ENZICUR Viimeksi päivitetty: , versio 1.0 sivu 1/7 ENZICUR

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ENZICUR Viimeksi päivitetty: 12.2.2008, versio 1.0 sivu 1/7 ENZICUR"

Transkriptio

1 B I O L O G I C A L S Y S T E M S Viimeksi päivitetty: , versio 1.0 sivu 1/7 1 AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Tuotteen tunnistetiedot Kauppanimi: Aineen tai valmisteen käyttötarkoitus: Toimittaja: Sienitautien torjunta-aine Koppert B.V. Veilingweg BE Berkel en Rodenrijs Puhelinnumero: +31 (0) Faksi: +31 (0) Sähköposti: Internetsivu: Hätäpuhelinnumero: HYKS Myrkytystietokeskus puh (09) 4711 klo suora (09) Koppert Hollanti: +31 (0) KOOSTUMUS JA TIEDOT AINESOSISTA Ainesosat: Torjunta-aine, jossa kaksi aktiivista ainesosaa: kaliumjodidi ja kaliumtiosyanaatti. Muita ainesosia ovat omenahappo, natriumperkarbonaatti sekä entsyymit. Muut tiedot: Omenahappo ja natriumperkarbonaatti saattavat ärsyttää ihoa ja silmiä. Pieni osa väestöstä saattaa saada allergisia reaktioita entsyymeistä. 3 VAARALLISTEN OMINAISUUKSIEN KUVAUS Varoitusmerkit: Tiedot erityisvaaroista ihmisille tai ympäristölle: Xn: Haitallinen O: Hapettuva R8: Voi aiheuttaa tulipalon vaaran palavien aineiden kanssa. R37/38: Ärsyttää silmiä ja ihoa. R42/43: Altistuminen hengitysteitse ja ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. Luokittelujärjestelmä: Luokitus on tehty tämänhetkisten EY:n ohjeiden mukaisesti. Muut tiedot: -

2 Viimeksi päivitetty: , versio 1.0 sivu 2/7 4 ENSIAPUOHJEET Oireet tai seuraukset: Hengitys: Ihokosketus: Silmät: Nieleminen: Altistuminen tuotteelle ei aiheuta akuutteja oireita. Tuotetta hengittänyt siirretään raittiiseen ilmaan ja pidetään lämpimänä. Iho huuhdellaan runsaalla vedellä. Tuotteen kanssa kosketukseen joutuneet vaatteet riisutaan. Avointa silmää huuhdellaan 15 minuutin ajan juoksevan veden alla. Mikäli oireet jatkuvat, otetaan yhteyttä lääkäriin. Suu huuhdellaan vedellä. Vettä tai muutakaan nestettä ei tule juoda. Ei saa oksennuttaa. Otetaan yhteyttä lääkäriin välittömästi. 5 OHJEET TULIPALON VARALTA Sopivat sammutusaineet: Vettä käytettävä runsaasti. Sopimattomat sammutusaineet: Ei ole. Suojavarustus: Kaikki tavanomaiset varusteet sallitaan. Palomiesten tulee käyttää sopivaa suojavarustusta. Huomautus: Tuotetta käytettäessä kolmen paketin ainesosat sekoitetaan suoraan veteen. Tästä ei aiheudu tulipalo- tai räjähdysvaaraa. Mikäli pakettien sisällöt joutuvat kosketuksiin toistensa kanssa kuivassa muodossa ollessaan, tulee sekoitus laimentaa runsaalla vedellä ja estää siten yksittäisten ainesosien aiheuttamat riskit. 6 OHJEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖJEN VARALTA Ohjeet henkilövahinkojen estämiseksi: Katso ohjeet henkilövahinkojen estämisestä luvusta 8. Ohjeet ympäristövahinkojen estämiseksi: in ainesosista ei aiheudu ympäristövahinkoja. Suurinta osaa ainesosista esiintyy luonnossa. Puhdistus- ja keräysohjeet: Tuotteen käytöstä aiheutuvat jätteet voi tuhota muun jätteen seassa, mikäli ne on hyvin puhdistettu vedellä. Muut tiedot: Mikäli pakettien sisällöt joutuvat kosketuksiin toistensa kanssa kuivassa muodossa ollessaan, tulee sekoitus laimentaa runsaalla vedellä ja estää siten yksittäisten ainesosien aiheuttamat vaarat.

3 B I O L O G I C A L S Y S T E M S Viimeksi päivitetty: , versio 1.0 sivu 3/7 7 KÄSITTELY JA VARASTOINTI Käsittely: Suojautuminen räjähdyksiltä ja tulipaloilta: Lue käyttöohjeet ennen käyttöä. Käytä suojahansikkaita. Tuotetta käytettäessä kolmen paketin ainesosat sekoitetaan suoraan veteen. Tästä ei aiheudu tulipalo- tai räjähdysvaaraa. Varastointi: Säilytettävä viileässä ja kuivassa paikassa (4 10 o C). 8 ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖKOHTAISET SUOJAIMET Altistuksen raja-arvot: Natriumperkarbonaatin ja kaliumjodidin altistuksen raja-arvo on 10 mg/m 3. Henkilökohtaiset suojaimet: Hengityksensuojaus Käsiensuojaus Silmiensuojaus Ihonsuojaus 9 FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET Ulkonäkö Väri Haju Syttymispiste Leimahduspiste Räjähdysominaisuudet Tiheys Vesiliukoisuus 10 STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS Stabiilisuus: Vältettävät materiaalit: Hengityksensuojaus ei ole tarpeellista. Suojahansikkaita on käytettävä ruiskutteen valmistamisen ja käytön aikana. Silmiensuojaus ei ole tarpeellista. Suojahansikkaita ja -vaatteita on käytettävä ruiskutteen valmistamisen ja käytön aikana. Jauhe(et). Kermanvärinen. Hajuton tai lievä haju. Ei syty, kiinteät, haihtumattomat ainesosat. Tuote ei leimahda. Räjähdysominaisuuksia ei ole, tuote ei pala. Ei tiedossa. Liukenee veteen. Viileässä ja kuivassa säilytettynä stabiili. Kosketusta veteen vältettävä (paitsi tulipalon sattuessa). Omenahappo ei sovi yhteen hapettimien, emästen, alkalimetallien tai amiinien kanssa.

4 Viimeksi päivitetty: , versio 1.0 sivu 4/7 Kaliumjodidi ei sovi yhteen diatsoniumsuolojen, diisopropyyliperoksidikarbonaatin, hapettimien, bromitai klooritrifluoridien, fluoristen perkloraattien, kalomelin, kaliumkloraatin, metallisuolojen eikä viinihapon tai muiden happojen kanssa. Natriumperkarbonaattia ei saa yhdistää veteen (paitsi tulipalon sattuessa), syttymislähteisiin, orgaanisten materiaalien, raskasmetalli-ioneihin, alkaleihin, happoihin tai pelkistysaineisiin. Vältettävät olosuhteet: Pidettävä poissa lämmöstä ja lämmön lähteistä. Vaaralliset hajoamistuotteet: Omenahappo ja entsyymit saattavat hajoamislämpötilassa muodostaa hiilidioksidia ja hiilimonoksidia. Kaliumtiosyanaatti saattaa palaessaan muodostaa typpioksideja, rikkiyhdisteitä ja syanideja. Kaliumjodidi saattaa muodostaa kyseisestä metallista ja halogeeneistä oksideja. Natriumperkarbonaatti saattaa muodostaa hajotessaan happea. 11 MYRKYLLISYYSTIETOA Arvioinnin peruste: Tiedot annettu ainesosatietojen pohjalta. Yksittäisten ainesosien pitoisuudet tuotteessa ovat alle EY:n direktiivin 99/45/EY mukaisten pitoisuuksien merkintärajojen. Välitön myrkyllisyys suun kautta: Kaliumjodidi tai natriumperkarbonaatti saattavat suurina annoksina aiheuttaa ruuansulatuskanavan ärsytystä. Omenahapon suullinen LD50 hiirillä on mg/kg. Kaliumjodidin suullinen LD50 hiirillä on mg/kg. Kaliumtiosyanaatin suullinen LD50 rotilla on 854 mg/kg, ja natriumperkarbonaatin LD50 rotilla on mg/kg. Entsyymeistä ei ole tutkittua tietoa. Välitön myrkyllisyys ihon kautta: Kaliumjodidin LD50 ihon kautta rotilla on >2 000 mg/kg bw. Kaliumtiosyanaatin LD50 ihon kautta rotilla on >2 000 mg/kg bw. Välitön myrkyllisyys hengityksen kautta: Omenahappo, kaliumtiosyanaatti, kaliumjodidi ja natriumperkarbonaatti (LC50 rotilla =

