UIMAVESIPROFIILI Usminjärvi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UIMAVESIPROFIILI Usminjärvi"

Transkriptio

1 UIMAVESIPROFIILI Usminjärvi /sr

2 SISÄLLYS 1. Uimavesiprofiilin laatiminen ja tarkistaminen 3 2. Usminjärven uimarannan perustiedot Maantieteellinen sijainti Sijaintivesistö Uimarannan kuvaus 5 3. Usminjärven ominaisuudet ja veden laatu Uimaveden laadun valvonta Uimaveden laatuvaatimukset 9 4. Yhteystiedot Lähteet ja kirjallisuus 11 2

3 1. Uimavesiprofiilin laatiminen ja tarkistaminen Sosiaali- ja terveysministeriön asetusta (177/2008) yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta sovelletaan uimaveden laadun seurantaan, valvontaan, luokitukseen ja hallintaan sekä uimaveden laadusta tiedottamiseen yleisillä uimarannoilla. Ko. asetuksessa yleisellä uimarannalla tarkoitetaan uimarantaa, jolla arvioidaan käyvän vähintään 100 uimaria päivässä uimakauden aikana ja josta on tehtävä terveydensuojelulain (763/1994) 13 :n mukainen ilmoitus. Yleisille uimarannoille tulee tehdä uimavesiprofiili, jolla tarkoitetaan kyseisen uimarannan riskinarviointia. Uimavesiprofiili sisältää kuvauksen uimaveden ominaisuuksista sekä sen laatuun haitallisesti vaikuttavista tekijöistä ja niiden merkityksestä. Uimavesiprofiilin tarkoituksena on myös antaa yleisölle tietoa. Tämä uimavesiprofiili on laadittu Hyvinkään kaupungin liikuntapalveluiden, ympäristönsuojelu- ja terveydensuojeluviranomaisen yhteistyönä. Uimavesiprofiilia tarkistetaan uimaveden luokituksesta riippuen asetuksen liitteen IV mukaisesti. Uimavesiprofiilin laatimisessa, tarkistamisessa ja ajan tasalle saattamisessa käytetään vesienhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) nojalla hankittuja, tämän asetuksen kannalta merkityksellisiä arviointi- ja seurantatietoja. Uimarannalla on yleisön nähtävillä uimavesiprofiilin perusteella laadittu yleiskuvaus uimavedestä. Yleisöllä on mahdollisuus saada seuraavat tiedot: uimarannan uimavesiluokitus kolmelta edeltävältä vuodelta, uimavesiprofiili sekä kuluvan uimakauden aikana tehtyjen valvontatutkimusten ja aistinvaraisten havaintojen tulokset tulkintoineen. Valvontatutkimusten tulokset on nähtävillä uimarannalla olevalla ilmoitustaululla sekä Hyvinkään kaupungin internetsivulla Uimavesiluokitus ja uimavesiprofiili on nähtävillä Hyvinkään kaupungin internetsivulla Jos uimavesi on luokiteltu luokkaan hyvä, tyydyttävä tai huono, uimavesiprofiili on tarkistettava säännöllisesti ja tarvittaessa saatettava ajan tasalle. Tarkistusten vähimmäistiheys määräytyy alla olevan taulukon mukaisesti: Taulukko 1.1. Uimavesiprofiilin tarkistustiheys Hyvä Tyydyttävä Huono uimavesiluokka uimavesiluokka uimavesiluokka Tarkistusten neljän vuoden kolmen vuoden kahden vuoden vähimmäistiheys välein välein välein Jos uimavesi on luokiteltu luokkaan erinomainen, uimavesiprofiili on tarkistettava ja tarvittaessa saatettava ajan tasalle ainoastaan silloin, jos luokka muuttuu hyväksi, tyydyttäväksi tai huonoksi. Jos uimarannalla tai sen läheisyydessä tehdään uimaveteen merkittävästi vaikuttavia rakennus- tai muutostöitä, uimavesiprofiili on saatettava ajan tasalle ennen seuraavan uimakauden alkua. 3

