KH 303 Kaavoituspäätös (erillinen kaava) vireilletulo (kuulutus) aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "10.12.2012 KH 303 Kaavoituspäätös (erillinen kaava) 2.10.2014 vireilletulo (kuulutus) 9.9.2014 aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Ilosjoen tuulivoimapuiston osayleiskaava / KAAVAEHDOTUS 844/501/2012 Kunnanhallitus Ilosjoen tuulivoimapuiston osayleiskaava on edennyt luonnosvaiheeseen. Kaavaprosessi on vuonna 2011 alkanut pohjoisen Keski-Suomen 8 kunnan yhteisenä tuulivoimayleiskaavana ja eriytetty vuonna 2014 erillisiksi kuntakohtaisiksi tuulivoimapuistojen osayleiskaavoiksi. Pihtiputaan kohteena on Ilosjoen tuulivoimapuiston osayleiskaava. Koska täydentyvä listateksti muodostuu erittäin pitkäksi monivaiheisesta etenemisestä johtuen, on Ilosjoen tuulivoimapuiston kaavaluonnos valmisteltu kokoukseen uutena kokousasiana ja tuulivoimakaavoituksen vaiheet kuvataan luettelomaisesti kohdassa Aiemmat vaiheet. Tuulivoimakaavoituksen etenemisestä voi kokonaisuudessaan lukea asiahallinnasta asioista:120/501/2012 Tuulivoimayleiskaava, Saarijärven-Viitasaaren seutukunnan kuntien yhteinen kuntajohtajaryhmä; 844/501/2012 Ilosjoen tuulivoimapuiston osayleiskaava. Aiemmat vaiheet Tuulipuisto Oy Pihtiputaan esitys Ilosjoen tuulipuiston kaavoituksesta KH 303 Kaavoituspäätös (erillinen kaava) vireilletulo (kuulutus) aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu työneuvottelu ELY-keskuksessa Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) nähtävillä Kaavan perustiedot ja tavoitteet ABO Wind Oy suunnittelee tuulivoimapuiston rakentamista Ilosjoen alueelle Pihtiputaan kuntaan. Tuulivoimapuiston rakentaminen edellyttää oikeusvaikutteisen kaavan laatimista. Alueelle laaditaan oikeusvaikutteinen osayleiskaava, jonka perusteella rakennusluvat tuulivoimaloille voidaan MRL 77a :n mukaisesti myöntää. Osayleiskaavan hyväksyy Pihtiputaan

2 kunnanvaltuusto. Ilosjoen tuulivoimapuistoon suunnitellaan enintään 8 tuulivoimalaitoksen rakentamista. Tuulivoimalaitokset ovat teholtaan noin 3 MW jolloin puiston yhteenlaskettu teho tulisi olemaan alle 30 MW. Tuulivoimapuisto muodostuu tuulivoimaloiden lisäksi niitä yhdistävistä rakennus- ja huoltoteistä sekä sähköasemasta, josta tuulivoimaloista maakaapelein siirrettävä sähköenergia siirretään 110 kv:n sähköverkkoon. Suunnittelualue sijaitsee Pihtiputaan kunnassa, Ilosjoen kylän ja nelostien läheisyydessä, noin 10 km taajamasta etelään. Alue on kooltaan noin 800 hehtaaria ja sijaitsee Keski-Suomen 3. vaihemaakuntakaavaan osoitetulla tuulivomapuiston alueella (tv). Osayleiskaavan tavoitteena on mahdollistaa suunnitteilla olevan tuulivoimapuiston rakentaminen luonnonympäristön ominaispiirteet ja asumisviihtyisyys huomioiden. Lisäksi osayleiskaavan laadinnassa otetaan huomioon muut aluetta koskevat maankäyttötarpeet sekä suunnitteluprosessin kuluessa muodostuvat tavoitteet. Tuulivoimakaavan tavoitteena on osaltaan edistää ilmastopoliittisia tavoitteita, joihin Suomi on sitoutunut. Tuulivoiman osalta tavoitteena on nostaa tuulivoiman asennettu kokonaisteho Suomessa MW:iin vuoteen 2020 mennessä. Keski-Suomen ELY- keskus on antanut päätöksen YVA-menettelystä. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyä ei sovelleta Pihtiputaan kunnassa olevaan Ilosjoen tuulivoimapuistohankkeeseen. Tuulivoimapuistohankkeesta vastaava ABO Wind Oy on sopinut Pihtiputaan kunnan kanssa osayleiskaavan laatimisesta kaavoitussopimuksella. Pohjoisen Keski-Suomen kuntien yhteisen tuulivoimayleiskaavan suunnittelijaksi valittiin FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy, joka laatii myös erillisten tuulivoimapuistojen osayleiskaavat ja jossa työstä vastaa DI Lauri Solin ja ins. AMK Susanna Paananen. Laaditut selvitykset Osayleiskaavan yhteydessä on laadittu seuraavat selvitykset: valokuvasovitteet ja näkymäanalyysi, maisemaselvitys, arkeologinen inventointi ja luontoselvitys. Lisäksi tuulivoimapuiston melu- ja varjostusvaikutukset on mallinnettu WindPro-ohjelmalla. Laadittuja selvityksiä menetelmineen on kuvattu kaavaselostuksessa. Selvitykset ovat kaavaselostuksen liitteinä ja kokouksen oheismateriaalina.

3 Kaavaluonnos Osayleiskaavan suunnittelualueen pinta-ala on noin 800 ha. Ilosjoen tuulivoimapuiston osayleiskaavassa maankäytön kehittämistarpeet kohdistuvat tuulivoimarakentamiseen. Suunnittelualue on osayleiskaavassa osoitettu pääosin maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M-1). Osayleiskaavan keskeiset määräykset kohdistuvat tuulivoimapuiston rakentamisen ohjaukseen. Tuulivoimaloiden alueiden (tv) varauksilla osoitetaan alueet, joille tuulivoimalaitokset voidaan sijoittaa maa- ja metsätalousalueelle. Yleissuunnittelun mukaiset tuulivoimaloiden paikat on osoitettu lisäksi ohjeellisin kohdemerkinnöin. Suunnittelumääräyksissä on esitetty tuulivoimaloiden väritykseen liittyviä määräyksiä sekä tuulivoimaloiden enimmäismäärä. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on esitetty kaavamääräyksissä. Osayleiskaavassa osoitetaan lisäksi tuulivoimaloita palvelevat huoltotiet sekä sähköaseman sijainti. Huoltoteiden suunnittelussa on pyritty käyttämään mahdollisimman paljon olemassa olevia teitä. Tuulivoimaloiden sähköenergia siirretään maakaapelein sähköasemalle (EN), josta energia siirretään edelleen kantaverkkoon. Kaavan keskeiset merkinnät ja määräykset: MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE (M-1). Alue on varattu pääasiassa metsätaloutta varten. Alueelle saa sijoittaa tuulivoimaloita niille erikseen osoitetulle alueelle sekä niitä varten huoltoteitä ja teknisiä verkostoja. Alueella sallitaan maa- ja metsätalouden harjoittamista palveleva rakentaminen. Maankäyttö- ja rakennuslain 16.3 nojalla alue määrätään suunnittelutarvealueeksi. Suunnittelutarveharkintavelvoite ei koske tuulivoimarakentamista. ENERGIAHUOLLON ALUE (EN). Energiahuollon alueelle voidaan sijoittaa tuulivoimapuiston sähköasema tarvittavine laitteineen ja rakennelmineen. TUULIVOIMALOIDEN ALUE (tv). Merkinnällä osoitetaan ne alueet, joille on mahdollista sijoittaa tuulivoimaloita. Voimaloita voidaan sijoittaa kullekin alueelle enintään sille merkittyjen ohjeellisten paikkojen verran. Voimaloiden rakenteiden ja siipien pyörimisalueen tulee sijoittua kokonaisuudessaan alueen sisäpuolelle. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus saa olla enintään 215 metriä.

4 TUULIVOIMALAITOKSEN OHJEELLINEN SIJAINTI (katkoviivaympyrä). Numero viittaa kaavaselostuksessa ja liiteaineistoissa käytettyyn tuulivoimaloiden numerointiin. Koko aluetta koskevat seuraavat määräykset: Tämä yleiskaava on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain 77 a :n tarkoittamana oikeusvaikutteisena yleiskaavana. Osayleiskaavaa voidaan käyttää yleiskaavan mukaisten tuulivoimaloiden rakennusluvan myöntämisen perusteena tuulivoimaloiden alueilla (tv -alueilla). Yleiskaavassa osoitetuille tuulivoimaloiden alueille voidaan sijoittaa yhteensä enintään 8 tuulivoimalaa ja niiden vaatima rakennusoikeus. Ennen tuulivoimaloiden rakennusluvan myöntämistä on saatava hyväksyntä Puolustusvoimain Pääesikunnalta. Meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyisyyden turvaamiseksi alueen suunnittelussa ja toteuttamisessa on noudatettava valtiovaltioneuvoston päätöstä melutasojen ohjearvoista sekä ympäristöministeriön tuulivoimarakentamista koskevia ulkomelutason suunnitteluohjearvoja. Kaavan vaikutukset Osayleiskaavan laadinnan yhteydessä arvioidaan osayleiskaavan keskeiset vaikutukset maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti. Tuulivoimalat vaikuttavat ympäristöönsä mm. muuttamalla maisemaa sekä tuottamalla ääntä. Tuulivoimarakentamisella voi olla vaikutuksia luonnonarvoihin ja ihmisten elinoloihin. Osayleiskaavan vaikutusten arvioinnissa tarkastellaan erityisesti hankkeen luonto-, maisema-, melu- ja varjostusvaikutuksia. Vaikutusten arviointi perustuu tehtyihin selvityksiin. Tuulivoimapuiston rakentamisen aikana rakennuspaikkojen luonnonympäristössä tapahtuu muutoksia. Rakentamisen aikana meluhaitat ja ympäristön muutokset ovat merkittävimmät. Rakentamisesta ja työmaakoneista aiheutuu ääntä ja kuljetuksista liikenteellisiä vaikutuksia. Suurin osa vaikutuksista on kuitenkin väliaikaisia. Rakentaminen kestää yhteensä noin vuoden. Tuulivoimapuiston käytön aikana ympäristössä ei tapahdu tuulipuistosta johtuvia muutoksia. Tuulivoimapuiston käytön aikaisia merkittävimpiä ympäristövaikutuksia ovat tyypillisesti maisemaan kohdistuvat visuaaliset vaikutukset ja linnustoon kohdistuvat vaikutukset. Vaikutuksia voivat aiheuttaa myös tuulivoimaloiden käyntiääni sekä tuulivoimalan roottorin pyörimisestä johtuva auringonvalon vilkkuminen ja varjonmuodostuminen.

