Koivusipilä Hannu jäsen Kotikangas Sauli jäsen Lintunen Pirkko jäsen. Hietala Jukka-Pekka varajäsen. Manninen Marjaana varajäsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koivusipilä Hannu jäsen Kotikangas Sauli jäsen Lintunen Pirkko jäsen. Hietala Jukka-Pekka varajäsen. Manninen Marjaana varajäsen"

Transkriptio

1 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Valtuusto KOKOUSTIEDOT Aika klo 18:00-20:55 Paikka Kunnantalon valtuustosali OSALLISTUJAT Läsnä Kittilä Risto puheenjohtaja Nousiainen Matti 1. varapuheenjohtaja Tuuttila Anna-Liisa 2. varapuheenjohtaja Flink Eija jäsen Grekula Toni jäsen Helaakoski Matti jäsen poissa 4 ajan Jukkola Jaakko jäsen Kallio Tenho jäsen Koivusipilä Hannu jäsen Kotikangas Sauli jäsen Lintunen Pirkko jäsen Pirkola Ari jäsen Rantanen Niko jäsen Salmela Mikko jäsen Sarpola Tuula jäsen poissa 3 ajan Tiirola Tiina jäsen Hietala Jukka-Pekka varajäsen Impola Anja varajäsen Manninen Marjaana varajäsen Kippola Toni varajäsen Muut osallistujat Soronen Matti kunnanjohtaja Widnäs Helena palveluesimies Tuuttila Pirkko tekninen johtaja Tervonen Antero sivistystoimenjohtaja Poissa Keskitalo Tarja jäsen Louhimaa Tyyne jäsen Mattila Olli jäsen Pahkala Matti jäsen Peltoniemi Raino jäsen ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT Risto Kittilä :t 1-11 Matti Soronen PÖYTÄKIRJAN Pyhäjoki TARKASTUS Allekirjoitukset Eija Flink Toni Grekula

2 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ PÖYTÄKIRJA Pyhäjoen kunnantalo YLEISESTI Hallinto-, elinkeino- ja perusturvaosastolla klo NÄHTÄVÄNÄ Todistaa Matti Soronen, kunnanjohtaja

3 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Valtuusto KOKOUSTIEDOT Aika klo 18:00-20:55 Paikka Kunnantalon valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 1 Nimenhuuto sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 2 vaali 5 3 Teknisen johtajan virka / Irtisanoutuminen / Saapuneet hakemukset / 6 Julistetaan uudelleen haettavaksi / Saapuneet hakemukset / Virkavaali 4 Pyhäjoki -talo / Aiesopimus 11 5 Raahen koulutuskuntayhtymä talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma Valtuuston opintomatka Valtuutettujen aloitteet / Frisbeegolfrata Rautiperälle / Selvitys 15 8 Kirjelmät ja päätökset 19 9 Muut mahdolliset kiireellisesti käsiteltävät asiat Valtuutettujen aloitteet Kokouksen päättäminen 22

4 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Valtuusto Nimenhuuto sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Valt Valtuuston työjärjestyksen 8 :n mukaan kutsu valtuuston kokouk seen on vähintään viisi (5) päivää ennen kokousta lähetettävä erik seen kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Työjärjestyksen 12 :n mukaan läsnäolovelvollisuus on kunnanhalli tuksen puheenjohtajalla ja kunnanjohta jalla ja läsnäolo-oikeus kun nanhallituksen jäsenillä. Työjärjestyksen 10 :n mu kaisesta tiedotta misesta valtuusto on päättänyt (valtuusto ), että ko kouksista ilmoitetaan Pyhäjoen Kuulumiset lehdessä sekä kunnan www-si vuilla ja kokousaineisto lähetetään pääkirjastolle. Esityslista on työjärjestyksen 9 :n mukaan lähetettävä kokouskutsun yhteydes sä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Tämän kokouksen kokousaineisto on julkaistu sähköisessä kokoushallinnassa Ilmoitus kokouskutsun julkaisemisesta sähköisessä kokoushallinnassa on lähetetty sähköpostilla valtuutetuille, kunnan hallituksen puheen johtajalle ja kunnanhallituksen jä senille sekä kunnanjohtajalle keskiviikkona Työjärjestyksen 14 :n mukaan läsnäolevat valtuutetut ja varavaltuu tetut todetaan nimenhuudolla, joka toi mi tetaan aakkosjärjestyksessä. Nimenhuudon jälkeen puheenjohtaja toteaa es teen ilmoittaneet val tuutetut ja läsnä olevat varavaltuutetut sekä onko valtuusto lailli sesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Kuntalaki 103 : Valtuusto on pää tös valtainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Suoritettiin nimenhuuto puheenjohtajan johdolla. Läsnäolijat on merkitty pöytäkirjan liitteenä olevaan läsnäololuetteloon. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Valtuusto vaali Valt Valtuuston työjärjestyksen 34 :n mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä. Edellisellä valtuustokaudella pöytäkirjantarkastajat on valittu kullekin kokoukselle vuorotellen aakkosjärjestyksen mukaan. Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkistamisvuorossa olisivat saman käytännön mukaisesti valtuutetut Eija Flink ja Toni Grekula. Valtuusto päättää tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajien vaalista ja pöytäkirjan tarkastamisajasta ja -paikasta. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä klo kunnantalon hallinto-, elinkeino- ja perusturvaosastol la. Pöy tä kir ja tu lee tar kastaa ennen nähtäville asettamista. Valtuusto valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Eija Flinkin ja Toni Grekulan.

6 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto Teknisen johtajan virka / Irtisanoutuminen / Saapuneet hakemukset / Julistetaan uudelleen haettavaksi / Saapuneet hakemukset / Virkavaali 9/ /2016 Khall Khall Pirkko Tuuttila kirjoittaa : "Pyhäjoen kunnanhallitus / valtuusto Pyhäjoen kunnan hallintosäännön 42 :n mukaan palvelusuhteen ir ti sa no mi sesta ja purkamisesta, lomauttamisesta ja eron myöntämisestä päättää se, joka va litsee viranhaltijan tai ottaa työntekijän työsopimussuhteeseen. Pyhäjoen kunnan hal lin to sään nön 39 :n mukaan teknisen johtajan valitsee valtuusto. Irtisanon työsuhteeni päättymään Pyhäjoen kunnan teknisen johtajan virassa ja jään pitämään kertyneitä vuosilomia oheisen lo ma suun ni tel man mukaisesti. Eläkkeelle jään Pyhäjoen kunnan teknisen johtajan virasta alkaen. Pyhäjoella Pirkko Tuuttila" Ehdotus: Kunnanhallitus 1) kiittää Pirkko Tuuttilaa Pyhäjoen kunnalle hyvin tehdystä työstä, 2) myöntää eron Pirkko Tuuttilalle teknisen johtajan virasta alkaen, 3) julistaa teknisen johtajan viran haettavaksi oheisella hakukuulutuksella. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen. _ Teknisen johtajan virkaan saapui 8 hakemusta. Yhteenveto hakijoista sekä heidän hakemukset liitteineen oheismateriaalina. Ehdotus: Kunnanhallitus

7 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto Khall ) päättää kutsua haastatteluun seuraavat: - Rauno Haapalainen - Sakari Kinnunen - Leena Löytynoja - Tuomas Siikaniva - Jukka Silvola - Tuomas Tiirinki 2) valitsee haastatteluryhmään seuraavat: - valtuuston puheenjohtaja Risto Kittilä - kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Pahkala - teknisen lautakunnan puheenjohtaja Matti Helaakoski - kunnanjohtaja Matti Soronen (puheenjohtaja) 3) kutsuu haastatteluryhmän sihteeriksi Helena Widnäsin. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen ja päätti lisätä haastatteluryhmään Eija Flinkin. Haastatteluryhmä on kokoontunut 21.9., 28.9., ja Kokouksessaan työryhmä valitsi testattavaksi (Performia Oy) seu raavat: Sakari Kinnunen, Leena Löytynoja ja Jukka Silvola. Leena Löytynoja il moit ti vetäytyvänsä teknisen johtajan vaalista. Ehdotus: Pyhäjoen kunnanhallitus päättää julistaa teknisen johtajan viran uudelleen haetta vak si klo saakka. Virkaa aiemmin hakeneet otetaan huomioon vir kaa täy tet täes sä Keskustelun kuluessa kunnanhallituksen jäsen Toni Grekula esitti, että teknisen joh ta jan virkaa ei tule julistaa uudelleen haettavaksi. Esitystä kannatti kun nanhal li tuk sen jäsen Eija Flink. Puheenjohtaja totesi, että on tehty kunnanhallituksen pohjaehdotuksesta poikkea va kannatettu vastaehdotus. Puheenjohtaja totesi, että asiasta on suoritettava ää nes tys. Äänestystavaksi puheenjohtaja esitti nimenhuutoäänestystä, joka hyväk syt tiin. Äänestysjärjestykseksi puheenjohtaja esitti seuraavaa: ne jotka kannat ta vat pohjaehdotusta sanovat JAA ja ne jotka kannattavat Toni Grekulan teke mää vastaehdotusta sanovat EI.

8 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto Khall Khall Suoritetussa äänestyksessä annettiin 4 JAA-ääntä (Lintunen, Pahkala, Kallio, Pel to nie mi) ja 3 EI-ääntä (Pirkola, Grekula, Flink). Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen. Teknisen johtajan virkaan saapui 8 hakemusta lisää hakuajan toisella kier rok sella. Yhteenveto 2. kierroksen hakijoista sekä heidän hakemukset liitteineen oheis ma te ri aa li na. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää kutsua haastatteluun seuraavat: - Arola Juha - Korpi Aimo Haastatteluryhmä ja toimintatapa sama kuin ensimmäisellä haas tat te lu kier roksel la. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen lisäyksellä, että haastatteluun kutsutaan myös Tero Kähtävä. Teknisen johtajan virkaan haki ensimmäisellä hakukierroksella 8 hakijaa, joista yk si perui hakemuksensa. Toisella hakukierroksella teknisen johtajan virkaan haki 8 hakijaa. Oheismateriaalina yh teen ve to hakijoista. Haastatteluryhmä on kokoontunut , , , , ja Valtuuston iltakoulu on kokoontunut ja Haastatteluryhmä on kokouksessaan päättänyt yksimielisesti esittää, että teknisen joh ta jan virkaan valitaan insinööri (AMK) Aimo Korpi. Varalle esitetään valittavaksi insinööri (AMK) Jukka Silvola. Valinnan pe rus teena on tehtävään soveltuva koulutus, työkokemus ja henkilökohtaiset omi nai suudet. Ehdotus:

9 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että teknisen johtajan virkaan alkaen valitaan insinööri (AMK) Aimo Korpi. Aimo Korven kieltäytymisen va ralta varalle valitaan insinööri (AMK) Jukka Silvola. Vaali on ehdollinen ja vah viste taan, kun valittu on esittänyt hyväksytyn lääkärintodistuksen. Virassa nou da tetaan 6 kk koeaikaa Keskustelun aikana kunnanhallituksen jäsen Toni Grekula esitti, että teknisen johtajan virkaan valitaan insinööri (AMK) Juha Arola ja hänen kieltäytymisensä varalta varalle valitaan insinööri (AMK) Jukka Silvola. Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen. _ Valt Valtuutettu Toni Grekula esitti, että teknisen johtajan virkaan valitaan ra kennus in si nöö ri Juha Arola ja varalle maanmittausinsinööri Jukka Silvola. Val tuutet tu Ari Pirkola kannatti Toni Grekulan tekemää esitystä. Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu kunnanhallituksen päätösehdotuksesta poikkeava vastaesitys ja asiasta on ää nes tet tä vä. Puheenjohtaja esitti äänestystavaksi enemmistövaalia, joka toteutetaan sul jet tuna lippuäänestyksenä. Äänestystapa hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajat toimivat ääntenlaskijoina. Puheenjohtaja totesi, että tässä vaalissa valitaan tekninen johtaja. Puheenjohtaja totesi vaalin tuloksen: Aimo Korpi 17 ääntä ja Juha Arola 2 ääntä. Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen. Pyhäjoen kunnan teknisen johtajan virkaan valitaan insinööri (AMK) Aimo Korpi ja hänen kieltäytymisensä varalta varalle valitaan maanmittausinsinööri (AMK) Jukka Silvola. Vaali on ehdollinen ja vahvistetaan, kun valittu on esittänyt hyväksytyn lääkärintodistuksen. Virassa noudatetaan 6 kk koeaikaa Merkittiin, että valtuutettu Tuula Sarpola jääväsi itsensä ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

10 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus Valtuusto Pyhäjoki -talo / Aiesopimus 27/ /2016 Khall Pyhäjoki 150 v. -työryhmä ja kunnanhallituksen kokouspiiri ovat valmistelleet seu raa van juhlakokouspäätöksen: "PYHÄJOKI TALO Pyhäjoen valtuusto tekee periaatepäätöksen Pyhäjoki talon rakentamisesta. Pyhäjoki talon tulee palvella monipuolisesti Pyhäjoen kunnan asukkaita. Pyhäjoki talon sisältö ja toiminnot tulee suunnitella siten, että se val mis tut tuaan voidaan vuokrata yrittäjien ylläpidettäväksi. Pyhäjoki talon sisältöinä tulisi olla kulttuuri-, liikunta- ja vapaa-ajan palveluita se kä majoitus-, koulutus- ja juhlatiloja. Pyhäjoki talon tulee sijaita joen varrella asemakaava-alueella. Aikataulu: Pyhäjoki talon sisällön suunnittelu ja asemakaavoitus , Pyhäjoki talon rakentaminen Hankkeen sisältö ja laajuus määräytyvät kunnan taloudellisten resurssien mukaan. Kohteelle pyritään hankkimaan muuta rahoitusta kunnan rahoituksen lisäksi." Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto päättää käynnistää Pyhäjoki -ta lo -hankkeen edellä esitetyillä periaatteilla. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen. Valt Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen. Khall

11 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus Valtuusto Pyhäjoen kunta, Fennovoima Oy ja YIT Rakennus Oy ovat neuvotelleet aiesopimuksen Pyhäjokitalon kehittämisestä ja toteuttamisesta. Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se 1) hyväksyy liitteenä olevan aiesopimuksen, 2) myöntää euron määrärahan vuodelle 2017 aiesopimuksen kohdassa 5.3 esitettyyn käyttötarkoitukseen. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen seuraalla lisäyksellä: Lisäys päätösehdotuksen kohtaan 2: Kunnan osalta toimeksiannossa kartoitetaan tarvittavat palvelut (sisällönsuunnittelu) sekä niiden rakentamis- ja käyttökustannukset. Lisäksi selvitetään taloon sijoittuvien toimijoiden toimintaedellytykset ja kannattavuus pitkällä aikavälillä. Selvitetään myös hankkeen taloudelliset vaikutukset kuntatalouteen. Valt Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen Merkittiin, että valtuutettu Matti Helaakoski jääväsi itsensä ja poistui ko kouk sesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Liitteet 1 Aiesopimus Pyhäjokitalon kehittämisestä ja toteuttamisesta

12 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Valtuusto Raahen koulutuskuntayhtymä talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma / /2017 Khall Raahen koulutuskuntayhtymän perussopimuksen mukaan kuntayhtymän talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksyvät jäsenkuntien Merijärven, Pyhäjoen, Raahen ja Siikajoen valtuustot. Raahen koulutuskuntayhtymän hallitus on tehnyt esityksen vuoden 2017 talousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi kokouksessaan Liitteenä Raahen koulutuskuntayhtymän hallituksen pöytäkirjanote ja Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma vuosille Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvion 2017 ja taloussuunnitelman vuosille Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen. _ Valt Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen. Liitteet 2 Ote pöytäkirjasta / Raahen koulutuskuntayhtymän hallitus Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma

13 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Valtuusto Valtuuston opintomatka Khall Valtuusto on valtuustokausittain tehnyt opintomatkan. Opintomatkan teemana ovat kunnan strategian 2025 valmistelu, Eurajoen kunnan kanssa tehtävä yh teistyö, tutustuminen Posiva Solution Oy:n ydinjätteen loppusijoitushankkeeseen se kä Pyhäjokitalo-hankkeen suunnittelun edistäminen. Liitteenä alustava opintomatkan ohjelma. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto tekee opintomatkan Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen. Valt Liitteenä päivitetty opintomatkan ohjelma. Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen. Liitteet 4 Ohjelma valtuuston opintomatkalle

14 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Valtuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto Valtuutettujen aloitteet / Frisbeegolfrata Rautiperälle / Selvitys Valt Khall Khall Valtuuston työjärjestyksen 5 :n mukaan kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen on valtuustoryhmillä ja valtuutetuilla oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Aloite annetaan puheenjohtajalle. Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi, vaan se lähetetään kunnan hallituksen valmisteltavaksi. Valtuusto voi erikseen päättää, että aloitteesta käy dään lähetekeskustelu siitä, miten asia on valmisteltava. Kunnanhallituksen on vuosittain maa liskuun lop puun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuu tettu jen te ke mistä ja kun nanhallitukselle lä hetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden lop puun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryh dytty. Valtuusto voi todeta, mitä aloit teista on käsitelty loppuun Valtuutettu Sauli Kotikangas jätti valtuustoaloitteen frisbeegolfradasta. Valtuusto päätti lähettää valtuustoaloitteen kunnanhallitukselle jatkovalmisteluja varten. Ehdotus: Kunnanhallitus lähettää valtuustoaloitteen Rautiperän rakentamistyöryhmän valmisteltavaksi. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen. Rautiperän rakentamistoimikunta kirjoittaa : "Selvitys frisbeegolfvaltuustoaloitteeseen Rautiperän rakentamistoimikunta kiittää kunnanhallitusta saamastaan vas tuul lises ta frisbeegolfradan valmistelutehtävästä.

15 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Valtuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto Lähtökohta Sauli Kotikankaan aloite, jossa nykyistä Rautiperän kunnostettavana olevaa liikun ta- ja virkistysaluetta täydennettäisiin AA-luokan 18-väyläisellä fris bee golf radal la ja hiihtostadionin alueelle rakennettavalla liikuntarajoitteisille ja heit to harjoi tuk siin tarkoitetulla radalla. Em. ratojen rakentamisessa on aloitteen mukaan tarkoitus käyttää ns. tal koo työtä. Kustannuksia aloitteen mukaan muodostuisi lähinnä välineiden, (korit, tii matot, väyläopasteet ja ratakartan hankkimisesta. Arvioitu välinekustannus olisi n (alv?). Huomioitavat asiat Frisbeegolfratahanketta eteenpäin valmisteltaessa tulee huomioida seuraavat seikat: - alustavan suunnitelman mukaan rata alue (=reitti) kulkisi kunnan kiinteistön (4:41 Kunnantoukola/Pyhäjoen kunta) lisäksi kahdella yksityisen maan omis tajan kiinteistöllä (53:0 Kannikko /Pertti Tiirinki;heittopaikat 2,12osittain, 14,15,16,17) ja (50:4 Metsä-Pekkala/ O-P Tuuttila; heittopaikka 7 osittain). - aloitteen tekijät ovat saaneet em. maanomistajilta ennakoivan ja myönteisen suh tau tu mi sen hanketta kohtaan. - rata alueesta on tehtävä kirjallinen vuokra-, tai käyttöoikeussopimus yksityisten maan omis ta jien kanssa ennen töihin ryhtymistä (sopimuksen ehdot?) - kunnan oma kanta suurimpana maanomistajana lienee periaatetasolla tässä vaihees sa (=valmisteluvaihe) myönteinen. - frisbeegolfradan rakentamisen kustannuksia ei voida sisällyttää Rautiperän liikun ta- ja virkistysaluehankkeeseen (valtionapuhanke) vaan frgisbeetä varten on va rat ta va oma budjettiraha. Puuston poisto rata-alueelta: - yhden heittoalueen pituus on n. 150m, leveys vaihtelee lähtöpäässä n. 3m ko ripääs sä n. 15 m, eli ala n. 1400m2. 18*1400=25200m2. - alueen puusto on pääsääntöisesti matalakasvuista mäntymetsää. (1000 runkoa/ha >n runkoa?? >> 60 l/runko >>125m3). - puuston poisto tehdään periaatteella Puut kaadetaan, karsitaan ja katkotaan ylei ses ti käytettyjen periaatteiden mukaisesti. Puut jäävät maanomistajalle ja ne kul je te taan maanomistajan ilmoittamaan paikkaan Pyhäjoella. - rata-aluetta ei parturoida kokonaan paljaaksi, vaan sinne jätetään harvakseltaan puus toa - puiden poisto on oletettu tehtäväksi frisbeeseuran toimesta talkoilla met su rityö nä, ei motolla - reitin pituus on noin kolme kilometriä - koko reitin pituudelta, sekä heittopaikalta korille, että siirtymätaipaleille heit topai kal ta toiselle pitää tehdä pohjustettu/sorastettu/haketettu polku niille osin jois sa latu-uraa ei voi hyödyntää - kannot? - jos toiminto loppuu sopimuksessa huomioitava ennallistaminen" - mikä taho maksaa aloitteessa esitetyn (alv?) välinekustannuksen? Seu-

16 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Valtuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto ra/ Kunta / sponsoriyritykset? > Sitovat sponsorisopimukset? Turvallisuus - osa heittopaikoista risteää latu-urien kanssa (esim. heittopaikka 4) osa sivuaa (heit to paik ka esim.1,17,18) Miten huomioidaan muut ulkoilijat? Liikuntarajoitteisille - Aloitteessa ei ole suunnitelmaa hiihtostadionin alueelle esitettyä lii kun ta ra joittei sil le suunnattua heittoaluetta Valmiit suunnitelmat - Aloitteessa mainitaan seuralla olevan liki valmiit suunnitelmat. Työryhmä pyy tää näitä suunnitelmia käyttöönsä, jotta kunnanhallituksen ra ken ta mis toi mikun nan esittämä valmistelu voidaan tehdä. (Onko aloitteen liitteenä oleva hahmo tel ma em. valmis suunnitelma?) Sitoutuminen - Rakentamistoimikunnan esittää että frisbeegolfseuran kanssa tehdään ra ken tami ses ta sopimus, jossa ennakkoon määritellään työnjako ja kustannukset seuran ja kunnan välillä. o suunnitelmat o välinekustannukset ( ) o talkootyönä tehtävät työt o konetyöt / käsityöt o opasteet o muut Aikataulu Milloin valmistelu tulee olla valmis (kunnanhallitus?) Radan rakentamisen aikataulu (seura?) Em. asioista on keskusteltu frisbeegolfseurassa ja rakentamistoimikunnassa. On to det tu, että frisbeehanketta voidaan viedä rinnan Rautiperän ul koi lu alue hankkeen kanssa seuraavasti. Toimikunnan esitys kunnanhallitukselle: 1. Kunnanhallitus hyväksyy hankkeen toteutettavaksi suunnitellulle alueelle, kun nan maille. 2. Toimikunta valmistelee frisbeegolfalueista maanomistajien kanssa käyt tö oikeus so pi muk sen kertakorvausperiaatteella + puut maanomistajalle (kuten la tualueis ta). Korvausalue määritellään tarkemmin kun alue on merkitty maastoon ja lopullisesti, kun alueen puusto on poistettu. Ym. karkean arvion mukaan Tiirin gin alue on n. 5 heittopaikkaa (5*1400m2=7000m2). Korvaus on /ha >> n. 500 korvaus. Toimikunta valmistelee sopimuksen frisbeegolfseuran kanssa. (työ- ja kus tan-

17 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Valtuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto nus ja ko, aikataulu) (Huomioitava, että Rautiperä on maanrakennusurakoitsijan työ maa-aluet ta ja että poistettava puusto karsitaan ja katkotaan maanomistajan toi vo mal la tavalla (kertapoisto). 3. Kunnanhallitus varautuu välinekustannuksiin + muut kustannukset yhteensä Aikataulu: Seura voi aloittaa talkootyöt kun sopimukset on tehty." Ehdotus: Kunnanhallitus lähettää Rautiperän rakentamistoimikunnan selvityksen val tuustol le tiedoksi. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen. Valt Valtuusto merkitsi selvityksen tiedoksi ja päätti varata v lisätalousarvioon investointiosaan euroa. Käytöstä ja ylläpidosta tehdään sopimus Pyhäjoen kunnan ja Frisbeeseuran kanssa.

18 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Valtuusto Kirjelmät ja päätökset Valt Liitteenä lähetetään valtuustolle tiedoksi seuraavat kunnanhallituksen päätökset: / Fennovoima Oy:n käytetyn ydinpolttoaineen kapselointija loppusijoituslaitoksen YVA-arviointiohjelma / Lausunto / Yh teys vi ran omaisen lausunto / V valtionosuuspäätökset / Rautiperän liikunta- ja virkistysalueen kehittämishankkeen es teet tö myys lau sun to / Rautiperän maanrakennustöiden ra ken nus suun ni telmien ja urakkaohjelman laatijan valinta sekä valvojan valinta / ra ken ta mis toi mikun ta / Valtionavustuspäätös / Urakoitsijan valinta / Aluevalaistuksen ura koitsi jan valinta / Lisäavustus / Lausunto Raahen kaupungin hallintosäännöstä Valtuusto merkitsi asiat tiedoksi.

19 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Valtuusto Muut mahdolliset kiireellisesti käsiteltävät asiat Valt Kuntalain 95 :n mukaan "Jos asia on kiireellinen, valtuusto voi päättää ottaa asian käsiteltäväkseen, vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa. Jos asiaa ei ole valmisteltu, päätös asian ottamisesta käsiteltäväksi on tehtävä yksimielisesti." Muita asioita ei ollut.

20 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Valtuusto Valtuutettujen aloitteet Valt Valtuuston työjärjestyksen 5 :n mukaan kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen on valtuustoryhmillä ja valtuutetuilla oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Aloite annetaan puheenjohtajalle. Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi, vaan se lähetetään kunnan hallituksen valmisteltavaksi. Valtuusto voi erikseen päättää, että aloitteesta käy dään lähetekeskustelu siitä, miten asia on valmisteltava. Kunnanhallituksen on vuosittain maa liskuun lop puun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuu tettu jen te ke mistä ja kun nanhallitukselle lä hetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden lop puun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryh dytty. Valtuusto voi todeta, mitä aloit teista on käsitelty loppuun Valtuutettu Tiina Tiirola jätti valtuustoaloitteen Pyhäjoen kunnan keskuskoulun / Saaren koulun kehittämisestä. Valtuusto päätti lähettää valtuustoaloitteen kunnanhallitukselle jatkovalmisteluja varten. Liitteet 5 Valtuustoaloite Saaren koulun kehittämisestä / Tiina Tiirola

21 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Valtuusto Kokouksen päättäminen Valt Puheenjohtaja kiitti valtuutettuja ja päätti kokouksen klo

22 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta, koska päätös perusteet: koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 1, 2, 8, 9, 10, 11, Hallintolainkäyttölain 5 :n /muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät ja valituskieltojen perusteet: VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika: Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitus on tehtävä valitusviranomaiselle 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusviranomainen,osoite ja postiosoite: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus, Isokatu 4, 3.krs, PL 189, OULU Puhelin: Faksi: Sähköposti: Kunnallisvalitus, pykälät: 3, 4, 5, 6, 7, Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Pykälät: Valitusaika päivää Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi (Kuntalaki 95 ). Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kaavan hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan kuitenkin tulleen asianosaisen tietoon silloin, kun päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi. Tämä pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi Valituskirja: Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi ja ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Liitetään pöytäkirjaan. Valituskirja on valittajan valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Teknisen johtajan virka / Irtisanoutuminen / Saapuneet hakemukset / Julistetaan uudelleen haettavaksi / Saapuneet hakemukset / Virkavaali

Teknisen johtajan virka / Irtisanoutuminen / Saapuneet hakemukset / Julistetaan uudelleen haettavaksi / Saapuneet hakemukset / Virkavaali Kunnanhallitus 281 20.06.2016 Kunnanhallitus 335 05.09.2016 Kunnanhallitus 433 14.11.2016 Kunnanhallitus 479 12.12.2016 Kunnanhallitus 20 16.01.2017 Valtuusto 3 25.01.2017 Tekninen lautakunta 4 16.02.2017

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 34 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 14.04.2016 klo 18:00-18:30 Paikka Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Flink Eija jäsen Salmela

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Helaakoski Matti jäsen. Keskitalo Tarja Koivusipilä Hannu jäsen Lintunen Pirkko jäsen. Peltoniemi Raino jäsen. Hietala Jukka-Pekka varajäsen

Helaakoski Matti jäsen. Keskitalo Tarja Koivusipilä Hannu jäsen Lintunen Pirkko jäsen. Peltoniemi Raino jäsen. Hietala Jukka-Pekka varajäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 239 Valtuusto KOKOUSTIEDOT Aika 21.10.2015 klo 18:00-19:50 Paikka Kunnantalon valtuustosali OSALLISTUJAT Läsnä Kittilä Risto puheenjohtaja Nousiainen Matti 1. varapuheenjohtaja

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa 1/2018 1 KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikkona 31.01.2018 klo 19:00 Paikka Kunnantalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu 1 Nimenhuuto sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 2

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kotikangas Sauli varajäsen. Piukkala Juhani jäsen

Pyhäjoen kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kotikangas Sauli varajäsen. Piukkala Juhani jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 104 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 10.12.2015 klo 18:00-18:20 Paikka Pyhäjoen kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Rantanen Niko puheenjohtaja

Lisätiedot

Keskitalo Tarja Peltoniemi Raino jäsen. Nousiainen Matti valtuuston varapuheenjohtaja. Pöytäkirja päätettiin tarkastaa kokouksessa.

Keskitalo Tarja Peltoniemi Raino jäsen. Nousiainen Matti valtuuston varapuheenjohtaja. Pöytäkirja päätettiin tarkastaa kokouksessa. PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 530 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika 30.05.2016 klo 20:00-20:42 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Pahkala Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnatalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen

Pyhäjoen kunnatalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 65 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 19.05.2016 klo 19:00-20:35 Paikka Pyhäjoen kunnatalo, kunnahallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Rantanen Niko puheenjohtaja

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67 Kunnanvaltuusto 06.08.2014 AIKA 06.08.2014 klo 14:00-14:06 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 31 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnantalo, teknisen lautakunnan kokoushuone. Keskitalo Tarja Nousiainen Matti jäsen

Pyhäjoen kunnantalo, teknisen lautakunnan kokoushuone. Keskitalo Tarja Nousiainen Matti jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2016 443 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikkona 23.11.2016 klo 20:30-21:00 Paikka Pyhäjoen kunnantalo, teknisen lautakunnan kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 266 Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/

LAPINLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ LAPINLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 56 Keskusvaalilautakunta 12.04.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 58 37 Pöytäkirjantarkastajien valinta 59 38 Saman äänimäärän

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 31.10.2012 klo 18:00-18:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 62 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Tuuttila Anna-Liisa 2. varapuheenjohtaja. Keskitalo Tarja Koivusipilä Hannu jäsen Lintunen Pirkko jäsen Louhimaa Tyyne jäsen. Peltoniemi Raino jäsen

Tuuttila Anna-Liisa 2. varapuheenjohtaja. Keskitalo Tarja Koivusipilä Hannu jäsen Lintunen Pirkko jäsen Louhimaa Tyyne jäsen. Peltoniemi Raino jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 53 Valtuusto KOKOUSTIEDOT Aika 18.03.2015 klo 18:00-18:42 Paikka Kunnantalon valtuustosali OSALLISTUJAT Läsnä Kittilä Risto puheenjohtaja Widnäs Helena 1. varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

PELLON KUNTA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA Maanantai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

PELLON KUNTA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA Maanantai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA PELLON KUNTA 3/2017 AIKA Maanantai klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö Janne Ranta Maija-Liisa

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tietoimikunta 01.11.2017 Aika 01.11.2017 klo 17:00-17:45 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 4, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 23.04.2012 klo 18.00 18.55 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 26 49 27 49 28 49

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 09.03.2017 klo 15:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA AIKA Tiistai klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA MUUT OSALLISTUJAT Yliviivattu=pois Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö Janne Ranta

Lisätiedot

Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani

Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 23 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 17.03.2016 klo 19:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Rantanen Niko puheenjohtaja Sarpola

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Yhtymävaltuusto 29.10.2015

TERVEYDENHUOLLON KY. Yhtymävaltuusto 29.10.2015 MUONION-ENONTEKIÖN ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Kokousaika To 29.10.2015 klo 19.00 19.32 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Muonion kunnasta: Hietala Kosti, I vpj. Kangosjärvi Ulla-Maija

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 10.04.2017 klo 12:00-14:25 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 36 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 Sosiaalilautakunta 02.11.2015 AIKA 02.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 52

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 52 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 52 Valtuusto 14.04.2014 AIKA 14.04.2014 klo 19:00-19:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KAUSTISEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

KAUSTISEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ KAUSTISEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2017 51 Tarkastuslautakunta 08.05.2017 AIKA 08.05.2017 klo 13:00-16:05 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Luomala

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2011 1 Keskusvaalilautakunta Aika 15.04.2011 klo 17:00-20:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Keskiviikkona alk. klo Kunnantalon valtuustosali

Keskiviikkona alk. klo Kunnantalon valtuustosali Viranomainen KOKOUSKUTSU Pyhäjoen kunta 6/2011 Valtuusto Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Keskiviikkona 16.11.2011 alk. klo 18.00 Kunnantalon valtuustosali 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 03.02.2012 klo 17:00-20:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 11 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 19 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 19 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 Kirjasto- ja kulttuurilautakunta 28.04.2016 AIKA 28.04.2016 17:30-18:35 PAIKKA Ylivieskatalo Akustiikka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Kokouksen avaus, laillisuuden

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

Sivu 59 Ilmoitusasiat Koululautakunnan esittelijöiden päätösluettelot ajalta Luumäen kunnan alakoulujen todistusmallit 107

Sivu 59 Ilmoitusasiat Koululautakunnan esittelijöiden päätösluettelot ajalta Luumäen kunnan alakoulujen todistusmallit 107 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2016 103 Koululautakunta Aika 08.12.2016 klo 18:05-19:17 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Keskusvaalilautakunta Aika 19.04.2015 klo 20:00-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Galina Punkkinen ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Galina Punkkinen ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 76 Koululautakunta Aika 17.08.2016 klo 18:01-18:25 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 Ammattiopisto Novidan johtokunta 10.08.2010 Aika 10.08.2010 klo 18:00 Paikka Uudenkaupungin ammattiopisto Novida Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 21 Kokouksen

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 (9 ) Tarkastuslautakunta 14.03.2017 AIKA 14.03.2017 klo 14:33-16:33 PAIKKA Valtuustosali 9. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 62 Keskusvaalilautakunta 09.04.2017 AIKA 09.04.2017 klo 17:04-20:50 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 36 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Jari Vanha Antero Hyvärinen NN puheenjohtaja sihteeri sihteeri 43

Jari Vanha Antero Hyvärinen NN puheenjohtaja sihteeri sihteeri 43 AIKA Maanantai klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA MUUT OSALLISTUJAT Yliviivattu=pois Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö Janne Ranta

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 07.04.2017 klo 17:00-20:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 26 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Keskiviikkona 21.9.2011 alk. klo 18.00 Kunnantalon valtuustosali

Keskiviikkona 21.9.2011 alk. klo 18.00 Kunnantalon valtuustosali Viranomainen KOKOUSKUTSU Pyhäjoen kunta 5/2011 Valtuusto Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Keskiviikkona 21.9.2011 alk. klo 18.00 Kunnantalon valtuustosali 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Nimenhuuto

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2016 100 Liikuntalautakunta 28.12.2016 AIKA 28.12.2016 16:00-17:35 PAIKKA Liikuntakeskus, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Torstaina klo Kunnanhallituksen kokoushuone

Torstaina klo Kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen KOKOUSKUTSU Pyhäjoen kunta 8/2011 Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Torstaina 29.09.2011 klo 18.00 Kunnanhallituksen kokoushuone 1. 2. 3. liite 1 4. liite 2-4 5. 6. 7. liite 6-8 Kokouksen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Keskusvaalilautakunta Aika 23.05.2014 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/ Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2016 19 Tarkastuslautakunta 25.05.2016 AIKA 25.05.2016 klo 08:00-10:00 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen järjestäytyminen 21 12 Arviointikertomus

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 8.11.2016 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.10.2017 16:00-17:30 Paikka Ruoveden kunnantalon valtuustosali Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstöjaosto 16.05.2017 AIKA 16.05.2017 klo 12:00-13:42 PAIKKA Villa Hakkari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 33 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2013

PÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2013 91 PÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2013 KOKOUSAIKA 28.10.2013 klo 19.30 21.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto, valtuustosali Seppo Haapasuo, pj Niina Alatalo Juha Alkio,

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kokousaika klo 11.00 12.30, 13.00 14.20 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Muut osallistujat Unto Valpas esittelijä, puheenjohtaja sihteeri 53 Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 13 / 2017 Kunnanhallitus

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 13 / 2017 Kunnanhallitus PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 13 / 2017 Kokousaika Maanantai 21. elokuuta 2017 klo 15.00 Kokouspaikka Kuntala, valtuustosali 129 Vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelman laadintaohjeet...

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 20 Tarkastuslautakunta 23.05.2017 AIKA 23.05.2017 klo 09:00-10:00 PAIKKA Kunnanvirasto, Sodankyläntie 1 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 12 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot