VEDOS ELINKEINOELÄMÄN OHJELMA Kemiönsaaren kunnan elinkeinopoliittiset toimintaperiaatteet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VEDOS ELINKEINOELÄMÄN OHJELMA 2013-2016. Kemiönsaaren kunnan elinkeinopoliittiset toimintaperiaatteet"

Transkriptio

1 VEDOS ELINKEINOELÄMÄN OHJELMA Kemiönsaaren kunnan elinkeinopoliittiset toimintaperiaatteet

2 1 ELINKEINOELÄMÄN OHJELMA Kemiönsaaren kunnan elinkeinopoliittiset toimintaperiaatteet Tämä on Kemiönsaaren kunnan elinkeinoelämän ohjelma vuosille Ohjelmassa vahvistetaan toimintalinjat, joiden mukaan Kemiönsaari toteuttaa menestyksellistä elinkeinopolitiikkaa nyt ja tulevaisuudessa. Elinkeinoelämän edellytysten aktiivinen edistäminen ja kilpailukyvyn varmistaminen ovat kunnan strategiassa painotettuja menestystekijöitä. Kemiönsaari tarjoaa erinomaiset puitteet kehittyvälle yritystoiminnalle, niin ammattitaitoista työvoimaa houkuttelevana asuinkuntana kuin logistisen sijaintinsakin ansiosta Ruuhka-Suomen välittömässä läheisyydessä. Kunnallisessa päätöksenteossa vallitsee yrittäjäystävällinen asenne, ja kunta panostaa niin yritystiloihin kuin korkealuokkaiseen yritysneuvontaankin. Uusia yrityksiä on perustettu tiheään tahtiin, samalla kun palvelutarjonta on kehittynyt ja monipuolistunut. Kunnan pinta-ala on kasvanut ja elinkeinorakenne monipuolistunut kuntaliitoksen myötä. Tämä puolestaan luo uusia haasteita tulevalle kehitykselle. Kehittyvä elinkeinoelämä, monipuolinen elinkeinorakenne ja myönteinen yritysilmapiiri tukevat suuressa määrin kunnan menestystä. Yrittäjyys tuo mukanaan uusia työpaikkoja ja monipuolisen palvelutarjonnan sekä luo myönteistä tulevaisuudenuskoa kunnassa. Menestyvä kunta tarvitsee näitä elementtejä, jotta se kykenisi vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin sekä rakentamaan menestyvän kotikunnan asukkailleen.

3 2 Sisällysluettelo 1 Kemiönsaaren elinkeinopolitiikan lähtökohdat 1.1 Kunnan visio 1.2 Kunnan rooli elinkeinoelämän kehittämisessä 2 Tämänhetkinen tilanne 2.1 Väestö 2.2 Työpaikat ja työllisyys 2.3 Elinkeinorakenne / työpaikkojen määrä 2.4 Infrastruktuuri Liikenneyhteydet, kuljetukset Yritystonttien ja -tilojen tarjonnan periaatteet Yritysalueet ja tonttitarjonta 3 Elinkeinopoliitikan toteuttaminen 3.1 Yhteistyö ja verkostoituminen Yhteistyö alue-, maakunta- ja valtiotasolla Yhteistyö yritysten ja yrittäjäyhdistysten kanssa Muu yhteistyö Tiedottaminen ja mediakontaktit 3.2 Elinkeinoelämän kehittäminen Yrityskasvatus ja yrittäjäkoulutus Yrittäjyysilmapiiri Projektityö ja yrittäjyyden edistäminen Toimitilojen tarjoamista koskevat periaatteet Kunnan markkinointipolitiikka Koulutus ja työvoiman saatavuus Paikalliset hankinnat 3.3 Elinkeinoelämän tukeminen Yrityslainat ja takaussitoumukset Avustukset yritystoiminnalle Yritysten kehityshankkeiden rahoittaminen 3.4 Elinkeinopoliittiset voimavarat Yritysneuvonta Elinkeinoasioita koskeva päätöksenteko käytännössä Elinkeinoelämäohjelmatyön seuranta ja siitä tiedottaminen 4 Elinkeinopoliittiset tavoitteet Yleiset tavoitteet Elinkeinoelämän kehittämisen tavoitteet ja toimintasuunnitelma

4 3 1 Kemiönsaaren elinkeinopolitiikan lähtökohdat 1.1 Kunnan visio Kemiönsaari itsenäinen, aktiivinen ja rohkea rannikkokunta Kemiönsaaren toimintaa ohjaa vuonna 2010 hyväksytty kunnan strategia. Strategiassa viitataan keskeisesti elinkeinoelämään: Kemiönsaari tarjoaa elinkeinoelämälle aktiivista ja joustavaa yhteistyötä ja on valmiudessa panostaa infrastruktuuriratkaisuihin elinkeinoelämän toiminta- ja investointimahdollisuuksien parantamiseksi. Tavoitteen saavuttamiseksi strategiaan on kirjattu tarkemmat kriittiset menestystekijät, joihin kunta aikoo panostaa. Näihin kuuluvat mm.: - kahden suurimman taajaman profiilin vahvistaminen niiden omien luonnollisten voimavarojensa mukaisesti, - yrittäjyyttä edistävien infrastruktuuri-investointien asettaminen etusijalle, - aktiivinen kommunikaation ja IT-ratkaisujen edistäminen, - kunnan rannikkosijainnin ja satamatoiminnan kehittämisen asettaminen etusijalle, - maatalouden toimintaedellytysten ja jatkojalostuksen lisäämisen asettaminen etusijalle. 1.2 Kunnan rooli elinkeinoelämän kehittämisessä Kemiönsaaren kunnan strategiaa leimaa pyrkimys turvata elinkeinoelämän toimintaedellytykset ja menestys. Keskeinen tavoite on menestyvä elinkeinoelämä. Tavoitteen saavuttamiseksi kunta painottaa seuraavia asioita: - yrittäjyyden edistäminen - avoimen ja luottavaisen yrittäjyysilmapiirin ylläpitäminen - aktiivisen maapolitiikan harjoittaminen kunnassa - elinkeinoelämän tarpeiden tunnistaminen - kunnan osallistuminen yritysten menestykseen ja haasteisiin - kunta hyödyntää mahdollisuuksien mukaan Kemiönsaaren yritysten palveluita - hyvien peruspalveluiden ja vapaa-ajan toiminnan turvaaminen kuntalaisille - toimiva yhteistyö yrittäjien kanssa - yrittäjyyttä suosivan ajattelutavan painottaminen Elinkeinoelämän toimintaympäristön ja -edellytysten parantamiseksi sekä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi pyritään hyödyntämään kunnan ja sen yhtiöiden tarjoamia resursseja kattavasti sekä hyödyntämään alueellisen yhteistyön ja kunnan yhteistyötahojen tarjoamia mahdollisuuksia.

5 4 Kunnan elinkeinotyössä kaikki toimialat ja sektorit ovat tasavertaisia, ja kunta työskentelee sen eteen, että ne kaikki voisivat kehittyä tasavertaisesti omilla ehdoillaan ja omien edellytystensä pohjalta. Metalliteollisuuden voimakkaan rakennemuutoksen takia vuonna 2012 kunnan panostuksia korvaavien teollisuuden työpaikkojen luomiseksi lyhyellä aikavälillä tullaan painottamaan hieman tavallista enemmän. Vuonna 2012 laaditussa Kemiönsaaren rakennemuutostyön toimintasuunnitelmassa kunta on määritellyt toimialat, joilla on erityisen hyvät edellytykset laajentua Kemiönsaarella: Saaristo. Saaristo pitää sisällään veneiden, venematkailun, vene- ja moottorikorjausten, laituripaikkojen, talvisäilytyksen, monitoiminnan jne. kaltaiset toiminnot. Tämä ala on jo suhteellisen iso ja vahva Kemiönsaarella ja sillä on luonnolliset kehittymismahdollisuudet merenläheisen sijaintinsa vuoksi. Energia. Energiaomavarainen Kemiönsaari -kehityshankkeen kautta aktiivisuus sekä kiinnostus niin tuulivoimaa, biokaasua kuin aurinkoenergiaakin kohtaan on suuri. Kunnassa on panostettu paljon kaukolämmön laajentamiseen. Elämänlaatu. Elämänlaatuun kuuluu niin perinteinen matkailu, mathantverk-lähiruokatoiminta kuin maataloustuotteiden paikallinen jalostus jne. Tällä alalla on mm. saaristo-olosuhteiden ja maatalouselinkeinon vuoksi erittäin suuret edellytykset kehittyä merkittäväksi alaksi. 2 Tämänhetkinen tilanne 2.1 Väestö Kemiönsaaren väestönkehitys on ollut suhteellisen tasaista. Syntyneiden vähemmyyttä on tasapainottanut se, että kunta on pääsääntöisesti ollut muuttovoittoinen. Kunta on kaksikielinen, samoin sen väestö, lukuun ottamatta osaa saaristosta. Väestö (2002=100) Tulomuutto (2002=100) Lähde: Tilastokeskus ja Seutunet

6 5 2.2 Työpaikat ja työllisyys Kemiönsaaren työpaikkojen määrä on pysynyt vakaana. Pitkään dominoivassa asemassa olleen konepajateollisuuden työpaikkojen määrä on viimeisen 30 vuoden aikana vähentynyt rajusti. Tilannetta on kuitenkin kompensoinut muilla aloilla syntyneet uudet työpaikat. Työpaikkojen määrä on koko tarkastelujakson aikana pysynyt noin 2700:ssa. Kemiönsaarelle on perustettu aktiivisesti uusia yrityksiä. Uusien yritysten nettolisäys on vuosittain ollut noin 20. Vuosina Kemiönsaarella perustettiin yhteensä 362 uutta yritystä ja saman ajanjakson nettolisäys on noin 110 uutta yritystä. Suuri osa Kemiönsaaren uusista yrityksistä on, kuten muuallakin maassamme, usein peruselinkeino- ja palvelualan mikroyrityksiä. Tilastojakson ( ) aikana yritysten määrä on kasvanut 19 prosentilla. Vuoden 2011 lopussa Kemiönsaaren kunnassa oli yhteensä 692 yritystä. Yritysten keskittyminen mikroyritystasolle ilmenee alla olevasta kaaviosta, jonka mukaan 66 % kunnassa toimivista yrityksistä toimi peruselinkeino-, rakennus-, kauppa- tai palvelualalla, samalla kun niiden osuus kaikista työpaikoista oli noin 47 %. Lähde: Mats Nurmio (tilanne ennen FNsteel Oy Ab:n konkurssia) Työpaikkojen omavaraisuusaste kertoo, kuinka paljon kunnan rajojen sisäpuolella on työpaikkoja suhteessa kunnassa asuvaan työikäiseen väestöön. Kemiönsaarella tämä omavaraisuusaste on perinteisesti ollut korkea, mutta viime vuosina se on laskenut. Vuonna 2009 omavaraisuusaste oli 76,3 %. Kemiönsaarella on pääsääntöisesti ollut alhainen työttömyys, viime vuosina 5 7 %. Taalintehtaalla sijaitsevan FNsteel Oy Ab:n valssilaitoksen lakkauttamisen seurauksena vuonna 2012 työttömyys tulee ainakin väliaikaisesti kaksinkertaistumaan.

7 6 2.3 Elinkeinorakenne / työpaikkojen määrä Peruselinkeinot Maa- ja metsätalous, kalastus Jalostus Kaivostoiminta, sähkö, kaasu ja lämmitys, teollisuus, rakennustoiminta Palvelut Tukku- ja vähittäiskauppa, kuljetus, majoituselinkeino, tiedotustoiminta, rahoitus ja vakuutus, kiinteistötoiminta, tieteellinen toiminta, hallinto, koulutus, sos.- ja terv.hoito, muut palvelut Toiminta tuntematon Yhteensä Lähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilastot, Seutunet Vuoden 2010 jälkeiseltä ajalta ei ole saatavilla luotettavaa tilastoa elinkeinorakenteesta. Tilanne jatkui melko vakaana kesäkuuhun 2012 saakka, jolloin FNsteel Oy Ab jätti konkurssihakemuksen. Mikäli valssilaitoksen toiminnalle ei saada jatkajaa, työpaikkojen määrä vähenee lyhyellä aikavälillä 300:lla. Vähennykset koskevat pääasiassa jalostusta, teollisuuspalveluja ja kuljetusalaa. 2.4 Infrastruktuuri Liikenneyhteydet, kuljetukset Kemiönsaaren logistisella sijainnilla on monia etuja. Kunta sijaitsee Ruuhka-Suomen lähellä ja Turkuun/ Tukholmaan sekä Helsinkiin on lyhyt matka. Etäisyys Turkuun on 60 km ja Helsinkiin 160 km. Taalintehtaalla on teollisuussatama, johon johtaa 8,5 metriä syvä väylä. Teollisuussatamia on myös Mjösundin ja Fröjdbölen

8 7 teollisuustoiminnan yhteydessä. Kunnassa toimineesta raskaasta teollisuudesta johtuen kantatieverkosto on suhteellisen hyvässä kunnossa, ja kunta tekee kovasti töitä tieverkon ja yhteyksien kehittämiseksi edelleen. Kunta priorisoi kunnan strategian mukaisesti yritysten perustamista edistäviä infrastruktuuri-investointeja sekä toiminnan laajentamiseen liittyviä investointeja. Lisäksi kunta tekee aktiivisesti töitä kaikenlaisen Kemiönsaareen tulevan ja Kemiönsaaresta lähtevän tietoliikenteen kehittämiseksi, kuten takaamalla nykyaikaisten IT-ratkaisujen edellytykset kunnan strategisesti valikoiduissa osissa yhteistyössä markkinoilla toimivien tahojen kanssa. Kunnan kehitysyhtiö, Dragsfjärdin Teollisuus Oy, ylläpitää 1800 neliömetrin modernissa liiketilassa toimivaa ITkeskusta Taalintehtaalla Yritystonttien ja -tilojen tarjonnan periaatteet Kunnan pyrkimyksenä on tarjota riittävä määrä yritystontteja kilpailukykyiseen hintaan. Kunta varautuu tulevaisuuden tarpeisiin aktiivisella maapolitiikalla ja asemakaavoituksella. Kunnallistekniikkaa rakennetaan yritysten perustamisia ja investointeja silmällä pitäen. Yrityksiä autetaan sekä löytämään sopivat toimintatilat että löytämään vuokralaisia vapaisiin, yksityisomistuksessa oleviin toimitiloihin. Dragsfjärdin Teollisuus Oy ylläpitää rekisteriä vapaista yritystiloista. Kunnan tekninen osasto hoitaa kunnan omistamien yritystonttien vuokrauksen ja myynnin. Dragsfjärdin Teollisuus Oy:n omistamien yritystonttien ja toimitilojen vuokrausta ja myyntiä hoitaa toimitusjohtaja. Dragsfjärdin Teollisuus Oy välittää mahdollisuuksien mukaan yksityisomistuksessa olevia yritystontteja ja -tiloja Yritysalueet ja tonttitarjonta Yritystoiminnalle varattuja alueita ja tiloja on lähinnä Kemiön keskustassa sijaitsevassa Vretassa, Taalintehtaan keskustassa ja Genbölen teollisuusalueella. Valmiita hallitiloja on tarjolla pääasiassa Taalintehtaan ja Vretan teollisuusalueilla. Sitä mukaa kuin asemakaavoitus etenee, tulee uusia liiketontteja olemaan tarjolla niin Kemiössä kuin Taalintehtaallakin sekä uusia pienteollisuusalueita Taalintehtaalla.

9 8 3. Elinkeinopolitiikan toteuttaminen 3.1 Yhteistyö ja verkostoituminen Yhteistyö alue-, maakunta- ja valtiotasolla Kunnan yhteistyötä alue-, maakunta- ja valtiotasolla hoitavat viranhaltijat ja luottamushenkilöt. Kunta tekee aktiivisesti yhteistyötä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen sekä Varsinais-Suomen liiton kanssa ja hyödyntää ahkerasti näiden yrityksille tarjoamaa asiantuntija- ja rahoitusapua. Paikallisella tasolla yhteistyö elinkeinotoimiston kanssa on aktiivista. Lisäksi matkailuelinkeinon alalla tehdään tiiviisti yhteistyötä Turku Touringin kanssa. Kunta saa neuvontapalveluita myös Turussa toimivalta yrityspalvelukeskus Potkurilta Yhteistyö yritysten ja yrittäjäyhdistysten kanssa Kunta pitää tiiviisti ja säännöllisesti yhteyttä kunnan yrittäjiin ja Kemiönsaaren yrittäjäyhdistykseen sekä muihin elinkeinoalan järjestöihin. Niin kunta kuin kunnan kehitysyhtiökin ovat Kemiönsaaren Yksityisyrittäjät ry:n jäseniä. Kunta järjestää vuosittain kunnan yrittäjille ja päättäjille suunnatun elinkeinoelämän foorumin. Vuosittain järjestetään kymmenisen yritysvierailua kunnassa toimiviin yrityksiin. Kunta on Turun kauppakamarin jäsen. Kunta hankkii asiantuntijalausuntoja yrittäjäyhdistykseltä ja yksittäisiltä yrityksiltä omien kanaviensa kautta, jotta yrittäjien näkemykset voitaisiin huomioida päätöksenteossa Muu yhteistyö Kunta pitää säännöllisesti yhteyttä elinkeinoelämälle keskeisten sidosryhmien, kuten kauppakamarin, ELYkeskuksen, Finnveran, Finnpron sekä kunnassa ja sen ulkopuolella sijaitsevien koulutuslaitosten kanssa. Sidosryhmien kanssa tehtävän yhteistyön kautta kunta hakee niin erityisosaamista kuin yritysklustereitakin Tiedottaminen ja mediakontaktit Tiedottamisella on tärkeä rooli kunnan elinkeinopolitiikassa. Kunnan kotisivulla on erillinen "elinkeinoelämä"- palkki, johon on koottu yhteystietoja ja ajankohtaista tietoa elinkeinoelämästä. Lisäksi kunta julkaisee omia tiedotuslehtisiä, joissa kunnan elinkeinotiimi tiedottaa aktiivisesti. Toinen hyvin tärkeä tiedotuskanava ovat paikallislehdet, sillä niiden levikki kattaa koko kunnan. Myös muut paikallisesti ilmestyvät lehdet pidetään ajan tasalla. Yrittäjäyhdistys on erittäin tärkeä tiedotuskanava. Se ylläpitää muun muassa omaa yritysrekisteriä ja julkaisee yrittäjien palveluopasta.

10 9 3.2 Elinkeinoelämän kehittäminen Kemiönsaaren kunnan tavoite on elinkeinopoliittisten keinojen avulla säilyttää nykyiset työpaikat sekä edesauttaa uusien yritysten ja työpaikkojen syntymistä. Tällä tavoin myös kunnan kilpailukyky paranee Yrityskasvatus ja yrittäjäkoulutus Kemiönsaaren kunnan koulutoimi toteuttaa omien koulutussuunnitelmiensa kautta yrityskasvatusta yhteistyössä kunnan kehitysosaston kanssa. Kunta tekee yhteistyötä yrittäjäyhdistysten ja muiden tahojen kanssa koulutuksen järjestämiseksi uusille yrittäjille ja jatkokoulutuksen järjestämiseksi toimiville yrittäjille Yrittäjyysilmapiiri Kemiönsaaren kunta painottaa yrittäjyysilmapiirin avoimuuden sekä keskinäisen luottamuksen tärkeyttä. Yrittäjyysilmapiiriä tarkastellaan mm. yrittäjäyhdistysten tekemissä tutkimuksissa. Kunta edistää positiivista yrittäjyysilmapiiriä mm. painottamalla päätöksenteon avoimuutta, reagoimalla aktiivisesti yritysten tarpeisiin sekä kohtelemalla yrittäjiä avoimesti ja tasavertaisesti Projektityö ja yrittäjyyden edistäminen Kunta toteuttaa omia elinkeinopoliittisia ja elinkeinoelämän hankkeitaan valikoiden. Esimerkkinä voidaan mainita Dragsfjärdin Teollisuus Oy:n hyödyntäminen välikätenä Taalintehtaan teollisuusalueen vapaiden teollisuushallien vuokraamisessa. Tämä on hanke, joka sai alkunsa jo vuonna Yrittäjyyttä tuetaan aktiivisella tiedottamisella, tarjoamalla ja markkinoimalla neuvontapalveluita uusille yrityksille sekä vaikuttamalla myönteisesti koko yhteiskunnan yrittäjyysilmapiiriin. Kunta edesauttaa ammattikoulutuksen järjestämistä, jotta kunnan yrityksille voitaisiin tarjota heidän tarvitsemaansa ammattitaitoa Toimitilojen tarjoamista koskevat periaatteet Kunta ja Dragsfjärdin Teollisuus Oy tarjoavat yritystontteja sekä vuokraavat teollisuushalleja ja muita yritystiloja. Pääperiaatteena on, että yritykset vastaavat itse uusien toimitilojen rakentamisesta. Kunta välittää aktiivisesti yksityisomistuksessa olevia toimitiloja. Erityistapauksissa myös kunta / Dragsfjärdin Teollisuus Oy voivat rakentaa toimitiloja yrityksille vuokrattavaksi. Kunta ei myönnä yrityksille suoraa tukea tai takaussitoumuksia, lukuun ottamatta kunnan tytäryhtiöitä tai yhtiöitä, joissa kunnalla on vahvat omistajaintressit. Kunta huomioi yritysten työvoiman tarpeen vuokra-asuntojen tuotannossa ja kaikessa muussa asuntotuotannossa. Tätä on kuvailtu tarkemmin kunnan maa- ja asuntopoliittisessa ohjelmassa.

11 Kunnan markkinointipolitiikka Kunnan markkinoinnista vastaa kunnanjohtaja. Operatiivisesta toiminnasta huolehtii kehitysosasto. Kunnalla on kokonaisvaltainen markkinointistrategia, jossa on määritelty pelisäännöt, kunnan markkinointi-imago, -muodot ja -resurssit. Niin asunto- kuin yritysmarkkinointikin toimii näiden periaatteiden pohjalta. Kunnan elinkeinoalalla toimivat tytäryhtiöt pyrkivät markkinoinnissaan soveltamaan kunnan markkinointistrategiaa. Kemiönsaaren kunnan markkinointiin kokonaisuudessaan, kuten yritystonttien ja -tilojenkin markkinointiin, varataan tarpeeksi resursseja, ja markkinointi- sekä vuokra-/myyntiprosessin tulee olla joustava Koulutus ja työvoiman saatavuus Kunta pysyttelee ajan tasalla elinkeinoelämän tarpeista niin ammattitaitoisen työvoiman kuin koulutuksenkin suhteen. Tämä tapahtuu pitämällä yhteyttä yrityksiin, työvoima- ja elinkeinotoimistoihin sekä koulutuslaitoksiin. Näiltä saadun tiedon perusteella kunta pyrkii vaikuttamaan ammattikoulutukseen. Kunta pyrkii reagoimaan työelämän tarpeen nopeisiin muutoksiin joustavalla täsmäkoulutuksella. Tässä työssä kunta hyödyntää oman koulutoimen ohella myös Axxellin paikallista koulutusyksikköä. Parhaillaan kunta on tehnyt aloitteen veneenkorjausalan koulutuksen käynnistämiseksi. Mikäli Taalintehtaan valssilaitoksen sulkeminen jää pysyväksi, tulee työvoiman saatavuus kunnassa olemaan suhteellisen hyvä lähitulevaisuudessa Paikalliset hankinnat Kunta kilpailuttaa hankintansa julkisista hankinnoista annettujen määräysten mukaisesti. Tarjouspyynnöt ovat aina paikallisten yritysten saatavilla. Kunta hoitaa tietyt säännölliset hankinnat keskitetysti, nk. hankintarenkaiden kautta. Myös näiden kohdalla on mahdollisuus osahankintoihin, mikä parantaa paikallisten tavarantoimittajien mahdollisuuksia osallistua tarjouskilpailuun. 3.3 Elinkeinoelämän tukeminen Yrityslainat ja takaussitoumukset Kunta ei periaatteessa myönnä lainaa tai kuntatakausta yksityisille yrityksille. Kunnan yritysneuvontaorganisaatio tukee ja auttaa yrityksiä saamaan lainoja ja takauksia tähän toimintaan erikoistuneilta tahoilta. Kunnan yritysneuvonta auttaa näissä asioissa.

12 Avustukset yritystoiminnalle Kunta ei myönnä avustusta yksityisille yrityksille. Kunta välittää kuitenkin yhteystietoja sekä auttaa hakemaan valtion laitosten ja Euroopan unionin tarjoamia avustuksia. Kunnan yritysneuvonta auttaa näissä asioissa Yritysten kehityshankkeiden rahoittaminen resurssit on budjetoitu. Kuntarajat ylittävissä hankkeissa kunta pyrkii tekemään yhteistyötä alueen muiden kuntien ja tahojen kanssa. Kunta voi tarpeen mukaan osallistua yritysten omiin kehityshankkeisiin, mikäli kyse on yritysryhmittymien yhteisistä kehityshankkeista tai kunnan käynnistämistä hankkeista. Kemiönsaaren kunnassa toimivilla yrityksillä on mahdollisuus saada ohjelmapohjaista EU-rahoitusta ja muuta keskitettyä rahoitusta kehitys- ja investointihankkeisiinsa. Turun ELY-keskus ja kunnan elinkeino-organisaatio avustavat yrityksiä kaikissa kehitys- ja investointihankkeissa. Elinkeinoelämää koskevat kehityshankkeet kuuluvat kunnan kehitysosaston alaisuuteen, jonne myös Yksittäisten yritysten omat kehityshankkeet voivat saada rahoitusta tietyiltä alan erityisjärjestöiltä, kuten Finnveralta, Sitralta ja ELY-keskukselta. 3.4 Elinkeinopoliittiset voimavarat Yritysneuvonta Kemiönsaaren yritysneuvontaa hoitavat kehitysosaston yritysneuvoja ja elinkeinojohtaja. Myös kehitysosaston eri hankevastaavat neuvovat erityisaloja koskevissa kysymyksissä. Kunnan tekninen osasto on tiiviissä yhteydessä yleiseen yritysneuvontaan. Tarvittaessa kunta välittää kunnan organisaation ulkopuolisten asiantuntijoiden ja yhteistyökumppaneiden yhteystietoja, kuten ELY-keskuksen, Finnveran jne. Turun seudun kehittämiskeskus ja Varsinais-Suomen ELY-keskus ylläpitävät yrityspalvelukeskus Potkuria, joka tarjoaa alueellista yritysneuvontaa niin uusille kuin olemassa olevillekin yrityksille. Lisätietoja Potkurin tarjoamista palveluista löytyy osoitteesta Yritysneuvonta vaatii nopeaa reagointia, mutta samalla myös suurta pitkäjänteisyyttä. Lupa-asioiden osalta kunnan käsittelyaikojen tulee olla lyhyitä ja päätöksenteko nopeaa Elinkeinoasioita koskeva päätöksenteko käytännössä Kemiönsaaren kunnan elinkeinopoliittiset linjaukset tekee valtuusto, ja päätökset toteuttaa kunnanhallitus. Kunnanjohtaja vastaa korkeimpana viranhaltijana kunnan elinkeinopolitiikasta yhteistyössä kunnan elinkeinotiimin ja muiden viranhaltijoiden kanssa. Käytännön operatiivista toimintaa hoitavat kunnan kehitysosasto ja kunnan yhtiöt.

13 Elinkeinoelämäohjelmatyön seuranta ja siitä tiedottaminen Elinkeinoelämäohjelmatyön seurannasta vastaa kunnan elinkeinotiimi ja tiedottamisesta vastaavat viranhaltijat. 4 Elinkeinopoliittiset tavoitteet

14 13

15 14

16 15

Visio 2017 Ylitorniolla on monipuolinen ja vahva yritystoiminta, jota tehokas elinvoimapolitiikka tukee. Muuttoliike on plusmerkkinen ja

Visio 2017 Ylitorniolla on monipuolinen ja vahva yritystoiminta, jota tehokas elinvoimapolitiikka tukee. Muuttoliike on plusmerkkinen ja Visio 2017 Ylitorniolla on monipuolinen ja vahva yritystoiminta, jota tehokas elinvoimapolitiikka tukee. Muuttoliike on plusmerkkinen ja elinkeinoelämässä on vahva usko tulevaisuuteen. Johdanto Ylitornion

Lisätiedot

Elinkeinopoliittinen ohjelma

Elinkeinopoliittinen ohjelma Elinkeinopoliittinen ohjelma Kunnan visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa

Lisätiedot

Missio KERAVA ON VIHERKAUPUNKI, JOSSA KAIKKIEN ON HYVÄ OLLA KERAVA ON METROPOLIALUEEN YRITYSYSTÄVÄLLISIN KUNTA

Missio KERAVA ON VIHERKAUPUNKI, JOSSA KAIKKIEN ON HYVÄ OLLA KERAVA ON METROPOLIALUEEN YRITYSYSTÄVÄLLISIN KUNTA 1. Keravan kaupungin visio KERAVA ON METROPOLIALUEEN KÄRJESSÄ KULKEVA, VETO-VOIMAINEN, ROHKEA, MENESTYVÄ JA UUTTA LUOVA KAUPUNKI, JOSSA PALVELUT JA LUONTO OVAT JOKAISTA LÄHELLÄ Missio KERAVA ON VIHERKAUPUNKI,

Lisätiedot

PORVOON ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA 2014 2017

PORVOON ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA 2014 2017 TIEDOTUSTILAISUUS Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOON ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA 2014 2017 LUONNOS Ohjelmaa valmisteltiin tiiviissä yhteistyössä Henkilöstö Asukkaat Asiantuntijaraadit

Lisätiedot

KERAVA ONNELLINEN JA HYVÄNMAKUINEN KAUPUNKI Elinkeino-ohjelma

KERAVA ONNELLINEN JA HYVÄNMAKUINEN KAUPUNKI Elinkeino-ohjelma KERAVA ONNELLINEN JA HYVÄNMAKUINEN KAUPUNKI Elinkeino-ohjelma SISÄLTÖ Visio & Missio... Elinkeino-ohjelman tavoitteet... Vahvuudet... Painopistealueet... Keskustan kehittäminen Keravasta seudullinen kaupankeskus...

Lisätiedot

Vs.elinkeinopäällikkö Pirjo Leino 8.2.2011. Elinkeinotoimi Nurmijärven kunta-elinkeinorakenteesta

Vs.elinkeinopäällikkö Pirjo Leino 8.2.2011. Elinkeinotoimi Nurmijärven kunta-elinkeinorakenteesta Vs.elinkeinopäällikkö Pirjo Leino 8.2.2011 Nurmijärven kunta-elinkeinorakenteesta Elinkeinopoliittinen ohjelma vuosille 2006-2010 Niiden toimenpiteiden kokonaisuus joilla kunta vaikuttaa omalta osaltaan

Lisätiedot

Case Uusikaupunki Muutos pakon edessä

Case Uusikaupunki Muutos pakon edessä Case Uusikaupunki Muutos pakon edessä Kauhava 10.10.2013 Yhteysjohtaja Kristiina Salo Uudenkaupungin kaupunki Uusikaupunki Perustettu 1617 Asukasmäärä 15 499 31.12.2011 Kesämökkejä 3873 Työvoima 6 652

Lisätiedot

Mäntsälän kunnan elinkeino-ohjelma 2014-2016

Mäntsälän kunnan elinkeino-ohjelma 2014-2016 Mäntsälän kunnan elinkeino-ohjelma 2014-2016 Sisällys 1. Valtuuston hyväksymä taloussuunnitelma 2014 2016... 4 2. Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelma-kaudella

Lisätiedot

KEMPELEEN KUNNAN ELINKEINOPOLIITTISET LINJAUKSET

KEMPELEEN KUNNAN ELINKEINOPOLIITTISET LINJAUKSET KEMPELEEN KUNNAN ELINKEINOPOLIITTISET LINJAUKSET, Kempeleen kunnan elinkeinopoliittiset linjaukset sivu 1(7) SISÄLTÖ Kunnan elinkeinopolitiikan lähtökohdat... 3 Kempele-sopimus... 3 Kunnan tehtävä elinkeinojen

Lisätiedot

KUNNAN VISIO JA STRATEGIA

KUNNAN VISIO JA STRATEGIA KUNNAN VISIO JA STRATEGIA LUONNOLLISEN KASVUN UURAINEN 2016 AKTIIVISTEN IHMISTEN UURAISILLA ON TOIMIVAT PERUSPALVELUT, TASAPAINOINEN TALOUS, MENESTYVÄ YRITYSELÄMÄ JA PARHAAT MAHDOLLISUUDET TAVOITELLA ONNEA

Lisätiedot

Yritysvaikutukset elinvoiman lähteenä. Yrittäjänpäivä Naantali Jorma Saariketo Varsinais-Suomen Yrittäjät

Yritysvaikutukset elinvoiman lähteenä. Yrittäjänpäivä Naantali Jorma Saariketo Varsinais-Suomen Yrittäjät Yritysvaikutukset elinvoiman lähteenä Yrittäjänpäivä Naantali 5.9.2017 Jorma Saariketo Varsinais-Suomen Yrittäjät 1 Kunta syntyy uudelleen Sote-palvelu- ja maakuntauudistus muuttavat Suomea Kuntien rooli

Lisätiedot

ELINVOIMAOHJELMA Hämeen ripein ja elinvoimaisin kunta 2030

ELINVOIMAOHJELMA Hämeen ripein ja elinvoimaisin kunta 2030 ELINVOIMAOHJELMA 2018-2021 Hämeen ripein ja elinvoimaisin kunta 2030 Elinvoimaisen kunnan teesit Hausjärven elinvoimaohjelma on laadittu elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittämiseksi yhdessä yrittäjien

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

Vihdin kunta. Kunnanjohtaja Kimmo Jarva

Vihdin kunta. Kunnanjohtaja Kimmo Jarva Vihdin kunta Kunnanjohtaja Kimmo Jarva Vihti lyhyesti 27 628 asukasta (Tilastokeskus 12/2008) kasvua 588 asukasta kasvuvauhti ollut n. 2,2 % vuodessa tietoinen nopea 2-2,5% kasvun strategia n. 43% asukkaista

Lisätiedot

Väestö lisääntyi 178 asukkaalla

Väestö lisääntyi 178 asukkaalla 1/2015 2/2015 3/2015 4/2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 9/2015 10/2015 11/2015 12/2015 YLEINEN JA OMAN ALUEEN TALOUDELLINEN KEHITYS Väestönmuutokset Vuoden 2015 lopussa kempeleläisiä oli ennakkotietojen

Lisätiedot

Rauman kauppakamarin strategia. Strategia on johtava ajatus pitkäjänteisestä tavasta saavuttaa asetetut päämäärät.

Rauman kauppakamarin strategia. Strategia on johtava ajatus pitkäjänteisestä tavasta saavuttaa asetetut päämäärät. Rauman kauppakamarin strategia Strategia on johtava ajatus pitkäjänteisestä tavasta saavuttaa asetetut päämäärät. Rauman kauppakamarin visio, missio eli toiminta-ajatus ja arvot Kauppakamarin päämäärät

Lisätiedot

Elinvoiman palvelualue 2017 Toiminnan strategiset painopisteet Johtaja Teppo Rantanen

Elinvoiman palvelualue 2017 Toiminnan strategiset painopisteet Johtaja Teppo Rantanen Elinvoiman palvelualue 2017 Toiminnan strategiset painopisteet Johtaja Teppo Rantanen Kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari Hotelli Torni, Tampere 6.6.2016 Tampereen kaupungin organisaatio

Lisätiedot

VUODEN 2014 MAAKUNTAENNUSTEEN JULKISTAMINEN

VUODEN 2014 MAAKUNTAENNUSTEEN JULKISTAMINEN VUODEN 14 MAAKUNTAENNUSTEEN JULKISTAMINEN 9.1.14 Varsinais-Suomen Maakuntaennuste 14 on 15. Yrittäjien ja Osuuspankkien yhteistyössä laatima ja koko Varsinais-Suomen Maakuntaennusteen historian 21. Maakuntaennuste.

Lisätiedot

JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIA.

JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIA. JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIA. JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET Joutsan kunta toimii aktiivisesti ja tulevaisuushakuisesti sekä etsii uusia toimintatapoja kunnan

Lisätiedot

YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1 / 2013

YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1 / 2013 1 YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1 / 2013 TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2013 / YTEK OY YTEK Oy:n toiminnan painopistealueet on määritelty hyväksytyssä strategiassa ja strategiamatriisissa.

Lisätiedot

Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos

Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos Mäntsälän muutos maaseutupitäjästä osaksi Helsingin seutua Mäntsälän yritystoiminta

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1 / 2014

YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1 / 2014 1 YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1 / 2014 TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2014 / YTEK OY YTEK Oy:n toiminnan painopistealueet on määritelty hyväksytyssä strategiassa ja strategiamatriisissa.

Lisätiedot

Valkeakosken kaupunki Elinkeino-ohjelman tavoitteet 2017

Valkeakosken kaupunki Elinkeino-ohjelman tavoitteet 2017 Valkeakosken kaupunki Elinkeino-ohjelman tavoitteet 2017 2 Strategiaperusta Visio: Kasvava Valkeakoski on puhtaasta luonnosta ja asiakaslähtöisistä palveluista tunnettu kaupunki asukkaiden ja yritysten

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄ 2016 KEMIÖNSAARI

ELINKEINOELÄMÄ 2016 KEMIÖNSAARI ELINKEINOELÄMÄ 2016 KEMIÖNSAARI KEMIÖNSAAREN TYÖPAIKAT 2013 Yhteensä 2 368 st. Muu Terveys- ja sosiaalipalvelut Koulutus Hallinto Rahoitus, viestintä, ammatillinen Majoitus- ja ravitsemistoiminta Kuljetus

Lisätiedot

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020 IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI Strategia 2020 SWOT-ANALYYSI Vahvuudet Luonto, maisema, ympäristö Vahva koulutustarjonta Monipuolinen elinkeinorakenne Väestön ikärakenne Harrastusmahdollisuudet Heikkoudet Sijainti

Lisätiedot

Elinkeinorakenne ja suurimmat työllistäjät Hyvinkään kaupunki Talousosasto 11.12.2013

Elinkeinorakenne ja suurimmat työllistäjät Hyvinkään kaupunki Talousosasto 11.12.2013 Elinkeinorakenne ja suurimmat työllistäjät Hyvinkään kaupunki Talousosasto 11.12.2013 Hyvinkään elinkeinorakenne Tähän diasarjaan on koottu muutamia keskeisiä Hyvinkään kaupungin elinkeinorakennetta koskevia

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Elinkeinopoliittinen ohjelma

Rautavaaran kunta Elinkeinopoliittinen ohjelma Elinkeinopoliittinen ohjelma 27.8.2009 Toiminta-ajatus Rautavaaran kunta, Rautavaaran Yrittäjät Ry ja MTK Rautavaara Visio edistävät ja tukevat paikallista yrittäjyyttä. Kunnan alueella kehitetään aktiivisesti

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3. Toimintaympäristö. Väestö- ja elinkeinorakenne

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3. Toimintaympäristö. Väestö- ja elinkeinorakenne Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3 Toimintaympäristö Tavoitteiden, päämäärien ja toimenpiteiden muodostamiseksi on tunnettava kunnan nykyinen toimintaympäristö. Toimintaympäristössä elinkeinojen kannalta

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelma 2015-2020

Elinkeino-ohjelma 2015-2020 Elinkeino-ohjelma 2015-2020 Elinkeino-ohjelma 2015-2020 Painopisteet: Yrittäjyysmyönteisen ilmapiirin edistäminen Toimintaedellytysten luominen elinkeinoelämälle Seudullisen yhteistyön Yrittäjyysmyönteisen

Lisätiedot

Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 Ranua. Ranua. Mannerheimintie 76 A PL 999, Helsinki

Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 Ranua. Ranua. Mannerheimintie 76 A PL 999, Helsinki Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 1 Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 2 Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 SISÄLLYS ELINKEINOPOLIITTINEN MITTARISTO 2014 RANUA... 3 KUNTIEN ELINVOIMA JA YRITTÄJYYS

Lisätiedot

HYVÄN ELÄMISEN EVVÄÄTelinkeinostrategia

HYVÄN ELÄMISEN EVVÄÄTelinkeinostrategia HYVÄN ELÄMISEN EVVÄÄTelinkeinostrategia 2008-2020 Hyvän Elämisen Evväät- elinkeinostrategia 2008 2020 Tekijöinä Keuruun kaupunki, Multian kunta, Keuruun Yrittäjät ry sekä Kehittämisyhtiö Keulink Oy. Lisäksi

Lisätiedot

TRAFI sidosryhmätapaaminen

TRAFI sidosryhmätapaaminen TRAFI sidosryhmätapaaminen ELY-keskuksen ja TE-toimiston strategiset tavoitteet Lapissa vuosille 2016-2019 Rovaniemi 16.12.2015 Lappilainen tulokulma Toimintaympäristöanalyysi ja tavoitteet laadittu tiiviissä

Lisätiedot

Sisältö. Elinkeino-ohjelman 2015-2020 liite. 1. Kaupungin elinkeinopolitiikan pelisäännöt vuosille 2015-2020

Sisältö. Elinkeino-ohjelman 2015-2020 liite. 1. Kaupungin elinkeinopolitiikan pelisäännöt vuosille 2015-2020 Elinkeino-ohjelman 2015-2020 liite Sisältö 1. Kaupungin elinkeinopolitiikan pelisäännöt v 2015-2020 1.1 Kaupungin Visio 2. Toimintaympäristö ja sen kehittäminen 2.1 Liikenneyhteydet ja sijainti 2.2 Tontti-

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN RAKENNEMUUTOKSEEN

ETELÄ-KARJALAN RAKENNEMUUTOKSEEN ETELÄ-KARJALAN VARAUTUMISSUUNNITELMA RAKENNEMUUTOKSEEN MYR 22.2.2016 Kauppakatu 40 D, 53100 Lappeenranta Tel +358 (5) 6163 100 etunimi.sukunimi@ekarjala.fi kirjaamo@ekarjala.fi www.ekarjala.fi 22.2.2016

Lisätiedot

Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa

Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa "AVAA SATAKUNNAN OPINOVI" AIKUISOHJAUS TYÖELÄMÄN VOIMAVARANA -SEMINAARI 19.1.2010 Projektitutkija Saku Vähäsantanen Turun kauppakorkeakoulu, Porin

Lisätiedot

Tulevaisuuden Salo 2020 Elinkeinopoliittisen ohjelma

Tulevaisuuden Salo 2020 Elinkeinopoliittisen ohjelma Tulevaisuuden Salo 2020 Elinkeinopoliittisen ohjelma Mika Mannervesi 5.6.2014 Elinkeinopoliittisen ohjelman päivitys: taustamuuttujat Kaksi Salon tulevaisuuden kannalta merkittävää, toisistaan lähes riippumatonta

Lisätiedot

Turku. Kuntaraportti

Turku. Kuntaraportti Turku Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2

Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Salo Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kaarina. Kuntaraportti

Kaarina. Kuntaraportti Kaarina Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Koski Tl. Kuntaraportti

Koski Tl. Kuntaraportti Koski Tl Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Uusikaupunki. Kuntaraportti

Uusikaupunki. Kuntaraportti Uusikaupunki Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa 25.8.2014 Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa sekä terävöittää sen sisältöä ja toteutusta

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan Yrittäjyyskatsaus 2007

Etelä-Pohjanmaan Yrittäjyyskatsaus 2007 Etelä-Pohjanmaan Yrittäjyyskatsaus 2007 Yrittäjyysohjelma Etelä-Pohjanmaa Yrittäjyyskatsauksen tavoitteet Tarkastella poikkileikkauksena keväällä 2007, miltä Etelä-Pohjanmaan maakunta yrittäjyyden näkökulmasta

Lisätiedot

Tilastotiedon hyödyntäminen käytännön suunnittelussa ja päätöksenteossa. Jukka Ollila 12.10.2011

Tilastotiedon hyödyntäminen käytännön suunnittelussa ja päätöksenteossa. Jukka Ollila 12.10.2011 Tilastotiedon hyödyntäminen käytännön suunnittelussa ja päätöksenteossa yritysneuvonta yritysten eri elinkaaren vaiheissa seudullinen elinkeinojen kehittäminen hallinnoimalla Koheesio- ja kilpailukykyohjelma

Lisätiedot

Piispala 11.09.2014 Saarijärven Viitasaaren seutu. Eero Ylitalo

Piispala 11.09.2014 Saarijärven Viitasaaren seutu. Eero Ylitalo Piispala 11.09.2014 Saarijärven Viitasaaren seutu Eero Ylitalo Agenda Avaus ja katsaus seudun kehittämisnäkymiin Eero Ylitalo, Seudun joryn pj. Keski-Suomen strategian vuosien 2014-2017 valinnat Maakuntaliiton

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄ 2017 KEMIÖNSAAREN KUNTA

ELINKEINOELÄMÄ 2017 KEMIÖNSAAREN KUNTA ELINKEINOELÄMÄ 2017 KEMIÖNSAAREN KUNTA KEMIÖNSAAREN TYÖPAIKAT 2014 Yhteensä 2 344 kpl Muu Terveys- ja sosiaalipalvelut Koulutus Hallinto Rahoitus, viestintiä, ammatillinen.. Majoitus- ja ravitsemistoiminta

Lisätiedot

UURAISTEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2013-16

UURAISTEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2013-16 UURAISTEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2013-16 hyväksytty kh 7.10. 2013 kv 28.10. 2013 UURAISTEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2013-16 UURAISTEN KUNNAN VISIO 2016 Luonnollisen kasvun Uurainen - Aktiivisten ihmisten

Lisätiedot

Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 Ylitornio. Ylitornio. Mannerheimintie 76 A PL 999, Helsinki

Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 Ylitornio. Ylitornio. Mannerheimintie 76 A PL 999, Helsinki Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 1 Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 2 Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 SISÄLLYS ELINKEINOPOLIITTINEN MITTARISTO 2014 YLITORNIO... 3 KUNTIEN ELINVOIMA JA YRITTÄJYYS

Lisätiedot

Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 Kannonkoski. Kannonkoski. Mannerheimintie 76 A PL 999, 00101 Helsinki 09 229 221 toimisto@yrittajat.

Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 Kannonkoski. Kannonkoski. Mannerheimintie 76 A PL 999, 00101 Helsinki 09 229 221 toimisto@yrittajat. Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 1 Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 2 Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 SISÄLLYS ELINKEINOPOLIITTINEN MITTARISTO 2014 KANNONKOSKI... 3 KUNTIEN ELINVOIMA JA YRITTÄJYYS

Lisätiedot

Näkymiä Pohjois-Karjalan työvoimatarpeisiin

Näkymiä Pohjois-Karjalan työvoimatarpeisiin Näkymiä Pohjois-Karjalan työvoimatarpeisiin Pohjois-Karjalan työllisyyshankkeiden kehittämispäivä 12.4.2013 Tuukka Arosara, projektipäällikkö Hanna Silvennoinen, projektisuunnittelija POKETTI-hanke: www.poketti.fi

Lisätiedot

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Selvityksen tavoitteet ja toteutus Taustaa Keski- Suomen ja erityisesti Jyväskylän seudun elinkeinorakenne osoittautui laman

Lisätiedot

Alueelliset kehitysnäkymät Pohjois-Karjalassa Syksyllä 2014

Alueelliset kehitysnäkymät Pohjois-Karjalassa Syksyllä 2014 Alueelliset kehitysnäkymät Pohjois-Karjalassa Syksyllä 2014 Strategiapäällikkö Pekka Myllynen AVIn auditorio, Joensuu Pohjois-Karjalan ELY-keskus 18.9.2014 Pohjois-Karjalan vahvuudet ja tulevaisuuden haasteet

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Koulutustarpeen ennakointi ja alueellisten koulutustavoitteiden valmistelu. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus

Oma Häme. Tehtävä: Koulutustarpeen ennakointi ja alueellisten koulutustavoitteiden valmistelu. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Koulutustarpeen ennakointi ja alueellisten koulutustavoitteiden valmistelu www.omahäme.fi 1. Vaikuttavuus (miksi tätä tehtävää tehdään)

Lisätiedot

Elinkeinostrategia

Elinkeinostrategia www.mustasaari.fi Elinkeinostrategia Toimintasuunnitelma 2011 2015 Hyväksytty kunnanhallituksessa 14.6.2011 Visio Mustasaaren elinkeinostrategian tavoitteet Tavoite Myönteinen asenne yrittäjyyteen 1 Meillä

Lisätiedot

Tahkon matkailustrategia. Pohjois-Savon matkailun tulevaisuus seminaari 26.1.2010 Jorma Autio

Tahkon matkailustrategia. Pohjois-Savon matkailun tulevaisuus seminaari 26.1.2010 Jorma Autio Tahkon matkailustrategia Pohjois-Savon matkailun tulevaisuus seminaari 26.1.2010 Jorma Autio VK Aholansaari Joonas Kokkonen: Viimeiset kiusaukset Paavo Ruotsalainen Tahko on lähellä Helsinki Tahko 435

Lisätiedot

Raisio. Kuntaraportti

Raisio. Kuntaraportti Raisio Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Lieto. Kuntaraportti

Lieto. Kuntaraportti Lieto Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Pöytyä. Kuntaraportti

Pöytyä. Kuntaraportti Pöytyä Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS

MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS 19.10.2017 1 Kuntastrategia on kuntakokonaisuuden pitkän tähtäyksen päätöksentekoa ja toimintaa ohjaava tulevaisuuden suunta tai kantava idea. Visio = toivottu ja haluttu

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA

KUNTASTRATEGIA KUNTASTRATEGIA 2017 2021 KUNTASTRATEGIA KUNNAN TOIMINNAN OHJENUORANA MERKITYS JA OHJAUSVAIKUTUS Kuntalain (410/2015) 37 :n mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan

Lisätiedot

Naantali. Kuntaraportti

Naantali. Kuntaraportti Naantali Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Somero. Kuntaraportti

Somero. Kuntaraportti Somero Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kustavi. Kuntaraportti

Kustavi. Kuntaraportti Kustavi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Mynämäki. Kuntaraportti

Mynämäki. Kuntaraportti Mynämäki Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka

Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka MALPE 1 Tehtäväalueen kuvaus ja määrittelyt Ryhmän selvitysalueeseen kuuluivat seuraavat: kaavoitus, maapolitiikka ja maaomaisuus, maankäyttö, liikenneverkko ja

Lisätiedot

Isonkyrön strategia 2025

Isonkyrön strategia 2025 Isonkyrön strategia 2025 Khall 6.6.2016, 73 Kvalt 16.6.2016, 11 Päivitetty Khall 15.5.2017, 71 Kvalt 23.5.2017, Isonkyrön missio ja visio Isonkyrön missio ja visio Missio: Yrittämisen Isokyrö on itsenäinen

Lisätiedot

Vientikaupan ensiaskeleet 18.3.2014. Tea Laitimo 3/19/2014 www.kehy.fi

Vientikaupan ensiaskeleet 18.3.2014. Tea Laitimo 3/19/2014 www.kehy.fi Vientikaupan ensiaskeleet 18.3.2014 Tea Laitimo Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy Perustettu vuonna 1982, alansa pioneeri Osakkaana on yhteensä 33 yritystä ja yhteisöä Imatra, Rautjärvi, Ruokolahti Palvelua

Lisätiedot

Maapinta-ala 340 km². Merialueita 356 km² Kunnan pinta-ala 699 km² Asukastiheys 56 asukasta/maa-km² Taajama-aste 82 %

Maapinta-ala 340 km². Merialueita 356 km² Kunnan pinta-ala 699 km² Asukastiheys 56 asukasta/maa-km² Taajama-aste 82 % Maapinta-ala 340 km² Järviä 3 km² Merialueita 356 km² Kunnan pinta-ala 699 km² Asukastiheys 56 asukasta/maa-km² Taajama-aste 82 % Sipoo on kasvava, itäuusmaalainen kunta, joka sijaitsee Helsingistä itään.

Lisätiedot

Työpaikka- ja elinkeinorakenne

Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikka- ja elinkeinorakenne Elina Parviainen / Vantaan kaupunki elina.parviainen[at]vantaa.fi Päivitetty 12.12.2017 Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työvoima ja työttömyys

Lisätiedot

Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1. Strategiaseminaari

Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1. Strategiaseminaari Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1 Strategiaseminaari 27.6.2017 Visio 2030 Suomen houkuttelevin seutukaupunki Strategiset ohjelmat Vetovoima ja kasvu Osaaminen ja hyvinvointi Toimiva kaupunkiympäristö

Lisätiedot

Esityksessä on määritelty ja perusteltu Humanpolis Oy:n toiminta toiminta-alueittain, niihin käytettävä työaika sekä niitä koskevat resurssit.

Esityksessä on määritelty ja perusteltu Humanpolis Oy:n toiminta toiminta-alueittain, niihin käytettävä työaika sekä niitä koskevat resurssit. Humanpolis Oy Toiminta ja resurssit 2016-2017 Ritva Okkonen Humanpolis Oy hallitus/ 24.5.2016 Humanpolis Oy:n omistajakunnat Muhos, Utajärvi ja Vaala myönsivät keväällä 2016 yhtiölle pääomalainaa yhteensä

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Pohjois-Suomen toimenpideohjelma 2007-2013 EAKR

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Pohjois-Suomen toimenpideohjelma 2007-2013 EAKR Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Pohjois-Suomen toimenpideohjelma 2007-2013 EAKR 15.2.2007 Terttu Väänänen Pohjois-Suomen ohjelma- -alue Asukasluku: 634 472 as. Pinta-ala: 133 580 km2 Maakunnat:

Lisätiedot

KUOPION TYÖPAIKAT

KUOPION TYÖPAIKAT KUOPION TYÖPAIKAT 2011-2015 Muutokset 5 vuodessa: Työpaikkojen määrä kasvoi viidessä vuodessa noin 200 työpaikalla, 2,5 % - naisilla +600 työpaikkaa / miehillä -400 työpaikkaa Koulutuksen mukaan työpaikkamäärät

Lisätiedot

Raahen seudun yrityspalvelut. Tilastokatsaus vuosi 2011. Risto Pietilä Raahe 21.2.2012. www.rsyp.fi

Raahen seudun yrityspalvelut. Tilastokatsaus vuosi 2011. Risto Pietilä Raahe 21.2.2012. www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut Tilastokatsaus vuosi 2011 Raahe 21.2.2012 www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen toimintaa. 20.1.2012 1 Elinkeinorakenne Raahen

Lisätiedot

Kosken Tl kunnan strategia Koski Tl älykäs kunta

Kosken Tl kunnan strategia Koski Tl älykäs kunta Kosken Tl kunnan strategia 2014-2020 - Koski Tl älykäs kunta Koski Tl on kehittyvä kunta maaseudun rauhassa suurten pääkeskusten lähellä. Kunnassa on vireä keskustaajama sekä runsas tonttitarjonta. Koski

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimet rakennemuutosalueilla

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimet rakennemuutosalueilla Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimet rakennemuutosalueilla Yleisö- ja keskustelutilaisuus Lentosotakoulun lakkauttamisesta Kauhava 20.2.2013 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Strategiayksikkö Pekka Rinta-Jouppi

Lisätiedot

Kauniainen. Kuntaraportti

Kauniainen. Kuntaraportti Kauniainen Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Satakunnan maakuntaohjelma

Satakunnan maakuntaohjelma Satakunnan maakuntaohjelma 2014-2017 Satakuntaliitto 13.9.2016 Kuvitus Taru Anttila Maakuntaohjelma 2014-2017 Maakuntaohjelma kokoaa toimenpiteet Satakunnan kehittämiseksi tulevaisuudessa. Ohjelmassa yhteen

Lisätiedot

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty Työpaikka- ja elinkeinorakenne Päivitetty 23.9.2013 Työpaikat Helsingin seudun kunnissa v 2000-2010 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Helsinki 372 352 372 101 370 342 364 981 365 597

Lisätiedot

Miten energiayhtiö hyödyntää uusiutuvaa energiaa ja muuttaa perinteistä rooliaan

Miten energiayhtiö hyödyntää uusiutuvaa energiaa ja muuttaa perinteistä rooliaan Miten energiayhtiö hyödyntää uusiutuvaa energiaa ja muuttaa perinteistä rooliaan Timo Toikka 0400-556230 05 460 10 600 timo.toikka@haminanenergia.fi www.haminanenergia.fi Haminan Energia lyhyesti Muutos

Lisätiedot

Espoo. Kuntaraportti

Espoo. Kuntaraportti Espoo Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Maalahti. Kuntaraportti

Maalahti. Kuntaraportti Maalahti Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Vantaan matkailun kuulumisia. Matkailun rahoitus-yritystilaisuus Vantaalla Suomen Ilmailumuseo 3.12.2013 elinkeinojohtaja José Valanta

Vantaan matkailun kuulumisia. Matkailun rahoitus-yritystilaisuus Vantaalla Suomen Ilmailumuseo 3.12.2013 elinkeinojohtaja José Valanta Vantaan matkailun kuulumisia Matkailun rahoitus-yritystilaisuus Vantaalla Suomen Ilmailumuseo 3.12.2013 elinkeinojohtaja José Valanta Kohti elinvoimapolitiikkaa Terveen kaupungin keskeinen tavoite ja menestyksen

Lisätiedot

Kouvola. Kuntaraportti

Kouvola. Kuntaraportti Kouvola Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Pyhtää. Kuntaraportti

Pyhtää. Kuntaraportti Pyhtää Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Janakkalan elinvoimaohjelma 2016-2020. xx.03.2016

Janakkalan elinvoimaohjelma 2016-2020. xx.03.2016 Janakkalan elinvoimaohjelma 2016-2020 xx.03.2016 7.6.2016 1 Elinvoiman tavoitteet (2020) Kunnassa toimivilla yrityksillä on hyvät toimintaolosuhteet ja kasvuedellytykset Uusia yrityksiä ja asukkaita sijoittuu

Lisätiedot

Kotka. Kuntaraportti

Kotka. Kuntaraportti Kotka Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Paltamo. Kuntaraportti

Paltamo. Kuntaraportti Paltamo Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kunnan elinkeinopoiitinen kysely

Kunnan elinkeinopoiitinen kysely Kunnan elinkeinopoiitinen kysely 1. Minkä kouluarvosanan annat Hankasalmen kunnan elinkeinopolitiikalle yrittäjän näkökulmasta? Vastaajien määrä: 28 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 5 6 7 8 9 10 2. Minkä arvosanan

Lisätiedot

Vöyri. Kuntaraportti

Vöyri. Kuntaraportti Vöyri Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Lappeenranta. Kuntaraportti

Lappeenranta. Kuntaraportti Lappeenranta Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Loppi. Kuntaraportti

Loppi. Kuntaraportti Loppi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Janakkala. Kuntaraportti

Janakkala. Kuntaraportti Janakkala Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Parikkala. Kuntaraportti

Parikkala. Kuntaraportti Parikkala Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Hausjärvi. Kuntaraportti

Hausjärvi. Kuntaraportti Hausjärvi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Ruokolahti. Kuntaraportti

Ruokolahti. Kuntaraportti Ruokolahti Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kajaani. Kuntaraportti

Kajaani. Kuntaraportti Kajaani Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot