Markkinointitutkimus VALO-CD

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Markkinointitutkimus VALO-CD"

Transkriptio

1 Markkinointitutkimus VALO-CD Tilaaja: Osuuskunta Sange / Otto Kekäläinen Tutkimuksen suorittajat: Lari Heikkilä, Heikki Kauppinen,

2 Sisällysluettelo Johdanto Tutkimuksen aloitus Tutkimuksen toteutus Tutkimustulokset Haastattelututkimus Taustatiedot VALO-CD:n tunnettavuus ja kiinnostavuus Internetkysely Taustatiedot VALO-CD:n tunnettavuus ja kiinnostavuus Johtopäätökset Arvio työn onnistumisesta...23 Liitteet...24

3 Johdanto Tämän markkinointitutkimuksen tavoitteena on selvittää, kuinka tunnettu ja kiinnostava tuote VALO-CD on satunnaisen tamperelaisen tietokoneen käyttäjän mielestä. Tutkimus on osa Tampereen teknillisen yliopiston kurssia TETA-5310, Markkinointitutkimus. VALO-CD on suomenkielisiä vapaan ja avoimen lähdekoodin Windows-ohjelmia sisältävä kokoelma-cd-levy, jonka levittämisestä vastaa Osuuskunta Sange, joka on toiminut myös tämän tutkimuksen toimeksiantajana. Tutkimus aloitettiin työn sisällön määrittävällä aloitustapaamisella ja takaraja tutkimuksen raportin palautukselle oli Tämä raportti aloitetaan esittelemällä tutkimusongelma ja käydään läpi lyhyesti työn aloituspalaverin sisältö. Tämän jälkeen esitetään tutkimuskysymys puurakenteen avulla purettuna. Tutkimustavaksi valittiin henkilökohtainen lomakehaastattelu ja lisäksi verkkolomake kohdennettuna tietokoneita harrastaville henkilöille. Raportissa sivutaan kenttätutkimuksen käytännön suorittamista, jonka jälkeen esitellään saadut tulokset ja johtopäätelmät.

4 1.Tutkimuksen aloitus Markkinointitutkimus käynnistyi aloituspalaverilla TTY:n tiloissa keskiviikkona Paikalla olivat tutkimusta suorittavat Lari Heikkilä ja Heikki Kauppinen, markkinointitutkimuskurssin edustaja Hanna-Riikka Kuokkala sekä asiakkaan, Osuuskunta Sangen, edustajana Otto Kekäläinen. Palaverin aikana määritettiin tutkimusongelma perimmäinen kysymys, johon tämä tutkimus pyrkii vastaamaan: Kuinka kiinnostava ja tunnettu VALO-CD on satunnaisen käyttäjäkunnan keskuudessa? Jatkopohdinnoissa rajattiin kysymystä vielä siten, että satunnainen käyttäjäkunta rajattiin tietokoneen käyttäjiin. Tavoitteena oli myös selvittää samalla yleisesti ihmisten tietämys ja kiinnostus avoimen lähdekoodin ohjelmia kohtaan. Satunnaiskäyttäjien lisäksi otettiin lisätavoitteeksi saada tietoa myös varsinaisilta tietokoneharrastajilta ja näin verrata tietokoneharrastajien ja satunnaiskäyttäjien mielipide- ja tietoisuuseroja. Tutkimustavaksi valittiin henkilökohtainen haastattelututkimus satunnaiselle käyttäkunnalla ja internetkysely tietokoneharrastajille. Näiden tietojen perusteella luotiin tutkimusongelmasta puukaavio, jossa tutkimusongelma pilkottiin pienempiin osiin (kuva 1, kuva 2).

5 Kuva 1. Puukaavion taustatietohaara Puukaaviota laadittaessa päätettiin, että pääkysymyksiä tunnettuvuudesta ja kiinnostavuudesta tarkastellaan sekä itse VALO-CD:n osalta, kuin avoimen lähdekoodin osalta yleensä. Tämä jako on näkyvissä puukaaviossa ja vastaavasti tämä helpotti haastattelulomakkeen rakenteen hahmottamista jo tutkimuksen alkuvaiheessa.

6 Kuva 2. Puukaavion varsinainen tutkimusosuus

7 Puukaavion jälkeen tehtiin tutkimussuunnitelma, jonka hyväksytettiin Otto Kekäläisellä. Tutkimussuunnitelma on tämän raportin liitteissä. Tutkimussuunnitelmassa asetettiin tutkimukselle tavoitteet, keinot tavoitteisiin pääsemiseksi sekä aikataulu ja alustava budjetti. Tämän jälkeen aloitettiin haastattelulomakkeen työstäminen. Lomakkeen tarkoituksena oli sisältää kaikki puukaviossa esitetyt asiat kysymyksiksi asetettuina. Lomakkeesta laadittiin useita versioita kysymysten kehittyessä järjestyssä tilannekatsaustapaamisessa työstettiin lomakkeen viimeinen versio yhdessä Hanna-Riikka Kuokkalan ja Otto Kekäläisen kanssa. Tapaamisessa määritettiin tavoitteeksi, että vastauksia saataisiin 80 kappaletta. Viimeisimmän version oikoluvun jälkeen suoritettiin kolme lomakkeen koetäyttöä. Koevastaajien palaute lomakkeesta oli positiivista, ja lomake oli riittävän nopea täytettävä (täyttäminen kesti keskimäärin 10 minuuttia). Tässä vaiheessa lomake todettiin valmiiksi, ja se annettiin eteenpäin tulostettavaksi. Tässä raportissa viitataan kyselylomakkeen taustatietokysymyksiin merkinnöillä TXX, ja vastaavasti kyselylomakkeen varsinaisiin kysymyksiin viitataan merkinnöillä KXX, joissa molemmissa X vastaa kyselylomakkeen mukaista kysymyksen numeroa

8 2.Tutkimuksen toteutus Satunnaisen tietokoneen käyttäjäkunnan haastattelut suoritettiin Citymarket Turtolan aulassa Tampereella Koko päivän kestäneiden kyselyhaastatteluiden tuloksena saatiin 62 vastausta. Tämän lisäksi saatiin selkeästi aliedustettuina olleista ikäryhmistä, eli työssäkäyvistä n. 30-vuotiaista miehistä, tuttavia hyödyntäen vielä 10 vastausta. Otokseksi saatiin siis 72 vastausta. Haastattelutilanteissa VALO-CD tuotteena sekä Tampereen teknillinen yliopisto olivat selkeästi esillä. Vastaajille annettiin palkkioksi vaivannäöstä valinnan mukaan joko VALO- CD:n logolla ja verkko-osoitteella varustettuun paperikuoreen kääritty Fazerin sinisen suklaalevy tai VALO-CD:n fyysinen CD-ROM-versio. Noin puolet vastaajista valitsi mieluummin VALO-CD:n kuin suklaalevyn. Tämä itsessään kertoi jo jonkinlaisesta kiinnostuksesta tuotetta kohtaan. Näkyvyyttä tuomassa oli lisäksi TTY:n roll-up. Näin ollen ihmiset ymmärsivät nopeasti, ettemme ole myymässä mitään, vaan tekemässä tutkimusta. Tämä madalsi haastattelijoiden kokemuksen mukaan joidenkin vastaajien osallistumiskynnystä. Lisäksi luotiin GoogleDocs-palveluun internetkysely, joka oli lähes identtinen haastattelulomakkeen kanssa. Kyselyn linkkiä jaettiin MuroBBS-internetfoorumin Ohjelmat, käyttöjärjestelmät ja ajurit -osioon tehdyssä viestiketjussa. Tätä kautta saatiin 36 tietokoneharrastajan vastausta.

9 3.Tutkimustulokset 3.1.Haastattelututkimus Taustatiedot Satunnaishaastattelun 72 vastaajan taustamuuttujat jakautuivat siten, että vastaajista n. 58% oli miehiä ja vastaajien keskimääräinen ikä oli n. 34 vuotta. Naisten ja miesten ikäjakauma oli hyvin samankaltainen. Sukupuolten välistä ikäjakaumaa on esitetty taulukossa 1 ja kuvaajana kuvassa 3. Taulukko 1. Vastaajien iät Kuva 3. Vastaajien ikäjakauma

10 Kuvassa 4 on esitetty sitä, kuinka moni vastaajista on opiskelija, työtön, tilapäisesti poissa työelämästä ja työelämässä. Vastaajia oli kaikista kategorioista, mutta työssä olevia sekä opiskelijoita oli selkeästi eniten. Työssä olevien ihmisten ammatit olivat laidasta laitaan, työntekijöitä sekä toimihenkilöitä, eikä niistä ollut osoitettavissa mitään selkeästi erottuvaa ammattiryhmää. Eläkeläinen Työelämässä Tilapäisesti poissa työelämästä Työtön Opiskelija Kuva 4. Vastajien sosiaalinen status % vastaajista Naisten ja miesten välillä ei ole merkittäviä eroja tietokoneen käyttökohteissa. Vastanneet miehet käyttävän tietokonetta hieman naisia enemmän multimediatarkoitukseen (musiikki, elokuvat, kuvankäsittely, pelaaminen). Molempien sukupuolten edustajien selkeä enemmistö (95%-65%) käyttää tietokonetta internetin hyötypalveluihin, sosiaalisten medioiden ja sähköpostin käyttöön. Muut vaihtoehdot jäivät, miesten multimediaharrastamista lukuunottamatta, alle 50 % vastaajista harrastuksiksi. Vastaajista kaikki yhtä henkilöä lukuun ottamatta omistavat oman tietokoneen. Näistä 73% omistavat pöytäkoneen ja 72% kannettavan tietokoneen. Näin ollen merkittävä osa siis omistaa kummatkin. Tietokoneen omistajista lähes 92% käytti koneissaan Windows

11 käyttöjärjestelmää. Linuxin ja MacOs:n suosio ylti kummankin osalta n. 13%:iin. Tietokoneet ja niihin liittyvät asiat eivät kuulu valtaosan harrastuksiin, mutta kuitenkin lähes neljännes lukee tietokonelehtiä ja viidennes käy tietokonefoorumeilla. Joka kymmenennes sanoo myös rakentelevansa tietokoneita VALO-CD:n tunnettavuus ja kiinnostavuus Peräti yli 60% vastaajista lataa pääasiassa ohjelmansa ilmaiseksi verkosta. Noin 22% puolestaan asentaa ne kiinteältä medialta. Avoimen lähdekoodin periaatteen tunteminen aiheutti jakaumaa vastaajien keskuudessa: 29% ei ollut kuullutkaan, 31% oli kullut termistä, muttei tiennyt mitä se pitää sisällään, 28% tuntee periaatteen suurin piirtein ja 11% tuntee periaatteen hyvin. Avoimen lähdekoodin ohjelmia oli tietääkseen käyttänyt 44% vastaajista. Puolet vastaajista eivät omien sanojensa mukaan osanneet nimetä yhtään avoimen lähdekoodin ohjelmaa. Muutaman ohjelman osasi nimetä 36% ja loput 14% useita. Lähes kukaan ei tuntenut VALO-CD:tä entuudestaan; vain kolme henkilöä oli kuullut siitä tuttaviltaan. Kuva 5. Avoimen lähdekoodin tuntemus vs. ohjelmien hankintatapa

12 Kuvassa 5 on ristiintaulukoitu avoimen lähdekoodin tunteminen (K2) yhessä ohjelmien hankintatavan (K1) kanssa. Kuvasta näkee selkeästi kuinka ohjelmien ilmaiseksi internetistä lataaminen on sitä yleisempää, mitä tunnetumpi avoimen lähdekoodin periaate on. Tämän lisäksi Ei mikään näistä tarkoitti pääasiassa sitä, että joku muu tulee asentamaan ohjelmat. Tämä on sitä yleisempää, mitä huonommin avoimen lähdekoodin periaate on tunnettu. Kuvassa 6 esitetään kysymysten K10 ja K11 graafinen jakauma. Kysymyksessä K10 kysyttiin tiettyjen ohjelmien tunnettavuutta (4=käytän edelleen, 1=en tunne) ja K11:ssa kysyttiin tyytyväisyyttä ohjelmiin asteikolla 1-4. Tyhjät ja EOS-vastaukset jätettiin huomioimatta. Näyttää siltä, että ohjelmien tunnettavuus korreloi melko hyvin käyttäjäien tyytyväisyyden kanssa. Tämähän on ihan luonnollista parhaat ohjelmat leviävät, kun taas heikommat jäävät pienen käyttäjäkunnan tuotteiksi. Mozilla Firefox ja VLC-mediasoitin ovat näistä ohjelmista niitä tunnetuimpia ja niillä on myös tyytyväisimmät käyttäjät. Kuva 6. Nimettyjen ohjelmien tunnettuvuus ja vastaajien tyytyväisyys VALO-CD:n pakkauksen ulkonäköä kommentoitiin monella eri tapaa. Muutamat adjektiivit toistuivat luonnehdinnoissa kuitenkin useita kertoja. Näistä ylivoimaisesti eniten käytety adjektiivit olivat selkeä (yli 19% vastaajista) ja ok/ihan hyvä (15% vastaajista). Merkittävä osa vastaajista oli myös sitä mieltä, että tuote on huomaamaton, mitäänsanomaton, ei herätä mitään tunteita tai pliisu. Näitä samansuuntaista asiaa tarkoittavia adjektiiveja käytti yhteensä 21% vastaajista. Muita useammin kuin kerran

13 esiintyneitä vastauksia oli perus (8%), tylsä (4%), yksinkertainen (4%), halvan näköinen (4%), raikas (4%) ja asiallinen (4%). Kuvassa 7 ilmennetään ihmisten preferoitua VALO-CD:n hankkimistapaa. Internetistä lataaminen on ylivoimaisesti suosituin vaihtoehto. Seuraava kuva (kuva 8) puolestaan kertoo ihmisten mielipiteen VALO-CD:lle soveltuvasta jakeluformaatista. Näiden kahden kuvan välillä vallitsee pieni ristiriita, sillä kuvan 7 mukaan vain harva hankkisi fyysisen tuotteen, mutta kuva 8 kertoo meille kuitenkin, että merkittävä osa vastaajista olisi sitä mieltä, että fyysinen tuote olisi paras jakeluformaatti. Kuva 7. Mieluisin jakeluformaattti henkilökohtaiseen hankinnan suhteen Kuva 8. Paras jakeluformaatti yleisesti

14 Kuvassa 9 on esitetty pylväsdiagrammein VALO-CD:n ohjelmien suosio. Pylvään pituus kuvaa halua kokeilla tai käyttää kyseistä ohjelmaa. Ohjelmien saama pistearvo kuvaa keskiarvoa. Mitä pidempi pylväs, sitä enemmän kyseinen ohjelma kiinnostaa. Mikäli pylväs saa tässä arvon 1, tarkoittaa se, että vastaajat keskimäärin eivät käyttäisi tai kokeilisi kyseistä ohjelmaa. Arvo 2 tarkoittaa epätodennäköistä ja arvo 3 mahdollista kokeiluhalua. Mikäli pylväs lähentelee arvoa 4, tarkoittaa se sitä, että vastaajista lähes jokainen olisi valmis kokeilemaan tai käyttämään ohjelmaa. EOS- ja tyhjät vastaukset on jätetty huomioimatta. Kuva 9. Kaikkien VALO-CD:n ohjelmien kiinnostavuus

15 Kysymyksessä K17 esitettiin erilaisia väittämiä, joiden kanssa vastaajat olivat joko täysin eri mieltä, jokseenkin eri mieltä, jokseenkin samaa mieltä tai täysin samaa mieltä. Selkeästi eniten hyväksyntää koki väittämä On tärkeää, että avoimen lähdekoodin ohjelmat edistävät kilpailua. Ihmiset olivat lähes poikkeuksetta joko täysin tai jokseenkin samaa mieltä. Toiseksi eniten samanmielisyyttä herätti väite Ohjelmien linsenssimaksuttomuus on tärkeää ja kolmanneksi eniten väite Ohjelmat ovat pääsääntöisesti laadukkaita. Selkeästi eniten eri mieltä oltiin väitteen Ohjelmat ovat usein ulkoasultaan erinomaisia kanssa. VALO-CD:n parhaista puolista ylitse muiden nousivat edullisuus ja ohjelmien asentamisen helppous kumpikin vastausvaihtoehto päätyi yli puoleen vastauspapereista. Myös ohjelmien laatua ja määrää pidettiin tärkeinä (kumpikin n. 38%:ssa vastauspapereista). Mukana tulevia tietoturvaoppaita (17%) ja ohjelmien avointa lähdekoodia (24%) ei osattu arvostaa muiden ominaisuuksien tasolle. Kuva 10. Avoimen lähdekoodin tuntemus vs. koettuihin hyötyihin ja parhaisiin puoliin

16 Kuvassa 10 on ristiintaulukoitu avoimen lähdekoodin periaatteen tunnettavuus (K2) yhdessä VALO-CD:n parhaina pidettyjen puolien kanssa. Havaitaan, että ne ihmiset, jotka eivät ole kuulletkaan avoimesta lähdekoodista, eivät sitä luonnollisesti pidä tärkeänäkään VALO-CD:n kannalta. Toisaalta nämä ihmiset puolestaan pitävät mukana tulevia tietoturvaoppaita ja hyviä suomenkielisiä käännöksiä huomattavasti tärkeämpinä ominaisuuksina kuin muut vastaajat. Vastaajat, jotka tuntevat avoimen lähdekoodin periaatteen suurinpiirtein tai hyvin, arvostavat muita enemmän sitä, että VALO-CD:n sisältää nimenomaan avoimen lähdekoodin ohjelmia. VALO-CD:n edullisuus ja ohjelmien asentamisen helppous saavat kaikissa ihmisryhmissä (riippumatta avoimen lähdekoodin periaatteen tuntemisesta) runsaasti kannatusta. Vastaajat olisivat valmiita maksamaan fyysisestä VALO-CD:stä keskimäärin n. 20. Hinnan moodina oli 5. Selkeitä korrelaatioita eri vastaajaryhmien ja maksuhalukkuuden välillä ei ole. Ainoa selkeä ero voidaan vetää miesten ja naisten välille naiset ovat valmiita maksamaan keskimäärin 25,00 euroa VALO-CD:stä, kun taas miehet olivat valmiita maksamaan hieman reilut 17 euroa Internetkysely Taustatiedot Internetkyselyyn otti osaa 36 henkilöä, joista kaikki oli miehiä. Vastaajien keski-ikä oli 28,4 vuotta eli lähes identtinen haastattelukyselyn kanssa. Yli puolet vastaajista oli opiskelijoita ja 39% työelämässä. Ammatteina työelämässä olevilla oli lähinnä erilaisia it-alan ammatteja. Vastaajista peräti 75% käyttää tietokonetta yli 20 tuntia viikossa. Jokainen omistaa pöytäkoneen, 83% omistaa kannettavan tietokoneen ja kolmasosa kämmentietokoneen. Jokunen tabletin omistajakin joukosta löytyi. Ehkä hivenen yllättäen joukossa oli vain yksi MacOS:n käyttäjä. Sen sijaan kaikilta löytyy Windows käyttöjärjestelmä ja peräti 69% käyttää myös Linuxia. Tietokoneisiin liittyvä toiminta kuuluu vahvasti vastaajien harrastuksiin. Yhteenvetona siis internetkyselyyn osallistuneiden taustatiedoista sanottakoon, että tämä ryhmä koostuu keskimäärin nuorehkoista miehistä, joille tietokoneet ovat harrastus ja osalle myös ammatti VALO-CD:n tunnettavuus ja kiinnostavuus Tämä ryhmä hankkii ohjelmansa lähes poikkeuksetta ilmaiseksi internetistä. Tämä antaa jo osviittaa sille, että fyysisiä tuotteita ei välttämättä arvosteta kovin korkealle. 58% tuntee avoimen lähdekoodin periaatteen hyvin ja loput suurinpiirtein. Yhtä vastaajaa lukuunottamatta kaikki tietää käyttävänsä avoimen lähdekoodin ohjelmia ja 81% osaa

17 nimetä useita (yli 5) avoimen lähdekoodin ohjelmia. Tässä otoksessa päästään käsiksi myös VALO-CD:tä koskeviin kysymyksiin, sillä peräti 42% vastaajista (15 henkilöä) tuntee tuottee. Näistä kuusi on käyttänyt tuotetta ja yhdeksän on kuullut siitä. Tietoisuus VALO- CD:stä on saavutettu selkeästi lähinnä internetfoorumeilta tai muualta internetistä. Kaikki VALO-CD:tä käyttäneet latasivat sen netistä. Näistä viisi oli melko tyytyväisiä tuotteeseen ja yksi erittäin tyytyväinen. Lähes jokainen kyselyyn vastaaja käyttää tai on käyttänyt OpenOfficea, VLC:tä ja kaikille tuttu ohjelma on Mozilla Firefox. Valtaosa on käyttänyt myös GIMP:iä ja Thunderbirdiä. Pidgin on hivenen tuntemattomampi, mutta lähes jokainen on vähintäänkin kuullut siitä. Kuvassa 11 nähdään vastaajien keskiarvoinen tyytyväisyys näihin ohjelmiin. Kuva 11. Internetkyselyn vastaajien tyytyväisyys nimettyihin ohjelmiin Pakkauksen ulkonäöstä ei nettikysely tarjonnut mitään uutta. Nettikyselyn laadinnassa oli käynyt virhe ja pakkauksen ulkonäkökysymyksestä tuli vahingossa pakollinen. Tässä tapauksessa kaikilla vastaajilla ei ollut kuitenkaan pakkausta saatavilla, joten tyhjiä tai muutoin hylättäviä vastauksia tuli tässä kohtaa paljon. Ne joilla pakkaus oli saatavilla kommentoivat ulkonäköä hyvin samansuuntaisesti kuin mitä ihmiset kommentoivat haastattelukyselyssäkin. Jakeluformaatin suhteen oltiin lähes yksimielisiä internet toimii parhaiten. Kuvassa 12on esitetty vastaajien keskiarvoistettu kiinnostus (käyttäisitkö tai kokeilisitko?) VALO-CD:ltä löytyviä ohjelmia kohtaan. En osaa sanoa -vastauksia ei ole otettu mukaan laskentaan.

18 Kuva 12. Internetkyselyn vastaajien kiinnostus kaikkia VALO-CD:n ohjelmia kohtaan Vastaajat katsoivat, että VALO-CD:ltä puuttui joitakin ohjelmia. Varsinkin joitakin pelejä ja MPC HC-ohjelmaa kaivattiin. Myös Songbird, XBMC, Clamwin, Putty, Ultravnc, Virtualbox, GCC, IDE-ohjelma ja MyPaint saivat kukin yhden äänen. Avoimen lähdekoodin ohjelmia koskevien väittämien vastaustuloksia esitetään kuvassa 13. Huomataan, että lisenssimaksuttomuus ja kilpailun edistäminen ovat ehdottamasti tärkeimpiä ominaisuuksia. Ohjelmien ulkonäköseikat kaipaavat selkeästi lisäpanostusta, sillä niihin ei olla tyytyväisiä.

19 Kuva 13. Internetkyselyyn vastanneiden suhtautuminen avoimen lähdekoodin ohjelmiin Kun murobbs:n foorumin käyttäjiltä kysyttiin sopivaa hintaa VALO-CD:lle, oli vastausten keskiarvo 6,34 eli selkeästi vähemmän kuin haastattelukyselyn keskiarvo. Ylivoimainen moodi oli 5 (9kpl/36). Tästä porukasta selkeästi haastattelututkimusta harvempi olisi valmis kokeilemaan tuotetta ilmaiseksi kuitenkin peräti 75%. Ne jotka eivät olisi tähän valmiita, perustelevat kantaansa sillä, että internetistä saa ladattua yksittäin juuri ne ohjelmat, jotka tarvitsee ja että näin käytössä ovat aina uusimmat versioat

20 4.Johtopäätökset Ensimmäinen ja kaikkein selkein johtopäätös on se, että satunnainen kuluttaja ei tunne VALO-CD:tä. Alan harrastajien keskuudessa se kuitenkin on tunnettu, kuten internetkysely osoittaa. Avoimen lähdekoodin periaate on ihmisille jossain määrin tuttu. Kuitenkin vielä 29% vastaajista oli sellaisia, jotka eivät siitä olleet kuulletkaan ja niistäkin, jotka olivat kuulleet, niin merkittävä osa ei tiennyt ollenkaan mitä se tarkoittaa. Näin ollen sekä avoimen lähdekoodin käsite että VALO-CD kaipaavat kumpikin vielä markkinointia ja tietoisuuden levittämistä. Suoraan kysyttynä, suosituin jakeluformaatti VALO-CD:lle on internetistä lataaminen. Tämä näkemys vain korostui internetkyselyssä. Haastattelukyselyssä fyysinen media sai jonkin verran kannatusta, kun kysyttiin parasta jakeluformaattia, mutta silti vastaajat itse pääsääntöisesti lataisivat tuotteen internetistä. Tässä siis uskotaan, että muut haluavat fyysisen tuotteen enemmän kuin vastaaja itse. Fyysiselle medialle on kuitenkin jonkin verran kysyntää ja täytyy ottaa huomioon, että VALO-CD:stä tietämättömät tuskin sitä internetistä osaavat etsiä, mutta kaupasta se saattaisi kuitenkin päätyä ostoskoriin. Huomataan myös, että mitä paremmin avoimen lähdekoodin periaate tunnetaan, sitä enemmän suositaan ohjelmien ilmaista lataamista internetistä. Näin ollen mikäli avoimen lähdekoodin periaate tulisi ihmisille tutummaksi, niin todennäköisesti paras jakeluformaatti entistä selvemmin tulisi olemaan internetistä ladattava maksuton paketti. VALO-CD:n pakkauksen ulkonäössä on parantamisen varaa. Pakkaus sai kiitosta sen selkeästä ja raikkaasta ulkonäöstä, mutta sitä pidettiin kuitenkin tylsänä ja ennen kaikkea mitäänsanomattomana sekä huomiota ja tunteita herättämättömänä. Tästä voidaan vetää johtopäätös, että pakkauksen design on oikeilla jäljillä, mutta se kaipaa vielä hiomista. Tämä on tosin relevanttia vain siinä tapauksessa, mikäli aiotaan pitäytyä fyysisessä tuotteessa. Mikäli fyysisessä tuotteessa pitäydytään ja paukkauksen ulkonäköä hiotaan, voidaan tutkimustuloksiin nojautuen tuotteella tehdä voittoa. Kaupassa myytävän fyysisen VALO-CD:n hintalapussa voisi aivan hyvin lukea 20. VALO-CD:n sisältämistä ohjelmista ei voida vetää paljoa johtopäätöksiä. Mozilla Firefox, VLC-mediasoitin ja OpenOffice olivat ihmisten mielestä niitä kiinnostavimpia ja suosituimpia. Myös GIMP ja 7-Zip nauttivat suurta suosiota. Sen sijaan RSSowl, HTTrack,

21 Scribus ja TuxPaint koettiin jokseenkin turhiksi. Kuitenkin moni piti VALO-CD:n sisältämien ohjelmien määrää tärkeänä asiana, joten ohjelmien karsiminen tuotteesta ei välttämättä ole hyvä vaihtoehto. Sen sijaan ohjelmien vaihtoa joihinkin muihin ohjelmiin on syytä harkita. Internetkysely antoi samansuuntaista dataa kuin haastattelututkimuskin. Erona oikeastaan se, että internetkyselyyn vastanneet eivät pitäneet mitään ohjeita ja oppaita ollenkaan niin tärkeinä kuin haastattelututkimukseen vastanneet. Yksittäisistä ohjelmista Vuze sai internet-kyselyssä huomattavasti vähemmän kannatusta. Kysymyksen 17 vastauksista voidaan päätellä, että avoimen lähdekoodin kilpailun edistäminen on ihmisistä tärkeä asia. Toisaalta ohjelmia ei koettu ulkoasultaan kovinkaan hyviksi. Mikäli ohjelmat muuttuisivat jatkossa ulkoasultaan paremman näköisiksi, olisi VALO-CD tuotteenakin varmasti houkuttelevampi. Jos tutkimusongelmaa, Kuinka kiinnostava ja tunnettu VALO-CD on satunnaiselle käyttäjäkunnan keskuudessa? tarkennetaan tehdyn puukavion mukaan, saadaan selkeät kysymykset: Kuinka kiinnostavia ovat VALO-CD konseptina, VALO-CD:n ohjelmat ja avoimen lähdekoodin tuomat edut sekä kuinka tunnettuja ovat VALO-CD tuotteena, VALO-CD:n suosituimmat ohjelmat ja avoimen lähdekoodin periaate? VALO-CD:n suosituimmilla ohjelmilla tarkoitetaan kysymyksessä K10 esitettyjä ohjelmia (OpenOffice, Gimp, Mozilla Firefox, Pidgin, Mozilla Thunderbird, VLC). Kuinka tunnettu: VALO- CD tuotteena? Kuinka tunnettu: VALO- CD:n suosituimmat ohjelmat? Kuinka tunnettu: Avoimen lähdekoodin periaate? Kuinka kiinnostava: VALO-CD konseptina? Kuinka kiinnostava: VALO-CD:n ohjelmat? Kuinka kiinnostava: Avoimen lähdekoodin tuomat edut? Haastattelukysely (otos 72) Internetkysely (otos 36) Ei tunnettu (4% oli kuullut Kohtalaisen tunnettu (42% tuotteesta) oli kuullut tuotteesta) Gimpin ja Pidginin Pidginin tunnettavuus tunnettavuus kohtalaisella, hyvällä, muiden ohjelmien Thunderbirdin ja VLC:n tunnettavuus erinomaisella tunnettavuus hyvällä sekä tasolla OpenOfficen ja Firefoxin tunnettavuus erinomaisella tasolla Periaatteen tuntemisessa oli Periaate tunnetaan hyvin suuria eroja Hyvin kiinnostava (87,5% olisi valmiita kokeilemaan ilmaiseksi) Vaihteleva kiinnostus ohjelmasta riippuen Kiinnostus suurta Kiinnostava (75% olisi valmiita kokeilemaan ilmaiseksi) Vaihteleva kiinnostus ohjelmasta riippuen Kiinnostus melko suurta

22 Taulukon viimeisen rivin ero haastattelututkimuksen ja internetkyselyn välillä selittyy sillä, että alan harrastajat suhtautuvat avoimen lähdekoodin ohjelmiin kriittisemmin kuin satunnaiskäyttäjä, jolla ei ole niin tarkkaa tietoa ohjelmien ominaisuuksista. Internetkyselyyn vastanneet pitävät avoimen lähdekoodin ohjelmien laadukkuutta, helppokäyttöisyyttä, ulkoasua, käyttötuen saatavuutta sekä lokalisointia selkeästi heikompina kuin mitä haastattelututkimukseen osallistuneet vastasivat. Yhteenvetona nähdään VALO-CD:n konseptin kehittämisessä kaksi eri kehityssuuntaa, joita voidaan toteuttaa myös rinnan. Ensimmäinen on tietoisuuden lisääminen niin VALO- CD:n kuin avoimen lähdekoodin periaatteen ja ohjelmien suhteen. Tämä johtaa tämän tutkimuksen perusteella siihen, että ihmiset hakeutuisivat lataamaan tuotteen entistä suuremmissa määrin internetistä ilmaiseksi. Toinen kehityspolku on kehittää VALO-CD:n fyysisen tuotteen pakkausta ja jakeluverkostoa, sillä on nähtävissä, että ihmiset olisivat keskimäärin valmiita maksamaan fyysisestä tuotteesta.

23 5. Arvio työn onnistumisesta Työssä saatiin mielestämme yksiselitteinen vastaus pääkysymyksiin kuinka tunnettu ja kiinnostava VALO-CD on. Tosin, saatujen tulosten perusteella on hankala arvioida oikeaa toimintatapaa jatkossa. Aikataulu ei noudattanut tutkimussuunnitelmassa esitettyä, vaan jo ensimmäisistä välitavoitteista alkaen oltiin myöhässä. Varsinaisia haastatteluja päästiin suorittamaan vasta Tässä osasyynä oli liika optimismi sopivan haastattelupaikan saamisen suhteen, sekä haastattelijoiden että sopivien haastattelukohteiden (kauppakeskukset) joulusta ja uudestavuodesta aiheutuneet kiireet. Myöskin ennakkoon asetettu tavoite vastausmääristä oli jossain määrin yläkanttiin. Kahden haastattelijan täysipäiväinen (10 tuntia) työpanos riitti vain 62:n vastauslomakkeen saamiseen. Lisäksi haastatteluja tehdessä tajuttiin, että päiväsaikaan kauppakeskusten asiakaskunta koostuu keskimäärin ei-työssäkäyvistä ihmisistä. Edellä mainituista syistä jouduttiin hankkimaan lisää vastauksia tuttavapiiristä, kohdistaen haastattelut työssäkäyviin henkilöihin. Internetkyselyn otoskokoon ja vastausten laatuun ollaan tyytyväisiä. Vastauksia oli selkeästi mietitty, ja yhtään lomaketta ei tarvinnut hylätä. Itse haastattelumenetelmään ja -tapahtumaan, huomioidenkin haastattelumenetelmän raskauden, ollaan myös tyytyväisiä. Sekä TTY että VALO-CD olivat hyvin edustettuina ja haastattelupiste herätti kiinnostusta tuotetta kohtaan.

24 Liitteet Liite 1: Yhteenveto aloituspalaverista Liite 2: Tutkimussuunnitelma Liite 3: Haastattelututkimuslomake

25 Case: VALO-CD Yhteenveto aloituspalaverista Paikalla olijat: Projektin yhteyshenkilö, toimeksiantaja: Otto Kekäläinen Työn ohjaaja: Hanna-Riikka Kuokkala Tutkimuksen suorittajat: Heikki Kauppinen ja Lari Heikkilä Aloitimme tapaamisen käymällä läpi kunkin osallistujan taustat ja tutustuimme tarkemmin VALO-CD:seen. Kävimme läpi VALO-CD:n ohjelmia ja vertasimme niitä markkinoilla oleviin kilpaileviin, lähes monopoliasemaan päässeisiin tuotteisiin. VALO-CD:n ohjelmien hyviksi puoliksi selvisi mm. joitakin kilpailevia tuotteita parempi lokalisointi, hinta, tiedostomuotojen yhteensopivuus ja joidenkin ohjelmien osalta yksinkertaisesti parempi toiminnallisuus. VALO-CD:n asiakaskuntaa ei olla tarkemmin selvitetty, mutta näppituntumana on, että VALO-CD:llä ei ole tiettyä asiakassegmenttiä, vaan potentiaalisia asiakkaita ovat kaikki suomalaiset ikään, sukupuoleen tai taustoihin katsomatta. Kävi ilmi, että tähän projektiin on olemassa monta eri lähestymistapaa. Vaihtoehtoisia lähestymistapoja oli konseptin kehittäminen, nykytilan analysointi tai miten tuotteen myytävyyttä voitaisiin kehittää ja miten myyminen käytännössä toteutettaisiin. Pidimme kuitenkin tärkeänä, että VALO-CD:n nykytila tulisi olla kunnolla selvillä ennen kuin voitaisiin miettiä myytävyyden kehittämistä, joten valitsimme markkinointitutkimuksemme pääkysymykseksi seuraavan: Kuinka kiinnostava ja tunnettu VALO-CD on satunnaisen käyttäjäkunnan keskuudessa? Sovimme, että mikäli tutkimuksessa kävisi ilmi, että VALO-CD:llä olisi selvää kaupallistamispotentiaalia, niin voisimme jatkotutkimuksena selvittää kuinka myyminen kannattaisi suorittaa. Ehdotuksena oli että pyrkisimme päästä paikallisen Citymarketin tai Prisman kanssa sopimukseen VALO-CD:n myymisestä tavaratalossa testimielessä. Tämä on kuitenkin siis vain mahdollinen jatkotoimenpide, mikäli alkuperäinen markkinointitutkimus tätä puoltaa. Markkinointitutkimuksen osalta ei ole sovittu salassapitovelvollisuutta.

26 TETA-5310, Markkinointitutkimus Lari Heikkilä, Heikki Kauppinen TUTKIMUSSUUNNITELMA OSUUSKUNTA SANGE, VALO-CD Tutkimustavoite Kuinka kiinnostava ja tunnettu VALO-CD on satunnaisen käyttäjäkunnan keskuudessa. Tutkimustavoitteena on siis selvittää ihmisten yleinen tietämys ja kiinnostuneisuus VALO- CD:stä ja avoimen lähdekoodin ohjelmista yleisestikin. Mielestämme olisi myös hyvä selvittää ATK-harrastajien kiinnostus VALO-CD:tä kohtaan. Näin ollen saisimme näiden kahden kokonaisuuden (satunnaisotanta vs. ATK-harrastaja) synnyttämiä tuloksia vertaamalla käsityksen siitä, että pitäisikö VALO-CD:n tunnettavuutta parantaa vai kenties tuotetta/konseptia itsessään. Tutkimusmenetelmä / tietojen hankintatapa Tiedot hankitaan kyselylomakkeella. Haastattelemme vastaajat henkilökohtaisesti ja täydennämme itse lomakkeen. Haastattelut suoritamme Tampereella Kalevan Prismassa tai vastaavassa päivittäistavarakaupassa. Tällöin vastaajia on saatavissa kaikista ikäryhmistä ja sosiaalisista ryhmistä. Suoritamme nettikyselyn PC-foorumeiden käyttäjille. Lomake on sama, kuin haastattelussa. Kysymykset muotoillaan ja informaatiota tuotteesta annetaan siten, että kysymyksiin on mahdollista vastata ilman haastattelijan apua. Lomake laaditaan Google Docsverkkopalveluun. Tällä hetkellä valittuja foorumeita ovat MuroBBS ja Tietokone-lehden keskustelupalsta. Foorumille laitetaan lyhyellä esittelyllä varustettu linkki kyselyyn Perusjoukko ja otoskoko Haastattelututkimuksen perusjoukoksi valitaan tietokonetta käyttävät, vuotiaat, pirkanmaalaiset henkilöt. Haastattelujen edetessä pyrimme kohdentamaan haastattelut niihin ikäryhmiin ja sukupuoleen, jotka ovat selkeästi aliedustettuina sillä hetkellä kerätyissä vastauksissa. Haastattelukyselyssä tavoitteena on yhteensä 200 hyväksyttyä vastauslomaketta (Aku Ankka vastaukset karsitaan).. Nettikyselystä meillä on tavoitteena saada noin 50 alan harrastajan vastausta. Aikataulu ja tehtäväjako Heikki ja Lari laativat kyselylomakkeen yhteistyössä Heikin vastatessa paperisen version muotoilusta Larin tehdessä kyselylomakkeesta nettiversion. Haastattelut suoritetaan yhdessä. Tulosten taulukointi tehdään puoliksi. Tulosten analysointi-vaiheessa voidaan

27 suorittaa jonkinlaista tehtävänjakoa, mutta pääasiassa analysointi tapahtuu yhdessä. Raportin kirjoitusurakka jaetaan molemmille, mutta sisällöstä päätetään yhdessä : ensimmäinen versio kyselylomakkeesta valmis (lähetetään tällöin työn ohjaajalle ja tämän jälkeen toimeksiantajan edustajalle) : toinen versio kyselylomakkeesta valmis : valmis kyselylomake (tähän mennessä kyselylomake on testattu ja todettu toimivaksi) : valmis nettikysely (tähän mennessä kysely on testattu ja todettu toimivaksi) : Nettikysely avataan : Haastettelujen suorittaminen : Nettikysely suljetaan : Kyselyiden taulukointi suoritettu : Saatujen vastausten laadun arviointi (karsitaan Aku Ankka vastaukset) ja välipalautus : Valmis loppuraportti Alustava budjetti Toimeksiantajalta haluaisimme VALO-CD infolappuja, joita voisimme jakaa kyselytilanteessa. Infolapuista tulisi käydä ilmi, mistä on kyse. Lappu ei saisi olla liian mainosmainen. Myös VALO-CD juliste tai julisteet olisivat tarpeen, sillä aiomme pystyttää ostoskeskukseen kyselypisteen (käytännössä pöytä ja tuoleja), joten pisteestä tulisi käydä ilmi, mihin se liittyy. Halutessaan toimeksiantaja voi toimittaa paikalle myös muuta oheismateriaalia kuten VALO-CD karkkeja tms. Edellä mainittujen kustannuksia emme osaa arvioida. Tarkoituksenamme olisi jakaa kaikille haastatteluun vastaajille jonkinlainen kiitos, jonka arvo on noin 2 euroa, esimerkiksi suklaalevy. Tarkemmassa mietinnässä on, onko juuri suklaalevy oikea kiitos juuri joulun jälkeen. Lisäksi tarvitsemme kyselylomakkeet tulostettuna, näiden kustannuksista vastaa teollisuustalouden laitos. Teollisuustalouden laitokselta tarvitsemme kyselypisteelle materiaalia, josta käy ilmi, että kyselyn suorittaa TTY:n opiskelijat. Tällaisista materiaaleista esimerkiksi TTY juliste olisi erittäin hyödyllinen kyselijöiden opiskelijastatuksen ilmentämiseksi. Haastattelujen alustava budjetti: 200 kpl vastauspalkkioita = 400,00 eur Yhteensä 400, 00 eur.

1(42) Terveyttä ja hyvinvointia mittaavien laitteiden ulkonäön ja muotoilun vaikutus ostopäätökseen

1(42) Terveyttä ja hyvinvointia mittaavien laitteiden ulkonäön ja muotoilun vaikutus ostopäätökseen 1(42) Terveyttä ja hyvinvointia mittaavien laitteiden ulkonäön ja muotoilun vaikutus ostopäätökseen Erika Tarvainen Liiketalouden koulutusohjelma Laurea Kerava 13.11.2014 2(42) Sisällys 1 Johdanto... 3

Lisätiedot

Bodyt, potkarit ja perhevapaat Äitiyspakkauskyselyn tuloksia

Bodyt, potkarit ja perhevapaat Äitiyspakkauskyselyn tuloksia Nettityöpapereita 22/2011 Piia Bogdanoff Ulla Hämäläinen Bodyt, potkarit ja perhevapaat Äitiyspakkauskyselyn tuloksia Kelan tutkimusosasto Kirjoittajat Piia Bogdanoff, suunnittelija Kelan tutkimusosasto

Lisätiedot

Tampereen teknillinen yliopisto. Yliopistopalvelut. Raportti 6 Tampere University of Technology. University Services. Report 6

Tampereen teknillinen yliopisto. Yliopistopalvelut. Raportti 6 Tampere University of Technology. University Services. Report 6 Tampereen teknillinen yliopisto. Yliopistopalvelut. Raportti 6 Tampere University of Technology. University Services. Report 6 Eila Pajarre, Piia Asunmaa & Heli Lukkari Ei kysyvä teekkari opintopolulta

Lisätiedot

Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat

Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat Anne Jokilammi Vuokko Loimaranta TIIVISTELMÄ TURUN YLIOPISTO Avoin yliopisto JOKILAMMI, ANNE JA LOIMARANTA, VUOKKO: Lääketieteen opiskelijoiden

Lisätiedot

1. TOIMEKSIANTAJA JA TUTKIJAT

1. TOIMEKSIANTAJA JA TUTKIJAT 1 Sisällys sivunumero 1. TOIMEKSIANTAJA JA TUTKIJAT 2 2. TUTKIMUKSEN TARKOITUS 2 3. PERUSJOUKON MÄÄRITYS 3 4. OTANTAMENETELMÄ, OTOS JA SEN EDUSTAVUUS 3 5. VASTAUSPROSENTTI, POISTUMA JA MAHDOLLINEN PAINOTUS

Lisätiedot

Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003

Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003 Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003 Marja Kurkela opiskelija Tampereen Yliopisto Aluetieteen ja ympäristöpolitiikan laitos Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 1.1 Tutkimuksen tausta...3 1.2 Tutkimuksen

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset Ari Koskela 2009 LUKIJALLE Kädessäsi on ote diplomityöstä, jossa selvitettiin

Lisätiedot

Matkailijoiden näkemyksiä kestävästä matkailusta maaseudulla

Matkailijoiden näkemyksiä kestävästä matkailusta maaseudulla Matkailijoiden näkemyksiä kestävästä matkailusta maaseudulla Tutkimusraportti Keski-Suomen, Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueilta Kaisa Merilahti Matkailijoiden näkemyksiä kestävästä matkailusta

Lisätiedot

CRM/ERP RAPORTTI TUTKIMUSRAPORTTI. Liiketalous / Kotka

CRM/ERP RAPORTTI TUTKIMUSRAPORTTI. Liiketalous / Kotka Liiketalous / Kotka TUTKIMUSRAPORTTI CRM/ERP RAPORTTI SELVITYS KYMENLAAKSOLAISTEN YRITYSTEN ASIAKASHALLINTA- JA TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMIEN TILANTEESTA Heidi Hölttä Leena Piispanen Kati Raikunen Laura

Lisätiedot

Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina. Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos

Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina. Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos Helsinki 2011 Sivu 1 / 60 Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden

Lisätiedot

Riina Helenius & Paula Oja:

Riina Helenius & Paula Oja: Riina Helenius & Paula Oja: AVERKON OPISKELIJAPALAUTE 2002 2003 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3 2 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT...3 3 VERKKO-OPISKELUN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET...6 4 TUTOROINTI JA SEN KEHITTÄMINEN...8

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara. Lapsiparkki -palvelukonsepti

Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara. Lapsiparkki -palvelukonsepti Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Lapsiparkki -palvelukonsepti Hyttinen, Junnila, Koponen Lehtinen, Lehto, Lyytikäinen Raportti Joulukuu, 2014 Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Suurpelto... 5 2.1 Suurpelto

Lisätiedot

E-laskun käyttöönotosta viestiminen nuorille. Miikael Gatenland Iina Kivilahti

E-laskun käyttöönotosta viestiminen nuorille. Miikael Gatenland Iina Kivilahti E-laskun käyttöönotosta viestiminen nuorille Miikael Gatenland Iina Kivilahti Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2012 Tiivistelmä Liiketalous Tekijä tai tekijät Miikael Gatenland, Iina Kivilahti

Lisätiedot

Kansi: Eeva Haartio Ulkoasun suunnittelu: Vesa Pesonen Taitto: Eeva Haartio. Helsingissä 22.9.2005

Kansi: Eeva Haartio Ulkoasun suunnittelu: Vesa Pesonen Taitto: Eeva Haartio. Helsingissä 22.9.2005 ERILAISET JA SAMANLAISET NUORISOBAROMETRI TERHI-ANNA WILSKA (TOIM.) OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA ESIPUHE Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 31 Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,

Lisätiedot

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net Kotisivujen abc Sisällysluettelo: Kotisivujen abc... s. 1 1. Perusteet... s. 2 2. Suunnittelu... s. 5 3. Koosto... s. 9 4. Julkaisu... s. 12 5. Ylläpito ja päivitys... s. 14 6. Markkinointi... s. 15 Kotisivut

Lisätiedot

DREAM HOSTELLIN INTERNET-SIVUJEN KÄYTTÄJÄ- KYSELY

DREAM HOSTELLIN INTERNET-SIVUJEN KÄYTTÄJÄ- KYSELY DREAM HOSTELLIN INTERNET-SIVUJEN KÄYTTÄJÄ- KYSELY Riina Leisku Sari Mäntylä Opinnäytetyö Toukokuu 2010 Matkailun koulutusohjelma Tampereen ammattikorkeakoulu 2 TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Ei vain tätä päivää varten OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä 3 2. Johdanto, tausta ja asetelma 4 3. Toteutus,

Lisätiedot

SANOMALEHTI KARJALAISEN PRINTTI- JA SÄHKÖISTEN MEDIOIDEN SEURAAMINEN POHJOISKARJALAISTEN OPISKELIJOIDEN KESKUUDESSA

SANOMALEHTI KARJALAISEN PRINTTI- JA SÄHKÖISTEN MEDIOIDEN SEURAAMINEN POHJOISKARJALAISTEN OPISKELIJOIDEN KESKUUDESSA POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Paula Immonen SANOMALEHTI KARJALAISEN PRINTTI- JA SÄHKÖISTEN MEDIOIDEN SEURAAMINEN POHJOISKARJALAISTEN OPISKELIJOIDEN KESKUUDESSA Opinnäytetyö

Lisätiedot

Oppimisympäristöt tutkimus

Oppimisympäristöt tutkimus Oppimisympäristöt tutkimus Etäopetus Suomessa Minna Nummenmaa Turun yliopisto Oppimistutkimuksen keskus 2 Tässä raportissa esitellään Oppimisympäristöt -koordinointihankkeiden (www.oppiminen.fi) valtakunnallisen

Lisätiedot

Siellä voi varmaan tehdä paljon muutakin, mut en vaan tiiä mitä - Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden kirjastojen ei-käyttäjäselvitys

Siellä voi varmaan tehdä paljon muutakin, mut en vaan tiiä mitä - Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden kirjastojen ei-käyttäjäselvitys Siellä voi varmaan tehdä paljon muutakin, mut en vaan tiiä mitä - Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden kirjastojen ei-käyttäjäselvitys Hanna Kaisti & Niina Kuisma 2013 Laatua ja tuottavuutta kirjastopalveluille

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA MARKKINOINTI

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA MARKKINOINTI VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA MARKKINOINTI Olli Kopakkala VERKKOKAUPAN INTERNET-MARKKINOINNIN TOIMEPITEIDEN KUSTANNUSTEHOKAS ALLOKOINTI KÄVIJÄSEURANNAN TUOTTAMIA TIETOJA HYÖDYNTÄEN Markkinoinnin

Lisätiedot

Miten ja mihin nuoret käyttävät pikavippejä ja muita kulutusluottoja?

Miten ja mihin nuoret käyttävät pikavippejä ja muita kulutusluottoja? Miten ja mihin nuoret käyttävät pikavippejä ja muita kulutusluottoja? KTM Rahoitetut tutkimukset 10/2006 Risto Kaartinen Jaana Lähteenmaa Miten ja mihin nuoret käyttävät pikavippejä ja muita kulutusluottoja?

Lisätiedot

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Heli Eichelberger 1200796 SVEITSIN YSTÄVÄT SUOMESSA -YHDISTYKSEN TOIMINNAN SEKÄ TIEDOTUKSEN KEHITTÄMINEN Opinnäytetyö Toukokuu 2014 OPINNÄYTETYÖ

Lisätiedot

Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma

Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma 1 Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma Pertti Kiuru, Jari Handelberg, Heikki Rannikko 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 1.1 Arvioinnin

Lisätiedot

Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta

Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta Suurpellossa Antila, Heidi Isoviita, Leeni Kinnunen, Hanna Laukkonen, Patrick Liukkonen, Jussi 2014 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Palvelumuotoilulla

Lisätiedot

Rakennusalan työterveyshuollon kattavuus, sisältö ja toteutuminen

Rakennusalan työterveyshuollon kattavuus, sisältö ja toteutuminen Rakennusalan työterveyshuollon kattavuus, sisältö ja toteutuminen Loppuraportti 31.12.2010 Työterveyslaitos Minna Savinainen, Panu Oksa, Merja Perkiö-Mäkelä, Marja Viluksela SISÄLTÖ 1 TAUSTA...3 2 TAVOITTEET...5

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Antikoagulaatiohoidon omahoidon ja sähköisen hoitopalautejärjestelmän kehittäminen terveysasemilla -hanke Ulkoinen arviointi Mari Luntamo Antikoagulaatiohoidon

Lisätiedot

SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS

SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS SPECIAN JULKAISU 1/2007 Specia Kannet: Public Design Oy Piirrokset: Miiku Lehtelä Taitto: Olli Luotonen Forssan kirjapaino 2007 ISBN 978-952-5738-00-1 ISSN 1797-1810 SPECIAN

Lisätiedot

SUOMI EUROOPASSA 2002. haastattelijoiden työohjeet

SUOMI EUROOPASSA 2002. haastattelijoiden työohjeet TILASTOKESKUS 4.9.2002 Haastattelu- ja tutkimuspalvelut 00022 TILASTOKESKUS SUOMI EUROOPASSA 2002 (ESS eli European Social Survey) haastattelijoiden työohjeet 1. Tutkimuksen taustaa ESS (European Social

Lisätiedot

Yritysten osaamis- ja työvoimantarve kartoitus osana mhealth booster hanketta

Yritysten osaamis- ja työvoimantarve kartoitus osana mhealth booster hanketta Yritysten osaamis- ja työvoimantarve kartoitus osana mhealth booster hanketta Erika Tarvainen Minna-Maria Mäkäräinen Liiketalouden koulutusohjelma 12.3.2014 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Tutkimusongelma ja

Lisätiedot