YHTEISVOIMIN KOTONA ikääntyneiden kotiin annettavien palvelujen ja kuntoutuksen kehittäminen VIESTINTÄSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YHTEISVOIMIN KOTONA ikääntyneiden kotiin annettavien palvelujen ja kuntoutuksen kehittäminen VIESTINTÄSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 1(8) YHTEISVOIMIN KOTONA ikääntyneiden kotiin annettavien palvelujen ja kuntoutuksen kehittäminen VIESTINTÄSUUNNITELMA Hyväksytty ohjausryhmän kokouksessa

2 2(8) SISÄLLYSLUETTELO 1. Yhteisvoimin kotona -hanke ja sen tavoitteet Hankkeen viestinnän tavoitteet Viestinnän keskeiset sidosryhmät Viestinnän toimintaperiaatteet Sisäinen viestintä Ulkoinen viestintä Viestinnän visuaalinen ilme Viestinnän resursointi, vastuu, organisointi, seuranta ja arviointi... 8 LIITTEET Kehittämisosioiden viestintäsuunnitelmat... 8

3 3(8) 1. Yhteisvoimin kotona -hanke ja sen tavoitteet Yhteisvoimin kotona -hankkeen päämääränä on, että ihmiset voivat iästään tai kunnostaan riippumatta elää koko elämänsä kotona. Päätavoitteena on ennakoinnin ja oikea-aikaisten palvelujen kehittäminen. Hankkeen kohderyhmänä ovat kuntoutusta ja kotiin annettavia palveluja tarvitsevat ikääntyneet ja heidän omaisensa. Tarkoituksena on, että hankkeen päättyessä hankkeeseen osallistuvilla kunnilla on yhtenäiset kuntoutus- ja kotiin annettavien palveluiden ketjut ja menetelmät, ja organisaatiot osaavat tehdä verkostoitunutta yhteistyötä. Hankekokonaisuudelle on asetettu kaksi pääteemaa, jotka koskevat kaikkia hankkeen toimenpiteitä ja tavoitteita: - Moniammatillisen arviointiosaamisen kehittäminen - Yhtenäisten kuntoutusketjujen kehittäminen Yhteisvoimin kotona -hanke on Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallinnoima. Hankkeen rahoittajana on Sosiaali- ja terveysministeriön Kaste-ohjelma ja hanke toteutetaan Hanke on jaettu kuuteen alueelliseen osakokonaisuuteen, jotka kaikki toteuttavat hankkeessa omia kehittämisosioitaan. Nämä hankkeessa mukana olevat kunnat ja kuntayhtymät ovat Satakunnan sairaanhoitopiirin lisäksi Huittinen, Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä ja sen jäsenkunnat (Eurajoki, Harjavalta, Kokemäki, Luvia, Nakkila), Parainen, Perusturvakuntayhtymä Akseli (Masku, Mynämäki, Nousiainen) ja Pohjois-Satakunnan peruspalvelu-liikelaitoskuntayhtymä PoSa (Honkajoki, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Pomarkku, Siikainen). 2. Hankkeen viestinnän tavoitteet Viestintä on tärkeä osa hankkeen toimintaa, se on yksi tulosten saavuttamisen perusedellytyksistä. Viestinnästä on hyötyä kaikille hankkeessa toimiville osallistujille. Hyvin suunniteltu ja toteutettu viestintä auttaa ja nopeuttaa hankkeen käynnistymistä, parantaa näkyvyyttä ja tunnettavuutta, edistää luotujen toimintamallien ja hyvien käytäntöjen levittämistä.( Cimo, Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyönkeskus 2013). Hyvin toimiva viestintä on hankkeille mahdollisuus ja velvollisuus, tarve ja oikeus (Hankeviestinnän opas, Turun ammattikorkeakoulun projektitietokanta 2014). Yhteisvoimin kotona -hankkeen työtavat ovat vahvasti yhteistoiminnallisia ja verkostomaisia. Toteutuksessa ovat mukana ne työntekijät ja myös asiakkaiden edustajat, joita uudet toimintatavat tulevat koskemaan. Hanke sisältää jo itsessään toiminnan levittämistä, koska hankkeessa toimivat asiakastyötä tekevä moniammatillinen henkilöstö, sekä kolmannen sektorin ammattilaiset ottavat käyttöön jo kehitettyjä hyväksi havaittuja toimintatapoja. Yhteisvoimin kotona ja Pois syrjästä hanke ovat käynnistyneet yhtä aikaa ja näiden molempien hankkeiden organisointiin ja toimeenpanoon liittyviä tehtäviä voidaan osin suunnitella ja toteuttaa yhtenevin periaattein, ja viestinnän suunnittelu kuuluu tällaisiin tehtäviin. Hankesuunnitelmassa todetaan viestinnän osalta seuraavaa:

4 4(8) Hankkeen etenemisestä tiedotetaan aktiivisesti hyödyntäen eri kanavia. Tuloksia levitetään koko hankkeen ajan sekä kirjallisesti, sähköpostitse ja erilaisten tapahtumien kautta. Hankkeessa eri toimijoita kootaan yhteen siten, että kokemusten jakaminen on mahdollista. Tälläkin tavalla saadaan eri alueilla luotuja hyviä käytäntöjä leviämään. Tärkein tiedon levittämisen kanava on hankkeen kotisivut, jota kautta hankkeen toimenpiteet ovat otettavissa käyttöön valtakunnallisesti. Tiedottamisessa huomioidaan erityisesti ikääntyneen oma osallisuus, joka toteutuu myös niin, että he osallistuvat aktiivisesti hankkeen suunnitteluun ja toteutukseen. Näkyvyyttä hankkeelle ja sen tuloksille saadaan pitämällä tiedotustilaisuuksia kohderyhmään kuuluville joissa kohderyhmään kuuluvat ovat itse mukana esittelemässä hankkeen toimintaa. Satakunnan sairaanhoitopiirin viestintäohjeen mukaisesti sairaanhoitopiirissä toteutetaan aktiivisen tiedottamisen periaatetta. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että tiedottamisen tavoitteena on avoimen ja tiedotusystävällisen ilmapiirin luominen sairaanhoitopiiriin. Yhteisvoimin kotona -hankkeen viestintä ja sen tavoitteet pohjaavat siihen, että ikääntyneitä arvostetaan. Heidän kokemuksiaan, osaamistaan ja mielipiteitään tarvitaan ja halutaan kuulla palvelujen kehittämisessä. Viestinnällä pyritään luomaan myönteistä ihmiskuvaa ikääntyneistä sekä kehittämään tulevaisuuden palvelurakenteita käyttäjiä, kansalaisjärjestöjä ja vapaaehtoistyötä arvostaen. Yhteisvoimin kotona -hankkeen viestintäsuunnitelma tarkistetaan ja päivitetään säännöllisesti. 3. Viestinnän keskeiset sidosryhmät Sidosryhmätyö on tärkeää hankkeen tavoitteita toteutettaessa. Suurelle osalle sidosryhmistä on tehtäviä myös hankkeen toteuttamisessa. Hankesuunnitelmassa on lueteltu hankkeen sidosryhmät. Keskeisiä sidosryhmiä ovat: - hankkeessa mukana olevat kunnat ja kansanterveystyön kuntayhtymät ja näiden sisäiset viestintäkanavat - Satakunnan sairaanhoitopiiri ja sen tiedotusvastaavat (KESTI) - Terveyden ja hyvinvoinnin laitos - Sosiaali- ja terveysministeriö - Lounais-Suomen aluehallintovirasto - Yliopistot, ammattikorkeakoulut ja muut oppilaitokset - Osaamiskeskukset - Suomen Kuntaliitto - Sosiaali- ja terveysalan järjestöt - Muun alan järjestöt - Ikäihmisiä tukevat järjestöt - Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestöt - Media - Ikääntyneet ja heidän omaisensa

5 5(8) 4. Viestinnän toimintaperiaatteet Hankkeen viestinnän keskeisenä tavoitteena ja tehtävänä on tiedottaa hankkeen ja sen kehittämisosioiden etenemisestä sekä hanketoiminnan tuloksista. Pääasiallisin tiedottamisen kanava on hankkeen kotisivut Sairaanhoitopiirin -sivustolla. Teknisestä toteutuksesta vastaa sairaanhoitopiiri ja projektisihteeri huolehtii tiedon ajantasaisuudesta. Kehittämisosioiden on myös mahdollista saada linkki omille kotisivuilleen. Hankkeen aikana kartoitetaan mahdollisuuksia siirtää hyväksi havaittujen mallien siirtämiseksi koko hankealueen käyttöön esimerkiksi sähköisen viestinnän avulla. Hanke osallistuu Kaste-ohjelman verkostoihin sekä THL:n ja Kuntaliiton Innokylä -hankkeen toimintaan. Sidosryhmiä tiedotetaan hankkeen ajankohtaisista asioista sähköisen uutiskirjeen välityksellä, minkä lisäksi hyödynnetään säännöllisesti ilmestyvää Länsi-Suomen Kasteuutiskirjettä ja muita paikallisia tiedotusvälineitä. Oppilaitoksille tarjotaan mahdollisuutta hyödyntää hankkeessa tuotettuja toimintamalleja osana perus- ja täydennyskoulutustaan. Näin toimimalla edistetään koulutuksen työelämälähtöisyyttä ja vahvistetaan oppilaitosten ja työelämän välistä yhteistoimintaa. Kun opiskelijat harjoittelunsa aikana osallistuvat erilaisiin toimintoihin hankkeessa, he samalla levittävät tietoa kokemuksistaan ja hankkeessa saavutetuista tuloksista eteenpäin. Alan opiskelijoiden kompetenssi, ammattiin sosiaalistuminen ja pätevöityminen kehittyvät hankeaikana saatujen oppimiskokemusten ansiosta. Hankkeen etenemisestä tiedotetaan aktiivisesti eri kanavien kautta ja käytäntöjä levitetään koko hankkeen ajan mm. seuraavilla tavoilla: - Tiedon jakaminen olemassa olevista hyvistä käytännöistä hankealueella (käytäntöjen kuvaaminen ja dokumentointi, rakenteisiin liittyvien kokemusten jakaminen). - Hankkeen kehittämisosioiden välinen yhteistyö (käytännön toimintatapojen siirtäminen). - Yhteiset seminaarit ja koulutukset. - Yhteiset kehittämisosiot ja toimenpiteiden yhteensovittaminen eri kunnissa. - Asiantuntijoiden välinen yhteistyö. - Tiedottaminen internet-sivuilla. - Alueiden oma sisäinen viestintä. - Viestintä STM:n ja THL:n kanssa (kansallinen levittäminen). - Erilliset tiedotustilaisuudet. 4.1 Sisäinen viestintä Hankealueen ohjaus- ja tukiryhmien sekä kehittämisosioiden keskinäisen viestinnän kanavia ovat yhteiset kokoukset ja palaverit, sähköposti, sairaanhoitopiirin verkkosivuilla olevat hankkeen Kastesivut, koulutustilaisuudet sekä vapaa keskustelu. Kokouksista laadittavat muistiot ja muut hankkeeseen liittyvät dokumentit kootaan Satakunnan sairaanhoitopiirin internet -sivustolle, missä ne ovat avoimesti nähtävillä hankkeen kotisivulla. Kehittämisosioiden käyttöön tulee näiltä sivuilta

6 6(8) löytymään kaikki mahdollinen hanketyötä koskeva materiaali sekä linkit hanketyön sisältöä kehittäville tms. muiden toimijoiden sivustoille. Hankkeen projektipäällikkö ja projektisihteeri vastaavat omaan tehtäväalueeseen kuuluvien asioiden tiedottamisesta; yleishallintoon, talouteen ja hankekokonaisuuksiin liittyvistä asioita sopimuksen mukaisesti ja kunkin kehittämisosion ja siihen liittyvien kehitystehtävien tiedottamisesta yhteistyössä kehittämisosioiden hanketyöntekijöiden kanssa. Jokainen hanketyöskentelyyn osallistuva on tärkeä informaatiokanava omalle organisaatiolleen. Sopivia viestintäfoorumeita ovat esimerkiksi kehittämisosioiden organisaatioiden intranet-sivustot, mahdolliset henkilöstölehdet sekä kehittämispäivät ja muut yhteiset tilaisuudet. 4.2 Ulkoinen viestintä Viestintää toteutetaan suunnitelmallisesti eri kohderyhmien tarpeet huomioon ottaen. Toteutuksessa voidaan käyttää monia eri välineitä ja keinoja. Ulkoisen viestinnän keinoja ja kanavia ovat muun muassa internet-sivusto, sähköiset uutiskirjeet, mediatiedotteet sekä erilaiset esitteet ja julkaisut. Hankkeessa seurataan sosiaalisen median työkalujen kehitystä ja arvioidaan näiden toimivuutta hankkeen viestinnän edistämisessä. Kehittämisosiot ovat myös yhteydessä paikallislehtiin, kun hankkeen toiminnasta ja tuloksista saadaan aikaan tiedotusvälineitä kiinnostavia aiheita. Paikallisella tasolla keskeisiä hankkeen toiminnasta ja tuotoksista tietoa tarvitsevia tahoja ovat poliittiset päättäjät. Rahoittajatahot, kunnat sekä sosiaali- ja terveysministeriö ja aluehallintovirasto tarvitsevat ajantasaista tietoa hankkeen etenemisestä ja tuloksista. Hankkeen aikana tapahtuva ulkoinen viestintä arkistoidaan. Kotimaisiin konferensseihin, messuihin ja näyttelyihin hanke pyrkii osallistumaan aktiivisesti. Hanke järjestää perinteisen aloitus- sekä erillisen päätösseminaarin. Lehdistö-/tiedotustilaisuuksia järjestetään tarpeen mukaan hankkeessa saavutetuista tuloksista tiedottamiseen ja median mielenkiinnon ylläpitämiseksi. Hanketta tullaan esittelemään ammatillisissa seminaareissa ja tuloksista kirjoitetaan ammatillisiin lehtiin. Innokylän sivuille tuotetaan STM:n rahoituspäätöksen vaatimuksen mukaisesti sekä kehittämistyön tulosten että hanketyön kuvauksia. 5. Viestinnän visuaalinen ilme Yhteisvoimin kotona hankkeen viestintä noudattaa sekä omaansa että ministeriössä KASTE - hankkeille laadittua visuaalista ilmettä. Viestinnässä käytetään Kaste-viestintäpohjia ja Kastelogoa. Kaste -viestintäpohjat ovat saatavilla projektisihteeriltä. Kehittämisosioiden kuntien kotisivuilta olisi hyvä löytyä Kaste-logollinen linkki hankkeen kotisivulle. Visuaalista ilmettä pyritään yhdenmukaistamaan mm. kirjelomakkeisiin, kokousasiakirjoihin, lehti-ilmoituksiin ja PowerPointesityspohjiin. Hankkeen kotisivujen visuaalinen ilme on Satakunnan sairaanhoitopiirin mukainen. Satakunnan sairaanhoitopiirin kotisivut uudistuivat syyskuun lopussa. Lähtökohtana on, että kaikki SATSHP:n

7 7(8) sivuille tallennettava tieto noudattaa samaa mallia ulkoasultaan (fontit, värit yms.) ja em. mallia noudatetaan myös hankkeen kotisivujen toteuttamisessa. Pyrimme kotisivuilla selkeään, avoimeen ja tiedottavaan viestintään. Kotisivujen sisällön päätarkoitus on palvella hankkeen kehittämisosioiden toimijoita. Hankkeen sivulla olevien linkkien kautta hanketoimijat ja asiasta kiinnostuneet voivat löytää tietoa hankkeen aiheisiin liittyen. Hankkeen kotisivuja päivitetään aktiivisesti. Hankkeen kotisivujen sivukartta Ajankohtaista Hankkeen yleisesittely Kalenteri Ilmoitukset (Ajankohtaiset asiat) Linkit Hallinnointi Päätökset Hankesuunnitelmat Hallinnoijan ohjeet Hallinnoijan kirjeet Ohjausryhmä Kokoukset Materiaaliarkisto Kehittämisosiot Huittinen Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä PoSa Perusturvakuntayhtymä Akseli Parainen Satakunnan sairaanhoitopiirin kehittämisosio Ajankohtaista sivulla on hankkeen yleinen esittely sekä hankehallinnon yhteystiedot. Ajankohtaista sivulla on kalenteri, jossa tiedotetaan hankkeessa järjestettävät kokoukset, ohjausryhmän kokoukset sekä muut hankkeessa järjestettävät koulutukset ja tapahtumat. Kalenterissa ilmoitettaviin tapahtumiin esim. kokousilmoituksiin voi lisätä liitteitä, esim. kokouksen asialistan ja pöytäkirjan. Ilmoitukset kohdassa ilmoitetaan ajankohtaisia asioita ja uutisia. Linkit kohtaan voidaan lisätä hankkeen toimintaan ja teemaan liittyviä linkkejä, esim. STM, THL ja Innokylä. Hallinnointisivulle tallennetaan hanketta koskevat päätökset mm. rahoituspäätökset, hankesuunnitelmat (hankesuunnitelma, arviointi-, koulutus-, ja viestintäsuunnitelmat sekä kehittämisosioiden tarkennetut toimintasuunnitelmat) sekä hallinnoijan kehittämisosiosioille lähettämät hallinnoijan ohjeet ja kirjeet. Ohjausryhmä otsikon alta löytyy ohjausryhmän kokousten asialistat ja pöytäkirjat liitteineen. Kokoukset otsikon alle tallennetaan kehittämispäivien ja muiden hankkeessa järjestettävien kokousten asialistat ja muistiot liitteineen. Materiaaliarkistoon voidaan tallentaa hankkeen teemaan ja toteutukseen liittyvää materiaalia mm. Arviointiin liittyvää materiaalia sekä erilaiset hankkeesta valmistuneet raportit. Kehittämisosiot sivulle on tallennettu kehittämisosioiden yhteystiedot ja tarkennetut toimintasuunnitelmat. Kehittämisosion sivujen kautta on mahdollisuus tiedottaa kehittämisosioiden järjestämistä koulutuksista, tallentaa koulutusten materiaalit sekä välittää tietoa hyvistä käytänteistä ja malleista. Hankkeen kotisivuja päivitetään aktiivisesti ja sivukarttaan saattaa tulla muutoksia hankkeen edetessä.

8 8(8) 6. Viestinnän resursointi, vastuu, organisointi, seuranta ja arviointi Viestintää suunnitellaan ja toteutetaan käytettävissä olevien resurssien puitteissa, vastuuhenkilöinä toimivat projektipäällikkö sekä hanketyöntekijät. Projektipäällikkö vastaa yleisesti Yhteisvoimin kotona -hankkeen viestinnästä, ja hänen ohjauksessaan hanketyöntekijät omien kehittämisosioidensa viestinnästä. Hankkeen ohjausryhmä seuraa ja arvioi viestinnän toteutumista apunaan hankkeeseen osallistuvien tahojen suunnitelmat ja väliraportit. Ohjausryhmä myös tarkistaa tarpeen mukaan viestintäkäytäntöjä. Hankkeen projektipäällikkö raportoi viestinnän toteutumisesta ja tuloksista ohjausryhmälle sekä tarvittaessa Kaste -toimijoille ja rahoittajataholle. Viestintäsuunnitelma ja siihen liittyvät liitteet hyväksytään hankkeen ohjausryhmässä. Viestintää arvioidaan viestintäsuunnitelmassa sovittujen käytettävien mittareiden avulla. Mittareina tullaan käyttämään esim. verkostotapaamisien ja yhteisten kehittämispäivien määrää, hankkeen medianäkyvyyttä, tuotettujen oppaiden ja tiedotusmateriaalien lukumäärää sekä hankkeen verkkosivuilla kävijöiden lukumäärää. Suunnitelman liitteenä ovat kehittämisosiokohtaiset viestintäsuunnitelmat LIITTEET Kehittämisosioiden viestintäsuunnitelmat

9 YHTEISVOIMIN KOTONA HANKE VIESTINTÄSUUNNITELMA Hanke Yhteisvoimin kotona Kehittämisosio ja hankeaika Huittisten kehittämisosio Tiedottamisesta vastaa Tiedottamista koordinoi Sisäinen viestintä Kehittämisosion ohjausryhmän jäsen Sari Hievanen, varajäsen Heli Ruohola Hanketyöntekijä Anu Kärki Ulkoinen viestintä Keinot/välineet Tiedon tarvitsijat/kanavat Keinot /välineet Tiedon tarvitsijat/kanavat Yhteiset kokoukset Kehittämisosion Kaupungin nettisivut Kuntalaiset Palaverit tukiryhmä Facebook (Ikäkaari, Huittinen) Vanhusneuvosto Sähköpostit Kolmas sektori (srk, Paikallislehdet Perusturvalautakunta Satakunnan yhdistykset, Innokylä Huittisten kaupungin sairaanhoitopiirin vapaaehtoistoimijat) Kehittämisosion esite ikäihmisten palvelut sivuilla olevat hankkeet sivut Muut Huittisten kaupungin toimialat Koulutustilaisuudet AVI STM

10 YHTEISVOIMIN KOTONA VIESTINTÄSUUNNITELMA Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän kehittämisosio Hanke Kehittämisosio ja hankeaika Tiedottamisesta vastaa Tiedottamista koordinoi Yhteisvoimin kotona Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän kehittämisosio Projektityöntekijä Eliisa Mannila Projektiyöntekijä Eliisa Mannila Sisäinen viestintä Ulkoinen viestintä Keinot/välineet Tiedon tarvitsijat/kanavat keinot /välineet tiedon tarvitsijat/kanavat 1. Kokoukset ja palaverit 1. Vanhusneuvostot 1. Hankesivut 1. Kohderyhmänä olevat ikäihmiset (tukiryhmä, moniammatillinen työryhmä, työntekijöitä ohjaavat palaverit, kehittämispäivät) 2. Sähköposti (kokouskutsut ja muistiot) 3. Puhelin 4. Kuntayhtymän verkkosivut 5. Henkilökohtaiset tapaamiset 6. Facebook 7. Hankepäiväkirja 8. Kuntayhtymän viikkotiedote 9. Väliraportit kuntayhtymän ja kuntien käyttöä varten 2. Yhteisvoimin kotona hanketyöntekijät 3. Yhteisvoimin kotona KSTHKY:n kehittämisosion tukiryhmä 4. Moniammatillinen työryhmä 5. Kotikäyntejä tekevät työntekijät 6. Infotilaisuuksista vastaavat työntekijät 7. Seulontakyselyitä lähettävät työntekijät 8. Kotihoidon työntekijät 9. Kuntayhtymän johtoryhmä 10. Yhtymähallitus 11. Kuntien perusturvajohtajat 12. KEHY-ryhmä (kuntayhtymän ja sen jäsenkuntien perusturvajohtajien välinen kehittämisryhmä) 13. Kuntayhtymän henkilöstö 2. Paikallislehdet 3. Facebook 4. Esitteet (hankkeen ja kehittämisosion esittely) 5. Maksatushakemukset 6. Mediatiedotteet 7. Koulutustilaisuudet 2. Poliittiset päättäjät 3. Rahoittaja, STM 4. Hallinnoija, Satshp 5. Ohjausryhmä 6. Valvoja, THL 7. Aluehallintovirasto

11 Hanke Yhteisvoimin kotona hanke Kehittämisosio ja hankeaika PoSan kehittämisosio Tiedottamisesta vastaa Tiedottamista koordinoi Sisäinen viestintä Hanketyöntekijät Johanna Ahde-Koponen ja Riikka Ylitörmänen sekä PoSan kehittämisosion tukiryhmä Vanhuspalvelujohtaja Anne Vanhatalo sekä hanketyötekijät Ulkoinen viestintä Keinot/välineet 1. Yhteiset kokoukset 2. Palaverit 3. Sähköposti 4. Sairaanhoitopiirin sivuilla olevat verkkosivut 5. Vapaa keskustelu 6. Arviointi haastattelut 7. Info/ tiedotustilaisuudet Tiedon tarvitsijat/kanavat 1. PoSan kehittämisosion tukiryhmän palaverit 2. PoSan henkilöstö 3. Vanhusneuvostot 4. Seniorineuvola 5. Kuntouttava päivätoiminta 6. Tk-sairaalan vuodeosastot 7. Kotihoidon tiimit 8. Fysioterapia 9. Aikuispalvelut 10. Erityispalvelut 11. Kolmas sektori 12. Lääkärit 13. Tuleva kuntoutumisyksikkö 14. Tuettu/Tehostettu palveluasuminen keinot /välineet 1. Eposa.fi-sivut 2. Mediatiedotteet 3. Facebook 4. Innokylä 5. Tuotokset esim. esite, dia-esitys. 6. Seminaarit 7. Messut 8. Infotilaisuudet 9. Vapaa keskustelu tiedon tarvitsijat/kanavat 1. Kuntalaiset 2. Ikääntyneet ja heidän omaisensa 3. Poliittiset päättäjät 4. Rahoittajatahot 5. STM 6. Aluehallintovirast 7. PoSan henkilöstö

12 YHTEISVOIMIN KOTONA HANKE VIESTINTÄSUUNNITELMA Hanke Yhteisvoimin kotona - Kotiin annettavien palveluiden ja kuntoutuksen kehittäminen Kehittämisosio ja hankeaika Perusturvakuntayhtymä Akseli Tiedottamisesta vastaa Tiedottamista koordinoi Sisäinen viestintä Projektityöntekijä Sirpa Levy Projektityöntekijä Sirpa Levy Ulkoinen viestintä Keinot/välineet Tiedon tarvitsijat/kanavat keinot /välineet tiedon tarvitsijat/kanavat 1. Kokoukset/esittelyt 2. Työryhmät 3. Hanke-kirje kotihoidon henkilökunnalle sähköpostitse 4. Viikkopalaverit kotihoidossa 5. Sähköposti 6. Intra, Y-asema 7. Hanke-esite 1. Kuntayhtymän johto 2. Esimies 3. Tukiryhmä 4. Kotihoidon henkilökunta, fysioterapeutit, sosiaaliohjaaja 5. Yhteistyökumppanit kuntayhtymässä mm. erityistyöntekijät (SASkoordinaattori, omaishoidon koordinaattori) 6. Toimijat kunnassa (mm. liikuntatoimi) 7. Hanketyöntekijät kehittämisosioissa 1. Sairaanhoitopiirin hankesivut (www.satshp.fi) 2. Innokylä (www.innokylä.fi) 3. Yhteisvoimin kotona hankkeen Facebook - sivut 4. Perusturvakuntayhtymä Akselin kotisivut (www.soteakseli.fi/kaste-hanke/) 5. Esitteet (mm. liikuntasopimusesite asiakkaille) 6. Hanke- esite 7. Hanke-esittelyt yhteistyökumppaneille 8. Paikallislehti (esim. asiakasraadin osallistujien etsimisessä) 9. Asiakashaastattelut 1. Kuntalaiset 2. Asiakkaat ja omaiset 3. Verkostot 4. Päättäjät kunnissa ja kuntayhtymässä 5. Kolmas sektori (yhdistykset, seurakunta) 6. Vanhusneuvostot 7. Oppilaitokset

