Tietoyhteiskunnan esteet ja haasteet. Selvitys tietoyhteiskuntaohjelman ministeriryhmälle ja tietoyhteiskuntaneuvostolle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tietoyhteiskunnan esteet ja haasteet. Selvitys tietoyhteiskuntaohjelman ministeriryhmälle ja tietoyhteiskuntaneuvostolle"

Transkriptio

1 Tietoyhteiskunnan esteet ja haasteet Selvitys tietoyhteiskuntaohjelman ministeriryhmälle ja tietoyhteiskuntaneuvostolle Valtioneuvoston kanslian raportteja 2/2006

2

3 Tietoyhteiskunnan esteet ja haasteet Selvitys tietoyhteiskuntaohjelman ministeriryhmälle ja tietoyhteiskuntaneuvostolle Valtioneuvoston kanslian raportteja 2/2006

4

5 Julkaisija: VALTIONEUVOSTON KANSLIA Tekijät (toimielimessä: toimielimen nimi, puheenjohtaja): Tietoyhteiskuntaneuvoston jaostot Toimittaja: suunnittelija Ville-Veikko Ahonen, valtioneuvoston kanslia, tietoyhteiskuntaohjelman toimisto KUVAILULEHTI Julkaisun laji: Valtioneuvoston kanslian raportteja Toimeksiantaja: Tietoyhteiskuntaneuvosto Toimielimen asettamispäivä: Julkaisun nimi (myös ruotsinkielinen): Tietoyhteiskunnan esteet ja haasteet. Selvitys tietoyhteiskuntaohjelman ministeriryhmälle ja tietoyhteiskuntaneuvostolle (Hinder och utmaningar för informationssamhället. En utredning till ministergruppen för informationssamhällsprogrammet och rådet för informationssamhället) Tiivistelmä: Tähän selvitykseen on koottu tietoyhteiskuntaneuvoston jaostojen näkemykset keskeisimmistä tietoyhteiskuntakehitystä jarruttavista tekijöistä. Selvitys on laadittu tietoyhteiskuntaohjelman ministeriryhmälle ja tietoyhteiskuntaneuvostolle. Selvityksen painopiste on lainsäädännöllisissä esteissä, mutta sen kattavuutta on laajennettu lainsäädännöstä myös muihin tietoyhteiskuntakehityksen haasteisiin, kuten asenteellisiin kysymyksiin ja osaamisen vahvistamiseen. Jaostojen työn näkökulmasta esteiden ja haasteiden kartoittamisen tarkoituksena on ollut tukea neuvoston raportointiprosessia. Tarkoituksena on lisäksi ollut, että esteiden ja haasteiden kartoittaminen johtaisi konkreettisiin jaostoaloitteisiin. Hallituksen tietoyhteiskuntaohjelman näkökulmasta kipupisteiden kartoittamisen tavoitteena on ollut antaa eväitä tietoyhteiskuntaohjelman suuntaamiselle ja mahdollisille uusille avauksille hallituskauden loppuajaksi. Esteet ja haasteet priorisoitiin jaostojen ja ministeriöiden toimesta vuoden 2005 aikana. Priorisoidut ongelmakohdat käsiteltiin ohjelman ministeriryhmässä ja tietoyhteiskuntaneuvostossa syksyllä Selvityksessä jaostojen luettelemat esteet ja haasteet on luokiteltu pääosin tietoyhteiskuntaohjelman osa-alueiden mukaan. Esteitä ja haasteita käsittelevissä luvuissa on lueteltu jaostojen kartoittamat esteet ja haasteet, esitelty ongelmakohdat sekä todettu mahdollinen jaoston esittämä ratkaisu ongelmalle. Kaikkien kohdalla esitystä asian ratkaisemiseksi ei ole, vaan asia vaatii vielä jatkoselvittelyjä. Priorisoitujen esteiden ja haasteiden kohdalla on mainittu lisäksi käynnissä olevat tai lähitulevaisuudessa käynnistettävät toimenpiteet niiden purkamiseksi. Avainsanat: tietoyhteiskunta, hallinto, viestintä, tietoverkot, tietotekniikka Sarjan nimi ja numero: Valtioneuvoston kanslian raportteja 2/2006 Kokonaissivumäärä: 32 Julkaisun jakelu: Verkkosivuilla pdf: Tilaukset: ISSN: Kieli: Fi Painopaikka: Valtioneuvoston kanslia, 2006 ISBN: Luottamuksellisuus: Julkinen Kustantaja: Valtioneuvoston kanslia

6 Utgivare: STATSRÅDETS KANSLI Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande): Sektioner som tillsatts av rådet för informationssamhället Redaktör: planerare Ville-Veikko Ahonen, statsrådets kansli PRESENTATIONSBLAD Typ av publikation: Rapporter från statsrådets kansli Uppdragsgivare: Rådet för informationssamhället Datum då organet tillsattes: Publikationens namn: Hinder och utmaningar för informationssamhället. En utredning till ministergruppen för informationssamhällsprogrammet och rådet för informationssamhället Referat: I denna utredning ingår de synpunkter som sektionerna i rådet för informationssamhället framfört som de viktigaste faktorerna som bromsar upp informationssamhällsutvecklingen. Utredningen har utarbetats för ministergruppen för informa tionssamhällsprogrammet och rådet för informationssamhället. Utredningens tyngdpunkt ligger på de lagstiftningsmässiga hindren, men omfattar även andra utmaningar för utvecklingen av informationssamhället, såsom attitydfrågor och behovet av att förstärka kunnandet. Med tanke på arbetet i sektionerna har syftet med denna kartläggning av hinder och utmaningar varit att stöda rådets rapporteringsprocess. En annan avsikt har varit att kartläggningen av hinder och utmaningar kan leda till konkreta initiativ från sektionerna. Med tanke på regeringens informationssamhällsprogram har syftet med kartläggningen av smärtpunkterna varit att stöda fokuseringen av informationssamhällsprogrammet och erbjuda eventuella nya åtgärder för slutet av regeringsperioden. Hindren och utmaningarna prioriterades av sektionerna och ministerierna under De prioriterade problemen behandlades i ministergruppen för informationssamhällsprogrammet och i rådet för informationssamhället under hösten I utredningen har de hinder och utmaningar som sektionerna fört fram huvudsakligen uppdelats enligt delområdena i informa tionssamhällsprogrammet. I de kapitel som behandlar hinder och utmaningar nämns de hinder och utmaningar som kartlagts av sektionerna, presenteras problemen samt framförs en eventuell lösning som sektionen har på problemet. I fråga om många hinder har man inte lagt fram någon lösning, eftersom saken kräver fortsatt utredning. I fråga om prioriterade hinder och utmaningar nämns dessutom vilka åtgärder som redan vidtagits eller vilka åtgärder som vidtas inom en nära framtid för att lösa problemen. Nyckelord: förvaltning, styrning, kommunikation, datanät, datateknik Seriens namn och nummer: Rapporter från statsrådets kansli 2/2005 Sidantal: 32 Distribution: Pdf-filen finns på webbsidorna: Statsrådets kansli, ISSN: Kieli: Fi Tryckort: Statsrådets kansli, 2006 ISBN: Sekretessgrad: Offentlig Förlag: Statsrådets kansli 4

