VEDOS ELINKEINOELÄMÄN OHJELMA Kemiönsaaren kunnan elinkeinopoliittiset toimintaperiaatteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VEDOS ELINKEINOELÄMÄN OHJELMA 2013-2016. Kemiönsaaren kunnan elinkeinopoliittiset toimintaperiaatteet"

Transkriptio

1 VEDOS ELINKEINOELÄMÄN OHJELMA Kemiönsaaren kunnan elinkeinopoliittiset toimintaperiaatteet

2 1 ELINKEINOELÄMÄN OHJELMA Kemiönsaaren kunnan elinkeinopoliittiset toimintaperiaatteet Tämä on Kemiönsaaren kunnan elinkeinoelämän ohjelma vuosille Ohjelmassa vahvistetaan toimintalinjat, joiden mukaan Kemiönsaari toteuttaa menestyksellistä elinkeinopolitiikkaa nyt ja tulevaisuudessa. Elinkeinoelämän edellytysten aktiivinen edistäminen ja kilpailukyvyn varmistaminen ovat kunnan strategiassa painotettuja menestystekijöitä. Kemiönsaari tarjoaa erinomaiset puitteet kehittyvälle yritystoiminnalle, niin ammattitaitoista työvoimaa houkuttelevana asuinkuntana kuin logistisen sijaintinsakin ansiosta Ruuhka-Suomen välittömässä läheisyydessä. Kunnallisessa päätöksenteossa vallitsee yrittäjäystävällinen asenne, ja kunta panostaa niin yritystiloihin kuin korkealuokkaiseen yritysneuvontaankin. Uusia yrityksiä on perustettu tiheään tahtiin, samalla kun palvelutarjonta on kehittynyt ja monipuolistunut. Kunnan pinta-ala on kasvanut ja elinkeinorakenne monipuolistunut kuntaliitoksen myötä. Tämä puolestaan luo uusia haasteita tulevalle kehitykselle. Kehittyvä elinkeinoelämä, monipuolinen elinkeinorakenne ja myönteinen yritysilmapiiri tukevat suuressa määrin kunnan menestystä. Yrittäjyys tuo mukanaan uusia työpaikkoja ja monipuolisen palvelutarjonnan sekä luo myönteistä tulevaisuudenuskoa kunnassa. Menestyvä kunta tarvitsee näitä elementtejä, jotta se kykenisi vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin sekä rakentamaan menestyvän kotikunnan asukkailleen.

3 2 Sisällysluettelo 1 Kemiönsaaren elinkeinopolitiikan lähtökohdat 1.1 Kunnan visio 1.2 Kunnan rooli elinkeinoelämän kehittämisessä 2 Tämänhetkinen tilanne 2.1 Väestö 2.2 Työpaikat ja työllisyys 2.3 Elinkeinorakenne / työpaikkojen määrä 2.4 Infrastruktuuri Liikenneyhteydet, kuljetukset Yritystonttien ja -tilojen tarjonnan periaatteet Yritysalueet ja tonttitarjonta 3 Elinkeinopoliitikan toteuttaminen 3.1 Yhteistyö ja verkostoituminen Yhteistyö alue-, maakunta- ja valtiotasolla Yhteistyö yritysten ja yrittäjäyhdistysten kanssa Muu yhteistyö Tiedottaminen ja mediakontaktit 3.2 Elinkeinoelämän kehittäminen Yrityskasvatus ja yrittäjäkoulutus Yrittäjyysilmapiiri Projektityö ja yrittäjyyden edistäminen Toimitilojen tarjoamista koskevat periaatteet Kunnan markkinointipolitiikka Koulutus ja työvoiman saatavuus Paikalliset hankinnat 3.3 Elinkeinoelämän tukeminen Yrityslainat ja takaussitoumukset Avustukset yritystoiminnalle Yritysten kehityshankkeiden rahoittaminen 3.4 Elinkeinopoliittiset voimavarat Yritysneuvonta Elinkeinoasioita koskeva päätöksenteko käytännössä Elinkeinoelämäohjelmatyön seuranta ja siitä tiedottaminen 4 Elinkeinopoliittiset tavoitteet Yleiset tavoitteet Elinkeinoelämän kehittämisen tavoitteet ja toimintasuunnitelma

4 3 1 Kemiönsaaren elinkeinopolitiikan lähtökohdat 1.1 Kunnan visio Kemiönsaari itsenäinen, aktiivinen ja rohkea rannikkokunta Kemiönsaaren toimintaa ohjaa vuonna 2010 hyväksytty kunnan strategia. Strategiassa viitataan keskeisesti elinkeinoelämään: Kemiönsaari tarjoaa elinkeinoelämälle aktiivista ja joustavaa yhteistyötä ja on valmiudessa panostaa infrastruktuuriratkaisuihin elinkeinoelämän toiminta- ja investointimahdollisuuksien parantamiseksi. Tavoitteen saavuttamiseksi strategiaan on kirjattu tarkemmat kriittiset menestystekijät, joihin kunta aikoo panostaa. Näihin kuuluvat mm.: - kahden suurimman taajaman profiilin vahvistaminen niiden omien luonnollisten voimavarojensa mukaisesti, - yrittäjyyttä edistävien infrastruktuuri-investointien asettaminen etusijalle, - aktiivinen kommunikaation ja IT-ratkaisujen edistäminen, - kunnan rannikkosijainnin ja satamatoiminnan kehittämisen asettaminen etusijalle, - maatalouden toimintaedellytysten ja jatkojalostuksen lisäämisen asettaminen etusijalle. 1.2 Kunnan rooli elinkeinoelämän kehittämisessä Kemiönsaaren kunnan strategiaa leimaa pyrkimys turvata elinkeinoelämän toimintaedellytykset ja menestys. Keskeinen tavoite on menestyvä elinkeinoelämä. Tavoitteen saavuttamiseksi kunta painottaa seuraavia asioita: - yrittäjyyden edistäminen - avoimen ja luottavaisen yrittäjyysilmapiirin ylläpitäminen - aktiivisen maapolitiikan harjoittaminen kunnassa - elinkeinoelämän tarpeiden tunnistaminen - kunnan osallistuminen yritysten menestykseen ja haasteisiin - kunta hyödyntää mahdollisuuksien mukaan Kemiönsaaren yritysten palveluita - hyvien peruspalveluiden ja vapaa-ajan toiminnan turvaaminen kuntalaisille - toimiva yhteistyö yrittäjien kanssa - yrittäjyyttä suosivan ajattelutavan painottaminen Elinkeinoelämän toimintaympäristön ja -edellytysten parantamiseksi sekä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi pyritään hyödyntämään kunnan ja sen yhtiöiden tarjoamia resursseja kattavasti sekä hyödyntämään alueellisen yhteistyön ja kunnan yhteistyötahojen tarjoamia mahdollisuuksia.

5 4 Kunnan elinkeinotyössä kaikki toimialat ja sektorit ovat tasavertaisia, ja kunta työskentelee sen eteen, että ne kaikki voisivat kehittyä tasavertaisesti omilla ehdoillaan ja omien edellytystensä pohjalta. Metalliteollisuuden voimakkaan rakennemuutoksen takia vuonna 2012 kunnan panostuksia korvaavien teollisuuden työpaikkojen luomiseksi lyhyellä aikavälillä tullaan painottamaan hieman tavallista enemmän. Vuonna 2012 laaditussa Kemiönsaaren rakennemuutostyön toimintasuunnitelmassa kunta on määritellyt toimialat, joilla on erityisen hyvät edellytykset laajentua Kemiönsaarella: Saaristo. Saaristo pitää sisällään veneiden, venematkailun, vene- ja moottorikorjausten, laituripaikkojen, talvisäilytyksen, monitoiminnan jne. kaltaiset toiminnot. Tämä ala on jo suhteellisen iso ja vahva Kemiönsaarella ja sillä on luonnolliset kehittymismahdollisuudet merenläheisen sijaintinsa vuoksi. Energia. Energiaomavarainen Kemiönsaari -kehityshankkeen kautta aktiivisuus sekä kiinnostus niin tuulivoimaa, biokaasua kuin aurinkoenergiaakin kohtaan on suuri. Kunnassa on panostettu paljon kaukolämmön laajentamiseen. Elämänlaatu. Elämänlaatuun kuuluu niin perinteinen matkailu, mathantverk-lähiruokatoiminta kuin maataloustuotteiden paikallinen jalostus jne. Tällä alalla on mm. saaristo-olosuhteiden ja maatalouselinkeinon vuoksi erittäin suuret edellytykset kehittyä merkittäväksi alaksi. 2 Tämänhetkinen tilanne 2.1 Väestö Kemiönsaaren väestönkehitys on ollut suhteellisen tasaista. Syntyneiden vähemmyyttä on tasapainottanut se, että kunta on pääsääntöisesti ollut muuttovoittoinen. Kunta on kaksikielinen, samoin sen väestö, lukuun ottamatta osaa saaristosta. Väestö (2002=100) Tulomuutto (2002=100) Lähde: Tilastokeskus ja Seutunet

6 5 2.2 Työpaikat ja työllisyys Kemiönsaaren työpaikkojen määrä on pysynyt vakaana. Pitkään dominoivassa asemassa olleen konepajateollisuuden työpaikkojen määrä on viimeisen 30 vuoden aikana vähentynyt rajusti. Tilannetta on kuitenkin kompensoinut muilla aloilla syntyneet uudet työpaikat. Työpaikkojen määrä on koko tarkastelujakson aikana pysynyt noin 2700:ssa. Kemiönsaarelle on perustettu aktiivisesti uusia yrityksiä. Uusien yritysten nettolisäys on vuosittain ollut noin 20. Vuosina Kemiönsaarella perustettiin yhteensä 362 uutta yritystä ja saman ajanjakson nettolisäys on noin 110 uutta yritystä. Suuri osa Kemiönsaaren uusista yrityksistä on, kuten muuallakin maassamme, usein peruselinkeino- ja palvelualan mikroyrityksiä. Tilastojakson ( ) aikana yritysten määrä on kasvanut 19 prosentilla. Vuoden 2011 lopussa Kemiönsaaren kunnassa oli yhteensä 692 yritystä. Yritysten keskittyminen mikroyritystasolle ilmenee alla olevasta kaaviosta, jonka mukaan 66 % kunnassa toimivista yrityksistä toimi peruselinkeino-, rakennus-, kauppa- tai palvelualalla, samalla kun niiden osuus kaikista työpaikoista oli noin 47 %. Lähde: Mats Nurmio (tilanne ennen FNsteel Oy Ab:n konkurssia) Työpaikkojen omavaraisuusaste kertoo, kuinka paljon kunnan rajojen sisäpuolella on työpaikkoja suhteessa kunnassa asuvaan työikäiseen väestöön. Kemiönsaarella tämä omavaraisuusaste on perinteisesti ollut korkea, mutta viime vuosina se on laskenut. Vuonna 2009 omavaraisuusaste oli 76,3 %. Kemiönsaarella on pääsääntöisesti ollut alhainen työttömyys, viime vuosina 5 7 %. Taalintehtaalla sijaitsevan FNsteel Oy Ab:n valssilaitoksen lakkauttamisen seurauksena vuonna 2012 työttömyys tulee ainakin väliaikaisesti kaksinkertaistumaan.

7 6 2.3 Elinkeinorakenne / työpaikkojen määrä Peruselinkeinot Maa- ja metsätalous, kalastus Jalostus Kaivostoiminta, sähkö, kaasu ja lämmitys, teollisuus, rakennustoiminta Palvelut Tukku- ja vähittäiskauppa, kuljetus, majoituselinkeino, tiedotustoiminta, rahoitus ja vakuutus, kiinteistötoiminta, tieteellinen toiminta, hallinto, koulutus, sos.- ja terv.hoito, muut palvelut Toiminta tuntematon Yhteensä Lähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilastot, Seutunet Vuoden 2010 jälkeiseltä ajalta ei ole saatavilla luotettavaa tilastoa elinkeinorakenteesta. Tilanne jatkui melko vakaana kesäkuuhun 2012 saakka, jolloin FNsteel Oy Ab jätti konkurssihakemuksen. Mikäli valssilaitoksen toiminnalle ei saada jatkajaa, työpaikkojen määrä vähenee lyhyellä aikavälillä 300:lla. Vähennykset koskevat pääasiassa jalostusta, teollisuuspalveluja ja kuljetusalaa. 2.4 Infrastruktuuri Liikenneyhteydet, kuljetukset Kemiönsaaren logistisella sijainnilla on monia etuja. Kunta sijaitsee Ruuhka-Suomen lähellä ja Turkuun/ Tukholmaan sekä Helsinkiin on lyhyt matka. Etäisyys Turkuun on 60 km ja Helsinkiin 160 km. Taalintehtaalla on teollisuussatama, johon johtaa 8,5 metriä syvä väylä. Teollisuussatamia on myös Mjösundin ja Fröjdbölen

8 7 teollisuustoiminnan yhteydessä. Kunnassa toimineesta raskaasta teollisuudesta johtuen kantatieverkosto on suhteellisen hyvässä kunnossa, ja kunta tekee kovasti töitä tieverkon ja yhteyksien kehittämiseksi edelleen. Kunta priorisoi kunnan strategian mukaisesti yritysten perustamista edistäviä infrastruktuuri-investointeja sekä toiminnan laajentamiseen liittyviä investointeja. Lisäksi kunta tekee aktiivisesti töitä kaikenlaisen Kemiönsaareen tulevan ja Kemiönsaaresta lähtevän tietoliikenteen kehittämiseksi, kuten takaamalla nykyaikaisten IT-ratkaisujen edellytykset kunnan strategisesti valikoiduissa osissa yhteistyössä markkinoilla toimivien tahojen kanssa. Kunnan kehitysyhtiö, Dragsfjärdin Teollisuus Oy, ylläpitää 1800 neliömetrin modernissa liiketilassa toimivaa ITkeskusta Taalintehtaalla Yritystonttien ja -tilojen tarjonnan periaatteet Kunnan pyrkimyksenä on tarjota riittävä määrä yritystontteja kilpailukykyiseen hintaan. Kunta varautuu tulevaisuuden tarpeisiin aktiivisella maapolitiikalla ja asemakaavoituksella. Kunnallistekniikkaa rakennetaan yritysten perustamisia ja investointeja silmällä pitäen. Yrityksiä autetaan sekä löytämään sopivat toimintatilat että löytämään vuokralaisia vapaisiin, yksityisomistuksessa oleviin toimitiloihin. Dragsfjärdin Teollisuus Oy ylläpitää rekisteriä vapaista yritystiloista. Kunnan tekninen osasto hoitaa kunnan omistamien yritystonttien vuokrauksen ja myynnin. Dragsfjärdin Teollisuus Oy:n omistamien yritystonttien ja toimitilojen vuokrausta ja myyntiä hoitaa toimitusjohtaja. Dragsfjärdin Teollisuus Oy välittää mahdollisuuksien mukaan yksityisomistuksessa olevia yritystontteja ja -tiloja Yritysalueet ja tonttitarjonta Yritystoiminnalle varattuja alueita ja tiloja on lähinnä Kemiön keskustassa sijaitsevassa Vretassa, Taalintehtaan keskustassa ja Genbölen teollisuusalueella. Valmiita hallitiloja on tarjolla pääasiassa Taalintehtaan ja Vretan teollisuusalueilla. Sitä mukaa kuin asemakaavoitus etenee, tulee uusia liiketontteja olemaan tarjolla niin Kemiössä kuin Taalintehtaallakin sekä uusia pienteollisuusalueita Taalintehtaalla.

9 8 3. Elinkeinopolitiikan toteuttaminen 3.1 Yhteistyö ja verkostoituminen Yhteistyö alue-, maakunta- ja valtiotasolla Kunnan yhteistyötä alue-, maakunta- ja valtiotasolla hoitavat viranhaltijat ja luottamushenkilöt. Kunta tekee aktiivisesti yhteistyötä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen sekä Varsinais-Suomen liiton kanssa ja hyödyntää ahkerasti näiden yrityksille tarjoamaa asiantuntija- ja rahoitusapua. Paikallisella tasolla yhteistyö elinkeinotoimiston kanssa on aktiivista. Lisäksi matkailuelinkeinon alalla tehdään tiiviisti yhteistyötä Turku Touringin kanssa. Kunta saa neuvontapalveluita myös Turussa toimivalta yrityspalvelukeskus Potkurilta Yhteistyö yritysten ja yrittäjäyhdistysten kanssa Kunta pitää tiiviisti ja säännöllisesti yhteyttä kunnan yrittäjiin ja Kemiönsaaren yrittäjäyhdistykseen sekä muihin elinkeinoalan järjestöihin. Niin kunta kuin kunnan kehitysyhtiökin ovat Kemiönsaaren Yksityisyrittäjät ry:n jäseniä. Kunta järjestää vuosittain kunnan yrittäjille ja päättäjille suunnatun elinkeinoelämän foorumin. Vuosittain järjestetään kymmenisen yritysvierailua kunnassa toimiviin yrityksiin. Kunta on Turun kauppakamarin jäsen. Kunta hankkii asiantuntijalausuntoja yrittäjäyhdistykseltä ja yksittäisiltä yrityksiltä omien kanaviensa kautta, jotta yrittäjien näkemykset voitaisiin huomioida päätöksenteossa Muu yhteistyö Kunta pitää säännöllisesti yhteyttä elinkeinoelämälle keskeisten sidosryhmien, kuten kauppakamarin, ELYkeskuksen, Finnveran, Finnpron sekä kunnassa ja sen ulkopuolella sijaitsevien koulutuslaitosten kanssa. Sidosryhmien kanssa tehtävän yhteistyön kautta kunta hakee niin erityisosaamista kuin yritysklustereitakin Tiedottaminen ja mediakontaktit Tiedottamisella on tärkeä rooli kunnan elinkeinopolitiikassa. Kunnan kotisivulla on erillinen "elinkeinoelämä"- palkki, johon on koottu yhteystietoja ja ajankohtaista tietoa elinkeinoelämästä. Lisäksi kunta julkaisee omia tiedotuslehtisiä, joissa kunnan elinkeinotiimi tiedottaa aktiivisesti. Toinen hyvin tärkeä tiedotuskanava ovat paikallislehdet, sillä niiden levikki kattaa koko kunnan. Myös muut paikallisesti ilmestyvät lehdet pidetään ajan tasalla. Yrittäjäyhdistys on erittäin tärkeä tiedotuskanava. Se ylläpitää muun muassa omaa yritysrekisteriä ja julkaisee yrittäjien palveluopasta.

10 9 3.2 Elinkeinoelämän kehittäminen Kemiönsaaren kunnan tavoite on elinkeinopoliittisten keinojen avulla säilyttää nykyiset työpaikat sekä edesauttaa uusien yritysten ja työpaikkojen syntymistä. Tällä tavoin myös kunnan kilpailukyky paranee Yrityskasvatus ja yrittäjäkoulutus Kemiönsaaren kunnan koulutoimi toteuttaa omien koulutussuunnitelmiensa kautta yrityskasvatusta yhteistyössä kunnan kehitysosaston kanssa. Kunta tekee yhteistyötä yrittäjäyhdistysten ja muiden tahojen kanssa koulutuksen järjestämiseksi uusille yrittäjille ja jatkokoulutuksen järjestämiseksi toimiville yrittäjille Yrittäjyysilmapiiri Kemiönsaaren kunta painottaa yrittäjyysilmapiirin avoimuuden sekä keskinäisen luottamuksen tärkeyttä. Yrittäjyysilmapiiriä tarkastellaan mm. yrittäjäyhdistysten tekemissä tutkimuksissa. Kunta edistää positiivista yrittäjyysilmapiiriä mm. painottamalla päätöksenteon avoimuutta, reagoimalla aktiivisesti yritysten tarpeisiin sekä kohtelemalla yrittäjiä avoimesti ja tasavertaisesti Projektityö ja yrittäjyyden edistäminen Kunta toteuttaa omia elinkeinopoliittisia ja elinkeinoelämän hankkeitaan valikoiden. Esimerkkinä voidaan mainita Dragsfjärdin Teollisuus Oy:n hyödyntäminen välikätenä Taalintehtaan teollisuusalueen vapaiden teollisuushallien vuokraamisessa. Tämä on hanke, joka sai alkunsa jo vuonna Yrittäjyyttä tuetaan aktiivisella tiedottamisella, tarjoamalla ja markkinoimalla neuvontapalveluita uusille yrityksille sekä vaikuttamalla myönteisesti koko yhteiskunnan yrittäjyysilmapiiriin. Kunta edesauttaa ammattikoulutuksen järjestämistä, jotta kunnan yrityksille voitaisiin tarjota heidän tarvitsemaansa ammattitaitoa Toimitilojen tarjoamista koskevat periaatteet Kunta ja Dragsfjärdin Teollisuus Oy tarjoavat yritystontteja sekä vuokraavat teollisuushalleja ja muita yritystiloja. Pääperiaatteena on, että yritykset vastaavat itse uusien toimitilojen rakentamisesta. Kunta välittää aktiivisesti yksityisomistuksessa olevia toimitiloja. Erityistapauksissa myös kunta / Dragsfjärdin Teollisuus Oy voivat rakentaa toimitiloja yrityksille vuokrattavaksi. Kunta ei myönnä yrityksille suoraa tukea tai takaussitoumuksia, lukuun ottamatta kunnan tytäryhtiöitä tai yhtiöitä, joissa kunnalla on vahvat omistajaintressit. Kunta huomioi yritysten työvoiman tarpeen vuokra-asuntojen tuotannossa ja kaikessa muussa asuntotuotannossa. Tätä on kuvailtu tarkemmin kunnan maa- ja asuntopoliittisessa ohjelmassa.

11 Kunnan markkinointipolitiikka Kunnan markkinoinnista vastaa kunnanjohtaja. Operatiivisesta toiminnasta huolehtii kehitysosasto. Kunnalla on kokonaisvaltainen markkinointistrategia, jossa on määritelty pelisäännöt, kunnan markkinointi-imago, -muodot ja -resurssit. Niin asunto- kuin yritysmarkkinointikin toimii näiden periaatteiden pohjalta. Kunnan elinkeinoalalla toimivat tytäryhtiöt pyrkivät markkinoinnissaan soveltamaan kunnan markkinointistrategiaa. Kemiönsaaren kunnan markkinointiin kokonaisuudessaan, kuten yritystonttien ja -tilojenkin markkinointiin, varataan tarpeeksi resursseja, ja markkinointi- sekä vuokra-/myyntiprosessin tulee olla joustava Koulutus ja työvoiman saatavuus Kunta pysyttelee ajan tasalla elinkeinoelämän tarpeista niin ammattitaitoisen työvoiman kuin koulutuksenkin suhteen. Tämä tapahtuu pitämällä yhteyttä yrityksiin, työvoima- ja elinkeinotoimistoihin sekä koulutuslaitoksiin. Näiltä saadun tiedon perusteella kunta pyrkii vaikuttamaan ammattikoulutukseen. Kunta pyrkii reagoimaan työelämän tarpeen nopeisiin muutoksiin joustavalla täsmäkoulutuksella. Tässä työssä kunta hyödyntää oman koulutoimen ohella myös Axxellin paikallista koulutusyksikköä. Parhaillaan kunta on tehnyt aloitteen veneenkorjausalan koulutuksen käynnistämiseksi. Mikäli Taalintehtaan valssilaitoksen sulkeminen jää pysyväksi, tulee työvoiman saatavuus kunnassa olemaan suhteellisen hyvä lähitulevaisuudessa Paikalliset hankinnat Kunta kilpailuttaa hankintansa julkisista hankinnoista annettujen määräysten mukaisesti. Tarjouspyynnöt ovat aina paikallisten yritysten saatavilla. Kunta hoitaa tietyt säännölliset hankinnat keskitetysti, nk. hankintarenkaiden kautta. Myös näiden kohdalla on mahdollisuus osahankintoihin, mikä parantaa paikallisten tavarantoimittajien mahdollisuuksia osallistua tarjouskilpailuun. 3.3 Elinkeinoelämän tukeminen Yrityslainat ja takaussitoumukset Kunta ei periaatteessa myönnä lainaa tai kuntatakausta yksityisille yrityksille. Kunnan yritysneuvontaorganisaatio tukee ja auttaa yrityksiä saamaan lainoja ja takauksia tähän toimintaan erikoistuneilta tahoilta. Kunnan yritysneuvonta auttaa näissä asioissa.

12 Avustukset yritystoiminnalle Kunta ei myönnä avustusta yksityisille yrityksille. Kunta välittää kuitenkin yhteystietoja sekä auttaa hakemaan valtion laitosten ja Euroopan unionin tarjoamia avustuksia. Kunnan yritysneuvonta auttaa näissä asioissa Yritysten kehityshankkeiden rahoittaminen resurssit on budjetoitu. Kuntarajat ylittävissä hankkeissa kunta pyrkii tekemään yhteistyötä alueen muiden kuntien ja tahojen kanssa. Kunta voi tarpeen mukaan osallistua yritysten omiin kehityshankkeisiin, mikäli kyse on yritysryhmittymien yhteisistä kehityshankkeista tai kunnan käynnistämistä hankkeista. Kemiönsaaren kunnassa toimivilla yrityksillä on mahdollisuus saada ohjelmapohjaista EU-rahoitusta ja muuta keskitettyä rahoitusta kehitys- ja investointihankkeisiinsa. Turun ELY-keskus ja kunnan elinkeino-organisaatio avustavat yrityksiä kaikissa kehitys- ja investointihankkeissa. Elinkeinoelämää koskevat kehityshankkeet kuuluvat kunnan kehitysosaston alaisuuteen, jonne myös Yksittäisten yritysten omat kehityshankkeet voivat saada rahoitusta tietyiltä alan erityisjärjestöiltä, kuten Finnveralta, Sitralta ja ELY-keskukselta. 3.4 Elinkeinopoliittiset voimavarat Yritysneuvonta Kemiönsaaren yritysneuvontaa hoitavat kehitysosaston yritysneuvoja ja elinkeinojohtaja. Myös kehitysosaston eri hankevastaavat neuvovat erityisaloja koskevissa kysymyksissä. Kunnan tekninen osasto on tiiviissä yhteydessä yleiseen yritysneuvontaan. Tarvittaessa kunta välittää kunnan organisaation ulkopuolisten asiantuntijoiden ja yhteistyökumppaneiden yhteystietoja, kuten ELY-keskuksen, Finnveran jne. Turun seudun kehittämiskeskus ja Varsinais-Suomen ELY-keskus ylläpitävät yrityspalvelukeskus Potkuria, joka tarjoaa alueellista yritysneuvontaa niin uusille kuin olemassa olevillekin yrityksille. Lisätietoja Potkurin tarjoamista palveluista löytyy osoitteesta Yritysneuvonta vaatii nopeaa reagointia, mutta samalla myös suurta pitkäjänteisyyttä. Lupa-asioiden osalta kunnan käsittelyaikojen tulee olla lyhyitä ja päätöksenteko nopeaa Elinkeinoasioita koskeva päätöksenteko käytännössä Kemiönsaaren kunnan elinkeinopoliittiset linjaukset tekee valtuusto, ja päätökset toteuttaa kunnanhallitus. Kunnanjohtaja vastaa korkeimpana viranhaltijana kunnan elinkeinopolitiikasta yhteistyössä kunnan elinkeinotiimin ja muiden viranhaltijoiden kanssa. Käytännön operatiivista toimintaa hoitavat kunnan kehitysosasto ja kunnan yhtiöt.

13 Elinkeinoelämäohjelmatyön seuranta ja siitä tiedottaminen Elinkeinoelämäohjelmatyön seurannasta vastaa kunnan elinkeinotiimi ja tiedottamisesta vastaavat viranhaltijat. 4 Elinkeinopoliittiset tavoitteet

14 13

15 14

16 15

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

Elinvoiman palvelualue 2017 Toiminnan strategiset painopisteet Johtaja Teppo Rantanen

Elinvoiman palvelualue 2017 Toiminnan strategiset painopisteet Johtaja Teppo Rantanen Elinvoiman palvelualue 2017 Toiminnan strategiset painopisteet Johtaja Teppo Rantanen Kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari Hotelli Torni, Tampere 6.6.2016 Tampereen kaupungin organisaatio

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

Väestö lisääntyi 178 asukkaalla

Väestö lisääntyi 178 asukkaalla 1/2015 2/2015 3/2015 4/2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 9/2015 10/2015 11/2015 12/2015 YLEINEN JA OMAN ALUEEN TALOUDELLINEN KEHITYS Väestönmuutokset Vuoden 2015 lopussa kempeleläisiä oli ennakkotietojen

Lisätiedot

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020 IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI Strategia 2020 SWOT-ANALYYSI Vahvuudet Luonto, maisema, ympäristö Vahva koulutustarjonta Monipuolinen elinkeinorakenne Väestön ikärakenne Harrastusmahdollisuudet Heikkoudet Sijainti

Lisätiedot

Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 Ranua. Ranua. Mannerheimintie 76 A PL 999, Helsinki

Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 Ranua. Ranua. Mannerheimintie 76 A PL 999, Helsinki Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 1 Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 2 Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 SISÄLLYS ELINKEINOPOLIITTINEN MITTARISTO 2014 RANUA... 3 KUNTIEN ELINVOIMA JA YRITTÄJYYS

Lisätiedot

TRAFI sidosryhmätapaaminen

TRAFI sidosryhmätapaaminen TRAFI sidosryhmätapaaminen ELY-keskuksen ja TE-toimiston strategiset tavoitteet Lapissa vuosille 2016-2019 Rovaniemi 16.12.2015 Lappilainen tulokulma Toimintaympäristöanalyysi ja tavoitteet laadittu tiiviissä

Lisätiedot

Valkeakosken kaupunki Elinkeino-ohjelman tavoitteet 2017

Valkeakosken kaupunki Elinkeino-ohjelman tavoitteet 2017 Valkeakosken kaupunki Elinkeino-ohjelman tavoitteet 2017 2 Strategiaperusta Visio: Kasvava Valkeakoski on puhtaasta luonnosta ja asiakaslähtöisistä palveluista tunnettu kaupunki asukkaiden ja yritysten

Lisätiedot

VUODEN 2014 MAAKUNTAENNUSTEEN JULKISTAMINEN

VUODEN 2014 MAAKUNTAENNUSTEEN JULKISTAMINEN VUODEN 14 MAAKUNTAENNUSTEEN JULKISTAMINEN 9.1.14 Varsinais-Suomen Maakuntaennuste 14 on 15. Yrittäjien ja Osuuspankkien yhteistyössä laatima ja koko Varsinais-Suomen Maakuntaennusteen historian 21. Maakuntaennuste.

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa

Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa "AVAA SATAKUNNAN OPINOVI" AIKUISOHJAUS TYÖELÄMÄN VOIMAVARANA -SEMINAARI 19.1.2010 Projektitutkija Saku Vähäsantanen Turun kauppakorkeakoulu, Porin

Lisätiedot

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Selvityksen tavoitteet ja toteutus Taustaa Keski- Suomen ja erityisesti Jyväskylän seudun elinkeinorakenne osoittautui laman

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN RAKENNEMUUTOKSEEN

ETELÄ-KARJALAN RAKENNEMUUTOKSEEN ETELÄ-KARJALAN VARAUTUMISSUUNNITELMA RAKENNEMUUTOKSEEN MYR 22.2.2016 Kauppakatu 40 D, 53100 Lappeenranta Tel +358 (5) 6163 100 etunimi.sukunimi@ekarjala.fi kirjaamo@ekarjala.fi www.ekarjala.fi 22.2.2016

Lisätiedot

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa 25.8.2014 Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa sekä terävöittää sen sisältöä ja toteutusta

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄ 2016 KEMIÖNSAARI

ELINKEINOELÄMÄ 2016 KEMIÖNSAARI ELINKEINOELÄMÄ 2016 KEMIÖNSAARI KEMIÖNSAAREN TYÖPAIKAT 2013 Yhteensä 2 368 st. Muu Terveys- ja sosiaalipalvelut Koulutus Hallinto Rahoitus, viestintä, ammatillinen Majoitus- ja ravitsemistoiminta Kuljetus

Lisätiedot

Turku. Kuntaraportti

Turku. Kuntaraportti Turku Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS

MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS 19.10.2017 1 Kuntastrategia on kuntakokonaisuuden pitkän tähtäyksen päätöksentekoa ja toimintaa ohjaava tulevaisuuden suunta tai kantava idea. Visio = toivottu ja haluttu

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2

Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Salo Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kaarina. Kuntaraportti

Kaarina. Kuntaraportti Kaarina Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Koski Tl. Kuntaraportti

Koski Tl. Kuntaraportti Koski Tl Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Uusikaupunki. Kuntaraportti

Uusikaupunki. Kuntaraportti Uusikaupunki Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kosken Tl kunnan strategia Koski Tl älykäs kunta

Kosken Tl kunnan strategia Koski Tl älykäs kunta Kosken Tl kunnan strategia 2014-2020 - Koski Tl älykäs kunta Koski Tl on kehittyvä kunta maaseudun rauhassa suurten pääkeskusten lähellä. Kunnassa on vireä keskustaajama sekä runsas tonttitarjonta. Koski

Lisätiedot

Näkymiä Pohjois-Karjalan työvoimatarpeisiin

Näkymiä Pohjois-Karjalan työvoimatarpeisiin Näkymiä Pohjois-Karjalan työvoimatarpeisiin Pohjois-Karjalan työllisyyshankkeiden kehittämispäivä 12.4.2013 Tuukka Arosara, projektipäällikkö Hanna Silvennoinen, projektisuunnittelija POKETTI-hanke: www.poketti.fi

Lisätiedot

Esityksessä on määritelty ja perusteltu Humanpolis Oy:n toiminta toiminta-alueittain, niihin käytettävä työaika sekä niitä koskevat resurssit.

Esityksessä on määritelty ja perusteltu Humanpolis Oy:n toiminta toiminta-alueittain, niihin käytettävä työaika sekä niitä koskevat resurssit. Humanpolis Oy Toiminta ja resurssit 2016-2017 Ritva Okkonen Humanpolis Oy hallitus/ 24.5.2016 Humanpolis Oy:n omistajakunnat Muhos, Utajärvi ja Vaala myönsivät keväällä 2016 yhtiölle pääomalainaa yhteensä

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Satakunnan maakuntaohjelma

Satakunnan maakuntaohjelma Satakunnan maakuntaohjelma 2014-2017 Satakuntaliitto 13.9.2016 Kuvitus Taru Anttila Maakuntaohjelma 2014-2017 Maakuntaohjelma kokoaa toimenpiteet Satakunnan kehittämiseksi tulevaisuudessa. Ohjelmassa yhteen

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Ehdotus. Seutuhallitus

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Ehdotus. Seutuhallitus Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Ehdotus Seutuhallitus Strategian elementit STRATEGIA (hyväksytään valtuustoissa) Missio ja visio Strategian pääviestit ja tavoitteet Lisää kilpailukykyä Kasvulle

Lisätiedot

Raisio. Kuntaraportti

Raisio. Kuntaraportti Raisio Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Lieto. Kuntaraportti

Lieto. Kuntaraportti Lieto Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty Työpaikka- ja elinkeinorakenne Päivitetty 23.9.2013 Työpaikat Helsingin seudun kunnissa v 2000-2010 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Helsinki 372 352 372 101 370 342 364 981 365 597

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka

Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka MALPE 1 Tehtäväalueen kuvaus ja määrittelyt Ryhmän selvitysalueeseen kuuluivat seuraavat: kaavoitus, maapolitiikka ja maaomaisuus, maankäyttö, liikenneverkko ja

Lisätiedot

Somero. Kuntaraportti

Somero. Kuntaraportti Somero Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Mynämäki. Kuntaraportti

Mynämäki. Kuntaraportti Mynämäki Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Kuntastrategia 2022 URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Vetovoima Lähipalvelut Elinvoimaisuus Asukaslähtöisyys YRITYSTOIMINTA Edistämme kasvua ja yhteistyötä PALVELUT Varmistamme lähipalvelut kuntalaisille TALOUS

Lisätiedot

Espoo. Kuntaraportti

Espoo. Kuntaraportti Espoo Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Työpaikat ja työlliset 2014

Työpaikat ja työlliset 2014 Irja Henriksson 14.10.2016 Työpaikat ja työlliset 2014 Vuoden 2014 lopussa Lahdessa oli 50 138 työpaikkaa ja työllisiä 46 238. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 2,5 % ja työllisten 2,1 %. Luvut ovat vuoden

Lisätiedot

Kansainvälisyys maakunnissa. Siru Korkala

Kansainvälisyys maakunnissa. Siru Korkala Kansainvälisyys maakunnissa Siru Korkala 26.11.2012 Mitä tutkittiin? Miten kansainvälinen aktiivisuus jakautuu alueellisesti? Miten kansainvälisyys on huomioitu maakuntasuunnitelmissa? Mitä kansainvälisyys

Lisätiedot

Kunnan elinkeinopoiitinen kysely

Kunnan elinkeinopoiitinen kysely Kunnan elinkeinopoiitinen kysely 1. Minkä kouluarvosanan annat Hankasalmen kunnan elinkeinopolitiikalle yrittäjän näkökulmasta? Vastaajien määrä: 28 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 5 6 7 8 9 10 2. Minkä arvosanan

Lisätiedot

Keski-Suomen kasvuohjelma

Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011-2014 Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma toteuttajille konkreettinen! Taustalla maakuntasuunnitelman

Lisätiedot

Maalahti. Kuntaraportti

Maalahti. Kuntaraportti Maalahti Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kouvola. Kuntaraportti

Kouvola. Kuntaraportti Kouvola Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Maaseudun biokaasu- ja biodieseltuotannon tuet

Maaseudun biokaasu- ja biodieseltuotannon tuet Maaseudun biokaasu- ja biodieseltuotannon tuet BIOKAASU JA BIODIESEL Uusia mahdollisuuksia maatalouteen - seminaari 15.11.2007 Juha S. Niemelä Keski-Suomen TE-keskus Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Lisätiedot

Kotka. Kuntaraportti

Kotka. Kuntaraportti Kotka Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

Paltamo. Kuntaraportti

Paltamo. Kuntaraportti Paltamo Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Lappeenranta. Kuntaraportti

Lappeenranta. Kuntaraportti Lappeenranta Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kajaani. Kuntaraportti

Kajaani. Kuntaraportti Kajaani Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Mustasaari. Kuntaraportti

Mustasaari. Kuntaraportti Mustasaari Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Parikkala. Kuntaraportti

Parikkala. Kuntaraportti Parikkala Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Imatra. Kuntaraportti

Imatra. Kuntaraportti Imatra Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Hamina. Kuntaraportti

Hamina. Kuntaraportti Hamina Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Hämeenlinna. Kuntaraportti

Hämeenlinna. Kuntaraportti Hämeenlinna Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Riihimäki. Kuntaraportti

Riihimäki. Kuntaraportti Riihimäki Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Lahti. Kuntaraportti

Lahti. Kuntaraportti Lahti Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Heinola. Kuntaraportti

Heinola. Kuntaraportti Heinola Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin. Strategia

Pieksämäen kaupungin. Strategia Liite 1 Kh 232 Pieksämäen kaupungin Strategia 2024 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 2024 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2024 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline, jonka

Lisätiedot

Orimattila. Kuntaraportti

Orimattila. Kuntaraportti Orimattila Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Hartola. Kuntaraportti

Hartola. Kuntaraportti Hartola Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro. Kaupunginsihteeri Mari Immonen

Kommenttipuheenvuoro. Kaupunginsihteeri Mari Immonen Kommenttipuheenvuoro Kaupunginsihteeri Mari Immonen 10.12.2015 Espoon visio Verkostomainen viiden kaupunkikeskuksen Espoo on vastuullinen ja inhimillinen edelläkävijäkaupunki, jossa kaikkien on hyvä asua,

Lisätiedot

Suomussalmi. Kuntaraportti

Suomussalmi. Kuntaraportti Suomussalmi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Janakkalan elinvoimaohjelma 2016-2020. xx.03.2016

Janakkalan elinvoimaohjelma 2016-2020. xx.03.2016 Janakkalan elinvoimaohjelma 2016-2020 xx.03.2016 7.6.2016 1 Elinvoiman tavoitteet (2020) Kunnassa toimivilla yrityksillä on hyvät toimintaolosuhteet ja kasvuedellytykset Uusia yrityksiä ja asukkaita sijoittuu

Lisätiedot

Strategiamme Johdanto

Strategiamme Johdanto Strategia 2015-2016 Strategiamme 2015-2016 Johdanto Ruoveden tuleva kuntastrategia tehdään jäljellä olevalle valtuustokaudelle, jonka jälkeen uusi valtuusto päivittää strategian vastaamaan sen hetken tilannetta.

Lisätiedot

Tammela. Kuntaraportti

Tammela. Kuntaraportti Tammela Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Sysmä. Kuntaraportti

Sysmä. Kuntaraportti Sysmä Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kannus. Kuntaraportti

Kannus. Kuntaraportti Kannus Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Joensuu. Kuntaraportti

Joensuu. Kuntaraportti Joensuu Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kontiolahti. Kuntaraportti

Kontiolahti. Kuntaraportti Kontiolahti Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Polvijärvi. Kuntaraportti

Polvijärvi. Kuntaraportti Polvijärvi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Rääkkylä. Kuntaraportti

Rääkkylä. Kuntaraportti Rääkkylä Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2

Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Pori Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Harjavalta. Kuntaraportti

Harjavalta. Kuntaraportti Harjavalta Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Heinävesi. Kuntaraportti

Heinävesi. Kuntaraportti Heinävesi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan

Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan Kuntajakoselvityksen tavoitteet ja tilannekatsaus 24.9.2007 Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan valtuustot Kuntajakoselvittäjä Jarmo Asikainen Jarmo Asikainen Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan kuntajakoselvitys

Lisätiedot

Jämsä. Kuntaraportti

Jämsä. Kuntaraportti Jämsä Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kuhmoinen. Kuntaraportti

Kuhmoinen. Kuntaraportti Kuhmoinen Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Lieksa. Kuntaraportti

Lieksa. Kuntaraportti Lieksa Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Outokumpu. Kuntaraportti

Outokumpu. Kuntaraportti Outokumpu Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Puumala. Kuntaraportti

Puumala. Kuntaraportti Puumala Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Rantasalmi. Kuntaraportti

Rantasalmi. Kuntaraportti Rantasalmi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Vesanto. Kuntaraportti

Vesanto. Kuntaraportti Vesanto Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Ulvila. Kuntaraportti

Ulvila. Kuntaraportti Ulvila Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Säkylä. Kuntaraportti

Säkylä. Kuntaraportti Säkylä Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Luonnos lausuntoja varten. Seutuhallitus

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Luonnos lausuntoja varten. Seutuhallitus Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Luonnos lausuntoja varten Seutuhallitus 26.10.2016 Strategian elementit STRATEGIA (hyväksytään valtuustoissa) Missio ja visio Strategian pääviestit ja tavoitteet

Lisätiedot

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia Hallitusohjelma ja rakennerahastot Strategian toteuttamisen linjauksia Vipuvoimaa EU:lta Rakennerahastokauden 2007 2013 käynnistystilaisuus Valtiosihteeri Anssi Paasivirta Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Enontekiö. Kuntaraportti

Enontekiö. Kuntaraportti Enontekiö Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Iisalmi. Kuntaraportti

Iisalmi. Kuntaraportti Iisalmi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kuopion työpaikat Muutokset 5 vuodessa: Kuopiossa työpaikkaa. Kuopioon työpaikkaa. Tilastotiedote 12 / 2016

Kuopion työpaikat Muutokset 5 vuodessa: Kuopiossa työpaikkaa. Kuopioon työpaikkaa. Tilastotiedote 12 / 2016 Kuopion työpaikat 2010 2014 Muutokset 5 vuodessa: Tilastotiedote 12 / 2016 Kuopion työpaikkojen määrä kasvoi 960:llä. Työpaikat lisääntyivät yksityisellä sektorilla 860:llä ja kunnalla 740:llä. Valtion

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät. Aluejärjestöraportti

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät. Aluejärjestöraportti Keski-Pohjanmaan Yrittäjät Aluejärjestöraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/4 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien

Lisätiedot

Huittinen. Kuntaraportti

Huittinen. Kuntaraportti Huittinen Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Tornio. Kuntaraportti

Tornio. Kuntaraportti Tornio Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2

Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Kemi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

Liminka. Kuntaraportti

Liminka. Kuntaraportti Liminka Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Keitele. Kuntaraportti

Keitele. Kuntaraportti Keitele Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kolari. Kuntaraportti

Kolari. Kuntaraportti Kolari Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Strategian päivitys. kh 7.12.2015, 323 kv 14.12.2015, 71

Strategian päivitys. kh 7.12.2015, 323 kv 14.12.2015, 71 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Meän Ratekia 2016-2020 10 Aktiivinen ja palveluhenkinen kuntastrategia Strategian päivitys 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 kh 7.12.2015, 323 kv 14.12.2015, 71 24 1. Visio 2020 28

Lisätiedot