Huolehtivainen isä. Huolehtiva isä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Huolehtivainen isä. Huolehtiva isä"

Transkriptio

1

2 Huolehtivainen isä On vaikeaa löytää kalaa, joka huolehtisi jälkeläisistään paremmin kuin rasvakala. Nimenomaan rasvakalakoiras on ottanut tehtäväkseen valvoa ja hoivata kehittyviä mätimunia. Rasvakala (Cyclopterus lumpus), myös vilukalaksi sanottu, on kömpelö, turpea otus, joka elää Atlantin rannikoilla, Pohjanmeressä ja Itämeressä. Sitä tavataan myös meidän vesissämme, mutta täkäläinen rasvakala jää huomattavasti pienemmäksi kuin valtameren lajitoverinsa, joka saattaa kasvaa reilusti puolen metrin mittaiseksi. Rasvakalan paksun ruumiin kyljissä ja selässä on seitsemän luukyhmy riviä, suomuja kalalla ei sen sijaan ole. Rasvakalan pää on silmiinpistävän tylppä. Koiras on naarasta pienempi ja väriltään tummansininen. Sen evät ovat punaiset ja melkein läpikuultavat; vatsa on myös punainen, varsinkin kutuaikana. Naaras on yleisväriltään harmaan vihertävä, ja sen ruumiissa on tummansinerviä täpliä. Kummankin sukupuolen vatsassa on kiinnittymiselin, joka on muodostunut vatsaevistä. Isointa rasvakalalajia sanotaan joskus myös»merikanaksi», koska lajin koiras hautoo sinnikkäästi mätimunia. On olemassa myös ryhmä rasvakaloja, joita nimitetään»etanakaloiksi», koska niillä on pehmeä, limainen ruumis. Luukyhmyjen sijasta näillä kaloilla on pieniä piikkejä. Tiukassa kuin iilimato Rasvakalat viettävät suuren osan ajastaan kiviin kiinnittyneinä. Pienet rasva-kalalajit valitsevat pehmeämmät tarrautumiskohteet, esimerkiksi leväkasvustot. Teoksessaan British Zoology Thomas Pennant kuvaili rasvakalan kiinnittymiselimen voimaa. Kuvaus on peräisin 1700-luvulta, mutta sitä siteerataan yleisesti vielä nykyäänkin.»tämän kohdan (kiinnittymiselimensä) avulla kala tarttuu lujasti mihin haluaa. Osoittaaksemme tämän kalan sitkeyttä palauttakaamme mieleemme, kuinka eräs lajin vastapyydetty yksilö heitettiin täyteen vesisankoon. Kala tarttui niin lujasti sangon pohjaan, että kun sitä yritettiin nostaa pyrstöstä, koko sanko seurasi mukana, vaikka siinä oli useita gallonia (gallona on noin 4,5 l)vettä.» Huolehtiva isä Rasvakalan ravinnonottotapoja ei tunneta kovinkaan hyvin. Todennäköisesti se syö äyriäisiä ja muita selkärangattomia. Kutuaikana ja vielä jonkin aikaa sen jälkeenkin rasvakala ei käytä minkäänlaista ravintoa. Tuolloin vatsassa on pelkkää vettä. Tohtori J. Travis Jenkis kertoo Brittein saarten kaloja käsittelevässä teoksessaan, että jos kalan vatsa puhkaistaan, vesi purskahtaa ulos, ja vatsan seinämät lysähtävät kokoon. Huhtikuussa naaras laskee liki mätimunaa rantaan nousu- ja laskuveden rajan puoleenväliin. Laskuveden aikana mätimunat siis jäävät joksikin aikaa kuiville. Mäti ei muodosta kiinteää massaa, vaan mätimunat ovat hajallaan kalliorannalla, jossa koiras vartioi niitä. Kun vesi peittää mätimunat, koiras tuulettaa niitä rintaevillään, jotta kiinni tart- jatkuu sivulla 31 Rasvakalan leveiden rintaevien välissä on vatsaevistä muodostunut kiinnittymiselin. Sen avulla rasvakala voi jo pian kuoriutumisensa jälkeen tarttua tiukasti kiviin ja leväkasvustoihin.

3 Ilmasta veteen Maailman kaksi elämän säilymiselle tärkeintä virtaavaa ainetta ovat ilma ja vesi. Maapallon eliöt jopa jaetaan maalla, ilman ympäröiminä ja meressä, veden ympäröiminä eläviin muotoihin. Nämä kaksi ainetta noudattavat paljolti samoja fysiikan lakeja, mutta niiden erilaisen fysikaalisen ja kemiallisen olemuksen vuoksi niiden aiheuttamat seuraukset eroavat suuresti toisistaan. Sekä ilma että vesi esimerkiksi kohdistavat ihmisruumiiseen painetta. Ilman ja veden paineen ero on kuitenkin huikea. Ilmakehän ylärajalle saakka ulottuvan ilmapatsaan paine on noin yksi kilo neliösenttimetriä kohden. Samansuuruisen paineen syntymiseen tarvitaan vain kymmenen metrin korkuinen vesipatsas. Ero mahdollistaa uinnin ja sukeltamisen. Veden hydrostaattinen paine näet lisää kelluvuutta ja työntää ihmisruumista ylöspäin voimalla, joka on suorassa suhteessa ruumiin syrjäyttämän vesimäärän tilavuuteen. On tärkeää muistaa, että ilma on kaasuseos. Se sisältää runsaasti happea ja typpeä ja vähäisiä määriä argonia, hiilidioksidia, vesihöyryä, vetyä, heliumia ja neonia. Kiinteiden aineiden molekyylit ovat järjestyneet tiiviisti, ja niiden liikkeillä on fysikaaliset rajansa. Virtaavien aineiden molekyylit ovat vapaampia, ja ne voivat liikkua toistensa seassa. Neste voi liuottaa toisen aineen, joka sekoittuu siihen tasaisesti. Lopulta kuitenkin päädytään liukenemis-rajaan, jota nimitetään nesteen kyllästyspisteeksi. Liukenevan aineen määrä on riippuvainen näiden kahden aineen rakenteesta ja lämpötilasta. Niinpä tutkijat ovat voineet laatia kahden saman lämpöisen aineen liukenevuus-taulukot. Kaasut, joiden tiheys on hyvin erilainen, sekoittuvat sen sijaan paljon hitaammin. Toisiinsa sekoittuneilla kaasuilla on ainoalaatuinen ominaisuus. Kukin niistä ei ainoastaan täytä koko ympäröivää astiaa, vaan myös kohdistaa astiaan itselleen tyypillisen paineen. Toisin sanoen kukin kaasuseoksen kaasu synnyttää paineen, joka on riippumaton kaikista muista kaasuista. Kaasuseoksen yksittäisen kaasun muodostamaa voimaa nimitetään osapaineeksi. Koko seoksen muodostama voima, jota nimitetään kokonaispaineeksi, on yksittäisten kaasujen osapaineiden summa. Esimerkiksi ilma koostuu enimmäkseen hapesta ja typestä. Mitättömät hiilidioksidi-, vesihöyry- ja jalokaasumäärät (yhteensä noin l %) voidaan tässä jättää huomiotta. Happea on noin 21 prosenttia ja typpeä noin 78 prosenttia ilmasta. Jos ilmaa suljettaisiin astiaan ja siitä poistettaisiin kaikki happi, ilman paine laskisi 1033 grammasta 809 grammaan neliösenttimetriä kohden. Jos ilmasta sen sijaan poistettaisiin typpi, paine laskisi 217 grammaan neliösenttimetriä kohden. Hapen osapaine on siis 217 g/cm 2, typen 809 g/cm 2 ja ilman 1033 g/cm 2, joka on merenpinnan tasolla vallitseva absoluuttinen ilmanpaine. Kaasu, aineen kolmas perusmuoto, sekoittuu aina jossain määrin toiseen aineeseen joutuessaan yhteyteen sen kanssa. Kaksi toistensa yhteyteen joutunutta kaasua käyttäytyvät kuin molemmat olisivat yksin, ja kumpikin leviää koko ympäröivään astiaan. Kaksi yhtä tiheää kaasua sekoittuu toisiinsa melkein hetkessä. Ilmakehän ylärajalle saakka ulottuvan ilmapatsaan paine on noin yksi kilo neliösenttimetriä kohden. Samansuuruisen paineen syntymiseen tarvitaan vain kymmenen metrin korkuinen vesipatsas.

