Hallakankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hallakankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava"

Transkriptio

1 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KYYJÄRVEN KUNTA Hallakankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava Ehdotusvaiheen vastineet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20221

2 Ehdotusvaiheen vastineet 1 (14) Sisällysluettelo 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Keski-Suomen liitto Puolustusvoimat Fingrid Oyj Keski-Suomen pelastuslaitos Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimi Maataloustuottajain Keski-Suomen liitto MTK Keski-Suomi ry Metsänhoitoyhdistys Karstula-Kyyjärvi ry Metsäkeskus... 12

3 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Ehdotusvaiheen vastineet 1 (13) 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 1. Vaikkakaan Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen valmisteluvaiheen kaavaluonnoksesta annetussa lausunnossa esiintuotujen linnuston törmäysriskien vähentämiseen kohdistuvien kaavan sisällöllisten muutosvaatimusten ei ole katsottava toteutuvan laaditun kaavaehdotuksen mukaisessa tilanteessa aivan täysipainoisesti, tehdyt muutokset kaavaehdotuksessa ovat siinä määrin oikeansuuntaisia sekä varsin merkittäväksi katsottavia, että tehtyä kaavan sisällöllistä parantamista on pidettävä tältä osin riittäväntasoisesti suoritettuna. 2. Valmisteluvaiheen kaavaluonnostilanteeseen nähden muutetun tuulivoimaloiden sijoittamispaikkatilanteen pohjalta on laadittu uudet havainnekuvat (3 kpl). Tapahtuneet muutokset valmisteluvaiheen kaavaluonnoksen mukaiseen tilanteeseen nähden ovat kuitenkin suhteellisen vähäisiä. 3. Maisemaselvityksen mukaan Törmän tilan kohdalla maiseman sietokyky tulee edelleen ylittymään. Maisemaselvityksessä tuulivoimalan nro 6 osalta todetaan mm., että mainitun tuulivoimalan poistamisella voitaisiin maisemaan kohdistuvia vaikutuksia lieventää kohtalaisiksi. Mainitunlaisen lieventämistilannevaihtoehdon tarkasteleminen ja arviointi puuttuvat kaavaselostuksen kohdasta "Maisemallisten vaikutusten lieventäminen". 4. Kyseessä olevan tuulivoimalahankkeen valtakunnan sähköverkkoon liitämisjärjestelyiden liittyessä kiinteästi itse kyseiseen hankekokonaisuuteen ja ulottuessa naapurikunnan Kivijärven alueelle tulee myös mainituista sähkönsiirtojärjestelyistä tehdä ja liittää asiakirjoihin tarpeenmukaiset selvitykset ja vaikutusten arvioinnit. 1. Tiedoksi. 2. Tiedoksi. 3. Maiseman sietokyvyn ylittyminen esimerkiksi yhden tilan kohdalla ei voi katsoa olevan sellainen syy, jonka vuoksi voimala tulee poistaa, etenkin kun kyseessä ei ole valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokas kohde. Tuulivoimalat kokonsa puolesta näkyvät yleensä myös asuttuihin paikkoihin enemmän tai vähemmän. 4. Sähkönsiirron eri vaihtoehtojen toteutus ja ympäristövaikutukset selvitetään Energiavirastoon toimitettavassa hankelupahakemuksessa ja siihen liittyvässä lausuntomenettelyssä. Voimajohtoalueen lunastamista ja voimajohdon rakentamista säätelevät mm. seuraavat lait: Laki ja asetus ympäristövaikutustenarviointimenettelystä, sähkömarkkinalaki ja asetus, laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta, maankäyttö- ja rakennuslaki ja asetus, muinaismuistolaki sekä luonnonsuojelulaki ja asetus. Kaava-asiakirjoja päivitetään uusimmilla tiedoilla sähkönsiirtoon liittyen. Ei muutosta.

4 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Ehdotusvaiheen vastineet 2 (13) 2 Keski-Suomen liitto 1. Tuulivoimapuistoalueen keskellä sijaitsee Keski-Suomen 3. vaihemaakuntakaavassa (maakuntavaltuuston hyväksymä ) oleva luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeä Perseneva. Merkinnällä osoitetaan sellaisia maakunnallisesti merkittäviä suoalueita, joissa osassa suoaluetta on todettu olevan merkittäviä luontoarvoja. Suunnittelumääräyksen mukaan alueen maankäyttö tulee suunnitella ja toteuttaa niin, että varmistetaan alueen luontoarvojen säilyminen. 2. Persenevan luontoselvitysten mukaan sillä on linnustoarvoja. Havaituista lintulajeista laulujoutsen ja mehiläishaukka ovat sellaisia lajeja, joita tuulivoimalat voivat uhata. Havaintojen vähäisyyden vuoksi uhka on kuitenkin vähäinen. 3. Keski-Suomen liitto katsoo, kuten antamassaan lausunnossa suunnittelutarvehakemuksesta, että maakuntakaavasta johtuvia esteitä tuulivoimapuistolle ei ole. Liitto puoltaa Tuulipuisto Oy Kyyjärven suunnittelutarvehakemusta 1. Tiedoksi. 2. Tiedoksi. 3. Tiedoksi. Ei muutosta.

5 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Ehdotusvaiheen vastineet 3 (13) 3 Puolustusvoimat 1. Kaava ei ota riittävästi huomioon Puolustusvoimien tarpeita. Kaava laaditaan oikeusvaikutteisena. Kaavaehdotukseen tulee merkitä kaavamääräys, jonka mukaan ennen tuulivoimalan rakennusluvan myöntämistä pitää hankkeella olla Puolustusvoimien hyväksyntä. 2. Puolustusvoimat edellyttää, että määräystä ei kirjata pelkäksi lausuntopyyntövelvoitteeksi, koska se ei riittävästi turvaamaan puolustusvoimien etuja. 3. Jos toteutettavien tuulivoimaloiden koko, määrä tai sijoittelu poikkeaa niistä tiedoista, joilla Puolustusvoimat (Pääesikunnan operatiivinen osasto) on antanut lausunnon hankkeen hyväksyttävyydestä, tulee hankkeelle saada Pääesikunnalta uusi lausunto hyväksyttävyydestä ja selvitystarpeista. 4. Kaavoitukseen ja maankäyttöön liittyen on alkaen pyydettävä lausunnot puolustusvoimien lisäksi myös Suomen Turvallisuusverkko Oy: ltä, osoitteesta 5. Rakennus- ym. töitä tehdessä tulee huomioida alueella ja läheisyydessä mahdollisesti kulkevat puolustusvoimien kaapelilinjat. Mahdollisten kaapelilinjojen sijainti tulee selvittää hyvissä ajoin, vähintään kymmenen (10) työpäivää ennen aiottua rakentamista. 6. Kaavoituksesta mahdollisesti aiheutuvien olemassa olevien kaapelireittien siirtojen, kaapeleiden rakentamisenaikaisten suojaamisen tai muiden muutosten osalta kustannukset on kohdennettava muutoksen aiheuttajalle. 7. Koska kuntakaavoilla ja rakennus-/toimenpideluvilla voidaan joskus ratkaista yksittäisiä tuulivoimalakohteita, Puolustusvoimat esittää, että Kyyjärven kunta lisäisi laadittavaan kunnalliseen rakennusjärjestykseen ja tarvittavilta osin muihin yleiskaavoihin seuraavat lauseet: Yli 50 metriä (kokonaiskorkeus maanpinnasta) korkeista tuulivoimaloista tulee aina pyytää erillinen lausunto Pääesikunnalta koko kunnan alueella. Yksittäisiä alle 50 metriä (kokonaiskorkeus maanpinnasta) korkeita pientuulivoimaloita saa rakentaa, mikäli ne eivät rajoitu puolustusvoimien vakituisessa käytössä oleviin alueisiin 1. Tiedoksi. Koko osayleiskaava-aluetta koskeviin määräyksiin ei sisällytetä määräystä puolustusvoimien Pääesikunnan hyväksynnän saamisesta ennen tuulivoimaloiden rakennusluvan myöntämistä, koska kyseinen määräys ei perustu lakiin. Puolustusvoimille ei voida osoittaa kunnanvaltuuston kaavan hyväksymisoikeutta eikä rakennusvalvontaviranomaisen lupien myöntämisen (lupien hyväksymisen) toimivaltaa. Puolustusvoimat voivat MRL:n perusteella antaa vain lausunnon rakennuslupavaiheessa eli MRL:ssä ei ole sellaisia säädöksiä, joiden mukaisesti rakennusluvan hyväksyntä (eli luvan myöntäminen) olisi Puolustusvoimien toimivallassa. Nykyisessä yleiskaavamääräyksessä on huomioitu Puolustusvoimien kuuleminen rakennuslupavaiheessa: Tuulivoimaloista tulee pyytää aina Pääesikunnan lausunto rakennuslupavaiheessa. Puolustusvoimien pääesikunnan tulee voida tarkistaa tuulivoimalahankkeet rakennuslupavaiheessa, jotta rakennushanke on

