Luonnontieteellinen / suunnittelutieteellinen näkökulma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Luonnontieteellinen / suunnittelutieteellinen näkökulma"

Transkriptio

1 Luonnontieteellinen / suunnittelutieteellinen näkökulma Pirkko Nykänen

2 Seuraavalla luennolla ti 10.2 harjoitusten pitäjä Antto Seppälä tulee kertomaan harjoituksista, niiden tekemisestä, tarkastuksesta, sähköisestä palautuksesta etc Harjoitukset löytyvät kurssin nettisivulta

3 Tietojärjestelmätieteen tutkimuksesta Suunnittelutieteellinen lähestymistapa Tutkimuksen kohteena ihmisten tuotokset: organisaatiot, tietojärjestelmät, ihmisten tuotoksia voidaan sekä kehittää / tuottaa että tutkia suunnittelutiede pyrkii tuottamaan tuotoksia, jotka palvelevat niille asetettuja tarkoituksia, tuostosten hyödyllisyys arvioidaan, onko se hyödyllistä? Tuottaako se parannusta? Toimiiko se? rakenna ja arvioi, build - evaluate Luonnontieteellinen lähestymistapa Luonnontieteellisen tutkimuksen kohteena ovat luonnon ilmiöt: pyritään selittämään miten asiat ovat ja miksi ne ovat niin kuin ovat, pyritään ymmärtämään todellisuutta kaksi aktiviteettia: löytäminen (discovery), perustelu (justification) Pyritään luomaan / tuottamaan teorioita Deskritpiivistä, selittävää

4 March & Smith, Design and natural science research on information technology Constructs/ käsitteistö Suunnittelu-tieteellinen / Rakentaa / Build Basic language of concepts S/ Arvioida Evaluate Luonnontieteellinen Luoda teoriaa Discovery Basic language of concepts Testata teoriaa / justify Models / mallit Methods / metodit Desribe situations/ tasks / artifacts Goal-directive activities Desribe situations/ tasks / artifacts Goal-directive activities Instantiations/ realisointi Physical implementation s Physical implementation s

5 Build - evaluate Rakentaa / build process of constructing an artifact for a specific purpose Arvioida / evaluate process of determining how well the artifact performs Ongelmallista: kun arvioidaan suunnittelun tulosta / artifaktia, arviointiin vaikuttaa se ympäristö, missä tulos, esim tietojärjestelmä, toimii Arvioinnin kriteerit tulee määritellä toiminnallisen ympäristön mukaan

6 IS-tutkimus mahdollisuudet: 1. luonnontieteellinen/ käyttäytymistieteellinen teoriaa luova tai teoriaa testaava selittävä/ennustava tutkimus liiketoiminnan tarpeisiin liittyen tavoitteena totuus 2. suunnittelutieteellinen tutkimus, jossa rakennetaan ja arvioidaan artefakti liiketoiminnan tunnistettuihin tarpeisiin tavoitteena hyödyllisyys

7 IS tutkimuksen tuloksia Constructs / käsitteet / käsitteistö kohdealueen käsitteet käsitemalli, conceptualisation of the domain Määritelty formaalisti tai epäformaalisti Käsitteistö on erittäin merkittävä, sekä luonnontieteellisessä että suunnittelutieteellisessä näkökulmassa

8 Mallit / models set of propositions / statements expressing relationships among constructs problem and solution statements model = descritpion, representation Model needs to capture the structure of reality to be useful Methods / menetelmät a set of steps, algorithm / guideline / procedure to perform a task Metodit perustuvat käsitteisiin ja malleihin Instantiations / toteutukset instantiation is the realisation of an artefact in its environment IS tutkimuksen tuloksena esim. erilaisia tietojärjestelmiä / toteutuksia sekä erilaisia työkaluja / ohjelmointiympäristöjä, jotka painottuvat tiettyihin suunnitteluprosessin asioihin

9 Hevner, March, Park and Ram, Design science in information systems research, MISQ, 2004 Ympäristö määrittelee ongelma-alueen, kohdealueen: ihmiset, liiketoimintaorganisaatiot, suunnitellut, olemassaolevat teknologiat Tavoitteet, tehtävät, ongelmat, mahdollisuudet ihmisten roolit, kyvykkyydet, piirteet muotoilevat heidän käsityksiään liiketoimintatarpeista näitä arvioidaan suhteessa strategioihin, rakenteeseen, kulttuuriin ja nykyisiin liiketoimintaprosesseihin liiketoimintarpeita asemoidaan nykyiseen teknologiseen infrastruktuuriin, sovelluksiim, kommunikointiarkkitehtuureihin ja kehittämismahdollisuuksiin

10 Ympäristö IS-tutkimus Tietämyskanta Ihmiset Luo/Rakenna -roolit, kyvykkyydet, piirteet Organisaatiot - strategiat, rakenne ja kulttuuri, prosessit -teorioita, artefaktoja Arvioi Paranna Peruspalikoita: -teoriat, viitekehykset, instrumentit, yläkäsitteet, mallit, metodit. Toteutukset Teknologia - infrastruktuuri, sovellukset, kommunikointiarkkitehtuu ri, kehittämiskyvykkyydet Testaa / Arvioi - tapaustutkimus, kontr.koe, kenttätutkimus, simulointi, käsiteanalyysi Metodologiat - analyysit, tekniikat. formalismit, mittarit, validointikriteerit Hevner et al 2004

11 Tietämyskanta peruspalikat teoriat, viitekehykset, instrumentit, yläkäsitteet, mallit, metodit, toteutukset metodologiat ohjeet molemmat IS-tutkimustyypit, sekä luonnon- /käyttäytymistieteellinen että suunnittelutieteellinen täydentävät tietämyskantaa ja tuloksia voidaan soveltaa organisatorisissa ja liiketoiminnallisissa konteksteissa

12 Luonnontieteellinen / suunnittelutieteellinen näkökulma Case: Pizzerian tietojärjestelmä Pirkko Nykänen

13 Case Pizzerian tietojärjestelmä Tavoitteena analysoida pizzerian toimintaa ja suunnitella tietojärjestelmä jonka avulla pizzerian toiminnot voidaan hoitaa valmistuksessa tarvittavien tarvikkeiden / tuotteiden sisäänosto, pizzojen valmistus, myynti (tiskiltä ja puhelintilaukset) laskutus valmistuksen ja myynnin seuranta, kustannuslaskenta ja kirjanpito henkilöstökulut, vuokrat, työajat, materiaalit yms

14 March & Smith, Design and natural science research on information technology, Suunnittelutieteellinen / Rakentaa Build S/ Arvioida Evaluate Luonnontieteellin en Luoda teoriaa Discovery L/ Testata teoriaa / justification Constructs/ käsitteistö Models / mallit Basic language of concepts Desribe sitautions/ tasks / artifacts Basic language of concepts Desribe situations/ tasks / artifacts Methods / metodit Goal-directive activities Goal-directive activities Instantiations/ realisointi Physical implementations Physical implementations

15 Luonnontieteellinen Luo teoriaa (discovery) perustele (justify) tutkitaan / analysoidaan pizzerian toimintaa, pyritään ymmärtämään sitä, löytämään perusteluja ymmärrykselle ja kenties luomaan teoriaa pizzerian toiminnasta teoriaa voidaan käyttää selittämään miten pizzeria toimii, miksi se toimii siten kuin toimii, onko erikokoisten / erilaisten pizzerioiden toiminnassa eroja ja mistä erot johtuvat

16 Theorise-justify - Pizzeriacase Tapaustutkimuksen metodeilla hankitaan tietoa pizzerian nykytilanteesta Kyselyt, haastattelut, havainnointi, arkistomateriaali kerätään kvalitatiivista ja kvantitatiivista tietoa tavoitteena voi olla pizzerian toiminnan kuvaaminen, jonkun olemassaolevan teorian testaaminen tai uuden teorian luominen Jos pyritään luomaan uutta teoriaa; niin mietitään millaisia käsiterakenteita, malleja tai teorioita voidaan löytää tästä casesta? aina ei löydy teoreettisesti uutta, mutta tehty analyysi tuottaa uuttta tietämystä siitä millainen maailma on esimerkiksi: johonkin ketjuun kuuluvan pizzerian toiminta on erilaista kuin ketjuihin kuulumattoman

17 Pizzerian analyysi voi tapahtua 1. Määritellään kiinnostavat tutkimuskysymykset: mitä pizzeriasta halutaan selvittää 2. Kuvataan case: eli millainen pizzeria on tarkastelun kohteena 3. Mietitään millaisin tiedonkeruumenetelmin saadaan tietoa eli vastaukset kohdassa 1 esitettyihin kysymyksiin kohdan 2 tapauksessa 4. Tehdään tiedonkeruu/ haastattelut, kyselyt, etc 5. Analysoidaan kerättyä tietoa pyritään rakentamaan analyysin perusteella alustava kuvaus / teoria pizzerian toiminnasta 6. Luodaan kuvauksen / teorian perusteella hypoteeseja: Myytävien tuotteiden valikoima riippuu asiakkaiden tarpeista / Myytävien tuotteiden valikoima riippuu pizzerian koosta 7. Verrataan tuotettua kuvausta / kehitettyä teoriaa, hypoteesejä kirjallisuuteen samanlaisiin hypoteeseihin / teorioihin vastakkaisiin hypoteeseihin / teorioihin 8. Kun ollaan tyytyväisiä analyysin tarkkuustasoon ja kun lisätarkkuudella / uusilla kirjallisuuteen vertailuilla ei enää saada lisää evidennsiä/ tarkennuksia. päätetään analyysi 9. todetaan, että on tuotettu kuvaus / laadittu teoria / saatu uutta lisätietoa pizzerian toiminnasta Kuvausta voidaan käyttää tietojärjestelmäsuunnittelussa hyväksi, tai pizzerian toiminnan käynnistämisessä tai pizzerian toiminnan kehittämisessä etc

18 Luonnontieteellinen Kuvailevaa, tulkitseva, uutta teoriaa luovaa, teoriaa testaavaa tutkimusta Case / tapaustutkimus Teoriaa testaava pitkittäistutkimus / Survey / prospektiivinen / retrospektiivinen Fenomenografia/ tutkitaan empiirisesti ihmisten erilaisia käsityksiä ympäröivästä maailmasta Etnografinen tutkimus / toimintatutkimus

19 pizzeria -case Luonnontieteellisellä tutkimusotteella olemme analysoineet / tutkineet tilanteen. rakentaneet kuvauksen / mallin / teorian toiminnasta / tietojenkäsittelystä hakeneet kuvaukselle / mallille / teorialle perustelut tiedonkeruun / aineiston ja kirjallisuuden perusteella

20 Suunnittelutieteellinen Build evaluate Konstruktiivinen ote - suunnitellaan ja toteutetaan muutos / uudistus (innovaatio, artefakta), jonka toivotaan tuottavan hyötyä, muuttavan tilannetta toivottuun suuntaan Suunnitellaan tietojärjestelmä pizzeriaan, jonka avulla hoidetaan pizzerian tietojenkäsittely. tavoitteena on tehostaa toimintaa, parantaa tietojen saatavuutta ja tietojen käyttöä, sekä parantaa pizzerian toiminnan hallintaa, seurantaa ja suunnittelua

21 Tietojärjestelmän määrittelyn tehtäväkokonaisuudet

22 Määrittelyn tarkkuustasosta

23 Suunnittelu - pizzeriacase toimintaympäristön kuvaus hyödynnetään edellä / aiemmin tehtyä kuvausta / analyysiä jos sitä ei ole, kuvataan toimintaympäristö tarvittavalla tarkkuudella Sanasto / käsitteet määritellään käsitteet, käsitteistö Vaatimusten määrittely käyttäjien tarpeet, vaatimukset constructs tason määrittely

24 Mallit Toiminnallisuuden mallinnus käyttötapauskuvaukset, prosessimallit, tms perustuu vaatimusmäärittelyyn ja toimintaympäristön kuvaukseen Tietosisällön mallinnus ER-kaaviot tms perustuu sanastoon / käsitteisiin, vaatimusmäärittelyyn, toimintaympäristön kuvaukseen Models-tason määrittely

25 Prosessityypit ja mallinnus Työprosessit tilaus-toimitus, tuotesuunnittelu, myynti, strateginen suunittelu,... menetelmiä ja työkaluja runsaasti Käyttäytymisprosessit päätöksenteko, oppiminen, kommunikointi sosiaalisia ja kognitiivisia prosesseja vaikea mallintaa peräkkäisinä prosesseina Muutosprosessit luominen, kasvu, organisaatiomuutos eivät ole helppoja mallinnettavia

26 Asiakas Asiakkaan toimintaprosessit Pizzerian työntekijä Työntekijän toiminnot Pizzerian tietojärjestelmä Tietojärjestelmän toiminnot Johtaja / omistaja

27 Asiakas ominaisuu det: nimi, osoite, puhelinnu mero, Lasku Asiakas Tilaus maksaa tekee liittyy TILAUS tilausnro tuote1 tuote2 tuote n Toimitustapa. Seuraa, valvoo, tilastoi, johtaa Omistaja / johtaja Muodos tuu 1 n ottaa vastaan TUOTE Pizza 1 Pizza 2 Pizza n Juoma1. valmistaa sisältää RAA KA- AINE (juust o, jauho, rasva, täyttee t,.) Tilaa TYÖNTEKIJÄ nimi, numero, palkka, työsuhde,

28 Methods- menetelmät Toiminnallisen arkkitehtuurin määrittely miten määritellyt tiedot ja toiminnat tuottavat halutun tuloksen Sovellusarkkitehtuurin määrittely millaisista sovelluksista kokonaisuus muodostuu, miten ne toimivat yhteen Teknisen toteutuksen määrittely millaisin tekniikoin, toteutuksin, työkaluin haluttu toiminnallisuus ja arkkitehtuuri saadaan aikaan Tietoturvasuunnittelu Tietoturvaratkaisut ja niiden toteutus

29 Instantiation / toteutus Pizzerian tietojärjestelmän toteutus työkalulla / alihankintana / ASP- tai SaaS-palveluna / itse ohjelmoiden/ ohjelmistosuunnittelu / tietokantasuunnittelu / toteutus / vaihejakomalli tms / testaus / Käyttöönotto / ylläpito Kaikkiin vaiheisiin liittyy arviointi määrittelyjen arviointi mallien arviointi menetelmien arviointi käytännössä arviointi toteutetaan katselmointina toteutuksen arviointi: toteutttaako asetetut vaatimukset, tuottaako halutut tulokset arviointi tulisi liittää koko toteuksen elinkaareen

30 Toiminnan kehittämistarpeet, nykytilan ongelmat, käyttäjien tarpeet ja vaatimukset, halutut toiminnalliset muutokset Lähtötila kuvaukset / mallit / määrittelyt Suunnittelu-, määrittelyja toteutus:menetelmät, tekniikat, työkalut, ympäristöt ja tekijät Tavoitetila kuvaukset / mallit / järjestelmät Käyttö ylläpito, seuranta, kehittäminen Kehittämisen, käyttöönoton ja käytön arviointi: Konstruktiivista, formatiivista INTERVENTIOT Mitattavat suureet, mittarit, menetelmät, referenssiarvot Kehittämistavoitteiden kannalta, toiminto-, organisaatiokohtaisesti, alueellisesti, sidosryhmien näkökulmasta

31 Ympäristö IS-tutkimus Tietämyskanta Ihmiset Luo/Rakenna -roolit, kyvykkyydet, piirteet Organisaatiot - strategiat, rakenne ja kulttuuri, prosessit -teorioita, artefaktoja Arvioi Paranna Peruspalikoita: -teoriat, viitekehykset, instrumentit, yläkäsitteet, mallit, metodit. Toteutukset Teknologia - infrastruktuuri, sovellukset, kommunikointiarkkitehtuu ri, kehittämiskyvykkyydet Testaa / Arvioi - tapaustutkimus, kontr.koe, kenttätutkimus, simulointi, käsiteanalyysi Metodologiat - analyysit, tekniikat. formalismit, mittarit, validointikriteerit Hevner et al 2004

32 Mitä palvelukeskeinen arkkitehtuuri (Service oriented architecture, SoA) on? Palvelukeskeinen arkkitehtuuri (SoA) on suunnittelumalli 1) jonka lähtökohtana on liiketoiminta 2) joka rakentaa liiketoiminnallisen prosessin uudelleenkäytettäviksi palveluksi 3) jossa organisoidaan olemassa olevat ja uudet sovellukset siten, että kokonaisuus muodostuu keskenään kommunikoivista palveluista 4) Palvelukeskeinen arkkitehtuuri on myös ajattelutapa

33 Mitä palvelukeskeinen arkkitehtuuri on? Palvelu (Service): Toistettava, itsenäinen liiketoiminnallinen tehtävä (Task) (esim. tilin avaus, luottokortin käyttöpalvelu, tilauksen tekeminen) Palvelujen määrittely: Liiketoimintaprosessien avulla. Palvelu pohjautuu liiketoiminnan prosessin/osaprosessin toimenpiteisiin/tehtäviin ja niiden väliseen vuorovaikutukseen. => jäljitettävyys liiketoiminnan vaatimuksiin ja omistajaan Yleiskäyttöisyys: Palvelun tulee olla yleiskäyttöinen (standardit rajapinnat), jotta se on uudelleenkäytettävissä => tarkoittaa: uudelleenkäyttöä liiketoimintaprosessitasolla Palvelun laatu (Quality of Service): Palvelun tulee täyttää yleiset palvelulle asetettavat laatukriteerit, mittarit. Palvelun tietoturva (Security): Palvelun käyttäjien oikeudet palvelussa käsiteltävien toimenpiteiden ja tietojen suhteen.

34 Palvelukeskeinen referenssiarkkitehtuuri Sovellukset Multi-channel Business Process Management Liiketoimintaprosessit Liiketoimintapalvelut/ Integraatio Peruspalvelut Perusjärjestelmä 1 Perusjärjestelmä 2 Perusjärjestelmä n

35 Palveluarkkitehtuurin johtaminen kokonaisarkkitehtuurin kautta Liiketoimintaarkkitehtuuri Informaatioarkkitehtuuri Järjestelmäarkkitehtuuri Teknologiaarkkitehtuuri Tavoitteet Palvelut Prosessit Tietotarpeet Tietovarannot Tietovirrat Järjestelmäsalkku Standardit Menettelyt Standardit Yhteydet Ratkaisut vaatimukset liiketoiminnallisille palveluille (strategiat) tunnista/ johda liiketoiminnalliset palvelut (prosessit strategiat) Hallintamalli/prosessi liiketoimintasäännöt/ säännöstöt Prosessien/palveluiden tarvitsemat/ hyödyntävät tiedot tietojen suhteet tietojen käyttäjät tietojen omistajat järjestelmien/sovellusten arkkitehtuurit palvelukeskeisiksi standardointi toteutettujen järjestelmien tarjoamat palvelut -yleistys palveluhakemistot (menettely/ ohjausmalli) yleiset palveluiden toteutuksessa käytetyt standardit teknologiariippumattomat ratkaisut palveluiden välinen kommunikointi (palvelun pyytäjät ja tuottajien välillä)

36 Ohjeet tietojärjestelmätieteen suunnittelutieteelliselle tutkimukselle (Hevner et al 2004) 1. Suunnittele artefakta Tutkimuksen tulos on johonkin organisaation tärkeään ongelmaan rakennettu tarkoituksellinen IT-artefakta artefakta = toteutus, mutta myös IS rakentamisessa ja käytössä sovellettu yläkäsite / käsitteistö, malli tai metodi = innovaatio,jotka määrittelee ideat, käytännöt, tekniset kyvykkyydet ja tuotteet, joiden avulla IS analyysi, suunnittelu, toteutus ja käyttö voidaan vaikuttavasti ja tehokkaasti toteuttaa

37 2. Painota suunnittelussa liiketoimintaongelman relevanssia Tietojärjestelmätieteen tutkimuksen tarkoituksena hankkia tietämystä ja ymmärrystä jotka mahdollistavat teknologiaperustaisten artefaktien suunnittelun ja toteutuksen tähän asti ratkaisemattomiin / huonosti ratkaistuihin / tärkeisiin liiketoiminnan ongelmiin käyttäytymistiede: laatii/testaa teorioita, joilla selitetään/ennustetaan tapahtuvia ilmiöitä suunnittelutiede: suunnittelee/konstruoi innovatiivisia artefaktoja tarkoituksena muuttaa tapahtuvia ilmiöitä Ongelma: tavoitetilan ja nykytilan erotus ongelman ratkaisu : etsintäprosessi, erotuksen pienentävät/poistavat tekijät hyödyntäjäyhteisö = käytännön toimijoiden joukko, jotka suunnittelevat, käyttävät, arvioivat IS tai jotka suunnittelevat, hallinnoivat, kehittävät, käyttävät ja arvioivat IS rakentamisen ja toteutuksen mahdollistavia teknologioita

38 3. Osoita artefaktin relevanssi arvioimalla Suunnitteluartefaktin relevanssi: hyödyllisyys, laatu ja vaikutus, tulee osoittaa arvioinnin avulla arviointi perustuu liiketoimintaympäristön vaatimuksiin artefaktille artefaktin tulee integroitua IT-infrastruktuuriin Arvioinnin metriikka: toiminnallisuus, täydellisyys, johdonmukaisuus, tarkkuus, suoritus, luotettavuus, käytettävyys, organisaatioon sopivuus, muut tarpeelliset laatuominaisuudet Suunnittelu iteratiivinen ja inkrementaalinen, arviointi antaa palautetta rakentamiselle sekä prosessin että lopputuloksen suhteen

39 Laajennettu DeLone & McLean 2003 Information quality System quality Service quality Use (intention to use) User satisfaction Net Benefits

40 4. Tuota tutkimuksella uutta tietoa, uusia menetelmiä tai merkittävä artefakti Vaikuttavan tutkimuksen tulee tuottaa tietoa kolmella alueella: suunnitellun artefaktin, konstruointitietämyksen, peruspalikoiden, suunnittelua koskevan arviointitiedon, metodologioiden alueella kysyttävä kunkin tutkimuksen kohdalla mitkä ovat uusia, kiinnostavia kontribuutioita uutuus, yleisyys, merkitys

41 5. Painota tutkimuksessa tieteellistä tarkkuutta Tieteellinen tarkkuus ~ tapa millä tutkimus on suoritettu Sovellettava tarkkoja metodeita sekä rakentamisessa että arvioinnissa matemaattiset formalismit artefaktin määrittelyssä ja konstruoinnissa

42 6. Tarkastele suunnitteluprosessia ratkaisujen etsintäprosessina Suunnittelutiede iteratiivista hyvän suunnitteluratkaisun löytäminen, etsintäprosessi, saatavilla olevilla keinoilla saavutetaan halutut tavoitteet keinot ~ toimenpiteitä, resursseja tavoitteet ~ ratkaisun tavoitteet, rajoitukset lait ja normatiiviset ohjeet ~ reunaehtoja

43 7. Välitä uudet tulokset sekä tutkija- että soveltajayhteisöille teknisesti ja johtamissuuntautuneille tahoille hyödyntäjille, käyttäjille tutkijoille tietämyskannan kumulointi

Tietojärjestelmäsuunnittelun keskeisiä asioita

Tietojärjestelmäsuunnittelun keskeisiä asioita Tietojärjestelmäsuunnittelun keskeisiä asioita Tietojärjestelmien suunnittelu kevät 2014 17.2.2014 Luento 1 Pirkko Nykänen 1 Kurssin tavoitteista ja sisällöstä Kokonaiskuva ja ymmärrys Tietojärjestelmätieteen

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Versio: 1.1 5.10.2012 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 ICT-palvelujen kehittäminen

Lisätiedot

OUTI ARONEN TIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO JA SEN ARVIOINTI. Diplomityö

OUTI ARONEN TIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO JA SEN ARVIOINTI. Diplomityö OUTI ARONEN TIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO JA SEN ARVIOINTI Diplomityö Tarkastaja: professori Hannu Jaakkola Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tietotekniikan osastoneuvoston kokouksessa 13. tammikuuta 2010

Lisätiedot

Toiminnan ja prosessien mallintaminen

Toiminnan ja prosessien mallintaminen Irmeli Luukkonen, Juha Mykkänen, Timo Itälä, Saara Savolainen, Maarit Tamminen Toiminnan ja prosessien mallintaminen Tasot, näkökulmat ja esimerkit SOLEA-hanke Itä-Suomen yliopisto Aalto-yliopisto Irmeli

Lisätiedot

Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa. Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu

Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa. Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu Tekijät Päiväys 31.8.2007 Juha Mykkänen, Heli Luostarinen, Assi Pöyhölä, Esa Paakkanen, Marko

Lisätiedot

IT-palvelujohtamisen kehittyminen Suomessa vuosina 2003 2013

IT-palvelujohtamisen kehittyminen Suomessa vuosina 2003 2013 Ville Mäkynen, Pietari Pöntinen IT-palvelujohtamisen kehittyminen Suomessa vuosina 2003 2013 Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Tuotantotalous Insinöörityö 15.1.2014 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko

Lisätiedot

Konstruktio suorituskyvyn johtamisen kypsyyden arviointiin

Konstruktio suorituskyvyn johtamisen kypsyyden arviointiin Tampereen teknillinen yliopisto. Julkaisu 1000 Tampere University of Technology. Publication 1000 Mika Aho Konstruktio suorituskyvyn johtamisen kypsyyden arviointiin Tekniikan tohtorin arvon saavuttamiseksi

Lisätiedot

Proseduraaliset eli prosesseja tutkivan toiminnan menetelmät

Proseduraaliset eli prosesseja tutkivan toiminnan menetelmät Proseduraaliset eli prosesseja tutkivan toiminnan menetelmät 1 Mikä on prosessi? Prosessi on jokin tapahtumasarja, joka alkaa jostakin ja päätyy johonkin. Siinä voi olla (ja yleensä onkin) toimijoita,

Lisätiedot

Tapaustutkimus: Miten käyttäjälähtöisyys ja Universal Design on otettu huomioon suunnitellessa käyttöliittymää kuntoharjoituslaitteisiin?

Tapaustutkimus: Miten käyttäjälähtöisyys ja Universal Design on otettu huomioon suunnitellessa käyttöliittymää kuntoharjoituslaitteisiin? Tapaustutkimus: Miten käyttäjälähtöisyys ja Universal Design on otettu huomioon suunnitellessa käyttöliittymää kuntoharjoituslaitteisiin? Lapin yliopisto Taiteiden tiedekunta Teollinen muotoilu Syksy 2013

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN MYYNTIPROSESSIN JOHTAMISEN KEHITTÄMINEN

PK-YRITYKSEN MYYNTIPROSESSIN JOHTAMISEN KEHITTÄMINEN i ARTTU KALLI PK-YRITYKSEN MYYNTIPROSESSIN JOHTAMISEN KEHITTÄMINEN Diplomityö Prof. Hannu Kärkkäinen on hyväksytty tarkastajaksi teknis-taloudellisen tiedekunnan kokouksessa 9.12.2009 i TIIVISTELMÄ TAMPEREEN

Lisätiedot

Arviointi työtavaksi

Arviointi työtavaksi Arviointi työtavaksi kokemuksia asiakastyön arvioinnin kehittämisestä Helsingin sosiaalivirastossa Pekka Borg Stina Högnabba Marja-Riitta Kilponen Kaisa Kopisto Pertti Korteniemi Ilkka Paananen Niina Pietilä

Lisätiedot

Tietojärjestelmän jatkuvuudenhallinta prosessimallin avulla

Tietojärjestelmän jatkuvuudenhallinta prosessimallin avulla TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietotekniikan osasto Tietoliikenneohjelmistojen ja multimedian laboratorio Anna Hosia Tietojärjestelmän jatkuvuudenhallinta prosessimallin avulla Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä

Lisätiedot

Liikenneviraston innovaatiotoiminnan kehittäminen

Liikenneviraston innovaatiotoiminnan kehittäminen Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Esa Hartman Liikenneviraston innovaatiotoiminnan kehittäminen Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomiinsinöörin tutkintoa varten

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄKESKEINEN SUUNNITTELU STARTUP-YRITYKSISSÄ

KÄYTTÄJÄKESKEINEN SUUNNITTELU STARTUP-YRITYKSISSÄ AALTO-YLIOPISTO Perustieteiden korkeakoulu Informaatioverkostojen koulutusohjelma Emil Virkki KÄYTTÄJÄKESKEINEN SUUNNITTELU STARTUP-YRITYKSISSÄ Kandidaatintyö Helsinki, 25.11.2012 Vastuuopettaja: Stina

Lisätiedot

Johdanto laadunhallintaan ja ISO 9000 -standardeihin. Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 2011

Johdanto laadunhallintaan ja ISO 9000 -standardeihin. Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 2011 Johdanto laadunhallintaan ja ISO 9000 -standardeihin Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry Tervetuloa luentoaineiston käyttäjäksi! Tämän luentoaineiston on laatinut Markku Pitko

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄKESKEINEN SUUNNITTELU TEOLLISUUSORGANISAATIOSSA. Ferrari on ihan hyvä auto, mut ei se oo seitsemän lapsiselle perheelle

KÄYTTÄJÄKESKEINEN SUUNNITTELU TEOLLISUUSORGANISAATIOSSA. Ferrari on ihan hyvä auto, mut ei se oo seitsemän lapsiselle perheelle HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU Johtamisen laitos KÄYTTÄJÄKESKEINEN SUUNNITTELU TEOLLISUUSORGANISAATIOSSA Ferrari on ihan hyvä auto, mut ei se oo seitsemän lapsiselle perheelle Organisaatiot ja johtaminen

Lisätiedot

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan perustana Heli Arantola ja Kimmo Simonen Tekesin katsaus 256/2009 12 Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan

Lisätiedot

Käyttäjäkeskeisen käytettävyyden arviointimenetelmän kehittäminen verkko-opetusympäristöihin soveltuvaksi

Käyttäjäkeskeisen käytettävyyden arviointimenetelmän kehittäminen verkko-opetusympäristöihin soveltuvaksi P Ä I V I S A M P O L A Käyttäjäkeskeisen käytettävyyden arviointimenetelmän kehittäminen verkko-opetusympäristöihin soveltuvaksi ACTA WASAENSIA NO 192 T I E TOT E K N I I K K A 7 U N I V E R S I TA S

Lisätiedot

Teksti: Tarja Raussi, systeemityön asiantuntija, Tieturi Oy

Teksti: Tarja Raussi, systeemityön asiantuntija, Tieturi Oy 2 Systeemityö 2/2006 Teksti: Tarja Raussi, systeemityön asiantuntija, Tieturi Oy Julkaisija Systeemityöyhdistys Sytyke ry Puhelinvastaus- ja sihteeripalvelu VT Oy Susanna Koskinen Henrikintie 7 A, 00370

Lisätiedot

Asiakaspalautetiedon hallinta osana laatujärjestelmää perusterveydenhuollossa

Asiakaspalautetiedon hallinta osana laatujärjestelmää perusterveydenhuollossa Asiakaspalautetiedon hallinta osana laatujärjestelmää perusterveydenhuollossa Hannu Tervonen Pro gradu -tutkielma Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto Kuopion yliopisto Terveyshallinnon ja -talouden

Lisätiedot

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista VTT WORKING PAPERS 137 Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista ISBN 978-951-38-7476-6 (URL: http://www.vtt.fi/publications/index.jsp) ISSN 1459-7683

Lisätiedot

Ikkunoita osaamisen johtamisen systeemiseen kokonaisuuteen

Ikkunoita osaamisen johtamisen systeemiseen kokonaisuuteen TIMO-PEKKA UOTILA (Toim.) Ikkunoita osaamisen johtamisen systeemiseen kokonaisuuteen VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA TUTKIMUKSIA 293 LIIKETALOUSTIEDE 106 JOHTAMINEN JA ORGANISAATIOT VAASA 2010 III Julkaisija

Lisätiedot

Kasvinviljelyn asianhallintajärjestelmän käyttäjäkeskeinen kehittäminen

Kasvinviljelyn asianhallintajärjestelmän käyttäjäkeskeinen kehittäminen Maa- ja elintarviketalous 97 Kasvinviljelyn asianhallintajärjestelmän käyttäjäkeskeinen kehittäminen Liisa Pesonen, Piia Nurkka, Leena Norros, Terhi Taulavuori, Vesa Virolainen, Jere Kaivosoja, Timo Mattila,

Lisätiedot

ATERIAPALVELUJEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNGILLA

ATERIAPALVELUJEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNGILLA Tarja Alatalo ATERIAPALVELUJEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNGILLA Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi A 16/2012 Tampereen kaupungin Tietotuotannon ja laadunarvioinnin julkaisusarja

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUJEN TEKNISEN LAADUN ARVIOINTI

KIINTEISTÖPALVELUJEN TEKNISEN LAADUN ARVIOINTI Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion selvityksiä 67 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Papers 67 Espoo 2007 TKK-RTA-S67 KIINTEISTÖPALVELUJEN TEKNISEN

Lisätiedot

Lotta Aaltonen KIRKKOHERROJEN OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMINEN CASE: LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ

Lotta Aaltonen KIRKKOHERROJEN OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMINEN CASE: LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteet ja tuotantotalous Strateginen johtaminen Lotta Aaltonen KIRKKOHERROJEN OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMINEN CASE: LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Työn ohjaaja/tarkastaja:

Lisätiedot

CRM-järjestelmän hyödyntäminen liiketoiminnassa

CRM-järjestelmän hyödyntäminen liiketoiminnassa CRM-järjestelmän hyödyntäminen liiketoiminnassa Sillman, Laura 2011 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara CRM-järjestelmän hyödyntäminen liiketoiminnassa Laura Sillman Tietojenkäsittelyn

Lisätiedot

ASIAKASSUHDEMARKKINOINTI JA SANOMALEHTIEN ASIAKASHALLINTA Konstruktiivinen tutkimus transitionaalisella toimialalla

ASIAKASSUHDEMARKKINOINTI JA SANOMALEHTIEN ASIAKASHALLINTA Konstruktiivinen tutkimus transitionaalisella toimialalla ASIAKASSUHDEMARKKINOINTI JA SANOMALEHTIEN ASIAKASHALLINTA Konstruktiivinen tutkimus transitionaalisella toimialalla Panu Moilanen, Antti Aarnio, Jari Penttilä Jyväskylän yliopisto Taloustieteiden tiedekunta

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknillistaloudellinen tiedekunta Tuotantotalouden osasto

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknillistaloudellinen tiedekunta Tuotantotalouden osasto Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknillistaloudellinen tiedekunta Tuotantotalouden osasto DIPLOMITYÖ SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TEKNISTEN PALVELUIDEN TUOTTEISTAMINEN Työn tarkastajat: Työn ohjaajat:

Lisätiedot