LAUSUNTOPYYNTÖ (2) m m m.pi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAUSUNTOPYYNTÖ (2) m m m.pi"

Transkriptio

1 LAUSUNTOPYYNTÖ (2) m m m.pi /01.02/2017 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSISTA: 1) VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUSTA KOSKEVAN SITOUMUKSEN ANTAMISESTA VUONNA ) VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUK- SESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMISESTA 3) MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUKSEKSI ELÄINTEN HYVIN- VOINTIKORVAUKSESTA ANNETUN MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUKSEN MUUTTAMISESTA Maa-ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoanne liitteenä olevasta luonnoksesta. Lausuntoaikaa on vain viisi viikkoa, jotta tuen haku voidaan toteuttaa suunnitellussa aikataulussa. Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen tai kirjeitse osoitteeseen maa-ja metsätalousministeriö, PL 30, VALTIONEUVOSTO. Sähköiset lausunnot tulee toimittaa pdf-, Word- tai rtf - tallennusmuodossa. Tämä lausuntopyyntö on lähetetty vain sähköisenä. Lisätietoja asiasta antaa vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska, p , sähköposti: ia neuvotteleva virkamies Juha Palonen p , sähköposti Osastopäällikkö ia-mafi Kaila Vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska % A MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ. PL 30,00023 VALTIONEUVOSTO (Helsinki) - puh * faksi (09) JORO- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET. PB 30, STATSRÄDET (Helsingfors) * tfn * fax (09) A MINISTRY OF AGRICULTURE AND FORESTRY PO Box 30, FI GOVERNMENT, Finland (Helsinki) - tel * fax

2 2(2) LIITTEET: -luonnos valtioneuvoston asetukseksi eläinten hyvinvointikorvausta koskevan sitoumuksen antamisesta vuonna 2018 ja perustelumuistio -luonnos valtioneuvoston asetukseksi eläinten hyvinvointikorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta ja perustelumuistio -luonnos maa-ja metsätalousministeriön asetukseksi eläinten hyvinvointikorvauksesta annetun maa-ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta ja perustelumuistio Ministeriön lausuntopyynnöt löytyvät myös intemet-sivustolta MMM:n vireillä olevat lausuntopyynnöt JAKELU V altiovarainministeriö Y mpäristöministeriö Maaseutuvirasto Elintarviketurvallisuusvirasto Eläintautien torjuntayhdistys ETT ry Elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskukset/maaseutu-ja energia -yksiköt Maa-ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry Svenska Lantbruksproducentemas Centralförbund SLC Luonnonvarakeskus Helsingin yliopisto/eläinlääketieteellinen tiedekunta Eläinten hyvinvointikeskus Eläinsuojeluliitto Animalia ry SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ry ProAgria Keskusten Liitto Svenska lantbrukssällskapens förbund rf Maaseudun Kehittäjät ry Maidonjalostajien ja meijeritukkukauppiaiden liitto ry Pihvikarjaliitto ry Suomen Siipikarjaliitto ry Suomen Sikayrittäjät ry Suomen Lammasyhdistys ry Suomen Vuohiyhdistys ry Allekirjoitettu lausuntopyyntö on maa-ja metsätalousministeriön arkistossa.

3 1 luonnos Valtioneuvoston asetus eläinten hyvinvointikorvausta koskevan sitoumuksen antamisesta vuonna 2018 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetun lain (1360/2014) 3 :n 4 momentin ja 7 :n 4 momentin nojalla: 1 Eläinten hyvinvointikorvausta koskeva sitoumus Aktiiviviljelijä voi vuonna 2018 antaa eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetun lain (1360/2014) 7 :ssä tarkoitetun eläinten hyvinvointikorvausta koskevan sitoumuksen. 2 Eläinten hyvinvointikorvausta koskevaan sitoumukseen valittavat toimenpiteet Aktiiviviljelijä voi eläinten hyvinvointikorvausta koskevan sitoumuksen antaessaan valita eläinten hyvinvointikorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (121/2015) 4 :ssä tarkoitettuja eläinlajikohtaisia toimenpiteitä. Eläinlajikohtaisia toimenpiteitä on valittava vähintään yksi. 3 Voimaantulo Tämä asetus tulee voimaan x päivänä tammikuuta Helsingissä x päivänä joulukuuta 2017 Maa-ja metsätalousministeri Jari Leppä Vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska

4 1 luonnos MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska VALTIONEUVOSTON ASETUS ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUSTA KOSKEVAN SITOUMUKSEN ANTAMISESTA VUONNA Yleistä Ohjelmakaudella Euroopan unionin maaseudun kehittämistoimenpiteet perustuvat Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 kumoamisesta annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 1305/2013, jäljempänä maaseutuasetus. Maaseudun kehittämistoimenpiteet jäsenvaltioissa perustuvat jäsenvaltion maaseutuasetuksen perusteella laatimaan ja Euroopan komission hyväksymään maaseudun kehittämisohjelmaan. Euroopan komissio hyväksyi Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan sisältyy tukijärjestelmänä muun muassa eläinten hyvinvointikorvaus. Kansallisesti eläinten hyvinvointikorvauksesta säädetään eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetussa laissa (1360/2014). Lain 3 :n 4 momentin ja 7 :n 4 momentin nojalla voidaan korvauksen vuosittaisesta myöntämisestä ja sitoumuksista säätää tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. Ohjelmakaudella annetaan vuosittain valtioneuvoston asetus eläinten hyvinvointikorvausta koskevien uusien sitoumusten antamisesta. Valtioneuvoston asetuksen antamisen yhteydessä otetaan huomioon vuosittain käytettävissä oleva valtion talousarvion määräraha. 2. Asetuksen sisältö Asetuksen 1 :ssä säädettäisiin eläinten hyvinvointikorvausta koskevista sitoumuksista. Vuonna 2018 aktiiviviljelijä voisi antaa uuden eräistä ohjelmaperusteisista vilj elij äkorvauksista annetun lain 7 :ssä tarkoitetun sitoumuksen. Eläinten hyvinvointikorvausta koskeva sitoumus voidaan antaa naudoista, sioista, lampaista, vuohista sekä siipikarjasta. Asetuksen 2 :ssä säädettäisiin eläinten hyvinvointikorvausta koskevaan sitoumukseen valittavista toimenpiteistä. Aktiiviviljelijä voisi sitoumuksen antaessaan valita eläinten hyvinvointikorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (121/2015) 4 :ssä tarkoitettuja eläinlajikohtaisia toimenpiteitä. Vuonna 2018 kaikki edellä mainitut eläinlaj ikohtaiset toimenpiteet olisivat valittavina. Eläinten hyvinvointikorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 :ään ehdotetun muutoksen mukaan eläinlajikohtaisiin toimenpiteisiin eivät enää vuonna 2018 kuuluisi lihasikojen immunokastraatio sekä kanojen ja kalkkunoiden ulkoilu. Eläinlaj ikohtaisia toimenpiteitä olisi valittava vähintään yksi. Asetuksen 3 :n mukaan asetuksen olisi tarkoitus tulla voimaan x päivänä x kuuta 20lx.

5 2 3. Taloudelliset vaikutukset Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman kokonaisrahoitus koostuu Euroopan unionin maaseuturahaston rahoitusosuudesta (42 prosenttia) ja kansallisesta rahoitusosuudesta sekä joissakin ohjelman toimenpiteissä myös kokonaan kansallisesta lisärahoituksesta. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman kokonaisrahoitus on miljoonaa euroa. Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelman kokonaisrahoituksesta Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) rahoitusosuus on miljoonaa euroa. Kehittämisohjelman kokonaan kansallisen lisärahoituksen osuus on miljoonaa euroa. Lisäksi kehittämisohjelma sisältää yksityistä rahoitusta miljoonaa euroa. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman kokonaisrahoituksesta eläinten hyvinvointikorvauksen osuus on 458 miljoonaa euroa. Eläinten hyvinvointikorvauksesta aiheutuvat kustannukset maksetaan valtion talousarvion momentin (Eläinten hyvinvointikorvaukset) määrärahasta. Vuoden 2018 valtion talousarvioesityksen (HE 106/2017 vp.) kyseisen momentin määräraha on 67,767 miljoonaa euroa, josta Euroopan unionin rahoitusosuus on 42 prosenttia. Lisäksi momentilla on noin 68 miljoonaa euroa vuodelta 2017 siirtynyttä määrärahaa, joka koostuu eläinten hyvinvointikorvauksen kaudelta siirtyvistä määrärahoista. Momentilla olisi siten yhteensä käytettävissä noin 136 miljoonaa euroa. Vuonna 2018 eläinten hyvinvointikorvaukseen arvioidaan tarvittavan noin 52,0 miljoonaa euroa. Määrärahatarpeen arvioidaan pysyvän vuoden 2017 tasolla, koska eläinten hyvinvointikorvausta koskevan sitoumuksen antavien maatilojen määrän arvioidaan vuonna 2018 hieman laskevan edellisestä vuodesta, mutta tilakoon puolestaan arvioidaan kasvavan. Siirtyvä määräraha käytetään vuodelta 2017 maksettavan eläinten hyvinvointikorvauksen toisen maksuerän maksamiseen ja vuodelta 2018 maksettavan eläinten hyvinvointikorvauksen ensimmäisen maksuerän maksamiseen. Siirtyvästä määrärahasta käytetään vuodelta 2017 maksettavan eläinten hyvinvointikorvauksen toisen maksuerän maksamiseen noin 26,0 miljoonaa euroa, jonka arvioidaan kattavan koko maksuerän. Loppuosa siirtyvästä määrärahasta käytetään vuodelta 2018 maksettavan eläinten hyvinvointikorvauksen ensimmäisen maksuerän maksamiseen. Vuodelta 2017 maksettavan eläinten hyvinvointikorvauksen toinen maksuerä, joka on noin 50 prosenttia vuodelta 2017 maksettavan korvauksen kokonaismäärästä, maksetaan kesäkuussa Vuodelta 2018 maksettavan eläinten hyvinvointikorvauksen ensimmäinen maksuerä, joka on noin 50 prosenttia vuodelta 2018 maksettavan korvauksen kokonaismäärästä, maksetaan marraskuussa Loppuosa eli noin 50 prosenttia vuodelta 2018 maksettavista korvauksista maksetaan vuonna Eläinten hyvinvointikorvauksesta aiheutuvat kustannukset katetaan valtiontalouden kehyspäätösten, valtion talousarvion mukaisten määrärahojen ja henkilötyövuosimäärien puitteissa. 4. Lausunnot Asetusehdotuksesta pyydettiin lausunto valtiovarainministeriöltä, ympäristöministeriöltä, Maaseutuvirastolta, Elintarviketurvallisuusvirastolta, Eläintautien torjuntayhdistys ETT ry:ltä,

6 elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskuksilta, Maa-ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry:itä, Svenska Lantbruksproducentemas Centralförbund SLC rf:ltä, Luonnonvarakeskukselta, Helsingin yliopiston eläinlääketieteelliseltä tiedekunnalta, Eläinten hyvinvointikeskukselta, Eläinsuojeluliitto Animalia ry:itä, SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ry:itä, ProAgria Keskusten Liitolta, Svenska lantbrukssällskapens forbund rf:ltä, Maaseudun Kehittäjät ry:ltä, Suomen Siipikarjaliitto ry:itä, Maidonjalostajien ja meijeritukkukauppiaiden liitto ry:ltä, Pihvikarjaliitto ry:itä, Suomen Sikayrittäjät ry:itä, Suomen Lammasyhdistys ry:ltä ja Suomen Vuohiyhdistys ry:itä. 5. Laintarkastus Asetusehdotus on tarkastettu oikeusministeriön lainvalmisteluosaston laintarkastusyksikössä.

7 1 luonnos Valtioneuvoston asetus eläinten hyvinvointikorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan eläinten hyvinvointikorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (121/2015) 31, sellaisena kuin se on asetuksessa 710/2015, sekä muutetaan 4 ja 6, 8 :n 3 momentti, 19 ja 33, sellaisina kuin niistä ovat 4 osaksi asetuksessa 32/2017, 8 :n 3 momentti asetuksessa 44/2016 ja 33 asetuksessa 32/2017, seuraavasti: 4 Hyvinvointikorvauksen eläinlajikohtaiset toimenpiteet Viljelijä voi valita nautatilalla seuraavia toimenpiteitä: 1) nautojen ruokinta ja hoito; 2) vasikoiden pito-olosuhteiden parantaminen pinta-alavaatimuksilla; 3) vasikoiden pito-olosuhteiden parantaminen; 4) emolehmätilojen vasikoiden pito-olosuhteiden parantaminen; 5) vähintään kuuden kuukauden ikäisten nautojen pito-olosuhteiden parantaminen; 6) vähintään 12 kuukauden ikäisten urospuolisten nautojen pito-olosuhteiden parantaminen; 7) nautojen laidunnus laidunkaudella ja jaloittelu laidunkauden ulkopuolella; 8) nautojen pitkäaikaisempi laidunnus laidunkaudella; 9) lypsylehmien ja emolehmien sairas-, hoito-ja poikimakarsinat; 10) nautojen sairas-, hoito-ja poikimakarsinat. Viljelijä voi valita sikatilalla seuraavia toimenpiteitä: 1) sikojen ruokinta ja hoito; 2) joutilaiden emakoiden ja ensikoiden ulkoilu; 3) emakoiden ja ensikoiden pito-olosuhteiden parantaminen; 4) emakoiden ja ensikoiden parannetut porsimisolosuhteet; 5) vieroitettujen porsaiden, nuorten siitossikojen ja lihasikojen karsinoiden kuivittaminen; 6) karjuporsaiden kivunlievitys ennen ja jälkeen kirurgisen kastraation; 7) lihasikojen immunokastraatio; 7) sikojen virikkeet; 8) sikojen sairas-ja hoitokarsinat. Viljelijä voi valita lammas-ja vuohitilalla seuraavia toimenpiteitä: 1) lampaiden ja vuohien ruokinta; 2) lampaiden ja vuohien pito-olosuhteiden parantaminen; 3) lampaiden ja vuohien hoito; 4) lampaiden ja vuohien laidunnus laidunkaudella ja jaloittelu laidunkauden ulkopuolella; 5) lampaiden ja vuohien pitkäaikaisempi laidunnus laidunkaudella. Viljelijä voi valita siipikarjatilalla seuraavia toimenpiteitä: 1) siipikarjan ruokinta ja hoito;

8 2 2) broilerien ja kalkkunoiden pito-olosuhteiden parantaminen; 3) munintakanalan ilmanlaadun parantaminen; 4) siipikarjan virikkeet; 5) siipikarjan tasot, rampit ja orret; 6) kanojen ja kalkkunoiden ulkoilu. 6 Rajoitukset toimenpiteitä valittaessa Viljelijä ei voi valita 4 :n 1 momentin 7 tai 8 kohdassa, 2 momentin 2, 3, 4 tai 5 kohdassa, 3 momentin 4 tai 5 kohdassa eikä 4 momentin 6 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä sellaisen eläinlajin osalta, josta hän on antanut sitoumuksen luonnonmukaisesta kotieläintuotannosta. Viljelijä voi samanaikaisesti valita 4 :n 1 momentin 2 4 kohdassa tarkoitetuista toimenpiteistä vain yhden. Jos maatilalla on vain emolehmiä, viljelijä ei voi valita 4 :n 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä. Viljelijä voi valita 4 :n 1 momentin 5 ja 6 kohdassa tarkoitetuista toimenpiteistä vain toisen. Jos maatilalla on vain läpi vuoden ulkona kasvatettavia nautoja, 4 :n 1 momentin 5-8 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä ei voi valita. Viljelijä voi valita 4 :n 1 momentin 7 ja 8 kohdassa tarkoitetuista toimenpiteistä vain toisen. Viljelijä voi valita 4 :n 2 momentin 5 ja 7 kohdassa tarkoitetuista toimenpiteistä vain toisen. Edellä 4 :n 2 momentin 6 kohdassa tarkoitetun toimenpiteen voi valita vain viljelijä, jolla on porsastuotantosikala tai yhdistelmäsikala. Edellä 4 :n 2 momentin 7 kohdassa tarkoitetun toimenpiteen voi valita vain viljelijä, jolla on lihasikala tai yhdistelmäsikala. Viljelijä voi valita 4 :n 2 momentin 6 ja 7 kohdassa tarkoitetuista toimenpiteistä vain toisen. Viljelijä voi valita 4 :n 3 momentin 4 ja 5 kohdassa tarkoitetuista toimenpiteistä vain toisen. Viljelijä, jolla on virikehäkkikanala, ei voi valita 4 :n 4 momentin 4 ja 5 kohdassa tarkoitettua toimenpidettä. Jos maatilaua-on-vain-ulkona kasvatettavaa siipikarjaa, 4 :n 4 momentin 6 kohdassa tarkoitettua toimenpidettä ei voi valita. Jos maatilalla on vain munivia kanoja, 4 :n 4 momentin 5 kohdassa tarkoitetun toimenpiteen toteuttamiseen ei voi valita orsia. 8 Hyvinvointikorvauksen maksamisen edellytyksenä olevan eläinmäärän laskeminen Edellä 4 :n 2 momentin 6 kohdassa tarkoitetun toimenpiteen osalta otetaan porsaiden eläinryhmässä huomioon puolet sikojen eläinmäärästä. Edellä 4 :n 2 momentin 7 kohdassa tarkoitetun toimenpiteen osalta otetaan 3 8 kuukauden ikäisten lihasikojen eläinryhmässä huomioon puolet sikojen eläinmäärästä.

9 3 19 Karjujen kastraatio Karjuporsaiden kivunlievitystä ennen ja jälkeen kirurgisen kastraation koskevaa toimenpidettä on toteutettava maatilan kaikkien enintään kolmen kuukauden ikäisten karjuporsaiden osalta lukuun ottamatta siitoskarjuja. Lihasikojen immunokastraatiota koskevaa toimenpidettä on toteutettava maatilan kaikkien urospuolisten lihasikojen osalta. Edellä 1 momentissa mainitun toimenpiteen vähimmäistasona on noudatettava eläinsuojelulain 26 a :n 1 ja 2 momenttia, eläinten lääkitsemisestä annetun lain 20 :ää sekä eläinsuojeluasetuksen 23 :n 1 momentin 5 kohtaa. 34-S Kanojen ja kalkkunoiden ulkoilu Kanojen ja kalkkunoiden ulkoilua koskevaa toimenpidettä on toteutettava maatilan- kai-kkien munivien kanojen ja kalkkunoiden osalta. Toimenpiteen vähimmäistasona on noudatettava eläintautilain (55/1980) 12 ;n nojalla annettuja säännöksiä lintuinfluenssan ehkäisemistoimenpiteistä. 33 Hyvinvointikorvauksen määrä Hyvinvointikorvausta voidaan maksaa vuosittain korvauskelpoisista eläimistä eläinyksikköä kohden: euroa -nautojen ruokinta ja hoito 11 -vasikoiden pito-olosuhteiden parantaminen pinta-alavaatimuksilla 439 -vasikoiden pito-olosuhteiden parantaminen 292 -emolehmätilojen vasikoiden pito-olosuhteiden parantaminen 234 -vähintään kuuden kuukauden ikäisten nautojen pito-olosuhteiden parantaminen 43 -vähintään 12 kuukauden ikäisten urospuolisten nautojen pito-olosuhteiden parantaminen -nautojen laidunnus laidunkaudella ja jaloittelu laidunkauden ulkopuolella 46 -nautojen pitkäaikaisempi laidunnus laidunkaudella 24 -lypsylehmien j a emolehmien sairas-, hoito- j a poikimakarsinat 15 -nautoj en sairas-, hoito- j a poikimakarsinat 15 -sikoj a ruokinta j a hoito 7 -j outilaiden emakoiden j a ensikoiden ulkoilu 3 3 -emakoiden j a ensikoiden pito-olosuhteiden parantaminen 3 8 -emakoiden ja ensikoiden parannetut porsimisolosuhteet 349

10 4 -vieroitettujen porsaiden, nuorten siitossikojen ja lihasikojen karsinoiden kuivittaminen 59 -karjuporsaiden kivunlievitys ennen ja jälkeen kirurgisen kastraation 27 lihasikojen immunokastraatio 84 -sikoj en virikkeet 13 -sikoj en sairas- j a hoitokarsinat 19 -lampaiden j a vuohien ruokinta 10 -lampaiden j a vuohien pito-olosuhteiden parantaminen 5 5 -lampaiden hoito 51 -vuohien hoito 33 -lampaiden ja vuohien laidunnus laidunkaudella ja jaloittelu laidunkauden ulkopuolella 33 -lampaiden ja vuohien pitkäaikaisempi laidunnus laidunkaudella 8 -siipikarj an ruokinta j a hoito 8 -broilerien j a kalkkunoiden pito-olosuhteiden parantaminen 10 -munintakanalan ilmanlaadun parantaminen 5 -siipikarjan virikkeet 7 -munivien kanojen tasot, rampit ja orret 11 -kalkkunoiden tasot, rampit j a orret 14 -broilereiden tasot, rampit ja orret 34 kanojen ja kalkkunoiden ulkoilu 46 Tämä asetus tulee voimaan x päivänä x kuuta Helsingissä x päivänä x kuuta 20 lx Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä Vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska

11 I 1 luonnos MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska VALTIONEUVOSTON ASETUS ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUKSESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMISESTA 1 Yleistä Ohjelmakaudella Euroopan unionin maaseudun kehittämistoimenpiteet perustuvat Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 kumoamisesta annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 1305/2013, jäljempänä maaseutuasetus. Maaseudun kehittämistoimenpiteet jäsenvaltioissa perustuvat jäsenvaltion maaseutuasetuksen perusteella laatimaan ja Euroopan komission hyväksymään maaseudun kehittämisohj elmaan. Eläinten hyvinvointikorvaus on osa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa , joka perustuu maaseutuasetukseen. Eläinten hyvinvointikorvauksesta säädetään maaseutuasetuksen 33 artiklassa. Euroopan komissio hyväksyi Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan on ehdotettu muutoksia vuodelle Muutosehdotukset hyväksyttiin Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman täytäntöönpanoa seuraavassa kansallisessa seurantakomiteassa x.x.2017 ja toimitettiin Euroopan komissiolle x.x Kansallisesti eläinten hyvinvointikorvauksesta säädetään eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetussa laissa (1360/2014). Lain 3 :n 4 momentin, 4 :n 5 momentin, 7 :n 4 momentin, 11 :n 4 momentin, 12 :n 5 momentin, 13 :n 5 momentin ja 18 :n 2 momentin nojalla on annettu valtioneuvoston asetus eläinten hyvinvointikorvauksesta (121/2015). Asetuksella säädetään tarkemmin eläinten hyvinvointikorvauksen eläinlajikohtaisista toimenpiteistä, toimenpiteiden valinnasta ja niistä luopumisesta, eläinmäärän laskemisesta, hyvinvointikorvauksen myöntämisestä, hyvinvointikorvauksen määrästä ja maksamisesta sekä korvausta koskevien seurantatietojen antamisesta. Hyvinvointikorvauksen toimenpiteitä on mahdollista valita nauta-, sika-, lammas-, vuohi-ja siipikarjatiloilla. 2. Yksityiskohtaiset perustelut Eläinten hyvinvointikorvauksesta annettua valtioneuvoston asetusta ehdotetaan muutettavaksi. Muutoksella otettaisiin huomioon Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan esitetyt vuotta 2018 koskevat muutokset. Muutosten avulla voidaan selkeyttää eläinten hyvinvointikorvauksen täytäntöönpanoa ja parantaa tarttuvien eläintautien torjuntaa. 4

12 2 Asetuksen 4 :stä, jossa säädetään eläinten hyvinvointikorvauksen eläinlajikohtaisista toimenpiteistä, ehdotetaan poistettavaksi kaksi toimenpidettä. Poistettavia toimenpiteitä, joita ei enää vuonna 2018 olisi mahdollista valita, olisivat lihasikojen immunokastraatio sekä kanojen ja kalkkunoiden ulkoilu. Kanojen ja kalkkunoiden ulkoilua koskevasta toimenpiteestä luovuttaisiin ulkoiluun liittyvän eläintautiriskin vuoksi. Varotoimenpiteistä lintuinfluenssan leviämisen ehkäisemiseksi luonnonvaraisten lintujen ja siipikarjan välillä annetun maa-ja metsätalousministeriön asetuksen (386/2006) 4 a :n mukaan siipikarjan pitäminen ulkona on kielletty joulukuun alun ja toukokuun lopun välisenä aikana. Lisäksi pykälästä poistettaisiin lihasikojen immunokastraatiota koskeva toimenpide. Toimenpidettä on valittu vain hyvin vähän ja se on jäänyt käytännössä lähes käyttämättömäksi. Pykälään ehdotetut muutokset vastaisivat Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan esitettyjä muutoksia. 6 ja 8 Asetuksen 6 ja 8 :stä ehdotetaan poistettavaksi vastaavat toimenpiteet kuin 4 :stäkin. Pykäliin ehdotetut muutokset vastaisivat Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan esitettyjä muutoksia. 19 Asetuksen 19 :n 1 momentista ehdotetaan poistettavaksi lihasikojen immunokastraatiota koskeva toimenpide. Muutos vastaisi Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan esitettyä muutosta. 31 Asetuksen 31 kanojen ja kalkkunoiden ulkoilusta ehdotetaan kumottavaksi. Muutos vastaisi Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan esitettyä muutosta. 33 Asetuksen 33 :stä ehdotetaan poistettavaksi lihasikojen immunokastraatiota sekä kanojen ja kalkkunoiden ulkoilua koskevat toimenpiteet vastaavilla perusteilla kuin 4 :stäkin. Muutos vastaisi Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan esitettyjä muutoksia. Asetuksen on tarkoitus tulla voimaan x päivänä x kuuta 20lx. 3. Taloudelliset vaikutukset Eläinten hyvinvointikorvauksesta aiheutuvat kustannukset maksetaan valtion talousarvion momentin (Eläinten hyvinvointikorvaukset) määrärahasta. Vuoden 2018 valtion talousarvioesityksen (HE 106/2017 vp.) kyseisen momentin määräraha on 67,767 miljoonaa euroa, josta Euroopan unionin rahoitusosuus on 42 prosenttia. Lisäksi momentilla on noin 68 miljoonaa euroa vuodelta 2017 siirtynyttä määrärahaa, joka koostuu eläinten hyvinvointikorvauksen kaudelta siirtyvistä määrärahoista. Momentilla olisi siten yhteensä käytettävissä noin 136 miljoonaa euroa. Eläinten hyvinvointikorvaukseen arvioidaan vuonna 2018 tarvittavan noin 52,0 miljoonaa euroa. Määrärahatarpeen arvioidaan pysyvän vuoden 2017 tasolla, koska eläinten hyvinvointikorvausta koskevan sitoumuksen antavien maatilojen määrän arvioidaan vuonna 2018 hieman laskevan edellisestä vuodesta, mutta tilakoon puolestaan arvioidaan kasvavan.

13 3 Siirtyvä määräraha käytetään vuodelta 2017 maksettavan eläinten hyvinvointikorvauksen toisen maksuerän maksamiseen ja vuodelta 2018 maksettavan eläinten hyvinvointikorvauksen ensimmäisen maksuerän maksamiseen. Siirtyvästä määrärahasta käytetään vuodelta 2017 maksettavan eläinten hyvinvointikorvauksen toisen maksuerän maksamiseen noin 26,0 miljoonaa euroa, jonka arvioidaan kattavan koko maksuerän. Loppuosa siirtyvästä määrärahasta käytetään vuodelta 2018 maksettavan eläinten hyvinvointikorvauksen ensimmäisen maksuerän maksamiseen. Asetukseen esitettyjen muutosten, joiden mukaan lihasikojen immunokastraatiota sekä kanojen ja kalkkunoiden ulkoilua koskevista toimenpiteistä luovuttaisiin, arvioidaan vähentävän määrärahatarvetta noin eurolla. Eläinten hyvinvointikorvauksesta aiheutuvat kustannukset katetaan valtiontalouden kehyspäätösten, valtion talousarvion mukaisten määrärahojen ja henkilötyövuosimäärien puitteissa. 4. Lausunnot Asetusehdotuksesta pyydettiin lausunto valtiovarainministeriöltä, ympäristöministeriöltä, Maaseutuvirastolta, Elintarviketurvallisuusvirastolta, Eläintautien torjuntayhdistys ETT ry:itä, elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskuksilta, Maa-ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry:itä, Svenska Lantbruksproducentemas Centralforbund SLC rf:ltä, Luonnonvarakeskukselta, Helsingin yliopiston eläinlääketieteelliseltä tiedekunnalta, Eläinten hyvinvointikeskukselta, Eläinsuojeluliitto Animalia ry:itä, SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ry:itä, ProAgria Keskusten Liitolta, Svenska lantbrukssällskapens förbund rf:itä, Maaseudun Kehittäjät ry:itä, Suomen Siipikarjaliitto ry:itä, Maidonjalostajien ja meijeritukkukauppiaiden liitto ry:itä, Pihvikarjaliitto ry:ltä, Suomen Sikayrittäjät ry:itä, Suomen Lammasyhdistys rydtäja Suomen Vuohiyhdistys ry:ltä. 5. Laintarkastus Asetusehdotus on tarkastettu oikeusministeriön lainvalmisteluosaston laintarkastusyksikössä.

14 1 luonnos Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinten hyvinvointikorvauksesta annetun maaja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti kumotaan eläinten hyvinvointikorvauksesta annetun maa-ja metsätalousministeriön asetuksen (117/2015) 19 ja 32, sellaisena kuin niistä on 32 asetuksessa 38/2017, sekä muutetaan 14 ja 31, sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 721/2015, seuraavasti: 14 Joutilaiden emakoiden ja ensikoiden ulkoilu Joutilaat emakot ja ensikot on päästettävä tiineysviikoilla 5 15 ulos jaloittelemaan sään salliessa päivittäin toukokuun 1 päivästä syyskuun 30 päivään tai ympäri vuoden vähintään kahdesti viikossa. Joutilailla emakoilla ja ensikoilla on oltava mahdollisuus tonkimiseen ja kesällä rypemiseen. Ulkotarhat on suojattava varotoimenpiteistä afrikkalaisen sikaruton leviämisen ehkäisemiseksi luonnonvaraisten villisikojen ja kotieläinten välillä annetun maaja metsätalousministeriön asetuksen (401/2017) 1 :n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla. Ulkoilusta on pidettävä kirjaa. Ulkoilua voidaan rajoittaa väliaikaisesti eläintautisyistä. m Lihasikojen immunokastraatio Lihasiat on kastroitava immunokastraatiorokotteella. Immunokastraatiorokote on annettava kahdesti rokotteen ohjeen mukaisesti. 31 Siipikarjan tasot, rampit ja orret Munivien kanojen käytössä on oltava tasoja tai ramppeja. Broilereiden ja kalkkunoiden käytössä on oltava tasoja, ramppeja tai orsia. Orsia on oltava vähintään 10 prosentille lihasiipikarjasta niin, että yhtä broileria kohden on vähintään 15 senttimetriä ortta ja kalkkunaa kohden on vähintään 20 senttimetriä ortta. Kaikelle siipikarjalle on oltava tasoja tai ramppeja vähintään 10 prosenttia osaston pinta-alasta. Tasojen, ramppien ja orsien on oltava kestäviä ja turvallisia. Kalkkunoiden tasojen, ramppien ja orsien määrä voidaan laskea loppukasvatusvaiheen mukaan, kun kalkkunat on jaettu sukupuolen mukaan osastoihin. Tasojen, ramppien ja orsien määräksi hyväksytään puolet- käytössä olevista rehu ja juomalinjoista, jos ne täyttävät orsien kriteerit. Jos kalkkunoiden alkukasvatuksessa käytetään kasvatusrinkejä, niissä ei tarvitse olla tasoja, ramppeja tai orsia ensimmäisinä seitsemänä vuorokautena. Kanojen jet-kalkkunoiden ulkoilu

15 2 Kanat ja kalkkunat on päästettävä ulkoilemaan ympäri vuoden sään salliessa vähintään kahdesti viikossa lukuun ottamatta ajanjaksoa 1 päivästä tammikuuta 31 päivään toukokuuta. Ulkoilusta on pidettävä kirjaa. Kesällä linnut voivat ulkoilla laitumella ja talvella katetussa jaloittelutarhassa. Ruokintatilan on oltava sisällä. Ulkoillessaan kanoilla ja kalkkunoilla on oltava mahdollisuus kylpeä ja kuopsutella luontaisten käyttäytymismalliensa mukaisesti. Tämä asetus tulee voimaan x päivänä x kuuta Mitä 14 :ssä säädetään ulkotarhoista, sovelletaan 1 päivästä kesäkuuta Helsingissä x päivänä x kuuta 2018 Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä Vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska

16 1 luonnos MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUS ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUKSESTA ANNETUN MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUKSEN MUUTTAMISESTA 1. Yleistä Ohjelmakaudella Euroopan unionin maaseudun kehittämistoimenpiteet perustuvat Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 kumoamisesta annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 1305/2013, jäljempänä maaseutuasetus. Maaseudun kehittämistoimenpiteet jäsenvaltioissa perustuvat jäsenvaltion maaseutuasetuksen perusteella laatimaan ja Euroopan komission hyväksymään maaseudun kehittämisohj elmaan. Eläinten hyvinvointikorvaus on osa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa , joka perustuu maaseutuasetukseen. Eläinten hyvinvointikorvauksesta säädetään maaseutuasetuksen 33 artiklassa. Euroopan komissio hyväksyi Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan on esitetty vuodelle 2018 muutoksia. Muutosehdotukset hyväksyttiin Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman täytäntöönpanoa seuraavassa kansallisessa seurantakomiteassa x.x.2017 ja toimitettiin Euroopan komissiolle x.x Kansallisesti eläinten hyvinvointikorvauksesta säädetään eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetussa laissa (1360/2014). Lain 7 :n 5 momentin nojalla on annettu maa-ja metsätalousministeriön asetus eläinten hyvinvointikorvauksesta (117/2015). Asetuksella säädetään tarkemmin eläinten hyvinvointikorvauksen ehdoista. 2. Asetuksen sisältö Eläinten hyvinvointikorvauksesta annettua maa-ja metsätalousministeriön asetusta ehdotetaan muutettavaksi. Asetukseen tehtäisiin Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan esitettyjä muutoksia vastaavat muutokset. 14 Asetuksen 14 :ään ehdotetaan lisättäväksi vaatimus ulkotarhan suojaamisesta. Varotoimenpiteistä afrikkalaisen sikaruton leviämisen ehkäisemiseksi luonnonvaraisten villisikojen ja kotieläinten välillä annetun maa-ja metsätalousministeriön asetuksen (401/2017) mukaan sikojen pitäminen ulkona on pääsääntöisesti kielletty. Kielto ei kuitenkaan koske sellaisia pitopaikkoja, joissa ulkotarhat on suojattu olemassa olevan aidan oheen rakennetulla teräsverkkoaidalla tai sähköaidalla taljoissa ulkotarhat on suojattu riittävän vankalla rakenteella siten, että luonnonvaraiset villisiat eivät pääse kosketuksiin

17 2 tarhassa pidettävien sikojen kanssa. Joutilaiden emakoiden ja ensikoiden ulkoilua koskevan toimenpiteen valinneen olisi suojattava ulkotarha edellä mainitulla tavalla sikaruton leviämisen ehkäisemiseksi. Ulkotarhat olisi suojattava mennessä. Muutos vastaisi Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan esitettyjä muutoksia. 19 ja 32 Asetuksesta ehdotetaan kumottavaksi kaksi toimenpidettä. Kumottavia toimenpiteitä, joita ei enää vuonna 2018 olisi mahdollista valita, olisivat lihasikojen immunokastraatio sekä kanojen ja kalkkunoiden ulkoilu. Kanojen ja kalkkunoiden ulkoilua koskevasta toimenpiteestä luovuttaisiin ulkoiluun liittyvän eläintautiriskin vuoksi. Varotoimenpiteistä lintuinfluenssan leviämisen ehkäisemiseksi luonnonvaraisten lintujen ja siipikarjan välillä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (386/2006) 4 a :n mukaan siipikarjan pitäminen ulkona on kielletty joulukuun alun ja toukokuun lopun välisenä aikana. Lisäksi pykälästä poistettaisiin lihasikojen immunokastraatiota koskeva toimenpide. Toimenpidettä on käytännössä valittu vain hyvin vähän ja se on jäänyt käytännössä lähes käyttämättömäksi. Muutos vastaisi Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan esitettyjä muutoksia. 31 Asetuksen 31 :stä, jossa säädetään siipikarjan tasoista, rampeista ja orsista, ehdotetaan poistettavaksi mahdollisuus hyväksyä puolet rehu- ja juomalinjoista tasojen, ramppien ja orsien määräksi. Rehu-ja juomalinjoista säädetään eläinsuojelulainsäädännössä, joka muodostaa eläinten hyvinvointikorvauksen ns. perustason. Perustason vaatimukset eivät voi olla sellaisina eläinten hyvinvointikorvauksen ehtoina, joista maksetaan korvausta. Rehu-ja juomalinjoja ei ole myöskään hygieenisistä syistä perusteltua käyttää orsina. Lisäksi tutkimusten mukaan tasot olisivat orsia käyttökelpoisempia, koska orsia pystyy käyttämään vain 4-8 prosenttia tuotantopolven broilereista, vaikka linnut ovat hyvin motivoituneita käyttämään niitä. Sen sijaan tasoja kykenee käyttämään hyvin suuri osa linnuista. Asetuksen on tarkoitus tulla voimaan x päivänä x kuuta 20 lx. 3. Lausunnot Asetusehdotuksesta pyydettiin lausunto valtiovarainministeriöltä, ympäristöministeriöltä, Maaseutuvirastolta, Elintarviketurvallisuusvirastolta, Eläintautien torjuntayhdistys ETT ry:itä, elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskuksilta, Maa-ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry:itä, Svenska Lantbruksproducentemas Centralforbund SLC rf:ltä, Luonnonvarakeskukselta, Helsingin yliopiston eläinlääketieteelliseltä tiedekunnalta, Eläinten hyvinvointikeskukselta, Eläinsuojeluliitto Animalia ry:itä, SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ry:ltä, ProAgria Keskusten Liitolta, Svenska lantbrukssällskapens forbund rf:ltä, Maaseudun Kehittäjät ry:itä, Maidon)alostajien ja meijeritukkukauppiaiden liitto ry:itä, Pihvikarjaliitto ry:itä, Suomen Siipikarjaliitto ry:itä, Suomen Sikayrittäjät ry:itä, Suomen Lammasyhdistys ry:ltä ja Suomen Vuohiyhdistys ry:itä.

LAUSUNTOPYYNTÖ (2) mmm.fi

LAUSUNTOPYYNTÖ (2) mmm.fi LAUSUNTOPYYNTÖ 224375 1(2) mmm.fi 18.10.2016 1620/01.02/2016 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI ELÄINTEN HY- VINVOINTIKORVAUSTA KOSKEVAN SITOUMUKSEN ANTAMISESTA

Lisätiedot

/01.02/2017

/01.02/2017 Jt\ mmm.pi LAUSUNTOPYYNTÖ 244207 1(2) 23.11.2017 1881/01.02/2017 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI LUONNON HAITTAKORVAUKSESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ Maa- ja metsätalousministeriö

LAUSUNTOPYYNTÖ Maa- ja metsätalousministeriö LAUSUNTOPYYNTÖ Maa- ja metsätalousministeriö 275828 1 (2) Jord- och skogsbruksministeriet Ministry of Agriculture and Forestry 17.10.2019 1578/01.02/2019 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSISTA:

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 5.1.2017 Suvi Ruuska VALTIONEUVOSTON ASETUS ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUKSESTA ANNE- TUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMISESTA 1

Lisätiedot

Ämmm.n /01.02/2018. Jakelussa mainitut

Ämmm.n /01.02/2018. Jakelussa mainitut A LAUSUNTOPYYNTÖ 248230 1 (2) Ämmm.n 31.1.2018 232/01.02/2018 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI TÄYDENTÄVI EN EHTOJEN HYVÄN MAATALOUDEN JA YMPÄRISTÖN VAATIMUKSISTA

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ (2) mmm.fi /01.02/2017

LAUSUNTOPYYNTÖ (2) mmm.fi /01.02/2017 LAUSUNTOPYYNTÖ 229839 1(2) mmm.fi 2.2.2017 194/01.02/2017 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖ- KORVAUKSEN, LUONNONHAITTAKORVAUKSEN, LUONNONMUKAISEN TUOTANNON

Lisätiedot

/01.02/2017

/01.02/2017 A mmm.fi LAUSUNTOPYYNTÖ 227239 1(2) 1.2.2017 197/01.02/2017 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI PERUSTUESTA, VIHERRYTTÄMISTUESTA JA NUOREN VILJELIJÄN TUESTA ANNETUN

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ Maa- ja metsätalousministeriö

LAUSUNTOPYYNTÖ Maa- ja metsätalousministeriö LAUSUNTOPYYNTÖ 262812 Maa- ja metsätalousministeriö 1 (2) Jord- och skogsbruksministeriet Ministry of Agriculture and Forestry 17.1.2019 66/01.02/2019 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ (2) mmm.fi

LAUSUNTOPYYNTÖ (2) mmm.fi LAUSUNTOPYYNTÖ 242844 1(2) mmm.fi 24.10.2017 1726/01.02/2017 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI PERUSTUKI- JÄRJESTELMÄN KANSALLISEN VARANNON KÄYTÖSTÄ ANNETUN VALTIONEUVOSTON

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ Maa- ja metsätalousministeriö

LAUSUNTOPYYNTÖ Maa- ja metsätalousministeriö LAUSUNTOPYYNTÖ 260857 Maa- ja metsätalousministeriö 1 (2) Jord- och skogsbruksministeriet Ministry of Agriculture and Forestry 5.11.2018 1795/01.02/2018 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ Maa- ja metsätalousministeriö

LAUSUNTOPYYNTÖ Maa- ja metsätalousministeriö LAUSUNTOPYYNTÖ Maa- ja metsätalousministeriö 262839 1 (2) Jord- och skogsbruksministeriet Ministry of Agriculture and Forestry 17.1.2019 61/06.02/2019 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON

Lisätiedot

Maa-ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoanne liitteenä olevasta luonnoksesta.

Maa-ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoanne liitteenä olevasta luonnoksesta. LAUSUNTOPYYNTÖ 247736 1(2) 25.1.2018 175/01.02/2018 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI EI- TUOTANNOLLISIA INVESTOINTEJA KOSKEVAN KORVAUKSEN JA ERÄIDEN SOPIMUSTEN

Lisätiedot

Maa-ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoanne liitteenä olevasta luonnoksesta.

Maa-ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoanne liitteenä olevasta luonnoksesta. LAUSUNTOPYYNTÖ 258761 1(2) 2.10.2018 1595/01.02/2018 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI PERUSTUKI- JÄRJESTELMÄN KANSALLISEN VARANNON KÄYTÖSTÄ ANNETUN VALTIONEUVOSTON

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ (2) mmm.fi

LAUSUNTOPYYNTÖ (2) mmm.fi LAUSUNTOPYYNTÖ 258499 1(2) mmm.fi 2.10.2018 1593/01.02/2018 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI TÄYDENTÄ VIEN EHTOJEN LAKISÄÄTEISISTÄ HOITOVAATIMUKSISTA SEKÄ NIIDEN

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ (2) mmm.fi

LAUSUNTOPYYNTÖ (2) mmm.fi LAUSUNTOPYYNTÖ 251757 1(2) mmm.fi 9.4.2018 730/01.02/2018 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI PERUSTUESTA, VIHERRYTTÄMISTUESTA JA NUOREN VILJELIJÄN TUESTA ANNETUN

Lisätiedot

Ministeriön lausuntopyynnöt löytyvät myös intemet-sivustolta MMM:n vireillä olevat lausuntopyynnöt

Ministeriön lausuntopyynnöt löytyvät myös intemet-sivustolta MMM:n vireillä olevat lausuntopyynnöt LAUSUNTOPYYNTÖ 247070 1(2) 18.1.2018 127/01.02/2018 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖ- KORVAUKSEN, LUONNONHAITTAKORVAUKSEN, LUONNONMUKAISEN TUOTANNON

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ (2)

LAUSUNTOPYYNTÖ (2) LAUSUNTOPYYNTÖ 248833 1(2) 14.2.2018 331/01.02/2018 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI TULVIEN JA RANKKASATEIDEN VUOKSI KIIREELLISENÄ TUKITOIMENPITEENÄ VILJELIJÖILLE

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ (2) mmm.fi

LAUSUNTOPYYNTÖ (2) mmm.fi LAUSUNTOPYYNTÖ 235783 1(2) mmm.fi 15.5.2017 1003/01.02/2017 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI PINTA-ALOJEN JA PINTA-ALAPERUSTEISTEN EUROOPAN UNIONIN RAHOITTAMIEN

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ Maa- ja metsätalousministeriö

LAUSUNTOPYYNTÖ Maa- ja metsätalousministeriö LAUSUNTOPYYNTÖ Maa- ja metsätalousministeriö 269963 1 (2) Jord- och skogsbruksministeriet Ministry of Agricutture and Forestry 6.5.2019 753/01.02/2019 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ (2) mmm.fi

LAUSUNTOPYYNTÖ (2) mmm.fi LAUSUNTOPYYNTÖ 233673 1(2) mmm.fi 25.4.2017 872/01.02/2017 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI PERUSTUESTA, VIHERRYTTÄMISTUESTA JA NUOREN VILJELIJÄN TUESTA ANNETUN

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 27.2.2017 Suvi Ruuska VALTIONEUVOSTON ASETUS YMPÄRISTÖKORVAUKSEN, LUONNONHAITTA- KORVAUKSEN, LUONNONMUKAISEN TUOTANNON KORVAUKSEN

Lisätiedot

Maa-ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoanne liitteenä olevasta luonnoksesta.

Maa-ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoanne liitteenä olevasta luonnoksesta. Ämmm.Fi LAUSUNTOPYYNTÖ 251299 1(2) 22.3.2018 664/01.02/2018 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI PINTA-ALOJEN JA PINTA-ALAPERUSTEISTEN EUROOPAN UNIONIN RAHOITTAMIEN

Lisätiedot

/01.02/2017

/01.02/2017 is m m m.fi LAUSUNTOPYYNTÖ 234435 1(2) 24.4.2017 849/01.02/2017 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI POIKKEUK SELLISESTA MUKAUTUSTUESTA JA SEN LISÄTUESTA MAIDONTUOTTAJILLE

Lisätiedot

Ministeriön lausuntopyynnöt liitteineen löytyvät MMM:n internet-sivustolta

Ministeriön lausuntopyynnöt liitteineen löytyvät MMM:n internet-sivustolta Maa- ja metsätalousministeriö Jord- och skogsbruksministeriet Ministry of Agriculture and Forestry 2.5.2019 LAUSUNTOPYYNTÖ 269377 730/01.02/2019 1 (2) Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 2015. 121/2015 Valtioneuvoston asetus. eläinten hyvinvointikorvauksesta

Julkaistu Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 2015. 121/2015 Valtioneuvoston asetus. eläinten hyvinvointikorvauksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 2015 121/2015 Valtioneuvoston asetus eläinten hyvinvointikorvauksesta Annettu Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 2015 Valtioneuvoston päätöksen

Lisätiedot

Maa-ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoanne liitteenä olevasta luonnoksesta.

Maa-ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoanne liitteenä olevasta luonnoksesta. A mmm.a 2.10.2018 1591/01.02/2018 LAUSUNTOPYYNTÖ 258496 1 (2) Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI TÄYDENTÄ VIEN EHTOJEN HYVÄN MAATALOUDEN JA YMPÄRISTÖN VAATIMUKSISTA

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ (2) Ämmm.R /01.02/2016. Jakelussa mainitut

LAUSUNTOPYYNTÖ (2) Ämmm.R /01.02/2016. Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ 223642 1 (2) Ämmm.R 10.10.2016 1580/01.02/2016 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI VUODELTA 2016 MAKSETTAVISTA LYPSYLEHMÄ-, NAUTA-, LAMMAS- JA VUOHIPALKKIOISTA

Lisätiedot

/01.02/2018 LAUSUNTOPYYNTÖ VALTIONEUVOSTON ASETUSLUONNOKSESTA VUODELTA 2019 MAK SETTAVASTA SOKERIJUURIKKAAN KANSALLISESTA TUESTA

/01.02/2018 LAUSUNTOPYYNTÖ VALTIONEUVOSTON ASETUSLUONNOKSESTA VUODELTA 2019 MAK SETTAVASTA SOKERIJUURIKKAAN KANSALLISESTA TUESTA LAUSUNTOPYYNTÖ 1 (2) Maa- ja metsätalousministeriö Jord- och skogsbruksministeriet Ministry of Agriculture and Forestry 22.11.2018 1902/01.02/2018 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ VALTIONEUVOSTON ASETUSLUONNOKSESTA

Lisätiedot

Lausuntoja voivat antaa myös muut kuin jakelussa mainitut tahot ja tietoa lausunnon antomahdollisuudesta

Lausuntoja voivat antaa myös muut kuin jakelussa mainitut tahot ja tietoa lausunnon antomahdollisuudesta LAUSUNTOPYYNTÖ 1(1) 06.03.2017 476/01.02/2017 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ VALTIONEUVOSTON ASETUSLUONNOKSESTA VUODELTA 2016 MAK SETTAVASTA ETELÄ-SUOMEN KANSALLISESTA TUESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ (2) mmm.fi

LAUSUNTOPYYNTÖ (2) mmm.fi LAUSUNTOPYYNTÖ 255535 1(2) mmm.fi 12.7.2018 1291/01.02/2018 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI PERUSTUESTA, VIHERRYTTÄMISTUESTA JA NUOREN VILJELIJÄN TUESTA ANNETUN

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ (2) mmm.fi

LAUSUNTOPYYNTÖ (2) mmm.fi LAUSUNTOPYYNTÖ 222379 1(2) mmm.fi 20.9.2016 1413/01.02/2016 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI EUROOPAN UNIONIN RAHOITTAMIEN ELÄINTUKIEN VALVONNASTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON

Lisätiedot

Maa-ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoanne liitteenä olevasta luonnoksesta.

Maa-ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoanne liitteenä olevasta luonnoksesta. LAUSUNTOPYYNTÖ 224586 1(2) 7.11.2016 1708/01.02/2016 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI PERUSTUKI- JÄRJESTELMÄN KANSALLISEN VARANNON KÄYTÖSTÄ ANNETUN VALTIONEUVOSTON

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska VALTIONEUVOSTON ASETUS YMPÄRISTÖKORVAUKSEN, LUONNONHAITTA- KORVAUKSEN, LUONNONMUKAISEN TUOTANNON KORVAUKSEN JA EI- TUOTANNOLLISIA

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ (2) mmm.fi

LAUSUNTOPYYNTÖ (2) mmm.fi LAUSUNTOPYYNTÖ 258166 1 (2) mmm.fi 17.9.2018 1518/01.02/2018 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSISTA: 1) VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUSTA KOSKEVAN SITOUMUKSEN ANTAMISESTA

Lisätiedot

1) VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUKSESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMISESTA

1) VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUKSESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMISESTA LAUSUNTOPYYNTÖ 225960 K2) 23.11.2016 1797/01.02/2016 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSISTA 1) VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUKSESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMISESTA

Lisätiedot

1) VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖKORVAUKSESTA ANNETUN VALTIO NEUVOSTON ASETUKSEN 25 :N MUUTTAMISESTA

1) VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖKORVAUKSESTA ANNETUN VALTIO NEUVOSTON ASETUKSEN 25 :N MUUTTAMISESTA Ämmm.Fi LAUSUNTOPYYNTÖ 244202 1(2) 23.11.2017 1885/01.02/2017 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSISTA 1) VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖKORVAUKSESTA ANNETUN VALTIO NEUVOSTON ASETUKSEN 25 :N

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI MAATILAN IN VESTOINTITUEN KOHDENTAMISESTA ANNETUN ASETUKSEN 3 :n MUUTTAMISESTA

LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI MAATILAN IN VESTOINTITUEN KOHDENTAMISESTA ANNETUN ASETUKSEN 3 :n MUUTTAMISESTA A mmm.fi LAUSUNTOPYYNTÖ 1(2) 121/01.02/2018 18.1.2018 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI MAATILAN IN VESTOINTITUEN KOHDENTAMISESTA ANNETUN ASETUKSEN 3 :n MUUTTAMISESTA

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ Maa- ja metsätalousministeriö

LAUSUNTOPYYNTÖ Maa- ja metsätalousministeriö LAUSUNTOPYYNTÖ Maa- ja metsätalousministeriö 260861 1 (2) Jord- och skogsbruksministeriet Ministry of Agriculture and Forestry 5.11.2018 1792/01.02/2018 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ VALTIONEUVOSTON ASETUSLUONNOKSESTA VUODELTA 2017 MAKSETTAVASTA SOKERIJUURIKKAAN KULJETUSTUESTA

LAUSUNTOPYYNTÖ VALTIONEUVOSTON ASETUSLUONNOKSESTA VUODELTA 2017 MAKSETTAVASTA SOKERIJUURIKKAAN KULJETUSTUESTA LAUSUNTOPYYNTÖ 1(2) 21.2.2018 363/01.02/2018 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ VALTIONEUVOSTON ASETUSLUONNOKSESTA VUODELTA 2017 MAKSETTAVASTA SOKERIJUURIKKAAN KULJETUSTUESTA Maa-ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ 1(2) mmm.fi /01.02/2017

LAUSUNTOPYYNTÖ 1(2) mmm.fi /01.02/2017 LAUSUNTOPYYNTÖ 1(2) mmm.fi 8.3.2017 495/01.02/2017 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ VALTIONEUVOSTON ASETUSLUONNOKSESTA PORONHOITOVUO DELTA 2017/2018 MAKSETTAVASTA ELÄINKOHTAISESTA TUESTA Maa-ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

/01.02/2018 LAUSUNTOPYYNTÖ VALTIONEUVOSTON ASETUSLUONNOKSESTA PORONHOITOVUO DELTA 2018/2019 MAKSETTAVASTA ELÄINKOHTAISESTA TUESTA

/01.02/2018 LAUSUNTOPYYNTÖ VALTIONEUVOSTON ASETUSLUONNOKSESTA PORONHOITOVUO DELTA 2018/2019 MAKSETTAVASTA ELÄINKOHTAISESTA TUESTA LAUSUNTOPYYNTÖ 1(2) 7.3.2018 551/01.02/2018 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ VALTIONEUVOSTON ASETUSLUONNOKSESTA PORONHOITOVUO DELTA 2018/2019 MAKSETTAVASTA ELÄINKOHTAISESTA TUESTA Maa-ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ (2) m m m.pi

LAUSUNTOPYYNTÖ (2) m m m.pi LAUSUNTOPYYNTÖ 251628 1(2) m m m.pi 9.4.2018 741/01.02/2018 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI VUODELTA 2017 MAKSETTAVISTA LYPSYLEHMÄ-, NAUTA-, LAMMAS- JA VUOHIPALKKIOISTA

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ 1(2) mmm.fi /01.02/2018

LAUSUNTOPYYNTÖ 1(2) mmm.fi /01.02/2018 LAUSUNTOPYYNTÖ 1(2) mmm.fi 06.06.2018 1072/01.02/2018 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ VALTIONEUVOSTON ASETUSLUONNOKSISTA; 1) VUODELTA 2018 MAKSETTAVASTA POHJOISESTA TUESTA ANNETUN VALTIONEUVOS TON ASETUKSEN

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 25.11.2016 Suvi Ruuska VALTIONEUVOSTON ASETUS VUODELTA 2016 MAKSETTAVISTA LYPSYLEHMÄ-, NAUTA-, LAMMAS- JA VUOHIPALKKIOISTA SEKÄ PELTOKASVIPALKKIOSTA

Lisätiedot

1) VUODELTA 2019 MAKSETTAVASTA POHJOISESTA TUESTA ANNETUN VALTIONEUVOS TON ASETUKSEN 20 :N MUUTTAMISESTA

1) VUODELTA 2019 MAKSETTAVASTA POHJOISESTA TUESTA ANNETUN VALTIONEUVOS TON ASETUKSEN 20 :N MUUTTAMISESTA Maa- ja metsätalousministeriö LAUSUNTOPYYNTÖ Jord- och skogsbruksministeriet Ministry of Agriculture and Forestry 06.06.2019 1 (2) 901/01.02/2019 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ VALTIONEUVOSTON ASETUSLUONNOKSISTA;

Lisätiedot

EU:N ELÄINPALKKIOT KANSALLISET KOTIELÄINTUET ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUS ALKUPERÄISROTUSOPIMUKSET

EU:N ELÄINPALKKIOT KANSALLISET KOTIELÄINTUET ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUS ALKUPERÄISROTUSOPIMUKSET EU:N ELÄINPALKKIOT KANSALLISET KOTIELÄINTUET ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUS ALKUPERÄISROTUSOPIMUKSET Esityksen tiedot perustuvat valmistelutilanteeseen huhtikuussa 2015 13.4.2015 1 EU:n eläinpalkkiot Vanhat

Lisätiedot

Eläinten hyvinvointikorvaus Iisalmi Leena Suojala, Maatalouslinja MTK

Eläinten hyvinvointikorvaus Iisalmi Leena Suojala, Maatalouslinja MTK Eläinten hyvinvointikorvaus 2018 Iisalmi 24.1.2018 Leena Suojala, Maatalouslinja MTK Eläinten hyvinvointikorvaus 2014-2020 yleistä: Yksi EU:n Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 toimenpiteistä

Lisätiedot

/01.02/2017

/01.02/2017 LAUSUNTOPYYNTÖ 233163 1(2) 5.4.2017 766/01.02/2017 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI VUODELTA 2016 MAKSETTAVISTA LYPSYLEHMÄ-, NAUTA-, LAMMAS- JA VUOHIPALKKIOISTA

Lisätiedot

Sikojen hyvinvointikorvaukset 2015- Riitta Pietilä, ProAgria Länsi-Suomi

Sikojen hyvinvointikorvaukset 2015- Riitta Pietilä, ProAgria Länsi-Suomi Sikojen hyvinvointikorvaukset 2015- Riitta Pietilä, ProAgria Länsi-Suomi Eläinten hyvinvointikorvaus Uusi Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2015-2020 Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ Maa- ja metsätalousministeriö

LAUSUNTOPYYNTÖ Maa- ja metsätalousministeriö LAUSUNTOPYYNTÖ Maa- ja metsätalousministeriö 269383 1 (2) Jord- och skogsbruksministeriet Ministry of Agricutture and Forestry 2.5.2019 742/01.02/2019 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON

Lisätiedot

Eläinten hyvinvointikorvaukset muutoksia Iisalmi Leena Suojala, Maatalouslinja MTK

Eläinten hyvinvointikorvaukset muutoksia Iisalmi Leena Suojala, Maatalouslinja MTK Eläinten hyvinvointikorvaukset muutoksia 2017 Iisalmi 28.10.2016 Leena Suojala, Maatalouslinja MTK Eläinten hyvinvointikorvaus 2014-2020: Yksi EU:n Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020

Lisätiedot

Sikojen hyvinvointikorvaukset 2015-2020. Riitta Pietilä, ProAgria Länsi-Suomi

Sikojen hyvinvointikorvaukset 2015-2020. Riitta Pietilä, ProAgria Länsi-Suomi Sikojen hyvinvointikorvaukset 2015-2020 Riitta Pietilä, ProAgria Länsi-Suomi Eläinten hyvinvointikorvaus 2015-2020 Uusi Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2015-2020 Kaikki vanhat sitoumukset katkeavat

Lisätiedot

ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUS SIOILLE 2015

ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUS SIOILLE 2015 ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUS SIOILLE 2015 Varsinais-Suomen ELY-keskus. Lähde: Mavi, MMM Huhtikuu 2015 Yleistä eläinten hyvinvointikorvauksesta Kaikki vanhat sitoumukset päättyvät 30.4.2015 Mahdollista tehdä

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 21.1.2016 Suvi Ruuska VALTIONEUVOSTON ASETUS VUODELTA 2016 MAKSETTAVISTA LYPSYLEHMÄ-, NAUTA-, LAMMAS- JA VUOHIPALKKIOISTA SEKÄ PELTOKASVIPALKKIOSTA

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 12.5.2017 Suvi Ruuska VALTIONEUVOSTON ASETUS VUODELTA 2016 MAKSETTAVISTA LYPSYLEHMÄ-, NAUTA-, LAMMAS- JA VUOHIPALKKIOISTA SEKÄ PELTOKASVIPALKKIOSTA

Lisätiedot

Maa-ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoanne liitteenä olevasta luonnoksesta.

Maa-ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoanne liitteenä olevasta luonnoksesta. Ammm.Fi LAUSUNTOPYYNTÖ 1(2) 289/01.02/2018 6.2.2018 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI MAITOTUOT TEIDEN, HEDELMIEN JA VIHANNESTEN KOULUJAKELUTUESTA KEVÄTLUKUKAUDELLA

Lisätiedot

Eläinten hyvinvointikorvaus

Eläinten hyvinvointikorvaus 02.04.2015 Materiaalin tekohetkellä lainsäädäntöä ei ole hyväksytty muutokset mahdollisia Eläinten hyvinvointikorvaus Tuki-infot 2015 Anna-Leena Vierimaa Luomutuotannon asiantuntija ProAgria Oulu/ Mikä

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 7.3.2016 Suvi Ruuska VALTIONEUVOSTON ASETUS YMPÄRISTÖKORVAUKSESTA ANNETUN VALTIO- NEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMISESTA 1. Yleistä Euroopan

Lisätiedot

Tukihakukoulutus 2014 Maaseudun kehittämisohjelma Eläinten hyvinvointikorvaus. MMM/Juha Palonen Helmikuu Sivu

Tukihakukoulutus 2014 Maaseudun kehittämisohjelma Eläinten hyvinvointikorvaus. MMM/Juha Palonen Helmikuu Sivu Tukihakukoulutus 2014 Maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Eläinten hyvinvointikorvaus MMM/Juha Palonen Helmikuu 2014 Sivu 1 17.2.2014 Yleistä Valmistelu laajassa työryhmässä maaseutuohjelma valtioneuvostoon

Lisätiedot

Eläinten hyvinvointikorvaus (EHK) Naudat, siat, lampaat, vuohet ja siipikarja

Eläinten hyvinvointikorvaus (EHK) Naudat, siat, lampaat, vuohet ja siipikarja Eläinten hyvinvointikorvaus (EHK) Naudat, siat, lampaat, vuohet ja siipikarja 9.4.2015 Tavoitteet Eläinten hyvinvoinnin kohentaminen Lajinmukaisemman hoidon edistäminen Tietoisuus eläinten hyvinvointiin

Lisätiedot

Eläinten hyvinvointikorvaus Siat. Henna Säävälä/ ELY-keskus

Eläinten hyvinvointikorvaus Siat. Henna Säävälä/ ELY-keskus Eläinten hyvinvointikorvaus Siat Henna Säävälä/ ELY-keskus 27.4.2015 Eläinten hyvinvointikorvaus Hyvinvointituki muuttuu hyvinvointikorvaukseksi Eläinten hyvinvointikorvausta voi hakea nauta- ja sikatilojen

Lisätiedot

Eläinten hyvinvointikorvaus

Eläinten hyvinvointikorvaus Eläinten hyvinvointikorvaus 2017 19.1.2017 1 Ei perusehtoja tai lisäehtoja, toimenpiteet samanarvoisia 1-vuotinen sitoumus Noudatettava kaikissa rakennuksissa (myös eri tiloilla) Korvaus maksetaan eläinryhmäkohtaisesti

Lisätiedot

Eläinten hyvinvointikorvaus siat

Eläinten hyvinvointikorvaus siat Eläinten hyvinvointikorvaus siat 19.1.2017 1 Yleistä sitoumuksesta Sitoumus tehdään 1.1.2017 31.12.2017 väliseksi ajaksi Haku 11.1.2017 31.1.2017 Sitoumusta haetaan Vipu-palvelussa tai lomakkeella 472

Lisätiedot

Eläinten hyvinvointikorvaus siat 9.4.2015 1

Eläinten hyvinvointikorvaus siat 9.4.2015 1 Eläinten hyvinvointikorvaus siat 9.4.2015 1 Yleistä sitoumuksesta Sitoumus tehdään 1.5.2015 31.12.2016 väliseksi ajaksi Seuraava mahdollisuus hakea sitoumusta 11/2016, koskien vuotta 2017 (vuonna 2016

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus eläinten hyvinvointikorvauksesta Annettu Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 2015 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista

Lisätiedot

Eläinten hyvinvointikorvaus EHK

Eläinten hyvinvointikorvaus EHK Eläinten hyvinvointikorvaus EHK Eläinlajikohtaiset 1-vuotiset sitoumukset Sitoumus koskee kaikkia valitun eläinlajin samalla tilatunnuksella olevia eläimiä Täydentävien ehtojen noudattaminen Noudatettava

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ VALTIONEUVOSTON ASETUSLUONNOKSESTA VUODELTA 2018 MAK SETTAVASTA POHJOISESTA TUESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN MUUT TAMISESTA

LAUSUNTOPYYNTÖ VALTIONEUVOSTON ASETUSLUONNOKSESTA VUODELTA 2018 MAK SETTAVASTA POHJOISESTA TUESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN MUUT TAMISESTA Ämmm.Fi LAUSUNTOPYYNTÖ 1 (2) 8.10.2018 1508/01.02/2018 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ VALTIONEUVOSTON ASETUSLUONNOKSESTA VUODELTA 2018 MAK SETTAVASTA POHJOISESTA TUESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 29.3.2017 Suvi Ruuska VALTIONEUVOSTON ASETUS VUODELTA 2017 MAKSETTAVISTA LYPSYLEHMÄ-, NAUTA-, LAMMAS- JA VUOHIPALKKIOISTA SEKÄ PELTOKASVIPALKKIOSTA

Lisätiedot

Lausuntoja voivat antaa myös muut kuin jakelussa mainitut tahot ja tietoa lausunnon antomahdollisuudesta

Lausuntoja voivat antaa myös muut kuin jakelussa mainitut tahot ja tietoa lausunnon antomahdollisuudesta LAUSUNTOPYYNTÖ 1 (2) 17.10.2018 1674/01.02/2018 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ VALTIONEUVOSTON ASETUSLUONNOKSESTA VUODELTA 2018 MAK SETTAVASTA ETELÄ-SUOMEN REHUNURMEN, REHUOHRAN JA KEVÄTVEHNÄN VÄLIAI

Lisätiedot

Muistio EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI TEURASRUHOJEN LUOKITTE LUSTA

Muistio EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI TEURASRUHOJEN LUOKITTE LUSTA MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Vanhempi hallitussihteeri Jukka Ränkimies Muistio 27.3.2018 Liite 1 EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI TEURASRUHOJEN LUOKITTE LUSTA Ruhonluokitusta koskeva lainsäädäntö on

Lisätiedot

ELÄINTENHYVINVOINTIKORVAUS SIIPIKARJA Marjaana Spets V S ELY-keskus. Lähde: Mavi, MMM

ELÄINTENHYVINVOINTIKORVAUS SIIPIKARJA Marjaana Spets V S ELY-keskus. Lähde: Mavi, MMM ELÄINTENHYVINVOINTIKORVAUS SIIPIKARJA 2016 Marjaana Spets V S ELY-keskus. Lähde: Mavi, MMM Eläinten hyvinvointikorvaus EHK 1 vuosi 1.5.2015-31.12.2016 (poikkeus) Maksatusta vuodelle 2016 haetaan kevään

Lisätiedot

ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUS 2017 SIKA Sanna Lempiäinen Varsinais-Suomen ELY-keskus, Maatalouden valvontayksikkö Lähde: Mavi, MMM

ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUS 2017 SIKA Sanna Lempiäinen Varsinais-Suomen ELY-keskus, Maatalouden valvontayksikkö Lähde: Mavi, MMM ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUS 2017 SIKA 20.1.2017 Sanna Lempiäinen Varsinais-Suomen ELY-keskus, Maatalouden valvontayksikkö Lähde: Mavi, MMM Valvontojen tuloksia vuodelta 2016 Maaseutuviraston satunnais-

Lisätiedot

Toimenpide koskee maatilan kaikkia nautoja. Korvaus on enintään 11 /ey vuodessa.

Toimenpide koskee maatilan kaikkia nautoja. Korvaus on enintään 11 /ey vuodessa. VILJELIJÄTUKIHAKUKOULUTUS 1 (12) 21.10.2014 ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUS (EHK) Työpaja 4: Eläinten hyvinvointikorvaus Eläinten hyvinvointikorvausta voi hakea kevään 2015 päätukihaun yhteydessä. Vanhat eläinten

Lisätiedot

ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUS 2018 SIKA

ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUS 2018 SIKA ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUS 2018 SIKA Sarka 22.1.2018 Marjaana Spets, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Maatalouden valvontayksikkö Lähde: Mavi, MMM 22.01.2018 Ajankohtaista koskien 2017 sitoumusta Eläinmääräilmoitukset

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 16.5.2016 Suvi Ruuska VALTIONEUVOSTON ASETUS VUODELTA 2015 MAKSETTAVISTA LYPSYLEHMÄ-, NAUTA-, LAMMAS- JA VUOHIPALKKIOISTA SEKÄ PELTOKASVIPALKKIOSTA

Lisätiedot

ELÄINTENHYVINVOINTIKORVAUS 2016 SIKA. Sanna Lempiäinen V-S ELY-keskus.Lähde: Mavi, MMM

ELÄINTENHYVINVOINTIKORVAUS 2016 SIKA. Sanna Lempiäinen V-S ELY-keskus.Lähde: Mavi, MMM ELÄINTENHYVINVOINTIKORVAUS 2016 SIKA Sanna Lempiäinen V-S ELY-keskus.Lähde: Mavi, MMM Eläinten hyvinvointikorvaus EHK 1 vuosi 1.5.2015-31.12.2016 (poikkeus) Maksatusta vuodelle 2016 haetaan kevään tukihaun

Lisätiedot

Eläinten hyvinvointikorvaus ja tukiehdot sikapuolella

Eläinten hyvinvointikorvaus ja tukiehdot sikapuolella Eläinten hyvinvointikorvaus ja tukiehdot sikapuolella Arja Nuutinen Tukihakukoulutus 2017 6.4.2017 Pohjois-Savon ELY -keskus, Maatalouden tukihallinto- ja valvontaryhmä 1 Pohjois-Savon ELY -keskus, Maatalouden

Lisätiedot

Eläinten hyvinvointikorvaus siipikarjatiloilla 2015

Eläinten hyvinvointikorvaus siipikarjatiloilla 2015 Eläinten hyvinvointikorvaus siipikarjatiloilla 2015 Siipikarjaliiton kokous Tampere 25.3.2015 Ylitarkastaja Ulla Sihto, Maaseutuvirasto Yleistä Eläinten hyvinvointikorvaukset valmisteltiin laajassa työryhmässä,

Lisätiedot

/01.02/2018

/01.02/2018 LAUSUNTOPYYNTÖ 1(2) 3.9.2018 1449/01.02/2018 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ VALTIONEUVOSTON ASETUSLUONNOKSESTA VUODELTA 2018 MAK SETTAVASTA LIHAN JA VUODELTA 2017 MAKSETTAVASTA MAIDON KULJETUSAVUS TUKSESTA

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ (2) mmm.fi

LAUSUNTOPYYNTÖ (2) mmm.fi LAUSUNTOPYYNTÖ 244945 1(2) mmm.fi 30.11.2017 1925/01.02/2017 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI TÄYDENTÄVI EN EHTOJEN LAKISÄÄTEISISTÄ HOITO VAATIMUKSISTA SEKÄ NIIDEN

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ Maa- ja metsätalousministeriö

LAUSUNTOPYYNTÖ Maa- ja metsätalousministeriö LAUSUNTOPYYNTÖ 261956 Maa- ja metsätalousministeriö 1 (2) Jord- och skogsbruksministeriet Ministry of Agriculture and Forestry 20.11.2018 1887/01.02/2018 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA

Lisätiedot

ELÄINTENHYVINVOINTIKORVAUS NAUDOILLE V S ELY-keskus. Lähde: Mavi, MMM

ELÄINTENHYVINVOINTIKORVAUS NAUDOILLE V S ELY-keskus. Lähde: Mavi, MMM ELÄINTENHYVINVOINTIKORVAUS NAUDOILLE 2015-2016 V S ELY-keskus. Lähde: Mavi, MMM Uutta eläinten hyvinvointikorvauksessa 2015 Kaikki vanhat sitoumukset (naudat, siat) päättyvät 30.04.2015 terveydenhuoltoon

Lisätiedot

Eläinten hyvinvointikorvaus (EHK)

Eläinten hyvinvointikorvaus (EHK) Eläinten hyvinvointikorvaus (EHK) Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Esityksen tiedot perustuvat valmistelutilanteeseen marraskuussa Ammoniakkipäästöjen vähentäminen Suomi on sitoutunut

Lisätiedot

luonnos Tämä asetus tulee voimaan x päivänä x kuuta Sitä sovelletaan kuitenkin 1 päivästä tammikuuta 2017.

luonnos Tämä asetus tulee voimaan x päivänä x kuuta Sitä sovelletaan kuitenkin 1 päivästä tammikuuta 2017. 1 luonnos 6.7.2017 Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten noudattamisen valvonnasta annetun valtioneuvoston

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ

LAUSUNTOPYYNTÖ Maa- ja metsätalousministeriö Jord- och skogsbruksministeriet Ministry of Agriculture and Forestry LAUSUNTOPYYNTÖ 04.09.2019 1 (2) 1289/01.02/2019 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ VALTIONEUVOSTON ASETUSLUONNOKSESTA

Lisätiedot

Eläintuet 2015. Lähde: Mavi,MMM

Eläintuet 2015. Lähde: Mavi,MMM Eläintuet 2015 Lähde: Mavi,MMM Muutoksia 2015 Sika- ja siipikarjan tuotannosta irrotettu tuki jatkuu. C-tukialueella maksetaan edelleen pohjoista tukea emolehmille, emolehmähiehoille, sonneille, häreille,

Lisätiedot

Lisätietoja tästä asiasta antaa osastopäällikkö Minna-Mari Kaila, puh ,

Lisätietoja tästä asiasta antaa osastopäällikkö Minna-Mari Kaila, puh , LUOLUOL 241606 1 (5) 26.9.2017 MMM032:00/2017 1568/01.01./2017 Jakelussa mainitut NIMEÄMISPYYNTÖ, ELINTARVIKEMARKKINALAINSÄÄDÄNTÖÄ VALMISTELEVA TYÖ- RYHMÄ Jakelussa mainittuja tahoja pyydetään nimeämään

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinten hyvinvointikorvauksesta Annettu Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 2015 Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eräistä ohjelmaperusteisista

Lisätiedot

Alkuperäiseen versioon tehdyt lisäykset merkitty punaisella ja kursiivilla ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUKSEN SITOUMUSEHDOT 2015-2016

Alkuperäiseen versioon tehdyt lisäykset merkitty punaisella ja kursiivilla ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUKSEN SITOUMUSEHDOT 2015-2016 Alkuperäiseen versioon tehdyt lisäykset merkitty punaisella ja kursiivilla ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUKSEN SITOUMUSEHDOT 2015-2016 Sitoumuksen antamisen edellytykset Vuonna 2015 annettu sitoumus tehdään

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ VALTIONEUVOSTON ASETUSLUONNOKSESTA VUODELTA 2018 MAK SETTAVASTA MEHILÄISTALOUDEN KANSALLISESTA PESÄKOHTAISESTA TUESTA

LAUSUNTOPYYNTÖ VALTIONEUVOSTON ASETUSLUONNOKSESTA VUODELTA 2018 MAK SETTAVASTA MEHILÄISTALOUDEN KANSALLISESTA PESÄKOHTAISESTA TUESTA LAUSUNTOPYYNTÖ 1(2) 12.2.2018 304/01.02/2018 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ VALTIONEUVOSTON ASETUSLUONNOKSESTA VUODELTA 2018 MAK SETTAVASTA MEHILÄISTALOUDEN KANSALLISESTA PESÄKOHTAISESTA TUESTA Maa-ja

Lisätiedot

Kotieläintuet ja EHK. kotieläintilan täydentävät ehdot

Kotieläintuet ja EHK. kotieläintilan täydentävät ehdot Kotieläintuet ja EHK kotieläintilan täydentävät ehdot EU:n eläinpalkkiot Kaikkien tuenhakijoiden tulee jättää osallistumisilmoitus viimeistään päätukihaun yhteydessä sähköisesti tai lomakkeella 184 Aktiiviviljelijä

Lisätiedot

ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUS (EHK) SIIPIKARJALLE Kotieläintuki-info Loimaa. Varsinais-Suomen ELY-keskus, lähde: Mavi, MMM, Evira

ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUS (EHK) SIIPIKARJALLE Kotieläintuki-info Loimaa. Varsinais-Suomen ELY-keskus, lähde: Mavi, MMM, Evira ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUS (EHK) SIIPIKARJALLE Kotieläintuki-info 22.1.2018 Loimaa Varsinais-Suomen ELY-keskus, lähde: Mavi, MMM, Evira EHK yleistä / ajankohtaista koskien tukivuotta 2017 Ilmoitus vuoden

Lisätiedot

ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUS (EHK) SIIPIKARJALLE Kotieläintuki-info Mynämäki

ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUS (EHK) SIIPIKARJALLE Kotieläintuki-info Mynämäki ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUS (EHK) SIIPIKARJALLE Kotieläintuki-info 20.1.2017 Mynämäki Varsinais-Suomen ELY-keskus Henna Ekman. Lähde: Mavi, MMM, Evira EHK 2015-2016 VARSINAIS-SUOMESSA Hyvinvointikorvausta

Lisätiedot

Eläinten hyvinvointikorvaus. Naudat 2015 9.4.2015 1

Eläinten hyvinvointikorvaus. Naudat 2015 9.4.2015 1 Eläinten hyvinvointikorvaus Naudat 2015 9.4.2015 1 Yleistä sitoumuksesta Sitoumus tehdään 1.5.2015 31.12.2016 väliseksi ajaksi Seuraava mahdollisuus hakea sitoumusta 11/2016, koskien vuotta 2017 (vuonna

Lisätiedot

Eläinten hyvinvointikorvaus (= EHK) sioille Vuosi 2019

Eläinten hyvinvointikorvaus (= EHK) sioille Vuosi 2019 Eläinten hyvinvointikorvaus (= EHK) sioille Vuosi 2019 Varsinais-Suomen ELY- keskus Maatalouden valvontayksikkö Kati Raunio Kotieläintuki-info 15.1.2019 Lieto Lähde: Ruokavirasto Ajankohtaista koskien

Lisätiedot

ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUKSEN SITOUMUSEHDOT 2015-2016

ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUKSEN SITOUMUSEHDOT 2015-2016 ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUKSEN SITOUMUSEHDOT 2015-2016 Sitoumuksen antamisen edellytykset Vuonna 2015 annettu sitoumus tehdään ajalle 1.5.2015-31.12.2016. Sitoumus tehdään 12.5.2015 mennessä Vipu-palvelussa

Lisätiedot

Eläinten hyvinvointikorvaus (EHK)

Eläinten hyvinvointikorvaus (EHK) Eläinten hyvinvointikorvaus (EHK) Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Esityksen tiedot perustuvat valmistelutilanteeseen marraskuussa 2014. Varmistathan lopulliset ehdot Tavoitteet ja tausta

Lisätiedot

Eläinten hyvinvointikorvaukset

Eläinten hyvinvointikorvaukset Eläinten hyvinvointikorvaukset Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Tiina Malm, Antero Nikander, Timo Keskinen Sivu 1 29.9.2014 Eläinten hyvinvointikorvauksen tavoitteet Eläinten hyvinvoinnin

Lisätiedot

Maa-ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoanne liitteenä olevasta luonnoksesta.

Maa-ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoanne liitteenä olevasta luonnoksesta. A mmm.fi LAUSUNTOPYYNTÖ 1(2) 795/01.02/2018 18.4.2018 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI POROTALOU DEN JA LUONTAISELINKEINOJEN RAKENNETUISTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA HUONEISTOTIETOJÄRJES- TELMÄÄ KOSKEVAKSI LAINSÄÄDÄNNÖKSI

LAUSUNTOPYYNTÖ HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA HUONEISTOTIETOJÄRJES- TELMÄÄ KOSKEVAKSI LAINSÄÄDÄNNÖKSI LAUSUNTOPYYNTÖ 251422 1(5) m m m. A 23.3.2018 1463/01.01/2016 Jakelussa mainitut MMM045:00/2016 LAUSUNTOPYYNTÖ HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA HUONEISTOTIETOJÄRJES- TELMÄÄ KOSKEVAKSI LAINSÄÄDÄNNÖKSI Maa-ja

Lisätiedot