Helsingin seurakuntayhtymä. Yhteinen kirkkovaltuusto. Kiinteistöasiain info Markku Koskinen. Kiinteistöjohtaja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin seurakuntayhtymä. Yhteinen kirkkovaltuusto. Kiinteistöasiain info 18.04.2013. Markku Koskinen. Kiinteistöjohtaja"

Transkriptio

1 Helsingin seurakuntayhtymä Yhteinen kirkkovaltuusto Kiinteistöasiain info Markku Koskinen Kiinteistöjohtaja

2 Kiinteistöhallinnon strategisten suuntaviivojen kuvaus toimenpiteiden taustoittamiseksi (Yhteisen kirkkovaltuuston info, Markku Koskinen ) Kiinteistöhallinto Hallintoelimissä vuonna 2005 käsitellyn kiinteistöjohtajan laatiman kiinteistöstrategian ja vuonna 2006 vahvistettujen strategian suuntaviivojen jalkauttamista eri osa-alueilla on viety eteenpäin ja esittelyt on aina tehty sijoitusneuvottelukunnan ja TTS-toimikunnan käsittelyn pohjalta. Kiinteistöstrategiassa on edetty nyt kahdeksan strategisen painopistetoiminnon kehittämisen tiellä yhteen sovittaen toimenpiteet ja tavoitteet seurakuntien ja seurakuntayhtymän kokonaisstrategiaan. Visiosta nousevista painopisteistä on johdettu toimenpiteet, joilla saavutetaan tulokset vision tavoitteisiin pääsemiseksi. Kiinteistöhallinnon painopisteiden pohjalta kukin kiinteistötoimiston palveluyksikkö on hahmottanut omat painopisteensä ja niille kehitystoimenpiteet. Näin strategia saadaan siirrettyä operatiiviseksi toiminnaksi ja konkretiaksi kaikissa kiinteistöhallinnon neljän yksikön tehtävissä. (Liite1) Toimitilasalkku = omassa käytössä ja toiminnassa olevat tilat Seurakunnalliset rakennukset Kirkot muodostavat seurakunnallisen kiinteistökannan ytimen. Seurakuntien käytössä oleva tilakanta on strategisen työskentelyn aloittamisen jälkeen supistunut m 2 :stä, vuonna 2005, nykyiseen m 2 :iin eli prosenttiyksikön vuosivauhtia. Vuoden 2014 vuokranmäärityksen yhteydessä seurakunnat ovat yhteistyössä kiinteistötoimiston kanssa vähentämässä yhteensä n m 2, jolloin käyttöön jää m 2. Näin vähenemä vuodesta 2005 nousee 10 prosenttiin. Kirkkoja on 39, seurakuntataloja ja kappeleita 27 ja lisäksi on lukuisia seurakuntakoteja ja kerhotiloja. Seurakuntien käytössä olevia rakennuksia ja tiloja on korjattu viimeisen 15 vuoden aikana voimakkaasti ja kunto on keskimäärin hyvä. Kirkkojen keskimääräinen nykyhinta (uudishinta vähennettynä kulumakertymällä) oli vuoden 2012 alussa 85,1 % uudishinnasta. Kirkkojen keskinykyhinta pyritään pitämään % kuntoputkessa. Muissa seurakunnallisissa toimitiloissa tyydytään kuntotasossa väliin % ja vuoden 2012 alussa nykyhintaprosentti oli 76,2. Tämän

3 kaltaiset kuntotasot ovat siis näin määritetyn hallitun ylläpitokuntotavoitteen ylärajoja. Nyt on seurakuntarakenteen muutosvaiheen seurauksena lukuisia kirkkojen ja seurakuntatilojen muutoskorjaustarpeita. Kun ne on tehty ja siirrytään käyttötalouden tervehdyttämistoimenpiteisiin, pudotetaan hallitusti 3-5 % kuntotasoa kuntoputken sisällä investointeja laskelmallisesti vähentäen, kuitenkin siten että yleisötilat pidetään viihtyisinä, turvallisina, terveellisinä ja vaipparakenteet kestävinä sekä tiiviinä. Tulevien vuosikymmenien toiminta- ja kiinteistöjen ylläpito- sekä korjausmahdollisuuksien valossa kiinteistöjen käyttöä kehitetään ja palveluja keskitetään kirkoille. Vajaakäyttöisistä ja peruskorjausvastuuta omaavista kohteista luovutaan viimeistään silloin kun peruskorjausikä tulee vastaan. Uusille asuinalueille hankitaan pieniä monikäyttöisiä toimitiloja vuokraamalla tai asuinrakennusten pohjakerrostilaratkaisuina. Suunnitelmat tehdään aina yhdessä ao. seurakuntien kanssa. Tavoitteena on sopeuttaa kiinteistökanta tulevaisuuden talouskehyksessä palvelemaan seurakunnallista toimintaa. Tilojen toiminnallisia ja teknisiä elinkaaria kartoitetaan ja niiden pohjalta selvitetään, mistä tiloista luovutaan. Tiloista luopumisen yhteydessä pidettävien rakennusten profiloinnin ja toimintojen priorisoinnin avulla pyritään vaikuttavuuden säilymiseen jopa lisäämiseen, vaikka käyttövarat reaalisesti supistuvatkin. Kaupunkirakenteen muuttuessa selvitetään liikenneyhteydet huomioon ottaen uusien toimitilojen ja toimintatapojen tarvetta. Aloitettua luopumisprosessia jatketaan siten, että vuoteen 2030 mennessä luovutaan 25 prosentista vuoden 2005 kiinteistöistä ja uusia toimitiloja hankitaan maksimissaan 3 prosenttia. Samalla luodaan säilytettävien rakennusten vuoteen 2030 ulottuva peruskorjaustarveohjelma. Luopumis-, lisäys- ja harkinta- sekä korjauskartoitus tehdään yhdessä seurakuntien kanssa vähintään kymmenen vuotta eteenpäin. Tavoitteena on saada jäsenyyttä tukeva, viestintään osallistuva optimoitu seurakunnallinen toimintatilakanta, jossa tekniset ja toiminnalliset elinkaaret on yhteen sovitettu ja jolla on pitkäntähtäimen peruskorjausohjelma kuntotaso-ohjauksineen. Leirikeskukset Helsingin seurakuntayhtymällä on kolme ympärivuotista leirikeskusta Korpirauha, Lohiranta ja Kellokosken Juhlatalo. Lisäksi seurakuntayhtymällä on neljä kesäkotia Kivisaari ja Lekholma Helsingissä, Honkalinna Sipoossa sekä Porkkalanniemi Kirkkonummella. Kesäkodit ovat pääsääntöisesti seurakuntien rippikoulujen käytössä. Tuusulassa sijaitseva Tiilikanojan leirikeskus on pienryhmien, mm. seurakuntien aikuis- ja vammaistyön käytössä ollut miehittämätön kohde. Tiilikanojan käytön tarvetta ja tehostamismahdollisuuksia on tutkittu, mutta käyttöaste on jäänyt alhaiseksi. Kun toiminnot voidaan siirtää miehitettyihin kohteisiin, kaavoitetaan kohde asuinkäyttöön ja myydään. Muut keskukset säilytetään ja niitä kehitetään käyttäjien tarpeiden

4 mukaan. Seurakuntien näistä keskuksista saamien leiriaikojen lisäksi käytetään ja tuetaan elinkelpoisia siirtolayhdistyskohteita. Ulkopuolisilta sopimuskumppaneilta hankitaan tilavuoroja vain jos omien kohteiden varauskirjat ovat täynnä. Tavoitteena on tuottaa leirikeskuspalvelut kumppanoituneesti yhteiskäyttöisellä varausjärjestelmällä halliten ja saada kasvanut leirikeskuskapasiteetti optimaaliseen käyttöön etupäässä omien seurakuntien toimintaan. Eli yhteisöllisyyden ja pyhyyden kokemuksen mahdollistavat jäsenyyttä tukevat leirikeskuspalvelut. Hautausmaat Hyväksytyn hautausmaastrategian mukaan nykyiset hautasijat yhdessä reservialueiden kanssa riittävät ainakin 2050-luvulle. Vuoden 2013 aikana päivitetään hautausmaastrategia, jossa tarkistetaan nykyisten hautausmaiden riittävyys ja uusien hautausmaiden perustamistarve. Päivityksen esitöinä laaditaan ajantasaiset hautausmaakaavat korttelikarttoineen ja käyttösuunnitelmineen. Nämä on tarkoitus tuoda hallintoon vuoden 2012 loppuun mennessä. Uudistettavassa hautausmaastrategiassa tullaan tarkastelemaan nykyisten hautausmaiden rakentamattomien hautakortteleiden jakoa tuhka- ja arkkuhautavaihtoehtoihin sekä uusien hautapaikkojen ja hautasijojen määrällistä jakautumista. Selvityksen kohteeksi otetaan myös käytössä olevien hautakortteleiden hautakierron tehostaminen. Hautakiertoon liittyy palautuvien hautojen uudelleen luovutuksen tapojen määrittely sekä hautojen hoitamattomuuteen puuttuminen seurannan, hoitokehotusten ja hautojen palautumiseen tähtäävien kuulutusmenettelyjen avulla. Hautausmaiden huolto- ja sosiaalitilat saatetaan kuntoon vuoteen 2015 mennessä. Hietaniemen kappelirakennuksen ulkovaipan peruskorjaus toteutetaan vuoteen 2017 mennessä. Häiriöttömän tuhkaustoiminnan turvaamiseksi vuoteen 2015 mennessä hankitaan myös Malmin krematorioon toinen uuni ja rakennetaan Malmin ja Honkanummen krematorioihin varaudutaan rakentamaan ympäristönäkökohdat huomioiva savukaasujen puhdistusjärjestelmä. Vuosaareen suunnitellun uurnahautausmaan perustamisesta ja ajankohdasta päätetään sen jälkeen kun Östersundomin hautausmaahan rajoittuvien maa-alueiden kaavan valmistumisen myötä nähdään Östersundomin hautausmaan laajennusmahdollisuudet. Lisäksi hautausmaaksi on varattu Fastholma, jonka alueen erilaiset hyödyntämisvaihtoehdot ratkaistaan myöhempien vuosikymmenien tarvetta arvioiden. Yhteistyötä hautauspalveluketjussa toimivien kanssa tiivistetään. Siunaus- ja tuhkauskapasiteetin riittävyyttä tarkastellaan pääkaupunkiseudulla. Tulevaisuuden näkyä vasten tarkistetaan hautausprosesseja ja tarjotaan erilaisia hautausvaihtoehtoja kysyntä ennakoiden. Kiinteistösijoitukset Kiinteistösijoitukset ovat pitkään olleet lähes 60 % seurakuntayhtymän sijoitusvarallisuudesta. Kiinteistösijoitusten tuottoa parannetaan ja arvonkehitysmahdollisuuksia hyödynnetään. Osa kiinteistösijoitusvarallisuudesta myydään investointien rahoittamiseksi ja uusien kiinteistösijoitus kehitystoimenpiteiden mahdollistamiseksi. Näin parannetaan kiinteistökannan kuntotasoa ja

5 kannattavuutta sijoituskohteena. Tuotolla turvataan osaltaan toiminnan ja investointien rahoittamista. Asunnot Seurakuntayhtymällä on jo kauan ollut lähes asuntoa. Nyt vanhaa ja korjausvastuuta sisältävää asuntokantaa on myyty n Näistä saatuja varoja hyödynnetään rakentamalla tontteja. Uutta asuntokantaa osin myydään rakennuskustannusten lisäkatteeksi. Näin parannetaan asuttavuutta ja asuntotoiminnan kannattavuutta. Asuntokannan kehittämisessä otetaan huomioon sosiaalinen ja diakoninen näkökulma. Asunnoista osa on työsuhdeasuntoina ja jatkossakin tarjotaan työntekijöille mahdollisuus työsuhdeasuntoon. Näin pyritään turvaamaan henkilökunnan saanti jatkossakin. Toimisto- ja liiketilat Seurakuntayhtymällä on omistuksessaan m 2 ja hautainhoitorahastolla m 2 ulosvuokrattua toimisto- ja liiketilaa. Nykyinen hyvä vuokrausaste pyritään pitämään korkeana. Vuosittain arvioidaan tuottoa ja arvonkehitystä sekä mahdollisia toimenpiteitä ja niiden vaikutusta arvoihin ja kassavirtoihin. Maaomaisuus Maaomaisuudesta on yhteisen kirkkovaltuuston vahvistama, määrävälein tarkistettava maankäyttösuunnitelma. Se sisältää kaavoituspyrkimykset ja suunnitelmat eri alueille syntyvien tonttien hyödyntämisestä. Keskeisiä kehittämisalueita ovat Vantaan seurakuntayhtymän kanssa yhteisomistuksessa olevat Vantaan Hiekkaharjun ja Rekolan vielä kaavoittamattomat maa-alueet. Vanhastaan Hiekkaharjussa on ensisijaisesti valittu vuokraus- ja Rekolassa myyntivaihtoehto. Maan käyttösuunnitelma päivitetään yhteistyössä Vantaan seurakuntayhtymän kanssa maaliskuun 2013 loppuun mennessä arvioiden kaavapotentiaalit. Liitteenä 1 esitelmäkalvot, strategisista painopisteistä kiinteistöhallinnossa ja sen palveluyksiköissä Liitteenä 2 esitelmäkalvot, jotka taustoittavat kuntotaso-ohjausta toimitilakannassa. Liitteenä 3 Vantaan yhteisomistusmaiden maankäyttösuunnitelma

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄN KIINTEISTÖSTRATEGIA

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄN KIINTEISTÖSTRATEGIA LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄN KIINTEISTÖSTRATEGIA Käsitelty yhteisessä kirkkoneuvostossa 24.11.2009/ 304 ja yhteisessä kirkkovaltuustossa 15.12.2009/ 2 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1.Johdanto 3 2.Kiinteistöstrategian

Lisätiedot

Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA

Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Sisällysluettelo sivu 1. SEURAKUNNAN TOIMINNAN PERUSTA

Lisätiedot

Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä

Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä TEKIJÄ Harri Isoniemi ISBN 978-952-293-203-7 (pdf) ISBN 978-952-213-086-0 (nid.) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2009 Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 PL 200 00101

Lisätiedot

MAL 2020 HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN TOTEUTUSOHJELMA 2020

MAL 2020 HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN TOTEUTUSOHJELMA 2020 MAL 2020 HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN TOTEUTUSOHJELMA 2020 MAL 2020 HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN TOTEUTUSOHJELMA 2020 Helsingin seudun maankäytön, asumisen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 23.4.2009 42 - Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 23.4.2009 42 - Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 23.4.2009 42 - YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 23.4.2009 klo 18.00 19.40 Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

Vuokrataloyhteisöjen toimintatavat ARA-asuntojen omakustannusvuokrien määrityksessä

Vuokrataloyhteisöjen toimintatavat ARA-asuntojen omakustannusvuokrien määrityksessä Ympäristöministeriön raportteja 5 2013 Vuokrataloyhteisöjen toimintatavat ARA-asuntojen omakustannusvuokrien määrityksessä Hanna Kaleva, Jessica Niemi, Jari Ylönen ja Mikko Hietala YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA. Asunto-ohjelma

SODANKYLÄN KUNTA. Asunto-ohjelma SODANKYLÄN KUNTA SODANKYLÄN KUNTA Asunto-ohjelma 2013 2016 Lapin Tähtikunta Kunnanvirasto Puhelin 0400-618 870 Sampo 800013-900223 PL 60 Telefax (016) 618102 Pohjolan OP 564125-2589 99601 Sodankylä Y-tunnus

Lisätiedot

VANTAA. Elämänmakuista asumista Vantaalla

VANTAA. Elämänmakuista asumista Vantaalla VANTAA Elämänmakuista asumista Vantaalla Vantaan asunto-ohjelma 2009-2017 2 Vantaan asunto-ohjelma 2009-2017 Sisältö 1. Strategiset lähtökohdat ja linjaukset s. 4 1.1 Asunto-ohjelman strategiset painopisteet

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. JOHDANTO 1 2. Omistajapolitiikan perusteet 1 2.1. Miksi

Lisätiedot

www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020

www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020 www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020 Kunnanvaltuuston hyväksymä 22.12.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 Asuntopoliittisen ohjelman valmistelu 4 Väestö 5 Toimialat ja työpaikat

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA. Asumisen strategiat 2005-2010

NURMIJÄRVEN KUNTA. Asumisen strategiat 2005-2010 NURMIJÄRVEN KUNTA Asumisen strategiat 2005-2010 Valtuuston hyväksymä 13.12.2004 Sisällysluettelo sivu 1. Johdanto... 2 2. Asumisen strategiat 2000 2010 toteutuminen... 4 3. Nurmijärven asuntokantaa ja

Lisätiedot

KotiKaupunKina HelsinKi Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012

KotiKaupunKina HelsinKi Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012 Kotikaupunkina Helsinki Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012 Kotikaupunkina Helsinki Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012 Helsingin kaupunki Talous- ja

Lisätiedot

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen 2012 2015 seurantaraportti II

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen 2012 2015 seurantaraportti II Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen 2012 2015 seurantaraportti II Helsingin seudun MAL-aiesopimussihteeristö Kesäkuu 2014 Seurantaraportin kokoaminen ja toimitus Helsingin

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 TALOUSARVIO VUODEKSI 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2012 2014 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

Asuntokantaa ja väestöä koskevat kehitysnäkymät ja niistä johdetut toimenpidelinjaukset

Asuntokantaa ja väestöä koskevat kehitysnäkymät ja niistä johdetut toimenpidelinjaukset 1 HOLLOLAN KUNNAN ASUNTOSTRATEGIA Johdanto Vaikka asuntoasiat näkyvät tavalla tai toisella eri ohjelmissa (Kaavoitus-ohjelmassa, Vanhuspoliittisessa ohjelmassa, Asunto-ohjelmassa jne. sekä joissakin erillisissä

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013

SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013 SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013 TALOUSARVIO VUODEKSI 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2011 2013 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN TALOUDEN SOPEUTTAMISSUUNNITELMA VUOSILLE 2012-2016

RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN TALOUDEN SOPEUTTAMISSUUNNITELMA VUOSILLE 2012-2016 29.2.2012 2/003/2012 RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN TALOUDEN SOPEUTTAMISSUUNNITELMA VUOSILLE 2012-2016 Käyntiosoite Postiosoite Puhelin Telekopio Sähköpostiosoite Albertinkatu 25 PL 319 029 56 88500 029 56 88440

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89 MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 2 MYNÄMÄEN KUNNAN ARVOT JA STRATEGIA...

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2009-2011

TALOUSSUUNNITELMA 2009-2011 TALOUSARVIO 29 TALOUSSUUNNITELMA 29-211 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 1.11.28 VALKEAKOSKEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 29 TALOUSSUUNNITELMA 29-211 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O sivu 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNKISTRATEGIA

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 12.1.2006 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 1 39 Aika torstai 12.1.2006 klo 16.00 18.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TEKIJÄT Eero Nippala Terttu Vainio Harri Nuuttila. 1. painos ISBN 952-213-112-1. Suomen Kuntaliitto. Helsinki 2006. Suomen Kuntaliitto

TEKIJÄT Eero Nippala Terttu Vainio Harri Nuuttila. 1. painos ISBN 952-213-112-1. Suomen Kuntaliitto. Helsinki 2006. Suomen Kuntaliitto Eero Nippala, Terttu Vainio, Harri Nuuttila Rakennustyyppikohtainen peruskorjaustarpeen arviointi kuntien rakennuksissa ISBN 952-213-112-1 26 TEKIJÄT Eero Nippala Terttu Vainio Harri Nuuttila 1. painos

Lisätiedot

Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2009-2011

Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2009-2011 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2009-2011 Laadukkaita palveluita kirkkonummelaisille Kunnanhallitus 10.11.2008 Liikkeellä kohti uutta. Kirkkonummi yllättävän lähellä. TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI

VUOSIKERTOMUS YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI VUOSIKERTOMUS 2014 YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO aaltonet.fi facebook.com/ aaltoyliopistokiinteistot @AykAalto Aalto-yliopistokiinteistöt Oy Lämpömiehenkuja 2 A, 02150 Espoo Puh. 09 439 0060

Lisätiedot

Asuntoalan moniosaaja

Asuntoalan moniosaaja Vuosikertomus 2006 Asuntoalan moniosaaja VVO on monipuolinen asumispalveluita tarjoava konserni, joka rakennuttaa, vuokraa sekä myy asuntoja. VVO omistaa lähes 38 000 vuokra-asuntoa noin 60 paikkakunnalla.

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013 TALOUSARVIO 2011 1 Sisältö Kuntayhtymän yleiset tavoitteet... 3 Talousarvion rakenne... 4 Strategiaosa... 4 Käyttötalousosa... 4 Tuloslaskelmaosa... 4 Investointiosa...

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti 2012. Governia-konserni

Yritysvastuuraportti 2012. Governia-konserni Yritysvastuuraportti 2012 Governia-konserni 1 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Organisaation kuvaus, hallinto ja toimintaperiaatteet... 4 2.1 Organisaation perustiedot... 4 2.2 Yritysvastuun johtaminen ja toimintaperiaatteet...

Lisätiedot

Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa huhtikuun 19. päivänä 2012 ja vahvistettu Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulissa kesäkuun 13. päivänä 2012.

Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa huhtikuun 19. päivänä 2012 ja vahvistettu Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulissa kesäkuun 13. päivänä 2012. HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ HAUTAUSTOIMEN OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa huhtikuun 19. päivänä 2012 ja vahvistettu Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulissa kesäkuun 13. päivänä 2012.

Lisätiedot

Läsnäolon yhteisö. Kirkkohallituksen asettaman Seurakuntarakennetyöryhmän väliraportti. tammikuu 2007

Läsnäolon yhteisö. Kirkkohallituksen asettaman Seurakuntarakennetyöryhmän väliraportti. tammikuu 2007 Läsnäolon yhteisö Kirkkohallituksen asettaman Seurakuntarakennetyöryhmän väliraportti tammikuu 2007 Suomen evankelis-luterilaisen kirkon keskushallinto Sarja C 2007:1 Miksi on puhuttava seurakuntien rakenteista

Lisätiedot

Järvenpään kaupungin maapoliittinen periaateohjelma

Järvenpään kaupungin maapoliittinen periaateohjelma 1 KAUPUNGINVALTUUSTON 03.03.2003 25 HYVÄKSYMÄ Järvenpään kaupungin maapoliittinen periaateohjelma Sisällysluettelo 0. Esipuhe 2 1. Yleistä 2 2. Maankäyttöpolitiikka 3 2.1 Kaavoituspolitiikka 3 2.2 Maapolitiikka

Lisätiedot

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus 2012 2 Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Tampereen kaupunkiseutu 2012 Teksti:

Lisätiedot