14/2012. Ministeriöiden toimitilayhteistyöryhmän. puitesuunnitelma valtioneuvoston toimitilojen ja yhteisten palveluiden kehittämisestä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "14/2012. Ministeriöiden toimitilayhteistyöryhmän. puitesuunnitelma valtioneuvoston toimitilojen ja yhteisten palveluiden kehittämisestä"

Transkriptio

1 Ministeriöiden toimitilayhteistyöryhmän puitesuunnitelma valtioneuvoston toimitilojen ja yhteisten palveluiden kehittämisestä 14/2012 Valtiovarainministeriön julkaisuja

2

3 Ministeriöiden toimitilayhteistyöryhmän puitesuunnitelma valtioneuvoston toimitilojen ja yhteisten palveluiden kehittämisestä Valtiovarainministeriön julkaisuja 14/2012 Valtiovarainministeriön julkaisuja

4 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) VALTIONEUVOSTO Puhelin (vaihde) Internet: Taitto: Pirkko Ala-Marttila /VM-julkaisutiimi Juvenes Print Tampereen Yliopistopaino Oy, 2012

5 Kuvailulehti Julkaisija ja julkaisuaika Valtiovarainministeriö, huhtikuu 2012 Tekijät Ministeriöiden toimitilayhteistyöryhmä Julkaisun nimi Ministeriöiden toimitilayhteistyöryhmän puitesuunnitelma valtioneuvoston toimitilojen ja yhteisten palveluiden kehittämisestä Asiasanat Julkaisusarjan nimi ja numero Valtiovarainministeriön julkaisuja 14/2012 Julkaisun myynti/jakaja Julkaisu on saatavissa pdf-tiedostona osoitteesta Samassa osoitteessa on ohjeet julkaisun painetun version tilaamiseen. Painopaikka ja -aika Juvenes Print, Tampereen Yliopistopaino Oy 2012 ISBN (nid.) ISSN (nid.) ISBN (PDF) ISSN (PDF) Sivuja 47 Kieli Suomi Tiivistelmä Valtiovarainministeriön asettama Ministeriöiden toimitilayhteistyöryhmä on laatinut vuoteen 2015 ulottuvan puitesuunnitelman valtioneuvoston toimitilojen ja yhteisten palveluiden kehittämisestä. Ministeriöiden toimitilat käsittävät m2 toimitilaa Helsingin keskustassa ns. VN-kampuksella. Puitesuunnitelman mukaan ministeriöiden toiminnat sijoitetaan nykyistä yhtenäisimpiin tiloihin valtioneuvoston linnan läheisyyteen, tilojen yhteiskäyttöisyyttä lisätään ja VN-kampukselle järjestetään yhteiset kustannustehokkaat käyttäjäpalvelut. Kustannussäästöjen lisäksi suunnitelman päämääränä on valtion toimitilastrategian linjausten mukaisesti työympäristöjen kokonaisvaltainen parantaminen siten, että tilat tukevat toimintaa ja tilaratkaisuissa varmistetaan valtion kokonaisetu ja yhteiskuntavastuullisuus. Suunnitelma sisältää myös vuoteen 2016 ulottuvan ohjeellisen valtioneuvoston käytössä olevien rakennusten perusparannusohjelman sekä ministeriökohtaiset suunnitelmat tilankäytön tehostamiseksi ja ehdotuksen valtioneuvoston käyttöön jäävistä tiloista.

6 Presentationsblad Utgivare och datum Finansministeriet, april 2012 Författare Ministeriernas lokalitetssamarbetsgrupp Publikationens titel Ministeriöiden toimitilayhteistyöryhmän puitesuunnitelma valtioneuvoston toimitilojen ja yhteisten palveluiden kehittämisestä Publikationsserie och nummer Finansministeriets publikationer 14/2012 Beställningar/distribution Publikationen finns på finska i PDF-format på Anvisningar för beställning av en tryckt version finns på samma adress. Tryckeri/tryckningsort och -år Juvenes Print, Tampereen Yliopistopaino Oy ISBN (hft.) ISSN (hft.) ISBN (PDF) ISSN (PDF) Sidor 47 Språk Finska Sammandrag Ministeriernas lokalitetssamarbetsgrupp som tillsatts av finansministeriet har uppgjort en ramplan för utvecklandet av statsrådets lokaler och gemensamma tjänster ända tills Ministeriernas lokaler omfattar m² i centrum av Helsingfors inom det s.k. statsrådscampus. Enligt ramplanen ska ministeriernas lokaler i fortsättningen utgöra en enhetligare helhet i närheten av statsrådsborgen. Gemensam användning av lokalerna utökas och statsrådscampus ska få gemensamma, kostnadseffektiva användartjänster. Förutom till kostnadsbesparingar syftar planen i enlighet med principerna i statens lokalitetsstrategi till att förbättra arbetsomgivningen på ett övergripande sätt så att lokalerna stödjer verksamheten och så att statens övergripande intressen och samhällsansvar kan säkerställas. Planen inkluderar också en vägledande grundrenoveringsplan för byggnaderna som statsrådet använder, samt ministeriespecifika planer för effektivisering av lokalitetsanvändningen och ett förslag om lokaler som förblir i statsrådets bruk.

7 Description page Publisher and date Ministry of Finance, April 2012 Author(s) The Ministries Joint Working Group on Premises Title of publication Ministeriöiden toimitilayhteistyöryhmän puitesuunnitelma valtioneuvoston toimitilojen ja yhteisten palveluiden kehittämisestä Publication series and number Ministry of Finance publications 14/2012 Distribution and sale The publication can be accessed in pdf-format in Finnish at There are also instructions for ordering a printed version of the publication. Printed by Juvenes Print, Tampereen Yliopistopaino Oy ISBN (print.) ISSN (print.) ISBN (PDF) ISSN (PDF) No. of pages 47 Language Finnish Abstract The Ministries Joint Working Group on Premises, established by the Ministry of Finance, has prepared a framework plan, extending up to 2015, on Government premises and joint services. The premises of the ministries cover a floor area of 160,000 m2 in the so-called Government campus, which is situated in Helsinki city centre. Under the framework plan, the functions of the ministries will be located in more integrated premises in close proximity to the Government Palace, the joint use of premises will be increased and joint, cost-effective user services will be arranged for the Government campus. In addition to cost savings, the goal of the plan is the comprehensive improvement of working environments in accordance with the outlines of the central government premises strategy, such that premises support the functions of ministries, and premises solutions safeguard the overall benefit and social responsibility of central government. The plan also includes an indicative basic improvement plan for Government buildings, extending up to 2016, as well as ministry-specific plans to enhance use of space and a proposal on premises remaining in the Government s use.

8

9 Valtiovarainministeriölle Valtiovarainministeriö asetti ministeriöiden toimitilayhteistyöryhmän, jonka yleisenä tavoitteena on ministeriöiden välisen yhteistyön parantaminen valtioneuvoston toimitiloja koskevissa asioissa sekä niihin liittyvien ratkaisujen koordinointi valtion yleisen toimitilastrategian ja kampustyylisen toimintamallin mukaisesti. Toimiryhmän toimikausi kestää vuoden 2015 loppuun. Asettamispäätöksen mukaan ryhmän tavoitteeksi linjattiin ministeriöiden toimintojen sijoittuminen nykyistä yhtenäisempiin tiloihin valtioneuvoston linnan läheisyyteen valtion / Senaatti-kiinteistöjen omistamiin tai hallinnoimiin kiinteistöihin. Lisäksi huomiota tuli kiinnittää yhteisten kokoustilojen ja - palveluiden aikaansaamiseen, tilojen sijaintiin ja muunneltavuuteen siten, että ministeriöiden sisäinen sekä ministeriörajat ylittävä yhteistyö voi toimia joustavasti toimintojen ja organisaatioiden muuttuessa. Työryhmän tehtävänä oli laatia em. tavoitteiden ja valtion toimitilastrategian linjausten mukaisesti puitesuunnitelma valtioneuvoston toimitilojen kehittämisestä noin viiden vuoden tähtäimellä sekä koordinoida ministeriöiden toimitilahankkeita tavoitteiden saavuttamiseksi. Ministeriöiden toimitilayhteistyöryhmän puheenjohtajana toimii hallinto- ja kehitysjohtaja Päivi Nerg valtiovarainministeriöstä. Työryhmän jäsenet ovat ylijohtaja Hannu Kuikka valtioneuvoston kansliasta, projektijohtaja Ritva Lappalainen ulkoasiainministeriöstä, hallitusneuvos Markku Kuusela oikeusministeriöstä, hallintojohtaja Janne Kerkelä sisäasiainministeriöstä, yksikön johtaja Antti Kivipelto puolustusministeriöstä, budjettisihteeri Pauliina Pekonen valtiovarainministeriöstä, rakennusneuvos Tuulikki Terho opetus- ja kulttuuriministeriöstä ( asti), hallintojohtaja Håkan Mattlin opetus- ja kulttuuriministeriöstä ( alkaen), hallintojohtaja Eeva Pystynen maa- ja metsätalousministeriöstä, turvallisuusjohtaja Rauli Parmes liikenne- ja viestintäministeriöstä, johtaja Hannes Aulu työ- ja elinkeinoministeriöstä, neuvotteleva virkamies Matti Pulkkinen sosiaali- ja terveysministeriöstä, talousjohtaja Oili Hintsala ympäristöministeriöstä ja linnanvouti Anne Puonti tasavallan presidentin kansliasta. Asiantuntijana toimii asiakaspäällikkö Mika Kankainen Senaatti-kiinteistöistä. Työryhmä on pitänyt huhtikuuhun 2012 mennessä 15 kokousta. Ministeriöiden toimitilayhteistyöryhmän puitesuunnitelma valtioneuvoston toimitilojen ja yhteisten palveluiden kehittämisestä valmistui ja se on esitelty kansliapäällikkö kokouksessa Puitesuunnitelmassa valtioneuvostokampuksen kehittymistä tukevat toimenpide-esitykset käsittelevät tilankäytön tehostamista ja kehittämistä, yhteiskäyttöisten tilojen muodostamista, yhteisten käyttäjäpalveluiden järjestämistä sekä ministeriöiden tila-asioiden yhteistyön kehittämistä ja toiminnallista yhtenäistämistä. Työ-

10 ryhmä jatkaa toimintaansa toimeksiannon mukaisesti ja koordinoi valtioneuvostokampuksen kehittymistä toimitila-asioihin liittyvissä asioissa. Päivi Nerg Valtiovarainministeriö Hannes Aulu Työ- ja elinkeinoministeriö Oili Hintsala Ympäristöministeriö Mika Kankainen, Senaatti kiinteistöt Janne Kerkelä Sisäasiainministeriö Antti Kivipelto Puolustusministeriö Hannu Kuikka Valtioneuvoston kanslia Markku Kuusela Oikeusministeriö Ritva Lappalainen Ulkoasiainministeriö Håkan Mattlin Opetus- ja kulttuuriministeriö Rauli Parmes Liikenne- ja viestintäministeriö Pauliina Pekonen Valtiovarainministeriö Matti Pulkkinen Sosiaali- ja terveysministeriö Anne Puonti Presidentin kanslia Eeva Pystynen Maa- ja metsätalousministeriö Tuulikki Terho Opetus- ja kulttuuriministeriö

11 Sisältö 1 Työryhmän tehtävä Nykytilanne Lähtötiedot Valtioneuvoston nykyiset toimitilat Tilojen ominaisuudet ja käyttö Tilatehokkuus Vuokrasopimukset Perusparannukset Perusparannusohjelma Perusparannusten yleiset tavoitteet Yhteiset toimitilatavoitteet Toimitilat Tilatehokkuus Työympäristö Yhteiskäyttöiset tilat Usean käyttäjän toimistokiinteistöt Yhteiset palvelut Toimitilaturvallisuus Toimitilaturvallisuus ministeriöiden sisäisessä toiminnassa Toimitilaturvallisuus perusparannus- ja korjaushankkeissa Ministeriökohtaiset suunnitelmat Tilankäytön tehostamisen vaikutus Taloudelliset vaikutukset Vaikutus kokonaisenergian kulutukseen Jatkoselvitystä vaativat / muut asiat Yhteenveto

12

13 13 1 Työryhmän tehtävä Valtiovarainministeriö asetti ministeriöiden toimitilayhteistyöryhmän, jonka yleisenä tavoitteena on ministeriöiden välisen yhteistyön parantaminen valtioneuvoston toimitiloja koskevissa asioissa sekä niihin liittyvien ratkaisujen koordinointi valtion yleisen toimitilastrategian ja kampustyylisen toimintamallin mukaisesti. Valtion yleisessä toimitilastrategiassa päämääränä on työympäristöjen kokonaisvaltainen parantaminen siten, että tilat tukevat toimintaa kustannustehokkaasti ja tilaratkaisuissa varmistetaan valtion kokonaisetu ja yhteiskuntavastuullisuus. Strategiassa päätettyjä toimenpidelinjoja ovat: tilaratkaisujen joustavuuden lisääminen pyrkimys usean käyttäjän toimistokiinteistöihin, joissa oheispalvelujen taloudellinen järjestely ja kannattavuuskynnys ovat parhaiten saavutettavissa (ml. tasokkaat turvallisuusjärjestelyt) tehokkuustavoite 25 huoneisto m 2 / henkilö. Toimitilayhteistyöryhmän tavoitteet: 1. Ministeriöiden toimintojen sijoittuminen nykyistä yhtenäisimpiin tiloihin valtioneuvoston linnan läheisyyteen (ns. valtioneuvostokampus) valtion / Senaatti-kiinteistöjen omistamiin tai hallinnoimiin kiinteistöihin. 2. Yhteisten kokoustilojen ja palvelujen sekä toimitilapalvelujen aikaansaaminen. 3. Erityistä huomiota tulee kiinnittää tilojen sijaintiin siten, että ministeriöiden sisäinen sekä ministeriörajat ylittävä yhteistyö voi toimia joustavasti, samoin kuin tilojen muunneltavuuteen toimintojen ja organisaatiorakenteiden muuttuessa. Toimitilayhteistyöryhmän tehtävät: 1. Laatia em. tavoitteiden ja valtion toimitilastrategian linjausten mukaisesti puitesuunnitelma valtioneuvoston toimitilojen kehittämisestä noin viiden vuoden tähtäimellä. 2. Koordinoida ministeriöiden toimitilahankkeita tähdäten edellä todettuihin tavoitteisiin. Tämä tehtävä jatkuu asettamispäätöksen mukaan vuoden 2015 loppuun asti.

14 14

15 15 2 Nykytilanne 2.1 Lähtötiedot Puitesuunnitelman laatimista varten ryhmä teetti erillisselvityksen ISS Proko Oy:llä, jonka tehtävänä oli kartoittaa toimitilojen käytön nykytilanne ja tutkia tilankäytön kehityspotentiaali. Tarkasteltavia kiinteistöjä olivat valtion omistamien, toimistokäytössä olevien kohteiden lisäksi Kasarminkatu 23-25, Meritullinkatu 1 ja Eteläesplanadi 18. Lähtöaineistona käytettiin Senaatti-kiinteistöiltä saatuja vuokra-ala-, henkilömäärä- ja pohjapiirustustietoja. Saatuja tietoja täydennettiin tutustumalla kiinteistöihin kohdekäynneillä. Toimeksiantoon sisältyi myös tarkastelu valtioneuvoston tilatarpeesta vuonna 2015, tilanteessa jossa henkilömäärä vähenee valtion tuottavuusohjelman mukaisesti. 2.2 Valtioneuvoston nykyiset toimitilat Valtioneuvoston käytössä on tällä hetkellä Helsingin keskustassa Kruununhaan, Kaartinkaupungin ja Katajanokan alueella yli m 2 toimitilaa yli 40:ssä eri osoitteessa. Näistä noin m 2 on valtion omistamissa kiinteistöissä. Noin m 2 on Senaattikiinteistöjen kautta vuokratuissa ja noin m 2 suoraan ulkopuolisilta vuokratuissa tiloissa. Lisäksi kampusalueella on noin m 2 ministeriöiden käytössä olevia valtion omistamia edustustiloja. Ministeriöissä työskentelee VN-kampusalueella noin henkilöä.

16 16 Kuva 1. Ministeriöiden toimitilojen nykyinen sijainti Musta väri = Valtion omistama kiinteistö Sininen väri = Senaatti-kiinteistöjen kautta ulkopuoliselta vuokrattu kiinteistö Punainen väri = Suoraan ulkopuoliselta vuokrattu kiinteisöt

17 2.3 Tilojen ominaisuudet ja käyttö 17 Toimistotilat Yli 95% työpisteistä on yksilötyöhuoneissa. Muutamissa kiinteistöissä on yksittäisiä tiimitiloja tai parihuoneita. Tehtyjen havaintojen perusteella merkittävä osa työhuoneista on päivän aikana tyhjillään. Työtä tehdään usein muualla kuin työpisteellä. Havainnot tukevat työpisteiden käyttöastemittauksia, joiden mukaan huoneissa ollaan alle puolet työajasta. Kuva 2. tilankäyttötutkimuksen tulos työpisteiden käyttöasteesta esimerkkikohteessa. Ministeriökohteiden tutkimustulokset ovat verrattavissa esimerkkikohteeseen % Ydinpäivä Työntekijän oma arvio Poissa Väliaikaisesti poissa Paussi Yhteistyö Yksilötyö :00 9:40 11:20 13:00 14:40 16:20 Lähde: Tilankäytöntutkimus huhtikuu 2006 Kokoushuoneet Alkuvuodesta 2011 kerättiin ministeriökohtaisia tilastoja kokoustilojen käytöstä. Aineiston perusteella käyttöaste vaihtelee % välillä. Tehokkaana käyttöastetavoitteena pidetään n. 70 %. Suurin kuormitus kohdistuu tiettyihin kellonaikoihin ja tiettyihin kokoushuoneisiin. Monet neuvotteluhuoneista ovat isohkoja, jolloin on mahdollista, että niitä käytetään myös pienien ryhmien neuvotteluihin. Tämä huonontaa tilan todellista käyttöastetta. Tulevissa perusparannushankkeissa tuleekin kiinnittää huomiota suurten kokoushuoneiden jakamismahdollisuuksiin (muunneltavuuteen).

18 18 Auditoriot ja suuret kokoustilat Auditoriot ja muut suuret kokoustilat ovat pääsääntöisesti yksittäisten ministeriöiden omassa käytössä. Yhteisiä kokoustiloja on Valtioneuvoston lisärakennuksen Pihapaviljongissa, Säätytalossa, Arppeanumissa sekä Tieteiden talossa. Koulutustilat Kanavakatu 4:ssä (Rahapaja) ja Kasarminkatu 42:ssa on keskitetyt koulutustilakokonaisuudet, jotka ovat yksinomaan niitä vuokraavien kahden ministeriön käytössä. Muut tilat Kampusalueella on käytössä yhteensä yhdeksän henkilöstöravintolaa, jotka Pihapaviljonkia lukuun ottamatta sijaitsevat ministeriöiden vuokraamissa tiloissa. Ravintoloita käyttävät tällä hetkellä pääasiassa samassa kiinteistössä sijaitsevat ministeriöt. Kahdeksassa kiinteistössä on henkilökunnan käytössä olevat kuntosalitilat. Kuudessa kiinteistössä on monistamotilat (osa näistä lähinnä postitus-/kopiointikäytössä) Kirjastotiloja on kahdeksassa kiinteistössä. Kirjastojen/ tietopalveluiden tilatarve vähenee keskittyvien tietopalveluiden ja sähköisen aineiston lisääntyessä. Kiinteistöissä on lisäksi hyvin laajat varasto- ja arkistotilat. Koko tarkasteltavalla alueella on noin m 2 varasto- ja arkistotilaa, josta noin 40 % sijaitsee maanpäällisissä kerroksissa. 2.4 Tilatehokkuus Keskimääräinen tilatehokkuus (vuokrattu pinta-ala / henkilömäärä) ministeriöiden toimitiloissa on 38 m 2 /henkilö, kun valtion toimitilastrategian mukainen tavoite on 25 m 2 / henkilö. Kiinteistökohtaiset erot ovat suuret, johtuen lähinnä rakennusten ominaisuuksista. Isojen yksilötyöhuoneiden ohella tilatehokkuuteen vaikuttaa erikoistilojen määrä, kuten esimerkiksi kirjastosalit, auditoriot, koulutustilat ja henkilöstöravintolat. VN-kampuksella sijaitsevat juhlahuoneistot eivät ole tilatehokkuustarkastelussa mukana.

19 19 Kuva 3. Ministeriökohteiden nykyinen tilatehokkuus rakennuksittain 2.5 Vuokrasopimukset Perusparannettavissa valtion omistamissa ministeriökohteissa vuokrasopimukset uusitaan ja vähimmäiskestoksi sovitaan yleensä 15- vuotta. Ministeriöiden irtisanottavissa olevia vuokrasopimuksia pyritään jatkamaan neuvottelumenettelyin. Tyypillinen sopimuksen vähimmäiskesto tällöin on 5-7 vuotta. Valtion ulkopuolelta hankitut työtiloja koskevat vuokrasopimukset ovat päätettävissä pääsääntöisesti viimeistään 2015 lukuun ottamatta yhtä, jonka vuokrasopimus on päätettävissä vasta Perusparannukset Perusparannusohjelma Ministeriökohteiden edelliset peruskorjaukset on tehty pääasiassa 70- ja 80- luvulla, joten useat rakennukset ovat teknisesti ja toiminnallisesti vanhentuneita. Senaatti-kiinteistöt on laatinut VN-kampukselle ohjeellisen perusparannusohjelman, jonka toteuttaminen edellyttää vuositasolla milj. euron investointeja. Perusparannuksen jälkeinen vuokra asetetaan vastaamaan alueen kohtuullista markkinatasoa.

20 20 Kuva 4. Ohjeellinen perusparannusohjelma Eteläesplanadi 16 (LVM) VNL kokouskeskus (VNK) Hallituskatu 3 (MMM) Mariankatu 9 (VM) Eteläesplanadi 4 (TEM) Kirkkokatu 12 (SM) Aleksanterink (TEM) Smolna (VNK) Valtioneuvoston linna (VM) Korjauskustannukset M Vuokramenetykset M , ,6 2,9 2,4 3,2 1, valmistelu ja suunnittelu rakentaminen valmistunut Perusparannusohjelman ulkopuolisille muutostöille, jotka tähtäävät tilankäytön tehostamiseen ohjelmoidaan ja niiden toteuttamista varten tarvitaan lähivuosina 1 milj. euroa / vuosi. Tilamuutostyöt ovat vuokravaikutteisia Perusparannusten yleiset tavoitteet Perusparannusten yhteydessä on keskeistä, että ministeriön toiminnan, strategisten tavoitteiden ja toimitilojen väliset yhteydet analysoidaan ja em. asioita kehitetään kokonaisuutena. Hankkeiden valmisteluvaiheessa tehdään työympäristön kehittämissuunnitelma, jossa työympäristön eri osa-alueita tarkastelemalla ja kehittämällä pyritään tukemaan organisaation suorituskykyä sekä löytämään toimintaa parhaiten tukeva tilakonsepti. Kohderatkaisun lisäksi suunnitelmissa huomioidaan VN-kampuksen tavoitteet. Uudet tilaratkaisut johtavat käytännössä nykyisten yksilötyöhuoneisiin perustuvien ratkaisujen monipuolistamiseen ja nk. monitilaympäristöä pidetäänkin tarkastelujakson perusparannushankkeiden suunnittelun lähtökohtana. Monitilaympäristöä ja työympäristöön liittyviä yleisiä tavoitteita on kuvattu kohdassa Ministeriökohteiden perusparannusten yleisinä teknisinä tavoitteina on uusia rakennusten talotekniikka, vähentää energiankulutusta, parantaa sisäilman lämpötilan hallittavuutta ja samalla kohentaa tilojen yleisilmettä. Perusparannuksiin liitetään aina tavoitteellisesti rakennusten energiatehokkuuden parantaminen. Suojelluissa arvokohteissa energian kulutuksen pienentäminen kustannustehokkaasti peruskorjaamalla on vaikeaa, eikä asetettuihin tavoitteisiin välttämättä päästä. Tähän vaikuttaa ennen kaikkea se parannetaanko

21 sisäilman hallittavuutta jäähdytyksellä. Suojelukohteissa on lisäksi rajoitettu mahdollisuus lisätä rakenteiden tiiveyttä ja lämmöneristystä. Suunnitteluvaiheessa on tapauskohtaisesti selvitettävä vaihtoehtoisia rakenteellisia tapoja hallita sisäilmaolosuhteita. Kokonaisenergian kulutusta pyritään pienentämään myös tehokkaammilla tilaratkaisuilla. TEM:n Eteläesplanadi 4:n hankesuunnitteluvaiheessa käytiin Senaatti-kiinteistöjen, museoviraston, työ- ja elinkeinoministeriön sekä ympäristöministeriön yhteistyönä läpi arvorakennusten energiatehokkuutta parantavia toimenpiteitä, niiden vaikuttavuutta sekä toteutusmahdollisuutta suojelunäkökulmasta. Suunnittelun ja rakentamisen yhteydessä saatavia kokemuksia voidaan hyödyntää jatkossa muissa kohteissa. Senaatti-kiinteistöt teettää perusparannettavista suojelluista arvokiinteistöistä rakennushistorialliset selvitykset, joiden pohjalta muutostöiden mahdollisuuksia ja laajuutta selvitetään yhteistyössä museoviraston kanssa. Hankkeen valmisteluvaiheessa sovitaan myös museoviraston rooli jatkosuunnittelussa. Perusparannusten valmisteluvaiheessa hankkeisiin otetaan mukaan erillinen turvallisuussuunnittelija, jonka tehtävänä on ottaa ministeriökohteiden erityispiirteet huomioon kohteen suunnittelussa ja toteuttamisessa. Perusparannusten suunnitteluun ja rakentamiseen liittyviä turvallisuusjärjestelyjä on kuvattu kohdassa 3.3 Toimitilaturvallisuus. 21

22 22

23 23 3 Yhteiset toimitilatavoitteet VN-kampuksen muodostamisen lähtökohtana on, että ministeriöiden toimitilat sijaitsevat kampuksen ytimessä sijaitsevan valtioneuvoston linnan läheisyydessä, kävelymatkan päässä toisistaan. VN-kampusta ohjaavat valtion toimitilastrategian mukaiset keskeiset tavoitteet parantaa tilojen toiminnallisuutta, työnteon tehokkuutta ja tuottavuutta sekä varmistaa valtion kokonaisetu. Toimitilastrategian ohella valtioneuvoston periaatepäätös Valtion pysyvien toimintamenosäästöjen aikaansaamiseksi linjaa tilankäytön tehostamiseen ja yhteishankintaan liittyviä tavoitteita. Myös vuonna 2011 laaditussa hallitusohjelmassa on linjattu hallinnon tilatehokkuuden parantamiseen perustuvia menosäästöjä. Linjaus edellyttää käynnissä olevien ja uusien tilatehokkuutta lisäävien ja toimitilakustannuksia säästävien toimenpiteiden nopeuttamista ja tehostamista. Ajankohtaisia ovat myös järjestelyt, joissa olemassa olevien tilojen käyttöä tehostetaan nopealla aikataululla ilman merkittäviä kustannuksia aiheuttavia korjauksia. Samoin toiminnallisista muutostarpeista johtuvia perusparannusten aikaistamisia tulee kustannussyistä välttää. Säästöt toimitilakustannuksissa ovat toiminnan kehittämisen ohella tämän puitesuunnitelman keskeisiä tavoitteita. 3.1 Toimitilat Tilatehokkuus Ryhmän teettämässä erillisselvityksessä selvitettiin, onko ministeriöiden käytössä olevissa kiinteistöissä mahdollista tehostaa työtilojen käyttöä sijoittamalla niihin lisää työpisteitä ilman tilajaon muutoksia. Selvityksessä yli 20 m 2 huoneisiin on sijoitettu useampi työpiste (10 m 2 / työpiste, tiimitiloissa 8 m 2 / työpiste). Samalla huomioitiin neuvotteluhuoneiden, vetäytymistilojen ja aputilojen riittävyys, kun henkilömäärä lisääntyy. Peruskorjattavien kiinteistöjen osalta pyrittiin tarkastelemaan korjauksen jälkeistä tilannetta. Tiivistämistutkielman perusteella tarkasteltavissa kiinteistöissä voidaan työpistemäärää lisätä n työpisteellä, jonka seurauksena tilatehokkuus kasvaa n. 26 % nykyisestä 38 m 2 / hlö -> 28 m 2 / hlö.

24 24 Kuva 5. Tilatehokkuuden muutos. Kaavio osoittaa työpisteiden tiivistämismahdollisuudet tarkastelluissa kiinteistöissä. Tiloissa toimivaa organisaatiota ei ole käytetty lähtökohtana, joten työpistemäärä tarkentuu kohdekohtaisessa jatkoselvityksessä. Vihreä palkki osoittaa kuinka tehokkaaksi tila tässä luvussa esitetyillä kriteereillä saadaan. Oranssi palkki puolestaan osoittaa muutoksen nykytilanteeseen. Tiivistämistutkielmat, tarkasteltavien kiinteistöjen tilatehokkuuden muutos Meritullinkatu 1 Fabianinkatu 6 Kasarmikatu 23 Kasarmikatu 25 Eteläesplanadi 18 Snellmaninkatu 1 Ratakatu 3 Meritullinkatu 8 Meritullinkatu 10 Mariankatu 9 Mariankatu 23 Liisankatu 8 G Liisankatu 8 A Laivastokatu 22 Kirkkokatu 14 Kirkkokatu 12 Kasarmikatu 42 Kanavakatu 4 (Rahapaja) Katajanokanlaituri 3 (Meripaja) Kanavakatu 3 c-d Kanavakatu 3 a-b Hallituskatu 5 Hallituskatu 3 Eteläinen Makasiinikatu 8 Eteläesplanadi 4 Eteläesplanadi 16 Eteläesplanadi 10 Aleksanterinkatu m /hlö 2 Valtion toimitilastrategian suositus 25 m /hlö Tarkasteltavista kiinteistöistä tehtiin kohdekohtaiset tutkielmat, joita hyödynnetään ministeriökohtaisissa suunnitelmissa. Tiivistämisen jälkeen suuri osa VN-kampuksen työpisteistä jää edelleen yksilötyöhuoneiksi, jonka lisäksi on useamman työpisteen huoneita (pl. lähtökohtaisesti monitilaympäristöksi suunniteltavat kohteet VM, TEM ja SM) Työympäristö Työympäristön yleiset tavoitteet Toimitilastrategiassa asetetun tehokkuustavoitteen lisäksi VN-kampuksen tilojen tulee olla niin yleispäteviä ja joustavia, että ne mahdollistavat ministeriöiden sijainnin, henkilömäärien ja organisaatiorakenteen muutokset. Tilojen tulee myös tukea organisaation toimintakulttuurin muutosta sekä mahdollistaa yhteiset palvelut. Ministeriöiden toimintaa tukevia kehityskohteita ovat vuorovaikutuksen lisääminen, tiedonkulun- ja työssä oppimisen parantaminen ja työhyvinvoinnin parantaminen. Työympäristöratkaisuissa tulee myös huomioida riittävä keskittymisrauha silloin, kun työtehtävä sitä vaatii.

25 25 Työympäristöratkaisun suunnittelussa tulee tilat vyöhykkeistää niin, että ministeriön työntekijöiden ja ulkopuolisten sidosryhmien tapaamiset rajoitetaan puolijulkiselle alueelle kokouskeskukseen. Myös sisäiseen käyttöön tarkoitettuja tiloja voidaan vyöhykkeistää, jolloin esim. tietoturvakriittisiä asiakirjoja käsitellään ainoastaan erillisessä tilassa, jonne on rajattu kulkuoikeus. Työympäristöratkaisua suunniteltaessa käytetään työympäristökehittämisen menetelmää, jossa tiloja, toimintaa ja teknologian mahdollisuuksia tarkastellaan kokonaisvaltaisesti. Monitilaympäristö Parhaiten edellä kuvatut tavoitteet voidaan toteuttaa hyödyntämällä nykyistä joustavampia ja avoimempia tilankäyttöratkaisuja. Tilaratkaisuista parhaiten tavoitteita tukevaksi on osoittautunut ns. monitilaympäristö, jossa työntekijällä on käytössään useita eri työntekemisen paikkoja: työpiste avotilassa ja sen läheisyydessä tiloja esim. projektityöskentelyyn sekä erityistä keskittymistä vaativiin töihin. Käynnissä olevissa perusparannushankkeissa (VM, TEM ja SM) monitilaympäristöä pidetäänkin toteutuksen lähtökohtana. Kokemuksia monitilaympäristöstä voidaan hankkia rakentamalla pilottitiloja käytössä oleviin tiloihin. Esim. Mariankatu 9:n 5.kerroksen pilotista saatu kokemus rohkaisi VM:tä suunnittelemaan koko rakennuksen monitilaympäristöksi. Pilotteja on rakennettu (tai on rakenteilla) VM:n, TEM:n, MMM:n, SM:n ja OM:n tiloihin. Monitilaympäristö on laajamittaisena parhaiten ja kustannustehokkaimmin toteutettavissa peruskorjaushankkeiden yhteydessä. kuva 6. Esimerkki monitilaympäristöstä Työprofiili 1: Toimistolla työskentelevät Nimetyt työpisteet Työskentelyn päämoodi: Pääsääntöisesti toimistolla ja omalla työpisteellä tapahtuva työ. Työskentelyyn kuuluu paljon keskittymistä vaativaa yksilötyötä, mutta myös kokouksia, pikakysymyksiä kollegalta sekä spontaania yhteistyötä. Monitilaratkaisu pääasiassa toimistossa työskenteleville Ergonomiset työpisteet Hyvä valaistus Helppo säädettävyys. Riittävästi säilytystilaa Riittävästi yksityisyyttä ja suojaa. Vetäytymistiloja henkilökohtaisille puheluille, luottamuksellisille keskusteluille ja keskittymiselle Yhteiset kopio/skannaus/lähiarkisto tukitilat työpisteiden lähellä Nimetty työpiste tiimitilassa Avoneuvottelutila työpisteiden lähellä

26 26 Useamman työpisteen huoneet Lähtökohtana niissä rakennuksissa, jotka eivät kuulu tarkastelujakson (-2015) aikana peruskorjausohjelman piiriin on, että tilankäyttöä kehitetään pääsääntöisesti nykyiseen huonejakoon perustuen (ml. juuri valmistuneet Eteläesplanadi 16 ja Hallituskatu 5 sekä rakenteilla oleva Hallituskatu 3). Tilatehokkuuden parantaminen käytännössä tarkoittaa silloin pääsääntöisesti suurien yksilötyöhuoneiden muuttamista useamman työpisteen huoneiksi. Kohdekohtaisessa jatkosuunnittelussa voidaan tarkastella myös yksittäisten monitoimitilojen rakentamista. Monipaikkainen työ Uudet teknologiat muuttavat työtapoja, viestintää ja tiedonhallintaa. Mobiiliteknologian kehittyessä työtä voidaan tehdä ajasta ja paikasta riippumatta. Kun liikkuvuus lisääntyy, kaikki eivät enää tarvitse omaa työpistettä, jolloin tilatarve pienenee edelleen. Liikkuvan työn (ml. kotona tehtävä etätyö) ohella myös muut työajan joustot, kuten lisääntyvä osaaikaeläkeläisten lukumäärä, heikentävät tilojen käyttöasteita. Jo tällä hetkellä työpisteiden käyttöasteet ovat mittausten mukaan (= aika jonka tila on työpäivän aikana käytössä) keskimäärin n. 40%, joten vuorovaikuttamista talon sisällä ja ulkopuolella on paljon. Monipaikkaista työtä, jossa työntekijällä ei ole nimettyä työpistettä pilotoidaan lähitulevaisuudessa TEM:ssä ja VM:ssä. Muutosjohtaminen Henkilöstön kannalta muutos puhtaasti yksilötyön tarpeisiin rakennetusta työympäristöstä on suuri. Muutos vaatii onnistuakseen ministeriön ylimmän johdon tuen sekä henkilöstöä osallistavan moniammatillisen (HR, ICT, tilahallinto) prosessin (työympäristökehittämisen menetelmä). Nykyinen yksilötyöhuoneisiin perustuva hierarkinen kulttuuri on väistymässä ja uusia ratkaisuja haettaessa esimiehet ovat ensisijaisen tärkeässä asemassa esimerkin näyttäjinä. Ministeriöiden yhteistyöryhmä seuraa työympäristöön kohdistuvia kehittämishaasteita ja alan kansainvälistä kehitystä sekä tukee muutosjohtamisen toimenpiteitä jakamalla vertaiskokemuksia, järjestämällä kohdekäyntejä ja tiedottamalla ajankohtaisasioista valtioneuvostotasolla Yhteiskäyttöiset tilat Ministeriöiden toimitilat sijaitsevat VN-kampuksella lähellä toisiaan. Tämä antaa mahdollisuuksia monien tilojen yhteiskäytölle, mikä edistää tehokasta tilankäyttöä. Yhteiskäyttö tukee myös toimintakulttuuria, jossa tehdään yhteistyötä ja jaetaan osaamista yli organisaatiorajojen. Suuria kokoontumistiloja on perusteltua ottaa yhteiskäyttöön. Niitä käytetään tyypillisesti sen luonteisiin tilaisuuksiin, että ne voidaan varata hyvissä ajoin. Lisäksi pääsy näihin tiloihin on usein järjestetty niin, että niihin on mahdollista tuoda ulkopuolisia henkilöitä ja turvallisuusjärjestelyt näin ollen voidaan hoitaa. Kokoustilojen yhteiskäytön lisääminen

HTH 2016 RAPORTOINNIN TULOKSET

HTH 2016 RAPORTOINNIN TULOKSET HTH 2016 RAPORTOINNIN 1.1.-30.6.2016 - TULOKSET TULOKSET Valtion henkilömäärät 2016 ennustea 2015issa Muutosissa Henkilö lkm. 73 000 73 300-0,2 % HTV 70 800 72 500-2,3 % Toimisto-HTV 50 700 51 400-1,3

Lisätiedot

HTH 2015 RAPORTOINNIN TULOKSET

HTH 2015 RAPORTOINNIN TULOKSET HTH 2015 RAPORTOINNIN 1.1.-31.12.2015 - TULOKSET TULOKSET VALTION TOIMITILASTRATEGIAN LINJAUKSET VAATIVAT TULOKSELLISIA TYÖYMPÄRISTÖJÄ 27 24 18/15 Keskimääräinen tilatehokkuus valtiolla v. 2014 toimistoissa

Lisätiedot

VALTION TILANKÄYTÖN JA TILAKUSTANNUSTEN RAPORTOINTI 2015 TAMMI-KESÄKUU

VALTION TILANKÄYTÖN JA TILAKUSTANNUSTEN RAPORTOINTI 2015 TAMMI-KESÄKUU VALTION TILANKÄYTÖN JA TILAKUSTANNUSTEN RAPORTOINTI 2015 TAMMI-KESÄKUU VALTION TILANKÄYTÖN TUNNUSLUVUT 2015: TOTEUMA TAMMI-KESÄKUU (6KK) JA VUOSIENNUSTE (12 KK) Vuosiennuste: 855 951 818 /v Vuosiennuste:

Lisätiedot

OIKEUSMINISTERIÖN ESITYS PÄIJÄT-HÄMEEN KÄRÄJÄOIKEUDEN JA SALPAUS- SELÄN SYYTTÄJÄNVIRASTON LAHDEN PALVELUTOIMISTON UUSIKSI VUOKRA- SOPIMUKSIKSI

OIKEUSMINISTERIÖN ESITYS PÄIJÄT-HÄMEEN KÄRÄJÄOIKEUDEN JA SALPAUS- SELÄN SYYTTÄJÄNVIRASTON LAHDEN PALVELUTOIMISTON UUSIKSI VUOKRA- SOPIMUKSIKSI MUISTIO Oikeushallinto-osasto Tuomioistuinyksikkö 9.9.2015 OIKEUSMINISTERIÖN ESITYS PÄIJÄT-HÄMEEN KÄRÄJÄOIKEUDEN JA SALPAUS- SELÄN SYYTTÄJÄNVIRASTON LAHDEN PALVELUTOIMISTON UUSIKSI VUOKRA- SOPIMUKSIKSI

Lisätiedot

TILAVISION TAVOITTEET

TILAVISION TAVOITTEET TILAVISION TAVOITTEET TOIMINTOJEN KESKITTÄMINEN JA JULKISTEN RAKENNUSTEN MONIKÄYTTÖISYYDEN LISÄÄMINEN TYÖYMPÄRISTÖN LAADUN TYÖN TUOTTAVUUDEN KÄYTTÖ- KUSTANNUSTEN ALENTAMINEN YMPÄRISTÖTEHOKKUUDEN ASUINRAKENTAMISEN

Lisätiedot

Valtioneuvoston hallintoyksikkö - Valtioneuvoston yhteiselle hallinnolle uusi toimintakonsepti. Osastopäällikkö Janne Kerkelä, VNK Toukokuu 2015

Valtioneuvoston hallintoyksikkö - Valtioneuvoston yhteiselle hallinnolle uusi toimintakonsepti. Osastopäällikkö Janne Kerkelä, VNK Toukokuu 2015 Valtioneuvoston hallintoyksikkö - Valtioneuvoston yhteiselle hallinnolle uusi toimintakonsepti Osastopäällikkö Janne Kerkelä, VNK Toukokuu 2015 Valtioneuvoston hallintoyksikkö merkittävä organisaatiomuutos

Lisätiedot

VUORIKATU 20. Kaisaniemen klassikko

VUORIKATU 20. Kaisaniemen klassikko SUOJAISAT TILAT SOPIVASSA PAIKASSA Monien yritysten sekä yliopiston ja poliisihallinnon tiloina toiminut Vuorikatu 20:n kiinteistö lukeutuu Helsingin keskustan klassikko-osoitteisiin. Kaisaniemessä Vuorikadun

Lisätiedot

VALTION TILAT JA TILANKÄYTTÖ

VALTION TILAT JA TILANKÄYTTÖ VALTION TILAT JA TILANKÄYTTÖ Valtion kiinteistövarallisuus 9 700 500 KOKONAIS- RAKENNUSTA SUOJELTUA ARVORAKENNUSTA PINTA-ALA 6,2 Mm 2 1 YKSITYISILTÄ MARKKINOILTA n. Mm VUOKRATTU 2 OSUUS (m 2) PUOLUSTUSVOIMIEN

Lisätiedot

Eteläesplanadi 8. Helsinki ydinkeskusta

Eteläesplanadi 8. Helsinki ydinkeskusta Eteläesplanadi 8 Helsinki ydinkeskusta Vuoden 2016 lopussa vapautuva arvokiinteistö Helsingin ydinkeskustassa. Uuden käyttäjän tarpeen mukaan muunneltavia toimistotiloja 50 300 henkilön organisaatiolle.

Lisätiedot

Valo-talo Todellinen urheilun keskittymä Saaranen, Reunanen

Valo-talo Todellinen urheilun keskittymä Saaranen, Reunanen Valo-talo Todellinen urheilun keskittymä 16.6.2016 Saaranen, Reunanen Sponda lyhyesti Sponda on pääkaupunkiseudun ja Tampereen toimitilakiinteistöihin erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö Liikevaihto 230,5

Lisätiedot

Toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten tehtävien kokoamishankkeen asettaminen

Toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten tehtävien kokoamishankkeen asettaminen Asettamispäätös VM035:00/2012 16.5.2012 Toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten tehtävien kokoamishankkeen asettaminen 1 Asettaminen 2 Toimikausi 3 Tausta Valtiovarainministeriö on tänään

Lisätiedot

ASIANTUNTIJALAUSUNTO EDUSKUNNAN TARKASTUSVALIOKUNNALLE

ASIANTUNTIJALAUSUNTO EDUSKUNNAN TARKASTUSVALIOKUNNALLE ASIANTUNTIJALAUSUNTO EDUSKUNNAN TARKASTUSVALIOKUNNALLE TOIMENPITEET MIETINNÖN TRVM 5/2014 VP JOHDOSTA / K 10/2016 VP TIISTAI 19.04.2016 KLO 12:30 HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA JARMO VAITTINEN SENAATTI-KIINTEISTÖT

Lisätiedot

KEILARANTA 1. aivan kiinteistön tontin rajalle ja kiinteistöstä tulee olemaan maanalainen yhteys suoraan metroon.

KEILARANTA 1. aivan kiinteistön tontin rajalle ja kiinteistöstä tulee olemaan maanalainen yhteys suoraan metroon. KEILARANTA 1 Toukokuussa 2012 valmistunut toimistokiinteistö Suunnittelussa on huomioitu kestävän kehityksen periaatteet ja tilat on rakennettu käyttäen uusinta rakennustekniikkaa. Kiinteistölle on haettu

Lisätiedot

Toimeenpano vuonna 2011 Loppuraportointi

Toimeenpano vuonna 2011 Loppuraportointi Kansallinen paikkatietostrategia 2010-2015 Toimeenpano vuonna 2011 Loppuraportointi Pekka Sarkola Poscon Oy 16.11.2011 Ehdotukset ministeriöille toimeenpanosta Kullekin ministeriölle on tehty räätälöity

Lisätiedot

TrVM 5/2014 vp: Valtion toimitilojen vuokraus Senaatti-kiinteistöiltä: Toimenpiteet

TrVM 5/2014 vp: Valtion toimitilojen vuokraus Senaatti-kiinteistöiltä: Toimenpiteet TrVM 5/2014 vp: Valtion toimitilojen vuokraus Senaatti-kiinteistöiltä: Toimenpiteet 7.4.2016 budjettineuvos Tomi Hytönen / VM Eduskunnan tarkastusvaliokunta Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto Keskeisimmät

Lisätiedot

JUHTA:n kokonaisarkkitehtuurijaoston asettaminen

JUHTA:n kokonaisarkkitehtuurijaoston asettaminen JUHTA:n kokonaisarkkitehtuurijaoston asettaminen JUHTA 28.2.2013 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo Organisaation kokonaissuunnitelma = kokonaisarkkitehtuuri Organisaatio X Visio, strategia, toiminnan

Lisätiedot

Mahdollinen kiinteistövaihto kaupungin ja Senaatti-kiinteistöjen välillä 13.1.2016

Mahdollinen kiinteistövaihto kaupungin ja Senaatti-kiinteistöjen välillä 13.1.2016 Mahdollinen kiinteistövaihto kaupungin ja Senaatti-kiinteistöjen välillä 13.1.2016 18.1.2016 1 Taustaa Valtionhallinnon toimintojen tiivistäminen jatkuu Kouvolassa Selvitystyö koskee tällä hetkellä mm.

Lisätiedot

Suomen arktinen strategia

Suomen arktinen strategia Suomen arktinen strategia Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 7/2010 Suomen arktinen strategia Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 7/2010 Julkaisija VALTIONEUVOSTON KANSLIA Julkaisun laji Julkaisu

Lisätiedot

TENANT REPRESENTATION. Vuokralaisedustus Suomessa

TENANT REPRESENTATION. Vuokralaisedustus Suomessa TENANT REPRESENTATION 2016 Vuokralaisedustus Suomessa VUOKRALAISEDUSTUS SUOMESSA Tenant Representation (TenRep) eli vuokralaisedustus on palvelu, jossa kiinteistöalan ammattilainen edustaa vain vuokralaista

Lisätiedot

MUISTIO Oikeushallinto-osasto Tuomioistuinyksikkö Jarkko Mannerhovi

MUISTIO Oikeushallinto-osasto Tuomioistuinyksikkö Jarkko Mannerhovi MUISTIO Oikeushallinto-osasto Tuomioistuinyksikkö 4.6.2015 Jarkko Mannerhovi OIKEUSMINISTERIÖN ESITYS KANTA-HÄMEEN KÄRÄJÄOIKEUDEN, HÄMEEN- LINNAN HALLINTO-OIKEUDEN, KANTA-HÄMEEN ULOSOTTOVIRASTON JA OI-

Lisätiedot

Valtion vuokrajärjestelmä Vuokrakäsikirja

Valtion vuokrajärjestelmä Vuokrakäsikirja Valtion vuokrajärjestelmä Vuokrakäsikirja 24.5.2016 Sisällysluettelo Johdanto 1. Vuokran määräytyminen valtion vuokrajärjestelmässä... 4 2. Kokonaisvuokran pääomaosuuden ja pääomavuokran määräytyminen...

Lisätiedot

ASIANTUNTIJALAUSUNTO EDUSKUNNAN TARKASTUSVALIOKUNNALLE

ASIANTUNTIJALAUSUNTO EDUSKUNNAN TARKASTUSVALIOKUNNALLE ASIANTUNTIJALAUSUNTO EDUSKUNNAN TARKASTUSVALIOKUNNALLE TOIMENPITEET MIETINNÖN TRVM 5/2014 VP JOHDOSTA / K 10/2016 VP TIISTAI 12.04.2016 KLO 12:30 TOIMITUSJOHTAJA JARI SARJO SENAATTI-KIINTEISTÖT KESKEISIMMÄT

Lisätiedot

Sivistyspalveluiden tilaratkaisujen kehittäminen

Sivistyspalveluiden tilaratkaisujen kehittäminen Sivistyspalveluiden tilaratkaisujen kehittäminen Juvan kunta 10.2.2016 12.2.2016 Page 1 Toimeksiantona määritellä toimitilojen tarve Kunnanjohtaja perusti marraskuussa työryhmän, jonka tehtävänä on selvittää

Lisätiedot

Kieku-tietojärjestelmähankkeen tilannekatsaus. Kiekun infotilaisuus Valtiokonttori Lasse Skog

Kieku-tietojärjestelmähankkeen tilannekatsaus. Kiekun infotilaisuus Valtiokonttori Lasse Skog Kieku-tietojärjestelmähankkeen tilannekatsaus Kiekun infotilaisuus Valtiokonttori Sisältö Kiekun aikatauluraami Tilannekatsaus hankkeeseen Tehtäväkierto- ja virkajärjestelymahdollisuus Kiekun aikatauluraami

Lisätiedot

ALUEHALLINTOVIRASTOJEN OHJAUS

ALUEHALLINTOVIRASTOJEN OHJAUS Asettamispäätös VM120:00/2015 Kunta- ja aluehallinto-osasto 2.12.2015 luonnos ALUEHALLINTOVIRASTOJEN OHJAUS Asettaminen Toimikausi Valtiovarainministeriö on tänään asettanut aluehallintovirastojen ohjausryhmän

Lisätiedot

Aloite Onko asioiden esittämistapa riittävän selkeä ja kieleltään ymmärrettävä?

Aloite Onko asioiden esittämistapa riittävän selkeä ja kieleltään ymmärrettävä? Aloite 08.02.2017 1 (3) VVC VM036:00/2015 Lausunto luonnoksesta valtion riskienhallintopolitiikkamalliksi Yleistä Onko aineistokokonaisuus, jossa on riskienhallinnan järjestämistä koskevia ohjeita,

Lisätiedot

1 (2) VM078:00/2012. Nimeämispyyntö. Julkisen hallinnon ICT-osasto Jakelussa mainituille

1 (2) VM078:00/2012. Nimeämispyyntö. Julkisen hallinnon ICT-osasto Jakelussa mainituille Nimeämispyyntö VM078:00/2012 1 (2) Julkisen hallinnon ICT-osasto 31.3.2016 Jakelussa mainituille NIMEÄMISPYYNTÖ KUNTIEN TALOUSTIETOJEN, TILASTOINNIN JA TIETOHUOLLON KEHITTÄMISOHJELMAN PROJEKTIRYHMÄÄN Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Verkkolaskutilastot 2016

Verkkolaskutilastot 2016 Verkkolaskutilastot 216 Kum. Q1-Q2, ostolaskut Verkkolaskun vastaanottoprosentin vertailu 216 kum. Q1-Q2 Hallinnonaloittan Hallinnonalan sisällä kirjanpitoyksiköittäin (mukana hallinnonalat, joissa on

Lisätiedot

THL:n toimitilastrategia ja työympäristöjohtaminen Tutkimuslaitosseminaari Senaatti-kiinteistöt 4.11.2 Mikko Nissinen THL

THL:n toimitilastrategia ja työympäristöjohtaminen Tutkimuslaitosseminaari Senaatti-kiinteistöt 4.11.2 Mikko Nissinen THL THL:n toimitilastrategia ja työympäristöjohtaminen Tutkimuslaitosseminaari Senaatti-kiinteistöt 4.11.2 Mikko Nissinen THL 6.11.2013 THL 1 THL:n tehtävät Väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, sairauksien

Lisätiedot

Valtion tietojärjestelmähankkeiden arviointitoiminnan kehittäminen. Arja Terho

Valtion tietojärjestelmähankkeiden arviointitoiminnan kehittäminen. Arja Terho Valtion tietojärjestelmähankkeiden arviointitoiminnan kehittäminen Arja Terho Tarve arviointitoiminnalle tuottavuuden kehittämishankkeissa tietojärjestelmillä merkittävä rooli varmistettava hankkeiden

Lisätiedot

Valtion verkkolaskutilastot

Valtion verkkolaskutilastot Valtion verkkolaskutilastot Kum. Q1-Q2, myyntilaskut 3.8.216 Verkkolaskun lähetysprosentin vertailu 216 Q1-Q2 Hallinnonaloittan Hallinnonalojen sisällä kirjanpitoyksiköittäin (mukana hallinnonalat, joissa

Lisätiedot

Yhteenvetotietoja valtion toiminnan ja ICT:n kehittämisen hankesalkusta

Yhteenvetotietoja valtion toiminnan ja ICT:n kehittämisen hankesalkusta Yhteenvetotietoja valtion toiminnan ja ICT:n kehittämisen hankesalkusta Tilanne 30.9.2015 Julkisen hallinnon ICT-toiminto Yhteiset periaatteet valtionhallinnon merkittävien ICT:n kehittämistä sisältävien

Lisätiedot

Sähköinen asiointi ja palvelut Miten tästä eteenpäin?

Sähköinen asiointi ja palvelut Miten tästä eteenpäin? Sähköinen asiointi ja palvelut Miten tästä eteenpäin? Kauko Hartikainen, Kuntaliitto Terveyskeskusten johdon neuvottelupäivät 10.2.2012 Tavoiteltavat toteutukset Realistisia ja konkreettisia Hyötyjä jo

Lisätiedot

TIETOTURVALLISUUDEN UUDET ULOTTOVUUDET TOIMITILOISSA

TIETOTURVALLISUUDEN UUDET ULOTTOVUUDET TOIMITILOISSA TIETOTURVALLISUUDEN UUDET ULOTTOVUUDET TOIMITILOISSA TOIMITILAPÄIVÄ 21.3.2013 Johtava asiantuntija Fyysinen turvallisuus ja varautuminen Marko Kalliokoski Verohallinto 020 612 5192 etunimi.sukunimi@vero.fi

Lisätiedot

Valtiokonttorin vuokrasopimus Sörnäisten rantatie 13:ssa

Valtiokonttorin vuokrasopimus Sörnäisten rantatie 13:ssa 1 (6) n vuokrasopimus Sörnäisten rantatie 13:ssa 1 Yleistä n nykyinen vuokrasopimus Sörnäisten rantatie 13:ssa sijaitsevassa Senaatti-kiinteistöjen omistamassa toimitalossa päättyy 31.12.2017. Sitä silmällä

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Valtionhallinnon toimialariippumattomien ICT-tehtävien kokoamishankkeen (TORI) ohjausryhmän

Valtionhallinnon toimialariippumattomien ICT-tehtävien kokoamishankkeen (TORI) ohjausryhmän Pöytäkirja 1 (5) 27.8.2012 Valtionhallinnon toimialariippumattomien ICT-tehtävien kokoamishankkeen (TORI) ohjausryhmän kokous Aika Maanantai 27.8.2012 klo 12.00 14.00 Paikka Osallistujat Valtiovarainministeriö,

Lisätiedot

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA?

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? 2 maakuntakaavoitus on suunnittelua, jolla päätetään maakunnan tai useamman kunnan suuret maankäytön linjaukset. Kaava on kartta tulevaisuuteen Kaavoituksella ohjataan jokaisen arkeen

Lisätiedot

K o y E l i m ä e n k a t u 1 5

K o y E l i m ä e n k a t u 1 5 KOy Helsingin Elimäenkatu 15 Kiinteistö Rakennus on valmistunut vuonna 1974 ja peruskorjattu 1990-luvun lopulla. Kiinteistön tilat soveltuvat sekä toimisto- että pienteolliseen käyttöön. Tilat ovat viimeksi

Lisätiedot

Kotoutuminen kuntoon! - julkistamisseminaari Eurooppasali

Kotoutuminen kuntoon! - julkistamisseminaari Eurooppasali Kotoutuminen kuntoon! - julkistamisseminaari 16.6. 2016 Eurooppasali Kotoutuminen kuntoon! Ehdotuksia kotoutumista tukevan koulutuksen parantamiseksi Selvitys on osa Vihreä Sivistysliitto ry:n Ajatuspaja

Lisätiedot

Kerimäen kuntapalvelujen keskittäminen

Kerimäen kuntapalvelujen keskittäminen SAVONLINNAN KAUPUNKI Sivu 1 / 6 Kerimäen kuntapalvelujen keskittäminen Tasapainottamisohjelman yhteydessä kaupungin valtuusto on päättänyt Kerimäen yhteispalvelupiste ja muut kunnanvirastolla olevat palvelut

Lisätiedot

Koulutus- ja osaamistarpeen ennakointi. Neuvotteleva virkamies Ville Heinonen

Koulutus- ja osaamistarpeen ennakointi. Neuvotteleva virkamies Ville Heinonen Koulutus- ja osaamistarpeen ennakointi Neuvotteleva virkamies Ville Heinonen 1 Ennakoinnin määritelmästä Ennakointi on käytettävissä olevalle nykytilaa ja menneisyyttä koskevalle tiedolle perustuvaa tulevan

Lisätiedot

Valtakunnallista kehitystyötä missä mennään SADe-ohjelma?

Valtakunnallista kehitystyötä missä mennään SADe-ohjelma? Valtakunnallista kehitystyötä missä mennään SADe-ohjelma? Sähköiset palvelut tulevaisuuden haltuunotto, Rovaniemi 5.6.2013 Ohjelmakoordinaattori Ira Alanko Näkökulmia SADe-ohjelmaan Kuinka toimii valtakunnallinen

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan ROIHUVUOREN ALA-ASTE VUORENPEIKONTIE 7 00820 HELSINKI PERUSPARANNUS HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI 12.4.2013 Liittyy hankesuunnitelmaan 18.3.2010 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Roihuvuoren ala-aste, perusparannushankkeen

Lisätiedot

Arvioinnilla luottamusta

Arvioinnilla luottamusta Arvioinnilla luottamusta Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen laadunhallinta- ja itsearviointikäytänteet Elina Harjunen, Risto Hietala, Laura Lepola, Anu Räisänen ja Aila Korpi Pohjois-Suomen AVI-alueen

Lisätiedot

Helsingin kaupungin taidemuseo

Helsingin kaupungin taidemuseo Energiansäästön toimintasuunnitelma Helsingin kaupungin taidemuseo ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA Helsingin kaupungin taidemuseo vuoden 2016 talousarvion liitteeksi Hyväksytty Helsingin kaupungin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (6) Kiinteistölautakunta Vp/4 31.03.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (6) Kiinteistölautakunta Vp/4 31.03.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (6) 4 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle kiinteistönkaupan esisopimuksen tekemiseksi ja tonttien myymiseksi (Kaartinkaupunki, Kasarmitori, tontit

Lisätiedot

Julkisen sektorin energiatehokkuussuunnitelmat tehtyjen suunnitelmien satoa. Lea Gynther

Julkisen sektorin energiatehokkuussuunnitelmat tehtyjen suunnitelmien satoa. Lea Gynther Julkisen sektorin energiatehokkuussuunnitelmat tehtyjen suunnitelmien satoa Lea Gynther Webinaari 21.10.2014 Kurkistus suunnitelma-arkistoon TEM pyytänyt lähettämään tehdyt suunnitelmat Motivaan Voidaan

Lisätiedot

TOIMITILOJEN SUUNNITTELUPERUSTEET

TOIMITILOJEN SUUNNITTELUPERUSTEET TOIMITILOJEN SUUNNITTELUPERUSTEET Toimintamalli tarveselvitys ja hankesuunnitteluvaiheissa KV seminaari 14.9.2015 Tekninen johtaja Anu Näätänen MIKSI OHJEITA PÄIVITETÄÄN Edelliset ohjeet vuodelta 2002

Lisätiedot

Tulosohjauksen ajankohtaiskatsaus

Tulosohjauksen ajankohtaiskatsaus Tulosohjauksen ajankohtaiskatsaus Taloushallinnon kevätseminaari Tallinna 4.-5.6.2013 Olli Ahonen Valtiokonttori Agenda 1. Ajankohtaista tulosohjauksen kehittämishankkeen toimeenpanosta 2. Uudistunut tuloksellisuusraportointi

Lisätiedot

Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus. Esittely

Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus. Esittely Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus Esittely Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus Energiatehokkuussopimus solmittiin joukkoliikenteelle elokuussa 2008. Sopimus on voimassa vuoden 2016 loppuun

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (1) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 102 18.11.2014. 102 Asianro 7308/10.03.02.01/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (1) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 102 18.11.2014. 102 Asianro 7308/10.03.02.01/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (1) 102 Asianro 7308/10.03.02.01/2014 Kuopion kaupungin uimahalli- ja jäähallipalvelujen järjestäminen tulevaisuudessa Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas Konsernipalvelu

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006 YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2006 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006 Helsinki 2006 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA

Lisätiedot

Tuottavuusohjelman työsuunnitelman sisältö

Tuottavuusohjelman työsuunnitelman sisältö Tuottavuusohjelman työsuunnitelman sisältö 1 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelmat Hallitus linjasi politiikkariihessään 24.2.2009, että 20 suurinta kuntaa laatii palveluidensa kehittämiseksi tuottavuusohjelmat.

Lisätiedot

Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa. EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia

Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa. EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia EMKR varojen jakauma Komissio: - 650 milj. euroa, josta meripolitiikka noin

Lisätiedot

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 PLEEC -hanke PLEEC Planning for energy efficient cities Rahoitus EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma Kumppanit 18 partneria

Lisätiedot

Maakuntauudistuksen projektiryhmän valmisteluryhmät

Maakuntauudistuksen projektiryhmän valmisteluryhmät Liite LUONNOS VM037:00/2016 VM/692/00.01.00.01/2016 13.4.2016 Maakuntauudistuksen projektiryhmän valmisteluryhmät 1. Toimialakohtaisten tehtävien maakunnille siirron valmistelua koordinoiva ja ohjaava

Lisätiedot

Merialuesuunnittelun lainsäädäntö

Merialuesuunnittelun lainsäädäntö Merialuesuunnittelun lainsäädäntö Ajankohtaista merialuesuunnittelussa Ympäristöministeriön Pankkisali 11.11.2016 Neuvotteleva virkamies Tiina Tihlman Merialuesuunnitteludirektiivi 2014/89/EU Edistää merialueiden

Lisätiedot

VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN. Väestön elinmahdollisuudet. Yhteiskunnan turvallisuus. Valtion itsenäisyys

VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN. Väestön elinmahdollisuudet. Yhteiskunnan turvallisuus. Valtion itsenäisyys Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN Väestön elinmahdollisuudet Yhteiskunnan turvallisuus Valtion itsenäisyys Talouden ja infrastruktuurin

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014 Suunnitelma Valtiovarainministeriö/Julkisen hallinnon ICT - toiminto/vaatimukset ja suositukset JHKA-sihteeristö 22.1.2014 Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014 Julkisen hallinnon

Lisätiedot

Joutsan kunta Y-tunnus Länsitie 5, PL 20, JOUTSA

Joutsan kunta Y-tunnus Länsitie 5, PL 20, JOUTSA 1(6) VUOKRASOPIMUS 1. OSAPUOLET 1.1 VUOKRANANTAJA: Joutsan kunta Y-tunnus 0174108-9 Länsitie 5, PL 20, 19651 JOUTSA 1.2 VUOKRALAINEN Grundfos Environment Finland Oy Y-tunnus: 1599796-6 PL 1036 00101 HELSINKI

Lisätiedot

Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa

Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa -Liikuntapaikkarakentamisen seminaari Säätytalo14.5.2012 Teppo Lehtinen Synergiaa vai törmäämisiä? Liikuntapolitiikan tavoitteet edistää liikuntaa, kilpa-

Lisätiedot

YHTEISTYÖTÄ JA TULOKSIA YMPÄRISTÖN HYVÄKSI

YHTEISTYÖTÄ JA TULOKSIA YMPÄRISTÖN HYVÄKSI YHTEISTYÖTÄ JA TULOKSIA YMPÄRISTÖN HYVÄKSI VM ohjaavana ja tavoitteita asettavana ministeriönä Kehittämispäällikkö Panu Kukkonen Sisältö 1. Tulosohjauksen uudistaminen valtion hallinnossa ja VM:n hallinnonalalla

Lisätiedot

Mitä sairaalan laajennus maksaa ja miten se rahoitetaan? Seminaaripäivä kuntapäättäjille

Mitä sairaalan laajennus maksaa ja miten se rahoitetaan? Seminaaripäivä kuntapäättäjille Mitä sairaalan laajennus maksaa ja miten se rahoitetaan? Seminaaripäivä kuntapäättäjille 27.3.2014 Talousjohtaja Elisa Kusmin Perustamiskustannukset Laajennusosan kustannukset Investoinnin suunnittelukustannukset

Lisätiedot

Pysyvästi säilytettäväksi määrätyn sähköisen aineiston säilytys- ja tietopalvelu, OKM/7/591/2015 Liitteet:

Pysyvästi säilytettäväksi määrätyn sähköisen aineiston säilytys- ja tietopalvelu, OKM/7/591/2015 Liitteet: Suvi Ritvos Lähettäjä: noreply@eduuni.fi Lähetetty: 25. elokuuta 2015 13:29 Aihe: Pysyvästi säilytettäväksi määrätyn sähköisen aineiston säilytys- ja tietopalvelu, Liitteet: Kansilehti.PDF; Pysyvästi säilytettäväksi

Lisätiedot

tilat ja muuntelumahdollisuudet

tilat ja muuntelumahdollisuudet Miestentie 1 tilat ja muuntelumahdollisuudet Vuonna 1986 rakennetussa talossa on yhteensä n. 6 500 neliötä vuokrattavaa tilaa. Rakennuksessa on 3 henkilöhissiä ja tavarahissi. Autopaikkoja on yhteensä

Lisätiedot

15 kiinteistön energiatehokkuuden parantaminen ESCO-konseptilla

15 kiinteistön energiatehokkuuden parantaminen ESCO-konseptilla 15 kiinteistön energiatehokkuuden parantaminen ESCO-konseptilla Juha Vuorenmaa, rakennuttajapäällikkö Marita Tamminen, projektipäällikkö Vantaan kaupunki, Tilakeskus Miksi ja millä perusteilla ESCOon -

Lisätiedot

Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus. Esittely

Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus. Esittely Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus Esittely Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus Energiatehokkuussopimus solmittiin joukkoliikenteelle elokuussa 2008. Sopimus on voimassa vuoden 2016 loppuun

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017 A. Ennakointi ja varautuminen 1. Otetaan ikääntyneiden asumisen parantaminen huomioon valtion asuntopolitiikan toteutuksessa

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma vuosille 2016-2017 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän hallitus 20.11.2014 95 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän

Lisätiedot

KIINTEISTÖLIIKELAITOS

KIINTEISTÖLIIKELAITOS KIINTEISTÖLIIKELAITOS Kiinteistöliikelaitos vastaa koulutuskuntayhtymän kiinteistönpidosta Omistuksesta ja kiinteistökehityksestä Toimitilasuunnittelu Rakennuttaminen (suunnittelun ohjaus, rakentaminen)

Lisätiedot

Tutkimuslaitosseminaari

Tutkimuslaitosseminaari Tutkimuslaitosseminaari Valtion toimitilastrategia Tutkimusympäristöjen tehokkuusmittaus - mitä tulisi mitata 17.11.2014 Juha Lemström Tu o m m e t i l a l l e r a t k a i s u t Valtion sisäisen vuokrajärjestelmän

Lisätiedot

Sote- ja maakuntauudistuksen omaisuusjärjestelyt

Sote- ja maakuntauudistuksen omaisuusjärjestelyt Sote- ja maakuntauudistuksen omaisuusjärjestelyt Keskustelu- ja kuulemistilaisuus 31.3.2016 31.3.2016 1 Uudistuksessa valmisteltava lainsäädäntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki järjestämislain

Lisätiedot

4432/12.01.00.00/2015

4432/12.01.00.00/2015 21.10.2015 Sivu 1 / 1 4432/12.01.00.00/2015 162 Haukilahden lukion opetuksen järjestäminen Aalto-yliopiston kampuksella syksystä 2016 alkaen Valmistelijat / lisätiedot: Kristiina Erkkilä, puh. 09 816 52202

Lisätiedot

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku numeroina Yhteinen Kieku-tietojärjestelmä korvaa vanhat (yli 100 kpl) talousja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Uudistettu tulosohjaus: kohti yhteisiä tavoitteita Tulosohjauksen verkostotapaaminen Markus Siltanen

Uudistettu tulosohjaus: kohti yhteisiä tavoitteita Tulosohjauksen verkostotapaaminen Markus Siltanen Uudistettu tulosohjaus: kohti yhteisiä tavoitteita 20.5.2016 Tulosohjauksen verkostotapaaminen Markus Siltanen Yhteiset tavoitteet -kokonaisuus: miksi ja miten 1. Hallituksen yhteiset tavoitteet Tuetaan

Lisätiedot

Sektoritutkimuksen neuvottelukunta ja sen jaostot

Sektoritutkimuksen neuvottelukunta ja sen jaostot Sektoritutkimuksen neuvottelukunta ja sen jaostot Sari Löytökorpi, pääsihteeri Sektoritutkimus yhteiskuntapolitiikkaa ja yhteiskunnallisia palveluja tukevaa tutkimustoimintaa palvelee poliittisessa päätöksenteossa

Lisätiedot

Asiakaspalvelun uusi toimintamalli autetaan asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä (AUTA)

Asiakaspalvelun uusi toimintamalli autetaan asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä (AUTA) Muistio 3.5.2016 1 (5) Liite 1 Asiakaspalvelun uusi toimintamalli autetaan asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä (AUTA) 1 Tausta ja tavoite Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmaan on kirjattu

Lisätiedot

Lite SVOL 1/ , 3 Dno 22/ /2016. Kirkkonummen sivistystoimen tieto- ja viestintätekniikkastrategia

Lite SVOL 1/ , 3 Dno 22/ /2016. Kirkkonummen sivistystoimen tieto- ja viestintätekniikkastrategia Lite SVOL 1/2.3.2016, 3 Dno 22/07.00.00/2016 Kirkkonummen sivistystoimen tieto- ja viestintätekniikkastrategia 2016 2019 Johdanto Tieto- ja viestintätekniikalla (TVT / ICT) tarkoitetaan kaikkea teknologiaa,

Lisätiedot

108 18.12.2013 10 28.01.2014

108 18.12.2013 10 28.01.2014 Tekninen valiokunta/tekniska utskottet Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 108 18.12.2013 10 28.01.2014 Kahden toimen muuttaminen / Ändring av två befattningar TEKVLK 108 Tekninen valiokunta / Tekniska utskottet

Lisätiedot

Merialuesuunnittelua koskeva hallituksen esityksen luonnos

Merialuesuunnittelua koskeva hallituksen esityksen luonnos Merialuesuunnittelua koskeva hallituksen esityksen luonnos 24.9.2015 ympäristöministeriö Neuvotteleva virkamies Tiina Tihlman Merialuesuunnitteludirektiivin vaatimukset Direktiivin tavoitteena on edistää

Lisätiedot

Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat. Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020

Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat. Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020 Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020 Miksi tämä työ tehtiin? Henkilöstöhallinto on osa henkilöstöjohtamisen kokonaisuutta. Valtion henkilöstöjohtamisessa

Lisätiedot

Näin paransimme tuottavuutta. Hyvät käytännöt ja vakiinnuttamisen keinot Kieku-käyttäjäfoorumi

Näin paransimme tuottavuutta. Hyvät käytännöt ja vakiinnuttamisen keinot Kieku-käyttäjäfoorumi Näin paransimme tuottavuutta. Hyvät käytännöt ja vakiinnuttamisen keinot Kieku-käyttäjäfoorumi Jukka Aalto Helsinki 26.11.2015 Näkökulmat 1. Henkilöstöhallinto 2. Taloushallinto 3. Haasteet 27.11.2015

Lisätiedot

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015 Tampereen kaupunki 28.3.2013 TAMPERE Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 1 PAIKKATIETO JA PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURI KÄSITTEENÄ Paikkatiedolla tarkoitetaan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON YMPÄRISTÖOHJELMA 2013 2015. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Rehtorin päätös 21.5.2013

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON YMPÄRISTÖOHJELMA 2013 2015. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Rehtorin päätös 21.5.2013 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON YMPÄRISTÖOHJELMA 2013 2015 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Rehtorin päätös 21.5.2013 Kategoria 1: Toteutus ja koordinointi Tehtävät (vähintään GO-kriteerit) Aikataulu Vastuu(t) Mittari(t) 1.

Lisätiedot

Espoon kaupungin omistajapolitiikka

Espoon kaupungin omistajapolitiikka Espoon kaupungin omistajapolitiikka ESPOON KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKKA 2016 2 (5) Sisällysluettelo 1 Tausta... 3 2 Omistajapolitiikan päämäärä... 3 3 Omistajapolitiikan tavoitteet... 4 4 Ohjausperiaatteet...

Lisätiedot

Maakuntien tilakeskus

Maakuntien tilakeskus Maakuntien tilakeskus Esitys Kiinteistöt-teemaryhmässä Pirkanmaalla 21.12.2016 Selvityshenkilö Olavi Hiekka SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS Palvelukeskuksen taustaa Palvelukeskuksen tehtävä on tukea ja tuottaa

Lisätiedot

Uusien toimintatapojen painopisteet

Uusien toimintatapojen painopisteet Miksi muutos? Tavoitteena kokonaisvaltaisempi ohjausrooli organisaation ja henkilöstön kehittämiseen ja työhyvinvointiin koko UH:ssa Valtavirtaistetaan 70-20-10 ajattelu- ja toimintatapa koko organisaatioon.

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 LOIMAAN KAUPUNKI Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 Yhteistoimintamenettelyn perusteet Loimaan kaupunginhallitus päätti 31.3.2014 yhteistoimintamenettelyn käynnistämisestä vuoden 2014 talousarvioon

Lisätiedot

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Koulutuskiertue Syksy 2010 Kela Uusi painotus lakisääteiseen toimintaan (Sata - komitea 26.5.2009 => linjaus) Työterveyshuollon työkykyä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous 12.6.2015 Pasi Oksanen 1 Tavoite ja lähtökohdat Tavoitteena aikaansaada Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Pohjoinen Rautatiekatu 25. Moderni toimistotalo Helsingin keskustassa. Noin 200 työpistettä

Pohjoinen Rautatiekatu 25. Moderni toimistotalo Helsingin keskustassa. Noin 200 työpistettä Vuokraus: Senaatin Notariaatti Oy Jukka Myyryläinen, 0400-688 861 Mats Kuhlefelt, 0400-500 285 www.senaatinnotariaatti.fi Insinöörinkatu 7 B, 00880 Helsinki Moderni toimistotalo Helsingin keskustassa Noin

Lisätiedot

Julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittävän työryhmän asettaminen

Julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittävän työryhmän asettaminen 1 (5) Asettamispäätös VM/1709/00.01.00.01/2016 luonnos x.10.2016 Julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittävän työryhmän asettaminen Asettaminen Valtiovarainministeriö asettaa työryhmän

Lisätiedot

Helsingin kaupungintalo, galleria

Helsingin kaupungintalo, galleria Hankesuunnitelma Pohjoisesplanadi 11-13 Muutos Hankenumero 2085412 Helsingin Leijona Oy Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 2085412 Osoite Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki Sijainti 1.

Lisätiedot

Kansallinen ilmastonmuutoksen sopeutumissuunnitelma toimeenpano

Kansallinen ilmastonmuutoksen sopeutumissuunnitelma toimeenpano Kansallinen ilmastonmuutoksen sopeutumissuunnitelma 2022 - toimeenpano Kuntien ilmastokampanjan tapaaminen 23.4.2015 24.4.2015 1 Ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma 2022 24.4.2015 2 Tausta IPCC II,

Lisätiedot

Maa ja metsätalousministeriö (MMM) on tänään asettanut sähköisen asunto osakerekisteri hankkeen.

Maa ja metsätalousministeriö (MMM) on tänään asettanut sähköisen asunto osakerekisteri hankkeen. ASETTAMISPÄÄTÖS 1 (5) 10.5.2016 MMM024:00/2016 SÄHKÖISEN ASUNTO-OSAKEREKISTERI -HANKKEEN ASETTAMINEN Toimikausi Tausta Maa ja metsätalousministeriö (MMM) on tänään asettanut sähköisen asunto osakerekisteri

Lisätiedot

Kirjanpito- ja palkkahallinnon organisointi

Kirjanpito- ja palkkahallinnon organisointi Kirjanpito- ja palkkahallinnon organisointi Hallinto- ja taloustyöryhmän loppuraportti 10.4.2015: Sote-kuntayhtymä (käynnistystiimi) ja Joensuun kaupunki PK Sote-alueen keskuskaupunkina käynnistävät neuvottelut

Lisätiedot

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Vastausten ja tulosten luotettavuus Vastaukset 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Kansainväliset IT:n hallinnan hyvät käytännöt. Luotettavuusnäkökohdat Kokemukset ja soveltamisesimerkit

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN LOGISTIIKKA-ALUEIDEN MP HANKE-IDEAN ESITTELY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN LOGISTIIKKA-ALUEIDEN MP HANKE-IDEAN ESITTELY PÄÄKAUPUNKISEUDUN LOGISTIIKKA-ALUEIDEN MP HANKE-IDEAN ESITTELY TAVOITE - LOGISTIIKAN TEHOKKUUDEN JA KILPAILUKYVYN KEHITTÄMINEN Tarvitaan vahvempia ja tehokkaampia keskittymiä logistiikan kansainvälisen

Lisätiedot