5 Vähäisiä liikenteellisiä vaikutuksia aiheutuu huolto- ja kunnostustöistä. Tuulivoimapuiston käytöstä poistamisen aikaiset vaikutukset ovat verrattavissa rakentamisen aikaisiin vaikutuksiin; työvaiheet ja käytettävä kalusto ovat pääosin rakentamista vastaavia. Käytön jälkeen tuulivoimalat, sähköasemat, liittymisjohto ja muut rakenteet voidaan purkaa ja poistaa paikalta. Tuulivoimatoiminnasta poistuvat alueet vapautuvat muuhun käyttöön. Kunkin vaikutustyypin vaikutusalue riippuu vaikutuksen luonteesta ja ilmenemismuodosta. Osa vaikutuksista rajoittuu aivan rakennuskohteen läheisyyteen (mm. kasvillisuusvaikutukset ja vaikutukset muinais-jäännöksiin), osa rajoittuu kapealle nauhamaiselle väylälle (mm. huoltoteiden ja maakaapeleiden vaikutukset) ja osa ulottuu laajalle alueelle (mm. maisemavaikutukset ja linnustovaikutukset). Tuulipuiston maisemavaikutus ulottuu n. 20 km:n, vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyisyyteen pääosin 5 km:n, ja melun ja valon vilkkumisen vaikutukset n. 2 km:n etäisyydelle tuulipuistosta. Kaavatyön yhteydessä on arvioitu kaavan vaikutuksia: - maankäyttöön ja yhdyskuntarakenteeseen - liikenteeseen - maisemaan ja kulttuuriympäristöön - muinaismuistoihin - ilmanlaatuun ja ilmastoon - luontoon - ihmisen elinoloihin ja viihtyvyyteen - ilmavalvontaan, lentoliikenteeseen sekä lentoestevalojen vaikutus - elinkeinotoimintaan ja aluetalouteen - meluvaikutukset - varjostusvaikutukset (välke) Kaavaselostuksessa on kuvattu tarkemmin arviointimenetelmät ja niihin liittyvät ohjeet sekä yhteenvetoa arvioiduista vaikutuksista. Laatimisvaiheen kuuleminen MRL 62 :n mukaan kaavoitusmenettely tulee järjestää ja suunnittelun lähtökohdista, tavoitteista ja mahdollisista vaihtoehdoista kaavaa valmisteltaessa tiedottaa niin, että alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen), on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta. Vuorovaikutuksesta kaavaa valmisteltaessa säädetään tarkemmin

6 valtioneuvoston asetuksella. Maankäyttö- ja rakennusasetuksen (MRA) 30 :n mukaan MRL 62 :ssä tarkoitettu tilaisuuden varaaminen osallisille mielipiteensä esittämiseen kaavaa valmisteltaessa voidaan tehdä asettamalla valmisteluaineisto nähtäville ja varaamalla tilaisuus esittää mielipide määräajassa kirjallisesti tai suullisesti taikka erityisessä kaavaa koskevassa tilaisuudessa taikka muulla sopivaksi katsottavalla tavalla. Tässä yhteydessä voivat mielipiteensä esittää myös muut kunnan jäsenet. Tilaisuuden varaamisesta mielipiteen esittämiseen tiedotetaan osallistumisja arviointisuunnitelmassa todetulla, osallisten tiedonsaannin kannalta toimivalla tavalla. Jollei muuta tiedottamista pidetä asian laatu huomioon ottaen sopivana, asiasta on ilmoitettava niin kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan. Ilmoitus on kuitenkin aina julkaistava vähintään yhdessä paikkakunnalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä. Mitä edellä säädetään tiedottamisesta, noudatetaan soveltuvin osin myös maankäyttö- ja rakennuslain 63 :ssä tarkoitettuun kaavoituksen vireilletulosta ilmoittamiseen, jollei vireilletulosta ilmoiteta kaavoituskatsauksesta tiedottamisen yhteydessä. Hallintosäännön mom. mukaan kunnanhallitus päättää yleiskaavan, osayleiskaavan ja asemakaavan valmistelusta. Kaavaluonnosvaiheen yleisötilaisuus järjestetään Pihtiputaan kunnantalolla klo 18 ja siitä tiedotetaan nähtävilläolo-kuulutuksen yhteydessä. Kaavaluonnokseen ja muuhun valmisteluaineistoon voi tutustua myös kunnan internetsivuilla osoitteessa luvat/pihtiputaan-kaavat/nahtavilla-olevat-yleiskaavat. Kaavan laatija, ins. AMK Susanna Paananen FCG Oy:ltä esittelee kaavaluonnoksen kokouksessa. Aluearkkitehti on kokouksessa paikalla ja osallistuu esittelyyn tarpeen mukaan. Oheismateriaali Kaavakartta (luonnos) Kaavaselostus (luonnos) Liite 1) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Liite 2) Yhteenveto OAS:sta saadusta palautteesta Liite 3) Melu- ja varjostusmallinnusselvitys Liite 4) Valokuvasovitteet ja näkymäanalyysi Liite 5) Maisemaselvitys Liite 6) Arkeologinen inventointi Liite 7) Luontoselvitys

7 Liite 8) Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu - muistio Kaavan asiakirjat on luettavissa myös konsultin palvelimelta osoitteesta Lisätiedot: asian valmistelija, aluearkkitehti Helena Raatikainen puh ja insinööri AMK Susanna Paananen puh Ehdotus Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hyväksyy Ilosjoen tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnoksen ja päättää asettaa sen MRL 62 :n ja MRA 30 :n mukaisesti nähtäville ajalle (30 pv). Osallisilla ja muilla kunnan jäsenillä on nähtävilläolon aikana mahdollisuus esittää kirjallisena mielipiteensä kaavaluonnoksesta. Lausunnot pyydetään osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisilta viranomaisilta ja yhteisöiltä. Ulkopaikkakuntalaisia maanomistajia tiedotetaan kirjeitse. Kaavaluonnoksen nähtävilläolosta kuulutetaan säädetyllä tavalla. Kaavaluonnoksesta järjestetään yleisötilaisuus nähtävilläolon aikana. Käsittely: Helena Raatikainen ja Susanna Paananen esittelivät asiaa klo 17:03 18:05 Eija Kiljala jääväsi itsensä tämän pykälän käsittely ajaksi. Päätös Muutoksenhaku Toimenpiteet Hyväksyttiin. Muutoksenhakukielto Ote teknisen toimen toimialajohtaja, FCG / Susanna Paananen, kuulutus, kirjeet, lausuntopyynnöt Kunnanhallitus Ilosjoen tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnos on ollut nähtävillä MRL 62 :n ja MRA 60 :n mukaisesti (laatimisvaiheen kuuleminen) ajalla Kuulutus luonnoksen nähtävilläolosta julkaistiin Kotiseudun Sanomissa , minkä lisäksi kuulutus ja kaavaluonnosaineisto oli nähtävillä kunnan vi ras ton ilmoitustaululla sekä kunnan ja konsultin internetsivuilla. Kaavaluonnosta esiteltiin "avoimet ovet"- tyyppisessä yleisötilaisuudessa Pih tipu taan kunnantalolla Paikalla kävi arviolta henkilöä. Susanna Paa na nen (FCG Oy) ja Aapo Koivuniemi sekä Paula Mäki (AboWind Oy) esit-

8 te li vät aineisto. Kunnasta olivat paikalla Ari Kinnunen ja Helena Raatikainen. Mielipiteitä ja lausuntoja kaavaluonnoksesta annettiin yhteensä 26 kp. Lau sunnon jättivät seuraavat viranomaistahot: Keski-Suomen liitto, Keski-Suomen mu seo, Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimi, Viitasaaren kaupunki, Trafi, Kes ki-suo men Pelastuslaitos sekä Keski-Suomen ELY-keskus. Mielipiteitä yksi tyis hen ki löi den lisäksi jättivät mm. Fingrid Oyj, Digita Networks Oy, Ilos vuoren eränkävijät ry. sekä Pihtiputaan riistahnhoitoyhdistys. Lyhennelmät lausunnoista ja mielipiteistä sekä kaavoittajan vastineet niihin on esi tet ty kaavaselostuksen erillisasiakirjoissa (oheisaineiston liitteenä). Lausunnoista osa totesi, että kyseisellä taholla ei ole lausuttavaa kaavasta. Muilta osin lausunnot ottivat kantaa lähinnä yksittäisiin huomioihin, jotka tulee kä sitel lä kaavan selostuksessa ja vaikutusten arvioinneissa. Lisäksi Pohjoisen Keski-Suo men Ympäristötoimi otti kantaa hankkeen terveyshaittojen ennalta eh käisyyn. Mielipiteissä nousi esiin meluun liittyvät kysymykset. Palautteissa nousi esiin yk sit täi siä kohteita liittyen luontoalueisiin ja asuinpaikkoihin. Luontokohteiden osal ta palautteet käytiin läpi biologien kanssa. Palautteen käsittelyprosessin aikana järjestettiin työneuvottelu Keski-Suomen lii ton kanssa Kaavaehdotus Kaavaehdotus on valmistunut päiväyksellä Kaavaluonnoksesta saatujen lausuntojen, mielipiteiden sekä selvitysten tu loksien perusteella osayleiskaavaehdotukseen on tehty seuraavat muutokset: Aihkimännyt on merkitty luo-kohteena kaavakarttaan Ehdotusvaiheessa osayleiskaavaa on täydennetty seuraavin selvityksin: Ilosjoen ja Ulppaanmäen tuulivoimayleiskaavojen yhteisvaikutusten mai se masel vi tys (FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, ) Yhteisvaikutus Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet Ilosjoki V126 x 8 x HH137 ja Ulppaanmäki N131 x 6 x HH144 (FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, 2015) Ilosjoen tuulivoimapuiston luontoselvitykset syysmuutto 2014 (FCG Suun nitte lu ja Tekniikka Oy, ) Törmäysriskiarviot Ilosjoen tuulivoima-alueelle (FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, ) Pihtiputaan Ilosjoen tuulivoima-alueen Natura-tarveharkinta (Faunatica, 2015)

