VEDOS ELINKEINOELÄMÄN OHJELMA Kemiönsaaren kunnan elinkeinopoliittiset toimintaperiaatteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VEDOS ELINKEINOELÄMÄN OHJELMA 2013-2016. Kemiönsaaren kunnan elinkeinopoliittiset toimintaperiaatteet"

Transkriptio

1 VEDOS ELINKEINOELÄMÄN OHJELMA Kemiönsaaren kunnan elinkeinopoliittiset toimintaperiaatteet

2 1 ELINKEINOELÄMÄN OHJELMA Kemiönsaaren kunnan elinkeinopoliittiset toimintaperiaatteet Tämä on Kemiönsaaren kunnan elinkeinoelämän ohjelma vuosille Ohjelmassa vahvistetaan toimintalinjat, joiden mukaan Kemiönsaari toteuttaa menestyksellistä elinkeinopolitiikkaa nyt ja tulevaisuudessa. Elinkeinoelämän edellytysten aktiivinen edistäminen ja kilpailukyvyn varmistaminen ovat kunnan strategiassa painotettuja menestystekijöitä. Kemiönsaari tarjoaa erinomaiset puitteet kehittyvälle yritystoiminnalle, niin ammattitaitoista työvoimaa houkuttelevana asuinkuntana kuin logistisen sijaintinsakin ansiosta Ruuhka-Suomen välittömässä läheisyydessä. Kunnallisessa päätöksenteossa vallitsee yrittäjäystävällinen asenne, ja kunta panostaa niin yritystiloihin kuin korkealuokkaiseen yritysneuvontaankin. Uusia yrityksiä on perustettu tiheään tahtiin, samalla kun palvelutarjonta on kehittynyt ja monipuolistunut. Kunnan pinta-ala on kasvanut ja elinkeinorakenne monipuolistunut kuntaliitoksen myötä. Tämä puolestaan luo uusia haasteita tulevalle kehitykselle. Kehittyvä elinkeinoelämä, monipuolinen elinkeinorakenne ja myönteinen yritysilmapiiri tukevat suuressa määrin kunnan menestystä. Yrittäjyys tuo mukanaan uusia työpaikkoja ja monipuolisen palvelutarjonnan sekä luo myönteistä tulevaisuudenuskoa kunnassa. Menestyvä kunta tarvitsee näitä elementtejä, jotta se kykenisi vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin sekä rakentamaan menestyvän kotikunnan asukkailleen.

3 2 Sisällysluettelo 1 Kemiönsaaren elinkeinopolitiikan lähtökohdat 1.1 Kunnan visio 1.2 Kunnan rooli elinkeinoelämän kehittämisessä 2 Tämänhetkinen tilanne 2.1 Väestö 2.2 Työpaikat ja työllisyys 2.3 Elinkeinorakenne / työpaikkojen määrä 2.4 Infrastruktuuri Liikenneyhteydet, kuljetukset Yritystonttien ja -tilojen tarjonnan periaatteet Yritysalueet ja tonttitarjonta 3 Elinkeinopoliitikan toteuttaminen 3.1 Yhteistyö ja verkostoituminen Yhteistyö alue-, maakunta- ja valtiotasolla Yhteistyö yritysten ja yrittäjäyhdistysten kanssa Muu yhteistyö Tiedottaminen ja mediakontaktit 3.2 Elinkeinoelämän kehittäminen Yrityskasvatus ja yrittäjäkoulutus Yrittäjyysilmapiiri Projektityö ja yrittäjyyden edistäminen Toimitilojen tarjoamista koskevat periaatteet Kunnan markkinointipolitiikka Koulutus ja työvoiman saatavuus Paikalliset hankinnat 3.3 Elinkeinoelämän tukeminen Yrityslainat ja takaussitoumukset Avustukset yritystoiminnalle Yritysten kehityshankkeiden rahoittaminen 3.4 Elinkeinopoliittiset voimavarat Yritysneuvonta Elinkeinoasioita koskeva päätöksenteko käytännössä Elinkeinoelämäohjelmatyön seuranta ja siitä tiedottaminen 4 Elinkeinopoliittiset tavoitteet Yleiset tavoitteet Elinkeinoelämän kehittämisen tavoitteet ja toimintasuunnitelma

4 3 1 Kemiönsaaren elinkeinopolitiikan lähtökohdat 1.1 Kunnan visio Kemiönsaari itsenäinen, aktiivinen ja rohkea rannikkokunta Kemiönsaaren toimintaa ohjaa vuonna 2010 hyväksytty kunnan strategia. Strategiassa viitataan keskeisesti elinkeinoelämään: Kemiönsaari tarjoaa elinkeinoelämälle aktiivista ja joustavaa yhteistyötä ja on valmiudessa panostaa infrastruktuuriratkaisuihin elinkeinoelämän toiminta- ja investointimahdollisuuksien parantamiseksi. Tavoitteen saavuttamiseksi strategiaan on kirjattu tarkemmat kriittiset menestystekijät, joihin kunta aikoo panostaa. Näihin kuuluvat mm.: - kahden suurimman taajaman profiilin vahvistaminen niiden omien luonnollisten voimavarojensa mukaisesti, - yrittäjyyttä edistävien infrastruktuuri-investointien asettaminen etusijalle, - aktiivinen kommunikaation ja IT-ratkaisujen edistäminen, - kunnan rannikkosijainnin ja satamatoiminnan kehittämisen asettaminen etusijalle, - maatalouden toimintaedellytysten ja jatkojalostuksen lisäämisen asettaminen etusijalle. 1.2 Kunnan rooli elinkeinoelämän kehittämisessä Kemiönsaaren kunnan strategiaa leimaa pyrkimys turvata elinkeinoelämän toimintaedellytykset ja menestys. Keskeinen tavoite on menestyvä elinkeinoelämä. Tavoitteen saavuttamiseksi kunta painottaa seuraavia asioita: - yrittäjyyden edistäminen - avoimen ja luottavaisen yrittäjyysilmapiirin ylläpitäminen - aktiivisen maapolitiikan harjoittaminen kunnassa - elinkeinoelämän tarpeiden tunnistaminen - kunnan osallistuminen yritysten menestykseen ja haasteisiin - kunta hyödyntää mahdollisuuksien mukaan Kemiönsaaren yritysten palveluita - hyvien peruspalveluiden ja vapaa-ajan toiminnan turvaaminen kuntalaisille - toimiva yhteistyö yrittäjien kanssa - yrittäjyyttä suosivan ajattelutavan painottaminen Elinkeinoelämän toimintaympäristön ja -edellytysten parantamiseksi sekä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi pyritään hyödyntämään kunnan ja sen yhtiöiden tarjoamia resursseja kattavasti sekä hyödyntämään alueellisen yhteistyön ja kunnan yhteistyötahojen tarjoamia mahdollisuuksia.

5 4 Kunnan elinkeinotyössä kaikki toimialat ja sektorit ovat tasavertaisia, ja kunta työskentelee sen eteen, että ne kaikki voisivat kehittyä tasavertaisesti omilla ehdoillaan ja omien edellytystensä pohjalta. Metalliteollisuuden voimakkaan rakennemuutoksen takia vuonna 2012 kunnan panostuksia korvaavien teollisuuden työpaikkojen luomiseksi lyhyellä aikavälillä tullaan painottamaan hieman tavallista enemmän. Vuonna 2012 laaditussa Kemiönsaaren rakennemuutostyön toimintasuunnitelmassa kunta on määritellyt toimialat, joilla on erityisen hyvät edellytykset laajentua Kemiönsaarella: Saaristo. Saaristo pitää sisällään veneiden, venematkailun, vene- ja moottorikorjausten, laituripaikkojen, talvisäilytyksen, monitoiminnan jne. kaltaiset toiminnot. Tämä ala on jo suhteellisen iso ja vahva Kemiönsaarella ja sillä on luonnolliset kehittymismahdollisuudet merenläheisen sijaintinsa vuoksi. Energia. Energiaomavarainen Kemiönsaari -kehityshankkeen kautta aktiivisuus sekä kiinnostus niin tuulivoimaa, biokaasua kuin aurinkoenergiaakin kohtaan on suuri. Kunnassa on panostettu paljon kaukolämmön laajentamiseen. Elämänlaatu. Elämänlaatuun kuuluu niin perinteinen matkailu, mathantverk-lähiruokatoiminta kuin maataloustuotteiden paikallinen jalostus jne. Tällä alalla on mm. saaristo-olosuhteiden ja maatalouselinkeinon vuoksi erittäin suuret edellytykset kehittyä merkittäväksi alaksi. 2 Tämänhetkinen tilanne 2.1 Väestö Kemiönsaaren väestönkehitys on ollut suhteellisen tasaista. Syntyneiden vähemmyyttä on tasapainottanut se, että kunta on pääsääntöisesti ollut muuttovoittoinen. Kunta on kaksikielinen, samoin sen väestö, lukuun ottamatta osaa saaristosta. Väestö (2002=100) Tulomuutto (2002=100) Lähde: Tilastokeskus ja Seutunet