6 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Ehdotusvaiheen vastineet 4 (13) kaavassa esitetyn mukainen. Jos toteutettavien tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus, määrä, sijoittelu tai muut perustiedot poikkeavat kaavoitusvaiheessa annetuista tiedoista, joilla Puolustusvoimat (Pääesikunnan operatiivinen osasto) on antanut lausunnon hankkeen hyväksyttävyydestä, tulee hankkeelle saada Pääesikunnalta uusi lausunto hyväksyttävyydestä ja selvitystarpeista 2. Tiedoksi. 3. Kaavaprosessin aikana kuultavat viranomaiset on todettu kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa eikä aloitusvaiheen viranomaisneuvottelussa tai Puolustusvoimien valmisteluvaiheen lausunnossa tuotu esille tarvetta kuultavien viranomaistahojen lisäämiseksi. Valmisteluvaiheen lausunnossa Puolustusvoimat on esittänyt, että Suomen turvallisuusverkko Oy:ltä tulee pyytää kaapelinäyttö. Nimen perusteella Suomen turvallisuusverkko Oy on yritys eikä viranomaistaho eli myöskään siten viranomaiskuulemisvelvoite ei koske ko. tahoa. Mikäli Puolustusvoimat toimii yhteistyössä Suomen turvallisuusverkko Oy:n kanssa, tulisi kaavahanketta koskeva Puolustusvoimien viranomaislausunto laatia yhteistyössä Suomen turvallisuusverkko Oy:n kanssa. Rakennuslupavaiheessa kuultavat viranomaistahot on määritelty Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja asetuksessa (MRL 133, MRA 60, MRA 65 ja poikkeamismenettely 173 ). Rakennuslupavaiheessa lausunnot pyydetään viranomaisilta, ei yrityksiltä tai yhdistyksiltä. Rakennuslupa-aineistoon liittyen naapureita kuullaan MRA 65 :n edellyttämällä tavalla. Puolustusvoimien kanta kuulemistarpeesta välitetään kuitenkin rakennusvalvonnalle tiedoksi. Ensisijaisesti, kun rakennuslupahakemuksesta kuullaan Puolustusvoimia ja mikäli Puolustusvoimat toimii yhteistyössä Suomen Turvallisuusverkko Oy:n kanssa, tulisi Puolustusvoimien valmistella rakennuslupahakemusta koskeva lausunto yhteistyössä Suomen Turvallisuusverkko Oy:n kanssa. 4. Tiedoksi 5. Tiedoksi. 6. Asia kirjattu muistiin ja saatetaan kunnalle tiedoksi. Ei muutosta.

7 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Ehdotusvaiheen vastineet 5 (13) 4 Fingrid Oyj 1. Fingridillä ei ole huomautettavaa kaavaehdotuksesta. 2. Fingrid Oyj:n voimajohdot ovat maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 22 tarkoittamia voimajohtoja. Muiden kuin Fingrid Oyj:n omistamien voimajohtojen osalta teidän tulee pyytää erilli~en lausunto voimajohtojen omistajalta. 3. Muiden kuin Fingrid Oyj:n omistamien voimajohtojen osalta tulee pyytää erillinen lausunto voimajohtojen omistajalta. 1. Tiedoksi. 2. Tiedoksi. 3. Tiedoksi. Ei muutosta. 5 Keski-Suomen pelastuslaitos 1. Keski-Suomen pelastuslaitos on antanut osayleiskaavan luonnosvaiheessa lausunnon, johon Kyyjärven kunta on antanut vastineet Vastineessa ilmoitetaan, että palontorjuntaan liittyvät asiat otetaan huomioon toiminnaharjoittajan toimesta. 1. Tiedoksi. Ei muutosta.

8 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Ehdotusvaiheen vastineet 6 (13) 6 Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimi 1. Lausunnossa todetaan, että suunnitellut tuulivoimalat ovat kokoonsa nähden lähellä asutusta, lähimmillään vain n 1km päässä. Kun huomioidaan aiemmassa lausunnossa mainitut tuulivoimaloiden melun häiritsevyyttä lisäävät erityispiirteet, melumallien epävarmuustekijät sekä kokemusperäinen ja mitattu tieto meluhaitoista, on riski siihen, että voimaloista aiheutuu häiritsevää tai jopa terveyshaittaa aiheuttavaa melua tai välkevaikutusta lähialueen asutukselle. 2. Esitetään lisäystä kaavamääräykseen: Voimalat tulee olla teknisesti säädettävissä ja pysäytettävissä niin, että haitallisia vaikutuksia ei synny. 3. Lausunnossa todetaan, että terveydensuojelulain 26 1mom. mukaan asunnon ja muun sisätilan sisäilman puhtauden, lämpötilan, kosteuden, melun, ilmanvaihdon, valon, säteilyn ja muiden vastaavien olosuhteiden tulee olla sellaiset, ettei niistä aiheudu asunnossa tai sisätilassa oleskeleville terveyshaittaa. 4. Lausunnossa todetaan, että terveydensuojelulain 27 1mom. mukaan, jos asunnossa tai muussa oleskelutilassa esiintyy melua, tärinää, hajua tai muuta niihin verrattavaa siten, että siitä voi aiheutua terveyshaittaa asunnossa tai muussa tilassa oleskelevalle, toimenpiteisiin haitan ja siihen johtaneiden tekijöiden selvittämiseksi, poistamiseksi tai rajoittamiseksi on ryhdyttävä viipymättä. 5. Lausunnossa todetaan, että terveydensuojelulain 27 2mom. mukaan kunnan terveydensuojeluviranomainen voi velvoittaa sen, jonka vastuulla haitta on, ryhtymään viipymättä tarvittaviin toimenpiteisiin terveyshaitan ja siihen johtaneiden tekijöiden selvittämiseksi, poistamiseksi tai rajoittamiseksi. 6. Lausunnossa todetaan, että terveydensuojeluviranomainen voi joutua tuulivoimalasta tehdyn meluvalituksen johdosta määräämään terveydensuojelulain 27 perusteella tehtäväksi riittävät melumittaukset. Saman pykälän perusteella voidaan tarvittaessa joutua määräämään tuulivoimalalle käyttörajoituksia melusta johtuvan terveyshaitan poistamiseksi. 7. Lausunnossa todetaan, että siirtämällä tuulivoimalat riittävän kauas asutuksesta voidaan melusta johtuvan terveyshaitan riskiä pienentää merkittävästi, erityisesti voimaloiden nro 5 ja 6 osalta. 1. Tiedoksi. 2. Tuulivoimaloita seurataan etäällä valvomosta seurantajärjestelmän (ns. SCADAjärjestelmä) kautta, josta on mahdollista reagoida tarvittaessa. Tämän vuoksi erityistä kaavamääräystä asiaan liittyen ei tarvita. 3. Tiedoksi. 4. Tiedoksi. 5. Tiedoksi.

9 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Ehdotusvaiheen vastineet 7 (13) 6. Tiedoksi. 7. Laaditun melumallinnuksen mukaan Hallakankaan tuulivoimapuiston meluvaikutukset lähimmille asuinrakennuksille eivät ylitä valtioneuvoston päätöksen mukaisia ulkomelutason ohjearvoja (päivä 55 db, yö 50 db) tai ympäristöministeriön tuulivoimarakentamisen ulkomelutason suunnitteluohjearvoja (päivä 45 db, yö 40 db). Laaditun melumallinnuksen mukaan Hallakankaan tuulivoimapuiston meluvaikutukset lähimmille vapaa-ajan asunnoille eivät ylitä valtioneuvoston päätöksen mukaisia ulkomelutason ohjearvoja (päivä 45 db, yö 40 db) tai ympäristöministeriön tuulivoimarakentamisen ulkomelutason suunnitteluohjearvoja (päivä 40 db, yö 35 db). Melumallinnuksen mukaan voimalat 5 ja 6 eivät siis aiheuta melun suhteen terveyshaittaa. Ei muutosta.

10 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Ehdotusvaiheen vastineet 8 (13) 7 Maataloustuottajain Keski-Suomen liitto MTK Keski-Suomi ry 1. Pidämme tärkeänä, että tuulivoimapuiston rakentamista suunnitteleva taho tekee vuokrasopimukset myös kaikkien muiden tuulivoimapuiston vaikutusalueella olevien maanomistajien kanssa eikä vain niiden maanomistajien kanssa, joiden kiinteistöille tullaan rakentamaan tuulivoimala. Näin voidaan turvata paremmin maanomistajien tasavertainen kohtelu tuulivoimaloiden koko vaikutusalueella. 2. Tuulivoimalan vaikutusalueella olevien maanomistajien tasavertainen kohtelu ja korvausmenettelyn ulottaminen tuulivoimalan lähietäisyydellä oleville kiinteistönomistajille on tärkeää tuulivoiman hyväksyttävyyden näkökulmasta. 3. Rakennuslupaviranomaisena kunnan on myös varmistettava lupia myöntäessään ja lupaehtoja kirjoittaessaan, että ko. alueella mahdollisesti aloitettavan tuulivoimatuotannon päättyessä voimaloiden purkaminen, purkujätteiden ja laitteiden poistaminen maastosta, voimala-alueen maisemointi- yms. jälkitoimet ovat tuulivoimatuotantoa harjoittaneen tahon vastuulla. Tämä vastuu ei voi jäädä sellaisen yksityisen kiinteistönomistajan vastuulle, joka ei ole ollut vastuussa myöskään ko. tuulivoimalaliiketoiminnasta tai siihen liittyvän alueen hallinnasta. 4. Kaavaehdotuksessa esitetään luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeitä alueita merkittäväksi luo-merkinnällä. Emme kannata luo-merkinnän käyttöönottoa. Esitämme, että sen tilalla luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiksi arvioiduilla alueilla käytetään MY-merkintää (Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja). Tämä merkintä kuvaa selkeämmin alueen käyttötarkoituksen. Käsittääksemme myös MMM ja YM ohjeistavat kaavoittajia käyttämään luo-merkinnän sijasta MYkaavamerkintää niillä maa- ja metsätalouden piirissä olevilla kohteilla, joilla on erityisiä ympäristöarvoja. 1. Maanvuokrasopimukset ovat yksityisoikeudellisia sopimuksia, joita ei käsitellä kaava-aineistoihin liittyvinä asioina tai asiakirjoina eli asiaa ei sisällytetä vastineisiin. 2. Tiedoksi. Ks. vastine MRL:n rakennuslupamenettely ei sisällä purkuvakuuksia velvoittavia tai mahdollistavia pykäliä tuulivoimaloita koskien. Purkuvakuudet hoidetaan yksityisoikeudellisin sopimuksin ja niitä ei käsitellä kaava-aineistoon liittyvinä asioina tai asiakirjoina eikä siten myöskään huomioida vastineissa käsiteltävinä asioina. Keski-Suomen ELY keskuksen ohjauksen mukaisesti: Tuulivoimarakentamiseen sovelletaan samoja säännöksiä kuin muuhunkin rakentamiseen eikä tuulivoimalaa voida asettaa erilaiseen asemaan, ellei siitä säädetä laissa. Kaavaan ei voida ottaa määräystä, joka velvoittaisi purkamaan tuulivoimalan sen käytön päätyttyä. Tuulivoimayleiskaava on voimassa toistaiseksi ja kaavan aluevaraus osoittaa sen, mihin tarkoitukseen alueet on

11 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Ehdotusvaiheen vastineet 9 (13) suunniteltu käytettäväksi. Kaava on laadittava siitä lähtökohdasta, että kaavassa osoitetulla tuulivoimalan rakennuspaikalla saa olla tuulivoimala, jota saa ja täytyy pitää kunnossa. Rakennuspaikalle saa rakentaa kaavan mukaisen uudenkin tuulivoimalan siihen saakka, kun tuulivoimayleiskaava on voimassa. Kiinteistön omistajan harkinnassa ja tulevaisuuden teknisen kehityksen varassa on se, hyödyntääkö ja pystyykö kiinteistönomistaja hyödyntämään uudisrakentamisessa olemassa olevaa tuulivoimalaa. MRL 166 :ssä on säännökset rakennuksen kunnossapidosta ja MRL 170 :n 2 momentissa on säännös, jonka mukaan rakennuspaikka ympäristöineen on saatettava sellaiseen kuntoon, ettei se vaaranna turvallisuutta tai rumenna ympäristöä, jos rakennuksen käyttämisestä on luovuttu. Kun laissa on säännös, miten pitää toimia silloin, kun rakennuksen käyttämisestä on luovuttu, kaavaan ei voida ottaa määräystä, joka poikkeaa tästä lain säännöksestä. 4. Luontoselvityksiä ei laadita metsätalouden näkökulmasta vaan tarkoitus on inventoida tutkimusalueen erilaiset lakien mukaan suojeltavat arvokohteet sekä muuten paikallisesti arvokkaat luontotyypit. Luontoselvitys tehdään siis nimenomaan sen vuoksi, että myös paikallisesti arvokkaat kohteet voidaan huomioida hankkeen suunnittelussa. Raporteissa esitetään, että tällaisille kohteille annetut maankäyttösuositukset eivät perustu lakeihin, joten niiden huomioiminen on vapaaehtoista. Arvokohteille tulee aina antaa maankäyttösuositukset asianmukaisissa luontoselvitysraporteissa. Hallakankaan osayleiskaava-alueelle sijoittuvan laajan luo-alueen tarkoitus on turvata Persenevan alueen vesitalouden säilyminen. Kaavaehdotukseen on merkitty luo-1 alueena maakuntakaavan mukainen luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokas suoalue. Kaavaehdotuksessa oleva luo-1 merkintä saattaisi rajoittaa liikaa alueen metsätaloutta. Kaavamääräystä muutetaan siten, että siitä kävisi ilmi paremmin Persenevan säilyttäminen, joka sitten huomioidaan kunnostusojitussuunnitelmissa. Luo-1 alueen kaavamääräystä tarkennetaan.

