TIELIIKENNEMELUSELVITYS

Save this PDF as:
Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIELIIKENNEMELUSELVITYS"

Transkriptio

1 Ympäristömelu Raportti PR4023 Y01 Sivu 1 (11) Espoon kaupunki Jenni Saarelainen Turku TIELIIKENNEMELUSELVITYS Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Viikinportti 4 B HELSINKI puh TURKU Rautakatu 5 A TURKU puh

2 Tieliikennemeluselvitys Sisällysluettelo 1 Yleistä Kohteen sijainti ja ympäristö Melutason ohjearvot Melutasojen laskenta Laskentamenetelmät Maastomalli ja rakennukset Suunnitellut tielinjaukset Liikennetiedot Tulokset Käytetyt ohjearvot Melualueilla olevien rakennusten lukumäärä Meluntorjunnan tarve Tulosten tarkastelu Lisätietoa Kirjallisuus Liite 1.1. Liite 1.2. Liite 2.1. Liite 2.2. Tieliikenteen aiheuttama päiväajan keskiäänitaso L Aeq,7 22 (liite 1.1A) ja yöajan keskiäänitaso L Aeq,22 7 (liite 1.1B) ennustetilanteessa vuonna Espoonväylä on huomioitu linjausvaihtoehdon VE2016 mukaisesti. Tieliikenteen aiheuttama päiväajan keskiäänitaso L Aeq,7 22 (liite 1.2A) ja yöajan keskiäänitaso L Aeq,22 7 (liite 1.2B) ennustetilanteessa vuonna Espoonväylä on huomioitu linjausvaihtoehdon VE2016 mukaisesti. Espoonväylän ympäristöön leviävää melua on torjuttu meluesteillä. Tieliikenteen aiheuttama päiväajan keskiäänitaso L Aeq,7 22 (liite 2.1A) ja yöajan keskiäänitaso L Aeq,22 7 (liite 2.1B) ennustetilanteessa vuonna Espoonväylä on huomioitu linjausvaihtoehdon VE2013 mukaisesti. Tieliikenteen aiheuttama päiväajan keskiäänitaso L Aeq,7 22 (liite 2.2A) ja yöajan keskiäänitaso L Aeq,22 7 (liite 2.2B) ennustetilanteessa vuonna Espoonväylä on huomioitu linjausvaihtoehdon VE2013 mukaisesti. Espoonväylän ympäristöön leviävää melua on torjuttu meluesteillä. 2

3 Tieliikennemeluselvitys 1 YLEISTÄ Tässä selvityksessä tarkastellaan suunnitellun Espoonväylän jatkeen aiheuttamaa melua Puolarmetsänkadun ja Hösmärintien välisellä alueella. Melutasoja tarkastellaan tien kahden linjausvaihtoehdon, VE2016 ja VE2013, osalta. Vaihtoehtoja vertaillaan melualueilla olevien asuinrakennusten lukumäärän ja tarpeellisen meluntorjunnan laajuuden perusteella. Melutasojen määritys tehtiin laskennallisesti mallintaen ohjelmalla DataKustik Cadna 4.6 käyttäen yhteispohjoismaista tieliikennemelumallia [1]. Laskentatuloksia verrataan valtioneuvoston päätöksessä 993/1992 [2] esitettyihin ympäristömelun ohjearvoihin. Selvityksessä meluesteiden sijainti on kuvattu käyttäen paalulukua ja tien puolta (oikea / vasen). Kuvauksessa lähtöpiste on paaluluku 0 ja tietä kuljetaan kohti päätepaalulukua. Selvityksen ovat tehneet Toni Hägerth ja Jani Kankare. 2 KOHTEEN SIJAINTI JA YMPÄRISTÖ Espoonväylälle on suunniteltu jatketta Puolarmetsänkadun ja Hösmärintien välille. Tarkastelualue ja vertailtujen vaihtoehtojen likimääräinen linjaus kartalla on esitetty kuvassa 1. Espoonväylän jatke on suunniteltu 2+2 kaistaiseksi ja nopeusrajoitukseksi 60 km/h. Uuden väylän pituus on noin m linjauksesta riippuen. Linjausten on suunniteltu kulkevan osittain kallioleikkauksissa. Tarkasteltavan alueen ympäristö on osin rakentamatonta ja osin pientalovaltaista asuinaluetta. Alueen etelä ja pohjoisosissa asuinalueet ovat asemakaavoitettuja, mutta alueen keskiosissa on asemakaavoittamattomia alueita, joilla sijaitsee muutamia yksittäisiä asuinrakennuksia. Tarkasteltavan väylän läheisyyteen on suunniteltu lisää asuinrakentamista, joka on huomioitu tässä meluselvityksessä havainnemassoittelun perusteella. Nykytilanteessa alueen merkittävin melulähde on Finnoontie. 3

4 Tieliikennemeluselvitys Kuva 1. Espoonväylän jatkeen kaksi tarkasteltua linjausvaihtoehtoa on merkitty kuvaan sinisellä ja vio letilla. Linjausten sijainnit kuvassa ovat suuntaa antavia. 4

5 Tieliikennemeluselvitys 3 MELUTASON OHJEARVOT Lähinnä kaavoituksen ja maankäytön kannalta käytettävät ohjearvot on annettu valtioneuvoston päätöksessä 993/1992. Taulukossa 1 on esitetty päätöksen sisältämät ohjearvot ulkona havaittavalle ympäristömelulle. Päätöstä sovelletaan meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyisyyden turvaamiseksi maankäytön, liikenteen ja rakentamisen suunnittelussa sekä rakentamisen lupamenettelyssä. Päätöstä ei sovelleta katu ja liikennealueilla eikä melusuoja alueiksi tarkoitetuilla alueilla. Päätöksessä ohjearvot on annettu päiväajan ja yöajan ekvivalentti eli keskiäänitasoina. Päätöksessä ei ole esitetty ohjearvoja hetkittäisille maksimiäänitasoille. Taulukko 1. Ulkoalueiden keskiäänitason L Aeq ohjearvot Alueen käyttötarkoitus Asumiseen käytettävät alueet, virkistysalueet taajamissa ja taajamien välittömässä läheisyydessä, hoito tai oppilaitoksia palvelevat alueet Loma asumiseen käytettävät alueet, leirintäalueet, taajamien ulkopuolella olevat virkistysalueet ja luonnonsuojelualueet Keskiäänitaso L Aeq Klo 7 22 Klo db(a) 1 50 db(a) 1,2,3 45 db(a) 40 db(a) 4 1 Loma asumiseen käytettävillä alueilla taajamassa voidaan soveltaa näitä ohjearvoja. 2 Uusilla alueilla yöohjearvo on 45 db(a). 3 Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta yöohjearvoa. 4 Yöohjearvoa ei sovelleta sellaisilla luonnonsuojelualueilla, joita ei yleisesti käytetä oleskeluun tai luonnon havainnointiin yöllä. Lisäksi päätöksessä on maininta, että jos melu on luonteeltaan iskumaista tai kapeakaistaista, mittaus tai laskentatulokseen lisätään 5 db ennen sen vertaamista edellä mainittuihin ohjearvoihin. Tulokseen tehtävä lisäys johtuu siitä, että iskumaisuus ja/tai kapeakaistaisuus lisää melun häiritsevyyttä. Tieliikenteen aiheuttama melu ei ole normaalisti iskumaista tai kapeakaistaista. Näin ollen viiden desibelin lisäystä ei ole tarpeen tehdä. 4 MELUTASOJEN LASKENTA 4.1 Laskentamenetelmät Mallinnus tehtiin laskentaohjelmalla DataKustik Cadna 4.6 käyttäen yhteispohjoismaista tieliikennemelumallia. Laskentaohjelmassa maastomalli syötetään ohjelmaan kartta ja paikkatietotiedostoja käyttäen, jolloin maasto muodostuu kolmiulotteisesti. Ohjelmaan voidaan antaa lisäksi syöttötietoina mm. laskenta alueen maastopinnat ja suunnitellut melusuojaukset. Laskennassa käytetään lähtötietoina teiden liikennetietoja (vuorokausiliikennemäärä, raskaan liikenteen osuus ja ajonopeus), joiden perusteella määritetään ns. lähtömelutasot. Lähtötasojen perusteella määritetään äänilähteen aiheuttama äänenpainetaso tarkastelupisteissä erilaiset ääntä vaimentavat ja vahvistavat tekijät huomioiden. Tekijöinä huomioidaan mm. geometrinen leviäminen, estevaimennus, maavaimennus ja heijastukset erilaisista pinnoista. Laskentatulokset vastaavat pitkän ajanjakson keskiäänitasoa. Laskentatuloksen epävarmuus on sitä suurempi, mitä kauempana lähteestä tarkastelupiste sijaitsee. Taulukossa 2 on esitetty laskennassa käytetyt laskenta asetukset. 5