7 SISÄLLYS JOHDANTO LAINSÄÄDÄNTÖ JA TOIMINTAYMPÄRISTÖ Lainsäädäntöhankkeiden arviointi tietoyhteiskuntavaikutusten kannalta *** Tietoyhteiskuntakehityksen liiallinen sääntely Euroopan unionin lainsäädäntö Tietoyhteiskunta-asioita koskevan lainsäädännön vaikeaselkoisuus Haja-asutusalueiden tietoliikenneyhteydet *** Kansainvälinen standardointi * Laitteiden, palveluiden ja päivitysten monimutkaisuus * Tietoturvan markkinointi erillispalveluna * Tukipalveluiden tuottaminen ja riippumattoman laitetiedon saatavuus * Digitaalisen television potentiaalin hyödyntäminen Digitaalisen television esteettömyys ja käytettävyys Tasa-arvo puhelinliittymien vaihdossa Domain-nimien kansallinen valvonta KOULUTUS JA TUTKIMUS Ongelmat asenteissa ja osaamisessa *** Verkko-opetus perusopetuksessa *** Korvaukset ja tekijänoikeudet verkko-opetuksesta ja oppimateriaaleista *** Ulkomaalaisten opiskelijoiden ja tutkijoiden saaminen ja jääminen Suomeen * Tietoyhteiskuntakoulutuksen tarjonta ja kehittäminen Oppilaitosten rahoitusjärjestelmä Oppilaitosten hankintojen suuntaaminen oppimateriaalitarjonnan kehittämiseksi Rahoituksen sirpaloituminen koulutuksessa ja tutkimuksessa TYÖELÄMÄ Osaamisen ja innovatiivisuuden lisääminen työelämässä * Osaamisen ja innovatiivisuuden muuntaminen työllistäväksi kasvuksi * Läpimurtohankkeiden puuttuminen * TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN JULKISHALLINNOSSA Yhteishankintojen toteuttaminen ***

8 5.2 Sähköisten palvelujen ja toiminnan kehittämisen integroinnin eteneminen *** Sähköisten julkishallinnon palveluiden pelisääntöjen puuttuminen Julkishallinnon palveluprosessien eteneminen Sähköisten palvelujen integrointi taustajärjestelmiin Hyötyvaikutusten aikaansaaminen verkkopalveluista Sähköisten palveluiden käyttöaste Laajojen yhteishankkeiden rahoitus Tunnistamisen liittyvät epäselvyydet (kts. myös kohta 7.2) Yhteisen arkkitehtuurin ja yhteentoimivuuden haasteet Hankintatoimen osaaminen Julkisin varoin tuotettujen sähköisten materiaalien hyödyntäminen (kts. myös kohta 7.1) SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO Saumattoman palveluketjun lainsäädännön määräaikaisuus *** Kustannustehokas ja toimiva tietojärjestelmäarkkitehtuuri *** Asiakkaan mahdollisuus saada itseään koskevia tietoja *** Luotettavan terveystiedon saatavuus sähköisissä kanavissa *** Henkilötietojen luovuttaminen ja suostumuksen hallinta Potilasasiakirja-asetuksen tarkistaminen Sosiaalihuollon asiakasasiakirjoja koskeva ohjeistus Asiakkaiden mahdollisuus saada tietoa palveluista Sähköiset terveydenhuoltopalvelut Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön osaaminen LIIKETOIMINNAN JA SISÄLTÖJEN SÄHKÖISTYMINEN Julkisen tiedon uudelleenkäytön ehtojen ja hinnoittelun epäselvyys (kts. myös kohta 5.12) *** Sähköinen tunnistamisen hidas yleistyminen jarruttaa sisältötuotannon ja sähköisten palvelujen kasvua (kts. myös kohta 5.8.) *** Sisältötuotannon tekijänoikeuslainsäädäntö vaatii täsmennystä Tietoyhteiskunta-esitysten yhteiskunnallisten vaikutusten arviointi ja jatkotoimet

9 JOHDANTO Tarve selvittää tietoyhteiskuntakehityksen keskeisimmät esteet ja haasteet nousi esiin tietoyhteiskuntaneuvoston 1 kokouksessa , jossa toivottiin tietoyhteiskuntakehitystä hidastavien lainsäädännöllisten esteiden kartoittamista. Tähän selvitykseen on koottu tietoyhteiskuntaneuvoston jaostojen 2 näkemykset keskeisimmistä tietoyhteiskuntakehitystä jarruttavista tekijöistä. Selvitys on laadittu tietoyhteiskuntaohjelman ministeriryhmälle ja tietoyhteiskuntaneuvostolle. Selvityksen painopiste on lainsäädännöllisissä esteissä, mutta sen kattavuutta on laajennettu lainsäädännöstä myös muihin tietoyhteiskuntakehityksen haasteisiin, kuten asenteellisiin kysymyksiin ja osaamisen vahvistamiseen. Jaostojen työn näkökulmasta esteiden ja haasteiden kartoittamisen tarkoituksena on ollut tukea neuvoston raportointiprosessia 3. Tarkoituksena on lisäksi ollut, että esteiden ja haasteiden kartoittaminen johtaisi konkreettisiin jaostoaloitteisiin. Hallituksen tietoyhteiskuntaohjelman näkökulmasta kipupisteiden kartoittamisen tavoitteena on ollut antaa eväitä tietoyhteiskuntaohjelman suuntaamiselle ja mahdollisille uusille avauksille hallituskauden loppuajaksi. Esteet ja haasteet priorisoitiin jaostojen ja ministeriöiden toimesta vuoden 2005 aikana. Priorisoidut asiat käsiteltiin ohjelman ministeriryhmässä ja tietoyhteiskuntaneuvostossa syksyllä Selvityksessä jaostojen luettelemat esteet ja haasteet on luokiteltu pääosin tietoyhteiskuntaohjelman osa-alueiden mukaan. Esteitä ja haasteita käsittelevissä luvuissa on lueteltu jaostojen kartoittamat esteet ja haasteet, esitelty ongelmakohdat sekä todettu mahdollinen jaoston esittämä ratkaisu ongelmalle. Kaikkien esteiden kohdalla esitystä asian ratkaisemiseksi ei ole, vaan asia vaatii vielä jatkoselvittelyjä. Priorisoitujen esteiden ja haasteiden kohdalla on mainittu lisäksi käynnissä olevat tai lähitulevaisuudessa käynnistettävät toimenpiteet niiden purkamiseksi. Ministeriryhmän ja tietoyhteiskuntaneuvoston priorisoimat ongelmakohdat on lajiteltu kunkin osa-alueen alkuun seuraavasti: *** Esteet ja haasteet, joiden purkamiseen liittyvä työ voidaan käynnistää tällä hallituskaudella ** Esteet ja haasteet, joiden purkamiseen liittyvä työ siirtyy seuraavalla hallituskaudelle * Laajat yhteiskunnalliset esteet ja haasteet, jotka vaativat laajasti eri toimijoiden panosta niiden purkamiseen Selvityksen aineisto kerättiin jaostoissa talvella Jaostojen tuottaman aineiston kokosi suunnittelija Ville-Veikko Ahonen tietoyhteiskuntaohjelman toimistosta. 1 Lisätietoa hallituksen tietoyhteiskuntaohjelmasta ja tietoyhteiskuntaneuvostosta löytyy verkko-osoitteesta: 2 Tietoyhteiskuntaneuvosto asetti toimintansa tueksi seitsemän jaostoa: tietoliikenneyhteydet ja digitaalinen televisiotoiminta jaosto, kansalaisten tietoyhteiskuntavalmiuksien kehittämisjaosto, koulutus, tutkimus ja tuotekehitys jaosto, työelämäjaosto, julkishallinnon sähköinen asiointi jaosto, sosiaali- ja terveydenhuolto jaosto sekä liiketoiminnan ja sisältöjen sähköistyminen jaosto. 3 Talvella tietoyhteiskuntaneuvosto laati hallitukselle ensimmäisen raporttinsa Suomen tietoyhteiskunta-kehityksestä: Tulevaisuuden verkottuva Suomi. Raportti julkaistiin helmikuussa

10 1 LAINSÄÄDÄNTÖ JA TOIMINTAYMPÄRISTÖ Tässä osuudessa käsitellään tietoyhteiskunnan esteitä ja haasteita yleisen lainsäädännön ja tietoyhteiskunnan toimintaympäristön kannalta. Jaostojen mukaan keskeisiä haasteita yleisen lainsäännön kannalta ovat sektorikohtainen lainsäädännön valmistelu, lainsäädännöllinen yliregulaatio, Euroopan unionin regulaatio, tietoyhteiskuntavaikutusten arvioinnin puuttuminen lainvalmistelussa ja ylipäätään tietoyhteiskuntaan liittyvän lainsäädännön monimutkaisuus. 1.1 Lainsäädäntöhankkeiden arviointi tietoyhteiskuntavaikutusten kannalta *** Tietoliikenneyhteydet ja digitaalinen televisiotoiminta -jaosto Sektorikohtainen hallinto on johtanut siihen, että viranomaiset tarkastelevat säännöksiä ja määräyksiä liian kapeista näkökohdista ilman lainsäädännöllistä kokonaiskoordinaatiota. Lainsäädännön valmistelussa hallinnon tulisi kyetä toimimaan koordinoidusti ja yhdensuuntaisesti. Esitys: Hallituksen lainsäädäntöesityksissä tulisi pohtia taloudellisten ja ympäristöllisten vaikutuksien lisäksi myös esitysten vaikutusta tietoyhteiskuntakehitykseen. Toimenpiteet: Työ on käynnistetty. 1.2 Tietoyhteiskuntakehityksen liiallinen sääntely Tietoliikenneyhteydet ja digitaalinen televisiotoiminta -jaosto Tietoyhteiskuntakehitystä ei tulisi vaarantaa liiallisella sääntelyllä ja regulaation tulisi kohdentua erityisesti kilpailua estäviin niin sanottuihin pullonkaulatilanteisiin. Kuluttajien oikeudet tulee turvata lailla ja asetuksilla, mutta yksittäisten tapausten pohjalta ei tule säätää tietoyhteiskunnan toimintoja ja palveluita kohtuuttomasti hankaloittavaa lainsäädäntöä. Lähtökohtaisesti lainsäädännön ei pitäisi olla sähköisissä palveluissa hankalampaa kuin muidenkaan palvelutuotantomallien kohdalla. Esitys: Lainsäädäntötarpeita arvioitaessa tulisi tehdä arvio käytettävien keinojen ja tavoitteiden välisen suhteen oikeellisuudesta. Esitys: Palvelujen pelinsääntöjä laadittaessa tulee varmistaa, että kokonaisvastuu kuluttajille päin on selkeästi ratkaistu ja tiedotettu, ja että kuluttajia palvellaan riittävästi myös ongelmatilanteissa. Lainsäädännöllä ei saa estää luontevien kokonaispalvelujen tarjontaa. 1.3 Euroopan unionin lainsäädäntö Tietoliikenneyhteydet ja digitaalinen televisiotoiminta -jaosto Olosuhteet Suomessa poikkeavat maantieteellisesti ja kilpailutilanteen kannalta Euroopan unionin suurten maiden tilanteesta. Tämä on haaste Suomen tietoyhteiskuntakehitykselle, sillä huomattava osa unionin lainsäädännöstä valmistellaan Keski-Euroopan markkinatilannetta ja -rakennetta silmällä pitäen. 8

11 Taajuuksien jakaminen on hyvä esimerkki EU:n tuomista haasteista. Suomessa taajuuksien käyttäjien valintoja tehtäessä on painotettu toimiluvan saajan kykyä tuottaa korkeatasoisia palveluja, monipuolistaa ja rikastaa tarjontaa sekä kykyä pitkäjänteiseen toimintaan. Suomessa ei ole käytetty taajuuksien huutokauppoja, jotka monissa EU-maissa nostivat 3G-toimiluvan hinnat korkealle ja johtivat toimiluvan saaneet teleyhtiöt huomattaviin ja pitkäkestoisiin taloudellisiin vaikeuksiin. Merkittäviltä osin tämän vuoksi 3G-toiminta on Euroopan unionin maissa käynnistynyt hitaasti. On tärkeää, että taajuuksien käyttö harmonisoidaan järjestelmien ja laitteistojen yhteensopivuuden varmistamiseksi. Sen sijaan taajuuksista maksettavat niin sanotut huutokauppamaksut vähentäisivät toimijoiden mahdollisuuksia panostaa palvelujen sisältöön ja laatuun. Mahdolliset maksut tulisivat myöhemmin kuluttajien maksettavaksi. Tämän vuoksi Suomen taajuuspolitiikan keskeinen ydin, taajuuksien jakaminen käyttöön ilman maksua, on jatkossakin keskeistä säilyttää. Esitys: Suomen erityispiirteiden esiintuomisessa kaikkien suomalaisten toimijoiden sekä valtion hallinnon että elinkeinoelämän puolelta tulee olla aktiivisia kaikilla EU:n hallinnon tasoilla. Esitys: Käyttäjille kohtuuhintaisten nopeiden tietoliikenneyhteyksien toteuttaminen tulisi varmistaa erityistoimenpitein haja-asutusalueilla, joita Suomessa on erityisesti Lapissa, Itä-Suomessa ja saaristokunnissa. Koko EU:n alueella laajin yksittäinen vaikeasti rakennettavien ja ylläpidettävien tieto- ja viestintäliikenneinfrastruktuurien alue on juuri Lapin alue. Tätä asiaa tulisi tuoda esille EU:ssa haettaessa yleistä mallia Euroopan syrjäalueiden infrastruktuuriongelmien ratkaisemiseksi. 1.4 Tietoyhteiskunta-asioita koskevan lainsäädännön vaikeaselkoisuus Kansalaisten tietoyhteiskuntavalmiuksien kehittämisjaosto Tietoyhteiskunta-asioita koskevan lainsäädännön muuttuessa lakien tulkinta tulisi tehdä kansalaisille helpommin ymmärrettäväksi. Lainsäädännön muutoksista ja niiden vaikutuksista tulisi tiedottaa kansalaisille nykyistä enemmän. Esitys: Oikeusministeriön verkkosivuilta tulisi löytyä kohtuullisen ajan kuluttua lainsäädännön muuttumisesta selvitys muutoksen vaikutuksista kansalaisiin. 9

12 2 TIETOLIIKENNEYHTEYDET JA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNISET VÄLINEET Tässä osuudessa käsitellään tietoyhteiskuntakehitykseen liittyviä esteitä ja haasteita tietoliikenneyhteyksien ja erilaisten päätelaitteiden, kuten digitaalisen television osalta. Tietoliikenneyhteyksien kohdalla keskeinen haaste on haja-asutusalueiden laajakaistayhteydet. Digitaalisen televisiotoiminnan osalta keskeisiä haasteita ovat puolestaan digivastaanottimien hidas yleistyminen kaapeli-tv-talouksissa sekä digitaaliseen televisiotoimintaan liittyvien taajuuksien riittävyys. Haaste kehitykselle on myös esimerkiksi luotettavan puolueettoman laitetiedon ja tukipalveluiden saatavuus. 2.1 Haja-asutusalueiden tietoliikenneyhteydet *** Tietoliikenneyhteydet ja digitaalinen televisiotoiminta -jaosto Kiinteän verkon laajakaistan alueellinen saatavuus kotitalouksiin oli syyskuussa ,3 prosenttia. Etelä- ja Länsi-Suomessa yhteyksiä on tarjolla lähes kaikille kotitalouksille. Joillain harvaan asutuilla alueillakin saatavuusprosentti on vielä alle 90. Nykyisellään kaikkein syrjäisimpien seutujen saaminen kannattavan laajakaistatoiminnan piiriin on kuitenkin usein mahdotonta. Tilanne edellyttää julkista kansallista ja Euroopan unionin rahoitustukea laajakaistainfrastruktuurin rakentamiseen. Laajakaistayhteyksien yleistymistä on siis edelleen tuettava. Painopiste on kuitenkin perusteltua siirtää määrällisen kehityksen sijasta laadulliseen kehitykseen, kuten yhteysnopeuksiin ja valokaapeliyhteyksien määrään. Haasteena on lisäksi varmistaa syrjäisimpien seutujen asukkaiden sekä kielellisten ja muiden vähemmistöjen palveluiden saatavuus. Myös oppilaitosten laajakaistayhteyksistä on huolehdittava. Esitys: Julkista tukea tulee kohdentaa haja-asutusalueiden asukkaiden ja pienten ja keskisuurten yritysten tietotekniikkapalveluiden osaamisen kehittämiseen ja aktivointiin. On myös huomioitava yhteiskunnallinen rahoitus syrjäalueiden väestön tietoteknisille peruspalveluille. Esitys: Väestöryhmien pysymistä mukana tietoyhteiskuntakehityksessä tulee kyetä tukemaan esimerkiksi verovähennysoikeuden laajentamisella. Samoin tulee huolehtia ikääntyneiden, työttömien sekä erityisryhmien, kuten vammaisten, tasapuolisista mahdollisuuksista pysyä mukana tietoyhteiskuntakehityksessä. Toimenpiteet: Haja-asutusalueiden tietoliikenneyhteyksien kehittämiseen on kiinnitetty erityistä huomiota kansallisessa laajakaistastrategiassa. Viime aikoina haja-asutusalueiden laajakaistayhteyksien tila on myös parantunut merkittävästi, koska on voitu käyttää EU:n tavoiteohjelmien hankerahoitusta. Alkuvuonna 2005 päivitetyissä strategian tavoitteissa on kiinnitetty erityistä huomiota laajakaistan yhteysnopeuksien kasvattamiseen. NMT 450 -taajuuksien käytöönotto langattomaan laajakaistaiseen tiedonsiirtoon aloitetaan myös harvaan asutuilta seuduilta. 2.2 Kansainvälinen standardointi * Tietoliikenneyhteydet ja digitaalinen televisiotoiminta -jaosto Tietoyhteiskuntakehityksen haasteena on avointen kansainvälisten standardien kehittyminen ja kansainvälinen käyttöönotto erilaisissa tietoyhteiskuntaan liittyvissä palveluissa. Esimerkiksi digitaalisen television kohdalla Suomessa on järjestelmällisesti pyritty teknologiseen yhteensopivuuteen ottamalla käyttöön vah- 10

13 vistetut kansainväliset standardit (tärkeimpänä DVB-jakelustandardi). Toisaalta monista asioista on sovittu kansallisesti, kuten esimerkiksi Conax -valtuutusjärjestelmästä ja DVB MHP -sovellusrajapinnasta. Esitys: Tietoyhteiskuntakehityksen varmistamiseksi tulee huolehtia laitteiden, palveluiden ja järjestelmien yhteentoimivuudesta kaikilta osin. Kuluttajille tarjottavien palvelujen tulee olla tarjolla mahdollisimman monien eri jakeluteiden kautta, eikä tarjottavia palveluita tule sitoa vain tiettyihin teknisiin toteutusratkaisuihin. Esitys: On edistettävä avoimien kansainvälisten standardien kehittymistä ja varmistettava niiden kansallinen käyttöönotto. Tulisi pyrkiä siihen, että tietoyhteiskunnan kehittämisen ja toteuttamiseen tarvittavien hankintojen pohjaksi on kattavasti organisoitua standardointitoimintaa, joka tehdään julkishallinnon ja elinkeinoelämän yhteistyönä ja kansainväliseen standardointiin perustuen. Toimenpiteet: Tieto- ja viestintäteknologian standardointityötä edistetään SFS:n toimesta. SFS:n ja tietoyhteiskuntaohjelman puitteissa on kesäkuussa 2005 käynnistynyt selvitys tietotekniikan virallisen standardisoinnin (ISO, CEN) järjestämisestä Suomessa. Tavoitteena on selvittää virallisen IT-standardisoinnin nykytila, tavoitetila, siihen tarvittavat panostukset ja taho, joka jatkossa huolehtii koordinoinnista. 2.3 Laitteiden, palveluiden ja päivitysten monimutkaisuus * Kansalaisten tietoyhteiskuntavalmiuksien kehittämisjaosto Tieto- ja viestintäteknisten laitteiden kehityksessä tulisi huolehtia siitä, että laitteiden päivitykset voidaan tehdä ensisijaisesti automaattisesti, tai että ne ovat jo valmiiksi asennettuina laitteella tuotteen osto- tai luovutushetkellä asiakkaan toivomalla tavalla. Lisäksi tieto- ja viestintätekniikan kielessä tulee pyrkiä aina asiakaslähtöisyyteen. Esitys: On varmistettava sähköisten palveluiden ja tieto- ja viestintäteknisten laitteiden helppokäyttöisyys. Esitys: Tietotekniikan toimittajilta ja myyjiltä tulee voida vaatia selkokielinen kirjallinen selvitys tuotteen ominaisuuksista ja niiden merkityksestä asiointitilanteissa. Vastaavasti tietokonepeleissä ja digitaalisissa tuotteissa tulisi olla yhteisen rakenteen mukainen tuoteseloste, josta ilmenee tuotteen aihe, arvot (väkivalta/huumori/viihde), perusesittely, tavoite (mistä pelataan) sekä mitä laitevaatimuksia sen käyttö edellyttää. 2.4 Tietoturvan markkinointi erillispalveluna * Kansalaisten tietoyhteiskuntavalmiuksien kehittämisjaosto Tietoturvaratkaisuja markkinoidaan laajakaistayhteyksiin ja tietoyhteiskunnan muihin palveluihin tänä päivänä lisäpalveluina. Esitys: Virustorjuntaohjelmat, palomuurit ja muut tietoturvaan liittyvät palvelut tulee voida hankkia operaattoreilta kokonaispalveluina. Palvelun hinnoittelussa tulee ilmoittaa hinta ilman turvaa sekä riittävän tietoturvan kanssa. Riittävä tietoturva sisältää vähintään ajan tasalla 11

14 olevan virustorjuntaohjelman sekä palomuurin. Lisäksi tulisi sallia pahimpien, jatkuvasti roskapostia lähettävien palvelimien sulkeminen keskitetysti Suomeen suuntautuvalta postitukselta. Toimenpiteet: Viestintäviraston määräysten mukaan teleoperaattorit ovat jo nyt velvollisia sulkemaan palvelimet, joilta tulee huomattava määrä roskapostia. 2.5 Tukipalveluiden tuottaminen ja riippumattoman laitetiedon saatavuus * Kansalaisten tietoyhteiskuntavalmiuksien kehittämisjaosto ja tietoliikenneyhteydet ja digitaalinen televisiotoiminta -jaosto Tietokoneiden ja digisovittimien hankinta ja käyttö edellyttää osaamista, jota kaikilla kansalaisilla ei ole. Tietokone- ja digisovitinpakettien sekä ohjelmistojen tarpeellisuuden arvioiminen suhteessa omiin käyttötarpeisiin on vaikeaa. Samoin tietoturvaan liittyvät kysymykset aiheuttavat usein päänvaivaa. Tukipalveluita ei näissä tilanteissa ole merkittävästi saatavilla. Lisäksi huomiota tulisi kiinnittää laitevalmistajista riippumattoman tiedon saatavuuteen. Ongelmana myös on, ettei digisovittimien asennustyöstä aiheutuvat kustannukset kuulu verotuksessa kotitalousvähennyksen piiriin. Esitys: Kansalaisten taitojen lisäämisen ohella tulisi edistää luotettavien ja edullisten tukipalveluiden saatavuutta. Lisäksi kuluttajilla tulisi olla saatavilla tieto- ja viestintätekniikan hankintojen tueksi laitetoimittajista riippumatonta ja puolueetonta tietoa laitteista ja ohjelmistoista. Esitys: Selvitetään mahdollisuudet saada digisovittimien asennustyöstä aiheutuvat kustannukset vähennyskelpoisiksi verotuksessa. 2.6 Digitaalisen television potentiaalin hyödyntäminen Tietoliikenneyhteydet ja digitaalinen televisiotoiminta -jaosto Digisovittimia tai digitaalisten lähetysten vastaanottoon soveltuvia televisioita on 33 prosentissa suomalaisista kotitalouksista 4. Kotitalouksien kaapeliverkon digisovittimien määrän kasvu on kuitenkin ollut huolestuttavan hidasta, vaikka noin puolet suomalaisista kotitalouksista kuuluu kaapeliverkkojen piiriin. Maanpäällisten televisiolähetysten digitalisoimisen lähtökohtana oli rajallisten radiotaajuuksien tehokkaampi hyödyntäminen ja siten televisiopalveluiden määrällinen ja laadullinen kehittäminen. Kansallisena haasteena on varmistaa kansainvälisissä radiotaajuusneuvotteluissa (RRC-06) digitaaliseen televisiotoimintaan kohdennettavien taajuuksien riittävyys. Lisää taajuuksia ja siirtokapasiteettia tarvitaan uusien kanavien lisäksi erilaisten ohjelmiin liittyvien lisäpalveluiden, vuorovaikutteisten palveluiden ja mobiilipalvelujen (DVB-H) sekä teräväpiirtolähetyksien (HDTV) välittämiseen. Uusien palveluiden ja ohjelmien kautta digitaalinen televisio tulee entistä kiinnostavammaksi kuluttajille. Maanpäällisen digitaalisen television kapasiteettia ei ole kuitenkaan enää vapaana uusille valtakunnallisille ohjelmistoluville eikä uusille valtakunnallisille jatkuvasti päällä oleville vuorovaikutteisille palveluille. Haaste palveluiden kehitystyölle ja käyttöönotolle on myös palveluiden testaamiseen ja käyttöön soveltuvien laitteiden puuttuminen markkinoilta ja kotitalouksista. 4 Lähde: Finnpanel, tulokset ovat elo-/syyskuulta

15 Esitys: On varmistettava kansainvälisissä radiotaajuusneuvotteluissa (RRC-06), että digitaaliseen televisiotoimintaan kohdennetaan riittävästi taajuuksia. Esitys: MHP-standardia tulisi tarkentaa ja kehittää siten, että tehoa ja nopeutta saadaan lisää. Standardointiin tulee vaikuttaa erityisesti kansainvälisillä foorumeilla. Esitys: Digitaaliseen televisiotoimintaan siirryttäessä suunnataan riittävästi resursseja kansalaistiedottamiseen. Esitys: Digitaalitelevision yleistymisestä tarvittaisiin nykyistä tarkempaa ja luotettavampaa tietoa. Kehityksen seuraamiseksi ja edistämiseksi olisi tarpeellista saada säännöllisesti tietoa MHP-laitekannan kehittymisestä, tallentavien vastaanottimien määrän kasvusta sekä laitekannan kehittymisestä alueellisesti. Myös paluukanavan muoto ja käyttö tulisi jatkossa sisällyttää seurattaviin asioihin. Toimenpiteet: Toteutetaan määräajassa ( ) ja suunnitelmallisesti valtioneuvoston periaatepäätöksen mukainen siirtyminen kokonaan digitaaliseen televisiotoimintaan. 2.7 Digitaalisen television esteettömyys ja käytettävyys Tietoliikenneyhteydet ja digitaalinen televisiotoiminta -jaosto Valtiovarainministeriön yhteistyöhankkeessa on laadittu julkisten verkkopalvelujen laatukriteeristö. Kriteeristö sopii monelta osin myös digitaalisen television palvelujen kehittämiseen ja arviointiin. Liikenneja viestintäministeriön koordinoiman ArviD-klusteriohjelman yhteydessä julkaistiin myös helppokäyttöisten digitv-palveluiden suunnitteluopas (ArviD-julkaisuja 7/2005). Liikenne- ja viestintäministeriössä on osana kansallista laajakaistastrategiaa valmisteltu esteettömän viestinnän toimenpideohjelmaa. Esteettömän viestinnän toimenpideohjelman tavoitteena on lisätä erityisryhmien painoarvoa, näkyvyyttä ja valmiuksia viestintäpalvelujen käyttäjinä. Yhtenä painopistealueena ovat digitaaliset televisiopalvelut, joiden saavutettavuutta ja käytettävyyttä halutaan näin edistää. Palveluiden kehittämisessä tulisi huomioida niin sanottu Design for All -periaate, jonka mukaan palveluiden tulee ensisijaisesti soveltua mahdollisimman laajalle kohderyhmälle. Digitaalisen television sisältöjen ja palvelujen toteuttaminen on haasteellista ja vie aikaa. Digitaalisen television erilaisten mahdollisuuksien hyödyntäminen on vielä uutta monille palveluntarjoajille, eikä kehitystyöhön ole esimerkiksi julkishallinnon organisaatioilla erillisiä määrärahoja. Näistä syistä palvelukehityksen pitkäjänteinen turvaaminen on tärkeää ennen vuoden 2007 syksyllä tapahtuvaa analogisten lähetysten sulkemista. Liikenne- ja viestintäministeriön vuosina toimineessa ArviD-klusteriohjelmassa toteutettiin useita digitaalisen television palvelukehityshankkeita, mutta ohjelman rinnalle ja sen päätyttyä tarvitaan uusia kehityshankkeita. Esitys: Julkisten verkkopalveluiden laatukriteeristöä ja helppokäyttöisyyden varmistavia suunnitteluperiaatteita tulisi soveltaa myös digitaalisen television kautta tarjottavissa palveluissa. Esitys: Näkövammaisten kannalta on huolehdittava siitä, ettei digitaalisen television käyttöliittymä ole yksinomaan graafinen. 13

16 2.8 Tasa-arvo puhelinliittymien vaihdossa Kansalaisten tietoyhteiskuntavalmiuksien kehittämisjaosto Operaattoreiden liittymien vaihtoon kannustavan kilpailun edistäminen ei saa johtaa kansalaisten epätasa-arvoiseen asemaan. Esimerkiksi puhelinliittymien vaihto ei saisi johtaa tilanteeseen, jossa vanhojen liittymien haltijat joutuvat maksamaan puheluistaan uusia enemmän. Toisin sanoen jatkuvasti liittymäänsä vaihtava asiakas hyötyy edullisimmista puheluhinnoista. 2.9 Domain-nimien kansallinen valvonta Kansalaisten tietoyhteiskuntavalmiuksien kehittämisjaosto Domain-nimiä ei tule antaa vapaasti käytettäväksi silloin, kun nimi viittaa johonkin julkisesti tuotettuun ja tunnettuun palveluun. Nykyään esimerkiksi domain-nimi on yksityiskäytössä, samoin Esitys: Domain-nimien kansallista käyttöä tulee valvoa yleisesti käytettyjen käsitteiden osalta. 14

17 3 KOULUTUS JA TUTKIMUS Tässä osuudessa käsitellään tietoyhteiskuntakehitykseen liittyviä esteitä ja haasteita koulutuksen ja tutkimuksen osalta. Keskeiset tietoyhteiskuntakehityksen haasteet tässä osa-alueessa kohdistuvat erilaisiin tietoyhteiskuntakehitystä jarruttaviin lakeihin sekä asenteellisiin kysymyksiin koskien esimerkiksi verkkoopetuksen monipuolista hyödyntämistä. 3.1 Ongelmat asenteissa ja osaamisessa *** Tietoliikenneyhteydet ja digitaalinen televisiotoiminta -jaosto ja Koulutus, tutkimus ja tuotekehitys -jaosto Infrastruktuurin rakentamisen, osaamistason kohottamisen ja asennekasvatuksen tulee tapahtua rinta rinnan. Jos yksityinen kansalainen tai yrityksen työntekijä ei osaa käyttää tietokonetta eikä hyödyntää laajakaistayhteyttä tai digitaalista televisiota, ei yhteyksien rakentaminen ole mielekästä tai edes tarpeellista. Esitys: Keskeisessä asemassa asenteiden ja osaamisen kehittymisessä tietoyhteiskuntakehitystä tukevaan suuntaan ovat opettajat, joiden koulutukseen tietoyhteiskuntaan liittyvien asioiden tulisi kuulua olennaisena osana. Lisäksi tulee huolehtia siitä, että oppilaitoksista valmistuvilla on riittävät tietoyhteiskuntatiedot ja -taidot työelämään siirtyessään. Toimenpiteet: Kansalaisten tietoyhteiskuntavalmiuksiin ja motivaatioon hyödyntää sähköisiä palveluita pyrittiin vaikuttamaan syksyllä 2005 järjestetyllä Suomi verkossa -kampanjaviikolla kirjastoissa ja yhteispalvelupisteillä. Opettajien tietoyhteiskuntavalmiudet ovat puolestaan esillä muun muassa Koulutuksen ja tutkimuksen tietoyhteiskuntaohjelmassa Lisäksi asenteisiin ja osaamiseen pyritään vaikuttamaan kansalliseen tietoturvastrategiaan lukeutuvalla vuosittaisella tietoturvapäivällä, jonka kohderyhmänä ovat olleet muun muassa koulut. 3.2 Verkko-opetus perusopetuksessa *** Koulutus, tutkimus ja tuotekehitys -jaosto Etäopetus toteutetaan lähes pääsääntöisesti tietoverkkojen avulla. Myös perusopetuksessa on perusteltua joissakin tilanteissa osallistua opetukseen kotoa, esimerkiksi tilanteessa, jossa oppilaalla on kohtuuttoman pitkä koulumatka. Toisin kuin lukiolaki, perusopetuslaki ei tunne etäopetuksen käyttöä. Tämä saattaa estää verkko-opetuksen kehittämishankkeita ja niiden tulosten soveltamista tarkoituksenmukaisissa olosuhteissa. Esitys: Perusopetuksen verkko-opetuksen hyödyt ja haitat tulee selvittää. Selvityksen pohjalta tulee muodostaa yhteinen kanta mahdollisen lainmuutosesityksen tarpeeseen. 15

18 3.3 Korvaukset ja tekijänoikeudet verkko-opetuksesta ja oppimateriaaleista *** Koulutus, tutkimus ja tuotekehitys -jaosto Tutkimus- ja kehittämistoimintaan osallistuvien opettajien loma-ajan korvaukset eivät ole yksiselitteisiä. Projektit eivät voi keskeytyä opetuksettomaksi ajaksi. Myöskään opetustunteihin perustuva palkanmaksu ei ole oikeudenmukainen. Vaikeudet tulevat eteen varsinkin silloin, kun opettaja on osittain tutkimus- ja kehittämistyössä ja osittain jatkaa opetusta. Tilanne on yleinen, koska hankkeilla ei välttämättä ole täyspäiväisiä tutkijoita, kehittäjiä tai koordinoijia. Tilanne edellyttää valtakunnallisia sopimuksia. Esitys: Verkko-opetuksesta ja ohjauksesta, oppimateriaalin tekemisestä ja tekijänoikeuksista maksettavista korvauksista sekä tutkimus ja kehittämistoimintaan osallistuvien opettajien loma-ajan korvauksista tulee tehdä valtakunnalliset ohjeet. Toimenpiteet: Asiaa käsitellään Koulutuksen ja tutkimuksen tietoyhteiskuntaohjelma yhteydessä. 3.4 Ulkomaalaisten opiskelijoiden ja tutkijoiden saaminen ja jääminen Suomeen * Koulutus, tutkimus ja tuotekehitys -jaosto Ulkomaalaisten opiskelijoiden jääminen opintojen jälkeen työhön Suomeen on hankalaa nykyisen ulkomaalaislain vuoksi. Ulkomaalaisten opiskelijoiden yliopisto-opiskelun maksuttomuus/maksullisuus on selvityksen alla ainakin opetusministeriössä ja valtiovarainministeriössä. Myös ulkomaalaisia tutkijoita tarvitaan Suomessa nykyistä enemmän. Esitys: Ulkomaalaisten opiskelijoiden jäämistä opintojen jälkeen työhön Suomeen tulisi helpottaa. Toimenpiteet: Laajempi ei pelkkää tietoyhteiskuntaa koskettava selvitystyö käynnissä. 3.5 Tietoyhteiskuntakoulutuksen tarjonta ja kehittäminen Kansalaisten tietoyhteiskuntavalmiuksien kehittämisjaosto ja Koulutus, tutkimus ja tuotekehitys -jaosto Eteenpäin katsovan ja innovatiivisen näkökulman tulee olla korostuneesti esillä, kun koulutustarjontaa kehitetään koulutuksen ja tutkimuksen eri tasoilla. Tärkeä haaste on jatkossakin turvata eri väestöryhmille alueellisesti tasa-arvoiset mahdollisuudet kouluttautua tietoyhteiskuntataidoissa ja kehittää medialukutaitoa. Oppimista tukee myös palvelujen käyttäjälähtöinen kehittäminen. Esitys: Vapaan sivistystyön oppilaitoksia tulisi kannustaa integroimaan tietoyhteiskuntatietojen ja taitojen opetusta muihin opintoihin nykyistä laajemmin. 3.6 Oppilaitosten rahoitusjärjestelmä Koulutus, tutkimus ja tuotekehitys -jaosto Valtionavustusjärjestelmän tulee ottaa huomioon myös verkko-opiskelijat ja mahdollisuus ostaa koulutuspalveluja muilta toimijoilta. 16

19 3.7 Oppilaitosten hankintojen suuntaaminen oppimateriaalitarjonnan kehittämiseksi Koulutus, tutkimus ja tuotekehitys -jaosto Oppilaitosten mahdollisuus ostaa ja myydä oppilaitoksen tuottamaa verkko-oppimateriaalia on rahoituksen osalta vielä monin paikoin auki. Vastaisuudessa tulisikin harkita korvamerkityn määrärahan myöntämistä oppilaitoksille verkko-oppimateriaalin hankintaa varten. 3.8 Rahoituksen sirpaloituminen koulutuksessa ja tutkimuksessa Koulutus, tutkimus ja tuotekehitys -jaosto Koulutukseen ja tutkimukseen kohdistetut panostukset hajoavat pieniin osiin, jolloin saadut tulokset eivät välttämättä vastaa kokonaissijoituksen suuruutta. Jatkossa tulisikin edistää laajoja kokonaisuuksia ja yhteistyötä sekä verkostoitumista. 17

20 4 TYÖELÄMÄ Tässä osiossa käsitellään tietoyhteiskuntakehitykseen liittyviä esteitä ja haasteita tietoyhteiskuntaneuvoston työelämäjaoston työn pohjalta. Työelämäjaosto on tarkastellut tietoyhteiskuntakehityksen nykytilannetta sekä kuvannut toivottua tulevaisuutta erityisesti seuraavista näkökulmista a) osaamisen ja innovatiivisuuden lisääminen työelämässä ja b) osaamisen ja innovatiivisuuden muuntaminen työllistäväksi kasvuksi. Työelämäjaosto ei ole käsitellyt työssään lainsäädännöllisiä kysymyksiä lähinnä jaoston rooliin ja kokoonpanoon liittyvistä syistä. 4.1 Osaamisen ja innovatiivisuuden lisääminen työelämässä * Työelämäjaosto Innovatiivisuus on kansallinen oppimishaaste työpaikoilla. Innovatiivisuuden lisääntymistä ja hyödyntämistä työyhteisöissä on edistettävä kaikin keinoin. Työyhteisöissä tapahtuva kehittämistyö ja työkulttuurien kehitys on keskeistä. Tämän avulla pyritään luomaan kestävän kehityksen työympäristö, jossa huomioidaan inhimillisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin perusarvot taloudellisen kasvun perustana. Tavoitteena on ammatillisen kehittymisen systematiikka, jossa painotetaan työssä oppimista ja käytetään hyväksi innovatiivisen miljöön, luovan jännitteen ja kehittäjäverkostojen konsepteja. Perustana työyhteisöllisille kehitystoimille korostetaan erityisesti valtuuttavaa ja osallistavaa johtamista, elinikäistä oppimista, työhyvinvointia sekä työssä jaksamista. Esitys: On konkretisoitava eri organisaatioiden ja instituutioiden näkökulmasta, mitä innovatiivisuus tarkoittaa, miten sitä voi oppia ja mitä se edellyttää yksilö-, organisaatio- ja kansakuntatasolta. Esitys: Erityisen tärkeäksi toimintakohteeksi on valittava työyhteisöjen työkulttuurinen kehitys ja siinä tarvittavat menetelmät. Ydinkohteina ovat: 1) työyhteisön yhdessä tekemisen työkulttuuri, 2) uusien tietoteknisten välineiden tehokas hyödyntäminen ja tietämyksen hallinta, 3) työprosessit ja prosessimenetelmät sekä 4) innovatiivisuus, ennakointi ja innovaatioiden johtaminen. 4.2 Osaamisen ja innovatiivisuuden muuntaminen työllistäväksi kasvuksi * Työelämäjaosto Tietotekniikka ei takaa tavoitellun tuottavuustason saavuttamista, vaan ratkaisevinta on teknologisten ja sosiaalisten järjestelmien rinnakkainen kehittyminen. Tämä edellyttää huomion kiinnittämistä ihmisiin ja organisaatioiden sosiaalisiin rakenteisiin teknologisten tekijöiden ohella. Teknologiset ja sosiaaliset menestystekijät muodostavat kompleksisen kokonaisuuden, jota on kehitettävä systemaattisesti ja päämäärätietoisesti pitkällä aikavälillä. Osallistamista painottavalla johtamisella on tässä olennainen merkitys. Tulevaisuuden kilpailuetu syntyy siitä, miten teknologiaa hyödynnetään, uusia kilpailukykyisiä tuotantoalueita tunnistetaan ja miten sosiaalisia, organisatorisia ja liiketoimintainnovaatiota tuetaan, tuotetaan ja otetaan käyttöön. 18 Esitys: Teknologian ohella on investoitava myös sosiaalisiin, organisatorisiin ja liiketoimintainnovaatioihin. Teknologia on tärkeä taloudellisen kilpailukyvyn veturi, mutta se ei kykene yksinään luomaan Suomelle kilpailuetua. Suomen on lisättävä merkittävästi tutkimus ja kehitys -panostustaan, mutta samanaikaisesti on ennen kaikkea muutettava tutkimus- ja työelämäkulttuuria.

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Hallituksen tietoyhteiskuntaohjelman vaikuttavuusarviointi

Hallituksen tietoyhteiskuntaohjelman vaikuttavuusarviointi Hallituksen tietoyhteiskuntaohjelman vaikuttavuusarviointi 2005 12.4.2006 2 HALLITUKSEN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMAN VAIKUTTAVUUSARVIOINTI 2005 1 Tietoyhteiskuntaohjelman tavoitteet Tietoyhteiskuntaohjelma

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Sisällys Johdanto... 2 Kehittämishankkeet

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA

KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA Tampereen kaupunki KOULUTUSTUSTOIMIALA Tietohallinnon ohjausryhmä Koulutustoimialan raporttisarja 9/2002 www.tampere.fi/koulutus/ www.tampere.fi/opetus/ KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA 1. Koulutustoimialan

Lisätiedot

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS Julkisen sektorin tuottavuustyön toinen aalto Tuottavuus synnyttää edellyttää Kestävä tuottavuus Työelämän laatu Innovaatiot mahdollistaa 7.4.2010 VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Sähköisen asioinnin edistäminen korkeakouluissa

Sähköisen asioinnin edistäminen korkeakouluissa Opetusministeriö Koulutus Undervisningsministeriet Sähköisen asioinnin edistäminen korkeakouluissa Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2007:49 Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä

Lisätiedot

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso Heikki Ailisto (toim.) Martti Mäntylä (toim.) Timo Seppälä (toim.) Jari Collin Marco Halén Jari Juhanko Marko Jurvansuu Raija Koivisto Helena Kortelainen Magnus Simons Anu Tuominen Teuvo Uusitalo Suomi

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68 Sisällys 1. MUOTOILE SUOMI MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 2. VISIO 2020 JA MUOTOILUN EKOSYSTEEMi 15 3. STRATEGISET TAVOITTEET 21 3.1 Muotoiluymmärrys ja osallistuvuus kansalaisyhteiskunnassa ovat vahvoja.

Lisätiedot

Tieto tuotantoon ja palveluiksi. - tiedon johtaminen

Tieto tuotantoon ja palveluiksi. - tiedon johtaminen Vahvistettu 11.12.2006 1 _ Tieto tuotantoon ja palveluiksi - tiedon johtaminen 2.4.2010 Vahvistettu 11.12.2006 2 _ Tieto tuotantoon ja palveluiksi - tiedon johtaminen 1. TIIVISTELMÄ...6 2 SAATTEEKSI...7

Lisätiedot

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Piia Vähäsalo Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Pelastuslaitosten kumppanuushanke Pelastuslaitokset TEKIJÄ Piia Vähäsalo 1. painos ISBN 978-952-213-548-3 (nid.)

Lisätiedot

SÄÄDÖSEHDOTUSTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI. Ohjeet OIKEUSMINISTERIÖ JULKAISU 2007:6

SÄÄDÖSEHDOTUSTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI. Ohjeet OIKEUSMINISTERIÖ JULKAISU 2007:6 SÄÄDÖSEHDOTUSTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Ohjeet OIKEUSMINISTERIÖ JULKAISU 2007:6 SÄÄDÖSEHDOTUSTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Ohjeet OIKEUSMINISTERIÖ JULKAISU 2007:6 Helsinki 2007 Ulkoasu ja taitto: Innocorp

Lisätiedot

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA SISÄLLYS ESIPUHE.......................................................................................3

Lisätiedot

Tekesin palaute Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 1/2011

Tekesin palaute Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 1/2011 DM 902276 1 (16) JULKINEN Tekesin palaute Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 1/2011 Tekes Posti/Post/Mail Puh./Tel Fax

Lisätiedot

Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla. Saku Airosmaa

Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla. Saku Airosmaa Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla Saku Airosmaa Sisällysluettelo 1 Lähtökohta: Mistä tehokkuus syntyy? 5 2 Tavoitteiden määrittely 8 3 Mitä tehdään ICT:n mahdollisuudet 10

Lisätiedot

Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020

Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Tutkimus- ja innovaationeuvoston 5.11.2014 hyväksymä asiakirja Esipuhe Tiivistelmä 1. Globaalin toimintaympäristön

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ - Välineet, vaikuttavuus ja hyödyt TILANNEKATSAUS TOUKOKUU 2011 Muistiot 2011:2 Työryhmä: Tina Heino Riku Honkasalo Ella Kiesi Jari Koivisto Kimmo Koskinen Kari

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

VALTION KESKUSHALLINNON TUKITEHTÄVIEN ALUEELLISTAMISMAHDOLLISUUDET

VALTION KESKUSHALLINNON TUKITEHTÄVIEN ALUEELLISTAMISMAHDOLLISUUDET VALTIONEUVOSTON KANSLIA VALTION KESKUSHALLINNON TUKITEHTÄVIEN ALUEELLISTAMISMAHDOLLISUUDET Työryhmän loppuraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 12/2003 VALTION KESKUSHALLINNON TUKITEHTÄVIEN ALUEELLISTAMISMAHDOLLISUUDET

Lisätiedot

Selvitys henkilökohtaisista koulutustileistä

Selvitys henkilökohtaisista koulutustileistä Selvitys henkilökohtaisista koulutustileistä Soveltuvuus suomalaisen aikuiskoulutuksen rahoituksen uudistamiseksi. Väliraportti Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2012:12

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen yleisten valtakunnallisten tavoitteiden sekä tuntijaon uudistaminen

Lukiokoulutuksen yleisten valtakunnallisten tavoitteiden sekä tuntijaon uudistaminen Opetus- ja kulttuuriministeriö 14.2.2014 Lausuntoyhteenveto Lukiokoulutuksen yleisten valtakunnallisten tavoitteiden sekä tuntijaon uudistaminen Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti 21.12.2012 työryhmän

Lisätiedot

Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma

Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma Luonnos 23.5.2012 2 1. JOHDANTO... 5 2. VIESTINTÄPOLIITTISEN OHJELMAN TAVOITTEET... 7 3. SUOMALAINEN MEDIAMAISEMA... 12 3.1 Televisiotaloudet... 12 3.2 Televisiotoimialan

Lisätiedot

Poikkihallinnollisen turvallisuustyön arviointi ja mittaaminen Esitykset paikallisen turvallisuussuunnittelun arvioimiseksi ja mittaamiseksi

Poikkihallinnollisen turvallisuustyön arviointi ja mittaaminen Esitykset paikallisen turvallisuussuunnittelun arvioimiseksi ja mittaamiseksi Poikkihallinnollisen turvallisuustyön arviointi ja mittaaminen Esitykset paikallisen turvallisuussuunnittelun arvioimiseksi ja mittaamiseksi Sisäinen turvallisuus SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 18/2009

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin

Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin Johanna Haapamäki, Marko Hakonen, Kaisa Simanainen, Matti Vartiainen, Mika P. Nieminen ja Jouni Virtaharju Aalto-yliopisto Teknillinen

Lisätiedot

21 polkua Kitkattomaan Suomeen. ICT 2015 -työryhmän raportti

21 polkua Kitkattomaan Suomeen. ICT 2015 -työryhmän raportti 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 4/2013 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Liikenteen ja viestinnän avoin tieto. Työryhmän raportti

Liikenteen ja viestinnän avoin tieto. Työryhmän raportti Liikenteen ja viestinnän avoin tieto Työryhmän raportti Julkaisuja 10/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

Näyttöön perustuva päätöksenteko suomalainen neuvonantojärjestelmä

Näyttöön perustuva päätöksenteko suomalainen neuvonantojärjestelmä Näyttöön perustuva päätöksenteko suomalainen neuvonantojärjestelmä Valtioneuvoston kanslian raporttisarja 3/2014 Näyttöön perustuva päätöksenteko suomalainen neuvonantojärjestelmä Valtioneuvoston kanslian

Lisätiedot

Kohti suunnittelu- ja konsulttialan tulevaisuutta Loppuraportti

Kohti suunnittelu- ja konsulttialan tulevaisuutta Loppuraportti www.pwc.com/fi Kohti suunnittelu- ja konsulttialan tulevaisuutta Suunnittelu- ja konsulttialan kehitys, toimintaedellytysten arviointi ja kilpailukyvyn parantaminen 30.11.2010 Tällä hetkellä yrityksemme

Lisätiedot