Markkinointitutkimus VALO-CD

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Markkinointitutkimus VALO-CD"

Transkriptio

1 Markkinointitutkimus VALO-CD Tilaaja: Osuuskunta Sange / Otto Kekäläinen Tutkimuksen suorittajat: Lari Heikkilä, Heikki Kauppinen,

2 Sisällysluettelo Johdanto Tutkimuksen aloitus Tutkimuksen toteutus Tutkimustulokset Haastattelututkimus Taustatiedot VALO-CD:n tunnettavuus ja kiinnostavuus Internetkysely Taustatiedot VALO-CD:n tunnettavuus ja kiinnostavuus Johtopäätökset Arvio työn onnistumisesta...23 Liitteet...24

3 Johdanto Tämän markkinointitutkimuksen tavoitteena on selvittää, kuinka tunnettu ja kiinnostava tuote VALO-CD on satunnaisen tamperelaisen tietokoneen käyttäjän mielestä. Tutkimus on osa Tampereen teknillisen yliopiston kurssia TETA-5310, Markkinointitutkimus. VALO-CD on suomenkielisiä vapaan ja avoimen lähdekoodin Windows-ohjelmia sisältävä kokoelma-cd-levy, jonka levittämisestä vastaa Osuuskunta Sange, joka on toiminut myös tämän tutkimuksen toimeksiantajana. Tutkimus aloitettiin työn sisällön määrittävällä aloitustapaamisella ja takaraja tutkimuksen raportin palautukselle oli Tämä raportti aloitetaan esittelemällä tutkimusongelma ja käydään läpi lyhyesti työn aloituspalaverin sisältö. Tämän jälkeen esitetään tutkimuskysymys puurakenteen avulla purettuna. Tutkimustavaksi valittiin henkilökohtainen lomakehaastattelu ja lisäksi verkkolomake kohdennettuna tietokoneita harrastaville henkilöille. Raportissa sivutaan kenttätutkimuksen käytännön suorittamista, jonka jälkeen esitellään saadut tulokset ja johtopäätelmät.

4 1.Tutkimuksen aloitus Markkinointitutkimus käynnistyi aloituspalaverilla TTY:n tiloissa keskiviikkona Paikalla olivat tutkimusta suorittavat Lari Heikkilä ja Heikki Kauppinen, markkinointitutkimuskurssin edustaja Hanna-Riikka Kuokkala sekä asiakkaan, Osuuskunta Sangen, edustajana Otto Kekäläinen. Palaverin aikana määritettiin tutkimusongelma perimmäinen kysymys, johon tämä tutkimus pyrkii vastaamaan: Kuinka kiinnostava ja tunnettu VALO-CD on satunnaisen käyttäjäkunnan keskuudessa? Jatkopohdinnoissa rajattiin kysymystä vielä siten, että satunnainen käyttäjäkunta rajattiin tietokoneen käyttäjiin. Tavoitteena oli myös selvittää samalla yleisesti ihmisten tietämys ja kiinnostus avoimen lähdekoodin ohjelmia kohtaan. Satunnaiskäyttäjien lisäksi otettiin lisätavoitteeksi saada tietoa myös varsinaisilta tietokoneharrastajilta ja näin verrata tietokoneharrastajien ja satunnaiskäyttäjien mielipide- ja tietoisuuseroja. Tutkimustavaksi valittiin henkilökohtainen haastattelututkimus satunnaiselle käyttäkunnalla ja internetkysely tietokoneharrastajille. Näiden tietojen perusteella luotiin tutkimusongelmasta puukaavio, jossa tutkimusongelma pilkottiin pienempiin osiin (kuva 1, kuva 2).

5 Kuva 1. Puukaavion taustatietohaara Puukaaviota laadittaessa päätettiin, että pääkysymyksiä tunnettuvuudesta ja kiinnostavuudesta tarkastellaan sekä itse VALO-CD:n osalta, kuin avoimen lähdekoodin osalta yleensä. Tämä jako on näkyvissä puukaaviossa ja vastaavasti tämä helpotti haastattelulomakkeen rakenteen hahmottamista jo tutkimuksen alkuvaiheessa.

6 Kuva 2. Puukaavion varsinainen tutkimusosuus

7 Puukaavion jälkeen tehtiin tutkimussuunnitelma, jonka hyväksytettiin Otto Kekäläisellä. Tutkimussuunnitelma on tämän raportin liitteissä. Tutkimussuunnitelmassa asetettiin tutkimukselle tavoitteet, keinot tavoitteisiin pääsemiseksi sekä aikataulu ja alustava budjetti. Tämän jälkeen aloitettiin haastattelulomakkeen työstäminen. Lomakkeen tarkoituksena oli sisältää kaikki puukaviossa esitetyt asiat kysymyksiksi asetettuina. Lomakkeesta laadittiin useita versioita kysymysten kehittyessä järjestyssä tilannekatsaustapaamisessa työstettiin lomakkeen viimeinen versio yhdessä Hanna-Riikka Kuokkalan ja Otto Kekäläisen kanssa. Tapaamisessa määritettiin tavoitteeksi, että vastauksia saataisiin 80 kappaletta. Viimeisimmän version oikoluvun jälkeen suoritettiin kolme lomakkeen koetäyttöä. Koevastaajien palaute lomakkeesta oli positiivista, ja lomake oli riittävän nopea täytettävä (täyttäminen kesti keskimäärin 10 minuuttia). Tässä vaiheessa lomake todettiin valmiiksi, ja se annettiin eteenpäin tulostettavaksi. Tässä raportissa viitataan kyselylomakkeen taustatietokysymyksiin merkinnöillä TXX, ja vastaavasti kyselylomakkeen varsinaisiin kysymyksiin viitataan merkinnöillä KXX, joissa molemmissa X vastaa kyselylomakkeen mukaista kysymyksen numeroa

8 2.Tutkimuksen toteutus Satunnaisen tietokoneen käyttäjäkunnan haastattelut suoritettiin Citymarket Turtolan aulassa Tampereella Koko päivän kestäneiden kyselyhaastatteluiden tuloksena saatiin 62 vastausta. Tämän lisäksi saatiin selkeästi aliedustettuina olleista ikäryhmistä, eli työssäkäyvistä n. 30-vuotiaista miehistä, tuttavia hyödyntäen vielä 10 vastausta. Otokseksi saatiin siis 72 vastausta. Haastattelutilanteissa VALO-CD tuotteena sekä Tampereen teknillinen yliopisto olivat selkeästi esillä. Vastaajille annettiin palkkioksi vaivannäöstä valinnan mukaan joko VALO- CD:n logolla ja verkko-osoitteella varustettuun paperikuoreen kääritty Fazerin sinisen suklaalevy tai VALO-CD:n fyysinen CD-ROM-versio. Noin puolet vastaajista valitsi mieluummin VALO-CD:n kuin suklaalevyn. Tämä itsessään kertoi jo jonkinlaisesta kiinnostuksesta tuotetta kohtaan. Näkyvyyttä tuomassa oli lisäksi TTY:n roll-up. Näin ollen ihmiset ymmärsivät nopeasti, ettemme ole myymässä mitään, vaan tekemässä tutkimusta. Tämä madalsi haastattelijoiden kokemuksen mukaan joidenkin vastaajien osallistumiskynnystä. Lisäksi luotiin GoogleDocs-palveluun internetkysely, joka oli lähes identtinen haastattelulomakkeen kanssa. Kyselyn linkkiä jaettiin MuroBBS-internetfoorumin Ohjelmat, käyttöjärjestelmät ja ajurit -osioon tehdyssä viestiketjussa. Tätä kautta saatiin 36 tietokoneharrastajan vastausta.

9 3.Tutkimustulokset 3.1.Haastattelututkimus Taustatiedot Satunnaishaastattelun 72 vastaajan taustamuuttujat jakautuivat siten, että vastaajista n. 58% oli miehiä ja vastaajien keskimääräinen ikä oli n. 34 vuotta. Naisten ja miesten ikäjakauma oli hyvin samankaltainen. Sukupuolten välistä ikäjakaumaa on esitetty taulukossa 1 ja kuvaajana kuvassa 3. Taulukko 1. Vastaajien iät Kuva 3. Vastaajien ikäjakauma

10 Kuvassa 4 on esitetty sitä, kuinka moni vastaajista on opiskelija, työtön, tilapäisesti poissa työelämästä ja työelämässä. Vastaajia oli kaikista kategorioista, mutta työssä olevia sekä opiskelijoita oli selkeästi eniten. Työssä olevien ihmisten ammatit olivat laidasta laitaan, työntekijöitä sekä toimihenkilöitä, eikä niistä ollut osoitettavissa mitään selkeästi erottuvaa ammattiryhmää. Eläkeläinen Työelämässä Tilapäisesti poissa työelämästä Työtön Opiskelija Kuva 4. Vastajien sosiaalinen status % vastaajista Naisten ja miesten välillä ei ole merkittäviä eroja tietokoneen käyttökohteissa. Vastanneet miehet käyttävän tietokonetta hieman naisia enemmän multimediatarkoitukseen (musiikki, elokuvat, kuvankäsittely, pelaaminen). Molempien sukupuolten edustajien selkeä enemmistö (95%-65%) käyttää tietokonetta internetin hyötypalveluihin, sosiaalisten medioiden ja sähköpostin käyttöön. Muut vaihtoehdot jäivät, miesten multimediaharrastamista lukuunottamatta, alle 50 % vastaajista harrastuksiksi. Vastaajista kaikki yhtä henkilöä lukuun ottamatta omistavat oman tietokoneen. Näistä 73% omistavat pöytäkoneen ja 72% kannettavan tietokoneen. Näin ollen merkittävä osa siis omistaa kummatkin. Tietokoneen omistajista lähes 92% käytti koneissaan Windows

