VEDOS ELINKEINOELÄMÄN OHJELMA Kemiönsaaren kunnan elinkeinopoliittiset toimintaperiaatteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VEDOS ELINKEINOELÄMÄN OHJELMA 2013-2016. Kemiönsaaren kunnan elinkeinopoliittiset toimintaperiaatteet"

Transkriptio

1 VEDOS ELINKEINOELÄMÄN OHJELMA Kemiönsaaren kunnan elinkeinopoliittiset toimintaperiaatteet

2 1 ELINKEINOELÄMÄN OHJELMA Kemiönsaaren kunnan elinkeinopoliittiset toimintaperiaatteet Tämä on Kemiönsaaren kunnan elinkeinoelämän ohjelma vuosille Ohjelmassa vahvistetaan toimintalinjat, joiden mukaan Kemiönsaari toteuttaa menestyksellistä elinkeinopolitiikkaa nyt ja tulevaisuudessa. Elinkeinoelämän edellytysten aktiivinen edistäminen ja kilpailukyvyn varmistaminen ovat kunnan strategiassa painotettuja menestystekijöitä. Kemiönsaari tarjoaa erinomaiset puitteet kehittyvälle yritystoiminnalle, niin ammattitaitoista työvoimaa houkuttelevana asuinkuntana kuin logistisen sijaintinsakin ansiosta Ruuhka-Suomen välittömässä läheisyydessä. Kunnallisessa päätöksenteossa vallitsee yrittäjäystävällinen asenne, ja kunta panostaa niin yritystiloihin kuin korkealuokkaiseen yritysneuvontaankin. Uusia yrityksiä on perustettu tiheään tahtiin, samalla kun palvelutarjonta on kehittynyt ja monipuolistunut. Kunnan pinta-ala on kasvanut ja elinkeinorakenne monipuolistunut kuntaliitoksen myötä. Tämä puolestaan luo uusia haasteita tulevalle kehitykselle. Kehittyvä elinkeinoelämä, monipuolinen elinkeinorakenne ja myönteinen yritysilmapiiri tukevat suuressa määrin kunnan menestystä. Yrittäjyys tuo mukanaan uusia työpaikkoja ja monipuolisen palvelutarjonnan sekä luo myönteistä tulevaisuudenuskoa kunnassa. Menestyvä kunta tarvitsee näitä elementtejä, jotta se kykenisi vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin sekä rakentamaan menestyvän kotikunnan asukkailleen.

3 2 Sisällysluettelo 1 Kemiönsaaren elinkeinopolitiikan lähtökohdat 1.1 Kunnan visio 1.2 Kunnan rooli elinkeinoelämän kehittämisessä 2 Tämänhetkinen tilanne 2.1 Väestö 2.2 Työpaikat ja työllisyys 2.3 Elinkeinorakenne / työpaikkojen määrä 2.4 Infrastruktuuri Liikenneyhteydet, kuljetukset Yritystonttien ja -tilojen tarjonnan periaatteet Yritysalueet ja tonttitarjonta 3 Elinkeinopoliitikan toteuttaminen 3.1 Yhteistyö ja verkostoituminen Yhteistyö alue-, maakunta- ja valtiotasolla Yhteistyö yritysten ja yrittäjäyhdistysten kanssa Muu yhteistyö Tiedottaminen ja mediakontaktit 3.2 Elinkeinoelämän kehittäminen Yrityskasvatus ja yrittäjäkoulutus Yrittäjyysilmapiiri Projektityö ja yrittäjyyden edistäminen Toimitilojen tarjoamista koskevat periaatteet Kunnan markkinointipolitiikka Koulutus ja työvoiman saatavuus Paikalliset hankinnat 3.3 Elinkeinoelämän tukeminen Yrityslainat ja takaussitoumukset Avustukset yritystoiminnalle Yritysten kehityshankkeiden rahoittaminen 3.4 Elinkeinopoliittiset voimavarat Yritysneuvonta Elinkeinoasioita koskeva päätöksenteko käytännössä Elinkeinoelämäohjelmatyön seuranta ja siitä tiedottaminen 4 Elinkeinopoliittiset tavoitteet Yleiset tavoitteet Elinkeinoelämän kehittämisen tavoitteet ja toimintasuunnitelma

4 3 1 Kemiönsaaren elinkeinopolitiikan lähtökohdat 1.1 Kunnan visio Kemiönsaari itsenäinen, aktiivinen ja rohkea rannikkokunta Kemiönsaaren toimintaa ohjaa vuonna 2010 hyväksytty kunnan strategia. Strategiassa viitataan keskeisesti elinkeinoelämään: Kemiönsaari tarjoaa elinkeinoelämälle aktiivista ja joustavaa yhteistyötä ja on valmiudessa panostaa infrastruktuuriratkaisuihin elinkeinoelämän toiminta- ja investointimahdollisuuksien parantamiseksi. Tavoitteen saavuttamiseksi strategiaan on kirjattu tarkemmat kriittiset menestystekijät, joihin kunta aikoo panostaa. Näihin kuuluvat mm.: - kahden suurimman taajaman profiilin vahvistaminen niiden omien luonnollisten voimavarojensa mukaisesti, - yrittäjyyttä edistävien infrastruktuuri-investointien asettaminen etusijalle, - aktiivinen kommunikaation ja IT-ratkaisujen edistäminen, - kunnan rannikkosijainnin ja satamatoiminnan kehittämisen asettaminen etusijalle, - maatalouden toimintaedellytysten ja jatkojalostuksen lisäämisen asettaminen etusijalle. 1.2 Kunnan rooli elinkeinoelämän kehittämisessä Kemiönsaaren kunnan strategiaa leimaa pyrkimys turvata elinkeinoelämän toimintaedellytykset ja menestys. Keskeinen tavoite on menestyvä elinkeinoelämä. Tavoitteen saavuttamiseksi kunta painottaa seuraavia asioita: - yrittäjyyden edistäminen - avoimen ja luottavaisen yrittäjyysilmapiirin ylläpitäminen - aktiivisen maapolitiikan harjoittaminen kunnassa - elinkeinoelämän tarpeiden tunnistaminen - kunnan osallistuminen yritysten menestykseen ja haasteisiin - kunta hyödyntää mahdollisuuksien mukaan Kemiönsaaren yritysten palveluita - hyvien peruspalveluiden ja vapaa-ajan toiminnan turvaaminen kuntalaisille - toimiva yhteistyö yrittäjien kanssa - yrittäjyyttä suosivan ajattelutavan painottaminen Elinkeinoelämän toimintaympäristön ja -edellytysten parantamiseksi sekä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi pyritään hyödyntämään kunnan ja sen yhtiöiden tarjoamia resursseja kattavasti sekä hyödyntämään alueellisen yhteistyön ja kunnan yhteistyötahojen tarjoamia mahdollisuuksia.

5 4 Kunnan elinkeinotyössä kaikki toimialat ja sektorit ovat tasavertaisia, ja kunta työskentelee sen eteen, että ne kaikki voisivat kehittyä tasavertaisesti omilla ehdoillaan ja omien edellytystensä pohjalta. Metalliteollisuuden voimakkaan rakennemuutoksen takia vuonna 2012 kunnan panostuksia korvaavien teollisuuden työpaikkojen luomiseksi lyhyellä aikavälillä tullaan painottamaan hieman tavallista enemmän. Vuonna 2012 laaditussa Kemiönsaaren rakennemuutostyön toimintasuunnitelmassa kunta on määritellyt toimialat, joilla on erityisen hyvät edellytykset laajentua Kemiönsaarella: Saaristo. Saaristo pitää sisällään veneiden, venematkailun, vene- ja moottorikorjausten, laituripaikkojen, talvisäilytyksen, monitoiminnan jne. kaltaiset toiminnot. Tämä ala on jo suhteellisen iso ja vahva Kemiönsaarella ja sillä on luonnolliset kehittymismahdollisuudet merenläheisen sijaintinsa vuoksi. Energia. Energiaomavarainen Kemiönsaari -kehityshankkeen kautta aktiivisuus sekä kiinnostus niin tuulivoimaa, biokaasua kuin aurinkoenergiaakin kohtaan on suuri. Kunnassa on panostettu paljon kaukolämmön laajentamiseen. Elämänlaatu. Elämänlaatuun kuuluu niin perinteinen matkailu, mathantverk-lähiruokatoiminta kuin maataloustuotteiden paikallinen jalostus jne. Tällä alalla on mm. saaristo-olosuhteiden ja maatalouselinkeinon vuoksi erittäin suuret edellytykset kehittyä merkittäväksi alaksi. 2 Tämänhetkinen tilanne 2.1 Väestö Kemiönsaaren väestönkehitys on ollut suhteellisen tasaista. Syntyneiden vähemmyyttä on tasapainottanut se, että kunta on pääsääntöisesti ollut muuttovoittoinen. Kunta on kaksikielinen, samoin sen väestö, lukuun ottamatta osaa saaristosta. Väestö (2002=100) Tulomuutto (2002=100) Lähde: Tilastokeskus ja Seutunet

6 5 2.2 Työpaikat ja työllisyys Kemiönsaaren työpaikkojen määrä on pysynyt vakaana. Pitkään dominoivassa asemassa olleen konepajateollisuuden työpaikkojen määrä on viimeisen 30 vuoden aikana vähentynyt rajusti. Tilannetta on kuitenkin kompensoinut muilla aloilla syntyneet uudet työpaikat. Työpaikkojen määrä on koko tarkastelujakson aikana pysynyt noin 2700:ssa. Kemiönsaarelle on perustettu aktiivisesti uusia yrityksiä. Uusien yritysten nettolisäys on vuosittain ollut noin 20. Vuosina Kemiönsaarella perustettiin yhteensä 362 uutta yritystä ja saman ajanjakson nettolisäys on noin 110 uutta yritystä. Suuri osa Kemiönsaaren uusista yrityksistä on, kuten muuallakin maassamme, usein peruselinkeino- ja palvelualan mikroyrityksiä. Tilastojakson ( ) aikana yritysten määrä on kasvanut 19 prosentilla. Vuoden 2011 lopussa Kemiönsaaren kunnassa oli yhteensä 692 yritystä. Yritysten keskittyminen mikroyritystasolle ilmenee alla olevasta kaaviosta, jonka mukaan 66 % kunnassa toimivista yrityksistä toimi peruselinkeino-, rakennus-, kauppa- tai palvelualalla, samalla kun niiden osuus kaikista työpaikoista oli noin 47 %. Lähde: Mats Nurmio (tilanne ennen FNsteel Oy Ab:n konkurssia) Työpaikkojen omavaraisuusaste kertoo, kuinka paljon kunnan rajojen sisäpuolella on työpaikkoja suhteessa kunnassa asuvaan työikäiseen väestöön. Kemiönsaarella tämä omavaraisuusaste on perinteisesti ollut korkea, mutta viime vuosina se on laskenut. Vuonna 2009 omavaraisuusaste oli 76,3 %. Kemiönsaarella on pääsääntöisesti ollut alhainen työttömyys, viime vuosina 5 7 %. Taalintehtaalla sijaitsevan FNsteel Oy Ab:n valssilaitoksen lakkauttamisen seurauksena vuonna 2012 työttömyys tulee ainakin väliaikaisesti kaksinkertaistumaan.

7 6 2.3 Elinkeinorakenne / työpaikkojen määrä Peruselinkeinot Maa- ja metsätalous, kalastus Jalostus Kaivostoiminta, sähkö, kaasu ja lämmitys, teollisuus, rakennustoiminta Palvelut Tukku- ja vähittäiskauppa, kuljetus, majoituselinkeino, tiedotustoiminta, rahoitus ja vakuutus, kiinteistötoiminta, tieteellinen toiminta, hallinto, koulutus, sos.- ja terv.hoito, muut palvelut Toiminta tuntematon Yhteensä Lähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilastot, Seutunet Vuoden 2010 jälkeiseltä ajalta ei ole saatavilla luotettavaa tilastoa elinkeinorakenteesta. Tilanne jatkui melko vakaana kesäkuuhun 2012 saakka, jolloin FNsteel Oy Ab jätti konkurssihakemuksen. Mikäli valssilaitoksen toiminnalle ei saada jatkajaa, työpaikkojen määrä vähenee lyhyellä aikavälillä 300:lla. Vähennykset koskevat pääasiassa jalostusta, teollisuuspalveluja ja kuljetusalaa. 2.4 Infrastruktuuri Liikenneyhteydet, kuljetukset Kemiönsaaren logistisella sijainnilla on monia etuja. Kunta sijaitsee Ruuhka-Suomen lähellä ja Turkuun/ Tukholmaan sekä Helsinkiin on lyhyt matka. Etäisyys Turkuun on 60 km ja Helsinkiin 160 km. Taalintehtaalla on teollisuussatama, johon johtaa 8,5 metriä syvä väylä. Teollisuussatamia on myös Mjösundin ja Fröjdbölen

8 7 teollisuustoiminnan yhteydessä. Kunnassa toimineesta raskaasta teollisuudesta johtuen kantatieverkosto on suhteellisen hyvässä kunnossa, ja kunta tekee kovasti töitä tieverkon ja yhteyksien kehittämiseksi edelleen. Kunta priorisoi kunnan strategian mukaisesti yritysten perustamista edistäviä infrastruktuuri-investointeja sekä toiminnan laajentamiseen liittyviä investointeja. Lisäksi kunta tekee aktiivisesti töitä kaikenlaisen Kemiönsaareen tulevan ja Kemiönsaaresta lähtevän tietoliikenteen kehittämiseksi, kuten takaamalla nykyaikaisten IT-ratkaisujen edellytykset kunnan strategisesti valikoiduissa osissa yhteistyössä markkinoilla toimivien tahojen kanssa. Kunnan kehitysyhtiö, Dragsfjärdin Teollisuus Oy, ylläpitää 1800 neliömetrin modernissa liiketilassa toimivaa ITkeskusta Taalintehtaalla Yritystonttien ja -tilojen tarjonnan periaatteet Kunnan pyrkimyksenä on tarjota riittävä määrä yritystontteja kilpailukykyiseen hintaan. Kunta varautuu tulevaisuuden tarpeisiin aktiivisella maapolitiikalla ja asemakaavoituksella. Kunnallistekniikkaa rakennetaan yritysten perustamisia ja investointeja silmällä pitäen. Yrityksiä autetaan sekä löytämään sopivat toimintatilat että löytämään vuokralaisia vapaisiin, yksityisomistuksessa oleviin toimitiloihin. Dragsfjärdin Teollisuus Oy ylläpitää rekisteriä vapaista yritystiloista. Kunnan tekninen osasto hoitaa kunnan omistamien yritystonttien vuokrauksen ja myynnin. Dragsfjärdin Teollisuus Oy:n omistamien yritystonttien ja toimitilojen vuokrausta ja myyntiä hoitaa toimitusjohtaja. Dragsfjärdin Teollisuus Oy välittää mahdollisuuksien mukaan yksityisomistuksessa olevia yritystontteja ja -tiloja Yritysalueet ja tonttitarjonta Yritystoiminnalle varattuja alueita ja tiloja on lähinnä Kemiön keskustassa sijaitsevassa Vretassa, Taalintehtaan keskustassa ja Genbölen teollisuusalueella. Valmiita hallitiloja on tarjolla pääasiassa Taalintehtaan ja Vretan teollisuusalueilla. Sitä mukaa kuin asemakaavoitus etenee, tulee uusia liiketontteja olemaan tarjolla niin Kemiössä kuin Taalintehtaallakin sekä uusia pienteollisuusalueita Taalintehtaalla.

9 8 3. Elinkeinopolitiikan toteuttaminen 3.1 Yhteistyö ja verkostoituminen Yhteistyö alue-, maakunta- ja valtiotasolla Kunnan yhteistyötä alue-, maakunta- ja valtiotasolla hoitavat viranhaltijat ja luottamushenkilöt. Kunta tekee aktiivisesti yhteistyötä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen sekä Varsinais-Suomen liiton kanssa ja hyödyntää ahkerasti näiden yrityksille tarjoamaa asiantuntija- ja rahoitusapua. Paikallisella tasolla yhteistyö elinkeinotoimiston kanssa on aktiivista. Lisäksi matkailuelinkeinon alalla tehdään tiiviisti yhteistyötä Turku Touringin kanssa. Kunta saa neuvontapalveluita myös Turussa toimivalta yrityspalvelukeskus Potkurilta Yhteistyö yritysten ja yrittäjäyhdistysten kanssa Kunta pitää tiiviisti ja säännöllisesti yhteyttä kunnan yrittäjiin ja Kemiönsaaren yrittäjäyhdistykseen sekä muihin elinkeinoalan järjestöihin. Niin kunta kuin kunnan kehitysyhtiökin ovat Kemiönsaaren Yksityisyrittäjät ry:n jäseniä. Kunta järjestää vuosittain kunnan yrittäjille ja päättäjille suunnatun elinkeinoelämän foorumin. Vuosittain järjestetään kymmenisen yritysvierailua kunnassa toimiviin yrityksiin. Kunta on Turun kauppakamarin jäsen. Kunta hankkii asiantuntijalausuntoja yrittäjäyhdistykseltä ja yksittäisiltä yrityksiltä omien kanaviensa kautta, jotta yrittäjien näkemykset voitaisiin huomioida päätöksenteossa Muu yhteistyö Kunta pitää säännöllisesti yhteyttä elinkeinoelämälle keskeisten sidosryhmien, kuten kauppakamarin, ELYkeskuksen, Finnveran, Finnpron sekä kunnassa ja sen ulkopuolella sijaitsevien koulutuslaitosten kanssa. Sidosryhmien kanssa tehtävän yhteistyön kautta kunta hakee niin erityisosaamista kuin yritysklustereitakin Tiedottaminen ja mediakontaktit Tiedottamisella on tärkeä rooli kunnan elinkeinopolitiikassa. Kunnan kotisivulla on erillinen "elinkeinoelämä"- palkki, johon on koottu yhteystietoja ja ajankohtaista tietoa elinkeinoelämästä. Lisäksi kunta julkaisee omia tiedotuslehtisiä, joissa kunnan elinkeinotiimi tiedottaa aktiivisesti. Toinen hyvin tärkeä tiedotuskanava ovat paikallislehdet, sillä niiden levikki kattaa koko kunnan. Myös muut paikallisesti ilmestyvät lehdet pidetään ajan tasalla. Yrittäjäyhdistys on erittäin tärkeä tiedotuskanava. Se ylläpitää muun muassa omaa yritysrekisteriä ja julkaisee yrittäjien palveluopasta.

10 9 3.2 Elinkeinoelämän kehittäminen Kemiönsaaren kunnan tavoite on elinkeinopoliittisten keinojen avulla säilyttää nykyiset työpaikat sekä edesauttaa uusien yritysten ja työpaikkojen syntymistä. Tällä tavoin myös kunnan kilpailukyky paranee Yrityskasvatus ja yrittäjäkoulutus Kemiönsaaren kunnan koulutoimi toteuttaa omien koulutussuunnitelmiensa kautta yrityskasvatusta yhteistyössä kunnan kehitysosaston kanssa. Kunta tekee yhteistyötä yrittäjäyhdistysten ja muiden tahojen kanssa koulutuksen järjestämiseksi uusille yrittäjille ja jatkokoulutuksen järjestämiseksi toimiville yrittäjille Yrittäjyysilmapiiri Kemiönsaaren kunta painottaa yrittäjyysilmapiirin avoimuuden sekä keskinäisen luottamuksen tärkeyttä. Yrittäjyysilmapiiriä tarkastellaan mm. yrittäjäyhdistysten tekemissä tutkimuksissa. Kunta edistää positiivista yrittäjyysilmapiiriä mm. painottamalla päätöksenteon avoimuutta, reagoimalla aktiivisesti yritysten tarpeisiin sekä kohtelemalla yrittäjiä avoimesti ja tasavertaisesti Projektityö ja yrittäjyyden edistäminen Kunta toteuttaa omia elinkeinopoliittisia ja elinkeinoelämän hankkeitaan valikoiden. Esimerkkinä voidaan mainita Dragsfjärdin Teollisuus Oy:n hyödyntäminen välikätenä Taalintehtaan teollisuusalueen vapaiden teollisuushallien vuokraamisessa. Tämä on hanke, joka sai alkunsa jo vuonna Yrittäjyyttä tuetaan aktiivisella tiedottamisella, tarjoamalla ja markkinoimalla neuvontapalveluita uusille yrityksille sekä vaikuttamalla myönteisesti koko yhteiskunnan yrittäjyysilmapiiriin. Kunta edesauttaa ammattikoulutuksen järjestämistä, jotta kunnan yrityksille voitaisiin tarjota heidän tarvitsemaansa ammattitaitoa Toimitilojen tarjoamista koskevat periaatteet Kunta ja Dragsfjärdin Teollisuus Oy tarjoavat yritystontteja sekä vuokraavat teollisuushalleja ja muita yritystiloja. Pääperiaatteena on, että yritykset vastaavat itse uusien toimitilojen rakentamisesta. Kunta välittää aktiivisesti yksityisomistuksessa olevia toimitiloja. Erityistapauksissa myös kunta / Dragsfjärdin Teollisuus Oy voivat rakentaa toimitiloja yrityksille vuokrattavaksi. Kunta ei myönnä yrityksille suoraa tukea tai takaussitoumuksia, lukuun ottamatta kunnan tytäryhtiöitä tai yhtiöitä, joissa kunnalla on vahvat omistajaintressit. Kunta huomioi yritysten työvoiman tarpeen vuokra-asuntojen tuotannossa ja kaikessa muussa asuntotuotannossa. Tätä on kuvailtu tarkemmin kunnan maa- ja asuntopoliittisessa ohjelmassa.

11 Kunnan markkinointipolitiikka Kunnan markkinoinnista vastaa kunnanjohtaja. Operatiivisesta toiminnasta huolehtii kehitysosasto. Kunnalla on kokonaisvaltainen markkinointistrategia, jossa on määritelty pelisäännöt, kunnan markkinointi-imago, -muodot ja -resurssit. Niin asunto- kuin yritysmarkkinointikin toimii näiden periaatteiden pohjalta. Kunnan elinkeinoalalla toimivat tytäryhtiöt pyrkivät markkinoinnissaan soveltamaan kunnan markkinointistrategiaa. Kemiönsaaren kunnan markkinointiin kokonaisuudessaan, kuten yritystonttien ja -tilojenkin markkinointiin, varataan tarpeeksi resursseja, ja markkinointi- sekä vuokra-/myyntiprosessin tulee olla joustava Koulutus ja työvoiman saatavuus Kunta pysyttelee ajan tasalla elinkeinoelämän tarpeista niin ammattitaitoisen työvoiman kuin koulutuksenkin suhteen. Tämä tapahtuu pitämällä yhteyttä yrityksiin, työvoima- ja elinkeinotoimistoihin sekä koulutuslaitoksiin. Näiltä saadun tiedon perusteella kunta pyrkii vaikuttamaan ammattikoulutukseen. Kunta pyrkii reagoimaan työelämän tarpeen nopeisiin muutoksiin joustavalla täsmäkoulutuksella. Tässä työssä kunta hyödyntää oman koulutoimen ohella myös Axxellin paikallista koulutusyksikköä. Parhaillaan kunta on tehnyt aloitteen veneenkorjausalan koulutuksen käynnistämiseksi. Mikäli Taalintehtaan valssilaitoksen sulkeminen jää pysyväksi, tulee työvoiman saatavuus kunnassa olemaan suhteellisen hyvä lähitulevaisuudessa Paikalliset hankinnat Kunta kilpailuttaa hankintansa julkisista hankinnoista annettujen määräysten mukaisesti. Tarjouspyynnöt ovat aina paikallisten yritysten saatavilla. Kunta hoitaa tietyt säännölliset hankinnat keskitetysti, nk. hankintarenkaiden kautta. Myös näiden kohdalla on mahdollisuus osahankintoihin, mikä parantaa paikallisten tavarantoimittajien mahdollisuuksia osallistua tarjouskilpailuun. 3.3 Elinkeinoelämän tukeminen Yrityslainat ja takaussitoumukset Kunta ei periaatteessa myönnä lainaa tai kuntatakausta yksityisille yrityksille. Kunnan yritysneuvontaorganisaatio tukee ja auttaa yrityksiä saamaan lainoja ja takauksia tähän toimintaan erikoistuneilta tahoilta. Kunnan yritysneuvonta auttaa näissä asioissa.