4 2. Usminjärven uimarannan perustiedot 2.1 Maantieteellinen sijainti Uimarannan nimi Uimarannan lyhyt nimi Järven nimi ID-tunnus Osoite Koordinaatit Usminjärvi Usminjärvi Usminjärvi FI Usminjärventie 206, Hyvinkää ja (koordinaattijärjestelmä WGS84) 2.2 Sijaintivesistö (lähde: Hyvinkään pintavesien seurantaohjelma 54/2005) Usminjärven uimaranta sijaitsee Usminjärvessä Kytäjä-Usmin alueen itäosassa. Usminjärvi on syvä erämaatyylinen järvi. Usminjärvi saa vettä pohjoisesta ja luoteesta laskevista ojista ja se laskee vetensä puroa pitkin etelään kohti Mätälampea ja edelleen Kytäjokeen. Valuma-alue on rikkonaista metsäistä moreeni- ja kalliomaastoa, jonka alavat painaumakohdat ovat soistuneet. Järven itäranta on pinnanmuodoiltaan loivapiirteistä, mutta länsirannalla on jyrkkäpiirteisiä avokallioita. Rannat ovat pääosin moreenia, osaksi turvetta ja hiekkaa. Usmin alueelle tyypillisesti kasvillisuus on itä- ja eteläpuolelta mustikkatyypin kangasta. Länsipuolella on rämettä ja puolukkatyypin kangasta. Vesistöalue: Vesienhoitoalue Kymijoki (tunnus FIVHA2) Järven pinta-ala: 11,5 ha Valuma-alue: 113 ha Rantaviiva: 1,6 km Suurin syvyys: 15 m Kuva Ranta-alue 4

5 2.3 Uimarannan kuvaus Usminjärven uimaranta on STM:n asetuksen 177/2008 mukainen yleinen uimaranta, jonka kävijämäärä hellepäivinä on yli 100. Ranta on hyväkuntoinen ja yleisilmeeltään siisti. Uimarannalla on huoltorakennus (avoinna valvojien läsnä ollessa), jossa on käymälät ja pukeutumistilat. Lisäksi rannalla on pukukopit ja käymälät, joita voi käyttää silloin, kun huoltorakennus ei ole auki. Rannalla on laituri, jonka läheisyydessä on pelastusvene. Rannalla on jäteastioita. Kuva Huoltorakennus ja rannalla olevat pukukopit Uimaranta rajautuu toiselta reunalta yksityisalueeseen ja toiselta reunalta metsään. Rantaalue on rinnemäinen. Ranta on kahlaussyvyyteen asti hiekkapohjainen ja syvemmällä on humusta. Alueen kasvillisuus on metsäistä. Rannalla kasvaa muutama suuri puu, lisäksi rannalla on isoja kiviä. Veden syvyys on ilmoitettu laiturissa olevin merkein. Rannan uinninvalvontakausi on kesäkuun alusta elokuun loppuun; tarkempi aikataulu on nähtävillä Hyvinkään kaupungin internetsivulla sekä uimarannan ilmoitustaululla. 3. Usminjärven ominaisuudet ja veden laatu (lähteet: Hyvinkään pintavesien seurantaohjelma, Selvitys kunnan pintavesistä ja lähteistä 54/2005, Hyvinkään pintavesien seuranta, Veden laatu Usminjärvessä vuonna 2010 ja Hyvinkään pintavesiseuranta, Ohjelma kaudelle ) Usminjärven veden laatua on seurattu ja seurataan Hyvinkään pintavesien seurantaohjelman ( ) mukaisesti. Seurantanäytteitä otetaan kolmen vuoden välein. Järven hygieeninen tila on ollut hyvä. Usminjärvestä on otettu vesinäytteitä Hyvinkään rantaselvityksen yhteydessä vuonna 1984 sekä Uudenmaan 5

6 ympäristökeskuksen toimesta kesällä 1997 ja 2002 sekä talvella Hyvinkään pintavesien seurantaohjelman mukaiset näytteet on otettu 2007 ja Vedenlaadultaan Usminjärven pitäisi Hyvinkään rantaselvityksen mukaan olla vaalea, puhdas ja karu järvi, jossa veden laatu on hyvä. Viimeisimpien tutkimustulosten mukaan Usminjärven vesi on kuitenkin ruskeaa, melko humuspitoista ja ravinteikasta. Happamuudeltaan Usminjärvi on hapan, mutta riski järven happamoitumiseen on pieni. Syvyydestään johtuen Usminjärvi kerrostuu kesällä ja talvella. Kerrostuneisuustilanteissa alusveden happi kuluu vähiin tai saattaa jopa loppua. Samalla ravinteiden vapautuminen pohjasedimentistä kiihtyy. Vuoden 2010 tutkimusten mukaan Usmijärven alusvesi oli kesällä lähes hapetonta, mutta merkkejä fosforin voimakkaasta vapautumisesta ei kuitenkaan ollut. Rauta- ja mangaanipitoisuuksien nousu osoitti silti, että fosforin sitoutuminen on heikentynyt vähähappisissa oloissa. Järven ravinnekuormitus on ilmeisesti metsätaloudesta sekä haja-asutuksesta peräisin. Erityisiä pistekuormittajia ei ole. Usminjärven rannoilla on noin kymmenen asuin- tai vapaa-ajan kiinteistöä, pienmökkejä ja kaksi uimarantaa. Kuva 3.1. Usminjärven pintavesiseurannan havaintopaikka on järven syvänteessä Väri Usminjärven väriluvut olivat viimeisimmissä tutkimuksissa lievässä nousussa. Talvella ( ) otetussa näytteessä väriluku oli 60 mg Pt/l. Usminjärvessä on viime kesinä havaittu lähes viikoittain sinilevää uimarannalla tehdyssä leväseurannassa. Määrät ovat kuitenkin olleet melko vähäisiä. Mikro-organismit Uimavedessä voi olla mikro-organismeja, jotka aiheuttavat uimareille terveysvaaran. Syanobakteerit voivat erittää toksiineja, jotka saattavat olla myrkyllisiä sekä aiheuttaa 6

