomen Ikäkaste Äldre-kaste II kehittämishanke Päijät-Hämeen Pätevä-osahanke Väli-Suomen Ikäkaste Äldre-kaste II kehittämishanke Päijät-Hämeen Pätevä-osahanke 14.2.2013 Kristiina Hyytiälä, projektipäällikkö Mari Peltomaa, projektisuunnittelija Pätevän tavoitteet ja toimenpiteet

Lisätiedot

Vaikuttavuutta EU-tiedotukseen EU-tiedottaja Riikka Vitikka

Vaikuttavuutta EU-tiedotukseen EU-tiedottaja Riikka Vitikka Vaikuttavuutta EU-tiedotukseen EU-tiedottaja Riikka Vitikka 1.12.2015 2 Rakennerahastoviestintä Perusteet: miksi? Kohderyhmät: kenelle? Aiheet: mistä? Kanavat: miten? Tehostaminen: mistä apua? 3 Rakennerahastoviestinnän

Lisätiedot

Miksi tiedottaa (median kautta)?

Miksi tiedottaa (median kautta)? Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Mahdolliset viemäröintialueet Kustannukset ja priorisointi

Mahdolliset viemäröintialueet Kustannukset ja priorisointi LTE 1 (1/62) Mahdolliset viemäröintialueet Kustannukset ja priorisointi mukaan (

Lisätiedot

Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan?

Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan? Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan? Raila Oksanen 1.9.2016 Page 1 Monikäyttöisyyden lähtökohta CAF on tarkoitettu helppokäyttöiseksi työkaluksi julkisen sektorin organisaatioiden

Lisätiedot

OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA Käsitelty ohjausryhmässä Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä.

OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA Käsitelty ohjausryhmässä Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä. OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA 2016 2019 Käsitelty ohjausryhmässä 22.11.2016 Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä. Sisältö 1. Viestintä sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun

Lisätiedot

Kansallinen muistiohjelma - Tavoitteena muistiystävällinen Suomi

Kansallinen muistiohjelma - Tavoitteena muistiystävällinen Suomi Kansallinen muistiohjelma - Tavoitteena muistiystävällinen Suomi AVI verkostopäivä 17.11.2015 Helsinki Anita Pohjanvuori Asiantuntija, Muistiliiton muistiohjelmatoiminta v v Muistisairaiden ihmisten ja

Lisätiedot

Hei me tiedotetaan! Vinkkejä hankeviestintään. Tuettujen hankkeiden koulutus

Hei me tiedotetaan! Vinkkejä hankeviestintään. Tuettujen hankkeiden koulutus Hei me tiedotetaan! Vinkkejä hankeviestintään Tuettujen hankkeiden koulutus 12.1.2015 Tiedottaminen vs. viestintä Tiedottaminen on tiedon tuottamista lähettäjän näkökulmasta ja viestin yksisuuntaista tuuttaamista

Lisätiedot

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus Hankkeen toiminta ESR-koordinaattori Sanna Laiho Uudenmaan ELY-keskus 28.5.2013 Ohjausryhmä tai erillinen asiantuntijaryhmä (1) Lump Sum hankkeen neuvotteluvaiheessa harkitaan tapauskohtaisesti, tullaanko

Lisätiedot

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri päivitetty 20.1.2016 1

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri päivitetty 20.1.2016 1 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri päivitetty 20.1.2016 1 Ammattitaitoa edistävän harjoittelun prosessin työtehtävät Seuraavassa on kuvattu ammattitaitoa edistävän harjoittelun prosessin mukaisesti siihen

Lisätiedot

1 (2) VM078:00/2012. Nimeämispyyntö. Julkisen hallinnon ICT-osasto Jakelussa mainituille