12 Avustukset yritystoiminnalle Kunta ei myönnä avustusta yksityisille yrityksille. Kunta välittää kuitenkin yhteystietoja sekä auttaa hakemaan valtion laitosten ja Euroopan unionin tarjoamia avustuksia. Kunnan yritysneuvonta auttaa näissä asioissa Yritysten kehityshankkeiden rahoittaminen resurssit on budjetoitu. Kuntarajat ylittävissä hankkeissa kunta pyrkii tekemään yhteistyötä alueen muiden kuntien ja tahojen kanssa. Kunta voi tarpeen mukaan osallistua yritysten omiin kehityshankkeisiin, mikäli kyse on yritysryhmittymien yhteisistä kehityshankkeista tai kunnan käynnistämistä hankkeista. Kemiönsaaren kunnassa toimivilla yrityksillä on mahdollisuus saada ohjelmapohjaista EU-rahoitusta ja muuta keskitettyä rahoitusta kehitys- ja investointihankkeisiinsa. Turun ELY-keskus ja kunnan elinkeino-organisaatio avustavat yrityksiä kaikissa kehitys- ja investointihankkeissa. Elinkeinoelämää koskevat kehityshankkeet kuuluvat kunnan kehitysosaston alaisuuteen, jonne myös Yksittäisten yritysten omat kehityshankkeet voivat saada rahoitusta tietyiltä alan erityisjärjestöiltä, kuten Finnveralta, Sitralta ja ELY-keskukselta. 3.4 Elinkeinopoliittiset voimavarat Yritysneuvonta Kemiönsaaren yritysneuvontaa hoitavat kehitysosaston yritysneuvoja ja elinkeinojohtaja. Myös kehitysosaston eri hankevastaavat neuvovat erityisaloja koskevissa kysymyksissä. Kunnan tekninen osasto on tiiviissä yhteydessä yleiseen yritysneuvontaan. Tarvittaessa kunta välittää kunnan organisaation ulkopuolisten asiantuntijoiden ja yhteistyökumppaneiden yhteystietoja, kuten ELY-keskuksen, Finnveran jne. Turun seudun kehittämiskeskus ja Varsinais-Suomen ELY-keskus ylläpitävät yrityspalvelukeskus Potkuria, joka tarjoaa alueellista yritysneuvontaa niin uusille kuin olemassa olevillekin yrityksille. Lisätietoja Potkurin tarjoamista palveluista löytyy osoitteesta Yritysneuvonta vaatii nopeaa reagointia, mutta samalla myös suurta pitkäjänteisyyttä. Lupa-asioiden osalta kunnan käsittelyaikojen tulee olla lyhyitä ja päätöksenteko nopeaa Elinkeinoasioita koskeva päätöksenteko käytännössä Kemiönsaaren kunnan elinkeinopoliittiset linjaukset tekee valtuusto, ja päätökset toteuttaa kunnanhallitus. Kunnanjohtaja vastaa korkeimpana viranhaltijana kunnan elinkeinopolitiikasta yhteistyössä kunnan elinkeinotiimin ja muiden viranhaltijoiden kanssa. Käytännön operatiivista toimintaa hoitavat kunnan kehitysosasto ja kunnan yhtiöt.

13 Elinkeinoelämäohjelmatyön seuranta ja siitä tiedottaminen Elinkeinoelämäohjelmatyön seurannasta vastaa kunnan elinkeinotiimi ja tiedottamisesta vastaavat viranhaltijat. 4 Elinkeinopoliittiset tavoitteet

14 13

15 14

16 15

Elinkeinopoliittinen ohjelma

Elinkeinopoliittinen ohjelma Elinkeinopoliittinen ohjelma Kunnan visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa

Lisätiedot

Missio KERAVA ON VIHERKAUPUNKI, JOSSA KAIKKIEN ON HYVÄ OLLA KERAVA ON METROPOLIALUEEN YRITYSYSTÄVÄLLISIN KUNTA

Missio KERAVA ON VIHERKAUPUNKI, JOSSA KAIKKIEN ON HYVÄ OLLA KERAVA ON METROPOLIALUEEN YRITYSYSTÄVÄLLISIN KUNTA 1. Keravan kaupungin visio KERAVA ON METROPOLIALUEEN KÄRJESSÄ KULKEVA, VETO-VOIMAINEN, ROHKEA, MENESTYVÄ JA UUTTA LUOVA KAUPUNKI, JOSSA PALVELUT JA LUONTO OVAT JOKAISTA LÄHELLÄ Missio KERAVA ON VIHERKAUPUNKI,

Lisätiedot

PORVOON ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA 2014 2017

PORVOON ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA 2014 2017 TIEDOTUSTILAISUUS Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOON ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA 2014 2017 LUONNOS Ohjelmaa valmisteltiin tiiviissä yhteistyössä Henkilöstö Asukkaat Asiantuntijaraadit

Lisätiedot

Vs.elinkeinopäällikkö Pirjo Leino 8.2.2011. Elinkeinotoimi Nurmijärven kunta-elinkeinorakenteesta

Vs.elinkeinopäällikkö Pirjo Leino 8.2.2011. Elinkeinotoimi Nurmijärven kunta-elinkeinorakenteesta Vs.elinkeinopäällikkö Pirjo Leino 8.2.2011 Nurmijärven kunta-elinkeinorakenteesta Elinkeinopoliittinen ohjelma vuosille 2006-2010 Niiden toimenpiteiden kokonaisuus joilla kunta vaikuttaa omalta osaltaan

Lisätiedot

KERAVA ONNELLINEN JA HYVÄNMAKUINEN KAUPUNKI Elinkeino-ohjelma

KERAVA ONNELLINEN JA HYVÄNMAKUINEN KAUPUNKI Elinkeino-ohjelma KERAVA ONNELLINEN JA HYVÄNMAKUINEN KAUPUNKI Elinkeino-ohjelma SISÄLTÖ Visio & Missio... Elinkeino-ohjelman tavoitteet... Vahvuudet... Painopistealueet... Keskustan kehittäminen Keravasta seudullinen kaupankeskus...

Lisätiedot

Mäntsälän kunnan elinkeino-ohjelma 2014-2016

Mäntsälän kunnan elinkeino-ohjelma 2014-2016 Mäntsälän kunnan elinkeino-ohjelma 2014-2016 Sisällys 1. Valtuuston hyväksymä taloussuunnitelma 2014 2016... 4 2. Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelma-kaudella

Lisätiedot

KEMPELEEN KUNNAN ELINKEINOPOLIITTISET LINJAUKSET

KEMPELEEN KUNNAN ELINKEINOPOLIITTISET LINJAUKSET KEMPELEEN KUNNAN ELINKEINOPOLIITTISET LINJAUKSET, Kempeleen kunnan elinkeinopoliittiset linjaukset sivu 1(7) SISÄLTÖ Kunnan elinkeinopolitiikan lähtökohdat... 3 Kempele-sopimus... 3 Kunnan tehtävä elinkeinojen

Lisätiedot

Case Uusikaupunki Muutos pakon edessä

Case Uusikaupunki Muutos pakon edessä Case Uusikaupunki Muutos pakon edessä Kauhava 10.10.2013 Yhteysjohtaja Kristiina Salo Uudenkaupungin kaupunki Uusikaupunki Perustettu 1617 Asukasmäärä 15 499 31.12.2011 Kesämökkejä 3873 Työvoima 6 652

Lisätiedot

KUNNAN VISIO JA STRATEGIA

KUNNAN VISIO JA STRATEGIA KUNNAN VISIO JA STRATEGIA LUONNOLLISEN KASVUN UURAINEN 2016 AKTIIVISTEN IHMISTEN UURAISILLA ON TOIMIVAT PERUSPALVELUT, TASAPAINOINEN TALOUS, MENESTYVÄ YRITYSELÄMÄ JA PARHAAT MAHDOLLISUUDET TAVOITELLA ONNEA

Lisätiedot

Rauman kauppakamarin strategia. Strategia on johtava ajatus pitkäjänteisestä tavasta saavuttaa asetetut päämäärät.

Rauman kauppakamarin strategia. Strategia on johtava ajatus pitkäjänteisestä tavasta saavuttaa asetetut päämäärät. Rauman kauppakamarin strategia Strategia on johtava ajatus pitkäjänteisestä tavasta saavuttaa asetetut päämäärät. Rauman kauppakamarin visio, missio eli toiminta-ajatus ja arvot Kauppakamarin päämäärät

Lisätiedot

Vihdin kunta. Kunnanjohtaja Kimmo Jarva

Vihdin kunta. Kunnanjohtaja Kimmo Jarva Vihdin kunta Kunnanjohtaja Kimmo Jarva Vihti lyhyesti 27 628 asukasta (Tilastokeskus 12/2008) kasvua 588 asukasta kasvuvauhti ollut n. 2,2 % vuodessa tietoinen nopea 2-2,5% kasvun strategia n. 43% asukkaista

Lisätiedot

JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIA.

JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIA. JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIA. JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET Joutsan kunta toimii aktiivisesti ja tulevaisuushakuisesti sekä etsii uusia toimintatapoja kunnan

Lisätiedot

YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1 / 2013

YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1 / 2013 1 YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1 / 2013 TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2013 / YTEK OY YTEK Oy:n toiminnan painopistealueet on määritelty hyväksytyssä strategiassa ja strategiamatriisissa.

Lisätiedot

YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1 / 2014

YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1 / 2014 1 YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1 / 2014 TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2014 / YTEK OY YTEK Oy:n toiminnan painopistealueet on määritelty hyväksytyssä strategiassa ja strategiamatriisissa.

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

Sisältö. Elinkeino-ohjelman 2015-2020 liite. 1. Kaupungin elinkeinopolitiikan pelisäännöt vuosille 2015-2020

Sisältö. Elinkeino-ohjelman 2015-2020 liite. 1. Kaupungin elinkeinopolitiikan pelisäännöt vuosille 2015-2020 Elinkeino-ohjelman 2015-2020 liite Sisältö 1. Kaupungin elinkeinopolitiikan pelisäännöt v 2015-2020 1.1 Kaupungin Visio 2. Toimintaympäristö ja sen kehittäminen 2.1 Liikenneyhteydet ja sijainti 2.2 Tontti-

Lisätiedot

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020 IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI Strategia 2020 SWOT-ANALYYSI Vahvuudet Luonto, maisema, ympäristö Vahva koulutustarjonta Monipuolinen elinkeinorakenne Väestön ikärakenne Harrastusmahdollisuudet Heikkoudet Sijainti

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Elinkeinopoliittinen ohjelma

Rautavaaran kunta Elinkeinopoliittinen ohjelma Elinkeinopoliittinen ohjelma 27.8.2009 Toiminta-ajatus Rautavaaran kunta, Rautavaaran Yrittäjät Ry ja MTK Rautavaara Visio edistävät ja tukevat paikallista yrittäjyyttä. Kunnan alueella kehitetään aktiivisesti

Lisätiedot

HYVÄN ELÄMISEN EVVÄÄTelinkeinostrategia

HYVÄN ELÄMISEN EVVÄÄTelinkeinostrategia HYVÄN ELÄMISEN EVVÄÄTelinkeinostrategia 2008-2020 Hyvän Elämisen Evväät- elinkeinostrategia 2008 2020 Tekijöinä Keuruun kaupunki, Multian kunta, Keuruun Yrittäjät ry sekä Kehittämisyhtiö Keulink Oy. Lisäksi

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3. Toimintaympäristö. Väestö- ja elinkeinorakenne

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3. Toimintaympäristö. Väestö- ja elinkeinorakenne Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3 Toimintaympäristö Tavoitteiden, päämäärien ja toimenpiteiden muodostamiseksi on tunnettava kunnan nykyinen toimintaympäristö. Toimintaympäristössä elinkeinojen kannalta

Lisätiedot

Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos

Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos Mäntsälän muutos maaseutupitäjästä osaksi Helsingin seutua Mäntsälän yritystoiminta

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelma 2015-2020

Elinkeino-ohjelma 2015-2020 Elinkeino-ohjelma 2015-2020 Elinkeino-ohjelma 2015-2020 Painopisteet: Yrittäjyysmyönteisen ilmapiirin edistäminen Toimintaedellytysten luominen elinkeinoelämälle Seudullisen yhteistyön Yrittäjyysmyönteisen

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄ 2016 KEMIÖNSAARI

ELINKEINOELÄMÄ 2016 KEMIÖNSAARI ELINKEINOELÄMÄ 2016 KEMIÖNSAARI KEMIÖNSAAREN TYÖPAIKAT 2013 Yhteensä 2 368 st. Muu Terveys- ja sosiaalipalvelut Koulutus Hallinto Rahoitus, viestintä, ammatillinen Majoitus- ja ravitsemistoiminta Kuljetus

Lisätiedot

Elinkeinorakenne ja suurimmat työllistäjät Hyvinkään kaupunki Talousosasto 11.12.2013

Elinkeinorakenne ja suurimmat työllistäjät Hyvinkään kaupunki Talousosasto 11.12.2013 Elinkeinorakenne ja suurimmat työllistäjät Hyvinkään kaupunki Talousosasto 11.12.2013 Hyvinkään elinkeinorakenne Tähän diasarjaan on koottu muutamia keskeisiä Hyvinkään kaupungin elinkeinorakennetta koskevia

Lisätiedot

Tilastotiedon hyödyntäminen käytännön suunnittelussa ja päätöksenteossa. Jukka Ollila 12.10.2011

Tilastotiedon hyödyntäminen käytännön suunnittelussa ja päätöksenteossa. Jukka Ollila 12.10.2011 Tilastotiedon hyödyntäminen käytännön suunnittelussa ja päätöksenteossa yritysneuvonta yritysten eri elinkaaren vaiheissa seudullinen elinkeinojen kehittäminen hallinnoimalla Koheesio- ja kilpailukykyohjelma

Lisätiedot

Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 Kannonkoski. Kannonkoski. Mannerheimintie 76 A PL 999, 00101 Helsinki 09 229 221 toimisto@yrittajat.

Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 Kannonkoski. Kannonkoski. Mannerheimintie 76 A PL 999, 00101 Helsinki 09 229 221 toimisto@yrittajat. Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 1 Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 2 Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 SISÄLLYS ELINKEINOPOLIITTINEN MITTARISTO 2014 KANNONKOSKI... 3 KUNTIEN ELINVOIMA JA YRITTÄJYYS

Lisätiedot

UURAISTEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2013-16

UURAISTEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2013-16 UURAISTEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2013-16 hyväksytty kh 7.10. 2013 kv 28.10. 2013 UURAISTEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2013-16 UURAISTEN KUNNAN VISIO 2016 Luonnollisen kasvun Uurainen - Aktiivisten ihmisten

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan Yrittäjyyskatsaus 2007

Etelä-Pohjanmaan Yrittäjyyskatsaus 2007 Etelä-Pohjanmaan Yrittäjyyskatsaus 2007 Yrittäjyysohjelma Etelä-Pohjanmaa Yrittäjyyskatsauksen tavoitteet Tarkastella poikkileikkauksena keväällä 2007, miltä Etelä-Pohjanmaan maakunta yrittäjyyden näkökulmasta

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

Tulevaisuuden Salo 2020 Elinkeinopoliittisen ohjelma

Tulevaisuuden Salo 2020 Elinkeinopoliittisen ohjelma Tulevaisuuden Salo 2020 Elinkeinopoliittisen ohjelma Mika Mannervesi 5.6.2014 Elinkeinopoliittisen ohjelman päivitys: taustamuuttujat Kaksi Salon tulevaisuuden kannalta merkittävää, toisistaan lähes riippumatonta

Lisätiedot

Tahkon matkailustrategia. Pohjois-Savon matkailun tulevaisuus seminaari 26.1.2010 Jorma Autio

Tahkon matkailustrategia. Pohjois-Savon matkailun tulevaisuus seminaari 26.1.2010 Jorma Autio Tahkon matkailustrategia Pohjois-Savon matkailun tulevaisuus seminaari 26.1.2010 Jorma Autio VK Aholansaari Joonas Kokkonen: Viimeiset kiusaukset Paavo Ruotsalainen Tahko on lähellä Helsinki Tahko 435

Lisätiedot

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa 25.8.2014 Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa sekä terävöittää sen sisältöä ja toteutusta

Lisätiedot

Piispala 11.09.2014 Saarijärven Viitasaaren seutu. Eero Ylitalo

Piispala 11.09.2014 Saarijärven Viitasaaren seutu. Eero Ylitalo Piispala 11.09.2014 Saarijärven Viitasaaren seutu Eero Ylitalo Agenda Avaus ja katsaus seudun kehittämisnäkymiin Eero Ylitalo, Seudun joryn pj. Keski-Suomen strategian vuosien 2014-2017 valinnat Maakuntaliiton

Lisätiedot

Miten energiayhtiö hyödyntää uusiutuvaa energiaa ja muuttaa perinteistä rooliaan

Miten energiayhtiö hyödyntää uusiutuvaa energiaa ja muuttaa perinteistä rooliaan Miten energiayhtiö hyödyntää uusiutuvaa energiaa ja muuttaa perinteistä rooliaan Timo Toikka 0400-556230 05 460 10 600 timo.toikka@haminanenergia.fi www.haminanenergia.fi Haminan Energia lyhyesti Muutos

Lisätiedot

Vientikaupan ensiaskeleet 18.3.2014. Tea Laitimo 3/19/2014 www.kehy.fi

Vientikaupan ensiaskeleet 18.3.2014. Tea Laitimo 3/19/2014 www.kehy.fi Vientikaupan ensiaskeleet 18.3.2014 Tea Laitimo Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy Perustettu vuonna 1982, alansa pioneeri Osakkaana on yhteensä 33 yritystä ja yhteisöä Imatra, Rautjärvi, Ruokolahti Palvelua

Lisätiedot

Alueelliset kehitysnäkymät Pohjois-Karjalassa Syksyllä 2014

Alueelliset kehitysnäkymät Pohjois-Karjalassa Syksyllä 2014 Alueelliset kehitysnäkymät Pohjois-Karjalassa Syksyllä 2014 Strategiapäällikkö Pekka Myllynen AVIn auditorio, Joensuu Pohjois-Karjalan ELY-keskus 18.9.2014 Pohjois-Karjalan vahvuudet ja tulevaisuuden haasteet

Lisätiedot

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Selvityksen tavoitteet ja toteutus Taustaa Keski- Suomen ja erityisesti Jyväskylän seudun elinkeinorakenne osoittautui laman

Lisätiedot

Raahen seudun yrityspalvelut. Tilastokatsaus vuosi 2011. Risto Pietilä Raahe 21.2.2012. www.rsyp.fi

Raahen seudun yrityspalvelut. Tilastokatsaus vuosi 2011. Risto Pietilä Raahe 21.2.2012. www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut Tilastokatsaus vuosi 2011 Raahe 21.2.2012 www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen toimintaa. 20.1.2012 1 Elinkeinorakenne Raahen

Lisätiedot

Janakkalan elinvoimaohjelma 2016-2020. xx.03.2016

Janakkalan elinvoimaohjelma 2016-2020. xx.03.2016 Janakkalan elinvoimaohjelma 2016-2020 xx.03.2016 7.6.2016 1 Elinvoiman tavoitteet (2020) Kunnassa toimivilla yrityksillä on hyvät toimintaolosuhteet ja kasvuedellytykset Uusia yrityksiä ja asukkaita sijoittuu

Lisätiedot

Maapinta-ala 340 km². Merialueita 356 km² Kunnan pinta-ala 699 km² Asukastiheys 56 asukasta/maa-km² Taajama-aste 82 %

Maapinta-ala 340 km². Merialueita 356 km² Kunnan pinta-ala 699 km² Asukastiheys 56 asukasta/maa-km² Taajama-aste 82 % Maapinta-ala 340 km² Järviä 3 km² Merialueita 356 km² Kunnan pinta-ala 699 km² Asukastiheys 56 asukasta/maa-km² Taajama-aste 82 % Sipoo on kasvava, itäuusmaalainen kunta, joka sijaitsee Helsingistä itään.

Lisätiedot

Mustasaari. Kuntaraportti

Mustasaari. Kuntaraportti Mustasaari Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA 2014-2016. Hyväksytty valtuustossa 7.10.2013/ 65

KUNTASTRATEGIA 2014-2016. Hyväksytty valtuustossa 7.10.2013/ 65 KUNTASTRATEGIA 2014-2016 Hyväksytty valtuustossa 7.10.2013/ 65 Rantasalmen kuntastrategia 2014-2016 Visio 2020 Rantasalmi - Monta Mainiota Mahdollisuutta Rantasalmi on itsenäinen maaseutukunta, joka toimii

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimet rakennemuutosalueilla

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimet rakennemuutosalueilla Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimet rakennemuutosalueilla Yleisö- ja keskustelutilaisuus Lentosotakoulun lakkauttamisesta Kauhava 20.2.2013 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Strategiayksikkö Pekka Rinta-Jouppi

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Pohjois-Suomen toimenpideohjelma 2007-2013 EAKR

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Pohjois-Suomen toimenpideohjelma 2007-2013 EAKR Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Pohjois-Suomen toimenpideohjelma 2007-2013 EAKR 15.2.2007 Terttu Väänänen Pohjois-Suomen ohjelma- -alue Asukasluku: 634 472 as. Pinta-ala: 133 580 km2 Maakunnat:

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKISTRATEGIA 2013-2017 LUONNOS

PORVOON KAUPUNKISTRATEGIA 2013-2017 LUONNOS PORVOON KAUPUNKISTRATEGIA 2013-2017 LUONNOS Strategia tarkoittaa valintojen tekemistä. Mitkä ovat kaikkein suurimmat haasteet porvoolaisten hyvinvoinnille vuosina 2013-2017? STRATEGIA RAKENNETTIIN YHDESSÄ

Lisätiedot

Uudenmaan työvoima- ja koulutustarve AMKESU aluetilaisuus Helsingissä 22.11.2013. Olli Pekka Hatanpää, suunnittelupäällikkö, Uudenmaan liitto

Uudenmaan työvoima- ja koulutustarve AMKESU aluetilaisuus Helsingissä 22.11.2013. Olli Pekka Hatanpää, suunnittelupäällikkö, Uudenmaan liitto Uudenmaan työvoima- ja koulutustarve AMKESU aluetilaisuus Helsingissä 22.11.2013 Olli Pekka Hatanpää, suunnittelupäällikkö, Uudenmaan liitto Työllisyys ja työvoimatarve nyt Alustava arvio työvoimatarpeen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 Toimintasuunnitelma 2014 1 Toimintasuunnitelma 2014 Jyväskylän Yrittäjät 2 Toimintasuunnitelma 2014 SISÄLLYS TOIMINTASUUNNITELMA 2014... 3 1. JYVÄSKYLÄN YRITTÄJIEN ARVOPOHJA... 3 1.1 Arvot... 3 1.2 Missio...

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020. Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa.

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020. Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa. NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020 Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa. Vuonna 2020 Nurmijärvi on elinvoimainen ja kehittyvä kunta. Kunnan taloutta hoidetaan pitkäjänteisesti. Kunnalliset päättäjät

Lisätiedot

Kysely 2013. Kyselyn vastausprosentti oli nyt 26 vastaava luku 2010 oli 33 ja vuonna 2008 se oli 43 %.

Kysely 2013. Kyselyn vastausprosentti oli nyt 26 vastaava luku 2010 oli 33 ja vuonna 2008 se oli 43 %. Kysely 13 Kyselyn vastausprosentti oli nyt 26 vastaava luku 1 oli 33 ja vuonna 8 se oli 43 %. 1. Roolini jokin muu rooli 2 kunnan tai kuntayhtymän työntekijä 26 kunnan luottamushenkilö 16 1. Roolini yrityksen

Lisätiedot

Vantaan matkailun kuulumisia. Matkailun rahoitus-yritystilaisuus Vantaalla Suomen Ilmailumuseo 3.12.2013 elinkeinojohtaja José Valanta

Vantaan matkailun kuulumisia. Matkailun rahoitus-yritystilaisuus Vantaalla Suomen Ilmailumuseo 3.12.2013 elinkeinojohtaja José Valanta Vantaan matkailun kuulumisia Matkailun rahoitus-yritystilaisuus Vantaalla Suomen Ilmailumuseo 3.12.2013 elinkeinojohtaja José Valanta Kohti elinvoimapolitiikkaa Terveen kaupungin keskeinen tavoite ja menestyksen

Lisätiedot

Länsi-Turunmaan kaupungin. Strategiatyöryhmän väliraportti

Länsi-Turunmaan kaupungin. Strategiatyöryhmän väliraportti Länsi-Turunmaan kaupungin strategiatyö Strategiatyöryhmän väliraportti Strategia Kuvaus siitä, miten valtuusto haluaa kaupunkia kehitettävän Luo tulevaisuudenkuvan ja osoittaa tavan sen saavuttamiseksi

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 Kunnanhallitus 30.5.2011 91 LIITE 37 Valtuusto 13.6.2011 15 LIITE 18 MYRSKYLÄN KUNTA MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 JA STRATEGIA VISION TOTEUTUMISEKSI Kunnan visio 2020 Myrskylä on viihtyisä asuinkunta kohtuullisten

Lisätiedot

LHJ Oy osakaskuntien seminaari Loimaalla 21.11.2014

LHJ Oy osakaskuntien seminaari Loimaalla 21.11.2014 Jari Rantala Ajankohtaista marraskuussa 2014 LHJ Oy osakaskuntien seminaari Loimaalla VISIO 2020 +++ Loimaa on sujuvan elämän kotikaupunki ja yrityksille kasvun paikan tarjoava asiointi-ja palvelukeskus

Lisätiedot

Raahen seudun yrityspalvelut. SeutuYP koordinaattoreiden työkokous. Risto Pietilä Helsinki 26.5.2011. www.rsyp.fi

Raahen seudun yrityspalvelut. SeutuYP koordinaattoreiden työkokous. Risto Pietilä Helsinki 26.5.2011. www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut SeutuYP koordinaattoreiden työkokous Risto Pietilä Helsinki 26.5.2011 www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen toimintaa. 1. Raahen

Lisätiedot

Lapuan elinkeinostrategian 2014 2017 toimintasuunnitelma (tarkistetaan vuosittain lokakuussa)

Lapuan elinkeinostrategian 2014 2017 toimintasuunnitelma (tarkistetaan vuosittain lokakuussa) Lapuan elinkeinostrategian 2014 toimintasuunnitelma (tarkistetaan vuosittain lokakuussa) Kaikissa hallintokunnissa otetaan käyttöön yritysvaikutusten arviointilomakkeet, punaisella tärkeimmiksi arvioidut

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Rakennerahastoasiantuntija Jaana Tuhkalainen, ELY-keskus 11.11.2014 Vähähiilinen talous ohjelmakaudella 2014-2020

Lisätiedot

VASTAVIRTAAN KULKIJAT

VASTAVIRTAAN KULKIJAT VASTAVIRTAAN KULKIJAT KASVUA JA INNOVAATIOITA -SEMINAARI 31.1.2012 Ulla Hytti, Elisa Akola TSE Entre, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu Pekka Stenholm Turku Institute for Advanced Studies, Turun yliopisto

Lisätiedot

LAHDEN ALUEEN KEHITTÄMISYHTIÖ OY. LAKES Lahden alueen kilpailukykyelinkeinostrategia

LAHDEN ALUEEN KEHITTÄMISYHTIÖ OY. LAKES Lahden alueen kilpailukykyelinkeinostrategia LAHDEN ALUEEN KEHITTÄMISYHTIÖ OY LAKES Lahden alueen kilpailukykyelinkeinostrategia 2009-2015 Lahden alueen kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 VISIO 2015: Suomen ympäristötehokkain ja yritysystävällisin

Lisätiedot

Maaseudun biokaasu- ja biodieseltuotannon tuet

Maaseudun biokaasu- ja biodieseltuotannon tuet Maaseudun biokaasu- ja biodieseltuotannon tuet BIOKAASU JA BIODIESEL Uusia mahdollisuuksia maatalouteen - seminaari 15.11.2007 Juha S. Niemelä Keski-Suomen TE-keskus Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Lisätiedot

EAKR -yritystuet 2014-2020

EAKR -yritystuet 2014-2020 EAKR -yritystuet 2014-2020 Infotilaisuus 14.1.2015 Timo Mäkelä / Varsinais-Suomen ELY-keskus 16.1.2015 Ohjelma-asiakirja: yritys- ja innovaatiotoiminta haasteena yksipuolinen elinkeinorakenne, yritysten

Lisätiedot

Toimintaympäristön muutokset

Toimintaympäristön muutokset Toimintaympäristön muutokset Kyyjärvi Kinnula Kivijärvi Pihtipudas Viitasaari Kannonkoski Karstula Saarijärven-Viitasaaren seutukunta 21.10.2014 Heikki Miettinen Saarijärvi Pohjakartta MML, 2012 Selvitysalue

Lisätiedot

Leppävirran kuntastrategia 2010. Kunnanhallitus 20.2.2006

Leppävirran kuntastrategia 2010. Kunnanhallitus 20.2.2006 Leppävirran kuntastrategia 2010 Kunnanhallitus 20.2.2006 Sisältö VISIO TOIMINTA-AJATUS PÄÄSTRATEGIA Strategiat ELINKEINO ASUINKUNTA PALVELU HENKILÖSTÖ TALOUS VISIO Leppävirran kunta tarjoaa kasvavalle

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma PIRKKALAN KUNTA TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 20.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kuntastrategiaa toteuttava hanke... 4

Lisätiedot

Kymenlaakson kauppakamarin osaamistarvekysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=80, Julkaistu: 10.1.2012. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Kymenlaakson kauppakamarin osaamistarvekysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=80, Julkaistu: 10.1.2012. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Kymenlaakson kauppakamarin osaamistarvekysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=80, Julkaistu: 10.2012 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Yrityksenne henkilömäärä: 2-4 16 20,00% 5-9 17 21,25% 10-49 21 26,25% 4.

Lisätiedot

KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOON KAUPUNGIN ELINKEINOPOLIITTINEN SELVITYS TIEDOTUSTILAISUUS 29.8.2013 Selvityksen avulla halutaan arvioida Porvoon kaupungin

Lisätiedot

Visio, tavoite, keinot 2015. Visio

Visio, tavoite, keinot 2015. Visio MUSTASAARI vetovoimainen, tulevaisuuteen luottava kunta MUSTASAAREN ELINKEINOSTRATEGIA Visio, tavoite, keinot 2015 Visio Yritysystävällisen ilmapiirinsä ja erinomaisen sijaintinsa ansiosta Mustasaaren

Lisätiedot

Monitoimialainen työnantajaedunvalvoja kuntakonsernissa

Monitoimialainen työnantajaedunvalvoja kuntakonsernissa Liite 2 Yksityisen sektorin työnantajaedunvalvontaa Monitoimialainen työnantajaedunvalvoja kuntakonsernissa AVAINTAn missio AVAINTA toimii kuntaomisteisten yritysten ja yhteisöjen työnantajaedunvalvojana

Lisätiedot

Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset

Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset Työryhmä: Paikallista ruokaa läheltä 18.-19.8., Maaseutututkijatapaaminen Päivi Töyli Aitoja makuja -hanke, projektipäällikkö Koulutus-

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Kanta-Häme

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Kanta-Häme Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 7 7 Palvelut 7 Muut 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy Pk-yritysbarometri, syksy alueraportti,

Lisätiedot

Teolliset symbioosit. Haminassa 23.09.2015 Matti Filppu Kaupunkikehitysjohtaja

Teolliset symbioosit. Haminassa 23.09.2015 Matti Filppu Kaupunkikehitysjohtaja Teolliset symbioosit Haminassa 23.09.2015 Matti Filppu Kaupunkikehitysjohtaja Kaupunkikehityksen toiminta - ajatus Pidämme huolta kaupunkielämän perusedellytyksistä tavoitteena elinvoimainen, kehittyvä,

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

ÄÄNESEUDUN OSAAMIS- JA TYÖLLISYYSOHJELMA 2007-2013 /AH

ÄÄNESEUDUN OSAAMIS- JA TYÖLLISYYSOHJELMA 2007-2013 /AH ÄÄNESEUDUN OSAAMIS- JA TYÖLLISYYSOHJELMA 2007-2013 /AH KEHITYSTAVOITE ELINVOIMAINEN ÄÄNESEUTU, JOSSA TOIMIVAT TYÖMARKKINAT TUKEVAT KUNTIEN, KUNTALAISTEN JA YRITYSTEN MENESTYSTÄ JA HYVINVOINTIA Mittarit:

Lisätiedot

2013 Muuttuva Yrittäjyys- riittääkö kilpailukyky

2013 Muuttuva Yrittäjyys- riittääkö kilpailukyky Satakuntaliitto 19.07.2013 2013 Muuttuva Yrittäjyys- riittääkö kilpailukyky 2 5300 jäsenyrittäjää Työllistää 24 000 27 paikallisyhdistystä 300 luottamusyrittäjää 3 EDUNVALVONNAN PAINOPISTEET 1. Suomen

Lisätiedot

Uudenmaan työvoima- ja koulutustarve AMKESU aluetilaisuus Uudellamaalla 29.11.2013. Juha Eskelinen johtaja, aluekehittäminen Uudenmaan liitto

Uudenmaan työvoima- ja koulutustarve AMKESU aluetilaisuus Uudellamaalla 29.11.2013. Juha Eskelinen johtaja, aluekehittäminen Uudenmaan liitto Uudenmaan työvoima- ja koulutustarve AMKESU aluetilaisuus Uudellamaalla 29.11.2013 Juha Eskelinen johtaja, aluekehittäminen Uudenmaan liitto Työllisyys ja työvoimatarve nyt Alustava arvio työvoimatarpeen

Lisätiedot

Maakuntaohjelman tilannekatsaus. Maakuntavaltuusto 29.11.2010 Riitta Koskinen, Etelä-Savon maakuntaliitto

Maakuntaohjelman tilannekatsaus. Maakuntavaltuusto 29.11.2010 Riitta Koskinen, Etelä-Savon maakuntaliitto Maakuntaohjelman tilannekatsaus Maakuntavaltuusto 29.11.2010 Riitta Koskinen, Etelä-Savon maakuntaliitto MAAKUNNAN SUUNNITTELUN KOKONAISUUS UUSIUTUVA ETELÄ-SAVO -STRATEGIA Budj. rahoitus MAAKUNTAOHJELMA

Lisätiedot

Energiatehokkuus ja kilpailukyky Uudenkaupungin toimintatavat

Energiatehokkuus ja kilpailukyky Uudenkaupungin toimintatavat Energiatehokkuus ja kilpailukyky Uudenkaupungin toimintatavat Energiatehokkuus seminaari Mustio 6.9.2011 Case HINKU- projekti Kari Koski Kaupunginjohtaja Uusikaupunki Kohti hiilineutraalia kuntaa Hankkeen

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin. Strategia

Pieksämäen kaupungin. Strategia Liite 1 Kh 232 Pieksämäen kaupungin Strategia 2024 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 2024 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2024 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline, jonka

Lisätiedot

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Kari Pokkinen, Finpro 16.4.2015 2 Finpro Export Finland yritysten kansainvälistäjä Export Finland on suomalaisten yritysten kansainvälistäjä,

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät Mervi Järkkälä

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät Mervi Järkkälä TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 Toiminta-ajatus ja tehtävä toimii Suomen Yrittäjät ry:n virallisena aluejärjestönä Tehtävä: Jäsenyritysten kilpailukyvyn ja menestymisedellytysten ylläpitäminen ja parantaminen.

Lisätiedot

Pieksämäen ELINKEINOSTRATEGIA 2020

Pieksämäen ELINKEINOSTRATEGIA 2020 ELINKEINOSTRATEGIA 2 Johdanto on alueen toimijoiden yhteistyönä valmisteltu kehittämis- ja toimintasuunnitelma vuosille 2011 alueen elinkeinoelämän sekä talouden kehittämiseksi. Strategia luo puitteet

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN STRATEGIA 2010-2015

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN STRATEGIA 2010-2015 KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN STRATEGIA 2010-2015 VISIO 2015 KANKAANPÄÄ Pohjoisen Satakunnan tunnettu ja tunnustettu keskus ARVOT Avoimuus, jolla tarkoitamme Avointa ja läpinäkyvää päätöksentekoa Hallinnon läpinäkyvyyttä

Lisätiedot

STRATEGIAKARTTA. Multian kunnan ARVOT - VISIO - MISSIO MENESTYSTEKIJÄT - TAVOITTEET MITTARIT

STRATEGIAKARTTA. Multian kunnan ARVOT - VISIO - MISSIO MENESTYSTEKIJÄT - TAVOITTEET MITTARIT MULTIA 2020 STRATEGIAKARTTA Multian kunnan - - MENESTYSTEKIJÄT - TAVOITTEET MITTARIT Käytännön toimenpiteet on kirjoitettu toimialojen tuloskortteihin Kunnanvaltuusto 11/2011 MULTIA Kuntaparikunta Jyvässeudulla

Lisätiedot

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Hanna Heikinheimo (09) 1734 2978 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi Lahti 11.5.2011 11.5.2011 A 1 Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat

Lisätiedot

Kommentit selvitysmies Markku Anderssonin työtä varten kehitysyhtiöt ja yritysten toimintaympäristö

Kommentit selvitysmies Markku Anderssonin työtä varten kehitysyhtiöt ja yritysten toimintaympäristö Kaisa Saario LAUSUNTO 9.4.2015 Työ- ja elinkeinoministeriölle Kommentit selvitysmies Markku Anderssonin työtä varten kehitysyhtiöt ja yritysten toimintaympäristö Työ- ja elinkeinoministeriö on 25.3.2015

Lisätiedot

HAUSJÄRVEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA

HAUSJÄRVEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA Liite nro 67 14.4.2015 Khall 165 HAUSJÄRVEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2015 Kunnanhallitus 14.4.2015 Kunnanvaltuusto 28.4.2015 HAUSJÄRVEN ELINKEINO-OHJELMA 2015 Hausjärven elinkeino-ohjelma 2015 on laadittu

Lisätiedot

Lausuntopyyntö: Lappeenranta 2028 strategia

Lausuntopyyntö: Lappeenranta 2028 strategia Lausuntopyyntö: Lappeenranta 2028 strategia 1 Taulukon täyttöohjeet Voitte esittää kommentteja kaikkiin toimenpideohjelmiin Kaikkia ohjelmia ei tarvitse kommentoida Kirjoittakaa kommentit niille varattuihin

Lisätiedot

Strategiakortit 2016

Strategiakortit 2016 Kh 30.11.2015 325 Liite kh nro 2 Ptktark. UTAJÄRVEN KUNTA Strategiakortit 2016 LIITE Väritunnisteet: Etenee suunnitellusti Viivästynyt Ei etene/keskeytynyt TALOUS Päämäärä: Kuntatalous on vakaa Kriittiset

Lisätiedot

Ohjelmaperusteinen kehittäminen ja isot hankkeet osana kaupungin vetovoimaisuutta

Ohjelmaperusteinen kehittäminen ja isot hankkeet osana kaupungin vetovoimaisuutta 1 Tampereen pormestarin puheenvuoro Suomalais Saksalaisessa Ystävyyskuntakokouksessa 17.6.2011 Ohjelmaperusteinen kehittäminen ja isot hankkeet osana kaupungin vetovoimaisuutta Hyvät suomalais saksalaisen

Lisätiedot

Kaasua Satakunta LNG, alue ja uusi liiketoiminta. Janne Vartia 11.12.2012

Kaasua Satakunta LNG, alue ja uusi liiketoiminta. Janne Vartia 11.12.2012 Kaasua Satakunta LNG, alue ja uusi liiketoiminta Janne Vartia 11.12.2012 Alue TEOLLISUUTTA TAPAHTUMIA HYVINVOINTIA 2 Työllistävyys Suurin merkitys Satakunnassa Jalostuksen työllistävyys maakunnittain 2009

Lisätiedot

TOHOLAMPI luonnollinen kotilaakso

TOHOLAMPI luonnollinen kotilaakso TOHOLAMPI luonnollinen kotilaakso Kh 01.09.2014 200 Kv 06.10.2014 31 1 VISIO 2020 Toholampi on olemassa joko itsenäisenä kuntana tai isomman kunnan osana. Kuntatalous on vahva ja kilpailukykyiset peruspalvelut

Lisätiedot

Tietotekniikka Edistää ja hankkii tietotekniikkapalveluita, joilla tuetaan mahdollisimman tehokkaasti muuta palvelutuotantoa.

Tietotekniikka Edistää ja hankkii tietotekniikkapalveluita, joilla tuetaan mahdollisimman tehokkaasti muuta palvelutuotantoa. KUNNANHALLITUS Taloussuunnitelma 2016-2018 1 Toiminta-ajatus Ilomantsi vahvistaa ja kehittää omille vahvuuksille perustuvia maaseutupalveluja ja yritystoimintaa. Hallintokunta järjestää sisäisille asiakkaille

Lisätiedot

Kestävästi kasvava, älykkäästi uudistuva

Kestävästi kasvava, älykkäästi uudistuva Kestävästi kasvava, älykkäästi uudistuva Joensuun seudun kestävä ja älykkäästi uudistuva kasvu edellyttää, että kaikki käytettävissä olevat voimavarat suunnataan entistäkin määrätietoisemmin kaikkein lupaavimmille

Lisätiedot

Kauppakeskustoimialan ajankohtaisnäkemykset

Kauppakeskustoimialan ajankohtaisnäkemykset Kauppakeskustoimialan ajankohtaisnäkemykset toimialakyselyn 18.-24.11.2008 tuloksia Juha Tiuraniemi toiminnanjohtaja Suomen Kauppakeskusyhdistys ry Suomen Suomen Kauppakeskusyhdistys ry ry Suomen Kauppakeskusyhdistys

Lisätiedot

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset?

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset? Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset? Rovaniemi 17.11.2010 Tiina Yleisesti Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat talouden eri osatekijöiden tai alueiden kehitystä lyhyellä

Lisätiedot

Haasteena omistajanvaihdokset

Haasteena omistajanvaihdokset Haasteena omistajanvaihdokset Suunnittelusti vapaalle-seminaari Satakunta 14.9.2012 Varatoimitusjohtaja Anssi Kujala 1 Yritysten henkilöstömäärän muutos 2001 2010 yritysten kokoluokittain, henkilöä 35000

Lisätiedot

HELSINGIN YLEISKAAVA

HELSINGIN YLEISKAAVA HELSINGIN YLEISKAAVA Miksi ja miten yleiskaava tehdään Marja Piimies 26.11.2012 HELSINGIN YLEISKAAVA Miksi yleiskaava on tarpeen tehdä Toimintaympäristön muuttuminen Väestö kasvaa - kaavavaranto on loppumassa

Lisätiedot

TYÖPAIKKOJEN MÄÄRÄ. Työpaikkojen määrän kehitys on yhteneväinen työllisyyden kehityksen kanssa. Lähde:

TYÖPAIKKOJEN MÄÄRÄ. Työpaikkojen määrän kehitys on yhteneväinen työllisyyden kehityksen kanssa. Lähde: TYÖPAIKKOJEN MÄÄRÄ Työpaikkojen määrän kehitys on yhteneväinen työllisyyden kehityksen kanssa TYÖPAIKKOJEN MÄÄRÄ Alueella työssäkäyvät so. alueen työpaikat vv.2008-2012 (Novago Yrityskehitys Oy:n kunnat)

Lisätiedot

Suomen suurin ja vaikuttavin elinkeinoelämän järjestö

Suomen suurin ja vaikuttavin elinkeinoelämän järjestö Suomen suurin ja vaikuttavin elinkeinoelämän järjestö Yrittäjien oma järjestö Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt 400 20 54 Jäsenyrityksiä 116 000 Luottamushenkilöt yli 4 000 Jäseniä kuntien

Lisätiedot

Lapinlahden kuntastrategia 2011-2017

Lapinlahden kuntastrategia 2011-2017 Lapinlahden kuntastrategia 2011-2017 visiona Elinvoimainen Lapinlahti 2025 Khall 7.3.2011 Lapinlahti ja Varpaisjärvi 2010 Nykytilanteen vahvuudet Maantieteellinen sijainti. Hyvät julkiset palvelut ja niiden

Lisätiedot