9 Kalasääskireviirin huomioon ottaminen Pihtiputaan Ilosjoen tuu li voi ma hankkees sa (Faunatica Oy, ) Kaavaehdotuksen asettaminen julkisesti nähtäville MRL 65 mukaan kaavaehdotus on asetettava julkisesti nähtäville. Nähtäville aset ta mi ses ta on tiedotettava kaavan tarkoituksen ja merkityksen kannalta so pival la tavalla. Kunnan jäsenille ja osallisille on varattava tilaisuus esittää mie lipi teen sä asiassa (muistutus). Muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa, on ilmoitettava kunnan perusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen. ( /1129) Mitä tässä pykälässä säädetään kunnasta, koskee maakuntakaavan osalta maakun nan liittoa. Kaavaehdotuksen asettamisesta nähtäville säädetään tarkemmin asetuksella. MRA 19 :n mukaan yleiskaavaehdotus on pidettävä kunnassa julkisesti näh tävä nä vähintään 30 päivän ajan. Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muis tu tus kaavaehdotuksesta. Muistutus on toimitettava kunnalle ennen näh tävänä olo ajan päättymistä. Nähtäville asettamisesta ja oikeudesta muistutuksen tekemiseen on ilmoitettava niin kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan, jollei asian merkittävyys edel ly tä laajempaa tiedottamista. Jos yleiskaava laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 44 :n 2 momentissa tai 72 :n 1 ja 2 momentissa tarkoitetulla tavalla ohjaamaan rakentamista, yleis kaava eh do tuk sen nähtäville asettamisesta on lähetettävä kirjallinen ilmoitus yleiskaa voi tet ta vaan alueeseen kuuluvan maan omistajalle ja kunnan tiedossa ole valle maan haltijalle, jonka kotikunta on toisella, väestötietojärjestelmään mer kityl lä paikkakunnalla tai jonka osoite muutoin on kunnan tiedossa. Il moi tus saadaan lähettää tavallisena kirjeenä. Ilmoituksen lähettäminen ei kui ten kaan ole tarpeen, jos asianomainen on hyväksynyt yleiskaavaehdotuksen. Il moi tuksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon, jos se on annettu postin kul je tet tavak si viimeistään viikkoa ennen nähtäville asettamista. ( /1130) Edellä 2 momentissa tarkoitetussa ilmoituksessa on erikseen mainittava, onko ja miltä osin yleiskaava tarkoitus laatia maankäyttö- ja rakennuslain 45 :ssä tar koi tet tu na oikeusvaikutuksettomana yleiskaavana. Lausunnot kaavaehdotuksesta MRA 20 mukaisesti yleiskaavaehdotuksesta on pyydettävä lausunto: 1) maakunnan liitolta; 2) kunnalta, jonka alueiden käyttöön kaava vaikuttaa;

10 3) tarpeen mukaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta sekä muilta yleis kaa van kannalta keskeisiltä viranomaisilta ja yhteisöiltä. ( /1829) Oheismateriaali: Kaavakartta (ehdotus) Kaavaselostus (ehdotus) Selostuksen liitteet: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Yhteenveto OAS:sta saadusta palautteesta Kaavaluonnoksesta annettujen lausuntojen ja mielipiteiden vastineet Melu- ja varjostusmallinnusten selvitys Valokuvasovitteet ja näkymäanalyysi Maisemaselvitys Arkeologinen inventointi Luontoselvitykset Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu muistio Ilosjoen ja Ulppaanmäen tuulivoimayleiskaavojen yhteisvaikutusten mai se masel vi tys (UUSI) Yhteisvaikutus-Näkymäanalyysi ja valokuvasovitteet Ilosjoki V126 x 8 x HH137 ja Ulppaanmäki N131 x 6 x HH144 (UUSI) Linnuston syysmuuton seuranta (UUSI) Törmäysriskiarviot (UUSI) Kalasääskireviirin huomioon ottaminen Pihtiputaan Ilosjoen tuu li voi ma hankkees sa (UUSI) Naturatarveharkinta 2015 (UUSI) Selvitys liittyen maa-ainestenottoon ja lkouhintaan lisätään tähän ennen kaa vaeh do tuk sen nähtäville asettamista (PUUTTUU) Oheismateriaali on luettavissa konsultin internetsivuilta osoitteessa Kaavan laatija, ins. AMK Susanna Paananen (FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy) esittelee luonnosvaiheessa saadun palautteen ja vastineet sekä laaditun kaa va ehdo tuk sen. Myös aluearkkitehti Helena Raatikainen on kokouksessa pai kal la. Lisätiedot: kaavan laatija ins. AMK Susanna Paananen puh sekä asian valmistelija aluearkkitehti Helena Raatikainen puh Ehdotus Vs. kunnansihteeri: Kunnanhallitus: 1) hyväksyy vastineet Ilosjoen tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin. 2) hyväksyy Ilosjoen tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotuksen ja päättää

11 asettaa sen MRL 65 :n ja MRA 19 :n mukaisesti julkisesti nähtäville vähintään 30 päivän ajaksi sekä pyytää MRA 20 mukaisesti lausunnot kaavaehdotuksesta. Nähtävillä olosta kuulutetaan säädetyllä tavalla. Ulkopaikkakuntalaisia maanomistajia tiedotetaan kirjeitse. Kaavaehdotusaineisto on nähtävillä myös kunnan ja konsultin internetsivuilla. Käsittely: Tuomo Järvinen FCG Oy:stä oli esittelemässä Ilosjoen tuulivoimapuiston yleiskaava-asiaa klo Päätös 1. Hyväksyttiin. 2. Hyväksyttiin. Muutoksenhaku Toimenpiteet Muutoksenhakukielto Kuulutus ilmoitustaulu ja Kotiseudun Sanomat, kirjeet, lausuntopyynnöt Kunnanhallitus Ilosjoen tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotusta ei ole laitettu vielä nähtäville, koska on odotettu puuttunnutta liitettä koskien avolouhoksen louhinnan vaikutuksia tuuliturbiinien rakentamiseen (liite 16). Alustavan arvioinnin mukaan etäisyys lähimpäänkin tuuliturbiiniin on kuitenkin yli 250 m, joten tärinät ehtivät vaimentumaan olennaisesti. Yleisesti voidaan arvioida, että jos momentaanisen (samalla kertaa räjäytettävän) räjähdysaineen määrä on alle 40 kg, tärinä ei aiheuta kovettuneille betonirakenteille rakennusteknisiä vaurioita yli 250 m etäisyydellä kohteesta. Tärinän vaikutuksen varmistamiseksi on kuitenkin syytä suorittaa tärinämittauksia eri suuruisilla, tätä pienemmillä räjähdysainemäärillä vaikutusten todentamiseksi. Lausunto on saatettu tiedoksi Keski-Suomen liitolle, eikä se aiheuta muutoksia kaavakarttaan. Täydennykset kaavaehdotus-asiakirjoihin Kunnanhallituksen kokouksen jälkeen on asiakirjoihin tehty seuraavat täydennykset ja tarkistukset: Liite 16 on lisätty kaavaselostuksen liitteiisin (ja kokouksen oheismateriaaliin)

12 teknisenä korjauksen kaavakartan nimiöön on lisätty teksti EHDOTUS vastineraporttia (liite 3) on täydennetty maakuntaliiton lausuntoon annetulla vastineella kaavaselostukseen on päivitetty uusimmalla tiedolla kappale 10.15, Vaikutukset elinkeinotoimintaan ja aluetalouteen. kaavaselostukseen on täydennetty kohta melumallinnus, s. 62 (karttaan ja tekstiin on lisätty olemassa oleva, mutta rakennusrekisteristä puuttunut vanha yksittäinen loma-asunto, joka sijaitsee 35 dba / 40 dba melualueella) kaavaselostukseen on täydennetty kohta 11.4 osayleiskaavan suhde vaihemaakuntakaavaan. Ehdotusvaiheen yleisötilaisuus pidetään valtuustosalissa klo 18 alkaen. Oheismateriaali: Kaavaselostus (ehdotus) (täydennetty) Liite 3. Vastineet luonnosvaiheen lausuntoihin ja mielipiteisiin (täydenn.) Liite 16. Louhinnan vaikutukset tuuliturbiinine rakentamiseen (uusi) Oheismateriaali on luettavissa konsultin internetsivuilta osoitteessa Kaavan laatija, ins. AMK Susanna Paananen (FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy) esittelee luonnosvaiheessa saadun palautteen ja vastineet sekä laaditun kaavaehdotuksen. Myös aluearkkitehti Helena Raatikainen on kokouksessa paikalla. Lisätiedot: kaavan laatija ins. AMK Susanna Paananen puh sekä asian valmistelija aluearkkitehti Helena Raatikainen puh Ehdotus Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hyväksyy täydennykset kaavaehdotusvaiheen asiakirjoihin. Kaavaehdotus asetetaan nähtäville kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti. Käsittely: Merkitään että maankäytönsuunnittelija Susanna Paananen FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy:stä ja aluearkkitehti Helena Raatikainen asiantuntijoina olivat esittelemässä asiaa kunnanhallitukselle klo Merkitään, että kunnanjohtajalle on toimitettu kirje tuulivoimaan

13 liittyen merkinnällä Pro Ilosjoki, ei allekirjoituksia. Päätös Muutoksenhaku Toimenpiteet Hyväksyttiin. Muutoksenhakukielto / valmistelua Kuulutus ilmoitustaulu ja Kotiseudun Sanomat, kirjeet ulkopaikkakuntalaisille maanomistajille, lausuntopyynnöt osallisille Kunnanhallitus Kunnanhallituksen kokouksen jälkeen järjestettiin ELY-keskuksessa työneuvottelu koskien Ilosjoen tuulivoimapuiston osayleiskaavan kanalintuselvityksen tuloksia sekä tuulivoimaloiden siirtomahdollisuuksia. Kokoukseen osallistuivat ELY-keskuksesta Pihtiputaan kaavoituksesta vastaava tarkasta Liisa Bergius sekä biologi Johanna Viljanen ja FCG:ltä kaavan laatija Susanna Paananen, biologi Marjo Pihlaja sekä ABO Wind Oy:stä projektijohtaja Aapo Koivuniemi ja Pihtiputaan kunnasta aluearkkitehti Helena Raatikainen. Neuvottelussa käytiin läpi valmistunut kanalintuselvitys ja mahdollisuudet sen johdosta muuttaa tuulivoimaloiden ohjeellisia paikkoja tv-alueiden sisällä. Näitä siirtomahdollisuuksia ABO Wind Oy oli tutkinut kokousta varten. Siirrot ovat mahdollisia ja saattavat auttaa metsojen soidinpaikkatilannetta. Keski-Suomen ELY-keskus ei kuitenkaan ottanut kokouksessa kantaa vaikutuksiin, vaan ilmoitti lausuvansa asiasta ehdotusvaiheen lausunnossaan. Keskustelussa nousi esiin se, että ELY-keskus edellyttää sääsken pesän tarkempaa etsintää. Lintu on havaittu alueella maastokäynneillä, mutta sen pesää ei oltu löydetty. Koska seuraava mahdollinen havainnointiajankohta tämän alkukesän jälkeen on ensi vuoden kesä, päätettiin pesää etsiä uudelleen biologin voimin vielä tänä kesänä. Etsinnän tulos täydennetään kaava-asiakirjoihin ennen hyväksymiskäsittelyä. Täydennykset kaavaehdotus-asiakirjoihin Kunnanhallituksen kokouksen jälkeen on Oheismateriaalina oleviin asiakirjoihin tehty tuulivoimaloiden ohjeellisten sijaintipaikkojen siirrosta johtuen täydennykset ja tarkistukset. Oheismateriaali: Liite 4_Ilosjoki_V126 x 8 x HH137 melu- ja varjostusmallinnusten selvitys kaavaehdotus (päivitetty) Liite 5_Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet_v126 x 8 x HH137_Kaavaehdotus (päivitetty)

