Toimittaja ei vastaa Asiakkaan verkkopalvelussa olevasta tietosisällöstä tai tietosisällön toimivuudesta.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimittaja ei vastaa Asiakkaan verkkopalvelussa olevasta tietosisällöstä tai tietosisällön toimivuudesta."

Transkriptio

1 Soveltaminen ja määritelmät Näitä yleisiä Sopimusehtoja sovelletaan Timer Group Oy:n ( Toimittaja ) asiakkaalle ja sen konserniyhteisöille ( Asiakas ) tuottamiin verkkopalveluihin ( Palvelu ). Nämä sopimusehdot ovat olennainen osa Toimittajan ja Asiakkaan välistä sopimusta Palvelun tuottamisesta ( Sopimus ) ja sopijapuolet sitoutuvat noudattamaan näitä sopimusehtoja. 1. Palvelun käyttöoikeus Toimittaja myöntää Asiakkaalle Palvelun käyttöoikeuden Sopimuksen voimassaoloajaksi Suomessa. Käyttöoikeus on rajattu Asiakkaan ja Asiakkaan konserniyhteisöjen omaan sisäiseen toimintaan Sopimuksessa määrätyssä laajuudessa. Asiakkaalla ei ole oikeutta kopioida, tallentaa, siirtää, levittää tai muulla tavoin saattaa yleisön saataviin Palvelun sisältämää aineistoa tai sen osia. Asiakas vastaa siitä, että käyttäjät säilyttävät käyttäjätunnukset ja salasanat huolellisesti eivätkä paljasta niitä kolmansille osapuolille. Asiakas vastaa käyttäjien käyttäjätunnuksella ja salasanalla tapahtuneesta Palvelun käytöstä ja sitoutuu viivytyksettä ilmoittamaan Toimittajalle käyttäjätunnuksen tai salasanan joutumisesta kolmannen osapuolen tietoon tai epäilemästään käyttäjätunnuksen tai salasanan väärinkäytöstä. Sopimuksen kohteena on Toimittajan Asiakkaalle tuottama ja tarjoama verkkopalvelu kuten Nettiajanvaraus.fi, Pomolle.fi, verkkosivut, verkkokauppa, räätälöity verkkosovellus tai Asiakkaalle vuokrattu palvelintila (webhotelli). Asiakas sitoutuu käyttämään Toimittajan palvelua tässä sopimuksessa mainituin ehdoin. 2. Sopimuksen kohde 3. Toimittajan vastuut Toimittaja toimittaa asiakkaalle Asiakkaan tilaamat palvelut ja palveluiden käyttämiseen tarvittavat käyttäjätunnukset ja salasanat tietoturvallisesti. Toimittaja luovuttaa palveluiden käyttäjätunnuksia ja salasanoja vain Asiakkaan antamiin yhteystietoihin. Toimittaja ei vastaa Asiakkaan verkkopalvelussa olevasta tietosisällöstä tai tietosisällön toimivuudesta. Toimittaja ei vastaa tietoverkosta tai muualta tulevasta Asiakkaaseen tai Asiakkaan tietojärjestelmiin ja laitteisiin kohdistuvasta häirinnästä, luvattomasta käytöstä tai näihin rinnastettavasta toiminnasta. Toimittaja ei vastaa virusten aiheuttamista häiriöistä tai vahingoista. Toimittaja ei vastaa kolmansien osapuolien toiminnasta aiheutuvista häiriöistä tai vahingoista. Toimittaja voi tuottaa sopimuksen mukaisen palvelun haluamallaan tavalla. Toimittaja varaa oikeuden muuttaa palvelun sisältöä, tiedottaen siitä kuitenkin etukäteen. Asiakkaan pyynnöstä tehdyistä muutoksista veloitetaan normaali toimenpidemaksu kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Toimittajalla on oikeus muuttaa palvelun sisältöä myös tiedottamatta tästä etukäteen, mikäli tämä on tarpeen esimerkiksi tietoturva- tai muista syistä. Tällöin tehdyistä muutoksista pyritään tiedottamaan mahdollisimman nopeasti jälkikäteen. Toimittaja varaa oikeuden estää teknisin keinoin sopimuksenvastainen toiminta. Asiakas on vastuussa käyttäjätunnuksien ja salasanojen käytöstä ja niiden avulla tapahtuvasta suorasta ja välillisestä toiminnasta. Asiakas käyttää tietoverkkoja omalla vastuullaan. Verkkotunnuksen varaamisen yhteydessä Asiakas sitoutuu noudattamaan verkkotunnuksia myöntävien tahojen sääntöjä ja määräyksiä. Asiakas vastaa viimekädessä itse omasta verkkotunnuksestaan ja sen 4. Asiakkaan vastuut 1( 7)

2 2( 7) käytöstä. Asiakkaan ja Toimittajan välisen asiakassuhteen päätyttyä Asiakas vastaa verkkotunnuksensa varaamisesta ja uusimisesta itse. Asiakas vastaa täysin omien palvelujensa tietosisällöstä ja sitoutuu noudattamaan tietosisällön osalta Suomen lakia. Suomen lakien vastaista tietosisältöä ei saa säilyttää tai käyttää Toimittaja Palvelussa. Asiakas vastaa siitä, että tietosisältö ei aiheuta häiriöitä verkkoliikenteeseen, eikä loukkaa kolmansien osapuolien tekijänoikeuksia, riko lakia tai viranomaismääräyksiä eikä ole hyvien tapojen vastaista. Toimittaja varaa oikeuden poistaa tietosisältö, joka rikkoo sopimusehtoja. Asiakas tallentaa Palveluun kaiken materiaalin omalla vastuullaan. Asiakkaalla on oikeus käyttää Palvelun levytilaa vain oman yrityksen/yhteisön tai henkilökohtaisen materiaalin säilytykseen Internet-käyttöä (jatkossa "sivusto") varten. Sivutilan jälleenmyynti on kielletty. Tämä ei kuitenkaan koske esimerkiksi bannerimainoksia tai muuta sivujen yhteydessä olevaa mainosmateriaalia. Materiaali ei saa loukata ketään eikä se saa olla Suomen lain tai hyvien tapojen vastaista. Toimittaja varaa oikeuden poistaa materiaalia, mikäli se katsoo materiaalin rikkovan näitä ehtoja. Levytilan koko on rajoitettu palvelukuvauksessa. Mikäli levytilan käyttö ylittää määritellyn rajan, varaa Toimittaja oikeuden ensisijaisesti veloittaa ylitetystä käytöstä hinnaston mukainen korvaus ja tarvittaessa estää Asiakkaalta Palvelun käyttö. Asiakkaan on korvattava Toimittajalle ja kolmansille osapuolille mahdolliset väärinkäytöksistä aiheutuneet tutkinta-, korjaus ja/tai muut kulut. Asiakas vapauttaa Toimittajan sekä sen työntekijät kaikista mahdollisista seuraamuksista, joita asiakkaan toimet tai toiminta verkossa tai muuten tämän palvelun nojalla mahdollisesti aiheuttavat. Asiakas vastaa siitä, että hänen toimintansa tietoverkossa noudattaa lakia ja hyviä tapoja. Toimittajan tai kolmansien osapuolten palvelimien tai palvelujen luvaton käyttö tai käytön yritys on kielletty. Asiakkaan harjoittama mahdollisten tietoturvareikien etsintä ja väärinkäyttö on ehdottomasti kiellettyä ja johtaa välittömästi sopimuksen irtisanomiseen sekä mahdollisiin korvauksiin. Asiakas ei saa käyttää palvelua lain tai hyvien tapojen vastaiseen suoramarkkinointiin sähköpostitse eikä mainostaa palveluaan uutisryhmissä, keskustelufoorumeissa tai muissa paikoissa, joissa se on kielletty. Asiakas vastaa siitä, että hänellä on ajantasaiset turvakopiot sivustostaan ja sähköposteistaan, sekä muusta palveluun tallennetusta materiaalista. Toimittaja ei takaa tiedon säilymistä Palvelussa. Mikäli asiakkaan internet-liikenne tai serveriresurssien käyttö olennaisesti poikkeaa tavanomaisesta tai palvelukuvauksen mukaisesta, on Toimittajalla oikeus tarkistaa palvelusta perittävää hintaa käyttöä vastaavaksi. Tämä sovitaan tapauskohtaisesti asiakkaan kanssa. 5. Palvelutasot Palvelutasot ja mahdolliset palvelutasosta poikkeamisesta aiheutuvat seuraamukset määritellään Sopimuksessa. Siltä osin kun palvelutasoja ole Sopimuksessa toisin määritelty, noudatetaan tätä kappaletta 5 ( Palvelutasot ). Mikäli palvelutaso ei vastaa sovittua, Toimittaja pyrkii palauttamaan Palvelun sopimuksen mukaiseksi ilman aiheetonta viivytystä. Toimittajan on viipymättä ilmoitettava Asiakkaalle tietoonsa tulleesta seikasta, joka saattaa estää Palvelun sopimuksenmukaisen käyttämisen. Jollei pakottavasta lainsäädännössä muuta johdu, Palvelusta ei anneta muita takuita, mukaan lukien soveltuvuus tiettyyn tarkoitukseen ja takuu Palvelun kolmansien osapuolten oikeuksien loukkaamattomuudesta. Palvelutasojen vasteajat tarkoittavat aikaa, jonka sisällä Toimittaja aloittaa tukipyynnön käsittelyn sen vastaanottamisesta. Vasteaikaan kuuluva aika kuluu ainoastaan palvelutasolle määritettynä käsittelyaikana. Asiakkaan on toimitettava tukipyynnöt sähköisesti osoitteeseen

3 3( 7) Kiireellisissä tapauksissa voi soittaa numeroon Mikäli puhelimitse raportoitu ongelma ei johdu Toimittajan tekemästä virheestä, on Toimittajalla oikeus veloittaa puhelusta 2,20 / min. 5.1 Yleinen Palvelutaso Yleisen Palvelutason tukipyyntöjen käsittelyaika on arkisin ja vasteaika 8 h. Mikäli sähköisesti lähetetty tukipyyntö on lähetetty palveluajan ulkopuolella, vasteajan laskeminen aloitetaan siitä hetkestä kun palveluaika seuraavan kerran alkaa. Toimittaja korjaa Asiakkaan liiketoiminnan kannalta Toimittajan toiminnoista johtuvat kriittiset virheet kohtuullisessa ajassa. 6. Palvelun sisältö ja Palvelun muuttaminen Toimittaja tuottaa Palvelun Sopimuksen mukaisesti. Toimittajalla on oikeus tehdä Palveluun sellaisia muutoksia, jotka eivät olennaisesti vaikuta Palvelun sisältöön tai sovittuun Palvelutasoon. Mikäli muutokset vaikuttavat olennaisesti Palvelun sisältöön tai Palvelutasoon, Toimittaja ilmoittaa muutoksista Asiakkaalle kirjallisesti, sähköpostin välityksellä, vähintään 30 päivää ennen muutoksen voimaantulopäivää. Mikäli Palvelun muutostöiden johdosta Palvelusta poistetaan ominaisuuksia, on Asiakkaalla tällöin oikeus irtisanoa Sopimus päättymään olennaisen muutoksen voimaantulopäivänä ilmoittamalla tästä kirjallisesti vähintään 14 päivää ennen muutoksen voimaantulopäivää. Mikäli Osapuolet sopivat muutoksista Palveluun tai Palvelua on muutettava Asiakkaan tai kolmannen osapuolen toimenpiteistä johtuen, Toimittajalla on oikeus veloittaa muutoksista noudattaen sovittuja veloitusperusteita. Toimittaja käyttää mahdollisesti evästeitä Palvelun toiminnallisuuksien ja suorituskyvyn parantamiseksi. 7. Maksut Asiakassuhde ja verkkopalveluiden laskutus alkavat tilauksen vastaanottohetkellä, mikäli Palvelu ei sisällä veloituksetonta kokeilujaksoa. Tällöin laskutus ja sopimuksen määräaikaisuus alkavat kokeilujakson päätyttyä ellei Asiakas irtisano sopimusta. Asiakas maksaa verkkopalvelusta maksun kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Toimittajan ajantasainen hinnasto näkyy palvelusopimuksessa ja sen muuttuessa uusi hinnasto toimitetaan Asiakkaalle. Asiakas valitsee laskutusjakson tilauksen yhteydessä. Toimittajan ei ole suostuttava laskutusjakson muutokseen ja Toimittajalla on oikeus veloittaa laskutusjakson muutoksesta enintään Palvelun kahden (2) kuukauden suuruinen maksu. Laskutus tapahtuu tilauksen jälkeen etukäteen ennen laskutusjakson alkamista. Varattujen verkkotunnuksien oikeudet säilyvät Toimittajalla niin kauan kunnes asiakas on maksanut laskunsa kokonaan. Mikäli asiakas ei maksa laskujaan ei Toimittajalla ole velvollisuutta uusia asiakkaan verkkotunnuksia. Asiakkaan tulee maksaa verkkopalveluista lähetetyt laskut sopimuksen mukaisesti niiden eräpäivänä. Mikäli maksu viivästyy on Toimittajalla oikeus periä lainmukaista viivästyskorkoa. Toimittaja perii jokaisesta lähetetystä maksukehotuksesta 10,00 euroa ja Asiakas on velvoitettu maksamaan maksukehotusmaksun ja viivästyskoron korkolain mukaisesti. Toimittaja siirtää maksamattomat laskut kolmannen osapuolen perittäväksi. Toimittaja voi korottaa Sopimuksen hintoja ilmoittamalla tästä Asiakkaalle vähintään 30 päivää ennen uusien hintojen voimaan tuloa. Mikäli Asiakas ei hyväksy hinnanmuutosta, Asiakkaalla on oikeus irtisanoa Asiakkaalle hinnanmuutoksista ilmoitetaan Toimittajan verkkosivuilla tai edellisen laskutusjakson laskun yhteydessä tai erillisellä kirjeellä tai sähköpostilla. Hinnankorotuksen yhteydessä asiakkaalla on mahdollisuus irtisanoa Sopimus päättymään hintamuutoksen voimaantulohetkellä ilmoittamalla siitä Toimittajalle vähintään 14 päivää etukäteen, mikäli hinnankorotus on yli 20% alkuperäisestä.

4 Toimittaja voi muuttaa Palvelun hintoja toimittamalla Asiakkaalle uudet Sopimusehdot, mikäli jokin seuraavista täyttyy: a) Toimittajan käyttämään työehtosopimukseen tehdään muutoksia b) Palvelun ylläpitokustannukset kasvavat yleisen sähkönhintatason nousemisen johdosta, c) Palvelun ylläpitokustannukset kasvavat verkkoyhteyksien yleisen hintatason nousemisen johdosta d) Palvelun ylläpidossa tarvittavien laitteiden kustannukset kasvavat, d) muutos perustuu lainsäädännön muuttumiseen tai viranomaispäätökseen, jota Toimittaja ei ole voinut ottaa huomioon Sopimusta tehdestä, e) muutos perustuu olosuhteiden olennaiseen muutokseen, kuten Asiakkaan toiminnan kasvamiseen ja sen tuomien vaatimusten kasvamiseen. Mikäli Asiakas ei maksa laskuaan 30 vuorokauden kuluessa alkuperäisestä eräpäivästä on Toimittajalla oikeus katkaista Asiakkaan Palvelu ilmoittamalla siitä Asiakkaalle vähintään 24 tuntia ennen Palvelun katkaisemista. Mikäli asiakas ei vieläkään maksa laskuaan on Toimittajalla oikeus poistaa asiakkaan tiedot verkkopalvelusta ja lopettaa Palvelun toimittaminen. Katkaistun Palvelun avaamisesta Toimittaja perii hinnaston mukaisen avausmaksun. Toimittaja laskuttaa Palvelua koskevat maksut näiden maksuehtojen mukaisesti. Palvelun toistuvaismaksuun kuulumattomat maksut Toimittaja veloittaa kuukausittain jälkikäteen sovittujen veloitusperusteiden mukaisesti. Suuruudeltaan alle sadan (100) euron arvonlisäverottomat kuukausimaksut Toimittaja laskuttaa Asiakkaalta ennen laskutusjakson alkamista kolmen kuukauden välein kolme kuukautta kerrallaan. Maksuehto on 10 päivää netto laskun päiväyksestä. Viivästyskorko on korkolain mukainen. Hintoihin lisätään arvonlisävero kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. 8. Voimassaolo Sopimuksen alkamispäivä on sama kuin palvelun tilausvahvistuksessa mainittu päivämäärä. Sopimus on voimassa aina 12 kuukautta kerrallaan ellei Sopimuksessa toisin mainita. Asiakkaan halutessa irtisanoa Sopimus, on hänen irtisanottava Sopimus vähintään kolme (3) kuukautta ennen seuraavan 12 kuukauden jakson alkamista tai sopimus määräaikoineen uusiutuu. Osapuolilla on oikeus purkaa sopimus, mikäli toinen osapuoli ei noudata Sopimusta tai sen ehtoja. Toimittaja voi purkaa sopimuksen etenkin, jos Asiakas on jättänyt laskunsa maksamatta 30 päivää laskun eräpäivästä lukien, Asiakas häiritsee muuta verkkopalvelua, käyttää tietoverkkoa laittomaan tai hyvien tapojen vastaiseen toimintaan tai palvelun tuottamista ei voida jatkaa muun ulkopuolisen tekijän vuoksi (esimerkiksi viranomaismääräys tai muu force majeure -tilanne). Tällöin Asiakkaalle ei hyvitetä käyttämättä jääneen ajan palvelumaksuja. Lisäksi Toimittajalla on oikeus sulkea tai irtisanoa palvelu jonkin seuraavista ehdoista toteuduttua: a) jos Asiakas on haettu selvitystilaan tai konkurssiin tai hänet on todettu maksukyvyttömäksi, b) mikäli Asiakas ei maksa laskuaan 30 vuorokauden kuluessa alkuperäisestä eräpäivästä on Toimittajalla oikeus sulkea Palvelu ilmoittamalla siitä Asiakkaalle vähintään 24 tuntia ennen Palvelun sulkemista. c) Mikäli Asiakas ei ole maksanut laskuaan 60 päivää laskun alkuperäisestä päiväyksestä on Toimittajalla oikeus poistaa asiakkaan tiedot verkkopalvelusta ja lopettaa Palvelun toimittaminen. Edellä mainitussa tapauksissa Palvelun koko sisältö siirtyy Toimittajan hallintaan eikä Asiakkaalla ole Palveluun mitään oikeuksia ennen maksusuoritusten toteutumista ellei asiasta toisin sovita. 9. Koulutus ja käyttöönotto Ellei Sopimuksessa toisin ole sovittu, Palveluun ei sisälly Asiakkaan henkilöstön teknisiä tukipalveluja, koulutukseen tai Palvelun käyttöönottoon liittyviä tehtäviä. Toimittaja sitoutuu tarjoamaan koulutus- ja käyttöönottopalveluita erillisen sopimuksen mukaisesti. Koulutus- ja käyttöönottopalveluihin sovelletaan näitä sopimusehtoja soveltuvin osin. 10. Tietojen käsittely 4( 7)

5 5( 7) Tunnistamistiedolla tarkoitetaan Palvelun käyttäjään yhdistettävissä olevaa tietoa, jota Palvelussa ja Palvelun käyttämissä viestintäverkoissa käsitellään viestien siirtämiseksi, jakelemiseksi tai tarjolla pitämiseksi. Tunnistamistietoja käsitellään seuraavasti lain nimenomaisesti sallimissa tilanteissa: a) Tunnistamistietoja käsitellään siinä määrin, kuin se on tarpeen Palvelun toteuttamiseksi ja käyttämiseksi sekä tietoturvasta huolehtimiseksi. b) Tunnistamistietoja käsitellään Palvelun kehittämistä varten. Käsittelemämme tietotyypit ovat: IPosoite, evästeet, käyttäjätunnus, asiakastiedot, toimintahistoria ja tieto istunnon kestosta Palvelun eri osioissa. c) Palvelun osana olevien tietoliikenneliittymien, päätelaitteiden, viestintäverkon ja siihen liitettyjen palvelujen tunnistamistietoja kerätään analysointia varten. d) Tunnistamistietoja käsitellään Palvelun osana olevan maksullisen tietoyhteiskunnan palvelun, viestintäverkon tai viestintäpalvelun luvattoman käytön ehkäisemiseksi, havaitsemiseksi ja selvittämiseksi, mikäli Toimittaja epäilee Palvelua käytettävän väärin. e) Tunnistamistietoja käsitellään, jos se on tarpeen viestinnän välittämisessä tapahtuneen teknisen vian tai virheen havaitsemiseksi, estämiseksi tai selvittämiseksi. f) Tunnistamistietoja käsitellään myös Toimittajan tai sen konserniyhteisöjen Palveluista tiedottamiseen, Palvelun kehittämiseen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Tässä tarkoituksessa käsitellään seuraavia tietotyyppejä: IP-osoite, evästeet, käyttäjätunnus, asiakastiedot, toimintahistoria ja tieto istunnon kestosta Palvelun eri osioissa. Tunnistamistietoja käsitellään ainoastaan Toimittajan erikseen nimeämän kolmannen osapuolen toimesta. 11. Palvelun tekniset rajoitteet Verkkopalvelun palvelukuvauksessa määritellään Asiakkaan käytössä oleva levytila, tiedonsiirtokapasiteetti ja muut resurssit kuukausitasolla. Palvelukuvauksessa määritellyn määrän ylittävästä osasta Toimittaja laskuttaa voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Toimittaja tarjoaa palveluissaan tuen alueellisesti yleisimmille verkkoselaimille ellei asiasta toisin sovita. Mikäli selain on lopettanut tukensa tietylle versiolle ei Toimittajan lupaa Palveluiden toimivuutta kyseisillä versioilla. Palveluun liittyvien osa-alueiden (kuten verkkotunnuksen rekisteröinti tai siirto) toimitus voi viivästyä Toimittajasta riippumattomista syistä. Toimittaja pyrkii tiedottamaan mahdollisuuksien mukaan Asiakkaalle aiheutuvista viivästyksistä. 12. Palvelun virheet ja vastuut virhetilanteissa Palvelussa katsotaan olevan virhe, jos se olennaisesti poikkeaa palvelukuvauksen määrittelemistä ominaisuuksista ja poikkeama olennaisesti haittaa palvelun käyttöä. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan virheestä heti sen huomattuaan. Palvelujen toimintaa valvotaan ja mahdolliset virheet korjataan niin pian kuin mahdollista, kuitenkin noudattaen palvelukuvauksessa mahdollisesti määriteltyjä eritysehtoja korjausaikataulusta. Virka-ajan ulkopuolella kiireellisistä korjaustöistä sovitaan erikseen. Toimittajalla on oikeus keskeyttää Palvelun tuottaminen tilapäisesti kohtuulliseksi ajaksi, jos se on tarpeen Palvelun asennus-, muutos- tai huoltotöiden vuoksi eikä asennusta, muutosta tai huoltoa voida kohtuullisin kustannuksin toteuttaa ilman Palvelun tuottamisen keskeyttämistä. Toimittajan on tällöin ilmoitettava Palvelun keskeyttämisestä ja keskeytyksen kestosta Asiakkaalle kohtuullisessa ajoin etukäteen ja muutoinkin pyrittävä siihen, että keskeytyksestä aiheutuvat haitat jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Toimittajalla on oikeus keskeyttää Palvelun tuottaminen myös yleisen tietoliikenneverkon asennus-, muutos- tai huoltotöiden vuoksi tai mikäli lait, asetukset taikka viranomaisten määräykset tätä

6 6( 7) edellyttävät. Tällöin Toimittaja pyrkii ilmoittamaan keskeytyksestä ja keskeytyksen kestosta Asiakkaalle etukäteen. Toimittaja varaa oikeuden olla korjaamatta virhettä, joka on aiheutunut Asiakkaan omasta toiminnasta, esimerkiksi väärinkäytöksestä tai palvelun virheellisestä käytöstä. Toimittaja ei vastaa kolmansien osapuolien verkoissa tai ohjelmistoissa esiintyvistä ongelmista tai muista virheistä. Toimittaja ei vastaa virheistä tai toimintakatkoista, jotka aiheutuvat ylivoimaisesta esteestä (force majeure) tai kolmannen osapuolen toimista. Mahdollisessa virhetilanteessa Asiakkaan on reklamoitava seitsemän (7) päivän kuluessa kirjallisesti osoitteeseen 13. Vastuunrajoitukset Toimittajan kokonaisvastuu kaikista Palvelun aiheuttamista vahingoista ja kuluista rajoittuu enintään 50%:n palautukseen Asiakkaan vahingonkorvausvaatimusta edeltäneiden maksettujen maksujen yhteissummasta. Toimittaja ei ole vastuussa Asiakkaan tai kolmannen osapuolen aiheuttamista vahingoista tai käyttökatkoista Palveluun. Kumpikaan Osapuoli ei vastaa välillisistä tai epäsuorista vahingoista. Tässä mainittua vastuunrajoitusta ei kuitenkaan sovelleta, jos vahinko on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä tuottamuksella tai jos vahinko on aiheutunut salassapitovelvoitteiden rikkomisesta. Tämä sopimus sääntelee tyhjentävästi Toimittajan vahingonkorvausvastuun sekä vastuun sopimusrikkomuksen johdosta. 14. Salassapito Osapuolet sitoutuvat pitämään luottamuksellisina toisiltaan saamansa aineistot ja tiedot, jotka on merkitty luottamukselliseksi tai jotka on sellaisiksi ymmärrettävä, sekä olemaan käyttämättä niitä muihin kuin Sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin. Osapuolten on välittömästi lopetettava toiselta Osapuolelta saamansa luottamuksellisen aineiston ja tietojen käyttäminen sekä toisen Osapuolen pyynnöstä palautettava tai hävitettävä kyseinen aineisto kaikkine kopioineen, kun Sopimus päättyy tai kun Osapuoli ei enää tarvitse aineistoa tai tietoja Sopimuksen mukaiseen tarkoitukseen, kumpi aiempi. Kummallakin Osapuolella on oikeus säilyttää lain tai viranomaisten määräysten edellyttämät kopiot. Salassapitovelvoite on voimassa Sopimuksen aikana ja 3 vuotta sen jälkeen. 15. Sopimuksen päättäminen ja siirtäminen Kumpikin Osapuoli voi päättää Sopimuksen välittömin vaikutuksin jos toinen Osapuoli syyllistyy olennaiseen sopimusrikkomukseen eikä ole korjannut rikkomusta 30 päivän kuluessa kirjallisesta huomautuksesta. Kumpikin Osapuoli voi päättää Sopimuksen välittömin vaikutuksin jos toinen Osapuoli joutuu konkurssiin, maksujärjestelyyn tai selvitystilaan. Toimittaja voi siirtää Sopimuksen kokonaan tai osittain liiketoiminnan siirron yhteydessä ilmoittamalla tästä kirjallisesti Asiakkaalle. 16. Immateriaalioikeudet ja rekrytointikielto Omistusoikeus, tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet (domain-nimet, patentit, tavaramerkit, oikeus tietotaitoon yms) Palveluun ja siihen liittyvään dokumentaatioon ja niiden kaikkiin uusiin versioihin, pois lukien jäljempänä määritellyt Asiakkaan Aineistot, kuuluvat Asiakkaalle, Toimittajalle tai kolmansille osapuolille tekijänoikeuslain mukaisesti kaikkialla maailmassa niiden rekisteröimisestä riippumatta.

7 Asiakkaan tai käyttäjien Palvelun käyttämisen yhteydessä Palveluun siirtämään tai muuten Palvelua varten Toimittajalle luovutettuun tai käyttöön asetettuun Asiakkaan aineistoon ( Asiakkaan Aineisto ) liittyvät aineettomat oikeudet kuuluvat Asiakkaalle tai kolmannelle osapuolelle. Toimittajalla on oikeus käyttää Asiakkaan Aineistoa vain Sopimuksen tarkoitusta varten, Toimittajan tai sen konserniyhteisöjen Palveluista tiedottamiseen, Palvelun kehittämiseen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Asiakas ei saa palkata tai muutoin hankkia työpanosta sellaiselta henkilöltä, joka on tai on ollut Toimittajan palveluksessa työsuhteessa tai johtotehtävissä, ennen kuin kaksitoista (12) kuukautta on kulunut Sopimuksen tai henkilön työ- tai johtajasuhteen päättymisestä, sen mukaan kumpi päättyy aikaisemmin. Rikkoessasi tätä ehtoa Asiakkaan tulee maksaa sopimussakkona Toimittajalle kustakin rikkomuksesta kyseisen henkilön kahdentoista (12) kuukauden ennakonpidätyksenalaista bruttopalkkaa vastaavan määrän. 17. Muut ehdot Sopimus on Toimittajan ja Asiakkaan välinen. Asiakas ja Toimittaja sitoutuvat pitämään luottamuksellisena kaikki sopimukseen, palveluun ja/tai sen hinnoitteluun liittyvät tiedot. Asiakas vastaa siitä, että hänen palveluksessaan toimivat työntekijät, alihankkijat tai muut palveluun kuuluvat tahot noudattavat näitä ehtoja. Asiakkaan hankkiessa Palvelun lisensoidulta partneriltamme, Sopimusehtoja sovelletaan Asiakkaaseen. Laskutuskäytäntö, hinnat sekä Palvelun ominaisuudet voivat kuitenkin erota perustoiminnallisuuksista tai hinnoittelu- tai laskutusperusteista. Toimittajalla on oikeus Asiakasta kuulematta estää Asiakkaan pääsy Palveluun, jos Toimittaja perustellusti epäilee Asiakkaan kuormittavan Palvelua poikkeuksellisesti tai käyttävän Palvelua sopimuksenvastaisella tavalla. 18. Referenssioikeus Toimittaja voi käyttää Asiakkaan nimeä ja logoa referenssinä kaikessa markkinointimateriaalissaan. Osapuolet sopivat aina kirjallisesti erikseen yksityiskohtaisista julkistuksista. 19. Erimielisyydet Sopimuksesta aiheutuvat riitaisuudet ratkaistaan lopullisesti välimiesoikeudessa Keskuskauppakamarin nopeutettua välimiesmenettelyä koskevien sääntöjen mukaisessa menettelyssä yhden välimiehen kokoonpanossa Helsingissä. Välimiesmenettely ja kaikki siihen liittyvä aineisto ja tieto ovat Sopimuksen tarkoittamaa luottamuksellista tietoa. Laskusaatavaa koskeva vaatimus ratkaistaan kantajan vaatimuksesta Helsingin käräjäoikeudessa. 20. Muutokset Toimittaja pidättää itsellään oikeudet hinnanmuutoksiin ja sopimusehtojen muutoksiin. Timer Group Oy, Hämeenkatu 20 A, Tampere, Y-tunnus: ( 7)

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot

1. Sopimusehtojen voimassaolo ja soveltaminen. 2. Sopimuksen syntyminen ja sopimuskauden pituus. 4. Sopimuksen purku ja palvelun sulkeminen

1. Sopimusehtojen voimassaolo ja soveltaminen. 2. Sopimuksen syntyminen ja sopimuskauden pituus. 4. Sopimuksen purku ja palvelun sulkeminen 1 Yleiset sopimusehdot 1. Sopimusehtojen voimassaolo ja soveltaminen Näitä sopimusehtoja sovelletaan :n (jäljempänä Palveluntarjoaja) asiakkailleen toimittamiin tuotteisiin ja palveluihin. Ehdot astuvat

Lisätiedot

URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT

URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT URAKKAMAAILMA OY Voimassa 15.1.2015 lukien 1 (10) URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA KOHDE 1.1 Näitä Sopimusehtoja sovelletaan Urakkamaailma Oy:n (Urakkamaailma on Remonttibulevardi

Lisätiedot

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan Teleyrityksen palveluiden toimi tuksiin yritys- ja yhteisöasiakkaille (asiakas), ellei muuta ole erikseen sovittu.

Lisätiedot

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille 1. Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Porrasinfo Oy:n (jäljempänä Porrasinfo ) asiakkaalle toimittamiin palveluihin,

Lisätiedot

SONERAN PALVELUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT KULUTTAJA-ASIAKKAILLE

SONERAN PALVELUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT KULUTTAJA-ASIAKKAILLE SONERAN PALVELUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT KULUTTAJA-ASIAKKAILLE 1 Soveltamisala 1.1 Toimitusehtojen soveltaminen. Näitä toimitusehtoja sovelletaan TeliaSonera Finland Oyj:n tai sen kanssa samaan konserniin

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

TRAINER4YOU REVOLUTION OY:N YLEISET LISENSSIEHDOT 2015. Trainer4You Revolution -asiakassopimus ( Sopimus ) koostuu

TRAINER4YOU REVOLUTION OY:N YLEISET LISENSSIEHDOT 2015. Trainer4You Revolution -asiakassopimus ( Sopimus ) koostuu Trainer4You Revolution -asiakassopimus ( Sopimus ) koostuu A. Trainer4You Revolution-konseptin rekisteröintilomakkeesta ( Rekisteröintilomake ); B. Trainer4You Revolution-konseptin lisenssihinnastosta

Lisätiedot

Asiakas tarkoittaa asiakassopimuksen tekevää tai tehnyttä taikka Watsonia käyttävää henkilöä, joka ei ole myyjä.

Asiakas tarkoittaa asiakassopimuksen tekevää tai tehnyttä taikka Watsonia käyttävää henkilöä, joka ei ole myyjä. WATSON-PALVELUN ERITYISEHDOT WATSON NORDIC OY 1. Soveltamisala ja määritelmät 1.1. Näitä sopimusehtoja sovelletaan Watson tv- ja tilausvideopalvelun (jäljempänä Watson) käyttämiseen, ja ne määrittävät

Lisätiedot

Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot

Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot Voimassa alkaen 18.3.2015 1 / 5 Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot 1 Soveltamisala 1.1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Verifone Finland Oy:n

Lisätiedot

SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ

SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ 1. Osapuolet KVKL SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto Ry, y-tunnus 2192123-9, osoite Iso Roobertinkatu 1 A 9, 00120 Helsinki Asiakas Asiakas tarkoittaa tämän

Lisätiedot

IT2010 YSE YLEISET SOPIMUSEHDOT

IT2010 YSE YLEISET SOPIMUSEHDOT IT2010 YSE YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 SOVELTAMINEN 1.1 Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan tietotekniikan tuotteiden kauppaan ja käyttöoikeuden luovutukseen sekä palveluihin. 2 MÄÄRITELMÄT 2.1 Avoin lähdekoodi

Lisätiedot

Asiakas, joka tilaa palvelun pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin elinkeinotoimintaansa varten.

Asiakas, joka tilaa palvelun pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin elinkeinotoimintaansa varten. MAXISAT OY:N MAXIVISION-PALVELUN YLEISET SOPIMUSEHDOT 01.03.2015 1. SOVELTAMISALA 1.1. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Maxisatin asiakkaalle tarjoamiin Maxivision tuotteisiin ja palveluihin ja

Lisätiedot

PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT

PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 Soveltamisala Näitä Prepaid-palvelujen yleisiä sopimusehtoja ( Yleiset sopimusehdot ) sovelletaan Asiakkaan ja Nets Oy:n ( Nets ) väliseen sopimussuhteeseen, jonka

Lisätiedot

F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014

F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014 F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014 Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät ja soveltamisala 2 Sopimuksen tekeminen 2.1 Sopimuksen tekemättä jättäminen Tässä

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita... 4 Julkisten tavarahankintojen yleiset

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT)

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Marraskuu 2009 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 16001 (vaihde) Internet:

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita...4 Julkisten palveluhankintojen yleiset

Lisätiedot

SK24.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille

SK24.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille SK24.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille 1. Yleistä Näitä sopimusehtoja (jäljempänä Sopimusehdot ) sovelletaan Satakunnan Kirjateollisuus Oy:n ("Palveluntarjoaja") tuottaman ja ylläpitämän verkkopalvelun

Lisätiedot

DIGITAN PÄÄLÄHETYSASEMIEN ANTENNI- PAIKKOJEN JA ANTENNIKAPASITEETIN VUOKRAUSEHDOT

DIGITAN PÄÄLÄHETYSASEMIEN ANTENNI- PAIKKOJEN JA ANTENNIKAPASITEETIN VUOKRAUSEHDOT DIGITAN PÄÄLÄHETYSASEMIEN ANTENNI- PAIKKOJEN JA ANTENNIKAPASITEETIN VUOKRAUSEHDOT 1. SOVELTAMISALA 1.1 Näitä toimitusehtoja (jäljempänä Toimitusehdot) sovelletaan, kun yritys tai yhteisö (jäljempänä Asiakas)

Lisätiedot

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT Näitä toimitusehtoja sovelletaan, kun Wippies, joka on osa Saunalahti Group Oyj:tä, tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö (jäljempänä Wippies, me ja niiden johdannaiset)

Lisätiedot

8.) palvelun käytöt, jotka vievät yli minuutin (60 sekuntia) prosessointiaikaa. 11.) palvelun käytöt, jossa kyselyitä (HTTP) kirjataan yli 500 000

8.) palvelun käytöt, jotka vievät yli minuutin (60 sekuntia) prosessointiaikaa. 11.) palvelun käytöt, jossa kyselyitä (HTTP) kirjataan yli 500 000 YLEISET EHDOT Yleistä 1.1 Sopimuksen soveltamisala Näitä ehtoja sovelletaan Tmi Suncomet (jäljempänä palveluntarjoaja) asiakkaalle toimittamiin palveluihin. Näitä ehtoja sovelletaan, ellei asiakkaan ja

Lisätiedot

REILUNET-LAAJAKAISTALIITTYMÄN KÄYTTÖÖNOTTO

REILUNET-LAAJAKAISTALIITTYMÄN KÄYTTÖÖNOTTO REILUNET-LAAJAKAISTALIITTYMÄN KÄYTTÖÖNOTTO Riippuen taloyhtiössä käytetystä tekniikasta, saatat tarvita liittymän käyttöön erillisen ADSL-päätelaitteen (modeemi). Liittymän jakamiseksi useammille laitteille

Lisätiedot

MY SCHENKER -sähköisen palvelun käyttöä koskevat yleiset sopimusehdot ( Palveluehdot )

MY SCHENKER -sähköisen palvelun käyttöä koskevat yleiset sopimusehdot ( Palveluehdot ) 6.3.2015 MY SCHENKER -sähköisen palvelun käyttöä koskevat yleiset sopimusehdot ( Palveluehdot ) 1. Palveluehtojen voimassaolo ja soveltaminen Palveluehdot ovat voimassa 6.3.2015 alkaen ja niitä sovelletaan

Lisätiedot

1. Määritelmät. 2. Ohjelmiston käyttöehdot

1. Määritelmät. 2. Ohjelmiston käyttöehdot MATRISET OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT 2012 2 Sisällysluettelo 1. Määritelmät 3 2. Ohjelmiston käyttöehdot..3 3. Toimitusehdot ja vaaranvastuun siirtyminen 4 4. Maksuehdot.. 4 5. Lisämaksut ja hintojen muuttaminen

Lisätiedot

1 SOPIMUSEHTOJEN SOVELTAMINEN JA KÄSITTEET... 3. 1.1 Käsitteet... 3. 1.2 Soveltamisala... 5 2 SOPIMUKSEN SYNTYMINEN... 5

1 SOPIMUSEHTOJEN SOVELTAMINEN JA KÄSITTEET... 3. 1.1 Käsitteet... 3. 1.2 Soveltamisala... 5 2 SOPIMUKSEN SYNTYMINEN... 5 TV-palveluiden ja laitteiden sopimusehdot kuluttajille 1 Sisällysluettelo 1 SOPIMUSEHTOJEN SOVELTAMINEN JA KÄSITTEET... 3 1.1 Käsitteet... 3 1.2 Soveltamisala... 5 2 SOPIMUKSEN SYNTYMINEN... 5 3 PALVELUIDEN

Lisätiedot

Intellia.fi palveluiden käyttöehdot

Intellia.fi palveluiden käyttöehdot Intellia.fi palveluiden käyttöehdot 1. Käyttöehtojen soveltaminen Näitä sopimusehtoja sovelletaan Intellia Oy:n (myöhemmin Intellia) tuottamiin, välittämiin tai jälleenmyymiin aineistoihin ja niiden pohjalta

Lisätiedot

Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot. Versio 2014.01.31. Yleistä

Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot. Versio 2014.01.31. Yleistä Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot Versio 2014.01.31 Yleistä Näitä Suomen Tilaajavastuun yleisiä käyttöehtoja sovelletaan Suomen Tilaajavastuu Oy:n (jäljempänä "ST") tuottamiin ja ylläpitämiin

Lisätiedot

Viestintäpalveluiden erityisehdot yrityksille ja yhteisöille

Viestintäpalveluiden erityisehdot yrityksille ja yhteisöille Viestintäpalveluiden erityisehdot yrityksille ja yhteisöille EHDOT 1 (6) KAISANET OY VIESTINTÄPALVELUJEN ERITYISEHDOT YRITYKSILLE JA YHTEISÖILLE 1. SOVELTAMINEN 1.1. Näitä erityisehtoja sovelletaan toimittajan

Lisätiedot