1 (2) VM078:00/2012. Nimeämispyyntö. Julkisen hallinnon ICT-osasto Jakelussa mainituille Nimeämispyyntö VM078:00/2012 1 (2) Julkisen hallinnon ICT-osasto 31.3.2016 Jakelussa mainituille NIMEÄMISPYYNTÖ KUNTIEN TALOUSTIETOJEN, TILASTOINNIN JA TIETOHUOLLON KEHITTÄMISOHJELMAN PROJEKTIRYHMÄÄN Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. SOTEJORY, :00, Esityslista 1

SISÄLLYSLUETTELO. SOTEJORY, :00, Esityslista 1 i SISÄLLYSLUETTELO SOTEJORY, 1.3.2016 18:00, Esityslista 1-2 Läsnäolijat... 1 1 Kokouksen avaus... 2 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 3 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen... 4 4 Edellisen

Lisätiedot

Muutoksen / strategian toimeenpano 1

Muutoksen / strategian toimeenpano 1 Strategioiden toimeenpanon haasteita SEMINAARIPÄIVÄ STRATEGIATYÖN TUEKSI Norrvalla Folkhälsan, Vöyri 8.9.2009 Maijaliisa Junnila, FT Johtava asiantuntija, THL Muutoksen / strategian toimeenpano 1 ALOITE

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 20.1.2012 Hannu Korhonen KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 1 Maakuntaohjelma linjaa valintoja 1 VISIONA YKSILÖLÄHTÖINEN, YHTEISÖLLINEN JA ELÄMÄNMAKUINEN KESKI-SUOMI Hyvinvointi on keskeinen kilpailukykytekijä

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

IKÄIHMINEN TOIMIJANA VANHUSPALVELULAIN TOIMEENPANOA POHJOIS-SUOMESSA Ohjausryhmä

IKÄIHMINEN TOIMIJANA VANHUSPALVELULAIN TOIMEENPANOA POHJOIS-SUOMESSA Ohjausryhmä IKÄIHMINEN TOIMIJANA VANHUSPALVELULAIN TOIMEENPANOA POHJOIS-SUOMESSA 2013-2014 Ohjausryhmä 11.2.2014 Hankkeen tapahtumia: kokoukset, palaverit ym. Tarkennettu toimintasuunnitelma: 11/ 2013 ja toimintaraportti

Lisätiedot

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari Tiedottamalla näkyväksi Inkeri Näätsaari 14.11.2007 Vuonna 2000 Kirjasto välitti tietoa tarvitsijoille Vähän julkisuutta, osin negatiivista tai vähättelevää Kriittisiä kannanottoja potentiaalisilta yhteistyökumppaneilta

Lisätiedot

Satakunnan kunnat OHJAAMO SATAKUNTA HANKE VUOSILLE

Satakunnan kunnat OHJAAMO SATAKUNTA HANKE VUOSILLE Perusturva Bia Kaski 27.10.2016 Lausuntopyyntö 1 (2) Satakunnan kunnat OHJAAMO SATAKUNTA HANKE VUOSILLE 2017 2019 Porin perusturva on valmistellut ja toiminut hallinnoijana Ohjaamo Satakunta nimisessä

Lisätiedot

Mitä sote-uudistus tarkoittaa? Hallinto ja toimintatavat muutoksessa

Mitä sote-uudistus tarkoittaa? Hallinto ja toimintatavat muutoksessa Mitä sote-uudistus tarkoittaa? Hallinto ja toimintatavat muutoksessa Mikä on sote-uudistus? Sote-uudistuksessa koko julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto uudistetaan. Uudistuksen tekevät valtio ja kunnat,

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

GeroMetro Vanhustyön kehittämisverkosto pääkaupunkiseudulla

GeroMetro Vanhustyön kehittämisverkosto pääkaupunkiseudulla GeroMetro Vanhustyön kehittämisverkosto pääkaupunkiseudulla Ensimmäisen kehittämiskauden tuloksia 2014-2016 1 Unelma hyvinvoivasta ikäihmisestä 2 Yhdessä jakaen ikäihmisen hyväksi! 3 Mikä on GeroMetro?

Lisätiedot

8.2.2012. Yhteyshenkilö - nimi Niina Patrikainen - sähköposti niina.patrikainen@kpedu.fi - puhelin 044 725 0019

8.2.2012. Yhteyshenkilö - nimi Niina Patrikainen - sähköposti niina.patrikainen@kpedu.fi - puhelin 044 725 0019 Toimintasuunnitelma 1 (8) LAMPPU-hankkeen partnerin tarkennettu toimintasuunnitelmat Yhteistyökumppanin tiedot Koulutuksen järjestäjä: Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä Yhteyshenkilö - nimi Niina Patrikainen

Lisätiedot

Oppilaitosympäristön ja -yhteisön tarkastus malli + opas. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Opiskeluterveydenhuollon verkosto

Oppilaitosympäristön ja -yhteisön tarkastus malli + opas. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Opiskeluterveydenhuollon verkosto Oppilaitosympäristön ja -yhteisön tarkastus malli + opas Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Opiskeluterveydenhuollon verkosto 28.10.2015 Toteutuneet tarkastukset toisen asteen oppilaitoksissa Milloin oppilaitoksessa

Lisätiedot

ALUEELLISTEN KOULUTUSTEN KOONTA KEVÄT 2016

ALUEELLISTEN KOULUTUSTEN KOONTA KEVÄT 2016 ALUEELLISTEN KOULUTUSTEN KOONTA KEVÄT 2016 Valmiina olevat koulutusohjelmat ilmoittautumisohjeineen löytyvät www.satshp.fi Ammattilaisille/Täydennyskoulutus/Koulutuskalenteri Koulutuksiin ilmoittautuminen:

Lisätiedot

Maakuntauudistuksen viestintä- ja vuorovaikutussuunnitelma Etelä- Savossa

Maakuntauudistuksen viestintä- ja vuorovaikutussuunnitelma Etelä- Savossa Maakuntauudistuksen viestintä- ja vuorovaikutussuunnitelma Etelä- Savossa Sote- ja maakuntauudistus on yksi Suomen historian suurimmista hallinnon ja toimintatapojen uudistuksista. Muutos koskettaa Etelä-Savossa

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET Käsitelty Lempäälän nuorisovaltuuston kokouksessa 18.3.2008 Käsitelty liikunta- ja nuorisojaoston kokouksessa 3.4.2008 1. Lempäälän Nuorisovaltuuston toiminta-ajatus

Lisätiedot

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa Sn Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa 1 18.1.2017 Tavoitteet Asiakas keskiössä Vaikuttavat ja toimintakykyä ylläpitävät toimintatavat ovat käytössä ja asiakkaiden

Lisätiedot

Kansa-koulu. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano. Lappeenranta 31.3.2016. Hankejohtaja Maarit Hiltunen-Toura.

Kansa-koulu. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano. Lappeenranta 31.3.2016. Hankejohtaja Maarit Hiltunen-Toura. Kansa-koulu Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano Lappeenranta 31.3.2016 Hankejohtaja Maarit Hiltunen-Toura Rahoittaja: Kansa-koulu-hankkeen tarkoitus Tukea kansallisten luokitusten ja asiakirjarakenteiden

Lisätiedot

Vaasa Kimmo Mäkelä

Vaasa Kimmo Mäkelä Vaasa 17.12.2009 Kimmo Mäkelä Välittäjä 2009 Hankkeessa mukana: Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (31%) Vaasan sairaanhoitopiiri(26%) Tampereen kaupunki(13%) Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä(30%) Kustannusarvio

Lisätiedot

SoTen ja Saarikan viestintästrategia ja -suunnitelma vuodelle 2016

SoTen ja Saarikan viestintästrategia ja -suunnitelma vuodelle 2016 SoTen ja Saarikan viestintästrategia ja -suunnitelma vuodelle 2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 2 2 VIESTINNÄN TAVOITTEET 2 3 KOHDERYHMÄT 3 4 VIESTINTÄTAVAT JA -VÄLINEET 3 5 PALAUTEJÄRJESTELMÄ 4 6 VIESTINNÄN

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri -jaoston (JHKA) viestintäsuunnitelma vuodelle 2014

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri -jaoston (JHKA) viestintäsuunnitelma vuodelle 2014 Viestintäsuunnitelma JulkICT Jari Kallela 18.2.2014 Julkinen Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri -jaoston (JHKA) viestintäsuunnitelma vuodelle 2014 Taustaa Viestinnän tavoitteet Viestinnän vastuut

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa -hanke

Arjen turvaa kunnissa -hanke Arjen turvaa kunnissa -hanke Arjen turvaa ja palveluja kuntalaisille taloudellisuutta ja tehokkuutta kunnille Esittelydiat 12.4.2013 Projektipäällikkö Marko Palmgren Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille

Viestintäsuunnitelma virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Viestintäsuunnitelma virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Tausta virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille hankkeen tavoitteena on laajentaa virtu.fi innovaatioympäristön hyödyntämistä eri toimijoiden

Lisätiedot

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ennaltaehkäisevä kuntoutus toimintakyvyn hiipuessa Akuuttiin sairastumiseen liittyvä kuntoutus OSAAMISEN KEHITTÄMINEN TIEDONKULKU RAKENTEET Riskitekijöiden

Lisätiedot

TK 2-hanke arviointitutkimus

TK 2-hanke arviointitutkimus TK 2-hanke arviointitutkimus Tutkimuksen info 220812 Riitta Seppänen-Järvelä johtava tutkija Kela/tutkimusosasto TK2 Sisältö 1. tutkimuksen tavoite ja aineistot 2. tutkimuksen yhteyshenkilöiden roolit

Lisätiedot

Osallistamalla osaamisen kehittämisen toimintamallia rakentamassa

Osallistamalla osaamisen kehittämisen toimintamallia rakentamassa Osallistamalla osaamisen kehittämisen toimintamallia rakentamassa Sote-tuotantoalueen osaamisen kehittämisen toimintamalli -hanke 1.1.2015-31.5.2016 Osaaminen muutoksen avain tulevassa Sotessa seminaari

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

TOIMIVA KOTIHOITO LAPPIIN HANKE

TOIMIVA KOTIHOITO LAPPIIN HANKE TOIMIVA KOTIHOITO LAPPIIN HANKE 1.9.2016 31.12.2016 Info ja suunnittelukokous 11.8.2016 Päivän tavoite: Keskustella ikäihmisten palvelujen kehittämistarpeista, tutustua toimijoihin ja hakea hankekumppanuutta

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA

ARVIOINTISUUNNITELMA VERKOTTAJA 2013 2016 -projekti - Päihde- ja mielenterveystyön kokemusta, vertaisuutta ja ammattiapua ARVIOINTISUUNNITELMA 1 SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Hankkeen kuvaus ja päämäärä 3 3 Hankkeen tavoitteet 3

Lisätiedot

IKÄINSTITUUTIN VOIMAA VANHUUTEEN Ohjelmatyö Voimaa Vanhuuteen ohjelmatyö Hämeenlinnassa

IKÄINSTITUUTIN VOIMAA VANHUUTEEN Ohjelmatyö Voimaa Vanhuuteen ohjelmatyö Hämeenlinnassa IKÄINSTITUUTIN VOIMAA VANHUUTEEN Ohjelmatyö 2005-2014 Voimaa Vanhuuteen ohjelmatyö Hämeenlinnassa 2010-2014 Pirkko Mattila Hyvinvointipalvelujen kehittämisyksikkö VOIMAA VANHUUTEEN HÄMEENLINNASSA HÄMEENLINNA

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistus. Viestintäsuunnitelma

Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistus. Viestintäsuunnitelma Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistus Viestintäsuunnitelma Tämä on Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen toimeenpanon viestintäsuunnitelma. Viestintäsuunnitelma on tehty viestintäammattilaisten, mukana

Lisätiedot