RAKENTAMISTALOUDEN SEMINAARITYÖT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAKENTAMISTALOUDEN SEMINAARITYÖT 2001-2002"

Transkriptio

1 Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion selvityksiä 44 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Papers 44 Espoo 2002 TKK-RTA-S44 RAKENTAMISTALOUDEN SEMINAARITYÖT (toim.) Satu Heinimäki TEKNILLINEN KORKEAKOULU TEKNISKA HÖGSKOLAN HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY TECHNISCHE UNIVERSITÄT HELSINKI UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE D HELSINKI

2 Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion selvityksiä 44 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Papers 44 Espoo 2002 TKK-RTA-S44 RAKENTAMISTALOUDEN SEMINAARIT (toim.) Satu Heinimäki TEKNILLINEN KORKEAKOULU TEKNISKA HÖGSKOLAN HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY TECHNISCHE UNIVERSITÄT HELSINKI UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE D HELSINKI 2

3 Jakelu: Teknillinen korkeakoulu Rakentamistalous PL TKK Puh. (09) Fax (09) TKK Rakentamistalous ISBN (PDF) ISSN painos Espoo

4 ESIPUHE Teknillisen korkeakoulun rakennus- ja ympäristötekniikan osaston rakentamistalouden laboratoriossa on perinteisesti käsitelty rakennuttamisen, rakennushankkeen ja rakennustuotannon suunnittelun, toteuttamisen ja valvonnan organisatorisia, hallinnollisia, tuotantoteknisiä, taloudellisia ja juridisia kysymyksiä. Viime vuosina painopiste on siirtynyt yhä enemmän myös kiinteistöjohtamiseen ja toimitilapalveluihin. Rakentamistalouden laboratoriossa järjestetään vuosittain Rak Rakentamistalouden seminaari kurssi. Kurssin tavoitteena on, että seminaariesityksen laadittuaan opiskelija tietää kirjallisen ja suullisen esityksen vaatimukset sekä osaa kriittisesti suhtautua toisten esityksiin. Kurssin sisältö muodostuu kirjallisen esityksen laadinnasta ja sitä täydentävästä suullisen esityksen suunnittelusta ja pidosta seminaaritilaisuudessa sekä toisen opiskelijan esityksen opponoinnista. Lukuvuoden seminaari -kurssin aihealueena oli kiinteistöt ja toimitilapalvelut, mitä tarkasteltiin useasta eri näkökulmasta. Tähän selvitykseen on koottu opiskelijoiden kirjalliset esitykset. Espoo Toimittaja 3

5 4

6 SISÄLLYSLUETTELO Rakentamistalouden seminaarityöt Tatu Silventoinen: KIINTEISTÖT JA KANSANTALOUS... 6 Henri Mämmi: TOIMITILOJEN KYSYNTÄÄN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Jarmo Lempinen: KIINTEISTÖKAUPPA Tuomas Palolahti: RISKIENHALLINTA KIINTEISTÖISSÄ Pasi Jaskari: KIINTEISTÖSIJOITUSSALKUN RAKENTAMINEN JA HALLINTA Juuso Hietanen: KIINTEISTÖSIJOITUSYHTIÖN TUNNUSLUVUT Tomi Tiainen: CRE -ORGANISAATION TOIMENKUVA Jussi Nurminen: YRITYKSEN SISÄISTEN MUUTTOJEN HALLINTA

7 KIINTEISTÖT JA KANSANTALOUS Tatu Silventoinen Sisältö: 1. Johdanto 2. Kiinteistö- ja rakennusklusteri 2.1. Rakennettu ympäristö kaksi kolmannesta varallisuudestamme 2.2. Klusterin toiminnan arvo ja työllisyys 3. Suhdannevaihtelut 3.1. Kiinteistömarkkinat sidoksissa talouden kehitykseen 3.2. Kiinteistömarkkinoiden dynamiikka ja suhdannevaihtelut 3.3. Rakennusalan suhdannevaihtelut 4. Suhdanteiden tasauskeinot 4.1. Talonrakentamisen määrän ohjaus 4.2. Kustannusten ohjaus Lähdeluettelo 6

8 1 Johdanto Kiinteistöt toimivat kansantaloudessa tuotannon tekijöinä. Ilman kiinteistöjä ei olisi muutakaan tuotantoa. Kiinteistöt ovat myös itsessään merkittävä osa kansantaloutta. Kiinteistö- ja rakennusklusteri muodostaa kaksi kolmasosaa kansallisvarallisuudestamme ja työllistää yli 20 % työvoimasta. Koska klusterin merkitys on näin suuri kansantaloudellemme niin suhdannevaihtelut eivät pelkästään vaikuta kiinteistö- ja rakennusklusteriin vaan vaikutus on molemmin suuntainen. Tässä seminaariesitelmässä on tarkasteltu kiinteistö- ja rakennusklusterin suuruutta sekä merkitystä kansantalouden suhdanteisiin ja keinoja vaikuttaa suhdanteiden tasaamiseen. 2 Kiinteistö- ja rakennusklusteri 2.1 Rakennettu ympäristö kaksi kolmannesta varallisuudestamme Rakennettu ympäristö muodostaa kaksi kolmannesta Suomen kansallisvarallisuudesta. Suomessa asuin- ja toimitilarakennusten yhteenlaskettu tilavuus oli noin 1450 milj. m³ ja pinta-ala noin 375 milj. m² vuonna Asuinrakennusten osuus oli noin 60 prosenttia ko. rakennuskannan pinta-alasta ja puolet tilavuudesta. Lisäksi rakennuskantaamme kuuluu kesämökkejä, talous- ym. rakennuksia ja maatalousrakennuksia, jotka mukaan lukien kannan kokonaistilavuus oli luokkaa 1770 milj. m³ vuonna Rakennuskannan arvo (ilman tonttia) oli noin 1460 mrd. mk vuonna 2000 markkinahinnoin arvioituna. Asuinrakennuskannan arvo oli suuruusluokkaa 800 mrd. mk (asuntovarallisuus noin mk/asukas ja kokonaisrakennusvarallisuus reilut mk/asukas). Muun talorakennuskannan arvo oli noin 660 mrd. mk. Maa- ja vesirakennuskannan arvo oli suuruusluokkaa 330 mrd. mk. Maa- ja vesirakenteisiin luetaan kuuluvaksi liikenneverkko (tie-, katu-, vesi-, lentoliikenne-, tieto- ja raideliikenneverkko), vesihuoltoverkko, energiahuoltoverkko sekä erilaiset ympäristörakenteet (puistot, urheilukentät, laskettelurinteet jne.). Maa- ja vesirakennuskannan arvo on suhteellisen alhainen verrattuna rakennuskantaan. Tämä aiheutuu maa- ja vesirakenteiden arvon laskemisessa käytetystä nopeammasta ikäalenemisesta verrattuna talonrakennuksiin. Kolme neljäsosaa Suomen asuin- ja toimitilarakennuskannasta on rakennettu vuoden 1960 jälkeen ja yli 40 prosenttia vuoden 1980 jälkeen. Kannan ikääntymisen, määrän kasvun, laatu- ja varustetason lisäämistarpeen sekä käytön muutosten johdosta korjausrakentamisen tarpeen arvioidaan rakennuskannassamme kasvavan noin viiden prosentin vuosivauhdilla pitkälle tulevaisuuteen. Myös uudisrakentamisen tarve on jatkuvaa, vaikkakin sen tarpeen nähdään olevan pienempää kuin aikaisemmin teollistumisen ja kaupungistumisen yhteydessä. Tarvetta pitää yllä muun muassa väestön muuttoliike kasvukeskuksiin, asuntokuntien keskikoon edelleen pieneneminen, vanhusväestön lisääntyminen, yritysten hakeutuminen toimintansa kannalta edullisimmille paikoille ja rakennuskannan poistuma. 7

9 Suomen kansallisvarallisuus 2000 Yhteensä n mrd. mk, % (mk) Vesi ja maaalueet 3 % Koneet, laitteet ym. 16 % Asuin-rakennukset 27 % Metsä 10 % Rakennettu maa 11 % Maa- ja vesirakennukset 11 % Muut talorakennukset 22 % Kuva 1. Suomen kansallisvarallisuus vuonna 2000 (Rakli, Kiinteistö- ja Rakennusklusteri Visio 2010, s. 28.) 2.2 Klusterin toiminnan arvo ja työllisyys Kiinteistö- ja rakennusklusterin toiminnan arvo (kotimaa, vienti ja ulkomaalaiset tytäryhtiöt) vuonna 2000 oli suuruusluokkaa 230 mrd. mk ja kokonaistyömenekki (kotimainen) noin henkilötyövuotta. Työmenekkiin on tällöin laskettu mukaan ns. tuotannon kerrannaisvaikutukset eli työ varsinaisessa toiminnassa, tuoteteollisuudessa ja palveluelinkeinoissa. Vuoden 2000 talonrakennustoiminnan (uudis- ja korjaustoiminta, muu kuin kunnossapito) arvo oli noin 69 mrd. mk vastaten noin henkilötyövuoden työpanosta tuotannon kerrannaisvaikutukset huomioituna. Uudisrakentamisen arvo oli noin 52 mrd. mk (yhteensä noin htv) ja korjausrakentamisen noin 17 mrd. Mk ( htv). Maa ja vesirakennustoiminnan arvo vuonna 2000 oli noin 22 mrd. mk ( htv). Kiinteistöjen ylläpidon kokonaiskustannukset oli noin 85 mrd. mk vuonna 2000, mikä on kannan pinta-alaa kohti laskettuna lähes 200 mk/m². Kustannusten on todettu vaihtelevan myös talotyyppien sisällä muun muassa ikäjakaumasta ja taloteknisistä ratkaisuista sekä käyttötottumuksista riippuen. 8

10 Kiinteistöjen ylläpito on jaoteltu seuraavasti: - hallinto ja yhteistehtävät käsittäen tyypilliset ns. isännöintitehtävät ja muun hallinnoinnin - yleishoito ja valvonta käsittäen tyypilliset ns. talon- tai huoltomiestehtävät ilman ulkoalueiden hoitoa, vartiointia ja päivystyksen sekä erityislaitehuollon - lämpöhuollon käsittäen jakeluyhtiöille maksetut korvaukset ja jakelulaitteiden korjaustyöt - sähköhuolto käsittäen jakeluyhtiöille maksetut korvaukset ja jakelulaitteiden korjaustyöt - vesihuolto käsittäen jakeluyhtiöille maksetut korvaukset ja jakelulaitteiden korjaustyöt - siivous ja jätehuolto käsittäen tilojen siivoamisen, ikkunanpesun ja siivouskaluston ym. tarveaineet sekä jätteiden kokoamisen ja jätehuoltomaksut - ulkoalueiden hoito käsittäen piha-alueen ja ulkovarusteiden hoidon, lumityöt sekä ulkovarusteista huolehtimisen - kunnossapito käsittäen rakenteiden sekä kalusteiden, varusteiden ja laitteiden jatkuvan vuosikorjauksen - muut palvelut käsittäen mm. kiinteistöjen käyttöä ja liiketoimintaa edistävät asiantuntijapalvelut (mm. kuntokartoituksen ja sisustuksen, markkinointipalveluja ym.). Ylläpitokustannusten osalta isoja kustannuseriä ovat siivous ja jätehuolto (14 mrd. mk), kunnossapito (15 mrd. mk) sekä lämpö-, sähkö- ja vesihuolto (yhteensä 30 mrd. mk). Työllistävyyden osalta merkittävimpiä ovat siivous ja jätehuolto ( htv), kunnossapito ( htv) sekä yleishoito ja valvonta ( htv). Kiinteistöalan töistä tehdään omistajaorganisaatioissa yhä vähemmän, mikä avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia alan palveluyrityksille. 1 3 Suhdannevaihtelut 3.1 Kiinteistömarkkinat sidoksissa talouden kehitykseen Kiinteistömarkkinat elävät muun talouskehityksen ehdoin ja reagoi muutosten mukana. Suomen kansantalouden lähiajan kehityskuvassa voidaan nähdä ainakin seuraavia tärkeitä kiinteistömarkkinoihin vaikuttavia tekijöitä: 1. Yhdysvaltojen talous. Suomen talous on monella tavalla integroitunut maailman talouteen. Suunnannäyttäjänä on tällä hetkellä USA. Sen talouden vaikeudet heijastuvat voimakkaasti myös Suomen talouselämään. Tämän johdosta myös kiinteistömarkkinat seuraavat tarkkaan Yhdysvaltojen talouden kehitystä. 2. Korot. Korkotaso on ennätyksellisen alhaalla ja sen on ennakoitu vieläkin alenevan. Kiinteistömarkkinoille tällä on kahdella tavalla positiivinen vaikutus. Ensinnäkin edullinen rahoitus parantaa investointien kannattavuutta. Toiseksi korkoinstrumentit eivät juurikaan ole tällä hetkellä kilpailukykyisiä kiinteistösijoitusten kanssa. 1 Rakli, Kiinteistö- ja Rakennusklusteri Visio 2010, s

11 3. Inflaatio. Inflaation ollessa nykyisellään 2-3 %:n tasolla jää korkosijoitusten reaalituotto todella pieneksi. Vastaavasti indeksisidonnaiset vuokrasopimukset varmistavat kiinteistösijoituksille inflaatiosuojatun tuoton. 4. Työllisyys. Talouden voimakas heikentyminen ei toistaiseksi ole kohdistunut suuressa määrin työvoimavaltaisille aloille. Lisäksi vaikutukset yleensäkin työllisyyteen tulevat usein viiveellä, mikä antaa kiinteistömarkkinoille sopeutumisaikaa. Toisaalta työllisyyden heikentyminen merkitsee tyhjien toimitilojen lisääntymistä ja sen myötä uhkaa laskevista vuokratasoista. 5. Syklisyys. Talouden syklisyys integroi kiinteistömarkkinat toimimaan yhä kiinteämmin osana kokonaistaloutta. Toisaalta paremman läpinäkyvyyden ja ennustettavuuden sekä vakaamman tuottonsa vuoksi kiinteistöjen kilpailukyky sijoituskohteena näyttäisi nykytilanteessa paranevan. 2 Kuva 2. Syklikello (www.catella.fi) 3.2 Kiinteistömarkkinoiden dynamiikka ja suhdannevaihtelut Tarjonnan kyvyttömyys lyhyellä aikavälillä seurata kysynnän muutoksia johtaa kiinteistömarkkinoiden voimakkaisiin suhdannevaihteluihin. Tarjonnan ollessa kiinteä kaikki muutokset kiinteistöjen kysyntään vaikuttavissa tekijöissä näkyvät hintatason muutoksena eli hinta tasapainottaa markkinat. Kysynnän kasvaessa kiinteistöjen hinta nousee niin paljon, että kysyntä palaa aikaisemmalleen tasolle. Kuva 3. Kysynnän kasvun vaikutus lyhyellä aikavälillä 2 10

12 Kiinteistöjen hintojen nousu lisää tuotantoa ja kasvattaa siten vähitellen tarjontaa. Tarjonnan kasvaessa hinnat laskevat jälleen, kunnes hinnat ovat laskeneet niin paljon, että ne vastaavat rakennuskustannuksia, jolloin lisärakentaminen ei kannata. Kuva 4. Kysynnän kasvun vaikutus kiinteistömarkkinoiden tasapainoon pitkällä aikavälillä. Uustuotannon vähäinen osuus kiinteistöjen tarjonnasta aiheuttaa myös sen, että suhteellisen pieni kysynnän muutos johtaa voimakkaaseen tuotannon vaihteluun. 3.3 Rakennusalan suhdannevaihtelut Rakentamisen volyymin heilahtelut ovat olleet erittäin suuria niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa. On selvää, että kansantalouden suhdannekehityksellä ja rakentamisella on läheinen riippuvuus. Rakentamisen suhdannevaihtelut heijastavat moninkertaisina häiriöinä koko kansantaloudessa, kuten kuvassa 5 ilmenee. Koska rakentamisen osuus bruttokansantuotteessa on verrattain suuri, on selvää, että vaikutus käy molempiin suuntiin. Talonrakentamisen heilahtelut vaikuttavat myös koko kansantalouden kehitykseen % Vuosi BKT Rakentaminen Kuva 5. Bruttokansantuotteen ja talonrakentamisen volyymin muutokset (Wessman R., Rakentamisen Suhdannevaihtelut, s. 13.) 1 Wessman R., Rakentamisen Suhdannevaihtelut, s

13 4 Suhdanteiden tasauskeinot 4.1 Talonrakentamisen määrän ohjaus Rakentamisen osuus suhdannepolitiikasta on pääomavaltaisuuden takia varsin keskeinen. Rakentamiseen on helppo vaikuttaa suhdannepoliittisin keinoin, koska julkinen valta säätelee rakentamista muutenkin suurelta osin. Rakennusyritysten edun mukaista on tuotannon tasaisuus ja suhdanneherkkyyden pienentäminen. Yksittäinen yritys suunnittelee toimintaansa kaukonäköisesti ja pyrkii voimavarojen käytön tasaisuuteen. Näin toimiessaan jokainen yritys vaikuttaa koko rakennusmarkkinoiden suhdanteiden tasaisuuteen. Suhdanteiden tasauskeinoilla pyritään vaikuttamaan etupäässä rakentamisen kysyntään, koska kysyntään vaikuttaminen on tarkoituksen mukaisinta ja tehokkainta. Välittömästi rakentamisen kysyntään ja rakennusyrityksen toimintaedellytyksiin vaikuttavia suhdannetasauskeinoja ovat 1. rahoituspoliittiset toimenpiteet - suhdannetalletukset - asuntolainoihin kanavoitu rahamäärä - Suomen pankin luottopolitiikka 2. veropoliittiset toimenpiteet - verohuojennuslaki - investointiverot 3. työvoimapoliittiset toimenpiteet - rakennustöiden aloitussäännökset yhdistettynä kesä- ja talvikauden työvoiman käyttöön - työllisyysmäärärahojen ohjaaminen rakentamiseen 4. julkisen investointipolitiikan keinot - julkisen sektorin rakennustoiminnan ajoittaminen - valtion avustuksia tai lainatukea saavan rakennustoiminnan ajoittaminen - valtionjohtoisen teollisuuden investointien ajoittaminen. Suhdannepoliittisilla toimenpiteillä pyritään vaikuttamaan kahdella eri tavalla. Suhdannepolitiikan tavoitteena on korkeasuhdanteessa investointien kasvun hillitseminen, kun taas matalasuhdanteessa kannustetaan investointeja. Investointien kasvun hillitseviä toimenpiteitä ovat investointivero ja investointivarausten kannustimet. Valtio siis vaikuttaa yritysten suhdannesuunnitteluun kantamalla veroa ja hyväksymällä ylimääräisiä varauksia tulevaisuuden varalle. Edellä mainittujen välittömien toimenpiteiden lisäksi voi valtio vaikuttaa yrityksiin myös välillisesti suhdanne- ja vientitalletusten avulla. Investointeja kannustavina toimenpiteinä voidaan pitää väliaikaisia poistoja, väliaikaista hankintavarausta ja investointivarausten oikea-aikaista käyttöä kannustavina toimenpiteinä. 12

14 Investointikannustimina valtio voi tarjota yrityksille verohelpotuksia. Näiden helpotusten avulla yritys voi ajoittaa investointinsa suhdanteita tasaavasti. Toimenpiteiden teho riippuu suhdannetaantuman luonteesta ja yrityksen taloudellisesta tilanteesta laman kynnyksellä. Kannustimien vaikutus riippuu myös suhdanteen käännepisteen riittävän tarkasta ennakoimisesta ja tarvittavien toimenpiteiden oikeasta ajoituksesta. Investointivaraus antaa yritykselle mahdollisuuden siirtää varoja käytettäväksi matalasuhdanteen aikana. Varausten avulla yritys voi myös pienentää verotettavaa tulostaan. Investointirajoittimena toimivan investointiveron eli rakennusveron tarkoituksena on vaikuttaa taloudellisen kasvun kannalta vähemmän tärkeiden rakennusinvestointien ajoitukseen. Vähemmän tärkeitä rakennusinvestointeja ovat esimerkiksi eräät palveluelinkeinojen ja kuntien talonrakennushankkeet. Verolla pyritään estämään tiettyjen rakennuskohteiden rakentamiseen korkeasuhdanteessa ja siirtämään veron kohteena olevien investointien aloittaminen matalasuhdanteeseen. Investointivero on tehokas suhdanteiden tasaaja. Verotuksen teho riippuu liikerakentamiseen ja julkisen rakentamisen määrien muutosten ennakoimisesta ja nopeasta investointiveron asettamisesta. Investointiveron asteittainen voimaan asettaminen tasoittaa rakennushankkeiden aloitusten määrää niin, että niitä on tasaisesti sekä ennen veropäätöstä että sen jälkeen. Kaikkien suhdanteita tasaavien toimenpiteiden ongelmana on niiden oikea ajoittaminen. Väärin ajoitettuina toimenpiteet saattavat paitsi jäädä tehottomiksi myös edelleen jyrkentää investointien suhdannevaihteluita. Suhdanteiden tasausten onnistumisen keskeisiä edellytyksiä ovat suhdannepolitiikan pitkäjänteisyys ja suhdannekehityksen oikea ennakointi. Tässä suhteessa maamme suhdannepolitiikka ei ole vastannut sille asetettavia vaatimuksia. 4.2 Kustannusten ohjaus Julkinen säätely asuntotuotannossa on osa taloudellista ympäristöä, johon yritysten kilpailukäyttäytyminen sopeutuu. Säätelyn tavoitteena on tuloeroista johtuvien hyvinvointierojen tasoittaminen tai yhteiskunnallisesti hyväksyttävien vaatimusten esittäminen elinkeinotoiminnalle. Valtion osuus asuntojen uudistuotannon rahoituksesta on vaihdellut suhdanteiden mukaan. Valtion tukeman aravatuotannon osuus asuntotuotannosta on ollut korkeimmillaan 1970-luvun loppupuolella ja alhaisimmillaan 1980-luvun loppupuolella. Vapaarahoitteisten asuntojen tuotanto lisääntyi huomattavasti 1980-luvun nousukauden aikana luvun alussa toteutettiin asuntopoliittisia uudistuksia, joiden myötä valtion säätelemän sektorin osuus kasvoi asuntotuotannon rahoituksesta. Valtion asuntorahoitustoiminnalla on jatkuvia uudistuspyrkimyksiä 1990-luvulla. 13

15 Valtio myöntää lainaa osakehuoneistojen ostamiseen ainoastaan aravarahoituksen piiriin hyväksytystä asunto-osakeyhtiöstä. Sosiaali- ja terveysministeriö valvoo valtion lainoittamien asuntojen laatua ja hintaa. Asuntotuotantolain säännökset tukevat voimakkaasti kuntien ja rakennuttajayhteisöjen pääomanmuodostusta. Valtio tukee näiden yhteisöjen toimintaa lainoittamalla aravavuokratalon rakennuskustannuksista osan. Tämä osuus voi suurimmillaan olla 95 %; sen suuruus riippuu tontin omistajasta. Kunnat ja rakennuttajayhteisöt voivat valtion halpakorkoisen lainoituksen avulla kerätä tulevina vuosikymmeninä huomattavan reaalipääoman. Valtion avustukset mahdollistavat näiden yhteisöjen oman pääoman hankinnan ilman riskiä. Valtion tukeman asuntotuotannon toimeenpanosta vastaa asuntorahasto. 1 1 Vuorela, Urpola & Kankainen, Johdatus Rakentamistalouteen, s

16 Lähdeluettelo: Kirjallisuus: Hillebrandt P. Economic Theory and the Construction Industry. 2 nd Edition. London, England. The MacMillan Press LTD, s. ISBN Pohjola M. Tehoton pääoma. Porvoo. WSOY, s. ISBN Rakli. Kiinteistö- ja rakennusklusteri Visio Raporti Shutt R.C. Economics for the Construction Industry. 3 rd Edition. Harlow, England. Longman Group, s. ISBN X. Virtanen P. Kiinteistömarkkinoiden ominaisuuksia ja erityispiirteitä. 2. painos. Espoo. TKK, s. ISBN Vuorela, Urpola & Kankainen. Johdatus rakentamistalouteen. Libella Painopalvelu Oy, s. ISBN Vuorinen J. Kiinteistöliiketoiminta Suomessa. Helsinki. Helsingin Kauppakorkeakoulu, s. ISBN Wessman R. Rakentamisen suhdannevaihtelut. Tammer-Paino 0y. Rakennustieto 0y, s. ISBN Muut lähteet: Tietokanta: TEEMU Hakusanat: kiinteistömarkkinat*, kiinteistöliiketoiminta*, suhdanteet*, economic* AND construction* 15

17 TOIMITILOJEN KYSYNTÄÄN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Henri Mämmi Sisältö: 1. Johdanto 2. Kysyntä toimitilamarkkinoilla 2.1. Yleistä 2.2. Johdettu kysyntä 2.3. Osamarkkinoihin rajoittunut kysyntä 2.4. Toimitilojen duaaliluonne: Käyttöönotto- ja sijoituskysyntä 3. Toimitilamarkkinoiden erityispiirteet 3.1. Täydelliset markkinat 3.2. Fyysiset erityispiirteet 3.3. Taloudelliset erityispiirteet 3.4. Erityispiirteet sijoittamisen kannalta 3.5. Osapuolet 4. Toimitilojen kysyntään vaikuttavat tekijät 4.1. Yleistä 4.2. Hinta 4.3. Sijainti 4.4. Fyysiset laatuominaisuudet 4.5. Ikä ja kunto 4.6. Taustatekijät 4.7. Sijoituskysyntään vaikuttavat tekijät 5. Suhdanteiden ja syklien vaikutus kysyntätekijöiden merkitykseen 5.1. Yleistä 5.2. Tämän hetkinen tilanne Suomessa 6. Kysynnän mittaaminen ja ennustaminen 6.1. Tunnusluvut 6.2. Menetelmät 7. Yhteenveto Lähdeluettelo 16

18 1 Johdanto Tässä seminaarityössä on kuvattu toimitilamarkkinoita kysynnän näkökulmasta ja etenkin kysyntään vaikuttavia tekijöitä kirjallisuustutkimuksen avulla. Tekstissä on käsitelty hiukan myös Suomen tämän hetkisiä toimitilamarkkinoita ja tulevaisuuden kehityssuuntia ko. näkökulmasta. Kiinteistöt edustavat suurinta osaa kansallisvarallisuudestamme (n. 70 %), joka kokonaisuudessaan on yli 3000 miljardia markkaa eli noin 500 miljardia euroa. Kiinteistöihin liittyy niin taloudellisia ja poliittisia motiiveja ja intressejä kuin myös kulttuurillisia ja sosiaalisia arvoja ja näkökulmia. Osaa kiinteistöistä käytetään tuotannon tekijöinä, toimitiloina. Niiden osuus on n. 22 % kansallisvarallisuudestamme. Toimitilamarkkinat ovat monessakin suhteessa hyvin poikkeukselliset markkinat. Pääasiassa toimitilojen suuren yksikkökoon ja sijaintisidonnaisuuden vuoksi. Toimitilojen kysyntä on kehittynyt, koska yritysten toimintaympäristöt ovat muuttuneet viime vuosina voimakkaasti. Viime vuosikymmenen rajut suhdannevaihtelut ja Euroopan yhdentyminen, kaupan ja työvoiman vapautumisen muodossa, ovat kiristäneet kilpailua ja pakottaneet yritykset tarkistamaan kustannusrakennettaan, tehostamaan toimintaa ja parantamaan kannattavuutta. Näiden syiden takia toimitilojen omistaminen on joutunut uudelleen arvioitavaksi ja johtanut monissa tapauksissa toimitilojen ulkoistamiseen ja ydinliiketoimintaan keskittymiseen. Taloudellisten muutosten lisäksi tekniikan, erityisesti informaatio- ja kommunikaatiotekniikan, kehittyminen yhdessä organisaatioiden muutosten kanssa ovat asettaneet myös toimitilat uusien haasteiden eteen. Toimitilajohtamiselta on vaadittu ja tullaan vaatimaan enemmän reagointi- ja sopeutumiskykyä. Sijoituskysyntäkin on muuttumassa alhaisen inflaation ja kansainvälistyvien pääomamarkkinoiden vuoksi. Lisäksi euron myötä valuuttariski pienenee ja Suomen kiinteistömarkkinat muodostunevat kiinnostavammaksi ulkomaalaisten sijoittajien silmissä. Sen sijaan suomalaisten sijoittajien mielissä saattaa vieläkin kummitella viime laman aikana käteen jääneet kiinteistöt. 2 Kysyntä toimitilamarkkinoilla 2.1 Yleistä Kysynnän synnyttää tarve ja tarpeen tyydyttävän hyödykkeiden niukkuus. Tarpeen lisäksi kysyntään tarvitaan kyky ja halu maksaa hyödykkeestä (efektiivinen kysyntä); tässä tapauksessa toimitilan käytöstä tai toimitilapalvelusta. Läntisissä markkinatalousmaissa tilojen tarjonta on huomattavasti keskittyneempää kuin kysyntä. Tarjoajien ja suurten muuttokustannusten markkinoilla ei halukkuuden merkitykseen ole ehkä riittävästi kiinnitetty huomiota. Toimitilojen kysynnän aiheuttava tarve voi syntyä joko sisäisestä tai ulkoisesta muutospaineesta. Useimmiten kyseessä on sisäisten muutosten, kuten liiketoiminnan laajentumisen tai toiminnan tehostamisen, luoma tarve. 1 1 Törnroos, M. Toimitilojen hankintaprosessi, s

19 2.2 Johdettu kysyntä Koska toimitilat ovat tuotannontekijöitä, niiden kysyntä muodostuu niissä tuotettavan lopputuotteen kysynnän myötä, ja siksi niiden kysyntää kutsutaan johdetuksi kysynnäksi. Kiinteistöt ovat hyödykkeitä, joiden käyttö- tai kestoikä on huomattavan pitkä. Toisaalta uuden tarjonnan määrä ja merkitys suhteessa olemassa olevaan tarjontaan on pieni. Edellä mainittujen asioiden johdosta tarjonnan kasvaminen markkinoilla on kumulatiivista. 1 Tästä syystä toimitilojen kysynnällä on taipumus ylireagoida suhteessa lopputuotteiden kysyntään. 2.3 Osamarkkinoihin rajoittunut kysyntä Toimitilamarkkinat ovat jakautuneet hyvin selvästi osamarkkinoihin, koon, sijainnin ja käyttötarkoituksen eli toimitilatyypin mukaan. Toimitilat voidaan karkeasti jakaa liiketiloihin, toimistotiloihin sekä tuotanto- ja varastotiloihin. On olemassa tietyn kaupungin tai kaupunginosan toimitilamarkkinat eri tyyppisille toimitiloille koon ja käyttötarkoituksen mukaan. Eli esimerkiksi, jos Itä-Helsingissä toimiva varastotilaa tarvitseva yritys tarvitsee suuremman varaston, ei sitä kiinnosta varastorakennukset Espoossa eikä toimistotilat Itä-Helsingissä. Suomessa toimitilojen kysyntää ei ole osattu segmentoida riittävästi markkinointi mielessä, vaan markkinointi on ollut kaikkea kaikille markkinointia Toimitilojen duaaliluonne: Käyttöönotto- ja sijoituskysyntä Toimitilamarkkinoilla kysyntä kohdistuu tilaan käyttömahdollisuutensa takia (käyttöönottokysyntä) tai siitä saatavien säännöllisten tuottojen ja mahdollisen arvonnousun takia (sijoituskysyntä). 3 Toimitilamarkkinoiden käyntiin panevana voimana on siis toimitilojen tarve tuotannontekijänä. Tämän vuoksi tilamarkkinoita kutsutaan primäärimarkkinoiksi. PÄÄOMAMARKKINAT: sijoitusmarkkinat Vuokra (EUR) TILAMARKKINAT: vuokramarkkinat P= R/i Hinta (EUR/m 2 ) D(R,talous) = S Tilat (m2) D =kysyntä P =hinta R =vuokra S =tilan määrä f(c)=uudelleen rak.hinta C =rakentaminen i =pääomittamiskerroin δ =poistumakerroin P= f(c) S = C / δ S = C- δs PÄÄOMAMARKKINAT: rakennusmarkkinat Uustuotanto (m 2 ) TILAMARKKINAT: tilakanta Kuva 1. Toimitilamarkkinoiden kahdet markkinat vuorovaikutuksineen (DiPasqualen ja Wheatonin nelikenttämalli) (Lähde: DiPasquale, D. Urban economics and real estate markets, s. 8.) 1 Harvey, J. Urban Land Economics s Huttunen, P. Myytävien toimitilojen markkinoinnin tehostaminen, s Tuomenoja, T. Kysynnän mittaaminen toimitilamarkkinoilla, s

20 Kun tiloilla on riittävä kysyntä ja tuotto-odotukset sekä riski ovat sopivalla tasolla, alkavat ne kiinnostaa myös sijoittajia pääomamarkkinoilla eli sekundäärimarkkinoilla. Sijoittajan näkökulmasta toimitilojen arvo on laskettavissa odotettavissa olevista kassavirroista. Sijoittajan on siis tärkeää diskontata tuleva kassavirta ja arvioida riskitekijät kuten esim. vuokralaisen toimiala ja taloudellinen tilanne. Lisäksi tuotto-odotuksiin vaikuttavat pitkän aikavälin korkotaso, odotettu vuokrien kasvu sekä verotuskohtelu. Spekulatiiviset sijoittajat ovat valmiita ottamaan suuremman riskin arvonnousua tavoitellen. 3 Toimitilamarkkinoiden erityispiirteet 3.1 Täydelliset markkinat Toimitilamarkkinat ovat kaukana täydellisistä markkinoista. Toisaalta aivan täydellisiä markkinoita ei esiinnykään millään alalla. Täydellisillä markkinoilla 1 - tuotteet ovat homogeenisiä ja kuluttajat identtisiä, - ostajia ja myyjiä on paljon ja jokaisen ostot ja myynnit ovat niin vähäisiä, ettei yksittäinen taho pysty vaikuttamaan hintaan, - kaikilla on saatavilla täydellinen tieto markkinoista ja - kaikilla on vapaa pääsy markkinoille ja niiltä pois. 3.2 Fyysiset erityispiirteet - Paikkaan sidonnaisuus: Kiinteistöt ovat sidottu paikkaan. Niitä ei voi siirtää. - Sijainnin ainutlaatuisuus: Jopa jokainen kiinteistön osa on sijainniltaan uniikki. - Hävittämättömyys: Toimitilalle jää yleensä huomattava arvo vaikka toiminta ja siten kassavirta siinä vähäksi aikaa loppuisikin. Vaikka rakennus hävitettäisiin jää tontille yleensä aina joku arvo. 3.3 Taloudelliset erityispiirteet - Niukkuus on tässä tapauksessa erittäin paljon sidoksissa sijaintiin ja siten myös fyysinen erityispiirre. Vaikkei Suomessa olekaan pulaa tonttimaasta asukaslukuun nähden on keskeisillä paikoilla puutetta liiketoimintatonteista. - Pitkäikäisyys: toimitilat ovat pitkäikäisempiä kuin muiden tuotannontekijöiden investoinnit. Maata voidaan pitää lähestulkoon ikuisena. - Muunneltavuus/kehitettävyys: Kiinteistön arvoa voi mahdollisuuksien mukaan lisätä joko lisärakentamisella, korjaamalla tai käyttö tarkoituksen muutoksella. - Sijainnillisuus tarkoittaa ympäristön, esim. alueen imagon tai ympäristön tilan, vaikutusta kiinteistön arvoon. Ympäristön saasteet voivat vaikuttaa kiinteistön arvoon ja kiinteistön toiminta voi vaikuttaa alueen arvostukseen. 1 Seppälä, T. Toimitilojen ominaisuuksien vaikutus niiden kysyntään, s

21 3.4 Erityispiirteet sijoittamisen kannalta - Suuri yksikkökoko: Rakennukset ovat kalliita sijoituskohteita, toisaalta niillä on suuri vakuusarvo. - Epälikvidisyys: Sijoituksen rahaksi muuttaminen ei ole helppoa/nopeaa. Syy tähän on kehittymättömissä omistusmuodoissa, kuten suorassa omistuksessa. Epälikvidisyys ja suuri yksikkökoko rajoittaa potentiaalisten sijoittajien määrää. - Informaation puutteellisuus: Markkinainformaatiota ei ole riittävästi kaikkien saatavilla. - Julkisen markkinapaikan puuttuminen: Epätäydellisen informaatio, epälikvidisyyden ja heterogeenisuuden vuoksi toimitilamarkkinoilla ei ole arvopaperipörssin kaltaista markkinapaikkaa, joka taas osaltaan lisäisi markkinainformaation määrää ja luotettavuutta. - Markkinamuutosten ennustaminen vaikeaa: Ominaispiirteitä mm. suuret muutokset, yhteisten tunnuslukujen puute ja huono tuntemus. - Henkinen tulo (psychic income): Toimitiloihin ei aseteta välttämättä samoja tuottoodotuksia, vaan toimitilalla saattaa olla kysyntää sen antaman status-arvon tai omistamisen ylpeyden takia. - Tarjonta puolen oligopoli: Tarjontapuoli on kysynnän kannalta pahoin keskittynyttä. - Korkeat transaktiokustannukset: Kysyntää rajoittaa kiinteistökaupan tekemisen kalleus arviointi- ja välityspalkkioineen, markkinointi- ja neuvottelukustannuksineen ja leimaveroineen. - Julkisen sektorin interventiot: Varsinkin Suomen kaltaisissa sekatalousmaissa julkinen valta vaikuttaa toimitilamarkkinoiden toimintaan monin suorin (kaavoitus ja kiinteistöverotus) ja epäsuorin keinoin (talouspolitiikka ja verotus). Julkinen valta voi toisaalta helpottaa toimitilasijoituksia korkotukien ja verohelpotusten avulla (insentiivit). 1 - Monipuolisten hallinnointiresurssien tarve: Toimitilan hallintaan kuuluu markkinointia, juridiikkaa, kustannusseurantaa, tilan kehittämistä, jne. Sijoittajalta vaaditaan siis paljon panoksia, ostettuja tai oman organisaation, hallinnoimaan toimitilasijoitustaan. Arvopapereita on helpompi hallita. 3.5 Osapuolet Kiinteistöjen suuren koon ja hinnan sekä yhteiskunnallisen merkittävyyden takia ne kiinnostavat monia eri osapuolia. Käyttäjän ja omistajan lisäksi markkinoilla on paikkansa rakennuttajille, kiinteistöjen kehittäjille, välittäjille, rakentajille, rahoittajille ja julkisen sektorin edustajille. Kokonaan oman huomattavan ryhmän muodostavat ne käyttäjä-omistajat, jotka omistavat kiinteistöjä omaa käyttötarvetta palvelemaan. Nykyisen kehityksen mukaan myös toimitilapalveluita (facility management) tarjoavat yritykset lisäävät osuuttaan markkinoista, koska ostopalveluiden käyttö lisääntyy suomalaisissa organisaatioissa. 2 1 Olkkonen, O. Toimitilasijoittaminen, markkinat, strategia, analyysi, s Heinimäki, S. Kiinteistöjohtamispalveluiden kehittämistarpeet Suomessa, s

KIINTEISTÖJOHTAMISPALVELUJEN MARKKINAT SUOMESSA

KIINTEISTÖJOHTAMISPALVELUJEN MARKKINAT SUOMESSA Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion selvityksiä 35 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Papers 35 Espoo 2001 TKK-RTA-S35 KIINTEISTÖJOHTAMISPALVELUJEN

Lisätiedot

Kiinteistöpalvelut Suomessa - yritystoiminta, markkinat ja keskeiset kehityslinjat

Kiinteistöpalvelut Suomessa - yritystoiminta, markkinat ja keskeiset kehityslinjat Suunnittelu- ja tutkimuspalvelut Pekka Lith Projektering och Analys Pekka Lith Pekka Lith Kiinteistöpalvelut Suomessa - yritystoiminta, markkinat ja keskeiset kehityslinjat Tutkimuksia ja raportteja 1/2006

Lisätiedot

Tartu tilaisuuteen kasva Venäjällä. Rakennusalan Venäjä-strategia

Tartu tilaisuuteen kasva Venäjällä. Rakennusalan Venäjä-strategia 2006 Tartu tilaisuuteen kasva Venäjällä Rakennusalan Venäjä-strategia Rakennusteollisuus RT ry Helsinki 2006 ISBN-10 952-5472-65-5 ISBN-13 978-952-5472-65-3 Kustantaja: Rakennusteollisuuden Kustannus RTK

Lisätiedot

Markkinakatsaus 2 2008

Markkinakatsaus 2 2008 Markkinakatsaus 2 8 Markkinakatsaus 2 8 Realia Group Oy 1 Hurjassa kiinteistösyksyssä piilee myös potentiaalia Asioilla sanotaan olevan aina kaksi puolta, niin myös näissä asumisen asioissa: yhtäältä asuntokauppa

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYS RAKENTAMISESSA

ASIAKASTYYTYVÄISYYS RAKENTAMISESSA Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion raportteja 239 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Reports 239 Espoo 2007 TKK-RTA-R239 ASIAKASTYYTYVÄISYYS RAKENTAMISESSA

Lisätiedot

VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004

VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004 VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004 PÄÄKIRJOITUS Julkisten palveluiden tuottavuutta on parannettava Pertti Valtonen Teollisuusneuvos Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

MARKKINAKATSAUS TALVI 2011

MARKKINAKATSAUS TALVI 2011 MARKKINAKATSAUS TALVI 2011 1 REALIA GROUP OY Markkinakatsaus Talvi 2011 SISÄLLYS 03 Pääkirjoitus 04 Asuntomarkkinat Pankin näkökulmasta 05 Uudistuotantomarkkinat 07 Asuntomarkkinoiden kehitys 11 Vuokra-asuminen

Lisätiedot

ENERGIANHALLINTAPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN KIINTEISTÖPALVELUALALLA

ENERGIANHALLINTAPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN KIINTEISTÖPALVELUALALLA Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion selvityksiä 63 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Papers 63 Espoo 2006 TKK-RTA-S63 ENERGIANHALLINTAPALVELUIDEN

Lisätiedot

Maan arvo Helsingissä: kunnallistalouden näkökulma. Risto Peltola

Maan arvo Helsingissä: kunnallistalouden näkökulma. Risto Peltola Kansantaloudellinen aikakauskirja 110. vsk. 3/2014 Maan arvo Helsingissä: kunnallistalouden näkökulma Risto Peltola Artikkelissa selvitetään, mitä mahdollisuuksia Helsingin kaupungilla olisi lisätä kiinteistöistä

Lisätiedot

Osaava omistaminen alueellisen kiinteistöstrategian osana

Osaava omistaminen alueellisen kiinteistöstrategian osana KIINTEISTÖN OMISTUSKETJUT Uuden tilan rakentaminen/ vanhan tilan uudistaminen tai käyttötarkoituksen muutos Välivaiheen omistaja/ rakennuttaja Rakennusliike Koy Kaupunki Muu Loppuomistaja KOy Passiivinen/

Lisätiedot

Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä

Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä TEKIJÄ Harri Isoniemi ISBN 978-952-293-203-7 (pdf) ISBN 978-952-213-086-0 (nid.) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2009 Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 PL 200 00101

Lisätiedot

TALOUDELLISTA PÄÄOMAA

TALOUDELLISTA PÄÄOMAA 1 Ensio Tikkanen Pentti Vartia TALOUDELLISTA PÄÄOMAA Johdatus kansantalouteen 2 Kansi: Mainos Mayday Oy, Vantaa Valokuvat: Lehtikuva Oy (paitsi kuva sivulla 8 Kimmo Aaltonen) Tekijät ja Taloustieto Oy

Lisätiedot

ASUINRAKENNUSTEN KORJAUSTARVE

ASUINRAKENNUSTEN KORJAUSTARVE PTT raportteja 251 PTT Reports 251 ASUINRAKENNUSTEN KORJAUSTARVE Mikko Hietala Janne Huovari Hanna Kaleva Markus Lahtinen Jessica Niemi Niko-Matti Ronikonmäki Terttu Vainio Pellervon taloustutkimus PTT

Lisätiedot

Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet

Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet Suomen pk-yrityksille Kuopio 2003 ISBN 952-5188-47-7 ISSN 1238-6383 ESIPUHE Tämän raportin tavoitteena

Lisätiedot

Tiivistelmä kirjan Foundations of Economics luvuista 6 8, 15 ja 24 29

Tiivistelmä kirjan Foundations of Economics luvuista 6 8, 15 ja 24 29 Tiivistelmä kirjan Foundations of Economics luvuista 6 8, 15 ja 24 29 Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2015 Esipuhe... iii 6 Markkinoiden tasapaino... 1 7 Markkinat ja hyvinvointi...

Lisätiedot

Tampere 2005. Kiinteistö- ja rakennusalojen tuottavuus -esitutkimus 4/2006

Tampere 2005. Kiinteistö- ja rakennusalojen tuottavuus -esitutkimus 4/2006 Tampere 2005 Kiinteistö- ja rakennusalojen tuottavuus -esitutkimus 4/2006 Alkusanat Kiinteistö- ja rakennusalojen tuottavuus esitutkimus oli toimialajärjestöjen yhteinen hanke, jossa perehdyttiin toimialatason

Lisätiedot

Vuokra-asunto Helsingissä sijoituksena ja kotina

Vuokra-asunto Helsingissä sijoituksena ja kotina SUOMEN YMPÄRISTÖ 29 2010 Vuokra-asunto Helsingissä sijoituksena ja kotina ASUMINEN Vuokranantaja- ja vuokralaiskyselyn tuloksia Anneli Juntto Anne Viita Sonja Toivonen Mia Koro-Kanerva YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

Lisätiedot

Sijoittajan korko-opas

Sijoittajan korko-opas Sijoittajan korko-opas Sisällys Lukijalle...3 Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22 Korkojohdannaiset...24

Lisätiedot

NEWSEC MARKKINA- KATSAUS SUOMI SYKSY 2013 THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE NEWSEC FINLAND: HELSINKI TAMPERE OULU TURKU JYVÄSKYLÄ

NEWSEC MARKKINA- KATSAUS SUOMI SYKSY 2013 THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE NEWSEC FINLAND: HELSINKI TAMPERE OULU TURKU JYVÄSKYLÄ NEWSEC THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE MARKKINA- KATSAUS SUOMI SYKSY 2013 NEWSEC FINLAND: HELSINKI TAMPERE OULU TURKU JYVÄSKYLÄ SISÄLLYSLUETTELO 2 SISÄLLYSLUETTELO 3 4 EXECUTIVE SUMMARY 5 6 KASVU KÄYNNISTYY,

Lisätiedot

Innovaatio investointina

Innovaatio investointina Innovaatio investointina Osa 1 Rahoitusteoreettinen näkökulma Tekesin vaikuttavuuteen Mika Vaihekoski, Seppo Leminen, Joonas Pekkanen ja Jussi Tiilikka Teknologiakatsaus 142/2003 Innovaatio investointina

Lisätiedot

TEM raportteja 25/2014

TEM raportteja 25/2014 TEM raportteja 25/2014 Kuva median murroksesta - Mitä käy kasvulle ja työpaikoille? Timo Argillander - Virpi Martikainen - Jari Muikku Elinkeino- ja innovaatio-osasto 20.10.2014 Käyntiosoite Aleksanterinkatu

Lisätiedot

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2013 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2013 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri Sijoittajan korko-opas 2013 Sisällys Lukijalle...3 Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUJEN TEKNISEN LAADUN ARVIOINTI

KIINTEISTÖPALVELUJEN TEKNISEN LAADUN ARVIOINTI Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion selvityksiä 67 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Papers 67 Espoo 2007 TKK-RTA-S67 KIINTEISTÖPALVELUJEN TEKNISEN

Lisätiedot

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille Sisällys Sijoitusrahasto lyhyesti 4 Säästö- ja sijoituskohteet 5 Mikä sijoitusrahasto on? 7 Mihin rahaston valinnassa

Lisätiedot

TURUN KAUPUNKIRAITIOTIEN LINJAUSVAIHTOEHTOJEN KIINTEISTÖTALOUDELLINEN ANALYYSI

TURUN KAUPUNKIRAITIOTIEN LINJAUSVAIHTOEHTOJEN KIINTEISTÖTALOUDELLINEN ANALYYSI TURUN KAUPUNKIRAITIOTIEN LINJAUSVAIHTOEHTOJEN KIINTEISTÖTALOUDELLINEN ANALYYSI 9. TAMMIKUUTA 2014 Newsec Valuation Oy Mannerheiminaukio 1 A PL 52 00101 Helsinki Puh: 0207 420 400 Fax: 0207 420 497 www.newsec.fi

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu. INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO Opetusmoniste

Metropolia Ammattikorkeakoulu. INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO Opetusmoniste Metropolia Ammattikorkeakoulu INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO Opetusmoniste Virpi Tevä-Helminen 28.8.2013 2 SISÄLTÖ: 1. JOHDANTO... 4 1.1 Investointilaskenta ja päätöksenteko kurssin esittely... 4

Lisätiedot

VATT VALMISTELURAPORTIT

VATT VALMISTELURAPORTIT VATT VALMISTELURAPORTIT 17 Kaupunkialueiden maankäyttö ja taloudellinen kehitys maapolitiikan vaikutuksista tuottavuuteen sekä työ- ja asuntomarkkinoiden toimivuuteen Heikki A. Loikkanen Valtion taloudellinen

Lisätiedot

ONKO OMISTAMISELLA VÄLIÄ? Vesa Puttonen

ONKO OMISTAMISELLA VÄLIÄ? Vesa Puttonen ONKO OMISTAMISELLA VÄLIÄ? Vesa Puttonen www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi Kustantaja: Taloustieto Oy Kansi: Antti Eklund Painopaikka: Yliopistopaino

Lisätiedot

Logistiikka osana alueellista kilpailukykyä ja yritysten sijoittumispäätöksiä

Logistiikka osana alueellista kilpailukykyä ja yritysten sijoittumispäätöksiä Logistiikka osana alueellista kilpailukykyä ja yritysten sijoittumispäätöksiä Sijoittumistekijöitä ja tapaustutkimuksia Etelä Suomessa Elisa Holma Sakari Kajander Turun yliopisto MERENKULKUALAN KOULUTUS-

Lisätiedot

POHJOISMAINEN ASUNTOMARKKINASELVITYS

POHJOISMAINEN ASUNTOMARKKINASELVITYS PTT raportteja 250 PTT Reports 250 POHJOISMAINEN ASUNTOMARKKINASELVITYS Kirsi Noro Markus Lahtinen Helsinki 2014 Pellervon taloustutkimus PTT Eerikinkatu 28 A 00180 Helsinki Puh. 09-348 8844 Faksi 09-3488

Lisätiedot