4 paineeseen. Toisin sanoen mitä enemmän painetta astiassa olevaan kaasuun kohdistetaan, sitä pienempi on kaasun tilavuus, ja mitä vähemmän painetta kaasuun kohdistuu, sitä suurempi on sen tilavuus. Kun esimerkiksi heliumilla täytetty ilmapallo nousee ilmakehään, se laajenee ilmanpaineen pienetessä, kunnes se lopulta halkeaa. Toisen havaintoesimerkin tarjoavat ihmisen keuhkot. Sukeltaja vetää syvään henkeä ennen mereen sukeltamista. Hänen keuhkonsa puristuvat kokoon sitä mukaa, kuin hän menee alemmaksi ja hänen ruumiinsa sisällä olevaan ilmaan kohdistuva veden paine suurenee. Hänen rintakehänsä painuu kasaan ja hänen vatsansa menee kuopalle aivan kuin uloshengityksessä. Kun hän ui takaisin pintaan, hänen rintakehänsä ja vatsansa palautuvat normaalitilaan. Kiinteät aineet, nesteet ja kaasut koostuvat molekyyleistä, joiden välillä vallitsee keskinäinen vetovoima. Lämpötilan noustessa molekyylien liikenopeuskin nousee. Kun vettä lämmitetään astiassa kiehuvaksi, molekyylit pakenevat ja muuttuvat kaasumaiseksi vesihöyryksi. Jos astia suljettaisiin tiiviisti ja lämpötila kohoaisi riittävän korkeaksi, astia murtuisi räjähtäen. Kaasut laajenevat aina täyttäen koko säiliön. Jos säiliö on joustava, kuten ilmapallo tai keuhkot, kaasu laajentaa myös säiliötä. Kaasulla ei sinänsä ole tiettyä tilavuutta, joten paine, jonka kaasu kohdistaa säiliön seinämiin, on suhteessa kaasumolekyylien nopeuteen ja määrään. Tätä painetta nimitetään kineettiseksi paineeksi. Kun tämä muovinen laskuvarjo nousee pintaan päin, sen alle sulkeutuneen ilman tilavuus kasvaa, koska ympäröivä hydrostaattinen paine alenee. Paineen lait Paineen fysikaaliset lait muotoili ensimmäisenä Robert Boyle 1660-luvulla. Nämä lait koskevat kaikkia kaasuja. Muilla tutkijoilla, sukeltajilla ja vuorikiipeilijöillä saattoi olla käytännön tietoa näistä laeista jo ennen Boylea, mutta he eivät osanneet antaa niille tieteellisesti hyväksyttävää sanamuotoa. Painovoima vetää kaikkien maanpinnan aineiden kaikkia molekyylejä pystysuoraan maapallon keskustaa kohti. Maata ympäröivä ilmakehä ei ole suljettu minkäänlaiseen säiliöön, mutta se pysyy maapallon ympärillä painovoiman ansiosta. Kiinteän aineen paino on esineen kaikkiin molekyyleihin kohdistuvan painovoiman suuruus. Kun on kysymys nesteestä, painovoima määrää hydrostaattisen paineen, joka mitataan painekohdan yläpuolella olevan nestepatsaan painon avulla. Nesteen pinnassa hydrostaattinen paine on siis nolla. Kokoon puristumattomien nesteiden, kuten veden, tiheys pysyy lähes vakiona. Syvemmälle mentäessä veden paine kohoaa tasaisesti ja nopeasti. Boylen laki toteaa, että kaasun tilavuus tietyssä lämpötilassa on kääntäen verrannollinen kaasun

5 Me olemme niin tottuneita meitä ympäröivään ilmaan, ettemme aina edes huomaa sen tiheyttä ja painetta. Merenpinnan tasolla ilman paine on 1033 grammaa yhtä neliösenttimetriä kohden. Merenpinnan tasolta korkeammalle mentäessä meitä painava ilmapatsas lyhenee ja ilmakehän paine laskee. Noin 5000 metrin korkuisen vuoren huipulla vallitseva paine on vain puolet merenpinnassa vallitsevasta paineesta. Vastaavasti ilmakehän paine on normaalia suurempi niillä maa-alueilla, jotka sijaitsevat merenpintaa alempana. Vesi on 800 kertaa ilmaa tiheämpää. Niinpä veden paine suurenee hyvin nopeasti mentäessä merenpinnasta alaspäin. Jo noin kymmenen metrin syvyydessä veden paine on 1033 grammaa neliösenttimetriä kohden, ja koska yläpuolella olevan ilman paine on samansuuruinen, vesi ja ilma yhdessä kohdistavat kalaan, kallioon tai ihmiseen»kahden ilmakehän» paineen eli noin 2066 g/ cm 2. Laskeuduttaessa vielä kymmenen metriä syvemmälle paine suurenee taas yhden ilmakehän verran. Noin 20 metrin syvyydessä sukeltajaan kohdistuva paine on siis normaaliin ilmanpaineeseen verrattuna kolminkertainen. Ilma, joka vedenpinnassa täyttää ylösalaisin käännetyn sangon tai ihmisen keuhkot, puristuu kymmenen metrin syvyydessä puoleen alkuperäisestä tilavuudestaan. Tässä syvyydessä paine on kaksinkertainen pinnassa vallitsevaan paineeseen verrattuna. 20 metrin syvyydessä paine on kolminkertainen ja ilman tilavuus kolmannes alkuperäisestä. 30 metrin syvyydessä paine on nelinkertainen ja tilavuus laskenut neljännekseen. Keuhkot eivät näy piirroksessa oikeissa mittasuhteissa, koska ne ovat muodoltaan epäsäännölliset ja kolmiulotteiset.

6 Hän päätteli, että nesteeseen upotettua kappaletta kannattava voima on yhtä suuri kuin kappaleen syrjäyttämän vesimäärän paino. Jos nesteeseen upotetun kappaleen tiheys on pienempi kuin veden, kappale jää kellumaan. Jos tiheys on suurempi kuin veden, kappale uppoaa. Jos esimerkiksi sukeltajan vasara särkyy, sen pää uppoaa ja varsi nousee pintaan. Koska vesi on lähes kokoon puristumatonta, sen tiheys pysyy vakiona kaikissa syvyyksissä. Kelluvuutta aiheuttava noste ei ole riippuvainen kiinteiden esineiden tai kokoon puristamattomien kappaleiden upotussyvyydestä. Jos kysymyksessä on joustavassa säiliössä oleva kaasu, sen tilavuus pienenee paineen suuretessa. Kelluvuus heikkenee vastaavasti tilavuuden pienetessä. Joustava säkki saattaa olla tietyllä kohtaa tasapainossa ja jäädä kellumaan veden alle. Tämä johtuu siitä, että nesteen kelluvuus on tarkalleen riittävä kumotakseen painovoiman, joka vetää esinettä alaspäin. Tämä tasapaino on kuitenkin epävakaa. Jos esine nousee jonkin verran ylemmäksi, se pullistuu, noste kasvaa, ja esine työntyy vieläkin ylemmäksi. Tällöin tilavuus jonkin verran suurenee, ja ketjureaktio jatkuu, koska noste on käynyt suuremmaksi kuin esineen paino. Esine kohoaa laajetessaan yhä ylemmäksi, kunnes se päätyy pintaan ja jää sinne kellumaan. Kuten odottaa saattaa, seuraus on päinvastainen, mikäli tasapainossa oleva ilmapussi vajoaa jonkin verran alemmaksi. Se uppoaa yhä nopeammin tilavuuden ja samalla nosteen pienetessä, kunnes se saavuttaa pohjan. Ylhäältä suodattuvien auringonsäteiden valossa Frederic Dumas näyttää liitelevän vaivattomasti rosoisten kivien peittämän pohjan yläpuolella Veden voima Ihmisruumis on muodostunut kiinteistä aineista, nesteistä ja suuhun ja nenään johtavista ilmakanavista. Ihmisen mennessä syvemmälle veteen lihan ja luiden tiheys muuttuu vain vähän. Ilmatiehyet ja ontelot sen sijaan ovat joustavia. Ilman hengityslaitetta liikkuva sukeltaja kelluu vedenpinnassa, mutta metrin syvyydessä hän alkaa vajota, koska paine on alentanut hänen ruumiinsa kaasujen tilavuutta ja hänen kelluvuutensa on pienentynyt. Muinainen kreikkalainen matemaatikko, fyysikko ja keksijä Arkhimedes antoi sanamuodon hydrostaattisen paineen periaatteelle, joskaan hän ilmeisesti ei vielä tiennyt siitä kaikkea. Todennäköisesti Arkhimedes arveli vain selvittäneensä, miksi esineet kelluvat.

7 Tärkeimpiä tekijöitä ihmisruumiin kelluvuuden määrittelyssä on keuhkojen ilmamäärä. Täydellisen sisään hengityksen aikana keuhkojen ilmamäärä on noin 5700 kuutiosenttimetriä suurempi kuin täydellisen uloshengityksen aikana. Tämä merkitsee noin 5,5 kilon eroa kelluvuudessa. Suolattomassa vedessä samaan 68-kiloiseen mieheen kohdistuu 67 kilon noste, joten hän uppoaa jonkin verran. Suolavesi on kuitenkin suolatonta vettä tiheämpää. Niinpä valtameressä samaa miestä kannattelee 70 kilon noste, ja hän jää pintaan kellumaan. Nämä laskelmat perustuvat teoriaan ihanteellisesta virtaavasta aineesta. Teorian ja käytännön välillä on eroja. Esimerkiksi ilmassa ihmiseen kohdistuva noste on hyvin vähäinen. Jos mies painaa 68 kiloa, häneen kohdistuu merenpinnan tasolla 85 gramman noste ja 5000 metrin korkeudessa noste on puolet siitä. Kun sukeltajan hengityslaitteesta lähtevä ilma syrjäyttää veden ja lietteen, hänen pitelemänsä amforan kelluvuus suurenee ja ruukku kohoaa pintaan päin.

8 Luonnolliset rajat Tihennettyään ensin pitkän aikaa hengitystään puhtaalla hapella ihminen on kyennyt pidättelemään henkeään vedessä 15 minuuttia 13 sekuntia. Tämä saavutus lähentelee tavallisen delfiinin ennätystä. Ilman tällaista happituuletusta aikaansaatu ennätys on kuitenkin vain kuusi minuuttia. Taitavimmittakin apuvälineittä liikkuvat sukeltajat kykenevät pysyttelemään veden alla vain neljä minuuttia, tämänkin ajan ainoastaan lämpimässä vedessä. Toista ihmisruumiin luonnollista rajoitusta on kokeiltu useita kertoja, nimittäin syvyyttä, johon ihminen voi sukeltaa hengityslaitteitta ja saamatta pysyviä vaurioita. Enzo Maiorca tovereittensa keskellä sukellettuaan 80 metrin ennätyssyvyyteen ilman hengityslaitteen apua. Elokuun 18. päivänä 1973 Sisilian Syrakusasta kotoisin oleva sukeltaja Enzo Maiorca, 42-vuotias kahden lapsen isä, tihensi hengitystään kahdeksan minuutin ajan, tarttui 23 kilon painoon ja vaipui nopeasti veteen Portoveneren rannikolla. Hän ei käyttänyt räpylöitä, naamaria, suojalaseja eikä hengityslaitetta. Suojana kylmää vastaan hänellä oli vain neljän millimetrin paksuinen, vaahtokumista valmistettu märkäpuku. Maiorca pääsi 80 metrin syvyyteen, otti sieltä tarkistusliuskan, irrotti painon ja nousi nopeasti pintaan. Hänen ennätyssukelluksensa oli kestänyt vain 2 minuuttia 18 sekuntia. Hän oli rasittunut, mutta toipui pian.

9 Kuinka monet tuntemattomat sukeltajat ovat päässeet samaan syvyyteen? Joulukuussa 1913 italialainen risteilijä Regina Margherita menetti ankkurinsa Kreikan vesillä. Paikallinen sienen-pyytäjä Haggi Statti, 35-vuotias neljän lapsen isä, sukelsi useita kertoja 80 metrin syvyyteen ja sai ankkurin nostetuksi. Hän käytti upotus-apuna 13 kilon painoa. Statti väitti käyneensä aikaisemmin syvemmälläkin. Menettelyn yksityiskohdat saattavat jonkin verran vaihdella, mutta ennen hyvin syvälle ulottuvia sukelluksia kaikki sukeltajat tihentävät hengitystään. Tämä kohottaa veren ja lihasten happipitoisuutta ja alentaa hiilidioksidin määrää. Hengityksen tihentäminen auttaa kiistämättä sukeltajia pidättelemään hengitystään kauemmin veden alla. Samalla ihon verisuonet supistuvat, ääreisverenkierto salpautuu, ja ruumiin uloimmat kerrokset viilenevät ja muodostavat puskurivyöhykkeen. Tämä auttaa eläintä säilyttämään ruumiin sisäosien lämmön tasaisena. Maiorca lähestyy pintaa käytyään 80 metrin syvyydessä. Kun ihminen tai eläin sukeltaa, elimistö automaattisesti hidastaa sydämen toimintaa hapentarpeen vähentämiseksi. Merileguaani kykenee jopa pysäyttämään koko ruumiin verenkierron aivoverenkiertoa lukuun ottamatta. Aivosolut vaurioituvat herkimmin hapenpuutteesta. Kun veren hiilidioksidipitoisuus kohoaa tiettyyn määrään, ruumis antaa varoitusmerkin, joka itse asiassa sanoo:»vedä uudelleen henkeä.» Valitettavasti, kuten nykyään tiedämme, syväsukellusten aikana ilmenevä hapen korkea osapaine ehkäisee tätä refleksiä. Lisäksi keuhkojen happipitoisuus saattaa samasta syystä laskea pitkäaikaisten syväsukellusten aikana hyvin alhaiseksi. Tämä ei ole vaarallista, koska hapen osapaine on vielä kyllin korkea vastatakseen vedenpinnassa vallitsevaa keuhkojen painetta. Pintaan nousun aikana tämä paine kuitenkin äkkiä laskee (esimerkiksi 80 metrin syvyydestä noustaessa yhdeksännekseen normaalista) ja jää liian pieneksi elvyttääkseen verta. Tällöin sukeltaja saattaa menettää tajuntansa ennen pintaan pääsyä. Ihmisen tai minkä hyvänsä vaihto- tai tasalämpöisen eläimen sukeltaessa ruumiissa ilmenee automaattisesti vielä eräs kiinnostava reaktio. Hapenkulutuksen alentamiseksi verenkierto hidastaa sydämen lyöntinopeutta. Ihmissydämen lyöntinopeus laskee vain hieman, merinisäkkäiden jonkin verran enemmän. Merileguaanin sydämen lyöntinopeuden lasku on erittäin huomattava, sillä sukelluksen aikana eläimen koko verenkierto pysähtyy aivoverenkiertoa lukuun ottamatta.

10 Hengitys veden alla Saadakseen sukeltamisesta käytännön hyötyä ihmisen täytyi keksiä jokin keino pidentää oleskeluaikaansa veden alla. Hän ei voinut kalojen tavoin ottaa happea suoraan vedestä. Hänen kykynsä pidätellä hengitystään oli hyvin rajoittunut, eikä hän sukellustaidoltaan vetänyt läheskään vertoja nisäkässukulaisilleen delfiineille ja valaille. Jotkut hyönteiset ovat onnistuneet ratkaisemaan saman pulman muodostamalla pintaan ulottuvan hengitysputken tai vedenalaisen ilmasäiliön, joka täyttyy eläimen sujahtaessa lammikon pintaan. Likakärpäsen (Eristalis tenax) kahden ja puolen sentin pituisen siimahäntäisen toukan sisään vedettävä hengitysputki saattaa olla useita kertoja toukan itsensä pituinen. Sen avulla toukka voi imeä ilmaa jopa 15 senttimetrin syvyydessä. Kylpevät norsut kävelevät usein pohjassa, kunnes ne ovat kokonaan veden alla. Ne käyttävät kärsäänsä hengittämiseen.»hengitysputken» vaatimattoman Silkkimäinen verkko kehrätään veden alla ja on ilmeisesti aluksi täynnä vettä. Sitten hämähäkki ryhtyy kuljettamaan pesään ilmaa vedenpinnasta. Toistuvien sukellusten aikana vesihämähäkki pyydystää ilmaa ruumiinsa takaosassa sijaitseviin hoikkiin koukkujalkoihinsa. Se pitelee ilmakuplia paikallaan, kunnes asettuu suoraan verkon alle. Se hieroo jalkojaan yhteen, jolloin kupla irtoaa ja nousee verkon yläosaan. Kupla toisensa jälkeen syrjäyttää pienen vesimäärän. Hämähäkki jatkaa puuhaansa, kunnes pesä on aivan täynnä ilmaa. Silloin naarashämähäkki laskee sinne munansa. Koiras on kutonut verkkonsa naaraan verkon viereen, ja nyt sen on aika kaivaa pohjaan kuiva käytävä, joka helpottaa parittelua. Hämähäkkien hengityselimistö eroaa jonkin verran ihmisen hengityselimistöstä. Niinpä hämähäkit kykenevät säilyttämään tasapainon vedenalaisessa asumuksessaan, koska uloshengitetty hiilidioksidi liukenee veteen ja sen tilalle saadaan puhdasta happea. Ihmisen sukellusmahdollisuudet olivat vähäiset ennen pumpun keksimistä. pituuden vuoksi norsuille ei aiheudu suurtakaan haittaa veden paineesta. Myöhemmin näemme, miksi ihminen kykenee jäljittelemään norsua vain muutaman metrin syvyyteen saakka. Vesihämähäkin kupolimainen pesä on hyvinkin saattanut innoittaa ihmistä kehittämään sukelluskellon. Ennen pumpun keksimistä ihmisen mahdollisuudet hengittää veden alla olivat kuitenkin vähäiset. Heikkojen keuhkojemme apuna käytetyt pumput mahdollistivat kypäräsukelluksen. Tämän jälkeen sukellus-tekniikka alkoi kehittyä nopeasti. Joillakin hyönteisillä on uskomaton sukelluskyky. Ne ottavat ilma varaston mukaan ruumiinsa ulkopuolella, pyydystävät ilmakuplia jalkojensa ja ruumiinsa karvoihin ja vievät ne mukanaan veteen. Joskus ilma varasto käytetään heti, joskus se päästetään vedenalaiseen onkaloon ja jätetään sinne myöhempää tarvetta varten. Vesihämähäkki käyttää jälkimmäistä menetelmää. Kuvan sukeltaja tukehtuisi, ellei hänen hengitysputkensa olisi yhdistetty pumppuun. Ihmisen keuhkot kykenevät ottamaan ilmaa pinnasta vain aivan matalalla. Vesihämähäkki (Argyroneta) kutoo pinnan alle verkon ja kiinnittää kupolin muotoisen pesänsä matalien lampien pohjalla oleviin esineisiin.

11

12 Putkellahengittäjät Ontto ruoko tai putki on varmaankin ollut maailman varhaisimpia hengityslaitteita. Esihistorialliset metsästäjät saattoivat käyttää sitä vaaniessaan joen tai järven rannalla juovia eläimiä. Ajatus tällaisen apuneuvon käyttämisestä juolahti kenties kivikauden miehen mieleen, kun hän oli nähnyt norsujen seisovan upoksissa ja ojentavan kärsäänsä vedestä hengittääkseen. ilmaa veden yläpuolelta ja näin pysyä pitkään veden alla, luonto on varustanut norsutkin pidentyneellä sieraimella. Aina kun niiden täytyy ylittää vesiä, ne nostavat tämän elimen pinnan yläpuolelle ja hengittävät sen läpi.» Noin 400 vuotta myöhemmin elänyt roomalainen Plinius kertoo, että uimarit käyttivät hengitysputkia pitkillä vedenalaisilla tutkimusretkillä. Aristoteles, joka eli 4. vuosisadalla ekr., kertoi, että sukeltajat, joita hän oli nähnyt tai joista hän oli kuullut puhuttavan, olivat käyttäneet korkealle pinnan yläpuolelle ulottuvia onttoja putkia. Hyttystoukat elävät veden alla ottamalla pinnasta ilmaa putken kautta. Tätä menetelmää jäljiteltiin sukelluslaitteiden varhaisissa luonnoksissa, mutta käytännön tulokset olivat huonot. Aristoteles myös tunnusti ihmisen kiitollisuudenvelan paksunahkaisille kirjoittaessaan:»aivan kuten sukeltajilla on apunaan hengitysvälineitä, joilla he voivat ottaa

13 Keskiajalla julkaistu kirja, jonka tekijäksi arvellaan roomalaista Flavius Vegetius Renatusta ja jonka arvellaan olevan kirjoitetun noin vuonna 375 jkr., käsittelee sukelluslaitteiden käyttöä sodankäynnissä. Yksi tutkielman kuvista esittää veden alla olevaa ihmistä, joka ottaa ilmaa pinnasta ja jonka pää, kaula ja hartiat ovat tiiviin nahkapussin sisällä. Taipuisan putken pää pysyy vedenpinnalla lautan avulla, joka näyttää olevan jonkinlainen täyteen puhallettu rakko tai pussi. Kuvasta on olemassa muunnelma, jossa nahkakypärään on tehty silmäaukot. Todellisuudessa kumpikaan näistä laitteista ei olisi toimintakykyinen. Leonardo da Vinci, joka varmastikaan ei itse ollut sukeltaja, luonnosteli laitteen, jota käyttävä ihminen hengitti veden alla taipuisan putken läpi. Levyn muotoinen puinen lautta kannatteli putken päätä veden pinnalla. Joustava suukappale oli kiinnitetty sukeltajan niskaan ja avautui suussa pidettävään putkeen. Toisessa Leonardon luonnoksessa näkyy niskasta vedenpintaan ulottuva putki. Nähtävästi Leonardo pyrki tällä tavoin laajentamaan vedessä liikkuvan sukeltajan näkökenttää. Muut 1500-luvulta peräisin olevat luonnokset ovat Valion ja Lorinin laatimia. Valion sukelluslaite muistutti Leonardon luonnosta. Lorinin hengitysputki oli taipumaton ja halkaisijaltaan noin 30 senttimetriä. Kaikki nämä putket toimivat vain vajaan puolen metrin syvyydessä, koska sukeltajan keuhkot ja rintakehän lihakset joutuvat syvemmälle niin suureen paineeseen, että hän kykenee vetämään ilmaa keuhkoihinsa vain muutaman hengenvedon ajan. Ihminen voi hengittää kerran tai kahdesti putken läpi enintään kahden ja puolen metrin syvyydessä. Leonardo da Vinci laati useita vedenalaisten hengitys-putkien luonnoksia. Kuvissa A ja B näkyviä taipuisia putkia voitaisiin käyttää hyvin matalassa vedessä. Kuvassa C näkyvä monimutkaisempi laite niskaosineen ja suojalaseineen ei sen sijaan toimisi kuvan osoittamassa syvyydessä. Likakärpäsen (Eristelis tenax) toukalla on erikoinen vedenalainen hengityslaite, jota se tarvitsee asuessaan hapettomissa likavesissä. Toukalla on sisään vedettävä putki, jonka se voi ojentaa jopa 15 senttimetrin pituiseksi saadakseen ilmaa vedenpinnasta.

14 Ilmapussit Joko ottamalla oppia luonnosta muita sukeltavia olentoja tarkkaillen tai luottamalla omaan kekseliäisyyteensä ihminen alkoi jo hyvin varhain kehitellä menetelmiä oman vähäisen sukelluskykynsä avuksi. Käytännöllisimmältä ajatukselta tuntui viedä ilma mukana pinnalta. Mikäli assyrialaiseen korkokuvaan on uskomista, tätä ajatusta kokeiltiin jo noin vuonna 9000 ekr. On kuitenkin epävarmaa, käytettiinkö ilmapusseja todella sukeltamiseen vai pelkästään kellukkeina tai pelastusliiveinä. Ilma-pussin kelluvuuden vastapainoksi tarvittaisiin hyvin raskaita painoja, ennen kuin sukeltaja saadaan upoksiin. Kuva, jonka arvellaan olevan peräisin vuodelta 375 jkr., esittää miestä, joka hengittää veden alla jonkinlaisesta täyteen puhalletusta pussista. Kyseessä saattaa olla härän rakko tai jokin muu kokoon puristuva vesitiivis pussi. Alaston sukeltaja harppoo tässä kuvassa merenpohjaa pussi kädessään. Siinä näkyy myös pohjassa kasvava lehtevä puu, jonka yläoksat rikkovat vedenpinnan levollisesti uiskentelevien joutsenten vieressä. Tällaista pussia voitaisiin käyttää vain hyvin matalassa vedessä, jossa veden paine ei purista sitä kokoon yhtä paljon kuin ihmisen keuhkoja. Paineen fysikaalisten lakien keksimiseen oli kuitenkin pitkä taival pussimiehen ajoista. Koska sukelluslaitteiden suunnittelijat eivät itse useinkaan olleet sukeltajia, monet keksinnöt ja välineet olivat yhtä kummallisia kuin käyttökelvottomiakin. Vaikka paineen lakeja ei vielä tunnettu, yritykset ja erehdykset osoittivat, ettei kimmoisan pussin käyttö ollut paras keino viedä ilmaa pinnan alle. Jos ihminen hengitti pussin kautta jonkin aikaa, hän saattoi äkkiä saada hiilidioksidimyrkytyksen ja menettää tajuntansa. Vanhat uskomukset elävät kuitenkin sinnikkäästi. Vielä 1600-luvun lopulla Giovanni Alfonso Borelli suunnitteli nahkapussin, jota sukeltaja kuljettaisi selässään. Sukeltajan kelluvuutta säädeltäisiin männän avulla. Laite ei toiminut, mutta ehkäpä se innoitti myöhempiä keksintöjä, jotka lopulta johtivat paineilmalaitteen rakentamiseen. Toinen Borellin keksintö oli itsenäisesti toimiva kierrätyslaite, joka puhdisti uloshengitetyn ilman viileällä vedellä. Vuonna 1772 Sieur Freminet suunnitteli nahkaisen sukelluspuvun, joka muistutti Borellin sadan vuoden takaista luonnosta. Laitteessa, jota käytettiinkin heikoin tuloksin, oli kaksi kypärään kiinnitettyä putkea sekä jousimekanismi ja palkeet, joilla pumpattiin ilmaa säiliöstä. Joustavat säiliöt eivät antaneet ihmiselle mahdollisuutta hengittää veden alla, koska vielä ei ollut keksitty ilmanpuhdistuslaitetta eikä säiliöön saatu uutta happea. Nämä kaksi sukelluslaiteluonnosta julkaistiin Vegetiuksen De re militari -teoksen vuoden 1511 laitoksessa.

15

16

17 Nämä vaikeudet eivät estäneet keskiajan sukeltajia suunnittelemasta erilaisia sukelluskello-tyyppejä. Useimpia niistä käytettiin ilmavarastoina, jotta sukeltajan ei tarvinnut yhtenään uida pintaan ja taas takaisin luvun alussa Guglielmo de Lorena suunnitteli pienen sukelluslaitteen, joka laskettiin kellumaan emäaluksesta. Laite oli lieriömäinen ja varustettu olka-tuilla, joten sukeltaja saattoi tasapainottaa laitteen ja pitää samalla kätensä vapaina. Havainnointia varten laitteessa oli lasi-ikkuna. Lorenan laitetta käytettiinkin uponneiden alusten etsinnöissä Nemijärvellä Roomasta etelään. Vuonna 1616 Franz Kessler suunnitteli kelloperiaatteeseen pohjautuvan sukelluslaitteen, joka ulottui sukeltajan nilkkoihin. Kesslerin luonnos muistutti melkoisesti kirkonkelloa, olipa sen sisäpuolella sijaitseva painolastikin kellonkielen kaltainen. Edmund Halleyn sukelluskello (yllä) sai puhdasta ilmaa pinnasta lasketuissa pienissä tynnyreissä. Toinen muunnelma Halleyn sukelluskellosta (vasemmalla) on kolmijalan varassa sukeltajien nostaessa laivahylyn lastia. Kello ilmapyydyksenä Jäykkäseinäinen sukelluskello on hyvin vanha laite, jota on käytetty menestyksekkäästi etenkin matalassa vedessä. Sukelluskellon kelluvuus aiheuttaa ongelmia, koska tällainen kello pulpahtaa pintaan, ellei sitä kiinnitetä johonkin tai asenneta siihen raskasta painolastia. Ongelma voidaan ratkaista valmistamalla kello raskaasta metallista, mutta jos kelloa käytetään helpottamaan pohjassa työskentelyä, se on ripustettava johonkin, jotta sukeltajat pääsevät sieltä ulos. Luonnollisin ratkaisu on kiinnittää kello köydellä emäalukseen. Heikko näkyvyys on toinen este, mikäli kelloa ei valmisteta lasista. Suurin vaikeus on kuitenkin siinä, että syvemmälle mentäessä veden paine tiivistää kellon sisällä olevan ilman. Kymmenen metrin syvyydessä ilman tilavuus on laskenut puoleen alkuperäisestä. Sukeltajan hengitys pilaa ilman nopeasti, koska ilmaa ei saada mitenkään vaihdetuksi. Sukeltajan täytyy piankin nousta pintaan joko kellon kanssa tai sukeltamalla sen reunan alitse ja uimalla ylös. Samoihin aikoihin Francis Bacon kuvaili toista tuohon aikaan käytettyä sukelluslaitetta.»se oli ontto metallista valmistettu alus, joka laskettiin vedenpinnan tasoon ja vei meren pohjalle koko sisällään olevan liinavaraston.» Laite oli tuettu kolmijalalla. Sen kupu oli noin puolentoista metrin korkeudella pohjasta. Bacon selitti:»kun sukeltaja ei enää kyennyt pidättelemään hengitystään, hän saattoi työntää päänsä alukseen ja täytettyään keuhkonsa palasi taas työhön.» Alkeellisen kelloperiaatteen tehokkuus todistettiin käytännössä vuonna 1687, jolloin William Phips käytti sukelluskelloja runsaan kymmenen metrin syvyyteen uponneen espanjalaisen kaljuunan Nuestra Senora de la Concepcionin tarunomaisen aarteen pelastamiseen. Onnistuneimmat sukelluskellot rakensi vuonna 1690 Edmund Halley, tähtitieteilijä, joka keksi hänen mukaansa nimetyn pyrstötähden syklisen liikkeen. Raskaalla painolastilla varustetun puisen kellon sisällä oleva ilma vaihdettiin lähettämällä kelloon pinnasta uutta ilmaa pienissä tynnyreissä.

18 Sukelluspuvun synty Ihmisen varhaisten merenpaluuyritysten kestoa ja syvyyttä rajoitti suuresti hänen kyvyttömyytensä toimittaa sukeltajalle runsaasti ilmaa, joka olisi sallinut sukeltajan työskennellä turvallisesti ja tehokkaasti. Vuonna 1660 Robert Boyle määritteli paineen alaisia kaasuja koskevat fysikaaliset lait. Tämän seurauksena keksijä Denis Papin, höyrykoneen suunnittelun uranuurtaja, kehitti vuonna 1689 alkeellisen ilmapumpun, jonka avulla sukelluskelloon oli mahdollista saada jatkuvasti ilmaa. Pumpun avulla voitiin ilmaa työntää kelloon missä syvyydessä tahansa, eikä ilma enää noussut kellon sisällä syvyyden määräämälle tasolle. Jatkuva puhtaan ilman saanti pitkitti huomattavasti sukelluksen kestoa. Vuonna 1772 Sieur Freminet keksi nahkapuvusta ja kuparikypärästä koostuvan sukelluslaitteen. Sukeltaja sai ilmaa selässään kantamastaan säiliöstä, joka oli yhdistetty kypärään kahdella putkella. Tämä keksintö tuli mullistamaan koko sukellus-tekniikan. Noin sata vuotta myöhemmin John Smeaton rakensi sukelluskellon, joka oli Papinin ehdotuksen ensimmäinen käytännön toteutus. Kello ei uponnut kokonaan veteen, ja siihen pumpattiin ilmaa katon kautta. Uutinen levisi nopeasti, ja pian Ranskassa, Englannissa ja Saksassa syntyi oikea keksintöjen tulva. Näissä maissa tehtiin joukoittain valmiita laitteita ja epätäydellisten, mutta käyttökelpoisten laitteiden kokeiluja. Sieur Freminet väitti tehneensä onnistuneita sukelluksia Seinessä, K.H. Klingert Oderissa

19 ja William Forder Thamesissa. Heidän laitteensa erosivat suuresti toisistaan, mutta kaikissa oli jäykkä, tähystysaukoin varustettu ja nahkapukuun kiinnitetty kypärä. Niihin saatiin ilmaa palkeisiin liitetystä putkesta, josta ilma työntyi ilmakehässä vallitsevaa suuremmalla paineella. Toista putkea käytettiin pilaantuneen ilman poistamiseen. Vuonna 1809 Frederic de Dreiberg suunnitteli edellisiä kekseliäämmän laitteen, jossa käytettiin vedenalaisesta varastosta saatavaa paineilmaa. Sukeltajan piti kantaa selässään vesitiivistä säiliötä ja pitää päässään kruunumaista kapinetta. Kruunu oli yhdistetty ilmasäiliöön vivuilla, jotka vuorostaan liikuttivat säiliön palkeita, puristivat ilman kokoon ja työnsivät sen hengitysputken kautta sukeltajan suuhun. Tällainen kapistus ei vain valitettavasti toiminut. Vedenalainen taiteilija työskentelee rauhassa maalaustelineensä ääressä. Hänen pukunsa on nykyaikainen muunnelma Augustus Sieben 1800-luvulla valmistamasta alkuperäismallista. Sukeltaja saa puhdasta ilmaa pintaan ulottuvasta ilmasuuttimesta. Sieben ensimmäinen avoin sukelluskypärä. Bma pumpattiin kypärään pinnasta ja poistui nahkaisen jakun alaosasta sukeltajan vyötärön kohdalta. Kymmenen vuotta sen jälkeen kun Dreiberg julkisti Le Tritoniksi nimittämänsä keksinnön, Augustus Siebe esitteli avoimen sukelluspukunsa. Siihen kuului kova sukelluskypärä ja nahkainen jakku. Ilmaa pumpattiin kypärään, ja uloshengitetty kaasu ja ylimääräinen ilma poistuivat jakun alaosasta sukeltajan vyötärön kohdalta. Tämä hyvin yksinkertainen puku antoi sukeltajalle mahdollisuuden pitää päänsä eräänlaisessa yhdenmiehen sukelluskellossa. Laite oli kohtalaisen käytännöllinen ja kaikkia aikaisempia paljon turvallisempi. Sitä voitiin käyttää missä syvyydessä tahansa, kunhan ilmapumppu oli tarpeeksi tehokas. Pukua kokeiltiinkin monissa onnistuneissa nostotoimissa.

20 Sukelluskypärät lasisen sukelluskypärän käyttöä näkyvyyden parantamiseksi. Campbellin sukelluspuku oli vyötäröön saakka jäykkä ja siitä alaspäin kimmoisa. Poistoputken aukko sijaitsi vyötärön kohdalla. Runsas vuosisata sitten sukeltajan vakiovarustuksena oli sukelluskypärä, joka oikeastaan oli eräänlainen pienoissukelluskello. Kypärästä johti letku pinnassa olevaan ilmapumppuun. Raskaiden painojen takia sukeltaja oli melkein pystysuorassa asennossa ja joutui kävelemään kömpelösti pohjaa pitkin luvun alkupuoliskolla sukelluskypäriin ja -pukuihin alettiin tehdä runsaasti muutoksia ja parannuksia. Vuonna 1834 amerikkalainen L. Norcross valmisti sukelluspuvun, joka verhosi sukeltajan kokonaan. Kypärän yläosassa oli ylösalaisin käännetyn imuputken muotoinen ilmaläppä, joka poisti käytetyn ilman. Vuonna 1837 Augustus Siebe esitteli suljetun sukelluspukunsa, joka itse asiassa oli hänen aikaisemman avoimen sukelluspukunsa muunnelma. Kypärä ja ilmapumppu olivat periaatteessa samanlaiset kuin Sieben aikaisemmassa mallissa. Uuteen kypärään oli tosin asennettu poistoläppä, eikä sukeltajan tarvinnut enää kastua. Sieben suljetusta sukelluspuvusta tuli Seuraavana vuonna J.R. Campbell ehdotti Augustus Sieben suljetusta sukelluspuvusta, joka valmistui vuonna 1837, tuli kaikkien myöhempien sukelluspukujen perusmalli. Pumpulla toimitettiin sukeltajille ilmaa.

Kreikkalainen historioitsija Herodotos kertoo, että Niilin tulvien hävittämät peltojen rajat loivat maanmittareiden

Kreikkalainen historioitsija Herodotos kertoo, että Niilin tulvien hävittämät peltojen rajat loivat maanmittareiden MAB2: Geometrian lähtökohdat 2 Aluksi Aloitetaan lyhyellä katsauksella geometrian historiaan. Jatketaan sen jälkeen kuvailemalla geometrian atomeja, jotka ovat piste ja kulma. Johdetaan näistä lähtien

Lisätiedot

Juha Varto. Filosofian taito

Juha Varto. Filosofian taito filosofian taito Juha Varto Filosofian taito copyright Juha Varto 2005 (1992) 3 T ä m ä t e k s t i o n t a r k o i t e t t u l u e t t a v a k s i. T e k s t i ä e i v o i k ä y t t ä ä j o n k i n y

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

IHMINEN NÄKYVÄISENÄ JA NÄKYMÄTTÖMÄNÄ

IHMINEN NÄKYVÄISENÄ JA NÄKYMÄTTÖMÄNÄ TEOSOFINEN MAAILMANKATSOMUS IHMINEN NÄKYVÄISENÄ JA NÄKYMÄTTÖMÄNÄ [Man Visible And Invisible] [1902] Esimerkkejä eri ihmistyypeistä nähtynä harjaantuneen selvänäön avulla Kirjoittanut C. W. LEADBEATER Suomentanut

Lisätiedot

santeri niemelle Sateenkaarentekijät avaa heti! Sateenkaarentekijät - Osa 1 Osa 1 Sateenkaarentekijät Osa 1 Klaus Hagerup Klaus Hagerup

santeri niemelle Sateenkaarentekijät avaa heti! Sateenkaarentekijät - Osa 1 Osa 1 Sateenkaarentekijät Osa 1 Klaus Hagerup Klaus Hagerup Sateen- kaaren- tekijät Sateenkaarentekijät - Osa 1 Santeri on aivan tavallinen poika. Hänelle tapahtuu kuitenkin kummia. Hän tapaa aivan tavalliselta näyttävän tytön, Saran, joka lentää hyrrällä ja laskee

Lisätiedot

Ro s a et Cr u x. Ruusuristin Veljeskunta AMORCin Jäsenlehti. Nro 2, joulukuu 2006, 9 vuosikerta

Ro s a et Cr u x. Ruusuristin Veljeskunta AMORCin Jäsenlehti. Nro 2, joulukuu 2006, 9 vuosikerta Ro s a et Cr u x Nro 2, joulukuu 2006, 9 vuosikerta Filosofiaa - Mystiikkaa - Tiedettä - Kulttuuria Ruusuristin Veljeskunta AMORCin Jäsenlehti Leonardo da Vinci, mestarimystikko... 4 Ristin kehitys...

Lisätiedot

Sähkö ja vene. Ohjeita veneilijöille sähkölaitteista, akuista, korroosiosta, häiriöistä ja ukkossuojauksesta

Sähkö ja vene. Ohjeita veneilijöille sähkölaitteista, akuista, korroosiosta, häiriöistä ja ukkossuojauksesta Sähkö ja vene Ohjeita veneilijöille sähkölaitteista, akuista, korroosiosta, häiriöistä ja ukkossuojauksesta Sähköturvallisuuden Edistämiskeskuksen jäsenet: Elektroniikan Tukkukauppiaat ry Sähkösuunnittelijat

Lisätiedot

3 Pääkirjoitus, Lasse Lehtonen. 4 Iki- ihmekiuas, Pekka Tommila. 6 Tynnyrisaunan synty, Risto-Vuolle Apiala

3 Pääkirjoitus, Lasse Lehtonen. 4 Iki- ihmekiuas, Pekka Tommila. 6 Tynnyrisaunan synty, Risto-Vuolle Apiala 2/2009 l S I S Ä L L Y S 3 Pääkirjoitus, Lasse Lehtonen 4 Iki- ihmekiuas, Pekka Tommila 6 Tynnyrisaunan synty, Risto-Vuolle Apiala SaunaExpo: 8 Hyvä savusauna, Pentti Tuohimaa 14 Löylytasku, Seppo Leskinen

Lisätiedot

Mindfulness harjoituksia

Mindfulness harjoituksia 1 Mindfulness harjoituksia Laajalti tunnetussa zen tarinassa kaksi munkkia, opettaja ja oppilas, tulevat joen kahlauspaikalle. Hätääntynyt ylimysnainen on jo joen rannalla; joki on tulvinut niin, että

Lisätiedot

SARASTUS 2 SARASTUS 4/10. Pääkirjoitus. Jouluhysteria. Ammattikoululaiset. tyhjäntoimittajia. Vai onko? Suurennuslasissa: Hannu Rantala

SARASTUS 2 SARASTUS 4/10. Pääkirjoitus. Jouluhysteria. Ammattikoululaiset. tyhjäntoimittajia. Vai onko? Suurennuslasissa: Hannu Rantala 05 08 22 SARASTUS Töölön Yhteiskoulun lukion lehti PÄÄTOIMITTAJA Roope Luokkamäki AD Kaarle Patomäki YHTEYSTIEDOT JULKAISIJA Töölön Yhteiskoulun oppilaskunnan hallitus KUSTANTAJA Töölön yhteiskoulu TOIMITILAT

Lisätiedot

Muotin ja valukappaleiden valmistuksen opas

Muotin ja valukappaleiden valmistuksen opas 1 Muotin ja valukappaleiden valmistuksen opas Kun alkuperäisestä mallista valmistetaan joustava muotti, antaa se mahdollisuuden tehdä yhden tai useamman jäljennöksen alkuperäisestä mallista nopeasti. Jotkut

Lisätiedot

05-06. maalivahdin opas

05-06. maalivahdin opas 05-06 maalivahdin opas maalivahdin opas suunnitteli ja toteutti jouni koponen aineisto jadberg laura tomatis kuvat laura tomatis: [p. 14-22] jadberg kansi jouni koponen Tämä opas on vain yksi näkemys maalivahtipelaamiseen.

Lisätiedot

Komeetan pyrstö Kirkkonummen Komeetta ry:n jäsenlehti No 2/2011

Komeetan pyrstö Kirkkonummen Komeetta ry:n jäsenlehti No 2/2011 Komeetan pyrstö Kirkkonummen Komeetta ry:n jäsenlehti No 2/2011 Seurantajalusta kannattelemassa 200 / 800 mm peilikaukoputkea. Kuva liittyy Seppo Ritamäen jalusta-artikkeliin, joka alkaa sivulta 8. STELLA

Lisätiedot

Hukkuminen pelastuneiden

Hukkuminen pelastuneiden Hukkuminen pelastuneiden silmin Raportti läheltä piti -tilanteista 30.8.2012 Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ry. Koulutussuunnittelija Anneli Toivonen Sisällys 1 LUKIJALLE 2 2 VESITURVALLISUUS

Lisätiedot

pentagrammi sisällys suuri ihme, oi asklepius, on ihminen 9. vuosikerta nro 2-2008 kutsuttu suuruuteen antakaamme viiniköynnöksen kukkia

pentagrammi sisällys suuri ihme, oi asklepius, on ihminen 9. vuosikerta nro 2-2008 kutsuttu suuruuteen antakaamme viiniköynnöksen kukkia pentagrammi suuri ihme, oi asklepius, on ihminen Suuri ihme, oi Asklepius, on ihminen, ovat tunnetut Hermeksen sanat. 9. vuosikerta nro 2-2008 sisällys Mitä meidän olisi tehtävä, että nuoret ihmiset löytäisivät

Lisätiedot

Sähköä ja kännykkäsäteilyä paossa

Sähköä ja kännykkäsäteilyä paossa 1 Sähköä ja kännykkäsäteilyä paossa GUNILLA LADBERG 2 Sisällys Kääntäjän kommentti... 3 Pakolainen omassa maassaan... 5 Inger Koko elämäni muuttui kolmessa päivässä... 6 Mahdoton pako... 9 Klas Niin, se

Lisätiedot

Meksikon Rosenkreutsilainen

Meksikon Rosenkreutsilainen Meksikon Rosenkreutsilainen Okkultinen romaani A. Krumm-Heller Suom. K. A.-I. & J. E. P. Chapultepecin linna säteili tänä iltana kuin tuhansilla loistavilla kynttilöillä koristettu joulukuusi. Se oli kuin

Lisätiedot

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset 7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset JOONA LUOSTARINEN & TIMO HYVÄRI Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO...2 7 turmiollista ajatteluvirhettä...8 #1

Lisätiedot

The Holy See. menossa? Miksi on olemassa pahaa? Mitä tulee tämän elämän jälkeen? Nämä kysymykset

The Holy See. menossa? Miksi on olemassa pahaa? Mitä tulee tämän elämän jälkeen? Nämä kysymykset The Holy See Ioannes Paulus PP. II Fides et ratio Usko ja järki 1998.09.14 Kunnioitettavat veljet piispanvirassa, lähetän teille tervehdykseni ja apostolisen siunauksen! Usko ja järki (fides et ratio)

Lisätiedot

Tutkimuksia peruskoulun 1. - 6. luokille

Tutkimuksia peruskoulun 1. - 6. luokille MAOL ry Tutkimuksia peruskoulun 1. - 6. luokille 1. Esipuhe 2. Välineistöä luokille 1-6 2.1 Opetustila 2.2 Yleistä 2.3 Välineistöä 2.4 Kodin kemikaaleja ja tarvikkeita 2.5 Aihealueittain ryhmiteltyjä tarpeellisia

Lisätiedot

ROSA ET CRUX Nro 1, toukokuu 2007, 10 vuosikerta

ROSA ET CRUX Nro 1, toukokuu 2007, 10 vuosikerta ROSA ET CRUX Nro 1, toukokuu 2007, 10 vuosikerta FILOSOFIAA - MYSTIIKKAA - TIEDETTÄ - KULTTUURIA Ruusuristin Veljeskunta AMORCin Jäsenlehti Anteeksianto... 4 Arkkityypit ja kollektiivinen piilotajunta...

Lisätiedot

Yhteistyö on voimaa! Yhteistyö on voimaa. Sisällys. Sivu 1/30 Virikemateriaalia lastenkirjaan Yhteistyö on voimaa!

Yhteistyö on voimaa! Yhteistyö on voimaa. Sisällys. Sivu 1/30 Virikemateriaalia lastenkirjaan Yhteistyö on voimaa! Sivu 1/30 Virikemateriaalia lastenkirjaan Yhteistyö on voimaa! Yhteistyö on voimaa! Sisällys 2 Esipuhe 3 Kirja minusta! 9 Hengittäminen vahvistaa! 11 Näytä minulle, miten sinä voit! 13 Roolileikkiä eläinhahmoilla

Lisätiedot

metsä on täynnä elämää KERTOMUS SUURIMMASTA LUONNONVARASTAMME

metsä on täynnä elämää KERTOMUS SUURIMMASTA LUONNONVARASTAMME metsä on täynnä elämää KERTOMUS SUURIMMASTA LUONNONVARASTAMME 1 METSÄ ON TÄYNNÄ ELÄMÄÄ Tämän kirjan ruotsinkielinen alkuperäisteos on Skogen är full av liv, jonka ensimmäinen painos julkaistiin 2004. Kirjaa

Lisätiedot

URS Harmaa antologia

URS Harmaa antologia URS Harmaa antologia Tekstien ja kuvien copyright on tekijöillä. Kansikuva: Slobodan Mračina (Twister025) Dreamstime.com Toimitus & taitto: Tuomas Saloranta Kustannus Hauenleuka 2011 http://hauenleuka.nettisivu.org/

Lisätiedot

Nro 2, helmikuu 2000, 3 vuosikerta. Ruusuristin Veljeskunta AMORCin Jäsenlehti ...

Nro 2, helmikuu 2000, 3 vuosikerta. Ruusuristin Veljeskunta AMORCin Jäsenlehti ... ROSA ET CRUX Nro 2, helmikuu 2000, 3 vuosikerta FILOSOFIAA - TIEDETTÄ - KULTTURIA Ruusuristin Veljeskunta AMORCin Jäsenlehti... Toimituksesta... 3 Imperaattori Christian Bernardin haastattelu... 5 Ympyrä...

Lisätiedot

Pikareseptejä luokanopettajille raamatunkerrontaan

Pikareseptejä luokanopettajille raamatunkerrontaan Pikareseptejä luokanopettajille raamatunkerrontaan Uskonnonpedagoginen instituutti 2005 Vanha Testamentti: Luominen 1.Moos. 1-2:4... 3 Syntiinlankeemus 1. Moos.3:1-2:4... 5 Kain ja Abel 1. Moos. 4: 1-16...

Lisätiedot

Pakasta oikein, viesti. säilytä vitamiinit. Talvella syömme mustikkaa! l Omakustannusperiaate pitää vuokrat kurissa

Pakasta oikein, viesti. säilytä vitamiinit. Talvella syömme mustikkaa! l Omakustannusperiaate pitää vuokrat kurissa Asukas Numero 3 syyskuu 2014 viesti l Omakustannusperiaate pitää vuokrat kurissa l Hevostilantien aitaremontti loi yhteishenkeä l Eroon turhasta tavarasta l Metsä virkistää mielen Talvella syömme mustikkaa!

Lisätiedot

ERILAISIA OPETTAJIA ERILAISIA METODEJA. Tutkielma Michael Wolfin, Panu Pärssisen ja Duncan McTierin kontrabassokirjoista

ERILAISIA OPETTAJIA ERILAISIA METODEJA. Tutkielma Michael Wolfin, Panu Pärssisen ja Duncan McTierin kontrabassokirjoista 5 ERILAISIA OPETTAJIA ERILAISIA METODEJA Tutkielma Michael Wolfin, Panu Pärssisen ja Duncan McTierin kontrabassokirjoista Seminaarityö Syksy 2010 Instrumenttiopettajan pedagogiset opinnot Tampereen yliopisto

Lisätiedot

J^L^^^ tm*< Jls. ti^*^i^x-^ls4 t^usfai* ^ im*sw. y***--

J^L^^^ tm*< Jls. ti^*^i^x-^ls4 t^usfai* ^ im*sw. y***-- fr J^L^^^ tm*< Jls ti^*^i^x-^ls4 t^usfai* ^ im*sw y***-- H Presented to the LIBRARYo/f/ie UNIVERSITY OF TORONTO by Laurentian University Library VUONNA 2000 KATSAUS VUOTEEN 1887. KIRJOITTANUT EDVARD BELLAMY

Lisätiedot

OLE OMA ITSESI Sri Ramana Maharshin Opetukset Editoinut: David Godman ARKANA PENGUIN BOOKS

OLE OMA ITSESI Sri Ramana Maharshin Opetukset Editoinut: David Godman ARKANA PENGUIN BOOKS 1 OLE OMA ITSESI Sri Ramana Maharshin Opetukset Editoinut: David Godman ARKANA PENGUIN BOOKS 2 Koska Arthur Osbornen kokoamaa kirjaa Ramana Maharshin opetuksia eikä Helmer Sanden kokoamaa kirjaa Intian

Lisätiedot