14 Liite 16_raportti Ilosjoen kanalintuselvitys 2015 (uusi) Kaavaselostus (ehdotus) päivitetty Kaavakartta (ehdotus) päivitetty Kaavaselostuksen kappaleessa 8.3 on kuvattu kaikki muutokset kaavaluonnokseen verrattuna. Oheismateriaali on luettavissa konsultin internetsivuilta osoitteessa https://projektit.fcg.fi/projektit/pihtipudas_ilosjoki/ Kaavan laatija, ins. AMK Susanna Paananen (FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy) esittelee kunnanhallituksen kokouksen jälkeen tehdyt täydennykset ja tarkistukset. Myös aluearkkitehti Helena Raatikainen on kokouksessa paikalla. Lisätiedot: kaavan laatija ins. AMK Susanna Paananen puh sekä asian valmistelija aluearkkitehti Helena Raatikainen puh Ehdotus Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hyväksyy täydennykset kaavaehdotusvaiheen asiakirjoihin. Kaavaehdotus asetetaan nähtäville kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti. Käsittely: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:stä Ins. AMK Susanna Paananen ja aluearkkitehti Helena Raatikainen olivat esittelemässä Ilosjoen tuulivoiman osayleiskaavaehdotusta klo Päätös Muutoksenhaku Toimenpiteet Hyväksyttiin. Muutoksenhakukielto / valmistelua Kuulutus: ilmoitustaulu, Kotiseudun Sanomat, www-sivut. Tiedotekirjeet ja lausuntopyynnöt kaavan OAS:n mukaisesti hoitaa konsultti. Ote teknisen toimen toimialajohtaja, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, aluearkkitehti

STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA UUDENKAARLEPYYN KAUPUNKI STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25489-P19943P001 FCG Suunnittelu ja tekniikka

Lisätiedot

VÖYRIN KUNTA OY 13.8.2013 3 25489-P19878P005

VÖYRIN KUNTA OY 13.8.2013 3 25489-P19878P005 SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA VÖYRIN KUNTA LÅLAXIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 3 25489-P19878P005 ja arviointi Eva Persson Puurula

Lisätiedot

71:28 402:2:66 71:22. Tervahauta 21:25. Sivakkanotko 402:71:15 402:2:236 402:2:128 2:254 2:226 71:13. Hietahauta. Korpialannotko 402:2:125 2:115

71:28 402:2:66 71:22. Tervahauta 21:25. Sivakkanotko 402:71:15 402:2:236 402:2:128 2:254 2:226 71:13. Hietahauta. Korpialannotko 402:2:125 2:115 11 39? 10:32 40 10:98 10 8 15 696 3 2 2 42 5 9 14 41 62 30 29 17 1 28 65 31 7 RP 16 6 60 9 43 253:4 12 4 RP12 9 25 72 14 8 13 13 21 10 45 1 26 37 1 32 996 11 66 15 2 15 10:131 44 23 997 10:129 14 685 719

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KALAJOEN KAUPUNKI 9.3.2015 MÄKIKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA Tuulivoimaosayleiskaavan vireilletulon yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen osallistumisja

Lisätiedot

Luvian kunta Lemlahden tuulipuiston osayleiskaava - Vastineraportti

Luvian kunta Lemlahden tuulipuiston osayleiskaava - Vastineraportti Luvian kunta Lemlahden tuulipuiston osayleiskaava - Vastineraportti Luvian kunta Lemlahden tuulipuiston osayleiskaava Osayleiskaavaehdotus nähtävillä oloajankohta 10.11-10.12.2014 VASTINERAPORTTI 29.4.2015

Lisätiedot

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa Helsinki

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kannuksen Kaukasennevan tuulivoimahankkeen osayleiskaava 26.5.2015 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Suunnittelualue... 4 3. Tiedot hankkeesta... 5 3.1. Hankkeen tekninen kuvaus... 5 3.2. Hankkeen aikataulu...

Lisätiedot

Tuulivoimarakentamisen suunnittelu

Tuulivoimarakentamisen suunnittelu YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 4 2012 Tuulivoimarakentamisen suunnittelu RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 126 Miljöhandledning 2012 Glesbygdens avloppsvatten YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 4 2012 Tuulivoimarakentamisen

Lisätiedot

Kurikan Rasakankaan tuulivoimaosayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kurikan kaupunki 29.5.2013

Kurikan Rasakankaan tuulivoimaosayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kurikan kaupunki 29.5.2013 a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTA TISUUNNITELMA Kurikan kaupunki 29.5.2013 OAS 2 (13) 29.5.2013 SISÄLLYS 1 OSAYLEISKAAVAN TARKOITUS... 3 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS... 3 3 HANKE JA SIJOITUSPAIKKA...

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24) Kunnanhallitus 04.11.2013 AIKA 04.11.2013 klo 17:30-18:55 PAIKKA Kunnanviraston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 152 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Uusi-Kurkelan rantaasemakaava

Uusi-Kurkelan rantaasemakaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Uusi-Kurkelan rantaasemakaava Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22840 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 1 (20) 1 PERUS-

Lisätiedot

TOHKOJAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA

TOHKOJAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS 16ERE0080.30.Q060.002-H KAAVAEHDOTUS 10.09.2012 Tarkistukset KH 08.04.2013 ja 17.06.22013 KV 25.06.2013 79 KALAJOEN KAUPUNKI TOHKOJAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS TOHKOJAN TUULIPUISTON

Lisätiedot

Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus

Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA RUSKON KUNTA Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21831 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (9)

Lisätiedot

MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Multian kunta

MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Multian kunta Vastaanottaja Multian kunta Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 15.2.2012, tark. 1.10.2014 MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MULTIAN

Lisätiedot

Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava. Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012

Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava. Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012 Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012 2(12) MIKÄ ON OAS? Maankäyttö ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä riittävän varhaisessa

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki

ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 10.1.2012, tark. 1.10.2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ÄHTÄRIN

Lisätiedot

Lausunnonantaja Lausunnon pääsisältö Toimenpide-ehdotus

Lausunnonantaja Lausunnon pääsisältö Toimenpide-ehdotus SALON KAUPUNKI Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava, koonti luonnosvaiheen lausunnoista 20.11.2013 Lausunnonantaja Lausunnon pääsisältö Toimenpide-ehdotus Varsinais-Suomen ELY-keskus Kaavaselostus:

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄ. K-Vizit Oy MIEHIKKÄLÄN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LEIRIKESKUKSEN ALUE KAAVASELOSTUS

MIEHIKKÄLÄ. K-Vizit Oy MIEHIKKÄLÄN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LEIRIKESKUKSEN ALUE KAAVASELOSTUS MIEHIKKÄLÄ K-Vizit Oy MIEHIKKÄLÄN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Sisältö 1 Johdanto... 4 1.1 Perus- ja tunnistetiedot... 4 1.2 Suunnitteluorganisaatio... 4 1.3 Yleiskaavan muutoksen

Lisätiedot

Outlet-kylän asemakaava

Outlet-kylän asemakaava SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA Outlet-kylän asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2013, tarkistettu FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22086 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SÄKYLÄN KUNTA Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tarkistettu 29.9.2013 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21555 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Suurhiekan merituulipuiston osayleiskaava

Suurhiekan merituulipuiston osayleiskaava S U U N N IT T E LU JA T E K N IIK K A IIN KUNTA Suurhiekan merituulipuiston osayleiskaava 17.6.2013, tark. 1.10.2013 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 17.6.2013 6341-P21490 17.6.2013, tark. 1.10.2013 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Sonkajärven keskustaajaman osayleiskaava

Sonkajärven keskustaajaman osayleiskaava Kaavoitustoimikunta 2 30.08.2012 Kaavoitustoimikunta 6 10.12.2012 Kunnanhallitus 241 18.12.2012 Kaavoitustoimikunta 1 26.03.2013 Kunnanhallitus 291 02.12.2013 Kaavoitustoimikunta 1 17.04.2014 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Maritta Heinilä. Ypäjän kunta. HONKALAN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Maritta Heinilä. Ypäjän kunta. HONKALAN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kh 24.6.2014 102 LIITE 28 Maritta Heinilä Ypäjän kunta HONKALAN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 24.6.2014 P24359-P001 FCG Suunnittelu

Lisätiedot

Annankankaan tuulivoimapuiston

Annankankaan tuulivoimapuiston SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA RAAHEN ITÄISET TUULIVOIMAPUISTOT Annankankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava Annankankaan kaavaselostus, ehdotus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P13714P006 Annankankaan kaavaselostus,

Lisätiedot

Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaava

Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaava Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Iitin kunta 3.9.2013 OAS Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaava 2 (12) 3.9.2013 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 SUUNNITELMAN

Lisätiedot

Sisällys. Lausunnot ja mielipiteet sekä kaavan laatijan vastine näihin 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013

Sisällys. Lausunnot ja mielipiteet sekä kaavan laatijan vastine näihin 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013 sekä kaavan laatijan vastine 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013 Loimaan keskeisten alueiden osayleiskaavaluonnos on ollut nähtävillä 21.5.- 26.6.2012 välisen ajan, kuulutettu Loimaan lehdessä

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNII IKKA SIMON SEIPIM MÄEN JA TIKKA ALAN TUULIVOIMAHANKKKEET Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 16.12.2013 Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimahankkeet FCG Suunnittelu ja tekniikka

Lisätiedot

Vaikutusten arviointi kaavoituksessa

Vaikutusten arviointi kaavoituksessa YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 10 2006 Vaikutusten arviointi kaavoituksessa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 10 2006 Vaikutusten arviointi kaavoituksessa Helsinki 2006 Y

Lisätiedot

MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA

MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA JUUPAJOKI HULIPAS OSA TILASTA MOISIO 177-405-2-117 Hulipas ja Pikku-Liesi MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 22.6.2015 Tämä kaavaselostus koskee 22.6.2015 päivättyä Moision tilan ranta-asemakaavan

Lisätiedot

Suunnittelualue. Liite 1. SÄKYLÄN KUNTA 26.3.2015, tark. 16.4.2015 Sivu 1 / 9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Iso-Vimman asemakaavan laajennus

Suunnittelualue. Liite 1. SÄKYLÄN KUNTA 26.3.2015, tark. 16.4.2015 Sivu 1 / 9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Iso-Vimman asemakaavan laajennus SÄKYLÄN KUNTA Sivu 1 / 9 Liite 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Iso-Vimman asemakaavan laajennus Länsi-Säkylän Iso-Vimman alueelle laaditaan asemakaavan laajennus. Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot