Markkinointitutkimus VALO-CD

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Markkinointitutkimus VALO-CD"

Transkriptio

1 Markkinointitutkimus VALO-CD Tilaaja: Osuuskunta Sange / Otto Kekäläinen Tutkimuksen suorittajat: Lari Heikkilä, Heikki Kauppinen,

2 Sisällysluettelo Johdanto Tutkimuksen aloitus Tutkimuksen toteutus Tutkimustulokset Haastattelututkimus Taustatiedot VALO-CD:n tunnettavuus ja kiinnostavuus Internetkysely Taustatiedot VALO-CD:n tunnettavuus ja kiinnostavuus Johtopäätökset Arvio työn onnistumisesta...23 Liitteet...24

3 Johdanto Tämän markkinointitutkimuksen tavoitteena on selvittää, kuinka tunnettu ja kiinnostava tuote VALO-CD on satunnaisen tamperelaisen tietokoneen käyttäjän mielestä. Tutkimus on osa Tampereen teknillisen yliopiston kurssia TETA-5310, Markkinointitutkimus. VALO-CD on suomenkielisiä vapaan ja avoimen lähdekoodin Windows-ohjelmia sisältävä kokoelma-cd-levy, jonka levittämisestä vastaa Osuuskunta Sange, joka on toiminut myös tämän tutkimuksen toimeksiantajana. Tutkimus aloitettiin työn sisällön määrittävällä aloitustapaamisella ja takaraja tutkimuksen raportin palautukselle oli Tämä raportti aloitetaan esittelemällä tutkimusongelma ja käydään läpi lyhyesti työn aloituspalaverin sisältö. Tämän jälkeen esitetään tutkimuskysymys puurakenteen avulla purettuna. Tutkimustavaksi valittiin henkilökohtainen lomakehaastattelu ja lisäksi verkkolomake kohdennettuna tietokoneita harrastaville henkilöille. Raportissa sivutaan kenttätutkimuksen käytännön suorittamista, jonka jälkeen esitellään saadut tulokset ja johtopäätelmät.

4 1.Tutkimuksen aloitus Markkinointitutkimus käynnistyi aloituspalaverilla TTY:n tiloissa keskiviikkona Paikalla olivat tutkimusta suorittavat Lari Heikkilä ja Heikki Kauppinen, markkinointitutkimuskurssin edustaja Hanna-Riikka Kuokkala sekä asiakkaan, Osuuskunta Sangen, edustajana Otto Kekäläinen. Palaverin aikana määritettiin tutkimusongelma perimmäinen kysymys, johon tämä tutkimus pyrkii vastaamaan: Kuinka kiinnostava ja tunnettu VALO-CD on satunnaisen käyttäjäkunnan keskuudessa? Jatkopohdinnoissa rajattiin kysymystä vielä siten, että satunnainen käyttäjäkunta rajattiin tietokoneen käyttäjiin. Tavoitteena oli myös selvittää samalla yleisesti ihmisten tietämys ja kiinnostus avoimen lähdekoodin ohjelmia kohtaan. Satunnaiskäyttäjien lisäksi otettiin lisätavoitteeksi saada tietoa myös varsinaisilta tietokoneharrastajilta ja näin verrata tietokoneharrastajien ja satunnaiskäyttäjien mielipide- ja tietoisuuseroja. Tutkimustavaksi valittiin henkilökohtainen haastattelututkimus satunnaiselle käyttäkunnalla ja internetkysely tietokoneharrastajille. Näiden tietojen perusteella luotiin tutkimusongelmasta puukaavio, jossa tutkimusongelma pilkottiin pienempiin osiin (kuva 1, kuva 2).

5 Kuva 1. Puukaavion taustatietohaara Puukaaviota laadittaessa päätettiin, että pääkysymyksiä tunnettuvuudesta ja kiinnostavuudesta tarkastellaan sekä itse VALO-CD:n osalta, kuin avoimen lähdekoodin osalta yleensä. Tämä jako on näkyvissä puukaaviossa ja vastaavasti tämä helpotti haastattelulomakkeen rakenteen hahmottamista jo tutkimuksen alkuvaiheessa.

6 Kuva 2. Puukaavion varsinainen tutkimusosuus

7 Puukaavion jälkeen tehtiin tutkimussuunnitelma, jonka hyväksytettiin Otto Kekäläisellä. Tutkimussuunnitelma on tämän raportin liitteissä. Tutkimussuunnitelmassa asetettiin tutkimukselle tavoitteet, keinot tavoitteisiin pääsemiseksi sekä aikataulu ja alustava budjetti. Tämän jälkeen aloitettiin haastattelulomakkeen työstäminen. Lomakkeen tarkoituksena oli sisältää kaikki puukaviossa esitetyt asiat kysymyksiksi asetettuina. Lomakkeesta laadittiin useita versioita kysymysten kehittyessä järjestyssä tilannekatsaustapaamisessa työstettiin lomakkeen viimeinen versio yhdessä Hanna-Riikka Kuokkalan ja Otto Kekäläisen kanssa. Tapaamisessa määritettiin tavoitteeksi, että vastauksia saataisiin 80 kappaletta. Viimeisimmän version oikoluvun jälkeen suoritettiin kolme lomakkeen koetäyttöä. Koevastaajien palaute lomakkeesta oli positiivista, ja lomake oli riittävän nopea täytettävä (täyttäminen kesti keskimäärin 10 minuuttia). Tässä vaiheessa lomake todettiin valmiiksi, ja se annettiin eteenpäin tulostettavaksi. Tässä raportissa viitataan kyselylomakkeen taustatietokysymyksiin merkinnöillä TXX, ja vastaavasti kyselylomakkeen varsinaisiin kysymyksiin viitataan merkinnöillä KXX, joissa molemmissa X vastaa kyselylomakkeen mukaista kysymyksen numeroa

8 2.Tutkimuksen toteutus Satunnaisen tietokoneen käyttäjäkunnan haastattelut suoritettiin Citymarket Turtolan aulassa Tampereella Koko päivän kestäneiden kyselyhaastatteluiden tuloksena saatiin 62 vastausta. Tämän lisäksi saatiin selkeästi aliedustettuina olleista ikäryhmistä, eli työssäkäyvistä n. 30-vuotiaista miehistä, tuttavia hyödyntäen vielä 10 vastausta. Otokseksi saatiin siis 72 vastausta. Haastattelutilanteissa VALO-CD tuotteena sekä Tampereen teknillinen yliopisto olivat selkeästi esillä. Vastaajille annettiin palkkioksi vaivannäöstä valinnan mukaan joko VALO- CD:n logolla ja verkko-osoitteella varustettuun paperikuoreen kääritty Fazerin sinisen suklaalevy tai VALO-CD:n fyysinen CD-ROM-versio. Noin puolet vastaajista valitsi mieluummin VALO-CD:n kuin suklaalevyn. Tämä itsessään kertoi jo jonkinlaisesta kiinnostuksesta tuotetta kohtaan. Näkyvyyttä tuomassa oli lisäksi TTY:n roll-up. Näin ollen ihmiset ymmärsivät nopeasti, ettemme ole myymässä mitään, vaan tekemässä tutkimusta. Tämä madalsi haastattelijoiden kokemuksen mukaan joidenkin vastaajien osallistumiskynnystä. Lisäksi luotiin GoogleDocs-palveluun internetkysely, joka oli lähes identtinen haastattelulomakkeen kanssa. Kyselyn linkkiä jaettiin MuroBBS-internetfoorumin Ohjelmat, käyttöjärjestelmät ja ajurit -osioon tehdyssä viestiketjussa. Tätä kautta saatiin 36 tietokoneharrastajan vastausta.

9 3.Tutkimustulokset 3.1.Haastattelututkimus Taustatiedot Satunnaishaastattelun 72 vastaajan taustamuuttujat jakautuivat siten, että vastaajista n. 58% oli miehiä ja vastaajien keskimääräinen ikä oli n. 34 vuotta. Naisten ja miesten ikäjakauma oli hyvin samankaltainen. Sukupuolten välistä ikäjakaumaa on esitetty taulukossa 1 ja kuvaajana kuvassa 3. Taulukko 1. Vastaajien iät Kuva 3. Vastaajien ikäjakauma

10 Kuvassa 4 on esitetty sitä, kuinka moni vastaajista on opiskelija, työtön, tilapäisesti poissa työelämästä ja työelämässä. Vastaajia oli kaikista kategorioista, mutta työssä olevia sekä opiskelijoita oli selkeästi eniten. Työssä olevien ihmisten ammatit olivat laidasta laitaan, työntekijöitä sekä toimihenkilöitä, eikä niistä ollut osoitettavissa mitään selkeästi erottuvaa ammattiryhmää. Eläkeläinen Työelämässä Tilapäisesti poissa työelämästä Työtön Opiskelija Kuva 4. Vastajien sosiaalinen status % vastaajista Naisten ja miesten välillä ei ole merkittäviä eroja tietokoneen käyttökohteissa. Vastanneet miehet käyttävän tietokonetta hieman naisia enemmän multimediatarkoitukseen (musiikki, elokuvat, kuvankäsittely, pelaaminen). Molempien sukupuolten edustajien selkeä enemmistö (95%-65%) käyttää tietokonetta internetin hyötypalveluihin, sosiaalisten medioiden ja sähköpostin käyttöön. Muut vaihtoehdot jäivät, miesten multimediaharrastamista lukuunottamatta, alle 50 % vastaajista harrastuksiksi. Vastaajista kaikki yhtä henkilöä lukuun ottamatta omistavat oman tietokoneen. Näistä 73% omistavat pöytäkoneen ja 72% kannettavan tietokoneen. Näin ollen merkittävä osa siis omistaa kummatkin. Tietokoneen omistajista lähes 92% käytti koneissaan Windows

11 käyttöjärjestelmää. Linuxin ja MacOs:n suosio ylti kummankin osalta n. 13%:iin. Tietokoneet ja niihin liittyvät asiat eivät kuulu valtaosan harrastuksiin, mutta kuitenkin lähes neljännes lukee tietokonelehtiä ja viidennes käy tietokonefoorumeilla. Joka kymmenennes sanoo myös rakentelevansa tietokoneita VALO-CD:n tunnettavuus ja kiinnostavuus Peräti yli 60% vastaajista lataa pääasiassa ohjelmansa ilmaiseksi verkosta. Noin 22% puolestaan asentaa ne kiinteältä medialta. Avoimen lähdekoodin periaatteen tunteminen aiheutti jakaumaa vastaajien keskuudessa: 29% ei ollut kuullutkaan, 31% oli kullut termistä, muttei tiennyt mitä se pitää sisällään, 28% tuntee periaatteen suurin piirtein ja 11% tuntee periaatteen hyvin. Avoimen lähdekoodin ohjelmia oli tietääkseen käyttänyt 44% vastaajista. Puolet vastaajista eivät omien sanojensa mukaan osanneet nimetä yhtään avoimen lähdekoodin ohjelmaa. Muutaman ohjelman osasi nimetä 36% ja loput 14% useita. Lähes kukaan ei tuntenut VALO-CD:tä entuudestaan; vain kolme henkilöä oli kuullut siitä tuttaviltaan. Kuva 5. Avoimen lähdekoodin tuntemus vs. ohjelmien hankintatapa

12 Kuvassa 5 on ristiintaulukoitu avoimen lähdekoodin tunteminen (K2) yhessä ohjelmien hankintatavan (K1) kanssa. Kuvasta näkee selkeästi kuinka ohjelmien ilmaiseksi internetistä lataaminen on sitä yleisempää, mitä tunnetumpi avoimen lähdekoodin periaate on. Tämän lisäksi Ei mikään näistä tarkoitti pääasiassa sitä, että joku muu tulee asentamaan ohjelmat. Tämä on sitä yleisempää, mitä huonommin avoimen lähdekoodin periaate on tunnettu. Kuvassa 6 esitetään kysymysten K10 ja K11 graafinen jakauma. Kysymyksessä K10 kysyttiin tiettyjen ohjelmien tunnettavuutta (4=käytän edelleen, 1=en tunne) ja K11:ssa kysyttiin tyytyväisyyttä ohjelmiin asteikolla 1-4. Tyhjät ja EOS-vastaukset jätettiin huomioimatta. Näyttää siltä, että ohjelmien tunnettavuus korreloi melko hyvin käyttäjäien tyytyväisyyden kanssa. Tämähän on ihan luonnollista parhaat ohjelmat leviävät, kun taas heikommat jäävät pienen käyttäjäkunnan tuotteiksi. Mozilla Firefox ja VLC-mediasoitin ovat näistä ohjelmista niitä tunnetuimpia ja niillä on myös tyytyväisimmät käyttäjät. Kuva 6. Nimettyjen ohjelmien tunnettuvuus ja vastaajien tyytyväisyys VALO-CD:n pakkauksen ulkonäköä kommentoitiin monella eri tapaa. Muutamat adjektiivit toistuivat luonnehdinnoissa kuitenkin useita kertoja. Näistä ylivoimaisesti eniten käytety adjektiivit olivat selkeä (yli 19% vastaajista) ja ok/ihan hyvä (15% vastaajista). Merkittävä osa vastaajista oli myös sitä mieltä, että tuote on huomaamaton, mitäänsanomaton, ei herätä mitään tunteita tai pliisu. Näitä samansuuntaista asiaa tarkoittavia adjektiiveja käytti yhteensä 21% vastaajista. Muita useammin kuin kerran

13 esiintyneitä vastauksia oli perus (8%), tylsä (4%), yksinkertainen (4%), halvan näköinen (4%), raikas (4%) ja asiallinen (4%). Kuvassa 7 ilmennetään ihmisten preferoitua VALO-CD:n hankkimistapaa. Internetistä lataaminen on ylivoimaisesti suosituin vaihtoehto. Seuraava kuva (kuva 8) puolestaan kertoo ihmisten mielipiteen VALO-CD:lle soveltuvasta jakeluformaatista. Näiden kahden kuvan välillä vallitsee pieni ristiriita, sillä kuvan 7 mukaan vain harva hankkisi fyysisen tuotteen, mutta kuva 8 kertoo meille kuitenkin, että merkittävä osa vastaajista olisi sitä mieltä, että fyysinen tuote olisi paras jakeluformaatti. Kuva 7. Mieluisin jakeluformaattti henkilökohtaiseen hankinnan suhteen Kuva 8. Paras jakeluformaatti yleisesti

14 Kuvassa 9 on esitetty pylväsdiagrammein VALO-CD:n ohjelmien suosio. Pylvään pituus kuvaa halua kokeilla tai käyttää kyseistä ohjelmaa. Ohjelmien saama pistearvo kuvaa keskiarvoa. Mitä pidempi pylväs, sitä enemmän kyseinen ohjelma kiinnostaa. Mikäli pylväs saa tässä arvon 1, tarkoittaa se, että vastaajat keskimäärin eivät käyttäisi tai kokeilisi kyseistä ohjelmaa. Arvo 2 tarkoittaa epätodennäköistä ja arvo 3 mahdollista kokeiluhalua. Mikäli pylväs lähentelee arvoa 4, tarkoittaa se sitä, että vastaajista lähes jokainen olisi valmis kokeilemaan tai käyttämään ohjelmaa. EOS- ja tyhjät vastaukset on jätetty huomioimatta. Kuva 9. Kaikkien VALO-CD:n ohjelmien kiinnostavuus

15 Kysymyksessä K17 esitettiin erilaisia väittämiä, joiden kanssa vastaajat olivat joko täysin eri mieltä, jokseenkin eri mieltä, jokseenkin samaa mieltä tai täysin samaa mieltä. Selkeästi eniten hyväksyntää koki väittämä On tärkeää, että avoimen lähdekoodin ohjelmat edistävät kilpailua. Ihmiset olivat lähes poikkeuksetta joko täysin tai jokseenkin samaa mieltä. Toiseksi eniten samanmielisyyttä herätti väite Ohjelmien linsenssimaksuttomuus on tärkeää ja kolmanneksi eniten väite Ohjelmat ovat pääsääntöisesti laadukkaita. Selkeästi eniten eri mieltä oltiin väitteen Ohjelmat ovat usein ulkoasultaan erinomaisia kanssa. VALO-CD:n parhaista puolista ylitse muiden nousivat edullisuus ja ohjelmien asentamisen helppous kumpikin vastausvaihtoehto päätyi yli puoleen vastauspapereista. Myös ohjelmien laatua ja määrää pidettiin tärkeinä (kumpikin n. 38%:ssa vastauspapereista). Mukana tulevia tietoturvaoppaita (17%) ja ohjelmien avointa lähdekoodia (24%) ei osattu arvostaa muiden ominaisuuksien tasolle. Kuva 10. Avoimen lähdekoodin tuntemus vs. koettuihin hyötyihin ja parhaisiin puoliin

16 Kuvassa 10 on ristiintaulukoitu avoimen lähdekoodin periaatteen tunnettavuus (K2) yhdessä VALO-CD:n parhaina pidettyjen puolien kanssa. Havaitaan, että ne ihmiset, jotka eivät ole kuulletkaan avoimesta lähdekoodista, eivät sitä luonnollisesti pidä tärkeänäkään VALO-CD:n kannalta. Toisaalta nämä ihmiset puolestaan pitävät mukana tulevia tietoturvaoppaita ja hyviä suomenkielisiä käännöksiä huomattavasti tärkeämpinä ominaisuuksina kuin muut vastaajat. Vastaajat, jotka tuntevat avoimen lähdekoodin periaatteen suurinpiirtein tai hyvin, arvostavat muita enemmän sitä, että VALO-CD:n sisältää nimenomaan avoimen lähdekoodin ohjelmia. VALO-CD:n edullisuus ja ohjelmien asentamisen helppous saavat kaikissa ihmisryhmissä (riippumatta avoimen lähdekoodin periaatteen tuntemisesta) runsaasti kannatusta. Vastaajat olisivat valmiita maksamaan fyysisestä VALO-CD:stä keskimäärin n. 20. Hinnan moodina oli 5. Selkeitä korrelaatioita eri vastaajaryhmien ja maksuhalukkuuden välillä ei ole. Ainoa selkeä ero voidaan vetää miesten ja naisten välille naiset ovat valmiita maksamaan keskimäärin 25,00 euroa VALO-CD:stä, kun taas miehet olivat valmiita maksamaan hieman reilut 17 euroa Internetkysely Taustatiedot Internetkyselyyn otti osaa 36 henkilöä, joista kaikki oli miehiä. Vastaajien keski-ikä oli 28,4 vuotta eli lähes identtinen haastattelukyselyn kanssa. Yli puolet vastaajista oli opiskelijoita ja 39% työelämässä. Ammatteina työelämässä olevilla oli lähinnä erilaisia it-alan ammatteja. Vastaajista peräti 75% käyttää tietokonetta yli 20 tuntia viikossa. Jokainen omistaa pöytäkoneen, 83% omistaa kannettavan tietokoneen ja kolmasosa kämmentietokoneen. Jokunen tabletin omistajakin joukosta löytyi. Ehkä hivenen yllättäen joukossa oli vain yksi MacOS:n käyttäjä. Sen sijaan kaikilta löytyy Windows käyttöjärjestelmä ja peräti 69% käyttää myös Linuxia. Tietokoneisiin liittyvä toiminta kuuluu vahvasti vastaajien harrastuksiin. Yhteenvetona siis internetkyselyyn osallistuneiden taustatiedoista sanottakoon, että tämä ryhmä koostuu keskimäärin nuorehkoista miehistä, joille tietokoneet ovat harrastus ja osalle myös ammatti VALO-CD:n tunnettavuus ja kiinnostavuus Tämä ryhmä hankkii ohjelmansa lähes poikkeuksetta ilmaiseksi internetistä. Tämä antaa jo osviittaa sille, että fyysisiä tuotteita ei välttämättä arvosteta kovin korkealle. 58% tuntee avoimen lähdekoodin periaatteen hyvin ja loput suurinpiirtein. Yhtä vastaajaa lukuunottamatta kaikki tietää käyttävänsä avoimen lähdekoodin ohjelmia ja 81% osaa

17 nimetä useita (yli 5) avoimen lähdekoodin ohjelmia. Tässä otoksessa päästään käsiksi myös VALO-CD:tä koskeviin kysymyksiin, sillä peräti 42% vastaajista (15 henkilöä) tuntee tuottee. Näistä kuusi on käyttänyt tuotetta ja yhdeksän on kuullut siitä. Tietoisuus VALO- CD:stä on saavutettu selkeästi lähinnä internetfoorumeilta tai muualta internetistä. Kaikki VALO-CD:tä käyttäneet latasivat sen netistä. Näistä viisi oli melko tyytyväisiä tuotteeseen ja yksi erittäin tyytyväinen. Lähes jokainen kyselyyn vastaaja käyttää tai on käyttänyt OpenOfficea, VLC:tä ja kaikille tuttu ohjelma on Mozilla Firefox. Valtaosa on käyttänyt myös GIMP:iä ja Thunderbirdiä. Pidgin on hivenen tuntemattomampi, mutta lähes jokainen on vähintäänkin kuullut siitä. Kuvassa 11 nähdään vastaajien keskiarvoinen tyytyväisyys näihin ohjelmiin. Kuva 11. Internetkyselyn vastaajien tyytyväisyys nimettyihin ohjelmiin Pakkauksen ulkonäöstä ei nettikysely tarjonnut mitään uutta. Nettikyselyn laadinnassa oli käynyt virhe ja pakkauksen ulkonäkökysymyksestä tuli vahingossa pakollinen. Tässä tapauksessa kaikilla vastaajilla ei ollut kuitenkaan pakkausta saatavilla, joten tyhjiä tai muutoin hylättäviä vastauksia tuli tässä kohtaa paljon. Ne joilla pakkaus oli saatavilla kommentoivat ulkonäköä hyvin samansuuntaisesti kuin mitä ihmiset kommentoivat haastattelukyselyssäkin. Jakeluformaatin suhteen oltiin lähes yksimielisiä internet toimii parhaiten. Kuvassa 12on esitetty vastaajien keskiarvoistettu kiinnostus (käyttäisitkö tai kokeilisitko?) VALO-CD:ltä löytyviä ohjelmia kohtaan. En osaa sanoa -vastauksia ei ole otettu mukaan laskentaan.

18 Kuva 12. Internetkyselyn vastaajien kiinnostus kaikkia VALO-CD:n ohjelmia kohtaan Vastaajat katsoivat, että VALO-CD:ltä puuttui joitakin ohjelmia. Varsinkin joitakin pelejä ja MPC HC-ohjelmaa kaivattiin. Myös Songbird, XBMC, Clamwin, Putty, Ultravnc, Virtualbox, GCC, IDE-ohjelma ja MyPaint saivat kukin yhden äänen. Avoimen lähdekoodin ohjelmia koskevien väittämien vastaustuloksia esitetään kuvassa 13. Huomataan, että lisenssimaksuttomuus ja kilpailun edistäminen ovat ehdottamasti tärkeimpiä ominaisuuksia. Ohjelmien ulkonäköseikat kaipaavat selkeästi lisäpanostusta, sillä niihin ei olla tyytyväisiä.

19 Kuva 13. Internetkyselyyn vastanneiden suhtautuminen avoimen lähdekoodin ohjelmiin Kun murobbs:n foorumin käyttäjiltä kysyttiin sopivaa hintaa VALO-CD:lle, oli vastausten keskiarvo 6,34 eli selkeästi vähemmän kuin haastattelukyselyn keskiarvo. Ylivoimainen moodi oli 5 (9kpl/36). Tästä porukasta selkeästi haastattelututkimusta harvempi olisi valmis kokeilemaan tuotetta ilmaiseksi kuitenkin peräti 75%. Ne jotka eivät olisi tähän valmiita, perustelevat kantaansa sillä, että internetistä saa ladattua yksittäin juuri ne ohjelmat, jotka tarvitsee ja että näin käytössä ovat aina uusimmat versioat

20 4.Johtopäätökset Ensimmäinen ja kaikkein selkein johtopäätös on se, että satunnainen kuluttaja ei tunne VALO-CD:tä. Alan harrastajien keskuudessa se kuitenkin on tunnettu, kuten internetkysely osoittaa. Avoimen lähdekoodin periaate on ihmisille jossain määrin tuttu. Kuitenkin vielä 29% vastaajista oli sellaisia, jotka eivät siitä olleet kuulletkaan ja niistäkin, jotka olivat kuulleet, niin merkittävä osa ei tiennyt ollenkaan mitä se tarkoittaa. Näin ollen sekä avoimen lähdekoodin käsite että VALO-CD kaipaavat kumpikin vielä markkinointia ja tietoisuuden levittämistä. Suoraan kysyttynä, suosituin jakeluformaatti VALO-CD:lle on internetistä lataaminen. Tämä näkemys vain korostui internetkyselyssä. Haastattelukyselyssä fyysinen media sai jonkin verran kannatusta, kun kysyttiin parasta jakeluformaattia, mutta silti vastaajat itse pääsääntöisesti lataisivat tuotteen internetistä. Tässä siis uskotaan, että muut haluavat fyysisen tuotteen enemmän kuin vastaaja itse. Fyysiselle medialle on kuitenkin jonkin verran kysyntää ja täytyy ottaa huomioon, että VALO-CD:stä tietämättömät tuskin sitä internetistä osaavat etsiä, mutta kaupasta se saattaisi kuitenkin päätyä ostoskoriin. Huomataan myös, että mitä paremmin avoimen lähdekoodin periaate tunnetaan, sitä enemmän suositaan ohjelmien ilmaista lataamista internetistä. Näin ollen mikäli avoimen lähdekoodin periaate tulisi ihmisille tutummaksi, niin todennäköisesti paras jakeluformaatti entistä selvemmin tulisi olemaan internetistä ladattava maksuton paketti. VALO-CD:n pakkauksen ulkonäössä on parantamisen varaa. Pakkaus sai kiitosta sen selkeästä ja raikkaasta ulkonäöstä, mutta sitä pidettiin kuitenkin tylsänä ja ennen kaikkea mitäänsanomattomana sekä huomiota ja tunteita herättämättömänä. Tästä voidaan vetää johtopäätös, että pakkauksen design on oikeilla jäljillä, mutta se kaipaa vielä hiomista. Tämä on tosin relevanttia vain siinä tapauksessa, mikäli aiotaan pitäytyä fyysisessä tuotteessa. Mikäli fyysisessä tuotteessa pitäydytään ja paukkauksen ulkonäköä hiotaan, voidaan tutkimustuloksiin nojautuen tuotteella tehdä voittoa. Kaupassa myytävän fyysisen VALO-CD:n hintalapussa voisi aivan hyvin lukea 20. VALO-CD:n sisältämistä ohjelmista ei voida vetää paljoa johtopäätöksiä. Mozilla Firefox, VLC-mediasoitin ja OpenOffice olivat ihmisten mielestä niitä kiinnostavimpia ja suosituimpia. Myös GIMP ja 7-Zip nauttivat suurta suosiota. Sen sijaan RSSowl, HTTrack,

21 Scribus ja TuxPaint koettiin jokseenkin turhiksi. Kuitenkin moni piti VALO-CD:n sisältämien ohjelmien määrää tärkeänä asiana, joten ohjelmien karsiminen tuotteesta ei välttämättä ole hyvä vaihtoehto. Sen sijaan ohjelmien vaihtoa joihinkin muihin ohjelmiin on syytä harkita. Internetkysely antoi samansuuntaista dataa kuin haastattelututkimuskin. Erona oikeastaan se, että internetkyselyyn vastanneet eivät pitäneet mitään ohjeita ja oppaita ollenkaan niin tärkeinä kuin haastattelututkimukseen vastanneet. Yksittäisistä ohjelmista Vuze sai internet-kyselyssä huomattavasti vähemmän kannatusta. Kysymyksen 17 vastauksista voidaan päätellä, että avoimen lähdekoodin kilpailun edistäminen on ihmisistä tärkeä asia. Toisaalta ohjelmia ei koettu ulkoasultaan kovinkaan hyviksi. Mikäli ohjelmat muuttuisivat jatkossa ulkoasultaan paremman näköisiksi, olisi VALO-CD tuotteenakin varmasti houkuttelevampi. Jos tutkimusongelmaa, Kuinka kiinnostava ja tunnettu VALO-CD on satunnaiselle käyttäjäkunnan keskuudessa? tarkennetaan tehdyn puukavion mukaan, saadaan selkeät kysymykset: Kuinka kiinnostavia ovat VALO-CD konseptina, VALO-CD:n ohjelmat ja avoimen lähdekoodin tuomat edut sekä kuinka tunnettuja ovat VALO-CD tuotteena, VALO-CD:n suosituimmat ohjelmat ja avoimen lähdekoodin periaate? VALO-CD:n suosituimmilla ohjelmilla tarkoitetaan kysymyksessä K10 esitettyjä ohjelmia (OpenOffice, Gimp, Mozilla Firefox, Pidgin, Mozilla Thunderbird, VLC). Kuinka tunnettu: VALO- CD tuotteena? Kuinka tunnettu: VALO- CD:n suosituimmat ohjelmat? Kuinka tunnettu: Avoimen lähdekoodin periaate? Kuinka kiinnostava: VALO-CD konseptina? Kuinka kiinnostava: VALO-CD:n ohjelmat? Kuinka kiinnostava: Avoimen lähdekoodin tuomat edut? Haastattelukysely (otos 72) Internetkysely (otos 36) Ei tunnettu (4% oli kuullut Kohtalaisen tunnettu (42% tuotteesta) oli kuullut tuotteesta) Gimpin ja Pidginin Pidginin tunnettavuus tunnettavuus kohtalaisella, hyvällä, muiden ohjelmien Thunderbirdin ja VLC:n tunnettavuus erinomaisella tunnettavuus hyvällä sekä tasolla OpenOfficen ja Firefoxin tunnettavuus erinomaisella tasolla Periaatteen tuntemisessa oli Periaate tunnetaan hyvin suuria eroja Hyvin kiinnostava (87,5% olisi valmiita kokeilemaan ilmaiseksi) Vaihteleva kiinnostus ohjelmasta riippuen Kiinnostus suurta Kiinnostava (75% olisi valmiita kokeilemaan ilmaiseksi) Vaihteleva kiinnostus ohjelmasta riippuen Kiinnostus melko suurta

22 Taulukon viimeisen rivin ero haastattelututkimuksen ja internetkyselyn välillä selittyy sillä, että alan harrastajat suhtautuvat avoimen lähdekoodin ohjelmiin kriittisemmin kuin satunnaiskäyttäjä, jolla ei ole niin tarkkaa tietoa ohjelmien ominaisuuksista. Internetkyselyyn vastanneet pitävät avoimen lähdekoodin ohjelmien laadukkuutta, helppokäyttöisyyttä, ulkoasua, käyttötuen saatavuutta sekä lokalisointia selkeästi heikompina kuin mitä haastattelututkimukseen osallistuneet vastasivat. Yhteenvetona nähdään VALO-CD:n konseptin kehittämisessä kaksi eri kehityssuuntaa, joita voidaan toteuttaa myös rinnan. Ensimmäinen on tietoisuuden lisääminen niin VALO- CD:n kuin avoimen lähdekoodin periaatteen ja ohjelmien suhteen. Tämä johtaa tämän tutkimuksen perusteella siihen, että ihmiset hakeutuisivat lataamaan tuotteen entistä suuremmissa määrin internetistä ilmaiseksi. Toinen kehityspolku on kehittää VALO-CD:n fyysisen tuotteen pakkausta ja jakeluverkostoa, sillä on nähtävissä, että ihmiset olisivat keskimäärin valmiita maksamaan fyysisestä tuotteesta.

23 5. Arvio työn onnistumisesta Työssä saatiin mielestämme yksiselitteinen vastaus pääkysymyksiin kuinka tunnettu ja kiinnostava VALO-CD on. Tosin, saatujen tulosten perusteella on hankala arvioida oikeaa toimintatapaa jatkossa. Aikataulu ei noudattanut tutkimussuunnitelmassa esitettyä, vaan jo ensimmäisistä välitavoitteista alkaen oltiin myöhässä. Varsinaisia haastatteluja päästiin suorittamaan vasta Tässä osasyynä oli liika optimismi sopivan haastattelupaikan saamisen suhteen, sekä haastattelijoiden että sopivien haastattelukohteiden (kauppakeskukset) joulusta ja uudestavuodesta aiheutuneet kiireet. Myöskin ennakkoon asetettu tavoite vastausmääristä oli jossain määrin yläkanttiin. Kahden haastattelijan täysipäiväinen (10 tuntia) työpanos riitti vain 62:n vastauslomakkeen saamiseen. Lisäksi haastatteluja tehdessä tajuttiin, että päiväsaikaan kauppakeskusten asiakaskunta koostuu keskimäärin ei-työssäkäyvistä ihmisistä. Edellä mainituista syistä jouduttiin hankkimaan lisää vastauksia tuttavapiiristä, kohdistaen haastattelut työssäkäyviin henkilöihin. Internetkyselyn otoskokoon ja vastausten laatuun ollaan tyytyväisiä. Vastauksia oli selkeästi mietitty, ja yhtään lomaketta ei tarvinnut hylätä. Itse haastattelumenetelmään ja -tapahtumaan, huomioidenkin haastattelumenetelmän raskauden, ollaan myös tyytyväisiä. Sekä TTY että VALO-CD olivat hyvin edustettuina ja haastattelupiste herätti kiinnostusta tuotetta kohtaan.

24 Liitteet Liite 1: Yhteenveto aloituspalaverista Liite 2: Tutkimussuunnitelma Liite 3: Haastattelututkimuslomake

25 Case: VALO-CD Yhteenveto aloituspalaverista Paikalla olijat: Projektin yhteyshenkilö, toimeksiantaja: Otto Kekäläinen Työn ohjaaja: Hanna-Riikka Kuokkala Tutkimuksen suorittajat: Heikki Kauppinen ja Lari Heikkilä Aloitimme tapaamisen käymällä läpi kunkin osallistujan taustat ja tutustuimme tarkemmin VALO-CD:seen. Kävimme läpi VALO-CD:n ohjelmia ja vertasimme niitä markkinoilla oleviin kilpaileviin, lähes monopoliasemaan päässeisiin tuotteisiin. VALO-CD:n ohjelmien hyviksi puoliksi selvisi mm. joitakin kilpailevia tuotteita parempi lokalisointi, hinta, tiedostomuotojen yhteensopivuus ja joidenkin ohjelmien osalta yksinkertaisesti parempi toiminnallisuus. VALO-CD:n asiakaskuntaa ei olla tarkemmin selvitetty, mutta näppituntumana on, että VALO-CD:llä ei ole tiettyä asiakassegmenttiä, vaan potentiaalisia asiakkaita ovat kaikki suomalaiset ikään, sukupuoleen tai taustoihin katsomatta. Kävi ilmi, että tähän projektiin on olemassa monta eri lähestymistapaa. Vaihtoehtoisia lähestymistapoja oli konseptin kehittäminen, nykytilan analysointi tai miten tuotteen myytävyyttä voitaisiin kehittää ja miten myyminen käytännössä toteutettaisiin. Pidimme kuitenkin tärkeänä, että VALO-CD:n nykytila tulisi olla kunnolla selvillä ennen kuin voitaisiin miettiä myytävyyden kehittämistä, joten valitsimme markkinointitutkimuksemme pääkysymykseksi seuraavan: Kuinka kiinnostava ja tunnettu VALO-CD on satunnaisen käyttäjäkunnan keskuudessa? Sovimme, että mikäli tutkimuksessa kävisi ilmi, että VALO-CD:llä olisi selvää kaupallistamispotentiaalia, niin voisimme jatkotutkimuksena selvittää kuinka myyminen kannattaisi suorittaa. Ehdotuksena oli että pyrkisimme päästä paikallisen Citymarketin tai Prisman kanssa sopimukseen VALO-CD:n myymisestä tavaratalossa testimielessä. Tämä on kuitenkin siis vain mahdollinen jatkotoimenpide, mikäli alkuperäinen markkinointitutkimus tätä puoltaa. Markkinointitutkimuksen osalta ei ole sovittu salassapitovelvollisuutta.

26 TETA-5310, Markkinointitutkimus Lari Heikkilä, Heikki Kauppinen TUTKIMUSSUUNNITELMA OSUUSKUNTA SANGE, VALO-CD Tutkimustavoite Kuinka kiinnostava ja tunnettu VALO-CD on satunnaisen käyttäjäkunnan keskuudessa. Tutkimustavoitteena on siis selvittää ihmisten yleinen tietämys ja kiinnostuneisuus VALO- CD:stä ja avoimen lähdekoodin ohjelmista yleisestikin. Mielestämme olisi myös hyvä selvittää ATK-harrastajien kiinnostus VALO-CD:tä kohtaan. Näin ollen saisimme näiden kahden kokonaisuuden (satunnaisotanta vs. ATK-harrastaja) synnyttämiä tuloksia vertaamalla käsityksen siitä, että pitäisikö VALO-CD:n tunnettavuutta parantaa vai kenties tuotetta/konseptia itsessään. Tutkimusmenetelmä / tietojen hankintatapa Tiedot hankitaan kyselylomakkeella. Haastattelemme vastaajat henkilökohtaisesti ja täydennämme itse lomakkeen. Haastattelut suoritamme Tampereella Kalevan Prismassa tai vastaavassa päivittäistavarakaupassa. Tällöin vastaajia on saatavissa kaikista ikäryhmistä ja sosiaalisista ryhmistä. Suoritamme nettikyselyn PC-foorumeiden käyttäjille. Lomake on sama, kuin haastattelussa. Kysymykset muotoillaan ja informaatiota tuotteesta annetaan siten, että kysymyksiin on mahdollista vastata ilman haastattelijan apua. Lomake laaditaan Google Docsverkkopalveluun. Tällä hetkellä valittuja foorumeita ovat MuroBBS ja Tietokone-lehden keskustelupalsta. Foorumille laitetaan lyhyellä esittelyllä varustettu linkki kyselyyn Perusjoukko ja otoskoko Haastattelututkimuksen perusjoukoksi valitaan tietokonetta käyttävät, vuotiaat, pirkanmaalaiset henkilöt. Haastattelujen edetessä pyrimme kohdentamaan haastattelut niihin ikäryhmiin ja sukupuoleen, jotka ovat selkeästi aliedustettuina sillä hetkellä kerätyissä vastauksissa. Haastattelukyselyssä tavoitteena on yhteensä 200 hyväksyttyä vastauslomaketta (Aku Ankka vastaukset karsitaan).. Nettikyselystä meillä on tavoitteena saada noin 50 alan harrastajan vastausta. Aikataulu ja tehtäväjako Heikki ja Lari laativat kyselylomakkeen yhteistyössä Heikin vastatessa paperisen version muotoilusta Larin tehdessä kyselylomakkeesta nettiversion. Haastattelut suoritetaan yhdessä. Tulosten taulukointi tehdään puoliksi. Tulosten analysointi-vaiheessa voidaan

27 suorittaa jonkinlaista tehtävänjakoa, mutta pääasiassa analysointi tapahtuu yhdessä. Raportin kirjoitusurakka jaetaan molemmille, mutta sisällöstä päätetään yhdessä : ensimmäinen versio kyselylomakkeesta valmis (lähetetään tällöin työn ohjaajalle ja tämän jälkeen toimeksiantajan edustajalle) : toinen versio kyselylomakkeesta valmis : valmis kyselylomake (tähän mennessä kyselylomake on testattu ja todettu toimivaksi) : valmis nettikysely (tähän mennessä kysely on testattu ja todettu toimivaksi) : Nettikysely avataan : Haastettelujen suorittaminen : Nettikysely suljetaan : Kyselyiden taulukointi suoritettu : Saatujen vastausten laadun arviointi (karsitaan Aku Ankka vastaukset) ja välipalautus : Valmis loppuraportti Alustava budjetti Toimeksiantajalta haluaisimme VALO-CD infolappuja, joita voisimme jakaa kyselytilanteessa. Infolapuista tulisi käydä ilmi, mistä on kyse. Lappu ei saisi olla liian mainosmainen. Myös VALO-CD juliste tai julisteet olisivat tarpeen, sillä aiomme pystyttää ostoskeskukseen kyselypisteen (käytännössä pöytä ja tuoleja), joten pisteestä tulisi käydä ilmi, mihin se liittyy. Halutessaan toimeksiantaja voi toimittaa paikalle myös muuta oheismateriaalia kuten VALO-CD karkkeja tms. Edellä mainittujen kustannuksia emme osaa arvioida. Tarkoituksenamme olisi jakaa kaikille haastatteluun vastaajille jonkinlainen kiitos, jonka arvo on noin 2 euroa, esimerkiksi suklaalevy. Tarkemmassa mietinnässä on, onko juuri suklaalevy oikea kiitos juuri joulun jälkeen. Lisäksi tarvitsemme kyselylomakkeet tulostettuna, näiden kustannuksista vastaa teollisuustalouden laitos. Teollisuustalouden laitokselta tarvitsemme kyselypisteelle materiaalia, josta käy ilmi, että kyselyn suorittaa TTY:n opiskelijat. Tällaisista materiaaleista esimerkiksi TTY juliste olisi erittäin hyödyllinen kyselijöiden opiskelijastatuksen ilmentämiseksi. Haastattelujen alustava budjetti: 200 kpl vastauspalkkioita = 400,00 eur Yhteensä 400, 00 eur.

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet,

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, kannettavat tietokoneet, älypuhelimet, tablettitietokoneet,

Lisätiedot

Kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavat tekijät matkapuhelinta hankittaessa

Kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavat tekijät matkapuhelinta hankittaessa Kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavat tekijät matkapuhelinta hankittaessa MIIKA MANNINEN VALVOJA: DOS. KALEVI KILKKI 22.9.2016 ESPOO Sisältö - Työn tausta ja motivaatio - Tutkimusaineisto ja -menetelmät

Lisätiedot

PortableApps.com ilmaisohjelmien asennus ja käyttö muistitikulla

PortableApps.com ilmaisohjelmien asennus ja käyttö muistitikulla PortableApps.com ilmaisohjelmien asennus ja käyttö muistitikulla 29.11.2016 mikko.kaariainen@opisto.hel.fi Luennon materiaali PDF-tiedostona: opi.opisto.hel.fi/mikko PortableApps.com Mahdollistaa ilmaisohjelmien

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

... Vinkkejä lopputyön raportin laadintaan. Sisältö 1. Johdanto 2. Analyyseissä käytetyt muuttujat 3. Tulososa 4. Reflektio (korvaa Johtopäätökset)

... Vinkkejä lopputyön raportin laadintaan. Sisältö 1. Johdanto 2. Analyyseissä käytetyt muuttujat 3. Tulososa 4. Reflektio (korvaa Johtopäätökset) LIITE Vinkkejä lopputyön raportin laadintaan Sisältö 1. Johdanto 2. Analyyseissä käytetyt muuttujat 3. Tulososa 4. Reflektio (korvaa Johtopäätökset) 1. Johdanto Kerro johdannossa lukijalle, mitä jatkossa

Lisätiedot

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi?

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke Valtioneuvoston kanslia Projektisihteeri Karin Hautamäki VNK009:00/2011 Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu 16 SFS ISO252 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista /16 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä IROResearch

Lisätiedot

Tampereen kaupungin www-palvelun käyttäjäkysely

Tampereen kaupungin www-palvelun käyttäjäkysely Tampereen kaupungin www-palvelun käyttäjäkysely 1. Yleistä Tampereen kaupungin www-palvelun käyttäjäkysely tehtiin 18.3. - 18.6.1997 välisenä aikana. Kysely tehtiin www-sivujen etusivulle sijoitetulla

Lisätiedot

LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET. Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä

LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET. Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä Psykologia 7 KAMA Tutkimus toteutettiin: 4.10.2016-18.11.2016 Sisällysluettelo 1. Johdanto 1.1 Mitä ovat ulkonäköpaineet?

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu 1 SFS ISO22 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista 12/1 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä

Lisätiedot

MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI

MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI Sanna-Mari Kuoppamäki Jyväskylän yliopisto Esityksen sisältö MTV:n katsojapaneeli eri-ikäisten internetin käytöstä, laitteista ja asenteista Yli 50-vuotiaiden

Lisätiedot

E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.)

E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.) E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.) SeAMK:n Kirjasto- ja tietopalvelun opiskelijoiden syyskuussa 2010 tekemän E-kirjakyselyn tuloksia TAUSTATIETOJA Kyselytutkimus

Lisätiedot

SunRETU-SELVITYS. Kuluttajien näkemyksiä aurinkoenergiasta, sen käytöstä ja hankinnasta. Tapio Yrjölä syyskuu 2016 Tampereen ammattikorkeakoulu

SunRETU-SELVITYS. Kuluttajien näkemyksiä aurinkoenergiasta, sen käytöstä ja hankinnasta. Tapio Yrjölä syyskuu 2016 Tampereen ammattikorkeakoulu SunRETU-SELVITYS Kuluttajien näkemyksiä aurinkoenergiasta, sen käytöstä ja hankinnasta Tapio Yrjölä syyskuu 2016 Tampereen ammattikorkeakoulu 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 SELVITYKSEN TAUSTAT... 4 2.1 Vastaajien

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa Veikkaus toteutti matka-aiheisen kyselytutkimuksen ajalla 7.4. 15.4.2016 Kyselyyn vastasi 1 033 henkilöä Veikkauksen 1,8 miljoonasta kanta-asiakkaasta Yli tuhat asiakasta on kattava otos Veikkauksen kanta-asiakkaista.

Lisätiedot

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA Tapani Takalo Lapin korkeakoulukirjasto, yliopisto, taide 17.11.2011 1. Johdanto Lapin yliopiston taidekirjastossa on selvitetty taidekirjaston kokoelmiin

Lisätiedot

Tutkimus ajokorttiseuraamusjärjestelm. rjestelmästä. Kesäkuu TNS Gallup Oy 2007 / AKE ajokorttiseuraamusjärjestelmä (proj.

Tutkimus ajokorttiseuraamusjärjestelm. rjestelmästä. Kesäkuu TNS Gallup Oy 2007 / AKE ajokorttiseuraamusjärjestelmä (proj. Tutkimus ajokorttiseuraamusjärjestelm rjestelmästä Kesäkuu 2007 1 Tutkimuksen tausta ja toteutus Tutkimuksessa selvitettiin ajokorttiseuraamusjärjestelmän tunnettuutta ajokortin haltijoiden keskuudessa

Lisätiedot

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%)

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%) 1 Johdanto Tämän tutkimusyhteenvedon tehtävänä on antaa tietoja kansalaisten liikunnan ja kuntoilun harrastamisesta. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää, missä määrin kansalaiset harrastavat liikuntaa

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista Sanomalehtien liitto Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista Sanomalehtien liitto Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista Sanomalehtien liitto Joulukuu 2016 SFS ISO2022 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista 12/2016 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä

Lisätiedot

Google Forms / Anna Haapalainen. Google Forms Googlen lomake-työkalu

Google Forms / Anna Haapalainen. Google Forms Googlen lomake-työkalu Google Forms Googlen lomake-työkalu Google Forms / Anna Haapalainen Googlen lomaketyökalulla on helppoa tehdä sähköisiä kyselyitä, tehtäviä tai kokeita. Voidaksesi luoda Googlen lomakkeita, sinulla tulee

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

SPOT- profiilitutkimusraportti. Naurunappula Syyskuu 2015

SPOT- profiilitutkimusraportti. Naurunappula Syyskuu 2015 SPOT- profiilitutkimusraportti Naurunappula Syyskuu 2015 Yleistä tutkimuksesta Naurunappula.com- sivuston kävijäprofiilitutkimus on toteutettu 16.- 30. syyskuuta 2015 välisenä aikana. Vastauksia tutkimukseen

Lisätiedot

Lyhyen videotyöpajan ohjelma (90 min)

Lyhyen videotyöpajan ohjelma (90 min) Lyhyen videotyöpajan ohjelma (90 min) Päätarkoitus: - Lyhyiden selitysvideoiden tuotanto (max 3 minuuttia) yksinkertaisin keinoin Selitysvideoiden tuottaminen edistää reflektioprosessia liittyen omaan

Lisätiedot

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta MOSAIIKKI RY MAMU-MEDIA PALAUTEANALYYSI v. 2015 toiminnasta Palautetta Mosaiikki Ry:n ja MaMu-Median hankkeen tiedotus- ja neuvontatoiminnasta on kerätty yhteistyökumppaneilta, hankkeen asiakkailta ja

Lisätiedot

Metsäpirtin multa. Asiakastyytyväisyyskysely 2015

Metsäpirtin multa. Asiakastyytyväisyyskysely 2015 Metsäpirtin multa Asiakastyytyväisyyskysely 2015 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority 2 Helsingin

Lisätiedot

Dnro 92/07/70/702/2014 1 (5) Kysymykset tarjouspyynnöstä ja tilaajan tarkennukset tarjouspyyntöön 27.3.2014

Dnro 92/07/70/702/2014 1 (5) Kysymykset tarjouspyynnöstä ja tilaajan tarkennukset tarjouspyyntöön 27.3.2014 Dnro 92/07/70/702/2014 1 (5) Hankinta: LIIKKUMISTUTKIMUS 2014, Dnro 92/07/70/702/2014 Tässä Liikkumistutkimus 2014:n tekoa koskevaan tarjouspyyntöömme Dnro 92/07/70/702/2014 esitetyt kysymykset ja niihin

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala Julkinen Janne Parri Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYS 10TUJohdantoU10T... 3 10TUPalautteiden tiivistelmäu10t... 4 10TU5. Mitä

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Tekniikan ala Julkinen Sanna Johansson Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO 10TUJohdantoU10T... 3 10TUPalautteiden tiivistelmäu10t... 4 10TU5.

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen Esittelyteksti (mainostyylinen): Koskaan ihminen ei ole tiennyt niin paljon kuin nyt. Mutta huomenna tiedämme taas

Lisätiedot

Älypuhelimen käytön määrän vaikutus koulumenestykseen ja vireystasoon

Älypuhelimen käytön määrän vaikutus koulumenestykseen ja vireystasoon Älypuhelimen käytön määrän vaikutus koulumenestykseen ja vireystasoon Nea Lindholm 14E, Eevi Prittinen 14E, Enni Leppänen 14C Lohjan Yhteislyseon lukio Ps7 toukokuu 2016 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2

Lisätiedot

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen ASIAKKAAN ODOTTAMA ARVO MAASEUTUMATKAILUN SEGMENTOINNIN JA TUOTEKEHITYKSEN PERUSTANA Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin 25.11.2011

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Matkailu- ja ravitsemisala Julkinen Paavo Nisula Opiskelijakunta JAMKO 2 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala Julkinen Paavo Nisula Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYS Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä mieltä olet

Lisätiedot

Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta

Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta A. Vastaajan taustatiedot Mikä on asemasi organisaatiossa? 1. Ylempi toimihenkilö 2. Työnjohtaja 3. Toimihenkilö 4. Työntekijä Minkä

Lisätiedot

Internetin saatavuus kotona - diagrammi

Internetin saatavuus kotona - diagrammi Internetin saatavuus kotona - diagrammi 2 000 ruotsalaista vuosina 2000-2010 vastata Internetiä koskeviin kysymyksiin. Alla oleva diagrammi osoittaa, kuinka suurella osuudella (%) eri ikäryhmissä oli Internet

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala Julkinen Iina Mustalampi Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä

Lisätiedot

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 1 MIKSI TÄMÄ TUTKIMUS? Kuudes iareena ja neljäs julkistettu tutkimus Tutkimuksen teemana

Lisätiedot

Psykologinen tutkimus päihteiden vaikutuksesta opiskeluun

Psykologinen tutkimus päihteiden vaikutuksesta opiskeluun Psykologinen tutkimus päihteiden vaikutuksesta opiskeluun Tekijät: Kristian Lehtiniittu, Linda Törnström, Julia Meritähti Esityspäivä: 5.2.2016 Psykologia kurssi 7 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto 1 1.1

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Turvapuhelin on vähän käytetty apuväline Ikäihmisten turvapuhelinkyselyn tuloksia

Turvapuhelin on vähän käytetty apuväline Ikäihmisten turvapuhelinkyselyn tuloksia k ä y t t ä j ä l l e k ä t e v ä t e k n o l o g i a Marika Nordlund Turvapuhelin on vähän käytetty apuväline Ikäihmisten turvapuhelinkyselyn tuloksia 2 Sisältö 1. Johdanto: Tavoitteet ja toteutus...

Lisätiedot

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610.

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610. YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö ALAIKÄISYKSIKÖIDEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin

Lisätiedot

DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä

DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä Yhteenveto medialle 1 Yhteenveto Ala-asteikäiset lapset ovat jo hyvin aktiivisia puhelimen käyttäjiä. Kahdeksalla kymmenestä on oma puhelin

Lisätiedot

LÄÄKÄRI 2013. Kyselytutkimus lääkäreille

LÄÄKÄRI 2013. Kyselytutkimus lääkäreille LÄÄKÄRI 2013 Kyselytutkimus lääkäreille Tutkimusryhmän jäsenet Teppo Heikkilä LL, tutkijalääkäri Kuopion yliopistollinen sairaala Jukka Vänskä VTM, tutkimuspäällikkö Suomen Lääkäriliitto Hannu Halila LKT,

Lisätiedot

Meidän koulu -kysely. Isojoen Koulukolmio 6-9.lk Niko Halkola 8.lk

Meidän koulu -kysely. Isojoen Koulukolmio 6-9.lk Niko Halkola 8.lk Meidän koulu -kysely Isojoen Koulukolmio 6-9.lk Niko Halkola 8.lk Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Tulokset...4 2.1 Sukupuoli...4 2.2 Luokka...4 2.3 Silmien väri... 2.4 Koulumatkan pituus... 2. Horoskooppi...6

Lisätiedot

Kadettikunnan viestintätutkimus 2015

Kadettikunnan viestintätutkimus 2015 Kadettikunnan viestintätutkimus 2015 Heidi Honkamaa Risto Sinkko Kadettikunnan syyskokous 24.10.2015 Toteutus Webropol-kysely toteutettiin aikavälillä 17.09-30.09.2015 Kysely lähetettiin kaikille sähköpostiosoitteen

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Kuopio..0 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 1 Johdanto Selvityksen taustaa Tutkimus asukkaiden teknisiä palveluita koskevista

Lisätiedot

Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 10/2014

Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 10/2014 Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 0/204 TNS 204 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä ei saa lainata, luovuttaa, jälleenmyydä tai julkaista ilman tutkimusyrityksen

Lisätiedot

Sähkömaailma-lehden lukijatutkimus Toukokuu 2013 Tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen

Sähkömaailma-lehden lukijatutkimus Toukokuu 2013 Tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen STUL Ry. Sähkömaailma-lehden lukijatutkimus Toukokuu 2013 Tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen Tutkimuksen toteutus Tämän tutkimuksen on tehnyt STUL Ry:n toimeksiannosta Taloustutkimus Oy. Aineisto kerättiin

Lisätiedot

Kuntapalvelukyselyn tulokset

Kuntapalvelukyselyn tulokset Kuntapalvelukyselyn tulokset 3.10.2012 Kysely oli avoinna MLL:n nettisivuilla www.mll.fi 5.-23.9.2012. Kyselyyn tuli yhteensä 1731 vastausta. Kyselyssä oli yhteensä 48 kysymystä yhdeksältä eri aihealueelta.

Lisätiedot

Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja

Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja 1..01 TNS Gallup Oy Jaakko Hyry t. 0 Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Suomen Taitelijaseura halusi selvittää suomalaisten suhtautumista

Lisätiedot

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNISTÄ 0 Sisällysluettelo: Sivu JOHDANTO MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA LIITEKUVAT

Lisätiedot

KUNNANNIMI JA PAIKALLISIDENTITEETTI: ASUKASKYSELYN TULOKSIA

KUNNANNIMI JA PAIKALLISIDENTITEETTI: ASUKASKYSELYN TULOKSIA KUNNANNIMI JA PAIKALLISIDENTITEETTI: ASUKASKYSELYN TULOKSIA Paula Sjöblom, dosentti, kieli- ja käännöstieteiden laitos Ulla Hakala, KTT, markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos Satu-Päivi

Lisätiedot

PROJEKTIDOKUMENTAATIO OONA KARHUNEN

PROJEKTIDOKUMENTAATIO OONA KARHUNEN PROJEKTIDOKUMENTAATIO OONA KARHUNEN Emilia Ketola Eurajoen kristillinen opisto Avat 2015-2016 1 Projekti... 3 1.1 Asiakas ja kartoitus... 3 1.2 Asiakastapaaminen ja suunnittelu... 3 1.3 Toteutus... 5 1.4

Lisätiedot

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Julkisessa keskustelussa nostetaan ajoittain esille väitteitä siitä, haluavatko miehet vai naiset seksiä useammin ja joutuvatko jotkut elämään seksuaalisessa

Lisätiedot

Toimialan yksityisasiakkaiden tyytyväisyys edelleen sama yritysasiakkaat kirivät. Asiakastyytyväisyyden kehitys - Toimiala

Toimialan yksityisasiakkaiden tyytyväisyys edelleen sama yritysasiakkaat kirivät. Asiakastyytyväisyyden kehitys - Toimiala EPSI Rating Matkaviestintä 2016 Päivämäärä: 2016-10-17 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 50 569

Lisätiedot

Finnan käyttäjäkysely 2014

Finnan käyttäjäkysely 2014 Finnan käyttäjäkysely 2014 Kooste tuloksista Kyselyn toteuttaminen ja vastaajat Toteutettiin Surveypal-sovelluksella 27.10.-17.11.2014 Kyselyyn vastasi 3239 käyttäjää Vetonaulana tabletin arvonta Eniten

Lisätiedot

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi Tulokset kyselystä -potilasversioiden kehittämiseksi Tiina Tala, Mari Honkanen, Kirsi Tarnanen, Raija Sipilä 30.9.2015 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sisältö 1 Kyselyn tavoite... 3 2 Kyselyn vastaajat...

Lisätiedot

Palveluneliö Oy Asiakastyytyväisyyskyselyt

Palveluneliö Oy Asiakastyytyväisyyskyselyt Palveluneliö Oy Asiakastyytyväisyyskyselyt Terhi Holmström, Laurea Palveluneliö Marraskuu 2016 1 Yhteenveto Tämä on raportti Palveluneliö Oy:n asiakastyytyväisyyskyselyistä vuosilta 2012, 2014 ja 2016.

Lisätiedot

Porvoon kaupunginkirjasto: vastukset 2013

Porvoon kaupunginkirjasto: vastukset 2013 Porvoon kaupunginkirjasto: vastukset 2013 Vastauksia kielen mukaan Svar enligt språk Kieli - Språk swe fin 0 50 100 150 Vastaustapa - Svarsmetod Paperivastaus - papperssvar Sähköinen vastaus - elektroniskt

Lisätiedot

Specsavers. Tutkimusraportti. Syksy Being More 1. Committed to

Specsavers. Tutkimusraportti. Syksy Being More 1. Committed to Specsavers Tutkimusraportti Syksy 2015 Being More 1 Tutkimuksen perustiedot Tutkimus toteutettiin elokuussa 2015 markkinatutkimusyhtiö M3 Research Oy:n internet-paneelissa. Tutkimuksen suunnitteli ja analysoi

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen Linda Holma Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

IPA Kyselylomake valinnoista ja osallistumisesta jokapäiväisessä elämässä

IPA Kyselylomake valinnoista ja osallistumisesta jokapäiväisessä elämässä IPA Kyselylomake valinnoista ja osallistumisesta jokapäiväisessä elämässä Vastaajan nimi: Päivämäärä: Johdanto Tämän lomakkeen kysymykset koskevat päivittäisiä toimintojasi. Pyrimme saamaan käsityksen

Lisätiedot

Tuhat suomalaista Apteekkariliitto

Tuhat suomalaista Apteekkariliitto Tuhat suomalaista /0 Tuhat suomalaista Apteekkariliitto Syyskuu 0 Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista /0 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista -tutkimus tehtiin internetissä IROResearch Oy:n valtakunnalliseen

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

Valttien palaute. Väliraportti AKSELI MAKKONEN

Valttien palaute. Väliraportti AKSELI MAKKONEN Valttien palaute Väliraportti 26.11.2016 AKSELI MAKKONEN 146 vastausta 23.11.2016 mennessä Suurin osa opiskelijoita Millä alalla toimit tai opiskelet? Muu kasvatusala Hoitoala Muu, mikä? Liikunta ja vapaa-aika

Lisätiedot

Isoverstaan didaktiset kärjet levitykseen -hanke. Päätösseminaari

Isoverstaan didaktiset kärjet levitykseen -hanke. Päätösseminaari Isoverstaan didaktiset kärjet levitykseen -hanke Päätösseminaari 21.1.2016 1 2 Isoverstaan opiskelijakysely 2015 Isoverstaan didaktiset kärjet levitykseen -hanke 3 Opiskelijakysely 2014 ja 2015 2014: Didaktiset

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Aikuiskoulutukseen osallistuminen Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia varten järjestettyyn koulutukseen osallistui

Lisätiedot

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Toteutimme syyskuussa 2013 jäsenillemme kyselyn liittyen mm. työhyvinvointiin, ajankohtaisiin työmarkkina-asioihin sekä luottamusmiestoimintaan.

Lisätiedot

E-kirjan kirjoittaminen

E-kirjan kirjoittaminen 1 E-kirjan kirjoittaminen Ohjeet e-kirjan kirjoittamiseen Tämän ohjeistuksen tavoitteena on auttaa sinua luomaan yksinkertainen e-kirja (pdftiedosto) asiakkaallesi. Kirja näyttää hänelle kuinka hyvin ymmärrät

Lisätiedot

Apta. Jäsentutkimus Yhteenveto N=255 Vastausprosentti noin 40 Tiedonkeruu:

Apta. Jäsentutkimus Yhteenveto N=255 Vastausprosentti noin 40 Tiedonkeruu: Apta Jäsentutkimus 2013 Yhteenveto 18.10. N55 Vastausprosentti noin 40 Tiedonkeruu: 11.-30.9.2013 Palvelut Jäsentutkimus 2013 (N55) Mitä Apteekkien työnantajaliiton (Apta) palveluja olet itse käyttänyt

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TUTKIMUKSEN TAVOITTEET Tutkimuksen tavoi.eet ja toteutus Tutkimuksen tavoite Tutkimuksessa selvitesin nuorten työnömien työnömyyden ja työssä olemisen kestoa, ajatuksia työllistymisen

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja Lauri Sinisalo Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä...

Lisätiedot

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA 1 Itä-Suomen virtuaaliyliopisto YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 23 SAADUSTA PALAUTTEESTA Henkilöstökoulutushankkeessa järjestettiin Verkko-opetuksen perusteet (VOP)

Lisätiedot

Tarvekyselyraportti: Suomenkieliset palvelut Karlskogan kunnassa

Tarvekyselyraportti: Suomenkieliset palvelut Karlskogan kunnassa Tarvekyselyraportti: Suomenkieliset palvelut Karlskogan kunnassa Anne Ågren Suomen kielen hallintoalueen kehittäjä Heinäkuu 2014 Sisällysluettelo Tausta, tarkoitus ja toteutus Vastausprosentti Toiminnat

Lisätiedot

Kysely tutkijoiden asiantuntijaroolissa saamasta palautteesta. Tulosten käyttö

Kysely tutkijoiden asiantuntijaroolissa saamasta palautteesta. Tulosten käyttö Kysely tutkijoiden asiantuntijaroolissa saamasta palautteesta. Tulosyhteenveto Tulosten käyttö Julkisen esiintymisen määrä ja kanavat Millä tavoin olet itse esiintynyt julkisuudessa asiantuntijaroolissa?

Lisätiedot

Tutkiva ja kehittävä osaaja (3 op) Kyselyaineisto keruumenetelmänä opinnäytetyössä Ismo Vuorinen

Tutkiva ja kehittävä osaaja (3 op) Kyselyaineisto keruumenetelmänä opinnäytetyössä Ismo Vuorinen Tutkiva ja kehittävä osaaja (3 op) Kyselyaineisto keruumenetelmänä opinnäytetyössä Ismo Vuorinen 29.10.2009 Survey aineistot (lomaketutkimukset) Kyselyaineistot posti(kirje)kysely informoitu kysely tietokoneavusteinen

Lisätiedot

Ratamo-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely 2016

Ratamo-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely 2016 Ratamo-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely 2016 1. Vastaajan sukupuoli: Vastaajien määrä: 1237 mies 19% 22% 16% 22% 24% nainen 81% 78% 84% 78% 76% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Hausjärvi

Lisätiedot

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011 KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 011 1.1 Yleistä kyselyn toteutuksesta Maaliskuun 011 aikana Nurmijärvellä toteutettiin Kivenkyydin kehittämiskysely Webropolnettikyselynä. Kyselyn tavoitteena oli saada tietoa

Lisätiedot

KYSELY OPISKELIJOILLE, OPETTAJILLE/ OPETUKSEN TUKIHENKILÖILLE JA TYÖELÄMÄKUMPPANEILLE SYKSY 2016 YHTEENVETO

KYSELY OPISKELIJOILLE, OPETTAJILLE/ OPETUKSEN TUKIHENKILÖILLE JA TYÖELÄMÄKUMPPANEILLE SYKSY 2016 YHTEENVETO KYSELY OPISKELIJOILLE, OPETTAJILLE/ OPETUKSEN TUKIHENKILÖILLE JA TYÖELÄMÄKUMPPANEILLE SYKSY 2016 YHTEENVETO Shake-projektin Innosessio, Manu Rantanen 9.2.2017 Manu Rantanen/ Ruralia-instituutti 23.1.2017

Lisätiedot

Hollola Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta

Hollola Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta KUNTALAISTUTKIMUS 2015 Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom Yleisiä näkemyksiä, päätöksentekoa ja osallistumista koskevat kysymykset 2015 Kyselylomakkeen kysymykset: 13-17, 24-, -,, 37 Näpäytä solua

Lisätiedot

Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa.

Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa. LISÄÄ NAISIA KAUPPAKAMAREIDEN LUOTTAMUSTEHTÄVIIN 12.11.7 Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa. Tutkimuksen avulla selvitetään

Lisätiedot

JÄRJESTELMÄTYÖKALUT SEKÄ SOVELLUSTEN POISTAMINEN

JÄRJESTELMÄTYÖKALUT SEKÄ SOVELLUSTEN POISTAMINEN JÄRJESTELMÄTYÖKALUT SEKÄ SOVELLUSTEN POISTAMINEN Tämänkertaisen tehtävän aiheena ovat sovellusten lisäys/poisto sekä Windowsin mukana tulevat järjestelmätyökalut, jotka löytyvät valinnan Käynnistä Apuohjelmat

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSBAROMETRI Tietoja tekniikan alan yliopistokoulutetuista työttömistä

TYÖTTÖMYYSBAROMETRI Tietoja tekniikan alan yliopistokoulutetuista työttömistä TYÖTTÖMYYSBAROMETRI 2014 Tietoja tekniikan alan yliopistokoulutetuista työttömistä Työttömyysbarometrin sisältö 1. Yhteenvetoa tuloksista 2. Tilastotietoja tekniikan alan yliopistokoulutettujen työttömyydestä

Lisätiedot

Malmin lentokentän tulevaisuus. Malmin lentokentän tulevaisuus

Malmin lentokentän tulevaisuus. Malmin lentokentän tulevaisuus Tutkimuksen toteuttaminen Kysely toteutettiin osana TNS Gallup Oy:n puhelinomnibustutkimusta. Malmin lentokenttää koskevat kysymykset esitettiin Uudellamaalla asuville. Yhteensä tehtiin 1.023 haastattelua.

Lisätiedot

Golf Digest lukijatutkimus

Golf Digest lukijatutkimus Golf Digest Golf Digest lukijatutkimus Toteutettu web-kyselynä toukokuussa 8 Vastaajat ovat Golf Digest lehden tilaajia ja lukijoita Vastaajia n = 479 Lehden jutut luetaan tarkkaan Luen lehden jutut Vastaajista

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 49 vastaanottokeskuksessa

Lisätiedot

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Selvitys Porvoon nuorkauppakamari yhteistyössä Porvoon Yrittäjät Lähtökohta Porvoolaisille yrittäjille suunnatussa kyselyssä lähtökohta

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry Tässä kyselyssä järjestötoiminta = Rauman Friski Tuult ry:n toiminta Kyselyitä lähetettiin marraskuussa yhdistyksen jäsenkirjeen mukana kappaletta. Kyselyn vastausprosentti oli, % JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Asukaskysely

Siilinjärven kunta. Asukaskysely Siilinjärven kunta Asukaskysely 01 5.1.01 Sisältö Tutkimuksen toteutus Huomioita tutkimuksesta Vastaajarakenne 5 Kokonaistyytyväisyys Siilinjärveen Suositteluhalukkuus 8 Tyytyväisyys kunnan palveluihin

Lisätiedot

Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön

Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön 18.2.2005 1 KYSELY YRITYSTEN VALMIUDESTA PALKATA PITKÄAIKAISTYÖTÖN 1 1 Yhteenveto Yrityksiltä kysyttiin eri toimenpiteiden vaikuttavuudesta pitkäaikaistyöttömien

Lisätiedot

Sosiaalipalveluja kaikille ja kaiken ikää?

Sosiaalipalveluja kaikille ja kaiken ikää? Tiedosta hyvinvointia KansalaisenParas 17.4.2008 Anu Muuri 1 Sosiaalipalveluja kaikille ja kaiken ikää? Anu Muuri Kehittämispäällikkö Stakes/Sosiaalipalvelut Tiedosta hyvinvointia KansalaisParas 17.4.2008

Lisätiedot

Finna on hakupalvelujen kokonaisuus, johon kuuluu tällä hetkellä seuraavantyyppisiä sivustoja:

Finna on hakupalvelujen kokonaisuus, johon kuuluu tällä hetkellä seuraavantyyppisiä sivustoja: Kerro mielipiteesi hakupalvelusta! Keräämme Finnasta palautetta lyhyellä kyselyllä. Täyttäminen vie n. 5-10 minuuttia. Samalla voit osallistua Samsung Galaxy Tab 4 7.0 -tabletin arvontaan. Finna on hakupalvelujen

Lisätiedot

Vakkamedian nettiuutisia koskeva kysely

Vakkamedian nettiuutisia koskeva kysely 1 Vakkamedian nettiuutisia koskeva kysely Vakkamedian uutistoimintaa vajaan kymmenen vuoden ajan hoitanut Matti Jalava suunnittelee toiminnan lopettamista tämän vuoden aikana. Lauantaina 26.2.2005 Vakkamedian

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvo1elukunta Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvo1elukunta Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvo1elukunta Joulukuu 1 SFS ISO22 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista 12/1 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista tutkimuksen Aedonkeruu tehain interneassä IROResearch

Lisätiedot