6 Tieliikennemeluselvitys Taulukko 2. Laskenta asetukset Parametri Käytetty arvo Laskentaruudukon koko 5 x 5 m 2 Laskentakorkeus Melutason laskentaetäisyys (maks) Maanpinnan akustinen kovuus Rakennusten heijastus Heijastusten lukumäärä 1 2 m maan pinnasta 1500 m Alue rakennusten alapuolella 0 (kova) Tien pinta 0 (kova) Muu ympäristö 1 (pehmeä) Absorptiokerroin 0,2 (lähes täysin kova) 4.2 Maastomalli ja rakennukset Maastomallina laskennoissa käytettiin Maanmittauslaitoksen laserkeilausaineistoon perustuvaa 2 m x 2 m korkeuspisteaineistoa ja karttaa, jotka on siirretty Espoon kaupungin käyttämään koordinaatistoon (koordinaattijärjestelmä ETRS GK25, korkeusjärjestelmä N2000). Melukartoissa rakennukset on merkitty käyttötarkoituksen mukaan seuraavasti: olemassa olevat asuinrakennukset mustalla olemassa olevat lomarakennukset tummansinisellä Saarnilaakson koulu turkoosilla muut olemassa olevat rakennukset harmaalla suunnitellut asuin ja päiväkotirakennukset ruskealla suunnitellut liiketilarakennukset turkoosilla. Nykyisten rakennusten käyttötarkoitukset perustuvat Maanmittauslaitoksen aineistoon. Nykyisten rakennusten korkeudet on arvioitu ilmakuvien perusteella. Laskennoissa on myös huomioitu alueelle suunniteltu rakentaminen. Alueen pohjoisosaan Söderskogin alueelle nykyisen Finnoontien kummallekin puolelle on suunniteltu rakennettavan 1 2 kerroksisia asuinrakennuksia. Lisäksi Finnoontien ja Nöykkiönkadun risteyksen pohjoispuolelle on suunniteltu rakennettavan viisikerroksisia asuinkerrostaloja ja liiketilarakennuksia. Suunnitellut rakennukset on merkitty melukartoissa nykyisistä rakennuksista poikkeavalla värillä. Suunniteltujen rakennusten ympäristön korkeusasemana on käytetty maaston nykyistä korkeutta. 4.3 Suunnitellut tielinjaukset Melulaskennalla on tarkasteltu kahta Espoonväylän linjausvaihtoehtoa, joiden likimääräinen linjaus on esitetty kuvassa 1. Linjaukset on huomioitu melulaskennassa tilaajan toimittamien asemapiirrosten ja pituusleikkausten perusteella. Tien korkeusasemana on käytetty tasausviivan pituusleikkausta. Vaihtoehdon VE2013 pituusleikkauksena on käytetty vanhemman linjausluonnoksen pituusleikkausta, joka poikkeaa jonkin verran tarkastellusta linjauksesta VE2013. Tästä johtuen linjauksen VE2013 tasaus saattaa olla epätarkempi vaihtoehtoon VE2016 verrattuna. Laskennassa tiet on sijoitettu maastoon tasaamalla koko tiealue pituusleikkauksen korkeusasemaan, koska tien reunaviivojen ja penkan korkeusmallia ei ollut käytettävissä. Tien kallistuksilla ja penkan muodoilla sekä mahdollisesti tien viereen rakennettavalla kevyenliikenteenväylällä saattaa olla vaikutusta ympäristöön leviävään meluun, mikä tulee huomioida tulosten tarkastelussa. 6

7 Tieliikennemeluselvitys 4.4 Liikennetiedot Taulukossa 3 on esitetty laskennassa käytetyt liikennetiedot, jotka on saatu Espoon kaupungin liikennesuunnittelusta. Laskennoissa on oletettu, että 90 % liikenteestä tapahtuu päiväaikaan. Suurempien teiden ja katujen raskaan liikenteen osuudeksi on arvioitu 8 % ja asuinalueiden katujen raskaan liikenteen osuudeksi 4 %. Taulukossa esitetty KAVL tieto kuvaa kyseisen tien keskimääräistä arkivuorokausiliikennemäärää. Taulukko 3. Liikennetiedot ennustetilanteissa Tie / katu KAVL ennustetilanteessa vuonna 2035 [ajon.] Raskaan liikenteen osuus [%] Nopeusrajoitus [km/h] Espoonväylä, Puolarmetsänkatu Hiidenkiukaantie Espoonväylä, Hiidenkiukaantie Nöykkiönkatu Espoonväylä, Nöykkiönkatu Finnoontie Espoonväylä, Finnoontie Hösmärintie Finnoontie, Nöykkiöntien eteläpuoli Finnoontie, Nöykkiöntien pohjoispuoli /60 Finnoontie, Hösmärintien pohjoispuoli Nöykkiöntie, Finnoontien länsipuoli Nöykkiöntie, Finnoontien itäpuoli Puolarmetsänkatu, Finnoontie Espoonväylä Puolarmetsänkatu, Espoonväylän itäpuoli Hösmärintie Sunantie TULOKSET 5.1 Käytetyt ohjearvot Melutasojen tarkastelussa asuinrakennuksille on sovellettu valtioneuvoston päätöksen 993/1992 ohjearvoja, jotka ovat päiväaikaan L Aeq, db(a) ja yöaikaan L Aeq, db(a). Saarnilaakson koulun pihaalueen melutasotarkastelussa on käytetty valtioneuvoston päätöksen päiväajan ohjearvoa 55 db(a). Alueella sijaitsee Puolarmaarin ryhmäpuutarha sekä muutamia yksittäisiä rakennuksia, jotka on Maanmittauslaitoksen rekisterissä merkitty loma asumiseen käytettäviksi asuinrakennuksiksi. Lomarakennusten on tässä selvityksessä katsottu sijaitsevan ns. taajama alueella tai sen läheisyydessä, jolloin niille voidaan soveltaa asuinrakennusten ohjearvoja. 5.2 Melualueilla olevien rakennusten lukumäärä Vertailumenetelmä Vaihtoehtojen meluvaikutusten vertailemiseksi on tarkasteltu ohjearvot ylittävän melun alueella sijaitsevien rakennusten määrää eri tarkastelutilanteissa. Rakennus on katsottu kuuluvan melualueelle, jos vähintään puolet rakennuksen julkisivusta on melualueella. Tarkastelussa ei ole käytetty rakennuskohtaista 7

8 Tieliikennemeluselvitys asukasmäärätietoa. Tulosten tarkastelussa tulee huomioida, että vaikka asuinrakennus lasketaan kuuluvaksi ohjearvot ylittävän melun alueelle, ei melutaso rakennuksen ulko oleskelualueella välttämättä ylitä ohjearvoa, jos oleskelualue on esimerkiksi rakennusmassan suojassa. Melualueilla sijaitsevien rakennusten määrä on määritetty tarkasteluvälillä Puolarmetsänkatu Hösmärintie. Tarkastelussa on huomioitu alle 400 m etäisyydellä Espoonväylästä sijaitsevat rakennukset. Tätä kauempana sijaitsevilla rakennuksilla mahdollinen ohjearvon ylitys johtuu käytännössä jonkun muun tien kuin Espoonväylän melusta. Vaihtoehtojen vertailu Melutaso liikenneväylien ympäristössä vaihtoehdon VE2016 mukaisella linjauksella on esitetty liitteissä 1.1A ja 1.1B. Vastaavasti melutaso vaihtoehdon VE2013 mukaisella linjauksella on esitetty liitteissä 2.1A ja 2.1B. Ohjearvot ylittävän melun alueella sijaitsevien asuinrakennusten määrät on esitetty taulukossa 4. Lukumäärä sisältää nykyiset (jo rakennetut) ja suunnitellut asuinrakennukset. Nykyisten (jo rakennettujen) asuinrakennusten määrä on esitetty suluissa. Taulukko 4. Ohjearvot ylittävän melun alueella sijaitsevien asuinrakennusten määrä vaihtoehdoilla VE2016 ja VE2013. Vaihtoehto Rakennusten lukumäärä alueella, jolla päiväajan keskiäänitaso L Aeq,7 22 ylittää ohjearvon 55 db(a) Rakennusten lukumäärä alueella, jolla yöajan keskiäänitaso L Aeq,22 7 ylittää ohjearvon 50 db(a) VE (72) 69 (47) VE (60) 58 (45) Tarkastelualueen eteläosassa paaluvälillä vaihtoehdot poikkeavat meluvaikutuksiltaan toisistaan vähän, koska linjaukset kulkevat lähellä toisiaan. Ohjearvot ylittävällä melualueella olevat asuinrakennukset ovat oleellisilta osin samoja muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Paaluvälillä tien vasemmalla puolella rakennukset ovat suurelta osin rivitaloja/paritaloja, joilla ohjearvot alittuvat pääosin rakennusten suojan puolella, vaikka Espoonväylän puoleisella alueella ohjearvot ylittyvät. Tien oikealla puolella lähimmät asuinrakennukset ovat asuinpientaloja ja osalla niistä ohjearvon ylitys on yli 5 db. Nöykkiöntien varteen suunnitelluilla asuinrakennuksilla melutaso ylittää ohjearvot tien puoleisilla alueilla kummallakin vaihtoehdolla Nöykkiöntien liikenteestä johtuen. Kyseisten rakennusten piha alueet tulee suojata sijoittamalla ne rakennusmassan suojaan. Rakennusten suojan puolella melutaso pääosin alittaa ohjearvot. Vaihtoehdon VE2016 paaluvälillä melutaso ylittää ohjearvot noin 15 asuinrakennuksella tien oikealla puolella ja yhdellä (1) lomarakennuksella tien vasemmalla puolella. Rakennukset sijaitsevat mäen päällä suunniteltua tietä korkeammalla, mikä heikentää mahdollisen melusuojauksen tehoa ja siten edellyttää korkeaa meluestettä. Kyseisille rakennuksille aiheutuva melutaso on selvästi pienempi vaihtoehdon VE2013 tapauksessa. Vaihtoehdon VE2013 paaluvälillä sijaitsee kolme (3) asuinrakennusta, joilla ohjearvot ylittyvät. Rakennukset sijaitsevat mäen päällä suunniteltua tietä korkeammalla, mikä heikentää mahdollisen melusuojauksen tehoa ja siten edellyttää korkeaa meluestettä. Kyseisille rakennuksille aiheutuva melutaso on selvästi pienempi vaihtoehdon VE2016 tapauksessa. Tarkastelualueen pohjoispäässä Hösmärintien läheisyydessä melutaso ylittää ohjearvot muutamilla nykyisillä asuinrakennuksilla tien vasemmalla puolella kummallakin linjausvaihtoehdolla. Lähimpänä tietä sijaitsevilla rakennuksilla ohjearvon ylitys on yli 5 db. Kyseisillä kiinteistöillä melutaso ylittää ohjearvot todennäköisesti myös nykytilanteessa. Tien ja asuinrakennusten välissä maasto on muodoltaan sellainen, 8

9 Tieliikennemeluselvitys että riittäviä meluntorjuntatoimenpiteitä ohjearvotason saavuttamiseksi saattaa olla haasteellista toteuttaa. Tarkastelualueen pohjoisosassa kummallakin linjausvaihtoehdolla melutaso ylittää ohjearvot lähimmäksi tietä suunnitelluilla asuinrakennuksilla. Ohjearvot ylittyvät kuitenkin pääosin vain rakennusten tien puolella ja väleissä. Havainnemassoitteluissa rakennukset on sijoitettu ns. pitkä sivu melulähteen suuntaisesti, jolloin rakennusten massoittelu suojaa sisäpiha alueita melulta. Tästä johtuen ohjearvot pääosin täyttyvät rakennusten välisillä sisäpiha alueilla. Mikäli oleskelualueet voidaan sijoittaa rakennusmassan suojaan ja rakennusten välit tarvittaessa sulkea esimerkiksi meluaidalla tai muulla rakenteella, ei Espoonväylän varteen ole välttämätöntä rakentaa meluntorjuntaa uusien rakennusten suojaamiseksi. Lähimpänä tietä sijaitsevien rakennusten suositellaan olevan vähintään kaksikerroksisia riittävän suojausvaikutuksen aikaansaamiseksi. Alueille, joilla ohjearvot melukartoissa ylittyvät, ei suositella sijoitettavan pientalorakentamista. 5.3 Meluntorjunnan tarve Meluntorjunnan tarvetta on tarkasteltu yleispiirteisesti suunnittelun vaiheesta johtuen. Meluntorjunnan tarpeeseen vaikuttaa tien lopullinen (tarkka) linjaus sekä korkeusasema, ja yksityiskohtainen meluntorjunta tuleekin suunnitella valitulle vaihtoehdolle suunnittelun edettyä. Alustava arvio meluntorjunnasta on esitetty taulukoissa 5 ja 6. Vaihtoehdon VE2016 meluntorjuntatilanne taulukon 5 mukaisilla meluesteillä on esitetty melukarttaliitteissä 1.2A ja 1.2B. Vastaavasti vaihtoehdon VE2013 meluntorjuntatilanne taulukon 6 mukaisilla meluesteillä on esitetty liitteissä 2.2A ja 2.2B. Meluntorjunnassa on oletettu, että melusuojaus tehdään maavallien avulla, mikäli maastonmuodot sen mahdollistavat ja tien reuna alueella on riittävästi tilaa vallille. Joillakin alueilla melusuojaus voidaan mahdollisesti toteuttaa myös noin 1,4 1,6 m melukaiteella/ aidalla. Kaidetta voidaan yleensä käyttää, jos vaimennuksen tarve on enintään 5 db ja suojattavat kohteet sijaitsevat tien kanssa samassa korkeusasemassa tai sen alapuolella. Suunniteltujen asuinrakennusten suojaamiseksi ei ole tarkasteltu meluntorjuntaa, koska niiden osalta melusuojaus voidaan mahdollisesti toteuttaa tonttikohtaisilla toimenpiteillä (suojaava massoittelu). Taulukko 5. Alustava arvio melusuojauksen tarpeesta vaihtoehdolla VE2016 Vaihtoehto VE2016 Melueste Paaluväli, puoli Pituus Arvio meluesteen tyypistä Me1 noin 0 750, vasen noin m 1 Valli Me2 noin , oikea noin 450 m Valli Me3 noin vasen noin 350 m Valli tai kaide Me4 noin oikea noin 200 m Valli tai kaide Me5 noin , oikea noin 600 m Valli Me6 noin vasen noin 300 m Valli tai aita Me7 noin oikea noin 240 m Valli tai aita Me8 noin 2800 tarkastelualueen loppupää, vasen vähintään 200 m Kaide tai aita 2 Meluntorjunnan yhteispituus on noin m 1 Meluestettä tulee Puolarinmetsänkadun risteyksen läheisyydessä jatkaa Puolarinmetsänkadun suuntaisesti lounaaseen riittävän suojauksen aikaansaamiseksi. 2 Alueelle ei tilanpuutteen ja maastonmuotojen johdosta todennäköisesti voi sijoittaa meluvallia. Melukaiteella ei maastonmuodosta johtuen todennäköisesti saavuteta riittävää suojausta ohjearvotason saavuttamiseksi. 9

10 Tieliikennemeluselvitys Taulukko 6. Alustava arvio melusuojauksesta vaihtoehdolla VE2013 Vaihtoehto VE2013 Melueste Paaluväli, puoli Pituus Arvio meluesteen tyypistä Me1 noin 0 750, vasen noin m 1 Valli, mahdollisten liittymien kohdalla kaide Me2 noin , oikea noin 450 m Valli, mahdollisten liittymien kohdalla kaide Me3 noin vasen noin 350 m Valli tai kaide Me4 noin oikea noin 200 m Valli tai kaide Me5 noin , oikea noin 100 m Aita leikkauksen päällä Me6 noin oikea noin 500 m Valli tai aita Me7 noin oikea noin 180 m Valli tai aita Me8 noin 3100 tarkastelualueen pohjoispää, vasen vähintään 300 m Kaide tai aita 2 Meluntorjunnan yhteispituus on noin m 1 Meluestettä tulee Puolarinmetsänkadun risteyksen läheisyydessä jatkaa Puolarinmetsänkadun suuntaisesti lounaaseen riittävän suojauksen aikaansaamiseksi. 2 Alueelle ei tilanpuutteen ja maastonmuotojen johdosta todennäköisesti voi sijoittaa meluvallia. Melukaiteella ei maastonmuodosta johtuen todennäköisesti saavuteta riittävää suojausta ohjearvotason saavuttamiseksi. Meluntorjunnan kokonaispituus ei arvioinnin perusteella merkittävästi poikkea vaihtoehtojen välillä. Etenkin tarkastelualueen eteläosassa meluntorjunnan tarve on kummassakin vaihtoehdossa sama. Linjausten jatkosuunnittelussa tulee huomioida meluntorjunnan tarve ja kiinnittää huomiota erityisesti risteysten ja kevyenliikenteen väyläjärjestelyjen suunnitteluun, jotta ne mahdollistavat meluntorjunnan toteuttamisen mahdollisimman tehokkaasti ja edullisesti. Liitteissä 1.2 ja 2.2 melutaso ylittyy joidenkin, liittymien läheisyydessä sijaitsevien, asuinrakennusten alueilla. Mahdollisuuksien mukaan tien reunaan tulee jättää tarvittaviin kohtiin tilaa meluvallille, jotta vältytään esim. korkeiden meluaitojen rakentamiselta, jotka kasvattavat kustannuksia. 6 TULOSTEN TARKASTELU Ulko oleskelualueiden melutasojen tarkastelussa on asuin ja lomarakennuksille sovellettu valtioneuvoston päätöksen asuinalueiden ohjearvoja, jotka ovat päivällä L Aeq, db(a) ja yöllä L Aeq, db(a). Saarnilaakson koulun osalta meluntorjunta on mitoitettu siten, että Espoonväylän puoleisella pihaalueella päiväajan ohjearvo 55 db(a) ei ylity. Päiväajan keskiäänitason ohjearvon 55 db(a) ylittävällä alueella ilman meluntorjuntaa on 100 asuinrakennusta vaihtoehdossa VE2016 ja 74 asuinrakennusta vaihtoehdossa VE2013. Rakennuksista nykyisiä (jo rakennettuja) on 72 ja 60 rakennusta. Alueen eteläosassa linjaukset kulkevat lähellä toisiaan ja melutaso ympäristön asuinkiinteistöillä on laskennan perusteella likimain sama. Tarkastelualueen pohjoisosassa vaihtoehdon VE2016 tapauksessa ohjearvot ylittävän melun alueella sijaitsee enemmän nykyisiä asuinrakennuksia, koska melua kulkeutuu paaluvälillä oikealla puolella sijaitsevan Riimukallion alueelle. Meluntorjunnan tarve on metrimääräisesti hieman suurempi vaihtoehdossa VE2016, mutta ero on tarkastelun tarkkuus huomioiden pieni. Suunnitellun maankäytön tarkastellut havainnemassoittelut ovat hyvin suojan puoleisia piha alueita suojaavia. Laskennan perusteella melutasot saadaan tien läheisilläkin asuinalueilla hallintaan, kun rakennusmassa on tiensuuntaan riittävän yhtenäinen ja oleskelu alueet sijoitetaan rakennusmassan suojaan. Joillakin alueilla saatetaan tarvita tonttikohtaisia meluntorjuntatoimenpiteitä. Asuinpientalorakentamista ei suositella suunnitellun väylän läheisyyteen alueille, joilla ohjearvot ylittyvät. 10

11 Tieliikennemeluselvitys Ilman meluntorjuntaa Saarnilaakson koulun piha alueen melutaso pääosin ylittää päiväajan ohjearvon 55 db(a). Päiväajan keskiäänitaso Espoonväylän puoleisella piha alueella on noin db(a). Meluntorjunnaksi Espoonväylälle on esitetty +3 m tien tasausviivasta korkeaa vallia tai aitaa. Meluntorjunnalla piha alueen melutaso alittaa ohjearvon. Melutasojen laskennassa Espoonväylän ajonopeutena koko tarkastelualueella on käytetty 60 km/h, jonka voidaan arvioida kuvaavan pahinta mahdollista tilannetta väylän ympäristöön aiheutuvan liikennemelun kannalta. Jos toteutuva ajonopeus on laskennassa käytettyä pienempi, on liikenteen aiheuttama melutaso alhaisempi. Nopeudella 50 km/h tieliikenteen melupäästö on noin kaksi (2) desibeliä pienempi ja nopeudella 40 km/h noin neljä (4) desibeliä pienempi kuin nopeudella 60 km/h. 7 LISÄTIETOA Jani Kankare Toni Hägerth Promethor Oy Promethor Oy puh puh sp. sp. 8 KIRJALLISUUS 1. Nielsen H. L et al., Road traffic noise. Nordic prediction method. TemaNord 1996:525. Århus s. + liitt. 36 s. 2. Ympäristöministeriö. Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista 993/

12 Liikennemääräennuste vuodelle Tie (osuus) / KAVL / Raskaan liikenteen osuus / ajonopeus Espoonväylä (Nöykkiönkadun eteläpuoli) / / 8 % / 60km/h Espoonväylä (Nöykkiönkadun pohjoispuoli) / / 8 % / 60km/h Finnoontie (Puolarmetsänkatu-Nöykkiönkatu) / / 8 % / 50 km/h Finnoontie (Nöykkiönkadun pohjoispuoli) / 2200 / 8 % / km/h Finnoontie (Hösmärintien pohjoispuoli) / / 8 % / 50 km/h Nöykkiönkatu / / 4 % / 50 km/h Puolarmetsänkatu (Espoonväylän itäpuoli) / / 8 % / 60km/h Puolarmetsänkatu (Espoonväylä-Finnoontie) / 4400 / 8 % / 60km/h Hösmärintie / / 4 % / 40 km/h Sunantie / / 4 % / 40 km/h Päiväaikaisen liikenteen osuus on 90 % koko liikenteestä. Liite 1.1A db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) PR4023-Y01 Koordinaattijärjestelmä ETRS-GK25 Korkeusjärjestelmä N2000 Mittakaava 1:10000 (A3) Tieliikennemeluselvitys. Espoonväylän jatke välillä Puolarmetsänkatu - Hösmärintie, Espoo. Ennustetilanne v Linjaus VE2016. Päiväajan keskiäänitaso LAeq Laskentakorkeus 2 m maan pinnasta

13 Liikennemääräennuste vuodelle Tie (osuus) / KAVL / Raskaan liikenteen osuus / ajonopeus Espoonväylä (Nöykkiönkadun eteläpuoli) / / 8 % / 60km/h Espoonväylä (Nöykkiönkadun pohjoispuoli) / / 8 % / 60km/h Finnoontie (Puolarmetsänkatu-Nöykkiönkatu) / / 8 % / 50 km/h Finnoontie (Nöykkiönkadun pohjoispuoli) / 2200 / 8 % / km/h Finnoontie (Hösmärintien pohjoispuoli) / / 8 % / 50 km/h Nöykkiönkatu / / 4 % / 50 km/h Puolarmetsänkatu (Espoonväylän itäpuoli) / / 8 % / 60km/h Puolarmetsänkatu (Espoonväylä-Finnoontie) / 4400 / 8 % / 60km/h Hösmärintie / / 4 % / 40 km/h Sunantie / / 4 % / 40 km/h Päiväaikaisen liikenteen osuus on 90 % koko liikenteestä. Liite 1.1B db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) PR4023-Y01 Koordinaattijärjestelmä ETRS-GK25 Korkeusjärjestelmä N2000 Mittakaava 1:10000 (A3) Tieliikennemeluselvitys. Espoonväylän jatke välillä Puolarmetsänkatu - Hösmärintie, Espoo. Ennustetilanne v Linjaus VE2016. Yöajan keskiäänitaso LAeq Laskentakorkeus 2 m maan pinnasta

14 Valli Me7 h=tsv+3 m Valli Me5 h=tsv+5 m Kaide Me4 h=1,4 m Valli Me Valli Me Kaide Me3 h=1,6 m 200 h=4 m Kaide Me8 h=1,6 m Liikennemääräennuste vuodelle Tie (osuus) / KAVL / Raskaan liikenteen osuus / ajonopeus Espoonväylä (Nöykkiönkadun eteläpuoli) / / 8 % / 60km/h Espoonväylä (Nöykkiönkadun pohjoispuoli) / / 8 % / 60km/h Finnoontie (Puolarmetsänkatu-Nöykkiönkatu) / / 8 % / 50 km/h Finnoontie (Nöykkiönkadun pohjoispuoli) / 2200 / 8 % / km/h Finnoontie (Hösmärintien pohjoispuoli) / / 8 % / 50 km/h Nöykkiönkatu / / 4 % / 50 km/h Puolarmetsänkatu (Espoonväylän itäpuoli) / / 8 % / 60km/h Puolarmetsänkatu (Espoonväylä-Finnoontie) / 4400 / 8 % / 60km/h Hösmärintie / / 4 % / 40 km/h Sunantie / / 4 % / 40 km/h Päiväaikaisen liikenteen osuus on 90 % koko liikenteestä. Liite 1.2A db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) PR4023-Y01 Koordinaattijärjestelmä ETRS-GK25 Korkeusjärjestelmä N2000 Mittakaava 1:10000 (A3) Tieliikennemeluselvitys. Espoonväylän jatke välillä Puolarmetsänkatu - Hösmärintie, Espoo. Ennustetilanne v meluntorjunnalla. Linjaus VE2016. Päiväajan keskiäänitaso LAeq Laskentakorkeus 2 m maan pinnasta

15 Valli Me7 h=tsv+3 m Valli Me5 h=tsv+5 m Kaide Me4 h=1,4 m Valli Me Valli Me Kaide Me3 h=1,6 m 200 h=4 m Kaide Me8 h=1,6 m Liikennemääräennuste vuodelle Tie (osuus) / KAVL / Raskaan liikenteen osuus / ajonopeus Espoonväylä (Nöykkiönkadun eteläpuoli) / / 8 % / 60km/h Espoonväylä (Nöykkiönkadun pohjoispuoli) / / 8 % / 60km/h Finnoontie (Puolarmetsänkatu-Nöykkiönkatu) / / 8 % / 50 km/h Finnoontie (Nöykkiönkadun pohjoispuoli) / 2200 / 8 % / km/h Finnoontie (Hösmärintien pohjoispuoli) / / 8 % / 50 km/h Nöykkiönkatu / / 4 % / 50 km/h Puolarmetsänkatu (Espoonväylän itäpuoli) / / 8 % / 60km/h Puolarmetsänkatu (Espoonväylä-Finnoontie) / 4400 / 8 % / 60km/h Hösmärintie / / 4 % / 40 km/h Sunantie / / 4 % / 40 km/h Päiväaikaisen liikenteen osuus on 90 % koko liikenteestä. Liite 1.2B db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) PR4023-Y01 Koordinaattijärjestelmä ETRS-GK25 Korkeusjärjestelmä N2000 Mittakaava 1:10000 (A3) Tieliikennemeluselvitys. Espoonväylän jatke välillä Puolarmetsänkatu - Hösmärintie, Espoo. Ennustetilanne v meluntorjunnalla. Linjaus VE2016. Yöajan keskiäänitaso LAeq Laskentakorkeus 2 m maan pinnasta

16 Liikennemääräennuste vuodelle Tie (osuus) / KAVL / Raskaan liikenteen osuus / ajonopeus Espoonväylä (Nöykkiönkadun eteläpuoli) / / 8 % / 60km/h Espoonväylä (Nöykkiönkadun pohjoispuoli) / / 8 % / 60km/h Finnoontie (Puolarmetsänkatu-Nöykkiönkatu) / / 8 % / 50 km/h Finnoontie (Nöykkiönkadun pohjoispuoli) / 2200 / 8 % / km/h Finnoontie (Hösmärintien pohjoispuoli) / / 8 % / 50 km/h Nöykkiönkatu / / 4 % / 50 km/h Puolarmetsänkatu (Espoonväylän itäpuoli) / / 8 % / 60km/h Puolarmetsänkatu (Espoonväylä-Finnoontie) / 4400 / 8 % / 60km/h Hösmärintie / / 4 % / 40 km/h Sunantie / / 4 % / 40 km/h Päiväaikaisen liikenteen osuus on 90 % koko liikenteestä. Liite 2.1A db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) PR4023-Y01 Koordinaattijärjestelmä ETRS-GK25 Korkeusjärjestelmä N2000 Mittakaava 1:10000 (A3) Tieliikennemeluselvitys. Espoonväylän jatke välillä Puolarmetsänkatu - Hösmärintie, Espoo. Ennustetilanne v Linjaus VE2013. Päiväajan keskiäänitaso LAeq Laskentakorkeus 2 m maan pinnasta

17 Liikennemääräennuste vuodelle Tie (osuus) / KAVL / Raskaan liikenteen osuus / ajonopeus Espoonväylä (Nöykkiönkadun eteläpuoli) / / 8 % / 60km/h Espoonväylä (Nöykkiönkadun pohjoispuoli) / / 8 % / 60km/h Finnoontie (Puolarmetsänkatu-Nöykkiönkatu) / / 8 % / 50 km/h Finnoontie (Nöykkiönkadun pohjoispuoli) / 2200 / 8 % / km/h Finnoontie (Hösmärintien pohjoispuoli) / / 8 % / 50 km/h Nöykkiönkatu / / 4 % / 50 km/h Puolarmetsänkatu (Espoonväylän itäpuoli) / / 8 % / 60km/h Puolarmetsänkatu (Espoonväylä-Finnoontie) / 4400 / 8 % / 60km/h Hösmärintie / / 4 % / 40 km/h Sunantie / / 4 % / 40 km/h Päiväaikaisen liikenteen osuus on 90 % koko liikenteestä. Liite 2.1B db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) PR4023-Y01 Koordinaattijärjestelmä ETRS-GK25 Korkeusjärjestelmä N2000 Mittakaava 1:10000 (A3) Tieliikennemeluselvitys. Espoonväylän jatke välillä Puolarmetsänkatu - Hösmärintie, Espoo. Ennustetilanne v Linjaus VE2013. Yöajan keskiäänitaso LAeq Laskentakorkeus 2 m maan pinnasta

18 Valli Me2 Valli Me7 h=tsv+3 m Kaide Me4 h=1,4 m Valli Me2 h=tsv+5 m Kaide Me3 h=1,6 m Valli Me6 h=tsv+5 m h=4 m Kaide Me8 h=1,6 m Aita Me5 h=2 m Liikennemääräennuste vuodelle Tie (osuus) / KAVL / Raskaan liikenteen osuus / ajonopeus Espoonväylä (Nöykkiönkadun eteläpuoli) / / 8 % / 60km/h Espoonväylä (Nöykkiönkadun pohjoispuoli) / / 8 % / 60km/h Finnoontie (Puolarmetsänkatu-Nöykkiönkatu) / / 8 % / 50 km/h Finnoontie (Nöykkiönkadun pohjoispuoli) / 2200 / 8 % / km/h Finnoontie (Hösmärintien pohjoispuoli) / / 8 % / 50 km/h Nöykkiönkatu / / 4 % / 50 km/h Puolarmetsänkatu (Espoonväylän itäpuoli) / / 8 % / 60km/h Puolarmetsänkatu (Espoonväylä-Finnoontie) / 4400 / 8 % / 60km/h Hösmärintie / / 4 % / 40 km/h Sunantie / / 4 % / 40 km/h Päiväaikaisen liikenteen osuus on 90 % koko liikenteestä. Liite 2.2A db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) PR4023-Y01 Koordinaattijärjestelmä ETRS-GK25 Korkeusjärjestelmä N2000 Mittakaava 1:10000 (A3) Tieliikennemeluselvitys. Espoonväylän jatke välillä Puolarmetsänkatu - Hösmärintie, Espoo. Ennustetilanne v meluntorjunnalla. Linjaus VE2013. Päiväajan keskiäänitaso LAeq Laskentakorkeus 2 m maan pinnasta

19 Valli Me2 Valli Me7 h=tsv+3 m Kaide Me4 h=1,4 m Valli Me2 h=tsv+5 m Kaide Me3 h=1,6 m Valli Me6 h=tsv+5 m h=4 m Kaide Me8 h=1,6 m Aita Me5 h=2 m Liikennemääräennuste vuodelle Tie (osuus) / KAVL / Raskaan liikenteen osuus / ajonopeus Espoonväylä (Nöykkiönkadun eteläpuoli) / / 8 % / 60km/h Espoonväylä (Nöykkiönkadun pohjoispuoli) / / 8 % / 60km/h Finnoontie (Puolarmetsänkatu-Nöykkiönkatu) / / 8 % / 50 km/h Finnoontie (Nöykkiönkadun pohjoispuoli) / 2200 / 8 % / km/h Finnoontie (Hösmärintien pohjoispuoli) / / 8 % / 50 km/h Nöykkiönkatu / / 4 % / 50 km/h Puolarmetsänkatu (Espoonväylän itäpuoli) / / 8 % / 60km/h Puolarmetsänkatu (Espoonväylä-Finnoontie) / 4400 / 8 % / 60km/h Hösmärintie / / 4 % / 40 km/h Sunantie / / 4 % / 40 km/h Päiväaikaisen liikenteen osuus on 90 % koko liikenteestä. Liite 2.2B db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) PR4023-Y01 Koordinaattijärjestelmä ETRS-GK25 Korkeusjärjestelmä N2000 Mittakaava 1:10000 (A3) Tieliikennemeluselvitys. Espoonväylän jatke välillä Puolarmetsänkatu - Hösmärintie, Espoo. Ennustetilanne v meluntorjunnalla. Linjaus VE2013. Yöajan keskiäänitaso LAeq Laskentakorkeus 2 m maan pinnasta

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3356 Y01 Sivu 1 (7) Rovaniemen kaupunki Markku Pyhäjärvi Turku TIELIIKENNEMELUSELVITYS Ylikylä Nivankylä osayleiskaava, Rovaniemi Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja,

Lisätiedot

LIIKENNEMELUSELVITYS

LIIKENNEMELUSELVITYS Liite 5 Insinööritoimisto Solutra Oy Tuomo Ojakoski LIIKENNEMELUSELVITYS HELSINKI Viikinportti 4 B 18 00790 Helsinki puh. 050 377 6565 TURKU Rautakatu 5 A 20520 Turku puh. 050 570 3476 etu.suku@promethor.fi

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR Y2127 1 Sivu 1 (8) Plaana Oy Keijo Körkkö Tyrnäväntie 12 90 Oulu Turku TIELIIKENNEMELUSELVITYS Mt:n 8300 kevyen liikenteen järjestelyt välillä Markuksela Sanginsuu, Oulu Raportin

Lisätiedot

LIITE 7. EERONTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS LIIKENNEMELUSELVITYS. Keravan kaupunki. Keravan kaupunki Turku Liisa Vaahtera Sivu 1(9)

LIITE 7. EERONTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS LIIKENNEMELUSELVITYS. Keravan kaupunki. Keravan kaupunki Turku Liisa Vaahtera Sivu 1(9) 19 Ympäristömelu Raportti PR-Y1498 Keravan kaupunki Keravan kaupunki Turku 24.1.2010 Liisa Vaahtera Sivu 1(9) EERONTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS LIIKENNEMELUSELVITYS Keravan kaupunki Raportin vakuudeksi Jani

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu 16T-1 Sivu 1 (8) TIELIIKENNEMELUSELVITYS 16T-1 Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM H E L S I N K I Viikinportti 4 B 18 00790 HELSINKI puh. 050 377 6565 www.promethor.fi T

Lisätiedot

TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS

TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS 111 Ympäristömelu Raportti PR-Y1921-1 Sipoon kunta Turku 22.8.2012 Kehitys- ja kaavoituskeskus Jarkko Lyytinen Sivu 1(11) PL 7 04130 Sipoo TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS Sipoon BA 3 Bastukärr III alue, asemakaavoitus

Lisätiedot

TIE JA RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS

TIE JA RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3519 Y01 Sivu 1 (7) Ruoholahden Tarken Oy Jesse Rauhala Turku 26.5.2015 TIE JA RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS Kortteli 738 Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Huittisten kaupunki Tekninen palvelukeskus Suunnittelu ja maankäyttöpalvelut TIELIIKENNEMELUSELVITYS HELSINKI Viikinportti 4 B 18 00790 Helsinki puh. 050 377 6565 TURKU Rautakatu 5 A 20520 Turku puh. 050

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS 16 Ympäristömelu Raportti PR-Y1535 Terramare Oy Turku 26.4.2010 Reijo Kultalahti Sivu 1(6) YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Louhinta ja ruoppaustyön aiheuttama ympäristömelu Kohde: Länsisatama, Helsinki Raportin

Lisätiedot

TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS 18 Ympäristömelu Raportti PR-Y1820-1 Vihdin kunta Turku 19.12.2011 Matti Hult Asematie 30 Sivu 1(8) 03100 Nummela TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Otalammen taajaman pohjoisosan asemakaavoitus (Helminharju)

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Liite 4 Ympäristömelu Raportti PR4113 Y02 Sivu 1 (8) Insinööritoimisto Solutra Oy Tuomo Ojakoski Turku 25.4.2017 TIELIIKENNEMELUSELVITYS Päiväkodin asemakaavamuutos, Hakalahti, Ylivieska Raportin vakuudeksi

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Espoon Asunnot Oy Jaana Hellinen TIELIIKENNEMELUSELVITYS HELSINKI Viikinportti 4 B 18 00790 Helsinki puh. 050 377 6565 TURKU Rautakatu 5 A 20520 Turku puh. 050 570 3476 etu.suku@promethor.fi www.promethor.fi

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Valtatien 12 parantaminen Lamminrahkan eritasoliittymällä, Kangasala ja Tampere Tiesuunnitelman liite 16T 1

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Valtatien 12 parantaminen Lamminrahkan eritasoliittymällä, Kangasala ja Tampere Tiesuunnitelman liite 16T 1 Finnmap Infra Oy TIELIIKENNEMELUSELVITYS Tiesuunnitelman liite 16T 1 HELSINKI Viikinportti 4 B 18 00790 Helsinki puh. 050 377 6565 TURKU Rautakatu 5 A 20520 Turku puh. 050 570 3476 etu.suku@promethor.fi

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3131 Y01 Sivu 1 (9) Naantalin kaupunki Kirsti Junttila Turku 24.6.2014 TIELIIKENNEMELUSELVITYS Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Porvoonkatu 9 00510

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS T16 1

TIELIIKENNEMELUSELVITYS T16 1 PR Y.. Finnmap Infra Oy Mikko Erjo PL Helsinki TIELIIKENNEMELUSELVITYS T E Turun kehätien parantaminen välillä Kausela Kirismäki, tiesuunnitelma HELSINKI Viikinportti B Helsinki puh. TURKU Rautakatu A

Lisätiedot

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3346 Y01 Sivu 1 (8) Sastamalan kaupunki Maankäyttö Timo Silomaa PL 23 38201 Sastamala Turku 23.2.2015 TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Asemakadun alikulku Sipintie Vammalan taajama,

Lisätiedot

ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO PIIPPILAKKI MELUSELVITYKSEN TÄYDENNYS

ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO PIIPPILAKKI MELUSELVITYKSEN TÄYDENNYS ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 741700 PPPILAKKI MELUSELVITYKSEN TÄYDENNYS 27.8.2018 Asemakaava ja asemakaavan muutos nro 741700 Piippilakki Liikennemeluselvityksen täydennys Laatijat: Johanna Toivonen

Lisätiedot

TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS

TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS 111 Ympäristömelu Raportti Sipoon kunta Turku Kehitys- ja kaavoituskeskus Jarkko Lyytinen Sivu 1(11) PL 7 04130 Sipoo TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS Sipoon BA 2 Bastukärr II logistiikka-alue, asemakaavoitus

Lisätiedot

TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS

TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR Y2143 1 Sivu 1 (11) Vihdin kunta Tuomas Turpeinen Turku 17.12.2013 TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS V 45 Koivissillan asemakaava, Vihti Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja,

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Hämeenlinnan kaupunki Johanna Närhi TIELIIKENNEMELUSELVITYS Piha alueiden meluntorjunnan lisäselvitys HELSINKI Viikinportti 4 B 18 00790 Helsinki puh. 050 377 6565 TURKU Rautakatu 5 A 20520 Turku puh.

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS 19 Ympäristömelu Raportti PR-Y1957-1 Sivu 1/9 Plaana Oy Turku.12.2012 Jorma Hämäläinen Tyrnäväntie 12 90400 Oulu YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Ranta-Toppilan alue, Oulu Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja,

Lisätiedot

LIIKENNEMELUSELVITYS

LIIKENNEMELUSELVITYS 18 16.1T-1 Ympäristömelu Raportti PR-Y1724 Destia Oy Destia Oy Turku 17.6.2011 Timo Jalkanen PL 1881 Sivu 1(8) 70421 Kuopio LIIKENNEMELUSELVITYS Valtatien 6 parantaminen välillä Taavetti Lappeenranta,

Lisätiedot

LIIKENNEMELUSELVITYS

LIIKENNEMELUSELVITYS Suomen Hoivatilat Oyj Elina Suikki LIIKENNEMELUSELVITYS Kurttilantie 19, Espoo HELSINKI Viikinportti 4 B 18 00790 Helsinki puh. 050 377 6565 TURKU Rautakatu 5 A 20520 Turku puh. 050 570 3476 etu.suku@promethor.fi

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Salon kaupunki Virpi Elovaara TIELIIKENNEMELUSELVITYS HELSINKI Viikinportti 4 B 18 00790 Helsinki puh. 050 377 6565 TURKU Rautakatu 5 A 20520 Turku puh. 050 570 3476 etu.suku@promethor.fi www.promethor.fi

Lisätiedot

Valtatie 8 parantaminen Mettalanmäen kohdalla, Raahe Meluselvitys

Valtatie 8 parantaminen Mettalanmäen kohdalla, Raahe Meluselvitys 16T-1 Raportti parantaminen Mettalanmäen kohdalla, Raahe Projektinumero: 306914 Sisältö Sisältö... 2 1. Johdanto / Toimeksianto... 3 2. Lähtötiedot ja menetelmät... 3 2.1. Laskentamalli... 4 2.2. Laskentamallin

Lisätiedot

KAAVA V32A KANTOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, VIHTI TIELIIKENNEMELUSELVITYS

KAAVA V32A KANTOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, VIHTI TIELIIKENNEMELUSELVITYS 110 Ympäristömelu Raportti Vihdin kunta Turku 14.6.2011 Johanna Laaksonen PL 13 Sivu 1(10) 03101 Vihti KAAVA V32A KANTOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, VIHTI TIELIIKENNEMELUSELVITYS Vihdin kunta Raportin vakuudeksi

Lisätiedot

LIIKENNEMELUSELVITYS Katilan asemakaava, Kokemäki

LIIKENNEMELUSELVITYS Katilan asemakaava, Kokemäki Nosto Consulting Oy LIIKENNEMELUSELVITYS HELSINKI Viikinportti 4 B 18 00790 Helsinki puh. 050 7 65 TURKU Rautakatu 5 A 20520 Turku puh. 050 570 3476 etu.suku@promethor.fi www.promethor.fi Y tunnus: 09965

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3937 Y01 Sivu 1 (9) Espoon Asunnot Oy Jaana Hellinen Turku 26.8.2016 TIELIIKENNEMELUSELITYS Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI iikinportti 4 B 18 00790

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3848 Y01 Sivu 1 (10) Espoon Asunnot Oy Jaana Hellinen Turku 25.5.2016 TIELIIKENNEMELUSELVITYS Asemakaavan muutos Karakallio 131406, Espoo Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja,

Lisätiedot

Valtatie Pyhäjoen keskustan pääliittymän kohdalla (vt8 Virastotie Annalantie), Pyhäjoki Melutarkastelu

Valtatie Pyhäjoen keskustan pääliittymän kohdalla (vt8 Virastotie Annalantie), Pyhäjoki Melutarkastelu V8 Valtatie Pyhäjoen keskustan pääliittymän kohdalla (vt8 Virastotie Annalantie), Pyhäjoki Melutarkastelu 19.11.2012 Projektinumero: 304316 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Lähtötiedot ja menetelmät...

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3840 Y01 Sivu 1 (10) L Arkkitehdit Oy Niina Ruohola Turku 12.4.2016 TIELIIKENNEMELUSELITYS Ajurinkuja 1, Espoo Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI iikinportti

Lisätiedot

TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS

TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS 113 Ympäristömelu Raportti PR-Y1954-1 Sivu 1/13 Insinööritoimisto Solutra Oy Turku.11.2012 Tuomo Ojakoski Lippitie 6 90440 Kempele TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS Pyhtilänkankaan asemakaava, Raahe Raportin

Lisätiedot

Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle, Seinäjoki MELUSELVITYS 20.8.2009. Seinäjoen kaupunki

Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle, Seinäjoki MELUSELVITYS 20.8.2009. Seinäjoen kaupunki Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle, Seinäjoki 20.8.2009 Seinäjoen kaupunki Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT...

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Liite 4 PR45 Y01 Ylivieskan kaupunki TELKENNEMELUSELVTYS HELSNK Viikinportti 4 B 18 00790 Helsinki puh. 050 377 6565 TURKU Rautakatu 5 A 20520 Turku puh. 050 570 36 etu.suku@promethor.fi www.promethor.fi

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3900 Y01 Sivu 1 (9) Westpro Oy Osmo Rajala Turku 15.6.2016 TIELIIKENNEMELUSELVITYS semakaavan muutos Haukilahti (alue 2309), Kiinteistöosakeyhtiö hvenniska, Espoo Raportin vakuudeksi

Lisätiedot

Espoon Heiniemen korttelin ja puistoalueen 62P17 meluselvitys

Espoon Heiniemen korttelin ja puistoalueen 62P17 meluselvitys Raportti Espoon Heiniemen korttelin 62045 ja puistoalueen 62P17 meluselvitys 15.2.2018 SISÄLTÖ 1. Työn sisältö... 3 2. Lähtötiedot ja menetelmät...4 2.1. Laskentamalli... 4 2.2. Laskennassa käytetyt liikennemäärät...

Lisätiedot

St 178 Valkontie välillä Petaksentie - Solvikintie, Loviisa MELUSELVITYS. Lokakuu 2009. Loviisan kaupunki

St 178 Valkontie välillä Petaksentie - Solvikintie, Loviisa MELUSELVITYS. Lokakuu 2009. Loviisan kaupunki St 178 Valkontie välillä Petaksentie - Solvikintie, Lokakuu 2009 n kaupunki St 178 Valkontie välillä Petaksentie - Solvikintie, 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT... 3 2 MELUN OHJEARVOT...

Lisätiedot

Valtatien 4 parantaminen välillä Joutsa-Toivakka, Joutsa Meluselvitys

Valtatien 4 parantaminen välillä Joutsa-Toivakka, Joutsa Meluselvitys 16T-1 Valtatien 4 parantaminen välillä Joutsa-Toivakka, Joutsa Meluselvitys Tiina Kumpula 21.6.2017 Tarkistanut: Martti Kokoi 29.6.2017 2 (6) 21.6.2017 Valtatien 4 parantaminen välillä Joutsa- Toivakka,

Lisätiedot

Melumallinnus Pellonreuna

Melumallinnus Pellonreuna Melumallinnus Pellonreuna JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAAVOITUS 2017 (28.4.2017) 1 TYÖN TARKOITUS Tässä melumallinnuksessa on tarkasteltu Kuokkalan Tikanväylän ja Pohjanlahdentien liikenteen aiheuttaman melun

Lisätiedot

TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS

TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS 112 Ympäristömelu Raportti PR-Y1924-1 Sivu 1/12 Joensuun Tila Oy Turku 15.11.2012 TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS Joensuun venesataman asemakaavoitus, Sipoo Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO LÄNSIMÄEN PÄIVÄKOTI MELUSELVITYS

ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO LÄNSIMÄEN PÄIVÄKOTI MELUSELVITYS ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002402 LÄNSIMÄEN PÄIVÄKOTI MELUSELVITYS Asemakaavan muutos nro 002402 Länsimäen päiväkoti Liikennemeluselvitys LUONNOS Laatijat: Johanna Toivonen ja Jani Kankare Promethor Oy TURKU

Lisätiedot

Espoo Nihtiportti, Atriumalue, Meluselvitys

Espoo Nihtiportti, Atriumalue, Meluselvitys Raportti Espoo Nihtiportti, 1601 Atriumalue, 11.1.2017 Projektinumero: 308300 Sisältö Sisältö... 1 1. Johdanto... 2 2. Lähtötiedot ja menetelmät... 2 2.1. Laskentamalli... 2 2.1.1. Lähtötiedot... 3 2.1.2.

Lisätiedot

LIIKENNEMELUSELVITYS

LIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3845 Y01 Sivu 1 (10) NCC Asuminen Oy Päivi Kellokoski PL 13 00281 Helsinki Turku 14.4.2016 LIIKENNEMELUSELVITYS Asemakaavan muutos (nro 002281), Bertta Pähkinärinne, 4, Vantaa

Lisätiedot

Niittyholman liikenteen ja ympäristön yleissuunnitelma, meluselvitys, Haukipudas, Oulu. Oulun kaupunki. Ins. (AMK) Tiina Kumpula

Niittyholman liikenteen ja ympäristön yleissuunnitelma, meluselvitys, Haukipudas, Oulu. Oulun kaupunki. Ins. (AMK) Tiina Kumpula Niittyholman liikenteen ja ympäristön yleissuunnitelma, meluselvitys, Oulun kaupunki Ins. (AMK) Tiina Kumpula 12.8.2014 Niittyholman liikenteen ja ympäristön yleissuunnitelma, meluselvitys, 12.8.2014 2

Lisätiedot

Keskustan osayleiskaavan meluselvitys

Keskustan osayleiskaavan meluselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA EURAN KUNTA Keskustan osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (10) Matti Manninen Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun ohjearvot...

Lisätiedot

Akaan raakapuukuormausalue Ratasuunnitelman meluselvitys. Päiväys Tilaaja Liikennevirasto Projekti RR52233

Akaan raakapuukuormausalue Ratasuunnitelman meluselvitys. Päiväys Tilaaja Liikennevirasto Projekti RR52233 Akaan raakapuukuormausalue Ratasuunnitelman meluselvitys Päiväys Tilaaja Liikennevirasto Projekti RR52233 Raportti 1/5 Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Menetelmät ja lähtötiedot... 3 2.1 Melun ohjearvot... 3

Lisätiedot

TAMPEREEN ETELÄPUISTON MELUSELVITYS Projektinumero307322

TAMPEREEN ETELÄPUISTON MELUSELVITYS Projektinumero307322 TAMPEREEN ETELÄPUISTON MELUSELVITYS 1.3.2016 Projektinumero Sisältö Sisältö... 2 1. Ympäristömelun ohjearvot... 3 2. Tulokset... 4 Liitteet: 1. VE 0 LAeq 7-22 2. VE 0 LAeq 22-7 3. VE A LAeq 7-22 4. VE

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR Y2125 1 Sivu 1 (10) Raahen kaupunki Jaana Pekkala Turku 3.3.2014 TIELKENNEMELUSELVITYS Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Porvoonkatu 9 A 00510 HELSINKI

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Liite 5 Insinööritoimisto Solutra Oy Tuomo Ojakoski TIELIIKENNEMELUSELVITYS HELSINKI Viikinportti 4 B 18 00790 Helsinki puh. 050 377 6565 TURKU Rautakatu 5 A 20520 Turku puh. 050 570 3476 etu.suku@promethor.fi

Lisätiedot

Meluselvitys Pajalantien ja Hulikankulman alueet

Meluselvitys Pajalantien ja Hulikankulman alueet Meluselvitys Pajalantien ja Hulikankulman alueet Lempäälän kunta Jussi Kurikka-Oja 16.4.2014 1 Taustatiedot Tässä meluselvityksessä on tarkasteltu Lempäälän kunnan Pajalantien ja Hulikankulman asemakaava-alueiden

Lisätiedot

KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI

KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 23.6.2014 KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI Päivämäärä 23.6.2014 Laatija

Lisätiedot

Pyynikin sosiaali- ja terveysaseman tontin asemakaavoitustyöhön liittyvä MELUSELVITYS. Tampere. Tammikuu Tampereen kaupunki, Tilakeskus

Pyynikin sosiaali- ja terveysaseman tontin asemakaavoitustyöhön liittyvä MELUSELVITYS. Tampere. Tammikuu Tampereen kaupunki, Tilakeskus Pyynikin sosiaali- ja terveysaseman tontin asemakaavoitustyöhön liittyvä Tampere Tammikuu 2007 Tampereen kaupunki, Tilakeskus Pyynikin sosiaali- ja terveysaseman tontin asemakaavoitustyöhön liittyvä 2

Lisätiedot

Vastaanottaja Lapuan kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS

Vastaanottaja Lapuan kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS Vastaanottaja Lapuan kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS Päivämäärä 03/04/2013

Lisätiedot

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SIPOON KUNTA, KEHITYS- JA KAAVOITUSKESKUS, KAAVOITUSYKSIKKÖ Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P16134 Raportti 1 (5) Manninen

Lisätiedot

16T-4 Valtatien 6 parantaminen välillä Hevossuo Nappa, Kouvola Tiesuunnitelman meluselvitys

16T-4 Valtatien 6 parantaminen välillä Hevossuo Nappa, Kouvola Tiesuunnitelman meluselvitys 16T-4 Valtatien 6 parantaminen välillä Hevossuo Nappa, Kouvola Tiesuunnitelman meluselvitys Siru Parviainen 16T-4 Valtatien 6 parantaminen välillä Hevossuo Nappa, Kouvola 2 (3) 1 Taustatiedot ja nykytilanne

Lisätiedot

Hangon Krogarsin meluselvitys

Hangon Krogarsin meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LANTMÄTARE AB ÖHMAN Hangon Krogarsin meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (5) Matti Manninen Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN MELUSELVITYS

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN MELUSELVITYS KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN MELUSELVITYS 15.4.2011 Laura Gröhn MUISTIO 15.4.2011 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1. Työn tarkoitus... 3 2. Menetelmät ja lähtötiedot... 3 2.1 Maastomalli... 3 2.2 Liikennemäärät...

Lisätiedot

Raportti. Kiinteistö Oy Kalevan Airut 8479 asemakaavatyön meluselvitys. Projektinumero: 307797 Donna ID 1 612 072

Raportti. Kiinteistö Oy Kalevan Airut 8479 asemakaavatyön meluselvitys. Projektinumero: 307797 Donna ID 1 612 072 ! Raportti Kiinteistö Oy Kalevan Airut 8479 asemakaavatyön meluselvitys 27.5.2016 Projektinumero: 307797 Donna ID 1 612 072 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Laskentamalli... 1 2.1. Lähtötiedot... 1 2.1.1. Suunnittelualue...

Lisätiedot

RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS

RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR Y2137 1 Sivu 1 (12) Sipoon kunta Suvi Kaski PL 7 04131 Sipoo Turku 13.12.2013 RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Porvoonkatu

Lisätiedot

Meluselvitys asemakaavamuutosta varten kiinteistöllä IKAALISTEN MYLLY OY

Meluselvitys asemakaavamuutosta varten kiinteistöllä IKAALISTEN MYLLY OY Meluselvitys asemakaavamuutosta varten kiinteistöllä 143-413-7-2 IKAALISTEN MYLLY OY Destia Oy Infrasuunnittelu Vantaa 20.2.2018 SISÄLLYS 1 SUUNNITTELUKOHDE 1 2 MENETELMÄT JA LÄHTÖTIEDOT 2 2.1 Melutasojen

Lisätiedot

LIIKENNEMELUSELVITYS

LIIKENNEMELUSELVITYS 110 Ympäristömelu Raportti PR-Y1562 Rovaniemen kaupunki Turku 6.9.2010 Tekniset palvelut/ maankäyttö Tarja Outila Sivu 1(10) Hallituskatu 7 96100 Rovaniemi LIIKENNEMELUSELVITYS Vaaralan asemakaava-alue,

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR4101 Y01 Sivu 1 (13) Rovaniemen kaupunki Turku TIELIIKENNEMELUSELVITYS Katajarannan ja Kukanniemen alueiden asemakaavan muutokset, Rovaniemi Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja,

Lisätiedot

Kokkolan Nykvistin tontin ympäristömeluselvitys

Kokkolan Nykvistin tontin ympäristömeluselvitys Raportti Kokkolan Nykvistin tontin ympäristömeluselvitys Kaavoituspalvelut, Kokkolan kaupunki 15.3.2017 Projektinumero: 308808 Sisältö Sisältö... 2 1. Johdanto... 3 2. Meluselvityksen menetelmät ja menettelyt...

Lisätiedot

Miilukorpi II Asemakaavan osa-alueen meluselvitys

Miilukorpi II Asemakaavan osa-alueen meluselvitys Miilukorpi Asemakaavan osa-alueen meluselvitys 12.2.2018 SISÄLLYS 1 Suunnittelukohde 1 2 Menetelmät ja lähtötiedot 3 2.1 Melutasojen ohjearvot 3 2.2 Melulaskennat 3 2.3 Melulaskennan maastomalli 4 2.4

Lisätiedot

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR Y2155 1 Sivu 1 (13) Vihdin kunta Matti Hult Turku 31.12.2013 TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Porvoonkatu 9 A 00510

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu RaporttiPR3032Y01 Sivu1(16) Hämeenlinnankaupunki LeenaRoppola Raatihuoneenkatu9 13100Hämeenlinna Turku TELKENNEMELUSELVTYS Hämeenlinnankorkeakoulukeskus,asemakaavajaasemakaavanmuutos Raportinvakuudeksi

Lisätiedot

Meluselvitysraportti. Päiväys Projekti Nikulanväylä Asemakaavan meluselvitys Tilaaja Rauman kaupunki

Meluselvitysraportti. Päiväys Projekti Nikulanväylä Asemakaavan meluselvitys Tilaaja Rauman kaupunki Meluselvitysraportti Päiväys 08.01.2019 Projekti Asemakaavan Tilaaja Rauman kaupunki Meluselvitysraportti 1/6 Sisällys 1 Lähtökohdat... 2 1.1 Johdanto... 2 1.2 Suunnittelualue... 2 2 Menetelmät ja lähtötiedot...

Lisätiedot

Melumallinnus Kauramäki / Etelä-Keljo

Melumallinnus Kauramäki / Etelä-Keljo Melumallinnus Kauramäki / Etelä-Keljo JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAAVOITUS 2012 (9.3.2012) 1 TYÖN TARKOITUS Tässä melumallinnuksessa on tarkasteltu Ysitien(Vt 9) tieliikenteen aiheuttamaa melutasoa Etelä-Keljon

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS RUSKON JÄTTEENKÄSITTELYKESKUKSEN LAAJENNUS. Tilaaja: Perttu Hyöty Turku FCG Planeko Oy.

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS RUSKON JÄTTEENKÄSITTELYKESKUKSEN LAAJENNUS. Tilaaja: Perttu Hyöty Turku FCG Planeko Oy. 110 Raportti PR-Y1300 FCG Planeko Oy Tilaaja: Perttu Hyöty Turku 30.5.2008 FCG Planeko Oy Pyhäjärvenkatu 1 Sivut 1(10) + liitteet 10 kpl 33200 Tampere YMPÄRISTÖMELUSELVITYS RUSKON JÄTTEENKÄSITTELYKESKUKSEN

Lisätiedot

Meijeritien asemakaavan meluselvitys

Meijeritien asemakaavan meluselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PAIMION KAUPUNKI Meijeritien asemakaavan meluselvitys Raportti LUONNOS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 18.6.2015 Raportti 1 (5) Matti Manninen 18.6.2015 Sisällysluettelo 1 Taustaa...

Lisätiedot

LUUVANIEMENTIE 2-6, HELSINKI MELUSELVITYS

LUUVANIEMENTIE 2-6, HELSINKI MELUSELVITYS LUUVANIEMENTIE 2-6, HELSINKI MELUSELVITYS 23.02.2015 MELUSELVITYS LUUVANIEMENTIE 2-6, HELSINKI 2 Päivämäärä 23.02.2015 Laatija Tarkastaja Pasi Myyryläinen Jari Hosiokangas Sisältää Maanmittauslaitoksen

Lisätiedot

Valtatien 3 parantaminen Laihian kohdalla, tiesuunnitelma, Laihia

Valtatien 3 parantaminen Laihian kohdalla, tiesuunnitelma, Laihia 16T-2 Meluselvitys Meluselvitys 1 (2) Valtatien 3 parantaminen Laihian kohdalla, tiesuunnitelma, Laihia 16T-2 Meluselvitys Melulaskennat on laadittu Liikenneviraston maanteiden meluselvityksen maastomallin

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS LÄNSI-TOPPILA, OULU. Tilaaja: Jorma Hämäläinen Turku Plaana Oy Oulu. Raportin vakuudeksi

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS LÄNSI-TOPPILA, OULU. Tilaaja: Jorma Hämäläinen Turku Plaana Oy Oulu. Raportin vakuudeksi 111 Ympäristömelu Raportti no PR-Y1180-1 Plaana Oy Tilaaja: Jorma Hämäläinen Turku 04.12.2007 Plaana Oy Hallituskatu 36 A Sivu 1(11) + liitteet 8 kpl. 90100 Oulu YMPÄRISTÖMELUSELVITYS LÄNSI-TOPPILA, OULU

Lisätiedot

Kotkan Rasinkylän asemakaavan meluselvitys

Kotkan Rasinkylän asemakaavan meluselvitys Kotkan kaupunki Siru Parviainen Jarno Kokkonen Projekti YMP31215 19.12.2014 1 Taustatiedot Tässä meluselvityksessä on tarkasteltu Kotkan Rasinkylän asemakaava-alueelle suunnitellun asuinalueen melutasoja.

Lisätiedot

Meluselvitys, Ylikylä - Vennivaara, Rovaniemi

Meluselvitys, Ylikylä - Vennivaara, Rovaniemi Meluselvitys, Ylikylä - Vennivaara, Rovaniemi Tammikuu 2008 Viite Versio 1 Pvm 7.2.2008 Hyväksynyt Tarkistanut Kirjoittanut DI Marja Pussinen Ramboll Kiviharjuntie 11 90220 Oulu Finland Puhelin: 020 755

Lisätiedot

Hangon Krogarsin meluselvitys

Hangon Krogarsin meluselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA LANTMÄTARE AB ÖHMAN Hangon Krogarsin meluselvitys Raportti REVISIO A, 26.2.2016, lisätty junaliikenne FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (6) Matti Manninen Sisällysluettelo

Lisätiedot

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3390 Y02 Sivu 1 (11) Saajos Kiinteistöt Oy Seppo Saajos Turku TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELITYS L42 Saajos, asemakaavan muutos, Lohja Rakentamisen vaiheistuksen melutarkastelu Raportin

Lisätiedot

Pohjolankatu 25, Tampere MELUSELVITYS. Toukokuu 2010. Tampereen kaupunki, Tilakeskus

Pohjolankatu 25, Tampere MELUSELVITYS. Toukokuu 2010. Tampereen kaupunki, Tilakeskus Pohjolankatu 25, Tampere Toukokuu 2010 Joulukuu 2010 täydennetty Tampereen kaupunki, Tilakeskus Pohjolankatu 25, Tampere 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT... 3 2 MELUN OHJEARVOT... 3

Lisätiedot

Meluselvitysraportti. Päiväys Projekti Havumäentien meluselvitys Tilaaja Nurmijärven kunta

Meluselvitysraportti. Päiväys Projekti Havumäentien meluselvitys Tilaaja Nurmijärven kunta Meluselvitysraportti Päiväys Projekti n meluselvitys Tilaaja Nurmijärven kunta Meluselvitysraportti 1/7 Sisällys 1 Lähtökohdat... 2 1.1 Johdanto... 2 1.2 Suunnittelualue... 2 2 Menetelmät ja lähtötiedot...

Lisätiedot

Vastaanottaja Trafix Oy. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA MELUSELVITYS

Vastaanottaja Trafix Oy. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA MELUSELVITYS Vastaanottaja Trafix Oy Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 18.11.013 YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA Päivämäärä 18.11.013 Laatija Jari Hosiokangas

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3334 Y01 Sivu 1 (11) NCC Rakennus Oy Asuminen Juha Seppälä PL 13 00281 Helsinki Turku 27.11.2014 TIELIIKENNEMELUSELTYS Raportin vakuudeksi Olli Laivoranta Suunnittelija, DI HELSINKI

Lisätiedot

Niskaperän osayleiskaavan meluselvitys

Niskaperän osayleiskaavan meluselvitys ROVANIEMEN KAUPUNKI Niskaperän osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 31.5.2016 P26781P002 Raportti 1 (5) Manninen Matti 31.5.2016 Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS OTALAMMEN TAAJAMA, ASEMAKAAVAMUUTOS OT 15

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS OTALAMMEN TAAJAMA, ASEMAKAAVAMUUTOS OT 15 114 Ympäristömelu Raportti PR-Y1612 Vihdin kunta Turku 12.10.2010 Matti Hult Asemantie 30 Sivu 1(14) 03100 Nummela YMPÄRISTÖMELUSELVITYS OTALAMMEN TAAJAMA, ASEMAKAAVAMUUTOS OT 15 Raportin vakuudeksi Jani

Lisätiedot

ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO PIIPPILAKKI MELUSELVITYS

ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO PIIPPILAKKI MELUSELVITYS ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 741700 PPPILAKKI MELUSELVITYS 23.4.2018 Asemakaava ja asemakaavan muutos nro 741700 Piippilakki Liikennemeluselvitys Laatijat: Johanna Toivonen ja Jani Kankare Promethor

Lisätiedot

LIIKENNEMELUSELVITYS

LIIKENNEMELUSELVITYS PR4558 Y01 22.5.2018 Nuorisosäätiö Mika Selin LIIKENNEMELUSELVITYS Ylämyllyntie 7, Espoo HELSINKI Viikinportti 4 B 18 00790 Helsinki puh. 050 377 6565 TURKU Rautakatu 5 A 200 Turku puh. 050 570 3476 etu.suku@promethor.fi

Lisätiedot

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3806 Y01 Sivu 1 (10) Espoon kaupunki Sari Metsälä Turku 26.4.2016 TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Viikinportti 4

Lisätiedot

LIIKENNEMELUSELVITYS

LIIKENNEMELUSELVITYS Riihimäen kaupunki LIIKENNEMELUSELITYS TURKU Rautakatu 5 A 200 Turku puh. 0 0 36 HELSINKI iikinportti 4 B 18 00790 Helsinki puh. 0 377 65 TAMPERE Hatanpään valtatie 34 D 33900 Tampere puh. 040 866 8615

Lisätiedot

RAHOLAN KARTANON ALUEEN ASEMAKAAVA NRO 8304 MELUSELVITYKSEN PÄIVITYS

RAHOLAN KARTANON ALUEEN ASEMAKAAVA NRO 8304 MELUSELVITYKSEN PÄIVITYS Vastaanottaja Tampereen Tilakeskus Asiakirjatyyppi Meluselvitys ID 1 196 308 Päivämäärä 25.8.2014 RAHOLAN KARTANON ALUEEN ASEMAKAAVA NRO 8304 MELUSELVITYKSEN PÄIVITYS RAHOLAN KARTANON ALUEEN ASEMAKAAVA

Lisätiedot

Vatialantien jatkeen meluselvitys, Kangasala MELUSELVITYS. Kangasalan kunta

Vatialantien jatkeen meluselvitys, Kangasala MELUSELVITYS. Kangasalan kunta Vatialantien jatkeen meluselvitys, Kangasala 2010 Kangasalan kunta 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT... 3 2 MELUN OHJEARVOT...3 3 MELULASKENTA... 4 3.1 MENETELMÄ... 4 3.2 LÄHTÖTIEDOT...

Lisätiedot

Meijerin asemakaavan muutoksen meluselvitys

Meijerin asemakaavan muutoksen meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NIVALAN KAUPUNKI Meijerin asemakaavan muutoksen meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (7) Matti Manninen Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1

Lisätiedot

LEHMON OSAYLEISKAAVA-ALUEEN MELUSELVITYS

LEHMON OSAYLEISKAAVA-ALUEEN MELUSELVITYS FCG Finnish Consulting Group Oy Kontiolahden kunta LEHMON OSAYLEISKAAVA-ALUEEN MELUSELVITYS Raportti 433-P11702 10.1.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Raportti I 10.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 Taustaa...

Lisätiedot

Meijeritien asemakaavan meluselvitys

Meijeritien asemakaavan meluselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PAIMION KAUPUNKI Meijeritien asemakaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 22.12.2015 Raportti 1 (5) Matti Manninen 22.12.2015 Sisällysluettelo 1 Taustaa...

Lisätiedot

Tytyrin kalkkitehdas, meluselvityksen täydennys

Tytyrin kalkkitehdas, meluselvityksen täydennys Lohjan kaupunki Jarno Kokkonen 2.5.2013 2.5.2013 1 (5) SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT... 2 1.1 Melunohjearvot... 2 2 MELUNLASKENTATULOKSET... 2 2.1 Tutkitut melutilanteet... 2 2.2 Melun leviäminen ennustetilanteessa

Lisätiedot

Kirkonkylän koulun asemakaavamuutos

Kirkonkylän koulun asemakaavamuutos TUUSULAN KUNTA MELUSELVITYS 311606 MELUSELVITYS 2/10 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Lähtötiedot ja menetelmät... 3 2.1. Suunnittelualue... 3 2.2. Laskentamalli... 4 2.3. Laskennassa käytetyt liikennemäärät...

Lisätiedot

Vt 10 ja st 284, Ojalanmäen ja Parkkiaron meluselvitys, Forssa

Vt 10 ja st 284, Ojalanmäen ja Parkkiaron meluselvitys, Forssa Vt 10 ja st 284, Ojalanmäen ja Parkkiaron meluselvitys, Forssa MELUSELVITYS Forssan kaupunki Helmikuu 2013 2 (6) Alkusanat Tämä liikennemeluselvitys on tehty palvelemaan vireillä olevia Ojalanmäen ja Parkkiaron

Lisätiedot

16T-2 Meluselvitys

16T-2 Meluselvitys 16T-2 Meluselvitys 11.11.2014 Meluselvitys 1 (3) Valtateiden 3 ja 18 parantaminen, Laihia 16T-2 Meluselvitys Melulaskennat on laadittu Liikenneviraston maanteiden meluselvityksen maastomallin pohjalta.

Lisätiedot

Sako II, asemakaavamuutos

Sako II, asemakaavamuutos Sako II, asemakaavamuutos 4111579.3.7 Muutokset: A 4.10.2016 Muutettiin pohjaa B 5.10.2016 Muutettiin taas pohjaa 4111579.3.7 2 (6) Sako II, asemakaavamuutos SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 1.1 Tilaaja...

Lisätiedot

Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu

Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu Kittilä Tiina Kumpula 21.3.2016 Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu 21.3.2016 2 (4) 1 Taustatiedot Kittilän kunnassa Taalojärven alueella on käynnissä

Lisätiedot

LIITE 10 SELVITYS TIELIIKENTEEN AIHEUTTAMASTA MELUSTA SASTA- MALAN STORMIN ALUEELLA. 11.5.2012 Projektinumero: 301022 / 21.

LIITE 10 SELVITYS TIELIIKENTEEN AIHEUTTAMASTA MELUSTA SASTA- MALAN STORMIN ALUEELLA. 11.5.2012 Projektinumero: 301022 / 21. LIITE 10 SELVITYS TIELIIKENTEEN AIHEUTTAMASTA MELUSTA SASTA- MALAN STORMIN ALUEELLA 11.5.2012 Projektinumero: 301022 / 21 2 (7) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Lähtötiedot ja menetelmät... 3 2.1 Toiminnan

Lisätiedot

Tie- ja rakennussuunnitelman meluselvitys

Tie- ja rakennussuunnitelman meluselvitys Maantien 259 parantaminen välillä Kaukalotie-Uotsolantie, Sastamala Tie- ja rakennussuunnitelman meluselvitys Kannen kuva: Maanmittauslaitos 2018 / Destia Oy 2018 Maantien 259 parantaminen välillä Kaukalotie-Uotsolantie,

Lisätiedot