13 YHTEISVOIMIN KOTONA HANKE VIESTINTÄSUUNNITELMA Hanke Yhteisvoimin kotona -hanke Kehittämisosio ja hankeaika Paraisten kehittämisosio Tiedottamisesta vastaa Tiedottamista koordinoi Sisäinen viestintä Projektityöntekijä Arja Santapukki ja Paraisten kehittämisosion tukiryhmä Projektityöntekijä Arja Santapukki Ulkoinen viestintä Keinot/välineet Tiedon tarvitsijat/kanavat keinot /välineet tiedon tarvitsijat/kanavat 1. Palaverit 2. Kokoukset 3. S-postit 4. Tiedotus/esittelytilaisuudet 5. Kyselyt 6. Vapaa keskustelu 7. Kahdenkeskiset keskustelut työntekijöiden kanssa 8. Työpajatoiminta 9. Satakunnan sairaanhoitopiirin sivuilla olevat verkkosivut 1. Tukiryhmän palaverit 2. Seurantatapaamiset vanhustenhuollon esimiehen kanssa 3. Kokoukset vanhustenhuollon ohjaajien ja kotihoidon ohjaajien kanssa 4. Tiedotustilaisuudet kotihoidon henkilökunnan kanssa 5. Työpajat henkilökunnan kanssa 6. Kokoukset kunnan muiden yhteistyötahojen kanssa (esim. toimintaterapeutti ja kotiuttamishoitaja) 1. Tiedotus/esittelytilaisuudet 2. Kunnan oma tiedotuslehti NYTT 3. Kyselykaavake 4. Kirje 5. Asiakastapaaminen 1. Kuntalaisille ja kotihoidon asiakkaille ilmoitus NYTT:ssä 2. Kirje kotihoidon asiakkaille ja heidän omaisilleen 3. Kyselykaavake kotihoidon asiakkaille 4. Tiedotustilaisuus vanhusneuvostolle 5. Asiakas- ja omaistapaaminen kyselyn pohjalta

14 YHTEISVOIMIN KOTONA HANKE VIESTINTÄSUUNNITELMA Hanke Yhteisvoimin kotona hanke Kehittämisosio ja hankeaika Satakunnan sairaanhoitopiirin kehittämisosio Tiedottamisesta vastaa Tiedottamista koordinoi Sisäinen viestintä Projektisuunnittelijat Minna Nevalainen, Sari Furuholm, Niko Vahala, Kirsi Lukka-Aro ja Tarja Lindgren Projektisuunnittelijat Minna Nevalainen, Sari Furuholm, Niko Vahala, Kirsi Lukka-Aro ja Tarja Lindgren Ulkoinen viestintä Keinot/välineet Tiedon tarvitsijat/kanavat keinot /välineet tiedon tarvitsijat/kanavat 1. Pääasiallinen tiedottamisen kanava on SATSHP:n sivut, hankkeen kotisivu 2. KESTI (SATSHP:n sisäinen tiedotuslehti) 3. Kohdennettu uutiskirje 4. Hankkeen Facebook-sivut 5. Kehittämispäivät 6. Tukiryhmän ja ohjausryhmän kokoukset 7. Vapaat keskustelut 8. Sähköpostit, esitteet 9. Tiimipalaverit 10. Muut palaverit 1. Tukiryhmät 2. Hankkeessa mukana olevat osastot 3. Sairaanhoitopiirin henkilöstö ja esimiehet 4. Sosiaalipalvelut 5. Hankkeen muut kehittämisosiot 6. Muut hankkeet 7. Hankkeen ohjausryhmä 1. Pääasiallinen tiedottamisen kanava on SATSHP:n sivut, hankkeen kotisivu 2. Sähköposti 3. Hankkeen Facebook-sivut 4. Innokylä 5. KASTE- tilaisuudet 6. Kuntatapaamiset 7. Paikalliset lehdet, radio, TV 8. Muut julkaisut, mm. kehittämisosion esite, posterit, artikkelit 9. Koulutustilaisuudet, kongressit, messut ja muut tapahtumat 1. Satakunnan kunnat 2. Ikäihmiset ja heidän omaisensa 3. Kuntatoimijat 4. Järjestöt ja seurakunnat 5. Vanhusneuvostot 6. Satakuntaliitto 7. STM 8. THL 9. Aluehallintovirasto

15

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne Onnistunut projekti Uudistettu painos 2012 VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s

Lisätiedot

KH 3.11.2008. Valkeakosken kaupungin viestintä

KH 3.11.2008. Valkeakosken kaupungin viestintä KH 3.11.2008 Valkeakosken kaupungin viestintä Valkeakosken kaupungin viestintä 2 Valkeakosken kaupungin viestintä: 1. Viestinnän tarkoitus ja lähtökohdat miksi viestimme 3 2. Viestinnän perusperiaatteet

Lisätiedot

Etelä-Suomen ikäihmisten palvelujen kehittämisohjelma Kotona kokonainen elämä 2013-2015. Raportointi lokakuu 2013 1.3. 30.9.2013 väliseltä ajalta

Etelä-Suomen ikäihmisten palvelujen kehittämisohjelma Kotona kokonainen elämä 2013-2015. Raportointi lokakuu 2013 1.3. 30.9.2013 väliseltä ajalta Etelä-Suomen ikäihmisten palvelujen kehittämisohjelma Kotona kokonainen elämä 2013-2015 Raportointi lokakuu 2013 1.3. 30.9.2013 väliseltä ajalta 2 Sisällysluettelo 1. Kotona kokonainen elämä... 3 1.1.

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN JA POHJANMAAN MAAKUNTIEN VERKOSTOITUNUT VAMMAISTYÖN KEHITTÄMISYKSIKKÖ- HANKE POKEVA

KESKI-SUOMEN JA POHJANMAAN MAAKUNTIEN VERKOSTOITUNUT VAMMAISTYÖN KEHITTÄMISYKSIKKÖ- HANKE POKEVA Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä KESKI-SUOMEN JA POHJANMAAN MAAKUNTIEN VERKOSTOITUNUT VAMMAISTYÖN KEHITTÄMISYKSIKKÖ- HANKE POKEVA TOIMINTASUUNNITELMA Tero Oinonen, Ulla Yli-Hynnilä, Armi Mustakallio

Lisätiedot

20.3.2014 HALLINNOIJAN OHJE POIS SYRJÄSTÄ -HANKKEEN KEHITTÄMIOSIOILLE

20.3.2014 HALLINNOIJAN OHJE POIS SYRJÄSTÄ -HANKKEEN KEHITTÄMIOSIOILLE 1 HALLINNOIJAN OHJE POIS SYRJÄSTÄ -HANKKEEN KEHITTÄMIOSIOILLE 1. SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TEHTÄVÄT Satakunnan sairaanhoitopiiri toimii koko hankkeen hallinnoivana tahona. Sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

Välittäjä 2009 -hankkeen loppuraportti

Välittäjä 2009 -hankkeen loppuraportti Välitämme ihmisistä Välitämme osaamista ja tietoa Välitämme hyviä käytäntöjä ja kokemuksia Välittäjä 2009 hankkeen loppuraportti Tiivistelmä VäliSuomen mielenterveys ja päihdetyön kehittämishanke Välittäjä

Lisätiedot

Melonta- ja soutuliiton viestintäsuunnitelma

Melonta- ja soutuliiton viestintäsuunnitelma Melonta- ja soutuliiton viestintäsuunnitelma Lähtökohdat Suomen melonta- ja soutuliiton tarkoituksena on ylläpitää ja edistää melontaa ja soutua sekä olla niiden Suomessa toimivien yhteisöjen keskusjärjestönä

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Tilikaudelta 1.1.2011 31.12.2011 Hyväksytty Vasson yhtiökokouksessa 8.5.2012 VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY VASSO AB SISÄLLYSLUETTELO: sivu 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma. Toimintasuunnitelma 2014

Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma. Toimintasuunnitelma 2014 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma Toimintasuunnitelma 2014 2.4.2014 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 2(26) VERSIOHISTORIA versio pvm kuvaus ylläpidosta tekijä

Lisätiedot

KAINUUN KOTITYÖPALVELUALAN VIESTINTÄSUUNNITELMA

KAINUUN KOTITYÖPALVELUALAN VIESTINTÄSUUNNITELMA KAINUUN KOTITYÖPALVELUALAN VIESTINTÄSUUNNITELMA viestinnän periaatteita, sääntöjä ja käytänteitä kotityöpalvelualalle, yrittäjille ja koulutuksen järjestäjälle Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Lähtökohdat...

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma 2015-2016. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Viestintäsuunnitelma 2015-2016. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Viestintäsuunnitelma 2015-2016 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän viestintäsuunnitelma 2015-2016 1 1. JOHDANTO... 2 2. VIESTINNÄN TAVOITTEET

Lisätiedot

2006-2008 LOPPURAPORTTI

2006-2008 LOPPURAPORTTI Anjalankoski, Elimäki, Iitti, Jaala, Kouvola, Kuusankoski, Valkeala Kouvolan seudun lastensuojelun kehittämishanke 2006-2008 LOPPURAPORTTI Ritva Seppälä projektipäällikkö 16.10.2008 Ulkoasu Eija Tiitinen

Lisätiedot

Tuetusti päätöksentekoon- projekti. Väliraportti 4/2014 Savon Vammaisasuntosäätiö Maarit Mykkänen

Tuetusti päätöksentekoon- projekti. Väliraportti 4/2014 Savon Vammaisasuntosäätiö Maarit Mykkänen Tuetusti päätöksentekoon- projekti Väliraportti 4/2014 Savon Vammaisasuntosäätiö Maarit Mykkänen 1 Sisällysluettelo Johdanto 1 TUETUSTI PÄÄTÖKSENTEKOON-PROJEKTI... 1.1 Tuepa-projektin tavoitteet... 1.2

Lisätiedot

Vetovoimainen ja turvallinen sairaala (VeTeVT) -osahanke

Vetovoimainen ja turvallinen sairaala (VeTeVT) -osahanke Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto (VeTe) -hanke Vetovoimainen ja turvallinen sairaala (VeTeVT) -osahanke Yhteenveto VeTeVT-osahankkeesta Raportti R0 2(16) Versio Päiväys Tekijä Kuvaus

Lisätiedot

TOIMI. Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke 27.2.2006. Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö

TOIMI. Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke 27.2.2006. Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö 27.2.2006 Suomen Kylätoiminta ry Meijeritie 2 25410 Suomusjärvi p. (02) 738 1761 TOIMI Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke

Lisätiedot

Competitive Advantage by Safety CAFE. Viestintäsuunnitelma 2011 2013 1 /10

Competitive Advantage by Safety CAFE. Viestintäsuunnitelma 2011 2013 1 /10 Competitive Advantage by Safety CAFE Viestintäsuunnitelma 2011 2013 1 /10 1. Yleistä Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimuskeskus Merikotka on meriliikenteen, meriturvallisuuden ja meriympäristön tutkimuskeskus,

Lisätiedot

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, KOHDERYHMÄ JA TAVOITTEET Yleinen maailmantaloudellinen tilanne on muuttunut radikaalisti hankkeen toteutuksen aikana. Taloudellisen taantuman

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56

Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56 Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56 Anna Karttunen, Keijo Piirainen & Aija Kettunen Politiikkaohjelmasta käytännöksi vai käytännöstä ohjelmaksi? Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto

Lisätiedot

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankeaika 1.4.2008-31.3.2011 Toteuttajat Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, Helsingin, Espoon ja Vantaan

Lisätiedot

KITTILÄN KUNNAN VIESTINNÄN KEHITTÄMISSUUNNITELMA... 2. Mitä on Kittilän kunnan viestintä?... 2. Miksi viestinnän kehittämissuunnitelma?...

KITTILÄN KUNNAN VIESTINNÄN KEHITTÄMISSUUNNITELMA... 2. Mitä on Kittilän kunnan viestintä?... 2. Miksi viestinnän kehittämissuunnitelma?... Vies nnänkehi ämisuunnitelmaja vies ntäsuunnitelma2012 SISÄLTÖ KITTILÄN KUNNAN VIESTINNÄN KEHITTÄMISSUUNNITELMA... 2 Mitä on Kittilän kunnan viestintä?... 2 Miksi viestinnän kehittämissuunnitelma?... 2

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Omaishoitajien jaksamisen tukeminen (AK4) toiminnanohjaajat Sari Tuikkanen ja Marjo Salmi Sisällysluettelo 1 TAUSTAA... 1 2 KOHDE JA

Lisätiedot

Viestinnän linjaukset

Viestinnän linjaukset Tehty 02/2013, päivitetty 9/2014 Viestinnän linjaukset Työelämä 2020 -hankkeen visio on, että Suomessa on Euroopan paras työelämä vuonna 2020. Hankkeen tehtävä on muodostaa yhteistyöverkostoja toimijoiden

Lisätiedot

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA Jyväskylän verkostokaupungin ja Keurusseudun kuntien vanhuspalveluiden kehittämishanke SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA JULKAISU 1/2008 www.jyvaskylanseutu.fi/sivu.php/vanhuspalvelut

Lisätiedot

Lopen kunta TIEDOTUS- JA VIESTINTÄOHJE

Lopen kunta TIEDOTUS- JA VIESTINTÄOHJE Lopen kunta TIEDOTUS- JA VIESTINTÄOHJE Käsittely: Kunnanhallitus 14.2.2011 ( 55) Päivitetty 27.4.2011 SISÄLLYSLUETTELO VIESTINNÄN LÄHTÖKOHDAT... 1 ULKOINEN TIEDOTTAMINEN... 2 TIEDOTTAMINEN PÄÄTÖKSENTEOSTA...

Lisätiedot

Kh 03.12.2008 liite 1 VIESTINTÄOHJE. Mäntyharjun kunta

Kh 03.12.2008 liite 1 VIESTINTÄOHJE. Mäntyharjun kunta Kh 03.12.2008 liite 1 VIESTINTÄOHJE Mäntyharjun kunta 2008 SISÄLTÖ 1 MÄNTYHARJUN KUNNAN VIESTINNÄN PERIAATTEET...1 1.1 Kunnan viestintäorganisaatio...2 2 ULKOINEN VIESTINTÄ...2 2.1 Tiedote...4 2.2 Tiedotustilaisuus...4

Lisätiedot

VARHAISTA TUKEA JA KUMPPANUUTTA. Pohjoisen alueen Kaste (PaKaste II) hankekokonaisuuden Pohjois-Pohjanmaan osahanke

VARHAISTA TUKEA JA KUMPPANUUTTA. Pohjoisen alueen Kaste (PaKaste II) hankekokonaisuuden Pohjois-Pohjanmaan osahanke VARHAISTA TUKEA JA KUMPPANUUTTA Pohjoisen alueen Kaste (PaKaste II) hankekokonaisuuden Pohjois-Pohjanmaan osahanke Lapsen hyvä arki 2-hanke 2011-2013 VARHAISTA TUKEA JA KUMPPANUUTTA Pohjoisen alueen Kaste

Lisätiedot

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta Kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon kohtaa & innosta Ikäpalo-hanke 1 ? Katso DIA Käsikirjan tueksi koottuja konkreettisia esimerkkejä

Lisätiedot

30.09.2013. Hankesuunnitelma Hyvä Potku. - jatkuvaa parantamista sosiaali- ja terveydenhuollon tiimeissä

30.09.2013. Hankesuunnitelma Hyvä Potku. - jatkuvaa parantamista sosiaali- ja terveydenhuollon tiimeissä Hankesuunnitelma Hyvä Potku - jatkuvaa parantamista sosiaali- ja terveydenhuollon tiimeissä 30.09.2013 Tausta : Hyvä vastaanotto ja Potku hankkeet Saatavuus ia Hyvä vastaanotto Aiemmin toteutuneen Kaste

Lisätiedot

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia 5 Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Hyvä maine syntyy siitä, että

Lisätiedot