5 Viimeksi päivitetty: , versio 1.0 sivu 5/7 4,58 mg/l) saattavat ärsyttää hengityselimistöä. Pieni osa väestöstä saattaa saada allergisia reaktioita entsyymeistä hengityksen kautta herkistymisessä. Ihoärsytys: Omenahappo, kaliumtiosyanaatti, kaliumjodidi ja natriumperkarbonaatti saattavat ärsyttää ihoa. Pieni osa väestöstä saattaa saada allergisia reaktioita entsyymeistä ihon kautta herkistymisessä. Silmä-ärsytys: Omenahappo, kaliumtiosyanaatti, kaliumjodidi ja natriumperkarbonaatti ärsyttävät silmiä. Entsyymeistä ei ole tutkittua tietoa. Ihon herkistyminen: Pieni osa väestöstä saattaa saada allergisia reaktioita entsyymeistä ihon kautta herkistymisessä. Krooniset vaikutukset: 12 YMPÄRISTÖTIEDOT Krooninen altistuminen jodipitoisille seoksille suun kautta vaikuttaa kilpirauhasen toimintaan. in ainesosat eivät ole tunnettuja karsinogeeneja, eikä niitä ole luokiteltu NTP:ssä, IARC:ssa tai OSHA:ssa. Kroonisella altistumisella jodipitoisille seoksille ja tiosyanaatille saattaa olla haitallisia vaikutuksia raskauden aikana. in ainesosat eivät ole mutageenisiä tai tietoa ei ole saatavilla. Arvioinnin peruste: Tiedot annettu erillisten ainesosien pohjalta. Liikkuvuus: Tietoja ei ole saatavilla. Pysyvyys ja hajoavuus: Biohajoavaa (erillisten ainesosien perusteella). Biokertyvyys: Tietoja ei ole saatavilla. Välitön myrkyllisyys vesieliöille: Kaliumjodidin ja kaliumtiosyanaatin myrkyllisyysaste vesieliöille on matala.

6 Viimeksi päivitetty: , versio 1.0 sivu 6/7 13 JÄTTEIDEN KÄSITTELY Varotoimet: in ainesosat eivät vahingoita ympäristöä. Suurinta osaa ainesosista esiintyy sellaisenaan luonnossa. Tuotteen hävittäminen: Tuotteen käytöstä aiheutuvat jätteet voi tuhota muun jätteen seassa, mikäli ne on puhdistettu hyvin vedellä. Saastuneet pakkaukset: Laimennetaan vedellä ja huuhdellaan pois. 14 KULJETUSTIEDOT Ei vaarallista ADR/RID:n, IMO:n tai IATA/ICAO:n mukaan. 15 MÄÄRÄYKSIIN LIITTYVÄT TIEDOT Kauppanimi: Symboli(t): Xn: Haitallinen O: Hapettuva R-lausekkeet: R8: Voi aiheuttaa tulipalon vaaran palavien aineiden kanssa. R37/38: Ärsyttää silmiä ja ihoa. R42/43: Altistuminen hengitysteitse ja ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. S-lausekkeet: S17: Säilytettävä erillään syttyvistä aineista. S21: Tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. S23: Vältettävä suihkeen hengittämistä. S35: Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisesti. S36/37: Käytettävä sopivaa suojavaatetusta ja suojakäsineitä. S45: Onnettomuuden sattuessa tai tunnettaessa pahoinvointia hakeuduttava heti lääkärin hoitoon (näytettävä tuotteen etikettiä, mikäli mahdollista).

7 Viimeksi päivitetty: , versio 1.0 sivu 7/7 16 MUUT TIEDOT Nämä tiedot koskevat vain yllä mainittua tuotetta, eivätkä ole voimassa mikäli tuotetta käytetään muiden tuotteiden kanssa tai muihin tarkoituksiin. Tässä asiakirjassa on tärkeää tietoa tuotteen turvallisesta käytöstä, käsittelystä ja tuhoamisesta. Nämä tiedot on esitettävä organisaatiosi terveys-, turvallisuus- ja ympäristövastaavalle. Tässä asiakirjassa olevat tiedot on esitettävä kaikille tuotteen parissa työskenteleville henkilöille. Tiedot ovat käytettävissämme olevan tiedon mukaan oikeita ja täydellisiä, ja ne annetaan hyvässä uskossa mutta ilman takuita. Käyttäjän vastuulla on varmistaa, että tiedot soveltuvat ja ovat täydelliset käyttäjän nimenomaiseen käyttötarkoitukseen.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE JD PLUS 50 II 15W-40

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE JD PLUS 50 II 15W-40 Tarkistus 07.07.2014 Laadintapäiväys 01 1 / KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tuoteno 105100 REACH rekisteröintihuomautukset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2661 EAN 5000325004740 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 NE 43 EPOKSILIIMA, liima+kovetin 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 NE 43 EPOKSILIIMA, liima+kovetin 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tunnuskoodi 16-NE43 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 MAGNETIC 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 MAGNETIC 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 001 5800 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut

Lisätiedot

1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALI-ILMOITUS Päiväys: 26.3.2012 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi ENKE-Multi-Protect

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 YKI sokkelimaali 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 YKI sokkelimaali 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 740 -sarja 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Allegro, Allegro Plus, Allegro Eko 1.2. Aineen tai seoksen

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys 29.11.2006 Edellinen päiväys 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi

Lisätiedot

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE. Päiväys: 30.4.2008 Edellinen päiväys: 17.08.2005

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE. Päiväys: 30.4.2008 Edellinen päiväys: 17.08.2005 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 30.4.2008 Edellinen päiväys: 17.08.2005 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Structurite

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 4.0 Muutettu viimeksi 31.03.2010 Päiväys 01.11.2010

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 4.0 Muutettu viimeksi 31.03.2010 Päiväys 01.11.2010 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 4.0 Muutettu viimeksi 31.03.2010 Päiväys 01.11.2010 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT Kauppanimi : Propionihappo

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 4.0 Muutettu viimeksi 23.03.2010 Päiväys 07.12.2010

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 4.0 Muutettu viimeksi 23.03.2010 Päiväys 07.12.2010 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 4.0 Muutettu viimeksi 23.03.2010 Päiväys 07.12.2010 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT Kauppanimi : SHopeanitraatti

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2139 EAN 6414400021390 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

1.4. Hätäpuhelinnumero Maa Virallinen neuvontaviranomainen Osoite Hätänumero FINLAND Myrkytystietokeskus HUS 09-471 977 tai 112

1.4. Hätäpuhelinnumero Maa Virallinen neuvontaviranomainen Osoite Hätänumero FINLAND Myrkytystietokeskus HUS 09-471 977 tai 112 Päivitetty: 02/07/2012 Korvaa: 19/07/2011 Versio: 6.1 KOHTA1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Kemikaalityyppi : Sekoite Kauppanimi : LUFRATEX ULTRA Tuotekoodi

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T7069,T7069.001 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Heti KalkkiPois KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Heti KalkkiPois 1.1.2 Tunnuskoodi 32.12091 1.2

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 TALON-PALASYÖTTI 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 TALON-PALASYÖTTI 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 11.110x 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Desipower Alkoholi-12 80 % KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi / aineen nimi Desipower Alkoholi-12 80% 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

Versio 1 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 11.04.2014 Päiväys 11.04.2014

Versio 1 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 11.04.2014 Päiväys 11.04.2014 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A9364J 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 570504, 570507 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 15657 EAN 5000204771749 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALI-ILMOITUS Päiväys: 1.10.1013 Edellinen päiväys: 4.3.2013 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi / aineen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T7111.930 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 19.03.2003 Edellinen päiväys: 13.08.2002 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

: Fairy Sensitive Käsitiskiaine

: Fairy Sensitive Käsitiskiaine Julkaisupäivä: 25/06/2012 Päivitetty: Versio: 1.0 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Kemialliset tyyppi Kauppanimi Tuotekoodi : Seos : Fairy Sensitive

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 300101, 300110, 300111, 300113, 300108, 300109, 300107,

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 10.06.2004 Edellinen päiväys: 04.06.1999 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Loxeal 18-10

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Loxeal 18-10 Tarkistus 23/03/2012 Laadintapäiväys 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi: Dinatriumoktaboraatti,tetrahydraatti CAS-Nro. 12280-03-4 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 7 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen

Lisätiedot