7 veteen hajua ja makua. Uimaveden terveydellisen laadun osoittamiseen käytetään suolistobakteerien määritystä. Usminjärven vesi on ollut terveydelliseltä laadultaan sekä talvella että kesällä erinomaista. Klorofylli a-pitoisuus mittaa vedessä olevien lehtivihreällisten planktonlevien runsautta ja se on suoraan verrannollinen järven rehevyystasoon. Klorofylli a-pitoisuuden ollessa alle 4 µg/l järvi on karu. Pitoisuuden ollessa yli 10 µg/l järvi on rehevä. Usminjärven klorofylli a- pitoisuus oli 6,8 µg/l. Pitoisuus kuvaa lievää rehevyyttä, ja on siten suhteessa veden ravinnetasoon. Vuoden 2007 kasviplanktonnäytteessä leväbiomassan määrä oli 0,9 mg/l. Levistä pääosa oli ruskeiden levien kaareen kuuluvia kultaleviä. Vuoden 2007 näytteessä sinilevien osuus leväbiomassasta oli alle 5 %. Merkkejä Usminjärven kuormituksen lisääntymisestä ei ole. Ravinnepitoisuuksista ei löydy suoraa yhteyttä järven säännöllisiin sinileväesiintymiin. Vesistöseurannan perusteella on mahdollista, että ravintoverkossa (kalasto, eläinplankton- ja kasviplankton) on tapahtunut lajisto- ja runsaussuhteiden muutoksia, mitkä havaitaan levälajistossa tapahtuvina runsausmuutoksina. Lämpötila Veden lämpötila mitataan yleensä aina näytteenoton yhteydessä. Kaikilla mikrobeilla on oma ominainen kasvulämpötila-alueensa, johon ravinteiden saatavuus voi vaikuttaa; tämä havaitaan esimerkiksi syanobakteerien esiintymissä. Suolistoperäiset taudinaiheuttajamikrobit eivät yleensä pysty lisääntymään vedessä. Kokonaisfosfori Luonnontilaisten karujen vesien kokonaisfosforipitoisuus on alle 10 µg/l. Karuissa humusvesissä luonnollinen taso on hieman suurempi (10-15 µg/l). Kokonaisfosforipitoisuuden nouseminen näkyy levätuotannon lisääntymisenä ja edelleen alusveden happivajeen kasvuna ja veden samentumisena. Usminjärven päällysveden kokonaisfosforipitoisuus oli vuoden 2010 talvella 8 µg/l ja kesällä 14 µg/l, eli pitoisuudet ovat lievästi rehevän veden tasolla. Kokonaistyppi Vesistöihin tulee typpeä jätevesien, valumavesien ja sadevesien mukana. Humusvesissä typpipitoisuus on yleensä µg/l. Usminjärven typpipitoisuus oli vuoden 2010 talvella 550 µg/l ja kesällä 470 µg/l. ph Usminjärven veden ph-arvot olivat vuoden 2010 vesistöseurantanäytteissä 5,6-6,4. Usminjärven alkaliniteettiarvot 0,06-0,13 mmol/l osoittivat veden puskurikyvyn olevan välttävä. Kesäaikana levätuotanto kohottaa lievästi päällysveden ph-tasoa. 3.1 Uimaveden laadun valvonta Kunnan terveydensuojeluviranomaisen tulee valvoa säännöllisesti yleisten uimarantojen veden laatua. Uimavedestä otetaan vesinäytteitä noin kaksi viikkoa ennen uimakauden alkua sekä kahden viikon välein uimakauden ( ) aikana. Uimaveden valvonnasta laaditaan vuosittain seurantakalenteri, jossa näytteenotto on määritelty siten, että näytteenottojen väli ei ylitä kuukautta. Seurantakalenteri laitetaan yleisön nähtäville ennen kunkin uimakauden alkua. Uimavesinäytteistä tutkitaan Esherichia coli (myöhemmin E.coli) 7

8 sekä suolistoperäiset enterokokit. Usminjärven uimarannan uimaveden laadun havaintopiste on laiturin päässä. Havaintopisteen kohdalla veden syvyys on 2,5 m. Usminjärvi kuuluu valtakunnallisen leväseurannan piiriin. Uimaveden laatua arvioidaan aistinvaraisesti näytteenottohetkellä sekä leväseurantakäynneillä, joita tehdään viikoittain. Tarvittaessa leväesiintymästä otetaan näyte, josta tutkitaan syanobakteerien esiintyminen ja/tai lajit. Leväesiintymän runsautta arvioidaan asteikolla 0-3: 0 = EI LEVÄÄ: veden pinnalla tai rantaveden rajassa ei ole havaittavissa sinilevää. Näkösyvyys on normaali. 1 = VÄHÄN LEVÄÄ: levää on havaittavissa vihertävinä hiutaleina tai tikkusina vedessä. Levää näkyy, jos vettä ottaa läpinäkyvään astiaan. Rannalle on saattanut ajautua kapeita leväraitoja. Levä heikentää näkösyvyyttä. 2 = RUNSAASTI LEVÄÄ: vesi on selvästi leväpitoista tai veden pinnalle on kohonnut pieniä levälauttoja tai rannalle on ajautunut leväkasaumia. 3 = ERITTÄIN RUNSAASTI LEVÄÄ: levä muodostaa laajoja levälauttoja tai sitä on ajautunut rannalle paksuiksi kasaumiksi Syanobakteerien esiintymästä tiedotetaan yleisölle mm. rannalle kiinnitettävällä tiedotteella sekä Hyvinkään kaupungin internetsivulla uimavesitulosten yhteydessä. Edellisten uimakausien seurantakalentereiden mukaisesti otettujen näytteiden valvontatutkimusten ja aistinvaraisten havaintojen tulokset on esitetty taulukoissa Taulukko Vuosi 2008 Mikrobiologiset muuttujat Aistinvaraisesti arvosteltavat muuttujat Päivämäärä Suolistoperäiset enterokokit pmy/mpn/100 ml Escherichia coli Syanobakteerit Makrolevät kasviplankton Jätteet pmy/mpn/100 ml 0, 1, 2 tai 3 - tai + - tai

9 Taulukko Vuosi 2009 Mikrobiologiset muuttujat Aistinvaraisesti arvosteltavat muuttujat Suolistoperäiset enterokokit Escherichia coli Makrolevät kasviplankton Jätteet Päivämäärä pmy/mpn/100 ml pmy/mpn/100 ml 0, 1, 2 tai 3 - tai + - tai Taulukko Vuosi 2010 Mikrobiologiset muuttujat Aistinvaraisesti arvosteltavat muuttujat Suolistoperäiset enterokokit Escherichia coli Syanobakteerit Syanobakteerit Makrolevät kasviplankton Jätteet Päivämäärä pmy/mpn/100 ml pmy/mpn/100 ml 0, 1, 2 tai 3 - tai + - tai Uimaveden laatuvaatimukset Uimavesiasetuksen mukaan uimarantaveden laadun arviointiin käytettävät indikaattoribakteerit ovat E.coli ja suolistoperäiset enterokokit sekä syanobakteerit (sinilevät). Aiemmin tutkitut koliformiset bakteerit eivät kuulu enää valvottaviin bakteereihin, koska ne eivät välttämättä ole ulosteperäisen saastumisen merkkejä uimavedessä, vaan voivat olla peräisin esimerkiksi pintavesien valunnasta. E.coli ja enterokokit ovat selvä merkki ulosteperäisestä saastumisesta. Taulukko Sisämaan uimaveden laadun arviointiin ja luokitukseen käytetyt raja-arvot Muuttuja Erinomainen laatu* Hyvä laatu* Tyydyttävä laatu** Suolistoperäiset enterokokit (pmy/mpn/100 ml) Escherichia coli (pmy/mpn/100 ml) *perustuu 95. prosenttipisteeseen= antilog (µ + 1,65 ) **perustuu 90. prosenttipisteeseen= antilog (µ + 1,282 ) 9