11 käyttöjärjestelmää. Linuxin ja MacOs:n suosio ylti kummankin osalta n. 13%:iin. Tietokoneet ja niihin liittyvät asiat eivät kuulu valtaosan harrastuksiin, mutta kuitenkin lähes neljännes lukee tietokonelehtiä ja viidennes käy tietokonefoorumeilla. Joka kymmenennes sanoo myös rakentelevansa tietokoneita VALO-CD:n tunnettavuus ja kiinnostavuus Peräti yli 60% vastaajista lataa pääasiassa ohjelmansa ilmaiseksi verkosta. Noin 22% puolestaan asentaa ne kiinteältä medialta. Avoimen lähdekoodin periaatteen tunteminen aiheutti jakaumaa vastaajien keskuudessa: 29% ei ollut kuullutkaan, 31% oli kullut termistä, muttei tiennyt mitä se pitää sisällään, 28% tuntee periaatteen suurin piirtein ja 11% tuntee periaatteen hyvin. Avoimen lähdekoodin ohjelmia oli tietääkseen käyttänyt 44% vastaajista. Puolet vastaajista eivät omien sanojensa mukaan osanneet nimetä yhtään avoimen lähdekoodin ohjelmaa. Muutaman ohjelman osasi nimetä 36% ja loput 14% useita. Lähes kukaan ei tuntenut VALO-CD:tä entuudestaan; vain kolme henkilöä oli kuullut siitä tuttaviltaan. Kuva 5. Avoimen lähdekoodin tuntemus vs. ohjelmien hankintatapa

12 Kuvassa 5 on ristiintaulukoitu avoimen lähdekoodin tunteminen (K2) yhessä ohjelmien hankintatavan (K1) kanssa. Kuvasta näkee selkeästi kuinka ohjelmien ilmaiseksi internetistä lataaminen on sitä yleisempää, mitä tunnetumpi avoimen lähdekoodin periaate on. Tämän lisäksi Ei mikään näistä tarkoitti pääasiassa sitä, että joku muu tulee asentamaan ohjelmat. Tämä on sitä yleisempää, mitä huonommin avoimen lähdekoodin periaate on tunnettu. Kuvassa 6 esitetään kysymysten K10 ja K11 graafinen jakauma. Kysymyksessä K10 kysyttiin tiettyjen ohjelmien tunnettavuutta (4=käytän edelleen, 1=en tunne) ja K11:ssa kysyttiin tyytyväisyyttä ohjelmiin asteikolla 1-4. Tyhjät ja EOS-vastaukset jätettiin huomioimatta. Näyttää siltä, että ohjelmien tunnettavuus korreloi melko hyvin käyttäjäien tyytyväisyyden kanssa. Tämähän on ihan luonnollista parhaat ohjelmat leviävät, kun taas heikommat jäävät pienen käyttäjäkunnan tuotteiksi. Mozilla Firefox ja VLC-mediasoitin ovat näistä ohjelmista niitä tunnetuimpia ja niillä on myös tyytyväisimmät käyttäjät. Kuva 6. Nimettyjen ohjelmien tunnettuvuus ja vastaajien tyytyväisyys VALO-CD:n pakkauksen ulkonäköä kommentoitiin monella eri tapaa. Muutamat adjektiivit toistuivat luonnehdinnoissa kuitenkin useita kertoja. Näistä ylivoimaisesti eniten käytety adjektiivit olivat selkeä (yli 19% vastaajista) ja ok/ihan hyvä (15% vastaajista). Merkittävä osa vastaajista oli myös sitä mieltä, että tuote on huomaamaton, mitäänsanomaton, ei herätä mitään tunteita tai pliisu. Näitä samansuuntaista asiaa tarkoittavia adjektiiveja käytti yhteensä 21% vastaajista. Muita useammin kuin kerran

13 esiintyneitä vastauksia oli perus (8%), tylsä (4%), yksinkertainen (4%), halvan näköinen (4%), raikas (4%) ja asiallinen (4%). Kuvassa 7 ilmennetään ihmisten preferoitua VALO-CD:n hankkimistapaa. Internetistä lataaminen on ylivoimaisesti suosituin vaihtoehto. Seuraava kuva (kuva 8) puolestaan kertoo ihmisten mielipiteen VALO-CD:lle soveltuvasta jakeluformaatista. Näiden kahden kuvan välillä vallitsee pieni ristiriita, sillä kuvan 7 mukaan vain harva hankkisi fyysisen tuotteen, mutta kuva 8 kertoo meille kuitenkin, että merkittävä osa vastaajista olisi sitä mieltä, että fyysinen tuote olisi paras jakeluformaatti. Kuva 7. Mieluisin jakeluformaattti henkilökohtaiseen hankinnan suhteen Kuva 8. Paras jakeluformaatti yleisesti

14 Kuvassa 9 on esitetty pylväsdiagrammein VALO-CD:n ohjelmien suosio. Pylvään pituus kuvaa halua kokeilla tai käyttää kyseistä ohjelmaa. Ohjelmien saama pistearvo kuvaa keskiarvoa. Mitä pidempi pylväs, sitä enemmän kyseinen ohjelma kiinnostaa. Mikäli pylväs saa tässä arvon 1, tarkoittaa se, että vastaajat keskimäärin eivät käyttäisi tai kokeilisi kyseistä ohjelmaa. Arvo 2 tarkoittaa epätodennäköistä ja arvo 3 mahdollista kokeiluhalua. Mikäli pylväs lähentelee arvoa 4, tarkoittaa se sitä, että vastaajista lähes jokainen olisi valmis kokeilemaan tai käyttämään ohjelmaa. EOS- ja tyhjät vastaukset on jätetty huomioimatta. Kuva 9. Kaikkien VALO-CD:n ohjelmien kiinnostavuus

15 Kysymyksessä K17 esitettiin erilaisia väittämiä, joiden kanssa vastaajat olivat joko täysin eri mieltä, jokseenkin eri mieltä, jokseenkin samaa mieltä tai täysin samaa mieltä. Selkeästi eniten hyväksyntää koki väittämä On tärkeää, että avoimen lähdekoodin ohjelmat edistävät kilpailua. Ihmiset olivat lähes poikkeuksetta joko täysin tai jokseenkin samaa mieltä. Toiseksi eniten samanmielisyyttä herätti väite Ohjelmien linsenssimaksuttomuus on tärkeää ja kolmanneksi eniten väite Ohjelmat ovat pääsääntöisesti laadukkaita. Selkeästi eniten eri mieltä oltiin väitteen Ohjelmat ovat usein ulkoasultaan erinomaisia kanssa. VALO-CD:n parhaista puolista ylitse muiden nousivat edullisuus ja ohjelmien asentamisen helppous kumpikin vastausvaihtoehto päätyi yli puoleen vastauspapereista. Myös ohjelmien laatua ja määrää pidettiin tärkeinä (kumpikin n. 38%:ssa vastauspapereista). Mukana tulevia tietoturvaoppaita (17%) ja ohjelmien avointa lähdekoodia (24%) ei osattu arvostaa muiden ominaisuuksien tasolle. Kuva 10. Avoimen lähdekoodin tuntemus vs. koettuihin hyötyihin ja parhaisiin puoliin

16 Kuvassa 10 on ristiintaulukoitu avoimen lähdekoodin periaatteen tunnettavuus (K2) yhdessä VALO-CD:n parhaina pidettyjen puolien kanssa. Havaitaan, että ne ihmiset, jotka eivät ole kuulletkaan avoimesta lähdekoodista, eivät sitä luonnollisesti pidä tärkeänäkään VALO-CD:n kannalta. Toisaalta nämä ihmiset puolestaan pitävät mukana tulevia tietoturvaoppaita ja hyviä suomenkielisiä käännöksiä huomattavasti tärkeämpinä ominaisuuksina kuin muut vastaajat. Vastaajat, jotka tuntevat avoimen lähdekoodin periaatteen suurinpiirtein tai hyvin, arvostavat muita enemmän sitä, että VALO-CD:n sisältää nimenomaan avoimen lähdekoodin ohjelmia. VALO-CD:n edullisuus ja ohjelmien asentamisen helppous saavat kaikissa ihmisryhmissä (riippumatta avoimen lähdekoodin periaatteen tuntemisesta) runsaasti kannatusta. Vastaajat olisivat valmiita maksamaan fyysisestä VALO-CD:stä keskimäärin n. 20. Hinnan moodina oli 5. Selkeitä korrelaatioita eri vastaajaryhmien ja maksuhalukkuuden välillä ei ole. Ainoa selkeä ero voidaan vetää miesten ja naisten välille naiset ovat valmiita maksamaan keskimäärin 25,00 euroa VALO-CD:stä, kun taas miehet olivat valmiita maksamaan hieman reilut 17 euroa Internetkysely Taustatiedot Internetkyselyyn otti osaa 36 henkilöä, joista kaikki oli miehiä. Vastaajien keski-ikä oli 28,4 vuotta eli lähes identtinen haastattelukyselyn kanssa. Yli puolet vastaajista oli opiskelijoita ja 39% työelämässä. Ammatteina työelämässä olevilla oli lähinnä erilaisia it-alan ammatteja. Vastaajista peräti 75% käyttää tietokonetta yli 20 tuntia viikossa. Jokainen omistaa pöytäkoneen, 83% omistaa kannettavan tietokoneen ja kolmasosa kämmentietokoneen. Jokunen tabletin omistajakin joukosta löytyi. Ehkä hivenen yllättäen joukossa oli vain yksi MacOS:n käyttäjä. Sen sijaan kaikilta löytyy Windows käyttöjärjestelmä ja peräti 69% käyttää myös Linuxia. Tietokoneisiin liittyvä toiminta kuuluu vahvasti vastaajien harrastuksiin. Yhteenvetona siis internetkyselyyn osallistuneiden taustatiedoista sanottakoon, että tämä ryhmä koostuu keskimäärin nuorehkoista miehistä, joille tietokoneet ovat harrastus ja osalle myös ammatti VALO-CD:n tunnettavuus ja kiinnostavuus Tämä ryhmä hankkii ohjelmansa lähes poikkeuksetta ilmaiseksi internetistä. Tämä antaa jo osviittaa sille, että fyysisiä tuotteita ei välttämättä arvosteta kovin korkealle. 58% tuntee avoimen lähdekoodin periaatteen hyvin ja loput suurinpiirtein. Yhtä vastaajaa lukuunottamatta kaikki tietää käyttävänsä avoimen lähdekoodin ohjelmia ja 81% osaa

17 nimetä useita (yli 5) avoimen lähdekoodin ohjelmia. Tässä otoksessa päästään käsiksi myös VALO-CD:tä koskeviin kysymyksiin, sillä peräti 42% vastaajista (15 henkilöä) tuntee tuottee. Näistä kuusi on käyttänyt tuotetta ja yhdeksän on kuullut siitä. Tietoisuus VALO- CD:stä on saavutettu selkeästi lähinnä internetfoorumeilta tai muualta internetistä. Kaikki VALO-CD:tä käyttäneet latasivat sen netistä. Näistä viisi oli melko tyytyväisiä tuotteeseen ja yksi erittäin tyytyväinen. Lähes jokainen kyselyyn vastaaja käyttää tai on käyttänyt OpenOfficea, VLC:tä ja kaikille tuttu ohjelma on Mozilla Firefox. Valtaosa on käyttänyt myös GIMP:iä ja Thunderbirdiä. Pidgin on hivenen tuntemattomampi, mutta lähes jokainen on vähintäänkin kuullut siitä. Kuvassa 11 nähdään vastaajien keskiarvoinen tyytyväisyys näihin ohjelmiin. Kuva 11. Internetkyselyn vastaajien tyytyväisyys nimettyihin ohjelmiin Pakkauksen ulkonäöstä ei nettikysely tarjonnut mitään uutta. Nettikyselyn laadinnassa oli käynyt virhe ja pakkauksen ulkonäkökysymyksestä tuli vahingossa pakollinen. Tässä tapauksessa kaikilla vastaajilla ei ollut kuitenkaan pakkausta saatavilla, joten tyhjiä tai muutoin hylättäviä vastauksia tuli tässä kohtaa paljon. Ne joilla pakkaus oli saatavilla kommentoivat ulkonäköä hyvin samansuuntaisesti kuin mitä ihmiset kommentoivat haastattelukyselyssäkin. Jakeluformaatin suhteen oltiin lähes yksimielisiä internet toimii parhaiten. Kuvassa 12on esitetty vastaajien keskiarvoistettu kiinnostus (käyttäisitkö tai kokeilisitko?) VALO-CD:ltä löytyviä ohjelmia kohtaan. En osaa sanoa -vastauksia ei ole otettu mukaan laskentaan.

18 Kuva 12. Internetkyselyn vastaajien kiinnostus kaikkia VALO-CD:n ohjelmia kohtaan Vastaajat katsoivat, että VALO-CD:ltä puuttui joitakin ohjelmia. Varsinkin joitakin pelejä ja MPC HC-ohjelmaa kaivattiin. Myös Songbird, XBMC, Clamwin, Putty, Ultravnc, Virtualbox, GCC, IDE-ohjelma ja MyPaint saivat kukin yhden äänen. Avoimen lähdekoodin ohjelmia koskevien väittämien vastaustuloksia esitetään kuvassa 13. Huomataan, että lisenssimaksuttomuus ja kilpailun edistäminen ovat ehdottamasti tärkeimpiä ominaisuuksia. Ohjelmien ulkonäköseikat kaipaavat selkeästi lisäpanostusta, sillä niihin ei olla tyytyväisiä.

19 Kuva 13. Internetkyselyyn vastanneiden suhtautuminen avoimen lähdekoodin ohjelmiin Kun murobbs:n foorumin käyttäjiltä kysyttiin sopivaa hintaa VALO-CD:lle, oli vastausten keskiarvo 6,34 eli selkeästi vähemmän kuin haastattelukyselyn keskiarvo. Ylivoimainen moodi oli 5 (9kpl/36). Tästä porukasta selkeästi haastattelututkimusta harvempi olisi valmis kokeilemaan tuotetta ilmaiseksi kuitenkin peräti 75%. Ne jotka eivät olisi tähän valmiita, perustelevat kantaansa sillä, että internetistä saa ladattua yksittäin juuri ne ohjelmat, jotka tarvitsee ja että näin käytössä ovat aina uusimmat versioat

20 4.Johtopäätökset Ensimmäinen ja kaikkein selkein johtopäätös on se, että satunnainen kuluttaja ei tunne VALO-CD:tä. Alan harrastajien keskuudessa se kuitenkin on tunnettu, kuten internetkysely osoittaa. Avoimen lähdekoodin periaate on ihmisille jossain määrin tuttu. Kuitenkin vielä 29% vastaajista oli sellaisia, jotka eivät siitä olleet kuulletkaan ja niistäkin, jotka olivat kuulleet, niin merkittävä osa ei tiennyt ollenkaan mitä se tarkoittaa. Näin ollen sekä avoimen lähdekoodin käsite että VALO-CD kaipaavat kumpikin vielä markkinointia ja tietoisuuden levittämistä. Suoraan kysyttynä, suosituin jakeluformaatti VALO-CD:lle on internetistä lataaminen. Tämä näkemys vain korostui internetkyselyssä. Haastattelukyselyssä fyysinen media sai jonkin verran kannatusta, kun kysyttiin parasta jakeluformaattia, mutta silti vastaajat itse pääsääntöisesti lataisivat tuotteen internetistä. Tässä siis uskotaan, että muut haluavat fyysisen tuotteen enemmän kuin vastaaja itse. Fyysiselle medialle on kuitenkin jonkin verran kysyntää ja täytyy ottaa huomioon, että VALO-CD:stä tietämättömät tuskin sitä internetistä osaavat etsiä, mutta kaupasta se saattaisi kuitenkin päätyä ostoskoriin. Huomataan myös, että mitä paremmin avoimen lähdekoodin periaate tunnetaan, sitä enemmän suositaan ohjelmien ilmaista lataamista internetistä. Näin ollen mikäli avoimen lähdekoodin periaate tulisi ihmisille tutummaksi, niin todennäköisesti paras jakeluformaatti entistä selvemmin tulisi olemaan internetistä ladattava maksuton paketti. VALO-CD:n pakkauksen ulkonäössä on parantamisen varaa. Pakkaus sai kiitosta sen selkeästä ja raikkaasta ulkonäöstä, mutta sitä pidettiin kuitenkin tylsänä ja ennen kaikkea mitäänsanomattomana sekä huomiota ja tunteita herättämättömänä. Tästä voidaan vetää johtopäätös, että pakkauksen design on oikeilla jäljillä, mutta se kaipaa vielä hiomista. Tämä on tosin relevanttia vain siinä tapauksessa, mikäli aiotaan pitäytyä fyysisessä tuotteessa. Mikäli fyysisessä tuotteessa pitäydytään ja paukkauksen ulkonäköä hiotaan, voidaan tutkimustuloksiin nojautuen tuotteella tehdä voittoa. Kaupassa myytävän fyysisen VALO-CD:n hintalapussa voisi aivan hyvin lukea 20. VALO-CD:n sisältämistä ohjelmista ei voida vetää paljoa johtopäätöksiä. Mozilla Firefox, VLC-mediasoitin ja OpenOffice olivat ihmisten mielestä niitä kiinnostavimpia ja suosituimpia. Myös GIMP ja 7-Zip nauttivat suurta suosiota. Sen sijaan RSSowl, HTTrack,

21 Scribus ja TuxPaint koettiin jokseenkin turhiksi. Kuitenkin moni piti VALO-CD:n sisältämien ohjelmien määrää tärkeänä asiana, joten ohjelmien karsiminen tuotteesta ei välttämättä ole hyvä vaihtoehto. Sen sijaan ohjelmien vaihtoa joihinkin muihin ohjelmiin on syytä harkita. Internetkysely antoi samansuuntaista dataa kuin haastattelututkimuskin. Erona oikeastaan se, että internetkyselyyn vastanneet eivät pitäneet mitään ohjeita ja oppaita ollenkaan niin tärkeinä kuin haastattelututkimukseen vastanneet. Yksittäisistä ohjelmista Vuze sai internet-kyselyssä huomattavasti vähemmän kannatusta. Kysymyksen 17 vastauksista voidaan päätellä, että avoimen lähdekoodin kilpailun edistäminen on ihmisistä tärkeä asia. Toisaalta ohjelmia ei koettu ulkoasultaan kovinkaan hyviksi. Mikäli ohjelmat muuttuisivat jatkossa ulkoasultaan paremman näköisiksi, olisi VALO-CD tuotteenakin varmasti houkuttelevampi. Jos tutkimusongelmaa, Kuinka kiinnostava ja tunnettu VALO-CD on satunnaiselle käyttäjäkunnan keskuudessa? tarkennetaan tehdyn puukavion mukaan, saadaan selkeät kysymykset: Kuinka kiinnostavia ovat VALO-CD konseptina, VALO-CD:n ohjelmat ja avoimen lähdekoodin tuomat edut sekä kuinka tunnettuja ovat VALO-CD tuotteena, VALO-CD:n suosituimmat ohjelmat ja avoimen lähdekoodin periaate? VALO-CD:n suosituimmilla ohjelmilla tarkoitetaan kysymyksessä K10 esitettyjä ohjelmia (OpenOffice, Gimp, Mozilla Firefox, Pidgin, Mozilla Thunderbird, VLC). Kuinka tunnettu: VALO- CD tuotteena? Kuinka tunnettu: VALO- CD:n suosituimmat ohjelmat? Kuinka tunnettu: Avoimen lähdekoodin periaate? Kuinka kiinnostava: VALO-CD konseptina? Kuinka kiinnostava: VALO-CD:n ohjelmat? Kuinka kiinnostava: Avoimen lähdekoodin tuomat edut? Haastattelukysely (otos 72) Internetkysely (otos 36) Ei tunnettu (4% oli kuullut Kohtalaisen tunnettu (42% tuotteesta) oli kuullut tuotteesta) Gimpin ja Pidginin Pidginin tunnettavuus tunnettavuus kohtalaisella, hyvällä, muiden ohjelmien Thunderbirdin ja VLC:n tunnettavuus erinomaisella tunnettavuus hyvällä sekä tasolla OpenOfficen ja Firefoxin tunnettavuus erinomaisella tasolla Periaatteen tuntemisessa oli Periaate tunnetaan hyvin suuria eroja Hyvin kiinnostava (87,5% olisi valmiita kokeilemaan ilmaiseksi) Vaihteleva kiinnostus ohjelmasta riippuen Kiinnostus suurta Kiinnostava (75% olisi valmiita kokeilemaan ilmaiseksi) Vaihteleva kiinnostus ohjelmasta riippuen Kiinnostus melko suurta

22 Taulukon viimeisen rivin ero haastattelututkimuksen ja internetkyselyn välillä selittyy sillä, että alan harrastajat suhtautuvat avoimen lähdekoodin ohjelmiin kriittisemmin kuin satunnaiskäyttäjä, jolla ei ole niin tarkkaa tietoa ohjelmien ominaisuuksista. Internetkyselyyn vastanneet pitävät avoimen lähdekoodin ohjelmien laadukkuutta, helppokäyttöisyyttä, ulkoasua, käyttötuen saatavuutta sekä lokalisointia selkeästi heikompina kuin mitä haastattelututkimukseen osallistuneet vastasivat. Yhteenvetona nähdään VALO-CD:n konseptin kehittämisessä kaksi eri kehityssuuntaa, joita voidaan toteuttaa myös rinnan. Ensimmäinen on tietoisuuden lisääminen niin VALO- CD:n kuin avoimen lähdekoodin periaatteen ja ohjelmien suhteen. Tämä johtaa tämän tutkimuksen perusteella siihen, että ihmiset hakeutuisivat lataamaan tuotteen entistä suuremmissa määrin internetistä ilmaiseksi. Toinen kehityspolku on kehittää VALO-CD:n fyysisen tuotteen pakkausta ja jakeluverkostoa, sillä on nähtävissä, että ihmiset olisivat keskimäärin valmiita maksamaan fyysisestä tuotteesta.

23 5. Arvio työn onnistumisesta Työssä saatiin mielestämme yksiselitteinen vastaus pääkysymyksiin kuinka tunnettu ja kiinnostava VALO-CD on. Tosin, saatujen tulosten perusteella on hankala arvioida oikeaa toimintatapaa jatkossa. Aikataulu ei noudattanut tutkimussuunnitelmassa esitettyä, vaan jo ensimmäisistä välitavoitteista alkaen oltiin myöhässä. Varsinaisia haastatteluja päästiin suorittamaan vasta Tässä osasyynä oli liika optimismi sopivan haastattelupaikan saamisen suhteen, sekä haastattelijoiden että sopivien haastattelukohteiden (kauppakeskukset) joulusta ja uudestavuodesta aiheutuneet kiireet. Myöskin ennakkoon asetettu tavoite vastausmääristä oli jossain määrin yläkanttiin. Kahden haastattelijan täysipäiväinen (10 tuntia) työpanos riitti vain 62:n vastauslomakkeen saamiseen. Lisäksi haastatteluja tehdessä tajuttiin, että päiväsaikaan kauppakeskusten asiakaskunta koostuu keskimäärin ei-työssäkäyvistä ihmisistä. Edellä mainituista syistä jouduttiin hankkimaan lisää vastauksia tuttavapiiristä, kohdistaen haastattelut työssäkäyviin henkilöihin. Internetkyselyn otoskokoon ja vastausten laatuun ollaan tyytyväisiä. Vastauksia oli selkeästi mietitty, ja yhtään lomaketta ei tarvinnut hylätä. Itse haastattelumenetelmään ja -tapahtumaan, huomioidenkin haastattelumenetelmän raskauden, ollaan myös tyytyväisiä. Sekä TTY että VALO-CD olivat hyvin edustettuina ja haastattelupiste herätti kiinnostusta tuotetta kohtaan.

24 Liitteet Liite 1: Yhteenveto aloituspalaverista Liite 2: Tutkimussuunnitelma Liite 3: Haastattelututkimuslomake

25 Case: VALO-CD Yhteenveto aloituspalaverista Paikalla olijat: Projektin yhteyshenkilö, toimeksiantaja: Otto Kekäläinen Työn ohjaaja: Hanna-Riikka Kuokkala Tutkimuksen suorittajat: Heikki Kauppinen ja Lari Heikkilä Aloitimme tapaamisen käymällä läpi kunkin osallistujan taustat ja tutustuimme tarkemmin VALO-CD:seen. Kävimme läpi VALO-CD:n ohjelmia ja vertasimme niitä markkinoilla oleviin kilpaileviin, lähes monopoliasemaan päässeisiin tuotteisiin. VALO-CD:n ohjelmien hyviksi puoliksi selvisi mm. joitakin kilpailevia tuotteita parempi lokalisointi, hinta, tiedostomuotojen yhteensopivuus ja joidenkin ohjelmien osalta yksinkertaisesti parempi toiminnallisuus. VALO-CD:n asiakaskuntaa ei olla tarkemmin selvitetty, mutta näppituntumana on, että VALO-CD:llä ei ole tiettyä asiakassegmenttiä, vaan potentiaalisia asiakkaita ovat kaikki suomalaiset ikään, sukupuoleen tai taustoihin katsomatta. Kävi ilmi, että tähän projektiin on olemassa monta eri lähestymistapaa. Vaihtoehtoisia lähestymistapoja oli konseptin kehittäminen, nykytilan analysointi tai miten tuotteen myytävyyttä voitaisiin kehittää ja miten myyminen käytännössä toteutettaisiin. Pidimme kuitenkin tärkeänä, että VALO-CD:n nykytila tulisi olla kunnolla selvillä ennen kuin voitaisiin miettiä myytävyyden kehittämistä, joten valitsimme markkinointitutkimuksemme pääkysymykseksi seuraavan: Kuinka kiinnostava ja tunnettu VALO-CD on satunnaisen käyttäjäkunnan keskuudessa? Sovimme, että mikäli tutkimuksessa kävisi ilmi, että VALO-CD:llä olisi selvää kaupallistamispotentiaalia, niin voisimme jatkotutkimuksena selvittää kuinka myyminen kannattaisi suorittaa. Ehdotuksena oli että pyrkisimme päästä paikallisen Citymarketin tai Prisman kanssa sopimukseen VALO-CD:n myymisestä tavaratalossa testimielessä. Tämä on kuitenkin siis vain mahdollinen jatkotoimenpide, mikäli alkuperäinen markkinointitutkimus tätä puoltaa. Markkinointitutkimuksen osalta ei ole sovittu salassapitovelvollisuutta.

26 TETA-5310, Markkinointitutkimus Lari Heikkilä, Heikki Kauppinen TUTKIMUSSUUNNITELMA OSUUSKUNTA SANGE, VALO-CD Tutkimustavoite Kuinka kiinnostava ja tunnettu VALO-CD on satunnaisen käyttäjäkunnan keskuudessa. Tutkimustavoitteena on siis selvittää ihmisten yleinen tietämys ja kiinnostuneisuus VALO- CD:stä ja avoimen lähdekoodin ohjelmista yleisestikin. Mielestämme olisi myös hyvä selvittää ATK-harrastajien kiinnostus VALO-CD:tä kohtaan. Näin ollen saisimme näiden kahden kokonaisuuden (satunnaisotanta vs. ATK-harrastaja) synnyttämiä tuloksia vertaamalla käsityksen siitä, että pitäisikö VALO-CD:n tunnettavuutta parantaa vai kenties tuotetta/konseptia itsessään. Tutkimusmenetelmä / tietojen hankintatapa Tiedot hankitaan kyselylomakkeella. Haastattelemme vastaajat henkilökohtaisesti ja täydennämme itse lomakkeen. Haastattelut suoritamme Tampereella Kalevan Prismassa tai vastaavassa päivittäistavarakaupassa. Tällöin vastaajia on saatavissa kaikista ikäryhmistä ja sosiaalisista ryhmistä. Suoritamme nettikyselyn PC-foorumeiden käyttäjille. Lomake on sama, kuin haastattelussa. Kysymykset muotoillaan ja informaatiota tuotteesta annetaan siten, että kysymyksiin on mahdollista vastata ilman haastattelijan apua. Lomake laaditaan Google Docsverkkopalveluun. Tällä hetkellä valittuja foorumeita ovat MuroBBS ja Tietokone-lehden keskustelupalsta. Foorumille laitetaan lyhyellä esittelyllä varustettu linkki kyselyyn Perusjoukko ja otoskoko Haastattelututkimuksen perusjoukoksi valitaan tietokonetta käyttävät, vuotiaat, pirkanmaalaiset henkilöt. Haastattelujen edetessä pyrimme kohdentamaan haastattelut niihin ikäryhmiin ja sukupuoleen, jotka ovat selkeästi aliedustettuina sillä hetkellä kerätyissä vastauksissa. Haastattelukyselyssä tavoitteena on yhteensä 200 hyväksyttyä vastauslomaketta (Aku Ankka vastaukset karsitaan).. Nettikyselystä meillä on tavoitteena saada noin 50 alan harrastajan vastausta. Aikataulu ja tehtäväjako Heikki ja Lari laativat kyselylomakkeen yhteistyössä Heikin vastatessa paperisen version muotoilusta Larin tehdessä kyselylomakkeesta nettiversion. Haastattelut suoritetaan yhdessä. Tulosten taulukointi tehdään puoliksi. Tulosten analysointi-vaiheessa voidaan

27 suorittaa jonkinlaista tehtävänjakoa, mutta pääasiassa analysointi tapahtuu yhdessä. Raportin kirjoitusurakka jaetaan molemmille, mutta sisällöstä päätetään yhdessä : ensimmäinen versio kyselylomakkeesta valmis (lähetetään tällöin työn ohjaajalle ja tämän jälkeen toimeksiantajan edustajalle) : toinen versio kyselylomakkeesta valmis : valmis kyselylomake (tähän mennessä kyselylomake on testattu ja todettu toimivaksi) : valmis nettikysely (tähän mennessä kysely on testattu ja todettu toimivaksi) : Nettikysely avataan : Haastettelujen suorittaminen : Nettikysely suljetaan : Kyselyiden taulukointi suoritettu : Saatujen vastausten laadun arviointi (karsitaan Aku Ankka vastaukset) ja välipalautus : Valmis loppuraportti Alustava budjetti Toimeksiantajalta haluaisimme VALO-CD infolappuja, joita voisimme jakaa kyselytilanteessa. Infolapuista tulisi käydä ilmi, mistä on kyse. Lappu ei saisi olla liian mainosmainen. Myös VALO-CD juliste tai julisteet olisivat tarpeen, sillä aiomme pystyttää ostoskeskukseen kyselypisteen (käytännössä pöytä ja tuoleja), joten pisteestä tulisi käydä ilmi, mihin se liittyy. Halutessaan toimeksiantaja voi toimittaa paikalle myös muuta oheismateriaalia kuten VALO-CD karkkeja tms. Edellä mainittujen kustannuksia emme osaa arvioida. Tarkoituksenamme olisi jakaa kaikille haastatteluun vastaajille jonkinlainen kiitos, jonka arvo on noin 2 euroa, esimerkiksi suklaalevy. Tarkemmassa mietinnässä on, onko juuri suklaalevy oikea kiitos juuri joulun jälkeen. Lisäksi tarvitsemme kyselylomakkeet tulostettuna, näiden kustannuksista vastaa teollisuustalouden laitos. Teollisuustalouden laitokselta tarvitsemme kyselypisteelle materiaalia, josta käy ilmi, että kyselyn suorittaa TTY:n opiskelijat. Tällaisista materiaaleista esimerkiksi TTY juliste olisi erittäin hyödyllinen kyselijöiden opiskelijastatuksen ilmentämiseksi. Haastattelujen alustava budjetti: 200 kpl vastauspalkkioita = 400,00 eur Yhteensä 400, 00 eur.

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

VALO-ohjelmat ja LTSP kouluissa. Elias Aarnio Innopark, AVO-hanke elias.aarnio@innopark.fi 040-8204614

VALO-ohjelmat ja LTSP kouluissa. Elias Aarnio Innopark, AVO-hanke elias.aarnio@innopark.fi 040-8204614 VALO-ohjelmat ja LTSP kouluissa Elias Aarnio Innopark, AVO-hanke elias.aarnio@innopark.fi 040-8204614 Mikä ihmeen VALO? VALO = Vapaat ja avoimen lähdekoodin ohjelmat Kyse on siis Open Sourcesta eli avoimesta

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

PortableApps.com ilmaisohjelmien asennus ja käyttö muistitikulla

PortableApps.com ilmaisohjelmien asennus ja käyttö muistitikulla PortableApps.com ilmaisohjelmien asennus ja käyttö muistitikulla 29.11.2016 mikko.kaariainen@opisto.hel.fi Luennon materiaali PDF-tiedostona: opi.opisto.hel.fi/mikko PortableApps.com Mahdollistaa ilmaisohjelmien

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet,

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, kannettavat tietokoneet, älypuhelimet, tablettitietokoneet,

Lisätiedot

Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä.

Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä. Asiakaskysely kirjastopalveluista Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä.

Lisätiedot

Kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavat tekijät matkapuhelinta hankittaessa

Kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavat tekijät matkapuhelinta hankittaessa Kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavat tekijät matkapuhelinta hankittaessa MIIKA MANNINEN VALVOJA: DOS. KALEVI KILKKI 22.9.2016 ESPOO Sisältö - Työn tausta ja motivaatio - Tutkimusaineisto ja -menetelmät

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA?

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? Raportti syksyn 2012 kyselystä Nyyti ry Opiskelijoiden tukikeskus 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. TULOKSET... 4 2.1 Vastaajien taustatiedot... 4 2.2 Asuinpaikan muutos ja uusi

Lisätiedot

Asiakaskysely. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto

Asiakaskysely. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 2010 Asiakaskysely Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 1. Kyselyn toteutus ja osallistujat Porin kaupunginkirjasto tekee joka vuosi asiakaskyselyn, jolla mitataan kirjastopalvelujen laatua

Lisätiedot

ProCountorin asiakastyytyväisyyskysely 2009

ProCountorin asiakastyytyväisyyskysely 2009 Sivu 1(9) ProCountorin asiakastyytyväisyyskysely 2009 Asiakkaat tyytyväisiä palveluun ProCountorin vuosittaiseen asiakastyytyväisyyskyselyyn vastasi tänä vuonna ennätykselliset 561 vastaajaa (179 vastaajaa

Lisätiedot

TAUSTATIEDOT. 1. Ikäryhmä. 2. Sukupuoli. 3. Äidinkieli. 4. Maakunta, jossa opiskelet

TAUSTATIEDOT. 1. Ikäryhmä. 2. Sukupuoli. 3. Äidinkieli. 4. Maakunta, jossa opiskelet TAUSTATIEDOT Tervetuloa kehittämään ammatillisen koulutuksen digitalisaation tulevaisuutta! Kyselyllä saadaan tietoa siitä, kuinka digitalisaation vaikutukset näkyvät ammatillisessa koulutuksessa opiskelijan

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi?

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke Valtioneuvoston kanslia Projektisihteeri Karin Hautamäki VNK009:00/2011 Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke

Lisätiedot

... Vinkkejä lopputyön raportin laadintaan. Sisältö 1. Johdanto 2. Analyyseissä käytetyt muuttujat 3. Tulososa 4. Reflektio (korvaa Johtopäätökset)

... Vinkkejä lopputyön raportin laadintaan. Sisältö 1. Johdanto 2. Analyyseissä käytetyt muuttujat 3. Tulososa 4. Reflektio (korvaa Johtopäätökset) LIITE Vinkkejä lopputyön raportin laadintaan Sisältö 1. Johdanto 2. Analyyseissä käytetyt muuttujat 3. Tulososa 4. Reflektio (korvaa Johtopäätökset) 1. Johdanto Kerro johdannossa lukijalle, mitä jatkossa

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014 Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Pirkan opiston opiskelijoiden tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Tampereen kaupungin www-palvelun käyttäjäkysely

Tampereen kaupungin www-palvelun käyttäjäkysely Tampereen kaupungin www-palvelun käyttäjäkysely 1. Yleistä Tampereen kaupungin www-palvelun käyttäjäkysely tehtiin 18.3. - 18.6.1997 välisenä aikana. Kysely tehtiin www-sivujen etusivulle sijoitetulla

Lisätiedot

Vertaa.fi SPOT - kävijäprofiilitutkimusraportti. Syyskuu 2011

Vertaa.fi SPOT - kävijäprofiilitutkimusraportti. Syyskuu 2011 Vertaa.fi SPOT - kävijäprofiilitutkimusraportti Syyskuu 2011 Tutkimuksen toteutus Vertaa.fi-sivuston kävijäprofiilitutkimus on toteutettu läpi Vertaa.fi-sivuston 29. elokuuta 3. syyskuuta 2011 välisenä

Lisätiedot

LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET. Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä

LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET. Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä Psykologia 7 KAMA Tutkimus toteutettiin: 4.10.2016-18.11.2016 Sisällysluettelo 1. Johdanto 1.1 Mitä ovat ulkonäköpaineet?

Lisätiedot

ProCountor-asiakastyytyväisyyskysely, syksy 2008

ProCountor-asiakastyytyväisyyskysely, syksy 2008 Sivu 1(8) ProCountor-asiakastyytyväisyyskysely, syksy 2008 ProCountor tutki syyskuun alussa asiakkaittensa tyytyväisyyttä ProCountor-ohjelmistoon sekä Helpdesk-palveluun. Asiakaskyselyyn vastasi 179 käyttäjää.

Lisätiedot

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet,

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, kannettavat tietokoneet, älypuhelimet, tablettitietokoneet,

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu 16 SFS ISO252 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista /16 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä IROResearch

Lisätiedot

Tyytyväisyyskysely

Tyytyväisyyskysely Tyytyväisyyskysely 2012-2013 TYYTYVÄISYYSKYSELY Salon Vilpas Koripallo ry:n junioritoiminnan tyytyväisyyskysely toteutettiin syksyllä 2016. Tyytyväisyyskyselyllä haluttiin selvittää, miten seuran laatukäsikirjaan

Lisätiedot

Dnro 92/07/70/702/2014 1 (5) Kysymykset tarjouspyynnöstä ja tilaajan tarkennukset tarjouspyyntöön 27.3.2014

Dnro 92/07/70/702/2014 1 (5) Kysymykset tarjouspyynnöstä ja tilaajan tarkennukset tarjouspyyntöön 27.3.2014 Dnro 92/07/70/702/2014 1 (5) Hankinta: LIIKKUMISTUTKIMUS 2014, Dnro 92/07/70/702/2014 Tässä Liikkumistutkimus 2014:n tekoa koskevaan tarjouspyyntöömme Dnro 92/07/70/702/2014 esitetyt kysymykset ja niihin

Lisätiedot

PUHELINREKRYTOINNIN YHTEYDESSÄ KYSYTTÄVÄT TAUSTAKYSYMYKSET:

PUHELINREKRYTOINNIN YHTEYDESSÄ KYSYTTÄVÄT TAUSTAKYSYMYKSET: PUHELINREKRYTOINNIN YHTEYDESSÄ KYSYTTÄVÄT TAUSTAKYSYMYKSET: A. Asuinpaia (ei kysytä, data saatavilla otoksesta): Postinumero (= asuinpaiakunta, asuinalue) B. Sukupuoli: 1 Nainen 2 Mies C. Kuinka vanha

Lisätiedot

Ilta-Sanomat.fi Pelikone. Kävijäprofiili TNS Atlas tammi-kesäkuu 2012

Ilta-Sanomat.fi Pelikone. Kävijäprofiili TNS Atlas tammi-kesäkuu 2012 Kävijäprofiili Toteutus Tulokset TNS Gallup Oy:n TNS Atlas tutkimuksesta. TNS Atlas tutkimuksen tiedonkeruu toteutetaan seuraavasti: Menetelmänä internetkysely TNS Gallup Forumissa Kohderyhmänä 5- vuotias

Lisätiedot

Terveydenhuollon barometri 2009

Terveydenhuollon barometri 2009 Terveydenhuollon barometri 009 Sisältö Johdanto Sivu Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus 4 Aineiston rakenne 5 Tutkimuksen rakenne 6 Tulokset Terveystyytyväisyyden eri näkökulmat 9 Omakohtaiset näkemykset

Lisätiedot

E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.)

E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.) E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.) SeAMK:n Kirjasto- ja tietopalvelun opiskelijoiden syyskuussa 2010 tekemän E-kirjakyselyn tuloksia TAUSTATIETOJA Kyselytutkimus

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu 1 SFS ISO22 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista 12/1 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä

Lisätiedot

SunRETU-SELVITYS. Kuluttajien näkemyksiä aurinkoenergiasta, sen käytöstä ja hankinnasta. Tapio Yrjölä syyskuu 2016 Tampereen ammattikorkeakoulu

SunRETU-SELVITYS. Kuluttajien näkemyksiä aurinkoenergiasta, sen käytöstä ja hankinnasta. Tapio Yrjölä syyskuu 2016 Tampereen ammattikorkeakoulu SunRETU-SELVITYS Kuluttajien näkemyksiä aurinkoenergiasta, sen käytöstä ja hankinnasta Tapio Yrjölä syyskuu 2016 Tampereen ammattikorkeakoulu 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 SELVITYKSEN TAUSTAT... 4 2.1 Vastaajien

Lisätiedot

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa Veikkaus toteutti matka-aiheisen kyselytutkimuksen ajalla 7.4. 15.4.2016 Kyselyyn vastasi 1 033 henkilöä Veikkauksen 1,8 miljoonasta kanta-asiakkaasta Yli tuhat asiakasta on kattava otos Veikkauksen kanta-asiakkaista.

Lisätiedot

KYSELYN TULOKSIA OSITTAISESTA VANHUUSELÄKKEESTÄ

KYSELYN TULOKSIA OSITTAISESTA VANHUUSELÄKKEESTÄ KYSELYN TULOKSIA OSITTAISESTA VANHUUSELÄKKEESTÄ 18.5.217 SELVITIMME SYITÄ, MIKSI OSITTAINEN VANHUUSELÄKE ON SUOSITTU Osittainen vanhuuseläke on ollut suosittu eläkelaji ja saimme neljännesvuodessa enemmän

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

Eloisa ikä -ohjelman kyselytutkimus

Eloisa ikä -ohjelman kyselytutkimus Eloisa ikä -ohjelman kyselytutkimus..0 Juho Rahkonen/Marko Mäkinen 1 Tutkimuksen toteutus Täm tutkimuksen on tehnyt Vanhustyön keskusliiton toimeksiannosta Taloustutkimus Oy. Aineisto on kerätty Taloustutkimuksen

Lisätiedot

MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI

MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI Sanna-Mari Kuoppamäki Jyväskylän yliopisto Esityksen sisältö MTV:n katsojapaneeli eri-ikäisten internetin käytöstä, laitteista ja asenteista Yli 50-vuotiaiden

Lisätiedot

Kuinka tasa-arvoinen ruotsinsuomalainen nainen/mies on kotona?

Kuinka tasa-arvoinen ruotsinsuomalainen nainen/mies on kotona? Kuinka tasa-arvoinen ruotsinsuomalainen nainen/mies on kotona? Kyselyä koskevia ohjeita Lähettäjä. Tämän kyselyn tekevät Ruotsinsuomalaisten Keskusliitto ja Ruotsinsuomalaisten Naisten Foorumi. Rahoittajana

Lisätiedot

Tutkimus ajokorttiseuraamusjärjestelm. rjestelmästä. Kesäkuu TNS Gallup Oy 2007 / AKE ajokorttiseuraamusjärjestelmä (proj.

Tutkimus ajokorttiseuraamusjärjestelm. rjestelmästä. Kesäkuu TNS Gallup Oy 2007 / AKE ajokorttiseuraamusjärjestelmä (proj. Tutkimus ajokorttiseuraamusjärjestelm rjestelmästä Kesäkuu 2007 1 Tutkimuksen tausta ja toteutus Tutkimuksessa selvitettiin ajokorttiseuraamusjärjestelmän tunnettuutta ajokortin haltijoiden keskuudessa

Lisätiedot

Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista TIIVISTELMÄ PÄÄRAPORTISTA

Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista TIIVISTELMÄ PÄÄRAPORTISTA 2014 Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista TIIVISTELMÄ PÄÄRAPORTISTA Kun koulu loppuu -tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää yläkoululaisten ja lukiolaisten tulevaisuuden suunnitelmia,

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista Apteekkariliitto Maaliskuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista Apteekkariliitto Maaliskuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista Apteekkariliitto Maaliskuu SFS ISO22 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista / IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä IROResearch

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI EHYT RY Lääkkeet ja huumeet työelämässä. Taloustutkimus

TUTKIMUSRAPORTTI EHYT RY Lääkkeet ja huumeet työelämässä. Taloustutkimus TUTKIMUSRAPORTTI EHYT RY Lääkkeet ja huumeet työelämässä Taloustutkimus 0.5.017 Kuinka vaativana kokee oman työnsä 4 Erittäin vaativana Melko vaativana Vähän vaativana 1 Työni ei ole lainkaan vaativaa

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA TYÖSSÄOPPIMISEN TUKENA HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINTOKOULUTUKSESSA

SOSIAALINEN MEDIA TYÖSSÄOPPIMISEN TUKENA HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINTOKOULUTUKSESSA SOSIAALINEN MEDIA TYÖSSÄOPPIMISEN TUKENA HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINTOKOULUTUKSESSA Tervetuloa vastaamaan kyselyyni, jossa selvitän hevostalousoppilaitosten opetushenkilöstön kiinnostusta sosiaalisen median

Lisätiedot

Kansalaistutkimus - Käyttäjien tarpeet liikkumisessa. Liikkuminen palveluina - Mobility as a Service

Kansalaistutkimus - Käyttäjien tarpeet liikkumisessa. Liikkuminen palveluina - Mobility as a Service Kansalaistutkimus - Käyttäjien tarpeet liikkumisessa Liikkuminen palveluina - Mobility as a Service Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Tekesin toimeksiannosta tutkimuksen kansalaisten parissa

Lisätiedot

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA Tapani Takalo Lapin korkeakoulukirjasto, yliopisto, taide 17.11.2011 1. Johdanto Lapin yliopiston taidekirjastossa on selvitetty taidekirjaston kokoelmiin

Lisätiedot

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Osa 1: Kuinka valmiita me olemme? Tutkimuksen perustiedot Tutkimukseen on haastateltu 1000 suomalaista Kohderyhmänä olivat 18-64 -vuotiaat pois lukien eläkeläiset

Lisätiedot

Huuto.net Koko palvelu -profiili. TNS Atlas heinä-joulukuu 2012

Huuto.net Koko palvelu -profiili. TNS Atlas heinä-joulukuu 2012 -profiili Toteutus Tulokset TNS Gallup Oy:n TNS Atlas tutkimuksesta. TNS Atlas tutkimuksen tiedonkeruu toteutetaan seuraavasti: Menetelmänä internetkysely TNS Gallup Forumissa Kohderyhmänä 5-69 vuotias

Lisätiedot

Kuntapäättäjät ja media 2016

Kuntapäättäjät ja media 2016 Kuntapäättäjät ja media Varsinais-Suomen kuntapäättäjät ovat myönteisempiä paikalliseen ja maakunnalliseen mediaan kuin päättäjät muualla maassa. Yli puolet päättäjistä somettaa. Varsinaissuomalaiset kuntapäättäjät

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista -tutkimus Apteekkariliitto, Lääkäriliitto ja Lääketietokeskus Syyskuu 2017

Tuhat Suomalaista -tutkimus Apteekkariliitto, Lääkäriliitto ja Lääketietokeskus Syyskuu 2017 Tuhat suomalaista /1 Tuhat Suomalaista -tutkimus Apteekkariliitto, Lääkäriliitto ja Lääketietokeskus Syyskuu 1 SFS ISO Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista /1 IROResearch Oy:n Tuhat suomalaista

Lisätiedot

Q1 Olen. Koulutuskysely kevät / 47. Answered: 2,264 Skipped: 0. Mies. Nainen 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 15.55% 352.

Q1 Olen. Koulutuskysely kevät / 47. Answered: 2,264 Skipped: 0. Mies. Nainen 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 15.55% 352. Q1 Olen Answered: 2,264 Skipped: 0 Mies Nainen Mies Nainen 15.55% 352 84.45% 1,912 Total 2,264 1 / 47 Q2 Ikäni on Answered: 2,264 Skipped: 0 15 17 vuotta 18 20 vuotta 21 25 vuotta 26 30 vuotta yli 31 vuotta

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

Fonecta. Sivustolla kävijöiden profiilikuvaus Elokuu 2013. Nettisivuston profiilitutkimus Fonecta.fi

Fonecta. Sivustolla kävijöiden profiilikuvaus Elokuu 2013. Nettisivuston profiilitutkimus Fonecta.fi Fonecta Sivustolla kävijöiden profiilikuvaus Elokuu 03 Fonecta.fi-sivustolla kävijä Olen 5-vuotias nainen. Asun kaksin puolisoni kanssa Etelä- Suomessa pienemmällä paikkakunnalla. Käyn Fonectan sivustolla

Lisätiedot

Keltainenporssi.fi Autot -profiili. TNS Atlas heinä-joulukuu 2011

Keltainenporssi.fi Autot -profiili. TNS Atlas heinä-joulukuu 2011 -profiili Toteutus Tulokset TNS Gallup Oy:n TNS Atlas tutkimuksesta. TNS Atlas tutkimuksen tiedonkeruu toteutetaan seuraavasti: Menetelmänä internetkysely TNS Gallup Forumissa Kohderyhmänä 1-69 vuotias

Lisätiedot

Tiedostojen lataaminen netistä ja asentaminen

Tiedostojen lataaminen netistä ja asentaminen s. 1/5 Tiedostojen lataaminen netistä ja asentaminen Yleistä Internetissä on paljon hyödyllisiä ilmaisohjelmia, jotka voi ladata ja asentaa omalle koneelle. Osa ohjelmista löytyy suomenkielisiltä sivuilta,

Lisätiedot

Asiakaskyselyn tuloksia

Asiakaskyselyn tuloksia Asiakaskyselyn tuloksia Ratamo-kirjastojen (,, ja ) sekä Lopen kirjaston yhteinen asiakaskysely Tässä raportissa tarkastellaan 5.-8..0 järjestetyn asiakaskyselyn tuloksia n kirjaston näkökannalta. Jakaumat

Lisätiedot

Ajankäyttötutkimuksen satoa eli miten saan ystäviä, menestystä ja hyvän arvosanan tietojenkäsittelyteorian perusteista

Ajankäyttötutkimuksen satoa eli miten saan ystäviä, menestystä ja hyvän arvosanan tietojenkäsittelyteorian perusteista Ajankäyttötutkimuksen satoa eli miten saan ystäviä, menestystä ja hyvän arvosanan tietojenkäsittelyteorian perusteista Harri Haanpää 18. kesäkuuta 2004 Tietojenkäsittelyteorian perusteiden kevään 2004

Lisätiedot

Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 2015 havainnot

Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 2015 havainnot Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 201 havainnot KYSELYN TAVOITE JA TOTEUTUS Tavoitteena oli selvittää Iisalmen kaupungin elinvoimapalveluiden vuoden 201 aikana asioineiden

Lisätiedot

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 27.3.2015 Jokke Eljala

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 27.3.2015 Jokke Eljala Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä 27.3.2015 Jokke Eljala Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen tausta ja keskeisimmät löydökset 2. Mitä tuotteissa ja palveluissa arvostetaan ja ollaanko

Lisätiedot

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Lääketeollisuus ry:n toimeksiannosta tutkimuksen suomalaisten

Lisätiedot

Webropol-kyselyt. Tarja Heikkilä

Webropol-kyselyt. Tarja Heikkilä Webropol-kyselyt Tarja Heikkilä Internet-kyselyt Soveltuvat kyselyihin, joissa kaikilla perusjoukon jäsenillä on mahdollisuus internetin käyttöön, toisin sanoen on mahdollisuus edustavan aineiston saamiseen.

Lisätiedot

Kansalaisten suhtautuminen taidelainaamoihin

Kansalaisten suhtautuminen taidelainaamoihin Kansalaisten suhtautuminen taidelainaamoihin 1..1 TNS Gallup Oy Jaakko Hyry t. Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Suomen Taitelijaseura halusi selvittää suomalaisten suhtautumista taidelainaamoihin. Tutkimus

Lisätiedot

KAUPUNKIKUVATUTKIMUS 2017 Hämeenlinnan kaupunki. Etta Partanen Meiju Ahomäki Tiina Müller

KAUPUNKIKUVATUTKIMUS 2017 Hämeenlinnan kaupunki. Etta Partanen Meiju Ahomäki Tiina Müller KAUPUNKIKUVATUTKIMUS 2017 Hämeenlinnan kaupunki Etta Partanen Meiju Ahomäki Tiina Müller Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset

Lisätiedot

Google Forms / Anna Haapalainen. Google Forms Googlen lomake-työkalu

Google Forms / Anna Haapalainen. Google Forms Googlen lomake-työkalu Google Forms Googlen lomake-työkalu Google Forms / Anna Haapalainen Googlen lomaketyökalulla on helppoa tehdä sähköisiä kyselyitä, tehtäviä tai kokeita. Voidaksesi luoda Googlen lomakkeita, sinulla tulee

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kemikaaliturvallisuus -tutkimus vko 18 ja 19 / 2014 Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen 9.5.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kemikaaliturvallisuus -tutkimus vko 18 ja 19 / 2014 Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen 9.5. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kemikaaliturvallisuus -tutkimus vko ja 9 / 4 Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen 9.5.4 JOHDANTO T7,T7 Tukes / Kemikaaliturvallisuus vko ja 9 Taloustutkimus Oy on

Lisätiedot

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%)

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%) 1 Johdanto Tämän tutkimusyhteenvedon tehtävänä on antaa tietoja kansalaisten liikunnan ja kuntoilun harrastamisesta. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää, missä määrin kansalaiset harrastavat liikuntaa

Lisätiedot

Tekn.ltk 26.11.2013 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 2013

Tekn.ltk 26.11.2013 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 2013 Tekn.ltk.11.13 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 13 Kysely toteutettiin lähinnä nettikyselynä, paperiversio oli jaettu kunnan viraston toimipisteisiin. Vastauksia tuli netin kautta 9 kpl ja kaksi

Lisätiedot

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Tämän ohjeen kuvakaappaukset on otettu asentaessa ohjelmistoa Windows 7 käyttöjärjestelmää käyttävään koneeseen. Näkymät voivat hieman poiketa, jos sinulla on Windows

Lisätiedot

SPOT- profiilitutkimusraportti. Naurunappula Syyskuu 2015

SPOT- profiilitutkimusraportti. Naurunappula Syyskuu 2015 SPOT- profiilitutkimusraportti Naurunappula Syyskuu 2015 Yleistä tutkimuksesta Naurunappula.com- sivuston kävijäprofiilitutkimus on toteutettu 16.- 30. syyskuuta 2015 välisenä aikana. Vastauksia tutkimukseen

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista Sanomalehtien liitto Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista Sanomalehtien liitto Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista Sanomalehtien liitto Joulukuu 2016 SFS ISO2022 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista 12/2016 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä

Lisätiedot

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Osa 1: Kuinka valmiita me olemme? Tutkimuksen perustiedot Tutkimukseen on haastateltu 1000 suomalaista Kohderyhmänä olivat 18-64 -vuotiaat pois lukien eläkeläiset

Lisätiedot

KYSELY YHDYSKUNTATEKNIIKKA 2017-NÄYTTELYN KÄVIJÖILLE. 1. Vastaajan sukupuoli (kpl) 2. Vastaajan ikä (kpl)

KYSELY YHDYSKUNTATEKNIIKKA 2017-NÄYTTELYN KÄVIJÖILLE. 1. Vastaajan sukupuoli (kpl) 2. Vastaajan ikä (kpl) KYSELY YHDYSKUNTATEKNIIKKA 2017-NÄYTTELYN KÄVIJÖILLE Tutkimuksen avulla selvitettiin Yhdyskuntatekniikka 2017 näyttelyn kävijärakennetta sekä kävijöiden tyytyväisyyttä ja mielipiteitä näyttelystä. Tutkimuksen

Lisätiedot

Asiakas ja tavoite. Tekninen toteutus

Asiakas ja tavoite. Tekninen toteutus Asiakas ja tavoite Heikieli on vuonna 2015 perustettu yhden hengen asiantuntijayritys, joka tarjoaa käännös- ja oikolukupalveluita englannista ja saksasta suomeksi. Freelance-kääntäjiä on Suomessa paljon,

Lisätiedot

Kuntapäättäjät ja media 2016

Kuntapäättäjät ja media 2016 Kuntapäättäjät ja media Kantahämäläiset kuntapäättäjät ovat kriittisempiä paikalliseen ja maakunnalliseen mediaan kuin kollegansa muualla maassa, ja ovat hieman laiskempia somettajia Kantahämäläiset kuntapäättäjät

Lisätiedot

DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä

DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä Yhteenveto medialle 1 Yhteenveto Ala-asteikäiset lapset ovat jo hyvin aktiivisia puhelimen käyttäjiä. Kahdeksalla kymmenestä on oma puhelin

Lisätiedot

Yritysyhteistyötutkimus 2014. Julkinen yhteenveto tutkimusraportista

Yritysyhteistyötutkimus 2014. Julkinen yhteenveto tutkimusraportista Yritysyhteistyötutkimus 2014 Julkinen yhteenveto tutkimusraportista 25.6.2014 Anne Mähönen Yleistä tutkimuksesta Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää alueen yritysten käsityksiä oppilaitosten tarjoamista

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 2014 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

Lyhyen videotyöpajan ohjelma (90 min)

Lyhyen videotyöpajan ohjelma (90 min) Lyhyen videotyöpajan ohjelma (90 min) Päätarkoitus: - Lyhyiden selitysvideoiden tuotanto (max 3 minuuttia) yksinkertaisin keinoin Selitysvideoiden tuottaminen edistää reflektioprosessia liittyen omaan

Lisätiedot

Metro.fi Kävijäprofiili. Tammikuu 2013

Metro.fi Kävijäprofiili. Tammikuu 2013 Metro.fi Kävijäprofiili Tammikuu 2013 Tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin Metro.fi-sivustolla 7.1. 20.1.2013. Vastauksia tutkimukseen kerättiin 300 kappaletta, ja vastausprosentti

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: VARHAISKASVATUS. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: VARHAISKASVATUS. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: VARHAISKASVATUS Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

CADDIES asukaskyselyn tulokset

CADDIES asukaskyselyn tulokset CADDIES asukaskyselyn tulokset Kysely toteutettiin 27.4.-17.5.2009 Kyselyyn vastattiin Internet-pohjaisella lomakkeella osoitteessa http://kaupunginosat.net/asukaskysely tai paperilomakkeella Arabianrannan,

Lisätiedot

Doodle helppoa aikatauluttamista

Doodle helppoa aikatauluttamista Doodle helppoa aikatauluttamista Kuinka käytän Doodlea? -vaiheittainen opas käyttöön ja aikataulukyselyn luomiseen http://www.doodle.com/ Doodle on ohjelma joka auttaa sinua aikatauluttamaan kokouksia

Lisätiedot

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 1 MIKSI TÄMÄ TUTKIMUS? Kuudes iareena ja neljäs julkistettu tutkimus Tutkimuksen teemana

Lisätiedot

Jäsenhankintatutkimus Lappeenrannan Rotaryklubi

Jäsenhankintatutkimus Lappeenrannan Rotaryklubi Jäsenhankintatutkimus Lappeenrannan Rotaryklubi Jäsenhankintatutkimus Tämä jäsenhankintatutkimus tehtiin Rotaryn piirille numero 1430. Tutkimuksen tarkoituksena oli saada selville potentiaalisten jäsenten

Lisätiedot

Meidän koulu -kysely. Isojoen Koulukolmio 6-9.lk Niko Halkola 8.lk

Meidän koulu -kysely. Isojoen Koulukolmio 6-9.lk Niko Halkola 8.lk Meidän koulu -kysely Isojoen Koulukolmio 6-9.lk Niko Halkola 8.lk Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Tulokset...4 2.1 Sukupuoli...4 2.2 Luokka...4 2.3 Silmien väri... 2.4 Koulumatkan pituus... 2. Horoskooppi...6

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! Lahden alueen kyselyn kohderyhmänä olivat Lahdessa opiskelevat nuoret. Vastaajat opiskelevat ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

Älypuhelimen käytön määrän vaikutus koulumenestykseen ja vireystasoon

Älypuhelimen käytön määrän vaikutus koulumenestykseen ja vireystasoon Älypuhelimen käytön määrän vaikutus koulumenestykseen ja vireystasoon Nea Lindholm 14E, Eevi Prittinen 14E, Enni Leppänen 14C Lohjan Yhteislyseon lukio Ps7 toukokuu 2016 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2

Lisätiedot

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2011 Forssan kaupunki

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2011 Forssan kaupunki OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2011 Forssan kaupunki Päiväys: 29.2.2012 Vesa Kause vesa.kause@onlinetutkimus.fi 09 221 2424 www.onlinetutkimus.fi OnlineTutkimus

Lisätiedot

Kävijäkysely 6.-7.9.2007. Helsingin Messukeskus

Kävijäkysely 6.-7.9.2007. Helsingin Messukeskus Kävijäkysely 6.-7.9.2007 Liikelahjat-messut t Helsingin Messukeskus Business to Business Mediat Oy Kävijäkysely Liikelahjat-messut 6.-7.9.2007, Helsingin Messukeskus Vastaajia 242 Tutkimus toteutettiin

Lisätiedot

Vastaajan taustatiedot. 1. Vastaajan sukupuoli: 2. Vastaajan ikä: 3. Toimenkuvasi hevostalousyrityksessä: nmlkj Nainen. nmlkj Mies

Vastaajan taustatiedot. 1. Vastaajan sukupuoli: 2. Vastaajan ikä: 3. Toimenkuvasi hevostalousyrityksessä: nmlkj Nainen. nmlkj Mies SOSIAALINEN MEDIA TYÖSSÄOPPIMISEN TUKENA HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINTOKOULUTUKSESSA (hevostenhoitaja- ja ratsastuksenohjaajaopiskelijat) Tervetuloa vastamaan kyselyyni, jossa selvitän hevostalousoppilaitosten

Lisätiedot

LÄÄKÄRI 2013. Kyselytutkimus lääkäreille

LÄÄKÄRI 2013. Kyselytutkimus lääkäreille LÄÄKÄRI 2013 Kyselytutkimus lääkäreille Tutkimusryhmän jäsenet Teppo Heikkilä LL, tutkijalääkäri Kuopion yliopistollinen sairaala Jukka Vänskä VTM, tutkimuspäällikkö Suomen Lääkäriliitto Hannu Halila LKT,

Lisätiedot

YLEINEN AMMATINVALINNAN PERUSTE OPISKELIJOILLE 1(3)

YLEINEN AMMATINVALINNAN PERUSTE OPISKELIJOILLE 1(3) YLEINEN AMMATINVALINNAN PERUSTE OPISKELIJOILLE 1(3) Ammatin sisällöllinen kiinnostavuus 34 40 21 4 1 4,00 Ammatin hyvä imago 35 41 14 8 3 10 55 25 10 38 37 23 3 44 44 12 35 22 26 9 9 10 50 40 60 40 8 32

Lisätiedot

Kuntapäättäjät ja media 2016

Kuntapäättäjät ja media 2016 Kuntapäättäjät ja media 0 n kuntapäättäjät ovat myönteisempiä paikalliseen ja maakunnalliseen mediaan kuin päättäjät muualla maassa. Puolet päättäjistä somettaa. Eteläpohjanmaalaiset kuntapäättäjät ovat

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala. Julkinen raportti. Niina Lampi & Juha Salmi. Opiskelijakunta JAMKO

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala. Julkinen raportti. Niina Lampi & Juha Salmi. Opiskelijakunta JAMKO JUPINAVIIKOT 2015 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala Julkinen raportti Niina Lampi & Juha Salmi Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO 10TUSISÄLLYSLUETTELOU10T... 2 10TUJohdantoU10T...

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 8.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 8.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 8.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Kysely Kaikukortin haltijoille

Kysely Kaikukortin haltijoille 1 Kysely Kaikukortin haltijoille Hyvä Kaikukortin haltija! Kaikukortti-toimintaa on kokeiltu Lappeenrannassa nyt 1.6.2017 lähtien. Tämän kyselyn tavoitteena on saada tietoa siitä, miten käyttökelpoisena

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot