14/2012. Ministeriöiden toimitilayhteistyöryhmän. puitesuunnitelma valtioneuvoston toimitilojen ja yhteisten palveluiden kehittämisestä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "14/2012. Ministeriöiden toimitilayhteistyöryhmän. puitesuunnitelma valtioneuvoston toimitilojen ja yhteisten palveluiden kehittämisestä"

Transkriptio

1 Ministeriöiden toimitilayhteistyöryhmän puitesuunnitelma valtioneuvoston toimitilojen ja yhteisten palveluiden kehittämisestä 14/2012 Valtiovarainministeriön julkaisuja

2

3 Ministeriöiden toimitilayhteistyöryhmän puitesuunnitelma valtioneuvoston toimitilojen ja yhteisten palveluiden kehittämisestä Valtiovarainministeriön julkaisuja 14/2012 Valtiovarainministeriön julkaisuja

4 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) VALTIONEUVOSTO Puhelin (vaihde) Internet: Taitto: Pirkko Ala-Marttila /VM-julkaisutiimi Juvenes Print Tampereen Yliopistopaino Oy, 2012

5 Kuvailulehti Julkaisija ja julkaisuaika Valtiovarainministeriö, huhtikuu 2012 Tekijät Ministeriöiden toimitilayhteistyöryhmä Julkaisun nimi Ministeriöiden toimitilayhteistyöryhmän puitesuunnitelma valtioneuvoston toimitilojen ja yhteisten palveluiden kehittämisestä Asiasanat Julkaisusarjan nimi ja numero Valtiovarainministeriön julkaisuja 14/2012 Julkaisun myynti/jakaja Julkaisu on saatavissa pdf-tiedostona osoitteesta Samassa osoitteessa on ohjeet julkaisun painetun version tilaamiseen. Painopaikka ja -aika Juvenes Print, Tampereen Yliopistopaino Oy 2012 ISBN (nid.) ISSN (nid.) ISBN (PDF) ISSN (PDF) Sivuja 47 Kieli Suomi Tiivistelmä Valtiovarainministeriön asettama Ministeriöiden toimitilayhteistyöryhmä on laatinut vuoteen 2015 ulottuvan puitesuunnitelman valtioneuvoston toimitilojen ja yhteisten palveluiden kehittämisestä. Ministeriöiden toimitilat käsittävät m2 toimitilaa Helsingin keskustassa ns. VN-kampuksella. Puitesuunnitelman mukaan ministeriöiden toiminnat sijoitetaan nykyistä yhtenäisimpiin tiloihin valtioneuvoston linnan läheisyyteen, tilojen yhteiskäyttöisyyttä lisätään ja VN-kampukselle järjestetään yhteiset kustannustehokkaat käyttäjäpalvelut. Kustannussäästöjen lisäksi suunnitelman päämääränä on valtion toimitilastrategian linjausten mukaisesti työympäristöjen kokonaisvaltainen parantaminen siten, että tilat tukevat toimintaa ja tilaratkaisuissa varmistetaan valtion kokonaisetu ja yhteiskuntavastuullisuus. Suunnitelma sisältää myös vuoteen 2016 ulottuvan ohjeellisen valtioneuvoston käytössä olevien rakennusten perusparannusohjelman sekä ministeriökohtaiset suunnitelmat tilankäytön tehostamiseksi ja ehdotuksen valtioneuvoston käyttöön jäävistä tiloista.

6 Presentationsblad Utgivare och datum Finansministeriet, april 2012 Författare Ministeriernas lokalitetssamarbetsgrupp Publikationens titel Ministeriöiden toimitilayhteistyöryhmän puitesuunnitelma valtioneuvoston toimitilojen ja yhteisten palveluiden kehittämisestä Publikationsserie och nummer Finansministeriets publikationer 14/2012 Beställningar/distribution Publikationen finns på finska i PDF-format på Anvisningar för beställning av en tryckt version finns på samma adress. Tryckeri/tryckningsort och -år Juvenes Print, Tampereen Yliopistopaino Oy ISBN (hft.) ISSN (hft.) ISBN (PDF) ISSN (PDF) Sidor 47 Språk Finska Sammandrag Ministeriernas lokalitetssamarbetsgrupp som tillsatts av finansministeriet har uppgjort en ramplan för utvecklandet av statsrådets lokaler och gemensamma tjänster ända tills Ministeriernas lokaler omfattar m² i centrum av Helsingfors inom det s.k. statsrådscampus. Enligt ramplanen ska ministeriernas lokaler i fortsättningen utgöra en enhetligare helhet i närheten av statsrådsborgen. Gemensam användning av lokalerna utökas och statsrådscampus ska få gemensamma, kostnadseffektiva användartjänster. Förutom till kostnadsbesparingar syftar planen i enlighet med principerna i statens lokalitetsstrategi till att förbättra arbetsomgivningen på ett övergripande sätt så att lokalerna stödjer verksamheten och så att statens övergripande intressen och samhällsansvar kan säkerställas. Planen inkluderar också en vägledande grundrenoveringsplan för byggnaderna som statsrådet använder, samt ministeriespecifika planer för effektivisering av lokalitetsanvändningen och ett förslag om lokaler som förblir i statsrådets bruk.

7 Description page Publisher and date Ministry of Finance, April 2012 Author(s) The Ministries Joint Working Group on Premises Title of publication Ministeriöiden toimitilayhteistyöryhmän puitesuunnitelma valtioneuvoston toimitilojen ja yhteisten palveluiden kehittämisestä Publication series and number Ministry of Finance publications 14/2012 Distribution and sale The publication can be accessed in pdf-format in Finnish at There are also instructions for ordering a printed version of the publication. Printed by Juvenes Print, Tampereen Yliopistopaino Oy ISBN (print.) ISSN (print.) ISBN (PDF) ISSN (PDF) No. of pages 47 Language Finnish Abstract The Ministries Joint Working Group on Premises, established by the Ministry of Finance, has prepared a framework plan, extending up to 2015, on Government premises and joint services. The premises of the ministries cover a floor area of 160,000 m2 in the so-called Government campus, which is situated in Helsinki city centre. Under the framework plan, the functions of the ministries will be located in more integrated premises in close proximity to the Government Palace, the joint use of premises will be increased and joint, cost-effective user services will be arranged for the Government campus. In addition to cost savings, the goal of the plan is the comprehensive improvement of working environments in accordance with the outlines of the central government premises strategy, such that premises support the functions of ministries, and premises solutions safeguard the overall benefit and social responsibility of central government. The plan also includes an indicative basic improvement plan for Government buildings, extending up to 2016, as well as ministry-specific plans to enhance use of space and a proposal on premises remaining in the Government s use.

8

9 Valtiovarainministeriölle Valtiovarainministeriö asetti ministeriöiden toimitilayhteistyöryhmän, jonka yleisenä tavoitteena on ministeriöiden välisen yhteistyön parantaminen valtioneuvoston toimitiloja koskevissa asioissa sekä niihin liittyvien ratkaisujen koordinointi valtion yleisen toimitilastrategian ja kampustyylisen toimintamallin mukaisesti. Toimiryhmän toimikausi kestää vuoden 2015 loppuun. Asettamispäätöksen mukaan ryhmän tavoitteeksi linjattiin ministeriöiden toimintojen sijoittuminen nykyistä yhtenäisempiin tiloihin valtioneuvoston linnan läheisyyteen valtion / Senaatti-kiinteistöjen omistamiin tai hallinnoimiin kiinteistöihin. Lisäksi huomiota tuli kiinnittää yhteisten kokoustilojen ja - palveluiden aikaansaamiseen, tilojen sijaintiin ja muunneltavuuteen siten, että ministeriöiden sisäinen sekä ministeriörajat ylittävä yhteistyö voi toimia joustavasti toimintojen ja organisaatioiden muuttuessa. Työryhmän tehtävänä oli laatia em. tavoitteiden ja valtion toimitilastrategian linjausten mukaisesti puitesuunnitelma valtioneuvoston toimitilojen kehittämisestä noin viiden vuoden tähtäimellä sekä koordinoida ministeriöiden toimitilahankkeita tavoitteiden saavuttamiseksi. Ministeriöiden toimitilayhteistyöryhmän puheenjohtajana toimii hallinto- ja kehitysjohtaja Päivi Nerg valtiovarainministeriöstä. Työryhmän jäsenet ovat ylijohtaja Hannu Kuikka valtioneuvoston kansliasta, projektijohtaja Ritva Lappalainen ulkoasiainministeriöstä, hallitusneuvos Markku Kuusela oikeusministeriöstä, hallintojohtaja Janne Kerkelä sisäasiainministeriöstä, yksikön johtaja Antti Kivipelto puolustusministeriöstä, budjettisihteeri Pauliina Pekonen valtiovarainministeriöstä, rakennusneuvos Tuulikki Terho opetus- ja kulttuuriministeriöstä ( asti), hallintojohtaja Håkan Mattlin opetus- ja kulttuuriministeriöstä ( alkaen), hallintojohtaja Eeva Pystynen maa- ja metsätalousministeriöstä, turvallisuusjohtaja Rauli Parmes liikenne- ja viestintäministeriöstä, johtaja Hannes Aulu työ- ja elinkeinoministeriöstä, neuvotteleva virkamies Matti Pulkkinen sosiaali- ja terveysministeriöstä, talousjohtaja Oili Hintsala ympäristöministeriöstä ja linnanvouti Anne Puonti tasavallan presidentin kansliasta. Asiantuntijana toimii asiakaspäällikkö Mika Kankainen Senaatti-kiinteistöistä. Työryhmä on pitänyt huhtikuuhun 2012 mennessä 15 kokousta. Ministeriöiden toimitilayhteistyöryhmän puitesuunnitelma valtioneuvoston toimitilojen ja yhteisten palveluiden kehittämisestä valmistui ja se on esitelty kansliapäällikkö kokouksessa Puitesuunnitelmassa valtioneuvostokampuksen kehittymistä tukevat toimenpide-esitykset käsittelevät tilankäytön tehostamista ja kehittämistä, yhteiskäyttöisten tilojen muodostamista, yhteisten käyttäjäpalveluiden järjestämistä sekä ministeriöiden tila-asioiden yhteistyön kehittämistä ja toiminnallista yhtenäistämistä. Työ-

10 ryhmä jatkaa toimintaansa toimeksiannon mukaisesti ja koordinoi valtioneuvostokampuksen kehittymistä toimitila-asioihin liittyvissä asioissa. Päivi Nerg Valtiovarainministeriö Hannes Aulu Työ- ja elinkeinoministeriö Oili Hintsala Ympäristöministeriö Mika Kankainen, Senaatti kiinteistöt Janne Kerkelä Sisäasiainministeriö Antti Kivipelto Puolustusministeriö Hannu Kuikka Valtioneuvoston kanslia Markku Kuusela Oikeusministeriö Ritva Lappalainen Ulkoasiainministeriö Håkan Mattlin Opetus- ja kulttuuriministeriö Rauli Parmes Liikenne- ja viestintäministeriö Pauliina Pekonen Valtiovarainministeriö Matti Pulkkinen Sosiaali- ja terveysministeriö Anne Puonti Presidentin kanslia Eeva Pystynen Maa- ja metsätalousministeriö Tuulikki Terho Opetus- ja kulttuuriministeriö

11 Sisältö 1 Työryhmän tehtävä Nykytilanne Lähtötiedot Valtioneuvoston nykyiset toimitilat Tilojen ominaisuudet ja käyttö Tilatehokkuus Vuokrasopimukset Perusparannukset Perusparannusohjelma Perusparannusten yleiset tavoitteet Yhteiset toimitilatavoitteet Toimitilat Tilatehokkuus Työympäristö Yhteiskäyttöiset tilat Usean käyttäjän toimistokiinteistöt Yhteiset palvelut Toimitilaturvallisuus Toimitilaturvallisuus ministeriöiden sisäisessä toiminnassa Toimitilaturvallisuus perusparannus- ja korjaushankkeissa Ministeriökohtaiset suunnitelmat Tilankäytön tehostamisen vaikutus Taloudelliset vaikutukset Vaikutus kokonaisenergian kulutukseen Jatkoselvitystä vaativat / muut asiat Yhteenveto

12

13 13 1 Työryhmän tehtävä Valtiovarainministeriö asetti ministeriöiden toimitilayhteistyöryhmän, jonka yleisenä tavoitteena on ministeriöiden välisen yhteistyön parantaminen valtioneuvoston toimitiloja koskevissa asioissa sekä niihin liittyvien ratkaisujen koordinointi valtion yleisen toimitilastrategian ja kampustyylisen toimintamallin mukaisesti. Valtion yleisessä toimitilastrategiassa päämääränä on työympäristöjen kokonaisvaltainen parantaminen siten, että tilat tukevat toimintaa kustannustehokkaasti ja tilaratkaisuissa varmistetaan valtion kokonaisetu ja yhteiskuntavastuullisuus. Strategiassa päätettyjä toimenpidelinjoja ovat: tilaratkaisujen joustavuuden lisääminen pyrkimys usean käyttäjän toimistokiinteistöihin, joissa oheispalvelujen taloudellinen järjestely ja kannattavuuskynnys ovat parhaiten saavutettavissa (ml. tasokkaat turvallisuusjärjestelyt) tehokkuustavoite 25 huoneisto m 2 / henkilö. Toimitilayhteistyöryhmän tavoitteet: 1. Ministeriöiden toimintojen sijoittuminen nykyistä yhtenäisimpiin tiloihin valtioneuvoston linnan läheisyyteen (ns. valtioneuvostokampus) valtion / Senaatti-kiinteistöjen omistamiin tai hallinnoimiin kiinteistöihin. 2. Yhteisten kokoustilojen ja palvelujen sekä toimitilapalvelujen aikaansaaminen. 3. Erityistä huomiota tulee kiinnittää tilojen sijaintiin siten, että ministeriöiden sisäinen sekä ministeriörajat ylittävä yhteistyö voi toimia joustavasti, samoin kuin tilojen muunneltavuuteen toimintojen ja organisaatiorakenteiden muuttuessa. Toimitilayhteistyöryhmän tehtävät: 1. Laatia em. tavoitteiden ja valtion toimitilastrategian linjausten mukaisesti puitesuunnitelma valtioneuvoston toimitilojen kehittämisestä noin viiden vuoden tähtäimellä. 2. Koordinoida ministeriöiden toimitilahankkeita tähdäten edellä todettuihin tavoitteisiin. Tämä tehtävä jatkuu asettamispäätöksen mukaan vuoden 2015 loppuun asti.

14 14

15 15 2 Nykytilanne 2.1 Lähtötiedot Puitesuunnitelman laatimista varten ryhmä teetti erillisselvityksen ISS Proko Oy:llä, jonka tehtävänä oli kartoittaa toimitilojen käytön nykytilanne ja tutkia tilankäytön kehityspotentiaali. Tarkasteltavia kiinteistöjä olivat valtion omistamien, toimistokäytössä olevien kohteiden lisäksi Kasarminkatu 23-25, Meritullinkatu 1 ja Eteläesplanadi 18. Lähtöaineistona käytettiin Senaatti-kiinteistöiltä saatuja vuokra-ala-, henkilömäärä- ja pohjapiirustustietoja. Saatuja tietoja täydennettiin tutustumalla kiinteistöihin kohdekäynneillä. Toimeksiantoon sisältyi myös tarkastelu valtioneuvoston tilatarpeesta vuonna 2015, tilanteessa jossa henkilömäärä vähenee valtion tuottavuusohjelman mukaisesti. 2.2 Valtioneuvoston nykyiset toimitilat Valtioneuvoston käytössä on tällä hetkellä Helsingin keskustassa Kruununhaan, Kaartinkaupungin ja Katajanokan alueella yli m 2 toimitilaa yli 40:ssä eri osoitteessa. Näistä noin m 2 on valtion omistamissa kiinteistöissä. Noin m 2 on Senaattikiinteistöjen kautta vuokratuissa ja noin m 2 suoraan ulkopuolisilta vuokratuissa tiloissa. Lisäksi kampusalueella on noin m 2 ministeriöiden käytössä olevia valtion omistamia edustustiloja. Ministeriöissä työskentelee VN-kampusalueella noin henkilöä.

16 16 Kuva 1. Ministeriöiden toimitilojen nykyinen sijainti Musta väri = Valtion omistama kiinteistö Sininen väri = Senaatti-kiinteistöjen kautta ulkopuoliselta vuokrattu kiinteistö Punainen väri = Suoraan ulkopuoliselta vuokrattu kiinteisöt

17 2.3 Tilojen ominaisuudet ja käyttö 17 Toimistotilat Yli 95% työpisteistä on yksilötyöhuoneissa. Muutamissa kiinteistöissä on yksittäisiä tiimitiloja tai parihuoneita. Tehtyjen havaintojen perusteella merkittävä osa työhuoneista on päivän aikana tyhjillään. Työtä tehdään usein muualla kuin työpisteellä. Havainnot tukevat työpisteiden käyttöastemittauksia, joiden mukaan huoneissa ollaan alle puolet työajasta. Kuva 2. tilankäyttötutkimuksen tulos työpisteiden käyttöasteesta esimerkkikohteessa. Ministeriökohteiden tutkimustulokset ovat verrattavissa esimerkkikohteeseen % Ydinpäivä Työntekijän oma arvio Poissa Väliaikaisesti poissa Paussi Yhteistyö Yksilötyö :00 9:40 11:20 13:00 14:40 16:20 Lähde: Tilankäytöntutkimus huhtikuu 2006 Kokoushuoneet Alkuvuodesta 2011 kerättiin ministeriökohtaisia tilastoja kokoustilojen käytöstä. Aineiston perusteella käyttöaste vaihtelee % välillä. Tehokkaana käyttöastetavoitteena pidetään n. 70 %. Suurin kuormitus kohdistuu tiettyihin kellonaikoihin ja tiettyihin kokoushuoneisiin. Monet neuvotteluhuoneista ovat isohkoja, jolloin on mahdollista, että niitä käytetään myös pienien ryhmien neuvotteluihin. Tämä huonontaa tilan todellista käyttöastetta. Tulevissa perusparannushankkeissa tuleekin kiinnittää huomiota suurten kokoushuoneiden jakamismahdollisuuksiin (muunneltavuuteen).

18 18 Auditoriot ja suuret kokoustilat Auditoriot ja muut suuret kokoustilat ovat pääsääntöisesti yksittäisten ministeriöiden omassa käytössä. Yhteisiä kokoustiloja on Valtioneuvoston lisärakennuksen Pihapaviljongissa, Säätytalossa, Arppeanumissa sekä Tieteiden talossa. Koulutustilat Kanavakatu 4:ssä (Rahapaja) ja Kasarminkatu 42:ssa on keskitetyt koulutustilakokonaisuudet, jotka ovat yksinomaan niitä vuokraavien kahden ministeriön käytössä. Muut tilat Kampusalueella on käytössä yhteensä yhdeksän henkilöstöravintolaa, jotka Pihapaviljonkia lukuun ottamatta sijaitsevat ministeriöiden vuokraamissa tiloissa. Ravintoloita käyttävät tällä hetkellä pääasiassa samassa kiinteistössä sijaitsevat ministeriöt. Kahdeksassa kiinteistössä on henkilökunnan käytössä olevat kuntosalitilat. Kuudessa kiinteistössä on monistamotilat (osa näistä lähinnä postitus-/kopiointikäytössä) Kirjastotiloja on kahdeksassa kiinteistössä. Kirjastojen/ tietopalveluiden tilatarve vähenee keskittyvien tietopalveluiden ja sähköisen aineiston lisääntyessä. Kiinteistöissä on lisäksi hyvin laajat varasto- ja arkistotilat. Koko tarkasteltavalla alueella on noin m 2 varasto- ja arkistotilaa, josta noin 40 % sijaitsee maanpäällisissä kerroksissa. 2.4 Tilatehokkuus Keskimääräinen tilatehokkuus (vuokrattu pinta-ala / henkilömäärä) ministeriöiden toimitiloissa on 38 m 2 /henkilö, kun valtion toimitilastrategian mukainen tavoite on 25 m 2 / henkilö. Kiinteistökohtaiset erot ovat suuret, johtuen lähinnä rakennusten ominaisuuksista. Isojen yksilötyöhuoneiden ohella tilatehokkuuteen vaikuttaa erikoistilojen määrä, kuten esimerkiksi kirjastosalit, auditoriot, koulutustilat ja henkilöstöravintolat. VN-kampuksella sijaitsevat juhlahuoneistot eivät ole tilatehokkuustarkastelussa mukana.

19 19 Kuva 3. Ministeriökohteiden nykyinen tilatehokkuus rakennuksittain 2.5 Vuokrasopimukset Perusparannettavissa valtion omistamissa ministeriökohteissa vuokrasopimukset uusitaan ja vähimmäiskestoksi sovitaan yleensä 15- vuotta. Ministeriöiden irtisanottavissa olevia vuokrasopimuksia pyritään jatkamaan neuvottelumenettelyin. Tyypillinen sopimuksen vähimmäiskesto tällöin on 5-7 vuotta. Valtion ulkopuolelta hankitut työtiloja koskevat vuokrasopimukset ovat päätettävissä pääsääntöisesti viimeistään 2015 lukuun ottamatta yhtä, jonka vuokrasopimus on päätettävissä vasta Perusparannukset Perusparannusohjelma Ministeriökohteiden edelliset peruskorjaukset on tehty pääasiassa 70- ja 80- luvulla, joten useat rakennukset ovat teknisesti ja toiminnallisesti vanhentuneita. Senaatti-kiinteistöt on laatinut VN-kampukselle ohjeellisen perusparannusohjelman, jonka toteuttaminen edellyttää vuositasolla milj. euron investointeja. Perusparannuksen jälkeinen vuokra asetetaan vastaamaan alueen kohtuullista markkinatasoa.

20 20 Kuva 4. Ohjeellinen perusparannusohjelma Eteläesplanadi 16 (LVM) VNL kokouskeskus (VNK) Hallituskatu 3 (MMM) Mariankatu 9 (VM) Eteläesplanadi 4 (TEM) Kirkkokatu 12 (SM) Aleksanterink (TEM) Smolna (VNK) Valtioneuvoston linna (VM) Korjauskustannukset M Vuokramenetykset M , ,6 2,9 2,4 3,2 1, valmistelu ja suunnittelu rakentaminen valmistunut Perusparannusohjelman ulkopuolisille muutostöille, jotka tähtäävät tilankäytön tehostamiseen ohjelmoidaan ja niiden toteuttamista varten tarvitaan lähivuosina 1 milj. euroa / vuosi. Tilamuutostyöt ovat vuokravaikutteisia Perusparannusten yleiset tavoitteet Perusparannusten yhteydessä on keskeistä, että ministeriön toiminnan, strategisten tavoitteiden ja toimitilojen väliset yhteydet analysoidaan ja em. asioita kehitetään kokonaisuutena. Hankkeiden valmisteluvaiheessa tehdään työympäristön kehittämissuunnitelma, jossa työympäristön eri osa-alueita tarkastelemalla ja kehittämällä pyritään tukemaan organisaation suorituskykyä sekä löytämään toimintaa parhaiten tukeva tilakonsepti. Kohderatkaisun lisäksi suunnitelmissa huomioidaan VN-kampuksen tavoitteet. Uudet tilaratkaisut johtavat käytännössä nykyisten yksilötyöhuoneisiin perustuvien ratkaisujen monipuolistamiseen ja nk. monitilaympäristöä pidetäänkin tarkastelujakson perusparannushankkeiden suunnittelun lähtökohtana. Monitilaympäristöä ja työympäristöön liittyviä yleisiä tavoitteita on kuvattu kohdassa Ministeriökohteiden perusparannusten yleisinä teknisinä tavoitteina on uusia rakennusten talotekniikka, vähentää energiankulutusta, parantaa sisäilman lämpötilan hallittavuutta ja samalla kohentaa tilojen yleisilmettä. Perusparannuksiin liitetään aina tavoitteellisesti rakennusten energiatehokkuuden parantaminen. Suojelluissa arvokohteissa energian kulutuksen pienentäminen kustannustehokkaasti peruskorjaamalla on vaikeaa, eikä asetettuihin tavoitteisiin välttämättä päästä. Tähän vaikuttaa ennen kaikkea se parannetaanko

21 sisäilman hallittavuutta jäähdytyksellä. Suojelukohteissa on lisäksi rajoitettu mahdollisuus lisätä rakenteiden tiiveyttä ja lämmöneristystä. Suunnitteluvaiheessa on tapauskohtaisesti selvitettävä vaihtoehtoisia rakenteellisia tapoja hallita sisäilmaolosuhteita. Kokonaisenergian kulutusta pyritään pienentämään myös tehokkaammilla tilaratkaisuilla. TEM:n Eteläesplanadi 4:n hankesuunnitteluvaiheessa käytiin Senaatti-kiinteistöjen, museoviraston, työ- ja elinkeinoministeriön sekä ympäristöministeriön yhteistyönä läpi arvorakennusten energiatehokkuutta parantavia toimenpiteitä, niiden vaikuttavuutta sekä toteutusmahdollisuutta suojelunäkökulmasta. Suunnittelun ja rakentamisen yhteydessä saatavia kokemuksia voidaan hyödyntää jatkossa muissa kohteissa. Senaatti-kiinteistöt teettää perusparannettavista suojelluista arvokiinteistöistä rakennushistorialliset selvitykset, joiden pohjalta muutostöiden mahdollisuuksia ja laajuutta selvitetään yhteistyössä museoviraston kanssa. Hankkeen valmisteluvaiheessa sovitaan myös museoviraston rooli jatkosuunnittelussa. Perusparannusten valmisteluvaiheessa hankkeisiin otetaan mukaan erillinen turvallisuussuunnittelija, jonka tehtävänä on ottaa ministeriökohteiden erityispiirteet huomioon kohteen suunnittelussa ja toteuttamisessa. Perusparannusten suunnitteluun ja rakentamiseen liittyviä turvallisuusjärjestelyjä on kuvattu kohdassa 3.3 Toimitilaturvallisuus. 21

22 22

23 23 3 Yhteiset toimitilatavoitteet VN-kampuksen muodostamisen lähtökohtana on, että ministeriöiden toimitilat sijaitsevat kampuksen ytimessä sijaitsevan valtioneuvoston linnan läheisyydessä, kävelymatkan päässä toisistaan. VN-kampusta ohjaavat valtion toimitilastrategian mukaiset keskeiset tavoitteet parantaa tilojen toiminnallisuutta, työnteon tehokkuutta ja tuottavuutta sekä varmistaa valtion kokonaisetu. Toimitilastrategian ohella valtioneuvoston periaatepäätös Valtion pysyvien toimintamenosäästöjen aikaansaamiseksi linjaa tilankäytön tehostamiseen ja yhteishankintaan liittyviä tavoitteita. Myös vuonna 2011 laaditussa hallitusohjelmassa on linjattu hallinnon tilatehokkuuden parantamiseen perustuvia menosäästöjä. Linjaus edellyttää käynnissä olevien ja uusien tilatehokkuutta lisäävien ja toimitilakustannuksia säästävien toimenpiteiden nopeuttamista ja tehostamista. Ajankohtaisia ovat myös järjestelyt, joissa olemassa olevien tilojen käyttöä tehostetaan nopealla aikataululla ilman merkittäviä kustannuksia aiheuttavia korjauksia. Samoin toiminnallisista muutostarpeista johtuvia perusparannusten aikaistamisia tulee kustannussyistä välttää. Säästöt toimitilakustannuksissa ovat toiminnan kehittämisen ohella tämän puitesuunnitelman keskeisiä tavoitteita. 3.1 Toimitilat Tilatehokkuus Ryhmän teettämässä erillisselvityksessä selvitettiin, onko ministeriöiden käytössä olevissa kiinteistöissä mahdollista tehostaa työtilojen käyttöä sijoittamalla niihin lisää työpisteitä ilman tilajaon muutoksia. Selvityksessä yli 20 m 2 huoneisiin on sijoitettu useampi työpiste (10 m 2 / työpiste, tiimitiloissa 8 m 2 / työpiste). Samalla huomioitiin neuvotteluhuoneiden, vetäytymistilojen ja aputilojen riittävyys, kun henkilömäärä lisääntyy. Peruskorjattavien kiinteistöjen osalta pyrittiin tarkastelemaan korjauksen jälkeistä tilannetta. Tiivistämistutkielman perusteella tarkasteltavissa kiinteistöissä voidaan työpistemäärää lisätä n työpisteellä, jonka seurauksena tilatehokkuus kasvaa n. 26 % nykyisestä 38 m 2 / hlö -> 28 m 2 / hlö.

24 24 Kuva 5. Tilatehokkuuden muutos. Kaavio osoittaa työpisteiden tiivistämismahdollisuudet tarkastelluissa kiinteistöissä. Tiloissa toimivaa organisaatiota ei ole käytetty lähtökohtana, joten työpistemäärä tarkentuu kohdekohtaisessa jatkoselvityksessä. Vihreä palkki osoittaa kuinka tehokkaaksi tila tässä luvussa esitetyillä kriteereillä saadaan. Oranssi palkki puolestaan osoittaa muutoksen nykytilanteeseen. Tiivistämistutkielmat, tarkasteltavien kiinteistöjen tilatehokkuuden muutos Meritullinkatu 1 Fabianinkatu 6 Kasarmikatu 23 Kasarmikatu 25 Eteläesplanadi 18 Snellmaninkatu 1 Ratakatu 3 Meritullinkatu 8 Meritullinkatu 10 Mariankatu 9 Mariankatu 23 Liisankatu 8 G Liisankatu 8 A Laivastokatu 22 Kirkkokatu 14 Kirkkokatu 12 Kasarmikatu 42 Kanavakatu 4 (Rahapaja) Katajanokanlaituri 3 (Meripaja) Kanavakatu 3 c-d Kanavakatu 3 a-b Hallituskatu 5 Hallituskatu 3 Eteläinen Makasiinikatu 8 Eteläesplanadi 4 Eteläesplanadi 16 Eteläesplanadi 10 Aleksanterinkatu m /hlö 2 Valtion toimitilastrategian suositus 25 m /hlö Tarkasteltavista kiinteistöistä tehtiin kohdekohtaiset tutkielmat, joita hyödynnetään ministeriökohtaisissa suunnitelmissa. Tiivistämisen jälkeen suuri osa VN-kampuksen työpisteistä jää edelleen yksilötyöhuoneiksi, jonka lisäksi on useamman työpisteen huoneita (pl. lähtökohtaisesti monitilaympäristöksi suunniteltavat kohteet VM, TEM ja SM) Työympäristö Työympäristön yleiset tavoitteet Toimitilastrategiassa asetetun tehokkuustavoitteen lisäksi VN-kampuksen tilojen tulee olla niin yleispäteviä ja joustavia, että ne mahdollistavat ministeriöiden sijainnin, henkilömäärien ja organisaatiorakenteen muutokset. Tilojen tulee myös tukea organisaation toimintakulttuurin muutosta sekä mahdollistaa yhteiset palvelut. Ministeriöiden toimintaa tukevia kehityskohteita ovat vuorovaikutuksen lisääminen, tiedonkulun- ja työssä oppimisen parantaminen ja työhyvinvoinnin parantaminen. Työympäristöratkaisuissa tulee myös huomioida riittävä keskittymisrauha silloin, kun työtehtävä sitä vaatii.

25 25 Työympäristöratkaisun suunnittelussa tulee tilat vyöhykkeistää niin, että ministeriön työntekijöiden ja ulkopuolisten sidosryhmien tapaamiset rajoitetaan puolijulkiselle alueelle kokouskeskukseen. Myös sisäiseen käyttöön tarkoitettuja tiloja voidaan vyöhykkeistää, jolloin esim. tietoturvakriittisiä asiakirjoja käsitellään ainoastaan erillisessä tilassa, jonne on rajattu kulkuoikeus. Työympäristöratkaisua suunniteltaessa käytetään työympäristökehittämisen menetelmää, jossa tiloja, toimintaa ja teknologian mahdollisuuksia tarkastellaan kokonaisvaltaisesti. Monitilaympäristö Parhaiten edellä kuvatut tavoitteet voidaan toteuttaa hyödyntämällä nykyistä joustavampia ja avoimempia tilankäyttöratkaisuja. Tilaratkaisuista parhaiten tavoitteita tukevaksi on osoittautunut ns. monitilaympäristö, jossa työntekijällä on käytössään useita eri työntekemisen paikkoja: työpiste avotilassa ja sen läheisyydessä tiloja esim. projektityöskentelyyn sekä erityistä keskittymistä vaativiin töihin. Käynnissä olevissa perusparannushankkeissa (VM, TEM ja SM) monitilaympäristöä pidetäänkin toteutuksen lähtökohtana. Kokemuksia monitilaympäristöstä voidaan hankkia rakentamalla pilottitiloja käytössä oleviin tiloihin. Esim. Mariankatu 9:n 5.kerroksen pilotista saatu kokemus rohkaisi VM:tä suunnittelemaan koko rakennuksen monitilaympäristöksi. Pilotteja on rakennettu (tai on rakenteilla) VM:n, TEM:n, MMM:n, SM:n ja OM:n tiloihin. Monitilaympäristö on laajamittaisena parhaiten ja kustannustehokkaimmin toteutettavissa peruskorjaushankkeiden yhteydessä. kuva 6. Esimerkki monitilaympäristöstä Työprofiili 1: Toimistolla työskentelevät Nimetyt työpisteet Työskentelyn päämoodi: Pääsääntöisesti toimistolla ja omalla työpisteellä tapahtuva työ. Työskentelyyn kuuluu paljon keskittymistä vaativaa yksilötyötä, mutta myös kokouksia, pikakysymyksiä kollegalta sekä spontaania yhteistyötä. Monitilaratkaisu pääasiassa toimistossa työskenteleville Ergonomiset työpisteet Hyvä valaistus Helppo säädettävyys. Riittävästi säilytystilaa Riittävästi yksityisyyttä ja suojaa. Vetäytymistiloja henkilökohtaisille puheluille, luottamuksellisille keskusteluille ja keskittymiselle Yhteiset kopio/skannaus/lähiarkisto tukitilat työpisteiden lähellä Nimetty työpiste tiimitilassa Avoneuvottelutila työpisteiden lähellä

26 26 Useamman työpisteen huoneet Lähtökohtana niissä rakennuksissa, jotka eivät kuulu tarkastelujakson (-2015) aikana peruskorjausohjelman piiriin on, että tilankäyttöä kehitetään pääsääntöisesti nykyiseen huonejakoon perustuen (ml. juuri valmistuneet Eteläesplanadi 16 ja Hallituskatu 5 sekä rakenteilla oleva Hallituskatu 3). Tilatehokkuuden parantaminen käytännössä tarkoittaa silloin pääsääntöisesti suurien yksilötyöhuoneiden muuttamista useamman työpisteen huoneiksi. Kohdekohtaisessa jatkosuunnittelussa voidaan tarkastella myös yksittäisten monitoimitilojen rakentamista. Monipaikkainen työ Uudet teknologiat muuttavat työtapoja, viestintää ja tiedonhallintaa. Mobiiliteknologian kehittyessä työtä voidaan tehdä ajasta ja paikasta riippumatta. Kun liikkuvuus lisääntyy, kaikki eivät enää tarvitse omaa työpistettä, jolloin tilatarve pienenee edelleen. Liikkuvan työn (ml. kotona tehtävä etätyö) ohella myös muut työajan joustot, kuten lisääntyvä osaaikaeläkeläisten lukumäärä, heikentävät tilojen käyttöasteita. Jo tällä hetkellä työpisteiden käyttöasteet ovat mittausten mukaan (= aika jonka tila on työpäivän aikana käytössä) keskimäärin n. 40%, joten vuorovaikuttamista talon sisällä ja ulkopuolella on paljon. Monipaikkaista työtä, jossa työntekijällä ei ole nimettyä työpistettä pilotoidaan lähitulevaisuudessa TEM:ssä ja VM:ssä. Muutosjohtaminen Henkilöstön kannalta muutos puhtaasti yksilötyön tarpeisiin rakennetusta työympäristöstä on suuri. Muutos vaatii onnistuakseen ministeriön ylimmän johdon tuen sekä henkilöstöä osallistavan moniammatillisen (HR, ICT, tilahallinto) prosessin (työympäristökehittämisen menetelmä). Nykyinen yksilötyöhuoneisiin perustuva hierarkinen kulttuuri on väistymässä ja uusia ratkaisuja haettaessa esimiehet ovat ensisijaisen tärkeässä asemassa esimerkin näyttäjinä. Ministeriöiden yhteistyöryhmä seuraa työympäristöön kohdistuvia kehittämishaasteita ja alan kansainvälistä kehitystä sekä tukee muutosjohtamisen toimenpiteitä jakamalla vertaiskokemuksia, järjestämällä kohdekäyntejä ja tiedottamalla ajankohtaisasioista valtioneuvostotasolla Yhteiskäyttöiset tilat Ministeriöiden toimitilat sijaitsevat VN-kampuksella lähellä toisiaan. Tämä antaa mahdollisuuksia monien tilojen yhteiskäytölle, mikä edistää tehokasta tilankäyttöä. Yhteiskäyttö tukee myös toimintakulttuuria, jossa tehdään yhteistyötä ja jaetaan osaamista yli organisaatiorajojen. Suuria kokoontumistiloja on perusteltua ottaa yhteiskäyttöön. Niitä käytetään tyypillisesti sen luonteisiin tilaisuuksiin, että ne voidaan varata hyvissä ajoin. Lisäksi pääsy näihin tiloihin on usein järjestetty niin, että niihin on mahdollista tuoda ulkopuolisia henkilöitä ja turvallisuusjärjestelyt näin ollen voidaan hoitaa. Kokoustilojen yhteiskäytön lisääminen

HTH 2016 RAPORTOINNIN TULOKSET

HTH 2016 RAPORTOINNIN TULOKSET HTH 2016 RAPORTOINNIN 1.1.-30.6.2016 - TULOKSET TULOKSET Valtion henkilömäärät 2016 ennustea 2015issa Muutosissa Henkilö lkm. 73 000 73 300-0,2 % HTV 70 800 72 500-2,3 % Toimisto-HTV 50 700 51 400-1,3

Lisätiedot

HTH 2015 RAPORTOINNIN TULOKSET

HTH 2015 RAPORTOINNIN TULOKSET HTH 2015 RAPORTOINNIN 1.1.-31.12.2015 - TULOKSET TULOKSET VALTION TOIMITILASTRATEGIAN LINJAUKSET VAATIVAT TULOKSELLISIA TYÖYMPÄRISTÖJÄ 27 24 18/15 Keskimääräinen tilatehokkuus valtiolla v. 2014 toimistoissa

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöt ja yhteiskuntavastuullisuus

Senaatti-kiinteistöt ja yhteiskuntavastuullisuus Senaatti-kiinteistöt ja yhteiskuntavastuullisuus Green Officeaamukahvitilaisuus 22.10.2014 Tuomme tilalle ratkaisut Esityksen sisältö Senaatti-kiinteistöt ja yhteiskuntavastuullisuus Senaatin vihreä työkalupakki

Lisätiedot

HTH 2017 RAPORTOINNIN TULOKSET

HTH 2017 RAPORTOINNIN TULOKSET HTH 2017 RAPORTOINNIN 1.1.-30.6.2017 - TULOKSET TULOKSET Valtion henkilömäärät 2017 ennustea 2016issa Muutos*is Henkilö lkm. 72 300 72 800-0,7 % HTV 69 900 71 700-2,6 % Toimisto-HTV 50 000 50 800-1,6 %

Lisätiedot

VALTION TILANKÄYTÖN JA TILAKUSTANNUSTEN RAPORTOINTI 2015 TAMMI-KESÄKUU

VALTION TILANKÄYTÖN JA TILAKUSTANNUSTEN RAPORTOINTI 2015 TAMMI-KESÄKUU VALTION TILANKÄYTÖN JA TILAKUSTANNUSTEN RAPORTOINTI 2015 TAMMI-KESÄKUU VALTION TILANKÄYTÖN TUNNUSLUVUT 2015: TOTEUMA TAMMI-KESÄKUU (6KK) JA VUOSIENNUSTE (12 KK) Vuosiennuste: 855 951 818 /v Vuosiennuste:

Lisätiedot

HTH 2016 RAPORTOINNIN TULOKSET

HTH 2016 RAPORTOINNIN TULOKSET HTH 2016 RAPORTOINNIN 1.1.-31.12.2016 - TULOKSET TULOKSET Valtion henkilömäärät 2016a 2015issa Muutos*is Henkilö lkm. 72 800 73 300-0,7 % HTV 71 700 72 500-1,1 % Toimisto-HTV 50 800 51 400-1,0 % *muutos

Lisätiedot

Asiantuntijapalvelut ohjaavat oikeaan päätökseen

Asiantuntijapalvelut ohjaavat oikeaan päätökseen Asiantuntijapalvelut ohjaavat oikeaan päätökseen Palvelua organisaatiosi toiminnan ja tuottavuuden parantamiseksi Asiantuntijapalveluissa toimimme johdon strategisena kumppanina. Palvelumme liittyvät tavallisesti

Lisätiedot

Valtioneuvoston hallintoyksikön (VNHY) toiminnan esittely I Osastopäällikkö Janne Kerkelä

Valtioneuvoston hallintoyksikön (VNHY) toiminnan esittely I Osastopäällikkö Janne Kerkelä Valtioneuvoston hallintoyksikön (VNHY) toiminnan esittely 6.4.2017 I Osastopäällikkö Janne Kerkelä Valtioneuvoston hallintoyksikkö merkittävä organisaatiomuutos valtioneuvostossa Ministeriöiden yhteisten

Lisätiedot

Tulevaisuuden työympäristöt

Tulevaisuuden työympäristöt Tulevaisuuden työympäristöt Green Office-aamukahvit/ Ilmatieteen laitos ja Senaatti-kiinteistöt Tuomme tilalle ratkaisut Esityksen sisältö Muutoksesta Tilatehokkuudesta Toimitilakustannuksista Etä-/joustotyöstä

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöjen rooli energiatehokkuussuunnitelmissa

Senaatti-kiinteistöjen rooli energiatehokkuussuunnitelmissa Senaatti-kiinteistöjen rooli energiatehokkuussuunnitelmissa Julkisen sektorin energiatehokkuus miten tehdä energiatehokkuussuunnitelma 22.4.2013 Tuomme tilalle ratkaisut Senaatti-kiinteistöjen rooli valtionhallinnossa

Lisätiedot

OIKEUSMINISTERIÖN ESITYS PÄIJÄT-HÄMEEN KÄRÄJÄOIKEUDEN JA SALPAUS- SELÄN SYYTTÄJÄNVIRASTON LAHDEN PALVELUTOIMISTON UUSIKSI VUOKRA- SOPIMUKSIKSI

OIKEUSMINISTERIÖN ESITYS PÄIJÄT-HÄMEEN KÄRÄJÄOIKEUDEN JA SALPAUS- SELÄN SYYTTÄJÄNVIRASTON LAHDEN PALVELUTOIMISTON UUSIKSI VUOKRA- SOPIMUKSIKSI MUISTIO Oikeushallinto-osasto Tuomioistuinyksikkö 9.9.2015 OIKEUSMINISTERIÖN ESITYS PÄIJÄT-HÄMEEN KÄRÄJÄOIKEUDEN JA SALPAUS- SELÄN SYYTTÄJÄNVIRASTON LAHDEN PALVELUTOIMISTON UUSIKSI VUOKRA- SOPIMUKSIKSI

Lisätiedot

VUORIKATU 20. Kaisaniemen klassikko

VUORIKATU 20. Kaisaniemen klassikko SUOJAISAT TILAT SOPIVASSA PAIKASSA Monien yritysten sekä yliopiston ja poliisihallinnon tiloina toiminut Vuorikatu 20:n kiinteistö lukeutuu Helsingin keskustan klassikko-osoitteisiin. Kaisaniemessä Vuorikadun

Lisätiedot

SENAATTI-KIINTEISTÖT PALKKIO-SANKTIO MALLI PUHTAUSPALVELUILLE 2017

SENAATTI-KIINTEISTÖT PALKKIO-SANKTIO MALLI PUHTAUSPALVELUILLE 2017 SENAATTI-KIINTEISTÖT PALKKIO-SANKTIO MALLI PUHTAUSPALVELUILLE 2017 VALTION TILAT JA TILANKÄYTTÖ Valtion kiinteistövarallisuus 9 700 500 KO KONAIS- RAKENNUSTA SUOJELTUAARVORAKENNUSTA PINTA-ALA 6,2 Mm 2

Lisätiedot

KEHU JA MUITA TURVALLISUUTEEN

KEHU JA MUITA TURVALLISUUTEEN KEHU JA MUITA TURVALLISUUTEEN VAIKUTTAVIA HANKKEITA Turvallisuusjohtaja Rauli Parmes Liikenne- ja viestintäministeriö Keskushallinnon uudistushanke Nykyisen hallituksen ohjelmassa on linjattu, että hallitus

Lisätiedot

JORMA HEINONEN, TOIMIALAJOHTAJA, toimistot, Case: Senaatti-kiinteistöt. Senaatti-kiinteistöjen pääkonttori, Helsinki

JORMA HEINONEN, TOIMIALAJOHTAJA, toimistot, Case: Senaatti-kiinteistöt. Senaatti-kiinteistöjen pääkonttori, Helsinki Senaatti-kiinteistöjen verkostokumppanina Workspace on mukana tuottamassa Senaattikiinteistöjen asiakkaille työympäristökehittämisen asiantuntijapalveluita. Yhteistyö on alkanut vuonna 2003 ja tänä aikana

Lisätiedot

TILAVISION TAVOITTEET

TILAVISION TAVOITTEET TILAVISION TAVOITTEET TOIMINTOJEN KESKITTÄMINEN JA JULKISTEN RAKENNUSTEN MONIKÄYTTÖISYYDEN LISÄÄMINEN TYÖYMPÄRISTÖN LAADUN TYÖN TUOTTAVUUDEN KÄYTTÖ- KUSTANNUSTEN ALENTAMINEN YMPÄRISTÖTEHOKKUUDEN ASUINRAKENTAMISEN

Lisätiedot

Valtioneuvoston hallintoyksikkö - Valtioneuvoston yhteiselle hallinnolle uusi toimintakonsepti. Osastopäällikkö Janne Kerkelä, VNK Toukokuu 2015

Valtioneuvoston hallintoyksikkö - Valtioneuvoston yhteiselle hallinnolle uusi toimintakonsepti. Osastopäällikkö Janne Kerkelä, VNK Toukokuu 2015 Valtioneuvoston hallintoyksikkö - Valtioneuvoston yhteiselle hallinnolle uusi toimintakonsepti Osastopäällikkö Janne Kerkelä, VNK Toukokuu 2015 Valtioneuvoston hallintoyksikkö merkittävä organisaatiomuutos

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöt. Yhteiskuntavastuullinen toimija ja toimialansa suunnannäyttäjä

Senaatti-kiinteistöt. Yhteiskuntavastuullinen toimija ja toimialansa suunnannäyttäjä Senaatti-kiinteistöt Yhteiskuntavastuullinen toimija ja toimialansa suunnannäyttäjä Teemme tilaa onnistumiselle Senaatti-kiinteistöt on yksi merkittävimmistä kiinteistöalan toimijoista ja valtionhallinnon

Lisätiedot

VALTION TILAT JA TILANKÄYTTÖ

VALTION TILAT JA TILANKÄYTTÖ VALTION TILAT JA TILANKÄYTTÖ Valtion kiinteistövarallisuus 9 700 500 KOKONAIS- RAKENNUSTA SUOJELTUA ARVORAKENNUSTA PINTA-ALA 6,2 Mm 2 1 YKSITYISILTÄ MARKKINOILTA n. Mm VUOKRATTU 2 OSUUS (m 2) PUOLUSTUSVOIMIEN

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Gaselli. Historiallisesti arvokas kiinteistö Gasellikorttelissa. Toimitilaa Helsingin ytimessä

Kiinteistö Oy Gaselli. Historiallisesti arvokas kiinteistö Gasellikorttelissa. Toimitilaa Helsingin ytimessä Historiallisesti arvokas kiinteistö Gasellikorttelissa Toimitilaa Helsingin ytimessä 1 Merkittävä osa Helsingin rakennushistoriaa Helsingissä elettiin 1880-luvulla voimakkaan rakentamisen aikaa. Esplanadista

Lisätiedot

TrVM 5/2014 vp: Valtion toimitilojen vuokraus Senaatti-kiinteistöiltä: Toimenpiteet

TrVM 5/2014 vp: Valtion toimitilojen vuokraus Senaatti-kiinteistöiltä: Toimenpiteet TrVM 5/2014 vp: Valtion toimitilojen vuokraus Senaatti-kiinteistöiltä: Toimenpiteet 7.4.2016 budjettineuvos Tomi Hytönen / VM Eduskunnan tarkastusvaliokunta Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto Keskeisimmät

Lisätiedot

Toimivampia työympäristöjä kohti Tilankäytön vertailututkimus 2015

Toimivampia työympäristöjä kohti Tilankäytön vertailututkimus 2015 Toimivampia työympäristöjä kohti Tilankäytön vertailututkimus 2015 Pontus Kihlman Rapal afterwork tilaisuus 12.3.2015 BRIIM Center / Kontoret @ Kamppi, Helsinki Vertailututkimus 2015 23.1.2015 11 suurta

Lisätiedot

VUORIKATU 20. Kaisaniemen klassikko

VUORIKATU 20. Kaisaniemen klassikko SUOJAISAT TILAT SOPIVASSA PAIKASSA Monien yritysten sekä yliopiston ja poliisihallinnon tiloina toiminut Vuorikatu 20:n kiinteistö lukeutuu Helsingin keskustan klassikko-osoitteisiin. Kaisaniemessä Vuorikadun

Lisätiedot

VUORIKATU 20. Kaisaniemen klassikko

VUORIKATU 20. Kaisaniemen klassikko SUOJAISAT TILAT SOPIVASSA PAIKASSA Monien yritysten sekä yliopiston ja poliisihallinnon tiloina toiminut Vuorikatu 20:n kiinteistö lukeutuu Helsingin keskustan klassikko-osoitteisiin. Kaisaniemessä Vuorikadun

Lisätiedot

2 (5) Tilatehokkuuden parantaminen

2 (5) Tilatehokkuuden parantaminen Periaatepäätös VM/2544/00.00.02/2014 18.12.2014 Valtioneuvoston periaatepäätös valtion toimitilastrategiaksi 1. Taustaa Valtion nykyinen toimitilastrategia on annettu 2005. Sen päämääränä oli korostaa

Lisätiedot

Liite 3. Kuvaus ICT Cityn tilajärjestelyistä ja vuokrasopimusten siirrosta

Liite 3. Kuvaus ICT Cityn tilajärjestelyistä ja vuokrasopimusten siirrosta Liite 3 Kuvaus ICT Cityn tilajärjestelyistä ja vuokrasopimusten siirrosta Turun kaupungin tavoitteena on omalla toiminnallaan sekä yhteistyössä yliopistojen ja muiden kumppanien kanssa kehittää toimintaympäristöä

Lisätiedot

Sentnerikuja 1 Lassila Helsinki

Sentnerikuja 1 Lassila Helsinki Sentnerikuja 1 Lassila Helsinki Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia vuokraa: NYKYAIKAISTA TOIMITILAA 20-400 henkilön organisaatioille fenniatilat.fi/sentnerikuja1 Tilaratkaisut Sentnerikuja 1 sisältää vuokrattavia

Lisätiedot

Eteläesplanadi 8. Helsinki ydinkeskusta

Eteläesplanadi 8. Helsinki ydinkeskusta Eteläesplanadi 8 Helsinki ydinkeskusta Vuoden 2016 lopussa vapautuva arvokiinteistö Helsingin ydinkeskustassa. Uuden käyttäjän tarpeen mukaan muunneltavia toimistotiloja 50 300 henkilön organisaatiolle.

Lisätiedot

Toimeenpano vuonna 2011 Loppuraportointi

Toimeenpano vuonna 2011 Loppuraportointi Kansallinen paikkatietostrategia 2010-2015 Toimeenpano vuonna 2011 Loppuraportointi Pekka Sarkola Poscon Oy 9.2.2012 Visio 2015 Paikkatietoinfrastruktuuri on parantanut palvelun ja päätöksenteon laatua

Lisätiedot

Palkeet Asiakasneuvottelukunnan uudet tuulet. Kieku-foorumi Risto Hakoila, UM

Palkeet Asiakasneuvottelukunnan uudet tuulet. Kieku-foorumi Risto Hakoila, UM Palkeet Asiakasneuvottelukunnan uudet tuulet Kieku-foorumi Risto Hakoila, UM Uudistettu asiakasneuvottelukunta on aloittanut tänä vuonna Valtiovarainministeriön asettamispäätös 6.2.2017 Asiakasneuvottelukunta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 (5) 249 Teollisuuskatu 23-25:n muutos- ja perusparannustyön hankesuunnitelma päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä 29.1.2014 päivätyn Teollisuuskatu

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöjen työympäristöratkaisu Lintulahdella

Senaatti-kiinteistöjen työympäristöratkaisu Lintulahdella Senaatti-kiinteistöjen työympäristöratkaisu Lintulahdella Tutkimuslaitosseminaari #244206 Tu o m m e t i l a l l e r a t k a i s u t Senaatti-kiinteistöt elää niin kuin opettaa Projektin tarkoitus Projektin

Lisätiedot

Kotkassa sijaitsevien kampuskiinteistöjen korvaaminen uudisrakentamisella

Kotkassa sijaitsevien kampuskiinteistöjen korvaaminen uudisrakentamisella Kaakkois-Suomen Kaakkois-Suomen Kaakkois-Suomen 73 20.06.2017 91 30.08.2017 104 08.09.2017 Kotkassa sijaitsevien kampuskiinteistöjen korvaaminen uudisrakentamisella 88/10.00/2017 Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

ASIANTUNTIJALAUSUNTO EDUSKUNNAN TARKASTUSVALIOKUNNALLE

ASIANTUNTIJALAUSUNTO EDUSKUNNAN TARKASTUSVALIOKUNNALLE ASIANTUNTIJALAUSUNTO EDUSKUNNAN TARKASTUSVALIOKUNNALLE TOIMENPITEET MIETINNÖN TRVM 5/2014 VP JOHDOSTA / K 10/2016 VP TIISTAI 19.04.2016 KLO 12:30 HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA JARMO VAITTINEN SENAATTI-KIINTEISTÖT

Lisätiedot

VALTION TALOUSHALLINNON PROSESSIEN KEHITTÄMINEN

VALTION TALOUSHALLINNON PROSESSIEN KEHITTÄMINEN VALTION TALOUSHALLINNON PROSESSIEN KEHITTÄMINEN HTV- ja tuottavuuskyselyn tuloksista ja kehittämistoimenpiteistä Maileena Tervaportti, apulaisjohtaja Valtiokonttori, Talous ja henkilöstö Taloushallinnon

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 18/2014 1 (7) Kiinteistölautakunta Tila/1 02.10.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 18/2014 1 (7) Kiinteistölautakunta Tila/1 02.10.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 18/2014 1 (7) 1 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle varastotilan (Turvalaaksontie 1, Vantaa) vuokraamiseksi Suomen Pankilta HEL 2014-011125 T 10 01 04 Esitysehdotus

Lisätiedot

MUISTIO Oikeushallinto-osasto Tuomioistuinyksikkö Jarkko Mannerhovi

MUISTIO Oikeushallinto-osasto Tuomioistuinyksikkö Jarkko Mannerhovi MUISTIO Oikeushallinto-osasto Tuomioistuinyksikkö 4.6.2015 Jarkko Mannerhovi OIKEUSMINISTERIÖN ESITYS KANTA-HÄMEEN KÄRÄJÄOIKEUDEN, HÄMEEN- LINNAN HALLINTO-OIKEUDEN, KANTA-HÄMEEN ULOSOTTOVIRASTON JA OI-

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4 07.06.2012 Sivu 1 / 1 24/00.02.02/2011 4 Pelastustoimen rakennushankkeet vuosina 2013-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Lindholm Stefan, puh. (09) 816 83061 Pietikäinen Olli, puh. (09) 816 26820 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

SERVIS-TALO HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN TOIMITILAHANKKEEN HANKESUUNNITELMA

SERVIS-TALO HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN TOIMITILAHANKKEEN HANKESUUNNITELMA SERVIS-TALO HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN TOIMITILAHANKKEEN HANKESUUNNITELMA 6.2.2013 0 YHTEENVETO HANKKEEN NIMI KUVAUS HANKKEESTA HANKEVASTUU VUOKRANANTAJA VUOKRALAISET OSOITE TOIMINNAT VUOKRA AIKATAULU

Lisätiedot

Kieku-hankkeen katsaus

Kieku-hankkeen katsaus Kieku-hankkeen katsaus Kieku-info 11.10.2016 Seija Friman Tilaisuus, Esittäjä Kiekun käyttöönottoerä 6 tuotantoon 1.10.2016 Oikeusministeriön hallinnonala n. 9.300 htv Eduskunnan kanslia n. 440 htv + 130

Lisätiedot

Valo-talo Todellinen urheilun keskittymä Saaranen, Reunanen

Valo-talo Todellinen urheilun keskittymä Saaranen, Reunanen Valo-talo Todellinen urheilun keskittymä 16.6.2016 Saaranen, Reunanen Sponda lyhyesti Sponda on pääkaupunkiseudun ja Tampereen toimitilakiinteistöihin erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö Liikevaihto 230,5

Lisätiedot

Toimeenpano vuonna 2011 Loppuraportointi

Toimeenpano vuonna 2011 Loppuraportointi Kansallinen paikkatietostrategia 2010-2015 Toimeenpano vuonna 2011 Loppuraportointi Pekka Sarkola Poscon Oy 16.11.2011 Ehdotukset ministeriöille toimeenpanosta Kullekin ministeriölle on tehty räätälöity

Lisätiedot

Valtioneuvoston yhteinen virtuaalityöpöytä Kampus

Valtioneuvoston yhteinen virtuaalityöpöytä Kampus Valtioneuvoston yhteinen virtuaalityöpöytä Kampus Yksikön päällikkö Miia Roukus 1 Kampuksen suunnittelun lähtökohdat Kampus korvaa nykyiset erilliset ministeriöiden intranetit ja Senaattoripalvelun. Kampus

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Mikonkatu 2 Pohjoisesplanadi 35. Historiallisesti arvokas kiinteistö Gasellikorttelissa. Toimitilaa Helsingin ytimessä

Kiinteistö Oy Mikonkatu 2 Pohjoisesplanadi 35. Historiallisesti arvokas kiinteistö Gasellikorttelissa. Toimitilaa Helsingin ytimessä Kiinteistö Oy 2 Pohjoisesplanadi 35 Historiallisesti arvokas kiinteistö Gasellikorttelissa Toimitilaa Helsingin ytimessä 1 Merkittävä osa Helsingin rakennushistoriaa Helsingissä elettiin 1880-luvulla voimakkaan

Lisätiedot

KEILARANTA 1. aivan kiinteistön tontin rajalle ja kiinteistöstä tulee olemaan maanalainen yhteys suoraan metroon.

KEILARANTA 1. aivan kiinteistön tontin rajalle ja kiinteistöstä tulee olemaan maanalainen yhteys suoraan metroon. KEILARANTA 1 Toukokuussa 2012 valmistunut toimistokiinteistö Suunnittelussa on huomioitu kestävän kehityksen periaatteet ja tilat on rakennettu käyttäen uusinta rakennustekniikkaa. Kiinteistölle on haettu

Lisätiedot

Toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten tehtävien kokoamishankkeen asettaminen

Toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten tehtävien kokoamishankkeen asettaminen Asettamispäätös VM035:00/2012 16.5.2012 Toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten tehtävien kokoamishankkeen asettaminen 1 Asettaminen 2 Toimikausi 3 Tausta Valtiovarainministeriö on tänään

Lisätiedot

RAY:N INVESTOINTIAVUSTUSTEN PERIAATTEET

RAY:N INVESTOINTIAVUSTUSTEN PERIAATTEET Avustustoiminta RAY:N INVESTOINTIAVUSTUSTEN PERIAATTEET tarkentavia ohjeita hakijoille 1 2 Taitto: Grafiksi/Pauliina Sjöholm Julkaisija: RAY RAY:N INVESTOINTI AVUSTUSTEN PERIAATTEET - tarkentavia ohjeita

Lisätiedot

ASIANTUNTIJALAUSUNTO EDUSKUNNAN TARKASTUSVALIOKUNNALLE

ASIANTUNTIJALAUSUNTO EDUSKUNNAN TARKASTUSVALIOKUNNALLE ASIANTUNTIJALAUSUNTO EDUSKUNNAN TARKASTUSVALIOKUNNALLE TOIMENPITEET MIETINNÖN TRVM 5/2014 VP JOHDOSTA / K 10/2016 VP TIISTAI 12.04.2016 KLO 12:30 TOIMITUSJOHTAJA JARI SARJO SENAATTI-KIINTEISTÖT KESKEISIMMÄT

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 (5) 120 Sörnäistenkatu 1, toimistotilan vuokraaminen kiinteistöviraston käyttöön HEL 2016-003067 T 10 01 04 Päätös Käsittely päätti oikeuttaa kiinteistöviraston tilakeskuksen

Lisätiedot

Kansallinen paikkatietostrategia Toimeenpanon tilanne. Pekka Sarkola Poscon Oy

Kansallinen paikkatietostrategia Toimeenpanon tilanne. Pekka Sarkola Poscon Oy Kansallinen paikkatietostrategia 2010-2015 Toimeenpanon tilanne Pekka Sarkola Poscon Oy 26.8.2011 Ministeriöiden haastattelut Haastatellaan paikkatietojen tuottamisen ja hyödyntämisen kannalta oleelliset

Lisätiedot

Spondan Energiatehokkuusohjelma. 22.1.2013 Tiina Huovinen

Spondan Energiatehokkuusohjelma. 22.1.2013 Tiina Huovinen Spondan Energiatehokkuusohjelma Sponda lyhyesti Sponda on kiinteistösijoitusyhtiö, joka omistaa, vuokraa ja kehittää toimisto-, liike-, kauppakeskus- ja logistiikkakiinteistöjä Suomen ja Venäjän suurimmissa

Lisätiedot

Suomen arktinen strategia

Suomen arktinen strategia Suomen arktinen strategia Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 7/2010 Suomen arktinen strategia Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 7/2010 Julkaisija VALTIONEUVOSTON KANSLIA Julkaisun laji Julkaisu

Lisätiedot

Keskushallintouudistus kohti yhtenäistä valtioneuvostoa. Timo Lankinen 20.8.2012

Keskushallintouudistus kohti yhtenäistä valtioneuvostoa. Timo Lankinen 20.8.2012 Keskushallintouudistus kohti yhtenäistä valtioneuvostoa Valtioneuvostossa tehtävä politiikka-, lainsäädäntöja resurssiohjaus yhtenäiseksi Hallituksen strategisen näkemyksen nykyistä parempi toimeenpano

Lisätiedot

Mahdollinen kiinteistövaihto kaupungin ja Senaatti-kiinteistöjen välillä 13.1.2016

Mahdollinen kiinteistövaihto kaupungin ja Senaatti-kiinteistöjen välillä 13.1.2016 Mahdollinen kiinteistövaihto kaupungin ja Senaatti-kiinteistöjen välillä 13.1.2016 18.1.2016 1 Taustaa Valtionhallinnon toimintojen tiivistäminen jatkuu Kouvolassa Selvitystyö koskee tällä hetkellä mm.

Lisätiedot

Valtion vuokrajärjestelmä Vuokrakäsikirja

Valtion vuokrajärjestelmä Vuokrakäsikirja Valtion vuokrajärjestelmä Vuokrakäsikirja 24.5.2016 Sisällysluettelo Johdanto 1. Vuokran määräytyminen valtion vuokrajärjestelmässä... 4 2. Kokonaisvuokran pääomaosuuden ja pääomavuokran määräytyminen...

Lisätiedot

Verkkolaskun lähetys valtiolla

Verkkolaskun lähetys valtiolla Verkkolaskun lähetys valtiolla Tilasto 217 Q1 - Q2 Tiedot perustuvat OpusCapitan Valtiokonttorille toimittamaan kuukausittaiseen verkkolaskutilastoon Hallinnonalavertailu 217 Q1 Q2 Verkkolaskujen lähetys

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöjen rooli energiatehokkuussuunnitelmissa

Senaatti-kiinteistöjen rooli energiatehokkuussuunnitelmissa Senaatti-kiinteistöjen rooli energiatehokkuussuunnitelmissa Julkisen sektorin energiatehokkuussuunnitelmat 15.3.2012 Tuomme tilalle ratkaisut Senaatti-kiinteistöjen rooli valtionhallinnossa Valtionhallinnon

Lisätiedot

Verkkolaskun vastaanotto valtiolla

Verkkolaskun vastaanotto valtiolla Verkkolaskun vastaanotto valtiolla Tilasto 217 Q1 - Q2 Tiedot perustuvat OpusCapitan Valtiokonttorille toimittamaan kuukausittaiseen verkkolaskutilastoon Hallinnonalavertailu 217 Q1-Q2 1 Verkkolaskujen

Lisätiedot

THL:n toimitilastrategia ja työympäristöjohtaminen Tutkimuslaitosseminaari Senaatti-kiinteistöt 4.11.2 Mikko Nissinen THL

THL:n toimitilastrategia ja työympäristöjohtaminen Tutkimuslaitosseminaari Senaatti-kiinteistöt 4.11.2 Mikko Nissinen THL THL:n toimitilastrategia ja työympäristöjohtaminen Tutkimuslaitosseminaari Senaatti-kiinteistöt 4.11.2 Mikko Nissinen THL 6.11.2013 THL 1 THL:n tehtävät Väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, sairauksien

Lisätiedot

234 Seurakuntien talon kehitysvaihtoehtojen vertailu, suunnitteluvalinnan. Seurakuntayhtymän johtaja Teemu Laajasalo

234 Seurakuntien talon kehitysvaihtoehtojen vertailu, suunnitteluvalinnan. Seurakuntayhtymän johtaja Teemu Laajasalo 588/2017 234 Seurakuntien talon kehitysvaihtoehtojen vertailu, suunnitteluvalinnan linjaaminen Päätösehdotus Seurakuntayhtymän johtaja Teemu Laajasalo Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää Yhteiselle

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (5) 116 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle toimistotilojen vuokraamisesta rakennusviraston käyttöön, Elimäenkatu 5 HEL 2015-000791 T 10 01 04 Kiinteistökartta

Lisätiedot

Omaisuudenhallinta Senaattikiinteistöissä. Tuomme tilalle ratkaisut. KEHTO-FOORUMI Kuopiossa 3.-4.10.2013. Jari Sarjo 3.10.2013

Omaisuudenhallinta Senaattikiinteistöissä. Tuomme tilalle ratkaisut. KEHTO-FOORUMI Kuopiossa 3.-4.10.2013. Jari Sarjo 3.10.2013 Omaisuudenhallinta Senaattikiinteistöissä KEHTO-FOORUMI Kuopiossa 3.-4.10.2013 Jari Sarjo 3.10.2013 Tuomme tilalle ratkaisut Senaatti-kiinteistöjen historia Intendentin konttori 3.9.1811 1865 Yleisten

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA. 1. Johdanto

KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA. 1. Johdanto 1 KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA 1. Johdanto Liikelaitoksen tehtävänä on vastata kaupungin omistuksessa tai hallinnassa olevista toimitiloista ja yritystiloista ja niihin välittömästi liittyvistä

Lisätiedot

TENANT REPRESENTATION. Vuokralaisedustus Suomessa

TENANT REPRESENTATION. Vuokralaisedustus Suomessa TENANT REPRESENTATION 2016 Vuokralaisedustus Suomessa VUOKRALAISEDUSTUS SUOMESSA Tenant Representation (TenRep) eli vuokralaisedustus on palvelu, jossa kiinteistöalan ammattilainen edustaa vain vuokralaista

Lisätiedot

JUHTA:n kokonaisarkkitehtuurijaoston asettaminen

JUHTA:n kokonaisarkkitehtuurijaoston asettaminen JUHTA:n kokonaisarkkitehtuurijaoston asettaminen JUHTA 28.2.2013 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo Organisaation kokonaissuunnitelma = kokonaisarkkitehtuuri Organisaatio X Visio, strategia, toiminnan

Lisätiedot

Palvelutuotteet työympäristön muutostarpeisiin TEHOSTUS LINJAUS UUDISTUS

Palvelutuotteet työympäristön muutostarpeisiin TEHOSTUS LINJAUS UUDISTUS Palvelutuotteet työympäristön muutostarpeisiin TEHOSTUS LINJAUS UUDISTUS TEHOSTA Lähtötilanne: Nykyiset tilasi ovat liian kalliit, vuokrakustannuksia pitää leikata tai toimipisteiden määrää karsia. Toimintamalleja

Lisätiedot

Verkkolaskutilastot 2016

Verkkolaskutilastot 2016 Verkkolaskutilastot 216 Kum. Q1-Q2, ostolaskut Verkkolaskun vastaanottoprosentin vertailu 216 kum. Q1-Q2 Hallinnonaloittan Hallinnonalan sisällä kirjanpitoyksiköittäin (mukana hallinnonalat, joissa on

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöjen taloushallinnon tarjoamat palvelut ja niiden vaikutus toiminnan tehostamiseen

Senaatti-kiinteistöjen taloushallinnon tarjoamat palvelut ja niiden vaikutus toiminnan tehostamiseen Senaatti-kiinteistöjen taloushallinnon tarjoamat palvelut ja niiden vaikutus toiminnan tehostamiseen Basware käyttäjäpäivät 20.9.2012 Tu o m m e t i l a l l e r a t k a i s u t Esityksen sisältö - Senaatti-kiinteistöt

Lisätiedot

Kieku-tietojärjestelmähankkeen tilannekatsaus. Kiekun infotilaisuus Valtiokonttori Lasse Skog

Kieku-tietojärjestelmähankkeen tilannekatsaus. Kiekun infotilaisuus Valtiokonttori Lasse Skog Kieku-tietojärjestelmähankkeen tilannekatsaus Kiekun infotilaisuus Valtiokonttori Sisältö Kiekun aikatauluraami Tilannekatsaus hankkeeseen Tehtäväkierto- ja virkajärjestelymahdollisuus Kiekun aikatauluraami

Lisätiedot

ALUEHALLINTOVIRASTOJEN OHJAUS

ALUEHALLINTOVIRASTOJEN OHJAUS Asettamispäätös VM120:00/2015 Kunta- ja aluehallinto-osasto 2.12.2015 luonnos ALUEHALLINTOVIRASTOJEN OHJAUS Asettaminen Toimikausi Valtiovarainministeriö on tänään asettanut aluehallintovirastojen ohjausryhmän

Lisätiedot

A V I A T O W E R m o v e t o a n e w l e v e l

A V I A T O W E R m o v e t o a n e w l e v e l AV IA move to a new level TOWER Uutta muotokieltä ja ekologista ajattelua edustava Avia Tower tarjoaa käyttäjilleen inspiroivan ja muunneltavan työympäristön. Avia Tower kohoaa Vantaalle Aviapoliksen liike-

Lisätiedot

Helsinki-Uudenmaan metropolimaakunnan tilapalvelut ja Maakuntien Tilakeskus Oy; Lähtökohdat ja valmistelun tilanne

Helsinki-Uudenmaan metropolimaakunnan tilapalvelut ja Maakuntien Tilakeskus Oy; Lähtökohdat ja valmistelun tilanne Helsinki-Uudenmaan metropolimaakunnan tilapalvelut ja Maakuntien Tilakeskus Oy; Lähtökohdat ja valmistelun tilanne Carl Slätis 9.2.2018 Tilajohtaja Uusimaa2019-hanke Uudenmaan asukasluku 1.650.000 Uusimaa

Lisätiedot

Valtiokonttorin vuokrasopimus Sörnäisten rantatie 13:ssa

Valtiokonttorin vuokrasopimus Sörnäisten rantatie 13:ssa 1 (6) n vuokrasopimus Sörnäisten rantatie 13:ssa 1 Yleistä n nykyinen vuokrasopimus Sörnäisten rantatie 13:ssa sijaitsevassa Senaatti-kiinteistöjen omistamassa toimitalossa päättyy 31.12.2017. Sitä silmällä

Lisätiedot

Toimintaedellytysten turvaaja - uusi Valtion lupa- ja valvontavirasto

Toimintaedellytysten turvaaja - uusi Valtion lupa- ja valvontavirasto Toimintaedellytysten turvaaja uusi Valtion lupa ja valvontavirasto 1 Ydinviestit Valtion lupa, ohjaus ja valvontatehtäviä kootaan uudenlaiseen, monialaiseen virastoon. Viraston toimialat ovat varhaiskasvatus,

Lisätiedot

Valtion verkkolaskutilastot

Valtion verkkolaskutilastot Valtion verkkolaskutilastot Kum. Q1-Q2, myyntilaskut 3.8.216 Verkkolaskun lähetysprosentin vertailu 216 Q1-Q2 Hallinnonaloittan Hallinnonalojen sisällä kirjanpitoyksiköittäin (mukana hallinnonalat, joissa

Lisätiedot

Sivistyspalveluiden tilaratkaisujen kehittäminen

Sivistyspalveluiden tilaratkaisujen kehittäminen Sivistyspalveluiden tilaratkaisujen kehittäminen Juvan kunta 10.2.2016 12.2.2016 Page 1 Toimeksiantona määritellä toimitilojen tarve Kunnanjohtaja perusti marraskuussa työryhmän, jonka tehtävänä on selvittää

Lisätiedot

Yrityspuiston konsepti ja johtaminen

Yrityspuiston konsepti ja johtaminen Yrityspuiston konsepti ja johtaminen Osmo Hiltunen, KJ-Kiinteistöjohto Oy Coresma 6.2.2008 7.2.2008 KJ-Kiinteistöjohto Oy 2 Täyden palvelun kiinteistö- ja toimitilajohtamisen yritys Yksityinen ja riippumaton

Lisätiedot

Tuomme tilalle ratkaisut

Tuomme tilalle ratkaisut Tuomme tilalle ratkaisut Askeleen edellä odotuksia Senaatti-kiinteistöt on valtion liikelaitos, joka tarjoaa toimitiloja ja niihin liittyviä palveluja ensisijaisesti valtionhallinnolle. Toimitilojen vuokraus,

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön strategisten hankkeiden arviointi

Työ- ja elinkeinoministeriön strategisten hankkeiden arviointi Työ- ja elinkeinoministeriön strategisten hankkeiden arviointi Alustavia tuloksia HYVÄ hankkeen arvioinnista HYVÄ- hankkeen neuvottelukunta 18.2.2011, Toni Riipinen Arviointityön luonteesta Arviointityön

Lisätiedot

Liikelaitokset + konserni perehdyttämistilaisuus

Liikelaitokset + konserni perehdyttämistilaisuus Liikelaitokset + konserni perehdyttämistilaisuus 2.10.2017 Tilapalvelu-liikelaitoksen yleisesittely Esko Eriksson, kiinteistöjohtaja Jyväskylän kaupunki Tilapalvelu-liikelaitoksen toimintaorganisaatio

Lisätiedot

Tutkimuslaitosseminaari

Tutkimuslaitosseminaari Tutkimuslaitosseminaari Valtion toimitilastrategia Tutkimusympäristöjen tehokkuusmittaus - mitä tulisi mitata 17.11.2014 Juha Lemström Tu o m m e t i l a l l e r a t k a i s u t Valtion sisäisen vuokrajärjestelmän

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA. Helsingin kaupungin terveyskeskus

ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA. Helsingin kaupungin terveyskeskus ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA Helsingin kaupungin terveyskeskus 3.12.2010 1 1. Helsingin kaupungin terveyskeskuksen energiansäästösuunnitelma... 3 1.1 Kaupungin terveyskeskuksen energiankulutus... 3 1.2 Energiansäästötavoite

Lisätiedot

Kertomusluonnoksesta annetut lausunnot

Kertomusluonnoksesta annetut lausunnot Kertomusluonnoksesta annetut lausunnot Eduskunnan lausumien toimeenpano (1/2014) 341/54/2011 Liikenne- ja viestintäministeriö, 18.12.2013, LVM/2250/02/2013. Maa- ja metsätalousministeriö, 18.12.2013, dnro

Lisätiedot

Kiinteistöjen ylläpidon kustannusten vertailu Suomessa ja Virossa

Kiinteistöjen ylläpidon kustannusten vertailu Suomessa ja Virossa Kiinteistöjen ylläpidon kustannusten vertailu Suomessa ja Virossa KTI Kiinteistötieto Oy Kimmo Virtanen 14.11.2007 14.11.2007 Tallinna 1 Agenda Ylläpidon kustannusten vertailu Suomessa Kulujen ryhmittely

Lisätiedot

Asia/Ärende: Lausuntopyyntö sisäministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta Asianumero/Ärendenummer: VNK/292/03/2015

Asia/Ärende: Lausuntopyyntö sisäministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta Asianumero/Ärendenummer: VNK/292/03/2015 Lehtinen Ilari SM Lähettäjä: kirjaamo@vnk.fi Lähetetty: 12. maaliskuuta 2015 16:02 Vastaanottaja: SM_VP_HKY_Kirjaamo Aihe: VNK:n lausunto sisäministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 :n muuttamisesta

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Sinimäentie 10 Sinimäentie 10, 02630 Espoo

Kiinteistö Oy Sinimäentie 10 Sinimäentie 10, 02630 Espoo Kiinteistö Oy Sinimäentie 10 Sinimäentie 10, 02630 Espoo Arkkitehtuuriltaan näyttävä Sinimäentie 10 sijaitsee Sinimäen alueella Espoossa näkyvällä paikalla Turun moottoritien vieressä, Kehä I:n ja Kehä

Lisätiedot

OMISTAJUUDEN MERKITYS INFRASTRUKTUURI- JA TILAPALVELUISSA. Tampereen yliopisto 8.10.2010 Harri Juhola

OMISTAJUUDEN MERKITYS INFRASTRUKTUURI- JA TILAPALVELUISSA. Tampereen yliopisto 8.10.2010 Harri Juhola OMISTAJUUDEN MERKITYS INFRASTRUKTUURI- JA TILAPALVELUISSA Tampereen yliopisto 8.10.2010 Harri Juhola Tekninen toimiala Kunnan järjestämät palvelut Palvelut, joista kunnan on huolehdittava Vapaaehtoiset

Lisätiedot

Yhteenvetotietoja valtion toiminnan ja ICT:n kehittämisen hankesalkusta

Yhteenvetotietoja valtion toiminnan ja ICT:n kehittämisen hankesalkusta Yhteenvetotietoja valtion toiminnan ja ICT:n kehittämisen hankesalkusta Tilanne 30.9.2015 Julkisen hallinnon ICT-toiminto Yhteiset periaatteet valtionhallinnon merkittävien ICT:n kehittämistä sisältävien

Lisätiedot

Organisaatiouudistus uusien työtapojen mahdollistajana. Hannu Lappi johtaja Tulli

Organisaatiouudistus uusien työtapojen mahdollistajana. Hannu Lappi johtaja Tulli Organisaatiouudistus uusien työtapojen mahdollistajana Hannu Lappi johtaja Tulli 9.12.2014 1 Tullin organisaatio Hallintopalvelut: Henkilöstö-, talous- ja materiaalihallinto järjestelmät ja veroreskontra

Lisätiedot

SISÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Johtava asiantuntija Ari-Pekka Dag

SISÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Johtava asiantuntija Ari-Pekka Dag LOUNAIS-SUOMEN POLIISILAITOKSEN TURUN PÄÄPOLIISIASEMAN JA KRP:N TOIMITILAHANKE LISÄTTYNÄ VAPAUTENSA MENETTÄNEIDEN TILOJEN KEHITTÄMISELLÄ 1. Taustaa Lounais-Suomen poliisilaitoksen Turun pääpoliisiaseman

Lisätiedot

1 (2) VM078:00/2012. Nimeämispyyntö. Julkisen hallinnon ICT-osasto Jakelussa mainituille

1 (2) VM078:00/2012. Nimeämispyyntö. Julkisen hallinnon ICT-osasto Jakelussa mainituille Nimeämispyyntö VM078:00/2012 1 (2) Julkisen hallinnon ICT-osasto 31.3.2016 Jakelussa mainituille NIMEÄMISPYYNTÖ KUNTIEN TALOUSTIETOJEN, TILASTOINNIN JA TIETOHUOLLON KEHITTÄMISOHJELMAN PROJEKTIRYHMÄÄN Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Maakuntauudistus muuttaa hallinnon rakenteet

Maakuntauudistus muuttaa hallinnon rakenteet Maakuntauudistus muuttaa hallinnon rakenteet Julkisen hallinnon rakenne ja työnjako muuttuu olennaisesti. Valtionhallinnon jako keskus, alue ja paikallishallintoon päättyy. Lapin aluehallintovirasto, johtaja

Lisätiedot

Markkinatutkimus tilasuunnittelupalveluiden potentiaalisille asiakkaille

Markkinatutkimus tilasuunnittelupalveluiden potentiaalisille asiakkaille Markkinatutkimus tilasuunnittelupalveluiden potentiaalisille asiakkaille Tausta ja menetelmät Toteutimme markkinatutkimuksen tilasuunnittelupalveluiden potentiaalisille asiakkaille maaliskuussa 2013 Kyselyn

Lisätiedot

Valtion tietojärjestelmähankkeiden arviointitoiminnan kehittäminen. Arja Terho

Valtion tietojärjestelmähankkeiden arviointitoiminnan kehittäminen. Arja Terho Valtion tietojärjestelmähankkeiden arviointitoiminnan kehittäminen Arja Terho Tarve arviointitoiminnalle tuottavuuden kehittämishankkeissa tietojärjestelmillä merkittävä rooli varmistettava hankkeiden

Lisätiedot

Pohjoinen Rautatiekatu 25. Moderni toimistotalo Helsingin keskustassa. Noin 200 työpistettä

Pohjoinen Rautatiekatu 25. Moderni toimistotalo Helsingin keskustassa. Noin 200 työpistettä Moderni toimistotalo Helsingin keskustassa Noin 200 työpistettä Laadukasta toimistotilaa Helsingin ydinkeskustassa Kevan omistama, moderni toimistokiinteistö vapautuu kokonaisuudessaan vuokrattavaksi sopimuksen

Lisätiedot

Sankaritekoja energiatehokkuustoiminnassa. Satu Kankaala Aalto-yliopistokiinteistöt Oy

Sankaritekoja energiatehokkuustoiminnassa. Satu Kankaala Aalto-yliopistokiinteistöt Oy Sankaritekoja energiatehokkuustoiminnassa Satu Kankaala Aalto-yliopistokiinteistöt Oy Aalto-yliopistokiinteistöt Oy Aalto-korkeakoulusäätiön ja Suomen valtion yhdessä omistama osakeyhtiö, perustettu vuonna

Lisätiedot

SOTEMAKU esiselvitysraportti

SOTEMAKU esiselvitysraportti Esiselvitys SOTEMAKU esiselvitysraportti Talous / alatyöryhmä kiinteistöt: Jari Hakala, epshp pj Timo Hakala, Eskoo Jorma Hemminki, epshp Jussi Aittoniemi, Seinäjoen kaupunki Timo Ketola, Alajärvi Marko

Lisätiedot

Aloite Onko asioiden esittämistapa riittävän selkeä ja kieleltään ymmärrettävä?

Aloite Onko asioiden esittämistapa riittävän selkeä ja kieleltään ymmärrettävä? Aloite 08.02.2017 1 (3) VVC VM036:00/2015 Lausunto luonnoksesta valtion riskienhallintopolitiikkamalliksi Yleistä Onko aineistokokonaisuus, jossa on riskienhallinnan järjestämistä koskevia ohjeita,

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN TOIMIALAN TIETOHALLINNON YHTEISTYÖKOKOUS

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN TOIMIALAN TIETOHALLINNON YHTEISTYÖKOKOUS OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN TOIMIALAN TIETOHALLINNON YHTEISTYÖKOKOUS 22.5.2013 Opetus- ja kulttuuriministeriö Avauspuheenvuoro Ylijohtaja Håkan Mattlin KOULUTUS, TIEDE JA KULTTUURI KOHDEALUEEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖN

Lisätiedot

Valtionhallinnon toimialariippumattomien ICT-tehtävien kokoamishankkeen (TORI) ohjausryhmän

Valtionhallinnon toimialariippumattomien ICT-tehtävien kokoamishankkeen (TORI) ohjausryhmän Pöytäkirja 1 (5) 27.8.2012 Valtionhallinnon toimialariippumattomien ICT-tehtävien kokoamishankkeen (TORI) ohjausryhmän kokous Aika Maanantai 27.8.2012 klo 12.00 14.00 Paikka Osallistujat Valtiovarainministeriö,

Lisätiedot