Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknistaloudellinen tiedekunta Tietotekniikan koulutusohjelma KANDIDAATINTYÖ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lappeenrannan teknillinen yliopisto 3.5.2012 Teknistaloudellinen tiedekunta Tietotekniikan koulutusohjelma KANDIDAATINTYÖ"

Transkriptio

1 Lappeenrannan teknillinen ylipist Teknistaludellinen tiedekunta Tiettekniikan kulutushjelma KANDIDAATINTYÖ Pilvipalveluiden eri tietturvaprfiilit ja -tast Työn hjaaja: prf. Jari Prras Lappeenrannassa, Jani Lankinen

2 ii TIIVISTELMÄ Lappeenrannan teknillinen ylipist Teknistaludellinen tiedekunta Tiettekniikan kulutushjelma Jani Lankinen Kandidaatintyö sivua, 8 taulukka, 4 liitettä Tarkastajat: Prfessri Jari Prras Avainsanat: kandidaatintyö, pilvipalvelut, tietturva, palveluehdt, SaaS Keywrds: bachelr s wrk, clud services, data security, terms f service, SaaS Työn tarkituksena n selvittää, mitä valmiita hjelmistja tarjavat pilvipalvelut lupaavat tietturvastaan. Työssä tutustutaan eri pilvipalveluiden palveluehtihin ja keskitytään analysimaan palvelun tietturvaa ja yksityisyyden sujaa näiden ehtjen mukaisesti. Tulksena saadaan katsaus pilvipalveluiden tietturvaan ja vidaan samalla päätellä, kuinka palvelut vastaavat pilven minaisiin tietturvauhkiin.

3 iii ABSTRACT Lappeenranta University f Technlgy Faculty f Technlgy Management Degree Prgram f Infrmatin Technlgy Jani Lankinen Bachelr s wrk pages, 8 tables, 4 appendixes Examiners: Prfessr Jari Prras Keywrds: bachelr s wrk, clud services, data security, terms f service, SaaS The purpse f this wrk is t study what clud sftware vendrs present abut their security. In this wrk we familiarize urselves with different clud services terms and fcus n analyzing their security and privacy cnsidering these terms. As a result we get a review f clud services security and hw these services respnd the characteristic security risks.

4 iv ALKUSANAT Tämä kandidaatintyö n tehty Lappeenrannan teknillisen ylipistn järjestämän Kandidaatintyö ja seminaari -kurssin puitteissa. Kiitkset Kimm Pietiläiselle ja muille piskelukavereille, sekä pettajille ja sukulaisille kaikesta tuesta. Kiitkset myös työn hjaajana timivalle prfessri Jari Prrakselle.

5 1 SISÄLLYSLUETTELO LYHENTEET JOHDANTO Tausta Tavitteet Työn rakenne Teriasuus Termien esittely Tutkimusngelma Ratkaisu Palvelut Amazn Clud Drive Apple iclud Bx Drpbx EnStratus Ggle Apps fr Business Micrsft Office Sales Frce Sales Clud Yhteenvet Jhtpäätökset LÄHTEET LIITTEET

6 2 LYHENTEET IaaS PaaS SaaS SLA SSL TS Infrastucture as a Service, infrastuktuuripalvelu Platfrm as a Service, alustapalvelu Sftware as a Service, hjelmistpalvelu Service Level Agreement, palvelutasspimus Secure Sckets Layer, tietverkksalausprtklla Terms f Service, palveluehdt

7 3 1. JOHDANTO Tiettekniikka näyttäisi levan jälleen uuden murrksen khdassa. Muutsta ei sinällään le aiheuttanut uusi mullistava teknlginen keksintö, vaan tapa yhdistää aiempaa teknlgiaa uudeksi palvelumalliksi, pilveksi. Pilvipalvelut siirtävät san riskeistä palveluntarjajalle, mutta samalla itse käyttäjälle tulee uudenlaisia riskejä, jtka eivät perinteisessä hjelmistmallissa lleet. Pilvi tarjaa mahdllisuuksia mutta samalla n syytä tiedstaa mitä riskejä se lu ja miten näihin riskeihin n vastattu. 1.1 Tausta Pilvellä viitataan tiettekniikassa yleensä Internetiin. Kuvaajissa Internet esistetään pilvenä, jnka tarkkaa sisältöä ei välttämättä tunneta. Pilvipalvelu siis tarkittaa jnkinlaista Internetin ja palvelun risteytystä, jlla vastataan tiettekniikkatarpeisiin. Pilvipalvelulla pyritään vastaamaan tiettekniikkatarpeisiin tarjamalla suuria määriä laskentateha (Buyya et al. 2011). Tarkkaa määritelmää pilvipalvelulle ei tunnu levan, vaan niitä löytyy useita ja mnet painttavat pilvipalvelun hieman eri minaisuuksia. Siksi nkin helpmpi aluksi listata pilvipalveluiden minaisuuksia ja vaikka näille minaisuuksille mnesti löytyy pikkeuksia, antavat ne yleisen käsityksen pilvipalvelusta. (Rhtn 2010) Pilvipalvelut pääsääntöisesti tarjtaan muualta. Ehkäpä yksi tärkeimmistä minaisuuksista n justavuus, pilvipalvelu kykenee lisäämään kapasiteettia sitä mukaan kun sitä tarvitaan, jllin myös ruuhka-aikaan palvelu timii sujuvasti. Justavuus kapasiteetin suhteen yleensä mahdllistetaan virtualisinnilla. Pilvipalveluihin yhdistetään yleensä myös justava laskutus, jllin maksetaan käytetystä kapasiteetista jssain mudssa. Kuten nimikin j kert, pilvipalvelut tarjtaan yleensä jnkinlaisena palveluna. Pilvipalveluihin n myös yleensä universaali pääsy, käytännössä tämä yleensä tarkittaa että palvelua käytetään Internetin avulla, mahdllisesti selaimella. Palvelulle n jnkinlainen hallintatyökalu ja samaa palvelua vi käyttää useampikin eri käyttäjäryhmä tai rganisaati. Näiden lisäksi palveluihin kuuluu myös mnesti jnkinlainen palvelutasspimus. (Rhtn 2010; Buyya et al. 2011) Pilvipalveluita tarjtaan eri tasissa. Tast jaetaan yleensä infrastruktuuripalveluihin, jtka tarjavat käytännössä virtualisituja resursseja, kuten palvelimia, tallennustilaa ja tietliikenteen. Seuraava tas tarjaa infrastruktuurin lisäksi valmiin alustan, jnka avulla käyttäjä vi luda hjelmistja ja järjestelmiä jk maan tai muiden käyttöön. Ylimpänä n hjelmisttas, jssa tarjtaan valmiita hjelmist- ja svellusratkaisuja,

8 4 kuten asiakashallintajärjestelmiä tai sähköpstia, Internet-sivujen välityksellä. (Buyya et al. 2011) Clud Security Alliance rganisaati tarjaa ppaan, jssa muun muassa neuvtaan, mitä tulee ttaa humin kun halutaan käyttää pilvipalveluita. Opas tarjaa kuusi selkeää kysymystä, jtka pilvipalvelua harkitsevan tulisi selvittää itselleen. Kysymykset käsittelevät mia hyödykkeitä ja mahdllisia riskejä. Millaista haittaa aiheuttaisi hyödykkeiden laaja julkistus ja jakelu? Millaista haittaa aiheuttaisi pilvipalvelun tarjajan pääsy hyödykkeisiin? Millaista haittaa aiheuttaisi js jku ulkpulinen pääsisi mukkaamaan prsesseja ja timintja? Mitä haittaa aiheuttaisi prsessista tai timinnsta seuraava dttamatn tuls? Mitä haittaa aiheuttaisi tiedn tai datan yllättävä muuts? Mitä haittaa aiheuttaisi hyödykkeen epäkäytettävyys tietyn aikaa? Käytännössä arviidaan hyödykkeen luttamuksellisuuden, eheyden ja saatavuuden tärkeyttä. Kysymyksiin tulisi pilvipalvelun käyttäjän löytää vastaus. Tisaalta kysymyksissä esitettyihin ngelmiin lisi hyvä lla myös palveluntarjajalla ratkaisuja. (Clud Security Alliance 2009) Aiemmin mainitut kuusi vitaisiin selittää myös hieman tarkemmin. Ensimmäinen kysymys liittyy luttamuksellisuuteen ja minkälaista haittaa esimerkiksi yrityksen salaisten spimusten leviäminen visi aiheuttaa. Tästä visi kilpailutilanteissa lla humattavatkin haitat, sekä mahdllisesti jpa spimuksen mitätöinti tisen sapulen timesta. Tinen khta liittyy myös luttamuksellisuuteen mutta tällä kertaa epäilyn khteena n pilvipalvelun tarjaja, sekä minkälaiset ikeudet kyseisellä palveluntarjajalla n asiakkaan hyödykkeisiin, kuten esimerkiksi henkilö- ja asiakastiedt. Klmas khta siirtyy j eheyteen. Khdalla pyritään tumaan esiin tietturvariskejä. Mitä tapahtuisi, js jku pääsisi luvatta mukkaamaan vaikkapa yrityksen tapaa käsitellä asiakirjja esimerkiksi muuttamalla tallennuskhteen klmannen sapulen khteeseen. Neljäntenä keskitytään edelleen eheyteen, sekä siihen mitä mahdllisia seurauksia lisi, kun haitta havaitaan liian myöhään, vai havaittaisiink ngelmaa llenkaan. Tulisik mahdllisesti lla jkin tapa varmistua lpputulksen ikeellisuudesta? Viidenneksi käydään läpi myös eheyttä. Muuts vi jhtua myös viasta, mitä js tiet tai data nkin vauriitunut, eikä näin llen le alkuperäistä vastaava? Vastuukysymykset sekä tiedn tallentamisen turvallisuus n

9 5 myös humiitava. Viimeiseksi käytävä khta liittyy palvelun saatavuuteen. Js esimerkiksi henkeä n riippuvaisia palvelun saannista, vi palvelun epäkäytettävyyden seurauksena lla hyvin suuret tappit palvelun käyttäjälle. 1.2 Tavitteet Tietturvan kannalta tärkeää n ainakin luttamuksellisuus, eheys ja saatavuus, jtka mnesti vivat lla jpa hieman ristiriidassa tistensa kanssa. Jtta työn palvelut tietturvan kannalta lisivat jkseenkin vertailukelpiset, tullaan työssä perehtymään vain valmiita hjelmistja tarjaviin pilvipalveluihin (Sftware as a Service, SaaS), eikä infrastuktuuripalveluihin (Infrastructure as a Service, IaaS) tai alustapalveluihin (Platfrm as a Service, PaaS). Työssä ei tulla perehtymään niinkään teknisiin ratkaisuihin, vaan siihen mitä palveluntarjajat lupaavat tietturvasta. Oletettavasti palveluntarjajat kuitenkin tarjavat jnkinlaisia hieman teknisempiä kuvauksia tietturvan hitamisesta, jlla vidaan vakuuttaa asiakas valitsemaan heidän palvelunsa. Lupauksien suhteen tarkastelussa n sapulia sitvat ehdt ja spimukset, eikä markkininnissa käytetylle materiaalille anneta juuri painarva. 1.3 Työn rakenne Työn vi jakaa karkeasti klmeen saan. Tinen kappale käsittää teriasuuden, jssa esitellään termejä ja perehdytään tarkemmin tutkimusngelmaan ja sen ratkaisuun. Tämän jälkeen klmannessa kappaleessa esitellään pilvipalveluita sekä perehdytään näiden ehtihin. Tämän lisäksi kappaleessa tehdään myös yhteenvet kyseisistä palveluista. Viimeisessä kappaleessa tudaan esille jhtpäätökset kk työstä.

10 6 2. TEORIAOSUUS Tässä kappaleessa perehdymme tarkemmin itse työn surittamiseen. Käymme läpi aiheeseen termejä, tutkimusngelman sekä ratkaisumenetelmän kyseiseen ngelmaan. 2.1 Termien esittely Palveluilla tässä työssä tarkitetaan SaaS-tasn pilvipalveluita. Nämä palvelut tarjavat valmiita hjelmistratkaisuja, jtka tarjtaan pilvimallin mukaisesti Internetin välityksellä, yleensä selainta käyttäen. Palveluehdt käsittävät Terms f Service -mallisen palveluspimuksen, jnka ehtihin mlemmat sapulet, sekä palveluntarjaja että palvelun käyttäjä, situtuvat. Käyttäjän ttaessa palvelun käyttönsä, tarjtaan hänelle palvelun ehdt, jiden mukaisesti hänellä n ikeus käyttää palvelua, sekä jnka mukaisesti palveluntarjaja palvelua tarjaa. Liitteessä 1 n esimerkkinä Gglen yrityksille suunnatun Ggle Apps fr Business -hjelmistn palveluehdista. Ehtihin n krstettu khtia, jtka vat huminarvisia asiakkaan turvallisuuden kannalta. Palvelutasspimukset, Service Level Agreement, käsittävät lupauksia palvelun saatavuudesta. Yleensä tämä tarkittaa palvelun levan saatavilla tietyn prsenttimäärän verran kuukaudessa, sekä mahdllisten hyvitysten määrät, mikäli palvelutas ei tteudu. Liitteessä 2 n esimerkki Micrsftin Exchange Online -palvelun ja liitteessä 3 n esimerkki Ggle Apps:n palvelutasspimuksista. Micrsftin palvelutasspimus käsittää sähköpstin, jaetun kalenterin, Micrsft Outlk Web App -svelluksen sekä Exchange ActiveSync -mbiilisvelluksen, jtka vat sa Micrsft Office 365 -palvelua (Micrsft 2011b). Työssä tullaan myös viittaamaan Safe Harbr -hjelmaan. Safe Harbr n Yhdysvaltain kauppaministeriön, Eurpan uninin ja Sveitsin välillä kehitetty hjelma siitä, kuinka tietsujakäytännöt tulee hitaa maiden välisissä palveluissa. Se antaa käytännössä hjeet, mitä rganisaatin täytyy tehdä yksityisten tietjen suhteen Tämä käsittää muun muassa ilmittamisen mihin käyttöön tieta kerätään, mahdllisuus jättäytyä pis tietjen paljastamisesta klmansille sapulille sekä muun kuin alkuperäisen syyn takia ilmitetusta tietjen käytöstä. Tietjen luvuttamisessa klmansille sapulille n nudatettava aiempia periaatteita. Lisäksi henkilölle täytyy tarjta pääsy yksityistietihinsa krjatakseen, muuttaakseen tai pistaakseen tieta, mikäli tiet ei pidä paikkaansa. Organisaatin tulee khtuullisin vartimin sujata

11 7 yksityistietja katamiselta, väärinkäytöltä, luvattmalta käytöltä, julkistamiselta, mukkaukselta ja tuhamiselta. Kerätyn tiedn täytyy myös lla käyttöön nähden asiaankuuluvaa. Lisäksi Safe Harbr määrää että n myös ltava saatavilla edullinen, itsenäinen turvautumismekanismi, siten että yksittäisten henkilöiden valitukset ja riidat vidaan tutkia, ratkaista ja vahingt krvata lain tai yksityissektrin alitteiden mukaisesti. Tämän lisäksi n ltava menetelmä Safe Harbr hjelman sääntöjen nudattamisen varmistamiseksi. On myös velvite krjata periaatteiden nudattamatta jättämisestä aiheutuvat ngelmat. (Safe Harbr 2011) 2.2 Tutkimusngelma Pilvipalveluilla n tietturvan suhteen uusia haasteita. Palveluita myydessä n asiakas saatava vakuuttuneeksi myös tietturvasta, etenkin kun palvelu tarjtaan Internetin välityksellä, eikä kaikki le samalla tavalla asiakkaan hallinnassa kuin malla kneella tai knesalissa lisi. Asiakkaan nkin syytä tietää tarkkaan, mihin palveluntarjaja situtuu palvelua tarjtessaan. Mnien palveluiden Internet-sivut mainstavat erilaisia tietturvaratkaisuja, mutta selvitettäväksi jää, mitä palvelun ehdt lpulta lupaavat. Tarkituksena n myös surittaa vertailua erilaisten palveluiden välillä. Esimerkiksi tarjavatk maksulliset palvelut ilmaisia parempaa sujaa käyttäjälle tai nk yrityksille suunnatuilla palveluilla parempi tietturva kuin yksityishenkilöille tarjtuilla palveluilla. 2.3 Ratkaisu Työssä tutustutaan eri pilvipalveluiden palveluehtihin, sekä etenkin näiden lupaamiin tietturva- ja yksityisyysratkaisuihin. Näiden ehtjen hyväksymisen seurauksena asiakas vi käyttää palvelua ehtjen mukaisesti. Mikäli asiakas ei hyväksy ehtja, ei tällä myöskään le ikeutta käyttää palvelua. Näin llen näiden ehtjen tulisi vakuuttaa asiakas muun muassa palvelun turvallisuudesta. Tällä lettamuksella vidaan dttaa palveluehtjen sisältävän jnkinlaisia tietturvaratkaisuja, tai vähintään näihin viittauksia, jissa palveluntarjaja situtuu nudattamaan malta saltaan luvattuja tietturvakäytäntöjään. Mikäli palveluntarjaja käyttäisi hyödykseen klmannen sapulen palvelua tarjtakseen maansa, dtettavasti tästäkin mainittaisiin palveluehdissa, sekä mahdllisesti viitattaisiin kyseisen klmannen sapulen tietturvaratkaisuihin.

12 8 3. PALVELUT Seuraavaksi käydään läpi muutamia SaaS-palveluita. Jkaisesta palvelusta n aluksi lyhyehkö esittely, jssa kuvataan palvelua. Tämän jälkeen tudaan esille khtia palveluiden palveluehdista sekä mahdllisesti jitain khtia tietsujakäytännöistä. Tämän lisäksi palveluiden tietturvasta kerrtaan mahdllisesti hieman lisää, mikäli siitä n selkeästi llut esillä raprttityyppistä materiaalia kuten esimerkiksi whitepaper tai SLA. Tämän lisäksi palveluista n taulukt, jissa n lyhyesti tutu esiin khtia palveluista. Työn aikana käytiin läpi yli 60 pilvipalvelua, jista is sa li esitelty Rhtnin teksessa (Rhtn 2010). Palveluiden valintaan vaikuttavia seikkja n llut palveluntarjajien tunnettavuus sekä mat kkemukset. Palvelut eivät välttämättä itsessään le susituimpia massa kategriassaan, mutta palveluntarjaja vi lla hyvinkin tunnettu yhtiö tiettekniikka-alalla, kuten n Amaznin, Applen, Gglen ja Micrsftin tapauksessa. Vastaavasti kaikki eivät välttämättä le niin tunnettuja perinteisen tiettekniikan pulelta, kuten Bx, Drpbx, EnStratus ja Sales Frce, eivätkä välttämättä le alalla yhtä suuria tekijöitä kuin ensin mainitut yhtiöt, mutta tarjavat näin llen hieman vertailukhtaa. 3.1 Amazn Clud Drive Amazn tarjaa useita eri pilvipalveluita. Yhtiö n pilvimallissa kunnstautunut erityisesti infrastruktuuripulella ja tarjaa laajan valikiman erilaisia mahdllisia alustavaihtehtja asiakkailleen, jihin vi yhdistää muutamia svelluksia, esimerkiksi tietkantja. Alustat ja tietkannat eivät kuitenkaan kuulu työn piiriin, vaan tarkituksena n tutustua hieman Amazn:n pilvipalveluiden valmiisiin svelluksiin. Amazn Clud Drive n palvelu, jka tarjaa 5 gigatavua ilmaista tallennuskapasiteettia Amazn:n palvelimilla. Palvelu vaatii Amazn-tilin käyttöä varten. Palvelua vi käyttää selaimen kautta tai erillisen työpöytäsvelluksen avulla, mutta se n integritu myös muun muassa Amazn Clud Player -svellukseen, jka mahdllistaa tallennettujen musiikkitiedstjen tistamisen. Huminarvista n, ettei palvelu tarja lisätilaa Eurpan Uninin maihin. (Amazn 2012a) Palveluehdt Amazn Clud Drive -palvelussa vat käyttäjän kannalta hyvin löyhät. Yhtiö siirtää vastuun lähes täysin käyttäjälle, jnka tulee vastata, etteivät tiedstt sisällä vahingllista sisältöä. Tämän lisäksi käyttäjän tulee antaa palvelun ylläpidlle

13 9 täydet ikeudet kaikkiin tiedstihin ja tilitietihin, jita yhtiö vi käyttää esimerkiksi tutkiakseen sääntöjen nudattamista tai kuten yhtiö itse hyväksi näkee palveluntarjamisen kannalta. (Amazn 2011) Turvallisuuden pulesta palvelu ei takaa mitään. Tiedstjen väärinkäytös, häviäminen tai vahingittuminen ei le palvelun tai sen ylläpidn vastuulla. Käyttäjän n itse sujattava tiedstnsa ja ylläpidettävä varmuuskpiita. Yhtiö pidättää myös ikeuden katkaista palvelu ilman minkäänlaista ilmitusta, mikäli palveluehtja ei nudateta. Mikäli palvelu keskeytetään yli 30 yhtäjaksiseksi päiväksi tai palvelu katkaistaan, n käyttäjä ikeutettu saamaan hyvityksen maksetusta palvelusta. Mikäli Amazn kats että palveluehtja n rikttu tai palvelua n väärinkäytetty, ei käyttäjällä le ikeutta hyvitykseen. (Amazn 2011) Tietsujan suhteen Amazn ilmittaa, ettei se myy asiakastietja eteenpäin. Sillä n kuitenkin muutamia erilaisia khtia tutu esiin, jissa tieta vidaan jakaa. Tällaisia vat liiketimintaan liittyvät yritykset muun muassa Marketplace -myyjät, klmannen sapulen palveluntarjajat kuten pakettien timittamiseen liittyvät yritykset, mainstarjuksia valikiduille ryhmille, mutta tällöin tarjajalle ei ilmiteta nimeä tai sitetta, mahdllisesti liiketimintaikeuksien mistajan vaihdksissa tiedt vaihtavat mistajaa. Tietja vidaan luvuttaa Amazn.cm:n tai muiden sujelemiseksi mikäli se n lain nudattamisen vuksi sveliasta, kun halutaan varmistaa käyttöikeuksien nudattamista tai kun turvataan Amazn.cm:n, sen käyttäjien tai muiden ikeuksia, maisuutta tai turvallisuutta. Amazn.cm n mukana myös Safe Harbr -hjelmassa (Amazn 2011). Taulukssa 1 n tarjlla lyhyt yhteenvet Amaznin palvelun tietturvasta työn näkökulmasta. (Amazn 2012b) Taulukk 1. Amazn Clud Drive. Maksullisuus Ilmainen. Yksityisille vai yrityksille Yksityisille henkilöille sekä yrityksille Luttamuksellisuus Tiedstihin pääsy palveluntarjajan tahlta melk vapaata. Mukana Safe Harbr -hjelmassa. Eheys Palveluntarjaja ei takaa, ettei tiedstja väärinkäytetä, häviä tai tuhudu. Käyttäjä n vastuussa turvallisuudesta ja varmuuskpiista. Saatavuus Maksullisista palveluista mahdllinen krvaus, js palveluntarjaja keskeyttää palvelun yli 30 yhtäjaksiseksi päiväksi. Ei SLA:ta.

14 Apple iclud Apple tarjaa myös man pilviphjaisen ratkaisunsa tiedstjen hallintaan. Palvelu tukee Applen muita svelluksia kuten kalenteria, itunes kauppaa ja dkumenttien hallintaa. iclud nimellä kulkeva palvelu tarjaa mnien muiden tapaan ilmaista tallennustilaa Applen palvelimilla, tässä tapauksessa 5 gigatavua, sekä svellus synkrni tiedstt autmaattisesti Internetin välityksellä useammalle laitteelle käyttäjän näin halutessa. Tarjlla n myös maksua vastaan lisätilaa 10, 20 tai 50 gigatavua. Vaikka palvelu tukee Applen muita svelluksia, jista vi staa musiikkia, elkuvia, hjelmia, kirjja tai TV-sarjja, ei näiden stettujen tutteiden tilankäyttöä lasketa ilmaiseksi tarjttuun 5 gigatavuun. (Apple 2012) Psitiivisena humina mainittakn että iclud:n palveluehdt löytyvät sumeksi, jka pienentää palvelun käyttöönttamisen kynnystä. Tisaalta teksti n melk kankeaa ja virkkeet rakennettu niin pitkiksi, ettei ajatus virkkeen takana välttämättä aukea helpsti lukijalle, jsta n esimerkkinä liite 4. Ehdissa selvitetään yksityisyyteen liittyvänä asiana sijaintitietjen käyttöä, mihin niitä käytetään ja kuinka tietjen käyttö n mahdllista estää. Käytännössä est n mahdllista lemalla käyttämättä svelluksia, jtka keräävät tietja sekä asetuksista estämällä. Aihe tudaan esille, kska paikkatietja vidaan tallentaa iclud-palveluun. Tietturvan pulesta ehdt tuvat esille varmuuskpiinnin, jka tehdään autmaattisesti tietyin väliajin ja suritetaan muun muassa laitteen asetuksille, tunnusluvuille ja viesteille ja näistä pidetään klme viimeisintä varmuuskpita tallessa. Apple ei kuitenkaan takaa mahdllisia tietjen menetyksiä lain puitteissa. Ehdt määrittävät myös tilin yksityiseen käyttöön, eikä tiliä näin llen vi jakaa useamman käyttäjän kesken. (Apple 2011a) Ehdissa muistutetaan myös käyttäjän levan itse vastuussa palveluun tallentamien tiedstjen varmuuskpiinnista ja lupaa tarjta palvelua khtuullisella hulellisuudella ja taidlla. Ehdt vaativat käyttäjän hyväksymään Applen ikeuden päästä käsiksi, käyttää, säilyttää ja/tai julkistaa tilitietja ja palvelun sisältöä lainvalvntaviranmaisille, valtin virkamiehille ja/tai klmannelle sapulelle, esimerkiksi mikäli Apple usk sen levan khtuudella tarpeellista tai tarkituksenmukaista, tai mikäli laki velvittaa siihen. Mikäli päätät lpettaa palvelun käytön, n tettava yhteyttä Applen palvelun tukeen. Ehdt eivät kerr tarkkaa määräaikaa, minkä verran tietja säilytetään, vaan tiedt pistetaan tietyn ajan kuluessa. (Apple 2011a) Tietsujakäytäntö kert perusasiat Applen asiakkaiden yksityisyyden turvaamisesta. Mitä tieta kerätään, mihin tieta käytetään, miten tietihin pääsee käsiksi sekä miten

15 11 ja missä tietja säilytetään. Humin arvinen havaint n, että Eurpan talusalueella asuvien henkilöiden henkilötietja hallinnidaan Irlannissa ja Isssa- Britanniassa. Apple n mukana Safe Harbr -hjelmassa. (Apple 2011b) Vaikkakin palvelun ehdt livat pitkähköt, ei niihin erityisemmin sisältynyt minkäänlaisia teknisiä ratkaisuja palvelun turvallisuudesta. Tieta palvelun tietturvasta n kuitenkin tarjlla Applen teknisen tuen sivuilla. Tukisivut mainitsevat, että palveluun tallennettua sisältöä säilytetään salatussa mudssa ja sisällön siirtn käytetään SSL-tekniikkaa. Palveluun tallennettu salattu data ei kuitenkaan näyttäisi välttämättä kattavan käyttäjän mia henkilökhtaisia tiedstja, vaan erinäisten muiden svellusten sisältöä, kuten kalenterimerkintöjä, selaimen kirjanmerkkejä ja muistutuksia. Taulukkn 2 n kttu Apple iclud -palvelun palveluehdn tietturvaan liittyviä khtia. (Apple 2011c) Taulukk 2. Apple iclud. Maksullisuus Ilmainen. Yksityisille vai yrityksille Yksityisille. Luttamuksellisuus Palveluntarjaja pidättää ikeuden päästä käsiksi tiedstihin man näkemyksensä mukaisesti. Mukana Safe Harbr -hjelmassa. Eheys Osasta asiakkaan tiedista ylläpidetään varmuuskpiita, mutta tietjen menetystä ei krvata. Saatavuus Palveluntarjaja ei takaa, että palvelun käyttö lisi keskeytyksetöntä. Ei SLA:ta. 3.3 Bx Bx n yhdysvallissa päämajaansa pitävä yhtiö, jka tarjaa tallennustilaa pilvipalvelumallin mukaisesti. Palvelusta n pilven minaisuuksia hyödyntäen tarjlla useampia erilaisia paketteja khdennettuna yksityisille käyttäjille, liiketimintakäyttöön sekä yrityksille. Yksityisasiakkaille n tarjlla 5 gigatavua ilmaista tilaa, jta vi tarpeen mukaan staa lisää. Liiketimintakäyttöön tarjtaan hieman laajempia hallintaminaisuuksia kiinteään kuukausihintaan, jka määräytyy käyttäjämäärän mukaan. Yrityksille tarjtaan j laajja hallintaminaisuuksia, sekä rajattmasti tilaa, mutta hinta tulee neuvtella Bx:n kanssa kahden kesken. (Bx 2012a) Palvelun ehdt tietturvan ja yksityisyyden salta eivät le erityisen vahvat käyttäjän näkökulmasta. Tietturvasta ei juuri mainita muuta kuin ettei Bx ta vastuuta käyttäjän datan häviämisestä. Yksityisyyden pulesta ehdt ilmittavat ettei sisältöä yleensä seurata mutta Bx pidättää ikeuden sisällön hylkäämiseen, lähettämisen estämiseen ja seurantaan sekä vi pistaa tai vaatia käyttäjää pistamaan sisältöä, jka ei svellu

16 12 yhtiön strategiseen missin ja visin. Tästä n annettu esimerkkinä epämieluisa sisältö, jka sisältää kuvia, linkkejä tai viittauksia tupakka- tai alkhlitutteisiin, kirsanja, prngrafiaa, väkivaltaa tai haitallista sisältöä. Mielenkiintisena khtana palveluehdissa mainitaan myös miten Eurpan uninin sisällä asuvat käyttäjät ymmärtävät ja hyväksyvät Yhdysvaltjen tavan käsitellä yksityisiä tietja. (Bx 2010) Tietsujakäytännöistä ilmitetaan lähinnä, että ne n annettu Bx:n Internet-sivuilla ja että käyttäjä hyväksyy myös nämä ehdt palvelua käyttämällä. Palveluehtihin ei tsin le nähty tarpeelliseksi laittaa linkkiä käytäntöön. Itse käytäntö sisältää perusasiat, mitä tieta kerätään, miten sitä käytetään ja jaetaan ja kuinka tieta sujataan. Bx nudattaa myös Safe Harbr -hjelmaa. Tietturvasta mainitaan myös perusasiat arkaluntisen tiedn siirrsta sekä palvelimien säilytys ympäristössä, jhn n rajitettu pääsy. Tämän lisäksi ilmitetaan, ettei yhtiö takaa passiivisesti kerätyn yksityisen tiedn keräämistä käyttäjän dkumenteista, vaan tietturvan tas järjestelmässä vi lla täyttämättä käyttäjän henkilökhtaisia tarpeita tämän suhteen. (Bx 2012b) Palveluehtjen tietturvasuuden heikk anti n hieman yllättävä humiiden, että palvelulla n tarjlla melk runsaastikin tieta tietturvastaan, mukaan lukien whitepaper tietturvan rakenteesta palvelussa. Whitepaper sisältää tieta muun muassa salasanjen hallinasta, tiedst-ikeuksista, käytönseurannasta, salauksesta, tietjen varmuuskpiinnista, sekä yleisestä infrastruktuurista ja sen varmistamisesta. Taulukssa 3 n yhteenveta palvelun palveluehtjen tietturvasta. (Bx 2012c) Taulukk 3. Bx. Maksullisuus Ilmainen. Yksityisille vai yrityksille Yksityisille ja liiketimintaan. Yrityksille neuvttelujen tulksena. Luttamuksellisuus Ei yleistä sisällön seurantaa, mutta palveluntarjaja pidättää melk laajan ikeuden pistaa käyttäjän tietja. Mukana Safe Harbr -hjelmassa. Eheys Palveluntarjaja ei ta vastuuta tietjen häviämisestä. Saatavuus Palveluntarjaja ei lupaa keskeytyksetöntä palvelua. Ei SLA:ta. 3.4 Drpbx Drpbx n tiedstpalvelu, jnka päämaja sijaitsee yhdysvallissa. Palvelu tarjaa 2 gigatavua ilmaista tilaa käyttäjien tiedstille. Tilaa n mahdllista saada lisää jk kutsumalla lisää käyttäjiä tai suraan stamalla. Maksaville asiakkaille n tarjlla 50 tai

17 gigatavun tilejä, sekä erityisiä tiimitilejä, jllin yhdellä tilillä vi lla useampia käyttäjiä. Palvelua vi käyttää selaimen kautta tai käyttäjä vi asentaa myös hjelmistn kneelle. Ohjelmistn avulla n mahdllista synkrnida tiedstja usealle eri laitteelle, mukaan lukien PC:t, Mac:t sekä useat mbiililaitteet. (Drpbx 2012a) Palveluehdt määrittävät käyttäjän tiedstt ja hakemistt käyttäjän mistamiksi, eikä palvelu tarvitse näihin tiedstihin muita ikeuksia kuin mitä palvelun ylläpitäminen vaatii. Palvelun tiettsujakäytäntö n ilmittanut neljä erillistä tapausta, jllin tietja tai tiedstja vidaan luvuttaa viranmaisille; mikäli palvelun ylläpidlla n hyvä usk siitä että paljastaminen n khtuullisen välttämätöntä (a) lain, säännöksen tai pakllisen lakipyynnön nudattamiseksi, (b) sujellakseen henkilöä kulemalta tai vakavalta fyysiseltä vammalta, (c) estääkseen petksen tai palvelun tai sen käyttäjiin khdistuvan väärinkäytön tai (d) sujellakseen Drpbx:n maisuusikeuksia. Samassa khtaa mainitaan myös tiedstjen salauksesta, jka tehdään Drpbx:n timesta ja sen purkamisesta tietjen luvuttamisen yhteydessä. Näitä pikkeuksia lukuun ttamatta, palvelu ei jaa sisältöä muille, edes viranmaisille, ellei käyttäjä erikseen näin hjaa. Ylläpit pidättää myös ikeuden arviida julkista sisältöä siten että se n sääntöjen mukaista. (Drpbx 2012b; Drpbx 2012c) Tilin turvallisuudesta mainitaan lyhyesti, että salasana n käyttäjän vastuulla ja että käyttäjä n vastuussa tilin käytöstä, vaikka se tapahtuisi luvattmasti. Tämän lisäksi mainitaan, että n käyttäjän vastuulla käyttää turvallista salattua yhteyttä palvelun kanssa kmmunikintiin, mikäli käyttäjä haluaa sujatun tiedstsiirrn. Tilin termininnista mainitaan, että Drpbx pidättää ikeuden keskeyttää tai lpettaa palvelun käytön ilmituksen kanssa tai ilman. Lisäksi kuitenkin mainitaan, että ylläpit pyrkii ilmittamaan etukäteen asiasta, jtta tietjen varmistaminen n mahdllista, muttei aina tee näin. Drpbx n mukana Safe Harbr -hjelmassa. (Drpbx 2012b) Tietsujakäytännöissä mainitaan, että arkaluntisen tiedn, kuten luttkrttitietjen, siirtämiseen tilauskaavakkeissa käytetään SSL-tekniikkaa. Tämän lisäksi hjataan katsmaan palvelun Security Overview -sivua. Kyseisellä sivulla mainitaan, kuinka palvelu salaa tiedstt AES256-standardin mukaisesti. Lisäksi mainitaan, että palvelu käyttää Amazn S3 -palvelua tiedstjen tallentamiseen, ja tarjtaan linkki Amazn:n tietturvakäytäntöihin. Lpuksi vielä hieman kstetta Drpbxin tietturvasta palveluehtjen kannalta taulukssa 4. (Drpbx Security Overview.)

18 14 Taulukk 4. Drpbx. Maksullisuus Ilmainen. Yksityisille vai yrityksille Mlemmille, lisäksi tiimeille tarjlla erikseen neuvteltava palvelu. Luttamuksellisuus Palveluntarjaja pidättää ikeuden pistaa sisältöä, mutta sisältö n käyttäjän maa. Palveluntarjaja ei vaadi näihin muuta ikeutta kuin mitä palvelun tarjaminen vaatii. Tiedt salataan palveluntarjajan timesta. Mukana Safe Harbr -hjelmassa. Eheys Viittauksia mahdllisiin varmuuskpiihin, mutta palveluntarjaja ei ta vastuuta kadnneesta datasta. Saatavuus Ei ta vastuuta saatavuudesta. Ei SLA:ta. 3.5 EnStratus EnStratus n SaaS-tasn hallintpalvelua alemmille pilvitasille tarjava yhdysvaltalainen yhtiö. Palvelu tarjaa hallintatimintja seuraavilta sa-alueilta: avaintenhallinta ja salaus, pääsyn hallinta, autmaati, taluden hallinta, rajapinnat sekä yksityisille että julkisille pilville jk SaaS-palveluna tai paikallisena svelluksena. Palvelu tukee useita eri julkisia ja yksityisiä pilvipalveluita, kuten Amazn Web Services, AT&T Synaptic Strage, Citrix CludStack, EMC Atms, GGrid, Ggle Strage, Rackspace, VMware ja Windws Azure. (EnStratus 2012a) Palveluehdt vat ilmaisen kkeiluversin ehdt. Ne muistuttavat heti aluksi tarkastamaan yhtiön tietsujakäytännön, jta ei sivuilta etsimisen jälkeenkään löytynyt. Tämän lisäksi muistutetaan käyttäjää myös klmannen sapulen pilven timittajan ehdista, jihin käyttäjän n situduttava. EnStratuksen mat ehdt eivät kuitenkaan yksiselitteisesti kerr, minkä palvelun käyttöehdista n kyse. Takuusta mainitaan, että sivust tarjtaan sellaisenaan ilman minkäänlaista takuuta. Tämän lisäksi mainitaan, että käyttäjällä n täysi riski infrmaatin laadusta ja surituskyvystä. Vastuunrajitus lisää vielä mnimutkaisin sanakääntein, ettei enstratus le vastuussa esimerkiksi työnseisauksista, taludellisista vahingista tai tappiista eikä laiteviista. Ehdt ilmittavat myös ettei kumpikaan sapuli saa paljastaa klmannelle sapulelle luttamuksellista tieta yhtiöstä, käyttäjästä tai kenestäkään, jlla n liike- tai työsuhde enstratukseen tai käyttäjään. Tietturvasta ei mainita juuri mitään, vaan palveluehdt käsittävät lähinnä yleisluntisia yksityisyyteen liittyviä ehtja. (EnStratus Terms f Use) Tarjlla n myös lppukäyttäjän lisenssiehdt, jtka sisältävät paljn samaa. Aiemmasta piketen lisenssiehdissa selvitetään termit ja mitä lisenssi kskee. Ehdissa mainitaan myös että lisensitu hjelmist n merkittävästi yhdenmukainen

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista.

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista. 11 Tilitysmenettely Kelalta tai työpaikkakassalta tilitettävä kustannus syntyy sillin, kun lääkkeet luvutetaan asiakkaalle sairausvakuutuslain mukaisella krvauksella vähennettyyn hintaan. Kun lääkkeet

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri Rekisteriselste, laatimispäivä 8.6.2015 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lappeenrannan kaupunki Lappeenrannan kaupunki, Tekninen timi, kadut ja ympäristö Villimiehenkatu 1

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 1 (25) MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 Sisällysluettel OSA I: ELÄKEMENOTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE... 3 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste Lahden seudun jukkliikenteen rekisteriselste 22.9.2015 Lahden seudun jukkliikenneviranmainen Rekisteriselste, laatimispäivä 30.7.2014 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lahden

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 Khderyhmä: Alkupetuksen 1- lukkien pettajat Opettaja vi lisäksi nimetä työkavereistaan 1-2 pettajaa/erityispettajaa seuraamaan verkkluentja Millin:

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä.

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä. KITI - kilpailu anmuksesta ajn Ohjeistus kilpailujen anmisesta ja mukkaamisesta KITIssä. Kilpailun anminen kalenteriin KITIssä Kilpailun vi ana kalenteriin KITIssä henkilö, jlla n jäsenrekisterin ylläpitäjän

Lisätiedot

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011.

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011. SUOJAVAATEPALVELUHANKINTA Peruspalvelukeskus Oiva liikelaits kuuluu Hlllan kunnan rganisaatin ja tuttaa ssiaali- ja perusterveydenhullnpalvelut yhteistiminta-alueen kuntien (Asikkala, Hllla, Hämeenkski,

Lisätiedot

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta.

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta. Liite 1: Rvaniemen kaupunginkirjastn kkelmahjeet Kkelmahjeet Kirjast n lemassa asiakkaita varten ja sen aineistn tulee heijastaa heidän tarpeitaan ja tiveitaan. Kirjastlla n myös vanhat sivistykselliset

Lisätiedot

29.3.2016. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle

29.3.2016. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 29.3.2016 Eduskunnan sivistysvalikunnalle Re: lausuntpyyntö E 13/2016 vp Valtineuvstn selvitys: Kmissin julkinen kuuleminen, EU:n tellis- ja tekijänikeuksien täytäntöönpana kskeva lainsäädäntökehys EU:N

Lisätiedot

KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA

KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA ULKOASIAINMINISTERIÖ 10.1.2014 1(5) OHJE KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA Kaksikäyttötutteiden vientivalvntaan liittyvät ilmitukset ja hakemukset jätetään sähköisiä lmakkeita

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007).

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007). TARJOUSPYYNTÖ 1(7) 22.8.2014 Dnr OUKA/7126/02.08.00/2014 OULUNSALON KIRJASTON PALAUTUSAUTOMAATTI Hankinnan tausta ja tarkitus Oulun kaupunginkirjast-maakuntakirjast (hankintayksikkö/tilaaja) pyytää tarjustanne

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT FI_Annex III_mnbeneficiary_valmis.dc I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä tarkennukset

Lisätiedot

Testaustyövälineen kilpailutus tietopyyntö

Testaustyövälineen kilpailutus tietopyyntö T 1 (6) Tietpyyntö Tietpyyntö Testaustyövälineen kilpailutus tietpyyntö Valtin tiet- ja viestintätekniikkakeskus Valtri www.valtri.fi T 2 (6) Tietpyyntö Sisällysluettel 1 Tausta... 3 2 Hankinta, jhn tietpyyntö

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1 Ajankhtaiskatsaus, Pelttuki 2016.1 Sftsal Oy huhtikuu 2016 Seuraa Pelttuen alkuruudun Tiedtteet-timinta ja sivustn www.sftsal.fi ajankhtaistiedtteita! Lyhyesti Muista palauttaa 5 vuden viljelysuunnitelma

Lisätiedot

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys Aktia-knsernin palkka- ja palkkiselvitys Tämä selvitys nudattaa hallinnintikdin (1.10.2010) susitusta 47, jnka mukaan Aktian tulee selvittää Aktia Pankki Oyj:n (Aktia) timitusjhtajalle, muulle knserninjhdlle,

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013 7.2.2014 Opetus- ja kulttuuriministeriö Kirsi Kaunisharju Sähköp. kirsi.kaunisharju@minedu.fi Arvi kulttuurin ja luvan taluden timintaedellytyksistä 2013, hjeistus 7.11.2013 Etelä-Savn alueen arvi kulttuurin

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

Finnish Value Pack Julkaisutiedot Vianova Systems Finland Oy Versio 18 21.4.2011

Finnish Value Pack Julkaisutiedot Vianova Systems Finland Oy Versio 18 21.4.2011 Julkaisutiedt Vianva Systems Finland Oy Versi 18 21.4.2011 2(8) Nvapint svellukset, versi 18.00 Yleiskuvaus Nvapint svellukset täydentävät kansainvälistä lkalisitua Nvapint jakeluversita vain sumalaisilla

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustalite Fennviman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuustalite Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustkysymys 31.8.2015/Selntek Fennviman hankkeesta ja siihen valmistautumisesta:

Lisätiedot

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan 9.4.2015 1 / 8 Työ- ja elinkeinministeriö Viite: TEM/574/00.06.02/2015 Seudullisten kehittämisyhtiöiden rli työ- ja elinkeinplitiikan edistämisessä 1. TEM:n kysymykset ja vastaukset niihin: 1.1. Kehittämisyhtiöiden

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

Opinpaletin koulutustarjonta

Opinpaletin koulutustarjonta JOULUKUU 2014 KE 3.12.2014, kl 10 16: Alustja ja appseja aineryhmittäin (yhteiskuntatieteelliset aineet, maantiet ja bilgia) MARRASKUU 2014 TO 20..2014, kl 9 15: Verkktyövälineiden sveltaminen hjaus ja

Lisätiedot

Automaatiojärjestelmät 18.3.2010 Timo Heikkinen

Automaatiojärjestelmät 18.3.2010 Timo Heikkinen Autmaatijärjestelmät 18.3.2010 Tim Heikkinen AUT8SN Malliratkaisu 1 Kerr muutamalla lauseella termin tarkittamasta asiasta! (2 p / khta, yhteensä 6 p) 1.1 Hajautus (mitä tarkittaa, edut, haitat) Hajautuksella

Lisätiedot

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat:

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat: Liite II Tieteelliset jhtpäätökset ja perusteet myyntilupien peruuttamiselle tai myyntilupien ehtjen muuttamiselle sveltuvin sin sekä yksityiskhtainen selvitys lääketurvallisuuden riskinarviintikmitean

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri 1 Nuristyön kehittämisverkst MUISTIO 4/2010 Kkus: Krdinaatiryhmän kkus Aika: ti 30.11.2010 kl 13.00 15.55 Paikka: Läsnä: DIAK (etelä), Järvenpää Päivi Harinen, Itä-Sumen ylipist (YUNET) Elna Hirvnen, Tampereen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Aika 20.10.2014 kl 17:15-18:36 Paikka Perheasiain neuvttelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjhtaja Andreassn, Kari Hankela, Jussi

Lisätiedot

Älykäs kaupunki työpajan ryhmätyöt 25.9.2013/ Koonnut Anne Miettinen

Älykäs kaupunki työpajan ryhmätyöt 25.9.2013/ Koonnut Anne Miettinen Älykäs kaupunki työpajan ryhmätyöt 25.9.2013/ Knnut Anne Miettinen Tampereella 25.9.2013 järjestetyn Älykäs kaupunki työpajan ryhmätyössä visiitiin älykästä kaupunkia erityisesti eri ikäryhmien ja yritysten

Lisätiedot

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista.

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista. EKOTUKIKITOIMINNAN PERUSKOULUTUS OSA II MAANANTAI 13.2.2012 Kulutustilaisuudessa tehtiin klme ryhmätyötä. Seuraavassa n knti ryhmätöiden tulksista. Alussa phdittiin mitä tulee mieleen kestävästä kuluttamisesta.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 7 Perhekeskuspiltin valmistelutilanne HEL 2015-004845 T 06 00 00 Päätösehdtus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedksi perhekeskuspiltin valmistelun tilanteen.

Lisätiedot

LUK -TUTKIELMAN KIRJOITUSOHJEET

LUK -TUTKIELMAN KIRJOITUSOHJEET LUK -TUTKIELMAN KIRJOITUSOHJEET Tekijän nimi LuK -tutkielma Ympäristötiede Kupin ylipist, ympäristötieteen laits Helmikuu 2007 2 Kupin ylipist ympäristötieteen laits LuK -tutkielma KUOPION YLIOPISTO, Lunnntieteiden

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

PubMed pikaopas. 1. Yksinkertainen haku, haku vapain sanoin

PubMed pikaopas. 1. Yksinkertainen haku, haku vapain sanoin PubMed pikapas 1. Yksinkertainen haku 2. Rajaukset 3. Advanced Search 4. Haku MeSH-termein 5. Hakutulksen käsittely, tulstus ja lajittelu 6. Tietyn viitteen etsiminen 1. Yksinkertainen haku, haku vapain

Lisätiedot

- Lähettää kasvulohkotiedot sähköiseen tukihakuun tai tulostaa paperille. - Lähettää kylvöalailmoituksen tiedot sähköiseen tukihakuun

- Lähettää kasvulohkotiedot sähköiseen tukihakuun tai tulostaa paperille. - Lähettää kylvöalailmoituksen tiedot sähköiseen tukihakuun 1 Sähköinen tukihaku Pelttuki-hjelmalla 8.4.2014, hjelmaversi 2014.11 Yleiskuvaus Pelttuki-hjelmasta n lemassa kaksi eri laajuista versita, maksullinen Pelttuki Pr ja ilmaiseksi käyttöön saatava Pelttuki

Lisätiedot

Asennus ja asetukset -ohje. Tikon 6.5.0

Asennus ja asetukset -ohje. Tikon 6.5.0 Tukkuu 2015 1 (6) Aditr Tikn Wrker palvelu (service) Sisällysluettel 1. Yleistä... 1 2. Rinnakkaisen instanssin asentaminen... 2 3. Rinnakkaisen instanssin pist... 4 4. Aditr Tikn Wrker palvelun Windws

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Ohjelmistokäsikirja. GoPal Navigator -versio 4

Ohjelmistokäsikirja. GoPal Navigator -versio 4 Ohjelmistkäsikirja GPal Navigatr -versi 4 GPal Navigatr -versi 4 Sisällysluettel LUKU 1. JOHDANTO... 1 Tervehdys...1 CD/DVD-levyn sisältö...1 Järjestelmävaatimukset...3 Käytännöt tässä käsikirjassa...3

Lisätiedot

KUULEMINEN KURINPITOMENETTELYSSÄ

KUULEMINEN KURINPITOMENETTELYSSÄ www.ylikraka.fi KUULEMINEN KURINPITOMENETTELYSSÄ Urheilujuridiikan päivä 5.11.2015 asianajaja Antti Linna Esityksen aiheet Vastapulen kuulemisen periaate Sääntely Oikea ja riittävä kuuleminen Case H vs.

Lisätiedot

Viranomaisten yhteiskäyttöiset rekisterit

Viranomaisten yhteiskäyttöiset rekisterit Valtiknttri Liite 1 (9) Viranmaisten yhteiskäyttöiset rekisterit Valtiknttrin Valmiina digikiriin selvityksessä ehdtettiin tiednhallinnan kknaisarkkitehtuurin kuvausta ja timeenpana sekä rekisterienpidn

Lisätiedot

Fy06 Koe 20.5.2014 Kuopion Lyseon lukio (KK) 1/6

Fy06 Koe 20.5.2014 Kuopion Lyseon lukio (KK) 1/6 Fy06 Ke 0.5.04 Kupin Lysen luki (KK) /6 6p/tehtävä.. Kaksi varattua palla rikkuu lankjen varassa lähellä tisiaan. Pallt vetävät tisiaan puleensa 0,66 N vimalla. Pienemmän palln varaus n kaksinkertainen

Lisätiedot

Pöytäkirja. Toimialue 1/HO/sk 6.5.2015 1 (6) Finn-Medi 2, 7.krs, Kauppi-kabinetti, Biokatu 8, Tampere

Pöytäkirja. Toimialue 1/HO/sk 6.5.2015 1 (6) Finn-Medi 2, 7.krs, Kauppi-kabinetti, Biokatu 8, Tampere Timialue 1/HO/sk 6.5.2015 1 (6) HOITOEETTISEN NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS Aika 5.5.2015 kl 9.07 12.00 Paikka Finn-Medi 2, 7.krs, Kauppi-kabinetti, Bikatu 8, Tampere Osallistujat Piispa Juha Pihkala puheenjhtaja

Lisätiedot

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti KR-Tukefin 2011-2012 Krjausrakentamiseen uusia timintamalleja ARA ja TEKES Lppuraprtti Sisältö Tiivistelmä sivu 1. KR-Tukefin tuttavuushanke 3 1.1. KR-Tukefin- hanke ja sen tavitteet 3 1.2. Hankkeen eteneminen

Lisätiedot

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 TEOS TUMA Palvelukuvaus Liite 1 KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 Palvelukuvaus Liite 1 Kela KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN 0 (31) PL 450,

Lisätiedot

2. Kun kohdassa 1. mainitut tehtävät on tehty, luo asiointitili käyttöösi osoitteessa

2. Kun kohdassa 1. mainitut tehtävät on tehty, luo asiointitili käyttöösi osoitteessa KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA Kaksikäyttötutteiden vientivalvntaan liittyvät ilmitukset ja hakemukset jätetään sähköisiä lmakkeita käyttäen ulkasiainministeriön asiintipalvelun

Lisätiedot

ICOM CECA & UMAC Annual Conference 2014 Squaring the Circle? Research, Museum, Public Alexandria, 9-14 October

ICOM CECA & UMAC Annual Conference 2014 Squaring the Circle? Research, Museum, Public Alexandria, 9-14 October ICOM CECA & UMAC Annual Cnference 2014 Squaring the Circle? Research, Museum, Public Alexandria, 9-14 Octber Matkaraprtti Mari Jalkanen Tampereen musepalvelut, kulttuurikasvatusyksikkö TAITE Osallistuin

Lisätiedot

Hävitä kaikki käyttämättömät säiliöt, joita tämä markkinoilta poistaminen koskee.

Hävitä kaikki käyttämättömät säiliöt, joita tämä markkinoilta poistaminen koskee. 5.7.2013 Medtrnic-viite: FA586 Hyvä Paradigm-insuliinipumpun käyttäjä Tällä kirjeellä ilmitamme, että Medtrnic MiniMed pistaa vapaaehtisesti markkinilta Paradigminsuliinipumpuissamme käytettävien MMT-326A-mallin

Lisätiedot

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika Pätevyyden tteamisjärjestelmä mudstuu pätevyydet tteavista pätevyyslautakunnista ja niitä hitavista sihteerijärjestöistä sekä pätevyyslautakunnat nimittävästä ja pätevyydet rekisteröivästä FISE Oy:stä.

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ. TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET 1.9.2009 alkaen

PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ. TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET 1.9.2009 alkaen PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET 1.9.2009 alkaen Vahvistettu hallituksen jastssa 19.8.2009 15 Liite nr 2/2009 2 Sisällysluettel: 1. Timeentultuen

Lisätiedot

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm OHJEITA PUNOMO.FI:N TEEITSE-SIVUSTON JULKAISIJOILLE Tällä pääset alkuun! 4.8.2013 Pirj Sinerv qwertyuipasdfghjklzxcv Sisällys OHJEITA PUNOMO.FI:N TEEITSE-SIVUSTON JULKAISIJOILLE... 0 1. JULKAISUOIKEUDEN

Lisätiedot

7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ

7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ 39 7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ Elämässä tulee vastaan yllättäviä tilanteita ja tapahtumia, tisinaan aivan yllättäenkin ja arvaamattmasti ja ne vievät elämän hetkeksi hämmennyksen ja

Lisätiedot

Hämäläinen Hannu. ja Taipale Vappu. 2007. Kertomuksia sosiaalisista innovaatioista. Stakes.

Hämäläinen Hannu. ja Taipale Vappu. 2007. Kertomuksia sosiaalisista innovaatioista. Stakes. 1 Metrplia Ammattikrkeakulu Hyvinvinti ja timintakyky klusteri Innvaatiprjektipinnt SYVENTÄVÄ OSAAMINEN - KIRJALLISUUSTEHTÄVÄ 1p Vit valita alla levasta listasta kaksi lähdettä/kirjaa, jtka sinua eniten

Lisätiedot

Verkko-oppimisympäristö

Verkko-oppimisympäristö Pyyntö 1 (5) Tietpyyntö Verkk-ppimisympäristö Valtin tiet- ja viestintätekniikkakeskus Valtri www.valtri.fi Pyyntö 2 (5) 1 Tausta Kyseessä ei le tarjuspyyntö, hankintailmitus tai ennakkilmitus, vaan palveluja

Lisätiedot

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa Maaret Btska Asiakirjahallint ja asiakirjatiedn turvaaminen kunnallisten rganisaatiiden muutstilanteissa TEKIJÄ Btska Maaret 1. pains ISBN 978-952-213-879-8 (pdf) Sumen Kuntaliitt Helsinki 2012 Sumen Kuntaliitt

Lisätiedot

pienempää, joten vektoreiden välinen kulma voidaan aina rajoittaa välille o. Erikoisesti on

pienempää, joten vektoreiden välinen kulma voidaan aina rajoittaa välille o. Erikoisesti on 5 Pistetul ja sen svellutuksia Kun kahdella vektrilla, a ja b n hteinen alkupiste, niiden määräämät pulisurat jakavat tasn kahteen saan, kahteen kulmaan, jtka vat tistensa eksplementtikulmia, siis kulmia,

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 on kumottava

Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 on kumottava Heinlan kaupunki liikunta- ja kulttuurilautakunta Oikaisuvaatimus Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 pöytäkirja asetettu yleisesti nähtäville 10.2.2016 Vaatimus: Liikunta- ja ympäristölautakunnan

Lisätiedot

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja piskelijahulln palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Oppilashult ja turvallisuuden edistäminen Kdin ja kulun yhteistyö Heidi Peltnen, petusneuvs 29.9.2010,

Lisätiedot

Taulukkolaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjoitus 9 1/8 Avoin yliopisto Huhtikuu 2016

Taulukkolaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjoitus 9 1/8 Avoin yliopisto Huhtikuu 2016 Taulukklaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjitus 9 1/8 Avin ylipist Huhtikuu 2016 Oppimistavitteet: - Krk- ja kannattavuuslaskelmia Excelillä, NPV- ja IRR-funktit - Datan siistiminen pistamalla

Lisätiedot

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä Päiväkti Röllin esipetussuunnitelma 1. Esipetuksen tehtävä ja yleiset tavitteet Esipetuksen tavitteena n edistää lapsen kehitys- ja ppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen ssiaalisia taitja ja tervettä

Lisätiedot

Onko Suomessa, enää, sosiaaliturvaa? TILAISUUSMUISTIO MAALISKUU 2016

Onko Suomessa, enää, sosiaaliturvaa? TILAISUUSMUISTIO MAALISKUU 2016 Onk Sumessa, enää, ssiaaliturvaa? -tilaisuuden muisti maaliskuu 2016 sivu 1 / 10 Kuka kuuntelee köyhää? -verkst Onk Sumessa, enää, ssiaaliturvaa? TILAISUUSMUISTIO MAALISKUU 2016 Phjamuistiinpant kirjittanut

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn tiseen verkstseminaariin! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Tässä ja nyt jälleen huikea prukka kasassa! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt?

Lisätiedot

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Mediatalon neuvotteluhuone, Urheilukatu 6, Tornio

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Mediatalon neuvotteluhuone, Urheilukatu 6, Tornio POHJOISEN KULTTUURI-INSTITUUTTI Jhtryhmä 5/2013 PÖYTÄKIRJA Aika 16.10.2013 kl 10.00 12.33 Paikka Kemi-Trninlaaksn kulutuskuntayhtymä Lappia Mediataln neuvtteluhune, Urheilukatu 6, Trni Osallistujat VARSINAINEN

Lisätiedot

Korjaus- ja energia-avustusohje 2016

Korjaus- ja energia-avustusohje 2016 Krjaus- ja energia-avustushje 2016 28.1.2016 SOVELTAMISALA JA VOIMAANTULO Vuden 2016 krjausavustuksia myönnettäessä nudatetaan lakia asuntjen krjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista (1184/2005),

Lisätiedot

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta Helsinki 17.10.2012 Eduskunnan liikenne- ja viestintävalikunnalle Viite: VNS 4/2012 vp Lausunt sähköisen median viestintäpliittisesta hjelmasta Viestinnän Keskusliitt kiittää mahdllisuudesta antaa lausunt

Lisätiedot

TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA

TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA Ammattikrkeakulun hallitus hyväksynyt 28.8.2013 2 Sisällysluettel Jhdant... 3 1. Kaikkia

Lisätiedot

Lapin sosiaalityön kehittämisyksikkö, 1. kehittämisseminaari, MUISTIO

Lapin sosiaalityön kehittämisyksikkö, 1. kehittämisseminaari, MUISTIO Lapin ssiaalityön kehittämisyksikkö, 1. kehittämisseminaari, MUISTIO - Trstai 17.8.2006 kl 10 15 - Lapin ylipist, ls 21, Rvaniemi - Läsnä 25 henkilöä: Kaisa Kstam-Pääkkö, Asta Niskala, Maarit Pirttijärvi,

Lisätiedot

Luento 2 Tiistai

Luento 2 Tiistai Luent 2 Tiistai 19.9.2016 Työpajat - Juhani mitä työpajissa tehdään vapaaehtisia, mutta niillä vi krvata tiettyjä harjituksia Mdle petusalustana käyttö ylipistlla käyttö tällä kurssilla Arviintien tekeminen

Lisätiedot

Nakukakkuja ja unimunia uudissanasatoa. Henna Leskelä Kieliseminaari 4.3.2016 Tukholman Suomi-instituutti

Nakukakkuja ja unimunia uudissanasatoa. Henna Leskelä Kieliseminaari 4.3.2016 Tukholman Suomi-instituutti Nakukakkuja ja unimunia uudissanasata Henna Leskelä Kieliseminaari 4.3.2016 Tukhlman Sumi-instituutti Vuden uudissanat Sekä Rutsissa (Kielineuvst & Språktidningen) että Sumessa (Ktimaisten kielten keskus)

Lisätiedot

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Muistisairauksia sairastavien aikuisten speutumisvalmennuskurssit, parikurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital speutumisvalmennuskurssi,

Lisätiedot

ERASMUS INTENSIIVIKURSSIT - Erasmus Intensive Programmes (IP)

ERASMUS INTENSIIVIKURSSIT - Erasmus Intensive Programmes (IP) ERASMUS INTENSIIVIKURSSIT - Erasmus Intensive Prgrammes (IP) Hakuhje Talussi ja budjetinlasku 2012/13 INTENSIIVIKURSSIN TALOUSSÄÄNNÖT Intensiivikurssin tuen piiriin laskettavat kulut n vitava tdeta jälkikäteen

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja muutstyöt... 3 3 Valvnta... 4 4 Vastaantt...

Lisätiedot

Ohje viranomaisille 3/ (5)

Ohje viranomaisille 3/ (5) Ohje viranmaisille 3/2010 1 (5) Dnr 7043/11.02.04.00.05/2010 Jakelussa mainituille Ulkalueilla järjestettäviä yleisiä tilaisuuksia kskeva tupakintikielt Taustaa Yleiset tilaisuudet Ssiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Oppijan verkkopalvelut Tarkennettu viitearkkitehtuuri. v.1.91

Oppijan verkkopalvelut Tarkennettu viitearkkitehtuuri. v.1.91 Oppijan verkkpalvelut Tarkennettu viitearkkitehtuuri v.1.91 Muutshistria: 0.1 9.8. 2010 Ensimmäinen versi, Markku Laaksharju, Pauli Kilpikivi 0.4 1.10.2010 Sisältö rakenteeseen, Markku Laaksharju 0.6 22.10.2010

Lisätiedot

Fysiikan labra Powerlandissa

Fysiikan labra Powerlandissa Fysiikan labra Pwerlandissa Bumper Cars Bumper Cars n suuri autrata jka spii niin vanhille kuin nurillekin kuljettajille. Autt vat varustetut turvavöin ja autja vi ajaa yksin tai pareittain. Lievemmät

Lisätiedot

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 Kaupunkiseutua (kk rakennemallin aluetta) kskevat yleistavitteet Aluerakenteella vastataan glbalisaatin mukanaan tumiin haasteisiin ja tetaan humin maakunnan asema Itämeren alueella

Lisätiedot

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 ---

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 --- Ohje henkilökunnalle 28.11.2011 1 Sisällysluettel Yleistä... 2 Hitympäristön siisteys... 3 Puhtaiden haavjen hit... 4 Alle 24 tuntia... 4 Yli 24 tuntia... 4 Infektituneiden haavjen hit... 4 Ompeleiden

Lisätiedot

Hoitotieteen laitos. VALINTAKOE , Kysymykset ja arviointikriteerit

Hoitotieteen laitos. VALINTAKOE , Kysymykset ja arviointikriteerit Hittieteen laits VALINTAKOE 15.5.2013, Kysymykset ja arviintikriteerit Kysymys 1. Nimeä tieteellisen tiedn kriteerit ja määrittele niiden sisältö (5 pistettä) (sivut 24-29) Erikssn K, Isla A, Kyngäs H,

Lisätiedot

EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS. Kehittämisprojektin toiminta vuonna 2010. Toteutettu Työsuojelurahaston tuella

EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS. Kehittämisprojektin toiminta vuonna 2010. Toteutettu Työsuojelurahaston tuella EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS Kehittämisprjektin timinta vunna 2010 Tteutettu Työsujelurahastn tuella 1 EKOKEM 2 Alkusanat Tapana turvallisuus prjekti n jatka turvallisuusjhtamisen arviintiprjektille, jka

Lisätiedot

TULOSKORTTI TULOSKORTTI TOTEUTUS. Kirjasto updated yhteiskehittäminen. KIRJASTO UPDATED yhteiskehittäminen Kirjasto treenaa nuoria hanke 1) LÄHTÖKOHTA

TULOSKORTTI TULOSKORTTI TOTEUTUS. Kirjasto updated yhteiskehittäminen. KIRJASTO UPDATED yhteiskehittäminen Kirjasto treenaa nuoria hanke 1) LÄHTÖKOHTA TULOSKORTTI Kirjast updated yhteiskehittäminen Helsingin kaupunginkirjast & Dems Helsinki 9.2.2016 TULOSKORTTI KIRJASTO UPDATED yhteiskehittäminen Kirjast treenaa nuria hanke TOTEUTUS 1) LÄHTÖKOHTA Nurten

Lisätiedot

Tuloste: Omistajien yhteystietoja

Tuloste: Omistajien yhteystietoja Määrittely (kierrs 1) 1(5) KIOStp/mä-prjekti Versi 0.1 Tulste: Omistajien yhteystietja 1 Yleiskuvaus Tute, jlla luetellaan annettujen kiinteistöjen tai määräaljen mistajien nimet ja sitteet. Tutteen saa

Lisätiedot

Tunnistetietojen merkitseminen tarkentaviin VES- /TES -asiakirjoihin ja asiakirjojen toimittaminen Valtiokonttoriin

Tunnistetietojen merkitseminen tarkentaviin VES- /TES -asiakirjoihin ja asiakirjojen toimittaminen Valtiokonttoriin Kumttu 9.12.2015 hjeella Valtiknttri Ohje 1 (5) VK/1043/00.01/2015 Hallinnn hjaus 11.2.2011 Dnr 88/03/2011 Valtin virastt ja laitkset Tunnistetietjen merkitseminen tarkentaviin VES- /TES -asiakirjihin

Lisätiedot

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY 2 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Sisällysluettel 1. HALLINTO JA TALOUS, LIITON KOKOUKSET... 4 1.1. Hallint...

Lisätiedot

Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitys ICT teemaryhmän raportti

Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitys ICT teemaryhmän raportti Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitys ICT teemaryhmän raprtti 6.5.2014 Versi 1.01 Etelä-Karjalan kunnat Valtivarainministeriö 2 (41) Sisällys Sisällys... 2 1. Prjektin tiivistelmä... 3 1.1. Prjektin lähtökhdat...

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 1 Tarjuspyyntö, LIITE 4. NAANTALIN STRATEGISEN YLEISKAAVA PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 Tämä prjektisuunnitelma sittaa mm. strategisen yleiskaavan tarpeellisuuden, kuinka laatimisprsessi n tarkitus viedä

Lisätiedot

Asennus ja asetukset -ohje. Tikon 6.3.1

Asennus ja asetukset -ohje. Tikon 6.3.1 Asennus ja asetukset -hje Tikn 6.3.1 Marraskuu 2013 1 (5) Aditr Tikn Wrker palvelu (service) Sisällysluettel 1. Yleistä... 1 2. Rinnakkaisen instanssin asentaminen... 2 3. Rinnakkaisen instanssin pist...

Lisätiedot

Luento 9 Julkaiseminen verkossa Aulikki Hyrskykari

Luento 9 Julkaiseminen verkossa Aulikki Hyrskykari Luent 9 Julkaiseminen verkssa 3.11.2015 Aulikki Hyrskykari Harjituksista H9 aiheena verkkjulkaiseminen 5p: Drpbxin käyttäminen esimerkki verkklevyn käytöstä materiaalin tallentamiseen ja jakamiseen 5p:

Lisätiedot

Palkkataso ja kokonaiskysyntä työttömyyden selittäjinä Suomessa 1963-1996

Palkkataso ja kokonaiskysyntä työttömyyden selittäjinä Suomessa 1963-1996 Kansantaludellinen aikakauskirja - 93. vsk. - 1/1997 Palkkatas ja kknaiskysyntä työttömyyden selittäjinä Sumessa 1963-1996 MKA LNDEN VTT, vs. prfessri Helsingin ylipist, kansantalustieteen laits 1 Jhdant

Lisätiedot

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen:

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: <TEEMAN NIMI> INSPIREn määrittelyjen mukaisen tiettutteen mudstaminen: Suunnitelma Otsikk INSPIREn määrittelyjen mukaisen tiettutteen mudstaminen: Päivämäärä Aihe/alue Tiettutteet

Lisätiedot