12 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Ehdotusvaiheen vastineet 10 (13) 8 Metsänhoitoyhdistys Karstula-Kyyjärvi ry 1. Laadittavan kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma kohdan 8.2 Viranomaisyhteistyö mukaan viranomaisneuvotteluun kutsuttavien joukosta puuttuu kokonaan metsäsektoriviranomainen eli Suomen metsäkeskus. Kaavan valmistelun aikana metsäkeskus on lisätty kyllä mainintana viranomaisten joukkoon, mutta Suomen metsäkeskus tulee aina kutsua myös viranomaisneuvotteluihin. 2. On erittäin suositeltavaa ellei jopa välttämätöntä, että maanvuokrasopimukset on tehty tai tehdään kaikkien vaikutusalueella olevien maanomistajien kanssa, eikä vain tuulivoimalakiinteistöjen maanomistajien kanssa. Kunnan tulisikin omalta osaltaan huolehtia, että maanomistajilla on niin halutessaan edelleen mahdollista tehdä maanvuokrasopimus tuulivoimayhtiön kanssa. Tällä turvataan maanomistajien tasavertainen kohtelu koko tuulivoimaloiden vaikutusalueella. 3. Kunnan tulee huolehtia kaavoituksen jälkeen rakennuslupia myöntäessään, että tuulivoimatuotannon päättyessä voimaloiden purkamisiin, maisemointeihin tai muihin jälkitoimenpiteisiin liittyvät toimet tai niiden kustannukset eivät tule missään mahdollisissa tapauksissa maanomistajien ja kiinteistönomistajien vastuulle. 4. Kyyjärvellä on valmisteilla Kyyjärven kunnan pienvesistöjen rantaosayleiskaava. Kaavan yleisten mitoitusperusteiden mukaan nyt lausuttavana olevalle tuulivoimapuiston osayleiskaava alueelle olisi todennäköisesti tulossa useampia rantarakennuspaikkoja ja oikeuksia. Nämä mahdolliset rakennuspaikat ja oikeudet tulee käydä läpi ao. maanomistajien kanssa, mikäli nämä kaksi valmisteltavaa kaavaa ovat jollain tavalla ristiriidassa keskenään tai vaikuttavat rantarakennuspaikkojen sijaintiin tai määriin. 5. Kaavakartalla on käytetty luo ja luo-1 kaavamerkintöjä. Nämä aiheuttavat nyt ja jatkossa sekaannuksia, koska merkinnät ovat ristiriidassa 3. Vaihemaakuntakaavan kanssa. Vaihemaakuntakaavassa oleva luo-kaavamerkintä on tässä kaavassa luo-1 merkintänä ja paikallisesti tärkeä alue luo-kaavamerkintänä. Siksi luo ja luo-1 kaavamerkinnät tulisi vaihtaa päinvastaisiksi, jolloin 3. Vaihemaakuntakaavan ja tuulivoimapuiston osayleiskaavan luo-kaavamerkintä olisi yhtenäinen. 6. Toisaalta MMM ja YM suosittelevat käyttämään luo merkinnän sijaan MYkaavamerkintää sellaisilla maa- ja metsätalousalueilla, joilla on erityisiä ympäristöarvoja. Tätä ministeriöiden suositusta ja ohjetta tulisi noudattaa muutoinkin kaikissa kaavoissa ja kaavamerkinnöissä. 1. Lisätään Suomen metsäkeskus OAS:n viranomaisten listaan. Suomen metsäkeskusta on tiedotettu kaava-aineistojen nähtäville asettamisen yhteydessä sekä valmistelu- että ehdotusvaiheessa. 2. Maanvuokrasopimukset ovat yksityisoikeudellisia sopimuksia, joita ei käsitellä kaava-aineistoihin liittyvinä asioina tai asiakirjoina eli asiaa ei sisällytetä vastineisiin.

13 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Ehdotusvaiheen vastineet 11 (13) 3. MRL:n rakennuslupamenettely ei sisällä purkuvakuuksia velvoittavia tai mahdollistavia pykäliä tuulivoimaloita koskien. Purkuvakuudet hoidetaan yksityisoikeudellisin sopimuksin ja niitä ei käsitellä kaava-aineistoon liittyvinä asioina tai asiakirjoina eikä siten myöskään huomioida vastineissa käsiteltävinä asioina. Keski-Suomen ELY keskuksen ohjauksen mukaisesti: Tuulivoimarakentamiseen sovelletaan samoja säännöksiä kuin muuhunkin rakentamiseen eikä tuulivoimalaa voida asettaa erilaiseen asemaan, ellei siitä säädetä laissa. Kaavaan ei voida ottaa määräystä, joka velvoittaisi purkamaan tuulivoimalan sen käytön päätyttyä. Tuulivoimayleiskaava on voimassa toistaiseksi ja kaavan aluevaraus osoittaa sen, mihin tarkoitukseen alueet on suunniteltu käytettäväksi. Kaava on laadittava siitä lähtökohdasta, että kaavassa osoitetulla tuulivoimalan rakennuspaikalla saa olla tuulivoimala, jota saa ja täytyy pitää kunnossa. Rakennuspaikalle saa rakentaa kaavan mukaisen uudenkin tuulivoimalan siihen saakka, kun tuulivoimayleiskaava on voimassa. Kiinteistön omistajan harkinnassa ja tulevaisuuden teknisen kehityksen varassa on se, hyödyntääkö ja pystyykö kiinteistönomistaja hyödyntämään uudisrakentamisessa olemassa olevaa tuulivoimalaa. MRL 166 :ssä on säännökset rakennuksen kunnossapidosta ja MRL 170 :n 2 momentissa on säännös, jonka mukaan rakennuspaikka ympäristöineen on saatettava sellaiseen kuntoon, ettei se vaaranna turvallisuutta tai rumenna ympäristöä, jos rakennuksen käyttämisestä on luovuttu. Kun laissa on säännös, miten pitää toimia silloin, kun rakennuksen käyttämisestä on luovuttu, kaavaan ei voida ottaa määräystä, joka poikkeaa tästä lain säännöksestä. 4. Kyyjärven kuntaan laaditaan parhaillaan Kyyjärven kunnan pienvesistöjen rantaosayleiskaavaa. Suurimmat, kooltaan yli 20 ha, kaavoitettavat vesistöt ovat Kirvesjärvi, Heinuanjärvi, Peuralampi, Valkeisjärvi, Talasjärvi ja Järveke. Hallakankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavaa laadittaessa on tarkasteltu ne vesistöt, jotka jätetään pois rantaosayleiskaavasta ja jotka esitetään tuulivoimapuiston yleiskaavassa eli yleiskaavojen yhteensovittamisesta on huolehdittu. Tuulivoimapuistoa kehittävä yritys on huomioinut asian myös maanvuokrasopimuksissa tarvittaessa. Hallakankaan tuulivoimayleiskaava-alueella on kaksi vesistöaluetta eli Syväjärven länsiranta ja Kiuaslampi. Kiuaslammen rannalle muodostuisi rantaosayleiskaavalla 3 rantarakennusoikeutta ja Syväjärven rannalle 5 rantarakennusoikeutta Kyyjärven valtuuston hyväksymien mitoitus- ja suunnitteluperusteiden mukaisesti. Kyseisiä rantarakennusoikeuksia ei voida osoittaa rantaosayleiskaavassa tai tuulivoimayleiskaavassa lampien rannoille, koska 35 db rajaus ulottuu ko. rantaosuuksille. Alueet on siten sisällytetty tuulivoimayleiskaavaan ja osoitettu maa- ja metsätalousalueena. Tuulivoimapuiston eteläpuolelle sijoittuu Sorsalampi, minkä alueelle on muodostumassa 2 uutta rantarakennusoikeutta valtuuston mitoitus- ja suunnitteluperusteiden mukaisesti. Tuulivoimapuiston 35 d B aluerajaus ei ulotu Sorsalammelle eikä estä siten uusien rantarakennusoikeuksien osoittamista. Syväjärven itäpuoli sijoittuu Kivijärven kunnan puolelle. Syväjärven itärannalle ei ole osoitettu rantarakennusoikeutta Kivijärven vesistöjen rantaosayleiskaavassa. Kivijärven kunnan alueelle sijoittuvat muut lähimmät vesistöt ovat Jukkolampi, Kylkilampi, Hirvilampi sekä Häntälampi. Näistä Hirvilammen ja Jukkolammen rannalle on osoitettu rantaosayleiskaavassa loma-asuntoyksiköt, mutta

14 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Ehdotusvaiheen vastineet 12 (13) Hallakankaan tuulivoimapuiston melu- tai välkevaikutukset eivät ulotu ko. rantaalueille. Hallakankaan tuulivoimapuiston pohjoispuolelle, Kyyjärven kunnan alueelle sijoittuva Iso Löytöjärvi sekä tuulivoimapuiston lounaispuolelle sijoittuva Reinikkalampi ovat molemmat niin etäällä tuulivoimapuistosta, että tuulivoimapuiston melu- tai välkevaikutukset eivät ulotu näille vesistöille 5. Hallakankaan osayleiskaava-alueelle sijoittuvan laajan luo-alueen tarkoitus on turvata Persenevan alueen vesitalouden säilyminen. Kaavaehdotukseen on merkitty luo-1 alueena maakuntakaavan mukainen luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokas suoalue. Kaavaehdotuksessa oleva luo-1 merkintä saattaisi rajoittaa liikaa alueen metsätaloutta. Kaavamääräystä muutetaan siten, että siitä kävisi ilmi paremmin Persenevan säilyttäminen, joka sitten huomioidaan kunnostusojitussuunnitelmissa. 6. Tiedoksi. Ks. myös vastine 8.5. Luontoselvityksiä ei laadita metsätalouden näkökulmasta vaan tarkoitus on inventoida tutkimusalueen erilaiset lakien mukaan suojeltavat arvokohteet sekä muuten paikallisesti arvokkaat luontotyypit. Luontoselvitys tehdään siis nimenomaan sen vuoksi, että myös paikallisesti arvokkaat kohteet voidaan huomioida hankkeen suunnittelussa. Raporteissa esitetään, että tällaisille kohteille annetut maankäyttösuositukset eivät perustu lakeihin, joten niiden huomioiminen on vapaaehtoista. Arvokohteille tulee aina antaa maankäyttösuositukset asianmukaisissa luontoselvitysraporteissa. Luo-1 alueen kaavamääräystä tarkennetaan. 9 Metsäkeskus 1. Viranomaisyhteistyöstä puuttuu kokonaan metsäsektoriviranomainen: Suomen metsäkeskus. Metsäkeskus olisi syytä kutsua tulevaisuudessa viranomaisneuvotteluihin. 2. Metsätalous pitää huomioida alueen tiestön kunnostus- ja rakennustöissä. Tierunkoon on tehtävä riittävä määrä metsäliittymiä, jotta tiestön vaikutusalueen metsiin päästään. Sähköverkon maakaapeloinneissa on myös huomioitava metsätalouden kuljetusten raskaus. 3. Kaavamääräyksissä on laajoja luo 1 alueita, luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeä suoalue. Nämä alueet ovat ojitettua suota, jossa on runsas puusto ja alueella harjoitetaan metsätaloutta. Luo 1- merkintä on turhan laaja-alainen ja merkintä ei saa rajoittaa alueen metsätalouskäyttöä. Kaavan kannalta luo-alueet olisivat riittäviä ja luo 1- merkintä vaikuttaa liian laajalta. Muutoinkin luo-alueet on hyvä merkitä MY-alueina, jos alueella on luontoarvoja. 4. Metsäkeskuksen metsävaratiedoissa on osayleiskaava-alueella Kiuaslammen läheisyydessä yksi muu arvokas luontokohde.

15 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Ehdotusvaiheen vastineet 13 (13) 1. Lisätään Suomen metsäkeskus OAS:n viranomaisten listaan. Suomen metsäkeskusta on tiedotettu kaava-aineistojen nähtäville asettamisen yhteydessä sekä valmistelu- että ehdotusvaiheessa. 2. Tiedoksi. 3. Hallakankaan osayleiskaava-alueelle sijoittuvan laajan luo-alueen tarkoitus on turvata Persenevan alueen vesitalouden säilyminen. Kaavaehdotukseen on merkitty luo-1 alueena maakuntakaavan mukainen luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokas suoalue. Kaavaehdotuksessa oleva luo-1 merkintä saattaisi rajoittaa liikaa alueen metsätaloutta. Kaavamääräystä muutetaan siten, että siitä kävisi ilmi paremmin Persenevan säilyttäminen, joka sitten huomioidaan kunnostusojitussuunnitelmissa. 4. Luontoselvitys tehdään, että myös paikallisesti arvokkaat kohteet voidaan huomioida hankkeen suunnittelussa. Ajoittain voivat metsänkäyttösuunnitelmiin liittyvät rajaukset erota kaavoituksen kannalta merkityksellisistä rajauksista ja arvotuksista. Esimerkiksi pienialaisia KEMERA-kohteita ei välttämättä ole perusteltua merkitä kaavan luonnonarvokohteeksi niiden laadun vuoksi. Esimerkiksi ojituksen tai oikaisun voimakkaasti muuttamia puroja tai korpia ei usein rajata luoalueeksi jos e eivät ole tärkeä osa suurempaa kokonaisuutta. Kaikkia pienialaisia metsälakikohteitakaan ei välttämättä rajata luo-kohteina, jos ne eivät ole luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisiä, sisällä uhanalaista luonnontilaista tai luonnontilaisenkaltaista luontotyyppiä tai uhanalaista lajistoa. Pienialaiset kohteet voivat joskus myös jäädä vahingossa huomiotta, jos ne eivät sijaitse kaavan toimien vaikutusalueella eivätkä nouse esiin paikkatietoaineiston tarkastelussa potentiaalisina kohteina. Tällaiset kohteethan kuitenkin huomioidaan hyvän metsätalouskäytännön mukaisesti vaikka ne eivät kaavassa olisi merkittyinä. Luo-1 alueen kaavamääräystä tarkennetaan.

Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 209 ja 220

Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 209 ja 220 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A VIROLAHDEN KUNTA Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 209 ja 220 Luonnosvaiheen vastineet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24767 Luonnosvaiheen vastineet

Lisätiedot

Pajukosken tuulivoimapuiston osayleiskaava

Pajukosken tuulivoimapuiston osayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A YLIVIESKAN KAUPUNKI Pajukosken tuulivoimapuiston osayleiskaava FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20737 Lausuntojen vastineet, 1 (9) Sisällysluettelo 1 Ylivieskan kaupunki,

Lisätiedot

Kukonahon tuulivoimapuiston osayleiskaava

Kukonahon tuulivoimapuiston osayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NIVALAN KAUPUNKI Kukonahon tuulivoimapuiston osayleiskaava FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20737 Lausuntojen vastineet, 1 (4) Sisällysluettelo 1 Pääesikunta, logistiikkaosasto...

Lisätiedot

Lausunnon antaja Lausunnossa esitetty Vastine Fingrid Oy - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta

Lausunnon antaja Lausunnossa esitetty Vastine Fingrid Oy - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta Lausunnon antaja Lausunnossa esitetty Vastine Fingrid Oy - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta - Tiedotus kaavan etenemisestä Fingrid Oyj / Mika Penttilä. Trafi - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta Ilmatieteen

Lisätiedot

Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavan muutokset

Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavan muutokset VIROLAHDEN KUNTA Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavan muutokset lausuntojen ja muistutusten vastineet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 707-P30712 kuuleminen / vastineet 1 (13) Auranen Maria Sisällysluettelo

Lisätiedot

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAAVIN KUNTA Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23617 Kaavaselostus 1 (2) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA IIN KUNTA ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Sisällysluettelo 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus... 1 2 Suunnittelualue... 1 3 Suunnittelutehtävän

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI Päiväys 9.1.2014 KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SEKÄ LUUMÄEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Kinnulan kunta 10.08.2015. 43900 Kinnula. Viite: Lausuntopyyntö 8.7.2015 LAUSUNTO HAUTAKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA

Kinnulan kunta 10.08.2015. 43900 Kinnula. Viite: Lausuntopyyntö 8.7.2015 LAUSUNTO HAUTAKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA 1 (1) Kinnulan kunta 10.08.2015 Keskustie 45 KSL/70/03.08.01.06/2015 43900 Kinnula Viite: Lausuntopyyntö 8.7.2015 LAUSUNTO HAUTAKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA Kinnulan kunta on 8.7.2015

Lisätiedot

Muurikkalan osayleiskaavan 2. vaihe

Muurikkalan osayleiskaavan 2. vaihe S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A MIEHIKKÄLÄN KUNTA Muurikkalan osayleiskaavan 2. vaihe FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24767 annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin I (I) Reinikainen Kuisma Sisällysluettelo

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

Metsätalous ja kaavoitus Suomen metsäkeskus

Metsätalous ja kaavoitus Suomen metsäkeskus Metsätalous ja kaavoitus Suomen metsäkeskus Mika Salmi, Projektipäällikkö 10.10.2017 Metsätalous ja kaavoitus hanke Suomen metsäkeskus Hankeaika on 1.3.2017 31.12.2018 Hanke tukee Kansallisessa metsästrategiassa

Lisätiedot

SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3

SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3 SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) SIMON KUNTA

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO Kaavaselostus 20.2.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 7.10.2011 39 Kaavan hyväksyminen:

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 1 momentin mukaan kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO Kaavaselostus 5.9.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 28.2.2012 31 Kaavan hyväksyminen: Tekninen lautakunta 18.9.2012

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS)

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 6 ) RAUTALAMMIN KUNTA SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

TERVEYDENSUOJELU- JA RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN YHTEISTYÖSTÄ RAKENNUSTEN TERVEYSHAITTAKORJAUKSISSA

TERVEYDENSUOJELU- JA RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN YHTEISTYÖSTÄ RAKENNUSTEN TERVEYSHAITTAKORJAUKSISSA TERVEYDENSUOJELU- JA RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN YHTEISTYÖSTÄ RAKENNUSTEN TERVEYSHAITTAKORJAUKSISSA Ylitarkastaja Vesa Pekkola Sosiaali- ja terveysministeriö 17.11.2014 Hallintolaki 10 Viranomaisten yhteistyö

Lisätiedot

Soidinmäen tuulivoimapuiston osayleiskaava

Soidinmäen tuulivoimapuiston osayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Soidinmäen tuulivoimapuiston osayleiskaava Tarkistettu 22.5.2015 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24711 1 (42) Sisällysluettelo 1 Keski-Suomen

Lisätiedot

Kytölän tuulivoimapuiston osayleiskaava

Kytölän tuulivoimapuiston osayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A ALAVIESKAN KUNTA Kytölän tuulivoimapuiston osayleiskaava Lausunnot saapuivat kaavaehdotuksen nähtävänäoloajan Kalajoen kaupunki ilmoitti etukäteen palautteenannosta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12. Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.2013 Seitap Oy 2013-2014

Lisätiedot

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LEPPÄVIRRAN KUNTA Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen Kaavaselostus, ehdotus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20689 Kaavaselostus, ehdotus 1

Lisätiedot

YLIVIESKAN ALPUMINKANKAAN OSAYLEISKAAVA

YLIVIESKAN ALPUMINKANKAAN OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A YLIVIESKAN KAUPUNKI YLIVIESKAN ALPUMINKANKAAN OSAYLEISKAAVA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 7.1.2015 P22715 Ehdotusvaiheen palaute ja kaavan laatijan vastine 1 (39)

Lisätiedot

HUMPPILA-URJALAN TUULIVOIMAPUISTO OSAYLEISKAAVA

HUMPPILA-URJALAN TUULIVOIMAPUISTO OSAYLEISKAAVA HUMPPILA-URJALAN TUULIVOIMAPUISTO OSAYLEISKAAVA MIKSI TUULIVOIMAKAAVA? Tuulivoimalaitos tarvitsee rakennusluvan, jonka myöntämisen edellytyksenä on ensisijaisesti voimassa oleva oikeusvaikutteinen maankäytön

Lisätiedot

Liite 19 1 (7) 22.3.2016. Marttilan kunta Verhonkulman 3. tuulivoimaosayleiskaavaehdotus Lausunnot ja muistutukset sekä kaavan laatijan vastine näihin

Liite 19 1 (7) 22.3.2016. Marttilan kunta Verhonkulman 3. tuulivoimaosayleiskaavaehdotus Lausunnot ja muistutukset sekä kaavan laatijan vastine näihin Liite 19 1 (7) 22.3.2016 Marttilan kunta Verhonkulman 3. tuulivoimaosayleiskaavaehdotus Lausunnot ja muistutukset sekä kaavan laatijan vastine näihin Sisällysluettelo Marttilan Verhonkulman tuulivoimapuiston

Lisätiedot

Luhalahti, Iso-Röyhiö rantaosayleiskaava asukastilaisuus

Luhalahti, Iso-Röyhiö rantaosayleiskaava asukastilaisuus Luhalahti, Iso-Röyhiö rantaosayleiskaava asukastilaisuus 17.5.2016 kaavajärjestelmä Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Toimiva aluerakenne Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu Kulttuuri-

Lisätiedot

Metsänomistajan kaavoitusapu

Metsänomistajan kaavoitusapu 23 Lorem ipsum sit amet dolor estres con consequeter lorem ipsum ces lorem ipsum sit amet dolor estares. Metsänomistajan kaavoitusapu Tapio Oy 4.11.2016 1 Metsänomistajan kaavoitusapu Sisällys 1. Metsänomistaja

Lisätiedot

Vaalimaan asemakaavojen muutos ja laajennus kortteleissa 208 ja 221

Vaalimaan asemakaavojen muutos ja laajennus kortteleissa 208 ja 221 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A VIROLAHDEN KUNTA Vaalimaan asemakaavojen muutos ja laajennus kortteleissa 208 ja 221 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24767 annettuihin lausuntoihin I (I) Auranen

Lisätiedot

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T E K N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20667 Kaavaselostus Lilian Savolainen Sisällysluettelo

Lisätiedot

3. Logistiikkarykmentti Lausunto 1 (3) Esikunta TIKKAKOSKI BL16831 30.11.2015 4430/10.02/2015 Raahen kaupunki ja Siikajoen kunta lausuntopyyntö BL16005/5.11.2015 3LOGR ak BL10084/18.8.2015 RAAHEN JA SIIKAJOEN

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Pitkämön tekojärven tilan 7:391 ranta-asemakaavan muutos

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Pitkämön tekojärven tilan 7:391 ranta-asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 16.3.2016 KURIKAN KAUPUNKI Pitkämön tekojärven tilan 7:391 ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan

Lisätiedot

PALTUSMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLE EISKAAVA

PALTUSMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLE EISKAAVA PYHÄJOEN KUNTA PALTUSMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLE EISKAAVA Vastine luonnosvaiheen lausuntoihin ja mielipiteis siin SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25. 11.2014 PALTUSMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA 1

Lisätiedot

PURUVEDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

PURUVEDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LIITE 3 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KITEEN KAUPUNKI PURUVEDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS VASTINEET KAAVAEHDOTUKSESTA ANNETTUIHIN MUISTUTUKSIIN JA LAUSUNTOIHIN FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Tekla 2.2.2017 3, liite 1 Tekla 24.5.2017 27, liite 4 OAS 1 (4) ONKIVEDEN NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 14.10.2016 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA?

Lisätiedot

PUUSKA 2 RÖYTTÄ: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(8) TORNION KAUPUNKI Tekninen keskus Kaupunkirakenne Kaavoituksen kohde:

PUUSKA 2 RÖYTTÄ: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(8) TORNION KAUPUNKI Tekninen keskus Kaupunkirakenne Kaavoituksen kohde: TORNION KAUPUNKI Tekninen keskus Kaupunkirakenne 6.6.2012 1(8) PUUSKA 2 RÖYTTÄ: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Asemakaavan muutos koskee Tornion kaupungin 17. Röyttän kaupunginosan

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9. HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 14.4.2015 Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.2014 162 Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1. Sisällysluettelo

Lisätiedot

Saarenkylä-Vieskanjärven tuulivoimapuiston osayleiskaava

Saarenkylä-Vieskanjärven tuulivoimapuiston osayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A ALAVIESKAN KUNTA Saarenkylä-Vieskanjärven tuulivoimapuiston osayleiskaava FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20159 Lausuntojen vastineet, 1 (7) Sisällysluettelo 1 Liikenteen

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) RAUTALAMMIN KUNTA KUNINKAANSAARI, NIINVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Inari MIELGNJARGAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Inari MIELGNJARGAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Inari MIELGNJARGAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.2013 Seitap Oy 2013-2014 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Kaava-alue sijaitsee Träskissä Houtskarin Näsbyn eteläpuolella (punainen rengas).

Kaava-alue sijaitsee Träskissä Houtskarin Näsbyn eteläpuolella (punainen rengas). MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 14.10.2015 PARAINEN HOUTSKARI TRÄSK, BRÄNDHOLM RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue

Lisätiedot

Muonio. ÄKÄSKERON RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS Korttelit 2 ja 6 sekä korttelin 7 rakennuspaikka 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Muonio. ÄKÄSKERON RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS Korttelit 2 ja 6 sekä korttelin 7 rakennuspaikka 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Muonio ÄKÄSKERON RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS Korttelit 2 ja 6 sekä korttelin 7 rakennuspaikka 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 19.12.2016 Seitap

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Kaavaselostus Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I SISÄLLYSLUETTELO 1 Tiivistelmä... 1 1.1

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

PUHDASTA SISÄILMAA TILOJEN KÄYTTÄJILLE

PUHDASTA SISÄILMAA TILOJEN KÄYTTÄJILLE PUHDASTA SISÄILMAA TILOJEN KÄYTTÄJILLE 28.1.2015 WÄRTSILÄTALO Susanna Hellberg TERVEYDENSUOJELULAKI 763/94 7 LUKU Asunnon ja muun oleskelutilan sekä yleisten alueiden terveydelliset vaatimukset 26 Asunnon

Lisätiedot

Tuomiperän tuulivoimapuiston osayleiskaava

Tuomiperän tuulivoimapuiston osayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A YLIVIESKAN KAUPUNKI Tuomiperän tuulivoimapuiston osayleiskaava Lausuntojen vastineet, FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21192 Lausuntojen vastineet, 1 (11) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Levin asemakaava ja asemakaavamuutos (Ounasrannan sähköasema)

Levin asemakaava ja asemakaavamuutos (Ounasrannan sähköasema) KITTILÄN KUNTA 1 Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 7.12.2012 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Levin asemakaava ja asemakaavamuutos (Ounasrannan sähköasema) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.12.2012

Lisätiedot

Ilmajoki, tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaava

Ilmajoki, tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaava Ilmajoki, tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaava Kaavaselostus ALUSTAVA LUONNOS Kaava-alueen sijainti Tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaavan suunnittelualue on koko kunta. Vaiheyleiskaavassa osoitetaan tuulivoima-alueet

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUKSEN LAUSUNTO KOPSA III:n TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA

POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUKSEN LAUSUNTO KOPSA III:n TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA LAUSUNTO POPELY/4343/2015 Pohjois-Pohjanmaa 1.7.2016 Raahen kaupunki Kaupunginhallitus Raahen kaupungin kirjaamo (sähköinen) Lausuntopyyntönne 4.3.2016 POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUKSEN LAUSUNTO KOPSA III:n

Lisätiedot

SATAKUNTALIITTO SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1. Tuulivoimatuotannolle parhaiten soveltuvat alueet

SATAKUNTALIITTO SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1. Tuulivoimatuotannolle parhaiten soveltuvat alueet SATAKUNTALIITTO SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Tuulivoimatuotannolle parhaiten soveltuvat alueet Ehdotusvaihe 2012 Kaavamerkinnät ja määräykset 10092012 MAAKUNTAKAAVATOIMIKUNTA 10.9.2012 Satakunnan vaihemaakuntakaava

Lisätiedot

LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 1:104 NOUKKALA

LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 1:104 NOUKKALA HIRVENSALMEN KUNTA LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 1:104 NOUKKALA Kaavaselostus, ehdotus 4.9.2017 Kaavan hyväksyminen: Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1. Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta Osa-alue C, Soutajan alue Korttelit 89 ja 90 sekä katu- ja virkistysalueet

Pelkosenniemen kunta Osa-alue C, Soutajan alue Korttelit 89 ja 90 sekä katu- ja virkistysalueet Pelkosenniemen kunta Osa-alue C, Soutajan alue Korttelit 89 ja 90 sekä katu- ja virkistysalueet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavan muutos 2013 1. YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n

Lisätiedot

Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 18.5.2015 Liite 1. Sivu 1(6) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma koskien rakennusjärjestyksen yhtenäistämistä. Sisällys:

Lisätiedot

4.1.2017 1187/2016 saap. 22.11.2016 1187/2016 saap. 1.11.2016 1187/2016 saap. 23.11.2016 1187/2016 saap. 14.11.2016 LAUSUNTO 1 (1) 14.11.2016 Raahen kaupunki Tekninen palvelukeskus Ruskatie

Lisätiedot

Haapalamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava

Haapalamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Haapalamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20221 1 (47) Sisällysluettelo 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN ISKAAVA. siin

HAAPAJÄRVEN ISKAAVA. siin HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI RISTINIITYN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEI ISKAAVA Vastine ehdotusvaiheen lausuntoihin ja mielipiteis siin SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 19. 5.2016 RISTINIITYN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

Lisätiedot

Hautakankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava

Hautakankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KINNULAN KUNTA Hautakankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava Valmisteluvaiheen vastine FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20221 Valmisteluvaiheen vastine 1 (17) Sisällysluettelo

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS)

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 6 ) RAUTALAMMIN KUNTA SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Muonio. VISANNON RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS Korttelit 1, 2 ja 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Muonio. VISANNON RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS Korttelit 1, 2 ja 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Muonio VISANNON RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS Korttelit 1, 2 ja 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 21.2.2017 Seitap Oy 2017 Seitap Oy Osallistumis-

Lisätiedot

Tuulivoimatuotantoalueen melu

Tuulivoimatuotantoalueen melu Tuulivoimatuotantoalueen melu John Öst Varsinais-Suomen ELY-keskus 20.3.2017 Tuulivoiman keskeiset vaikutukset Keskeisiä vaikutuksia ovat muun muassa vaikutukset maisemaan, linnustoon ja turvallisuuteen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, 10-405-23-89 Kuusikallio Maankäyttö- ja rakennuslain 63 1 momentin mukaan kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE

1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE FCG Suunnittelu ja tekniikka Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) KONNEVEDEN KUNTA KIVISALMEN LAITURIALUEEN RANTA-ASEMAKAAVA 1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE Konneveden kunnalla on tarkoitus

Lisätiedot

KAAVOITTAJAN VASTINEET RANTAYLEISKAAVAN MUUTOSLUONNOKSESTA SAARISJÄRVELLÄ ANNETTUIHIN LAUSUNTOIHIN

KAAVOITTAJAN VASTINEET RANTAYLEISKAAVAN MUUTOSLUONNOKSESTA SAARISJÄRVELLÄ ANNETTUIHIN LAUSUNTOIHIN KAAVOITTAJAN VASTINEET RANTAYLEISKAAVAN MUUTOSLUONNOKSESTA SAARISJÄRVELLÄ ANNETTUIHIN LAUSUNTOIHIN Kaakkois-Suomen Ely-keskus Haettu kaavamuutos on ristiriidassa rantojen säästämistä koskevan tavoitteen

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen Kunnanhallituksen 61 02.10.2014 Kunnanhallituksen 82 04.12.2014 Kunnanhallituksen 23 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 09.06.2015 Kunnanvaltuusto 36 17.06.2015 Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen

Lisätiedot

Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava

Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava Ymp.ltk 14.4.2015 / 26 Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava Asemakaava koskee Kalman kylän osaa kiinteistöstä (6:13) sekä lähiympäristöä. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.4.2014

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN. Kaavaselostus, valmisteluvaihe

KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN. Kaavaselostus, valmisteluvaihe KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P31477 1 (10) Paananen Susanna Sisällysluettelo 1 TIIVISTELMÄ... 1 1.1 Kaavaprosessin vaiheet...

Lisätiedot

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 SODANKYLÄ KAKSLAUTTASEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS ASEMAKAAVAKSI JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN

Lisätiedot

MURSKETIEN ASEMAKAAVA

MURSKETIEN ASEMAKAAVA UURAISTEN KUNTA MURSKETIEN ASEMAKAAVA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2.9.2015 Kaava-alueen ohjeellinen sijainti, kaava-alue rajattu punaisella (pohjakuva MML2015).

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5186 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 16.8.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 26 osaa koskeva asemakaavan

Lisätiedot

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi Valtuusto 9 07.04.2014 9 S 23 Söderkullan asemakaavan eteläosan kumoaminen, ehdotus 324/10.02.03/2013 KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO KITTILÄN KUNTA Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 1 18.10.2010 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 1 (Tiealueet ja kevyen liikenteen väylä) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Kiimassuo asemakaavaa ja Kiimassuon tuulivoima -asemakaavaa koskevasta hyväksymispäätöksestä tehdystä valituksesta annettava lausunto

Kiimassuo asemakaavaa ja Kiimassuon tuulivoima -asemakaavaa koskevasta hyväksymispäätöksestä tehdystä valituksesta annettava lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle Kiimassuo asemakaavaa ja Kiimassuon tuulivoima -asemakaavaa koskevasta hyväksymispäätöksestä tehdystä valituksesta annettava lausunto Kaupunki esittää valituksen hylkäämistä

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KEITELEJÄRVEN JA KUNNAN POHJOISOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KONNEVEDEN KUNTA KEITELEJÄRVEN JA KUNNAN POHJOISOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KONNEVEDEN KUNTA KEITELEJÄRVEN JA KUNNAN POHJOISOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Holingonvuoren tuulivoimapuiston osayleiskaava

Holingonvuoren tuulivoimapuiston osayleiskaava SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Holingonvuoren tuulivoimapuiston osayleiskaava FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20221 1 (44) Sisällysluettelo 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus...

Lisätiedot

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö.

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Melunleviämiskartat Liite 5 Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Maanomistus Liite 6 Kunnan omistamat maa-alueet on merkitty

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN Keskinen/ Tilat Järvikannas 1:34 ja Ellivuori 1:57 Kelkjärvi/Tilat Järvelä 1:68 ja Soramäki 1:129 Päiväys 23.1.2017 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis-

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014. viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014. viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014 viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen Pyhäjärven kaupunginvaltuusto hyväksynyt..2014 KAAVOITUSKATSAUS 2014 1.5.2014 Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaisesti

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5403/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5403/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 (1) 221 Asianro 5403/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-419-3-104-M606 Va. yleiskaavajohtaja Matti Asikainen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus

Lisätiedot

Kaavamerkinnät ja -määräykset

Kaavamerkinnät ja -määräykset SATAKUNTALIITTO SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet Kaavamerkinnät ja -määräykset Satakunnan vaihemaakuntakaavan 1 kaavamerkinnät ja määräykset ovat

Lisätiedot

ESITYS OSAYLEISKAAVAN KÄYNNISTÄMISESTÄ RISTINIITYN TUULIVOIMAPUISTOA VARTEN

ESITYS OSAYLEISKAAVAN KÄYNNISTÄMISESTÄ RISTINIITYN TUULIVOIMAPUISTOA VARTEN Haapajärven kaupunki Tekninen lautakunta Kirkkokatu 2 85800 Haapajärvi Infinergies Finland Oy Karppilantie 20 90450 Kempele Puh. 044 7595 050 sisko.kotzschmar@infinergiesfinland.com www.infinergies.com

Lisätiedot

ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A IIN KUNTA ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Sisällysluettelo 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus... 1 2 Suunnittelualue...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITELMAN NIMI JA SUUNNITTELUALUE KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS SUOMUSSALMEN KUNTA (777) KIRKONKYLÄ (406) SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET

Lisätiedot

NAULAKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

NAULAKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA VAALAN KUNTA NAULAKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA Vastine ehdotusvaiheen palautteeseen SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 1.12.2016 P27515 NAULAKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA P27515 Vastine ehdotusvaiheen

Lisätiedot

1. Mikä rakennusjärjestys on?

1. Mikä rakennusjärjestys on? Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 18.5.2015 Liite 1. Sivu 1(6) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma koskien rakennusjärjestyksen yhtenäistämistä. Sisällys:

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

Laajaniemen ranta-asemakaavan muutos ja tilan 460-2-195 ranta-asemakaava

Laajaniemen ranta-asemakaavan muutos ja tilan 460-2-195 ranta-asemakaava ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Konginkangas Laajaniemen ranta-asemakaavan muutos ja tilan 460-2-195 ranta-asemakaava Pyyrinlahden kylän tiloille Laajaniemi 2:223 ja Leppäranta 2:195. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA, 1 NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILA 18:16 Kaavaselostus

RAUTALAMMIN KUNTA, 1 NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILA 18:16 Kaavaselostus RAUTALAMMIN KUNTA, 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet...2 1.2 Rantaosayleiskaavan muutos...2 1.3 Rantaosayleiskaavan toteuttaminen...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 Selvitys suunnittelualueen

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma koskien rakennusjärjestyksen yhtenäistämistä.

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma koskien rakennusjärjestyksen yhtenäistämistä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 18.5.2015 Liite 1. Sivu 1(9) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma koskien rakennusjärjestyksen yhtenäistämistä. Sisällys:

Lisätiedot

Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 )

Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 ) Kunnanhallitus 301 03.11.2014 Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 ) 3564/11.111/2014 KHALL 301 Hakija Nimi Moilanen Jorma Osoite Palokankaantie 45, 92400 Ruukki

Lisätiedot

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10. LAVIAN KUNTA LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.2014 Ilmari Mattila Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

Lisätiedot

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) KITTILÄN KUNTA, 2. KUNNANOSA, LEVI Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2(7) 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille. Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila

Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille. Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila 13.4.2016 Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille Poikkeamistoimivallan siirtoa

Lisätiedot

Merikarvia Sata aurinkoista päivää enemmän

Merikarvia Sata aurinkoista päivää enemmän Sata aurinkoista päivää enemmän OSALLISUTMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Kirkonkylän asemakaavan muutos - Värenmäki MERIKARVIAN KUNTA 3.2.2016 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 27.2.2014, tark.8.5.14, tark. 8.8.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

Kaavaluonnos oli nähtävillä Lausuntoja tuli 12 kpl ja mielipiteitä tuli 3 kpl.

Kaavaluonnos oli nähtävillä Lausuntoja tuli 12 kpl ja mielipiteitä tuli 3 kpl. Illevaaran tuulivoimapuiston osayleiskaava luonnosvaiheen vastineet Kaavaluonnos oli nähtävillä 7.4. 9.5.2016. Lausuntoja tuli 12 kpl ja mielipiteitä tuli 3 kpl. A1. KAINUUN ELY-KESKUS Vastine: Sähköverkkoon

Lisätiedot

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL 1 (13) VAALAN KUNTA Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL Asemakaavaselostus Kaavamuutosalueen rajaus voimassa olevalla asemakaavakartalla.

Lisätiedot

RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS LIESIJÄRVI, NIVUSJÄRVI, ISO-MADESJÄRVI, JÄNISJÄRVI. Kaupunki : PARKANO Tila : Valtionmetsämaa

RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS LIESIJÄRVI, NIVUSJÄRVI, ISO-MADESJÄRVI, JÄNISJÄRVI. Kaupunki : PARKANO Tila : Valtionmetsämaa INSINÖÖRITOIMISTO POUTANEN OY RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS LIESIJÄRVI, NIVUSJÄRVI, ISO-MADESJÄRVI, JÄNISJÄRVI Kaupunki : PARKANO Tila : Valtionmetsämaa 581-893-1-1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.10.2009

Lisätiedot

Liite 11 1 (13) 24.2.2015

Liite 11 1 (13) 24.2.2015 Liite 11 1 (13) 24.2.2015 Huittisten kaupunki Kiimasuon tuulivoimaosayleiskaavaluonnos Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta annetut lausunnot ja mielipiteet sekä kaavan laatijan vastine näihin Sisällysluettelo

Lisätiedot