6 5 2.2 Työpaikat ja työllisyys Kemiönsaaren työpaikkojen määrä on pysynyt vakaana. Pitkään dominoivassa asemassa olleen konepajateollisuuden työpaikkojen määrä on viimeisen 30 vuoden aikana vähentynyt rajusti. Tilannetta on kuitenkin kompensoinut muilla aloilla syntyneet uudet työpaikat. Työpaikkojen määrä on koko tarkastelujakson aikana pysynyt noin 2700:ssa. Kemiönsaarelle on perustettu aktiivisesti uusia yrityksiä. Uusien yritysten nettolisäys on vuosittain ollut noin 20. Vuosina Kemiönsaarella perustettiin yhteensä 362 uutta yritystä ja saman ajanjakson nettolisäys on noin 110 uutta yritystä. Suuri osa Kemiönsaaren uusista yrityksistä on, kuten muuallakin maassamme, usein peruselinkeino- ja palvelualan mikroyrityksiä. Tilastojakson ( ) aikana yritysten määrä on kasvanut 19 prosentilla. Vuoden 2011 lopussa Kemiönsaaren kunnassa oli yhteensä 692 yritystä. Yritysten keskittyminen mikroyritystasolle ilmenee alla olevasta kaaviosta, jonka mukaan 66 % kunnassa toimivista yrityksistä toimi peruselinkeino-, rakennus-, kauppa- tai palvelualalla, samalla kun niiden osuus kaikista työpaikoista oli noin 47 %. Lähde: Mats Nurmio (tilanne ennen FNsteel Oy Ab:n konkurssia) Työpaikkojen omavaraisuusaste kertoo, kuinka paljon kunnan rajojen sisäpuolella on työpaikkoja suhteessa kunnassa asuvaan työikäiseen väestöön. Kemiönsaarella tämä omavaraisuusaste on perinteisesti ollut korkea, mutta viime vuosina se on laskenut. Vuonna 2009 omavaraisuusaste oli 76,3 %. Kemiönsaarella on pääsääntöisesti ollut alhainen työttömyys, viime vuosina 5 7 %. Taalintehtaalla sijaitsevan FNsteel Oy Ab:n valssilaitoksen lakkauttamisen seurauksena vuonna 2012 työttömyys tulee ainakin väliaikaisesti kaksinkertaistumaan.

7 6 2.3 Elinkeinorakenne / työpaikkojen määrä Peruselinkeinot Maa- ja metsätalous, kalastus Jalostus Kaivostoiminta, sähkö, kaasu ja lämmitys, teollisuus, rakennustoiminta Palvelut Tukku- ja vähittäiskauppa, kuljetus, majoituselinkeino, tiedotustoiminta, rahoitus ja vakuutus, kiinteistötoiminta, tieteellinen toiminta, hallinto, koulutus, sos.- ja terv.hoito, muut palvelut Toiminta tuntematon Yhteensä Lähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilastot, Seutunet Vuoden 2010 jälkeiseltä ajalta ei ole saatavilla luotettavaa tilastoa elinkeinorakenteesta. Tilanne jatkui melko vakaana kesäkuuhun 2012 saakka, jolloin FNsteel Oy Ab jätti konkurssihakemuksen. Mikäli valssilaitoksen toiminnalle ei saada jatkajaa, työpaikkojen määrä vähenee lyhyellä aikavälillä 300:lla. Vähennykset koskevat pääasiassa jalostusta, teollisuuspalveluja ja kuljetusalaa. 2.4 Infrastruktuuri Liikenneyhteydet, kuljetukset Kemiönsaaren logistisella sijainnilla on monia etuja. Kunta sijaitsee Ruuhka-Suomen lähellä ja Turkuun/ Tukholmaan sekä Helsinkiin on lyhyt matka. Etäisyys Turkuun on 60 km ja Helsinkiin 160 km. Taalintehtaalla on teollisuussatama, johon johtaa 8,5 metriä syvä väylä. Teollisuussatamia on myös Mjösundin ja Fröjdbölen

8 7 teollisuustoiminnan yhteydessä. Kunnassa toimineesta raskaasta teollisuudesta johtuen kantatieverkosto on suhteellisen hyvässä kunnossa, ja kunta tekee kovasti töitä tieverkon ja yhteyksien kehittämiseksi edelleen. Kunta priorisoi kunnan strategian mukaisesti yritysten perustamista edistäviä infrastruktuuri-investointeja sekä toiminnan laajentamiseen liittyviä investointeja. Lisäksi kunta tekee aktiivisesti töitä kaikenlaisen Kemiönsaareen tulevan ja Kemiönsaaresta lähtevän tietoliikenteen kehittämiseksi, kuten takaamalla nykyaikaisten IT-ratkaisujen edellytykset kunnan strategisesti valikoiduissa osissa yhteistyössä markkinoilla toimivien tahojen kanssa. Kunnan kehitysyhtiö, Dragsfjärdin Teollisuus Oy, ylläpitää 1800 neliömetrin modernissa liiketilassa toimivaa ITkeskusta Taalintehtaalla Yritystonttien ja -tilojen tarjonnan periaatteet Kunnan pyrkimyksenä on tarjota riittävä määrä yritystontteja kilpailukykyiseen hintaan. Kunta varautuu tulevaisuuden tarpeisiin aktiivisella maapolitiikalla ja asemakaavoituksella. Kunnallistekniikkaa rakennetaan yritysten perustamisia ja investointeja silmällä pitäen. Yrityksiä autetaan sekä löytämään sopivat toimintatilat että löytämään vuokralaisia vapaisiin, yksityisomistuksessa oleviin toimitiloihin. Dragsfjärdin Teollisuus Oy ylläpitää rekisteriä vapaista yritystiloista. Kunnan tekninen osasto hoitaa kunnan omistamien yritystonttien vuokrauksen ja myynnin. Dragsfjärdin Teollisuus Oy:n omistamien yritystonttien ja toimitilojen vuokrausta ja myyntiä hoitaa toimitusjohtaja. Dragsfjärdin Teollisuus Oy välittää mahdollisuuksien mukaan yksityisomistuksessa olevia yritystontteja ja -tiloja Yritysalueet ja tonttitarjonta Yritystoiminnalle varattuja alueita ja tiloja on lähinnä Kemiön keskustassa sijaitsevassa Vretassa, Taalintehtaan keskustassa ja Genbölen teollisuusalueella. Valmiita hallitiloja on tarjolla pääasiassa Taalintehtaan ja Vretan teollisuusalueilla. Sitä mukaa kuin asemakaavoitus etenee, tulee uusia liiketontteja olemaan tarjolla niin Kemiössä kuin Taalintehtaallakin sekä uusia pienteollisuusalueita Taalintehtaalla.

9 8 3. Elinkeinopolitiikan toteuttaminen 3.1 Yhteistyö ja verkostoituminen Yhteistyö alue-, maakunta- ja valtiotasolla Kunnan yhteistyötä alue-, maakunta- ja valtiotasolla hoitavat viranhaltijat ja luottamushenkilöt. Kunta tekee aktiivisesti yhteistyötä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen sekä Varsinais-Suomen liiton kanssa ja hyödyntää ahkerasti näiden yrityksille tarjoamaa asiantuntija- ja rahoitusapua. Paikallisella tasolla yhteistyö elinkeinotoimiston kanssa on aktiivista. Lisäksi matkailuelinkeinon alalla tehdään tiiviisti yhteistyötä Turku Touringin kanssa. Kunta saa neuvontapalveluita myös Turussa toimivalta yrityspalvelukeskus Potkurilta Yhteistyö yritysten ja yrittäjäyhdistysten kanssa Kunta pitää tiiviisti ja säännöllisesti yhteyttä kunnan yrittäjiin ja Kemiönsaaren yrittäjäyhdistykseen sekä muihin elinkeinoalan järjestöihin. Niin kunta kuin kunnan kehitysyhtiökin ovat Kemiönsaaren Yksityisyrittäjät ry:n jäseniä. Kunta järjestää vuosittain kunnan yrittäjille ja päättäjille suunnatun elinkeinoelämän foorumin. Vuosittain järjestetään kymmenisen yritysvierailua kunnassa toimiviin yrityksiin. Kunta on Turun kauppakamarin jäsen. Kunta hankkii asiantuntijalausuntoja yrittäjäyhdistykseltä ja yksittäisiltä yrityksiltä omien kanaviensa kautta, jotta yrittäjien näkemykset voitaisiin huomioida päätöksenteossa Muu yhteistyö Kunta pitää säännöllisesti yhteyttä elinkeinoelämälle keskeisten sidosryhmien, kuten kauppakamarin, ELYkeskuksen, Finnveran, Finnpron sekä kunnassa ja sen ulkopuolella sijaitsevien koulutuslaitosten kanssa. Sidosryhmien kanssa tehtävän yhteistyön kautta kunta hakee niin erityisosaamista kuin yritysklustereitakin Tiedottaminen ja mediakontaktit Tiedottamisella on tärkeä rooli kunnan elinkeinopolitiikassa. Kunnan kotisivulla on erillinen "elinkeinoelämä"- palkki, johon on koottu yhteystietoja ja ajankohtaista tietoa elinkeinoelämästä. Lisäksi kunta julkaisee omia tiedotuslehtisiä, joissa kunnan elinkeinotiimi tiedottaa aktiivisesti. Toinen hyvin tärkeä tiedotuskanava ovat paikallislehdet, sillä niiden levikki kattaa koko kunnan. Myös muut paikallisesti ilmestyvät lehdet pidetään ajan tasalla. Yrittäjäyhdistys on erittäin tärkeä tiedotuskanava. Se ylläpitää muun muassa omaa yritysrekisteriä ja julkaisee yrittäjien palveluopasta.

10 9 3.2 Elinkeinoelämän kehittäminen Kemiönsaaren kunnan tavoite on elinkeinopoliittisten keinojen avulla säilyttää nykyiset työpaikat sekä edesauttaa uusien yritysten ja työpaikkojen syntymistä. Tällä tavoin myös kunnan kilpailukyky paranee Yrityskasvatus ja yrittäjäkoulutus Kemiönsaaren kunnan koulutoimi toteuttaa omien koulutussuunnitelmiensa kautta yrityskasvatusta yhteistyössä kunnan kehitysosaston kanssa. Kunta tekee yhteistyötä yrittäjäyhdistysten ja muiden tahojen kanssa koulutuksen järjestämiseksi uusille yrittäjille ja jatkokoulutuksen järjestämiseksi toimiville yrittäjille Yrittäjyysilmapiiri Kemiönsaaren kunta painottaa yrittäjyysilmapiirin avoimuuden sekä keskinäisen luottamuksen tärkeyttä. Yrittäjyysilmapiiriä tarkastellaan mm. yrittäjäyhdistysten tekemissä tutkimuksissa. Kunta edistää positiivista yrittäjyysilmapiiriä mm. painottamalla päätöksenteon avoimuutta, reagoimalla aktiivisesti yritysten tarpeisiin sekä kohtelemalla yrittäjiä avoimesti ja tasavertaisesti Projektityö ja yrittäjyyden edistäminen Kunta toteuttaa omia elinkeinopoliittisia ja elinkeinoelämän hankkeitaan valikoiden. Esimerkkinä voidaan mainita Dragsfjärdin Teollisuus Oy:n hyödyntäminen välikätenä Taalintehtaan teollisuusalueen vapaiden teollisuushallien vuokraamisessa. Tämä on hanke, joka sai alkunsa jo vuonna Yrittäjyyttä tuetaan aktiivisella tiedottamisella, tarjoamalla ja markkinoimalla neuvontapalveluita uusille yrityksille sekä vaikuttamalla myönteisesti koko yhteiskunnan yrittäjyysilmapiiriin. Kunta edesauttaa ammattikoulutuksen järjestämistä, jotta kunnan yrityksille voitaisiin tarjota heidän tarvitsemaansa ammattitaitoa Toimitilojen tarjoamista koskevat periaatteet Kunta ja Dragsfjärdin Teollisuus Oy tarjoavat yritystontteja sekä vuokraavat teollisuushalleja ja muita yritystiloja. Pääperiaatteena on, että yritykset vastaavat itse uusien toimitilojen rakentamisesta. Kunta välittää aktiivisesti yksityisomistuksessa olevia toimitiloja. Erityistapauksissa myös kunta / Dragsfjärdin Teollisuus Oy voivat rakentaa toimitiloja yrityksille vuokrattavaksi. Kunta ei myönnä yrityksille suoraa tukea tai takaussitoumuksia, lukuun ottamatta kunnan tytäryhtiöitä tai yhtiöitä, joissa kunnalla on vahvat omistajaintressit. Kunta huomioi yritysten työvoiman tarpeen vuokra-asuntojen tuotannossa ja kaikessa muussa asuntotuotannossa. Tätä on kuvailtu tarkemmin kunnan maa- ja asuntopoliittisessa ohjelmassa.

11 Kunnan markkinointipolitiikka Kunnan markkinoinnista vastaa kunnanjohtaja. Operatiivisesta toiminnasta huolehtii kehitysosasto. Kunnalla on kokonaisvaltainen markkinointistrategia, jossa on määritelty pelisäännöt, kunnan markkinointi-imago, -muodot ja -resurssit. Niin asunto- kuin yritysmarkkinointikin toimii näiden periaatteiden pohjalta. Kunnan elinkeinoalalla toimivat tytäryhtiöt pyrkivät markkinoinnissaan soveltamaan kunnan markkinointistrategiaa. Kemiönsaaren kunnan markkinointiin kokonaisuudessaan, kuten yritystonttien ja -tilojenkin markkinointiin, varataan tarpeeksi resursseja, ja markkinointi- sekä vuokra-/myyntiprosessin tulee olla joustava Koulutus ja työvoiman saatavuus Kunta pysyttelee ajan tasalla elinkeinoelämän tarpeista niin ammattitaitoisen työvoiman kuin koulutuksenkin suhteen. Tämä tapahtuu pitämällä yhteyttä yrityksiin, työvoima- ja elinkeinotoimistoihin sekä koulutuslaitoksiin. Näiltä saadun tiedon perusteella kunta pyrkii vaikuttamaan ammattikoulutukseen. Kunta pyrkii reagoimaan työelämän tarpeen nopeisiin muutoksiin joustavalla täsmäkoulutuksella. Tässä työssä kunta hyödyntää oman koulutoimen ohella myös Axxellin paikallista koulutusyksikköä. Parhaillaan kunta on tehnyt aloitteen veneenkorjausalan koulutuksen käynnistämiseksi. Mikäli Taalintehtaan valssilaitoksen sulkeminen jää pysyväksi, tulee työvoiman saatavuus kunnassa olemaan suhteellisen hyvä lähitulevaisuudessa Paikalliset hankinnat Kunta kilpailuttaa hankintansa julkisista hankinnoista annettujen määräysten mukaisesti. Tarjouspyynnöt ovat aina paikallisten yritysten saatavilla. Kunta hoitaa tietyt säännölliset hankinnat keskitetysti, nk. hankintarenkaiden kautta. Myös näiden kohdalla on mahdollisuus osahankintoihin, mikä parantaa paikallisten tavarantoimittajien mahdollisuuksia osallistua tarjouskilpailuun. 3.3 Elinkeinoelämän tukeminen Yrityslainat ja takaussitoumukset Kunta ei periaatteessa myönnä lainaa tai kuntatakausta yksityisille yrityksille. Kunnan yritysneuvontaorganisaatio tukee ja auttaa yrityksiä saamaan lainoja ja takauksia tähän toimintaan erikoistuneilta tahoilta. Kunnan yritysneuvonta auttaa näissä asioissa.

12 Avustukset yritystoiminnalle Kunta ei myönnä avustusta yksityisille yrityksille. Kunta välittää kuitenkin yhteystietoja sekä auttaa hakemaan valtion laitosten ja Euroopan unionin tarjoamia avustuksia. Kunnan yritysneuvonta auttaa näissä asioissa Yritysten kehityshankkeiden rahoittaminen resurssit on budjetoitu. Kuntarajat ylittävissä hankkeissa kunta pyrkii tekemään yhteistyötä alueen muiden kuntien ja tahojen kanssa. Kunta voi tarpeen mukaan osallistua yritysten omiin kehityshankkeisiin, mikäli kyse on yritysryhmittymien yhteisistä kehityshankkeista tai kunnan käynnistämistä hankkeista. Kemiönsaaren kunnassa toimivilla yrityksillä on mahdollisuus saada ohjelmapohjaista EU-rahoitusta ja muuta keskitettyä rahoitusta kehitys- ja investointihankkeisiinsa. Turun ELY-keskus ja kunnan elinkeino-organisaatio avustavat yrityksiä kaikissa kehitys- ja investointihankkeissa. Elinkeinoelämää koskevat kehityshankkeet kuuluvat kunnan kehitysosaston alaisuuteen, jonne myös Yksittäisten yritysten omat kehityshankkeet voivat saada rahoitusta tietyiltä alan erityisjärjestöiltä, kuten Finnveralta, Sitralta ja ELY-keskukselta. 3.4 Elinkeinopoliittiset voimavarat Yritysneuvonta Kemiönsaaren yritysneuvontaa hoitavat kehitysosaston yritysneuvoja ja elinkeinojohtaja. Myös kehitysosaston eri hankevastaavat neuvovat erityisaloja koskevissa kysymyksissä. Kunnan tekninen osasto on tiiviissä yhteydessä yleiseen yritysneuvontaan. Tarvittaessa kunta välittää kunnan organisaation ulkopuolisten asiantuntijoiden ja yhteistyökumppaneiden yhteystietoja, kuten ELY-keskuksen, Finnveran jne. Turun seudun kehittämiskeskus ja Varsinais-Suomen ELY-keskus ylläpitävät yrityspalvelukeskus Potkuria, joka tarjoaa alueellista yritysneuvontaa niin uusille kuin olemassa olevillekin yrityksille. Lisätietoja Potkurin tarjoamista palveluista löytyy osoitteesta Yritysneuvonta vaatii nopeaa reagointia, mutta samalla myös suurta pitkäjänteisyyttä. Lupa-asioiden osalta kunnan käsittelyaikojen tulee olla lyhyitä ja päätöksenteko nopeaa Elinkeinoasioita koskeva päätöksenteko käytännössä Kemiönsaaren kunnan elinkeinopoliittiset linjaukset tekee valtuusto, ja päätökset toteuttaa kunnanhallitus. Kunnanjohtaja vastaa korkeimpana viranhaltijana kunnan elinkeinopolitiikasta yhteistyössä kunnan elinkeinotiimin ja muiden viranhaltijoiden kanssa. Käytännön operatiivista toimintaa hoitavat kunnan kehitysosasto ja kunnan yhtiöt.

13 Elinkeinoelämäohjelmatyön seuranta ja siitä tiedottaminen Elinkeinoelämäohjelmatyön seurannasta vastaa kunnan elinkeinotiimi ja tiedottamisesta vastaavat viranhaltijat. 4 Elinkeinopoliittiset tavoitteet

14 13

15 14

16 15

Kauniaisten yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelma 2015-2017

Kauniaisten yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelma 2015-2017 Kauniaisten yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelma 2015-2017 KV hyväksynyt 15.12.2014 64 Sisällysluettelo 1. Ohjelman tarkoitus ja tavoitteet... 2 2. Toimintaympäristö ja sen muutostekijät... 2 2.1 Elinkeinorakenne...

Lisätiedot

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017 Oulaisten kaupunki ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017 Kaupunginvaltuusto 26.2.2014 12 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. Kunnan tehtävä elinkeinopolitiikan edistäjänä.. 1 1.1. Johdanto. 1 1.2. Toiminta-ajatus..

Lisätiedot

Siuntion kunnan elinkeinopoliittinen ohjelma

Siuntion kunnan elinkeinopoliittinen ohjelma SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Siuntion kunnan elinkeinopoliittinen ohjelma Käsittelyt: Elinkeino- ja maapoliittinen toimikunta 28.5.2013, aloituskeskustelu 3 Elinkeino- ja maapoliittinen toimikunta 25.9.2013,

Lisätiedot

HAUSJÄRVEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA

HAUSJÄRVEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA Liite nro 67 14.4.2015 Khall 165 HAUSJÄRVEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2015 Kunnanhallitus 14.4.2015 Kunnanvaltuusto 28.4.2015 HAUSJÄRVEN ELINKEINO-OHJELMA 2015 Hausjärven elinkeino-ohjelma 2015 on laadittu

Lisätiedot

Ähtärin kaupunki Elinkeino-ohjelman 2010 perustelut ja liitteet

Ähtärin kaupunki Elinkeino-ohjelman 2010 perustelut ja liitteet Ähtärin kaupunki Elinkeino-ohjelman 2010 perustelut ja liitteet 1 Johdanto Suomalainen yhteiskunta ja kuntasektori ovat kasvavien haasteiden edessä. Taloudellinen taantuma, sitä seuraava työttömyys, väestön

Lisätiedot

LUONNOS 7.10.2013 NAANTALIN KAUPUNGIN ELINKEINO-OHJELMA

LUONNOS 7.10.2013 NAANTALIN KAUPUNGIN ELINKEINO-OHJELMA LUONNOS 7.10.2013 NAANTALIN KAUPUNGIN ELINKEINO-OHJELMA ELINKEINO-OHJELMA 2 1. Johdanto Kaupunki harjoittaa aktiivista elinkeinopolitiikkaa tavoitteenaan luoda Naantalissa toimiville ja toimintaansa laajentaville

Lisätiedot

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN HEINOLAN SEUTU NOUSUUN Yhteistyö Heinola Hartola Sysmä Rakennemuutos Nousukunto HEINOLAN SEUTUKUNNAN (Heinola, Hartola ja Sysmä) RAKENNEMUUTOSSUUNNITELMA 2009 2010 1(30) Heinolan seutukunnan rakennemuutostyöryhmä

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015

Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 Päivitys 2011 2 (24) Johdanto Koko Päijät Hämeen maakunnan kattava Kilpailukyky ja elinkeinostrategia 2009 2015 valmisteltiin laajassa rintamassa

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2 0 1 4

VUOSIKERTOMUS 2 0 1 4 VUOSIKERTOMUS 2 0 1 4 SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös 2014 3 5 7 10 12 14 17 18 22 23 26 27 28 Certeum lyhyesti Toimitusjohtajan katsaus Toimintaympäristö Liiketoiminta ja toiminnan tulos Sijoitusomaisuus

Lisätiedot

LOUNAPLUSSA RY:N KEHITTÄMISOHJELMA 2007-2013. Uudistuvat elinkeinot, vetovoimaiset kylät, perinteikäs maaseutuympäristö!

LOUNAPLUSSA RY:N KEHITTÄMISOHJELMA 2007-2013. Uudistuvat elinkeinot, vetovoimaiset kylät, perinteikäs maaseutuympäristö! LOUNAPLUSSA RY:N KEHITTÄMISOHJELMA 2007-2013 Uudistuvat elinkeinot, vetovoimaiset kylät, perinteikäs maaseutuympäristö! Johdanto... 2 1. Toiminta-alue... 3 1.1. Toimintaryhmän kehityshistoria... 3 1.2.

Lisätiedot

www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020

www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020 www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020 Kunnanvaltuuston hyväksymä 22.12.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 Asuntopoliittisen ohjelman valmistelu 4 Väestö 5 Toimialat ja työpaikat

Lisätiedot

Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry. Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020

Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry. Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittama

Lisätiedot

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUUN LIITTO 2014 A:3 Sisällys Esipuhe... 3 Tiivistelmä... 4 1 KAINUU OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 6

Lisätiedot

MONIALAYRITTÄJYYS MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA

MONIALAYRITTÄJYYS MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA 3 Kimmo Riusala Heli Siirilä MONIALAYRITTÄJYYS MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA Vaasan yliopisto Levón-instituutti 2009 4 5 ESIPUHE Suomalainen maaseutu on kokenut viime vuosikymmenten aikana merkittävän rakennemuutoksen.

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Varsinais-Suomen saaristo-ohjelma

Varsinais-Suomen saaristo-ohjelma Varsinais-Suomen saaristo-ohjelma 1 2 Varsinais-Suomen saaristo-ohjelma Varsinais-Suomen liitto 2000 3 Saaristo-ohjelma Sisällysluettelo sivu 1. Johdanto 4 2. Saaristo osana Varsinais-Suomen maakuntaa

Lisätiedot

Viestintä- ja markkinointistrategia

Viestintä- ja markkinointistrategia Viestintä- ja markkinointistrategia Koska kunnallishallinto perustuu kunnan asukkaiden itsehallintoon, sananvapaus ja julkisuus on siinä erityisen tärkeää. Ne muodostavat kunnallisen demokratian merkittävimmän

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 uusimaa-ohjelma visio ja strategia 2040 Strategiset valinnat 2014 2017 Uudenmaan liiton julkaisuja A27 2013 ISBN 978-952-448-375-9 ISSN 1236-679X Ulkoasu: Anni Levonen

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 1 Etelä-Karjalan liitto Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 2 Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 Esipuhe...3 1 Johdanto...4 2 Etelä-Karjalan nykytila ja kehitysnäkymät...6 3

Lisätiedot

ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015

ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015 RAAHEN SEUTUKUNTA ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015 Seutulautakunta 18.5.2009 RAAHEN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATERIA 2009-2015 SIVU 1 SIVU 2 RAAHEN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATERIA 2009-2015 RAAHEN SEUTUKUNNAN

Lisätiedot

Etelä-Suomea eteenpäin

Etelä-Suomea eteenpäin Etelä-Suomea eteenpäin Esiselvitys aluerakenteen muutoksesta Etelä-Suomen liittoumalle Kevät 2012 Etelä-Suomen liittouma Ville Santalahti Tiivistelmä... 3 Johdanto... 4 Yleistä Etelä-Suomesta... 4 Maakuntakohtaiset

Lisätiedot

Iin elinkeino-ohjelma 2014 2017

Iin elinkeino-ohjelma 2014 2017 Iin elinkeino-ohjelma 2014 2017 1 2 IIN KUNTA ELINKEINO-OHJELMA 2014 2017 SISÄLLYSLUETTELO 1. ELINKEINO-OHJELMAN TARKOITUS 2. ELINVOIMAAN VAIKUTTAVISTA TEKIJÖISTÄ 3. IIN PAINOTUKSET a. KASVU b. TYÖLLISYYS

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Maakuntahallituksen hyväksymä 22.10.2012 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Pohjanmaan nykytila ja kehitysnäkymät vuosina 2013 2014... 4

Lisätiedot

Tiehallinto ja matkailu

Tiehallinto ja matkailu Tiehallinto ja matkailu 3 Tero Wallin, Juhani Liminka Tiehallinto ja matkailu Esiselvitys Tiehallinto Rovaniemi 2003 4 Tiehallinto ja matkailu Kansikuva: Eeva-Kaarina Yrjänheikki ISBN 951-803-078-2 TIEH

Lisätiedot

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Joanna Vihtonen (toim.) Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 166 1 Joanna Vihtonen

Lisätiedot

Esitys TEAM-liiton perustamisesta

Esitys TEAM-liiton perustamisesta Esitys TEAM-liiton perustamisesta Projektihallitus 5.5.2008 2 TEAM liittoesitys Esitys TEAM-liiton perustamisesta Sisällys TOIMINNALLINEN LIITTO... 4 EDUNVALVONNAN KULMAKIVET... 6 Työehtosopimustoiminta...

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen kehitys on ollut parin viime

Yhteiskunnallinen kehitys on ollut parin viime ARI-VEIKKO ANTTIROIKO, Tampereen yliopisto, yhdyskuntatieteiden laitos OLAVI KALLIO, Tampereen yliopisto, taloustieteiden laitos PENTTI SIITONEN, Tampereen yliopisto, yhdyskuntatieteiden laitos PEKKA VALKAMA,

Lisätiedot

SILMU ry 2007-2013. Maaseudun Leader -kehittämisohjelma. MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS SILMU ry LANDSBYGDENS UTVECKLINGSFÖRENING SILMU rf

SILMU ry 2007-2013. Maaseudun Leader -kehittämisohjelma. MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS SILMU ry LANDSBYGDENS UTVECKLINGSFÖRENING SILMU rf SILMU ry Maaseudun Leader -kehittämisohjelma 2007-2013 MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS SILMU ry LANDSBYGDENS UTVECKLINGSFÖRENING SILMU rf Kannen kuva: Tea Itkonen, akvarellipiirros 2007 Kehittämisohjelman

Lisätiedot