10 Uimavesi luokitellaan erinomaiseksi, jos viimeisimmän arviointijakson valvontatuloksista lasketut 95. prosenttipisteet ovat samat tai pienemmät kuin taulukon erinomaista laatua osoittavat arvot. Uimavesi luokitellaan hyväksi, jos viimeisimmän arviointijakson valvontatuloksista lasketut 95. prosenttipisteet ovat samat tai pienemmät kuin taulukon hyvää laatua osoittavat arvot, mutta eivät kuitenkaan saavuta erinomaista laatua. Uimavesi luokitellaan tyydyttäväksi, jos viimeisimmän arviointijakson valvontatuloksista lasketut 90. prosenttipisteet ovat samat tai pienemmät kuin taulukon tyydyttävää laatua osoittavat arvot, mutta eivät kuitenkaan saavuta hyvää laatua. Uimavesi luokitellaan huonoksi, jos viimeisimmän arviointijakson valvontatuloksista lasketut 90. prosenttipisteet ovat suuremmat kuin taulukon huonoa laatua osoittavat arvot. Viimeisimmällä arviointijaksolla tarkoitetaan neljää viimeisintä uimakautta tai uimavesiasetuksen 6 3 mom. tarkoitettua lyhyempää ajanjaksoa, jonka aikana on otettu vähintään 16 seurantanäytettä. Arviointi Hyvinkään kaupungin Usminjärven uimarannalle tehdään ensimmäisen kerran uimakausien perusteella. Taulukko Yksittäisen valvontatutkimuksen tai syanobakteeri-havainnon toimenpiderajat Muuttuja Pitoisuus Suolistoperäiset enterokokit (pmy/mpn/100 ml) 400 Escherichia coli (pmy/mpn/100 ml) 1000 Syanobakteerit (sinilevät) havaittu uimavedessä tai uimarannalla 4. Yhteystiedot Uimarannan omistaja Hyvinkään kaupunki Kankurinkatu 4-6, Hyvinkää p Uimarannan päävastuullinen hoitaja Hyvinkään kaupunki, Sivistystoimi, Liikuntapalvelut Teerimäenkatu 6, Hyvinkää p Uimarantaa valvova viranomainen Hyvinkään kaupunki, Tekniikka ja ympäristö, Ympäristökeskus, Ympäristöterveydenhuolto Suutarinkatu 2, Hyvinkää p Uimavesinäytteet tutkiva laboratorio Hyvinkään kaupunki, Elintarvike- ja ympäristölaboratorio Suutarinkatu 2, Hyvinkää p

11 5. Lähteet ja kirjallisuus Vahtera, H., Veneranta, L., Helenius, M., Lahti, K. Hyvinkään pintavesien seurantaohjelma, Selvitys kunnan pintavesistä ja lähteistä. Julkaisu 54/2005. Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry. Vahtera, H. Hyvinkään pintavesien seuranta, Veden laatu Usminjärvessä vuonna Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry Vahtera, H. Hyvinkään pintavesien seuranta, Ohjelma kaudelle Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry STTV. Soveltamisopas, Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 177/2008 yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta. Oppaita 5:

HOLLOLAN KUNTA VÄHÄ-TIILIJÄRVEN UIMARANTA, HOLLOLA UIMAVESIPROFIILI

HOLLOLAN KUNTA VÄHÄ-TIILIJÄRVEN UIMARANTA, HOLLOLA UIMAVESIPROFIILI Vastaanottaja Hollolan kunta Asiakirjatyyppi Uimavesiprofiili Päivämäärä 28.2.2011 Viite 82130872 HOLLOLAN KUNTA VÄHÄ-TIILIJÄRVEN UIMARANTA, HOLLOLA HOLLOLAN KUNTA VÄHÄ-TIILIJÄRVEN UIMARANTA, HOLLOLA Päivämäärä

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI PITKIEN HIEKKOJEN UIMAVESIPROFIILI

HAMINAN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI PITKIEN HIEKKOJEN UIMAVESIPROFIILI HAMINAN KAUPUNKI uimaranta MAANTIETEELLINEN SIJAINTI Uimarannan nimi ja Uimarannan ID-tunnus Koordinaatit Pitkät Hiekat FI126917001 27.2511(longitude) 60.5251(latitude) WGS84 Osoitetiedot Pitkäthiekat

Lisätiedot

UIMAVESIPROFIILI HATTULA, VANAJAVESI, HERNIÄINEN päivitys 11.6.2015

UIMAVESIPROFIILI HATTULA, VANAJAVESI, HERNIÄINEN päivitys 11.6.2015 UIMAVESIPROFIILI HATTULA, VANAJAVESI, HERNIÄINEN päivitys 11.6.2015 SISÄLLYS 1. YHTEYSTIEDOT 1.1 Uimarannan omistaja ja yhteystiedot 1.2 Uimarannan päävastuullinen hoitaja ja yhteystiedot 1.3 Uimarantaa

Lisätiedot

Lyhyt yhteenveto Nummi-Pusulan Kovelanjärven eli Myllyjärven tilasta

Lyhyt yhteenveto Nummi-Pusulan Kovelanjärven eli Myllyjärven tilasta Jenni Tikka 8.8.212 Lyhyt yhteenveto Nummi-Pusulan Kovelanjärven eli Myllyjärven tilasta Yleiskuvaus Kovelanjärvi sijaitsee melko lähellä Nummen taajamaa Pitkäjärven länsipuolella. Sen pinta-ala on noin

Lisätiedot

Uimavesidirektiivin. Suomessa. Johtaja Jari Keinänen Sosiaali- ja terveysministeriö. Jätevedet ja hygienia -iltaseminaari, 14.1.

Uimavesidirektiivin. Suomessa. Johtaja Jari Keinänen Sosiaali- ja terveysministeriö. Jätevedet ja hygienia -iltaseminaari, 14.1. Uimavesidirektiivin toimeenpano Suomessa Johtaja Jari Keinänen Sosiaali- ja terveysministeriö Jätevedet ja hygienia -iltaseminaari, Direktiivi i uimaveden laadun hallinnasta (2006/6/EY) Direktiivin toimeenpano

Lisätiedot

Hanna Alajoki 3.4.2014

Hanna Alajoki 3.4.2014 HAUHONSELÄN RAVINNEKUORMITUSSELVITYS JA YLEIS- KUNNOSTUSSUUNNITELMA Hanna Alajoki 3.4.2014 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Hauhonselän ravinnekuormitus ja kunnostamissuunnitelma Hankkeen

Lisätiedot

VESISTÖTULOSTEN TULKITSEMISEKSI HAVAINTOESIMERKEIN VA- RUSTETTUNA

VESISTÖTULOSTEN TULKITSEMISEKSI HAVAINTOESIMERKEIN VA- RUSTETTUNA OPASVIHKONEN VESISTÖTULOSTEN TULKITSEMISEKSI HAVAINTOESIMERKEIN VA- RUSTETTUNA Tämä opasvihkonen on laadittu tyydyttämään sitä tarvetta, jota esiintyy eri tahoilla ns. ei asiantuntijoiden keskuudessa velvoitetarkkailuraportteja

Lisätiedot

ISO- JA VÄHÄ-PITKUSTAN HOITOSUUNNITELMA

ISO- JA VÄHÄ-PITKUSTAN HOITOSUUNNITELMA Somero Someron vesienhoitosuunnitelma Osaraportti IV ISO- JA VÄHÄ-PITKUSTAN HOITOSUUNNITELMA SISÄLLYS 1 JOHDANTO 2 2 YLEISTÄ 2 3 ISO- JA VÄHÄ-PITKUSTA 3 OSA A 5-18 ISO- JA VÄHÄ-PITKUSTAN VEDENLAATU Päivi

Lisätiedot

UIMAVESIPROFIILI YYTERI 1

UIMAVESIPROFIILI YYTERI 1 UIMAVESIPROFIILI YYTERI 1 1. YHTEYSTIEDOT 1.1 Uimarannan omistaja ja yhteystiedot Porin kaupunki Tekninen palvelukeskus Yrjönkatu 6 B, 28100 PORI PL 95, 28101 PORI 1.2 Uimarannan päävastuullinen hoitaja

Lisätiedot

~AMBIOTICA ~- I. Niiniveden ja Konneveden välisen vesistöalueen yhteistarkkailun vuosiyhteenveto vuodelta 2010

~AMBIOTICA ~- I. Niiniveden ja Konneveden välisen vesistöalueen yhteistarkkailun vuosiyhteenveto vuodelta 2010 ~- I JYVÄSKYLÄN VUOPISTO Multaharjunsuon, Heinsuon-Lotakonsuon ja Rastunsuon turvetuotantoalueet, Savon Taimen Oy, Rautalammin kunnan jätevedenpuhdistamo ja Kierinniemen Hoitokoti Oy Niiniveden ja Konneveden

Lisätiedot

Lokan ja Porttipahdan tekojärvien sekä niiden alapuolisten jokien vedenlaadun tarkkailu v. 2013

Lokan ja Porttipahdan tekojärvien sekä niiden alapuolisten jokien vedenlaadun tarkkailu v. 2013 AHMA YMPÄRISTÖ OY Projektinro: 1778 KEMIJOKI OY Lokan ja Porttipahdan tekojärvien sekä niiden alapuolisten jokien vedenlaadun tarkkailu v. 213 Vesistötarkkailu vuonna 213 KEMIJOKI OY LOKAN JA PORTTIPAHDAN

Lisätiedot

Vantaanjoen yhteistarkkailu

Vantaanjoen yhteistarkkailu Vantaanjoen yhteistarkkailu Vedenlaatu vuonna 211 Julkaisu 67/212 Heli Vahtera, Jari Männynsalo ja Kirs Lah Vantaanjoen yhteistarkkailu Vedenlaatu vuonna 211 Heli Vahtera, Jari Männynsalo ja Kirsti Lahti

Lisätiedot

Vantaanjoen yhteistarkkailu

Vantaanjoen yhteistarkkailu Vantaanjoen yhteistarkkailu Vedenlaatu vuonna 212 Julkaisu 7/213 Heli Vahtera, Jari Männysalo ja Kirs Lah Vantaanjoen yhteistarkkailu Vedenlaatu vuonna 212 Heli Vahtera, Jari Männynsalo ja Kirsti Lahti

Lisätiedot

Raaseporin Karjaan kaupunginosan Myllylammen eli Kvarnträskin kunnostussuunnitelma

Raaseporin Karjaan kaupunginosan Myllylammen eli Kvarnträskin kunnostussuunnitelma Uusimaa Raaseporin Karjaan kaupunginosan Myllylammen eli Kvarnträskin kunnostussuunnitelma 20/2010 Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen julkaisuja UUDENMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN

Lisätiedot

OSA II VESISTÖTARKKAILU

OSA II VESISTÖTARKKAILU AHMA YMPÄRISTÖ OY 10724/2014 OSA II VESISTÖTARKKAILU ii PYHÄJOEN YHTEISTARKKAILU 2013 Copyright Ahma ympäristö Oy 28.5.2014 Satu Ojala, FM limnologi Sisällysluettelo 1. TARKKAILUN TOTEUTUS... 1 2. VEDEN

Lisätiedot

Etelä-Savon ELY-keskuksen alueella sijaitsevien turvetuotantoalueiden käyttö-, hoito-, kuormitusja vesistötarkkailuraportti vuodelta 2013

Etelä-Savon ELY-keskuksen alueella sijaitsevien turvetuotantoalueiden käyttö-, hoito-, kuormitusja vesistötarkkailuraportti vuodelta 2013 Vapo Oy Etelä-Savon ELY-keskuksen alueella sijaitsevien turvetuotantoalueiden käyttö-, hoito-, kuormitusja vesistötarkkailuraportti vuodelta 213 Nab Labs Oy - ympäristöntutkimuskeskus Ambiotica Tutkimusraportti

Lisätiedot

Vesijärvi-ohjelma. Vesijärven ja läheisten pienten järvien hoitoa palveleva toiminta vuosina 2012-2015

Vesijärvi-ohjelma. Vesijärven ja läheisten pienten järvien hoitoa palveleva toiminta vuosina 2012-2015 1 Vesijärvi-ohjelma Vesijärven ja läheisten pienten järvien hoitoa palveleva toiminta vuosina 2012-2015 2 SISÄLLYS 1. HOITO-OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 3 1.1. Ohjelman tarkoitus ja tavoitteet... 3 1.2. Ohjelman

Lisätiedot

Eräiden Espoon järvien kunnostustarpeen arviointi

Eräiden Espoon järvien kunnostustarpeen arviointi Uudenmaan ympäristökeskuksen raportteja 20 2009 Eräiden Espoon järvien kunnostustarpeen arviointi Anne-Marie Hagman Uudenmaan ympäristökeskus UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA 20 2009 Eräiden Espoon

Lisätiedot

Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Outamonjärven ja Lohjanjärven alitse sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista,

Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Outamonjärven ja Lohjanjärven alitse sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Etelä-Suomi Päätös Nro 5/2011/4 Dnro ESAVI/355/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.1.2011 ASIA HAKIJA Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Outamonjärven ja Lohjanjärven alitse sekä töiden aloittaminen

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011 ASIA HAKIJA Taipaleenharjun vesiosuuskunnan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Pudasjärvi

Lisätiedot

Lahden pienten järvien veden laadun tutkimuksia 30 vuotta

Lahden pienten järvien veden laadun tutkimuksia 30 vuotta Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala Valvonta ja ympäristökeskus Lahden pienten järvien veden laadun tutkimuksia 3 vuotta Juha Keto (toim.) Lahden kaupungin valvonta ja ympäristökeskus Päijät

Lisätiedot

ERKKISJÄRVEN KUNNOSTUSSUUNNITTELU

ERKKISJÄRVEN KUNNOSTUSSUUNNITTELU NIVALAN KAUPUNKI VIREÄ MALISJOKI 2: ERKKISJÄRVEN KUNNOSTUSSUUNNITTELU P20455P002 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A 1 Verronen Hannu Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Kohteen kuvaus ja vesistötiedot...

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ OL4 NATURA-ARVIOINTI

TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ OL4 NATURA-ARVIOINTI TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ OL4 NATURA-ARVIOINTI Viite 82122257 Ramboll Terveystie 2 FI-15870 Hollola Finland Puhelin: +358 20 755 7800 www.ramboll.fi SISÄLLYS ESIPUHE... 1 1. JOHDANTO... 2 2. NATURA-ARVIOINNIN

Lisätiedot

Rehevöityneen järven kunnostus ja hoito

Rehevöityneen järven kunnostus ja hoito YMPÄRISTÖOPAS 2010 Rehevöityneen järven kunnostus ja hoito Auri Sarvilinna Ilkka Sammalkorpi Suomen ympäristökeskus YMPÄRISTÖOPAS 2010 Rehevöityneen järven kunnostus ja hoito Auri Sarvilinna ja Ilkka

Lisätiedot

No YS 1409. Nummi-Pusulan kunta Tekninen toimisto Siipoontie 1, 09810 Nummi

No YS 1409. Nummi-Pusulan kunta Tekninen toimisto Siipoontie 1, 09810 Nummi YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 5.10.2006 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2003-Y-594-121 ASIA No YS 1409 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Nummi-Pusulan kunnan

Lisätiedot

Vesijärvi-ohjelma. Vesijärven ja läheisten pienten järvien hoitoa palveleva toiminta vuosina 2008-2011

Vesijärvi-ohjelma. Vesijärven ja läheisten pienten järvien hoitoa palveleva toiminta vuosina 2008-2011 1 Vesijärvi-ohjelma Vesijärven ja läheisten pienten järvien hoitoa palveleva toiminta vuosina 2008-2011 2 SISÄLLYS 1. HOITO-OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 6 1.1. Ohjelman tarkoitus ja tavoitteet... 6 1.2. Yhteistyö

Lisätiedot

PEDERSÖREN, UUDENKAARLEPYYN JA PIETARSAAREN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA JA MAA-AINESTEN OTTAMISALUEIDEN ALUSTAVA KUNNOSTUSSUUNNITELMA

PEDERSÖREN, UUDENKAARLEPYYN JA PIETARSAAREN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA JA MAA-AINESTEN OTTAMISALUEIDEN ALUSTAVA KUNNOSTUSSUUNNITELMA PEDERSÖREN, UUDENKAARLEPYYN JA PIETARSAAREN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA JA MAA-AINESTEN OTTAMISALUEIDEN ALUSTAVA KUNNOSTUSSUUNNITELMA LUONNOS Erika Liesegang X.5.2013 Sisällysluettelo 1 PEDERSÖREN,

Lisätiedot

Mikkelin alapuolisen Saimaan sekä valuma-alueen hoidon yleissuunnitelma

Mikkelin alapuolisen Saimaan sekä valuma-alueen hoidon yleissuunnitelma Mikkelin alapuolisen Saimaan sekä valuma-alueen hoidon yleissuunnitelma Nab Labs Oy - Ympäristöntutkimuskeskus Ambiotica Tutkimusraportti 83 / 2014 Arja Palomäki, Heikki Alaja, Irene Kuhmonen ja Pekka

Lisätiedot

Hiidenveden kunnostus- ja hoitosuunnitelma -Osa II ravintoketjukunnostus

Hiidenveden kunnostus- ja hoitosuunnitelma -Osa II ravintoketjukunnostus Hiidenveden kunnostus 2012-2015 -hanke Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry Hiidenveden kunnostus- ja hoitosuunnitelma -Osa II ravintoketjukunnostus Jyväskylän yliopisto Ympäristöntutkimuskeskus Tutkimusraportti

Lisätiedot

Etelä Pohjanmaan turvetuotannon vesistövaikutusten arviointi Osa 2: Vesistövaikutusriskin monitavoitearviointi

Etelä Pohjanmaan turvetuotannon vesistövaikutusten arviointi Osa 2: Vesistövaikutusriskin monitavoitearviointi Etelä Pohjanmaan turvetuotannon vesistövaikutusten arviointi Osa 2: Vesistövaikutusriskin monitavoitearviointi Toukokuu 2014 Julkaisu B:59 ISBN 978 951 766 223 9 ISSN 1239 0607 Etelä Pohjanmaan liitto

Lisätiedot