Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknistaloudellinen tiedekunta Tietotekniikan koulutusohjelma KANDIDAATINTYÖ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lappeenrannan teknillinen yliopisto 3.5.2012 Teknistaloudellinen tiedekunta Tietotekniikan koulutusohjelma KANDIDAATINTYÖ"

Transkriptio

1 Lappeenrannan teknillinen ylipist Teknistaludellinen tiedekunta Tiettekniikan kulutushjelma KANDIDAATINTYÖ Pilvipalveluiden eri tietturvaprfiilit ja -tast Työn hjaaja: prf. Jari Prras Lappeenrannassa, Jani Lankinen

2 ii TIIVISTELMÄ Lappeenrannan teknillinen ylipist Teknistaludellinen tiedekunta Tiettekniikan kulutushjelma Jani Lankinen Kandidaatintyö sivua, 8 taulukka, 4 liitettä Tarkastajat: Prfessri Jari Prras Avainsanat: kandidaatintyö, pilvipalvelut, tietturva, palveluehdt, SaaS Keywrds: bachelr s wrk, clud services, data security, terms f service, SaaS Työn tarkituksena n selvittää, mitä valmiita hjelmistja tarjavat pilvipalvelut lupaavat tietturvastaan. Työssä tutustutaan eri pilvipalveluiden palveluehtihin ja keskitytään analysimaan palvelun tietturvaa ja yksityisyyden sujaa näiden ehtjen mukaisesti. Tulksena saadaan katsaus pilvipalveluiden tietturvaan ja vidaan samalla päätellä, kuinka palvelut vastaavat pilven minaisiin tietturvauhkiin.

3 iii ABSTRACT Lappeenranta University f Technlgy Faculty f Technlgy Management Degree Prgram f Infrmatin Technlgy Jani Lankinen Bachelr s wrk pages, 8 tables, 4 appendixes Examiners: Prfessr Jari Prras Keywrds: bachelr s wrk, clud services, data security, terms f service, SaaS The purpse f this wrk is t study what clud sftware vendrs present abut their security. In this wrk we familiarize urselves with different clud services terms and fcus n analyzing their security and privacy cnsidering these terms. As a result we get a review f clud services security and hw these services respnd the characteristic security risks.

4 iv ALKUSANAT Tämä kandidaatintyö n tehty Lappeenrannan teknillisen ylipistn järjestämän Kandidaatintyö ja seminaari -kurssin puitteissa. Kiitkset Kimm Pietiläiselle ja muille piskelukavereille, sekä pettajille ja sukulaisille kaikesta tuesta. Kiitkset myös työn hjaajana timivalle prfessri Jari Prrakselle.

5 1 SISÄLLYSLUETTELO LYHENTEET JOHDANTO Tausta Tavitteet Työn rakenne Teriasuus Termien esittely Tutkimusngelma Ratkaisu Palvelut Amazn Clud Drive Apple iclud Bx Drpbx EnStratus Ggle Apps fr Business Micrsft Office Sales Frce Sales Clud Yhteenvet Jhtpäätökset LÄHTEET LIITTEET

6 2 LYHENTEET IaaS PaaS SaaS SLA SSL TS Infrastucture as a Service, infrastuktuuripalvelu Platfrm as a Service, alustapalvelu Sftware as a Service, hjelmistpalvelu Service Level Agreement, palvelutasspimus Secure Sckets Layer, tietverkksalausprtklla Terms f Service, palveluehdt

7 3 1. JOHDANTO Tiettekniikka näyttäisi levan jälleen uuden murrksen khdassa. Muutsta ei sinällään le aiheuttanut uusi mullistava teknlginen keksintö, vaan tapa yhdistää aiempaa teknlgiaa uudeksi palvelumalliksi, pilveksi. Pilvipalvelut siirtävät san riskeistä palveluntarjajalle, mutta samalla itse käyttäjälle tulee uudenlaisia riskejä, jtka eivät perinteisessä hjelmistmallissa lleet. Pilvi tarjaa mahdllisuuksia mutta samalla n syytä tiedstaa mitä riskejä se lu ja miten näihin riskeihin n vastattu. 1.1 Tausta Pilvellä viitataan tiettekniikassa yleensä Internetiin. Kuvaajissa Internet esistetään pilvenä, jnka tarkkaa sisältöä ei välttämättä tunneta. Pilvipalvelu siis tarkittaa jnkinlaista Internetin ja palvelun risteytystä, jlla vastataan tiettekniikkatarpeisiin. Pilvipalvelulla pyritään vastaamaan tiettekniikkatarpeisiin tarjamalla suuria määriä laskentateha (Buyya et al. 2011). Tarkkaa määritelmää pilvipalvelulle ei tunnu levan, vaan niitä löytyy useita ja mnet painttavat pilvipalvelun hieman eri minaisuuksia. Siksi nkin helpmpi aluksi listata pilvipalveluiden minaisuuksia ja vaikka näille minaisuuksille mnesti löytyy pikkeuksia, antavat ne yleisen käsityksen pilvipalvelusta. (Rhtn 2010) Pilvipalvelut pääsääntöisesti tarjtaan muualta. Ehkäpä yksi tärkeimmistä minaisuuksista n justavuus, pilvipalvelu kykenee lisäämään kapasiteettia sitä mukaan kun sitä tarvitaan, jllin myös ruuhka-aikaan palvelu timii sujuvasti. Justavuus kapasiteetin suhteen yleensä mahdllistetaan virtualisinnilla. Pilvipalveluihin yhdistetään yleensä myös justava laskutus, jllin maksetaan käytetystä kapasiteetista jssain mudssa. Kuten nimikin j kert, pilvipalvelut tarjtaan yleensä jnkinlaisena palveluna. Pilvipalveluihin n myös yleensä universaali pääsy, käytännössä tämä yleensä tarkittaa että palvelua käytetään Internetin avulla, mahdllisesti selaimella. Palvelulle n jnkinlainen hallintatyökalu ja samaa palvelua vi käyttää useampikin eri käyttäjäryhmä tai rganisaati. Näiden lisäksi palveluihin kuuluu myös mnesti jnkinlainen palvelutasspimus. (Rhtn 2010; Buyya et al. 2011) Pilvipalveluita tarjtaan eri tasissa. Tast jaetaan yleensä infrastruktuuripalveluihin, jtka tarjavat käytännössä virtualisituja resursseja, kuten palvelimia, tallennustilaa ja tietliikenteen. Seuraava tas tarjaa infrastruktuurin lisäksi valmiin alustan, jnka avulla käyttäjä vi luda hjelmistja ja järjestelmiä jk maan tai muiden käyttöön. Ylimpänä n hjelmisttas, jssa tarjtaan valmiita hjelmist- ja svellusratkaisuja,

8 4 kuten asiakashallintajärjestelmiä tai sähköpstia, Internet-sivujen välityksellä. (Buyya et al. 2011) Clud Security Alliance rganisaati tarjaa ppaan, jssa muun muassa neuvtaan, mitä tulee ttaa humin kun halutaan käyttää pilvipalveluita. Opas tarjaa kuusi selkeää kysymystä, jtka pilvipalvelua harkitsevan tulisi selvittää itselleen. Kysymykset käsittelevät mia hyödykkeitä ja mahdllisia riskejä. Millaista haittaa aiheuttaisi hyödykkeiden laaja julkistus ja jakelu? Millaista haittaa aiheuttaisi pilvipalvelun tarjajan pääsy hyödykkeisiin? Millaista haittaa aiheuttaisi js jku ulkpulinen pääsisi mukkaamaan prsesseja ja timintja? Mitä haittaa aiheuttaisi prsessista tai timinnsta seuraava dttamatn tuls? Mitä haittaa aiheuttaisi tiedn tai datan yllättävä muuts? Mitä haittaa aiheuttaisi hyödykkeen epäkäytettävyys tietyn aikaa? Käytännössä arviidaan hyödykkeen luttamuksellisuuden, eheyden ja saatavuuden tärkeyttä. Kysymyksiin tulisi pilvipalvelun käyttäjän löytää vastaus. Tisaalta kysymyksissä esitettyihin ngelmiin lisi hyvä lla myös palveluntarjajalla ratkaisuja. (Clud Security Alliance 2009) Aiemmin mainitut kuusi vitaisiin selittää myös hieman tarkemmin. Ensimmäinen kysymys liittyy luttamuksellisuuteen ja minkälaista haittaa esimerkiksi yrityksen salaisten spimusten leviäminen visi aiheuttaa. Tästä visi kilpailutilanteissa lla humattavatkin haitat, sekä mahdllisesti jpa spimuksen mitätöinti tisen sapulen timesta. Tinen khta liittyy myös luttamuksellisuuteen mutta tällä kertaa epäilyn khteena n pilvipalvelun tarjaja, sekä minkälaiset ikeudet kyseisellä palveluntarjajalla n asiakkaan hyödykkeisiin, kuten esimerkiksi henkilö- ja asiakastiedt. Klmas khta siirtyy j eheyteen. Khdalla pyritään tumaan esiin tietturvariskejä. Mitä tapahtuisi, js jku pääsisi luvatta mukkaamaan vaikkapa yrityksen tapaa käsitellä asiakirjja esimerkiksi muuttamalla tallennuskhteen klmannen sapulen khteeseen. Neljäntenä keskitytään edelleen eheyteen, sekä siihen mitä mahdllisia seurauksia lisi, kun haitta havaitaan liian myöhään, vai havaittaisiink ngelmaa llenkaan. Tulisik mahdllisesti lla jkin tapa varmistua lpputulksen ikeellisuudesta? Viidenneksi käydään läpi myös eheyttä. Muuts vi jhtua myös viasta, mitä js tiet tai data nkin vauriitunut, eikä näin llen le alkuperäistä vastaava? Vastuukysymykset sekä tiedn tallentamisen turvallisuus n

9 5 myös humiitava. Viimeiseksi käytävä khta liittyy palvelun saatavuuteen. Js esimerkiksi henkeä n riippuvaisia palvelun saannista, vi palvelun epäkäytettävyyden seurauksena lla hyvin suuret tappit palvelun käyttäjälle. 1.2 Tavitteet Tietturvan kannalta tärkeää n ainakin luttamuksellisuus, eheys ja saatavuus, jtka mnesti vivat lla jpa hieman ristiriidassa tistensa kanssa. Jtta työn palvelut tietturvan kannalta lisivat jkseenkin vertailukelpiset, tullaan työssä perehtymään vain valmiita hjelmistja tarjaviin pilvipalveluihin (Sftware as a Service, SaaS), eikä infrastuktuuripalveluihin (Infrastructure as a Service, IaaS) tai alustapalveluihin (Platfrm as a Service, PaaS). Työssä ei tulla perehtymään niinkään teknisiin ratkaisuihin, vaan siihen mitä palveluntarjajat lupaavat tietturvasta. Oletettavasti palveluntarjajat kuitenkin tarjavat jnkinlaisia hieman teknisempiä kuvauksia tietturvan hitamisesta, jlla vidaan vakuuttaa asiakas valitsemaan heidän palvelunsa. Lupauksien suhteen tarkastelussa n sapulia sitvat ehdt ja spimukset, eikä markkininnissa käytetylle materiaalille anneta juuri painarva. 1.3 Työn rakenne Työn vi jakaa karkeasti klmeen saan. Tinen kappale käsittää teriasuuden, jssa esitellään termejä ja perehdytään tarkemmin tutkimusngelmaan ja sen ratkaisuun. Tämän jälkeen klmannessa kappaleessa esitellään pilvipalveluita sekä perehdytään näiden ehtihin. Tämän lisäksi kappaleessa tehdään myös yhteenvet kyseisistä palveluista. Viimeisessä kappaleessa tudaan esille jhtpäätökset kk työstä.

10 6 2. TEORIAOSUUS Tässä kappaleessa perehdymme tarkemmin itse työn surittamiseen. Käymme läpi aiheeseen termejä, tutkimusngelman sekä ratkaisumenetelmän kyseiseen ngelmaan. 2.1 Termien esittely Palveluilla tässä työssä tarkitetaan SaaS-tasn pilvipalveluita. Nämä palvelut tarjavat valmiita hjelmistratkaisuja, jtka tarjtaan pilvimallin mukaisesti Internetin välityksellä, yleensä selainta käyttäen. Palveluehdt käsittävät Terms f Service -mallisen palveluspimuksen, jnka ehtihin mlemmat sapulet, sekä palveluntarjaja että palvelun käyttäjä, situtuvat. Käyttäjän ttaessa palvelun käyttönsä, tarjtaan hänelle palvelun ehdt, jiden mukaisesti hänellä n ikeus käyttää palvelua, sekä jnka mukaisesti palveluntarjaja palvelua tarjaa. Liitteessä 1 n esimerkkinä Gglen yrityksille suunnatun Ggle Apps fr Business -hjelmistn palveluehdista. Ehtihin n krstettu khtia, jtka vat huminarvisia asiakkaan turvallisuuden kannalta. Palvelutasspimukset, Service Level Agreement, käsittävät lupauksia palvelun saatavuudesta. Yleensä tämä tarkittaa palvelun levan saatavilla tietyn prsenttimäärän verran kuukaudessa, sekä mahdllisten hyvitysten määrät, mikäli palvelutas ei tteudu. Liitteessä 2 n esimerkki Micrsftin Exchange Online -palvelun ja liitteessä 3 n esimerkki Ggle Apps:n palvelutasspimuksista. Micrsftin palvelutasspimus käsittää sähköpstin, jaetun kalenterin, Micrsft Outlk Web App -svelluksen sekä Exchange ActiveSync -mbiilisvelluksen, jtka vat sa Micrsft Office 365 -palvelua (Micrsft 2011b). Työssä tullaan myös viittaamaan Safe Harbr -hjelmaan. Safe Harbr n Yhdysvaltain kauppaministeriön, Eurpan uninin ja Sveitsin välillä kehitetty hjelma siitä, kuinka tietsujakäytännöt tulee hitaa maiden välisissä palveluissa. Se antaa käytännössä hjeet, mitä rganisaatin täytyy tehdä yksityisten tietjen suhteen Tämä käsittää muun muassa ilmittamisen mihin käyttöön tieta kerätään, mahdllisuus jättäytyä pis tietjen paljastamisesta klmansille sapulille sekä muun kuin alkuperäisen syyn takia ilmitetusta tietjen käytöstä. Tietjen luvuttamisessa klmansille sapulille n nudatettava aiempia periaatteita. Lisäksi henkilölle täytyy tarjta pääsy yksityistietihinsa krjatakseen, muuttaakseen tai pistaakseen tieta, mikäli tiet ei pidä paikkaansa. Organisaatin tulee khtuullisin vartimin sujata

11 7 yksityistietja katamiselta, väärinkäytöltä, luvattmalta käytöltä, julkistamiselta, mukkaukselta ja tuhamiselta. Kerätyn tiedn täytyy myös lla käyttöön nähden asiaankuuluvaa. Lisäksi Safe Harbr määrää että n myös ltava saatavilla edullinen, itsenäinen turvautumismekanismi, siten että yksittäisten henkilöiden valitukset ja riidat vidaan tutkia, ratkaista ja vahingt krvata lain tai yksityissektrin alitteiden mukaisesti. Tämän lisäksi n ltava menetelmä Safe Harbr hjelman sääntöjen nudattamisen varmistamiseksi. On myös velvite krjata periaatteiden nudattamatta jättämisestä aiheutuvat ngelmat. (Safe Harbr 2011) 2.2 Tutkimusngelma Pilvipalveluilla n tietturvan suhteen uusia haasteita. Palveluita myydessä n asiakas saatava vakuuttuneeksi myös tietturvasta, etenkin kun palvelu tarjtaan Internetin välityksellä, eikä kaikki le samalla tavalla asiakkaan hallinnassa kuin malla kneella tai knesalissa lisi. Asiakkaan nkin syytä tietää tarkkaan, mihin palveluntarjaja situtuu palvelua tarjtessaan. Mnien palveluiden Internet-sivut mainstavat erilaisia tietturvaratkaisuja, mutta selvitettäväksi jää, mitä palvelun ehdt lpulta lupaavat. Tarkituksena n myös surittaa vertailua erilaisten palveluiden välillä. Esimerkiksi tarjavatk maksulliset palvelut ilmaisia parempaa sujaa käyttäjälle tai nk yrityksille suunnatuilla palveluilla parempi tietturva kuin yksityishenkilöille tarjtuilla palveluilla. 2.3 Ratkaisu Työssä tutustutaan eri pilvipalveluiden palveluehtihin, sekä etenkin näiden lupaamiin tietturva- ja yksityisyysratkaisuihin. Näiden ehtjen hyväksymisen seurauksena asiakas vi käyttää palvelua ehtjen mukaisesti. Mikäli asiakas ei hyväksy ehtja, ei tällä myöskään le ikeutta käyttää palvelua. Näin llen näiden ehtjen tulisi vakuuttaa asiakas muun muassa palvelun turvallisuudesta. Tällä lettamuksella vidaan dttaa palveluehtjen sisältävän jnkinlaisia tietturvaratkaisuja, tai vähintään näihin viittauksia, jissa palveluntarjaja situtuu nudattamaan malta saltaan luvattuja tietturvakäytäntöjään. Mikäli palveluntarjaja käyttäisi hyödykseen klmannen sapulen palvelua tarjtakseen maansa, dtettavasti tästäkin mainittaisiin palveluehdissa, sekä mahdllisesti viitattaisiin kyseisen klmannen sapulen tietturvaratkaisuihin.

12 8 3. PALVELUT Seuraavaksi käydään läpi muutamia SaaS-palveluita. Jkaisesta palvelusta n aluksi lyhyehkö esittely, jssa kuvataan palvelua. Tämän jälkeen tudaan esille khtia palveluiden palveluehdista sekä mahdllisesti jitain khtia tietsujakäytännöistä. Tämän lisäksi palveluiden tietturvasta kerrtaan mahdllisesti hieman lisää, mikäli siitä n selkeästi llut esillä raprttityyppistä materiaalia kuten esimerkiksi whitepaper tai SLA. Tämän lisäksi palveluista n taulukt, jissa n lyhyesti tutu esiin khtia palveluista. Työn aikana käytiin läpi yli 60 pilvipalvelua, jista is sa li esitelty Rhtnin teksessa (Rhtn 2010). Palveluiden valintaan vaikuttavia seikkja n llut palveluntarjajien tunnettavuus sekä mat kkemukset. Palvelut eivät välttämättä itsessään le susituimpia massa kategriassaan, mutta palveluntarjaja vi lla hyvinkin tunnettu yhtiö tiettekniikka-alalla, kuten n Amaznin, Applen, Gglen ja Micrsftin tapauksessa. Vastaavasti kaikki eivät välttämättä le niin tunnettuja perinteisen tiettekniikan pulelta, kuten Bx, Drpbx, EnStratus ja Sales Frce, eivätkä välttämättä le alalla yhtä suuria tekijöitä kuin ensin mainitut yhtiöt, mutta tarjavat näin llen hieman vertailukhtaa. 3.1 Amazn Clud Drive Amazn tarjaa useita eri pilvipalveluita. Yhtiö n pilvimallissa kunnstautunut erityisesti infrastruktuuripulella ja tarjaa laajan valikiman erilaisia mahdllisia alustavaihtehtja asiakkailleen, jihin vi yhdistää muutamia svelluksia, esimerkiksi tietkantja. Alustat ja tietkannat eivät kuitenkaan kuulu työn piiriin, vaan tarkituksena n tutustua hieman Amazn:n pilvipalveluiden valmiisiin svelluksiin. Amazn Clud Drive n palvelu, jka tarjaa 5 gigatavua ilmaista tallennuskapasiteettia Amazn:n palvelimilla. Palvelu vaatii Amazn-tilin käyttöä varten. Palvelua vi käyttää selaimen kautta tai erillisen työpöytäsvelluksen avulla, mutta se n integritu myös muun muassa Amazn Clud Player -svellukseen, jka mahdllistaa tallennettujen musiikkitiedstjen tistamisen. Huminarvista n, ettei palvelu tarja lisätilaa Eurpan Uninin maihin. (Amazn 2012a) Palveluehdt Amazn Clud Drive -palvelussa vat käyttäjän kannalta hyvin löyhät. Yhtiö siirtää vastuun lähes täysin käyttäjälle, jnka tulee vastata, etteivät tiedstt sisällä vahingllista sisältöä. Tämän lisäksi käyttäjän tulee antaa palvelun ylläpidlle

13 9 täydet ikeudet kaikkiin tiedstihin ja tilitietihin, jita yhtiö vi käyttää esimerkiksi tutkiakseen sääntöjen nudattamista tai kuten yhtiö itse hyväksi näkee palveluntarjamisen kannalta. (Amazn 2011) Turvallisuuden pulesta palvelu ei takaa mitään. Tiedstjen väärinkäytös, häviäminen tai vahingittuminen ei le palvelun tai sen ylläpidn vastuulla. Käyttäjän n itse sujattava tiedstnsa ja ylläpidettävä varmuuskpiita. Yhtiö pidättää myös ikeuden katkaista palvelu ilman minkäänlaista ilmitusta, mikäli palveluehtja ei nudateta. Mikäli palvelu keskeytetään yli 30 yhtäjaksiseksi päiväksi tai palvelu katkaistaan, n käyttäjä ikeutettu saamaan hyvityksen maksetusta palvelusta. Mikäli Amazn kats että palveluehtja n rikttu tai palvelua n väärinkäytetty, ei käyttäjällä le ikeutta hyvitykseen. (Amazn 2011) Tietsujan suhteen Amazn ilmittaa, ettei se myy asiakastietja eteenpäin. Sillä n kuitenkin muutamia erilaisia khtia tutu esiin, jissa tieta vidaan jakaa. Tällaisia vat liiketimintaan liittyvät yritykset muun muassa Marketplace -myyjät, klmannen sapulen palveluntarjajat kuten pakettien timittamiseen liittyvät yritykset, mainstarjuksia valikiduille ryhmille, mutta tällöin tarjajalle ei ilmiteta nimeä tai sitetta, mahdllisesti liiketimintaikeuksien mistajan vaihdksissa tiedt vaihtavat mistajaa. Tietja vidaan luvuttaa Amazn.cm:n tai muiden sujelemiseksi mikäli se n lain nudattamisen vuksi sveliasta, kun halutaan varmistaa käyttöikeuksien nudattamista tai kun turvataan Amazn.cm:n, sen käyttäjien tai muiden ikeuksia, maisuutta tai turvallisuutta. Amazn.cm n mukana myös Safe Harbr -hjelmassa (Amazn 2011). Taulukssa 1 n tarjlla lyhyt yhteenvet Amaznin palvelun tietturvasta työn näkökulmasta. (Amazn 2012b) Taulukk 1. Amazn Clud Drive. Maksullisuus Ilmainen. Yksityisille vai yrityksille Yksityisille henkilöille sekä yrityksille Luttamuksellisuus Tiedstihin pääsy palveluntarjajan tahlta melk vapaata. Mukana Safe Harbr -hjelmassa. Eheys Palveluntarjaja ei takaa, ettei tiedstja väärinkäytetä, häviä tai tuhudu. Käyttäjä n vastuussa turvallisuudesta ja varmuuskpiista. Saatavuus Maksullisista palveluista mahdllinen krvaus, js palveluntarjaja keskeyttää palvelun yli 30 yhtäjaksiseksi päiväksi. Ei SLA:ta.

14 Apple iclud Apple tarjaa myös man pilviphjaisen ratkaisunsa tiedstjen hallintaan. Palvelu tukee Applen muita svelluksia kuten kalenteria, itunes kauppaa ja dkumenttien hallintaa. iclud nimellä kulkeva palvelu tarjaa mnien muiden tapaan ilmaista tallennustilaa Applen palvelimilla, tässä tapauksessa 5 gigatavua, sekä svellus synkrni tiedstt autmaattisesti Internetin välityksellä useammalle laitteelle käyttäjän näin halutessa. Tarjlla n myös maksua vastaan lisätilaa 10, 20 tai 50 gigatavua. Vaikka palvelu tukee Applen muita svelluksia, jista vi staa musiikkia, elkuvia, hjelmia, kirjja tai TV-sarjja, ei näiden stettujen tutteiden tilankäyttöä lasketa ilmaiseksi tarjttuun 5 gigatavuun. (Apple 2012) Psitiivisena humina mainittakn että iclud:n palveluehdt löytyvät sumeksi, jka pienentää palvelun käyttöönttamisen kynnystä. Tisaalta teksti n melk kankeaa ja virkkeet rakennettu niin pitkiksi, ettei ajatus virkkeen takana välttämättä aukea helpsti lukijalle, jsta n esimerkkinä liite 4. Ehdissa selvitetään yksityisyyteen liittyvänä asiana sijaintitietjen käyttöä, mihin niitä käytetään ja kuinka tietjen käyttö n mahdllista estää. Käytännössä est n mahdllista lemalla käyttämättä svelluksia, jtka keräävät tietja sekä asetuksista estämällä. Aihe tudaan esille, kska paikkatietja vidaan tallentaa iclud-palveluun. Tietturvan pulesta ehdt tuvat esille varmuuskpiinnin, jka tehdään autmaattisesti tietyin väliajin ja suritetaan muun muassa laitteen asetuksille, tunnusluvuille ja viesteille ja näistä pidetään klme viimeisintä varmuuskpita tallessa. Apple ei kuitenkaan takaa mahdllisia tietjen menetyksiä lain puitteissa. Ehdt määrittävät myös tilin yksityiseen käyttöön, eikä tiliä näin llen vi jakaa useamman käyttäjän kesken. (Apple 2011a) Ehdissa muistutetaan myös käyttäjän levan itse vastuussa palveluun tallentamien tiedstjen varmuuskpiinnista ja lupaa tarjta palvelua khtuullisella hulellisuudella ja taidlla. Ehdt vaativat käyttäjän hyväksymään Applen ikeuden päästä käsiksi, käyttää, säilyttää ja/tai julkistaa tilitietja ja palvelun sisältöä lainvalvntaviranmaisille, valtin virkamiehille ja/tai klmannelle sapulelle, esimerkiksi mikäli Apple usk sen levan khtuudella tarpeellista tai tarkituksenmukaista, tai mikäli laki velvittaa siihen. Mikäli päätät lpettaa palvelun käytön, n tettava yhteyttä Applen palvelun tukeen. Ehdt eivät kerr tarkkaa määräaikaa, minkä verran tietja säilytetään, vaan tiedt pistetaan tietyn ajan kuluessa. (Apple 2011a) Tietsujakäytäntö kert perusasiat Applen asiakkaiden yksityisyyden turvaamisesta. Mitä tieta kerätään, mihin tieta käytetään, miten tietihin pääsee käsiksi sekä miten

15 11 ja missä tietja säilytetään. Humin arvinen havaint n, että Eurpan talusalueella asuvien henkilöiden henkilötietja hallinnidaan Irlannissa ja Isssa- Britanniassa. Apple n mukana Safe Harbr -hjelmassa. (Apple 2011b) Vaikkakin palvelun ehdt livat pitkähköt, ei niihin erityisemmin sisältynyt minkäänlaisia teknisiä ratkaisuja palvelun turvallisuudesta. Tieta palvelun tietturvasta n kuitenkin tarjlla Applen teknisen tuen sivuilla. Tukisivut mainitsevat, että palveluun tallennettua sisältöä säilytetään salatussa mudssa ja sisällön siirtn käytetään SSL-tekniikkaa. Palveluun tallennettu salattu data ei kuitenkaan näyttäisi välttämättä kattavan käyttäjän mia henkilökhtaisia tiedstja, vaan erinäisten muiden svellusten sisältöä, kuten kalenterimerkintöjä, selaimen kirjanmerkkejä ja muistutuksia. Taulukkn 2 n kttu Apple iclud -palvelun palveluehdn tietturvaan liittyviä khtia. (Apple 2011c) Taulukk 2. Apple iclud. Maksullisuus Ilmainen. Yksityisille vai yrityksille Yksityisille. Luttamuksellisuus Palveluntarjaja pidättää ikeuden päästä käsiksi tiedstihin man näkemyksensä mukaisesti. Mukana Safe Harbr -hjelmassa. Eheys Osasta asiakkaan tiedista ylläpidetään varmuuskpiita, mutta tietjen menetystä ei krvata. Saatavuus Palveluntarjaja ei takaa, että palvelun käyttö lisi keskeytyksetöntä. Ei SLA:ta. 3.3 Bx Bx n yhdysvallissa päämajaansa pitävä yhtiö, jka tarjaa tallennustilaa pilvipalvelumallin mukaisesti. Palvelusta n pilven minaisuuksia hyödyntäen tarjlla useampia erilaisia paketteja khdennettuna yksityisille käyttäjille, liiketimintakäyttöön sekä yrityksille. Yksityisasiakkaille n tarjlla 5 gigatavua ilmaista tilaa, jta vi tarpeen mukaan staa lisää. Liiketimintakäyttöön tarjtaan hieman laajempia hallintaminaisuuksia kiinteään kuukausihintaan, jka määräytyy käyttäjämäärän mukaan. Yrityksille tarjtaan j laajja hallintaminaisuuksia, sekä rajattmasti tilaa, mutta hinta tulee neuvtella Bx:n kanssa kahden kesken. (Bx 2012a) Palvelun ehdt tietturvan ja yksityisyyden salta eivät le erityisen vahvat käyttäjän näkökulmasta. Tietturvasta ei juuri mainita muuta kuin ettei Bx ta vastuuta käyttäjän datan häviämisestä. Yksityisyyden pulesta ehdt ilmittavat ettei sisältöä yleensä seurata mutta Bx pidättää ikeuden sisällön hylkäämiseen, lähettämisen estämiseen ja seurantaan sekä vi pistaa tai vaatia käyttäjää pistamaan sisältöä, jka ei svellu

16 12 yhtiön strategiseen missin ja visin. Tästä n annettu esimerkkinä epämieluisa sisältö, jka sisältää kuvia, linkkejä tai viittauksia tupakka- tai alkhlitutteisiin, kirsanja, prngrafiaa, väkivaltaa tai haitallista sisältöä. Mielenkiintisena khtana palveluehdissa mainitaan myös miten Eurpan uninin sisällä asuvat käyttäjät ymmärtävät ja hyväksyvät Yhdysvaltjen tavan käsitellä yksityisiä tietja. (Bx 2010) Tietsujakäytännöistä ilmitetaan lähinnä, että ne n annettu Bx:n Internet-sivuilla ja että käyttäjä hyväksyy myös nämä ehdt palvelua käyttämällä. Palveluehtihin ei tsin le nähty tarpeelliseksi laittaa linkkiä käytäntöön. Itse käytäntö sisältää perusasiat, mitä tieta kerätään, miten sitä käytetään ja jaetaan ja kuinka tieta sujataan. Bx nudattaa myös Safe Harbr -hjelmaa. Tietturvasta mainitaan myös perusasiat arkaluntisen tiedn siirrsta sekä palvelimien säilytys ympäristössä, jhn n rajitettu pääsy. Tämän lisäksi ilmitetaan, ettei yhtiö takaa passiivisesti kerätyn yksityisen tiedn keräämistä käyttäjän dkumenteista, vaan tietturvan tas järjestelmässä vi lla täyttämättä käyttäjän henkilökhtaisia tarpeita tämän suhteen. (Bx 2012b) Palveluehtjen tietturvasuuden heikk anti n hieman yllättävä humiiden, että palvelulla n tarjlla melk runsaastikin tieta tietturvastaan, mukaan lukien whitepaper tietturvan rakenteesta palvelussa. Whitepaper sisältää tieta muun muassa salasanjen hallinasta, tiedst-ikeuksista, käytönseurannasta, salauksesta, tietjen varmuuskpiinnista, sekä yleisestä infrastruktuurista ja sen varmistamisesta. Taulukssa 3 n yhteenveta palvelun palveluehtjen tietturvasta. (Bx 2012c) Taulukk 3. Bx. Maksullisuus Ilmainen. Yksityisille vai yrityksille Yksityisille ja liiketimintaan. Yrityksille neuvttelujen tulksena. Luttamuksellisuus Ei yleistä sisällön seurantaa, mutta palveluntarjaja pidättää melk laajan ikeuden pistaa käyttäjän tietja. Mukana Safe Harbr -hjelmassa. Eheys Palveluntarjaja ei ta vastuuta tietjen häviämisestä. Saatavuus Palveluntarjaja ei lupaa keskeytyksetöntä palvelua. Ei SLA:ta. 3.4 Drpbx Drpbx n tiedstpalvelu, jnka päämaja sijaitsee yhdysvallissa. Palvelu tarjaa 2 gigatavua ilmaista tilaa käyttäjien tiedstille. Tilaa n mahdllista saada lisää jk kutsumalla lisää käyttäjiä tai suraan stamalla. Maksaville asiakkaille n tarjlla 50 tai

17 gigatavun tilejä, sekä erityisiä tiimitilejä, jllin yhdellä tilillä vi lla useampia käyttäjiä. Palvelua vi käyttää selaimen kautta tai käyttäjä vi asentaa myös hjelmistn kneelle. Ohjelmistn avulla n mahdllista synkrnida tiedstja usealle eri laitteelle, mukaan lukien PC:t, Mac:t sekä useat mbiililaitteet. (Drpbx 2012a) Palveluehdt määrittävät käyttäjän tiedstt ja hakemistt käyttäjän mistamiksi, eikä palvelu tarvitse näihin tiedstihin muita ikeuksia kuin mitä palvelun ylläpitäminen vaatii. Palvelun tiettsujakäytäntö n ilmittanut neljä erillistä tapausta, jllin tietja tai tiedstja vidaan luvuttaa viranmaisille; mikäli palvelun ylläpidlla n hyvä usk siitä että paljastaminen n khtuullisen välttämätöntä (a) lain, säännöksen tai pakllisen lakipyynnön nudattamiseksi, (b) sujellakseen henkilöä kulemalta tai vakavalta fyysiseltä vammalta, (c) estääkseen petksen tai palvelun tai sen käyttäjiin khdistuvan väärinkäytön tai (d) sujellakseen Drpbx:n maisuusikeuksia. Samassa khtaa mainitaan myös tiedstjen salauksesta, jka tehdään Drpbx:n timesta ja sen purkamisesta tietjen luvuttamisen yhteydessä. Näitä pikkeuksia lukuun ttamatta, palvelu ei jaa sisältöä muille, edes viranmaisille, ellei käyttäjä erikseen näin hjaa. Ylläpit pidättää myös ikeuden arviida julkista sisältöä siten että se n sääntöjen mukaista. (Drpbx 2012b; Drpbx 2012c) Tilin turvallisuudesta mainitaan lyhyesti, että salasana n käyttäjän vastuulla ja että käyttäjä n vastuussa tilin käytöstä, vaikka se tapahtuisi luvattmasti. Tämän lisäksi mainitaan, että n käyttäjän vastuulla käyttää turvallista salattua yhteyttä palvelun kanssa kmmunikintiin, mikäli käyttäjä haluaa sujatun tiedstsiirrn. Tilin termininnista mainitaan, että Drpbx pidättää ikeuden keskeyttää tai lpettaa palvelun käytön ilmituksen kanssa tai ilman. Lisäksi kuitenkin mainitaan, että ylläpit pyrkii ilmittamaan etukäteen asiasta, jtta tietjen varmistaminen n mahdllista, muttei aina tee näin. Drpbx n mukana Safe Harbr -hjelmassa. (Drpbx 2012b) Tietsujakäytännöissä mainitaan, että arkaluntisen tiedn, kuten luttkrttitietjen, siirtämiseen tilauskaavakkeissa käytetään SSL-tekniikkaa. Tämän lisäksi hjataan katsmaan palvelun Security Overview -sivua. Kyseisellä sivulla mainitaan, kuinka palvelu salaa tiedstt AES256-standardin mukaisesti. Lisäksi mainitaan, että palvelu käyttää Amazn S3 -palvelua tiedstjen tallentamiseen, ja tarjtaan linkki Amazn:n tietturvakäytäntöihin. Lpuksi vielä hieman kstetta Drpbxin tietturvasta palveluehtjen kannalta taulukssa 4. (Drpbx Security Overview.)

18 14 Taulukk 4. Drpbx. Maksullisuus Ilmainen. Yksityisille vai yrityksille Mlemmille, lisäksi tiimeille tarjlla erikseen neuvteltava palvelu. Luttamuksellisuus Palveluntarjaja pidättää ikeuden pistaa sisältöä, mutta sisältö n käyttäjän maa. Palveluntarjaja ei vaadi näihin muuta ikeutta kuin mitä palvelun tarjaminen vaatii. Tiedt salataan palveluntarjajan timesta. Mukana Safe Harbr -hjelmassa. Eheys Viittauksia mahdllisiin varmuuskpiihin, mutta palveluntarjaja ei ta vastuuta kadnneesta datasta. Saatavuus Ei ta vastuuta saatavuudesta. Ei SLA:ta. 3.5 EnStratus EnStratus n SaaS-tasn hallintpalvelua alemmille pilvitasille tarjava yhdysvaltalainen yhtiö. Palvelu tarjaa hallintatimintja seuraavilta sa-alueilta: avaintenhallinta ja salaus, pääsyn hallinta, autmaati, taluden hallinta, rajapinnat sekä yksityisille että julkisille pilville jk SaaS-palveluna tai paikallisena svelluksena. Palvelu tukee useita eri julkisia ja yksityisiä pilvipalveluita, kuten Amazn Web Services, AT&T Synaptic Strage, Citrix CludStack, EMC Atms, GGrid, Ggle Strage, Rackspace, VMware ja Windws Azure. (EnStratus 2012a) Palveluehdt vat ilmaisen kkeiluversin ehdt. Ne muistuttavat heti aluksi tarkastamaan yhtiön tietsujakäytännön, jta ei sivuilta etsimisen jälkeenkään löytynyt. Tämän lisäksi muistutetaan käyttäjää myös klmannen sapulen pilven timittajan ehdista, jihin käyttäjän n situduttava. EnStratuksen mat ehdt eivät kuitenkaan yksiselitteisesti kerr, minkä palvelun käyttöehdista n kyse. Takuusta mainitaan, että sivust tarjtaan sellaisenaan ilman minkäänlaista takuuta. Tämän lisäksi mainitaan, että käyttäjällä n täysi riski infrmaatin laadusta ja surituskyvystä. Vastuunrajitus lisää vielä mnimutkaisin sanakääntein, ettei enstratus le vastuussa esimerkiksi työnseisauksista, taludellisista vahingista tai tappiista eikä laiteviista. Ehdt ilmittavat myös ettei kumpikaan sapuli saa paljastaa klmannelle sapulelle luttamuksellista tieta yhtiöstä, käyttäjästä tai kenestäkään, jlla n liike- tai työsuhde enstratukseen tai käyttäjään. Tietturvasta ei mainita juuri mitään, vaan palveluehdt käsittävät lähinnä yleisluntisia yksityisyyteen liittyviä ehtja. (EnStratus Terms f Use) Tarjlla n myös lppukäyttäjän lisenssiehdt, jtka sisältävät paljn samaa. Aiemmasta piketen lisenssiehdissa selvitetään termit ja mitä lisenssi kskee. Ehdissa mainitaan myös että lisensitu hjelmist n merkittävästi yhdenmukainen

Plus500CY Ltd. Tietosuoja- ja evästekäytäntö

Plus500CY Ltd. Tietosuoja- ja evästekäytäntö Plus500CY Ltd. Tietsuja- ja evästekäytäntö Tietsuja- ja evästekäytäntö Tämä verkksivust n Plus500CY Ltd:n ( me, meille, meidän ) perima. Me kunniitamme tietjen luttamuksellisuutta ja ihmisten yksityisyyttä.

Lisätiedot

Luento 4 Tekstinkäsittelyn perusperiaatteita, tyylit, sarkaimet. 29.9.2015 Aulikki Hyrskykari

Luento 4 Tekstinkäsittelyn perusperiaatteita, tyylit, sarkaimet. 29.9.2015 Aulikki Hyrskykari Luent 4 Tekstinkäsittelyn perusperiaatteita, tyylit, sarkaimet 29.9.2015 Aulikki Hyrskykari Tunnukset ja salasanat Uniikit salasanat ei pitäisi käyttää samaa salasanaa eri palveluissa js yksi palvelu murretaan,

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

Luento 2 Moodle ja sähköposti, O365. 15.9.2015 Aulikki Hyrskykari

Luento 2 Moodle ja sähköposti, O365. 15.9.2015 Aulikki Hyrskykari Luent 2 Mdle ja sähköpsti, O365 15.9.2015 Aulikki Hyrskykari Mdle ja sähköpsti, O365 Yleistä kurssiasiaa vertaisarviinneista ja harjituksista Viestittäminen kurssiin liittyvissä asiissa Mdle / vastuupettajat

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista.

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista. 11 Tilitysmenettely Kelalta tai työpaikkakassalta tilitettävä kustannus syntyy sillin, kun lääkkeet luvutetaan asiakkaalle sairausvakuutuslain mukaisella krvauksella vähennettyyn hintaan. Kun lääkkeet

Lisätiedot

TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA

TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA Palveludirektiivin tarkituksena n tuda kuluttajille enemmän valinnanvaraa, enemmän vastinetta rahille ja paremmat mahdllisuudet käyttää palveluja eri pulilta

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT

LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ 1(4) LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta ja sen hallinnima InnKas -prjekti (S 12115) tarjaa prjektissa mukana

Lisätiedot

MoViE- sovelluksen käyttöohjeet

MoViE- sovelluksen käyttöohjeet MViE- svelluksen käyttöhjeet Yleistä tieta: MViE- palvelua vidaan käyttää mbiililaitteilla jk käyttämällä laitteessa levaa selainhjelmaa tai lataamalla laitteeseen ma MViE- svellus Svelluksen kautta vidaan

Lisätiedot

Tietosuoja 22.4.2013. Tietosuojaperiaatteet Tietosuojaperiaatteemme ovat seuraavat:

Tietosuoja 22.4.2013. Tietosuojaperiaatteet Tietosuojaperiaatteemme ovat seuraavat: 1 Tietsuja 22.4.2013 Yksityisyytesi sujaaminen n Genwrth Financialille erittäin tärkeää. Arvstamme luttamustasi ja haluamme kerta, miten keräämme, sujaamme ja käytämme henkilötietjasi. Miten käytämme ja

Lisätiedot

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 1 (25) MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 Sisällysluettel OSA I: ELÄKEMENOTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE... 3 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

https://www.youtube.com/watch?v=7pvwchboqzm (Pandan mainos) https://www.youtube.com/watch?v=sdpxdddzxfe (Novalabs mainos)

https://www.youtube.com/watch?v=7pvwchboqzm (Pandan mainos) https://www.youtube.com/watch?v=sdpxdddzxfe (Novalabs mainos) Tim Ranta-Ojala Tämän tietturvamnisteen phjana n Kimm Ruskun kirja Kyberturvapas (Talentum 2014) Kaiken timinnan taustalla n sujattava tiet Käyttäjän tekemät timenpiteet mudstavat merkittävän san kknaistietturvasta

Lisätiedot

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri Rekisteriselste, laatimispäivä 8.6.2015 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lappeenrannan kaupunki Lappeenrannan kaupunki, Tekninen timi, kadut ja ympäristö Villimiehenkatu 1

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö KTJkii-aineistluvutuksen tietsisältö 2008-02-12 Versi 1.05 2009-02-10 Versi 1.06 2010-02-16 Versi 1.07 2011-02-14 Versi 1.08 2012-02-13 Versi 1.09 2013-02-25 Versi 1.10 2014-02-10 Versi 1.11 Yleistä Ominaisuustietjen

Lisätiedot

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste Lahden seudun jukkliikenteen rekisteriselste 22.9.2015 Lahden seudun jukkliikenneviranmainen Rekisteriselste, laatimispäivä 30.7.2014 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lahden

Lisätiedot

Ominaisuus- ja toimintokuvaus Idea/Kehityspankki - sovelluksesta

Ominaisuus- ja toimintokuvaus Idea/Kehityspankki - sovelluksesta www.penspace.fi inf@penspace.fi 15.6.2015 1 Ominaisuus- ja timintkuvaus Idea/Kehityspankki - svelluksesta 1. Yleistä Kun jäljempänä puhutaan prjektista, tarkitetaan sillä mitä tahansa kehittämishjelmaa

Lisätiedot

HENKKARIKLUBI. Mepco HRM uudet ominaisuudet vinkkejä eri osa-alueisiin 1 (16) 28.5.2015. Lomakkeen kansiorakenne

HENKKARIKLUBI. Mepco HRM uudet ominaisuudet vinkkejä eri osa-alueisiin 1 (16) 28.5.2015. Lomakkeen kansiorakenne 1 (16) Mepc HRM uudet minaisuudet vinkkejä eri sa-alueisiin Khta: Kuvaus: Lmakkeen kansirakenne Lmakkeen kansirakenne Lmakkeet vidaan kategrisida tiettyyn lmakekategriaan. Tämä helpttaa käyttäjiä hakemaan

Lisätiedot

Ylälinjasi johtaja on:

Ylälinjasi johtaja on: Tärkeää tieta sinulle jka let PM:n Teampartner Me pyrimme ylläpitämään krkeaa palvelutasa, jtta vimme pitää tästä kiinni n tärkeää, että hyödynnät seuraavaa infrmatita. Lue tämä tarkasti ja käy nämä asiat

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 Khderyhmä: Alkupetuksen 1- lukkien pettajat Opettaja vi lisäksi nimetä työkavereistaan 1-2 pettajaa/erityispettajaa seuraamaan verkkluentja Millin:

Lisätiedot

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA elkuu 2015 OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA OPPILAAN SÄÄNNÖLLISEN KOULUNKÄYNNIN TURVAAMINEN JA TUKEMINEN Kulun aikuisten tehtävä n tukea tasapulisesti jkaista ppilasta tämän kasvussa ja kehityksessä

Lisätiedot

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011.

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011. SUOJAVAATEPALVELUHANKINTA Peruspalvelukeskus Oiva liikelaits kuuluu Hlllan kunnan rganisaatin ja tuttaa ssiaali- ja perusterveydenhullnpalvelut yhteistiminta-alueen kuntien (Asikkala, Hllla, Hämeenkski,

Lisätiedot

B2C KOHDERYHMÄPALVELUT PALVELUKUVAUS

B2C KOHDERYHMÄPALVELUT PALVELUKUVAUS PALVELUKUVAUS 1 (5) 14.5.2012 Ulkinen B2C KOHDERYHMÄPALVELUT PALVELUKUVAUS Itella Psti Oy Osite Puh. 020 4511 Asiakas- ja verkkratkaisut PL 6 Ktipaikka: Helsinki Khderyhmä- ja rekisteripalvelut 00011 ITELLA

Lisätiedot

Palvelun kuvaus Proaktiivinen huolto

Palvelun kuvaus Proaktiivinen huolto Palvelun kuvaus Praktiivinen hult Palvelun yleiskuvaus Praktiivisessa hultpalvelussa asiakkaalle tutetaan tuettujen tutteiden hulttapahtuma ("palvelu" tai "palvelut") tässä palvelunkuvauksessa jäljempänä

Lisätiedot

JFunnel: Käytettävyysohjatun vuorovaikutussuunnittelun prosessiopas

JFunnel: Käytettävyysohjatun vuorovaikutussuunnittelun prosessiopas Versi 2/2010 JFunnel: Käytettävyyshjatun vurvaikutussuunnittelun prsessipas Kirjittaja n timinut käytettävyysasiantuntijana, - tutkijana ja -kuluttajana 15 vuden ajan. Hän n kehittänyt ja sveltanut käytettävyyssuunnittelun

Lisätiedot

4.0 Palvelukuvaus 1.11.2014

4.0 Palvelukuvaus 1.11.2014 4.0 Palvelukuvaus 1.11.2014 Luttamuksellinen Versi R12 nettiaarre Internetsivustpaketti sisällönhallinnalla - 2-8 nettiaarre n Avaimet käteen Internetsivust ratkaisu. Paketti sisältää laadukkaan graafisen

Lisätiedot

7920/16 mn/sj/vb 1 DG F 2C

7920/16 mn/sj/vb 1 DG F 2C Eurpan uninin neuvst Bryssel, 14. huhtikuuta 2016 (OR. en) Timielinten välinen asia: 2012/0011 (COD) 7920/16 ILMOITUS Asia: Äänestystuls VOTE 18 INF 61 PUBLIC 20 CODEC 450 Eurpan parlamentin ja neuvstn

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

29.3.2016. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle

29.3.2016. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 29.3.2016 Eduskunnan sivistysvalikunnalle Re: lausuntpyyntö E 13/2016 vp Valtineuvstn selvitys: Kmissin julkinen kuuleminen, EU:n tellis- ja tekijänikeuksien täytäntöönpana kskeva lainsäädäntökehys EU:N

Lisätiedot

AvoHILMO-aineistojen mukainen hoitoonpääsyn odotusaika raportti

AvoHILMO-aineistojen mukainen hoitoonpääsyn odotusaika raportti 1 AvHILMO-aineistjen mukainen hitnpääsyn dtusaika raprtti 26.5.2014 Käyttöhjeisiin n kttu lyhyesti keskeisiä asiita AvHILMO aineiststa kstetuista perusterveydenhulln hitnpääsyn raprteista, niissä liikkumisesta,

Lisätiedot

Asiakastiedote hinnaston ja tietojärjestelmän uudistumisesta sekä uudistuksien vaikutuksista

Asiakastiedote hinnaston ja tietojärjestelmän uudistumisesta sekä uudistuksien vaikutuksista Asiakastiedte hinnastn ja tietjärjestelmän uudistumisesta sekä uudistuksien vaikutuksista 1.Hinnastn uudistamisen yleiset periaatteet 2.1.9.2015 vimaan tulevat harjittelumaksut ja etuhinnittelu 3.Hinnastn

Lisätiedot

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä.

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä. KITI - kilpailu anmuksesta ajn Ohjeistus kilpailujen anmisesta ja mukkaamisesta KITIssä. Kilpailun anminen kalenteriin KITIssä Kilpailun vi ana kalenteriin KITIssä henkilö, jlla n jäsenrekisterin ylläpitäjän

Lisätiedot

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä.

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä. KITI - kilpailu anmuksesta ajn Ohjeistus kilpailujen anmisesta ja mukkaamisesta KITIssä. Kilpailun anminen kalenteriin KITIssä Kilpailun vi ana kalenteriin KITIssä henkilö, jlla n jäsenrekisterin ylläpitäjän

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT FI_Annex III_mnbeneficiary_valmis.dc I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä tarkennukset

Lisätiedot

Testaustyövälineen kilpailutus tietopyyntö

Testaustyövälineen kilpailutus tietopyyntö T 1 (6) Tietpyyntö Tietpyyntö Testaustyövälineen kilpailutus tietpyyntö Valtin tiet- ja viestintätekniikkakeskus Valtri www.valtri.fi T 2 (6) Tietpyyntö Sisällysluettel 1 Tausta... 3 2 Hankinta, jhn tietpyyntö

Lisätiedot

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta.

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta. Liite 1: Rvaniemen kaupunginkirjastn kkelmahjeet Kkelmahjeet Kirjast n lemassa asiakkaita varten ja sen aineistn tulee heijastaa heidän tarpeitaan ja tiveitaan. Kirjastlla n myös vanhat sivistykselliset

Lisätiedot

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007).

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007). TARJOUSPYYNTÖ 1(7) 22.8.2014 Dnr OUKA/7126/02.08.00/2014 OULUNSALON KIRJASTON PALAUTUSAUTOMAATTI Hankinnan tausta ja tarkitus Oulun kaupunginkirjast-maakuntakirjast (hankintayksikkö/tilaaja) pyytää tarjustanne

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA Kangasalan varhaiskasvatus tarjaa lapsen ja perheen tarvitsemat varhaiskasvatuspalvelut perheen tilanteen ja tarpeen mukaisesti; kkpäivähita, sapäivähita, perhepäivähita,

Lisätiedot

Tilaustenhallinnan kokonaispalvelu 9.2 Tilha-ohje toimittajille

Tilaustenhallinnan kokonaispalvelu 9.2 Tilha-ohje toimittajille Valtiknttri Asiakirja 1 (17) Hallinnn hjaus Valtiknttri 28.9.2011 Tilaustenhallinnan kknaispalvelu 9.2 Tilha-hje timittajille Sörnäisten rantatie 13, Helsinki PL 18, 00054 VALTIOKONTTORI Puh. (09) 77251,

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

Tilannekatsaus 17.11.2015 Eero Ehanti

Tilannekatsaus 17.11.2015 Eero Ehanti Tilannekatsaus 17.11.2015 Eer Ehanti Muse 2015 visit Museiden sähköiset aineistt ja tiedt säilyvät, liikkuvat ja avautuvat! Standardeihin perustuvat Museiden luettelintihjeet kertvat mitä ja missä mudssa

Lisätiedot

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys Aktia-knsernin palkka- ja palkkiselvitys Tämä selvitys nudattaa hallinnintikdin (1.10.2010) susitusta 47, jnka mukaan Aktian tulee selvittää Aktia Pankki Oyj:n (Aktia) timitusjhtajalle, muulle knserninjhdlle,

Lisätiedot

Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskus pyytää kirjallista tarjoustanne ultraäänilaiteesta

Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskus pyytää kirjallista tarjoustanne ultraäänilaiteesta 1 (11) Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskus pyytää kirjallista tarjustanne ultraäänilaiteesta Uudenkaupungin terveyskeskus pyytää tarjustanne ultraäänilaitteesta heisen hankintapyynnön mukaisesti. Ultraäänilaite

Lisätiedot

ValueFrame-NetBaron laskutus liittymä

ValueFrame-NetBaron laskutus liittymä ValueFrame-NetBarn laskutus liittymä Päiväys: 25.6.2015 Laatinut: Janne Fredman Tarkastanut: Versi: 1.0 ValueFrame-NetBarn laskutus liittymä Sisällysluettel 1 Liittymän yleiskuvaus... 3 1.1 NetBarn...

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

Finnish Value Pack Julkaisutiedot Vianova Systems Finland Oy Versio 18 21.4.2011

Finnish Value Pack Julkaisutiedot Vianova Systems Finland Oy Versio 18 21.4.2011 Julkaisutiedt Vianva Systems Finland Oy Versi 18 21.4.2011 2(8) Nvapint svellukset, versi 18.00 Yleiskuvaus Nvapint svellukset täydentävät kansainvälistä lkalisitua Nvapint jakeluversita vain sumalaisilla

Lisätiedot

KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA

KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA ULKOASIAINMINISTERIÖ 10.1.2014 1(5) OHJE KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA Kaksikäyttötutteiden vientivalvntaan liittyvät ilmitukset ja hakemukset jätetään sähköisiä lmakkeita

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1 Ajankhtaiskatsaus, Pelttuki 2016.1 Sftsal Oy huhtikuu 2016 Seuraa Pelttuen alkuruudun Tiedtteet-timinta ja sivustn www.sftsal.fi ajankhtaistiedtteita! Lyhyesti Muista palauttaa 5 vuden viljelysuunnitelma

Lisätiedot

Palvelun kuvaus. Palvelun yhteenveto. Copilot Optimize -palvelun puitteet. Copilot Optimize CAA-1000. Puitteet

Palvelun kuvaus. Palvelun yhteenveto. Copilot Optimize -palvelun puitteet. Copilot Optimize CAA-1000. Puitteet Palvelun kuvaus Cpilt Optimize CAA-1000 Palvelun yhteenvet Tämä palvelukuvaus ("palvelukuvaus") slmitaan sinun, asiakkaan ("sinä" tai "asiakas"), ja sen Dellin timipisteen kanssa, jka tämän palvelun maksukuitissa

Lisätiedot

Melonta- ja soutuliiton yleisiä periaatteita koskien valintoja

Melonta- ja soutuliiton yleisiä periaatteita koskien valintoja Sumen melnta- ja sutuliitt ry 20.2.2014 Melnta- ja sutuliitn yleisiä periaatteita kskien valintja a. Valinnat ja taludellinen tuki Valinnat hyväksyy SMSL:n Kilpailu- ja valmennusvalikunta lajivastaavan

Lisätiedot

Sonera Yrityssähköposti palvelun. Sonera Yrityssähköposti palvelun. käyttöohje. käyttöohje. Maaliskuu 2013. Sisältö

Sonera Yrityssähköposti palvelun. Sonera Yrityssähköposti palvelun. käyttöohje. käyttöohje. Maaliskuu 2013. Sisältö Snera Yrityssähköpsti palvelun Snera Yrityssähköpsti palvelun käyttöhje käyttöhje Maaliskuu 2013 Maaliskuu 2013 Sisältö 1/6 Snera Yrityssähköpsti Käyttöhje versi 2.0 03/2013 Snera Yrityssähköpsti palvelun

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013 7.2.2014 Opetus- ja kulttuuriministeriö Kirsi Kaunisharju Sähköp. kirsi.kaunisharju@minedu.fi Arvi kulttuurin ja luvan taluden timintaedellytyksistä 2013, hjeistus 7.11.2013 Etelä-Savn alueen arvi kulttuurin

Lisätiedot

Avoin tieto ja avoin hallinto kunnissa

Avoin tieto ja avoin hallinto kunnissa Avin tiet ja avin hallint kunnissa Turku 19.11.2013 Elisa Kettunen, erityisasiantuntija Tietyhteiskuntayksikkö elisa.kettunen(at)kuntaliitt.fi Avin hallint & tiet Kuntaliitssa Kansainvälinen Avimen hallinnn

Lisätiedot

Tämä liite täydentää sopimuksessa määriteltyjä ehtoja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululuokissa. Nämä tarkennukset löytyvät II osasta.

Tämä liite täydentää sopimuksessa määriteltyjä ehtoja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululuokissa. Nämä tarkennukset löytyvät II osasta. FIN_Annex III_mnbeneficiary_v20140604.dc KA 1 Yleissivistävälle kulutukselle LIITE III TALOUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT I. JOHDANTO Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen

Lisätiedot

Basware Konsernitilinpäätös Forum Ajankohtaista pörssiyhtiön raportoinnissa

Basware Konsernitilinpäätös Forum Ajankohtaista pörssiyhtiön raportoinnissa Basware Knsernitilinpäätös Frum Ajankhtaista pörssiyhtiön raprtinnissa 16.5.2013 Samuli Perälä, KHT Ajankhtaista pörssiyhtiön raprtinnissa Arvpaperimarkkinalain muuts Mitä tieta tilinpäätöksessä n annettava

Lisätiedot

Ohje viranomaisille 8/2012 1 (6)

Ohje viranomaisille 8/2012 1 (6) Ohje viranmaisille 8/2012 1 (6) Dnr 7845/06.10.06.00/2012 Jakelussa mainituille Tupakkalaki ulkalueilla järjestettävissä yleisötilaisuuksissa Taustaa Tämä hje n päivitys Ssiaali- ja terveysalan lupa- ja

Lisätiedot

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustalite Fennviman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuustalite Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustkysymys 31.8.2015/Selntek Fennviman hankkeesta ja siihen valmistautumisesta:

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

Flash ActionScript osa 2

Flash ActionScript osa 2 Liiketalus syksy 2012 Flash ActinScript sa 2 Scripti-kieli Skriptikieli n tarkitettu skriptien eli kmentsarjjen tekemiseen. lyhyitä hjeita, siitä kuinka svelluksen tulisi timia Skripteillä autmatisidaan

Lisätiedot

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua.

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua. Muistilista tasa-arvtyön laadunvalvntaan Muistilistan tarkitus: Valvtaan lain tteutumista sekä tavitteiden, timenpiteiden ja kulun tasa-arvtyön seurantamenettelyn laatua. Jhdant: Muistilistat timivat usein

Lisätiedot

Tuusulan kunta ei sitoudu sopimusajalla kiinteisiin vähimmäishankintamääriin, vaan tuotteita hankitaan hallin tarpeita vastaavasti.

Tuusulan kunta ei sitoudu sopimusajalla kiinteisiin vähimmäishankintamääriin, vaan tuotteita hankitaan hallin tarpeita vastaavasti. (1)6 TARJOUSPYYNTÖ UIMAHALLIN KEMIKAALEISTA Tuusulan kunnan liikuntapalvelut pyytää tarjustanne tämän tarjuspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti Tuusulan uimahallissa käytettävistä vedenpuhdistuskemikaaleista

Lisätiedot

Varsinais-Suomen palvelupisteaineisto

Varsinais-Suomen palvelupisteaineisto 1 Varsinais-Sumen palvelupisteaineist - hjeet käyttöön (versi 16.12.2013) Varsinais-Sumen palvelupisteaineist Ohjeet käyttöön Lyhyesti: Varsinais-Sumesta kerätään ja pidetään ajan tasalla palveluihin liittyvää

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

ARVOPAPERIEN KAUPANKÄYNTISÄÄNNÖT. Nasdaq Nordic -säännöt, VERSIO 2.7

ARVOPAPERIEN KAUPANKÄYNTISÄÄNNÖT. Nasdaq Nordic -säännöt, VERSIO 2.7 NASDAQ OMX HELSINKI OY 1 (78) Tämä asiakirja sisältää valtivarainministeriön vahvistamat arvpaperien kaupankäyntisäännöt. Säännöt n kirjitettu teknisesti myös Nasdaq Nrdic -pörssien yhteisen sääntökirjan

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA koulutus Hakuaika päättyy 15.1.2010

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA koulutus Hakuaika päättyy 15.1.2010 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA kulutus Hakuaika päättyy 15.1.2010 Khderyhmä: Varsinaiset sallistujat: Alkupetuksen erityispettajat Luentjäsenet: Varsinainen sallistuja vi lisäksi nimetä työkavereistaan

Lisätiedot

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan 9.4.2015 1 / 8 Työ- ja elinkeinministeriö Viite: TEM/574/00.06.02/2015 Seudullisten kehittämisyhtiöiden rli työ- ja elinkeinplitiikan edistämisessä 1. TEM:n kysymykset ja vastaukset niihin: 1.1. Kehittämisyhtiöiden

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1(5) Projektiin osallistuu 50 alueen kasvuhakuista, innovoivaa ja/tai kansainvälistyvää yritystä.

TARJOUSPYYNTÖ 1(5) Projektiin osallistuu 50 alueen kasvuhakuista, innovoivaa ja/tai kansainvälistyvää yritystä. TARJOUSPYYNTÖ 1(5) KASVUINNO-PROJEKTIN GRAAFISEN ILMEEN JA MARKKINOINTIMATERIAALIEN SEKÄ KASVUINNO- PROJEKTIN WWW SIVUSTON SUUNNITTELU JA TEKNINEN TOTEUTUS Hankkeen päätteuttajana timii Lestijärven kunta

Lisätiedot

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat:

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat: Liite II Tieteelliset jhtpäätökset ja perusteet myyntilupien peruuttamiselle tai myyntilupien ehtjen muuttamiselle sveltuvin sin sekä yksityiskhtainen selvitys lääketurvallisuuden riskinarviintikmitean

Lisätiedot

ARVOPAPERIEN KAUPANKÄYNTISÄÄNNÖT. NASDAQ OMX Nordic -säännöt, VERSIO 2.0

ARVOPAPERIEN KAUPANKÄYNTISÄÄNNÖT. NASDAQ OMX Nordic -säännöt, VERSIO 2.0 NASDAQ OMX HELSINKI OY 1 (78) Tämä asiakirja sisältää valtivarainministeriön vahvistamat arvpaperien kaupankäyntisäännöt. Säännöt n kirjitettu teknisesti myös NASDAQ OMX Nrdic -pörssien yhteisen sääntökirjan

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

Opinpaletin koulutustarjonta

Opinpaletin koulutustarjonta JOULUKUU 2014 KE 3.12.2014, kl 10 16: Alustja ja appseja aineryhmittäin (yhteiskuntatieteelliset aineet, maantiet ja bilgia) MARRASKUU 2014 TO 20..2014, kl 9 15: Verkktyövälineiden sveltaminen hjaus ja

Lisätiedot

Yrityksen maksut -palvelu. Palvelukuvaus

Yrityksen maksut -palvelu. Palvelukuvaus Yrityksen maksut -palvelu Palvelukuvaus Sisällys 1 Sanmakuvaukset... 3 1.1 Maksutimeksiant asiakkaalta pankkiin... 3 1.2 Palaute pankista asiakkaalle... 3 1.3 Maksun peruutuspyyntö... 4 2 Edellytykset...

Lisätiedot

KAIKKI ALKAA TIEDOSTA TULOKSELLISTA DIGITAALISESTI OHJAAVAA UUSIOKÄYTTÖÄ MAANRAKENTAMISEEN

KAIKKI ALKAA TIEDOSTA TULOKSELLISTA DIGITAALISESTI OHJAAVAA UUSIOKÄYTTÖÄ MAANRAKENTAMISEEN KAIKKI ALKAA TIEDOSTA TULOKSELLISTA DIGITAALISESTI OHJAAVAA UUSIOKÄYTTÖÄ MAANRAKENTAMISEEN Maapörssi Maapörssi n alittanut nettiphjaisen tiedn välittämisen ylijäämä maa-ainesten kierrätyksen edistämiseksi

Lisätiedot

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta SÄHKÖKAUPPA ALOITE 1(5) Heinimäki, Leht 19.6.2014 Työ- ja elinkeinministeriö Art Rajala Alite timitusvelvllisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta Energiatellisuus ry ehdttaa muutsta timitusvelvllisen

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO Voimassa 1.1.2013 alkaen. Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen. (Tike) hinnasto

PALVELUHINNASTO Voimassa 1.1.2013 alkaen. Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen. (Tike) hinnasto Vimassa Maa- ja metsätalusministeriön tietpalvelukeskuksen (Tike) hinnast 1 Vimassa SISÄLLYSLUETTELO TILASTO- JA TIETOPALVELUT... 3 Hinnittelun yleisperusteet... 3 Julkaisut ja tiettutteet... 4 Maatalustilastt.fi

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT 5_ FI_Annex III_mnbeneficiary_updated_with_v300714 I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut Psykososiaalinen oppilashuolto Henkilötietolaki (523/99) 10, 24

IMATRAN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut Psykososiaalinen oppilashuolto Henkilötietolaki (523/99) 10, 24 1 IMATRAN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE Hyvinvintipalvelut Lasten ja nurten palvelut Psykssiaalinen ppilashult Henkilötietlaki (523/99) 10, 24 Tarkitettu asiakkaille Laatimispvm: 30.10.2014 1. REKISTERIN NIMI

Lisätiedot

OPISKELIJOI- DEN TULOSTAMI- SESTA

OPISKELIJOI- DEN TULOSTAMI- SESTA OPISKELIJOI- DEN TULOSTAMI- SESTA Mika Siisknen Tiethallint tulstus_piskelijat.dcx 1 / 4 Sisällys 1. Yleistä tulstamisesta... 2 2. Vanha tulstusjärjestelmä (lasertulstimet ym.)... 3 3. Uusi tulstusjärjestelmä

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI Liite 20 Opetus- ja kasvatuslautakunta 18.11.2015 Ulvilan kaupunki VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI Päiväktihidn sääntökirja 2016 Sisältö 1. PALVELUSETELI... 4 2. SÄÄNTÖKIRJA... 4 3. MÄÄRITELMÄT... 4 4.

Lisätiedot

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite One Number -palvelut, WWW-käyttö

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite One Number -palvelut, WWW-käyttö OmniTuch 8400 Instant Cmmunicatins Suite One Number -palvelut, WWW-käyttö Pikapas - versi 6.0 Mitä One Number -palvelut vat? One Number -palvelut käsittävät henkilökhtaisen puhelunreitityksen, jnka avulla

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz xcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcv

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz xcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcv qwertyuipåasdfghjklöäzxcvbnmqwe 1 rtyuipåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu ipåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuipå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuipåasdf Tiet- ja viestintätekniikan ghjklöäzxcvbnmqwertyuipåasdfghjk perustutkint,

Lisätiedot

Henkilöstöpalveluiden tiedote 5/2011

Henkilöstöpalveluiden tiedote 5/2011 Lutu 29.12.2011 13:26:00 29.12.2010 Henkilöstöpalveluiden tiedte 5/2011 KEVÄÄN REKRYTOINTIEN AIKATAULUT Kevään 2012 keskitetyt rekrytinnit tteutetaan seuraavan aikataulun mukaan: Tammikuussa täyttölupa-anmusten

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Aika 20.10.2014 kl 17:15-18:36 Paikka Perheasiain neuvttelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjhtaja Andreassn, Kari Hankela, Jussi

Lisätiedot

Vaaratilanteet - ilmoittaminen ja hyödyntäminen

Vaaratilanteet - ilmoittaminen ja hyödyntäminen 2012 Vaaratilanteet - ilmittaminen ja hyödyntäminen Tilastllisesti yhtä vakavaa tapaturmaa khden sattuu samankaltaisessa työssä: 1 10 30 600 Vakava tapaturma Lievä tapaturma Materiaalivahink Vaaratilanne

Lisätiedot

LUK -TUTKIELMAN KIRJOITUSOHJEET

LUK -TUTKIELMAN KIRJOITUSOHJEET LUK -TUTKIELMAN KIRJOITUSOHJEET Tekijän nimi LuK -tutkielma Ympäristötiede Kupin ylipist, ympäristötieteen laits Helmikuu 2007 2 Kupin ylipist ympäristötieteen laits LuK -tutkielma KUOPION YLIOPISTO, Lunnntieteiden

Lisätiedot

OrSi yhdistää. hyvät ideat ja toteuttajat. Organisaatioidenvälinen sidosryhmäviestintä. Algoplan Oy 2494799-5 Ryytimaantie 5 00320 Helsinki

OrSi yhdistää. hyvät ideat ja toteuttajat. Organisaatioidenvälinen sidosryhmäviestintä. Algoplan Oy 2494799-5 Ryytimaantie 5 00320 Helsinki OrSi yhdistää hyvät ideat ja tteuttajat Organisaatiidenvälinen sidsryhmäviestintä Algplan Oy 2494799-5 Ryytimaantie 5 00320 Helsinki Hyvät ideat ja tteuttajat khtaavat tisensa Intranet/extranet vi sisältää

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

Automaatiojärjestelmät 18.3.2010 Timo Heikkinen

Automaatiojärjestelmät 18.3.2010 Timo Heikkinen Autmaatijärjestelmät 18.3.2010 Tim Heikkinen AUT8SN Malliratkaisu 1 Kerr muutamalla lauseella termin tarkittamasta asiasta! (2 p / khta, yhteensä 6 p) 1.1 Hajautus (mitä tarkittaa, edut, haitat) Hajautuksella

Lisätiedot

OHJE ASIAKASKUTSUJÄRJESTELMÄ EVENTALEN KÄYTTÖÖN Yleisesittely

OHJE ASIAKASKUTSUJÄRJESTELMÄ EVENTALEN KÄYTTÖÖN Yleisesittely OHJE ASIAKASKUTSUJÄRJESTELMÄ EVENTALEN KÄYTTÖÖN 20.9.2017 Yleisesittely Vit lähettää asiakaskutsut asiakkaillesi sähköpstilla tai tulstaa kutsut ja lähettää ne pstitse. Kutsun paperikk n A4. Kutsu vi lla

Lisätiedot

Tarjottujen laitteiden tulee olla yhteensopivia lentoaseman pilottiin osoittamien laitteiden ja ohjelmistojen

Tarjottujen laitteiden tulee olla yhteensopivia lentoaseman pilottiin osoittamien laitteiden ja ohjelmistojen UBIIKKI HELSINKI-VANTAA, PILOTTI 2 VAIHTOMATKUSTAJAPROSESSIN OHJAUS Airprt Cluster Finland pyytää tarjustanne tämän tarjuspyynnön mukaisesti Helsinki-Vantaan lentasemalla piltitavasta visuaalisesta matkustajahjauskrtista

Lisätiedot

HOSTED.FI EXCHANGE ASENNUSOHJE

HOSTED.FI EXCHANGE ASENNUSOHJE HOSTED.FI EXCHANGE ASENNUSOHJE 1 / 20 1. Hsted.fi Exchange Hsted.fi Exchange avulla käyttäjät saavat erinmaiset työkalut mnipuliseen ryhmäviestintään. Asiakkaat ja työntekijät tavittavat npeasti ja lutettavasti

Lisätiedot

GOLFMATKA PRAHA KEVÄT 2015/SS

GOLFMATKA PRAHA KEVÄT 2015/SS Glf Resrt Knpiste GOLFMATKA PRAHA KEVÄT 2015/SS KOSKI ARI Henkilömäärä: Nimi: 5 + PRO KOSKI ARI Sähköpsti: ari.kski@utlk.cm FINNAIRIN SUORAT LENNOT Lähtöpäivä Lähtöaika Saapuminen Lennn numer Reitti 26.4.2015

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUKI SOITESSA

OMAISHOIDON TUKI SOITESSA OMAISHOIDON TUKI SOITESSA Omaishidn tuen määritelmä Laissa (Laki maishidn tuesta 2.12.2005/937) n määritelty seuraavasti; Omaishit n iäkkään, vammaisen tai sairaan henkilön hidn järjestämistä

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT FINvs3_Annex III_mnbeneficiary_updated_with_v300714.dc KA 1 Yleissivistävälle kulutukselle I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä

Lisätiedot

Luento 3 Tiedon käsittely verkkoympäristössä. 22.9.2015 Aulikki Hyrskykari

Luento 3 Tiedon käsittely verkkoympäristössä. 22.9.2015 Aulikki Hyrskykari Luent 3 Tiedn käsittely verkkympäristössä 22.9.2015 Aulikki Hyrskykari Tiedn käsittely verkkympäristössä 1. Yleisiä asiita kysyttävää? 2. Tiedn pakkaaminen 3. Internet 4. Selainten edistyneemmät minaisuudet

Lisätiedot